Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva 2
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury Evropské unie pro železnice
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust
 Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut
 Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu
 Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropskýrozvojový fond
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU - Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
 Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) ***
 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2021

Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 188kWORD 56k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D065067/03 – 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Evropský parlament,

–  vzhledem k návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D065067/03),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 9. prosince 2019, kdy nebylo vydáno stanovisko, a na hlasování odvolacího výboru ze dne 23. ledna 2020, kdy opět nebylo vydáno stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 22. května 2019, které bylo zveřejněno dne 5. července 2019(3),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů (GMO)(4),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že dne 28. října 2016 předložila společnost Monsanto Europe N. V. jménem společnosti Monsanto Company příslušnému nizozemskému orgánu žádost v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 (dále jen „žádost“); vzhledem k tomu, že žádost se týkala uvádění potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547–127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, jakož i uvádění na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547–127 nebo z ní sestávají, pro jiná použití než v potravinách a krmivech, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že dne 22. května 2019 přijal úřad EFSA k dotyčné žádosti kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 5. července 2019;

C.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 byla vyvinuta tak, aby vykazovala toleranci vůči dikambě, glufosinátu amonnému a herbicidům na bázi glyfosátu(5);

Doplňkové herbicidy

D.  vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že pěstování geneticky modifikovaných plodin, které jsou odolné vůči herbicidům, vede k vyššímu používání herbicidů, a to z velké části kvůli výskytu plevele odolného vůči herbicidům(6); vzhledem k tomu, že v důsledku toho je třeba očekávat, že plodiny geneticky modifikované sóji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 budou vystaveny jednak vyšším, a jednak opakovaným dávkám doplňkových herbicidů (glufosinátu, dikamby a glyfosátu), což může vést k vyššímu množství reziduí ve sklizni;

E.  vzhledem k tomu, že se v rámci odborně recenzované studie zjistilo, že glyfosát se hromadí v geneticky modifikované sóje(7); vzhledem k tomu, že pilotní projekt realizovaný v Argentině zaznamenal překvapivě vysokou úroveň reziduí glyfosátu u geneticky modifikované sóji(8);

F.  vzhledem k tomu, že stále přetrvávají otázky ohledně karcinogenity glyfosátu; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky dospěla v březnu 2017 k závěru, že jeho klasifikace není nutná; vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro výzkum nádorových onemocnění (specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace zabývající se nádorovými onemocněními) v roce 2015 naopak označila glyfosát za látku, která u člověka pravděpodobně působí karcinogenně; vzhledem k tomu, že potenciálně karcinogenní účinky glyfosátu byly potvrzeny v řadě nejnovějších odborných vědeckých studií(9);

G.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci (1B), a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(10); vzhledem k tomu, že platnost povolení glufosinátu pro použití v Unii skončila dne 31. července 2018(11);

H.  vzhledem k tomu, že v případě geneticky modifikovaných rostlin může samotná genetická modifikace ovlivňovat způsob, jakým rostlina odbourává doplňkové herbicidy, a složení, a tedy i toxicitu produktů rozkladu (metabolitů)(12);

I.  vzhledem k tomu, že navzdory tomu se má za to, že posouzení reziduí herbicidů a jejich metabolitů v geneticky modifikovaných rostlinách nespadá do působnosti vědecké komise EFSA pro geneticky modifikované organismy;

J.  vzhledem k tomu, že ačkoli úřad EFSA ve svém stanovisku uvádí, že „posouzení reziduí herbicidů, které jsou relevantní pro tuto žádost, bylo vyšetřeno oddělením EFSA pro pesticidy“, není samo o sobě dostačující, neboť nebyla vzata v úvahu kombinovaná toxicita doplňkových herbicidů a metabolitů a jejich potenciální interakce se samotnou geneticky modifikovanou rostlinou, v tomto případě nebyla geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 vzata v úvahu;

K.  dále vzhledem k tomu, že podle oddělení EFSA pro pesticidy chybí toxikologické údaje(13) umožňující provést posouzení rizika pro spotřebitele pro několik metabolitů glyfosátu, které jsou relevantní pro pěstování geneticky modifikovaných rostlin odolných vůči glyfosfátu, a vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné údaje pro stanovení maximálních limitů reziduí pro glyfosát na geneticky modifikovanou sóju(14);

L.  vzhledem k tomu, že řada příslušných orgánů členských orgánů vyjádřila obavy v souvislosti s chybějící analýzou reziduí herbicidů v geneticky modifikovaných plodinách a možnými zdravotními riziky pro spotřebitele (15);

M.  vzhledem k tomu, že v důsledku závěrů mezinárodního výzkumného projektu nazvaného „Posouzení rizik geneticky modifikovaných organismů v EU a ve Švýcarsku“, který byl předložen v lednu 2020, bylo zjištěno, že hodnocení rizik GMO ze strany Unie uspokojivě neřeší rizika pro veřejné zdraví a životní prostředí, a to i pokud jde o zdravotní rizika spojená se spotřebou produktů získaných z geneticky modifikovaných rostlin tolerantních k herbicidům(16);

Maximální limity reziduí a související kontroly

N.  vzhledem k tomu, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(17), jež usiluje o zajištění vysoké míry ochrany spotřebitelů v souvislosti s maximálními limity reziduí, by měla být rezidua účinných látek, které nejsou povoleny pro použití v Unii, u dovážených plodin pro potravinářské a krmné účely důkladně kontrolována a sledována(18);

O.  vzhledem k tomu, že v rámci posledního koordinovaného víceletého kontrolního programu Unie (pro roky 2020, 2021 a 2022) nejsou naopak členské státy povinny měřit rezidua glufosinátu u žádných produktů, včetně sójových bobů(19); vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že rezidua glufosinátu u geneticky modifikované sóji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 nebo produkty z ní získané používané v potravinách a krmivech překročí maximální limity reziduí, které byly stanoveny s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele;

Nedemokratické rozhodování

P.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 9. prosince 2019, nevedlo k vydání žádného stanoviska, což znamená, že příslušné povolení nepodpořila kvalifikovaná většina členských států; vzhledem k tomu, že odvolací výbor hlasoval dne 23. ledna 2020 a opět nebylo vydáno žádné stanovisko;

Q.  vzhledem k tomu, že Komise označuje skutečnost, že rozhodnutí o povolení GMO jsou i nadále přijímána Komisí, aniž by se pro ně vyslovila kvalifikovaná většina členských států (což je do velké míry výjimka u povolování produktů obecně, ale u rozhodování o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv se to stalo pravidlem), jako problematickou(20);

R.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém osmém volebním období přijal celkem 36 usnesení o námitkách proti uvádění potravin a krmiv vyrobených z GMO na trh (33 usnesení) a proti pěstování GMO v Unii (tři usnesení); vzhledem k tomu, že Parlament ve svém devátém volebním období přijal dosud sedm námitek; vzhledem k tomu, že u žádného z těchto GMO nebylo dosaženo kvalifikované většiny členských států pro jeho povolení; vzhledem k tomu, že bez ohledu na uznání vlastních nedostatků z hlediska demokratických principů, nedostatečnou podporu ze strany členských států a na námitky Parlamentu, Komise i nadále povoluje GMO;

S.  vzhledem k tomu, že pro to, aby Komise měla možnost GMO nepovolit, pokud se kladně nevysloví kvalifikovaná většina členských států v odvolacím výboru, není zapotřebí žádné změny právních předpisů(21);

Dodržování mezinárodních závazků Unie

T.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí, a požaduje, aby Komise při návrhu svého rozhodnutí zohlednila veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost; vzhledem k tomu, že tyto opodstatněné faktory by měly zahrnovat závazky Unie vyplývající z cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, Pařížské dohody o změně klimatu a Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti;

U.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny zjistila, že zejména v rozvojových zemích mají nebezpečné pesticidy katastrofické dopady na zdraví(22); vzhledem k tomu, že podle cíle udržitelného rozvoje č. 3.9 se má do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a nemocí způsobených nebezpečnými chemickými látkami a znečištěním ovzduší a kontaminací vody a půdy(23);

V.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA zjistil, že odhadovaná expozice obsluhy vůči glufosinátu, který je klasifikován jako toxický pro reprodukci, když se používá pro regulaci plevelu u geneticky modifikované kukuřice, přesahovala přijatelnou úroveň expozice obsluhy (AOEL) i tehdy, když bylo použito osobních ochranných prostředků(24); vzhledem k tomu, že riziko zvýšené expozice obsluhy je zvláště znepokojivé v souvislosti s větším množstvím herbicidů používaných u geneticky modifikovaných plodin, které jsou vůči herbicidům tolerantní;

W.  vzhledem k tomu, že odlesňování je hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že emise z využívání půdy a změny ve využití půdy zejména v souvislosti s odlesňováním jsou po spalování fosilních paliv druhou nejvýznamnější příčinou změny klimatu(25); vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda o změně klimatu a strategický plán pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020 přijatý v rámci Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a aičijských cílů v oblasti biologické rozmanitosti podporují udržitelné obhospodařování lesů a úsilí o jejich ochranu a obnovu(26); vzhledem k tomu, že cíl udržitelného rozvoje č. 15 zahrnuje cíl zastavit do roku 2020 odlesňování(27); vzhledem k tomu, že lesy plní mnoho funkcí, které přispívají k dosažení většiny cílů udržitelného rozvoje(28);

X.  vzhledem k tomu, že produkce sóji je klíčovou hnací silou odlesňování v Amazonii, v oblasti Cerrado a Gran Chaco v Jižní Americe; vzhledem k tomu, že 97 % a 100 % sóji vypěstované v Brazílii a Argentině je geneticky modifikovaná sója(29);

Y.  vzhledem k tomu, že Unie je druhým největším dovozcem sóji na svět, z níž se většina dováží jako krmivo pro zvířata; vzhledem k tomu, že v analýze provedené Komisí bylo zjištěno, že sója má historicky největší podíl Unie na celosvětovém odlesňování a souvisejících emisích, což představuje téměř poloviční podíl na odlesňování u všech dovozů do Unie(30);

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(31), spočívá ve vytvoření základních ustanovení pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zájmů v oblasti životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh prováděcího rozhodnutí vzala zpět;

4.  vyzývá Komisi, aby pro účely použití jako potraviny nebo krmiva nepovolila dovoz žádné geneticky modifikované rostliny, u níž byla vytvořena tolerance vůči herbicidu, který není povolen pro použití v Unii, v tomto případě glufosinátu;

5.  vyzývá Komisi, aby se v nadcházejícím posouzení právních předpisů týkajících se maximálního limitu reziduí prováděném v rámci programu REFIT i ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ zavázala k tomu, že u potravin a krmiva dovážených do Unie nebude povolovat přítomnost reziduí toxických pesticidů, jako je glufosinát; připomíná Komisi a členským státům, aby zajistily účinné kontroly zemědělských produktů dovážených ze třetích zemí s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a rovné podmínky pro evropskou produkci potravin(32);

6.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik doplňkových reziduí herbicidů a jejich metabolitů, včetně kombinovaných účinků, do posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních k herbicidům bez ohledu na to, zda je daná geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu do Unie jako potravina a krmivo;

7.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrhy na povolení geneticky modifikovaných organismů, ať už pro účely pěstování nebo použití jako potraviny nebo krmivo, pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nevydá žádné stanovisko;

8.  bere na vědomí a vítá, že v pověřovacím dopise každého komisaře se uvádí, že komisaři zajistí plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje v rámci své oblasti politiky. Kolegium jako celek bude odpovědné za celkové plnění cílů(33);

9.  vítá, že Zelená dohoda pro Evropu, stěžejní projekt Komise, byla předložena jako nedílná součást strategie Komise k provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje;

10.  připomíná, že cílů udržitelného rozvoje může být dosaženo pouze tehdy, pokud se dodavatelské řetězce stanou udržitelnými a mezi politikami vznikne synergické působení(34);

11.  připomíná své znepokojení, že vysoká závislost Unie na dovozu krmiva pro zvířata v podobě sójových bobů je příčinou odlesňování ve třetích zemích(35);

12.  vyzývá Komisi, aby nepovolila dovoz geneticky modifikovaných sójových bobů, pokud nelze prokázat, že jejich pěstování nepřispívá k odlesňování;

13.  naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala veškerá svá stávající povolení pro geneticky modifikované sójové boby s ohledem na mezinárodní závazky Unie, včetně závazků v rámci Pařížské dohody o klimatu, Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a cílů udržitelného rozvoje;

14.  opakuje svou výzvu k provádění evropské strategie produkce a zásobování rostlinnými bílkovinami(36), která by Unii umožnila stát se méně závislou na dovozu geneticky modifikovaných sójových bobů a vytvořit kratší potravinové řetězce a regionální trhy; trvá na tom, aby byl tento aspekt začleněn do připravované strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“;

15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám i parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) vědecké stanovisko vědecké komise úřadu EFSA pro geneticky modifikované organismy k posouzení geneticky modifikované sóji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 pro použití v potravinách a krmivech podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (žádost EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733.
(4)––––––– Parlament přijal ve svém osmém volebním období 36 usnesení o námitkách proti povolení GMO. Ve svém devátém volebním období Parlament dále přijal tato usnesení:usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (přijaté texty, P9_TA(2019)0028),usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (přijaté texty, P9_TA(2019)0029).usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (přijaté texty, P9_TA(2019)0030),usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (přijaté texty, P9_TA(2019)0054).usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (přijaté texty, P9_TA(2019)0055).usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P9_TA(2019)0056).usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři, čtyři nebo pět z genetických modifikací Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P9_TA(2019)0057).
(5) Stanovisko úřadu EFSA, s. 3:
(6) Viz například Bonny, S. „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“ (Geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům, plevele a herbicidy: přehled a dopad), Environmental Management, leden 2016, 57(1), s. 31–48: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, a Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“ (Vliv geneticky upravených plodin na používání pesticidů v USA – prvních šestnáct let), Environmental Sciences Europe, 24, 24(2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Viz například https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) To je i případ glyfosátu, jak je uvedeno v přezkumu úřadu EFSA týkajícím se stávajících maximálních limitů reziduí pro glyfosát v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
(13) Závěr EFSA o přezkumu posouzení rizik účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu, EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) Přezkum EFSA ohledně stávajících maximálních limitů reziduí pro glyfosát v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 – revidovaná verze, která zohledňuje vynechané údaje, EFSA Journal 2019; 17(10):5862, s. 4.;https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) připomínky členských států ke geneticky modifikované sóje MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 lze nalézt v rejstříku otázek úřadu EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
(18) Viz 8. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 396/2005.
(19) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/533 ze dne 28. března 2019 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 88, 29.3.2019, s. 28).
(20) Viz například důvodová zpráva k legislativnímu návrhu Komise předloženému dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území, a důvodová zpráva k legislativnímu návrhu Komise předloženému dne 14. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011.
(21) Podle nařízení (EU) č. 182/2011 (čl. 6 odst. 3) Komise může, ale nemusí dané povolení vydat, pokud se v odvolacím výboru nevyjádří pro kvalifikovaná většina členských států.
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik účinné látky glufosinát z hlediska jejího použití jako pesticidu, vědecká zpráva EFSA (2005) 27, 1-81, s. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Sdělení Komise ze dne 23. července 2019 s názvem „Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů“, COM(2019)0352, s. 1.
(26) Tamtéž, s. 2.
(27) Viz cíl 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Sdělení Komise ze dne 23. července 2019 s názvem „Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů“, COM(2019)0352, s. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ‘Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, ISAAA Brief č. 53 (2017), s. 16 a 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Technická zpráva Komise – 2013 - 063: „Dopad spotřeby EU na odlesňování: komplexní analýza dopadu spotřeby EU na odlesňování“, studie, kterou financovala Evropská komise (GŘ ENV) a provedly ji VITO, IIASA, HIVA a IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, s. 23–24: V letech 1990 až 2008 dovezla Unie plodiny a produkty živočišné výroby, které nepřímo způsobily odlesnění 90 000 km² plochy. Rostlinné produkty z toho odpovídaly za 74 000 km² (82 %), přičemž největší podíl měly olejniny (52 000 km²). Sójové boby a sójové pokrutiny představovaly 82 % této hodnoty (42 600 km²), což odpovídá 47 % celkového dovozu Unie spjatého s odlesňováním.
(31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
(32) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů (přijaté texty, P8_TA(2019)0023, bod 32).
(33) Viz například https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, s. 2.
(34) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o transparentním a zodpovědném využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 50), bod 67.
(35) Tamtéž.
(36) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu (Přijaté texty, P9_TA(2020)0005, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_CS.html, odst. 64.


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
PDF 168kWORD 54k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0030/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018 (2019/2104(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpovědí společného podniku(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(12), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046(14),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0030/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2104(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0030/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik FCH“) byl založen v květnu 2008 nařízením Rady (ES) č. 521/2008(15) jako partnerství veřejného a soukromého sektoru na období do 31. prosince 2017, přičemž jeho úkolem je vývoj tržních aplikací a podpora tohoto odvětví v dalším úsilí o rychlé zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe; vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 521/2008 bylo zrušeno nařízením Rady (EU) č. 559/2014(16);

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík 2 (dále jen „společný podnik PČV2“) byl vytvořen v květnu 2014 nařízením (EU) č. 559/2014, aby v období do 31. prosince 2024 nahradil společný podnik pro palivové články a vodík a stal se jeho nástupcem;

C.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku FCH byly Unie zastoupená Komisí, Průmyslové uskupení pro společnou technickou iniciativu pro palivové články a vodík a výzkumné uskupení N.ERGHY;

D.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku PČV2 jsou Unie zastoupená Komisí, uskupení New Energy World Industry Grouping AISBL (dále jen „průmyslové uskupení“), které bylo v roce 2016 přejmenováno na Hydrogen Europe, a uskupení New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (dále jen „výzkumné uskupení“);

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na provádění první fáze činností společného podniku PČV2 činí 470 000 000 EUR, které jsou na tyto účely vyčleněny ze sedmého rámcového programu; vzhledem k tomu, že příspěvky ostatních členů se musí přinejmenším rovnat příspěvku EU;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku PČV2 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) k závěru, že účetní závěrka za rok 2018 poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz finanční situace společného podniku PČV 2 ke dni 31. prosince 2018, výsledků jeho činnosti, jeho peněžních toků a změn čistých aktiv za daný rok v souladu s finančním nařízením o společném podniku PČV 2 a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise; konstatuje také, že účetní pravidla společného podniku PČV 2 jsou založena na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor;

2.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku PČV 2 na rozpočtový rok 2018 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 85 504 157 EUR a prostředky na platby ve výši 126 526 307 EUR;

3.  konstatuje, že míra plnění rozpočtu za rok 2018 činila v případě prostředků na závazky 93 % a v případě prostředků na platby 83 %;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze sedmého rámcového programu

4.  konstatuje, že příspěvek Unie společnému podniku PČV 2 činí 421 300 000 EUR ze sedmého rámcového programu, včetně 19 100 000 EUR ve formě věcného plnění, a že členové průmyslového a výzkumného uskupení přispívají částkou 442 500 000 EUR, kterou tvoří 420 000 000 EUR ve formě věcného plnění na projekty sedmého rámcového programu financované společným podnikem PČV 2 a 17 900 000 EUR v hotovosti, které jsou určeny na administrativní náklady;

5.  konstatuje, že pokud jde o rozpočet společného podniku PČV 2 na rok 2018 vyčleněný na projekty sedmého rámcového programu, činila kvůli opožděnému předkládání žádostí o úhradu nákladů na probíhající projekty sedmého rámcového programu míra plnění v případě prostředků na platby 79,6 %;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

6.  konstatuje, že příspěvek Unie společnému podniku PČV 2 činí 318 800 000 EUR z programu Horizont 2020 a že členové průmyslového a výzkumného uskupení přispívají částkou 649 400 000 EUR, kterou tvoří 1 800 000 EUR ve formě věcného plnění na projekty programu Horizont 2020 financované společným podnikem PČV 2, 7 700 000 EUR ve formě věcného plnění na doplňkové činnosti a 3 600 000 EUR v hotovosti na administrativní náklady;

7.  shledává, že nízká míra věcného plnění na provozní činnost ze strany průmyslových partnerů je zapříčiněna tím, že společný podnik PČV 2 jim vydává osvědčení o příspěvku společně s žádostmi o úhradu konečných nákladů; z tohoto důvodu bude většina vázaných věcných příspěvků potvrzena v rámci programu Horizont 2020 později, a to po provedení konečné platby na projekty, kdy se vydávají osvědčení o finančních výkazech;

8.  konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky dosáhla 95,8 % a míra čerpání prostředků na platby 84,4 %; konstatuje, že pokud jde o sedmý rámcový program, bylo ke konci roku 2018 provedeno 29 plateb týkajících se pravidelných průběžných, a zejména konečných zpráv v celkové výši 21 400 000 EUR; konstatuje, že míra plnění rozpočtu (z hlediska prostředků na platby) činila 79,6 % (oproti 73,8 % v roce 2017);

9.  konstatuje, že pokud jde o prostředky na platby, bylo v případě programu Horizont 2020 v rámci předběžného financování projektů z výzev k předkládání návrhů z let 2017 a 2018 provedeno 19 plateb, 11 plateb na studie a dvě platby Společnému výzkumnému středisku; konstatuje navíc, že plnění rozpočtu (z hlediska plateb) dosáhlo 83,4 % (oproti 93,3 % v roce 2017); poukazuje na to, že v případě prostředků na závazky dosáhla kvůli výsledku výzvy k podávání návrhů, v níž jedno téma nebylo pokryto, a kvůli prodlevám v plánování zadávacího řízení míra plnění rozpočtu 95,8 % (oproti 98,3 % v roce 2017);

10.  konstatuje, že společný podnik PČV 2 připravil akční plán, který byl schválen jeho správní radou v březnu 2018 a zahrnuje širokou škálu činností společného podniku PČV 2, z nichž některé již byly zahájeny; konstatuje, že většina činností měla být ukončena v letech 2018 a 2019 a že s několika málo činnostmi se bude počítat pro příští programové období;

Výkonnost

11.  konstatuje, že společný podnik PČV 2 používá určitá opatření jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti, např. energii z obnovitelných zdrojů, energetickou účinnost u koncových spotřebitelů, inteligentní sítě a skladování energie; shledává dále, že společný podnik PČV 2 používá i jiná opatření, např. realizaci demonstračních projektů v členských státech a regionech, které jsou příjemci prostředků Unie; konstatuje, že v roce 2018 byly přepracovány klíčové ukazatele výkonnosti, které společný podnik PČV 2 vzhledem k technickému pokroku dosaženému v posledních letech podpořil, a že byly vypracovány nové aplikace;

12.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správního a provozního rozpočtu) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a účinnou organizační strukturu společného podniku PČV 2;

13.  konstatuje, že hodnota pákového efektu v roce 2018 činila 1,36, přičemž se požadovala hodnota 0,56; konstatuje dále, že po zohlednění věcných příspěvků na projekty od všech soukromých partnerů dosáhl pákový efekt hodnoty 1,96;

14.  vítá skutečnost, že všechny výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny a uzavřeny v souladu s příslušnými pracovními plány a s ročním pracovním programem na rok 2018, včetně 20 témat;

15.  konstatuje, že koncem roku 2018 měl společný podnik PČV 2 dvacet sedm zaměstnanců z 10 zemí, a s potěšením konstatuje, že mezi nimi bylo dosaženo genderové vyváženosti (51 % mužů a 49 % žen); konstatuje dále, že v roce 2018 dosahoval poměr žen účastnících se na projektech programu Horizont 2020 31 %, že 26 % programových koordinátorů byly ženy, ženy tvořily i 22 % členů ze skupiny zástupců členských států podniku PČV 2 a také 33 % členů vědeckého výboru;

16.  konstatuje, že nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií je účinná komunikace; považuje za důležité zvýšit povědomí veřejnosti o úspěších společného podniku a zajistit širší informovanost o jeho přínosu; vyzývá společný podnik PČV 2, aby prosazoval aktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

17.  konstatuje, že pokud jde o dopravu, podporoval společný podnik PČV 2 demonstrační činnost týkající se více než 1 900 lehkých užitkových vozidel, z nichž bylo více než 630 v roce 2018 už v provozu; konstatuje dále, že podnik prokázal v roce 2018 provozuschopnost 45 autobusů v deseti městech Unie; s potěšením konstatuje, že používané elektrické autobusy na palivové články se mohou na celém světě považovat za nejmodernější technologii a že u nich bylo v rámci všech projektů společného podniku PČV 2 dosaženo významného pokroku;

Interní audit

18.  konstatuje, že v roce 2018 dokončil společný podnik PČV 2 všechny akční plány, kterými reagoval na doporučení vydaná na základě auditů výkonnosti řízení vypracovaných útvarem interního auditu v roce 2016, včetně doporučení týkajících se přezkumu víceletého pracovního programu a strategických a operačních cílů; bere na vědomí, že společný podnik PČV2 v lednu 2018 předložil útvaru interního auditu akční plán, který se týkal tří doporučení vydaných tímto útvarem ohledně koordinace se společným střediskem podpory a využívání nástrojů a služeb tohoto střediska; konstatuje, že společný podnik PČV 2 uspořádal v rámci akčního plánu spolu s uvedeným střediskem svůj první seminář; vítá skutečnost, že v prosinci 2018 společný podnik PČV2 předložil útvaru interního auditu k posouzení všechny akční plány, kterými reagoval na doporučení uvedená ve zprávě o auditu z roku 2017; s uspokojením bere dále na vědomí, že v roce 2019 zaslal útvar interního auditu dopis správní radě, v němž potvrdil, že všechna doporučení a akční plány byly úspěšně provedeny;

19.  bere na vědomí, že v návaznosti na audit provedený ex post bylo zahájeno 141 kontrol grantů sedmého rámcového programu, z nichž 132 bylo ukončeno a zbývající kontroly mají být ukončeny v prvním čtvrtletí roku 2019, což představuje kumulativní rozsah auditu odpovídající 23 % hodnoty ověřených výkazů nákladů; konstatuje, že míra zbytkových chyb byla nižší než 2 %; konstatuje, že v roce 2018 bylo zahájeno 14 nových auditů programu Horizont 2020;

20.  konstatuje, že Komise provedla konečné hodnocení společného podniku za období 2008 až 2016 a průběžné hodnocení podniku PČV 2, který funguje v rámci programu Horizont 2020, za období 2014 až 2016; dále konstatuje, že správní rada tohoto podniku schválila v březnu 2018 akční plán, jehož některé činnosti již byly zahájeny, a že se očekávalo, že většina programu bude realizována v letech 2018 a 2019, avšak je třeba zohlednit skutečnost, že podle očekávání má být několik činností realizováno v následujícím programovém období;

Interní kontrola

21.  vítá skutečnost, že společný podnik PČV 2 zavedl kontrolní postupy ex ante pro průběžné a konečné platby v rámci sedmého rámcového programu a pro výkazy nákladů na projekty v rámci programu Horizont 2020, které jsou založeny na přezkumech finanční a operační dokumentace a na následných auditech příjemců grantů, zatímco Komise odpovídá za audity ex post; vítá skutečnost, že míra zbytkových chyb zjištěná při auditech ex post na konci roku 2018 činila u sedmého rámcového programu 1,10 %, zatímco u programu Horizont 2020 dosahovala 0,46 %, a že tedy podle Účetního dvora nepřesáhla práh významnosti;

22.  konstatuje, že v roce 2017 zahájil společný podnik PČV 2 ve spolupráci se společným auditním útvarem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace první následný audit náhodného vzorku průběžných výkazů nákladů v rámci programu Horizont 2020; konstatuje, že společný podnik PČV2 stanovil postupy pro předběžné kontroly, které jsou založeny na přezkumech finanční a operační dokumentace; bere na vědomí, že u průběžných a konečných plateb v rámci sedmého rámcového programu provádí audity ex post u příjemců společný podnik PČV 2, zatímco u výkazů nákladů na projekty programu Horizont 2020 je za následné audity odpovědný společný auditní útvar Komise; se znepokojením však konstatuje, že na konci roku 2018 stále nebyly uzavřeny dva audity zahájené v roce 2017 a že je společný podnik PČV 2 nedokončil kvůli probíhající diskuzi s příjemci, kteří požadovali rovněž koordinaci s jinými útvary GŘ pro výzkum a inovace, aby se u různých zúčastněných stran zajistily jednotné výsledky auditu;

23.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil opodstatněnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků a aby v rámci tohoto posouzení zhodnotil podobu a důkladnost pokynů pro uplatnění postupu týkajícího se věcných příspěvků, čímž by napomohl procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků.

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 42.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 42.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.
(13) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(14) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(15) Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík (Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1).
(16) Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108).


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
PDF 174kWORD 56k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0032/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2101(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(11), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0032/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2101(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0032/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky 2 (dále jen „společný podnik“) založený nařízením Rady (EU) č. 558/2014(13) s účinností ode dne 27. června 2014 nahradil společný podnik Clean Sky v rámci programu Horizont 2020;

C.  vzhledem k tomu, že hlavními cíli společného podniku je výrazně zmírnit dopad leteckých technologií na životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost evropského letectví; vzhledem k tomu, že trvání společného podniku bylo prodlouženo do 31. prosince 2024;

D.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie zastoupená Komisí, hlavní představitelé integrovaných technologických demonstrátorů (ITD), demonstrační platformy pro inovativní letadla (IADP) a průřezové oblasti spolu s přidruženými členy ITD;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na provádění druhé fáze činnosti společného podniku činí 1 755 000 000 EUR a vyplácí se z rozpočtu programu Horizont 2020;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  poznamenává, že Účetní dvůr konstatoval, že účetní závěrka společného podniku za rok 2018 končící 31. prosince 2018 věrně zobrazuje ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2018, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o společném podniku Clean Sky 2 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2018 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 371 100 000 EUR a prostředky na platby ve výši 343 786 573 EUR; bere na vědomí, že 98,7 % prostředků na závazky a 98,6 % prostředků na platby tvoří dotace Komise a přenosy z předchozích roků;

4.  poznamenává, že míra využití prostředků na závazky činila 99,2 % (ve srovnání s 99,6 % v roce 2017) a u prostředků na platby činila 97,3 % (ve srovnání s 98,5 % v roce 2017); konstatuje, že u správních výdajů došlo k poklesu míry čerpání prostředků na platby na 79,23 % (z 93,13 % v roce 2017);

5.  s uspokojením konstatuje, že společný podnik zavedl různé nástroje pro sledování provádění programu, pokud jde o produktivitu, dosažené výsledky, plánování a rizika operací;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze sedmého rámcového programu

6.  konstatuje, že příspěvek Unie ze sedmého rámcového programu činí 800 000 000 EUR a že členové z odvětví a výzkumných seskupení přispívají částkou 608 300 000 EUR, kterou tvoří věcné příspěvky na projekty sedmého rámcového programu financované společným podnikem pro palivové články a vodík 2 (PČV 2) ve výši 594 100 000 EUR a hotovostní příspěvky na administrativní náklady ve výši 14 900 000 EUR;

7.  konstatuje, že sedmého rámcový program byl formálně ukončen v roce 2017 s mírou plnění přibližně 100 %; podotýká, že v roce 2018 společný podnik stále prováděl inkasa ve výši přibližně 850 000 EUR z důvodu neuhrazených plateb předběžného financování a výsledků auditů ex post;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

8.  konstatuje, že ke konci roku 2018 z celkové částky 2 064 000 000 EUR na činnosti financované z programu Horizont 2020 představuje 816 700 000 EUR hotovostní příspěvek Unie a 14 100 000 EUR hotovostní příspěvek od soukromých členů; konstatuje, že ke konci roku 2018 správní rada potvrdila věcné příspěvky ve výši 273 900 000 EUR a dalších 157 600 000 EUR bylo oznámeno, avšak zatím nepotvrzeno, stejně jako věcné příspěvky od průmyslových partnerů ve výši 801 700 000 EUR na dodatečné činnosti;

Výzvy k podávání návrhů

9.  bere na vědomí, že v roce 2018 vydal společný podnik dvě výzvy k předkládání návrhů, obdržel 417 způsobilých návrhů (z celkových 420) a vybral 131 návrhů k financování;

10.  poukazuje na to, že v roce 2017 byla úspěšně dokončena čtyři řízení pro klíčové partnery; bere na vědomí, že činnost v roce 2018 se týkala začleňování vybraných klíčových partnerů do nové grantové dohody pro členy a že malý počet z těchto partnerů se stal v roce 2018 aktivními členy; podotýká, že výsledky všech čtyř řízení a přistoupení vítězných subjektů jako členů vedlo ke zvýšení počtu klíčových partnerů na 183, z nichž 49 jsou přidružené nebo propojené třetí strany;

11.  konstatuje, že ke konci roku 2018 bylo zahájeno devět výběrových řízení, z nichž osm bylo vyhodnoceno, plně implementování nebo se nachází v závěrečné fázi, a podotýká, že těchto osmi řízení se účastní více než 560 partnerů z 27 různých zemí; konstatuje, že v říjnu 2018 proběhlo sedmé výběrové řízení se 198 účastníky; konstatuje, že v listopadu 2018 proběhlo osmé výběrové řízení se 182 účastníky; konstatuje, že v listopadu 2018 bylo zahájeno deváté výběrové řízení, u něhož proběhlo hodnocení v březnu 2019;

Výkonnost

12.  konstatuje, že z důvodu povahy projektů dosud nejsou k dispozici informace o některých klíčových ukazatelích výkonnosti ; vítá skutečnost, že většiny konkrétních klíčových ukazatelů výkonnosti bylo buď dosaženo, nebo se jejich plnění vyvíjí uspokojivě; bere na vědomí, že odborníci vyzývají k další monitorovací činnosti a analýze, přičemž jasně rozlišují mezi skutečně dosaženými klíčovými ukazateli výkonnosti na konci každého roku a odhadovanými klíčovými ukazateli výkonnosti;

13.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a účinnou organizační strukturu společného podniku;

14.  poukazuje na to, že v letech 2017 a 2018 docházelo ve společném podniku k velké fluktuaci dočasných a smluvních zaměstnanců; konstatuje, že míra fluktuace dočasných zaměstnanců dosáhla téměř 17 %; v roce 2018 se kromě toho téměř zdvojnásobil počet služeb prozatímního personálu;

15.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti společného podniku za rok 2018 klíčové ukazatele výkonnosti týkající se vyváženého zastoupení žen a mužů v letech 2017 a 2018 ukazují, že i když je míra účasti žen stabilní, je poměrně nízká: na ženy připadá 22 % osob zapojených do programu, 13 % koordinátorů programu a 18 % -25 % poradců a odborníků, kteří provádějí hodnocení a analýzy a pracují ve vědeckém výboru; doporučuje neustálé úsilí o zvýšení míry účasti žen v programu;

16.  vítá skutečnost, že společný podnik zapojuje nejlepší talenty a zdroje v Evropě; konstatuje, že využívá klíčové dovednosti a znalosti hlavních evropských výzkumných zařízení pro letecký výzkum a akademických fakult;

Klíčové systémy dohledu a kontroly

17.  bere na vědomí, že společný podnik zavedl kontrolní postupy ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech, auditech ex-post u příjemců grantů pro průběžné a konečné platby v rámci sedmého rámcového programu a pro výkazy projektových nákladů v programu Horizont 2020, přičemž za audity ex-post odpovídá společný auditní útvar Komise;

18.  konstatuje, že zbytková míra chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný podnik vykázal, činila u projektů sedmého rámcového programu 1,21 % a u projektů programu Horizont 2020 to bylo 1,11 %, což znamená, že je v obou případech pod prahem významnosti stanoveným na 2 %;

Strategie boje proti podvodům

19.  všímá si toho, že společný podnik věnuje zvláštní pozornost prevenci a odhalování podvodů; GŘ RTD tedy provádí strategii proti podvodům 2020 spolu se zúčastněnými stranami s cílem odhalovat dvojí financování a bránit mu; se znepokojením nicméně konstatuje, že během roku 2018 se objevily tři případy údajně podvodných činností v souvislosti s financováním od společného podniku a že tyto případy byly oznámeny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

Interní audit

20.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl v roce 2018 audit koordinace se společným centrem podpory s cílem posoudit přiměřenost řízení, řízení rizik a vnitřních procesů společného podniku; s uspokojením konstatuje, že útvar interního auditu poukázal na to, že jednou ze silných stránek společného podniku je jeho aktivní úloha při výměně informací se společným centrem podpory; dále konstatuje, že auditoři poukázali na společné přístupy ředitelů, když informovali o svých potřebách v důležitých oblastech, jako je důvěrnost; mimoto bylo útvaru interního auditu vydáno několik doporučení, aby provedl další změny v IT systémech Komisi v zájmu odstranění zbývajících omezení v předávání údajů; vyzývá společný podnik, aby dokončil vývoj kritérií a postupů pro zpracovávání důvěrných údajů příjemců prostředků společného podniku;

Další připomínky

21.  poukazuje na prodloužení bilaterálních smluv společného podniku s několika členskými státy a regiony a na základě mapování priorit výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci (RIS3) provedeného společným podnikem, podle něhož více než 60 regionů společnému podniku sdělilo, že letecký průmysl nebo související oblasti považují za svou prioritu v oblasti výzkumu a vývoje; s uspokojením konstatuje, že v roce 2018 bylo podepsáno další memorandum o porozumění s jedním německým regionem, takže se počet platných memorand zvýšil k 31. prosinci 2018 na 17; konstatuje, že následně došlo v červnu 2019 k podpisu memoranda o porozumění s francouzským regionem Nová Akvitánie;

22.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných EU; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku a posílit šíření informací o přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby prosazoval proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat širokou veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a usilovat tak o zvyšování povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

23.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil opodstatněnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků; posouzení by mělo vyhodnotit podobu a důkladnost pokynů pro provádění postupu věcných příspěvků, aby se napomohlo procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků.

Doprava a cestovní ruch

24.  zdůrazňuje, že by cíle společného podniku měly být přizpůsobeny, aby zohledňovaly postupující dekarbonizaci, a že by nezbytné finanční a lidské zdroje měly být poskytovány automaticky, aby se zajistila dostatečná kapacita společného podniku v případě jakékoli takovéto změny;

25.  konstatuje, že společný podnik je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru mezi Unií a leteckým průmyslem, jehož cílem je vyvíjet průlomové technologie ve snaze výrazně zvýšit environmentální výkonnost letadel a letecké dopravy; podotýká, že byl zřízen jako „společný podnik Clean Sky“ v roce 2007 v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a stal se „společným podnikem Clean Sky 2“ v roce 2014 v rámci programu Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace;

26.  konstatuje, že programy společného podniku jsou společně financovány z programu Horizont 2020 (na období 2014–2020) formou dotací Unie až do výše 1 755 milionů a věcných příspěvků od soukromých členů ve výši nejméně 2 193,75 milionu EUR; poznamenává, že Unie a soukromí členové se rovným dílem dělí o správní náklady, které nesmějí překročit 78 milionů EUR za dané období;

27.  vítá zásadní příspěvek společného podniku ke zvýšené efektivnosti leteckého odvětví; zdůrazňuje velmi dobré výsledky a zásadní úlohu společného podniku v Evropě, pokud jde o zajištění čistého zrychlení v ekologických technologiích zaměřených na snížení emisí CO2, emisí plynů a hladin hluku produkovaných letadly; zdůrazňuje strategický význam, který by tento společný podnik měl mít v rámci budoucího programu Horizont Evropa, pokud jde o příspěvek k plnění nových cílů „klimatické neutrality“ do roku 2050 a k plánovanému snížení emisí CO2 v souvislosti s technologickým pokrokem;

28.  zdůrazňuje, že globální využití technologií vytvořených a podporovaných společným podnikem by mohlo odstranit ekvivalent celkových emisí CO2 vyprodukovaných Nizozemskem;

29.  zdůrazňuje, že technologie Clean Sky I snížily emise CO2 na cestujícího o 19 % u dálkových letů a o 40 % u letů na střední vzdálenost; žádá, aby byly společnému podniku poskytnuty veškeré nezbytné lidské a finanční zdroje, aby bylo možné tento úspěšný přístup dále rozvíjet;

30.  konstatuje, že až 40 % finančních prostředků společného podniku je přiděleno 16 vedoucím subjektům a jejich přidruženým subjektům, tj. zástupcům průmyslu, kteří jsou odhodláni realizovat program Clean Sky 2 v plném rozsahu po celou dobu jeho trvání; konstatuje, že 30 % finančních prostředků společného podniku by mělo být poskytováno na základě výzev k předkládání návrhů a výzev k podávání nabídek hlavním partnerům společného podniku (vybraným pro dlouhodobou spolupráci na programu); konstatuje, že zbývajících 30 % finančních prostředků podniku se poskytuje na základě výzev k předkládání návrhů a výzev k podávání nabídek dalším partnerům (kteří se podílejí na specifických tématech a projektech v rámci přesně vymezeného, omezeného závazku);

31.  konstatuje, že k datu uzávěrky pro přípravu předběžné účetní závěrky za rok 2018 (tj. koncem února 2019) vykázali soukromí členové společného podniku věcné příspěvky na operační činnosti (IKOP) v úhrnné výši 399 milionů EUR a že společný podnik potvrdil certifikovaný příspěvek v hodnotě 279,9 milionu EUR; v podobném duchu konstatuje, že soukromí členové vykázali věcné příspěvky na dodatečné činnosti (IKAA) v úhrnné výši 827,9 milionu EUR a z této částky společný podnik potvrdil 620 milionů EUR;

32.  konstatuje, že společný podnik nyní čítá 16 vedoucích subjektů, 193 hlavních partnerů (mezi nimi 50 MSP) a že bylo vyhlášeno devět výzev k předkládání návrhů (s cílem přidělit zbývající prostředky dalším partnerům); konstatuje, že osm z těchto výzev bylo vyhodnoceno tak, že vedly k výběru 560 partnerů (z nichž 31 % jsou MSP, které jsou příjemci 25 % finančních prostředků) z 27 zemí;

33.  konstatuje, že společný podnik plánuje revidovat své finanční předpisy tak, aby odpovídaly novým finančním pravidlům pro souhrnný rozpočet Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14);

34.  konstatuje, že útvar interního auditu vydal velmi důležité doporučení pro společný podnik, v němž podnik vyzval, aby vypracoval konsolidovaný rejstřík rizik, který by měl zachycovat rizika, která hrozí programu a společnému podniku jako samostatnému subjektu; konstatuje, že interní auditor (IAO) prohlásil, že vedení společného podniku schází objektivita vzhledem k tomu, že se opakovaně zapojovalo do řídicích úkolů, a vzhledem k procesům řízení kvality; naléhavě vyzývá společný podnik, aby tento problém okamžitě vyřešil a v plném rozsahu provedl doporučení interního auditora (IAO);

35.  se znepokojením konstatuje, že IAO odhalil několik rizikových oblastí, v nichž je třeba, aby vedení společného podniku učinilo kroky; očekává, že vedení společného podniku přijme veškerá nezbytná opatření ke zmírnění těchto rizik;

36.  konstatuje, že během roku 2018 byly odhaleny tři případy údajných podvodných aktivit v souvislosti s příjemci prostředků od společného podniku a tyto případy byly oznámeny úřadu OLAF; vyzývá společný podnik, aby přijal veškerá nezbytná opatření, aby v budoucnu již k případům podvodu nedošlo.

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 32.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 32.
(9) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(10) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(11) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.
(12) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(13) Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77).
(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
PDF 166kWORD 51k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0034/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2018 (2019/2102(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(12), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0034/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 (2019/2102(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0034/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (dále jen „společný podnik“) byl zřízen jako partnerství veřejného a soukromého sektoru nařízením (EU) č. 560/2014 na období 10 let s cílem propojit všechny příslušné zúčastněné strany a přispět k tomu, aby se Unie stala klíčovým hráčem v oblasti výzkumu, demonstrací a zavádění pokročilých výrobků z biologických materiálů a biopaliv;

B.  vzhledem k tomu, že podle článků 38 a 43 finančních předpisů společného podniku přijatých rozhodnutím správní rady dne 14. října 2014 připravil roční účetní závěrku pro společný podnik za rok 2018;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie zastoupená Komisí a průmysloví partneři zastoupení Konsorciem průmyslu založeného na biotechnologiích (dále jen „konsorcium BIC“);

Obecné souvislosti

1.  konstatuje, že maximální příspěvek Unie na činnosti společného podniku činí 975 000 000 EUR a je vyplácen z programu Horizont 2020; konstatuje, že průmysloví partneři společného podniku mají po dobu jeho fungování poskytnout zdroje ve výši nejméně 2 730 000 000 EUR, a to v podobě věcných a peněžních příspěvků nejméně v hodnotě 182 500 000 EUR na operativní činnosti společného podniku a věcných příspěvků nejméně v hodnotě 1 755 000 000 EUR na provádění dalších činností mimo pracovní plán společného podniku;

2.  konstatuje, že 19 ze 101 návrhů přijatých v rámci výzvy k předkládání návrhů z roku 2018 bylo ke konci roku 2018 ve fázi přípravy grantové dohody; kromě toho konstatuje, že začátkem roku 2018 obsahoval program společného podniku portfolio 101 probíhajících projektů s celkem 1 169 účastníky z 35 zemí a o celkové hodnotě grantů 499 000 000 EUR;

3.  konstatuje, že cíle společného podniku nelze řešit prostřednictvím tradičních unijních nástrojů; poukazuje na to, že společný podnik zajistil strukturující účinek tím, že propojil odvětví a subjekty směrem k vytvoření nových hodnotových řetězců a uvolnil rostoucí investice na rozvoj inovací v průmyslu založeném na biotechnologiích; dále konstatuje, že úkolem společného podniku je uplatňovat Strategický program pro inovace a výzkum (SIRA), který vyvinulo konsorcium BIC a schválila jej Komise;

4.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku a šířit informace o jeho přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby prosazoval proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

5.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil přiměřenost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků; žádá, aby toto posouzení vyhodnotilo podobu a důkladnost pokynů pro provádění postupu v oblasti věcných příspěvků, aby se napomohlo procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků;

Rozpočtové a finanční řízení

6.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2018 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

7.  konstatuje, že roční účetní závěrka společného podniku uvádí, že konečný disponibilní rozpočet na rok 2018 obsahoval prostředky na závazky ve výši 121 231 820 EUR a prostředky na platby ve výši 118 126 520, přičemž míra čerpání činila 99 % u prostředků na závazky a 71 % u prostředků na platby;

8.  konstatuje, že prostředky na platby byly využity převážně na předběžné financování grantových dohod, které vzešly z výzev k podávání návrhů z roku 2017, a na průběžné platby na projekty, které vzešly z předešlých výzev k podávání návrhů; dále konstatuje, že nižší míra plnění u prostředků na platby byla způsobena zpožděními u některých pravidelných zpráv a výkazy nákladů, které byly výrazně nižší než rozpočet schválený v grantových dohodách;

9.  konstatuje, že z maximální částky 975 000 000 EUR peněžních příspěvků Unie, které mají být společnému podniku přiděleny během doby jeho trvání, přispěla Unie do konce roku 2018 celkovou částkou 264 600 000 EUR;

10.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že průmysloví partneři vykázali ze 757 900 000 EUR, kterými měli přispět na operativní činnosti a správní náklady společného podniku, věcné příspěvky ve výši pouhých 36 800 000 EUR na operativní činnosti a správní rada potvrdila příspěvky průmyslových partnerů na správní náklady společného podniku ve výši 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR v podobě věcných příspěvků a 9 100 000 EUR v podobě peněžních příspěvků);

11.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2018 provedl společný podnik přezkum s cílem aktualizovat členský status jeho členských subjektů jakožto hlavní základny pro potvrzování a uznávání věcných příspěvků průmyslových partnerů na operativní činnosti společného podniku; s potěšením konstatuje, že přezkum je považován za osvědčený postup a že by měl být prováděn pravidelně;

12.  lituje skutečnosti, že z minimálně 182 500 000 EUR peněžitých příspěvků, kterými měli průmysloví partneři přispět na provozní náklady společného podniku, bylo do konce roku 2018 vyplaceno pouze 800 000 EUR, a v důsledku toho se Komise na konci roku 2018 rozhodla snížit rozpočet společného podniku na rok 2020 ve výši 205 000 000 EUR o 140 000 000 EUR; se znepokojením konstatuje, že existuje vysoké riziko, že minimální výše peněžitých příspěvků nebude do konce doby trvání společného podniku dosaženo;

Výkonnost

13.  konstatuje, že dostupné specifické klíčové ukazatele výkonnosti společného podniku svědčí o postupu správným směrem; vítá skutečnost, že společný podnik funguje účinně a jeho průměrná výkonnost měřená třemi hlavními klíčovými ukazateli výkonnosti programu Horizont 2020 přesahuje cíle stanovené v roce 2018;

14.  se znepokojením bere na vědomí hodnotu pákového efektu 1,88 na konci roku 2018, což neodpovídá očekávání; se znepokojením konstatuje, že dosahovaný pákový efekt se od roku 2015 snižuje, vyzývá společný podnik, aby přijal kroky k dosažení cílového pákového efektu 2,86 za celé období let 2014 až 2020;

15.  konstatuje, že výzvy společného podniku k podávání návrhů jsou plně otevřené a umožňují účast jakékoli zúčastněné strany; vítá výrazné úsilí společného podniku při sdělování jeho cílů a výsledků a také jeho výzvy zúčastněným stranám v Unii prostřednictvím jeho akcí, zasedání a webových stránek;

16.  bere na vědomí skutečnost, že odborníci potvrzují, že společný podnik přitáhl uspokojivou míru účasti nejlepších unijních aktérů v oblastech vybraných hodnotových řetězců; konstatuje, že bylo dosaženo správné rovnováhy, pokud jde o účast průmyslového odvětví, které představuje 61 % celkového počtu účastníků; zdůrazňuje skutečnost, že 54 % soukromých subjektů vytvářejících zisk jsou malé a střední podniky a 27 % jsou velké podniky;

17.  konstatuje, že v roce 2018 zahrnovaly činnosti společného podniku uzavření 17 grantových dohod, které byly výsledkem výzvy k podávání návrhů z roku 2017, takže na konci roku 2018 činil celkový počet dohod v portfoliu společného podniku 82; dále konstatuje, že společný podnik v roce 2018 úspěšně uskutečnil výzvu k podávání návrhů; konstatuje, že postup byl zahájen před koncem roku 2018 a bylo vybráno 19 návrhů;

18.  konstatuje, že kvůli koncepci výzvy k podávání návrhů v roce 2018 a řízení systému pro stanovování pořadí návrhů zůstalo jedno ze stěžejních témat výzvy bez financování, přestože byly přijaty způsobilé a vysoce hodnocené návrhy týkající se obou témat;

19.  s uspokojením konstatuje, že společný podnik v roce 2018 dosáhl poměrně vyváženého zastoupení žen a mužů ve svých různých orgánech (vědecký výbor: 60 % žen a 40 % mužů; skupina zástupců členských států: 59 % žen a 41 % mužů; programová kancelář: 61 % žen a 39 % mužů; odborníci na hodnocení (výzva k podávání návrhů 2018) 48 % žen a 52 % mužů; projektoví koordinátoři: 45 % žen a 55 % mužů) s výjimkou řídící rady (20 % žen a 80 % mužů); bere na vědomí připomínku Společného podniku, že nemá na složení své řídící rady žádný vliv; s uspokojením bere na vědomí vyvážené zastoupení žen a mužů mezi zaměstnanci zapojenými do projektů Společného podniku (46 % žen a 54 % mužů);

Zadávání zakázek a přijímání pracovníků

20.  konstatuje, že na konci roku 2018 měl společný podnik 23 zaměstnanců a že tedy došlo k úplnému naplnění plánu pracovních míst; konstatuje, že v roce 2018 byla zahájena dvě výběrová řízení, jedno na smluvního zaměstnance a druhé na dočasného zaměstnance; konstatuje však, že společný podnik byl v roce 2018 posílen dalšími třemi smluvními zaměstnanci; dále konstatuje, že jeden uchazeč o dočasné místo byl jmenován na konci roku 2018 a ujal se svých povinností v první čtvrtině roku 2019;

Interní audit

21.  konstatuje, že v listopadu 2017 útvar interního auditu (IAS) provedl auditorské práce v terénu v souvislosti s auditem „Omezený přezkum uplatňování standardů vnitřní kontroly ve společném podniku BBI“; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora ze situace na konci roku 2018 vyplývá, že společný podnik z větší části zavedl standardy vnitřní kontroly;

22.  poukazuje na to, že programová kancelář provedla vlastní hodnocení standardů vnitřní kontroly s cílem posoudit současnou úroveň provádění standardů vnitřní kontroly a přezkoumat podmínky nezbytné k posunu rámce vnitřní kontroly organizace na vyšší stupeň připravenosti; konstatuje, že útvar IAS učinil tři doporučení na podporu a doplnění stávajícího úsilí společného podniku v této oblasti; bere na vědomí, že programová kancelář navrhla související akční plány a útvar IAS je považoval za přiměřené ke zmírnění problémů; se znepokojením však konstatuje, že tři ze standardů nebyly na začátku roku 2018 dosud plně provedeny;

23.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti jsou téměř všechny standardy vnitřní kontroly považovány za provedené nebo za téměř provedené a pouze několik standardů musí dosud být plně provedeno, jako jsou standardy č. 8 (procesy a postupy), 10 (kontinuita činností) a 11 (správa dokumentů);

24.  konstatuje, že v roce 2017 společný podnik ve spolupráci se společným auditním útvarem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace zahájil první audit ex-post náhodného vzorku průběžných výkazů nákladů v rámci programu Horizont 2020; bere na vědomí, že druhá vlna auditů byla zahájena v roce 2018, avšak kvůli nízkému počtu auditovaných účastníků ještě není možné z ní vyvodit nějaký závěr;

25.  oceňuje zjištění Účetního dvora, že míra zbytkových chyb nepřesáhla práh významnosti a v případě programu Horizont 2020 činila 0,01%;

26.  bere na vědomí skutečnost, že Komise provedla průběžné hodnocení činností společného podniku z let 2014 až 2016 a že byl připraven akční plán k řešení vydaných doporučení; konstatuje, že podle akčního plánu bude většina opatření, která mají být přijata v reakci na doporučení, provedena v letech 2018 a 2019 a několik opatření již bylo uskutečněno;

Právní rámec

27.  se znepokojením konstatuje, že přestože průběžné hodnocení společného podniku bylo dokončeno v souladu s přesným harmonogramem stanoveným v jeho právním rámci, nemohlo v tomto raném stádiu činnosti společného podniku optimálně přispět k jeho procesu rozhodování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

28.  bere na vědomí skutečnost, že společný podnik spolu s šesti dalšími společnými podniky vydal výzvu k vyjádření zájmu s cílem vybrat až sedm důvěrných poradců, kteří vytvoří síť důvěrných poradců; bere na vědomí, že v návaznosti na to jmenovali výkonní ředitelé v listopadu 2018 dva důvěrné poradce.

