Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2»
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2018 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2018:- Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2018: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
 Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 Απαλλαγή 2018: Eurojust
 Απαλλαγή 2018: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
 Απαλλαγή 2018: όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
 Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
 Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
 Προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE) ***
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021

Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 200kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D065067/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 9 Δεκεμβρίου 2019, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση, και την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 23 Ιανουαρίου 2020, που επίσης δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 22 Μαΐου 2019 και δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2019(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που διατύπωναν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2016, η Monsanto Europe N.V., εξ ονόματος της Monsanto Company, υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 («η αίτηση»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορούσε τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, καθώς και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤ σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 για χρήσεις πέραν των τροφίμων και των ζωοτροφών, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαΐου 2019, η EFSA εξέδωσε θετική γνώμη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2019, σχετικά με την εν λόγω αίτηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΤ σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 αναπτύχθηκε ώστε να είναι ανθεκτική σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη δικάμβα, το γλουφοσινικό αμμώνιο και τη γλυφοσάτη(5)·

Συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταδειχθεί πως η καλλιέργεια ΓΤ φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα οδηγεί στην ευρύτερη χρήση ζιζανιοκτόνων, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εμφάνισης ζιζανίων ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμενόμενο είναι να εκτίθενται οι καλλιέργειες ΓΤ σόγιας της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 σε υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων (γλουφοσινικό, δικάμβα και γλυφοσάτη), πράγμα που θα οδηγήσει ενδεχομένως σε μεγαλύτερη ποσότητα καταλοίπων στη συγκομιδή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη αξιολογηθείσα από ομότιμους, η γλυφοσάτη συσσωρεύεται στη ΓΤ σόγια(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή, διαπιστώθηκαν παραδόξως υψηλά επίπεδα καταλοίπων γλυφοσάτης σε ΓΤ σόγια(8)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται ερωτηματικά όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος, και τον Μάρτιο του 2017 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, το 2015 ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο –η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον καρκίνο– ταξινόμησε τη γλυφοσάτη στις μάλλον καρκινογόνες για τον άνθρωπο ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αξιολογηθείσες από ομότιμους επιβεβαιώνουν το καρκινογόνο δυναμικό της γλυφοσάτης(9)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γλουφοσινικό ταξινομείται ως τοξικό για την αναπαραγωγή 1B και πληροί, επομένως, τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του γλουφοσινικού για χρήση στην Ένωση έληξε στις 31 Ιουλίου 2018(11)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο τα ΓΤ φυτά διασπούν τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα, καθώς και η σύνθεση και επομένως η τοξικότητα των προϊόντων της διάσπασης («μεταβολίτες»), ενδέχεται να καθορίζονται από την ίδια τη γενετική τροποποίηση(12)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά ταύτα, η αξιολόγηση των καταλοίπων ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους σε ΓΤ φυτά θεωρείται ότι είναι έξω από το πεδίο αρμοδιοτήτων της ομάδας της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γνώμη της EFSA, μολονότι η μονάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα έχει διερευνήσει την αξιολόγηση των καταλοίπων ζιζανιοκτόνων που είναι σημαντικά για την εν λόγω εφαρμογή, τούτο δεν αρκεί, δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η συνδυαστική τοξικότητα των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών, ούτε η πιθανή αλληλεπίδρασή τους με το ίδιο το ΓΤ φυτό, εν προκειμένω με τη ΓΤ σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127·

ΙΑ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μονάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα, δεν υπάρχουν τοξικολογικά δεδομένα που να επιτρέπουν τη διενέργεια αξιολόγησης του κινδύνου που ενέχουν για τους καταναλωτές διάφοροι μεταβολίτες της γλυφοσάτης οι οποίοι συνδέονται με ανθεκτικές στη γλυφοσάτη ΓΤ καλλιέργειες(13), ούτε υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να οριστούν ανώτατα όρια καταλοίπων («ΑΟΚ») γλυφοσάτης για τη ΓΤ σόγια(14)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών μελών έχουν εκφράσει ανησυχία για την έλλειψη ανάλυσης των καταλοίπων ζιζανιοκτόνων στις ΓΤ καλλιέργειες και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών(15)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα ενός διεθνούς ερευνητικού έργου για την αξιολόγηση του κινδύνου των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην ΕΕ και την Ελβετία, τα οποία δημοσιεύτηκαν το 2020, η ενωσιακή αξιολόγηση του κινδύνου των ΓΤΟ δεν κατορθώνει να αντιμετωπίσει με ικανοποιητικό τρόπο τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωση προϊόντων προερχόμενων από ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτά(16)·

ΑΟΚ και συναφείς έλεγχοι

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), ο οποίος αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με τα ΑΟΚ, θα πρέπει να ελέγχονται και να παρακολουθούνται προσεκτικά τα κατάλοιπα δραστικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην Ένωση στις εισαγόμενες καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών(18)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, στο πλαίσιο του πλέον πρόσφατου συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου της Ένωσης (για τα έτη 2020, 2021 και 2022), τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν κατάλοιπα γλουφοσινικού στις εισαγωγές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σόγιας(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι τα κατάλοιπα γλουφοσινικού σε ΓΤ σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, ή σε προϊόντα που παράγονται από αυτήν για τρόφιμα και ζωοτροφές, θα υπερβαίνουν τα ΑΟΚ, τα οποία έχουν θεσπιστεί ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Μη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία της 9ης Δεκεμβρίου 2019 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 δεν οδήγησε σε έκδοση γνωμοδότησης, κάτι που σημαίνει ότι η αδειοδότηση δεν υποστηρίχθηκε από μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η ψηφοφορία της 23ης Ιανουαρίου 2020 στην επιτροπή προσφυγών οδήγησε σε γνωμοδότηση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ως προβληματικό το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκδίδει αποφάσεις έγκρισης ΓΤΟ χωρίς ειδική πλειοψηφία κρατών μελών υπέρ της έγκρισης, κάτι που αποτελεί εξαίρεση στην περίπτωση της έγκρισης προϊόντων γενικότερα, αλλά έχει γίνει ο κανόνας κατά τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την έγκριση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών(20)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την όγδοη κοινοβουλευτική του περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε συνολικά 36 ψηφίσματα που αντιτίθενται στη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ για τρόφιμα και ζωοτροφές (33 ψηφίσματα) και στην καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση (τρία ψηφίσματα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει επτά ενστάσεις κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο του· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ της έγκρισης οποιουδήποτε από αυτούς τους ΓΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να εγκρίνει ΓΤΟ, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει και η ίδια την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείματος, την έλλειψη στήριξης από την πλευρά των κρατών μελών και τις ενστάσεις του Κοινοβουλίου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται καμία τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να εγκρίνει ΓΤΟ όταν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία κρατών μελών υπέρ της έγκρισης στην επιτροπή προσφυγών(21)·

Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα ΓΤ τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τυχόν συναφείς διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας και άλλους κατά νόμον παράγοντες που αφορούν το υπό εξέταση ζήτημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εν λόγω κατά νόμον παράγοντες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη διατροφή, τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες(22)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 3.9, στόχος είναι να μειωθεί σημαντικά, έως το 2030, ο αριθμός των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από τη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους(23)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA διαπίστωσε ότι η εκτιμώμενη έκθεση του χρήστη σε γλουφοσινικό, το οποίο ταξινομείται ως τοξικό για την αναπαραγωγή, όταν χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των ζιζανίων κατά την καλλιέργεια ΓΤ αραβοσίτου, υπερβαίνει τον αποδεκτό βαθμό έκθεσης του χρήστη, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αυξημένης έκθεσης του χρήση είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός ως προς τις ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ καλλιέργειες, δεδομένου του μεγαλύτερου όγκου των χρησιμοποιούμενων ζιζανιοκτόνων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών αποτελεί σημαντική αιτία της μείωσης της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τη χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, κυρίως λόγω της αποψίλωσης των δασών, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της κλιματικής αλλαγής μετά την καύση ορυκτών καυσίμων(25)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και το στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της ΣΒΠ των Ηνωμένων Εθνών και των στόχων του Aichi για τη βιοποικιλότητα, προάγουν τις προσπάθειες για τη βιώσιμη διαχείριση, την προστασία και την αποκατάσταση των δασών(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 15 περιλαμβάνει τον στόχο της ανάσχεσης της αποψίλωσης των δασών έως το 2020(27)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση διαδραματίζουν πολυλειτουργικό ρόλο που στηρίζει την επίτευξη της πλειονότητας των ΣΒΑ(28)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή σόγιας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αποψίλωσης του Αμαζονίου, καθώς και των δασών του Cerrado και του Gran Chaco στη Νότια Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 97 % και το 100 % της σόγιας που καλλιεργείται στη Βραζιλία και στην Αργεντινή αντίστοιχα είναι ΓΤ σόγια(29)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας σόγιας στον κόσμο, και ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αυτών προορίζεται για ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η σόγια αποτελεί ανέκαθεν το προϊόν με τη μεγαλύτερη συμβολή στην αποψίλωση των δασών παγκοσμίως και στις συναφείς εκπομπές, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της αποψίλωσης των δασών που ενσωματώνεται σε όλες τις εισαγωγές της Ένωσης(30)·

1.  κρίνει ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  κρίνει ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(31), να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή, για χρήση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, κανενός ΓΤ φυτού το οποίο έχει καταστεί ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνο, εν προκειμένω στο γλουφοσινικό, που δεν έχει εγκριθεί για χρήση στην Ένωση·

5.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του επικείμενου REFIT επί της νομοθεσίας για τα ΑΟΚ, καθώς και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», να δεσμευτεί ότι δεν θα επιτρέπει την παρουσία καταλοίπων τοξικών φυτοφαρμάκων, όπως της γλυφοσινάτης (glufosinate), στις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών στην Ένωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικούς ελέγχους των γεωργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, με στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και ίσων όρων ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων(32)·

6.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση επικινδυνότητας των καταλοίπων συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών επιδράσεών τους, στην εκτίμηση επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το οικείο ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση με σκοπό τη χρήση του σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

7.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει προτάσεις για άδειες ΓΤΟ, για σκοπούς καλλιέργειας ή για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όταν δεν διατυπώνεται γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων·

8.  επισημαίνει και επικροτεί το γεγονός ότι η επιστολή ανάθεσης καθηκόντων κάθε επιτρόπου δηλώνει ότι θα εξασφαλίσουν, έκαστος στον τομέα πολιτικής του, την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ότι το σώμα των επιτρόπων στο σύνολό του θα είναι υπεύθυνο για τη συνολική υλοποίηση των στόχων(33)·

9.  επικροτεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία –το εμβληματικό έργο της Επιτροπής– έχει οριστεί ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των ΣΒΑ·

10.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΒΑ μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν καταστούν βιώσιμες οι αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ πολιτικών(34)·

11.  εκφράζει και πάλι την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υψηλή εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές ζωοτροφών με τη μορφή σόγιας ευθύνεται για την αποψίλωση των δασών σε τρίτες χώρες(35)·

12.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή ποικιλιών ΓΤ σόγιας, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η καλλιέργειά τους δεν συντελεί στην αποψίλωση των δασών·

13.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει όλες τις ισχύουσες άδειες για ΓΤ σόγια υπό το πρίσμα των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, της ΣΒΠ των Ηνωμένων Εθνών και των ΣΒΑ·

14.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την παραγωγή και τον εφοδιασμό με φυτικές πρωτεΐνες(36), κάτι που θα επιτρέψει στην Ένωση να εξαρτάται λιγότερο από τις εισαγωγές ΓΤ σόγιας και να δημιουργήσει μικρότερες αλυσίδες τροφίμων και περιφερειακές αγορές· επιμένει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην επικείμενη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Επιστημονική γνώμη της ομάδας της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς σχετικά με την αξιολόγηση της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)––––––– Κατά την όγδοη κοινοβουλευτική του περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε 36 ψηφίσματα που διατύπωναν αντίρρηση στην έγκριση ΓΤΟ. Επιπλέον, κατά την ένατη κοινοβουλευτική του περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα ψηφίσματα:Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0028)·Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0029)·Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0030)·Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0054)·Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0055)·Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και τους επιμέρους συνδυασμούς MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0056)·Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα επιμέρους συμβάντα Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0057).
(5) Επιστημονική γνώμη της EFSA, σ. 3.
(6) Βλέπε, για παράδειγμα, Bonny, S., ‘Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact’, Environmental Management, Ιανουάριος 2016, 57(1), σ. 31-48,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 και Benbrook, C.M., ‘Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years’, Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Βλέπε, για παράδειγμα, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, και https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EL&selectedID=1436
(12) Αυτό ισχύει όντως στην περίπτωση της γλυφοσάτης, όπως αναφέρεται στην αξιολόγηση της EFSA σχετικά με τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη γλυφοσάτη σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263. σ. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
(13) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομότιμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη, EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, σ. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Αξιολόγηση της EFSA σχετικά με τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη γλυφοσάτη σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 – αναθεωρημένη έκδοση όπου λαμβάνονται υπόψη παραλειφθέντα στοιχεία, EFSA Journal 2019;17(10):5862, σ. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Οι παρατηρήσεις των κρατών μελών σχετικά με τη ΓΤ σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 είναι προσβάσιμες μέσω του μητρώου ερωτήσεων της EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(18) Βλέπε, αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
(19) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/533 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2019, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2020, 2021 και 2022 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 88 της 29.3.2019, σ. 28).
(20) Βλέπε, για παράδειγμα, την αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, και την αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
(21) Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, αν στην επιτροπή προσφυγών δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία κρατών μελών υπέρ της έγκρισης, η Επιτροπή απλώς «μπορεί» να προχωρήσει στην έγκριση, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη να το πράξει.
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομότιμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλουφοσινικό, Επιστημονική έκθεση EFSA (2005) 27, 1-81, σ. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2019, «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη», COM(2019)0352, σ. 1.
(26) Αυτόθι, σ. 2.
(27) Βλέπε, στόχο 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2019, «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη», COM(2019)0352, σ. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ‘Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, Ενημερωτικό δελτίο ISAAA αριθ. 53 (2017), σ. 16 και 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Τεχνική έκθεση – 2013 – 063 της Επιτροπής, «Ο αντίκτυπος της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση: των δασών: Διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών», μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENV, και διενεργήθηκε από τους φορείς VITO, IIASA, HIVA και IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, σ. 23-24: Από το 1990 έως το 2008, η Ένωση εισήγαγε φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που ενσωματώνουν την αποψίλωση 90 000 km2 δασικών εκτάσεων. Τα φυτικά προϊόντα αντιπροσώπευαν 74 000 km2 (82 %) των εκτάσεων αυτών, τα δε ελαιούχα φυτά είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο (52 000 km2). Η σόγια και η πίτα σόγιας αντιπροσώπευαν το 82 % των εν λόγω εκτάσεων (42 600 km²), που ισοδυναμεί με το 47 % των συνολικών ενωσιακών εισαγωγών ενσωματωμένης αποψίλωσης.
(31) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(32) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0023, παράγραφος 32).
(33) Βλέπε, για παράδειγμα, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, σ. 2.
(34) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 50), παράγραφος 67.
(35) Αυτόθι.
(36) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EL.html, παράγραφος 64.


Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
PDF 172kWORD 54k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0030/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(12), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0030/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0030/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» («ΚΚΥ») συστάθηκε τον Μάιο του 2008, ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου(15), για χρονική περίοδο που θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και συνεπώς να διευκολύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου(16)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 ιδρύθηκε η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» («ΚΚΥ2») τον Μάιο του 2014 με σκοπό να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την ΚΚΥ για το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Βιομηχανικός Όμιλος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο και ο Ερευνητικός Όμιλος N.ERGHY·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ2 είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο όμιλος New Energy World Industry Grouping AISBL («βιομηχανικός όμιλος»), που μετονομάστηκε σε Hydrogen Europe το 2016, και ο New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL («ερευνητικός όμιλος»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης για την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων της ΚΚΥ2 ανέρχεται σε 470 000 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές των άλλων μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τη συνεισφορά της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΚΚΥ2, οι ετήσιοι λογαριασμοί της για το 2018 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της ΚΚΥ2 την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της ΚΚΥ2 και σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής· παρατηρεί εξάλλου, ότι οι λογιστικοί κανόνες της ΚΚΥ2 βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της ΚΚΥ2 για το οικονομικό έτος 2018 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 85 504 157 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 126 526 307 EUR·

3.  επισημαίνει ότι τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2018 ανήλθαν σε 93 % και 83 % αντίστοιχα·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου

4.  σημειώνει ότι η συνεισφορά της Ένωσης στην ΚΚΥ2 ανέρχεται σε 421 300 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, εκ των οποίων 19 100 000 EUR είναι συνεισφορές σε είδος, και ότι τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο συνεισφέρουν με πόρους ύψους 442 500 000 EUR, εκ των οποίων 420 000 000 EUR είναι συνεισφορές σε είδος, στα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2, και με 17 900 000 EUR σε μετρητά στις διοικητικές δαπάνες·

5.  όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΚΚΥ2 για το 2018 που διατίθεται για έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 79,6 % λόγω των καθυστερήσεων στην υποβολή των δηλώσεων δαπανών για τα τρέχοντα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

6.  σημειώνει ότι η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 318 800 000 EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και ότι τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο συνεισφέρουν με πόρους ύψους 649 400 000 EUR, εκ των οποίων 1 800 000 EUR είναι συνεισφορές σε είδος, στα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2, με 7 700 000 EUR σε συνεισφορές σε είδος σε πρόσθετες δραστηριότητες και με 3 600 000 EUR σε συνεισφορές σε χρήμα στις διοικητικές δαπάνες·

7.  παρατηρεί ότι το χαμηλό επίπεδο των συνεισφορών σε είδος των μελών του κλάδου για επιχειρησιακές δραστηριότητες οφείλεται στο γεγονός ότι η ΚΚΥ2 τις πιστοποιεί μαζί με τις τελικές δηλώσεις δαπανών· ως εκ τούτου, η πιστοποίηση των περισσότερων από τις ανειλημμένες συνεισφορές σε είδος θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» όταν πραγματοποιηθεί η τελική πληρωμή για τα έργα και έρθει η στιγμή της έκδοσης των πιστοποιητικών των οικονομικών καταστάσεων·

8.  παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 95,8 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών ήταν 84,4 %· παρατηρεί ότι, μέχρι τα τέλη του 2018, είχαν πραγματοποιηθεί 29 πληρωμές για ενδιάμεσες και κυρίως για τελικές περιοδικές εκθέσεις, συνολικού ύψους 21 400 000 EUR· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 79,6 % (σε σύγκριση με 73,8 % το 2017)·

9.  παρατηρεί ότι, σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, πραγματοποιήθηκαν 19 προχρηματοδοτήσεις για τα έργα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2017 και του 2018, 11 πληρωμές για μελέτες και 2 για το Κοινό Κέντρο Ερευνών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· παρατηρεί επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 83,4 % (σε σύγκριση με 93,3 % το 2017)· σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε σε 95,8 % (σε σύγκριση με 98,3 % το 2017), λόγω της έκβασης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στην οποία δεν καλύφθηκε ένα θέμα, καθώς και λόγω της καθυστέρησης στον σχεδιασμό της σύναψης συμβάσεων·

10.  παρατηρεί ότι η ΚΚΥ2 κατάρτισε σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΚΥ2 κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2018, το οποίο περιλαμβάνει ευρεία δέσμη δράσεων που καλείται να εφαρμόσει η ΚΚΥ2 και για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει ορισμένες δραστηριότητες· σημειώνει ότι η πλειονότητα των εν λόγω δράσεων προβλέπεται να εκτελεστεί το 2018 και το 2019, ενώ ένας μικρός αριθμός θα ληφθεί υπόψη για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

Επιδόσεις

11.  σημειώνει ότι η ΚΚΥ2 χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της, όπως η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή απόδοση των τελικών χρηστών, τα έξυπνα δίκτυα και η αποθήκευση· σημειώνει, επιπλέον, ότι η ΚΚΥ2 χρησιμοποιεί άλλα μέτρα όπως τα έργα επίδειξης τα οποία φιλοξενούνται σε κράτη μέλη και περιφέρειες που επωφελούνται από τα κονδύλια της Ένωσης· σημειώνει την αναθεώρηση των βασικών δεικτών επιδόσεων οι οποίοι είχαν εγκριθεί από την ΚΚΥ2 το 2018, λόγω της ουσιαστικής τεχνολογικής προόδου που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια και των νέων εφαρμογών που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται·

12.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την μάλλον λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της ΚΚΥ2·

13.  σημειώνει την τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης που ανέρχεται σε 1,36 σε σύγκριση με την απαίτηση του 0,56· σημειώνει, επιπλέον, ότι, εάν ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές σε είδος όλων των ιδιωτικών εταίρων στα έργα, η μόχλευση ανήλθε σε 1,96·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2018, συμπεριλάμβαναν 20 θέματα·

15.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, η ΚΚΥ2 είχε 27 υπαλλήλους από 10 κράτη μέλη της ΕΕ και διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό (51 % άνδρες και 49 % γυναίκες)· σημειώνει επίσης ότι το 2018 το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν 31 %, ότι το 26 % των συντονιστών των προγραμμάτων ήταν γυναίκες, ότι το 22 % των μελών της ομάδας εκπροσώπων των κρατών μελών της ΚΚΥ2 ήταν γυναίκες και ότι το 33 % των μελών της επιστημονικής επιτροπής ήταν γυναίκες·

16.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί σημαντικό να αυξηθούν η προβολή των επιτευγμάτων της ΚΚΥ και η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την προστιθέμενη αξία της· καλεί την ΚΚΥ2 να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική, διαχέοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

17.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις μεταφορές, η ΚΚΥ2 στήριξε δραστηριότητες επίδειξης που αφορούσαν πάνω από 1 900 ελαφρά οχήματα, περισσότερα από 630 εκ των οποίων είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία το 2018· σημειώνει επίσης ότι η ΚΚΥ2 έχει επιδείξει 45 λεωφορεία τα οποία λειτουργούσαν σε 10 πόλεις της Ένωσης το 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ανάπτυξη ηλεκτρικών λεωφορείων με κυψέλες καυσίμου μπορεί να θεωρηθεί υπερσύγχρονη σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα έργα της ΚΚΥ2·

Εσωτερικός έλεγχος

18.  σημειώνει ότι το 2018 η ΚΚΥ2 ολοκλήρωσε την εφαρμογή όλων των σχεδίων δράσης με τα οποία δόθηκε συνέχεια στις συστάσεις σχετικά με τους ελέγχους της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (IAS) που αφορούσαν τη διαχείριση των επιδόσεων και διενεργήθηκαν από την IAS το 2016, συμπεριλαμβανομένης μιας σύστασης για την αναθεώρηση του πολυετούς προγράμματος εργασίας και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων· σημειώνει ότι, τον Ιανουάριο του 2018, η ΚΚΥ2 υπέβαλε στην IAS σχέδιο δράσης που αφορούσε τρεις συστάσεις που διατύπωσε η IAS όσον αφορά τον συντονισμό με την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (CSC) και την εφαρμογή των εργαλείων και υπηρεσιών της CSC· παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, η ΚΚΥ2 διοργάνωσε το πρώτο της εργαστήριο με την CSC· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Δεκέμβριο του 2018, η ΚΚΥ2 υπέβαλε στην IAS για επανεξέταση όλα τα σχέδια δράσης που αφορούσαν τις συστάσεις της έκθεσης ελέγχου του 2017· σημειώνει, επίσης, με ικανοποίηση ότι το 2019 η IAS απέστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι συστάσεις και τα σχέδια δράσης έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία·

19.  σημειώνει ότι η προσπάθεια για τη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων συνεχίστηκε με τη δρομολόγηση 141 ελέγχων για τις επιχορηγήσεις του έβδομου προγράμματος πλαισίου, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 132 και οι υπόλοιποι προβλεπόταν να ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας σωρευτική κάλυψη λογιστικού ελέγχου ίση με το 23 % της αξίας των επικυρωμένων δηλώσεων δαπανών· παρατηρεί ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν μικρότερο από 2 %· παρατηρεί ότι το 2018 δρομολογήθηκαν 14 νέοι έλεγχοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

20.  παρατηρεί ότι η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την ΚΚΥ για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2016 και η ενδιάμεση αξιολόγηση της ΚΚΥ2 που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η οποία καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2016, υλοποιήθηκαν με σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2018, πολλές από τις δράσεις του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει, με την προσδοκία να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος από το 2018 έως το 2019, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ένας μικρός αριθμός δράσεων αναμένεται να υλοποιηθεί έως την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΚΚΥ2 καθιέρωσε διαδικασίες προληπτικού ελέγχου με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές επισκοπήσεις και τους κατασταλτικούς ελέγχους σε δικαιούχους επιχορηγήσεων για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020», ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τους κατασταλτικούς λογιστικούς ελέγχους στα τέλη του 2018 ήταν 1,10 % για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και 0,46 % για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεωρεί ουσιώδες·

22.  σημειώνει ότι το 2017, η ΚΚΥ2, από κοινού με την κοινή υπηρεσία ελέγχου της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής (CAS), δρομολόγησε τον πρώτο κατασταλτικό έλεγχο επί τυχαίου δείγματος ενδιάμεσων δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι η ΚΚΥ2 εφαρμόζει διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η ΚΚΥ2 διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους στο επίπεδο των δικαιούχων, ενώ όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους είναι η CAS· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι, έως το τέλος του 2018, δεν είχαν ακόμα περατωθεί δύο έλεγχοι που είχαν ξεκινήσει το 2017 και ότι η ΚΚΥ2 δεν ολοκλήρωσε τους ελέγχους αυτούς λόγω των εν εξελίξει συζητήσεων με τους δικαιούχους που απαιτούσαν επίσης συντονισμό με άλλες υπηρεσίες της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας για τη διασφάλιση συνεκτικών αποτελεσμάτων ελέγχου μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

23.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας υπολογισμού και εκτίμησης των συνεισφορών σε είδος και επισημαίνει ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά τον σχεδιασμό και την ευρωστία των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να συμβάλει στη διαδικασία προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος.

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 42.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(8) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 42.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(13) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(14) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΕΕ L 153 της 12.6.2008, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108).


Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
PDF 179kWORD 56k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0032/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(11), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0032/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0032/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η κοινή επιχείρηση»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου(13), αντικατέστησε από τις 27 Ιουνίου 2014 την κοινή επιχείρηση Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι να υπάρξει σημαντική βελτίωση ως προς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αεροναυπηγικών τεχνολογιών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της κοινής επιχείρησης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, οι επικεφαλής των προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας (ΠΕΟΤ), των πλατφορμών επίδειξης καινοτόμων αεροσκαφών (ΠΕΚΑ) και των εγκάρσιων δραστηριοτήτων (ΕΔ), καθώς και οι εταίροι των ΠΕΟΤ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης στη δεύτερη φάση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 1 755 000 000 EUR, ποσό το οποίο θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 2018 για την κοινή επιχείρηση για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2018 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 371 100 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 343 786 573 EUR· επισημαίνει ότι το 98,7 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και το 98,6 % των πιστώσεων πληρωμών συνιστούν επιδοτήσεις της Επιτροπής και μεταφορές από προηγούμενα έτη·

4.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 99,2 % (σε σύγκριση με 99,6 % το 2017) και το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 97,3 % (σε σύγκριση με 98,5 % το 2017)· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για διοικητικές δαπάνες μειώθηκε σε 79,23 % (από 93,13 % το 2017)·

5.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση έχει εφαρμόσει διάφορα εργαλεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος όσον αφορά την παραγωγικότητα, τα επιτεύγματα, τον σχεδιασμό και τους κινδύνους των πράξεων·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου

6.  επισημαίνει ότι η εισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 800 000 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο και ότι τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο συνεισφέρουν με πόρους ύψους 608 300 000 EUR, εκ των οποίων 594 100 000 EUR είναι εισφορές σε είδος για τα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2) και 14 900 000 EUR είναι εισφορές σε χρήμα για διοικητικές δαπάνες·

7.  επισημαίνει ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ολοκληρώθηκε επίσημα το 2017, με ποσοστό εκτέλεσης περίπου 100 %· παρατηρεί ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση συνέχισε να πραγματοποιεί ανακτήσεις ύψους περίπου 850 000 EUR που προέρχονταν από εκκρεμούσες προχρηματοδοτήσεις και από τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

8.  επισημαίνει ότι, έως το τέλος του 2018, από το συνολικό ποσό των 2 064 000 000 EUR για τις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 816 700 000 EUR είναι η εισφορά σε χρήμα της Ένωσης και 14 100 000 EUR η εισφορά σε χρήμα από μέλη του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2018, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε είδος αξίας 273 900 000 EUR, ενώ είχαν δηλωθεί επιπλέον 157 600 000 EUR, αλλά δεν είχαν επικυρωθεί ακόμα, καθώς και εισφορές σε είδος των μελών από τον κλάδο αξίας 801 700 000 EUR για πρόσθετες δραστηριότητες·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

9.  επισημαίνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έλαβε 417 επιλέξιμες προτάσεις (σε σύνολο 420) και επέλεξε 131 προτάσεις προς χρηματοδότηση·

10.  επισημαίνει ότι το 2017 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τέσσερις προσκλήσεις για βασικούς εταίρους· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η δραστηριότητα το 2018 αφορούσε τη συμπερίληψη όλων των επιλεγμένων βασικών εταίρων στη νέα συμφωνία επιχορήγησης για μέλη (GAM), εκ των οποίων μικρός αριθμός έγινε ενεργό μέλος το 2018· παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα και των τεσσάρων προσκλήσεων και η αναγνώριση των νικητριών οντοτήτων ως μελών είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 183 οι βασικοί εταίροι, εκ των οποίων οι 49 είναι συνδεδεμένες οντότητες ή συνδεόμενα τρίτα μέρη·

11.  επισημαίνει ότι, έως το τέλος του 2018, δρομολογήθηκαν εννέα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εκ των οποίων οι οκτώ έχουν αξιολογηθεί και υλοποιηθεί πλήρως ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο, σημειώνει δε ότι οι οκτώ αυτές προσκλήσεις αφορούν πάνω από 560 εταίρους από 27 διαφορετικές χώρες· παρατηρεί ότι, τον Οκτώβριο του 2018, διενεργήθηκε η έβδομη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 198 συμμετέχοντες· επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2018, ξεκίνησε η όγδοη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 182 συμμετέχοντες· επίσης, τον Νοέμβριο του 2018, δρομολογήθηκε η ένατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η δε αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2019·

Επιδόσεις

12.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) δεν είναι ακόμη διαθέσιμες λόγω της φύσης των έργων· επικροτεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι ειδικοί ΚΔΕ είτε έχουν ήδη επιτευχθεί είτε βρίσκονται σε καλό δρόμο· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες ζητούν επιπλέον δραστηριότητες παρακολούθησης και ανάλυσης, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των όντως επιτευχθέντων ΚΔΕ στο τέλος κάθε έτους και των προβλεφθέντων ΚΔΕ·

13.  παρατηρεί ότι το ποσοστό του κόστους διαχείρισης (διοικητικός και επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει κάτω από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τη λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

14.  επισημαίνει το γεγονός ότι το 2017 και το 2018 ήταν υψηλά τα ποσοστά εναλλαγής έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει ότι το ποσοστό εναλλαγής έκτακτων υπαλλήλων αυξήθηκε σχεδόν κατά 17 %· επιπλέον, η χρήση υπηρεσιών προσωρινού προσωπικού σχεδόν διπλασιάστηκε το 2018·

15.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το 2018, οι πληροφορίες σχετικά με τους κύριους επιδόσεων που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για το 2017 και το 2018 δείχνουν ένα σχετικά σταθερό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, το οποίο, ωστόσο, είναι αρκετά χαμηλό: οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 22 % των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, το 13 % των συντονιστών των προγραμμάτων και το 18 %-25 % των συμβούλων και των εμπειρογνωμόνων που διενεργούν αξιολογήσεις και αναλύσεις και εργάζονται στην επιστημονική επιτροπή· συνιστά να υπάρχει διαρκής μέριμνα για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο πρόγραμμα·

16.  επικροτεί το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση αξιοποιεί τα καλύτερα ταλέντα και τους καλύτερους πόρους στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι αξιοποιεί τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων αεροναυπηγικών ερευνών και ακαδημαϊκών σχολών·

Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας

17.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση θέσπισε διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχου με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές επισκοπήσεις, τους εκ των υστέρων ελέγχους που εφαρμόστηκαν σε δικαιούχους επιχορηγήσεων για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020», σημειώνει δε ότι υπεύθυνη για τους εκ των υστέρων ελέγχους είναι η κοινή υπηρεσία ελέγχου της Επιτροπής·

18.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κοινή επιχείρηση, τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος που προέκυψαν από τους εκ των υστέρων ελέγχους ήταν 1,21 % για τα έργα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και 1,11 % για τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», δηλαδή βρίσκονται αμφότερα κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

19.  παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και στον εντοπισμό της απάτης· ως εκ τούτου, η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας εφαρμόζει τη στρατηγική του 2020 για την καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά τους συμφεροντούχους, προκειμένου να εντοπίζεται και να προλαμβάνεται η διπλή χρηματοδότηση· ωστόσο, επισημαίνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια του 2018 εντοπίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) τρεις περιπτώσεις εικαζόμενων δραστηριοτήτων απάτης σε σύνδεση με δικαιούχους που έλαβαν χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  επισημαίνει ότι το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διενήργησε έλεγχο σχετικά με τον συντονισμό με το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης (ΚΚΥ), προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον είναι επαρκής ο σχεδιασμός της διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνου και των εσωτερικών διαδικασιών της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η IAS αναγνώρισε ως προτέρημα τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η κοινή επιχείρηση στην ανταλλαγή πληροφοριών με το ΚΚΥ· επισημαίνει ακόμη ότι οι ελεγκτές έλαβαν υπό σημείωση τις κοινές προσεγγίσεις των διευθυντών, στο πλαίσιο των οποίων εξέφρασαν τις ανάγκες τους όσον αφορά σημαντικά ζητήματα όπως η εμπιστευτικότητα· επιπλέον, διατυπώθηκαν διάφορες συστάσεις στην IAS για την περαιτέρω προσαρμογή των συστημάτων ΤΠ της Επιτροπής, ώστε να αρθούν οι εναπομένοντες περιορισμοί όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων· καλεί την κοινή επιχείρηση να ολοκληρώσει την ανάπτυξη κριτηρίων και διαδικασιών για τον χειρισμό των εμπιστευτικών δεδομένων των δικαιούχων της κοινής επιχείρησης·

Λοιπά σχόλια

21.  επισημαίνει την επέκταση των διμερών επαφών της κοινής επιχείρησης με διάφορα κράτη μέλη και περιφέρειες, με βάση τις προτεραιότητες των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) που χαρτογραφήθηκαν από την κοινή επιχείρηση, σύμφωνα με τις οποίες πάνω από 60 περιφέρειες κοινοποίησαν στην κοινή επιχείρηση ότι περιλαμβάνουν την αεροναυπηγική ή συναφείς με την κοινή επιχείρηση τομείς στις προτεραιότητές τους για την έρευνα και καινοτομία· επισημαίνει ακόμη με ικανοποίηση ότι το 2018 υπογράφηκε ένα ακόμη μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) με περιφέρεια στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε 17 ο αριθμός ΜΣ που ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2018· επισημαίνει ότι ακολούθησε η υπογραφή ΜΣ με τη γαλλική περιφέρεια της Nouvelle Aquitaine τον Ιούνιο του 2019·

