Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis
Genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė ECSEL
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas –Europos išorės veiksmų tarnyba
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: aštuntasis, devintasis, dešimtasis ir vienuoliktasis Europos plėtros fondai
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
 Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais ***
 Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata

Genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 183kWORD 52k
2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projektą (D065067/03),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2019 m. gruodžio 9 d. vykusį balsavimą nusprendė nuomonės neteikti ir į tai, kad apeliacinis komitetas 2020 m. sausio 23 d. nubalsavęs taip pat nusprendė nuomonės neteikti,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2019 m. gegužės 22 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2019 m. liepos 5 d.(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO)(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi 2016 m. spalio 28 d. bendrovė „Monsanto Europe N.V.“ bendrovės „Monsanto Company“ vardu pateikė Nyderlandų nacionalinei kompetentingai institucijai prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius (toliau – prašymas); kadangi prašymas pateiktas dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų (GM) sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547–127 ir kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai ir dėl produktų, kurių sudėtyje yra arba kurie sudaryti iš genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547–127, skirtų naudoti ne maistui ir pašarams, išskyrus auginimą, pateikimo rinkai;

B.  kadangi 2019 m. gegužės 22 d. EFSA dėl šios paraiškos priėmė palankią nuomonę, kuri buvo paskelbta 2019 m. liepos 5 d.;

C.  kadangi genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547 – 127 buvo išvestos, kad būtų atsparios dikambos, amonio gliufozinato ir glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams(5);

Papildomi herbicidai

D.  kadangi įrodyta, jog auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau herbicidų, visų pirma dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių(6); kadangi dėl to galima tikėtis, kad genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547 – 127 pasėliai bus apdorojami didesnėmis ir pakartotinėmis papildomųjų herbicidų (gliufozinato, dikambos ir glifosato) dozėmis, dėl kurių derliuje gali susidaryti didesnis liekanų kiekis;

E.  kadangi pagal mokslinėje literatūroje recenzuotą tyrimą nustatyta, kad glifosatas kaupiasi genetiškai modifikuotose sojose(7); kadangi Argentinoje vykdant bandomąjį projektą aptikta stebėtinai daug glifosato liekanų genetiškai modifikuotose sojose(8);

F.  kadangi tebėra neatsakyta į klausimus dėl glifosato kancerogeniškumo; kadangi 2015 m. lapkričio mėn. EFSA pateikė išvadą, kad glifosatas tikriausiai nėra kancerogeniškas, o Europos cheminių medžiagų agentūra 2017 m. kovo mėn. pateikė išvadą, kad nėra pagrindo jo priskirti prie jokios kategorijos; kadangi 2015 m. Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra – specializuota Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra – priešingai glifosatą priskyrė prie galbūt kancerogeninį poveikį žmonėms turinčių medžiagų; kadangi keletas recenzuojamų naujausių mokslinių tyrimų patvirtina glifosato kancerogeninį potencialą(9);

G.  kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai 1B kategorijos medžiagų, todėl atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009(10) nustatytus atmetimo kriterijus; kadangi leidimas Sąjungoje naudoti gliufozinatą baigė galioti 2018 m. liepos 31 d.(11);

H.  kadangi genetiškai modifikuotuose augaluose papildomi herbicidai yra suskaidomi augalo, o skilimo produktų (metabolitų) sudėtį, taigi ir toksiškumą, gali lemti pati genetinė modifikacija(12);

I.  kadangi, nepaisant to, herbicidų ir jų metabolitų genetiškai modifikuotuose augaluose liekanų vertinimas nepatenka į EFSA genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupės kompetencijos sritį;

J.  kadangi, nors EFSA savo nuomonėje teigia, kad „EFSA pesticidų skyrius išnagrinėjo su šiuo prašymu susijusį herbicidų likučių vertinimą“, vien to nepakanka, nes nebuvo atsižvelgta į papildomų herbicidų ir metabolitų kombinacinį toksiškumą ir jų galimą sąveiką su pačiu genetiškai modifikuotu augalu, šiuo atveju genetiškai modifikuotomis sojomis MON 87708 × MON 89788 × A5547 – 127;

K.  kadangi, be to, EFSA pesticidų skyriaus duomenimis, trūksta toksikologinių duomenų, pagal kuriuos būtų galima atlikti keleto glifosato metabolitų, susijusių su genetiškai modifikuotais glifosatui atspariais augalais, rizikos vartotojams vertinimą(13), ir nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti didžiausią leidžiamąją glifosato koncentraciją genetiškai modifikuotose sojose(14);

L.  kadangi daugelis valstybių narių kompetentingų institucijų išreiškė susirūpinimą, kad trūksta herbicidų liekanų genetiškai modifikuotose kultūrose ir galimo pavojaus vartotojų sveikatai analizės(15);

M.  kadangi 2020 m. sausio mėn. pateiktose tarptautinio mokslinių tyrimų projekto „Genetiškai modifikuotų organizmų ES ir Šveicarijoje rizikos vertinimas“ išvadose nustatyta, kad vertinant Sąjungos GMO riziką nepakankamai atsižvelgiama į riziką visuomenės sveikatai ir aplinkai, įskaitant riziką sveikatai, susijusią su produktų, gautų iš herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų, vartojimu(16);

Didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija ir susijusios kontrolės priemonės

N.  kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005(17), kuriuo siekiama užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos, susijusios su didžiausiu likučių kiekiu, lygį, turėtų būti atidžiai kontroliuojamos ir stebimos veikliųjų medžiagų, kurių neleidžiama naudoti Sąjungoje, liekanos importuojamuose kultūrose, skirtose maistui ir pašarams(18);