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 24.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 24.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.
(13) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(14) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
PDF 165kWORD 51k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a legalitě a o správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10467(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0042/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018 (2019/2091(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(12), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10467(14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0042/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 (2019/2091(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0042/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“) dosáhl jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 částky 25 207 008 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 5,03 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (9 365 000 EUR, což představuje 37,15 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (15 742 008 EUR, což představuje 62,45 %)(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %, takže oproti roku 2017 se zlepšila o 0,21 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 85,48 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 2,61 %;

2.  konstatuje, že činnost orgánu se stále vyvíjí a zahrnuje jak regulační úkoly, tak vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie;

Výkonnost

3.  bere na vědomí, že orgán pro každý ze tří strategických operačních cílů používá kromě interních ukazatelů také klíčové ukazatele výkonnosti, s jejichž pomocí posuzuje přidanou hodnotu svých činností a zkvalitňování svého rozpočtového řízení;

4.  konstatuje, že orgán splnil svůj cíl v případě 11 klíčových ukazatelů výkonnosti; všímá si, že orgán téměř splnil i cíle dvou zbývajících klíčových ukazatelů výkonnosti;

5.  bere na vědomí, že orgán úspěšně odvedl většinu naplánované práce (218 produktů a služeb) a že 25 produktů a služeb dodal s mírným zpožděním kvůli nedostatku zdrojů i kvůli změnám v požadavcích a prioritách; dále konstatuje, že pouze tři úkoly nebyly splněny podle plánu nebo byly splněny s omluvitelným zpožděním;

6.  konstatuje, že orgán v současné době nahrazuje stávající elektronický systém řízení lidských zdrojů systémem Sysper, který poskytla Komise; se znepokojením bere na vědomí zpoždění v zavádění systému Sysper 2; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalším vývoji v této věci;

7.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán aktivně hledá možnosti zvýšení efektivity a posílení synergií s ostatními agenturami, zejména s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu a společného zadávání veřejných zakázek; vítá, že si orgán stanovil jako prioritu vypracovat s orgány EBA a ESMA společné pokyny k tomu, jak lze do obezřetnostního dohledu zahrnout rizika praní peněz a financování terorismu; důrazně orgán vybízí, aby aktivně usiloval o rozšíření a prohloubení spolupráce se všemi agenturami Unie; kromě toho orgán vyzývá, aby přezkoumal možné způsoby sloučení svých nespecializovaných služeb, např. IKT, s jinými agenturami Unie;

8.  zdůrazňuje, že úkolem orgánu je prosazovat společný režim dohledu v rámci celého evropského finančního systému, díky čemuž má zásadní význam pro zajištění finanční stability, integrovanějšího, účinnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii, a to podporou rovných podmínek a transparentnosti, pokud jde o trh produktů a finančních služeb;

9.  zdůrazňuje, že orgán hraje ústřední úlohu, pokud jde o vytváření kvalitních společných norem a postupů v oblasti regulace a dohledu, jednotné uplatňování právně závazných aktů Unie, podporu delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledování a posuzování tržního vývoje v oblasti své působnosti a zajišťování vyšší ochrany pojistníků, účastníků penzijních systémů a pojištěnců;

10.  zdůrazňuje, že v některých členských státech je třeba zajistit důkladnější dohled, aby bylo možné v těchto členských státech odstraňovat riziková místa na pojistných trzích a chránit spotřebitele před nekalými postupy nadnárodních pojišťoven;

11.  zdůrazňuje, že orgán by se měl při zajišťování toho, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, důsledně zaměřovat pouze na úkoly a mandát, které mu svěřily Evropský parlament a Rada, a že se nesmí nikdy pokoušet o překročení tohoto mandátu; poukazuje na to, že pokud se orgán soustředí na mandát stanovený Evropským parlamentem a Radou, zvýší se účinnost a účelnost využívání zdrojů;

12.  souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že na základě vzájemného hodnocení mají příslušné vnitrostátní orgány rozhodující slovo v hlavním řídícím orgánu EIOPA, což znamená, že jsou schopny rozhodovat o rozsahu činnosti orgánu zaměřené na přezkoumání vlastní účinnosti;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 95,54 %, přičemž ze 112 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 107 (v porovnání se 101 pracovními místy povolenými v roce 2017); konstatuje, že kromě toho v roce 2018 pro orgán pracovalo 33 smluvních zaměstnanců a 18 vyslaných národních odborníků;

14.  vyjadřuje politování nad nerovným zastoupením mužů (šest členů) a žen (jedna členka) ve správní radě; bere na vědomí, že orgán informoval o poměrně vyváženém zastoupení žen a mužů ve vysokých řídících funkcích v roce 2018 (pět mužů a tři ženy);

15.  bere na vědomí, že podle Účetního dvora orgán dosud nedokončil přechod od úkolů spojených s regulací k úkolům spojeným s dohledem a že by měl na úkoly spojené s dohledem vyčlenit více lidských zdrojů;

Zadávání zakázek

16.  se znepokojením bere na vědomí, že orgán v jednom výběrovém řízení použil zadávací kritéria, která sestávala z nekonkurenčních cenových prvků; vyzývá orgán, aby používal kritéria založená na konkurenčních cenových prvcích;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řešení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; všímá si toho, že orgán na svých internetových stránkách zveřejňuje rejstřík schůzek s externími zúčastněnými stranami;

18.  poukazuje na význam otevřené, účinné a nezávislé správy všech agentur Unie a Unie jako celku; připomíná problém střetu zájmů, který vzniká v důsledku tzv. „otáčivých dveří“, a zdůrazňuje, že k řešení těchto problémů je zapotřebí vytvořit jednotný právní rámec;

Vnitřní kontrola

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise vydal auditní zprávu „Zátěžové testy v orgánu EIOPA“, na jejímž základě bylo vydáno pět doporučení ke zlepšení a k provádění akčního plánu;

20.  konstatuje, že orgán v roce 2018 využil prostřednictvím smluv s agenturami práce 29 dočasných pracovníků; připomíná, že podle směrnice 2008/104/ES(17) by tito pracovníci měli mít stejné pracovní podmínky jako přímí zaměstnanci orgánu; se znepokojením však konstatuje, že smlouvy agenturám práce dodržování těchto pracovních podmínek neukládaly, což vedlo k soudním sporům a ohrozilo dobré jméno orgánu; vyzývá orgán, aby analyzoval pracovní podmínky svých dočasných pracovníků a zajistil, aby byly v souladu s unijním a vnitrostátním pracovním právem;

Další připomínky

21.  konstatuje, že v budoucnu možná dojde ke snížení příjmů orgánu v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie; bere na vědomí, že orgán vydal dvě stanoviska pro pojistitele a vnitrostátní orgány dohledu o krocích, které by měli učinit k zajištění kontinuálního poskytování služeb a minimalizaci rizika;

22.  zdůrazňuje, že finanční systém musí řešit otázky udržitelnosti a dbát na to, aby Unie plnila závazky přijaté v rámci Pařížské dohody v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu; poukazuje na klíčovou úlohu orgánu při integraci faktorů týkajících se životního prostředí, sociálních věcí a řádné správy do regulačního a dohledového rámce a při mobilizaci a řízení toků soukromého kapitálu směrem k udržitelným investicím; zdůrazňuje proto, že je nutné zajistit dostatečné zdroje, aby bylo možné sledovat naplňování tohoto rámce finančními institucemi a příslušnými vnitrostátními orgány;

23.  vyzývá orgán, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(18) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 147.
(16) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 149.
(17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).
(18) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
PDF 164kWORD 51k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0045/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (2019/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(12), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0045/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (2019/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0045/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ECSEL (společný podnik pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (dále jen „společný podnik“)) byl založen dne 7. června 2014 ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro „elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy“ (dále jen „ECSEL“) na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen v červnu 2014 nařízením Rady (EU) č. 561/2014(15) s cílem nahradit společné podniky ARTEMIS a ENIAC a pokračovat v jejich činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a na základě dobrovolnosti přidružené země („zúčastněné státy“) a sdružení členů ze soukromého sektoru („členové ze soukromého sektoru“) zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů;

D.  vzhledem k tomu, že příspěvky Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měly podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvky zúčastněných států 1 170 000 000 EUR a příspěvky členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku ke dni 31. prosince 2018, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2018 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 194 100 000 EUR a prostředky na platby ve výši 310 554 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání u prostředků na závazky činila 98 %a míra čerpání prostředků na platby 65 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

4.  konstatuje, že koncem roku 2018 přispěla Unie částkou 637 600 000 EUR z fondu sedmého rámcového programu na spolufinancování společných činností a dalšími 17 900 000 EUR na spolufinancování s tím souvisejících správních nákladů; konstatuje, že kumulovaný závazek na operační činnosti sedmého rámcového programu činil 606 000 000 EUR a odpovídající kumulované platby 529 000 000 EUR; konstatuje, že v roce 2018 byla míra čerpání disponibilních prostředků na platby ve výši 98 000 000 EUR u projektů sedmého rámcového programu nízká, a to 42 %, což bylo především důsledkem zpoždění vnitrostátních financujících orgánů při vydávání osvědčení o dokončení projektu pro probíhající činnosti sedmého rámcového programu;

5.  konstatuje, že platby společného podniku v souvislosti s projekty sedmého rámcového programu činily 41 000 000 EUR, což představovalo 22 % celkových operačních plateb provedených v roce 2018; mimoto konstatuje, že míra zbytkových chyb na konci roku činila 3,36 %;

6.  bere na vědomí, že při operačních platbách sedmého rámcového programu je společný podnik stále závislý na vnitrostátních financujících orgánech zúčastněných států, což má za následek zvýšené riziko týkající se včasného provedení konečných plateb;

7.  konstatuje se znepokojením, že v roce 2018 zúčastněné státy, které mají povinnost poskytnout na operační činnosti programu Horizont 2020 společného podniku finanční příspěvky minimálně ve výši 1 170 000 000 EUR, uzavřely závazky ve výši 564 000 000 EUR a provedly platby ve výši 178 000 000 EUR, což představuje 15 % celkových požadovaných příspěvků; bere za vědomí, že nízká míra příspěvků zúčastněných států souvisí s tím, že některé ze zúčastněných států zaúčtovávají a vykazují náklady společnému podniku až po skončení projektů programu Horizont 2020, které podporují; konstatuje, že míra plnění rozpočtu, který byl na program Horizont 2020 k dispozici, činila 100 % u prostředků na závazky a 72 % u prostředků na platby a že míra čerpání prostředků na platby byla nakonec nižší, a to v důsledku dodatečného příspěvku ve výši 20 000 000 EUR, který společný podnik obdržel v prosinci 2018;

8.  konstatuje, že z 1 657 500 000 EUR, jimiž mají přispět na činnosti společného podniku odvětvoví členové, poskytli tito členové podle odhadu společného podniku do konce roku 2018 věcné příspěvky ve výši 705 400 000 EUR v porovnání s peněžními příspěvky Unie ve výši 512 000 000 EUR; dále konstatuje, že peněžní příspěvky odvětvových členů činily 11 300 000 EUR a jejich věcné příspěvky, které byly vykázány, ale nebyly potvrzeny, činily 694 100 000 EUR;

Výkonnost

9.  bere na vědomí používání klíčových ukazatelů výkonnosti k měření operační výkonnosti a výkonnosti programů a to, že společný podnik pracuje spolu s ostatními společnými podniky a jejich zúčastněnými stranami na vypracování společných klíčových ukazatelů výkonnosti pro dopad činností a metodik pro hodnocení těchto ukazatelů;

10.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a efektivní organizační strukturu společného podniku;

11.  vítá skutečnost, že celkový pákový efekt dosažený v roce 2018 u programu společného podniku, vypočtený jako náklady programu Horizont 2020 mínus financování Unie děleno financováním Unie, se rovná 3, a překračuje tak cílový pákový efekt za celé období 2014–2020; dále konstatuje, že vezmeme-li za základ vnitrostátní náklady, činí celkový dosažený pákový efekt 3,3;

12.  konstatuje, že společný podnik vyvinul úsilí, aby konsolidoval a rozvinul své činnosti, a umožnil tak hladké a efektivní fungování společného podniku; zjišťuje, že v roce 2018 byly vyhlášeny čtyři výzvy k předkládání návrhů, na jejichž základě bylo vybráno 13 kooperativních projektů a dvě koordinační a podpůrné akce;

13.  bere na vědomí, že společný podnik vyhlásil dvě výzvy k předkládání návrhů; ačkoli se počet předložených návrhů již čtvrtý rok po sobě snížil, je počet vybraných návrhů stejný jako v roce 2017;

14.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku a zlepšit šíření informací o jeho přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby prosazoval proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

Zaměstnanci

15.  konstatuje, že z 31 povolených pracovních míst v plánu pracovních míst bylo v roce 2018 obsazeno 30 míst, z čehož 14 bylo obsazeno dočasnými zaměstnanci a 16 smluvními zaměstnanci; rovněž konstatuje, že v roce 2018 byla obsazena místa dvou vedoucích správ, konkrétně jednoho hlavního finančního referenta a jednoho programového referenta;

16.  bere na vědomí informace obsažené ve výroční zprávě o činnosti společného podniku za rok 2018 týkající se vyváženého zastoupení žen a mužů v projektech ECSEL, z nichž vyplývá, že celkový počet žen zapojených do projektů ECSEL probíhajících v roce 2018 a projektů uvedených v tomto roce (probíhajících od roku 2014, 2015 a 2016) byl 3 336 (nebo 18 %) ve srovnání se 14 820 muži (nebo 82 %); konstatuje, že ne všichni zaměstnanci přijímajících podniků zapojených do projektů ECSEL provádějí výzkumné činnosti a že pouze 16 % výzkumných pracovníků jsou ženy;

Zadávání veřejných zakázek

17.  s velkým politováním konstatuje, že Účetní dvůr zjistil významné nedostatky v řízení postupů zadávání veřejných zakázek na správní služby; na základě odpovědí společného podniku konstatuje, že za účelem řešení tohoto problému byl jmenován asistent pro rozpočet, veřejné zakázky a smlouvy;

Vnitřní kontroly

18.  vítá skutečnost, že společný podnik podnikl kroky, aby posoudil, jak vnitrostátní financující orgány provádějí audity ex post, a obdržel od vnitrostátních financujících orgánů písemná prohlášení o tom, že prováděné vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti operací; bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora zmiňuje, že v případě plateb u programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný společný auditní útvar Komise a že míra zbytkových chyb vypočtená společným podnikem na konci roku 2018 činila 1,15 %;

19.  konstatuje, že otázka rozdílů v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány již nemá význam pro provádění projektů programu Horizont 2020, protože audity ex post provádí buď společný podnik, nebo Komise; konstatuje, že v souladu s ustanoveními společného plánu auditů ex post pro Horizont 2020 obdržel společný podnik od vnitrostátních financujících orgánů 22 prohlášení z 27, a uznává, že skýtají přiměřenou ochranu finančních zájmů jeho členů;

20.  konstatuje, že Komise provedla závěrečné hodnocení společných podniků ARTEMIS a ENIAC za období 2008–2013 a průběžné hodnocení společného podniku působícího v rámci programu Horizont 2020 za období 2014–2016; bere na vědomí, že společný podnik připravil a přijal akční plán realizace doporučení uvedených v těchto hodnoceních a že některé činnosti již byly zahájeny; většinu činností však zbývá provést v roce 2019, přičemž některé z nich byly považovány za činnosti mimo rámec působnosti společného podniku;

21.  konstatuje, že konečná platba za plnění dohody o poskytování služeb uzavřených s jedním z odvětvových členů v souvislosti s poskytováním komunikačních služeb a služeb souvisejících s organizací akcí byla provedena bez nutné podkladové dokumentace;

22.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil opodstatněnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků, a navrhuje, aby posouzení zhodnotilo podobu a důkladnost pokynů pro provádění postupu pro věcné příspěvky s cílem napomoci procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků;

23.  se znepokojením konstatuje, že společný podnik odhalil, že odvětvovému členovi (AENEAS) nebyly před ustavením společného podniku fakturovány společným podnikem ENIAC hotovostní příspěvky na správní náklady převyšující částku 1 000 000 EUR; aby byl tento problém vyřešen, obdržel společný podnik od svých členů částku 1 000 000 EUR jako „předplacený hotovostní příspěvek“; žádá společný podnik, aby bez prodlení vydal výzvu k úhradě;

Interní audit

24.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2018 posouzení rizik; konstatuje, že IAS zkontroloval naplňování svých auditních doporučení k postupu společného podniku pro udělování grantů z programu Horizont 2020 a k jeho výkonnosti; bere na vědomí skutečnost, že IAS dospěl k závěru, že všechna doporučení byla odpovídajícím způsobem provedena;

Řízení lidských zdrojů

25.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 zaměstnával společný podnik 30 zaměstnanců; konstatuje, že společný podnik obsadil v roce 2018 dvě pracovní místa, konkrétně místo vedoucího správního a finančního odboru a místo programového referenta, a vypsal jedno místo, a sice pozici vyslaného národního odborníka;

26.  konstatuje, že dne 6. srpna 2018 byla aktualizována organizační struktura společného podniku s cílem přizpůsobit strukturu organizace prioritám a potřebám v oblasti odbornosti; bere na vědomí, že v lednu 2018 potvrdila správní rada nový soubor pěti prováděcích pravidel ke služebnímu řádu.

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 24.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 24.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(13) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(14) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(15) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva 2
PDF 167kWORD 55k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0046/2020),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018 (2019/2103(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(12), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046(14),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0046/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 (2019/2103(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0046/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen „společný podnik IIL“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zefektivnit proces vývoje léků a v dlouhodobém horizontu měl usilovat o to, aby farmaceutický průmysl vyráběl účinnější a bezpečnější inovativní léčiva;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku přijetí nařízení (EU) č. 557/2014(15) v květnu 2014 byl zřízen společný podnik IIL iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dále jen „společný podnik IIL 2“) na období do 31. prosince 2024; vzhledem k tomu, že tento podnik v červnu 2014 nahradil společný podnik IIL, aby se po něm ujal úkolu dokončení výzkumných projektů podle sedmého rámcového programu a zahájení nového projektu v rámci programu Horizont 2020;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku IIL a společného podniku IIL 2 jsou Unie, kterou zastupuje Komise, a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku IIL na desetileté období činí 1 000 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu sedmého rámcového programu, zatímco zakládající členové mají přispívat rovným dílem na provozní náklady, kdy příspěvek každého z nich nepřekračuje 4 % celkového příspěvku Unie;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie pro společný podnik IIL 2 na desetileté období činí 1 638 000 000 EUR, a že tato částka má být vyplacena z rozpočtu programu Horizont 2020, a členové jiní než Komise mají přispět na 50 % provozních nákladů a měli by přispívat na operační náklady peněžními nebo věcnými příspěvky či jejich kombinací ve výši, která odpovídá finančnímu příspěvku Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2018 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2018 a výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  bere na vědomí výrok vydaný Účetním dvorem ve věci legality a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku IIL 2 za rok 2018, v němž dochází k závěru, že tyto operace jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že v roce 2018 činil celkový rozpočet prostředků na závazky 275 600 000 (v roce 2017 to bylo 187 900 000 EUR) a rozpočet prostředků na platby 235 900 000 EUR (206 400 000 EUR v roce 2017); včetně nevyužitých rozpočtových prostředků z předchozích let a účelově vázaných příjmů dosahovaly disponibilní prostředky na závazky celkové výše 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR v roce 2017) a na platby 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR v roce 2017);

4.  konstatuje, že z 1 000 000 000 EUR příspěvků, jimiž mají na činnost společného podniku IIL přispět průmysloví partneři, potvrdil společný podnik IIL 2 do konce roku 2018 věcné a peněžní příspěvky ve výši 655 200 000 (přesněji řečeno věcné příspěvky ve výši 633 300 000 EUR a peněžní příspěvky ve výši 21 900 000 EUR); poukazuje na to, že členové společného podniku IIL 2 vykázali další věcné příspěvky v hodnotě 80 600 000, které nebyly potvrzeny; zdůrazňuje, že tedy ke konci roku 2018 věcné a peněžní příspěvky průmyslových partnerů činily celkem 735 800 000 EUR, oproti tomu peněžní příspěvky Unie ze sedmého rámcového programu na činnosti společného podniku IIL 2 dosáhly výše 916 000 000 EUR;

5.  s uspokojením konstatuje, že společný podnik IIL využil v roce 2018 prostředky na platby u projektů sedmého rámcového programu z 88 %, což představuje zlepšení oproti předchozímu období, kdy míra čerpání byla po čtyři po sobě jdoucí roky nižší než 75 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby v rámci programu Horizont 2020 byla 86 % a že v roce 2018 byla úroveň čerpání prostředků na závazky a platby v rámci administrativních a operačních výdajů vyšší než v roce 2017;

6.  konstatuje, že z 1 425 000 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, jimiž mají na činnosti společného podniku IIL 2 přispět průmysloví a přidružení partneři, potvrdil výkonný ředitel věcné příspěvky v hodnotě 130 500 000 EUR, přičemž do konce roku 2018 bylo vykázáno dalších 83 900 000 EUR; bere rovněž na vědomí, že výkonný ředitel potvrdil peněžní příspěvky průmyslových partnerů ve výši 13 500 000 EUR; konstatuje, že na konci roku 2018 tedy dosáhly příspěvky průmyslových partnerů na činnost společného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 celkové výše 227 700 000 EUR, zatímco peněžní příspěvek Unie činil 241 900 000 EUR;

7.  všímá si, že v roce 2018 schválila správní rada společného podniku IIL 2 tři změny rozpočtu:

   a) změnu ze dne 12. června 2018, kterou se zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku (209 698 405 EUR v prostředcích na závazky a 56 133 212 EUR v prostředcích na platby);
   b) změnu ze dne 13. července 2018, kterou se zahrnují další přenesené prostředky z předchozího roku (prostředky na závazky ve výši 25 669 EUR a prostředky na platby ve výši 25 669 EUR), jež konkrétně odpovídají prostředkům společného podniku IIL zpětně získaným od příjemců v roce 2017 a přeneseným do rozpočtu na rok 2018; a
   c) změnu ze dne 5. prosince 2018, kterou se snižují operační prostředky na platby o 36 332 261 EUR v důsledku snížení příspěvku Unie na operační náklady (34 978 261 EUR) a odkládá se příspěvek partnera společného podniku IIL 2 (Nadace Billa a Melindy Gatesových) na operační náklady (1 354 000 EUR) přenesené do příštího roku;

8.  konstatuje, že na konci roku 2018 odhadované nevyužité prostředky na platby operačních a administrativních výdajů schválených správní radou společného podniku IIL 2 pro přenos do roku 2019 dosahovaly výše 30 943 429 EUR; se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že ačkoli se situace po provedení několika opravných opatření společným podnikem IIL 2 zlepšila, přetrvávají nedostatky, pokud jde o plánování a monitorování potřeby nových prostředků na platby;

Výkonnost

9.  konstatuje, že rok 2018 byl prvním rokem, kdy společný podnik IIL 2 podal zprávu o revidovaných klíčových ukazatelích výkonnosti ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2018; vítá, že tento krok se ukázal být efektivním nástrojem monitorování, který vedl ke zvýšení transparentnosti ohledně výsledků společného podniku IIL 2, a připoutal tak i zájem členů občanské společnosti;

10.  z výroční zprávy o činnosti zjišťuje, že analýza údajů shromážděných do 31. prosince 2018 ukázala, že projekty společného podniku IIL 2 pokrývají téměř všechny prioritní oblasti stanovené v jeho strategickém plánu výzkumu (11 z 12);

11.  vítá, že společný podnik IIL 2 podepsal v roce 2018 celkem 20 nových grantových dohod, což znamená, že se jeho projektové portfolium rozšířilo na celkem 119 projektů (59 projektů u společného podniku IIL 1 + 60 u společného podniku IIL 2);

12.  všímá si, že poměr nákladů na řízení (správní/operační rozpočet) zůstává pod 5 %, což poukazuje na poměrně jednoduchou a účinnou organizační strukturu společného podniku IIL 2;

13.  bere na vědomí, že v roce 2018 byla hodnota aktivace mimorozpočtových zdrojů společného podniku IIL 2 0,99;

14.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku IIL 2 a šířit informace o jeho přidané hodnotě; vyzývá společný podnik IIL 2, aby prosazoval proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

15.  vítá, že v roce 2018 došlo k úspěšnému spuštění programu EBOVAC3, který má za cíl provádět klinická hodnocení u dětí v Sieře Leone a v Guineji; konstatuje také, že v rámci tohoto projektu se provádí klinická studie u poskytovatelů zdravotnické péče v Demokratické republice Kongo, která přispívá k boji proti ebole; s uspokojením konstatuje, že poznatky načerpané prostřednictvím projektů IIL 2 Ebola+ lze uplatnit u dalších infekčních onemocnění, která jsou na vzestupu;

16.  vyzývá společný podnik IIL 2, aby do budoucna zvážil přezkum počtu financovaných projektů; dále konstatuje, že menší počet větších a dobře financovaných projektů by výrazně vyjasnil oblast působení společného podniku IIL 2 a usnadnil široké veřejnosti pochopit jeho přínosy;

Zaměstnanci a jejich nábor

17.  všímá si, že v prosinci 2018 měl společný podnik IIL 2 celkem 48 obsazených pracovních míst (49 v roce 2017);

18.  konstatuje, že na konci roku 2018 byly ve společném podniku IIL 2 zastoupeny národnosti z 15 členských států, z nichž sedm jedním zaměstnancem; všímá si, že 73 % ze 48 zaměstnanců byly ženy a pouze 27 % muži;

19.  se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že v roce 2018 byla míra fluktuace zaměstnanců společného podniku IIL 2 vysoká, v průměru 21 %, a obzvláště vysoká byla u smluvních zaměstnanců (60 %), a že situace se zhoršila kvůli tomu, že osm osob bylo v dlouhodobé pracovní neschopnosti, z čehož čtyři byly v roce 2018 nové případy, takže pouze polovina zaměstnanců byla v pracovní schopnosti, což zvýšilo riziko, že operačních cílů společného podniku nebude dosaženo tak, jak bylo plánováno; bere na vědomí, že k vyřešení problémů spojených s počtem zaměstnanců využil společný podnik IIL 2 dočasných zaměstnanců, kteří v roce 2018 představovali 9,8 % veškerého personálu, a že investoval do jejich udržení na základě činnosti zaměřené na jejich vzdělávání a duševní a tělesnou pohodu a do dosažení plného personálního stavu; vyjadřuje znepokojení nad počtem zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě na nemocenské dovolené, a obává se, že některé z těchto případů mohou být způsobeny i vyčerpáním a neuspokojivým sladěním pracovního a osobního života; vyzývá společný podnik IIL 2, aby ve vztahu k těmto zaměstnancům jednal iniciativně, pečlivě posuzoval jejich pracovní zátěž a zajistil vyvážené rozdělení pracovních úkolů;

Interní audit

20.  všímá si, že útvar interního auditu Komise (IAS) ve své závěrečné zprávě o auditu z března 2018 týkající se „koordinace se společným centrem podpory a provádění nástrojů a služeb společného centra podpory v rámci společného podniku IIL 2“ dospěl k závěru, že společný podnik IIL 2 zavedl adekvátní systém správy, řízení rizik a procesů vnitřní kontroly k účinné podpoře jeho koordinační činnosti se společným centrem podpory a provádění nástrojů a služeb tohoto centra;

21.  konstatuje, že audit útvaru interního auditu nezjistil žádné zásadní ani velmi podstatné problémy a vydal tři důležitá doporučení; bere na vědomí, že společný podnik IIL 2 vypracoval akční plán, který převedl tři doporučení do pěti opatření, přičemž čtyři z těchto opatření, která se týkala dvou doporučení, byla provedena do konce roku 2018;

Systémy vnitřní kontroly

22.  konstatuje, že společný podnik IIL 2 vytvořil spolehlivé postupy kontroly ex-ante založené na přezkumu finanční a operační dokumentace, zejména u průběžných a konečných plateb v rámci sedmého rámcového programu; všímá si, že společný podnik IIL 2 provádí u příjemců audity ex post sám, zatímco v případě plateb nárokovaných v rámci programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný útvar interního auditu; konstatuje, že míra zbytkových chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný podnik vykázal ke konci roku 2018, činila 0,87 % u sedmého rámcového programu a 0,67 % u programu Horizont 2020;

23.  všímá si, že správní rada společného podniku IIL 2 přijala v prosinci 2017 rámec vnitřní kontroly společného podniku IIL 2, který je v souladu s kontrolním rámcem Komise; konstatuje, že akční plán pro vnitřní kontrolu společného podniku IIL 2 se v roce 2018 zaměřoval na provádění nových zásad rámce vnitřní kontroly a revizi a na rozvoj struktury prostředí vnitřní kontroly; všímá si, že byly přijaty nové operační pokyny pro provádění a měření účinnosti kontrolního systému;

24.  bere na vědomí, že generální ředitelství Komise pro rozpočet (GŘ BUDG) provedlo své každoroční hodnocení místních finančních systémů vytvořených v rámci společného podniku IIL 2 a prostudovalo informace o změnách v místních systémech a v kontrolním prostředí, vyhodnotilo nedostatky v oblasti vnitřní kontroly zjištěné při auditech a kontrolách v rámci dohledu a prověřilo vzorek operačních transakcí; konstatuje, že generální ředitelství Komise pro rozpočet došlo dne 13. prosince 2018 k závěru, že systémy vnitřní kontroly společného podniku IIL 2 fungují tak, jak bylo zamýšleno; bere na vědomí, že společný podnik IIL 2 dokončil provádění akčního plánu schváleného účetním dne 5. února 2018, že situace s ohledem na provádění akčního plánu byla posouzena generálním ředitelstvím pro rozpočet a že všech pět doporučení bylo uzavřeno do 28. ledna 2019;

25.  vyzývá Účetní dvůr, aby posoudil správnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků, přičemž by mělo být posouzeno utváření a důkladnost pokynů pro provádění postupu věcných příspěvků, aby se napomohlo procesu plánování, podávání zpráv a certifikace u věcných příspěvků.

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(13) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(14) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(15) Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54).


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
PDF 175kWORD 54k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0055/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 (2019/2105(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail(12), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0055/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 (2019/2105(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0055/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik Shift2Rail (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v červnu 2014 nařízením (EU) č. 642/2014 na dobu 10 let(15);

B.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy jsou Evropská unie zastoupená Komisí a partneři z oblasti železničního odvětví (klíčové zainteresované subjekty včetně výrobců železničního vybavení, železničních podniků, provozovatelů infrastruktury a výzkumných středisek), s možností, že další subjekty se na společném podniku mohou podílet jako přidružení členové;

C.  vzhledem k tomu, že cíle společného podniku jsou: dosažení jednotného evropského železničního prostoru; zvýšení přitažlivosti a konkurenceschopnosti evropského železničního systému; zajištění modálního přechodu ze silniční dopravy; a  zachování vedoucího postavení evropského železničního odvětví na celosvětovém trhu;

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v květnu 2016;

Obecně

1.  konstatuje, že Účetního dvůr ve zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) došel k závěru, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2018, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2018, ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že maximální příspěvek Unie na činnosti společného podniku činí 450 000 000 EUR a je vyplácen z programu Horizont 2020; konstatuje, že odvětvoví členové společného podniku mají poskytnout zdroje ve výši nejméně 470 000 000 EUR, a to v podobě věcných a peněžních příspěvků nejméně v hodnotě 350 000 000 EUR na operační činnosti a správní náklady společného podniku a věcných příspěvků na další činnosti společného podniku nejméně v hodnotě 120 000 000 EUR;

4.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku a šířit informace o jeho přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby prováděl proaktivní komunikační politiku tím, že bude o výsledcích svého výzkumu informovat veřejnost, např. prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných sdělovacích prostředků, a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o dopadu podpory Unie, se zvláštním ohledem na uplatnění na trhu;

5.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil přiměřenost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků; posouzení by mělo vyhodnotit podobu a důkladnost pokynů pro provádění postupu pro věcné příspěvky s cílem napomoci procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků;

Rozpočtové a finanční řízení

6.  konstatuje, že konečný rozpočet pro plnění na rok 2018 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 84 756 000 EUR a prostředky na platby ve výši 71 890 204 EUR; zdůrazňuje, že míra čerpání u prostředků na závazky byla 100 % a u prostředků na platby 82,3 %, což zejména u prostředků na platby představuje nízkou míru čerpání; konstatuje, že k tomu, že míra čerpání u prostředků na platby byla nižší, než se očekávalo, došlo v souvislosti s očekáváným soudním rozhodnutím ve věci členství ve společném podniku; všímá si nízké (63,4%) míry čerpání prostředků na platby v hlavě 2 (správní výdaje, které představují 3 % rozpočtu společného podniku), k níž došlo v důsledku pozdní fakturace ze strany dodavatelů na základě víceletých rámcových smluv; konstatuje dále, že většina plateb provedených společným podnikem v roce 2018 byly průběžné platby na projekty programu Horizont 2020 vybrané v rámci výzev k předkládání návrhů z let 2015 a 2016 a platby předběžného financování na projekty programu Horizont 2020 vybrané v rámci výzev k předkládání návrhů z roku 2018;

7.  konstatuje, že ze 411 200 000 EUR (včetně 158 900 000 EUR jako maximálního hotovostního příspěvku Unie a hotovostních příspěvků od odvětvových partnerů na administrativní náklady společného podniku ve výši 6 500 000 EUR) přijal společný podnik do konce roku 2018 závazky ve výši 84 756 000 EUR a provedl platby ve výši 59 155 000 EUR na provádění první vlny svých projektů; vyplývá z toho, že společný podnik v souladu se svým víceletým pracovním programem v současné době uzavřel vzájemně provázané víceleté grantové dohody a zadal veřejné zakázky na realizaci 39 % výzkumného a inovačního programu společného podniku;

8.  vítá skutečnost, že odvětvoví členové do konce roku 2018 – tedy čtyři měsíce poté, co společný podnik zahájil své první projekty v rámci programu Horizont 2020 – vykázali z 350 000 000 EUR, kterými měli přispět na operační činnosti a správní náklady společného podniku, věcné příspěvky ve výši 63 700 000 EUR na operační činnosti, z nichž bylo 21 700 000 osvědčeno; poukazuje dále na to, že z příspěvků ve výši 120 000 000 EUR, které měli odvětvoví partneři poskytnout na dodatečné činnosti společného podniku, vykázali tito partneři hotovostní příspěvky ve výši 6 500 000 na jiné činnosti nad rámec pracovního plánu společného podniku;

9.  konstatuje, že do konce roku 2018 činily celkové příspěvky od odvětvových členů 252 300  000 EUR, zatímco hotovostní příspěvek Unie činil 158 900 000 EUR;

10.  konstatuje, že v roce 2018 podepsal společný podnik 17 grantových dohod, které byly výsledkem výběrových řízení z roku 2018, a že hodnota činností v oblasti výzkumu a inovací u těchto výběrových řízení činila 152 600 000 EUR, z nichž společný podnik poskytne v rámci spolufinancování nejvýše 77 300 000 EUR; uvádí, že se ostatní členové dohodli na tom, že omezí své žádosti o spolufinancování na 44,44 % celkových projektových nákladů, což je nejmenší míra pro celý rámcový program Horizont 2020; s politováním konstatuje, že se výzvy pro rok 2018 zúčastnilo pouze 76 malých a středních podniků (MSP) (v roce 2017 jich bylo 120) a 40 MSP (50 v roce 2017) bylo vybráno k poskytnutí finančních prostředků (21,6 % ze všech účastníků vybraných pro financování);

Výkonnost

11.  konstatuje, že vzhledem k povaze projektů bude třetí soubor klíčových ukazatelů výkonnosti vypracován na základě prvních výsledků programu Horizont 2020; dále bere na vědomí, že společný podnik pokračoval ve vývoji modelu klíčových ukazatelů výkonnosti určeného k měření příspěvku činností v oblasti výzkumu a inovací k cílům jeho zakládajícího nařízení; poukazuje na to, že tato práce dosud probíhá a v prosinci 2018 byly správní radě představeny její první výsledky;

12.  podotýká, že poměr nákladů na řízení (správní / provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a efektivní organizační strukturu společného podniku;

13.  bere na vědomí, že společný podnik přispěl k zajištění kontinuity a společné vize železničního výzkumu v rámci železničního odvětví; poukazuje na to, že společný podnik mimoto napomohl k vybudování důvěry mezi aktéry, kteří by jinak neměli možnost sdílet myšlenky a společné zájmy mimo obchodní situaci; poukazuje na to, že by měla být postupně posílena přítomnost provozovatelů železnic ve společném podniku;

14.  poukazuje na to, že společný podnik by měl přispívat k řešení výzev, kterým železniční odvětví čelí, a měl by se proto zaměřovat na potřeby železničního systému a jeho uživatelů, a to i v členských státech, které na svém území železniční síť nemají; podotýká, že za tímto účelem společný podnik realizuje program Shift2Rail a provádí výzkumné a inovační činnosti v železničním odvětví v Evropě prostřednictvím spolupráce mezi zúčastněnými stranami a členskými státy; konstatuje, že pozornost je třeba věnovat obzvláště podpoře konkrétních opatření na odstranění zbývajících technických překážek, které brání posílení interoperability, jakož i opatření na podporu integrovanějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího železničního trhu Unie, přičemž konečným cílem je jednotný evropský železniční prostor;

15.  konstatuje, že společný podnik vypsal v roce 2018 výběrové řízení na granty, jež mohou získat pouze jeho členové, přičemž financování bude mít podobu jednorázové částky; finanční experti, kteří se podíleli na hodnocení grantů, však ve finančních návrzích odhalili několik významných odchylek; společný podnik využil fázi přípravy grantu k analýze vysvětlení příjemců ohledně zjištěných odchylek a k případným opravám příslušných jednorázových částek; vyzývá společný podnik, aby nadále posiloval finanční údaje ve své databázi příjemců a aby zveřejnil důležité připomínky finančních expertů ve shrnující hodnoticí zprávě; bere na vědomí odpověď společného podniku, že projekt důsledně zohledňuje veškeré právní a finanční aspekty vyplývající z rozhodnutí Komise C(2017)7151(16), a že schvalující osoba zajistila, aby veškeré připomínky expertů, ať již technického, nebo finančního charakteru, byly řádně zohledněny; celý proces bude s ohledem na doporučení Účetního dvora dále vylepšen v rámci výzvy pro rok 2019;

16.  konstatuje, že klíčové ukazatele výkonnosti týkající se genderové vyváženosti, které jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti společného podniku za rok 2018, vykazují velmi nízkou účast žen ve správní radě – pouze 15 %, ačkoliv ženy tvořily 34 % zástupců společného podniku a 40 % členů vědeckého výboru;

Výběr a přijímání zaměstnanců

17.  konstatuje, že v roce 2018 společný podnik v souladu s plánem pracovních míst přijal dva národní odborníky a se souhlasem rozpočtového orgány přijal třetího národního odborníka vyslaného na jeden rok, který nahradí jednoho programového manažera;

18.  konstatuje, že na konci roku 2018 měl společný podnik 22 zaměstnanců z 23, které byly uvedeny v plánu pracovních míst;

Vnitřní kontroly

19.  konstatuje, že společný podnik zavedl spolehlivé kontrolní postupy ex ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a že společný auditní útvar Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Komise („společný auditní útvar“) odpovídá za audit ex-post týkající se výkazu nákladů na projekty v rámci programu Horizont 2020; ze situace na konci roku 2018 dále vyplynulo, že společný podnik z větší části zavedl nejdůležitější standardy vnitřní kontroly, ačkoli některé činnosti měly být dokončeny v roce 2019, zejména revize modelu klíčových ukazatelů výkonnosti;

20.  bere na vědomí, že u programu Horizont 2020 míra zbytkových chyb činila 0,97 %, a nepřesáhla tedy podle Účetního dvora práh významnosti; bere na vědomí, že na konci roku 2018 společný podnik při svém výpočtu míry chyb vycházel ze čtyř zpráv o auditech ex post, z nichž jedna se týkala auditu založeného na riziku a tři se zabývaly reprezentativním vzorkem společného podniku;

21.  bere na vědomí skutečnost, že útvar interního auditu plní úlohu interního auditora společného podniku a v tomto ohledu je nepřímo podřízen správní radě a výkonnému řediteli; poukazuje na to, že první auditní návštěva konstatovala vysoký rizikový profil společného podniku a stanovila cíl vypracovat tříletý plán interního auditu; podotýká, že v červnu 2017 představil útvar interního auditu strategický plán interního auditu na období 2017–2019; mimoto v souladu s tímto auditním plánem provedl interního auditu v roce 2018 omezený přezkum provádění standardů vnitřní kontroly; s uspokojením si všímá toho, že z pěti doporučení určených managementu ohledně odstranění zjištěných nedostatků, která nebyla plně realizována, vyžadovalo v roce 2019 prováděcí akce už jen jediné;

22.  bere s politováním na vědomí, že na konci roku 2017 nebyl v konkrétních oblastech potřebných pro zpracovávání věcných příspěvků společného podniku dokončen vývoj společných nástrojů Komise pro řízení a monitorování grantů programu Horizont 2020; bere však na vědomí, že výkonný ředitel v roce 2018 potvrdil věcné příspěvky;

23.  poukazuje na to, že bylo provedeno průběžné hodnocení Komise týkající se provozních činností společného podniku v rámci programu Horizont 2020 pokrývající období 2014 až 2016; konstatuje, že správní rada připravila akční plán a v červnu 2018 jej schválila; bere na vědomí, že ne všechna doporučení obsažená v průběžném hodnocení budou řešena v současném finančním rámci; poukazuje nicméně na to, že některé činnosti obsažené v akčním plánu již byly zahájeny, jiné mají být provedeny do roku 2020;

Další záležitosti

24.  vyzdvihuje význam spolupráce mezi společným podnikem a Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA); poukazuje na zapojení agentury ERA do jednání správní rady společného podniku a do skupin, které vypracovaly víceletý akční plán; konstatuje, že společný podnik vyhodnocoval žádosti ERA o výzkum a inovace s cílem zamezit překrývání činností a dosáhnout co nejvyšší efektivity veřejného financování;

25.  poukazuje na to, že v roce 2018 se jeden přidružený partner stal plně vlastněnou dceřinou společností zakládajícího člena, takže se zvýšilo zastoupení zakládajícího člena ve správní radě; podotýká, že ustanovení stávajícího právního rámce společného podniku se v dostatečné míře nezabývají akvizicemi společností mezi odvětvovými členy společného podniky a dopady, jež tyto akvizice mohou mít na vyvážené zastoupení členů ve správní radě; bere na vědomí odpověď společného podniku, že jeho vnitřní právní rámec neumožňuje zvýšení vlivu žádného zakládajícího člena na rozhodovací proces a celkovou správu; konstatuje, že připomínka Účetního dvora bude zohledněna při případné změně nařízení o společném podniku;

26.  bere na vědomí, že průběžné hodnocení společného podniku bylo dokončeno podle harmonogramu stanoveného jeho právním rámcem; s politováním konstatuje, že ještě nemohlo optimálně přispět k rozhodování společného podniku v tomto raném stádiu jeho provozu; bere na vědomí odpověď společného podniku, že hodnocení proběhlo v rané fázi jeho činnosti, nicméně se jednalo o požadavek vyplývající z jeho zakládajícího nařízení a obecně z programu Horizont 2020;

27.  všímá si toho, že jediným důvodem vysoké míry fluktuace zaměstnanců v posledních dvou letech byla fluktuace smluvních zaměstnanců; vítá kroky, které společný podnik učinil k řešení této situace; konstatuje, že společný podnik využívá služeb dočasných zaměstnanců, kteří představují přibližně 17 % jeho personálu; bere na vědomí odpověď společného podniku, že hlavní důvody souvisí s aktuální strukturou plánu pracovních míst, který mu neumožňuje nabídnout stejně výhodné smluvní podmínky, jako nabízejí ostatní orgány a instituce; konstatuje, že byla však přijata „měkká“ opatření ke snížení vysoké míry fluktuace zaměstnanců; vyzývá Komisi, aby tuto problematiku sledovala.

Doprava a cestovní ruch

28.  upozorňuje, že cílem společného podniku je dosáhnout jednotného evropského železničního prostoru a zvýšit atraktivnost a konkurenceschopnost unijního železničního systému; poukazuje na to, že železniční způsob dopravy bude v budoucích činnostech Unie klíčový pro podporu přechodu k nízkoemisní mobilitě a řešení negativních externalit; zdůrazňuje, že má-li podnik splnit uvedené klíčové cíle a přispět ke skutečnému přechodu na jiné druhy dopravy, musí mu být poskytnuty potřebné finanční, materiální a lidské zdroje;

29.  konstatuje, že společný podnik vznikl v roce 2014 v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru na základě rámcového programu Horizont 2020; konstatuje, že program Shift2Rail je financován z příspěvků Unie (prostřednictvím provozního rozpočtu podniku) v kombinaci s příspěvky ve formě věcného plnění poskytovanými ostatními členy, tzn. osmi zakládajícími členy (jinými než EU) a devatenácti přidruženými členy;

30.  konstatuje, že během roku 2018 společný podnik pokročil v plnění svých cílů a zajistil provádění programu Shift2Rail, díky čemuž byly splněny zásady účelnosti a efektivity řádného finančního řízení; poznamenává, že v roce 2018 byl zaznamenán pokrok v oblasti výzkumných a inovačních činností zahájených v předchozích letech, které jsou již nyní úspěšně realizovány a z velké části již probíhají v rychlém tempu; konstatuje, že nová vlna výzkumných a inovačních činností (výzva z roku 2018) byla zahájena na konci roku; poznamenává, že podle odhadů dosáhly celkové projektové náklady na činnosti vykonávané v roce 2018 částky 83 400 000 EUR;

31.  zdůrazňuje, že zvýšení atraktivity železnice pro dopravce a cestující je nezbytné pro dosažení udržitelného přechodu ze silnice na železnici; konstatuje, že následujících 5 let bude pro úspěch železnice rozhodujících a že společný podnik hraje při zvyšování rentability, efektivity i přitažlivosti železnice klíčovou roli;

32.  poukazuje na to, že výhybky, nebo závadné výhybky, jsou důvodem 25 až 30 % veškerých údržbářských prací v železniční síti a představují významnou část nákladů na infrastrukturu; vítá úsilí společného podniku zvýšit spolehlivost systému a snížit náklady;

33.  vítá cíle společného podniku, tj. snížit o polovinu náklady na životní cyklus železničního systému, zdvojnásobit kapacitu a zlepšit spolehlivost a přesnost o 50 %; požaduje, aby měl společný podnik plně k dispozici lidské a finanční zdroje nezbytné pro splnění těchto cílů;

34.  vítá úsilí, které společný podnik vynakládá na zavedení automatického provozu vlaků (ATO) na železnici; varuje, že v oblasti automatizace má silniční odvětví náskok;

35.  vítá, že se společný podnik rozhodl navrhnout své správní radě, aby v rámci ročního pracovního programu na rok 2018 schválila paušální granty, které byly následně vypláceny prostřednictvím pilotního programu paušálních grantů v rámci výzvy pro členy pro rok 2018;

36.  domnívá se, že v zájmu zajištění právní jasnosti rozhodovacího procesu a celkového řízení společného podniku je nanejvýš důležité vyjasnit ustanovení jeho právního rámce, která se týkají akvizic společností mezi členy tohoto odvětví a jejich důsledků, pokud jde o členství ve správní radě; vyzývá proto Radu, aby tuto otázku řešila případně přijetím změn nařízení Rady (EU) č. 642/2014;

37.  poznamenává, že podnik v roce 2018 zahájil 14 reprezentativních auditů svých populačních vzorků a jeden audit založený na analýze rizik (kromě 15 reprezentativních auditů a jednoho auditu založeného na analýze rizik zahájených v roce 2017), čímž celkové přímé pokrytí auditů společného podniku dosáhlo 4 660 000 EUR; konstatuje, že celková zjištěná míra chyb u tří reprezentativních auditů a u auditu založeného na analýze rizik, které byly dokončeny ke dni 31. prosince 2018, činila v aritmetickém průměru 0,94 % a ve váženém průměru 1,19 %; poznamenává, že veškeré další míry chyb (reprezentativní míra chyb a míra zbytkových chyb), přestože byly omezené, pokud jde o jejich pokrytí, byly zároveň pod cílovou prahovou hodnotou 2 %;

38.  vítá, že pokračuje provádění strategie podniku pro boj proti podvodům na období let 2017–2020, které nevedlo k žádnému případu podrobného monitorování v důsledku vyhodnocení vysoké míry rizika, přičemž úřadu OLAF nebyl předán k vyšetření žádný případ;

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 57.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 57.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.
(13) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
(14) Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16.
(15) Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail (Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9).
(16) Rozhodnutí Komise C(2017)7151 ze dne 27. října 2017 o povolení proplácení výdajů na základě paušální částky na způsobilé náklady na činnosti v rámci rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 a v rámci programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018).


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
PDF 163kWORD 52k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na roční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0064/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018 (2019/2070(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na roční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(12), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0064/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 (2019/2070(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0064/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 výše 65 800 176,52 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 6,57 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie (65,45 %) a od příspěvků na základě zvláštních dohod, konkrétně programu Copernicus a evropských programů pro humánní biomonitoring (34,55 %)(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,96 %, čímž oproti roku 2017 došlo k mírnému poklesu o 0,01 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 91,06 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 2,03 %;

Výkonnost

2.  vítá skutečnost, že podle sdělení agentury bylo dosaženo významného pokroku ve sdílení zdrojů tam, kde se její činnost překrývá s činností jiných agentur s podobnými úkoly; rovněž konstatuje, že v otázkách týkajících se lidského zdraví agentura spolupracuje s ostatními agenturami fungujícími na vědeckém základě, jako je Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, vítá skutečnost, že roste zájem o informace a údaje agentury; zastává názor, že vzhledem k politikám nové Komise a ohrožení změnou klimatu je šíření informací o životním prostředí velmi důležité;

3.  konstatuje, že agentura splnila své cíle pro rok 2018, jak jsou uvedeny v jejím ročním pracovním programu, a evropským rozhodovacím orgánům a občanům včas poskytovala přístup k důležitým informacím: v roce 2018 přibylo 500 000 nových uživatelů jejích internetových stránek (+17 %), a celkem tak registruje 3,45 milionu uživatelů a 10,7 milionu návštěv (tj. o 15 % více);

4.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

5.  připomíná, že agentura poskytuje kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí; oceňuje kvalitu výstupů agentury z roku 2018, jako jsou její zprávy o kvalitě ovzduší v Evropě, o rtuti v evropském životním prostředí a o oběhovém hospodářství; zdůrazňuje, že je dosud obtížné získávat jednoznačné a spolehlivé údaje o některých odvětvích hospodářství Unie, což agentuře brání v provedení vyčerpávající analýzy stavu životního prostředí v Unii;

6.  připomíná zásadní úlohu agentury při poskytování kvalitních údajů o stavu našeho životního prostředí, což je stále důležitější vzhledem k obrovské výzvě, které Unie čelí v boji proti klimatické krizi a krizi biologické rozmanitosti a při hledání řešení prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu; vítá skutečnost, že orgány a instituce stanoviskům agentury naslouchají, a doporučuje, aby vědecký výbor agentury hrál klíčovou úlohu při poskytování poradenství Komisi;

7.  vybízí agenturu, aby spolupracovala s ostatními příslušnými agenturami Unie, aby bylo možné lépe posuzovat dopady lidské činnosti na životní prostředí;

8.  připomíná, že v roce 2018 začala agentura činnost týkající se správy energetické unie a racionalizace systému podávání informací o životním prostředí;

9.  lituje toho, že některé činnosti nemohly být v roce 2018 plně provedeny, a to z řady důvodů, mezi nimiž byly také omezené výpočetní a personální zdroje; se znepokojením konstatuje, že správní rada zdůraznila, že agentura bude schopna nadále přiměřeně reagovat na vývoj politik, pouze pokud dojde k navýšení přidělených hlavních zdrojů nebo bude zvýšena priorita stávajících hlavních úkolů resp. bude plnění těchto úkolů ukončeno;

10.  bere na vědomí závěry, které vyplynuly z hodnocení Agentury a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet), jež uskutečnila Komise;

11.  zdůrazňuje, že cíle agentury mají panevropskou povahu, a proto je nezbytné, aby agentura úzce spolupracovala s třetími zeměmi na evropském kontinentu;

12.  konstatuje, že doporučení, která vyplynula z interního přezkumu fungování správní rady a předsednictva provedeného v roce 2018, budou uskutečněna v roce 2019; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních podniknutých v této věci;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 98,39 %, přičemž ze 124 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 127 schválenými místy v roce 2017) byli jmenováni 3 úředníci a 119 dočasných zaměstnanců; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 63 smluvních zaměstnanců a 19 vyslaných národních odborníků;

14.  bere na vědomí, že v roce 2018 byli ženy a muži nerovnoměrně zastoupeni ve vysokých řídících funkcích (sedm mužů a dvě ženy), nicméně ve správní radě bylo dosaženo rovnováhy v zastoupení žen a mužů (15 mužů a 17 žen);

15.  se znepokojením konstatuje, že agentura nemá aktuální politiku týkající se obsazování citlivých pracovních pozic; bere na vědomí odpověď agentury, že agentura vede od roku 2009 inventář citlivých funkcí, který je v současnosti předmětem přezkumu s cílem zohlednit změny vyplývající z reorganizace agentury v září 2018; vyzývá agenturu, aby politiku týkající se obsazování citlivých míst přijala a začala uplatňovat co nejdříve;

16.  podporuje návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s náklady na překlad; konstatuje, že v zájmu vyšší publicity zveřejňuje agentura oznámení o volných pracovních místech na stránkách sítě evropských agentur na sociálních médiích;

Zadávání zakázek

17.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura po ukončení smlouvy v hodnotě 1,4 milionu EUR s určitým dodavatelem z důvodu neuspokojivého plnění podepsala o několik měsíců později novou „kaskádovou“ smlouvu na stejný druh služeb s týmž dodavatelem v hodnotě 2 milionů EUR, aniž by do technických specifikací vložila prvky, které by neutralizovaly riziko, že se podobné problémy budou opakovat; zastává názor, že takový postup při uzavírání smluv vzbuzuje vážné obavy o řádné finanční řízení agentury; vyzývá agenturu, aby zakázky udělovala pouze tehdy, lze-li očekávat uspokojivé výsledky; žádá agenturu, aby informovala Účetní dvůr a orgán příslušný k udělení absolutoria o tom, jakým způsobem plní tento dodavatel smlouvu;

18.  se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora uzavřela agentura smlouvy na služby monitorování území programu Copernicus v hodnotě, která převyšuje strop nadřazené rámcové smlouvy, avšak nestalo se tak prostřednictvím formálního dodatku ke smlouvě; bere na vědomí odpověď agentury, že podle jejího názoru byl strop navýšen v souladu s pokyny Komise; navzdory této skutečnosti vyzývá agenturu, aby veškeré změny ve smlouvách prováděla jedině formální cestou v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

19.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; vyjadřuje znepokojení nad tím, že agentura nedává interním odborníkům vyplňovat prohlášení o střetu zájmů;

20.  zdůrazňuje, že členové správní rady by měli životopisy a prohlášení o zájmech zveřejňovat povinně;

Další připomínky

21.  bere na vědomí snahu agentury zajistit, aby pracovní prostředí bylo nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí a aby ke snižování a kompenzaci emisí CO2 docházelo pokud možno v oblasti budov a cestování;

22.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních sítí a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 1.
(16) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 3.
(17) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury Evropské unie pro železnice
PDF 169kWORD 54k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(5), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0061/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro železnice za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018 (2019/2081(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(12), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0061/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 (2019/2081(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0061/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Agentury Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 výše 28 793 243 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje pokles o 6,31 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,98 %, což oproti roku 2017 představuje mírný pokles o 0,02 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,96 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 1,66 %;

2.  bere na vědomí úlohu agentury při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému a zlepšování konkurenceschopnosti železnic s jinými způsoby dopravy, a to snížením administrativních a technických překážek, motivováním ke vstupu na trh, zajištěním dodržování zákazu diskriminace, účinnějším vynakládáním veřejných prostředků na veřejné služby dopravy po železnici a lepší správou infrastruktury; podporuje vizi evropského železničního systému jakožto světového šampióna, pokud jde o vysokou úroveň bezpečnosti, s níž přišla Komise;

3.  oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení konkrétních projektů spojených s ERTMS; dále konstatuje, že 4. železniční balíček zahrnuje technický pilíř, který posiluje úlohu agentury zavedením nových úkolů s cílem zajistit jednotné provádění rámce EU; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účinnému a efektivnímu plnění nových a dodatečných úkolů;

4.  připomíná, že ERTMS má zásadní význam pro dosažení jednotného evropského železničního prostoru; zdůrazňuje proto, že klíčovou prioritou je optimálně koordinovat rozvoj a zavádění ERTMS, aby byl v celé Evropě zajištěn jednotný, transparentní, stabilní, cenově dostupný a interoperabilní systém ERTMS;

5.  konstatuje, že počínaje rokem 2019 začne agentura v souladu se svým rozšířeným mandátem zakotveným v jejím novém nařízení vybírat poplatky a platby za osvědčování, přičemž budou zohledněny zvláštní potřeby středních podniků; konstatuje, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 představují poplatky a platby pro agenturu účelově vázané příjmy; konstatuje, že je třeba provést určité změny v prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení agentury, a z odpovědi agentury bere na vědomí, že z tohoto důvodu Komisi předložila žádost o udělení výjimky; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o provádění tohoto nového systému;

6.  vyzývá agenturu, aby při certifikačním procesu zohlednila zvláštní potřeby malých a středních podniků, zejména snížením jejich administrativní a finanční zátěže;

Výkonnost

7.  konstatuje, že agentura používá soubor železničních ukazatelů ve svých provozních oblastech jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a další ukazatele ke zlepšení řízení rozpočtu;

8.  vybízí agenturu, aby provedla doporučení Účetního dvora;

9.  uznává, že agentura dosáhla uspokojivého stupně plnění svých klíčových ukazatelů výkonnosti a svých cílů pro výstupy a že dosáhla úplného dokončení počátečních činností po vstupu čtvrtého železničního balíčku v platnost; všímá si, že agentura splnila svůj cíl, aby bylo 95 % jejích zpráv, doporučení a stanovisek vydáváno včas; poukazuje na to, že agentura nedosáhla svého cíle splnit 90 % všech výstupů s využitím finančního plánování a plánování lidských zdrojů, kdy pouze 79,75 % bylo označeno za zcela splněné;

10.  vítá pokračující spolupráci agentury s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, s nímž sdílí účetní služby; dále naléhavě žádá agenturu, aby hledala možnosti sdílení zdrojů v případě úkolů, které se překrývají s úkoly jiných agentur s podobnými oblastmi činnosti; vybízí agenturu, aby aktivně usilovala o další a širší spolupráci se všemi agenturami Unie; vybízí agenturu, aby zkoumala možnost sdílení zaměstnanců v některých neprofesionálních, technických a správních oblastech se zvláštním důrazem na rozvoj spolupráce s Ústavem pro bezpečnostní studia se sídlem v Paříži;

11.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

12.   konstatuje, že cíle, který stanovily Evropský parlament, Rada a Komise a kterým je vytvoření jednotného evropského železničního trhu, nebylo dosaženo; žádá agenturu, aby zaměřila své úsilí a publikace na tuto oblast;

13.  konstatuje, že přechod ze silniční dopravy na železniční se může podařit pouze tehdy, bude-li vytvořen konkurenceschopný evropský železniční prostor; vyzývá agenturu, aby vypracovala soubor opatření k zajištění toho, aby železniční doprava mohla být v budoucnu začleněna do moderních logistických řetězců;

14.  poznamenává, že příštích pět let bude pro budoucnost železničního odvětví rozhodujících a že agentura musí mít k dispozici potřebné finanční a personální zdroje, aby mohla čelit nadcházejícím změnám;

15.  konstatuje, že bylo dosaženo orientačních stropů použitých Účetním dvorem k hodnocení plnění rozpočtu na úrovni přenosů (10 % pro hlavu 1 (zaměstnanci), 20 % pro hlavu 2 (administrativní výdaje)); s politováním konstatuje, že nebylo dosaženo orientačního stropu pro hlavu 3 (30 % u operačních výdajů);

16.  konstatuje, že výsledky každoroční srovnávací analýzy týkající se zaměstnanců jsou podobné jako v roce 2017 – 18,4 % zaměstnanců vykonává administrativní činnosti (v roce 2017 18,18 %), 69,7 % operační činnosti (70,16 %) a 11,90 % kontrolní a finanční činnosti (11,67 %);

17.  vítá pokračující přípravy agentury na její nové úkoly stanovené ve čtvrtém železničním balíčku a na převzetí úlohy orgánu Evropské unie odpovědného za vydávání povolení k uvádění železničních vozidel na trh, jednotných osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky a za schvalování traťových zařízení ERTMS, a to v červnu 2019; vítá především skutečnost, že všechny právní texty a rozhodnutí správní rady byly přijaty včas a že agentura zveřejnila prováděcí pokyny pro povolování vozidel; vítá i další kroky, které agentura učinila v rámci příprav na své nové úkoly (aktivní interakce se zainteresovanými stranami, učební případy a stínový provoz, pilotní monitorování vnitrostátních bezpečnostních orgánů); vítá rozvoj jednotného kontaktního místa;

vítá skutečnost, že agentura začala sjednocovat více než 14 000 vnitrostátních předpisů v oblasti železniční dopravy;

   a) vyjadřuje politování nad skutečností, že na rozdíl od odvětví letecké a silniční dopravy je sjednocení v odvětví železniční dopravy stále ještě v nedohlednu;
   b) vyzývá agenturu, aby podstatně zvýšila své úsilí o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru;

18.  konstatuje, že agentura sehrává zásadní úlohu při odstraňování byrokratických překážek v oblasti přeshraniční železniční dopravy;

19.  konstatuje, že vybavenost v oblasti infrastruktury i vozového parku potřebná pro ERTMS je v Evropě zcela nedostačující, a žádá agenturu, aby navrhla opatření k urychlení procesu zavádění;

20.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2018 bylo zaznamenáno 37 nedostatků, z toho 18 s finančním dopadem (z nichž 4 v hodnotě přesahující 15 000 EUR); žádá agenturu, aby nadále usilovala o zlepšení svého řízení a postupů zadávání zakázek;

21.  bere na vědomí, že agentura navrhla přezkum rámce pro řádnou správní praxi; požaduje, aby agentura informovala o stavu tohoto rámce ve své příští výroční zprávě; vítá skutečnost, že agentura pokračovala ve školení v oblasti etiky a boje proti podvodům; vítá skutečnost, že úřadu OLAF nebyla předána žádná podezření z podvodu; konstatuje, že případ ohlášený v roce 2017 se stále vyšetřuje;

