Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 14. maj 2020 - BruxellesEndelig udgave
Genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
 Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
 Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
 Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
 Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
 Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2
 Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
 Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
 Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
 Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
 Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Unions Domstol
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
 Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
 Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
 Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2018: Eurojust
 Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
 Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
 Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
 Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
 Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur
 Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
 Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
 Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
 Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
 Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
 Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget
 Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
 Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
 Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2018: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
 Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE-selskabers) og europæiske andelsselskabers (SCE-selskabers) generalforsamlinger ***
 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021

Genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 174kWORD 52k
Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D065067/03),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 9. december 2019, som ikke mundede ud i en udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 23. januar 2020, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til den udtalelse, der blev vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 22. maj 2019 og offentliggjort den 5. juli 2019(3),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer ("GMO'er")(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til beslutningsforslag fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at Monsanto Europe N.V. den 28. oktober 2016 på vegne af Monsanto Company indgav en ansøgning til Nederlandenes kompetente myndighed i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 (i det følgende benævnt "ansøgningen"); der henviser til, at ansøgningen omfattede markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede (GM) sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, samt markedsføring af produkter, der indeholder eller består af den genetisk modificerede (GM) sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, til andre anvendelsesformål end fødevarer og foderstoffer, undtagen til dyrkning;

B.  der henviser til, at EFSA den 22. maj 2019 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 5. juli 2019, vedrørende denne ansøgning;

C.  der henviser til, at den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 er blevet udviklet med henblik på tolerance over for dicamba, ammoniumglufosinat og glyphosatbaserede herbicider(5);

Supplerende herbicider

D.  der henviser til, at det er blevet påvist, at dyrkningen af herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til en større anvendelse af herbicider, især på grund af fremvæksten af herbicidtolerant ukrudt(6); der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at afgrøder af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 vil blive udsat for både højere og gentagne doser af de supplerende herbicider (glufosinat, dicamba og glyphosat), hvilket potentielt vil føre til en større mængde restkoncentrationer i høsten;

E.  der henviser til, at en fagfællebedømt undersøgelse viste, at glyphosat akkumuleres i genetisk modificerede sojabønner(7); der henviser til, at der i et pilotprojekt, der blev gennemført i Argentina, blev fundet overraskende høje niveauer af restkoncentrationer af glyphosat på genetisk modificerede sojabønner(8);

F.  der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur i marts 2017 konkluderede, at der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker; der henviser til, at en række nyere videnskabelige undersøgelser, der har været underkastet peer review, bekræfter glyphosats kræftfremkaldende potentiale(9);

G.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og dermed er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(10); der henviser til, at godkendelsen af glufosinat til anvendelse i Unionen udløb den 31. juli 2018(11);

H.  der henviser til, at den måde, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider, og sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne (metabolitter), kan skyldes selve den genetiske modifikation(12);

I.  der henviser til, at vurderingen af herbicidrester og deres metabolitter i genetisk modificerede planter på trods heraf anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Ekspertpanel for Genetisk Modificerede Organismer;

J.  der henviser til, at selv om EFSA i sin udtalelse fastslår, at "vurderingen af de herbicidrester, der er relevante for denne ansøgning, er blevet undersøgt af EFSA's pesticidenhed", er dette ikke i sig selv tilstrækkeligt, da der ikke er taget hensyn til den kombinatoriske toksicitet af de supplerende herbicider og metabolitter og deres potentielle interaktion med selve GM-planten, i dette tilfælde den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

K.  der endvidere henviser til, at toksikologiske data, der gør det muligt at foretage en vurdering af risikoen for forbrugerne ved flere metabolitter af glyphosat, der er relevant for genetisk modificerede glyphosatresistente afgrøder, ifølge EFSA's pesticidenhed mangler(13), og at der ikke foreligger tilstrækkelige data til at udlede maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat på genetisk modificerede sojabønner(14);

L.  der henviser til, at en række af medlemsstaternes kompetente myndigheder har udtrykt betænkelighed ved den manglende analyse af herbicidrester på genmodificerede afgrøder og de potentielle sundhedsrisici for forbrugerne(15);

M.  der henviser til, at det i konklusionerne fra et internationalt forskningsprojekt med titlen "Risikovurdering af genetisk modificerede organismer i EU og Schweiz", der blev fremlagt i januar 2020, blev konstateret, at EU's risikovurdering af GMO'er ikke imødegår risici for folkesundheden og miljøet på tilfredsstillende vis, herunder hvad angår de sundhedsrisici, der er forbundet med forbruget af produkter, der er afledt af herbicidtolerante genetisk modificerede planter(16);

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og dertil knyttede kontroller

N.  der henviser til, at det i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(17), som har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i forbindelse med maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er"), fastsættes, at restkoncentrationerne af aktivstoffer, som ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, på importerede fødevarer og foder skal kontrolleres og overvåges nøje(18);

O.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til det nyeste samordnede flerårige kontrolprogram for Unionen (for 2020-2022) ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationerne af glufosinat på noget produkt, herunder sojabønner(19); der henviser til, at det ikke kan udelukkes, at restkoncentrationer af glufosinat på den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, eller afledte produkter heraf til fødevarer og foder, vil overstige de MRL'er, der er indført for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

Udemokratisk beslutningstagning

P.  der henviser til, at afstemningen den 9. december 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 23. januar 2020 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

Q.  der henviser til, at Kommissionen erkender, at det er problematisk, at afgørelser om godkendelse af GMO'er fortsat vedtages af Kommissionen uden tilslutning fra et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, hvilket i høj grad er en undtagelse for produktgodkendelser som helhed, men er blevet normen for beslutningstagningen vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(20);

R.  der henviser til, at Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog alt 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og mod dyrkning af GMO'er i Unionen (tre beslutninger); der henviser til, at Parlamentet til dato har vedtaget syv indsigelser i sin 9. valgperiode; der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at godkende nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen – til trods for sin egen erkendelse af de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indsigelser – fortsat godkender GMO'er;

S.  der henviser til, at der ikke kræves nogen ændring af lovgivningen for, at Kommissionen kan undlade at godkende GMO'er, når der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget(21);

Opretholdelse af Unionens internationale forpligtelser

T.  der henviser til, at det i forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsættes, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse; der henviser til, at disse legitime faktorer bør omfatte Unionens forpligtelser i henhold til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), Parisaftalen om klimaændringer og FN's konvention om den biologiske mangfoldighed;

U.  der henviser til, at en nylig rapport fra FN's særlige rapportør om retten til mad viste, at farlige pesticider har katastrofale konsekvenser for sundheden, især i udviklingslandene(22); der henviser til, at mål 3.9 for bæredygtig udvikling sigter mod væsentligt at reducere antallet af dødsfald og sygdomme forårsaget af farlige kemikalier og luft-, vand- og jordforurening inden 2030(23);

V.  der henviser til, at EFSA konstaterede, at den skønnede eksponering af sprøjtepersonale, når glufosinat, der er klassificeret som reproduktionstoksisk, anvendes til ukrudtsbekæmpelse i GM-majs, oversteg den acceptable eksponering af sprøjtepersonale (AOEL), selv når der blev anvendt personlige værnemidler(24); der henviser til, at risikoen for øget eksponering af sprøjtepersonale giver anledning til særlig bekymring i forbindelse med herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder i betragtning af de større mængder herbicider, der anvendes;

W.  der henviser til, at skovrydning er en væsentlig årsag til tab af biodiversitet; der henviser til, at emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelsen, hovedsagelig på grund af skovrydning, er den næststørste årsag til klimaændringer efter afbrænding af fossile brændstoffer(25); der henviser til, at Parisaftalen om klimaændringer og den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, der blev vedtaget under konventionen om biologisk mangfoldighed, samt Aichimålene for biodiversitet understøtter indsatsen for en bæredygtig skovforvaltning, -beskyttelse og genopretning(26); der henviser til, at mål 15 for bæredygtig udvikling omfatter målet om at standse skovrydning inden 2020(27); der henviser til, at skove spiller en multifunktionel rolle, som understøtter opnåelsen af de fleste af målene for bæredygtig udvikling(28);

X.  der henviser til, at sojaproduktion er en af de vigtigste faktorer i forbindelse med skovrydning i Amazon-, Cerrado- og Gran Chacoskovene i Sydamerika; der henviser til, at 97 % og 100 % af den soja, der dyrkes i henholdsvis Brasilien og Argentina, er genmodificeret soja(29);

Y.  der henviser til, at Unionen er verdens næststørste importør af soja, hvoraf størstedelen importeres til dyrefoder; der henviser til, at Kommissionens analyse har vist, at soja historisk set har været Unionens primære årsag til global skovrydning og dermed forbundne emissioner og tegner sig for næsten halvdelen af den skovrydning, der er indlejret i al import til Unionen(30);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(31), er at give et grundlag for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til GM-fødevarer og -foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af GM-planter til fødevare- eller foderstofbrug, som er gjort tolerante over for et stof til ukrudtsbekæmpelse, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, i dette tilfælde glufosinat;

5.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende reguleringsmæssige forenkling (Refit) af MRL-lovgivningen såvel som "fra jord til bord"-strategien at forpligte sig til ikke at tillade forekomst af rester af giftige pesticider, f.eks. glufosinat, i import af fødevarer og foder til Unionen; opfordrer på ny Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en effektiv kontrol af de landbrugsprodukter, der importeres fra tredjelande, med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau og lige vilkår for den europæiske fødevareproduktion(32);

6.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af supplerende herbicidrester og deres metabolitter, herunder kombinatoriske virkninger, i risikovurderingen af herbicidtolerante GM-planter, uanset om den pågældende GM-plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen til fødevare- og foderstofbrug;

7.  opfordrer Kommissionen til at trække forslag til GMO-godkendelser tilbage, det være sig til dyrkning eller til fødevare- og foderstofbrug, hvis Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver nogen udtalelse;

8.  noterer sig og glæder sig over, at det fremgår af samtlige kommissionsmedlemmers opgavebeskrivelse, at de "skal sikre opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling på deres politikområde. Kommissærkollegiet som helhed vil være ansvarligt for den overordnede gennemførelse af målene."(33);

9.  glæder sig over, at den europæiske grønne pagt, Kommissionens flagskibsinitiativ, er blevet fremlagt som en integreret del af Kommissionens strategi til gennemførelse af FN's 2030-dagsorden og målene for bæredygtig udvikling;

10.  minder om, at målene for bæredygtig udvikling kun kan nås, hvis forsyningskæderne bliver bæredygtige, og der skabes synergier mellem politikker(34);

11.  gentager sin foruroligelse over, at EU's store afhængighed af import af dyrefoder i form af sojabønner forårsager skovrydning i tredjelande(35);

12.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af genetisk modificerede sojabønner, medmindre det kan påvises, at dyrkning af disse ikke bidrager til skovrydning;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemgå alle sine nuværende godkendelser af genmodificerede sojabønner i lyset af Unionens internationale forpligtelser, herunder i henhold til Parisaftalen om klimaændringer, FN's konvention om den biologiske mangfoldighed og målene for bæredygtig udvikling;

14.  gentager sin opfordring til at iværksætte en europæisk strategisk plan for produktionen af og forsyningen med vegetabilske proteiner(36), som vil gøre det muligt for Unionen at blive mindre afhængig af import af genetisk modificerede sojabønner og at skabe kortere fødevarekæder og regionale markeder; insisterer på, at dette integreres i den kommende jord til bord-strategi;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Videnskabelig udtalelse fra EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer om vurdering af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 med henblik på anvendelse i fødevarer og foderstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)––––––– I sin ottende valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger, i hvilke der blev gjort indsigelse mod godkendelsen af GMO'er. Endvidere har Parlamentet i sin niende valgperiode vedtaget følgende beslutninger:Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0028).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0029).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkelt-GM-begivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0030).Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0054).Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0055).Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0056).Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0057).
(5) EFSA's udtalelse, s. 3.
(6) Se f.eks. Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1), s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 24, 24(2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Jf. f.eks. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) Dette er netop tilfældet for glyphosat, som anført i EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
(13) EFSA's konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet glyphosat, EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005 – revideret udgave for at tage hensyn til udeladte data, EFSA Journal 2019;17(10):5862, s. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Medlemsstaternes bemærkninger vedrørende den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 kan ses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(18) Jf. betragtning 8 i forordning (EF) nr. 396/2005.
(19) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 af 28. marts 2019 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2020, 2021 og 2022 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 88 af 29.3.2019, s. 28).
(20) Jf. f.eks. begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011.
(21) Kommissionen "kan" – og ikke "skal" – gå videre med godkendelsen, hvis der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget, jf. forordning (EU) nr. 182/2011 (artikel 6, stk. 3).
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) EFSA's konklusioner vedrørende fagfællebedømmelsen af vurderingen af pesticidrisikoen for aktivstoffet glufosinat, EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, s. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen "Intensivering af EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens skove" (COM(2019)0352), s. 1.
(26) Idem, s. 2.
(27) Se mål 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen "Intensivering af EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens skove" (COM(2019)0352), s. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ‘Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, ISAAA Brief No. 53 (2017), s. 16 og s. 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Europa-Kommissionen – teknisk rapport 2013-063 med titlen "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation’, undersøgelse finansieret af Europa-Kommissionen, GD ENV, og udført af VITO, IIASA, HIVA og IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, s. 23-24: Mellem 1990 og 2008 importerede Unionen vegetabilske og animalske produkter, som indirekte medførte en skovrydning på 90 000 km². De vegetabilske produkter tegnede sig for 74 000 km² (82 %) af dette, og heraf udgjorde de olieholdige afgrøder den største andel (52 000 km²). Sojabønner og sojakage tegnede sig for 82 % af dette (42 600 km²) svarende til 47 % af Unionens samlede import af indlejret skovrydning.
(31) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
(32) Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0023), punkt 32.
(33) Se f.eks. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, s. 2.
(34) Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (EUT C 433 af 23.12.2019, s. 50), punkt 67.
(35) Idem.
(36) Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt (Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_DA.html, punkt 64.


Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
PDF 154kWORD 55k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0030/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(12), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0030/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2018 (2019/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0030/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint ("fællesforetagendet BCB") blev oprettet i maj 2008 som et offentlig-privat partnerskab ved Rådets forordning (EF) nr. 521/2008(15) for en periode indtil den 31. december 2017 med henblik på at fokusere på at udvikle markedsapplikationer og derved fremme yderligere industrielle indsatser i retning af en hurtig ibrugtagning af brændselscelle- og brintteknologier; der henviser til, at forordning (EF) nr. 521/2008 blev ophævet ved Rådets forordning (EU) nr. 559/2014(16);

B.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 559/2014 oprettede fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 ("fællesforetagendet BCB2") i maj 2014 til at erstatte og efterfølge fællesforetagendet BCB for en periode indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet BCB var Unionen repræsenteret ved Kommissionen, industrigruppen for det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller og brint, og forskningsgruppen N.ERGHY;

D.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet BCB2 er Unionen repræsenteret ved Kommissionen, New Energy World Industry Grouping AISBL ("industrigruppen"), som skiftede navn til Hydrogen Europe in 2016, og New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL ("forskningsgruppen");

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet BCB2's første fase af aktiviteter er på 470 000 000 EUR fra det syvende rammeprogram; der henviser til, at de andre medlemmers bidrag som minimum skal svare til Unionens bidrag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at det i Revisionsrettens beretning om fællesforetagendet BCB2's årsregnskab for 2018 ("Revisionsrettens beretning") konstateres, at årsregnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendet BCB2's finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiverne i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med fællesforetagendet BCB2's finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2's regnskabsregler er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor;

2.  noterer sig, at der på fællesskabsforetagendet BCB2's endelige budget for regnskabsåret 2018 var opført 85 504 157 EUR i forpligtelsesbevillinger og 126 526 307 EUR i betalingsbevillinger;

3.  konstaterer, at den samlede budgetgennemførelse i 2018 for så vidt angår forpligtelses- og betalingsbevillingerne nåede op på henholdsvis 93 % og 83 %;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram

4.  noterer sig, at Unionens bidrag til fællesforetagendet BCB2 fra det syvende rammeprogram er på 421 300 000 EUR, herunder 19 100 000 EUR i bidrag i naturalier, og at medlemmerne af industri- og forskningsgrupperne bidrager med 442 500 000 EUR, herunder 420 000 000 EUR i bidrag i naturalier til projekter under det syvende rammeprogram, der finansieres af fællesforetagendet BCB2, og 17 900 000 EUR i kontantbidrag til administrationsomkostninger;

5.  noterer sig, at udnyttelsesgraden for så vidt angår fællesforetagendet BCB2's budget for 2018, som er til rådighed for projekter under det syvende rammeprogram, for betalingsbevillinger var på 79,6 % som følge af forsinkelser i indgivelsen af udgiftsanmeldelser vedrørende igangværende projekter under det syvende rammeprogram;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

6.  noterer sig, at Unionens bidrag til fællesforetagendet BCB2 fra Horisont 2020 er på 318 800 000 EUR, og at medlemmerne af industri- og forskningsgrupperne bidrager med 649 400 000 EUR, herunder 1 800 000 EUR i bidrag i naturalier til de Horisont 2020-projekter, der finansieres af fællesforetagendet BCB2, 7 700 000 EUR i bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter og 3 600 000 EUR i kontantbidrag til administrationsomkostninger;

7.  bemærker, at det lave niveau for bidrag i naturalier fra industriens medlemmer til operationelle aktiviteter skyldes det forhold, at fællesforetagendet BCB2 attesterer dem sammen med de endelige omkostningsanmeldelser; bemærker, at attesteringen af størstedelen af de forpligtede bidrag i naturalier derfor vil finde sted senere i Horisont 2020-programmet, når den endelige betaling for projekterne afholdes, og attesterne for årsregnskaberne skal foreligge;

8.  konstaterer, at gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var 95,8 %, mens den for betalingsbevillingerne var 84,4 %; bemærker, at der ved udgangen af 2018 var blevet foretaget 29 betalinger for foreløbige og hovedsageligt endelige periodiske rapporter under det syvende rammeprogram til et samlet beløb af 21 400 000 EUR; noterer sig, at budgetgennemførelsesgraden (hvad angår betalingsbevillinger) var på 79,6 % (mod 73,8 % i 2017);

9.  bemærker, at der for Horisont 2020's vedkommende for så vidt angår betalingsbevillinger blev foretaget 19 forudbetalinger til projekter fra forslagsindkaldelserne i 2017 og 2018, elleve betalinger til undersøgelser og to til det fælles forskningscenter; noterer sig endvidere, at budgetgennemførelsesgraden (hvad angår betalinger) var på 83,4 % (mod 93,3 % i 2017); bemærker, at gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillinger nåede op på 95,8 % (sammenlignet med 98,3 % i 2017) på grund af resultatet af indkaldelsen af forslag, hvor et emne ikke var omfattet, og forsinkelse i planlægningen af udbuddet;

10.  bemærker, at fællesforetagendet BCB2 udarbejdede en handlingsplan, der blev godkendt af dets bestyrelse i marts 2018, og som omfatter en lang række foranstaltninger, som fællesforetagendet BCB2 skal gennemføre, hvoraf et vist antal aktiviteter allerede er påbegyndt; bemærker, at størstedelen af disse aktiviteter skal gennemføres i 2018 og 2019, mens et begrænset antal af dem vil blive taget i betragtning i den næste programmeringsperiode;

Performance

11.  noterer sig, at fællesforetagendet BCB2 anvender visse måleenheder som centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter såsom vedvarende energi, energieffektivitet i slutanvendelserne, intelligente net og oplagring; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2 anvender andre tiltag, såsom at lade medlemsstater og regioner, der nyder godt af EU-midler, være værter for demonstrationsprojekter; noterer sig revisionen af centrale resultatindikatorer, der blev godkendt af fællesforetagendet BCB2 i 2018, på grund af de betydelige teknologiske fremskridt i de seneste år og de nye applikationer, der er begyndt at dukke op;

12.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative og operationelle budget) fortsat ligger under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

13.  noterer sig 2018-værdien af løftestangseffekten på 1,36 i forhold til kravet om 0,56; noterer sig desuden, at løftestangseffekten ville nå op på 1,96, hvis bidrag i naturalier fra alle private partneres projekter blev taget i betragtning;

14.  glæder sig over, at alle indkaldelser af forslag blev offentliggjort og afsluttet i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner og det årlige arbejdsprogram for 2018 og omfattede 20 emner;

15.  bemærker, at fællesforetagendet BCB2 ved udgangen af 2018 havde 27 ansatte fra ti medlemsstater, og konstaterer med tilfredshed, at der er en ligelig kønsfordeling blandt personalet (51 % mænd og 49 % kvinder); bemærker endvidere, at andelen af kvinder, der deltog i Horisont 2020-projekter i 2018, var på 31 %, at 26 % af programkoordinatorerne var kvinder, at 22 % af medlemmerne af medlemsstaternes repræsentantgrupper i fællesforetagendet BCB2 var kvinder, og at 33 % af medlemmerne af det videnskabelige udvalg var kvinder;

16.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendet BCB's resultater og at formidle oplysninger om deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet BCB2 til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medieforetagender, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

17.  bemærker, at fællesforetagendet BCB2 på transportområdet støttede demonstrationsaktiviteter vedrørende mere end 1 900 lette køretøjer, hvoraf mere end 630 allerede var i drift i 2018; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2 i 2018 har støttet demonstrationsaktiviteter for 45 busser, der er i drift i ti byer i Unionen; bemærker med tilfredshed, at udbredelsen af brændselscellebusser kan anses for at være den nyeste udvikling på verdensplan, og at der er sket betydelige fremskridt i løbet af alle fællesforetagendet BCB2's projekter;

Intern revision

18.  noterer sig, at fællesforetagendet BCB2 i 2018 afsluttede gennemførelsen af alle handlingsplaner vedrørende den interne revisionstjenestes (IAS's) anbefalinger i forbindelse med en revision i 2016 af forvaltningen af performance, herunder en anbefaling om revision af det flerårige arbejdsprogram og af de strategiske og operationelle mål; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 i januar 2018 fremlagde en handlingsplan for IAS i forbindelse med tre anbefalinger fra IAS vedrørende koordinering med det fælles støttecenter (CSC) og gennemførelsen af CSC-værktøjer og -tjenester; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 organiserede sin første workshop sammen med CSC som led i handlingsplanen; bifalder, at fællesforetagendet BCB2 i december 2018 fremlagde alle handlingsplaner, der adresserer IAS's anbefalinger i forbindelse med revisionen i 2017, til gennemgang; bemærker endvidere med tilfredshed, at IAS i 2019 sendte en skrivelse til bestyrelsen, hvori den bekræftede, at alle anbefalinger og handlingsplaner var blevet gennemført med succes;

19.  noterer sig, at den efterfølgende revisionsindsats blev videreført med iværksættelsen af 141 revisioner af tilskud under det syvende rammeprogram, hvoraf 132 blev afsluttet og de resterende skulle afsluttes i første kvartal af 2019, hvilket giver en samlet revisionsdækning på 23 % af værdien af de validerede omkostningsanmeldelser; noterer sig, at restfejlforekomsten var under 2 %; bemærker, at der i 2018 blev iværksat 14 nye revisioner i forbindelse med Horisont 2020;

20.  bemærker, at Kommissionens endelige evaluering af fællesforetagendet BCB for perioden 2008-2016 og den foreløbige evaluering af fællesforetagendet BCB2 under Horisont 2020, som dækker perioden fra 2014 til 2016, blev gennemført og efterfulgt af en handlingsplan, der blev godkendt af bestyrelsen i marts 2018, hvoraf flere foranstaltninger allerede er blevet iværksat, med forventning om at gennemføre det meste af programmet mellem 2018 og 2019, men under hensyntagen til, at et lille antal foranstaltninger forventes gennemført i den efterfølgende programmeringsperiode;

Intern kontrol

21.  glæder sig over, at fællesforetagendet BCB2 har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange samt efterfølgende revisioner hos støttemodtagere for så vidt angår foreløbige og endelige betalinger under det syvende rammeprogram og for anmeldelser af projektomkostninger under Horisont 2020, mens Kommissionen er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; glæder sig over, at restfejlfrekvensen for de efterfølgende revisioner ved udgangen af 2018 var på 1,10 % for det syvende rammeprogram og på 0,46 % for Horisont 2020, hvilket Revisionsretten finder ligger under væsentlighedstærsklen;

22.  noterer sig, at fællesforetagendet BCB2 i 2017 sammen med den fælles revisionstjeneste i Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation iværksatte den første efterfølgende revision af et tilfældigt udsnit af de foreløbige omkostningsanmeldelser under Horisont 2020; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 for så vidt angår de mellemliggende og endelige betalinger under det syvende rammeprogram udfører efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne, mens det for anmeldelser af projektomkostninger i forbindelse med Horisont 2020 er Kommissionens fælles revisionstjeneste, der er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; bemærker dog med bekymring, at der ved udgangen af 2018 var to uafsluttede revisioner, der blev iværksat i 2017, og at fællesforetagendet BCB2 undlod at afslutte disse revisioner på grund af de igangværende drøftelser med støttemodtagerne, der også krævede koordinering med andre af GD for Forskning og Innovations tjenester for at sikre sammenhængende revisionsresultater på tværs af forskellige interessenter;

23.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier og evaluere udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 42.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 42.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
(13) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(14) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(15) Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1).
(16) Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108).


Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
PDF 159kWORD 57k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0032/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2101(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(11), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0032/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2101(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0032/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky 2 ("fællesforetagendet"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 558/2014(13), med virkning fra den 27. juni 2014 erstattede fællesforetagendet Clean Sky under Horisont 2020;

C.  der henviser til, at de vigtigste målsætninger for fællesforetagendet er at forbedre luftfartsteknologiens miljøpåvirkning væsentligt og styrke den europæiske luftfarts konkurrenceevne; der henviser til, at den periode, fællesforetagendet er oprettet for, er blevet forlænget frem til den 31. december 2024;

D.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD'erne), udviklingsplatformene for innovative luftfartøjer (IADP'erne) og de tværgående områder (TA'erne) samt de associerede medlemmer af ITD'erne;

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets anden aktivitetsfase er 1 755 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for Horisont 2020;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at Revisionsretten konstaterede, at fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om Clean Sky 2 ("Revisionsrettens beretning") har angivet, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2018 var opført 371 100 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 343 786 573 EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at 98,7 % af forpligtelsesbevillingerne og 98,6 % af betalingsbevillingerne består af tilskud fra Kommissionen og fremførsler fra tidligere år;

4.  bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var på 99,2 % (mod 99,6 % i 2017), og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 97,3 % (mod 98,5 % i 2017); bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger til administrative udgifter er faldet til 79,23 % (fra 93,13 % i 2017);

5.  noterer sig med tilfredshed, at fællesforetagendet har indført forskellige værktøjer til at overvåge gennemførelsen af programmet for så vidt angår produktivitet, resultater, planlægning og risici i forbindelse med operationerne;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram

6.  noterer sig, at Unionens bidrag fra det syvende rammeprogram er på 800 000 000 EUR, og at medlemmerne af industri- og forskningsgrupperne bidrager med 608 300 000 EUR, herunder 594 100 000 EUR i bidrag i naturalier til projekter under det syvende rammeprogram, der finansieres af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2), og 14 900 000 EUR i kontantbidrag til administrationsomkostninger;

7.  bemærker, at det syvende rammeprogram formelt blev afsluttet i 2017 med et gennemførelsesniveau på ca. 100 %; bemærker, at fællesforetagendet i 2018 stadig foretog inddrivelser i størrelsesordenen 850 000 EUR i forbindelse med udestående forfinansieringer og resultater af efterfølgende revision;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

8.  bemærker, at Unionens kontantbidrag ud af det samlede beløb på 2 064 000 000 EUR for de aktiviteter, der skal finansieres under Horisont 2020, ved udgangen af 2018 beløb sig til 816 700 000 EUR og til 14 100 000 EUR i kontantbidrag fra private medlemmer; bemærker, at bestyrelsen ved udgangen af 2018 havde valideret bidrag i naturalier på 273 900 000 EUR, og at yderligere 157 600 000 EUR var blevet rapporteret, men endnu ikke valideret, samt 801 700 000 EUR i bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter fra industrimedlemmerne;

Indkaldelser af forslag

9.  bemærker, at fællesforetagendet i 2018 iværksatte to indkaldelser af forslag, modtog 417 støtteberettigede forslag (ud af i alt 420) og udvalgte 131 forslag, der skulle finansieres;

10.  noterer sig den vellykkede afslutning på de fire centrale partneres indkaldelser i 2017; bemærker, at aktiviteten i 2018 vedrørte integrationen af alle udvalgte centrale partnere i den nye tilskudsaftale for medlemmer, hvoraf et lille antal blev givet status som et aktivt medlem 2018; bemærker, at resultaterne af alle fire indkaldelser og de vindende enheders tiltrædelse resulterede i 183 centrale partnere, hvoraf 49 er forbundne enheder og tilknyttede tredjeparter;

11.  bemærker, at der ved udgangen af 2018 blev iværksat ni indkaldelser af forslag, hvoraf otte er blevet evalueret og gennemført fuldt ud eller befinder sig i sidste fase, og bemærker, at disse otte indkaldelser involverer mere end 560 partnere fra 27 forskellige lande; bemærker, at den syvende indkaldelse af forslag blev gennemført i oktober 2018 med 198 deltagere; bemærker endvidere, at den ottende indkaldelse af forslag blev iværksat i november 2018 med 182 deltagere; noterer sig, at den niende indkaldelse af forslag blev iværksat i november 2018 med en evaluering, der fandt sted i marts 2019;

Performance

12.  bemærker, at oplysninger om visse centrale resultatindikatorer endnu ikke er tilgængelige på grund af projekternes art; glæder sig over, at de fleste af de centrale resultatindikatorer enten er blevet opfyldt eller godt på vej til at blive det; noterer sig, at eksperterne opfordrer til yderligere overvågning og analyse ved klart at skelne mellem de faktisk opnåede centrale resultatindikatorer ved udgangen af hvert år og de forventede centrale resultatindikatorer;

13.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (administrations- og aktionsbudgettet) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

14.  noterer sig, at fællesforetagendets personaleudskiftning var høj for både midlertidigt ansatte og kontraktansatte i 2017 og 2018; bemærker for så vidt angår midlertidigt ansatte, at udskiftningen steg kraftigt med næsten 17 %; bemærker endvidere, at anvendelsen af vikartjenester næsten blev fordoblet i 2018;

15.  bemærker, at de centrale resultatindikatorer vedrørende kønsbalancen i 2017 og 2018 ifølge fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport viser, at niveauet for kvinder – til trods for at det er stabilt – ikke desto mindre er temmelig lavt: kvinder tegner sig for 22 % af de personer, som er involveret i programmet, for 13 % af programkoordinatorerne og for 18-25 % af de rådgivere og eksperter, der foretager evalueringer og analyser, og som arbejder i det videnskabelige udvalg; anbefaler, at der løbende gøres en indsats for at øge kvinders deltagelse i programmet;

16.  glæder sig over, at fællesforetagendet ansætter de største talenter og anvender de bedste ressourcer i Europa; noterer sig, at det gør brug af de vigtigste færdigheder og den vigtigste viden fra de førende europæiske forskningsinstitutioner inden for luftfart og akademiske fakulteter;

Centrale kontroller og overvågningssystemer

17.  bemærker, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, efterfølgende revisioner hos modtagere af tilskud for så vidt angår foreløbige og endelige betalinger under det syvende rammeprogram og projektomkostninger under Horisont 2020, og at Kommissionens fælles revisionstjeneste er ansvarlig for de efterfølgende revisioner;

18.  noterer sig, at restfejlforekomsterne for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendet var på 1,21 % for så vidt angår projekter under det syvende rammeprogram og på 1,11 % vedrørende Horisont 2020-projekter, og således begge ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %;

Strategi for bekæmpelse af svig

19.  bemærker, at fællesforetagendet lægger særlig vægt på at forebygge og afsløre svig; bemærker, GD RTD som følge heraf gennemfører strategien til bekæmpelse af svig for 2020 sammen med interessenter med henblik på at opdage og forhindre dobbeltfinansiering; noterer sig imidlertid med bekymring, at der i 2018 blev konstateret tre tilfælde af påstået svigagtig adfærd i forbindelse med modtagere, der modtog midler fra fællesforetagendet, og at disse blev indberettet til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

Intern revision

20.  bemærker endvidere, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2018 gennemførte en revision af koordineringen med det fælles støttecenter (CSC) med henblik på at vurdere tilstrækkeligheden af udformningen af fællesforetagendets forvaltning, risikostyring og interne processer; bemærker med tilfredshed, at IAS identificerede fællesforetagendets aktive rolle med hensyn til at udveksle oplysninger med CSC som en styrke; bemærker endvidere, at revisorerne noterede sig de fælles tilgange, som direktørerne har valgt med hensyn til at give udtryk for deres behov i forhold til vigtige emner som fortrolighed; noterer sig endvidere, at IAS har modtaget flere anbefalinger om at tilpasse sig Kommissionens IT-systemer yderligere med henblik på at løse de resterende begrænsninger i forbindelse med dataoverførslen; opfordrer fællesforetagendet til at færdiggøre udviklingen af kriterier og procedurer for håndteringen af fortrolige data fra fællesforetagendets støttemodtagere;

Øvrige bemærkninger

21.  noterer sig udvidelsen af fællesforetagendets bilaterale kontakter med en række medlemsstater og regioner baseret på kortlægningen af forsknings- og innovationsplanerne og -strategierne for intelligent specialisering (RIS3), der er udarbejdet af fællesforetagendet, og som indikerer, at mere end 60 regioner over for fællesforetagendet har givet udtryk for, at luftfart eller andre tilknyttede områder er blandt deres FoI-prioriteter; bemærker endvidere med tilfredshed, at der i 2018 blev undertegnet endnu et aftalememorandum med en region i Tyskland, som bragte antallet af gældende aftalememoranda pr. 31. december 2018 op på i alt 17; bemærker, at dette blev fulgt op af undertegnelsen af et aftalememorandum med den franske region Nouvelle Aquitaine i juni 2019;

22.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og at formidle oplysninger vedrørende deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til den brede offentlighed, f.eks. via sociale medier eller andre medieforetagender, med det formål at øge offentlighedens bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

23.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier; minder om, at vurderingen bør evaluere udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

Transport og turisme

24.  understreger, at fællesforetagendets mål bør tilpasses med henblik på at tage højde for behovet for gradvis dekarbonisering, og at de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer automatisk bør stilles til rådighed med henblik på at sikre, at fællesforetagendet har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere enhver eventuel tilpasning;

25.  bemærker, at fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab mellem Unionen og luftfartsindustrien, som har til formål at udvikle banebrydende teknologier med henblik på at gøre luftfartøjer og lufttransporten væsentlig mere miljøvenlig; bemærker, at det blev oprettet som "fællesforetagendet Clean Sky" i 2007 under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling ("RP7") og blev til "fællesforetagendet Clean Sky 2" i 2014 under Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation;

26.  bemærker, at fællesforetagendets programmer finansieres i fællesskab under Horisont 2020 (for perioden 2014-2020) i form af tilskud på op til 1 755 mio. EUR fra Unionen og bidrag i naturalier fra private medlemmer på mindst 2 193,75 mio. EUR; bemærker, at Unionen og de private medlemmer deler de administrative omkostninger, som ikke må overstige 78 mio. EUR i denne periode, ligeligt;

27.  glæder sig over det enorme bidrag, som fællesforetagendet har ydet i forhold til at øge effektiviteten i luftfartssektoren; fremhæver de rigtig gode resultater og den væsentlige rolle, som fællesforetagendet har spillet i Europa med hensyn til at sikre nettofremskyndelsen inden for grønne teknologier med det formål at nedbringe CO2- og gasemissionerne samt støjniveauerne fra fly; fremhæver den strategiske betydning, som dette fællesforetagende bør spille inden for rammerne af det fremtidige Horisont Europa-program med henblik på at bidrage til de nye klimaneutralitetsmål, der skal nås inden 2050, og til de planlagte CO2-reduktioner som følge af de teknologiske fremskridt;

28.  påpeger, at global anvendelse af de teknologier, der udvikles og fremmes af fællesforetagendet, vil kunne reducere CO2-udledningen med hvad der svarer til de samlede CO2-emissioner fra Nederlandene;

29.  fremhæver, at Clean Sky I-teknologierne har reduceret CO2-emissionerne pr. passager med 19 % på langdistanceflyvninger og 40 % på mellemdistanceflyvninger; opfordrer til at sikre, at fællesforetagendet tildeles alle de menneskelige og finansielle ressourcer, der er nødvendige for at bygge videre på denne vellykkede tilgang;

30.  bemærker, at op til 40 % af fællesforetagendets finansiering tildeles de 16 industrielle ledere og deres associerede selskaber, dvs. industrivirksomheder, som har forpligtet sig til at gennemføre Clean Sky 2-programmet i hele programmets løbetid; noterer sig, at 30 % af fællesforetagendets finansiering skal tildeles via indkaldelser af forslag og udbud til dets "centrale partnere" (udvalgt med henblik på langsigtede forpligtelser inden for rammerne af programmet); bemærker endvidere, at de resterende 30 % af finansieringen skal tildeles via indkaldelser af forslag og udbud til andre partnere (med henblik på deltagelse inden for specifikke emneområder og projekter i forbindelse med et veldefineret, begrænset engagement);

31.  noterer sig, at fællesforetagendets private medlemmer fra skæringsdatoen for det foreløbige årsregnskab for 2018 (ultimo februar 2019) har indberettet et kumulativt beløb på 399 mio. EUR i relation til operationelle bidrag i naturalier (IKOP), og at fællesforetagendet har godkendt et attesteret bidrag til en værdi af 279,9 mio. EUR; bemærker ligeledes, at de private medlemmer har indberettet et kumulativt beløb på 827,9 mio. EUR i naturalier til gennemførelsen af supplerende aktiviteter (IKAA), hvoraf 620 mio. EUR blev godkendt af fællesforetagendet;

32.  noterer sig, at fællesforetagendet nu har 16 industrielle ledere, 193 "centrale partnere" (herunder 50 SMV'er), og at der blev iværksat ni indkaldelser af forslag (med henblik på at tildele den resterende del af midlerne til andre partnere); bemærker, at otte af disse indkaldelser er blevet evalueret og har ført til udvælgelse af 560 partnere (herunder 31 % SMV'er, der tegner sig for 25 % af finansieringen) fra 27 lande;

33.  noterer sig, at fællesforetagendet planlægger at revidere sine finansielle bestemmelser med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de nye finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14);

34.  bemærker, at den interne revisionstjeneste afgav en meget vigtig anbefaling til fællesforetagendet, idet det opfordrede til at oprette et konsolideret risikoregister med henblik på at dække de risici, der påvirker programmet og fællesforetagendet som en selvstændig enhed; noterer sig, at den interne revisor (IAO) meddelte fællesforetagendets ledelse, at der forelå en mangel på objektivitet på grund af dens gentagne indblanding i forvaltningsopgaver og som følge af kvalitetsstyringsprocesserne; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til straks at løse dette problem og til at gennemføre anbefalingen fra den interne revisor fuldt ud;

35.  noterer sig med bekymring, at den interne revisor identificerede flere risikoområder, som kræver, at fællesforetagendets ledelse tager affære; forventer, at fællesforetagendets ledelse træffer alle nødvendige foranstaltninger til at afbøde disse risici;

36.  noterer sig, at der i 2018 blev konstateret tre tilfælde af påstået svigagtig adfærd i forbindelse med modtagere, der modtog midler fra fællesforetagendet, og at disse blev indberettet til OLAF; opfordrer fællesforetagendet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forhindre tilfælde af svig i fremtiden.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 32.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 32.
(9) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(10) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(11) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.
(12) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(13) Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).


Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
PDF 153kWORD 52k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0034/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 (2019/2102(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier(12), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0034/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 (2019/2102(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0034/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet") blev oprettet som et offentligt-privat partnerskab ved forordning (EU) nr. 560/2014 for en periode på ti år med henblik på at samle alle relevante aktører og bidrage til at etablere Unionen som en nøgleaktør inden for forskning, demonstration og udbredelse af avancerede biobaserede produkter og biobrændstoffer;

B.  der henviser til, at regnskabsføreren i henhold til artikel 38 og 43 i fællesforetagendets finansielle regler, som blev vedtaget ved dets bestyrelses beslutning af 14. oktober 2014, udarbejdede fællesforetagendets årsregnskab for 2018;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og industrielle partnere, repræsenteret ved Bio-based Industries Consortium ("BIC");

Generelt

1.  noterer sig, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 975 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; noterer sig, at fællesforetagendets medlemmer fra industrien i løbet af den periode, fællesforetagendet er oprettet for, skal bidrage med ressourcer svarende til mindst 2 730 000 000 EUR, bestående af bidrag i naturalier og kontantbidrag på mindst 182 500 000 EUR til dækning af fællesforetagendets operationelle aktiviteter og bidrag i naturalier på mindst 1 755 000 000 EUR til at gennemføre supplerende aktiviteter uden for fællesforetagendets arbejdsplan;

2.  noterer sig, at 19 ud af de 101 udvalgte forslag fra indkaldelsen i 2018 var i forberedelsesfasen for tilskudsaftaler ved udgangen af 2018; noterer sig endvidere, at fællesforetagendet i begyndelsen af 2018 havde en portefølje af 101 igangværende projekter med i alt 1 169 deltagere fra 35 lande til en samlet værdi af 499 000 000 EUR;

3.  bemærker, at fællesforetagendets mål ikke kunne forfølges med traditionelle EU-instrumenter; bemærker, at fællesforetagendet har skabt en strukturerende virkning, der samler sektorerne og aktørerne med henblik på at udvikle nye værdikæder, og har mobiliseret øgede investeringer i udviklingen af innovationer til de biobaserede industrier; bemærker endvidere, at fællesforetagendet har til opgave at gennemføre den strategiske innovations- og forskningsdagsorden, der er udviklet af BIC og godkendt af Kommissionen;

4.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og formidle oplysninger om dets merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af dets forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medieforetagender, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

5.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier; anmoder om, at denne vurdering evaluerer udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

7.  noterer sig, at det af fællesforetagendets årsregnskab fremgår, at det endelige budget for 2018 skal være til rådighed til gennemførelse og omfatte forpligtelsesbevillinger på 121 231 820 EUR og betalingsbevillinger på 118 126 520 EUR, og at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var henholdsvis 99 % og 71 %;

8.  bemærker, at betalingsbevillingerne hovedsagelig blev anvendt til forfinansiering af tilskudsaftaler som følge af indkaldelserne af forslag i 2017 og mellemliggende betalinger for projekter fra tidligere indkaldelser af forslag; bemærker endvidere, at den lavere udnyttelsesgrad for betalingsbevillinger skyldtes forsinkelser i visse periodiske beretninger og omkostningsanmeldelser, som lå væsentligt under det budget, der var godkendt i tilskudsaftalerne;

9.  noterer sig, at Unionen ved udgangen af 2018, ud af maksimumsbeløbet på 975 000 EUR i kontante EU-bidrag, som skal tildeles fællesforetagendet over hele dets levetid, havde bidraget med i alt 264 600 000 EUR;

10.  udtrykker bekymring over den omstændighed, at ud af de 757 900 000 EUR, som industrimedlemmer skal bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsomkostninger, indberettede industrimedlemmer kun bidrag i naturalier på 36 800 000 EUR til operationelle aktiviteter, og bestyrelsen validerede bidrag fra industrimedlemmer til fællesforetagendets administrationsomkostninger på 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR i naturalier og 9 100 000 EUR i kontanter);

11.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet i 2018 foretog en gennemgang med henblik på at ajourføre medlemsstatus for dets konstituerende enheder som det vigtigste grundlag for validering og anerkendelse af industrimedlemmers bidrag i naturalier til fællesforetagendets operationelle aktiviteter; bemærker med tilfredshed, at denne gennemgang anses for at være god praksis, og at gennemgangen bør foretages regelmæssigt;

12.  beklager, at der ud af de kontante bidrag på minimum 182 500 000 EUR, som industrimedlemmerne skal betale til fællesforetagendets driftsomkostninger, kun blev betalt 800 000 EUR ved udgangen af 2018, og at Kommissionen derfor ved udgangen af 2018 besluttede at reducere fællesforetagendets 2020-budget på 205 000 000 EUR med 140 000 000 EUR; bemærker med bekymring, at der er en høj risiko for, at minimumsbeløbet for kontantbidrag ikke vil blive opnået ved afslutningen af fællesforetagendets levetid;

Performance

13.  bemærker, at fællesforetagendets tilgængelige specifikke centrale resultatindikatorer blev anset for at forløbe efter planen; glæder sig over, at fællesforetagendet har fungeret effektivt, og at dets gennemsnitlige performance i forhold til de tre vigtigste resultatindikatorer under Horisont 2020 overstiger de fastsatte mål i 2018;

14.  bemærker med bekymring værdien af løftestangseffekten på 1,88 ved udgangen af 2018, hvilket er lavere end forventet; bemærker med bekymring, at den opnåede løftestangseffekt har været faldende siden 2015; opfordrer fællesforetagendet til at tage skridt til at opfylde den ønskede løftestangseffekt på 2,86 i hele perioden 2014-2020;

15.  bemærker, at fællesforetagendets indkaldelser af forslag er helt åbne for alle interessenters deltagelse; glæder sig over fællesforetagendets store indsats for at formidle dets mål og resultater samt over dets opfordringer til interessenter i Unionen gennem arrangementer, møder og websted;

16.  noterer sig, at eksperter bekræfter, at fællesforetagendet har skabt et tilfredsstillende niveau for deltagelse af de bedste EU-aktører inden for områderne af de udvalgte værdikæder; bemærker, at der er opnået en god balance i industrisektorens deltagelse, som repræsenterer 61 % af det samlede antal deltagere; fremhæver, at 54 % af de private profitforetagender er små og mellemstore virksomheder, og at 27 % er store virksomheder;

17.  noterer sig, at fællesforetagendets aktiviteter i 2018 omfattede indgåelse af 17 tilskudsaftaler som følge af indkaldelsen af forslag i 2017, hvorved det samlede antal af fællesforetagendets portefølje nåede op på 82 ved udgangen af 2018; bemærker endvidere, at fællesforetagendet med succes gennemførte indkaldelsen af forslag i 2018; bemærker, at proceduren blev indledt for 19 udvalgte forslag inden udgangen af 2018;

18.  bemærker, at ét ud af to vigtige områder i indkaldelsen som følge af udformningen af indkaldelsen af forslag i 2018 og forvaltningen af rangordningssystemet for forslagene forblev ufinansieret, selv om man havde modtaget støtteberettigede og meget positivt vurderede forslag til begge områder;

19.  noterer sig med tilfredshed, at fællesforetagendet i 2018 opnåede en rimelig kønsbalance i sine forskellige organer (videnskabeligt udvalg: 60 % kvinder og 40 % mænd; gruppe med medlemsstaternes repræsentanter: 59 % kvinder og 41 % mænd; programkontor: 61 % kvinder og 39 % mænd; evalueringseksperter (indkaldelse af forslag i 2018): 48 % kvinder og 52 % mænd; projektkoordinatorer: 45 % kvinder og 55 % mænd), med undtagelse af bestyrelsen (20 % kvinder og 80 % mænd); noterer sig fællesforetagendets bemærkning om, at det ikke har nogen indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen; bemærker med tilfredshed, at der er en mere ligelig kønsfordeling blandt de medarbejdere, der er involveret i fællesforetagendets projekter (46 % kvinder og 54 % mænd);

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

20.  bemærker, at fællesforetagendets personale ved udgangen af 2018 bestod af 23 medarbejdere og derved havde en fuld stillingsfortegnelse; bemærker, at der blev indledt to ansættelsesprocedurer i 2018, én for en kontraktansat og én for en midlertidigt ansat; bemærker dog, at fællesforetagendet blev styrket med yderligere tre kontraktansatte i 2018; bemærker endvidere, at en kandidat til en midlertidig stilling blev udnævnt ved udgangen af 2018 og påbegyndte sit arbejde i første kvartal af 2019;

Intern revision

21.  bemærker, at den interne revisionstjeneste (IAS) i november 2017 udførte revisionsarbejdet for en begrænset revision af gennemførelsen af interne kontrolstandarder (ICS'er) i fællesforetagendet for biobaserede industrier; bemærker, at situationen ved udgangen af 2018 ifølge Revisionsrettens beretning viste, at fællesforetagendet i vid udstrækning havde gennemført de interne kontrolstandarder;

22.  bemærker, at programkontoret foretog en egenvurdering af sine interne kontrolstandarder for at vurdere det nuværende niveau for gennemførelsen af de interne kontrolstandarder og undersøge de betingelser, der var nødvendige for at bringe organisationens interne kontrolsystem op på et højere modenhedsniveau; bemærker, at IAS fremsatte tre anbefalinger for at støtte og supplere den indsats, som fællesforetagendet allerede gjorde på området; bemærker, at programkontoret foreslog tilsvarende handlingsplaner, og at IAS fandt dem hensigtsmæssige til at afhjælpe problemerne; bemærker dog med bekymring, at de tre pågældende standarder endnu ikke var fuldt gennemført i begyndelsen af 2018;

23.  bemærker, at næsten alle interne kontrolstandarder ifølge den årlige aktivitetsrapport anses for at være gennemført eller stort set gennemført, og at det kun er visse standarder, der endnu ikke er gennemført fuldt ud såsom ICS 8 (processer og procedurer), ICS 10 (driftskontinuitet) og ICS 11 (dokumentforvaltning);

24.  noterer sig, at fællesforetagendet i 2017 sammen med den fælles revisionstjeneste i Generaldirektoratet for Forskning og Innovation iværksatte den første efterfølgende revision af et tilfældigt udsnit af de foreløbige omkostningsanmeldelser under Horisont 2020; bemærker, at den anden bølge af revisioner blev indledt i 2018, men at der på grund af det lave antal af reviderede deltagere endnu ikke kan drages nogen konklusioner;

25.  bemærker med tilfredshed Revisionsrettens konklusioner om, at restfejlfrekvensen er under væsentlighedstærsklen og beløber sig til 0,01 % for Horisont 2020;

26.  noterer sig, at Kommissionens foreløbige evaluering af fællesforetagendets aktiviteter fra 2014 til 2016 blev gennemført, og at der blev udarbejdet en handlingsplan for at imødekomme de fremsatte henstillinger; bemærker, at de fleste af de foranstaltninger, der skal træffes som reaktion på henstillingerne, ifølge handlingsplanen skal gennemføres i 2018 og 2019, og at der allerede er truffet adskillige foranstaltninger;

Retlig ramme

27.  noterer sig med bekymring, at den foreløbige evaluering af fællesforetagendet blev afsluttet i overensstemmelse med den præcise tidsramme, der var fastsat i dets retlige ramme, men at den imidlertid ikke kunne skabe den bedste merværdi for fællesforetagendets beslutningsproces på dette tidlige stadium af dets aktiviteter;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

28.  bemærker, at fællesforetagendet sammen med seks andre fællesforetagender iværksatte en fælles indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at udvælge op til syv fortrolige rådgivere, som skal oprette et netværk af fortrolige rådgivere; noterer sig, at de administrerende direktører som følge heraf udnævnte to fortrolige rådgivere i november 2018.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130.
(13) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(14) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.


Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
PDF 153kWORD 55k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0042/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 (2019/2091(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(12), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0042/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 (2019/2091(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0042/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("myndigheden") for regnskabsåret 2018 ifølge dens oversigt over indtægter og udgifter(15) var på 25 207 008 EUR, hvilket svarer til en stigning på 5,03 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (9 365 000 EUR svarende til 37,15 %) og bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne (15 742 008 EUR svarende til 62,45 %)(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er en stigning på 0,21 % i forhold til 2017; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 85,48 %, svarende til et fald på 2,61 % i forhold til 2017;

2.  noterer sig, at myndighedens arbejdsbyrde er under konstant udvikling og både omfatter reguleringsmæssige opgaver og håndhævelse og anvendelse af EU-retten;

Performance

3.  bemærker, at der for hver af myndighedens tre operationelt fokuserede strategiske mål - ud over andre indikatorer, som anvendes internt - anvendes centrale resultatindikatorer (KPI'er), som har til formål at vurdere merværdien af dens aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

4.  bemærker, at myndigheden har nået sit mål for elleve centrale resultatindikatorer; anerkender, at den var marginalt tæt på at nå målet for de resterende to KPI'er;

5.  noterer sig, at størstedelen af myndighedens planlagte arbejde (218 produkter og tjenesteydelser) blev leveret med succes, og at der i forbindelse med 25 produkter og tjenesteydelser var mindre forsinkelser på grund af utilstrækkelige ressourcer, men også på grund af ændringer i krav og prioriteter; bemærker endvidere, at kun tre arbejdsforløb ikke blev leveret som planlagt eller med en acceptabel forsinkelse;

6.  bemærker, at myndigheden er i færd med at udskifte sit nuværende system til forvaltning af menneskelige ressourcer med Sysper, som stilles til rådighed af Kommissionen; bemærker med bekymring forsinkelsen i forbindelse med gennemførelsen af Sysper 2; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i denne henseende;

7.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden er proaktiv med hensyn til at finde effektivitets- og synergimuligheder med andre agenturer, navnlig Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder og gennem fælles udbud; glæder sig over, at myndigheden har prioriteret at udvikle fælles retningslinjer i samarbejde med EBA og ESMA om, hvordan risici for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme skal integreres i tilsynet; opfordrer kraftigt myndigheden til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne; opfordrer endvidere myndigheden til at undersøge mulighederne for at sammenlægge ikke-eksperttjenester såsom IKT med andre EU-agenturer;

8.  understreger, at myndighedens rolle med hensyn til at fremme en fælles tilsynsordning i hele EU's finansielle system er afgørende for at sikre finansiel stabilitet, et bedre integreret, mere effektivt og mere sikkert finansielt marked og en høj grad af forbrugerbeskyttelse i Unionen ved at fremme retfærdighed og gennemsigtighed på markederne for varer og finansielle tjenesteydelser;

9.  understreger myndighedens centrale rolle med hensyn til at bidrage til fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, til at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, til at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og til at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede;

10.  understreger behovet for et tættere tilsyn i visse medlemsstater med henblik på at afhjælpe sårbarheder på forsikringsmarkederne i disse medlemsstater og beskytte forbrugerne mod illoyale praksisser fra multinationale forsikringsselskabers side;

11.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle sine arbejdsopgaver fuldt ud og inden for tidsfristen, bør holde sig til og fuldt ud udnytte de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Parlamentet og Rådet, og at myndigheden aldrig må forsøge at gå ud over sit mandat; påpeger, at fokus på det mandat, som Parlamentet og Rådet har givet, vil føre til en mere effektiv og produktiv anvendelse af ressourcerne;

12.  er enig i Revisionsrettens bekymring over, at de nationale tilsynsmyndigheder gennem peerevalueringer har afgørende indflydelse i myndighedens vigtigste ledelsesorgan, hvilket betyder, at de er i stand til at bestemme omfanget af myndighedens undersøgelser af deres egen effektivitet;

Personalepolitik

13.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 95,54 % pr. 31. december 2018, med 107 midlertidigt ansatte ud af de 112 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 101 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der desuden var 33 kontraktansatte og 18 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for myndigheden i 2018;

14.  beklager den skæve deltagelse af mænd (seks medlemmer) og kvinder (et medlem) i bestyrelsen; bemærker, at myndigheden har rapporteret en relativt god kønsfordeling for 2018 med hensyn til den øverste ledelse (fem mænd og tre kvinder);

15.  bemærker, at det ifølge Revisionsretten endnu ikke er lykkedes myndigheden at gennemføre overgangen fra reguleringsopgaver til tilsynsopgaver, og at myndigheden bør styrke de menneskelige ressourcer, der er afsat til tilsynsopgaver;

Udbud

16.  noterer sig med bekymring, at myndigheden i forbindelse med ét udbud anvendte tildelingskriterier, der hovedsagelig bestod af priselementer, som ikke var konkurrencebaserede; opfordrer myndigheden til at anvende tildelingskriterier, der lægger vægt på konkurrencebaserede priselementer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  anerkender de foranstaltninger, som myndigheden allerede har iværksat, og dens fortsatte bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte whistleblowere; noterer sig, at myndigheden på sit websted offentliggør et register over møder med eksterne interessenter;

18.  understreger betydningen af en åben, effektiv og uafhængig forvaltning for alle EU-agenturer og Unionen som helhed; minder om problemet med interessekonflikter, der opstår som følge af "svingdørssituationer", og understreger behovet for en samlet retlig ramme til håndtering af sådanne spørgsmål;

Intern kontrol

19.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste udsendte en revisionsrapport med titlen "Stress Tests in EIOPA", som førte til fem anbefalinger om forbedringer og til udarbejdelsen af en handlingsplan;

20.  bemærker, at myndigheden i 2018 anvendte 29 vikarbureauansatte gennem kontrakter med vikarbureauer; minder om, at sådanne vikaransatte i henhold til direktiv 2008/104/EF(17) skal have de samme arbejdsvilkår som personale, der er ansat direkte af myndigheden; bemærker med bekymring, at kontrakterne ikke fastsatte eksplicit, at vikarbureauerne skulle leve op til denne forpligtelse, hvilket skaber risici for retstvister og omdømmemæssige risici; opfordrer myndigheden til at analysere arbejdsvilkårene for sine vikarer og sikre, at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den nationale arbejdsmarkedslovgivning;

Øvrige bemærkninger

21.  bemærker, at det er muligt, at myndighedens indtægter i fremtiden vil blive reduceret som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen; bemærker, at myndigheden afgav to udtalelser til forsikringsselskaber og nationale tilsynsmyndigheder om skridt til at undgå driftsforstyrrelser og minimering af risici;

22.  understreger, at det finansielle system har et ansvar for at håndtere bæredygtighedsudfordringer og sikre, at Unionen opfylder sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer; fremhæver myndighedens afgørende rolle med hensyn til at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i den lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige ramme og med hensyn til at mobilisere og lede private kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer; understreger derfor behovet for tilstrækkelige ressourcer til at overvåge de finansielle institutioners og de nationale kompetente myndigheders gennemførelse af denne ramme;

23.  opfordrer myndigheden til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(18) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 147.
(16) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 149.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9).
(18) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
PDF 151kWORD 52k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0045/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(12), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0045/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (2019/2106(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0045/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("fællesforetagendet") blev oprettet den 7. juni 2014 i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("ECSEL") for perioden frem til den 31. december 2024;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 561/2014(15) i juni 2014 som afløser for og efterfølger til fællesforetagenderne Artemis og ENIAC;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen, medlemsstaterne og på frivillig basis associerede lande (deltagende stater) og private sammenslutninger (private medlemmer), som repræsenterer deres tilknyttede virksomheder, samt andre organisationer, der er aktive inden for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen;

D.  der henviser til, at de planlagte bidrag til fællesforetagendet for hele perioden for Horisont 2020 er 1 184 874 000 EUR fra Unionen, 1 170 000 000 EUR fra de deltagende stater og 1 657 500 000 EUR fra private medlemmer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt gav et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018, og at resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår er i overensstemmelse med dets finansielle regler og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  noterer sig, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2018 var opført 194 100 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 310 554 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 98 % og 65 %;

3.  noterer sig, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

4.  bemærker, at Unionen ved udgangen af 2018 havde bidraget med 637 600 000 EUR fra det syvende rammeprogram til medfinansiering af de fælles aktiviteter og yderligere 17 900 000 EUR til medfinansiering af de tilknyttede administrationsomkostninger; bemærker, at den samlede forpligtelse til det syvende rammeprograms operationelle aktiviteter udgjorde 606 000 000 EUR, og at de relaterede kumulerede betalinger beløb sig til 529 000 000 EUR; noterer sig, at gennemførelsesgraden for fællesforetagendets disponible betalingsbevillinger på 98 000 000 EUR til projekter under det syvende rammeprogram i 2018 kun udgjorde 42 %, hvilket navnlig skyldes de nationale finansieringsmyndigheders forsinkelser med hensyn til at levere afsluttende projektcertifikater for det syvende rammeprograms igangværende aktiviteter;

5.  bemærker, at de betalinger, som fællesforetagendet ECSEL har afholdt for det syvende rammeprograms projekter, beløb sig til 41 000 000 EUR, hvilket svarede til 22 % af de samlede operationelle betalinger, som fællesforetagendet afholdt i 2018; bemærker endvidere, at restfejlfrekvensen ved årets udgang var på 3,36 %;

6.  bemærker, at fællesforetagendet for det syvende rammeprograms operationelle betalinger stadig er afhængigt af de deltagende staters nationale finansieringsmyndigheder, hvilket medfører en øget risiko for så vidt angår rettidige endelige betalinger;

7.  noterer sig med bekymring, at de deltagende stater, der skal yde finansielle bidrag på mindst 1 170 000 000 EUR til fællesforetagendets operationelle Horisont 2020-aktiviteter, i 2018 havde indgået forpligtelser for i alt 564 000 000 EUR og afholdt betalinger for 178 000 000 EUR svarende til 15 % af de samlede krævede bidrag; noterer sig, at det lave niveau for bidrag fra de deltagende stater hænger sammen med, at nogle deltagende stater først godkender og rapporterer deres omkostninger til fællesforetagendet hen imod afslutningen af de Horisont 2020-projekter, som de støtter; bemærker, at gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger med hensyn til budgettet, der var til rådighed for Horisont 2020-projekter, henholdsvis udgjorde 100 % og 72 %, og at gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger forværredes på grund af det yderligere bidrag på 20 000 000 EUR, der blev modtaget i december 2018;

8.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 1 657 500 000 EUR, som medlemmerne fra industrien skulle bidrage med til fællesforetagendets aktiviteter, ved udgangen af 2018 anslog, at medlemmerne havde ydet bidrag i naturalier på 705 400 000 EUR, mens Unionens kontantbidrag var på 512 000 000 EUR; bemærker endvidere, at medlemmernes kontantbidrag udgjorde 11 300 000 EUR, og at deres rapporterede, men ikke validerede bidrag i naturalier beløb sig til 694 100 000 EUR;

Performance

9.  noterer sig brugen af centrale resultatindikatorer til måling af den operationelle og programmæssige performance, og at fællesforetagendet samarbejder med de øvrige fællesforetagender og med sine interessenter om at definere fælles effektindikatorer og metoder til at vurdere disse centrale resultatindikatorer;

10.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

11.  glæder sig over, at den samlede opnåede løftestangseffekt i 2018 for fællesforetagendets program, beregnet som Horisont 2020-omkostningerne minus Unionens finansiering divideret med Unionens finansiering, er lig med 3, hvilket overstiger den ønskede løftestangseffekt i hele perioden 2014-2020; bemærker endvidere, at den samlede løftestangseffekt er 3,3, hvis de nationale omkostninger lægges til grund;

12.  noterer sig, at fællesforetagendet har gjort en indsats for at konsolidere og udvikle sine aktiviteter for at muliggøre en gnidningsløs og effektiv drift af fællesforetagendet; bemærker, at der blev iværksat fire indkaldelser af forslag i 2018, som resulterede i udvælgelsen af 13 samarbejdsprojekter og to koordinerings- og støtteforanstaltninger;

13.  noterer sig, at fællesforetagendet iværksatte to indkaldelser af forslag; bemærker, at antallet af udvalgte forslag er det samme som i 2017, til trods for at antallet af forslag faldt for fjerde år i træk;

14.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og at formidle oplysninger om deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medier, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

Personale

15.  noterer sig, at 30 ud af 31 godkendte stillinger på stillingsfortegnelsen blev besat i 2018: 14 af midlertidigt ansatte og 16 af kontraktansatte; bemærker også, at de to stillinger som administrationschefer, en finansdirektør og en programmedarbejder, blev besat i 2018;

16.  noterer sig oplysningerne i fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2018 om kønsbalancen i ECSEL-projekter, hvoraf det fremgår, at det samlede antal ansatte kvinder i ECSEL-projekter, der var i gang i 2018, og i projekter, der blev rapporteret i 2018 (projekter fra 2014, 2015 og 2016), var på 3 336 (eller 18 %) sammenlignet med 14 820 mænd (eller 82 %); bemærker, at ikke alle medarbejdere i de støttemodtagende virksomheder, der deltager i ECSEL-projekter, udfører forskningsaktiviteter, og at kun 16 % af forskningspersonalet er kvinder;

Udbud

17.  noterer sig med stor bekymring, at Revisionsretten fandt væsentlige mangler i forvaltningen af udbudsprocedurerne for administrative tjenesteydelser; noterer sig på baggrund af fællesforetagendets svar, at der er blevet udpeget en budget-, udbuds- og kontraktassistent til at håndtere dette problem;

Intern kontrol

18.  glæder sig over, at fællesforetagendet har taget skridt til at vurdere medlemsstaternes finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner og har fået skriftlige erklæringer fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, ifølge hvilke gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige; noterer sig, at Revisionsrettens beretning henviser til det forhold, at Kommissionens fælles revisionstjeneste er ansvarlig for den efterfølgende revision for Horisont 2020-betalinger, og at restfejlprocenten for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendets beregning var på 1,15 % ved udgangen af 2018;

19.  bemærker, at spørgsmålet vedrørende forskellene i de metoder og procedurer, som medlemsstaternes finansieringsmyndigheder anvender, ikke længere er relevant for gennemførelsen af Horisont 2020-projekter, idet de efterfølgende revisioner enten vil blive foretaget af fællesforetagendet eller af Kommissionen; bemærker, at fællesforetagendet i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles plan for efterfølgende revision for Horisont 2020 modtog 22 erklæringer ud af 27 fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, og anerkender, at de yder en rimelig beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser;

20.  bemærker, at Kommissionen gennemførte sin endelige evaluering af fællesforetagenderne Artemis og ENIAC for perioden 2008-2013, sammen med sin foreløbige evaluering af joint venture-selskabet under Horisont 2020 for perioden 2014-2016; bemærker, at fællesforetagendet har udarbejdet og vedtaget en handlingsplan for at efterkomme anbefalingerne i disse evalueringer, og at visse aktiviteter allerede er sat i værk; bemærker, at størstedelen af aktiviteterne imidlertid skal gennemføres i 2019, mens nogle af dem blev betragtet som værende uden for fællesforetagendets arbejdsområde;

21.  noterer sig, at den endelige betaling for gennemførelsen af den serviceleveranceaftale, der var indgået med en af de tre industrisammenslutninger, om levering af kommunikationstjenester og tjenester vedrørende afholdelse af arrangementer, blev foretaget uden den nødvendige dokumentation;

22.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier og foreslår, at vurderingen omfatter en evaluering af udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

23.  noterer sig med bekymring, at fællesforetagendet opdagede, at kontantbidrag til dækning af administrationsomkostninger for over 1 000 000 EUR ikke var faktureret af fællesforetagendet ENIAC til industrimedlemmet AENEAS, inden fællesforetagendet blev oprettet; bemærker, at fællesforetagendet for at løse dette problem modtog 1 000 000 EUR fra sine medlemmer som et "forudbetalt kontantbidrag"; opfordrer fællesforetagendet til straks at udstede debetnotaen;

Intern revision

24.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en risikoanalyse i 2018; noterer sig, at IAS fulgte op på sine revisionshenstillinger vedrørende Horisont 2020-tilskudsprocessen og fællesforetagendets performance; anerkender, at IAS har konkluderet, at alle henstillinger er blevet gennemført på passende vis;

Forvaltning af menneskelige ressourcer

25.  bemærker, at fællesforetagendet pr. 31. december 2018 havde 30 ansatte; bemærker, at fællesforetagendet i løbet af 2018 besatte to stillinger, én stilling som chef for administration og finans og den anden som programmedarbejder, samt annoncerede en stilling som udstationeret national ekspert;

26.  noterer sig, at organisationsplanen for fællesforetagendet blev ajourført den 6. august 2018 med henblik på at tilpasse organisationens struktur til prioriteter og behov for ekspertise; bemærker, at bestyrelsen validerede fem nye gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten i januar 2018.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 24.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(13) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(14) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(15) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.


Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2
PDF 153kWORD 55k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0046/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2103(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2(12), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0046/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2103(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0046/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler ("fællesforetagendet IMI") blev oprettet i december 2007 for en tiårig periode for i betydelig grad at forbedre produktiviteten og effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen med det langsigtede mål, at lægemiddelsektoren skal producere mere effektive og sikre innovative lægemidler;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ("fællesforetagendet IMI 2") blev oprettet for perioden indtil den 31. december 2024 efter vedtagelsen af forordning (EU) nr. 557/2014(15) i maj 2014; der henviser til, at det i juni 2014 erstattede fællesforetagendet IMI med det formål at afslutte forskningsaktiviteterne under det syvende rammeprogram og iværksætte et nyt projekt under Horisont 2020-rammeprogrammet;

C.  der henviser til, at Unionen – repræsenteret ved Kommissionen – og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger er fællesforetagendet IMI's og fællesforetagendet IMI 2's stiftende medlemmer;

D.  der henviser til, at det maksimale bidrag fra Unionen til fællesforetagendet IMI for den tiårige periode er 1 000 000 000 EUR, som skal afholdes over budgettet for det syvende rammeprogram, og til, at de stiftende medlemmer skal dække de løbende omkostninger ligeligt, hver med et beløb, som ikke overstiger 4 % af Unionens samlede bidrag;

E.  der henviser til, at det maksimale bidrag fra Unionen til fællesforetagendet IMI 2 for den tiårige periode er 1 638 000 000 EUR, som skal afholdes over budgettet for Horisont 2020, og til, at de øvrige medlemmer ud over Kommissionen skal bidrage med 50 % af de løbende omkostninger og bør bidrage til driftsomkostningerne i form af bidrag i naturalier eller kontantbidrag, eller begge dele, svarende til Unionens finansielle bidrag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendet IMI 2's årsregnskab for regnskabsåret 2018 (”Revisionsrettens beretning”) fastslår, at årsregnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendet IMI 2's finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det afsluttede år i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  bemærker Revisionsrettens erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendet IMI 2's årsregnskab for 2018, og hvori det blev konstateret, at disse transaktioner i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at det endelige budget for 2018 var på 275 600 000 EUR i forpligtelsesbevillinger (187 900 000 EUR i 2017) og 235 900 000 EUR i betalingsbevillinger (206 400 000 EUR i 2017); noterer sig, at det samlede disponible forpligtelsesbudget medregnet uudnyttede bevillinger fra tidligere år og formålsbestemte indtægter var på 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR i 2017), og at det disponible betalingsbudget var på 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR i 2017);

4.  bemærker, at fællesforetagendet IMI 2 ud af de 1 000 000 000 EUR, som industriens medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendet IMI's aktiviteter, ved udgangen af 2018 havde valideret bidrag i naturalier og kontantbidrag på 655 200 000 EUR, nærmere bestemt 633 300 000 EUR i bidrag i naturalier og 21 900 000 EUR i kontantbidrag; påpeger, at medlemmerne havde indberettet yderligere 80 600 000 EUR i bidrag i naturalier uden validering til fællesforetagendet IMI 2; fremhæver, at det samlede bidrag i naturalier og kontantbidrag fra industriens medlemmer som en konsekvens heraf beløb sig til 735 800 000 EUR ved udgangen af 2018, mens Unionens kontantbidrag til fællesforetagendet IMI 2's aktiviteter under det syvende rammeprogram beløb sig til 916 000 000 EUR;

5.  bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet IMI's udnyttelsesgrad i 2018 for betalingsbevillinger til projekter under det syvende rammeprogram var på 88 %, hvilket er en forbedring i forhold til den foregående periode, hvor udnyttelsesgraden forblev under 75 % i fire på hinanden følgende år; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne under Horisont 2020 var på 86 %, og at gennemførelsen af forpligtelses- og betalingsbevillinger til administrative og operationelle udgifter i 2018 var større end i 2017;

6.  bemærker, at den administrerende direktør havde valideret 130 500 000 EUR i bidrag i naturalier af de 1 425 000 000 EUR i bidrag i naturalier og kontantbidrag, som industriens medlemmer og associerede partnere skulle yde til fællesforetagendet IMI 2's aktiviteter, og at et yderligere beløb på 83 900 000 EUR var blevet indberettet ved udgangen af 2018; bemærker endvidere, at den administrerende direktør havde valideret kontantbidrag fra industriens medlemmer på 13 500 000 EUR; bemærker ydermere, at det samlede bidrag fra industriens medlemmer til fællesforetagendet IMI 2's Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2018 således beløb sig til 227 700 000 EUR, mens Unionens kontantbidrag beløb sig til 241 900 000 EUR;

7.  noterer sig, at fællesforetagendet IMI 2's bestyrelse vedtog tre budgetændringer i 2018: 

   a) den 12. juni 2018 for at medtage de fremførte beløb (209 698 405 EUR i forpligtelsesbevillinger og 56 133 212 EUR i betalingsbevillinger) fra det foregående år
   b) den 13. juli 2018 for at medtage yderligere fremførsler (25 669 EUR i forpligtelsesbevillinger og 25 669 EUR i betalingsbevillinger) fra det foregående år, hvilket specifikt svarer til de af fællesforetagendet IMI's midler, der blev inddrevet fra modtagere i 2017 og overført til budgettet for 2018, og
   c) den 5. december 2018 for at reducere de operationelle betalingsbevillinger med 36 332 261 EUR som følge af reduktionen af Unionens bidrag til driftsomkostninger (34 978 261 EUR) og udsættelsen til 2019 af bidraget fra fællesforetagendet IMI 2's partner (Bill and Melinda Gates Foundation) til driftsomkostningerne (1 354 000 EUR) fremført til det efterfølgende år;

8.  bemærker, at de anslåede uudnyttede betalingsbevillinger til operationelle og administrative udgifter, der var blevet godkendt af fællesforetagendet IMI 2's bestyrelse, og som skulle fremføres til 2019, ved udgangen af 2018 beløb sig til 30 943 429 EUR; bemærker med bekymring Revisionsrettens bemærkning om, at der, selv om situationen er blevet bedre som følge af de korrigerende foranstaltninger, som fællesforetagendet IMI 2 har truffet, stadig er svagheder med hensyn til planlægning og overvågning af behovet for nye betalingsbevillinger;

Performance

9.  bemærker, at fællesforetagendet IMI 2 i 2018 for første gang aflagde rapport om reviderede centrale resultatindikatorer i sin årlige aktivitetsrapport; glæder sig over det forhold, at dette skridt har vist sig at være et effektivt overvågningsredskab, der har resulteret i en øget gennemsigtighed for så vidt angår fællesforetagendet IMI 2's resultater og dermed har tiltrukket interesse fra civilsamfundet;

10.  bemærker, at det af den årlige aktivitetsrapport fremgår, at analysen af de data, der blev indsamlet frem til den 31. december 2018, viser, at næsten alle de relevante prioriterede områder på fællesforetagendet IMI 2's strategiske forskningsdagsorden behandles i fællesforetagendet IMI 2's projekter (11 ud af 12);

11.  glæder sig over det forhold, at fællesforetagendet IMI 2 i 2018 undertegnede i alt 20 nye tilskudsaftaler, hvilket bragte den samlede projektportefølje op på 119 (59 inden for rammerne af fællesforetagendet IMI + 60 inden for rammerne af fællesforetagendet IMI 2);

12.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (administrationsbudgettet/driftsbudgettet) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet IMI 2 har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

13.  bemærker, at værdien af fællesforetagendet IMI 2's løftestangseffekt i 2018 var på 0,99;

14.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendet IMI 2's resultater og at formidle oplysninger om merværdien heraf; opfordrer fællesforetagendet IMI 2 til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medieudbydere, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

15.  glæder sig over den vellykkede lancering i 2018 af EBOVAC3, der har til formål at gennemføre kliniske forsøg med børn i Sierra Leone og Guinea; bemærker endvidere, at der inden for rammerne af projektet er ved at blive gennemført en klinisk undersøgelse af sundhedsudbydere i Den Demokratiske Republik Congo, hvilket bidrager til at bekæmpe sygdommen; bemærker med tilfredshed, at de erfaringer, der er blevet gjort med hensyn til fællesforetagendet IMI 2's Ebola+-projekter, kan anvendes i forbindelse med andre nye smitsomme sygdomme;

16.  opfordrer fællesforetagendet IMI 2 til at overveje at revidere antallet af finansierede projekter i fremtiden; bemærker endvidere, at der gennem et mindre antal større og velfinansierede projekter i høj grad vil skabes klarhed omkring driften af fællesforetagendet IMI 2, således at offentligheden vil få lettere ved at forstå dets fordele;

Personale og ansættelse

17.  bemærker, at det samlede antal besatte stillinger i fællesforetagendet IMI 2 i december 2018 var 48 (49 i 2017);

18.  noterer sig, at fællesforetagendet IMI 2 ved udgangen af 2018 beskæftigede statsborgere fra 15 medlemsstater, hvoraf syv var repræsenteret ved blot én medarbejder; bemærker, at 73 % af de 48 ansatte var kvinder og kun 27 % mænd;

19.  bemærker med bekymring Revisionsrettens konstatering af, at fællesforetagendet IMI 2 i 2018 havde en høj personaleudskiftning på gennemsnitligt ca. 21 % og en særligt høj personaleudskiftning for kontraktansatte på ca. 60 %, og at situationen forværredes af, at otte personer var langtidssygemeldte, hvoraf fire var nye tilfælde i 2018, således at kun halvdelen af fællesforetagendet IMI 2's ansatte var egnede til tjeneste i 2018, hvilket øgede risikoen for, at fællesforetagendet IMI 2's operationelle mål ikke ville blive nået som planlagt; bemærker, at fællesforetagendet IMI 2 for at løse personaleproblemerne gjorde brug af midlertidigt ansatte, som tegnede sig for 9,8 % af det samlede personale i 2018, og at det har investeret midler for dels at fastholde kompetent personale gennem uddannelses- og trivselsaktiviteter og dels at opnå fuld bemanding; udtrykker bekymring over antallet af langtidssygemeldte medarbejdere og er bekymret for, at visse af disse tilfælde kan skyldes udmattelse og en utilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og privatliv; opfordrer fællesforetagendet IMI 2 til at være proaktiv over for det berørte personale, til at foretage en omhyggelig evaluering af personalets arbejdsbyrde og til at sikre, at fordelingen af opgaverne er afbalanceret;

Intern revision

20.  bemærker, at det i Kommissionens Interne Revisionstjenestes (IAS') endelige revisionsrapport om koordinering med det fælles støttecenter (CSC) og gennemførelse af CSC-værktøjer og -tjenester i fællesforetagendet IMI 2, som blev offentliggjort i marts 2018, blev konkluderet, at fællesforetagendet IMI 2 har gennemført passende procedurer for forvaltning, risikostyring og intern kontrol, som effektivt og virkningsfuldt støtter dets koordinationsaktiviteter med CSC og gennemførelsen af CSC-værktøjerne og -tjenesterne;

21.  bemærker, at IAS' revision ikke førte til fastlæggelse af kritiske eller meget vigtige spørgsmål, og at der blev fremsat tre "vigtige" anbefalinger; bemærker, at fællesforetagendet IMI 2 udarbejdede en handlingsplan, der omsatte de tre anbefalinger til fem foranstaltninger, og at fire af disse foranstaltninger, som adresserede to af anbefalingerne, blev gennemført ved udgangen af 2018;

Interne kontrolsystemer

22.  noterer sig Revisionsrettens konstatering af, at fællesforetagendet IMI 2 har indført pålidelige procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, navnlig for mellemliggende og endelige betalinger under det syvende rammeprogram; bemærker, at fællesforetagendet IMI 2 foretager efterfølgende revisioner i modtagernes lokaler, mens det for anmeldelser af projektomkostninger under Horisont 2020 er IAS, der er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; bemærker, at restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner ved udgangen af 2018 ifølge fællesforetagendet IMI 2 var på 0,87 % for projekter under det syvende rammeprogram og på 0,67 % for Horisont 2020-projekter;

23.  bemærker, at fællesforetagendet IMI 2's bestyrelse i december 2017 vedtog fællesforetagendet IMI 2's ramme for intern kontrol, som er i overensstemmelse med Kommissionens ramme for kontrol; bemærker, at fællesforetagendet IMI 2's handlingsplan for intern kontrol i 2018 havde fokus på gennemførelsen af de nye principper for rammen for intern kontrol og revision og på udviklingen af det interne kontrolmiljøs struktur; bemærker, at der blev vedtaget nye operationelle retningslinjer for gennemførelsen og målingen af kontrolsystemets effektivitet;

24.  bemærker, at Kommissionens Generaldirektorat for Budget (GD BUDG) gennemførte sin årlige evaluering af de lokale finansielle systemer, der er oprettet i fællesforetagendet IMI 2, og gennemgik oplysningerne om ændringer i de lokale systemer og i kontrolmiljøet, samt at det evaluerede de interne kontrolmangler, der var konstateret i forbindelse med revisioner og tilsyn, og kontrollerede en stikprøve af transaktioner vedrørende operationerne; bemærker, at GD BUDG den 13. december 2018 konkluderede, at fællesforetagendet IMI 2's interne kontrolsystemer fungerede efter hensigten; bemærker, at fællesforetagendet IMI 2 afsluttede gennemførelsen af den handlingsplan, der den 5. februar 2018 var blevet godkendt af regnskabsføreren, at situationen med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen blev vurderet af GD BUDG, og at alle fem anbefalinger blev afsluttet den 28. januar 2019.

25.  opfordrer Revisionsretten til at vurdere forsvarligheden og pålideligheden af metodologien til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier, og minder om, at vurderingen bør evaluere udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen for så vidt angår bidrag i naturalier.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54.
(13) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(14) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(15) Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54).


Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
PDF 159kWORD 59k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0055/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 (2019/2105(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail(12), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0055/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 (2019/2105(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0055/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Shift2Rail ("fællesforetagendet") blev oprettet i juni 2014 for en periode på ti år ved Rådets forordning (EU) nr. 642/2014(15),

B.  der henviser til, at de stiftende medlemmer er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere fra jernbaneindustrien (centrale interessenter, herunder producenter af jernbanemateriel, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og forskningscentre); der henviser til, at andre enheder kan deltage i fællesforetagendet som associerede medlemmer;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets mål er at opnå et fælles europæisk jernbaneområde, at gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt, at sikre et modalt skift fra vejtransport og at fastholde den europæiske jernbaneindustris ledende position på det globale marked;

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i maj 2016;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at årsregnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og med de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  noterer sig, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 450 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; noterer sig, at fællesforetagendets medlemmer fra industrien skal bidrage med midler svarende til mindst 470 000 000 EUR, bestående af bidrag i naturalier og kontantbidrag til dækning af fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsudgifter på mindst 350 000 000 EUR samt bidrag i naturalier til fællesforetagendets supplerende aktiviteter på mindst 120 000 000 EUR;

4.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og de formidlede oplysninger om deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre medieforetagender, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

5.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier. I vurderingen evalueres udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.  bemærker, at der på det endelige disponible budget for 2018 var opført 84 756 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 71 890 204 EUR i betalingsbevillinger; fremhæver, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var henholdsvis 100 % og 82,3 %, hvilket er et lavt niveau, navnlig for betalingsbevillinger; bemærker, at gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger var lavere end ventet, og at det skyldtes en endnu ikke vedtaget retlig afgørelse om medlemskabet af fællesforetagendet; bemærker den lave (63,4 %) gennemførelsesgrad for betalingsbevillinger under afsnit 2 (administrationsudgifter, svarende til 3 % af fællesforetagendets budget), som skyldtes forsinkelser i leverandørernes fakturering i henhold til flerårige rammekontrakter; bemærker endvidere, at de fleste af fællesforetagendets betalinger i 2018 var mellemliggende betalinger til de Horisont 2020-projekter, der blev udvalgt i forbindelse med indkaldelser af forslag i 2015 og 2016, og forfinansieringsbetalinger til Horisont 2020-projekter, der blev udvalgt i forbindelse med indkaldelser af forslag i 2018;

7.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 411 200 000 EUR (herunder 158 900 000 EUR som det maksimale kontantbidrag fra Unionen og kontantbidraget fra industriens medlemmer til fællesforetagendernes administrationsudgifter på 6 500 000 EUR) ved udgangen af 2018 havde indgået forpligtelser for 84 756 000 EUR og afholdt betalinger på 59 155 000 EUR til gennemførelsen af den første bølge af projekter; mener, at dette viser, at fællesforetagendet for nærværende har indgået flerårige tilskudsaftaler og indkøbskontrakter, der betinger hinanden indbyrdes, for så vidt angår gennemførelsen af 39 % af fællesforetagendets program for forskning og innovation i overensstemmelse med fællesforetagendets flerårige arbejdsprogram;

8.  glæder sig over, at industriens medlemmer ved udgangen af 2018 – dvs. fire måneder efter at fællesforetagendet havde lanceret sine første Horisont 2020-projekter – ud af de 350 000 000 EUR, som industriens medlemmer skal bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsudgifter, havde indberettet bidrag i naturalier på 63 700 000 EUR til operationelle aktiviteter, hvoraf 21 700 000 EUR var blevet attesteret; noterer sig desuden, at industriens medlemmer, ud af 120 000 000 EUR i bidrag fra disse medlemmer til fællesforetagendets yderligere aktiviteter, havde indberettet kontantbidrag på 6 500 000 EUR til øvrige aktiviteter uden for fællesforetagendets arbejdsplan;

9.  konstaterer, at de samlede bidrag fra industriens medlemmer beløb sig til 252 300 000 EUR ved udgangen af 2018, mens Unionens kontantbidrag var på 158 900 000 EUR;

10.  bemærker, at fællesforetagendet i 2018 undertegnede 17 tilskudsaftaler i forlængelse af indkaldelser af forslag for 2018, og at værdien af forsknings- og innovationsaktiviteterne fra disse indkaldelser af forslag beløb sig til 152 600 000 EUR, som skal medfinansieres af fællesforetagendet op til et maksimum på 77 300 000 EUR; bemærker, at de øvrige medlemmer blev enige om at begrænse deres anmodning om medfinansiering til 44,44 % af de samlede projektomkostninger, hvilket er det laveste niveau for Horisont 2020-rammeprogrammet generelt; bemærker med beklagelse, at kun 76 små og mellemstore virksomheder (SMV'er) deltog i indkaldelsen i 2018 (120 i 2017), og at 40 SMV'er (50 i 2017) blev antaget til finansiering (21,6 % af alle de deltagere, der blev antaget til finansiering);

Performance

11.  noterer sig, at det tredje sæt centrale resultatindikatorer vil blive udviklet på grundlag af de første Horisont 2020-resultater som følge af projekternes art; noterer sig endvidere, at fællesforetagendet fortsatte udarbejdelsen af en model for centrale resultatindikatorer til måling af forsknings- og innovationsaktiviteternes bidrag til fællesforetagendets forordning; bemærker, at dette arbejde stadig er i gang, og at de første resultater blev forelagt bestyrelsen i december 2018;

12.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

13.  noterer sig, at fællesforetagendet har bidraget til at skabe kontinuitet og fælles visioner for jernbaneforskning inden for jernbanesektoren; noterer sig, at fællesforetagendet desuden har bidraget til at opbygge tillid mellem aktører, som ellers ikke ville have mulighed for at udveksle ideer og fælles interesser uden for en kommerciel situation; bemærker, at tilstedeværelsen af jernbaneoperatører i fællesforetagendet bør styrkes med tiden;

14.  noterer sig, at fællesforetagendet bør bidrage til at løse de udfordringer, som jernbanesektoren står over for, og fokusere på jernbanesystemets og dets brugeres behov, herunder i medlemsstater, som ikke har et jernbanesystem inden for deres område; bemærker, at fællesforetagendet for at kunne gøre dette er ved at gennemføre Shift2rail-programmet samt forsknings- og innovationsaktiviteter i jernbanesektoren i Europa gennem samarbejde mellem aktører og medlemsstater; bemærker, at der bør lægges særlig vægt på at fremme konkrete foranstaltninger til at fjerne resterende tekniske hindringer for at forbedre interoperabiliteten og til at iværksætte aktioner til støtte for et mere integreret, effektivt og sikkert EU-marked med det endelige mål at virkeliggøre det fælles europæiske jernbaneområde;

15.  noterer sig, at fællesforetagendet iværksatte indkaldelsen af forslag i 2018 for tilskud, der er begrænset til dets medlemmer, som en finansieringsordning med faste beløb; bemærker, at de finansielle eksperter, der er involveret i evalueringen af tilskud, dog har afsløret en række relevante afvigelser i de finansielle forslag; noterer sig, at fællesforetagendet benyttede tilskudsforberedelsesfasen til at analysere modtagernes forklaring på afvigelserne og korrigere det faste beløb, hvis det var berettiget; opfordrer fællesforetagendet til fortsat at styrke de finansielle data i sin database over støttemodtagere og til at offentliggøre vigtige finansielle eksperters bemærkninger i den sammenfattende evalueringsrapport; noterer sig fællesforetagendets svar om, at der er blevet fulgt nøje op på alle juridiske og finansielle aspekter af Kommissionens afgørelse C(2017)7151(16), og at den anvisningsberettigede har sikret, at alle eksperternes tekniske og finansielle bemærkninger er blevet taget behørigt i betragtning; konstaterer endvidere, at den samlede proces under hensyntagen til Revisionsrettens anbefaling vil blive yderligere styrket i forbindelse med indkaldelsen af forslag for 2019;

16.  bemærker, at de centrale resultatindikatorer vedrørende kønsbalancen for 2018 ifølge fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for dette år viser en meget lav procentdel af kvinder – kun 15 % – i bestyrelsen, mens de udgjorde 34 % af fællesforetagendets repræsentanter og 40 % af det videnskabelige udvalg;

Personaleudvælgelse og -ansættelse

17.  noterer sig, at fællesforetagendet i 2018 ansatte to udstationerede nationale eksperter i overensstemmelse med stillingsfortegnelsen og med budgetmyndighedens godkendelse og ansatte en tredje ekspert for en udstationering af ét års varighed som erstatning for en programleder;

18.  bemærker, at fællesforetagendets personale ved udgangen af 2018 bestod af 22 medarbejdere ud af de 23, som var fastsat i stillingsfortegnelsen;

Intern kontrol

19.  bemærker, at fællesforetagendet har indført pålidelige forudgående kontrolprocedurer baseret på finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, og at den fælles revisionstjeneste fra Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation ("den fælles revisionstjeneste") er ansvarlig for den efterfølgende revision af omkostningsanmeldelser vedrørende Horisont 2020-projekter; bemærker endvidere, at situationen ved udgangen af 2018 viste, at de vigtigste interne kontrolstandarder i vid udstrækning blev gennemført, men at visse foranstaltninger først ville blive afsluttet i 2019, navnlig revisionen af modellen for centrale resultatindikatorer;

20.  noterer sig, at restfejlfrekvensen for Horisont 2020-programmet ifølge Revisionsretten lå under væsentlighedstærsklen på 0,97 %; tager hensyn til, at fællesforetagendet ved udgangen af 2018 kunne basere sin beregning af fejlforekomsten på fire efterfølgende revisionsrapporter, hvoraf den ene vedrørte den risikobaserede revision og tre vedrørte fællesforetagendets repræsentative stikprøve;

21.  anerkender, at den interne revisionstjeneste udfylder rollen som fællesforetagendets interne revisor, og at den i denne henseende indirekte rapporterer til bestyrelsen og den administrerende direktør; bemærker, at der i forbindelse med det første kontrolbesøg blev oprettet en risikoprofil for fællesforetagendet med det formål at fastlægge en plan med en intern revision hvert tredje år; bemærker, at den interne revisionstjenestes strategiske interne revisionsplan for 2017-2019 blev fremlagt i juni 2017; bemærker, at den interne revisionstjeneste i 2018 i overensstemmelse med denne revisionsplan desuden foretog en begrænset kontrol af gennemførelsen af interne kontrolstandarder; bemærker med tilfredshed, at der ud af de fem anbefalinger til ledelsen om at afhjælpe de mangler, som var blevet konstateret, men endnu ikke gennemført fuldt ud, kun var én, som krævede gennemførelsesforanstaltninger i 2019;

22.  noterer sig med beklagelse, at arbejdet med de specifikke ændringer af Kommissionens fælles værktøjer til forvaltning og overvågning af tilskud under Horisont 2020, der er nødvendige for at muliggøre behandling af fællesforetagendets bidrag i naturalier, ikke var afsluttet ved udgangen af 2017; bemærker imidlertid, at bidrag i naturalier blev valideret af den administrerende direktør i 2018;

23.  bemærker, at Kommissionens midtvejsevaluering af fællesforetagendets operationelle aktiviteter under Horisont 2020 for perioden 2014-2016 var blevet gennemført; bemærker, at bestyrelsen har udarbejdet og vedtaget en handlingsplan i juni 2018; tager hensyn til, at ikke alle de anbefalinger, der blev fremsat i den foreløbige evaluering, vil blive adresseret under det nuværende finansielle rammeprogram; bemærker imidlertid, at nogle af de foranstaltninger, der indgår i handlingsplanen, allerede er iværksat, mens andre forventes at blive gennemført senest i 2020;

Øvrige spørgsmål

24.  fastholder vigtigheden af samarbejdet mellem fællesforetagendet og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); noterer sig inddragelsen af ERA i møder i fællesforetagendets bestyrelse og i de grupper, der har udarbejdet den flerårige handlingsplan; bemærker, at fællesforetagendet vurderede anmodningerne om forskning og innovation fra ERA for at undgå overlappende aktiviteter og maksimere effektiviteten af anvendelsen af den offentlige finansiering;

25.  bemærker, at et associeret medlem i 2018 blev til et helejet datterselskab af et stiftende medlem, og at det stiftende medlems repræsentation i bestyrelsen øgedes som følge heraf; bemærker, at bestemmelserne i fællesforetagendets nuværende retlige ramme ikke i tilstrækkelig grad tager højde for virksomhedsopkøb blandt fællesforetagendets medlemmer af industrien og de konsekvenser, det kan få for en afbalanceret repræsentation af medlemmerne i bestyrelsen; noterer sig fællesforetagendets svar om, at fællesforetagendets retlige rammer ikke åbner mulighed for at øge det stiftende medlems indflydelse på beslutningsprocessen og den overordnede forvaltning; noterer sig, at der vil blive taget højde for Revisionsrettens bemærkning i forbindelse med en eventuel ændring af forordningen;

26.  noterer sig, at den foreløbige evaluering af fællesforetagendet blev afsluttet inden for den tidsramme, der er fastsat i dets retlige ramme; bemærker med beklagelse, at den ikke kunne skabe den bedste merværdi for fællesforetagendets beslutningsproces i denne tidlige fase af dets aktiviteter; noterer sig fællesforetagendets svar om, at evalueringen fandt sted tidligt i fællesforetagendets levetid, men at dette var et krav i henhold til fællesforetagendets forordning og det samlede Horisont 2020-program;

27.  bemærker, at personaleudskiftningen i de sidste to år udelukkende skyldtes udskiftningen af kontraktansatte; glæder sig over de skridt, som fællesforetagendet har taget for at håndtere denne situation; bemærker, at fællesforetagendet gjorde brug af vikartjenester, som tegnede sig for omkring 17 % af dets samlede personale; noterer sig fællesforetagendets svar om, at de vigtigste årsager hertil stammer fra den nuværende struktur i stillingsfortegnelsen, som ikke gør det muligt for fællesforetagendet at tilbyde de samme gunstige kontraktvilkår, som dem andre organer og institutioner tilbyder; noterer sig, at der ikke desto mindre er indført bløde foranstaltninger for at reducere personaleudskiftningen; opfordrer Kommissionen til at følge op på dette punkt;

Transport og turisme

28.  fremhæver, at fællesforetagendets mål er at få etableret et fælles europæisk jernbaneområde og gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt; påpeger, at jernbanetransport vil være afgørende for Unionens fremtidige tiltag til fremme af en omstilling til lavemissionsmobilitet og imødegåelse af negative eksterne virkninger; understreger, at fællesforetagendet skal tildeles de finansielle, materielle og menneskelige ressourcer, som er nødvendige for at nå disse centrale mål og bidrage til en reel trafikoverflytning;

29.  noterer sig, at fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab, der blev oprettet i 2014 under Horisont 2020-rammeprogrammet; bemærker, at Shift2Rail-programmet finansieres i fællesskab gennem bidrag fra Unionen (over fællesforetagendets driftsbudget) og bidrag i naturalier fra de øvrige medlemmer, dvs. de otte stiftende medlemmer (ud over Unionen) og de 19 associerede medlemmer;

30.  noterer sig, at fællesforetagendet i løbet af 2018 har gjort fremskridt med hensyn til at nå sine mål, herunder gennemførelsen af Shift2Rail-programmet og sikringen af en effektiv og forsvarlig økonomisk forvaltning; bemærker, at der i 2018 blev gjort fremskridt med hensyn til de forsknings- og innovationsaktiviteter, som var blevet iværksat i de foregående år, og som nu er godt i gang og i vid udstrækning kører i hastigt tempo; bemærker, at den nye bølge af forsknings- og innovationsaktiviteter (fra indkaldelsen i 2018) blev påbegyndt ved årets udgang; bemærker, at det anslås, at de samlede projektomkostninger for de aktiviteter, der blev gennemført i 2018, vil beløbe sig til 83 400 000 EUR;

31.  fremhæver, at det er nødvendigt at øge attraktiviteten af jernbanetransport for transportvirksomheder og passagerer for at opnå en varig overflytning af trafik fra landevej til jernbane, og bemærker, at de næste fem år bliver kritiske for, om jernbanen får succes, og at fællesforetagendet spiller en central rolle i at gøre jernbanetransport billigere, mere effektiv og mere attraktiv;

32.  fremhæver, at sporskifter og fejlbehæftede sporskifter alene forårsager 25-30 % af alle vedligeholdelsesarbejder på skinnenettet og tegner sig for en betydelig del af infrastrukturomkostningerne; glæder sig over fællesforetagendets bestræbelser på at øge systemets pålidelighed og sænke omkostningerne;

33.  glæder sig over fællesforetagendes mål om at reducere jernbanesystemets livscyklusomkostninger til det halve, fordoble kapaciteten og forbedre pålideligheden og punktligheden med 50 %; opfordrer til, at fællesforetagendet fuldt ud råder over de menneskelige og finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål;

34.  glæder sig over, at fællesforetagendet bestræber sig på at få indført automatisk styring af togdriften (ATO); advarer om, at vejtransportsektoren har gjort større fremskridt hvad angår automatisering;

35.  glæder sig over fællesforetagendets beslutning om – som en del af dets årlige arbejdsprogram for 2018 – at foreslå bestyrelsen at indføre et engangstilskud, som efterfølgende blev gennemført via pilotstøtten i form af et engangsbeløb i forbindelse med den del af 2018-indkaldelsen, der var rettet til medlemmerne;

36.  mener, at det for at sikre den juridiske klarhed i beslutningsprocessen og den overordnede styring af fællesforetagendet er af største betydning at præcisere bestemmelserne i fællesforetagendets retlige ramme om virksomhedsopkøb foretaget af dets industrimedlemmer og konsekvenserne heraf for medlemskabet af bestyrelsen; opfordrer derfor Rådet til at behandle dette spørgsmål i forbindelse med eventuelle ændringer af Rådets forordning (EU) nr. 642/2014;

37.  bemærker, at fællesforetagendet i 2018 iværksatte 14 repræsentative revisioner af sin population og én risikobaseret revision (ud over de 15 repræsentative revisioner og én risikobaseret revision, der blev iværksat i 2017), hvorved fællesforetagendets revisioner direkte omfattede 4 660 000 EUR; bemærker, at den samlede konstaterede fejlprocent for de tre repræsentative revisioner og den risikobaserede revision, der blev afsluttet den 31. december 2018, er på 0,94 % ved simpelt gennemsnit og 1,19 % ved et vægtet gennemsnit; bemærker, at alle andre fejlprocenter (både repræsentative fejlprocenter og restfejlprocenter), selv om de er begrænsede for så vidt angår deres dækning, også ligger under den fastsatte tærskel på 2 %;

38.  glæder sig over den fortsatte gennemførelse af fællesforetagendets strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2017-2020, som ikke medførte, at der var nogen tilfælde af tæt overvågning som følge af en vurdering af stor risiko for svig, eller at der ikke blev overdraget nogen sager til OLAF med henblik på en undersøgelse.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 57.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 57.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.
(13) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
(14) EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
(15) Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9).
(16) Kommissionens afgørelse C(2017)7151 af 27. oktober 2017 om godkendelse af anvendelsen af refusion på grundlag af et fast beløb til støtteberettigede omkostninger til foranstaltninger under Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation og under forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018).


Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
PDF 150kWORD 52k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018 (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0064/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018 (2019/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(12), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0064/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018 (2019/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0064/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 65 800 176,52 EUR, hvilket svarer til et fald på 6,57 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget (65,45 %) og bidrag i henhold til specifikke aftaler, dvs. Copernicusprogrammet og det europæiske program for bioovervågning af mennesker (34,55 %)(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,96 %, hvilket svarer til et lille fald på 0,01 % i forhold til 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 91,06 %, hvilket svarer til en stigning på 2,03 % i forhold til det foregående år;

Performance

2.  glæder sig over, at der ifølge agenturet er gjort betydelige fremskridt med hensyn til at dele ressourcer om overlappende opgaver med andre agenturer, der udfører lignende aktiviteter; bemærker også, at agenturet deler indsatsen med andre videnskabsbaserede agenturer, herunder Det Europæiske Kemikalieagentur og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, om spørgsmål vedrørende menneskers sundhed; glæder sig over, at der er en stigende interesse for agenturets oplysninger og data; er af den opfattelse, at udbredelse af miljøoplysninger er af afgørende betydning i lyset af den nye Kommissions politikker og farerne ved klimaændringerne;

3.  noterer sig, at agenturet nåede sine 2018-mål som nævnt i agenturets årlige arbejdsprogram og sikrede europæiske beslutningstagere og borgere adgang til rettidige og relevante oplysninger: agenturets websted fik 500 000 brugere (+17 %) i 2018 og nåede i alt op på 3,45 millioner brugere og registrerede 10,7 millioner sidevisninger (+15 %);

4.  tilskynder agenturet til at tilstræbe digitalisering af sine tjenester;

5.  minder om, at agenturet leverer velfunderede og uafhængige oplysninger om miljøet; roser kvaliteten af agenturets resultater i 2018 såsom dets rapporter om luftkvaliteten i Europa, om kviksølv i Europas miljø og om den cirkulære økonomi; understreger, at det stadig er vanskeligt at indhente klare og pålidelige oplysninger om visse sektorer af Unionens økonomi, hvilket forhindrer agenturet i at foretage en fuldstændig analyse af miljøtilstanden i Unionen;

6.  bemærker den væsentlige rolle, agenturet spiller med hensyn til at levere kvalitetsdata om tilstanden af vores miljø, hvilket bliver stadig vigtigere i lyset af de enorme udfordringer, som Unionen står over for, når det drejer sig om at tackle klima- og biodiversitetskrisen, og dets rolle med hensyn til at finde svar inden for rammerne af den europæiske grønne pagt; glæder sig over, at agenturets holdning bliver hørt på tværs af institutionerne, og anbefaler, at agenturets videnskabelige udvalg spiller en central rolle med hensyn til at rådgive Kommissionen;

7.  opfordrer agenturet til at samarbejde med andre relevante EU-agenturer for bedre at kunne vurdere miljøindvirkningen fra menneskelige aktiviteter;

8.  minder om, at agenturet i 2018 påbegyndte sit arbejde med forvaltning af energiunionen og strømlining af miljørapporteringen;

9.  beklager, at visse aktiviteter af forskellige årsager, herunder begrænsede IT- og personaleressourcer, ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2018; bemærker med bekymring, at bestyrelsen har understreget, at agenturets evne til at reagere hensigtsmæssigt på den politiske udvikling vil bero på en forøgelse af de tildelte kerneressourcer eller på yderligere prioritering og/eller ophør af de nuværende kerneopgaver;

10.  noterer sig konklusionerne fra Kommissionens evaluering af agenturet og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet);

11.  understreger, at agenturets målsætninger er fælleseuropæiske, og at det derfor er nødvendigt, at agenturet arbejder tæt sammen med tredjelande beliggende i Europa;

12.  noterer sig, at resultatet af den interne gennemgang, der blev foretaget af bestyrelsens og Præsidiets arbejde i 2018, vil blive gennemført i 2019; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

Personalepolitik

13.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 98,39 %, med tre tjenestemænd og 119 midlertidigt ansatte ud af de 124 stillinger, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 127 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 63 kontraktansatte og 19 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

14.  noterer sig den indberettede ulige kønsfordeling for 2018 for så vidt angår den øverste ledelse (syv mænd og to kvinder), men bemærker den gode balance, som er opnået i bestyrelsen (15 mænd og 17 kvinder);

15.  bemærker med bekymring Revisionsrettens bemærkning om, at agenturet ikke har en ajourført politik vedrørende følsomme poster; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at agenturet har lavet en opgørelse over følsomme funktioner siden 2009, som i øjeblikket er ved at blive gennemgået med henblik på at afspejle ændringerne fra omstruktureringen af agenturet i september 2018; opfordrer agenturet til straks at vedtage og gennemføre en sådan politik for følsomme poster;

16.  støtter Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted for at skabe større opmærksomhed herom; har forståelse for det i agenturets svar nævnte problem i forhold til de oversættelsesomkostninger, som en sådan offentliggørelse afstedkommer; bemærker, at agenturet offentliggør stillingsopslag på webstedet for netværket af EU-agenturer og på sociale medier med henblik på at øge offentlighedens opmærksomhed;

Udbud

17.  beklager, at agenturet efter at have opsagt en kontrakt på 1,4 mio. EUR, fordi kontrahentens performance var utilfredsstillende, få måneder senere indgik en ny kaskadekontrakt på 2 mio. EUR om den samme type tjenesteydelser med den samme kontrahent uden at indføje elementer i de tekniske specifikationer, som kan afværge risikoen for, at der under den nye kontrakt opstår lignende problemer igen; er af den opfattelse, at en sådan kontraktadfærd giver anledning til alvorlige betænkeligheder med hensyn til agenturets forsvarlige økonomiske forvaltning; opfordrer agenturet til kun at tildele kontrakter, hvis der kan forventes en tilfredsstillende performance, og opfordrer instituttet til at aflægge rapport til Revisionsretten og dechargemyndigheden om kontrahentens performance;

18.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet for så vidt angår leveringen af tjenester i forbindelse med jordovervågningsprogrammet Copernicus indgik en aftale om tjenesteydelser for et beløb, der lå over loftet i den gældende rammekontrakt uden at formalisere denne med en kontraktændring; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det mener, at forhøjelsen af budgetloftet blev foretaget i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer; opfordrer ikke desto mindre agenturet til formalisere alle kontraktændringer i overensstemmelse med bestemmelserne om offentlige udbud;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

19.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, at forebygge og håndtere interessekonflikter og at beskytte whistleblowere; udtrykker bekymring over, at agenturet ikke har indført et system for erklæringer om interessekonflikter for så vidt angår interne eksperter;

20.  understreger, at offentliggørelsen af CV'er og interesseerklæringer fra bestyrelsesmedlemmer bør være obligatorisk;

Øvrige bemærkninger

21.  noterer sig agenturets indsats for at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads, som gerne skulle reducere eller udligne de CO2-emissioner, som er forbundet med dets lokaler og rejser;

22.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(17) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 416 af 15.11.2018, s. 1.
(16) EUT C 416 af 15.11.2018, s. 3.
(17) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
PDF 155kWORD 57k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(5), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0061/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 (2019/2081(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(12), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0061/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 (2019/2081(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0061/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(15) var på 28 793 243 EUR, hvilket svarer til et fald på 6,31 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,98 %, hvilket svarer til et lille fald på 0,02 % i forhold til 2017; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,96 %, hvilket er en stigning på 1,66 % i forhold til 2017;

2.  fremhæver agenturets rolle med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem og forbedre jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer ved at reducere de administrative og tekniske hindringer, fremme markedsadgangen og sikre ikkeforskelsbehandling, anvende de offentlige midler mere effektivt på offentlige jernbanetransporttjenester samt ved at sikre en bedre forvaltning af infrastrukturen; støtter Kommissionens vision om et europæisk jernbanesystem, der er førende på verdensplan med hensyn til sikkerhed;

3.  glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) samt i evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; bemærker endvidere, at den fjerde jernbanepakke omfatter en teknisk søjle, der styrker agenturets rolle ved at indføre nye opgaver for at sikre en ensartet gennemførelse af EU-rammen; understreger, at agenturet, i takt med at det får øgede ansvarsområder, skal tildeles de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og supplerende opgaver effektivt og produktivt;

4.  minder om, at ERTMS er afgørende for at etablere et fælles europæisk jernbaneområde; understreger derfor, at en optimeret koordinering af udviklingen og gennemførelsen af ERTMS-systemet, der sikrer et enkelt, gennemsigtigt, stabilt, økonomisk overkommeligt og interoperabelt ERTMS-system i hele Europa, er en vigtig prioritet;

5.  bemærker, at agenturet som følge af sit udvidede mandat i den nye forordning i 2019 vil begynde at opkræve gebyrer og afgifter for certificeringsopgaver under hensyntagen til de særlige behov i mellemstore virksomheder (SMV'er); bemærker, at gebyrer og afgifter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 er formålsbestemte indtægter for agenturet; bemærker, at der er behov for visse ændringer af gennemførelsesbestemmelserne til agenturets finansforordning, og bemærker, at det fremgår af agenturets svar, at det har indgivet en anmodning om undtagelse til Kommissionen med henblik herpå; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne nye ordning;

6.  opfordrer agenturet til at tage hensyn til SMV'ers særlige behov under certificeringsprocessen, navnlig ved at reducere deres administrative og finansielle byrder;

Performance

7.  bemærker, at agenturet anvender et sæt jernbaneindikatorer på tværs af de operationelle aktiviteter som centrale resultatindikatorer (KPI'er) til at vurdere merværdien af sine aktiviteter og andre indikatorer med henblik på at forbedre budgetforvaltningen;

8.  tilskynder agenturet til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger;

9.  anerkender, at agenturet havde en tilfredsstillende opfyldelsesgrad for sine KPI'er og sine mål for output og nåede fuldstændig at afslutte de oprindelige aktiviteter efter ikrafttrædelsen af den fjerde jernbanepakke; noterer sig, at agenturet nåede sit mål for levering af rapporter, rådgivning og udtalelser rettidigt i 95 % af tilfældene; påpeger, at agenturet ikke nåede målet på 90 % for opnåelse af alle output ved hjælp af finansiel planlægning og personaleplanlægning, idet kun 79,75 % blev kategoriseret som fuldt opnået;

10.  glæder sig over agenturets fortsatte samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om deling af regnskabstjenester; opfordrer endvidere agenturet til at undersøge mulighederne for at dele ressourcer til overlappende opgaver med andre agenturer med lignende aktiviteter; opfordrer agenturet til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne; opfordrer agenturet til at undersøge muligheden for at dele personale inden for visse ikkespecialiserede, tekniske og administrative områder, med særlig vægt på udvikling af samarbejdet med Instituttet for Sikkerhedsstudier, som har base i Paris;

11.  tilskynder agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

12.   fastslår, at det mål, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har opstillet, nemlig etableringen af et fælles europæisk jernbanemarked, ikke er blevet nået; opfordrer agenturet til at koncentrere sine anstrengelser og publikationer om dette område;

13.  bemærker, at målet om at overflytte trafik fra landevej til jernbane kun kan nås, hvis der etableres et konkurrencedygtigt europæisk jernbaneområde; opfordrer agenturet til at udarbejde en række foranstaltninger, der sikrer, at jernbanetransporter i fremtiden kan inkorporeres i moderne logistikkæder;

14.  påpeger, at de næste fem år bliver kritiske for jernbanesektorens fremtid, og at agenturet skal forsynes med de finansielle og personalemæssige ressourcer, der er nødvendige for at imødegå de kommende udfordringer;

15.  glæder sig over, at de vejledende lofter, som Revisionsretten anvender til at evaluere budgetgennemførelsen for så vidt angår fremførsler, og som er på 10 % for afsnit 1 (personaleudgifter) og på 20 % for afsnit 2 (administrationsudgifter), er nået; bemærker med beklagelse, at det vejledende loft for afsnit 3 (30 % for aktionsudgifter) ikke er nået;

16.  bemærker, at resultaterne af den årlige benchmarking af personalet svarer til resultaterne for 2017, idet 18,4 % af personalet varetager administrative opgaver (18,18 % i 2017), 69,7 % er beskæftiget med operationelle opgaver (70,16 %), og 11,90 % af personalet beskæftiger sig med kontrol og finansielle opgaver (11,67 %);

17.  glæder sig over agenturets fortsatte bestræbelser på at forberede sig på sine nye opgaver som defineret i den fjerde jernbanepakke og på i juni 2019 at påtage sig sin rolle som EU-myndighed med ansvar for udstedelse af tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning, fælles sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder og godkendelser af udstyr til ERTMS langs sporet; glæder sig navnlig over, at alle retsakter og bestyrelsens beslutninger blev vedtaget til tiden, og at agenturet har offentliggjort en vejledning om ansøgning om køretøjsgodkendelser; glæder sig over de øvrige skridt, som agenturet har taget for at forberede sig på sine nye opgaver (aktivt samarbejde med berørte parter, læringscases og "shadow running" samt pilotovervågning af de nationale sikkerhedsmyndigheder); glæder sig over, at der er blevet oprettet en kvikskranke;

glæder sig over, at agenturet dermed har påbegyndt opgaven med at harmonisere de over 14 000 nationale forskrifter vedrørende jernbanetransport;

   a) beklager, at jernbaneområdet i modsætning til luftfarten og vejtransporten stadig er langt fra at være harmoniseret;
   b) opfordrer agenturet til kraftigt at intensivere sine bestræbelser på at få etableret et fælles europæisk jernbaneområde;

18.  bemærker, at agenturet spiller en central rolle i forhold til at mindske de bureaukratiske hindringer på området for jernbanetransport på tværs af grænserne;

19.  bemærker, at der for så vidt angår både infrastruktur og rullende materiel er sket alt for få fremskridt i retning af at få indført det udstyr, der er nødvendigt for ERTMS i Europa, og opfordrer agenturet til at foreslå foranstaltninger til at sætte fart i processen;

20.  beklager, at der i 2018 blev registreret 37 tilfælde af manglende overensstemmelse, herunder 18, der havde finansielle virkninger (og at disse for fire af tilfældenes vedkommende var på over 15 000 EUR); anmoder agenturet om at fortsætte sine bestræbelser på at forbedre sin forvaltning og sine udbudsprocedurer;

21.  noterer sig, at agenturet foreslog at revidere rammen for god forvaltningsskik; anmoder agenturet om i sin næste årsberetning at aflægge rapport om udviklingen med hensyn til denne ramme; glæder sig over, at agenturet har fortsat undervisningen i etik og bekæmpelse af svig; glæder sig over, at der ikke er blevet indberettet nogen tilfælde af mistanke om svig til OLAF; bemærker, at den sag, der blev indberettet i 2017, stadig undersøges;

22.  glæder sig over det vellykkede resultat af revisionen for at opnå ISO 9001-certificering;

Personalepolitik

23.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 89,19 % pr. 31. december 2018 med 132 midlertidigt ansatte ud af de 148 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 139 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 31 kontraktansatte og to udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

24.  noterer sig med bekymring den ulige kønsfordeling, der er indberettet for 2018 for så vidt angår den øverste ledelse (5 mænd og én kvinde) og bestyrelsen (40 mænd og 15 kvinder);

25.  noterer sig, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane, at fortrolige rådgivere fremmes, og at personalet opfordres til at rette deres spørgsmål til dem; bemærker, at der blev indberettet ét tilfælde af påstået chikane, men at ingen blev undersøgt eller indbragt for retten;

Udbud

26.  noterer sig, at agenturet i henhold til Revisionsrettens beretning ikke systematisk sammenholdt priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og de fakturaer, der blev udstedt til rammekontrahenten med henblik på erhvervelse af softwarelicenser; anerkender, at agenturet har anvendt Kommissionens rammekontrakt og afventer den nye rammekontrakt, hvor der forventes iværksættelse af fornyet konkurrence; opfordrer agenturet til at tilpasse forhåndskontrollen af betalinger under sådanne rammekontrakter og sikre, at alle indkøb er omfattet af en udbudsprocedure;

27.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning gennem en ændring af en direkte kontrakt om afholdelse af en konference besluttede at indgå kontrakter om og betale alle de tilhørende tjenesteydelser særskilt, hvilket resulterede i en kunstig opdeling af kontrakten og dermed gjorde kontrakten og alle tilhørende betalinger regelstridige; noterer sig agenturets svar om, at det har til hensigt at udarbejde en referenceramme for at indgå en rammekontrakt om afholdelse af arrangementer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

28.  noterer sig, at agenturet har offentliggjort erklæringer om interessekonflikter for bestyrelsen og personalet og CV'erne for dets bestyrelsesmedlemmer og en del af dets ledende medarbejdere på dets websted; glæder sig over, at hele agenturets øverste ledelse og alle medarbejdere siden juni 2019 har skullet underskrive en årlig erklæring om interessekonflikter;

29.  bemærker, at den gældende ramme for god administrativ praksis ifølge agenturet omfatter strenge foranstaltninger til håndtering af interessekonflikter for så vidt angår personer, der er involveret i de nye opgaver i henhold til den fjerde jernbanepakke; bemærker også, at der er opstået praktiske problemer i forbindelse med denne ramme, og at den derfor er genstand for et revideret forslag; bemærker, at det tilfælde af mistanke om svig, som blev indberettet i 2017, stadig efterforskes af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig; bemærker, at der ikke er indberettet andre tilfælde af mistanke om svig siden da; opfordrer indtrængende agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udfaldet af denne undersøgelse;

30.  noterer sig, at agenturet vedtog retningslinjer om whistleblowing, som blev offentliggjort den 21. november 2018;

Intern kontrol

31.  noterer sig, at regnskabsføreren efter omstruktureringen af agenturet administrativt er direkte knyttet til den administrerende direktør og ikke længere er ansvarlig for økonomi- og indkøbsteamet;

32.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste i 2018 udsendte revisionsberetningen "Programme, Project and Service Management in the Agency", og at agenturet udarbejdede en handlingsplan med henblik på at adressere eventuelle muligheder for forbedring; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

Øvrige bemærkninger

33.  bemærker, at agenturet ved udgangen af overgangsperioden (den 16. juni 2019) vil gå fra at være et organ, der blot har haft en forberedende og formidlende rolle, til at blive en myndighed, der arbejder direkte for sektoren for så vidt angår udstedelse af sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser for rullende materiel; bemærker i denne forbindelse, at agenturets omstrukturering har gjort det muligt at foretage de nødvendige ændringer for at sikre forvaltningen af de nye applikationer ved at trække på eksperter og at udvikle både et uddannelsesprogram og et overvågningssystem;

34.  noterer sig, at agenturet den 15. april 2019 underskrev hjemstedsaftalen med de franske myndigheder; anerkender, at afgørelsen om, at agenturet har to hjemsteder er en rådsafgørelse, som agenturet skal anvende;

35.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

36.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(17) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 80.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 80.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 80.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 80.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 76.
(16) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 77, tilskud fra Kommissionen (28 135 398 EUR), bidrag fra tredjelande (657 845 EUR, hvilket er mindre end det foregående år).
(17) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
PDF 153kWORD 55k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(5), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0066/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 (2019/2076(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturernefor regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(12), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0066/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 (2019/2076(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0066/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 106 777 232,65 EUR, hvilket svarer til en stigning på 23,76 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at stigningen hovedsagelig hang sammen med agenturets udvidede mandat; der henviser til, at agenturets budget udelukkende stammer fra Unionens budget(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,02 %, hvilket svarer til en lille stigning på 0,98 % i forhold til 2017, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 92,84 %, hvilket udgør et fald på 3,41 %;

Performance

2.  bemærker, at agenturet anvender en række specifikke centrale resultatindikatorer til at måle gennemførelsen af sit årlige arbejdsprogram, og at evalueringen af agenturet er det vigtigste instrument til at vurdere merværdien af dets aktiviteter; anerkender agenturets resultatmålingssystem, der fastsætter såvel flerårige mål som kvartalsvise centrale resultatindikatorer i den periodiske overvågning af gennemførelsen af de årlige arbejdsprogrammer; bemærker, at agenturet kun anvender budgetgennemførelsesgraden som den vigtigste centrale resultatindikator til at forbedre sin budgetforvaltning;

3.  bemærker, at agenturets centrale resultatindikatorer for kontinuiteten og kvaliteten af dets eksterne tjenester generelt har nået deres respektive mål, og at dets kvalitetssystem for besøg og inspektioner er blevet udvidet;

4.  tilskynder agenturet til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger;

5.  bemærker, at agenturet arbejder tæt sammen med andre EU-agenturer såsom EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i forbindelse med aktiviteter, der vedrører den europæiske kystvagtfunktion; tilskynder endvidere kraftigt agenturet til at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;

6.  bemærker, at agenturet efter godkendelsen i 2017 af den uafhængige eksterne evaluering af gennemførelsen af agenturets oprettelsesforordning fremlagde sin handlingsplan i marts 2018; bemærker med tilfredshed, at der blev fastlagt foranstaltninger, potentielle risici og afbødende foranstaltninger samt en tidsramme for gennemførelsen og en realistisk budgetmæssig virkning;

7.  tilskynder agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

8.  bemærker, at forsinkelsen i operationer med fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) i forbindelse med det europæiske samarbejde om kystvagtopgaver som følge af tekniske udfordringer og fortsatte vanskeligheder med at opnå flyvetilladelser fra nationale myndigheder har ført til en budgetændring, der reducerer EU's tilskud og tilbagefører 6 000 000 EUR i betalingsbevillinger til Kommissionen; bemærker, at denne reduktion viste sig at være utilstrækkelig på grund af yderligere forsinkelser forårsaget af tekniske problemer og dårligt vejr, hvilket førte til en lavere udnyttelse af betalingsbevillinger; støtter bestyrelsens anbefaling om, at agenturet bør imødegå den risiko, der er forbundet med problemet vedrørende flyvetilladelser, med henblik på at sikre fuld budgetgennemførelse;

9.  glæder sig over agenturets direkte støtte til medlemsstaternes miljøhåndhævelsesindsats i forbindelse med gennemførelsen af miljølovgivningen samt over agenturets RPAS-tjenester, der bidrager til havovervågningsoperationer såsom overvågning af havforurening og emissioner; mener, at agenturet med yderligere ressourcer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at støtte medlemsstaterne i at afbøde de skibsfartsrelaterede miljørisici og forbedre den maritime sektors bæredygtighed.