22.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης και να διαδοθούν οι πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία· καλεί την κοινή επιχείρηση να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της ενωσιακής στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

23.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την αποτίμηση των εισφορών σε είδος· θεωρεί ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτιμά τον σχεδιασμό και την αρτιότητα των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας εισφορών σε είδος, προκειμένου να συνδράμει στον σχεδιασμό, στην υποβολή εκθέσεων και στη διαδικασία πιστοποίησης των εισφορών σε είδος·

Μεταφορές και Τουρισμός

24.  υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για την προοδευτική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, και ότι οι αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι θα πρέπει να παρέχονται αυτομάτως, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η κοινή επιχείρηση διαθέτει επαρκή ικανότητα για ενδεχόμενες προσαρμογές·

25.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ένωσης και της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, με στόχο να αναπτυχθούν ρηξικέλευθες τεχνολογίες, ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των αεροσκαφών και των αερομεταφορών· επισημαίνει ότι η επιχείρηση δρομολογήθηκε ως «κοινή επιχείρηση Clean Sky» το 2007, υπαγόμενη στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης («ΠΠ7»), και εξελίχθηκε σε «κοινή επιχείρηση Clean Sky 2» το 2014, υπαγόμενη στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020»·

26.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα της κοινής επιχείρησης χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (για την περίοδο 2014-2020) μέσω ενωσιακών επιδοτήσεων ύψους έως 1 755 εκατομμυρίων EUR και μέσω εισφορών σε είδος αξίας τουλάχιστον 2 193,75 εκατομμυρίων EUR που καταβάλλουν τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η Ένωση και τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα επωμίζονται εξίσου τις διοικητικές δαπάνες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 78 εκατομμύρια EUR κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της αεροπορίας· τονίζει τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινή επιχείρηση στην Ευρώπη, για την εξασφάλιση καθαρής επιτάχυνσης στις πράσινες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη μείωση του CO2, των εκπομπών αερίων και των επιπέδων θορύβου που παράγονται από αεροσκάφη· υπογραμμίζει τον στρατηγικής σημασίας ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η κοινή επιχείρηση αυτή στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» όσον αφορά τη συμβολή στους νέους στόχους για την «κλιματική ουδετερότητα» έως το 2050 και στις σχεδιαζόμενες μειώσεις των εκπομπών CO2 μέσω της τεχνολογικής προόδου·

28.  παρατηρεί ότι η αξιοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο των τεχνολογιών που δημιουργούνται και προάγονται από την κοινή επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση ισοδύναμη με τις συνολικές εκπομπές CO2 των Κάτω Χωρών·

29.  τονίζει ότι, χάρη σε τεχνολογίες της Clean Sky I, έχουν μειωθεί οι εκπομπές CO2 ανά επιβάτη κατά 19 % για τα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων και κατά 40 % για τα αεροσκάφη μεσαίων αποστάσεων· ζητεί να παρασχεθούν στην κοινή επιχείρηση όλοι οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, ώστε να συνεχιστεί η επιτυχής αυτή προσέγγιση·

30.  επισημαίνει ότι έως το 40 % της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης διατίθεται στους 16 επικεφαλής και στις συνδεδεμένες εταιρείες τους, δηλαδή σε βιομηχανικούς εταίρους που έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα Clean Sky 2 καθ’ όλη τη διάρκειά του· επισημαίνει ότι το 30 % της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης χορηγείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απευθύνονται στους κύριους συνεργάτες της (οι οποίοι επιλέγονται με γνώμονα μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα)· επισημαίνει ακόμη ότι το εναπομένον 30 % της χρηματοδότησης χορηγείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απευθύνονται σε άλλους εταίρους (οι οποίοι συμμετέχουν σε ειδικά θέματα και έργα στο πλαίσιο μιας σαφώς καθορισμένης, περιορισμένης δέσμευσης)·

31.  επισημαίνει ότι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των προσωρινών λογαριασμών για το 2018 (τέλη Φεβρουαρίου του 2019), τα μέλη της κοινής επιχείρησης από τον ιδιωτικό τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP) σωρευτικής αξίας 399 εκατομμυρίων EUR και ότι η κοινή επιχείρηση είχε επικυρώσει πιστοποιημένες εισφορές ύψους 279,9 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει, ομοίως, ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες (IKAA) σωρευτικής αξίας 827,9 εκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων τα 620 εκατομμύρια EUR επικυρώθηκαν από την κοινή επιχείρηση·

32.  επισημαίνει ότι στην κοινή επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 16 επικεφαλής και 193 κύριοι συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων 50 ΜΜΕ) και ότι δρομολογήθηκαν εννέα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (ώστε να διατεθούν τα εναπομείναντα κονδύλια σε άλλους εταίρους)· επισημαίνει ότι αξιολογήθηκαν οκτώ από τις προσκλήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να επιλεγούν 560 εταίροι (μεταξύ άλλων, το 31 % των ΜΜΕ που αναλογεί στο 25 % της χρηματοδότησης) από 27 χώρες·

33.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση σχεδιάζει να αναθεωρήσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες, προκειμένου να τους ευθυγραμμίσει με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14)·

34.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξέδωσε μια πολύ σημαντική σύσταση προς την κοινή επιχείρηση για την κατάρτιση ενοποιημένου μητρώου κινδύνων, ώστε να καλύπτονται κίνδυνοι που επηρεάζουν το πρόγραμμα και την κοινή επιχείρηση ως αυτόνομη οντότητα· λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του εσωτερικού ελεγκτή περί έλλειψης αντικειμενικότητας από την πλευρά της διοίκησης της κοινής επιχείρησης λόγω της επανειλημμένης παρεμβολής της σε διοικητικά καθήκοντα και λόγω των διαδικασιών διαχείρισης της ποιότητας· καλεί επιτακτικά την κοινή επιχείρηση να επιλύσει αμέσως το ζήτημα αυτό και να εφαρμόσει πλήρως τη σύσταση του εσωτερικού ελεγκτή·

35.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο εσωτερικός ελεγκτής εντόπισε διάφορους τομείς κινδύνου, όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από τη διοίκηση της κοινής επιχείρησης· αναμένει ότι η διοίκηση της κοινής επιχείρησης θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων·

36.  επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 2018 εντοπίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην OLAF τρεις περιπτώσεις εικαζόμενων δραστηριοτήτων απάτης σε σύνδεση με δικαιούχους που έλαβαν χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης στο μέλλον.

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 32.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 32.
(9) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(10) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(11) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(12) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).
(14) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).


Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
PDF 161kWORD 55k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0068/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0034/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2102(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0068/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(12), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0034/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2102(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0034/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, για περίοδο 10 ετών, με στόχο να φέρει σε επαφή όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους και να συμβάλει στην καθιέρωση της Ένωσης ως βασικού παράγοντα στην έρευνα, την παρουσίαση και την εκκίνηση εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και βιοκαυσίμων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 43 των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης, που εγκρίθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στις 14 Οκτωβρίου 2014, o υπόλογος κατάρτισε τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το έτος 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι από τη βιομηχανία, εκπροσωπούμενοι από την κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (η «BIC»)·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 975 000 000 EUR, που θα πληρωθούν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι τα κλαδικά μέλη της κοινής επιχείρησης συνεισφέρουν πόρους που ανέρχονται σε τουλάχιστον 2 730 000 000 EUR κατά την περίοδο λειτουργίας της κοινής επιχείρησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές σε είδος και χρήμα, ύψους τουλάχιστον 182 500 000 EUR, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης και οι συνεισφορές σε είδος, ύψους τουλάχιστον 1 755 000 000 EUR, για την υλοποίηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός του προγράμματος εργασιών της κοινής επιχείρησης·

2.  σημειώνει ότι 19 από τις 101 επιλεγείσες προτάσεις από την πρόσκληση του 2018 ήταν στο στάδιο της προετοιμασίας της συμφωνίας επιχορήγησης μέχρι το τέλος του 2018· σημειώνει ακόμη ότι, μέχρι τις αρχές του 2018, το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης είχε ένα χαρτοφυλάκιο 101 εν εξελίξει σχεδίων με συνολικά 1169 συμμετέχοντες από 35 χώρες και με συνολική αξία της επιχορήγησης ύψους 499 000 000 EUR·

3.  σημειώνει ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης δεν μπορούσαν να επιτευχθούν με τα παραδοσιακά μέσα της Ένωσης· παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση είχε διαρθρωτική επίδραση, φέρνοντας σε επαφή τους τομείς και τους παράγοντες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων αλυσίδων αξίας, και έχει κινητοποιήσει ολοένα και μεγαλύτερες επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων· επιπλέον, σημειώνει ότι αποστολή της κοινής επιχείρησης είναι η υλοποίηση του Στρατηγικού Θεματολογίου Καινοτομίας (ΣΘΚ) που αναπτύχθηκε από την BIC και εγκρίθηκε από την Επιτροπή·

4.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης και να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους· καλεί την κοινή επιχείρηση να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική, διαχέοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

5.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την αποτίμηση των συνεισφορών σε είδος· ζητεί στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός και η αρτιότητα των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να υποστηριχθούν ο σχεδιασμός, η υποβολή εκθέσεων και η διαδικασία πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

6.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

7.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης προβλέπουν ότι ο οριστικός προϋπολογισμός του 2018 είναι διαθέσιμος προς εκτέλεση και περιλαμβάνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 121 231 820 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 118 126 520 EUR, με ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών 99 % και 71 % αντίστοιχα·

8.  παρατηρεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την προχρηματοδότηση των συμφωνιών επιχορήγησης που προέκυψαν από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017 και των ενδιάμεσων πληρωμών για τα έργα των προηγούμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων· σημειώνει, επιπλέον, ότι το χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν σε καθυστερήσεις ορισμένων περιοδικών εκθέσεων και δηλώσεων δαπανών πολύ χαμηλότερων από τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε στις συμφωνίες επιχορήγησης·

9.  σημειώνει ότι από το ανώτατο ποσό των 975 000 000 EUR των εισφορών σε χρήμα της Ένωσης που θα διατεθεί στην κοινή επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, μέχρι το τέλος του 2018 η Ένωση είχε συνεισφέρει συνολικό ποσό 264 600 000 EUR.

10.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι από τα 757 900 000 EUR των συνεισφορών που έπρεπε να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, τα μέλη αυτά δήλωσαν συνεισφορές σε είδος αξίας 36 800 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες και το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε συνεισφορές σε χρήμα των κλαδικών μελών για την κάλυψη διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ύψους 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR σε είδος και 9 100 000 EUR σε χρήμα)·

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018 η κοινή επιχείρηση πραγματοποίησε επανεξέταση με σκοπό την επικαιροποίηση της ιδιότητας του μέλους των συνιστωσών οντοτήτων της κοινής επιχείρησης ως την κύρια βάση για την επικύρωση και την αναγνώριση των συνεισφορών σε είδος των κλαδικών μελών στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η εν λόγω επανεξέταση θεωρείται ορθή πρακτική και ότι η επανεξέταση θα πρέπει να διενεργείται σε τακτική βάση·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από το ελάχιστο ποσό των 182 500 000 EUR των συνεισφορών σε χρήμα που πρέπει να καταβάλουν τα κλαδικά μέλη στις λειτουργικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης, μόνο 800 000 EUR καταβλήθηκαν έως το τέλος του 2018 και ότι, για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε στα τέλη του 2018 να μειώσει τον προϋπολογισμό των 205 000 000 EUR της κοινής επιχείρησης για το 2020 κατά 140 000 000 EUR· παρατηρεί με ανησυχία ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μη συγκεντρωθεί το ελάχιστο ποσό συνεισφορών σε χρήμα μέχρι το τέλος της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης·

Επιδόσεις

13.  σημειώνει ότι διαπιστώθηκε ότι οι διαθέσιμοι ειδικοί για την κοινή επιχείρηση κύριοι δείκτες επιδόσεων κινούνται στη σωστή κατεύθυνση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση λειτούργησε αποτελεσματικά και ότι οι μέσες επιδόσεις της σε σχέση με τους τρεις κύριους δείκτες επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπερβαίνουν τους καθορισμένους στόχους το 2018·

14.  σημειώνει με ανησυχία την αξία του αποτελέσματος μόχλευσης σε 1,88 στο τέλος του 2018, η οποία υπολείπεται των προσδοκιών· παρατηρεί με ανησυχία ότι το επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης μειώνεται από το 2015· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει μέτρα για να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για το σύνολο της περιόδου 2014 έως 2020 το οποίο ανέρχεται σε 2,86·

15.  σημειώνει ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης είναι απολύτως ανοικτές στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου φορέα· εκφράζει ικανοποίηση για τις έντονες προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να κοινοποιεί τους στόχους και τα επιτεύγματά της, καθώς και τις προσκλήσεις της προς τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ένωση μέσω των εκδηλώσεων, των συνεδριάσεων και του ιστοτόπου της·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν ότι η κοινή επιχείρηση έχει επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά τη συμμετοχή των καλύτερων ενωσιακών παραγόντων στους τομείς των επιλεγμένων αλυσίδων αξίας· παρατηρεί ότι επιτεύχθηκε η καλή ισορροπία της συμμετοχής του κλάδου, που αντιπροσωπεύει το 61 % του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων· επισημαίνει το γεγονός ότι το 54 % των ιδιωτικών εταιρειών κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το 27 % είναι μεγάλες επιχειρήσεις·

17.  σημειώνει ότι το 2018 οι πράξεις της κοινής επιχείρησης περιελάμβαναν τη σύναψη 17 συμφωνιών επιχορήγησης, που προέκυψαν από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του χαρτοφυλακίου της κοινής επιχείρησης σε 82 έως το τέλος του 2018· επιπλέον, σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση εφάρμοσε επιτυχώς την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018· σημειώνει ότι η διαδικασία ξεκίνησε πριν από το τέλος του 2018 για 19 επιλεγείσες προτάσεις·

18.  παρατηρεί ότι, λόγω του σχεδιασμού της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2018 και της διαχείρισης του συστήματος κατάταξης για τις προτάσεις, ένα από τα δύο εμβληματικά θέματα της πρόσκλησης δεν χρηματοδοτήθηκε, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκαν επιλέξιμες προτάσεις με εξαιρετικές αξιολογήσεις για αμφότερα τα θέματα·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση πέτυχε εύλογη ισορροπία μεταξύ των φύλων στα διάφορα όργανά της [επιστημονική επιτροπή: 60 % γυναίκες και 40 % άνδρες· ομάδα αντιπροσώπων των κρατών: 59 % γυναίκες και 41 % άνδρες· γραφείο προγράμματος: 61 % γυναίκες και 39 % άνδρες· εμπειρογνώμονες αξιολόγησης (πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018): 48 % γυναίκες και 52 % άνδρες· συντονιστές έργων: 45 % γυναίκες και 55 % άνδρες], με εξαίρεση το διοικητικό συμβούλιο (20 % γυναίκες και 80 % άνδρες)· σημειώνει την παρατήρηση της κοινής επιχείρησης ότι δεν έχει καμία επιρροή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό που συμμετέχει στα έργα της κοινής επιχείρησης (46 % γυναίκες και 54 % άνδρες)·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

20.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2018, το προσωπικό της κοινής επιχείρησης απαρτιζόταν από 23 μέλη και ότι, κατά συνέπεια, συμπληρώθηκε ο πλήρης αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού· παρατηρεί ότι το 2018 κινήθηκαν δύο διαδικασίες πρόσληψης, μία για έναν συμβασιούχο υπάλληλο και μία για έναν έκτακτο υπάλληλο· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση ενισχύθηκε με ακόμα τρεις συμβασιούχους υπαλλήλους· επιπλέον, σημειώνει ότι ένας υποψήφιος για θέση έκτακτου υπαλλήλου διορίστηκε στο τέλος του 2018 και ανέλαβε τα καθήκοντά του το πρώτο τρίμηνο του 2019·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

21.  σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2017, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) διεξήγαγε τις επιτόπιες ελεγκτικές εργασίες για την «Περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) στην κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων»· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κατάσταση στο τέλος του 2018 έδειξε ότι η κοινή επιχείρηση είχε σε μεγάλο βαθμό εφαρμόσει τα ICS·

22.  παρατηρεί ότι το γραφείο προγράμματος προέβη σε αυτοαξιολόγηση των ICS για να αξιολογήσει το τρέχον επίπεδο εφαρμογής των ICS και να διερευνήσει τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης σε υψηλότερο βαθμό ωριμότητας· σημειώνει ότι η IAS διατύπωσε τρεις συστάσεις για να στηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες που καταβάλλει ήδη η κοινή επιχείρηση σε αυτόν τον τομέα· παρατηρεί ότι το γραφείο προγράμματος πρότεινε τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και η IAS τα έκρινε κατάλληλα για τον μετριασμό των προβλημάτων· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι τα τρία πρότυπα δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως στις αρχές του 2018·

23.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, θεωρείται ότι εφαρμόστηκαν πλήρως ή έστω σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλα τα ICS και ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η πλήρης εφαρμογή ορισμένων μόνο προτύπων, όπως του ICS 8 (διεργασίες και διαδικασίες), του ICS 10 (επιχειρησιακή συνέχεια) και του ICS 11 (διαχείριση εγγράφων)·

24.  σημειώνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση, από κοινού με την κοινή υπηρεσία ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής, δρομολόγησε τον πρώτο εκ των υστέρων έλεγχο επί τυχαίου δείγματος ενδιάμεσων δηλώσεων δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι το δεύτερο κύμα ελέγχων ξεκίνησε το 2018, αλλά λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων που ελέγχθηκαν, δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμα κανένα συμπέρασμα·

25.  σημειώνει με εκτίμηση το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι 0,01 % και δεν θεωρείται ουσιώδες·

26.  σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης από το 2014 έως το 2016 και ότι εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των συστάσεων που διατυπώθηκαν· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, οι περισσότερες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ως απάντηση στις συστάσεις πρόκειται να εφαρμοστούν το 2018 και το 2019, και ότι έχουν ήδη αναληφθεί διάφορες δράσεις·

Νομικό πλαίσιο

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι, αν και η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ακριβές χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο νομικό της πλαίσιο, δεν μπόρεσε να παράσχει την καλύτερη προστιθέμενη αξία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης σε αυτό το αρχικό στάδιο της δραστηριότητάς της·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

28.  σημειώνει το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση, μαζί με άλλες έξι κοινές επιχειρήσεις, δρομολόγησε κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μέγιστου αριθμού επτά έμπιστων συμβούλων που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο έμπιστων συμβούλων· σημειώνει ότι, για τον λόγο αυτό, οι εκτελεστικοί διευθυντές διόρισαν δύο έμπιστους συμβούλους τον Νοέμβριο του 2018.

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 24.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(8) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 24.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(13) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(14) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
PDF 161kWORD 53k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (005761/2020 – C9‑0058/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0042/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2091(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0058/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(12), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0042/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2091(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0042/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(15), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 25 207 008 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,03 % σε σχέση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (9 365 000 EUR, που αντιστοιχεί στο 37,15 %) και από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών (15 742 008 EUR, που αντιστοιχεί στο 62,45 %)(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,21 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 85,48 %, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 2,61 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  σημειώνει ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής εξελίσσεται διαρκώς και περιλαμβάνει τόσο ρυθμιστικά καθήκοντα όσο και την επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι καθένας από τους τρεις στρατηγικούς στόχους με επιχειρησιακή εστίαση της Αρχής έχει βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές της και τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της, επιπλέον των άλλων δεικτών που χρησιμοποιούνται εσωτερικά·

4.  σημειώνει ότι η Αρχή πέτυχε τον στόχο της για έντεκα ΒΔΕ· αναγνωρίζει ότι ήταν κοντά στην επίτευξη του στόχου για τους υπόλοιπους δύο ΒΔΕ, οι οποίοι οριακά μόνο δεν επιτεύχθηκαν·

5.  σημειώνει ότι η πλειονότητα των προγραμματισμένων εργασιών της Αρχής (218 προϊόντα και υπηρεσίες) παραδόθηκε επιτυχώς και ότι 25 προϊόντα και υπηρεσίες υπέστησαν μικρές καθυστερήσεις λόγω ανεπαρκών πόρων, αλλά και λόγω αλλαγών στις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες· σημειώνει επίσης ότι μόνο τρεις ροές εργασιών δεν παραδόθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί ή με ανεκτή καθυστέρηση·

6.  σημειώνει ότι η Αρχή αντικαθιστά αυτόν τον καιρό το ισχύον σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων με το Sysper, το οποίο παρέχει η Επιτροπή· σημειώνει με ανησυχία την καθυστέρηση στην εφαρμογή του Sysper 2· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή είναι προορατική όσον αφορά τον προσδιορισμό ευκαιριών για αποτελεσματικότητα και συνέργειες με άλλους οργανισμούς, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), μέσω της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και μέσω κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα της Αρχής να αναπτύξει κοινή καθοδήγηση σε συνεργασία με την ΕΑΤ και την ESMA σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην προληπτική εποπτεία· προτρέπει σθεναρά την Αρχή να επιδιώξει ενεργά μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· καλεί επιπλέον την Αρχή να διερευνήσει πιθανούς τρόπους συγχώνευσης των μη εξειδικευμένων υπηρεσιών της, όπως οι ΤΠΕ, με άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

8.  τονίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, περισσότερο ενοποιημένης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

9.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά τη συμβολή στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, στην τόνωση και διευκόλυνση της ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της, και στην ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων·

10.  τονίζει την ανάγκη για εντατικότερη εποπτεία σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στις ασφαλιστικές αγορές των εν λόγω κρατών μελών και να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών·

11.  τονίζει ότι, αν και η Αρχή πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών της, πρέπει ταυτόχρονα να είναι προσηλωμένη στα καθήκοντα και στην εντολή που της έχουν αναθέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, των οποίων πρέπει να κάνει πλήρη χρήση, και τονίζει επίσης ότι η Αρχή δεν πρέπει ποτέ να αποπειραθεί να υπερβεί τα όρια της εντολής της· τονίζει ότι η εστίαση στην εντολή που της ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

12.  συμμερίζεται την ανησυχία που προκαλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το γεγονός ότι, μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους, οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν καθοριστική επιρροή στο κύριο διοικητικό όργανο της Αρχής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με την εμβέλεια της δράσης της Αρχής η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δικής τους αποδοτικότητας·

Πολιτική προσωπικού

13.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,54 % και ότι από τις 112 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 101 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 107 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 33 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 18 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2018·

14.  εκφράζει τη λύση του για τη μη ισόρροπη συμμετοχή ανδρών (έξι μέλη) και γυναικών (ένα μέλος) στο διοικητικό συμβούλιο· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, το 2018 ήταν σχετικά ισόρροπη η εκπροσώπηση των φύλων όσον αφορά τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες)·

15.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως η Αρχή δεν έχει επιτύχει ακόμη τη μετάβαση από τα ρυθμιστικά στα εποπτικά καθήκοντα και ότι η Αρχή θα πρέπει να ενισχύσει τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την εποπτεία·

Σύναψη συμβάσεων

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Αρχή εφάρμοσε κριτήρια ανάθεσης που συνίσταντο σε μη ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών για μία διαδικασία σύναψης σύμβασης· καλεί την Αρχή να χρησιμοποιεί κριτήρια ανάθεσης που να επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  επισημαίνει τα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει η Αρχή και τις εν εξελίξει προσπάθειές της για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει το γεγονός ότι η Αρχή δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της μητρώο των συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενα μέρη εκτός αυτής·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης διοίκησης για όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και για την Ένωση συνολικά· υπενθυμίζει το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από καταστάσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα και τονίζει ότι χρειάζεται ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής εξέδωσε έκθεση ελέγχου σχετικά με τις «δοκιμές αντοχής στην EIOPA», η οποία οδήγησε σε πέντε συστάσεις για βελτίωση και στην εφαρμογή σχεδίου δράσης·

20.  σημειώνει ότι το 2018 η Αρχή χρησιμοποίησε 29 προσωρινά απασχολούμενους μέσω συμβάσεων με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ(17), μια βασική υποχρέωση είναι οι προσωρινά απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από την Αρχή· σημειώνει με ανησυχία ότι οι συμβάσεις δεν προέβλεπαν υποχρέωση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να συμμορφώνονται με τους εργασιακούς όρους αυτούς, προκαλώντας προσφυγές στη δικαιοσύνη και διακινδύνευση της υπόληψης της Αρχής· καλεί την Αρχή να αναλύσει τις εργασιακές συνθήκες των προσωρινά απασχολουμένων και να μεριμνήσει ώστε να συνάδουν αυτές με το ενωσιακό και το εθνικό εργατικό δίκαιο·

Λοιπές παρατηρήσεις

21.  επισημαίνει ότι είναι δυνατή η μελλοντική μείωση των εσόδων της Αρχής, συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· σημειώνει ότι η Αρχή εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις προς τους ασφαλιστές και τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθεί η διακοπή της παροχής υπηρεσιών και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος·

22.  υπογραμμίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις βιωσιμότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο και στην κινητοποίηση και διοχέτευση των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση βιώσιμων επενδύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

23.  καλεί την Αρχή να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της της 14ης Μαΐου 2020(18) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 147.
(16) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 149.
(17) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση ECSEL
PDF 160kWORD 53k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0045/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(12), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0045/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0045/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση για ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2014 κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (ECSEL), για χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου(15), για να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, τα κράτη μέλη και, σε εθελοντική βάση, οι συνδεδεμένες χώρες (συμμετέχοντα κράτη) και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη (ιδιωτικά μέλη) που εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες τους και άλλους οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων στην Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στην κοινή επιχείρηση που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανέρχονται σε 1 184 874 000 EUR από την Ένωση, 1 170 000 000 EUR από τα συμμετέχοντα κράτη και 1 657 500 000 EUR από τα ιδιωτικά μέλη·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2018 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 194 100 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 310 554 000 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά χρήσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 98 % και 65 % αντίστοιχα·

3.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

4.  σημειώνει ότι στο τέλος του 2018 η Ένωση συνεισέφερε 637 600 000 EUR από τα κονδύλια του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για τη συγχρηματοδότηση των κοινών δραστηριοτήτων και επιπλέον 17 900 000 EUR για τη συγχρηματοδότηση των σχετικών διοικητικών δαπανών· σημειώνει ότι η σωρευμένη ανάληψη υποχρεώσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του έβδομου προγράμματος-πλαισίου ανήλθε σε 606 000 000 EUR και ότι οι σχετικές σωρευμένες πληρωμές ανήλθαν σε 529 000 000 EUR· σημειώνει ότι, το 2018, το ποσοστό εκτέλεσης των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών ύψους 98 000 000 EUR για τα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου ισοδυναμούσε με 42 % μόνο, κάτι το οποίο οφειλόταν κυρίως στις καθυστερήσεις των εθνικών αρχών χρηματοδότησης όσον αφορά την παροχή πιστοποιητικών ολοκλήρωσης έργου για τις τρέχουσες δραστηριότητες του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

5.  παρατηρεί ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την κοινή επιχείρηση για τα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου ανήλθαν σε 41 000 000 EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 22 % των συνολικών επιχειρησιακών πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2018· επιπλέον, σημειώνει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στο τέλος του έτους ήταν 3,36 %·

6.  σημειώνει ότι για τις επιχειρησιακές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η κοινή επιχείρηση εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης των συμμετεχόντων κρατών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος όσον αφορά τις έγκαιρες τελικές πληρωμές·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2018 τα συμμετέχοντα κράτη που υποχρεούνται να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 170 000 000 EUR στις επιχειρησιακές δραστηριότητες «Ορίζων 2020» της κοινής επιχείρησης προέβησαν σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 564 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 178 000 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 15 % των συνολικών απαιτούμενων συνεισφορών· σημειώνει ότι το χαμηλό επίπεδο των συνεισφορών από τα συμμετέχοντα κράτη συνδέεται με το γεγονός ότι ορισμένα συμμετέχοντα κράτη αναγνωρίζουν και δηλώνουν τις δαπάνες τους στην κοινή επιχείρηση μόνο στο τέλος των έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» τα οποία στηρίζουν· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν 100 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 72 % για τις πιστώσεις πληρωμών, και ότι το ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερο ποσό λόγω της πρόσθετης συνεισφοράς ύψους 20 000 000 EUR που εισπράχθηκε κατά τον Δεκέμβριο του 2018·

8.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 657 500 000 EUR συνεισφορές που προβλέπεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, στο τέλος του 2018, βάσει εκτιμήσεων της κοινής επιχείρησης, τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει συνεισφορές σε είδος αξίας 705 400 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης οι οποίες ανήλθαν σε 512 000 000 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι συνεισφορές σε χρήμα των μελών του κλάδου ανέρχονταν σε 11 300 000 EUR και ότι οι συνεισφορές σε είδος που δηλώθηκαν αλλά δεν επικυρώθηκαν ανήλθαν σε 694 100 000 EUR·

Επιδόσεις

9.  σημειώνει τη χρήση κύριων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) για τη μέτρηση των επιχειρησιακών επιδόσεων και των επιδόσεων του προγράμματος, και ότι η κοινή επιχείρηση συνεργάζεται με τις άλλες κοινές επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη της για τον καθορισμό κοινών ΚΔΕ επιπτώσεων και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των εν λόγω ΚΔΕ·

10.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συνολική επιτευχθείσα μόχλευση το 2018 για το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται ως το κόστος του προγράμματος «Ορίζων 2020» μείον την ενωσιακή χρηματοδότηση διά της ενωσιακής χρηματοδότησης, ισούται με 3, υπερβαίνοντας το στοχευόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για ολόκληρη την περίοδο 2014-2020· σημειώνει περαιτέρω ότι η συνολική επιτευχθείσα μόχλευση ανέρχεται σε 3,3 εάν ληφθεί ως βάση το εθνικό κόστος·

12.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καταβάλει προσπάθειες για την εδραίωση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της κοινής επιχείρησης· παρατηρεί ότι το 2018 δρομολογήθηκαν τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με αποτέλεσμα την επιλογή 13 συνεργατικών έργων και δύο δράσεων συντονισμού και στήριξης·

13.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· αν και ο αριθμός των προτάσεων μειώθηκε για τέταρτο κατά σειρά έτος, ο αριθμός των προτάσεων που επιλέχθηκαν είναι ο ίδιος με αυτόν του 2017·

14.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης και να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους· καλεί την κοινή επιχείρηση να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική, διαδίδοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

Προσωπικό

15.  σημειώνει ότι, από τις 31 εγκεκριμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού, οι 30 καλύφθηκαν το 2018: 14 από έκτακτους υπαλλήλους και 16 από συμβασιούχους υπαλλήλους· σημειώνει επίσης ότι, το 2018, καλύφθηκαν οι θέσεις δύο προϊσταμένων διοίκησης, ενός οικονομικού διευθυντή και ενός υπευθύνου προγράμματος·

16.  σημειώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης για το 2018 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε έργα της ECSEL, στην οποία αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα της ECSEL που διεξάγονται το 2018 και στα έργα που αναφέρθηκαν κατά το έτος αυτό (σε διεξαγωγή από το 2014, το 2015 και το 2016) ήταν 3 336 (ή 18 %), σε σύγκριση με 14 820 άνδρες (ή 82 %)· σημειώνει ότι δεν διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες όλα τα μέλη του προσωπικού των επωφελούμενων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα της ECSEL και ότι μόνο το 16 % του ερευνητικού προσωπικού είναι γυναίκες·

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

17.  σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις στη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για διοικητικές υπηρεσίες· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης, ορίστηκε βοηθός στα πεδία του προϋπολογισμού, της σύναψης συμβάσεων και των συμβάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την αξιολόγηση της διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) και έχει λάβει από αυτές γραπτές δηλώσεις στις οποίες βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει το γεγονός ότι για τις πληρωμές του προγράμματος «Ορίζων 2020» η κοινή υπηρεσία ελέγχου της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους και τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος που υπολογίστηκαν από την κοινή επιχείρηση ήταν 1,15 % στο τέλος του 2018·

19.  σημειώνει ότι το ζήτημα των διαφορών στις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ΕΑΧ δεν αφορά πλέον την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», δεδομένου ότι οι σχετικοί κατασταλτικοί έλεγχοι διενεργούνται από την κοινή επιχείρηση ή από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού σχεδίου κατασταλτικών ελέγχων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η κοινή επιχείρηση έλαβε από τις ΕΑΧ 22 από τις 27 δηλώσεις, και αναγνωρίζει ότι παρέχουν εύλογη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της·

20.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή διενέργησε την τελική αξιολόγηση για τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC για την περίοδο 2008 έως 2013, μαζί με την ενδιάμεση αξιολόγησή της σχετικά με την κοινή επιχείρηση που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και καλύπτει την περίοδο 2014-2016· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση κατάρτισε και ενέκρινε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτών των αξιολογήσεων και ότι ορισμένες δραστηριότητες έχουν ήδη ξεκινήσει· ωστόσο, οι περισσότερες από τις δραστηριότητες πρόκειται να υλοποιηθούν το 2019, ενώ ορισμένες από αυτές θεωρήθηκε ότι δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της κοινής επιχείρησης·

21.  σημειώνει ότι η τελική πληρωμή για την εφαρμογή της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών που συνήφθη με ένα μέλος του κλάδου για την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά·

22.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας υπολογισμού και εκτίμησης των συνεισφορών σε είδος και επισημαίνει ότι προτείνει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά τον σχεδιασμό και την ευρωστία των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να συμβάλλει στη διαδικασία προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος·

23.  σημειώνει με ανησυχία ότι η κοινή επιχείρηση διαπίστωσε πως οι συνεισφορές σε χρήμα για διοικητικές δαπάνες ύψους άνω των 1 000 000 EUR δεν τιμολογήθηκαν από την ENIAC στο μέλος του κλάδου AENEAS πριν από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης· για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, η κοινή επιχείρηση έλαβε 1 000 000 EUR από τα μέλη της ως «προκαταβολή συνεισφοράς σε χρήμα»· καλεί την κοινή επιχείρηση να εκδώσει το χρεωστικό σημείωμα χωρίς καθυστέρηση·

Εσωτερικός έλεγχος

24.  σημειώνει ότι το 2018 οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής διενήργησαν αξιολόγηση κινδύνου· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου παρακολούθησαν τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις κατόπιν του ελέγχου τους σχετικά με τη διαδικασία και τις επιδόσεις των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στην κοινή επιχείρηση· αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί επαρκώς·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

25.  σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η κοινή επιχείρηση απασχολούσε 30 υπαλλήλους· σημειώνει ότι κατά το 2018 η κοινή επιχείρηση κάλυψε δύο θέσεις, μία για προϊστάμενο διοίκησης και οικονομικών, και μία άλλη για υπεύθυνο προγράμματος, ενώ επίσης προκήρυξε μια θέση αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα·

26.  σημειώνει το γεγονός ότι, με σκοπό την προσαρμογή της δομής του οργανισμού στις προτεραιότητες και τις ανάγκες για εμπειρογνωμοσύνη, το οργανόγραμμα της κοινής επιχείρησης επικαιροποιήθηκε την 6η Αυγούστου 2018· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε μια νέα δέσμη πέντε κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης τον Ιανουάριο του 2018.