22.  vítá úspěšné absolvování potvrzujícího auditu ISO 9001;

Personální politika

23.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 89,19 %, přičemž ze 148 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 132 (v porovnání se 139 pracovními místy povolenými v roce 2017); dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 31 smluvních zaměstnanců a dva vyslaní národní odborníci;

24.  se znepokojením bere na vědomí nerovné zastoupení žen a mužů vykázané za rok 2018 u vedoucích pracovníků (5 mužů a 1 žena) a ve správní radě (40 mužů a 15 žen);

25.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu důstojnosti osob a prevenci obtěžování, že vytvořila pozice důvěrných poradců a že se zaměstnanci mají se svými problémy obracet na tyto poradce; konstatuje, že byl oznámen jeden případ údajného obtěžování, ale žádný případ nebyl vyšetřován ani předložen soudu;

Zadávání veřejných zakázek

26.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že agentura systematicky nekontrolovala ceny a zvýšení účtovaná v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami vystavenými rámcovému dodavateli za nákup softwarových licencí; bere na vědomí, že agentura použila rámcovou smlouvu Komise a že očekává novou rámcovou smlouvu, ve které se počítá s opětovným vyhlášením soutěže; vyzývá agenturu, aby upravila kontroly plateb ex ante podle rámcových smluv a aby u všech zadávacích řízení zajistila soutěžní řízení;

27.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se agentura prostřednictvím změny přímé smlouvy na pořádání konference rozhodla zadat a zaplatit veškeré související služby zvlášť, což vedlo k umělému dělení zakázky, a tím se daná zakázka a veškeré související platby staly neoprávněnými; bere na vědomí odpověď agentury, že hodlá vypracovat zadávací podmínky k podpisu rámcové smlouvy o pořádání akcí;

Prevence a řešení střetu zájmů a transparentnost

28.  bere na vědomí, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila prohlášení o střetech zájmů své správní rady a zaměstnanců a životopisy členů správní rady a části vedoucích pracovníků; vítá skutečnost, že od června 2019 musí všichni pracovníci ve vrcholném vedení a zaměstnanci podepsat každoroční prohlášení o střetech zájmů;

29.  konstatuje, že podle agentury zahrnuje platný rámec pro řádnou správní praxi přísná opatření pro řešení střetů zájmů týkajících se jednotlivců, kteří vykonávají nové úkoly v rámci čtvrtého železničního balíčku; také bere na vědomí, že tento rámec zaznamenal praktické problémy, a proto je předmětem revidovaného návrhu; konstatuje, že případ podezření na spáchání podvodu ohlášený v roce 2017 stále vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům; konstatuje, že od té doby nebyl nahlášen žádný další případ podezření na spáchání podvodu; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledku tohoto vyšetřování;

30.  bere na vědomí, že agentura přijala pokyny pro oznamování (whistleblowing), které byly zveřejněny dne 21. listopadu 2018;

Vnitřní kontroly

31.  bere na vědomí skutečnost, že po provedení reorganizace agentury nyní účetní administrativně podléhá přímo výkonnému řediteli a již není odpovědný za financování a zadávání zakázek;

32.  bere na vědomí, že v roce 2018 vydal útvar interního auditu Komise auditní zprávu „Řízení programů, projektů a služeb v agentuře“ a že agentura vypracovala akční plán pro oblasti možného zlepšení; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních, která byla v této souvislosti přijata;

Další připomínky

33.  konstatuje, že po skončení přechodného období (16. června 2019) se agentura změní z orgánu pověřeného pouze přípravou politik a jejich šířením na orgán pracující přímo pro příslušné odvětví, pokud jde o schvalování osvědčení o bezpečnosti a kolejových vozidel; konstatuje v této souvislosti, že reorganizace agentury umožnila provést změny nezbytné pro řízení nových žádostí, konzultace s odborníky a vytvoření školicího programu a monitorovacího systému;

34.  konstatuje, že dne 15. dubna 2019 podepsala agentura s francouzskými orgány dohodu o svém sídle; uznává, že rozhodnutí o dvojím sídle je rozhodnutím Rady, které musí agentura provést;

35.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

36.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 80.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 80.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 80.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 80.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 76.
(16) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 77, dotace od Komise (28 135 398 EUR), příspěvek třetích zemí (657 845 EUR, který je menší než v předchozím roce).
(17) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
PDF 165kWORD 51k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o  agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(5), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, (7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0066/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 (2019/2076(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o  agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(12), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, (14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0066/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 (2019/2076(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0066/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 výše 106 777 232,65 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 23,76 %; vzhledem k tomu, že důvodem tohoto zvýšení bylo hlavně rozšíření úkolů agentury; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se plně odvíjí od rozpočtu Unie(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2018 bylo dosaženo míry plnění rozpočtu ve výši 99,02 %, což představuje mírný nárůst o 0,98 % oproti roku 2017, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 92,84 %, což představuje pokles o 3,41 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že agentura využívá řadu specifických klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jimiž měří plnění svého pracovního programu, a že hodnocení agentury představuje hlavní nástroj pro posuzování přidané hodnoty jejích činností; bere na vědomí systém řízení výkonnosti agentury, který stanoví jak víceleté cíle, tak čtvrtletní klíčové ukazatele výkonnosti v pravidelném sledování provádění ročních pracovních programů; bere na vědomí, že agentura používá jako hlavní klíčový ukazatel výkonnosti ke zlepšení svého rozpočtového řízení pouze míru plnění rozpočtu;

3.  bere na vědomí, že klíčové ukazatele výkonnosti agentury týkající se kontinuity a kvality jejích vnějších služeb celkově dosahují stanovených cílů a že agentura rozšířila systém kvality pro návštěvy a inspekce;

4.  vybízí agenturu, aby provedla doporučení Účetního dvora;

5.  konstatuje, že v otázkách týkajících se ochrany evropských hranic agentura úzce spolupracuje s dalšími agenturami Unie, například s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží; mimoto agenturu důrazně vybízí, aby usilovala o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie;

6.  bere na vědomí, že v návaznosti na schválení nezávislého externího hodnocení provádění nařízení o zřízení agentury, které proběhlo v roce 2017, předložila agentura v březnu 2018 akční plán; s uspokojením konstatuje, že byla určena opatření, potenciální rizika a preventivní kroky a časový rámec provádění a že byl stanoven realistický rozpočtový dopad;

7.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

8.  konstatuje, že zpoždění v provozu systémů dálkově řízených letadel v souvislosti s evropskou spoluprací při výkonu funkcí pobřežní stráže v důsledku technických problémů a pokračujících obtíží při získávání povolení k letům od národních orgánů vedlo k opravnému rozpočtu, na základě něhož byla snížena dotace EU a prostředky na platby ve výši 6 000 000 EUR byly vráceny Komisi; konstatuje, že toto snížení se ukázalo jako nedostatečné s ohledem na další zpoždění způsobená technickými problémy a špatnými klimatickými podmínkami, což mělo za následek nižší čerpání prostředků na platby; souhlasí s doporučením správní rady, že by se agentura měla zabývat rizikem, které v důsledku problémů s povoleními k letům ohrožuje plné čerpání rozpočtu;

9.  vítá, že agentura poskytuje přímou podporu úsilí členských států v oblasti prosazování environmentálních právních předpisů, a služby agentury v oblasti systémů dálkově řízených letadel, které pomáhají při sledování mořského prostředí, například při měření znečištění nebo emisí; je přesvědčen, že s dalšími zdroji může agentura hrát důležitou úlohu asistence členským státům při zmírňování environmentálních rizik souvisejících s přepravou a při zlepšování udržitelnosti námořního odvětví;

10.  je si vědom toho, že agentura je teprve v druhém celém roce svého provozu po prodloužení mandátu na konci roku 2016 a že některé z faktorů, které vedly ke změnám rozpočtu, nebyly v době plánování rozpočtu na rok 2018 známy; konstatuje, že agentura musela provést změny rozpočtu, aby vyřešila nárůst platů v souvislosti s opravným koeficientem pro Portugalsko;

11.  s uspokojením konstatuje, že agentura testuje pseudosatelity pro velkou výšku (HAPS), a vítá, že mohou zaplnit mezeru mezi satelity a drony;

12.  vítá úsilí agentury zpřístupnit operační služby, analýzy, odborné znalosti a nejlepší možnou dostupnou technickou podporu v kontextu projektů Komise a členských států a uživatelům v odvětví námořní přepravy;

13.  vyzývá agenturu, aby co nejlépe využívala a případně podle potřeby upravila operační možnosti dronů, HAPS a satelitů; zdůrazňuje multifunkčnost systémů od záchranných operací na moři až po včasnou detekci a monitorování mořského znečištění, stejně jako nutnost potírat nezákonné činnosti, jako je obchodování s drogami, obchodování s lidmi nebo nepovolený rybolov;

14.  konstatuje, že správní rada agentury v listopadu 2018 schválila nový vnitřní rámec kontroly založený na rámci Komise z roku 2017;

15.  konstatuje, že na začátku roku 2018 agentura rozšířila záběr návštěv a inspekcí v rámci systému řízení kvality s cílem zahrnout inspekce v oblasti bezpečnosti námořní dopravy a proces horizontálních analýz; vítá, že roční ověřovací audit rozšířeného systému řízení kvality byl úspěšně realizován společností TUV Rheinland Portugal a nebyly při něm zjištěny žádné nesrovnalosti;

16.  bere na vědomí, že v roce 2018 nebyl hlášen žádný případ střetu zájmů; konstatuje, že v roce 2018 byl v souladu s politikou řízení rizik aktualizován rejstřík rizik a že tato aktualizace nevedla k žádným kritickým rizikům, která by mohla mít za následek formální výhradu vůči ročnímu prohlášení o věrohodnosti vydanému schvalující osobou; dále konstatuje, že žádné z dříve zjištěných rizik se v roce 2018 neprojevilo;

17.  oceňuje, že agentura ve svých smlouvách zavedla řádné mechanismy kontroly;

18.  konstatuje, že výsledky páté srovnávací analýzy týkající se zaměstnanců jsou podobné jako v roce 2017 – 20,20 % pracovních míst je vyčleněno na administrativní podporu koordinace (20,42 % v roce 2017), 71,65 % na operační úkoly (72,08 % v roce 2017) a 8,15 % na neutrální činnosti (7,50 % v roce 2017);

Personální politika

19.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 98,58 %, přičemž z 212 úředníků a dočasných pracovníků povolených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 212 povolenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 209; konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 30 smluvních zaměstnanců a 17 vyslaných národních odborníků; vybízí agenturu, aby provedla šetření ve věci sdílení zaměstnanců mezi agenturami Unie, se zvláštním důrazem na možnosti dalšího propojení administrativních pracovníků s jinými agenturami, jež se nacházejí v Lisabonu, zejména s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost;

20.  s uspokojením bere na vědomí, že bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích (2 muži a 2 ženy); je však znepokojen tím, že na úrovni správní rady je zastoupení žen a mužů nevyvážené (44 mužů a 12 žen);

21.  vyjadřuje politování nad tím, že není k dispozici dostatek informací a podrobností o „akčním plánu pro rovné zastoupení žen a mužů v EMSA“;

Zadávání zakázek

22.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že agentura do konce roku 2018 systematicky nekontrolovala ceny a přirážky účtované v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami vystavenými rámcovému dodavateli za nákup softwarových licencí; na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že prováděcí mechanismus pro tuto rámcovou smlouvu neobsahoval pevný ceník, že namísto toho se Komise rozhodla pro systém uplatňování zvýšení cen a že dodavatel uplatnil právo ukončit smlouvu s účinkem od 12. října 2019;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

23.  bere na vědomí, že agentura používá a zveřejňuje prohlášení o střetu zájmů u svých členů správní rady a vrcholného vedení a že vydala pokyny ke střetu zájmů a zavedla opatření pro whistleblowing, která jsou důležitým nástrojem pro odhalování podvodů, korupce a závažných nesrovnalostí;

Interní kontroly

24.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise vydal zprávu o auditu „Návštěvy a inspekce v agentuře“ a dospěl k závěru, že systémy řízení a kontroly agentury vytvořené pro tuto činnost jsou přiměřené a jsou uplatňovány účinně a účelně; poukazuje na to, že IAS vydal čtyři doporučení, která agentura přijala a zavázala se řešit;

25.  bere na vědomí, že v roce 2018 agentura provedla všechny akční plány týkající se auditu IAS v oblasti řízení lidských zdrojů v agentuře EMSA, který proběhl v roce 2017;

Další připomínky

26.  bere na vědomí úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2;

27.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

28.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 201.
(16) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 202.
(17) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
PDF 165kWORD 50k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0067/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2018 (2019/2084(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur (8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(12), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0067/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 (2019/2084(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0067/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2018 činil její konečný rozpočet 32 230 582 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 13,22 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení se týkalo hlavy 2 a 3; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění 100 %, a je tedy stejná jako v roce 2017; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 83,72 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 2,48 %;

2.  konstatuje, že agentura v roce 2018 kromě svého rozpočtu pro hlavní činnosti nadále spravovala velký svěřený rozpočet pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a plnění pověřovacích dohod týkajících se systému Galileo, veřejné regulované služby a programu Horizont 2020; bere na vědomí, že v roce 2018 bylo v rámci svěřeného rozpočtu přiděleno 1 173 219 279 EUR na závazky a 796 500 300,84 EUR bylo provedeno formou plateb;

Zrušení přenesených prostředků

3.  vítá skutečnost, že zrušené přenesené prostředky z roku 2017 do roku 2018 představují 3,25 % z celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2017 představuje pokles o 2,05 %;

Výkonnost

4.  konstatuje, že agentura používá některé klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a ke zlepšování řízení rozpočtu;

5.  bere na vědomí, že agenturní programy Galileo a EGNOS plně vstoupily do provozní fáze a že agentura v programu Galileo, v jehož rámci byly v roce 2018 úspěšně vypuštěny poslední čtyři družice před třetí sérií, uzavřela všechna zadávací řízení;

6.  oceňuje fakt, že agentura pověřila vedením svého účetnictví v roce 2015 Komisi a že s jinými agenturami sdílí poskytování služeb spojených s řízením kontinuity činností a provádění interního auditu;

7.  konstatuje, že Komise dokončila hodnocení programů Galileo a EGNOS v polovině období a hodnocení výkonnosti agentury, přičemž vycházela z připomínek a zjištění orgánu příslušného k udělení absolutoria, a v říjnu 2017 jej předložila Parlamentu a Radě;

8.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

Personální politika

9.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 90,63 %, přičemž v agentuře pracovalo 116 ze 128 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 116 schválenými místy v roce 2017); konstatuje, že v roce 2018 pro agenturu pracovalo také 51 smluvních zaměstnanců a 3 vyslaní národní odborníci; bere na vědomí, že agentuře bylo v plánu pracovních míst na rok 2018 kromě dvou již vyčleněných pozic přiděleno dalších 10 dodatečných míst;

10.  se znepokojením bere na vědomí nerovnoměrné zastoupení žen a mužů vykázané za rok 2018 u vedoucích pracovníků (10 mužů a 2 ženy) a ve správní radě (44 mužů a 7 žen);

11.  vítá, že agentura přijala návrh Účetního dvora a že konečně zveřejnila oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa i na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), aby získala větší pozornost veřejnosti; bere na vědomí odpověď agentury, že má v úmyslu zveřejňovat všechna oznámení o volných pracovních místech na společném portálu agentur, který je pro potřeby agentur považován za rovnocenný nástroj s portálem EPSO, a že kromě toho svá volná pracovní místa zveřejňuje i ve specializovaných publikacích kosmického průmyslu;

Zadávání zakázek

12.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora agentura podepsala dne 15. prosince 2016 rámcovou dohodu o využívání satelitního systému Galileo v období 2017–2027 v hodnotě 1 500 000 000 EUR; kromě toho konstatuje, že zakázka byla udělena na základě veřejného zadávacího řízení; poukazuje na to, že jeden z účastníků zadávacího řízení zahájil proti agentuře soudní řízení, v němž napadl jeho výsledek; bere na vědomí, že o legalitě a správnosti zadávacího řízení na rámcovou smlouvu a všech souvisejících konkrétních zakázek a budoucích plateb rozhodne rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“); poukazuje na to, že písemný postup byl uzavřen v prvním čtvrtletí roku 2019 a že ústní slyšení se mělo uskutečnit ve druhém nebo třetím kvartálu roku 2019, takže se očekávalo, že Soudní dvůr přijme rozhodnutí v posledním čtvrtletí téhož roku, ale Soudní dvůr dne 3. prosince 2019 řízení přerušil (věc T-99/17)(17); bere na vědomí právní analýzu důsledků případného zrušení rozhodnutí o udělení zakázky vypracovanou agenturou a na jejím základě konstatuje, že by agentura pravděpodobně nebyla nucena vypovědět smlouvu, ale že by spíše musela uhradit právní náklady žalující stany ve výši přibližně 300 000 EUR a možné škody, které jsou uvedeny v roční účetní závěrce agentury; žádá v této souvislosti agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace;

13.  bere na vědomí, že v návaznosti na interně vypracované posouzení a s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria se došlo k závěru, že modul elektronického podávání nabídek v jeho současné fázi vývoje nevyhovuje komplexním potřebám agentury na zadávání zakázek, a že tedy prozatím veřejné nabídky nebudou zadávány elektronicky; žádá v této souvislosti agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  konstatuje, že v rámci iniciativy Aktivní senioři vykonává jeden bývalý vysoce postavený úředník poradní funkci bez nároku na finanční odměnu;

15.  konstatuje, že z připomínek orgánu příslušného k udělení absolutoria týkajících se prohlášení o zájmech a zveřejňování životopisů vyššího managementu agentury vyplývá, že agentura v případě předsedy a místopředsedy správní rady na svých stránkách zveřejnila pouze prohlášení o zájmech; bere na vědomí, že agentura má v úmyslu zveřejnit na svých internetových stránkách životopisy členů správní rady poté, co důkladně posoudí použitelná pravidla o ochraně osobních údajů;

16.  s politováním konstatuje, že na internetových stránkách agentury stále nejsou zveřejněny životopisy členů správní rady; žádá agenturu, aby o krocích podniknutých v této souvislosti informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

17.  konstatuje, že agentura v červnu 2018 přijala interní pravidla pro oznamování (tzv. whistleblowing);

18.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora provedl útvar interního auditu Komise v roce 2018 kontrolu „Řízení IT v Agentuře pro evropský GNSS“ a že agentura vypracovala akční plán, který se zabývá oblastmi, jež by bylo možné zlepšit; žádá v této souvislosti agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace;

Další připomínky

19.  bere na vědomí, že podle připomínek orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají závazku agentury minimalizovat negativní dopady vystoupení Spojeného království z Unie, zaslala agentura dopisy všem smluvním stranám a příjemcům finančních prostředků na základě smluv a grantů, na něž bude mít vystoupení dopad, a že je v těchto dopisech požádala, aby do konce října 2019 zavedli opatření na zmírnění těchto dopadů, zejména s cílem zajistit hlavní dodavatele a subdodavatele se sídlem mimo Spojené království a přemístění záložního bezpečnostního střediska systému Galileo ze Spojeného království do Španělska; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informovalo o výsledcích uvedených opatření;

20.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

21.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(18) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 116, 28.3.2018, s. 21.
(16) Úř. věst. C 116, 28.3.2018, s. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
PDF 166kWORD 53k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (5), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, (7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0073/2020),

1.  uděluje absolutorium řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018 (2019/2069(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (12), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, (14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0073/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 (2019/2069(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0073/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 16 174 200,21 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 2,18 %; vzhledem k tomu, že rozpočet centra se odvíjí převážně z rozpočtu Unie(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky centra za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka centra je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  vítá skutečnost, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, tedy stejná jako v roce 2017; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 98,02 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 3,31 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že centrum měří plnění svých 66 ročních cílů (v rámci 8 strategických cílů) pomocí 50 klíčových ukazatelů výkonnosti, aby tak posoudilo přidanou hodnotu svých činností a zlepšilo správu svého rozpočtu; konstatuje, že počínaje rokem 2019 centrum zavedlo nový výkonnostní model založený na deseti klíčových ukazatelích výkonnosti, které budou použity k měření účinnosti centra při dosahování požadovaných výstupů i při využívání zdrojů přidělených k tomuto účelu;

3.  konstatuje, že centrum dosáhlo 85 % příslušných výstupů/výsledků naplánovaných v pracovním programu na rok 2018 a že úspěšně splnilo první rok své strategie 2025;

4.  vybízí centrum, aby pokračovalo v digitalizaci svých služeb;

5.  s uspokojením bere na vědomí, že centrum i nadále sdílí součinnost s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost v oblasti korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor v Lisabonu a že se tyto synergie rovněž týkají informačních a komunikačních technologií, telekomunikací a internetové infrastruktury a služeb; konstatuje, že centrum vyvíjí součinnost s dalšími agenturami Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a v oblasti zdraví; oceňuje tento způsob soužití agentur jako následováníhodný příklad;

6.  zdůrazňuje významnou úlohu centra, které tvůrcům politik a odborníkům z praxe poskytuje analýzy a informace ohledně drog a drogové závislosti i vznikajících trendů s cílem účinněji bojovat proti užívání a pašování nelegálních drog, a připomíná, že obchod s drogami byl označen za jeden z hlavních zdrojů zisku a náboru pro organizovanou trestnou činnost a terorismus; připomíná skutečnost, že mandát centra byl v roce 2018 rozšířen, mj. o nové úkoly a formální partnerství s dalšími agenturami Unie, jako je Europol;

7.  domnívá se, že přijetí programového dokumentu centra na období let 2019–2021, který je plně zakotven ve strategii EMCDDA 2025(17), představuje důležitý krok pro strategické a provozní plánování centra;

Personální politika

8.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 96,05 %, přičemž bylo jmenováno 9 úředníků a 64 dočasných pracovníků z celkového počtu 10 úředníků a 66 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 77 schválenými místy v roce 2017); bere na vědomí, že pro centrum dále v roce 2018 pracovalo 29 smluvních zaměstnanců a 1 vyslaný národní odborník;

9.  bere na vědomí informace centra o dobré genderové vyváženosti správní rady v roce 2018, neboť ji tvořilo konkrétně 15 mužů a 14 žen;

10.  s uspokojením konstatuje, že centrum uplatňuje obecná ustanovení ohledně budování a uplatňování pracovní kultury založené na důstojnosti a úctě s cílem předcházet obtěžování a bojovat proti tomuto jevu; bere na vědomí, že centrum umožňuje důvěrné poradenství;

Zadávání zakázek

11.  vítá skutečnost, že centrum zavedlo v souladu se svým plánem řízení plán pro zadávání zakázek, který byl v úzké spolupráci se všemi odděleními úspěšně proveden;

12.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora centrum nepřilákalo přiměřený počet uchazečů při zadávání zakázek nízké hodnoty a že v pěti z těchto řízení předložil nabídku pouze jeden uchazeč a v jednom řízení byly podány dvě nabídky; konstatuje, že podle odpovědi centra toto řádně vyzvalo náležitý počet uchazečů, jenž je požadován příslušnými finančními pravidly k zajištění nezbytné úrovně hospodářské soutěže; vyzývá centrum, aby pokračovalo v úsilí o zajištění toho, aby všechny postupy zadávání veřejných zakázek byly v souladu se zásadou spravedlivé hospodářské soutěže a aby usnadnilo účast v zadávacích řízeních na zakázky nízké hodnoty;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření centra a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; s uspokojením konstatuje, že životopisy a prohlášení o zájmech ředitele a členů vědeckého výboru jsou zveřejněny na internetových stránkách centra;

14.  zdůrazňuje, že podle nedávné studie, jejíž vypracování zadal Petiční výbor Parlamentu(18), by skutečnost, že centrum využívá odborníky a zejména že vědecký výbor přijímá sám rozhodnutí, mohla potenciálně vést k riziku střetů zájmů;

Vnitřní kontrola

15.  konstatuje, že v návaznosti na zprávu útvaru interního auditu (IAS) Komise o analýze potřeby podpořit sběr údajů, ověřování a postupy zajišťování kvality a na přezkum rámce pro správu kvality údajů a jeho souladu se strategií centra 2025 byla v roce 2018 provedena veškerá nezbytná doporučení přijatá v rámci akčního plánu;

16.  se znepokojením konstatuje, že podle centra bylo několik doporučení obsažených v auditu IAS z roku 2015 týkajících se řízení projektů v oblasti IT provedeno pouze částečně a že na konci roku 2018 byla dosud nezohledněna dvě doporučení; konstatuje však, že tato dvě doporučení měla být provedena do poloviny roku 2019; vyzývá centrum, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o dosaženém pokroku do června 2020;

17.  podotýká, že podle zprávy Účetního dvora a směrnice 2008/104/ES(19) a podle portugalského pracovního práva by dočasní zaměstnanci měli pracovat za stejných pracovních podmínek jako zaměstnanci přímo zaměstnaní příslušným subjektem; konstatuje, že v příslušných smlouvách se však výslovně nepožadovalo, aby agentury práce tyto podmínky dodržovaly, a nic nenasvědčuje tomu, že by centrum samotné porovnalo pracovní podmínky svých vlastních zaměstnanců a dočasných pracovníků, což ohrožuje bezpečné a předvídatelné pracovní podmínky zaměstnanců a vede k riziku soudních sporů a k ohrožení dobrého jména centra; konstatuje, že podle odpovědi centra se smlouva mezi centrem a agenturou práce vztahuje na povinnost centra dodržovat všechny aspekty platných právních předpisů a že podle této smlouvy hrozí riziko soudních sporů agentuře práce; zdůrazňuje však, že z takové situace pro centrum přece jen vyplývá značné riziko ohrožení jeho dobrého jména; vítá skutečnost, že centrum přehodnocuje svou politiku využívání dočasných pracovníků za účelem jejího dalšího uzpůsobení právu členského státu, v němž se centrum nachází, v souladu se svými provozními potřebami a právním rámcem; vyzývá centrum, aby analyzovalo pracovní podmínky svých dočasných agenturních pracovníků tak, aby byly v souladu s unijním a vnitrostátním pracovním právem; vyzývá centrum, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o dosaženém pokroku do června 2020;

18.  bere na vědomí, že Unie podepsala v roce 2006 dohodu s Norskem, která definuje vzorec pro výpočet finančního příspěvku Norska určeného centru a minimální prahovou hodnotu příspěvku, která by měla být předmětem každoroční úpravy založené na vývoji cen a hrubého národního důchodu v Unii; se znepokojením podotýká, že zatímco unijní rozpočtová dotace se mezi lety 2007 a 2018 zvýšila o 24 %, příspěvek Norska zůstává téměř beze změny; konstatuje, že podle odpovědi centra neexistuje mezi zvýšením dotace Unie a příspěvkem Norska žádná lineární korelace a že centrum nemá požadovanou právní způsobilost k tomu, aby si nárokovalo odlišný vzorec či metodu pro úpravu minimálního příspěvku Norska; vyzývá centrum společně se zúčastněnými stranami k úpravě minimálního příspěvku Norska v souladu s dohodnutými podmínkami;

19.  vyzývá centrum, aby se zaměřilo na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovalo prostřednictvím sociálních sítí a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(20) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 29, 23.1.2019, s. 1.
(16) Úř. věst. C 29, 23.1.2019, s. 2.
(17) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, „Strategie EMCDDA 2025“, Lisabon, březen 2017; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_cs.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).
(20) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
PDF 172kWORD 57k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (do 11. září 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91(6), a zejména na článek 121 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0074/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (do 11. září 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2018 (2019/2077(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(13), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91(14), a zejména na článek 121 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(15), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(16), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0074/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (do 11. září 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 (2019/2077(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0074/2020),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) podle jejího výkazu příjmů a výdajů(17) za rozpočtový rok 2018 činil 197 871 000 EUR, což představuje nárůst o 3,27 % oproti roku 2017; vzhledem k tomu, že 36 915 000 EUR z rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie(18) a 102 992 000 EUR představují příjmy z plateb a poplatků;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 98,31 %, což oproti roku 2017 představuje pokles o 1,02 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 90,26 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje pokles o 3,49 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že výsledky auditu agentury, který v roce 2017 vykonala Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a které byly zveřejněny v červnu 2018, potvrdily velmi vysokou míru plnění rozpočtu, čímž se agentura zařadila mezi tři nejúspěšnější letecké regulační orgány na světě;

3.  bere na vědomí, že agentura posiluje svou úlohu v oblasti zpravodajské bezpečnosti a výkonu bezpečnosti a zejména, že vyvíjí program Data4Safety, který poskytne platformu pro velké objemy dat a lepší analytickou kapacitu na evropské úrovni;

4.  vybízí agenturu, aby pokračovala ve své politice v oblasti digitalizace;

5.  oceňuje, že agentura v případě překrývajících se úkolů sdílí zdroje s dalšími agenturami, především s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Evropskou nadací odborného vzdělávání a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, a to pokud jde o průzkumy, elektronické vzdělávání, cloudové služby a služby LinkedIn i školení v oblasti informovanosti o životním prostředí; důrazně agenturu vybízí, aby aktivně usilovala o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie;

6.  konstatuje, že v roce 2018 proběhlo externí hodnocení procesů vedoucích k přípravě jednotného programového dokumentu agentury a způsobů, jakými jsou při jeho přípravě konzultováni klíčoví partneři agentury; bere na vědomí, že agentura připravuje akční plán zaměřený na oblasti, v nichž by bylo možné dosáhnout zlepšení;

7.  zdůrazňuje zásadní význam agentury při zajišťování nejvyšší možné úrovně bezpečnosti letectví a ochrany životního prostředí na rychle rostoucím leteckém trhu; zdůrazňuje, že rok 2018 byl pro agenturu rokem přelomovým, vzhledem k tomu, že vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2018/1139 (19); je si vědom toho, že přestože došlo k rozšíření úkolů agentury a zvýšení její pracovní zátěže, neodrazilo se to v přiměřeném nárůstu zdrojů, což způsobilo značné problémy při plnění jejích úkolů a cílů v roce 2018 a vedlo to k odkladu nebo přehodnocení priorit v případě některých činností; opakuje, že by agentuře měly být poskytnuty odpovídající finanční zdroje a zaměstnanci, neboť počet jejích zaměstnanců se ke dni 31. prosince 2018 snížil na 767 osob (ve srovnání se 771 zaměstnanci v roce 2017), aby byla schopna plnit důležité úkoly, které jí jsou svěřeny;

8.  připomíná, že agentura přispívá k vývoji inteligentních standardů v oblasti hluku a emisí CO2 a že odpovídá za ekologickou certifikaci leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení; je přesvědčen, že s většími zdroji může agentura hrát vedoucí úlohu při vývoji a provádění opatření ke zlepšení udržitelnosti letectví;

9.  vítá významné úsilí, jež agentura vyvíjí s cílem vytvořit jednotnou evropskou oblast pro bezpilotní letadla;

10.  je znepokojen tím, že letectví je atraktivním cílem pro kybernetické útoky a že chyby softwaru mohou mít závažné dopady; vyzývá agenturu, aby společně s Evropským centrem pro kybernetickou bezpečnost v letectví nadále zvyšovala digitální odolnost evropského letectví;

11.  je znepokojen tím, že nadcházející začlenění systému dálkově řízených letadel vyvolá obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti; vyzývá agenturu, aby více zohledňovala obecné obavy o bezpečnost a obavy úřadů, pokud jde o stíhání pachatelů trestných činů;

12.  vyzývá agenturu k zajištění toho, aby Unie co možná nejrychleji, aniž by však došlo k ohrožení bezpečnosti, měla k dispozici pravidla pro komerční prodej bezpilotních letadel, která budou jednotná a bude možné je snadno dodržovat; je znepokojen tím, že agentura nemá pro tuto novou působnost dostatečné finanční a lidské zdroje;

13.  bere na vědomí, že agentura ukončila daný rok s celkovým schodkem ve výši 2 000 000 EUR (přebytek ve výši 700 000 EUR u dotovaných činností a schodek ve výši 2 700 000 EUR u činností spojených s poplatky a platbami); bere na vědomí, že schodek u činností spojených s poplatky a platbami se odečte od úhrnného přebytku, který se tak sníží z 54 900 000 EUR na 52 200 000 EUR; konstatuje, že u činností spojených s poplatky a platbami se příjmy sice oproti roku 2017 zvýšily o 1 800 000 EUR, avšak náklady na zaměstnance se zvýšily o 3 700 000 EUR, správní náklady o 900 000 EUR a provozní náklady o 2 600 000 EUR; konstatuje, že u činností souvisejících s dotací stačilo zvýšení dotace o 2 000 000 EUR k pokrytí nárůstu správních nákladů o 100 000 EUR a provozních nákladů o 1 400 000 EUR;

14.  oceňuje kroky učiněné ve snaze zvýšit efektivitu agentury, například zahájení programu Lean Efficiency Agility Programme a dalších iniciativ usilujících o zvýšení efektivity, které vedly k celkovému snížení pracovní zátěže odpovídajícímu 16 plným pracovním úvazkům a umožnilo agentuře přesunout pracovní místa a zvládnout zvýšenou pracovní zátěž a změněné nároky na kvalitu již probíhajících činností; vítá také zvýšení míry digitalizace, automatizace a zjednodušení finančních procesů, v jejichž důsledku je nyní 86 % finančních transakcí zpracováváno bezpapírově;

15.  je potěšen skutečností, že agentura uskutečnila doporučení Účetního dvora, aby zajistila nezávislost účetního, který nyní funkčně podléhá správní radě agentury a administrativně výkonnému řediteli agentury;

16.  vítá skutečnost, že správní rada agentury přijala pokyny pro whistleblowing, a žádá agenturu, aby zajistila jejich uplatňování; konstatuje, že útvary interního auditu provedly v roce 2018 přezkum v oblasti etického jednání, který se týkal kodexu chování, etického jednání a podvodů, a návrh zprávy o auditu měl být k dispozici počátkem roku 2019; připomíná v této souvislosti, že je nezbytné, aby byly zavedeny záruky bránící střetům zájmů;

Personální politika

17.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 95,74 %, přičemž z 680 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 678 povolenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 651; konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo také 83 smluvních zaměstnanců a 19 vyslaných národních odborníků;

18.  se znepokojením bere na vědomí nerovnoměrné zastoupení žen a mužů vykázané za rok 2018 u vedoucích pracovníků (4 muži a 1 žena) a ve správní radě (26 mužů a 3 ženy);

19.  bere na vědomí, že se agentura připojila k iniciativě Komise „Ženy v dopravě“, jejímž cílem je zlepšovat pracovní příležitosti žen na všech úrovních; vítá skutečnost, že agentura vytvořila pracovní skupinu pro vyvážené zastoupení žen a mužů, která má poskytovat doporučení ohledně nápravy stávající výrazné nerovnováhy;

20.  vybízí agentury, aby vytvořily dlouhodobý rámec politiky lidských zdrojů, který se bude zabývat rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem jejich zaměstnanců, celoživotním poradenstvím a profesním rozvojem, vyváženým zastoupením žen a mužů, prací na dálku, nediskriminací, zeměpisnou rovnováhou a náborem a integrací osob se zdravotním postižením;

Zadávání zakázek

21.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura vyčlenila finanční prostředky na dohodu s Komisí o archivačních službách až přibližně osm měsíců po obnovení dohody; konstatuje, že podle finančního nařízení by přidělení prostředků na závazky mělo být zaúčtováno ještě před přijetím právního závazku; bere na vědomí odpověď agentury, že přidělení prostředků na závazky bylo podepsáno před přijetím faktury, avšak po zahájení služby, a tudíž se jedná o případ, na který se vztahuje výjimka; vyzývá agenturu, aby rozpočtové závazky uzavírala před právními závazky;

22.  na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že k pořízení služeb datové analýzy v objemu až 5 000 000 EUR se agentura rozhodla použít rámcovou službu s jediným dodavatelem na základě otevřeného řízení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie; konstatuje však, že podmínky rámcové smlouvy nebyly dostatečně konkrétní na to, aby umožnily spravedlivou soutěž, protože požadavky nebyly v době zadávacího řízení dosud známy; připomíná, že podle finančního nařízení musí veřejný zadavatel v takových případech udělit rámcovou zakázku více dodavatelům a pro zvláštní veřejné zakázky je nutné vyhlásit mezi vybranými dodavateli soutěžní řízení; bere na vědomí odpověď agentury, že upřednostnila rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem před vícestrannou rámcovou smlouvu, která by měla za následek změnu dodavatele v průběhu doby platnosti rámcové smlouvy, což by mělo závažné dopady na její soudržnost a včasné dokončení; vyzývá agenturu, aby uzavírala takové rámcové smlouvy, které umožňují spravedlivou soutěž a zaručují optimální využití prostředků;

23.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v jiném zadávacím řízení, které se týkalo hlavní činnosti agentury, konkrétně externalizace certifikačních úkolů, udělila agentura zakázky jen na základě kvality služeb, aniž by posuzovala jejich cenu; dále konstatuje, že agentura navíc podepsala smlouvu s jedním dodavatelem předtím, než získala důkaz, že se tento dodavatel nenachází v situaci zakládající vyloučení; bere na vědomí odpověď agentury, že tato specifická činnost agentury není reflektována ve finančním nařízení; dále konstatuje, že navíc nehrozilo riziko, že by agentura žádala o poskytnutí služeb poskytovatele, který by nebyl způsobilý, neboť důkazy týkající se kritérií pro vyloučení byly předloženy ještě před akreditací úkolů; vyzývá agenturu, aby zajistila, že smlouvy budou podepisovány teprve po ověření kritérií zakládajících vyloučení;

24.  konstatuje, s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného k udělení absolutoria, pokud jde o používání některých nástrojů poskytnutých Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek), že agentura od ledna 2018 všem dodavatelům umožňuje předkládat jejich faktury elektronicky; dále vítá skutečnost, že na konci roku 2018 bylo více než 80 % faktur obdrženo elektronicky; konstatuje však, že zpracovávání elektronicky obdržených faktur a zanášení fakturačních údajů probíhá manuálně, jelikož je to považováno za nejrozumnější řešení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

25.  konstatuje, s ohledem na připomínky a zjištění orgánu příslušného k udělení absolutoria v souvislosti s přezkumem agentury zaměřeným na její „politiku nestrannosti a nezávislosti: prevence zmírňování střetu zájmů“ a na rozšíření procesu předkládání, posuzování a aktualizace prohlášení o zájmech na všechny zaměstnance, že agentura na konci května 2019 obdržela od Útvaru interního auditu závěrečnou zprávu o etice, prevenci podvodů a střetu zájmů, jejíž závěr týkající se správních a kontrolních systémů je celkově pozitivní; dále konstatuje, že agentura vypracovala akční plán zaměřený na doporučení Útvaru interního auditu a že plánuje provést do konce března 2020 přezkum stávajícího rámce kodexu chování pro zaměstnance agentury a členy odvolacího senátu i přezkum procesu předkládání prohlášení o zájmech v případě členů správní rady;

26.  konstatuje, že 62 % příjmů agentury tvoří poplatky; bere na vědomí stanovisko agentury, že skutečnost, že žadatelé platí poplatky, nemusí nezbytně představovat střet zájmů;

Interní kontroly

27.  konstatuje, že v roce 2018 Útvar interního auditu přezkoumal a potvrdil provádění všech opatření, která dosud nebyla dokončena v oblasti kontinuity činností, systému řízení bezpečnosti informací a evropského plánu pro bezpečnost letectví;

28.  konstatuje, že v roce 2018 vydal útvar interního auditu Komise auditní zprávu „Strategické posouzení rizik včetně IT v agentuře EASA“; dále konstatuje, že agentura připravuje akční plán zaměřený na oblasti, v nichž by bylo možné dosáhnout zlepšení;

29.  konstatuje, že oddělení interního auditu realizovalo v roce 2018 čtyři auditní ověřovací zakázky s cílem posoudit, zda byla dodržena příslušná nařízení, byly splněny cíle procesu a zda byla řádně omezena klíčová rizika; konstatuje, že takováto míra jistoty byla zjištěna v případě každého přezkumu a že byla vydána doporučení k dalšímu posílení kontrol nebo celkové účinnosti procesů; dále konstatuje, že prostřednictvím čtyř navazujících auditů provedených v roce 2018 byla míra zbytkových rizik výrazně snížena na přijatelnou úroveň a že jsou prováděna veškerá dosud nedokončená opatření, přičemž poslední opatření by mělo být podle plánu dokončeno ve třetím čtvrtletí roku 2019;

30.  vyzývá agenturu, aby se zaměřovala na seznamování veřejnosti s výsledky svého výzkumu a aby veřejnost informovala prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

31.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(20) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 48.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 48.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 48.
(10) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 48.
(11) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(12) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(13) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(14) Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.
(15) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(16) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(17) Úř. věst. C 279, 8.8.2018, s. 4.
(18) Úř. věst. C 279, 8.8.2018, s. 5.
(19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).
(20) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
PDF 183kWORD 57k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018 (2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(12), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 (2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(15) Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 97 665 322 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 12,52 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení bylo spojeno s rozšířením operační činnosti; vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá, a že získal dostatečně průkazné informace o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se roční účetní závěrka zakládá; vzhledem k tomu, že však Účetní dvůr vydal s ohledem na svá zjištění uvedená ohledně rozpočtového roku 2016 a 2017, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných plateb, východisko pro výrok s výhradou; vzhledem k tomu, že s výhradou vlivu rozpočtového roku 2016 a 2017 se Účetní dvůr domnívá, že platby, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok, který skončil dne 31. prosince 2018, jsou ve všech podstatných ohledech legální a správné;

Opatření v návaznosti na zprávu o udělení absolutoria na rok 2017

1.  bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění předchozího výkonného ředitele; konstatuje, že dne 6. června 2018 byl jmenován dočasný výkonný ředitel a dne 16. června 2019 byla jmenována nová výkonná ředitelka; vítá zprávu úřadu navazující na připomínky Evropského parlamentu k rozpočtovému roku 2017, zejména pak nápravná opatření přijatá správní radou úřadu, dočasným výkonným ředitelem a následně novou výkonnou ředitelkou s cílem zlepšit řídící strukturu a efektivitu úřadu, obnovit transparentnost a vybudovat důvěru; podporuje a oceňuje opatření uvedená v akčním plánu řízení úřadu na rok 2019; bere na vědomí pozitivní informace a příslib budoucí úzké spolupráce, které nová výkonná ředitelka poskytla v průběhu svého veřejného slyšení dne 4. září 2019 a slyšení agentur, které se konalo dne 4. prosince 2019 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu;

Výsledky šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

2.  vyjadřuje politování nad nesrovnalostmi, které odhalil úřad OLAF v souvislosti s porušením pravidel zadávacích řízení, zneužitím prostředků Unie, špatným řízením, zneužitím funkce při řízení lidských zdrojů, porušením pravidel pro ochranu údajů, obtěžováním a nevhodným chováním vůči zaměstnancům v průběhu roku 2017; opakuje svůj požadavek, aby úřad informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o postupu přijatém v návaznosti na opatření navržená úřadem OLAF; chápe žádost úřadu, aby mohl podrobnější informace poskytnout ve vhodném rámci s ohledem na důvěrnou povahu a ochranu údajů;

3.  bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele z funkce; nicméně zdůrazňuje, že rozpočet na rozpočtový rok 2017 byl čerpán pod dohledem předcházejícího vedení úřadu; zdůrazňuje, že zpráva se týká postupu udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017; oceňuje závazek nové výkonné ředitelky k provedení rozsáhlých reforem, které zajistí pevné řízení;

Východisko pro záporný výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2017

4.  s ohledem na připomínky a poznámky orgánu udělujícího absolutorium ohledně vysoké závislosti úřadu na dostatečných zdrojích, především na odbornících poskytovaných členskými státy, konstatuje, že členské státy i Komise byly informovány o nedostatku odborníků na různých úrovních; dále konstatuje, že aby bylo možné vynahradit nedostatek odborníků jmenovaných a vysílaných členskými státy, rozhodl se úřad nabírat více dočasných zaměstnanců na místě, a že v roce 2018 byly jeho operační potřeby pokryty pouze z 26 % národními odborníky; poukazuje na skutečnost, že úřad by bez dočasných zaměstnanců nebyl schopen zajišťovat kritickou podporu vnitrostátních azylových systémů; bere na vědomí návrh úřadu ustavit rezervní skupinu pro otázky azylu, kterou by tvořilo 500 odborníků z členských států; vyzývá členské státy a Komisi, aby tento návrh bezodkladně posoudily;

Rozpočtové a finanční řízení

5.  s politováním konstatuje, že omezené roční rozpočty a absence prostředků na nepředvídané výdaje v rozpočtu úřadu, z nichž by se pokrylo financování neplánovaných naléhavých operačních potřeb, vede k rozpočtové nejistotě a znesnadňuje plánování pro případ mimořádných situací; bere na vědomí, že úřad vede nepřetržitě dialog s Komisí a rozpočtovými orgány o otázkách operačního plánování a přidělování zdrojů; shledává, že úřad částečně využívá příspěvky přidružených zemí jako mimořádnou rezervu na pokrytí operačních výdajů, zejména na řešení neplánovaných žádostí členských států o podporu; vyzývá úřad, aby rozpočtová omezení řešil v úzké spolupráci s Komisí a rozpočtovými orgány;

6.  upozorňuje na skutečnost, že navržené rozpočtové škrty mohou úřadu znemožnit, aby pokračoval v řádném plnění svých úkolů souvisejících s podporou členských států, které mu byly svěřeny v rámci jeho mandátu; připomíná, že posílení mandátu úřadu a zvýšení objemu práce by mělo být spojeno s přidělením adekvátních rozpočtových zdrojů;

7.  vítá novou strategii spolupráce společné správní rady úřadu a agentury Frontex; dále s uspokojením konstatuje, že úřad se v rámci sítě agentur aktivně podílí na zefektivňování společné činnosti, jako jsou výzvy k náboru důvěrných poradců, účast na společných postupech zadávání zakázek pro rámcové smlouvy a programy mobility zaměstnanců; důrazně úřad vybízí, aby aktivně usiloval o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie; upozorňuje na doporučení Účetního dvora uvedená ve zvláštní zprávě o řízení migrace, aby úřad zajistil doplňkovou a lepší koordinaci s Azylovým, migračním a integračním fondem; naléhavě úřad vybízí, aby pracoval na koncepci sdílení zdrojů v případě úkolů, které se překrývají s úkoly jiných agentur s podobnými oblastmi činnosti;

Výkonnost

8.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 68,22 %, přičemž z 214 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 155 schválenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 146; dále konstatuje, že v roce 2018 kromě nich pro úřad pracovalo 61 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci; s uspokojením konstatuje, že plán pracovních míst úřadu na rok 2020 počítá s 500 zaměstnanci;

9.  všímá si nedostatku vedoucích pracovníků ve správním oddělení, kdy čtyři z pěti vedoucích míst byla buď neobsazena, nebo příslušní zaměstnanci byli z dané pozice odvoláni, avšak bere na vědomí odpověď úřadu, že v prvním čtvrtletí roku 2020 bude zveřejněna nabídka na volnou pozici vedoucího oddělení pro lidské zdroje a bezpečnost; dále bere na vědomí, že s ohledem na reorganizaci úřadu právě probíhá přijímací řízení na post vedoucího oddělení pro finance a zadávání zakázek a že v roce 2019 do funkce nastoupil nový vedoucí oddělení IKT; vyzývá úřad, aby ve spolupráci s Komisí a členskými státy intenzivněji usiloval o zaplnění neobsazených míst a pravidelně informoval orgán udělující absolutorium o přijatých nápravných opatřeních, která mají toto riziko omezit;

10.  s politováním konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se situace úřadu v oblasti lidských zdrojů od konce roku 2017 výrazně zhoršila; bere na vědomí, že na konci roku 2018 měl úřad 216 zaměstnanců, odeslal 89 dopisů s nabídkou pracovního místa a podepsal 60 pracovních smluv; konstatuje však, že na konci roku 2018 stále bylo neobsazeno 78 pracovních míst; vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že tato situace značně ohrožuje další fungování úřadu v současném rozsahu; bere na vědomí, že se výkonné vedení zavázalo k transparentnímu a efektivnímu zaplnění plánu pracovních míst úřadu;

11.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2018 zastávali vrcholné řídící funkce pouze muži (devět členů), ale že se tento genderový nepoměr v roce 2019 změnil jmenováním výkonné ředitelky; s uspokojením bere na vědomí, že bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě (16 mužů a 15 žen);

12.  bere na vědomí nové organizační schéma úřadu, které dne 26. listopadu 2019 představila výkonná ředitelka správní radě; domnívá se, že personální reorganizace by měla přispět k posílení interní kontroly, zajištění větší kvality a lepšímu řízení rizik a měla by pomoci provést opatření požadovaná Účetním dvorem a útvarem interního auditu Komise;

Personální politika

13.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 68,22 %, přičemž z 214 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 155 schválenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 146; dále konstatuje, že v roce 2018 kromě nich pro úřad pracovalo 61 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

14.  s uspokojením bere na vědomí, že úřad v zájmu ubytování azylových podpůrných týmů a ostatních pracovníků úřadu v členských státech (např. pokud jde o výsady a imunity vlastních zaměstnanců úřadu, odborníků členských států a najatých odborníků) podepsal v červenci 2019 hostitelskou dohodu s Kyprem, v lednu 2020 podepsal stejnou dohodu s Řeckem a připravuje uzavření nové dohody s Itálií, tak aby byla v plném souladu s nařízením (EU) č. 439/2010(17) a dalšími hostitelskými dohodami úřadu; vyzývá úřad, aby s podporou Komise pokračoval spolu s členskými státy v hledání účinného řešení ubytování azylových podpůrných týmů a ostatních pracovníků úřadu;

15.  všímá si odpovědí úřadu na připomínky Účetního dvora a úsilí o jejich vyřešení pod vedením nové výkonné ředitelky, mimo jiné kladením důrazu na uzavření hostitelských dohod s Itálií, Řeckem a Kyprem o umístění azylových podpůrných týmů a ostatních sil úřadu v členských státech, zvyšováním transparentnosti postupů přijímání nových zaměstnanců a posílením právního oddělení úřadu v průběhu roku 2019;

16.  konstatuje, že Účetní dvůr zjistil napříč agenturami trend využívání externích pracovníků pro poradenské služby v oblasti IT; vyzývá k co největšímu snížení závislosti na externích poskytovatelích této důležité a citlivé služby aby se omezila veškerá případná rizika;

17.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2018 úřad zahájil otevřené zadávací řízení pro rámcové smlouvy na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; konstatuje, že úřad tento postup přerušil, jelikož obdržel jedinou nabídku, kterou považoval za nepřijatelnou, protože finanční nabídka přesahovala odhadovaný maximální rozpočet; podotýká, že podle zjištění Účetního dvora obsahovaly zadávací podmínky závažnou chybu ve výši 25 000 000 EUR; konstatuje však, že úřad tato zjištění akceptoval a přijal a provedl opravná opatření, mimo jiné: ukončil rámcovou smlouvu na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; zahájil nové zadávací řízení na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; zveřejnil dodatečnou výzvu k vyslání odborníků z členských států a kde je to možné, používá pro vysílání odborníků alternativní řešení, dokud nevstoupí v platnost nová rámcová smlouva; po přechodnou dobu výrazně snižuje počet dočasných pracovníků úřadu v Itálii a společně s italskými orgány zajišťuje kontinuální provádění základních podpůrných opatření; dále konstatuje, že bylo uzavřeno nové zadávací řízení a v prosinci 2019 byla uzavřena nová rámcová smlouva, takže v průběhu řízení je zajištěna kontinuita činnosti; vyzývá úřad, aby důsledně uplatňoval pravidla Unie pro zadávání veřejných zakázek;

18.  podotýká, že úřad využívá smlouvy o poskytování služeb se společnostmi IT formulované tak, že to může v praxi vést k přidělování dočasných agenturních pracovníků namísto poskytování jasně definovaných služeb či produktů v oblasti IT; připomíná, že najímání dočasných agenturních pracovníků k plnění konkrétních úkolů po stanovenou dobu se řídí směrnicí 2008/104/ES(18) a zvláštními předpisy členských států; konstatuje, že využívání smluv o dodávání služeb IT k poskytování pracovníků není v souladu se služebním řádem úředníků Unie a předpisy Unie upravujícími sociální zabezpečení a zaměstnávání; s uspokojením bere na vědomí, že úřad přepracoval vzorové smlouvy zohledňující odpracovanou dobu a využité zdroje tak, aby každá smlouva obsahovala seznam výstupů, které mají být podle smlouvy zajištěny; vyzývá úřad, aby nadále těmto smlouvám věnoval velkou pozornost a zajistil, aby jejich znění vylučovalo veškeré nejasnosti ohledně toho, zda se jedná o pořízení služeb IT, nebo o poskytnutí dočasných pracovníků;

Zadávání zakázek

19.  bere na vědomí informace úřadu o tom, že v roce 2018 začal uplatňovat rozhodnutí Komise týkající se whistleblowingu a vypracoval praktického průvodce pro řešení a prevenci střetu zájmů, který by měla správní rada schválit do konce třetího čtvrtletí 2019, a také pravidla pro ochranu oznamovatelů (whistleblowers); oceňuje, že úřad uspořádal sérii školení pro zaměstnance o etice, které věnovaly zvláštní pozornost prevenci střetu zájmů, a zvláštní modul uzpůsobený potřebám manažerů; s uspokojením konstatuje, že pravidla týkající se střetu zájmů se promítla i do standardních operačních postupů a politik; vyzývá úřad, aby i nadále věnoval náležitou pozornost problematice střetu zájmů a řádnému uplatňování pravidel a postupů pro whistleblowing;

20.  se znepokojením konstatuje, že ačkoli úřad na svých internetových stránkách zveřejňuje prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady, nezveřejňuje tato prohlášení v případě svého vrcholného vedení; žádá úřad, aby v tomto ohledu přijal náležitá opatření;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

21.  bere na vědomí, že úřad na konci roku 2018 neměl oddělení interního auditu a že od ledna 2018 nebyly vypracovány a vydány žádné ucelené zprávy o interním auditu; dále konstatuje, že zavádění následných kontrol k ověření legality a správnosti operací bylo ve svých úplných počátcích; vítá odpověď úřadu, že se dohodl na nápravných opatřeních týkajících se systémů interní kontroly, včetně vytvoření auditního oddělení do konce čtvrtého čtvrtletí 2019 a oddělení následné interní kontroly do konce třetího čtvrtletí 2019, a tato opatření zdokumentoval; s uspokojením bere na vědomí, že úřad buduje oddělení následné kontroly, přičemž v posledním čtvrtletí roku 2019 byl přijat první úředník odpovědný za kontroly ex post a další mají být jmenováni během prvního pololetí roku 2020; bere na vědomí, že úřad v současnosti vede dialog o budování oddělení interního auditu s další agenturou Unie, která má této oblasti bohaté zkušenosti, ve snaze určit nejvhodnější model; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních přijatých v této souvislosti;

Vnitřní kontrola

22.  vítá skutečnost, že úřad podle výroční zprávy Účetního dvora o agenturách Unie za rok 2018 přijal konkrétní a pozitivní kroky ke zlepšení organizační správy; všímá si, že v době, kdy Účetní dvůr vypracovával svůj audit, bylo dokončeno 48 z 61 opatření uvedených v akčním plánu a že realizace 13 opatření právě probíhala;

23.  vítá, že úřad v září 2019 přijal politiku pro citlivá pracovní místa, v jejímž rámci poskytl vedoucím pracovníkům pokyny a kritéria pro hodnocení rizik a určování a zdokumentování citlivých pozic v úřadu společně se schválenými kontrolami na zmírnění rizik a dále pro posouzení citlivých funkcí a dokumentaci kontrol zmírňování rizik v prvním čtvrtletí roku 2020;

24.  připomíná skutečnost, že na konci roku 2017 úřad neměl vlastní právní oddělení a že za vedení předchozího ředitele využíval služby celé řady právnických společností; konstatuje však, že v roce 2018 úřad vytvořil seznam všech smluv, které využívá k zajištění právního poradenství, že v roce 2019 nastoupila do funkce nová hlavní právní poradkyně, že byla podepsána nová rámcová smlouva o poskytování právního poradenství, která má nahradit předchozí smlouvy, a že v roce 2020 mají být přijati další právní poradci; shledává však, že v roce 2018 stále ještě nebyla prováděna systematická kontrola právních dokumentů a že v postupech zadávání veřejných zakázek v roce 2018 byla zjištěna celá řada nesrovnalostí v souvislosti s právními aspekty; vyzývá úřad, aby zabezpečil silné právní poradenství a účinnou správu právních řízení; s uspokojením bere na vědomí, že si úřad předsevzal vytvořit rámec pro řízení a interní kontroly, což obnáší mimo jiné vytvoření úseku pro právní poradenství a ochranu údajů a úseku pro vnitřní kontroly a řízení rizik, aby se do budoucna zajistil systematický přezkum právních dokumentů, včetně podkladů k zadávacím řízením; vítá rovněž iniciativu úřadu vytvořit oddělení interního auditu a dále společné oddělení auditu s Agenturou Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

25.  s politováním konstatuje, že úřad stále nemá strategii pro citlivé pracovní pozice, což je v rozporu s jeho normami interní kontroly, podle nichž je třeba citlivé funkce jasně definovat, zaznamenat a vést jejich aktuální evidenci; bere na vědomí odpověď úřadu, že politika pro citlivé pracovní pozice se právě dokončovala a podle předpokladů měla být schválena do konce třetího čtvrtletí roku 2019 a že začne být uplatňována do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2019; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této záležitosti;

26.  uznává pokrok, kterého bylo dosaženo při zavádění systémů interních kontrol, včetně kontrol operací v oblasti zadávání zakázek a výdajů; podporuje rozhodnutí omezit a rychle ukončit využívání externího právního poradenství a zřídit interní právní službu; podporuje připomínky Účetního dvora, že je třeba přijmout další nápravná opatření;

