Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles
Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Razrješnica za 2018.: – Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2“
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju
 Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće ECSEL
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
 Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS
 Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
 Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
 Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2018.: ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)
 Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska agencija za kontrolu ribarstva
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće SESAR
 Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje
 Razrješnica za 2018.: Eurojust
 Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Razrješnica za 2018.: Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
 Razrješnica 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
 Razrješnica za 2018.: Agencija za suradnju energetskih regulatora
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju
 Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma
 Razrješnica za 2018.: osmi, deveti, deseti i jedanaesti Europski razvojni fond
 Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolova
 Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
 Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije
 Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Komisija i izvršne agencije
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Odbor regija
 Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
 Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
 Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2018.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
 Privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) ***
 Procjena prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2021.

Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 182kWORD 57k
Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D065067/03 – 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D065067/03),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezine članke 7. stavak 3. i 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koje je održano 9. prosinca 2019. i na kojem nije doneseno nikakvo mišljenje, te glasovanje žalbenog odbora od 23. siječnja 2020. na kojem ponovno nije doneseno mišljenje,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) usvojeno 22. svibnja 2019. i objavljeno 5. srpnja 2019.(3),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama (GMO)(4),

–  uzimajući u obzir članak 112. stavke 2. i 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

A.  budući da je 28. listopada 2016. Monsanto Europe N.V., u ime poduzeća Monsanto Company, podnio zahtjev nacionalnom nadležnom tijelu Nizozemske u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 („zahtjev”); budući da je zahtjev obuhvaćao stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificiranu (GM) soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se ili su proizvedeni od nje, kao i stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju GM soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 ili se od nje sastoje, za druge namjene osim uporabe u hrani i hrani za životinje, uz iznimku uzgoja;

B.  budući da je 22. svibnja 2019. EFSA usvojila pozitivno mišljenje o tom zahtjevu, koje je objavljeno 5. srpnja 2019.;

C.  budući da je GM soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 razvijena kako bi se stvorila tolerancija na dikambu, glufosinat amonijak i herbicide na bazi glifosata(5);

Komplementarni herbicidi

D.  budući da je dokazano da je na GM usjevima otpornima na herbicide potrebno koristiti više herbicida, velikim dijelom zbog pojave korova otpornih na herbicide(6); budući da se zbog navedenog može očekivati da će GM soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 biti izložena i višim i ponovljenim dozama komplementarnih herbicida (glufosinat, dikamba i glifosat), što bi moglo dovesti do većih količina njihovih ostataka pri žetvi;

E.  budući da je stručno recenziranom studijom utvrđeno da se glifosat nakuplja u GM soji(7); budući da su u pilot-projektu provedenom u Argentini otkrivene iznenađujuće visoke razine ostataka glifosata na GM soji(8);

F.  budući da na pitanja o karcinogenosti glifosata i dalje nema jasnog odgovora; budući da je EFSA u studenome 2015. zaključila da glifosat vjerojatno nije karcinogen, a Europska agencija za kemikalije u ožujku 2017. da nije potrebna nikakva klasifikacija; budući da je za razliku od njih Međunarodna agencija za istraživanje raka, agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, 2015. godine glifosat smjestila u kategoriju tvari koje su vjerojatno karcinogene za čovjeka; budući da se u nizu najnovijih znanstvenih stručno recenziranih studija potvrđuje moguća karcinogenost glifosata(9);

G.  budući da se glufosinat klasificira kao tvar kategorije 1B koja je toksična za reproduktivno zdravlje i stoga ispunjava kriterije za isključivanje navedene u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(10); budući da je odobrenje za upotrebu glufosinata u Uniji isteklo 31. srpnja 2018.(11);

H.  budući da način na koji GM biljke razgrađuju komplementarne herbicide, kao i sastav, a stoga i toksičnost proizvoda razgradnje (metaboliti), može ovisiti o samoj genetskoj modifikaciji(12);

I.  budući da se, unatoč tome, smatra da procjena ostataka herbicida i njihovih metabolita u genetski modificiranim biljkama nije obuhvaćena područjem djelovanja EFSA-ina povjerenstva za genetski modificirane organizme;

J.  budući da, unatoč tome što EFSA u svojem mišljenju navodi da je „procjenu ostataka herbicida relevantnu za ovaj zahtjev istražio Odjel za pesticide EFSA-e”, to samo po sebi nije dovoljno jer njime nije uzeta u obzir kombinatorna toksičnost komplementarnih herbicida i metabolita, kao i njihova potencijalna interakcija sa samom GM biljkom, u ovom slučaju GM sojom MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

K.  budući da, usto, prema mišljenju Odjela za pesticide EFSA-e, nedostaju toksikološki podaci koji omogućuju procjenu rizika za potrošače koju treba provesti za nekoliko metabolita glifosata relevantnih za GM usjeve otporne na glifosat(13) te da nema dovoljno podataka za određivanje maksimalnih razina ostataka („MRO”) za glifosat na GM soji;(14)

L.  budući da su nadležna tijela više država članica izrazila zabrinutost zbog nedostatka analize ostataka herbicida na GM usjevima i potencijalnih rizika za zdravlje potrošača(15);

M.  budući da je u zaključcima međunarodnog istraživačkog projekta „Procjena rizika od genetski modificiranih organizama u EU-u i Švicarskoj”, predstavljenima u siječnju 2020., utvrđeno da procjenom rizika Unije u odnosu na GMO nisu na zadovoljavajući način obrađeni rizici za javno zdravlje i okoliš, među ostalim u pogledu zdravstvenih rizika povezanih s konzumacijom proizvoda dobivenih od GM biljaka otpornih na herbicide(16);

MRO i srodne kontrole

N.  budući da se prema Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća(17), čiji je cilj osigurati visoku razinu zaštite potrošača u odnosu na maksimalne razine ostataka (MRO), ostaci aktivnih tvari u uvezenim usjevima za hranu i hranu za životinje čija uporaba nije odobrena u Uniji trebaju pomno kontrolirati i pratiti(18);

O.  budući da, naprotiv, u skladu s posljednjim koordiniranim višegodišnjim programom kontrole Unije (za 2020., 2021. i 2022.) države članice nisu obvezne mjeriti ostatke glufosinata ni na jednom proizvodu, uključujući soju(19); budući da se ne može isključiti da će ostaci glufosinata na GM soji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 ili od nje dobiveni proizvodi za upotrebu u hrani i hrani za životinje premašiti MRO koji je uveden kako bi se osigurala visoka razina zaštite potrošača;

Nedemokratsko donošenje odluka

P.  budući da na glasovanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 koje je održano 9. prosinca 2019. nije izneseno nikakvo mišljenje, što znači da kvalificirana većina država članica nije podržala odobrenje; budući da nakon glasovanja 23. siječnja 2020. ni žalbeni odbor nije donio nikakvo mišljenje;

Q.  budući da Komisija uviđa da je problematično da ona i dalje donosi odluke o odobrenju GMO-a bez kvalificirane većine država članica, što je zapravo iznimka za odobravanje proizvoda u cjelini, ali je postalo pravilo pri donošenju odluka o odobrenjima za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje(20);

R.  budući da je Parlament u osmom sazivu usvojio ukupno 36 rezolucija u kojima se protivi stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama za hranu i hranu za životinje (33 rezolucije) i uzgoju genetski modificiranih organizama u Uniji (tri rezolucije); budući da je Parlament dosad u svojem devetom sazivu izrazio sedam prigovora; budući da nije bilo kvalificirane većine država članica za odobravanje bilo kojeg od tih genetski modificiranih organizama; budući da Komisija, usprkos tomu što je i sama priznala postojanje demokratskih nedostataka te usprkos prigovorima Parlamenta i izostanku potpore država članica, i dalje odobrava genetski modificirane organizme;

S.  budući da nije potrebna promjena zakonodavstva ako Komisija ne želi odobriti GMO ako se u okviru žalbenog odbora za to ne izjasni kvalificirana većina država članica(21);

Poštovanje međunarodnih obveza Unije

T.  budući da se u Uredbi (EZ) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš te da Komisija pri sastavljanju svojih odluka mora uzeti u obzir sve relevantne odredbe prava Unije i druge legitimne čimbenike važne za predmet koji se razmatra; budući da bi ti legitimni čimbenici trebali uključivati obveze Unije u okviru ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN), Pariškog sporazuma o klimi i Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti;

U.  budući da se u nedavnom izvješću posebnog izvjestitelja UN-a za pravo na hranu zaključuje da opasni pesticidi, posebno u zemljama u razvoju, imaju katastrofalne učinke na zdravlje(22); budući da se u okviru cilja održivog razvoja br. 3.9 želi do 2030. znatno smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti uzrokovanih opasnim kemikalijama i onečišćenjem zraka, vode i tla te kontaminacijom(23);

V.  budući da je EFSA utvrdila da procijenjena izloženost primjenitelja glufosinatu, koji je klasificiran kao toksičan za reproduktivno zdravlje, kada se upotrebljava za suzbijanje korova kod GM kukuruza premašuje prihvatljivu razinu izloženosti primjenitelja (AOEL), čak i kada se koristi osobna zaštitna oprema(24); budući da je rizik od povećane izloženosti primjenitelja osobito zabrinjavajuć u odnosu na genetski modificirane usjeve otporne na herbicide, imajući u vidu povećane količine herbicida;

W.  budući da je krčenje šuma jedan od glavnih uzroka smanjenja biološke raznolikosti; budući da su emisije koje nastaju zbog uporabe i prenamjene zemljišta, uglavnom zbog krčenja šuma, drugi najveći uzrok klimatskih promjena, nakon spaljivanja fosilnih goriva(25); budući da se Pariškim sporazumom o klimi i Strateškim planom za biološku raznolikost za razdoblje 2011. – 2020. usvojenim u okviru Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti te ciljevima za biološku raznolikosti iz Aichija promiče održivo upravljanje šumama, njihova zaštita i obnavljanje(26); budući da cilj održivog razvoja br. 15. uključuje zaustavljanje krčenja šuma do 2020.(27); budući da šume imaju višestruku ulogu u postizanju većine ciljeva održivog razvoja(28);

X.  budući da je proizvodnja soje glavni razlog krčenja šuma u području Amazonije, Cerrada i Gran Chaca u Južnoj Americi; budući da je 97 % soje koja se uzgaja u Brazilu i 100 % soje koja se uzgaja u Argentini genetski modificirana soja(29);

Y.  budući da je Unija drugi najveći svjetski uvoznik soje i da se većina soje uvozi za hranu za životinje; budući da je analizom koju je provela Komisija utvrđeno da Unija povijesno najviše pridonosi globalnom krčenju šuma i povezanim emisijama upravo zbog soje, na koju otpada gotovo polovica krčenja šuma prouzrokovanog sveukupnim uvozom u Uniju(30);

1.  smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(31), pružanje osnove za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

3.  traži od Komisije da povuče svoj Nacrt provedbene odluke;

4.  poziva Komisiju da ne odobrava uvoz nikakvih genetski modificiranih biljaka za uporabu u hrani ili hrani za životinje kod kojih je stvorena otpornost na herbicid, u ovom slučaju glufosinat, čija uporaba u Uniji nije odobrena;

5.  poziva Komisiju da se prilikom budućeg Programa za primjerenost i učinkovitost (REFIT) propisa o MRO-u i u strategiji „Od polja do stola” obveže da neće dozvoliti prisutnost ostataka toksičnih pesticida, poput glufosinata, pri uvozu hrane i hrane za životinje u Uniju; ponovno poziva Komisiju i države članice da zajamče učinkovite kontrole poljoprivrednih proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i jednaki uvjeti za europsku proizvodnju hrane(32);

6.  poziva Komisiju da u potpunosti integrira procjenu rizika od ostataka komplementarnih herbicida i njihovih metabolita, uključujući kombinatorne učinke, u procjenu rizika GM biljaka otpornih na herbicide, bez obzira na to jesu li GM biljke namijenjene uzgoju u Uniji ili uvozu u Uniju radi uporabe u hrani i hrani za životinje;

7.  poziva Komisiju da povuče prijedloge za odobrenje GMO-a, bilo za uzgoj bilo za uporabu u hrani i hrani za životinje, ako Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja ne donese mišljenje;

8.  Prima na znanje i pozdravlja činjenicu da su svi povjerenici u svojim mandatnim pismima naveli da će „se pobrinuti za postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja u područjima politika za koje su nadležni. Kolegij povjerenika kao tijelo odgovoran je za opću provedbu tih ciljeva.”(33);

9.  pozdravlja činjenicu da je europski zeleni plan, glavni projekt Komisije, predstavljen kao sastavni dio Komisijine strategije za provedbu Programa UN-a do 2030. i ciljeva održivog razvoja;

10.  podsjeća da se ciljevi održivog razvoja mogu postići samo ako lanci opskrbe postanu održivi i ako se između politika stvori sinergija(34);

11.  ponovno izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da velika ovisnost Unije o uvozu hrane za životinje u obliku soje uzrokuje krčenje šuma u trećim zemljama(35);

12.  poziva Komisiju da ne odobri uvoz GM soje ako se ne može dokazati da njezin uzgoj nije pridonio krčenju šuma;

13.  apelira na Komisiju da preispita sva postojeća odobrenja za genetski modificiranu soju u svjetlu međunarodnih obveza Unije, među ostalim u skladu s Pariškim sporazumom o klimi, Konvencijom UN-a o biološkoj raznolikosti i ciljevima održivog razvoja;

14.  ponovno poziva na provedbu europske strategije za proizvodnju i opskrbu bjelančevinama biljnog podrijetla(36), koja bi Uniji omogućila manju ovisnost o uvozu GM soje te stvaranje kraćih prehrambenih lanaca i regionalnih tržišta; ustraje u tome da se tu strategiju uključi u predstojeći strategiju „Od polja do stola”;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3) Znanstveno mišljenje EFSA-ina povjerenstva za genetski modificirane organizme o procjeni genetski modificirane soje MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 za uporabu u hrani i hrani za životinje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 (zahtjev EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)––––––– Parlament je u osmom sazivu donio 36 rezolucija u kojima se protivi odobravanju GMO-a. Nadalje, u devetom sazivu Parlament je usvojio sljedeće rezolucije:Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0028)Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0029)Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0030)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije kojom se produljuje odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0054)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0055)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0056)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0057).
(5) Mišljenje EFSA-e, str. 3.
(6) Vidi, primjerice, Bonny S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact” („Genetski modificirani usjevi i korovi otporni na herbicide i herbicidi: pregled i učinak”), Environmental Management, siječanj 2016., 57(1), str. 31. – 48., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 i Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years” („Učinak genetski modificiranih usjeva na korištenje pesticida u SAD-u: prvih 16 godina”), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Vidi, na primjer, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 i https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=HR&selectedID=1436
(12) To je doista slučaj kod glifosata, kako se navodi u EFSA-inom preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka glifosata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, str. 12., https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
(13) Zaključak EFSA-e o stručnoj recenziji procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom, EFSA Journal, 2015.; 13(11):4302, str. 3. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) EFSA-ino preispitivanje postojećih maksimalnih razina ostataka glifosata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, str. 4., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Primjedbe država članica o GM soji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 dostupne su u bazi pitanja EFSA-e: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).
(18) Vidi uvodnu izjavu 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005.
(19) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/533 od 28. ožujka 2019. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 88, 29.3.2019., str. 28.).
(20) Vidi, primjerice, obrazloženje zakonodavnog prijedloga Komisije predstavljenog 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području i obrazloženje zakonodavnog prijedloga Komisije predstavljenog 14. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011.
(21) U skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 (članak 6. stavak 3.) Komisija „može” ali ne mora dati odobrenje ako ga u okviru žalbenog odbora ne podrži kvalificirana većina država članica.
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) Zaključak EFSA-e o stručnoj recenziji procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom, EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, str. 3., https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Komunikacija Komisije od 23. srpnja 2019. naslovljena „Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma”, COM(2019)0352, str. 1.
(26) Isto, str. 2.
(27) Vidi cilj br. 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Komunikacija Komisije od 23. srpnja 2019. naslovljena „Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma”, COM(2019)0352, str. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, „Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, ISAAA sažetak br. 53 (2017.), str. 16. i 21., http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Tehničko izvješće Europske komisije 2013. – 063 naslovljeno „Utjecaj potrošnje u EU-u na krčenje šuma: sveobuhvatna analiza utjecaja potrošnje u EU-u na krčenje šuma”, studija koju je financirala Europska komisija, DG ENV, a proveli su je VITO, IIASA, HIVA i IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, str. 23. – 24.: Od 1990. do 2008. Unija je uvezla količinu žitarica i stočnih proizvoda čija je proizvodnja uzrokovala krčenje 90 000 km² šuma. Od toga na poljoprivredne proizvode otpada 74 000 km² (82 %), a najveći udio imaju uljarice (52 000 km²). Na soju i sojinu pogaču otpada 82 % te brojke (42 600 km²), što je 47 % ukupnog uvoza proizvoda u Uniju čija proizvodnja uzrokuje krčenje šuma.
(31) Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
(32) Rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0023), stavak 32.
(33) Vidi, na primjer, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, str. 2.
(34) Rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (SL C 433, 23.12.2019., str. 50.), stavak 67.
(35) Isto
(36) Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0005), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_HR.html, stavak 64.


Razrješnica za 2018.: – Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
PDF 160kWORD 45k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0030/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2104(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik(12), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0030/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2104(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0030/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik („Zajedničko poduzeće FCH”) osnovano u svibnju 2008. kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EZ) br. 521/2008(15) za razdoblje do 31. prosinca 2017. u cilju razvoja rješenja primjenjivih na tržištu i poticanja dodatnih napora koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih članaka i vodika; budući da je Uredba (EZ) br. 521/2008 stavljena izvan snage Uredbom Vijeća (EU) br. 559/2014(16);

B.  budući da je Uredbom (EU) br. 559/2014 u svibnju 2014. osnovano Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 („Zajedničko poduzeće FCH2”), koje je zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće FCH za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH Europska unija, koju predstavlja Komisija, Industrijska grupacija za zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik i istraživačka grupacija N.ERGHY;

D.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH2 Europska unija, koju predstavlja Komisija, New Energy World Industry Grouping AISBL („industrijska grupacija”), preimenovana 2016. u Hydrogen Europe, i New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („istraživačka grupacija”);

E.  budući da maksimalan doprinos Unije za prvu fazu aktivnosti Zajedničkog poduzeća FCH2 iznosi 470 000 000 EUR iz Sedmog okvirnog programa; budući da doprinosi ostalih članova moraju biti najmanje jednaki doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća FCH2 za 2018. godinu („izvješće Revizorskog suda”) navodi da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća FCH2 na dan 31. prosinca 2018. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća FCH2 i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije; nadalje napominje da se računovodstvena pravila Zajedničkog poduzeća FCH2 temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor;

2.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća FCH2 za financijsku godinu 2018. sadržavao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 85 504 157 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 126 526 307 EUR;

3.  prima na znanje da je ukupno izvršenje proračuna za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje 2018. godine doseglo 93 %, odnosno 83 %;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa

4.  napominje da doprinos Unije Zajedničkom poduzeću FCH2 iz Sedmog okvirnog programa iznosi 421 300 000 EUR, uključujući 19 100 000 EUR doprinosa u naravi, te da članovi iz industrijske grupacije i istraživačke grupacije doprinose resursima u visini od 442 500 000 EUR, što uključuje doprinose u naravi u iznosu od 420 000 000 EUR za projekte koje u okviru Sedmog okvirnog programa financira Zajedničko poduzeće FCH2 i 17 900 000 EUR u gotovini za administrativne troškove;

5.  kad je riječ o proračunu Zajedničkog poduzeća FCH2 za 2018. za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa, stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila je 79,6 % zbog kašnjenja u podnošenju zahtjeva za povrat troškova za tekuće projekte u okviru Sedmog okvirnog programa;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

6.  napominje da doprinos Unije Zajedničkom poduzeću FCH2 iz programa Obzor 2020. iznosi 318 800 000 EUR te da članovi iz industrijske grupacije i istraživačke grupacije doprinose resurse u visini od 649 400 000 EUR, što uključuje doprinose u naravi u iznosu od 1 800 000 EUR za projekte koje u okviru programa Obzor 2020. financira Zajedničko poduzeće FCH2, doprinose u naravi u iznosu od 7 700 000 EUR za dodatne aktivnosti i 3 600 000 EUR doprinosa u gotovini za administrativne troškove;

7.  primjećuje da niska razina doprinosa u naravi članova industrije za operativne aktivnosti proizlazi iz činjenice da Zajedničko poduzeće FCH2 takve doprinose potvrđuje zajedno s konačnim zahtjevima za povrat troškova; stoga će se potvrda većine ugovorenih doprinosa u naravi provesti kasnije u programu Obzor 2020. u trenutku konačne isplate za projekte i dospijeća potvrda o financijskom izvještaju;

8.  uviđa da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za obveze iznosila je 95,8 %, dok je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 84,4 %; napominje da je na kraju 2018. u okviru Sedmog okvirnog programa izvršeno 29 plaćanja za međuizvješća i većinom za završna periodična izvješća u ukupnom iznosu od 21 400 000 EUR; napominje da je stopa izvršenja proračuna (u smislu odobrenih sredstava za plaćanje) iznosila 79,6 % (u usporedbi s 73,8 % 2017. godine);

9.  napominje da je, u pogledu odobrenih sredstava za plaćanje, izvršeno 19 isplata predfinanciranja za projekte iz poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. i 2018., 11 isplata za studije i 2 isplate Zajedničkom istraživačkom centru za program Obzor 2020.; nadalje napominje da je stopa izvršenja proračuna (u smislu plaćanja) iznosila 83,4 % (u usporedbi s 93,3 % 2017. godine); napominje da je stopa izvršenja proračuna u pogledu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza dosegla 95,8 % (u usporedbi s 98,3 % 2017. godine) zbog ishoda poziva na podnošenje prijedloga, pri čemu jedna od tema nije bila obuhvaćena, te zbog kašnjenja u planiranju nabave;

10.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće FCH2 pripremilo akcijski plan koji je upravni odbor Zajedničkog poduzeća FCH2 prihvatio u ožujku 2018. i koji obuhvaća širok niz mjera koje Zajedničko poduzeće FCH2 treba provesti, i da je već pokrenuto nekoliko mjera iz tog plana; napominje da se većina tih mjera trebala provesti 2018. i 2019., dok će se manji broj njih uzeti u obzir u sljedećem programskom razdoblju;

Uspješnost

11.  napominje da Zajedničko poduzeće FCH2 koristi određene mjere kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti, primjerice energiju iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost za krajnjeg korisnika, pametne mreže i skladištenje; napominje, nadalje, da Zajedničko poduzeće FCH2 koristi i druge mjere, kao što su sredstva iz fondova unije za demonstracijske projekti u državama članicama i regijama; prima na znanje reviziju ključnih pokazatelja uspješnosti koju je Zajedničko poduzeće FCH2 pokrenulo 2018. zbog znatnog tehnološkog napretka posljednjih godina i novih područja primjene;

12.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni i operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća FCH2;

13.  napominje da vrijednost učinka poluge za 2018. iznosi 1,36, dok se zahtijeva 0,56; nadalje napominje da je, uzimajući u obzir doprinose u naravi u projektima svih privatnih partnera, učinak financijske poluge dosegao 1,96;

14.  pozdravlja činjenicu da su svi pozivi na podnošenje prijedloga objavljeni i zaključeni u skladu s odgovarajućim planovima rada i godišnjim programom rada za 2018., uključujući 20 tema;

15.  napominje da je krajem 2018. Zajedničko poduzeće FCH2 imalo 27 članova osoblja iz 10 država članica te sa zadovoljstvom primjećuje rodnu ravnotežu među osobljem (51 % muškaraca i 49 % žena); također napominje da je 2018. udio žena bio 31 % među sudionicima projekata u okviru programa Obzor 2020, 26 % među koordinatorima programa, 22 % među članovima skupina predstavnika država članica u Zajedničkom poduzeću FCH2 te 33 % među članovima znanstvenog odbora;

16.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće FCH2 da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

17.  primjećuje da je, kada je riječ o prometu, Zajedničko poduzeće FCH2 poduprlo demonstracijske aktivnosti u koje je bilo uključeno više od 1 900 vozila lake kategorije, od kojih je 2018. godine njih više od 630 već bilo operativno; također napominje da je 2018. u okviru demonstracijskih projekata Zajedničkog poduzeća FCH2 45 autobusa bilo operativno u 10 gradova Unije; sa zadovoljstvom napominje da se uvođenje električnih autobusa na gorivne ćelije može smatrati uspjehom na svjetskoj razini te da je znatan napredak ostvaren u okviru projekata Zajedničkog poduzeća FCH2;

Unutarnja revizija

18.  napominje da 2018. Zajedničko poduzeće FCH2 dovršilo provedbu svih akcijskih planova na temelju preporuka iz revizija u području upravljanja uspješnošću koje je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela 2016., uključujući preporuku o reviziji višegodišnjeg programa rada te strateških i operativnih ciljeva; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće FCH2 u siječnju 2018. IAS-u podnijelo akcijski plan u vezi s trima preporukama IAS-a o koordinaciji sa Središnjom službom za podršku i provedbom alata i usluga te službe; napominje da je Zajedničko poduzeće FCH2 u sklopu akcijskog plana organiziralo svoju prvu radionicu sa Središnjom službom za podršku; pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2 u prosincu 2018. podnijelo na pregled IAS-u sve akcijske planove u vezi s preporukama iz izvješća o reviziji za 2017.; nadalje, sa zadovoljstvom napominje da je IAS 2019. poslao pismo upravnom odboru u kojem je potvrdio da su sve preporuke i akcijski planovi uspješno provedeni;

19.  napominje da je provedena ex-post revizija pokretanjem 141 revizije za bespovratna sredstva u okviru Sedmog okvirnog programa, od kojih su 132 revizije dovršene, a preostale bi trebala biti završene u prvom tromjesečju 2019., što predstavlja ukupan opseg revizije od 23 % vrijednosti potvrđenih zahtjeva za povrat troškova; napominje da je stopa preostale pogreške bila manja od 2 %; primjećuje da je 2018. pokrenuto 14 novih revizija za Obzor 2020.;

20.  primjećuje da je Komisija provela završno ocjenjivanje Zajedničkog poduzeća FCH za razdoblje 2008 – 2016. i privremeno ocjenjivanje Zajedničkog poduzeća FCH2 u okviru Obzora 2020. za razdoblje 2014. 2016., pri čemu je upravni odbor u ožujku 2018. prihvatio akcijski plan te je već pokrenuto nekoliko mjera iz tog plana, a očekuje se da će se najveći dio programa dovršiti u razdoblju između 2018. i 2019., ali uzimajući pritom u obzir da se provedba za mali broj mjera očekuje u sljedećem programskom razdoblju;

Unutarnje kontrole

21.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2 uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije i ex post revizijama korisnika bespovratnih sredstava, za međuplaćanja i završna plaćanja unutar Sedmog okvirnog program te za zahtjeve za povrat troškova projekata u okviru programa Obzor 2020., dok je Komisija odgovorna za ex post revizije; pozdravlja činjenicu da je stopa preostale pogreške za ex post revizije krajem 2018. iznosila 1,10 % za Sedmi okvirni program i 0,46 % za program Obzor 2020., što je prema mišljenju Suda ispod praga značajnosti;

22.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće FCH2 2017., u suradnji sa Zajedničkom službom za reviziju Glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije, pokrenulo prvu ex post reviziju nasumičnog uzorka privremenih zahtjeva za povrat troškova u okviru programa Obzor 2020.; napominje da je Zajedničko poduzeće FCH2 uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije; napominje da, kad je riječ o međuplaćanjima i završnim plaćanjima u okviru Sedmog okvirnog programa, ex post revizije na razini korisnika provodi Zajedničko poduzeće FCH2, dok je za ex post revizije zahtjeva za povrat troškova projekata u okviru programa Obzor 2020. odgovorna Zajednička služba Komisije za reviziju; međutim, sa zabrinutošću primjećuje da su do kraja 2018. dvije revizije pokrenute 2017. i dalje bile otvorene i da Zajedničko poduzeće FCH2 nije dovršilo te revizije zbog tekućih rasprava s korisnicima za što je također bila potrebna koordinacija s drugim službama Glavne uprave za istraživanje i inovacije kako bi se osigurali dosljedni rezultati revizije za različite dionike;

23.  traži od Revizorskog suda da ocijeni utemeljenost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi i da se pritom ocijene oblik i robusnost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 42.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 108.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(9) SL C 426, 18.12.2019., str. 42.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 169, 7.6.2014., str. 108.
(13) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(14) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(15) Uredba Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik (SL L 153, 12.6.2008., str. 1.).
(16) Uredba Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 108.).


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2“
PDF 166kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o Zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0032/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. (2019/2101(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o Zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(11), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0032/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. (2019/2101(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0032/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo samostalno djelovati 16. studenog 2009.;

B.  budući da je zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” („Zajedničko poduzeće”), osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 558/2014(13), s učinkom od 27. lipnja 2014. zamijenilo zajedničko poduzeće „Clean Sky” u okviru programa Obzor 2020.;

C.  budući da su glavni ciljevi Zajedničkog poduzeća znatno poboljšati učinak zrakoplovnih tehnologija na okoliš i povećati konkurentnost europskog zrakoplovstva; budući da je trajanje Zajedničkog poduzeća produljeno do 31. prosinca 2024.;

D.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), platforme za inovativni razvoj zrakoplova (IADP) i transverzalna područja (TA) zajedno s pridruženim članovima ITD-a;

E.  budući da maksimalni doprinos Unije za drugu fazu aktivnosti Zajedničkog poduzeća iznosi 1 755 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna programa Obzor 2020.;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je Revizorski sud naveo da računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2018. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o poduzeću „Clean Sky 2” („izvješće Revizorskog suda”) naveo da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za 2018. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 371 100 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 343 786 573 EUR; napominje da se 98,7 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 98,6 % odobrenih sredstava za plaćanje sastoji od subvencija Komisije i prijenosa iz prethodnih godina;

4.  napominje da je stopa iskorištenosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 99,2 % (u usporedbi s 99,6 % 2017.), a stopa za odobrena sredstva za plaćanje 97,3 % (u usporedbi sa 98,5 % 2017.); konstatira smanjenje stope izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje za administrativne rashode na 79,23 % (u odnosu na 93,13 % 2017.);

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Zajedničko poduzeće uvelo razne alate za praćenje provedbe programa u pogledu produktivnosti, postignuća, planiranja i rizika operacija;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa

6.  napominje da doprinos Unije iz Sedmog okvirnog programa iznosi 800 000 000 EUR te da članovi iz industrijske grupacije i istraživačke grupacije doprinose sredstva u visini od 608 300 000 EUR, što uključuje doprinose u naravi u iznosu od 594 100 000 EUR za projekte koje u sklopu Sedmog okvirnog programa financira Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik i 14 900 000 EUR u gotovini za administrativne troškove;

7.  napominje da je Sedmi okvirni program službeno zaključen 2017. uz stopu izvršenja od oko 100 %; primjećuje da je 2018. Zajedničko poduzeće još ostvarilo povrat u iznosu od oko 850 000 EUR koji je rezultat nepodmirenog pretfinanciranja i ex post revizija;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

8.  napominje da je ukupnom iznosu od 2 064 000 000 EUR za aktivnosti koje će se financirati u okviru programa Obzor 2020., Unija do kraja 2018. doprinijela s 816 700 000 EUR sredstava u gotovini, dok su privatni članovi doprinijeli s 14 100 000 EUR sredstava u gotovini; napominje da je na kraju 2018. upravni odbor potvrdio doprinose u naravi u iznosu od 273 900 000 EUR te da je prijavljeno, ali ne još i potvrđeno, dodatnih 157 600 00 EUR, kao i 801 700 000 EUR doprinosa članova industrije u naravi, namijenjenih za dodatne aktivnosti;

Pozivi na podnošenje prijedloga

9.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće 2018. pokrenulo dva poziva na podnošenje prijedloga, da je zaprimilo 417 prihvatljivih prijedloga (od ukupno 420) i da je odabralo 131 prijedlog koji će se financirati;

10.  prima na znanje uspješno zaključenje četiriju poziva na podnošenje prijedloga za ključne partnere u 2017.; prima na znanje da se 2018. godine aktivnost odnosila na provedbu novog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za članove svih izabranih ključnih partnera, od kojih je mali broj postao aktivnim članovima 2018.; primjećuje da su rezultati svih četiriju poziva i pristupanje pobjedničkih tijela kao članova rezultirali s 183 ključna partnera, od kojih je 49 pridruženih članova ili povezanih trećih strana;

11.  napominje da je do kraja 2018. pokrenuto devet poziva na podnošenje prijedloga, od kojih je osam ocijenjeno i u cijelosti provedeno ili su bili u završnoj fazi, te napominje da je u okviru tih osam poziva sudjelovalo više od 560 partnera iz 27 različitih zemalja; primjećuje da je sedmi poziv na podnošenje prijedloga proveden u listopadu 2018. i da je uključivao 198 sudionika; primjećuje, nadalje, da je osmi poziv na podnošenje prijedloga započeo u studenom 2018. i da je uključivao 182 sudionika; osim toga, u studenom 2018. pokrenut je i deveti poziv na podnošenje prijedloga čije je ocjenjivanje bilo predviđeno za ožujak 2019.;

Uspješnost

12.  napominje da informacije o nekim ključnim pokazateljima uspješnosti još nisu dostupne zbog naravi projekata; pozdravlja činjenicu da je većina posebnih ključnih pokazatelja uspješnosti ispunjena ili na dobrom putu; prima na znanje da stručnjaci pozivaju na daljnje praćenje aktivnosti i analizu, uz jasno razlikovanje stvarno ostvarenih ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju svake godine i predviđenih ključnih pokazatelja uspješnosti;

13.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni i operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

14.  primjećuje činjenicu da su stope fluktuacije privremenog i ugovornog osoblja Zajedničkog poduzeća 2017. i 2018. bile visoke; primjećuje da je stopa fluktuacije privremenog osoblja porasla za gotovo 17 %; nadalje, korištenje usluga zaposlenika na kratki ugovor u 2018. godini gotovo se udvostručilo;

15.  napominje da ključni pokazatelji uspješnosti u pogledu rodne ravnoteže u godišnjem izvješću o radu zajedničkog poduzeća za 2018. pokazuju da je tijekom 2017. i 2018. razina sudjelovanja žena, unatoč tome što je bila stabilna, ipak bila prilično niska: žene čine 22 % osoba uključenih u program, 13 % koordinatora programa i 18 % – 25 % savjetnika i stručnjaka koji provode evaluacije i analize i rade u Znanstvenom odboru; preporučuje da se stalno ulažu napori kako bi se povećala razina sudjelovanja žena u programu;

16.  pozdravlja činjenicu da Zajedničko poduzeće zapošljava najbolje talente i resurse u Europi; napominje da koristi ključne vještine i znanje vodećih europskih aeronautičkih istraživačkih i akademskih ustanova;

Ključne kontrole i nadzorni sustavi

17.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije, ex post revizijama korisnika bespovratnih sredstava za privremena i završna plaćanja za Sedmi okvirni program te zahtjevima za povrat troškova projekata u okviru programa Obzor 2020., dok je Zajednička služba za reviziju Komisije odgovorna za ex post revizije;

18.  napominje da je stopa preostale pogreške za ex post revizije o kojima je Zajedničko poduzeće izvijestilo iznosila 1,21 % za projekte u sklopu Sedmog okvirnog programa i 1,11 % za projekte u okviru programa Obzor 2020., što obje stope stavlja ispod praga značajnosti od 2 %;

Strategija za borbu protiv prijevara

19.  primjećuje da Zajedničko poduzeće posvećuje posebnu pozornost sprečavanju i otkrivanju prijevara; kao rezultat toga, GU RTD provodi strategiju za borbu protiv prijevara iz 2020. s dionicima radi otkrivanja i sprečavanja dvostrukog financiranja; međutim, sa zabrinutošću napominje da su tijekom 2018. godine otkrivena tri slučaja navodnih prijevarnih aktivnosti u vezi s primanjem sredstava od Zajedničkog poduzeća te da su ti slučajevi prijavljeni Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF);

Unutarnja revizija

20.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2018. provela reviziju o koordinaciji sa Zajedničkim centrom za podršku (CSC) kako bi se procijenila primjerenost strukture upravljanja Zajedničkog poduzeća, upravljanja rizikom te unutarnjih procesa; sa zadovoljstvom primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju pozitivnom ocijenila aktivnu ulogu Zajedničkog poduzeća u razmjeni informacija sa Zajedničkim centrom za podršku; nadalje napominje da su revizori primili na znanje da su direktori zauzeli zajednički pristup i iskazali svoje potrebe u pogledu važnih tema kao što je povjerljivost; nadalje, Službi za unutarnju reviziju upućeno je nekoliko preporuka za daljnju prilagodbu informacijskih sustava Komisije kako bi se otklonila preostala ograničenja u pogledu prijenosa podataka; poziva Zajedničko poduzeće da završi s izradom kriterija i postupaka za postupanje s povjerljivim podacima korisnika Zajedničkog poduzeća;

Ostale primjedbe

21.  prima na znanje širenje bilateralnih kontakata Zajedničkog poduzeća s brojnim državama članicama i regijama na temelju prioriteta istraživačkih i inovacijskih strategija za pametnu specijalizaciju (RIS3) koje je sastavilo Zajedničko poduzeće, u kojima je navedeno više od 60 regija koje su kao svoje prioritete u području istraživanja i inovacija Zajedničkom poduzeću navele aeronautiku ili povezana područja; nadalje, sa zadovoljstvom primjećuje da je 2018. potpisan još jedan memorandum o razumijevanju s regijom u Njemačkoj, čime je do 31. prosinca 2018. broj memoranduma o razumijevanju koji su na snazi porastao na 17; napominje da je nakon toga u lipnju 2019. uslijedilo potpisivanje memoranduma o razumijevanju s francuskom regijom Novom Akvitanijom;

22.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima EU-a; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širenje informacija o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku uz širenje rezultata svojih istraživanja u javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način nastoji podići razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

23.  traži od Suda da ocijeni razboritost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi; procjenom bi se trebao ocijeniti oblik i pouzdanost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi;

Promet i turizam

24.  ističe da bi trebalo prilagoditi ciljeve Zajedničkog poduzeća kako bi se uzela u obzir potreba za postupnom dekarbonizacijom te da bi se za sve prilagodbe automatski trebali osigurati potrebni financijski i ljudski resursi kako bi se zajamčilo da Zajedničko poduzeće posjeduje dostatne kapacitete;

25.  napominje da je Zajedničko poduzeće javno-privatno partnerstvo između Unije i zrakoplovne industrije čiji je cilj razviti napredne tehnologije kako bi se znatno povećala okolišna učinkovitost zrakoplovâ i zračnog prometa; napominje da je osnovano 2007. pod nazivom „Zajedničko poduzeće ‘Clean Sky’” u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) te da je 2014. postalo „Zajedničko poduzeće ‘Clean Sky 2’” u sklopu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.;

26.  napominje da se programi Zajedničkog poduzeća zajednički financiraju u okviru programa Obzor 2020. (za razdoblje 2014. – 2020.) subvencijama Unije u iznosu do 1 755 milijuna EUR i doprinosima u naravi privatnih članova u iznosu od najmanje 2 193,75 milijuna EUR; napominje da Unija i privatni članovi ravnopravno dijele administrativne troškove koji tijekom tog razdoblja ne smiju premašiti 78 milijuna EUR;

27.  pozdravlja činjenicu da Zajedničko poduzeće znatno doprinosi povećanju učinkovitosti zračnog prometa; ističe vrlo dobre rezultate i ključnu ulogu Zajedničkog poduzeća u Europi u osiguravanju neto napretka zelenih tehnologija za smanjenje CO2, emisija plinova i razine buke koju proizvode zrakoplovi; naglašava stratešku važnost koju bi to Zajedničko poduzeće trebalo imati u sklopu budućeg programa Obzor Europa za doprinos novim ciljevima „klimatske neutralnostiˮ do 2050. i planiranom smanjenju CO2 zahvaljujući tehnološkom napretku;

28.  naglašava da bi se globalnom upotrebom tehnologija koje je stvorilo i koje promiče Zajedničko poduzeće mogla uštedjeti količina emisija CO2 koja je jednakovrijedna emisijama CO2 Nizozemske;

29.  ističe da su se tehnologijama inicijative Clean Sky I emisije CO2 po putniku smanjile za 19 % za zrakoplove dugog doleta i 40 % za one srednjeg doleta; poziva na to da se Zajedničkom poduzeću dodijele svi potrebni ljudski i financijski resursi kako bi se mogao nastaviti taj uspješan pristup;

30.  napominje da se do 40 % sredstava Zajedničkog poduzeća dodjeljuje njegovih 16 voditelja i njihovim pridruženim članovima, tj. industrijskim subjektima koji su se obvezali na provedbu cjelokupnog programa „Clean Sky 2” za vrijeme njegova trajanja; napominje da se 30 % sredstava Zajedničkog poduzeća dodjeljuje na temelju poziva na podnošenje prijedlogâ i poziva na podnošenje ponudâ njegovim glavnim partnerima (odabranima za dugoročne obveze u okviru programa); nadalje napominje da se preostalih 30 % sredstava dodjeljuje na temelju poziva na podnošenje prijedlogâ i poziva na podnošenje ponudâ drugim partnerima (sudionicima u konkretnim temama i projektima u okviru jasno definiranih, ograničenih obveza);

31.  konstatira da su, od datuma zaključenja privremene računovodstvene dokumentacije za 2018. (kraj veljače 2019.), privatni članovi Zajedničkog poduzeća prijavili kumulativni iznos od 399 milijuna EUR u obliku doprinosa u naravi za operativne aktivnosti te da je Zajedničko poduzeće potvrdilo ovjereni doprinos u vrijednosti od 279,9 milijuna EUR; slično tome, konstatira da su privatni članovi prijavili kumulativni iznos od 827,9 milijuna EUR u obliku doprinosa u naravi za dodatne aktivnosti, od kojih je Zajedničko poduzeće potvrdilo 620 milijuna EUR;

32.  napominje da Zajedničko poduzeće sada broji 16 voditelja, 193 glavna partnera (uključujući 50 MSP-ova) te da je objavljeno devet poziva na podnošenje prijedlogâ (radi dodjele preostalih sredstava drugim partnerima); prima na znanje da je osam tih poziva bilo ocijenjeno, što je dovelo do odabira 560 partnera (uključujući 31 % MSP-ova čiji je udio u sredstvima 25 %) iz 27 zemalja;

33.  prima na znanje da Zajedničko poduzeće planira preispitati svoja financijska pravila kako bi ih uskladilo s novim financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14);

34.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju izdala vrlo važnu preporuku Zajedničkom poduzeću u kojoj poziva na izradu konsolidiranog registra rizika radi pokrivanja rizika koji utječu na program i poduzeće kao samostalni subjekt; prima na znanje da je službenik za unutarnju reviziju upozorio da uprava Zajedničkog poduzeća nije dovoljno objektivna s obzirom na njezino višekratno sudjelovanje u upravljačkim zadacima i s obzirom na procese upravljanja kvalitetom; apelira na Zajedničko poduzeće da smjesta riješi to pitanje i u potpunosti provede preporuku službenika za unutarnju reviziju;

35.  sa zabrinutošću konstatira da je službenik za unutarnju reviziju identificirao nekoliko rizičnih područja koja zahtijevaju djelovanje uprave Zajedničkog poduzeća; očekuje od uprave Zajedničkog poduzeća da poduzme sve potrebne mjere za ublažavanje tih rizika;

36.  napominje da su tijekom 2018. godine otkrivena tri slučaja navodnih prijevarnih aktivnosti u vezi s korisnicima koji su primali sredstva od Zajedničkog poduzeća te su ti slučajevi prijavljeni OLAF-u; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme sve potrebne mjere kako bi se u budućnosti spriječili slučajevi prijevare.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 32.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 77.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 32.
(9) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(10) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(11) SL L 169, 7.6.2014., str. 77.
(12) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(13) Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” (SL L 169, 7.6.2014., str. 77.).
(14) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju
PDF 156kWORD 50k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018. (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0034/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoja opažanja u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018. (2019/2102(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju(12), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0034/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018. (2019/2102(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0034/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za bioindustriju („Zajedničko poduzeće”) osnovano kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EU) br. 560/2014 na razdoblje od 10 godina radi okupljanja svih relevantnih dionika i utvrđivanja položaja Unije kao ključnog aktera u istraživanju, upotrebi i uvođenju naprednih bioproizvoda i biogoriva;

B.  budući da je prema člancima 38. i 43. financijskih pravila Zajedničkog poduzeća, koja su usvojena 14. listopada 2014. odlukom njegova upravnog odbora, računovodstveni službenik pripremio godišnji financijski izvještaj Zajedničkog poduzeća za 2018.;

C.  budući da članove osnivače Zajedničkog poduzeća čine Europska unija (EU), koju predstavlja Europska komisija, i sektorski partneri, koje predstavlja Konzorcij za bioindustriju (BIC);

Općenito

1.  napominje da najveći mogući doprinos Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 975 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose sredstvima u iznosu od najmanje 2 730 000 000 EUR tijekom razdoblja djelovanja Zajedničkog poduzeća, od čega su najmanje 182 500 000 EUR doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća, a najmanje 1 755 000 000 EUR doprinosi u naravi za provedbu dodatnih aktivnosti izvan plana rada Zajedničkog poduzeća;

2.  napominje da je 19 od 101 odabranog prijedloga iz poziva za podnošenje prijedloga za 2018. krajem 2018. bilo u fazi pripreme sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava; također napominje da je program Zajedničkog poduzeća do početka 2018. imao portfelj od 101 projekta u tijeku s ukupno 1169 sudionika iz 35 zemalja s ukupnom vrijednošću bespovratnih sredstava u iznosu od 499 000 000 EUR;

3.  napominje da se ciljevi Zajedničkog poduzeća ne mogu ostvarivati tradicionalnim instrumentima Unije; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće ostvarilo strukturni učinak približavanjem sektora i dionika pokretanju novih vrijednosnih lanaca te je mobiliziralo sve više ulaganja u razvoj inovacija za bioindustriju; osim toga, napominje da je misija Zajedničkog poduzeća provedba strateškog programa za inovacije i istraživanja koji je izradio Konzorcij za bioindustriju i podržala Komisija;

4.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

5.  traži od Revizorskog suda da ocijeni razboritost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi; traži da se tom ocjenom evaluiraju oblik i pouzdanost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi;

Upravljanje proračunom i financijama

6.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. („Izvješće Revizorskog sudaˮ) računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća vjerno prikazana u svim bitnim aspektima te da su njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2018. i rezultati poslovanja te novčani tokovi za godinu završenu tim danom u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije;

7.  napominje da je prema godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća dostupan konačni proračun za financijsku godinu 2018. potreban za provedbu i da obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 121 231 820 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 118 126 520 EUR, a da je stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 99 %, a odobrenih sredstava za plaćanje 71 %;

8.  napominje da su odobrena sredstava za plaćanje uglavnom upotrijebljena za pretfinanciranje sporazuma o bespovratnim sredstvima proizašlih iz poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. te međuplaćanja za projekte iz prijašnjih poziva na podnošenje prijedloga; nadalje, napominje da je niža stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje posljedica kašnjenja određenih periodičnih izvješća te prijava troškova koji su znatno niži od proračunskih sredstava odobrenih u sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava;

9.  napominje da je, od maksimalnih 975 000 000 EUR novčanih doprinosa Unije predviđenih za čitavo razdoblje poslovanja Zajedničkog poduzeća, doprinos Unije do kraja 2018. iznosio ukupno 264 600 000 EUR;

10.  izražava zabrinutost zbog činjenice da su od iznosa od 757 900 000 EUR doprinosa koje sektorski partneri trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća sektorski partneri prijavili doprinose u naravi u iznosu od samo 36 800 000 EUR za operativne aktivnosti, a upravni odbor potvrdio je doprinose sektorskih partnera za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća u iznosu od 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR doprinosa u naravi i 9 100 000 EUR novčanih doprinosa);

11.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Zajedničko poduzeće 2018. provelo reviziju kako bi ažuriralo članski status svojih sastavnih subjekata kao glavnu osnovu za vrednovanje i priznavanje doprinosa u naravi sektorskih partnera za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća; sa zadovoljstvom primjećuje da je revizija prepoznata kao dobra praksa te da bi se trebala redovito provoditi;

12.  žali zbog toga što je od minimalnih 182 500 000 EUR novčanih doprinosa koje sektorski partneri trebaju uplatiti za operativne troškove Zajedničkog poduzeća do kraja 2018. uplaćeno samo 800 000 EUR, te da je stoga Komisija na kraju 2018. odlučila smanjiti proračun Zajedničkog poduzeća za 2020. od 205 000 000 EUR za 140 000 000 EUR; sa zabrinutošću napominje da postoji velika opasnost da se minimalni iznos novčanih doprinosa neće ostvariti do kraja životnog vijeka Zajedničkog poduzeća;

Uspješnost

13.  prima na znanje da je utvrđeno da su posebni ključni pokazatelji uspješnosti Zajedničkog poduzeća dobri; pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće učinkovito radilo i da je njegova prosječna uspješnost prema tri glavna ključna pokazatelja uspješnosti programa Obzor 2020. veća od postavljenih ciljeva za 2018.;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da je vrijednost učinka poluge na kraju 2018. iznosila 1,88, što je ispod očekivanja; sa zabrinutošću primjećuje da se ostvareni učinak poluge smanjuje od 2015.; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme korake kako bi ostvarilo ciljani učinak poluge od 2,86 tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine;

15.  primjećuje da su pozivi na podnošenje prijedloga Zajedničkog poduzeća u potpunosti otvoreni za sudjelovanje bilo kojeg dionika; pozdravlja velike napore koje Zajedničko poduzeće ulaže u informiranje o svojim ciljevima i postignućima, kao i njegove pozive dionicima u Uniji putem događanja, sastanaka i internetskih stranica;

16.  prima na znanje činjenicu da su stručnjaci potvrdili da u Zajedničkom poduzeću sudjeluje zadovoljavajući broj najboljih aktera Unije u područjima odabranih vrijednosnih lanaca; primjećuje da je postignuta dobra ravnoteža sudjelovanja industrijskog sektora, koji čini 61 % ukupnog broja sudionika; ističe činjenicu da su 54 % privatnih subjekata koji ostvaruju dobit mala i srednja poduzeća, a 27 % velika poduzeća;

17.  napominje da su 2018. godine operacije Zajedničkog poduzeća obuhvaćale sklapanje 17 sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su rezultat poziva na podnošenje prijedloga iz 2017., čime se ukupan broj u portfelju Zajedničkog poduzeća do kraja 2018. popeo na 82; osim toga, napominje da je Zajedničko poduzeće uspješno provelo poziv na podnošenje prijedloga za 2018.; napominje da je postupak do kraja 2018. pokrenut za 19 odabranih prijedloga;

18.  primjećuje da je zbog načina izrade poziva na podnošenje prijedloga iz 2018. i upravljanja sustavom rangiranja prijedloga jedna od dviju vodećih tema iz poziva ostala bez financiranja unatoč tome što su primljeni prihvatljivi i visoko ocijenjeni prijedlozi za obje teme;

19.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Zajedničko poduzeće 2018. ostvarilo prihvatljivu rodnu ravnotežu u svojim različitim tijelima (znanstveni odbor: 60 % žene, 40 % muškarci; skupina predstavnika država: 59 % žene, 41 % muškarci; programski ured: 61 % žene, 39 % muškarci; stručnjaci za evaluaciju (poziv na podnošenje prijedloga 2018.): 48 % žene, 52 % muškarci; koordinatori projekata: 45 % žene, 55 % muškarci), uz iznimku upravnog odbora (20 % žena, 80 % muškarci); prima na znanje opažanje Zajedničkog poduzeća da nema utjecaja na sastav upravnog odbora; sa zadovoljstvom primjećuje rodnu ravnotežu među osobljem koje sudjeluje u projektima Zajedničkog poduzeća (46 % žena i 54 % muškaraca);

Postupci javne nabave i zapošljavanja

20.  prima na znanje da se na kraju 2018. osoblje Zajedničkog poduzeća sastojalo od 23 zaposlenika, čime je popunjen plan radnih mjesta; primjećuje da su 2018. pokrenuta dva postupka zapošljavanja, jedan za ugovornog djelatnika i drugi za člana privremenog osoblja; međutim, napominje da je Zajedničko poduzeće 2018. dobilo tri dodatna ugovorna djelatnika; osim toga, napominje da je jedan kandidat za privremeno radno mjesto zaposlen krajem 2018. i počeo s radom u prvom tromjesečju 2019.;

Unutarnja revizija

21.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju (IAS) u studenom 2017. provela revizijski terenski rad za reviziju „Ograničena revizija provedbe standarda unutarnje kontrole u Zajedničkom poduzeću za bioindustriju”; primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda stanje na kraju 2018. pokazalo da je Zajedničko poduzeće većim dijelom primijenilo standarde unutarnje kontrole;

22.  primjećuje da je programski ured proveo samoprocjenu svojih standarda unutarnje kontrole kako bi ocijenio trenutačnu razinu provedbe standarda unutarnje kontrole i proučio uvjete potrebne za prelazak okvira unutarnje kontrole organizacije na višu razinu zrelosti; napominje da je Služba za unutarnju reviziju dala tri preporuke kako bi podržala i nadopunila postojeće napore Zajedničkog poduzeća u tom području; primjećuje da je programski ured predložio odgovarajuće akcijske planove te da ih Služba za unutarnju reviziju smatra primjerenima za ublažavanje teškoća; međutim, sa zabrinutošću primjećuje da su se tri dotična standarda tek trebala u potpunosti provesti početkom 2018.;

23.  napominje da se prema godišnjem izvješću o radu gotovo svi standardi unutarnje kontrole smatraju provedenima ili u velikoj mjeri provedenima te da samo neke standarde tek treba u potpunosti provesti, kao što su standardi br. 8. (procesi i postupci), standardi br. 10. (kontinuitet poslovanja) i standardi br. 11. (upravljanje dokumentima);

24.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće u suradnji sa Zajedničkom službom za reviziju Glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije pokrenulo prvu ex post reviziju nasumičnog uzorka zahtjeva za povrat projektnih troškova u okviru programa Obzor 2020.; napominje da je drugi krug revizija započeo 2018., no zbog malog broja sudionika u reviziji još uvijek nije moguće donijeti zaključke;

25.  sa zadovoljstvom prima na znanje nalaz Revizorskog suda da je stopa preostale pogreške za program Obzor 2020. bila ispod praga značajnosti, u visini od 0,01 %;

26.  primjećuje da je Komisija provela privremenu evaluaciju aktivnosti Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 2014. do 2016. te da je pripremljen akcijski plan za rad na izdanim preporukama; napominje da će se, u skladu s akcijskim planom, većina mjera koje je potrebno poduzeti kao odgovor na preporuke provesti 2018. i 2019. te da je nekoliko mjera već poduzeto;

Pravni okvir

27.  sa zabrinutošću primjećuje da, iako je privremena evaluacija Zajedničkog poduzeća dovršena u skladu s preciznim rokovima utvrđenima u njegovu pravnom okviru, njome se nije mogla ostvariti najbolja dodana vrijednost za postupak donošenja odluka Zajedničkog poduzeća u ovoj ranoj fazi njegovih aktivnosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

28.  prima na znanje činjenicu da je Zajedničko poduzeće, zajedno sa šest drugih zajedničkih poduzeća, pokrenulo zajednički poziv na iskaz interesa zajedničkih poduzeća za odabir najviše sedam povjerljivih savjetnika koji će uspostaviti mrežu povjerljivih savjetnika; prima na znanje da su kao rezultat toga, izvršni direktori imenovali dva povjerljiva savjetnika u studenom 2018.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 24.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 130.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(9) SL C 426, 18.12.2019., str. 24.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 169, 7.6.2014., str. 130.
(13) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(14) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.


Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
PDF 155kWORD 50k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (2019/2091(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(12), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (2019/2091(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0042/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje(15) (dalje u tekstu: „Nadzorno tijelo”) njegov konačni proračun za financijsku godinu 2018. iznosio 25 207 008 EUR, što je povećanje od 5,03 % u odnosu na 2017.; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (9 365 000 EUR, što odgovara udjelu od 37,15 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica (15 742 008 EUR, što odgovara udjelu od 62,45 %)(16);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je povećanje od 0,21 % u odnosu na 2017.; napominje, nadalje, da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 85,48 %, što je smanjenje od 2,61 % u odnosu na 2017.;

2.  napominje da se radno opterećenje Nadzornog tijela stalno mijenja te da uključuje regulatorne zadaće i provedbu i primjenu prava Unije;

Uspješnost

3.  primjećuje da sva tri operativno usmjerena strateška cilja Nadzornog tijela uz ostale pokazatelje koji se upotrebljavaju interno imaju i ključne pokazatelje uspješnosti kojima se procjenjuje dodana vrijednost njegovih aktivnosti i poboljšanje njegova upravljanja proračunom;

4.  napominje da je Nadzorno tijelo postiglo cilj za 11 ključnih pokazatelja uspješnosti; uviđa da je Nadzorno tijelo bilo blizu postizanja cilja i za preostala dva ključna pokazatelja uspješnosti i da mu je za to nedostajalo vrlo malo;

5.  primjećuje da je većina planiranog rada Nadzornog tijela (218 proizvoda i usluga) uspješno isporučena te da je zbog nedostatnih resursa došlo do manjih kašnjenja u isporuci 25 proizvoda i usluga, ali i zbog promjena u zahtjevima i prioritetima; nadalje primjećuje da samo tri radna toka nisu dostavljena prema planu ili su isporučena s prihvatljivim kašnjenjem;

6.  napominje da Nadzorno tijelo zamjenjuje aktualni elektronički sustav upravljanja ljudskim resursima sustavom Sysper, koji pruža Komisija; sa zabrinutošću primjećuje kašnjenje u provedbi sustava Sysper 2; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo proaktivno u utvrđivanju prilika za učinkovitost i sinergije s drugim agencijama, osobito s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA) i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), putem Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela i putem zajedničke javne nabave; pozdravlja prioritet Nadzornog tijela da u suradnji s EBA-om i ESMA-om razvije zajedničke smjernice o tome kako sprečavanje pranja novca i rizik od financiranja terorizma integrirati u bonitetni nadzor; snažno potiče Nadzorno tijelo da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; usto poziva Nadzorno tijelo da istraži mogućnosti spajanja svojih službi koje nisu stručne naravi, poput IKT-a, s onima ostalih agencija Unije;

8.  naglašava da je uloga Nadzornog tijela u promicanju zajedničkog nadzornog režima u cijelom europskom financijskom sustavu ključna za jamčenje financijske stabilnosti, povezanijih, učinkovitijih i sigurnijih financijskih tržišta kao i veće zaštite potrošača u Uniji promicanjem pravednosti i transparentnosti na tržištu proizvoda i financijskih usluga;

9.  ističe središnju ulogu Nadzornog tijela u doprinošenju kvalitetnim zajedničkim regulatornim i nadzornim standardima i praksama, dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticanju i olakšavanju delegiranja zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, praćenju i ocjenjivanju tržišnim kretanjima u opsegu njegove nadležnosti te podupiranju zaštite osiguranika, članova mirovinskog sustava i korisnika;

10.  naglašava potrebu za pomnijim nadzorom u određenim državama članicama radi rješavanja slabih točaka na tržištima osiguranja tih država članica i zaštite potrošača od nepoštenih praksi multinacionalnih osiguravajućih društava;

11.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo trebalo pridržavati zadaća i mandata koje su mu dodijelili Parlament i Vijeće i u potpunosti iskoristiti te da Nadzorno tijelo nikada ne smije pokušati prekoračiti svoj mandat i pritom osigurati da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima; ističe da će fokusiranje na mandat koji su mu dodijelili Parlament i Vijeće dovesti do djelotvornije i učinkovitije uporabe resursa;

12.  dijeli zabrinutost Revizorskog suda u vezi s time da nacionalna nadzorna tijela s pomoću istorazinskih ocjena imaju odlučujući utjecaj u glavnom upravljačkom tijelu Nadzornog tijela, što znači da mogu odlučivati u kojem će opsegu Nadzorno tijelo djelovati pri preispitivanju njihove djelotvornosti;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 95,54 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 107 od 112 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije, u odnosu na 101 odobreno radno mjesto 2017.; također napominje da su 2018. za Nadzorno tijelo radila 33 ugovorna djelatnika i 18 upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  žali zbog neuravnoteženog sudjelovanja muškaraca (šest članova) i žena (jedna članica) u Upravnom odboru; napominje da je Nadzorno tijelo izvijestilo o relativno dobroj rodnoj ravnoteži za 2018. kad je riječ o višem rukovodstvu (pet muškaraca i tri žene);

15.  napominje da Revizorski sud smatra da Nadzorno tijelo još nije ostvarilo prelazak s regulatornih zadaća na nadzorne zadaće i da bi trebalo jačati ljudske resurse koji se bave nadzornim zadaćama;

Javna nabava

16.  sa zabrinutošću primjećuje da je Nadzorno tijelo za jedan postupak javne nabave primijenilo kriterije za dodjelu koji su se sastojali od nekonkurentnih cjenovnih elemenata; poziva Nadzorno tijelo da primjenjuje kriterije za dodjelu koji su usmjereni na konkurentne cjenovne elemente;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore radi osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; ističe činjenicu da Nadzorno tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje registar sastanaka s vanjskim dionicima;

18.  naglašava važnost otvorene, učinkovite i neovisne uprave za sve agencije Unije i Uniju u cjelini; podsjeća na problem sukoba interesa koji proizlazi iz prakse „rotirajućih vrata” i naglašava potrebu za jedinstvenim pravnim okvirom za rješavanje takvih problema;

Unutarnje kontrole

19.  primjećuje da je Komisijina Služba za unutarnju reviziju objavila izvješće o reviziji „Testiranje otpornosti na stres u EIOPA-i”, koje je dovelo do pet preporuka za poboljšanje i provedbu akcijskog plana;

20.  primjećuje da je Nadzorno tijelo 2018. u okviru ugovora s poduzećima za privremeno zapošljavanje zapošljavalo 29 privremenih djelatnika; podsjeća da bi, u skladu s Direktivom 2008/104/EZ(17), ti radnici trebali raditi pod istim radnim uvjetima kao i radnici koje izravno zapošljava Nadzorno tijelo; sa zabrinutošću primjećuje da se ugovorima od poduzeća za privremeno zapošljavanje nije zahtijevalo da poštuju te radne uvjete, što dovodi do rizika od sudskog spora i rizika za ugled; poziva Nadzorno tijelo da analizira radne uvjete svojih privremenih djelatnika i zajamči da su oni u skladu sa radnim pravom Unije i nacionalnim radnim pravom;

Druge primjedbe

21.  napominje da je moguće da će se zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije prihodi Nadzornog tijela u budućnosti smanjiti; primjećuje da je Nadzorno tijelo objavilo dva mišljenja za osiguravatelje i nacionalna nadzorna tijela o koracima koje treba poduzeti kako bi se izbjegli prekidi usluge i smanjili rizici;

22.  ističe odgovornost financijskog sustava u pružanju odgovora na izazove u pogledu održivosti i osiguravanju toga da Unija ispunjava obveze preuzete Pariškim sporazumom u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama; ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u uključivanju okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u regulatorni i nadzorni okvir te u mobiliziranju i usmjeravanju tokova privatnog kapitala prema održivim ulaganjima; stoga naglašava da su potrebni dostatni resursi kako bi financijske institucije i nacionalna nadležna tijela mogli pratiti provedbu tog okvira;

23.  poziva Nadzorno tijelo da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(18) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 108, 22.3.2018., str. 147.
(16) SL C 108, 22.3.2018., str. 149.
(17) Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).
(18) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće ECSEL
PDF 157kWORD 50k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0045/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (2019/2106(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(12), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0045/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (2019/2106(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0045/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ECSEL za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („Zajedničko poduzeće”) osnovano 7. lipnja 2014. kao zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu provedbe zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” (ECSEL) za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014(15) u lipnju 2014. kako bi zamijenilo i naslijedilo zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC;

C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, države članice te, na dobrovoljnoj osnovi, pridružene zemlje (države sudionice) te udruženja koja u svojstvu privatnih članova (privatni članovi) predstavljaju poduzeća i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Uniji;

D.  budući da predviđeni doprinosi Zajedničkom poduzeću za čitavo razdoblje trajanja programa Obzor 2020. iznose 1 184 874 000 EUR od Unije, 1 170 000 000 EUR od država sudionica i 1 657 500 000 EUR od privatnih članova;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. („Izvješće Revizorskog sudaˮ) računovodstvena dokumentacija vjerno prikazana u svim bitnim aspektima te da su njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2018. i rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije;

2.  primjećuje da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. uključuje odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 194 100 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 310 554 000 EUR; prima na znanje da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 98 %, odnosno 65 %;

3.  primjećuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

4.  primjećuje da je na kraju 2018. Unija doprinijela iznosom od 637 600 000 EUR iz fonda Sedmog okvirnog programa za sufinanciranje zajedničkih aktivnosti te iznosom od 17 900 000 EUR za sufinanciranje povezanih administrativnih troškova; napominje da su kumulativne obveze za operativne aktivnosti u sklopu Sedmog okvirnog programa iznosile 606 000 000 EUR, a povezana kumulativna plaćanja iznosila su 529 000 000 EUR; napominje da je 2018. stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje u visini od 98 000 000 EUR za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa bila niska (42 %), uglavnom zbog kašnjenja nacionalnih tijela za financiranje pri izdavanju potvrda o završetku projekta za tekuće aktivnosti u sklopu Sedmog okvirnog programa;

5.  primjećuje da su plaćanja Zajedničkog poduzeća za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa iznosila 41 000 000 EUR, odnosno 22 % ukupnih operativnih plaćanja tijekom 2018. godine; osim toga, napominje da je stopa preostale pogreške na kraju na kraju godine bila 3,36 %;

6.  primjećuje da je za operativna plaćanja u okviru Sedmog okvirnog programa Zajedničko poduzeće i dalje ovisno o nacionalnim tijelima za financiranje država sudionica, što ima za posljedicu povećani rizik od kašnjenja završnih plaćanja;

7.  primjećuje sa zabrinutošću da su 2018. države sudionice koje su bile dužne dati doprinos u iznosu od najmanje 1 170 000 000 EUR za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. preuzele obveze u iznosu od 564 000 000 EUR i plaćanja u iznosu od 178 000 000 EUR, što je 15 % ukupnih potrebnih doprinosa; napominje da je niska razina doprinosa država sudionica povezana s činjenicom da neke od njih priznaju i prijavljuju svoje troškove Zajedničkom poduzeću tek pri zaključenju projekata u okviru programa Obzor 2020. kojima pružaju potporu; napominje da stopa izvršenja proračuna dostupna za Obzor 2020. iznosi 100 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i 72 % za odobrena sredstva za plaćanje te da je stopa odobrenih sredstava za plaćanje niža zbog dodatnog doprinosa u visini od 20 000 000 EUR primljenih u prosincu 2018.;

8.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće, od 1 657 500 000 EUR doprinosa koje članovi iz predmetnog sektora trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća, procijenilo da su članovi do kraja 2018. dali doprinose u naravi u vrijednosti od 705 400 000 EUR, dok je Unija izvršila uplatu novčanih doprinosa u visini od 512 000 000 EUR; nadalje, napominje da je novčani doprinos sektorskih partnera iznosio 11 300 000 EUR i da su prijavljeni no nepotvrđeni doprinosi u naturi u iznosu od 694 100 000 EUR;

Uspješnost

9.  primjećuje primjenu ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje operativne uspješnosti i uspješnosti programa te napominje da Zajedničko poduzeće surađuje s drugim zajedničkim poduzećima i dionicima kako bi se utvrdili zajednički ključni pokazatelji uspješnosti za učinak i metodologije za njihovu procjenu;

10.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

11.  pozdravlja činjenicu da je ukupni postignuti učinak poluge 2018. za program Zajedničkog poduzeća, izračunat kao trošak programa Obzor 2020. umanjen za sredstva Unije i podijeljen sa sredstvima Unije iznosi 3, što premašuje ciljani učinak poluge tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine; primjećuje nadalje da ukupni postignuti učinak poluge iznosi 3,3 ako se kao osnova uzme nacionalni trošak;

12.  napominje da je Zajedničko poduzeće uložilo napore za konsolidaciju i razvoj svojih aktivnosti kako bi se omogućio nesmetan i učinkovit rad Zajedničkog poduzeća; primjećuje da su 2018. pokrenuta četiri poziva na podnošenje prijedloga, na temelju kojih je odabrano 13 projekata suradnje te dvije aktivnosti za koordinaciju i potporu;

13.  napominje da je Zajedničko poduzeće pokrenulo dva poziva za podnošenje prijedloga; iako se broj prijedloga četvrtu godinu za redom smanjio, broj odabranih prijedloga jednak je kao 2017. godine;

14.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

Osoblje

15.  napominje da je 2018. bilo popunjeno 30 od 31 radnog mjesta u kadrovskom planu i to sa 14 privremenih djelatnika i 16 ugovornih djelatnika; također napominje da su 2018. bila popunjena dva radna mjesta voditeljâ administrativnih službi, jedno radno mjesto glavnog službenika za financije i jedno radno mjesto voditelja programa;

16.  prima na znanje podatke iz godišnjeg izvješća o radu Zajedničkog poduzeća za 2018. u pogledu rodne ravnoteže u projektima ECSEL-a prema kojima je ukupan broj žena u projektima ECSEL-a koji su bili u tijeku 2018. i projekata koji su prijavljeni te godine (koji traju od 2014., 2015. i 2016.) bio 3 336 (ili 18 %), u usporedbi sa 14 820 muškaraca (ili 82 %); napominje da se ne bave svi članovi osoblja koji rade na projektima koji primaju potporu u okviru ECSEL-a istraživačkim aktivnostima i da su samo 16 % istraživačkog osoblja bile žene;

Javna nabava

17.  primjećuje s velikom zabrinutošću da je Revizorski sud pronašao znatne nedostatke u upravljanju postupcima javne nabave za administrativne usluge; primjećuje iz odgovora Zajedničkog poduzeća da je imenovan asistent za proračun, javnu nabavu i ugovore kako bi se to pitanje riješilo;

Unutarnje kontrole

18.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće ECSEL poduzelo korake kako bi procijenilo provedbu ex post revizija koje su obavila nacionalna tijela za financiranje te je od tih tijela primilo pisane izjave u kojima potvrđuju da se provedbom njihovih nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti transakcija; napominje da se izvješće Revizorskog suda poziva na činjenicu da je za plaćanja u okviru programa Obzor 2020. Zajednička služba Komisije za reviziju odgovorna za ex post revizije te da su stope preostale pogreške koje je izračunalo Zajedničko poduzeće na kraju 2018. iznosile 1,15 %;

19.  primjećuje da problem različitih metodologija i postupaka koje primjenjuju različita nacionalna tijela za financiranje više nije relevantan za provedbu projekata u okviru programa Obzor 2020. jer ex post revizije obavlja ili Zajedničko poduzeće ili Komisija; napominje da je u skladu s odredbama zajedničkog plana ex post revizija za Obzor 2020. Zajedničko poduzeće od nacionalnih tijela za financiranje primilo 22 od 27 izjava te potvrđuje da pružaju razumnu razinu zaštite financijskih interesa svojih članova;

20.  primjećuje da je Komisija provela konačnu evaluaciju o zajedničkim poduzećima ARTEMIS i ENIAC za razdoblje od 2008. do 2013., zajedno s privremenom evaluacijom Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je Zajedničko poduzeće pripremilo i donijelo akcijski plan za provedbu preporuka iz tih evaluacija te da su neka djelovanja već započela; međutim, većina djelovanja treba provesti tek u 2019., dok se za neka od njih smatra da su izvan područja djelovanja Zajedničkog poduzeća;

21.  primjećuje da je završno plaćanje za provedbu sporazuma na razini službi koji je sklopljen s jednim sektorskim partnerom za pružanje komunikacijskih usluga i organizaciju događaja obavljeno bez potrebnih popratnih dokumenata;

22.  traži od Suda da ocijeni razboritost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi, uključujući oblik i pouzdanost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi;

23.  primjećuje sa zabrinutošću da je Zajedničko poduzeće utvrdilo da ENIAC svome sektorskom partneru AENEAS prije osnivanja Zajedničkog poduzeća nije ispostavio račun za novčane doprinose za administrativne troškove u iznosu većem od 1 000 000 EUR; kako bi riješilo taj problem Zajedničko poduzeće primilo je od svojih članova iznos od 1 000 000 EUR kao „unaprijed uplaćen novčani doprinos”; poziva Zajedničko poduzeće da bez odgode izda obavijest o terećenju;

Unutarnja revizija

24.  primjećuje da je 2018. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela procjenu rizika; primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju poduzela praćenje provedbe revizijskih preporuka o postupku i uspješnosti dodjele bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.; prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila da su sve preporuke provedene na odgovarajući način;

Upravljanje ljudskim resursima

25.  primjećuje da je na dan 31. prosinca 2018. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 30 članova osoblja; primjećuje da je Zajedničko poduzeće popunilo dva radna mjesta i oglasilo jedno, pri čemu je jedno popunjeno radno mjesto bilo za voditelja Odjela za administrativne poslove i financije, a drugo za voditelja programa, dok je oglašeno radno mjesto bilo za upućenog nacionalnog stručnjaka;

26.  prima na znanje činjenicu da je u cilju prilagodbe strukture organizacije prioritetima i potrebama za stručnim znanjem organizacijski ustroj Zajedničkog poduzeća ažuriran 6. kolovoza 2018.; napominje da je Upravni odbor u siječnju 2018. potvrdio novi skup od pet provedbenih pravila za Pravilnik o osoblju.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 24.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(9) SL C 426, 18.12.2019., str. 24.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(13) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(14) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(15) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
PDF 158kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0046/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2103(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(12), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0046/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (2019/2103(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0046/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove;

B.  budući da je nakon donošenja Uredbe (EU) br. 557/2014(15) u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI 2”) osnovano na razdoblje do 31. prosinca 2024.; budući da je u lipnju 2014. zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće IMI, a cilj mu je dovršenje istraživačkih aktivnosti u okviru Sedmog okvirnog programa te pokretanje novog projekta u okviru programa Obzor 2020.;

C.  budući da su Unija, koju predstavlja Komisija, i Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja osnivači Zajedničkog poduzeća IMI i Zajedničkog poduzeća IMI 2;

D.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI za razdoblje od deset godina iznosi 1 000 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmoga okvirnog programa te da članovi osnivači trebaju jednako pridonositi pokrivanju tekućih troškova, svaki u iznosu koji ne premašuje 4 % ukupnog doprinosa Unije;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI 2 za razdoblje od deset godina iznosi 1 638 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna programa Obzor 2020., dok članovi, osim Komisije, moraju doprinositi pokrivanju 50 % tekućih troškova te bi trebali sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova novčanim doprinosima, doprinosima u naravi ili na oba načina u iznosu jednakom financijskom doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) računovodstvena dokumentacija vjerno prikazana u svim značajnim aspektima te da su financijsko stanje Zajedničkog poduzeća IMI 2 na dan 31. prosinca 2018. i rezultati njegovih poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s njegovom Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti transakcija prikazanih u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2018. godinu, koji je zaključio da su te transakcije zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

3.  prima na znanje da je konačni proračun za 2018. iznosio 275 600 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (187 900 000 EUR u 2017.) i 235 900 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje (206 400 000 EUR u 2017.); uključujući neiskorištena odobrena sredstva iz prethodnih godina i namjenske prihode, ukupni raspoloživi proračun za obveze iznosio je 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR u 2017.), dok je raspoloživi proračun za plaćanje iznosio 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR u 2017.);

4.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR doprinosa koje sektorski članovi trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI do kraja 2018. Zajedničko poduzeće IMI 2 potvrdilo doprinose u naravi te novčane doprinose u iznosu od 655 200 000 EUR, točnije, 633 300 000 EUR u naravi i 21 900 000 EUR doprinosa u gotovini; ističe da su članovi Zajedničkog poduzeća IMI 2 prijavili dodatnih 80 600 000 EUR doprinosa u naravi koji nisu potvrđeni; ističe činjenicu da su, slijedom toga, na kraju 2018. doprinosi u naravi te novčani doprinosi sektorskih članova iznosili 735 800 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru Sedmog okvirnog programa iznosili 916 000 000 EUR;

5.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su stope iskorištenosti odobrenih sredstava za plaćanje Zajedničkog poduzeća IMI za projekte Sedmog okvirnog programa u 2018. iznosile 88 %, što je poboljšanje u odnosu na prethodno razdoblje kada je stopa iskorištenosti tijekom četiri uzastopne godine ostala ispod 75 %; nadalje, napominje da je stopa izvršenja za odobrena sredstva za plaćanje u okviru programa Obzor 2020. iznosila 86 % te da je u 2018. izvršeno više odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje za administrativne rashode i rashode poslovanja nego 2017.;

6.  napominje da je od 1 425 000 000 EUR doprinosa u naravi te novčanih doprinosa koje sektorski članovi i pridruženi partneri trebaju dati za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI 2, izvršni direktor potvrdio doprinose u naravi u iznosu od 130 500 000 EUR, a dodatan iznos od 83 900 000 EUR prijavljen je do kraja 2018.; osim toga, napominje da je izvršni direktor potvrdio novčane doprinose sektorskih članova u iznosu od 13 500 000 EUR; nadalje, napominje da su na kraju 2018. ukupni doprinosi sektorskih članova aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru programa Obzor 2020. slijedom toga iznosili 227 700 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije iznosili 241 900 000 EUR;

7.  napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 u 2018. odobrio tri izmjene proračuna: 

   (a) 12. lipnja 2018., kako bi uključio prenesene iznose (209 698 405 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 56 133 212 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje) iz prethodne godine;
   (b) 13. srpnja 2018., kako bi uključio dodatne prijenose (25 669 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 25 669 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje) iz prethodne godine, koji točno odgovaraju iznosima Zajedničkog poduzeća IMI koji su vraćeni od primatelja sredstava 2017. i preneseni u proračun za 2018.; i
   (c) 5. prosinca 2018., kako bi se odobrena sredstva za plaćanje za poslovanje smanjila za 36 332 261 EUR zbog smanjenja doprinosa Unije za troškove poslovanja (34 978 261 EUR) i zbog toga što su za 2019. odgođeni doprinosi partnera Zajedničkog poduzeća IMI 2 (Zaklada Billa i Melinde Gates) za troškove poslovanja (1 354 000 EUR) prenesene u sljedeću godinu;

8.  napominje da su krajem 2018. procijenjena neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje administrativnih rashoda i rashoda poslovanja koje je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 odobrio za prijenos u 2019. iznosila 30 943 429 EUR; sa zabrinutošću prima na znanje opažanje Revizorskog suda da, iako se situacija poboljšala nakon što je Zajedničko poduzeće IMI 2 provelo korektivne mjere, i dalje postoje nedostaci u planiranju i praćenju potrebe za novim odobrenim sredstvima za plaćanje;

Uspješnost

9.  napominje da je 2018. bila prva godina u kojoj je Zajedničko poduzeće IMI 2 izvijestilo o revidiranim ključnim pokazateljima uspješnosti u svojem godišnjem izvješću o radu za 2018.; pozdravlja činjenicu da je dokazano da je taj korak bio učinkovit alat za praćenje koji je doveo do povećanja razine transparentnosti u pogledu postignuća Zajedničkog poduzeća IMI 2 i tako privukao interes članova civilnog društva;

10.  prima na znanje iz godišnjeg izvješća o radu da analiza podataka prikupljenih do 31. prosinca 2018. pokazuje da su gotovo sva relevantna prioritetna područja u strateškom istraživačkom programu Zajedničkog poduzeća IMI 2 obuhvaćena projektima Zajedničkog poduzeća IMI 2 (11 od 12);

11.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 u 2018. potpisalo ukupno 20 novih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, čime je ukupni portfelj projekata narastao na 119 (59 projekata Zajedničkog poduzeća IMI + 60 projekata Zajedničkog poduzeća IMI 2);

12.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu prirodu organizacijske strukture Zajedničkog poduzeća IMI 2;

13.  napominje da je 2018. vrijednost učinka poluge Zajedničkog poduzeća IMI 2 iznosila 0,99;

14.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća IMI 2 i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

15.  pozdravlja uspješno pokretanje projekta EBOVAC3 u 2018., čiji je cilj provođenje kliničkih ispitivanja djece u Sijeri Leone i Gvineji; nadalje, napominje da se u okviru tog projekta provodi klinička studija pri pružateljima zdravstvene skrbi u Demokratskoj Republici Kongo, kojom se doprinosi borbi protiv bolesti; sa zadovoljstvom napominje da se iskustvo stečeno u projektima Ebola+ Zajedničkog poduzeća IMI 2 može primijeniti na druge nove zarazne bolesti;

16.  poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da razmisli o reviziji broja projekata koje će financirati u budućnosti; nadalje, napominje da bi manji broj većih i izdašno financiranih projekata uvelike razjasnio područje djelovanja Zajedničkog poduzeća IMI 2 i olakšao široj javnosti razumijevanje koristi koje donosi;

Osoblje i zapošljavanje

17.  napominje da je u prosincu 2018. ukupno bilo 48 popunjenih radnih mjesta u Zajedničkom poduzeću IMI 2 (49 u 2017.);

18.  napominje da su na kraju 2018. u Zajedničkog poduzeću IMI 2 bili zaposleni djelatnici iz 15 država članica, a sedam od njih bilo je zastupljeno s jednim zaposlenikom; napominje da su 73 % od 48 zaposlenika bile žene, a samo 27 % muškarci;

19.  sa zabrinutošću prima na znanje nalaz Revizorskog suda da je stopa fluktuacije osoblja Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2018. bila visoka i iznosila u prosjeku 21 % (kod ugovornog osoblja bila je posebno visoka – 60 %), a stanje se pogoršalo zbog osam slučajeva dugotrajnog bolovanja, od kojih su četiri bili novi slučajevi iz 2018., te je stoga u 2018. samo polovica osoblja Zajedničkog poduzeća IMI 2 bila operativna, čime se povećao rizik od toga da se operativni ciljevi Zajedničkog poduzeća ne ostvare prema planu; napominje da je Zajedničko poduzeće IMI 2, kako bi se riješio taj problem u pogledu osoblja, angažiralo vanjske djelatnike koji su činili 9,8 % njegova ukupnog osoblja u 2018. i uložilo sredstva u zadržavanje svojih talenata s pomoću aktivnosti osposobljavanja i aktivnosti namijenjenih dobrobiti te u popunjavanje radnih mjesta; izražava zabrinutost zbog broja zaposlenika na dugotrajnom bolovanju te strahuje da bi neki od tih slučajeva mogli biti posljedica iscrpljenosti i narušene ravnoteže između poslovnog i privatnog života; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da bude proaktivno u odnosu prema dotičnim zaposlenicima, da pažljivo procijeni radno opterećenje zaposlenika te da osigura uravnoteženu raspodjelu zadaća;

Unutarnja revizija

20.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u završnom izvješću o reviziji naslovljenom „Koordinacija sa Zajedničkim centrom za podršku (CSC) i implementacija njegovih instrumenata i usluga u Zajedničkom poduzeću IMI 2”, objavljenom u ožujku 2018. godine, zaključila da je Zajedničko poduzeće IMI 2 provelo odgovarajuće postupke upravljanja, upravljanja rizikom i unutarnje kontrole kojima učinkovito i djelotvorno podupire svoje koordinacijske aktivnosti sa CSC-om i implementaciju njegovih instrumenata i usluga;

21.  prima na znanje da revizijom IAS-a nisu utvrđena nikakva kritična ili vrlo važna pitanja te da su izdane tri preporuke označene oznakom „važno”; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće IMI 2 pripremilo akcijski plan u kojem je na temelju te tri preporuke pripremljeno pet mjera, od kojih su njih četiri, koje su se odnosile na dvije preporuke, provedene do kraja 2018.;

Sustavi unutarnje kontrole

22.  prima na znanje nalaz Revizorskog suda da je Zajedničko poduzeće IMI 2 uspostavilo pouzdane postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije, osobito za međuplaćanja i završna plaćanja u okviru Sedmog okvirnog programa; primjećuje da Zajedničko poduzeće IMI 2 provodi ex post revizije u korisničkim prostorijama, dok je za ex post revizije zahtjeva za povrat projektnih troškova u okviru programa Obzor 2020. odgovorna Zajednička služba Komisije za reviziju; primjećuje da su stope preostale pogreške za ex post revizije koje je Zajedničko poduzeće IMI 2 prijavilo na kraju 2018. iznosile 0,87 % za Sedmi okvirni program i 0,67 % za program Obzor 2020.;

23.  napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća IMI 2 u prosincu 2017. usvojio okvir za unutarnju kontrolu Zajedničkog poduzeća IMI 2, koji je usklađen s kontrolnim okvirom Komisije; napominje da je 2018. akcijski plan za unutarnju kontrolu Zajedničkog poduzeća IMI 2 bio usmjeren na nova načela okvira i revizije unutarnje kontrole te na razvoj struktura okruženja unutarnje kontrole; napominje da su donesene nove operativne smjernice za provedbu i mjerenje učinkovitosti sustava kontrole;

24.  prima na znanje da je Glavna uprava Komisije za proračun (DG BUDG) provela svoju godišnju procjenu lokalnih financijskih sustava uspostavljenih u Zajedničkom poduzeću IMI 2 te pregledala podatke o promjenama u lokalnim sustavima i u kontrolnom okruženju, ocijenila nedostatke unutarnje kontrole utvrđene revizijama i nadzornim kontrolama te provjerila uzorak transakcija za operacije; napominje da je DG BUDG 13. prosinca 2018. zaključio da sustavi unutarnje kontrole Zajedničkog poduzeća IMI 2 funkcioniraju kako je predviđeno; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće IMI 2 dovršilo provedbu akcijskog plana koji je računovodstveni službenik odobrio 5. veljače 2018., da je DG BUDG ocijenio stanje u vezi s provedbom akcijskog plana te da je svih pet preporuka zatvoreno do 28. siječnja 2019.;

25.  poziva Revizorski sud da ocijeni utemeljenost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi i da se pritom ocijene oblik i robusnost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(9) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(13) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(14) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(15)Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 54.).


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
PDF 165kWORD 54k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018. (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0055/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018. (2019/2105(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća Shift2Rail(12), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13),

–  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 od 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0055/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018. (2019/2105(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0055/2020),

A.  budući da je zajedničko poduzeće Shift2Rail („Zajedničko poduzeće”) osnovano u lipnju 2014. na razdoblje od deset godina Uredbom (EU) br. 642/2014(15);

B.  budući da su članovi osnivači Europska unija, koju predstavlja Komisija, i partneri iz željezničkog sektora (ključni dionici, uključujući proizvođače željezničke opreme, željezničke prijevoznike, upravitelje infrastrukture i istraživačke centre) te da drugi subjekti mogu sudjelovati u Zajedničkom poduzeću kao pridruženi partneri;

C.  budući da su ciljevi Zajedničkog poduzeća postizanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora; povećanje atraktivnosti i konkurentnosti europskog željezničkog prostora; osiguranje modalnog prelaska s cestovnog prometa te održavanje vodeće pozicije europske željezničke industrije na svjetskom tržištu;

D.  budući da je Zajedničko poduzeće u svibnju 2016. započelo sa samostalnim radom;

Općenito

1.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. („Izvješće Revizorskog sudaˮ) računovodstvena dokumentacija vjerno prikazana u svim bitnim aspektima te da su njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2018. i rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da najveći mogući doprinos EU-a aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 450 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose sredstvima u iznosu od najmanje 470 000 000 EUR, od čega najmanje 350 000 000 EUR čine doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća, a najmanje 120 000 000 EUR doprinosi u naravi za dodatne aktivnosti Zajedničkog poduzeća;

4.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja među javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

5.  traži od Suda da ocijeni razboritost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi; procjenom se ocjenjuje oblik i pouzdanost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi;

Upravljanje proračunom i financijama

6.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2018. koji je bio dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 84 756 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 71 890 204 EUR; ističe da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja iznosile 100 % odnosno 82,3 %, što se smatra niskom razinom, posebno za odobrena sredstva za plaćanja; prima na znanje da je stopa izvršenja za odobrena sredstva za plaćanje niža od očekivane zbog pravne odluke oko članstva u Zajedničkom poduzeću koja još nije donesena; konstatira nisku stopu izvršenja odobrenih sredstava (63,4 %) za plaćanje u glavi 2. (administrativni rashodi, koji čine 3 % proračuna Zajedničkog poduzeća) zbog kašnjenja dobavljača u fakturiranju u sklopu višegodišnjih okvirnih ugovora; međutim napominje da su većina plaćanja koja je Zajedničko poduzeće izvršilo 2018. bila međuplaćanja za projekte u okviru programa Obzor 2020. koji su odabrani na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2015. i 2016., te isplate predfinanciranja za projekte u okviru programa Obzor 2020. koji su odabrani na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2018. godine;

7.  napominje da je Zajedničko poduzeće do kraja 2018. od 411 200 000 EUR (uključujući 158 900 000 EUR kao maksimalni novčani doprinos Unije i novčani doprinos sektorskih partnera za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća u iznosu od 6 500 000 EUR) preuzelo obveze u iznosu od 84 756 000 EUR i isplatilo 59 155 000 EUR za provedbu svojeg prvog kruga projekata; iz toga proizlazi da je Zajedničko poduzeće dosad sklopilo međuovisne višegodišnje sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovore o javnoj nabavi za provedbu 39 % svojeg programa za istraživanje i inovacije, u skladu sa svojim višegodišnjim programom rada;

8.  prima na znanje činjenicu da su od 350 000 000 EUR doprinosa koje sektorski partneri trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća ti partneri do kraja 2018., odnosno četiri mjeseca nakon što je Zajedničko poduzeće započelo s provedbom svojih prvih projekata u okviru programa Obzor 2020., prijavili doprinose u naravi za operativne aktivnosti u iznosu od 63 700 000 EUR, od čega je potvrđeno 21 700 000 EUR; napominje da su od 1 120 000 000 EUR doprinosa koje trebaju dati za dodatne aktivnosti Zajedničkog poduzeća, sektorski partneri potvrdili 6 500 000 EUR novčanih doprinosa za ostale aktivnosti izvan plana rada Zajedničkog poduzeća;

9.  primjećuje da su na kraju 2018. ukupni doprinosi sektorskih partnera iznosili 252 300 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije iznosili 158 900 000 EUR;

10.  napominje da je 2018. Zajedničko poduzeće potpisalo 17 ugovora o bespovratnim sredstvima kao rezultat poziva na podnošenje prijedloga iz 2018. i da je vrijednost aktivnosti u području istraživanja i inovacija povezanih s tim pozivima iznosila 152 600 000 EUR, koje je Zajedničko poduzeće trebalo sufinancirati u maksimalnom iznosu od 77 300 000 EUR; konstatira da su ostali članovi pristali ograničiti svoje zahtjeve za sufinanciranje na 44,44 % ukupnih projektnih troškova, što je najniži ukupni iznos za program Obzor 2020.; sa žaljenjem napominje da je u pozivu 2018. sudjelovalo samo 76 malih i srednjih poduzeća (naspram 120 u 2017.), dok je za financiranje odabrano njih 40 (21,6 % svih sudionika odabranih za financiranje), naspram njih 50 u 2017.;

Uspješnost

11.  napominje da će se treći skup ključnih pokazatelja uspješnosti razviti na temelju prvih rezultata programa Obzor 2020. zbog prirode projekata; osim toga, prima na znanje da je Zajedničko poduzeće nastavilo s razvojem modela ključnih pokazatelja uspješnosti radi utvrđivanja doprinosa istraživačkih i inovacijskih aktivnosti njegovu reguliranju; napominje da taj rad još traje i da su prvi rezultati predstavljeni pred Upravnim odborom u prosincu 2018.;

12.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično racionalnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

13.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće pridonijelo stvaranju kontinuiteta i zajedničke vizije za istraživanje željeznica u okviru željezničke zajednice; osim toga, prima na znanje činjenicu da je Zajedničko poduzeće pridonijelo izgradnji povjerenja između sudionika koji inače ne bi imali priliku dijeliti ideje i zajedničke interese izvan trgovinskog konteksta; napominje da bi s vremenom trebalo povećati zastupljenost željezničkih prijevoznika u Zajedničkom poduzeću;

14.  napominje da bi Zajedničko poduzeće trebalo doprinijeti rješavanju izazova s kojima se suočava željeznički sektor, s naglaskom na potrebama željezničkog sustava i njegovih korisnika, među ostalim u državama članicama koje na svojem državnom području nemaju željeznički sustav; primjećuje da u tu svrhu Zajedničko poduzeće suradnjom između dionika i država članica provodi program Shift2Rail kao i istraživačke i inovacijske aktivnosti u željezničkom sektoru u Europi; napominje da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti promicanju konkretnih mjera za uklanjanje preostalih tehničkih prepreka jačanju interoperabilnosti, kao i djelovanju kojim se podupire integriranije, učinkovitije i sigurnije željezničko tržište Unije, pri čemu bi krajnji cilj trebao biti ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora;

15.  napominje da je Zajedničko poduzeće 2018. objavilo poziv na podnošenje prijedloga za bespovratna sredstva, koji je bio ograničen na njegove članove, i to kao program paušalnog financiranja; međutim, financijski stručnjaci uključeni u fazu evaluacije bespovratnih sredstava otkrili su određena odstupanja u financijskim prijedlozima; Zajedničko poduzeće iskoristilo je pripremnu fazu za bespovratna sredstva kako bi analiziralo objašnjenja korisnika za odstupanja i ispravilo paušalni iznos ako je to bilo opravdano; poziva Zajedničko poduzeće da nastavi jačati financijske podatke u svojoj bazi podataka korisnika i da u sažetom izvješću o evaluaciji objavi važne primjedbe financijskih stručnjaka; prima na znanje odgovor Zajedničkog poduzeća prema kojemu se strogo prate svi pravni i financijski aspekti Odluke Komisije C(2017)7151(16), dok se dužnosnik za ovjeravanje pobrinuo da se uzmu u obzir svi tehnički i financijski komentari stručnjaka; nadalje, uzimajući u obzir preporuku Revizorskog suda, cjelokupni proces bit će dodatno unaprijeđen u okviru poziva na podnošenje prijedloga za 2019. godinu;

16.  napominje da, prema godišnjem izvješću o radu Zajedničkog poduzeća za 2018. godinu, ključni pokazatelji uspješnosti u pogledu rodne ravnoteže za tu godinu ukazuju na vrlo mali postotak žena u Upravnom odboru (samo 15 %) te na činjenicu da su žene činile 34 % predstavnika Zajedničkog poduzeća i 40 % znanstvenog odbora;

Odabir osoblja i zapošljavanje

17.  napominje da je Zajedničko poduzeće 2018. zaposlilo dva upućena nacionalna stručnjaka u skladu s planom radnih mjesta te je uz suglasnost nadležnih tijela za proračun zaposlilo još jednog nacionalnog stručnjaka na razdoblje od godinu dana radi zamjene jednog voditelja programa;

18.  prima na znanje da su na kraju 2018. Zajedničko poduzeće činila 22 zaposlenika, dok ih planom radnih mjesta predviđeno 23;

Unutarnja kontrola

19.  napominje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo pouzdane postupke ex ante kontrole na temelju pregleda financijske i operativne dokumentacije te da je Zajednička služba za reviziju Komisijine glavne uprave za istraživanje i inovacije („Zajednička služba za reviziju”) odgovorna za ex post reviziju zahtjeva za povrat troškova za projekte u okviru programa Obzor 2020.; napominje, nadalje, da je stanje na kraju 2018. pokazalo da su najvažniji standardi unutarnje kontrole u velikoj mjeri provedeni, dok je neke mjere trebalo do kraja provesti 2019., posebno u pogledu revizije modela ključnih pokazatelja uspješnosti;

20.  prima na znanje podatak Revizorskog suda u skladu s kojim je stopa preostale pogreške za program Obzor 2020. bila ispod praga značajnosti, u visini od 0,97%; uzima u obzir da je Zajedničko poduzeće na kraju 2018. moglo temeljiti svoj izračun stope pogreške na četirima ex post revizorskim izvješćima, od kojih se jedno odnosilo na reviziju na temelju rizika, a tri na reprezentativni uzorak Zajedničkog poduzeća;

21.  prima na znanje činjenicu da služba za unutarnju reviziju vrši ulogu unutarnjeg revizora Zajedničkog poduzeća i u tom smislu neizravno podnosi izvješće upravnom odboru i izvršnom direktoru; prima na znanje da je prva revizorska misija utvrdila profil rizika Zajedničkog poduzeća u cilju određivanja trogodišnjeg plana unutarnje revizije; primjećuje da je strateški plan unutarnje revizije koji je donijela Služba za unutarnju reviziju za razdoblje 2017. – 2019. predstavljen u lipnju 2017.; nadalje, u skladu s tim planom revizije, Služba za unutarnju reviziju provela je 2018. ograničen pregled provedbe standarda unutarnje kontrole; sa zadovoljstvom napominje da je od pet preporuka koje su bile upućene upravi radi otklanjanja utvrđenih nedostataka i koje još nisu bile u potpunosti provedene, samo jedna od njih još uvijek zahtijevala provedbene mjere u 2019. godini;

22.  sa žaljenjem napominje da do kraja 2017. u zajedničke alate Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i njihovo praćenje nisu u cijelosti uvedene posebne izmjene potrebne za obradu doprinosa u naravi koje prima Zajedničko poduzeće; međutim, napominje da je izvršni direktor 2018. potvrdio te doprinose u naravi;

23.  konstatira da je Komisija provela privremenu evaluaciju operativnih aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je Upravni odbor pripremio akcijski plan te da ga je usvojio u lipnju 2018.; prima na znanje da se u okviru aktualnog Financijskog okvirnog programa neće uzeti u obzir sve preporuke iz privremene evaluacije; ipak napominje da su neke mjere iz akcijskog plana već započete, dok se očekuje da će druge mjere biti provedene do 2020. godine;

Ostala pitanja

24.  inzistira na važnosti suradnje između Zajedničkog poduzeća i Agencije Europske unije za željeznice (ERA); prima na znanje sudjelovanje ERA-e na sastancima Upravnog odbora Zajedničkog poduzeća i u skupinama koje su izradile višegodišnji akcijski plan; napominje da je Zajedničko poduzeće procijenilo zahtjeve za istraživanje i inovacije iz ERA-e kako bi se izbjegle aktivnosti koje se preklapaju i kako bi se povećala učinkovitost korištenja javnih sredstava;

25.  napominje da je 2018. godine jedan pridruženi član postao podružnica u stopostotnom vlasništvu jednog člana osnivača, čime je povećana zastupljenost članova osnivača u Upravnom odboru; primjećuje da se odredbama trenutačnog pravnog okvira Zajedničkog poduzeća ne uzimaju dovoljno u obzir korporativna preuzimanja među sektorskim partnerima Zajedničkog poduzeća i posljedice koje bi ona mogla imati na uravnoteženu zastupljenost članova u Upravnom odboru; prima na znanje odgovor Zajedničkog poduzeća da pravni okvir uspostavljen u Zajedničkom poduzeću ne omogućuje povećanje utjecaja nekog od članova osnivača na postupak donošenja odluka i upravljanje u cjelini; napominje da će se zaključci Revizorskog suda uzeti u obzir prilikom eventualnih izmjena pravila;

26.  napominje da je privremena evaluacija Zajedničkog poduzeća dovršena u vremenskom roku utvrđenom u njegovu pravnom okviru; sa zabrinutošću primjećuje da ona ipak nije mogla pružiti najbolju dodanu vrijednost za postupak donošenja odluka Zajedničkog poduzeća u toj ranoj fazi njegova rada; prima na znanje odgovor Zajedničkog poduzeća prema kojemu je evaluacija provedena u ranoj fazi postojanja Zajedničkog poduzeća, no to je bila obveza u skladu s pravilima o Zajedničkom poduzeću i cjelokupnim programom Obzor 2020;

27.  primjećuje da su stope fluktuacije zaposlenika u posljednje dvije godine u cijelosti posljedica fluktuacije ugovornih djelatnika; pozdravlja korake koje je Zajedničko poduzeće poduzelo kako bi se moglo nositi s tom situacijom; napominje da je Zajedničko poduzeće koristilo usluge privremenog osoblja, koje je činilo oko 17 % ukupnog broja zaposlenih; prima na znanje odgovor Zajedničkog poduzeća prema kojemu osnovni razlozi proizlaze iz postojećeg Plana radnih mjesta, koji mu ne omogućuje da ponudi jednako povoljne ugovorne uvjete kao ostala tijela i institucije; napominje da su uspostavljene neobvezujuće mjere kako bi se snizile visoke stope fluktuacije; poziva Komisiju da prati taj problem;

Promet i turizam

28.  ističe da su ciljevi Zajedničkog poduzeća ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora te povećanje atraktivnosti i konkurentnosti željezničkog sustava Unije; ističe da će željeznički prijevoz biti ključan u budućim mjerama Unije za promicanje prijelaza na mobilnost s niskom razinom emisija i uklanjanje negativnih vanjskih učinaka; ističe da Zajedničko poduzeće treba dobiti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse kako bi ostvarilo te ključne ciljeve i doprinijelo stvarnoj promjeni u modalnom prelasku;

29.  napominje da je Zajedničko poduzeće javno-privatno partnerstvo koje je uspostavljeno 2014. u sklopu Okvirnog programa Obzor 2020.; dodaje da se program Shift2Rail zajednički financira doprinosom Unije (koji čini operativni proračun Zajedničkog poduzeća) i doprinosom u naravi drugih članova, tj. osam članova osnivača (osim EU-a) i 19 pridruženih članova;

30.  napominje da je 2018. Zajedničko poduzeće ostvarilo napredak u postizanju svojih ciljeva, tj. u provedbi programa Shift2Rail uz dobro, djelotvorno i učinkovito upravljanje financijama; ističe da je 2018. došlo do napretka u aktivnostima istraživanja i inoviranja koje su pokrenutu prethodnih godina, a sada su već u uznapredovaloj fazi te se u većini slučajeva odvijaju brzo; konstatira da je novi val aktivnosti u području istraživanja i inoviranja (poziv iz 2018.) započeo krajem godine; dodaje da se procjenjuje da će ukupan trošak projektnih aktivnosti u 2018. iznositi 83 400 000 EUR;

31.  naglašava da je potrebno povećati privlačnost željeznica za prijevoznike i putnike kako bi se postigao trajan prijelaz s cestovnog na željeznički promet te napominje da će sljedećih pet godina biti ključno za uspjeh željeznice, kao i da Zajedničko poduzeće ima ključnu ulogu u tome da željeznica postane jeftinija, učinkovitija i privlačnija;

32.  naglašava da skretnice, odnosno neispravne skretnice, predstavljaju 25 – 30 % cjelokupnog održavanja željezničke mreže te da na njih otpada znatan dio infrastrukturnih troškova; pozdravlja napore Zajedničkog poduzeća u povećanju pouzdanosti sustava i smanjenju troškove;

33.  pozdravlja ciljeve Zajedničkog poduzeća u vezi s time da se prepolove troškovi životnog ciklusa željezničkog sustava, da se udvostruči kapacitet, a pouzdanost i točnost poboljšaju za 50 %; traži da se Zajedničkom poduzeću stave na raspolaganje ljudski i financijski resursi potrebni za postizanje tih ciljeva;

34.  pozdravlja napore koje Zajedničko poduzeće ulaže u uvođenje automatskog upravljanja vlakom (ATO); upozorava da je u sektoru cestovnog prometa ostvaren veći napredak u pogledu automatizacije;

35.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće u sklopu godišnjeg programa rada za 2018. svojem Upravnom odboru odlučilo predložiti usvajanje mehanizma jednokratnog iznosa bespovratnih sredstava, koji je potom proveden putem pilot-mjere jednokratnih iznosa u dijelu poziva za 2018. koji se odnosio na članove;

36.  smatra da je, kako bi se osigurala pravna jasnoća postupka donošenja odluka i općeg upravljanja Zajedničkim poduzećem, iznimno važno pojasniti odredbe pravnog okvira Zajedničkog poduzeća u pogledu spajanja poslovnih subjekata među sektorskim partnerima, kao i njihove posljedice za članstvo u Upravnom odboru; stoga poziva Vijeće da razmotri to pitanje primjerice usvajanjem izmjena Uredbe Vijeća (EU) br. 642/2014;

37.  napominje da je 2018. godine, pored 15 reprezentativnih revizija i jedne revizije na temelju rizika, koje su započete 2017., Zajedničko poduzeće pokrenulo 14 reprezentativnih revizija svojih transakcija i jednu reviziju na temelju rizika, čime je revizijama Zajedničkog poduzeća izravno obuhvaćen ukupni iznos od 4 660 000 EUR; napominje da ukupna stopa otkrivene pogreške za tri reprezentativne revizije i jednu reviziju na temelju rizika, koje su bile dovršene do 31. prosinca 2018., iznosi 0,94 % prema jednostavnom prosjeku i 1,19 % prema ponderiranom prosjeku; napominje da su sve ostale stope pogreške (reprezentativne i preostale), iako ograničene u pogledu obuhvaćenih sredstava, također manje od ciljanog praga od 2 %;

38.  pozdravlja kontinuiranu provedbu strategije Zajedničkog poduzeća za borbu protiv prijevara 2017. – 2020., koja ni u jednom slučaju nije rezultirala pomnim promatranjem zbog procijenjenog visokog rizika od prijevara, kao i činjenicu da nijedan predmet nije proslijeđen OLAF-u radi provođenja istrage.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 57.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(7) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(9) SL C 426, 18.12.2019., str. 57.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 177, 17.6.2014., str. 9.
(13) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
(14) SL L 142, 29.5.2019., str. 16.
(15) Uredba Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail (SL L 177, 17.6.2014., str. 9.).
(16) Odluka Komisije C(2017)7151 od 27. listopada 2017. o odobravanju primjene nadoknade na temelju paušalnog iznosa za prihvatljive troškove djelovanja u okviru programa Obzor 2020. za istraživanje i inovacije i u skladu s Programom istraživanja i osposobljavanja Europske zajednice za atomsku energiju (2014. – 2018.).


Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš
PDF 153kWORD 51k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(5), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0064/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. (2019/2070(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10) Vijeća, a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(12), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0064/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. (2019/2070(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0064/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Europske agencije za okoliš („Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 65 800 176,52 EUR, što je smanjenje od 6,57 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije (65,45 %) i doprinosa na temelju posebnih sporazuma, osobito programa Copernicus i europskih programa biomonitoringa ljudi (34,55 %)(16);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,96 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,01 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 91,06 %, što je povećanje od 2,03 % u odnosu na prethodnu godinu;

Uspješnost

2.  pozdravlja činjenicu da je, prema Agenciji, postignut znatan napredak u dijeljenju resursa u vezi sa zadaćama koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje provode slične aktivnosti; također napominje da je Agencija u pogledu pitanja povezanih sa zdravljem ljudi ulagala zajedničke napore s drugim agencijama u području znanosti, uključujući Europsku agenciju za kemikalije i Europsku agenciju za sigurnost hrane; pozdravlja činjenicu da sve više raste interes za informacijama i podacima Agencije; stajališta je da je širenje informacija o okolišu od ključne važnosti, s obzirom na politike nove Komisije i opasnost koju nose klimatske promjene;

3.  napominje da je Agencija ostvarila ciljeve za 2018. navedene u godišnjem programu rada Agencije te da je europskim donositeljima odluka i građanima pružala pravovremeni pristup relevantnim informacijama: internetske stranice Agencije dobile su 2018. 500 000 novih korisnika (+17 %), čime je ukupni broj korisnika dosegao 3,45 milijuna, a zabilježeno je 10,7 milijuna pregleda pojedinačnih stranica (+ 15 %);

4.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju svojih usluga;

5.  podsjeća na to da Agencija pruža kvalitetne i neovisne informacije o okolišu; pohvaljuje kvalitetu izvješća koja je Agencija objavila 2018., kao što su izvješća o kvaliteti zraka u Europi, o živi u europskom okolišu i o kružnom gospodarstvu; naglašava da je još uvijek teško doći do jasnih i pouzdanih informacija o nekim sektorima gospodarstva Unije, zbog čega Agencija ne može provesti potpunu sveobuhvatnu analizu stanja okoliša u Uniji;

6.  napominje da Agencija ima presudnu ulogu u osiguravanju kvalitetnih podataka o stanju okoliša, što je još i važnije u kontekstu velikih izazova s kojim se Unija suočava kada je riječ o klimatskoj krizi i krizi u području biološke raznolikosti te u pronalaženju odgovora u okviru Europskog zelenog plana; pozdravlja činjenicu da institucije uvažavaju mišljenje Agencije te preporučuje da znanstveni odbor Agencije preuzme ključnu ulogu u savjetovanju Komisije;

7.  potiče Agenciju da surađuje s drugim relevantnim agencijama Unije kako bi se bolje procijenio utjecaj na okoliš i ljudske aktivnosti;

8.  podsjeća da je Agencija 2018. započela s radom na upravljanju energetskom unijom i racionalizaciji izvješćivanja o okolišu;

9.  žali zbog toga što se neke aktivnosti nisu mogle u potpunosti provesti tijekom 2018. zbog niza okolnosti, među ostalim zbog ograničenih informatičkih i ljudskih resursa; sa zabrinutošću primjećuje da je upravni odbor naglasio da će sposobnost Agencije da nastavi adekvatno reagirati na razvoj politika ovisiti o povećanju dodijeljenih osnovnih sredstava ili o daljnjoj prioritizaciji i/ili napuštanju trenutačnih glavnih zadaća;

10.  prima na znanje zaključke evaluacije Agencije i Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš (Eionet) koju je provela Komisija;

11.  ističe da su ciljevi Agencije paneuropski i da je stoga nužno blisko surađivati i s europskim zemljama koje nisu članice Unije;

12.  napominje da će se zaključci unutarnje revizije funkcioniranja upravnog odbora i predsjedništva iz 2018. provesti tijekom 2019.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u tom smislu;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2018. stopa izvršenja plana radnih mjesta iznosila 98,39 %, tj. da je na 124 radna mjesta odobrena u okviru proračuna Unije (u odnosu na njih 127 2017. godine) bilo zaposleno 3 dužnosnika i 119 privremenih djelatnika; nadalje napominje da je 2018. za Agenciju također radilo 63 ugovornih djelatnika i 19 upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  prima na znanje nejednaku rodnu ravnotežu u pogledu viših rukovoditelja (sedam muškaraca i dvije žene), ali i dobru ravnotežu postignutu unutar upravnog odbora (15 muškaraca i 17 žena);

15.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nema ažuriranu politiku kojom bi se obuhvatila osjetljiva radna mjesta; iz njezina odgovora primjećuje da Agencija od 2009. izrađuje popis svojih osjetljivih radnih mjesta koji je trenutačno u postupku revizije kako bi se uzele u obzir promjene koje su rezultat reorganizacije Agencije provedene u rujnu 2018.; poziva Agenciju da bez odgode donese i implementira politiku za osjetljiva radna mjesta;

16.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja, kako bi se povećala njihova vidljivost u javnosti; razumije pitanje troškova prevođenja koji bi proizašli iz takve objave, a koje je Agencija istaknula u svojem odgovoru; napominje da Agencija objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na internetskoj stranici mreža agencija EU-a i na društvenim mrežama, kako bi se povećala njihova vidljivost;

Javna nabava

17.  izražava žaljenje zbog činjenice da je Agencija, nekoliko mjeseci nakon raskidanja 1,4 milijuna EUR vrijednog ugovora zbog nezadovoljavajućeg izvršenja ugovornih obveza izvođača, za istu vrstu usluga s istim izvođačem sklopila novi „kaskadni” ugovor u visini od 2 milijuna EUR, a da pritom u tehničke specifikacije nije unijela elemente kojima bi se neutralizirao rizik od ponavljanja sličnih problema u okviru novog ugovora; stajalište da takvo ponašanje u pogledu ugovora izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu dobrog financijskog upravljanja Agencije; poziva Agenciju da dodjeljuje ugovore samo ako se može očekivati zadovoljavajuća razina usluge; te poziva Agenciju da Revizorski sud i tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o načinu na koji izvođač ispunjava ugovorne obveze;

18.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je za pružanje usluga lokalnog praćenja stanja kopna u okviru programa Copernicus Agencija ugovorila pružanje usluga u iznosu koji prelazi gornju granicu okvirnog ugovora koji je na snazi, ali to nije formalno popratila izmjenom ugovora; iz njezina odgovora primjećuje da Agencija smatra da je povećanje gornje granice proračuna provedeno u skladu sa smjernicama Komisije; poziva, ipak, Agenciju da izmjene ugovora formalno provode isključivo u skladu s odredbama o javnoj nabavi;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

19.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa te zaštite zviždača; izražava zabrinutost zbog toga što Agencija nije uspostavila sustav izjava o sukobu interesa za stručnjake zaposlene u Agenciji;

20.  naglašava da bi objavljivanje životopisa i izjava o financijskim interesima članova upravnog odbora trebalo biti obvezno;

Druge primjedbe

21.  prima na znanje napore koje Agencija ulaže kako bi omogućila troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo radno okruženje te kako bi, po mogućnosti ,smanjila i kompenzirala svoje emisije CO2 povezane sa zgradama i službenim putovanjima;

22.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 126, 21.5.2009., str. 13.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 126, 21.5.2009., str. 13.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 416, 15.11.2018., str. 1.
(16) SL C 416, 15.11.2018., str. 3.
(17) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice
PDF 158kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018. (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(5), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0061/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018. (2019/2081(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(12), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0061/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018. (2019/2081(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0061/2020),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(15), konačni proračun Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 28 793 243 EUR, što predstavlja smanjenje od 6,31 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije(16);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,98 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,02 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 88,96 %, što je povećanje od 1,66 % u odnosu na 2017.;

2.  uviđa ulogu koju Agencija ima u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava te u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge javnog željezničkog prijevoza i boljim upravljanjem infrastrukturom; podupire Komisijinu viziju europskog željezničkog sustava koji će biti svjetski predvodnik u pogledu sigurnosti;

3.  pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te u ocjenjivanju posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; nadalje, napominje da četvrti željeznički paket obuhvaća tehnički stup kojim se jača uloga Agencije uvođenjem novih zadaća kako bi se osigurala ujednačena provedba okvira EU-a; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća;

4.  podsjeća da je ERTMS ključan za ostvarenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora; stoga ističe da je ključan prioritet optimizirana koordinacija razvoja i uvođenja ERTMS-a, kojom bi se zajamčio jedinstven, transparentan, stabilan, cjenovno pristupačan i interoperabilan ERTMS diljem Europe;

5.  prima na znanje da će Agencija 2019., nakon proširenja ovlasti u novoj Uredbi, početi s ubiranjem pristojbi i naknada za obavljanje zadaća u vezi s izdavanjem ovlaštenja, uzimajući u obzir posebne potrebe malih i srednjih poduzeća (MSP); prima na znanje da su u skladu s Uredbom (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća pristojbe i naknade namjenski prihodi Agencije; primjećuje da su potrebne određene izmjene provedbenih pravila Financijske uredbe Agencije te iz odgovora Agencije prima na znanje da je u tu svrhu Komisiji podnijela zahtjev za odstupanje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog novog sustava;

6.  poziva Agenciju da uzme u obzir posebne potrebe MSP-a tijekom postupka izdavanja ovlaštenja, posebno smanjenjem administrativnog i financijskog opterećenja;

Uspješnost

7.  primjećuje da Agencija primjenjuje skup željezničkih pokazatelja na svojim operativnim područjima kao ključne pokazatelje uspješnosti (KPU) za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti, kao i druge pokazatelje za poboljšanje upravljanja proračunom;

8.  potiče Agenciju da provede preporuke Revizorskog suda;

9.  uviđa da je Agencija ostvarila zadovoljavajuću razinu postignuća za svoje KPU-ove i ciljne vrijednosti ostvarenja te je u cijelosti dovršila početne aktivnosti nakon stupanja na snagu četvrtog željezničkog paketa; primjećuje da je Agencija ispunila svoj cilj od 95 % pravodobne dostave izvješća, savjeta i mišljenja; ističe da Agencija nije ostvarila cilj od 90 % postignuća za sva ostvarenja primjenom planiranja financijskih i ljudskih resursa, pri čemu je samo 79,75 % kategorizirano kao potpuno postignuto;

10.  pozdravlja nastavak suradnje Agencije s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala u pogledu računovodstvenih usluga; nadalje, snažno potiče Agenciju da istraži mogućnost dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima; potiče Agenciju da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; potiče Agenciju da istraži mogućnost razmjene osoblja u određenim nestručnim, tehničkim i administrativnim područjima, s posebnim naglaskom na razvoj suradnje s Institutom za sigurnosne studije sa sjedištem u Parizu;

11.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

12.   prima na znanje da cilj koji su postavili Europski parlament, Vijeće i Komisija, odnosno uspostava jedinstvenog europskog željezničkog tržišta, nije postignut; poziva Agenciju da svoje napore i publikacije usmjeri prema tom cilju;

13.  napominje da se promjena načina prijevoza s cestovnog na željeznički može postići samo uz postojanje konkurentnog europskog željezničkog prostora; poziva Agenciju da izradi katalog mjera kako bi se željeznički sustav u budućnosti mogao integrirati u moderne logističke lance;

14.  napominje da je sljedećih pet godina ključno za budućnost željezničkog sektora te da Agencija mora imati potrebne financijske i ljudske resurse kako bi mogla odgovoriti na predstojeće izazove;

15.  napominje da je dosegnuta okvirna gornja granica od 10 % kojom se Revizorski sud koristio pri ocjenjivanju izvršenja proračuna na razini prijenosa za glavu 1. (osoblje) i 20 % za glavu 2. (administrativni troškovi); sa žaljenjem napominje da nije dosegnuta okvirna gornja granica za glavu 3. (30 % za rashode poslovanja);

16.  napominje da su rezultati godišnje komparativne analize osoblja slični onima iz 2017., pri čemu je 18,4 % osoblja zaduženo za administrativne poslove (18,18 % u 2017.), 69,7 % za operativne zadaće (70,16 %) i 11,90 % za nadzor i financijske zadaće (11,67 %);

17.  pozdravlja stalne napore koje Agencija ulaže u pripremu za nove zadaće, definirane u četvrtom željezničkom paketu, te za preuzimanje u lipnju 2019. uloge nadležnog tijela EU-a za izdavanje odobrenja za stavljanje željezničkih vozila na tržište, jedinstvenih potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike i odobrenja za pružnu opremu ERTMS-a; posebno pozdravlja činjenicu da su svi pravni tekstovi i odluke upravnog odbora doneseni na vrijeme te da je Agencija objavila priručnik za izdavanje odobrenja za vozila; pozdravlja ostale korake koje je Agencija poduzela za pripremu novih zadaća (aktivna interakcija dionika, primjeri za učenje i probni rad, pilot-projekti nadzora koji provode državna tijela nadležna za sigurnost); pozdravlja razvoj jedinstvene kontaktne točke;

pozdravlja činjenicu da je Agencija počela usklađivati više od 14 000 nacionalnih pravila u željezničkom sektoru;

   (a) izražava žaljenje zbog toga što, za razliku od zrakoplovstva i cestovnog prometa, željeznički sektor još uvijek nije ni približno usklađen;
   (b) poziva Agenciju da pojača svoje napore za postizanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora;

18.  napominje da Agencija ima ključnu ulogu u smanjenju administrativnog opterećenja u prekograničnom željezničkom prijevozu;

19.  napominje, u kontekstu infrastrukture i željezničkih vozila, da je ostvareno premalo napretka u uvođenju opreme koju iziskuje ERTMS u Europi te poziva Agenciju da predloži mjere za ubrzanje provedbe;

20.  izražava žaljenje zbog toga što je u 2018. zabilježeno 37 nesukladnosti, uključujući njih 18 s financijskim učincima (među kojima 4 iznose više od 15 000 EUR); traži od Agencije da nastavi ulagati napore kako bi poboljšala svoje upravljanje i postupke nabave;

21.  napominje da je Agencija predložila reviziju okvira za dobro upravno postupanje; traži da Agencija izvijesti o razvoju tog okvira u svojem sljedećem godišnjem izvješću; pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s obukom o etici i o suzbijanju prijevara; pozdravlja činjenicu da OLAF-u nisu prijavljeni slučajevi sumnje na prijevaru; napominje da je slučaj koji je prijavljen 2017. još uvijek pod istragom;

22.  pozdravlja uspješno usvajanje revizije potvrde u skladu s normom ISO 9001;

Kadrovska politika

23.  napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 89,19 % plana radnih mjesta, tj. imenovana su 132 privremena djelatnika od 148 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 139 odobrenih radnih mjesta 2017. godine); također primjećuje da je 2018. za Agenciju radio 31 ugovorni djelatnik i 2 upućena nacionalna stručnjaka;

24.  sa zabrinutošću prima na znanje prijavljenu rodnu neravnotežu među višim rukovodećim osobljem u 2018. (5 muškaraca i 1 žena) i među članovima upravnog odbora (40 muškaraca i 15 žena);

25.  primjećuje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja, da se promiču povjerljivi savjetnici i da se osoblje potiče da svoja pitanja upute njima; primjećuje da je prijavljeno jedno navodno uznemiravanje, ali nijedno nije istraženo niti se rješavalo pred sudom;

Javna nabava

26.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija nije sustavno provjeravala cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima izvršitelju iz okvirnog ugovora za stjecanje softverskih licencija; prima na znanje da je Agencija primijenila okvirni ugovor Komisije te čeka novi okvirni ugovor u kojem se predviđa ponovno pokretanje nadmetanja; poziva Agenciju da prilagodi ex ante kontrole plaćanja u okviru okvirnih ugovora i osigura da se sve javne nabave temelje na natječajnom postupku;

27.  primjećuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija izmjenom izravnog ugovora za organizaciju konferencije odlučila sve povezane usluge ugovoriti i platiti zasebno, što je dovelo do umjetne podjele ugovora, na temelju čega su ugovor i sva povezana plaćanja postali nepravilni; prima na znanje odgovor Agencije da namjerava sastaviti pravila za potpisivanje okvirnog ugovora za organizaciju događaja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

28.  primjećuje da je Agencija na svojim internetskim stranicama objavila izjave o sukobu interesa upravnog odbora i članova osoblja te životopise članova upravnog odbora i dijela rukovodećeg osoblja; pozdravlja činjenicu da od lipnja 2019. svi članovi osoblja i višeg rukovodećeg osoblja moraju potpisati godišnju izjavu o sukobu interesa;

29.  primjećuje da, prema tvrdnjama Agencije, okvir za dobro upravno postupanje koji je na snazi obuhvaća stroge mjere za upravljanje sukobima interesa koji se odnose na pojedince uključene u nove zadaće na temelju četvrtog željezničkog paketa; ujedno napominje da je okvir naišao na praktične poteškoće te je stoga predmet revidiranog prijedloga; primjećuje da Europski ured za borbu protiv prijevara i dalje istražuje slučaj sumnje na prijevaru prijavljen 2017.; primjećuje da otada nije prijavljen nijedan drugi slučaj sumnje na prijevaru; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu te istrage;

30.  primjećuje da je Agencija donijela smjernice o zviždačima, koje su objavljene 21. studenoga 2018.;

Unutarnje kontrole

31.  primjećuje da je nakon reorganizacije Agencije računovodstveni službenik administrativno izravno povezan s izvršnim direktorom i više ne vodi tim za financije i nabavu;

32.  prima na znanje da je 2018. Komisijina Služba za unutarnju reviziju objavila izvješće o reviziji „Upravljanje programom, projektima i uslugama u Agenciji” i da je Agencija izradila akcijski plan usmjeren na područja koja je moguće poboljšati; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Druge primjedbe

33.  primjećuje da će se do kraja prijelaznog razdoblja (16. lipnja 2019.) Agencija preobraziti iz tijela s pukom zadaćom pripreme i širenja politika u tijelo koje radi izravno za taj sektor što se tiče ovjeravanja potvrda o sigurnosti i izdavanja odobrenja za željeznička vozila; u tom pogledu primjećuje da je reorganizacija Agencije omogućila potrebne promjene za osiguravanje upravljanja novim aplikacijama, kao rezultat rada stručnjaka, kao i razvoj programa osposobljavanja i sustava praćenja;

34.  prima na znanje da je Agencija 15. travnja 2019. potpisala Sporazum o sjedištu s francuskim tijelima; priznaje da je odluka o dvostrukom sjedištu odluka Vijeća koju Agencija mora primijeniti;

35.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

36.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 80.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 80.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 80.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 80.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 108, 22.3.2018., str. 76.
(16) SL C 108, 22.3.2018., str. 77., subvencija Komisije (28 135 398 EUR), doprinosi trećih zemalja (657 845 EUR, napomena da je to manje od prethodne godine).
(17) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
PDF 157kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0066/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (2019/2076(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(12), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0066/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (2019/2076(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0066/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 106 777 232,65 EUR, što je povećanje od 23,76 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se to povećanje uglavnom odnosilo na prošireni mandat Agencije; budući da se proračun Agencije u potpunosti financira iz proračuna Unije(16);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,02 %, što je blago povećanje od 0,98 % u odnosu na 2017., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 92,84 %, što je smanjenje od 3,41 %;