O.  kadangi pagal naujausią Sąjungos suderintą daugiametę kontrolės programą (2020, 2021 ir 2022 m.) valstybės narės nėra įpareigotos vertinti gliufozinato liekanų kiekio jokiuose produktuose, įskaitant sojas(19); kadangi negalima atmesti galimybės, kad gliufozinato liekanos genetiškai modifikuotose sojose MON 87708 × MON 89788 × A5547 – 127 arba iš jų gautuose produktuose, skirtuose maistui ir pašarams, viršys didžiausią liekanų koncentraciją, kuri buvo nustatyta siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį;

Nedemokratiškas sprendimų priėmimas

P.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas balsuodamas 2019 m. gruodžio 9 d. nusprendė nuomonės neteikti, o tai reiškia, kad leidimas nebuvo patvirtintas kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma; kadangi apeliacinis komitetas balsuodamas 2020 m. sausio 23 d. taip pat nusprendė nuomonės neteikti;

Q.  kadangi Komisija pripažįsta, jog problemiška tai, kad GMO leidimo sprendimus Komisija ir toliau priiminėja be patvirtinimo kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma – tai yra reta išimtis suteikiant leidimus visam produktui, tačiau tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidimų(20);

R.  kadangi per savo aštuntąją kadenciją Parlamentas priėmė iš viso 36 rezoliucijas, kuriomis nepritarė tam, kad į rinką būtų teikiamas genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai (33 rezoliucijos) ir kad Sąjungoje būtų leidžiama auginti GMO (trys rezoliucijos); kadangi iki šiol Parlamentas per devintąją kadenciją yra priėmęs septynis prieštaravimus; kadangi nė vienas iš šių GMO nebuvo patvirtintas kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma; kadangi, nepaisydama pačios pripažintų demokratijos trūkumų, to, kad valstybės narės jos nepalaiko, ir Parlamento prieštaravimų, Komisija ir toliau suteikinėja leidimus GMO;

S.  kadangi nereikia teisės aktų pakeitimų, kad Komisija galėtų nesuteikti leidimų GMO, kai apeliaciniame komitete(21) nesama patvirtinimo kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma;

Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų laikymasis

T.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai turi nedaryti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, ir reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, atsižvelgtų į visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu dalyku; kadangi šie teisėti veiksniai turėtų apimti Sąjungos įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT), Paryžiaus klimato susitarimą ir Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją;

U.  kadangi neseniai JT specialiojo pranešėjo teisės į maistą klausimais paskelbtoje ataskaitoje nustatyta, kad ypač besivystančiose šalyse pavojingi pesticidai daro katastrofišką poveikį sveikatai(22); kadangi DVT Nr. 3.9 siekiama iki 2030 m. iš esmės sumažinti mirčių ir ligų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, skaičių ir oro, vandens ir dirvožemio taršą(23);

V.  kadangi EFSA nustatė, kad numatomas gliufozinato, klasifikuojamo kaip toksiško reprodukcijai, poveikis naudotojui, kai gliufozinatu naikinamos piktžolės auginant genetiškai modifikuotus kukurūzus, viršija leidžiamą poveikio naudotojui lygį (LPNL) net ir tada, kai naudojamos asmeninės apsaugos priemonės(24); kadangi ypatingą susirūpinimą kelia rizika dėl padidėjusio poveikio operatoriui, kuris turi sąlytį su herbicidams atspariomis genetiškai modifikuotomis kultūromis, atsižvelgiant į tai, kad naudojama daugiau herbicidų;

W.  kadangi miškų naikinimas yra pagrindinė biologinės įvairovės nykimo priežastis; kadangi naudojant žemę ir keičiant žemės naudojimo paskirtį (daugiausia dėl miškų naikinimo) išsiskiriantis išmetalų kiekis yra antra pagal dydį klimato kaitos priežastis po iškastinio kuro deginimo(25); kadangi Paryžiaus klimato susitarimu ir 2011–2020 m. Strateginiu biologinės įvairovės planu, priimtu pagal JT biologinės įvairovės konvenciją ir Aičio biologinės įvairovės tikslus, yra skatinama tvari miškotvarka, miškų apsauga ir atkūrimas(26); kadangi DVT 15 tikslas yra iki 2020 m. sustabdyti miškų naikinimą(27); kadangi miškai atlieka daugiafunkcį vaidmenį ir padeda siekti daugumos DVT(28);

X.  kadangi sojų auginimas yra bene svarbiausia Pietų Amerikoje esančių Amazonės, Serado ir Gran Čako miškų naikinimo priežastis; kadangi 97 proc. Brazilijoje ir 100 proc. Argentinoje užaugintų sojų yra genetiškai modifikuotos(29);

Y.  kadangi Sąjunga yra antroji pasaulyje pagal importuojamų sojų kiekį, kurių didžioji dalis importuojama pašarams; kadangi Komisijai atlikus tyrimą paaiškėjo, jog sojos istoriškai daugiausia prisidėjo prie Sąjungos miškų naikinimo pasaulyje ir su tuo susijusio išmetalų kiekio: sojos sudaro beveik pusę Sąjungos importo sukeliamo poveikio miškų naikinimui(30);

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002(31) nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo importuoti jokių maistui ar pašarams skirtų genetiškai modifikuotų augalų, atsparių herbicidui, šiuo atveju gliufozinatui, kurio neleidžiama naudoti Sąjungoje;

5.  ragina Komisiją atliekant būsimą teisės aktų dėl didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos REFIT vertinimą ir strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ įsipareigoti neleisti, kad į Sąjungą importuojamuose maisto produktuose ir pašaruose būtų toksiškų pesticidų, pvz., gliufozinato, liekanų; kartoja savo raginimą, kad Komisija ir valstybės narės užtikrintų veiksmingą iš trečiųjų šalių importuojamų žemės ūkio produktų kontrolę, siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį ir vienodas veiklos sąlygas ES maisto gamybos sektoriui(32);

6.  ragina Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų liekanų ir jų metabolitų, įskaitant kombinacinį poveikį, rizikos vertinimą į herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamą genetiškai modifikuotą augalą ketinama auginti Sąjungoje, ar importuoti maistui ir pašarams;