27.  s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně toho, že úřad je jednou z několika agentur Unie s více pracovišti a že na několika pracovištích podepsal nájemní smlouvy bez náležité analýzy trhu, konstatuje, že pokud jde o kancelář v Římě, bude v dohledné době zahájeno nové výběrové řízení, jemuž bude předcházet řádná analýza trhu s kancelářskými prostorami, aby byla stávající situace vyřešena v souladu s právními předpisy; dále shledává, že nájemní smlouva kanceláře v Aténách skončila v lednu 2020 a že se v současnosti připravuje nové výběrové řízení, které zahrnuje řádnou analýzu trhu; dále konstatuje, že zajišťovací zařízení v Pagani na Lesbu přestěhovalo svá operační pracoviště mimo hotspoty, kde byla umístěna doposud; dále konstatuje, že pokud jde o kancelář na Kypru, v polovině roku 2018 byla po výběrovém řízení, jež bylo vypsáno s cílem zajistit soulad původní smlouvy s předpisy, podepsána s majitelem budovy nová smlouva, která umožňuje její prodloužení, pokud by to bylo nutné; vítá nové standardní pracovní postupy pro zadávací řízení přijaté dne 15. února 2019, které poskytují vodítko pro citlivé aspekty postupů pro zadávací řízení a řízení zakázek, včetně podrobných ustanovení o průzkumu trhu; bere na vědomí, že úřad se v zájmu posílení transparentnosti a soutěže snaží sladit své postupy zadávacích řízení s „Metodikou útvarů Komise pro hledání budov a příslušná jednání“ a zveřejňovat oznámeni o průzkumu trhu v případě všech plánovaných smluv o nemovitostech;

28.  se znepokojením konstatuje, že nejasně vymezené povinnosti a role v souvislosti se správou pronajímaných prostor a souvisejícími službami a pracemi může bránit účinnému zmírňování rizik spojených s nemovitostmi; vyzývá úřad, aby vypracoval účinné postupy pro správu pronajatých prostor a řízení příslušných služeb;

Další připomínky

29.  vítá skutečnost, že s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají jmenování nového dočasného výkonného ředitele, jenž se ujal funkce dne 6. června 2018, se zajištění transparentnosti dostává od nového vedení nejvyšší pozornosti a stalo se hlavní zásadou akčního plánu řízení úřadu a že nová výkonná ředitelka je odhodlána se tímto přístupem řídit i v budoucnu;

30.  vyzývá úřad, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

31.  s ohledem na poznámky a připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají rozšíření kancelářských prostor úřadu na Maltě o další blok v budově, kde již jsou umístěny jeho kanceláře, bere na vědomí, že s cílem obsadit celý komplex dokončil úřad v říjnu 2018 vypracování nájemní smlouvy, jejíž náklady jsou plně hrazeny z jeho rozpočtu;

o
o   o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(19) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 306, 30.8.2018, s. 4.
(16) Úř. věst. C 306, 30.8.2018, s. 6.
(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).
(18) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).
(19) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
PDF 345kWORD 121k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na články 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 10. prosince 2018 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu, a zejména na článek 34 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 100, čl. 104 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0021/2020),

A.  vzhledem k tomu, že předseda přijal účetní závěrku Parlamentu za rozpočtový rok 2018 dne 27. června 2019;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba dne 25. června 2019 osvědčil, že má přiměřenou jistotu, že zdroje poskytnuté do rozpočtu Parlamentu byly použity k zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zavedené kontrolní postupy dávají nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací;

C.  vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že při svém specifickém posuzování správních a jiných výdajů provedených v roce 2018 nezjistil ve zkoumaných výročních zprávách o činnosti orgánů a institucí, které jsou vyžadovány nařízením (ES, Euratom) 2018/1046, žádné vážné nedostatky;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 262 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 vyžaduje, aby každý orgán Unie učinil všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament (2019/2056(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 100, čl. 104 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0021/2020),

A.  vzhledem k tomu, že ve svém potvrzení konečné účetní závěrky účetní Evropského parlamentu (dále jen „Parlament“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz finanční situace Parlamentu, výsledků jeho činností a jeho peněžních toků;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s běžným postupem bylo správě Parlamentu zasláno 126 otázek, které byly písemně zodpovězeny a o nichž Výbor pro rozpočtovou kontrolu uskutečnil veřejnou rozpravu za přítomnosti místopředsedy odpovědného za rozpočet, generálního tajemníka a interního auditora;

C.  vzhledem k tomu, že je neustále prostor pro zlepšování kvality, účinnosti a účelnosti při správě veřejných financí a že kontrola je nutná k zajištění toho, aby se politické vedení a správa Parlamentu zodpovídaly občanům Unie;

Rozpočtové a finanční řízení Parlamentu

1.  konstatuje, že konečná výše prostředků Parlamentu na rok 2018 činila celkově 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9 % prostředků v okruhu V víceletého finančního rámce(8) vyčleněných na správní výdaje orgánů Unie jako celku v roce 2018, což oproti rozpočtu na rok 2017 (1 909 590 000 EUR) představuje zvýšení o 2,2 %;

2.  konstatuje, že celkové příjmy zapsané do účtů ke dni 31. prosince 2018 činily 193 998 910 EUR (oproti 206 991 865 EUR v roce 2017), včetně účelově vázaných příjmů ve výši 30 783 590 EUR (oproti 50 052 674 EUR v roce 2017);

3.  upozorňuje, že 67,6 % celkových čerpaných prostředků představovaly čtyři kapitoly: kapitola 10 (Členové orgánu), kapitola 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci), kapitola 20 (Budovy a náklady s nimi spojené) a kapitola 42 (Výdaje na parlamentní asistenci), což svědčí o vysoké míře rigidnosti u převážné části výdajů Parlamentu;

4.  bere na vědomí číselné údaje, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2018, konkrétně:

a)  Dostupné prostředky (v EUR)

prostředky na rok 2018:

1 950 687 373

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2017:

2 564 000

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2017:

289 785 291

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2018:

30 783 590

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům z roku 2017:

47 369 977

celkem:

2 318 626 231

b)  Využití prostředků v rozpočtovém roce 2018 (v EUR)

závazky:

2 283 150 877

provedené platby:

1 933 089 380

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů:

348 106 015

prostředky přenesené neautomaticky:

---

zrušené prostředky:

39 994 836

c)  Rozpočtové příjmy (v EUR)

prostředky obdržené v roce 2018:

193 998 910

d)  Celková rozvaha k 31. prosinci 2018 (v EUR)

1 671 682 153

5.  poukazuje na to, že bylo vynaloženo 99,2% prostředků zapsaných do rozpočtu Parlamentu, tj. celkově 1 934 477 627 EUR, přičemž míra rušení prostředků činila 0,8%; s uspokojením konstatuje, že stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo vysoké úrovně plnění rozpočtu; konstatuje, že platby dosáhly celkové výše 1 636 858 018 EUR, takže čerpáno bylo 84,6 % prostředků na platby;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že zrušené prostředky na rok 2018, a to v úhrnné výši 16 209 746 EUR, se týkaly především mezd a dalších nároků a dále výdajů souvisejících s budovami;

7.  bere na vědomí, že v souladu s články 31 a 49 finančního nařízení bylo v rozpočtovém roce 2018 schváleno jedenáct převodů ve výši 53 533 500 EUR, což odpovídá 2,7%, konečných prostředků; konstatuje, že většina převodů souvisela s politikou Parlamentu v oblasti budov a jejich účelem bylo zejména pomoci financovat roční splátky projektu budovy Konrad Adenauer;

Výroky Evropského účetního dvora ve věci spolehlivosti účetní závěrky za rok 2018 a legality a správnosti transakcí, na nichž se zakládá

8.  připomíná, že Evropský účetní dvůr (dále jen „Účetní dvůr“) provádí specifické posouzení správních a jiných výdajů jako jediné skupiny politik pro všechny orgány Unie; upozorňuje na to, že správní a s nimi související výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje (platy, příspěvky a důchody), které představují 60 % celkových výdajů, a výdaje na budovy, vybavení, energie, komunikace a informační technologie;

9.  konstatuje, že z údajů, o něž se audit opírá, celkově vyplývá, že výdaje na „správu“ nejsou zatíženy významnou (materiální) mírou chyb; rovněž konstatuje, že míra chyb v okruhu 5 víceletého finančního rámce odhadovaná na základě 13 kvantifikovaných chyb zůstává po hranicí významnosti;

10.  bere na vědomí specifický závěr zprávy Účetního dvora o ročních účtech Parlamentu za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“); konstatuje, že s ohledem na teroristické útoky, k nimž došlo v uplynulých letech, považovaly orgány a instituce, a tedy i Parlament, za naléhavě nutné posílit ochranu osob a prostor; se znepokojením si všímá toho, že Účetní dvůr odhalil nedostatky v řízeních organizovaných Parlamentem a Komisí; konstatuje, že k zajištění specifických stavebních prací souvisejících s bezpečností se Parlament musel uchýlit k využití již dříve uzavřených rámcových smluv a že koncepce těchto rámcových smluv Parlamentu umožnila objednat důležité práce spojené s bezpečností, které nebyly zahrnuty do původního cenového rozvrhu, a to na základě jedné nabídky dodavatele; konstatuje, že Parlament touto metodou postupoval u dvou ze čtyř řízení, která byla předmětem prověrky Účetního dvora;

11.  se znepokojením si všímá odpovědi Parlamentu, kterou poskytl ve sporném řízení s Účetním dvorem a v níž připustil, že s ohledem na specifické okolnosti (časová tíseň a specifická tržní struktura) byla soutěž pravděpodobně suboptimální; oceňuje, že v této oblasti byly na základě nového výběrového řízení, které mělo zajistit řádnou cenovou soutěž, uzavřeny nové rámcové smlouvy s pěti dodavateli;

Výroční zpráva interního auditora

12.  konstatuje, že na schůzce příslušného výboru s interním auditorem konané dne 18. listopadu 2019 představil interní auditor svou výroční zprávu a popsal, jakým způsobem provedl audity věrohodnosti a konzultační úkoly a vypracoval zprávy, jež se v roce 2018 týkaly těchto témat:

   údržby, modernizace a provozu budov (generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku – GŘ INLO);
   předběžného přezkumu zabezpečení informačních a komunikačních technologií (IKT);
   individuálních nároků podle služebního řádu úředníků a pracovních podmínek ostatních zaměstnanců;
   obchodu pro zaměstnance v Lucemburku (GŘ INLO);
   kontroly nedokončených opatření ze zpráv o interním auditu – fáze I a II z roku 2018;
   zřízení funkce interního zajišťování kvality v generálním ředitelství pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE);
   nezávislého posudku na projekt generálního ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC) „From Desktop to Hybrid“;
   některých aspektů systémů formuláře pro předložení údajů, který používá generální ředitelství pro vnější politiky Unie (GŘ EXPO);
   následných opatření přijatých po výpadku IT a posílení kontinuity IT služeb;
   veřejných zakázek a plnění smluv v oblasti stravovacích služeb (GŘ INLO), zpráva dosud nebyla vydána, předběžné závěry jsou předmětem diskusí s managementem;

13.  vítá a podporuje opatření, které jsou výsledkem dohody interního auditora s příslušnými generálními ředitelstvími na základě ověřovacích úkolů a doporučení, která interní auditor vydal po provedení konzultačních úkolů;

jedná se o tato opatření:

   pokud jde o audit údržby, modernizace a provozu budov (GŘ INLO), je třeba rozšířit strategický rámec pro údržbu a dále zdokonalit činnost v oblasti údržby parlamentních budov díky přijetí ucelené politiky a strukturovaného a koherentního akčního plánu na několik let; je třeba zvýšit důvěru ve skutečnost, že procesy a operace vztahující se k budovám Parlamentu jsou efektivní a nákladově účinné; je třeba poskytovat spolehlivé informace a analýzy, které jsou zapotřebí pro rozhodování o činnostech údržby;
   pokud jde o audit informačních systémů, je třeba: provést předběžný přezkum zabezpečení IKT v Parlamentu a posílit řízení bezpečnosti informačních systémů (politiky, standardy a pokyny), zejména formou přijetí institucionální politiky bezpečnosti IT; zlepšit identifikaci, ochranu a monitorování aktiv v oblasti IT (hardware, příslušný software a síť); zlepšit detekci incidentů týkající se kybernetické bezpečnosti a reakci na ně a zvýšit kapacity pro obnovení systémů;
   pokud jde o audit individuálních nároků zaměstnanců, je třeba posílit celkové kontrolní prostředí a řešit konkrétní problémy týkající se rodinných příspěvků;
   pokud jde o audit obchodu pro zaměstnance v Lucemburku, je třeba provést opatření ke zlepšení kontrolního prostředí a kontrolních činností a zvýšit přiměřenost interního řízení; provoz obchodu musí být v souladu s finančním nařízením, zejména pokud jde o jeho zálohový účet, a s účetními zásadami a daňovými předpisy;

Doporučení:

   pokud jde o systém formulářů pro předložení údajů, který používá GŘ EXPO, je třeba provést šest doporučení ke zlepšení systémů vykazování a zdokonalit systém spolupráce mezi delegacemi, výbory a dalšími zainteresovanými stranami;
   pokud jde o zřízení funkce interního zajišťování kvality v GŘ SAFE, je třeba provést šest doporučení vydaných k tomuto účelu, zejména doporučení týkající se vypracování politiky pro kvalitu;
   pokud jde o pilotní projekt „From Desktop to Hybrid“, je třeba zlepšit analýzu proveditelnosti projektu nahrazení několika zařízení jedním hybridním zařízením a zdokonalit finanční řízení prototypu a pilotních projektů před zaváděním nových nástrojů;
   pokud jde o následná opatření přijatá po výpadku IT a o posílení kontinuity IT služeb, je třeba zajistit komplementární ochranu infrastruktury IKT, otestovat plán obnovení provozu po havárii, vypracovat seznam kritických informačních systémů a jejich závislostí a zlepšit plánování s cílem umístit infrastrukturu IKT Parlamentu mimo jeho budovy;

14.  konstatuje, že výsledkem procesu opatření navazujících na doporučení auditora v roce 2018 bylo ukončení 28 ze 76 nedokončených opatření a profil rizika u opatření, která mají zpoždění, se v roce 2018 i nadále snižoval; konstatuje zejména, že počet neukončených opatření, která se zabývají významnými riziky, se snížil z 22 na 7 a že v nejrizikovější kategorii (kritické) nebyla žádná neukončená opatření; konstatuje, že kromě těchto potvrzených opatření zbývá ještě celkem 117 neukončených opatření – včetně několika opatření, která dosud nejsou připravena k provedení – přičemž 47 z nich řeší významná rizika; očekává, že tato opatření budou provedena v dohodnutých lhůtách;

15.  zejména vítá skutečnost, že generální ředitelství se mohou obracet na interního auditora s konzultačními úkoly, a doporučuje, aby této možnosti využívala všechna generální ředitelství, pokud to bude zapotřebí;

16.  konstatuje, že na rok 2019 byly naplánovány dva audity o skupinových návštěvách a příspěvku na parlamentní asistenci a že příslušné zprávy budou předloženy na počátku roku 2020; žádá interního auditora, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu o výsledcích obou auditů, jakmile budou k dispozici;

17.   hluboce lituje toho, že zpráva interního auditora není veřejně přístupná; trvá na tom, aby tato zpráva byla každoročně zveřejňována a aby byla zasílána poslancům a současně předsedovi a generálnímu tajemníkovi Parlamentu; vyjadřuje politování nad tím, že ohledně zprávy za rok 2018 bylo v lednu 2020 přijato rozhodnutí, že poslanci mohou vidět tuto zprávu pouze na požádání a postupem čtení v zabezpečené čítárně; je pevně přesvědčen, že omezení přístupu k tomuto dokumentu, který se týká využívání veřejných prostředků, budí politováníhodný dojem, že je zde třeba něco skrývat;

Opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017

18.  bere na vědomí písemné odpovědi na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017, které Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu obdržel dne 17. září 2019, a vystoupení generálního tajemníka k různým otázkám a požadavkům usnesení o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2017 a následnou výměnu názorů s členy výboru;

19.  odsuzuje fakt, že nebyla učiněna žádná opatření v reakci na některá doporučení obsažená v usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2017 a že dokument v návaznosti na udělení absolutoria toto nijak neodůvodňuje; zdůrazňuje, že je důležité vést častější rozpravy s generálním tajemníkem o otázkách týkajících se rozpočtu Parlamentu a jeho provádění ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

Absolutorium Parlamentu za rok 2018

20.  bere na vědomí výměnu názorů mezi místopředsedou odpovědným za rozpočet, generálním tajemníkem Parlamentu a Výborem pro rozpočtovou kontrolu v přítomnosti interního auditora dne 18. listopadu 2019 v souvislosti s udělováním absolutoria Parlamentu za rok 2018;

21.  opakuje svůj požadavek, aby předsednictvo zajistilo provedení opatření v návaznosti na všechna rozhodnutí o udělení absolutoria, jak to vyplývá z článku 25 a přílohy V jednacího řádu a článků 6 a 166 finančního nařízení; žádá generálního tajemníka, aby toto usnesení předal předsednictvu a upozornil na všechny žádosti o opatření nebo rozhodnutí předsednictva; vyzývá generálního tajemníka, aby vypracoval plán činnosti předsednictva týkající se opatření navazujících nebo reagujících na doporučení uvedená v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria a aby výsledky zahrnul do výročního dokumentu o monitorování; žádá generálního tajemníka, aby včas informoval Rozpočtový výbor Parlamentu a Výbor pro rozpočtovou kontrolu o všech projektech s významnými rozpočtovými dopady, které byly předloženy předsednictvu; znovu opakuje, že předsednictvo musí proaktivně výrazně zlepšit transparentnost svého rozhodování;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že v rámci mezinárodního šetření byly zjištěny čtyři případy týkající se příspěvku na parlamentní asistenci a byly vráceny prostředky ve výši 146 814 EUR (v roce 2017 bylo zjištěno 47 případů a navrácena částka činila 903 741 EUR) a že v případě příspěvku na cestovní výdaje a pobyt poslanců bylo na základě šesti šetření vráceno 173 546 EUR (v roce 2017 tato částka činila 68 589,05 EUR);

23.  poukazuje na to, že v roce 2018 se značně zintenzivnila legislativní činnost Parlamentu, jak se blížil konec volebního období 2014–2019;

24.  konstatuje, že během tohoto roku úspěšně završily svou činnost dva dočasné výbory –zvláštní výbor pro terorismus (TERR) a zvláštní výbor pro postup EU pro povolování pesticidů (PEST) – a byl zřízen třetí výbor, zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3);

25.  poukazuje na to, že v tomto roce byla úspěšně zahájena kampaň před evropskými volbami v roce 2019; zdůrazňuje, že u těchto voleb byla zaznamenána vyšší volební účast, ačkoli v některých zemích byla stále velmi nízká; domnívá se, že tento druh kampaně by měl pokračovat, a to se zvláštním zaměřením na dané země;

26.  schvaluje opatření ke zvýšení bezpečnosti, zejména pokud jde o fyzickou bezpečnost a zabezpečení budov, ale také kybernetickou bezpečnost a bezpečnost komunikací;

27.  lituje, že navzdory tomu, že Rozpočtový výbor Parlamentu zamítl rozpočet na vytvoření observatoře pro umělou inteligenci, zdá se, že tato iniciativa dále pokračuje ve formě pracovní skupiny; je velmi znepokojen zjevným obcházením demokratického rozhodnutí poslanců Parlamentu, které vytváří velmi politováníhodný precedens; doporučuje, aby tato pracovní skupina okamžitě přerušila svou činnost, dokud rozpočtový orgán nerozhodne poskytnout jí rozpočtové prostředky;

28.  uvědomuje si význam politiky v oblasti nemovitostí, zejména projekt budovy Martens a rekonstrukci budovy Montoyer 63 v Bruselu, oba projekty byly dokončeny v roce 2018, a projekt Konrad Adenauer v Lucemburku, který má být dokončen do konce června 2023; konstatuje, že v roce 2018 schválil Rozpočtový výbor Parlamentu sběrný převod ve výši 29 milionů EUR na předběžné financování tohoto projektu, díky němuž se podařilo ušetřit přibližně 4,7 milionu EUR na úrocích; je znepokojen zpožděním ve výstavbě budovy Konrad Adenauer v Lucemburku, jež měla být podle plánu dokončena v roce 2018, ovšem nyní se její dokončení neočekává dříve než v roce 2023,

29.  vyslovuje se pro používání systému ekologického řízení a auditu (EMAS), tedy manažerského nástroje Evropské unie pro soukromé a veřejné organizace, které potřebují hodnotit a zlepšovat svůj provoz z hlediska životního prostředí v souladu s nařízením (ES) č. 1221/2009(9), podporuje opatření přijatá k omezení uhlíkové stopy Parlamentu;

30.  vyzývá správu, aby obracela pozornost na kodex chování pro poslance, podle něhož musí poslanci jednat výhradně ve veřejném zájmu a při výkonu svých povinností se řídit zásadami nezainteresovanosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, čestnosti, odpovědnosti a respektování dobré pověsti Parlamentu; poukazuje na to, že kodex chování definuje střet zájmů a stanovuje postup, jakým by měli poslanci takovou situaci řešit, a obsahuje také pravidla upravující pracovní činnost bývalých poslanců;

31.  se znepokojením konstatuje, že v letech 2012 až 2018 se vyskytlo nejméně 24 případů porušení kodexu chování, v nichž nebyla uložena žádná sankce; zdůrazňuje, že pokud nebude porušování kodexu chování přiměřeně penalizováno, bude méně pravděpodobné, že ho poslanci budou dodržovat; vyzývá předsedu, aby pečlivě posuzoval veškeré případy údajného porušení kodexu, a ve vhodných případech ukládal dotyčným poslancům přiměřené sankce;

32.  bere na vědomí pravidla pro dopravu poslanců do pracovních míst Evropského parlamentu („pravidla“); považuje ustanovení, kterými se řídí trvalé užívání služebních vozidel ze strany předsedy, generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka a předsedy každé politické skupiny, za velmi vágní; vyzývá předsednictvo, aby tato pravidla revidovalo a zavedlo přísnější podmínky pro užívání takovýchto vozidel;

33.  zastává názor, že jednou z nedílných součástí demokracie je ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) a že tato otázka je naprosto zásadní pro prevenci nezákonné činnosti a porušování pravidel a pro odrazování případných pachatelů; připomíná, že ve zranitelné situaci se mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní parlamentní asistenti, a to s ohledem na svou pracovní smlouvu; s velkým znepokojením bere na vědomí tvrzení generálního tajemníka, že „pravidla pro oznamovatele se na akreditované asistenty vztahují, ale Parlament jim nemůže zajistit ochranu zaměstnání“, neboť asistenti závisí na svých jednotlivých poslancích; žádá generálního tajemníka, aby vzal tento faktor v potaz, kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti vystoupí jako oznamovatelé, a aby Parlament posoudil možnosti ochrany smlouvy, které Parlament poskytuje asistentům, kteří jsou oběťmi obtěžování, a rozšířil tuto ochranu i na asistenty, kteří se stanou oznamovateli;

34.  zdůrazňuje, že současná pravidla pro ukončení smlouvy akreditovaných parlamentních asistentů nestanovuje možnost ukončení smlouvy na základě vzájemné dohody, což by byl způsob, jak uznat zvláštní vztah mezi poslanci a asistenty, kdy obě strany mohou konstatovat, že mezi nimi již nepanuje vzájemná důvěra, a mohou přistoupit ke společnému řešení situace, aniž by byla oslabována sociální práva akreditovaných parlamentních asistentů; žádá generálního tajemníka, aby nalezl řešení pro skutečnost, že platy akreditovaných parlamentních asistentů mohou být zasílány pouze na účty v belgických bankách, což je v rozporu s myšlenkou jednotné měnové a platební unie;

35.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří poslanci údajně požadují, aby akreditovaní parlamentní asistenti cestovali – zejména do Štrasburku – bez cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za pracovní cestu nebo dokonce bez úhrady cestovních výdajů; zastává názor, že tato praxe vytváří prostor pro zneužívání: pokud akreditovaní parlamentní asistenti cestují bez cestovních příkazů, nejenom že musí platit náklady z vlastních prostředků, ale navíc nejsou ani kryti pracovním pojištěním; vyzývá generálního tajemníka, aby tuto údajnou praxi prošetřil a aby o svém šetření do konce roku podal zprávu;

36.  opakuje svoji výzvu Konferenci předsedů a předsednictvu, aby znovu zvážily možnost, aby akreditovaní parlamentní asistenti za určitých podmínek doprovázeli poslance na oficiálních misích a pracovních cestách, jak to již někteří poslanci požadují; vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil, jaké rozpočtové důsledky by měla organizace a logistika těchto služebních cest;

37.  vyzývá Parlament, aby v plném rozsahu přizpůsobil svá vnitřní pravidla obsažená ve služebním řádu nedávno přijaté směrnici (EU) 2019/1937(10) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a to i na základě toho, že pro oznamování zřídí bezpečné kanály; dále požaduje, aby Parlament oznamovatelům zajistil stejnou úroveň ochrany, jako zajišťuje obětem obtěžování; požaduje, aby generální tajemník nařídil povinné školení pro vedoucí pracovníky, aby se mezi parlamentními zaměstnanci zvýšilo povědomí o tom, jaké ochrany požívají oznamovatelé a jaké jsou jejich povinnosti podle služebního řádu, pokud jde o oznamování protiprávní činnosti nebo nesprávných úředních postupů;

38.  konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie mělo významný dopad na různé parlamentní služby, především na výbory, výzkumné útvary a horizontální služby;

39.  vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 2. května 2018 o pracovnících s britskou státní příslušností, zejména skutečnost, že žádný úředník nebude propuštěn proto, že je státním příslušníkem Spojeného království; bere na vědomí, že k datu, kdy mělo Spojené království vystoupit z Evropské unie, proběhlo individuální hodnocení smluvních a dočasných zaměstnanců s britským občanstvím, avšak na základě tohoto hodnocení nebyla žádná ze smluv ukončena; bere na vědomí, že politické skupiny provádějí vlastní individuální posuzování svých zaměstnanců;

40.  bere na vědomí úspěšné provádění cíle snížit počet zaměstnanců o 5 %, v souladu s nímž musel Parlament v roce 2018 zrušit 60 pracovních míst v plánu pracovních míst; domnívá se, že je důležité zajistit vysokou úroveň výkonnosti Parlamentu, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a zároveň provádět odpovědné rozpočtové řízení a úspory tam, kde je to vhodné; je přesvědčen, že další úspory jsou myslitelné; je pevně přesvědčen, že je velmi důležité realizovat komunikační strategii zaměřenou na Radu, členské státy a evropské občany, která by reagovala na nespravedlivou a obecně rozšířenou kritiku, jejímž terčem jsou již po léta úředníci Evropské unie;

41.  je znepokojen počtem zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě na nemocenské dovolené, a prudkým nárůstem počtu případů vyhoření, a obává, že některé z těchto případů mohou být způsobeny i vyčerpáním a problémy při sladění pracovního a osobního života; je obzvláště znepokojen podstavem personálu a zároveň se domnívá, že se dá jen stěží odůvodnit vytváření dalších vysokých řídících pozic, které vede k nevyvážené a komplikované struktuře vedení; vyzývá správu, aby ve vztahu k těmto zaměstnancům jednala iniciativně, pečlivě posuzovala jejich pracovní zátěž a zajistila vyvážené rozdělení pracovních úkolů; žádá, aby mu byla do 30. června 2020 předložena zpráva o tom, jaká opatření byla přijata v reakci na problém dlouhodobých nemocenských dovolených a vyhoření;

42.  v kontextu zvýšených nároků kladených na zaměstnance poukazuje na důležitost konstruktivního dialogu s výborem zaměstnanců a odbory a v případě politických skupin se zástupci jejich zaměstnanců; spoléhá se na to, že konstruktivní dialog s těmito orgány a organizacemi bude pokračovat, zejména pokud jde o záležitosti týkající se personální politiky a pracovních podmínek, jako je např. mobilita, pracovní prostředí a flexibilní uspořádání pracovní doby;

43.  považuje proto za nezbytné, aby byli vyslyšeni zástupci zaměstnanců, pokud předsednictvo projednává obecné záležitosti týkající se personální politiky, a žádá generálního tajemníka, aby přijal vhodná opatření, kterými tuto nutnost zohlední;

44.  poukazuje na to, že má-li se zachovat vynikající a nezávislá, loajální a motivovaná veřejná služba Evropské unie, je třeba v plné míře dodržovat služební řád a uplatňovat jej v souladu s jeho duchem a literou; v této souvislosti vyzývá rovněž k ukončení praxe dosazování zaměstnanců na pozice shora, čímž vzniká riziko znehodnocení postupů, a tudíž ohrožení důvěryhodnosti orgánu a Unie jako takové;

45.  připomíná zjištění a doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve spojených věcech 488/2018/KR a 514/2018/K a usnesení Parlamentu ze dne 18. dubna 2018, konkrétně doporučení, aby úředníci z orgánů zastupujících zaměstnance zasedali v komisích pro výběr členů vyššího vedení Parlamentu, a vyzývá generálního tajemníka, aby pokračoval ve zlepšování postupů jmenování úředníků do vysokých pozic, pokud jde o transparentnost a rovnost; dále žádá, aby byla zajištěna konzistentnost při externím zveřejňování výběrových řízení na pozice vyššího vedení a vynakládána větší péče při zveřejňování informací o disponibilitě těchto míst; vyzývá správu Parlamentu, aby o jmenování úředníků do vysokých pozic pravidelně podávala zprávy;

46.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že smluvní zaměstnanci nemají perspektivu kariérního postupu; vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil rizika spojená se zaměstnáváním rostoucího počtu smluvních zaměstnanců a aby při tom zohlednil i nebezpečí, že se v Parlamentu vytvoří personální struktura dvojího typu; trvá na tom, aby stěžejní trvalé pozice a úkoly byly pokrývány stálými zaměstnanci;

47.  je přesvědčen o tom, že klíčovým faktorem úspěchu Parlamentu je jeho atraktivita, kterou má jako pracovní místo; poukazuje na obtíže, s nimiž byl spojen nábor pracovníků z určitých členských států; vyzývá generálního tajemníka, aby trval na tom, že je třeba zajistit faktickou geografickou vyváženost z hlediska zastoupení všech členských států na všech úrovních, včetně vysokých manažerských pozic; bere na vědomí velmi pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem dosáhnout genderové rovnováhy; vyzývá k bezodkladnému přijetí kroků, kterými bude dosaženo lepší genderové rovnováhy na všech úrovních, a to i na pozicích generálních ředitelů;

48.  vyjadřuje politování nad tím, že země, které vstoupily do Unie po roce 2004, nejsou dostatečně zastoupeny zejména na vyšších pozicích, přičemž problém spočívá v tom, že ačkoli jsou na pracovní místa přijímáni občané nových členských států, povyšováni jsou v převažujícím počtu příslušníci starých členských států, což vede k dalšímu prohlubování propasti mezi starými a novými členskými státy; žádá, aby byla tato situace napravena;

49.  zdůrazňuje, že v interních konkurzech, které proběhly v letech 2014 až 2019, bylo 30 osob jmenováno do nejvyšší platové třídy AD9, z nichž 16 bylo ze dvou velkých starých členských států, a že počet jmenovaných zaměstnanců z těchto dvou zemí v celém legislativním období byl pozoruhodně vysoký; žádá generálního tajemníka, aby důvody tohoto nepoměru vysvětlil;

50.   vyjadřuje politování nad tím, že v Lucembursku je obtížné najímat pracovníky v nižších platových třídách, zejména v kategorii AST/SEC; zdůrazňuje, že má-li se tento strukturální problém vyřešit, je nutné zavést korekční koeficient, který zohlední vyšší náklady na život v tomto místě výkonu práce, a přijímat pracovníky ve vyšších platových třídách; vyzývá k reformě náborových postupů založených na Evropském úřadu pro výběr personálu (EPSO) a žádá, aby byly tyto postupy přepracovány, aby lépe odpovídaly potřebám institucí, mimo jiné, aby postupy přijímání trvaly kratší dobu;

51.  připomíná, že článek 11 jednacího řádu zavádí povinnost zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat v rámci svých zpráv informace o uskutečněných schůzkách se zástupci zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení nového volebního období je na internetových stránkách Parlamentu k dispozici infrastruktura, která umožňuje poslancům zveřejňovat plánované schůzky se zástupci zájmových skupin; vyzývá sekretariát, aby rozeslal podrobné informace a uspořádal školení, jejichž cílem bude umožnit, aby kanceláře poslanců tuto povinnost v plné míře dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, že současná infrastruktura nezahrnuje postup, kterým by poslanci a akreditovaní parlamentní asistenti mohli navrhovat zlepšení a předkládat zpětnou vazbu v této věci na základě vlastních zkušeností; vyzývá útvary Parlamentu, aby vypracovaly dotazník, kterým by se každoročně získávala zpětná vazba, přičemž výsledky tohoto dotazování by se zahrnuly do zprávy o používání tohoto nástroje; vítá skutečnost, že generální tajemník pověřil služby Parlamentu, aby tento nástroj propojily s rejstříkem transparentnosti a Legislativní observatoří, a vybízí, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí, které by dále tento nástroj zlepšilo, včetně toho, aby byl poskytnut přístup k údajům poskytnutým poslanci EP na internetových stránkách Parlamentu ohledně schůzek se zástupci zájmových skupin ve strojově čitelném formátu, aby bylo možné propojit schůzi s členstvím v delegaci, s cílem poskytnout informace o tom, zda se schůzka konala na úrovni zaměstnanců, propojit údaje na parlamentních internetových stránkách s internetovými stránkami samotného poslance a zajistit přístup k této infrastruktuře ve všech úředních jazycích Unie; dále vyzývá Parlament, aby zlepšil svou komunikaci s poslanci ohledně povinnosti zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat informace o konání takovýchto schůzek;

52.  vítá tento pozitivní krok ke zvýšení transparentnosti a možnost, aby všichni poslanci, kteří si to přejí, mohli zveřejňovat tyto informace prostřednictvím infrastruktury webových stránek Parlamentu, a to i v případě, že poslanec není zpravodajem, stínovým zpravodajem nebo předsedou výboru; domnívá se, že takové zvýšení transparentnosti pomáhá evropským občanům lépe pochopit činnost jejich poslanců; vyjadřuje proto politování nad tím, že tato infrastruktura pro prohlášení o schůzkách existuje pouze v angličtině a ne ve všech úředních jazycích Unie;

53.  žádá Parlament, aby kromě společné zprávy Parlamentu a Komise o činnosti rejstříku transparentnosti vypracoval podrobnou výroční zprávu o zástupcích zájmových skupin a jiných organizací, kteří měli přístup do prostor Parlamentu;

54.  uznává fakt, že poskytování otevřených, strojově čitelných, snadno dostupných a znovu využitelných veřejných dat otevírá velké možnosti jak v oblasti transparentnosti vůči veřejnosti, tak v oblasti inovací; vítá stávající iniciativy k vytvoření a konverzi části těchto dat, která jsou pro veřejnost zajímavá, do takového formátu; zdůrazňuje, že je třeba mít v rámci jasně definované politiky Parlamentu pro otevřená data uživatelsky vstřícnější, systematičtější a koordinovanější přístup k těmto iniciativám;

55.  uznává, že svobodný a otevřený software může mít pro Parlament přidanou hodnotu; zdůrazňuje zejména jeho význam pro zvyšování transparentnosti a skutečnost, že zamezuje závislosti na jednom poskytovateli; uznává rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a opravovat nedostatky; důrazně doporučuje, aby byl veškerý software vyvíjený pro Parlament veřejně zpřístupňován na základě svobodné a otevřené softwarové licence;

56.   konstatuje, že výsledky jmenovitého hlasování v plénu by měly být dostupné v otevřeném, strojově čitelném formátu a měly by být na webových stránkách Parlamentu snadno k nalezení; žádá proto, aby Parlament zveřejňoval strojově čitelnou verzi výsledků jmenovitého hlasování spolu s verzemi, které nejsou strojově čitelné, na webových stránkách obsahujících zápisy z plenárního zasedání;

57.   konstatuje, že dne 1. ledna 2017 nabyly účinnosti revidované předpisy pro platbu finančních příspěvků pro skupinové návštěvy pod oficiální záštitou poslanců; vyzývá generálního tajemníka, aby bez zbytečného odkladu zveřejnil hodnocení těchto předpisů; domnívá se, že stávající systém nezohledňuje měnící se náklady na ubytování a dopravu a zaostává za inflací a důrazně žádá, aby byl systém pro výpočet finančního příspěvku pro skupiny návštěvníků co nejdříve revidován, aby se mimo jiné zabránilo tomu, aby mohl poslancům vzniknout ze systému jakýkoli zisk; vyzývá předsednictvo, aby zobecnilo systém proplácení výdajů skupinových návštěv na základě účtenek; opakuje svou žádost, aby byla zrušena možnost jmenovat vedoucím skupiny akreditované parlamentní asistenty;

Ekologický Parlament a uhlíková neutralita do roku 2030

58.  vítá přínos Parlamentu k udržitelnému rozvoji spočívající v jeho politické úloze a jeho úloze při legislativních postupech; zdůrazňuje, že Parlament musí jít příkladem a prostřednictvím své činnosti přispívat k udržitelnému rozvoji;

59.  oceňuje odhodlání Parlamentu provádět zadávání zelených veřejných zakázek; konstatuje, že cílem Parlamentu je zvýšit u některých prioritních produktů klasifikovaných jako „ekologické“, „velmi ekologické“ nebo „přirozeně ekologické“ vážený procentuální podíl smluv; konstatuje, že 44,9 % zakázek v prioritních kategoriích výrobků bylo v roce 2018 klasifikováno podle jejich hodnoty jako „ekologické“, „velmi ekologické“ nebo „přirozeně ekologické“; zdůrazňuje, že všechny smlouvy klasifikované jako „přirozeně ekologické“ bez ohledu na kategorii produktu jsou v tomto údaji zohledněny, přičemž ekologický charakter smluv se v roce 2018 zvyšuje na 55,8 %, což je blízko střednědobému cíli stanovenému na 60 %; zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet zelené veřejné zakázky stanovením ambiciózních cílů pro ekologické smlouvy ve střednědobém horizontu;

60.  vítá přijetí kontrolní zprávy Evropského parlamentu o environmentálním řízení a environmentální prohlášení za rok 2018, provádění akčního plánu pro rok 2018 a jeho pravidelné monitorování;

61.  podporuje cíl Parlamentu v maximální možné míře snížit své emise uhlíku; znovu opakuje své znepokojení nad tím, že rozmístění Parlamentu do různých zeměpisných lokalit odpovídá za 78 % všech pracovních cest zaměstnanců Parlamentu a že environmentální dopady této skutečnosti odpovídají 11 000 až 19 000 tun emisí CO2;

62.   domnívá se, že po vyhlášení stavu nouze v oblasti klimatu by Parlament měl jít příkladem a zavázat se, že dosáhne nulové uhlíkové stopy do roku 2030; požaduje, aby Parlament vyvinul strategii, jak dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality, a aby svoji strategii předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria; pověřuje pracovní skupinu předsednictva pro EMAS, aby změnila klíčové ukazatele výkonnosti a stávající plán pro snižování emisí CO2 tak, aby bylo do roku 2030 dosaženo uhlíkové neutrality; žádá naléhavě o další zprávy a vyúčtování kompenzace emisí CO2 Parlamentem;

63.   zdůrazňuje, že přibližně 67 % uhlíkové stopy Parlamentu vzniká při přepravě osob; připomíná, že předsednictvo přijalo na základě rozhodnutí ze dne 15. května 2017 návrh, aby byly pro poslance zajištěny účinné a kvalitní možnosti dopravy a aby se současně dopad přepravy na životní prostředí omezil na minimum tím, že parlamentní vozový park postupně přejde na elektrická vozidla a že budou podporovány veškeré ekologické druhy dopravy s nulovými emisemi v městském prostředí a že do roku 2024 bude vozový park zcela elektrický; vítá různá opatření a nástroje, které v této souvislosti zavedlo GŘ INLO; očekává, že předsednictvo vypracuje systém úhrady výdajů na dopravu, který bude do ceny přepravy zahrnovat náklady na kompenzaci emisí CO2 a bude motivovat k využívání ekologických druhů dopravy;

64.  podporuje cíl Parlamentu neutralizovat své emise, nejsou-li nezbytně nutné; navrhuje, aby kompenzace nevyhnutelných emisí probíhala ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie;

65.   zdůrazňuje, že Parlament musí dostát svým závazkům v boji proti změně klimatu, a musí tedy přijmout vhodné kroky k vytvoření infrastruktury pro parkování kol ve všech svých budovách, kde by byla jízdní kola chráněna před krádeží, vandalismem a počasím, byla přístupná všem zaměstnancům a přinejmenším jim byly poskytnuty stejné podmínky, jaké jsou v současnosti na automobilových parkovištích zaměstnanců; poukazuje na to, že v této souvislosti by byl užitečný rovněž systém vinět používaných jako identifikační prostředek;

66.   vítá úsilí Parlamentu o zvýšení počtu schůzí bez použití papírových dokumentů; požaduje, aby bylo všem poslancům, zaměstnancům a akreditovaným parlamentním asistentům poskytnuto více školení o nástrojích nevyžadujících použití papírových podkladů, jež byly vytvořeny, aby se mohlo tisknout méně dokumentů a pro budoucí komunikační kampaně;

67.  žádá Parlament, aby zlepšil komunikaci s poslanci a informoval je o možnosti využití přímého vlakového spojení mezi Parlamentem a bruselským letištěm, jež trvá 20 minut čistého času a jež mohou poslanci využívat zdarma, a aby využil svého vlivu a prosadil, aby vlaky jezdily v pravidelných a kratších intervalech, aby se tak maximalizovala atraktivita této možnosti;

68.  oceňuje, že zaměstnanci plně využívají charterové vlaky do Štrasburku; vybízí vedoucí pracovníky, aby pro své pracovní cesty do Štrasburku nepoužívali služební automobily;

69.  podporuje 100% kompenzace emisí CO2 vyprodukovaných Parlamentem, včetně emisí spojených s lety poslanců mezi zemí jejich původu a Bruselem a Štrasburkem, a to na ročním základě pomocí uhlíkových kreditů; připomíná, že dne 19. července 2018 byla podepsána dohoda o kompenzaci pokrývající emise Parlamentu od roku 2017 v celkové částce 184 095,80 EUR;

70.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s volatilitou cen pro kompenzace CO2 na trhu s emisními povolenkami, která znemožňuje odhadnout přesnou částku nezbytných pro kompenzaci celkové částku emisí uhlíku; poukazuje na skutečnost, že finanční prostředky dostupné v rozpočtové položce 2390 (v současnosti 249 000 EUR) nemusí dostačovat na kompenzace celkové částky emisí uhlíku v nadcházejících letech;

71.  vítá rozhodnutí kvestorů a předsednictva a přijatá v dubnu a červnu 2018, která se týkala snižování plastového odpadu a nakládání s odpadem; vyzývá Parlament, aby bezodkladně přijal další ambiciózní opatření přispívající k Parlamentu bez plastů;

72.  vítá pozitivní výsledek externího auditu provedeného v průběhu května a června 2018, který potvrdil dobrý stav a vyspělost systému Parlamentu v oblasti environmentálního řízení;

Zeměpisná rozptýlenost Parlamentu – jediné sídlo

73.  zdůrazňuje, že Unie se rozhodla být prostřednictvím svých institucí a agentur přítomna ve více členských státech, což zaručuje pevné spojení s občany a zajišťuje viditelnost přidané hodnoty Unie (viditelnost Evropy) s přihlédnutím k zodpovědnému řízení veřejných financí;

74.  konstatuje, že náklady spojené s 12 každoročními cestami poslanců do Štrasburku dosahují výše 21 266 689 EUR; poukazuje na to, že roční náklady na cestování činí 3 631 082 EUR u zaměstnanců a 2 097 250 EUR u akreditovaných parlamentních asistentů;

75.  konstatuje, že náklady na charterové vlakové spojení Thalys činily v roce 2018 celkem 3 741 900 EUR (ve srovnání s 3 668 532 EUR v roce 2017);

76.  zdůrazňuje, že přesun služebních vozů Parlamentu do Štrasburku a zpět s jejich řidiči jako s jedinými přepravovanými osobami dále zvyšuje finanční dopad 12 ročních misí do Štrasburku a jejich dopad na životní prostředí; vítá skutečnost, že akreditovaní parlamentní asistenti se mohou připojit k cestě do Štrasburku a zpět, ale vyjadřuje politování nad tím, že tato možnost není plně využívána; vyzývá Parlament, aby umožnil rovněž zaměstnancům Parlamentu a politických skupin, aby této možnosti pro cesty do Štrasburku využívali, a aby zlepšil komunikaci týkající se této možnosti;

77.  upozorňuje na to, že tyto dodatečné výdaje způsobené tím, že Parlament nemá jediné sídlo, jsou v rozporu se zásadou řádného finančního řízení a se zásadou rozpočtové kázně; připomíná, že velká většina Parlamentu vyjádřila v různých usneseních podporu jedinému sídlu s cílem zajistit účelné vynakládání peněz unijních daňových poplatníků; konstatuje, že podle odhadu Účetního dvora by přestěhování ze Štrasburku do Bruselu mohlo přinést roční úspory 114 milionů eur a jednorázovou úsporu 616 milionů eur, pokud by se Parlament úspěšně zbavil budov ve Štrasburku, nebo jednorázovou úsporu 40 milionů eur, kdyby se mu to nepodařilo; konstatuje, že cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze jednomyslnou změnou Smlouvy; naléhavě žádá Radu, aby vzala na vědomí postoj Parlamentu, převzala svou odpovědnost a postupovala odpovídajícím způsobem; zdůrazňuje, že přesun služebních vozů Parlamentu do Štrasburku by byl efektivnější, pokud by vozily poslance, akreditované parlamentní asistenty a zaměstnance s cestovními příkazy; domnívá se, že pokud jsou charterové vlaky mezi Bruselem a Štrasburkem plné, měla by být předtím, než budou organizovány charterové autobusy, nejdříve plně obsazena služební vozidla Parlamentu;

78.  zdůrazňuje fakt, že Unie se jako jedna ze stran Pařížské dohody v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu zavázala udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a konstatuje se znepokojením, že 12 cest ročně do Štrasburku zbytečně zvyšuje uhlíkové emise Parlamentu;

Generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM)

79.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM) 805 zaměstnanců; žádá GŘ COMM, aby v budoucích letech využívalo vyšší procentuální podíl celkového rozpočtu Parlamentu než 6,1 %, jak tomu bylo v roce 2018;

80.  vítá skutečnost, že rozpočet byl v roce 2018 vyčerpán beze zbytku, což je důkazem toho, že GŘ COMM usilovalo o plné využití všech svých zdrojů, aby oslovilo co největší počet občanů, což bylo v předvolebním roce obzvláště důležité; s uspokojením konstatuje, že GŘ COMM v roce 2018 aktivně přispělo k vývoji a zahájení strategie pro kampaň před volbami do Evropského parlamentu;

81.  konstatuje, že hlavním indikátorem GŘ COMM je od roku 2017 počet hodin pozornosti, kterou Parlament získal na různých komunikačních kanálech; s uspokojením bere na vědomí, že kromě zaměření na úrovně pozornosti vyvíjí GŘ COMM metodologii pro měření hospodárnosti, účinnosti a účelnosti svých činností napříč všemi komunikačními kanály; schvaluje, že se zaměřuje na zviditelnění Parlamentu;

82.  vyzývá GŘ COMM, aby orgán příslušný k udělení absolutoria při příštích cyklech udělování absolutoria informoval o cílech stanovených v příslušném roce, aby tak tento orgán mohl posoudit efektivitu činností generálního ředitelství;

83.  vyzývá GŘ COMM, aby pokračovalo ve svém úsilí o zlepšení veřejných internetových stránek Parlamentu, zejména s ohledem na optimalizaci vyhledávače a na jejich zviditelnění; žádá GŘ COMM, aby vytvořilo internetové stránky, které budou přehledné a snadno dostupné ze všech zařízení, tj. ze smartphonů, tabletů a stolních počítačů, se zvláštním důrazem na zjednodušenou verzi webových stránek pro mobilní zařízení;

84.  konstatuje, že v mediální oblasti byla v roce 2018 realizována řada projektů a přítomnost Parlamentu na internetu se dále konsolidovala díky spuštění systému Webstreaming 3.0, který zvýšil streamingovou kapacitu Parlamentu;

85.  dále bere na vědomí, že Parlament značně zlepšil způsob, jakým využívá sociální média, a dále vybízí k používání svobodných otevřených platforem sociálních sítí s vlastním hostováním, které dbají na ochranu uživatelských dat; dále bere na vědomí opatření spojená se zvyšováním povědomí o činnosti Unie, a dále naléhavě žádá Parlament, aby zintenzivnil svou aktivitu v sociálních médiích s cílem šířit informace o výsledcích činnosti Parlamentu mezi občany Unie; mimoto si všímá nemalého úsilí, které bylo investováno do komplexní strategie pro návštěvníky a do provádění programu „Vyslanci do škol“ se zvláštním zaměřením na mladé lidi;

86.  konstatuje, že v roce 2018 bylo v členských státech uspořádáno 285 seminářů pro tisk, jichž se zúčastnilo více než 3 629 novinářů; vítá skutečnost, že 1 905 novinářů bylo také pozváno k účasti na plenárních zasedáních a 1 191 novinářů bylo pozváno k účasti na centrálně organizovaných tiskových seminářích; vítá, že GŘ COMM využívá veškeré možné mediální kanály pro šíření informací o činnosti a úspěších Parlamentu; vybízí generální ředitelství, aby věnovalo dostatečnou pozornost významu sociálních sítí a jejich významnému a narůstajícímu potenciálu oslovit občany;

87.  podporuje činnosti Parlamentaria, které dne 11. července 2018 přivítalo svého dvoumiliontého návštěvníka, a vítá úspěch pilotních projektů Europa Experience v Berlíně, Lublani, Štrasburku a Helsinkách; vyjadřuje vděčnost oddělení pro návštěvy a semináře za to, že se mu podařilo přijmout v roce 2018 rekordní počet návštěvníků;

88.  připomíná, že rok 2018 byl prvním úplným rokem provozu Domu evropských dějin; konstatuje, že do Domu evropských dějin zavítalo 164 158 návštěvníků; vítá dohodu o spolufinancování s Komisí, která každoročně poskytuje příspěvek na provoz; je nadále hluboce znepokojen zprávami o pracovních podmínkách v Domě evropských dějin za předchozího partnera a naléhavě žádá generálního tajemníka, aby Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu informoval o situaci zaměstnanců Domu evropských dějin za stávajícího poskytovatele; žádá rovněž generálního tajemníka, aby zveřejnil čísla o celkových nákladech poskytovatele a o částce určené na mzdy zaměstnanců Domu evropských dějin;

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu

89.  připomíná, že došlo k reformě kontaktních kanceláří Evropského parlamentu v členských státech, jejichž revidovaný mandát se zaměřuje na kontakty s občany a sdělovacími prostředky, a to prostřednictvím posílených tiskových týmů, zúčastněných stran a osob významně ovlivňujících veřejné mínění s cílem oslovit občany;

90.  bere na vědomí různé výdajové položky pro rok 2018 rozdělené následujícím způsobem:

Výdajová položka

Výdaje 2018

Výdaje na zaměstnance

22 814 372 EUR

Výdaje na budovy

11 170 082 EUR

Výdaje na bezpečnost

1 843 339 EUR

Výdaje na komunikaci

11 639 088 EUR

Celkem

45 886 152 EUR

91.  trvá na významu účinné komunikace v členských státech při současném zajištění nákladové efektivnosti; vybízí všechny dotčené strany, které se podílejí na rozhodovacím procesu, aby usilovaly o přidanou hodnotu, zejména pokud jde o provozní náklady;

92.  vyzývá Parlament a členské státy, aby zintenzivnily spolupráci s příslušnými kontaktními kancelářemi EP; žádá kontaktní kanceláře EP, aby zvýšily svou viditelnost prostřednictvím akcí a intenzivní činnosti v sociálních médiích s cílem přiblížit se občanům; vyzývá kontaktní kanceláře EP, aby více spolupracovaly a komunikovaly s jednotlivými evropskými orgány s cílem racionalizovat fungování kontaktních kanceláří EP;

93.   konstatuje, že kontaktní kancelář EP v Aténách v roce 2018 utratila 38 400 EUR za pronájem parkovacích míst; domnívá se, že tyto výdaje jsou nepřiměřeně vysoké vzhledem k tomu, že v této kanceláři v současné době pracuje pouze šest zaměstnanců; vyzývá Parlament, aby zjistil, jaké jsou důvody těchto výdajů, a případně přijal vhodná opatření k nápravě situace;

94.  konstatuje, že dne 30. ledna 2019 předsednictvo přijalo rozhodnutí o tom, že kancelář EP v Londýně bude zachována a pobočka v Edinburghu zůstane v provozu nejméně do konce roku 2020; konstatuje, že rozhodnutí o přítomnosti Parlamentu v Edinburghu po roce 2020 bude přijato později;

95.  se znepokojením bere na vědomí rozhodnutí předsednictva ze dne 11. února 2019 o parlamentní podpoře mise EU při ASEAN v Jakartě, delegace EU při Africké unii v Addis Abebě a delegace EU při OSN v New Yorku; domnívá se, že vzhledem ke specifické povaze této parlamentní podpory by měl Výbor Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu každoročně dostávat v rámci postupu udělování absolutoria Parlamentu podrobné informace o zdrojích a příslušných výstupech; žádá generálního tajemníka o provedení analýzy nákladů a přínosů této podpory parlamentní demokracie, a to do konce roku 2020 a před jakýmkoli zamýšleným rozšířením na jiné regiony světa;

Generální ředitelství pro personál (GŘ PERS)

96.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro personál (GŘ PERS) 456 zaměstnanců a spravovalo 47,5% celkového rozpočtu Parlamentu;

97.  vítá přenesení úkolů spojených s akreditovanými parlamentními asistenty z generálního ředitelství pro finance (GŘ FINS) na GŘ PERS a na značné úsilí, které je s tím spojeno;

98.  s uspokojením konstatuje, že vznikla zvláštní kancelář pro akreditované parlamentní asistenty (APA Front Office), která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s jejich náborem a se změnami a ukončováním smluv a poskytuje jim administrativní podporu; domnívá se, že je třeba dále posílit schopnost této kanceláře reagovat na potřeby akreditovaných parlamentních asistentů; vítá zavedení zjednodušeného a rychlejšího postupu pro nábor akreditovaných parlamentních asistentů a pokrok na cestě k bezpapírové správě dokumentace; žádá, aby správní útvary Parlamentu odpovědné za nábor akreditovaných parlamentních asistentů byly před začátkem každého nového volebního období posíleny předem na dobu nezbytnou pro poskytnutí komplexního školení a do doby, než skončí vysoká pracovní zátěž;

99.  opět vyzývá správní útvary, aby co nejdříve v příštím volebním období zajistily odborná školení či publikace určené pro nové akreditované parlamentní asistenty, které by se týkaly mimo jiné praktických a administrativních záležitostí (cestovní příkazy, lékařské prohlídky, akreditace, parkovací viněty, skupinové návštěvy, výstavy atd.) s cílem předcházet opakovaným chybám, které by bránily hladkému průběhu správních postupů, jež se nových akreditovaných parlamentních asistentů týkají;

100.   znovu žádá, aby akreditovaní parlamentní asistenti v případě cest na dílčí zasedání ve Štrasburku dostali stejný příspěvek na pobyt jako statutární zaměstnanci;

101.  vyjadřuje svou podporu řízení důsledků, které má vystoupení Spojeného království z Evropské unie na správu Parlamentu, zejména pokud jde o dopad na lidské zdroje a rozpočet;

102.  bere na vědomí, že hlavním indikátorem GŘ PERS byla v roce 2018 doba plnění úkolů; s uspokojením konstatuje, že cíle a metody sběru dat byly vylepšeny a že výsledky byly všeobecně pozitivní;

103.  konstatuje, že počet zaměstnanců Parlamentu činil v prosinci 2018 celkem 9 883 aktivních zaměstnanců, což zahrnuje stálé, dočasné a smluvní zaměstnance a akreditované parlamentní asistenty (ve srovnání s počtem 9 682 v roce 2017);

104.  upozorňuje na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 15/2019: Provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance; se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, která se týkají jiných orgánů a institucí EU, včetně Parlamentu, a vítá proto ochotu Komise přijmout doporučení Účetního dvora; podporuje postoj, který k této záležitosti zaujal Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu(11) ; zdůrazňuje, že je důležité, aby platy zaměstnanců Unie mohly konkurovat mzdám v soukromém sektoru v zemi bydliště, a je znepokojen tím, že méně příznivé pracovní podmínky mohly vést ke snížení přitažlivosti práce pro Unii, zejména s ohledem na to, že je v řadě členských států obtížné získat dostatečný počet zaměstnanců; upozorňuje na závažné následky, které by mohly mít jakékoli škrty ve správním rozpočtu nebo jakékoli snižování počtu zaměstnanců pro budoucnost veřejné služby Evropské unie a provádění unijních politik; vyjadřuje rovněž značné znepokojení nad tím, že se v důsledku reformy zaměstnanců z roku 2014 zvýšil podíl smluvních zaměstnanců, což vedlo k horším podmínkám a větší nejistotě zaměstnání v institucích EU a k vytvoření paralelního nízkonákladového personálu EU; vyzývá orgány a instituce Unie, aby provedly komplexní posouzení dopadu jakékoli budoucí reformy nebo revize služebního řádu na řízení lidských zdrojů a životní podmínky zaměstnanců;

105.  připomíná skutečnost, že prosazování rovných příležitostí je i nadále klíčovou součástí politiky řízení lidských zdrojů Parlamentu; bere na vědomí, že se stále podnikají konkrétní kroky k provádění strategie pro rovnost žen a mužů: byl stanoven cíl dosáhnout do konce roku 2019 toho, aby na pozicích vedoucích oddělení bylo 40 % žen, na pozicích ředitelů 35 % žen a na pozicích generálních ředitelů 30 % žen; nicméně vyjadřuje politování nad tím, že strategie pro rovnost žen a mužů není v plné míře uplatňována, zejména pokud jde o cíl dosáhnout do roku 2020 40% zastoupení žen ve vyšších vedoucích pozicích; vyzývá k rychlému stanovení ambicióznějších cílů a k tomu, aby byly v krátkém časovém horizontu splněny;

106.  navrhuje dále, aby byl kladen větší důraz na rovnost příležitostí pro všechny, zejména pokud jde o zvýšení počtu zdravotně postižených osob mezi pracovníky správy Parlamentu; konstatuje, že v rámci předsednictva již existuje pracovní skupina na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost, a žádá, aby tato skupina vypracovala studii o opatřeních, včetně opatření legislativních, přijatých členskými státy i třetími zeměmi, které byly účinné ke zvýšení zapojení osob se zdravotním postižením do pracovního procesu; požaduje, aby po vypracování této studie a analýze výsledků podala tato skupina na vysoké úrovni předsednictvu Parlamentu zprávu a předložila konkrétní návrhy; vyzývá k rychlému stanovení ambiciózních cílů, které by se měly mimo jiné týkat geografické vyváženosti, a k jejich splnění v krátkém časovém horizontu;