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 24.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(8) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 24.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(13) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(14) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(15) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.


Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2»
PDF 168kWORD 54k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2020 – C9‑0069/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0046/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2020 – C9‑0069/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(12), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0046/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2103(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0046/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ») ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και με μακροπρόθεσμο στόχο ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014(15), τον Μάιο του 2014, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2») θεσπίστηκε για μια περίοδο που εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντικατέστησε και διαδέχθηκε την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ τον Ιούνιο του 2014, με στόχο την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων έρευνας στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και τη δρομολόγηση νέου σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων είναι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ και της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 000 000 000 EUR, ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου και ότι τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρουν ισομερώς στις δαπάνες λειτουργίας, έκαστο με ποσό που δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 638 000 000 EUR και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020», και ότι τα μέλη, εκτός από την Επιτροπή, πρέπει να συνεισφέρουν καλύπτοντας το 50 % των δαπανών λειτουργίας και θα πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω συνεισφορών σε χρήμα ή σε είδος, ή και τα δύο, ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για το οικονομικό έτος 2018 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  σημειώνει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 για το 2018, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά·

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2018 ανήλθε σε 275 600 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (187 900 000 EUR το 2017) και σε 235 900 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών (206 400 000 EUR το 2017)· μαζί με τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις των προηγούμενων ετών και τα έσοδα για ειδικό προορισμό, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για ανάληψη υποχρεώσεων ήταν 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR το 2017) και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για πληρωμές ήταν 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR το 2017)·

4.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 000 000 000 EUR συνεισφορές που αναμένεται να καταβάλουν μέλη του κλάδου για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ, μέχρι τα τέλη του 2018 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 είχε επικυρώσει συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα ύψους 655 200 000 EUR, και πιο συγκεκριμένα 633 300 000 EUR σε είδος και 21 900 000 EUR σε χρήμα· επισημαίνει ότι τα μέλη του κλάδου είχαν κοινοποιήσει στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 επιπλέον ποσό ύψους 80 600 000 EUR σε συνεισφορές σε είδος χωρίς επικύρωση· επισημαίνει το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, στα τέλη του 2018, οι συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα των μελών του κλάδου ανέρχονταν σε 735 800 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης, ύψους 916 000 000 EUR, για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 σε σχέση με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2018, τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ για τα έργα του έβδομου προγράμματος πλαισίου ήταν 88 %, ποσοστό που συνιστά βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία το ποσοστό χρησιμοποίησης παρέμεινε κάτω από το 75 % επί τέσσερα συναπτά έτη· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν 86 % και ότι το 2018 σημειώθηκε αύξηση στην εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για τις διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες σε σύγκριση με το 2017·

6.  σημειώνει ότι, από τις ύψους 1 425 000 000 EUR συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου και οι συνεργαζόμενοι εταίροι για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, έως το τέλος του 2018 είχαν επικυρωθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή συνεισφορές σε είδος ύψους 130 500 000 EUR και είχε αναφερθεί επιπλέον ποσό 83 900 000 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είχε επικυρώσει συνεισφορές σε χρήμα ύψους 13 500 000 EUR από τα μέλη του κλάδου· σημειώνει ακόμη ότι, στο τέλος του 2018, οι συνολικές συνεισφορές των μελών του κλάδου στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανέρχονταν ως εκ τούτου σε 227 700 000 EUR, σε σύγκριση με τη συνεισφορά σε χρήμα της Ένωσης ύψους 241 900 000 EUR·

7.  σημειώνει ότι το 2018 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 τρεις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού: 

   α) στις 12 Ιουνίου 2018, ώστε να συμπεριληφθούν τα μεταφερόμενα ποσά (209 698 405 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 56 133 212 EUR σε πιστώσεις πληρωμών) του προηγούμενου έτους·
   β) στις 13 Ιουλίου 2018, ώστε να συμπεριληφθούν πρόσθετες μεταφορές πιστώσεων (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 25 669 EUR και πιστώσεις πληρωμών 25 669 EUR) του προηγούμενου έτους, που αντιστοιχούν συγκεκριμένα στα ποσά της ΠΚΦ που ανακτήθηκαν από δικαιούχους το 2017 και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του 2018· και
   γ) στις 5 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να μειωθούν οι επιχειρησιακές πιστώσεις πληρωμών κατά 36 332 261 EUR λόγω της μείωσης της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιχειρησιακές δαπάνες (34 978 261 EUR) και της αναβολής για το 2019 της συνεισφοράς του εταίρου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 (Ίδρυμα Bill & Melinda Gates) στις επιχειρησιακές δαπάνες (1 354 000 EUR) που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος·

8.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, οι εκτιμώμενες αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες που υποβλήθηκαν στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 προκειμένου να μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2019 ανήλθαν σε 30 943 429 EUR· σημειώνει με ανησυχία την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί μετά την εφαρμογή διάφορων διορθωτικών μέτρων από την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ανάγκης για νέες πιστώσεις πληρωμών·

Επιδόσεις

9.  σημειώνει ότι το 2018 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 παρέσχε πληροφορίες για τους αναθεωρημένους βασικούς δείκτες επιδόσεων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτό το μέτρο αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο παρακολούθησης και οδήγησε στην ενίσχυση του επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τα επιτεύγματα της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και προσέλκυσε, ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών·

10.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 προκύπτει ότι σχεδόν όλοι οι σχετικοί τομείς προτεραιότητας στο στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 καλύπτονται από τα σχέδια της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 (11 από τους 12)·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 υπέγραψε συνολικά 20 νέες συμφωνίες επιχορήγησης, ανεβάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο σχεδίων σε 119 (59 σχέδια της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ + 60 σχέδια της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2)·

12.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τον μάλλον λιτό και αποτελεσματικό χαρακτήρα της οργανωτικής διάρθρωσης της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2·

13.  σημειώνει ότι το 2018 η τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ήταν 0,99·

14.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων σχεδίων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή έναρξη του προγράμματος EBOVAC3 το 2018 με στόχο τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε παιδιά στη Σιέρα Λεόνε και στη Γουινέα· σημειώνει, επιπλέον, ότι το πρόγραμμα υλοποιεί κλινική μελέτη όσον αφορά τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της νόσου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προγράμματα Ebola+ της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 μπορούν να εφαρμοστούν και για άλλες αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους·

16.  καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του αριθμού των χρηματοδοτούμενων σχεδίων στο μέλλον· σημειώνει επίσης ότι ένας μικρότερος αριθμός μεγαλύτερων και καλά χρηματοδοτούμενων σχεδίων θα αποσαφηνίσει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα δραστηριότητας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 και θα καταστήσει ευκολότερη για το ευρύ κοινό την κατανόηση των οφελών της·

Προσωπικό και προσλήψεις

17.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2018, ο συνολικός αριθμός των θέσεων προσωπικού που καλύπτονταν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 ήταν 48 (49 το 2017)·

18.  επισημαίνει ότι, στα τέλη του 2018, εκπροσωπούνταν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 εθνικότητες 15 κρατών μελών, επτά εκ των οποίων με ένα μέλος στο προσωπικό· σημειώνει ότι το 73 % των 48μελούς προσωπικού ήταν γυναίκες και μόνο το 27 % άνδρες·

19.  σημειώνει με ανησυχία το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο, το 2018, το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ήταν υψηλό, σε ποσοστό κατά μέσο όρο 21 %, και ιδιαιτέρως υψηλό —60 %— για τους συμβασιούχους υπαλλήλους, και η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω του ότι οκτώ άτομα ήταν σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν νέες περιπτώσεις το 2018, και ως εκ τούτου το 2018 ήταν επιχειρησιακό μόνο το ήμισυ του προσωπικού της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο μη επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 όπως είχαν προγραμματιστεί· σημειώνει ότι, για την επίλυση των προβλημάτων στελέχωσης, η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 χρησιμοποίησε προσωπικό προσωρινής απασχόλησης, που αντιπροσώπευε περίπου το 9,8 % του συνολικού προσωπικού της το 2018, και επένδυσε πόρους στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και ευεξίας, αφενός, και στην πλήρωση όλων των θέσεων του προσωπικού, αφετέρου· εκφράζει ανησυχία για τον αριθμό των υπαλλήλων που βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και ανησυχεί για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να σχετίζονται με την εξάντληση και τη μη ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να αναλάβει προορατική δράση έναντι του ενδιαφερόμενου προσωπικού, να αξιολογήσει προσεκτικά τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και να διασφαλίσει ισόρροπη κατανομή των καθηκόντων·

Εσωτερικός έλεγχος

20.  επισημαίνει ότι η τελική έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής σχετικά με τον συντονισμό με το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης (ΚΚΥ) και την εφαρμογή των εργαλείων και υπηρεσιών αυτού στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 έχει εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες στηρίζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις δραστηριότητες συντονισμού με το ΚΚΥ και την εφαρμογή των εργαλείων και των υπηρεσιών του ΚΚΥ·

21.  σημειώνει ότι ο έλεγχος της ΥΕΛΕ δεν οδήγησε στον εντοπισμό κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικών ζητημάτων και ότι εκδόθηκαν τρεις «σημαντικές» συστάσεις· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 εκπόνησε σχέδιο δράσης με το οποίο οι τρεις συστάσεις μετουσιώθηκαν σε πέντε δράσεις, τέσσερις εκ των οποίων υλοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2018 και αφορούσαν δύο από τις συστάσεις·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

22.  σημειώνει το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 έχει θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχων με βάση την εξέταση των οικονομικών και επιχειρησιακών εγγράφων, ειδικότερα δε όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου· παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους στις εγκαταστάσεις των δικαιούχων, ενώ όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους εκ των υστέρων ελέγχους είναι η ΥΕΛΕ· σημειώνει ότι τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος, όπως προέκυψαν από τους εκ των υστέρων ελέγχους, που ανέφερε η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 στα τέλη του 2018, ήταν 0,87 % για τα σχέδια στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και 0,67 % για τα σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

23.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 ενέκρινε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο ελέγχου της Επιτροπής· σημειώνει ότι, το 2018, το σχέδιο δράσης εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των νέων αρχών του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και της αναθεώρησης, καθώς και στην ανάπτυξη της δομής του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι εγκρίθηκε νέα επιχειρησιακή καθοδήγηση για την εφαρμογή και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου·

24.  σημειώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής (ΓΔ BUDG) πραγματοποίησε την ετήσια αξιολόγηση των τοπικών δημοσιονομικών συστημάτων που δημιουργήθηκαν στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 και επανεξέτασε τις πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στα τοπικά συστήματα και στο περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγησε τις ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου που εντοπίστηκαν από τους λογιστικούς και τους εποπτικούς ελέγχους και επαλήθευσε δείγμα των πράξεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες· σημειώνει ότι η ΓΔ BUDG κατέληξε, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ2 λειτουργούσαν όπως προβλέπεται· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 ολοκλήρωσε την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που είχε εγκριθεί από τον υπόλογο στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ότι η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης αξιολογήθηκε από τη ΓΔ BUDG και ότι και οι πέντε συστάσεις έκλεισαν έως τις 28 Ιανουαρίου 2019·

25.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας υπολογισμού και εκτίμησης των συνεισφορών σε είδος και επισημαίνει ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά τον σχεδιασμό και την ευρωστία των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να συμβάλει στη διαδικασία προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος.

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(8) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.
(13) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(14) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54).


Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
PDF 177kWORD 58k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των κοινών επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0071/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0055/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2105(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0071/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail(12), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0055/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2105(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0055/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Shift2Rail («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 για περίοδο 10 ετών, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2014(15)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι του σιδηροδρομικού κλάδου (βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, μεταξύ άλλων κατασκευαστές σιδηροδρομικού εξοπλισμού, σιδηροδρομικές εταιρείες, διαχειριστές υποδομών και ερευνητικά κέντρα), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση και άλλοι φορείς, ως συνδεδεμένα μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι η επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, η διασφάλιση της μετάβασης από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, και η διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία στην παγκόσμια αγορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάιο του 2016·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  επισημαίνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, ποσό που θα καταβληθεί μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισημαίνει ότι τα κλαδικά μέλη της κοινής επιχείρησης συνεισφέρουν πόρους ανερχόμενους σε τουλάχιστον 470 000 000 EUR, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται εισφορές σε είδος και χρήμα, ύψους τουλάχιστον 350 000 000 EUR, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης, καθώς και εισφορές σε είδος, ύψους τουλάχιστον 120 000 000 EUR, για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης·

4.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης και να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους· καλεί την κοινή επιχείρηση να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

5.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, κατά τρόπο που αποτιμά τον σχεδιασμό και την αρτιότητα των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας εισφορών σε είδος, προκειμένου να συνδράμει στον σχεδιασμό, στην υποβολή εκθέσεων και στη διαδικασία πιστοποίησης των εισφορών σε είδος·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

6.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2018 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 84 756 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 71 890 204 EUR· υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 100 % και 82,3 % αντίστοιχα, τα οποία αντιπροσωπεύουν χαμηλό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει ότι η χαμηλότερη από την αναμενόμενη εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών οφείλεται σε μια εκκρεμούσα νομική απόφαση σχετικά με τη σύνθεση της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει το χαμηλό (63,4 %) ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών στον τίτλο 2 (διοικητικές δαπάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3 % του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης) λόγω καθυστερήσεων στην τιμολόγηση από τους προμηθευτές στο πλαίσιο πολυετών συμβάσεων-πλαίσιο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι περισσότερες πληρωμές που πραγματοποίησε η κοινή επιχείρηση το 2018 ήταν ενδιάμεσες πληρωμές για τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2015 και του 2016, καθώς και πληρωμές προχρηματοδότησης για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το 2018·

7.  παρατηρεί ότι, από τα 411 200 000 EUR (ποσό το οποίο περιλαμβάνει την εισφορά σε χρήμα της Ένωσης ύψους 158 900 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο και εισφορές σε χρήμα των κλαδικών μελών ύψους 6 500 000 EUR για τις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης), έως το τέλος του 2018 η κοινή επιχείρηση είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 84 756 000 EUR και είχε εκτελέσει πληρωμές ύψους 59 155 000 EUR για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της· από αυτό προκύπτει ότι η κοινή επιχείρηση έχει μέχρι στιγμής συνάψει αλληλένδετες πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης και συμβάσεις προμηθειών για την υλοποίηση του 39 % του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της, σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας της κοινής επιχείρησης·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι από τα 350 000 000 EUR εισφορών που προβλέπεται να καταβάλουν τα κλαδικά μέλη για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, μέχρι το τέλος του 2018, δηλαδή τέσσερις μήνες αφότου η κοινή επιχείρηση είχε δρομολογήσει τα πρώτα έργα της στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα κλαδικά μέλη είχαν δηλώσει εισφορές σε είδος αξίας 63 700 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκ των οποίων είχαν επικυρωθεί 21 700 000 EUR· επισημαίνει ακόμη ότι από τις εισφορές των κλαδικών μελών ύψους 120 000 000 EUR για πρόσθετες δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, τα κλαδικά μέλη δήλωσαν εισφορές σε χρήμα ύψους 6 500 000 EUR για άλλες δραστηριότητες, εκτός του προγράμματος εργασίας της κοινής επιχείρησης·

9.  παρατηρεί ότι, μέχρι το τέλος του 2018, το σύνολο των εισφορών των κλαδικών μελών ανερχόταν σε 252 300 000 EUR, έναντι της εισφοράς σε χρήμα της Ένωσης ύψους 158 900 000 EUR·

10.  επισημαίνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση υπέγραψε 17 συμφωνίες επιχορήγησης που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2018, και ότι η αξία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας των εν λόγω προσκλήσεων ανήλθε σε 152 600 000 EUR, με συγχρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση έως το μέγιστο ποσό των 77 300 000 EUR· επισημαίνει ότι τα λοιπά μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν το αίτημά τους για συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 44,44 % του συνολικού κόστους των έργων, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο συνολικά ποσοστό για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· επισημαίνει με λύπη ότι μόνο 76 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 (120 το 2017) και ότι 40 ΜΜΕ (50 το 2017) επελέγησαν για χρηματοδότηση (21,6 % επί του συνόλου των επιλεγέντων συμμετεχόντων για χρηματοδότηση)·

Επιδόσεις

11.  επισημαίνει ότι η τρίτη δέσμη κύριων δεικτών επιδόσεων θα αναπτυχθεί με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος «Ορίζων 2020», λόγω της φύσης των έργων· επιπλέον, λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συνέχισε την ανάπτυξη ενός μοντέλου κύριων δεικτών επιδόσεων για την αποτίμηση της συμβολής των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον κανονισμό της· επισημαίνει ότι οι σχετικές εργασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2018·

12.  παρατηρεί ότι το ποσοστό κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερο από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τη λιτή και αποδοτική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συνέβαλε στη δημιουργία συνέχειας και κοινού οράματος για την έρευνα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στους κόλπους της σιδηροδρομικής κοινότητας· επισημαίνει ότι, επιπλέον, η κοινή επιχείρηση συνέβαλε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγόντων που δεν θα είχαν αλλιώς τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και να συνομιλήσουν για κοινά συμφέροντα έξω από μια εμπορική σχέση· παρατηρεί ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία σιδηροδρομικών φορέων στην κοινή επιχείρηση·

14.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο σιδηροδρομικός τομέας, με έμφαση στις ανάγκες του σιδηροδρομικού συστήματος και των χρηστών του, ακόμα και σε κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό σύστημα στην επικράτειά τους· παρατηρεί ότι, για τον σκοπό αυτόν, η κοινή επιχείρηση υλοποιεί το πρόγραμμα Shift2Rail καθώς και δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα, μέσω της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών με τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση συγκεκριμένων μέτρων για την άρση των υπολειπόμενων τεχνικών φραγμών που εμποδίζουν την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και σε δράσεις που υποστηρίζουν μια πιο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή ενωσιακή σιδηροδρομική αγορά, με απώτερο στόχο την επίτευξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου·

15.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 για επιχορηγήσεις περιοριζόμενες στα μέλη της, ως σύστημα κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης· ωστόσο, οι χρηματοοικονομικοί εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο στάδιο αποτίμησης των επιχορηγήσεων αποκάλυψαν ορισμένες σημαντικές αποκλίσεις στις οικονομικές προτάσεις· η κοινή επιχείρηση χρησιμοποίησε το στάδιο προετοιμασίας της επιχορήγησης για να αναλύσει τις εξηγήσεις των δικαιούχων σχετικά με τις αποκλίσεις και να διορθώσει το εφάπαξ ποσό, όπου αυτό ήταν δικαιολογημένο· καλεί την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει να ενισχύει τα δημοσιονομικά στοιχεία στη βάση δεδομένων των δικαιούχων της και να δημοσιοποιεί τις σημαντικές παρατηρήσεις των χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων στη συνοπτική έκθεση αξιολόγησης· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι δόθηκε συνέχεια σε όλες τις νομικές και δημοσιονομικές πτυχές της απόφασης C(2017)7151(16) της Επιτροπής, ο δε διατάκτης έχει εξασφαλίσει ότι ελήφθησαν δεόντως υπόψη όλες οι παρατηρήσεις των εμπειρογνωμόνων, τόσο των τεχνικών όσο και των οικονομικών, καθώς και ότι επιπλέον, με βάση τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συνολική διαδικασία θα ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2019·

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης για το 2018, οι κύριοι δείκτες επιδόσεων όσον αφορά την ισορροπία των φύλων το εν λόγω έτος δείχνουν ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο είναι πολύ χαμηλό (μόνο 15 %), ενώ τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στους εκπροσώπους της κοινής επιχείρησης και στην επιστημονική επιτροπή ανέρχονται σε 34 % και 40 % αντίστοιχα·

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

17.  επισημαίνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση προσέλαβε δύο αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, όπως ορίζεται στον πίνακα προσωπικού, καθώς και έναν τρίτο εμπειρογνώμονα με απόσπαση ενός έτους, με τη σύμφωνη γνώμη της δημοσιονομικής αρχής, προκειμένου να αντικατασταθεί ένας διαχειριστής προγράμματος·

18.  επισημαίνει ότι, στα τέλη του 2018, καλύπτονταν 22 από τις 23 θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού της κοινής επιχείρησης·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχου με βάση την εξέταση των οικονομικών και επιχειρησιακών εγγράφων, και ότι η κοινή υπηρεσία ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής («η κοινή υπηρεσία ελέγχου») είναι αρμόδια για τον εκ των υστέρων έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η κατάσταση στο τέλος του 2018 έδειξε πως, ως επί το πλείστον, είχαν εφαρμοστεί τα σημαντικότερα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, και έμενε να ολοκληρωθούν ορισμένες ενέργειες το 2019, και ειδικότερα η αναθεώρηση του μοντέλου σχετικά με τους κύριους δείκτες επιδόσεων·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν κάτω από το όριο σημαντικότητας σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς ανερχόταν σε 0,97 %· λαμβάνει υπόψη ότι στο τέλος του 2018 η κοινή επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να βασίσει τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος σε τέσσερις εκθέσεις εκ των υστέρων ελέγχων, μία σχετική με τον έλεγχο βάσει κινδύνου και τρεις σχετικά με αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινής επιχείρησης·

21.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ασκεί τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή της κοινής επιχείρησης και ότι , στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλει εμμέσως έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και στον εκτελεστικό διευθυντή· επισημαίνει ότι η πρώτη αποστολή ελέγχου κατέγραψε προφίλ κινδύνου της κοινής επιχείρησης, με στόχο την κατάρτιση τριετούς προγράμματος εσωτερικού ελέγχου· παρατηρεί ότι το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2017-2019 υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2017· επιπλέον, σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο ελέγχου, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου προέβη το 2018 σε περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, από τις πέντε μη πλήρως υλοποιηθείσες συστάσεις προς τη διοίκηση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί, μόνο για μία χρειαζόταν ακόμη να αναληφθεί δράση το 2019·

22.  επισημαίνει με λύπη ότι, στο τέλος του 2017, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ορισμένων αναγκαίων πτυχών στα κοινά εργαλεία της Επιτροπής για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020», απαραίτητων για την επεξεργασία των εισφορών σε είδος της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εισφορές σε είδος επικυρώθηκαν από τον εκτελεστικό διευθυντή το 2018·

23.  παρατηρεί ότι πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η οποία καλύπτει την περίοδο 2014-2016· επισημαίνει ότι, τον Ιούνιο του 2018, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε σχέδιο δράσης από το διοικητικό συμβούλιο· λαμβάνει υπόψη ότι δεν θα υλοποιηθούν όλες οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στην ενδιάμεση αξιολόγηση εντός του τρέχοντος δημοσιονομικού προγράμματος πλαισίου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ άλλες αναμένεται να υλοποιηθούν έως το 2020·

Άλλα θέματα

24.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της κοινής επιχείρησης και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)· επισημαίνει τη συμμετοχή του ERA στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης και στις ομάδες που κατάρτισαν το πολυετές σχέδιο δράσης· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση αξιολόγησε τα αιτήματα για έρευνα και καινοτομία που υπέβαλε ο ERA, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων και να μεγιστοποιηθεί η αποδοτική αξιοποίηση της δημόσιας χρηματοδότησης·

25.  επισημαίνει ότι το 2018 ένα συνδεδεμένο μέλος έγινε θυγατρική κατά 100 % ιδρυτικού μέλους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εκπροσώπηση του ιδρυτικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο· παρατηρεί ότι οι διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου της κοινής επιχείρησης δεν καλύπτουν επαρκώς τις εταιρικές εξαγορές μεταξύ των κλαδικών μελών της κοινής επιχείρησης και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους για την ισόρροπη εκπροσώπηση των μελών στο διοικητικό συμβούλιο· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι το νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης δεν επιτρέπει την αύξηση της επιρροής ιδρυτικού μέλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη συνολική διακυβέρνηση· επισημαίνει ότι οι διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη τροποποίηση του κανονισμού·

26.  επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης ολοκληρώθηκε μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο νομικό της πλαίσιο· επισημαίνει με λύπη ότι δεν μπόρεσε να προσφέρει τη βέλτιστη προστιθέμενη αξία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης σε αυτό το πρώιμο στάδιο των δραστηριοτήτων της· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι η αξιολόγηση διενεργήθηκε σε αρχικό στάδιο της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης, αλλά ήταν απαραίτητη σύμφωνα με τον κανονισμό της κοινής επιχείρησης και το συνολικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

27.  παρατηρεί ότι ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού των τελευταίων δύο ετών οφείλεται εξ ολοκλήρου στην εναλλαγή συμβασιούχων υπαλλήλων· επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η κοινή επιχείρηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση χρησιμοποίησε υπηρεσίες προσωπικού προσωρινής απασχόλησης, το οποίο αντιπροσώπευε περίπου το 17 % του συνολικού προσωπικού της· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση της κοινής επιχείρησης, ότι οι κύριοι λόγοι έγκεινται στην τρέχουσα διάρθρωση του πίνακα προσωπικού, η οποία δεν επιτρέπει στην κοινή επιχείρηση να προσφέρει τους ίδιους ευνοϊκούς συμβατικούς όρους όπως άλλοι οργανισμοί και θεσμικά όργανα· επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί μέτρα μη υποχρεωτικού χαρακτήρα για τη μείωση του υψηλού ρυθμού εναλλαγής του προσωπικού· καλεί την Επιτροπή παρακολουθεί το ζήτημα αυτό·

Μεταφορές και Τουρισμός

28.  υπογραμμίζει ότι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι η επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού σιδηροδρομικού συστήματος· παρατηρεί ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις μελλοντικές ενωσιακές δράσεις για την προώθηση της μετάβασης στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την αντιμετώπιση των αρνητικών εξωτερικών επακόλουθων· τονίζει ότι η κοινή επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να επιτύχει τους βασικούς αυτούς στόχους και να συμβάλει στην πραγματική αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών·

29.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση συστάθηκε το 2014 υπό μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020»· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Shift2Rail χρηματοδοτείται από κοινού μέσω εισφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του προϋπολογισμού λειτουργίας της κοινής επιχείρησης) και εισφορών σε είδος από τα λοιπά μέλη, δηλαδή τα οκτώ ιδρυτικά μέλη (πλην της ΕΕ) και τα δεκαεννέα συνδεδεμένα μέλη·

30.  επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 2018 η κοινή επιχείρηση σημείωσε πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων της, δεδομένου ότι υλοποίησε το πρόγραμμα Shift2Rail και διασφάλισε αποτελεσματική και αποδοτική χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επισημαίνει ότι το 2018 σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που δρομολογήθηκαν τα προηγούμενα έτη, οι οποίες βρίσκονται πλέον σε καλό δρόμο και προχωρούν ως επί το πλείστον με ταχύ ρυθμό· επισημαίνει ότι στο τέλος του έτους ξεκίνησε νέο κύμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας (πρόσκληση 2018)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν το 2018 ανέρχεται σε 83 400 000 EUR·

31.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους μεταφορείς και τους επιβάτες ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη μετάβαση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, επισημαίνει δε ότι η προσεχής πενταετία θα είναι καθοριστική για την επιτυχία των σιδηροδρομικών μεταφορών και ότι η Κοινή Επιχείρηση θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο προκειμένου να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές φθηνότερες, αποδοτικότερες και ελκυστικότερες·

32.  τονίζει ότι η συντήρηση των σημείων αλλαγής τροχιάς, ή η επισκευή ελαττωματικών σημείων, αντιπροσωπεύει το 25-30 % της συνολικής συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου και σημαντικό μέρος του κόστους υποδομής· επικροτεί τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να αυξήσει την αξιοπιστία του συστήματος και να μειώσει το κόστος·

33.  επικροτεί τους στόχους της κοινής επιχείρησης όσον αφορά τη μείωση κατά το ήμισυ του κόστους κύκλου ζωής του σιδηροδρομικού συστήματος, τον διπλασιασμό της ικανότητας και τη βελτίωση κατά 50 % της αξιοπιστίας και της χρονικής ακρίβειας· ζητεί να έχει η κοινή επιχείρηση πλήρως στη διάθεσή της τους αναγκαίους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για την επίτευξη των στόχων αυτών·

34.  επικροτεί τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να θέσει σε εφαρμογή την αυτόματη λειτουργία συρμών (ATO)· προειδοποιεί ότι έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα των οδικών μεταφορών όσον αφορά την αυτοματοποίηση·

35.  επικροτεί την απόφαση της κοινής επιχείρησης να προτείνει στο διοικητικό της συμβούλιο, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2018, να εγκριθεί επιχορήγηση κατ’ αποκοπήν ποσού, η οποία στη συνέχεια υλοποιήθηκε μέσω του δοκιμαστικού σχεδίου κατ’ αποκοπήν χρηματοδότησης στο τμήμα της πρόσκλησης του 2018 που αφορούσε τα μέλη·

36.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί νομική σαφήνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη συνολική διακυβέρνηση της κοινής επιχείρησης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του νομικού πλαισίου της κοινής επιχείρησης που αφορούν τις εταιρικές εξαγορές μεταξύ των κλαδικών μελών της και τις συνέπειές τους για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου· ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, ενδεχομένως με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου·

37.  επισημαίνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε 14 αντιπροσωπευτικούς ελέγχους σχετικά με τον πληθυσμό της και έναν έλεγχο βάσει κινδύνου (επιπλέον των 15 αντιπροσωπευτικών ελέγχων και ενός ελέγχου βάσει κινδύνου που δρομολογήθηκαν το 2017), με αποτέλεσμα να καλυφθούν άμεσα 4 660 000 EUR από τους ελέγχους της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος που εντοπίστηκε για τους τρεις αντιπροσωπευτικούς ελέγχους και τον έλεγχο βάσει κινδύνου, οι οποίοι είχαν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, ανέρχεται σε 0,94 % κατά απλό μέσο όρο και σε 1,19 % κατά σταθμισμένο μέσο όρο· επισημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα ποσοστά σφάλματος (αντιπροσωπευτικό και υπολειπόμενο), μολονότι ήταν περιορισμένα ως προς την κάλυψή τους, είναι επίσης χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 2 %·

38.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της στρατηγικής της κοινής επιχείρησης για την καταπολέμηση της απάτης 2017-2020, η οποία δεν οδήγησε σε καμία περίπτωση «στενής παρακολούθησης λόγω εκτίμησης για ύπαρξη υψηλού κινδύνου απάτης» ούτε σε αποστολή αρχείων προς διερεύνηση στην OLAF.

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 57.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(8) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 57.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.
(13) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(14) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9).
(16) Απόφαση C(2017)7151 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την έγκριση της κατ’ αποκοπή απόδοσης για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» και του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018).


Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
PDF 162kWORD 53k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0037/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0064/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2070(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0037/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(12), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0064/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2070(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0064/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 65 800 176,52 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 6,57 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (65,45 %) και από εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, και συγκεκριμένα του προγράμματος Copernicus και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας βιολογικής παρακολούθησης του ανθρώπου (34,55 %)(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,96 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,01 % σε σύγκριση με το 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 91,06 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 2,03 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Επιδόσεις

2.  επικροτεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την κατανομή των πόρων για αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς με παρόμοιες δραστηριότητες· επισημαίνει ακόμη ότι ο Οργανισμός κατέβαλε προσπάθειες από κοινού με άλλους οργανισμούς στον τομέα των επιστημών, μεταξύ άλλων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όσον αφορά ζητήματα σχετικά με την υγεία του ανθρώπου· επικροτεί το γεγονός ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες και τα δεδομένα που δημοσιεύει ο Οργανισμός· είναι της γνώμης ότι η διάχυση περιβαλλοντικών πληροφοριών έχει καίρια σημασία υπό το φως των πολιτικών της νέας Επιτροπής και των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής·

3.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε τους στόχους του για το 2018, όπως αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, και παρείχε στους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων και στους Ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση σε επίκαιρες και συναφείς πληροφορίες: ο ιστότοπος του Οργανισμού απέκτησε 500 000 επιπλέον χρήστες (+17 %) το 2018 και έφτασε συνολικά τους 3,45 εκατομμύρια χρήστες, ενώ καταγράφηκαν 10,7 εκατομμύρια προβολές σελίδων (+15 %)·

4.  προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

5.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον· επαινεί την ποιότητα των προϊόντων του Οργανισμού το 2018, π.χ. των εκθέσεών του για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη, για τον υδράργυρο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και για την κυκλική οικονομία· τονίζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους τομείς της ενωσιακής οικονομίας, γεγονός που εμποδίζει τον Οργανισμό να προβεί σε πλήρη και ολοκληρωμένη ανάλυση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ένωση·

6.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην παροχή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντός μας, ο οποίος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία υπό το φως της τεράστιας πρόκλησης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση για την αντιμετώπιση της σχετικής με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα κρίσης, καθώς και τον ρόλο του στην εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επικροτεί το γεγονός ότι η γνώμη του Οργανισμού εισακούγεται μέσω των θεσμικών οργάνων, και συνιστά να διαδραματίσει η επιστημονική επιτροπή του Οργανισμού βασικό ρόλο όσον αφορά την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή·

7.  προτρέπει τον Οργανισμό να συνεργαστεί με τους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητες του ανθρώπου·

8.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός ξεκίνησε το 2018 τις εργασίες του για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και για τον εξορθολογισμό της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες δραστηριότητες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν πλήρως το 2018 λόγω μιας σειράς περιστάσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι περιορισμένοι πόροι ΤΠ και προσωπικού· επισημαίνει με ανησυχία ότι το διοικητικό συμβούλιο τόνισε ότι η ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσει να ανταποκρίνεται επαρκώς στις εξελίξεις της πολιτικής θα εξαρτηθεί από την αύξηση των διατιθέμενων βασικών πόρων ή την περαιτέρω ιεράρχηση και/ή διακοπή των τρεχόντων βασικών καθηκόντων·

10.  επισημαίνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (Eionet) που διενεργήθηκε από την Επιτροπή·

11.  υπογραμμίζει ότι οι στόχοι του Οργανισμού είναι πανευρωπαϊκοί και ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του με τρίτες χώρες που βρίσκονται στην Ευρώπη·

12.  επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα της εσωτερικής επανεξέτασης της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018, θα τεθεί σε εφαρμογή το 2019· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

Πολιτική προσωπικού

13.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε 98,39 %, με την κάλυψη 3 θέσεων μόνιμων υπαλλήλων και 119 από τις 124 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 127 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· επισημαίνει ότι το 2019 ο Οργανισμός απασχόλησε, επιπλέον, 63 συμβασιούχους υπάλληλους και 19 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες·

14.  επισημαίνει την ανισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για το 2018 στις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών (επτά άνδρες και δύο γυναίκες), αλλά και την επίτευξη καλής ισορροπίας στο διοικητικό συμβούλιο (15 άνδρες και 17 γυναίκες)·

15.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός δεν έχει επικαιροποιήσει την πολιτική του για την κάλυψη ευαίσθητων θέσεων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, ο Οργανισμός προέβη σε απογραφή των ευαίσθητων θέσεών του από το 2009, η οποία τελεί υπό αναθεώρηση αυτή τη στιγμή, ώστε να αντικατοπτριστούν οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναδιοργάνωση του Οργανισμού τον Σεπτέμβριο του 2018· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν την εν λόγω πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις·

16.  υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί το ζήτημα που εγείρει στην απάντησή του ο Οργανισμός όσον αφορά το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο του Δικτύου των Οργανισμών της ΕΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να αυξάνεται η δημοσιότητα·

Σύναψη συμβάσεων

17.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μετά τη λύση σύμβασης αξίας 1,4 εκατομμυρίων EUR λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης του αναδόχου, ο Οργανισμός υπέγραψε, μερικούς μήνες αργότερα, νέα σύμβαση «διαδοχικού τύπου» αξίας 2 εκατομμυρίων EUR για τον ίδιο τύπο υπηρεσίας με τον ίδιο ανάδοχο, χωρίς να συμπεριλάβει στις τεχνικές προδιαγραφές στοιχεία ώστε να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος να ανακύψουν εκ νέου παρόμοια προβλήματα στο πλαίσιο της νέας σύμβασης· είναι της γνώμης ότι η εν λόγω στάση όσον αφορά τις συμβάσεις εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να αναθέτει συμβάσεις μόνον εφόσον αναμένονται ικανοποιητικές επιδόσεις· καλεί, επίσης, τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις επιδόσεις του αναδόχου·

18.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την παροχή της υπηρεσίας παρακολούθησης ξηράς του Copernicus σε τοπικό επίπεδο, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναντι ποσού που υπερέβαινε το ανώτατο όριο της συναφούς σύμβασης-πλαισίου, πράγμα που δεν επισημοποίησε με τροποποίηση της σύμβασης· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, ο Οργανισμός θεωρεί ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε με βάση την καθοδήγηση της Επιτροπής· καλεί, ωστόσο, τον Οργανισμό να επισημοποιεί τις τροποποιήσεις των συμβάσεων μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

19.  αναγνωρίζει τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει ο Οργανισμός και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίζει τη διαφάνεια, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων και να παρέχει προστασία σε καταγγέλτες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έχει εφαρμόσει κάποιο σύστημα όσον αφορά τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες·

20.  υπογραμμίζει ότι η δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική·

Λοιπά σχόλια

21.  επισημαίνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να παρέχει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας και, κατά προτίμηση, για να μειωθούν και να αντισταθμιστούν οι εκπομπές CO2 στις εγκαταστάσεις του και στα ταξίδια·

22.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) ΕΕ C 416 της 15.11.2018, σ. 1.
(16) ΕΕ C 416 της 15.11.2018, σ. 3.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 175kWORD 59k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0048/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(5), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0061/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2081(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0048/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(12), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0061/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2081(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0061/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 28 793 243 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 6,31 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,98 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,02 % σε σύγκριση με το 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 88,96 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,66 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς, δεδομένου ότι αίρει τους διοικητικούς και τεχνικούς φραγμούς, ενθαρρύνει την είσοδο στην αγορά και εξασφαλίζει αμεροληψία, ενισχύει την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και βελτιώνει τη διαχείριση των υποδομών· υποστηρίζει το όραμα της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα που θα βρίσκεται σε παγκοσμίως ηγετική θέση όσον αφορά τις επιδόσεις ασφάλειας·

3.  επικροτεί τον ρόλο του Οργανισμού στην παρακολούθηση της ανάπτυξης, των δοκιμών και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (European Railway Traffic Management System «ERTMS»), καθώς και στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων έργων του ERTMS· επισημαίνει ακόμη ότι η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους περιλαμβάνει έναν τεχνικό πυλώνα που ενισχύει τον ρόλο του Οργανισμού, καθώς εισάγει νέα καθήκοντα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου· υπογραμμίζει ότι, λόγω των ευρύτερων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον Οργανισμό, θα χρειαστεί να τεθούν στη διάθεσή του οι αναγκαίοι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τα νέα και τα πρόσθετα καθήκοντά του·

4.  υπενθυμίζει ότι το ERTMS έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι βασική προτεραιότητα συνιστά η βελτιστοποίηση του συντονισμού της ανάπτυξης και υλοποίησης του ERTMS, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο, διαφανές, σταθερό, οικονομικά προσιτό και διαλειτουργικό σύστημα ERTMS για όλη την Ευρώπη·

5.  επισημαίνει ότι, σε συνέχεια της διεύρυνσης της εντολής του με τον νέο κανονισμό του, το 2019 ο Οργανισμός θα αρχίσει να εισπράττει τέλη και επιβαρύνσεις για εργασίες πιστοποίησης, που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις αποτελούν για τον Οργανισμό έσοδα για ειδικό προορισμό· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις των κανόνων εφαρμογής που αφορούν τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα παρέκκλισης για τον σκοπό αυτόν· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος·

6.  καλεί τον Οργανισμό να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, και ειδικότερα να μειώσει τον διοικητικό τους φόρτο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις·

Επιδόσεις

7.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί σύνολο δεικτών σιδηροδρομικών μεταφορών (ΒΔΕ) στις επιχειρησιακές δραστηριότητές του ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αποτιμά την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του, καθώς και άλλους δείκτες για να βελτιώνει τη δημοσιονομική του διαχείριση·

8.  προτρέπει τον Οργανισμό να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

9.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός υλοποιεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τους ΒΔΕ του και τους στόχους του όσον αφορά τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι αρχικές δραστηριότητες αφότου τέθηκε σε ισχύ η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε τον στόχο για την έκδοση εκθέσεων, συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, κατά έγκαιρο τρόπο στο 95 % των περιπτώσεων· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν πέτυχε τον στόχο του 90 % όσον αφορά την υλοποίηση όλων των αποτελεσμάτων με την αξιοποίηση του προγραμματισμού οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, δεδομένου ότι καταγράφηκε ως πλήρως επιτευχθέν μόνο ποσοστό 79,75 %·

10.  επικροτεί τη συνεργασία του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών όσον αφορά την κοινή χρήση λογιστικών υπηρεσιών· επιπλέον καλεί επιτακτικά τον Οργανισμό να διερευνήσει τις δυνατότητες κοινής χρήσης πόρων για αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς που εκτελούν παρόμοιες δραστηριότητες· προτρέπει τον Οργανισμό να επιδιώξει ενεργά τη μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· προτρέπει τον Οργανισμό να διερευνήσει τη δυνατότητα κοινής αξιοποίησης προσωπικού σε ορισμένους μη ειδικούς, τεχνικούς και διοικητικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μελετών για την Ασφάλεια, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι·

11.  προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

12.  επισημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος που έθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, δηλαδή η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς· καλεί τον Οργανισμό να εστιάσει τις προσπάθειες και τις δημοσιεύσεις του στον τομέα αυτόν·

13.  επισημαίνει ότι η μετάβαση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου· καλεί τον Οργανισμό να καταρτίσει κατάλογο μέτρων που να εξασφαλίζουν ότι το σιδηροδρομικό σύστημα θα μπορεί στο μέλλον να ενσωματωθεί σε σύγχρονες αλυσίδες εφοδιαστικής·

14.  παρατηρεί ότι η προσεχής πενταετία θα είναι καθοριστική για το μέλλον του σιδηροδρομικού τομέα και ότι ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων·

15.  επισημαίνει ότι τηρήθηκαν τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που χρησιμοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων από έτος σε έτος, δηλαδή 10 % για τον τίτλο 1 (δαπάνες προσωπικού) και 20 % για τον τίτλο 2 (διοικητικές δαπάνες)· επισημαίνει με απογοήτευση ότι δεν τηρήθηκε το ενδεικτικό ανώτατο όριο για τον τίτλο 3 (30 % για τις επιχειρησιακές δαπάνες)·

16.  επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της ετήσιας συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το προσωπικό είναι παρόμοια με εκείνα του 2017, δεδομένου ότι το 18,4 % του προσωπικού ασχολείται με διοικητικά καθήκοντα (έναντι 18,18 % το 2017), το 69,7 % με επιχειρησιακά καθήκοντα (έναντι 70,16 %) και το 11,90 % με ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα (έναντι 11,67 %)·

17.  επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού να προετοιμαστεί για τα νέα του καθήκοντα, όπως ορίζονται στην τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, και να αναλάβει, τον Ιούνιο του 2019, τον ρόλο του ως ενωσιακής αρχής αρμόδιας για την έκδοση εγκρίσεων με σκοπό τη διάθεση σιδηροδρομικών οχημάτων στην αγορά, ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και εγκρίσεων παρατρόχιου υλικού για το ERTMS· επικροτεί ειδικότερα το γεγονός ότι εκδόθηκαν εγκαίρως όλα τα νομικά κείμενα και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, και ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε τον οδηγό υποβολής αιτήσεων για την έγκριση οχημάτων· επικροτεί τα άλλα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός ώστε να προετοιμαστεί για τα νέα του καθήκοντα (ενεργή αλληλεπίδραση με τους συμφεροντούχους, υποθέσεις μάθησης και σκιώδης λειτουργία, πιλοτική παρακολούθηση των εθνικών αρχών ασφαλείας)· επικροτεί την ανάπτυξη της υπηρεσίας μίας στάσης·

επικροτεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός άρχισε να εναρμονίζει τους περισσότερους από 14 000 εθνικούς κανόνες που διέπουν τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών·

   α) αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις αεροπορικές και οδικές μεταφορές, ο σιδηροδρομικός τομέας εξακολουθεί να είναι κάθε άλλο παρά εναρμονισμένος·
   β) καλεί τον Οργανισμό να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου·

18.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στον τομέα των διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών·

19.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τις υποδομές και το τροχαίο υλικό, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα της εγκατάστασης του απαιτούμενου για το ERTMS εξοπλισμού στην Ευρώπη, και καλεί τον Οργανισμό να προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής·

20.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το 2018 καταγράφηκαν 37 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εκ των οποίων οι 18 είχαν δημοσιονομικές επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων 4 που αφορούσαν ποσά άνω των 15 000 EUR)· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισής του, καθώς και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

21.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός πρότεινε να αναθεωρηθεί το πλαίσιο για την ορθή διοικητική συμπεριφορά· καλεί τον Οργανισμό να παρουσιάσει την εξέλιξη του εν λόγω πλαισίου στην επόμενη ετήσια έκθεσή του· επικροτεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός συνέχισε την κατάρτιση σε ζητήματα δεοντολογίας και καταπολέμησης της απάτης· επικροτεί το γεγονός ότι δεν διαβιβάστηκαν στην OLAF υποθέσεις εικαζόμενης απάτης· επισημαίνει ότι η υπόθεση που κοινοποιήθηκε το 2017 εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση·

22.  επικροτεί την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου επιβεβαίωσης ISO 9001·

Πολιτική προσωπικού

23.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ήταν 89,19 %, με την κάλυψη 132 από τις 148 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 139 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· επισημαίνει ότι, επιπλέον, 31 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 2 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

24.  επισημαίνει με ανησυχία την ανισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων που σημειώθηκε το 2018 στις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών (5 άνδρες και 1 γυναίκα) και στο διοικητικό συμβούλιο (40 άνδρες και 15 γυναίκες)·

25.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της παρενόχλησης, προωθούνται δε οι εμπιστευτικοί σύμβουλοι και το προσωπικό ενθαρρύνεται να συζητά μαζί τους τυχόν προβλήματα· επισημαίνει ότι αναφέρθηκε μία περίπτωση εικαζόμενης παρενόχλησης, αλλά καμία δεν διερευνήθηκε ούτε παραπέμφθηκε σε δικαστήριο·

Σύναψη συμβάσεων

26.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός δεν ήλεγχε συστηματικά τις τιμές και τις προσαυξήσεις που χρεώνονταν επί των προσφερόμενων από τους προμηθευτές τιμών και των τιμολογίων που εκδίδονταν προς τον ανάδοχο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε τη σύμβαση-πλαίσιο της Επιτροπής και αναμένει τη νέα σύμβαση-πλαίσιο, στην οποία προβλέπεται η προκήρυξη νέου διαγωνισμού· καλεί τον Οργανισμό να προσαρμόσει τους εκ των προτέρων ελέγχους επί των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων-πλαίσιο και να διασφαλίσει την εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση όλων των συμβάσεων·

27.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός αποφάσισε, με την τροποποίηση απευθείας ανατεθειμένης σύμβασης για τη διοργάνωση διάσκεψης, να συνάψει σύμβαση και να πληρώσει για όλες τις σχετικές υπηρεσίες χωριστά, με αποτέλεσμα να διαχωριστεί με τεχνητό τρόπο η σύμβαση και να καταστούν παράτυπες τόσο η σύμβαση όσο και οι συναφείς πληρωμές· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού ότι προτίθεται να συντάξει όρους αναφοράς για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

28.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε στον ιστότοπό του όλες τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μέρους του διοικητικού του προσωπικού· επικροτεί το γεγονός ότι, από τον Ιούνιο του 2019, όλα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη του προσωπικού πρέπει να υποβάλλουν ετήσια δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων·

29.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το υφιστάμενο πλαίσιο για την ορθή διοικητική συμπεριφορά περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά άτομα που εκτελούν τα νέα καθήκοντα τα οποία ορίζονται στην τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους· επισημαίνει ακόμη ότι αντιμετωπίστηκαν πρακτικές δυσκολίες ως προς το πλαίσιο, το οποίο αποτελεί, ως εκ τούτου, αντικείμενο αναθεωρημένης πρότασης· επισημαίνει ότι η περίπτωση υπόνοιας απάτης που κοινοποιήθηκε το 2017 εξακολουθεί να ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης· επισημαίνει ότι δεν έχει αναφερθεί έκτοτε άλλη περίπτωση υπόνοιας απάτης· καλεί επιτακτικά τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής·

30.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε, και δημοσίευσε στις 21 Νοεμβρίου 2018, κατευθυντήριες γραμμές για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

31.  επισημαίνει ότι, μετά την αναδιοργάνωση του Οργανισμού, ο υπόλογος συνδέεται άμεσα, σε διοικητικό επίπεδο, με τον εκτελεστικό διευθυντή και δεν είναι πια αρμόδιος για τον τομέα των οικονομικών και των δημόσιων συμβάσεων·

32.  επισημαίνει ότι το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής εξέδωσε έκθεση ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και υπηρεσιών εντός του Οργανισμού, και ότι ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τομείς που επιδέχονται βελτίωση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

Λοιπά σχόλια

33.  επισημαίνει ότι, μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (16 Ιουνίου 2019), ο Οργανισμός θα μετατραπεί από φορέα που έχει ως μοναδική αρμοδιότητα την προετοιμασία και τη διάχυση της πολιτικής σε αρχή που θα εργάζεται άμεσα για τον κλάδο όσον αφορά τις εγκρίσεις για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και το τροχαίο υλικό· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναδιοργάνωση του Οργανισμού κατέστησε δυνατές αναγκαίες αλλαγές ώστε να διασφαλίσει τη διαχείριση των νέων αιτήσεων, με βάση τους εμπειρογνώμονες, καθώς και την ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης και συστήματος παρακολούθησης·

34.  επισημαίνει ότι στις 15 Απριλίου 2019 ο Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία έδρας με τις γαλλικές αρχές· αναγνωρίζει ότι η απόφαση για τη διπλή έδρα ελήφθη από το Συμβούλιο και πρέπει να εφαρμοστεί από τον Οργανισμό·

35.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο κοινό, και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

36.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 80.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 80.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122, της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 80.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 80.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 76.
(16) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 77, επιχορήγηση από την Επιτροπή (28 135 398 EUR), εισφορές τρίτων χωρών (657 845 EUR, ποσό το οποίο έχει μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος).
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
PDF 167kWORD 57k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0043/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(5), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0066/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2076(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0043/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(12), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0066/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2076(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0066/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 106 777 232,65 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 23,76 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενισχυμένη εντολή του Οργανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,02 %, το οποίο αντιπροσωπεύει ελαφρά αύξηση κατά 0,98 % σε σύγκριση με το 2017, και ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 92,84 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,41 %·

Επιδόσεις

2.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί μια σειρά από συγκεκριμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τον υπολογισμό της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και ότι η αξιολόγηση του Οργανισμού αποτελεί το κύριο μέσο αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του· αναγνωρίζει το σύστημα διαχείρισης επιδόσεων του Οργανισμού, που καθορίζει τόσο πολυετείς στόχους όσο και τριμηνιαίους ΒΔΕ στον περιοδικό έλεγχο της εκτέλεσης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός, ως ΒΔΕ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης χρησιμοποιεί μόνο το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

3.  σημειώνει ότι οι ΒΔΕ του Οργανισμού όσον αφορά τη συνέχεια και την ποιότητα των εξωτερικών υπηρεσιών του έχουν επιτύχει συνολικά τους αντίστοιχους στόχους τους και ότι επεκτάθηκε το σύστημα ποιότητας για τις επισκέψεις και τις επιθεωρήσεις·

4.  προτρέπει τον Οργανισμό να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

5.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, όπως με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής· επιπλέον, προτρέπει ένθερμα τον Οργανισμό να επιδιώξει περισσότερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης·

6.  σημειώνει ότι, μετά την έγκριση της ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού το 2017, ο Οργανισμός παρουσίασε το σχέδιο δράσης του τον Μάρτιο του 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι εντοπίστηκαν δράσεις, δυνητικοί κίνδυνοι και μέτρα μετριασμού, καθώς και χρονικό πλαίσιο υλοποίησης και ρεαλιστικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·

7.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

8.  σημειώνει ότι η καθυστέρηση στις πράξεις όσον αφορά τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS) οι οποίες συνδέονται με την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής, λόγω τεχνικών προκλήσεων καθώς και συνεχιζόμενων δυσκολιών όσον αφορά την εξασφάλιση αδειών πτήσης από τις εθνικές αρχές, οδήγησε σε τροποποίηση του προϋπολογισμού, με μείωση της επιδότησης της ΕΕ και επιστροφή πιστώσεων πληρωμών ύψους 6 000 000 EUR στην Επιτροπή· σημειώνει ότι η μείωση αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής λόγω των περαιτέρω καθυστερήσεων που προκάλεσαν τα τεχνικά προβλήματα και οι κακές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μειωθεί η απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών· στηρίζει τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που προκύπτει από το ζήτημα των πτητικών αδειών για την πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός στηρίζει άμεσα τις προσπάθειες των κρατών μελών για επιβολή των περιβαλλοντικών διατάξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για τις υπηρεσίες RPAS του EMSA που συνδράμουν επιχειρήσεις θαλάσσιας επιτήρησης, π.χ. σε σχέση με την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των εκπομπών· πιστεύει ότι, εάν ο Οργανισμός λάβει πρόσθετους πόρους, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία και για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου τομέα·

10.  κατανοεί ότι ο Οργανισμός διανύει μόλις το δεύτερο πλήρες έτος λειτουργίας του μετά την παράταση της εντολής στα τέλη του 2016 και ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που οδήγησαν σε τροποποιήσεις του προϋπολογισμού δεν ήταν γνωστοί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018· σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρειάστηκε να προβεί σε τροποποιήσεις του προϋπολογισμού για να καλύψει τις μισθολογικές αυξήσεις λόγω του διορθωτικού συντελεστή για την Πορτογαλία·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός δοκιμάζει ψευδοδορυφόρους μεγάλου ύψους (High Altitude Pseudo-Satellites, HAPS), και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι με τον τρόπο αυτό θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ δορυφόρων και δρόνων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες, αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνη και την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη για τα έργα της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και για τους χρήστες στις θαλάσσιες μεταφορές·

13.  καλεί τον Οργανισμό να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες χρήσης των δρόνων, των HAPS και των δορυφόρων και, εάν χρειάζεται, να τις προσαρμόσει· τονίζει τις πολλαπλές εφαρμογές των συστημάτων αυτών σε διάφορους τομείς, από τη διάσωση στη θάλασσα έως την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και σε σχέση με την ανάγκη δίωξης παράνομων δραστηριοτήτων, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και η λαθραλιεία·

14.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 2018, νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου βάσει του πλαισίου της Επιτροπής του 2017·

15.  σημειώνει ότι, στις αρχές του 2018, ο Οργανισμός διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για τις επισκέψεις και τις επιθεωρήσεις, ώστε να συμπεριληφθούν οι επιθεωρήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και η διαδικασία οριζόντιας ανάλυσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ετήσιος έλεγχος επαλήθευσης του διευρυμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας εκτελέστηκε επιτυχώς από την TUV Rheinland Portugal χωρίς να διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

16.  επισημαίνει ότι δεν αναφέρθηκαν υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων το 2018· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, το μητρώο κινδύνου επικαιροποιήθηκε το 2018, και ότι στην επικαιροποίηση αυτή δεν προσδιορίστηκε κανένας κρίσιμης σημασίας κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημη επιφύλαξη στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη· σημειώνει ακόμη ότι κανένας από τους κινδύνους που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν δεν επήλθε το 2018·

17.  εκτιμά το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου για τις πληρωμές στις συμβάσεις του Οργανισμού·

18.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της πέμπτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το προσωπικό είναι παρόμοια με αυτά του 2017, δεδομένου ότι το 20,20 % των θέσεων εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό (έναντι 20,42 % το 2017), το 71,65 % επιχειρησιακά καθήκοντα (έναντι 72,08 %) και το 8,15 % ουδέτερα καθήκοντα (έναντι 7,50 %)·

Πολιτική προσωπικού

19.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε ποσοστό 98,58 % και ότι από τις 212 θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (212 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 209· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2018 εργάστηκαν για τον Οργανισμό 30 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 17 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με το θέμα του επιμερισμού του προσωπικού μεταξύ άλλων οργανισμών της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες περαιτέρω σύνδεσης του διοικητικού προσωπικού με άλλους οργανισμούς που έχουν ως βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας·

20.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα ανώτερα διοικητικά στελέχη (2 άνδρες και 2 γυναίκες)· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο επίπεδο του διοικητικού συμβουλίου η συμμετοχή ανδρών (44 μέλη) και γυναικών (12 μέλη) δεν είναι ισόρροπη·

21.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη ενημέρωσης και λεπτομερειών σχετικά με το «Σχέδιο δράσης για την ισορροπία μεταξύ των φύλων στον EMSA»·

Σύναψη συμβάσεων

22.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2018 ο Οργανισμός δεν ήλεγχε συστηματικά τις τιμές και τις προσαυξήσεις που χρεώνονταν επί των προσφερόμενων από τους προμηθευτές τιμών και των τιμολογίων που εκδίδονταν προς τον ανάδοχο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, ο μηχανισμός εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου δεν περιελάμβανε έναν καθορισμένο τιμοκατάλογο, ενώ αντιθέτως η Επιτροπή αποφάσισε να επιλέξει ένα σύστημα εφαρμογής προσαυξήσεων των τιμών, και ότι ο ανάδοχος άσκησε το δικαίωμά του για καταγγελία της σύμβασης με ισχύ από 12ης Οκτωβρίου 2019·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

23.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί και δημοσιεύει δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του και ότι ο Οργανισμός έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και έχει εφαρμόσει μηχανισμούς καταγγελίας δυσλειτουργιών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σοβαρών παρατυπιών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

24.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) δημοσίευσε έκθεση ελέγχου σχετικά με τις επισκέψεις και τις επιθεωρήσεις στον Οργανισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για τον τομέα αυτόν είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά· επισημαίνει ότι η ΥΕΛΕ εξέδωσε τέσσερις συστάσεις τις οποίες ο Οργανισμός αποδέχθηκε και δεσμεύθηκε να υλοποιήσει·

25.  σημειώνει ότι το 2018 ο Οργανισμός εφάρμοσε όλα τα σχέδια δράσης που σχετίζονται με τον έλεγχο της ΥΕΛΕ όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον EMSA, που έλαβε χώρα το 2017·

Λοιπές παρατηρήσεις

26.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να προωθήσει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός δεν εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

27.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο κοινό, και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

28.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 201.
(16) ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 202.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
PDF 161kWORD 56k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0051/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0067/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2084(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών (8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0051/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0067/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2084(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0067/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 32 230 582 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 13,22 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αφορούσε τους τίτλους 2 και 3· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, που είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2017· επισημαίνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 83,72 % και αντιστοιχεί σε μείωση κατά 2,48 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  επισημαίνει ότι, πέρα από τον βασικό προϋπολογισμό του, το 2018 ο Οργανισμός συνέχισε να διαχειρίζεται κατ’ ανάθεση προϋπολογισμό μεγάλου ύψους, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων σχετικά με το Galileo, τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων σχετικά με τις κρατικώς ελεγχόμενες υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα, και τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· επισημαίνει ότι το 2018 δεσμεύτηκε συνολικό ποσό 1 173 219 279 EUR στο πλαίσιο κατ’ ανάθεση προϋπολογισμού και ότι εκτελέστηκαν πληρωμές ύψους 796 500 300,84 EUR·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2017 στο 2018 αντιπροσωπεύει το 3,25 % του συνολικού ποσού που μεταφέρθηκε, μετά από μείωση κατά 2,05 % σε σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

4.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων για να αποτιμά την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του και να βελτιώνει τη δημοσιονομική του διαχείριση·

5.  επισημαίνει ότι πλέον τα προγράμματα Galileo και EGNOS του Οργανισμού βρίσκονται πλήρως σε επιχειρησιακό στάδιο και ότι, ειδικότερα όσον αφορά το Galileo, πέρα από την επιτυχή εκτόξευση, το 2018, των τελευταίων τεσσάρων δορυφόρων πριν από την παρτίδα 3, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες ανάθεσης σύμβασης·

6.  επικροτεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει αναθέσει τις λογιστικές του υπηρεσίες στην Επιτροπή από το 2015 και ότι μοιράζεται με άλλους οργανισμούς την παροχή των υπηρεσιών που συνδέονται με τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου·

7.  επισημαίνει ότι, υπό το φως των σχολίων και παρατηρήσεων που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το περασμένο έτος, η ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και των επιδόσεων του Οργανισμού ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή και υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2017·

8.  προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

Πολιτική προσωπικού

9.  επισημαίνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε 90,63 %, με την κάλυψη 116 από τις 128 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 116 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· επισημαίνει ότι το 2018 ο Οργανισμός απασχόλησε, επιπλέον, 51 συμβασιούχους υπάλληλους και 3 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες· επισημαίνει ότι, πέρα από τις δύο θέσεις που είχαν ήδη προβλεφθεί, διατέθηκαν στον Οργανισμό δέκα πρόσθετες θέσεις για τον πίνακα προσωπικού του 2018·

10.  επισημαίνει με ανησυχία την ανισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων που σημειώθηκε το 2018 στις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών (10 άνδρες και 2 γυναίκες) και στο διοικητικό συμβούλιο (44 άνδρες και 7 γυναίκες)·

11.  επικροτεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δημοσίευσε επιτέλους τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της EPSO προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, ο Οργανισμός προτίθεται να δημοσιεύει όλες τις προκηρύξεις κενών θέσεων στην κοινή διαδικτυακή πύλη των οργανισμών, η οποία θεωρείται ισοδύναμη με την EPSO από τη σκοπιά των οργανισμών, και επίσης ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων σε ειδικές εκδόσεις που αφορούν τον τομέα του διαστήματος·

Σύναψη συμβάσεων

12.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο αξίας 1 500 000 000 EUR για την εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος Galileo κατά την περίοδο 2017-2027· επισημαίνει ακόμη ότι η σύμβαση ανατέθηκε με την εφαρμογή διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων· παρατηρεί ότι ένας από τους προσφέροντες έχει κινήσει νομικές διαδικασίες, καθώς αμφισβητεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας· επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δικαστήριο») θα αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και όλων των συναφών επιμέρους συμβάσεων και των μελλοντικών πληρωμών· παρατηρεί ότι η γραπτή διαδικασία περατώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 και ότι η προφορική ακρόαση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του 2019, η δε απόφαση του Δικαστηρίου αναμενόταν να εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019, αλλά ότι, κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία στις 3 Δεκεμβρίου 2019 (υπόθεση T-99/17)(17)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομική ανάλυση του Οργανισμού όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης ακύρωσης της απόφασης ανάθεσης, ο Οργανισμός ενδέχεται να μην αναγκαστεί να καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά μάλλον θα πρέπει να καλύψει τις νομικές δαπάνες του ενάγοντος, ύψους 300 000 EUR περίπου, καθώς και ενδεχόμενες ζημίες, όπως αναφέρονται στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά σχετικές εξελίξεις·

13.  επισημαίνει ότι, σε συνέχεια εσωτερικής αξιολόγησης, υπό το φως των σχολίων και παρατηρήσεων που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, συνήχθη το συμπέρασμα ότι η ενότητα για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, στο παρόν στάδιο ανάπτυξης, δεν καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες του Οργανισμού όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, και ότι αποφασίστηκε να μην υποβάλλονται προς το παρόν ηλεκτρονικά οι προσφορές· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά σχετικές εξελίξεις·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  επισημαίνει ότι ένας πρώην υψηλόβαθμος υπάλληλος κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για ενεργούς ηλικιωμένους, χωρίς να λαμβάνει αποδοχές από τον Οργανισμό·

15.  επισημαίνει ότι, υπό το φως των σχολίων και παρατηρήσεων που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων και τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων των ανώτατων διοικητικών στελεχών του Οργανισμού, στον ιστότοπο του Οργανισμού δημοσιεύονται μόνον οι δηλώσεις συμφερόντων του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός προτίθεται να προβεί στη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπό του, αφότου ληφθούν δεόντως υπόψη οι ισχύοντες κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

17.  επισημαίνει ότι τον Ιούνιο του 2018 ο Οργανισμός ενέκρινε εσωτερική πολιτική για τους καταγγέλτες·

18.  επισημαίνει ότι το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διακυβέρνηση ΤΠ στον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS, και ότι ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης ώστε να αντιμετωπίσει πιθανούς τομείς που επιδέχονται βελτίωση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά σχετικές εξελίξεις·

Λοιπά σχόλια

19.  επισημαίνει ότι, υπό το φως των σχολίων και παρατηρήσεων που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη δέσμευση του Οργανισμού να ελαχιστοποιήσει οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ο Οργανισμός απέστειλε επιστολές σε όλους τους αναδόχους και τους δικαιούχους συμβάσεων και επιχορηγήσεων που επηρεάζονται, καθιστώντας απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα μετριασμού έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2019, ειδικότερα για να διασφαλιστεί ότι οι κύριοι εργολάβοι και υπεργολάβοι δεν είναι οντότητες εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι οι εφεδρικές εγκαταστάσεις του κέντρου παρακολούθησης ασφάλειας του Galileo θα μεταφερθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία· καλεί τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών·

20.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(18) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) ΕΕ C 116 της 28.3.2018, σ. 21.
(16) ΕΕ C 116 της 28.3.2018, σ. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
PDF 173kWORD 60k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών (1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0036/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0073/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2069(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0036/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(12), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0073/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2069(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0073/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2018 ήταν 16 174 200,21 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,18 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επικροτεί το γεγονός ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο είναι ίδιο με το ποσοστό του 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 98,02 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,31 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Επιδόσεις

2.  επισημαίνει ότι το Κέντρο αξιολογεί την επίτευξη των 66 ετήσιων στόχων του με τη χρήση 50 βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ), οι οποίοι κατανέμονται σε οκτώ στρατηγικούς στόχους, ώστε να αποτιμά την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του, και να βελτιώνει τη δημοσιονομική του διαχείριση· επισημαίνει ότι το 2019 το Κέντρο ξεκίνησε να εφαρμόζει ένα νέο μοντέλο επιδόσεων που βασίζεται σε δέκα ΒΔΕ, με στόχο να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και την αποδοτικότητά του όσον αφορά τη χρήση των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν·

3.  επισημαίνει ότι το Κέντρο έχει επιτύχει το 85 % των σχετικών αποτελεσμάτων που είχαν καθοριστεί στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και ότι υλοποίησε επιτυχώς το πρώτο έτος της στρατηγικής του με ορίζοντα το 2025·

4.  προτρέπει το Κέντρο να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

5.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο εξακολουθεί να μοιράζεται συνέργειες με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τις εταιρικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και τη διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων στη Λισαβόνα, και ότι οι εν λόγω συνέργειες αφορούν επίσης τις υποδομές και υπηρεσίες που συνδέονται με τις ΤΠΕ, τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο· επισημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί επιχειρησιακές συνέργειες με άλλους οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και στον τομέα της υγείας· συγχαίρει τους οργανισμούς για αυτή τη μορφή συμβίωσης, την οποία θεωρεί υποδειγματική·

6.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Κέντρο, καθώς παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους σχετικούς επαγγελματίες αναλύσεις και πληροφορίες που αφορούν τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συναφείς αναδυόμενες τάσεις, με γνώμονα την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και της εμπορίας ναρκωτικών, και υπενθυμίζει ότι η εμπορία ναρκωτικών έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κύριες πηγές κέρδους και δίαυλος στρατολόγησης για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία· υπενθυμίζει ότι η εντολή του Κέντρου διευρύνθηκε το 2018, ώστε να καλύπτει, μεταξύ άλλων, νέες αρμοδιότητες και επίσημες συνεργασίες με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ·

7.  θεωρεί ότι η έκδοση του εγγράφου προγραμματισμού του Κέντρου για την περίοδο 2019-2021, το οποίο βασίζεται πλήρως στη Στρατηγική του ΕΚΠΝΤ με ορίζοντα το 2025(17), αποτελεί σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του στρατηγικού και λειτουργικού σχεδιασμού του Κέντρου·

Πολιτική προσωπικού

8.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε 96,05 %, με την κάλυψη 9 από τις 10 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και 64 από τις 66 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 77 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· επισημαίνει ότι, επιπλέον, 29 συμβασιούχοι υπάλληλοι και ένας αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας εργάστηκαν για το Κέντρο το 2018·

9.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, το 2018 ήταν ισόρροπη η εκπροσώπηση των φύλων στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου (15 άνδρες και 14 γυναίκες)·

10.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο έχει θεσπίσει γενικές διατάξεις για την οικοδόμηση και διατήρηση εργασιακής νοοτροπίας βασισμένης στην αξιοπρέπεια και στον σεβασμό, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης· παρατηρεί ότι το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες εμπιστευτικής συμβουλευτικής·

Σύναψη συμβάσεων

11.  επικροτεί το γεγονός ότι το Κέντρο εφάρμοσε νέο σχέδιο δημόσιων συμβάσεων, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο διαχείρισης του Κέντρου και εκτελέστηκε επιτυχώς σε στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες·