7.  ragina Komisiją atsiimti pasiūlymus dėl GMO leidimų, neatsižvelgiant į tai, ar jie skirti auginti arba naudoti maistui ir pašarams, jei Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komitetas nepateikia nuomonė;

8.  pažymi ir palankiai vertina tai, kad kiekvieno Komisijos nario įgaliojamajame rašte teigiama, jog „visi Komisijos nariai užtikrins Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą savo politikos srityse. Visa kolegija bus atsakinga už bendrą tikslų įgyvendinimą.“(33);

9.  palankiai vertina tai, kad pavyzdinis Komisijos projektas Europos žaliasis kursas buvo pateiktas kaip neatskiriama Komisijos strategijos, skirtos JT darbotvarkei iki 2030 m. ir DVT įgyvendinti, dalis;

10.  primena, kad DVT galima pasiekti tik jeigu tiekimo grandinės taps tvarios ir bus sukurta įvairių politikos sričių sąveika(34);

11.  pakartoja esąs susirūpinęs, kad didelė ES priklausomybė nuo importuotų pašarų (sojų) lemia miškų naikinimą trečiosiose šalyse(35);

12.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo importuoti genetiškai modifikuotų sojų, nebent būtų įrodyta, kad jas auginant neprisidėta prie miškų naikinimo;

13.  primygtinai ragina Komisiją persvarstyti visus galiojančius leidimus naudoti genetiškai modifikuotas sojas, atsižvelgiant į Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant Paryžiaus klimato susitarimą, JT biologinės įvairovės konvenciją ir DVT;

14.  pakartoja savo raginimą įgyvendinti Europos augalinių baltymų gamybos ir tiekimo strategiją(36), pagal kurią Sąjunga galėtų tapti mažiau priklausoma nuo genetiškai modifikuotų sojų importo ir sukurtų trumpesnes maisto grandines ir regionines rinkas; primygtinai reikalauja, kad tai būtų įtraukta į būsimą strategiją „Nuo ūkio iki stalo“;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) EFSA genetiškai modifikuotų organizmų mokslinės grupės nuomonė dėl maiste ir pašaruose naudojamų genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547–127 vertinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA-GMO-NL-2016–135), EMST leidinys (2019 m.), 17 (7): 5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)––––––– Per aštuntąją kadenciją Parlamentas priėmė 36 rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti GMO. Be to, per devintąją kadenciją Parlamentas priėmė šias rezoliucijas:2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0028).2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0029).2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0030).2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0054).2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 89788 (MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0055).2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir jų subkombinacijų MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0056).2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0057).
(5) EFSA nuomonė, p 3.
(6) Žr., pvz., S. Bonny „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“, Environmental Management, 2016 m. sausio mėn., 57(1), p. 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ir C. M. Benbrook „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“, Environmental Sciences Europe 24, Nr. 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Žr., pvz., https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, ir https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) Taip iš tiesų yra glifosatų atveju, kaip nurodyta EFSA atliktoje esamos didžiausios leidžiamosios glifosato liekanų koncentracijos peržiūroje pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį, EFSA leidinys, 2018 m.; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(13) EFSA išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido glifosato rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, EFSA leidinys, 2015 m.; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) EFSA atlikta esamos didžiausios leidžiamosios glifosato liekanų koncentracijos peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį – peržiūrėta versija, siekiant atsižvelgti į nepateiktus duomenis, EFSA leidinys, 2019 m.; 17(10): 5862, p. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Su valstybių narių pastabomis dėl genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 galima susipažinti EFSA klausimų registre: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).
(18) Žr. Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 konstatuojamąją dalį.
(19) 2019 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/533 dėl 2020, 2021 ir 2020 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (OL L 88, 2019 3 29, p. 28).
(20) Žr., pavyzdžiui, 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl valstybių narių galimybės apriboti arba uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašaro naudojimą savo teritorijoje, aiškinamąjį memorandumą ir 2017 m. vasario 14 d. Komisijos pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, aiškinamąjį memorandumą.
(21) Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 6 straipsnio 3 dalį Komisija „galėtų“, o ne „turėtų“ suteikti leidimą, jei apeliaciniame komitete nėra kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma priimtos palankios nuomonės.
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) EFSA išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido gliufozinato rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, EFSA mokslinė ataskaita (2005) 27, 1–81, p. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatas „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“, COM(2019)0352, p. 1.
(26) Ten pat, p. 2.
(27) Žr. 15.2 tikslą: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatas „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ COM(2019)0352, p. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ‘Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, ISAAA informacinis pranešimas Nr. 53 (2017), p. 16 ir 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) 2013 m. Komisijos techninė ataskaita 063 „ES vartojimo poveikis miškų naikinimui. Išsami ES vartojimo poveikio miškų naikinimui analizė“, kurią finansavo Europos Komisija, Aplinkos GD ir atliko VITO, IIASA, HIVA ir IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23–24: Nuo 1990 iki 2008 m. Sąjunga importavo augalininkystės ir gyvulininkystės produktų, kuriuos gaminant sunaikinta 90 000 km2 miškų. Augalininkystės produktų gamybai sunaikinta 74 000 km2 (82 proc.) miškų. Didžiausia dalis (52 000 km2) tenka aliejiniams augalams.). Sojos ir sojų išspaudos lėmė poveikį 82 proc. šio ploto (42 600 km2). Tai sudaro 47 proc. viso Sąjungos importo, dėl kurio naikinami miškai.
(31) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).
(32) 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros (Priimti tekstai, P8_TA(2019)0023), 32 dalis.
(33) Žr., pvz., https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf p. 2.
(34) 2018 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija „Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai“ (OL C 433, 2019 12 23, p. 50), 67 dalis.
(35) Ten pat.
(36) 2020 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo kurso (Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_LT.html 64 dalis.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
PDF 163kWORD 52k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0030/2020),

1.  patvirtina II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(12), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0030/2020),