107.  s uspokojením konstatuje, že skupina na vysoké úrovni pro rovnost a rozmanitost pověřila v roce 2018 GŘ PERS vypracováním zprávy obsahující plán opatření k odstranění diskriminace na jakémkoli základě, jako je etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientace a genderová identita, v sekretariátu Parlamentu; bere na vědomí, že předsednictvo přijalo tuto zprávu v dubnu 2019 a že je plán již prováděn; žádá skupinu na vysoké úrovni, aby opatření a iniciativy v tomto směru dále posilovala a zlepšovala s cílem vytvořit v Parlamentu inkluzivní pracovní prostředí;

108.  vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje systém, který by umožnil dočasně nahradit poslankyně Parlamentu na mateřské dovolené; domnívá se, že tato skutečnost je v zásadním rozporu se základními hodnotami Unie, neboť vysílá signál, že hlasování pro ženu může znamenat, že dotyčná oblast nebude dočasně zastoupena; domnívá se, že skutečnost, že neexistuje systém, jak dočasně nahradit poslance EP na rodičovské dovolené a také poslance v dlouhodobé pracovní neschopnosti, je nevyřešený problém, protože fakt, že tito poslanci nemohou pověřit zástupce, aby hlasovali jejich jménem, vede k dočasně nevyváženému zastoupení občanů Unie; vyzývá Radu, aby v zájmu nápravy této situace pozměnila článek 6 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(12);

109.  lituje, že počet žen na pozicích generálních ředitelů zůstal v letech 2017 a 2018 v absolutních číslech beze změny, tedy dvě, což je výrazně pod stanoveným cílem; s uspokojením konstatuje, že podíl žen na pozicích ředitelů dosáhl na konci roku 2018 34 % a v průběhu roku 2019 se zvýšil na 37 % a na pozicích vedoucích oddělení stoupl na 38 % na konci roku 2018 a na 39 % na konci roku 2019; uvědomuje si, že je zapotřebí postupovat krok za krokem, nicméně zdůrazňuje, že situace bude uspokojivá až tehdy, bude-li genderová skladba na manažerské úrovni odrážet genderovou skladbu skupiny osob, které se mohou o tato místa ucházet;

110.  konstatuje, že některé členské státy nemají žádné své občany na pozicích ředitelů či generálních ředitelů a že ačkoli od rozšíření v letech 2004, 2007 a 2013 uplynulo již mnoho let, nedošlo dosud k odpovídajícímu zvýšení počtu osob z nových členských států na manažerských úrovních, kde jsou stále nadměrně zastoupeny některé členské státy; doporučuje, aby byla hledána řešení této situace; připomíná, že ačkoli je třeba pamatovat na význam dosažení geografické vyváženosti mezi pracovníky Parlamentu, je důležité, aby při náboru vždy rozhodovaly schopnosti uchazečů; v této souvislosti vyzývá Parlament, aby zajistil, že pracovníci na všech úrovních, včetně pozic ředitelů a generálních ředitelů, budou najímáni a povyšováni bez diskriminace na základě státní příslušnosti a že práce v Parlamentu bude stejně atraktivní pro státní příslušníky všech členských států Unie;

111.  bere na vědomí, že byla nalezena řešení pro akreditované parlamentní asistenty, kteří byli zaměstnáni bez přerušení po dvě volební období, avšak chybí jim dva měsíce do celkové doby deseti let, která zakládá nárok na důchod v důchodovém systému orgánů EU; kritizuje skutečnost, že ačkoli bylo na tento problém v průběhu předchozího volebního období soustavně upozorňováno, bylo řešení navrženo příliš pozdě; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že jediné nalezené řešení záviselo výhradně na dobré vůli několika poslanců, kteří o situaci akreditovaných parlamentních asistentů věděli a byli k nim solidární; dále lituje toho, že poslance zvolené v novém volebním období správní útvary o této záležitosti neinformovaly a nesdělily jim, že v takových případech mohou uzavírat smlouvy na méně než šest měsíců, takže řada akreditovaných parlamentních asistentů jen velmi obtížně hledala poslance, kteří by byli ochotni je zaměstnat na krátkou dobu bez přerušení, přičemž některým z nich se to nepodařilo vůbec (podle údajů správních útvarů to byl případ nejméně 3 ze 170 dotčených asistentů);

112.  vítá rozšíření a zjednodušení možností práce z domova, které mohou využívat pracovníci generálního sekretariátu Parlamentu, avšak vyzývá k rozšíření práce z domova s pevným rozvrhem, jakou nabízí Komise a další orgány; podporuje provedení průzkumu zkušeností s prací z domova a žádá, aby byly výsledky hodnocení poskytnuty poslancům a všem útvarům Parlamentu;

113.   opakuje svůj požadavek, aby se v zájmu ochrany životního prostředí a úspory zdrojů více využívaly videokonference a jiné technologie, zejména s cílem omezit služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy za účelem plnění pracovních povinností;

114.  bere na vědomí, že Parlament uplatňuje politiku nulové tolerance vůči obtěžování, a to na všech úrovních včetně poslanců, zaměstnanců i akreditovaných parlamentních asistentů, a že činí rovněž kroky k tomu, aby odrazoval od obtěžování na pracovišti; předsednictvo zejména přijalo dne 12. března 2018 novelizované znění „plánu pro přizpůsobení preventivních opatření a opatření včasné podpory pro řešení konfliktů a obtěžování mezi poslanci a akreditovanými asistenty, stážisty nebo jinými zaměstnanci“, byl proveden externí audit interní praxe a postupů Parlamentu, vznikla síť důvěrných poradců a funkce mediátora a proběhlo veřejné slyšení za účasti odborníků na problematiku obtěžování na pracovišti; konstatuje, že výsledky externího auditu se očekávaly počátkem listopadu 2018, a žádá, aby byly bezodkladně předány, jakmile budou k dispozici; požaduje vysvětlení, pro k tomuto zpoždění došlo; vítá, že některé skupiny důrazně vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů věnovaných důstojnosti a úctě na pracovišti, a mohli tak jít příkladem ostatním, a požaduje, aby byla poskytována školení poslancům i pracovníkům Parlamentu; očekává, že plán bude v plné míře a transparentně prováděn; konstatuje, že poradní výbor zabývající se stížnostmi na obtěžování a jeho složka pro prevenci na pracovišti obdržely každoročně v letech 2014 až 2017 přibližně 20 stížností na psychické nebo sexuální obtěžování na pracovišti, což nelze ignorovat za situace, kdy i jediný případ je příliš;

115.  žádá plné provedení opatření, která Parlament doporučil ve svém usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v Evropské unii, mezi něž patří zejména uspořádání povinných školení na téma boje proti obtěžování pro všechny zaměstnance a poslance a sloučení dvou stávajících výborů do jednoho nezávislého výboru; požaduje, aby byly obětem obtěžování v souladu s článkem 24 služebního řádu hrazeny soudní a léčebné výlohy;

116.  vítá skutečnost, že pro první tři kategorie zaměstnanců (tj. rodič samoživitel pracující v Parlamentu a pro poslance; dva rodiče pracující na plný úvazek v Parlamentu; dva rodiče pracující v Parlamentu, z nichž jeden pracuje na plný úvazek a druhý nejméně na poloviční úvazek) nebyly žádné čekací listiny na místa v parlamentních jeslích a soukromých jeslích v Bruselu, s nimiž má Parlament smlouvu; konstatuje, že v roce 2018 bylo navrženo 197 míst, z nichž zaměstnanci přijali 116; s uspokojením konstatuje, že jesle Wayenberg se právě rozšiřují a budou mít kapacitu pro 320 dětí (v současnosti 230 míst);

117.  konstatuje, že od 1. února 2020 se novým poskytovatelem služeb parlamentních jeslí a školky stala společnost Esedra; poukazuje na to, že panovala určitá nervozita kvůli tomu, že příslušné parlamentní útvary (GŘ PERS) neposkytly před změnou provozovatele dostatek informací o změnách, které nová smlouva přinese, zdůrazňuje, že je třeba, aby na prvním místě mezi hodnotícími kritérii ve výběrových řízeních byla kvalita péče o děti v jeslích a klást velký důraz na pracovní podmínky zaměstnanců poskytovatele služeb;

118.  poukazuje na význam jasných pravidel pro předškolní zařízení; požaduje, aby řídící výbor pro parlamentní jesle a školku přijal dostatečné specifikace, aby pravidla byla jasná a transparentní a aby upravovala i neobvyklé a zvláštní situace, jako jsou situace jednotlivých rodin či děti se zvláštními potřebami; navrhuje uvádět aktuální informace o jeslích a školkách, včetně příspěvků a stávající kapacity, na webových stránkách; doporučuje také pozměnit článek 4 pravidel pro jesle a školky provozované pod dohledem Evropského parlamentu, aby jasně stanovoval maximální výši příspěvku s cílem zajistit dostatečnou transparentnost a zabránit případným nesrovnalostem;

119.  připomíná, že je třeba, aby všichni poskytovatelé služeb plně dodržovali belgické právo a zajistili, aby i subdodavatelé dodržovali zásady úcty a důstojnosti na pracovišti, kterými se Parlament řídí; žádá příslušné útvary Parlamentu, aby přechod proběhl bez problémů a aby žádné změny ve fungování předškolních zařízení, které by nové vedení případně zavedlo, nevedly ke snížení kvality služeb a zhoršení pracovních podmínek ve srovnání s předchozím poskytovatelem;

120.  konstatuje, že vysoká pracovní zátěž pracovníků GŘ PERS vedla k nízké flexibilitě při úpravách platů akreditovaných parlamentních asistentů, o které žádali poslanci s odůvodněním, že se rozšířily úkoly, které asistenti plní;

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO)

121.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ INLO 607 pracovníků a spravovalo 12,6 % celkového rozpočtu Parlamentu;

122.  konstatuje, že prostředky přidělené na závazky činily 239 547 603 EUR, což odpovídá 11% snížení ve srovnání s rokem 2017 (265 839 576 EUR);

123.  zdůrazňuje, že při uplatňování politiky Parlamentu v oblasti nemovitostí je třeba v co nejvyšším rozsahu dodržovat zásadu nákladové efektivity, a to pokud jde o náklady související se stávajícími budovami, tak i o nové projekty; zdůrazňuje, že středem zájmu Parlamentu musí být účinné finanční řízení, cílem pak dokončení prací za co nejnižší možné náklady;

124.  konstatuje, že v dubnu 2018 přijalo předsednictvo novou střednědobou a dlouhodobou strategii v oblasti nemovitostí; všímá si toho, že se strategie předsednictva v oblasti nemovitostí zaměřuje na opatření, která by měla řešit budoucí potřeby po roce 2019, včetně renovace budov, která je jednou z hlavních otázek, které je třeba řešit; připomíná, že Parlament se zaměřoval na nákup nemovitostí, což znamená, že je v současnosti vlastníkem 80 % budov, které využívá;

125.  bere na vědomí, že v Bruselu byla dokončena budova Martens a proběhla rekonstrukce budovy Montoyer 63;

126.  konstatuje, že největší stavební projekt Parlamentu – rozšířeni budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – se nachází ve fázi ukončení první etapy, tj. východní části, která představuje přibližně 70 % celého projektu; připomíná, že v současnosti jsou zaměstnanci Parlamentu v Lucemburku umístěni ve čtyřech budovách; bere na vědomí, že budova Konrad Adenauer pojme pod jednu střechu všechny útvary, a umožní úspory z rozsahu, pokud jde o energii, vodu a bezpečnost a správu budov; se znepokojením poukazuje na to, že některé výdaje související se zpožděním stavby byly vyšší, než se původně očekávalo, avšak díky výrazně nižším finančním výdajům spojeným s půjčkami byl Parlament schopen kompenzovat dodatečné finanční potřeby; bere na vědomí, že v této fázi celkové náklady na budovu Adenauer zůstávají o 32,5 milionu EUR nižší, než činí schválený celkový rozpočet, který nezahrnuje náklady na řízení projektu, finanční náklady, certifikované subjekty atd .; vyjadřuje politování nad zvýšenými náklady způsobenými zpožděním staveb a konstatuje, že transakce se stavebními společnostmi (spojené se zpožděním v realizaci projektu) byly nezbytné k tomu, aby se zabránilo dalším zpožděním a nákladům (5–15 % z hodnoty zakázky);

127.  se znepokojením bere na vědomí, že stejně jako v předchozích letech byl schválen nový sběrný převod na předběžné financování projektu budovy Konrad Adenauer ve výši 29 milionů EUR; zdůrazňuje, že praxe tzv. sběrných převodů představuje určité uvolnění zásady specifikace a je vědomě v rozporu se zásadou správnosti rozpočtu; nesouhlasí se stávající praxí tzv. sběrného převodu na konci roku s cílem přispívat na právě realizované stavební projekty; vyzývá k lepšímu řízení rozpočtu, aby se tyto převody omezily na minimum a aby se zvýšila jasnost a transparentnost souvisejících rozpočtových položek;

128.  oceňuje zlepšení pracovního prostředí pro poslance v Bruselu (1 osobní kancelář + 2 kanceláře pro zaměstnance) a ve Štrasburku (1 + 1 kancelář); dále podporuje snahu o zlepšování pracovních podmínek poslanců v souladu s bodem 147;

129.  podporuje úsilí GŘ INLO o zpřísnění bezpečnostních opatření prostřednictvím strukturálních a organizačních zlepšení, včetně zabezpečení všech fyzických míst; trvá na tom, že je třeba najít rovnováhu mezi otevřeností vůči občanům a bezpečnostními požadavky;

130.  s politováním konstatuje, že někteří důležití poskytovatelé služeb se nedávno rozhodli neprodloužit své dlouhodobé smlouvy s Parlamentem (banky a obchody s potravinami), a žádá příslušná oddělení, aby zjistila důvody pro zhoršování služeb, které jsou v Parlamentu k dispozici;

131.  bere na vědomí, že v roce 2018 začaly práce na rozšíření prostor školky Wayenberg; vyjadřuje nicméně znepokojení v souvislosti s nebezpečným přístupem do těchto prostor během stavebních prací, a navrhuje, aby GŘ INLO a GŘ SAFE u podobných stavebních prací napříště věnovalo větší pozornost zajištění bezpečnosti uživatelů;

132.  konstatuje, že Parlament má rozsáhlou infrastrukturu, kterou lze rozdělit takto:

budovy v Bruselu

budovy v Lucemburku

budovy ve Štrasburku

13 ve vlastnictví

1 ve vlastnictví

5 ve vlastnictví

7 v nájmu

6 v nájmu

1 parkovací prostory v nájmu

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Kontaktní kanceláře a „antény“ EP

 

Celkem

37

ve vlastnictví

12

v nájmu

25

plocha

28 383 m2

133.  bere na vědomí, že předsednictvo pověřilo generálního tajemníka, aby povolil GŘ INLO vypsat veřejnou architektonickou soutěž na stavební úpravu budovy Paul-Henri Spaak, přičemž v úvahu přicházejí pouze dvě možnosti: renovace nebo přestavba budovy; trvá na tom, že je třeba, aby v souladu se Smlouvami byla budova připravena na další vývoj činností Parlamentu v nadcházejících desetiletích v souladu se Smlouvami; připomíná, že architektonická soutěž byla zahájena proto, aby byly k dispozici konkrétní architektonické návrhy, a že je třeba, aby konečné rozhodnutí o tomto projektu přijaly politické a rozpočtové orgány; zdůrazňuje, že toto rozhodnutí by mělo být přijato až poté, co bude zveřejněno posouzení bezpečnosti budovy, a že před přijetím rozhodnutí by měl generální tajemník vypracovat návrh na zahrnutí plánu do rozpočtu;

134.  bere na vědomí, že předsednictvo schválilo vytvoření center „Europa Experience“ v několika kontaktních kancelářích a že v následujících letech proběhne realizace tohoto projektu;

135.  podporuje internalizaci služeb řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti (99,9%) s používáním služebních vozidel v roce 2018; navrhuje, aby služební vozy nejezdily nevytížené a aby se při cestách z Bruselu do Štrasburku a zpět využívaly k přepravě poslanců, zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů s cestovními příkazy; bere na vědomí nové pravidlo, podle něhož čekají řidiči na místě vyzvednutí maximálně pět minut, a chápe, že toto pravidlo je nezbytné, avšak obává se, že je tento časový limit příliš krátký; bere na vědomí, že poslanci musí dlouho čekat na letišti, než mohou odjet služebním vozem do Parlamentu, a navrhuje nalézt účinnější způsob, jak těmto prodlevám zabránit;

136.  vyjadřuje velké znepokojení nad pracovními podmínkami zaměstnanců dvou z externích poskytovatelů služeb najatých Parlamentem, konkrétně úklidového personálu a personálu pracujícího v restauračních zařízeních, a důrazně doporučuje, aby GŘ INLO uspořádalo mezi dotyčnými zaměstnanci nezávislý průzkum spokojenosti s pracovními podmínkami, s cílem zajistit úctu a důstojnost na pracovišti; vyzývá ke zhodnocení politiky Parlamentu v oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zlepšit pracovní podmínky pro všechny subdodavatelské služby a zajistit jejich transparentnost a předvídatelnost; vyzývá Parlament, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o výsledcích tohoto hodnocení; uznává, že Parlament dodržuje příslušnou legislativu;

137.  je znepokojen tím, že se příslušnému útvaru dosud nepodařilo vyřešit problém s rozvody teplé vody v Parlamentu, a žádá příslušný výbor, aby v budoucnu poskytoval informace o opatřeních proti nákaze legionellou v Parlamentu;

138.  vítá rozšíření nabídky potravin v samoobslužných jídelnách Parlamentu; je znepokojen tím, že navzdory konání veřejného výběrového řízení na posouzení nákladů a přínosů je poměr ceny a kvality nabídky jídel velmi neuspokojivý; vyzývá k vypracování nového posouzení kvality a ceny potenciálního poskytovatele služeb na trhu; žádá, aby byly provedeny nezbytné změny ve věci nevyváženého poměru mezi kvalitou a cenou vyplývající z výsledků průzkumu; vyjadřuje závažné obavy ohledně ceny a kvality pokrmů a nápojů;

139.  vyjadřuje solidaritu s pracovníky skupiny COMPASS, kteří čelí snižování personálního stavu a zhoršování pracovních podmínek; je znepokojen tím, že externí cateringová firma využívá rostoucí měrou dočasné pracovníky, což se promítá do kvality poskytovaných služeb i do pracovních podmínek stálých zaměstnanců;

140.  vítá, že bylo v roce 2017 vytvořeno oddělení pro kontrolu ex-ante a koordinaci zadávání veřejných zakázek v roce 2017 s cílem posílit centrální úlohu oddělení pro ověřování ex-ante a podpořit jednotné provádění a monitorování postupů týkajících se zadávání zakázek v GŘ INLO;

141.  s uspokojením konstatuje, že byl v průběhu roku 2018 proveden audit přístupnosti budov pro osoby se zdravotním postižením v rámci politiky „design pro všechny“ a že byl zahájen provoz přístupové sítě GŘ INLO;

142.  schvaluje úlohu GŘ INLO v rámci environmentální politiky Parlamentu, především cíl spočívající ve zvýšení energetické účinnosti budova a omezení spotřeby vody;

Generální ředitelství pro logistiku a konferenční tlumočení (GŘ LING)

143.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí (GŘ LINC) 534 zaměstnanců a spravovalo 3,1 % celkového rozpočtu Parlamentu;

144.  trvá na tom, aby byla dodržována pravidla pro uplatňování mnohojazyčnosti, která každému poslanci umožňují, aby se vyjadřoval ve svém vlastním jazyce; zdůrazňuje, že podrobnější jazykový profil, který byl zaveden v rámci revize těchto pravidel, lze využívat pouze za mimořádných okolností; cílem tohoto profilu není omezit poskytování jazykových služeb, ale zajišťovat cílenější služby pro poslance v případě tržních omezení nebo logistických problémů;

145.  schvaluje transformaci generálního ředitelství, která proběhla v roce 2018 s cílem posílit kapacitu Parlamentu v oblasti organizace konferencí, přičemž došlo k vytvoření nových pracovních podmínek pro tlumočníky;

146.  bere na vědomí strategii modernizace řízení konferencí, která se zaměřila především na posílení a adaptaci poskytování služeb v Parlamentu na základě potřeb uživatelů a na vytvoření jednotného rozhraní pro organizátory;

147.  s uspokojením konstatuje, že dne 8. září 2018 bylo dosaženo dohody o pracovních podmínkách tlumočníků; vyzývá skupinu odborníků pověřených sledováním dohody, kterou tvoří zástupci správy a tlumočníků, aby nadále poskytovala prostor pro přínosnou spolupráci s cílem bezkonfliktně řešit případné problémy;

148.  konstatuje, že celkový průměrný počet hodin týdně, které interní tlumočníci stráví tlumočením v kabinách, se zvýšil z 11 hodin 54 minut v roce 2014 na 13 hodin 47 minut v roce 2018, a to mimo jiné v důsledku nárůstu parlamentní činnosti;

149.  upozorňuje, že existují značné rozdíly v ceně překladů z určitých jazyků a žádá příslušný útvar, aby prošetřil, proč tomu tak je;

Generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD)

150.  připomíná, že v roce 2018 mělo generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD) 1145 zaměstnanců a spravovalo 0,9 % celkového rozpočtu Parlamentu;

151.  bere na vědomí, že v roce 2018 došlo v GŘ TRAD ve srovnání s předchozím rokem k 10% nárůstu produkce, a to v důsledku cyklické povahy poptávky po překladech, která úzce souvisí s parlamentní činností; se znepokojením konstatuje, že výstup interního překladu ve vztahu ke kapacitě dosáhl 119 % (referenční hodnota: 100 %) a úroveň externalizace činila 32,8 % (31,4 % v roce 2017); vyzývá GŘ TRAD, aby zvážilo zvýšení externalizace, dodržovalo referenční hodnotu 100 % a soustředilo se na kvalitu dokumentů a jejich bezchybnost z hlediska překladu; žádá GŘ TRAD, aby i nadále pokračovalo ve svém úsilí o rozšiřování kontrol, zda jsou externí překlady v souladu s pravidly a mají požadovanou kvalitu;

152.  všímá si postupné migrace na elektronický překlad, kdy je k dispozici strojový překlad pro všechny jazykové kombinace; klade důraz na nenahraditelnou úlohu a přidanou hodnotu lidského překladu;

153.  všímá si, že v roce 2018 byly pro překladatele zavedeny nové úkoly, které transformovaly překlad v „mezikulturní jazykovou mediaci“, a to například vytvořením oddělení „audiokapacity“, v němž někteří překladatelé překládají tzv. flash news (každodenní krátké zprávy) do 24 jazyků a podcasty do 6 jazyků; všímá si, že GŘ TRAD najalo lektorku hlasové výchovy, která vyškolila téměř 180 zaměstnanců; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, že byli zaměstnanci GŘ TRAD vystavení nejen extrémně vysoké pracovní zátěži s ohledem na konec volebního období, ale také nejistotě, pokud jde o nadcházející nové a neznámé úkoly; žádá vedoucí řídící pracovníky a zaměstnance GŘ TRAD, aby pokračovali v diskusích o dopadu cyklické pracovní zátěže na spokojenost zaměstnanců; vybízí, aby byla vytvořena společná skupina pro monitorování situace, kterou by tvořili zástupci správy a překladatelů, podobně, jako tomu je v případě skupiny v rámci GŘ LINC;

Generální ředitelství pro finance (GŘ FINS)

154.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ FINS 222 zaměstnanců a spravovalo 20,8 % celkového rozpočtu Parlamentu;

155.  je si vědom, že se regulační rámec GŘ FINS od roku 2009, kdy vstoupil v platnost nový statut poslanců, velkým způsobem změnil; dále si všímá, že dne 2. srpna 2018 vstoupilo v platnost nové finanční nařízení a následně došlo ke změně interních pravidel pro čerpání rozpočtu Parlamentu, což má dopad na práci GŘ FINS;

156.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nedostatkem lidských zdrojů a mobility, neboť bylo nutné upřednostnit hlavní služby pro poslance a pro Parlament, což vedlo k problémům, pokud jde o rozsah prováděných kontrol, lhůty, rychlost provádění plateb a vyrovnávací výdajové transakce; je znepokojen tímto vývojem a jeho negativním dopadem, především v souvislosti se zhoršujícími se pracovním podmínkami a nárůstem dlouhodobých nemocenských, což se v průběhu roku více projevilo;

157.  vyjadřuje vážné obavy ohledně zastaralosti aplikací IT v tomto generálním ředitelství a rizika selhání IT systémů, přičemž v obou případech se jedná o závažný problém; žádá GŘ FINS a GŘ ITEC, aby posílily konstruktivní spolupráci s cílem provádět vhodná zmírňující opatření, včetně bezproblémového zavádění nových systémů finančního řízení a účetnictví;

158.  oceňuje rozsáhlé snahy o zajištění soustavných investic do digitalizace finančních procesů, jako jsou například elektronické podpisy poslanců, s cílem rozšířit služby pro klienty, zvýšit efektivitu správy a úroveň kontrol, zejména pak zavedení on-line systému pro proplácení léčebných výdajů poslanců a automatizaci centrálního prezenčního rejstříku v zájmu rychlejšího proplácení souvisejících nároků a rozšíření funkcí e-Portálu jakožto jednotného správního místa, kde poslanci mohou spravovat své finanční a sociální nároky; vyjadřuje politování nad tím, že zadávání a kontrola údajů jsou časově náročné a neefektivní, a zejména že údaje o cestovních nákladech poslanců jsou do systému zadávány dvakrát, nejprve poslanci a pak znovu správou Parlamentu;

159.  konstatuje, že od 1. ledna 2019 začala po proběhnuvším výběrovém řízení fungovat nová cestovní kancelář Parlamentu; poukazuje na omezenou využitelnost call centra cestovní kanceláře, které je dostupné o víkendech, ale nepokrývá všechny společnosti využívané cestovní kanceláří; vyjadřuje politování nad skutečností, že poslanci narážejí na obtíže, když se snaží dovolat do call centra během pracovní doby či mimo ni; vyjadřuje politování nad omezenou provozní dobou kanceláře, zejména, že je zavřeno v pátek odpoledne s výjimkou pátku před zasedáním ve Štrasburku, což závažným způsobem omezuje možnost zaměstnanců poslanců pracovat efektivně; požaduje, aby se dostupnost služby zlepšila; požaduje, aby byl povinně zaveden jednoduchý a uživatelsky vstřícný mechanismus pro vyřizování stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování nad pomalou reakcí kanceláře při vyřizování žádostí o jízdenky či letenky; považuje za zcela nepřijatelné, že jízdenky či letenky nabízené agenturou nejsou vždy ty nejefektivnější (ceny jsou často vyšší než na internetu) a že dochází ke značným zpožděním při proplácení cestovních výdajů poslanců; žádá GŘ FINS, aby zahájilo průzkum spokojenosti se službami cestovní kanceláře a aby informovalo zákazníky o organizaci a příslušných odpovědnostech GŘ FINS a cestovní kanceláře Parlamentu, s cílem předložit nejpozději do 30. června 2020 výsledek průzkumu; žádá cestovní kancelář, aby se nad výsledky průzkumu spokojenosti zamyslela a učinila kroky ke zlepšení služeb;

Příspěvek na všeobecné výdaje

160.  vítá opatření předsednictva ke zvýšení transparentnosti a finanční odpovědnosti;

161.  připomíná, že podmínkou pro obdržení příspěvku na všeobecné výdaje je zvláštní bankovní účet; vyzývá Parlament, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval o tom, kolik poslanců tuto povinnost dodržuje;

162.  poukazuje na skutečnost, že předsednictvo na své schůzi dne 2. července 2018 schválilo orientační seznam výdajů, které lze proplácet z příspěvku na všeobecné výdaje, a tento seznam obsahuje nejčastější příklady způsobilých výdajů; konstatuje, že pro poslance, kteří si tak přejí, mohou být výdaje související dobrovolným kontrolním auditem týkajícím se použití příspěvku na všeobecné výdaje hrazeny z příspěvku na všeobecné výdaje; připomíná, že si všichni poslanci mohou dokumentovat své použití příspěvku na všeobecné výdaje a tyto informace zveřejňovat na svých osobních internetových stránkách; vyzývá Parlament, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně informoval o tom, kolik poslanců tato doporučení dodržuje;

163.  je si vědom toho, že v uplynulých letech došlo ke zlepšení účinnosti a transparentnosti ověřování a kontroly úhrady výdajů, například výdajů cestovních nákladů poslanců a příspěvků na parlamentní asistenci, u nichž je třeba předkládat doklady o vzniklých nákladech; vyzývá k přísnému řešení případů pochybení; naléhavě vyzývá předsednictvo, aby vyvodilo závěry z minulých případů podvodů a na jejich základě přijalo přísná represivní opatření; naléhavě žádá poslance, aby příspěvek na všeobecné výdaje používaly výlučně na účely stanovené v prováděcích opatřeních ke statutu poslanců Evropského parlamentu; naléhavě žádá předsednictvo, aby pokročilo v hodnocení pokynů, jak je uvedeno v posledním rozhodnutí předsednictva; v zájmu občanů a zachování dobrého jména Sněmovny a jejích členů usiluje o vhodnou vyváženost svobody mandátu a boje proti rizikům zneužití a podvodu; považuje za vhodné pravidelně hodnotit příslušná ustanovení, a to každých pět let v polovině volebního období;

164.  připomíná čl. 62 odst. 1 a 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 19. května a 9. července 2008 (poslední změna ze dne 1. července 2019) týkající se prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, podle nichž jsou vyplacené částky, včetně příspěvku na všeobecné výdaje, „vyhrazeny výlučně pro financování činností souvisejících s výkonem poslaneckého mandátu a nemohou krýt osobní výdaje nebo dotace či dary politického rázu“, a že „poslanci vrátí Parlamentu nevyužité částky s výjimkou prostředků vyplácených ve formě paušální částky“; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby zajistili plné provedení a dodržování těchto ustanovení a aby pravidelně informovali orgán příslušný k udělení absolutoria, kolik poslanců tyto nevyužité částky skutečně vrátilo;

165.  připomíná, že pracovní skupina ad hoc pro stanovení a zveřejnění pravidel pro využívání příspěvku na všeobecné výdaje v uplynulém volebním období doporučila, aby předsednictvo obnovilo diskusi o příspěvku na všeobecné výdaje a předložilo dohodu, jež by požadovala, aby si poslanci: uschovávali všechny účtenky vztahující se k příspěvku na všeobecné výdaje a předali je nezávislému auditorovi pověřenému výroční kontrolou účtů a zveřejněním auditního stanoviska a rovněž aby vraceli při skončení svého mandátu nevyčerpanou část svého příspěvku na všeobecné výdaje;

166.  dále připomíná, že v plénu byly kromě změn vydaných pracovní skupinou ad hoc přijaty další změny týkající se příspěvku na všeobecné výdaje, v jejichž rámci se požaduje: aby orgány vnitřního auditu Parlamentu provedly kontrolu 5% vzorku útrat příspěvku na všeobecné výdaje, přičemž konečné výsledky a nálezy této kontroly by měly být součástí výroční zprávy z interního auditu zveřejněné Parlamentem, a aby poslanci každoročně zveřejňovali přehled svých výdajů podle jednotlivých kategorií (náklady na komunikaci, pronájem kanceláře, kancelářské potřeby atd.);

167.  naléhavě vyzývá předsednictvo, aby co nejdříve převedlo do praxe demokratickou vůli plenárního zasedání, pokud jde o příspěvek na všeobecné výdaje;

168.  vítá skutečnost, že předsednictvo v minulém volebním období vytvořilo nezbytnou infrastrukturu na internetových stránkách Parlamentu, na nichž mohou poslanci, kteří si to budou přát, zveřejnit dobrovolný audit nebo potvrzení svých výdajů osvědčující, že způsob, jakým využívají příspěvek na všeobecné výdaje, je v souladu s příslušnými ustanoveními statutu poslanců a jeho prováděcích opatření; vyzývá Parlament, aby lépe informoval poslance o této možnosti a o tom, jak ji v praxi využívat;

Dobrovolný důchodový fond

169.  konstatuje, že na konci roku 2018 činil odhadovaný pojistně-matematický schodek dobrovolného důchodového systému 286,1 milionu EUR; dále konstatuje, že na konci roku 2018 činil disponibilní vlastní kapitál fondu 112,3 milionů EUR a výše pojistně-matematického závazku 398,4 milionu EUR;

170.  podotýká, že tyto předpokládané budoucí závazky jsou rozloženy do několika desetiletí, konstatuje však, že celková částka vyplacená z dobrovolného důchodového fondu v roce 2018 činila 17,8 milionu EUR;

171.  upozorňuje, že to vyvolává znepokojení, že se prostředky fondu mohou vyčerpat, a že Parlament ručí za vyplácení důchodových nároků z tohoto fondu, pokud fond již nebude schopen plnit své závazky;

172.  důrazně podporuje výsledky schůze dne 10. prosince 2018, na níž předsednictvo rozhodlo, že změní pravidla důchodového systému, a v zájmu zvýšení jeho udržitelnosti zvýší věk odchodu do důchodu z 63 na 65 let a zavede odvod ve výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí účastníky; schvaluje rozhodnutí předsednictva jako pozitivní krok; konstatuje nicméně, že Parlament ponese odpovědnost za velmi vysokou částku i v budoucnu; opakuje, že čl. 27 odst. 2 statutu poslanců Evropského parlamentu stanoví, že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“;

173.  vyzývá generálního tajemníka i předsednictvo, aby v plném souladu s ustanoveními statutu poslanců Evropského parlamentu, zejména s čl. 27 odst. 1 a 2 , všemi dostupnými způsoby hledali přiměřené řešení tohoto problému a současně se snažili udržet závazky Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná také o peníze daňových poplatníků, a aby o přijatých opatřeních informovali orgán příslušný k udělení absolutoria;

Generální ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC)

174.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ ITEC 484 zaměstnanců a spravovalo 6,4 % celkového rozpočtu Parlamentu;

175.  bere na vědomí, že hlavním ukazatelem GŘ ITEC v roce 2018 byla jeho schopnost včas a efektivně reagovat na požadavky uživatelů a partnerů ve všech oblastech činnosti; trvá na tom, aby GŘ ITEC i nadále investovalo do zajišťování moderních, bezproblémových a efektivních IT rozhraní, která budou orientována na uživatele;

176.  podporuje průběžný vývoj aplikací e-Parlamentu, rozvoj inovačních činností v oblasti IT a rozvoj kapacity Parlamentu v oblasti kybernetické bezpečnosti; vítá rozhodnutí zdvojnásobit zdroje vyčleněné na skupinu pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU); oceňuje, že orgány a instituce Unie zvyšují svou kapacitu, pokud jde o optimální ochranu před kybernetickými útoky;

177.  uznává, že pro GŘ ITEC je velmi těžké získat dostatečný počet vysoce kvalifikovaných odborníků s velmi specifickým profilem, znalostmi a zkušenostmi; žádá Parlament, aby zajistil, že tento požadavek bude řádně tlumočen Evropskému úřadu pro výběr personálu, aby mohl na takto specifické potřeby orgánů a institucí Unie lépe reagovat;

178.  trvá na tom, aby GŘ ITEC vyvinulo větší úsilí o zaručení kontinuity a odolnosti parlamentní infrastruktury IKT, které se podařilo dosáhnout od výpadku IT v roce 2017; žádá, aby bylo zvýšeno úsilí a posílena kapacita, pokud jde o zajištění odolnosti IKT v Parlamentu; žádá, aby i nadále pokračovala práce a bylo dosaženo dalšího pokroku v oblasti kontinuity činností, řízení rizik, řešení incidentů a obnovení činnosti po incidentech; poukazuje na nedostatky ve fungování internetové sítě v Parlamentu;

179.  poukazuje na rostoucí rizika spojená s údaji a ochranou soukromí; se znepokojením poukazuje na to, že se v nedávné době objevily informace o uchovávání a zpracování uživatelských údajů při přihlašování do parlamentní sítě wi-fi; má vážné pochyby o tom, zda je nutné uchovávat údaje déle než šest měsíců(13); žádá Parlament, aby vytvořil politiku a strategii v oblasti informační bezpečnosti; zdůrazňuje zásadní význam úzké spolupráce mezi GŘ ITEC a GŘ SAFE; vybízí generální ředitelství, aby ve střednědobém a dlouhodobém horizontu plánovala společné činnosti;

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE)

180.  připomíná, že v roce 2018 mělo GŘ SAFE 756 zaměstnanců a spravovalo 1,5 % celkového rozpočtu Parlamentu;

181.  je znepokojen nedávným průzkumem mezi zaměstnanci GŘ SAFE a doufá, že v blízké budoucnosti bude nalezen způsob, jak obavy zaměstnanců vyřešit;

182.  připomíná, že Parlament se vyznačuje otevřeností vůči veřejnosti, avšak je třeba zachovat vhodnou rovnováhu mezi otevřeností a nezbytnou úrovní bezpečnosti;

183.  vítá významná rozhodnutí týkající se bezpečnosti, která přijalo předsednictvo v průběhu 8. volebního období, zejména a) opatření týkající se vztahů s vnitrostátními orgány hostitelských zemí a s ostatními orgány, zvláště opatření k zajištění bezpečnosti v evropské čtvrti v Bruselu, bezpečnostní prověrky zaměstnanců externích poskytovatelů služeb, posouzení hrozeb a změny stupňů pohotovosti, b) opatření na modernizaci budov Parlamentu a c) vnitřní opatření; připomíná, že tato rozhodnutí jsou spojena s investicemi do infrastruktury;

184.  vítá dohodu, kterou Parlament uzavřel v roce 2018 s Komisí, Evropskou službou pro vnější činnost, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o vzájemném osvobození od bezpečnostních kontrol; vyjadřuje však politování nad tím, že doposud nebyla žádná taková dohoda podepsána s Radou, a doufá, že řešení bude nalezeno brzy;

185.  považuje za správné, že proběhla výměna průkazů opravňujících ke vstupu poslanců a jejich zaměstnanců; vítá chystanou výměnu průkazů zaměstnanců Parlamentu;

186.  oceňuje dobrou spolupráci mezi GŘ SAFE a GŘ INLO při zvyšování bezpečnosti všech budov Parlamentu a zlepšování přístupu, včetně vjezdu do garáží, jak požadovalo předsednictvo;

187.  bere na vědomí, že bylo vytvořeno oddělení ochrany, zejména je zajištěna přísná ochrana předsedy Parlamentu a byla posílena bezpečnost strategických míst Parlamentu;

188.  podporuje rozšíření systému zasílání bezpečnostních upozornění prostřednictvím SMS všem uživatelům služebních telefonů, přičemž v budoucnu budou tento systém využívat všichni poslanci a zaměstnanci;

Právní služba

189.  souhlasí se strategií právní služby, která se snaží zvýšit dostupnost právníků pro parlamentní výbory; vyzývá ke zvýšení počtu pracovníků zabývajících se parlamentní činností;

190.  s uznáním konstatuje, že právní služba respektuje genderovou vyváženost na úrovni administrátorů, vedoucích oddělení a ředitelů;

191.  zdůrazňuje, že právní služba vyhrála během 8. volebního období 95 % řízení u Soudního dvora; vyjadřuje přesvědčení, že právní služba přispívá k ochraně finančních zájmů Parlamentu a občanů Unie tím, že soudní cestou zpětně získává veřejné prostředky;

192.  je znepokojen tím, že je v některých případech těžké obsadit volná místa kvalifikovanými odborníky z určitých zemí, což je problém proto, že platí povinnost zajistit pokrytí všech právních systémů a všech jazyků členských států;

Výroční zpráva o udělených zakázkách

193.  připomíná, že dvě po sobě následující znění finančního nařízení(14) a prováděcích pravidel k nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(15) stanoví, že rozpočtovému orgánu a veřejnosti musí být poskytnuty informace o zakázkách udělených orgánem nebo institucí; konstatuje, že finanční nařízení ukládají povinnost zveřejňovat udělené zakázky v hodnotě nad 15 000 EUR, tj. v hodnotě, která odpovídá prahové hodnotě, nad níž je nutno konat výběrové řízení s více nabídkami;

194.  konstatuje, že z celkových 251 zakázek udělených v roce 2018 vzešlo 94 (v hodnotě 569,5 milionu EUR) z otevřených nebo omezených řízení a 155 (v celkové hodnotě 35,9 milionu EUR) z vyjednávacího řízení; konstatuje, že celkový počet zakázek udělených v rámci vyjednávacího řízení se z hlediska hodnoty v procentech celkové hodnoty udělených zakázek z 12 % v roce 2017 na 6 % v roce 2018 i z hlediska objemu ze 70,5 milionu EUR v roce 2017 na 35,86 milionu EUR v roce 2018;

195.  konstatuje, že v letech 2018 a 2017 byly uděleny zakázky těchto druhů, včetně zakázek týkajících se nemovitostí:

Typ zakázky

2018

2017

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Služby

Dodávky

Stavební práce

Budovy

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

0

79%

16%

5%

0%

Celkem

251

100%

224

100 %

Typ zakázky

2018

2017

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Služby

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Dodávky

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Stavební práce

133 431 628

22%

6 892 972

1%

Budovy

5 039 824

1%

0

0%

Celkem

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2018, s. 6)

196.  bere na vědomí následující rozdělení zakázek udělených v letech 2018 a 2017 podle využitého typu řízení, pokud jde o počet a hodnotu:

Typ řízení

2018

2017

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Vyjednávací

Výběrové

Výjimečné

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

35%

1%

64%

Celkem

251

100%

224

100%

Typ řízení

2018

2017

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Vyjednávací

Výběrové

Výjimečné

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

488 368 460

28 200 000 70 501 724

83 %

5 %

12 %

Celkem

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2018, s. 8)

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

197.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0, které byly přiděleny politickým skupinám a nezařazeným poslancům byly v roce 2018 využity následovně(16):

Skupina

2018

2017

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Evropská lidová strana (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Evropští konzervativci a reformisté (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Zelení/Evropská svobodná aliance (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Evropa národů a svobody (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Nezařazení poslanci

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

celkem

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  vítá skutečnost, že nezávislí externí auditoři pro politické skupiny vydali v souvislosti s rozpočtovým rokem 2018 pouze výroky bez výhrady;

Evropské politické strany a evropské politické nadace

199.  bere na vědomí, že Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace byl zřízen v roce 2016 a jeho úkolem je posuzovat žádosti o registraci, registrovat nové unijní strany a nadace, sledovat jejich financování a uvalovat sankce v případech nedodržení povinností; bere na vědomí, že tento úřad je od roku 2017 plně funkční;

200.  konstatuje, že se Komise, Rada a Parlament Rada a Parlament dohodly, že v rozpočtu na rok 2019 poskytnou tomuto úřadu další zdroje;

201.  zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014(17) ředitel Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace předkládá každý rok Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o činnosti úřadu; konstatuje, že výroční zpráva byla předsedovi a generálnímu tajemníkovi Parlamentu zaslána dne 21. listopadu 2019; lituje, že zpráva za rok 2018 byla Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu zaslána až v lednu 2020; vyjadřuje znepokojení nad tím, že v reakci na žádost úřadu, aby byla zpřístupněna pouze omezenému počtu osob za omezených podmínek, bylo rozhodnuto považovat ji za důvěrnou; je pevně přesvědčen, že omezení přístupu k tomuto dokumentu, který se týká využívání veřejných prostředků, bohužel budí dojem, že je zde třeba něco skrývat; trvá na tom, aby byla zpráva Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace zveřejňována každoročně a aby byla zasílána poslancům a současně předsedovi a generálnímu tajemníkovi Parlamentu;

202.  žádá Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu, aby ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace v rámci postupu udělování absolutoria zval na každý rok na slyšení, jako je tomu u ostatních vedoucích pracovníků agentur a institucí;

203.  zdůrazňuje, že je důležité, aby Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace plnil své povinnosti v oblasti odpovědnosti také tím, že bude podávat veřejné zprávy o své činnosti, což je nezbytné k tomu, aby bylo možné soustavně budovat důvěru a posuzovat, zda má úřad adekvátní personální stavy, zdroje a pravomoci k tomu, aby mohl účinně předcházet zneužívání prostředků politickými stranami a nadacemi;

204.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 byly v roce 2018 využity následovně:

Strana

Zkratka

Vlastní zdroje

Konečná částka příspěvku EP - první část

Příjmy celkem (18)

Příspěvek EP jako % nárokovatelných výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv nebo schodek)

Evropská lidová strana

PPE

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85%

64,271

Strana evropských socialistů

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85%

Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85%

157 524

Evropská strana zelených

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85%

- 26 538

Strana evropské levice

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85%

- 6 798

Evropská demokratická strana

PDE

125 374

532 075

754 587

85%

18 913

Evropská svobodná aliance

EFA

156 351

628 696

910 047

85%

32 110

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě

ACRE

- 286 814

1 253 918

1 245 829

71%

- 729 991

Evropské křesťanské politické hnutí

ECPM

125 110

624 532

749 641

85%

5 995

Hnutí pro Evropu národů a svobody

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85%

- 28 579

CELKEM

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 3 byly v roce 2018 využity následovně:

Nadace

Zkratka

Přidružena ke straně

Vlastní zdroje

Konečná výše grantu EP

Příjmy celkem

Grant EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv nebo schodek)

Centrum Wilfrieda Martense pro evropská studia

WMCES

PPE

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85%

31 397

Evropská nadace pokrokových studií

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85%

Evropské liberální fórum

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85%

Zelená evropská nadace

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85%

1 368

Transform Europe

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85%

16 375

Institut evropských demokratů

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85%

Nadace Coppieters

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85%

38 617

Nový směr – Nadace pro evropskou reformu

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85%

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85%

2 159

Nadace pro Evropu národů a svobody

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85%

- 4 503

CELKEM

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(5) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884),
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).
(10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).
(11) Pracovní dokument o provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance.
(12) Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (akt o evropských volbách) (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5).
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
(15) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
(16) Všechny částky v tisících EUR.
(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).
(18) Celkové příjmy zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku v souladu s čl. 125 odst. 6 finančního nařízení (znění platné v daném rozpočtovém roce).


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
PDF 159kWORD 63k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Soudního dvora Evropské unie orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0027/2020),

1.  uděluje absolutorium tajemníkovi Soudního dvora Evropské unie za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Soudnímu dvoru Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie (2019/2058(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0027/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2018 uvedl, že v případě Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nezjistil v souvislosti s auditovanými okruhy, tj. s lidskými zdroji a zadáváním zakázek, žádné závažné nedostatky;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018, pokud jde o správní výdaje Soudního dvora, nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

3.  jako obecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vybral vzorek 45 operací všech orgánů a institucí Unie z okruhu 5 „Správa“ víceletého finančního rámce; bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

5.  konstatuje, že v roce 2018 dosahoval rozpočet Soudního dvora výše 410 025 089 EUR ve srovnání s 399 344 000 EUR v roce 2017, což odpovídá zvýšení o 2,67 %; konstatuje, že celková míra plnění činila 99,18 % (ve srovnání s 98,69 % v roce 2017);

6.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení Soudního dvora v rozpočtovém období 2018; bere na vědomí vysokou míru plnění rozpočtu v hlavě 1 (osoby pracující na Soudním dvoře, které představují 75 % plněného rozpočtu) a hlavě 2 (budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje, které představují zbytek plněného rozpočtu) ve výši 99,0 % a 99,8 % (v porovnání s 98,6 % a 99,1 % v roce 2017);

7.  bere na vědomí snahu Soudního dvora o to, aby neexistovaly výrazné rozdíly mezi závazky (99,18 %) a platbami (94,04 %); vítá skutečnost, že Soudní dvůr pečlivě sleduje plnění rozpočtu v průběhu roku a sestavuje každý měsíc přehled s cílem zajistit optimální využívání dostupných zdrojů;

8.  vyzdvihuje skutečnost, že Soudní dvůr na všechny své administrativní útvary uplatňuje zásady sestavování rozpočtu podle výkonnosti; bere na vědomí stanovení zvláštních cílů doprovázených jedním nebo více měřitelnými ukazateli, které jsou zásadně důležité pro přípravu ročního rozpočtu; bere na vědomí pořádání seminářů se všemi útvary za účelem harmonizace rozpočtového přístupu a výměny osvědčených postupů;

9.  vyjadřuje však politování nad nárůstem výdajů o 11,81 % mezi roky 2017 a 2018, pokud jde o rozpočtový bod 2022 „Úklid a údržba“ v důsledku uzavření nové smlouvy na údržbu budov a jiných faktorů, pro které nebyl proveden odhad a které vedly k navýšení této rozpočtové položky v průběhu roku 2018; vyzývá Soudní dvůr, aby i nadále usiloval o přípravu řádných rozpočtových odhadů;

10.  vítá skutečnost, že míra plnění, pokud jde o konečné prostředky na schůze a konference, vzrostla v roce 2018 na 98,83 % (v porovnání s 81,40 % v roce 2017); je si vědom toho, že tento rozpočtový bod má částečně financovat oficiální návštěvy a slavnostní akce, jejichž rozpočtové plánování je méně předvídatelné v důsledku nepředvídatelných událostí;

11.  vítá snahu Soudního dvora zveřejnit svou výroční zprávu o činnosti 29. dubna; bere na vědomí, že Soudní dvůr i nadále ve spolupráci s jinými orgány a institucemi zkoumá možnost změny svého harmonogramu, což by orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytlo více času na hlubší provedení postupu udělování absolutoria;

12.  oceňuje odhodlání Soudního dvora pracovat na provádění doporučení Účetního dvora, zejména pokud jde o aktivní správu případů s harmonogramy přizpůsobenými povaze a složitosti jednotlivých případů; je si vědom pečlivého plánování a sledování ze strany Soudního dvora s cílem zajistit hladké fungování soudní činnosti; konstatuje, že průměrná délka řízení v roce 2018 činila 15,7 měsíce u Soudního dvora (oproti 16,4 měsíce v roce 2017) a 20 měsíců u Tribunálu (oproti 20,6 měsíce v roce 2015 a 16 měsícům v roce 2017); vybízí Soudní dvůr, aby se dále snažil zkracovat délku řízení, kdykoliv je to možné;

13.  uznává, že hlavními prioritami pro Soudní dvůr je zajistit přiměřenou dobu na vyřízení případů předložených oběma soudům a zachovat kvalitu rozhodnutí; konstatuje, že díky přísnému systému kontroly a vysoké míře obezřetnosti se v posledních letech podařilo dosáhnout snížení průměrné délky řízení; konstatuje však, že to vyžaduje neustálou pozornost, zejména v situaci stále se zvyšující pracovní zátěže;

14.  vítá spokojenost uživatelů aplikace e-Curia (která se od 1. prosince 2018 povinně používá pro výměnu procesních dokumentů mezi právníky a Tribunálem); bere na vědomí, že na Soudním dvoře není používání aplikace e-Curia povinné; vybízí Soudní dvůr, aby následoval příkladu Tribunálu a zvážil povinné zavedení této aplikace; vítá skutečnost, že její zavedení přispělo k bezpečnosti a zrychlení výměn dokumentů, ke zlepšení životního prostředí (díky snížené spotřebě papíru) a snížení poštovních nákladů; vybízí Soudní dvůr, aby dál usiloval o dosažení rozsáhlé digitalizace ve všech fázích soudního řízení;

15.  bere na vědomí skutečnost, že jsou zapotřebí další organizační a procesní opatření, která Soudnímu dvoru umožní vyrovnat se s rostoucí pracovní zátěží, a přitom dodržet své cíle; bere na vědomí, že dne 26. března 2018 požádal Soudní dvůr (na základě druhého odstavce článku 281 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy o fungování EU“)) o změnu Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie a že legislativní postup byl ukončen přijetím a vstupem v platnost nařízení (EU, Euratom) č. 2019/629(7);

16.  bere na vědomí, že Soudní dvůr v roce 2018 měl 2 217 pracovních míst složených z 1 413 úředníků (neboli 64 %), 650 dočasných zaměstnanců (neboli 29 %) a 154 smluvních zaměstnanců (neboli 7 %) (v porovnání s 2 180 pracovními místy v roce 2017);

17.  poukazuje na to, že rozčlenění zaměstnanců podle oblasti činnosti zůstává podobné jako v předchozích letech – nejméně 85 % pracovních míst je obsazeno v rámci soudních a lingvistických činností; konstatuje, že míra obsazenosti pracovních míst zůstává i v roce 2018 velmi vysoká (97 %) z důvodu intenzivní soudní činnosti, která vyžaduje rychlý a optimální nábor zaměstnanců na všechna neobsazená místa;

18.  v souvislosti s rostoucím počtem případů opakuje, že efektivitu Soudního dvora by mohlo zvýšit flexibilní přidělování zdrojů, zejména stávajících referendářů; vyzývá Soudní dvůr, aby jej informoval o konkrétních opatřeních, která přijal;

19.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že zatímco v roce 2018 pracovalo na Soudním dvoře 274 stážistů, pouze 87 z nich mělo nárok na měsíční příspěvek ve výši 1 120 EUR; vítá skutečnost, že Soudní dvůr schválil nová pravidla pro stážisty a požádal o další prostředky, aby mohl od roku 2019 financovat stáže v kabinetech členů; konstatuje však, že ani tak nebudou všechny nabízené stáže poskytovat spravedlivou odměnu; (s ohledem na zákaz diskriminace a spravedlivé odměňování) vybízí Soudní dvůr, aby urychleně přijal rozhodnutí, že všichni stážisté budou placeni; vyzývá Soudní dvůr, aby zajistil spravedlivé odměňování všech svých zaměstnanců;

20.  vítá reformu Tribunálu, která přinesla zlepšení ve formě snížení počtu nevyřízených případů a zkrácení průměrné délky řízení; konstatuje, že v roce 2018 uzavřel Tribunál o 13 % více věcí než v roce 2017 a že snížil počet probíhajících soudních řízení o 12 %;

21.  oceňuje skutečnost, že v úhrnu oba soudy, z nichž se Soudní dvůr skládá, v roce 2018 uzavřely 1 769 věcí (což je rekordní produktivita) a to že potvrzuje obecný trend výrazného zintenzívnění soudní činností v období 2012–2018;

22.  poukazuje na to, že jednorázově v průběhu roku 2018 zaznamenal Soudní dvůr největší počet nově podaných věcí v jednom roce (celkem 849, což je zvýšení o 15 % oproti roku 2017); vítá rekordní počet uzavřených věcí (celkem 760, což je zvýšení o 10 % oproti roku 2017);

23.  vítá skutečnost, že poprvé v historii překonal Tribunál v roce 2018 hranici 1 000 uzavřených věcí (celkem 1 009); poukazuje na to, že současně došlo k výraznému snížení počtu aktuálně projednávaných věcí, a to o 12 % oproti roku 2017 (1 333 věcí v projednávání k 31. prosinci 2018, oproti 1 508 v předchozím roce);

24.  bere na vědomí trvalý nárůst počtu žen ve vedoucích funkcích – z 30 % v roce 2013 na 35 % v roce 2016 a 37,7 % v roce 2018; konstatuje, že v roce 2018 bylo na Soudním dvoře 27 vedoucích pracovnic (21 pozic ve středním managementu a 6 pozic ve vyšším managementu) oproti 45 vedoucím pracovníkům; vítá snahu Soudního dvora o zlepšení politiky v oblasti rovných příležitostí a rozmanitosti díky vytvoření zvláštního subjektu, který zavádí konkrétní programy, opatření a informační schůzky; vyzývá Soudní dvůr, aby pokračoval ve svém úsilí;

25.  podotýká ovšem, že stále přetrvává nerovnováha, pokud jde o počet soudkyň mezi členy Soudního dvora i Tribunálu; vybízí znovu členy Rady, aby se touto situací zabývali a aktivně usilovali o rovné zastoupení obou pohlaví při jmenování soudců, v souladu se zásadami zakotvenými v článku 8 Smlouvy o fungování EU a v článku 23 Listiny základních práv Evropské unie a se závazky přijatými podle nařízení (EU, Euratom) 2015/2422(8) a (EU, Euratom) 2019/629;

26.  znovu opakuje, že je třeba pozorně sledovat zeměpisnou vyváženost mezi zaměstnanci, zejména v řídicích pozicích; konstatuje, že pouze 15 z 57 vedoucích oddělení na Soudním dvoře a dva z jeho 13 ředitelů pocházejí z členských států, které k Unii přistoupily po květnu 2004; vybízí opět Soudní dvůr, aby vypracoval politiku pro zlepšení zeměpisné vyváženosti a podal v tomto ohledu zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

27.  vítá závazek Soudního dvora prosazovat opatření ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, např. přijetí rozhodnutí, které navíc ke strukturální práci z domova umožňuje i příležitostnou práci z domova; bere na vědomí i výsledky dosažené v oblasti IT, které zlepšují přístup k pracovním aplikacím na dálku; dále s uspokojením bere na vědomí snahy o ochranu psychického zdraví zaměstnanců poskytováním podpory psychologa pracujícího na zkrácený úvazek;

28.  vyjadřuje znepokojení nad počtem případů vyhoření zaměstnanců na Soudním dvoře, který v roce 2017 i 2018 činil 12 případů; žádá proto Soudní dvůr, aby posoudil, zda je pracovní zátěž rozdělena přiměřeně mezi jednotlivými týmy a zaměstnanci;

29.  vyzývá Soudní dvůr, aby každoročně zveřejňoval tabulku s podrobnými údaji o svých interinstitucionálních dohodách o spolupráci z hlediska poplatků, služeb a souvisejících záležitostí; opakuje, že je důležitá interinstitucionální spolupráce prostřednictvím meziútvarových dohod v různých oblastech, např. v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti a IT; souhlasí s doporučeními útvaru interního auditu, že je třeba zvýšit výměnu osvědčených postupů s ostatními orgány a institucemi a prozkoumat možnosti zvýšené spolupráce při přípravě a řízení veřejných zakázek, např. v oblasti IT; vyjadřuje politování nad nedostatkem informací v návaznosti na otázku Parlamentu ohledně spolupráce Soudního dvora s Evropským úřadem pro boj proti podvodům; vybízí Soudní dvůr, aby hledal způsoby, jak posílit svou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům;

30.  všímá si, že po vstupu nařízení (EU) 2018/1725(9) v platnost upravil Soudní dvůr své operace zpracování údajů; oceňuje, že byl zaveden zvláštní postup pro hlášení případů porušení zabezpečení údajů;

31.  vítá snahy Soudního dvora o zlepšení vlastní kybernetické bezpečnosti; konstatuje, že tato činnost je koordinována se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU) a podskupinou pro bezpečnost v rámci interinstitucionálního výboru pro informatiku;