10.  er klar over, at agenturet blot er i sit andet hele driftsår efter forlængelsen af mandatet ved udgangen af 2016, og at visse af de faktorer, der førte til budgetændringer, ikke var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet for 2018; bemærker, at agenturet var nødt til at foretage budgetændringer for at tage højde for lønstigninger som følge af justeringskoefficienten for Portugal;

11.  bemærker med tilfredshed, at agenturet afprøver "High Altitude Pseudo-Satellites" (HAPS), og glæder sig over, at hullet mellem satellitter og droner dermed bliver udfyldt;

12.  glæder sig over agenturets bestræbelser på at stille operative tjenester, analyser, faglig ekspertise og den bedst mulige tekniske støtte til rådighed for Kommissionens og medlemsstaternes projekter og for brugere inden for søfart;

13.  opfordrer agenturet til fuldt ud at udnytte og om nødvendigt tilpasse droners, HAPS' og satellitters operationelle muligheder; fremhæver den multifunktionelle karakter af de systemer, der skal varetage alt fra redning til søs til tidlig opdagelse og overvågning af havforurening såvel som de vitale bestræbelser på at bekæmpe illegale aktiviteter såsom narkotikahandel, menneskesmugling og ulovligt fiskeri;

14.  bemærker, at agenturets bestyrelse i november 2018 vedtog en ny ramme for intern kontrol baseret på Kommissionens ramme fra 2017;

15.  bemærker, at agenturet i begyndelsen af 2018 udvidede anvendelsesområdet for kvalitetsstyringssystemet for besøg og inspektioner til også at omfatte inspektioner vedrørende maritim sikkerhed og den horisontale analyseproces; glæder sig over, at TUV Rheinland Portugal med succes gennemførte den årlige verifikationsrevision af det udvidede kvalitetsstyringssystem, uden at der blev konstateret nogen former for manglende overensstemmelse;

16.  bemærker, at der i 2018 ikke blev indberettet tilfælde af interessekonflikter; bemærker, at risikoregistret i overensstemmelse med risikostyringspolitikken blev ajourført i 2018, og at denne ajourføring ikke medførte nogen kritiske risici, som kunne føre til et formelt forbehold i den anvisningsberettigedes årlige revisionserklæring; bemærker endvidere, at ingen af de tidligere identificerede risici indtraf i 2018;

17.  glæder sig over, at agenturet har indført passende kontrolmekanismer for betalinger i sine kontrakter;

18.  bemærker, at resultaterne af den femte benchmarkingundersøgelse vedrørende personalet svarer til resultaterne fra 2017, idet 20,20 % (20,42 % i 2017) af stillingerne er afsat til administrativ støtte til koordinering, 71,65 % (72,08 %) til operationelle opgaver og 8,15 % (7,50 %) til neutrale opgaver;

Personalepolitik

19.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 98,58 %, med 209 tjenestemænd og midlertidigt ansatte ud af de 212 tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 212 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 30 kontraktansatte og 17 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet; tilskynder agenturet til at undersøge muligheden for deling af personale med andre EU-agenturer, hvorved der bør lægges særlig vægt på mulighederne for yderligere sammenkobling af administrativt personale med andre Lissabon-baserede agenturer, navnlig Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug;

20.  bemærker med tilfredshed, at der for topledere blev opnået en ligelig kønsfordeling (to mænd og to kvinder); er imidlertid bekymret over, at der på bestyrelsesniveau er en skæv fordeling af mænd (44 medlemmer) og kvinder (12 medlemmer);

21.  beklager manglen på oplysninger og detaljer vedrørende handlingsplanen for balance mellem kønnene i EMSA;

Udbud

22.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2018 ikke systematisk sammenholdt priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og de fakturaer, der blev udstedt til rammekontrahenten med henblik på erhvervelse af softwarelicenser; bemærker på baggrund af agenturets svar, at gennemførelsesmekanismen for denne rammekontrakt ikke omfattede en fast prisliste, men at Kommissionen i stedet valgte en ordning med prisforhøjelser, og at kontrahenten har gjort brug af sin ret til at opsige kontrakten med virkning fra den 12. oktober 2019;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

23.  anerkender, at agenturet anvender og offentliggør erklæringer om interessekonflikter for sine bestyrelsesmedlemmer og sin øverste ledelse, og at agenturet har udstedt retningslinjer for interessekonflikter og har gennemført whistleblowerordninger, som er et vigtigt redskab til afsløring af svig, korruption og alvorlige uregelmæssigheder;

Intern kontrol

24.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) udstedte en revisionsrapport om besøg og inspektioner i agenturet og har konkluderet, at de forvaltnings- og kontrolsystemer, der er udarbejdet til dette formål, er hensigtsmæssigt udformet og virkningsfuldt gennemført; påpeger, at IAS fremsatte fire anbefalinger, som agenturet accepterede og forpligtede sig til at adressere;

25.  bemærker, at agenturet i 2018 gennemførte alle handlingsplaner vedrørende IAS' revisionsrapport om forvaltningen af menneskelige ressourcer hos EMSA, der fandt sted i 2017;

Øvrige bemærkninger

26.  bemærker agenturets bestræbelser på at fremme en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger imidlertid, at agenturet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

27.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til denne via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

28.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(17) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 201.
(16) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 202.
(17) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
PDF 152kWORD 54k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(5), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0067/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 (2019/2084(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar (8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(12), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0067/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 (2019/2084(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0067/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske GNSS-Agentur(15) ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter var på 32 230 582 EUR, hvilket svarer til en stigning på 13,22 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at stigningen vedrørte afsnit 2 og 3; der henviser til, at agenturets budget hovedsagelig stammer fra Unionens budget(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. samme niveau som i 2017; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 83,72 %, hvilket svarer til et fald på 2,48 % sammenlignet med 2017;

2.  bemærker, at agenturet ud over sit hovedbudget fortsat forvaltede et stort delegeret budget i 2018 for den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS), Galileo-delegationsaftalen, delegationsaftalen for den statsregulerede tjeneste og Horisont 2020-delegationsaftalen; bemærker, at der i 2018 blev forpligtet et samlet beløb på 1 173 219 279 EUR på det delegerede budget, og at der blev foretaget betalinger for 796 500 300,84 EUR;

Bortfald af fremførsler

3.  glæder sig over, at de bortfaldne fremførsler 2017 til 2018 udgør 3,25 % af det samlede fremførte beløb efter et fald på 2,05 % i forhold til 2017;

Performance

4.  bemærker, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af sine aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

5.  bemærker, at agenturets Galileo- og EGNOS-programmer nu befinder sig fuldt ud i deres operationelle fase, og at agenturet specifikt med hensyn til Galileo – ud over den vellykkede opsendelse i 2018 af de sidste fire satellitter inden serie 3 – afsluttede kontrakttildelingen;

6.  glæder sig over, at agenturet siden 2015 har uddelegeret sine regnskabstjenester til Kommissionen, og at det deler leveringen af tjenesteydelser i forbindelse med forretningskontinuitet og den interne revisionskapacitet med andre agenturer;

7.  bemærker på baggrund af bemærkninger og iagttagelser fra dechargemyndigheden fra sidste år, at midtvejsevalueringen af Galileo- og EGNOS-programmerne og af agenturets performance blev afsluttet af Kommissionen og i oktober 2017 forelagt Parlamentet og Rådet;

8.  opfordrer agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

Personalepolitik

9.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 90,63 % pr. 31. december 2018, med 116 midlertidigt ansatte ud af de 128, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 116 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 51 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet; bemærker, at agenturet fik tildelt ti yderligere stillinger til sin stillingsfortegnelse for 2018 ud over de to allerede planlagte stillinger;

10.  noterer sig med bekymring den ulige kønsfordeling i 2018 i den øverste ledelse (ti mænd og to kvinder) og i bestyrelsen (44 mænd og syv kvinder);

11.  glæder sig over, at agenturet vedtog Revisionsrettens forslag og langt om længe offentliggør stillingsopslag på EPSO’s websted for at skabe større opmærksomhed herom; bemærker på baggrund af agenturets svar, at det agter at offentliggøre alle stillingsopslag på agenturernes onlineplatform, som fra agenturernes perspektiv anses for at svare til EPSO, og at agenturet derudover offentliggør sine stillingsopslag i specialiserede publikationer inden for rumfartssektoren;

Udbud

12.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet den 15. december 2016 underskrev en rammeaftale om udnyttelse af Galileosatellitsystemet i perioden 2017-2027 til en værdi af 1 500 000 000 EUR; bemærker endvidere, at kontrakten blev tildelt på grundlag af en offentlig udbudsprocedure; påpeger, at en af tilbudsgiverne har klaget over udbuddets resultat og anlagt sag mod agenturet; bemærker, at Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) dom vil fastslå, om udbuddet vedrørende rammekontrakten og alle dertil knyttede specifikke kontrakter og fremtidige betalinger er lovlige og formelt rigtige; påpeger, at den skriftlige procedure blev afsluttet i første kvartal af 2019, at den mundtlige høring forventedes at finde sted i løbet af andet eller tredje kvartal af 2019, og at EU-Domstolens dom forventedes at blive afsagt i sidste kvartal af 2019, men at EU-Domstolen hævede sagen (sag T-99/17(17)) den 3. december 2019; bemærker på baggrund af agenturets juridiske analyse af de konsekvenser, en eventuel annullation af kontrakttildelingen måtte have, at agenturet sandsynligvis ikke ville være forpligtet til at ophæve kontrakten, men snarere ville være forpligtet til at dække sagsøgerens sagsomkostninger på omkring 300 000 EUR såvel som eventuelle skader, der nævnes i agenturets årsregnskab; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

13.  bemærker, at det efter en intern vurdering i lyset af bemærkninger og iagttagelser fra dechargemyndigheden i forbindelse med anvendelsen af e-indkøbsprocedurerne blev konkluderet, at e-submission-modulet på sit nuværende udviklingstrin ikke adresserede agenturets komplekse behov for offentlige indkøb, og at det foreløbig er blevet besluttet, at tilbud ikke vil blive gennemført elektronisk; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  bemærker, at en forhenværende højtstående tjenestemand spiller en rådgivende rolle inden for rammerne af det aktive seniorinitiativ, uden at vedkommende modtager vederlag herfor;

15.  bemærker på baggrund af bemærkninger og iagttagelser fra dechargemyndigheden vedrørende interesseerklæringerne og offentliggørelsen af CV'erne for agenturets seniorledelse, at der for formanden og næstformanden for agenturets bestyrelse kun er offentliggjort interesseerklæringer på agenturets websted; bemærker, at agenturet agter at fortsætte med at offentliggøre på sit websted bestyrelsesmedlemmernes CV'er efter behørig hensyntagen til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger;

16.  beklager, at bestyrelsesmedlemmernes CV'er stadig ikke er blevet offentliggjort på agenturets websted; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne henseende;

17.  bemærker, at agenturet i juni 2018 vedtog en intern politik for whistleblowing;

18.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste ifølge Revisionsrettens beretning i 2018 udsendte revisionsrapporten "IT Governance in GSA", og at agenturet udarbejdede en handlingsplan med henblik på at tage hånd om visse potentielle områder, hvor der er plads til forbedring; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

Øvrige bemærkninger

19.  bemærker på baggrund af bemærkninger og iagttagelser fra dechargemyndigheden vedrørende agenturets tilsagn om at minimere eventuelle negative virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, at agenturet sendte skrivelser til alle berørte kontrahenter og modtagere af kontrakter og tilskud med anmodning om, at der senest ved udgangen af oktober 2019 skulle være gennemført afbødende foranstaltninger, navnlig for at sikre, at hoved- og underkontrahenterne ikke er enheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, og at backupfaciliteten for Galileos sikkerhedsovervågningscenter er blevet flyttet fra Det Forenede Kongerige til Spanien; opfordrer agenturet til at holde dechargemyndigheden underrettet om resultatet af disse foranstaltninger;

20.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

21.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(18) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 116 af 28.3.2018, s. 21.
(16) EUT C 116 af 28.3.2018, s. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
PDF 154kWORD 54k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0073/2020),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 (2019/2069(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(12), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0073/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 (2019/2069(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0073/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 16 174 200,21 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,18 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at centrets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  glæder sig over, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. samme niveau som i 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 98,02 %, hvilket svarer til en stigning på 3,31 % i forhold til det foregående år;

Performance

2.  bemærker, at centret ved hjælp af 50 centrale resultatindikatorer måler opfyldelsen af sine 66 årlige mål, som er opdelt i otte strategiske mål, med henblik på at vurdere merværdien af sine aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen; bemærker, at centret fra 2019 indførte en ny performancemodel baseret på ti centrale resultatindikatorer, som vil blive brugt til at måle centrets effektivitet med hensyn til at levere de ønskede output og i forbindelse med anvendelsen af de ressourcer, der er afsat til dette formål;

3.  bemærker, at centret har nået 85 % af de relevante output og resultater, der var planlagt i arbejdsprogrammet for 2018, og at det har gennemført det første år af sin 2025-strategi med succes;

4.  opfordrer centret til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

5.  noterer sig med tilfredshed, at centret fortsat deler synergier med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed inden for erhvervstjenester og støttetjenester og med hensyn til forvaltningen af fælles bygninger i Lissabon, og at disse synergier også vedrører IKT, telekommunikation og internetbaserede infrastrukturer og tjenester; bemærker, at der er skabt operationelle synergier med andre EU-agenturer inden for retlige og indre anliggender samt sundhed; roser agenturerne for denne form for fællesskab og anser det for et eksempel til efterfølgelse;

6.  fremhæver den vigtige rolle, som centret spiller med hensyn til at forsyne de politiske beslutningstagere og fagfolk med analyser og oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug og om nye tendenser med henblik på effektivt at kunne bekæmpe ulovlig brug af og handel med narkotika, og minder om, at narkotikahandel er blevet identificeret som en af hovedkilderne til profit og en vej til rekruttering for organiseret kriminalitet og terrorisme; minder om, at centrets mandat i 2018 blev udvidet med blandt andet nye ansvarsområder og formelle partnerskaber med andre EU-agenturer, som f.eks. Europol;

7.  mener, at vedtagelsen af centrets programmeringsdokument for 2019-2021, der er fuldt ud baseret på centrets strategi for 2025(17), udgør et vigtigt skridt i centrets strategiske og operationelle planlægningsramme.

Personalepolitik

8.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 96,05 %, med 9 tjenestemænd og 64 midlertidigt ansatte ud af de 10 tjenestemænd og 66 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 77 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der derudover arbejdede 29 kontraktansatte og én udstationeret national ekspert for centret i 2018;

9.  noterer sig, at centret har indberettet gode tal for kønsbalancen i bestyrelsen for 2018, nemlig 15 mandlige og 14 kvindelige medlemmer;

10.  noterer sig med tilfredshed, at centret har indført generelle bestemmelser om opbygning og opretholdelse af en arbejdskultur baseret på værdighed og respekt med sigte på at forebygge og bekæmpe chikane; bemærker, at det stiller fortrolig rådgivning til rådighed;

Udbud

11.  bifalder, at centret iværksatte en udbudsplan i overensstemmelse med centrets forvaltningsplan, som blev gennemført med succes i tæt samarbejde med alle enheder;

12.  noterer sig, at centret ifølge Revisionsrettens beretning ikke har tiltrukket et rimeligt antal tilbudsgivere i procedurer for offentlige indkøb af lav værdi, og at der i fem af disse udbud blot var en tilbudsgiver, der afgav et tilbud, og i et udbud blev der afgivet to tilbud; bemærker, at centret ifølge dets svar på behørig vis inviterede det antal tilbudsgivere til at afgive bud, der er krav om i henhold til de gældende finansielle regler, for at sikre den nødvendige konkurrence; opfordrer centret til at fortsætte sine igangværende bestræbelser på at sikre, at procedurerne for offentlige udbud er i overensstemmelse med princippet om fair konkurrence og til at gøre det lettere at deltage i dets udbudsprocedurer for kontrakter med lav værdi;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  anerkender centrets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed og til at forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte whistleblowere; bemærker med tilfredshed, at direktørens og medlemmerne af den videnskabelige komités CV'er og interesseerklæringer er offentliggjort på centrets websted;

14.  understreger, at en nylig undersøgelse bestilt af Parlamentets Udvalg for Andragender(18) viste, at der er en potentiel risiko for interessekonflikter i betragtning af, at centret anvender eksperter, og navnlig at det videnskabelige udvalg selv træffer afgørelser;

Interne kontroller

15.  bemærker, at alle de nødvendige henstillinger fra den vedtagne handlingsplan blev gennemført i 2018 efter Kommissionens interne revisionstjenestes (IAS) rapport om analysen af behovet for at støtte dataindsamling, validering og kvalitetssikring og revision af rammen for datakvalitetsstyring og tilpasning heraf til centrets 2025-strategi;

16.  bemærker med bekymring, at flere af henstillingerne i IAS's revision fra 2015 om forvaltning af IT-projekter ifølge centret kun er delvist gennemført, og at to henstillinger stadig var udestående ved udgangen af 2018; bemærker imidlertid, at disse to henstillinger forventedes gennemført medio 2019; opfordrer centret til inden juni 2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort;

17.  bemærker ifølge Revisionsrettens beretning, at vikarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF(19) og Portugals arbejdsmarkedsret skal have de samme arbejdsvilkår som personale, der er ansat direkte af brugervirksomheden; bemærker imidlertid, at de relevante kontrakter ikke fastsatte eksplicit, at vikarbureauerne skulle leve op til disse forpligtelser, og at der ikke er bevis for, at centret selv sammenlignede arbejdsvilkårene for sine egne ansatte med vikarernes arbejdsforhold, hvilket underminerer sikre og forudsigelige arbejdsvilkår for personalet og skaber risici for retstvister og omdømmemæssige risici; bemærker, at ifølge centrets svar henviser kontrakten mellem centret og vikarbureauet til centrets forpligtelse til at overholde alle aspekter af gældende lovgivning, og at vikarbureauet i henhold til denne kontrakt er den part, der er udsat for retstvister; understreger imidlertid, at denne type situation stadig udgør en høj omdømmemæssig risiko for centret; glæder sig over, at centret revurderer sin politik for anvendelse af vikarer med henblik på i højere grad at basere denne politik på retten i den medlemsstat, hvor centret ligger, i overensstemmelse med sine driftsbehov og de relevante retlige rammer; opfordrer centret til at analysere arbejdsvilkårene for sine vikarer og sikre, at de er i overensstemmelse med EU-retten og national arbejdsmarkedsret; opfordrer centret til inden juni 2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort;

18.  bemærker, at Unionen i 2006 underskrev en aftale med Norge, som definerer formlen til at beregne Norges finansielle bidrag til centret samt minimumstærsklen for bidrag, der bør være genstand for en årlig tilpasning på grundlag af pristendenser og BNI i Unionen; bemærker med bekymring, at mens Unionens budgetstøtte mellem 2007 og 2018 steg med 24 %, forblev Norges bidrag næsten uændret; bemærker, at der ifølge centrets svar ikke er nogen lineær korrelation mellem stigningen i Unionens støtte og Norges bidrag, og at centret ikke har den nødvendige retsevne til at kræve en anden formel/metode til justering af minimumsbidraget fra Norge; opfordrer centret til sammen med de berørte parter at tilpasse minimumsbidraget fra Norge i overensstemmelse med de aftalte vilkår;

19.  opfordrer centret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(20) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 29 af 23.1.2019, s. 1.
(16) EUT C 29 af 23.1.2019, s. 2.
(17) Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, ”EMCDDA Strategy 2025”, Lissabon, Marts 2017; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9).
(20) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur
PDF 157kWORD 56k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (inden den 11. september 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(5), særlig artikel 60,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91(6), særlig artikel 121,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0074/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (inden den 11. september 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 (2019/2077(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(9),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(13), særlig artikel 60,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91(14), særlig artikel 121,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(15), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(16), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0074/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (inden den 11. september 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 (2019/2077(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0074/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Luftfartsikkerhedsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(17) var på 197 871 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 3,27 % i forhold til 2017; der henviser til, at 36 915 000 EUR af agenturets budget stammer fra Unionens budget(18), og 102 992 000 EUR er indtægter fra gebyrer og afgifter;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,31 %, hvilket er en nedgang på 1,02 % i forhold til 2017; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 90,26 %, hvilket er et fald på 3,49 % i forhold til 2017;

Performance

2.  bemærker, at Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) som følge af den revision af agenturet, som ICAO foretog i 2017, i juni 2018 offentliggjorde de resultater, der bekræfter den meget høje gennemførelsesgrad, hvilket bringer agenturet op blandt de tre største luftfartstilsynsmyndigheder i verden;

3.  anerkender, at agenturet er i færd med at styrke funktionerne for sikkerhedsefterretning og sikkerhedsperformance, og at det navnlig er ved at udvikle Data4Safety-programmet, der vil tilvejebringe en big data-platform og forbedret kapacitet til analyse på europæisk plan;

4.  opfordrer agenturet til at fortsætte sin digitaliseringspolitik;

5.  noterer sig med tilfredshed, at agenturet deler ressourcer til overlappende opgaver med andre agenturer, herunder navnlig Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, inden for undersøgelser, e-læring, tjenester i forbindelse med cloud computing og LinkedIn samt kurser i miljøbevidsthed; opfordrer kraftigt agenturet til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;

6.  bemærker, at der i 2018 blev foretaget en ekstern evaluering af den proces, der førte til udarbejdelsen af agenturets enhedsprogrammeringsdokument, og af de måder, hvorpå agenturets vigtigste aktører blev hørt i forbindelse med udarbejdelsen af dette enhedsprogrammeringsdokument; noterer sig, at agenturet er ved at udarbejde en handlingsplan med henblik på at adressere eventuelle muligheder for forbedring;

7.  fremhæver agenturets afgørende rolle med hensyn til at sikre det højst mulige niveau af luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse på et hastigt voksende luftfartsmarked; understreger, at 2018 var et skelsættende år for agenturet på grund af ikrafttrædelsen af den nye forordning (EU) 2018/1139(19); anerkender, at agenturets øgede ansvar og arbejdsbyrde ikke var ledsaget af en passende forøgelse af ressourcer, hvilket skabte betydelige udfordringer med hensyn til at opfylde dets opgaver og mål i 2018 og førte til udsættelse eller nedprioritering af visse aktiviteter; gentager, at agenturet for at kunne udføre de vigtige opgaver, det er blevet pålagt, bør have tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkeligt personale – pr. 31. december 2018 blev der registreret et fald til 767 medarbejdere (i forhold til 771 medarbejdere i 2017);

8.  minder om agenturets bidrag til udviklingen af intelligente standarder for støj og CO2-emissioner og dets ansvar for miljøcertificering af luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur; mener, at agenturet med yderligere ressourcer kan spille en førende rolle med hensyn til at udvikle og gennemføre foranstaltninger til forbedring af luftfartens bæredygtighed;

9.  glæder sig over den betydelige indsats, som agenturet har ydet med hensyn til at skabe et indre europæisk droneområde;

10.  er bekymret over, at luftfartssektoren er et attraktivt mål for cyberangreb, og at softwarefejl kan have alvorlige konsekvenser; opfordrer agenturet til sammen med Det Europæiske Center for Cybersikkerhed inden for Luftfart at øge den europæiske luftfarts digitale modstandsdygtighed yderligere;

11.  er bekymret over, at den kommende inkorporering af fjernstyrede luftfartøjssystemer vil skabe bekymring om sikkerheden hos offentligheden; opfordrer agenturet til at tage større hensyn til de generelle sikkerhedsbekymringer og myndighedernes bekymringer hvad angår retsforfølgning af lovovertrædere;

12.  opfordrer agenturet til at sikre, at Unionen så hurtigt som muligt, uden at sikkerheden sættes på spil, fastsætter regler om kommercielt salg af droner, der er ensartede og lette at overholde; er bekymret over, at agenturet ikke har tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til dette nye ansvarsområde;

13.  bemærker, at agenturet sluttede året med et samlet underskud på 2 000 000 EUR (et overskud på 700 000 EUR i forbindelse med tilskudsaktiviteter og et underskud på 2 700 000 EUR i forbindelse med gebyr- og afgiftsaktiviteter); bemærker, at underskuddet med relation til gebyrer og afgifter trækkes fra det akkumulerede overskud, der således reduceres fra 54 900 000 EUR til 52 200 000 EUR; bemærker dog, at indtægterne for aktiviteter forbundet med gebyrer og afgifter steg med 1 800 000 EUR i forhold til 2017, mens personaleomkostningerne steg med 3 700 000 EUR, administrationsomkostningerne med 900 000 EUR og driftsomkostningerne med 2 600 000 EUR; bemærker, at det for aktiviteter i forbindelse med tilskud var tilstrækkeligt med en forøgelse af tilskuddet på 2 000 000 EUR for at dække stigningen i administrationsomkostninger på 100 000 EUR og i driftsudgifter på 1 400 000 EUR;

14.  roser de skridt, der er taget for at øge agenturets effektivitet, såsom lanceringen af programmet "lean efficiency agility" og andre initiativer vedrørende effektivitet, som resulterede i en samlet reduktion af arbejdsbyrden svarende til 16 fuldtidsansatte, og som gjorde det muligt for agenturet at omfordele stillinger og håndtere den øgede arbejdsbyrde og de reviderede kvalitetsbehov forbundet med tidligere aktiviteter; glæder sig også over den stigende digitalisering, automatisering og forenkling af de finansielle processer, der fører til, at 86 % af de finansielle transaktioner gennemføres papirløst;

15.  glæder sig over, at agenturet har gennemført Revisionsrettens anbefaling om at sikre regnskabsførerens uafhængighed, idet denne nu rent funktionelt rapporterer til agenturets bestyrelse og rent administrativt til dets administrative direktør;

16.  glæder sig over, at agenturets bestyrelse har vedtaget retningslinjer for whistleblowing, og opfordrer agenturet til at sikre gennemførelse heraf; bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste foretog en etisk gennemgang i 2018, der omfattede områder under adfærdskodeksen, etik og svig, og at der forventedes et udkast til revisionsberetning i begyndelsen af 2019; gentager i den forbindelse behovet for at have sikkerhedsforanstaltninger mod interessekonflikter;

Personalepolitik

17.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 95,74 % pr. 31. december 2018, med 651 midlertidigt ansatte ud af de 680 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 678 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 83 kontraktansatte og 19 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

18.  noterer sig med bekymring, at der er indberettet en ulige kønsfordeling for 2018 for så vidt angår topledere (fire mænd og én kvinde) og bestyrelsesmedlemmer (26 mænd og tre kvinder);

19.  noterer sig, at agenturet har tilsluttet sig Kommissionens initiativ "Kvinder og transport" med henblik på at styrke kvinders beskæftigelsesmuligheder på alle niveauer; glæder sig over, at agenturet har oprettet en taskforce for ligestilling mellem kønnene med henblik på at fremsætte anbefalinger om afhjælpning af den betydelige eksisterende ubalance;

20.  opfordrer agenturet til at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv for dets medarbejdere, livslang vejledning og karriereudvikling, ligelig deltagelse af mænd og kvinder, telearbejde, ikkeforskelsbehandling, geografisk balance og rekruttering og integration af personer med handicap;

Udbud

21.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet bevilgede midlerne til en aftale med Kommissionen om arkivtjenesteydelser ca. otte måneder efter aftalens fornyelse; bemærker, at der i henhold til finansforordningen skal indgås en budgetmæssig forpligtelse, før der indgås en retlig forpligtelse; noterer sig agenturets svar om, at forpligtelsen blev indgået før modtagelsen af fakturaen, men efter tjenestens påbegyndelse, og at denne efterfølgende forpligtelse derfor var omfattet af en undtagelse; opfordrer agenturet til at indgå budgetmæssige forpligtelser, før det indgår retlige forpligtelser;

22.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet, med henblik på indkøb af dataanalysetjenester til en værdi af op til 5 000 000 EUR, valgte at bruge en rammekontrakt indgået med en enkelt økonomisk aktør inden for rammerne af et offentligt udbud, der var offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende; noterer sig dog, at rammekontraktbetingelserne imidlertid ikke var specifikke nok til at sikre en fair konkurrence, fordi kravene endnu ikke var kendt på det tidspunkt, hvor udbudsproceduren blev afholdt; minder om, at den ordregivende myndighed i henhold til finansforordningen i sådanne tilfælde skal tildele en rammekontrakt til flere aktører, og at der skal anvendes konkurrenceudbud mellem de udvalgte kontrahenter i forbindelse med de specifikke indkøb; noterer sig agenturets svar om, at det valgte at indgå en enkelt rammekontrakt i stedet for en rammekontrakt med flere kontrahenter, som ville have medført en udskiftning af kontrahenten i rammekontraktens løbetid, hvilket ville have haft alvorlige konsekvenser for dens sammenhæng og rettidige afslutning; opfordrer agenturet til at udforme rammekontrakter, der sikrer fair konkurrence og valuta for pengene;

23.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i forbindelse med en anden udbudsprocedure vedrørende agenturets hovedaktivitet, nemlig outsourcing af certificeringsopgaver, udelukkende tildelte kontrakterne på grundlag af tjenesteydelsernes kvalitet uden at vurdere deres pris; noterer sig endvidere, at agenturet indgik kontrakt med én aktør, før det havde modtaget bevis for, at vedkommende ikke befandt sig i en udelukkelsessituation; noterer sig ifølge agenturets svar, at agenturets særlige aktivitet ikke er afspejlet i finansforordningen; noterer sig desuden, at der ikke var risiko for, at agenturet ville indhente tjenesteydelser fra en ikkeegnet udbyder, da dokumentation i forbindelse med udelukkelseskriterierne blev indgivet før godkendelse af opgaverne; opfordrer agenturet til at sikre, at kontrakter først underskrives, efter at udelukkelseskriterierne er kontrolleret;

24.  bemærker, at agenturet, på baggrund af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden til brugen af nogle af de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud), åbnede mulighed for, at alle leverandører kunne indsende fakturaer elektronisk fra januar 2018; glæder sig endvidere over, at mere end 80 % af fakturaerne ved udgangen af 2018 blev modtaget elektronisk; bemærker dog også, at behandlingen af elektronisk modtagne fakturaer og indkodningen af faktureringsoplysninger sker manuelt, da dette anses for at være den mest fornuftige løsning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

25.  noterer sig, at agenturet ved udgangen af maj 2019 – på baggrund af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om agenturets gennemgang af sin "Politik om upartiskhed og uafhængighed: forebyggelse og afbødning af interessekonflikter" og færdiggørelsen, gennemgangen og ajourføringen af interesseerklæringer for alle medarbejdere – modtog den endelige revisionsrapport om etik, forebyggelse af svig og interessekonflikt fra Den Interne Revisionstjeneste med en samlet positiv konklusion om forvaltnings-og kontrolsystemer; bemærker endvidere, at agenturet har udarbejdet en handlingsplan med hensyn til Den Interne Revisionstjenestes anbefalinger, og at agenturet inden udgangen af marts 2020 agter at gennemføre en revision af den eksisterende adfærdskodeks for agenturets personale og klagenævn samt en gennemgang af den offentlige erklæringsprocedure for bestyrelsesmedlemmerne;

26.  bemærker, at 62 % af agenturets indtægter kommer fra gebyrer; noterer sig agenturets synspunkt om, at den omstændighed, at ansøgere betaler gebyrer, ikke nødvendigvis indebærer en interessekonflikt;

Intern kontrol

27.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste i 2018 gennemgik og bekræftede gennemførelsen af alle de uafsluttede tiltag på områderne forretningskontinuitet, forvaltning af informationssikkerhed og den europæiske plan for luftfartssikkerhed;

28.  bemærker, at Kommissionens interne revisionstjeneste i 2018 udsendte revisionsrapporten "Strategic Risk Assessment including IT in EASA" ("Strategisk risikovurdering, herunder IT, i EASA"); noterer sig endvidere, at agenturet er ved at udarbejde en handlingsplan med henblik på at adressere en række muligheder for forbedring;

29.  bemærker, at den interne revisionsfunktion i 2018 gennemførte fire revisionserklæringsopgaver for at vurdere, om de relevante bestemmelser var blevet overholdt, om processens mål var blevet opfyldt, og om de største risici var blevet behørigt afbødet; bemærker, at der blev givet denne grad af sikkerhed i hver af de enkelte revisioner, og at der blev fremsat anbefalinger med henblik på yderligere at forbedre enten kontrolmiljøet eller processernes overordnede effektivitet; anerkender endvidere, at de resterende risici i forbindelse med opfølgningen på de revisioner, der blev gennemført i 2018, var væsentligt reduceret, hvilket medførte, at de faldt til et acceptabelt niveau, og at alle uafsluttede aktioner, der blev gennemført med den endelige foranstaltning, blev afsluttet inden tredje kvartal af 2019;

30.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

31.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(20) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 48.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 48.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(6) EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 48.
(10) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 48.
(11) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(12) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(13) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(14) EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.
(15) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(16) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(17) EUT C 279 af 8.8.2018, s. 4.
(18) EUT C 279 af 8.8.2018, s. 5.
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
(20) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
PDF 167kWORD 58k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0077/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af kontorets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 (2019/2096(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(12), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0077/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 (2019/2096(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0077/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Asylstøttekontor ("kontoret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 97 665 322 EUR, hvilket svarer til en stigning på 12,52 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at stigningen hang sammen med styrkelse af de operationelle aktiviteter; der henviser til, at kontorets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 ("Revisionsretten beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at kontorets årsregnskab er rigtigt, og at den har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed; der henviser til, at Revisionsretten imidlertid har udarbejdet et grundlag for en erklæring med forbehold for så vidt angår de resultater, som Revisionsretten rapporterede for regnskabsårene 2016 og 2017 vedrørende betalingernes lovlighed og formelle rigtighed; der henviser til, at Revisionsretten, når der ses bort fra virkningerne af regnskabsårene 2016 og 2017, er af den opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på dechargebetænkningen for 2017

1.  noterer sig, at kontorets bestyrelse den 6. juni 2018 traf afgørelse om at fritstille den administrerende direktør med øjeblikkelig virkning; noterer sig udpegelsen af en midlertidig administrerende direktør den 6. juni 2018 og udnævnelsen af en ny administrerende direktør den 16. juni 2019; glæder sig over den opfølgende rapport fra kontoret vedrørende Parlamentets bemærkninger for regnskabsåret 2017, navnlig de korrigerende foranstaltninger, som kontorets bestyrelse, den midlertidige administrerende direktør og den nye administrerende direktør har truffet for at forbedre kontorets ledelsesstruktur og effektivitet, genskabe gennemsigtigheden og skabe tillid; støtter og påskønner de foranstaltninger, der er beskrevet i "EASO Governance Action Plan 2019"; noterer sig den positive udmelding og hensigten om et fremtidigt tæt samarbejde, som den nye administrerende direktør gav udtryk for under den offentlige høring den 4. september 2019 og under høringen af agenturerne i Parlamentets Budgetkontroludvalg den 4. december 2019;

Resultaterne af den undersøgelse, der er foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

2.  beklager dybt OLAF's undersøgelsesresultater for så vidt angår uregelmæssighederne med hensyn til overtrædelse af udbudsprocedurer, misbrug af EU-midler, dårlig forvaltning, embedsmisbrug i sager om menneskelige ressourcer, overtrædelse af reglerne om databeskyttelse, chikane og upassende adfærd over for personalet i 2017; opfordrer på ny kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om opfølgningen på de foranstaltninger, som OLAF har foreslået; har forståelse for kontorets anmodning om af fortroligheds- og databeskyttelseshensyn at aflægge en mere detaljeret rapport under passende rammer;

3.  noterer sig, at kontorets bestyrelse den 6. juni 2018 traf afgørelse om at fritstille den administrerende direktør med øjeblikkelig virkning; understreger imidlertid, at budgettet for regnskabsåret 2017 blev gennemført under tilsyn af kontorets tidligere ledelse; fremhæver, at rapporten vedrører dechargeproceduren for regnskabsåret 2017; anerkender den nye administrerende direktørs engagement med hensyn til at levere betydelige reformer, som sikrer en solid forvaltning;

Grundlag for en negativ erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabsåret 2017

4.  noterer sig i lyset af dechargemyndighedens kommentarer og bemærkninger om kontorets store afhængighed af tilstrækkelige ressourcer, især af medlemsstaternes tilrådighedsstillelse af nationale eksperter, at mangel på eksperter indrapporteres til medlemsstaterne og Kommissionen på forskellige niveauer; bemærker endvidere, at kontoret for at kompensere for manglerne i forbindelse med medlemsstaternes udpegelser og udstationeringer har øget anvendelsen af lokalt rekrutteret midlertidigt personale, og at kun 26 % af udstationeringerne til de operationelle behov i 2018 blev dækket af eksperter fra medlemsstaterne; påpeger, at kontoret ikke ville være i stand til at yde medlemsstaterne kritisk støtte til deres asylsystemer uden brug af midlertidigt ansatte; anerkender kontorets forslag om en asylindsatspulje på 500 eksperter fra medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til hurtigst muligt at vurdere og adressere dette forslag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

5.  beklager, at begrænsede årsbudgetter og den delvise mangel på midler til uforudsete udgifter i kontorets budget til dækning af finansieringen af uforudsete hastende operationelle behov skaber budgetmæssig usikkerhed og hæmmer beredskabsplanlægning; bemærker, at kontoret er i konstant dialog med Kommissionen og budgetmyndighederne om sin operative planlægning og ressourcetildeling; anerkender, at kontoret delvist benytter midler fra associerede lande til uforudsete driftsudgifter, navnlig til uforudsete anmodninger om støtte fra medlemsstater; opfordrer kontoret til fortsat at adressere sådanne budgetmæssige begrænsninger i tæt samråd med Kommissionen og budgetmyndigheden;

6.  understreger, at de foreslåede budgetnedskæringer kan hæmme kontorets evne til fortsat at udføre sine funktioner på behørig vis med hensyn til at yde den nødvendige støtte til medlemsstaterne, således som det er blevet betroet det gennem sit mandat; minder om, at en styrkelse af kontorets mandat og en forøgelse af arbejdsbyrden bør ledsages af tilstrækkelige budgetbevillinger;

7.  bifalder den fornyede samarbejdsstrategi for den fælles EASO-Frontex-bestyrelse; bemærker endvidere med tilfredshed, at kontoret spiller en aktiv rolle i netværket af agenturer med hensyn til at strømline fælles tiltag, såsom udbuddet vedrørende ansættelse af fortrolige rådgivere, deltagelse i fælles udbudsprocedurer for rammekontrakter og programmer for personalemobilitet; opfordrer kraftigt kontoret til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne; påpeger anbefalingen i Revisionsrettens særberetning om migrationsstyring om at sikre komplementaritet og bedre koordinering mellem Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og kontoret; opfordrer indtrængende kontoret til at arbejde med konceptet om ressourcedeling for overlappende opgaver mellem andre agenturer med lignende aktiviteter;

Performance

8.  bemærker, at stillingsfortegnelsen kun var gennemført med 68,22 % pr. 31. december 2018 med 146 midlertidigt ansatte ud af de 214 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 155 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 61 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for kontoret; bemærker med tilfredshed, at kontorets ansættelsesplan omfatter 500 ansatte inden 2020;

9.  bemærker manglen på ledere i administrationsafdelingen, idet fire ud af fem stillinger på ledelsesniveau enten var ledige, eller også var de personer, som varetog dem, suspenderet fra deres funktioner, men anerkender det svar, som kontoret har givet om, at stillingsopslaget for chefen for enheden for menneskelige ressourcer og sikkerhed vil blive offentliggjort i første kvartal af 2020; bemærker endvidere, at fordi kontoret var berørt af en omstrukturering, er det stadig i gang med at ansætte chefen for enheden for finanser og indkøb, og stillingen som chef for IKT-enheden blev besat i 2019; opfordrer kontoret til at gøre en yderligere indsats for at besætte de ledige stillinger i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne og til at holde dechargemyndigheden orienteret om de korrigerende foranstaltninger, der træffes for at afbøde denne risiko;

10.  beklager på baggrund af Revisionsrettens beretning at måtte notere sig, at kontorets situation vedrørende menneskelige ressourcer var forværret betydeligt ved udgangen af 2017; bemærker, at kontoret ved udgangen af 2018 havde 216 ansatte, 89 stillingstilbud var sendt ud, og 60 kontrakter var underskrevet; bemærker imidlertid, at der ved udgangen af 2018 stadig var 78 ledige stillinger, der skulle besættes; giver udtryk for dyb bekymring for, hvorvidt denne situation kan udgøre en betydelig trussel mod kontorets evne til at fortsætte sine operationer i det nuværende omfang; noterer sig det engagement, som den udøvende ledelse har givet udtryk for med hensyn til at sikre en gennemsigtig og effektiv gennemførelse af kontorets rekrutteringsplan;

11.  bemærker med bekymring, at den øverste ledelse i 2018 kun omfattede mænd (ni medlemmer), men at den negative balance mellem kønnene blev ændret ved udnævnelsen i 2019 af en kvinde som administrerende direktør; noterer sig med tilfredshed, at der er opnået en god balance mellem kønnene for så vidt angår bestyrelsen (16 mænd og 15 kvinder);

12.  bemærker den administrerende direktørs fremlæggelse for bestyrelsen af et nyt organigram den 26. november 2019; mener, at en reorganisering af personalet bør bidrage til styrket intern kontrol, kvalitetssikring og risikostyring og til efterlevelse af tiltag, som Revisionsretten og Kommissionens interne revisionstjeneste har krævet;

Personalepolitik

13.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 kun var gennemført med 68,22 % med 146 midlertidigt ansatte ud af de 214 midlertidigt ansatte, der var godkendt i henhold til EU-budgettet (155 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 61 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for kontoret;

14.  noterer sig med tilfredshed, at kontoret for så vidt angår indkvartering i medlemsstaterne af asylstøttehold og andre af kontorets mandskab (f.eks. for så vidt angår privilegier og immuniteter for kontorets eget personale, medlemsstaternes eksperter og kontraktansatte eksperter), underskrev en værtsaftale med Cypern i juli 2019, skulle underskrive en værtsaftale med Grækenland i januar 2020 og er i færd med at indgå en ny aftale med Italien vedrørende fuld overholdelse af forordning (EU) nr. 439/2010(17) og i overensstemmelse med andre af kontorets værtsaftaler; opfordrer kontoret til sammen med Kommissionen fortsat at søge at finde frem til en effektiv ordning med medlemsstaterne vedrørende indkvarteringen af asylstøttehold og af andre af kontorets mandskab;

15.  noterer sig kontorets svar på Revisionsrettens bemærkninger og de bestræbelser, der er gjort for at adressere dem under den nye administrerende direktør, bl.a. ved at prioritere indgåelsen af værtsaftaler med Italien, Grækenland og Cypern om indkvartering af asylstøttehold og andet af kontorets mandskab i medlemsstaterne, øge gennemsigtigheden i ansættelsesprocedurerne og styrke kontorets juridiske tjeneste i løbet af 2019;

16.  bemærker, at Revisionsretten har konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at bruge eksternt personale ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at afhængigheden af ekstern rekruttering på et så vigtigt og følsomt område reduceres mest muligt for at begrænse eventuelle risici;

17.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at kontoret i 2018 iværksatte et offentligt udbud med henblik på at indgå rammekontrakter om levering af midlertidig arbejdskraft i Italien; bemærker, at kontoret afbrød proceduren, fordi der blot blev modtaget et enkelt bud, og fordi kontoret desuden fandt dette bud uacceptabelt, fordi det finansielle bud oversteg det anslåede maksimale budget; bemærker, at Revisionsretten har konstateret, at udbudsbetingelserne indeholdt en vigtig fejl, som beløb sig til 25 000 000 EUR; bemærker imidlertid, at kontoret har accepteret disse resultater og har vedtaget og gennemført afhjælpende foranstaltninger, der omfatter: ophævelse af rammekontrakten om levering af vikarbureauansatte i Italien; iværksættelse af en ny udbudsprocedure om levering af vikarbureauansatte i Italien; iværksættelse af en yderligere anmodning om eksperter fra medlemsstaterne og, hvor det er muligt, anvendelse af alternative ordninger for udsendelse af eksperter til dækning af perioden indtil en ny rammekontrakt træder i kraft; en midlertidig betydelig reducering af antallet af kontorets vikarbureauansatte i Italien, og, sammen med de italienske myndigheder, opretholdelse af niveauet for forretningskontinuitet for væsentlige støtteforanstaltninger; bemærker endvidere, at den nye udbudsprocedure blev afsluttet, og at den nye rammekontrakt blev tildelt i december 2019, således at forretningskontinuiteten sikres under hele proceduren; opfordrer kontoret til at anvende Unionens regler for offentlige indkøb stringent;

18.  noterer sig, at kontoret anvender tjenesteydelseskontrakter med IT-virksomheder, der er formuleret på en måde, som vil kunne udlægges derhen, at der indsættes vikaransatte i stedet for levering af klart definerede IT-ydelser eller -produkter; minder om, at anvendelsen af vikaransatte til at udføre nøjagtige opgaver i en specifik periode er underlagt direktiv 2008/104/EF(18) og særlige regler, som medlemsstaterne har vedtaget; bemærker, at anvendelsen af IT-tjenesteydelseskontrakter til at antage arbejdskraft ikke er i overensstemmelse med Unionens personalevedtægt og Unionens sociale og beskæftigelsesmæssige bestemmelser; noterer sig med tilfredshed, at kontoret har revideret sin model for "time and means"-kontrakter med henblik på i hver kontrakt at medtage en liste over de ydelser, der skal leveres under kontrakten; opfordrer kontoret til fortsat at udvise den fornødne omhu og sikre, at kontrakter formuleres på en sådan måde, at indkøb af IT-ydelser ikke kan forveksles med anskaffelse af midlertidig arbejdskraft;

Udbud

19.  anerkender på baggrund af kontorets angivelser, at det i 2018 begyndte at gennemføre Kommissionens afgørelse vedrørende whistleblowing og udarbejdede en praktisk vejledning om håndtering og forebyggelse af interessekonflikter med en tidsplan for vedtagelse i bestyrelsen i tredje kvartal af 2019 samt regler for beskyttelse af whistleblowere; bemærker med tilfredshed, at kontoret har tilrettelagt en række personalespecifikke uddannelseskurser om etik med særlig vægt på forebyggelse af interessekonflikter og med et særligt skræddersyet modul til ledere; bemærker med tilfredshed, at de relevante regler vedrørende interessekonflikter også er blevet indarbejdet i de relevante standardprocedurer og -politikker; opfordrer kontoret til fortsat at lægge særlig vægt på forebyggelse af interessekonflikter og korrekt gennemførelse af regler og procedurer vedrørende whistleblowing;

20.  bemærker med bekymring, at kontoret, til trods for at det offentliggør interesseerklæringer og CV'er for dets bestyrelsesmedlemmer på sit websted, stadig ikke offentliggør interesseerklæringer fra den øverste ledelse og opfordrer kontoret til omgående at træffe foranstaltninger i denne henseende;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

21.  er opmærksom på, at kontoret ved udgangen af 2018 ikke havde en intern revisionsfunktion, og at der ikke er udstedet udtømmende revisionsrapporter fra den interne revisionstjeneste siden januar 2018; noterer sig desuden, at indførelsen af efterfølgende kontroller til efterprøvning af transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed befandt sig i sit tidlige stadie; bifalder kontorets svar om, at den har vedtaget og dokumenteret korrigerende foranstaltninger vedrørende systemerne for intern kontrol, herunder oprettelse af en revisionsfunktion senest i fjerde kvartal af 2019, samt en efterfølgende intern kontrolfunktion senest i tredje kvartal 2019; bemærker med tilfredshed, at kontoret opbygger sin kapacitet til efterfølgende kontrol og i fjerde kvartal 2019 har ansat den første medarbejder specifikt til dette arbejde, og at der skal rekrutteres yderligere medarbejdere i løbet af første halvdel af 2020; anerkender, at kontoret er i færd med at opbygge en intern revisionskapacitet og i øjeblikket er i forhandlinger med et andet EU-agentur, der har omfattende erfaring på området, med henblik på at finde frem til den bedste model for kontoret; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

Intern kontrol

22.  glæder sig over, at kontoret ifølge Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturer for regnskabsåret 2018 har taget konkrete og positive skridt til at forbedre den organisatoriske forvaltning; bemærker, at der ud af handlingsplanens 61 foranstaltninger var afsluttet 48, mens 13 havde status som igangværende på tidspunktet for Revisionsrettens revision;

23.  glæder sig over, at kontoret i september 2019 vedtog en ny politik vedrørende følsomme poster, der indeholder retningslinjer og kriterier, der sætter ledelsesteamet i stand til senest i første kvartal af 2020 at gennemføre risikovurderinger og identificere og dokumentere de følsomme funktioner i kontoret sammen med de aftalte afhjælpende kontroller, samt til at vurdere den følsomme funktion og dokumentere den afhjælpende kontrol;

24.  minder om, at kontoret ved udgangen af 2017 ikke rådede over en intern juridisk tjeneste, og at der under den foregående administrerende direktørs ledelse var gjort brug af talrige advokatfirmaer; bemærker imidlertid, at kontoret i 2018 udarbejdede en liste over alle kontrakter, der var indgået med henblik på juridisk rådgivning, og at i 2019 en ny ledende juridisk rådgiver påbegyndte sit arbejde i støttekontoret og den nye rammekontrakt om juridisk rådgivning til erstatning for de tidligere kontrakter blev underskrevet, idet flere andre juridiske rådgivere skal rekrutteres i 2020; bemærker imidlertid, at der stadig ikke var indført en ordning for systematisk intern gennemgang af juridiske dokumenter, til trods for at der blev fundet flere uoverensstemmelser for så vidt angår de juridiske aspekter i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer i 2018; opfordrer kontoret til at sikre en stærk juridisk tjeneste og en effektiv forvaltning af retlige procedurer; noterer sig med tilfredshed kontorets mål om at opbygge en ramme for forvaltning og intern kontrol med oprettelsen af bl.a. en jura- og databeskyttelsessektor og en intern kontrol- og risikoforvaltningssektor for i fremtiden at sikre en systematisk gennemgang af juridiske dokumenter, herunder for udbud; glæder sig også over kontorets initiativ til at oprette en intern revisionskapacitet internt i kontoret og samtidig arrangere en fælles revisionskapacitet med Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed;

25.  beklager, at der stadig ikke er vedtaget en politik for følsomme stillinger i kontoret, hvilket ikke er i overensstemmelse med kontorets standarder for intern kontrol, i henhold til hvilke følsomme funktioner skal klart defineres, registreres og ajourføres; noterer sig kontorets svar om, at det var ved at lægge sidste hånd på en politik vedrørende følsomme stillinger, og at denne forventedes at blive godkendt senest i tredje kvartal af 2019 og være gennemført senest i fjerde kvartal af 2019; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling vedrørende dette spørgsmål;

26.  påskønner de fremskridt, der er gjort med hensyn til implementeringen af interne kontrolordninger, herunder kontrol af udbud og udgiftstransaktioner; støtter beslutningen om at mindske og hurtigt sætte en stopper for udlicitering af juridisk rådgivning og om etablering af en intern juridisk tjeneste; støtter Revisionsrettens bemærkninger om behovet for at indføre yderligere korrigerende foranstaltninger;

27.  bemærker på baggrund af dechargemyndighedens kommentarer og bemærkninger i relation til, at kontoret er et af de få EU-agenturer, som er placeret flere steder, og at det har indgået lejekontrakter på flere lokaliteter uden at have foretaget en passende analyse af de lokale markeder, at der for så vidt angår kontoret i Rom snart vil blive iværksat et nyt udbud efter, at der er foretaget en egentlig analyse af markedet for leje af kontorlokaler, med henblik på at bringe den aktuelle situation i orden; bemærker endvidere for så vidt angår kontoret i Athen, at den nuværende lejekontrakt udløb i januar 2020, og at en ny udbudsprocedure, som omfatter en egentlig markedsanalyse, i øjeblikket er under forberedelse; bemærker endvidere, at modtage- og sagsbehandlingscentret i Pagani (Lesbos) flyttede de operationelle arbejdssteder, som var beliggende inden for hotspottene, uden for centrene; bemærker, at der i forbindelse med kontoret i Cypern i midten af 2018 blev indgået en ny kontrakt med ejeren af bygningen efter en udbudsprocedure, som havde til formål at regularisere den oprindelige aftale og inkludere mulighed for at udvide, såfremt der skulle opstå yderligere behov; glæder sig over de nye standardprocedurer for udbud, der blev vedtaget den 15. februar 2019, og som indeholder retningslinjer for følsomme aspekter af udbuds- og kontraktforvaltningsprocedurerne, herunder detaljerede bestemmelser om markedsundersøgelser; noterer sig kontorets indsats for at tilpasse sine udbudsprocedurer til den metode, der skal følges af Kommissionens tjenestegrene for så vidt angår prospektering af og forhandling om bygninger og offentliggørelse af meddelelser om markedsudsigter for alle planlagte ejendomskontrakter med henblik på at øge gennemsigtigheden og konkurrencen;

28.  bemærker med bekymring, at manglen på klart definerede ansvarsområder og roller vedrørende forvaltningen af lejede lokaler og relaterede tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder kan modvirke en effektiv afbødning af lokalerelaterede risici; opfordrer kontoret til at indføre en effektiv politik for forvaltningen af lejede lokaler og relaterede tjenesteydelser;

Øvrige bemærkninger

29.  bifalder i lyset af dechargemyndighedens bemærkninger vedrørende udnævnelsen af den nye midlertidige administrerende direktør, som tiltrådte den 6. juni 2018, at der siden denne ændring i ledelsen er givet topprioritet til gennemsigtighed som det grundlæggende princip i handlingsplanen for forvaltning under ledelse af den nye administrerende direktør, som har forpligtet sig til at fortsætte denne tilgang i fremtiden;

30.  opfordrer kontoret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre mediekanaler;

31.  bemærker på baggrund af dechargemyndighedens kommentarer og bemærkninger i relation til, at kontoret med henblik på at benytte hele komplekset udvidede sit kontorareal i Malta med en ekstra blok i den ejendom, hvor det har sine lokaler, at kontoret lagde sidste hånd på leasingaftalen i oktober 2018, og at omkostningerne hertil er dækket fuldt ud af skontorets budget;

o
o   o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(19) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 306 af 30.8.2018, s. 4.
(16) EUT C 306 af 30.8.2018, s. 6.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).
(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9).
(19) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
PDF 313kWORD 119k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet(3),

–  der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 318 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 260, 261 og 262,

–  der henviser til Præsidiets afgørelse af 10. december 2018 om de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget, særlig artikel 34,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100, artikel 104, stk. 3, og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0021/2020),

A.  der henviser til, at formanden godkendte Parlamentets regnskaber for regnskabsåret 2018 den 27. juni 2019;

B.  der henviser til, at generalsekretæren i sin egenskab af den ved delegation bemyndigede ledende anvisningsberettigede den 25. juni 2019 fastslog, at der var rimelig sikkerhed for, at de midler, der var afsat til Parlamentets budget, var blevet anvendt til det fastsatte formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin særlige vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter i 2018 erklærede, at den ingen væsentlige svagheder konstaterede i de undersøgte institutioners og organers årlige aktivitetsrapporter, som krævet i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046;

D.  der henviser til artikel 262, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, hvorefter hver EU-institution er forpligtet til at træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge;

1.  meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet (2019/2056(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100, artikel 104, stk. 3, og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9‑0021/2020),

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentets ("Parlamentets") regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab gav passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling, resultaterne af dets transaktioner og dets pengestrømme;

B.  der henviser til, at der i overensstemmelse med den sædvanlige procedure blev sendt 126 spørgsmål til Parlamentets administration, og at de skriftlige svar blev modtaget og drøftet offentligt af Parlamentets Budgetkontroludvalg under tilstedeværelse af næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og den interne revisor;

C.  der henviser til, at der altid er plads til forbedringer for så vidt angår kvalitet og effektivitet i forvaltningen af de offentlige finanser, og at kontrol er nødvendig for at sikre, at det politiske lederskab og Parlamentets administration holdes ansvarlig over for Unionsborgere;

Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning

1.  bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2018 beløb sig til i alt 1 950 687 373 EUR, hvilket svarer til 18,9 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme(8), der i 2018 var afsat til administrative udgifter for EU-institutionerne under et, hvilket udgør en stigning på 2,2 % i forhold til 2017-budgettet (1 909 590 000 EUR);

2.  bemærker, at de samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2018 beløb sig til i alt 193 998 910 EUR (i forhold til 206 991 865 EUR i 2017), heraf 30 783 590 EUR i formålsbestemte indtægter (i forhold til 50 052 674 EUR i 2017);

3.  understreger, at fire kapitler tegnede sig for 67,6 % af de samlede forpligtelser: kapitel 10 (Medlemmer af institutionen), kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte), kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed) og kapitel 42 (Udgifter til parlamentarisk assistance), hvilket viser, at der for størstedelen af Parlamentets udgifter kun er begrænset fleksibilitet;

4.  noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for regnskabsåret 2018, nemlig:

a)  Disponible bevillinger (EUR)

bevillinger for 2018:

1 950 687 373

ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2017:

2 564 000

automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2017:

289 785 291

bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter for 2018:

30 783 590

fremførsler hidrørende fra formålsbestemte indtægter fra regnskabsåret 2017:

47 369 977

I alt:

2 318 626 231

b)  Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2018 (EUR)

forpligtelser:

2 283 150 877

gennemførte betalinger:

1 933 089 380

automatiske fremførsler, herunder bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

348 106 015

ikkeautomatiske fremførsler:

---

bortfaldne bevillinger:

39 994 836

c)  Budgetindtægter (EUR)

modtaget i 2018:

193 998 910

d)  Samlet balance pr. 31. december 2018 (EUR)

1 671 682 153

5.  påpeger, at 99,2% ud af de samlede bevillinger i Parlamentets budget, 1 934 477 627 EUR, var forpligtede med en andel af bortfaldne bevillinger på 0,8 %; noterer sig med tilfredshed, at der ligesom i de foregående år er opnået en meget høj budgetgennemførelse; bemærker, at betalingerne beløb sig til i alt 1 636 858 018 EUR, svarende til en gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne på 84,6 %;

6.  understreger, at bortfaldne bevillinger for 2018 til et beløb af 16 209 746 EUR først og fremmest vedrørte vederlag og andre rettigheder samt udgifter i forbindelse med bygninger;

7.  noterer sig, at der i regnskabsåret 2018 var 11 overførsler, som blev godkendt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31 og 49, og som beløb sig til 53 533 500 EUR eller 2,7 % af de endelige bevillinger; bemærker, at størstedelen af de overførte midler vedrørte Parlamentets bygningspolitik og var især med til at bidrage til at finansiere de årlige betalinger til Konrad Adenauer-byggeprojektet;

Revisionsrettens udtalelse om 2018-regnskabernes rigtighed og om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

8.  minder om, at Revisionsretten foretager en særlig vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter for alle EU-institutioner som en samlet gruppe af politikområder; påpeger, at administrationsudgifter og dertil knyttede udgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer (lønninger, tillæg og pensioner), som tegner sig for 60 % af de samlede administrationsudgifter, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, kommunikation og informationsteknologi;

9.  bemærker, at de generelle revisionsbeviser viser, at udgifterne til administration ikke er behæftet med en væsentlig fejlforekomst; bemærker endvidere under henvisning til de 13 kvantificerede fejl, at den anslåede fejlforekomst inden for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme inden for administration ligger under væsentlighedstærsklen;

10.  noterer sig de specifikke resultater vedrørende Parlamentet, som er indeholdt i Revisionsrettens årsberetning om Parlamentets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning"); bemærker, at institutionerne, herunder Parlamentet, som følge af terrorangreb i de seneste år har fundet det nødvendigt at styrke beskyttelsen af mennesker og bygninger så hurtigt som muligt; noterer sig med bekymring, at Revisionsretten konstaterede svagheder i de udbudsprocedurer, der blev afholdt af Parlamentet og Kommissionen; bemærker, at Parlamentet med henblik på indkøb af specifikt sikkerhedsrelateret bygge- og anlægsarbejde gjorde brug af rammekontrakter, som allerede var indgået, og at udformningen af disse rammekontrakter gjorde det muligt for Parlamentet at bestille absolut nødvendige sikkerhedsarbejder, som ikke var omfattet af den oprindelige prisoversigt, på grundlag af ét enkelt tilbud fra kontrahenten; bemærker, at Parlamentet har anvendt denne fremgangsmåde i to af de fire udbud, som Revisionsretten har undersøgt;

11.  noterer sig med bekymring det svar, som Parlamentet gav i forbindelse med den kontradiktoriske procedure med Revisionsretten, hvori det erkendte, at konkurrencen i betragtning af den særlige kontekst (tidspres og markedsspecifik struktur) muligvis ikke har været optimal; bemærker med tilfredshed, at de nye rammekontrakter, som er blevet tildelt i denne sektor med fem kontrahenter, er baseret på en fornyet udbudsprocedure for at sikre tilstrækkelig priskonkurrence;

Den interne revisors årsberetning

12.  bemærker, at den interne revisor forelagde sin årsberetning på mødet mellem det kompetente udvalg og den interne revisor den 18. november 2019, hvor denne beskrev de revisioner og konsulentopgaver, som vedkommende havde udført i 2018, og som omfattede følgende emner:

   bygningsvedligeholdelse, nyindretning og drift (Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (DG INLO)
   foreløbig gennemgang af institutionens informations- og kommunikationsteknologisikkerhed (IKT-sikkerhed)
   individuelle rettigheder i henhold til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
   personalebutik i Luxembourg (DG INLO)
   opfølgning på uafsluttede aktioner fra interne revisionsberetninger – fase 1 og 2 i 2018
   etablering af en funktion til intern kvalitetssikring i Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (DG SAFE)
   uafhængig rådgivning om projektet "From Desktop to Hybrid", Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (DG ITEC)
   aspekter i forbindelse med rapporteringsarksystemet i Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker (DG EXPO)
   opfølgning på IT-afbrydelser og styrkelse af IT-kontinuiteten
   udbuds- og kontraktgennemførelse på cateringområdet (DG INLO): rapport endnu ikke offentliggjort og de foreløbige konklusioner drøftes i øjeblikket med ledelsen;

13.  glæder sig over og støtter de tiltag, som den interne revisor aftalte med de ansvarlige generaldirektorater som følge af opgaverne i relation til udarbejdelsen af revisionserklæringerne og de anbefalinger, som vedkommende fremsatte efter konsulentopgaverne:

Aftalte foranstaltninger:

   for så vidt angår revisionen af bygningsvedligeholdelse, nyindretning og drift (DG INLO): at forbedre den strategiske ramme for vedligeholdelse og yderligere forbedre Parlamentets bygningsvedligeholdelsesaktiviteter gennem vedtagelse af en omfattende politik og en struktureret sammenhængende flerårig plan; at øge tilliden til, at Parlamentets bygningsprocesser og operationer er effektive og omkostningseffektive; at støtte beslutningstagningen vedrørende vedligeholdelsesaktiviteter ved hjælp af pålidelige oplysninger og analyser
   for så vidt angår revisionen af informationssystemer: at foretage en foreløbig gennemgang af institutionens IKT-sikkerhed; at styrke forvaltningen af informationssystemsikkerheden (herunder politikker, standarder og retningslinjer), navnlig gennem vedtagelse af en institutionel informationssikkerhedspolitik; at forbedre identificeringen, beskyttelsen og overvågningen af IT-aktiver (hardware, relateret software og netværk); at sikre bedre sporing af og reaktion på cybersikkerhedshændelser og forbedring af genopretningskapaciteter
   for så vidt angår revisionen af de ansattes individuelle rettigheder: at styrke det overordnede kontrolmiljø på dette område og behandle specifikke spørgsmål vedrørende familietillæg
   for så vidt angår revisionen af personalebutikken i Luxembourg: at gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre kontrolmiljøet og kontrolaktiviteterne og sikre en passende intern forvaltning; at sikre, at butikkens aktiviteter, herunder dens forskudskonto, er i overensstemmelse med finansforordningen, regnskabsprincipperne og skattelovgivningen;

Anbefalinger:

   for så vidt angår rapporteringsarksystemet i DG EXPO: at gennemføre de seks anbefalinger med henblik på at styrke dets rapporteringssystem og forbedre rammerne for samarbejdet mellem delegationer, udvalg og andre interesserede parter
   for så vidt angår etableringen af en funktion til intern kvalitetssikring i DG SAFE: at gennemføre de seks anbefalinger med henblik herpå, herunder navnlig at udarbejde en kvalitetspolitik
   for så vidt angår pilotprojektet "From Desktop to Hybrid": at styrke projektets businesscase; at anvende hybriden som erstatning for flere eksisterende apparater og forbedre den økonomiske forvaltning af proof of concept og pilotprojekter forud for indførelsen af nye værktøjer
   for så vidt angår opfølgningen på IT-afbrydelserne og styrkelsen af IT-kontinuiteten: at sikre yderligere beskyttelse af IKT-infrastrukturen; at teste katastrofeberedskabsplanen; at opregne kritiske informationssystemer og deres afhængighed samt at forbedre planlægningen i forbindelse med at placere Parlamentets IKT-infrastruktur uden for dets bygninger;

14.  gør opmærksom på, at opfølgningsprocessen i 2018 resulterede i, at 28 ud af 76 uafsluttede aktioner blev afsluttet, og at risikoprofilen på aktioner, hvis forfaldsdato var overskredet, fortsat gradvist blev reduceret i 2018; bemærker navnlig, at antallet af uafsluttede aktioner vedrørende betydelige risici faldt fra 22 til 7, og at der ikke var nogen uafsluttede aktioner i den højeste risikokategori ("kritisk"); bemærker, at der ud over disse godkendte aktioner i alt var 117 uafsluttede aktioner, herunder de aktioner, hvor fristen for gennemførelse endnu ikke var overskredet, hvoraf 47 vedrørte betydelige risici; forventer, at disse vil blive gennemført i overensstemmelse med de aftalte tidsfrister;

15.  glæder sig især over generaldirektoraternes mulighed for at tilkalde den interne revisor med henblik på rådføringsopgaver, og henstiller, at alle generaldirektorater gør brug af denne mulighed, hvis der opstår behov herfor;

16.  bemærker, at to revisioner, en om besøgsgrupper og en om godtgørelsen til parlamentarisk assistance, udgør en del af 2019-aktiviteterne og vil blive rapporteret om i begyndelsen af 2020; anmoder den interne revisor om at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om resultatet af begge revisioner, så snart de foreligger;

17.   beklager dybt, at den interne revisors beretning ikke er offentlig tilgængelig; insisterer på, at denne beretning offentliggøres hvert år, og at den sendes til medlemmerne på samme tid, som den sendes til Parlamentets formand og generalsekretær; beklager, at der for beretningen for 2018 i januar 2020 blev truffet afgørelse om, at medlemmerne kun på anmodning må se denne beretning, og at dette skal ske under anvendelse af proceduren for et sikkert læseværelse; er af den faste overbevisning, at begrænsningen af adgangen til dette dokument, som vedrører brugen af offentlige midler, giver det beklagelige indtryk, at der er noget at skjule;

Opfølgning på dechargebeslutningen for 2017

18.  noterer sig de skriftlige svar på dechargebeslutningen for 2017, som Parlamentets Budgetkontroludvalg modtog den 17. september 2019, og generalsekretærens fremlæggelse af svarene på de forskellige spørgsmål og anmodninger i Parlamentets dechargebeslutning for 2017 samt den efterfølgende drøftelse med medlemmer;

19.  beklager, at der ikke er truffet nogen foranstaltninger som reaktion på visse af henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutning for 2017, og at det opfølgende dokument vedrørende dechargebeslutningen ikke giver nogen begrundelse for dette; understreger vigtigheden af at have mere hyppige drøftelser med generalsekretæren om spørgsmål vedrørende Parlamentets budget og dets gennemførelse i Parlamentets Budgetkontroludvalg;

Decharge til Parlamentet for 2018

20.  noterer sig den drøftelse, der fandt sted den 18. november 2019 i forbindelse med meddelelsen af decharge til Parlamentet for 2018 mellem næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og medlemmer af Parlamentets Budgetkontroludvalg under tilstedeværelse af den interne revisor;

21.  gentager sin opfordring til Præsidiet om at følge op på alle dechargeafgørelser, således som det fremgår af forretningsordenens artikel 25 og bilag V samt artikel 6 og 166 i finansforordningen; anmoder generalsekretæren om at sende denne beslutning til Præsidiet med fremhævelse af alle anmodninger om foranstaltninger eller afgørelser, som skal træffes af Præsidiet; opfordrer generalsekretæren til at udarbejde en handlingsplan og en tidsplan, således at Præsidiet kan følge op på og/eller reagere på henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutninger og lade resultaterne indgå i det årlige overvågningsdokument; opfordrer generalsekretæren til i god tid at aflægge beretning til Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg om alle projekter, der har en betydelig indvirkning på budgettet, og som er blevet forelagt Præsidiet; gentager behovet for, at Præsidiet betydeligt på en proaktiv måde forbedrer gennemsigtigheden af sin beslutningsprocedure;

22.  beklager, at den interne undersøgelse i 2018 identificerede fire tilfælde i forbindelse med godtgørelsen til parlamentarisk assistance, der gjorde det muligt at inddrive 146 814 EUR (47 tilfælde identificeret i 2017 og 903 741,00 EUR inddrevet), og at der blev inddrevet 173 546 EUR fra seks undersøgelser (68 589,05 EUR i 2017);

23.  påpeger, at lovgivningsarbejdet steg betydeligt i 2018, i takt med at Parlamentet nærmede sig slutningen af valgperioden 2014-2019;

24.  bemærker, at to midlertidige udvalg, Det Særlige Udvalg om Terrorisme (TERR) og Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider (PEST) afsluttede deres arbejde med et vellykket resultat i løbet af året, og at der blev nedsat et tredje udvalg: Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (TAX3);

25.  fremhæver, at informationskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019 blev udrullet på en vellykket måde; påpeger borgernes øgede deltagelse i valget til Europa-Parlamentet i 2019, selv om valgdeltagelsen fortsat var for lav i visse lande; mener, at der kontinuerligt bør føres en sådan form for kampagne, og at der bør rettes et særlig fokus mod disse lande;

26.  bifalder de foranstaltninger, som institutionen har iværksat med henblik på at øge sikkerheden, navnlig i forbindelse med den fysiske sikkerhed og bygningssikkerheden, men også med hensyn til cybersikkerheden og kommunikationssikkerheden;

27.  beklager, at initiativet vedrørende oprettelse af et observatorium for kunstig intelligens fortsat synes at pågå i for af en arbejdsgruppe, til trods for at Parlamentets Budgetudvalg afviste at imødekomme anmodningen om det nødvendige budget hertil; er stærkt bekymret over den åbenbare omgåelse af en demokratisk afgørelse truffet af medlemmerne, som skaber er en meget beklagelig præcedens; henstiller, at aktiviteterne i denne arbejdsgruppe straks indstilles, indtil budgetmyndigheden har truffet afgørelse om at stille et budget til rådighed hertil;

28.  er klar over vigtigheden af bygningspolitikken, navnlig Martens-bygningsprojektet og genopbygningen af Montoyer 63-Bygningen i Bruxelles, som blev afsluttet i 2018, samt af Konrad Adenauer-projektet i Luxembourg, som forventes afsluttet ved udgangen af juni 2023; forstår, at Parlamentets Budgetudvalg i 2018 godkendte en opsamlingsoverførsel til et beløb af 29 mio. EUR til forfinansiering af projektet, hvilket resulterede i en anslået rentebesparelse på 4,7 mio. EUR; er bekymret over forsinkelsen i forbindelse med opførelsen af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg, som var planlagt til at stå færdig i 2018, men som nu ikke forventes at blive afsluttet før 2023;

29.  støtter anvendelsen af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et EU-forvaltningsinstrument, hvormed private og offentlige organisationer kan evaluere og forbedre deres miljøpræstationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1221/2009(9); støtter de foranstaltninger, der er iværksat med henblik på at reducere Parlamentets CO2-fodaftryk;

30.  opfordrer administrationen til at henlede opmærksomheden på adfærdskodeksen for medlemmer, som fastsætter, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenhedens interesse og udføre deres arbejde i overensstemmelse med adfærdsprincipperne: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme; fremhæver, at adfærdskodeksen definerer interessekonflikter og beskriver, hvordan medlemmerne bør tackle disse, samt at den omfatter regler for tidligere medlemmers erhvervsmæssige aktiviteter;

31.  bemærker med bekymring, at der var mindst 24 overtrædelser af adfærdskodeksen i perioden 2012-2018, hvor der ikke blev pålagt sanktioner; understreger, at det, hvis ikke der pålægges passende sanktioner i forbindelse med overtrædelser, er mindre sandsynligt, at medlemmerne overholder adfærdskodeksen; opfordrer formanden til nøje at vurdere alle påståede overtrædelser af adfærdskodeksen og, hvis det er relevant, pålægge de pågældende medlemmer en passende sanktion;

32.  noterer sig reglerne om transport af medlemmerne på Europa-Parlamentets arbejdssteder ("reglerne"); anser de bestemmelser, der fastsætter betingelserne for formandens, generalsekretærens, vicegeneralsekretærens og alle de politiske gruppers formænds anvendelse af tjenestevogne på permanent basis for at være for vage; opfordrer Præsidiet til at revidere reglerne med henblik på at indføre strengere betingelser for brugen af sådanne tjenestevogne;

33.  er af den opfattelse, at beskyttelse af whistleblowere udgør en integreret del af demokratiet, og at det er af afgørende betydning at forebygge og forhindre ulovlige aktiviteter og uregelmæssigheder; minder om, at akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er) blandt andre befinder sig i en sårbar situation som følge af deres ansættelseskontrakter; bemærker med bekymring generalsekretærens anerkendelse af, at reglerne om whistleblowing finder anvendelse på akkrediterede parlamentariske assistenter, men at Parlamentet ikke kan yde jobbeskyttelse, eftersom assistenterne er afhængige af det enkelte medlem; opfordrer generalsekretæren til at tage hensyn til denne faktor, når akkrediterede parlamentariske assistenter fungerer som whistleblowere, og til at vurdere, hvordan mulighederne for kontraktmæssig beskyttelse, som Parlamentet yder i forhold til at beskytte akkrediterede parlamentariske assistenter, der udsættes for chikane, kan udvides til også at omfatte akkrediterede parlamentariske assistenter, der fungerer som whistleblowere;

34.  understreger, at de nuværende regler om opsigelse af kontrakter for akkrediterede parlamentariske assistenter ikke giver mulighed for opsigelse med "fælles samtykke", hvilket ville være en måde, hvorpå det anerkendes, at der er en særlig forbindelse mellem medlemmer og assistenter, og som ville medføre, at begge parter kan anerkende, at gensidig tillid ikke længere er til stede og drage fordel af en fælles løsning uden at undergrave de akkrediterede parlamentariske assistenters sociale rettigheder; anmoder generalsekretæren om at finde en løsning på den omstændighed, at akkrediterede parlamentariske assistenters løn udelukkende kan betales til en bankkonto i Belgien, hvilket er i strid med tanken om en fælles monetær union og betalingsunion;

35.   gentager sin bekymring med hensyn til den påståede praksis med medlemmer, der forpligter akkrediterede parlamentariske assistenter til at påtage sig rejser, navnlig til Strasbourg, uden tjenesterejseordrer, uden godtgørelse for opholdsudgifter eller endda helt uden godtgørelse for rejseudgifter; er af den opfattelse, at en sådan praksis åbner mulighed for misbrug: hvor akkrediterede parlamentariske assistenter rejser uden en tjenesterejseordre, er de ikke alene er nødt til at betale udgifterne hertil af egne lommer, de er heller ikke omfattet af arbejdsulykkeforsikring; gentager sin opfordring til generalsekretæren om at undersøge denne påståede praksis og aflægge beretning herom ved udgangen af året;

36.  gentager sin opfordring til Formandskonferencen og Præsidiet om at genoverveje muligheden for på visse betingelser, som skal fastsættes, at give akkrediterede parlamentariske assistenter lov til at ledsage medlemmer på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser, hvilket adskillige medlemmer allerede har ytret ønske om; opfordrer generalsekretæren til at undersøge de budgetmæssige konsekvenser samt tilrettelæggelsen og planlægningen af sådanne tjenesterejser;

37.  opfordrer Parlamentet til at tilpasse sine egne interne regler i personalevedtægten fuldt ud til det nyligt vedtagne direktiv (EU)2019/1937(10) om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, bl.a. ved at etablere sikre kanaler til indberetning; anmoder endvidere om, at Parlamentet garanterer det samme beskyttelsesniveau for whistleblowere, som det gør for ofre for chikane; anmoder om, at generalsekretæren indfører obligatorisk uddannelse for funktionsledere for at øge bevidstheden blandt Parlamentets medarbejdere om deres beskyttelse af whistleblowere og deres pligt i henhold til personalevedtægten til at indberette ulovlige aktiviteter og fejl og forsømmelser;

38.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union havde en betydelig indvirkning på Parlamentets forskellige tjenester, navnlig på udvalg, forskningsenheder og horisontale tjenester;

39.  glæder sig over Præsidiets afgørelse af 2. maj 2018 for så vidt angår ansatte med britisk statsborgerskab, i henhold til hvilken ingen tjenestemand vil blive afskediget på grund af sit britiske statsborgerskab; forstår, at de individuelle vurderinger, der for så vidt angår midlertidigt ansatte med britisk statsborgerskab blev foretaget inden den dato, der oprindeligt var fastsat for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, ikke resulterede i, at nogen kontrakter blev opsagt; anerkender, at de politiske grupper foretager deres egne individuelle vurderinger hvad angår deres personale;

40.  noterer sig den vellykkede gennemførelse af målet om en årlig personalenedskæring på 5 %, som i 2018 krævede, at Parlamentet skulle fjerne 60 stillinger fra sin administrationsstillingsfortegnelse; mener, at det er vigtigt at sikre Parlamentets høje performanceniveau på såvel kort som lang sigt, samtidig med at der sikres en ansvarlig budgetforvaltning og foretages besparelser, hvor det er hensigtsmæssigt; mener, at eventuelle yderligere besparelser kan overvejes; er af den faste overbevisning, at det er vigtigt at indføre en kommunikationsstrategi rettet mod Rådet, medlemsstaterne og de europæiske borgere med henblik på at reagere på den urimelige udbredte kritik, der er blevet rettet mod Den europæiske Unions offentlige tjeneste, som har pågået i flere år;

41.  er foruroliget over antallet af langtidssygemeldte medarbejdere og den voldsomme stigning i antallet af burn-out og er bekymret for, at nogle af disse tilfælde skyldes udmattelse og en skævvredet balance mellem arbejdsliv og privatliv; er især bekymret over underbemanding og mener samtidig, at det er vanskeligt at begrunde en øgning af antallet af ledende stillinger, som fører til en uafbalanceret og hovedtung forvaltningsstruktur; opfordrer administrationen til at tage en proaktiv tilgang til det berørte personale, foretage en omhyggelig evaluering af personalets arbejdsbyrde og sikre en afbalanceret fordeling af opgaverne; anmoder om, at der inden den 30. juni 2020 udarbejdes en rapport om de foranstaltninger, som er truffet som reaktion på langtidssygemeldingerne og tilfældene af burn-out;

42.  insisterer på vigtigheden af, at der i lyset af de øgede forventninger til, hvad personalet er i stand til at gøre, føres en regelmæssig og konstruktiv dialog med personaleudvalget, fagforeningerne og – hvad de politiske grupper angår – med disses personalerepræsentanter; stoler på, at den konstruktive dialog med disse organer fortsættes, navnlig i forbindelse med spørgsmål, der vedrører personalepolitik og arbejdsvilkår såsom mobilitet, arbejdsmiljø og fleksibel arbejdstid;

43.   finder det i denne henseende af afgørende betydning, at personalerepræsentanterne høres, når Præsidiet drøfter generelle forhold, der påvirker personalepolitikken; anmoder generalsekretæren om at træffe passende foranstaltninger til at gennemføre dette yderst vigtige tiltag;

44.   påpeger, at det for at opretholde en fremragende og uafhængig, loyal og motiveret europæisk offentlig tjeneste er nødvendigt, at personalevedtægten overholdes fuldt ud i overensstemmelse med dens bogstav og ånd; opfordrer i denne forbindelse også til, at der sættes en stopper for praksissen med som en "vennetjeneste" at indsluse folk i stillinger, idet den risikerer at skade procedurerne og dermed institutionens troværdighed i særdeleshed og Unionens troværdighed i almindelighed;

45.   minder om Den Europæiske Ombudsmands konklusioner og henstillinger i de forenede sager 488/2018/KR og 514/2018/KR samt Parlamentets beslutning af 18. april 2018, navnlig at tjenestemænd fra personalets repræsentative organer indgår i Parlamentets paneler til udvælgelse af ledende medarbejdere og opfordrer generalsekretæren til at forbedre procedurerne for ansættelse af højtstående embedsmand med henblik på at sikre øget gennemsigtighed og ligestilling; opfordrer endvidere til, at der sikres ensartethed, for så vidt angår ekstern offentliggørelse af ledende stillinger og omhu i forbindelse med offentliggørelsen af disse stillinger, efterhånden som de bliver ledige; opfordrer Parlamentets administration til at udarbejde en årlig rapport om udnævnelsen af højtstående embedsmænd;

46.   beklager dybt de manglende karrieremuligheder for kontraktansatte; opfordrer generalsekretæren til at vurdere de risici, der er forbundet med at ansætte et stigende antal kontraktansatte, herunder faren for at skabe en tostrenget personalestruktur i Parlamentet; insisterer på, at de vigtigste faste stillinger og opgaver skal varetages af fastansat personale;

47.  er overbevist om, at attraktiviteten af Parlamentet som en arbejdsplads er et centralt element i dets succes; henleder opmærksomheden på vanskelighederne i forbindelse med at rekruttere nye ansatte inden for visse nationaliteter; opfordrer generalsekretæren til at insistere på nødvendigheden af en reel geografisk balance i henseende til at sikre, at alle medlemsstater repræsenteres på en forholdsmæssig måde på alle niveauer, herunder i den øverste ledelse; anerkender de meget positive skridt, der er taget med henblik på at opnå en ligelig kønsfordeling; opfordrer til omgående handling med hensyn til at sikre en bedre kønsbalance på alle niveauer, herunder på generaldirektørniveau;

48.   beklager, at de lande, som tiltrådte Unionen efter 2004, fortsat er underrepræsenteret i især de mere ledende hverv, og bemærker, at problemet er, at der, til trods for at der faktisk bliver ansat borgere fra de nye medlemsstater, bliver forfremmet flere personer fra de gamle medlemsstater, hvilket resulterer i en voksende kløft mellem de gamle og de nye medlemsstater; opfordrer til, at der rettes op på denne situation;

49.   påpeger, at der i forbindelse med interne udvælgelsesprøver i perioden fra 2014 til 2019 blev udnævnt 30 personer til den højeste lønklasse AD9, hvoraf de 16 var fra to store gamle medlemsstater, hvilket betyder, at der i løbet af hele den lovgivningsmæssige cyklus blev udnævnt et påfaldende antal personer fra disse to medlemsstater, og anmoder generalsekretæren om at redegøre for årsagen til dette uforholdsmæssige resultat;

50.   beklager vanskelighederne i forbindelse med at rekruttere personale til de lavere lønklasser i Luxembourg, navnlig inden for sekretariatsassistentkategorien; understreger, at det med henblik på at løse dette strukturelle problem er nødvendigt at indføre en justeringskoefficient, som tager højde for de højere leveomkostninger på dette arbejdssted, og at det er nødvendigt at ansætte personer i højere lønklasser; opfordrer til, at der gennemføres en reform af de ansættelsesprocedurer, som gennemføres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), så de er bedre i stand til at leve op til institutionernes behov, herunder gennem kortere ansættelsesprocedurer;

51.  minder om, at der i forretningsordenens artikel 11 er indført en forpligtelse for ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd til for hver enkelt betænkning at offentliggøre oplysninger om alle møder med interesserepræsentanter; bemærker med tilfredshed, at Parlamentets websted siden starten af den nye valgperiode råder over den nødvendige infrastruktur til, at medlemmerne kan offentliggøre planlagte møder med interesserepræsentanter; opfordrer sekretariatet til at formidle detaljerede oplysninger og organisere træning med henblik på at gøre det lettere for medlemmernes kontorer at overholde denne forpligtelse fuldt ud; beklager, at den nuværende infrastruktur ikke omfatter en proces, hvor medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter kan komme med forslag til og feedback om forbedringer baseret på brugeroplevelse; opfordrer de parlamentariske tjenester til årligt at udarbejde et spørgeskema for feedback og til at inkludere resultatet heraf i en rapport om anvendelsen af værktøjet; glæder sig over, at generalsekretæren har pålagt Parlamentets tjenestegrene at tilslutte værktøjet til åbenhedsregistret og Lovgivningsobservatoriet, og opfordrer til enhver indsats, der yderligere vil forbedre dette værktøj, herunder ved at give adgang til behandling af de data, der leveres af medlemmer via Parlamentets webstedinfrastruktur vedrørende møder med interesserepræsentanter, i et maskinlæsbart format, der giver mulighed for at knytte mødet til medlemskab af en delegation, at angive, at mødet fandt sted på embedsmandsplan, at koble oplysningerne på Parlamentets websted til medlemmets eget websted og at gøre denne infrastruktur tilgængelig på alle Unionens officielle sprog; opfordrer endvidere Parlamentet til at forbedre sin kommunikation til medlemmerne om forpligtelsen for ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd til at offentliggøre sådanne møder;

52.   glæder sig over dette positive skridt i retning af øget gennemsigtighed og muligheden for, at alle medlemmer, der ønsker at gøre dette, at offentliggøre disse oplysninger, kan gøre dette via infrastrukturen på Parlamentets websted, også selv om medlemmet hverken er ordfører, skyggeordfører eller udvalgsformand; mener, at denne øgede gennemsigtighed hjælper europæiske borgere med bedre at forstå deres medlemmers arbejde; beklager derfor, at denne mødeerklæringsinfrastruktur kun findes på engelsk og ikke på alle Unionens officielle sprog;

53.  opfordrer Parlamentet til ud over Parlamentets og Kommissionens fælles rapport om aktiviteterne i forbindelse med åbenhedsregistret at udarbejde en detaljeret årlig rapport over de interesserepræsentanter og andre organisationer, der fik adgang til Parlamentets bygninger;

54.   anerkender, at udarbejdelsen af offentlige data i et åbent, maskinlæsbart format, der er let tilgængeligt og kan genanvendes, giver store muligheder med hensyn til såvel gennemsigtighed over for offentligheden som innovation; glæder sig over de igangværende initiativer til at oprette og konvertere de af dets data, som er af interesse for offentligheden, til dette format; understreger nødvendigheden af at have en mere brugervenlig, systematisk og koordineret tilgang til sådanne initiativer i overensstemmelse med en veldefineret åben datapolitik for Parlamentet;

55.   anerkender den merværdi, som gratis og offentligt tilgængeligt software kan tilføre Parlamentet; understreger især deres rolle med hensyn til at øge gennemsigtigheden og undgå konsekvenser af leverandørfastlåsning; anerkender også deres potentiale med hensyn til at forbedre sikkerheden, eftersom de gør det muligt at identificere og løse eventuelle svagheder; anbefaler på det kraftigste, at enhver form for software, der er udviklet til institutionen, gøres offentligt tilgængeligt i henhold til gratis og offentligt tilgængelige softwarelicenser;

56.   noterer sig, at resultaterne af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne bør være tilgængelige i et åbent, maskinlæsbart format og være let synlige på Parlamentets websted; opfordrer derfor Parlamentet til at offentliggøre den maskinlæsbare version af resultaterne af afstemningerne ved navneopråb ved siden af den ikke-maskinlæsbare version på webstedet for plenarmødeprotokoller;

57.   bemærker, at de reviderede regler for betaling af tilskud til sponsorerede besøgsgrupper trådte i kraft den 1. januar 2017; opfordrer generalsekretæren til straks at offentliggøre evalueringen af disse regler; er af den opfattelse, at det nuværende system ikke tager højde for de svingende omkostninger til indkvartering og transport og ikke holder trit med inflationen, og opfordrer kraftigt til, at der snarest muligt foretages en revision af beregningen af det finansielle bidrag til besøgsgrupper for bl.a. at undgå, at medlemmerne kan drage nogen form for materiel fordel af systemet; opfordrer Præsidiet til at generalisere systemet for godtgørelser på grundlag af indlevering af regninger for besøgsgrupper; gentager sin opfordring til at fjerne muligheden for at udnævne akkrediterede parlamentariske assistenter som gruppeledere;

Et miljøvenligt Parlament og CO2-neutralitet senest i 2030

58.  glæder sig over Parlamentets positive bidrag til bæredygtig udvikling gennem dets politiske rolle og dets rolle i lovgivningsprocedurer; understreger nødvendigheden af, at Parlamentet går foran med et godt eksempel og bidrager til bæredygtig udvikling gennem den måde det fungerer på;

59.  roser Parlamentets tilsagn om at foretage grønne offentlige indkøb; bemærker, at Parlamentets mål er at øge procentdelen af den vægtede værdi af kontrakter blandt visse prioriterede produkter, der er klassificeret som grønne, meget grønne eller grønne af natur; bemærker, at 44,9 % af kontrakterne i værdi inden for de prioriterede produktkategorier i 2018 blev klassificeret som grønne, meget grønne eller grønne af natur; påpeger, at andelen af Parlamentets grønne kontrakter for 2018 stiger til 55,8 %, når alle de kontrakter, som er klassificeret som grønne af natur, uanset hvilken produktkategori de hører under, indgår i tallet, hvilket ligger tæt på det mellemliggende mål på 60 %; understreger behovet for at udvikle yderligere grønne offentlige indkøb gennem fastsættelse af ambitiøse mål for grønne kontrakter på mellemlang sigt;

60.  glæder sig over vedtagelsen af miljøforvaltningsoversigten og miljøredegørelsen 2018, gennemførelsen af handlingsplanen for 2018 og den regelmæssige overvågning heraf;

61.  støtter Parlamentets målsætning om at reducere sine kulstofemissioner så meget som muligt; gentager sin bekymring over, at 78 % af alle tjenesterejser for Parlamentets ansatte kan tilskrives Parlamentets geografiske spredning, og at miljøpåvirkningen ligger på mellem 11 000 og 19 000 tons CO2-emissioner;

62.   er af den opfattelse, at Parlamentet efter at have erklæret, at der er tale om en klimakrise, skal foregå med et godt eksempel og forpligte sig til at opnå kulstofneutralitet senest i 2030; anmoder Parlamentet om at udvikle en strategi for at blive kulstofneutralt senest i 2030 og at fremlægge sin strategi for dechargemyndigheden; pålægger Præsidiets EMAS-arbejdsgruppe at ændre de centrale resultatindikatorer og den nuværende CO2-reduktionsplan med henblik på at opnå kulstofneutralitet senest i 2030; anmoder endvidere om, at der hurtigst muligt fremlægges en rapport om og en beregning af Parlamentets CO2-udligning;

63.   understreger, at omtrent 67 % af Parlamentets CO2-fodaftryk stammer fra persontransport; minder om, at Præsidiet ved sin afgørelse af 15. maj 2017 godkendte forslaget om at sikre medlemmerne en effektiv befordringsmulighed af høj kvalitet og samtidig om at minimere miljøbelastningen ved gradvist at lade Parlamentets bilpark udskifte med elektriske køretøjer og fremme alle typer af grønne transportformer, der opererer emissionsfrit i byer og at have en fuldt ud elektrisk bilpark senest fra 2024; glæder sig over de forskellige foranstaltninger og instrumenter, som DG INLO har indført i denne forbindelse; forventer, at Præsidiet udarbejder et rejsegodtgørelsessystem, som inkluderer omkostningerne ved CO2-udligningen i rejseomkostningerne og, og tilskynder til brug af miljøvenlig transport;

64.  støtter Parlamentets målsætning, som er at udligne sine uundgåelige emissioner; foreslår, at udligningen af uundgåelige emissioner gennemføres i samarbejde med andre EU-institutioner og -organer;

65.   understreger, at Parlamentet skal leve op til sine forpligtelser for så vidt angår bekæmpelsen af klimaændringer, og at det derfor skal tage de nødvendige skridt til at sikre, at cykelparkeringsområder i alle dets bygninger, hvor cykler er beskyttet mod tyveri, hærværk og vejrlig, er tilgængelige for alle medarbejdere, og som minimum bør tilbyde samme ordninger, som på nuværende tidspunkt tilbydes i personale parkeringsområder for biler; bemærker, at et system, hvor vignetter anvendes som et identifikationsmiddel, også kunne være meget nyttigt i denne forbindelse;

66.   glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at øge antallet af papirløse møder; opfordrer til, at der tilbydes flere uddannelseskurser til alle medlemmer, medarbejdere og akkrediterede parlamentariske assistenter om de papirløse redskaber, som er blevet iværksat med henblik på, at færre dokumenter udskrives, og at der iværksættes yderligere kommunikationskampagner;

67.  anmoder Parlamentet om at informere medlemmerne bedre om muligheden for at anvende det direkte tog mellem Parlamentet og Bruxelles lufthavn, som tager 20 minutters fra dør-til-dør, og som er gratis for medlemmer, samt om at bruge sin indflydelse til at sikre, at disse tog kører med regelmæssige og kortere intervaller for at gøre denne mulighed så attraktiv som muligt;

68.  roser personalet for at gøre fuld brug af chartertogene til Strasbourg; opfordrer de øverste ledere til ikke at anvende deres tjenestevogne i forbindelse med deres tjenesterejser til Strasbourg;

69.  støtter, at Parlamentets CO2-emissioner, herunder emissioner fra medlemmernes flyvninger mellem deres oprindelsesland og Bruxelles og Strasbourg, udlignes med 100 % på årlig basis i form af CO2-kreditter; minder om, at udligningsaftalen vedrørende Parlamentets emissioner fra 2017 blev undertegnet den 19. juli 2018 for et samlet beløb på 184 095,80 EUR;

70.  er bekymret over prisvolatiliteten for CO2-udligning på markedet for emissionscertifikater, som gør det umuligt at anslå det nøjagtige beløb, der er nødvendigt for at udligne den samlede mængde CO2-emissioner; henleder opmærksomheden på, at de finansielle midler, der er til rådighed under budgetpost 2390 (i øjeblikket 249 000 EUR), muligvis ikke vil være tilstrækkelige til at udligne den samlede mængde CO2-emissioner i de kommende år;

71.  glæder sig over de beslutninger, som kvæstorerne og Præsidiet traf i henholdsvis april og juni 2018, om at reducere mængden af plastaffald og iværksætte affaldshåndteringsaktiviteter; opfordrer Parlamentet til hurtigt at træffe yderligere ambitiøse foranstaltninger med henblik på at opnå et plastfrit Parlament;

72.  glæder sig over det positive resultat af den eksterne revision, der blev gennemført i maj/juni 2018, som bekræfter Parlamentets miljøforvaltningssystems gode forfatning og modenhedsgrad;

Parlamentets geografiske spredning – ét enkelt hjemsted

73.  understreger, at Unionen har valgt at være til stede i flere medlemsstater gennem placeringen af sine institutioner og agenturer, hvilket garanterer en stærk forbindelse til borgerne og sikrer synligheden af EU-merværdi ("europæisk synlighed") under hensyntagen til ansvarlig forvaltning af offentlige midler;

74.  noterer sig, at de udgifter, som er forbundet med Europa-Parlamentets medlemmers tolv rejser til Strasbourg pr. år, beløber sig til 21 266 689 EUR; bemærker, at de årlige rejseudgifter udgør 3 631 082 EUR for Parlamentets personale og 2 097 250 EUR for akkrediterede parlamentariske assistenter;

75.  bemærker, at prisen på chartrede Thalystog udgjorde 3 741 900 EUR i 2018 (sammenlignet med 3 668 532 EUR i 2017);

76.  understreger, at de finansielle og miljømæssige konsekvenser af de tolv årlige tjenesterejser til Strasbourg øges, når Parlamentets tjenestekøretøjer kører til og fra Strasbourg tomme bortset fra deres respektive chauffører; glæder sig over, at akkrediterede parlamentariske assistenter har mulighed for at køre med til Strasbourg og tilbage, men beklager, at denne mulighed ikke udnyttes fuldt ud; opfordrer Parlamentet til også at tillade alle Parlamentets og de politiske gruppers personale at anvende denne mulighed i forbindelse med deres rejse til Strasbourg og til at forbedre kommunikationen vedrørende om denne mulighed;

77.  bemærker, at den yderligere udgift ved ikke at have ét enkelt hjemsted, er i strid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og i strid med princippet om budgetdisciplin; minder om, at et stort flertal af Parlamentet i en lang række beslutninger har givet udtryk for deres støtte til ét enkelt hjemsted for at sikre en effektiv udnyttelse af EU-skatteydernes penge; bemærker, at Revisionsretten har vurderet, at en flytning fra Strasbourg til Bruxelles kunne generere årlige besparelser på 114 mio. EUR plus en engangsbesparelse på 616 mio. EUR, hvis bygningerne i Strasbourg afhændes med succes, eller en engangsudgift på 40 mio. EUR, hvis de ikke afhændes; bemærker, at ét enkelt hjemsted kun kan opnås ved en enstemmigt vedtaget traktatændring; opfordrer indtrængende Rådet til at notere sig Parlamentets holdning og påtage sig sit ansvar og handle i overensstemmelse hermed; understreger, at det ville være en mere rentabel brug, hvis Parlamentets officielle køretøjer transporterede medlemmer, akkrediterede parlamentariske assistenter og medarbejdere med tjenesterejseordrer til Strasbourg; finder, at Parlamentets officielle køretøjer i det mindste bør være fyldt op, før der chartres busser, når chartertogene mellem Bruxelles og Strasbourg er fulde;

78.  understreger, at Unionen som én af Parisaftalens underskrivere inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer afgav løfte om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2°C over det førindustrielle niveau, og bemærker med bekymring, at de tolv årlige rejser til Strasbourg øger Parlamentets CO2-emissioner unødigt;

Generaldirektoratet for Kommunikation (DG COMM)

79.  minder om, at Generaldirektoratet for Kommunikation (DG COMM) i 2018 havde 805 ansatte; opfordrer DG COMM til i de kommende år at gøre brug af en større procentdel af Parlamentets samlede budget end de 6,1 %, som det anvendte i 2018;

80.  glæder sig over den fulde gennemførelse af budgettet i 2018 som et vidnesbyrd om, at der blev gjort en indsats for fuldt ud at udnytte alle de ressourcer, der er til rådighed for DG COMM, med henblik på at nå ud til det størst mulige antal borgere, hvilket var særlig vigtigt i dette år, der lå umiddelbart forud for et valgår; bemærker med tilfredshed, at det i 2018 bidrog aktivt til udviklingen og tilrettelæggelsen af kampagnestrategien i forbindelse med EU-valget;

81.  bemærker, at den retningsgivende indikator i DG COMM siden 2017 er de opmærksomhedstimer, som Parlamentet opnår på tværs af alle kommunikationskanaler; bemærker med tilfredshed, at DG COMM ud over et fokus på opmærksomhedsniveauer er i færd med at udvikle en metode til at måle økonomien, produktiviteten og effektiviteten af sine aktiviteter på tværs af alle kommunikationskanaler; bifalder, at der er fokus på Parlamentets synlighed;

82.  opfordrer DG COMM til i forbindelse med kommende dechargecyklusser at underrette dechargemyndigheden om de mål, som det fastsætter for det pågældende år, således at dechargemyndigheden kan vurdere effektiviteten af generaldirektoratets aktiviteter;

83.  opfordrer DG COMM til at fortsætte sine bestræbelser på at forbedre Parlamentets offentlige websted, navnlig hvad angår optimering af søgemaskiner, samt på at øge dets synlighed; opfordrer indtrængende DG COMM til at oprette et websted, hvor det er let at browse, og som er let tilgængeligt fra alle enheder (dvs. smartphones, tabletcomputere og stationære computere), idet der bør være et særligt fokus på en forenklet mobilversion af webstedet;

84.  bemærker, at der på medieområdet blev gennemført adskillige projekter i 2018, og at Parlamentets tilstedeværelse på internettet blev yderligere konsolideret med udbredelsen af Webstreaming 3.0, der forbedrer Parlamentets streamingkapacitet;

85.  anerkender endvidere, at der er sket en betydelig forbedring i Parlamentets anvendelse af sociale medier, og tilskynder til yderligere brug af gratis, offentligt tilgængelige (open source), selvhostede sociale netværksplatforme under særlig hensyntagen til beskyttelsen af brugernes personoplysninger; anerkender endvidere de bestræbelser, der er truffet for at øge bevidstheden om Unionens tiltags, og opfordrer desuden indtrængende Parlamentet til at intensivere sine aktiviteter på de sociale medier med henblik på at informere unionsborgerne om resultaterne af Parlamentets arbejde; bemærker også, at der blev gjort en betydelig indsats inden for rammerne af en omfattende strategi for besøgende og – med et særligt fokus på unge – og på gennemførelsen af ambassadørskole-programmet;

86.  bemærker, at der i 2018 blev afholdt 285 presseseminarer i medlemsstaterne med deltagelse af mere end 3 629 journalister; glæder sig endvidere over, at 1 905 journalister blev indbudt til at deltage i plenarforsamlinger, og at 1 191 journalister blev indbudt til at deltage i centralt organiserede presseseminarer; roser DG COMM for at anvende alle mulige mediekanaler til at formidle information om Parlamentets arbejde og resultater; opfordrer generaldirektoratet til at være tilstrækkelig opmærksom på betydningen af sociale medier og af det betydelige og stadigt voksende potentiale for at nå ud til borgerne;

87.  støtter aktiviteterne i Parlamentarium, der rundede de første to millioner besøgende den 11. juli 2018, og de vellykkede resultater af Europa Experience-pilotprojekterne i Berlin, Ljubljana, Strasbourg og Helsingfors; udtrykker sin taknemmelighed over for enheden for besøg og seminarer, der i 2018 hilste et rekordstort antal besøgende velkommen;

88.  minder om, at 2018 var det første hele driftsår for Huset for Europæisk Historie; bemærker, at Huset for Europæisk Historie havde 164 158 besøgende; glæder sig over samfinansieringsaftalen med Kommissionen, som sikrer et årligt bidrag til driftsomkostningerne; er fortsat dybt bekymret over rapporterne om arbejdsvilkårene i Huset for Europæisk Historie under den foregående kontrahent og opfordrer generalsekretæren til i al hast at informere Parlamentets Budgetkontroludvalg om situationen for de ansatte i Huset for Europæisk Historie under den nye kontrahent; anmoder ligeledes generalsekretæren om at offentliggøre kontrahentens samlede omkostninger og oplyse størrelsen på de beløb, som er anvendt til lønninger til personalet i Huset for Europæisk Historie;

Europa-Parlamentets forbindelseskontorer

89.  minder om, at der var en reform af Europa-Parlamentets forbindelseskontorer (EPLO'erne) i medlemsstaterne, som i henhold til den reviderede hensigtserklæring har til formål at skabe en dialog med borgere og medier ved hjælp af styrkede pressehold og interessenter og opinionsdannere for at nå ud til borgerne;

90.  noterer sig de forskellige udgiftsposter for 2018, der fordeler sig som følger:

Udgiftens art

Udgift 2018

Personaleomkostninger

22 814 372 EUR

Byggeomkostninger

EUR 11 170 082

Sikkerhedsomkostninger

EUR 1 843 339

Kommunikationsomkostninger

EUR 11 639 088

I alt

EUR 45 886 152

91.  insisterer på vigtigheden af effektiv kommunikation i medlemsstaterne, samtidig med at der sikres omkostningseffektivitet; opfordrer alle involverede parter i beslutningsprocessen til at stræbe efter merværdi, navnlig med hensyn til driftsomkostninger;

92.  appellerer til Parlamentet og medlemsstaterne om at intensivere samarbejdet med deres respektive EPLO'er; kræver, at EPLO'erne med henblik på at række ud til borgerne øger deres synlighed gennem afholdelse af arrangementer og intensivering af deres aktiviteter på sociale medier; opfordrer EPLO'erne til at udbygge deres samarbejde og kommunikation med de enkelte europæiske institutioner med henblik på at strømline EPLO'ernes drift;

93.   noterer sig, at EPLO-kontoret i Athen har brugt 38 400 EUR i 2018 til leje af parkeringspladser; finder, at disse omkostninger er uforholdsmæssigt høje i betragtning af at kontoret på nuværende tidspunkt kun beskæftiger seks personer; opfordrer Parlamentet til at undersøge årsagerne til disse omkostninger og til om nødvendigt at træffe passende foranstaltninger til at rette op på situationen;

94.  noterer sig, at Præsidiet den 30. januar 2019 besluttede at opretholde Parlamentets kontor i London samt sit antennekontor i Edinburgh i hvert fald indtil udgangen af 2020; bemærker, at beslutningen vedrørende Parlamentets tilstedeværelse i Edinburgh efter 2020 vil blive truffet på et senere tidspunkt;

95.  noterer sig med bekymring Præsidiets afgørelse af 11. februar 2019 om parlamentarisk støtte til EU-delegationen ved ASEAN i Jakarta, EU-delegationen ved Den Afrikanske Union i Addis Abeba og EU-delegationen ved FN i New York; finder, at Parlamentets Budgetkontroludvalg som følge af den særlige karakter af denne parlamentariske støtte hvert år bør forsynes med detaljerede oplysninger om ressourcer og output inden for rammerne af meddelelsen af decharge til Parlamentet; anmoder generalsekretæren om at gennemføre en cost-benefit-analyse af denne parlamentariske diplomatistøtte inden udgangen af 2020 samt forud for enhver påtænkt udvidelse at støtten til andre regioner i verden;

Generaldirektoratet for Personale (DG PERS)

96.  minder om, at Generaldirektoratet for Personale (DG PERS) i 2018 havde 456 ansatte og forvaltede 47,5 % af Parlamentets samlede budget;

97.  glæder sig over overførslen af arbejdsopgaver vedrørende akkrediterede parlamentariske assistenter fra Generaldirektoratet for Finans (DG FINS) til DG PERS og den betydelige indsats, der er nødvendig med henblik på at organisere flytningen af ansvarsområder;

98.  noterer sig med tilfredshed oprettelsen af Akkrediterede Parlamentariske Assistenters Front Office, som har til formål at forvalte end-to-end-ansættelser af akkrediterede parlamentariske assistenter samt foretage ændringer i og opsigelse af kontrakter og yde administrativ støtte til akkrediterede parlamentariske assistenter; mener, at Front Office's evne til at imødekomme de akkrediterede parlamentariske assistenters behov bør styrkes yderligere; glæder sig over indførelsen af en forenklet og hurtigere procedure til ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter og over fremskridtene i retning af papirløs sagsbehandling; opfordrer til, at de administrationsteams i Parlamentet, som er ansvarlige for at ansætte akkrediterede parlamentariske assistenter, styrkes inden begyndelsen af hvert nyt mandat for det tidsrum, som er nødvendigt for give den fornødne omfattende uddannelse, inden den høje arbejdsbyrde indtræffer og til den er afsluttet;

99.   gentager sin opfordring til administrationen om så tidligt som muligt i den næste valgperiode at give træningskurser eller udarbejde publikationer rettet specifikt mod nye akkrediterede parlamentariske assistenter, herunder vedrørende praktiske og administrative anliggender (tjenesterejseordrer, lægeundersøgelser, akkreditering, parkeringsmærkater, besøgsgrupper, udstillinger osv.), for at undgå systemiske fejl, der hindrer den smidige afvikling af de administrative procedurer, der berører nye akkrediterede parlamentariske assistenter;

100.   gentager sin opfordring om at sikre, at de akkrediterede parlamentariske assistenter for deres tjenesterejser med henblik på deltagelse i mødeperioder i Strasbourg modtager de samme dagpenge som det vedtægtsomfattede personale;

101.  giver udtryk for sin støtte til håndteringen af de konsekvenser, som Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen har haft for Parlamentets administration, navnlig med hensyn til indvirkningen på de menneskelige ressourcer og på budgettet;

102.  bemærker, at den retningsgivende indikator for DG PERS i 2018 er leveringstid; bemærker med tilfredshed, at målene for og metoderne til dataindsamling blev forbedret, og at resultaterne generelt blev vurderet positivt;

103.  bemærker, at det samlede antal ansatte i Parlamentet i december 2018 udgjorde 9 883 ansatte, hvilket omfatter fastansatte og midlertidigt ansatte, kontraktansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter (sammenlignet med 9 682 i 2017);

104.  henleder opmærksomheden på Revisionsrettens særberetning nr. 15/2019: Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 2014 – Der er opnået store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet; bemærker med bekymring de af Revisionsrettens bemærkninger, der finder anvendelse for andre EU-institutioner, herunder Parlamentet, og glæder sig derfor over, at Kommissionen er rede til at acceptere Revisionsrettens anbefalinger; støtter den holdning, som Parlamentets Budgetkontroludvalg(11) har givet udtryk i forbindelse hermed; understreger vigtigheden af, at Unionen tilbyder en konkurrencedygtig løn i forhold til den private sektor i bopælslandet og er bekymret over, at mindre favorable ansættelsesvilkår kan have gjort det mindre attraktivt at arbejde for Unionen, navnlig når det er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt personale fra en række medlemsstater; advarer om de alvorlige konsekvenser, som enhver nedskæring i det administrative budget eller enhver personalenedskæring kan få for den europæiske offentlige tjenestes fremtid og for gennemførelsen af Unionens politikker; udtrykker også sin store bekymring over, at 2014-personalereformen medførte en stigning i andelen af kontraktansatte, og at dette har ført til stadig mere usikre ansættelsesvilkår inden for EU-institutionerne og til etablering af en parallel EU-lavprismedarbejderstab; opfordrer Unionens institutioner til i forbindelse med enhver fremtidig reform eller revision af personalevedtægten at foretage en omfattende vurdering af indvirkningerne på forvaltningen af de menneskelige ressourcer og personalets trivsel;

105.  minder om, at fremme af lige muligheder er et væsentligt element af Parlamentets politik for forvaltningen af menneskelige ressourcer; noterer sig, at køreplanen for ligestilling mellem kønnene fortsat gennemføres ved hjælp af konkrete tiltag: målet for kvindelige kontorchefer ved udgangen af 2019 blev fastsat til 40 %, for kvindelige direktører til 35 % og for kvindelige generaldirektører til 30 %; beklager imidlertid, at køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd ikke er blevet gennemført fuldt ud, navnlig hvad angår at nå målet om, at repræsentationen af kvinder i toplederstillinger skal udgøre 40 % senest i 2020; opfordrer til at sikre, at der hurtigst muligt fastsættes mere ambitiøse mål, og til at sikre, at disse virkeliggøres inden for en kort tidsramme;

106.  foreslår, at der desuden rettes et øget fokus på lige muligheder for alle, navnlig ved at øge antallet af ansatte med handicap i Parlamentets administration; bemærker, at der i Præsidiet allerede findes en gruppe på højt plan om ligestilling og mangfoldighed, og anmoder denne om at foretage en undersøgelse af de foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige foranstaltninger, som er blevet truffet af medlemsstaterne og på internationalt, der har været effektive for så vidt angår at øge antallet af personer med handicap på arbejdspladsen; anmoder om, at gruppen på højt plan aflægger rapport til Præsidiet med konkrete forslag, når undersøgelsen er gennemført og resultaterne analyseret; opfordrer til, at der hurtigst muligt fastsættes ambitiøse mål, herunder sådanne, som afspejler behovet for at sikre geografisk balance, samt til at virkeliggøre disse mål inden for en kort tidsramme;

107.  noterer sig med tilfredshed, at gruppen på højt plan om ligestilling og mangfoldighed pålagde DG PERS i 2018 at udarbejde en rapport med en køreplan med en liste over foranstaltninger til eliminering af forskelsbehandling på grund af enhver grund, såsom etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering og kønsidentitet i Parlamentets sekretariat; noterer sig, at Præsidiet vedtog rapporten i april 2019, og at den allerede er ved at blive gennemført; anmoder gruppen på højt plan at fortsætte med at styrke og forbedre denne form for foranstaltninger og initiativer for at fremme et inklusivt arbejdsmiljø i Parlamentet;

108.  beklager, at der ikke eksisterer nogen ordning for, at medlemmer, der er på barselsorlov, kan midlertidigt erstattes af stedfortrædere; mener, at det forhold, at dette ikke er muligt, grundlæggende er i strid med Unionens kerneværdier, fordi den sender det signal, at valget af en kvindelig kandidat kan være ensbetydende med midlertidig ikke-repræsentation; er af den opfattelse, at den omstændighed, at der ikke eksisterer nogen ordning for medlemmer på forældreorlov og også for langtidssygemeldte medlemmer til midlertidigt at blive erstattet af stedfortrædere, er et uløst problem, eftersom de heller ikke kan afgive fuldmagt til at stemme på deres vegne, hvilket afstedkommer en midlertidig ubalance i repræsentationen af de unionsborgere; opfordrer Rådet til at ændre artikel 6 i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet(12) for at rette op på situationen;

109.  beklager, at antallet af kvinder, der beklæder stillinger på generaldirektørniveau, forblev på to i absolutte tal i perioden fra 2017 til 2018, hvilket er langt under målet; bemærker med tilfredshed, at antallet af kvinder på direktørniveau nåede op på 34 % ved udgangen af 2018 og på 37 % i løbet af 2019, og at antallet af kvinder på kontorchefniveau steg til 38 % ved udgangen af 2018 og til 39 % ved udgangen af 2019; anerkender behovet for en trinvis tilgang, men understreger, at situationen først vil være tilfredsstillende, når kønsbalancen på ledelsesniveau afspejler kønsbalancen i den del af befolkningen, der kan komme i betragtning til disse stillinger;

110.  bemærker, at der er medlemsstater, som ikke har nogen direktør- eller generaldirektørposter, og at der på trods af de mange år, der er gået siden udvidelserne i 2004, 2007 og 2013, ikke kan noteres en tilsvarende stigning i repræsentationen af de nye medlemsstater på ledelsesniveauerne, hvor visse nationaliteter fortsat er markant overrepræsenteret; henstiller, at der tages hånd om denne situation; minder om vigtigheden af, at alle ansættelser baseres på kompetencer, samtidig med at betydningen af den geografiske balance blandt Parlamentets personale respekteres; opfordrer med henblik herpå Parlamentet til at sikre, at ansatte på alle niveauer, herunder på direktør- og generaldirektørniveau, ansættes og forfremmes uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, og at ansættelse i Parlamentet er lige attraktiv for alle nationaliteter;

111.  noterer sig de løsninger, som blev fundet for så vidt angår akkrediterede parlamentariske assistenter, der havde arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse, men som manglede op til to måneder for at have fuldført de ti års tjeneste, som er nødvendige for at være berettiget til at modtage pension fra EU-institutionernes pensionsordning; kritiserer, at en løsning blev fremlagt for sent på trods af de talrige og vedvarende advarsler i den foregående valgperiode; kritiserer endvidere, at kun én løsning blev fundet, og at den alene afhang af visse medlemmers gode vilje, som var klar over situationen og ønskede at vise deres solidaritet med deres akkrediterede parlamentariske assistenter i denne situation; kritiserer også, at administrationen ikke informerede de medlemmer, som blev valgt for den nye valgperiode, om dette spørgsmål, og den omstændighed, at de i disse tilfælde kunne tilbyde de akkrediterede parlamentariske assistenter kontrakter på under seks måneder, hvilket betød, at mange af disse havde store vanskeligheder med at finde et medlem, der var rede til at ansætte dem på en kontrakt uden afbrydelse i en kort periode, noget som nogle akkrediterede parlamentariske assistenter ikke havde held til (ifølge administrationen var dette tilfældet for mindst tre af de berørte 170 akkrediterede parlamentariske assistenter);