Uspješnost

2.  primjećuje da se Agencija koristi nizom posebnih ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje provedbe svojeg godišnjeg programa rada i da evaluacija Agencije predstavlja glavni instrument za procjenu dodane vrijednosti njezinih aktivnosti; prima na znanje sustav upravljanja rezultatima Agencije kojim se utvrđuju i višegodišnji ciljevi i tromjesečni ključni pokazatelji uspješnosti u periodičnom praćenju provedbe godišnjih programa rada; napominje da Agencija upotrebljava samo stopu izvršenja proračuna kao glavni ključni pokazatelj uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  primjećuje da su ključni pokazatelji uspješnosti u pogledu kontinuiteta i kvalitete vanjskih službi Agencije općenito gledajući ispunili svoje ciljeve te da je njezin sustav kvalitete za posjete i inspekcije proširen;

4.  potiče Agenciju da provede preporuke Revizorskog suda;

5.  napominje da Agencija blisko surađuje s drugim agencijama Unije, kao što su Europska agencija za kontrolu ribarstva i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, kada je riječ o funkciji europske obalne straže; dodatno snažno potiče Agenciju da nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije;

6.  napominje da je, nakon odobrenja neovisne vanjske evaluacije o provedbi Uredbe o osnivanju Agencije 2017., Agencija u ožujku 2018. predstavila svoj akcijski plan; sa zadovoljstvom primjećuje da su utvrđena djelovanja, potencijalni rizici i mjere ublažavanja, kao i vremenski okvir za provedbu i realan utjecaj na proračun;

7.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

8.  primjećuje da je kašnjenje u operacijama daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (RPAS), koje su povezane s europskom suradnjom u području djelovanja obalne straže, povezano s tehničkim izazovima i kontinuiranim poteškoćama pri dobivanju dozvola za letenje od nacionalnih tijela dovelo do izmjena proračuna na temelju kojih su se smanjile subvencije EU-a, dok je Komisiji istovremeno vraćeno 6 000 000 EUR odobrenih sredstava za plaćanje; napominje da se to smanjenje pokazalo nedovoljnim zbog daljnjih kašnjenja prouzročenih tehničkim problemima i lošim vremenskim uvjetima, što je za posljedicu imalo manju potrošnju odobrenih sredstava za plaćanje; podupire preporuku upravnog odbora prema kojoj bi Agencija trebala riješiti problem povezan s dobivanjem dozvola kako bi poštovala potpuno izvršenje proračuna;

9.  pozdravlja izravnu potporu koju Agencija pruža državama članicama pri izvršavanju zakonodavstva o okolišu kao i njezine usluge zrakoplovnih sustava za pomorski nadzor kojima se upravlja na daljinu pri operacijama pomorskog nadzora, na primjer kad je riječ o praćenju onečišćenja mora i emisija iz pomorskog prometa; smatra da uz dodatna sredstva Agencija može imati važnu ulogu u podupiranju država članica u njihovim naporima da smanje rizike za okoliš povezane s pomorskim prometom i poboljšaju održivost pomorskog sektora;

10.  svjestan je činjenice da je Agencija tek u svojoj drugoj punoj godini rada nakon proširenja mandata na kraju 2016. i da neki od čimbenika koji su doveli do izmjena proračuna nisu bili poznati kada se pripremao nacrt proračuna za 2018.; napominje da je Agencija morala izmijeniti svoj proračun kako bi se uzela u obzir povećanja plaća zbog korekcijskog koeficijenta za Portugal;

11.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija testira „pseudo-satelite visokog dometa leta (HAPS)ˮ te pozdravlja činjenicu da će se tako popuniti praznina između satelita i bespilotnih letjelica;

12.  pozdravlja napore Agencije da projektima Komisije i država članica te korisnicima u pomorskom prometu na raspolaganje stavi operativne usluge, analize, stručno znanje i najbolju moguću tehničku potporu;

13.  poziva Agenciju da na najbolji način iskoristi i po potrebi prilagodi mogućnosti upotrebe bespilotnih letjelica, HAPS-ova i satelita; naglašava multifunkcionalnost sustava, koji obuhvaćaju cijeli spektar djelovanja: od spašavanja na moru do ranog otkrivanja i nadzora onečišćenja mora kao i neophodnu borbu protiv nezakonitih aktivnosti poput trgovine drogom, krijumčarenja ljudi i nezakonitog ribolova;

14.  primjećuje da je upravni odbor Agencije u studenom 2018. usvojio novi okvir unutarnje kontrole na temelju okvira Komisije iz 2017.;

15.  primjećuje da je početkom 2018. godine Agencija proširila područje primjene Sustava upravljanja kvalitetom za posjete i preglede (V&I QMS) radi uključivanja inspekcijskog nadzora zaštite u pomorskom prometu i postupka horizontalne analize; pozdravlja činjenicu da je TUV Rheinland Portugal uspješno proveo godišnju reviziju provjere proširenog sustava upravljanja kvalitetom, pri čemu nisu otkrivene neusklađenosti;

16.  napominje da 2018. nije bilo prijavljenih slučajeva sukoba interesa; napominje da je, u skladu s politikom upravljanja rizikom, registar rizika ažuriran 2018., te da spomenuto ažuriranje nije rezultiralo kritičnim rizicima koji bi mogli dovesti do službene zadrške u godišnjoj izjavi o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje; nadalje, prima na znanje da se 2018. nije materijalizirala nijedna prethodno utvrđena opasnost;

17.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u svoje ugovore uvrstila odgovarajuće mehanizme za kontrolu plaćanja;

18.  napominje da su rezultati pete komparativne analize osoblja slični onima iz 2017. godine, s 20,20 % radnih mjesta (20,42 % godine 2017.) u području u administrativnoj potpori koordinaciji, 71,65 % (72,08 % godine 2017.) u području operativnih zadaća i 8,15 % (7,50 % 2017.) u domeni neutralnih zadaća;

Kadrovska politika

19.  napominje da je 31. prosinca 2018. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 98,58 % i da je imenovano 209 dužnosnika i privremenih djelatnika od 212 dužnosnika i privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 212 odobrenih radnih mjesta u 2017.); napominje da je 2018. za Agenciju također radilo 30 ugovornih djelatnika i 17 upućenih nacionalnih stručnjaka; potiče Agenciju da provede istraživanje na temu razmjene osoblja s drugim agencijama Unije, s posebnim naglaskom na mogućnostima dodatnog povezivanja administrativnog osoblja s drugim agencijama sa sjedištem u Lisabonu, konkretno s Europskim centrom za nadzor droga i ovisnosti o drogama;

20.  sa zadovoljstvom primjećuje da je postignuta ravnoteža u pogledu viših rukovodećih položaja (2 muškarca i 2 žene); zabrinut je, međutim, zbog neravnoteže kada je riječ o sudjelovanju muškaraca (44 člana) i žena (12 članova) u upravnom odboru;

21.  žali zbog nedostatka informacija i pojedinosti u vezi s Akcijskim planom za rodnu ravnotežu pri EMSA-i;

Javna nabava

22.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da do kraja 2018. Agencija nije sustavno provjeravala cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima izvršitelju iz okvirnog ugovora za dobivanje softverskih licencija; prima na znanje iz odgovora Agencije da provedbeni mehanizam tog okvirnog ugovora nije obuhvaćao unaprijed utvrđeni cjenik, već da je umjesto toga Komisija odabrala sustav za primjenu povećanja cijena i da je izvršitelj iskoristio pravo na raskid ugovora koji je stupio na snagu 12. listopada 2019.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

23.  prima na znanje činjenicu da Agencija primjenjuje i objavljuje izjave o sukobu interesa za članove upravnog odbora i višeg rukovodstva i da je objavila smjernice o sukobu interesa i uvela mehanizme za zviždače koji predstavljaju važno sredstvo za otkrivanje prijevara, korupcije i ozbiljnih nepravilnosti;

Unutarnje kontrole

24.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) objavila revizijsko izvješće o posjetima Agenciji i inspekcijama koje su u njoj provedene te je zaključila da su sustavi upravljanja i kontrole u tom pogledu adekvatno osmišljeni te da se učinkovito i djelotvorno provode; ističe da je IAS objavila četiri preporuke koje je Agencija prihvatila i obvezala se da će ih riješiti;

25.  napominje da je Agencija 2018. provela sve akcijske planove povezane s revizijom koju je IAS provela u pogledu upravljanja ljudskim resursima u Agenciji 2017.;

Druge primjedbe

26.  prepoznaje napore Agencije u promicanju troškovno učinkovitog i okolišno prihvatljivog radnog okružja; ističe, međutim, da Agencija nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

27.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

28.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 120, 29.3.2019., str. 201.
(16) SL C 120, 29.3.2019., str. 202.
(17) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS
PDF 155kWORD 49k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0067/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. (2019/2084(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0067/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. (2019/2084(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0067/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Agencije za europski GNSS („Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 32 230 582 EUR, što je povećanje od 13,22 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se to povećanje odnosilo na poglavlja 2. i 3.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije(16);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je istovjetno stopi iz 2017.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 83,72 %, što je smanjenje od 2,48 % u odnosu na 2017.;

2.  konstatira da je Agencija, pored svog osnovnog proračuna, tijekom 2018. nastavila upravljati velikim iznosom delegiranog proračuna za Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) te na temelju sporazumâ o delegiranju navigacijskom sustavu Galileo, pružanju reguliranih javnih usluga i Obzoru 2020.; primjećuje da su 2018. u okviru delegiranog proračuna odobrena sredstva za preuzete obveze iznosila ukupno 1 173 219 279 EUR, a plaćanja 796 500 300,84 EUR;

Ukidanje prijenosa

3.  pozdravlja činjenicu da ukinuti prijenosi iz 2017. u 2018. iznose 3,25 % ukupnog prenesenog iznosa nakon smanjenja od 2,05 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

4.  napominje da Agencija primjenjuje određene ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  napominje da su programi Agencije Galileo i EGNOS sada u potpunosti operativni te da je, kada je riječ o programu Galileo, osim uspješnog lansiranja tijekom 2018. posljednjih četiriju satelita prije sljedeće serije 3, Agencija privela kraju aktivnosti za dodjelu ugovora;

6.  pozdravlja činjenicu da je Agencija od 2015. eksternalizirala svoje računovodstvene usluge Komisiji te da dijeli pružanje usluga povezanih s upravljanjem kontinuitetom poslovanja i Odjel za unutarnju reviziju s drugim agencijama;

7.  s obzirom na prošlogodišnje primjedbe i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice, primjećuje da je Komisija dovršila evaluaciju programa Galileo i EGNOS te rezultata Agencije u sredini programskog razdoblja te da je ona predstavljena Parlamentu i Vijeću u listopadu 2017.;

8.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

Kadrovska politika

9.  napominje da je 31. prosinca 2018. plan radnih mjesta izvršen do 90,63 %, tj. imenovano je 116 privremenih djelatnika od 128 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 116 odobrenih radnih mjesta 2017.); također primjećuje da su 2018. za Agenciju radila tri upućena nacionalna stručnjaka i 51 ugovorni djelatnik; napominje da je Agenciji dodijeljeno 10 dodatnih radnih mjesta u sklopu plana radnih mjesta za 2018., povrh ranije predviđena 2 radna mjesta;

10.  sa zabrinutošću konstatira da je 2018. izostala rodna ravnoteža kod višeg rukovodećeg osoblja (10 muškaraca i 2 žene) i među članovima upravnog odbora (44 muškaraca i 7 žena);

11.  pozdravlja činjenicu da je Agencija usvojila prijedlog Revizorskog suda i napokon objavila slobodna radna mjesta na internetskoj stranici EPSO-a kako bi povećala svoju vidljivost u javnosti; prima na znanje iz odgovora Agencije da namjerava objavljivati sve obavijesti o slobodnim radnim mjestima na portalu za međuagencijske natječaje, koji se smatra istovrijednim EPSO-u iz perspektive agencija te da Agencija uz to svoje obavijesti o slobodnim radnim mjestima objavljuje na specijaliziranim mjestima posvećenim objavama o svemirskom sektoru;

Javna nabava

12.  konstatira da je u skladu s izvješćem Revizorskog suda Agencija 15. prosinca 2016. potpisala okvirni ugovor o iskorištavanju satelitskog sustava Galileo u razdoblju od 2017. do 2027., u iznosu od 1 500 000 000 EUR; nadalje napominje da je ugovor dodijeljen postupkom javne nabave; ističe da je jedan od ponuditelja pokrenuo sudski postupak i da osporava ishod postupka; napominje da će se presudom Suda Europske unije odlučiti o zakonitosti i pravilnosti postupka javne nabave povezanog s okvirnim ugovorom i svim povezanim posebnim ugovorima i budućim plaćanjima; ističe da je pisani postupak zaključen u prvom tromjesečju 2019., da se očekivalo da će se usmeno saslušanje održati tijekom drugog ili trećeg tromjesečja 2019. te da će se presuda Suda Europske unije donijeti u zadnjem tromjesečju 2019., ali da je Sud Europske unije 3. prosinca 2019. obustavio postupak (predmet T-99/17)(17); primjećuje, na temelju pravne analize Agencije o posljedicama mogućeg poništenja odluke o dodjeli ugovora, da se od Agencije vjerojatno neće zahtijevati da raskine ugovor, nego da će se zahtijevati pokrivanje troškova tužitelja u iznosu od otprilike 300 000 EUR, kao i moguću odštetu, kako se navodi u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

13.  u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s primjenom postupaka e-nabave, napominje da je nakon interne procjene zaključeno da se modulom za elektroničko podnošenje ponuda u njegovoj trenutačnoj razvojnoj fazi nisu uzele u obzir složene potrebe javne nabave Agencije te da je za sada odlučeno da se ponude neće provoditi u elektroničkom obliku; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  napominje da jedan bivši dužnosnik ima savjetodavnu ulogu u inicijativi „active senior”, bez financijskih prihoda;

15.  s obzirom na primjedbe i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izjavama o interesima i objavljivanjem životopisa višeg rukovodstva Agencije, primjećuje da su za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog odbora na internetskim stranicama Agencije objavljene samo izjave o interesima; napominje da Agencija namjerava nastaviti s objavom životopisa članova upravnog odbora na svojim internetskim stranicama nakon uzimanja u obzir mjerodavnih pravila o zaštiti osobnih podataka;

16.  međutim, izražava žaljenje zbog toga što nisu objavljeni životopisi članova upravnog odbora na internetskim stranicama Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u tom pogledu;

17.  napominje da je Agencija u lipnju 2018. usvojila internu politiku za zviždače;

18.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. provela reviziju upravljanja IT sustavom u Agenciji te da je Agencija izradila akcijski plan koji obuhvaća neka moguća područja za poboljšanje; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Druge primjedbe

19.  u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s obvezom Agencije da svede na najmanju moguću mjeru bilo kakav negativan učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, napominje da je Agencija poslala pisma svim ugovarateljima i korisnicima ugovora i bespovratnih sredstava na koje je utjecalo povlačenje Ujedinjene Kraljevine, zahtijevajući da se do kraja listopada 2019. provedu mjere ublažavanja posljedica, posebno kako bi se osiguralo da glavni ugovaratelji i podugovaratelji nisu subjekti s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini te da je rezervni centar za praćenje sigurnosti Galilea premješten iz Ujedinjene Kraljevine u Španjolsku; poziva Agenciju da o ishodu tih mjera obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

20.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(18) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 276, 20.10.2010., str. 11.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 276, 20.10.2010., str. 11.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 116, 28.3.2018., str. 21.
(16) SL C 116, 28.3.2018., str. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
PDF 157kWORD 55k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0073/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. (2019/2069(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama(12), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0073/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. (2019/2069(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0073/2020),

A.  budući da je, prema njegovu izvještaju o prihodima i rashodima(15), konačni proračun Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) za financijsku godinu 2018. iznosio 16 174 200,21 EUR, što je smanjenje od 2,18 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije(16);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  pozdravlja činjenicu da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je isti postotak kao 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 98,02 %, što je povećanje od 3,31 % u odnosu na prethodnu godinu;

Uspješnost

2.  napominje da Centar mjeri ostvarenje svojih 66 godišnjih ciljeva s pomoću 50 ključnih pokazatelja uspješnosti, koji su podijeljeni u osam strateških ciljeva, radi procjene dodane vrijednosti svojih aktivnosti i radi poboljšanja upravljanja proračunom; napominje da je Centar 2019. uspostavio novi model uspješnosti koji se temelji na deset ključnih pokazatelja uspješnosti i koji će se koristiti za mjerenje njegove učinkovitosti u ostvarivanju željenih rezultata i učinkovitosti u korištenju sredstava dodijeljenih u tu svrhu;

3.  prima na znanje da je Centar dosegao 85 % primjenjivih ostvarenja i rezultata predviđenih u programu rada za 2018. te da je uspješno proveo prvu godinu svoje strategije do 2025.;

4.  potiče Centar da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

5.  sa zadovoljstvom napominje da Centar i dalje dijeli sinergije s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost u području korporacijskih usluga i usluga podrške te u upravljanju zajedničkim prostorijama u Lisabonu te da se te sinergije također odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije, telekomunikacije te internetske infrastrukture i usluge; prima na znanje da su uspostavljene operativne sinergije s drugim agencijama Unije u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova te zdravlja; pohvaljuje agencije za takav oblik suradnje i smatra da je to primjer koji treba slijediti;

6.  ističe važnu ulogu Centra jer tvorcima politika i djelatnicima pruža analize i informacije o drogama i ovisnosti o drogama te novim trendovima s ciljem učinkovite borbe protiv nezakonite uporabe droga i trgovine drogom te podsjeća na to da je trgovina drogom jedan od glavnih izvora zarade i metoda novačenja za organizirani kriminal i terorizam; podsjeća da je mandat Centra proširen 2018. kako bi, između ostalog, uključivao nove odgovornosti i formalna partnerstva s drugim agencijama EU-a kao što je Europol;

7.  smatra da donošenje programskog dokumenta Centra za razdoblje 2019. - 2021., koji se u potpunosti temelji na strategiji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za 2025.(17), predstavlja važan korak u okviru strateškog i operativnog planiranja Centra;

Kadrovska politika

8.  napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 96,05 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 9 od 10 dužnosnika i 64 od 66 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 77 odobrenih radnih mjesta 2017.); također napominje da je 2018. za Centar radilo 29 ugovornih djelatnika i 1 upućeni nacionalni stručnjak;

9.  napominje da je Centar izvijestio o dobroj rodnoj ravnoteži u upravnom odboru za 2018., odnosno 15 muških članova i 14 ženskih članova;

10.  sa zadovoljstvom napominje da je Centar uveo opće odredbe o izgradnji i održavanju radne kulture koja se temelji na dostojanstvu i poštovanju, radi sprečavanja i borbe protiv uznemiravanja; primjećuje da Centar omogućuje povjerljivo savjetovanje;

Javna nabava

11.  pozdravlja činjenicu da je Centar, u skladu s planom upravljanja, uspostavio plan javne nabave koji je uspješno proveden u bliskoj suradnji sa svim odjelima;

12.  napominje da, prema izvješću Revizorskog suda, Centar u postupcima nabave niske vrijednosti nije privukao razuman broj ponuditelja i da je u pet takvih postupaka samo jedan kandidat dostavio ponudu, dok su u okviru jednog postupka podnesene dvije ponude; napominje da je Centar odgovorio da je propisno pozvao broj ponuditelja koji zahtijevaju primjenjiva financijska pravila kako bi se zajamčila potrebna razina tržišnog natjecanja; poziva Centar da nastavi ulagati napore kako bi osigurao da svi postupci javne nabave budu u skladu s načelom poštenog tržišnog natjecanja i kako bi olakšao sudjelovanje u postupcima javne nabave za ugovore male vrijednosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Centra i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa te pružanja zaštite zviždačima; sa zadovoljstvom prima na znanje da su životopisi i izjave o financijskim interesima direktora i članova znanstvenog odbora objavljeni na internetskim stranicama Centra;

14.  naglašava da je u nedavnoj studiji koju je naručio Odbor za predstavke(18) Europskog parlamenta utvrđeno da, s obzirom na činjenicu da Centar koristi usluge stručnjaka te, posebice, da znanstveni odbor sam donosi odluke, postoji potencijalni rizik od sukoba interesa;

Unutarnja kontrola

15.  napominje da su, nakon izvješća Službe Komisije za unutarnju reviziju o analizi potrebe za podupiranjem postupaka prikupljanja podataka, njihove validacije i jamčenja kvalitete, te preispitivanja okvira za upravljanje kvalitetom podataka i njegove usklađenosti sa strategijom Centra do 2025. godine, sve nužne preporuke iz usvojenog akcijskog plana provedene 2018. godine;

16.  sa zabrinutošću napominje da je, prema Centru, nekoliko preporuka iz revizije Službe za unutarnju reviziju o upravljanju informatičkim projektima iz 2015. samo djelomično provedeno i da krajem 2018. dvije preporuke još uvijek nisu bile provedene; napominje, međutim, da je provedba tih dviju preporuka bila planirana za sredinu 2019.; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o ostvarenom napretku do lipnja 2020.;

17.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da bi, u skladu s Direktivom 2008/104/EZ(19) i zakonodavstvom Portugala o radu, vanjski djelatnici trebali raditi pod istim radnim uvjetima kao i djelatnici koje izravno zapošljava poduzeće korisnik; napominje, međutim, da se u dotičnim ugovorima od agencija za privremeno zapošljavanje nije izričito tražilo da se pridržavaju tih uvjeta te da nema dokaza koji bi potvrdili da je Centar proveo ikakvu usporedbu radnih uvjeta vlastitog osoblja i privremenih vanjskih djelatnika, što potkopava sigurne i predvidive uvjete rada za osoblje te sa sobom nosi rizike pokretanja sudskih postupaka i rizike za ugled Centra; napominje da se, prema odgovoru Centra, ugovor između Centra i agencije za privremeno zapošljavanje odnosi na obvezu Centra da poštuje sve aspekte primjenjivog zakonodavstva i da je u skladu s tim ugovorom agencija za privremeno zapošljavanje ta koja je izložena rizicima pokretanja sudskih sporova; ističe, međutim, da ta situacija i dalje nosi znatne rizike za ugled Centra; pozdravlja činjenicu da Centar ponovno evaluira svoju politiku o vanjskim djelatnicima kako bi se ta politika više temeljila na pravu države članice u kojoj se Centar nalazi, u skladu s njegovim operativnim potrebama i pravnim okvirom; poziva Centar da analizira radne uvjete svojih vanjskih djelatnika i zajamči da su ti uvjeti u skladu sa zakonodavstvom o radu Unije i nacionalnim zakonodavstvom o radu; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o ostvarenom napretku do lipnja 2020.;

18.  napominje da su Unija i Norveška 2006. potpisale sporazum kojim se utvrđuje formula za izračun financijskog doprinosa Norveške Centru te minimalni prag za doprinose, pri čemu se taj iznos usklađuje na godišnjoj razini na temelju kretanja cijena i bruto nacionalnog dohotka u Uniji; sa zabrinutošću napominje da je, iako se od 2007. do 2018. subvencioniranje iz proračuna EU-a povećalo za 24 %, doprinos Norveške ostao gotovo jednak; prima na znanje iz odgovoru Centra da ne postoji linearna korelacija između povećanja subvencije Unije i doprinosa Norveške i da Centar nema potrebnu pravnu sposobnost da bi mogao zatražiti drugačiju formulu/metodu za prilagodbu minimalnog doprinosa koji daje Norveška; poziva Centar i uključene strane da minimalni doprinos Norveške usklade s dogovorenim uvjetima;

19.  poziva Centar da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(20) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 376, 27.12.2006., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 376, 27.12.2006., str. 1.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 29, 23.1.2019., str. 1.
(16) SL C 29, 23.1.2019., str. 2.
(17) Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama „Strategija EMCDDA-a za 2025.”, Lisabon, ožujak 2017.; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).
(20) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
PDF 160kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije 11. rujna 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa) za financijsku godinu 2018. (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(5), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91(6), a posebno njezin članak 121.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0074/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije 11. rujna 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa) za financijsku godinu 2018. (2019/2077(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(12), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(13), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91(14), a posebno njezin članak 121.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0074/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije 11. rujna 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa) za financijsku godinu 2018. (2019/2077(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0074/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(17) Agencije Europske unije za sigurnost zračnog promet („Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 197 871 000 EUR, što je povećanje od 3,27 % u odnosu na 2017. godinu; budući da 36 915 000 EUR proračuna Agencije dolazi iz proračuna Unije(18), a 102 992 000 EUR su prihodi od naknada i pristojbi;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,31 %, što predstavlja smanjenje od 1,02 % u odnosu na 2017.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 90,26 %, što je smanjenje od 3,49 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  napominje da je Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), nakon što je provela reviziju Agencije 2017., u lipnju 2018. objavila rezultate kojima se potvrđuje vrlo visoka stopa izvršenja, čime se Agencija svrstala među tri najvažnija svjetska regulatora u sektoru zrakoplovstva;

3.  potvrđuje da Agencija jača svoje sigurnosno-obavještajne funkcije i djelovanje u području sigurnosti, te posebno ističe da Agencija razvija program Data4Safety, koji će služiti kao platforma za veliku količinu podataka i kojim će se poboljšati sposobnost analize na europskoj razini;

4.  potiče Agenciju da provede svoju politiku digitalizacije;

5.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija dijeli resurse za zadaće koje se preklapaju s drugim agencijama, uključujući u prvom redu Europsku agenciju za sigurnost hrane, Europsku zakladu za osposobljavanje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, u području anketiranja, e-učenja, usluga u oblaku i usluga na LinkedInu te osposobljavanja u području podizanja razine svijesti o zaštiti okoliša; snažno potiče Agenciju da nastavi aktivno raditi na produbljivanju i proširivanju suradnje sa svim agencijama Unije;

6.  napominje da je 2018. provedena vanjska evaluacija procesa koji je doveo do razvoja jedinstvenog programskog dokumenta Agencije kao i načina provedbe savjetovanja s ključnim dionicima Agencije u pogledu pripreme jedinstvenog programskog dokumenta; napominje da Agencija radi na izradi akcijskog plana za poduzimanje mjera u područjima u kojima su moguća poboljšanja;

7.  ističe ključnu ulogu Agencije u jamčenju najviše moguće razine zrakoplovne sigurnosti i zaštite okoliša na brzorastućem zrakoplovnom tržištu; ističe da je 2018. bila ključna godina za Agenciju s obzirom na stupanje na snagu Uredbe (EU) 2018/1139 (19); uviđa da povećane odgovornosti i radno opterećenje Agencije nisu popraćeni proporcionalnim povećanjem resursa, što je znatno otežalo ispunjavanje zadaća i ciljeva Agencije tijekom 2018. i dovelo do odgađanja ili pak deprioritizacije određenih aktivnosti; ponavlja da bi Agenciji trebalo osigurati odgovarajuća financijska sredstva i osoblje, koje se 31. prosinca 2018. smanjilo na 767 zaposlenika (u usporedbi s 771 zaposlenikom 2017.), kako bi mogla izvršavati važne zadaće koje su joj povjerene;

8.  podsjeća na doprinos Agencije razvoju pametnih standarda koji se odnose na buku i emisije CO2 i na njezinu odgovornost u pogledu ekološke certifikacije aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja; vjeruje da uz dodatne resurse Agencija može imati vodeću ulogu u razvoju i provedbi mjera za poboljšanje održivosti zrakoplovstva;

9.  pozdravlja znatne napore koje je Agencija uložila u stvaranje jedinstvenog europskog područja bespilotnih letjelica;

10.  zabrinut je zbog toga što je zrakoplovstvo atraktivna meta za kibernapade te zbog činjenice da softverske pogreške mogu imati ozbiljne posljedice; poziva Agenciju, zajedno s Europskim centrom za kibersigurnost u zrakoplovstvu, da dodatno poveća digitalnu otpornost europskog zrakoplovstva;

11.  zabrinut je da će skorašnje uvođenje daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava izazvati zabrinutost javnosti u pogledu sigurnosti; poziva Agenciju da više vodi računa o općim sigurnosnim pitanjima i zabrinutosti nadležnih organa u pogledu kaznenog progona prekršitelja;

12.  poziva Agenciju da se pobrine za to da Unija brzo, što je brže moguće bez ugrožavanja sigurnosti, donese ujednačene propise o komercijalnoj prodaji bespilotnih letjelica koji se lako mogu ispuniti; izražava zabrinutost da Agencija za te nove zadatke nema dovoljno financijskih i ljudskih resursa;

13.  napominje da je Agencija završila godinu s ukupnim deficitom od 2 000 000 EUR (višak od 700 000 EUR koji se odnosi na subvencijske aktivnosti i deficit od 2 700 000 EUR povezan s aktivnostima koje se odnose na takse i pristojbe); napominje da se deficit od taksi i pristojbi odbija od akumuliranog viška, koji se stoga smanjuje s 54 900 000 EUR na 52 200 000 EUR; primjećuje da su se u pogledu aktivnosti povezanih s taksama i pristojbama prihodi povećali za 1 800 000 EUR u usporedbi s 2017., pri čemu su se troškovi osoblja povećali za 3 700 000 EUR, administrativni troškovi za 900 000 EUR i operativni troškovi za 2 600 000 EUR; napominje da je, kada je riječ o aktivnostima povezanim sa subvencijom, povećanje subvencije za 2 000 000 EUR bilo dovoljno za pokrivanje rasta administrativnih troškova za 100 000 EUR i operativnih rashoda za 1 400 000 EUR;

14.  pozdravlja korake poduzete kako bi se povećala učinkovitost Agencije, kao što je pokretanje programa „Lean efficiency agility” i drugih inicijativa za učinkovitost, što je dovelo do ukupnog smanjenja radnog opterećenja koje odgovora broju od 16 zaposlenika koji rade u punom radnom vremenu i Agenciji omogućilo da preraspodijeli radna mjesta i da se uspješno nosi s povećanim radnim opterećenjem i revidiranim potrebama kada je riječ o kvaliteti aktivnosti s trajnim učincima; pozdravlja i sve veću digitalizaciju, automatizaciju i pojednostavljenje financijskih postupaka, zbog čega je 86 % financijskih transakcija obrađeno „bez papira”;

15.  pozdravlja činjenicu da je Agencija provela preporuku Revizorskog suda da se osigura neovisnost računovodstvenog službenika, koji sada u operativnim smislu odgovara upravnom odboru Agencije, a u administrativnom smislu izvršnom direktoru Agencije;

16.  pozdravlja donošenje smjernica o zviždačima od strane upravnog odbora Agencije i poziva Agenciju da osigura njihovu provedbu; napominje da su službe za unutarnju reviziju 2018. provele reviziju etike, obuhvativši područja kodeksa ponašanja, etike i prijevara, a nacrt izvješća o reviziji predviđen je za početak 2019.; u tom kontekstu ponavlja potrebu za uspostavom zaštitnih mjera protiv sukoba interesa;

Kadrovska politika

17.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 95,74 % plana radnih mjesta, tj. da je imenovan 651 privremeni djelatnik od 680 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 678 odobrenih radnih mjesta 2017. godine); također primjećuje da je 2018. za Agenciju radilo 83 ugovornih djelatnika i 19 upućenih nacionalnih stručnjaka;

18.  sa zabrinutošću konstatira da se u podacima za 2018. primjećuje rodna neuravnoteženost kod višeg rukovodećeg osoblja (4 muškarca i 1 žena) i među članovima upravnog odbora (26 muškaraca i 3 žene);

19.  prima na znanje da se Agencija pridružila inicijativi Komisije pod nazivom „Žene u prometu”, čiji je cilj povećanje mogućnosti zapošljavanja za žene na svim razinama; pozdravlja činjenicu da je Agencija uspostavila radnu skupinu za rodnu ravnopravnost koja će pružati preporuke za uklanjanje postojeće znatne neravnoteže;

20.  potiče Agenciju da izradi dugoročni politički okvir za ljudske resurse usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života njezina osoblja, cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere, rodnu ravnotežu, rad na daljinu, nediskriminaciju, geografsku ravnotežu te zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom;

Javna nabava

21.  iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da je Agencija preuzela obveze za ugovor koji je sklopljen s Komisijom radi pružanja usluga arhiviranja otprilike osam mjeseci nakon što je taj ugovor obnovljen; napominje da je, u skladu s Financijskom uredbom, preuzimanje obveza iz proračuna potrebno evidentirati prije preuzimanja pravne obveze; prima na znanje odgovor Agencije da je preuzimanje obveze potpisano prije primitka računa, no nakon početka pružanja usluge te da je ta obveza stoga a posteriori obuhvaćena iznimkom; poziva Agenciju da evidentira proračunske obveze prije pravnih obveza;

22.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je za ugovor o pružanju usluga analize podataka u iznosu do 5 000 000 EUR Agencija odlučila primijeniti okvirni ugovor samo s jednim subjektom na temelju otvorenog postupka objavljenog u Službenom listu Europske unije; primjećuje, ipak, da uvjeti utvrđeni u tom okvirnom ugovoru nisu bili dovoljno konkretni za omogućavanje poštenog tržišnog natjecanja jer u trenutku provedbe postupka javne nabave zahtjevi još nisu bili poznati; podsjeća na to da prema Financijskoj uredbi u takvim slučajevima javni naručitelj mora sklopiti okvirni ugovor s nekoliko subjekata te da se za pojedinačne nabave mora provesti natječajni postupak među odabranim izvršiteljima; prima na znanje odgovor Agencije u kojem ona navodi da je izabrala jedinstveni, a ne višestruki okvirni ugovor jer bi to inače za posljedicu imalo promjenu izvršitelja tijekom trajanja okvirnog ugovora te bi to imalo ozbiljne posljedice na dosljednost i pravodobni dovršetak postupka; poziva Agenciju da pripremi okvirne ugovore kojima se omogućuje pošteno tržišno natjecanje i jamči ostvarivanje vrijednosti za uloženi novac;

23.  na temelju izvješća Revizorskog suda zaključuje da je Agencija u okviru drugog postupka javne nabave za temeljne poslovne aktivnosti Agencije, odnosno za eksternalizaciju zadaća certificiranja, ugovore dodijelila isključivo na temelju kvalitete usluga, bez evaluacije njihove cijene; osim toga, napominje da je Agencija s jednim subjektom sklopila ugovor prije nego što je zaprimila dokaz kojim bi se potvrdilo da ne postoje razlozi za isključenje ugovaratelja; iz odgovora Agencije prima na znanje da ta konkretna aktivnost Agencije nije sadržana u Financijskoj uredbi; nadalje, nije postojao rizik da će Agencija zatražiti usluge od neprihvatljivog pružatelja usluga jer je dokaz o kriterijima za isključenje bio dostavljen prije dodjele zadaća; poziva Agenciju da zajamči da se ugovori potpisuju tek nakon što se provjere kriteriji za isključenje;

24.  s obzirom na primjedbe i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s uporabom nekih alata koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava), napominje da je Agencija od siječnja 2018. svim dobavljačima omogućila da podnose elektroničke račune; nadalje, pozdravlja činjenicu da je do kraja 2018. više od 80 % računa primljeno u elektroničkom obliku; ističe, međutim, da se obrada elektronički podnesenih računa i kodiranje podataka na računima odvija ručno zbog toga što se to smatra najrazumnijim rješenjem;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

25.  u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u pogledu revizije koju je Agencija provela pod naslovom „Politika nepristranosti i neovisnosti: sprečavanje i ublažavanje sukoba interesa” te produljenja roka za dovršetak, reviziju i ažuriranje izjava o financijskim interesima za sve članove osoblja, napominje da je Agencija krajem svibnja 2019. od Službe za unutarnju reviziju primila završno revizijsko izvješće o etici, sprečavanju prijevara i sukobu interesa sa sveukupno gledano pozitivnim zaključkom o sustavima upravljanja i kontrole; nadalje, napominje da je Agencija pripremila akcijski plan u vezi s preporukama Službe za unutarnju reviziju i da Agencija do kraja ožujka 2020. planira provesti reviziju postojećeg okvira kodeksa ponašanja za svoje osoblje i članove žalbenog odbora Agencije kao i reviziju postupka za javne izjave o interesima članova upravnog odbora;

26.  napominje da Agencija 62 % prihoda ostvaruje od naknada; prima na znanje stajalište Agencije da činjenica da podnositelji zahtjeva plaćaju naknade ne znači nužno sukob interesa;

Unutarnje kontrole

27.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2018. revidirala i potvrdila provedbu svih aktivnosti koje su bile u tijeku u području kontinuiteta poslovanja, upravljanja sigurnošću informacija i Europskog plana za sigurnost zračnog prometa;

28.  ističe da je tijekom 2018. Služba Komisije za unutarnju reviziju sastavila revizijsko izvješće o procjeni strateških rizika u Agenciji, uključujući u području IT-a; nadalje, napominje da je Agencija pripremila akcijski plan za poduzimanje mjera u područjima u kojima su moguća poboljšanja;

29.  napominje da je služba za unutarnju reviziju 2018. provela četiri postupka revizijskog jamstva kako bi se procijenilo poštuju li se relevantni propisi, jesu li ispunjeni ciljevi postupka te jesu li na odgovarajući način smanjeni ključni rizici; napominje da su sve revizije potvrdile razinu jamstva te da su izdane preporuke za dodatno poboljšanje bilo sustava kontrole bilo cjelokupne učinkovitosti postupaka; nadalje, prima na znanje da su se tijekom četiriju aktivnosti koje su uslijedile nakon revizija provedenih 2018. preostali rizici znatno smanjili i pali na prihvatljivu razinu i da su sve otvorene mjere provedene, pri čemu je posljednja mjera trebala je biti dovršena do trećeg tromjesečja 2019.;

30.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

31.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(20) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 48.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 48.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 79, 19.3.2008., str. 1.
(6) SL L 212, 22.8.2018., str. 1.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 48.
(10) SL C 417, 11.12.2019., str. 48.
(11) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(12) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(13) SL L 79, 19.3.2008., str. 1.
(14) SL L 212, 22.8.2018., str. 1.
(15) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(16) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(17) SL C 279, 8.8.2018., str. 4.
(18) SL C 279, 8.8.2018., str. 5.
(19) Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).
(20) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil
PDF 172kWORD 56k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. (2019/2096(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(12), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UUFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018..;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. (2019/2096(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) za financijsku godinu 2018. njegov konačni proračun iznosio 97 665 322 EUR, što je povećanje od 12,52 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se to povećanje odnosilo na poticanje operativnih aktivnosti; budući da se proračun Ureda uglavnom financira iz proračuna Unije(16);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te ističe da je prikupio dovoljno revizijskih dokaza o zakonitosti i pravilnosti prihoda na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija; budući, međutim, da je Revizorski sud izdao osnovu za uvjetno mišljenje o nalazima Suda za financijske godine 2016. i 2017. o zakonitosti i pravilnosti plaćanja; budući da, uz iznimku učinaka financijskih godina 2016. i 2017., Revizorski sud smatra da su plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. u svim značajnim aspektima zakonita i pravilna;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2017.

1.  prima na znanje odluku upravnog odbora Ureda od 6. lipnja 2018. o razrješenju dužnosti bivšeg izvršnog direktora s trenutačnim učinkom; prima na znanje imenovanje privremenog izvršnog direktora od 6. lipnja 2018. i imenovanje nove izvršne direktorice od 16. lipnja 2019.; pozdravlja izvješće o mjerama Ureda poduzetim u vezi s primjedbama Parlamenta za financijsku godinu 2017., a posebno o korektivnim mjerama koje su poduzeli upravni odbor Ureda, privremeni izvršni direktor te nova izvršna direktorica u cilju unapređenja upravljačke strukture i učinkovitosti Ureda, ponovnog uspostavljanja transparentnosti te izgradnje povjerenja; podupire i pozdravlja mjere navedene u akcijskom planu za upravljanje EASO-a za 2019.; prima na znanje pozitivnu poruku i namjeru buduće bliske suradnje koje je nova izvršna direktorica izrazila na javnom saslušanju 4. rujna 2019. i na saslušanju agencija pred Odborom Parlamenta za proračunski nadzor 4. prosinca 2019.;

Ishod istrage koju provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

2.  žali zbog nepravilnosti koje je utvrdio OLAF u vezi s kršenjem postupaka javne nabave, zlouporabe sredstava Unije, lošeg upravljanja, zlouporabe položaja u području ljudskih resursa, kršenja pravila o zaštiti podataka, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja prema osoblju tijekom 2017.; ponovno poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku u provedbi mjera koje je predložio OLAF; izražava razumijevanje za zahtjev Ureda da detaljnija izvješća podnosi u prikladnom okruženju zbog pitanja povjerljivosti i zaštite podataka;

3.  prima na znanje odluku upravnog odbora Ureda od 6. lipnja 2018. o razrješenju dužnosti izvršnog direktora s trenutačnim učinkom; ipak ističe da je proračun za financijsku godinu 2017. proveden pod nadzorom prethodne uprave Ureda; ističe da se izvješće odnosi na postupak davanja razrješnice za financijsku godinu 2017.; uviđa predanost nove izvršne direktorice da provede važne reforme kojima će se zajamčiti stabilno upravljanje;

Osnova za nepovoljno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom za financijsku godinu 2017.

4.  prima na znanje, s obzirom na primjedbe i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s visokim stupnjem ovisnosti Ureda o dostatnim resursima, uglavnom o stručnjacima koje su uputile države članice, da je manjak stručnjaka zabilježen u državama članicama i Komisiji na različitim razinama; prima na znanje, nadalje, da je, kako bi se nadoknadio manjak u pogledu imenovanja i upućivanja stručnjaka od strane država članica, Ured počeo intenzivnije angažirati lokalno privremeno osoblje i da je 2018. samo 26 % slučajeva upućivanja radi operativnih potreba obuhvaćalo stručnjake iz država članica; ističe činjenicu da bez privremenih djelatnika Ured ne bi mogao pružati ključnu potporu državama članicama; prima na znanje prijedlog Ureda da se uspostavi pričuva od 500 stručnjaka iz država članica u području azila; poziva države članice i Komisiju da taj prijedlog hitno ocijene i donesu odluku u vezi s njim;

Upravljanje proračunom i financijama

5.  žali zbog toga što ograničeni početni godišnji proračuni i djelomični manjak sredstava za nepredviđene situacije u okviru proračuna Ureda za financiranje nepredviđenih hitnih operativnih potreba vode do proračunske nesigurnosti i otežavaju planiranje u hitnim situacijama; prima na znanje da Ured vodi stalan dijalog s Komisijom i proračunskim tijelima o svojem operativnom planiranju i raspodjeli resursa. prima na znanje da se Ured djelomično koristi doprinosima pridruženih zemalja kao sredstvima za nepredviđene situacije za operativne izdatke, posebice za suočavanje s neplaniranim zahtjevima za potporu država članica; poziva Ured da nastavi rješavati proračunska ograničenja uz savjetovanje s proračunskim tijelima i Komisijom;

6.  ističe činjenicu da bi predloženi proračunski rezovi mogli ograničiti sposobnost Ureda da nastavi pravilno ispunjavati svoje funkcije u smislu pružanja potrebne potpore državama članicama, koje su mu povjerene u okviru njegova mandata; podsjeća na činjenicu da bi jačanje mandata Ureda i povećanje radnog opterećenja trebalo popratiti odgovarajućim proračunskim sredstvima;

7.  pozdravlja obnovljenu strategiju suradnje zajedničkog upravnog odbora EASO-a i Frontexa; nadalje, sa zadovoljstvom prima na znanje da Ured ima aktivnu ulogu u Mreži agencija u pogledu pojednostavnjenja zajedničkih aktivnosti kao što su natječaji za zapošljavanje povjerljivih savjetnika, sudjelovanje u zajedničkim postupcima nabave za okvirne ugovore i programi mobilnosti osoblja; snažno potiče Ured da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; upućuje na preporuku izdanu u Tematskom izvješću Revizorskog suda o upravljanju migracijama prema kojoj treba osigurati komplementarnost i bolju koordiniranost između Fonda za azil, migracije i integraciju i Ureda; potiče Ured da radi na ideji dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima;

Uspješnost

8.  napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno samo 68,22 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 146 privremenih djelatnika od 214 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 155 odobrenih radnih mjesta 2017. godine); napominje da su, osim toga, 2018. za Ured radili 61 ugovorni djelatnik i 3 upućena nacionalna stručnjaka; sa zadovoljstvom primjećuje da plan zapošljavanja Ureda predviđa 500 članova osoblja do 2020.;

9.  primjećuje manjak rukovoditelja u administrativnom odjelu s obzirom na to da je četiri od pet rukovoditeljskih radnih mjesta bilo ili nepopunjeno ili je osoba na tom radnom mjestu bila privremeno razriješena dužnosti, ali prima na znanje odgovor Ureda da će oglas za radno mjesto načelnika Odjela za ljudske resurse i sigurnost biti objavljen u prvom tromjesečju 2020.; također prima na znanje da je zbog reorganizacije Ureda u tijeku zapošljavanje načelnika Odjela za financije i javnu nabavu i da je mjesto načelnika Odjela za informacijske i komunikacijske tehnologije popunjeno 2019.; poziva Ured da uloži dodatne napore za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, u suradnji s Komisijom i državama članicama, te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o korektivnim mjerama poduzetim za ublažavanje tog problema;

10.  sa žaljenjem primjećuje da se, prema izvješću Revizorskog suda, od kraja 2017. stanje ljudskih resursa u Uredu eksponencijalno pogoršalo: napominje da je do kraja 2018. Ured imao 216 članova osoblja, da je poslano 89 ponuda za posao i da je potpisano 60 ugovora; prima, međutim, na znanje da je krajem 2018. još bilo nepopunjeno 78 radnih mjesta; izražava veliku zabrinutost da to stanje stvara znatan rizik za daljnje poslovanje Ureda u trenutačnom opsegu; prima na znanje da se izvršno vodstvo obvezalo na transparentno i učinkovito izvršavanje plana zapošljavanja Ureda;

11.  sa zabrinutošću primjećuje da su 2018. na višim rukovodećim položajima bili samo muškarci (devet članova), ali i da je loša rodna ravnoteža promijenjena imenovanjem žene na položaj izvršnog direktora 2019.; sa zadovoljstvom primjećuje da je postignuta dobra rodna ravnoteža u pogledu upravnog odbora (16 muškaraca i 15 žena);

12.  prima na znanje prezentaciju o novom organigramu koju je 26. studenoga 2019. izvršna direktorica održala upravnom odboru; smatra da bi reorganizacija osoblja trebala pridonijeti pojačanoj unutarnjoj kontroli, jamčenju kvalitete i upravljanju rizikom te usklađenosti s aktivnostima koje zahtijevaju Revizorski sud i Služba za unutarnju reviziju Komisije;

Kadrovska politika

13.  sa zabrinutošću napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo realizirano samo 68,22 % plana radnih mjesta, odnosno da je imenovano 146 od 214 privremena djelatnika na radna mjesta odobrena u okviru proračuna Unije (2017. bilo je odobreno 155 radno mjesto); napominje da su, osim toga, 2018. za Ured radili 61 ugovorni djelatnik i 3 upućena nacionalna stručnjaka;

14.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je, kada je riječ o rješenjima za smještaj timova za potporu u pitanjima azila i drugih djelatnika Ureda u državama članicama (npr. u pogledu povlastica i imuniteta za zaposlenike Ureda, stručnjake iz država članica i ugovorne stručnjake), Ured u srpnju 2019. potpisao sporazum o osiguranju prostora s Ciprom, u siječnju 2020. trebao potpisati sporazum o osiguranju prostora s Grčkom, te je u tijeku sklapanje novog sporazuma s Italijom kako bi se u potpunosti poštovala Uredba (EU) br. 439/2010(17) i u skladu s drugim sporazumima o osiguranju prostora koje je Ured sklopio; poziva Ured da zajedno s Komisijom nastavi s traženjem djelotvornih rješenja za smještaj timova za potporu u pitanjima azila i drugih djelatnika Ureda u dogovoru s relevantnim državama članicama;

15.  prima na znanje odgovore Ureda na opažanja Revizorskog suda kao i trud uložen pod novom izvršnom direktoricom u cilju poduzimanja popratnih mjera, što među ostalim uključuje davanje prednosti zaključenju sporazuma o primanju s Italijom, Grčkom i Ciprom u pogledu smještaja timova za potporu u pitanjima azila i drugih djelatnika Ureda u državama članicama, povećanje transparentnosti postupaka zapošljavanja te osnaživanje pravne službe Ureda u 2019.;

16.  napominje da je Revizorski sud utvrdio horizontalni trend u svim agencijama koji se odnosi na upotrebu vanjskih suradnika zaposlenih u ulogama savjetnika za IT; poziva da se u tako važnom i osjetljivom području u što većoj mjeri smanji ovisnost o vanjskom zapošljavanju kako bi se ograničili mogući rizici;

17.  prima na znanje da je prema izvješću Revizorskog suda Ured 2018. pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za dodjelu okvirnih ugovora za pružanje usluga privremenih djelatnika u Italiji; prima na znanje da je Ured obustavio postupak jer je primljena samo jedna ponuda, a Ured je tu ponudu smatrao neprihvatljivom jer je financijska ponuda premašila procijenjeni maksimalni proračun; prima na znanje da je Revizorski sud utvrdio znatnu pogrešku u natječajnoj specifikaciji u visini od 25 000 000 EUR; napominje, međutim, da je Ured prihvatio ta zapažanja i da je donio i proveo korektivne mjere koje obuhvaćaju: raskid okvirnog ugovora za usluge privremenih radnika u Italiji; pokretanje novog postupka javne nabave za usluge privremenih radnika u Italiji; pokretanje dodatnog poziva za stručnjake iz država članica i, kada je to moguće, korištenje alternativnih rješenja za usluge stručnjaka u razdoblju do stupanja na snagu novog okvirnog ugovora; privremeno znatno smanjenje broja privremenih radnika Ureda u Italiji i zajedno s talijanskim vlastima očuvanje razine kontinuiteta poslovanja za osnovne mjere potpore; također prima na znanje da je završen novi postupak javne nabave i da je novi okvirni ugovor sklopljen u prosincu 2019. te je u cijelom postupku osiguran kontinuitet poslovanja; poziva Ured da se strogo pridržava pravila Unije o javnoj nabavi;

18.  prima na znanje da Ured sklapa ugovore o pružanju usluga s IT poduzećima sročene na način koji bi mogao upućivati na stavljanje na raspolaganje djelatnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje umjesto jasno definiranih IT usluga ili proizvoda; podsjeća da se za stavljanje na raspolaganje djelatnika zaposlenih preko agencije za privremeno zapošljavanje za obavljanje točno određenih zadataka u određenom razdoblju u poduzeću korisniku primjenjuju Direktiva 2008/104/EZ(18) i posebna pravila koja su donijele države članice; napominje da korištenje ugovora o pružanju IT usluga za jamčenje dovoljno radne snage nije u skladu s Pravilnikom o osoblju EU-a i pravilima EU-a u vezi sa socijalnim pitanjima i zapošljavanjem; sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured revidirao svoj predložak ugovora sklopljenih prema načelu utrošenog radnog vremena i sredstava kako bi svaki ugovor sadržavao popis očekivanih projektnih rezultata koje je potrebno isporučiti u skladu s ugovorom; poziva Ured da i dalje bude savjestan i da zajamči da se ugovori sroče tako da se spriječe sve nejasnoće u pogledu toga je li njihov predmet javna nabava IT usluga ili angažiranje privremenih djelatnika;

Javna nabava

19.  prima na znanje od Ureda da je 2018. počeo provoditi odluku Komisije o zviždačima te da je izrađen praktičan vodič za upravljanje sukobima interesa i njihovo sprječavanje, koji je Upravni odbor trebao usvojiti do trećeg tromjesečja 2019., te da su donesena pravila o zaštiti zviždača; sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured organizirao niz tečajeva za zaposlenike na temu etike, s posebnim naglaskom na sprečavanju sukoba interesa i posebnim modulom prilagođenim za rukovoditelje; sa zadovoljstvom primjećuje da su mjerodavna pravila o sukobima interesa također prenesena u relevantne standardne operativne postupke i politike; poziva Ured da nastavi posvećivati posebnu pozornost sprečavanju sukoba interesa i pravilnoj provedbi pravila i postupaka u vezi sa zviždačima;

20.  sa zabrinutošću primjećuje da Ured, premda na svojim internetskim stranicama objavljuje izjave o financijskim interesima i životopise članova upravnog odbora, još uvijek ne objavljuje izjave o financijskim interesima višeg rukovodstva i poziva Ured da hitno djeluje s tim u vezi;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

21.  svjestan je da Ured na kraju 2018. nije imao službu za unutarnju reviziju, i da od siječnja 2018. nije izdano sveobuhvatno revizijsko izvješće Službe Komisije za unutarnju reviziju; napominje nadalje da je uspostava ex post kontrola za provjeru zakonitosti i pravilnosti transakcija bila tek u povojima; pozdravlja odgovor Ureda da je postignut dogovor i da su zabilježene korektivne mjere o sustavima unutarnje kontrole, uključujući uspostavu revizorske službe do četvrtog tromjesečja 2019. i službe za ex post unutarnju kontrolu do trećeg tromjesečja 2019.; sa zadovoljstvom prima na znanje da Ured uspostavlja svoju službu za ex post kontrolu i da je prvi službenik za ex post kontrolu zaposlen u četvrtom tromjesečju 2019. te da će dodatni službenici biti zaposleni u prvoj polovici 2020.; potvrđuje da je Ured u postupku uspostave službe za unutarnju reviziju i da trenutačno razgovara s jednom drugom agencijom Unije koja u tom području ima puno iskustva kako bi se utvrdio najbolji model za Ured; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u tom pogledu;

Unutarnje kontrole

22.  pozdravlja činjenicu da je prema godišnjem izvješću Revizorskog suda o agencijama Unije za financijsku godinu 2018. Ured poduzeo konkretne i pozitivne korake prema poboljšanju organizacijskog upravljanja; prima na znanje da je od ukupno 61 mjere iz akcijskog plana njih 48 dovršeno, dok je 13 mjera u vrijeme obavljanja revizije Revizorskog suda bilo u fazi provedbe;

23.  pozdravlja činjenicu da je u rujnu 2019. Ured donio novu politiku za osjetljiva radna mjesta, koja pruža smjernice i kriterije za upravljački tim za provođenje procjene rizika, identifikaciju i dokumentiranje osjetljivih funkcija u Uredu zajedno s dogovorenim kontrolama za ublažavanje te za ocjenjivanje osjetljive funkcije i dokumentiranje kontrola za ublažavanje do prvog tromjesečja 2020.;

24.  podsjeća na činjenicu da na kraju 2017. Ured nije imao internu pravnu službu i da je angažirano nekoliko odvjetničkih društava uz kontrolu prethodnog izvršnog direktora; prima, međutim, na znanje da je Ured 2018. sastavio popis svih ugovora za pravne savjete i da je 2019. s radom u Uredu započela nova viša pravna savjetnica te da je potpisan novi okvirni ugovor za pravno savjetovanje, koji će zamijeniti prethodne ugovore, kao i da će još nekoliko pravnih savjetnika biti zaposleno tijekom 2020.; napominje, međutim, da još ne postoji sustavni interni pregled postojeće pravne dokumentacije te je 2018. u pravnim aspektima postupaka javne nabave utvrđeno više slučajeva nedosljednosti; poziva Ured da osigura snažnu pravnu službu i učinkovito upravljanje pravnim postupcima; sa zadovoljstvom prima na znanje cilj Ureda da uspostavi okvir za upravljanje i unutarnju kontrolu, među ostalim uspostavom sektora za pravna pitanja i zaštitu podataka i sektora za unutarnju kontrolu i upravljanje rizikom kako bi se u budućnosti osigurao sustavni pregled pravnih dokumenata, među ostalim za javnu nabavu; pozdravlja i inicijativu Ureda da uspostavi službu za unutarnju reviziju unutar Ureda i istodobno formira zajedničku revizorsku službu s Agencijom Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde;

25.  žali zbog toga što i dalje ne postoji politika za osjetljiva radna mjesta u Uredu, što nije u skladu sa standardima unutarnje kontrole Ureda, prema kojima bi osjetljive funkcije trebale biti jasno definirane, evidentirane i ažurirane; prima na znanje iz odgovora Ureda da je politika o osjetljivim radnim mjestima bila u fazi dovršetka i da se njezino odobravanje očekivalo u trećem tromjesečju 2019, a provedba u četvrtom tromjesečju 2019.; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja o tom pitanju;

26.  cijeni napredak postignut u provedbi sustava unutarnje kontrole, uključujući kontrole postupaka javne nabave i rashoda; podupire odluku o smanjenju i brzom ukidanju eksternalizacije pravnog savjetovanja i uspostavi unutarnje pravne službe; podupire opažanja Revizorskog suda o potrebi za uvođenjem daljnjih korektivnih mjera;

27.  prima na znanje, nakon zapažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice povezanih s činjenicom da je Ured jedna od nekoliko agencija Unije s više lokacija i da je Ured sklopio ugovore o najmu na nekoliko lokacija, a da nije proveo odgovarajuću analizu na lokalnom tržištu, da će se u pogledu ureda u Rimu uskoro otvoriti novi natječaj, kojem će prethoditi odgovarajuća analizu tržišta za najam ureda kako bi se uredila trenutačna situacija; prima nadalje na znanje da je aktualni ugovor za najam ureda u Ateni istekao u siječnju 2020. i da se trenutačno priprema novi postupak javne nabave koji uključuje i odgovarajuću analizu tržišta; prima, osim toga, na znanje da je ured za obradu u Paganiju na Lezbosu preselio operativne urede koji su se nalazili u centrima za prihvat i registraciju izvan centara; prima na znanje da je sredinom 2018. za urede na Cipru s vlasnikom zgrade sklopljen novi ugovor nakon natječaja čiji je cilj bio regulirati početni dogovor i uključiti mogućnost njegovog proširenja u slučaju potrebe; pozdravlja nove standardne operativne postupke javne nabave usvojene 15. veljače 2019. kojima se pružaju smjernice o osjetljivim aspektima postupka javne nabave i upravljanja ugovorima, uključujući detaljne odredbe o istraživanjima tržišta; prima na znanje nastojanja Ureda da svoje postupke javne nabave uskladi s „Metodologijom koju trebaju slijediti službe Komisije za traženje i pregovaranje o zgradama” i da objavljuje obavijesti o tržišnim mogućnostima za sve predviđene ugovore o zgradama kako bi se povećala transparentnost i tržišno natjecanje;

28.  sa zabrinutošću prima na znanje da bi nepostojanje jasnih odgovornosti i uloga povezanih s upravljanjem unajmljenim prostorima i povezanim uslugama i radovima moglo otežati učinkovito ublažavanje mogućih rizika povezanih s prostorima; poziva Ured da uspostavi učinkovitu politiku upravljanja unajmljenim prostorima i povezanim uslugama;

Druge primjedbe

29.  pozdravlja činjenicu, u svjetlu zapažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice, u vezi s imenovanjem novog privremenog izvršnog direktora koji je stupio na dužnost 6. lipnja 2018., da je od te promjene u rukovodstvu transparentnosti dan prioritet kao temeljnom načelu akcijskog plana za upravljanje pod vodstvom njegove nove izvršne direktorice koja je predana nastaviti u tom smjeru i u budućnosti;

30.  poziva Ured da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

31.  prima na znanje, u svjetlu zapažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice, u vezi s činjenicom da je Ured proširio svoj uredski prostor na Malti u dodatni blok zgrade u kojoj se nalaze njegovi uredi, da je Ured u listopadu 2018. dovršio ugovor o najmu, čiji su troškovi u cijelosti pokriveni iz proračuna Ureda, kako bi se unajmio čitavi kompleks;

o
o   o

32.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(19) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 306, 30.8.2018., str. 4.
(16) SL C 306, 30.8.2018., str. 6.
(17) Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (SL L 132, 29.5.2010., str. 11.).
(18) Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).
(19) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
PDF 323kWORD 103k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  uzimajući u obzir izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament(3),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće unutarnjeg revizora za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija(4),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(5) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(7), a posebno njezine članke 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 10. prosinca 2018. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta, a posebno njezin članak 34.,

–  uzimajući u obzir članak 100. i članak 104. stavak 3. Poslovnika te Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0021/2020),

A.  budući da je predsjednik 27. lipnja 2019. usvojio financijske izvještaje Parlamenta za financijsku godinu 2018.;

B.  budući da je glavni tajnik, kao glavni dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, 25. lipnja 2019. potvrdio svoje razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena proračunu Parlamenta upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te da uspostavljeni postupci kontrole daju potrebna jamstva u vezi sa zakonitošću i pravilnošću temeljnih transakcija;

C.  budući da Revizorski sud navodi da u svojoj reviziji u pogledu posebne ocjene administrativnih i drugih rashoda 2018. nije utvrdio ozbiljne nedostatke u ispitanim godišnjim izvješćima o radu institucija i tijela, kako se zahtijeva Uredbom (EU, Euratom). 2018/1046;

D.  budući da se člankom 262. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 od svake institucije Unije zahtijeva da poduzme sve odgovarajuće mjere u skladu s primjedbama iz odluke Parlamenta o razrješnici;

1.  daje svojem predsjedniku razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. - Europski parlament (2019/2056(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I – Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 100. i članak 104. stavak 3. Poslovnika te Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0021/2020),

A.  budući da je u svojoj potvrdi konačne računovodstvene dokumentacije računovodstveni službenik Europskog parlamenta („Parlament”) izrazio razumno jamstvo da dokumentacija u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove Parlamenta;

B.  budući da je upravi Parlamenta, u skladu s uobičajenim postupkom, poslan upitnik koji sadrži 126 pitanja, a pisane je odgovore primio i o njima javno raspravljao Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor u prisutnosti potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i unutarnjeg revizora;

C.  budući da uvijek ima prostora za poboljšanje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti upravljanja javnim financijama te da je potreban nadzor kako bi se osiguralo da političko vodstvo i uprava Parlamenta polažu račune građanima Unije;

Upravljanje proračunom i financijama Parlamenta

1.  napominje da su konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2018. ukupno iznosila 1 950 687 373 EUR, odnosno 18,9% naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira(8) predviđenog za ukupne administrativne rashode institucija Unije tijekom 2018., što predstavlja povećanje od 2,2 % u odnosu na proračun iz 2017. (1 909 590 000 EUR);

2.  napominje da je ukupni prihod unesen u računovodstvenu dokumentaciju do 31. prosinca 2018. iznosio 193 998 910 EUR (u usporedbi s 206 991 865 EUR 2017.), uključujući 30 783 590 EUR namjenskih prihoda (u usporedbi s 50 052 674 EUR 2017.);