32.  vítá interní audit týkající se řádného fungování výběru zaměstnanců a postupů jejich přijímání s cílem určit synergie a možnosti racionalizace pro zvýšení jejich efektivity; bere na vědomí, že v roce 2016 byla zahájena práce na akčním plánu, který byl dokončen v roce 2018 zavedením opatření jako např. novou příručku pro přijímání zaměstnanců, nové a aktualizované moduly informačního systému pro řízení lidských zdrojů, zjednodušení administrativních postupů a racionalizaci vytváření oznámení o volných pracovních místech; bere na vědomí opatření, která byla přijata ke zvýšení přitažlivosti Soudního dvora a jeho lucemburského sídla v interinstitucionálním kontextu;

33.  vyzdvihuje navazující činnost interního auditora, který posuzuje, zda opatření přijatá auditovanými odděleními jsou vhodná, účinná a včasná, a zjišťuje a dokumentuje provedená zlepšení; s uspokojením konstatuje, že veškeré provedené audity byly uzavřeny, aniž by tím byl dotčen jakýkoliv další přezkum;

34.  bere na vědomí strategii Soudního dvora pro boj proti podvodům, korupci a veškeré nezákonné činnosti poškozující zájmy Unie; konstatuje, že tato strategie je založena na příslušných ustanoveních finančního nařízení a služebního řádu, doplněných řadou interních rozhodnutí a pravidel; bere na vědomí, že tato strategie tvoří nedílnou součást politiky Soudního dvora pro řízení rizik v rámci systému vnitřní kontroly;

35.  bere na vědomí systém environmentálního řízení Soudního dvora založený na nařízení (ES) č. 1221/2009(10); konstatuje, že Soudní dvůr v roce 2018 zlepšil svou environmentální výkonnost oproti referenčnímu roku 2015 takto: snížení spotřeby papíru o 15,5 %, snížení spotřeby elektřiny o 8,3 % a zvýšení počtu videokonferencí o 52,9 %; vítá různé dodatečné projekty, např. omezení plastů na jedno použití, snížení počtu individuálních tiskáren a účast (společně s jinými orgány a institucemi Unie sídlícími v Lucemburku) v systému zapůjčování kol „vel’OH“;

36.  vítá závazek Soudního dvora, že bude plně respektovat harmonogram a rozpočet na práce na pátém rozšíření budov Soudního dvora (stavba třetí věže s dalšími 50 000 m2), které umožní, aby všichni jeho zaměstnanci sídlili ve stejném komplexu; bere na vědomí zlepšování bezpečnostních opatření a vítá skutečnost, že budovy Soudního dvora jsou postaveny tak, že umožňují snadný přístup osobám se zdravotním postižením;

37.  vítá skutečnost, že během 25 let amortizace pátého rozšíření bude dosaženo úspor v řádu 100 milionů EUR v porovnání s dalším pronájmem, což jasně ukazuje smysl zvolené politiky nákupu budov; upozorňuje na výsledek zvláštní zprávy Účetního dvora č. 34/2018 o kancelářských prostorách orgánů EU, v níž jsou uvedena velmi pozitivní zjištění ohledně efektivity politiky Soudního dvora v oblasti nemovitostí;

38.  se zájmem bere na vědomí, že výbor zaměstnanců Soudního dvora uspořádal v roce 2017 průzkum ohledně otevřených kancelářských prostorů a dne 30. ledna 2018 prezentoval svá zjištění generálním ředitelům; vítá iniciativu Soudního dvora, který vytvořil pracovní skupinu složenou z ředitele pro budovy a bezpečnost, předsedy Výboru zaměstnanců a zaměstnanců pracujících v otevřených kancelářských prostorech; všímá si, že na základě doporučení této pracovní skupiny přeměnilo ředitelství pro informační technologie část svých kancelářských prostor na individuální kanceláře; vyzývá Soudní dvůr, aby se o zjištění z této zkušenosti podělil s dalšími orgány a institucemi, a zejména s Komisí;

39.  blahopřeje Soudnímu dvoru k tomu, že byl jedním ze tří finalistů vybraných evropským veřejným ochráncem práv na cenu za řádnou správu (v kategorii „excelence skrze spolupráci“) za vytvoření Justiční sítě Evropské unie; souhlasí s tím, že spuštění této zabezpečené platformy v lednu 2018 (na níž jsou zúčastněným soudům k dispozici dříve nezveřejněné dokumenty) je z hlediska transparentnosti a spolupráce významným krokem správným směrem;

40.  všímá si spuštění přepracovaných internetových stránek Soudního dvora z června 2018 a důležitých kroků a opatření za účelem zlepšení, vyjasnění a zjednodušení informací poskytovaných veřejnosti; vítá nový produkt na těchto stránkách nazvaný „tematické listy“, jehož cílem je poskytnout přehled referenční judikatury v konkrétní oblasti práva Unie ve všech úředních jazycích; konstatuje, že nedávný průzkum ukázal velmi vysokou míru spokojenosti uživatelů, kdy 80 % uživatelů stránky ohodnotilo mezi 4 až 5 body z 5;

41.  vítá komunikační strategii Soudního dvora, která se snaží přiblížit jej občanům; bere na vědomí vývoj rozpočtu Soudního dvora na komunikaci, který v roce 2018 činil celkem 429 000 EUR (oproti 330 500 EUR v roce 2013); bere na vědomí krátké animované filmy dostupné ve 23 úředních jazycích na YouTube kanále Soudního dvora (které v roce 2018 měly 82 800 zhlédnutí), jeho přítomnost na Twitteru s více než 74 000 osobami, které sledují jeho příspěvky (v porovnání se 42 000 v roce 2017), jeho informační akce zahrnující např. semináře pro novináře, a jeho dny otevřených dveří;

42.  vybízí Soudní dvůr, aby přistoupil k živému přenášení svých veřejných slyšení a zpřístupňoval jejich záznamy online; je přesvědčen, že toto zvýšení transparentnosti by bylo v souladu s článkem 15 Smlouvy o fungování EU a bylo by ku prospěchu všem, kteří v Unii pracují v právní profesi nebo studují obor právo;

43.  zdůrazňuje, že Soudní dvůr vytvořil Justiční síť Evropské unie, která zahrnuje ústavní a nejvyšší soudy členských států, a zajišťuje její koordinaci;

44.  vítá skutečnost, že seznam pracovních cest (zastupování Soudního dvora na slavnostních či oficiálních akcích) členů Soudního dvora se v souladu s jeho revidovaným kodexem chování zveřejňuje na jeho internetových stránkách a obsahuje informace, jako je jméno zúčastněného člena a účel, místo konání a pořadatel dané akce; vyzývá Soudní dvůr, aby zveřejňoval také související náklady (jak to činí jiné orgány a instituce Unie); znovu opakuje svou výzvu Soudnímu dvoru, aby zveřejňoval podrobnější informace o externích činnostech svých členů, včetně účelu uvedených akcí, data a místa jejich konání a nákladů na cestu a na pobyt a informace o tom, zda je platil Soudní dvůr či třetí strana;

45.  vítá skutečnost, že členové Soudního dvora podléhají kodexu chování, který upravuje jejich nezávislost, nestrannost, integritu, loajalitu, kolegialitu, odpovědnosti a povinnosti; bere na vědomí, že Soudní dvůr považuje prohlášení o finančních zájmech svých členů za interní prostředek k zajištění nestrannosti a nezávislosti; vyzývá Soudní dvůr, aby zvážil jejich zveřejnění v zájmu veřejné kontroly;

46.  konstatuje, že tato prohlášení o finančních zájmech jsou ze své podstaty založena na vlastním uvážení a že s ohledem na stávající právní rámec nemá Soudní dvůr žádné vyšetřovací pravomoci k zajištění pravdivosti a úplnosti uvedených údajů; vyzývá Soudní dvůr, aby tento systém ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie zlepšil;

47.  znovu vyzývá Soudní dvůr, aby na svých internetových stránkách zveřejnil životopisy a prohlášení o zájmech všech svých členů; bere na vědomí, že na svých stránkách již uvádí stručné životopisy všech členů (které však neobsahují informace o jejich členství v jiných organizacích); konstatuje, že podle nového kodexu chování musí členové Soudního dvora při nástupu do funkce předložit prohlášení o finančních zájmech předsedovi tohoto soudu Soudního dvora, jehož jsou členy; vyzývá Soudní dvůr, aby tato prohlášení zveřejnil na svých internetových stránkách;

48.  bere na vědomí interní postupy, kterými se před přidělením případu členovi ověřuje na základě prohlášení o zájmech, zda tento člen nemá v tomto případě finanční zájem; všímá si, že členové kontaktují předsedu toho soudu Soudního dvora, jehož jsou členy, kdykoliv vyvstane otázka ohledně výkladu kodexu chování, a že poradní výbor se svolává jen výjimečně, např. když je podána stížnost na některého člena; žádá Soudní dvůr, aby ohledně spolehlivosti tohoto mechanismu poskytl poradenství parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

49.  vyjadřuje politování nad skutečností, že neobdržel informace o pokroku dosaženém v souvislosti s interními postupy pro problematiku „otáčivých dveří“ u zaměstnanců na vyšších pozicích; připomíná Soudnímu dvoru strategickou iniciativu evropského veřejného ochránce práv z roku 2018 týkající se toho, jak uplatňovat ustanovení služebního řádu ohledně „efektu otáčivých dveří“ u zaměstnanců na vyšších pozicích; vyzývá Soudní dvůr, aby v této otázce neprodleně zavedl a zveřejnil přísná pravidla;

50.  bere na vědomí postup týkající se prohlášení o neexistenci střetů zájmů, které podepisují noví zaměstnanci ještě před přijetím; dále si všímá, že proces náboru byl pozměněn tak, aby bylo zajištěno posouzení těchto prohlášení a aby byla v případě potřeby navržena zvláštní opatření orgánu oprávněnému ke jmenování; také si všímá, že Soudní dvůr pracuje na pravidlech upravujících výkon externích činností ze strany zaměstnanců; žádá Soudní dvůr, aby o této věci podal zprávu parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

51.  bere na vědomí postupy a interní pravidla Soudního dvora pro předcházení veškerým formám obtěžování a šikany na pracovišti, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách; vítá poskytnuté informace o tom, jak zahájit formální či neformální postup v případě nevhodného chování;

52.  vítá vytvoření interinstitucionální sítě poradců (které se účastní všechny orgány a instituce Unie sídlící v Lucemburku a jejím cílem je vyměňovat si osvědčené postupy pro prevenci obtěžování a šikany a pro poradenství); vítá intenzivní školení poskytnuté poradcům na Soudním dvoře;

53.  odsuzuje skutečnost, že jej Soudní dvůr neinformoval o plánech na zlepšení kontrolního systému pro používání služebních vozidel; zdůrazňuje požadavek, aby řidiči odváželi členy do jejich domovských zemí pouze ve výjimečných a odůvodněných případech; naléhavě žádá Soudní dvůr, aby urychleně přijal opatření pro předcházení situacím, kdy řidiči jedou do domovské země člena, aniž by tento člen byl ve vozidle přítomen; upozorňuje na vysoké riziko poškození pověsti a etické riziko, které tyto praktiky mohou způsobit Soudnímu dvoru; vyzývá Soudní dvůr, aby do června 2020 informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dosaženém pokroku;

54.  konstatuje, že více než 40 % překladů bylo zajištěno externě, přičemž náklady na externě přeloženou stranu v roce 2018 činily 103,10 EUR (v porovnání s 111,30 EUR v roce 2017); konstatuje, že náklady na stranu přeloženou interně v roce 2018 činily 128,07 EUR (v porovnání s 136,70 EUR v roce 2017); konstatuje, že interní náklady zahrnují veškeré nezbytné podnáklady, např. IT, kancelářské prostory a podobně; konstatuje, že za stávajících podmínek nepovažuje Soudní dvůr za vhodné další zvyšování objemu externě zajišťovaných překladů a že s ohledem na citlivou povahu informací, s nimiž orgán nakládá, by část překladů měla být zhotovována interně; žádá Soudní dvůr, aby vysvětlil parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu důvody tohoto stanoviska;

55.  bere na vědomí, že zaměstnanci ze Spojeného království byli informováni o tom, že orgán oprávněný ke jmenování nemá v úmyslu požadovat po vystoupení Spojeného království z Unie povinnou rezignaci úředníků, kteří již nejsou státními příslušníky členského státu; bere na vědomí, že podobně byli dočasní a smluvní zaměstnanci ze Spojeného království informováni, že proběhne posouzení jednotlivých případů z hlediska služebního zájmu;

56.  vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec se všemi souvisejícími pravidly a postupy, rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi unijními orgány a institucemi; navrhuje, aby byla analyzována možnost formální činnosti vytváření sítí v různých oblastech s cílem sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení.

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/629 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 1).
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
PDF 149kWORD 55k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2019/2062(DEC))
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0057/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0028/2020),

1.  uděluje absolutorium evropské veřejné ochránkyni práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropské veřejné ochránkyni práv, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2019/2062(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0028/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce evropského veřejného ochránce práv (dále jen „veřejný ochránce práv“) za rozpočtový rok 2018 neshledal žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež se týkaly lidských zdrojů a zadávání zakázek;

2.  bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018 v oblasti správních výdajů veřejného ochránce práv nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

3.  jako všeobecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 („Správa“) výroční zprávy Účetního dvora má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce („Správa“) považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vybral vzorek 45 operací všech orgánů a institucí Unie z okruhu 5 „Správa“ víceletého finančního rámce; konstatuje, že vzorek byl sestaven tak, aby byl reprezentativní pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

5.  vítá skutečnost, že veřejný ochránce práv následuje osvědčené postupy a stanovil lhůtu pro odevzdání výroční zprávy o činnosti na 31. března roku následujícího po předmětném účetním období; vítá proto skutečnost, že veřejný ochránce práv přijal svou výroční zprávu o činnosti před 28. březnem, čímž orgánu příslušnému pro udělení absolutoria poskytl více času na důkladné prověření zprávy a řádné provedení postupu udělování absolutoria;

6.  zdůrazňuje, že rozpočet veřejného ochránce práv je čistě administrativní a v roce 2018 činil 10 837 545 EUR (oproti 10 905 441 EUR v roce 2017), což znamená pokles o 67 896 EUR (0,62 %); vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení veřejného ochránce práv v rozpočtovém roce 2018; konstatuje, že 95,33 % veškerých prostředků bylo přiděleno na závazky (oproti 93,91 % v roce 2017) a 91,33 % na platby (oproti 86,20 % v roce 2017);

7.  bere na vědomí zlepšení týkající se prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019 ve výši 433 865,17 EUR (4 % rozpočtu na rok 2018), zatímco přenos prostředků z roku 2017 do 2018 činil 841 340,68 EUR (7,71 % rozpočtu na rok 2017);

8.  shledává však nevyužité prostředky v několika rozpočtových položkách, jako jsou „výjezdní schůze“ (rozpočtová položka B3-030), kde nebylo využito 13 514,61 EUR ze 45 000 EUR, „publikace“ (rozpočtová položka B3-210), kde nebylo využito 47 530,48 EUR z 161 100 EUR, apod.; připomíná, že jsou zapotřebí opatření, která by minimalizovala nadhodnocování rozpočtu;

9.  bere na vědomí omezené zdroje, jimiž veřejný ochránce práv disponuje, přičemž musí zvládnout stále vzrůstající objem práce; podporuje žádost veřejného ochránce práv, aby byl plán pracovních míst harmonizován se skutečnými potřebami a objemem práce tím, že budou určeny úkoly trvalé povahy, které by měli vykonávat stálí zaměstnanci; bere na vědomí, že plán pracovních míst v roce 2018 obsahoval 82 míst (oproti 77 místům v roce 2013); žádá veřejného ochránce práv, aby v návaznosti na reorganizaci a přerozdělení úkolů podal zprávu o případném zvýšení efektivity;

10.  vybízí úřad veřejného ochránce práv ke spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie za účelem omezení výdajů; připomíná, že pokud jde o překlady, nemá veřejný ochránce práv vlastní interní překladatele, a spoléhá proto v tomto směru na Evropský parlament a na Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie; bere však na vědomí, že se náklady na překlad v roce 2018 zvýšily – veřejný ochránce práv vydal za překlad 343 771 EUR (oproti 262 631 EUR v roce 2017);

11.  vítá příkladně vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, které zastávají čtyři ženy a čtyři muži; konstatuje však, že 65 % z celkového počtu pracovníků představují ženy, zatímco mužů je pouze 35 %; vybízí k tomu, aby pracovní prostředí úřadu veřejného ochránce práv bylo z hlediska zastoupení žen a mužů vyváženější;

12.  v souvislosti s geografickou vyvážeností na řídících pozicích konstatuje, že v roce 2018 bylo na těchto pozicích u veřejného ochránce práv zastoupeno šest různých státních příslušností (irská, italská, německá, polská, řecká a švédská), zatímco v roce 2013 jich bylo osm (britská, dánská, irská, německá, polská, portugalská, rakouská a řecká); bere na vědomí skutečnost, že celkový počet řídících pozic byl mezi lety 2013 a 2018 snížen z jedenácti na osm; vyzývá veřejného ochránce práv, aby nadále usiloval o geografickou vyváženost, avšak s přihlédnutím k malému rozsahu úřadu veřejného ochránce práv a jeho specifickým klíčovým činnostem;

13.  vítá přínos veřejného ochránce práv z hlediska genderové politiky, lituje však rozdílu v průměrném počtu dní odborné přípravy v závislosti na pohlaví: 6,80 v případě mužů a 5,90 v případě žen;

14.  bere na vědomí skutečnost, že nadále probíhá provádění rámce politiky lidských zdrojů z roku 2017, a to přijetím nových pravidel pro nábor dočasných pracovníků, rozhodnutí o částečném pracovním úvazku a napracovaných hodinách a antidiskriminační politiky a politiky pro rovné zacházení; bere na vědomí další iniciativy zaměřené na zlepšování výběrových řízení a opatření, jako jsou studijní návštěvy a výměnné programy pro zaměstnance;

15.  vybízí veřejného ochránce práv, aby i nadále rozvíjel dlouhodobý rámec politiky v oblasti lidských zdrojů, který se bude zaměřovat na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, celoživotní poradenství a rozvoj kariéry, vyvážené zastoupení žen a mužů, nediskriminaci, práci z domova, zeměpisnou rovnováhu a nábor a začleňování osob se zdravotním postižením u zaměstnanců jeho úřadu;

16.  se zájmem bere na vědomí, že veřejný ochránce práv vyzval s ohledem na své interní činnosti Evropské fórum zdravotně postižených, aby nabídku stáže u veřejného ochránce práv šířilo prostřednictvím svých kanálů, aby byly ke kandidatuře podníceny osoby se zdravotním postižením; bere na vědomí změnu formuláře žádosti, který nyní obsahuje otázku, zda žadatel během výběrového řízení potřebuje přiměřené ubytování;

17.  vítá skutečnost, že byla v rámci standardů vnitřní kontroly veřejného ochránce práv přijata opatření k provádění rozhodnutí o prevenci obtěžování a že byli určeni pracovníci odpovědní za etické záležitosti (jeden v Bruselu a jeden ve Štrasburku) a členové smírčího výboru; bere na vědomí skutečnost, že se všichni pracovníci v září 2018 zúčastnili povinného školení o etickém chování, včetně prevence obtěžování a že v listopadu 2018 proběhlo zvláštní školení pro vedoucí oddělení;

18.  vítá uplatňování příručky zaměřené na etiku a správné chování, jež byla přijata v roce 2017 a je určena zaměstnancům veřejného ochránce práv – tato příručka vyžaduje, aby noví zaměstnanci vyplnili formulář prohlášení o zájmech, a poskytuje zaměstnancům opouštějícím úřad informace o jejich povinnostech;

19.  vyjadřuje politování nad tím, že zpráva veřejného ochránce práv o opatřeních v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017 pouze uznává připomínky Evropského parlamentu k většině uvedených bodů, avšak bez dalších podrobností; zdůrazňuje, že tato zpráva je pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zásadní, a vyzývá veřejného ochránce práv, aby do příští zprávy o návazných opatřeních začlenil nezbytné odpovědi a vysvětlení k uvedeným bodům;

20.  bere na vědomí, že se v roce 2018 nepodařilo dosáhnout klíčového ukazatele výkonnosti veřejného ochránce práv, pokud jde o celkové splnění ambiciózního 90% cíle; konstatuje, že míra vyřízených stížností činila 81 % (oproti 85 % v roce 2017), zatímco u šetření ve veřejném zájmu činila 85 % (oproti 79 % v roce 2017); uznává, že posledně uvedená míra je významná, jelikož její splnění bude mít pravděpodobně přínos pro větší počet lidí;

21.  podporuje záměr veřejného ochránce práv ještě více spolupracovat s Evropským parlamentem, aby bylo zajištěno, že bude informován o případech nedodržování povinností, zejména pokud jde nesprávný úřední postup zjištěný při vyšetřování nebo o záporné reakce orgánů a institucí na doporučení veřejného ochránce práv; domnívá se, že tyto informace, poskytnuté v souhrnném a strukturovaném formátu, by byly nesmírně cenné pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu; bere však na vědomí potvrzení veřejného ochránce práv, že celkově mají orgány a instituce tendenci jednat s jeho úřadem konstruktivně;

22.  zdůrazňuje skutečnost, že výsledky všech tří složek klíčového ukazatele výkonnosti 7 (účinnost: složený ukazatel pro vyřizování stížností a šetření) splňují stanovené cíle, nebo je přesahují; konstatuje, že podíl šetření uzavřených do šesti měsíců činí 57 % a do osmnácti měsíců 88 % (cíle: 50 % a 80 %) a že třetí složka, tj. podíl rozhodnutí o přípustnosti přijatých do jednoho měsíce, výrazně vzrostla ze 69 % v roce 2016 na 86 % v roce 2017 a v roce 2018 dosáhla 90% cíle;

23.  bere na vědomí, že průměrná doba pro vyřízení všech kategorií stížností se zvýšila na 79 dní v roce 2018 (oproti 64 dnům v roce 2017), zatímco průměrná doba pro uzavření šetření se v roce 2018 snížila na 255 dní (oproti 266 dnům v roce 2017 a 369 dnům v roce 2013); bere však na vědomí 53% nárůst počtu šetření zahájených na základě stížností, která byla uzavřena, čímž se vysvětluje prodloužení průměrné doby pro vyřízení všech kategorií stížností;

24.  konstatuje, že v roce 2018 významně vzrostl počet stížností spadajících do mandátu úřadu (880, oproti 751 v roce 2017) (+ 17 %) poté, co se již v roce 2017 jejich počet zvýšil o 5,5 %; konstatuje, že bylo zahájeno 482 šetření na základě stížnosti, zatímco v roce 2017 jich bylo 433 (+ 11 %) a že 534 šetření zahájených na základě stížnosti bylo uzavřeno (oproti 348 v roce 2017, jedná se tedy o 53% nárůst); konstatuje, že nárůst počtu zahájených i uzavřených šetření částečně odráží skutečnost, že kvůli reklasifikaci je nyní řada případů, které by byly dříve klasifikovány jako případy, u nichž „není důvod k šetření“, nyní uzavírána jako „šetření, v nichž nebyl zjistěn nesprávný úřední postup“;

25.  bere na vědomí výsledky šetření uzavřených veřejným ochráncem práv v roce 2018, kdy a) v 254 případech „nebyl zjištěn nesprávný úřední postup“ (46,6 %), b) 221 případů „vyřešil dotčený orgán – návrhy byly přijaty – bylo nalezeno řešení“ (40,6 %), c) v 58 případech „nebylo opodstatněné další šetření“ (10,3 %), d) v 29 případech byl „zjištěn nesprávný úřední postup“ (5,3 %) a e) 10 případů spadalo do kategorie „ostatní“ (1,8 %); je si vědom toho, že základním úkolem veřejného ochránce práv je zajišťovat, aby správa Unie sloužila veřejnému zájmu, a pomáhat všem, kteří čelí problémům s orgány nebo institucemi Unie;

26.  konstatuje, že od roku 2013 jsou podrobnosti týkající se služebních cest veřejného ochránce práv, včetně nákladů, účelu a doby jejich trvání, zveřejňovány na jeho internetových stránkách; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2018 činily náklady na služební cesty 27 206,79 EUR (oproti 30 592 EUR v roce 2017); opakuje, že z důvodu transparentnosti by měl být do výroční zprávy o činnosti začleněn seznam služebních cest, které byly v daném roce vykonány;

27.  bere na vědomí iniciativu „cena za řádnou správu“, která je přínosná tím, že formálně uznává dobrou práci, podporuje sdílení osvědčených postupů mezi orgány a institucemi a slouží jako inspirace pro budoucí projekty; vítá spolupráci s Evropskou sítí veřejných ochránců práv, dalšími orgány členských států a mezinárodními sítěmi a organizacemi s cílem stanovit a prosazovat nejvyšší normy;

28.  vítá opatření, která veřejný ochránce práv přijal ke zlepšení kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů, jako jsou školení v oblasti bezpečnosti informační a komunikační technologie, vypracování postupů pro řešení porušení ochrany osobních údajů a vedení včasných konzultací s pověřencem pro ochranu osobních údajů a evropským inspektorem ochrany údajů k zajištění toho, aby u projektů bylo soukromí chráněno již od návrhu; žádá veřejného ochránce práv, aby nadále podával zprávy o provádění jednotlivých probíhajících opatření, včetně vytvoření vzoru pro posouzení dopadu na soukromí a ústředního rejstříku záznamů o úkonech zpracovávání údajů;

29.  uznává, že svobodný a otevřený software může mít pro veřejného ochránce práv přidanou hodnotu; zdůrazňuje zejména jeho význam pro zvyšování transparentnosti a skutečnost, že zamezuje závislosti na jednom poskytovateli; uznává rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a opravovat nedostatky; důrazně doporučuje, aby byl veškerý software vyvíjený pro tuto instituci zpřístupňován na základě svobodné a otevřené softwarové licence;

30.  zdůrazňuje, že je důležité upozorňovat občany Unie na možnost obrátit se v případě nesprávného úředního postupu na veřejného ochránce práv; bere na vědomí dlouhodobé úsilí veřejného ochránce práv o zvýšení viditelnosti úřadu prostřednictvím takových nástrojů, jako jsou nové internetové stránky spuštěné v roce 2018, které obsahují upravené rozhraní pro případné stížnosti a uživatelsky vstřícnou vyhledávací funkci; bere na vědomí nové video upozorňující na témata, jako je přístup k informacím, problémy s financováním Unie a transparentnost při lobování; konstatuje, že na twitterovém účtu veřejného ochránce práv došlo k 17% nárůstu odběratelů, na účtu LinkedIn se jejich počet zvýšil o 13 % a na Instagramu došlo k výraznému nárůstu odběratelů o 61 %; dále vybízí k používání svobodných otevřených platforem sociálních sítí s vlastním hostováním, které věnují zvláštní pozornost ochraně uživatelských dat;

31.  vybízí veřejného ochránce práv, aby pokročil s ucelenou politikou digitalizace svých služeb;

32.  vítá vytvoření pokynů pro používání sociálních sítí ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie a výměnu osvědčených postupů k řešení výzev, jimž orgány a instituce Unie čelí, pokud jde o rozsáhlejší využívání sociálních sítí a jejich vystavení těmto sítím;

33.  vybízí úřad veřejného ochránce práv, aby i nadále usiloval o snižování své environmentální stopy, například podporou digitalizace s cílem snížit spotřebu papíru, omezováním služebních cest díky podpoře používání videokonferenčního zařízení a vybízením k používání veřejné dopravy; žádá, aby rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2019 obsahovalo více informací o provádění těchto činností;

34.  zdůrazňuje opakovanou žádost Evropského parlamentu, aby byl revidován statut evropského veřejného ochránce práv s ohledem na nové skutečnosti a výzvy; konstatuje, že poslední revize proběhla v roce 2008 a že v únoru 2019 bylo konečně přijato usnesení o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv); konstatuje, že je na veřejném ochránci práv, aby přijal prováděcí ustanovení k tomuto nařízení; žádá veřejného ochránce práv, aby o těchto záležitostech informoval v příští výroční zprávě o činnosti;

35.  vítá skutečnost, že veřejný ochránce práv provedl šetření týkající se řešení „případů otáčivých dveří“ a přezkoumal, jakým způsobem 15 orgánů a institucí Unie (včetně Evropského parlamentu, Rady a Soudního dvora) zveřejňuje informace o případech, kdy jejich vedoucí pracovníci požádají o svolení přijmout externí zaměstnání, včetně prověření toho, jak často jsou tyto informace zveřejňovány a jaké je jich zaměření a obsah; konstatuje, že veřejný ochránce práv zjistil, že o významu přísných prováděcích pravidel v této oblasti existuje vysoká informovanost, přesto však vydal některé návrhy na zlepšení; vítá záměr veřejného ochránce práv uskutečnit v roce 2020 navazující šetření;

36.  blahopřeje veřejnému ochránci práv k zavedení nového interního zrychleného řízení pro řešení stížností týkajících se přístupu k dokumentům; bere na vědomí skutečnost, že v rámci nového systému jsou rozhodnutí o stížnostech přijímána třikrát rychleji než ve standardním řízení; žádá veřejného ochránce práv, aby s ostatními orgány a institucemi Unie sdílel výsledky svého hodnocení účinnosti tohoto nového postupu;

37.  vítá spolupráci veřejného ochránce práv s Evropským úřadem pro boj proti podvodům na případech, které byly předloženy oběma organizacím; bere na vědomí přímý kontaktní kanál, jenž pomáhá zabraňovat zdvojování šetření a který v roce 2018 přinesl první výsledky;

38.  vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec se všemi souvisejícími pravidly a postupy, rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi unijními orgány a institucemi; navrhuje, aby byly analyzovány možné formální činnosti podporující vytváření sítí v různých oblastech s cílem sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení.

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
PDF 152kWORD 56k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2019/2063(DEC))
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0058/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0029/2020),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2019/2063(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0029/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria má orgán příslušný k udělení absolutoria v úmyslu klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektor ochrany údajů“) za rozpočtový rok 2018 neshledal žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež se týkaly lidských zdrojů a zadávání zakázek;

2.  bere na vědomí skutečnost, že podle výroční zprávy o činnosti inspektora ochrany údajů prověřil Účetní dvůr jednu transakci z rozpočtového roku 2018 a toto prověření nevedlo k žádným připomínkám;

3.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018 v oblasti správních výdajů inspektora ochrany údajů nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné; bere na vědomí žádost Účetního dvora, aby byla znovu prováděna kontrola ex post, jež se nyní začala opět používat;

4.  jako všeobecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 („Správa“) výroční zprávy Účetního dvora má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce („Správa“) považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

5.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vybral vzorek 45 operací všech orgánů a institucí Unie z okruhu 5 „Správa“ víceletého finančního rámce; bere na vědomí, že tento vzorek byl vybrán tak, aby reprezentativně odrážel rozpětí výdajů v okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora jsou administrativní výdaje spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet vybraných operací „ostatních orgánů a institucí“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

6.  připomíná, že inspektor ochrany údajů není decentralizovaná agentura Unie, a domnívá se, že přestože jeho rozpočet představuje velmi malou část rozpočtu Unie, Účetní dvůr by měl řádně prověřovat legalitu a správnost jeho operací, neboť transparentnost má pro náležité fungování všech subjektů Unie zásadní význam; konstatuje, že na inspektora ochrany údajů se nevztahuje ani zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu Unie na rok 2018 ani zpráva za rok 2018 o agenturách a jiných subjektech Unie; zdůrazňuje však, že informace o výsledcích vnějších nezávislých auditů Účetního dvora by měly být veřejně dostupné všem orgánům a institucím Unie; vyzývá proto Účetní dvůr, aby své stanovisko přehodnotil a začal od příštího roku zprávy o auditu týkající se inspektora ochrany údajů zveřejňovat; žádá proto, aby Účetní dvůr vydával zvláštní výroční zprávy o činnosti a účetní závěrce tohoto významného subjektu Unie, který usiluje o zajištění toho, aby evropské orgány a instituce plně dodržovaly právo na ochranu soukromí a údajů;

7.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení inspektora ochrany údajů; konstatuje, že inspektor ochrany údajů jasně rozlišoval mezi tzv. „stávajícími“ a „novými“ činnostmi; bere na vědomí, že v souladu s jeho politikou úsporných opatření byly prostředky na stávající činnosti navýšeny o 1,54 %, přičemž v případě většiny rozpočtových položek nebyly zvýšeny vůbec; bere však na vědomí navýšení prostředků na nové činnosti, zejména kvůli zřízení nového subjektu Unie nazvaného Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a souvisejícím transakcím (EDPB zahájil činnost dne 25. května 2018);

8.  konstatuje, že v roce 2018 byl pro inspektora ochrany údajů vyčleněn rozpočet v celkové výši 14 449 068 EUR (ve srovnání s 11 324 735 EUR v roce 2017), tzn. že oproti roku 2017 byl zvýšen o 27,59 % (mezi lety 2016 a 2017 o 21,93 %); vítá, že do konce roku 2018 bylo 93,7 % veškerých prostředků přiděleno na závazky (ve srovnání s 89 % v roce 2017); se znepokojením shledává, že plnění rozpočtu z hlediska prostředků na platby dosáhlo 75,2 % (ve srovnání se 77% plněním v roce 2017) všech prostředků;

9.  připomíná, že je nutné sestavovat takové rozpočtové odhady, které zajistí efektivní plnění rozpočtu v nadcházejících letech; bere na vědomí, že existují záležitosti, které mají zásadní dopady, jako např. rozpočet inspektora ochrany údajů na odměny, který představuje více než 53 % prostředků, takže i mírná fluktuace zaměstnanců má výrazný dopad na celkovou míru plnění rozpočtu; uznává, že rozpočtové odhady vypracované pro nově vytvořený EDPB dosáhnou přesnosti až po několika letech provozu;

10.  se zájmem bere na vědomí, že inspektor ochrany údajů zahájil nové otevřené výběrové řízení, jehož cílem je vytvořit rezervoár vysoce kvalifikovaných odborníků na ochranu údajů, jenž by měl pokrýt jeho budoucí personální potřeby; v souvislosti s plánem přijímání nových zaměstnanců konstatuje, že inspektor ochrany údajů požadoval mírné navýšení stavu o šest pracovníků v rámci příprav na zřízení EDPB;

11.  shledává, že rok 2018 byl pro inspektora ochrany údajů mimořádně důležitý kvůli nařízení (EU) 2016/679(7) a směrnici (EU) 2016/680(8), které byly přijaty v roce 2016 v rámci modernizace pravidel ochrany údajů; konstatuje, že nové úkoly a povinnosti stanovené nařízením (EU) 2016/679 budou vyžadovat dodatečné zdroje; bere na vědomí, že inspektor ochrany údajů v roce 2018 zaměstnával 97 pracovníků (ve srovnání s 55 zaměstnanci v roce 2013); žádá však inspektora ochrany údajů, aby prověřil, zda by bylo možné zvýšit případnou efektivitu pouze díky reorganizaci a přerozdělení úkolů;

12.  konstatuje, že těmito novými právními předpisy byl ustaven EDPB, složený z orgánů pro ochranu údajů 28 členských států a inspektora ochrany údajů, aby zajistil jednotné uplatňování nařízení (EU) 2016/679 v celé Unii; shledává, že inspektor ochrany údajů na počátku roku 2018 investoval mnoho času a úsilí do podpory sekretariátu EDPB a jakožto řádný člen sboru i do plné účasti na jeho činnosti;

13.  konstatuje, že podle nových pravidel pro zpracování údajů zajišťují dodržování uvedených právních předpisů i orgány a instituce Unie, což se týká i řízení a správy jejich infrastruktur a systémů IT; bere na vědomí, že inspektor ochrany údajů rozšířil svůj soubor zvláštních pokynů a zahájil program ověřování toho, jak subjekty Unie dodržují daná pravidla;

14.  konstatuje, že je nutná větší transparentnost a spolupráce mezi evropskými orgány pro ochranu údajů; zdůrazňuje, že je důležité, aby inspektor ochrany údajů spolupracoval s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů v členských státech, má-li se zajistit účinný dohled a efektivní spolupráce při přípravě nového právního rámce; vyzývá inspektora ochrany údajů, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu o veškerých dosažených výsledcích;

15.  bere na vědomí, že inspektor ochrany údajů každoročně zveřejňuje údaje o své interinstitucionální spolupráci formou dohod uzavíraných mezi interními útvary v oblasti zdravotních, překladatelských/tlumočnických, stravovacích a vzdělávacích služeb či formou správních dohod v oblasti budov, logistických a bezpečnostních služeb nebo služeb IT; vítá dohodu o memorandu o porozumění mezi inspektorem ochrany údajů a EDPB (zejména v oblasti IT), jež novému subjektu Unie umožňuje využívat výsledků práce, kterou inspektor ochrany údajů odvedl v posledních letech;

16.  vítá úmysl inspektora ochrany údajů zavést (v rámci modernizace postupu pro zadávání zakázek) elektronické předávání dokumentů s cílem nahradit tištěné dokumenty elektronickými; znovu zdůrazňuje význam interinstitucionální spolupráce mezi inspektorem ochrany údajů a Komisí v oblasti zadávání zakázek, finančního řízení a lidských zdrojů; vítá dohodu meziútvarovou dohodu s generálním ředitelstvím Komise pro rozpočet a generálním ředitelstvím pro informatiku, která se týká nástrojů IT „ABAC” a „Sysper II”, jak bylo požadováno v poslední zprávě o udělení absolutoria; vybízí inspektora ochrany údajů, aby pokročil s ucelenou politikou digitalizace svých služeb;

17.  konstatuje, že první akční plán poradce pro etické otázky byl zcela splněn a že druhá zpráva počítá s přijetím několika opatření, např. s přezkumem kodexu chování dozorujících pracovníků a zaměstnanců, revizí rozhodnutí o externí činnosti a případným přistoupením k novému rejstříku transparentnosti pro orgány a instituce Unie; vybízí inspektora ochrany údajů, aby požadovaná opatření provedl co nejdříve; vítá osvětová školení pořádaná v souladu s etickým rámcem; žádá, aby v příští výroční zprávě o činnosti byly uvedeny podrobné informace o výsledcích etického rámce;

18.  vítá, že budou aktualizována interní pravidla pro whistleblowing přijatá v roce 2016, aby byla posílena ochrana oznamovatelů a oznámených osob; bere na vědomí existenci několika ochranných opatření, jako je posuzování rizik a omezení přístupu k souvisejícím spisům pouze v rozsahu nutném pro pochopení situace; vyzývá inspektora ochrany údajů, aby svého poradce pro etické otázky požádal, aby této otázce věnoval zvláštní pozornost při příštím školení uspořádaném pro všechny zaměstnance; s uspokojením konstatuje, že inspektor ochrany údajů dosud neřešil žádný případ whistleblowingu;

19.  znovu připomíná význam ochrany údajů v souvislosti s počítačovou bezpečností; vítá úsilí inspektora ochrany údajů poskytovat podporu orgánům a institucím Unie v otázkách, jak chránit osobní údaje v rámci opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti, jakým způsobem zajišťují komplexní systémy správy zabezpečení informací soulad s požadavky v oblasti ochrany údajů i kybernetické bezpečnosti a jak plnit oznamovací a informační povinnost v souvislosti s ochranou údajů v případě jejich zneužití; shledává, že inspektor ochrany údajů musí reagovat na skandální zneužití údajů z Facebooku společností Cambridge Analytica a na stále pádnější důkazy o protiprávním vměšování se do voleb; zdůrazňuje, že inspektor ochrany údajů musí bojovat proti možnému zneužití digitálních údajů;

20.  uznává, že svobodný a otevřený software může mít pro inspektora ochrany údajů přidanou hodnotu; zdůrazňuje zejména jeho význam pro zvyšování transparentnosti a skutečnost, že zamezuje závislosti na jednom prodejci; uznává rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a opravovat nedostatky; důrazně doporučuje, aby byl veškerý software vyvíjený pro Evropský parlament veřejně zpřístupňován na základě svobodné a otevřené softwarové licence;

21.  vítá, že inspektor ochrany údajů zveřejnil rozhodnutí o boji proti obtěžování na svých intranetových stránkách, kde se s ním mohou seznámit všichni zaměstnanci; oceňuje, že inspektor ochrany údajů v současnosti pracuje na revizi politiky proti obtěžování a na mandátu ke jmenování dalších důvěrných poradců; konstatuje, že v průzkumu provedeném v roce 2018 mezi zaměstnanci 69 % osob uvedlo, že jsou informováni o stávající politice boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; s potěšením konstatuje, že v roce 2018 byl zaškolen jeden důvěrný poradce;

22.  vítá, že na internetové stránce inspektora ochrany údajů jsou zveřejněna prohlášení o zájmech a životopisy dozorujících pracovníků; konstatuje, že tato prohlášení jsou ze své podstaty založena na vlastním uvážení a že inspektor ochrany údajů ani jeho poradce pro etické otázky nemají žádné vyšetřovací pravomoci ke kontrole pravdivosti a úplnosti uvedených údajů; vyzývá inspektora ochrany údajů, aby s ostatními orgány a institucemi Unie posoudil, jak by bylo možné tento systém zlepšit;

23.  vyzývá inspektora ochrany údajů, aby zaručil zveřejňování všech svých pokynů a postupů souvisejících s etickým rámcem na svých internetových stránkách a jejich pravidelnou aktualizaci; vyzývá inspektora ochrany údajů, aby nadále usiloval o zlepšování informací dostupných online z hlediska transparentnosti a veřejného dohledu;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že ve výroční zprávě o činnosti nebyly uvedeny podrobnější informace o konkrétních opatřeních ke zlepšení pracovního prostředí; s potěšením však konstatuje, že v roce 2018 byla přijata anebo prováděna příslušná rozhodnutí a politiky, jako např. zpráva o anketě mezi zaměstnanci, revidované rozhodnutí o práci na dálku a revidované rozhodnutí o mentorství; vyzývá inspektora ochrany údajů, aby v příští výroční zprávě o činnosti poskytl podrobnější informace;

25.  vítá iniciativu inspektora ochrany údajů z roku 2018 nabízet v budoucnu v rámci programu Blue Book pouze placené stáže; konstatuje, že tato změna při přijímání stážistů ze strany inspektora ochrany údajů byla provedena na doporučení veřejného ochránce práv k úpravě kritérií způsobilosti pro placené stáže; znovu opakuje, že je nutné zaručit stážistům ve všech orgánech a institucích Unie úhradu náležitého finančního příspěvku, aby nezesilovala diskriminace z ekonomických důvodů;

26.  se zájmem bere na vědomí, že mezi zaměstnanci inspektora ochrany údajů je zastoupeno 20 státních příslušností Unie (ve srovnání se 16 státními příslušníky Unie v roce 2017), a konstatuje, že pokud jde o genderovou vyváženost, 40 % zaměstnanců inspektora ochrany údajů tvořili muži (ve srovnání s 32 % v roce 2017) a 60 % ženy; oceňuje nepolevující úsilí inspektora ochrany údajů o dosažení rovnováhy s ohledem na to, že se jedná o malý subjekt se specifickými hlavními činnostmi;

27.  se zájmem si všímá, že inspektor ochrany údajů získal další čtyři kanceláře v budově MTS, kterou v současné době sdílí s evropským veřejným ochráncem práv; konstatuje, že stav zaměstnanců inspektora ochrany údajů, včetně sekretariátu EDPB, se má v roce 2020 dále rozrůst, což bude vyžadovat jeho rozšíření do celé budovy; podporuje žádost inspektora ochrany údajů v tomto ohledu a vyzývá jej, aby o všech souvisejících krocích a výsledcích informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu;

28.  vítá cílené iniciativy inspektora ochrany údajů ke snížení environmentální stopy této instituce; vybízí inspektora ochrany údajů k zavedení konkrétního akčního plánu ke snížení environmentální stopy jeho úřadu;

29.  vítá skutečnost, že v posledních letech výrazně nabyla na významu komunikační činnost inspektora ochrany údajů; oceňuje jeho úsilí o zlepšení dopadu jeho komunikace na internetu; všímá si, že byly uspořádány dvě důležité komunikační kampaně, jmenovitě mezinárodní konference v roce 2018 o diskusi o digitální etice se zapojením co nejširšího publika a komunikační kampaň o novém nařízení o ochraně údajů pro orgány a instituce Unie, která byla zahájena v prosinci 2018;

30.  připomíná, že inspektor ochrany údajů používá několik klíčových ukazatelů výkonnosti, které mu mají pomoci sledovat jeho práci a využívání jeho zdrojů; s uspokojením konstatuje, že inspektor ochrany údajů v roce 2018 splnil nebo překročil cíle stanovené ve většině klíčových ukazatelů výkonnosti (např. klíčový ukazatel výkonnosti č. 4 „míra zainteresovanosti zúčastněných stran“ stanovil 10 konzultací a provedeno jich bylo 13); shledává, že příslušné strategické cíle jsou plněny podle plánu a že není zapotřebí žádných opravných opatření; vybízí inspektora ochrany údajů, aby nepolevoval ve svém úsilí v tomto směru;

31.  vítá, že inspektor ochrany údajů uplatňuje téměř všech 16 standardů vnitřní kontroly, které jsou pravidelně sledovány, aby byly cíle plněny hospodárně, účinně a účelně; konstatuje, že oddělení interního auditu provedlo návazný audit o zbývajících neprovedených doporučeních, která byla vydána při přezkumu standardů vnitřní kontroly, a došel k závěru, že míra vnitřní kontroly je uspokojivá a účinná;

32.  bere na vědomí, že oddělení interního auditu provedlo průzkum, který se soustředil na tři hlavní oblasti – řízení inspektora ochrany údajů v souvislosti s EDPB, rámec pro zajišťování lidských zdrojů, rozpočtovou a finanční správu a logistickou podporu pro pomocné týmy EDPB a inspektora ochrany údajů –, které byly pečlivě prověřeny; konstatuje, že oddělení interního auditu vydalo závěrečnou zprávu, v níž jsou všechna doporučení pouze „náměty ke zvážení“, kterými se oddělení interního auditu nebude dále zabývat;

33.  bere na vědomí, že výdaje vynaložené na překlady činily 337 057,35 EUR (inspektor ochrany údajů) a 516 461,90 EUR (činnosti spojené s EDPB); konstatuje, že EDPB využívá kvótu pro bezplatné překlady prováděné generálním ředitelstvím Komise pro překlad; bere na vědomí, že potřeba častých překladů do všech úředních jazyků Unie a skutečnost, že se jedná o malý subjekt, znemožňují z hlediska nákladů a přínosů internalizaci překladatelských služeb;

34.  bere na vědomí, že služební cesty zaměstnanců jsou vkládány do integrovaného systému zpracovávání služebních cest a že zpráva ze služební cesty se nahrává jako podklad do výkazu výdajů; vítá, že výroční zpráva o činnosti uvádí údaje požadované v předchozí zprávě o udělení absolutoria, z nichž vyplývá, že během posledních čtyř let nedošlo k žádným výrazným změnám v počtu služebních cest a jejich nákladech;

35.  vítá, že inspektor ochrany údajů dodržuje osvědčené postupy a stanovil lhůtu pro odevzdání výroční zprávy o činnosti na 31. března roku následujícího po předmětném účetním období; vítá proto skutečnost, že inspektor ochrany údajů přijal svou výroční zprávu o činnosti před 26. březnem 2019, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria poskytl více času na důkladné prověření zprávy a řádné provedení postupu udělování absolutoria;

36.  vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec se všemi souvisejícími pravidly a postupy, rozšířená komunikační činnost a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá vysoký počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi unijními orgány a institucemi; navrhuje, aby byla analyzována možnost formálního vytváření sítí v různých oblastech, tak aby bylo možné sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení;

37.  zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného království z Evropské unie bude mít významný dopad na naplánovanou činnost inspektora ochrany údajů; vyzdvihuje význam urychleného vyjednání dohody o ochraně údajů se Spojeným královstvím.

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
PDF 158kWORD 57k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr (2019/2059(DEC))
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0031/2020),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr (2019/2059(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0031/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný pro udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje externí firma PricewaterhouseCoopers Sàrl, aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a zodpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na jím kontrolované subjekty; s uspokojením bere na vědomí, že zpráva externího auditora uvádí, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Účetního dvora k 31. prosinci 2018 a výsledků jeho operací, jeho peněžních toků a změn čistých aktiv za rozpočtový rok 2018;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že v roce 2018 činily celkové konečné prostředky Účetního dvora 146 469 000 EUR (ve srovnání s 141 240 000 EUR v roce 2017), což představuje celkové zvýšení oproti roku 2017 o 3,70 % (zvýšení cenové hladiny v Lucembursku se odhaduje na 1,9 %); konstatuje, že do konce roku 2018 bylo přiděleno na závazky 96,21 % veškerých prostředků (ve srovnání s 97,73 % v roce 2017 a 99 % v roce 2016) a že v roce 2018 bylo vyplaceno 94,73 % veškerých prostředků (ve srovnání s 94,27 % v roce 2017 a 93,29 % v roce 2016);

3.  zdůrazňuje, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní povahy a že se vztahuje na výdaje na osoby pracující v tomto orgánu (hlava 1), nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje (hlava 2); je znepokojen neustálým nadhodnocováním rozpočtu v hlavě 2 s mírou přidělování na závazky ve výši 59,13 % (ve srovnání s 57,13 % v roce 2017) a mírou vyplácení ve výši 55,11 % (ve srovnání s 55,75 % v roce 2017);

4.  konstatuje, že závazky přenesené do roku 2019 činily 6 068 597 EUR, tj. 4,1 % rozpočtu na rok 2018 (ve srovnání s 7 908 250 EUR přenesenými do roku 2018, tj. 5,5 % rozpočtu na rok 2017), konstatuje, že hlavním bodem, který přispěl k tomuto přenosu, byla částka 4 310 280 EUR přenesená v kapitole 21 (Zpracování údajů, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) u projektů IT, které na konci roku 2018 stále ještě probíhaly;

5.  jako obecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem; požaduje, aby auditní činnost týkající se kapitoly 10 měla širší záběr, aby poskytla přehled o nedostatcích u správních výdajů v každé instituci;

6.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr celkově v posledních letech řádně uplatňuje rozpočtovou kázeň tak, aby byly jeho správní náklady stabilní, aniž by to mělo negativní dopad na jeho hlavní činnost; konstatuje, že na rok 2018 nebyla požadována žádná další pracovní místa, a tudíž že plán pracovních míst Účetního dvora zahrnoval stejně jako v roce 2017 celkem 853 schválených pracovních míst;

7.  vítá snahy Účetního dvora zveřejnit svou výroční zprávu o činnosti do 5. května následujícího roku a schválit svou konečnou účetní závěrku do 31. května; souhlasí s tím, že Účetní dvůr musí mít nezbytný čas na provedení svých auditů (jak je uvedeno v jeho výroční zprávě o plnění rozpočtu Unie); navrhuje však, aby Účetní dvůr tuto otázku dále projednal s Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu a dalšími příslušnými aktéry, aby lépe posoudil časový rámec pro postup udělování absolutoria;

8.  vítá zahrnutí tabulky ve výroční zprávě o činnosti, v níž jsou uvedeny jednotlivé meziútvarové dohody podepsané s Komisí a jinými orgány v oblasti jako jsou lidské zdroje, překlady a infrastruktura a jejich rozpočtový dopad; se znepokojením bere na vědomí, že dohoda o službách týkající se výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků a na správu služebních cest se v roce 2018 v důsledku nové smlouvy zvýšila na 325 000 EUR (ve srovnání se 180 000 EUR v roce 2017); znovu zdůrazňuje význam interinstitucionální spolupráce;

9.  oceňuje snahy Účetního dvora o co nejefektivnější využívání služebních vozidel; bere na vědomí, že v rámci spolupráce se Soudním dvorem podepsal Účetní dvůr čtyřletou interinstitucionální smlouvu o pronájmu těchto vozidel, jejímž výsledkem jsou lepší ceny za pronájem a zavedení environmentálních kritérií;

10.  bere na vědomí, že Účetní dvůr se rozhodl změnit pravidla pro používání služebních vozidel a že podle nových pravidel mohou členové a generální tajemník služební vozidla používat i k jiným cestám než k těm uskutečněným při plnění služebních povinností za paušální příspěvek 100 EUR měsíčně plus určité náklady a poplatky; konstatuje, že v porovnání se situací za stávajících pravidel očekává Účetní dvůr značné úspory; konstatuje, že tato nová pravidla platí od 1. ledna 2020; je toho názoru, že by za žádných okolností nemělo docházet k používání služebních vozidel pro soukromé účely; domnívá se, že tyto praktiky mohou poškodit pověst Účetního dvora a orgánů Unie obecně; žádá proto Účetní dvůr, aby toto téma znovu zvážil a informoval Evropský parlament;

11.  bere na vědomí, že Účetní dvůr přijal nový soubor klíčových ukazatelů výkonnosti na období 2018–2020, který sestává z klíčových ukazatelů výkonnosti, jež poskytují široký přehled šíření, dopadu a vnímání jeho činnosti; bere na vědomí, že mezi tyto klíčové ukazatele výkonnosti patří vystoupení Účetního dvora v Evropském parlamentu, Radě a vnitrostátních parlamentech a počet zvláštních zpráv, které byly zveřejněny (ne jen přijaty); vítá jasné zlepšení efektivity práce Účetního dvora vzhledem k tomu, že počet zvláštních zpráv se od roku 2008 zvýšil o 25 % a navíc se v roce 2017 zvýšil počet jeho vystoupení v Evropském parlamentu o 47 %, v Radě o 39 % a ve vnitrostátních parlamentech o 164 %; vyzývá Účetní dvůr, aby zvážil, že mezi své klíčové ukazatele výkonnosti zařadí přidanou hodnotu auditu, a aby pravidelně informoval o provádění jeho doporučení;

12.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr zaznamenal velký nárůst zájmu sdělovacích prostředků, zejména o jeho zvláštní zprávy; vítá skutečnost, že Účetní dvůr bude i nadále propagovat své publikace na sociálních médiích; se zájmem bere na vědomí, že většina publikací Účetního dvora je k dispozici na jeho internetových stránkách pod odkazem „hledat v publikacích“; konstatuje, že zprávami, které v roce 2018 vyvolaly největší zájem sdělovacích prostředků, byly zvláštní zpráva o vysokorychlostní železnici v Evropě, o provozní efektivnosti krizového řízení Evropské centrální banky pro řešení krizí bank a o nástroji pro uprchlíky v Turecku; vítá strategii Účetního dvora pro digitální komunikaci, v rámci níž spolupracuje s neinstitucionálními partnery, jako jsou think tanky, nevládní organizace, průmyslová sdružení a akademické subjekty (kteří mohou působit jako multiplikátoři zpráv Účetního dvora); dále vybízí k používání svobodných otevřených platforem sociálních sítí s vlastním hostováním, které věnují zvláštní pozornost ochraně údajů uživatelů;

13.  s uspokojením konstatuje, že celkové zpravodajství v médiích, (včetně sociálních) se v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 téměř ztrojnásobilo (vzrostlo z přibližně 15 500 online článků a zmínek v sociálních médiích na více než 44 000); konstatuje, že v roce 2018 zaznamenaly příspěvky v sociálních médiích o publikacích Účetního dvora z jeho oficiálních účtů asi 11 milionů zhlédnutí (což je téměř 18krát více než v roce 2017); konstatuje, že v roce 2018 bylo k dispozici více než 11 000 online článků o zvláštních zprávách Účetního dvora (ve srovnání s 1 500 online články v roce 2013);

14.  bere na vědomí, že bylo zveřejněno 35 zvláštních zpráv (ve srovnání s 28 v roce 2017), 9 publikací vypracovaných na základě přezkumu (ve srovnání se 2 v roce 2017) a 10 stanovisek (ve srovnání s 5 v roce 2017); vítá úsilí Účetního dvora, který se v souladu s finančním nařízením snaží obecně vypracovávat své zvláštní zprávy do 13 měsíců, přičemž bere na vědomí, že průměrná doba na vypracování zvláštních zpráv zveřejněných v roce 2018 byla 15,2 měsíců; zdůrazňuje však, že v případě 15 z celkových 35 zvláštních zpráv (43 %) trvalo vypracování méně než 13 měsíců (ve srovnání s 29 % v roce 2017);

15.  se znepokojením poukazuje na to, že Účetní dvůr kontroloval u všech orgánů a institucí Unie vzorek 45 operací spadajících do okruhu 5 víceletého finančního rámce „Správa“ (ve srovnání s 55 operacemi v roce 2017 a 100 v roce 2016); bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %; žádá Účetní dvůr, aby zvážil předložení nezávislé výroční zprávy o orgánech a institucích Unie (jak to již činí v případě agentur Unie), a žádá Účetní dvůr, aby Evropský parlament o tom pravidelně informoval;

16.  s uspokojením bere na vědomí, že kapitola o transparentnosti na internetových stránkách Účetního dvora obsahuje harmonogram jeho schůzí a tabulku pracovních cest jeho členů (s uvedením data, místa, účelu a nákladů) a odkazů na související dokumenty a jiné portály zaměřené na transparentnost;

17.  upozorňuje na zavedení prezenční listiny k zaznamenávání přítomnosti členů na schůzích Účetního dvora, jeho senátů a výborů (která je účinná od 1. ledna 2019); žádá Účetní dvůr, aby o těchto záležitostech informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu ve své příští výroční zprávě o činnosti;

18.  žádá Účetní dvůr, aby vytvořil postupy pro vedení registru roční dovolené členů, jejich nemocenské dovolené a nepřítomnosti na pracovišti z jiného důvodu a zajistil tak, že volno vybírané členy bude řádně zaznamenáváno; zdůrazňuje, že současná praxe by mohla oslabit důvěru občanů a institucí Unie v Účetní dvůr;

19.  se zájmem bere na vědomí, že Účetní dvůr shromažďuje informace o pracovních cestách členů pro pracovní účely, aby posoudil, zda plánovaná činnost odpovídá oblasti zájmu Účetního dvora; vítá skutečnost, že členové poskytují jména a pracovní pozice osob, s nimiž se mají sejít, obecný popis témat, která budou probírat, a případně i pozvánku obsahující nezbytné údaje, aby se omezilo riziko možného zneužití;

20.  konstatuje, že rozhodnutí, které upřesňuje pravidla upravující pracovní cesty členů, vstoupilo v platnost dne 1. února 2018; konstatuje, že toto rozhodnutí stanoví zejména informace, které musí být sděleny při žádosti o cestovní příkaz;

21.  bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr se v rámci svého systému vnitřní kontroly rozhodl od února 2018 přenést na generálního tajemníka pravomoci schvalující osoby, pokud jde o účty týkající se výdajů na pracovní cesty a reprezentaci členů; konstatuje, že tyto výdaje nyní podléhají systému obecné kontroly ze strany útvarů generálního sekretariátu, který zahrnuje řízení rizik a kontroly ex ante a ex post a jsou rovněž zahrnuty do každoročního prohlášení pověřených a dále pověřených schvalujících osob; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že muselo dojít ke konkrétní kritické situaci, aby Účetní dvůr přijal opatření v této věci;