112.  glæder sig over, at muligheden for telearbejde i Parlamentets generalsekretariat er blevet udvidet og strømlinet, men opfordrer til, at denne mulighed udvides med en mulighed for at telearbejde med en fast tidsplan, således som det er tilfældet i Kommissionen og i andre institutioner; støtter, at der foretages en undersøgelse af erfaringerne fra det første år med telearbejde, og anmoder om, at resultaterne af evalueringen deles med medlemmerne og alle Parlamentets tjenestegrene;

113.   gentager sin opfordring til at gøre øget brug af videokonferencer og andre teknologier med henblik på at beskytte miljøet og spare ressourcer, navnlig ved at nedbringe de ansattes tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder for at kunne udføre deres opgaver;

114.  anerkender Parlamentets nultolerancepolitik over for chikane på samtlige niveauer, herunder på medlems-, personale- og APA-niveau, og de foranstaltninger, der er truffet for at modvirke chikane på arbejdspladsen, navnlig den ajourførte køreplan for tilpasningen af forebyggende og tidlige støtteforanstaltninger til håndtering af konflikter og chikane mellem medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter, praktikanter eller andet personale, som blev vedtaget af Præsidiet den 12. marts 2018, en ekstern revision af Parlamentets interne praksis og procedurer, oprettelsen af et netværk af fortrolige rådgivere og en mæglerfunktion samt afholdelsen af en offentlig høring med eksperter i chikane på arbejdspladsen; bemærker, at resultaterne af den eksterne revision forventedes at foreligge i begyndelsen af november 2018, og anmoder om, at de fremsendes, så snart de foreligger; anmoder om en forklaring på denne forsinkelse og glæder sig over, at visse grupper for at gå foran med et godt eksempel kraftigt har opfordret deres medlemmer til at deltage i kurser om værdighed og respekt på arbejdspladsen, samt opfordrer til, at der arrangeres kurser for medlemmerne og personalet; forventer, at køreplanen gennemføres på en fuldstændig og gennemsigtig måde; noterer sig, at rådgivende udvalg om bekæmpelse og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen modtog omkring 20 klager vedrørende psykisk eller seksuel chikane på arbejdspladsen hvert år fra 2014 til 2017 og 7 klager i 2018, hvilket ikke kan ignoreres i en sammenhæng, hvor hver sag er én for mange;

115.  anmoder om fuldstændig gennemførelse af de foranstaltninger, som Parlamentet henstillede til i sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i Unionen, dvs. gennemførelsen af obligatorisk uddannelse i bekæmpelse af chikane for alle ansatte og medlemmer samt en omstrukturering af to eksisterende udvalg til ét enkelt uafhængigt udvalg; anmoder om, at de retslige og lægelige udgifter til ofre for chikane dækkes i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 24;

116.  glæder sig over, at der ikke var ventelister for de første tre kategorier af personale (dvs. enlige forsørgere, der arbejder i Parlamentet, og medlemmer af Europa-Parlamentet; to forældre, der arbejder på fuld tid i Parlamentet; to forældre, der arbejder i Parlamantet, hvoraf den ene arbejder på fuld tid og den anden på mindst halv tid), som anvendes til at prioritere fordelingen af pladser i Parlamentets vuggestue og i de private vuggestuer i Bruxelles, som Parlamentet har kontrakt med; bemærker, at der i 2018 blev tilbudt 197 pladser, og at 116 ansatte tog imod disse pladser; bemærker med tilfredshed, at Wayenberg-vuggestuen er ved at blive udvidet og vil have plads til 320 til børn (der er i øjeblikket 230 pladser);

117.  noterer sig, at virksomheden Esedra i sin egenskab af ny serviceleverandør har overtaget Parlamentets vuggestuer og børnehaver fra den 1. februar 2020; noterer sig med bekymring de begrænsede oplysninger, som Parlamentets relevante tjenestegrene (DG PERS) gav om de ændringer, som denne nye kontrakt ville medføre, før udskiftningen af serviceleverandøren fandt sted; understreger vigtigheden af, at Parlamentet altid placerer børnenes trivsel i vuggestuen øverst på sin liste over kriterier i forbindelse med evalueringen af et offentligt udbud samt at give arbejdsvilkårene for serviceleverandørens ansatte høj prioritet;

118.  understreger vigtigheden af at have klare regler for vuggestuer og børnehaver; kræver, at forvaltningsudvalget for Parlamentets vuggestuer og børnehaver vedtager fyldestgørende specifikationer med henblik på at gøre dets regler klare, gennemsigtige og rummelige nok til at inkludere eventuelle usædvanlige og specifikke situationer, såsom individuelle familieforhold eller børn med særlige behov; foreslår, at information om tjenesteydelser leveret af vuggestuer og børnehaver, herunder om bidragene og den nuværende kapacitet, stilles til rådighed på webstederne; anbefaler desuden at ændre artikel 4 i reglerne for vuggestue- og børnehaveafsnit, der opererer under overvågning af Parlamentet for klart at angive de maksimale forældrebidrag med henblik på at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed og forhindre eventuelle uoverensstemmelser;

119.  minder om nødvendigheden af, at alle tjenesteydere overholder belgisk ret fuldt ud, og af at sikre, at underkontrahenten fører en politik, som er i overensstemmelse med Parlamentets politik om respekt og værdighed på arbejdspladsen; opfordrer de ansvarlige tjenester i Parlamentet til at sikre en gnidningsløs overgang samt at ingen af de eventuelle ændringer i den måde, som vuggestuerne og børnehaverne fungerer på, som måtte blive indført af den nye ledelse, fører til en forringelse af kvaliteten af tjenesten og af arbejdsvilkårene i forhold til den tidligere serviceudbyder;

120.  bemærker, at som følge af den store arbejdsbyrde i DG PERS er der manglende fleksibilitet med hensyn til at ændre de akkrediterede parlamentariske assistenters lønninger, når et medlem anmoder herom, og når anmodningen er begrundet i et øget ansvar for de akkrediterede parlamentariske assistenter;

Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (DG INLO)

121.  minder om, at (DG INLO) i 2018 havde 607 ansatte og forvaltede 12,6 % af Parlamentets samlede budget;

122.  noterer sig, at de forpligtede bevillinger beløb sig til 239 547 603 EUR, svarende til et fald på 11 % i forhold til 2017 (265 839 576 EUR);

123.  påpeger, at princippet om omkostningseffektivitet skal respekteres i videst muligt omfang for så vidt angår Parlamentets bygningspolitik, hvad angår omkostninger såvel i relation til eksisterende bygninger som i relation til nye projekter; understreger, at Parlamentets primære hensyn skal være effektiv økonomisk forvaltning med det mål at fuldføre arbejde med lavest mulige omkostninger;

124.  bemærker, at den nye mellem- og langsigtede bygningsstrategi blev vedtaget af Præsidiet i april 2018; bemærker, at Præsidiets bygningsstrategi fokuserer på foranstaltninger, der er udformet med henblik på at opfylde fremtidige behov efter 2019, herunder renoveringen af bygninger, som fortsat er en af de største udfordringer, der skal løses; minder om, at Parlamentet har fokuseret på at købe ejendomme, hvilket betyder, at det nu ejer 80 % af de bygninger, som det har til huse i;

125.  anerkender, at Martens-Bygningen i Bruxelles blev færdiggjort, og at Montoyer 63-Bygningen blev ombygget;

126.  bemærker, at Parlamentets største byggeprojekt, nemlig udvidelsen af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg, snart vil have færdiggjort første fase, som er den østlige fløj, der tegner sig for ca. 70 % af det samlede projekt; minder om, at Parlamentets ansatte i Luxembourg i øjeblikket er placeret i fire forskellige bygninger; anerkender, at Konrad Adenauer-Bygningen vil samle alle tjenester under samme tag og således give mulighed for stordriftsfordele på områderne energi, vand, sikkerhed og bygningsforvaltning; påpeger med bekymring, at visse omkostninger i forbindelse med byggeforsinkelser har været højere end oprindeligt forudset, men at takket være de betydeligt lavere udgifter til låneomkostningerne har Parlamentet været i stand til at kompensere for yderligere finansielle behov; noterer sig, at de samlede omkostninger i forbindelse med Konrad Adenauer-byggeprojektet på nuværende tidspunkt fortsat ligger 32,5 mio. EUR under det godkendte samlede budget, hvilket ikke omfatter omkostninger til projektstyring, finansielle omkostninger, udgifter til godkendelsesorganer osv.; beklager de øgede omkostninger som følge af forsinkelser med byggeriet og bemærker, at transaktioner med byggevirksomhederne (i forbindelse med forsinkelsen med projektet) har været nødvendige for at undgå yderligere forsinkelser og omkostninger (mellem 5 % og 15 % af kontraktbeløbet);

127.  bemærker med bekymring, at der som i tidligere år blev godkendt nye opsamlingsoverførsler for 29 mio. EUR til forfinansiering af Konrad Adenauer-byggeprojektet; understreger, at opsamlingsoverførsler er udtryk for en lempelse af princippet om specificering og bevidst strider mod princippet om budgetmæssig nøjagtighed; er uenig i den nuværende praksis med at bruge opsamlingsoverførsler ved årets udgang for at bidrage til igangværende byggeprojekter; opfordrer til en bedre budgetforvaltning med henblik på at reducere sådanne overførsler til et absolut minimum og til at forbedre klarheden og gennemsigtigheden af de dertil knyttede budgetposter;

128.  roser forbedringen af arbejdsmiljøet for medlemmerne i Bruxelles (1 personligt kontor + 2 kontorer til deres personale) og i Strasbourg (1 + 1 kontorer); støtter endvidere forbedringen af medlemmernes arbejdsvilkår i overensstemmelse med punkt 147 nedenfor;

129.  Støtter DG INLO's bestræbelser på at stramme op på sine sikkerhedsordninger ved at foretage strukturelle og organisatoriske forbedringer, herunder sikring af alle fysiske lokaliteter; fastholder, at det er nødvendigt, at åbenheden over for borgerne går hånd i hånd med sikkerhedskravene;

130.  bemærker med beklagelse, at en række vigtige tjenesteydende virksomheder for nylig har besluttet ikke at forlænge de langsigtede kontrakter, der er indgået med Parlamentet (banker og fødevarebutikker), og anmoder tjenesten om at undersøge årsagerne til nedgangen i de tjenester, der er til rådighed i Parlamentet;

131.  anerkender påbegyndelsen af arbejdet med at udvide Wayenberg-vuggestuen i 2018; er imidlertid bekymret over den usikre adgang til disse lokaliteter i forbindelse med byggearbejdet og foreslår, at DG INLO fremover bør sikre større opmærksomhed omkring sikkerheden for brugerne i forbindelse med sådanne byggearbejder;

132.  noterer sig Parlamentets betydelige infrastruktur, der kan opdeles som følger:

Bygninger i Bruxelles

Bygninger i Luxembourg

Bygninger i Strasbourg

13 ejet

1 ejet

5 ejet

7 lejet

6 lejet

1 lejet parkering

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

EP's forbindelses- og antennekontorer

 

I alt

37

ejet

12

lejet

25

areal

28 383 m2

133.  anerkender, at Præsidiet pålagde generalsekretæren at give DG INLO mandat til at indlede en arkitektkonkurrence i forbindelse med renoveringen af Paul-Henri Spaak-Bygningen med kun to muligheder, nemlig renovering eller omstrukturering af bygningen; presser på med hensyn til at sikre, at bygningen rustes til at kunne klare en yderligere udvikling i Parlamentets aktiviteter i de kommende årtier i overensstemmelse med traktaterne; minder om, at en arkitektkonkurrence blev indledt med henblik på at indhente konkrete arkitektforslag, og at de politiske og budgetmæssige myndigheder skulle træffe en endelig beslutning om projektet; understreger, at en sådan beslutning bør træffes efter offentliggørelsen af en vurdering af bygningens sikkerhed, og at generalsekretæren bør udarbejde en opstilling over planens opførelse på budgettet, inden beslutningen træffes;

134.  bemærker, at oprettelsen af en "Europa Experience" i flere forbindelseskontorer er blevet godkendt af Præsidiet og vil blive gennemført over de kommende år;

135.  støtter internaliseringen af chaufførtjenesten og noterer sig den meget høje grad af tilfredshed (99,9 %) med transporttjenesten i 2018; foreslår, at tjenestevogne ikke bør køre tomme, og at de, når de kører fra Bruxelles til Strasbourg og retur, bør anvendes til at transportere medlemmer og medarbejdere og akkrediterede parlamentariske assistenter med tjenesterejseordrer; noterer sig den nye regel om, at chauffører højst skal vente i fem minutter på opsamlingsstedet, og forstår nødvendigheden af en sådan regel, men er bekymret for, om denne tidsfrist er for kort; noterer sig den lange ventetid for medlemmerne i lufthavnen, før bilerne kører til Parlamentet, og foreslår, at der findes en mere effektiv måde at håndtere disse forsinkelser på;

136.  udtrykker dyb bekymring over arbejdsvilkårene for personalet under to af Parlamentets eksterne koncessionskontrakter, nemlig rengøringspersonalet og restaurationspersonalet, og anbefaler kraftigt, at DG INLO iværksætter en uafhængig undersøgelse om de berørte ansattes tilfredshed med arbejdsvilkårene med henblik på at sikre respekt og værdighed på arbejdspladsen; opfordrer til, at der foretages en evaluering af Parlamentets politik for offentlige udbud med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden af arbejdsvilkårene for alle udliciterede tjenesteydelser; opfordrer Parlamentet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af en sådan evaluering; anerkender, at Parlamentet overholder den relevante lovgivning;

137.   er bekymret over, at tjenesten stadig ikke har været i stand til at løse problemet med Parlamentets varmtvandssystem, og anmoder det kompetente udvalg om i fremtiden at fremlægge oplysninger om de foranstaltninger, der træffes for at bekæmpe Legionella i Parlamentet;

138.  glæder sig over det øgede udbud af fødevarer i Parlamentets selvbetjeningskantine; er imidlertid bekymret over, at til trods for at der blev foretaget en offentlig cost/benefit-analyse af forholdet mellem pris og kvalitet, vurderes de tilbudte fødevarer at være utilfredsstillende; opfordrer til en revurdering af evalueringen af kvalitet og pris af potentielle tjenesteleverandører på markedet; opfordrer til at gennemføre de nødvendige ændringer med hensyn til det skæve forhold mellem kvalitet og pris stammende fra resultatet af undersøgelsen; udtrykker alvorlig bekymring over prisen på og kvaliteten af føde- og drikkevarerne;

139.  udtrykker solidaritet med de ansatte i COMPASS Group, som står over for personalenedskæringer og en forværring af deres arbejdsvilkår; er bekymret over, at det eksterne cateringselskab i stigende grad anvender midlertidigt ansatte og vikarer, hvilket har konsekvenser for kvaliteten af ydelserne og for de fastansattes arbejdsvilkår goder og kvalitet;

140.  glæder sig over oprettelsen af en enhed for forudgående kontrol og koordinering af offentlige udbud i 2017 med henblik på at styrke den centrale rolle, som enheden for forudgående kontrol spiller, og med henblik på at sikre en ensartet anvendelse og overvågning af udbudsprocedurerne i DG INLO;

141.  noterer sig med tilfredshed, at der i løbet af 2018 blev foretaget en revision af tilgængeligheden af bygninger for personer med handicap som led i "design for alle"-politikken og lanceringen af DG INLO's tilgængelighedsnetværk;

142.  bifalder den rolle, som DG INLO spiller i Parlamentets miljøpolitik, navnlig hvad angår målet om at gøre bygninger mere energieffektive og reducere vandforbruget;

Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer (DG LINC)

143.  minder om, at Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer (DG LINC) i 2018 havde 534 ansatte og forvaltede 3,1 % af Parlamentets samlede budget;

144.  insisterer på, at adfærdskodeksen om flersprogethed, som giver ethvert medlem mulighed for at udtrykke sig på sit eget sprog, anvendes; understreger, at de mere detaljerede sprogprofiler, der blev indført med revisionen af adfærdskodeksen om flersprogethed, kun skal anvendes under ekstraordinære omstændigheder; bemærker, at formålet med disse ikke er at begrænse sprogudbuddet, men at yde en mere målrettet service til medlemmerne i tilfælde af markedsbegrænsninger og logistiske begrænsninger;

145.  bifalder den i 2018 gennemførte ændring af generaldirektoratet, som blev foretaget med henblik på at styrke Parlamentets kapacitet i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencer, og over afslutningen af processen med at fastsætte nye arbejdsvilkår for tolkene;

146.  anerkender strategien for modernisering af forvaltningen af konferencefaciliteterne, der i høj grad fokuserer på at forbedre og tilpasse levering af tjenester i Parlamentet, som er baseret på brugernes behov, og på udviklingen af én enkelt grænseflade for tilrettelæggerne;

147.  noterer sig med tilfredshed aftalen om tolkenes arbejdsvilkår af 8. september 2018; tilskynder den fælles opfølgningsgruppe, som består af repræsentanter for administrationen og tolkene, til fortsat at tilbyde et forum for frugtbart samarbejde med henblik på at løse eventuelle problemer, der måtte opstå, på en gnidningsfri måde;

148.  bemærker, at det samlede gennemsnitlige antal timer pr. uge, som tolkene brugte på at levere tolketjenester i deres kabiner, steg fra 11 timer og 54 minutter i 2014 til 13 timer og 47 minutter i 2018 bl.a. som følge af en stigning i Parlamentets aktiviteter;

149.  henleder opmærksomheden på, at der er stor forskel på udgifterne til oversættelse fra særlige sprog, og anmoder tjenesten om at undersøge årsagerne til denne store forskel;

Generaldirektoratet for Oversættelse (DG TRAD)

150.  minder om, at Generaldirektoratet for Oversættelse (DG TRAD) i 2018 havde 1 145 ansatte og forvaltede 0,9 % af Parlamentets samlede budget;

151.  anerkender, at DG TRAD i 2018 oplevede en produktionsstigning på 10 % i forhold til det foregående år på grund af den cykliske karakter af efterspørgslen efter oversættelser, som hænger tæt sammen med parlamentarisk aktivitet; bemærker med bekymring, at det interne oversættelsesoutput i forhold til kapaciteten nåede op på 119,4 % (benchmark: 100 %), og at outsourcingsprocenten udgjorde 32,8 % (31,4 % i 2017); opfordrer DG TRAD til at overveje øget outsourcing med henblik på at overholde benchmarket på 100 % og til at sætte fokus på kvaliteten og på, at dokumenterne oversættes fejlfrit; opfordrer DG TRAD til at fortsætte sit arbejde med at øge kontrollen de outsourcede oversættelser for efterlevelse og kvalitet;

152.  noterer sig den gradvise overgang til eTranslation, der leverer maskinoversættelse til alle sprogkombinationer; insisterer på, at menneskelige oversættere spiller en uerstattelig rolle og tilføjer merværdi;

153.  bemærker, at der i 2018 blev indført nye opgaver for oversættere, som omdanner oversættelse til interkulturel sproglig mægling, f.eks. via oprettelsen af audiokapacitetstjenesten, som indebærer, at nogle af oversætterne oversætter de korte nyheder (daglige nyhedsbulletiner) til 24 sprog og podcasts til seks sprog; bemærker, at DG TRAD ansatte en stemmeinstruktør, som trænede næsten 180 medarbejdere; er foruroliget over, at personalet i DG TRAD ikke kun stod over for en usædvanlig stor arbejdsbyrde som følge af valgperiodens udløb, men også over for de usikkerheder, som var forbundet med kommende nye og uvante opgaver; opfordrer DG TRAD's øverste ledelse og personalet til at fortsætte drøftelserne om den cykliske arbejdsbyrdes konsekvenser for personalets trivsel; opfordrer til, at der nedsættes en fælles opfølgningsgruppe bestående af repræsentanter for administrationen og for oversætterne, som svarer til den opfølgningsgruppe, som DG LINC har nedsat;

Generaldirektoratet for Finans (DG FINS)

154.  minder om, at Generaldirektoratet for Finans (DG FINS) i 2018 havde 222 ansatte og forvaltede 20,8 % af Parlamentets samlede budget;

155.  er klar over, at de lovgivningsmæssige rammer for DG FINS har ændret sig betydeligt siden statutten for medlemmerne trådte i kraft i 2009; noterer sig endvidere ikrafttrædelsen af den nye finansforordning den 2. august 2018 og de deraf følgende ændringer af de interne regler for gennemførelsen af Parlamentets budget, som påvirker arbejdet i DG FINS;

156.  er bekymret over manglen på menneskelige ressourcer og mobilitet, som betyder, at det har været nødvendigt at prioritere de centrale tjenester til medlemmer og til Parlamentet, hvilket førte til problemer i forhold til omfanget af udførte kontroller, frister, hastigheden, hvormed betalingerne blev foretaget, samt i forhold til afbalanceringen af udgiftstransaktioner; er bekymret over denne tendens og dens negative konsekvenser, navnlig over forringelsen af trivslen på arbejdspladsen og det øgede antal af langtidssygemeldinger, som er blevet mere markant i løbet af året;

157.  udtrykker stor bekymring over den forældede karakter af generaldirektoratets IT-applikationer og risikoen for IT-nedbrud, der begge betragtes som høje; opfordrer DG FINS og DG ITEC til at intensivere deres konstruktive samarbejde med henblik på at gennemføre passende afhjælpende foranstaltninger, herunder en gnidningsløs indførelse af det nye finansielle forvaltnings- og regnskabssystem;

158.  bifalder, at der gøres en betydelig indsats for løbende at investere i digitalisering af de finansielle processer, såsom medlemmernes elektroniske underskrifter, med henblik på at styrke kundeservicen, den administrative effektivitet og omfanget af kontroller, navnlig indførelsen af onlinerefusion af medlemmernes lægeudgifter og automatisering af det centrale tilstedeværelsesregister, med henblik på at fremskynde udbetalingen af relaterede ydelser og udvide funktionerne i e-portalen, således at denne fungerer som den eneste indgangsportal for medlemmerne, hvor de kan forvalte deres økonomiske og sociale rettigheder; beklager den tidskrævende ineffektivitet i forbindelse med indlæsningen og kontrollen af dataene og især den omstændighed, at dataene vedrørende medlemmernes rejseomkostninger indføres i systemet to gange, først af medlemmerne og efterfølgende af administrationen;

159.  noterer sig, at Parlamentets nye rejsebureau påbegyndte sit arbejde den 1. januar 2019 efter et offentligt udbud; beklager den begrænsede brug af rejsebureauets callcenter, der står til rådighed i weekenden, men som ikke omfatter alle de virksomheder, som rejsebureauet anvender; beklager, at medlemmerne har oplevet vanskeligheder med at få kontakt til rejsebureauets callcenter såvel inden som uden for arbejdstiden; beklager bureauets begrænsede åbningstider og især, at det er lukket fredag eftermiddag, bortset fra fredag eftermiddag før en mødeperiode i Strasbourg, hvilket i alvorlig grad begrænser medlemmernes muligheder for at arbejde effektivt; opfordrer til, at tilgængeligheden forbedres; insisterer på obligatorisk gennemførelse af en enkel og brugervenlig klagemekanisme, der vil gøre det muligt at løse eventuelle problemer hurtigt; beklager bureauets langsomme reaktion i forbindelse med anmodninger om billetter; finder det absolut uacceptabelt, at de billetter, som agenturet foreslår, ikke altid er de mest omkostningseffektive (ofte dyrere en onlinebilletter), og at medlemmerne oplever betydelige forsinkelser i forbindelse med godtgørelsen af deres rejseudgifter; opfordrer DG FINS til at iværksætte en tilfredshedsundersøgelse om rejsebureauets ydelser, til at fremlægge resultatet senest den 30. juni 2020 og til at informere kunderne om DG FINS's og Parlamentets rejsebureaus organisation og ansvarsområder; opfordrer indtrængende det nye rejsebureau til at reflektere over resultatet af undersøgelsen og gennemføre forbedringer i overensstemmelse hermed;

Godtgørelse for generelle udgifter

160.  glæder sig over de foranstaltninger, som Præsidiet har truffet for at skabe større gennemsigtighed og finansiel ansvarlighed;

161.  minder om, at det er obligatorisk at oprette en særskilt bankkonto til modtagelse af godtgørelse for generelle udgifter; opfordrer Parlamentet til regelmæssigt at underrette dechargemyndigheden om, hvor mange medlemmer der overholder denne forpligtelse;

162.  henleder opmærksomheden på, at Præsidiet på sit møde den 2. juli 2018 vedtog en ny ikkeudtømmende liste over udgifter, der kan dækkes via godtgørelsen for generelle udgifter, og som indeholder de mest almindelige eksempler på støtteberettigede udgifter; bemærker, at udgifterne til en frivillig kontrol af anvendelsen af godtgørelsen for generelle udgifter for de medlemmer, der måtte ønske det, kan dækkes af godtgørelsen for generelle udgifter; minder om, at alle medlemmer frit kan dokumentere anvendelsen af godtgørelsen for generelle udgifter og offentliggøre disse oplysninger på deres personlige websteder; opfordrer Parlamentet til regelmæssigt at underrette dechargemyndigheden om, hvor mange medlemmer der følger disse henstillinger;

163.  anerkender de forbedringer, der er opnået de seneste år med hensyn til effektiv og gennemsigtig verifikation og kontrol af godtgørelser af udgifter såsom godtgørelse af medlemmers rejseudgifter og godtgørelser til parlamentarisk assistance, hvor der skal forelægges dokumentation for afholdte udgifter; opfordrer til en strikt håndtering af tilfælde, hvor der er opdaget forsømmelser; opfordrer indtrængende Præsidiet til at drage konklusioner af tidligere tilfælde af svig og udstede strenge sanktioner i tilfælde af svig; opfordrer indtrængende medlemmerne til at anvende deres godtgørelse af generelle udgifter udelukkende til de formål, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer; opfordrer indtrængende Præsidiet til at gå videre med evalueringen af retningslinjerne, som det er fastsat i Præsidiets seneste afgørelse; tilstræber i borgernes interesse og af hensyn til Parlamentets og dets medlemmers omdømme en veltilpasset balance mellem mandatfriheden og bekæmpelsen af risikoen for misbrug og svig; mener, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en regelmæssig evaluering af de relevante bestemmelser hvert femte år hen imod midtvejs i valgperioden;

164.  minder om artikel 62, stk. 1, og artikel 62, stk. 2, i Præsidiets afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008, som ændret (senest ændret 1. juli 2019), om gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvori det hedder, at "de beløb, der udbetales", herunder godtgørelsen for generelle udgifter, "udelukkende [er] forbeholdt finansieringen af aktiviteter, der er forbundet med udførelsen af parlamentariske opgaver og ikke [kan] anvendes til dækning af personlige udgifter eller til finansiering af støtte eller gaver af politisk karakter", og at "medlemmerne tilbagebetaler ikkeanvendte beløb til Parlamentet"; opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at sikre, at disse bestemmelser gennemføres og overholdes fuldt ud, og til regelmæssigt at underrette dechargemyndigheden om antallet af medlemmer, der har tilbagebetalt deres ikkeanvendte beløb;

165.  minder om, at ad hoc-arbejdsgruppen til fastlæggelse og offentliggørelse af reglerne for anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter i den seneste valgperiode har anbefalet, at Præsidiet genoptager drøftelserne om godtgørelsen af generelle udgifter og foreslår en aftale, der forpligter medlemmerne til: at opbevare alle kvitteringer vedrørende godtgørelsen for generelle udgifter, at tillade en uafhængig revisor at have ansvaret for den årlige kontrol af regnskabet og offentliggørelsen en revisorudtalelse, og at tilbagebetale den ubrugte andel af godtgørelsen af generelle udgifter ved udløbet af deres mandat;

166.  minder endvidere om, at plenarforsamlingen har vedtaget følgende yderligere ændringer vedrørende godtgørelsen for generelle udgifter oven i dem, der allerede er udstedt af ad hoc-arbejdsgruppen, og som kræver: en stikprøve på 5 % af godtgørelsen af generelle udgifter, der foretages af Parlamentets interne revision, at de endelige resultater og undersøgelsesresultaterne heraf bør indgå i den årlige interne revisionsberetning, der offentliggøres af Parlamentet, og at medlemmerne hvert år skal offentliggøre en oversigt over deres udgifter efter kategori (udgifter til kommunikation, kontorleje, kontorartikler osv.);

167.  opfordrer indtrængende Præsidiet til så hurtigt som muligt at gennemføre plenarforsamlingens demokratiske vilje med hensyn til godtgørelsen for generelle udgifter;

168.   glæder sig over, at Præsidiet for den tidligere valgperiode stillede den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes onlineside på Parlamentets websted for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil; opfordrer Parlamentet til at forbedre sin kommunikation med medlemmerne om denne mulighed og om, hvordan den anvendes i praksis;

Frivillig pensionsfond

169.  noterer sig, at den frivillige pensionsordning har et anslået aktuarmæssigt underskud på 286,1 mio. EUR ved udgangen af 2018; bemærker endvidere, at de nettoaktiver, der skal tages med i betragtning, og den aktuarmæssige forpligtelse ved udgangen af 2018 udgør henholdsvis 112,3 mio. EUR og 398,4 mio. EUR;

170.  minder om, at disse forventede fremtidige forpligtelser er spredt over flere årtier, men bemærker, at det samlede beløb, der blev udbetalt i 2018 af den frivillige pensionsfond, udgør 17,8 mio. EUR;

171.  påpeger, at dette giver anledning til bekymring for, hvorvidt fonden ville kunne løbe tør for midler, og påpeger, at Parlamentet garanterer for betalingen af pensionsrettighederne, hvis og når denne ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser;

172.  støtter kraftigt resultatet af et møde den 10. december 2018, på hvilket Præsidiet besluttede at ændre de regler, der gælder for pensionsordningen, ved at hæve pensionsalderen fra 63 til 65 år og indføre en afgift på 5 % af alle pensionsudbetalinger til fremtidige pensionister med henblik på at forbedre pensionsfondens bæredygtighed; bifalder Præsidiets afgørelse og anser det for at være et positivt skridt; bemærker imidlertid, at Parlamentet fortsat vil være ansvarligt for et særdeles væsentligt beløb i fremtiden; minder om, at det i artikel 27, stk. 2, i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer fastsættes, at "de erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang";

173.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at udtømme alle muligheder – i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i statutten for medlemmerne, navnlig artikel 27, stk. 1 og stk. 2 – for at finde en fair løsning på problemet, samtidig med at Parlamentets ansvar holdes på et minimum, eftersom skatteydernes penge er involveret, samt til at underrette dechargemyndigheden om alle de foranstaltninger, der træffes i denne henseende;

Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (DG ITEC)

174.  minder om, at (DG ITEC) i 2018 havde 484 ansatte og forvaltede 6,4 % af Parlamentets samlede budget;

175.  bemærker, at den retningsgivende indikator for DG ITEC i 2018 er dets evne til at imødekomme brugernes og partnernes krav på en rettidig og effektiv måde; insisterer på, at DG ITEC bør fortsætte med at investere i at sikre moderne, problemfrie, effektive og brugerorienterede IT-grænseflader;

176.  støtter den igangværende udvikling af e-parlament-applikationer samt styrkelsen af IT-innovationsaktiviteterne og af Parlamentets cybersikkerhedskapacitet; glæder sig over beslutningen om at fordoble de ressourcer, der er afsat til IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU); roser styrkelsen af EU-institutionernes evne til at sikre en optimal beskyttelse mod cyberangreb;

177.  anerkender, at det er meget vanskeligt for DG ITEC at rekruttere tilstrækkeligt mange højtkvalificerede eksperter med meget specifikke profiler, viden og erfaring; opfordrer Parlamentet til at sikre, at denne efterspørgsel videregives korrekt til Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor for at sikre, at EU-institutionernes specifikke behov bedre imødekommes;

178.  insisterer på, at DG ITEC skal gøre en øget indsats for at sikre den kontinuitet og modstandsdygtighed i forbindelse med Parlamentets IKT-infrastrukturer, som er opnået siden IT-nedbruddet i oktober 2017; opfordrer til at øge indsatsen og kapaciteten med henblik på at give sikkerhed for Parlamentets IKT-robusthed; opfordrer til at fortsætte arbejdet og de fremskridt, der er gjort med hensyn til forretningskontinuitet, risikostyring, håndtering af hændelser og genopretningskapacitet; understreger, at der er mangler for så vidt angår internetnetværkets funktion i Parlamentet;

179.  fremhæver de øgede risici i relation til personoplysninger og privatlivets fred; påpeger med bekymring den seneste rapportering om, at brugernes data lagres og behandles, når de logger sig på Parlamentets wi-fi; stiller kraftigt spørgsmålstegn ved nødvendigheden at lagre data i op til seks måneder(13); opfordrer Parlamentet til at udvikle en politik og en strategi for informationssikkerhed; understreger, at et tæt samarbejde mellem DG ITEC og DG SAFE er af allerstørste betydning; tilskynder generaldirektoratet til at planlægge fælles aktiviteter på mellemlang og lang sigt;

Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (DG SAFE)

180.  minder om, at (DG SAFE) i 2018 havde 756 ansatte og forvaltede 1,5 % af Parlamentets samlede budget;

181.  er bekymret over de nylige resultater af DG SAFE's personaleundersøgelser og håber, at der i den nærmeste fremtid kan findes en løsning på personalets bekymringer;

182.  minder om, at åbenhed over for offentligheden er et af Parlamentets kendetegn, og at der fortsat skal være en passende balance i forhold til det nødvendige sikkerhedsniveau;

183.  glæder sig over de store sikkerhedsrelaterede afgørelser, som Præsidiet har truffet i løbet af den 8. valgperiode, navnlig a) foranstaltninger vedrørende forbindelserne med de nationale myndigheder i værtslandene og med de øvrige institutioner, især foranstaltninger til at sikre EU-kvarteret i Bruxelles, sikkerhedsscreening af eksterne tjenesteyderes personale, trusselsvurdering og ændringer af beredskabsniveauer, b) foranstaltninger til forbedring af Parlamentets bygninger og c) interne foranstaltninger; minder om, at disse afgørelser indebar infrastrukturinvesteringer;

184.  glæder sig over den aftale, som Parlamentet indgik i 2018 om gensidig fritagelse for sikkerhedskontrol med Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; beklager imidlertid, at der endnu ikke er indgået en sådan aftale med Rådet, og håber, at der snart kan findes en løsning på dette område;

185.  glæder sig over udskiftningen af adgangskort til medlemmer og deres personale; ser frem til den kommende udskiftning af de adgangskort, der benyttes af Parlamentets personale;

186.  roser det gode samarbejde mellem DG SAFE og DG INLO i forbindelse med styrkelsen af sikkerheden i alle Parlamentets bygninger gennem opgradering af adgangen til bygninger, herunder til parkeringspladser, i overensstemmelse med Præsidiets anmodning;

187.  anerkender oprettelsen af beskyttelsesenheden, navnlig livvagtsbeskyttelsen af Parlamentets formand samt styrkelsen af sikkerheden af Parlamentets strategiske steder;

188.  støtter udvidelsen af SMS-sikringsalarmsystemet til alle brugere af tjenestetelefoner, som i fremtiden vil blive anvendt af alle medlemmer og personale;

Juridisk Tjeneste

189.  godkender den juridiske tjenestes strategi om at gøre det lettere at stille jurister til rådighed for de parlamentariske udvalg; opfordrer til at styrke det personale, der beskæftiger sig med parlamentarisk virksomhed;

190.  noterer sig med tilfredshed, at den juridiske tjeneste overholder kønsfordelingen blandt administratorer, kontorchefer og direktører;

191.  fremhæver, at den juridiske tjeneste har vundet 95 % af de retssager, der blev anlagt i den 8. valgperiode; er overbevist om, at den juridiske tjeneste spiller en vigtig rolle med hensyn til at beskytte Parlamentets og unionsborgernes finansielle interesser ved at genvinde offentlige midler ved hjælp af retssager;

192.  er bekymret over vanskelighederne i forbindelse med at finde kvalificerede personer fra visse lande til at besætte visse stillinger, eftersom tjenesten er forpligtet til at dække alle medlemsstaternes retssystemer og sprog;

Årlig rapport om tildelte kontrakter

193.  minder om, at de to på hinanden følgende finansforordninger(14) og gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(15) foreskriver, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for budgetmyndigheden og offentligheden om institutionens tildeling af kontrakter; bemærker, at finansforordningerne kræver offentliggørelse af tildelte kontrakter til en værdi af mere end 15 000 EUR, hvilket er den tærskel, over hvilken det er obligatorisk at gennemføre en konkurrencebaseret udbudsprocedure;

194.  bemærker, at der i 2018 blev tildelt 251 kontrakter, hvoraf 94 var baseret på offentlige eller begrænsede udbud til en samlet værdi af 569,5 mio. EUR, og at 155 var baseret på udbudsprocedurer med forhandling til en samlet værdi af 35,9 mio. EUR; bemærker, at det samlede antal kontrakter, der blev indgået ved udbud med forhandling, faldt udtrykt i værdi som en procentdel af den samlede værdi af de tildelte kontrakter fra 12 % i 2017 til 6 % i 2018, ligesom det målt i mængde faldt fra 70,5 mio. EUR i 2017 til 35,86 mio. EUR i 2018;

195.  noterer sig, at fordelingen efter kontrakttype af tildelte kontrakter, herunder ejendomskontrakter, i 2018 og 2017 var som følger:

Kontrakttype

2018

2017

Antal

Procentdel

Antal

Procentdel

Tjenesteydelser

Forsyninger

Arbejder

Byggearbejder

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

I alt

251

100 %

224

100 %

Kontrakttype

2018

2017

Værdi (EUR)

Procentdel

Værdi (EUR)

Procentdel

Tjenesteydelser

256 374 627

42 %

446 313 270

76 %

Forsyninger

210 526 209

35 %

133 863 942

23 %

Arbejder

133 431 628

22 %

6 892 972

1 %

Byggearbejder

5 039 824

1 %

0

0 %

I alt

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2018, s. 6)

196.  noterer sig, at fordelingen efter proceduretype af kontrakter tildelt i 2018 og 2017 for så vidt angår antal og værdi var som følger:

Proceduretype

2018

2017

Antal

Procentdel

Antal

Procentdel

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Ekstraordinær

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-

I alt

251

100 %

224

100 %

Proceduretype

2018

2017

Værdi (EUR)

Procentdel

Værdi (EUR)

Procentdel

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Ekstraordinær

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

I alt

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2018, s. 8)

Politiske grupper (konto 4 0 0)

197.  noterer sig, at bevillingerne til de politiske grupper og løsgængere på konto 4 0 0 i 2018 blev anvendt som følger(16):

Gruppe

2018

2017

Årlige bevillinger

Egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad for årlige bevillinger

Fremført til næste periode

Årlige bevillinger

Egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad for årlige bevillinger

Fremført til næste periode

Det Europæiske Folkeparti (EPP)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Løsgængere

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

I alt

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  glæder sig over, at uafhængige eksterne revisorer for de politiske grupper kun afgav erklæringer uden forbehold for regnskabsåret 2018;

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

199.  bemærker, at Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) blev oprettet i 2016 med det formål at vurdere registreringsanmodninger, registrere nye partier og fonde i Unionen, overvåge deres finansiering og indføre sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af deres forpligtelser; anerkender, at den blev fuldt operationel i 2017;

200.  noterer sig, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet blev enige om at afsætte yderligere finansielle og menneskelige ressourcer til APPF i budgettet for regnskabsåret 2019;

201.  påpeger, at direktøren for APPF i henhold til artikel 6, stk. 10, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014(17) årligt skal forelægge Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om myndighedens aktiviteter; bemærker, at den årlige rapport blev sendt til Parlamentets formand og generalsekretær den 21. november 2019; beklager, at rapporten for 2018 først blev fremsendt til Parlamentets Budgetkontroludvalg i januar 2020; udtrykker bekymring over beslutningen om at betragte rapporten som fortrolig efter en udtrykkelig anmodning fra APPF om kun at stille den til rådighed for et begrænset antal personer under restriktive betingelser; mener, at begrænsningen af adgangen til dette dokument, som vedrører brugen af offentlige midler, giver det beklagelige indtryk, at der er noget til at skjule; insisterer på, at APPF-rapporten offentliggøres hvert år, og at den sendes til medlemmerne på samme tid, som den sendes til Parlamentets formand og generalsekretær;

202.  opfordrer Parlamentets Budgetkontroludvalg til at indbyde direktøren for APPF til den årlige høring vedrørende decharge til Parlamentet, ligesom det er tilfældet for andre ledere af agenturer og institutioner;

203.  understreger vigtigheden af APPF’s offentlige rapportering om sine aktiviteter som et element i dens ansvarlighed, hvilket er afgørende for den fortsatte tillidsopbygning og sikkerhed, samt for at vurdere, hvorvidt APPF er udstyret med tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til effektivt at forhindre politiske partiers og fondes misbrug af offentlige midler;

204.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 2 i 2018 blev anvendt som følger:

Parti

Forkortelse

Egne indtægter

EP's endelige tilskud – første del

Indtægter i alt (18)

EP-bidrag i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserve) eller -underskud

Det Europæiske Folkeparti

PPE

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85%

64 271

De Europæiske Socialdemokraters Parti

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85%

-

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85 %

157 524

Det Europæiske Grønne Parti

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85 %

- 26 538

Det Europæiske Venstrefløjsparti

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85 %

- 6 798

Det Europæiske Demokratiske Parti

PDE

125 374

532 075

754 587

85 %

18 913

Den Europæiske Fri Alliance

EFA

156 351

628 696

910 047

85 %

32 110

Alliancen af Europæiske Konservative og Reformister

ACRE

- 286.814

1 253 918

1 245 829

71 %

- 729 991

Den Europæiske Kristne Politiske Bevægelse

ECPM

125 110

624 532

749 641

85 %

5 995

Bevægelsen for et Nationernes og Frihedens Europa

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85 %

- 28 579

I ALT

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 3 i 2018 blev anvendt som følger:

Fond

Forkortelse

Tilknyttet parti

Egne indtægter

Samlet EP-tilskud

Indtægter i alt

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserve) eller -underskud

Wilfried Martins Centre for European Studies

WMCES

PPE

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85 %

31 397

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85 %

-

Europæisk Liberalt Forum

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85 %

-

Green European Foundation

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85 %

1 368

Transform Europe

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85 %

16 375

Institute of European Democrats

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85 %

-

Coppieters Foundation

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85 %

38 617

New Direction - Foundation for European Reform

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85 %

- 156.378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85 %

2 159

Fonden for et Nationernes og Frihedens Europa

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85 %

- 4.503

I ALT

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(5) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(8) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
(11) Arbejdsdokument om "Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 2014 – Der er opnået store besparelser, men ikke uden konsekvenser for personalet".
(12) Afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse (76/787/EKSF, EØF, Euratom) af 20. september 1976 (Europæisk valgakt/den europæiske valglov) (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5).
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
(15) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(16) Alle beløb i 1 000 EUR.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).
(18) Indtægter i alt omfatter også det foregående års fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 125, stk. 6. (den udgave, der var gældende i det pågældende regnskabsår).


Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Unions Domstol
PDF 146kWORD 63k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Den Europæiske Unions Domstol (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0027/2020),

1.  meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Unions Domstol, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV - Den Europæiske Unions Domstol (2019/2058(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Den Europæiske Unions Domstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0027/2020),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2018 ikke konstaterede nogen væsentlige svagheder med hensyn til de reviderede emner menneskelige ressourcer og udbud for Den Europæiske Unions Domstol ("EU-Domstolen");

2.  glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter for EU-Domstolen for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer var effektive;

3.  beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 10 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning 2018 har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, uanset at udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko;

4.  noterer sig, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme for alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for udgifter afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at de administrative udgifter udgør en lav risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 10 %;

5.  noterer sig, at EU-Domstolens budget i 2018 beløb sig til 410 025 089 EUR i forhold til 399 344 000 EUR i 2017, hvilket udgør en stigning på 2,67 %; noterer sig en samlet gennemførelsesgrad på 99,18 % (i forhold til 98,69 % i 2017);

6.  glæder sig over EU-Domstolens generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning i 2018-budgetperioden; bemærker den høje budgetgennemførelsesgrad for titel 1 (personer, der arbejder ved EU-Domstolen, som tegner sig for 75 % af det gennemførte budget) og titel 2 (ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter, som udgør resten af det gennemførte budget), der beløber sig til 99,0 % og 99,8 % (i forhold til 98,6 % og 99,1 % i 2017);

7.  anerkender EU-Domstolens bestræbelser på at undgå betydelige forskelle mellem forpligtelser (99,18 %) og betalinger (94,04 %); glæder sig over, at EU-Domstolen overvåger gennemførelsen af budgettet meget tæt i løbet af året ved at opstille månedlige resultattavler for at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, der stilles til rådighed;

8.  fremhæver EU-Domstolens anvendelse af principperne om resultatbaseret budgettering i forbindelse med alle dens administrative tjenester; noterer sig fastsættelsen af specifikke mål ledsaget af én eller flere målbare indikatorer, som er afgørende for udarbejdelsen af det årlige budget; anerkender tilrettelæggelsen af workshopper med alle tjenestegrene med henblik på at harmonisere den budgetmæssige tilgang og udveksle bedste praksis;

9.  beklager imidlertid forøgelsen af udgifterne på 11,81 % mellem 2017 og 2018 for budgetpost 2022 "Rengøring og vedligeholdelse" som følge af en ny kontrakt om vedligeholdelse af bygninger og andre faktorer, for hvilken der ikke var lavet et overslag, og som førte til en forhøjelse af denne budgetpost i løbet af 2018; opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sine bestræbelser på at udarbejde velfunderede budgetoverslag;

10.  glæder sig over, at gennemførelsesgraden for de endelige bevillinger til møder og konferencer steg til 98,83 % i 2018 (i forhold til 81,40 % i 2017); anerkender, at denne budgetpost er delvist bestemt til at finansiere officielle besøg og ceremonielle arrangementer, hvor budgetplanlægning er mindre forudsigelig som følge af uforudsigelige hændelser;

11.  glæder sig over EU-Domstolens bestræbelser på at offentliggøre sin årlige aktivitetsrapport den 29. april; bemærker, at EU-Domstolen fortsætter med i samarbejde med andre institutioner at undersøge muligheden for yderligere at fremskynde sin tidsplan, hvilket ville give dechargemyndigheden mere tid til at gå yderligere i dybden og til at gennemføre dechargeproceduren;

12.  anerkender EU-Domstolens engagement med hensyn til at arbejde for gennemførelsen af Revisionsrettens anbefalinger, navnlig hvad angår proaktiv sagsbehandling med tidsplaner, der er tilpasset arten og kompleksiteten af de forskellige sager; anerkender EU-Domstolens grundige planlægning og overvågning for at sikre den retslige virksomheds gnidningsløse kontinuitet; bemærker, at den gennemsnitlige varighed af retssager i 2018 ved Domstolen var 15,7 måneder (i forhold til 16,4 måneder i 2017) og 20 måneder ved Retten (i forhold til 20,6 måneder i 2015 og 16 måneder i 2017); opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sin indsats for at afkorte sagsbehandlingstiden, når det er muligt;

13.  anerkender, at EU-Domstolens vigtigste prioriteter er at sikre en rimelig frist for behandlingen af sager, der indbringes for de to retsinstanser, sammen med sikring af afgørelsernes kvalitet; bemærker, at det på grund af et stringent kontrolsystem og en høj grad af årvågenhed har været muligt at opnå en reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de seneste år; bemærker imidlertid, at dette kræver fortsat opmærksomhed, navnlig i en kontekst med stigende arbejdsbyrde;

14.  glæder sig over, at brugerne har givet udtryk for tilfredshed med applikationen e-Curia (som er blevet obligatorisk for udveksling af dokumenter mellem advokater og Retten pr. 1. december 2018); bemærker, at anvendelsen af e-Curia ikke er blevet gjort obligatorisk for Domstolen; opfordrer Domstolen til at følge Rettens gode eksempel og overveje en obligatorisk indførelse af e-Curia; glæder sig over, at denne udvikling har bidraget både til sikkerheden og hastigheden af disse udvekslinger og til forbedring af miljøet (gennem reduceret brug af papir) samt nedbringelse af posttjenester; opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sine bestræbelser på at opnå en omfattende digitalisering af alle faser af den retslige procedure;

15.  tager højde for, at der er behov for yderligere organisatoriske og proceduremæssige foranstaltninger for at sætte EU-Domstolen i stand til at håndtere en stadig stigende arbejdsbyrde, samtidig med at dens mål respekteres; bemærker, at EU-Domstolen den 26. marts 2018 på grundlag af artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fremsatte en anmodning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og at denne lovgivningsprocedure sluttede med vedtagelse og ikrafttrædelse af forordning (EU, Euratom) 2019/629(7);

16.  bemærker, at EU-Domstolen havde 2 217 stillinger i 2018, som omfattede 1 413 tjenestemænd (eller 64 %), 650 midlertidigt ansatte (eller 29 %) og 154 kontraktansatte (eller 7 %) (i forhold til 2 180 stillinger i 2017);

17.  påpeger, at fordelingen af personale efter aktivitetssektor er den samme som i de foregående år med mindst 85 % af stillingerne besat af personale, der udøver juridisk og sproglig virksomhed; bemærker, at besættelsesgraden for stillingerne fortsat var meget høj i 2018 (97 %) på grund af den vedvarende mængde af retsligt arbejde, som kræver hurtig og optimal rekruttering til alle ledige stillinger;

18.  gentager på baggrund af den fortsatte stigning i antallet af sager, at en fleksibel tildeling af ressourcer, navnlig af eksisterende referendarer, ville kunne øge EU-Domstolens effektivitet; opfordrer EU-Domstolen til at aflægge rapport om de konkrete foranstaltninger, der træffes;

19.  udtrykker bekymring over, at mes 274 praktikanter arbejdede ved EU-Domstolen i 2018, kun 87 praktikanter var berettiget til et månedligt stipendium på 1 120 EUR; glæder sig over, at EU-Domstolen har vedtaget nye regler for praktikanter og anmodet om yderligere bevillinger for at kunne finansiere praktikophold for praktikanter i medlemmernes kabinetter fra og med 2019; bemærker imidlertid, at stadig ikke alle udbudte praktikophold ledsages af et rimeligt vederlag; instruerer (under passende hensyn til ikkeforskelsbehandlingspraksis og rimelig aflønning) EU-Domstolen om hurtigt at acceptere beslutningen om at begynde at lønne alle praktikanter; opfordrer EU-Domstolen til at sikre et rimeligt vederlag til alle sine ansatte;

20.  glæder sig over reformen af Retten, som medførte forbedringer med hensyn til at nedbringe puklen af uafsluttede sager og nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid; bemærker, at Retten i 2018 afsluttede 13 % flere sager end i 2017 og nedbragte antallet af verserende sager med 12 %;

21.  glæder sig over, at de to domstole, der udgør EU-Domstolen, samlet set afsluttede 1 769 sager i 2018 (hvilket repræsenterer en rekordhøj produktivitet) og dette bekræfter en generel tendens til en kraftig stigning i domstolenes virksomhed i perioden 2012-2018;

22.  påpeger, at der i 2018 blev indbragt et rekordhøjt antal nye sager for Domstolen (i alt 849, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til 2017); glæder sig over det rekordhøje antal afsluttede sager (i alt 760, som svarer til en stigning på 10 % i forhold til 2017;)

23.  glæder sig over, at Retten for første gang i historien i 2018 nåede op på over 1 000 afsluttede sager (1 009 i alt); påpeger samtidig, at antallet af verserende sager er faldet betydeligt (med 12 %) i forhold til 2017 (1 333 verserende sager pr. 31. december 2018 i forhold til 1 508 i det foregående år);

24.  bemærker en stadig stigning i antallet af kvinder i ledende stillinger, som udgjorde 37,7 % i 2018, 35 % i 2016 og 30 % i 2013; bemærker, at der var 27 kvindelige chefer (21 mellemlederstillinger og seks stillinger i den øverste ledelse) i forhold til 45 mandlige chefer i 2018; glæder sig over EU-Domstolens bestræbelser på at styrke sin politik for lige muligheder og mangfoldighed ved at oprette en særlig enhed, der indfører og følger op på konkrete programmer, foranstaltninger og bevidstgørelsesmøder; opfordrer EU-Domstolen til at fortsætte sin indsats;

25.  bemærker imidlertid den vedvarende skævhed i antallet af kvinder blandt dommerne ved både Domstolen og Retten; tilskynder endnu en gang Rådets medlemmer til at gøre noget ved denne situation ved aktivt at fremme ligestilling mellem kønnene, når de udnævner dommere, i overensstemmelse med principperne i artikel 8 i TEUF og artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de tilsagn, der er givet i henhold til forordning (EU, Euratom) 2015/2422(8) og (EU, Euratom) 2019/629;

26.  gentager, at den geografiske balance for personalet, navnlig i ledende stillinger, bør overvåges nøje; bemærker, at kun 15 af EU-Domstolens 57 kontorchefer og to af dens 13 direktører er fra de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union siden maj 2004; opfordrer endnu engang EU-Domstolen til at udvikle en politik til forbedring af den geografiske balance og til at rapportere tilbage til dechargemyndigheden i denne henseende;

27.  glæder sig over EU-Domstolens tilsagn om at fremme foranstaltninger til opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv, såsom vedtagelsen af en afgørelse, der åbner mulighed for lejlighedsvist telearbejde som supplement til ordningerne for strukturelt telearbejde; bemærker også de resultater, der er opnået på IT-området, for at forbedre fjernadgang til arbejdsmæssige applikationer; bemærker endvidere med tilfredshed bestræbelserne på at beskytte personalets mentale sundhed ved at give mulighed for støtte fra en deltidsansat psykolog;

28.  udtrykker bekymring over antallet af tilfælde af udbrændthed i EU-Domstolen, i alt 12 tilfælde i både 2017 og 2018; anmoder derfor EU-Domstolen om at vurdere, hvorvidt arbejdsbyrden er fordelt proportionalt mellem de forskellige teams og ansatte;

29.  opfordrer EU-Domstolen til hvert år at offentliggøre en tabel med detaljerede oplysninger om sine interinstitutionelle samarbejdsaftaler med hensyn til gebyrer, tjenesteydelser og relaterede spørgsmål; gentager betydningen af interinstitutionelt samarbejde gennem serviceleveranceaftaler for forskellige områder såsom menneskelige ressourcer, sikkerhed og IT; tilslutter sig anbefalingerne fra den interne revisionstjeneste om at øge udvekslingen af god praksis med andre institutioner og undersøge mulighederne for et forstærket samarbejde om udfærdigelse og forvaltning af kontrakter, såsom inden for IT-anliggender; beklager manglen på oplysninger som svar på Parlamentets spørgsmål vedrørende EU-Domstolens samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig; opfordrer EU-Domstolen til at undersøge mulighederne for at øge samarbejdet med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig;

30.  bemærker, at EU-Domstolen har ajourført sine databehandlingsprocedurer efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 2018/1725(9); bemærker med tilfredshed, at der blev indført en særlig procedure til indberetning af brud på datasikkerheden;

31.  glæder sig over EU-Domstolens bestræbelser på at forbedre institutionens cybersikkerhed; bemærker, at aktiviteter er blevet koordineret med IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU) og med det interinstitutionelle IT-udvalgs undergruppe om sikkerhed;

32.  glæder sig over den interne revision af, hvordan procedurerne for udvælgelse og ansættelse af personale fungerer, med henblik på at identificere synergier og strømline mulighederne for at gøre dem mere effektive; bemærker, at der blev indledt en handlingsplan i 2016, som blev afsluttet i 2018, med foranstaltninger såsom en ny ansættelseshåndbog, nye og ajourførte moduler til forvaltningsinformationssystemet for menneskelige ressourcer, forenkling af de administrative kredsløb og strømlining af affattelsen af stillingsopslag; noterer sig de foranstaltninger, der er truffet for at gøre EU-Domstolen og arbejdsstedet i Luxembourg mere attraktive i en interinstitutionel sammenhæng;

33.  fremhæver den interne revisors opfølgning for at vurdere, om de foranstaltninger, som de reviderede tjenestegrene har truffet, er hensigtsmæssige, effektive og rettidige, og for at identificere og registrere forbedringer i denne forbindelse; bemærker med tilfredshed, at alle revisioner blev afsluttet, uden at dette berører eventuelle yderligere undersøgelser;

34.  noterer sig EU-Domstolens strategi til bekæmpelse af svig, korruption og enhver ulovlig aktivitet, der skader Unionens interesser; bemærker, at denne strategi er baseret på de relevante bestemmelser i finansforordningen og i personalevedtægten suppleret med en række interne afgørelser og regler; anerkender, at strategien er en integreret del af EU-Domstolens risikostyringspolitik inden for rammerne af det interne kontrolsystem;

35.  anerkender EU-Domstolens miljøforvaltningssystem, der er baseret på forordning (EF) nr. 1221/2009(10); bemærker, at EU-Domstolen forbedrede sin miljøpræstation i 2018 i forhold til basisåret 2015 som følger: en reduktion af papirforbruget med 15,5 %, en reduktion af elforbruget på 8,3 % og en forøgelse af antallet af videokonferencer med 52,9 %; glæder sig over forskellige yderligere projekter, såsom reduktion af brug af engangsplast, nedbringelse af antallet af individuelle printere samt (i fællesskab med de øvrige EU-institutioner med hjemsted i Luxembourg) deltagelse i selvbetjeningscykelsystemet "vel'OH";

36.  glæder sig over EU-Domstolens tilsagn om fuldt ud at overholde tidsplanen og budgettet for arbejdet i forbindelse med den femte udvidelse af EU-Domstolens bygninger (opførelse af et tredje tårn med yderligere 50 000 m2), som vil gøre det muligt at samle alle EU-Domstolens medarbejdere på ét sted; noterer sig arbejdet med at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne og glæder sig over, at EU-Domstolens bygninger er udformet med henblik på at sikre let adgang for personer med handicap;

37.  glæder sig over, at der vil opnås besparelser på 100 mio. EUR i løbet af afskrivningsperioden på 25 år for denne femte udvidelse i forhold til videreførelsen af en leasingpolitik, hvilket klart viser værdien af den valgte politik med køb af fast ejendom; understreger resultatet af Revisionsrettens særberetning nr. 34/2018 om EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler, hvori den fremsatte meget positive konklusioner vedrørende effektiviteten af EU-Domstolens ejendomspolitik;

38.  noterer sig med interesse, at EU-Domstolens personaleudvalg i 2017 organiserede en undersøgelse om kontorlandskaber og forelagde resultaterne for generaldirektørerne den 30. januar 2018; glæder sig over, at EU-Domstolen har taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, der omfatter direktøren for bygninger og sikkerhed, personaleudvalgets formand og ansatte, der arbejder i kontorlandskaber; bemærker, at direktoratet for informationsteknologi efter henstillingerne fra denne arbejdsgruppe konverterede en del af sit kontorareal til individuelle kontorer; opfordrer EU-Domstolen til at dele sin indsigt fra denne erfaring med andre institutioner og navnlig med Kommissionen;

39.  glæder sig over, at Den Europæiske Ombudsmand har medtaget EU-Domstolen blandt de tre finalister til prisen for god forvaltning (kategorien for ekspertise gennem samarbejde) for oprettelsen af Den Europæiske Unions Domstolsnetværk; er for så vidt angår gennemsigtighed og samarbejde enigt i, at lanceringen af den sikrede platform i januar 2018 (hvor dokumenter, der ikke tidligere har været tilgængelige, stilles til rådighed for de deltagende domstole) er et vigtigt skridt i den rigtige retning;

40.  noterer sig lanceringen af EU-Domstolens nydesignede websted i juni 2018 samt de vigtige skridt og det vigtige arbejde, der er gjort for med henblik på at styrke, præcisere og forenkle de oplysninger, der gives til offentligheden; glæder sig over et nyt produkt på webstedet, nemlig "Faktablade", der har til formål at give et overblik over referenceretspraksis på et specifikt område af EU-retten på alle de officielle sprog; bemærker, at en nylig undersøgelse har vist en meget høj grad af brugertilfredshed hos 80 % af brugerne, som giver en bedømmelse på mellem 4 og 5 ud af 5;

41.  glæder sig over EU-Domstolens kommunikationsstrategi, der har til formål at bringe EU-Domstolen tættere på borgerne; anerkender EU-Domstolens voksende budget til kommunikation, der beløb sig til 429 000 EUR i 2018 (i forhold til 330 500 EUR i 2013); noterer sig de korte animationsfilm, der findes på 23 officielle sprog på EU-Domstolens YouTube-kanal (set af 82 800 i 2018), dens tilstedeværelse på Twitter med mere end 74 000 følgere (i forhold til 42 000 i 2017) og dens opsøgende arrangementer (herunder seminarer for journalister) og dets åbent hus-arrangementer;

42.  tilskynder EU-Domstolen til at transmittere sine offentlige høringer og gøre optagelserne derfra tilgængelige online; mener, at denne forbedring af gennemsigtigheden ville være i overensstemmelse med artikel 15 i TEUF og ville være til gavn for alle, der arbejder eller studerer inden for det juridiske felt i Unionen;

43.  henleder opmærksomheden på, at Det Europæiske Domstolsnetværk, som omfatter medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole, er blevet oprettet og koordineres af EU-Domstolen;

44.  glæder sig over, at en liste over tjenesterejser (repræsentation af EU-Domstolen ved en ceremoni eller et officielt arrangement) foretaget af medlemmer i overensstemmelse med EU-Domstolens reviderede adfærdskodeks er offentliggjort på EU-Domstolens websted, der indeholder oplysninger såsom det deltagende medlems navn og arrangementets formål, sted og arrangør; opfordrer EU-Domstolen til i lighed med andre institutioner også at offentliggøre de relaterede omkostninger; gentager sin opfordring til EU-Domstolen om at offentliggøre mere detaljerede oplysninger om medlemmernes eksterne aktiviteter, herunder formål, dato, sted og rejse- og opholdsudgifter for de begivenheder, der er opført på listen, samt om de er betalt af EU-Domstolen eller af en tredjepart;

45.  glæder sig over, at medlemmerne af EU-Domstolen er underlagt en adfærdskodeks vedrørende uafhængighed, upartiskhed, integritet, forpligtelse, kollegialitet, ansvar og forpligtelser; bemærker, at EU-Domstolen opfatter erklæringerne om medlemmernes økonomiske interesser som et internt middel til at sikre upartiskhed og uafhængighed; opfordrer EU-Domstolen til at overveje en offentliggørelse af hensyn til den offentlige kontrol;

46.  noterer sig, at det er medlemmerne selv, der udfylder erklæringerne om økonomiske interesser, og at EU-Domstolen i henhold til den nuværende retlige ramme ikke har undersøgelsesbeføjelser til at sikre rigtigheden og fuldstændigheden af de indberettede data; opfordrer EU-Domstolen til at forbedre systemet i samarbejde med andre EU-institutioner;

47.  opfordrer endnu engang EU-Domstolen til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for alle sine medlemmerne på sit websted; bemærker, at der på webstedet er offentliggjort korte biografier for hvert medlem, som imidlertid ikke indeholder oplysninger om medlemskab af andre organisationer; bemærker, at medlemmerne skal afgive en erklæring om deres økonomiske interesser til præsidenten for den af domstolene under EU-Domstolen, som de er medlemmer af, når de tiltræder deres hverv, i overensstemmelse med den nye adfærdskodeks for medlemmer; opfordrer EU-Domstolen til at offentliggøre disse erklæringer på sit websted;

48.  anerkender de interne procedurer til, inden en sag gives til et medlem, på grundlag af interesseerklæringerne at kontrollere, om dette medlem har en økonomisk interesse i sagen; noterer sig, at medlemmerne kontakter præsidenten for den af domstolene under EU-Domstolen, som de er medlemmer af, hver gang der opstår et problem i forbindelse med fortolkningen af adfærdskodeksen, og at det rådgivende udvalg kun indkaldes i undtagelsestilfælde, f.eks. når der indgives en klage over et medlem; anmoder EU-Domstolen om at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om, hvor robust denne mekanisme er;

49.  beklager, at det ikke har modtaget oplysninger om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med de interne "svingdørsprocedurer" for ledende medarbejdere; minder EU-Domstolen om det strategiske initiativ, der blev iværksat af Den Europæiske Ombudsmand i 2018, om, hvordan man kan gennemføre de bestemmelser, der er fastsat i personalevedtægten om ledende medarbejderes "svingdørspraksisser"; opfordrer EU-Domstolen til straks at fastlægge og offentliggøre strenge regler i denne henseende;

50.  noterer sig proceduren for nye medarbejdere i forbindelse med erklæringen forud for ansættelse om, at der ikke foreligger interessekonflikter; bemærker endvidere, at ansættelsesprocessen er blevet ændret for at sikre, at sådanne erklæringer vurderes, og at der om nødvendigt foreslås specifikke foranstaltninger til ansættelsesmyndigheden; bemærker også, at EU-Domstolen arbejder på regler for personalets udøvelse af eksterne aktiviteter; opfordrer EU-Domstolen til at aflægge beretning herom til Parlamentets Budgetkontroludvalg;

51.  anerkender EU-Domstolens procedurer og interne regler til forebyggelse af alle former for chikane på arbejdspladsen, som er offentliggjort på dens websted; glæder sig over de oplysninger, der er givet om, hvordan man indleder en formel eller uformel procedure i tilfælde af upassende adfærd;

52.  lykønsker det interinstitutionelle netværk af rådgivere (der indebærer deltagelse af alle EU-institutioner med hjemsted i Luxembourg og er oprettet for at udveksle bedste praksis inden for forebyggelse af chikane og rådgivning); glæder sig over den intensive uddannelse, der gives til EU-Domstolens rådgivere;

53.  beklager, at det ikke blev underrettet af EU-Domstolen om planer om at forbedre kontrolsystemet for anvendelse af tjenestevogne; understreger kravet om, at chauffører kun bør ledsage medlemmerne til deres hjemlande i ekstraordinære og begrundede tilfælde; opfordrer EU-Domstolen til hurtigt at træffe foranstaltninger til at undgå situationer, hvor chaufførerne rejser til medlemmers hjemlande uden at have medlemmet med i køretøjet; understreger de store omdømmemæssige og etiske risici, som disse praksisser kan medføre for EU-Domstolen; anmoder EU-Domstolen om senest i juni 2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne forbindelse;

54.  bemærker, at over 40 % af oversættelsesarbejdsbyrden er blevet outsourcet, idet omkostningerne for en outsourcet oversat side i 2018 beløb sig til 103,10 EUR (i forhold til 111,30 EUR i 2017); bemærker, at udgifterne til en internt oversat side i 2018 beløb sig til 128,07 EUR (i forhold til 136,70 EUR i 2017); bemærker, at de interne omkostninger omfatter alle de nødvendige underomkostninger, såsom IT, kontorlokaler og lignende; bemærker, at EU-Domstolen under de nuværende betingelser ikke anser det for tilrådeligt yderligere at forhøje outsourcingprocenten og, at en del af oversættelsesarbejdsbyrden som følge af den følsomme karakter af de oplysninger, som denne institution håndterer, fortsat bør være intern; anmoder EU-Domstolen om at forklare Parlamentets Budgetkontroludvalg begrundelsen for dette synspunkt.