12.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Κέντρο δεν συγκέντρωσε εύλογο αριθμό προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων χαμηλής αξίας και ότι σε πέντε από τις εν λόγω διαδικασίες μόνον ένας υποψήφιος υπέβαλε προσφορά και σε μία διαδικασία υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, το Κέντρο κάλεσε τον δέοντα αριθμό προσφερόντων που απαιτείται από τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να εξασφαλίσει το αναγκαίο επίπεδο ανταγωνισμού· καλεί το Κέντρο να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού και να διευκολύνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων χαμηλής αξίας·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  αναγνωρίζει τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει το Κέντρο και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίζει τη διαφάνεια, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων και να παρέχει προστασία σε καταγγέλτες· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στον ιστότοπό του δημοσιεύονται τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του διευθυντή και των μελών της επιστημονικής επιτροπής·

14.  τονίζει ότι από πρόσφατη μελέτη που παρήγγειλε η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου(18) προέκυψε ότι υπάρχει δυνητικά κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένου ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες και ειδικότερα ότι η επιστημονική επιτροπή λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  επισημαίνει ότι, σε συνέχεια της έκθεσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής –όπου αναλύεται η ανάγκη στήριξης διαδικασιών που αφορούν τη συλλογή δεδομένων, την επικύρωση και τη διασφάλιση της ποιότητας– και αφότου το Κέντρο αναθεώρησε το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας των δεδομένων και την ευθυγράμμισή του με τη στρατηγική του Κέντρου με ορίζοντα το 2025, εφαρμόστηκαν το 2018 όλες οι αναγκαίες συστάσεις του εγκριθέντος σχεδίου δράσης·

16.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, έχουν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει διάφορες συστάσεις που περιλαμβάνονται στον λογιστικό έλεγχο της IAS του 2015, όσον αφορά τη διαχείριση έργων ΤΠ και ότι, στο τέλος του 2018, εξακολουθούσαν να εκκρεμούν δύο συστάσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι δύο αυτές συστάσεις αναμενόταν να εφαρμοστούν έως τα μέσα του 2019· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο έως τον Ιούνιο του 2020·

17.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/104/ΕΚ(19) και στο εργατικό δίκαιο της Πορτογαλίας, θα πρέπει οι προσωρινά απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι σχετικές συμβάσεις δεν προέβλεπαν ρητά την υποχρέωση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης να τηρεί τους όρους αυτούς και ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι το ίδιο το Κέντρο προέβη σε σύγκριση των συνθηκών εργασίας που ισχύουν για τους δικούς του υπαλλήλους και εκείνων που ισχύουν για τους προσωρινά απασχολούμενους, πράγμα που υπονομεύει τις ασφαλείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και δημιουργεί κίνδυνο αντιδικίας και προσβολής της φήμης του Κέντρου· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, στη σύμβαση μεταξύ του Κέντρου και της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης αναφέρεται η υποχρέωση του Κέντρου να συμμορφώνεται με όλες τις πτυχές της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι, σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης είναι αυτή που εκτίθεται σε κίνδυνο αντιδικίας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του είδους η κατάσταση εξακολουθεί να ενέχει υψηλούς κινδύνους για τη φήμη του Κέντρου· επικροτεί το γεγονός ότι το Κέντρο επαναξιολογεί την πολιτική του για τη χρήση προσωρινά απασχολούμενων, ώστε να βασίζεται η εν λόγω πολιτική περισσότερο στη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εδρεύει το Κέντρο, σύμφωνα με τις λειτουργικές του ανάγκες και το νομικό πλαίσιο· καλεί το Κέντρο να αναλύσει τις συνθήκες εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων και να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες αυτές ευθυγραμμίζονται με το ενωσιακό και το εθνικό εργατικό δίκαιο· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο έως τον Ιούνιο του 2020·

18.  επισημαίνει ότι η Ένωση υπέγραψε συμφωνία με τη Νορβηγία το 2006, όπου ορίζεται ο τύπος για τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής εισφοράς της Νορβηγίας στο Κέντρο, καθώς και το ελάχιστο όριο εισφοράς που θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια προσαρμογή με βάση τις τάσεις των τιμών και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα στην Ένωση· επισημαίνει με ανησυχία ότι, μολονότι η επιδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αυξήθηκε κατά 24 % μεταξύ 2007 και 2018, η εισφορά της Νορβηγίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, δεν υφίσταται γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην αύξηση της επιδότησης της Ένωσης και την εισφορά της Νορβηγίας, και ότι το Κέντρο δεν διαθέτει την αναγκαία νομική ικανότητα για να απαιτήσει τη χρήση διαφορετικού τύπου ή διαφορετικής μεθόδου για την προσαρμογή της ελάχιστης εισφοράς της Νορβηγίας· καλεί το Κέντρο και τα οικεία μέρη να προσαρμόσουν την ελάχιστη εισφορά της Νορβηγίας σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους·

19.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(20) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) ΕΕ C 29 της 23.1.2019, σ. 1.
(16) ΕΕ C 29 της 23.1.2019, σ. 2.
(17) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, «Στρατηγική του ΕΚΠΝΤ με ορίζοντα το 2025», Λισαβόνα, Μάρτιος του 2017· http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
PDF 178kWORD 63k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0044/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 121,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0074/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0044/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(12), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(13), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 121,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0074/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0074/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(17), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 197 871 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 3,27 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό 36 915 000 EUR από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ποσό 102 992 000 EUR συνιστά έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις(18)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,31 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 1,02 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 90,26 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 3,49 % σε σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

2.  σημειώνει ότι, μετά τον έλεγχο του Οργανισμού το 2017 από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ο ΔΟΠΑ δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2018 τα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν το πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης, γεγονός που τοποθετεί τον Οργανισμό μεταξύ των τριών κορυφαίων ρυθμιστικών αρχών της αεροπορίας στον κόσμο·

3.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ενισχύει τις λειτουργίες πληροφοριών ασφαλείας και επιδόσεων ασφαλείας και ότι, ειδικότερα, αναπτύσσει το πρόγραμμα Data4Safety, που θα παρέχει μια πλατφόρμα μαζικών δεδομένων και βελτιωμένη ικανότητα ανάλυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

4.  παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του για την ψηφιοποίηση·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός μοιράζεται πόρους σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, στους τομείς των ερευνών, της ηλεκτρονικής μάθησης, των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και LinkedIn και της κατάρτισης σχετικά με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον· προτρέπει σθεναρά τον Οργανισμό να εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά τη μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης·

6.  σημειώνει ότι, το 2018, πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση της διεργασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού και των τρόπων με τους οποίους τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού καλούνται να εκφέρουν γνώμη κατά την κατάρτιση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκπονεί σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης·

7.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας της αεροπορίας και προστασίας του περιβάλλοντος σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά αερομεταφορών· τονίζει ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο για τον Οργανισμό, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139(19)· αναγνωρίζει ότι η διεύρυνση των ευθυνών και η αύξηση του φόρτου εργασίας του Οργανισμού δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογη αύξηση των πόρων του, πράγμα που δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στον Οργανισμό όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων και των στόχων του το 2018, και προκάλεσε την αναβολή ή τον υποβιβασμό ορισμένων δραστηριοτήτων· επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και προσωπικό, το οποίο είχε μειωθεί σε 767 απασχολούμενους υπαλλήλους την 31η Δεκεμβρίου 2018 (σε σύγκριση με 771 υπαλλήλους το 2017), για την εκτέλεση των σημαντικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·

8.  υπενθυμίζει τη συμβολή του Οργανισμού στην ανάπτυξη έξυπνων προτύπων για τον θόρυβο και τις εκπομπές CO2, και την ευθύνη του για την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού· πιστεύει ότι με περαιτέρω πόρους ο Οργανισμός μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αερομεταφορών·

9.  χαιρετίζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δρόνων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αεροπορικές μεταφορές είναι ευεπίφορες σε κυβερνοεπιθέσεις και τα σφάλματα του λογισμικού μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις· καλεί τον Οργανισμό, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της αεροπορίας, να ενισχύσει περαιτέρω την ψηφιακή ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών·

11.  εκφράζει τον προβληματισμό ότι η επικείμενη ενσωμάτωση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων θα προκαλέσει δημόσια ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια· καλεί τον Οργανισμό να λάβει σοβαρότερα υπόψη τη γενική ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια και τους προβληματισμούς των αρχών όσον αφορά τη δίωξη των παραβατών·

12.  καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει η Ένωση, όσο το δυνατόν ταχύτερα χωρίς να διακυβευτεί η ασφάλεια, ενιαίους και πρακτικά εφαρμόσιμους κανόνες για την εμπορική εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων του·

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έκλεισε το οικονομικό έτος με συνολικό έλλειμμα 2 000 000 EUR (πλεόνασμα 700 000 EUR που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που επιδοτούνται και έλλειμμα 2 700 000 EUR που σχετίζεται με τα τέλη και τα δικαιώματα από δραστηριότητες)· σημειώνει ότι το έλλειμμα που σχετίζεται με τα τέλη και τα δικαιώματα αφαιρείται από το συσσωρευμένο πλεόνασμα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνεται από 54 900 000 EUR σε 52 200 000 EUR· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από τέλη και δικαιώματα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1 800 000 EUR σε σύγκριση με το 2017, αλλά ότι οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3 700 000 EUR, οι διοικητικές δαπάνες κατά 900 000 EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 2 600 000 EUR· σημειώνει ότι, για δραστηριότητες που λαμβάνουν επιδότηση, η αύξηση της επιδότησης κατά 2 000 000 EUR ήταν αρκετή για να καλύψει την αύξηση των διοικητικών δαπανών κατά 100 000 EUR και των επιχειρησιακών δαπανών κατά 1 400 000 EUR·

14.  επιδοκιμάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, όπως η δρομολόγηση του Lean Efficiency Agility Programme και άλλων πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότητα, τα οποία οδήγησαν σε συνολική μείωση του φόρτου εργασίας που ισοδυναμεί με 16 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και έδωσαν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να αναδιατάξει θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις αναθεωρημένες ποιοτικές ανάγκες για δραστηριότητες που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και απλούστευση των χρηματοπιστωτικών διαδικασιών, που έχει ως αποτέλεσμα να διενεργείται χωρίς χαρτί το 86 % των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του υπολόγου, ο οποίος πλέον υπάγεται λειτουργικά στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και διοικητικά στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την εφαρμογή τους· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου προέβησαν σε επανεξέταση της δεοντολογίας το 2018, η οποία κάλυπτε τομείς του κώδικα δεοντολογίας, τη δεοντολογία και την απάτη, το δε σχέδιο έκθεσης λογιστικού ελέγχου αναμενόταν στις αρχές του 2019· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρχουν διασφαλίσεις έναντι συγκρούσεων συμφερόντων·

Πολιτική προσωπικού

17.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,74 % και ότι από τις 680 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 678 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 651 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 83 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 19 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

18.  σημειώνει με ανησυχία την άνιση εκπροσώπηση των φύλων που καταγράφηκε το 2018 σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών (4 άνδρες και 1 γυναίκα) και σε επίπεδο μελών του διοικητικού συμβουλίου (26 άνδρες και 3 γυναίκες)·

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός προσχώρησε στην πρωτοβουλία της Επιτροπής «Γυναίκες στις μεταφορές» με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει συστήσει ειδική ομάδα για την ισορροπία μεταξύ των φύλων, προκειμένου να διατυπώσει συστάσεις για την αποκατάσταση της έντονης ανισορροπίας που υφίσταται σήμερα·

20.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής του προσωπικού του, της διά βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της γεωγραφικής ισορροπίας και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία·

Σύναψη συμβάσεων

21.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός δέσμευσε τα κονδύλια για μια συμφωνία με την Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης περίπου 8 μήνες μετά την ανανέωση της συμφωνίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η δέσμευση πόρων πρέπει να καταχωρίζεται πριν από την ανάληψη της σχετικής νομικής δέσμευσης· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία η δέσμευση υπογράφηκε πριν από την παραλαβή του τιμολογίου αλλά μετά την έναρξη της υπηρεσίας και ότι, ως εκ τούτου, η περίπτωση αυτή καλυπτόταν εκ των υστέρων από εξαίρεση· καλεί τον Οργανισμό να προβαίνει στην ανάληψη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων πριν από την ανάληψη των νομικών·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων αξίας έως 5 000 000 EUR, ο Οργανισμός επέλεξε να χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με έναν και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι όροι που διατυπώνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένοι ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για θεμιτό ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, σε τέτοιες περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει να υπογράψει σύμβαση-πλαίσιο με πολλούς αναδόχους, ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού ότι επέλεξε μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο αντί για πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο που θα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά τη συνοχή και την έγκαιρη ολοκλήρωσή της· καλεί τον Οργανισμό να καταρτίζει συμβάσεις-πλαίσια που επιτρέπουν το θεμιτό ανταγωνισμό και εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της δαπάνης·

23.  παρατηρεί, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι σε μια άλλη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού, δηλαδή την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων πιστοποίησης, ο Οργανισμός ανέθεσε τις συμβάσεις αποκλειστικά με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών, χωρίς να αξιολογήσει την τιμή· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με έναν ανάδοχο χωρίς να έχει αποδείξεις ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν ενέπιπτε σε περίπτωση αποκλεισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, η συγκεκριμένη δραστηριότητα του Οργανισμού δεν αντικατοπτρίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· σημειώνει, επιπλέον, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να λάβει ο Οργανισμός υπηρεσίες από μη επιλέξιμο πάροχο, δεδομένου ότι πριν από οποιαδήποτε πιστοποίηση καθηκόντων είχαν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις υπογράφονται μόνο μετά την επαλήθευση των κριτηρίων αποκλεισμού·

24.  σημειώνει ότι, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τη χρήση ορισμένων από τα εργαλεία που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή με στόχο την εισαγωγή μιας ενιαίας λύσης για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις), ο Οργανισμός παρέχει, από τον Ιανουάριο του 2018, σε όλους τους προμηθευτές τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων· εκφράζει ικανοποίηση, επιπλέον, για το γεγονός ότι έως το τέλος του 2018 πάνω από το 80% των τιμολογίων λαμβανόταν ηλεκτρονικά· σημειώνει, ωστόσο, ότι η επεξεργασία των τιμολογίων που λαμβάνονται ηλεκτρονικά και η κωδικοποίηση των στοιχείων των τιμολογίων γίνεται με το χέρι διότι αυτή θεωρείται η πλέον λογική λύση·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

25.  σημειώνει, υπό το φως των παρατηρήσεων και των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την επανεξέταση που διεξήγαγε ο Οργανισμός όσον αφορά τη δική του «Πολιτική σχετικά με την αμεροληψία και ανεξαρτησία: πρόληψη και μετριασμός των συγκρούσεων συμφερόντων» και την επέκταση της ολοκλήρωσης, της αναθεώρησης και της επικαιροποίησης των δηλώσεων συμφερόντων για όλα τα μέλη του προσωπικού, ότι ο Οργανισμός, στα τέλη Μαΐου του 2019, έλαβε την τελική έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη δεοντολογία, την πρόληψη της απάτης και τη σύγκρουση συμφερόντων, που κατέληγε σε ένα γενικά θετικό συμπέρασμα όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης όσον αφορά τις συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και ότι σχεδιάζει να προβεί έως το τέλος Μαρτίου του 2020 σε επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου του κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό και τα μέλη του τμήματος προσφυγών του Οργανισμού, καθώς και σε επανεξέταση της διαδικασίας δημόσιας δήλωσης συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου·

26.  σημειώνει ότι το 62% του εισοδήματος του Οργανισμού προέρχεται από τέλη· λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία το γεγονός ότι οι αιτούντες καταβάλλουν τέλη δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη σύγκρουση συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

27.  σημειώνει ότι, το 2018, η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου επανεξέτασε και επιβεβαίωσε την εφαρμογή όλων των μέτρων που εκκρεμούσαν στους τομείς της επιχειρησιακής συνέχειας, της διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και του Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ασφάλεια της αεροπορίας·

28.  παρατηρεί ότι, το 2018, η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Strategic Risk Assessment including IT in EASA» (Αξιολόγηση στρατηγικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠ, στον EASA)· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση διάφορων δυνατοτήτων βελτίωσης·

29.  επισημαίνει ότι, το 2018, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου διεξήγαγε τέσσερις επιχειρήσεις διασφάλισης ελέγχου για να αξιολογήσει κατά πόσον τηρούνταν οι σχετικοί κανονισμοί, επιτυγχάνονταν οι στόχοι της διαδικασίας και μετριάζονταν δεόντως οι βασικοί κίνδυνοι· σημειώνει ότι αυτό το επίπεδο βεβαιότητας παρασχέθηκε σε κάθε μία από τις επισκοπήσεις και ότι διατυπώθηκαν συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση είτε του περιβάλλοντος ελέγχου είτε της συνολικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε σε κάθε έναν από τους τέσσερις ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2018, οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι μειώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο, και ότι όλες οι ανοικτές ενέργειες προς υλοποίηση στο πλαίσιο της τελικής ενέργειας ήταν προγραμματισμένες να περατωθούν έως το τρίτο τρίμηνο του 2019·

30.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

31.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(20) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(10) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 48.
(11) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(12) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(13) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(14) ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.
(15) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(16) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(17) ΕΕ C 279 της 8.8.2018, σ. 4.
(18) ΕΕ C 279 της 8.8.2018, σ. 5.
(19) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
PDF 185kWORD 66k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0063/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0077/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2096(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0063/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(12), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0077/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2096(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0077/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(15), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 97 665 322 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 12,52 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι συγκέντρωσε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σε σχέση με τις διαπιστώσεις που ανέφερε για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιρουμένων των συνεπειών των οικονομικών ετών 2016 και 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2017

1.  σημειώνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας, της 6ης Ιουνίου 2018, να απαλλάξει τον προηγούμενο εκτελεστικό διευθυντή από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· σημειώνει τον διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή στις 6 Ιουνίου 2018 και τον διορισμό νέας εκτελεστικής διευθύντριας στις 16 Ιουνίου 2019· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση παρακολούθησης της Υπηρεσίας σχετικά με τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017, ειδικότερα δε για τη λήψη διορθωτικών μέτρων από το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας, τον προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή και τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, προκειμένου να βελτιωθεί η δομή διακυβέρνησης και η αποδοτικότητα της Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη· υποστηρίζει και επιδοκιμάζει τα μέτρα που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης για τη διακυβέρνηση της EASO για το 2019· σημειώνει το θετικό μήνυμα και την πρόθεση για μελλοντική στενή συνεργασία που εξέφρασε η νέα εκτελεστική διευθύντρια στη δημόσια ακρόαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 και στην ακρόαση των οργανισμών από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 4 Δεκεμβρίου 2019·

Η έκβαση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

2.  εκφράζει τη λύπη του για τις διαπιστώσεις της OLAF όσον αφορά παρατυπίες που σχετίζονται με παραβίαση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων, κακοδιαχείριση, κατάχρηση εξουσίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, παραβιάσεις κανόνων για την προστασία των δεδομένων, παρενόχληση και απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του προσωπικού το 2017· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα μέτρα που πρότεινε η OLAF· κατανοεί το αίτημα της Υπηρεσίας να υποβάλει πιο λεπτομερή έκθεση εντός του ενδεδειγμένου πλαισίου, λόγω ζητημάτων εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων·

3.  σημειώνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας, της 6ης Ιουνίου 2018, να απαλλάξει τον εκτελεστικό διευθυντή από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· τονίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2017 εκτελέστηκε υπό την εποπτεία της προηγούμενης διοίκησης της Υπηρεσίας· επισημαίνει ότι η παρούσα έκθεση αφορά τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017· επισημαίνει τη δέσμευση της νέας εκτελεστικής διευθύντριας να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν συμπαγή διακυβέρνηση·

Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2017

4.  σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την υψηλή εξάρτηση της Υπηρεσίας από επαρκείς πόρους, κυρίως σε ό,τι αφορά εμπειρογνώμονες που διατίθενται από τα κράτη μέλη, ότι οι ελλείψεις εμπειρογνωμόνων αναφέρονται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε διαφορετικά επίπεδα· σημειώνει ακόμη ότι, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά τους διορισμούς και την τοποθέτηση υπαλλήλων από τα κράτη μέλη, η Υπηρεσία έχει αυξήσει την τοποθέτηση προσωρινού προσωπικού που προσλαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο και ότι, το 2018, μόνο το 26 % των τοποθετήσεων για επιχειρησιακές ανάγκες καλύφθηκαν από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Υπηρεσία δεν θα μπορούσε να παρέχει σημαντική στήριξη στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών χωρίς τη χρήση έκτακτων υπαλλήλων· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Υπηρεσίας για εφεδρική ομάδα 500 εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου από τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογήσουν και να εξετάσουν επειγόντως την εν λόγω πρόταση·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

5.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι περιορισμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί, σε συνδυασμό με τη μερική απουσία αποθεματικού για απρόβλεπτα στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας προκειμένου να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες, συνεπάγονται δημοσιονομική αβεβαιότητα και αποτελούν πρόσκομμα για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της και την κατανομή των πόρων· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί εν μέρει τις συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών ως αποθεματικό για έκτακτες επιχειρησιακές δαπάνες, ιδίως για να ανταποκρίνεται σε μη προγραμματισμένα αιτήματα στήριξης από τα κράτη μέλη· καλεί την Υπηρεσία να συνεχίσει την προσπάθεια αντιμετώπισης των εν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές·

6.  επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες δημοσιονομικές περικοπές ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ικανότητα της Υπηρεσίας να συνεχίσει να εκπληρώνει δεόντως τα καθήκοντά της παρέχοντας την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη, όπως της έχει ανατεθεί μέσω της εντολής της· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της εντολής της Υπηρεσίας και η αύξηση του φόρτου εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανεωμένη στρατηγική συνεργασίας του κοινού διοικητικού συμβουλίου EASO-Frontex· σημειώνει επιπλέον με ικανοποίηση ότι, στο πλαίσιο του δικτύου των οργανισμών, η Υπηρεσία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον εξορθολογισμό των κοινών δράσεων, όπως είναι η πρόσληψη εμπιστευτικών συμβούλων, η συμμετοχή σε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για συμβάσεις-πλαίσιο, και τα προγράμματα κινητικότητας του προσωπικού· προτρέπει σθεναρά την Υπηρεσία να επιδιώξει ενεργά την επέκταση και διεύρυνση της συνεργασίας με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· επισημαίνει τη σύσταση, την οποία διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης, να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα και καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Υπηρεσία· παροτρύνει την Υπηρεσία να επεξεργαστεί την ιδέα του επιμερισμού πόρων με άλλους οργανισμούς με παρόμοιες δραστηριότητες όσον αφορά αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα·

Επιδόσεις

8.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε μόλις 68,22 %, και ότι είχαν καλυφθεί 146 από τις 214 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 155 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2018 εργάστηκαν για την Υπηρεσία 61 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το σχέδιο προσλήψεων της Υπηρεσίας προβλέπει 500 υπαλλήλους έως το 2020·

9.  σημειώνει την έλλειψη στελεχών στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς τέσσερις από τις πέντε θέσεις διοικητικών στελεχών είτε παρέμεναν κενές είτε τα πρόσωπα που τις κατείχαν είχαν ανακληθεί από τα καθήκοντά τους· λαμβάνει, ωστόσο, υπόψη του την απάντηση της Υπηρεσίας ότι η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου της μονάδας ανθρώπινων πόρων και ασφάλειας θα δημοσιευτεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020· σημειώνει επίσης ότι, λόγω της αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας, η διαδικασία πρόσληψης προϊσταμένου της μονάδας οικονομικών και προμηθειών βρίσκεται σε εξέλιξη και η θέση προϊσταμένου της μονάδας ΤΠΕ καλύφθηκε το 2019· καλεί την Υπηρεσία να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες για την πλήρωση των κενών θέσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και να κρατά ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνει για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου·

10.  σημειώνει με λύπη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα τέλη του 2017, η κατάσταση όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία έχει σημειώσει ραγδαία επιδείνωση· σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2018, η Υπηρεσία είχε 216 υπαλλήλους, είχαν αποσταλεί 89 επιστολές προσφοράς εργασίας και είχαν υπογραφεί 60 συμβάσεις· παρατηρεί, ωστόσο, ότι 78 θέσεις παρέμεναν προς πλήρωση στα τέλη του 2018· εκφράζει σοβαρή ανησυχία ότι η κατάσταση αυτή ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας στη σημερινή κλίμακά τους· σημειώνει τη δέσμευση που ανέλαβε η εκτελεστική ηγεσία για διαφανή και αποδοτική εκτέλεση του σχεδίου προσλήψεων της Υπηρεσίας·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2018, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ήταν μόνο άνδρες (εννέα μέλη), αλλά ότι το αρνητικό ισοζύγιο στην εκπροσώπηση των φύλων άλλαξε το 2019 με τον διορισμό γυναίκας στη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκε καλή ισορροπία μεταξύ των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο (16 άνδρες και 15 γυναίκες)·

12.  σημειώνει ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2019, η εκτελεστική διευθύντρια παρουσίασε νέο οργανόγραμμα στο διοικητικό συμβούλιο· θεωρεί ότι μια αναδιοργάνωση του προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διασφάλισης ποιότητας και της διαχείρισης κινδύνου και στη συμμόρφωση με τα μέτρα που ζητούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής·

Πολιτική προσωπικού

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε μόλις 68,22 %, και ότι είχαν καλυφθεί 146 από τις 214 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 155 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2018 εργάστηκαν για την Υπηρεσία 61 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της Υπηρεσίας στα κράτη μέλη (π.χ. όσον αφορά τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων της ίδιας της Υπηρεσίας, των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων), η Υπηρεσία υπέγραψε συμφωνία φιλοξενίας με την Κύπρο τον Ιούλιο του 2019, επρόκειτο να υπογράψει συμφωνία φιλοξενίας με την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2020 και βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης νέας συμφωνίας με την Ιταλία, με πλήρη σεβασμό των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010(17) και σε αρμονία με άλλες συμφωνίες φιλοξενίας της Υπηρεσίας· καλεί την Υπηρεσία, από κοινού με την Επιτροπή, να εξακολουθήσει να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσματικών ρυθμίσεων με τα κράτη μέλη για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της Υπηρεσίας·

15.  σημειώνει τις απαντήσεις της Υπηρεσίας στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις προσπάθειές της να επιλύσει τα σχετικά ζητήματα υπό τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, μεταξύ άλλων δίνοντας προτεραιότητα στη σύναψη συμφωνιών φιλοξενίας με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της Υπηρεσίας στα κράτη μέλη, αυξάνοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και ενισχύοντας τη νομική υπηρεσία της εντός του 2019·

16.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται με καθήκοντα παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάρτηση από εξωτερικές προσλήψεις σε έναν τόσο σημαντικό και ευαίσθητο τομέα, προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018 η Υπηρεσία κίνησε ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία· σημειώνει ότι η Υπηρεσία διέκοψε τη διαδικασία λόγω του ότι ελήφθη μόνο μία προσφορά, την οποία μάλιστα η Υπηρεσία έκρινε απαράδεκτη, διότι το οικονομικό σκέλος της υπερέβαινε τον εκτιμώμενο μέγιστο προϋπολογισμό· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η συγγραφή υποχρεώσεων περιείχε σημαντικό σφάλμα ύψους 25 000 000 EUR· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της τα εν λόγω πορίσματα και έχει εγκρίνει και εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα, στα οποία συγκαταλέγονται: η καταγγελία της σύμβασης-πλαισίου για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία· η κίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία· η δημοσίευση πρόσθετης πρόσκλησης για εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και, εφόσον είναι δυνατή, η χρήση εναλλακτικών ρυθμίσεων με στόχο την τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων για την περίοδο που μεσολαβεί έως την έναρξη ισχύος της νέας σύμβασης-πλαισίου· η προσωρινή σημαντική μείωση του αριθμού εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην Ιταλία και, από κοινού με τις ιταλικές αρχές, η διατήρηση του επιπέδου συνέχειας των δραστηριοτήτων για τα βασικά μέτρα στήριξης· σημειώνει επίσης ότι ολοκληρώθηκε η νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και ότι η νέα σύμβαση-πλαίσιο ανατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· καλεί την Υπηρεσία να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις·

18.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εταιρείες ΤΠ, των οποίων η διατύπωση είναι τέτοια που θα μπορούσε να σημαίνει την παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και όχι την παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων ΤΠ· υπενθυμίζει ότι η παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα διέπεται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ(18) και από τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ ούτε με την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία αναθεώρησε την τυποποιημένη σύμβασή της βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα, προκειμένου να συμπεριλάβει σε κάθε σύμβαση έναν κατάλογο των παραδοτέων που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο της σύμβασης· καλεί την Υπηρεσία να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τη δέουσα επιμέλεια και να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι συμβάσεις δεν αφήνει περιθώριο σύγχυσης μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και της παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων·

Σύναψη συμβάσεων

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία άρχισε το 2018 να εφαρμόζει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και ανέπτυξε πρακτικό οδηγό για τη διαχείριση και την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, με χρονοδιάγραμμα έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο έως το τρίτο τρίμηνο του 2019, καθώς και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία έχει οργανώσει σειρά μαθημάτων ειδικά για την κατάρτιση του προσωπικού σε ζητήματα δεοντολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και με ειδικά διαμορφωμένη ενότητα για τα διοικητικά στελέχη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι συναφείς κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων έχουν επίσης ενσωματωθεί στις σχετικές τυποποιημένες διαδικασίες και πολιτικές λειτουργίας· καλεί την Υπηρεσία να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και στην ορθή εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών·

20.  σημειώνει με ανησυχία ότι, παρόλο που η Υπηρεσία δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού της συμβουλίου στον ιστότοπο της, δεν δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων των ανώτερων διοικητικών στελεχών, και καλεί την Υπηρεσία να λάβει αμέσως σχετικά μέτρα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

21.  γνωρίζει ότι, στα τέλη του 2018, η Υπηρεσία δεν διέθετε κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, ενώ αναλυτική έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου έχει να δημοσιευθεί από τον Ιανουάριο του 2018· σημειώνει επιπλέον ότι η καθιέρωση κατασταλτικών ελέγχων για την επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων βρισκόταν στα σπάργανα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία συμφώνησε και έχει λάβει τεκμηριωμένα διορθωτικά μέτρα σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανότητας εσωτερικού ελέγχου έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και ικανότητας εκ των υστέρων εσωτερικού ελέγχου έως το τρίτο τρίμηνο του 2019· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία αναπτύσσει την ικανότητά της για εκ των υστέρων ελέγχους και ότι ο πρώτος υπάλληλος με αρμοδιότητα διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων προσλήφθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ επιπλέον υπάλληλοι θα προσληφθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης ικανότητας εσωτερικού ελέγχου και διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με άλλον οργανισμό της Ένωσης που διαθέτει εκτεταμένη πείρα στον τομέα, προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο μοντέλο για την Υπηρεσία· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά·

Εσωτερικοί έλεγχοι

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, έχει λάβει απτά και θετικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής διακυβέρνησης· σημειώνει ότι, κατά τον χρόνο του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 61 μέτρα του σχεδίου δράσης τα 48 είχαν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 13 βρίσκονταν σε εξέλιξη·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Σεπτέμβριο του 2019, εγκρίθηκε η νέα πολιτική της Υπηρεσίας για τις ευαίσθητες θέσεις, η οποία παρέχει στη διοίκηση τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια για την εφαρμογή εκτιμήσεων επικινδυνότητας, τον προσδιορισμό και την καταγραφή των ευαίσθητων καθηκόντων στην Υπηρεσία, καθώς και των συμφωνηθέντων ελέγχων μετριασμού της επικινδυνότητας, και, επιπλέον, για την εκτίμηση των ευαίσθητων καθηκόντων και την καταγραφή των ελέγχων μετριασμού της επικινδυνότητας έως το πρώτο τρίμηνο του 2020·

24.  υπενθυμίζει ότι, στα τέλη του 2017, η Υπηρεσία δεν διέθετε εσωτερική νομική υπηρεσία και ότι προσέφευγε στις υπηρεσίες πολλών και διαφόρων δικηγορικών εταιρειών με τις οποίες είχε συνάψει συμβάσεις ο προηγούμενος εκτελεστικός διευθυντής· παρατηρεί, ωστόσο, ότι το 2018 η Υπηρεσία συνέταξε κατάλογο του συνόλου των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την παροχή νομικών συμβουλών, και ότι το 2019 ανέλαβε καθήκοντα στην Υπηρεσία νέα ανώτερη νομική σύμβουλος και υπογράφηκε η νέα σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή νομικών συμβουλών, η οποία αντικαθιστά τις προηγούμενες συμβάσεις, ενώ πρόκειται να προσληφθούν και αρκετοί άλλοι νομικοί σύμβουλοι εντός του 2020· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα νομικά έγγραφα δεν υποβάλλονταν συστηματικά σε εσωτερική εξέταση, ενώ εντοπίστηκε πληθώρα ασυνεπειών στις νομικές πτυχές των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων το 2018· καλεί την Υπηρεσία να εξασφαλίσει ισχυρή νομική υπηρεσία και αποτελεσματική διαχείριση των νομικών διαδικασιών· σημειώνει με ικανοποίηση τον στόχο της Υπηρεσίας να δημιουργήσει το πλαίσιο διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου με τη σύσταση, μεταξύ άλλων, ενός τομέα νομικών θεμάτων και προστασίας των δεδομένων και ενός τομέα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέλλον η συστηματική επανεξέταση των νομικών εγγράφων, μεταξύ άλλων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων· επικροτεί επίσης την πρωτοβουλία της Υπηρεσίας να δημιουργήσει ικανότητα εσωτερικού ελέγχου εντός της Υπηρεσίας, οργανώνοντας παράλληλα κοινή ικανότητα ελέγχου με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

25.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει ακόμη πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, γεγονός που δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας, βάσει των οποίων τα ευαίσθητα καθήκοντα πρέπει να ορίζονται σαφώς, να καταγράφονται και ο σχετικός κατάλογος να επικαιροποιείται τακτικά· σημειώνει την απάντηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η πολιτική της για τις ευαίσθητες θέσεις βρισκόταν στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμενόταν να εγκριθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2019 και να εφαρμοστεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό·

26.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων σχετικά με τις πράξεις ανάθεσης συμβάσεων και τις πράξεις δαπανών· στηρίζει την απόφαση για μείωση και ταχεία κατάργηση της ανάθεσης της παροχής νομικών συμβουλών σε εξωτερικούς συνεργάτες και για δημιουργία εσωτερικής νομικής υπηρεσίας· συμμερίζεται τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω διορθωτικών ενεργειών·