1.  pritaria II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0030/2020),

A.  kadangi Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (toliau – KEV BĮ) įsteigta 2008 m. gegužės mėn. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 521/2008(15) kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonė, turinti veikti iki 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant kurti rinkai tinkamus produktus ir taip palengvinti papildomas pramonės pastangas sparčiai diegti kuro elementų ir vandenilio technologijas; kadangi Reglamentas (EB) Nr. 521/2008 buvo panaikintas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 559/2014(16);

B.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 559/2014 nustatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. KEV BĮ pakeičiama 2014 m. gegužės mėn. įsteigta II kuro elementų ir vandenilio bendrąja įmone (toliau – II KEV BĮ);

C.  kadangi KEV BĮ narės steigėjos yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, Kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė ir mokslinių tyrimų grupė „N.ERGHY“;

D.  kadangi II KEV BĮ narės steigėjos yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, naujoji pasaulio energetikos pramonės grupė AISBL (toliau – Pramonės grupė), 2016 m. pervadinta į „Hydrogen Europe“, ir naujoji Europos kuro elementų ir vandenilio mokslinių tyrimų grupė AISBL (toliau – Mokslinių tyrimų grupė);

E.  kadangi didžiausias Sąjungos įnašas į II KEV BĮ pirmąjį veiklos etapą yra 470 000 000 EUR iš Septintosios bendrosios programos lėšų; kadangi kitų narių įnašai turi būti ne mažesni už Sąjungos įnašą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 m. metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nustatyta, jog II KEV BĮ metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais metais susijusių operacijų, pinigų srautų rezultatai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintose apskaitos taisyklėse; be to, pažymi, kad II KEV BĮ apskaitos taisyklės grindžiamos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais;

2.  pažymi, kad II KEV BĮ galutinį 2018 finansinių metų biudžetą sudarė 85 504 157 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 126 526 307 EUR mokėjimų asignavimų;

3.  pažymi, kad 2018 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų biudžeto vykdymas siekė atitinkamai 93 proc. ir 83 proc.;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal Septintąją bendrąją programą

4.  pažymi, kad Sąjungos įnašas II KEV BĮ iš Septintosios bendrosios programos yra 421 300 000 EUR, įskaitant 19 000 000 EUR vertės nepiniginį įnašą, o pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai skyrė 442 500 000 EUR vertės išteklių, iš kurių 420 000 000 sudarė nepiniginiai įnašai II KEV BĮ finansuojamiems projektams pagal Septintąją bendrąją programą ir 17 900 000 EUR piniginis įnašas administracinėms išlaidoms;

5.  kiek tai susiję su II KEV BĮ 2018 m. biudžetu, skirtu Septintosios bendrosios programos projektams, mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 79,6 proc. dėl vėlavimo pateikti įgyvendinamų Septintosios bendrosios programos projektų išlaidų deklaracijas;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal programą „Horizontas 2020“

6.  pažymi, kad Sąjungos įnašas II KEV BĮ iš programos „Horizontas 2020“ yra 318 800 000 EUR, o pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai skyrė 649 400 000 EUR vertės išteklių, iš kurių 1 800 000 sudarė nepiniginiai įnašai į II KEV BĮ finansuojamus projektus pagal programą „Horizontas 2020“, 7 700 000 EUR – nepiniginiai įnašai papildomai veiklai ir 3 600 000 EUR piniginiai įnašai administracinėms išlaidoms;

7.  pastebi, kad pramonės sektoriaus narių pagrindinei veiklai skirtų nepiniginių įnašų lygis yra žemas dėl to, kad II KEV BĮ juos patvirtina kartu su galutiniais prašymais atlyginti išlaidas; todėl didžioji įsipareigotų nepiniginių įnašų dalis vykdant programą „Horizontas 2020“ bus patvirtinta vėliau, kai bus atliktas galutinis mokėjimas už projektus ir pateikti finansinių ataskaitų sertifikatai;

8.  pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 95,8 proc., o mokėjimų asignavimų – 84,4 proc. pažymi, kad 2018 m. pagal Septintąją bendrąją programą atlikti 29 mokėjimai už tarpines ir daugiausia galutines periodines ataskaitas iš viso sudarė 21 400 000 EUR; pažymi, kad biudžeto vykdymo rodiklis (mokėjimo asignavimai) buvo 79,6 proc. (palyginti su 73,8 proc. 2017 m.);

9.  pažymi, kad mokėjimų asignavimų srityje pagal programą „Horizontas 2020“ atlikta 19 išankstinio finansavimo mokėjimų už projektus pagal 2017 m. ir 2018 m. kvietimus teikti pasiūlymus, įvykdyta 11 mokėjimų už tyrimus ir 2 – Jungtiniam tyrimų centrui; be to, pažymi, kad biudžeto vykdymo rodiklis (mokėjimai) siekė 83,4 proc. (palyginti su 93,3 proc. 2017 m.); pažymi, kad biudžeto vykdymas įsipareigojimų srityje siekė 95,8 proc. (palyginti su 98,3 proc. 2017 m.); tai lėmė kvietimų teikti paraiškas rezultatai (viena sritis nebuvo įtraukta) ir viešojo pirkimo planavimo vėlavimas;

10.  pažymi, kad II KEV BĮ parengė veiksmų planą, kurį II KEV BĮ valdyba patvirtino 2018 m. kovo mėn. ir kuris apima didelį spektrą veiksmų, kuriuos II KEV BĮ planuoja įgyvendinti (keletas numatytų veiksmų jau pradėti vykdyti); pažymi, kad didžioji tų veiksmų dalis turi būti įgyvendinta 2018 ir 2019 m., o kelių veiksmų įgyvendinimas bus perkeltas į kitą programavimo laikotarpį;