55.  anerkender, at personale fra Det Forenede Kongerige er blevet underrettet om, at ansættelsesmyndigheden ikke har til hensigt at kræve, at tjenestemænd, der ikke længere er statsborgere i en medlemsstat efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, træder tilbage; bemærker ligeledes, at midlertidigt ansatte og kontraktansatte fra Det Forenede Kongerige er blevet informeret om, at der vil blive foretaget en vurdering i tjenestens interesse fra sag til sag;

56.  fremhæver alt det arbejde, der er udført i de seneste år på områder som resultatbaseret budgettering, de etiske rammer med de mange tilhørende regler og procedurer, øgede kommunikationsaktiviteter og det stigende antal foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden; glæder sig over det store antal interinstitutionelle service- og samarbejdsaftaler; understreger betydningen af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem EU-institutioner og organer; foreslår, at der udarbejdes en analyse af muligheden for formaliserede netværksaktiviteter på forskellige områder med henblik på at dele bedste praksis og udvikle fælles løsninger.

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/629 af 17. april 2019 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 14).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).


Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
PDF 141kWORD 57k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (2019/2062(DEC))
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0057/2019)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0028/2020),

1.  meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Ombudsmand, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (2019/2062(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0028/2020),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning om Den Europæiske Ombudsmand ("Ombudsmanden") for regnskabsåret 2018 ikke konstaterede nogen væsentlige svagheder med hensyn til de reviderede emner menneskelige ressourcer og udbud;

2.  bemærker Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter for Ombudsmanden for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer var effektive;

3.  beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 10 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, uanset at udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko;

4.  noterer sig, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme for alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for udgifter afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at de administrative udgifter udgør en lav risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 10 %;

5.  glæder sig over, at Ombudsmanden respekterer den bedste praksis med at fastsætte en frist for indgivelse af den årlige aktivitetsrapport den 31. marts i året efter regnskabsåret; glæder sig derfor over, at Ombudsmanden vedtog sin årlige aktivitetsrapport inden den 28. marts, hvilket giver dechargemyndigheden tid til at gå yderligere i dybden med rapporten og til bedre at gennemføre dechargeproceduren;

6.  fremhæver, at Ombudsmandens budget udelukkende er administrativt og i 2018 beløb sig til 10 837 545 EUR (i forhold til 10 905 441 EUR i 2017), hvilket er en nedgang på 67 896 EUR (0,62 %); glæder sig over Ombudsmandens generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning i 2018-budgetperioden; bemærker, at der blev indgået forpligtelser for 95,33 % af de samlede bevillinger (i forhold til 93,91 % i 2017) og betalinger for 91,33 % (i forhold til 86,20 % i 2017);

7.  noterer sig forbedringerne i forbindelse med de bevillinger, der blev fremført fra 2018 til 2019, som beløb sig til 433 865,17 EUR (4 % af 2018-budgettet), i forhold til 841 340,68 EUR (7,71 % af 2017-budgettet) fra 2017 til 2018;

8.  bemærker imidlertid, at der var uudnyttede bevillinger på flere budgetposter, såsom eksterne møder (budgetpost B3-030), hvor 13 514,61 EUR ud af 45 000 EUR var uudnyttet, publikationer (budgetpost B3-210), hvor 47 530,48 EUR ud af 161 100 EUR var uudnyttet, osv.; minder om behovet for tiltag til at minimere overvurderinger af budgettet;

9.  noterer sig Ombudsmandens begrænsede ressourcer til at håndtere en stadig stigende arbejdsmængde; støtter Ombudsmandens anmodning om at tilpasse stillingsfortegnelsen til de faktiske behov og til arbejdsmængden ved at identificere funktioner af permanent karakter, som bør udføres af fastansat personale; noterer sig, at stillingsfortegnelsen omfattede 82 stillinger i 2018 (i forhold til 77 stillinger i 2013); anmoder Ombudsmanden om at rapportere tilbage om potentielle effektivitetsgevinster, der alene skyldes reorganisering og omfordeling af opgaver;

10.  tilskynder Ombudsmandens kontor til at samarbejde med andre EU-institutioner med henblik på at begrænse udgifterne; bemærker, at Ombudsmanden for så vidt angår oversættelse ikke har interne oversættere og derfor er afhængig af Parlamentet og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer; noterer sig imidlertid, at udgifterne til oversættelse steg i 2018, idet Ombudsmanden brugte 343 771 EUR på oversættelse (i forhold til 262 631 EUR i 2017);

11.  glæder sig over den eksemplariske balance mellem kønnene i ledende stillinger med fire kvinder og fire mænd; bemærker dog, at 65 % af al personale er kvinder, mens kun 35 % er mænd; tilskynder til, at der skabes et mere kønsafbalanceret arbejdsmiljø på Ombudsmandens kontor;

12.  bemærker med hensyn til den geografiske balance i ledende stillinger, at Ombudsmanden havde seks forskellige nationaliteter (tysk, græsk, irsk, italiensk, polsk og svensk) repræsenteret i 2018 i forhold til otte i 2013 (østrigsk, tysk, dansk, græsk, irsk, polsk, portugisisk og britisk); tager med i betragtning, at det samlede antal ledere blev reduceret fra elleve til otte mellem 2013 og 2018; opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte sine bestræbelser på at opnå geografisk balance, dog under hensyntagen til den beskedne størrelse af Ombudsmandens kontor og dets særlige kerneaktiviteter;

13.  glæder sig over Ombudsmandens anstrengelser i forhold til den nye ligestillingspolitik, men beklager forskellen mellem de gennemsnitlige uddannelsesdage pr. køn: 6,8 dage for mænd i forhold til 5,9 dage for kvinder;

14.  anerkender den igangværende gennemførelse af 2017-rammen for politikken for menneskelige ressourcer, idet der er vedtaget nye regler for ansættelse af midlertidigt ansatte, en afgørelse om deltidsarbejde og godskrevne timer samt en diskriminationsbekæmpelses- og ligebehandlingspolitik; bemærker de yderligere initiativer til forbedring af ansættelsesprocedurerne og foranstaltninger såsom studiebesøg for personale og personaleudvekslingsprogrammer;

15.  opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte arbejdet med at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, livslang vejledning og karriereudvikling, balance mellem kønnene, ikkeforskelsbehandling, telearbejde, geografisk balance og rekruttering for dets medarbejdere samt integration af personer med handicap i medarbejderstaben;

16.  noterer sig med interesse, at Ombudsmanden i forbindelse med sine interne aktiviteter opfordrede Det Europæiske Handicapforum til at formidle Ombudsmandens tilbud om praktikophold via sine kanaler for at tilskynde personer med handicap til at ansøge; bemærker, at ansøgningsskemaet blev revideret med henblik på at medtage et spørgsmål om behovet for rimelig tilpasning under udvælgelsesprocedurerne;

17.  glæder sig over, at der inden for rammerne af Ombudsmandens standarder for intern kontrol blev truffet foranstaltninger til gennemførelse af afgørelsen om bekæmpelse af chikane, herunder udpegelse af etiske rådgivere (én i Bruxelles og én i Strasbourg) og medlemmer af forligsudvalget; noterer sig, at alle medarbejdere i september 2018 deltog i et obligatorisk uddannelseskursus i etisk adfærd (herunder forebyggelse af chikane), og at der i november 2018 blev afholdt et særligt arrangement for kontorchefer;

18.  glæder sig over gennemførelsen af vejledningen om etik og god opførsel for Ombudsmandens personale, som blev vedtaget i 2017, som kræver, at nye medarbejdere udfylder en interesseerklæring, og som giver medarbejdere, der forlader kontoret, oplysninger om deres forpligtelser;

19.  beklager, at Ombudsmandens opfølgning på dechargebeslutningen for 2017 kun anerkender Parlamentets bemærkninger til de fleste af de nævnte punkter uden at give yderligere præciseringer; understreger, at opfølgningsrapporten er af største vigtighed for Parlamentets Budgetkontroludvalg, og opfordrer Ombudsmanden til i den næste opfølgningsrapport at indføje de nødvendige svar og forklaringer vedrørende de punkter, der tages op;

20.  bemærker, at Ombudsmandens centrale præstationsindikator for overordnet efterlevelse med det ambitiøse mål på 90 % ikke kunne nås i 2018; bemærker, at den opnåede rate var 81 % (i forhold til 85 % i 2017), mens efterlevelsesgraden for undersøgelser i sager af offentlig interesse var 85 % (i forhold til 79 % i 2017); anerkender, at sidstnævnte rate er betydelig, eftersom resultatet af efterlevelsen sandsynligvis vil komme et større antal mennesker til gavn;

21.  støtter Ombudsmandens intention om at samarbejde endnu tættere med Parlamentet for at sikre, at det bliver gjort opmærksom på manglende efterlevelse, navnlig for så vidt angår tilfælde af fejl eller forsømmelser, der er konstateret i forbindelse med undersøgelser eller institutioners negative svar på Ombudsmandens henstillinger; mener, at sådanne oplysninger, der afgives i et sammenfattet og organiseret format, vil være yderst værdifulde for Parlamentets Budgetkontroludvalg; noterer sig imidlertid Ombudsmandens bekræftelse af, at den generelle tendens er, at institutionerne indgår i en konstruktiv dialog med Ombudsmanden;

22.  fremhæver, at resultaterne for alle tre komponenter i central resultatindikator nr. 7 (effektivitet: samlet indikator for håndtering af klager og undersøgelser) er på eller over målet; bemærker, at andelen af undersøgelser, der blev afsluttet inden for henholdsvis seks og atten måneder er hhv. 57 % og 88 % (for hvilke målene var henholdsvis 50 % og 80 %), og at den tredje komponent – andelen af afgørelser om, hvorvidt en sag er antagelig, som træffes inden for en måned – er steget betydeligt, fra 69 % i 2016 til 86 % i 2017, og at den nåede målet på 90 % i 2018;

23.  bemærker, at den gennemsnitlige behandlingstid for alle kategorier af klager steg til 79 dage i 2018 (i forhold til 64 dage i 2017), mens den gennemsnitlige behandlingstid for undersøgelser faldt til 255 dage i 2018 (i forhold til 266 dage i 2017 og 369 i 2013); bemærker imidlertid stigningen på 53 % i antallet af undersøgelser på grundlag af klager, der blev afsluttet (hvilket forklarer stigningen i den gennemsnitlige behandlingstid for alle kategorier af klager);

24.  bemærker, at antallet af klager inden for mandatet (880 i forhold til 751 i 2017) er fortsat med at stige betydeligt i 2018 (+17 %) efter en stigning på 5,5 % i 2017; bemærker, at antallet af undersøgelser, der blev indledt på grundlag af klager, var 482 i forhold til 433 i 2017 (+11 %), og at antallet af afsluttede undersøgelser på grundlag af klager var 534 i forhold til 348 i 2017 (+53 %); bemærker, at stigningen i antallet af undersøgelser, der blev indledt og afsluttet, til dels afspejler en omklassificering af en række sager, der tidligere ville være blevet klassificeret som sager uden grundlag for undersøgelse, men nu afsluttes som undersøgelser, hvor der ikke blev konstateret fejl eller forsømmelser;

25.  noterer sig resultaterne af de undersøgelser, der blev afsluttet af Ombudsmanden i 2018, såsom a) "ingen fejl og forsømmelser" i 254 sager (46,6 %), b) "afsluttet af institutionen, forslag accepteret, løsninger opnået" i 221 sager (40,6 %), c) "ingen yderligere undersøgelser påkrævet " i 56 sager (10,3 %), d) "fejl eller forsømmelser" i 29 sager (5,3 %) og e) "andet" i 10 sager (1,8 %); anerkender, at Ombudsmandens grundlæggende opgave er at sikre, at Unionens forvaltning tjener offentlighedens interesse, og at hjælpe alle dem, der kommer ud for problemer med EU-institutionerne;

26.  bemærker, at der på Ombudsmandens websted siden 2013 er blevet offentliggjort detaljerede oplysninger om Ombudsmandens tjenesterejser, herunder omkostninger, formål og varighed; bemærker, at udgifterne til tjenesterejser beløb sig til 27 206,79 i 2018 EUR (i forhold til 30 592 EUR i 2017); gentager, at der af hensyn til gennemsigtigheden bør medtages en liste over situationen med hensyn til årets tjenesterejser i den årlige aktivitetsrapport;

27.  anerkender initiativet " Prisen for god forvaltning", som hjælper med til formelt at anerkende godt arbejde og fremmer udveksling af bedste praksis på tværs af institutionerne og tjener som inspiration til fremtidige projekter; glæder sig over samarbejdet med det europæiske netværk af ombudsmænd, andre medlemsstatsorganer og internationale netværk og organisationer om at indkredse og fremme de højeste standarder;

28.  glæder sig over de foranstaltninger, som Ombudsmanden har truffet for at forbedre cybersikkerheden og databeskyttelsen,såsom gennem uddannelseskurser inden for informations- og kommunikationsteknologi, udvikling af procedurer for håndtering af brud på datasikkerheden, afholdelse af rettidig høring af den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at sikre privatlivets fred med hensyn til projektudformning; anmoder Ombudsmanden om at aflægge yderligere rapport om igangværende gennemførelse af foranstaltninger, herunder om oprettelse af en model for konsekvensanalyser af privatlivets fred og et centralt register over behandlingsaktiviteter;

29.  anerkender den merværdi, som gratis og offentligt tilgængeligt (open source) software kan tilføre Ombudsmanden; understreger især deres rolle med hensyn til at øge gennemsigtigheden og undgå konsekvenserne af leverandørfastlåsning; anerkender endvidere deres potentiale med hensyn til forbedring af sikkerheden, eftersom de gør det muligt at identificere og løse eventuelle svagheder; anbefaler på det kraftigste til at gøre enhver form for software, der er udviklet til institutionen, offentligt tilgængeligt i henhold til gratis og offentligt tilgængelige softwarelicenser;

30.  understreger betydningen af at gøre unionsborgerne opmærksomme på muligheden for at henvende sig til Ombudsmanden i tilfælde af fejl eller forsømmelser; noterer sig Ombudsmandens kontors løbende bestræbelser på at øge sin synlighed ved hjælp af redskaber såsom det nye websted, der blev lanceret i 2018, og som omfatter en revideret brugergrænseflade for potentielle klager og en brugervenlig søgefunktion; bemærker den nye video, der fremhæver emner som f.eks. adgang til information, problemer med EU-finansiering og gennemsigtighed i lobbyvirksomhed; bemærker, at platforme såsom Ombudsmandens Twitter-konto havde en stigning på 17 % i antallet af følgere, LinkedIn-kontoen steg med 13 %, og at Instagram havde en betydelig stigning på 61 % i antallet af følgere; tilskynder yderligere til brug af gratis, offentligt tilgængelige og selvhostede sociale netværksplatforme under særlig hensyntagen til beskyttelsen af brugernes personoplysninger;

31.  tilskynder Ombudsmanden til at gøre fremskridt med hensyn til en sammenhængende politik for digitalisering af dens tjenester;

32.  glæder sig over udarbejdelsen af retningslinjer for sociale medier i samarbejde med andre EU-institutioner og udvekslingen af bedste praksis for at imødegå de udfordringer, som Unionens institutioner står over for i forbindelse med den stigende brug af og eksponering for sociale medier;

33.  opfordrer Ombudsmandens kontor til at fortsætte sine bestræbelser på at mindske sit miljøaftryk, såsom fremme af digitalisering med henblik på at begrænse brugen af papir, begrænse personalets tjenesterejser ved at fremme brugen af videokonferencefaciliteter og fremme brugen af kollektiv transport; anmoder om flere oplysninger om gennemførelsen af sådanne aktiviteter i dechargeproceduren for 2019;

34.  understreger Parlamentets gentagne anmodninger om, at Ombudsmandens statut revideres under hensyntagen til de nye realiteter og udfordringer; bemærker, at den seneste revision blev gennemført i 2008, og at Parlamentet endeligt vedtog en beslutning om et udkast til Parlamentets forordning om statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut); bemærker, at det tilkommer Ombudsmanden at vedtage gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning; anmoder Ombudsmandens kontor om i sin næste årlige aktivitetsrapport at melde tilbage vedrørende disse spørgsmål;

35.  glæder sig over, at Ombudsmanden gennemførte en undersøgelse vedrørende håndteringen af "svingdørssituationer" og undersøgte, hvordan 15 EU-institutioner og ‑organer (herunder Parlamentet, Rådet og Revisionsretten) offentliggør oplysninger, når deres højtstående medarbejdere anmoder om tilladelse til at påbegynde ekstern beskæftigelse (herunder en undersøgelse af, hvor ofte sådanne oplysninger offentliggøres, samt omfanget og indholdet af oplysningerne); bemærker, at Ombudsmanden fandt en høj grad af bevidsthed om betydningen af solide gennemførelsesregler på dette område, men at der dog alligevel er blevet fremsat nogle forslag til forbedringer; glæder sig over, at Ombudsmanden agter at foretage en opfølgende undersøgelse i 2020;

36.  lykønsker Ombudsmanden med den nye interne hasteprocedure for behandling af klager vedrørende aktindsigt; bemærker, at afgørelser om klager under det nye system træffes tre gange hurtigere end under standardproceduren; anmoder Ombudsmanden om at dele resultatet af sin evaluering af effektiviteten af denne nye procedure med andre EU-institutioner og -organer;

37.  glæder sig over Ombudsmandens samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig om sager, der er indbragt for begge organer; bemærker den direkte kontaktkanal med henblik på at undgå dobbeltundersøgelser, som for første gang bar frugt i 2018;

38.  fremhæver alt det arbejde, der er udført i de seneste år på områder som resultatbaseret budgettering, etiske rammer med alle de tilhørende regler og procedurer, øgede kommunikationsaktiviteter og det stigende antal foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden; glæder sig over det store antal interinstitutionelle service- og samarbejdsaftaler; understreger betydningen af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem EU-institutioner og -organer; foreslår, at muligheden for formaliserede netværksaktiviteter på forskellige områder analyseres med henblik på at dele bedste praksis og udvikle fælles løsninger.

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
PDF 142kWORD 53k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2019/2063(DEC))
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0058/2019)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0029/2020),

1.  meddeler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2019/2063(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0029/2020),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning om årsregnskabet for 2018 for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ("EDPS") ikke har konstateret nogen alvorlige svagheder med hensyn til de reviderede emner menneskelige ressourcer og udbud;

2.  noterer sig, at Revisionsretten ifølge EDPS' årlige aktivitetsrapport undersøgte en transaktion fra regnskabsåret 2018, og at denne undersøgelse ikke gav anledning til nogen bemærkninger;

3.  glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter for EDPS for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer var effektive; noterer sig Revisionsretten anmodning om genindførelse af den efterfølgende kontrol, hvilket nu igen er på plads;

4.  beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 10 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, uanset at udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko;

5.  noterer sig, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme for alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for udgifter afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at administrationsudgifterne udgør en lav risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 10 %;

6.  minder om, at EDPS ikke er et decentraliseret EU-agentur, og er af den opfattelse, at til trods for dens budget udgør en meget lille andel af Unionens budget, bør Revisionsretten ikke desto mindre behørigt gennemgå lovligheden og regelmæssigheden af EDPS' transaktioner, da gennemsigtighed er afgørende for alle EU-organers fyldestgørende funktion; noterer sig, at EDPS hverken er omfattet af Revisionsrettens beretning om gennemførelsen af Unionens budget for 2018 eller af dens beretning for 2018 om EU-agenturer og andre organer; understreger imidlertid, at oplysninger om resultaterne af Revisionsrettens eksterne uafhængige revisioner bør være offentligt tilgængelige for alle EU-organer; opfordrer derfor Revisionsretten til at genoverveje sin holdning og begynde at offentliggøre revisionsrapporter, der omfatter EDPS fra og med det kommende år; anmoder derfor om, at Revisionsretten offentliggør separate årlige aktivitetsrapporter om årsregnskaberne for dette vigtige EU-organ, som har til formål at sikre, at EU-institutioner og -organer fuldt ud respekterer retten til privatlivets fred og databeskyttelse;

7.  glæder sig over EDPS' generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning; bemærker, at EDPS foretog en klar sondring mellem såkaldte nuværende eller nye aktiviteter; bemærker en stigning på 1,54 % for de nuværende aktiviteter i overensstemmelse med dens sparepolitik, der for de fleste budgetposter medførte en fastfrysning ved en stigning på 0 %; bemærker imidlertid stigningen for de nye aktiviteter, hovedsagelig som følge af oprettelsen af en ny EU-enhed kaldet Det Europæiske Databeskyttelsesråd og dets dermed forbundne aktiviteter (hvilken enhed indledte sin virksomhed den 25. maj 2018);

8.  bemærker, at EDPS i 2018 havde et samlet budget på 14 449 068 EUR (i forhold til 11 324 735 EUR i 2017), hvilket svarer til en stigning på 27,59 % i forhold til 2017-budgettet (en forhøjelse af budgettet på 21,93 % fra 2016 til 2017); glæder sig over, at der blev indgået forpligtelser for 93,7 % af alle bevillinger ved udgangen af 2018 i forhold til 89 % i 2017; bemærker med bekymring, at budgetgennemførelsen med hensyn til betalingsbevillinger svarer til 75,2 % (i forhold til 77 % i 2017) af alle bevillinger;

9.  minder om nødvendigheden af budgetoverslag for at sikre effektive budgetresultater i de kommende år; anerkender eksistensen af forhold, som har en afgørende indvirkning, såsom EDPS' lønbudget med en andel på mere end 53 %, hvorved selv en moderat personaleudskiftning har en betydelig indvirkning på den samlede budgetgennemførelsesgrad; anerkender, at budgetoverslagene med hensyn til det nyligt oprettede Europæiske Databeskyttelsesråd, først vil blive nøjagtige efter et par års virksomhed;

10.  noterer sig med interesse, at EDPS lancerede en ny åben udvælgelsesprøve for at oprette en pulje af højt kvalificerede databeskyttelseseksperter for at opfylde sine fremtidige rekrutteringsbehov; anerkender i forbindelse med planlægningen af ansættelse af personale, at EDPS anmodede om en moderat stigning på seks ansatte i forbindelse med forberedelsen af oprettelsen af Det Europæiske Databeskyttelsesråd;

11.  anerkender, at 2018 var afgørende for EDPS som følge af vedtagelsen af forordning (EU) 2016/679(7) og direktiv (EU) 2016/680(8) i 2016 i forbindelse med moderniseringen af databeskyttelsesreglerne; bemærker, at de nye opgaver og ansvarsområder i kraft af forordning (EU) 2016/679 vil kræve yderligere ressourcer i fremtiden; noterer sig, at EDPS havde 97 ansatte i 2018 (sammenlignet med 55 i 2013); anmoder dog EDPS om at analysere situationen med hensyn til potentielle effektivitetsgevinster, der udelukkende opstår i forbindelse med reorganisering og omfordeling af opgaver;

12.  bemærker, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der består af 28 medlemsstaters databeskyttelsesmyndigheder og EDPS, blev oprettet som følge af denne nye lovgivning for at sikre en konsekvent gennemførelse af forordning (EU) 2016/679 i hele Unionen; bemærker, at en betydelig del af EDPS tid og indsats i begyndelsen af 2018 gik med at støtte Det Europæiske Databeskyttelsesråds sekretariat og selv deltage fuldt ud som medlem af rådet;

13.  bemærker, at efter de nye regler om behandling af personoplysninger skal EU-institutionerne og -organerne også sikre, at de overholder disse regler, herunder for så vidt angår forvaltningen og styringen af deres IT-infrastrukturer og -systemer; anerkender, at EDPS udvidede sit katalog med specifikke retningslinjer og indledte et program for at kontrollere, at reglerne overholdes af EU-organer;

14.  bemærker, at der er behov for større gennemsigtighed og samarbejde mellem de europæiske databeskyttelsesmyndigheder; understreger betydningen af samarbejdet mellem EDPS og de nationale databeskyttelsesmyndigheder i medlemsstaterne for at sikre et effektivt tilsyn og samarbejde om forberedelsen af den nye retlige ramme; opfordrer EDPS til at informere Parlamentets Budgetkontroludvalg om de opnåede resultater;

15.  anerkender, at EDPS årligt offentliggør data om sit interinstitutionelle samarbejde gennem serviceleveranceaftaler med hensyn til lægebehandling, oversættelse/tolkning, catering og uddannelse og for så vidt angår administrative aftaler for byggeri, logistik, sikkerhedstjenester og IT osv.; glæder sig over indgåelsen af et aftalememorandum mellem EDPS og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (primært vedrørende IT), som gør det muligt for det nye EU-organ at drage fordel af alt det arbejde, der er udført af EDPS i de seneste år;

16.  glæder sig over EDPS' hensigt (i forbindelse med moderniseringen af dens udbudsprocedurer) om at installere en elektronisk arbejdsgang for at etablere en papirløs måde at arbejde på; understreger betydningen af det interinstitutionelle samarbejde mellem EDPS og Kommissionen om udbud, økonomisk forvaltning og menneskelige ressourcer; glæder sig over serviceleveranceaftalen med Kommissionens Generaldirektorat for Budget og Generaldirektorat for Informationsteknologi om IT-værktøjerne "ABAC" og "Sysper II", som der blev anmodet om i den seneste dechargeberetning; tilskynder EDPS til at gøre fremskridt med hensyn til en sammenhængende politik for digitalisering af dens tjenester;

17.  noterer sig, at den første handlingsplan for den etiske rådgiver blev gennemført fuldt ud, og at den anden rapport indeholder flere foranstaltninger, såsom revision af adfærdskodekser for tilsynsførende og personale, en revideret afgørelse om eksterne aktiviteter og eventuel tiltrædelse af det nye åbenhedsregister for EU-institutioner osv.; opfordrer EDPS til at gennemføre sådanne ønskede foranstaltninger så hurtigt som muligt; glæder sig over bevidstgørelsesmøderne i overensstemmelse med de etiske rammer; anmoder om, at der i den næste årlige aktivitetsrapport fremlægges detaljerede oplysninger om de resultater, der er opnået fra de etiske rammer;

18.  glæder sig over, at de interne regler om whistleblowing, der blev vedtaget i 2016, vil blive ajourført med henblik på at styrke beskyttelsen af whistleblowere og påståede lovovertrædere; bemærker, at der findes nogle beskyttelsesforanstaltninger, såsom en risikovurdering og en adgang begrænset på grundlag af et strengt nødvendigt grundlag for de berørte sager; opfordrer EDPS til at anmode sin etiske rådgiver rette særlig opmærksomhed mod dette spørgsmål på det næste bevidstgørelsesmøde, der tilrettelægges for alle medarbejdere; bemærker med tilfredshed, at EDPS hidtil ikke har haft nogen tilfælde af whistleblowing;

19.  gentager betydningen af databeskyttelse i forbindelse med cybersikkerhed; glæder sig over EDPS' bestræbelser på at vejlede EU-institutionerne om, hvordan personoplysninger beskyttes, når der gennemføres cybersikkerhedsforanstaltninger, om, hvordan omfattende informationssikkerhedsstyringssystemer kan tjene som grundlag for at opfylde både databeskyttelses- og cybersikkerhedsforpligtelser og om, hvordan databeskyttelses- og informationsforpligtelser kan foretages i forbindelse med brud på persondatasikkerheden; bemærker, at skandalen om Cambridge Analyticas misbrug af Facebook-data og den voksende dokumentation for ulovlig indblanding i valg kræver en reaktion fra EDPS; understreger, at EDPS skal bekæmpe potentielt misbrug af digitale data;

20.  anerkender den merværdi, som gratis og offentligt tilgængelig (open source) software kan tilføre EDPS; understreger især deres rolle med hensyn til at øge gennemsigtigheden og undgå konsekvenser af leverandørfastlåsning; anerkender endvidere deres potentiale med hensyn til forbedring af sikkerheden, eftersom de gør det muligt at identificere og løse eventuelle svagheder; anbefaler på det kraftigste at gøre enhver form for software, der er udviklet til institutionen, offentligt tilgængeligt med gratis og offentligt tilgængelige softwarelicenser;

21.  glæder sig over, at beslutningen om bekæmpelse af chikane er blevet gjort tilgængelig for hele personalet via EDPS' intranet; bemærker med tilfredshed, at EDPS i øjeblikket arbejder på at revidere afgørelsen om bekæmpelse af chikane samt på et mandat til at udpege flere fortrolige rådgivere; bemærker, at 69 % af kollegerne i 2018-personaleundersøgelsen bekræftede, at de var bekendt med den nuværende politik vedrørende psykisk og seksuel chikane; glæder sig over, at der blev uddannet én fortrolig rådgiver i 2018;

22.  glæder sig over, at de tilsynsførendes CV'er og interesseerklæringer findes på EDPS' websted; noterer sig, at disse erklæringer nødvendigvis udfyldes af de pågældende personer selv, og at hverken EDPS eller dens etiske rådgiver har undersøgelsesbeføjelser til at sikre rigtigheden og fuldstændigheden af de indberettede data; opfordrer EDPS til at evaluere, hvordan systemet kan forbedres sammen med andre EU-institutioner og -organer;

23.  opfordrer EDPS til at sikre offentliggørelse og regelmæssig opdatering på sit websted af alle dens retningslinjer og procedurer for de etiske rammer; opfordrer EDPS til at fortsætte sine bestræbelser på at forbedre de oplysninger, der er tilgængelige online, for så vidt angår gennemsigtighed og offentlig kontrol;

24.  beklager, at der i den årlige aktivitetsrapport ikke var mere detaljerede oplysninger om konkrete foranstaltninger til, hvordan trivslen på arbejdspladsen kan forbedres; glæder sig imidlertid over, at beslutninger og politikker er blevet vedtaget og/eller gennemført i 2018, såsom en rapport om personaleundersøgelser, en revideret afgørelse om telearbejde og en revideret afgørelse om mentorordninger; anmoder EDPS om at give mere detaljerede oplysninger i den næste årlige aktivitetsrapport;

25.  glæder sig over EDPS' initiativ i 2018 til i fremtiden kun at tilbyde lønnede praktikophold gennem programmet "Blue Book trainee"; bemærker, at denne ændring i EDPS' ansættelsesprocedurer blev foretaget på grundlag af en henstilling fra Ombudsmanden om at tilpasse kriterierne for deltagelse i forbindelse med lønnede praktikophold; gentager, at det er nødvendigt at sikre, at en passende godtgørelse betales til alle EU-institutionernes praktikanter for at undgå en forstærket forskelsbehandling i økonomisk henseende;

26.  noterer sig med interesse, at der er 20 EU-nationaliteter blandt EDPS' ansatte (sammenlignet med 17 forskellige EU-nationaliteter i 2017); noterer sig med hensyn til kønsbalancen, at 40 % var mænd (sammenlignet med 32 % i 2017) og 60 % kvinder i EDPS; anerkender EDPS' fortsatte bestræbelser på at opnå balance under hensyntagen til EDPS' beskedne størrelse og særlige kerneaktiviteter;

27.  noterer sig med interesse, at EDPS fik tildelt fire ekstra kontorer i MTS-bygningen, der i øjeblikket deles med Den Europæiske Ombudsmand; bemærker, at EDPS' personale, herunder Det Europæiske Databeskyttelsesråds sekretariat, forventes at vokse yderligere i 2020, og at der derfor er behov for en større udvidelse af hele bygningen; støtter EDPS i forbindelse med denne anmodning og opfordrer den til at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om alle relaterede skridt og resultater;

28.  glæder sig over de målrettede initiativer, som EDPS har taget for at reducere institutionens miljøaftryk; opfordrer EDPS til at udarbejde en konkret handlingsplan for at reducere dens miljøaftryk;

29.  glæder sig over, at betydningen af EDPS' kommunikationsaktiviteter er steget betydeligt i de seneste år; anerkender bestræbelserne på at forbedre virkningen af dens tilstedeværelse online; noterer sig afholdelsen af to vigtige kommunikationskampagner, nemlig den internationale konference i 2018 med fokus på debat af etiske spørgsmål (og dermed nå ud til det størst mulige publikum med hensyn til debatten om digital etik), og i december 2018 dens kommunikationskampagne om den nye databeskyttelsesforordning for EU-institutioner;

30.  minder om, at EDPS bruger en række centrale resultatindikatorer til at hjælpe med at overvåge sit arbejde og udnyttelsen af sine ressourcer; bemærker med tilfredshed, at EDPS i 2018 opfyldte eller oversteg de mål, der var fastsat i de fleste af de centrale resultatindikatorer (f.eks. med hensyn til den centrale resultatindikator 4 om aktørernes interesse med et mål om 10 høringer, hvor man nåede op på 13 høringer); bemærker, at gennemførelsen af de relevante strategiske mål er godt på vej, og at der ikke er behov for korrigerende foranstaltninger; opfordrer EDPS til at fortsætte arbejdet i denne retning;

31.  glæder sig over, at EDPS følger næsten alle de 16 interne kontrolstandarder, som overvåges regelmæssigt for at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv opfyldelse af målene; bemærker, at den interne revisionstjeneste gennemførte en opfølgende revision af de udestående anbefalinger i en revision af de interne kontrolstandarder og konkluderede, at den interne kontrol var tilfredsstillende og effektiv;

32.  bemærker, at den interne revisionstjeneste gennemførte en undersøgelse, der fokuserede på tre hovedområder (EDPS' styring i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråd, rammerne for tilvejebringelse af menneskelige ressourcer, budget og finansiel forvaltning, og logistisk støtte til Det Europæiske Databeskyttelsesråd og EDPS' støtteteam), som var genstand for nøje kontrol; bemærker, at den interne revisionstjeneste har udarbejdet en endelig beretning, hvori alle anbefalinger kun blev anset for at være spørgsmål til overvejelse, og som ikke vil være genstand for nogen opfølgning fra den interne revisionstjeneste;

33.  noterer sig, at udgifterne til oversættelse beløber sig til 337 057,35 EUR for EDPS og 516 461,90 EUR for Det Europæiske Databeskyttelsesråds aktiviteter; bemærker, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd nyder godt af en kvote af gratis oversættelser, der udføres af Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse; bemærker, at behovet for hyppige oversættelser til alle Unionens officielle sprog kombineret med institutionens meget beskedne størrelse gør det umuligt at internalisere oversættelse ud fra et cost-benefit-synspunkt;

34.  noterer sig, at personalets tjenesterejser indkodes i det integrerede tjenesterejsesystem, og at der uploades en missionsrapport som dokumentation i udgiftsopgørelsen; glæder sig over oplysningerne i den årlige aktivitetsrapport som anmodet om i den foregående dechargebetænkning, som ikke viser nogen væsentlige forskelle med hensyn til tjenesterejsers antal og omkostninger i de sidste fire år;

35.  glæder sig over, at EDPS respekterer bedste praksis med at fastsætte en frist for indgivelse af den årlige aktivitetsrapport den 31. marts i året efter regnskabsåret; glæder sig derfor over, at EDPS vedtog sin årlige aktivitetsrapport inden den 26. marts 2019 for at give dechargemyndigheden mere tid til at gå i dybden med rapporten og til bedre at gennemføre dechargeproceduren;

36.  fremhæver alt det arbejde, der er udført i de seneste år på områder som resultatbaseret budgettering, etiske rammer med alle de tilhørende regler og procedurer, øgede kommunikationsaktiviteter og det stigende antal foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden; glæder sig over det store antal interinstitutionelle service- og samarbejdsaftaler; understreger betydningen af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem EU-institutioner og -organer; foreslår, at muligheden for formaliserede netværksaktiviteter på forskellige områder analyseres med henblik på at dele bedste praksis og udvikle fælles løsninger;

37.  understreger, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union vil få en betydelig indvirkning på EDPS' planlagte arbejde; fremhæver betydningen af hurtig forhandling af en dataaftale med Det Forenede Kongerige.

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).


Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
PDF 149kWORD 58k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten (2019/2059(DEC))
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0054/2019)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0031/2020),

1.  meddeler Revisionsrettens generalsekretær decharge for gennemførelsen af Revisionsrettens budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten (2019/2059(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V – Revisionsretten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0031/2020),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig, at Revisionsrettens årsregnskab revideres af et eksternt firma, PricewaterhouseCoopers Sàrl, således, at der anvendes de samme principper om gennemsigtighed og ansvarlighed, som Revisionsretten selv anvender for de enheder, den reviderer; bemærker med tilfredshed, at den eksterne revisors beretning angiver, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Revisionsrettens finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultaterne af dens transaktioner, pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår;

2.  understreger, at Revisionsrettens endelige bevillinger i 2018 beløb sig til i alt 146 469 000 EUR (sammenlignet med 141 240 000 EUR i 2017), hvilket svarer til en samlet stigning på 3,70 % i forhold til 2017 (stigningen i prisniveauet anslås til 1,9 % for Luxembourg); bemærker, at der var indgået forpligtelser for 96,21 % af alle bevillinger ved udgangen af 2018 (sammenlignet med 97,73 % i 2017 og 99 % i 2016), og at der var afholdt betalinger for 94,73 % af alle bevillinger i 2018 (sammenlignet med 94,27 % i 2017 og 93,29 % i 2016);

3.  fremhæver, at Revisionsrettens budget er rent administrativt og vedrører udgifter i forbindelse med personer, der arbejder i institutionen (afsnit 1), bygninger, inventar, udstyr og diverse driftsudgifter (afsnit 2); er bekymret over de vedvarende budgetovervurderinger for afsnit 2 med en forpligtelsesgrad på 59,13 % (sammenlignet med 57,13 % i 2017) og en betalingsgrad på 55,11 % (sammenlignet med 55,75 % i 2017);

4.  noterer sig, at de forpligtelser, der blev fremført til 2019, beløb sig til 6 068 597 EUR eller 4,1 % af budgettet for 2018 (sammenlignet med 7 908 250 EUR fremført til 2018 eller 5,5 % af budgettet for 2017), bemærker, at den vigtigste post, der bidrog til fremførslen, var 4 310 280 EUR, der blev fremført under kapitel 21 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse) vedrørende IT-projekter, som stadig var i gang ved udgangen af 2018;

5.  beklager, som en generel observation, at kapitel 10 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning for 2018 har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, selv om udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko; anmoder om, at revisionsarbejdet vedrørende kapitel 10 udvides med henblik på en gennemgang af svaghederne i de enkelte institutioners administrative udgifter;

6.  glæder sig over det forhold, at Revisionsretten generelt har opretholdt budgetdisciplin forsvarligt i de senere år med henblik på at holde de administrative omkostninger stabile, uden at det har påvirket dens hovedaktivitet; bemærker, at der ikke er anmodet om yderligere stillinger for 2018, og at Revisionsrettens stillingsfortegnelse derfor (ligesom i 2017) omfatter i alt 853 godkendte stillinger;

7.  glæder sig over Revisionsrettens bestræbelser på at offentliggøre sin årlige aktivitetsrapport senest den 5. maj det følgende år og at vedtage det endelige årsregnskab inden den 31. maj; er enig i, at Revisionsretten skal gives tilstrækkelig tid til at udføre sit revisionsarbejde (som det blev anført i Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af Unionens budget); foreslår imidlertid, at Revisionsretten drøfter dette forhold nærmere sammen med Parlamentets Budgetkontroludvalg og med andre relevante aktører med henblik på bedre at kunne vurdere tidsrammen for dechargeproceduren;

8.  glæder sig over tabellen i den årlige aktivitetsrapport, der viser de forskellige serviceleveranceaftaler, der er indgået med Kommissionen og andre institutioner om personalerelaterede forhold, oversættelse og infrastruktur og angiver deres budgetmæssige konsekvenser; bemærker med bekymring, at serviceaftalen vedrørende lønkontorudgifter i relation til forvaltning af Revisionsrettens personalemapper og forvaltning af tjenesterejser blev forhøjet til 325 000 EUR i 2018 (sammenlignet med 180 000 EUR i 2017) på grund af en ny kontrakt; gentager betydningen af det interinstitutionelle samarbejde;

9.  glæder sig over Revisionsrettens bestræbelser på at opnå den mest omkostningseffektive anvendelse af sine tjenestekøretøjer; bemærker, at Revisionsretten som led i et samarbejde med Domstolen undertegnede en interinstitutionel 4-årig aftale om leasing af disse køretøjer, hvilket resulterede i bedre priser på leasing og indførelse af miljøkriterier;

10.  noterer sig, at Revisionsretten har besluttet at revidere reglerne for anvendelse af tjenestekøretøjer, og at medlemmerne og generalsekretæren i henhold til de nye regler kan anvende tjenestekøretøjer til andre rejser end dem, der udføres i forbindelse med officielle opgaver, mod et bidrag på en fast sats på 100 EUR pr. måned plus visse omkostninger og gebyrer; bemærker, at Revisionsretten forventer betydelige besparelser i forhold til situationen under de eksisterende regler; noterer sig, at de nye regler finder anvendelse fra den 1. januar 2020; er af den opfattelse, at anvendelsen af tjenestekøretøjer til privat brug ikke bør finde sted under nogen omstændigheder; mener, at denne praksis kan være til skade for Revisionsrettens og generelt for EU-institutionernes omdømme; anmoder derfor Revisionsretten om at tage dette spørgsmål op til fornyet overvejelse og holde Parlamentet underrettet;

11.  noterer sig, at Revisionsretten har vedtaget et nyt sæt nøgleresultatindikatorer for perioden 2018-2020, der giver et bredt overblik over formidlingen, effekten og opfattelsen af dens arbejde; noterer sig, at Revisionsrettens fremmøde i Parlamentet, Rådet og de nationale parlamenter og antallet af offentliggjorte (i stedet for blot vedtagne) særberetninger figurerer blandt Revisionsrettens nøgleresultatindikatorer; glæder sig over den klare forbedring af effektiviteten i Revisionsrettens arbejde, hvilket ses af, at antallet af særberetninger er steget med 25 % siden 2008 samt, siden 2017, at Revisionsrettens fremmøde i Parlamentet er steget med 47 %, fremmødet i Rådet med 39 %, og fremmødet i de nationale parlamenter med 164 %7; opfordrer Revisionsretten til at overveje at medtage revisionens merværdi i sine nøgleresultatindikatorer og til løbende at rapportere om gennemførelsen af sine anbefalinger;

12.  glæder sig over, at Revisionsretten erfarer en kraftig stigning i mediernes interesse med særlig stor dækning af dens særberetninger; glæder sig over, at Revisionsretten fortsat vil markedsføre sine publikationer gennem de sociale medier; bemærker med interesse, at de fleste af Revisionsrettens publikationer er tilgængelige på dens websted via et link kaldet "Søg i publikationer"; noterer sig, at de beretninger, der fik størst mediedækning i 2018, var særberetningerne om det europæiske højhastighedsjernbanenet, om den operationelle effektivitet af Den Europæiske Centralbanks krisestyring for banker og om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; glæder sig over Revisionsrettens strategi for digital kommunikation med henblik på at samarbejde med ikke-institutionelle aktører, såsom tænketanke, NGO'er, erhvervssammenslutninger og den akademiske verden (som kan fungere som multiplikatorer for Revisionsrettens budskaber); tilskynder yderligere til brug af gratis, open source og self-hosted sociale netværksplatforme, under særlig hensyntagen til beskyttelsen af brugernes personoplysninger;

13.  bemærker med tilfredshed, at den samlede mediedækning (herunder på de sociale medier) næsten blev tredoblet i 2018 sammenlignet med 2017 (fra ca. 15 500 onlineartikler og omtaler på de sociale medier til over 44 000); bemærker, at opslag på de sociale medier fra Revisionsrettens officielle konti om dens publikationer i 2018 blev vist ca. 11 millioner gange (hvilket er næsten 18 gange mere end i 2017); bemærker, at der i 2018 var mere end 11 000 onlineartikler om Revisionsrettens særberetninger (sammenlignet med 1 500 onlineartikler i 2013);

14.  anerkender offentliggørelsen af 35 særberetninger (sammenlignet med 28 i 2017), 9 analysebaserede publikationer (sammenlignet med 2 i 2017) og 10 udtalelser (sammenlignet med 5 i 2017); glæder sig over, at Revisionsretten i overensstemmelse med finansforordningen overordnet set har bestræbt sig på at udarbejde sine særberetninger inden for 13 måneder, men noterer sig, at det i gennemsnit tog 15,2 måneder at udarbejde de særberetninger, der blev offentliggjort i løbet af 2018; understreger imidlertid, at det tog mindre end 13 måneder at udarbejde 15 af de 35 særberetninger (43 %) (sammenlignet med 29 % i 2017);

15.  bemærker med bekymring, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner (sammenlignet med 55 i 2017 og 100 i 2016) fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme for alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for de udgifter, der var afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at administrationsudgifter udgør en lav risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 10 %; anmoder Revisionsretten om at overveje at forelægge en uafhængig årsberetning om EU-institutionerne (som den allerede gør for EU-agenturerne), og anmoder Revisionsretten om at holde Parlamentet underrettet udviklingen i denne henseende;

16.  bemærker med tilfredshed, at afsnittet om gennemsigtighed på Revisionsrettens websted indeholder Revisionsrettens mødekalender og en oversigt over tjenesterejser foretaget af Revisionsrettens medlemmer (med angivelse af dato, sted, formål og omkostninger) samt links til tilknyttede dokumenter og andre gennemsigtighedsportaler;

17.  fremhæver, at der er indført et tilstedeværelsesregister til registrering af medlemmernes tilstedeværelse under møder i Revisionsretten, dens afdelinger og udvalg (som har været i brug siden den 1. januar 2019); anmoder Revisionsretten om at aflægge rapport om disse forhold til Parlamentets Budgetkontroludvalg i sin næste årlige aktivitetsrapport;

18.  opfordrer Revisionsretten til at indføre procedurer for at føre et register over medlemmernes årlige ferie, sygeorlov og fravær fra tjenesten af andre grunde for at sikre, at alle medlemmers tjenestefrihed registreres effektivt; understreger, at den nuværende praksis kan undergrave EU-borgernes og -institutionernes tillid til Revisionsretten;

19.  bemærker med interesse, at Revisionsretten indsamler oplysninger om medlemmernes arbejdsrelaterede tjenesterejser med henblik på at vurdere, om den planlagte aktivitet falder ind under Revisionsrettens interesseområde; glæder sig over, at medlemmerne opgiver navnene på og stillingsbetegnelserne for de personer, som de skal mødes med, giver en generel beskrivelse af de emner, der skal drøftes, og, hvor det er muligt, fremlægger invitationen med de nødvendige oplysninger for at mindske risikoen for eventuelt misbrug;

20.  noterer sig, at afgørelsen om præcisering af reglerne for medlemmernes tjenesterejser trådte i kraft den 1. februar 2018; bemærker, at afgørelsen navnlig fastlægger, hvilke oplysninger der skal fremlægges, når der anmodes om en tjenesterejseordre;

21.  noterer sig over, at Revisionsretten inden for rammerne af sit interne kontrolsystem besluttede fra februar 2018 at delegere beføjelserne som anvisningsberettiget med hensyn til udgifter til tjenesterejser og repræsentation for medlemmer til generalsekretæren; bemærker, at disse udgifter nu er omfattet af det generelle kontrolsystem, der forvaltes af generalsekretariatets tjenester, og som omfatter risikostyring og forudgående og efterfølgende kontrol, og som også indgår i den årlige erklæring fra de ved subdelegation og ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede; beklager dybt, at det først var efter en særlig kritisk situation, at Revisionsretten tog skridt med hensyn til dette forhold;

22.  noterer sig, at den interne revisionstjeneste gennemgik de årlige kontrolrapporter og erklæringer for 2018 fra de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med henblik på at vurdere pålideligheden af de fremlagte oplysninger; bemærker, at generalsekretæren anmodede om kontrolrapporter fra alle direktorater; anerkender, at den interne revisionstjeneste bekræfter, at den forudgående og efterfølgende kontrol, som udføres af tjenesterne, er af pålidelig kvalitet, og at oplysningerne i kontrolrapporterne generelt er pålidelige;

23.  noterer sig Revisionsrettens afgørelse om at gennemføre en intern revision af tjenesterejseudgifter og af anvendelsen af tjenestekøretøjer i perioden 2012-2018 (revisionen blev afsluttet i juli 2019); bemærker, at det i revisionsrapporten blev konkluderet, at langt størstedelen af de tilfældigt udvalgte transaktioner, som den interne revisionstjeneste undersøgte, var i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer; beklager, at det i rapporten også blev konkluderet, at Revisionsrettens forvaltnings- og kontrolsystemer inden 2017-2018-reformernne var behæftet med visse mangler; bemærker endvidere, at det i rapporten blev konkluderet, at reformerne i 2017-2018 effektivt afhjalp disse kontrolsvagheder, og at de nuværende forvaltnings- og kontrolprocedurer generelt er pålidelige;

24.  noterer sig, at der på grundlag af denne revisionsrapport ikke er fundet tegn på, at medlemmer eller tidligere medlemmer har misbrugt deres stilling; bemærker, at der ikke har været nogen anden intern undersøgelse i forlængelse af denne revisionsrapport;

25.  bemærker, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har fremsendt sin rapport om et tidligere medlem til de luxembourgske retsmyndigheder; bemærker, at det tidligere medlems immunitet er blevet ophævet; bemærker, at Revisionsretten har inddrevet et beløb på 153 407,58 EUR fra det tidligere medlem;

26.  noterer sig, at OLAF i 2016 indledte en undersøgelse vedrørende et muligt misbrug af rejse- og opholdsudgifter foretaget af et nuværende medlem af Revisionsretten (i relation til et tidspunkt, hvor den pågældende var medlem af Parlamentet); bemærker, at OLAF afsluttede sagen i september 2019 med en henstilling til Parlamentet om at inddrive 11 243 EUR; bemærker, at der ikke er fremsat disciplinære eller retlige henstillinger i denne henseende, og at der ikke er blevet rettet henstillinger til Revisionsretten;

27.  glæder sig over, at medlemmerne af Revisionsretten er underlagt en adfærdskodeks vedrørende deres uafhængighed, upartiskhed, integritet, forpligtelse, kollegialitet, fortrolighed, ansvar og forpligtelser efter udløbet af deres tjenesteperiode; glæder sig over, at Revisionsretten offentliggør interesseerklæringer (erklæringer om økonomiske interesser og eksterne aktiviteter) og CV'er for sine medlemmer på dens websted, og dermed gør Revisionsretten til genstand for samme offentlige kontrol som andre EU-institutioner;

28.  er bekymret over, at det er medlemmerne selv, der afgiver interesseerklæringerne, og at hverken Revisionsretten eller Etikudvalget i henhold til den nuværende retlige ramme har undersøgelsesbeføjelser til at sikre rigtigheden og fuldstændigheden af de forelagte oplysninger; opfordrer Revisionsretten til at sørge for, at medlemmerne indgiver interesseerklæringer i stedet for erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter; understreger, at de nuværende procedurer, herunder Etikudvalgets procedurer, skal styrkes for at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter; anmoder Revisionsretten om at rapportere om eventuelle fremskridt;

29.  glæder sig over offentliggørelsen af Revisionsrettens etiske retningslinjer, der gælder for alle medlemmer og ansatte; glæder sig over, at Etikudvalget drøfter alle spørgsmål af etisk art, som det anser for at være relevante, herunder vurderingen af Revisionsrettens medlemmers eksterne aktiviteter; noterer sig udpegelsen af etiske rådgivere blandt Revisionsrettens ansatte med det formål at sikre, at alle ansatte har ret til og mulighed for at søge fortrolig og upartisk rådgivning om følsomme spørgsmål, såsom interessekonflikter, modtagelse af gaver og tilvejebringelse af oplysninger i tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder (whistleblowing);

30.  fremhæver, at Revisionsretten tilbyder alle medarbejdere et særligt uddannelsesforløb i offentlig etik (der er obligatorisk for nye medarbejdere), som indeholder en sektion om whistleblowing (herunder den procedure, der skal følges, og medarbejderes rettigheder); glæder sig over, at der i den interne vejledning om ofte stillede spørgsmål om etiske forhold gives en række eksempler med henblik på at gøre det lettere at genkende potentielle interessekonflikter; opfordrer Revisionsretten til at styrke sin indsats yderligere ved at forbedre information og kommunikation og ved at overvåge aktiviteterne;