22.  bere na vědomí, že útvar interního auditu přezkoumal výroční kontrolní zprávy a prohlášení dále pověřených schvalujících osob za rok 2018, aby posoudil spolehlivost poskytnutých informací; bere na vědomí, že generální tajemník si vyžádal kontrolní zprávy ze všech ředitelství; konstatuje, že útvar interního auditu potvrdil spolehlivou kvalitu kontrol ex ante a ex post vykonaných těmito útvary a že informace obsažené v kontrolních zprávách jsou celkově spolehlivé;

23.  bere na vědomí rozhodnutí Účetního dvora v souvislosti s obdobím 2012–2018 provést interní audit výdajů na pracovní cesty a používání služebních vozidel (který byl dokončen v červenci 2019); konstatuje, že tato zpráva o auditu dospěla k závěru, že naprostá většina náhodně vybraných operací zkoumaných útvarem interního auditu byla v souladu s platnými pravidly a postupy; odsuzuje skutečnost, že zpráva také dospěla k závěru, že před provedením reforem v letech 2017–2018 vykazovaly řídicí a kontrolní systémy Účetního dvora určité nedostatky; dále konstatuje, že zpráva dospěla k závěru, že reformy provedené v letech 2017–2018 tyto nedostatky kontrolních systémů účinně napravily a že aktuálně používané řídicí a kontrolní systémy jsou celkově spolehlivé;

24.  konstatuje, že na základě této zprávy o interním auditu nebyly zjištěny žádné náznaky zneužití postavení ze strany členů nebo bývalých členů; konstatuje, že na tuto zprávu o auditu nenavazovalo žádné další interní šetření;

25.  bere na vědomí, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) předal lucemburským soudním orgánům svou zprávu týkající se jednoho bývalého člena; konstatuje, že tento bývalý člen byl zbaven imunity; konstatuje, že Účetní dvůr získal od tohoto bývalého člena zpět částku 153 407,58 EUR;

26.  konstatuje, že OLAF zahájil v roce 2016 vyšetřování ve věci možného zneužití cestovních výdajů a výdajů na pobyt stávajícím členem Účetního dvora (týkající se doby, kdy byl poslancem Evropského parlamentu); konstatuje, že OLAF tento případ uzavřel v září 2019 a vydal doporučení Evropskému parlamentu, aby požadoval vrácení 11 243 EUR; konstatuje, že v této souvislosti nebyla vydána žádná doporučení k přijetí disciplinárních nebo soudních opatření a žádná doporučení nebyla adresována Účetnímu dvoru;

27.  vítá skutečnost, že členové Účetního dvora podléhají kodexu chování, který upravuje jejich nezávislost, nestrannost, integritu, loajalitu, kolegialitu, zachování důvěrnosti, odpovědnost a povinnosti po opuštění funkce; vítá skutečnost, že Účetní dvůr zveřejňuje prohlášení o zájmech (prohlášení o finančních zájmech a mimopracovních činnostech) a životopisy svých členů na internetových stránkách, takže Účetní dvůr podléhá veřejné kontrole, jako ostatní orgány a instituce Unie;

28.  je znepokojen tím, že tato prohlášení o zájmech jsou ze své podstaty založena na vlastním uvážení a že s ohledem na stávající právní rámec nemá Účetní dvůr ani jeho etický výbor žádné vyšetřovací pravomoci k zajištění pravdivosti a úplnosti uvedených údajů; žádá Účetní dvůr, aby zajistil, aby členové místo prohlášení o neexistenci střetu zájmů předkládali prohlášení o zájmech; zdůrazňuje, že je třeba posílit současné postupy, včetně postupů etického výboru, a zajistit tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů; žádá Účetní dvůr, aby jej informoval o dosaženém pokroku;

29.  vítá zveřejnění etických pokynů Účetního dvora, které platí pro všechny jeho členy a zaměstnance; vítá diskusi etického výboru o veškerých záležitostech etické povahy, které považuje za relevantní, např. posuzování mimopracovní činnosti členů Účetního dvora; bere na vědomí jmenování etických poradců z řad zaměstnanců Účetního dvora s cílem zajistit, aby měl každý zaměstnanec právo a příležitost požádat o důvěrnou a nestrannou radu v citlivých záležitostech, jako jsou reálné střety zájmů, přijímání darů a způsob poskytování informací v případě závažných nedostatků (whistleblowing) atd.;

30.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr poskytuje všem zaměstnancům zvláštní školení zaměřené na veřejnou etiku, které je povinné pro všechny nové zaměstnance a zahrnuje část týkající se whistleblowingu (včetně toho, jak postupovat a jaká mají zaměstnanci práva); vítá skutečnost, že v interních pokynech ohledně „často kladených dotazů v etických záležitostech“ je uvedena řada příkladů, aby se usnadnilo rozpoznání potenciálních střetů zájmů; vyzývá Účetní dvůr, aby dále zvýšil úsilí a zlepšil informační, komunikační a monitorovací činnosti;

31.  zdůrazňuje skutečnost, že etický rámec by měl sestávat z pravidel pro předcházení a rozpoznávání možných střetů zájmů a vyhýbání se jim; konstatuje, že etický rámec Účetního dvora přezkoumali odborníci z nejvyšších kontrolních orgánů v Polsku a Chorvatsku; bere na vědomí závěrečnou zprávu z tohoto přezkumu; vyzývá Účetní dvůr, aby Parlament informoval o případných navazujících opatřeních, o kterých bude na základě výsledku tohoto přezkumu rozhodnuto;

32.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr vytvořil podmínky pro whistleblowing, které zajišťují odpovídající ochranu oznamovatelů, a že zveřejnil související jednací řád; konstatuje, že existuje online kontaktní formulář k ohlášení závažných nesrovnalostí; vítá uvedení odkazu na jeho domovských internetových stránkách pro ohlašování podvodů úřadu OLAF;

33.  bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr dále pořádá školení a prezentace pro vedoucí pracovníky, nové zaměstnance a zaměstnance v oblasti lidských zdrojů za účelem zvýšení povědomí o obtěžování a šikaně v pracovním prostředí; dále konstatuje, že kontaktní osoby pro boj proti obtěžování a šikaně absolvují každoročně příslušná školení; konstatuje, že Účetní dvůr zlepšil v roce 2017 svá pravidla proti obtěžování, jejichž cílem je předcházet případům obtěžování, zachovat si uspokojivé pracovní prostředí a usnadnit přístup ke smírnému řešení osobních sporů;

34.  vítá snahy Účetního dvora o zajištění dobrých pracovních podmínek zaměstnanců, např. flexibilní pracovní doby a práce z domova, prezentací o rovných příležitostech a bezplatného přístupu k psychologům; konstatuje však, že v roce 2018 se vyskytly tři případy vyhoření; žádá proto Účetní dvůr, aby posoudil, zda je pracovní zátěž rozdělena přiměřeně mezi jednotlivými týmy a zaměstnanci;

35.  bere na vědomí, že v roce 2018 byla podána jedna formální stížnost na obtěžování a že bylo zjištěno sexuální obtěžování; bere na vědomí, že celý postup (který skončil uložením preventivních a disciplinárních opatření) trval pět měsíců od okamžiku podání stížnosti;

36.  zdůrazňuje skutečnost, že (jak je uvedeno v čl, 16 třetím pododstavci služebního řádu týkajícím se profesních činností vysokých úředníků po odchodu ze služby) Účetní dvůr zveřejňuje související informace o profesních činnostech svých vysokých úředníků; bere rovněž na vědomí zveřejnění souvisejících pravidel na jeho internetových stránkách;

37.  bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr a OLAF úzce spolupracují při ochraně finančních zájmů Unie; dále bere na vědomí, že v roce 2018 informoval Účetní dvůr o devíti případech podezření na spáchání podvodu odhalených v rámci jeho auditů (v porovnání s 13 v roce 2017); blahopřeje Účetnímu dvoru k tomu, že probíhající jednání vedla v květnu 2019 k podepsání ujednání o administrativní spolupráci mezi ním a úřadem OLAF s cílem usnadnit jejich praktické pracovní vztahy, zejména pokud jde o předávání případů podezření na spáchání podvodu, a pořádat akce ve společném zájmu, např. školení, semináře nebo výměny zaměstnanců;

38.  vyjadřuje politování nad tím, že opatření Účetního dvora v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2017 poskytla pouze omezené odpovědi na připomínky Parlamentu; zdůrazňuje, že navazující opatření jsou pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu nezbytná k určení toho, zda Účetní dvůr provedl doporučení Evropského parlamentu; vyzývá Účetní dvůr, aby do své příští zprávy o navazujících opatřeních zařadil všechny nezbytné odpovědi a podrobnější vysvětlení týkající se provádění doporučení Evropského parlamentu;

39.  bere na vědomí, že vystoupení Spojeného království z Unie nebude mít na strukturu a lidské zdroje Účetního dvora větší dopad; bere na vědomí, že Účetní dvůr se zavázal využít svou diskreční pravomoc v souladu s článkem 49 služebního řádu a nepropouštět úředníky pouze z toho důvodu, že již nejsou státními příslušníky členského státu; konstatuje, že pokud jde o dočasné a smluvní zaměstnance, má Účetní dvůr ze zákona povinnost přezkoumat každý případ jednotlivě a povolit výjimky, je-li to odůvodněno služebním zájmem; vítá skutečnost, že Účetní dvůr se zavázal, že možnost povolovat výjimky bude využívat otevřeným a transparentním způsobem; bere na vědomí, že posouzení Účetního dvora bude vycházet výhradně ze služebního zájmu;

40.  podtrhuje závazek Účetního dvora zlepšit genderovou vyváženost na všech úrovních managementu; bere na vědomí, že 45 % jeho auditorů a administrátorů jsou ženy, což znamená téměř stejný poměr žen a mužů; bere na vědomí, že mezi vedoucími pracovníky je 38 % žen (24) a že z deseti ředitelů jsou tři ženy; vyzývá Účetní dvůr, aby nadále prosazoval vyvážené zastoupení žen a mužů, zejména ve vedoucích pozicích a na pozicích vyššího managementu; vítá skutečnost, že podíl žen ve vedoucích pozicích v auditních senátech se zvýšil ze 7 % v roce 2015 na téměř 24 % na konci roku 2018 (ve srovnání s 20 % v roce 2017); bere na vědomí, že politika Účetního dvora pro rovné příležitosti na období 2018–2020 (schválená v únoru 2018) se zabývá i otázkami věku a zdravotního postižení;

41.  opakuje, že pouze šest z celkem 28 členů Účetního dvora jsou ženy (ve srovnání se čtyřmi v roce 2016); zdůrazňuje genderovou nevyváženost mezi členy; připomíná, že členské státy by měly aktivněji podporovat ženy, aby se hlásily na tento typ pozic; opakuje, že Rada by během postupu jmenování měla vždy navrhnout alespoň dva kandidáty – jednu ženu a jednoho muže;

42.  konstatuje, že nárůst pracovní zátěže v překladech byl vykompenzován úsporami z důvodu vyšší efektivity díky racionalizaci interních postupů Účetního dvora, např. centralizaci přípravy a následného zpracování překladů; konstatuje, že to umožnilo značné snížení nákladů na stránku (více než 10 % ve srovnání s rokem 2017);

43.  vítá opět spolupráci Účetního dvora s dalšími veřejnými institucemi a zúčastněnými stranami; s uspokojením bere na vědomí spolupráci mezi vedoucími nejvyšších kontrolních úřadů a přijímání společného pracovního plánu od roku 2018; mimoto podporuje partnerství, do kterých Účetní dvůr vstoupil s různými univerzitami v rámci své politiky rozšířit záběr svého školení; žádá Účetní dvůr, aby rozšířil své kontakty na další univerzity, a zajistil tak budoucí spolupráci, která je rozmanitá a zachovává zeměpisnou vyváženost;

44.  vítá skutečnost, že prostory pro archivování v budově K2 se díky stále větší digitalizaci staly zbytečnými; bere na vědomí, že tyto prostory budou přeměněny na nové prostory pro spolupráci nebo duševní pohodu a že náklady budou pokryty ze zbývajícího rozpočtu na projekt výstavby budovy K3 dokončené před několika lety; konstatuje, že úroveň pohodlí v budově K1 je stále výrazně nižší než v ostatních budovách v rámci komplexu; bere na vědomí závěry studie doporučující úpravy, které by vedly k rozsáhlým investicím; bere na vědomí, že se stále zvažují alternativy (i ve spolupráci s lucemburskými orgány) s cílem nalézt nejefektivnější řešení pro budoucnost budovy K1 (včetně spolupráce s lucemburskými orgány); žádá Účetní dvůr, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu o případných řešeních (včetně rozpočtových odhadů);

45.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr vypracoval komplexní program pro životní prostředí s cílem řešit různá témata identifikovaná v jeho environmentální analýze a omezit svůj dopad na životní prostředí; oceňuje, že Účetní dvůr dokázal v letech 2014–2018 snížit svou spotřebu energie o 11,5 %, spotřebu vody v letech 2016–2018 o 21,1 % a spotřebu papíru v letech 2014–2018 o 50,8 %;

46.  podporuje snahy Účetního dvora o zlepšení ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti prostřednictvím přijetí tříletého akčního plánu pro kybernetickou bezpečnost v polovině roku 2018 s celou řadou opatření, která omezí zjištěná rizika; s uspokojením bere na vědomí spolupráci Účetního dvora se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU) při provádění některých kontrol uvedených v plánu;

47.  je si vědom přidané hodnoty, kterou může Účetnímu dvoru poskytnout svobodný a otevřený software; zdůrazňuje zejména význam takového softwaru pro zvyšování transparentnosti a skutečnost, že zamezuje závislosti na jednom prodejci; uznává rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a opravovat nedostatky; důrazně doporučuje, aby byl veškerý software vyvinutý pro Účetní dvůr veřejně zpřístupněn na základě svobodné a otevřené softwarové licence;

48.  vyzdvihuje veškerou práci Účetního dvora, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec (se všemi souvisejícími pravidly a postupy), rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi orgány a institucemi Unie; navrhuje, aby byla analyzována možnost formálního vytváření sítí v různých oblastech, tak aby bylo možné sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení.

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
PDF 163kWORD 56k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (2019/2072(DEC))
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

1.  uděluje absolutorium řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(12), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (2019/2072(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0035/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 činil 47 142 100 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 4,63 %; vzhledem k tomu, že 91,48 % rozpočtu střediska pochází z přímých příspěvků orgánů, institucí a agentur(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 94,94 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,82 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 87,94 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 2,53 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že středisko používá ukazatele vstupů a výstupů jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování svých výsledků a několik ukazatelů ke zlepšování svého rozpočtového řízení; poukazuje na to revidované předběžné hodnocení programů a činností střediska a probíhající následné hodnocení; vybízí středisko, aby dále vyvíjelo klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování výsledků a dopadu svých činností s cílem získat kvalitativní informace ve věci poskytování více přidané hodnoty vzhledem k výstupům střediska a zlepšování svého obchodního modelu;

3.  s uspokojením bere na vědomí, že středisko v roce 2018 významně pokročilo s používáním překladových technologií a že v úzké spolupráci se partnerským generálním ředitelstvím Komise do svých pracovních postupů úspěšně začlenilo strojový překlad a Euramis;

4.  dále bere na vědomí, že v roce 2018 byla veřejnosti zpřístupněna nejnovější verze největší terminologické databáze na světě, Interaktivní terminologie pro Evropu (IATE), kterou středisko vyvíjí a spravuje jménem svých institucionálních partnerů;

5.  vítá skutečnost, že středisko provedlo dva kroky ke sdílení zdrojů s dalšími agenturami u překrývajících se úkolů, a to prostřednictvím sítě agentur EU: vytvořilo katalog sdílených služeb, který obsahuje výčet všech služeb, které by mohly agentury sdílet, a zřídilo společný portál pro veřejné zakázky, na kterém agentury Unie sdílejí své plány zadávání zakázek; důrazně středisko vybízí, aby aktivně hledalo další možnosti širší spolupráce se všemi agenturami Unie, zejména vzhledem ke své strategicky výhodné poloze v Lucemburku, kde má sídlo mnoho dalších agentur Unie;

6.  vybízí středisko, aby provedlo doporučení Účetního dvora;

7.  vítá pokrok při externím hodnocení obchodního modelu střediska, které proběhlo v roce 2017; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledku závěrečného hodnocení;

8.  s uznáním bere na vědomí dlouhodobý dopad struktury účtování cen zavedené v roce 2017 pro překlad dokumentů, která klientům střediska umožnila dosáhnout v roce 2018 úspor ve výši 4,4 milionu EUR, a zdůrazňuje jeho pozitivní účinky;

9.  naléhavě vyzývá středisko, aby přijalo udržitelný operační model v souladu s plánem restrukturalizace připraveným na základě externí „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto poskytovatele sdílených jazykových služeb pro agentury a instituce EU“; vybízí středisko, aby v plné míře uskutečnilo tyto kroky, které by pomohly přizpůsobit nový operační model technologickému pokroku, jehož příkladem jsou projekty překladů webu a rozpoznávání řeči;

10.  se znepokojením konstatuje, že středisko nedokončilo plán boje proti podvodům, který měl být proveden do konce roku 2018, nicméně v roce 2018 činila míra jeho plnění 66 %; naléhavě středisko vyzývá, aby provádění plánu urychlilo;

11.  je spokojen s úsilím střediska o rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců v oblastech kvality a projektového řízení: vyškoleno bylo 86,8 % klíčových zaměstnanců, což přesahuje cíl stanovený pro rok 2018;

12.  bere na vědomí, že středisko splnilo svůj závazek, že institucím Unie zpřístupní do konce roku 2018 novou verzi databáze IATE, k čemuž došlo v listopadu 2018; konstatuje, že v únoru 2019 středisko zveřejnilo interinstitucionální verzi IATE;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že ke dnu 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 94,82 %, přičemž bylo jmenováno 50 úředníků a 133 dočasných pracovníků z celkového počtu 55 úředníků a 138 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 195 schválenými pozicemi v roce 2017); konstatuje, že kromě toho v roce 2018 pracovalo ve středisku také 23 smluvních zaměstnanců;

14.  s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2018 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů na pozicích vedoucích pracovníků (tři muži a dvě ženy) i ve správní radě (32 mužů a 27 žen);

15.  vybízí středisko, aby vypracovalo dlouhodobý rámec politiky lidských zdrojů, který se bude zabývat rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců, celoživotním poradenstvím a profesním rozvojem, vyváženým zastoupením žen a mužů, prací na dálku, nediskriminací, zeměpisnou rovnováhou a náborem a integrací osob se zdravotním postižením;

Zadávání zakázek

16.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora zavedla agentura v roce 2018 elektronickou fakturaci, avšak dosud nezprovoznila nástroj pro elektronické zadávání zakázek a nástroj pro elektronické podání používaný Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); vyzývá středisko, aby zavedlo veškeré nezbytné nástroje pro zadávací řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  bere na vědomí, že se středisko rozhodlo, že vzhledem k problémům s řízením, které souvisejí s velikostí jeho správní rady (přibližně 130 členů a náhradníků), bude zveřejňovat pouze prohlášení o zájmech bez životopisů; bere na vědomí, že na internetové stránce střediska je zveřejněno prohlášení o zájmech a životopis ředitele; konstatuje, že vzhledem k povaze své činnosti se středisko domnívá, že riziko spojené se střety zájmů je velmi nízké;

18.  se znepokojením konstatuje, že i když není středisko financováno poplatky, je závislé na příjmech získávaných od klientů, kteří jsou zastoupeni ve správní radě, a že proto hrozí riziko střetů zájmů při stanovování cen za produkty střediska, které by se dalo vyřešit tím, že by tyto poplatky vybírala jménem klientů střediska Komise, a středisko by tak dostalo do situace, kdy by bylo plně financováno z rozpočtu Unie; bere na vědomí vyjádření střediska, že financování z rozpočtu Unie by vyžadovalo dohodu mezi Komisí a rozpočtovým orgánem; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o opatřeních přijatých ke zmírnění tohoto rizika;

Další připomínky

19.  vítá, že v roce 2018 byla spuštěna nová verze databáze IATE, která měla středisko více zviditelnit a zvýšit jeho přítomnost na internetu; vyzývá středisko, aby se i v budoucnu zaměřilo na šíření výsledků své práce mezi veřejností a aby s veřejností komunikovalo prostřednictvím sociálních sítí a dalších sdělovacích prostředků;

20.  vybízí středisko, aby pokračovalo v digitalizaci svých služeb;

21.  lituje toho, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se dne 26. dubna 2018 rozhodl ukončit dohodu o poskytování překladatelských služeb, kterou se střediskem uzavřel, a to i přesto, že má právní povinnost využívat služeb střediska, kterou stanoví článek 148 nařízení (EU) 2017/1001(17), kterým byl úřad EUIPO zřízen; konstatuje, že středisko dne 6. července 2018 podalo žalobu k Tribunálu a že ústní část řízení skončila dne 4. června 2019; konstatuje, že dne 7. prosince 2018 bylo podepsáno nové ujednání mezi střediskem a EUIPO, a to pouze na dva roky; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovalo o vývoji tohoto soudního řízení;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(18) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(11) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(12) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(13) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(14) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(15) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 16.
(16) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 18.
(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1).
(18) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
PDF 170kWORD 55k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada (2019/2057(DEC))
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0038/2020),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada (2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se sponzorování předsednictví v Radě Evropské unie,

–  s ohledem na zvláštní zprávu evropské veřejné ochránkyně práv, která navazuje na strategické šetření OI/2/2017/TE týkající se transparentnosti legislativního procesu v Radě,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2019 o strategickém šetření evropské veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU(7),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0038/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný pro udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2018 neshledal u Evropské rady a Rady žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby Rady za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018 v oblasti správních výdajů nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

3.  jako všeobecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vybral vzorek 45 operací všech orgánů a institucí Unie z okruhu 5 „Správa“ víceletého finančního rámce; bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora jsou správní výdaje spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet vybraných operací „ostatních orgánů a institucí“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že o požadavku, aby byl rozpočet Evropské rady a Rady rozdělen tak, aby měl každý orgán svůj rozpočet, který vyslovil Parlament ve svých předchozích usneseních o udělení absolutoria, se ani nejednalo; vyzývá Radu k rozdělení rozpočtu tímto způsobem s cílem zvýšit transparentnost a zlepšit odpovědnost a efektivitu výdajů obou orgánů;

6.  bere na vědomí, že v roce 2018 činil celkový rozpočet Rady 572 854 377 EUR (ve srovnání s 561 576 000 EUR v roce 2017), přičemž úhrnná míra plnění dosáhla 91,9 % (oproti 93,8 % v roce 2017); bere na vědomí zvýšení rozpočtu o 11,3 milionu EUR, což odpovídá 2,0 % (ve srovnání s 3,0 % v roce 2017 a 0,6 % v roce 2016);

7.  vítá celkové obezřetné a řádné finanční řízení Rady; všímá si, že mezi lety 2010 a 2018 se rozpočet Rady snížil o 9,63 % (634 milionů EUR v roce 2010 oproti 573 milionům EUR v roce 2018);

8.  konstatuje, že prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 činily celkem 56 599 584 EUR, což odpovídá 10,7 % (ve srovnání s 60 576 175 EUR v roce 2017, což odpovídá 11,5 %), a že tyto prostředky pocházejí především z kategorií, jako jsou počítačové systémy (18,3 milionu EUR), budovy (16,0 milionu EUR) a tlumočení (11,9 milionu EUR); bere na vědomí zrušené prostředky v roce 2018 ve výši 46 348 862 EUR (ve srovnání s 35 025 789 EUR v roce 2017); připomíná Radě, že přenosy prostředků představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet skutečné potřeby, a proto vyzývá Radu, aby se více snažila zamezit nadhodnocování rozpočtu;

9.  znovu konstatuje nízkou míru plnění u cestovních výdajů delegací, kde prostředky na závazky činily 11,1 milionu EUR (ve srovnání s celkovým rozpočtem (včetně vnitřních přesunů) ve výši 22,3 milionu EUR); konstatuje, že ačkoli členské státy musely vrátit nevyužité částky z předchozích let, vyčlenila Rada na následné platby pouze 11,1 milionu EUR; vyzývá Radu, aby Parlament informovala o tom, čeho se podařilo dosáhnout, pokud jde o postup k odstranění tohoto přetrvávajícího problému vyjednaný s členskými státy;

10.  bere na vědomí, že počet pracovních míst v plánu pracovních míst na rok 2018 byl stanoven na 3 031 míst (ve srovnání s 3 027 místy v roce 2017); konstatuje, že v roce 2018 bylo přijato 137 osob (74 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců) a že během roku 2018 odešlo 184 osob (154 stálých úředníků a 30 dočasných zaměstnanců), což vedlo k čistému snížení počtu obsazených míst o 47 a bylo hlavní příčinou nevyčerpání 18,8 milionu EUR v rozpočtové položce „plán pracovních míst“;

11.  všímá si zvýšené pracovní zátěže vyjádřené celkovým počtem schůzí v roce 2018 (7 733 oproti 6 338 v roce 2010); bere na vědomí další kvantitativní ukazatel činnosti, a sice počet právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku (1 210 v roce 2018 oproti 825 v roce 2010);

12.  vítá úsilí Rady při provádění akčního plánu pro dynamičtější, flexibilnější a kooperativnější generální sekretariát Rady; bere na vědomí kroky k dalšímu zlepšení finančního řízení a výkonnosti Rady prostřednictvím opatření, jako je zřízení poradního řídícího výboru, přijetí pokynů pro společný rámec řízení projektů a pracovních skupin, vytvoření pracovní skupiny pro reorganizaci a přezkum interních pravidel v návaznosti na zveřejnění nového finančního nařízení;

13.  bere na vědomí situaci ohledně budov Rady, která v roce 2018 vyústila v intenzivní jednání s belgickými orgány, jež navzdory dohodě o konečné ceně projektu budovy Europa nepokročily s prodejem čtyř přilehlých pozemků; bere na vědomí, že strany dospěly k dohodě na alternativním řešení, následkem čehož nebyla vyčerpána částka původní ceny pozemků ve výši 4 672 944 EUR;

14.  vyjadřuje znepokojení nad alarmujícími informací o stavbě nové budovy Europa, které se objevují v médiích; vyzývá Radu, aby provedla důkladné šetření týkající se hlavního dodavatele a celého řetězce subdodavatelů (kterých je podle sdělovacích prostředků až dvanáct) a pracovních podmínek pracovníků a aby Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu předala všechna zjištění;

15.  bere na vědomí, že 1. listopadu 2018 vstoupil v platnost revidovaný rámec vnitřní kontroly pokrývající pět oblastí – kontrolní prostředí, posuzování rizik, kontrolní činnosti, informace a komunikace a monitorovací činnost – a obsahující 17 zásad a 33 charakteristik s cílem poskytnout přiměřenou jistotu, že budou naplněny stanovené cíle;

16.  vítá, že v roce 2018 bylo splněno nebo prováděno 92 % doporučení interního auditu vydaných v období 2015–2017; bere na vědomí, že roční pracovní program interního auditu na rok 2018 se zakládá na aktualizovaném posouzení rizik (s ohledem na přezkum rejstříku rizik) a byl účinně prováděn; bere na vědomí oblasti, které byly v roce 2018 předmětem auditu, jako například technické řízení, zadávání zakázek v oblasti IT, právní služba a komunikační strategie;

17.  bere na vědomí, že v souvislosti s návrhem nové interinstitucionální dohody o zavedení povinného rejstříku transparentnosti pro zástupce zájmových skupin dostupného ve strojově čitelném formátu, který by zahrnoval Parlament, Radu a Komisi, se v roce 2018 uskutečnila dvě kola jednání za bulharského předsednictví a jedno v roce 2019 za rumunského předsednictví; připomíná rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 18. června 2019, že generální sekretariát Rady by měl uchovávat úplné záznamy všech schůzek mezi zástupci zájmových skupin a předsedou Evropské rady a že tyto záznamy by měly být zveřejňovány; vyjadřuje politování nad tím, že Rada se i přes všechna tato jednání do rejstříku transparentnosti dosud nezapojila, a Radu vyzývá, aby na jednání navázala s cílem dosáhnout toho, aby se i ona do tohoto rejstříku zapojila; vyzývá Radu, aby projevila skutečné úsilí o dodržování zásady transparentnosti a odpovědnosti přijetím konkrétních opatření a následováním příkladu finského předsednictví; vyzývá všechny trojice předsednictví, aby šly příkladem a odmítaly setkání s neregistrovanými lobbisty;

18.  bere na vědomí doporučení veřejné ochránkyně práv, aby předseda Evropské rady a jeho kabinet zveřejnili úplný seznam schůzek s lobbisty; vyjadřuje zklamání nad tím, že nový předseda Evropské rady dosud toto doporučení neprovedl; konstatuje, že ačkoli předseda Evropské rady se zřejmě nesetkává s mnoha lobbisty, zásada transparentnosti lobbingu je přesto důležitá; naléhavě vyzývá předsedu Evropské rady, aby zajistil, aby on i jeho kabinet odmítli veškeré schůzky s neregistrovanými lobbisty a aktivně zveřejňovali úplný seznam uskutečněných schůzek s lobbisty; vyzývá sekretariát Rady, aby zajistil, aby byla etická pravidla pro předsedu Evropské rady v souladu s pravidly pro předsedu Komise, aby se pravidla pro přechod z veřejného do soukromého sektoru („otáčivé dveře“) uplatňovala po dobu tří let a aby bylo nezbytné formální schválení všech nových úloh souvisejících s činností Unie;

19.  vítá, že v rámci reorganizace generálního sekretariátu Rady bylo dne 1. července 2018 vytvořeno oddělení digitálních služeb; bere na vědomí, že byl vypracován program řízení informací a procesů s cílem racionalizovat a digitalizovat klíčové pracovní procesy prostřednictvím plně integrovaného systému aplikací a služeb, který bude uživatelům přístupný ve formě zabezpečeného kolaborativního digitálního pracoviště pro zaměstnance, předsednictví a delegáty;

20.  bere na vědomí intenzivní mediální pokrytí jednání spojených s vystoupením Spojeného království z Unie a mimořádně vysoký zájem médií o toto téma; vítá soustavný vývoj internetových stránek Rady a intenzivní úsilí o zvýšení počtu sledujících na všech platformách (ve srovnání s předchozím rokem 9 % nárůst návštěvnosti na internetových stránkách, 13 % na Facebooku, 26 % na Twitteru a 92 % na Instagramu); všímá si vysokého počtu informačních schůzí a tiskových konferencí; bere na vědomí zpravodajskou platformu, která umožňuje tisku a médiím sledovat, stahovat a začleňovat do svého obsahu videozáznamy a fotografie ve vysokém rozlišení; dále vybízí k využívání neproprietárních platforem sociálních sítí se zvláštním ohledem na ochranu uživatelských dat;

21.  opět vyjadřuje svou podporu doporučením veřejné ochránkyně práv, pokud jde o transparentnost legislativních jednání v přípravných orgánech Rady(8); žádá Radu, aby se zasadila o lepší sledovatelnost a přístupnost legislativního procesu pro čtenáře, aby kladla důraz na transparentnost hlavních bodů legislativního procesu a aby normalizovala identifikaci a včasné zveřejňování příspěvků členských států ve strojově čitelném formátu (např. prohlášení, návrhů změn) v rámci legislativních jednání na schůzích Rady, v přípravných jednáních ve Výboru stálých zástupců Rady nebo ve všech přípravných orgánech; žádá Radu, aby zintenzivnila úsilí v oblasti transparentnosti, mimo jiné zveřejňováním legislativních dokumentů Rady, vypracováváním formálních zápisů z jednání přípravných orgánů Rady, které by zaznamenávaly postoje členských států, a zveřejňováním těchto zápisů a zpřístupněním více dokumentů z třístranných jednání v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv; uznává úsilí Rady o zvýšení transparentnosti rozšiřováním svých internetových stránek a činnosti svého interního týmu pro transparentnost; žádá Radu, aby zavedla další opatření s cílem vytvořit úspěšnou politiku transparentnosti, která umožní veřejnosti snadné sledování legislativního procesu Unie;

22.  připomíná závěr zvláštní zprávy veřejné ochránkyně práv z května 2018, která navazuje na strategické šetření OI/2/2017/TE týkající se transparentnosti legislativního procesu v Radě, že „stávající postupy Rady představují nesprávný úřední postup“; připomíná připojený neoficiální dokument Belgie, Dánska, Estonska, Irska, Lotyšska, Lucemburska, Slovinska, Švédska a Nizozemska z října 2019 o zvyšování transparentnosti a odpovědnosti EU, v němž tyto země žádají Radu, aby „zvýšila otevřenost třístranných jednání pravidelným zveřejňováním klíčových legislativních dokumentů“; žádá Radu, aby se v zájmu transparentnosti těmito doporučeními vážně zabývala a aby v této věci předložila Parlamentu zprávu;

23.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad informacemi zveřejněnými v evropských sdělovacích prostředcích, že členské státy předsedající Unii jsou sponzorovány podniky, a sdílí znepokojení, jež vyjádřili občané Unie a poslanci Evropského parlamentu v této záležitosti; konstatuje, že od členských států se očekává, že budou své předsednictví Rady financovat samy, a vyjadřuje politování nad tím, že se využívání podnikového sponzorství k pokrytí některých výdajů stalo v posledních letech běžnou praxí; je velmi znepokojen tím, že tento postup by mohl poškodit pověst Unie, jejích orgánů a institucí, a zejména Rady, v očích občanů Unie a vést ke ztrátě důvěry; konstatuje, že podle Rady je otázka sponzorování výlučnou odpovědností členského státu, který vykonává předsednictví; sdílí názor veřejné ochránkyně práv, že veřejnost nerozlišuje mezi předsednictvím Rady a členským státem, který je vykonává; plně podporuje hodnocení veřejné ochránkyně práv a její doporučení(9) Radě, aby připravila pokyny pro členské státy v této záležitosti; důrazně navíc Radě doporučuje, aby zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; žádá Radu, aby tuto znepokojivou záležitost předložila členským státům, zejména stávající trojici předsednictví, aby se těmito doporučeními zabývaly a podaly Parlamentu následně zprávu;

24.  žádá, aby byl kodex chování předsedy Evropské rady uveden v soulad s kodexem Komise a Parlamentu, aby se zajistilo formální schválení činností souvisejících s právními předpisy Unie po dobu tří let po opuštění Rady;

25.  je hluboce znepokojen údajnými střety zájmů řady zástupců členských států podílejících se na přijímání politických rozhodnutí na vysoké úrovni a na rozpočtových rozhodnutích; žádá Radu, aby zajistila, aby se zástupci členského státu, kteří mají přímý prospěch z dotací Unie prostřednictvím podniků, které vlastní, neúčastnili jednání a hlasování o politice nebo rozpočtu v této oblasti; žádá rovněž Radu, aby se připojila k výzvě Parlamentu, aby Komise navrhla nové auditní postupy k urychlení vyšetřování naléhavých a závažných případů střetu zájmů, a aby zajistila, aby byl Parlament o závěrech auditu řádně informován;

26.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada opět neodpověděla na písemné otázky zaslané Parlamentem a že generální tajemník Rady se nezúčastnil slyšení konaného dne 12. listopadu 2019 v rámci každoročního postupu udělování absolutoria, což svědčí o tom, že Rada nadále nejeví zájem spolupracovat; zdůrazňuje, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole jako výdaje jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria v posledních letech; upozorňuje, že Parlament je jediným orgánem přímo voleným občany Unie a že jeho úloha v postupu udělování absolutoria přímo souvisí s právem občanů být informováni o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky;

Budoucí spolupráce mezi Radou a Parlamentem

27.  podotýká, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), ve finančním nařízení a v jednacím řádu Parlamentu;

28.  konstatuje, že podle článku 319 Smlouvy o fungování EU uděluje Parlament na doporučení Rady absolutorium Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Unie; konstatuje, že je plně uznávána úloha Rady jako orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria vydává doporučení;

29.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie samostatně, aby byla zachována transparentnost a byla zajištěna demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

30.  zastává názor, že v rámci postupu udělování absolutoria by měly být rozlišovány různé role příslušných orgánů, což znamená, že by měla být vyloučena rovnocenná a reciproční úloha obou orgánů v rámci tohoto postupu;

31.  připomíná, že podle článků 316 a 335 Smlouvy o fungování EU požívají orgány správní autonomie a jejich výdaje jsou stanoveny v samostatných oddílech rozpočtu; konstatuje, že podle článku 59 finančního nařízení orgány jednotlivě odpovídají za plnění svých rozpočtů; zdůrazňuje, že je důležité, aby si orgány při plnění svých rozpočtů počínaly odpovědně a profesionálně;

32.  konstatuje, že v průběhu téměř dvaceti let vyvinul Parlament praktický způsob udělování absolutoria všem orgánům a institucím Unie; připomíná, že Parlament uděluje absolutorium orgánům a institucím Unie po zvážení předložených dokumentů, jejich odpovědí na písemné dotazníky a po vyslechnutí jejich generálních tajemníků; konstatuje, že všechny orgány a instituce Unie s účastí na postupu udělování absolutoria Parlamentem souhlasí, jedinou výjimkou je Rada; vyjadřuje politování nad tím, že Rada odmítla odpovědět na dotazy předložené Výborem Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu dne 12. listopadu 2019;

33.  vítá skutečnost, že Rada vyjádřila svou připravenost dosáhnout dohody s Parlamentem o spolupráci při postupu udělování absolutoria;

34.  vyjadřuje politování nad neochotou Rady na tomto postupu spolupracovat, v důsledku čehož Parlament od rozpočtového roku 2009 odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium;

35.  zdůrazňuje nutnost uzavření memoranda o porozumění mezi Radou a Parlamentem, aby bylo nalezeno řešení k překlenutí těchto dlouhodobě se rozcházejících postojů Rady a Parlamentu ve věci stávající praxe udělování absolutoria;

36.  s potěšením konstatuje, že bylo schváleno složení nově jmenovaného vyjednávacího týmu Parlamentu; vyzývá vyjednávací tým, aby zajistil, že dohoda bude v plném souladu s postojem Parlamentu, který v únoru 2020 schválil Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu; žádá Radu, aby zahájila jednání bez dalších zbytečných průtahů;

37.  je přesvědčen, že odpovědi na řadu neustále se opakujících otázek v dotaznících pro jednotlivé orgány, instituce a jiné subjekty, jako jsou otázky týkající se genderové a zeměpisné vyváženosti, střetu zájmů, lobbování a ochrany oznamovatelů, by mohly být součástí hodnotící zprávy o financích Unie, vypracovávané v souladu s článkem 318 Smlouvy o fungování EU, a to v míře, v jaké mají tyto záležitosti spojitost s plněním rozpočtu; připomíná, že o zprávě uvedené v článku 318 Smlouvy o fungování EU se výslovně hovoří v čl. 319 odst. 1 Smlouvy o fungování EU jako o jednom z dokumentů, které mají být zkoumány v rámci postupu udělování absolutoria;

38.  připomíná, že každý orgán a subjekt musí podle finančního nařízení učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria, a informovat o opatřeních učiněných na základě těchto připomínek; upozorňuje, že pokud některá z institucí poté, co byla vyzvána, aby konala, odmítne tento požadavek splnit, může být proti ní zahájeno řízení pro nečinnost podle článku 265 Smlouvy o fungování EU;

39.  vítá prohlášení kandidátky na post místopředsedkyně Komise Věry Jourové a kandidáta na komisaře Johannese Hahna, kteří během slyšení v Parlamentu přislíbili, že jsou ochotni se touto otázkou zabývat, aby přispěli k transparentnějšímu plnění rozpočtu Rady; poukazuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie o právu daňových poplatníků a veřejnosti na aktuální informace o využívání veřejných prostředků;

40.  domnívá se, že přísliby obou komisařů jsou pozitivní změnou postoje ve srovnání s tím, jak se dosud Komise k tomuto problému stavěla, například ve svém dopise ze dne 23. ledna 2014, v němž uvedla, že by se od Komise nemělo očekávat, že bude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních institucí;

41.  žádá Radu, aby plnila svou specifickou úlohu a předkládala doporučení k udělení absolutoria ostatních orgánů a institucí Unie.

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2019)0045.
(8) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019 o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (Přijaté texty, P8_TA(2019)0045).
(9) Doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se sponzorování předsednictví v Radě Evropské unie


Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
PDF 164kWORD 51k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (nyní ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou-bezpečnost)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (6), a zejména na článek 31 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0039/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli agentury ENISA (Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli agentury ENISA (Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (nyníENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Evropský parlament,závěrku Agentury

–  s ohledem na konečnou roční účetní Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(13), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (14), a zejména na článek 31 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(15), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(16), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0039/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli agentury ENISA (Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (nyní ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2080(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí (ENISA) a informací na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0039/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(17) Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 činil 11 473 788 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 2,67 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(18);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,98 %, což oproti roku 2017 představuje pokles o 0,01 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,56 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje mírné zvýšení o 0,37 %;

Výkonnost

2.  bere na vědomí, že agentura využívá některé klíčové ukazatele výkonnosti k měření přidané hodnoty své činnosti a k lepšímu rozpočtovému řízení, přičemž pro posouzení dosahování svých operačních cílů se zaměřuje více na kvalitativní ukazatele a pro posouzení dosahování svých administrativních cílů více na kvantitativní ukazatele; bere na vědomí, že agentura v zájmu lepšího naplňování očekávání zainteresovaných stran zkvalitňuje podávání zpráv přizpůsobováním svých kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti tak, aby účinněji měřily dopad její činnosti;

3.  vyzývá agenturu, aby aktivněji usilovala o odstranění bezpečnostních nedostatků sítí 5G a aby o tom v co největší šíři informovala s cílem zajistit, aby odvětví přijalo existující technická řešení;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že v návaznosti na studii o externím hodnocení výkonnosti agentury v období 2013–2016 provedenou z pověření Komise v roce 2017 nebyl přijat žádný formální akční plán; bere však na vědomí, že byla splněna příslušná doporučení a že útvar interního auditu Komise vydal na základě interního auditu překrývající se doporučení, pro něž byl formální plán nápravných opatření schválen;

5.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

6.  vyzývá Komisi, aby provedla studii proveditelnosti s cílem posoudit možnost zajištění součinnosti se střediskem Cedefop, které sídlí v Soluni; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila oba scénáře, tedy přesunutí agentury do sídla střediska Cedefop v Soluni a přesunutí sídla agentury do jejího sídla v Heraklionu; podotýká, že přesunutí agentury do sídla střediska Cedefop by znamenalo sdílení korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor, jakož i sdílení informační, telekomunikační a internetové infrastruktury, což by přineslo velmi významnou úsporu finančních prostředků, které by byly použity na další financování obou institucí;

Personální politika

7.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 93,62 %, přičemž na 47 dočasných pracovních míst povolených v rozpočtu Unie (ve srovnání se 48 povolenými místy v roce 2017) bylo jmenováno 44 dočasných pracovníků; mimoto bere na vědomí, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 27 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

8.  bere na vědomí, že v roce 2015 agentura plánovala přemístění administrativních pracovníků do Atén, ačkoli podle nařízení (EU) č. 526/2013(19) by měli být tito zaměstnanci umístěni v Heraklionu, přičemž je pravděpodobné, že by mohly být dále sníženy náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci centralizováni na jednom místě; poznamenává, že v současnosti je v Heraklionu umístěno pouze sedm zaměstnanců; bere na vědomí, že agentura bude dále prověřovat relevantnost jednotlivých prostor v souladu se současnou dohodou o sídle a programy, které jsou v nich vytvářeny;

9.  se znepokojením si všímá, že agentura má potíže s náborem, přijímáním a udržením náležitě kvalifikovaných zaměstnanců, především kvůli druhu inzerovaných míst (zejména posty smluvních zaměstnanců) a kvůli nízkým opravným koeficientům vztahujícím se na platy zaměstnanců agentury v Řecku; s uspokojením však bere na vědomí, že agentura provádí řadu sociálních opatření, aby zvýšila svou atraktivitu;

10.  bere na vědomí, že agentura nemá potřebné prostředky k inzerování všech volných pozic ve všech jazycích EU, jak požaduje EPSO; všímá si však, že agentura stejně jako ostatní decentralizované agentury Unie zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na několika internetových stránkách a v publikacích z celé Unie a na internetových stránkách sítě agentur EU;

11.  bere na vědomí, že v současnosti probíhá přezkum procesu zaškolování nových zaměstnanců s cílem zlepšit předávání znalostí novým zaměstnancům v budoucnu a že se uvažuje, že tento proces bude začleněn do politiky týkající se obsazování citlivých míst; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o dokončení tohoto přezkumu;

12.  se znepokojením bere na vědomí nerovnoměrné zastoupení žen a mužů vykázané za rok 2018 mezi vedoucími pracovníky (8 mužů a 2 ženy) a ve správní radě (25 mužů a 5 žen);

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její soustavné úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řešení střetů zájmů a bere na vědomí skutečnost, že životopisy členů správní rady a jejich prohlášení o střetu zájmů jsou nyní zveřejnovány na internetových stránkách agentury; připomíná, že agentura na svých internetových stránkách nezveřejňuje prohlášení o střetu zájmů svých vedoucích pracovníků; opakovaně vyzývá agenturu, aby zveřejnila životopisy všech členů správní rady a prohlášení o střetu zájmů svého vrcholného vedení a aby podávala zprávy orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o opatřeních přijímaných v tomto ohledu;

Interní kontroly

14.  na základě informací uvedených ve zprávě Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že agentura nemá politiku týkající se obsazování citlivých pracovních pozic, která by vymezovala citlivé funkce, udržovala jejich výčet aktuální a stanovovala vhodná opatření pro zmírnění rizika zvláštních zájmů; vyzývá agenturu, aby takovou politiku přijala a začala uplatňovat co nejdříve;

15.  konstatuje, že v roce 2018 vydal útvar interního auditu Komise auditní zprávu „Zapojení zainteresovaných stran do vypracování výstupů v agentuře ENISA“, v návaznosti na níž agentura vypracovává akční plán pro oblasti možného zlepšení;

Další připomínky

16.  konstatuje, že dopad rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie na činnost a správu agentury je velmi omezený; konstatuje však, že agentura nicméně přezkoumala své interní procesy za účelem zmírnění případných rizik spojených s vystoupením Spojeného království z Unie, a že žádné z těchto rizik není považováno za kritické, ale že jsou tato rizika naopak považována za velmi nízká;

17.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura dosud neformalizovala strategii k zajištění pracoviště šetrného k životnímu prostředí; vyzývá agenturu, aby tento nedostatek neprodleně napravila;

18.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(20) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(11) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(12) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(13) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(14) Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15.
(15) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(16) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(17) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 205.
(18) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 206.
(19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).
(20) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
PDF 165kWORD 56k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (nyní Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2066(DEC))
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75(6), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na článek 105 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0040/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (nyní Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(13), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75(14), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(15), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(16), a zejména na článek 105 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0040/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (nyní Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0040/2020),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) na rozpočtový rok 2018 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(17) 17 850 210 EUR, což oproti roku 2017 představuje mírný pokles o 0,11 %; vzhledem k tomu, že rozpočet střediska pochází převážně z rozpočtu Unie(18);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2017 představuje mírný nárůst o 0,04 %; bere na vědomí, že míra využití prostředků na platby činila 96,50 %, což oproti roku 2017 představuje zvýšení o 6,84 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že středisko používá vzorový systém měření výkonnosti, který zahrnuje klíčové ukazatele výkonnosti k posouzení přidané hodnoty, již přináší jeho činnost na úrovni projektů, aktivit a organizace, i další opatření pro lepší řízení rozpočtu;

3.  dále konstatuje, že pracovní program střediska na rok 2018 byl proveden v úplnosti a v souladu se stanovenými cíli, záměry a plány;

4.  vítá skutečnost, že středisko rozvíjí synergie a sdílení zdrojů s ostatními agenturami;

5.  bere na vědomí trvalou a formalizovanou úzkou spolupráci střediska s Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound);

6.  konstatuje, že z externího hodnocení střediska, které proběhlo v roce 2017, jak vyžadují finanční předpisy, vyplynulo, že je uskutečnitelná posílená spolupráce střediska s třemi ostatními decentralizovanými agenturami v rámci působnosti generálního ředitelství Komise pro zaměstnanost – s nadací ETF, Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a nadací Eurofound; konstatuje, že přepracované nařízení o zřízení střediska (nařízení (EU) 2019/128), které vstoupilo v platnost v únoru 2019, výsledek tohoto externího hodnocení zohledňuje;

7.  vyzývá Komisi, aby provedla studii proveditelnosti za účelem posouzení možnosti buď plného sloučení, nebo přinejmenším zajištění součinnosti s nadací Eurofound; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila oba scénáře, tedy přesunutí sídla střediska do sídla nadace Eurofound v Loughlinstown v Irsku a přesunutí sídla nadace Eurofound do sídla střediska v Soluni; podotýká, že takový krok by znamenal sdílení korporátních a podpůrných služeb, společnou správu prostor a sdílení informační, telekomunikační a internetové infrastruktury, což by přineslo značnou úsporu finančních prostředků, které by mohly být použity na další financování obou institucí; uznává, že účinná, efektivní a bezchybná práce agentur úzce souvisí s přiměřenou výší prostředků na pokrytí jejich provozních a správních činností; vyzývá proto členské státy, aby přizpůsobily činnosti svěřené agenturám výši prostředků, které jim byly přiděleny;

8.  vyzývá středisko, aby se zasadilo o digitalizaci této instituce;

9.  vybízí středisko, aby provedlo doporučení Účetního dvora;

10.  oceňuje odborné zkušenosti a trvale kvalitní práci střediska, která spočívá v provádění výzkumu a analýz a poskytování odborného poradenství na podporu rozvoje evropských politik celoživotního učení, odborného vzdělávání a přípravy (VET) a politik v oblasti kvalifikací a dovedností s cílem podpořit kvalitní vzdělávání, které je přizpůsobeno potřebám pracovního trhu; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité zajistit odpovídající materiální a personální zdroje, aby mohlo středisko provádět narůstající a měnící se úkoly, a zároveň obecně zajistit přednostní postavení střediska před soukromými dodavateli;

11.  vítá příspěvky a odborné zkušenosti střediska, které poskytuje nové znalosti, důkazy a analýzu politik, sleduje trendy v politikách a působí jako zprostředkovatel znalostí u vysoce relevantních témat, která jsou na programu Unie; uznává, že středisko vykonává kvalitní práci na různých projektech, např. v rámci agendy dovedností pro Evropu, Europassu, přepracování Přehledu dovedností a jeho role při podpoře účastníků kodaňského procesu, Evropského indexu dovedností a předpovědi budoucích potřeb v oblasti dovedností;

12.  považuje za pozoruhodnou iniciativu, kterou středisko zahájilo v oblasti digitalizace, a zejména s ohledem na jeho online nástroje, které poskytují informace o jednotlivých zemích a lepší možnosti vizualizace online údajů, např. poradenských zdrojů s informacemi o pracovním trhu nebo předpovědi budoucích potřeb v oblasti dovedností; bere v tomto směru na vědomí cílené marketingové kampaně střediska, které zvyšují povědomí o obsahu jeho internetových stránek;

13.  zdůrazňuje, že z hlediska demokratické odpovědnosti agentur je důležitá transparentnost a povědomí občanů o jejich existenci; domnívá se, že zásadní význam má využitelnost a snadnost použití zdrojů a údajů agentur; požaduje tudíž posouzení toho, jak se v současnosti prezentují a zpřístupňují údaje a zdroje a jak je pro občany snadné je nalézt, rozeznat a používat; připomíná, že povědomí veřejnosti o této oblasti mohou zvýšit členské státy tím, že vytvoří komplexní plán, jak oslovit více občanů Unie;

Personální otázky

14.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 96,70 %, přičemž ze 78 dočasných pracovníků povolených v rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 76 a ze 13 úředníků povolených v rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 12 (v roce 2017 bylo povoleno 92 pracovních míst); bere na vědomí, že pro středisko dále v roce 2018 pracovalo 26 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

15.  konstatuje, že středisko přijímá opatření s ohledem na připomínky a poznámky orgánu příslušného pro udělení absolutoria týkající se nového vedoucího oddělení lidských zdrojů střediska, který nastoupil do funkce v lednu 2019, a týkající se rozhodnutí o externalizaci právních služeb střediska; se znepokojením konstatuje, že vzhledem k vysokému počtu právních případů, do kterých je středisko zapleteno, vytváří plná externalizace právních služeb riziko z hlediska konzistentnosti řešení těchto případů a z hlediska zásady efektivity; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o vývoji situace v této oblasti;

16.  bere na vědomí pokračující úsilí střediska o zlepšení výběrových řízení zajištěním dodržování projektových kritérií, která posuzují výběrové komise, a posílením kontrol ze strany oddělení lidských zdrojů; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora dva auditované nábory provedené v roce 2018 ze dvou rezervních seznamů z roku 2015 a z roku 2016 neproběhly řádně a nebyly řádně zdokumentovány, k čemuž došlo již i v jiných náborových řízeních auditovaných v minulých letech; naléhavě vyzývá středisko, aby neprodleně přijalo nápravná opatření k zajištění řádného průběhu náborových řízení a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovalo o podniknutých krocích;

17.  bere na vědomí znepokojení střediska nad tím, že nové zakládající nařízení rozšiřuje jeho mandát z odborného vzdělávání i na politiku v oblasti kvalifikací a dovedností, aniž by na tyto nové úkoly byly poskytnuty dodatečné zdroje; konstatuje, že středisko již zaznamenalo pokles počtu zaměstnanců o 10 %, v důsledku čehož zaměstnanci střediska čelí zvýšené pracovní zátěži a tlaku;

18.  vítá skutečnost, že středisko se přibližuje celkové genderové vyváženosti mezi svými zaměstnanci (59 % žen a 41 % mužů), nicméně vyjadřuje politování nad tím, že není podrobně uvedeno zastoupení žen ve vedoucích pozicích;

19.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2018 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě (50 % žen a 50 % mužů);

20.  vyjadřuje politování nad tím, že není jasně uvedena zeměpisná vyváženost zaměstnanců;

Veřejné zakázky

21.  vyjadřuje politování nad tím, že podle zprávy Účetního dvora nebyla v zadávacím řízení na poskytování cestovních služeb kritéria týkající se ceny a kvality ve všech případech dostatečně podrobná, aby zajistila ekonomicky nejvýhodnější zakázku; vyjadřuje politování nad tím, že metodika, kterou středisko uplatnilo pro identifikaci a dokumentaci potenciálně abnormálně nízkých nabídek, byla nedostatečná.