27.  σημειώνει, με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με το γεγονός ότι η Υπηρεσία είναι ένας από τους λίγους οργανισμούς της Ένωσης που διατηρεί γραφεία σε περισσότερες από μία τοποθεσίες και ότι η Υπηρεσία συνήψε συμβάσεις μίσθωσης σε αρκετές τοποθεσίες χωρίς να διενεργήσει κατάλληλη ανάλυση της τοπικής αγοράς, ότι, όσον αφορά το γραφείο στη Ρώμη, σύντομα θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, αφού πρώτα διενεργηθεί κατάλληλη ανάλυση της αγοράς για τη μίσθωση γραφείου, ώστε να ρυθμιστεί η τρέχουσα κατάσταση· παρατηρεί επίσης ότι, όσον αφορά το γραφείο στην Αθήνα, η ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης έληξε τον Ιανουάριο του 2020 και ότι επί του παρόντος προετοιμάζεται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει κατάλληλη ανάλυση της αγοράς· σημειώνει επιπλέον ότι το κέντρο επεξεργασίας στην Παγανή της Λέσβου μετέφερε εκτός των ΚΥΤ τους επιχειρησιακούς χώρους εργασίας· σημειώνει ότι, όσον αφορά το γραφείο της Κύπρου, στα μέσα του 2018 υπογράφηκε νέα σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, έπειτα από διαγωνισμό που είχε ως στόχο να ρυθμίσει την αρχική συμφωνία και να συμπεριλάβει τη δυνατότητα επέκτασης αν προκύψουν περαιτέρω ανάγκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με ευαίσθητες πτυχές της διαδικασίας σύναψης και διαχείρισης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών διατάξεων για έρευνες αγοράς· σημειώνει την προσπάθεια της Υπηρεσίας να ευθυγραμμίσει τις διαδικασίες της για τη σύναψη συμβάσεων με τη «Μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για την αναζήτηση κτιρίων και τις σχετικές διαπραγματεύσεις» και να δημοσιεύει ανακοινώσεις περί έρευνας αγοράς για όλες τις σχεδιαζόμενες συμβάσεις ακινήτων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός·

28.  σημειώνει με ανησυχία ότι η απουσία σαφών αρμοδιοτήτων και ρόλων όσον αφορά τη διαχείριση των μισθωμένων εγκαταστάσεων και των σχετικών υπηρεσιών και εργασιών μπορεί να δυσχεράνει τον αποδοτικό μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις· καλεί την Υπηρεσία να καταρτίσει αποτελεσματική πολιτική για τη διαχείριση των μισθωμένων εγκαταστάσεων και των σχετικών υπηρεσιών·

Λοιπά σχόλια

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του, υπό το φως των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τον διορισμό του νέου προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή που ανέλαβε καθήκοντα στις 6 Ιουνίου 2018, για το γεγονός ότι, από τότε που σημειώθηκε αυτή η αλλαγή στη διοίκηση, δίνεται ύψιστη προτεραιότητα στη διαφάνεια, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του σχεδίου δράσης για τη διακυβέρνηση υπό την ηγεσία της νέας εκτελεστικής διευθύντριας της Υπηρεσίας, που έχει δεσμευθεί να ακολουθεί την προσέγγιση αυτή και στο μέλλον·

30.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

31.  σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με το γεγονός ότι η Υπηρεσία επεξέτεινε το γραφείο της στη Μάλτα σε επιπλέον τμήμα του κτιρίου που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της, ότι τον Οκτώβριο του 2018 η Υπηρεσία οριστικοποίησε σύμβαση μίσθωσης, το κόστος της οποίας καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, με σκοπό να καταλάβει όλο το συγκρότημα·

o
o   o

32.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(19) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(8) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(10) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(12) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(14) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(15) EE C 306 της 30.8.2018, σ. 6.
(16) ΕΕ C 306 της 30.8.2018, σ. 5.
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).
(18) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 383kWORD 122k
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0051/2019)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και το άρθρο 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 34,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100, το άρθρο 104 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0021/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2019 ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ως αρχικός κύριος διατάκτης, διαβεβαίωσε, στις 25 Ιουνίου 2019, ότι έχει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι πόροι που διατέθηκαν για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι εφαρμοσθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ειδική αποτίμηση των διοικητικών και λοιπών δαπανών του 2018, αναφέρεται ότι δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στις εξετασθείσες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 262 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ορίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019/2056(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100, το άρθρο 104 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0021/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («το Κοινοβούλιο») δηλώνει την εύλογη βεβαιότητά του ότι οι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στάλθηκαν στη διοίκηση του Κοινοβουλίου 126 ερωτήσεις και ελήφθησαν γραπτές απαντήσεις οι οποίες συζητήθηκαν δημόσια από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, παρουσία του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του εσωτερικού ελεγκτή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και ότι ο έλεγχος είναι αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου

1.  σημειώνει ότι οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2018 ανήλθαν συνολικά σε 1 950 687 373 EUR, ή 18,9% των πιστώσεων του Τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(8) που διατέθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες του συνόλου των θεσμικών οργάνων της Ένωσης το 2018, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017 (1 909 590 000 EUR)·

2.  επισημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν σε 193 998 910 EUR (έναντι 206 991 865 EUR το 2017), συμπεριλαμβανομένων 30 783 590 EUR σε έσοδα για ειδικό προορισμό (έναντι 50 052 674 EUR το 2017)

3.  τονίζει ότι τέσσερα κεφάλαια αναλογούν στο 67,6% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κεφάλαιο 10 (Μέλη του οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών), γεγονός που φανερώνει υψηλό βαθμό ανελαστικότητας για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Κοινοβουλίου·

4.  σημειώνει τα αριθμητικά στοιχεία στη βάση των οποίων έκλεισαν οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018, και συγκεκριμένα:

α)  Διαθέσιμες πιστώσεις (σε ευρώ)

πιστώσεις για το 2018:

1 950 687 373

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2017:

2 564 000

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2017:

289 785 291

πιστώσεις που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό για το 2018:

30 783 590

μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2017:

47 369 977

Σύνολο:

2 318 626 231

β)  Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2018 (σε ευρώ):

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 283 150 877

εκτελεσθείσες πληρωμές:

1 933 089 380

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα περιλαμβανομένων των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό:

348 106 015

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μη αυτόματα:

---

ακυρωθείσες πιστώσεις:

39 994 836

γ)  Έσοδα του προϋπολογισμού (σε ευρώ)

που εισπράχθηκαν το 2018:

193 998 910

δ)  Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2018 (σε ευρώ)

1 671 682 153

5.  επισημαίνει ότι δεσμεύτηκε το 99,2 % των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, που αντιστοιχεί σε ποσό 1 934 477 627 EUR, με ποσοστό ακύρωσης 0,8 %· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, επιτεύχθηκε πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 1 636 858 018 EUR, με αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών να φτάσει το 84,6 %·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις για το έτος 2018, ύψους 16 209 746 EUR, αφορούσαν κυρίως αποδοχές και άλλα δικαιώματα, καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με τα κτίρια·

7.  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 εγκρίθηκαν έντεκα μεταφορές πιστώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 49 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ύψους 53 533 500 EUR, ήτοι 2,7 % των τελικών πιστώσεων· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ποσών που μεταφέρθηκαν αφορούσε την πολιτική του Κοινοβουλίου για τα κτίρια, και, ειδικότερα, επρόκειτο για τη συνεισφορά στη χρηματοδότηση των τελών εμφύτευσης για το έργο κατασκευής του κτιρίου Konrad Adenauer·

Οι γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2018 και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί

8.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ενιαία ειδική αποτίμηση των διοικητικών και λοιπών δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι διοικητικές και συναφείς δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (μισθοί, επιδόματα και συντάξεις), οι οποίες αναλογούν στο 60 % του συνόλου, καθώς και τις δαπάνες για τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και την πληροφορική·

9.  σημειώνει ότι από το σύνολο των στοιχείων τα οποία προέκυψαν από τον έλεγχο συνάγεται ότι οι δαπάνες για τη «Διοίκηση» δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος· σημειώνει επίσης ότι, με βάση 13 ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τις διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση το ειδικό πόρισμα σχετικά με το Κοινοβούλιο, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»)· σημειώνει ότι, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, έκριναν αναγκαίο να ενισχυθεί επειγόντως η προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων· παρατηρεί με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες στις διαδικασίες που διοργάνωσαν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή· σημειώνει ότι, για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων συγκεκριμένων έργων που αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων, το Κοινοβούλιο προσέφυγε σε ήδη υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια και ότι ο σχεδιασμός αυτών των συμβάσεων-πλαισίων παρείχε στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να αναθέσει ουσιώδεις εργασίες σχετιζόμενες με την ασφάλεια, που δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό πίνακα τιμών βάσει μίας μόνο προσφοράς υποβαλλόμενης από τον ανάδοχο· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο αυτή σε δύο από τις τέσσερις διαδικασίες που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

11.  επισημαίνει με ανησυχία την απάντηση που έδωσε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία αντιπαράθεσης με το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην οποία αναγνωρίζει ότι, δεδομένου του ειδικού πλαισίου (πίεση χρόνου και ειδική δομή της αγοράς), ο διαγωνισμός ενδέχεται να μην πραγματοποιήθηκε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι νέες συμβάσεις-πλαίσια που συνήφθηκαν σε αυτόν τον τομέα, με πέντε αναδόχους, βασίζονται σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού για να εξασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισμός τιμών·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

12.  σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του και περιέγραψε τις εργασίες ελέγχων αξιοπιστίας και παροχής συμβουλών που εκτέλεσε και για τις οποίες υπέβαλε εκθέσεις, οι οποίες κάλυψαν τα ακόλουθα θέματα το 2018:

   συντήρηση, ανακαίνιση και λειτουργία των κτιρίων (Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης) (ΓΔ INLO)·
   προκαταρκτική εξέταση της ασφάλειας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) του θεσμικού οργάνου·
   ατομικά δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού·
   κατάστημα του προσωπικού στο Λουξεμβούργο (DG INLO)·
   επακολούθηση ανοικτών ενεργειών από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου - Φάσεις 1 και 2 του 2018·
   δημιουργία λειτουργίας εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας (ΓΔ SAFE)·
   παροχή ανεξάρτητων συμβουλών σχετικά με το έργο «From desktop to Hybrid», Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC)·
   πτυχές του συστήματος των φύλλων αναφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης (ΓΔ EXPO)·
   επακολούθηση της διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και της ενίσχυσης της συνέχειας της ΤΠ·
   εκκρεμής έκδοση της έκθεσης σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων στον τομέα της εστίασης (ΓΔ INLO), προκαταρκτικά πορίσματα υπό συζήτηση με τη διοίκηση·

13.  χαιρετίζει και υποστηρίζει τις δράσεις που συμφώνησε ο εσωτερικός ελεγκτής με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις ως αποτέλεσμα των ελέγχων αξιοπιστίας που του ανατέθηκαν και των συστάσεων που εξέδωσε μετά από τις εργασίες παροχής συμβουλών που εκτέλεσε:

Συμφωνηθείσες δράσεις:

   όσον αφορά τον έλεγχο που αφορά τη συντήρηση, την ανακαίνιση και τη λειτουργία των κτιρίων (ΓΔ INLO), ενίσχυση του στρατηγικού πλαισίου για τη συντήρηση και περαιτέρω βελτίωση των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου που αποσκοπούν στη συντήρηση των κτιρίων μέσω της υιοθέτησης ολοκληρωμένης πολιτικής και διαρθρωμένου συνεκτικού πολυετούς σχεδίου· αύξηση της εμπιστοσύνης ότι οι διεργασίες και οι δράσεις συντήρησης που αφορούν τα κτίρια του Κοινοβουλίου είναι αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές· υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για τις δραστηριότητες συντήρησης με αξιόπιστες πληροφορίες και αναλύσεις·
   όσον αφορά τον έλεγχο των συστημάτων πληροφοριών, προκαταρκτική εξέταση της ασφάλειας ΤΠΕ του θεσμικού οργάνου, ενίσχυση της διακυβέρνησης της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών), ιδίως μέσω της υιοθέτησης θεσμικής πολιτικής για την ασφάλεια των πληροφοριών: βελτίωση της ταυτοποίησης, της προστασίας και της παρακολούθησης των στοιχείων ενεργητικού ΤΠ (υλισμικού, σχετικού λογισμικού και δικτύου): καλύτερη ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάκαμψης·
   όσον αφορά τον έλεγχο των ατομικών δικαιωμάτων των μελών του προσωπικού, ενίσχυση του συνολικού περιβάλλοντος του εσωτερικού ελέγχου σε αυτόν τον τομέα και αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα οικογενειακά επιδόματα·
   όσον αφορά τον έλεγχο του καταστήματος του προσωπικού στο Λουξεμβούργο, εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων ελέγχου και της επάρκειας της εσωτερικής διακυβέρνησης· διασφάλιση της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παγίων προκαταβολών του, με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τις λογιστικές αρχές και την φορολογική νομοθεσία·

Συστάσεις:

   όσον αφορά το σύστημα των φύλλων αναφοράς της ΓΔ EXPO, εφαρμογή των έξι συστάσεων για την ενίσχυση του συστήματος υποβολής εκθέσεων που διαθέτει και την καλύτερη πλαισίωση της συνεργασίας μεταξύ των αντιπροσωπειών, των επιτροπών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών·
   όσον αφορά τη δημιουργία λειτουργίας εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας στην ΓΔ SAFE, εφαρμογή των έξι συστάσεων για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της χάραξης πολιτικής για την ποιότητα·
   όσον αφορά το δοκιμαστικό σχέδιο «From Desktop to Hybrid», ενίσχυση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του σχεδίου· χρήση του υβριδικού μέσου για την αντικατάσταση διαφόρων υφιστάμενων διατάξεων· βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των έργων που τεκμηριώνουν την ορθότητα μιας ιδέας (proof-of-concept) και των δοκιμαστικών σχεδίων προτού εγκαινιαστούν νέα εργαλεία·
   όσον αφορά την επακολούθηση της διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και της ενίσχυσης της συνέχειας της ΤΠ, εξασφάλιση συμπληρωματικής προστασίας των υποδομών ΤΠΕ· δοκιμή του σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή· κατάρτιση καταλόγου των συστημάτων πληροφοριών κρίσιμης σημασίας και των εξαρτήσεών τους και βελτίωση του σχεδιασμού της στέγασης των υποδομών ΤΠΕ του Κοινοβουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του·

14.  σημειώνει ότι το 2018 η διαδικασία επακολούθησης είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των 28 από τις 76 ανοικτές ενέργειες και ότι το προφίλ κινδύνου των καθυστερούμενων ενεργειών συνέχισε να μειώνεται προοδευτικά το 2018· σημειώνει, ειδικότερα, ότι ο αριθμός των ανοικτών ενεργειών για την αντιμετώπιση σημαντικών κινδύνων μειώθηκε από 22 σε 7 και ότι δεν υπήρχαν ανοικτές ενέργειες στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου («κρίσιμης σημασίας»)· σημειώνει ότι, εκτός από αυτές τις επικυρωμένες δράσεις, υπήρξαν συνολικά 117 ανοικτές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν προβλέπεται ακόμη να εφαρμοστούν, 47 από τις οποίες αφορούν την αντιμετώπιση σημαντικού κινδύνου· αναμένει ότι οι δράσεις αυτές θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προθεσμίες·

15.  επικροτεί ιδιαίτερα τη δυνατότητα να καλούν οι γενικές διευθύνσεις τον εσωτερικό ελεγκτή για να του αναθέσουν εργασίες παροχής συμβουλών και συνιστά σε όλες τις γενικές διευθύνσεις να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, εφόσον παραστεί ανάγκη·

16.  σημειώνει ότι δύο έλεγχοι, ένας που αφορά τις ομάδες επισκεπτών και ένας που αφορά το επίδομα κοινοβουλευτικής επικουρίας, αποτελούν μέρος της δραστηριότητας του 2019 και οι σχετικές με αυτούς εκθέσεις θα καταρτισθούν στις αρχές του 2020· ζητεί από τον εσωτερικό ελεγκτή να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και για τα δύο αποτελέσματα μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα·

17.  αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι η έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή δεν είναι δημόσια· επιμένει ότι η εν λόγω έκθεση πρέπει να δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και να αποστέλλεται στους βουλευτές την ίδια χρονική στιγμή που αποστέλλεται στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για την έκθεση του 2018, λήφθηκε απόφαση τον Ιανουάριο του 2020 σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές μπορούν να βλέπουν την εν λόγω έκθεση μόνο κατόπιν αιτήματος για την εφαρμογή διαδικασίας ασφαλούς αίθουσας ανάγνωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι με τον περιορισμό της πρόσβασης στο έγγραφο αυτό, το οποίο αφορά τη χρήση δημόσιων πόρων, δημιουργείται δυστυχώς η εντύπωση ότι υπάρχει κάτι προς απόκρυψη·

Επακολούθηση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για το 2017

18.  λαμβάνει υπό σημείωση τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή για το 2017, που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και την παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τα διάφορα ερωτήματα και αιτήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2017 και την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές, που ακολούθησε·

19.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνέχεια σε ορισμένες από τις συστάσεις του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2017 και ότι το έγγραφο επακολούθησης της απαλλαγής δεν περιλαμβάνει καμία σχετική αιτιολόγηση· επιμένει ότι είναι σημαντικό να είναι συχνότερες οι ευκαιρίες διαβούλευσης με τον Γενικό Γραμματέα στους κόλπους της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με προβλήματα που άπτονται του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και της εκτέλεσής του·

Η απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2018

20.  επισημαίνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, του Γενικού Γραμματέα και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή, στις 18 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής του Κοινοβουλίου για το 2018·

21.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να παρακολουθεί όλες τις αποφάσεις περί απαλλαγής, όπως συνάγεται από το άρθρο 25 και το παράρτημα V του Κανονισμού και από τα άρθρα 6 και 166 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στο Προεδρείο το παρόν ψήφισμα, υποδεικνύοντας όλα τα σημεία για τα οποία ζητείται από το Προεδρείο η ανάληψη δράσης ή η λήψη απόφασης· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέπουν στο Προεδρείο να δίνει συνέχεια και/ή να ανταποκρίνεται στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής και να ενσωματώνει τα αποτελέσματα στο ετήσιο έγγραφο παρακολούθησης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώνει στον κατάλληλο χρόνο την Επιτροπή Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με όλα τα σχέδια που υποβάλλονται στο Προεδρείο και τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό· επαναλαμβάνει ότι το Προεδρείο πρέπει να βελτιώσει σημαντικά, με προδραστικό τρόπο, τη διαφάνεια της διαδικασίας που ακολουθεί για τη λήψη αποφάσεων·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, το 2018, η εσωτερική έρευνα εντόπισε τέσσερις περιπτώσεις στον τομέα της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικουρίας που επέτρεψαν την ανάκτηση 146 814 EUR (το 2017 είχαν εντοπιστεί 47 περιπτώσεις και είχαν ανακτηθεί 903 741,00 EUR) και ότι, για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των βουλευτών, ανακτήθηκαν 173 546 EUR στο πλαίσιο έξι ερευνών (68 589,05 EUR το 2017)·

23.  επισημαίνει ότι η νομοθετική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά το 2018, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο πλησίαζε στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019·

24.  σημειώνει ότι δύο προσωρινές επιτροπές, η Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία (TERR) και η Ειδική Επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST), ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ ξεκίνησε τις εργασίες της μια τρίτη επιτροπή, η Ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή (TAX3)·

25.  επισημαίνει ότι, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, η εκστρατεία επικοινωνίας ξεκίνησε με επιτυχία· επισημαίνει την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, αν και σε ορισμένες χώρες παρέμεινε πολύ χαμηλή· θεωρεί ότι οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες αυτές·

26.  εγκρίνει τα μέτρα του θεσμικού οργάνου για την ενίσχυση της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τη σωματική ασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, αλλά και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των επικοινωνιών·

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρόλο που η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου απέρριψε τον προϋπολογισμό που ζητήθηκε για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την τεχνητή νοημοσύνη, η πρωτοβουλία αυτή εξακολουθεί, κατά τα φαινόμενα, να βρίσκεται υπό εξέλιξη με τη μορφή ομάδας εργασίας· ανησυχεί σοβαρά για την εμφανή καταστρατήγηση μιας δημοκρατικής απόφασης που έλαβαν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα λυπηρό προηγούμενο· συνιστά να διακοπεί αμέσως η δραστηριότητα αυτής της ομάδας εργασίας έως ότου η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίσει να της διαθέσει προϋπολογισμό·

28.  έχει επίγνωση της σημασίας της κτιριακής πολιτικής, και ιδίως του έργου του κτιρίου Martens και της ανακατασκευής του κτιρίου Montoyer 63 στις Βρυξέλλες, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2018 και του έργου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιουνίου 2023· κατανοεί ότι, το 2018, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου ενέκρινε συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων, ύψους 29 εκατομμυρίων EUR, για την προχρηματοδότηση του έργου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν τόκοι ύψους 4,7 εκατομμυρίων EUR· εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην κατασκευή του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο, η παράδοση του οποίου είχε προγραμματιστεί αρχικά για το 2018, αλλά πλέον δεν προβλέπεται να γίνει πριν από το 2023·

29.  υποστηρίζει την χρήση του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), ενός διαχειριστικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στους ιδιωτικούς και τους δημόσιους οργανισμούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009(9)· υποστηρίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου·

30.  καλεί τη διοίκηση να επιστήσει την προσοχή στον κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές, ο οποίος ορίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο προς το δημόσιο συμφέρον και να ασκούν το έργο τους με ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, ανοικτό πνεύμα, επιμέλεια, εντιμότητα, αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς την υπόληψη του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουν οι βουλευτές, και περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην βουλευτών·

31.  σημειώνει με ανησυχία ότι μεταξύ 2012 και 2018 σημειώθηκαν τουλάχιστον 24 παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας, για τις οποίες δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις· τονίζει ότι, εάν οι παραβάσεις δεν τιμωρούνται επαρκώς, οι βουλευτές είναι λιγότερο πιθανό να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας· καλεί τον Πρόεδρο να αξιολογεί προσεκτικά κάθε εικαζόμενη παράβαση του κώδικα δεοντολογίας και, κατά περίπτωση, να επιβάλλει κατάλληλη κύρωση στους αντίστοιχους βουλευτές·

32.  λαμβάνει υπό σημείωση τη Ρύθμιση σχετικά με τη μεταφορά των βουλευτών στους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («η ρύθμιση»)· θεωρεί υπερβολικά ασαφείς τις διατάξεις της ρύθμισης, οι οποίες καθορίζουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε μόνιμη βάση από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή γενικό γραμματέα και κάθε πρόεδρο πολιτικής ομάδας· ζητεί από το Προεδρείο να αναθεωρήσει τη ρύθμιση, προκειμένου να θεσπιστούν αυστηρότεροι όροι για τη χρήση αυτών των αυτοκινήτων·

33.  είναι της γνώμης ότι η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και έχει ζωτική σημασία για την πρόληψη και αποτροπή των παράνομων δραστηριοτήτων και παραπτωμάτων· υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί (ΔΚΒ) βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση λόγω της σύμβασης εργασίας τους· επισημαίνει με ανησυχία τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ότι «οι κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών έχουν εφαρμογή στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, αλλά το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παράσχει προστασία της απασχόλησης»· ο λόγος είναι ότι οι βοηθοί εξαρτώνται από τους μεμονωμένους βουλευτές· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτόν τον παράγοντα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, να αναζητήσει νέες και να επεκτείνει τις υφιστάμενες επιλογές προστασίας των συμβάσεων που παρέχει το Κοινοβούλιο για ΔΚΒ που έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης για τους ΔΚΒ δεν προβλέπουν τη δυνατότητα καταγγελίας με «αμοιβαία συναίνεση» που θα ήταν ένας τρόπος για να αναγνωρίζεται η ειδική πολιτική σχέση μεταξύ βουλευτών και βοηθών, όπου αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι έχει παύσει η αμοιβαία εμπιστοσύνη και επωφελούνται από μια λύση από κοινού, χωρίς να υπονομεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ΔΚΒ· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να βρει μια λύση για το γεγονός ότι οι μισθοί των ΔΚΒ μπορούν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Βελγίου, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα μιας ενιαίας νομισματικής ένωσης και ένωσης πληρωμών·

35.  επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για την καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα με την οποία βουλευτές υποχρεώνουν ΔΚΒ να πραγματοποιούν αποστολές, ιδίως στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή αποστολής, χωρίς έξοδα αποστολής ή ακόμη και χωρίς έξοδα ταξιδίου· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη πρακτική αφήνει περιθώρια για καταχρηστική συμπεριφορά: όταν οι ΔΚΒ ταξιδεύουν χωρίς εντολή αποστολής, όχι μόνο καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα, αλλά επιπλέον δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του τόπου εργασίας τους· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει τις καταγγελίες για την πρακτική αυτή και να υποβάλει σχετική έκθεση στο τέλος του χρόνου·

36.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να επανεξετάσουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θα προσδιοριστούν, τους βουλευτές στις επίσημες αντιπροσωπείες και αποστολές του Κοινοβουλίου, όπως έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, καθώς και τις οργανωτικές και υλικοτεχνικές πτυχές των εν λόγω αποστολών·

37.  καλεί το Κοινοβούλιο να προσαρμόσει πλήρως του εσωτερικούς του κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στην πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία (ΕΕ) 2019/1937(10) σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ασφαλών διαύλων καταγγελίας· ζητεί επιπλέον από το Κοινοβούλιο να εγγυάται το ίδιο επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όπως και για τα θύματα παρενόχλησης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να θεσπίσει υποχρεωτική κατάρτιση για τα διευθυντικά στελέχη ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και την υποχρέωσή τους, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, να καταγγέλλουν παράνομες δραστηριότητες ή κακοδιοίκηση·

38.  σημειώνει ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σημαντικό αντίκτυπο στις διάφορες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, ιδίως σε επιτροπές, ερευνητικές μονάδες και οριζόντιες υπηρεσίες·

39.  χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το προσωπικό με ιθαγένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία κανένας υπάλληλος δεν θα απολυθεί λόγω της βρετανικής ιθαγένειάς του· κατανοεί ότι οι κατά περίπτωση αξιολογήσεις που είχαν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί αρχικά για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους συμβασιούχους και τους έκτακτους υπαλλήλους με βρετανική ιθαγένεια, δεν επέφεραν τον τερματισμό καμίας σύμβασης· αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές ομάδες διεξάγουν τις δικές τους κατά περίπτωση αξιολογήσεις για το προσωπικό τους·

40.  σημειώνει την επιτυχημένη υλοποίηση του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, σύμφωνα με τον οποίο το 2018 το Κοινοβούλιο όφειλε να καταργήσει 60 θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο επιδόσεων του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα να παρέχονται εγγυήσεις για την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση και την εξοικονόμηση πόρων κατά περίπτωση· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να προβλεφθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια στρατηγική επικοινωνίας που θα απευθύνεται στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες για την αντιμετώπιση της άδικης, ευρέως διαδεδομένης κριτικής που ασκείται εδώ και χρόνια στη δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

41.  ανησυχεί για τον αριθμό των υπαλλήλων που βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και για την κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των περιπτώσεων επαγγελματικής εξουθένωσης και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να σχετίζονται με την εξάντληση και τη διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· ανησυχεί ιδιαίτερα για την υποστελέχωση και, ταυτόχρονα, θεωρεί ότι είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί η επέκταση σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις που οδηγούν σε ανισόρροπη και υδροκέφαλη διοικητική δομή· καλεί τη διοίκηση να αναλάβει προορατική δράση έναντι του ενδιαφερόμενου προσωπικού, να αξιολογήσει προσεκτικά τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και να διασφαλίσει ισόρροπη κατανομή των καθηκόντων· ζητεί να υποβληθεί έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών και της επαγγελματικής εξουθένωσης έως τις 30 Ιουνίου 2020·

42.  υπό το φως των αυξημένων προσδοκιών όσον αφορά το προσωπικό, επιμένει στη σημασία του τακτικού και εποικοδομητικού διαλόγου με την επιτροπή προσωπικού, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τις πολιτικές ομάδες με τους εκπροσώπους προσωπικού· υπολογίζει στη συνέχιση του εποικοδομητικού διαλόγου με τους εν λόγω φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας, όπως η κινητικότητα, το εργασιακό περιβάλλον και το ευέλικτο ωράριο·

43.  θεωρεί ουσιαστικό, για τον σκοπό αυτό, να ακούγονται οι εκπρόσωποι του προσωπικού όταν το Προεδρείο του Κοινοβουλίου συζητά γενικά θέματα τα οποία επηρεάζουν την πολιτική προσωπικού, και ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση της ζωτικής αυτής ανάγκης·

44.  επισημαίνει ότι, προκειμένου η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση να συνεχίσει να εργάζεται σε υψηλό επίπεδο, με ανεξαρτησία, αφοσίωση και ενδιαφέρον, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης πρέπει να τηρείται και να εφαρμόζεται πλήρως, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να τεθεί επίσης τέλος στην πρακτική της «αλεξιπτωτικής» τοποθέτησης ατόμων σε θέσεις, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να υπονομευθούν οι διαδικασίες και επομένως η αξιοπιστία του θεσμικού οργάνου ειδικότερα και της Ένωσης εν γένει·

45.  υπενθυμίζει τα πορίσματα και τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας επί των συνδεόμενων καταγγελιών 488/2018/KR και 514/2018/K, καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, ιδίως την πρόταση να συμμετέχουν υπάλληλοι από τα όργανα εκπροσώπησης του προσωπικού στις επιτροπές επιλογής ανώτερων διοικητικών στελεχών του Κοινοβουλίου, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες διορισμού υψηλόβαθμων υπαλλήλων προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας και ισότητας· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλίζεται η συνοχή όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των ανώτερων διοικητικών θέσεων σε εξωτερικά μέσα, όπως και η δέουσα επιμέλεια στη δημοσιοποίηση των εν λόγω θέσεων όταν χηρεύουν· καλεί τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον διορισμό υψηλόβαθμων υπαλλήλων·

46.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την έλλειψη προοπτικών εξέλιξης της σταδιοδρομίας των συμβασιούχων υπαλλήλων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την απασχόληση αυξανόμενου αριθμού συμβασιούχων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου δημιουργίας μιας δομής προσωπικού δύο ταχυτήτων εντός του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οι βασικές θέσεις και καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται από μόνιμο προσωπικό·

47.  είναι πεπεισμένο ότι η ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου ως περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη ορισμένων εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να επιμείνει στην ανάγκη πραγματικής γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά την αναλογική εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων διοικητικών βαθμίδων· αναγνωρίζει τα πολύ θετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων· ζητεί την ανάληψη επείγουσας δράσης για να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διευθυντών·

48.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι χώρες που εντάχθηκαν στην Ένωση μετά το 2004 εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, ιδίως σε υψηλότερες θέσεις, καθώς το πρόβλημα είναι ότι, ναι μεν προσλαμβάνονται πολίτες από τα νέα κράτη μέλη, όμως περισσότεροι υπάλληλοι από τα παλαιά κράτη μέλη προάγονται, γεγονός που σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών εξακολουθεί να διευρύνεται· ζητεί να διορθωθεί η κατάσταση αυτή·

49.  επισημαίνει ότι, σε εσωτερικούς διαγωνισμούς μεταξύ 2014 και 2019, 30 άνθρωποι τοποθετήθηκαν στην υψηλότερη μισθολογική κατηγορία AD9, εκ των οποίων 16 προέρχονταν από δύο παλαιά μεγάλα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, παρατηρήθηκε ένας εντυπωσιακός αριθμός διορισμού υπαλλήλων από τα δύο αυτά κράτη, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εξηγήσει τους λόγους αυτής της δυσαναλογίας·

50.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού σε χαμηλότερους βαθμούς στο Λουξεμβούργο, ιδιαίτερα στην κατηγορία των βοηθών-γραμματέων· τονίζει ότι για την επίλυση αυτού του διαρθρωτικού προβλήματος απαιτείται η καθιέρωση διορθωτικού συντελεστή που θα συνυπολογίζει το υψηλότερο κόστος ζωής σε αυτόν τον τόπο εργασίας, σε συνδυασμό με πρόσληψη σε υψηλότερες βαθμίδες· ζητεί η μεταρρύθμιση των προσλήψεων που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να προσαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων συντομότερων διαδικασιών πρόσληψης·

51.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 11 του Κανονισμού προβλέπεται για τους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και τους προέδρους των επιτροπών να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, στο πλαίσιο των εκθέσεών τους· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, η απαραίτητη υποδομή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορούν οι βουλευτές να δημοσιεύουν τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους· καλεί τη γραμματεία να διαδώσει λεπτομερείς πληροφορίες και να οργανώσει μαθήματα κατάρτισης για να διευκολύνει τα γραφεία των βουλευτών να τηρούν πλήρως αυτήν την υποχρέωση· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η τρέχουσα υποδομή δεν περιλαμβάνει καμία διαδικασία για τους βουλευτές και τους ΔΚΒ που να τους επιτρέπει να υποβάλλουν προτάσεις και την ανατροφοδότησή τους με σκοπό τη βελτίωση με βάση την εμπειρία χρήστη· καλεί τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες να αναπτύξουν ένα ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματα να συμπεριλαμβάνονται σε έκθεση σχετικά με τη χρήση του εργαλείου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να συνδέσουν το εργαλείο με το Μητρώο Διαφάνειας και το Νομοθετικό Παρατηρητήριο και ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια που θα βελτιώσει περαιτέρω το εν λόγω εργαλείο, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχουν οι βουλευτές στην υποδομή του ιστότοπου του Κοινοβουλίου όσον αφορά συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, με την παροχή της δυνατότητας σύνδεσης της συνάντησης με την ιδιότητα μέλους σε αντιπροσωπεία, επισήμανσης ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο προσωπικού, σύνδεσης των καταχωρίσεων στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με τον ιστότοπο του ίδιου του βουλευτή, και να καταστήσουν την εν λόγω υποδομή διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης· καλεί περαιτέρω το Κοινοβούλιο να βελτιώσει την επικοινωνία του με τους βουλευτές σχετικά με την υποχρέωση των εισηγητών, των σκιωδών εισηγητών και των προέδρων των επιτροπών να δημοσιοποιούν τις εν λόγω συναντήσεις·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το θετικό αυτό βήμα προς την κατεύθυνση της αυξημένης διαφάνειας και για τη δυνατότητα που διαθέτουν, όσοι βουλευτές το επιθυμούν, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω της υποδομής του ιστότοπου του Κοινοβουλίου, ακόμη και αν ο βουλευτής δεν είναι εισηγητής, σκιώδης εισηγητής ή πρόεδρος επιτροπής· θεωρεί ότι αυτό το αυξημένο επίπεδο διαφάνειας βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το έργο των βουλευτών τους· θεωρεί λυπηρό, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συνεδρίασης υπάρχει μόνο στα αγγλικά και όχι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

53.  εκτός από την κοινή έκθεση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες του Μητρώου Διαφάνειας, ζητεί από το Κοινοβούλιο να συντάσσει ετήσια λεπτομερή έκθεση σχετικά με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και άλλους οργανισμούς στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου.