Veiklos rezultatai

11.  pažymi, kad II KEV BĮ, vertindama savo veiklos pridėtinę vertę (pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos, galutinio energijos vartojimo efektyvumo, pažangiųjų tinklų ir energijos kaupimo srityse), tam tikras priemones naudoja kaip veiklos rodiklius; taip pat pažymi, kad II KEV BĮ naudoja ir kitas priemones, pavyzdžiui, vykdo parodomuosius projektus valstybėse narėse ir regionuose, gaunančiuose lėšų iš Sąjungos fondų; atkreipia dėmesį į 2018 m. II KEV BĮ patvirtintą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių peržiūrą dėl pastaraisiais metais padarytos didelės technologinės pažangos ir naujų taikomųjų programų, kurios jau pradėtos naudoti;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis ir veiklos biudžetas) išlieka mažesnis negu 5 proc., o tai rodo, kad II KEV BĮ organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

13.  pažymi, kad 2018 m. sverto poveikio vertė buvo 1,36 ir viršijo reikalaujamą 0,56 vertę; be to, pažymi, kad jei atsižvelgtume į visų privačių partnerių nepiniginius įnašus į projektus, sverto poveikis siektų 1,96;

14.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti ir užbaigti laikantis atitinkamų darbo planų ir 2018 m. metinės darbo programos; į juos buvo įtraukta 20 temų;

15.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje II KEV BĮ dirbo 27 darbuotojai iš 10 valstybių narių, ir džiaugiasi galėdamas pažymėti, kad pasiekta darbuotojų lyčių pusiausvyra (51 proc. vyrų ir 49 proc. moterų); taip pat pažymi, kad 2018 m. programos „Horizontas 2020“ projektuose dalyvavo 31 proc. moterų, 26 proc. programų koordinatorių buvo moterys, 22 proc. II KEV BĮ valstybių narių atstovų grupės narių buvo moterys ir 33 proc. mokslinio komiteto narių sudarė moterys;

16.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti KEV BĮ pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jos pridėtinę vertę; ragina II KEV BĮ vykdyti aktyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip siekti didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

17.  pažymi, kad transporto srityje II KEV BĮ rėmė demonstracinę veiklą, susijusią su daugiau kaip 1 900 lengvųjų transporto priemonių, iš kurių daugiau kaip 630 jau buvo naudojamos 2018 m.; taip pat pažymi, kad II KEV BĮ 2018 m. pademonstravo 45 autobusus, naudojamus 10 Sąjungos miestų; džiaugdamasis pažymi, kad elektrinių kuro elementus naudojančių autobusų diegimas gali būti laikomas naujausia technologija pasaulyje ir kad įgyvendinant II KEV BĮ projektus padaryta reikšminga pažanga;

Vidaus auditas

18.  pažymi, kad 2018 m. II KEV BĮ baigė įgyvendinti visus veiksmų planus, parengtus siekiant vykdyti rekomendacijas dėl Vidaus audito tarnybos (VAT) 2016 m. atliktų veiklos rezultatų valdymo auditų, įskaitant rekomendaciją dėl daugiametės darbų programos peržiūros ir strateginių bei veiklos tikslų; pažymi, kad 2018 m. sausio mėn. II KEV BĮ vidaus audito tarnybai pateikė veiksmų planą, susijusį su trimis VAT pateiktomis rekomendacijomis dėl koordinavimo su centriniu pagalbos skyriumi ir jo priemonių bei paslaugų diegimo; pažymi, kad II KEV BĮ surengė pirmą praktinį seminarą su centriniu pagalbos skyriumi (kaip numatyta veiksmų plane); palankiai vertina tai, kad 2018 m. gruodžio mėn. II KEV BĮ pateikė VAT peržiūrėti visus veiksmų planus, kuriais įgyvendinamos 2017 m. audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos; be to, džiaugdamasis pažymi, kad 2019 m. VAT nusiuntė raštą valdybai, kuriame patvirtino, jog visos rekomendacijos ir veiksmų planai buvo sėkmingai įgyvendinti;

19.  pažymi, kad buvo toliau atliekami ex post auditai – pradėtas 141 Septintosios bendrosios programos auditas, iš kurių 132 buvo užbaigti, o likę turėjo būti užbaigti pirmą 2019 m. ketvirtį; bendra auditų aprėptis sudarė 23 proc. patvirtintų išlaidų deklaracijų vertės; pažymi kad likutinis klaidų lygis buvo mažesnis negu 2 proc.; pažymi, kad 2018 m. buvo pradėta 14 naujų su programa „Horizontas 2020“ susijusių auditų;

20.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis KEV BĮ 2008–2016 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios II KEV BĮ 2014–2016 m. laikotarpio vertinimas, o 2018 m. kovo mėn. valdyba patvirtino veiksmų planą, kuriame numatyti keli veiksmai jau pradėti, ir tikimasi, kad didžioji programos dalis bus užbaigta 2018–2019 m., tačiau atsižvelgiama į tai, kad keli veiksmai numatyti įgyvendinti kitu programavimo laikotarpiu;

Vidaus kontrolė

21.  palankiai vertina tai, kad II KEV BĮ įdiegė finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra ir dotacijų gavėjų ex post auditais grindžiamas Septintosios bendrosios programos biudžeto tarpinių ir galutinių mokėjimų bei programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijų ex ante kontrolės procedūras, o Komisija atsako už ex post auditus; palankiai vertina tai, kad 2018 m. likutinis klaidų lygis atlikus ex post auditus buvo 1,10 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 0,46 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju, ir kad jis, Audito Rūmų nuomone, yra mažesnis už reikšmingumo lygį;

22.  pažymi, kad 2017 m. II KEV BĮ kartu su Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendra audito tarnyba pradėjo pirmąjį atsitiktinės imties programos „Horizontas 2020“ tarpinių išlaidų deklaracijų ex post auditą; pažymi, kad II KEV BĮ įdiegė ex ante kontrolės procedūras, paremtas finansinių ir veiklos dokumentų peržiūra; pažymi, kad tarpinių ir galutinių mokėjimų pagal Septintąją bendrąją programą ex post auditus dotacijų gavėjų įstaigose atlieka II KEV BĮ, o Komisijos Bendra audito tarnyba yra atsakinga už pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomų projektų išlaidų deklaracijų ex post auditą; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti du 2017 m. pradėti auditai, o II KEV BĮ šių auditų negalėjo užbaigti dėl vykstančių ginčų su paramos gavėjais, dėl kurių taip pat reikėjo koordinuoti veiksmus su kitomis Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD tarnybomis, kad būtų užtikrinti nuoseklūs susijusių šalių audito rezultatai;