3.  naglašava da su četiri poglavlja činila 67,6 % ukupnih obveza: poglavlje 10 (Članovi institucije), poglavlje 12 (Dužnosnici i privremeno osoblje), poglavlje 20 (Zgrade i s njima povezani troškovi) i poglavlje 42 (Rashodi za parlamentarnu pomoć), što upućuje na visoku razinu rigidnosti velikog dijela rashoda Parlamenta;

4.  prima na znanje brojke na temelju kojih je zaključena računovodstvena dokumentacija Parlamenta za financijsku godinu 2018.:

(a)  Raspoloživa odobrena sredstva (EUR)

odobrena sredstva za 2018.:

1 950 687 373

neautomatski prijenosi iz financijske godine 2017.:

2 564 000

automatski prijenosi iz financijske godine 2017.:

289 785 291

odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima za 2018.:

30 783 590

prijenosi koji odgovaraju namjenskim prihodima iz 2017.:

47 369 977

Ukupno:

2 318 626 231

(b)  Upotreba odobrenih sredstava u financijskoj godini 2018. (EUR)

obveze:

2 283 150 877

izvršena plaćanja:

1 933 089 380

odobrena sredstva prenesena automatski, uključujući ona iz namjenskih prihoda:

348 106 015

odobrena sredstva prenesena neautomatski:

---

ukinuta odobrena sredstva:

39 994 836

(c)  Proračunski primici (EUR)

primljeno 2018.:

193 998 910

(d)  Ukupna bilanca stanja 31. prosinca 2018. (EUR)

1 671 682 153

5.  ističe da su obveze preuzete za 99,2 % odobrenih sredstava unesenih u proračun Parlamenta, ukupno 1 934 477 627 EUR, uz stopu ukidanja sredstava od 0,8 %; sa zadovoljstvom napominje da je, kao i prethodnih godina, postignuta vrlo visoka razina izvršenja proračuna; napominje da su plaćanja ukupno iznosila 1 636 858 018 EUR i rezultirala stopom izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja od 84,6 %;

6.  ističe činjenicu da su se ukinuta odobrena sredstva za 2018., u ukupnom iznosu od 16 209 746 EUR, ponajprije odnosila na primanja i ostala prava, kao i na rashode povezane sa zgradama;

7.  napominje da je u financijskoj godini 2018., u skladu s člancima 31. i 49. Financijske uredbe, odobreno jedanaest prijenosa, koji su iznosili 53 533 500 EUR ili 2,7 % konačnih odobrenih sredstava; primjećuje da se većina prenesenih sredstava odnosila na politiku Parlamenta upravljanja nekretninama, a osobito na potporu za godišnje financiranje građevinskog projekta Konrad Adenauer;

Mišljenja Revizorskog suda o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije iz 2018. te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija

8.  podsjeća da Revizorski sud obavlja posebnu procjenu administrativnih i drugih rashoda u okviru jedinstvene skupine politika za sve institucije Unije; ističe da se administrativni i povezani rashodi sastoje od rashoda za ljudske resurse (plaće, naknade i mirovine), koji čine 60 % ukupnih rashoda, te rashoda za zgrade, opremu, energiju, komunikaciju i informacijske tehnologije;

9.  napominje da, općenito gledajući, revizijski dokazi pokazuju da u rashodima za područje „administracija” ne postoji značajna stopa pogreške; također napominje da, na temelju 13 kvantificiranih pogrešaka, procijenjena razina pogreške u naslovu V. višegodišnjeg financijskog okvira ispod je praga značajnosti;

10.  prima na znanje poseban nalaz u vezi s Parlamentom u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Parlamenta za financijsku godinu 2018.; konstatira da su zbog terorističkih napada tijekom posljednjih godina institucije, među njima i Parlament, ustanovile da se hitno mora osnažiti zaštita osoba i prostora; konstatira sa zabrinutošću da je Revizorski sud utvrdio slabosti u postupcima koje su organizirali Parlament i Komisija; napominje da se Parlament, kako bi ugovorio određene građevinske radove povezane sa sigurnošću, koristio već sklopljenim okvirnim ugovorima te da je način na koji su osmišljeni ti okvirni ugovori Parlamentu omogućio da naruči osnove radove povezane sa sigurnošću koji nisu obuhvaćeni prvotnim troškovnikom na temelju jedne ponude izvođača; konstatira da se Parlament koristio tim pristupom u dvama od četiriju postupka koja je ispitao Revizorski sud;

11.  sa zabrinutošću primjećuje odgovor koji je Parlament dao u kontradiktornom postupku s Revizorskim sudom, u kojem priznaje da je, s obzirom na poseban kontekst (vremenski pritisak i struktura tržišta) tržišno natjecanje možda bilo nedovoljno dobro; sa zadovoljstvom primjećuje da se novi okvirni ugovori sklopljeni u tom sektoru s pet ugovaratelja temelje na ponovnoj provedbi natječaja kako bi se osiguralo odgovarajuće tržišno natjecanje u pogledu cijena;

Godišnje izvješće unutarnjeg revizora

12.  napominje da je na sastanku nadležnog odbora s unutarnjim revizorom održanom 18. studenog 2019. unutarnji revizor predstavio svoje godišnje izvješće i opisao koje je revizije sa svrhom davanja jamstvene izjave i savjetodavne poslove proveo i o kojima je izvijestio, a koji su obuhvatili sljedeće teme iz 2018.:

   održavanje, obnova i rad zgrada (Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku) (DG INLO)
   preliminarno ispitivanje sigurnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) institucija;
   pojedinačna prava u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika;
   trgovina za osoblje u Luxembourgu (DG INLO);
   nastavak nedovršenih mjera iz izvješća unutarnje revizije ‒ faze I. i II. 2018.;
   uspostavljanje funkcije unutarnjeg osiguranja kvalitete u Glavnoj upravi za sigurnost (DG SAFE);
   neovisni savjeti o projektu „Od stolnog računala do hibridnog” Glavne uprave za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC);
   aspekti sustava izvještavanja Glavne uprave za vanjsku politiku Unije (DG EXPO);
   praćenje pada informatičkog sustava i jačanje IT kontinuiteta;
   provedba javne nabave i ugovora u sektoru pripreme i posluživanja hrane i pića (DG INLO), o kojoj još nije izdano izvješće, a o čijim se preliminarnim nalazima raspravlja s upravom;

13.  pozdravlja i podržava mjere koje je unutarnji revizor dogovorio s mjerodavnim glavnim upravama na temelju revizija o davanju jamstva i preporuka koje su proizašle iz obavljenih savjetodavnih zadaća;

dogovorene mjere:

   u pogledu revizije o održavanju, obnovi i radu zgrada (DG INLO), jačanje strateškog okvira za održavanje zgrada i daljnje poboljšanje aktivnosti Parlamenta za održavanje zgrada usvajanjem sveobuhvatne politike i strukturiranog usklađenog višegodišnjeg plana; povećanje povjerenja da su procesi i operacije Parlamenta u vezi s nekretninama učinkoviti i isplativi; davanje pouzdanih informacija i analiza radi donošenja odluka o aktivnostima održavanja;
   u pogledu revizije informacijskih sustava, preliminarna revizija sigurnosti institucijskih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, jačanje upravljanja sigurnošću informacijskih sustava (uključujući politike, standarde i smjernice), posebno donošenjem institucionalne sigurnosne politike; poboljšanje utvrđivanja, zaštite i praćenja informatičke opreme (hardver, pripadajući softver i mreža); bolje otkrivanje incidenata u području kibersigurnosti i reagiranje na njih te poboljšanje sposobnosti oporavka;
   u pogledu revizije pojedinačnih prava zaposlenika, jačanje ukupnog kontrolnog okruženja u tom području i rješavanja specifičnih pitanja povezanih s obiteljskim naknadama;
   u pogledu revizije trgovine za zaposlene u Luxembourgu, provedba mjera potrebnih za poboljšanje kontrolnog okruženja i kontrolnih aktivnosti te primjerenosti internog upravljanja; osiguravanje sukladnosti poslova trgovine, uključujući njezinu knjigu blagajne, s Financijskom uredbom, računovodstvenim načelima i poreznim zakonodavstvom;

Preporuke:

   s obzirom na sustav izvještavanja DG EXPO-a, provedba šest preporuka za jačanje tog sustava i poboljšanje okvira suradnje između izaslanstava, odbora i drugih zainteresiranih strana;
   u vezi s uspostavom funkcije unutarnjeg osiguranja kvalitete u DG SAFE-u, provedba šest preporuka u tu svrhu, uključujući uspostavu politike kvalitete;
   u vezi s pilot-projektom „Od stolnog računala do hibridnog”, jačanje poslovnog modela projekta; upotreba hibridnog sustava za zamjenu više postojećih uređaja; poboljšanje financijskog upravljanja provjerom koncepta i pilot-projektima prije uvođenja novih alata;
   u pogledu daljnjeg postupanja u vezi s padom informatičkog sustava i jačanja IT kontinuiteta, osiguravanje komplementarne zaštite infrastrukture IKT-a; testiranje plana za oporavak u slučaju katastrofa; popisivanje ključnih informacijskih sustava i povezanih uređaja te poboljšanje planova za smještaj informatičke infrastrukture Parlamenta izvan zgrada Parlamenta;

14.  napominje da je postupak provedbe prethodnih preporuka 2018. rezultirao zatvaranjem 28 od 76 nedovršenih mjera, kao i da se 2018. nastavio postupno smanjivati profil rizičnosti neprovedenih mjera; osobito napominje da je broj nedovršenih mjera usmjerenih na znatne rizike pao s 22 na 7 i da nije bilo nedovršenih mjera u kategoriji visokog rizika („kritično”); napominje da je uz te provjerene aktivnosti ukupno bilo 117 otvorenih mjera, uključujući one koje još nisu na redu za provedbu, od kojih se 47 odnosi na znatan rizik; očekuje da će se te mjere provesti u skladu s dogovorenim rokovima;

15.  posebno pozdravlja mogućnost da glavne uprave pozovu unutarnjeg revizora za zadaće savjetovanja te preporučuje da sve glavne uprave po potrebi iskoriste tu mogućnost;

16.  napominje da su dvije revizije, jedna u vezi sa skupinama posjetitelja i druga u vezi s naknadama za parlamentarnu pomoć, dio aktivnosti za 2019. te će se o njima izvijestiti početkom 2020.; traži od unutarnjeg revizora da obavijesti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor o oba ishoda čim budu dostupni;

17.   snažno žali zbog toga što izvješće unutarnjeg revizora nije javno; ustraje u tome da se to izvješće objavljuje svake godine i da se šalje zastupnicima istodobno kad i predsjedniku i glavnom tajniku Parlamenta; žali zbog činjenice da je za izvješće iz 2018. odluka donesena u siječnju 2020. prema kojoj zastupnici mogu pogledati to izvješće samo na zahtjev i slijedeći postupak „sigurne čitaonice”; čvrsto vjeruje da ograničavanje pristupa tom dokumentu, koji se odnosi na korištenje javnih sredstava nažalost odaje dojam da se nešto mora sakriti;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2017.

18.  uzima na znanje pisane odgovore na rezoluciju o razrješnici za 2017. dostavljene Odboru za proračunski nadzor Parlamenta 17. rujna 2019. te izlaganje glavnog tajnika usmjereno na različita pitanja i zahtjeve iz rezolucije Parlamenta o razrješnici za 2017. te razmjenu mišljenja sa zastupnicima koja je uslijedila;

19.  žali zbog činjenice da nisu poduzete nikakve mjere kao odgovor na neke od preporuka iz rezolucije Parlamenta o razrješnici za 2017. i da se u popratnom dokumentu uz razrješnicu ne daje nikakvo opravdanje za to; ističe da je važno češće održavati rasprave u Odboru za proračunski nadzor s glavnim tajnikom o pitanjima povezanima s proračunom Parlamenta i njegovim izvršenjem;

Razrješnica Parlamenta za 2018.

20.  prima na znanje razmjenu mišljenja u kontekstu razrješnice Parlamenta za 2018. od 18. studenog 2019. između potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i članova Odbora za proračunski nadzor Parlamenta u prisutnosti unutarnjeg revizora;

21.  ponovno poziva Predsjedništvo da sve mjere povezane s odlukama o razrješnicama poduzima u skladu s člankom 25. i prilogom V. Poslovnika i člancima 6. i 166. Financijske uredbe; poziva glavnog tajnika da ovu rezoluciju proslijedi Predsjedništvu i da pritom istakne sve zahtjeve u kojima se od Predsjedništva traži da poduzme mjere ili donese odluke; poziva glavnog tajnika da uspostavi plan djelovanja i vremenski raspored te tako omogući Predsjedništvu da poduzme mjere na temelju preporuka sadržanih u rezolucijama Parlamenta o davanju razrješnica i/ili da na njih odgovori te da uključi rezultate u godišnji dokument o praćenju; traži od glavnog tajnika da pravodobno izvještava Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor o svim projektima podnesenima Predsjedništvu koji u velikoj mjeri utječu na proračun; ponovno naglašava da Predsjedništvo treba na proaktivan način znatno povećati transparentnost svojeg postupka donošenja odluka;

22.  žali zbog toga što su 2018. u internoj istrazi otkrivena četiri slučaja u vezi s naknadom za parlamentarnu pomoć na temelju kojih je vraćeno 146 814 EUR (u 2017. je utvrđeno 47 slučajeva i vraćeno 903 741,00 EUR) te da je u vezi s putnim troškovima i dnevnicama vraćeno 173 546 EUR na temelju šest istraga (68 589,05 EUR u 2017.);

23.  ističe da se zakonodavna aktivnost znatno povećala tijekom 2018., s obzirom na to da se Parlament primicao kraju zakonodavnog razdoblja 2014. – 2019.;

24.  konstatira da su dva privremena odbora, Posebni odbor za terorizam (TERR) i Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida (PEST), uspješno zaključili svoj rad tijekom godine, a treći, Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3) je osnovan;

25.  ističe da je komunikacijska kampanja uspješno pokrenuta ususret europskim izborima 2019.; ističe povećano sudjelovanje građana na europskim izborima 2019., iako je izlaznost u određenim zemljama ostala preniska; smatra da bi se ta vrsta kampanje trebala stalno provoditi, s posebnim naglaskom na tim zemljama;

26.  odobrava mjere koje su institucije poduzele radi jačanja sigurnosti, naročito kada je riječ o fizičkoj sigurnosti i sigurnosti zgrada, ali i o kibersigurnosti i sigurnosti komunikacija;

27.  žali zbog činjenice da, unatoč tome što je Odbor Parlamenta za proračune odbacio proračun koji je zatražen za osnivanje promatračke skupine za umjetnu inteligenciju, ta inicijativa, čini se, i dalje živi u obliku radne skupine; snažno je zabrinut zbog očitog zaobilaženja demokratske odluke koju su donijeli zastupnici, što nažalost predstavlja presedan; preporučuje da se aktivnost te radne skupine smjesta obustavi dok proračunsko tijelo ne odluči dodijeliti mu proračunska sredstva;

28.  svjestan je važnosti politike upravljanja nekretninama, posebno projekta zgrade Martens i obnove zgrade Montoyer 63 u Bruxellesu, koji su dovršeni 2018., te projekta Konrad Adenauer u Luxembourgu, koji bi trebao biti dovršen do kraja lipnja 2023.; shvaća da je Odbor za proračune Parlamenta 2018. odobrio prijenos uz preraspodjelu neiskorištenih sredstava u visini od 29 milijuna EUR za pretfinanciranje projekta, što je dovelo do procijenjene uštede u kamatama od 4,7 milijuna EUR; zabrinut je zbog kašnjenja u izgradnji zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu koja je planirana za 2018., dok se sada njezin dovršetak ne očekuje prije 2023.;

29.  podržava primjenu sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS), koji je instrument upravljanja Europske unije za privatne i javne organizacije za ocjenjivanje i poboljšanje ekološke učinkovitosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009(9); podržava mjere koje su poduzete za smanjenje ugljičnog otiska Parlamenta;

30.  poziva upravu da skrene pozornost na kodeks ponašanja za zastupnike u kojemu se navodi da zastupnici rade isključivo u interesu javnosti te djeluju poštujući nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje ugleda Parlamenta; ističe da kodeks ponašanja definira sukobe interesa i način na koji ih zastupnici trebaju rješavati te sadrži pravila kojima se uređuju profesionalne aktivnosti bivših zastupnika;

31.  sa zabrinutošću napominje da je u razdoblju od 2012. do 2018. bilo najmanje 24 slučaja kršenja Kodeksa ponašanja koji nisu bili odgovarajuće sankcionirani; naglašava da je manja vjerojatnost da će se zastupnici pridržavati Kodeksa ponašanja ako se kršenja ne sankcioniraju na odgovarajući način; poziva predsjednika da pažljivo ocijeni sva navodna kršenja Kodeksa ponašanja i, po potrebi, izrekne odgovarajuće sankcije dotičnim zastupnicima;

32.  prima na znanje pravila o organizaciji prijevoza za zastupnike u mjestima rada Europskog parlamenta; smatra da su odredbe o uvjetima kojima se predsjedniku, glavnom tajniku, zamjeniku glavnog tajnika i pojedinačnim predsjednicima klubova zastupnika omogućuje trajna upotreba službenih automobila nedovoljno jasne; poziva Predsjedništvo da revidira ta pravila radi uvođenja strožih uvjeta za korištenje takvih vozila;

33.  smatra da je zaštita zviždača sastavni element demokracije te da je ključno spriječiti i odvratiti nezakonite aktivnosti i prijestupe; podsjeća da se, među ostalim, akreditirani parlamentarni asistenti nalaze u ranjivom položaju zbog svojeg ugovora o radu; sa zabrinutošću primjećuje da je glavni tajnik ustvrdio da se pravila o zviždačima primjenjuju na akreditirane parlamentarne asistente, no da im Parlament ne može pružiti zaštitu u vezi sa zaposlenjem, s obzirom na to da ovise o pojedinačnim zastupnicima; poziva glavnog tajnika da taj čimbenik uzme u obzir kada akreditirani parlamentarni asistenti djeluju u svojstvu zviždača te danastoji proširiti mogućnosti zaštite ugovora koje odobrava Parlament za akreditirane parlamentarne asistente koji su žrtve uznemiravanja na akreditirane parlamentarne asistente koji djeluju kao zviždači;

34.  ističe činjenicu da se postojećim pravilima o raskidu ugovora za akreditirane parlamentarne asistente ne predviđa mogućnost raskida ugovora na temelju „uzajamnog pristanka”, čime bi se priznao poseban odnos između zastupnika i asistenata, u kojem obje strane mogu navesti da uzajamno povjerenje više ne postoji i mogu imati koristi od pronalaska zajedničkog rješenja, a da se ne ugroze socijalna prava akreditiranih parlamentarnih asistenata; traži od glavnog tajnika da pronađe rješenje za činjenicu da se plaće akreditiranih parlamentarnih asistenata moraju isplaćivati samo na belgijske bankovne račune, što je u suprotnosti s idejom jedinstvene monetarne i platne unije;

35.  ponovno izražava zabrinutost zbog navodne prakse zastupnika koji od akreditiranih parlamentarnih asistenata traže da odlaze na službena putovanja, osobito u Strasbourg, bez putnog naloga, troškova službenog putovanja ili čak i bez putnih troškova; smatra da takva praksa ostavlja prostora za zlouporabu: u slučaju da akreditirani parlamentarni asistenti na službeno putovanje odlaze bez putnog naloga, ne samo da moraju sami snositi troškove nego nisu ni pokriveni osiguranjem na radnom mjestu; ponovno poziva glavnog tajnika da istraži tu navodnu praksu i do kraja godine podnese izvješće o tome;

36.  ponovno poziva Konferenciju predsjednika i Predsjedništvo da razmotre mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti, uz određene uvjete koji će se tek utvrditi, prate zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim službenim putovanjima, kao što je nekoliko zastupnika već tražilo; poziva glavnog tajnika da ispita kakav bi bio učinak tih službenih putovanja na proračun te kakva bi bila njihova organizacija i logistika;

37.  poziva Parlament da svoja interna pravila iz Pravilnika o osoblju u potpunosti prilagodi nedavno donesenoj Direktivi (EU) 2019/1937(10) o zaštiti osoba koje prijave povrede prava Unije , među ostalim uvođenjem sigurnih načina za podnošenje prijava; nadalje, traži od Parlamenta da zviždačima zajamči jednaku razinu zaštite kao i žrtvama uznemiravanja; traži od glavnog tajnika da uvede obvezno osposobljavanje za nadređene rukovoditelje kako bi se među parlamentarnim osobljem podigla razina osviještenosti o zaštiti zviždača i o njihovoj dužnosti da u skladu s Pravilnikom o osoblju prijavljuju nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti u postupanju;

38.  napominje da je odluka Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije imala znatan utjecaj na različite službe Parlamenta, osobito na odbore, istraživačke odjele i horizontalne usluge;

39.  pozdravlja odluku Predsjedništva od 2. svibnja 2018. o osoblju s državljanstvom Ujedinjene Kraljevine, prema kojoj nijedan dužnosnik neće biti razriješen dužnosti zbog toga što ima državljanstvo Ujedinjene Kraljevine; shvaća da ocjene pojedinačnih slučajeva u pogledu ugovornog i privremenog osoblja s državljanstvom Ujedinjene Kraljevine provedene do datuma koji je prvotno bio predviđen za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije nisu dovele do nijednog raskida ugovora; uviđa da klubovi zastupnika provode vlastite ocjene pojedinačnih slučajeva za svoje osoblje;

40.  prima na znanje uspješno postizanje cilja smanjenja osoblja za 5 %, zbog kojega je Parlament 2018. morao ukinuti 60 radnih mjesta u svojem planu radnih mjesta u upravi; smatra da je važno kratkoročno i dugoročno osigurati visoku razinu uspješnosti Parlamenta, istodobno osiguravajući odgovorno upravljanje proračunom i, prema potrebi, uštede; smatra da bi se mogle predvidjeti dodatne uštede; snažno vjeruje da je ključno provesti komunikacijsku strategiju usmjerenu na Vijeće, države članice i europske građane kako bi se odgovorilo na neopravdane raširene kritike godinama upućivane javnoj službi EU-a;

41.  zabrinut je zbog broja osoblja na dugotrajnom bolovanju i snažnog porasta osoba sa sindromom izgaranja na poslu te je zabrinut da se neki od tih slučajeva mogu odnositi na iscrpljenost i narušenu ravnotežu između poslovnog i privatnog života; posebno je zabrinut zbog premalog broja zaposlenika i, istodobno, smatra da je teško opravdati rast viših rukovodećih položaja, što vodi prema neravnoteži i nerazmjerno velikom broju osoba na upravljačkim položajima; poziva upravu da zauzme proaktivan pristup u odnosu na dotično osoblje, da pažljivo procijeni radno opterećenje osoblja te da osigura uravnoteženu raspodjelu zadaća; traži da se do 30. lipnja 2020. izradi izvješće o mjerama koje su poduzete kao odgovor na dugotrajna bolovanja i slučajeve izgaranja na poslu;

42.  u kontekstu povećanih očekivanja od sposobnosti osoblja, inzistira na važnosti redovitog konstruktivnog dijaloga s Odborom zaposlenih, sindikatima i u slučaju klubova zastupnika s predstavnicima osoblja; računa na nastavak konstruktivnog dijaloga s tim tijelima, posebno u vezi s kadrovskom politikom i radnim uvjetima kao što su mobilnost, radno okruženje i fleksibilno radno vrijeme;

43.   u tu svrhu smatra da je ključno da predstavnici osoblja budu saslušani kada Predsjedništvo raspravlja o općim pitanjima koja utječu na kadrovsku politiku te traži od glavnog tajnika da poduzme odgovarajuće mjere za provedbu te ključne potrebe;

44.   podsjeća da se radi održavanja izvrsne i neovisne, odane i motivirane javne službe EU-a treba pridržavati i slova i duha Pravilnika o osoblju; u tom kontekstu poziva na to da se stane na kraj praksi postavljanja osoba na položaje, što može ugroziti postupke i time i vjerodostojnost institucije zasebno, i Unije, općenito;

45.   podsjeća na nalaze i preporuke Europskog ombudsmana u spojenim predmetima 488/2018/KR i 514/2018/K, kao i na rezoluciju Parlamenta od 18. travnja 2018., ponajprije o tome da u povjerenstvima Parlamenta za odabir višeg rukovodstva sjede dužnosnici iz predstavničkih tijela osoblja, te poziva glavnog tajnika da dodatno poboljša postupke imenovanja visokih dužnosnika radi postizanja veće transparentnosti i jednakosti; nadalje, poziva da se zajamči dosljednost kada je riječ o vanjskim objavama za više rukovodeće položaje i dužna pažnja pri objavljivanju oglasa za ta radna mjesta kada se oslobode; poziva upravu Parlamenta da godišnje izvješćuje o imenovanju visokih dužnosnika;

46.   duboko žali što ugovorno osoblje nema mogućnosti za napredak u karijeri; poziva glavnog tajnika da procijeni rizike koji se odnose na zapošljavanje sve većeg broja ugovornog osoblja, uključujući i opasnost od stvaranja dvije različite klase osoblja u Parlamentu; ustraje u tome da bi stalno osoblje trebalo imati središnja radna mjesta i obavljati središnje zadaće;

47.  uvjeren je da je privlačnost Parlamenta kao radnog mjesta ključna sastavnica njegova uspjeha; skreće pozornost na poteškoće na koje se naišlo pri zapošljavanju osoba određenih nacionalnosti; poziva glavnog tajnika da ustraje u tome da je potrebna stvarna zemljopisna ravnoteža u pogledu razmjernog predstavništva svih država članica na svim razinama, uključujući najviše upravljačke razine; prepoznaje vrlo pozitivne korake poduzete kako bi se postigla rodna ravnoteža; poziva na poduzimanje hitnih mjera radi postizanja rodne ravnoteže na svim razinama, uključujući na razini glavnih direktora;

48.   žali zbog daljnje podzastupljenosti zemalja koje su pristupile Uniji nakon 2004., posebno na višim položajima te, premda se građani iz novih država članica zaista zapošljavaju, problem je da se promiče više zaposlenih iz starih država članica, što rezultira sve većim jazom između starih i novih država članica; poziva na to da se ta situacija ispravi;

49.   ističe da je na internim natječajima između 2014. i 2019. 30 osoba imenovano u najviši platni razred AD9, od čega je 16 osoba bilo iz dvije velike stare države članice, tako da je zabilježen znatan broj imenovanja osoblja iz tih dviju zemalja tijekom cijelog zakonodavnog ciklusa te traži od glavnog tajnika da objasni razlog tog nerazmjernog rezultata;

50.   žali zbog poteškoća pri zapošljavanju osoblja u nižim razredima u Luxembourgu, posebno u kategoriji asistenata tajnika; naglašava da je za rješavanje tog strukturnog problema potrebno uvesti korekcijski koeficijent kojim se uzimaju u obzir veći troškovi života u tom mjestu rada uz zapošljavanje na višim razredima; poziva na reformu zapošljavanja koju provodi Europski ured za odabir osoblja (EPSO) koja će biti bliža potrebama institucija, uključujući kraće postupke zapošljavanja;

51.  podsjeća na to da je člankom 11. Poslovnika uvedena obveza za izvjestitelje, izvjestitelje u sjeni i predsjednike odbora da u okviru svojih izvješća objavljuju informacije o sastancima koje su održali sa zainteresiranim predstavnicima interesnih skupina; sa zadovoljstvom prima na znanje da je od početka novog zakonodavnog razdoblja potrebna infrastruktura dostupna na internetskoj stranici Parlamenta kako bi zastupnici mogli objavljivati zakazane sastanke sa zainteresiranim predstavnicima; poziva tajništvo da distribuira detaljne informacije i organizira osposobljavanja kako bi se uredima zastupnika olakšalo da se u potpunosti pridržavaju te obveze; žali zbog toga što postojeća infrastruktura ne uključuje postupak kojim bi zastupnici i akreditirani parlamentarni asistenti mogli dati prijedloge i povratne informacije za poboljšanje na temelju iskustva korisnika; poziva parlamentarne službe da izrade upitnik za povratne informacije na godišnjoj osnovi i da se rezultate uvrsti u izvješće o uporabi alata; pozdravlja činjenicu da je glavni tajnik naložio službama Parlamenta da taj alat povežu s registrom transparentnosti i zakonodavnim opservatorijem te potiče sve napore kojima bi se taj alat dodatno poboljšao, među ostalim omogućavanjem obrade podataka koje zastupnici u Europskom parlamentu pružaju u okviru infrastrukture internetskih stranica Parlamenta u vezi sa sastancima s predstavnicima interesnih skupina u strojno čitljivom formatu, pružajući mogućnost da se sastanak poveže s članstvom u izaslanstvu, da se označi da se sjednica održala na razini osoblja, da se unosi na internetskoj stranici Parlamenta povežu s internetskom stranicom zastupnika te da ta infrastruktura bude dostupna na svim službenim jezicima Unije; nadalje poziva Parlament da zastupnike na bolji način obavijesti o tome da izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i predsjednici odbora imaju obvezu objavljivati takve sastanke;

52.   pozdravlja taj pozitivni pomak prema većoj transparentnosti i mogućnosti da svi zastupnici koji to žele, mogu objaviti te informacije koristeći se internetskim stranicama Parlamenta, čak i ako zastupnik nije izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni ili predsjednik odbora; smatra da ta veća transparentnost pomaže europskim građanima da bolje razumiju rad svojih zastupnika; stoga žali što ta infrastruktura za objavu tih sastanaka postoji samo na engleskom jeziku, a ne na svim službenim jezicima Unije;

53.  od Parlamenta traži da, osim zajedničkog izvješća Parlamenta i Komisije o aktivnostima registra transparentnosti, sastavi detaljno godišnje izvješće o predstavnicima interesnih skupina i drugim organizacijama koji su imali pristup prostorima Parlamenta;

54.   uviđa činjenicu da proizvodnja javnih podataka u otvorenom, strojno čitljivom formatu, koji je lako dostupan i može se ponovno iskoristiti, nudi odlične mogućnosti za transparentnost prema javnosti i mogućnosti za inovacije; pozdravlja trenutačne inicijative za stvaranje i pretvaranje svojih podataka koji su od interesa za javnost u taj format; ističe potrebu za sustavnijim i koordiniranijim pristupom koji je jednostavniji za korisnike za takve inicijative u skladu s dobro definiranom politikom otvorenih podataka Parlamenta;

55.   prepoznaje dodanu vrijednost koju slobodni softver otvorenog koda može donijeti Parlamentu; posebno ističe njihovu ulogu u povećanju transparentnosti i izbjegavanju učinaka ovisnosti o jednom dobavljaču; također priznaje njihov potencijal za poboljšanje sigurnosti jer omogućuju utvrđivanje i ispravljanje slabosti; snažno preporučuje da bilo koji softver izrađen za instituciju bude javno dostupan u okviru besplatne licence za softver otvorenog koda;

56.   napominje da bi rezultati poimeničnog glasovanja na plenarnoj sjednici trebali biti dostupni u otvorenom, strojno čitljivom formatu i lako vidljivi na internetskim stranicama Parlamenta; stoga poziva Parlament da objavi strojno čitljivu verziju rezultata poimeničnog glasovanja zajedno s onima koji nisu u strojno čitljivom obliku, i to na internetskoj stranici plenarne sjednice;

57.   napominje da je revidirani Pravilnik o isplati financijskih doprinosa za sponzorirane skupine posjetitelja stupio na snagu 1. siječnja 2017.; poziva glavnog tajnika da bez odgode objavi ocjenu tog Pravilnika; smatra da trenutačni sustav ne uzima u obzir promjenjive troškove smještaja i prijevoza i ne prati inflaciju te snažno poziva na to da se što prije preispita sustav izračuna financijskog doprinosa za skupine posjetitelja kako bi se, među ostalim, izbjeglo da zastupnici mogu ostvariti korist iz tog sustava; poziva Predsjedništvo da učini općim postupak povrata na temelju podnošenja računa za skupine posjetitelja; ponovno poziva na ukidanje mogućnosti imenovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata kao voditelja skupine;

Parlament prijatelj okoliša i ugljična neutralnost do 2030.

58.  pozdravlja što je Parlament pozitivno doprinio održivom razvoju svojom političkom ulogom i ulogom u zakonodavnim postupcima; naglašava da Parlament treba služiti kao primjer i doprinositi održivom razvoju kroz način na koji djeluje;

59.  pohvaljuje predanost Parlamenta zelenoj javnoj nabavi; primjećuje da je cilj Parlamenta povećanje postotka ponderiranih vrijednosti u ugovorima među određenim prioritetnim proizvodima klasificiranima kao „zeleni”, „vrlo zeleni” ili „zeleni po prirodi”; napominje da je 2018. godine 44,9 % ugovora prema vrijednosti prioritetnih kategorija proizvoda razvrstano kao „zeleno” ili „vrlo zeleno” ili „zeleno po prirodi”; ističe da, kada se svi ugovori klasificirani kao „zeleni po prirodi”, bez obzira na kategoriju proizvoda, uključe u taj iznos, zelena vrijednost ugovora Parlamenta raste na 55,8 % za 2018., što je blizu međucilja od 60 %; naglašava potrebu za daljnjim razvojem zelene javne nabave postavljanjem ambicioznih ciljeva za ugovore o ekologizaciji u srednjoročnom razdoblju;

60.  pozdravlja donošenje Pregleda o upravljanju okolišem i Izjavu o upravljanju okolišem za 2018., provedbu Akcijskog plana za 2018. i njegovo redovito praćenje;

61.  podržava cilj Parlamenta da smanji svoje emisije ugljika koliko god je to moguće; ponovno izražava zabrinutost zbog toga što geografska raspršenost parlamenta rezultira 78 % svih misija osoblja Parlamenta i da je učinak na okoliš između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2;

62.   smatra da nakon objave klimatske krize Parlament mora voditi primjerom i obvezati se da će do 2030. postići nulti ugljični otisak; traži od Parlamenta da razvije strategiju za ugljičnu neutralnost do 2030. i predstavi svoju strategiju tijelu nadležnom za davanje razrješnice; nalaže radnoj skupini za EMAS da izmijeni ključne pokazatelje uspješnosti i postojeći plan za smanjenje emisija CO2 za postizanje ugljične neutralnosti do 2030.; traži da izvještavanje i izračun prijeboja CO2 Parlamenta postane prioritet;

63.   ističe da otprilike 67 % ugljičnog otiska Parlamenta potječe od prijevoza osoba; podsjeća na to da je Odlukom od 15. svibnja 2017. Predsjedništvo odobrilo prijedlog o učinkovitom i visokokvalitetnom načinu na koji zastupnici mogu smanjiti utjecaj na okoliš postupnim prijelazom na električna vozila za vozni park Parlamenta i promicanjem svih vrsta zelenog prijevoza s nultom stopom emisija u urbanom okruženju te s flotom vozila u potpunosti na električni pogon iz 2024.; pozdravlja razne mjere i instrumente koje je u tom pogledu uveo DG INLO; očekuje od Predsjedništva da pripremi sustav za povrat troškova koji će uključivati troškove prijeboja CO2 za cijenu putovanja i potaknuti upotrebu ekološki prihvatljivog prijevoza;

64.  podupire cilj Parlamenta za prijeboj svojih neizbježnih emisija; predlaže zajednički prijeboj neizbježnih emisija s drugim institucijama i tijelima Unije;

65.   naglašava da Parlament mora poštovati svoje obveze u pogledu borbe protiv klimatskih promjena te da stoga mora u svim svojim zgradama poduzeti odgovarajuće korake da sustavi za parkiranje bicikala gdje će bicikli biti zaštićeni od krađa, vandalizma i prirodnih elemenata budu dostupni cjelokupnom osoblju, te da treba pružiti barem iste aranžmane koji su trenutačno dostupni na parkiralištima za vozila osoblja; prima na znanje da bi sustav u kojem se vinjete koriste kao sredstvo označivanja također mogao biti vrlo koristan u tom pogledu;

66.   pozdravlja napore Parlamenta da poveća broj sjednica na kojima se ne koristi papirnati materijal; poziva na veću izobrazbu svih zastupnika, članova osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata o alatima koji su izrađeni kako bi se omogućilo tiskanje manje dokumenata i za nove komunikacijske kampanje;

67.  traži od Parlamenta da poboljša komunikaciju sa zastupnicima te da ih obavijesti o mogućnosti korištenja izravnog vlaka između Parlamenta i zračne luke Bruxelles-National čije putovanje traje 20 minuta od početne do krajnje točke, i koji zastupnici mogu koristiti besplatno, te da iskoristi svoj utjecaj u zalaganju da ti vlakovi voze redovno i češće kako bi ta mogućnost postala što privlačnija;

68.  pohvaljuje osoblje što se u cijelosti koristi čarter vlakovima koji voze u Strasbourg; potiče više rukovodeće osoblje da svoje službene automobile ne koriste za svoja službena putovanja u Strasbourg;

69.  podržava prijeboj 100 % emisija CO2 Parlamenta, uključujući emisije iz letova zastupnika između njihove zemlje porijekla, Bruxellesa i Strasbourga, na godišnjoj osnovi putem kredita za prijeboj emisija ugljika; podsjeća da je ugovor o prijeboju za emisije Parlamenta iz 2017. potpisan 19. srpnja 2018. u ukupnom iznosu od 184 095,80 EUR;

70.  zabrinut je zbog volatilnosti cijena prijeboja CO2 na tržištu certifikata emisija zbog čega nije moguće procijeniti točan iznos potreban za prijeboj ukupne količine emisija ugljika; skreće pozornost na činjenicu da financijska sredstva dostupna u proračunskoj liniji 2390 (trenutačno 249 000 EUR) možda nisu dovoljna za prijeboj ukupne količine emisija ugljika u narednim godinama;

71.  pozdravlja odluke kvestora i Predsjedništva u travnju i lipnju 2018. o smanjenju plastičnog otpada i aktivnostima gospodarenja otpadom; poziva Parlament da brzo poduzme daljnje ambiciozne mjere za postizanje Parlamenta bez plastike;

72.  pozdravlja pozitivne rezultate vanjske revizije provedene u svibnju/lipnju 2018. kojima se potvrđuju dobro stanje i zrelost sustava Parlamenta za upravljanje okolišem;

Geografska raspršenost Parlamenta – jedinstveno sjedište

73.  naglašava da je Unija odlučila biti prisutna preko svojih institucija i agencija u nekoliko država članica, čime se jamči snažna povezanost s građanima i osigurava vidljivost dodane vrijednosti Unije („europska vidljivost“), uzimajući u obzir odgovorno upravljanje javnim sredstvima;

74.  napominje da troškovi povezani s 12 službenih putovanja godišnje za zastupnike u Strasbourg iznose 21 266 689 EUR; napominje da godišnji putni troškovi za osoblje Parlamenta iznose 3 631 082 EUR te 2 097 250 EUR za akreditirane parlamentarne asistente;

75.  napominje da je trošak čarter vlaka Thalys 2018. iznosio 3 741 900 EUR (u usporedbi s 3 668 532 EUR 2017.);

76.  ističe da prijevoz službenih vozila Parlamenta u Strasbourg samo s vozačem i njihov kasniji povratak samo dodatno pogoršava financijski i ekološki učinak 12 godišnjih misija u Strasbourg; pozdravlja činjenicu da se akreditirani parlamentarni asistenti mogu pridružiti putovanju u Strasbourg i natrag, ali izražava žaljenje zbog toga što se ta mogućnost ne iskorištava u potpunosti; poziva Parlament da omogući svim zaposlenicima Parlamenta i klubova zastupnika da iskoriste tu mogućnost za svoje putovanje u Strasbourg i da poboljša svoju komunikaciju o toj mogućnosti;

77.  napominje da taj dodatni rashod vezan za nepostojanje jedinstvenog sjedišta nije u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i načelom proračunske discipline; podsjeća da je velika većina Parlamenta u raznim rezolucijama podržala jedinstveno sjedište kako bi se osiguralo učinkovito trošenje novca poreznih obveznika Unije; napominje da je Revizorski sud procijenio da bi preseljenje iz Strasbourga u Bruxelles moglo ostvariti godišnju uštedu od 114 milijuna EUR uvećanu za jednokratnu uštedu od 616 milijuna EUR ako se zgrade u Strasbourgu uspješno vrate, ili jednokratni trošak od 40 milijuna EUR ako to nije slučaj; napominje da se jedinstveno sjedište može postići samo jednoglasno prihvaćenom izmjenom Ugovora; apelira na Vijeće da primi na znanje stajalište Parlamenta i preuzme svoju odgovornost i djeluje u skladu; naglašava da bi premještanje službenih vozila Parlamenta u Strasbourg bilo učinkovitije uz prijevoz zastupnika, akreditiranih parlamentarnih asistenata i članova osoblja s putnim nalozima; smatra da bi službena vozila Parlamenta trebala u najmanju ruku trebala biti puna prije organiziranja čarter-autobusa u trenutku kada su čarter vlakovi između Bruxellesa i Strasbourga puni;

78.  ističe činjenicu da je Unija, kao jedan od potpisnika Pariškog sporazuma u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, dužna zadržati porast prosječne globalne temperature na razini koja je znatno niža od 2 °C iznad predindustrijske razine te primjećuje sa zabrinutošću da se zbog 12 putovanja godišnje u Strasbourg nepotrebno povećavaju emisije ugljika koje proizvodi Parlament;

Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM)

79.  podsjeća da je 2018. Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM) imala 805 članova osoblja; poziva DG COMM da u narednim godinama iskoristi više od 6,1 % ukupnog proračuna Parlamenta, što je bio slučaj 2018.;

80.  pozdravlja potpunu provedbu proračuna u 2018. kao dokaz činjenice da je uložen trud da se u potpunosti iskoriste sva dostupna sredstva za DG COMM kako bi se doprlo do najvećeg mogućeg broja građana, što je bilo posebno važno u toj predizbornoj godini; sa zadovoljstvom primjećuje da je 2018. DG COMM aktivno doprinosio razvoju i uspostavi strategije za kampanju uoči europskih izbora;

81.  napominje da je glavni pokazatelj za DG COMM od 2017. broj sati koji su posvećeni Parlamentu na svim komunikacijskim kanalima; sa zadovoljstvom napominje da, osim usredotočenosti na stupanj pozornosti, DG COMM razvija metodologiju za mjerenje isplativosti, uspješnosti i djelotvornosti svojih aktivnosti na svim komunikacijskim kanalima; odobrava stavljanje naglaska na vidljivost Parlamenta;

82.  poziva DG COMM da tijelo nadležno za davanje razrješnice u budućim ciklusima davanja razrješnice obavijesti o ciljevima postavljenima u određenoj godini kako bi mogla procijeniti učinkovitost aktivnosti glavne uprave;

83.  poziva DG COMM da nastavi ulagati napore u poboljšanje javnih internetskih stranica Parlamenta, posebno u pogledu optimizacije tražilice, te u povećanje njihove vidljivosti; apelira na DG COMM da kreira internetske stranice koje su jednostavne za pretraživanje te lako dostupne sa svih uređaja, od pametnih telefona, tableta pa do stolnih računala, uz naglasak na jednostavnijoj inačici za mobilne uređaje;

84.  napominje da su 2018. u području medija provedeni brojni projekti i da je internetska prisutnost Parlamenta dodatno ojačana pokretanjem Webstreaming 3.0, čime se povećao kapacitet Parlamenta za prijenos uživo;

85.  osim toga svjestan je da je Parlament znatno poboljšao korištenje socijalnih medija te nadalje potiče upotrebu besplatnih društvenih mreža otvorenog koda s vlastitim hostom, posebno uzimajući u obzir zaštitu podataka korisnika; nadalje, prima na znanje nastojanja povezana s podizanjem svijesti o djelovanjima Unije te nadalje poziva Parlament da intenzivira svoju aktivnost na društvenim medijima kako bi se informirali građani Unije o rezultatima rada Parlamenta; također napominje da su uloženi znatni napori u sveobuhvatnu strategiju za posjetitelje te, posebno kad je riječ o mladima, provedbu Programa škola ambasadora;

86.  napominje da su 2018. godine organizirana 285 tiskovna seminara u državama članicama s više od 3629 prisutnih novinara; pozdravlja činjenicu da je, osim toga, pozvano 1905 novinara da sudjeluje na plenarnim zasjedanjima te da je 1191 novinar pozvan da sudjeluje u centralno organiziranim seminarima za medije; pohvaljuje DG COMM zbog uporabe svih dostupnih medijskih kanala za širenje informacija o radu i postignućima Parlamenta; poziva glavnu upravu da prida odgovarajuću pozornost važnosti društvenih medija i njihovu značajnom i sve većem potencijalu za dopiranje do građana;

87.  podržava aktivnosti Parlamentarija koji je 11. srpnja 2018. dostigao broj od 2 milijuna posjetitelja te uspjeh pilot-projekta „Europa Experience” u Berlinu, Ljubljani, Strasbourgu i Helsinkiju; izražava zahvalnost Odjelu za posjete i seminare koji je 2018. zabilježio rekordan broj posjetitelja;

88.  podsjeća da je 2018. prva cjelovita godina rada Kuće europske povijesti; napominje da je Kuću europske povijesti posjetilo 164 158 posjetitelja; pozdravlja sporazum o sufinanciranju s Komisijom kojim se osigurava godišnji doprinos tekućim troškovima; i dalje je duboko zabrinut zbog izvješća o radnim uvjetima u Kući europske povijesti pod prethodnim ugovarateljem i hitno traži od glavnog tajnika da obavijesti Odbor za proračunski nadzor Parlamenta o položaju djelatnika u Kući europske povijesti koji rade za novog ugovaratelja; također traži od glavnog tajnika da objavi podatke o ukupnim troškovima ugovaratelja i iznosu koji se troši na plaće zaposlenika u Kući europske povijesti;

Uredi za vezu Europskog parlamenta

89.  podsjeća na reformu ureda za vezu Europskog parlamenta u državama članicama, pri čemu je cilj revidirane izjave o misiji surađivati s građanima i medijima putem pojačanih tiskovnih timova te dionika i osoba s utjecajem na javno mnijenje kako bi se doprlo do građana;

90.  prima na znanje različite stavke rashoda za 2018., koje se mogu prikazati kako slijedi:

Stavka rashoda

Rashodi za 2018.

Troškovi osoblja

22 814 372 EUR

Troškovi zgrada

11 170 082 EUR

Troškovi sigurnosti

1 843 339 EUR

Troškovi komunikacija

11 639 088 EUR

Ukupno

45 886 152 EUR

91.  ustraje u važnosti učinkovite komunikacije u državama članicama uz istodobno osiguravanje isplativosti; poziva sve dionike koji su uključeni u donošenje odluka da nastoje postići dodanu vrijednost, osobito u pogledu tekućih troškova;

92.  apelira na Parlament i države članice da pojačaju suradnju s odgovarajućim uredima za vezu EP-a; zahtijeva da uredi za vezu EP-a povećaju svoju vidljivost s pomoću događaja i intenzivnih aktivnosti na društvenim medijima kako bi se doprlo do građana; poziva ured za vezu EP-a da pojača suradnju i komunikaciju s pojedinačnim europskim institucijama u cilju pojednostavljenja rada uredâ za vezu EP-a;

93.   napominje da je Ured za vezu EP-a sa sjedištem u Ateni 2018. potrošio 38 400 EUR na najam parkirnih mjesta; smatra da su ti troškovi nerazmjerno visoki, s obzirom na to da trenutačno šest zaposlenika radi u tom uredu; poziva Parlament da istraži razloge za te troškove i, ako je potrebno, poduzme odgovarajuće mjere za popravljanje situacije;

94.  napominje da je Predsjedništvo 30. siječnja 2019. odlučilo zadržati ured Parlamenta u Londonu te da će podružnica ureda u Edinburghu ostati aktivna barem do kraja 2020.; napominje da će se odluka o prisutnosti Parlamenta u Edinburghu nakon 2020. donijeti u kasnijoj fazi;

95.  sa zabrinutošću prima na znanje odluku Predsjedništva od 11. veljače 2019. o parlamentarnoj potpori misiji EU-a pri ASEAN-u u Jakarti, delegaciji EU-a pri Afričkoj uniji u Addis Abebi i delegaciji EU-a pri UN-u u New Yorku; smatra da bi s obzirom na specifičnu prirodu te parlamentarne potpore Odbor za proračunski nadzor Parlamenta trebao svake godine dobivati detaljne podatke o resursima i o rezultatima u okviru razrješnice Parlamenta; traži od glavnog tajnika da provede analizu troškova i koristi te pomoći u okviru parlamentarne diplomacije prije kraja 2020. i prije predviđenog proširenja na druge regije svijeta;

Glavna uprava za kadrovske poslove (DG PERS)

96.  podsjeća da je 2018. Glavna uprava za kadrovske poslove (DG PERS) imala 456 članova osoblja i upravljala 47,5 % ukupnog proračuna Parlamenta;

97.  pozdravlja prijenos zadaća povezanih s akreditiranim parlamentarnim asistentima iz Glavne uprave za financije (DG FINS) u DG PERS i znatan napor koji je potreban za organizaciju prijenosa odgovornosti;

98.  sa zadovoljstvom prima na znanje stvaranje Ureda za akreditirane parlamentarne asistente koji će se baviti cjelokupnim zapošljavanjem akreditiranih parlamentarnih asistenata, kao i izmjenama i prekidima ugovora te administrativnom potporom za akreditirane parlamentarne asistente; smatra da bi trebalo povećati kapacitet Ureda da odgovara na potrebe akreditiranih parlamentarnih asistenata; pozdravlja uvođenje pojednostavljenog i bržeg postupka za zapošljavanje akreditiranih parlamentarnih asistenata i napredak prema upravljanju dokumentima bez papira; poziva da administrativni timovi Parlamenta koji su odgovorni za zapošljavanje akreditiranih parlamentarnih asistenata prije početka svakog novog mandata dobiju pojačanje, za vrijeme koje je potrebno za cjelovito osposobljavanje te sve dok ne prođe razdoblje velikog radnog opterećenja;

99.   ponovno poziva upravu da što prije u sljedećem parlamentarnom sazivu osigura tečajeve ili publikacije za osposobljavanje posebno za nove akreditirane parlamentarne asistente, pa i kad je riječ o praktičnim i upravnim pitanjima (putni nalozi, liječnički pregledi, akreditacije, naljepnice za parkiranje, skupine posjetitelja, izložbe itd.) kako bi se izbjegle sustavne pogreške koje ometaju nesmetano provođenje administrativnih postupaka koji utječu na nove akreditirane parlamentarne asistente;

100.   ponavlja svoj zahtjev da akreditirani parlamentarni asistenti za svoje misije u Strasbourgu primaju iste dnevnice kao statutarno osoblje;

101.  izražava svoju potporu upravljanju posljedicama izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije na administraciju Parlamenta, naročito kada je riječ o utjecaju na ljudske resurse i proračun;

102.  napominje da je glavni pokazatelj za DG PERS u 2018. vrijeme isporuke; sa zadovoljstvom napominje da su ciljevi i metode prikupljanja podataka dorađeni uz opću pozitivnu procjenu rezultata;

103.  napominje da je ukupni broj osoblja u Parlamentu u prosincu 2018. iznosio 9883 aktivnih djelatnika, što uključuje stalno i privremeno osoblje, ugovorno osoblje i akreditirane parlamentarne asistente (u odnosu na njih 9682 u 2017.);

104.  skreće pozornost na tematsko izvješće Revizorskog suda br. 15/2019: Provedba paketa kadrovskih reformi iz 2014. godine u Komisiji: ostvarene su velike uštede, ali ne bez posljedica za osoblje; sa zabrinutošću prima na znanje zapažanja Revizorskog suda koja se primjenjuju na druge institucije Unije, uključujući Parlament, te stoga pozdravlja spremnost Komisije da prihvati preporuke Revizorskog suda; podupire stajalište Odbora za proračunski nadzora Parlamenta(11) o tome; naglašava da je važno da Unija pruža konkurentne plaće u usporedbi s privatnim sektorom u zemlji boravišta te je zabrinut zbog toga što bi manje povoljni uvjeti zapošljavanja mogli smanjiti privlačnost rada za Uniju, posebno u slučaju poteškoća u privlačenju osoblja iz niza država članica; upozorava na ozbiljne posljedice koje bi smanjenje proračuna za administrativne rashode ili smanjenje osoblja moglo imati u budućnosti europske javne službe i provedbi politika Unije; također izražava veliku zabrinutost zbog povećanja udjela ugovornog osoblja, što je rezultat kadrovske reforme iz 2014. koja je dovela do sve nesigurnijih uvjeta zapošljavanja u institucijama EU-a i uspostave usporednog jeftinog osoblja EU-a; poziva institucije Unije da provedu sveobuhvatnu procjenu učinka svih budućih reformi i revizije Pravilnika o osoblju na upravljanje ljudskim resursima i njihovu dobrobit u pogledu osoblja;

105.  podsjeća na činjenicu da je zalaganje za jednake prilike jedna od ključnih sastavnica politike upravljanja ljudskim resursima Parlamenta; prima na znanje činjenicu da se plan za rodnu ravnopravnost i dalje provodi konkretnim mjerama: cilj za žene načelnike odjela iznosio je 40 %, žene direktore 35 %, a žene glavne direktore 30 % do kraja 2019.; međutim, žali zbog toga što se plan za rodnu ravnopravnost i dalje ne provodi u potpunosti, posebno u pogledu postizanja cilja zastupljenosti žena na srednjim i višim rukovodećim položajima od 40% do 2020.; poziva na hitno utvrđivanje ambicioznijih ciljeva te na njihovo postizanje u kratkom vremenskom razdoblju;

106.  predlaže da se stavi veći naglasak na jednake mogućnosti za sve, osobito na povećanje broja osoba s invaliditetom zaposlenih u upravi Parlamenta; napominje da unutar Predsjedništva već postoji skupina na visokoj razini za rodnu ravnopravnost i raznolikost te traži da se provede istraživanje mjera poduzetih u državama članicama i na međunarodnoj razini koje su učinkovite za povećanje sudjelovanja osoba s invaliditetom na radnom mjestu, uključujući zakonodavne mjere; traži od skupine na visokoj razini da izvijesti Predsjedništvo o konkretnim prijedlozima nakon provođenja studije i analize rezultata; poziva na hitno utvrđivanje ambicioznih ciljeva, uključujući one koje odražavaju potrebu za geografskom ravnotežom, te na njihovo postizanje u kratkom vremenskom razdoblju;

107.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Skupina na visokoj razini za jednakost i raznolikost u 2018. zadala Glavnoj upravi za kadrovske poslove da izradi izvješće s planom i popisom mjera za iskorjenjivanje diskriminacije u Tajništvu EP-a na bilo kojoj osnovi, kao što su etnička pripadnost, invaliditet, seksualna orijentacija i rodni identitet; prima na znanje da je Predsjedništvo u travnju 2019. usvojilo to izvješće, koje se već provodi; traži od Skupine na visokoj razini da i dalje jača i poboljšava takve mjere i inicijative kako bi se u EP-u poticalo uključivo radno okruženje;

108.  žali zbog činjenice da zastupnice koje su na rodiljnom dopustu ne mogu dobiti zamjenu; smatra da je ta nemogućnost fundamentalno u suprotnosti s temeljnim vrijednostima Unije jer šalje poruku da glas za ženskog kandidata može dovesti do privremenog nezastupanja; smatra da je nemogućnost zamjene zastupnika na roditeljskom dopustu, ali i zastupnika na dugotrajnom bolovanju neriješen problem, s obzirom na to da također ne mogu nikoga opunomoćiti za glasanje, čime se stvara privremena neuravnotežena zastupljenost građana Unije; poziva Vijeće da izmijeni članak 6. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima(12) kako bi se ispravila ta situacija;

109.  žali zbog toga što je u razdoblju od 2017. do 2018. broj žena na radnim mjestima na razini glavnih direktora i dalje nepromijenjen, odnosno dvije žene u apsolutnim brojkama; sa zadovoljstvom primjećuje da je broj žena na razini direktora dosegao 34 % na kraju 2018. i 37 % tijekom 2019., a da se broj žena na razini načelnica odjela povećao se na 38 % krajem 2018. i 39 % krajem 2019.; prepoznaje da je potreban postupan pristup, ali ističe da će situacija biti zadovoljavajuća tek nakon što se na rukovodećoj razini postigne rodna ravnoteža koja odražava rodnu ravnotežu svih osoba koje zadovoljavaju uvjete za te položaje;

110.  napominje da postoje države članice iz kojih ne dolazi nijedan direktor i/ili glavni direktor, kao i da unatoč tome što je prošlo mnogo godina od proširenja 2004., 2007. i 2013. godine, države članice nemaju odgovarajuće povećanje u zastupljenosti novih država članica na razinama upravljanja gdje i dalje postoji velika prekomjerna zastupljenost nekih nacionalnosti; preporučuje da se ta situacija riješi; podsjeća da je važno da se svi oblici zapošljavanja temelje na kompetencijama, poštujući pritom važnost postizanja geografske ravnoteže među osobljem Parlamenta; u tom smislu poziva Parlament da zajamči da se osoblje na svim razinama, uključujući razinu direktora i glavnih direktora, zapošljava i promiče bez diskriminacije na temelju državljanstva te da osigura da je zapošljavanje u Parlamentu jednako privlačno za osobe svih državljanstva;

111.  prima na znanje rješenja pronađena za akreditirane parlamentarne asistente koji su radili dva uzastopna parlamentarna mandata bez prekida, ali kojima je nedostajalo do dva mjeseca do deset godina službe potrebnih za stjecanje prava na mirovinu u okviru sustava mirovinskih prava institucija Unije; kritizira činjenicu da je rješenje prekasno pronađeno, unatoč brojnim i opetovanim upozorenjima tijekom prethodnog parlamentarnog razdoblja; nadalje kritizira činjenicu da je jedino rješenje koje je utvrđeno isključivo ovisilo o dobroj volji određenih zastupnika koji su bili svjesni situacije i koji su iskazali solidarnost s njihovim akreditiranim parlamentarnim asistentima u ovoj situaciji; također kritizira činjenicu da uprava nije obavijestila zastupnike izabrane na novo parlamentarno razdoblje o tome te da bi u tim slučajevima mogli izdavati ugovore kraće od šest mjeseci, zbog čega su mnogi akreditirani parlamentarni asistenti imali velike poteškoće u pronalaženju zastupnika koji ih žele zaposliti bez prekida na kratko vremensko razdoblje, a neki nisu u tome ni uspjeli (prema mišljenju uprave to je bio slučaj za najmanje tri od 170 dotičnih akreditiranih parlamentarnih asistenata);

112.  pozdravlja proširenje i racionalizaciju mogućnosti rada na daljinu za Glavno tajništvo Parlamenta, ali poziva na proširenje mogućnosti rada na daljinu s fiksnim rasporedom rada, kao što je slučaj u Komisiji i drugim institucijama; podupire provođenje ispitivanja o iskustvima rada na daljinu i traži da se rezultati evaluacije podijele sa zastupnicima i službama Parlamenta;

113.   ponovno poziva na veću uporabu videokonferencija i drugih tehnologija radi zaštite okoliša i uštede resursa, posebno kako bi se smanjila putovanja osoblja između triju mjesta rada za potrebe obavljanja svojih dužnosti;

114.  uviđa politiku nulte tolerancije Parlamenta prema uznemiravanju na svim razinama, uključujući zastupnike, osoblje i akreditirane parlamentarne asistente, te mjere koje su uspostavljene kako bi se odvratilo od uznemiravanja na radnom mjestu, posebno donošenje ažuriranog plana 12. ožujka 2018. Predsjedništva za prilagodbu preventivnih mjera i mjera za ranu potporu u cilju rješavanja sukoba i slučajeva uznemiravanja između zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata, stažista ili drugog osoblja Parlamenta, kao i vanjske revizije internih praksi i postupaka Parlamenta, stvaranje mreže povjerljivih savjetnika i posrednika te organiziranje javnog saslušanja sa stručnjacima o uznemiravanju na radnom mjestu; napominje da su se rezultati vanjske revizije očekivali do početka studenoga 2018. i traži njihovo priopćenje bez odgode čim budu dostupni; pozdravlja činjenicu da neki klubovi zastupnika snažno potiču svoje zastupnike na sudjelovanje u osposobljavanju o dostojanstvu i poštovanju na radnom mjestu kako bi vodili primjerom te poziva na organiziranje osposobljavanja za zastupnike i članove osoblja; očekuje potpunu i transparentnu provedbu plana; prima na znanje da je savjetodavni odbor za uznemiravanje na radnom mjestu i njegovo sprečavanje od 2014. do 2017. primio oko 20 pritužbi u vezi s psihičkim ili seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu, a 2018. sedam pritužbi, što se ne može ignorirati jer je i jedan takav slučaj previše;

115.  traži punu provedbu mjera predloženih u Rezoluciji Parlamenta od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u Europskoj uniji, odnosno provedbu obavezne obuke protiv uznemiravanja za cjelokupno osoblje i zastupnike, kao i restrukturiranje tih dvaju postojećih odbora u jedan neovisni odbor; traži da se sudski i zdravstveni troškovi žrtava uznemiravanja pokriju u skladu s člankom 24. Pravilnika o osoblju;

116.  pozdravlja činjenicu da nisu postojale liste čekanja za prve tri kategorije osoblja (tj. samohrani roditelji koji rade u Parlamentu i zastupnici u Europskom parlamentu; dva roditelja zaposlena na puno radno vrijeme u Parlamentu; dva roditelja zaposlena u Parlamentu, od kojih jedan radi puno radno vrijeme, a drugi najmanje pola radnog vremena) kako bi im se dala prednost pri dodjeli mjesta u dječjim vrtićima Parlamenta i privatnim vrtićima u Bruxellesu s kojima Parlament ima sklopljen ugovor; napominje da je 2018. ponuđeno 197 mjesta, a osoblje je prihvatilo 116 mjesta; sa zadovoljstvom prima na znanje da se dječji vrtić Wayenberg proširuje te da će imati kapacitet od 320 mjesta za djecu (trenutačno 230 mjesta);

117.  napominje da je od 1. veljače 2020. poduzeće Esedra preuzelo dužnost novog pružatelja usluga dječjih jaslica i vrtića Parlamenta; zabrinut je zbog ograničenih informacija koje su prije stvarne promjene pružatelja usluga pružile relevantne službe Parlamenta (DG PERS) o promjenama koje će taj novi ugovor podrazumijevati; naglašava potrebu da Parlament prilikom ocjenjivanja poziva na podnošenje ponuda uvijek svrsta dobrobit djece u svojim dječjim jaslicama u sam vrh svojih kriterija, kao i da prida veliku važnost radnim uvjetima osoblja koje zapošljava pružatelj usluga;