31.  understreger, at en etisk ramme bør bestå af regler til forebyggelse, identificering og undgåelse af potentielle interessekonflikter; bemærker, at Revisionsrettens etiske rammer er blevet gennemgået af eksperter fra Polens og Kroatiens overordnede revisionsorganer; noterer sig den endelige peerevalueringsrapport; opfordrer Revisionsretten til at underrette Parlamentet om eventuelle opfølgende tiltag, der træffes på grundlag af resultatet af peerevalueringen;

32.  glæder sig over, at Revisionsretten har etableret kanaler for whistleblowing, som sikrer passende beskyttelse af whistleblowere, og at den har offentliggjort de tilhørende bestemmelser; bemærker, at der findes en online-kontaktformular til indberetning af alvorlige uregelmæssigheder; glæder sig over linket på Revisionsrettens hjemmeside om, hvordan sager om svig indberettes til OLAF;

33.  noterer sig, at Revisionsretten fortsætter med at arrangere uddannelse og præsentationer for ledere, nye ansatte og medarbejdere i personaleafdelingen for at øge bevidstheden om chikane i arbejdsmiljøet; bemærker endvidere, at kontaktpersoner for bekæmpelse af chikane hvert år modtager relevant uddannelse; bemærker, at Revisionsretten i 2017 styrkede sine regler om bekæmpelse af chikane og at disse reglers formål er at undgå situationer med chikane, opretholde et tilfredsstillende arbejdsmiljø og lette adgangen til løsning af interpersonelle konflikter ved mindelige ordninger;

34.  glæder sig over den indsats, som Revisionsretten har gjort for at sikre personalets trivsel, såsom ved at give adgang til fleksibelt arbejde og telearbejde, og noterer sig i den forbindelse, at Revisionsretten giver præsentationer om lige muligheder og adgang til gratis psykologer; bemærker imidlertid, at der var tre tilfælde af udbrændthed i 2018; anmoder derfor Revisionsretten om at vurdere, om arbejdsbyrden fordeles proportionalt henover personalehold og ansatte;

35.  bemærker, at der blev indgivet én formel klage over chikane i 2018, og at det blev fastslået, at der var tale om seksuel chikane; bemærker, at hele proceduren (der afsluttedes med forebyggende og disciplinære foranstaltninger) varede fem måneder fra datoen for indgivelsen af klagen;

36.  fremhæver, at Revisionsretten (som anført i artikel 16, stk. 3, i personalevedtægten for så vidt angår de hverv, der udøves af seniormanagere efter udtrædelsen af tjenesten) offentliggør oplysninger vedrørende de aktiviteter, der udøves af Revisionsrettens seniormanagere; bemærker også offentliggørelsen af de tilhørende bestemmelser på Revisionsrettens websted;

37.  noterer sig, at Revisionsretten og OLAF arbejder tæt sammen for at beskytte Unionens finansielle interesser; bemærker endvidere, at Revisionsretten i 2018 meddelte OLAF ni tilfælde af mistanke om svig i forbindelse med dens revisioner (sammenlignet med 13 i 2017); lykønsker Revisionsretten med, at de igangværende forhandlinger mundede ud i en administrativ samarbejdsaftale mellem Revisionsretten og OLAF (undertegnet i maj 2019), som har til formål at lette det praktiske samarbejde mellem disse organer, navnlig for så vidt angår overdragelse af sager om mistanke om svig og at tilrettelægge tiltag af fælles interesse, såsom uddannelse, workshops og udveksling af personale;

38.  beklager, at Revisionsretten i sin opfølgning på dechargebeslutningen for 2017 kun i begrænset omfang gav svar på Parlamentets bemærkninger; understreger, at opfølgningen er afgørende for at gøre det muligt for Parlamentets Budgetkontroludvalg at afgøre, om Revisionsretten har gennemført Parlamentets henstillinger; opfordrer Revisionsretten til i sin næste opfølgningsrapport at medtage alle nødvendige svar og en mere detaljeret redegørelse for gennemførelsen af Parlamentets henstillinger;

39.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges udtrædelse af Unionen ikke vil have nogen større indvirkning på Revisionsrettens struktur og menneskelige ressourcer; bemærker, at Revisionsretten har forpligtet sig til at anvende sin skønsbeføjelse i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 49, således at tjenestemænd ikke afskediges alene med den begrundelse, at de ikke længere er statsborgere i en medlemsstat; bemærker, at Revisionsretten for så vidt angår midlertidige ansatte og kontraktansatte retligt er forpligtet til at foretage en individuel undersøgelse af hver enkel sag og til at tillade undtagelser, når det er begrundet i tjenestens interesse; glæder sig over, at Revisionsretten har forpligtet sig til en åben og gennemsigtig anvendelse af denne mulighed for at tillade undtagelser; bemærker, at Revisionsrettens vurdering udelukkende vil være baseret på tjenestens interesse;

40.  understreger Revisionsrettens tilsagn om at forbedre sin kønsbalance på alle ledelsesniveauer; bemærker, at 45 % af Revisionsrettens revisorer og administratorer er kvinder, hvilket bevirker, at der er en næsten lige fordeling af kvinder og mænd; bemærker, at 38 % (24) af lederne er kvinder, og at der ud af ti direktører er tre kvinder; opfordrer Revisionsretten til at fortsætte sine bestræbelser på at fremme kønsbalance, navnlig på lederniveau og i den øverste ledelse; glæder sig over, at andelen af kvinder i ledende stillinger i revisionsafdelingerne steg fra 7 % i 2015 til næsten 24 % ved udgangen af 2018 (sammenlignet med 20 % i 2017); bemærker, at Revisionsrettens politik for lige muligheder for perioden 2018-2020 (vedtaget i februar 2018) også adresserer alder og handicap;

41.  gentager, at kun 6 ud af 28 medlemmer af Revisionsretten (sammenlignet med 4 i 2016) er kvinder; understreger, at der er en skæv kønsfordeling blandt medlemmerne; minder om, at medlemsstaterne mere aktivt bør tilskynde kvinder til at ansøge om sådanne embeder; gentager, at Rådet altid bør foreslå mindst to kandidater, en kvinde og en mand, under udnævnelsesproceduren;

42.  bemærker, at den øgede arbejdsbyrde for så vidt angår oversættelse er blevet opvejet af effektivitetsgevinster ved at strømline Revisionsrettens interne procedurer, herunder en centralisering af for- og efterbehandlingen af oversættelser; bemærker, at dette har muliggjort en betydelig reduktion af omkostningerne pr. side (over 10 % sammenlignet med 2017);

43.  glæder sig endnu en gang over Revisionsrettens samarbejde med andre offentlige institutioner og interessenter; noterer sig med tilfredshed samarbejdet mellem lederne af overordnede revisionsorganer og vedtagelsen af en fælles arbejdsplan fra 2018 og fremefter; støtter desuden de partnerskaber, der er indgået med forskellige universiteter inden for rammerne af Revisionsrettens politik om at udvide viften af uddannelsestilbud; anmoder Revisionsretten om at udvide sine kontakter til at omfatte yderligere universiteter med henblik på at etablere et fremtidigt samarbejde, der er diversificeret og sikrer en geografisk balance;

44.  glæder sig over, at arkivområdet i K2-bygningen er blevet unødvendigt takket være øget digitalisering; bemærker, at dette område vil blive omdannet til nye samarbejds- eller velværeområder, og at omkostningerne vil blive dækket af det resterende budget for K3-byggeprojektet, der blev afsluttet for få år siden; bemærker, at komfortniveauet i K1-bygningen fortsat ligger langt under niveauet i de andre bygninger i komplekset; anerkender konklusionen af en undersøgelse, der anbefaler, at der iværksættes arbejde, som ville resultere i enorme investeringer; bemærker, at der stadig overvejes alternativer for at finde den mest effektive løsning for K1-bygningens fremtid (herunder i samarbejde med de luxembourgske myndigheder); opfordrer Revisionsretten til at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om eventuelle løsninger sammen med budgetoverslag;

45.  glæder sig over, at Revisionsretten har udarbejdet et omfattende miljømæssigt program for at tage fat på forskellige temaer, der blev påpeget i dens miljøanalyse, og for at mindske dens miljømæssige virkninger; bemærker med tilfredshed, at det lykkedes Revisionsretten at reducere sit energiforbrug med 11,5 % fra 2014 til 2018, sit vandforbrug med 21,1 % fra 2016 til 2018, og sit papirforbrug med 50,8 % fra 2014 til 2018;

46.  støtter Revisionsrettens bestræbelser på at forbedre databeskyttelsen og cybersikkerheden ved at vedtage en treårig handlingsplan for cybersikkerhed medio 2018 med en række foranstaltninger til afbødning af de identificerede risici; noterer sig med tilfredshed Revisionsrettens samarbejde med IT-Beredskabsenheden for EU's institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU) med henblik på gennemførelse af nogle af de kontroller, der er planlagt i planen;

47.  anerkender den merværdi, som gratis og open source software kan tilføre Revisionsretten; understreger især sådan softwares rolle med hensyn til at øge gennemsigtigheden og undgå leverandørafhængighed; anerkender også dens potentiale med hensyn til sikkerhedsforbedringer, eftersom den gør det muligt at identificere og afhjælpe eventuelle svagheder; anbefaler på det kraftigste at gøre enhver software, der er udviklet til Revisionsretten, offentlig tilgængelig i henhold til en gratis og open source softwarelicens;

48.  fremhæver alt det arbejde, der er udført i de seneste år af Revisionsretten, på områder som resultatbaseret budgettering, etiske rammer (med alle de tilhørende regler og procedurer), øgede kommunikationsaktiviteter og det stigende antal foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden; glæder sig over det store antal interinstitutionelle service- og samarbejdsaftaler; understreger betydningen af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem Unionens institutioner og organer; foreslår, at mulighederne for formaliserede netværksaktiviteter på forskellige områder analyseres med henblik på at dele bedste praksis og udvikle fælles løsninger.

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
PDF 151kWORD 53k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 (2019/2072(DEC))
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(5), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0035/2020),

1.  meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 (2019/2072(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(12), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0035/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 (2019/2072(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0035/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ("centret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 47 142 100 EUR, hvilket er en stigning på 4,63 % i forhold til 2017; der henviser til, at 91,48 % af centrets budget stammer fra direkte bidrag fra institutioner, andre agenturer og organer(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 94,94 %, hvilket er en stigning på 1,82 % sammenlignet med det foregående år; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,94 %, hvilket svarer til en stigning på 2,53 % i forhold til det foregående år;

Performance

2.  bemærker, at centret anvender input- og outputindikatorer som centrale resultatindikatorer til at vurdere sine aktiviteters performance og flere indikatorer til at forbedre budgetforvaltningen; noterer sig den reviderede forhåndsevaluering og den efterfølgende revision, der foretages af centrets programmer og aktiviteter; opfordrer centret til yderligere at udvikle de centrale resultatindikatorer med henblik på bedre at kunne vurdere sine aktiviteters resultater og effekt for at opnå kvalitativ rådgivning om, hvordan der kan opnås en større merværdi for centrets output, og hvordan centrets forretningsmodel kan forbedres;

3.  noterer sig med tilfredshed, at centret i 2018 gjorde store fremskridt med brugen af oversættelsesteknologi, og at det i tæt samarbejde med sit partnergeneraldirektorat i Kommissionen med succes har indført maskinoversættelse og Euramis i dets produktionsproces;

4.  bemærker endvidere, at den nyeste version af den største terminologidatabase i verden, Interactive Terminology for Europe (IATE), blev gjort offentligt tilgængeligt i 2018, og at centret udvikler og forvalter denne på vegne af sine institutionelle partnere;

5.  bifalder, at centret gennemførte to foranstaltninger med henblik på via netværket af EU-agenturer at dele ressourcer med andre agenturer om overlappende opgaver: et katalog med fælles tjenester, som indeholder en liste over alle de tjenester, som kan deles af EU-agenturerne, og en fælles udbudsportal, hvorpå EU-agenturernes udbudsplaner deles; opfordrer på det kraftigste centret til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejdsmuligheder med alle EU-agenturer, navnlig i betragtning af dets strategisk velegnede placering i Luxembourg, hvor mange andre EU-agenturer har hovedsæde;

6.  tilskynder centret til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger;

7.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til den eksterne evaluering af centrets forretningsmodel, som blev gennemført i 2017; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af den endelige evaluering;

8.  bemærker med tilfredshed og påpeger de positive effekter af den fortsatte indvirkning af den prisstruktur, der blev indført i 2017 for oversættelse af dokumenter, og som svarede til en besparelse på 4,4 mio. EUR for centrets kunder i 2018;

9.  opfordrer indtrængende centret til at vedtage en bæredygtig forretningsmodel i overensstemmelse med den omstillingsplan, der er udarbejdet i henhold til den eksterne undersøgelse af Oversættelsescentret som udbyder af fælles sprogtjenester for EU's agenturer og organer; opfordrer centret til fuldt ud at gennemføre tiltag, der kan bidrage til at tilpasse den nye forretningsmodel til den teknologiske udvikling, såsom projektet vedrørende weboversættelser og talegenkendelse;

10.  bemærker med bekymring, at centret ikke har fuldført den plan for bekæmpelse af svig, der var planlagt til at blive gennemført ved udgangen af 2018, og som i 2018 havde en gennemførelsesgrad på 66 %; opfordrer indtrængende centret til at fremskynde gennemførelsen af denne plan;

11.  udtrykker tilfredshed med den indsats, centret har ydet for at udvikle kapaciteterne for nøglemedarbejdere på området for kvalitets- og projektforvaltning, idet 86,8 % af nøglemedarbejderne har modtaget uddannelse, og målet for 2018 således er oversteget;

12.  anerkender, at centret fulgte op på sin forpligtelse til at stille en ny udgave af IATE til rådighed for EU-institutionerne ved udgangen af 2018, hvilket skete i november 2018; noterer sig, at centret udgav den interinstitutionelle udgave af IATE i februar 2019;

Personalepolitik

13.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 94,82 %, med 50 tjenestemænd og 133 midlertidigt ansatte ud af de 55 tjenestemænd og 138 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 195 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der desuden arbejdede 23 kontraktansatte for centret i 2018;

14.  noterer sig med tilfredshed, at der blev opnået en god balance mellem kønnene i 2018 for så vidt angår toplederstillinger (tre mænd og to kvinder) og i bestyrelsen (32 mænd og 27 kvinder);

15.  opfordrer centret til at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv for dets medarbejdere, livslang vejledning og karriereudvikling, ligelig deltagelse af mænd og kvinder, telearbejde, ikkeforskelsbehandling, geografisk balance og rekruttering og integration af personer med handicap;

Udbud

16.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2018 havde indført e-invoicing, men endnu ikke e-tendering og e-submission, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling og lagring af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-indkøb); opfordrer centret til at indføre alle de nødvendige værktøjer til forvaltning af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  bemærker, at centret har valgt kun at offentliggøre interesseerklæringer, uden CV, på grund af forvaltningsmæssige problemer relateret til størrelsen af dets bestyrelse (ca. 130 medlemmer og suppleanter); bemærker, at direktørens CV og interesseerklæring er offentliggjort på centrets websted; bemærker, at centret mener, at risici relateret til interessekonflikter er meget lave på grund af karakteren af dets forretningsaktiviteter;

18.  bemærker med bekymring, at selv om centret ikke er gebyrfinansieret, er det afhængigt af indtægter fra sine kunder, der er repræsenteret i centrets bestyrelse, og at der derfor er en høj risiko for interessekonflikter i forbindelse med prisfastsættelsen af centrets produkter, som kunne løses, hvis Kommissionen opkrævede gebyrerne på vegne af centret, hvilket ville afstedkomme, at centret fuldt ud ville blive finansieret over Unionens budget; anerkender centrets bemærkning om, at muligheden for finansiering via Unionens budget ville kræve en aftale mellem Kommissionen og budgetmyndigheden; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske denne risiko;

Øvrige bemærkninger

19.  glæder sig over sig lanceringen i 2018 af den nye version af databasen IATE, der har til formål at øge centrets synlighed og tilstedeværelse online; opfordrer centret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sit arbejde til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

20.  opfordrer centret til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

21.  beklager, at Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) den 26. april 2018 besluttede at opsige den oversættelsesordning, som den havde indgået med centret, på trods af dets juridiske forpligtelse til at benytte sig af centrets tjenesteydelser, jf. artikel 148 i forordning (EU) 2017/1001(17), hvorved EUIPO blev oprettet; noterer sig centrets søgsmål ved Retten af 6. juli 2018 og afslutningen af den mundtlige forhandling den 4. juni 2019; bemærker, at en ny ordning mellem centret og EUIPO for kun to år blev underskrevet den 7. december 2018; opfordrer centret til at holde dechargemyndigheden orienteret om udviklingen i denne sag;

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(18) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 416 af 15.11.2018, s. 16.
(16) EUT C 416 af 15.11.2018, s. 18.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1).
(18) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
PDF 158kWORD 59k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2019/2057(DEC))
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0038/2020),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2019/2057(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2018, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 1069/2019/MIG om virksomhedssponsorering af formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands særberetning i den strategiske undersøgelse OI/2/2017/TE af gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsmæssige proces,

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2019 om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0038/2020),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særligt vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2018 ikke konstaterede nogen væsentlige svagheder med hensyn til de reviderede emner menneskelige ressourcer og udbud for Det Europæiske Råd og Rådet;

2.  bemærker Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter for Rådet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer var effektive;

3.  beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 10 "Administration" i Revisionsrettens årsberetning 2018 har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, selv om udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko;

4.  noterer sig, at Revisionsretten udtog en stikprøve på 45 transaktioner fra udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme i alle Unionens institutioner og organer; bemærker, at stikprøven var udformet med henblik på at være repræsentativ for udgifter afholdt under udgiftsområde 5, som udgør 6,3 % af Unionens budget; bemærker, at Revisionsrettens arbejde viser, at de administrative udgifter udgør en lav risiko; mener imidlertid, at antallet af transaktioner, der er udvalgt for "øvrige institutioner", er utilstrækkeligt, og anmoder Revisionsretten om at øge antallet af transaktioner, der skal undersøges, med mindst 10 %;

5.  beklager, at anmodningen om at adskille budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet i et budget for hver institution, som Parlamentet har fremsat i tidligere beslutninger om decharge, ikke er blevet taget i betragtning; opfordrer Rådet til at adskille budgettet på denne måde af hensyn til gennemsigtigheden og for at øge ansvarligheden i begge institutioner;

6.  bemærker, at Rådet i 2018 havde et samlet budget på 572 854 377 EUR (i forhold til 561 576 000 EUR i 2017) med en gennemførelsesgrad på 91,9 % (i forhold til 93,8 % i 2017); noterer sig en forhøjelse af budgettet med 11,3 mio. EUR, svarende til 2,0 % i forhold til en forhøjelse på 3 % i 2017 og 0,6 % i 2016;

7.  glæder sig over Rådets generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning; anerkender udviklingen i Rådets budget fra et budget på 634 mio. EUR i 2010 til et budget på 573 mio. EUR i 2018, dvs. et fald på 9,63 %;

8.  noterer sig, at bevillinger, der blev fremført fra 2018 til 2019, beløb sig til i alt 56 599 584 EUR, svarende til 10,7 % (i forhold til 60 576 175 EUR eller 11,5 % i 2017), og hovedsageligt vedrørte kategorier såsom computersystemer (18,3 mio. EUR), bygninger (16,0 mio. EUR) og tolkning (11,9 mio. EUR); noterer sig de bortfaldne bevillinger i 2018 med et beløb på 46 348 862 EUR (i forhold til 35 025 789 EUR i 2017); minder Rådet om, at fremførsler er undtagelser fra princippet om etårighed og bør afspejle faktiske behov, og opfordrer derfor Rådet til at styrke sin indsats for at undgå at for høje budgetoverslag;

9.  bemærker på ny den lave gennemførelsesgrad for delegationernes rejseudgifter med en forpligtelse på 11,1 mio. EUR i forhold til et endeligt budget, inklusive interne omfordelinger, på 22,3 mio. EUR; bemærker, at eftersom medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, forpligtede Rådet kun 11,1 mio. EUR til efterfølgende betalinger; opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet om de resultater, der er opnået med hensyn til at forhandle en politik på plads med medlemsstaterne for at løse dette vedvarende problem;

10.  anerkender, at antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2018 var fastsat til 3 031 stillinger (i forhold til 3 027 stillinger i 2017); bemærker, at der blev ansat 137 personer (74 fastansatte og 63 midlertidigt ansatte) i 2018, og at 184 personer (154 fastansatte og 30 midlertidigt ansatte) i løbet af 2018 forlod institutionen, hvilket resulterede i et nettofald på 47 besatte stillinger og var den vigtigste årsag til underudnyttelsen af 18,8 mio. EUR på budgetposten "stillingsfortegnelse";

11.  anerkender den øgede arbejdsbyrde udtrykt i det samlede antal møder, nemlig 7 733, i 2018 i forhold til 6 338 møder i 2010; bemærker en anden kvantitativ aktivitetsindikator, nemlig antallet af retsakter offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvor der blev offentliggjort 1 210 retsakter i 2018 i forhold til 825 i 2010;

12.  glæder sig over Rådets bestræbelser med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen for et mere dynamisk, fleksibelt og kollaborativt generalsekretariat for Rådet; noterer sig de skridt, der er taget til yderligere at forbedre Rådets økonomiske forvaltning og performance gennem foranstaltninger såsom oprettelsen af en rådgivende managementgruppe, vedtagelsen af retningslinjer for en fælles ramme for projekt- og taskforceforvaltning, oprettelsen af en taskforce for omorganisering samt gennemgangen af interne regler efter offentliggørelsen af den nye finansforordning;

13.  noterer sig Rådets ejendomssituation, der førte til intensive forhandlinger i 2018 med de belgiske myndigheder, som ikke gik videre med salget af de fire tilstødende grunde, til trods for at der var indgået aftale om den endelige pris for projektet Europa-bygningen; bemærker, at parterne nåede til enighed om en alternativ løsning, der førte til, at udgiften til den oprindelig pris for grundene på 4 672 944 EUR ikke blev afholdt;

14.  udtrykker sin bekymring over de alarmerende oplysninger, som er kommet frem i de europæiske medier vedrørende opførelsen af den nye Europa-bygning; opfordrer Rådet til grundigt at undersøge hovedentreprenøren og hele kæden af underleverandører (op til 12 ifølge medierne) samt arbejdsvilkårene for de ansatte arbejdere og til at forelægge Parlamentets Budgetkontroludvalg alle resultater heraf;

15.  noterer sig, at den reviderede ramme for intern kontrol trådte i kraft den 1. november 2018 og blev oprettet med fem komponenter, nemlig kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågningsaktiviteter og derudover 17 principper og 33 karakteristika med henblik på at opnå rimelig sikkerhed for opfyldelsen af de fastsatte mål;

16.  glæder sig over, at 92 % af de henstillinger fra den interne revision, der blev udstedt i årene 2015-2017, er blevet gennemført eller er ved at blive gennemført i 2018; bemærker, at den interne revisions årlige arbejdsprogram for 2018 er baseret på en ajourført risikovurdering, der tager hensyn til gennemgangen af risikoregistre, og blev gennemført effektivt; bemærker de områder, hvor der blev gennemført revisioner i 2018, såsom teknisk forvaltning, offentligt IT udbud, juridisk tjeneste og kommunikationsstrategi;

17.  bemærker, at der i forbindelse med forslaget til en ny interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, tilgængeligt i maskinlæsbar form, for interesserepræsentanter, der dækker Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fandt to forhandlingsrunder sted i 2018 under det bulgarske formandskab og en i 2019 under det rumænske formandskab; minder om Den Europæiske Ombudsmands (Ombudsmandens) afgørelse af 18. juni 2019 om, at Rådets generalsekretariat bør føre en fuldstændig fortegnelse over alle møder mellem interesserepræsentanter og formanden for Det Europæiske Råd, og at denne bør offentliggøres; beklager, at Rådet endnu ikke har tilsluttet sig åbenhedsregistret på trods af alle forhandlingerne herom, og opfordrer Rådet til at følge op på forhandlingerne og nå frem til et vellykket resultat, således at Rådet endelig kan tilslutte sig registret; opfordrer Rådet til at udvise et reelt engagement i principperne om gennemsigtighed og ansvarlighed ved at vedtage konkrete foranstaltninger og ved at bygge videre på det finske formandskabs eksempel; opfordrer alle formandskabstrioer til at gå foran med et godt eksempel ved at afvise møder med uregistrerede lobbyister;

18.  bemærker Ombudsmandens henstilling til, at Det Europæiske Råds formand og formandens kabinet offentliggør en udtømmende liste over afholdte lobbymøder; er skuffet over, at den nye formand for Det Europæiske Råd endnu ikke har gennemført denne henstilling; bemærker, at selv om det ser ud til, at formanden for Det Europæiske Råd ikke mødes med mange lobbyister, er princippet om gennemsigtighed med hensyn til lobbyvirksomhed ikke desto mindre vigtigt; opfordrer indtrængende formanden for Det Europæiske Råd til at sikre, at han og hans kabinet afviser alle møder med uregistrerede lobbyister og proaktivt offentliggør en udtømmende liste over afholdte lobbymøder; opfordrer Rådets generalsekretariat til at sikre, at de etiske regler, der gælder for formanden for Det Europæiske Råd, bringes i overensstemmelse med de etiske regler, der gælder for formanden for Kommissionen, således at "svingdørsreglerne" finder anvendelse i tre år, og at der kræves formel godkendelse af enhver ny funktion med tilknytning til Unionens aktiviteter;

19.  glæder sig over oprettelsen af afdelingen for digitale tjenester som led i en omorganisering af Rådets generalsekretariat den 1. juli 2018; bemærker, at informations- og forvaltningsprogrammet er udformet med henblik på at strømline og digitalisere centrale forretningsprocesser ved at levere et fuldt integreret system af applikationer og tjenester, som vil være tilgængeligt for brugerne gennem et kollaborativt og sikkert digitalt arbejdssted for personale, formandskaber og delegerede;

20.  noterer sig den intense mediedækning og det særligt høje niveau af medieinteresse i forhandlingerne i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen; glæder sig over den fortsatte udvikling af Rådets websted og det store stykke arbejde, der er gjort med henblik på at øge dets publikum på alle kanaler (en stigning på 9 % i besøg på webstedet, 13 % i fans på Facebook, 26 % i følgere på Twitter og 92 % i følgere på Instagram i forhold til det foregående år); bemærker det store antal baggrundsbriefinger og pressekonferencer; noterer sig nyhedsplatformen, som giver pressen og medierne mulighed for at se, downloade og integrere Rådets videoer og fotos i højopløsningskvalitet; tilskynder til yderligere brug af teknisk åbne sociale netværksplatforme under særlig hensyntagen til beskyttelsen af brugernes personoplysninger;

21.  gentager sin støtte til Ombudsmandens henstillinger vedrørende gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet(8); anmoder Rådet om at styrke sine bestræbelser på at gøre lovgivningsprocessen mere sporbar og læservenlig, at skabe gennemsigtighed omkring milepæle i lovgivningsprocessen og at normalisere identifikation og offentliggørelse af medlemsstaternes input i maskinlæsbart format (f.eks. erklæringer, ændringsforslag) til lovgivningsmæssige debatter i forbindelse med rådsmøder, forberedende drøftelser i Rådets Faste Repræsentanters Komité eller i andre af dets forberedende organer; opfordrer Rådet til at intensivere sine bestræbelser på at øge gennemsigtigheden ved bl.a. at offentliggøre Rådets lovgivningsdokumenter, at udarbejde og offentliggøre formelle referater fra møder i Rådets forberedende organer og således føre medlemsstaternes holdninger til protokols samt at stille flere trilogdokumenter til rådighed i overensstemmelse med Ombudsmandens henstillinger; anerkender Rådets bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden ved hjælp af igangværende ændringer af dets websted og aktiviteterne i dets interne Afdeling for Åbenhed; opfordrer Rådet til at indføre yderligere foranstaltninger med henblik på at opnå en vellykket gennemsigtighedspolitik, der giver offentligheden bedre mulighed for at følge Unionens lovgivningsproces;

22.  minder om, at Ombudsmanden i sine konklusioner i særberetningen om den strategiske undersøgelse (OI/2/2017/TE) af gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsmæssige proces, fra maj 2018, fandt, at Rådets nuværende praksis udgør dårlig forvaltning; minder om det fælles nonpapir fra oktober 2019 fra Belgien, Danmark, Estland, Irland, Letland, Luxembourg, Slovenien, Sverige og Nederlandene om at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i Unionen, i hvilket Rådet specifikt anmodes om at øge åbenheden i forbindelse med trepartsforhandlingerne ved systematisk at offentliggøre lovgivningsmæssige nøgledokumenter; anmoder Rådet om seriøst at overveje disse henstillinger til gavn for gennemsigtigheden og om at aflægge rapport til Parlamentet herom;

23.  udtrykker sin dybe bekymring over de oplysninger, som er kommet frem i de europæiske medier vedrørende virksomhedssponsorering til medlemsstater, der varetager formandskabet for Rådet, og deler de bekymringer, som unionsborgere og Parlamentets medlemmer har givet udtryk for; anerkender, at medlemsstaterne forventes at finansiere deres egne formandskaber, og beklager, at det i de senere år er blevet almindelig praksis at anvende virksomhedssponsorering til at dække nogle af deres udgifter i denne forbindelse; er dybt bekymret over den mulige skade på omdømmet og risikoen for tab af tillid, som denne praksis kan medføre for Unionen, dens institutioner og navnlig for Rådet i unionsborgernes øjne; bemærker, at Rådet anfører, at ansvaret for spørgsmålet om sponsorering udelukkende påhviler den medlemsstat, der har formandskabet; er enig med Ombudsmanden i, at offentligheden ikke skelner mellem formandskabet for Rådet og den medlemsstat, der har det; støtter fuldt ud Ombudsmandens vurdering og henstilling(9) til Rådet om at udstede retningslinjer til medlemsstaterne om dette spørgsmål; henstiller desuden kraftigt til Rådet at overveje at opføre formandskaberne på budgettet; anmoder Rådet om at videreformidle denne bekymring til medlemsstaterne, navnlig til den nuværende formandskabstrio, om seriøst at overveje disse henstillinger og om at rapportere tilbage til Parlamentet herom;

24.  opfordrer til, at de etiske regler, der gælder for formanden for Det Europæiske Råd, bringes i overensstemmelse med de etiske regler, der gælder for formanden for Kommissionen og Parlamentet, for at sikre formel godkendelse af enhver aktivitet med tilknytning til Unionslovgivning i tre år, efter at vedkommende har forladt Rådet;

25.  er dybt bekymret over beskyldningerne om interessekonflikter mod en række repræsentanter for medlemsstaterne, der er involveret i den politiske og budgetmæssige beslutningsproces på højt plan; anmoder Rådet om at sikre, at repræsentanter for medlemsstaterne, som har mulighed for at drage direkte fordel af EU-støtte gennem virksomheder, de ejer, ikke deltager i de tilknyttede politiske eller budgetmæssige drøftelser og afstemninger; anmoder endvidere Rådet om at tilslutte sig Parlamentets opfordring til Kommissionen om at foreslå nye revisionsprocedurer for at fremskynde efterforskningen af akutte og alvorlige tilfælde af interessekonflikter og sikre, at Parlamentet underrettes behørigt om konklusionerne af revisionen;

26.  beklager, at Rådet igen ikke har besvaret de skriftlige forespørgsler fra Parlamentet, og at Rådets generalsekretær ikke deltog i den høring, der blev afholdt den 12. november 2019 i forbindelse med den årlige decharge, hvilket viser en fortsat og fuldstændig mangel på samarbejdsvilje fra Rådets side; understreger, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og påpeger, at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger i de forgangne år; påpeger, at Parlamentet er den eneste EU-institution, der er valgt direkte af unionsborgerne, og at dets rolle i dechargeproceduren hænger direkte sammen med borgernes ret til at blive informeret om, hvordan offentlige midler anvendes;

Det fremtidige samarbejde mellem Rådet og Parlamentet

27.  bemærker, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i finansforordningen og i Parlamentets forretningsorden;

28.  bemærker, at Parlamentet i henhold til artikel 319 i TEUF efter henstilling fra Rådet meddeler decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Unionens almindelige budget; bemærker, at Rådets rolle anerkendes fuldt ud som en institution, der fremsætter henstillinger i forbindelse med dechargeproceduren;

29.  fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge separat for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

30.  er af den opfattelse, at der er forskel på de to institutioners forskellige roller i forbindelse med dechargeproceduren, og at det derfor bør udelukkes, at de to institutioner spiller en tilsvarende og gensidig rolle i den årlige dechargeprocedure;

31.  minder om, at institutionerne i henhold til artikel 316 og 335 i TEUF har administrativ autonomi, og at deres udgifter fremgår af særskilte dele af budgettet; bemærker, at institutionerne i henhold til artikel 59 i finansforordningen er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budgetter; understreger vigtigheden af, at institutionerne handler ansvarligt og professionelt i gennemførelsen af deres budgetter;

32.  noterer sig, at Parlamentet i løbet af de seneste næsten tyve år har udviklet en praksis for meddelelse af decharge til alle Unionens institutioner og organer; minder om, at Parlamentet meddeler Unionens institutioner og organer decharge efter at have taget fremsendte dokumenter og svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet i betragtning og efter at have hørt deres generalsekretærer; bemærker, at alle EU-institutioner og -organer accepterer at deltage i Parlamentets dechargeprocedure, med undtagelse af Rådet; beklager, at Rådet nægtede at besvare de spørgsmål, som Parlamentets Budgetkontroludvalg sendte til Rådet den 12. november 2019;

33.  glæder sig over, at Rådet har vist dets åbenhed over for at nå til enighed med Parlamentet om, hvordan de kan samarbejde om dechargeproceduren;

34.  beklager den manglende samarbejdsvilje fra Rådets side under dechargeproceduren, der har resulteret i, at Parlamentet siden regnskabsåret 2009 har nægtet at meddele decharge til Rådets generalsekretær;

35.  understreger behovet for et aftalememorandum mellem Rådet og Parlamentet med henblik på at finde løsninger på de langvarige meningsforskelle mellem Rådet og Parlamentet om den nuværende praksis for meddelelse af decharge;

36.  glæder sig over, at sammensætningen af Parlamentets nyudnævnte forhandlingsteam er blevet godkendt; opfordrer forhandlingsteamet til at sikre fuld overensstemmelse mellem aftalen og den holdning, som blev godkendt af Parlamentets Budgetkontroludvalg i februar 2020; anmoder Rådet om at genoptage forhandlingerne uden yderligere unødig forsinkelse;

37.  mener, at svarene på en række tilbagevendende spørgsmål i spørgeskemaerne til de forskellige institutioner, organer og agenturer, såsom om kønsmæssig og geografisk balance, interessekonflikter, lobbyvirksomhed og beskyttelse af whistleblowere, eventuelt kunne medtages i den evalueringsrapport om Unionens finanser, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 318 i TEUF, for så vidt som disse spørgsmål har forbindelse til gennemførelsen af budgettet; minder om, at den rapport, der henvises til i artikel 318 i TEUF, udtrykkeligt nævnes i artikel 319, stk. 1, i TEUF som et af de dokumenter, der skal behandles i forbindelse med dechargeproceduren;

38.  minder om, at hver institution og hvert organ i henhold til finansforordningen skal træffe passende foranstaltninger for at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge og aflægge rapport om de foranstaltninger, der er truffet i lyset af disse bemærkninger; påpeger, at et afslag fra en institution på at opfylde dette krav, efter at være blevet opfordret til at handle, kan føre til et passivitetssøgsmål i henhold til artikel 265 i TEUF;

39.  glæder sig over erklæringerne fra den indstillede næstformand Věra Jourová og den indstillede kommissær Johannes Hahn i forbindelse med Parlamentets høringer af dem, af hvilke det fremgår, at de er villige til at engagere sig i dette spørgsmål med henblik på at opnå større gennemsigtighed i gennemførelsen af Rådets budget; henviser til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis vedrørende skatteydernes og offentlighedens ret til at blive informeret om anvendelsen af offentlige indtægter;

40.  mener, at tilsagnene fra disse kommissærer udgør en positiv holdningsændring i forhold til Kommissionens hidtidige holdning som udtrykt i dens skrivelse af 23. januar 2014, hvori det hedder, at Kommissionen ikke bør forventes at føre tilsyn med gennemførelsen af de øvrige institutioners budgetter;

41.  anmoder Rådet om at opfylde sin særlige rolle og give henstillinger for så vidt angår decharge til de øvrige EU-institutioner.

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0045.
(8) Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2019 om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0045).
(9) Henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand i sag 1069/2019/MIG om virksomhedssponsorering af formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.


Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
PDF 152kWORD 56k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (nu ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed)) for regnskabsåret 2018 (2019/2080(DEC))
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)(6) , særlig artikel 31,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0039/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed ENISA (nu ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed)) for regnskabsåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(9),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(13), særlig artikel 21,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)(14), særlig artikel 31,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(15), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(16), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0039/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed ENISA (nu ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed)) for regnskabsåret 2018 (2019/2080(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0039/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(17) var på 11 473 788 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,67 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet(18);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,98 %, hvilket er en nedgang på 0,01 % i forhold til 2017; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,56 %, svarende til en lille stigning på 0,37 % i forhold til 2017;

Performance

2.  bemærker, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen ved at fokusere mere på kvalitative indikatorer for vurderingen af opfyldelsen af dets operationelle mål og mere på kvantitative indikatorer for dets administrative mål; bemærker, at agenturet for bedre at kunne opfylde sine interessenters forventninger vil styrke sin rapporteringspakke ved at skræddersy sine kvalitative og kvantitative centrale resultatindikatorer til mere effektivt at måle dets aktiviteters indvirkning;

3.  opfordrer agenturet til at intensivere sin indsats for at tackle sikkerhedsmæssige sårbarheder ved 5G og formidle oplysninger om emnet så bredt som muligt for at sikre, at industrien anvender de eksisterende tekniske løsninger;

4.  beklager, at der efter undersøgelsen af den eksterne evaluering af agenturets performance i perioden 2013-2016, der blev gennemført på Kommissionens vegne i 2017, ikke er udarbejdet nogen handlingsplan; bemærker ikke desto mindre, at relevante henstillinger er blevet gennemført, og at en intern revision foretaget af Kommissionens interne revisionstjeneste indeholdt overlappende henstillinger, for hvilke der er opnået enighed om en plan for korrigerende foranstaltninger;

5.  opfordrer agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

6.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på at vurdere muligheden for at skabe fælles synergier med Cedefop, der har sit hovedsæde i Thessaloniki; opfordrer Kommissionen til at evaluere begge scenarier, nemlig overførslen af agenturet til Cedefops hovedsæde i Thessaloniki og overførslen af agenturets hovedsæde til dets hovedsæde i Heraklion; bemærker, at overførslen af agenturet til Cedefops hovedsæde ville indebære deling af serviceydelser og støttetjenester og fælles forvaltning af lokaler samt deling af IKT, telekommunikations- og internetbaserede infrastrukturer, hvilket ville betyde enorme besparelser, som kunne blive brugt til yderligere finansiering til begge agenturer;

Personalepolitik

7.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen kun var gennemført med 93,62 % pr. 31. december 2018, med 44 midlertidigt ansatte ud af de 47 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 48 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der derudover arbejdede 27 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter for agenturet i 2018;

8.  bemærker, at agenturet i 2015 planlagde at flytte sit administrative personale til Athen, på trods af at forordning (EU) nr. 526/2013(19) fastsætter, at sådanne medarbejdere bør være baseret i Heraklion, og at det er sandsynligt, at omkostningerne kunne reduceres yderligere, hvis alle medarbejdere blev centraliseret på ét sted; bemærker, at kun syv medarbejdere i øjeblikket arbejder i Heraklions lokaler; bemærker, at agenturet vil foretage en yderligere undersøgelse af faciliteternes relevans i forhold til den nuværende hjemstedsaftale og de programmer, der er udviklet i disse faciliteter;

9.  konstaterer med bekymring, at agenturet har vanskeligt ved at tiltrække, ansætte og fastholde tilstrækkeligt kvalificeret personale, primært som følge af de ansættelsestyper, som tilbydes (nemlig kontraktansættelse), og den lave justeringskoefficient, der anvendes på lønningerne til agenturets medarbejdere i Grækenland; bemærker dog med tilfredshed, at agenturet har implementeret en række sociale foranstaltninger for at gøre agenturet mere attraktivt;

10.  bemærker, at agenturet ikke har de nødvendige midler til at slå alle ledige stillinger op på alle EU-sprog, som krævet af EPSO; bemærker imidlertid, at agenturet ligesom andre decentraliserede EU-agenturer offentliggør stillingsopslag på flere websteder og i publikationer i hele Unionen, herunder på netværket af EU-agenturers websted;

11.  bemærker, at overdragelsesprocessen for nye medarbejdere er ved at blive revideret med henblik på i fremtiden at sikre en bedre overførsel af viden til nye medarbejdere, og at denne proces anses for at være omfattet af politikken for følsomme stillinger; anmoder kontoret om at underrette dechargemyndigheden, når denne revision er tilendebragt;

12.  noterer sig med bekymring den ulige kønsfordeling i 2018 i den øverste ledelse (8 mænd og 2 kvinder) og blandt medlemmerne af bestyrelsen (25 mænd og 5 kvinder);

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  noterer sig agenturets igangværende foranstaltninger til og bestræbelser på at sikre gennemsigtighed og forebyggelsen og håndtering af interessekonflikter og noterer sig, at CV'erne for bestyrelsesmedlemmer og deres erklæringer om interessekonflikter nu er offentliggjort på agenturets websted; minder om, at agenturet ikke på sit websted offentliggør erklæringer om interessekonflikter for medlemmerne af den øverste ledelse; gentager sin opfordring til agenturet om at offentliggøre CV'er for alle medlemmer af bestyrelsen og erklæringer om interessekonflikter fra medlemmer af den øverste ledelse og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er iværksat i denne henseende;

Intern kontrol

14.  bemærker med bekymring, at Revisionsretten finder, at agenturet ikke har en politik med henblik på at identificere følsomme funktioner, ajourføring af denne fortegnelse og fastlæggelse af passende foranstaltninger til at afbøde risikoen for personlige interesser; opfordrer agenturet til straks at vedtage og gennemføre en sådan politik;

15.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste i 2018 udsendte revisionsrapporten "Stakeholders' Involvement in the Production of Deliverables in ENISA", for hvilken agenturet er i gang med at udarbejde en handlingsplan med henblik på at adressere eventuelle muligheder for forbedring;

Øvrige bemærkninger

16.  bemærker, at indvirkningen af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen på agenturets drift og administration er meget begrænset; bemærker imidlertid, at agenturet har gennemgået sine interne procedurer med henblik på at afbøde eventuelle risici i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og at ingen af disse risici anses som kritiske, men at de snarere betragtes som meget lave;

17.  beklager, at agenturet endnu ikke har formaliseret en strategi til sikring af et miljøvenligt arbejdssted; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at få dette gjort;

18.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(20) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(11) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(12) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(13) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(14) EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15.
(15) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(16) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(17) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 205.
(18) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 206.
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).
(20) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
PDF 155kWORD 53k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (nu Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) for regnskabsåret 2018 (2019/2066(DEC))
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1)

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(5), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/128 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75(6), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0040/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (nu Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) for regnskabsåret 2018 (2019/2066(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(9)

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(13), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/128 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75(14), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(15), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(16), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0040/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (nu Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) for regnskabsåret 2018 (2019/2066(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0040/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("centret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(17) var på 17 850 210 EUR, hvilket svarer til et moderat fald på 0,11 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at centrets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet(18);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket svarer til en lille stigning på 0,04 % i forhold til 2017; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 96,50 %, hvilket er en stigning på 6,84 % i forhold til 2017;

Performance

2.  noterer sig, at centret benytter sig af et eksemplarisk resultatmålingssystem, der omfatter centrale resultatindikatorer, til at vurdere merværdien af dets aktiviteter på projekt- og aktivitetsniveau og på organisatorisk niveau samt af andre foranstaltninger til forbedring af dets budgetforvaltning;

3.  noterer sig endvidere, at centrets arbejdsprogram for 2018 er blevet gennemført fuldt ud i overensstemmelse med de fastsatte målsætninger, mål og angivelser;

4.  glæder sig over, at centret udvikler synergieffekter og deler ressourcer med de andre agenturer;

5.  noterer sig centrets fortsatte og formaliserede tætte samarbejde med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound);

6.  bemærker, at den eksterne evaluering, som blev foretaget af centret i 2017 i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, konkluderede, at centrets styrkede samarbejde med de tre andre decentrale agenturer under Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse — EFT, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Eurofound — fremstår som en realistisk mulighed; bemærker, at der i centrets omarbejdede grundforordning (forordning (EU) 2019/128), som trådte i kraft i februar 2019, blev taget hensyn til resultatet af denne eksterne evaluering;

7.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på at vurdere muligheden for – i tilfælde af, at der ikke sker en fuld sammenlægning – i det mindste at etablere fælles synergier med Eurofound; opfordrer Kommissionen til at evaluere begge scenarier, nemlig overførslen af centret til Eurofounds hovedsæde i Loughlinstown, Irland, og overførelsen af Eurofounds hovedkvarter til centrets hovedsæde i Thessaloniki; bemærker, at dette ville indebære deling af serviceydelser og støttetjenester og fælles forvaltning af lokaler samt deling af IKT, telekommunikations- og internetbaserede infrastrukturer, hvilket ville betyde væsentlige besparelser, som kunne blive brugt til yderligere finansiering til begge agenturer; anerkender, at et virkningsfuldt, effektivt og fejlfrit arbejde i agenturerne hænger tæt sammen med et tilstrækkeligt finansieringsniveau til at dække deres operationelle og administrative aktiviteter; opfordrer derfor medlemsstaterne til at tilpasse de aktiviteter, som agenturerne skal udføre, til den finansiering, de får tildelt;

8.  opfordrer centret til at fortsætte digitaliseringen af institutionen,

9.  tilskynder centret til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger;

10.  glæder sig over centrets ekspertise og dets fortsatte arbejde af høj kvalitet med at levere forskning, analyser og teknisk rådgivning for at bidrage til udviklingen af europæiske politikker for livslang læring og erhvervsuddannelse, kvalifikationer og færdigheder med henblik på at fremme kvalitetsuddannelse, der er tilpasset arbejdsmarkedets behov; understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkelige materielle og menneskelige ressourcer, som gør det muligt for centret at udføre sine stadig flere og ændrede opgaver, samtidig med at centret generelt sikres forrang over private kontrahenter;

11.  glæder sig over centrets bidrag og ekspertise med hensyn til at tilvejebringe ny viden, dokumentation og politikanalyser, overvåge politiske tendenser og fungere som vidensformidler for yderst relevante politiske temaer på Unionens dagsorden; anerkender centrets kvalitetsarbejde på forskellige projekter, navnlig den nye dagsorden for færdigheder i Europa, Europass, revisionen af oversigten over kvalifikationer og dets rolle i forhold til at støtte deltagerne i Københavnprocessen, det europæiske færdighedsindeks (Skills Index) og kvalifikationsprognosen;

12.  mener, at det er værd at notere sig, at centret har iværksat et nyt digitaliseringselement og navnlig med hensyn til dets onlineværktøjer, der giver landespecifikke oplysninger og forbedrede visualiseringsmuligheder for onlinedata, såsom vejledende ressourcer om arbejdsmarkedsoplysninger eller kvalifikationsprognoser; anerkender i den forbindelse centrets målrettede markedsføringskampagner med henblik på at øge bevidstheden om indholdet på dets websted;

13.  fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og brugbarheden af agenturernes midler og data er af afgørende betydning; opfordrer derfor til, at der foretages en vurdering af, hvordan data og midler på nuværende tidspunkt præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende og bruge dem; minder om, at den offentlige bevidsthed i denne henseende kan øges af medlemsstaterne ved udvikling af en omfattende plan for at nå ud til flere EU-borgere;

Personalepolitik

14.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 96,7 % med 12 tjenestemænd og 76 midlertidigt ansatte ud af de 78 midlertidigt ansatte og 13 tjenestemænd, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 92 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der desuden var 26 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for centret i 2018;

15.  noterer sig, at centret har truffet foranstaltninger i lyset af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer vedrørende centrets nye kontorchef for menneskelige ressourcer, som tiltrådte i januar 2019, samt vedrørende beslutningen om at outsource centrets juridiske tjeneste; bemærker med bekymring, at den fuldstændige outsourcing af juridiske tjenesteydelser i betragtning af det store antal retssager, som centret er inddraget i, udgør en risiko for den konsekvente behandling af sager og princippet om effektivitet; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne forbindelse;

16.  noterer sig centrets igangværende proces med at forbedre udvælgelsesprocedurerne ved at sikre overholdelse af de udformningskriterier, der vurderes af udvælgelseskomitéerne, og ved øget kontrol med menneskelige ressourcer; bemærker med bekymring, at gennemførelsen og dokumentationen af de to reviderede ansættelser, som var foretaget i 2018 fra to reservelister opstillet i 2015 og 2016, ifølge Revisionsrettens beretning var mangelfuld, hvilket også var tilfældet for flere andre ansættelsesprocedurer, der var revideret i de foregående år; opfordrer indtrængende centret til at træffe øjeblikkelige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at dets ansættelsesprocedurer er i overensstemmelse med reglerne, og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes med henblik herpå;

17.  noterer sig centrets bekymring over, at dets nye grundforordning udvider centrets mandat til ud over erhvervsuddannelse at omfatte politikker med hensyn til kvalifikationer og færdigheder, men uden at de nye opgaver ledsages af supplerende ressourcer; bemærker, at centret allerede har oplevet en personalereduktion på 10 %, og at denne situation har ført til en øget arbejdsbyrde og et øget pres for centrets personale;

18.  glæder sig over, at centret er tæt på at have en samlet kønsfordeling blandt sine ansatte (59 % kvindelige og 41 % mandlige), men beklager manglen på detaljer om kønsfordelingen på ledelsesniveau;

19.  noterer sig med tilfredshed, at der i 2018 blev opnået balance mellem mænd og kvinder med hensyn til bestyrelsesmedlemmer (50 % kvinder og 50 % mænd);

20.  beklager den manglende klarhed med hensyn til den geografiske balance blandt personalet;

Udbud

21.  beklager, at pris- og kvalitetskriterierne i udbudsproceduren vedrørende centrets rejsebureauydelser ifølge Revisionsrettens beretning ikke altid var tilstrækkeligt detaljerede til at sikre indgåelse af den kontrakt, der gav mest valuta for pengene; beklager det forhold, at centrets metode og dokumentation i forbindelse med potentielt unormalt lave tilbud var utilstrækkelig;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

22.  noterer sig centrets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser med hensyn til at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; påpeger dog med bekymring, at centret stadig ikke offentliggør CV'erne for sin øverste ledelse på sit websted, og at centrets øverste ledelse, interne eksperter og assistenter kun erklærer potentielle interessekonflikter, i takt med at de opstår i overensstemmelse med centrets politik fra 2014 for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; noterer sig centrets ajourførte retningslinjer om indberetning af interessekonflikter i udvælgelses- og ansættelsesprocesser og udarbejdelsen af reviderede regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for bestyrelsesmedlemmer, uafhængige eksperter og andet personale;

23.  glæder sig over, at centret i lyset af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer vedtog gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001(19) den 2. september 2019;

24.  noterer sig i lyset af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer, at der er oprettet et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan for whistleblowere med udnævnelsen af centrets interne kontrolkoordinator som centrets etik- og integritetsansvarlige;

Generelt

25.  opfordrer centret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

Intern revision

26.  noterer sig med dyb bekymring, at ansættelsesprocedurerne ifølge den revision, som den interne revisionstjeneste gennemførte af centrets forvaltning af menneskelige ressourcer og etik fra den 14. til den 18. januar 2018, stadig var kritiske;

o
o   o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(20) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(6) EUT L 30 af 31.1.2019, s. 90.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(11) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(12) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(13) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(14) EUT L 30 af 31.1.2019, s. 90.
(15) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(16) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(17) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 1.
(18) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 2.
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(20) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
PDF 152kWORD 53k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 (2019/2085(DEC))
P9_TA(2020)0093A9-0041/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/473 af 19. marts 2019 om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur(6), særlig artikel 45,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0041/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 (2019/2085(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(9),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(13), særlig artikel 36,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/473 af 19. marts 2019 om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur(14), særlig artikel 45,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(15), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(16), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0041/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 (2019/2085(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0041/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for EU-Fiskerikontrolagenturet ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(17) var på 17 408 849 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,73 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet(18);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,74 %, hvilket er en lille stigning på 0,83 % i forhold til 2017; bemærker med tilfredshed, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 87,62 %, hvilket er en stigning på 13,81 % sammenlignet med 2017;

Performance

2.  noterer sig, at agenturet anvender en række centrale resultatindikatorer til støtte for dets flerårige strategiske mål og til at vurdere merværdien af dets aktiviteter;

3.  bemærker, at agenturet gennemførte 98 % af sine aktiviteter til tiden, og at det gennemførte 100 % af sin årlige kommunikationsstrategiplan;

4.  noterer sig, at agenturet, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed har vedtaget en trepartssamarbejdsaftale, som definerer samarbejdet mellem disse agenturer og samarbejdet med de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, ved at levere tjenesteydelser, information, udstyr og uddannelse samt ved at koordinere operationer, der tjener flere forskellige formål;

5.  opfordrer agenturet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

6.  noterer sig, at resultaterne af den anden femårige uafhængige eksterne evaluering af agenturet for perioden 2012 til 2016 blev forelagt i 2017; bemærker med tilfredshed, at en henstilling blev afsluttet ved udgangen af 2018, og at der blev gjort fremskridt med ti henstillinger i overensstemmelse med den køreplan, der blev forelagt for bestyrelsen;

7.  mener, at agenturets rolle med at fremme oprettelsen af Frontex ikke bør undergrave agenturets kerneaktivitet som EU-organet med ansvar for at tilrettelægge den operationelle koordinering af fiskerikontrolaktiviteter og yde bistand på dette område til medlemsstaterne og Kommissionen, da dette kunne føre til en svækkelse af fiskeriovervågningen og til øget ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; understreger derfor nødvendigheden af, at agenturet tildeles tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer, som modsvarer dets voksende opgaver;

8.  understreger, at agenturet i juni 2018 vedtog en afgørelse om offentliggørelse af oplysninger om møder med organisationer eller selvstændige, og at agenturet ifølge aftalen mellem Parlamentet og Kommissionen om åbenhedsregistret vil offentliggøre den relevante administrerende direktørs og medarbejderes møder med lobbyister på agenturets websted;

9.  noterer sig, at agenturet efter det forberedende arbejde i 2017 i 2018 indførte et informationssikkerhedsstyringssystem baseret på den internationale standard ISO 27001 med det formål at beskytte agenturet mod teknologibaserede risici og bevare fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger;

10.  fremhæver den aktive rolle og merværdi, som agenturet tilfører projektet om forbedret regional fiskeriforvaltning i det vestlige Afrika (PESCAO) med hensyn til at udvikle kapaciteter til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og forbedre forvaltningen af fiskeressourcerne i Vestafrika; fremhæver de tre operationer, der blev gennemført i 2018, som involverede Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leone, Kap Verde og Mauretanien;

11.  fremhæver betydningen af agenturets rolle i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og opfyldelsen af dens mål, navnlig hvad angår landingsforpligtelsen, da medlemsstaterne har vanskeligt ved at overholde denne forpligtelse;

Personalepolitik

12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 98,36 % pr. 31. december 2018, med 60 midlertidigt ansatte ud af de 61 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 61 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der derudover arbejdede 11 kontraktansatte og seks udstationerede nationale eksperter for agenturet i 2018;

13.  opfordrer agenturet til at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv for dets medarbejdere, livslang vejledning og karriereudvikling, ligelig deltagelse af mænd og kvinder, telearbejde, ikkeforskelsbehandling, geografisk balance og rekruttering og integration af personer med handicap;

14.  bemærker med bekymring den ulige kønsfordeling i bestyrelsen (47 mænd og 21 kvinder);

Udbud

15.  fremhæver, at den vigtigste udbudsaktivitet i 2018 fokuserede på iværksættelsen af to åbne indkaldelser til køb af henholdsvis rejsebureau- og organisationstjenester til agenturet og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur;

16.  bifalder, at agenturet jf. EU-agenturernes mål om at være fælles om indkøbsindsatsen indledte sit andet interinstitutionelle åbne udbud i 2018, og at to andre agenturer tilsluttede sig denne udbudsprocedure; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den fremtidige udvikling for så vidt angår fælles udbudsprocedurer; ser denne praksis som et eksempel, der er værd at følge; opfordrer agenturet til yderligere at undersøge mulighederne for at strømline procedurer med andre institutioner;

17.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke systematisk sammenholdt priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og de fakturaer, der blev udstedt til rammekontrahenten med henblik på erhvervelse af softwarelicenser; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det ikke har nogen mulighed for at ændre betingelserne og bestemmelserne i den rammekontrakt, som Kommissionen har underskrevet, og at det vil gennemføre den nye rammekontrakt for at løse de spørgsmål, der var rejst vedrørende den gamle kontrakt;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker med tilfredshed, at eksperter, der ikke underskriver en interesseerklæring, ikke har ret til at arbejde under en specifik kontrakt, og at agenturet regelmæssigt overvåger indgivelsen af erklæringerne;

19.  bemærker, at Kommissionens interne revisionstjeneste i 2018 udsendte en revisionsrapport om planlægning, budgettering og overvågning i agenturet, og at der blev vedtaget en handlingsplan for potentielle forbedringer; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger det har truffet;

Øvrige bemærkninger

20.  noterer sig, at agenturet har indledt en procedure med henblik på at blive certificeret under EU's ordning for miljøledelse og miljørevision og har truffet en række foranstaltninger med henblik på at reducere dets samlede miljøpåvirkning; påpeger imidlertid, at agenturet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

21.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(19) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(6) EUT L 83 af 25.3.2019, s. 18.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
(11) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(12) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(13) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(14) EUT L 83 af 25.3.2019, s. 18.
(15) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(16) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(17) EUT C 416 af 15.11.2018, s. 42.
(18) EUT C 416 af 15.11.2018, s. 43.
(19) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
PDF 159kWORD 63k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (2019/2064(DEC))
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0059/2019)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99 og 164-167,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118 og 260-263,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0043/2020),

1.  meddeler Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik decharge for gennemførelsen af budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (2019/2064(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0043/2020),

A.  der henviser til, at effektiviteten af forvaltningssystemerne og i anvendelsen af ressourcer i hovedkvarteret og på EU-delegationerne er centrale vejledende principper for at nå målene for udenrigspolitikken, for at reagere på geopolitiske udfordringer og for at styrke Unionens rolle som en global aktør;

B.  der henviser til, at det er afgørende at fremme en fælles forvaltningskultur i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) ved at styrke det diplomatiske personales europæiske karakter og korpsånd;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren ønsker at understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  beklager, som en generel bemærkning, at kapitel 10 "Administration" at Revisionsretten ("Revisionsretten") i sin beretning om årsregnskaberne for institutionen for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har et ret begrænset omfang og begrænsede konklusioner, uanset at udgiftsområde 5 "Administration" i den flerårige finansielle ramme anses for at være et område med lav risiko;