23.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos tinkamumą ir patikimumą ir nustatyti, kad atliekant vertinimą būtų įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 42.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(9) OL C 426, 2019 12 18, p. 42.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
(13) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(14) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(15) 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (OL L 153, 2008 6 12, p. 1).
(16) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama 2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 108).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
PDF 170kWORD 54k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0032/2020),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2101(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(11), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0032/2020),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2101(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0032/2020),

A.  kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai veikti 2009 m. lapkričio 16 d.;

B.  kadangi Tarybos reglamentu (ES) Nr. 558/2014(13) įsteigta bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (toliau – Bendroji įmonė) nuo 2014 m. birželio 27 d. pakeitė bendrąją įmonę „Švarus dangus“ pagal programą „Horizontas 2020“;

C.  kadangi pagrindiniai Bendrosios įmonės tikslai yra iš esmės pagerinti aeronautikos technologijų poveikį aplinkai ir padidinti Europos aviacijos konkurencingumą; kadangi Bendrosios įmonės veikimo laikotarpis buvo pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

D.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP), naujoviškų orlaivių kūrimo platformų (NOKP) ir horizontaliųjų pramonės sričių lyderiai ir ITPPP asocijuotieji nariai;

E.  kadangi didžiausias galimas Sąjungos įnašas, skiriamas Bendrosios įmonės antram veiklos laikotarpiui finansuoti, yra 1 755 000 000 EUR ir turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmai nurodė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Bendrosios įmonės 2018 m. metinėse finansinėse ataskaitose Bendrosios įmonės finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d., tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

2.  pažymi, jog Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad metinėse ataskaitose nurodomos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2018 m. biudžete buvo numatyta 371 100 000 EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų ir 343 786 573 EUR dydžio mokėjimų asignavimų suma; pažymi, kad 98,7 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 98,6 proc. mokėjimų asignavimų sudaro Komisijos subsidijos ir asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį iš ankstesnių metų;

4.  pažymi, kad buvo panaudota 99,2 proc. įsipareigojimų asignavimų (palyginti su 99,6 proc. 2017 m.) ir 97,3 proc. mokėjimų asignavimų (palyginti su 98,5 proc. 2017 m.); pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis (administracinių išlaidų atveju) sumažėjo iki 79,23 proc. (nuo 93,13 proc. 2017 m.);

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Bendroji įmonė įgyvendino įvairias programos vykdymo stebėsenos priemones, susijusias su veiklos našumu, pasiekimais, planavimu ir operacijų rizika;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal Septintąją bendrąją programą

6.  pažymi, kad Sąjungos įnašas iš Septintosios bendrosios programos yra 800 000 000 EUR, o pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai skyrė 608 300 000 EUR vertės išteklių, iš kurių 594 100 000 sudarė nepiniginiai įnašai II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (II KEV BĮ) finansuojamiems projektams pagal Septintąją bendrąją programą ir 14 900 000 EUR piniginis įnašas administracinėms išlaidoms;

7.  pažymi, kad Septintoji bendroji programa buvo oficialiai užbaigta 2017 m., o jos įgyvendinimo lygis siekė apie 100 proc.; pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė susigrąžino apie 850 000 EUR lėšų dėl neįvykdytų išankstinio finansavimo mokėjimų ir ex post audito rezultatų;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal programą „Horizontas 2020“

8.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje iš visos 2 064 000 000 EUR sumos, skirtos veiklai, finansuojamai pagal programą „Horizontas 2020“, 816 700 000 EUR sudarė Sąjungos piniginis įnašas, o 14 000 000 – privačiųjų narių piniginiai įnašai; pažymi, kad 2018 m. pabaigoje valdyba patvirtino 273 900 000 EUR vertės nepiniginius įnašus ir pranešta apie papildomus 157 600 000 EUR vertės nepiniginius įnašus, kurie dar nepatvirtinti, taip pat apie 801 700 000 EUR vertės pramonės narių nepiniginius įnašus, skirtus papildomai veiklai;

Kvietimai teikti pasiūlymus

9.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė paskelbė du kvietimus teikti pasiūlymus, gavo 417 reikalavimus atitinkančių pasiūlymų (iš viso 420) ir atrinko finansuoti 131 pasiūlymą;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. užbaigtos keturių pagrindinių partnerių kvietimų teikti paraiškas procedūros; atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. veikla buvo susijusi su visų pasirinktų pagrindinių partnerių, kurių nedidelis skaičius 2018 m. tapo aktyviais nariais, integravimu į naująjį susitarimą dėl dotacijos nariams; atkreipia dėmesį į tai, kad susumavus visų keturių kvietimų teikti paraiškas rezultatus ir konkursą laimėjusiems subjektams tapus nariais Bendroji įmonė turi 183 pagrindinius partnerius, iš kurių 49 yra asocijuotosios įmonės arba susijusios trečiosios šalys;

11.  pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos buvo paskelbti devyni kvietimai teikti paraiškas, iš kurių aštuoni buvo įvertinti ir visiškai įgyvendinti arba vyksta jų baigiamasis etapas, taip pat pažymi, kad šiuose aštuoniuose kvietimuose dalyvavo daugiau kaip 560 partnerių iš 27 skirtingų valstybių; pažymi, kad septintasis kvietimas teikti paraiškas įgyvendintas 2018 m. spalio mėn.; jame dalyvavo 198 dalyviai; taip pat pažymi, kad aštuntasis kvietimas teikti paraiškas įgyvendintas 2018 m. lapkričio mėn.; jame dalyvavo 182 dalyviai; devintasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2018 m. lapkričio mėn., o vertinimas atliktas 2019 m. kovo mėn.;