118.  naglašava važnost jasnih pravila o dječjim jaslicama i vrtićima; zahtijeva da upravni odbor za dječje jaslice i vrtiće donese dostatne specifikacije kako bi pravila bila jasna, transparentna i u skladu sa svim neuobičajenim i posebnim situacijama, kao što su pojedinačne obiteljske situacije ili djeca s posebnim potrebama; predlaže da se ažurirane informacije o dječjim jaslicama i vrtićima stavljaju na internetske stranice, uključujući doprinose i trenutačni kapacitet; osim toga, preporučuje izmjenu članka 4. pravila o dječjim jaslicama i vrtićima pod nadzorom Europskog parlamenta kako bi se jasno naveo najveći mogući doprinos roditelja kako bi se osigurala dostatna transparentnost i spriječila potencijalna nepodudaranja;

119.  podsjeća na potrebu da svi pružatelji usluga u cijelosti poštuju belgijsko pravo i da se osigura da je rad podugovaratelja u skladu s politikom poštovanja i dostojanstva Parlamenta; poziva odgovorne službe Parlamenta da osiguraju neometan prijelaz i da nijedna od mogućih promjena načina rada dječjih jaslica i vrtića, koje je uvela nova uprava, ne rezultira smanjenjem kvalitete usluga i radnih uvjeta u usporedbi s prijašnjim pružateljem usluga;

120.  primjećuje da veliko radno opterećenje osoblja DG PERS-a dovodi do manjka fleksibilnosti kada je riječ o izmjenama plaća akreditiranih parlamentarnih asistenata, kada to zatraže zastupnici i kada je to opravdano povećanjem odgovornosti tih asistenata;

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO)

121.  podsjeća da je 2018. DG INLO imao 607 članova osoblja i upravljao 12,6% ukupnog proračuna Parlamenta;

122.  napominje da su odobrena sredstva za obveze iznosila 239 547 603 EUR, što odgovara smanjenju od 11 % u odnosu na 2017. (265 839 576 EUR);

123.  naglašava da s obzirom na politiku upravljanja nekretninama Parlamenta, načelo isplativosti mora se poštovati u najvećoj mogućoj mjeri u pogledu troškova povezanih s postojećim građevinama i novim projektima; ističe da primarna briga Parlamenta mora biti učinkovito financijsko upravljanje, a cilj obavljanje poslova uz najniži trošak;

124.  napominje da je Predsjedništvo usvojilo novu srednjoročnu i dugoročnu strategiju upravljanja nekretninama u travnju 2018.; napominje da su u središtu strategije upravljanja nekretninama Predsjedništva mjere osmišljene kako bi se odgovorilo na buduće potrebe za razdoblje nakon 2019., uključujući obnovu zgrada, što je i dalje jedan od glavnih izazova koje treba riješiti; podsjeća da se Parlament usredotočio na kupnju nekretnina, što znači da sada posjeduje 80 % zgrada u kojima ima urede;

125.  potvrđuje da je zgrada Martens u Bruxellesu dovršena i da je zgrada Montoyer 63 obnovljena;

126.  napominje da je najveći građevinski projekt Parlamenta, proširenje zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu, u trenutku dovršavanja prve faze, gradilišta istok, koji čini oko 70 % cijelog projekta; podsjeća da je osoblje Parlamenta u Luxembourgu trenutačno smješteno u četirima zgradama; uviđa da će se u zgradi Konrad Adenauer sve službe smjestiti pod jednim krovom i time omogućiti ekonomiju razmjera u području, vode, sigurnosti i upravljanja objektima zgrade; sa zabrinutošću ističe da su određeni troškovi povezani s kašnjenjima u izgradnji bili viši od prvotno predviđenih, ali da je zahvaljujući znatno nižim troškovima za financijske troškove kredita, Parlament uspio pokriti dodatne financijske potrebe; prima na znanje da, u ovoj fazi, ukupni trošak projekta Adenauer ostaje 32,5 milijuna EUR prema ukupnom odobrenom proračunu, što ne uključuje troškove upravljanja projektom, financijske troškove, ovlaštena tijela itd.; žali zbog povećanih troškova zbog kašnjenja u izgradnji i napominje da su transakcije s građevinskim poduzećima (povezane s kašnjenjem projekta) bile nužne kako bi se izbjegla dodatna kašnjenja i troškovi (između 5 % i 15 % iznosa ugovora);

127.  sa zabrinutošću primjećuje da je, kao i prethodnih godina, odobren novi prijenos uz preraspodjelu neiskorištenih sredstava (engl. mopping-up) u visini od 29 milijuna EUR za pretfinanciranje projekta zgrade Konrad Adenauer; naglašava da se preraspodjelom neiskorištenih sredstava olabavljuje načelo specifikacije i namjerno krši načelo proračunske točnosti; ne slaže se s praksom da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; poziva na bolje upravljanje proračunom kako bi se takvi prijenosi sveli na minimum i kako bi se poboljšala jasnoća i transparentnost povezanih proračunskih linija;

128.  pohvaljuje poboljšanje radnog okruženja za zastupnike u Bruxellesu (1 osobni ured + 2 ureda za njihovo osoblje) i u Strasbourgu (1 + 1 ured); dodatno podupire poboljšanje radnih uvjeta zastupnika u skladu s točkom 147. dalje u tekstu;

129.  podržava napore DG INLO-a da se postrože sigurnosne mjere s pomoću strukturnih i organizacijskih poboljšanja, uključujući osiguranje svih fizičkih objekata; ustraje u tome da je potrebno uskladiti otvorenost za građane sa sigurnosnim zahtjevima;

130.  sa žaljenjem primjećuje da je nekoliko ključnih pružatelja usluga nedavno odlučilo ne produljiti dugoročne ugovore potpisane s Parlamentom (banke i prodavaonice hrane) i traži od službe da istraži razloge smanjenja broja dostupnih usluga Parlamenta;

131.  prima na znanje početak radova 2018. na proširenju dječjeg vrtića Wayenberg; međutim, zabrinut je zbog nesigurnog pristupa tim objektima tijekom radova te predlaže da DG INLO i DG SAFE u budućnosti trebaju posvetiti veću pozornost jamčenju sigurnosti korisnika tijekom takvih građevinskih radova;

132.  prima na znanje znatnu infrastrukturu Parlamenta, koja se može prikazati kako slijedi:

Zgrade u Bruxellesu

Zgrade u Luxembourgu

Zgrade u Strasbourgu

13 u vlasništvu

1 u vlasništvu

5 u vlasništvu

7 unajmljenih

6 unajmljenih

1 unajmljeno parkiralište

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Uredi za vezu EP-a i podružnica

 

Ukupno

37

u vlasništvu

12

Unajmljeno

25

Površina

28 383 m2

133.  potvrđuje da je Predsjedništvo naložilo glavnom tajniku da ovlasti DG INLO da pokrene arhitektonski natječaj za obnovu zgrade Paul-Henri Spaak, uzimajući u obzir samo dvije mogućnosti: obnovu ili preuređenje zgrade; ustraje u tome da se zgrada pripremi za daljnji razvoj aktivnosti Parlamenta u sljedećim desetljećima u skladu s Ugovorima; podsjeća da je arhitektonski natječaj pokrenut kako bi se dobili konkretni arhitektonski prijedlozi te da bi konačnu odluku o projektu trebala donijeti politička i proračunska tijela; naglašava da bi se takva odluka trebala donijeti nakon objave procjene sigurnosti zgrade i da bi glavni tajnik prije donošenja odluke trebao osmisliti uvrštenje plana u proračun;

134.  napominje da je Predsjedništvo odobrilo postavljanje instalacije „Europa Experience” u nekoliko ureda za vezu te da će se to provoditi u narednim godinama;

135.  podržava internalizaciju usluge vozača i prima na znanje visoku stopu zadovoljstva (99,9 %) za uslugu prijevoza službenim automobilom u 2018.; predlaže da službena vozila ne putuju prazna te da se koriste za prijevoz zastupnika, osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata prilikom putovanja iz Bruxellesa u Strasbourg i natrag; prima na znanje da se novim pravilom zahtijeva da vozači čekaju najviše pet minuta na lokaciji preuzimanja, no svjestan je potrebe za takvim pravilom; međutim, zabrinut je zbog toga što je taj rok previše ograničen; ističe duga razdoblja čekanja zastupnika u zračnoj luci prije nego što automobili krenu prema Parlamentu te predlaže učinkovitiji način rješavanja tih kašnjenja;

136.  izražava snažnu zabrinutost zbog radnih uvjeta osoblja dvaju vanjskih koncesionara s kojima je Parlament sklopio ugovor, odnosno osoblja čišćenja i restoranskog osoblja, te snažno preporučuje da DG INLO organizira neovisnu anketu o njihovom zadovoljstvu u vezi s radnim uvjetima kako bi se osiguralo poštovanje i dostojanstvo na radnom mjestu; poziva na evaluaciju politike javne nabave Parlamenta s obzirom na poboljšanje transparentnih i predvidivih radnih uvjeta za sve ugovorene usluge; poziva Parlament da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije; prima na znanje da Parlament poštuje odgovarajuće zakonodavstvo;

137.   zabrinut je zbog toga što služba još uvijek nije uspjela riješiti problem s toplom vodom Parlamenta i traži od nadležnog odbora da u budućnosti pruži informacije o mjerama borbe protiv Legionelle u Parlamentu;

138.  pozdravlja veću raznolikost hrane u ponudi u samoposlužnoj kantini Parlamenta; međutim, zabrinut je zbog toga što se, unatoč javnom pozivu za procjenu troškova i koristi u pogledu odnosa cijene i kvalitete, ponuda hrane smatra nezadovoljavajućom; poziva na ponovnu ocjenu kvalitete i cijene potencijalnih pružatelja usluga na tržištu; poziva na uvođenje potrebnih izmjena u vezi s neuravnoteženim omjerom kvalitete i cijene koji proizlazi iz rezultata ankete; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog cijene i kvalitete hrane i pića;

139.  izražava solidarnost s radnicima grupe COMPASS, koji su suočeni s rezovima osoblja i pogoršanjem radnih uvjeta; zabrinut je što se vanjski pružatelj usluga pripreme i posluživanja hrane i pića sve više koristi privremenim osobljem, što utječe na kvalitetu usluga te na dobrobit i kvalitetu radnih uvjeta za stalno osoblje;

140.  pozdravlja uspostavu odjela za ex ante kontrolu i koordinaciju javne nabave u 2017. kako bi se ojačala središnja uloga odjela za ex ante provjeru i pružila potpora osiguravanju ujednačene primjene i praćenja postupaka javne nabave u DG INLO-u;

141.  sa zadovoljstvom primjećuje da je revizija dostupnosti zgrada za osobe s invaliditetom tijekom 2018. provedena kao dio politike „Dizajn za sve” i pokretanja mreže DG INLO-a za pristupačnost;

142.  odobrava ulogu DG INLO-a u politici zaštite okoliša Parlamenta, osobito cilj povećanja energetske učinkovitosti zgrada i smanjenja potrošnje vode;

Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje (DG LINC)

143.  podsjeća da je 2018. Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje (DG LINC) imala 534 člana osoblja i upravljala 3,1 % ukupnog proračuna Parlamenta;

144.  inzistira na primjeni Kodeksa o višejezičnosti, kojim se svakom zastupniku omogućuje da se izrazi na vlastitom jeziku; naglašava da se detaljniji jezični profili uvedeni revizijom Kodeksa o višejezičnosti smiju koristiti samo u iznimnim okolnostima; njihova svrha nije ograničavanje dostupnosti prevođenja na određeni jezik, već pružanje usmjerenije usluge zastupnicima u slučaju tržišnih i logističkih ograničenja;

145.  odobrava preobrazbu glavne uprave 2018. kako bi se povećali kapaciteti Parlamenta u organizaciji konferencija i dovršetkom procesa utvrdili novi radni uvjeti za usmene prevoditelje;

146.  prima na znanje strategiju modernizacije upravljanja konferencijama, koja je u velikoj mjeri bila usmjerena na poboljšanje i prilagođavanje pružanja usluga u Parlamentu na temelju potreba korisnika te na razvoj jedinstvenog sučelja za organizatore;

147.  sa zadovoljstvom prima na znanje sporazum o uvjetima rada usmenih prevoditelja od 8. rujna 2018.; potiče zajedničku skupinu za praćenje koja se sastoji od predstavnika uprave i usmenih prevoditelja da nastavi nuditi prilike za otvorenu i iskrenu raspravu o uspješnoj suradnji kako bi se neometano riješila otvorena pitanja;

148.  napominje da je ukupni prosječni broj sati koji su usmeni prevoditelji proveli tjedno pružajući usluge usmenog prevođenja u kabini porastao s 11 sati i 54 minute 2014. na 13 sati i 47 minuta 2018., među ostalim i zbog povećanja parlamentarne aktivnosti;

149.  skreće pozornost na činjenicu da postoje velike razlike u troškovima prevođenja s pojedinačnih jezika i traži od službe da istraži razloge tih velikih razlika;

Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD)

150.  podsjeća da je 2018. Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD) imala 1145 članova osoblja i upravljala 0,9 % ukupnog proračuna Parlamenta;

151.  potvrđuje da je DG TRAD u 2018. zabilježio povećanje proizvodnje od 10 % u odnosu na prethodnu godinu zbog ciklične prirode potražnje za prijevodima, koja je usko povezana s parlamentarnom aktivnošću; sa zabrinutošću napominje da je interna količina prijevoda u odnosu na kapacitet dosegnula 119,4 % (referentna vrijednost: 100 %), pri čemu je stopa eksternalizacije iznosila 32,8 % (31,4 % u 2017.); poziva DG TRAD da razmotri veći iznos eksternalizacije, poštujući referentnu vrijednost od 100 % i usredotočujući se na kvalitetu i besprijekornost prevedenih dokumenata; poziva DG TRAD da nastavi raditi na povećanju usklađenosti i kvalitete eksternaliziranih prijevoda;

152.  primjećuje postupnu migraciju na eTranslation, kojim se pružaju usluge strojnog prevođenja za sve jezične kombinacije; ustraje u nezamjenjivoj ulozi i dodanoj vrijednosti prevoditelja;

153.  primjećuje da su 2018. uvedene nove zadaće za prevoditelje, mijenjajući usluge prevođenja u međukulturnu jezičnu medijaciju, primjerice osnivanjem Službe za audiosadržaj, što podrazumijeva da neki prevoditelji prevode kratke vijesti (dnevne vijesti) na 24 jezika i podcaste na 6 jezika; napominje da je DG TRAD zaposlio govornog trenera koji je radio s gotovo 180 članova osoblja; zabrinut je zbog činjenice da se osoblje DG TRAD-a suočilo ne samo s iznimno velikim radnim opterećenjem zbog završetka zakonodavnog razdoblja, nego i s nesigurnostima povezanima s predstojećim novim i nepoznatim zadacima; poziva rukovodstvo DG TRAD-a i osoblje da nastave s raspravama o utjecaju cikličkog radnog opterećenja na dobrobit osoblja; potiče osnivanje zajedničke skupine za praćenje koja bi okupila predstavnike uprave i prevoditelje, na tragu skupine koju je uspostavio DG LINC;

Glavna uprava za financije (DG FINS)

154.  podsjeća da je 2018. DG FINS imao 222 člana osoblja i upravljao 20,8 % ukupnog proračuna Parlamenta;

155.  svjestan je činjenice da se regulatorni okvir DG FINS-a od stupanja na snagu Statuta za zastupnike 2009. znatno razvio; osim toga, prima na znanje stupanje na snagu nove Financijske uredbe 2. kolovoza 2018. i izmjene internih pravila o izvršenju proračuna Parlamenta koje utječu na rad DG FINS-a;

156.  zabrinut je zbog manjka ljudskih resursa i mobilnosti, što znači da se prednost morala dati osnovnim uslugama za zastupnike i za Parlament, što je dovelo do problema s opsegom provedenih kontrola, rokova, brzine kojom su plaćanja izvršena i operacija uravnoteženja rashoda; zabrinut je zbog tog trenda i njegova nepovoljnog utjecaja, a naročito, pogoršanja dobrobiti na radnom mjestu i dugotrajnih bolesti, što je tijekom godine postalo sve izraženije;

157.  izražava veliku zabrinutost zbog zastarjelosti informatičkih aplikacija glavne uprave i rizika od pada informatičkog sustava, koji se smatraju visokima; poziva DG FINS i DG ITEC da unaprijede konstruktivnu suradnju radi provedbe odgovarajućih mjera ublažavanja, uključujući neometano uvođenje novog sustava za financijsko upravljanje i računovodstvo;

158.  pozdravlja znatne napore za ulaganje u digitalizaciju financijskih procesa, kao što su elektronički potpisi zastupnika, s ciljem poboljšanja službe za klijente, administrativne učinkovitosti i razine provjera, posebno uvođenje naknade za zdravstvene troškove zastupnika putem interneta i automatizaciju središnjeg registra potpisa, radi ubrzanja plaćanja povezanih prava i proširenja funkcija e-Portala kao jedinstvene ulazne točke za upravljanje financijskim i socijalnim pravima zastupnika; žali zbog dugotrajne neučinkovitosti u unosu i provjeravanju podataka, posebno zbog toga što se podaci o putnim troškovima zastupnika u sustav unose dva puta, prvo ih unose zastupnici a potom administracija;

159.  napominje da je nova putnička agencija Parlamenta počela s radom 1. siječnja 2019. nakon javnog poziva na podnošenje ponuda; prima na znanje ograničenu uporabu pozivnog centra za usluge putovanja, koja je dostupna tijekom vikenda, ali koja ne obuhvaća sva poduzeća kojima se koristi putnička agencija; izražava žaljenje zbog činjenice što su zastupnici imali poteškoća sa zvanjem pozivnog centra za usluge putovanja tijekom i izvan radnog vremena; žali zbog ograničenog radnog vremena agencije, posebno činjenicu da je zatvorena u petak popodne, osim petkom poslijepodne prije sjednice u Strasbourgu, što ozbiljno ograničava sposobnost osoblja zastupnika da učinkovito rade; poziva na poboljšanje dostupnosti; inzistira na obveznom uvođenju jednostavnog i pristupačnog mehanizma za pritužbe, kojim se omogućuje brzo rješavanje problema; žali zbog sporog odgovara agencije na zahtjeve za karte; smatra u cijelosti neprihvatljivim što karte koje predloži agencija nisu uvijek najisplativije (često iznad cijena na internetu) te što na zastupnike često utječu znatna kašnjenja u nadoknadi putnih troškova; poziva DG FINS da provede anketu o zadovoljstvu uslugama putničke agencije kako bi se rezultati predstavili najkasnije do 30. lipnja 2020. te da obavijesti korisnike o organizaciji i odgovornostima DG FINS-a i putničke agencije Parlamenta; potiče novu putničku agenciju da razmotri rezultate ankete o zadovoljstvu i u skladu s tim provede poboljšanja;

Naknada za opće troškove

160.  pozdravlja mjere koje je Predsjedništvo poduzelo kako bi razvilo veću transparentnost i financijsku odgovornost;

161.  podsjeća da je obvezan zaseban bankovni račun za primanje naknade za opće troškove; poziva Parlament da redovito obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome koliko se zastupnika pridržava te obveze;

162.  skreće pozornost na činjenicu da je Predsjedništvo na svojoj sjednici od 2. srpnja 2018. usvojilo novi neiscrpan popis troškova koji se mogu pokriti naknadama za opće troškove, koji sadrži najčešće primjere prihvatljivih rashoda; napominje da se, za zastupnike koji to žele, troškovi koji se odnose na dobrovoljnu reviziju korištenja naknade za opće troškove mogu pokriti iz te naknade; podsjeća da su svi zastupnici slobodni dokumentirati korištenje naknade za opće troškove i objaviti te informacije na svojim osobnim stranicama; poziva Parlament da redovito obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome koliko zastupnika poštuje te preporuke;

163.  upoznat je s poboljšanjima ostvarenima u posljednjim godinama u pogledu učinkovite i transparentne provjere i kontrole troškova nastalih u vezi s povratom troškova zastupnika, kao što je to slučaj s nadoknadom putnih troškova za zastupnike i naknadama za parlamentarne asistente, za koje je potrebno podastrijeti dokumentaciju za nastale troškove; poziva na strogo rješavanje slučajeva gdje je otkriveno kršenje pravila; potiče Predsjedništvo da izvuče pouke iz prošlih slučajeva prijevare i za njih donese stroge kaznene mjere; snažno potiče zastupnike da svoju naknadu za opće troškove koriste isključivo u svrhe navedene u Provedbenim mjerama za Statut zastupnika u Europskom parlamentu; potiče Predsjedništvo da nastavi s evaluacijom smjernica kako je predviđeno u posljednjoj odluci Predsjedništva; traži, u interesu građana i ugleda Parlamenta i njegovih zastupnika, da se pronađe dobra ravnoteža između slobode mandata i borbe protiv rizika zlouporabe i prijevare; smatra da je primjereno redovito evaluirati relevantne odredbi svakih pet godina na sredini parlamentarnog saziva.

164.  podsjeća na članak 62. stavak 1. i članak 62. stavak 2. Odluke Predsjedništva od 19. svibnja i 9. srpnja 2008., kako je izmijenjena (posljednja izmjena 1. srpnja 2019.), o provedbenim mjerama za Statut zastupnika Europskog parlamenta u kojem se navodi da su „iznosi isplaćeni”, uključujući naknadu za opće troškove, „isključivo namijenjeni za financiranje aktivnosti povezanih s obnašanjem zastupnikova mandata i ne smiju se koristiti za pokrivanje osobnih troškova ili za financiranje potpora ili donacija političke prirode” te da „zastupnici trebaju vratiti Parlamentu neiskorištena sredstva osim ako su isplaćena u obliku paušalnih iznosa”; poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da osiguraju da se te odredbe u potpunosti provode i da ih se pridržava te ih poziva da redovito obavješćuju tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome koliko je članova vratilo svoje neiskorištene iznose;

165.  podsjeća na to da je ad hoc radna skupina za utvrđivanje i objavu pravila o korištenju naknade za opće troškove u prošlom parlamentarnom sazivu predložila da Predsjedništvo nastavi raspravu o naknadi za opće troškove i postigni dogovor kojim bi se zastupnike obvezalo da: čuvaju sve račune povezane s naknadom za opće troškove, dopuste da neovisni revizor svake godine provjeri računovodstvenu dokumentaciju i objavljuju mišljenje revizora, na kraju mandata vrate neiskorišteni dio naknade za opće troškove;

166.  nadalje podsjeća na to da su na plenarnoj sjednici donesene dodatne izmjene u pogledu naknade za opće troškove, prema kojima se, povrh preporuka koje je dala ad hoc radna skupina, zahtijeva i: provjera na uzorku od 5 % rashoda za naknadu za opće troškove u okviru unutarnje revizije Parlamenta, konačni rezultati i zaključci koje bi trebali biti sastavni dio godišnjeg izvješća o unutarnjoj reviziji koju objavljuje Parlament te da zastupnici na godišnjoj razini objavljuju pregled svojih troškova po kategorijama (komunikacijski troškovi, najam poslovnih prostora, uredski pribor, itd.);

167.  apelira na Predsjedništvo da demokratsku volju plenarne sjednice u vezi s naknadom za opće troškove što prije provede u djelo;

168.   pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo u prošlom parlamentarnom sazivu stvorilo potrebnu infrastrukturu na internetskoj stranici zastupnika na stranicama Parlamenta za one zastupnike koji žele objaviti dobrovoljnu reviziju ili potvrdu rashoda kojom se potvrđuje da je njihova upotreba naknade za opće troškove u skladu s važećim pravilima Statuta zastupnika i njegovim provedbenim mjerama; poziva Parlament da poboljša komunikaciju sa zastupnicima o toj mogućnosti i o tome kako je iskoristiti u praksi;

Dobrovoljni mirovinski fond

169.  napominje da je aktuarski deficit dobrovoljnog mirovinskog sustava procijenjen na 286,1 milijuna EUR na kraju 2018.; nadalje napominje da je na kraju 2018. iznos neto imovine koja se uzima u obzir bio 112,3 milijuna EUR, a aktuarske obveze 398,4 milijuna EUR;

170.  podsjeća na to da su te predviđene buduće obveze raspoređene na više desetljeća, ali napominje da je 2018. ukupan iznos isplaćen iz dobrovoljnog mirovinskog fonda iznosio 17,8 milijuna EUR;

171.  ističe da to izaziva zabrinutost zbog mogućeg iscrpljenja fonda i zbog toga što Parlament jamči isplatu mirovinskih prava ako i kad taj fond nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze;

172.  snažno podupire rezultate sa sjednice Predsjedništva od 10. prosinca 2018. na kojoj je donesena odluka o izmjeni pravila koja se primjenjuju na mirovinski sustav povećanjem dobi za umirovljenje sa 63 na 65 godina te uvođenjem poreza od 5 % na mirovine za buduće umirovljenike s ciljem poboljšanja njegove održivosti; podržava tu odluku Predsjedništva kao pozitivan korak; napominje, međutim, da će Parlament i dalje biti odgovoran za vrlo značajan iznos u budućnosti; podsjeća da se u članku 27. stavku 2. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu navodi da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”;

173.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u potpunosti u skladu s odredbama Statuta zastupnika, konkretno s člankom 27. stavcima 1. i 2., iscrpe sva moguća sredstva kako bi se pronašlo pravedno rješenje za taj problem, i pritom financijska odgovornost Parlamenta ostala minimalna, s obzirom na to da se radi o novcu poreznih obveznika te da se tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim u vezi s time;

Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC)

174.  podsjeća da je 2018. DG ITEC imao 484 člana osoblja i upravljao 6,4% ukupnog proračuna Parlamenta;

175.  napominje da je glavni pokazatelj za DG ITEC u 2018. njegova sposobnost pravodobnog i učinkovitog reagiranja na zahtjeve korisnika i partnera u svim područjima djelovanja; ustraje u tome da DG ITEC treba i dalje ulagati u uspostavu modernog, neometanog i učinkovitih informatičkih sučelja usmjerenih na korisnike;

176.  podržava trenutačni razvoj aplikacija e-Parlamenta, jačanje inovacijskih aktivnosti u području informacijske tehnologije i osnaživanje kapaciteta Parlamenta za kibersigurnost; pozdravlja odluku da se udvostruče sredstva dodijeljena timu za hitne računalne intervencije za institucije, tijela i agencije EU-a (CERT-EU); pohvaljuje jačanje kapaciteta institucija Unije da osiguraju optimalnu zaštitu od kibernapada;

177.  potvrđuje činjenicu da DG ITEC vrlo teško zapošljava dovoljno kvalificiranih stručnjaka s vrlo specifičnim profilima, znanjem i iskustvom; poziva Parlament da se pobrine da se taj zahtjev propisno proslijedi Europskom uredu za odabir osoblja kako bi se bolje odgovorilo na konkretne potrebe institucija Unije;

178.  ustraje u tome da DG ITEC uloži veće napore kako bi se osigurao kontinuitet i otpornost infrastrukture informacijskih i komunikacijskih tehnologija Parlamenta koja je postignuta od pada informatičkog sustava u listopadu 2017.; poziva na povećanje napora i kapaciteta za pružanje jamstva u pogledu stabilnosti IKT-a Parlamenta; poziva na nastavak rada i napretka u području kontinuiteta poslovanja, upravljanja rizikom, upravljanja incidentima i kapaciteta za oporavak; ističe postojanje nedostataka u funkcioniranju internetske mreže u Parlamentu;

179.  ističe sve veće rizike povezane s podacima i privatnošću; sa zabrinutošću upozorava na nedavna izvješća o pohranjivanju i obradi podataka korisnika kada se prijavljuju na bežičnu mrežu Parlamenta; snažno dovodi u pitanje potrebu za zadržavanjem podataka na najviše šest mjeseci(13); poziva Parlament da izradi politiku i strategiju informacijske sigurnosti; naglašava da je bliska suradnja između DG ITEC-a i DG SAFE-a od presudne važnosti; potiče te glavne uprave na planiranje zajedničkih aktivnosti u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju;

Glavna uprava za sigurnost i zaštitu (DG SAFE)

180.  podsjeća da je 2018. DG SAFE imao 756 članova osoblja i upravljao 1,5 % ukupnog proračuna Parlamenta;

181.  zabrinut je zbog rezultata nedavnih anketa koje je proveo DG SAFE te se nada da će se u bliskoj budućnosti pronaći rješenje za zabrinutosti osoblja;

182.  podsjeća da je otvorenost prema javnosti obilježje Parlamenta te da je potrebno zadržati odgovarajuću ravnotežu uz potrebnu razinu sigurnosti;

183.  pozdravlja glavne odluke koje se odnose na sigurnost, a koje je Predsjedništvo donijelo tijekom 8. parlamentarnog saziva, a posebno a) mjere u vezi s odnosima s nacionalnim vlastima zemalja domaćina i s drugim institucijama, posebno mjere za osiguravanje europske četvrti u Bruxellesu, sigurnosne provjere osoblja vanjskih pružatelja usluga, procjene prijetnji i promjene razine stanja pripravnosti, b) mjere za modernizaciju zgrada Parlamenta i c) interne mjere; podsjeća da su te odluke podrazumijevale infrastrukturna ulaganja;

184.  pozdravlja sporazum koji je Parlament 2018. sklopio o uzajamnom izuzeću sigurnosnih provjera s Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija; žali, međutim, što taj sporazum još nije potpisan s Vijećem te se nada da će se u tom pogledu uskoro pronaći rješenje;

185.  odobrava zamjenu iskaznica za pristup za zastupnike i njihovo osoblje; sa zadovoljstvom iščekuje predstojeću zamjenu onih kojima se koristi osoblje Parlamenta;

186.  pohvaljuje dobru suradnju između DG SAFE-a i DG INLO-a u povećavanju sigurnosti svih zgrada Parlamenta poboljšanjem pristupa, uključujući parkirališta, u skladu sa zahtjevom Predsjedništva;

187.  potvrđuje osnivanje Odjela za zaštitu, a posebno tjelesnu zaštitu predsjednika Parlamenta i jačanje sigurnosti na strateškim lokacijama Parlamenta;

188.  podržava proširenje sustava upozoravanja putem SMS-a na sve korisnike službenih telefona koji će se ubuduće koristiti za sve zastupnike i osoblje;

Pravna služba

189.  odobrava strategiju Pravne službe čiji je cilj učiniti pravnike dostupnijima parlamentarnim odborima; poziva na povećanje broja osoblja koje se bavi parlamentarnim aktivnostima;

190.  sa zadovoljstvom napominje da Pravna služba poštuje rodnu ravnotežu na razini administratora, načelnika odjela i direktora;

191.  ističe da je Pravna služba pobijedila u 95 % predmeta podnesenih Sudu tijekom 8. parlamentarnog saziva; izražava uvjerenje da Pravna služba ima ulogu u zaštiti financijskih interesa Parlamenta i građana Unije povratom javnih sredstava u sudskim predmetima;

192.  zabrinut je zbog poteškoća u pronalaženju kvalificiranih pojedinaca iz određenih zemalja da popune određena radna mjesta, s obzirom na obvezu da se obuhvate svi pravni sustavi i svi jezici država članica;

Godišnja izvješća o sklopljenim ugovorima

193.  podsjeća da se u dvjema uzastopnim financijskim uredbama(14) i pravilima za primjenu (EU, Euratom) br. 966/2012(15) utvrđuju informacije koje institucija prilikom sklapanja ugovora treba dostaviti proračunskom tijelu i javnosti; napominje da financijske uredbe zahtijevaju objavu sklopljenih ugovora u vrijednosti većoj od 15 000 EUR, što je iznos koji odgovara pragu iznad kojeg postupak konkurentnog nadmetanja postaje obvezan;

194.  napominje da su se od ukupno 251 ugovora sklopljenog 2018. godine njih 94 temeljila na otvorenim ili ograničenim postupcima, u vrijednosti od 569,5 milijuna EUR, a 155 ugovora se temeljilo na pregovaračkim postupcima, u ukupnoj vrijednosti od 35,9 milijuna EUR; napominje da se ukupni postotak ugovora sklopljenih na temelju pregovaračkih postupaka smanjio u smislu vrijednosti kao postotak ukupne vrijednosti dodijeljenih ugovora, s 12 % 2017. na 6 % 2018., te u smislu obujma, s 70,5 milijuna EUR 2017. na 35,86 milijuna EUR 2018.;

195.  prima na znanje sljedeći presjek sklopljenih ugovora 2018. i 2017. po vrsti, uključujući ugovore u vezi s nekretninama:

Vrsta ugovora

2018.

2017.

Broj

Postotak

Broj

Postotak

Usluge

Opskrba

Radovi

Građevinski objekti

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

0

79%

16%

5%

0%

Ukupno

251

100%

224

100 %

Vrsta ugovora

2018.

2017.

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

Usluge

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Opskrba

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Radovi

133 431 628

22%

6 892 972

1%

Građevinski objekti

5 039 824

1%

0

0%

Ukupno

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2018., str. 6.)

196.  prima na znanje sljedeći presjek sklopljenih ugovora 2018. i 2017. po vrsti postupka, u pogledu broja i vrijednosti:

Vrsta postupka

2018.

2017.

Broj

Postotak

Broj

Postotak

U postupku rješavanja

Ograničeni

Pregovarački

Tržišno natjecanje

Izvanredni

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

-

-

35%

1%

64%

-

-

Ukupno

251

100%

224

100%

Vrsta postupka

2018.

2017.

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

U postupku rješavanja

Ograničeni

Pregovarački

Tržišno natjecanje

Izvanredni

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83%

5%

12%

-

-

Ukupno

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2018., str. 8.)

Klubovi zastupnika (proračunska stavka 4 0 0)

197.  napominje da su 2018. odobrena sredstva unesena u proračunsku stavku 4 0 0, koja se odnosi na klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, korištena kako slijedi(16):

Klub zastupnika

2018.

2017.

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Europska pučka stranka (EPP)

18.282

6.690

20.820

113,88

4.152

17.790

8.150

19.330

108,66

6.610

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

15.792

5.863

16.888

106,94

4.767

15.610

5.469

15.268

97,81

5.812

Europski konzervativci i reformisti (ECR)

6.182

2.962

7.200

116,47

1.944

6.200

2.810

6.051

97,60

2.959

Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE)

5.823

1.824

6.033

103,61

1.614

5.711

1.694

5.596

97,99

1.809

Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE)

4.478

1.579

4.669

104,27

1.388

4.333

1.826

4.583

105,77

1.578

Ujedinjena europska ljevica/Nordijska zelena ljevica (GUE/NGL)

4.443

1.257

4.590

103,31

1.110

4.421

1.407

4.571

103,39

1.257

Europa slobode i izravne demokracije (EFDD)

3.829

1.828

2.725

71,17

1.915

3.654

1.917

3.523

96,41

1.827

Europa nacija i sloboda (ENF)

3.238

1.094

3.612

111,55

720

2.719

846

2.474

90,99

1.091

Nezavisni zastupnici

1.153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Ukupno

63.220

23.412

67.073

106,09

18.052

61.365

24.377

61.889

100,85

23.258

198.  pozdravlja činjenicu da su neovisni vanjski revizori klubova zastupnika objavili bezuvjetno mišljenje za financijsku godinu 2018.;

Europske političke stranke i europske političke zaklade

199.  napominje da je Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade (APPF) uspostavljeno 2016. sa zadaćom ocjene zahtjeva za registraciju, registracije novih stranaka i zaklada u Uniji, praćenja njihova financiranja i izricanja sankcija u slučajevima nepoštovanja njihovih obveza; uviđa da je Tijelo postalo u potpunosti operativno 2017.;

200.  napominje da su Komisija, Vijeće i Parlament odobrili dodatne financijske i ljudske resurse za Tijelo u proračunu za financijsku godinu 2019.;

201.  ističe da u skladu s člankom 6. stavkom 10. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014(17) direktor Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade svake godine podnosi Parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o aktivnostima Tijela; napominje da je godišnje izvješće poslano predsjedniku Parlamenta i glavnom tajniku 21. studenog 2019.; izražava žaljenje zbog toga što je izvješće za 2018. podneseno Odboru za proračunski nadzor Parlamenta tek u siječnju 2020.; izražava zabrinutost zbog odluke da se izvješće smatra povjerljivim, na osnovi izričitog zahtjeva Tijela da izvješće bude dostupno samo ograničenom broju osoba pod ograničenim uvjetima; smatra da ograničavanje pristupa tom dokumentu, koji se odnosi na korištenje javnih sredstava nažalost odaje dojam da se nešto mora sakriti; ustraje u tome da se izvješće Tijela objavljuje svake godine i da se šalje zastupnicima istodobno kad i predsjedniku i glavnom tajniku Parlamenta;

202.  poziva Odbor za proračunski nadzor Parlamenta da pozove direktora Tijela na godišnje saslušanje o razrješnici Parlamentu, kao što je običaj za ostale direktore agencija i institucija;

203.  naglašava važnost javnog izvješćivanja Tijela o njegovim aktivnostima kao elementa njegove odgovornosti, što je ključno za nastavak izgradnje povjerenja i jamstva, kao i za procjenu ima li Tijelo dovoljno osoblja, resursa i kompetencija da stvarno spriječi političke stranke i zaklade da zloupotrebljavaju sredstva;

204.  napominje da su 2018. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 2 korištena kako slijedi:

Stranka

Pokrata ili skraćeni naziv

Vlastita sredstva

Konačni doprinos EP-a – prvi dio

Ukupni prihodi (18)

Doprinos EP-a izražen kao postotak nadoknadivih troškova (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve ili gubitak)

Europska pučka stranka

EPP

1.427.466

7.356.802

11.340.157

85%

64.271

Stranka europskih socijalista

PES

1.153.831

6.309.079

7.462.911

85%

—  

Savez liberala i demokrata za Europu

ALDE

759.642

2.674.543

3.935.648

85%

157.524

Europska stranka zelenih

EGP

544.072

2.244.342

2.961.972

85%

—  26.538

Stranka europske ljevice

EL

301.456

1.513.876

1.875.332

85%

—  6.798

Europska demokratska stranka

PDE

125.374

532.075

754.587

85%

18.913

Europski slobodni savez

EFA

156.351

628.696

910.047

85%

32.110

Savez europskih konzervativaca i reformista

ACRE

—  286.814

1.253.918

1.245.829

71%

—  729.991

Europski kršćanski politički pokret

ECPM

125.110

624.532

749.641

85%

5.995

Pokret za Europu nacija i sloboda

MENL

211.768

1.045.592

1.257.360

85%

—  28.579

UKUPNO

 

4.518.257

24.183.454

32.493.485

 

-513.092

205.  napominje da su 2018. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 3 korištena kako slijedi:

Zaklada

Pokrata ili skraćeni naziv

Povezana sa strankom

Vlastita sredstva

Konačna bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih troškova (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve ili gubitak)

Centar za europske studije Wilfried Martens

WMCES

EPP

1.097.171

5.816.345

6.913.516

85%

31.397

Zaklada za europske napredne studije

FEPS

PES

1.050.548

4.895.825

5.946.373

85%

-

Europski liberalni forum

ELF

ALDE

292.141

1.650.538

1.942.680

85%

-

Zelena europska zaklada

GEF

EGP

185.182

1.038.822

1.224.004

85%

1.368

Preobrazimo Europu

TE

EL

244.655

1.193.712

1.438.367

85%

16.375

Institut europskih demokrata

IED

PDE

45.755

255.000

300.755

85%

-

Zaklada Coppieters

CF

EFA

115.193

388.702

503.895

85%

38.617

Novi smjer – Zaklada za europsku reformu

ND

ACRE

279.636

1.215.011

1.494.647

85%

—  156.378

Sallux

SALLUX

ECPM

77.416

418.444

495.860

85%

2.159

Zaklada za Europu nacija i sloboda

FENL

MENL

53.600

329.251

382.851

85%

—  4.503

UKUPNO

 

 

3.441.296

17.201.651

20.642.947

 

-70.965

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(5) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(7) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(8) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(9) Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).
(10) Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).
(11) Radni dokument o provedbi paketa kadrovskih reformi iz 2014. godine u Komisiji: ostvarene su velike uštede, ali ne bez posljedica za osoblje.
(12) Akt o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, koji je priložen Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976., (europski izborni akt) (SL L 278, 8.10.1976., str. 5.).
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) No 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
(15) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).
(16) Svi iznosi izraženi su u tisućama EUR.
(17) Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).
(18) Ukupni prihodi uključuju prijenos sredstava iz prethodne godine u skladu s člankom 125. stavkom 6. Financijske uredbe (verzija koja je bila na snazi tijekom predmetne financijske godine).


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
PDF 156kWORD 52k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud Europske unije (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Suda Europske unije tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0027/2020),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda za izvršenje proračuna Suda Europske unije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud Europske unije (2019/2058(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0027/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2018. nije utvrdio nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i javna nabava za Sud Europske unije („Sud“);

2.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da u plaćanjima u vezi s administrativnim rashodima Suda u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije bilo značajnih pogrešaka te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi bili djelotvorni;

3.  općenito žali što je 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” prilično ograničeno, kao što su i njegovi zaključci, iako se naslov 5. „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira smatra naslovom niskog rizika;

4.  prima na znanje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. „Administracija” iz višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak sastavljen tako da bude reprezentativan za cijeli niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; prima na znanje da je Revizorski sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Revizorskog suda traži da broj transakcija koje će se pregledati poveća za barem 10 %;

5.  prima na znanje da je 2018. proračun Suda iznosio 410 025 089 EUR, u usporedbi s 399 344 000 EUR za 2017., što predstavlja povećanje od 2,67 %; prima na znanje da je opća stopa izvršenja 99,18 % (u usporedbi s 98,69 % 2017.);

6.  pozdravlja općenito razborito i dobro financijsko upravljanje Suda u proračunskom razdoblju za 2018.; prima na znanje visoku stopu izvršenja proračuna za glavu 1. (osobe koje rade za Sud, koja predstavlja 75 % izvršenja proračuna) i glavu 2. (zgrade, namještaj, oprema i razni rashodi poslovanja, koja predstavlja ostatak izvršenja proračuna) od 99,0 %, odnosno 99,8 % (u usporedbi s 98,6 %, odnosno 99,1 % za 2017.);

7.  potvrđuje napore koje Sud ulaže u izbjegavanje znatnih razlika između preuzetih obveza (99,18 %) i plaćanja (94,04 %); pozdravlja činjenicu da Sud pomno prati izvršenje svog proračuna tijekom godine zahvaljujući primjeni mjesečnih prikaza pokazatelja kako bi se osigurala optimalna upotreba dostupnih sredstava;

8.  ističe da Sud primjenjuje načela izrade proračuna na temelju uspješnosti na sve svoje administrativne usluge; prima na znanje uspostavu posebnih ciljeva popraćenih jednim ili više mjerljivih pokazatelja koji su ključni za izradu godišnjeg proračuna; prima na znanje da se sa svim službama organiziraju radionice kako bi se uskladio proračunski pristup i razmijenile najbolje prakse;

9.  međutim, izražava žaljenje zbog povećanja rashoda od 11,81 % između 2017. i 2018. za proračunsku stavku 2022 „Čišćenje i održavanje” zbog novog ugovora o održavanju zgrada i drugih nepredviđenih čimbenika za koje nije napravljena procjena, što je dovelo do povećanja ove proračunske linije u 2018.; poziva Sud da nastavi ulagati napore u pripremu kvalitetnih projekcija proračuna;

10.  pozdravlja činjenicu da se stopa izvršenja konačnih odobrenih sredstava za sastanke i konferencije povećala na 98,83 % u 2018. (u usporedbi s 81,40 % 2017.); uviđa da je ova proračunska stavka djelomično namijenjena financiranju službenih posjeta i protokolarnih događaja za koje je proračunsko planiranje manje predvidljivo zbog mogućih nepredviđenih događaja;

11.  pozdravlja napore koje je Sud uložio kako bi svoje godišnje izvješće o radu objavio 29. travnja; prima na znanje da Sud u suradnji s drugim institucijama i dalje razmatra mogućnost daljnjeg pomicanja svojeg rasporeda, što bi tijelu nadležnom za davanje razrješnice omogućilo više vremena za temeljito vođenje postupka davanja razrješnice;

12.  prima na znanje predanost Suda provedbi preporuka Revizorskog suda, posebno u pogledu proaktivnog upravljanja predmetima s vremenskim rasporedima prilagođenima u skladu s prirodom i složenošću različitih predmeta; prepoznaje da Sud provodi pažljivo planiranje i praćenje kako bi se osiguralo neometano odvijanje sudskih aktivnosti; prima na znanje da je 2018. prosječno trajanje postupaka na Sudu bilo 15,7 mjeseci (u usporedbi sa 16,4 mjeseca 2017.), a na Općem sudu 20 mjeseci (u usporedbi s 20,6 mjeseca 2015. i 16 mjeseci 2017.); potiče Agenciju da nastavi ulagati napore kako bi se trajanje postupaka skratilo kada god je to moguće;

13.  prepoznaje da su razumni rokovi za rješavanje predmeta pokrenutih pred ta dva suda te očuvanje kvalitete odluka glavni prioriteti Suda; prima na znanje da je zahvaljujući strogom sustavu kontrole i visokoj razini nadzora tijekom posljednjih godina bilo moguće postići smanjenje prosječnog trajanja postupaka; napominje, međutim, da je tim pitanjima potrebno neprekidno posvećivati pozornost, posebno u kontekstu sve većeg opsega posla;

14.  pozdravlja činjenicu da su korisnici aplikacije e-Curia izrazili zadovoljstvo tom aplikacijom, koja je od 1. prosinca 2018. postala obvezna za razmjenu postupovnih akata između odvjetnika i Općeg suda; napominje da korištenje aplikacije e-Curia nije obvezno na Sudu; potiče Sud da slijedi dobar primjer Općeg suda i razmotri uvođenje obveznog korištenja aplikacije e-Curia; pozdravlja činjenicu da je ta mjera pridonijela sigurnosti i brzini takvih razmjena te poboljšanju mjera za zaštitu okoliša (koristi se manje papira) i smanjenju troškova poštanskih usluga; potiče Sud da nastavi ulagati napore u širenje digitalizacije na sve faze sudskog postupka;

15.  uzima u obzir činjenicu da su potrebne daljnje organizacijske i postupovne mjere kako bi se Sud mogao nositi sa sve većim radnim opterećenjem, a poštujući pritom svoje ciljeve; napominje da je 26. ožujka 2018. Sud na temelju članka 281. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zatražio izmjenu Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije i da je ovaj zakonodavni postupak završio donošenjem i stupanjem na snagu Uredbe (EU, Euratom) 2019/629(7);

16.  prima na znanje da je Sud 2018. imao 2 217 radnih mjesta, od čega 1 413 dužnosnika (64 %), 650 privremenih djelatnika (29 %) i 154 ugovorna djelatnika (7 %) (u usporedbi s 2 180 radnih mjesta 2017.);

17.  ističe da je raspodjela osoblja prema sektoru aktivnosti i dalje slična onoj iz proteklih godina te se barem 85 % popunjenih radnih mjesta odnosi na sudske i jezične aktivnosti; primjećuje da je 2018. stopa popunjenosti radnih mjesta i dalje bila veoma visoka (97 %) zbog konstantnog obujma sudskog rada koji zahtijeva brzo i optimalno zapošljavanje na sva slobodna radna mjesta;

18.  ponavlja, u kontekstu daljnjeg povećanja broja predmeta, da bi fleksibilna raspodjela resursa, osobito postojećih sudskih savjetnika („referendaires”), mogla povećati učinkovitost Suda; poziva Sud da izvijesti o konkretnim poduzetim mjerama;

19.  izražava zabrinutost zbog podatka da je 2018. godine  274 stažista radilo na Sudu, a da je samo 87 stažista imalo pravo na mjesečnu naknadu od 1 120 EUR; pozdravlja činjenicu da je Sud donio nova pravila o stažiranjima i zatražio dodatna odobrena sredstva kako bi se od 2019. godine mogla financirati stažiranja u kabinetima članova; prima na znanje da, međutim, i dalje sva ponuđena stažiranja neće biti popraćena pravednom naknadom; daje naputak Sudu da, u skladu s praksom nediskriminacije i pravedne naknade za rad, što prije donese odluku o plaćanju svih stažista; poziva Suda da zajamči pravednu naknadu za sve svoje osoblje;

20.  pozdravlja reformu Općeg suda koja je dovela do smanjenja broja neriješenih predmeta i smanjenja prosječnog trajanja postupaka; napominje da 2018. Opći sud zaključio 13 % predmeta više u usporedbi s 2017. te da je broj otvorenih predmeta smanjen za 12 %;

21.  pozdravlja činjenicu da su dva suda koja čine Sud Europske unije ukupno zaključila 1769 predmeta u 2018., što predstavlja rekordnu produktivnost i da ovo potvrđuje opći trend snažnog porasta sudske aktivnosti u razdoblju 2012. – 2018.;

22.  ističe da je 2018. pred Sudom pokrenut rekordan broj novih predmeta (ukupno 849, što je povećanje od 15 % u odnosu na 2017.); pozdravlja rekordni broj zaključenih predmeta (ukupno 760, što je povećanje od 10 % u usporedbi s prethodnom godinom);

23.  pozdravlja činjenicu da je 2018. Opći sud prvi put prešao brojku od 1000 zaključenih predmeta (1009 slučajeva); istodobno ističe znatno smanjenje broja slučajeva koji se još rješavaju (12 %) u usporedbi s 2017. (31. prosinca 2018. rješavala su se još 1333 slučaja, u usporedbi s 1508 slučajeva prethodne godine);

24.  primjećuje stalan porast broja žena na rukovodećim položajima, čiji je udio 2018. iznosio 37,7 %, u usporedbi s 35 % 2016. i 30 % 2013.; prima na znanje da je 2018. bilo 27 žena na rukovodećim položajima (21 na srednjim razinama i 6 na višim razinama) u odnosu na 45 muškaraca na rukovodećim položajima; pozdravlja napore koje je Sud uložio u jačanje svoje politike o jednakim mogućnostima i raznolikosti na način da je uspostavio posebno tijelo koji će uvesti i pratiti konkretne programe, mjere i sastanke za podizanje razine osviještenosti; poziva Sud da nastavi ulagati napore u tom smjeru;

25.  primjećuje, međutim, stalnu neravnotežu u pogledu broja žena među sucima, kako i na Sudu Europske unije tako i na Općem sudu; ponovno apelira na članove Vijeća da riješe taj problem aktivnim promicanjem rodne jednakosti pri imenovanju sudaca, u skladu s načelima utvrđenima člankom 8. UFEU-a i člankom 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i obvezama preuzetima u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2015/2422(8) i Uredbom (EU, Euratom) 2019/629;

26.  ponavlja da bi trebalo pomno pratiti geografsku uravnoteženost, posebno na rukovodećim položajima; napominje da je samo 15 od 57 voditelja odjela Suda i dvoje od 13 direktora bilo iz država članica koje su se Uniji pridružile nakon svibnja 2004.; potiče Sud još jednom da razvije politiku za poboljšanje geografske ravnoteže i da u tom pogledu izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

27.  pozdravlja predanost Suda u promicanju mjera za povećanje ravnoteže između posla i privatnog života, kao što je donošenje odluke kojom se omogućuje povremeni rad na daljinu, uz već postojeće aranžmane za strukturni rad na daljinu; također prima na znanje napredak u području informacijske tehnologije kojim se unaprijedio daljinski pristup aplikacijama za rad; nadalje, sa zadovoljstvom prima na znanje napore uložene u očuvanje psihološkog zdravlja osoblja angažiranjem psihologa u nepunom radnom vremenu;

28.  izražava zabrinutost zbog broja slučajeva izgaranja na poslu na Sudu, kojih je i 2017. i 2018. bilo dvanaest; stoga traži od Suda da ocijeni je li radno opterećenje proporcionalno raspodijeljeno među različitim timovima i članovima osoblja;

29.  poziva Sud da na godišnjoj osnovi objavljuje tablicu s detaljnim podacima o svojim međuinstitucijskim sporazumima o suradnji u pogledu naknada, usluga i povezanih pitanja; ponovno ističe važnost međuinstitucijske suradnje na temelju sporazuma na razini usluga za različita područja, kao što su ljudski resursi, sigurnost i informacijska tehnologija; slaže se s preporukama Službe za unutarnju reviziju da se poveća razmjena dobrih praksi s drugim institucijama i istraži mogućnost pojačane suradnje u vezi s pripremom ugovora i upravljanjem ugovorima, primjerice u području informacijskih tehnologija; izražava žaljenje zbog nedostatnih informacija pruženih kao odgovor na pitanje Parlamenta u pogledu suradnje Suda s Europskim uredom za borbu protiv prijevara; potiče Sud da iznađe način da pojača suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara;

30.  primjećuje da je Sud Europske unije ažurirao svoje postupke obrade podataka po stupanju na snagu Uredbe (EU) 2018/1725(9); sa zadovoljstvom prima na znanje da je uspostavljen postupak izvješćivanja o povredama podataka;

31.  pozdravlja napore koje Sud ulaže u poboljšanje kibersigurnosti te institucije; napominje da su te aktivnosti poduzimaju u koordinaciji s timom za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a (CERT-EU) i podskupinom za sigurnost Međuinstitucijskog odbora za informacijske tehnologije;

32.  pozdravlja unutarnju reviziju o pravilnom funkcioniranju postupaka odabira osoblja i zapošljavanja kako bi se utvrdile sinergije i mogućnosti za pojednostavljenje postupaka u cilju povećanja njihove učinkovitosti; prima na znanje da je 2016. pokrenut, a 2018. dovršen akcijski plan s uvođenjem mjera kao što su novi priručnik o zapošljavanju, novi i ažurirani moduli za sustav upravljanja ljudskim resursima, pojednostavnjenje administrativnih tokova i optimiziranje izrade nacrta obavijesti o slobodnim radnim mjestima; prima na znanje mjere poduzete za poboljšanje privlačnosti Suda i Luksemburga kao mjesta rada u međuinstitucijskom kontekstu;

33.  ističe da je unutarnji revizor poduzeo popratne korake kako bi ocijenio jesu li odjeli nad kojima je provedena revizija proveli odgovarajuće, učinkovite i pravovremene mjere i kako bi utvrdio i evidentirao uvedena unapređenja; sa zadovoljstvom primjećuje da su sve provedene revizije zaključene, ne dovodeći u pitanje eventualne dodatne provjere;

34.  prima na znanje strategiju Suda za borbu protiv prijevara, korupcije i bilo kakvih nezakonitih aktivnosti štetnih za interese Unije; prima na znanje da se ta strategija temelji na relevantnim odredbama Financijske uredbe i Pravilnika o osoblju, koje su dopunjene nizom internih odluka i pravila; prepoznaje da je ta strategija sastavni dio politike Suda za upravljanje rizicima u okviru sustava unutarnje kontrole;

35.  prima na znanje sustav upravljanja okolišem Suda koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 1221/2009(10); napominje da je Sud 2018. poboljšao svoju okolišnu učinkovitost u odnosu na baznu godinu 2015., kako slijedi: smanjenje potrošnje papira za 15,5 %, smanjenje potrošnje električne energije za 8,3 % i povećanje broja videokonferencija za 52,9 %; pozdravlja razne dodatne projekte, kao što su smanjenje plastike za jednokratnu uporabu, smanjenje broja pojedinačnih pisača te sudjelovanje, zajedno s drugim institucijama Unije sa sjedištem u Luksemburgu, u korištenju gradskih bicikala „vel’OH”;

36.  pozdravlja predanost Suda da u potpunosti poštuje raspored i proračun za peto proširenje zgrada Suda (izgradnja trećeg tornja s dodatnih 50 000 m2), čime će se omogućiti da cjelokupno osoblje Suda bude na jednoj lokaciji; prima na znanje radove na poboljšanju sigurnosnih mjera i pozdravlja činjenicu da su zgrade Suda projektirane na način da je osobama s invaliditetom osiguran jednostavan pristup;

37.  pozdravlja činjenicu da će se uštedom u iznosu od 100 milijuna EUR, koja će se ostvariti tijekom razdoblja amortizacije od 25 godina za to peto proširenje, u usporedbi s nastavkom politike najma, jasno pokazati vrijednost odabrane politike kupnje kada je riječ o zgradama; ističe zaključke tematskog izvješća Revizorskog suda br. 34/2018 o uredskom smještaju institucija EU-a, u kojem su doneseni vrlo pozitivni zaključci u pogledu učinkovitosti politike upravljanja nekretninama Suda;

38.  sa zanimanjem prima na znanje da je Odbor osoblja Suda Europske unije 2017. organizirao anketu o uredima otvorenog plana i 30. siječnja 2018. zaključke ankete predstavio glavnim direktorima; pozdravlja inicijativu Suda o osnivanju radne skupine u kojoj sudjeluju direktor za zgrade i sigurnost, predsjednik Odbora osoblja i članovi osoblja koji rade u uredima otvorenog plana; napominje da je, na temelju preporuke te radne skupine, Uprava za informacijske tehnologije dio svojih uredskih prostora pretvorila u urede za jednu osobu; poziva Sud da svoje uvide iz tog iskustva podijeli s drugim institucijama, posebno s Komisijom;

39.  čestita Sudu, koji je Europski ombudsman uvrstio među tri finalista nagrade za dobru upravu (kategorija „izvrsnosti kroz suradnju”) za stvaranje Pravosudne mreže Europske unije; slaže se da je pokretanje sigurne platforme u siječnju 2018., na kojoj se prethodno neobjavljeni dokumenti stavljaju na raspolaganje sudovima sudionicima, važan korak u pravom smjeru u pogledu transparentnosti i suradnje;

40.  prima na znanje da je u lipnju 2018. pokrenuto redizajniranje internetske stranice Suda te da su poduzeti važni koraci i mjere kako bi se poboljšale, pojasnile i pojednostavnile informacije koje se pružaju javnosti; pozdravlja početak objavljivanja „tematskih prikaza” na internetskim stranicama, čiji je cilj dati pregled referentne sudske prakse u određenom području prava Unije na svim službenim jezicima; napominje da je nedavna anketa pokazala vrlo visoku razinu zadovoljstva korisnika, od kojih je njih 80 % dalo ocjenu 4 ili 5 od maksimalnih 5;

41.  pozdravlja komunikacijsku strategiju Suda čiji je cilj približavanje Suda građanima; uviđa da je proračun Suda za komunikaciju u porastu i da je 2018. iznosio 429 000 EUR (u usporedbi s 330 500 EUR 2013.); prima na znanje kratke animirane filmove dostupne na YouTube kanalu Suda na 23 službena jezika, s 82 800 pregleda 2018., njegovu prisutnost na Twitteru s više od 74 000 pratitelja (u usporedbi s 42 000 2017.), događaje koje je organizirao u svrhu informiranja javnosti, uključujući seminare za novinare i dane otvorenih vrata;

42.  potiče Sud da prenosi javne rasprave i da njihove snimke budu dostupne na internetu; smatra da bi takvo poboljšanje transparentnosti bilo u skladu s člankom 15. UFEU-a i da bi koristilo svim osobama koje su zaposlene ili studiraju u području prava u Uniji;

43.  skreće pozornost na uspostavu „pravosudne mreže Europske unije”, koja obuhvaća ustavne i vrhovne sudove država članica, a koju koordinira Sud;

44.  pozdravlja činjenicu da se popis misija članova (predstavljanje Suda na svečanostima ili službenim događajima), u skladu s revidiranim kodeksom ponašanja Suda, objavljuje na internetskoj stranici Suda, uz informacije poput imena članova koji sudjeluju i svrhe, mjesta održavanja i organizatora događaja; poziva Sud da objavljuje i s time povezane troškove, kao što to čine druge institucije Unije; ponovno upućuje poziv Sudu da objavljuje detaljnije informacije o vanjskim aktivnostima sudaca, uključujući svrhu, datum, mjesto održavanja i putne troškove i dnevnice za navedena događanja, kao i to je li troškove pokrio Sud ili treća strana;

45.  pozdravlja činjenicu da se na članove Suda primjenjuje kodeks ponašanja kojim se uređuju njihova neovisnost, nepristranost, integritet, predanost, kolegijalnost, odgovornosti i obveze; prima na znanje da Sud izjave o financijskim interesima svojih članova smatra internim sredstvom za jamčenje nepristranosti i neovisnosti; poziva Sud da razmotri njihovu objavu u interesu javnog nadzora;

46.  napominje da su izjave o financijskim interesima neizbježno samodeklaratorne prirode i da, s obzirom na trenutačni pravni okvir, Sud nema istražne ovlasti za kontrolu istinitosti i sveobuhvatnosti podataka navedenih u tim izjavama; poziva Sud da unaprijedi sustav za suradnju s drugim institucijama Unije;

47.  ponavlja svoj poziv Sudu da na svojoj internetskoj stranici objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih svojih članova; napominje da su kratki životopisi svih članova objavljeni na internetskoj stranici, ali da oni ne sadržavaju informacije o članstvu u drugim organizacijama; napominje da članovi u skladu s novim Kodeksom ponašanja za članove po preuzimanju dužnosti moraju podnijeti izjavu o svojim financijskim interesima predsjedniku Suda; poziva Sud da te izjave objavi na svojoj internetskoj stranici;

48.  prima na znanje interne postupke kojima se provjerava, prije predavanja određenog predmeta članu te na temelju izjave o interesima, ima li taj član financijski interes povezan s tim predmetom; prima je na znanje da se članovi obraćaju predsjedniku Suda čiji su članovi, ako se pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje kodeksa ponašanja i da se Savjetodavni odbor saziva samo u iznimnim slučajevima, npr. ako je protiv nekog člana podnesena pritužba; poziva Sud da Odbor za proračunski nadzor Parlamenta savjetuje o robusnosti tog mehanizma;

49.  izražava žaljenje zbog činjenice da nije dobio informacije o ostvarenom napretku u vezi s internim postupcima u vezi s „rotirajućim vratima” za članove osoblja na visokim položajima; podsjeća Sud na stratešku inicijativu koju je Europski ombudsman proveo 2018. o implementaciji odredbi utvrđenih u Pravilniku o osoblju u vezi s „rotirajućim vratima” za članove osoblja na visokim položajima; poziva Sud da bez odgode uspostavi i objavi stroga pravila u tom pogledu;

50.  prima na znanje postupak povezan s izjavom prije zapošljavanja o nepostojanju sukoba interesa za nove članove osoblja; nadalje, prima na znanje da je postupak zapošljavanja izmijenjen kako bi se osiguralo da se takve izjave procjenjuju i da se, ako je to potrebno, predlože posebne mjere tijelu za imenovanje; također prima na znanje da Sud radi na pravilima kojima se uređuje obavljanje vanjskih aktivnosti od strane osoblja; poziva Sud da o tome izvijesti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor;

51.  prima na znanje postupke i unutarnja pravila Suda za sprječavanje bilo kakvih oblika uznemiravanja na radnom mjestu, koji su objavljeni na njegovim internetskim stranicama; pozdravlja stavljanje na raspolaganje informacija o načinu pokretanja formalnog ili neformalnog postupka u slučaju neprimjerenog ponašanja;

52.  pozdravlja uspostavu međuinstitucionalne mreže savjetnika, u kojoj sudjeluju sve institucije Unije sa sjedištem u Luksemburgu, radi razmjene najboljih praksi u području sprečavanja uznemiravanja i savjetovanja; pozdravlja intenzivne obuke omogućene savjetnicima Suda;

53.  izražava žaljenje zbog činjenice da Parlament od Suda nije dobio obavijest o planovima za poboljšanje sustava kontrole uporabe službenih automobila; ističe potrebu da bi članove u njihove matične zemlje vozači trebali pratiti samo u izvanrednim i opravdanim slučajevima; poziva Sud da hitno uvede mjere kako bi se izbjegle situacije u kojima vozači voze u matične zemlje članova, a da pritom dotični član nije u vozilu; ističe da takva praksa predstavlja visok reputacijski i etički rizik za Sud; poziva Sud da tijelo nadležno za davanje razrješnice najkasnije do lipnja 2020. obavijesti o ostvarenom napretku po tom pitanju;

54.  napominje da je 2018. više od 40 % prijevoda eksternalizirano s troškom po eksternaliziranoj prevedenoj stranici od 103,10 EUR (u usporedbi sa 111,30 EUR 2017.); napominje da su troškovi po interno prevedenoj stranici 2018. iznosili 128,07 EUR (u usporedbi sa 136,70 EUR 2017.); napominje da su u interne troškove uključeni svi potrebni podtroškovi, kao što su IT, uredski i slični troškovi; napominje da u sadašnjim uvjetima Sud ne smatra poželjnim daljnje povećanje stope eksternalizacije i da bi, zbog povjerljive prirode informacija unutar te institucije, dio dokumenta trebalo prevoditi interno; poziva Sud da Odboru za proračunski nadzor Parlamenta obrazloži to stajalište;

55.  potvrđuje da su članovi osoblja iz Ujedinjene Kraljevine obaviješteni da tijelo za imenovanje ne namjerava zahtijevati obvezne ostavke dužnosnika koji nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije više neće biti državljani jedne od država članica; napominje da je privremeno i ugovorno osoblje iz Ujedinjene Kraljevine isto tako obaviješteno da će se procjene na temelju interesa službe provoditi na pojedinačnoj osnovi;

56.  ističe da se posljednjih godina znatno radilo na područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir sa svim povezanim pravilima i postupcima, pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucionalnih sporazuma o razini usluga i suradnji; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže da se razmotri mogućnost formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja.