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

22.  bere na vědomí stávající opatření střediska a jeho snahu o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany osob, které upozorní na nekalé praktiky; se znepokojením však konstatuje, že středisko dosud nezveřejňuje životopisy členů vrcholného vedení na svých webových stránkách, a že – v souladu s politikou střediska zaměřenou na prevenci a řízení případů střetu zájmů z roku 2014 – vrcholné vedení, interní odborníci a asistenti hlásí potenciální střety zájmů až poté, co k nim dojde; bere na vědomí aktualizované směrnice střediska pro hlášení střetů zájmů při výběrových a náborových řízeních a skutečnost, že připravuje revidovaná pravidla pro prevenci a řízení střetů zájmů pro členy správní rady, nezávislé odborníky a další pracovníky;

23.  vítá skutečnost, že v návaznosti na připomínky a poznámky orgánu příslušného pro udělení absolutoria středisko dne 2. září 2019 přijalo prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001(19);

24.  bere na vědomí, že v návaznosti na připomínky a poznámky orgánu pro udělení absolutoria byl vytvořen nezávislý subjekt pro informování, poradenství a řešení případů nahlášených v rámci politiky whistleblowingu jmenováním koordinátora pro interní kontrolu jako referenta střediska pro etiku a integritu;

Obecné

25.  vyzývá úřad, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

Interní audit

26.  s hlubokým znepokojením konstatuje, že na základě auditu provedeného útvarem interního auditu (IAS) v oblasti řízení lidských zdrojů a etiky ve dnech 14. až 18. ledna 2018 byla přijímací řízení opět označena jako kritická;

o
o   o

27.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(20) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(11) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(12) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(13) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(14) Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
(15) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(16) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(17) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 1.
(18) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 2.
(19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
(20) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
PDF 163kWORD 53k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 (2019/2085(DEC))
P9_TA(2020)0093A9-0041/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 ze dne 19. března 2019 o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu(6), a zejména na článek 45 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0041/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2018 (2019/2085(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(13), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 ze dne 19. března 2019 o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu(14), a zejména na článek 45 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(15), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(16), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0041/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 (2019/2085(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0041/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(17) Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 výše 17 408 849 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 1,73 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie(18);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že tato roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,74 %, což oproti roku 2017 představuje mírné zvýšení o 0,83 %; dále s potěšením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87,62 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 13,81 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že agentura používá několik klíčových ukazatelů výkonnosti k podpoře svých víceletých strategických cílů a k posuzování přidané hodnoty své činnosti;

3.  konstatuje, že agentura provedla 98 % svých činností včas a svůj roční plán komunikační strategie realizovala ze 100 %;

4.  bere na vědomí, že agentura, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a Evropská agentura pro námořní bezpečnost přijaly třístrannou pracovní dohodu, v níž se stanoví spolupráce mezi uvedenými agenturami a s vnitrostátními orgány, které zajišťují ostrahu hranic poskytováním služeb, informací, zařízení a školení a výcviku a dále koordinací víceúčelových operací;

5.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

6.  bere na vědomí výsledky druhého pětiletého nezávislého externího hodnocení agentury za období 2012–2016, které byly předloženy v roce 2017; s uspokojením konstatuje, že na konci roku 2018 bylo uzavřeno jedno doporučení a že realizace dalších deseti doporučení probíhala podle harmonogramu předloženého správní radě;

7.  domnívá se, že by úloha agentury při podpoře zřízení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) neměla za žádných okolností oslabovat hlavní činnost agentury jakožto subjektu Unie, který nese odpovědnost za organizaci operační koordinace kontrol v oblasti rybolovu, jelikož by to mohlo vést k oslabení dohledu nad rybolovem a k navýšení objemu nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; zdůrazňuje proto, že je třeba agentuře poskytnou přiměřené finanční a lidské zdroje, které budou odpovídat jejím rostoucím povinnostem;

8.  zdůrazňuje skutečnost, že agentura přijala v červnu 2018 rozhodnutí o zveřejňování informací o schůzkách s organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými a že na základě dohody mezi Parlamentem a Komisí o rejstříku transparentnosti bude agentura příslušné schůzky výkonného ředitele a zaměstnanců s lobbisty zveřejňovat online na svých webových stránkách;

9.  připomíná, že v návaznosti na přípravnou činnost v roce 2017 zavedla agentura v roce 2018 systém řízení bezpečnosti informací založený na mezinárodní normě ISO 27001, jehož cílem je chránit agenturu před technologickými riziky a zachovávat důvěrnost, celistvost a dostupnost informací

10.  zdůrazňuje aktivní úlohu a přidanou hodnotu agentury v projektu pro zlepšení regionální správy rybolovu v západní Africe (PESCAO) pokud jde o rozvoj kapacit pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a lepší řízení rybolovných zdrojů v západní Africe; zdůrazňuje tři operace provedené v roce 2018, které se týkaly Senegalu, Gambie, Guiney-Bissau, Guiney-Conakry, Sierry Leone, Kapverd a Mauritánie;

11.  zdůrazňuje významnou úlohu agentury při provádění společné rybářské politiky a dosahování jejích cílů, zejména pokud jde o povinnost vykládky, jelikož členské státy mají problém této povinnosti dostát;

Personální politika

12.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 98,36 %, přičemž v agentuře pracovalo 60 ze 61 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 61 schválenými místy v roce 2017); dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo také 11 smluvních zaměstnanců a šest vyslaných národních odborníků;

13.  vybízí agentury, aby vytvořily dlouhodobý rámec politiky lidských zdrojů, který se bude zabývat rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem svých zaměstnanců, celoživotním poradenstvím a profesním rozvojem, vyváženým zastoupením žen a mužů, prací na dálku, nediskriminací, zeměpisnou rovnováhou a náborem a integrací osob se zdravotním postižením;

14.  bere se znepokojením na vědomí nedostatek genderové vyváženosti ve správní radě (47 mužů a 21 žen);

Zadávání zakázek

15.  upozorňuje, že zadávání zakázek v roce 2018 se soustředilo na zahájení dvou otevřených výzev s cílem najít cestovní agenturu a agenturu pro organizování akcí pro agenturu a pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

16.  vítá, že v souladu se snahou agentur Unie provádět zadávací řízení společně vypsala agentura v roce 2018 druhé interinstitucionální otevřené nabídkové řízení, k němuž se připojily další dvě agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o společně vypsaných zadávacích řízeních; považuje tuto praxi za hodnou následování; vybízí agenturu, aby dále přezkoumala, jak by bylo možné zracionalizovat postupy s jinými subjekty;

17.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že agentura systematicky nekontrolovala ceny a přirážky účtované v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami vystavenými rámcovému dodavateli za nákup softwarových licencí; bere na vědomí odpověď agentury, že nemá možnost měnit podmínky a ustanovení rámcové smlouvy podepsané Komisí a že bude plnit novou rámcovou smlouvu, která by měla řešit problémy smlouvy staré;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahu o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; s uspokojením konstatuje, že odborníci, kteří nepodepsali prohlášení o zájmech, nesmějí pracovat na základě specifické smlouvy a že agentura pravidelně sleduje, zda odborníci tato prohlášení předkládají;

19.  bere na vědomí, že v roce 2018 vydal útvar interního auditu Komise zprávu o auditu „Plánování, sestavování rozpočtu a monitorování činností v agentuře“ a že byl odsouhlasen akční plán pro oblasti, v nichž je možné dosáhnout zlepšení; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o učiněných opatřeních zprávu;

Další připomínky

20.  bere na vědomí, že agentura zahájila kroky k získání certifikátu v systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a přijala soubor opatření ke snížení celkového dopadu své činnosti na životní prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2;

21.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(19) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 18.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(9) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(10) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(11) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(12) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(13) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(14) Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 18.
(15) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(16) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
(17) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 42.
(18) Úř. věst. C 416, 15.11.2018, s. 43.
(19) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost
PDF 170kWORD 62k
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2019/2064(DEC))
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0059/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99 a 164 až 167 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118 a 260 až 263 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0043/2020),

1.  uděluje absolutorium vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku za plnění rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské radě, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Soudnímu dvoru Evropské unie, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2019/2064(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0043/2020),

A.  vzhledem k tomu, že účinnost a efektivnost systémů řízení využívání zdrojů v ústředí a v delegacích Unie jsou klíčovými vůdčími principy pro dosahování cílů zahraniční politiky, pro reagování na geopolitické výzvy a pro posilování úlohy Unie jako globálního aktéra;

B.  vzhledem k tomu, že je zásadní prosazovat v Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) společnou kulturu řízení posilováním evropského charakteru a „pocitu sounáležitosti“ u diplomatických pracovníků;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  jako všeobecnou připomínku, vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve zprávě Účetního dvora k roční účetní závěrce orgánu za finanční rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) má dosti omezený záběr a závěry, bez ohledu na skutečnost, že je okruh 5 víceletého finančního rámce, „Správa“, považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

2.  domnívá se, že by auditní práce provedené v rámci kapitoly 10 zprávy Účetního dvora měla být vyváženěji rozvrstvena mezi jednotlivé orgány Unie a měla by rovněž jít nad rámec požadavků souladu s právními předpisy;

3.  je přesvědčen, že by se mělo věnovat více auditní práce operačním výdajům a otázkám, které se stávají u ESVČ vysoce relevantními, ba dokonce kriticky důležitými, jako je schopnost strategické komunikace a informační technologie, například kybernetická bezpečnost, výkonnost globálního bezpečnostního balíčku pro delegace nebo finanční řízení a administrativní podpora platformy pro podporu misí civilní společné bezpečnostní a zahraniční politice;

4.  všímá si také toho, že Účetní dvůr již druhý rok po sobě neupozornil u ESVČ na jakékoli specifické problémy;

5.  s potěšením konstatuje, že Účetní dvůr druhý rok v řadě nezjistil výroční zprávě o činnosti a v systému správy a řízení ESVČ významnou míru chyb;

6.  konstatuje, že celkový rozpočet ESVČ na rok 2018 činil 678,5 milionu EUR (tj. oproti roku 2017 se zvýšil o 2,8 %), míra jeho plnění na konci roku i s dodatečnými příspěvky od Komise na pokrytí správních nákladů na zaměstnance Komise vyslané do delegací Unie dosáhla 99,9 % u prostředků na závazky a 84,8 % u prostředků na platby (čili o něco málo méně než v roce 2017, kdy činila 86,7%); všímá si stávajícího rozdělení rozpočtu, konkrétně 249,7 milionu EUR pro ústředí ESVČ a 428,8 milionu EUR pro delegace;

7.  konstatuje, že v roce 2018 obdržel rozpočet také příspěvek z Evropského rozvojového fondu a ze svěřenských fondů ve výši 58,5 milionu EUR, oproti 55 milionům EUR v roce 2017;

8.  podněcuje ESVČ k tomu, aby pokud možno zjednodušila současnou rozpočtovou nomenklaturu, a umožnila tak jednodušší a efektivnější řízení prostředků pro ESVČ tím, že postupně zracionalizuje 35 rozpočtových položek používaných k financování operací zaměstnanců Komise v delegacích, ve kterých se promítají geografické nástroje a různé nástroje v oblasti rozvoje;

9.  s potěšením konstatuje, že došlo ke zjednodušení rozpočtového řízení tím, že běžné režijní náklady týkající se všech kanceláří delegací (nájemné, zabezpečení, úklid a další režijní náklady) včetně delegací Evropského rozvojového fondu (ERF) byly v roce 2018 již třetí rok po sobě plně financovány z rozpočtových položek ESVČ; podporuje úsilí ESVČ o modernizaci a zjednodušení její správy prostřednictvím projektu „Inovace 2019“, který zahrnuje 20 posuzovaných návrhů; žádá ESVČ, aby o posuzovaných návrzích informovala Výbor pro rozpočtovou kontrolu;

10.  konstatuje, že rozpočet ústředí činil 249,7 milionu EUR, z čehož bylo 162,4 milionu EUR (neboli 65,5 %) určeno na výplatu mezd a dalších nároků stálých a externích zaměstnanců, 30,8 milionu EUR (neboli 12 %) na budovy a související náklady a 34,9 milionů EUR (tj. 14 %) na počítačové systémy IT, vybavení a nábytek;

11.  konstatuje, že rozpočet delegací ve výši 428,8 milionu EUR se dělil na částku 118,4 milionu EUR (tj. 27,6 %) určenou na platy stálých zaměstnanců, částku 168 milionu EUR (39,2 %) na budovy a související náklady, částku 72,1 milionu EUR (neboli 16,8 %) na externí zaměstnance a externí služby, částku 27,6 milionu EUR (6,4 %) na další výdaje související se zaměstnanci a 42,7 milionů EUR (10 %) na ostatní správní náklady; konstatuje rovněž, že od Komise byla obdržena částka 196,4 milionu EUR (oproti 185,6 milionu EUR v roce 2016 a 204,7 milionu EUR v roce 2015) na správní náklady na zaměstnance Komise vyslané do delegací Unie a tato částka byla rozdělena mezi okruh V Komise s 47,2 milionu EUR, správní položky operačních programů s 93,2 milionu EUR a Evropský rozvojový fond a svěřenské fondy s 58,5 miliony EUR (oproti 55 milionům EUR v roce 2017 a 45,4 milionu v roce 2016);

12.  bere na vědomí složitost politiky správy budov vzhledem k úkolům ESVČ; zdůrazňuje, že je třeba, aby ESVČ uspokojivě vysvětlila obvinění v souvislosti s její politikou správy budov při nákupu, pronajímání nebo technické správě budov; vyzývá ESVČ, aby věnovala trvalou pozornost své politice správy budov, a zejména aby zajistila, že budou neprodleně řešeny jakékoli zjištěné případy podezření na podvod nebo korupci při nákupu, pronajímání nebo technické správě budov; žádá ESVČ, aby podala uspokojivé vysvětlení ke svým nabídkovým řízením a nákladům na budovy, jež jsou předmětem udělování absolutoria;

13.  zdůrazňuje, že pro správu a přezkum stavebních spisů má zásadní význam těsná spolupráce mezi Parlamentem a ESVČ; důrazně vybízí ESVČ, aby překládala stavební spisy ke schválení tak, aby byl dostatek času na důkladný přezkum a následné otázky; znovu opakuje, že předkládání spisů rozpočtovému orgánu těsně před rozhodnými lhůtami vytváří zbytečná časová omezení a nutí rozpočtový orgán k jejich schválení, aniž by bylo možné lhůtu pro přezkum prodloužit;

14.  vyzývá ESVČ, aby se zavázala, že při příštích postupech udělování absolutoria bude zasílat Výboru pro rozpočtovou kontrolu svůj pracovní dokument o politice ESVČ v oblasti budov, včetně informací osvětlujících pozadí a způsob krytí nákladů na budovy; bere na vědomí vyčerpávající, podrobné informace o politice ESVČ v oblasti budov poskytnuté prostřednictvím písemných dotazníků;

15.  konstatuje, že ESVČ provedla převod ve výši 30,8 milionu EUR, jehož největší díl byl použit na nákup budovy ve Washingtonu, a tím se snížil konečný rozpočet ústředí na 239 milionů EUR, zatímco rozpočet delegací se zvýšil o 10,7 milionu EUR;

16.  konstatuje, že se Unie musí vyrovnávat se stále komplikovanější mezinárodní situací, což na ni klade rostoucí nároky, pokud jde o její vedoucí úlohu na mezinárodní scéně; zdůrazňuje ústřední úlohu, kterou plní ESVČ při provádění zahraniční politiky Unie pod vedením místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie; konstatuje, že posílenou úlohu ESVČ nedoprovází odpovídající navýšení počtu zaměstnanců; žádá, aby byly této službě poskytnuty dostatečné lidské zdroje, aby nebyla ohrožena efektivita Unie jakožto globálního hráče;

17.  je si vědom toho, že ESVČ hraje nezbytnou úlohu při zajišťování soudržnosti zahraniční politiky Unie; zdůrazňuje rovněž potřebu poskytovat zdroje nutné pro úspěšné provádění účinné společné bezpečnostní a obranné politiky EU;

18.  je si vědom toho, v jak obtížném operačním prostoru ESVČ působí delegace Unie – politické a socioekonomické podmínky jsou začasté složité, nestabilní a spojené s vysokými riziky a mohou mít značné rozpočtové důsledky a dopady v podobě nákladů především pro zajištění bezpečnosti pracovníků a infrastruktury;

19.  žádá ESVČ, aby vytvořila posty pro místní pracovníky, jejichž úkolem by bylo vypracovávat zprávy o legislativní činnosti v zemích strategického významu (zejména v zemích připravujících se na přistoupení a v zemích Východního partnerství), aby se tak Unie lépe orientovala v situaci sousedních zemích a v tom, jak probíhá sbližování s acquis; vyzývá ESVČ, aby podnikla kroky k řešení problémů, které vedly k chybám zjištěným při zadávání zakázek, a aby v budoucnosti zabránila porušování příslušných pravidel;

20.  bere na vědomí, že v roce 2018 byla přidělena částka 1,1 milionu EUR pracovní skupině East StratCom na její činnost zaměřenou na boj proti dezinformacím ze strany Ruska; v roce 2019 se rozpočet zvýšil na 3 miliony EUR; vyzývá k výraznému navýšení rozpočtu, aby mohla Unie úspěšně čelit informační válce ze strany Ruska; žádá více informačních kampaní s cílem lépe vysvětlit politiky Unie v zemích Východního partnerství;

21.  v této souvislosti si uvědomuje, že strukturu některých výdajů ESVČ, například nákladů na infrastrukturu, bude možná obtížnější mít pod kontrolou vzhledem k výkyvům směnných kurzů nebo ke specifickým podmínkám místního trhu, takže řízení a plánování na úrovni delegací bude náročnější;

22.  konstatuje, že článek 60finančního nařízení stanoví nová opatření výkonu pravomocí při plnění rozpočtu pro delegace, konkrétně možnost, aby jako dále pověřené schvalující osoby jednali zástupci vedoucích delegací a aby plnili operační rozpočet Komise v zájmu zajištění kontinuity činnosti;

23.  v této souvislosti vítá odpovídající úpravy vnitřních předpisů ESVČ, nicméně ESVČ vyzývá, aby pečlivě sledovala případy, kdy bude toto nové ustanovení uplatněno, konkrétně v malých delegacích; vyzývá ESVČ, aby v rámci své strategie vnitřní kontroly věnovala zvláštní pozornost s tím spojeným možným rizikům tak, že zintenzívní u vzdálených operací kontrolu náležitosti finančních toků, a/nebo tím, že poskytne zvýšenou dočasnou podporu příslušnému monitorování ad hoc a podávání zpráv za tato období; připomíná, že standard vnitřní kontroly „kontinuita činností“ byl po několik let jednou z nejslabších součástí systému vnitřní kontroly ESVČ, zvláště u delegací;

24.  za pozitivní kroky pokládá vytvoření nástroje pro posuzování a řízení rizik s rejstříky rizik pro ústředí a delegace a přijetí nového rámce vnitřní kontroly; vyzývá však ESVČ, aby nezůstávala u informovanosti o pouhých rizicích a zajistila, aby bylo skutečně prováděno a systematicky přezkoumáváno zmírňování rizik;

25.  bere na vědomí míru anomálií zjištěných při ověřování závazků a plateb ex ante (bylo zjištěno 209 chyb z 1 041 transakcí, respektive 258 z 1 841); vyjadřuje politování tím, že se zjištěné chyby stále opakují, tj. jde především o chybějící podklady při předkládání finančních operací k ověření ex ante; vyzývá ESVČ, aby i nadále poskytovala specifickou podporu při postupech zadávání veřejných zakázek jakékoli hodnoty v delegacích; vítá zavedení elektronických finančních toků v ústředí ESVČ do konce roku 2019, které mají přispět k souhrnnému snížení počtu chyb;

26.  vítá sladění metodiky ex post s metodikou Účetního dvora v roce 2018, která umožňuje získat míru chyb pro hlavní oblasti výdajů, zejména výdaje na zaměstnance, infrastrukturu, bezpečnost a IT/telekomunikace, a na základě náhodných stratifikovaných vzorků operací; domnívá se, že tento pozitivní vývoj poskytne vedení a pověřené schvalující osobě lepší přehled o operačních a celkových finančních částkách, u kterých hrozí určité riziko, a to na základě rozsáhlejší a úplné kontroly finančních transakcí; upozorňuje na to, že tato metodika poskytne objektivnější důvody pro vypracování specifických akčních plánů se zmírňujícími opatřeními nebo potenciálními výhradami;

27.  opakuje, že je důležité zajistit delegacím ve všech oblastech podporu zaměřenou na výsledky, zejména podporu při zadávacích řízeních; domnívá se, že by měly být náležitě oceněny zkušenosti, spolupráce a výsledky regionálního centra Evropa, které zahrnuje 27 delegací, zejména pro vyšší míru věrohodnosti, kterou skýtá, přičemž by možná měly být zvažovány jiné, stejně účinné prostředky;

28.  žádá ESVČ, aby postupně posilovala svůj řetězec zajišťování věrohodnosti v souladu s novým souborem standardů vnitřní kontroly, které kladou větší důraz na individuální schopnosti a zodpovědnost za jejich roli při uskutečňování kontrol (což se také promítlo v dotazníku z roku 2018 o uplatňování zásad vnitřní kontroly, ze kterého konkrétně v oblasti kontroly nad technologiemi vzešly poněkud méně dobré výsledky) a ve věci rizika podvodu;

29.  vítá úsilí ESVČ pěstovat u nově jmenovaných vedoucích delegací smysl pro zodpovědnost, pokud jde o řádné finanční řízení prostředků Unie spadajících pod jejich operační odpovědnost vedle jejich politického mandátu; domnívá se, že se to týká všech aktérů v oblasti zahraničních věcí, jako jsou zvláštní zástupci EU, zvláštní vyslanci EU, velitelé vojenských operací a vedoucí civilních misí;

30.  připomíná, že výhrada je klíčovým prvkem ve struktuře zodpovědnosti, a je tudíž nástrojem prevence a transparentnosti ve struktuře řetězce ESVČ pro zajišťování věrohodnosti, který reflektuje přetrvávající výzvy nebo zbývající či vyskytnuvší se nedostatky, s nimiž se potýkají vedoucí delegací;

31.  konstatuje, že odůvodněné výhrady podaly pouze dvě delegace, konkrétně delegace v Sýrii, stejně jako v roce 2017, a delegace při Radě Evropy ve Štrasburku, a to z důvodu nesouladu prováděných smluv s pravidly pro zadávání zakázek; vybízí ESVČ, aby pokračovala v průběžném plném přezkumu všech smluv s cílem zajistit dodržování finančních pravidel;

32.  zjišťuje, že koncem roku 2018 činil podíl diplomatů z členských států na celkovém počtu administrátorů 33,76 %, takřka stejně jako v roce 2014, kdy činil 33,8 %; konstatuje, že v letech 2014–2018 došlo v tomto ohledu k následujícím mírným výkyvům: 32,83 % koncem roku 2017, 31,7 % koncem roku 2016 a 32,9 % v roce 2015; vyzývá ESVČ, aby se i nadále držela vzorce pro personální obsazení, který stanoví rozhodnutí 2010/427/EU(7), jmenovitě poměru jedné třetiny personálu z členských států a zbývajícího počtu zaměstnanců z orgánů Unie;

33.  vyjadřuje přetrvávající znepokojení nad nevyváženým personálním profilem ESVČ, co se týče státní příslušnosti; konstatuje, že ke konci roku 2017 činil podíl diplomatů z členských států 32,83 % z celkového počtu administrátorů v ESVČ (tj. 307 osob), koncem roku 2016 pocházelo z členských států 31,7 % zaměstnanců EEAS, ve srovnání s 32,9 % v roce 2015 a s 33,8 % v roce 2014;

34.  zdůrazňuje, že ESVČ i přes opakované výzvy stále nesplňuje požadavky na geografickou vyváženost a jeví výraznou nerovnoměrnost: vedoucí delegací jsou z Belgie (9), z Německa (15), z Francie (16), z Itálie (21), z Polska (5), z České republiky (2); upozorňuje zejména na zvýšení počtu italských vedoucích delegací během posledních dvou let;

35.  vyzývá ke zlepšení geografické rovnováhy v ESVČ; opakuje důležitost toho, aby v jejích řadách odpovídajícím způsobem a smysluplně pracovali státní příslušníci všech členských států; zdůrazňuje, že ESVČ musí zajistit, aby v ní byly náležitě zastoupeny všechny členské státy s tím, že musí být respektovány předpoklady a zásluhy kandidátů; vybízí proto ESVČ, aby pokračovala v interakci s členskými státy s cílem propagovat svá pracovní místa v rámci vnitrostátních diplomatických sítí;

36.  vyzývá ESVČ, aby v rámci všech veřejných výdajů zavedla genderové rozpočtování;

37.  připomíná, že genderový mainstreaming znamená reorganizaci, zlepšení, rozvoj a hodnocení politik tak, aby činitelé, kteří se podílejí na politických rozhodnutích, zahrnuli hledisko rovnoprávnosti do všech politik, a to na všech úrovních a ve všech etapách;

38.  s uspokojením konstatuje, že vyváženost mezi ženami a muži číselně byla téměř dosažena, neboť 47,4 % celkového počtu pracovních míst, zastávají ženy; vyzývá však ESVČ, aby i nadále snižovala dosavadní kvalitativní nevyváženost na všech úrovních, ve všech funkcích a v různých kategoriích, zvláště na postech administrátorů, ze kterých aktuálně 34,92 % zastávají ženy; vybízí ESVČ, aby pokračovala v sérii opatření na podporu genderové vyváženosti a zvýšení rozmanitosti, jako jsou například síť pro ženy na předmanažerských pozicích a speciální odborná příprava pro ženy, které zastávají vedoucích pozice nebo na ně aspirují;

39.  konstatuje, že genderová a geografická vyváženost by měla být respektována i u zvláštních zástupců EU jichž je osm, a konstatuje, že v současnosti jsou mezi nimi pouze dvě ženy; domnívá se také, že je třeba mít na mysli také etické standardy, aby nedocházelo k potenciálním střetům zájmů; podporuje přípravu pokynů ESVČ v oblasti etiky, které by měly zohledňovat specifika práce v delegaci;

40.  upozorňuje na to, že stejná je situace u celkového rozčlenění pracovníků v manažerských pozicích podle pohlaví, přičemž podotýká, že v roce 2018 nastalo mírné zlepšení: procento žen se zvýšilo na 27,1 % oproti 24,5 % v roce 2017, tj. 71 žen, totiž 60 z 211 pozic ve středním managementu (28,4 % oproti 26 % v roce 2017) a na 11 z 51 postů ve vyšším managementu (21,57 % oproti 18 % v roce 2017);

41.  žádá, aby byly tyto případy nerovnováhy dále řešeny; vyzývá ESVČ, aby aktualizovala svou strategii pro rovnost žen a mužů a rovnost příležitostí a zahrnula do ní konkrétní cíle pro působení žen ve vedoucích pozicích; zdůrazňuje skutečnost, že zlepšení geografické a genderové rovnováhy v ESVČ by přispělo k posílení unijního charakteru vnější činnosti;

42.  konstatuje, že ze 135 postů vedoucích delegací jich ženy zastávaly 34; vyjadřuje také politování nad nízkým procentem kandidátek ucházejících se o manažerské pozice při každoroční rotaci v delegacích, kdy podíl ženských kandidátek je setrvale nízký a činí pouhých 18 %; podněcuje ESVČ k tomu, aby i nadále pracovala s členskými státy na tom, aby se o tyto posty ucházelo více kandidátek;

43.  zjišťuje, že poté, co se od roku 2011 pravidelně zvyšoval počet vyslaných národních odborníků z členských států se tento ustálil na 449, stejný počet jako v roce 2017; konstatuje, že 87,31 % vyslaných národních odborníků působí v ústředí ESVČ s odůvodněním, že plní velmi specializované potřeby v rámci struktury ESVČ; žádá také ESVČ, aby v rámci své politiky přijímání vyslaných národních odborníků věnovala zvláštní pozornost problému možného střetu zájmů;

44.  připomíná důležitost dodržování čekacích lhůt po skončení funkce v orgánech a subjektech Unie, neboť neřešené případy střetu zájmů mohou oslabit prosazování vysokých etických norem v unijní správě; zdůrazňuje, že podle článku 16 služebního řádu jsou orgány a subjekty Unie, včetně ESVČ, oprávněny zamítnout žádost bývalého úředníka týkající se přijetí určité pracovní nabídky, pokud daná omezení nepostačují k ochraně legitimních zájmů institucí; obává se, že podmínky stanovené pro činnosti navazující na zaměstnání ve veřejné správě často není možné vynucovat; vybízí proto ESVČ a všechny ostatní subjekty a instituce Unie, aby zvažovaly veškeré nástroje, které jsou k dispozici podle článku 16 služebního řádu, zejména pokud jsou informovány o odchodu do organizace nebo společnosti, která je zapsána v rejstříku transparentnosti, aby vyloučily riziko, že bývalí úředníci budou během dvou let po skončení služebního poměru lobbovat v institucích Unie; dále vyzývá všechny orgány a subjekty Unie, včetně ESVČ, aby důsledně zveřejňovaly posouzení každého případu v souladu s článkem 16 služebního řádu;

45.  pokládá za nezbytné další sdílení zkušeností v oblasti prosazování a dohledu nad dodržováním článku 16 služebního řádu a souvisejících etických pravidel ve všech institucích Unie; vítá závazek předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové k vytvoření etického subjektu Unie, který bude společný pro všechny unijní instituce;

46.  konstatuje, že zájem o projekty společného umístění a jejich počet se postupně zvyšoval díky jejich nákladové efektivnosti a synergiím a že v jejich rámci funguje mechanismus zpětného získání plných nákladů na společné umístění;

47.  vítá zvýšení počtu případů společného umístění delegací Unie s členskými státy v roce 2018 podepsáním dvaadvaceti nových dohod o společném umístění, které se týkají 65 delegací a v důsledku nichž celkový počet projektů činí 114; bere také na vědomí uzavření dvou meziútvarových dohod s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a s Generálním ředitelstvím Komise pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci a vítá skutečnost, že se právě sjednávají další meziútvarové dohody s Evropskou investiční bankou, s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví;

48.  s potěšením konstatuje, že společná umístění přinesla nezanedbatelné nové zdroje příjmů pro ESVČ ve výši 52,1 milionu EUR, které vytvořily manévrovací prostor pro to, aby si vypracovala svou politiku nákupu nemovitostí; konstatuje, že ESVČ vlastnila 34 kancelářských budov delegací a měla v pronájmu 143;

49.  žádá, aby ESVČ zajistila, že bude všem zájemcům z řad orgánů a subjektů Unie, například Parlamentu nebo Evropské investiční bance, umožněno sdílení prostor ESVČ za stejných podmínek, jako má ESVČ; poukazuje na ekonomické výhody společného užívání, které sníží náklady na údržbu, provoz i zabezpečení; zdůrazňuje, že ESVČ musí zajistit, aby se náklady na pronájem nebo nákup nemovitostí pro její delegace pohybovaly v cenových relacích, jež musí dodržovat zastoupení členských států; dále zdůrazňuje, že ESVČ musí do svých výpočtů zahrnout odpovídající odhady nákladů na zabezpečení, aby nebyly v pozdějších fázích předkládány žádosti o navýšení prostředků;

50.  vítá pokrok při snižování počtu delegací překračujících maximální plochu 35 m2 na osobu, v návaznosti na doporučení Účetního dvora, s cílem co nejlépe využít prostory ESVČ a vyhnout se zbytečným výdajům;

51.  podporuje stálý mechanismus ročního přezkumu jako účinný nástroj řízení pracovní síly, jehož cílem je lépe stanovovat priority a zajistit pravidelnou úpravu lidských zdrojů ESVČ v síti delegací podle vývoje geopolitických priorit a velikosti projektových portfolií (například příprava otevření delegace ve Spojeném království, uzavření delegace na Šalamounových ostrovech, modernizace delegace v Panamě a otevření delegace v Mongolsku); konstatuje, že v roce 2018 bylo prvním výsledkem této racionalizace lidských zdrojů převedení osmi pracovních míst mezi delegacemi;

52.  opakuje, že Unie učinila krok ke spravedlivému odměňování pro všechny ve všech svých institucích; zdůrazňuje, že ESVČ by měla zajistit, aby její stážisté v jejím ústředí a v delegacích pobírali důstojnou odměnu u všech typů stáží (Blue Book, Bruges a jiné); vítá, že na doporučení evropského veřejného ochránce práv se zavádějí placené stáže v delegacích a neplacené stáže již nebudou nabízeny; konstatuje, že počet stážistů v delegacích se více než zčtyřnásobil, z 26 v roce 2017 na 109 v roce 2018; vyjadřuje však politování nad tím, že z celkového počtu 404 stáží, které ESVČ nabízela v roce 2018, bylo 126 neplacených, neboť byly součástí povinné praxe studentů; vyzývá ESVČ, aby zaručila odpovídající finanční příspěvek všem stážistům ESVČ s cílem nezesilovat ekonomickou diskriminaci;

53.  pokládá za užitečné zlepšit nástroje pro řízení pracovní zátěže vedle akčního plánu pro přilákání a udržení lidí s přihlédnutím k různým profesním potřebám, zkušenostem a státním příslušnostem; vítá zprávu o lidských zdrojích a vyzývá ESVČ, aby jednoznačně vymezila své institucionální potřeby (nebo nové odbornosti, které jsou zapotřebí) a identifikovala rizika pro svou pracovní sílu na korporátní úrovni, která by mohla ESVČ zkomplikovat dosahování cílů politik; podporuje opatření ESVČ v reakci na rostoucí pracovní zátěž v důsledku snižování počtu zaměstnanců;

54.  se znepokojením bere na vědomí 135 případů mediace v delegacích a ústředí v roce 2018, které se týkaly buď nevyřešených sporů ohledně práv a povinností, nebo různých druhů pracovních konfliktů včetně obvinění z psychologického a sexuálního obtěžování; vyzývá ESVČ, zejména mediační službu, která je nyní podřízena přímo generálnímu sekretariátu, aby při hospodaření se zdroji i nadále pokládala tuto činnost za záležitost nejvyšší priority; opakuje, že je důležité vytvořit kulturu nulové tolerance vůči obtěžování s důsledným prošetřováním nahlášených případů; vítá iniciativu zaměřenou na zvýšení povědomí o problému obtěžování, kterou v roce 2018 zahájila generální tajemnice ESVČ s cílem zvýšit informovanost o politice ESVČ proti obtěžování;

55.  v této souvislosti také vyzývá ESVČ k rozšíření sítě důvěrných poradců, která v současnosti čítá šest osob, zvláště v síti delegací, případně zvýšením počtu vyškolených dobrovolných poradců v delegacích; podněcuje ESVČ k tomu, aby pěstovala sociální dialog bez ohledu na původ zaměstnanců a jejich různý status;

56.  konstatuje, že poté, co v roce 2017 aktualizovala své správní ujednání s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a posílila svou spolupráci v otázkách souvisejících s podvody s generálními ředitelstvími působícími na poli zahraničních věcí, jako je Služba nástrojů zahraniční politiky (FPI), Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (GŘ NEAR) a Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO), ESVČ pokračovala ve své snaze ještě precizněji propracovat svou strategii boje proti podvodům; zdůrazňuje, že měla probíhat další spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a Komisí (s generálními ředitelstvími působícími na poli zahraničních věcí, jako je GŘ FPI, GŘ NEAR a GŘ DEVCO); s potěšením bere na vědomí zvyšování informovanosti vedoucích delegací po dohodě s GŘ DEVCO a GŘ NEAR o prevenci podvodů a jejich hlášení prostřednictvím zásady vnitřní kontroly „prevence podvodů“; vítá skutečnost, že ESVČ je členem sítě pro prevenci a odhalování podvodů, které předsedá Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „úřad OLAF“);

57.  žádá ESVČ, aby ve svých výročních zprávách o činnosti uváděla počet případů postoupených úřadem OLAF a počet probíhajících vyšetřování vedených tímto úřadem v souvislosti s možným střetem zájmů v ESVČ;

58.  konstatuje, že v roce 2018 byl hlášen jeden případ údajného whistleblowingu ze strany externí osoby proti zaměstnanci Komise v jedné z delegací Unie; žádá ESVČ, aby Parlamentu podala informace o politice a postupech, jež v případech whistleblowingu uplatňuje, a to zejména v delegacích;

59.  podporuje úsilí ESVČ o zlepšení transparentnosti propagací a zkvalitňováním elektronického rejstříku ESVČ, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o přístup k dokumentům; s uspokojením konstatuje, že občané tento rejstřík využívali častěji než v roce 2017; žádá ESVČ, aby zajistila rychlé vyřizování žádostí občanů;

60.  vítá, že v roce 2020 vstupují v platnost tři společná rozhodnutí – o pracovních podmínkách a o fondu zdravotního pojištění a penzijním fondu pro místní zaměstnance –, jež zavádějí nový rámec pravidel pro místní zaměstnance v delegacích s cílem modernizovat a zlepšit systémy sociálního zabezpečeni; vítá první společný průzkum ESVČ a Komise týkající se zaměstnanců v delegacích provedený v roce 2018; podporuje zahájení interního auditu přijímání a využívání místních zaměstnanců, aby byly odstraněny určité nedostatky, které Účetní dvůr odhalil v postupech přijímání místních zaměstnanců v delegacích (tj. některé netransparentní kroky v rámci tohoto postupu);

61.  bere na vědomí audit útvaru interního auditu, jehož předmětem byla „koordinace mezi EK a ESVČ“ a s potěšením zjišťuje závěr tohoto auditu, že činnosti zajišťující koordinaci mezi útvary Komise (GŘ DEVCO, GŘ NEAR a GŘ FPI) a ESVČ jsou celkově účinné a efektivní; poznamenává však, že je třeba definovat nefragmentovaný pohled na celkovou vnější pomoc Unie určité zemi a v koordinaci s GŘ DEVCO a GŘ NEAR posílit posuzování a řízení rizik a vytvořit společný pohled na nejistotu a strategie zmírňování rizik;

62.  upozorňuje na zjištění a doporučení zvláštní zprávy Účetního dvora č. 15/2018 s názvem „Posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali: pouze omezený a pomalý pokrok“; vyzývá ESVČ, aby (i) přijala opatření, která zlepší provozní efektivitu misí poskytnutím odpovídajících praktických pokynů a dostatečné podpory, (ii) zlepšila obsazenost pracovních míst v misích, (iii) stanovila mandáty a rozpočty tak, aby odpovídaly operacím, a koncipovala společnou, komplexní strategii ukončení činnosti jasně vymezující role a odpovědnosti při ukončování misí společné bezpečnostní a obranné politiky, (iv) zvýšila zaměření na aspekty udržitelnosti a (v) zlepšila ukazatele výkonnosti a posouzení dopadu ESVČ, aby odpovídajícím způsobem monitorovaly a vyhodnocovaly plnění úkolů;

63.  podporuje posílení provázanosti tvorby politiky, veřejné diplomacie a strategické komunikace; v této souvislosti konstatuje, že v roce 2018 byly ESVČ přiděleny 3 miliony EUR (oproti 1,1 milionu EUR v roce 2017) na konsolidaci její akce „Strategická komunikace plus“ s cílem bojovat proti dezinformacím a hybridním hrozbám, dosáhnout odolnosti proti zahraničním zásahům a také vytvořit služby v oblasti poskytování obchodních informací;

64.  zdůrazňuje potřebu bojovat proti propagandě a odhalovat dezinformace a nekalé zahraniční vlivy; vyzdvihuje význam pracovní skupiny ESVČ pro strategickou komunikaci a vyzývá k tomu, aby jí byly poskytnuty nezbytné finanční a personální zdroje;

65.  vítá vytvoření systému rychlého varování mezi institucemi Unie a členskými státy s cílem usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti dezinformačních kampaní a koordinovat reakce na základě informací z otevřených zdrojů poskytovaných akademickou obcí, ověřovateli faktů, online platformami a mezinárodními partnery; vybízí ESVČ, aby pro tento systém vypracovala dlouhodobou vizi a rozvíjela koordinaci s členskými státy a dalšími klíčovými partnery; dále vyzývá ESVČ, aby propagovala internetové stránky EU proti dezinformacím (EUvsDisinfo.eu), které obsahují více než 5000 případů dezinformací, avšak v roce 2018 měly pouze 1,2 milionu zhlédnutí;

66.  podporuje ESVČ v jeho úsilí zvýšit bezpečnost v celé řadě záležitostí, pokud jde o fyzickou bezpečnost nebo bezpečnost IT, od bezpečnosti pracovníků a budov, která má být posílena nákupem nového bezpečnostního zařízení, až po školení regionálních bezpečnostních pracovníků, aby byly ochráněny bezpečnostní zájmy ESVČ a bylo zajištěno další bezpečnostní know-how uplatňováním formální politiky řízení bezpečnostních rizik a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti; zejména vítá zahájení programu pro zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, jenž má snížit rizika v ústředí, na základě průzkumu mezi zaměstnanci uskutečněného v roce 2018, a zavedení systému řízení bezpečnostních rizik v delegacích za účelem standardizace oznamování místních bezpečnostních hrozeb, včetně rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti; vybízí ESVČ, aby pokračovala ve skutečné politice digitalizace svých služeb;

67.  vítá první zprávu o krocích v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria ESVČ za rozpočtový rok 2017 přijaté většinou poslanců a příslib ESVČ, že se bude zabývat hlavními doporučeními a připomínkami, které zazněly během postupu udělování absolutoria s cílem dále zlepšit řízení prostředků Unie;

68.  žádá ESVČ, aby předložila následnou zprávu za rozpočtový rok 2018 v souladu s článkem 266 finančního nařízení;

69.  vítá nové iniciativy usilující o zlepšení komunikace ve vztahu k občanům Unie, pokud jde o význam veřejné diplomacie a strategické komunikace, které jsou nedílnou součástí vnějších vztahů Unie; vybízí ESVČ, aby investovala do digitální komunikace prostřednictvím sociálních médií a svých internetových stránek; oceňuje, že ESVČ začíná do vedení celoevropských veřejných informačních kampaní zapojovat osoby a subjekty významné pro utváření veřejného mínění; dále vybízí k používání svobodných otevřených platforem sociálních sítí s vlastním hostováním, které důrazně dbají na ochranu uživatelských dat;

70.  vyjadřuje politování nad tím, že ESVČ dosud nemá systém environmentálního řízení; všímá si snahy o širší využívání videokonferencí; avšak žádá ESVČ, aby zavedla konkrétní akční plán s cílem snížit environmentální stopu svého ústředí a svých delegací;

71.  vítá program ESVČ a Parlamentu pro krátkodobé vysílání pracovníků; poukazuje na jeho úlohu při zvyšování vzájemného chápání struktur a pracovních metod obou institucí, díky němuž se zlepšuje jejich vzájemná spolupráce; vyzývá ESVČ, aby tento program aktivněji propagovala mezi svými zaměstnanci, aby se tak zvýšil počet jeho účastníků; doporučuje, aby byl dále rozšířen program ESVČ a diplomatických služeb členských států pro výměnu a vysílání diplomatů, neboť přispívá k rozvoji společné diplomatické kultury;

72.  zdůrazňuje rostoucí význam politiky EU pro Arktidu a potřebu posílit důvěryhodnost Unie v očích jejích partnerů posílením stability pozice velvyslance EU pro tuto oblast.

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).


Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
PDF 177kWORD 55k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 (2019/2100(DEC))
P9_TA(2020)0095A9-0044/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(5), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0044/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku SESAR za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018 (2019/2100(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(8) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(11), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0044/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 (2019/2100(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0044/2020),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen v únoru 2007, aby řídil výzkumný program uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), jehož cílem je modernizovat uspořádání letového provozu v Unii;

B.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení Rady (EU) č. 721/2014 prodloužil SESAR 2020 existenci společného podniku do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

D.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie na zaváděcí fázi SESAR 2020 probíhající v letech 2014 až 2024, který je financován z programu Horizont 2020, činí 585 000 000 EUR; vzhledem k tomu, že podle nových dohod o členství v programu Horizont 2020 se očekává, že příspěvek organizace Eurocontrol bude činit přibližně 500 000 000 EUR a příspěvek ostatních partnerů z odvětví letectví alespoň 500 000 000 EUR, z čehož by mělo být přibližně 90 % poskytnuto formou věcného plnění od organizace Eurocontrol a od ostatních partnerů;

Obecně

1.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora o roční závěrce společného podniku za rok končící 31. prosince 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“), že tato závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku ke dni 31. prosince 2018, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že podle zprávy Účetního dvora operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného podniku a posílit šíření informací o přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby sledoval proaktivní komunikační politiku a zprostředkovával výsledky svého výzkumu široké veřejnosti, např. prostřednictvím sociálních či dalších sdělovacích prostředků, a zaměřil se tak na zvyšování povědomí veřejnosti o účinku podpory Unie, se zvláštním ohledem na uvádění na trh;

4.  žádá Účetní dvůr, aby posoudil opodstatněnost a spolehlivost metodiky výpočtu a oceňování věcných příspěvků; posouzení by mělo zhodnotit podobu a důkladnost pokynů pro provádění postupu pro věcné příspěvky s cílem napomoci procesu plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků;

5.  připomíná, že společný podnik SESAR je technologickým pilířem iniciativy jednotné evropské nebe (SES) a jeho úlohou je koordinovat a provádět výzkum, který umožní překonat roztříštěnost iniciativy SES; zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů společného podniku jsou volné tratě ke snížení emisí z letu a z paliva; domnívá se tedy, že by společný podnik mohl být využíván také k tomu, aby přispíval k udržitelnosti leteckého odvětví;

6.  zdůrazňuje význam činnosti společného podniku, pokud jde o rychlejší zavádění inovací; dále zdůrazňuje jeho úlohu při významném rozvoji systému U-space a přípravě plánu, který umožní bezpečné začlenění a používání dronů v nízkém vzdušném prostoru, což je základním předpokladem pro moderní a rychle rostoucí odvětví;

Rozpočtové a finanční řízení

7.  konstatuje, že v roce 2018 činil rozpočet prostředků na platby 94 800 000 EUR (v roce 2017 to bylo 90 900 000 EUR) a rozpočet prostředků na závazky činil 129 517 762 EUR (109 900 000 EUR v roce 2017); včetně nevyužitých rozpočtových prostředků z předchozích let, které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, a účelově vázaných příjmů činil celkový disponibilní rozpočet plateb 166 465 000 EUR (213 000 000 EUR v roce 2017) a celkový disponibilní rozpočet závazků 175 918 000 EUR (130 900 000 EUR v roce 2017);

8.  konstatuje, že v prosinci 2016 byl SESAR 1 formálně uzavřen a poslední konečná grantová platba byla provedena v prosinci 2017, přičemž nevyužité prostředky na platby z předchozích let ve výši 40 000 000 EUR byly přeneseny do roku 2018 k úhradě peněžních příspěvků obdržených navíc od odvětvových členů programu SESAR 1 a na platby opožděných, ale opodstatněných žádostí o proplacení nákladů za projekty sedmého rámcového programu a transevropské dopravní sítě (TEN-T); se znepokojením konstatuje, že ke konci roku 2018 mohlo být na takové opravné platby využito pouze 1 800 000 EUR (5 %) z těchto prostředků, 20 000 000 EUR (50 %) muselo být zrušeno a 18 200 000 EUR (45 %) bylo přeneseno do roku 2019; vyjadřuje politování nad tím, že ke konci roku 2018 ve fázi uzavírání programu SESAR 1 vykazoval společný podnik stále vysokou částku otevřených závazků ve výši 61 400 000 EUR a že tyto zdroje přidělené společnému podniku nebudou plně využity;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze sedmého rámcového programu a programu TEN-T

9.  konstatuje, že z celkové částky 1 284 300 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, které měli poskytnout ostatní členové na provozní a správní činnosti společného podniku (700 000 000 EUR od organizace Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členů z odvětví letecké dopravy), potvrdil společný podnik do konce roku 2018 přijetí příspěvků ve výši 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR od organizace Eurocontrol a 539 100 000 z odvětví letecké dopravy);

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

10.  konstatuje, že z dotace Unie ve výši 585 000 000 EUR na projekty programu Horizont 2020 dosáhly ke konci roku 2018 kumulativní peněžní příspěvky Unie (Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE)) na operační činnosti společného podniku 216 900 000 EUR a že se ostatní členové zavázali poskytnout věcné a peněžní příspěvky ve výši nejméně 1 000 000 000 EUR na operační činnosti společného podniku SESAR 2020 (odhadovaná částka 500 000 000 EUR od organizace Eurocontrol odpovídá odhadované částce 500 000 000 EUR z odvětví letecké dopravy); dále konstatuje, že na konci roku 2018 přispěli ostatní členové částkou 14 400 000 EUR v hotovosti a potvrdili věcný příspěvek ve výši 114 000 000 EUR, přičemž další věcný příspěvek ve výši 120 200 000 EUR byl nahlášen, ale zatím nebyl potvrzen;

11.  konstatuje, že pokud jde o program SESAR 2020, ke konci roku 2018 vyčerpal společný podnik 81 % prostředků na závazky a 61 % prostředků na platby, které byly k dispozici pro projekty programu Horizont 2020, a zrušil přibližně 44 600 000 EUR (35 %) dostupných prostředků na platby programu Horizont 2020 (míra čerpání prostředků na závazky a prostředků na platby v roce 2017 činila 80,24 % a 67,97 %);

12.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, že nízká míra čerpání a vysoká míra rušení prostředků na platby programu Horizont 2020 dostupných v roce 2018 vnikla zejména v důsledku konzervativního rozpočtového plánování společného podniku a přístupu k rozpočtovému plánování a monitorování, který dostatečně nezohledňuje částku nevyužitých prostředků na platby z předchozích let;

Výkonnost

13.  bere na vědomí klíčové ukazatele výkonnosti společného podniku v roce 2018, zejména předpokládané hodnoty pákového efektu PPP na konci programu:

   metodou průběžného hodnocení: 1,22
   metodou přesnějšího průběžného hodnocení: 1,26,
   pro Horizont 2020: 2,26 a
   pákový efekt v rámci partnerství: 1,74;

14.  konstatuje, že společný podnik splnil své klíčové politické a provozní cíle, jak byly nastíněny v jednotném programovém dokumentu na období 2017–2019;

15.  připomíná společnému podniku svou výzvu, aby učinil kroky k dosažení cílové míry pákového efektu 1,41 za celé období 2014–2020;

16.  podotýká, že poměr nákladů na řízení (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a efektivní organizační strukturu společného podniku;

17.  konstatuje, že společný podnik SESAR je jedním z několika společných podniků, které realizovaly více operačních synergií s decentralizovanými agenturami Unie působícími v jejich příslušných oblastech výzkumu a inovací: zejména společný podnik a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví spolupracovaly na dronech;

18.  konstatuje, že ve výroční zprávě o činnosti společného podniku za rok 2018 jsou informace o klíčových ukazatelích výkonnosti v oblasti vyváženého zastoupení žen a mužů uváděny pouze za rok 2017, nikoli za rok 2018; bere na vědomí, že informace za rok 2017 se týkají výzev společného podniku k předkládání návrhů týkajících se programu Horizont 2020 v roce 2016, přičemž číselné údaje pro klíčové ukazatele výkonnosti jsou následující: procentní podíl žen v projektech programu Horizont 2020 – 15,4 %; procentní podíl koordinátorek projektů – 12 %; procentní podíl žen v poradních a expertních skupinách Komise atd. – 33,3 %;

19.  konstatuje, že společný podnik řídil tři velké iniciativy, které byly klíčové pro stanovení vize budoucnosti řízení letového provozu (ATM) v Evropě v roce 2018, a že výsledky těchto úspěchů uznané všemi zúčastněnými stranami ATM byly předány Komisi, která podnikne další kroky k jejich začlenění do legislativního a politického rámce pro letectví;

20.  uznává, že se společný podnik kromě svých výsledků v projektech předběžného výzkumu osvědčil jako klíčový aktér inovací v letectví tím, že integroval nové subjekty, které nepatří k tradičním aktérům výzkumu a inovací v oblasti ATM;

Zadávání zakázek a přijímání pracovníků

21.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora společný podnik k 31. prosinci 2018 zaměstnával 42 zaměstnanců (2017: 40);

22.  konstatuje, že v roce 2018 podepsal společný podnik 48 smluv včetně 37 zvláštních smluv, jimiž se provádí rámcové smlouvy společného podniku a interinstitucionální dohody, a že proběhlo 12 zadávacích řízení: pět jednacích řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, pět jednacích řízení s velmi nízkou, nízkou a střední hodnotou, tři otevřená zadávací řízení a jedna cena;

23.  konstatuje, že po dohodě o přiznání příspěvku s GŘ MOVE zveřejnil společný podnik v lednu 2018 otevřenou výzvu k podávání návrhů pro studie a demonstrace řízení provozu dronů v Evropě (výzva U-Space), přičemž maximální částka grantu ve výši 9 500 000 EUR se financuje prostřednictvím fondu Nástroje pro propojení Evropy (CEF) Komise; bere s vážným znepokojením na vědomí zjištění Účetního dvora, že i když kritéria pro udělování zakázek v rámci této výzvy obecně respektovala směry stanovené v nařízení (EU) č. 1316/2013(13), došlo podle Účetního dvora k několika případům překrývání a nesouladu u kritérií pro udělení zakázky a jejich dílčích kritérií, což může ohrozit celkovou účinnost procesu hodnocení grantů a je třeba ho řešit již při koncipování a přípravě výzvy;

Vnitřní kontroly

24.  uznává, že kontrolní postupy ex ante společného podniku jsou spolehlivé, a to zejména u průběžných a konečných plateb v rámci sedmého rámcového programu, přičemž u příjemců provádí audity ex post společný podnik, zatímco v případě plateb programu Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný společný auditní útvar Komise; konstatuje, že míra zbytkových chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný podnik vykázal ke konci roku 2018, činila 1,29 % u sedmého rámcového programu a 1,33 % u programu Horizont 2020;

25.  bere na vědomí, že v návaznosti na usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017 přijal společný podnik opatření k řešení obav Parlamentu, zejména tím, že jmenoval nového vedoucího rozpočtového a finančního týmu, že tento tým zahrnuje nového finančního úředníka a asistenta v oblasti financí, že se společný podnik snaží obsadit funkci finančního ředitele a že se zavedl nový rozpočtový proces, což vedlo ke včasné přípravě podrobného rozpočtu;

Interní audity

26.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) vydal závěrečnou zprávu o auditu týkající se koordinace mezi společným podnikem a společným střediskem podpory (CSC) a realizace nástrojů a služeb CSC, což vedlo ke třem důležitým doporučením; konstatuje, že společný podnik vypracoval pro řešení rizik, která jsou základem pro tato doporučení, podrobný akční plán, jenž měl být proveden v průběhu roku 2019;

27.  konstatuje, že oddělení interního auditu provedlo v roce 2018 činnosti zaměřené na audity věrohodnosti a konzultační zakázky; konstatuje, že oddělení interního auditu provedlo následný audit náboru a aktivně se podílelo na posuzování rizik společného podniku, spolupracovalo s útvarem interního auditu, Účetním dvorem a dalšími příslušnými aktéry v oblasti auditu, sledovalo provádění akčních plánů společného podniku v souvislosti s předchozími audity a v návaznosti na postup udělování absolutoria;

28.  konstatuje, že společný podnik uskutečnil v červenci 2018 seminář o řízení korporátních rizik s cílem podávat zprávy o řízení rizik a potvrdit hlavní změny související s korporátními riziky;

Záležitosti týkající se zaváděcí fáze projektu SESAR

29.  konstatuje, že v roce 2019 zveřejnil Účetní dvůr zvláštní zprávu č. 11/2019 o předpisech Unie upravujících modernizaci uspořádání letového provozu; konstatuje, že Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě vyhodnotil, jak dobře Komise řídila zavádění programu SESAR od roku 2011, zda se intervence Unie zaměřila na projekty, které nejvíce potřebují podporu, a zda je přidanou hodnotou pro uspořádání letového provozu v Unii; bere na vědomí potřebu účinného řízení letového provozu v budoucnosti, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost;

30.  se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že většina projektů, u nichž byl proveden audit, by byla financována bez finanční podpory Unie, že byly zjištěny nedostatky v provádění režimu financování, zejména nedostatečné stanovení priorit, a že je stále třeba prokázat výkonnostní přínosy pro uspořádání letového provozu v provozním prostředí;

31.  vyzývá Komisi, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních, která byla přijata ke zmírnění možných střetů zájmů, zejména pokud jde o výběr projektů;

32.  souhlasí s doporučeními Účetního dvora, jejichž cílem je řešit tyto otázky, a konstatuje, že Komise všechna doporučení Účetního dvora přijala; vyzývá Komisi, aby sledovala provádění doporučení Účetního dvora;

Doprava a cestovní ruch

33.  konstatuje, že společný podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: 1) SESAR 1 a 2) SESAR 2020; dále konstatuje, že zatímco oddíl SESAR 1 byl částečně spolufinancován z programu TEN-T a sedmého rámcového programu pro výzkum, je oddíl SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020;

34.  bere na vědomí, že míra plnění činila u prostředků na závazky 83 % a u prostředků na platby 47 % (u oddílu SESAR 1 to bylo 99 % a 5 % a u oddílu SESAR 2020 to bylo 81 % a 61 %); bere na vědomí, že nízká celková míra plnění je především důsledkem nízké míry u oddílu SESAR 1, která odráží finanční závěrku jeho projektů a ukončení programu, a úsilí společného podniku udržet provozní náklady na nezbytné minimální úrovni;

35.  zdůrazňuje, že jak další rozvoj evropského vzdušného prostoru v rámci projektu SES2+, tak začlenění dronů vyžadují dostatečné finanční a lidské zdroje;

36.  bere na vědomí, že společný podnik prováděl své operace v plném souladu se čtyřmi různými rámci: s Horizontem 2020, s programem pro demonstrační činnosti dronového systému U-space v rámci Nástroje pro propojení Evropy, se dvěma zvláštními rámci pro volání na základě aktivní služby geofencingu a se studií týkající se vypracování návrhu budoucí struktury evropského vzdušného prostoru; uznává, že tyto rozmanité právní rámce činí práci společného podniku značně komplikovanou, a oceňuje proto společný podnik za úspěšné uskutečňování inovačních projektů;

37.  zdůrazňuje význam činnosti společného podniku, pokud jde o rychlejší zavádění inovací; dále zdůrazňuje jeho úlohu při významném rozvoji systému U-space a přípravě plánu, který umožní bezpečné začlenění a používání dronů v nízkém vzdušném prostoru, což je základním předpokladem pro moderní a rychle rostoucí odvětví; zdůrazňuje význam společného podniku při přípravě aktualizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu směrem k digitálnímu evropskému nebi prostřednictvím celostní digitální transformace letectví zaměřené na cestující; domnívá se proto, že by úloha společného podniku měla být v rámci příštího víceletého finančního rámce uznána a posílena;

38.  bere na vědomí, že společný podnik pokračoval v procesu finančního a správního uzavření oddílu SESAR 1; bere na vědomí, že skutečná celková míra plnění programu činí 89,9 %; bere na vědomí, že společný podnik má na pokrytí všech zbývajících závazků v rámci oddílu SESAR 1 na svém virtuálním bankovním účtu 30,7 milionu EUR a že podle odhadů budoucích plateb a zpětných získání prostředků by měl společný podnik uzavřít oddíl SESAR 1 s odhadovanými přebytečnými peněžními prostředky ve výši 30,6 milionu EUR; připomíná, že nahromaděný zůstatek rozpočtu oddílu SESAR 1 bude použit k vrácení přebytečných peněžních příspěvků členům společného podniku a zbývající nevyužitá částka bude vyplacena zpět Unii;

39.  bere na vědomí, že rok 2018 byl prvním rokem realizace oddílu SESAR 2020 bez projektů oddílu SESAR 1; dále bere na vědomí, že z 96,0 milionů EUR příjmů oddílu SESAR 2020 v roce 2018 činil příspěvek Unie 88,2 milionu EUR a příspěvek organizace Eurocontrol 5,2 milionu EUR;

40.  bere na vědomí, že nevyužití prostředků na platby v roce 2018 vedlo k přebytku ve výši 19,3 milionu EUR, který zůstává společnému podniku (z nějž 0,05 milionu EUR připadá na oddíl SESAR 1 a 19,25 milionu EUR na oddíl SESAR 2020) a že kumulovaný přebytek činí 77,24 milionu EUR (z nějž 30,93 milionu EUR připadá na oddíl SESAR 1 a 46,31 milionu EUR na oddíl SESAR 2020);

41.  bere na vědomí, že v roce 2018 byly zahájeny poslední audity oddílu SESAR 1 zabývající se platbami provedenými v roce 2017 a že byl dokončen čtvrtý cyklus auditů sestávající z 23 auditů osmi členů; je znepokojen tím, že zbytková míra chyb v roce 2018 činila 5,07 %;

42.  bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2018: 61,67 % pracovních míst v oblasti provozu, 28,57 % v administrativě a 9,76 % neutrálních pracovních míst.

(1) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 26.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
(8) Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 26.
(9) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(10) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(11) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(12) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).


Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
PDF 160kWORD 52k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 (2019/2075(DEC))
P9_TA(2020)0096A9-0047/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0047/2020),

1.  uděluje absolutorium řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018 (2019/2075(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(12), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(14), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0047/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 (2019/2075(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0047/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) činil konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 20 144 018 EUR, což představuje téměř stejnou částku jako v roce 2017 (jen o velice málo nižší); vzhledem k tomu, že rozpočet nadace se plně odvíjí od rozpočtu Unie(16);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky nadace za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,99 %, což představuje mírné zvýšení o 0,06 % oproti roku 2017; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 98,07 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 0,10 %;

Výkonnost

2.  bere na vědomí, že nadace kromě dalších ukazatelů produktivity a kvality využívá některé klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) k posuzování přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

3.  bere na vědomí, že nadace dosáhla 91 % míry dokončení činností, ze kterých bylo 94 % dokončeno včas; konstatuje, že u 14 z 15 klíčových ukazatelů výkonnosti nadace stanovený cíl překročila;

4.  vítá dohody a roční akční plány nadace pro spolupráci v oblastech politiky, které se překrývají s oblastmi politiky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání; oceňuje skutečnost, že se nadace ujala vedení ve věci meziagenturní smlouvy na poskytování referenčních průzkumů o zapojení zaměstnanců; vyzdvihuje tuto praxi jako hodnou následování; důrazně nadaci vybízí, aby aktivně usilovala o rozšíření a prohloubení spolupráce se všemi agenturami Unie;

5.  konstatuje, že nadace se účastnila identifikace, formulace, provádění, monitorování a hodnocení externích programů Unie věnovaných rozvoji dovedností a lidského kapitálu a zaměstnanosti; oceňuje skutečnost, že nadace je jedinou agenturou Unie s mandátem působit mimo Unii při podpoře vnější činnosti Unie v oblasti vzd