54.  αναγνωρίζει ότι η παραγωγή δημόσιων δεδομένων σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, που παρέχει εύκολη πρόσβαση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τη διαφάνεια προς το κοινό όσο και για την καινοτομία· επικροτεί τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και τη μετατροπή μέρους των δεδομένων του, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό, σε αυτή τη μορφή· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση για ανάλογες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο μιας καλά καθορισμένης πολιτικής ανοικτών δεδομένων στο Κοινοβούλιο·

55.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στο Κοινοβούλιο το ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής· υπογραμμίζει ειδικότερα τον ρόλο του στην ενίσχυση της διαφάνειας και την αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο· αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες που παρέχει ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση αδυναμιών· συνιστά ένθερμα κάθε λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για το θεσμικό όργανο να είναι διαθέσιμο στο κοινό βάσει άδειας ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής·

56.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση στην ολομέλεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και να διακρίνονται εύκολα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου· ζητεί, κατά συνέπεια, από το Κοινοβούλιο να δημοσιεύει την μηχαναγνώσιμη έκδοση της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, μαζί με τις μη μηχαναγνώσιμες εκδόσεις, στην ιστοσελίδα της ολομέλειας·

57.  σημειώνει ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες που διέπουν την καταβολή των χρηματοδοτικών συνεισφορών για τις επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να δημοσιοποιήσει την αξιολόγηση των κανόνων αυτών χωρίς καθυστέρηση· είναι της άποψης ότι το υφιστάμενο σύστημα παραβλέπει τις διακυμάνσεις των δαπανών στέγασης και μεταφοράς και δεν συμβαδίζει με τον πληθωρισμό και ζητεί επιτακτικά την επανεξέταση του συστήματος υπολογισμού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τις ομάδες επισκεπτών το συντομότερο δυνατόν, ώστε, μεταξύ άλλων, να αποφεύγεται κάθε είδους προσπορισμός οφελών από τους ΒΕΚ· ζητεί από το Προεδρείο να γενικεύσει την επιστροφή εξόδων έναντι τιμολογίων για τις ομάδες επισκεπτών· επαναλαμβάνει το αίτημά του για κατάργηση της δυνατότητας διορισμού ΔΚΒ ως επικεφαλής ομάδας·

Φιλοπεριβαλλοντικό Κοινοβούλιο και ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική συμβολή του Κοινοβουλίου στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του πολιτικού του ρόλου και του ρόλου του στις νομοθετικές διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του τρόπου λειτουργίας του·

59.  επικροτεί την προσήλωση του Κοινοβουλίου στις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει ότι στόχος του Κοινοβουλίου είναι η αύξηση του σταθμισμένου ως προς την αξία ποσοστού των συμβάσεων μεταξύ ορισμένων προϊόντων προτεραιότητας που χαρακτηρίζονται «πράσινες», «πολύ πράσινες» ή «εκ φύσεως πράσινες»· σημειώνει ότι το 44,9 % των συμβάσεων κατ’ αξία σε κατηγορίες προϊόντων προτεραιότητας χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» ή «πολύ πράσινες» ή «εκ φύσεως πράσινες» το 2018· επισημαίνει ότι, αν στο ποσοστό περιληφθούν όλες οι συμβάσεις που χαρακτηρίστηκαν «εκ φύσεως πράσινες», ανεξάρτητα από την κατηγορία του προϊόντος, ο πράσινος χαρακτήρας των συμβάσεων του Κοινοβουλίου αυξάνεται σε 55,8 % για το 2018, ποσοστό το οποίο βρίσκεται κοντά στον ενδιάμεσο στόχο του 60 %· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω πράσινες δημόσιες συμβάσεις μέσω του καθορισμού φιλόδοξων στόχων για την μακροπρόθεσμη ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού των συμβάσεων·

60.  χαιρετίζει την έγκριση της επισκόπησης της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικής δήλωσης 2018, την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 2018 και την τακτική παρακολούθησή του·

61.  υποστηρίζει τον στόχο του Κοινοβουλίου να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου είναι ο λόγος για το 78 % του συνόλου των αποστολών του προσωπικού του Κοινοβουλίου και ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2·

62.  είναι της γνώμης ότι, μετά την κήρυξη κλιματικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ηγηθεί με το παράδειγμά του και να δεσμευτεί για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2030· ζητεί από το Κοινοβούλιο να αναπτύξει στρατηγική για να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, και να υποβάλει τη στρατηγική αυτή στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· αναθέτει στην ομάδα εργασίας EMAS του Προεδρείου να τροποποιήσει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων και το τρέχον σχέδιο μείωσης των εκπομπών CO2 για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2030· επιπλέον, ζητεί επειγόντως λεπτομερή αναφορά στοιχείων και λογιστική όσον αφορά την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 του Κοινοβουλίου·

63.  υπογραμμίζει ότι περίπου το 67 % του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου προέρχεται από τη μεταφορά ατόμων· υπενθυμίζει ότι, με την απόφασή του της 15ης Μαΐου 2017, το Προεδρείο ενέκρινε την πρόταση να προβλεφθεί ένας αποδοτικός και υψηλής ποιότητας τρόπος για τους βουλευτές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της σταδιακής μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα για τον στόλο αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου και μέσω της προώθησης όλων των οικολογικών τρόπων μεταφοράς που λειτουργούν με μηδενικές εκπομπές στο αστικό περιβάλλον και να υπάρχει από το 2024 και μετά ένας στόλος αυτοκινήτων που θα αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από ηλεκτρικά οχήματα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διάφορα μέτρα, εργαλεία και μέσα που εισήχθησαν εν προκειμένω από τη ΓΔ INLO· αναμένει από το Προεδρείο να εκπονήσει ένα σύστημα επιστροφής εξόδων ταξιδίου, το οποίο θα περιλαμβάνει στην τιμή του ταξιδίου το κόστος της αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον·

64.  υποστηρίζει τον στόχο του Κοινοβουλίου να αντισταθμίζει τις αναπόφευκτες εκπομπές του· προτείνει την από κοινού αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης·

65.  υπογραμμίζει ότι το ΕΚ πρέπει να τιμήσει τις δεσμεύσεις του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, κατά συνέπεια, πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα σε όλα τα κτίριά του για να θέσει στη διάθεση των εργαζομένων του χώρους στάθμευσης ποδηλάτων που θα προστατεύονται από κλοπές, βανδαλισμούς και κακοκαιρία, διαθέσιμους για όλο το προσωπικό, και τουλάχιστον υπό τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν επί του παρόντος στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων· σημειώνει ότι ένα σύστημα ταυτοποίησης με βινιέτες θα μπορούσε επίσης να είναι πολύ χρήσιμο για τον σκοπό αυτό·

66.  χαιρετίζει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να αυξήσει τον αριθμό των συνεδριάσεων χωρίς χρήση χαρτιού· ζητεί να παρέχονται περισσότερα προγράμματα κατάρτισης σε όλους τους βουλευτές, τα μέλη του προσωπικού και τους ΔΚΒ, σχετικά με τα εργαλεία χωρίς χαρτί που έχουν δημιουργηθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση λιγότερων εγγράφων, και να αναληφθούν περαιτέρω ενημερωτικές εκστρατείες·

67.  ζητεί από το Κοινοβούλιο να βελτιώσει την επικοινωνία του με τους βουλευτές, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης του τρένου που πραγματοποιεί απευθείας δρομολόγια διάρκειας 20 λεπτών μεταξύ του Κοινοβουλίου και του αερολιμένα των Βρυξελλών, και να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να διασφαλίσει ότι οι αμαξοστοιχίες αυτές θα κινούνται σε τακτά και μικρότερα χρονικά διαστήματα, ώστε η δυνατότητα αυτή να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ελκυστική·

68.  συγχαίρει τους υπαλλήλους που αξιοποιούν πλήρως τα μισθωμένα τρένα προς το Στρασβούργο· ενθαρρύνει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να μην χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους αυτοκίνητα για τις αποστολές τους στο Στρασβούργο·

69.  υποστηρίζει την αντιστάθμιση του 100 % των εκπομπών CO2 του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τις πτήσεις που πραγματοποιούν οι βουλευτές μεταξύ της χώρας καταγωγής τους και των Βρυξελλών και του Στρασβούργου, σε ετήσια βάση μέσω πιστωτικών μορίων εκπομπών άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η σύμβαση αντιστάθμισης που καλύπτει τις εκπομπές του Κοινοβουλίου του 2017 υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2018 για συνολικό ποσό 184 095,80 EUR·

70.  εκφράζει την ανησυχία του για την αστάθεια των τιμών αντιστάθμισης των εκπομπών CO2 στην αγορά πιστοποιητικών εκπομπών, η οποία καθιστά αδύνατη την εκτίμηση του ακριβούς ποσού που απαιτείται για την αντιστάθμιση της συνολικής ποσότητας των εκπομπών άνθρακα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται στη γραμμή του προϋπολογισμού 2390 (επί του παρόντος 249 000 EUR) ενδέχεται να μην επαρκούν για την αντιστάθμιση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα προσεχή έτη·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του Κοσμήτορα και του Προεδρείου του Απριλίου και του Ιουνίου του 2018 αντίστοιχα, για τη μείωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και των αποβλήτων· καλεί το Κοινοβούλιο να λάβει χωρίς καθυστέρηση περαιτέρω φιλόδοξα μέτρα προς την κατεύθυνση ενός Κοινοβουλίου χωρίς πλαστικό·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το θετικό αποτέλεσμα του εξωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε τον Μάιο/Ιουνίου του 2018, με το οποίο επιβεβαιώθηκε η καλή κατάσταση και η ωριμότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου·

Γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου – ενιαία έδρα

73.  τονίζει ότι η Ένωση έχει επιλέξει να είναι παρούσα μέσω των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της σε διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που εγγυάται έναν ισχυρό δεσμό με τους πολίτες και διασφαλίζει την προβολή της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης («ευρωπαϊκή προβολή»), λαμβάνοντας υπόψη την υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων·

74.  σημειώνει ότι το κόστος που συνδέεται με τα 12 ταξίδια των βουλευτών ανά έτος στο Στρασβούργο ανέρχεται σε 21 266 689 EUR· σημειώνει ότι το ετήσιο κόστος ταξιδίου ανέρχεται σε 3 631 082 EUR για το προσωπικό του Κοινοβουλίου και σε 2 097 250 EUR για τους ΔΚΒ·

75.  σημειώνει ότι το κόστος για τη ναυλωμένη αμαξοστοιχία Thalys ανήλθε σε 3 741 900 EUR το 2018 (σε σύγκριση με 3 668 532 EUR το 2017)·

76.  τονίζει ότι η μετακίνηση των επίσημων οχημάτων του Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο και πίσω χωρίς επιβάτες εκτός τον οδηγό τους προσαυξάνει περαιτέρω τις δημοσιονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 12 ετήσιων αποστολών στο Στρασβούργο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που προσφέρεται στους ΔΚΒ να συμμετέχουν στο ταξίδι μετάβασης και επιστροφής από το Στρασβούργο, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή δεν αξιοποιείται πλήρως· ζητεί από το Κοινοβούλιο να επιτρέψει σε όλους τους υπαλλήλους όπως και σε όλο το προσωπικό των πολιτικών ομάδων να χρησιμοποιούν επίσης αυτή τη δυνατότητα μετάβασης στο Στρασβούργο και να βελτιώσει την επικοινωνία του σχετικά με τη δυνατότητα αυτή·

77.  υπογραμμίζει ότι αυτές οι πρόσθετες δαπάνες λόγω της μη ύπαρξης ενιαίας έδρας αντιβαίνουν στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και στην αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας· υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εξέφρασε σε διάφορα ψηφίσματα τη στήριξη για μία ενιαία έδρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι η μετάβαση από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 114 εκατομμυρίων EUR, συν εφάπαξ εξοικονόμηση 616 εκατομμυρίων EUR, εάν τα κτίρια του Στρασβούργου εκποιηθούν με επιτυχία, ή σε διαφορετική περίπτωση, εφάπαξ δαπάνη ύψους 40 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι ενιαία έδρα μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη τροποποίηση της Συνθήκης· παροτρύνει το Συμβούλιο να λάβει υπό σημείωση τη θέση του Κοινοβουλίου, να αναλάβει την ευθύνη του και να ενεργήσει αναλόγως· τονίζει ότι η μετάβαση των επίσημων οχημάτων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα οχήματα μετέφεραν βουλευτές, ΔΚΒ και άλλα μέλη του προσωπικού με εντολές αποστολής· θεωρεί ότι τα επίσημα οχήματα του Κοινοβουλίου θα πρέπει, τουλάχιστον, να γεμίζουν πριν την οργάνωση ναυλωμένων λεωφορείων όταν οι ναυλωμένες αμαξοστοιχίες μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου είναι πλήρεις·

78.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση, ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, δεσμεύτηκε να συγκρατήσει τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω των 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και σημειώνει με ανησυχία ότι τα 12 ταξίδια ετησίως στο Στρασβούργο αυξάνουν χωρίς λόγο τις ανθρακούχες εκπομπές που παράγονται από το Κοινοβούλιο·

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM)

79.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) είχε 805 υπαλλήλους· ζητεί από τη ΓΔ COMM να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά τα προσεχή έτη από το 6,1 %, που χρησιμοποίησε το 2018 ·

80.  εκφράζει ικανοποίηση για την πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2018 ως απόδειξη του γεγονότος ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλοι οι πόροι που τίθενται στη διάθεση της ΓΔ COMM για να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, πράγμα που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το προεκλογικό έτος· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2018 συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την ευρωπαϊκή εκλογική εκστρατεία·

81.  σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης της ΓΔ COMM από το 2017 και μετά είναι οι ώρες προσοχής που συγκεντρώνει το Κοινοβούλιο σε όλους τους διαύλους επικοινωνίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, πέραν της εστίασης στα επίπεδα προσοχής, η ΓΔ COMM αναπτύσσει μεθοδολογία για τη μέτρηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της σε όλους τους διαύλους επικοινωνίας· εγκρίνει την έμφαση που δίνεται στην προβολή του Κοινοβουλίου·

82.  καλεί τη ΓΔ COMM να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σε μελλοντικούς κύκλους απαλλαγής, για τους στόχους που τέθηκαν κατά το αντίστοιχο έτος, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της γενικής διεύθυνσης·

83.  καλεί τη ΓΔ COMM να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη βελτίωση του δημόσιου ιστότοπου του Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης, και την αύξηση της προβολής του· παροτρύνει τη ΓΔ COMM να δημιουργήσει έναν ιστότοπο στον οποίο θα είναι εύκολη τόσο η περιήγηση όσο και η πρόσβαση από όλες τις συσκευές, τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και τους επιτραπέζιους υπολογιστές, με ιδιαίτερη έμφαση σε μια απλοποιημένη, κινητή εκδοχή του ιστότοπου·

84.  σημειώνει ότι στον τομέα των ΜΜΕ, πολυάριθμα έργα τέθηκαν σε εφαρμογή το 2018 και η διαδικτυακή παρουσία του Κοινοβουλίου εδραιώθηκε περαιτέρω με την ανάπτυξη του Webstreaming 3.0, το οποίο βελτιώνει την ικανότητα απευθείας μετάδοσης του Κοινοβουλίου·

85.  λαμβάνει ακόμη υπό σημείωση τη σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κοινοβουλίου και ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση δωρεάν, αυτοστεγαζόμενων (self-hosted), διαδικτυακών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης ανοικτού λογισμικού με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων των χρηστών· λαμβάνει ακόμη υπό σημείωση τις ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά τις δράσεις της Ένωσης και παροτρύνει εκ νέου το Κοινοβούλιο να εντείνει τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διαδίδονται τα αποτελέσματα των εργασιών του Κοινοβουλίου στους πολίτες της Ένωσης· σημειώνει επίσης ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τους επισκέπτες και, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, για την εφαρμογή του προγράμματος Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

86.  σημειώνει ότι, το 2018, διοργανώθηκαν 285 σεμινάρια Τύπου στα κράτη μέλη με τη συμμετοχή περισσότερων από 3 629 δημοσιογράφων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, επιπλέον, 1 905 δημοσιογράφοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συνόδους ολομέλειας και 1 191 δημοσιογράφοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε κεντρικά οργανωμένα σεμινάρια Τύπου· συγχαίρει τη ΓΔ COMM για τη χρήση όλων των δυνατών διαύλων ενημέρωσης με σκοπό τη διάδοση του έργου και των επιτευγμάτων του Κοινοβουλίου· καλεί την γενική διεύθυνση να επιδείξει τη δέουσα προσοχή στη σπουδαιότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στο σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο δυναμικό της στο θέμα της προσέγγισης των πολιτών·

87.  υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Parlamentarium που υποδέχθηκε τον δεύτερο εκατομμυριοστό επισκέπτη του στις 11 Ιουλίου 2018, καθώς και τα επιτυχημένα δοκιμαστικά σχέδια «Europa Experience» στο Βερολίνο, τη Λιουμπλιάνα, το Στρασβούργο και το Ελσίνκι· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Μονάδα Επισκέψεων και Σεμιναρίων που υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ επισκεπτών το 2018·

88.  υπενθυμίζει ότι το 2018 ήταν το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· σημειώνει ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας καλωσόρισε 164 158 επισκέπτες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία συγχρηματοδότησης με την Επιτροπή, η οποία εξασφαλίζει ετήσια συνεισφορά στις δαπάνες λειτουργίας· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις αναφορές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας υπό τον προηγούμενο ανάδοχο και ζητεί επειγόντως από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των υπαλλήλων του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας υπό τον νέο ανάδοχο· ζητεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα να δημοσιεύσει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις συνολικές δαπάνες του αναδόχου και το ποσό που δαπανήθηκε στους μισθούς του προσωπικού του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας·

Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

89.  υπενθυμίζει τη μεταρρύθμιση των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) στα κράτη μέλη, όπου η αναθεωρημένη δήλωση αποστολής αποσκοπεί στη συνεργασία με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης μέσω της ενίσχυσης των ομάδων και των παραγόντων Τύπου και των πολλαπλασιαστών προκειμένου να προσεγγίσουν τους πολίτες·

90.  λαμβάνει υπόψη τα διάφορα κονδύλια δαπανών για το 2018, που κατανέμονται ως εξής:

Κονδύλιο δαπανών

Δαπάνες 2018

Δαπάνες προσωπικού

22 814 372 EUR

Δαπάνες κατασκευής

11 170 082 EUR

Δαπάνες ασφάλειας

1 843 339 EUR

Δαπάνες επικοινωνίας

11 639 088 EUR

Σύνολο

45 886 152 EUR

91.  επιμένει στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας στα κράτη μέλη με παράλληλη διασφάλιση της σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να καταβάλουν προσπάθειες για να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ιδίως σε σχέση με τις δαπάνες λειτουργίας·

92.  καλεί το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με τα αντίστοιχα Γραφεία Συνδέσμου· ζητεί από τα Γραφεία Συνδέσμου να αυξήσουν την προβολή τους με εκδηλώσεις και εντατική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουν τους πολίτες· καλεί τα Γραφεία Συνδέσμου να ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία τους με καθένα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ξεχωριστά, με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Γραφείων Συνδέσμου·

93.  σημειώνει ότι το Γραφείο Συνδέσμου στην Αθήνα έχει δαπανήσει 38 400 EUR το 2018 για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης· θεωρεί ότι οι δαπάνες αυτές είναι δυσανάλογα υψηλές, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή στο εν λόγω γραφείο εργάζονται έξι υπάλληλοι· καλεί το Κοινοβούλιο να διερευνήσει τους λόγους για τις δαπάνες αυτές και, εάν χρειαστεί, να λάβει αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την κατάσταση·

94.  σημειώνει ότι, στις 30 Ιανουαρίου 2019, το Προεδρείο αποφάσισε να διατηρήσει το γραφείο του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο και ότι το παράρτημα του Εδιμβούργου θα παραμείνει εκεί τουλάχιστον έως το τέλος του 2020· επισημαίνει ότι η απόφαση σχετικά με την παρουσία του Κοινοβουλίου στο Εδιμβούργο μετά το 2020 θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο·

95.  σημειώνει με ανησυχία την απόφαση του Προεδρείου της 11ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την κοινοβουλευτική στήριξη της αποστολής της ΕΕ στην ASEAN στην Τζακάρτα, της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αφρικανική Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη· θεωρεί ότι, δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα αυτής της κοινοβουλευτικής στήριξης, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενημερώνεται λεπτομερώς σχετικά με τους πόρους και τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της απαλλαγής του Κοινοβουλίου· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να πραγματοποιήσει ανάλυση κόστους/οφέλους της εν λόγω στήριξης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας πριν από το τέλος του 2020 και πριν από οποιαδήποτε προβλεπόμενη επέκταση σε άλλες περιοχές του κόσμου·

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS)

96.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS) είχε 456 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 47,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

97.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταφορά καθηκόντων που σχετίζονται με τους ΔΚΒ από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (ΓΔ FINS) στη ΓΔ PERS και τις σημαντικές προσπάθειες που απαιτούνται για την οργάνωση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων·

98.  σημειώνει με ικανοποίηση τη δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης των διαπιστευμένων βοηθών για τη διαχείριση των διατερματικών προσλήψεων διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και την τροποποίηση και τον τερματισμό των συμβάσεων και τη διοικητική υποστήριξη των ΔΚΒ· θεωρεί ότι η ικανότητα του Γραφείου Εξυπηρέτησης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΔΚΒ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση απλουστευμένης και ταχύτερης διαδικασίας για την πρόσληψη ΔΚΒ και για την πρόοδο προς την κατεύθυνση της διαχείρισης αρχείων χωρίς χαρτί· καλεί τις διοικητικές ομάδες του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για την πρόσληψη ΔΚΒ να ενισχυθούν πριν από την έναρξη κάθε νέας εντολής, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκ των προτέρων παροχή πλήρους κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση του υψηλού φόρτου εργασίας·

99.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη διοίκηση να οργανώσει, το συντομότερο δυνατό στην αρχή της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, μαθήματα κατάρτισης ή δημοσιεύσεις ειδικά για τους νέους ΔΚΒ, μεταξύ άλλων σε θέματα πρακτικής και διοικητικής φύσης (εντολές αποστολής, ιατρικές εξετάσεις, διαπιστεύσεις, βινιέτες στάθμευσης, ομάδες επισκεπτών, εκθέσεις κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθούν συστηματικά λάθη που εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τους νέους ΔΚΒ·

100.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να λαμβάνουν οι ΔΚΒ τις ίδιες ημερήσιες αποζημιώσεις με εκείνες που λαμβάνει το μόνιμο και λοιπό προσωπικό κατά τις αποστολές του στις περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο·

101.  εκφράζει την υποστήριξή του για τη διαχείριση των επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στη διοίκηση του Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο στους ανθρώπινους πόρους και στον προϋπολογισμό·

102.  σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης για τη ΓΔ PERS το 2018 είναι ο «χρόνος παράδοσης»· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι στόχοι και οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων εξειδικεύτηκαν περαιτέρω και ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ήταν σε γενικές γραμμές θετική·

103.  σημειώνει ότι το οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2018 αριθμούσε συνολικά 9 883 υπαλλήλους, αριθμός στον οποίο περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι και οι ΔΚΒ (σε σύγκριση με 9 682 το 2017)·

104.  εφιστά την προσοχή στην ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το προσωπικό· σημειώνει με ανησυχία τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν εφαρμογή σε άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, και ακολούθως επικροτεί την προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει τις συστάσεις του· υποστηρίζει τη θέση που έλαβε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου(11) για το θέμα· υπογραμμίζει την σημασία που έχει το να παρέχει η Ένωση ανταγωνιστικούς μισθούς σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα διαμονής και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι απασχόλησης ενδέχεται να ήταν πλήγμα για την ελκυστικότητα της απασχόλησης στην Ένωση, ιδίως εάν υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση επαρκούς αριθμού υπαλλήλων από ορισμένα κράτη μέλη· προειδοποιεί για τις σοβαρές συνέπειες που ενδέχεται να έχει στο μέλλον οποιαδήποτε μείωση του διοικητικού προϋπολογισμού ή οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού στο μέλλον της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· εκφράζει επίσης τη μεγάλη ανησυχία του για την αύξηση του ποσοστού των συμβασιούχων υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2014, που οδήγησε σε ολοένα και πιο επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στη δημιουργία ενός παράλληλου ενωσιακού προσωπικού χαμηλού κόστους· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να προβούν σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στην ευημερία του προσωπικού κάθε μελλοντική μεταρρύθμιση ή αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

105.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων εξακολουθεί να υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων δράσεων: οι στόχοι για τις προϊστάμενες μονάδας ορίστηκαν σε 40 %, τις διευθύντριες σε 35 % και τις Γενικές Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος του 2019· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, ιδίως όσον αφορά τον στόχο για την εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις με 40 % έως το 2020· ζητεί να τεθούν επειγόντως περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι και να επιτευχθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος·

106.  προτείνει, επιπλέον, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ίσες ευκαιρίες για όλους, όπως για παράδειγμα με αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται στη διοίκηση του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι, στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου, λειτουργεί ήδη Ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα και ζητεί από την εν λόγω ομάδα να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τα αποτελεσματικά μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα για να αυξηθεί η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών μέτρων· ζητεί από την Ομάδα υψηλού επιπέδου να υποβάλει εκ νέου έκθεση στο Προεδρείο με συγκεκριμένες προτάσεις μετά τη διεξαγωγή της μελέτης και την ανάλυση των αποτελεσμάτων· ζητεί να τεθούν επειγόντως φιλόδοξοι στόχοι, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ανάγκη γεωγραφικής ισορροπίας, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος·

107.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα ανέθεσε στη ΓΔ PERS το 2018 να εκπονήσει έκθεση μαζί με οδικό χάρτη που θα περιλαμβάνει κατάλογο μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται σε οιονδήποτε λόγο, όπως εθνοτική καταγωγή, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου, στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η έκθεση εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Απρίλιο του 2019 και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή· ζητεί από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου να συνεχίσει να ενισχύει και να βελτιώνει τέτοιου είδους μέτρα και πρωτοβουλίες προκειμένου να προωθηθεί ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς στο Κοινοβούλιο·

108.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι βουλευτές που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας δεν μπορούν να αντικατασταθούν· θεωρεί ότι η αδυναμία αυτή έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση με τις βασικές αξίες της Ένωσης, διότι στέλνει το μήνυμα ότι η ψήφος σε γυναίκα υποψήφιο μπορεί να συνεπάγεται προσωρινή μη εκπροσώπηση· θεωρεί ότι η αδυναμία να αντικατασταθούν οι βουλευτές που βρίσκονται σε γονική άδεια, όπως και οι βουλευτές που βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια συνιστά ανεπίλυτο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να οριστεί πληρεξούσιος για να ψηφίσει στη θέση τους, γεγονός που, προσωρινά, έχει ως αποτέλεσμα την μη ισόρροπη εκπροσώπηση των πολιτών της Ένωσης· ζητεί από το Συμβούλιο να τροποποιήσει το άρθρο 6 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(12) για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

109.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν θέσεις σε επίπεδο γενικών διευθυντών παρέμεινε σταθερός σε δύο σε απόλυτους αριθμούς, πολύ κάτω από τον στόχο, κατά την περίοδο 2017 έως 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός των γυναικών σε επίπεδο διευθυντών ανήλθε σε 34 % στο τέλος του 2018 και σε 37 % κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ σε επίπεδο προϊσταμένων μονάδας αυξήθηκε σε 38 % στο τέλος του 2018 και σε 39 % στο τέλος του 2019· αναγνωρίζει την ανάγκη σταδιακής προσέγγισης, αλλά υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θα είναι ικανοποιητική μόνο όταν η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο διοίκησης θα αντικατοπτρίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον επιλέξιμο πληθυσμό για τις θέσεις αυτές·

110.  σημειώνει ότι υπάρχουν κράτη μέλη που δεν κατέχουν θέση διευθυντή και/ή γενικού διευθυντή και ότι, παρά την παρέλευση πολλών ετών από τις διευρύνσεις του 2004, του 2007 και του 2013, δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στην εκπροσώπηση για τα νέα κράτη μέλη στα επίπεδα της διοίκησης, όπου εξακολουθεί να παρατηρείται υπερεκπροσώπηση ορισμένων εθνικοτήτων· συνιστά να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι προσλήψεις να βασίζονται στις ικανότητες και ότι, παράλληλα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα της επίτευξης γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ του προσωπικού του Κοινοβουλίου· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και γενικών διευθυντών, θα προσλαμβάνεται και θα προάγεται χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και ότι η απασχόληση στο Κοινοβούλιο θα είναι εξίσου ελκυστική για όλες τις εθνικότητες·

111.  λαμβάνει υπό σημείωση τις λύσεις που βρέθηκαν για τους ΔΚΒ οι οποίοι είχαν εργαστεί για δύο συνεχείς κοινοβουλευτικές περιόδους χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα δύο μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· επικρίνει το γεγονός ότι η εξεύρεση λύσης καθυστέρησε, παρά τις πολυάριθμες και συνεχείς προειδοποιήσεις κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο· επικρίνει, επίσης, το γεγονός ότι η μόνη λύση που βρέθηκε υπόκειτο αποκλειστικά στην καλή θέληση ορισμένων βουλευτών οι οποίοι γνώριζαν την κατάσταση και επιθυμούσαν να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τους ΔΚΒ σε αυτήν την κατάσταση· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η Διοίκηση δεν ενημέρωσε τα μέλη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου σχετικά με το θέμα αυτό και σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για λιγότερους από έξι μήνες για τέτοιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους βοηθούς να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες στο να βρουν βουλευτή που θα τους απασχολήσει χωρίς διακοπή για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ορισμένοι εξ αυτών των ΔΚΒ δεν τα κατάφεραν καν (αυτό συνέβη τουλάχιστον στις τρεις από τις 170 περιπτώσεις ΔΚΒ, σύμφωνα με στοιχεία της διοίκησης)·

112.  χαιρετίζει την επέκταση και τον εξορθολογισμό των δυνατοτήτων τηλεργασίας για τη Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου, αλλά ζητεί την επέκταση της δυνατότητας τηλεργασίας με καθορισμένο ωράριο, όπως στην Επιτροπή και στα λοιπά θεσμικά όργανα· υποστηρίζει τη διεξαγωγή έρευνας για την εμπειρία με την τηλεργασία και ζητεί να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους βουλευτές και σε όλες τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου·

113.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αυξηθεί η χρήση των βιντεοδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, ιδίως για να περιοριστούν οι υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού μεταξύ των τριών τόπων εργασίας για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις·

114.  αναγνωρίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον αφορά την παρενόχληση σε όλα τα πιθανά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών, προσωπικού και ΔΚΒ, και τις δράσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την έγκριση από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη πορείας για την προσαρμογή των μέτρων πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων συμβούλων και μιας υπηρεσίας διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου αναμένονταν έως τις αρχές Νοεμβρίου του 2018 και ζητεί να κοινοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις είναι διαθέσιμα· ζητεί να δοθεί εξήγηση για την καθυστέρηση αυτή και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες έχουν ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να δώσουν το παράδειγμα, και ζητεί να υπάρχει κατάρτιση για τους βουλευτές και τα μέλη του προσωπικού· αναμένει την πλήρη και διαφανή υλοποίηση του χάρτη πορείας· επισημαίνει ότι η συμβουλευτική επιτροπή σε θέματα παρενόχλησης και αποτροπής της στον χώρο εργασίας έλαβε 20 περίπου καταγγελίες ψυχολογικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης ανά έτος κατά την περίοδο 2014-2017 και 7 καταγγελίες το 2018, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν, δεδομένου ότι είναι απαράδεκτο ακόμα και το παραμικρό περιστατικό·

115.  ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα που συνέστησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως η διοργάνωση υποχρεωτικής κατάρτισης κατά της παρενόχλησης για όλο το προσωπικό και τους βουλευτές, καθώς και η αναδιάρθρωση των δύο υφιστάμενων επιτροπών σε μία ανεξάρτητη επιτροπή· ζητεί την κάλυψη των δικαστικών και ιατρικών εξόδων των θυμάτων παρενόχλησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

116.  χαιρετίζει το γεγονός ότι δεν υπήρχαν λίστες αναμονής για τις τρεις πρώτες κατηγορίες προσωπικού (δηλαδή μόνος γονέας που εργάζεται στο Κοινοβούλιο και βουλευτές· δύο γονείς που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στο Κοινοβούλιο· δύο γονείς που εργάζονται στο Κοινοβούλιο, ένας από τους οποίους εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο άλλος τουλάχιστον με καθεστώς ημιαπασχόλησης), που χρησιμοποιούνται για να δοθεί προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Κοινοβουλίου και στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στις Βρυξέλλες, με το οποίο το Κοινοβούλιο έχει συνάψει σύμβαση· σημειώνει ότι το 2018 προτάθηκαν 197 θέσεις και 116 έγιναν δεκτές από μέλη του προσωπικού· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός Wayenberg επεκτείνεται και θα έχει χωρητικότητα 320 θέσεων για παιδιά (επί του παρόντος 230 θέσεις)·

117.  σημειώνει ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, ως νέος πάροχος υπηρεσιών για τα τμήματα βρεφονηπιακών σταθμών του Κοινοβουλίου θα αναλάβει η εταιρεία Esedra· σημειώνει την ανησυχία του για τις περιορισμένες πληροφορίες που παρείχαν πριν από την αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου (ΓΔ PERS) σχετικά με τις αλλαγές που θα επιφέρει αυτή η νέα σύμβαση· υπογραμμίζει την ανάγκη, το Κοινοβούλιο να θέτει πάντοτε ως κορυφαίο κριτήριο την ευημερία των παιδιών στο βρεφονηπιακό του σταθμό, όταν αξιολογεί μια πρόσκληση υποβολής προσφορών, καθώς και να δίνει μεγάλη σημασία στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που απασχολείται από τον πάροχο υπηρεσιών·

118.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης σαφών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών· απαιτεί από την επιτροπή διαχείρισης των βρεφονηπιακών σταθμών του Κοινοβουλίου να εγκρίνει επαρκείς προδιαγραφές, ώστε οι κανόνες να καθίστανται σαφείς, διαφανείς και να καλύπτουν τυχόν ασυνήθεις και ειδικές περιπτώσεις, όπως τυχόν μεμονωμένες περιπτώσεις οικογενειακών καταστάσεων ή παιδιά με ειδικές ανάγκες· προτείνει να διατηρούνται επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και υπηρεσίες στους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την οικονομική συμμετοχή και για τις διαθέσιμες θέσεις· συνιστά, επιπλέον, να τροποποιηθεί στο άρθρο 4 τα τμήματα των κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διευκρινιστεί η μέγιστη συνεισφορά των γονέων ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής διαφάνεια και να προληφθούν ενδεχόμενες αποκλίσεις·

119.  υπενθυμίζει την ανάγκη όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών να σέβονται πλήρως τη νομοθεσία του Βελγίου και να μεριμνούν ώστε ο υπεργολάβος να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην εργασία· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση και ότι καμία από τις πιθανές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, που εισήγαγε η νέα διοίκηση, δεν οδηγεί σε μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών και συνθηκών εργασίας σε σύγκριση με τον προηγούμενο πάροχο υπηρεσιών·