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(7) Uredba (EU, Euratom) 2019/629 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 111, 25.4.2019., str. 1.).
(8) Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 341, 24.12.2015., str. 14.).
(9) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).
(10) Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
PDF 143kWORD 53k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VIII. – Europski ombudsman (2019/2062(DEC))
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0057/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog ombudsmana tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0028/2020),

1.  daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu kao i europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VIII. – Europski ombudsman (2019/2062(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0028/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljenog na uspješnosti i dobrom upravljanju ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud (dalje u tekstu „Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog ombudsmana (dalje u tekstu „Ombudsman”) za financijsku godinu 2018. nije primijetio nikakve ozbiljne nedostatke u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom;

2.  pozdravlja zaključak Suda u skladu s kojim u plaćanjima za administrativne rashode Ombudsmana u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije bilo značajnih pogrešaka, a pregledani nadzorni i kontrolni sustavi bili su djelotvorni;

3.  općenito žali što 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” ima prilično ograničeno područje primjene i zaključke, iako se naslov 5 „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira smatra naslovom niskog rizika;

4.  prima na znanje da je Sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. „Administracija” iz višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak osmišljen tako da bude reprezentativan za niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; primjećuje da je Sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Suda traži da za najmanje 10 % poveća broj transakcija koje će se pregledati;

5.  pozdravlja činjenicu da Ombudsman poštuje dobru praksu utvrđivanja roka za podnošenje godišnjeg izvješća o radu do 31. ožujka godine koja slijedi nakon računovodstvene godine; stoga pozdravlja činjenicu da je Ombudsman 28. ožujka donio godišnje izvješće o radu čime se tijelima za davanje razrješnice pruža više vremena za temeljito proučavanje izvješća i bolje provođenje postupka davanja razrješnice;

6.  naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2018. iznosio 10 837 545 EUR (u usporedbi s 10 905 441 EUR 2017.), što predstavlja smanjenje od 67 896 EUR (0,62 %); pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Ombudsmana u proračunskom razdoblju 2018.; prima na znanje da je od ukupnih odobrenih sredstava njih 95,33 % bilo namijenjeno preuzimanju obveza (u usporedbi s 93,91 % 2017.), dok je njih 91,33 % bilo namijenjeno plaćanju (u usporedbi s 86,20 % 2017.);

7.  prima na znanje poboljšanja u pogledu odobrenih sredstava koja su u 2019. prenesena iz 2018. i iznose 433 865,17 EUR (4 % proračuna za 2018.) u usporedbi s 841 340,68 EUR (7,71 % proračuna za 2017.), koliko su iznosila sredstva koja su iz 2017. prenesena u 2018.;

8.  međutim, primjećuje neiskorištena odobrena sredstva za nekoliko proračunskih linija, kao što su „vanjski sastanci“ (proračunska linija B3-030), s 13 514,61 EUR neiskorištenih odobrenih sredstava iznosa od 45 000 EUR, „publikacije“ (proračunska linija B3-210) s 47 530,48 EUR neiskorištenih odobrenih sredstava iznosa) od 161 100 EUR itd.; podsjeća da je nužno donijeti mjere kako bi se precjenjivanje proračuna svelo na najmanju moguću mjeru;

9.  prima na znanje ograničene resurse Ombudsmana za hvatanje u koštac sa sve većim radnim opterećenjem; podržava zahtjev Ombudsmana da se plan radnih mjesta uskladi sa stvarnim potrebama i radnim opterećenjem utvrđivanjem stalnih zadaća koje bi trebalo izvršavati stalno zaposleno osoblje; prima na znanje plan radnih mjesta koji je 2018. sadržavao 82 radna mjesta (u usporedbi sa 77 radnih mjesta 2013.); traži od Ombudsmana da ga informira o mogućem povećanju učinkovitosti do kojeg je došlo samo zahvaljujući reorganizaciji i preraspodjeli zadaća;

10.  potiče suradnju ureda Ombudsmana s drugim institucijama Unije kako bi se ograničili troškovi; primjećuje da, kada je riječ o prevođenju, Ombudsman nema interne prevoditelje te da se stoga mora oslanjati na Parlament i Prevoditeljski centar za tijela Europske unije; međutim, prima na znanje činjenicu da se 2018. trošak prevođenja povećao jer je Ombudsman na prevođenje potrošio 343 771 EUR (u usporedbi s 262 631 EUR 2017.);

11.  pozdravlja rodnu ravnotežu na rukovodećim položajima s četiri žene i četiri muškaraca, što može poslužiti kao primjer drugima; ističe, međutim, da su 65 % svih zaposlenika žene, a 35% muškarci; potiče na stvaranje rodno ujednačenijeg radnog okruženja u uredu Ombudsmana;

12.  u pogledu geografske ravnoteže primjećuje da su na rukovodećim položajima u uredu Ombudsmana 2018. radili predstavnici šest različitih država (Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Poljska i Švedska), u usporedbi s osam država 2013. (Austrija, Njemačka, Danska, Grčka, Irska, Poljska, Portugal i Velika Britanija); uzima u obzir činjenicu da je između 2013. i 2018. ukupan broj rukovoditelja smanjen s jedanaest na osam; poziva Ombudsmana da nastavi ulagati napore u postizanje geografske ravnoteže, međutim, svjestan je njegove ograničene veličine i specifične temeljne djelatnosti;

13.  pozdravlja napore koje Ombudsman ulaže u pogledu nove rodne politike, ali žali zbog postojeće razlike u prosječnom broju dana osposobljavanja ovisno o spolu: 6,80 za muškarce u odnosu na 5,90 za žene;

14.  prima na znanje da se Okvir za politiku ljudskih resursa iz 2017. trenutačno provodi donošenjem novih pravila o zapošljavanju privremenih djelatnika, odlukom o radu na nepuno radno vrijeme i o zbrajanju sati te politikom nediskriminacije i jednakog postupanja; prima na znanje daljnje inicijative za poboljšanje postupaka zapošljavanja i aktivnosti kao što su studijski posjeti za osoblje i programi razmjene osoblja;

15.  potiče Ombudsmana da nastavi razvijati politički okvir za ljudske resurse usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života, cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere, rodnu ravnotežu, nediskriminaciju, rad na daljinu, geografsku ravnotežu i zapošljavanje osoblja te integraciju osoba s invaliditetom među osoblje;

16.  sa zanimanjem prima na znanje da je u pogledu svojih unutarnjih aktivnosti Ombudsman pozvao Europski forum za osobe s invaliditetom da putem svojih kanala proširi informacije o njegovu pozivu na stažiranje kako bi potaknuo osobe s invaliditetom da se prijave; prima na znanje da je prijavnica revidirana kako bi se uvrstilo pitanje o tome je li tijekom selekcijskih postupaka potrebno osigurati posebne uvjete unutar razumnih granica;

17.  pozdravlja, u okviru standarda unutarnje kontrole Ombudsmana, činjenicu da su poduzeti koraci za provedbu odluke o sprečavanju uznemiravanja uključujući imenovanje etičkih službenika (jedan u Bruxellesu i jedan u Strasbourgu) kao i članova odbora za mirenje; prima na znanje činjenicu da je u rujnu sve osoblje sudjelovalo u obveznom osposobljavanju o etičkom postupanju (uključujući sprečavanje uznemiravanja) te da je u studenom 2018. održan poseban sastanak za voditelje odjela;

18.  pozdravlja provedbu smjernica o etici i dobrom ponašanju za osoblje Ombudsmana iz 2017., kojima se od novih članova osoblja zahtijeva da ispune izjavu o financijskim interesima, dok se osobama koje napuštaju službu daju informacije o njihovim obvezama;

19.  žali zbog činjenice da je, kada je riječ o rezoluciji o razrješnici za 2017., Ombudsman samo priznao opravdanost primjedbi Parlamenta u vezi s većinom navedenih točaka, no bez dodatnih pojedinosti; naglašava da je izvješće o poduzetim mjerama od ključne važnosti za parlamentarni Odbor za proračunski nadzor te poziva Ombudsmana da u svoje sljedeće izvješće o poduzetim mjerama uvrsti potrebne odgovore i objašnjenja;

20.  primjećuje da 2018. nije ostvaren ambiciozni cilj od 90 % opće usklađenosti, koja je ključni pokazatelj uspješnosti Ombudsmana; napominje da je stopa iznosila 81 % (u usporedbi s 85 % 2017.), dok je stopa usklađenosti za istrage u javnom interesu iznosila 85 % (u usporedbi sa 79 % 2017.); priznaje da je potonja stopa značajna s obzirom na to da će učinak usklađenosti najvjerojatnije biti od koristi široj publici;

21.  podržava namjeru Ombudsmana da još bliže surađuje s Parlamentom kako bi se zajamčilo da bude upoznat s propustima (osobito kada je riječ o nepravilnostima utvrđenima prilikom inspekcija ili negativnim odgovorima institucija na preporuke Ombudsmana); smatra da bi takve informacije, ako budu sažete i strukturirane, bile iznimno vrijedne za Odbor Parlamenta za proračunski nadzor; međutim, prima na znanje činjenicu da je Ombudsman potvrdio da institucije općenito uglavnom konstruktivno surađuju s njime;

22.  naglašava činjenicu da su rezultati za sve tri komponente ključnog pokazatelja uspješnosti 7 (učinkovitost: složeni pokazatelj za postupanje s pritužbama i istragama) u skladu s ciljem, ili ga čak premašuju; napominje da udio istraga zaključenih u roku od šest mjeseci iznosi 57 %, a onih zaključenih unutar osamnaest mjeseci 88 % (ciljevi: 50 % i 80 %) te da se treća komponenta, „udio odluka o dopuštenosti“ donesenih u roku od mjesec dana, znatno povećala sa 69 % 2016. na 86 % 2017. i da je 2018. dosegnula cilj od 90 %;

23.  napominje da se prosječno vrijeme za obradu svih kategorija pritužbi 2018. povećalo na 79 dana (u usporedbi sa 64 dana 2017.), dok je prosječno vrijeme za rješavanje istraga 2018. smanjeno na 255 dana (u usporedbi s 266 dana 2017. i 369 dana 2013.); primjećuje, međutim, da je broj istraga zaključenih na temelju pritužbi porastao za 53 %, što objašnjava povećanje prosječnog vremena za obradu svih kategorija pritužbi;

24.  napominje da je broj pritužbi u okviru mandata (880 u usporedbi sa 751 2017.) i dalje znatno rastao 2018. (+ 17 %), nakon povećanja od 5,5 % 2017.; napominje da je broj istraga pokrenutih na temelju pritužbi iznosio 482, u usporedbi s 433 2017. (+ 11 %), dok je broj istraga zaključenih na temelju pritužbi iznosio 534, u usporedbi s 348 pritužbi 2017. (+ 53 %); napominje da povećanje broja pokrenutih i zaključenih istraga djelomično odražava činjenicu da je zbog reklasifikacije više slučajeva koje bi prethodno bilo kvalificirano kao „bez temelja za istragu” sada zaključeno kao „istrage kod kojih nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju”;

25.  prima na znanje rezultate istraga koje je Ombudsman zaključio tijekom 2018., npr. a) za 254 slučaja „nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju“ (46,6 %), b) za 221 slučaj „postignut je dogovor s predmetnom institucijom koja je prihvatila prijedloge i postigla rješenja“ (40,6 %), c) za 56 slučajeva „daljnja istraga nije bila opravdana“ (10,3 %), d) za 29 slučajeva utvrđene su „nepravilnosti u postupanju“ (5,3 %) i e) 10 slučajeva „pripadalo je drugim kategorijama“ (1,8 %); smatra da je temeljna zadaća Ombudsmana zajamčiti da administracija Unije služi javnom interesu i od pomoći je svima koji imaju problema s institucijama Unije;

26.  napominje da su od 2013. pojedinosti o službenim putovanjima Ombudsmana, uključujući troškove, svrhu i trajanje, objavljene na internetskoj stranici Ombudsmana; napominje da je trošak službenih putovanja 2018. iznosio 27 206,79 EUR (u usporedbi s 30 592 EUR 2017.); ponavlja da bi se u godišnje izvješće o radu radi transparentnosti trebao uvrstiti povezani popis službenih putovanja vezanih za predmetnu godinu;

27.  pohvaljuje inicijativu „Nagrada za dobru upravu”, kojom se formalno prepoznaje dobar rad, razmjenjuju najbolje prakse među institucijama te koja služi kao inspiracija za buduće projekte; pozdravlja suradnju s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja, tijelima drugih država članica te međunarodnim mrežama i organizacijama u cilju utvrđivanja i promicanja najviših standarda;

28.  pozdravlja mjere koje je Ombudsman poduzeo za poboljšanje kibersigurnosti i zaštite podataka, kao što su osposobljavanje u području sigurnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija, razvoj postupaka za postupanje u slučaju povrede podataka, održavanje savjetovanja sa službenikom za zaštitu podataka i europskim nadzornikom za zaštitu podataka, a kako bi se prilikom razrade projekata u obzir uzela zaštita privatnosti; traži od Ombudsmana da dodatno izvješćuje o provedbi mjera o napretku, među ostalim o utvrđivanju predloška za provjere učinaka podataka u pogledu privatnosti i središnjeg registra evidencija o postupcima obrade;

29.  prepoznaje dodanu vrijednost koju besplatni softver otvorenog koda može donijeti Ombudsmanu; posebno ističe njihovu ulogu u povećanju transparentnosti i izbjegavanju učinaka ovisnosti o jednom dobavljaču; također priznaje njihov potencijal za sigurnosna poboljšanja jer omogućuju utvrđivanje i ispravljanje nedostataka; snažno preporučuje da svaki softver izrađen za instituciju bude javno dostupan u okviru besplatne licence za softver otvorenog koda;

30.  ističe da je važno informirati građane Unije o mogućnosti da se obrate Ombudsmanu u slučaju nepravilnosti u postupanju; prima na znanje trenutačne napore Ombudsmana da poveća svoju vidljivost s pomoću alata kao što je nova internetska stranica koja je pokrenuta 2018. i sadrži revidirano sučelje za moguće pritužbe kao i funkciju pretraživanja prilagođenu korisnicima; prima na znanje novi videozapis s naglaskom na temama kao što su pristup informacijama, problemi s financiranjem Unije i transparentnost lobiranja; napominje da se na platformama Ombudsmana bilježi porast sljedbenika: račun na Twitteru zabilježio je porast sljedbenika od 17 %, račun na LinkedInu porast od 13 %, a na Instagramu veliki porast od 61 %; nadalje potiče upotrebu besplatnih društvenih mreža otvorenog koda s vlastitim hostom, posebno uzimajući u obzir zaštitu podataka korisnika;

31.  potiče Ombumana da ostvari napredak u pogledu dosljedne politike za digitalizaciju svojih usluga;

32.  pozdravlja razvoj smjernica za društvene medije, u suradnji s drugim institucijama Unije, kao i razmjenu najboljih praksi za rješavanje izazova s kojima se institucije Unije suočavaju u pogledu sve većeg korištenja društvenih medija i izloženosti društvenim medijima;

33.  potiče ured Ombudsmana da nastavi ulagati napore u smanjenje utjecaja na okoliš, kao što je promicanje digitalizacije kako bi se smanjila upotreba papira, ograničavanje službenih putovanja tako što će se poticati korištenje opreme za videokonferencije te promicanje korištenja javnog prijevoza; traži da se u razrješnici za 2019. navede više informacija o provedbi takvih aktivnosti;

34.  naglašava da je Parlament u više navrata zatražio reviziju statuta Ombudsmana s obzirom na nove okolnosti i izazove; napominje da je posljednja revizija provedena 2008. i da je u veljači 2019. konačno izglasana rezolucija o nacrtu uredbe Parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana); ističe da bi Ombudsman trebao donijeti provedbene odredbe za tu uredbu; traži od ureda Ombudsmana da povratne informacije o tome uvrsti u svoje sljedeće godišnje izvješće o radu;

35.  pozdravlja činjenicu da je Ombudsman proveo istragu o postupanju sa situacijama „rotirajućih vrata” i ispitao način na koji 15 institucija i tijela Unije (uključujući Parlament, Vijeće i Revizorski sud) objavljuje informacije u slučaju da rukovodeće osoblje zatraži odobrenje za vanjsko zaposlenje (uključujući provjeru koliko se često takve informacije objavljuju te koji je njihov opseg i sadržaj); napominje da Ombudsman djeluje vrlo osviješteno kada je riječ o važnosti strogih provedbenih pravila u tom području, no dani su i određeni prijedlozi za poboljšanje; pozdravlja namjeru Ombudsmana da 2020. provede istragu o mjerama koje su poduzete u tom području;

36.  čestita Ombudsmanu na novom internom ubrzanom postupku za rješavanje pritužbi povezanih s pristupom dokumentima; prima na znanje da se u okviru novog sustava odluke o pritužbama donose tri puta brže nego u okviru standardnog postupka; traži od Ombudsmana da s drugim institucijama i tijelima Unije podijeli rezultate svoje evaluacije učinkovitosti tog novog postupka;

37.  pozdravlja suradnju Ombudsmana s Europskim uredom za borbu protiv prijevara na slučajevima koji se podnose objema organizacijama; prima na znanje izravan kontaktni kanal čiji je cilj izbjeći udvostručavanje istraga i koji je 2018. pokazao prve rezultate;

38.  ističe da se posljednjih godina uvelike radilo na područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir sa svim povezanim pravilima i postupcima, pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucijskih sporazuma u području usluga i suradnje; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže da se razmotri mogućnost formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja.

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
PDF 145kWORD 52k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2019/2063(DEC))
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0058/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog nadzornika za zaštitu podataka tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5) Vijeća, a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0029/2020),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2019/2063(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0029/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornika za zaštitu podataka za financijsku godinu 2018. nije primijetio nikakve znatne nedostatke u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom;

2.  prima na znanje činjenicu da je Revizorski sud, prema godišnjem izvješću o radu Europskog nadzornika za zaštitu podataka, ispitao jednu njegovu transakciju iz financijske godine 2018. te da ona nije rezultirala primjedbama;

3.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda u skladu s kojim u plaćanjima za administrativne rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije bilo značajnih pogrešaka, a pregledani nadzorni i kontrolni sustavi bili su djelotvorni; prima na znanje zahtjev Revizorskog suda da se ponovno provede ex-post kontrola, koja je sada ponovno uspostavljena;

4.  općenito žali što 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” ima prilično ograničeno područje primjene i zaključke, bez obzira na to što se naslov 5 „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira smatra naslovom niskog rizika;

5.  primjećuje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira za sve institucije i tijela Unije; primjećuje da je uzorak osmišljen tako da bude reprezentativan za niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; primjećuje da je Revizorski sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Revizorskog suda traži da poveća broj transakcija koje će se pregledati za barem 10 %;

6.  podsjeća da Europski nadzornik za zaštitu podataka nije decentralizirana agencija Unije te, unatoč činjenici da njegov proračun predstavlja vrlo mali postotak proračuna Unije, smatra da bi Revizorski sud ipak trebao primjereno ispitati zakonitost i pravilnost njegovih transakcija jer je transparentnost ključna za odgovarajuće funkcioniranje svih tijela Unije; primjećuje da ni izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna Unije za 2018. ni izvješće o agencijama i drugim tijelima Unije za 2018. ne obuhvaćaju Europskog nadzornika za zaštitu podataka; međutim, ističe da bi informacije o rezultatima neovisnih vanjskih revizija Revizorskog suda trebale biti javno dostupne za sva tijela Unije; stoga poziva Revizorski sud da ponovno razmotri svoje stajalište te da od sljedeće godine nadalje počne objavljivati revizijska izvješća koja obuhvaćaju Europskog nadzornika za zaštitu podataka; stoga traži da Revizorski sud objavljuje posebna godišnja izvješća o računovodstvenoj dokumentaciji tog važnog tijela Unije kako bi se osiguralo da institucije i tijela Unije u potpunosti poštuju pravo na privatnost i zaštitu podataka;

7.  pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Europskog nadzornika za zaštitu podataka; primjećuje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka jasno razlikovao takozvane „postojeće i nove aktivnosti”; primjećuje povećanje od 1,54 % za postojeće aktivnosti u skladu s politikom štednje, pri čemu je povećanje za veći dio proračunskih linija zamrznuto na 0 %; primjećuje, međutim, povećanje za nove aktivnosti, uglavnom zahvaljujući uspostavi novog subjekta Unije pod nazivom Europski odbor za zaštitu podataka i povezanim operacijama (koji je počeo s radom 25. svibnja 2018.);

8.  primjećuje da je ukupni proračun Europskog nadzornika za zaštitu podataka za 2018. godinu iznosio 14 449 068 EUR (u odnosu na 11 324 735 EUR u 2017.), što je povećanje od 27,59 % u odnosu na proračun za 2017. (povećanje proračuna od 21,93 % od 2016. do 2017.); pozdravlja činjenicu da je do kraja 2018. namijenjeno 93,7 % svih odobrenih sredstava, u usporedbi s 89 % u 2017.; sa zabrinutošću primjećuje da izvršenje proračuna u smislu odobrenih sredstava za plaćanje iznosi 75,2 % (u odnosu na 77 % u 2017.) u pogledu svih odobrenih sredstava;

9.  podsjeća da bi se projekcijama proračuna u nadolazećim godinama trebalo osigurati učinkovito izvršenje proračuna; uviđa postojanje pitanja koja imaju ključan utjecaj, kao što je to da proračun Europskog nadzornika za zaštitu podataka za plaće čini udio veći od 53 % i da zbog toga čak i umjerena fluktuacija osoblja ima znatan utjecaj na ukupnu stopu izvršenja proračuna; priznaje da će projekcije proračuna u odnosu na nedavno osnovani Europski odbor za zaštitu podataka postati točne tek nakon nekoliko godina djelovanja;

10.  sa zanimanjem primjećuje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka pokrenuo novi otvoreni natječaj kako bi okupio visoko kvalificirane stručnjake za zaštitu podataka radi ispunjavanja budućih potreba za zapošljavanjem; u pogledu planiranja zapošljavanja osoblja, potvrđuje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka zatražio umjereno povećanje od šest članova osoblja u okviru pripremnih radova za osnivanje Europskog odbora za zaštitu podataka;

11.  uviđa da je 2018. bila ključna godina za Europskog nadzornika za zaštitu podataka zbog donošenja Uredbe (EU) 2016/679(7) i Direktive (EU) 2016/680(8) u kontekstu modernizacije pravila o zaštiti podataka; primjećuje da će za nove zadaće i odgovornosti koje proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/679 u budućnosti biti potrebni dodatni resursi; prima na znanje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka 2018. imao 97 članova osoblja (u odnosu na 2013. kad ih je bilo 55); no traži od Europskog nadzornika za zaštitu podataka da analizira situaciju u pogledu mogućeg povećanja učinkovitosti koje proizlazi samo iz reorganizacije i preraspodjele zadaća;

12.  primjećuje da je tim novim zakonodavstvom uspostavljen Europski odbor za zaštitu podataka, sastavljen od tijela za zaštitu podataka 28 država članica i Europskog nadzornika za zaštitu podataka kako bi se osigurala dosljedna provedba Uredbe (EU) 2016/679 diljem Unije; primjećuje da je znatna količina vremena i napora Europskog nadzornika za zaštitu podataka početkom 2018. uložena u podupiranje tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka te u potpuno sudjelovanje u radu tog odbora u svojstvu člana;

13.  primjećuje da, u skladu s novim pravilima o obradi osobnih podataka, institucije i tijela Unije moraju osigurati i da ona sama poštuju navedena pravila, među ostalim i pri upravljanju IT infrastrukturama i sustavima; uviđa da je Europski nadzornik za zaštitu podataka proširio svoj katalog posebnih smjernica i pokrenuo program za provjeru usklađenosti s pravilima među tijelima Unije;

14.  primjećuje da postoji potreba za većom transparentnošću i suradnjom europskih tijela za zaštitu podataka; naglašava važnost suradnje između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnih tijela za zaštitu podataka u državama članicama kako bi se osigurali učinkovit nadzor i suradnja u pripremi novog pravnog okvira; poziva Europskog nadzornika za zaštitu podataka da o svim postignutim rezultatima obavijesti Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta;

15.  potvrđuje činjenicu da Europski nadzornik za zaštitu podataka jednom godišnje objavljuje podatke o svojoj međuinstitucijskoj suradnji na temelju sporazuma o razini usluga za medicinske usluge, usluge pismenog i usmenog prevođenja, usluge pripreme i dostave hrane i pića te usluge osposobljavanja, kao i na temelju administrativnih sporazuma za građevinske usluge, logistiku, usluge sigurnosti i informacijsku tehnologiju itd.; pozdravlja sklapanje memoranduma o razumijevanju između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka (uglavnom o IT-u), čime se novom tijelu Unije omogućuje da iskoristi sav rad Europskog nadzornika za zaštitu podataka tijekom posljednjih godina;

16.  pozdravlja namjeru Europskog nadzornika za zaštitu podataka da (u kontekstu modernizacije postupaka javne nabave) uvede elektronički tijek rada odnosno način rada bez papira; ponovno ističe važnost međuinstitucijske suradnje između Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Komisije u pogledu javne nabave, financijskog upravljanja i ljudskih resursa; pozdravlja sporazum o razini usluga s Komisijinom Glavnom upravom za proračun i Glavnom upravom za informatiku u vezi s informatičkim alatima ABAC i Sysper II, kao što je zatraženo u posljednjem izvješću o razrješnici; potiče Europskog nadzornika za zaštitu podataka da ostvari napredak u pogledu dosljedne politike za digitalizaciju svojih usluga;

17.  primjećuje da je prvi akcijski plan službenika za etička pitanja u potpunosti ostvaren i da je u drugom izvješću predviđeno nekoliko mjera kao što su revizija kodeksa ponašanja za nadzornike i osoblje, revidirana odluka o vanjskim aktivnostima, moguće pristupanje novom registru transparentnosti za institucije Unije itd.; poziva Europskog nadzornika za zaštitu podataka da što prije provede takve zatražene mjere; pozdravlja rasprave o podizanju razine osviještenosti u skladu s etičkim okvirom; traži da se u sljedećem godišnjem izvješću o radu predstave detaljne informacije o postignućima proizišlima iz etičkog okvira;

18.  pozdravlja činjenicu da će se interna pravila o zviždačima donesena 2016. ažurirati kako bi se ojačala zaštita zviždača i navodnih kršitelja propisa; primjećuje postojanje određenih zaštitnih mjera kao što su procjena rizika i ograničenje pristupa povezanim predmetima prema načelu „nužnog poznavanja”; potiče Europskog nadzornika za zaštitu podataka da od svog službenika za etička pitanja zatraži da tom pitanju posveti posebnu pozornost na sljedećem sastanku za podizanje razine osviještenosti organiziranom za sve osoblje; sa zadovoljstvom primjećuje da u Europskom nadzorniku za zaštitu podataka do sada nije bilo slučajeva koji bi obuhvaćali zviždače;

19.  ponavlja važnost zaštite podataka u vezi s kibersigurnošću; pozdravlja napore koje Europski nadzornik za zaštitu podataka ulaže u pružanje smjernica institucijama Unije o tome kako zaštititi osobne podatke pri provedbi kibersigurnosnih mjera, o tome kako sveobuhvatni sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću služe kao osnova za ispunjavanje i zaštite podataka i kibersigurnosnih obveza te o tome kako provoditi obveze obavješćivanja i informiranja o zaštiti podataka u vezi s povredama osobnih podataka; napominje da skandal oko zloupotrebe podataka Facebooka od strane poduzeća Cambridge Analytica i sve veći broj dokaza o nezakonitom upletanju u izbore zahtijevaju odgovor Europskog nadzornika za zaštitu podataka; ističe da se Europski nadzornik za zaštitu podataka mora boriti protiv potencijalne zlouporabe digitalnih podataka;

20.  uviđa dodanu vrijednost koju besplatni softver otvorenog koda može donijeti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka; posebno ističe njegovu ulogu u povećanju transparentnosti i izbjegavanju učinaka ovisnosti o jednom dobavljaču; također uviđa njegov potencijal za sigurnosna poboljšanja jer omogućuju utvrđivanje i ispravljanje nedostataka; snažno preporučuje da svaki softver izrađen za instituciju bude javno dostupan u okviru besplatne licencije za softver otvorenog koda;

21.  pozdravlja činjenicu da je odluka o borbi protiv uznemiravanja stavljena na raspolaganje cijelom osoblju putem intraneta Europskog nadzornika za zaštitu podataka; sa zadovoljstvom primjećuje činjenicu da Europski nadzornik za zaštitu podataka trenutačno radi na reviziji odluke protiv uznemiravanja te na mandatu za imenovanje dodatnih savjetnika od povjerenja; primjećuje da je u anketi provedenoj među osobljem 2018. 69 % kolega potvrdilo da su svjesni postojeće politike o psihičkom i seksualnom zlostavljanju; pozdravlja činjenicu da je 2018.osposobljen jedan savjetnik od povjerenja;

22.  pozdravlja činjenicu da su životopisi i izjave o financijskim interesima nadzornika objavljeni na internetskim stranicama Europskog nadzornika za zaštitu podataka; napominje da su te izjave neizbježno samodeklaratorne prirode i da ni Europski nadzornik za zaštitu podataka ni njegov službenik za etička pitanja nemaju istražne ovlasti za jamčenje istinitosti i sveobuhvatnosti podataka navedenih u tim izjavama; poziva Europskog nadzornika za zaštitu podataka da zajedno s drugim institucijama i tijelima Unije procijeni na koji se način sustav može poboljšati;

23.  poziva Europskog nadzornika za zaštitu podataka da na svojim internetskim stranicama zajamči objavljivanje i redovito ažuriranje svih svojih smjernica i postupaka povezanih s etičkim okvirom; poziva Europskog nadzornika za zaštitu podataka da nastavi ulagati napore u poboljšanje informacija dostupnih na internetu u pogledu transparentnosti i javnog nadzora;

24.  žali zbog činjenice da u godišnje izvješće o radu nisu bile uvrštene detaljnije informacije o konkretnim mjerama za poboljšanje dobrobiti na radnom mjestu; no pozdravlja činjenicu da su 2018. donesene i/ili provedene odluke i politike poput izvješća o anketi osoblja, revidirane odluke o radu na daljinu i revidirane odluke o mentorstvu; traži od Europskog nadzornika za zaštitu podataka da u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu pruži detaljnije informacije u tom području;

25.  pozdravlja inicijativu Europskog nadzornika za zaštitu podataka iz 2018. da ubuduće nudi plaćeno pripravništvo samo u okviru pripravničkog programa Plava knjiga; napominje da je ta promjena u postupku angažiranja pripravnika Europskog nadzornika za zaštitu podataka poduzeta slijedom preporuke Europskog ombudsmana da se prilagode kriteriji prihvatljivosti za plaćeno pripravništvo; ponovno ističe potrebu da se zajamči isplata odgovarajuće naknade pripravnicima u svim institucijama Unije kako bi se izbjeglo jačanje diskriminacije zbog ekonomskih razloga;

26.  sa zanimanjem primjećuje zastupljenost 20 nacionalnosti Unije (u odnosu na 16 nacionalnosti Unije 2017.) među osobljem Europskog nadzornika za zaštitu podataka, a u vezi s rodnom ravnotežom primjećuje omjer od 40 % muškaraca (u odnosu na 32 % u 2017.) i 60 % žena u Europskom nadzorniku za zaštitu podataka; uviđa stalne napore Europskog nadzornika za zaštitu podataka oko postizanja ravnoteže, uzimajući u obzir njegovu malu veličinu i specifične temeljne djelatnosti;

27.  sa zanimanjem primjećuje da su Europskom nadzorniku za zaštitu podataka dodijeljena četiri dodatna ureda u zgradi MTS koju trenutačno dijeli s Europskim ombudsmanom; napominje da se 2020. očekuje daljnji porast osoblja Europskog nadzornika za zaštitu podataka, uključujući tajništvo Europskog odbora za zaštitu podataka, te je stoga potrebno veće proširenje na cijelu zgradu; podržava zahtjev Europskog nadzornika za zaštitu podataka i od njega traži da Odbor za proračunski nadzor Parlamenta obavijesti o svim povezanim koracima i postignućima;

28.  pozdravlja ciljane inicijative Europskog nadzornika za zaštitu podataka za smanjenje ekološkog otiska institucije; potiče Europskog nadzornika za zaštitu podataka da uspostavi konkretan akcijski plan za smanjenje svojeg ekološkog otiska;

29.  pozdravlja činjenicu da se važnost komunikacijskih aktivnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka posljednjih godina znatno povećala; uviđa napore Europskog nadzornika za zaštitu podataka oko poboljšanja učinka svoje prisutnosti na internetu; prima na znanje dvije važne komunikacijske kampanje, točnije međunarodnu konferenciju održanu 2018. usmjerenu na raspravu o etici (čime se dopire do najšire moguće publike za raspravu o digitalnoj etici) te komunikacijsku kampanju Europskog nadzornika za zaštitu podataka iz prosinca 2018. o novoj uredbi o zaštiti podataka za institucije Unije;

30.  ponavlja da se Europski nadzornik za zaštitu podataka koristi nizom ključnih pokazatelja uspješnosti radi boljeg praćenja svojeg rada i korištenja svojih sredstava; sa zadovoljstvom primjećuje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka 2018. ostvario ili premašio postavljene ciljeve u vezi s većinom ključnih pokazatelja uspješnosti (npr. u odnosu na ključni pokazatelj uspješnosti br. 4 „razina interesa dionika” u kojem je cilj bio 10 savjetovanja, a provedeno je 13); napominje da provedba relevantnih strateških ciljeva dobro napreduje i da nisu potrebne nikakve korektivne mjere; potiče Europskog nadzornika za zaštitu podataka da nastavi s radom u tom smjeru;

31.  pozdravlja činjenicu da Europski nadzornik za zaštitu podataka poštuje gotovo svih 16 standarda unutarnje kontrole, koji se redovito prate radi jamčenja isplativog, učinkovitog i djelotvornog ostvarivanja ciljeva; napominje da je služba za unutarnju reviziju provela dodatnu reviziju u vezi s preostalim preporukama o reviziji standarda unutarnje kontrole i zaključila da je razina unutarnje kontrole zadovoljavajuća i djelotvorna;

32.  primjećuje da je služba za unutarnju reviziju provela ispitivanje usredotočeno na tri glavna područja (upravljanje Europskog nadzornika za zaštitu podataka u vezi s Europskim odborom za zaštitu podataka, okvir za zapošljavanje ljudskih resursa, proračun i financijsko upravljanje te logističku podršku za potporne timove Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka) koja su podvrgnuta pomnom nadzoru; primjećuje da je služba za unutarnju reviziju objavila završno izvješće u kojem se sve preporuke smatraju samo „pitanjima za razmatranje” i koje neće zahtijevati nikakve daljnje korake službe za unutarnju reviziju;

33.  primjećuje da je rashod za prijevode iznosio 337 057,35 EUR kad je riječ o aktivnostima Europskog nadzornika za zaštitu podataka te iznos od 516 461,90 EUR kad je riječ o aktivnostima Europskog odbora za zaštitu podataka; napominje da je Europskom odboru za zaštitu podataka dodijeljena kvota za besplatne prijevode Glavne uprave za pismeno prevođenje Komisije; prima na znanje da je s gledišta troškova i koristi internalizacija prijevoda nemoguća zbog česte potrebe za prijevodima na svim službenim jezicima Unije i vrlo male veličine institucije;

34.  prima na znanje da su misije osoblja zabilježene u integriranom sustavu za obradu misija i da se izvješće o misiji prilaže kao popratni dokument uz obračun troškova; pozdravlja podatke navedene u godišnjem izvješću o radu, u skladu sa zahtjevom iz prethodnog izvješća o razrješnici, koji pokazuju da nema znatnih razlika u pogledu broja i troškova misija u posljednje četiri godine;

35.  pozdravlja činjenicu da Europski nadzornik za zaštitu podataka poštuje dobru praksu utvrđivanja roka za podnošenje godišnjeg izvješća o radu do 31. ožujka godine koja slijedi nakon računovodstvene godine; stoga pozdravlja činjenicu da je Europski nadzornik za zaštitu podataka 26. ožujka 2019. donio godišnje izvješće o radu kako bi tijelu nadležnom za davanje razrješnice dao više vremena za temeljito proučavanje izvješća i bolje provođenje postupka davanja razrješnice;

36.  ističe da se posljednjih godina uvelike radilo na područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir sa svim povezanim pravilima i postupcima, pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucijskih sporazuma u području usluga i suradnje; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže da se mogućnost formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima analizira kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja;

37.  ističe da će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije imati znatan utjecaj na planirani rad Europskog nadzornika za zaštitu podataka; ističe važnost brzog pregovaranja o sporazumu o zaštiti podataka s Ujedinjenom Kraljevinom.

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(7) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(8) Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
PDF 151kWORD 56k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio V. – Revizorski sud (2019/2059(DEC))
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0031/2020),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Revizorskog suda za izvršenje proračuna Revizorskog suda za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio V. – Revizorski sud (2019/2059(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio V. – Revizorski sud,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0031/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti kao i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  napominje da godišnju računovodstvenu dokumentaciju Revizorskog suda revidira vanjska tvrtka, PricewaterhouseCoopers Sàrl, kako bi se primjenjivala ista načela transparentnosti i odgovornosti koja Revizorski sud primjenjuje na subjekte svojih revizija; sa zadovoljstvom napominje da se u izvješću vanjskog revizora navodi da financijski izvještaji istinito i vjerno prikazuju financijsko stanje Revizorskog suda na dan 31. prosinca 2018. te rezultate njegova poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom;

2.  naglašava da je konačni iznos odobrenih sredstava Revizorskog suda 2018. bio 146 469 000 EUR (u usporedbi s 141 240 000 EUR 2017. godine), što predstavlja ukupno povećanje od 3,70 % u usporedbi s 2017. (porast razina cijena procjenjuje se na 1,9 % za Luksemburg); prima na znanje da je do kraja 2018. namijenjeno 96,21 % svih odobrenih sredstava (u usporedbi s 97,73 % u 2017. i 99 % u 2016.) i da je također 2018. plaćeno 94,73 % svih odobrenih sredstava (u usporedbi s 94,27 % u 2017. i 93,29 % u 2016.);

3.  ističe da je proračun Revizorskog suda isključivo administrativne naravi te da se odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za tu instituciju (glava 1), na zgrade, pokretnine, opremu i razne troškove poslovanja (glava 2); zabrinut je zbog kontinuiranog proračunskog precjenjivanja za glavu 2, uz stopu preuzetih obveza od 59,13 % (u odnosu na 57,13 % u 2017.) i stopu plaćanja od 55,11 % (u odnosu na 55,75 % u 2017.);

4.  napominje da su obveze prenesene u 2019. iznosile 6 068 597 EUR, tj. 4,1 % proračuna za 2018. (u usporedbi s 7 908 250 EUR prenesenih u 2018., tj. 5,5 % proračuna za 2017.), napominje da je glavna stavka koji je doprinijela prenesenim sredstvima bio iznos od 4 310 280 EUR prenesenih u okviru poglavlja 21 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) za IT projekte koji su još bili u tijeku na kraju 2018.;

5.  općenito žali što je 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” je prilično ograničeno kao što su i njegovi zaključci, iako se naslov 5. „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira smatra naslovom niskog rizika; traži da se revizija za 10. poglavlje proširi kako bi se u svakoj instituciji revidirali nedostaci u administrativnim rashodima;

6.  pozdravlja činjenicu da Revizorski sud općenito proteklih godina dobro primjenjuje proračunsku disciplinu kako bi administrativne troškove držao stabilnima bez negativnog utjecaja na svoje glavno područje rada; prima na znanje da za 2018. nisu zatražena dodatna radna mjesta te da su stoga u planu radnih mjesta Revizorskog suda (kao i 2017.) predviđena ukupno 853 odobrena radna mjesta;

7.  pozdravlja nastojanja Revizorskog suda da svoje godišnje izvješće o radu objavi do 5. svibnja sljedeće godine i da do 31. svibnja usvoji završnu računovodstvenu dokumentaciju; slaže se da se Revizorskom sudu treba dati dovoljno vremena za provođenje revizije (kako je bilo navedeno u godišnjem izvješću Revizorskog suda o izvršenju proračuna Unije); predlaže, međutim, da Revizorski sud o tom pitanju dodatno raspravi s Odborom za proračunski nadzor Parlamenta i drugim relevantnim dionicima kako bi se bolje razmotrilo trajanje postupka davanja razrješnice;

8.  pozdravlja uključivanje tablice u godišnje izvješće o radu u kojoj se navode sporazumi na razini službi potpisani s Komisijom i drugim institucijama u vezi s pitanjima kao što su ljudski resursi, prevođenje i infrastruktura i u kojoj se navodi njihov učinak na proračun; sa zabrinutošću prima na znanje da su se troškovi sporazuma o uslugama Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima koji se odnose na upravljanje dosjeima zaposlenika i za upravljanje misijama tijekom 2018. povećali na 325 000 EUR (u usporedbi s 180 000 EUR 2017.) zbog novog ugovora; ponovno ističe važnost međuinstitucijske suradnje;

9.  cijeni napore Revizorskog suda da što isplativije koristi svoja službena vozila; prima na znanje da je Revizorski sud u okviru suradnje sa Sudom Europske unije potpisao međuinstitucijski četverogodišnji ugovor o leasingu za ta vozila, što je rezultiralo boljim cijenama leasinga i uvođenjem ekoloških kriterija;

10.  prima na znanje da je Revizorski sud odlučio revidirati pravila upotrebe službenih vozila i da u skladu s novim pravilima članovi i glavni tajnik mogu koristiti službena vozila za putovanja koja ne spadaju u obavljanje službenih dužnosti uz fiksni doprinos od 100 EUR mjesečno uvećan za određene troškove i naknade; prima na znanje da Revizorski sud očekuje da će ostvariti znatne uštede u usporedbi s trenutačnom situacijom i postojećim pravilima; prima na znanje da se nova pravila primjenjuju od 1. siječnja 2020. godine; smatra da se službena vozila ne bi trebala koristiti za osobne potrebe ni pod kojim okolnostima; smatra da ta praksa može naštetiti ugledu Revizorskog suda i, općenito, ugledu institucija Unije; stoga od Revizorskog suda traži da ponovno razmotri tu temu i da o tome obavještava Parlament;

11.  prima na znanje da je Revizorski sud usvojio novi skup ključnih pokazatelja uspješnosti za razdoblje 2018. – 2020., koji se sastoji od ključnih pokazatelja uspješnosti koji pružaju opći pregled širenja, učinka i percepcije njegova rada; prima na znanje da su među tim ključnim pokazateljima uspješnosti pojavljivanje predstavnika Revizorskog suda pred Parlamentom, Vijećem i nacionalnim parlamentima te broj tematskih izvješća koja su objavljena (a ne samo ona koja su usvojena); pozdravlja jasno poboljšanje učinkovitosti rada Suda, s obzirom na to da se broj tematskih izvješća od 2008. povećao za 25 %, te da su se pojavljivanja pred Parlamentom od 2017. povećala za 47 %, pred Vijećem za 39 %, a pred nacionalnim parlamentima za 164 %; poziva Revizorski sud da razmotri uključivanje dodane vrijednosti revizije u svoje ključne pokazatelje uspješnosti i da redovito izvještava o provedbi svojih preporuka;

12.  pozdravlja činjenicu da Revizorski sud ima snažan porast medijskog interesa, uz posebno veliko zanimanje za njegova tematska izvješća; pozdravlja činjenicu da će Revizorski sud nastaviti promicati svoje publikacije putem društvenih medija; sa zanimanjem primjećuje da je većina publikacija Revizorskog suda dostupna na njegovim internetskim stranicama preko poveznice „pretraživanje publikacija”; prima na znanje da su izvješća Revizorskog suda s najvećom prisutnosti u medijima tijekom 2018. bila tematska izvješća o europskoj mreži željeznica velikih brzina, o operativnoj učinkovitosti ESB-a u upravljanju kriznim situacijama u bankama i o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj; pozdravlja strategiju digitalne komunikacije Revizorskog suda za rad s neinstitucionalnim dionicima, kao što su skupine za strateško promišljanje, nevladine organizacije, industrijska udruženja i akademska zajednica (koji mogu širiti informacije Revizorskog suda); nadalje potiče upotrebu besplatnih društvenih mreža otvorenog koda s vlastitim hostom, posebno uzimajući u obzir zaštitu podataka korisnika;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da se opća razina prisutnosti u medijima, uključujući na društvenim medijima, gotovo utrostručila u 2018. u usporedbi s 2017.(s otprilike 15 500 internetskih članaka i spomena u društvenim medijima na više od 44 000); prima na znanje da su tijekom 2018. godine objave o publikacijama Revizorskog suda na društvenim mrežama sa službenih korisničkih računa Suda prikazane približno 11 milijuna puta, što je gotovo 18 puta više nego tijekom 2017.; prima na znanje da je 2018. bilo dostupno više od 11 000 internetskih članaka o tematskim izvješćima Revizorskog suda (u usporedbi s 1 500 internetskih članaka 2013.);

14.  prima na znanje objavu 35 tematskih izvješća (u usporedbi s 28 u 2017.), 9 publikacija koje se temelje na pregledima (u usporedbi s 2 u 2017.) i 10 mišljenja (u usporedbi s 5 u 2017.); pozdravlja nastojanja Revizorskog suda, u skladu s Financijskom uredbom, da svoja tematska izvješća općenito sastavi u roku od 13 mjeseci, i primjećuje da je prosječno vrijeme za sastavljanje tematskih izvješća objavljenih tijekom 2018. bilo 15,2 mjeseca; ističe, međutim, da je za sastavljanje 15 od 35 tematskih izvješća (43 %) bilo potrebno manje od 13 mjeseci (u usporedbi s 29 % 2017.);

15.  sa zabrinutošću prima na znanje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija (u usporedbi s 55 transakcija 2017. godine i 100 transakcija 2016.) iz naslova 5. „Administracija” iz višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak osmišljen tako da bude reprezentativan za niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; primjećuje da je Sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Suda traži da poveća broj transakcija koje će se pregledati za barem 10 %; traži od Suda da razmotri podnošenje neovisnog godišnjeg izvješća o institucijama Unije (kao što je već slučaj s agencijama Unije) te poziva Sud obavještava Parlament o razvoju događaja u tom pogledu;

16.  sa zadovoljstvom pozdravlja činjenicu da se u poglavlju o transparentnosti na stranicama Revizorskog suda nalazi i raspored sjednica Suda kao i tablica sa službenim putovanjima članova Suda, zajedno s datumom, mjestom, svrhom i troškovima putovanja kao i poveznicama na povezane dokumente i druge portale za transparentnost;

17.  ističe da je uveden registar nazočnih za evidentiranje prisutnosti članova na sjednicama Revizorskog suda, njegovih komora i odbora (koji se upotrebljava od 1. siječnja 2019.); traži od Revizorskog suda da o tome izvijesti Odbor za proračunski nadzor Parlamenta u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu;

18.  poziva Sud da uspostavi postupke za održavanje registra godišnjih odmora, bolovanja i odsutnosti članova s posla iz drugih razloga kako bi se osiguralo da sva odsustva članova budu ispravno zabilježena; ističe da bi se trenutačnom praksom moglo ugroziti povjerenje građana i institucija Unije u Sud;

19.  sa zanimanjem primjećuje da Revizorski sud prikuplja informacije o službenim putovanjima svojih članova kako bi procijenio je li planirana aktivnost bila u području interesa Suda; pozdravlja činjenicu da članovi dostavljaju imena i naziv radnog mjesta osoba s kojima će se sastati, općeniti opis tema o kojima će se raspravljati i, ako je dostupan, poziv koji se sadrži sve potrebne detalje kako bi se izbjegao rizik od mogućih zloupotreba;

20.  napominje da je odluka kojom se pojašnjavaju pravila o službenim putovanjima članova stupila na snagu 1. veljače 2018.; napominje da se tom odlukom posebno utvrđuju informacije koje treba dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za putni nalog;

21.  napominje da je Revizorski sud u okviru svojeg sustava unutarnje kontrole odlučio od veljače 2018. glavnom tajniku dodijeliti ovlasti dužnosnika za ovjeravanje u pogledu financijskih izvještaja povezanih s troškovima službenih putovanja i troškovima reprezentacije članova; prima na znanje da ti troškovi sada podliježu općem sustavu kontrole koji vode službe Glavnoj tajništva i koji obuhvaća upravljanje rizikom i ex ante i ex post kontrole, te su uvršteni i u godišnje izjave dužnosnika za ovjeravanje na osnovu daljnjeg delegiranja i delegiranja; duboko žali zbog činjenice da je tek nakon posebne kritične situacije Sud djelovao u tom pogledu;

22.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju nad godišnjim izvješćima o kontroli za 2018. i izjavama dužnosnika za ovjeravanje na osnovu daljnjeg delegiranja kako bi procijenila pouzdanost dostavljenih informacija; napominje da je glavni tajnik zatražio izvješća o kontroli od svih uprava; prima na znanje da Služba za unutarnju reviziju potvrđuje da je kvaliteta ex ante i ex post kontrola koje su službe provele pouzdana i da su informacije sadržane u izvješćima o kontroli općenito pouzdane;

23.  prima na znanje odluku Revizorskog suda u vezi s razdobljem 2012. – 2018. da se provede unutarnja revizija troškova službenih putovanja i upotrebe službenih automobila (koja je je dovršena u srpnju 2019.); napominje da je u izvješću o reviziji zaključeno da je velika većina nasumično odabranih operacija koje je pregledala Služba za unutarnju reviziju u skladu s primjenjivim pravilima i postupcima; žali zbog činjenice da je u izvješću zaključeno da su prije reformi od 2017. do 2018. sustavi upravljanja i kontrole Revizorskog suda imali određene nedostatke; nadalje napominje da je u izvješću zaključeno da su reformama od 2017. do 2018. učinkovito ispravljeni nedostaci u sustavu kontrole i da su aktualni postupci upravljanja i kontrole općenito pouzdani;

24.  napominje da na temelju tog izvješća o reviziji nema naznaka o zlouporabi položaja članova ili bivših članova; napominje da nakon tog izvješća o reviziji nije bilo drugih internih istraga;

25.  primjećuje da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) proslijedio svoje izvješće o bivšem članu pravosudnim tijelima u Luksemburgu; prima na znanje da je tom bivšem članu ukinut imunitet; prima na znanje da je Revizorski sud od tog bivšeg člana povratio iznos od 153 407,58 EUR;

26.  napominje da je OLAF 2016. pokrenuo istragu u vezi s mogućom zlouporabom putnih troškova i dnevnica od strane aktualnog člana Revizorskog suda (u vrijeme kad je bio zastupnik u Parlamentu); napominje da je OLAF zaključio taj predmet u rujnu 2019. izdavši preporuku Parlamentu da zatraži povrat iznosa od 11 243 EUR; napominje da s tim u vezi nisu iznesene stegovne ili sudske preporuke i da Revizorskom sudu nije upućena nikakva preporuka;

27.  pozdravlja činjenicu da se na članove Revizorskog suda primjenjuje kodeks ponašanja kojim se uređuju njihova neovisnost, nepristranost, integritet, predanost, kolegijalnost, povjerljivost, odgovornost i obveze nakon napuštanja dužnosti; pozdravlja činjenicu da Revizorski sud objavljuje izjave o interesima (izjave o financijskim interesima i vanjskim aktivnostima) te životopise članova na svojim internetskim stranicama, što ga čini podložnim javnom nadzoru kao i ostale institucije Unije;

28.  zabrinut je zbog toga što su izjave o interesima samodeklaratorne prirode i što, s obzirom na trenutačni pravni okvir, niti Revizorski sud niti njegov etički odbor nemaju nikakve istražne ovlasti kako bi osigurali istinitost i iscrpnost podataka navedenih u tim izjavama; od Revizorskog suda traži da osigura da svi članovi podnesu izjave o financijskim interesima umjesto izjava o izostanku sukoba interesa; ističe da je potrebno poboljšati postojeće postupke, uključujući one etičkog odbora, kako bi se spriječio sukob interesa; od Revizorskog suda traži da izvijesti o svakom ostvarenom napretku;

29.  pozdravlja objavu etičkih smjernica Revizorskog suda, koje se primjenjuju na sve članove i na osoblje; pozdravlja raspravu etičkog odbora o svim etičkim pitanjima koja smatra relevantnima, uključujući ocjenu vanjskih aktivnosti članova Suda; prima na znanje imenovanje etičkih savjetnika među članovima osoblja Revizorskog suda kako bi se zajamčilo da svaki član osoblja ima pravo i mogućnost zatražiti povjerljiv i nepristran savjet o osjetljivim pitanjima, kao što su sukobi interesa, prihvaćanje darova, i kako pružiti informacije u slučaju ozbiljnih nepravilnosti (zviždači);

30.  naglašava činjenicu da Revizorski sud svim zaposlenicima nudi poseban tečaj o javnoj etici (koji je obvezan za sve nove zaposlenike), koji sadrži dio o zviždačima (uključujući proceduru koju u tom slučaju treba slijediti te prava zaposlenika) pozdravlja činjenicu da je u internim smjernicama o „čestim pitanjima o etičkim aspektima” naveden niz primjera kako bi se olakšalo prepoznavanje mogućeg sukoba interesa; poziva Revizorski sud da dodatno ojača svoje napore poboljšanjem aktivnosti informiranja i komunikacije te aktivnosti praćenja;

31.  naglašava činjenicu da bi se etički okvir trebao sastojati od pravila za sprečavanje, identificiranje i izbjegavanje mogućeg sukoba interesa; napominje da etički okvir Revizorskog suda trenutačno preispituju stručnjaci iz vrhovnih revizijskih institucija Poljske i Hrvatske; prima na znanje završno izvješće o stručnom pregledu; poziva Revizorski sud da obavijesti Parlament o eventualnim daljnjim mjerama o kojima će se odlučiti na temelju ishoda stručnog pregleda;

32.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud uspostavio kanale za zviždače kojima se osigurava odgovarajuća zaštita zviždača te je objavio povezani poslovnik; napominje da postoji internetski obrazac za kontakt za prijavljivanje svih ozbiljnih nepravilnosti; pozdravlja poveznicu na početnoj stranici o tome kako prijaviti slučajeve prijevare OLAF-u;

33.  prima na znanje činjenicu da Revizorski sud i dalje pruža osposobljavanja i prezentacije za rukovoditelje, nove članove osoblja i osoblje koje se bavi ljudskim resursima kako bi se podigla svijest o uznemiravanju u radnom okruženju; nadalje napominje da osobe za kontakt u vezi s borbom protiv uznemiravanja svake godine pohađaju relevantno osposobljavanje; napominje da je Revizorski sud 2017. poboljšao svoja pravila protiv uznemiravanja i da je njihov cilj izbjegavati slučajeve uznemiravanja, zadržati zadovoljavajuće radno okruženje i omogućiti sporazumno rješavanje međuljudskih sukoba;

34.  pozdravlja napore koje je Revizorski sud poduzeo kako bi zajamčio dobrobit osoblja, kao što su omogućavanje fleksibilnog radnog vremena i rada na daljinu i naglašava da u tom pogledu, Sud pruža prezentacije o jednakim mogućnostima i besplatan pristup psiholozima; međutim napominje da je 2018. zabilježeno tri slučaja sa sindromom izgaranja na poslu (burnout); stoga traži od Suda da ocijeni je li radno opterećenje proporcionalno raspodijeljeno među timovima i članovima osoblja;

35.  napominje da je 2018. podnesena jedna službena pritužba zbog uznemiravanja i da su utvrđene činjenice spolnog uznemiravanja; napominje da je cijeli postupak (koji je završio preventivnim i disciplinskim mjerama) trajao pet mjeseci od datuma podnošenja pritužbe;

36.  ističe (kao što je navedeno u članku 16. stavku 3. Pravilnika o osoblju, koji se odnosi na profesionalne aktivnosti viših dužnosnika nakon odlaska iz službe) da Revizorski sud objavljuje povezane informacije o profesionalnim aktivnostima svojih viših dužnosnika; također napominje da su povezana pravila objavljena na njegovim internetskim stranicama;

37.  napominje da Revizorski sud i OLAF blisko surađuju kako bi zaštitili financijske interese Unije; nadalje napominje da je Revizorski sud 2018. obavijestio o devet slučajeva u kojima postoji sumnja na prijevaru otkrivenih u kontekstu njegovih revizija (u usporedbi s 13 u 2017.); čestita Sudu ne činjenici da su aktualni pregovori rezultirali sporazumom o administrativnoj suradnji između Suda i OLAF-a koji je potpisan u svibnju 2019. i čiji je cilj olakšati praktični radni odnos između tih tijela, posebno u pogledu prosljeđivanja slučajeva u kojima se sumnja na prijevaru, te organizirati aktivnosti od zajedničkog interesa, kao što su osposobljavanje, radionice i razmjena osoblja;

38.  žali zbog činjenice da je u reakciji na rezoluciju o razrješnici za 2017. Revizorski sud dao samo djelomične odgovore na primjedbe Parlamenta; naglašava da su te informacije od ključne važnosti kako bi Odbor za proračunski nadzor Parlamenta utvrdio je li Revizorski sud proveo preporuke Parlamenta; poziva Revizorski sud da u svoje sljedeće izvješće o daljnjim mjerama uključi sve potrebne odgovore i detaljna objašnjenja o provedbi preporuka Parlamenta;

39.  napominje da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije neće imati velik utjecaj na strukturu i ljudske resurse Revizorskog suda; prima na znanje da se Revizorski sud obvezao da će iskoristiti svoju diskrecijsku ovlast u skladu s člankom 49. Pravilnika o osoblju kako dužnosnici ne bi dobili otkaz samo zato što više nisu državljani države članice; napominje da je u pogledu privremenih i ugovornih djelatnika Revizorski sud po zakonu obvezan pojedinačno ispitati svaki slučaj i odobriti iznimke kada je to opravdano u interesu službe; pozdravlja činjenicu da se Revizorski sud obvezao da će otvoreno i transparentno koristiti tu mogućnost odobravanja iznimaka; napominje da će se ocjena Revizorskog suda temeljiti isključivo na interesu službe;

40.  naglašava obvezu Revizorskog suda da poboljša rodnu ravnotežu na svim razinama uprave; napominje da 45 % njegovih revizora i administratora čine žene, što znači da su udio žena i udio muškaraca gotovo jednaki; napominje da žene čine 38 % rukovoditelja, odnosno njih 24 su žene, i da su od 10 direktora tri žene; poziva Revizorski sud da nastavi ulagati napore u promicanje rodne ravnoteže, posebno kada je riječ o položajima uprave i više uprave; pozdravlja činjenicu da se udio žena na rukovodećim položajima u revizorskim komorama povećao s 7 % 2015. na gotovo 24 % na kraju 2018. (u usporedbi s 20 % 2017.); napominje da politika jednakih mogućnosti Revizorskog suda za razdoblje 2018. – 2020. (koja je odobrena u veljači 2018.) obuhvaća i pitanja dobi i invaliditeta;

41.  ponavlja da od 28 članova Revizorskog suda samo su njih šestero žene (u usporedbi s četiri 2016.); naglašava problem rodne neravnoteže među članovima; podsjeća da bi države članice trebale aktivnije poticati žene da se prijave na takve položaje; ponavlja da bi Vijeće tijekom postupka imenovanja trebalo uvijek predložiti najmanje dva kandidata, jednu ženu i jednog muškarca;

42.  napominje da je povećanje radnog opterećenja u prevođenju nadoknađeno povećanjem učinkovitosti zahvaljujući pojednostavljenju internih postupaka Revizorskog suda, uključujući centralizaciju ulazne i izlazne obrade prijevoda; napominje da je to omogućilo znatno (više od 10 % u usporedbi s 2017.) smanjenje troškova po stranici;

43.  još jednom pozdravlja suradnju Suda s drugim javnim institucijama i dionicima; sa zadovoljstvom primjećuje suradnju između voditelja vrhovnih revizijskih institucija i donošenje zajedničkog plana rada za godine od 2018. nadalje; osim toga, podupire partnerstva s različitim sveučilištima u kontekstu politike Suda da proširi svoj raspon osposobljavanja; traži od Suda da proširi svoje kontakte na dodatna sveučilišta kako bi se u budućnosti uspostavila suradnja koja je u jednakoj mjeri raznovrsna i geografski uravnotežena;

44.  pozdravlja činjenicu da je arhivski prostor zgrade K2 postao nepotreban zahvaljujući sve većoj digitalizaciji; prima na znanje da će se taj prostor prenamijeniti u novi prostor za zajednički rad ili relaksaciju i da će se trošak toga pokriti iz preostalog proračuna za projekt izgradnje zgrade K3, koji je dovršen prije nekoliko godina; napominje da je razina udobnosti zgrade K1 daleko ispod drugih zgrada kampusa; prima na znanje zaključak studije u kojoj se preporučuje izvođenje radova koji bi rezultirali vrlo velikim ulaganjima; napominje da se opcije za pronalaženje najučinkovitijeg rješenja za budućnost K1 još uvijek razmatraju (uključujući u suradnji s luksemburškim vlastima); poziva Revizorski sud da obavijesti Odbor za proračunski nadzor Parlamenta o eventualnim rješenjima zajedno sa proračunskim procjenama;

45.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud uspostavio sveobuhvatan program zaštite okoliša kako bi odgovorio na različite teme utvrđene u analizi utjecaja na okoliš i smanjio svoj utjecaj na okoliš; sa zadovoljstvom prima na znanje da je uspio smanjiti potrošnju energije za 11,5 % u razdoblju od 2014. do 2018., potrošnju vode za 21,1 % od 2016. do 2018. i potrošnju papira za 50,8 % u razdoblju od 2014. do 2018.;

46.  podržava napore Revizorskog suda da poboljša zaštitu podataka i kibersigurnost donošenjem trogodišnjeg akcijskog plana za kibersigurnost sredinom 2018. s nizom mjera za ublažavanje utvrđenih rizika; sa zadovoljstvom prima na znanje suradnju Revizorskog suda s timom za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a (CERT-EU) kako bi se provele neke kontrole koje su predviđene u planu;

47.  prepoznaje dodanu vrijednost koju besplatni softver otvorenog koda može donijeti Revizorskom sudu; posebno ističe ulogu takvog softvera u povećanju transparentnosti i izbjegavanju učinaka ovisnosti o jednom dobavljaču; također priznaje njegov potencijal za sigurnosna poboljšanja jer omogućuje utvrđivanje i ispravljanje slabosti; snažno preporučuje da svaki softver izrađen za Revizorski sud bude javno dostupan u okviru besplatne licence za softver otvorenog koda;

48.  ističe sav rad koji je posljednjih godina Sud postigao u područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir (sa svim povezanim pravilima i postupcima), pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucijskih sporazuma u području usluga i suradnje; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže mogućnost analiziranja formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja.