Veiklos rezultatai

12.  pažymi, kad dėl projektų pobūdžio dar nepateikta informacijos apie kai kuriuos pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; palankiai vertina tai, kad dauguma konkrečių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių yra pasiekti arba jų siekiama; atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai ragina toliau stebėti ir analizuoti, kiekvienų metų pabaigoje aiškiai atskirti pagal pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius faktiškai įvykdytą veiklą ir pagal juos numatomą veiklą;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis ir veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc. tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartis dirbančių darbuotojų kaita 2017 ir 2018 m. buvo didelė; pažymi, kad laikinųjų darbuotojų kaita padidėjo beveik 17 proc.; be to, laikinųjų darbuotojų paslaugos 2018 m. beveik padvigubėjo;

15.  pažymi, kad Bendrosios įmonės 2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti pagrindiniai veiklos rodikliai, susiję su lyčių pusiausvyra 2017 ir 2018 m., rodo, kad moterų dalyvavimo lygis, nors ir stabilus, vis dėlto yra gana žemas: moterys sudaro 22 proc. programoje dalyvaujančių asmenų, 13 proc. programos koordinatorių ir 18–25 proc. konsultantų ir ekspertų, atliekančių vertinimus ir analizes bei dirbančių Moksliniame komitete; rekomenduoja nuolat dėti pastangas siekiant padidinti moterų dalyvavimą programoje;

16.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė sutelkia geriausius talentus ir išteklius Europoje; pažymi, kad ji naudojasi pagrindiniais svarbiausių Europos aeronautikos mokslinių tyrimų įstaigų ir akademinių fakultetų įgūdžiais ir žiniomis;

Pagrindinės kontrolės ir priežiūros sistemos

17.  pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra bei ex post auditais dotacijų gavėjų įstaigose, kiek tai susiję su Septintosios bendrosios programos biudžeto tarpiniais ir galutiniais mokėjimais ir programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijomis, o atsakomybė užtikrinti ex post auditą tenka Komisijos bendrai audito tarnybai;

18.  pažymi, kad atlikus ex post auditus likutinis klaidų lygis, apie kurį pranešė Bendroji įmonė, buvo 1,21 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 1,11 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju, ir kad abiem atvejais šis lygis mažesnis už reikšmingumo lygį (2 proc.);

Kovos su sukčiavimu strategija

19.  pažymi, kad Bendroji įmonė didelį dėmesį skiria sukčiavimo prevencijai ir nustatymui; todėl Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD kartu su suinteresuotomis šalimis įgyvendina 2020 m. kovos su sukčiavimu strategiją, kad būtų nustatyti dvigubo finansavimo atvejai ir jų išvengta; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. nustatyti trys tariamos apgaulingos veiklos atvejai, susiję su iš Bendrosios įmonės gaunamu finansavimu, ir apie šiuos atvejus pranešta Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF);

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad 2018 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko koordinavimo su Bendruoju paramos centru auditą, kad įvertintų Bendrosios įmonės valdymo, rizikos valdymo ir vidaus procesų struktūros tinkamumą; džiaugdamasis pažymi, kad aktyvų Bendrosios įmonės vaidmenį keičiantis informacija su Bendruoju paramos centru VAT įvardijo kaip privalumą; be to, pažymi, kad auditoriai atkreipė dėmesį į bendrą požiūrį, kurio laikosi direktoriai, nurodydami savo poreikius svarbiose srityse, pvz., konfidencialumo; VAT taip pat gavo keletą rekomendacijų dėl tolesnio Komisijos IT sistemų pritaikymo, kad būtų pašalinti tebesantys duomenų perdavimo trūkumai; ragina Bendrąją įmonę baigti rengti Bendrosios įmonės paramos gavėjų konfidencialių duomenų tvarkymo kriterijus ir procedūras;

Kitos pastabos

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo išplėsti Bendrosios įmonės dvišaliai ryšiai su kai kuriomis valstybėmis narėmis ir regionais, remiantis Bendrosios įmonės parengtomis mokslinių tyrimų ir inovacijų pažangiosios specializacijos strategijomis (RIS3); jose nurodyta daugiau kaip 60 regionų, kurie Bendrajai įmonei kaip savo MTI prioritetus nurodė aeronautiką arba su ja susijusias sritis; be to, džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. buvo pasirašytas dar vienas susitarimo memorandumas su Vokietijos regionu; tai reiškia, kad 2018 m. gruodžio 31 d. galiojančių susitarimo memorandumų skaičius siekė 17; pažymi, kad po to 2019 m. birželio mėn. buvo pasirašytas susitarimo memorandumas su Prancūzijos Naujosios Akvitanijos regionu;

22.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų ES finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, taip siekiant didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

23.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą; atliekant vertinimą turėtų būti įvertinta gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

Transportas ir turizmas

24.  pažymi, kad Bendrosios įmonės tikslai turėtų būti pakoreguoti siekiant atsižvelgti į poreikį laipsniškai mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, ir ragina užtikrinti, kad atliekant koregavimą reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai būtų automatiškai suteikti, taip garantuojant pakankamus Bendrosios įmonės pajėgumus;

25.  pažymi, kad Bendroji įmonė yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė tarp Sąjungos ir aeronautikos pramonės subjektų, kuria siekiama kurti proveržio technologijas norint iš esmės pagerinti orlaivių ir oro transporto aplinkosauginį veiksmingumą; pažymi, kad ši Bendroji įmonė buvo įsteigta 2007 m. kaip bendroji įmonė „Švarus dangus“, įgyvendinant Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (toliau – BP 7), ir ši įmonė 2014 m., įgyvendinant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, tapo bendrąja įmone „Švarus dangus 2“;