120.  σημειώνει ότι ο υψηλός φόρτος εργασίας του προσωπικού στη ΓΔ PERS οδηγεί σε έλλειψη ευελιξίας όσον αφορά την τροποποίηση των μισθών των ΔΚΒ, όταν ζητείται από βουλευτή και δικαιολογείται από αύξηση των αρμοδιοτήτων του ΔΚΒ·

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO)

121.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η ΓΔ COMM είχε 607 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 12,6 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

122.  σημειώνει ότι οι δεσμευθείσες πιστώσεις ανήλθαν σε 239 547 603 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 11 % σε σύγκριση με το 2017 (265 839 576 EUR)·

123.  τονίζει ότι η αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας πρέπει να εφαρμόζεται στο έπακρο όσον αφορά την κτιριακή πολιτική του Κοινοβουλίου, τόσο σε σχέση με το κόστος των υφιστάμενων κτιρίων όσο και σε σχέση με τα νέα έργα· τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η ολοκλήρωση των έργων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος·

124.  σημειώνει ότι η νέα μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Απρίλιο του 2018· σημειώνει ότι η στρατηγική του Προεδρείου για τα κτίρια επικεντρώνεται σε μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών μετά το 2019, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης των κτιρίων, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει εστιάσει στην αγορά ακινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι έχει την ιδιοκτησία του 80 % των κτιρίων που χρησιμοποιεί·

125.  λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι, στις Βρυξέλλες, το κτίριο Martens έχει ολοκληρωθεί και το κτίριο Montoyer 63 έχει ανακατασκευαστεί·

126.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο του Κοινοβουλίου - η διεύρυνση του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, της ανατολικής πτέρυγας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του συνολικού έργου· υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος το προσωπικό του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο στεγάζεται σε τέσσερα κτίρια· αναγνωρίζει ότι το κτίριο Konrad Adenauer θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες κάτω από μία στέγη και, κατά συνέπεια, θα επιτρέψει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας στους τομείς της ενέργειας, των υδάτων, της ασφάλειας και της διαχείρισης των εγκαταστάσεων του κτιρίου· επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με καθυστερήσεις της κατασκευής ήταν υψηλότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες, αλλά χάρη στις σημαντικά χαμηλότερες δαπάνες για το οικονομικό κόστος των δανείων το Κοινοβούλιο μπόρεσε να αντισταθμίσει εν μέρει τις πρόσθετες δαπάνες· σημειώνει ότι, στο παρόν στάδιο, το συνολικό κόστος του έργου Adenauer εξακολουθεί να είναι κατά 32,5 εκατομμύρια EUR χαμηλότερο από τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό, όπου δεν περιλαμβάνονται το κόστος διαχείρισης του έργου, το οικονομικό κόστος, οι πιστοποιημένοι οργανισμοί κ.λπ.· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του κόστους που οφείλεται στις καθυστερήσεις της κατασκευής και σημειώνει ότι οι συναλλαγές με τις κατασκευαστικές εταιρείες (σε σύνδεση με την καθυστέρηση του έργου) ήταν απαραίτητες για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και δαπάνες (μεταξύ του 5% και του 15% του ποσού της σύμβασης)·

127.  σημειώνει με ανησυχία ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, εγκρίθηκε νέα συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων για την προχρηματοδότηση του έργου κατασκευής του κτιρίου Konrad Adenauer, ύψους 29 εκατομμυρίων EUR· υπογραμμίζει ότι η «συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων» συνιστά παρέκκλιση από την αρχή της ειδικότητας και εμπρόθετη παραβίαση της αρχής της ακρίβειας του προϋπολογισμού· διαφωνεί με τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· ζητεί καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση προκειμένου να μειωθούν οι μεταφορές αυτές στο απολύτως ελάχιστο δυνατό και να βελτιωθούν η σαφήνεια και η διαφάνεια των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

128.  χαιρετίζει την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τους βουλευτές στις Βρυξέλλες (ένα προσωπικό γραφείο + δύο γραφεία για το προσωπικό τους) και στο Στρασβούργο (1 + 1 γραφεία)· υποστηρίζει την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας των βουλευτών σύμφωνα με την παράγραφο 147 του παρόντος εγγράφου·

129.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΓΔ INLO να ενισχύσει τις ρυθμίσεις της στον τομέα της ασφάλειας με διαρθρωτικές και οργανωτικές βελτιώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση της ασφάλειας όλων των χώρων· επιμένει στην ανάγκη συγκερασμού του ανοίγματος προς τους πολίτες με τις απαιτήσεις ασφάλειας·

130.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών αποφάσισαν πρόσφατα να μην παρατείνουν τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις τους με το Κοινοβούλιο (τράπεζες και σούπερ μάρκετ) και ζητεί από την υπηρεσία να διερευνήσει τα αίτια της υποβάθμισης των υπηρεσιών που διατίθενται στο Κοινοβούλιο·

131.  λαμβάνει υπόψη του την έναρξη των εργασιών επέκτασης του βρεφονηπιακού σταθμού Wayenberg το 2018· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τον μη ασφαλή τρόπο με τον οποίο παρασχέθηκε πρόσβαση στους χώρους αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών και προτείνει να δώσουν η ΓΔ INLO και η ΓΔ SAFE περισσότερη προσοχή για να εγγυηθούν την ασφάλεια των χρηστών κατά τη διάρκεια αυτών των οικοδομικών εργασιών στο μέλλον·

132.  λαμβάνει υπό σημείωση τις σημαντικές υποδομές του Κοινοβουλίου, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Κτίρια Βρυξελλών

Κτίρια Λουξεμβούργου

Κτίρια Στρασβούργου

13 ιδιόκτητα

1 ιδιόκτητο

5 ιδιόκτητα

7 μισθωμένα

6 μισθωμένα

1 μισθωμένος χώρος στάθμευσης

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ και παράρτημα

 

Σύνολο

37

ιδιόκτητα

12

μισθωμένα

25

επιφάνεια

28 383 m2

133.  αναγνωρίζει ότι το Προεδρείο ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα να εξουσιοδοτήσει τη ΓΔ INLO να δρομολογήσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri Spaak, λαμβάνοντας υπόψη μόνο δύο επιλογές: ανακαίνιση ή επανασχεδιασμός του κτιρίου· ζητεί επιτακτικά να προετοιμαστεί το κτίριο για την περαιτέρω εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου κατά τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Συνθήκες· υπενθυμίζει ότι δρομολογήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την υποβολή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών προτάσεων και ότι η τελική απόφαση σχετικά με το έργο θα πρέπει να ληφθεί από τις πολιτικές και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές· τονίζει ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μετά τη δημοσίευση αξιολόγησης της ασφάλειας του κτιρίου και ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να προβλέψει την ένταξη του σχεδίου στον προϋπολογισμό πριν ληφθεί η απόφαση·

134.  σημειώνει ότι η δημιουργία του «Europa Experience» σε διάφορα γραφεία συνδέσμου έχει εγκριθεί από το Προεδρείο και ότι η εφαρμογή του εκτείνεται στα επόμενα έτη·

135.  υποστηρίζει την εσωτερίκευση της υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 2018· προτείνει να μην επιτρέπεται στα υπηρεσιακά οχήματα να ταξιδεύουν χωρίς επιβάτη, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν βουλευτές, προσωπικό και ΔΚΒ με εντολές αποστολής όταν μετακινούνται μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου· λαμβάνει υπό σημείωση τον νέο κανόνα που απαιτεί από τους οδηγούς να περιμένουν έναν μέγιστο αριθμό πέντε λεπτών στον χώρο παραλαβής και κατανοεί την αναγκαιότητα ενός τέτοιου κανόνα, αλλά ωστόσο ανησυχεί ότι αυτό το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο· σημειώνει τον μεγάλο χρόνο αναμονής των βουλευτών στον αερολιμένα, πριν από την αναχώρηση των αυτοκινήτων προς το Κοινοβούλιο και προτείνει να βρεθεί πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης αυτών των καθυστερήσεων·

136.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού των δύο από τις εξωτερικές συμβάσεις παραχώρησης που έχει συνάψει το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα όσον αφορά το προσωπικό στους τομείς του καθαρισμού και της εστίασης του Κοινοβουλίου, και συνιστά θερμά να οργανώσει η ΓΔ INLO ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο με εργολαβία, προκειμένου να διασφαλιστούν ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια στην εργασία· ζητεί την αξιολόγηση της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τις δημόσιες συμβάσεις υπό το φως της βελτίωσης της διαφάνειας και προβλεψιμότητας των συνθηκών εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες που ανατίθενται εργολαβικά· καλεί το Κοινοβούλιο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης· αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο τηρεί την σχετική νομοθεσία·

137.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να επιλύσει το πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα ζεστού νερού του Κοινοβουλίου, και ζητεί από την αρμόδια επιτροπή να παρέχει στο μέλλον ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νόσου των λεγεωνάριων στο Κοινοβούλιο·

138.  επικροτεί την αύξηση της ποικιλίας της προσφοράς στο κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, πάρα τη δημόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκτίμηση κόστους/οφέλους σχετικά με τον λόγο τιμής/ποιότητας, η ισορροπία της προσφοράς κρίνεται μη ικανοποιητική· ζητεί να επαναξιολογηθεί ο λόγος ποιότητας/τιμής και του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών στην αγορά· ζητεί να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές όσον αφορά τη μη ισόρροπη σχέση ποιότητας-τιμής που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την τιμή και την ποιότητα των τροφίμων και των ποτών·

139.  εκφράζει την αλληλεγγύη του με τους εργαζομένους του ομίλου COMPASS, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περικοπές προσωπικού και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη χρήση προσωρινών έκτακτων υπαλλήλων από την εξωτερική εταιρεία εστίασης, η οποία έχει συνέπειες για την ποιότητα των υπηρεσιών και για τα οφέλη και την ποιότητα της ζωής και των συνθηκών εργασίας του μόνιμου προσωπικού·

140.  επικροτεί τη δημιουργία μονάδας για τον εκ των προτέρων έλεγχο και τον συντονισμό των δημόσιων συμβάσεων το 2017, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο κεντρικός ρόλος της μονάδας εκ των προτέρων επαλήθευσης και να παρασχεθεί στήριξη για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής και της παρακολούθησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στη ΓΔ INLO·

141.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι διενεργήθηκε έλεγχος σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα κτίρια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 στο πλαίσιο της πολιτικής «Σχεδιασμός για όλους» και ότι δρομολογήθηκε το δίκτυο προσβασιμότητας της ΓΔ INLO·

142.  εγκρίνει τον ρόλο της ΓΔ INLO στην περιβαλλοντική πολιτική του Κοινοβουλίου, και ιδίως τον στόχο να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να μειωθεί η κατανάλωση νερού·

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Διερμηνείας Διασκέψεων (DG LINC)

143.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Διερμηνείας Διασκέψεων (DG LINC) είχε 534 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 3,1 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

144.  επιμένει στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πολυγλωσσία, που επιτρέπει σε κάθε βουλευτή να εκφράζεται στη γλώσσα του· τονίζει ότι τα πιο αναλυτικά γλωσσικά προσόντα που εισάγονται με την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πολυγλωσσία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις· ο σκοπός τους δεν είναι ο περιορισμός της παροχής γλωσσικών υπηρεσιών, αλλά η παροχή πιο εστιασμένης σε συγκεκριμένους στόχους υπηρεσίας στους βουλευτές σε περίπτωση περιορισμών της αγοράς και υλικοτεχνικών περιορισμών·

145.  εγκρίνει τον μετασχηματισμό της γενικής διεύθυνσης το 2018 με σκοπό να ενισχυθούν οι ικανότητες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την οργάνωση συνεδρίων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία θέσπισης νέων συνθηκών εργασίας για τους διερμηνείς·

146.  λαμβάνει υπόψη του την στρατηγική εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των διασκέψεων, η οποία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση και την προσαρμογή της παροχής υπηρεσιών στο Κοινοβούλιο, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, και στην ανάπτυξη ενιαίας διεπαφής για τους διοργανωτές·

147.  σημειώνει με ικανοποίηση τη συμφωνία για τις συνθήκες εργασίας των διερμηνέων της 8ης Σεπτεμβρίου 2018· ενθαρρύνει την κοινή ομάδα παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της διοίκησης και των διερμηνέων, να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία της για την ομαλή επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν·

148.  επισημαίνει ότι ο συνολικός μέσος αριθμός ωρών ανά εβδομάδα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι μόνιμοι διερμηνείς από τους θαλάμους διερμηνείας τους αυξήθηκε από 11 ώρες και 54 λεπτά το 2014 σε 13 ώρες και 47 λεπτά το 2018 λεπτά , εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της αύξησης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας·

149.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο μεταφραστικό κόστος μεταξύ των επιμέρους γλωσσών, και καλεί την Υπηρεσία να διερευνήσει τα αίτια των σημαντικών διαφορών στο κόστος μετάφρασης·

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DG TRAD)

150.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DG TRAD) είχε 1145 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 0,9 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

151.  αναγνωρίζει ότι, το 2018, η ΓΔ TRAD σημείωσε αύξηση της παραγωγής κατά 10 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω της κυκλικής φύσης της ζήτησης για μετάφραση, η οποία συνδέεται στενά με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα· σημειώνει με ανησυχία ότι η εσωτερική μεταφραστική παραγωγή σε σχέση με την ικανότητα ανήλθε σε 119,4 % (δείκτης αναφοράς: 100 %) και το ποσοστό εξωτερικής ανάθεσης ήταν 32,8 % (31,4 % το 2017)· απευθύνει έκκληση στη ΓΔ TRAD να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού εξωτερικής ανάθεσης, με τήρηση του κριτηρίου αναφοράς του 100 % και εστιάζοντας στην ποιότητα και την αρτιότητα των μεταφράσεων των εγγράφων· καλεί τη ΓΔ TRAD να συνεχίσει τις εργασίες της για την αύξηση του ελέγχου της συμμόρφωσης και της ποιότητας των μεταφράσεων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες·

152.  σημειώνει την προοδευτική μετάβαση στην αυτόματη μετάφραση (eTranslation), η οποία παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης για όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς· επιμένει στον αναντικατάστατο ρόλο και την προστιθέμενη αξία των ανθρώπων μεταφραστών·

153.  παρατηρεί ότι θεσπίστηκαν νέα καθήκοντα για τους μεταφραστές το 2018, τα οποία μετέτρεψαν την μετάφραση σε διαπολιτισμική γλωσσική διαμεσολάβηση, για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας υπηρεσίας ηχητικών ικανοτήτων, στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι μεταφραστές που μεταφράζουν το σύντομο δελτίο ειδήσεων (καθημερινά δελτία ειδήσεων) σε 24 γλώσσες και βιντεομηνύματα (podcasts) σε 6 γλώσσες· σημειώνει ότι η ΓΔ TRAD προσέλαβε προπονητή φωνής που εκπαίδευσε σχεδόν 180 μέλη του προσωπικού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το προσωπικό της ΓΔ TRAD αντιμετώπισε όχι μόνο εξαιρετικά υψηλό φόρτο εργασίας λόγω της λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά και τις αβεβαιότητες που συνδέονται με τα επικείμενα νέα και άγνωστα καθήκοντα· καλεί τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της ΓΔ TRAD να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο του κυκλικού φόρτου εργασίας στην ευημερία του προσωπικού· ενθαρρύνει τη σύσταση κοινής ομάδας παρακολούθησης, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της διοίκησης και των μεταφραστών και είναι παρόμοια με την ομάδα που συστάθηκε από την ΓΔ LINC·

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (ΓΔ FINS)

154.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η ΓΔ FINS είχε 222 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 20,8 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

155.  γνωρίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΓΔ FINS έχει εξελιχθεί σημαντικά μετά από την έναρξη ισχύος του καθεστώτος των βουλευτών το 2009· σημειώνει, επιπλέον, την έναρξη ισχύος του νέου δημοσιονομικού κανονισμού στις 2 Αυγούστου 2018 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, που επηρεάζουν το έργο της ΓΔ FINS·

156.  εκφράζει την ανησυχία του για τη έλλειψη ανθρώπινων πόρων και την κινητικότητα, εξαιτίας των οποίων χρειάστηκε να δοθεί προτεραιότητα στις βασικές υπηρεσίες για τους βουλευτές και για το Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα με την έκταση των ελέγχων, τις προθεσμίες, την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές και τις πράξεις ισοσκέλισης των δαπανών· εκφράζει την ανησυχία του για την τάση αυτή και τον αρνητικό αντίκτυπό της, και ιδίως για την επιδείνωση της ευημερίας στην εργασία και την αύξηση των μακροχρόνιων ασθενειών, η οποία έγινε εντονότερη κατά τη διάρκεια του έτους·

157.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις παρωχημένες εφαρμογές πληροφορικής της γενικής διεύθυνσης και τον κίνδυνο αποτυχίας της ΤΠ, προβλήματα που κρίνονται αμφότερα σοβαρά· καλεί τη ΓΔ FINS και τη ΓΔ ITEC να εντείνουν την εποικοδομητική συνεργασία τους προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης της ομαλής ανάπτυξης του νέου συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και λογιστικής·

158.  επικροτεί τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τις τρέχουσες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές των βουλευτών, με σκοπό την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών, της διοικητικής αποτελεσματικότητας και του επιπέδου των ελέγχων, και συγκεκριμένα την καθιέρωση της ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και την αυτοματοποίηση του κεντρικού μητρώου παρουσιών, με σκοπό την επιτάχυνση των πληρωμών των σχετικών δικαιωμάτων και την επέκταση των λειτουργιών του e-Portal, ως ενιαίου σημείου εισόδου για την διαχείριση από τους βουλευτές των οικονομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις χρονοβόρες ανεπάρκειες όσον αφορά την εισαγωγή και τον έλεγχο των δεδομένων, και ιδίως για το γεγονός ότι τα δεδομένα σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών καταχωρούνται δύο φορές στο σύστημα, πρώτα από τους βουλευτές και σε δεύτερη φάση εκ νέου από τη διοίκηση·

159.  σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά από δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών· επισημαίνει την περιορισμένη χρήση του κέντρου κλήσεων της υπηρεσίας ταξιδίων , το οποίο είναι διαθέσιμο τα Σαββατοκύριακα αλλά δεν καλύπτει όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιεί το ταξιδιωτικό γραφείο· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι βουλευτές αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στο κέντρο κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός του ωραρίου εργασίας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας του γραφείου, ιδίως δε για το γεγονός ότι είναι κλειστό το απόγευμα της Παρασκευής, εκτός από τα απογεύματα της Παρασκευής πριν από τη σύνοδο στο Στρασβούργο, πράγμα που περιορίζει σοβαρά την ικανότητα του προσωπικού να εργαστεί αποτελεσματικά· ζητεί να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα· εμμένει στην υποχρεωτική εφαρμογή ενός απλού και φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού υποβολής παραπόνων, ο οποίος θα επιτρέπει την ταχεία επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει αποδοκιμασία για τον αργό χρόνο αντίδρασης του ταξιδιωτικού γραφείου στα αιτήματα για εισιτήρια· θεωρεί απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι τα εισιτήρια που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη κόστους (είναι συχνά πιο ακριβά απ’ ό,τι στο διαδίκτυο) και ότι οι βουλευτές αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού ικανοποίησης των υπηρεσιών του ταξιδιωτικού γραφείου και, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα έως τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο, να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες της ΓΔ FINS και του ταξιδιωτικού γραφείου του Κοινοβουλίου· καλεί το νέο γραφείο ταξιδίων να εξετάσει τα αποτελέσματα που παρέχει η έρευνα ικανοποίησης και να προβεί σε αντίστοιχες βελτιώσεις·

Αποζημίωση γενικών εξόδων

160.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε το Προεδρείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

161.  υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χωριστός τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβάλλεται η αποζημίωση γενικών εξόδων· καλεί το Κοινοβούλιο να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που συμμορφώνονται με την εν λόγω υποχρέωση·

162.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου 2018, το Προεδρείο ενέκρινε νέο μη εξαντλητικό κατάλογο των δαπανών που μπορούν να καλυφθούν από την αποζημίωση γενικών εξόδων, ο οποίος περιέχει τα πιο κοινά παραδείγματα επιλέξιμων δαπανών· σημειώνει ότι, για τους βουλευτές που το επιθυμούν, οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εθελοντικό έλεγχο της χρήσης της αποζημίωσης γενικών εξόδων μπορούν να καλυφθούν από την αποζημίωση γενικών εξόδων· υπενθυμίζει ότι όλοι οι βουλευτές είναι ελεύθεροι να τεκμηριώνουν τη χρήση της αποζημίωσης γενικών εξόδων και να δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες στους προσωπικούς ιστότοπούς τους· καλεί το Κοινοβούλιο να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που ακολουθούν αυτές τις συστάσεις·

163.  αναγνωρίζει ότι τα τελευταία έτη έχουν βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η διαφάνεια των επαληθεύσεων και των ελέγχων των αποδόσεων δαπανών, όπως είναι οι αποδόσεις δαπανών για μετακινήσεις των βουλευτών και τα επιδόματα των κοινοβουλευτικών βοηθών, για τις οποίες πρέπει να παρέχεται τεκμηρίωση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν· ζητεί να είναι αυστηρός ο χειρισμός των υποθέσεων στις οποίες διαπιστώνονται παραπτώματα· προτρέπει το Προεδρείο να αντλεί συμπεράσματα από προηγούμενα περιστατικά απάτης και να λαμβάνει αυστηρά τιμωρητικά μέτρα σε περιπτώσεις απάτης· καλεί επιτακτικά τους βουλευτές να χρησιμοποιούν την αποζημίωση γενικών εξόδων αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στα μέτρα εφαρμογής του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· προτρέπει το Προεδρείο να προβεί στην αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών, όπως προβλέπεται στην τελευταία απόφαση του Προεδρείου· επιδιώκει, προς όφελος των πολιτών και της φήμης του Κοινοβουλίου και των μελών του, μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της εντολής και στην αντιμετώπιση των κινδύνων κατάχρησης και απάτης· θεωρεί ότι ενδείκνυται η τακτική αξιολόγηση των σχετικών διατάξεων κάθε πενταετία, προς τα μέσα της κοινοβουλευτικής περιόδου·

164.  υπενθυμίζει το άρθρο 62 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης του Προεδρείου της 19ης Μαΐου και της 9ης Ιουλίου 2008, όπως τροποποιήθηκαν (τελευταία τροποποίηση την 1η Ιουλίου 2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων «τα ποσά που καταβάλλονται», συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης γενικών εξόδων, «προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων συνδεομένων με την άσκηση της εντολής των βουλευτών και δεν μπορούν να καλύπτουν προσωπικά έξοδα ούτε να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις ή δωρεές πολιτικού χαρακτήρα» και «οι βουλευτές αποδίδουν στο Κοινοβούλιο τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά»· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω διατάξεις θα εφαρμοστούν πλήρως και θα τηρούνται, και να ενημερώνουν τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που έχουν επιστρέψει τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά τους·

165.  υπενθυμίζει ότι η ειδική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό και τη δημοσίευση των κανόνων σχετικά με τη χρήση της αποζημίωσης γενικών εξόδων κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο συνέστησε στο Προεδρείο να επαναλάβει τις συζητήσεις σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων και να προτείνει μια συμφωνία με βάση την οποία οι βουλευτές θα πρέπει να διατηρούν όλες τις αποδείξεις που σχετίζονται με την αποζημίωση γενικών εξόδων, να αποδέχονται ανεξάρτητο ελεγκτή υπεύθυνο για τον ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών και τη δημοσίευση γνώμης του ελεγκτή και να επιστρέφουν το μη δαπανηθέν ποσό της αποζημίωσης γενικών εξόδων στο τέλος της θητείας τους·

166.  υπενθυμίζει, περαιτέρω, ότι η ολομέλεια ενέκρινε τις ακόλουθες πρόσθετες αλλαγές όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, πέραν εκείνων που έχουν ήδη προταθεί από την ειδική ομάδα εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται να διενεργούνται, στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου του Κοινοβουλίου δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 5 % των δαπανών από την αποζημίωση γενικών εξόδων, τα τελικά αποτελέσματα και τα πορίσματα των οποίων θα πρέπει να αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης εσωτερικού ελέγχου που δημοσιεύει το Κοινοβούλιο, και οι βουλευτές να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση επισκόπηση των δαπανών τους ανά κατηγορία (δαπάνες επικοινωνίας, ενοικίαση γραφείων, είδη γραφείου κ.λπ.)·

167.  προτρέπει το Προεδρείο να εφαρμόσει τη δημοκρατική βούληση της ολομέλειας όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων το ταχύτερο δυνατόν·

168.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Προεδρείο της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου δημιούργησε την αναγκαία υποδομή στη διαδικτυακή σελίδα του εκάστοτε βουλευτή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, ώστε οι βουλευτές που το επιθυμούν να μπορούν να δημοσιεύσουν εθελοντικό έλεγχο των δαπανών τους ή επιβεβαίωση ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η αποζημίωση γενικών εξόδων συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τα μέτρα εφαρμογής του· καλεί το Κοινοβούλιο να βελτιώσει την επικοινωνία του με τους βουλευτές σχετικά με τη δυνατότητα αυτή και τον τρόπο χρήσης της στην πράξη·

Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων

169.  επισημαίνει ότι το προαιρετικό καθεστώς συντάξεων έχει εκτιμώμενο αναλογιστικό έλλειμμα ύψους 286,1 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2018· σημειώνει επιπλέον ότι, στα τέλη του 2018, το ποσό των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η υποχρέωση ασφαλιστικής αποτίμησης ανέρχονται σε 112,3 εκατομμύρια EUR και 398,4 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα·

170.  υπενθυμίζει ότι οι προβλεπόμενες αυτές μελλοντικές υποχρεώσεις κατανέμονται σε πλείονες δεκαετίες, αλλά επισημαίνει ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2018 από το προαιρετικό ταμείο συντάξεων ανήλθε σε 17,8 εκατομμύρια EUR·

171.  επισημαίνει ότι τούτο προκαλεί ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάντληση του ταμείου, και ότι το Κοινοβούλιο εγγυάται την καταβολή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εάν και όταν το ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του·

172.  υποστηρίζει ένθερμα τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2018, όπου το Προεδρείο αποφάσισε να τροποποιήσει τους κανόνες που ισχύουν για το συνταξιοδοτικό καθεστώς, αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 έτη και θεσπίζοντας εισφορά ύψους 5 % για τις πληρωμές συντάξεων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, με σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιμότητά του· υιοθετεί την απόφαση του Προεδρείου ως θετικό βήμα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο θα παραμείνει υπεύθυνο για ένα πολύ σημαντικό ποσό στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»·

173.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και το Προεδρείο, να εξαντλήσουν κάθε μέσο - σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του καθεστώτος των βουλευτών, ιδίως το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 - προκειμένου να βρεθεί δίκαιη λύση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα να διατηρηθεί στο ελάχιστο η ευθύνη του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων, και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα μέτρα που λήφθηκαν εν προκειμένω·

Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC)

174.  υπενθυμίζει ότι το 2018, η ΓΔ ITEC είχε 484 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 6,4 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

175.  σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης της ΓΔ ITEC το 2018 είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των χρηστών και των εταίρων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας· επιμένει ότι η ΓΔ ITEC θα πρέπει να εξακολουθήσει να επενδύει στη δημιουργία σύγχρονων, απρόσκοπτων, αποδοτικών και προσανατολισμένων στον χρήστη διασυνδέσεων ΤΠ·

176.  στηρίζει την υπό εξέλιξη ανάπτυξη των εφαρμογών e-Parliament, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων καινοτομίας ΤΠ και την ενίσχυση των ικανοτήτων του Κοινοβουλίου στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση να διπλασιαστούν οι πόροι που διατίθενται στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU)· επικροτεί την ενίσχυση της ικανότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης να διασφαλίζουν βέλτιστη προστασία από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

177.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο για τη ΓΔ ITEC να προσλάβει επαρκή αριθμό εμπειρογνωμόνων υψηλής ειδίκευσης με πολύ ειδικά προσόντα, γνώσεις και πείρα· καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι το αίτημα αυτό θα διαβιβαστεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές τις ειδικές ανάγκες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

178.  επιμένει ότι η ΓΔ ITEC πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών ΤΠΕ του Κοινοβουλίου μετά τη διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής του Οκτωβρίου του 2017· ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες και η ικανότητα για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των ΤΠΕ του Κοινοβουλίου· ζητεί να συνεχιστούν οι εργασίες και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στους τομείς της συνέχειας των δραστηριοτήτων, της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης περιστατικών και της δυνατότητας ανάκαμψης· τονίζει την ύπαρξη ελλείψεων στη λειτουργία του δικτύου του ίντερνετ στο Κοινοβούλιο·

179.  επισημαίνει τους αυξανόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα· επισημαίνει με ανησυχία τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών όταν συνδέονται με το ασύρματο δίκτυο του Κοινοβουλίου· αμφισβητεί έντονα την ανάγκη να διατηρούνται τα δεδομένα για έως και έξι μήνες(13)· καλεί το Κοινοβούλιο να αναπτύξει πολιτική και στρατηγική για την ασφάλεια των πληροφοριών· τονίζει ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της ΓΔ ITEC και της ΓΔ SAFE έχει τεράστια σημασία· ενθαρρύνει τις γενικές διευθύνσεις να σχεδιάζουν κοινές δραστηριότητες σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας (ΓΔ SAFE)

180.  υπενθυμίζει ότι, το 2018, η ΓΔ SAFE είχε 756 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 1,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

181.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας προσωπικού της ΓΔ SAFE και ελπίζει ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορέσει να βρεθεί λύση για να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες του προσωπικού·

182.  υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία με το κοινό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κοινοβουλίου και ότι πρέπει να διατηρηθεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας·

183.  χαιρετίζει τις σημαντικές αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο σχετικά με την ασφάλεια κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο, και συγκεκριμένα α) τα μέτρα που αφορούν τις σχέσεις με τις εθνικές αρχές των χωρών υποδοχής και με τα άλλα θεσμικά όργανα, και ιδίως τα μέτρα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής συνοικίας στις Βρυξέλλες, τους ελέγχους ασφαλείας του προσωπικού των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, την αξιολόγηση απειλών και τις μεταβολές των επιπέδων επιφυλακής, β) τα μέτρα για την αναβάθμιση των κτιρίων του Κοινοβουλίου και γ) τα εσωτερικά μέτρα· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω αποφάσεις εμπεριείχαν επενδύσεις σε υποδομές·

184.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Κοινοβούλιο το 2018 σχετικά με την αμοιβαία απαλλαγή από τους ελέγχους ασφαλείας με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα υπογραφεί παρόμοια συμφωνία με το Συμβούλιο και ελπίζει ότι σύντομα θα βρεθεί λύση για το θέμα αυτό·

185.  επικροτεί την αντικατάσταση των καρτών εισόδου των βουλευτών και του προσωπικού τους· προσβλέπει στην επικείμενη αντικατάσταση των καρτών εισόδου που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του Κοινοβουλίου·

186.  επικροτεί την καλή συνεργασία μεταξύ της ΓΔ SAFE και της ΓΔ INLO για την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των κτιρίων του Κοινοβουλίου και την αναβάθμιση της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης, όπως έχει ζητήσει το Προεδρείο·

187.  αναγνωρίζει τη δημιουργία της μονάδας προστασίας, και ιδίως τη στενή προστασία του Προέδρου του Κοινοβουλίου και την ενίσχυση της ασφάλειας των στρατηγικών τοποθεσιών του Κοινοβουλίου·

188.  υποστηρίζει την επέκταση του συστήματος προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια των μηνυμάτων SMS σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιακών τηλεφώνων που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον από όλους τους βουλευτές και το προσωπικό·

Νομική Υπηρεσία

189.  εγκρίνει τη στρατηγική της Νομικής Υπηρεσίας για την ευκολότερη διάθεση δικηγόρων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές· ζητεί την ενίσχυση του προσωπικού που ασχολείται με τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες·

190.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Νομική Υπηρεσία σέβεται την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο επίπεδο των διοικητικών υπαλλήλων, των προϊσταμένων μονάδας και των διευθυντών·

191.  επισημαίνει ότι η Νομική Υπηρεσία έχει κερδίσει το 95 % των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η Νομική Υπηρεσία διαδραματίζει τον ρόλο της στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Κοινοβουλίου και των πολιτών της Ένωσης, με την ανάκτηση δημόσιων πόρων μέσω δικαστικών υποθέσεων·

192.  ανησυχεί για τις δυσκολίες εξεύρεσης ειδικευμένων ατόμων από ορισμένες χώρες για την κάλυψη ορισμένων θέσεων, δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η κάλυψη όλων των νομικών συστημάτων και όλων των γλωσσών των κρατών μελών·

Ετήσια έκθεση για τις ανατεθείσες συμβάσεις

193.  υπενθυμίζει ότι οι δύο διαδοχικοί δημοσιονομικοί κανονισμοί(14) και οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(15) καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στο κοινό σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων από το θεσμικό όργανο· σημειώνει ότι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί απαιτούν τη δημοσιοποίηση των συμβάσεων αξίας άνω των 15 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο όριο πάνω από το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η ανταγωνιστική διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού·

194.  επισημαίνει ότι, από τις 251 συμβάσεις που συνάφθηκαν το 2018, οι 94 βασίστηκαν σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες , αξίας 569,5 εκατομμυρίων EUR, ενώ οι 155, συνολικού ύψους 35,9 εκατομμυρίων EUR, βασίστηκαν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση· σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων που ανατέθηκαν μέσω διαδικασιών με διαπραγμάτευση μειώθηκε από απόψεως αξίας ως ποσοστό της συνολικής αξίας των συμβάσεων που ανατέθηκαν, από 12 % το 2017 σε 6 % το 2018, καθώς και από απόψεως όγκου, από 70,5 εκατομμύρια EUR το 2017 σε 35,86 εκατομμύρια EUR το 2018·

195.  σημειώνει ότι η κατανομή των συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 και το 2017 ανά τύπο σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ακινήτων, έχει ως εξής:

Είδος σύμβασης

2018

2017

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

Σύνολο

251

100 %

224

100 %

Είδος σύμβασης

2018

2017

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Υπηρεσίες

256 374 627

42 %

446 313 270

76 %

Προμήθειες

210 526 209

35 %

133 863 942

23 %

Έργα

133 431 628

22 %

6 892 972

1 %

Κτίρια

5 039 824

1 %

0

0 %

Σύνολο

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018, σ. 6)

196.  σημειώνει τον ακόλουθο αναλυτικό πίνακα των διαφόρων συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 και το 2017 ανά είδος εφαρμοσθείσας διαδικασίας, από άποψη αριθμού και αξίας:

Είδος διαδικασίας

2018

2017

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Διαγωνισμός

Έκτακτη

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-

Σύνολο

251

100 %

224

100 %

Είδος διαδικασίας

2018

2017

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Διαγωνισμός

Έκτακτη

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Σύνολο

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018, σ. 6)

Πολιτικές ομάδες (κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού)

197.  επισημαίνει ότι το 2018 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 0 του προϋπολογισμού, για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(16):

Ομάδα

2018

2017

Ετήσιες πιστώ

σεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπά

νες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώ

σεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD)

3 829

</