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
PDF 155kWORD 53k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. (2019/2072(DEC))
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. (2019/2072(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(12), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. (2019/2072(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0035/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije („Centar”) za financijsku godinu 2018. njegov konačni proračun iznosio 47 142 100 EUR, što je smanjenje od 4,63 % u odnosu na 2017. godinu; budući da 91,48 % proračuna Centra čine izravni doprinosi institucija, drugih agencija i tijela(16);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 94,94 %, što je povećanje od 1,82 % u usporedbi s prethodnom godinom; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 87,94 %, što je povećanje od 2,53 % u usporedbi s prethodnom godinom;

Uspješnost

2.  napominje da Centar za ocjenu rezultata svojih aktivnosti kao ključne pokazatelje uspješnosti koristi pokazatelje uloženih resursa i ostvarenja kao i nekoliko pokazatelja za poboljšanje upravljanja proračunom; prima na znanje revidiranu ex ante evaluaciju i aktualnu ex post reviziju programâ i aktivnosti Centra; poziva Centar da i dalje razvija ključne pokazatelje uspješnosti kako bi ocijenio ishod i učinak svojih aktivnosti te kako bi na kvalitativan način stekao uvid u to kako osigurati veću dodanu vrijednost za ostvarenja Centra i poboljšati njegov poslovni model;

3.  sa zadovoljstvom konstatira da je 2018. godine Centar poduzeo velike korake u upotrebi prevoditeljskih tehnologija te da je u bliskoj suradnji s partnerskom glavnom upravom u Komisiji u svoj radni proces uspješno uveo strojno prevođenje i Euramis;

4.  nadalje, napominje da je 2018. godine javnosti postala dostupna nova verzija Interaktivne terminologije za Europu (IATE), najveće terminološke baze na svijetu, koju Centar razvija i njome upravlja u ime svojih institucijskih partnera;

5.  pozdravlja činjenicu da je Centar preko Mreže agencija EU-a proveo dvije mjere za dijeljenje resursa s drugim agencijama u vezi sa zadaćama koje se preklapaju: katalog zajedničkih usluga u kojem su navedene sve usluge koje agencije Unije mogu dijeliti i portal za zajedničku javnu nabavu na kojem se nalaze planovi za nabavu agencija Unije; čvrsto potiče Centar da aktivno traži dodatnu i širu suradnju sa svim agencijama Unije, posebno s obzirom na njegov strateški prikladan položaj u Luxembourgu, gdje se nalazi sjedište mnogih drugih agencija Unije;

6.  potiče Centar da provede preporuke Revizorskog suda;

7.  pozdravlja napredak postignut u pogledu vanjske evaluacije poslovnog modela Centra, koja je provedena 2017.; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu završne evaluacije;

8.  sa zadovoljstvom konstatira i ističe pozitivne kontinuirane učinke cjenovne strukture za prijevod dokumenata, koja je uvedena 2017., a zahvaljujući čemu su klijenti Centra 2018. uštedjeli 4,4 milijuna EUR;

9.  potiče Centar da uvede održiv poslovni model u skladu s planom restrukturiranja koji je izrađen nakon provedbe vanjske studije naslovljene „Studija o Centru za prevođenje kao dijeljenom pružatelju jezičnih usluga za agencije i tijela EU-a;” potiče Centar da u potpunosti provede mjere kojima bi se novi poslovni model prilagodio tehnološkom napretku, kao što je projekt prevođenja za internet i prepoznavanja govora;

10.  sa zabrinutošću prima na znanje da Centar nije proveo plan za borbu protiv prijevara koji je trebalo provesti do kraja 2018., a koji je 2018. imao stopu provedbe od 66 %; potiče Centar da ubrza provedbu tog plana;

11.  izražava zadovoljstvo u pogledu truda koji je Centar uložio u razvoj sposobnosti ključnog osoblja u pogledu upravljanja kvalitetom i vođenja projekata, pri čemu je 86,8 % ključnog osoblja sudjelovalo u osposobljavanju, čime je nadmašen cilj postavljen za 2018.;

12.  prima na znanje da je Centar u studenome 2018. ispunio svoju obvezu o stavljanju nove verzije IATE-a na raspolaganje institucijama Unije najkasnije do kraja 2018.; prima na znanje da je Centar objavio međuinstitucijsku verziju IATE-a u veljači 2019.;

Kadrovska politika

13.  napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 94,82 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 50 od 55 dužnosnika i 133 od 138 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 195 odobrenih radnih mjesta 2017.); također konstatira da su 2018. za Centar radila 23 ugovorna djelatnika;

14.  sa zadovoljstvom konstatira da je 2018. uspostavljena solidna ravnoteža u pogledu viših rukovodećih položaja (tri muškaraca i dvije žene), kao i u Upravnom odboru (32 muškarca i 27 žena);

15.  potiče Centar da izradi dugoročni politički okvir za ljudske resurse usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života svog osoblja, cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere, rodnu ravnotežu, rad na daljinu, nediskriminaciju, geografsku ravnotežu te zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom;

Javna nabava

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Centar do kraja 2018. uveo elektroničko izdavanje računa, ali još nije uveo alate za e-nadmetanje i elektroničko podnošenje ponuda koje je Komisija izradila s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Centar da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj implementaciji;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17.  prima na znanje da je Centar odlučio objaviti samo izjave o financijskim interesima bez pripadajućih životopisa zbog problema u upravljanju povezanih s brojem članova Upravnog odbora (oko 130 članova i zamjenika članova); konstatira da su životopis i izjava o financijskim interesima direktora objavljeni na internetskim stranicama Centra; napominje da Centar smatra da je rizik povezan sa sukobom interesa vrlo nizak zbog prirode njegova poslovanja;

18.  sa zabrinutošću napominje da, iako se ne financira iz naknada, Centar ovisi o prihodima koje prima od svojih klijenata, koji su zastupljeni u Upravnom odboru Centra, zbog čega postoji visok rizik od sukoba interesa u pogledu određivanja cijena proizvoda Centra, koji bi se mogao riješiti da Komisija prikuplja naknade u ime klijenata Centra, čime bi se Centar u cijelosti financirao iz proračuna Unije; prima na znanje primjedbu Centra da bi za mogućnost njegova financiranja iz proračuna Unije bio potreban sporazum između Komisije i proračunskog tijela; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetima za ublažavanje tog rizika;

Druge primjedbe

19.  pozdravlja činjenicu da je 2018. pokrenuta nova verzija IATE-a s ciljem povećanja javne prepoznatljivosti Centra i njegove prisutnosti na internetu; poziva Centar da se i dalje usredotočuje na to da javnosti prenosi rezultate svog rada te da komunicira s javnosti preko društvenih mreža i drugih medija;

20.  potiče Centar da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

21.  izražava žaljenje zbog činjenice da je Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 26. travnja 2018. odlučio raskinuti sporazum o prevođenju koji je sklopio s Centrom, unatoč svojoj pravnoj obvezi korištenja uslugama Centra, kako je predviđeno člankom 148. Uredbe (EU) 2017/1001(17), kojom je uspostavljen EUIPO; prima na znanje sudski postupak koji je Centar 6. srpnja 2018. pokrenuo pred Općim sudom, kao i zatvaranje usmenog dijela rasprave 4. lipnja 2019.; konstatira da su Centar i EUIPO 7. prosinca 2018. potpisali novi sporazum na samo dvije godine; poziva Centar da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o novostima u vezi s tim sudskim postupkom;

o
o   o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(18) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 314, 7.12.1994., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 314, 7.12.1994., str. 1.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 416, 15.11.2018., str. 16.
(16) SL C 416, 15.11.2018., str. 18.
(17) Uredba (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL L 154, 16.6.2017., str. 1.).
(18) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
PDF 160kWORD 56k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2019/2057(DEC))
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Vijeća tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5) Vijeća, a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ustavna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0038/2020),

1.  odgađa svoju odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2019/2057(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir preporuku Europskog ombudsmana u predmetu 1069/2019/MIG o sponzorstvu predsjedanja Vijećem Europske unije,

–  uzimajući u obzir Posebno izvješće Europskog ombudsmana u strateškoj istrazi OI/2/2017/TE o transparentnosti zakonodavnog postupka Vijeća,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. siječnja 2019. o strateškoj istrazi Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ustavna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0038/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  primjećuje sa zadovoljstvom da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2018. za Europsko vijeće i Vijeće nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u područjima u kojima je provedena revizija povezanih s upravljanjem ljudskim resursima i javnom nabavom;

2.  pozdravlja zaključak Suda u skladu s kojim u plaćanjima za administrativne rashode Vijeća u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije bilo bitnih pogrešaka, a pregledani nadzorni i kontrolni sustavi bili su djelotvorni;

3.  izražava žaljenje, kao opću primjedbu, što je 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” prilično ograničeno kao što su i njegovi zaključci, iako se naslov 5. „Administracija” VFO-a smatra naslovom niskog rizika;

4.  primjećuje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. „Administracija” iz višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak osmišljen tako da bude reprezentativan za niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; prima na znanje da je Revizorski sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; smatra, međutim, da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Suda traži da poveća broj transakcija koje će se pregledati za barem 10 %;

5.  izražava žaljenje zbog toga što nije razmotren zahtjev, koji je Parlament podnio u prethodnim rezolucijama o davanju razrješnice, za odvajanje proračuna Europskog vijeća i Vijeća Europske unije u zaseban proračun za svaku instituciju; poziva Vijeće da tako odvoji proračun zbog transparentnosti i da poboljša odgovornost i troškovnu učinkovitost za obje institucije;

6.  primjećuje da je ukupni proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2018. iznosio 572 854 377 EUR (u usporedbi s 561 576 000 EUR 2017. godine) s ukupnom stopom izvršenja od 91,9 % (u usporedbi s 93,8 % 2017. godine); prima na znanje povećanje proračuna od 11,3 milijuna EUR, što predstavlja povećanje u iznosu od 2,0 % u odnosu na povećanje od 3 % 2017. i 0,6 % 2016. godine;

7.  pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Vijeća; prima na znanje razvoj proračuna Vijeća od 634 milijuna EUR 2010. do 573 milijuna EUR 2018., što predstavlja smanjenje od 9,63 %;

8.  napominje da su odobrena sredstva prenesena iz 2018. u 2019. iznosila ukupno 56 599 584 EUR, što je jednako 10,7 % (u usporedbi s 60 576 175 EUR ili 11,5 % 2017.), uglavnom iz kategorija kao što su računalni sustavi (18,3 milijuna EUR), zgrade (16,0 milijuna EUR) i usluge usmenog prevođenja (11,9 milijuna EUR); prima na znanje ukinuta odobrena sredstva za 2018. u iznosu od 46 348 862 EUR (u usporedbi s 35 025 789 EUR 2017.); podsjeća Vijeće da su prijenosi iznimke od načela jedne godine i da bi trebali odražavati stvarne potrebe te stoga poziva Vijeće da ojača svoje napore kako bi se izbjeglo precjenjivanje proračuna;

9.  primjećuje ponovno nisku stopu izvršenja putnih troškova delegacija uz obvezu od 11,1 milijuna EUR u odnosu na konačni proračun (uključujući interne preraspodjele) u iznosu od 22,3 milijuna EUR; napominje da je, s obzirom na to da su države članice morale vratiti neiskorištene iznose iz prethodnih godina, Vijeće izdvojilo samo 11,1 milijuna EUR za naknadna plaćanja; poziva Vijeće da obavijesti Parlament o postignućima u vezi s politikom o kojoj se pregovara s državama članicama kako bi se prevladao taj dugotrajan problem;

10.  potvrđuje da je broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2018. bio 3 031 radno mjesto (u usporedbi s 3 027 radnih mjesta 2017.); napominje da je 2018. zaposleno 137 osoba (74 stalnih dužnosnika i 63 privremena djelatnika) te da su tijekom 2018. otišle 184 osobe (154 stalna dužnosnika i 30 privremenih djelatnika), što je rezultiralo neto smanjenjem od 47 popunjenih radnih mjesta, što je glavni razlog za neiskorištavanje sredstava u iznosu od 18,8 milijuna EUR za proračunsku stavku „plan radnih mjesta”;

11.  prima na znanje povećanje radnog opterećenja izraženo u ukupnom broju sastanaka koji je 2018 iznosio 7 733, u usporedbi sa 6 338 sastanaka 2010. godine; prima na znanje kao još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu koji je 2018. iznosio 1 210, u usporedbi s 825 pravnih akata 2010. godine;

12.  pozdravlja napore Vijeća u provedbi Akcijskog plana za dinamičnije, fleksibilnije i kolaborativnije Glavno tajništvo Vijeća; prima na znanje korake za daljnje poboljšanje financijskog upravljanja i uspješnosti Vijeća mjerama kao što su osnivanje savjetodavnog odbora za upravljanje, donošenje smjernica za zajednički projektni okvir za upravljanje radnim skupinama, osnivanje radne skupine za reorganizaciju i preispitivanje internih pravila nakon objave nove Financijske uredbe;

13.  primjećuje situaciju u vezi s nekretninama Vijeća koja je 2018. dovela do intenzivnih pregovora s belgijskim tijelima koja nisu provela prodaju četiriju susjednih zemljišnih čestica unatoč dogovoru o konačnoj cijeni projekta zgrade Europa; primjećuje da su obje strane postigle dogovor o alternativnom rješenju koje je rezultiralo time da se za početne cijene za zemljišne čestice nije potrošio iznos od 4 672 944 EUR;

14.  izražava zabrinutost zbog informacija koje su prenijeli mediji o izgradnji nove zgrade Europa; poziva Vijeće da temeljito istraži glavnog ugovaratelja i sve njegove podizvođače (kojih je 12 prema medijima), kao i uvjete rada zaposlenih radnika, te da dostavi sve svoje zaključke Odboru za proračunski nadzor Europskog parlamenta;

15.  prima na znanje da je revidirani Okvir za unutarnju kontrolu stupio na snagu 1. studenoga 2018. i da uključuje pet sastavnica koje se odnose na kontrolu okoliša, procjenu rizika, kontrolne i informacijske aktivnosti te aktivnosti obavješćivanja i praćenja, kao i dodatnih 17 načela i 33 značajke kako bi se ostvarilo razumno jamstvo o ostvarenju postavljenih ciljeva;

16.  pozdravlja činjenicu da je 2018. provedeno 92 % preporuka unutarnje revizije izdanih u razdoblju od 2015. do 2017. ili su trenutačno u postupku provedbe; napominje da se godišnji program rada unutarnje revizije za 2018. temelji na ažuriranoj procjeni rizika (uzimajući u obzir reviziju registara rizika) i da se učinkovito provodi; prima na znanje područja u kojima su 2018. provedene revizije, kao što su tehničko upravljanje, javna nabava na području IT-ja, pravna služba i komunikacijska strategija;

17.  primjećuje da su se 2018. u vezi s prijedlogom novog međuinstitucionalnog sporazuma o obveznom registru transparentnosti za predstavnike interesnih skupina koji obuhvaća Parlament, Vijeće i Komisiju, dostupnom u strojno čitljivom formatu, održala dva kruga pregovora u okviru bugarskog predsjedništva, a 2019. jedan tijekom rumunjskog predsjedništva; podsjeća na odluku Europskog ombudsmana („Ombudsman”) od 18. lipnja 2019. da bi glavno tajništvo Vijeća trebalo držati evidenciju svih sastanaka predstavnika interesnih skupina i predsjednika Europskog vijeća te da bi tu evidenciju trebalo objaviti; izražava žaljenje zbog toga što se Vijeće još nije pridružilo registru transparentnosti unatoč svim tim pregovorima te poziva Vijeće da prati pregovore kako bi se postigao uspješan ishod kojim će se Vijeće konačno uključiti u registar; poziva Vijeće da pokaže istinsku predanost načelima transparentnosti i odgovornosti usvajanjem konkretnih mjera te slijedeći primjer finskog predsjedništva; poziva svaki trio predsjedništva da budu uzor i odbiju održavati sastanke s neregistriranim lobistima;

18.  prima na znanje preporuku Ombudsmana da predsjednik Europskog vijeća i njegov kabinet objave popis svih održanih sastanaka s lobistima; izražava svoje razočaranje zbog toga što predsjednik Europskog vijeća još nije proveo tu preporuku; napominje da je, iako se predsjednik Europskog vijeća ne sastaje s mnogo lobista, načelo transparentnosti lobiranja ipak bitno; apelira na predsjednika Vijeća da osigura da on i njegov kabinet odbiju sve sastanke s neregistriranim lobistima i proaktivno objave sveobuhvatni popis sastanaka s lobistima; poziva Glavno tajništvo Vijeća da osigura da se etička pravila predsjednika Europskog vijeća usklade s pravilima predsjednika Komisije tako da se pravilo „rotirajućih vrata” primjenjuje tri godine i da je potrebno formalno odobrenje za sve nove uloge povezane s aktivnostima Unije;

19.  pozdravlja osnivanje odjela za digitalne usluge u okviru reorganizacije Glavnog tajništva Vijeća 1. srpnja 2018.; napominje da se programom za informiranje i upravljanje nastoji pojednostavniti i digitalizirati ključne poslovne procese uspostavom potpuno integriranog sustava aplikacija i usluga koji će biti dostupan korisnicima putem kolaborativnog i sigurnog digitalnog radnog mjesta za zaposlenike, predsjedništva i delegate;

20.  primjećuje intenzivnu medijsku pokrivenost i posebno visoku razinu medijskog interesa u pregovorima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije; pozdravlja stalan razvoj internetske stranice Vijeća i intenzivan rad na povećanju broja posjetitelja na svim platformama (povećanje broja posjeta na internetskoj stranici od 9 % te 13 % više pratitelja na Facebooku, 26 % na Twitteru i 92 % na Instagramu u odnosu na prethodnu godinu); prima na znanje veliki broj informativnih sastanaka i konferencija za medije; prima na znanje platformu za vijesti kojom se predstavnicima tiska i medija omogućuje gledanje, preuzimanje i umetanje videa i fotografija visoke rezolucije; potiče upotrebu platformi društvenih mreža otvorenog koda, posebno uzimajući u obzir zaštitu podataka korisnika;

21.  ističe ponovno svoju potporu preporukama Ombudsmana o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a(8); traži od Vijeća da ojača svoje napore kako bi zakonodavni postupak postao sljediviji i čitljiviji, da se uspostavi transparentnost ključnih etapa u zakonodavnom postupku te normalizira pravodobno utvrđivanje i objavljivanje doprinosa država članica u strojno čitljivom formatu (npr. izjave i prijedlozi izmjena) zakonodavnim raspravama, bilo na razini Vijeća, u pripremnim raspravama Odbora stalnih predstavnika ili u bilo kojem od njegovih pripremnih tijela; međutim, poziva Vijeće da pojača svoje napore u pogledu transparentnosti, među ostalim objavljivanjem zakonodavnih dokumenata Vijeća, sastavljanjem formalnih zapisnika sa sastanaka pripremnih tijela Vijeća kako bi se zapisivala stajališta država članica i njihovim objavljivanjem, te osiguravanjem dostupnosti većeg broja dokumenata o trijalogu u skladu s preporukama Ombudsmana; prima na znanje napore Vijeća da poboljša transparentnost trenutačnim promjenama na svojoj internetskoj stranici i aktivnostima svojeg internog tima za transparentnost; poziva Vijeće da uvede dodatne mjere kako bi se ostvarila uspješna politika transparentnosti kojom se javnosti omogućuje praćenje zakonodavnog postupka Unije;

22.  podsjeća na zaključke iz posebnog izvješća Ombudsmana u strateškoj istrazi o transparentnosti Vijeća u zakonodavnom procesu (OI/2/2017/TE) iz veljače 2018. u kojoj je zaključeno da „trenutačna praksa Vijeća predstavlja nepravilnost”; podsjeća na zajednički neslužbeni dokument Belgije, Danske, Estonije, Irske, Latvije, Luksemburga, Slovenije, Švedske i Danske iz listopada 2019. o poboljšanju transparentnosti i odgovornosti unije u kojem se posebno od Vijeća traži da „poveća otvorenost pregovora u okviru trijaloga sustavnim objavljivanjem ključnih zakonodavnih dokumenata”; poziva Vijeće da u interesu transparentnosti ozbiljno razmotri te preporuke i da o tome izvijesti Parlament;

23.  izražava duboku zabrinutost zbog informacija koje su prenijeli europski mediji o korporativnom sponzorstvu država članica koje predsjedaju Vijećem i ponavlja zabrinutost koju su izrazili građani Unije i zastupnici u Europskom parlamentu; potvrđuje da se od država članica očekuje da same financiraju predsjedanje i žali zbog toga što je korporativno sponzorstvo postalo uobičajena praksa kako bi se pokrili određeni troškovi; izuzetno je zabrinut zbog toga što bi zbog te prakse moglo doći do narušavanja ugleda Unije, njezinih institucija i posebno Vijeća te povjerenja koje uživaju kod građana Unije; prima na znanje da Vijeće tvrdi da je pitanje sponzorstva u isključivoj odgovornosti vlade države članice koja predsjeda vijećem; slaže se s mišljenjem Ombudsmana da javnost ne razlikuje predsjedništvo Vijeća i državu članicu koja predsjeda Vijećem; u potpunosti podržava procjene i preporuke Ombudsmana(9) u kojima traži od Vijeća da pruži državama članicama smjernice po tom pitanju; Nadalje, snažno preporučuje Vijeću da predvidi uključivanje troškova predsjedništava u proračun; poziva Vijeće da zabrinutost oko tog pitanja podijeli s državama članicama, a posebno s aktualnim triom predsjedništava, da ozbiljno razmotri te preporuke i da o tome izvijesti Parlament;

24.  traži da se kodeks ponašanja predsjednika Europskog vijeća uskladi s kodeksima za predsjednike Komisije i Parlamenta kako bi se osiguralo formalno odobrenje za aktivnosti povezane sa zakonodavstvom Unije tijekom tri godine nakon napuštanja Vijeća;

25.  izražava duboku zabrinutost zbog optužbi o sukobu interesa protiv više predstavnika država članica uključenih u postupke donošenja odluka o politikama i proračunu na visokoj razini; traži od Vijeća da osigura da predstavnici država članica koji direktno ostvaruju korist od subvencija Unije putem poduzeća čiji su vlasnici ne sudjeluju u povezanim raspravama ili glasovanjima o politikama ili proračunu; nadalje traži od Vijeća da zajedno s Parlamentom pozove Komisiju da predloži nove revizijske postupke kako bi se ubrzale istrage hitnih i teških slučajeva sukoba interesa i osiguralo da je Parlament primjereno informiran o zaključcima revizija;

26.  izražava žaljenje što Vijeće opet nije pružilo odgovore na pisana pitanja koja je poslao Parlament te što glavni tajnik Vijeća nije prisustvovao saslušanju koje je bilo organizirano 12. studenog 2019. u vezi s godišnjim postupkom davanja razrješnice, što ponovno pokazuje potpuni manjak suradnje od strane Vijeća; naglašava da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te ističe da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio tijekom proteklih godina; ističe da je Europski parlament jedina institucija koju izravno biraju građani Unije i da je njegova uloga u postupku davanja razrješnice izravno povezana s pravom građana da budu informirani o tome kako se troši javni novac;

Buduća suradnja Vijeća i Parlamenta

27.  primjećuje da je uloga Parlamenta u pogledu razrješnice za proračun utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Financijskoj uredbi i Poslovniku Parlamenta;

28.  primjećuje da u skladu s člankom 319. UFEU-a Parlament na preporuku Vijeća daje razrješnicu Komisiji za izvršenje općeg proračuna Europske unije; napominje da je uloga Vijeća u potpunosti prepoznata kao institucije koja daje preporuke u postupku davanja razrješnice;

29.  ističe ovlast Parlamenta da daje razrješnice prema člancima 316., 317. i 319. UFEU-a, u skladu s aktualnim tumačenjem i praksom, i to da daje razrješnicu za svaki naslov proračuna pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i osigurala demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

30.  smatra da bi trebalo razlikovati različite uloge pojedinih institucija u postupku davanja razrješnice te bi stoga trebalo isključiti ekvivalentnu i recipročnu ulogu dviju institucija u godišnjem postupku davanja razrješnice;

31.  podsjeća da u skladu s člancima 316. i 335. UFEU-a institucije uživaju administrativnu autonomiju te da su njihovi rashodi utvrđeni u zasebnim dijelovima proračuna; napominje da su u skladu s člankom 59. Financijske uredbe institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna; ističe važnost odgovornog i profesionalnog djelovanja institucija u provedbi svojih proračuna;

32.  primjećuje da je tijekom gotovo dvadeset godina Parlament razvio praksu davanja razrješnice svim institucijama i tijelima Unije; podsjeća da Parlament daje razrješnice institucijama i tijelima Unije nakon razmatranja dostavljenih dokumenata i odgovora koje dadu na pisane upitnike te nakon saslušanja njihovih glavnih tajnika; napominje da sve institucije i tijela Unije prihvaćaju sudjelovanje u postupku davanja razrješnice Parlamenta, pri čemu je jedina iznimka Vijeće; podsjeća da je Vijeće odbilo odgovoriti na pitanja koja je 12. studenog 2019. uputio Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta;

33.  pozdravlja činjenicu da je Vijeće pokazalo da je otvoreno za postizanje dogovora s Parlamentom o tome kako surađivati u postupku davanja razrješnice;

34.  izražava žaljenje zbog nedostatka suradnje Vijeća u postupku davanja razrješnice, zbog čega Parlament odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća od financijske godine 2009.;

35.  naglašava potrebu za memorandumom o razumijevanju između Vijeća i Parlamenta kako bi se pronašla rješenja za rješavanje dugotrajnih nesuglasica između Vijeća i Parlamenta u pogledu trenutačne prakse davanja razrješnice;

36.  pozdravlja činjenicu da je odobren sastav novoimenovanog pregovaračkog tima Parlamenta; poziva pregovarački tim da zajamči potpunu dosljednost sporazuma sa stajalištem koje je u veljači 2020. podržao Odbor Parlamenta za proračunski nadzor; poziva Vijeće da nastavi pregovore bez daljnje nepotrebne odgode;

37.  smatra da bi se odgovori na brojna pitanja u upitnicima za različite institucije, tijela i agencije, poput onih o rodnoj i geografskoj ravnoteži, sukobu interesa, lobiranju i zaštiti zviždača, eventualno mogli uvrstiti u izvješće o ocjeni financija Unije, koje se sastavlja u skladu s člankom 318. UFEU-a, u mjeri u kojoj su ta pitanja povezana s izvršenjem proračuna; podsjeća da se izvješće iz članka 318. UFEU-a izričito spominje u članku 319. stavku 1. UFEU-a kao jedan od dokumenata koje treba razmotriti u kontekstu postupka davanja razrješnice;

38.  podsjeća da su na temelju Financijske uredbe svaka institucija i tijelo obvezni poduzeti odgovarajuće mjere u vezi s primjedbama priloženima odluci Parlamenta o razrješnici te izvijestiti o mjerama poduzetima s obzirom na ta opažanja; ističe da bi odbijanje institucije da poštuje taj zahtjev, nakon poziva na djelovanje, moglo dovesti do tužbe zbog propuštanja djelovanja u skladu s člankom 265. UFEU-a;

39.  pozdravlja izjave kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisije Věre Jourove i kandidata za povjerenika Johannesa Hahna s njihovih saslušanja u Parlamentu da su spremni surađivati po tom pitanju kako bi se povećala transparentnost provedbe proračuna Vijeća; upućuje na sudsku praksu Suda Europske unije o pravu poreznih obveznika i javnosti da budu informirani o korištenju javnih prihoda;

40.  smatra da obveze kandidata za povjerenike predstavljaju pozitivnu promjenu u odnosu na dosadašnji stav Komisije kako je izražen u njezinu pismu od 23. siječnja 2014. u kojem se navodi da se od Komisije ne bi trebalo očekivati da nadgleda izvršenje proračuna drugih institucija;

41.  traži od Vijeća da ispuni svoju posebnu ulogu i da dade preporuke za davanje razrješnice drugim institucijama Unije.

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL L, 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0045.
(8) Rezolucija Europskog parlamenta od 17. siječnja 2019. o strateškoj istrazi Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0045).
(9) Preporuka Europskog ombudsmana u predmetu 1069/2019/MIG o sponzorstvu predsjedanja Vijećem Europske unije.


Razrješnica za 2018.: ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)
PDF 155kWORD 50k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) (sada ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)) za financijsku godinu 2018. (2019/2080(DEC))
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (6), a posebno njezin članak 31.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru ENISA-e (Agencije Europske unije za kibersigurnost) za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru ENISA-e (Agencije Europske unije za kibersigurnost), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) (sada ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)) za financijsku godinu 2018. (2019/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(11), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(12), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(13), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (14), a posebno njezin članak 31.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e)za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za kibersigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA-e) (sada ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost)) za financijsku godinu 2018. (2019/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0039/2020),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(17), konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 11 473 788 EUR, što predstavlja povećanje od 2,67 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije(18);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje sa zadovoljstvom da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,98 %, što predstavlja smanjenje od 0,01 % u odnosu na 2017.; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,56 %, što predstavlja neznatno povećanje od 0,37 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  primjećuje da se Agencija koristi određenim ključnim pokazateljima uspješnosti kako bi se izmjerila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i unaprijedilo njezino upravljanje proračunom, uz veći naglasak na kvalitativnim pokazateljima za procjenu ostvarenja njezinih operativnih ciljeva i veći naglasak na kvantitativnim pokazateljima za njezine administrativne ciljeve; napominje da Agencija, radi boljeg ispunjavanja očekivanja svojih dionika, jača svoj paket izvješćivanja prilagodbom svojih kvalitativnih i kvantitativnih ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi učinkovitije mjerila učinak svojih aktivnosti;

3.  poziva Agenciju da pojača napore u smjeru rješavanja sigurnosnih nedostataka 5G tehnologije i da proširi informacije o toj temi, kako bi se zajamčilo da se postojeća tehnička rješenja primijene u tom sektoru;

4.  žali zbog toga što nakon studije o vanjskoj procjeni uspješnosti Agencije u razdoblju od 2013. do 2016., koja je provedena 2017. u ime Komisije, nije formaliziran nijedan akcijski plan; napominje, međutim, da su provedene odgovarajuće preporuke i da je unutarnja revizija koju je provela Komisijina Služba za unutarnju reviziju pružila preporuke koje se preklapaju s preporukama iz te studije i za koje je dogovoren formalni korektivni akcijski plan;

5.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju svojih usluga;

6.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost uspostave sinergija s Cedefopom, koji sjedište ima u Solunu; poziva Komisiju da ocijeni dva scenarija: preseljenje Agencije u sjedište Cedefopa u Solunu i preseljenje sjedišta Agencije u njezino sjedište u Heraklionu; primjećuje da bi preseljenje Agencije u sjedište Cedefopa rezultiralo dijeljenjem korporativnih usluga i usluga podrške te zajedničkim upravljanjem prostorima, kao i dijeljenjem informacijsko-komunikacijske, telekomunikacijske i internetske infrastrukture, čime bi se uštedilo mnogo novca koji bi se mogao iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija;

Kadrovska politika

7.  primjećuje sa zabrinutošću da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno samo 93,62 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 44 privremenih djelatnika od 47 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 48 odobrenih radnih mjesta 2017.); ujedno napominje da je 2018. za Agenciju radilo 27 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

8.  primjećuje da je 2015. Agencija planirala administrativno osoblje premjestiti u Atenu, dok je Uredbom (EU) br. 526/2013(19) predviđeno da se ti članovi osoblja trebaju nalaziti u Heraklionu i da je vjerojatno da bi se troškovi dodatno smanjili kad bi svi članovi osoblja bili centralizirani na jednoj lokaciji; napominje da u prostorima u Heraklionu trenutačno radi samo sedam članova osoblja; napominje da će Agencija dodatno proučiti relevantnost objekata u skladu s trenutačnim sporazumom o sjedištu i programima razvijenima u tim objektima;

9.  primjećuje sa zabrinutošću da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta, točnije radnih mjesta za ugovorno osoblje, i niskog korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj; međutim, sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija provela brojne socijalne mjere kako bi povećala svoju privlačnost za osoblje;

10.  primjećuje da Agencija nema potrebna sredstva za oglašavanje svih slobodnih radnih mjesta na svim jezicima EU-a, kako to zahtijeva EPSO; napominje, međutim, da Agencija, kao i ostale decentralizirane agencije Unije, objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na više internetskih stranica, u publikacijama diljem Europe te na internetskoj stranici mreža agencija EU-a;

11.  napominje da se trenutačno preispituje postupak primopredaje s novim članovima osoblja, kako bi se u budućnosti bolje prenosilo znanje na novo osoblje, te da se razmatra uključivanje tog postupka u politiku za osjetljiva radna mjesta; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o zaključenju postupka preispitivanja;

12.  primjećuje sa zabrinutošću da je 2018. izostala rodna ravnoteža među višim rukovodećim osobljem (8 muškaraca i 2 žene) i među članovima upravnog odbora (25 muškaraca i 5 žena);

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i stalne napore za osiguranje transparentnosti, sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima te napominje da su životopisi članova upravnog odbora i njihova izjava o sukobima interesa u međuvremenu objavljeni na internetskoj stranici Agencije; podsjeća na to da Agencija na svojim internetskim stranicama ne objavljuje izjave o nepostojanju sukobu interesa članova višeg rukovodstva; ponovno poziva Agenciju da objavi životopise svih članova upravnog odbora i izjave o nepostojanju sukoba interesa članova višeg rukovodstva i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o u tom smislu poduzetim mjerama;

Unutarnje kontrole

14.  primjećuje sa zabrinutošću da se u izvješću Revizorskog suda navodi da Agencija nema politiku za osjetljiva radna mjesta za potrebe utvrđivanja i ažuriranja osjetljivih funkcija te definiranja odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika u vezi s osobnim interesima; poziva Agenciju da bez odgode donese i provede takvu politiku;

15.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. objavila revizijsko izvješće o uključenosti dionika u ostvarivanje očekivanih rezultata Agencije, za koje je Agencija izradila akcijski plan za poduzimanje mjera u područjima u kojima su moguća poboljšanja;

Druge primjedbe

16.  primjećuje da odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije ima vrlo ograničen učinak na djelovanje i administraciju Agencije; napominje, međutim, da je Agencija preispitala svoje unutarnje postupke kako bi ublažila sve rizike povezane s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije, ali i da se nijedan od tih rizika ne smatra kritičnim, nego se smatraju vrlo niskim;

17.  žali što Agencija još nije formalizirala strategiju za pružanje okolišno prihvatljivog radnog okruženja; poziva Agenciju da to hitno učini;

18.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14.  svibnja 2020.(20) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(6) SL L 151, 7.6.2019., str. 15.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(11) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(12) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(13) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(14) SL L 151, 7.6.2019., str. 15.
(15) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(16) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(17) SL C 120, 29.3.2019., str. 205.
(18) SL C 120, 29.3.2019., str. 206.
(19) Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).
(20) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
PDF 157kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (sada Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)) za financijsku godinu 2018. (2019/2066(DEC))
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75(6), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0040/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (sada Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)) za financijsku godinu 2018. (2019/2066(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(12), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(13), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75(14), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0040/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (sada Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)) za financijsku godinu 2018. (2019/2066(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0040/2020),

A.  budući da je u skladu s njegovim izvještajem o prihodima i rashodima(17) konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2018. iznosio 17 850 210 EUR, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,11 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije(18);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što predstavlja neznatno povećanje od 0,04 % u odnosu na 2017.; primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 96,50 %, što je povećanje od 6,84 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  primjećuje da Centar primjenjuje uzoran sustav mjerenja uspješnosti koji obuhvaća ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti njegovih aktivnosti na razini projekta, aktivnosti i organizacije te druge mjere za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  nadalje, primjećuje da je program rada Centra za 2018. u potpunosti proveden u skladu s postavljenim ciljevima, pokazateljima i indikacijama;

4.  pozdravlja činjenicu da Centar razvija sinergije i dijeli resurse s drugim agencijama;

5.  primjećuje trajnu i formaliziranu blisku suradnju Centra s Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound);

6.  primjećuje da je na temelju vanjske evaluacije Centra, provedene 2017. u skladu s financijskim pravilima, zaključeno da je pojačana suradnja Centra s trima ostalim decentraliziranim agencijama u nadležnosti Komisijine Glavne uprave za zapošljavanje – ETF-om, Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Eurofoundom – postala ostvariva opcija; primjećuje da je preinačena Uredba o osnivanju Centra (Uredba (EU) 2019/128), koja je stupila na snagu u veljači 2019., uzela u obzir rezultate te vanjske evaluacije;

7.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost, ako ne potpunog spajanja, barem uspostave zajedničke sinergije s Eurofoundom; poziva Komisiju da ocijeni oba scenarija, odnosno preseljenje Centra u sjedište Eurofounda u Loughlinstownu u Irskoj i preseljenje sjedišta Eurofounda u sjedište Centra u Solunu; napominje da bi to rezultiralo dijeljenjem korporativnih usluga i usluga podrške, kao i zajedničkim upravljanjem prostorima i dijeljenjem informacijsko-komunikacijske, telekomunikacijske i internetske infrastrukture, čime bi se ostvarile znatne uštede, a ta bi se sredstva mogla iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija; priznaje da je učinkovit i djelotvoran rad agencija u kojem nema pogrešaka usko povezan s odgovarajućom razinom financiranja kako bi se pokrile njihove operativne i administrativne aktivnosti; stoga poziva države članice da financiranje agencija prilagode aktivnostima koje su im dodijeljene;

8.  poziva Centar da radi na digitalizaciji institucije;

9.  potiče Centar da provede preporuke Revizorskog suda;

10.  cijeni stručnost Centra i njegov kontinuiran visokokvalitetan rad u provođenju istraživanja, analiza i pružanju tehničkih savjeta kako bi pomogao u razvoju europskog cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kvalifikacija i politika razvoja vještina radi promicanja visokokvalitetnog osposobljavanja koje je prilagođeno potrebama tržišta rada; ističe, u tom pogledu, da je važno osigurati odgovarajuće materijalne i ljudske resurse kojima će se Centru omogućiti da nastavi obavljati svoje zadaće koje se povećavaju i mijenjaju te pritom u općenitom smislu zajamčiti primat Centra u odnosu na privatne dobavljače;

11.  pozdravlja doprinose i stručnost Centra u pružanju novih znanja, dokaza i analiza politika, u praćenju političkih trendova i djelovanju u ulozi posrednika znanja kada je riječ o vrlo važnim političkim temama na dnevnom redu Unije; prima na znanje kvalitetan rad Centra na različitim projektima, posebno na Programu vještina za Europu, Europassu, reviziji Panorame vještina i njezine uloge u pružanju potpore sudionicima Kopenhaškog procesa, europskom indeksu vještina i predviđanju potreba za vještinama;

12.  smatra da vrijedi spomenuti da je Centar pokrenuo novo područja djelovanja prema digitalizaciji, a posebno u pogledu njegovih internetskih alata, koji pružaju informacije po pojedinim zemljama i bolje mogućnosti za vizualizaciju internetskih podataka kao što su referentni izvori o informacijama o tržištu rada ili predviđanju potreba za vještinama; u tom smislu prima na znanje ciljane marketinške kampanje Centra usmjerene na informiranje o sadržaju njegovih internetskih stranica;

13.  ističe da su transparentnost i svijest građana o postojanju agencija ključni za njihovu demokratsku odgovornost; smatra da su iskoristivost i jednostavnost uporabe resursa i podataka agencija od iznimne važnosti; stoga poziva da se ocijeni način na koji se podaci i resursi trenutačno predstavljaju i stavljaju na raspolaganje i koliko ih građani smatraju jednostavnima za pronalaženje, prepoznavanje i korištenje; podsjeća na to da države članice mogu podići razinu javne osviještenosti o tom pitanju izradom sveobuhvatnog plana za dopiranje do većeg broja građana Unije;

Kadrovska politika

14.  primjećuje da je 31. prosinca 2018. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 96,70 % i da je imenovano 12 dužnosnika i 76 privremenih djelatnika od 78 privremenih djelatnika i 13 dužnosnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u usporedbi s 92 odobrena radna mjesta 2017.); također primjećuje da je 2018. za Centar radilo 26 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

15.  primjećuje da Centar poduzima mjere u svjetlu opažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s novom načelnicom službe Centra za ljudske resurse, koja je preuzela dužnost u siječnju 2019., kao i s odlukom da se pravna služba Centra eksternalizira; sa zabrinutošću primjećuje da, s obzirom na veliki broj pravnih predmeta u kojima Centar sudjeluje, potpuna eksternalizacija pravnih usluga ugrožava dosljednu obradu predmeta i načelo učinkovitosti; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja u tom pogledu;

16.  primjećuje tekući postupak Centra za poboljšanje postupaka odabira osiguravanjem usklađenosti s mjerilima za imenovanje koje su ocijenili odbori za odabir i pojačanim kontrolama ljudskih resursa; sa zabrinutošću prima na znanje da su, prema izvješću Revizorskog suda, dva postupka zapošljavanja iz 2018. na temelju dvaju popisa uspješnih kandidata sastavljenih 2015. i 2016. godine, koja su obuhvaćena revizijom, bila na neodgovarajući način vođena i dokumentirana, kao što je bio slučaj i s drugim postupcima zapošljavanja obuhvaćenim revizijama iz prijašnjih godina; potiče Centar da poduzme hitne korektivne mjere kako bi osigurao pravilne postupke zapošljavanja i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetima u tu svrhu;

17.  primjećuje zabrinutost Centra da se njegovom novom uredbom o osnivanju proširuje njegov mandat kako bi se uz strukovno obrazovanje i osposobljavanje uključile politike kvalifikacija i vještina, no bez dodatnih sredstava za nove dužnosti; primjećuje da je Centar već suočen s 10-postotnim smanjenjem broja zaposlenika te da je ta situacija već dovela do povećanja radnog opterećenja i pritiska na osoblje u Centru;

18.  pozdravlja činjenicu da je Centar blizu opće rodne ravnoteže zaposlenika (59 % žene i 41 % muškarci), no žali zbog nedostatka pojedinosti u pogledu rodne ravnoteže na rukovodstvenim razinama;

19.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 2018. postignuta rodna ravnoteža u pogledu članstva Upravnog odbora (50 % žena i 50 % muškaraca);

20.  žali zbog nedostatka jasnoće u pogledu geografske ravnoteže osoblja;

Javna nabava

21.  žali zbog činjenice da, prema izvješću Revizorskog suda, u okviru postupka javne nabave usluga putničke agencije za Centar kriteriji za dodjelu povezani s cijenom i kvalitetom nisu uvijek bili dovoljno detaljno navedeni kako bi se zajamčilo da su sklopljeni ugovori kojima se ostvaruje najveća vrijednost za uloženi novac; izražava žaljenje zbog činjenice da metodologija kojom se Centar služio u slučajevima potencijalno neuobičajeno niskih ponuda i način na koji je takve ponude dokumentirao nisu bili zadovoljavajući;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

22.  primjećuje postojeće mjere Centra i njegove trajne napore u pogledu osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim, sa zabrinutošću ističe da Centar još ne objavljuje životopise članova višeg rukovodstva na svojim internetskim stranicama te da više rukovodstvo Centra, njegovi interni stručnjaci i asistenti u skladu s politikom Centra o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa iz 2014. prijavljuju moguće sukobe interesa tek kad do njih dođe; prima na znanje ažurirane smjernice Centra za izvješćivanje o sukobu interesa u postupcima odabira i zapošljavanja te pripremu revidiranih pravila za sprečavanje sukoba interesa članova Upravnog odbora, neovisnih stručnjaka i drugog osoblja te postupanje u takvim slučajevima;

23.  pozdravlja činjenicu da je s obzirom na opažanja i primjedbe tijela nadležnog za davanje razrješnice Centar 2. rujna 2019. usvojio provedbena pravila u vezi s Uredbom (EZ) br. 1049/2001(19);

24.  u svjetlu opažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice primjećuje uspostavu neovisnog tijela za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje za zviždače imenovanjem koordinatora za unutarnju kontrolu Centra kao izvjestitelja za etiku i integritet;

Općenito

25.  poziva Centar da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

Unutarnja revizija

26.  s dubokom zabrinutošću primjećuje da su postupci zapošljavanja i dalje bili kritični nakon što je Služba za unutarnju reviziju od 14. do 18. siječnja 2018. provela reviziju o upravljanju ljudskim resursima i etici u Centru;

o
o   o

27.  u vezi s drugim primjedbama koja su priložena Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(20) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)1 SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(11) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(12) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(13) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(14) SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(15) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(16) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(17) SL C 108, 22.3.2018., str. 1.
(18) SL C 108, 22.3.2018., str. 2.
(19) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
(20) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska agencija za kontrolu ribarstva
PDF 154kWORD 51k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. (2019/2085(DEC))
P9_TA(2020)0093A9-0041/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva(6), a posebno njezin članak 45.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0041/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. (2019/2085(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(12), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(13), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva(14), a posebno njezin članak 45.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0041/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. (2019/2085(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0041/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(17) Europske agencije za kontrolu ribarstva (dalje u tekstu: „Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 17 408 849 EUR, što je povećanje od 1,73 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije(18);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2018. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,74 %, što je blago povećanje od 0,83 % u odnosu na 2017.; sa zadovoljstvom primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 87,62 %, što je povećanje od 13,81 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  napominje da se Agencija koristi s nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti kao potporom za svoje višegodišnje strateške ciljeve i za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti;

3.  napominje da je Agencija na vrijeme provela 98 % svojih aktivnosti i da je primijenila 100 % svojega godišnjeg plana komunikacijske strategije;

4.  napominje da su Agencija, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europska agencija za pomorsku sigurnost usvojile trostrani radni sporazum kojim se definira suradnja između tih agencija i suradnja s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže pružanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordiniranjem višenamjenskih operacija;

5.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

6.  prima na znanje činjenicu da su 2017. predstavljeni rezultati druge neovisne vanjske evaluacije Agencije za petogodišnje razdoblje od 2012. do 2016.; sa zadovoljstvom primjećuje da je na kraju 2018. jedna preporuka zaključena, a da je deset preporuka napredovalo u skladu s planom predstavljenim upravnom odboru;

7.  smatra da uloga Agencije u promicanju stvaranja Frontexa ne bi smjela ugroziti glavnu aktivnost Agencije kao tijela Unije odgovornog za organizaciju operativne koordinacije aktivnosti kontrole ribarstva i pružanje pomoći u tom području državama članicama i Komisiji, što može prouzročiti slabljenje kontrole ribarstva i porast nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; stoga ističe da je Agenciji potrebno osigurati odgovarajuće financijske i ljudske resurse koji su u skladu s njezinim sve većim brojem zadaća;

8.  ističe činjenicu da je Agencija u lipnju 2018. donijela odluku o objavi informacija o sastancima s organizacijama ili samozaposlenim osobama te da će Agencija, nakon dogovora između Parlamenta i Komisije o registru transparentnosti, objavljivati relevantne sastanke izvršnog direktora i osoblja s lobistima na svojoj internetskoj stranici;

9.  napominje da je nakon pripremnog rada tijekom 2017. Agencija 2018. uvela sustav upravljanja sigurnošću informacija koji se temelji na međunarodnom standardu ISO 27001 radi zaštite Agencije od tehnološkog rizika i očuvanja povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija;

10.  ističe aktivnu ulogu i dodanu vrijednost koju Agencija ima u projektu PESCAO za poboljšano regionalno upravljanje ribarstvom u zapadnoj Africi, čiji je cilj razvoj kapaciteta za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te bolje gospodarenje ribolovnim resursima u zapadnoj Africi; ističe tri operacije provedene 2018. u kojima su sudjelovali Senegal, Gambija, Gvineja Bisau, Gvineja, Sijera Leone, Cabo Verde i Mauritanija;

11.  naglašava važnost uloge Agencije u provedbi zajedničke ribarstvene politike i ostvarivanju njezinih ciljeva, osobito u pogledu obveze iskrcavanja budući da države članice imaju poteškoće s ispunjavanjem te obveze;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 98,36 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 60 privremenih djelatnika od 61 privremenog djelatnika koji je odobren u okviru proračuna Unije (u odnosu na 61 odobreno radno mjesto 2017.); također napominje da je 2018. za Agenciju radilo 11 ugovornih djelatnika i šest upućenih nacionalnih stručnjaka;

13.  potiče Agenciju da izradi dugoročni politički okvir za ljudske resurse usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života njezina osoblja, cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere, rodnu ravnotežu, rad na daljinu, nediskriminaciju, geografsku ravnotežu te zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom;

14.  sa zabrinutošću primjećuje nedostatak rodne ravnoteže u upravnom odboru (47 muškaraca i 21 žena);

Javna nabava

15.  ističe da je glavna aktivnost javne nabave tijekom 2018. bila usmjerena na objavljivanje dvaju otvorenih poziva na pribavljanje usluga putničke agencije i organizacije događanja za Agenciju i za Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu;

16.  pozdravlja to što je, u skladu s ciljem agencija Unije za dijeljenje nabave, Agencija 2018. objavila drugi međuinstitucijski javni poziv na podnošenje ponuda te da su se druge dvije agencije pridružile tom postupku javne nabave; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o razvoju događaja u vezi s postupcima zajedničke javne nabave; smatra tu praksu primjerom koji valja slijediti; potiče Agenciju da dodatno istraži mogućnosti pojednostavnjenja postupaka s drugim institucijama;

17.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija nije sustavno provjeravala cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima izvršitelju iz okvirnog ugovora za stjecanje softverskih licencija; iz odgovora Agencije prima na znanje da ona ne može izmijeniti uvjete i odredbe okvirnog ugovora koji je potpisala Komisija i da će primjenjivati novi okvirni ugovor kako bi riješila spomenute probleme u vezi sa starim ugovorom;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; sa zadovoljstvom primjećuje da stručnjaci koji ne potpišu izjavu o financijskim interesima ne smiju raditi u okviru posebnog ugovora te da Agencija redovito nadzire podnošenje izjava;

19.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. sastavila revizijsko izvješće na temu planiranja, izrade proračuna i praćenja u Agenciji te da je dogovoren akcijski plan za moguće poboljšanje određenih područja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti o poduzetim mjerama;

Ostale primjedbe

20.  primjećuje da je Agencija započela postupak stjecanja certifikacije u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a i da je poduzela niz mjera kojima je cilj smanjenje njezina ukupnog utjecaja na okoliš; ističe, međutim, da Agencija nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

21.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(19) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.
(6) SL L 83, 25.3.2019., str. 18.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(11) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(12) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(13) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.
(14) SL L 83, 25.3.2019., str. 18.
(15) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(16) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(17) SL C 416, 15.11.2018., str. 42.
(18) SL C 416, 15.11.2018., str. 43.
(19) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje
PDF 160kWORD 59k
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (2019/2064(DEC))
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0059/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99. i od 164. do 167.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118. i od 260. do 263.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0043/2020),

1.  daje razrješnicu Visokom predstavniku za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za izvršenje proračuna Europske službe za vanjsko djelovanje za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Sudu Europske unije, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (2019/2064(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0043/2020),

A.  budući da su učinkovitost i djelotvornost sustava upravljanja i upotreba resursa u sjedištu i delegacijama Unije ključna vodeća načela za postizanje ciljeva vanjske politike, za pružanje odgovora na geopolitičke izazove i za jačanje uloge Unije kao globalnog aktera;

B.  budući da je nužno promicati kulturu zajedničkog upravljanja u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) jačanjem europskog karaktera i osjećaja pripadnosti kod diplomatskog osoblja;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljenog na uspješnosti kao i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  izražava žaljenje, kao opću primjedbu, što poglavlje 10.izvješća Revizorskog suda o računovodstvenoj dokumentaciju institucije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) pod naslovom „Administracija” ima prilično ograničeno područje primjene i zaključke, iako se naslov 5 „Administracija” VFO-a smatra naslovom niskog rizika;

2.  smatra da bi revizija iz poglavlja 10. izvješća Revizorskog suda trebala biti bolje uravnotežena među institucijama Unije te se ne bi smjela ograničavati na zahtjeve u pogledu usklađenosti;

3.  vjeruje da bi trebalo provoditi više revizija u području operativnih rashoda ili pitanja koja postaju iznimno važna ili su od ključne važnosti za ESVD, poput sposobnosti strateške komunikacije i informacijske tehnologije, na primjer kibersigurnost, uspješnosti globalnog sigurnosnog paketa za delegacije ili financijskog upravljanja i administrativne potpore platformi za potporu misijama za zajedničku civilnu sigurnosnu i obrambenu politiku;

4.  primjećuje također da Revizorski sud drugu godinu zaredom nije naveo nikakva posebna pitanja za ESVD;

5.  primjećuje sa zadovoljstvom da Revizorski sud drugu godinu zaredom nije utvrdio bitne razine pogreške u godišnjem izvješću o radu ESVD-a i dogovoru o upravljanju;

6.  primjećuje da je ukupni proračun ESVD-a za 2018. godinu iznosio 678,5 milijuna EUR (što je povećanje od 2,8 % u odnosu na 2017.) sa stopom izvršenja od 99,9 % za obveze i 84,8 % (nešto niže nego 2017. kad je iznosila 86,7 %) za plaćanja na kraju godine te dodatnim doprinosima Komisije za pokrivanje administrativnih troškova zaposlenika Komisije koji su upućeni na rad u delegacijama Unije; prima na znanje raščlambu tekućeg proračuna, odnosno 249,7 milijuna EUR za sjedište ESVD-a i 428,8 milijuna EUR za delegacije;

7.  primjećuje da je 2018. zaprimljen doprinos Europskog razvojnog fonda i uzajamnih fondova u iznosu od 58,5 milijuna EUR, dok je taj iznos 2017. bio 55 milijuna EUR;

8.  potiče ESVD da po mogućnosti pojednostavni sadašnju proračunsku nomenklaturu kako bi se upravljanje za ESVD učinilo lakšim i učinkovitijim postupnim pojednostavljenjem 35 proračunskih linija koje se koriste za financiranje aktivnosti osoblja Komisije u delegacijama, pri čemu treba voditi računa o geografskim i raznim razvojnim instrumentima;

9.  primjećuje s uvažavanjem pojednostavljenje upravljanja proračunom, pri čemu su treću godinu zaredom zajednički opći troškovi svih ureda delegacije (najamnine, osiguranje, čišćenje i ostali opći troškovi), među kojima su i delegacije Europskog razvojnog fonda, u cijelosti financirani iz proračunskih linija ESVD-a; podržava napore koje ESVD ulaže u modernizaciju i pojednostavnjenje svoje uprave putem projekta „Innovative 2019”, koji uključuje 20 prijedloga u fazi ispitivanja; traži od ESVD-a da Odbor za proračunski nadzor izvijesti o prijedlozima koji su u fazi ispitivanja;

10.  primjećuje da je proračun sjedišta iznosio 249,7 milijuna EUR, od čega je 162,4 milijuna EUR (tj. 65,5 %) bilo namijenjeno za plaće i druga prava statutarnog i vanjskog osoblja, 30,8 milijuna EUR (tj. 12 %) za zgrade i povezane troškove, a 34,9 milijuna EUR (tj. 14 %) za IT računalne sustave, opremu i namještaj;

11.  primjećuje da se u okviru proračuna delegacija koji iznosi 428,8 milijuna EUR, 118,4 milijun EUR (tj. 27,6 %) odnosi na plaće statutarnog osoblja, 168 milijuna EUR (39,2 %) na zgrade i povezane troškove, 72,1 milijuna EUR (ili 16,8 %) na vanjsko osoblje i vanjske usluge, 27,6 milijuna EUR (6,4 %) na ostale troškove povezane s osobljem, a 42,7 milijuna EUR (10 %) na ostale administrativne troškove; također napominje da je 196,4 milijuna EUR (u usporedbi s 185,6 milijuna EUR u 2016. i 204,7 milijuna u 2015.) dobiveno od Komisije za administrativne troškove zaposlenika Komisije koji rade u delegacijama Unije, pri čemu je taj iznos bio podijeljen između naslova V. Komisije u iznosu od 47,2 milijuna EUR, administrativnih linija operativnih programa u iznosu od 93,2 milijuna EUR i Europskog razvojnog fonda i uzajamnih fondova u iznosu od 58,5 milijuna EUR (u usporedbi s 55 milijuna EUR 2017. godine i 45,4 milijuna EUR 2016. godine);

12.  primjećuje složenost politike upravljanja nekretninama s obzirom na misiju ESVD-a; naglašava da ESVD mora dostaviti dostatno obrazloženje u vezi sa svojom politikom upravljanja zgradama prilikom kupnje i unajmljivanja nekretnina ili upravljanja nekretninama; poziva ESVD da stalno nadzire svoju politiku upravljanja nekretninama te da posebno osigura hitno djelovanje u svakom slučaju sumnje na prijevaru ili korupciju koje se utvrde prilikom kupnje ili unajmljivanja nekretnina ili upravljanja njima; poziva ESVD da u okviru postupka davanja razrješnice dostavi dostatna objašnjenja svojih postupaka javne nabave i troškova za nekretnine u okviru postupka davanja razrješnice;

13.  naglašava da je dobra suradnja između Parlamenta i ESVD-a ključna za upravljanje i reviziju predmeta u vezi s nekretninama; čvrsto potiče ESVD da na vrijeme podnese na odobrenje predmete u vezi s nekretninama kako bi se omogućilo dovoljno vremena za temeljito preispitivanje i daljnja pitanja; ponavlja da se podnošenjem predmeta proračunskom tijelu neposredno prije krajnjeg roka stvaraju nepotrebna vremenska ograničenja i da se proračunsko tijelo sili na davanje odobrenja bez mogućnosti produljenja razdoblja preispitivanja;

14.  poziva ESVD da u sljedećim postupcima davanja razrješnice nastavi Odboru za proračunski nadzor slati radni dokument politika ESVD-a o upravljanju nekretninama, uključujući informacije o kontekstu i plaćanju troškova za nekretnine; prima na znanje iscrpne i detaljne informacije o politici upravljanja nekretninama ESVD-a dostavljene u pisanom upitniku;

15.  primjećuje da je ESVD prenio 30,8 milijuna EUR od kojih je najveći iznos iskorišten za kupnju zgrade u Washingtonu, čime je konačni proračun za sjedište smanjen na 239 milijuna EUR, a proračun za delegacije narastao za 10,7 milijuna EUR;

16.  primjećuje da je Unija suočena sa sve izazovnijim međunarodnim okruženjem, što dovodi do sve brojnijih zahtjeva da Unija zauzme vodeću ulogu na međunarodnoj sceni; ističe središnju ulogu Europske službe za vanjsko djelovanje u provedbi vanjske politike Unije, pod vodstvom Visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije; napominje da pojačana uloga ESVD-a nije popraćena odgovarajućim povećanjem broja zaposlenika; poziva na to da se na raspolaganje stave dostatni ljudski resursi kako se ne bi ugrozila djelotvornost Unije kao globalnog aktera;

17.  primjećuje da ESVD ima ključnu ulogu u osiguravanju usklađenosti vanjske politike Unije; također naglašava potrebu za osiguravanjem potrebnih sredstava za uspješnu provedbu učinkovite zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a;

18.  prepoznaje složeno područje djelovanja ESVD-a u kojima se delegacije razvijaju, s obzirom na to da su politički i socioekonomski uvjeti često složeni i nestabilni i da uključuju visoke rizike s potencijalno značajnim proračunskim i financijskim posljedicama, posebice za sigurnost osoblja i infrastrukture;

19.  poziva ESVD da otvori radna mjesta lokalnih predstavnika odgovornih za izvješćivanje o zakonodavnom radu u zemljama od strateškog interesa, posebno u zemljama pristupnicama i zemljama Istočnog partnerstva, kako bi Unija dobila bolji uvid u susjedstvo i kako bi ono brže usvajalo pravnu stečevinu; poziva ESVD da poduzme mjere za rješavanje problema koji vode do utvrđenih pogrešaka u nabavi i da spriječi buduće povrede relevantnih pravila;