2.  mener, at revisionsarbejdet udført under kapitel 10 i Revisionsrettens beretning bør være bedre afbalanceret mellem EU-institutionerne og bør række ud over kravene til efterlevelse;

3.  mener, at der bør udføres mere revisionsarbejde i forbindelse med aktionsudgifter eller anliggender, der er ved at blive meget vigtige eller helt afgørende for EU-Udenrigstjenesten, såsom strategisk kommunikationskapacitet og informationsteknologi, f.eks. cybersikkerhed, den globale sikkerhedspakke for delegationernes performance eller den finansielle forvaltning og administrative støtte til missionsstøtteplatformen for den civile fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

4.  bemærker endvidere, at Revisionsretten for andet år i træk ikke rapporterede om nogen særlige forhold vedrørende EU-Udenrigstjenesten;

5.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten for andet år i træk ikke har konstateret væsentlige fejlforekomster i EU-Udenrigstjenestens årlige aktivitetsrapport og forvaltningsordning;

6.  bemærker, at EU-Udenrigstjenestens samlede budget for 2018 beløb sig til 678,5 mio. EUR (dvs. en stigning på 2,8 % i forhold til 2017) med en gennemførelsesgrad på 99,9 % for forpligtelser og 84,8 % (lidt lavere end 2017 med 86,7 %) for betalinger ved afslutningen af året og med ekstra bidrag fra Kommissionen til dækning af de administrative omkostninger til Kommissionens personale, som er udstationeret på EU-delegationerne; noterer sig den nuværende fordeling af budgetmidlerne, nemlig 249,7 mio. EUR til EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter og 428,8 mio. EUR til delegationerne;

7.  bemærker, at der desuden blev modtaget et bidrag på 58,5 mio. EUR i 2018 fra Den Europæiske Udviklingsfond og trustfonde mod 55 mio. EUR i 2017;

8.  tilskynder EU-Udenrigstjenesten til om muligt at forenkle den nuværende budgetnomenklatur for at gøre forvaltningen lettere og mere effektiv for EU-Udenrigstjenesten ved gradvist at strømline de 35 budgetposter, der anvendes til at finansiere Kommissionens personales operationer i delegationerne, så de afspejler geografiske og forskellige udviklingsinstrumenter;

9.  bemærker med tilfredshed forenklingen af budgetforvaltningen med den samlede finansiering af de fælles generalomkostninger for alle delegationernes kontorer i 2018 (leje, sikkerhed, rengøring og andre generalomkostninger), herunder Den Europæiske Udviklingsfonds delegationer, fra EU-Udenrigstjenestens budgetposter for tredje år i træk; støtter EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at modernisere og forenkle sin administration gennem "Innovative 1029"-projektet, som omfatter 20 forslag, der er under behandling; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at aflægge beretning om de forslag, der er under behandling, til Budgetkontroludvalget;

10.  bemærker, at budgettet for hovedkvarteret beløb sig til 249,7 mio. EUR, hvoraf 162,4 mio. EUR (eller 65,5 %) vedrørte udbetaling af lønninger og andre ydelser til vedtægtsomfattet og eksternt personale, 30,8 mio. EUR (eller 12 %) var til bygninger og dertil knyttede omkostninger, og 34,9 mio. EUR (eller 14 %) vedrørte IT-systemer, udstyr og inventar;

11.  bemærker, at delegationernes budget på 428,8 mio. EUR blev fordelt med 118,4 mio. EUR (dvs. 27,6 %) til aflønning af vedtægtsomfattet personale, 168 mio. EUR (39,2 %) til bygninger og dertil knyttede omkostninger, 72,1 mio. EUR (eller 16,8 %) til eksternt personale og eksterne tjenesteydelser, 27,6 mio. EUR (6,4 %) til andre udgifter til personale og 42,7 mio. EUR (10 %) til andre administrationsomkostninger; bemærker endvidere, at der blev modtaget 196,4 mio. EUR (i forhold til 185,6 mio. EUR i 2016 og 204,7 mio. EUR i 2015) fra Kommissionen til dækning af administrationsomkostningerne for Kommissionens personale, der var udstationeret i Unionens delegationer, og at disse blev fordelt mellem Kommissionens udgiftsområde V med 47,2 mio. EUR, de administrative poster for operationelle programmer med 93,2 mio. EUR og Den Europæiske Udviklingsfond og trustfonde med 58,5 mio. EUR (i forhold til 55 mio. EUR i 2017 og 45,4 mio. EUR i 2016);

12.  noterer sig kompleksiteten af politikken for bygningsadministration i lyset af EU-Udenrigstjenestens mission; understreger, at der er behov for en fyldestgørende forklaring fra EU-Udenrigstjenesten vedrørende dens politik for bygningsadministration i forbindelse med køb, leje eller forvaltning af bygninger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udvise konstant årvågenhed for så vidt angår sin politik for bygningsadministration og navnlig til at sikre, at eventuelle tilfælde af mistanke om svig eller korruption, som opdages i forbindelse med køb, leje eller forvaltning af bygninger, straks adresseres; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at give en fyldestgørende forklaring på dens udbudsprocedurer og omkostningerne i forbindelse med de bygninger, der er omfattet af dechargeproceduren;

13.  understreger, at et godt samarbejde mellem Parlamentet og EU-Udenrigstjenesten er af afgørende betydning for forvaltningen og gennemgangen af bygningsdossierer; opfordrer kraftigt EU-Udenrigstjenesten til at forelægge bygningsdossierer til godkendelse i rette tid for at give tid til en grundig gennemgang og opfølgende spørgsmål; gentager, at dossierer, der forelægges budgetmyndigheden, og som er meget tæt på kritiske frister, skaber unødvendige tidsmæssige begrænsninger og fremtvinger godkendelser fra budgetmyndighedens side uden mulighed for at forlænge vurderingsperioden;

14.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at forpligte sig til ved de næste decharger fortsat at fremsende Budgetkontroludvalget arbejdsdokumenter om EU-Udenrigstjenestens bygningspolitik, herunder oplysninger, som forklarer omstændighederne omkring og dækningen af bygningsomkostningerne; noterer sig de udtømmende og detaljerede oplysninger om EU-Udenrigstjenestens bygningspolitik, der er indeholdt i de skriftlige spørgeskemaer;

15.  noterer sig, at EU-Udenrigstjenesten har overført 30,8  mio. EUR, hvoraf det største beløb blev anvendt til at købe en bygning i Washington, og at sidstnævnte beløb reducerede det endelige budget for hovedkvarteret til 239 mio. EUR, samtidig med at det forøgede delegationernes budget med 10,7 mio. EUR;

16.  bemærker, at Unionen står over for et stadig mere udfordrende internationalt miljø, som har ført til stigende krav til Unionen om at spille en ledende rolle på den internationale scene; fremhæver den centrale rolle, som EU-Udenrigstjenesten spiller i gennemførelsen af Unionens udenrigspolitik under ledelse af den højtstående repræsentant/næstformanden for Kommissionen; bemærker, at EU-Udenrigstjenestens styrkede rolle ikke er blevet understøttet af en tilsvarende personaleforøgelse; opfordrer til, at der stilles tilstrækkelige menneskelige ressourcer til rådighed, således at Unionens effektivitet som global aktør ikke bringes i fare;

17.  bemærker, at EU-Udenrigstjenesten spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre sammenhæng i Unionens udenrigspolitik; fremhæver endvidere, at det er nødvendigt at stille de nødvendige ressourcer til rådighed til en vellykket gennemførelse af en effektiv fælles EU-sikkerheds- og ‑forsvarspolitik;

18.  anerkender EU-Udenrigstjenestens vanskelige operationsområde, inden for hvilket EU-delegationerne udfolder sig, idet de politiske og socioøkonomiske forhold ofte er komplekse, ustabile og forbundet med store risici med potentielle betydelige budget- og omkostningsmæssige konsekvenser, hovedsagligt for så vidt angår personalets og infrastrukturernes sikkerhed;

19.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at oprette stillinger til lokalt ansatte med ansvar for rapportering om lovgivningsarbejde i lande af strategisk interesse, navnlig tiltrædelseslande og lande i Det Østlige Partnerskab, for at øge Unionens forståelse af naboskabsområdet og dets tilnærmelse til gældende EU-ret; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at træffe foranstaltninger til at løse de problemer, der fører til de konstaterede udbudsfejl, og til at forhindre fremtidige overtrædelser af de relevante regler;

20.  noterer sig, at East StratCom-taskforcen blev tildelt 1,1 mio. EUR i 2018 til dets arbejde med at imødegå desinformation fra Rusland; bemærker, at budgettet i 2019 blev forøget til 3 mio. EUR; opfordrer til en betydelig forhøjelse af budgettet, således at Unionen på vellykket vis kan bekæmpe Ruslands informationskrig; opfordrer til, at der gennemføres flere informationskampagner med henblik på bedre at forklare Unionens politikker i landene i Det Østlige Partnerskab;

21.  anerkender i denne forbindelse, at strukturen af visse af EU-Udenrigstjenestens omkostninger, såsom infrastrukturomkostninger, kan være vanskeligere at forvalte på grund af valutakurssvingninger eller lokale specifikke markedsforhold, som gør forvaltningen og planlægningen på delegationsniveau vanskeligere;

22.  bemærker, at den nye finansforordnings artikel 60 indeholder nye ordninger for delegation af budgetgennemførelsesbeføjelser til delegationerne, nemlig muligheden for, at stedfortrædende delegationschefer kan fungere som anvisningsberettigede ved videredelegation og gennemføre Kommissionens driftsbudget med henblik på at sikre driftskontinuitet;

23.  glæder sig i denne forbindelse over, at EU-Udenrigstjenesten tilpasser sine interne regler i overensstemmelse hermed, men opfordrer ikke desto mindre EU-Udenrigstjenesten til at overvåge sådanne situationer nøje, når denne nye bestemmelse bliver anvendt, navnlig i små delegationer; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til inden for rammerne af sin strategi for intern kontrol at lægge særlig vægt på de relaterede potentielle risici ved at gå over til intensiveret fjernkontrol af operationerne for så vidt angår hensigtsmæssigheden af de finansielle arbejdsgange og/eller ved at yde øget midlertidig støtte med relevant ad hoc-overvågning og rapportering af disse perioder; minder om, at den interne kontrolstandard for driftskontinuitet i flere år var et af de svageste elementer i EU-Udenrigstjenestens interne kontrolsystem, navnlig for delegationerne;

24.  opfatter oprettelsen af risikovurderings- og forvaltningsinstrumentet med risikoregistre for hovedkvarteret og delegationerne samt vedtagelsen af en ny ramme for intern kontrol som positive skridt; opfordrer imidlertid EU-Udenrigstjenesten om at gå videre end til blot risikobevidsthed ved at sikre, at risikoafbødning gennemføres effektivt og løbende revideres;

25.  noterer sig frekvensen af uregelmæssigheder, der er konstateret i den forudgående kontrol af forpligtelser og betalinger (henholdsvis 209 fejl ud af 1 041 og 258 fejl ud af 1 841); beklager den tilbagevendende karakter af de konstaterede fejl, dvs. først og fremmest at bilagene ikke er tilgængelige, når finansielle transaktioner forelægges til forudgående finansiel kontrol; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til også fortsat at yde specifik støtte til delegationernes offentlige indkøb i alle beløbsstørrelser; glæder sig over implementeringen af finansielle e-workflows i hovedkvarteret inden udgangen af 2019, der har det formål at bidrage til en generel reduktion i fejlforekomster;

26.  glæder sig over tilpasningen af metoden til efterfølgende kontrol til Revisionsrettens metode i 2018, som gør det muligt at fremlægge en fejlfrekvens for hvert af de vigtigste udgiftsområder, nemlig personaleudgifter, infrastruktur, sikkerhed og IT/telekommunikation, og som er baseret på stratificerede tilfældige stikprøver af transaktioner; mener, at denne positive udvikling vil give ledelsen og den anvisningsberettigede et bedre overblik over de operationelle og samlede finansielle risikobeløb baseret på en større og udtømmende dækning af finansielle transaktioner; fremhæver, at denne metode vil give et mere objektivt grundlag for udarbejdelsen af særlige handlingsplaner med afhjælpende foranstaltninger eller potentielle forbehold;

27.  gentager, at det er vigtigt at yde en resultatorienteret støtte til delegationerne på alle områder, navnlig i forbindelse med offentlige indkøb; mener, at erfaringerne fra, samarbejdet i og resultaterne af Regional Centre Europe, der dækker 27 delegationer, bør værdsættes behørigt, navnlig for den højere grad af sikkerhed, det har leveret, samtidig med at andre tilsvarende effektive midler eventuelt kan overvejes;

28.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til gradvist at styrke sin kontrolkæde i overensstemmelse med det nye sæt af standarder for intern kontrol, som lægger mere vægt på både individuelle kompetencer og ansvarlighed for deres rolle i at gennemføre kontroller (som det også fremgår af spørgeskemaet fra 2018 om gennemførelsen af principperne for intern kontrol, der netop med hensyn til kontrol med teknologien havde en lidt lavere score) samt på risikoen for svig;

29.  glæder sig over EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at fremme en følelse af ansvarlighed hos nyudnævnte delegationschefer for en forsvarlig økonomisk forvaltning af Unionens midler, som hører ind under deres operationelle ansvar sideløbende med deres politiske mandat; mener, at dette også gældere for alle aktørerne på udenrigsområdet, såsom EU's særlige repræsentanter, EU's særlige udsendinge, ledere af militære operationer og ledere af civile missioner;

30.  minder om, at forbehold er en hjørnesten i ansvarlighedsstrukturen og derfor udgør et forebyggende og gennemsigtighedsfremmende instrument i forbindelse med opbygningen af EU-Udenrigstjenestens kontrolkæde, der afspejler de aktuelle udfordringer eller tilbageværende og opståede svagheder, som delegationscheferne står over for;

31.  noterer sig, at kun to delegationer fremlagde begrundede forbehold, nemlig delegationen til Syrien, ligesom i 2017, og delegationen til Europarådet i Strasbourg, for manglende overholdelse af udbudsreglerne i forbindelse med gennemførte kontrakter; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte den igangværende fuldstændige revision af alle kontrakter for at sikre overholdelse af de finansielle bestemmelser;

32.  bemærker, at diplomater fra medlemsstaterne ved udgangen af 2018 udgjorde 33,76 % af det samlede antal administratorer, hvilket næsten svarer til niveauet i 2014 på 33,8 %; bemærker følgende små udsving mellem 2014 og 2018: 32,83 % ved udgangen af 2017, 31,7 % ved udgangen af 2016 og 32,9 % i 2015; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at holde sig til personaleformlen som er fastsat i afgørelse 2010/427/EU(7), dvs. en ratio på en tredjedel af personalet fra medlemsstaterne og to tredjedele fra Unionens institutioner;

33.  er stadig bekymret over de vedvarende skævheder i EU-Udenrigstjenestens personaleprofil med hensyn til nationalitet; bemærker, at medlemsstaternes diplomater ved udgangen af 2017 udgjorde 32,83 % af EU-Udenrigstjenestens samlede administratorpersonale (dvs. 307 personer), ved udgangen af 2016, at 31,7 % af EU-Udenrigstjenestens personale kom fra medlemsstaterne sammenlignet med 32,9 % i 2015 og 33,8 % i 2014;

34.  understreger, at EU-Udenrigstjenesten trods gentagne opfordringer stadig ikke opfylder kravene om geografisk balance og er stærkt ude af proportioner med delegationschefer fra Belgien (9), Tyskland (15), Frankrig (16), Italien (21), Polen (5) og Tjekkiet (2); bemærker navnlig det øgede antal italienske delegationschefer i løbet af de sidste to år;

35.  opfordrer til styrkelse af den geografiske balance inden for EU-Udenrigstjenesten; gentager, at det er vigtigt at have en passende og meningsfuld tilstedeværelse af statsborgere fra alle medlemsstaterne; understreger, at EU-Udenrigstjenesten skal sikre, at alle medlemsstater er tilstrækkeligt repræsenteret, samtidig med at kandidaternes kompetencer og fortjeneste respekteres; opfordrer derfor EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde med medlemsstaterne om at fremme dets stillinger blandt de nationale diplomatnetværk;

36.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at gennemføre kønsbudgettering i forbindelse med alle offentlige udgifter;

37.  minder om, at integration af kønsaspektet er en (re)organisering, forbedring, udvikling og evaluering af de politiske processer, således at ligestillingsperspektivet indarbejdes i alle politikker på alle niveauer og i alle faser af de aktører, der er involveret i politikudformningen;

38.  bemærker med tilfredshed, at numeriske kønsparitet næsten er nået med 47,4 % af det samlede antal stillinger besat af kvinder; anmoder imidlertid EU-Udenrigstjenesten om fortsat at reducere de eksisterende kvalitative ubalancer på alle niveauer, for alle funktioner og i de forskellige kategorier, navnlig for administratorstillinger, hvor 34,92 % af stillingerne i øjeblikket er besat af kvinder; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fortsat at arbejde på de mange foranstaltninger, der træffes for at støtte kønsbalancen og øge mangfoldigheden, såsom netværket for kvinder i før-ledende stillinger og den dedikerede uddannelse for kvinder i ledende stillinger og for kvinder, der ønsker en lederstilling;

39.  bemærker, at kønsbalancen og den geografiske balance også bør respekteres for så vidt angår EU's særlige repræsentanter, og noterer sig, at to ud af otte af EU's særlige repræsentanter i øjeblikket er kvinder; mener også, at etiske standarder skal tages i betragtning for at undgå potentielle interessekonflikter; støtter EU-Udenrigstjenestens forberedelse af retningslinjer for etik, der tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for arbejdet i delegationerne;

40.  fremhæver den samme situation i den samlede kønsfordeling på personale i ledende stillinger, skønt der bemærkes en lille forbedring i 2018 med 27,1 % i forhold til 24,5 % i 2017, hvilket svarer til 71 kvinder, nemlig 60 ud af 211 mellemlederstillinger (28,4 % i forhold til 26 % i 2017) og 11 ud af 51 stillinger i den øverste ledelse (21,57 % i forhold til 18 % i 2017);

41.  opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at afhjælpe disse ubalancer; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at ajourføre sin strategi for ligestilling og lige muligheder med henblik på at medtage konkrete mål for tilstedeværelsen af kvinder i ledende stillinger; fremhæver, at en forbedring af den geografiske og kønsmæssige balance i EU-Udenrigstjenesten ville bidrage til at forbedre Unionens ejerskab over eksterne foranstaltninger;

42.  noterer sig, at 34 ud af 135 stillinger som delegationschefer var besat af kvinder; beklager også den lave procentdel af kvindelige kandidater til lederstillinger i den årlige rotationsøvelse for delegationerne, som fortsat ligger lavt på kun 18 %; tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte sit samarbejde med medlemsstaterne om at indstille flere kvindelige kandidater;

43.  bemærker, at antallet af udstationerede nationale eksperter fra medlemsstaterne har stabiliseret sig på 449 med samme antal som i 2017 og efter en regelmæssig stigning siden 2011; bemærker, at 87,31 % af de udstationerede nationale eksperter er udstationeret i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter med den begrundelse, at de opfylder meget specialiserede behov inden for rammerne af EU-Udenrigstjenestens struktur; opfordrer også EU-Udenrigstjenesten til at være særligt opmærksom på det potentielle problem med interessekonflikter i sin politik for ansættelse af udstationerede nationale eksperter;

44.  minder om betydningen af ​afkølingsperioder for tjenestemænd, der tidligere har været ansat i Unionens institutioner eller agenturer, idet interessekonflikter, der ikke adresseres, kan kompromittere håndhævelsen af høje etiske standarder i hele EU- forvaltningen; understreger, at artikel 16 i personalevedtægten gør det muligt for Unionens institutioner og agenturer, herunder EU-Udenrigstjenesten, at afslå en tidligere tjenestemands anmodning om at få lov til at tage et bestemt arbejde, hvis der ikke er tilstrækkelige restriktioner til at beskytte institutionernes legitime interesser; frygter, at det ofte ikke er muligt at håndhæve de betingelser, der pålægges for beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste; opfordrer derfor EU-Udenrigstjenesten, alle andre agenturer og EU-institutionerne til at overveje anvendelsen af hele viften af instrumenter, der stilles til rådighed i henhold til artikel 16 i personalevedtægten, navnlig når de får meddelelse om en overførsel til en organisation eller en virksomhed, der er registreret i åbenhedsregistret, for dermed at udelukke enhver risiko for, at forhenværende tjenestemænd udfører lobbyvirksomhed i Unionens institutioner inden for to år efter deres udtrædelse af tjenesten; opfordrer endvidere alle EU-institutioner og -agenturer, herunder EU-Udenrigstjenesten, til strengt at offentliggøre deres vurdering af hvert enkelt tilfælde som krævet i henhold til artikel 16 i personalevedtægten;

45.  mener, at der er behov for en yderligere samling af erfaringerne med håndhævelse af og tilsyn med artikel 16 i personalevedtægten og de dertil knyttede etiske regler i alle EU-institutioner; glæder sig over tilsagnet fra Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om et etisk organ i Unionen, som er fælles for EU-institutionerne;

46.  bemærker, at interessen for og antallet af samhusningsprojekter steg gradvist på grund af deres omkostningseffektivitet og synergier, og at de tilvejebringer en mekanisme til dækning af de fulde omkostninger ved samhusning;

47.  glæder sig over stigningen i EU-delegationernes samhusningsordninger med medlemsstaterne med undertegnelsen af 22 nye samhusningsaftaler i 2018, som omfatter 65 delegationer og fører til i alt 114 samhusningsprojekter; noterer sig endvidere indgåelsen af to serviceleveranceaftaler med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Kommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan og glæder sig over, at der i øjeblikket forhandles om yderligere serviceleveranceaftaler med Den Europæiske Investeringsbank, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur;

48.  noterer sig med tilfredshed, at samhusning har skabt ikke ubetydelige nye indtægtskilder for EU-Udenrigstjenesten på i alt 52,1 mio. EUR, hvilket har givet den økonomisk råderum til at udvikle sin politik for køb af fast ejendom; bemærker, at EU-Udenrigstjenesten ejede 34 kontorbygninger i delegationerne og lejede 143;

49.  anmoder om, at EU-Udenrigstjenesten sikrer, at der er adgang til samhusning i deres lokaler for alle interesserede EU-institutioner og -organer, såsom Parlamentet og Den Europæiske Investeringsbank, med de samme betingelser som EU-Udenrigstjenesten; fremhæver de økonomiske fordele ved samhusning, idet det reducerer omkostningerne til vedligeholdelse og drift samt til sikkerhed; gentager desuden, at EU-Udenrigstjenesten skal sikre, at udgifterne til leje eller køb af bygninger til dens delegationer overholder det prisniveau, som medlemsstaternes repræsentationer skal følge; understreger, at EU-Udenrigstjenesten i sine beregninger skal medtage relevante sikkerhedsoverslag for at undgå, at der anmodes om yderligere finansiering på et senere tidspunkt;

50.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at reducere antallet af delegationer, der overskrider det maksimale areal på 35 m2 pr. person, i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefaling med henblik på at gøre bedst mulig brug af EU-Udenrigstjenestens bygninger og undgå unødvendige udgifter;

51.  støtter den permanente årlige revisionsmekanisme som et effektivt instrument til forvaltning af arbejdsstyrken med henblik på bedre at kunne prioritere og sikre en løbende tilpasning af EU-Udenrigstjenestens menneskelige ressourcer inden for netværket af delegationer til de skiftende geopolitiske prioriteringer og størrelsen af projektporteføljerne (f.eks. forberedelsen af åbningen af delegationen til Det Forenede Kongerige, lukningen af delegationen til Salomonøerne, opgraderingen af delegationen til Panama og åbningen af en delegation i Mongoliet); bemærker, at der i 2018 som et første resultat af denne rationalisering af personaleressourcerne er blevet overført otte stillinger mellem delegationerne;

52.  gør på ny opmærksom på, at Unionen tog et skridt i retning af et rimeligt vederlag for alle inden for sine institutioner; understreger, at EU-Udenrigstjenesten bør sikre, at dens praktikanter i hovedsædet og delegationerne modtager et anstændigt vederlag ved alle former for praktikophold (Blue Book Traineeships, Brügge-praktikophold m.v.); glæder sig over indførelsen af lønnede praktikophold i delegationerne og over, at man er ophørt med at tilbyde ulønnede praktikophold som følge af Den Europæiske Ombudsmands henstillinger; bemærker, at antallet af praktikanter i delegationerne er mere end firedoblet fra 26 i 2017 til 109 i 2018; beklager imidlertid, at ud af de i alt 404 praktikophold, som EU-Udenrigstjenesten tilbød i 2018, var 126 ulønnede, da de indgik i en obligatorisk uddannelse for studerende; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sikre en passende godtgørelse til alle praktikanter i EU-Udenrigstjenesten for at undgå en øget forskelsbehandling af økonomiske årsager;

53.  mener, at det er nyttigt at forbedre værktøjerne til håndtering af arbejdsmængden sideløbende med en handlingsplan for tiltrækning og fastholdelse af personer, der tager hensyn til forskellige faglige behov, erfaringer og nationaliteter; glæder sig over rapporten om menneskelige ressourcer og anmoder EU-Udenrigstjenesten om klart at angive sine institutionelle behov (eller nødvendig ny ekspertise) og pege på de risici for arbejdsstyrken på organisationsplan, som kan hindre EU-Udenrigstjenesten i at nå sine politiske mål; støtter EU-Udenrigstjenestens foranstaltninger til at håndtere den stigende arbejdsbyrde på grund af personalenedskæringer;

54.  noterer sig med bekymring de 135 mæglingssager, der behandles i delegationerne og hovedkvarteret i 2018 vedrørende enten uløste uenigheder om rettigheder og forpligtelser eller forskellige former for konflikter på arbejdspladsen, herunder påstået psykisk og seksuel chikane; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, navnlig mæglingstjenesten, der nu rapporterer direkte til generalsekretariatet, til fortsat at give dette anliggende højeste prioritet i ressourceforvaltningen; gentager, at det er vigtigt at udvikle en kultur med nultolerance over for chikane med en nøje opfølgning på indberettede sager; glæder sig over initiativet til bevidstgørelse om bekæmpelse af chikane, som blev lanceret i 2018 af generalsekretæren for EU-Udenrigstjenesten med det formål at give flere oplysninger om EU-Udenrigstjenestens politik til bekæmpelse af chikane;

55.  opfordrer i denne forbindelse også EU-Udenrigstjenesten til at udvide netværket af fortrolige rådgivere, der aktuelt udgør seks personer, navnlig inden for netværket af delegationer ved eventuelt at forøge antallet af uddannede frivillige rådgivere i delegationerne; tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at fremme den sociale dialog, uanset medarbejdernes herkomst og forskellige status;

56.  bemærker, at efter at have ajourført sin administrative ordning med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og styrket sit samarbejde om spørgsmål vedrørende svig med generaldirektoraterne for eksterne anliggender, såsom Generaldirektoratet for Udenrigspolitiske Instrumenter (GD FPI), Generaldirektoratet for Europæisk Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlingerne (GD NEAR) og Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO) i 2017 har EU-Udenrigstjenesten fortsat sine bestræbelser på at forbedre sin strategi for bekæmpelse af svig; understreger, at der bør gennemføres yderligere samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Kommissionen (generaldirektoraterne for eksterne anliggender, såsom GD FPI, GD NEAR og GD DEVCO); bemærker med tilfredshed, at delegationscheferne efter aftale med GD DEVCO og GD NEAR har skabt øget opmærksomhed om forebyggelse og rapportering af svig via sit interne kontrolprincip om forebyggelse af svig; glæder sig over, at EU-Udenrigstjenesten er medlem af netværket til forebyggelse og afsløring af svig, der ledes af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

57.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i sin årlige aktivitetsrapport at angive antallet af sager, der er overdraget til OLAF, og igangværende undersøgelser foretaget af OLAF vedrørende potentielle interessekonflikter i EU-Udenrigstjenesten;

58.  bemærker, at der i 2018 var en indberettet sag om en ekstern whistleblowers påståede afsløring af uregelmæssigheder begået af en af Kommissionens ansatte i en EU-delegation; anmoder EU-Udenrigstjenesten om at give Parlamentet oplysninger om den politik og de procedurer, den har indført, navnlig i delegationer, når de opstår en sag om whistleblowing;

59.  støtter EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden ved at fremme og forbedre e-EEAS registret, hvorigennem borgerne kan anmode om adgang til dokumenter; bemærker med tilfredshed, at borgerne i højere grad end i 2017 har anvendt e-EEAS-registret; anmoder EU-Udenrigstjenesten om at sikre hurtige svar på borgeranmodninger;

60.  glæder sig over ikrafttrædelsen i 2020 af de tre fælles afgørelser om arbejdsvilkår, LA-Medical and LA-Provident Fund, der indfører en ny ramme af regler for lokalt ansatte i delegationerne med henblik på at modernisere og forbedre de sociale sikringsordninger; glæder sig over den første fælles personaleundersøgelse af EU-Udenrigstjenestens og Kommissionens ansatte i delegationerne i 2018; støtter iværksættelsen af en intern revision af rekrutteringen og ledelsen af lokale aktører for at afhjælpe visse svagheder, som Revisionsretten har konstateret i ansættelsesprocedurerne for lokalt ansatte i delegationerne (dvs. manglende gennemsigtighed med hensyn til visse trin i proceduren);

61.  noterer sig den interne revisionstjenestes revision af koordineringen mellem Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten og bemærker med tilfredshed revisionens konklusion om, at koordineringsaktiviteterne mellem Kommissionens tjenestegrene (GD DEVCO, GD NEAR og GD FPI) og EU-Udenrigstjenesten generelt er effektive og virkningsfulde; bemærker imidlertid, at der er behov for at fastlægge et ikke-fragmenteret syn på Unionens samlede eksterne bistand til et givet land og for i samarbejde med GD DEVCO og GD NEAR at styrke risikovurderingen og -styringen og udvikle et fælles syn på usikkerhed og afbødningsstrategier;

62.  henleder opmærksomheden på konklusionerne og anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning nr. 15/2018 "Styrkelse af kapaciteten hos de indre sikkerhedsstyrker i Niger og Mali: Kun begrænsede og langsomme fremskridt"; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i) at træffe foranstaltninger til at forbedre missionernes operationelle effektivitet ved at tilvejebringe passende praktisk vejledning og tilstrækkelig støtte, ii) at forbedre besættelsesgraden for stillinger i missionerne, iii) at fastlægge mandater og budgetter, der matcher operationerne, og udarbejde en fælles, omfattende exitstrategi, der klart definerer roller og ansvarsområder i forbindelse med afviklingen af missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, iv) at øge fokus på bæredygtighedsaspekter og v) at forbedre resultatindikatorerne og EU-Udenrigstjenestens konsekvensanalyser med henblik på at overvåge og evaluere udførelsen af opgaver på passende vis;

63.  støtter styrkelsen af forbindelsen mellem politikudformning, offentligt diplomati og strategisk kommunikation; bemærker i denne forbindelse, at der blev afsat 3 mio. EUR til EU-Udenrigstjenesten i 2018 (sammenlignet med 1,1 mio. EUR i 2017) til konsolidering af dens aktion "strategisk kommunikation plus" med henblik på at bekæmpe desinformation og hybride trusler og på at udvikle modstandsdygtighed over for udenlandsk indblanding, og bemærker samtidig udviklingen af "business intelligence services";

64.  fremhæver behovet for at bekæmpe propaganda og afdække desinformation og ondsindet udenlandsk påvirkning; fremhæver betydningen af EU-Udenrigstjenestens taskforce for strategisk kommunikation og opfordrer til, at den får stillet de fornødne økonomiske og personalemæssige ressourcer til rådighed;

65.  glæder sig over oprettelsen af systemet for tidlig varsel, der er etableret blandt Unionens institutioner og medlemsstater for at lette udvekslingen af bedste praksis i forbindelse med desinformationskampagner og koordinere reaktioner baseret på open source-oplysninger fra den akademiske verden, faktatjekkere, onlineplatforme og internationale partnere; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udvikle en langsigtet vision for systemet for tidlig varsling og fremme koordinering med medlemsstaterne og andre vigtige partnere; opfordrer endvidere EU-Udenrigstjenesten til at fremme webstedet EUvsDisinfo.eu, som indeholder over 5 000 desinformationssager, men som kun har genereret 1,2 mio. sidevisninger i 2018;

66.  støtter EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at styrke hele spektret af fysiske og IT-sikkerhedsmæssige spørgsmål, lige fra personalets og bygningernes sikkerhed gennem indkøb af nyt sikkerhedsudstyr til uddannelse af regionale sikkerhedsmedarbejdere med henblik på at beskytte EU-Udenrigstjenestens sikkerhedsinteresser og stille yderligere sikkerhedsmæssig knowhow til rådighed ved at gennemføre en formel politik for sikkerhedsrisikostyring og cybersikkerhedsudfordringen; glæder sig navnlig over iværksættelsen af et program for bevidstgørelse om sikkerhed med henblik på at mindske risiciene i hovedkvartererne, baseret på en personaleundersøgelse fra 2018, og et sikkerhedsrisikostyringssystem i delegationerne for at standardisere indberetningen af lokale sikkerhedstrusler, herunder risici i forbindelse med sundhed og sikkerhed; tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte en egentlig politik for digitalisering af dens tjenester;

67.  glæder sig over den første rapport om opfølgning på afgørelsen om decharge til EU-Udenrigstjenesten for regnskabsåret 2017, som blev vedtaget af et flertal af Parlamentets medlemmer, og EU-Udenrigstjenestens engagement med hensyn til at tage fat på de vigtigste henstillinger og bemærkninger, der blev fremsat under dechargeproceduren, med henblik på yderligere at forbedre forvaltningen af Unionens midler;

68.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i overensstemmelse med finansforordningens artikel 266 at udarbejde en opfølgningsrapport for regnskabsåret 2018;

69.  glæder sig over nye initiativer med henblik på at forbedre kommunikationen med unionsborgerne om betydningen af offentligt diplomati og strategisk kommunikation som en integreret del af Unionens eksterne forbindelser; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at investere i digital kommunikation via sociale medier og dens websteder; roser EU-Udenrigstjenesten for, at den er begyndt at inddrage "informationsspredere" i gennemførelsen af offentlige bevidstgørelseskampagner i hele Europa; tilskynder yderligere til brug af gratis, offentligt tilgængeligt (open source) og self-hosted sociale netværksplatforme, under særlig hensyntagen til beskyttelsen af brugernes personoplysninger;

70.  beklager, at EU-Udenrigstjenesten endnu ikke har et miljøledelsessystem; bemærker, at der blev gjort en indsats for at fremme brugen af videokonferencer; opfordrer imidlertid EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en konkret handlingsplan med henblik på at mindske sit hovedkvarters og sine delegationers miljøaftryk;

71.  bifalder programmet for kortvarige udstationeringer mellem EU-Udenrigstjenesten og Parlamentet; fremhæver den rolle, det spiller med hensyn til at øge den gensidige forståelse af de enkelte institutioners strukturer og arbejdsmetoder og dermed til at forbedre samarbejdet mellem de to institutioner; tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at fremme dette program mere aktivt blandt sine medarbejdere for at øge antallet af deltagere; anbefaler desuden at udvide programmet for diplomatisk udveksling og udstationering mellem EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaternes diplomatiske tjenester, som har til formål at bidrage til udviklingen af en fælles diplomatisk kultur;

72.  fremhæver den voksende betydning af EU-politikken for Arktis og behovet for at styrke Unionens troværdighed blandt partnerne ved at sikre stabiliteten af stillingen som EU-ambassadør for Arktis.

(1) EUT L 57 af 28.2.2018.
(2) EUT C 327 af 30.9.2019, s. 1.
(3) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(7) Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).


Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
PDF 162kWORD 58k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (2019/2100(DEC))
P9_TA(2020)0095A9-0044/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(5), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (2019/2100(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(11), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (2019/2100(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2020),

A.  der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet ("fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 for at forvalte forskningsprogrammet for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), der har til formål at modernisere trafikstyringen i Unionen;

B.  der henviser til, at SESAR 2020 efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 forlængede fællesforetagendets levetid indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

D.  der henviser til, at Unionens bidrag til etablerings- og ibrugtagningsfasen af SESAR 2020 2014-2024, som finansieres via Horisont 2020, er på 585 000 000 EUR; der henviser til, at Eurocontrols bidrag i henhold til de nye medlemskabsaftaler under Horisont 2020 forventes at være på ca. 500 000 000 EUR, og at de andre partnere fra luftfartsindustrien skulle bidrage med mindst 500 000 000 EUR, hvoraf ca. 90 % vil være bidrag i naturalier fra Eurocontrol og andre partnere;

Generelt

1.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning om fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018 ("Revisionsrettens beretning"), at det i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og at formidle oplysninger om dets merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til den brede offentlighed, f.eks. via sociale medier eller andre medier, og dermed øge offentlighedens bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

4.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier; minder om, at vurderingen skal evaluere udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

5.  minder om, at SESAR er den teknologiske søjle i initiativet om det fælles europæiske luftrum (SES), og at dets rolle er at koordinere og gennemføre forskning for at bidrage til at forhindre fragmenteringen af SES; påpeger, at et af fællesforetagendets vigtigste resultater omfatter den frie ruteføring med henblik på at reducere emissioner fra fly og brændstof; mener derfor, at fællesforetagendet kan anvendes yderligere til at bidrage til luftfartssektorens bæredygtighed;

6.  fremhæver betydningen af fællesforetagendets arbejde for at bidrage til at fremskynde udnyttelsen af innovation; understreger endvidere dets rolle i den betydelige udvikling af U-Space og udarbejdelsen af en plan for sikker indførelse og anvendelse af droner i luftrummet i lav højde, som er grundlaget for en moderne og hurtigt voksende sektor;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

7.  noterer sig, at budgettet for betalingsbevillinger i 2018 var på 94 800 000 EUR (90 900 000 EUR i 2017), og at budgettet for forpligtelsesbevillinger var på 129 517 762 EUR (109 900 000 EUR i 2017); bemærker, at medregnet de uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet genopførte på det indeværende års budget, og de formålsbestemte indtægter var det samlede disponible budget for betalinger på 166 465 000 EUR (213 000 000 EUR i 2017), og det samlede disponible budget for forpligtelser var på 175 918 000 EUR (130 900 000 EUR i 2017);

8.  bemærker, at SESAR 1 i december 2016 var formelt afsluttet, og at den sidste betaling blev afholdt i december 2017, samt at de uudnyttede betalingsbevillinger på 40 000 000 EUR fra tidligere år blev fremført til 2018 til godtgørelse af overskydende kontantbidrag fra SESAR 1's industrimedlemmer og til betaling af forsinkede, men berettigede omkostningsanmeldelser for det syvende rammeprograms projekter og TEN-T-projekter; bemærker med bekymring, at kun 1 800 000 EUR (5 %) af disse bevillinger ved udgangen af 2018 kunne anvendes til sådanne efterbetalinger, at 20 000 000 EUR (50 %) bortfaldt, og at 18 200 000 EUR (45 %) blev fremført til 2019; beklager, at fællesforetagendet ved udgangen af 2018 i SESAR 1's afslutningsfase stadig havde et stort beløb i åbne forpligtelser på 61 400 000 EUR, og at disse midler, der er tildelt fællesforetagendet, ikke vil blive udnyttet fuldt ud;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram og TEN-T

9.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af de 1 284 300 000 EUR i bidrag i naturalier og kontantbidrag, som andre medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendets operationelle og administrative aktiviteter (700 000 000 EUR fra Eurocontrol og 584 300 000 EUR fra medlemmer af luftfartssektoren), ved udgangen af 2018 havde validerede bidrag på 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR fra Eurocontrol og 539 100 000 EUR fra luftfartssektoren);

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

10.  noterer sig, at de samlede kontante bidrag fra Unionen (Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (GD MOVE)) til fællesforetagendets operationelle aktiviteter ud af EU-tilskuddet under Horisont 2020 på 585 000 000 EUR ved udgangen af 2018 beløb sig til 216 900 000 EUR, og at de andre medlemmer forpligtede sig til at yde bidrag i naturalier og kontantbidrag i en størrelsesorden af mindst 1 000 000 000 EUR til fællesforetagendet SESAR 2020's operative aktiviteter (et anslået beløb på 500 000 000 EUR fra Eurocontrol og 500 000 000 EUR fra luftfartssektoren); bemærker endvidere, at de andre medlemmer ved udgangen af 2018 havde bidraget med 14 400 000 EUR i kontantbidrag og med 114 000 000 EUR i validerede bidrag i naturalier, samt at et yderligere beløb på 120 200 000 EUR i naturalier var blevet rapporteret, men endnu ikke var blevet valideret;

11.  noterer sig, at fællesforetagendet for så vidt angår SESAR 2020 ved udgangen af 2018 havde udnyttet henholdsvis 81 % og 61 % af de forpligtelses- og betalingsbevillinger, der var disponible til Horisont 2020-projekter, og at ca. 44 600 000 EUR (35 %) af de disponible bevillinger under Horisont 2020 bortfaldt (udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne i 2017 lå på henholdsvis 80,24 % og 67,97 %);

12.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens bemærkninger, at den lave udnyttelsesgrad og den høje procentsats for bortfald af disponible betalingsbevillinger under Horisont 2020 i 2018 primært skyldtes fællesforetagendets forsigtige budgetplanlægning, da der i budgetplanlægningen og -overvågningen ikke tages fuldt hensyn til beløbet af uudnyttede betalingsbevillinger fra tidligere år;

Performance

13.  noterer sig, at fællesforetagendets centrale resultatindikatorer i 2018 navnlig forudså PPP-gearingsværdier ved programmets afslutning:

   ved hjælp af en midlertidig evalueringsmetode: 1,22
   ved hjælp af en mere præcis midlertidig evalueringsmetode: 1,26
   for Horisont 2020: 2,26 og
   partnergearing: 1,74;

14.  bemærker, at fællesforetagendet opfyldte sine centrale politiske og operationelle mål som beskrevet i det samlede programmeringsdokument for perioden 2017-2019;

15.  minder fællesforetagendet om at tage skridt til at opfylde den ønskede løftestangseffekt på 1,41 i hele perioden fra 2014-2020;

16.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

17.  noterer sig, at SESAR-fællesforetagendet er blandt flere fællesforetagender, som i højere grad opnåede operationelle synergier med Unionens decentrale agenturer inden for deres respektive forsknings- og innovationsområder, og at fællesforetagendet og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur navnlig samarbejdede om droner;

18.  bemærker, at der i fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2018 kun gives oplysninger om centrale resultatindikatorer for kønsbalancen for 2017 og ikke for 2018; bemærker, at oplysningerne for 2017 vedrører fællesforetagendets indkaldelser af forslag vedrørende Horisont 2020-programmet i 2016, og at tallene for de centrale resultatindikatorer er følgende: procentdel af kvinder i Horisont 2020-projekter – 15,4 %, procentdel af kvindelige projektkoordinatorer – 12 %, procentdel af kvinder i Kommissionens rådgivende grupper og ekspertgrupper m.fl. – 33,3 %;

19.  noterer sig, at fællesforetagendet har gennemført tre store initiativer, der har været centrale for udformningen af visionen for den fremtidige lufttrafikstyring (ATM) i Europa i 2018, og at udfaldet af disse resultater, der er anerkendt af den samlede ATM-sektor, er blevet overført til Kommissionen, som vil tage de næste skridt til at indarbejde dem i den lovgivningsmæssige og politiske ramme for luftfart;

20.  konstaterer, at fællesforetagendet ud over resultaterne af de forberedende forskningsprojekter har vist sig at være en central aktør inden for innovation inden for luftfart gennem integration af nye aktører ud over de traditionelle aktører inden for forskning og innovation på ATM-området;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

21.  noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet pr. 31. december 2018 havde 42 ansatte (2017: 40);

22.  bemærker, at fællesforetagendet i 2018 undertegnede 48 kontrakter, herunder 37 specifikke kontrakter til gennemførelse af fællesforetagendets rammekontrakter og interinstitutionelle aftaler, og at der var 12 udbudsprocedurer: fem udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, fem procedurer med forhandling med meget lav, lav og mellemstor værdi, tre åbne udbud og én pris;

23.  bemærker, at fællesforetagendet inden for rammerne af GD MOVE's delegeringsaftale i januar 2018 iværksatte en åben indkaldelse af forslag vedrørende undersøgelser og demonstration af regulering af dronetrafik i Europa (U-Space Call), og at det maksimale tilskudsbeløb på 9 500 000 EUR blev finansieret gennem Kommissionens fond for Connecting Europe-faciliteten (CEF); noterer sig med stor bekymring Revisionsrettens konklusioner om, at der ifølge Revisionsretten, til trods for at indkaldelsens tildelingskriterier generelt tog hensyn til retningslinjerne i forordning (EU) nr. 1316/2013(13), var flere overlapninger og uoverensstemmelser i tildelingskriterierne og delkriterierne, som kan udgøre en risiko for den overordnede effektivitet af evalueringsprocessen for tilskud, og som bør tages op i indkaldelsens udformnings- og forberedelsesfase;

Intern kontrol

24.  bemærker, at fællesforetagendets procedurer for forudgående kontrol er pålidelige, navnlig for så vidt angår de mellemliggende og endelige betalinger under det syvende rammeprogram, at fællesforetagendet udfører efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne, mens det for Horisont 2020-betalinger er Kommissionens fælles revisionstjeneste, der er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; noterer sig, at restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner ved udgangen af 2018 ifølge fællesforetagendet var på 1,29 % vedrørende det syvende rammeprogram og på 1,33 % for Horisont 2020;

25.  anerkender på baggrund af fællesforetagendets opfølgning på Parlamentets dechargebeslutning for regnskabsåret 2017, at fællesforetagendet har taget skridt til at imødekomme Parlamentets bekymringer, navnlig at fællesforetagendet har udpeget en ny leder af budget- og økonomiteamet, at teamet omfatter en ny økonomiansvarlig og økonomiassistent, at fællesforetagendet er i gang med at ansætte en økonomidirektør, og at der er indført en ny budgetprocedure, hvilket har ført til rettidig udarbejdelse af et detaljeret budget;

Intern revision

26.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) udsendte den endelige revisionsrapport om samordning mellem fællesforetagendet og det fælles støttecenter (CSC) og om gennemførelsen af CSC-værktøjer og -tjenester, der førte til tre vigtige anbefalinger; bemærker, at fællesforetagendet udarbejdede en detaljeret handlingsplan for at imødegå de risici, der ligger til grund for disse anbefalinger, som forventedes gennemført i løbet af 2019;

27.  bemærker, at den interne revisionsfunktion (IAC) i 2018 udførte aktiviteter med fokus på at opnå revisionssikkerhed og på rådgivningsopgaver; bemærker, at IAC gennemførte en opfølgende revision vedrørende ansættelse og aktivt deltog i risikovurderingen af fællesforetagendet, samarbejdede med IAS, Revisionsretten og andre relevante revisionsaktører, overvågede gennemførelsen af fællesforetagendets handlingsplaner vedrørende tidligere revisioner samt fulgte op på dechargeproceduren;

28.  bemærker, at fællesforetagendet i juli 2018 gennemførte en workshop om risikostyring med henblik på at rapportere om risikostyring og validere de vigtigste ændringer i forbindelse med virksomhedsrisici;

Spørgsmål vedrørende SESAR-projektets etablerings- og ibrugtagningsfase

29.  bemærker, at Revisionsretten i 2019 offentliggjorde særberetning nr. 11/2019 om Unionens forordning om modernisering af lufttrafikstyring; bemærker, at Revisionsretten i sin særberetning vurderede, hvor godt Kommissionen havde forvaltet implementeringen af SESAR fra 2011, om Unionens intervention rettede sig mod de projekter, der havde størst behov for støtte, og om det gav merværdi til lufttrafikstyringen i Unionen; bemærker, at der er behov for en effektiv styring af lufttrafikken i fremtiden for at sikre sikkerhed og effektivitet;

30.  bemærker med bekymring Revisionsrettens konklusioner om, at størstedelen af de reviderede projekter også ville være blevet finansieret uden EU-støtte, at der var svagheder i gennemførelsen af finansieringsordningen, navnlig utilstrækkelig prioritering, og at der endnu ikke er påvist faktiske ATM-præstationsfordele i et operationelt miljø;

31.  opfordrer Kommissionen til at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, som den har truffet for at begrænse eventuelle interessekonflikter, navnlig hvad angår projektudvælgelse;

32.  tilslutter sig Revisionsrettens anbefalinger, der tager sigte på at løse disse problemer, og bemærker, at Kommissionen har accepteret alle Revisionsrettens anbefalinger; opfordrer Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af Revisionsrettens anbefalinger;

Transport og turisme

33.  bemærker, at fællesforetagendet har forelagt sit budget i to særskilte afsnit: 1) SESAR 1 og 2) SESAR 2020; bemærker endvidere, at SESAR 1 blev medfinansieret af TEN-T og programmerne under det syvende forskningsrammeprogram, og at SESAR 2020 medfinansieres af Horisont 2020;

34.  noterer sig, at udnyttelsesgraden var på 83 % for forpligtelsesbevillingerne og 47 % for betalingsbevillingerne (for SESAR 1; 99 % og 5 % og for SESAR 2020: 81 % og 61 %); bemærker, at den lave samlede gennemførelsesgrad hovedsagelig skyldes den lave sats for SESAR 1, der afspejler den finansielle afslutning af dets projekter og afviklingen af programmet samt fællesforetagendets bestræbelser på at holde de løbende omkostninger på et minimum;

35.  understreger, at både videreudviklingen af det europæiske luftrum inden for rammerne af SES2+ og anvendelsen af droner kræver tilstrækkelige finansielle midler og menneskelige ressourcer;

36.  noterer sig, at fællesforetagendet gennemførte sine aktiviteter i fuld overensstemmelse med fire forskellige rammer: Horisont 2020, CEF-programmet for drone-U-rumbaserede demonstrationsaktiviteter samt to specifikke rammer for indkaldelsen af forslag vedrørende den aktive geohegntjeneste og undersøgelsen for at udarbejde et forslag til den fremtidige arkitektur for det europæiske luftrum; anerkender, at disse forskellige retlige rammer medfører en høj grad af kompleksitet for fællesforetagendet, og roser derfor fællesforetagendet for en vellykket gennemførelse af innovationsprojekter;

37.  fremhæver betydningen af fællesforetagendets arbejde for at bidrage til at fremskynde udnyttelsen af innovation; understreger endvidere dets rolle i den betydelige udvikling af U-Space og udarbejdelsen af en plan for sikker indførelse og anvendelse af droner i luftrummet i lav højde, som er grundlaget for en moderne og hurtigt voksende sektor; fremhæver fællesforetagendets betydning for at forberede ajourføringen af den europæiske ATM-masterplan i retning af et digitalt europæisk luftrum gennem en holistisk og passagercentreret digital omstilling af luftfarten; mener derfor, at fællesforetagendets rolle bør anerkendes og styrkes i den næste flerårige finansielle ramme;

38.  bemærker, at fællesforetagendet fortsatte med den finansielle og administrative afslutning af SESAR 1; bemærker, at den faktiske gennemførelse af programmet generelt er på 89,9 %; bemærker, at fællesforetagendet har 30,7 mio. EUR på sin virtuelle bankkonto til at dække alle SESAR 1's resterende forpligtelser, og at fællesforetagendet ifølge overslaget over betalinger og inddrivelser bør afslutte SESAR 1 med et overskud af likvide midler på 30,6 mio. EUR; minder om, at de akkumulerede budgetresultater for SESAR 1 vil blive anvendt til refusion af de overskydende kontante bidrag fra fællesforetagendets medlemmer, og at det resterende uudnyttede beløb vil blive tilbagebetalt til Unionen;

39.  bemærker, at 2018 var det første år af SESAR 2020 uden SESAR 1-projekter; bemærker endvidere, at ud af de 96,0 mio. EUR i indtægter fra SESAR 2020 i 2018 var Unionens bidrag på 88,2 mio. EUR, og at Eurocontrols bidrag var på 5,2 mio. EUR;

40.  bemærker, at uudnyttede betalingsbevillinger i 2018 resulterede i et overskud på 19,3 mio. EUR, som forbliver i fællesforetagendet (heraf 0,05 mio. EUR i SESAR 1 og 19,25 mio. EUR i SESAR 2020), og at det akkumulerede overskud beløber sig til 77,24 mio. EUR (heraf 30,93 mio. EUR i SESAR 1 og 46,31 mio. EUR i SESAR 2020);

41.  noterer sig, at den sidste revision af SESAR 1 vedrørende betalinger foretaget i 2017 blev iværksat i 2018, og at den fjerde cyklus af revisioner i form af 23 revisioner hos otte medlemmer blev afsluttet; er bekymret over restfejlfrekvensen på 5,07 % for 2018;

42.  noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 2018: 61,67 % operationelle stillinger, 28,57 % administrative stillinger og 9,76 % neutrale stillinger.

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 26.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(8) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 26.
(9) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(10) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(11) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(12) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).


Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
PDF 150kWORD 54k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 (2019/2075(DEC))
P9_TA(2020)0096A9-0047/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0047/2020),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 (2019/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(12), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(13), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(14), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0047/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 (2019/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0047/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 20 144 018 EUR, hvilket næsten svarer til beløbet for 2017 (med en meget lille stigning); der henviser til, at instituttets budget udelukkende stammer fra Unionens budget(16);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en lille stigning på 0,06 % i forhold til 2017; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 98,07 %, hvilket er en stigning på 0,10 % i forhold til 2017;

Performance

2.  bemærker, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer (KPI'er) ud over produktivitets- og kvalitetsindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

3.  noterer sig, at instituttet opnåede en gennemførelsesrate for aktiviteter på 91 %, hvoraf 94 % blev gennemført rettidigt, og at instituttet lå over sine mål for 14 ud af 15 KPI'er;

4.  glæder sig over instituttets aftaler og årlige handlingsplaner om samarbejde på områder, hvor der er politisk overlapning med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse; glæder sig over, at instituttet blev leder af den kontrakt, agenturerne har indgået i fællesskab, om levering af undersøgelser om medarbejderinddragelse med faste målekriterier; roser denne praksis som et eksempel, der er værd at følge; opfordrer kraftigt instituttet til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;

5.  bemærker, at instituttet har været involveret i fastlæggelse, udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens eksterne programmer vedrørende udvikling af færdigheder og menneskelig kapital og beskæftigelse; anerkender, at instituttet er det eneste EU-agentur, der har mandat til at arbejde uden for Unionen til støtte for Unionens indsats udadtil inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, færdigheder og arbejdsmarkedssystemer og udvikling af menneskelig kapital i Unionens partnerlande med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne for deres borgere;

6.  bifalder instituttets arbejde med Unionens nabolande, kandidatlandene og de centralasiatiske lande og dets bidrag til Unionens panafrikanske politikker og programmer for at fremme beskæftigelsesegnetheden og socioøkonomisk inklusion og støtter kraftigt instituttets mål om at forbedre den politiske beslutningstagning på erhvervsuddannelsesområdet globalt;

7.  støtter instituttets arbejde inden for digitale færdigheder og kompetencer og med at støtte lande med at forbedre deres kvalifikationer og kvalifikationssystemer for at modernisere erhvervsuddannelserne med henblik på livslang læring, beskæftigelsesegnethed og den fremtidige konkurrenceevne i disse regioner og lande; anerkender, at 86 % af de lande, hvor instituttet har været aktivt, har gjort fremskridt inden for områderne kvalifikationer, forvaltning, beskæftigelsesegnethed, tilvejebringelse af erhvervsuddannelse, iværksætteruddannelse og politikanalyse;

8.  gentager, at livslang læring er blevet identificeret som afgørende for bæredygtig vækst og et inklusivt stabilt samfund i FN's mål for bæredygtig udvikling, den europæiske konsensus om udvikling og af ILO's globale rapport om fremtidens arbejde, og anbefaler, at livslang læring forbliver centralt for instituttets arbejde;

9.  noterer sig med beklagelse, at det fremgår af Revisionsrettens beretning, at der ikke var noget bevis for, at den udbudsprocedure, hvorigennem fem vikaransatte arbejdede for instituttet, førte til, at der blev tildelt den mest fordelagtige kontrakt; tilslutter sig Revisionsrettens bemærkning i denne forbindelse om, at instituttet bør anvende tildelingskriterier, der fokuserer på konkurrencedygtige priselementer;

10.  glæder sig over, at instituttet gennemførte foranstaltninger, som førte til formel afslutning af alle de anbefalinger, som Kommissionens interne revisionstjeneste fremsatte på baggrund af 2017-revisionen af overvågning af fremskridt på erhvervsuddannelsesområdet (VET), og at gennemførelsesgraden for interne revisionsanbefalinger for tredje år i træk var på 100 %;

11.  fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og brugbarheden af agenturmidler og data er af afgørende betydning; opfordrer derfor til, at der foretages en vurdering af, hvordan data og midler på nuværende tidspunkt præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende og bruge dem; bemærker, at medlemsstaterne kan øge den offentlige bevidsthed i denne henseende ved at udarbejde en omfattende plan for at nå ud til flere EU-borgere;

Personalepolitik

12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 98,84 % med 85 midlertidigt ansatte ud af de 86 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 88 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at yderligere 39 kontraktansatte og én udstationeret national ekspert arbejdede for instituttet i 2018;

13.  bemærker, at der er behov for en yderligere indsats for at opnå en mere ligelig kønsfordeling blandt de øverste ledere (tre mænd og én kvinde); noterer sig imidlertid med tilfredshed, at der er opnået kønsbalance i bestyrelsen (14 mænd og 14 kvinder);

14.  bemærker, at instituttet har indført en række foranstaltninger til bekæmpelse af chikane, og at alle nyansatte deltager i et informationsmøde forestået af rådgivere, som udfører deres opgaver i fortrolighed;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

15.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere;

16.  noterer sig, at instituttet har udviklet sin egen strategi til bekæmpelse af svig på grundlag af en metode, der er udviklet af OLAF, og har gennemført den siden 2014;

Intern kontrol

17.  noterer sig, at 2018 var det første fulde gennemførelsesår for instituttets 17 interne kontrolprincipper efter bestyrelsens vedtagelse i november 2017, og at instituttet i januar 2018 udviklede en metode og udarbejdede et sæt indikatorer til støtte for og styrkelse af den regelmæssige overvågning og årlige vurdering af den interne kontrol; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre situationen;

18.  bemærker, at der ifølge Revisionsrettens beretning i 2018 blev foretaget en ekstern evaluering af EU-agenturer under Kommissionens generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (instituttet, EU-OSHA, Eurofound og Cedefop) for Kommissionen med hensyn til deres relevans, effektivitet, sammenhæng og EU-merværdi; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om denne evaluering;

19.  opfordrer instituttet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

20.  tilskynder instituttet til at gøre yderligere brug af innovative digitale løsninger, herunder e-udbud;

o
o   o

21.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(17) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(8) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(9) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(10) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(11) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(12) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(13) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(14) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(15) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 182.
(16) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 183.
(17) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.


Decharge 2018: Eurojust
PDF 155kWORD 56k
Afgørelse
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 (2019/2074(DEC))
P9_TA(2020)0097A9-0048/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0041/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA(6), særlig artikel 63,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0048/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 (2019/2074(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(9),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0041/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(13), særlig artikel 36,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA(14), særlig artikel 63,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(15), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(16), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0048/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 (2019/2074(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0048/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Eurojust for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(17) var på 38 606 737 EUR, hvilket svarer til et fald på 20,71 % i forhold til 2017; der henviser til, at nedskæringen i budgettet beror på reduceringer i budgetbehovene under afsnit 2; der henviser til, at hele Eurojusts budget stammer fra Unionens budget(18);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beret