20.  primjećuje da je radnoj skupini East Strat Com godine 2018. dodijeljen 1,1 milijun EUR za rad usmjeren na borbu protiv dezinformiranja koje stiže iz Rusije; proračun je 2019. porastao na 3 milijuna EUR; poziva na znatno povećanje proračuna kako bi Unija uspješno reagirala na informacijski rat koji vodi Rusija; poziva na više informativnih kampanja kojima bi se bolje objasnile politike Unije u zemljama Istočnog partnerstva;

21.  potvrđuje, u tom kontekstu, da bi moglo biti teže upravljati strukturom određenih troškova ESVD-a, kao što su troškovi infrastrukture, zbog fluktuacija deviznog tečaja ili specifičnih lokalnih tržišnih uvjeta, čime je upravljanje i planiranje na razini delegacija još teže;

22.  primjećuje da se člankom 60. Financijske uredbe predviđaju novi načini izvršavanja proračuna u delegacijama, odnosno mogućnost zamjenika voditelja delegacija da djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti i da provedu operativni proračun Komisije kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja;

23.  pozdravlja, u tom kontekstu, prilagodbe unutarnjih pravila ESVD-a u skladu s time, ali ipak poziva ESVD da pažljivo prati takve situacije kada će se koristiti tom novom odredbom, ponajprije u malim delegacijama; poziva ESVD da u okviru svoje strategije unutarnje kontrole obrati posebnu pozornost na povezane potencijalne rizike tako što će provoditi pojačanu kontrolu na daljinu u pogledu adekvatnosti financijskih tokova i/ili tako što će pružiti veću razinu privremene potpore s pomoću relevantnog ad hoc praćenja tih razdoblja i izvješćivanja o njima; podsjeća da je standard unutarnje kontrole pod nazivom „Kontinuitet poslovanja” nekoliko godina bio jedan od najslabijih komponenti sustava unutarnje kontrole ESVD-a, posebno za delegacije;

24.  smatra kao pozitivne korake stvaranje instrumenta za procjenu rizika i upravljanje rizikom s registrima rizika za sjedište i delegacije, kao i donošenje novog okvira unutarnje kontrole; međutim, poziva ESVD da se ne ograniči samo na podizanje svijesti o rizicima, već da se pobrine za to da se ublažavanje rizika učinkovito provodi i sustavno preispituje;

25.  prima na znanje stopu anomalija otkrivenih u ex ante provjerama obveza i plaćanja (209 pogrešaka u 1041 slučaju odnosno 258 pogrešaka u 1841 slučaju); žali zbog toga što se otkrivene pogreške ponavljaju, odnosno što popratna dokumentacija nije dostupna kad se financijske operacije prikazuju u okviru ex ante financijske provjere; poziva ESVD da nastavi pružati posebnu potporu za sve javne nabave određene vrijednosti u delegacijama; pozdravlja uvođenje elektroničkih radnih postupaka za financije u sjedištu do kraja 2019. godine, čija je namjena doprinijeti smanjenju broja pogrešaka u općem smislu;

26.  pozdravlja usklađivanje u 2018 ex post metodologije s metodologijom Revizorskog suda 2018., čime se omogućuje utvrđivanje stope pogreške po glavnim područjima rashoda, odnosno rashoda za osoblje, infrastrukturu, sigurnost i IT/telekomunikacije i na temelju nasumično odabranih uzoraka operacija; smatra da će taj pozitivan razvoj omogućiti upravi i dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja bolji pregled operativnih i ukupnih financijskih rizičnih iznosa na temelju veće i iscrpne pokrivenosti financijskih transakcija; ističe da će ta metodologija pružiti objektivnije osnove za izdavanje posebnih akcijskih planova s mjerama za ublažavanje i potencijalnim rezervama;

27.  ističe važnost pružanja potpore delegacijama koja je usmjerena na rezultate u svim područjima, poglavito potporu u nabavi; smatra da bi iskustvo, suradnja i rezultati Regionalnog centra za Europu koji obuhvaća 27 delegacija trebalo vrednovati na odgovarajući način, posebno za višu razinu jamstva koja se pružaju, uz mogućnost razmatranja drugih podjednako učinkovitih sredstava;

28.  poziva ESVD da postupno ojača svoj lanac jamstva u skladu s novim standardima unutarnje kontrole stavljajući veći naglasak na individualne kompetencije i odgovornost osoba zbog njihove uloge pri provođenju kontrola (što se odražava i u upitniku za 2018. o provedbi načela unutarnje kontrole, i to u području kontrole nad tehnologijom koja nije tako dobro ocijenjena), kao i na rizike od prijevare;

29.  pozdravlja napore koje ESVD ulaže u poticanje osjećaja odgovornosti kod novoimenovanih šefova delegacija za dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije, što je, pored njihovog političkog mandata, jedna od njihovih operativnih odgovornosti; smatra da se to odnosi i na sve dionike u vanjskim poslovima poput posebnih predstavnika EU-a, posebnih izaslanika EU-a, voditelja vojnih operacija i voditelja civilnih misija;

30.  podsjeća da je rezerva ključna za stvaranje odgovornosti i stoga predstavlja preventivni i transparentni instrument pri izgradnji lanca jamstva ESVD-a koji odražava aktualne izazove ili preostale i nastale slabosti s kojima se suočavaju šefovi delegacija;

31.  primjećuje da su samo dvije delegacije izrazile utemeljene rezerve, tj. delegacija u Siriji, kao i 2017., i delegacija u Vijeću Europe u Strasbourgu zbog neusklađenosti provedenih ugovora s pravilima o javnoj nabavi; potiče ESVD da nastavi s potpunom revizijom svih ugovora, koja je u tijeku, kako bi se osigurala usklađenost s financijskim pravilima;

32.  primjećuje da je krajem 2018. broj diplomata država članica u ukupnom broju administratora iznosio 33,76 %, što  je gotovo istovjetno razini iz 2014. od 33,8 %; primjećuje sljedeće blage fluktuacije između 2014. i 2018. godine: 32,83 % krajem 2017., 31,7 % krajem 2016. i 32,9 % 2015. godine; poziva ESVD da se pridržava formule za zapošljavanje utvrđenoj u Odluci 2010/427/EU(7), odnosno omjera jedne trećine zaposlenika iz država članica i dvije trećine iz institucija Unije;

33.  zabrinut je i dalje zbog kronične neravnoteže profila zaposlenika ESVD-a u pogledu državljanstva; napominje da su na kraju 2017. godine diplomati iz država članica činili 32,83 % ukupnog administrativnog osoblja ESVD-a (tj. 307 osoba), dok je krajem 2016. godine 31,7 % zaposlenika ESVD-a bilo iz država članica, u usporedbi s 32,9 % tijekom 2015. i 33,8 % 2014. godine;

34.  naglašava da ESVD, unatoč opetovanim pozivima, i dalje ne ispunjava zahtjeve u pogledu geografske ravnoteže i da je u znatnoj mjeri nerazmjeran, dok su šefovi delegacija iz Belgije (9), Njemačke (15), Francuske (16), Italije (21), Poljske (5), Češke (2); posebno primjećuje povećani broj talijanskih šefova delegacija u protekle dvije godine;

35.  poziva na povećanje geografske ravnoteže u samom ESVD-u; ponovno ističe važnost odgovarajuće i značajne prisutnosti državljana svih država članica; naglašava da ESVD mora zajamčiti da su sve države članice primjereno zastupljene poštovanjem nadležnosti i zasluga kandidata; stoga potiče ESVD da nastavi komunicirati s državama članicama radi promocije radnih mjesta među nacionalnim diplomatima;

36.  poziva ESVD da pri izradi proračuna u svim javnim rashodima uzme u obzir rodnu perspektivu;

37.  podsjeća da rodno osviještena politika predstavlja (re)organizaciju, poboljšanje, razvoj i evaluaciju političkih procesa kako bi se u sve politike na svim razinama i u svim fazama uključila perspektiva rodne ravnopravnosti, i to od strane dionika uključenih u donošenje politika;

38.  primjećuje sa zadovoljstvom da je rodna ravnoteža gotovo dosegnula jednakost u ukupnom broju radnih mjesta od kojih 47,4 % zauzimaju žene; međutim, poziva ESVD da nastavi smanjivati postojeće kvalitativne neravnoteže na svim razinama, funkcijama i različitim kategorijama, posebno za pozicije administratora na kojima je trenutno 34,92 % žena; potiče ESVD da nastavi raditi na nizu mjera poduzetih s ciljem podupiranja rodne ravnoteže i povećanja raznolikosti, kao što je mreža za žene na vodećim položajima i posebna osposobljavanja za žene u upravi i one koje teže upravljanju;

39.  primjećuje da bi rodnu i geografsku ravnotežu trebalo poštovati i u pogledu posebnih predstavnika EU-a, primjećuje da su trenutno dva od osam posebnih predstavnika žene; također smatra da je potrebno uzeti u obzir etičke standarde kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa; podržava pripremu etičkih smjernica ESVD-a, uzimajući u obzir posebnosti rada u delegaciji;

40.  naglašava istu situaciju u ukupnoj raspodjeli osoblja prema spolu na rukovodećim položajima, s blagim poboljšanjem od 27,1 % u 2018. u odnosu na 24,5 % u 2017., što predstavlja 71 ženu, odnosno 60 od 211 mjesta na pozicijama srednjeg rukovodstva (ili 28,4 % u usporedbi s 26 % u 2017.) i 11 od 51 mjesta na višim rukovodećim položajima (odnosno 21,57 % u usporedbi s 18 % u 2017.);

41.  poziva na to da se nastave ulagati napori kako bi se ispravile te neravnoteže; poziva ESVD da ažurira svoju strategiju za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti kako bi uključivala konkretne ciljeve u pogledu prisutnosti žena na rukovodećim položajima; ističe činjenicu da bi poboljšanje geografske i rodne ravnoteže u ESVD-u doprinijelo povećanju vlastite odgovornosti Unije nad vanjskim djelovanjem;

42.  napominje da su žene na čelu 34 delegacije od ukupno 135 delegacija; izražava žaljenje i zbog niskog udjela kandidatkinja na rukovodećim položajima pri godišnjem postupku rotacije za delegacije, koji je i dalje nizak i iznosi samo 18 %; potiče ESVD da nastavi surađivati s državama članicama kako bi pridobio više kandidatkinja;

43.  primjećuje da se, nakon redovitog rasta od 2011., broj upućenih nacionalnih stručnjaka iz država članica stabilizirao na 449, što je jednak broj kao i 2017.,; napominje da je 87,31 % upućenih nacionalnih stručnjaka raspoređeno u sjedište ESVD-a, uz obrazloženje da odgovaraju vrlo specijaliziranim potrebama unutar strukture ESVD-a; poziva ESVD da obrati posebnu pozornost na moguće pitanje sukoba interesa u svojoj politici zapošljavanja upućenih nacionalnih stručnjaka;

44.  podsjeća na važnost razdoblja mirovanja za dužnosnike koji bili zaposleni u institucijama ili agencijama Unije jer neriješena pitanja sukoba interesa mogu ugroziti provedbu visokih etičkih standarda u cijeloj administraciji Unije; naglašava da članak 16. Pravilnika o osoblju omogućuje institucijama i agencijama Unije, uključujući ESVD, da odbiju zahtjev bivšeg dužnosnika za preuzimanje određenih dužnosti ako ograničenja nisu dovoljna za zaštitu legitimnih interesa institucija; boji se da često nije moguće provesti propisane uvjete u vezi sa zapošljavanjem nakon odlaska iz javne službe; potiče ESVD, sve druge agencije i institucije Unije da razmotre cijeli niz alata dostupnih u skladu s člankom 16. Pravilnika o osoblju, posebno kada ih se obavijesti o prelasku u organizaciju ili društvo koji su upisani u registar transparentnosti, a kako bi se isključio svaki rizik od lobiranja bivših dužnosnika kod institucija Unije u roku od dvije godine nakon odlaska iz službe; nadalje, poziva sve institucije i agencije Unije, uključujući ESVD, da obavezno objave procjenu svakog slučaja u skladu s člankom 16. Pravilnika o osoblju;

45.  smatra da je potrebno dodatno sjediniti iskustva o provedbi i nadzoru članka 16. Pravilnika o osoblju i povezanih etičkih pravila u svim institucijama Unije; pozdravlja namjeru predsjednice Komisije Ursule von der Leyen da se osnuje etičko tijelo Unije zajedničko svim institucijama Unije;

46.  primjećuje da su se privlačnost i broj projekata kolokacije postupno povećali zbog njihove isplativosti i sinergija te da je tako nastao mehanizam kojim se omogućuje povrat cjelokupnog troška kolokacija;

47.  pozdravlja porast broja sporazuma o kolokaciji koje su delegacije Unije postigle s državama članicama potpisivanjem dvadeset i dva nova sporazuma 2018. koji se odnose na 65 delegacija, tako da je sad ukupno 114 takvih projekata; prima također na znanje sklapanje dvaju sporazuma na razini službe s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i Glavnom upravom Komisije za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći te pozdravlja činjenicu da se o daljnjim sporazumima na razini službe pregovara s Europskom investicijskom bankom, Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu i Agencijom Europske unije za sigurnost zračnog prometa;

48.  primjećuje sa zadovoljstvom da su projekti kolokacije generirali nezanemarive nove izvore prihoda za ESVD u iznosu od 52,1 milijun EUR, zahvaljujući čemu ESVD može razviti vlastitu politiku kupnje nekretnina; napominje da je u vlasništvu ESVD-a 34 poslovnih zgrada delegacija, dok je u najmu njih 143;

49.  zahtijeva da ESVD osigura da kolokacije u njegovim prostorima budu otvorene za sve zainteresirane institucije i tijela Unije, kao što su Parlament i Europska investicijska banka, pod istim uvjetima kao i za ESVD; ističe gospodarske koristi kolokacije jer se njome smanjuju troškovi održavanja i operativni troškovi, kao i troškovi osiguranja; nadalje ponavlja da ESVD mora osigurati da troškovi najma ili kupnje nekretnina za njegove delegacije budu u skladu s cjenovnim rasponom kojeg se moraju pridržavati predstavništva država članica; naglašava da će ESVD u svoje izračune uključiti odgovarajuće procjene troškova osiguranja kako bi se izbjegao zahtjev za dodatnim financiranjem u kasnijim fazama;

50.  pozdravlja napredak postignut u pogledu smanjenja broja delegacija u kojima je premašen maksimalan prostor po osobi od 35 m2, u skladu s preporukom Revizorskog suda, kako bi se najbolje iskoristili prostori ESVD-a i kako bi se izbjegla nepotrebna potrošnja;

51.  podržava trajni mehanizam godišnjeg pregleda kao učinkovit instrument za upravljanje radnom snagom kako bi se bolje odredili prioriteti i osigurala stalna prilagodba ljudskih resursa u mreži delegacija ESVD-a za razvoj geopolitičkih prioriteta i veličinu portfelja projekata (npr. priprema za otvaranje delegacije u Ujedinjenoj Kraljevini, zatvaranje delegacije na Solomonskim Otocima, jačanje delegacije u Panami i otvaranje delegacije u Mongoliji); primjećuje da je 2018. godine među delegacijama premješteno osam radnih mjesta kao prvi rezultat racionalizacije ljudskih resursa;

52.  ponavlja da je Unija poduzela korak prema pravednim plaćama za sve unutar svojih institucija; naglašava da bi ESVD stažistima trebao osigurati pristojne plaće u svome sjedištu i delegacijama za sve vrste stažiranja (Plava knjiga, Bruges i ostalo); pozdravlja provedbu plaćenog stažiranja u delegacijama i prekid ponude neplaćenog stažiranja, u skladu s preporukama Europskog ombudsmana; prima na znanje da se broj stažista u delegacijama više nego učetverostručio, s 26 u 2017. na 109 u 2018.;, žali, međutim, zbog toga što od ukupno 404 stažiranja koje je ESVD nudio 2018. godine, njih 126 nije bilo plaćeno jer su bili dio obveznog osposobljavanja za studente; poziva ESVD da zajamči odgovarajuću naknadu za sve stažiste ESVD-a kako se ne bi pojačala diskriminacija zbog ekonomskih razloga;

53.  smatra da bi bilo korisno poboljšati upravljačke alate za radno opterećenje zajedno s akcijskim planom za privlačenje i zadržavanje ljudi, uzimajući u obzir razne profesionalne potrebe, iskustvo i nacionalnosti; pozdravlja izvješće o ljudskim resursima i poziva ESVD da jasno navede svoje institucionalne potrebe (ili nova potrebna stručna znanja) i utvrdi rizike svoje radne snage na korporativnoj razini koji bi mogli ugroziti ostvarenje ciljeva politika ESVD-a; podržava mjere ESVD-a poduzete kako bi se olakšalo sve veće radno opterećenje zbog rezova osoblja;

54.  primjećuje sa zabrinutošću 135 slučajeva mirenja obrađenih u 2018. u delegacijama i sjedištu u vezi s neriješenim sporovima oko prava i obveza ili različitim vrstama sukoba na radu, uključujući navodno psihičko i spolno uznemiravanje; poziva ESVD, posebno službu za posredovanje koja sada odgovara izravno glavnom tajništvu, da nastavi davati najveći prioritet tom problemu u upravljanju resursima; ponovo ističe važnost poticanja kulture nulte tolerancije na uznemiravanje i obveznog istraživanja prijavljenih slučajeva; pozdravlja inicijativu za podizanje svijesti o borbi protiv uznemiravanja koju je 2018. pokrenuo glavni tajnik ESVD-a kako bi se pružilo više informacija o politici ESVD-a za borbu protiv uznemiravanja;

55.  poziva također u tom kontekstu ESVD da proširi mrežu povjerljivih savjetnika, koja se trenutačno sastoji od 6 osoba, posebno u okviru mreže delegacija, po mogućnosti povećanjem broja obučenih volonterskih savjetnika u delegacijama; potiče ESVD da potiče socijalni dijalog bez obzira na porijeklo i različit status osoblja;

56.  primjećuje da je ESVD, nakon što je ažurirao administrativni dogovor s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i ojačao suradnju na pitanjima povezanima s prijevarama s glavnim upravama koje djeluju u vanjskim poslovima, kao što su Glavna uprava za instrumente vanjske politike (DG FPI), Glavna uprava za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR) te Glavna uprava za međunarodnu suradnju i razvoj (DG DEVCO) 2017., nastavio ulagati napore u poboljšanje svoje strategije za borbu protiv prijevara; naglašava da bi trebalo provesti daljnju suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) i Komisijom (glavnim upravama za vanjske poslove, kao što su DG FPI, DG NEAR i DG DEVCO); sa zadovoljstvom prima na znanje senzibiliziranje voditelja delegacija u dogovoru s DG DEVCO-om i DG NEAR-om o sprečavanju prijevara i izvješćivanju u okviru načela unutarnje kontrole „Sprečavanje prijevara”; pozdravlja činjenicu da je ESVD član mreže za otkrivanje prijevara kojom predsjeda Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF);

57.  poziva ESVD da u svojem godišnjem izvješću o radu navede broj predmeta upućenih OLAF-u i tekuće istrage OLAF-a u vezi s mogućim sukobom interesa u ESVD-u;

58.  primjećuje da je 2018. zabilježen jedan prijavljeni slučaj navodnog zviždača, gdje je riječ bila o vanjskoj osobi koja je podnijela prijavu protiv člana osoblja Komisije u delegaciji Unije; traži od ESVD-a da Parlamentu dostavi informacije o politici i postupcima koje je uspostavio, posebno u delegacijama, u slučaju prijavljivanja nepravilnosti;

59.  podržava napore ESVD-a da poboljša transparentnost promicanjem i poboljšanjem e-registra ESVD-a putem kojeg građani mogu zatražiti pristup dokumentima; primjećuje sa zadovoljstvom da su građani upotrebljavali e-sustav ESVD-a češće nego 2017.; traži od ESVD-a da osigura brz odgovor na zahtjeve građana;

60.  pozdravlja stupanje na snagu triju zajedničkih odluka o uvjetima za zapošljavanje 2020. za lokalno osoblje u zdravstvenoj službi i lokalno osoblje za fondove zbrinjavanja, kojima se uvodi novi okvir pravila za lokalno osoblje u delegacijama kako bi se modernizirali i poboljšali sustavi socijalnog osiguranja; pozdravlja prvu zajedničku anketu osoblja Komisije i ESVD-a u delegacijama iz 2018.; podupire pokretanje unutarnje revizije zapošljavanja lokalnog osoblja i upravljanja njime kako bi se uklonili određeni nedostaci koje je Revizorski sud pronašao u postupcima zapošljavanja lokalnog osoblja u delegacijama (tj. nedostatak transparentnosti u pogledu određenih koraka postupka);

61.  prima na znanje reviziju Službe za unutarnju reviziju o „koordinaciji Europske komisije i ESVD-a” i sa zadovoljstvom prima na znanje zaključak revizije da su aktivnosti koordinacije između službi Komisije (DG DEVCO, NEAR i FPI) i ESVD-a općenito djelotvorne i učinkovite; međutim, napominje da je potrebno imati nefragmentirani pregled ukupne vanjske pomoći Unije određenoj zemlji te da je potrebno ojačati procjenu rizika i upravljanja, u koordinaciji s DG DEVCO-om i DG NEAR-om, razvojem zajedničkog stava o nesigurnostima i strategijama za ublažavanje;

62.  skreće pozornost na zaključke i preporuke tematskog izvješća Revizorskog suda br. 15/2018 naslovljenog „Jačanje kapaciteta snaga unutarnje sigurnosti u Nigeru i Maliju: napredak je tek djelomičan i spor”; poziva ESVD da (i) poduzme mjere za poboljšanje operativne učinkovitosti misija pružanjem odgovarajućih praktičnih smjernica i dostatne potpore, (ii.) poboljša stopu popunjenosti radnih mjesta u misijama, (iii.) utvrdi mandate i proračune koji bi bili prikladni za operacije i osmisli zajedničku, sveobuhvatnu izlaznu strategiju kojom će se jasno definirati uloge i odgovornosti u okončanju misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike, (iv.) poveća usmjerenost na aspekte održivosti i (v.) poboljša pokazatelje uspješnosti i procjene učinka ESVD-a radi odgovarajućeg praćenja i evaluacije ostvarivanja zadaća;

63.  podržava jačanje povezanosti između izrade politika, javne diplomacije i strateške komunikacije; u tom kontekstu napominje da je 2018. godine ESVD-u dodijeljeno 3 milijuna EUR (u odnosu na 1,1 milijun EUR 2017. godine) za konsolidaciju mjere „Strateški komunikacijski plus“ kako bi se suzbile dezinformacije i hibridne prijetnje, razvila otpornost na tuđe upletanje, uzimajući u obzir razvoj službi poslovnog obavještavanja;

64.  naglašava potrebu za borbom protiv propagande i otkrivanjem dezinformacija i zlonamjernog stranog utjecaja; ističe važnost Radne skupine ESVD-a za stratešku komunikaciju te traži da joj se osiguraju potrebna financijska sredstva i osoblje;

65.  pozdravlja stvaranje sustava brzog uzbunjivanja, uspostavljenog između institucija Unije i država članica, kako bi se olakšala razmjena najboljih praksi povezanih s kampanjama dezinformiranja i koordiniralo odgovore na temelju informacija otvorenog koda koje pružaju akademska zajednica, osobe koje provjeravaju činjenice, internetske platforme i međunarodni partneri; potiče ESVD da razradi dugoročnu viziju sustava brzog uzbunjivanja i da potiče koordinaciju s državama članicama i drugim ključnim partnerima; nadalje, potiče ESVD da promiče internetsku stranicu EUvsDisinfo.eu koja sadrži više od 5000 slučajeva dezinformiranja, ali je 2018. prikupila samo 1,2 milijuna pregleda;

66.  podržava napore ESVD-a na jačanju svih aspekata fizičke sigurnosti i sigurnosti IT-a, od sigurnosti osoblja i zgrada kupovinom nove sigurnosne opreme, do osposobljavanja regionalnih službenika za sigurnost radi očuvanja sigurnosnih interesa ESVD-a i pružanja daljnjeg znanja o sigurnosti kroz provedbu formalne politike upravljanja sigurnosnim rizicima te kibersigurnosnim izazovima; posebno pozdravlja pokretanje programa za podizanje svijesti o sigurnosti kako bi se smanjili rizici u sjedištu, na temelju ankete osoblja iz 2018., te sustav upravljanja sigurnosnim rizikom u delegacijama kako bi se standardiziralo izvješćivanje o lokalnim sigurnosnim prijetnjama, uključujući rizike u vezi sa zdravljem i sigurnošću; potiče ESVD da donese stvarnu politiku za digitalizaciju svojih usluga;

67.  pozdravlja prvo izvješće o praćenju rezolucije o razrješnici za ESVD za financijsku godinu 2017. koju je usvojila većina zastupnika u Parlamentu i predanost ESVD-a rješavanju glavnih preporuka i primjedbi iznesenih tijekom postupka davanja razrješnice u cilju daljnjeg poboljšanja upravljanja sredstvima Unije;

68.  traži od ESVD-a da podnese izvješće o daljnjem postupanju za financijsku godinu 2018. u skladu s člankom 266. Financijske uredbe;

69.  pozdravlja nove inicijative za poboljšanje komunikacije u odnosu na građane Unije o važnosti javne diplomacije i strateške komunikacije kao sastavnog dijela vanjskih odnosa Unije; potiče ESVD da ulaže u digitalne komunikacije putem društvenih medija i internetskih stranica; pozdravlja činjenicu da je ESVD počeo uključivati kreatore mišljenja u provođenje javnih kampanja za podizanje svijesti na europskoj razini; nadalje, potiče upotrebu besplatnih društvenih mreža otvorenog koda s vlastitim hostom, posebno uzimajući u obzir zaštitu podataka korisnika;

70.  izražava žaljenje zbog toga što ESVD još uvijek nema sustav upravljanja okolišem; prima na znanje da su uloženi napori u promicanje upotrebe videokonferencija; međutim, traži od ESVD-a da uspostavi konkretan akcijski plan kako bi smanjio ekološki otisak svojeg sjedišta i delegacija;

71.  pozdravlja program kratkoročnih upućivanja osoblja između ESVD-a i Parlamenta; ističe ulogu tog programa u jačanju uzajamnog razumijevanja struktura i radnih metoda obiju institucija, čime se poboljšava suradnja između tih dviju institucija; potiče ESVD da aktivnije promiče taj program među svojim osobljem kako bi se povećao broj sudionika; nadalje, preporučuje da se proširi program razmjene i upućivanja diplomata između ESVD-a i diplomatskih službi država članica, čiji je cilj doprinijeti razvoju zajedničke diplomatske kulture;

72.  naglašava sve veću važnost politike EU-a za Arktik i potrebu za jačanjem vjerodostojnosti Unije među partnerima osiguravanjem stabilnosti položaja veleposlanika EU-a za Arktik.

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(7) Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o uspostavi organizacije i djelovanja Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010., str. 30.).


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće SESAR
PDF 168kWORD 53k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018. (2019/2100(DEC))
P9_TA(2020)0095A9-0044/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(5), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0044/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018. (2019/2100(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(11), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0044/2020),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018. (2019/2100(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0044/2020),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), kojemu je cilj modernizirati upravljanje prometom u Uniji;

B.  budući da je, nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) br. 721/2014, programom SESAR 2020 razdoblje djelovanja Zajedničkog poduzeća produženo do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

D.  budući da doprinos Unije za fazu uvođenja programa SESAR 2020 u razdoblju 2014. – 2024., financiran u okviru programa Obzor 2020., iznosi 585 000 000 EUR; budući da se očekuje da će u sklopu novih ugovora o članstvu u okviru programa Obzor 2020. doprinos Eurocontrola iznositi oko 500 000 000 EUR, a drugi partneri iz sektora zrakoplovstva doprinijet će s najmanje 500 000 000 EUR, što je oko 90 % doprinosa u naravi od Eurocontrola i drugih partnera;

Općenito

1.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2018. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu koja je završila tim datumom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da je učinkovita komunikacija ključna sastavnica uspješnih projekata koji se financiraju sredstvima Unije; smatra da je važno povećati vidljivost postignuća Zajedničkog poduzeća i širiti informacije o njihovoj dodanoj vrijednosti; poziva Zajedničko poduzeće da provodi proaktivnu komunikacijsku politiku širenjem rezultata svojih istraživanja među javnosti, primjerice putem društvenih medija ili drugih medija, te na taj način podigne razinu osviještenosti javnosti o učinku potpore Unije, s posebnim naglaskom na uvođenju na tržište;

4.  traži od Suda da ocijeni razboritost i pouzdanost metodologije za izračun i vrednovanje doprinosa u naravi; procjenom se ocjenjuje oblik i pouzdanost smjernica za provedbu postupka doprinosa u naravi kako bi se pomoglo u procesu planiranja, izvješćivanja i certificiranja doprinosa u naravi;

5.  podsjeća da je SESAR tehnološki stup inicijative za jedinstveno europsko nebo (SES) i da je njegova uloga koordinirati i provoditi istraživanja kojima se pridonosi prevladavanju fragmentacije SES-a; ističe da jedno od glavnih postignuća Zajedničkog poduzeća uključuje besplatno usmjeravanje u cilju smanjenja emisija tijekom leta i emisija goriva; stoga smatra da bi se Zajedničko poduzeće moglo dodatno iskoristiti za doprinos održivosti sektora zrakoplovstva;

6.  naglašava da je važno da rad Zajedničkog poduzeća doprinosi bržem prihvaćanju inovacija; osim toga, ističe ulogu Zajedničkog poduzeća u značajnom razvoju programa U-space te izradi nacrta kojim se omogućuje sigurno uvođenje i upotreba bespilotnih letjelica u niskom zračnom prostoru, što je temelj modernog i brzo rastućeg sektora;

Upravljanje proračunom i financijama

7.  napominje da je proračun za 2018. iznosio 94 800 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja (90 900 000 EUR 2017.) te 129 517 762 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (109 900 000 EUR 2017.); uključujući neiskorištena odobrena sredstva iz prethodnih godina koja je Zajedničko poduzeće ponovno unijelo u proračun tekuće godine i namjenske prihode, ukupni raspoloživi proračun za plaćanje iznosio je 166 465 000 EUR (213 000 000 EUR 2017.), a ukupni raspoloživi proračun za obveze iznosio je 175 918 000 EUR (130 900 000 EUR 2017.);

8.  napominje da je u prosincu 2016. službeno okončan program SESAR 1, a posljednja konačna isplata bespovratnih sredstava izvršena je u prosincu 2017., dok su neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 40 000 000 EUR iz prethodnih godina prenesena u 2018. za nadoknadu viška novčanih doprinosa primljenih od članova iz predmetnog sektora u okviru programa SESAR 1 te nadoknadu troškova za zakašnjele, ali opravdane zahtjeve za povrat u okviru projekata Sedmog okvirnog programa i transeuropske prometne mreže (TEN-T); sa zabrinutošću napominje da se krajem 2018. za korektivne isplate moglo iskoristiti samo 1 800 000 EUR (5 %) od tih odobrenih sredstava, da je iznos od 20 000 000 EUR (50 %) morao biti poništen, a 18 200 000 EUR (45 %) preneseno je u 2019.; žali zbog toga što je krajem 2018. u završnoj fazi programa SESAR 1 Zajedničko poduzeće i dalje imalo velik broj otvorenih obveza u iznosu od 61 400 000 EUR te što se ta sredstva dodijeljena Zajedničkom poduzeću neće u potpunosti iskoristiti;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa i TEN-T-a

9.  napominje da je od 1 284 300 000 EUR doprinosa u naravi i novčanih doprinosa koje ostali članovi trebaju dati za operativne i administrativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća (700 000 000 EUR od Eurocontrola i 584 300 000 EUR od članova iz sektora zračnog prometa) do kraja 2018. Zajedničko poduzeće potvrdilo doprinose u iznosu od 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR od Eurocontrola i 539 100 000 EUR iz sektora zračnog prometa);

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

10.  napominje da su od subvencije Unije u iznosu od 585 000 000 EUR u okviru programa Obzor 2020. do kraja 2018. kumulativni novčani doprinosi Unije (Glavna uprava za mobilnost i promet (DG MOVE)) za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća iznosili 216 900 000 EUR, te da su se ostali članovi obvezali na davanje novčanih doprinosa u naravi i u gotovini u iznosu od najmanje 1 000 000 000 EUR za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća SESAR 2020. (procijenjeni iznos od 500 000 000 EUR od Eurocontrola kojem je dodano 500 000 000 EUR iz sektora zračnog prometa); napominje, nadalje, da su na kraju 2018. ostali članovi doprinijeli s 14 400 000 EUR u gotovini i potvrdili doprinose u naravi u iznosu od 114 000 000 EUR, dok je prijavljen dodatni doprinos u naravi od 120 200 000 EUR koji još nije potvrđen;

11.  napominje da je za SESAR 2020. Zajedničko poduzeće na kraju 2018. izvršilo 81 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 61 % odobrenih sredstava za plaćanje dostupnih za projekte u okviru programa Obzor 2020. te je ukinulo otprilike 44 600 000 EUR (35 %) raspoloživih odobrenih sredstava za plaćanje u okviru programa Obzor 2020. (stope iskorištenosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza 2017. iznosile su 80,24 %, a za plaćanje 67,97 %);

12.  prima na znanje zapažanja Suda da su niske stope izvršenja i visoke stope ukidanja za odobrena sredstva za plaćanje u okviru programa Obzor 2020. dostupne 2018. uglavnom bile posljedica konzervativnog planiranja proračuna Zajedničkog poduzeća te činjenice da se u planiranju i praćenju proračuna nije u potpunosti uzeo u obzir iznos neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje iz prethodnih godina;

Uspješnost

13.  prima na znanje ključne pokazatelje uspješnosti Zajedničkog poduzeća u 2018., osobito predviđene vrijednosti financijske poluge JPP-a na kraju programa:

   metodu privremenog ocjenjivanja: 1,22
   primjenu poboljšane metode privremenog ocjenjivanja: 1,26
   za Obzor 2020: 2,26 i
   financijsku polugu za partnerstvo: 1,74;

14.  napominje da je Zajedničko poduzeće ispunilo svoje ključne političke i operativne ciljeve navedene u jedinstvenom programskom dokumentu za razdoblje 2017. – 2019.;

15.  podsjeća Zajedničko poduzeće na poziv da poduzme korake kako bi ostvarilo ciljani učinak poluge od 1,41 tijekom cijelog razdoblja 2014. – 2020.;

16.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5%, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

17.  napominje da je zajedničko poduzeće SESAR jedno od nekoliko zajedničkih poduzeća koja su poslovala s više operativnih sinergija s decentraliziranim agencijama Unije koje djeluju u područjima istraživanja i inovacija te su posebno Zajedničko poduzeće i Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa surađivali na bespilotnim letjelicama;

18.  napominje da su u godišnjem izvješću o radu Zajedničkog poduzeća za 2018. bili navedeni samo ključni pokazatelji uspješnosti u pogledu rodne ravnoteže za 2017., a ne i za 2018.; napominje da su informacije za 2017. povezane s pozivom Zajedničkog poduzeća na podnošenje prijedloga u pogledu programa Obzor 2020. sa sljedećim vrijednostima za ključne pokazatelje uspješnosti: postotak žena u projektima u okviru programa Obzor 2020. – 15,4 % postotak žena koje su koordinatori projekta – 12 % postotak žena u savjetodavnim i stručnim skupinama Komisije itd. – 33,3 %;

19.  napominje da je Zajedničko poduzeće 2018. provelo tri velike inicijative koje su bile ključne za utvrđivanje vizije budućnosti upravljanja zračnim prometom (ATM) u Europi i da je rezultate tih postignuća, koje priznaje čitava zajednica za upravljanje zračnim prometom, preuzela Komisija, koja će poduzeti sljedeće korake za njihovo uključivanje u zakonodavni i politički okvir o zrakoplovstvu;

20.  prima na znanje da je uz njegove rezultate iz istraživačkih projekata Zajedničko poduzeće također pokazalo da je ključan akter u inovacijama za zrakoplovstvo putem integracije novih sudionika, uz tradicionalne sudionike u istraživanju i inovacijama u području ATM-a;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

21.  navodi na temelju izvješća Revizorskog suda da je na dan 31. prosinca 2018. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 42 člana osoblja (2017.: 40);

22.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće 2018. potpisalo 48 ugovora, uključujući 37 posebna ugovora o provedbi okvirnih ugovora i međuinstitucionalnih sporazuma Zajedničkog poduzeća te da je bilo 12 postupaka nabave: pet pregovaračkih postupaka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, pet pregovaračkih postupaka vrlo niske, niske i srednje vrijednosti, tri otvorena natječaja i jedna nagrada;

23.  napominje da je u okviru sporazuma o delegiranju Glavne uprave za mobilnost i promet Zajedničko poduzeće u siječnju 2018. objavilo otvoreni poziv na podnošenje prijedloga za studije i demonstracije o upravljanju prometom bespilotnih letjelica u Europi („U-Space Call”) te da se najveći iznos bespovratnih sredstava od 9 500 000 EUR financira iz Komisijina fonda za Instrument za povezivanje Europe (CEF); s velikom zabrinutošću prima na znanje nalaze Revizorskog suda da je, iako su se poštovali kriteriji za odabir natječaja iz općih smjernica utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1316/2013(13), Revizorski sud primijetio nekoliko preklapanja i nedosljednosti među kriterijima za dodjelu i njihovim potkriterijima, koji bi mogli ugroziti sveukupnu učinkovitost postupka procjene bespovratnih sredstava i koje je potrebno riješiti u fazi osmišljavanja i pripreme poziva;

Unutarnja kontrola

24.  potvrđuje da su postupci ex ante kontrole Zajedničkog poduzeća pouzdani te da osobito za privremena i završna plaćanja Sedmog okvirnog programa Zajedničko poduzeće provodi ex post revizije na razini korisnika dok je za plaćanja u okviru programa Obzor 2020. Zajednička služba za reviziju Komisije odgovorna za ex post revizije; primjećuje da je preostala relativna učestalost pogrešaka za ex post revizije o kojima je Zajedničko poduzeće izvijestilo na kraju 2018. iznosila 1,29 % za Sedmi okvirni program i 1,33 % za program Obzor 2020.;

25.  potvrđuje na temelju mjera koje je Zajedničko poduzeće provelo u vezi s rezolucijom Parlamenta o razrješnici za financijsku godinu 2017., da je Zajedničko poduzeće poduzelo korake za rješavanje zabrinutosti Parlamenta, osobito da je Zajedničko poduzeće imenovalo novog voditelja tima za proračun i financije, da tim uključuje novog financijskog službenika i financijske asistente, da je zajedničko poduzeće u postupku zapošljavanja glavnog financijskog službenika te da je uspostavljen novi proračunski postupak koji je doveo do pravovremene pripreme detaljnog proračuna;

Unutarnje revizije

26.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju izdala završno revizijsko izvješće o koordinaciji između Zajedničkog poduzeća i Zajedničkog centra za podršku (CSC) te primjeni alata i usluga Zajedničkog centara za podršku, što je dovelo do triju važnih preporuka; napominje da je Zajedničko poduzeće izradilo detaljan akcijski plan za rješavanje rizika na kojima se temelje te preporuke za koje se očekivalo da će se provesti tijekom 2019.;

27.  napominje da je 2018. odjel za unutarnju reviziju proveo aktivnosti usmjerene na revizije u svrhu davanja izjava o jamstvu i postupke savjetovanja; prima na znanje da je Odjel za unutarnju reviziju proveo dodatnu reviziju zapošljavanja i aktivno sudjelovao u postupku procjene rizika Zajedničkog poduzeća, surađivao sa Službom Komisije za unutarnju reviziju, Revizorskim sudom i drugim relevantnim izvršiteljima revizije, pratio provedbu akcijskih planova Zajedničkog poduzeća koji se odnose na prošle revizije i pratio postupak davanja razrješnice;

28.  napominje da je Zajedničko poduzeće u srpnju 2018. na radionici o upravljanju korporativnim rizicima objavilo izvješće o upravljanju rizikom i potvrdilo glavne promjene povezane s korporativnim rizicima;

Pitanja povezana s fazom uvođenja programa SESAR

29.  primjećuje da je Revizorski sud 2019. objavio tematsko izvješće br. 11/2019 o regulativi EU-a u području modernizacije upravljanja zračnim prometom; napominje da je Revizorski sud u svojem tematskom izvješću procijenio koliko je Komisija dobro upravljala uspostavom programa SESAR od 2011., neovisno o tome je li intervencija Unije usmjerena na projekte kojima je najviše potrebna potpora te je li stvorila dodanu vrijednost upravljanja zračnim prometom u Uniji; napominje da će u budućnosti biti potrebno djelotvorno upravljanje zračnim prometom kako bi se osiguralo sigurnost i učinkovitost;

30.  sa zabrinutošću prima na znanje nalaze Revizorskog suda prema kojima je većina revidiranih projekata bila financirana bez financijske potpore Unije te su postojali nedostaci u provedbi programa financiranja, osobito loše određivanje prioriteta, te da tek treba dokazati koristi od upravljanja zračnim prometom u operativnom okružju;

31.  poziva Komisiju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama poduzetim kako bi se ublažili mogući sukobi interesa, osobito u pogledu odabira projekata;

32.  podržava preporuke Revizorskog suda čiji je cilj riješiti ta pitanja i napominje da je Komisija prihvatila sve preporuke Revizorskog suda; poziva Komisiju da prati provedbu preporuka Revizorskog suda;

Promet i turizam

33.  napominje da je Zajedničko poduzeće predstavilo svoj proračun u dva zasebna dijela: (1) SESAR 1 i (2) SESAR 2020.; nadalje, napominje da je SESAR 1 sufinanciran iz mreže TEN-T i Sedmog okvirnog programa za istraživanja, a SESAR 2020. iz Obzora 2020.;

34.  napominje da su stope izvršenja iznosile 83 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 47 % u odobrenim sredstvima za plaćanje (za SESAR 1: 99 % i 5 %, a za SESAR 2020.: 81 % i 61 %); napominje da je niska ukupna stopa izvršenja plaćanja u prvom redu posljedica niske stope u dijelu SESAR 1, koja odražava financijsko zaključenje njegovih projekata i završetak provedbe programa kao i napore Zajedničkog poduzeća da se tekući troškovi zadrže na minimumu;

35.  naglašava da su za daljnji razvoj europskog zračnog prostora u okviru SES2+ i za uključivanje bespilotnih letjelica potrebni dostatni financijski i ljudski resursi;

36.  napominje da je poslovanje Zajedničkog poduzeća u potpunosti bilo usklađeno s četiri različita okvira: Obzorom 2020., Instrumentom za povezivanje Europe (CEF) za demonstracijske aktivnosti programa U-space povezane s bespilotnim letjelicama kao i s dva zasebna okvira za poziv na podnošenje prijedloga za uslugu aktivnog određivanja geografskih granica za bespilotne letjelice te studijom za sastavljanje prijedloga za buduću arhitekturu europskog zračnog prostora; uviđa da ti različiti pravni okviri znače visoku razinu složenosti za Zajedničko poduzeće te stoga pohvaljuje Zajedničko poduzeće za uspješno provođenje projekata u području inovacija;

37.  naglašava da je važno da rad Zajedničkog poduzeća doprinosi bržem prihvaćanju inovacija; osim toga, ističe ulogu Zajedničkog poduzeća u značajnom razvoju programa U-space te izradi nacrta kojim se omogućuje sigurno uvođenje i upotreba bespilotnih letjelica u niskom zračnom prostoru, što je temelj modernog i brzo rastućeg sektora; ističe važnost Zajedničkog poduzeća u pripremi za ažuriranje europskog glavnog plana upravljanja zračnim prometom za digitalno europsko nebo cjelovitom digitalnom transformacijom zrakoplovstva usmjerenog na putnike; stoga smatra da bi uloga Zajedničkog poduzeća trebala biti prepoznata i ojačana u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira;

38.  napominje da je Zajedničko poduzeće nastavilo financijsko i administrativno zaključenje programa SESAR 1; napominje da stvarna ukupna stopa izvršenja programa iznosi 89,9 %; prima na znanje da Zajedničko poduzeće na svom virtualnom bankovnom računu raspolaže s 30,7 milijuna EUR za pokrivanje svih preostalih obveza u okviru programa SESAR 1 i da, u skladu s predviđanjima plaćanja i povrata, Zajedničko poduzeće treba zaključiti provedbu programa SESAR 1 s procijenjenim novčanim viškom od 30,6 milijuna EUR; podsjeća na to da će se skupna proračunska sredstva za SESAR 1 iskoristiti za vraćanje viška novčanih doprinosa članova Zajedničkog poduzeća, dok će se preostali neiskorišteni iznos vratiti Uniji;

39.  napominje da je 2018. bila prva godina u kojoj se u sklopu programa SESAR 2020. nisu provodili projekti iz programa SESAR 1.; nadalje, napominje da je od 96 milijuna EUR prihoda programa SESAR 2020., koliko je ostvareno 2018., doprinos Unije iznosio 88,2 milijuna EUR, a doprinos Eurocontrola 5,2 milijuna EUR;

40.  napominje da su neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje 2018. dovela do stvaranja viška od 19,3 milijuna EUR u Zajedničkom poduzeću (od čega 0,05 milijuna EUR za SESAR 1 i 19,25 milijuna za SESAR 2020.) te da kumulativni višak iznosi 77,24 milijuna EUR (od čega 30,93 milijuna EUR za SESAR 1 i 46,31 milijun za SESAR 2020.);

41.  napominje da se s posljednjim revizijama programa SESAR 1 u pogledu plaćanja iz 2017. počelo 2018. i da je dovršen 4. ciklus revizija koji se sastojao od 23 revizije u osam država članica; izražava zabrinutost zbog činjenice da stopa preostalih pogrešaka za 2018. iznosi 5,07 %;

42.  prima na znanje rezultate komparativne analize radnih mjesta provedene 2018.: 61,67 % operativnih, 28,57 % administrativnih i 9,76 % neutralnih radnih mjesta.

(1) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(2) SL C 426, 18.12.2019., str. 26.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL C 426, 18.12.2019., str. 1.
(8) SL C 426, 18.12.2019., str. 26.
(9) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(10) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(11) SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(12) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(13) Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).


Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje
PDF 153kWORD 50k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. (2019/2075(DEC))
P9_TA(2020)0096A9-0047/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(5), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0047/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za osposobljavanje za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. (2019/2075(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(12), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0047/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. (2019/2075(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0047/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Europske zaklade za osposobljavanje („Zaklada”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 20 144 018 EUR, što je iznos gotovo jednak onome iz 2017. (zabilježeno je tek neznatno smanjenje); budući da se proračun Zaklade u potpunosti financira iz proračuna Unije(16);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, što je neznatno povećanje od 0,06 % u odnosu na 2017.; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 98,07 %, što je povećanje od 0,10 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  napominje da se u Zakladi upotrebljavaju određeni ključni pokazatelji uspješnosti, uz druge pokazatelje produktivnosti i kvalitete, kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i poboljšalo upravljanje proračunom;

3.  napominje da je Zaklada dosegnula stopu izvršenja aktivnosti od 91 % od kojih je 94 % pravodobno dovršila; napominje da je okviru 14 od 15 ključnih pokazatelja uspješnosti Zaklada premašila ciljeve;

4.  pozdravlja sporazume Zaklade i godišnje akcijske planove o suradnji u područjima politike koja se preklapaju s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i s Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja; cijeni činjenicu da je Zaklada postala predvodnik u pogledu ugovora među agencijama za pružanje referentnih istraživanja o sudjelovanju zaposlenika u tom području; pohvaljuje tu praksu kao primjer koji valja slijediti; snažno potiče Zakladu da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije;

5.  napominje da je Zaklada uključena u utvrđivanje, oblikovanje, provedbu, praćenje i evaluaciju vanjskih programa Unije u području razvoja vještina i ljudskog kapitala te zapošljavanja; pozdravlja činjenicu da je Zaklada jedina agencija Unije koja ima mandat za rad izvan Unije u pružanju potpore vanjskom djelovanju Unije u području obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, vještina i sustava tržišta rada te razvoja ljudskog kapitala u partnerskim zemljama Unije radi poboljšanja zapošljivosti i izgleda za zapošljavanje njihovih građana;

6.  pozdravlja rad Zaklade sa susjednim zemljama EU-a, zemljama kandidatkinjama i zemljama srednje Azije te njezin doprinos panafričkim politikama i programima Unije s ciljem promicanja zapošljivosti i socioekonomske uključenosti te snažno podupire cilj Zaklade da poboljša donošenje politika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na globalnoj razini;

7.  potiče rad Zaklade u području digitalnih vještina i kompetencija te u pružanju potpore zemljama kako bi poboljšale svoje kvalifikacije i sustave kvalifikacija za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cilju cjeloživotnog učenja, zapošljivosti i buduće konkurentnosti tih regija i zemalja; potvrđuje da je u 86 % zemalja u kojima je Zaklada bila aktivna zabilježen napredak u područjima kvalifikacija, upravljanja, zapošljivosti, pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, poduzetničkog učenja i analize politika;

8.  ponovno ističe da je cjeloživotno učenje u okviru ciljeva održivog razvoja UN-a, Europskog konsenzusa o razvoju i globalnog izvješća Međunarodne organizacije rada o budućnosti rada utvrđeno kao ključno za održiv rast i uključivo, stabilno društvo te preporučuje da ono i dalje ostane ključno područje rada Zaklade;

9.  sa žaljenjem napominje da, prema izvješću Revizorskog suda, nema dokaza da je postupak javne nabave na temelju kojega je pet vanjskih djelatnika radilo za Zakladu doveo do dodjele ugovora kojim se ostvaruje najveća vrijednost za uloženi novac; u tom pogledu podržava primjedbu Suda da bi Zaklada trebala primjenjivati kriterije za dodjelu koji su usmjereni na konkurentne cjenovne elemente;

10.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada provela mjere na temelju kojih su službeno zatvorene sve preporuke koje je Služba Komisije za unutarnju reviziju dala 2017. nakon revizije o praćenju napretka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te da stopa izvršenja preporuka interne revizije već treću godinu zaredom iznosi 100 %;

11.  ističe da su transparentnost i svijest građana o postojanju agencija ključni za njihovu demokratsku odgovornost; smatra da su iskoristivost i jednostavnost uporabe resursa i podataka agencija od iznimne važnosti; stoga poziva da se ocijeni način na koji se podaci i resursi trenutačno predstavljaju i stavljaju na raspolaganje i koliko ih građani smatraju jednostavnima za pronalaženje, prepoznavanje i korištenje; primjećuje da države članice mogu podići razinu javne osviještenosti o tom pitanju izradom sveobuhvatnog plana za dopiranje do većeg broja građana Unije;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 98,84 % plana radnih mjesta, odnosno imenovano je 85 privremenih djelatnika od 86 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 88 odobrenih radnih mjesta 2017.); također napominje da je 2018. za Zakladu radilo 39 ugovornih djelatnika i 1 upućeni nacionalni stručnjak;

13.  napominje da su potrebni dodatni napori za postizanje bolje rodne ravnoteže među višim rukovoditeljima (3 muškaraca i 1 žena); međutim, primjećuje sa zadovoljstvom da je postignuta rodna ravnoteža u upravnom odboru (14 muškaraca i 14 žena);

14.  napominje da je Zaklada uvela nekoliko mjera protiv uznemiravanja te da svi novi zaposlenici prisustvuju informativnom sastanku koji vode savjetnici koji obavljaju svoje zadaće u povjerenju;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  prima na znanje postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača;

16.  prima na znanje da je Zaklada razvila svoju strategije za borbu protiv prijevara koja se temelji na metodologiji koju je razvio OLAF i da je provodi od 2014. godine;

Unutarnje kontrole

17.  napominje da je 2018. prvi put tijekom cijele godine primjenjivano 17 načela unutarnje kontrole Zaklade, nakon što ih je u studenome 2017. usvojio njezin Upravni odbor, te da je Zaklada u siječnju 2018. izradila metodologiju i niz pokazatelja kojima se podupire i jača redovito praćenje i godišnje ocjenjivanje unutarnjih kontrola; poziva Zakladu da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim za poboljšanje situacije;

18.  prima na znanje da je, prema izvješću Revizorskog suda, tijekom 2018. u ime Komisije obavljena vanjska evaluacija agencija Unije za koje je nadležna Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (Zaklada, EU-OSHA i Cedefop) u pogledu njihove relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a; poziva Zakladu da o toj evaluaciji izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

19.  poziva Zakladu da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

20.  poziva Zakladu da se više koristi inovativnim digitalnim rješenjima, kao što je e-nabava;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(8) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(11) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(12) SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(13) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(14) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(15) SL C 120, 29.3.2019., str. 182.
(16) SL C 120, 29.3.2019., str. 183.
(17) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Eurojust
PDF 157kWORD 55k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta (sada Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)) za financijsku godinu 2018. (2019/2074(DEC))
P9_TA(2020)0097A9-0048/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Eurojust za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0041/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP(6), a osobito njezin članak 63.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0048/2020),

1.  daje razrješnicu upravnom direktoru Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Eurojusta (sada Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)) za financijsku godinu 2018. (2019/2074(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(9),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(10) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Eurojust za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0041/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(12), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(13), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP(14), a osobito njezin članak 63.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(16), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0048/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Eurojusta za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta (sada Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)) za financijsku godinu 2018. (2019/2074(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0048/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(17)Eurojusta za financijsku godinu 2018. njegov konačni proračun iznosio 38 606 737 EUR, što je smanjenje od 20,71 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se smanjenje proračuna odnosi na smanjenje proračunskih potreba glave 2.; budući da cijeli proračun Eurojusta proizlazi iz proračuna Unije(18);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Eurojusta pouzdani te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,94 %, što predstavlja blago smanjenje od 0,03 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 86,91 %, što je povećanje od 2,96 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  sa zadovoljstvom napominje da Eurojust koristi kvantitativne i kvalitativne ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje postignuća svojih ciljeva za svoje godišnje aktivnosti te pokazatelje učinka, uključujući pokazatelje ishoda, pokazatelje aktivnosti/ostvarenja, poslovne/tehničke/operativne pokazatelje te pokazatelje potpore/upravljanja/vođenja kako bi poboljšao svoje upravljanje proračunom; napominje da je Eurojust mogao izmjeriti i ocijeniti postizanje 98 od 119 ključnih pokazatelja uspješnosti (82 %) utvrđenih za 2018., pri čemu je 72 % početnih ciljeva ostvareno ili premašeno; napominje da je Eurojust u Godišnjem programu rada za 2018. uveo niz novih pokazatelja za koje ne postoji referentna brojka te da se stoga 15 % ključnih pokazatelja uspješnosti nije moglo ocijeniti; poziva Eurojust da riješi to pitanje i osigura pravilno ocjenjivanje svih pokazatelja te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o napretku postignutom do lipnja 2020.;

3.  napominje da je druga faza organizacijskog restrukturiranja Eurojusta, tj. poboljšanje operativne funkcije i preoblikovanje administrativnih i pomoćnih usluga, razvijena tijekom 2018.;

4.  potiče Eurojust da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

5.  pozdravlja činjenicu da Eurojust i dalje razvija snažnu operativnu suradnju s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te s drugim partnerima u području pravosuđa i unutarnjih poslova, kao i s trećim zemljama; napominje da je Eurojust 2018. započeo pregovore o sporazumu o suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu; napominje da je Eurojust također surađivao s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i potiče nacionalna tijela da razmotre uključivanje obaju tijela kada je to potrebno; te nadalje potiče Eurojust da sudjeluje u zajedničkim postupcima nabave s Europolom i Europskom agencijom za lijekove;

6.  poziva Eurojust da istraži mogućnost dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima; snažno potiče Eurojust da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju s drugim agencijama Unije;

7.  podsjeća da se posljednjih godina povećao broj novih predmeta i predmeta koji su trenutačno u obradi (tj. predmeta koji zahtijevaju složene istrage koje mogu trajati više godina) te da se očekuje dodatno povećanje radnog opterećenja zbog novog mandata koji je stupio na snagu krajem 2019., također imajući na umu dodatne resurse potrebne da bi Eurojust mogao podupirati rad Ureda europskog javnog tužitelja; ističe da za sigurnost građana Unije nisu ključna samo uhićenja nego i uspješan kazneni progon u području ozbiljnih prekograničnih kaznenih djela; nadalje, podsjeća da je broj koordinacijskih centara u 2018. bio 17, isto kao 2017., što pokazuje popularnost i korisnost tog operativnog instrumenta; ističe da Eurojust ima ključnu ulogu u sigurnosnom lancu Unije te da njegov proračun treba odgovarati njegovim zadaćama i prioritetima kako bi mogao ispunjavati svoj mandat; stoga izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljnih proračunskih rezova koje je Komisija predložila u višegodišnjem financijskom okviru 2021. - 2027., čime bi se ugrozio rad Eurojusta a države članice izložile sigurnosnom riziku; poziva Odbor Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da pozovu upravnog direktora Eurojusta da predstavi predviđene dugoročne financijske potrebe Eurojusta, uključujući procjenu toga koliko se predviđenih budućih zadaća može pokriti povećanjem učinkovitosti, kao i operativne nedostatke koji bi bili posljedica nedovoljnog financiranja i njihov predviđeni učinak na borbu protiv prekograničnog kriminala;

8.  pozdravlja činjenicu da je u studenom 2018. Kolegij usvojio ažuriranu strategiju i akcijski plan za borbu protiv prijevara;

9.  ističe reorganizaciju upravljačke strukture Eurojusta, uključujući jasno razdvajanje izvršnih i operativnih pitanja, koja je započela krajem 2018. u cilju usklađivanja s Uredbom (EU) 2018/1727(19) (nova uredba o Eurojustu), koja je stupila na snagu u prosincu 2019.; napominje da je prijedlog provedbe revidiranog okvira za unutarnju kontrolu trebalo usvojiti do kraja 2019., a provesti do kraja 2020.;

Kadrovska politika

10.  pozdravlja činjenicu da je 31. prosinca 2018. provedeno 99,04 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 207 od 209 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 208 odobrenih radnih mjesta 2017.); također napominje da je 2018. za Eurojust radilo 15 ugovornih djelatnika i 16 upućenih nacionalnih stručnjaka;

11.  za zabrinutošću napominje da je prema prijavljenim podacima za rodnu ravnotežu 2018. u Upravnom odboru bilo zaposleno 20 muških i 8 ženskih članova;

12.  sa zadovoljstvom napominje da, prema prijedlogu Suda iz prethodnih godina, Eurojust od lipnja 2019. na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja objavljuje radna mjesta koristeći mogućnost da ta radna mjesta objavi na svim službenim jezicima Unije, s poveznicom na cijeli tekst koji je napisan samo na engleskom jeziku; potiče Eurojust da, kada je riječ o niže rangiranom osoblju, razmotri mogućnost da osoblje i resurse dijeli s drugim agencijama Unije;

13.  sa zadovoljstvom napominje da će, u svjetlu primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice, Eurojust razmotriti usvajanje strategije o temeljnim pravima, uključujući upućivanje na temeljna prava u kodeksu ponašanja kojim bi se mogle definirati dužnosti njegova osoblja i osposobljavanje osoblja, te će to učiniti u dogovoru s Komisijom i drugim agencijama Unije kako bi se osigurao koordinirani pristup;

Javna nabava

14.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Eurojust potpisao okvirni ugovor o IT uslugama s poduzećem koje je pružalo te iste usluge u okviru prethodnog okvirnog ugovora, bez prethodne objave poziva na nadmetanje tijekom pregovaračkog postupka nabave; napominje da su sva plaćanja izvršena u okviru tog okvirnog ugovora i svih povezanih posebnih ugovora nepravilna te da je pojednostavnjeni postupak prihvatljiv samo u posebnim okolnostima koje Eurojust nije potkrijepio dokazima; prima na znanje odgovor Eurojusta da je pregovarački postupak proveden na temelju članka 134. drugog podstavka točke (f) Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012(20), kojima se dopušta primjena tog postupka ako bi promjena dobavljača dovela do neusklađenosti ili nerazmjernih tehničkih poteškoća u radu i održavanju te da se stoga to rješenje smatralo troškovno najučinkovitijim; poziva Eurojust da zajamči usklađenost s pravilima o javnoj nabavi;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  cijeni postojeće mjere Eurojusta i njegove stalne napore oko osiguravanja transparentnosti te oko sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; napominje da je Eurojust donio odluku kolegija 2019-02 o smjernicama Eurojusta u pogledu zviždača, koje se primjenjuju na cjelokupno osoblje; napominje da je, prema navodima Eurojusta, osposobljavanje o tim pravilima po potrebi održano tijekom 2019.;

16.  pozdravlja činjenicu da, u svjetlu opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice, projektni tim Poslovnika trenutačno raspravlja o objavljivanju izjava o financijskim interesima kolegija Eurojusta u nacrtu etičkog kodeksa; napominje da je za sada Eurojust objavio izjave o nepostojanju sukoba interesa; poziva Eurojust da objavi i životopise članova upravnog odbora i izvršnog vodstva; napominje da je Eurojust odlukom kolegija 2018-19 6. studenoga 2018. donio ažuriranu strategiju za borbu protiv prijevara;

Unutarnja kontrola

17.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju, u okviru svojeg Strateškog plana za unutarnju reviziju 2018. - 2020. za Eurojust 2018., donijela šest preostalih preporuka na temelju revizije „praćenja i izvještavanja/sastavnih jedinica jamstva”, a Eurojust ih je ispunio pet; sa zadovoljstvom primjećuje da je politika upravljanja rizicima Eurojusta usvojena 2018. i da je razvoj provedbenog plana i registra rizika bio predviđen za 2019., dok se provedba predviđa od 2020.;

Druge primjedbe

18.  prima na znanje da je, nakon uspješnog završetka preseljenja u nove prostorije u lipnju 2017. godine, preneseno 2 339 809 EUR koji se prvenstveno odnose na troškove koje je država domaćin zaračunavala retroaktivno 2018. godine; nadalje napominje da su 2018. izvršene i isplaćene sve preuzete obveze osim 73 000 EUR te da je najveći dio tog iznosa bio povezan s planiranim promjenama koje država domaćin nije izvršila;

19.  poziva Eurojust da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(21) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 63, 6.3.2002., str. 1.
(6) SL L 295, 21.11.2018., str. 138.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(9) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(10) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(11) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(12) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(13) SL L 63, 6.3.2002., str. 1.
(14) SL L 295, 21.11.2018., str. 138.
(15) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(16) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.
(17) SL C 108, 22.3.2018., str. 82.
(18) SL C 108, 22.3.2018., str. 85.
(19) Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2018., str. 138.).
(20) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).
(21) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
PDF 165kWORD 52k
Odluka
Odluka
Rezolucija
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2018. (2019/2099(DEC))
P9_TA(2020)0098A9-0049/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori zajedničkih poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05763/2019 – C9-0065/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću(5), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0049/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).