26.  pažymi, kad Bendrosios įmonės programos (2014–2020 m. laikotarpiu) bendrai finansuojamos pagal programą „Horizontas 2020“, skiriant iki 1 755 mln. EUR Sąjungos subsidijų, ir bent 2 193,75 mln. EUR dydžio privačiųjų narių nepiniginiais įnašais; pažymi, kad Sąjunga ir privatieji nariai po lygiai apmoka administracines išlaidas, kurios tuo laikotarpiu turi neviršyti 78 mln. EUR;

27.  teigiamai vertina reikšmingą Bendrosios įmonės įnašą didinant efektyvumą aviacijos sektoriuje; atkreipia dėmesį į labai gerus rezultatus ir esminį vaidmenį, kurį Bendroji įmonė atliko Europoje užtikrinant, kad būtų sparčiau diegiamos žaliosios technologijos, skirtos išmetamo anglies dioksido kiekiui, išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui ir orlaivių keliamo triukšmo lygiui mažinti; pabrėžia strateginį vaidmenį, kurį ši Bendroji įmonė turėtų atlikti vykdant būsimą programą „Europos horizontas“ ir prisidedant prie naujų 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslų ir prie numatyto išmetamo CO2 kiekio mažinimo dėl technologijų pažangos;

28.  atkreipia dėmesį į tai, kad pasauliniu mastu naudojant Bendrosios įmonės sukurtas ir propaguojamas technologijas būtų galima sutaupyti viso Nyderlandų išmetamo CO2 kiekį;

29.  pažymi, kad dėl „Švaraus dangaus I“ technologijų išmetamas CO2 kiekis, tenkantis vienam keleiviui, tolimųjų skrydžių orlaiviuose sumažėjo 19 proc., o skrendant vidutinio nuotolio maršrutais – 40 proc.; ragina skirti Bendrajai įmonei visus reikalingus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad šis sėkmingas metodas būtų toliau taikomas;

30.  pažymi, kad iki 40 proc. Bendrosios įmonės finansavimui skiriamų lėšų paskirstoma jos šešiolikai sektoriaus lyderių ir su jais susijusioms įmonėms, t. y. pramonės subjektams, kurie yra įsipareigoję per programos vykdymo laikotarpį įgyvendinti visą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ programą; pažymi, kad 30 proc. Bendrosios įmonės finansavimui skiriamų lėšų turi būti paskirstoma skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus ir rengiant konkursus, kurie yra skirti pagrindiniams partneriams (jie atrenkami pagal ilgalaikius įsipareigojimus programai); taip pat pažymi, kad kiti 30 proc. finansavimui skiriamų lėšų turi būti paskirstoma skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus ir rengiant konkursus, kurie yra skirti kitiems partneriams (jie dalyvauja specialiuosiuose darbuose ir projektuose pagal tiksliai apibrėžtus ribotus įsipareigojimus);

31.  pažymi, kad nuo galutinio 2018 m. preliminariųjų ataskaitų pateikimo termino (2019 m. vasario mėn. pabaiga) privatieji Bendrosios įmonės nariai pranešė apie bendrą 399 mln. EUR sumą nepiniginiais įnašais, kurie skiriami veiklos sąnaudoms padengti, ir kad Bendroji įmonė patvirtino 279,9 mln. EUR dydžio įnašų; taip pat pažymi, kad privatieji nariai pranešė apie bendrą 827,9 mln. EUR sumą nepiniginiais įnašais, kurie skiriami papildomai veiklai finansuoti, iš kurių Bendroji įmonė patvirtino 620 mln. EUR;

32.  pažymi, kad Bendrojoje įmonėje šiuo metu yra 16 sektoriaus lyderių, 193 pagrindiniai partneriai (įskaitant 50 MVĮ) ir kad pradėtos devynios kvietimų teikti pasiūlymus procedūros (siekiant kitiems partneriams paskirstyti likusias lėšas); pažymi, kad įvertinti aštuoni iš šių kvietimų ir dėl to buvo atrinkta 560 partnerių (be kita ko, 31 proc. sudaro MVĮ, kurioms skiriama 25 proc. finansavimo) iš 27 šalių;

33.  pažymi, kad Bendroji įmonė šiuo metu planuoja peržiūrėti savo finansines taisykles, kad būtų galima jas suderinti su naujomis finansinėmis taisyklėmis, taikomomis bendrajam Sąjungos biudžetui, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046(14);

34.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pateikė labai svarbią rekomendaciją Bendrajai įmonei ragindama parengti konsoliduotąjį rizikos registrą, kuriame būtų saugoma informacija apie riziką, kuri daro poveikį programai ir Bendrajai įmonei kaip savarankiškam subjektui; pažymi, kad vidaus audito pareigūnas Bendrosios įmonės vadovybei nurodė, jog dėl nuolatinio kišimosi į valdymo užduotis ir dėl kokybės valdymo procesų trūksta objektyvumo; primygtinai ragina Bendrąją įmonę nedelsiant išspręsti šią problemą ir visiškai įgyvendinti vidaus audito pareigūno rekomendaciją;

35.  susirūpinęs pažymi, kad vidaus audito pareigūnas nustatė keletą rizikingų sričių, kuriose Bendrosios įmonės vadovybė turėtų imtis veiksmų; tikisi, kad Bendrosios įmonės vadovybė imsis visų reikalingų priemonių šiai rizikai sumažinti;

36.  pažymi, kad 2018 m. nustatyti trys tariamos apgaulingos veiklos atvejai, susiję su paramos gavėjais, kurie gauna lėšų iš Bendrosios įmonės, ir apie šiuos atvejus pranešta OLAF; ragina Bendrąją įmonę imtis visų reikiamų priemonių, kad ateityje būtų užkirstas kelias tokiems atvejams.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 32.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 77.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 32.
(9) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(10) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(11) OL L 169, 2014 6 7, p. 77.
(12) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(13) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (OL L 169, 2014 6 7, p. 77).
(14) 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
PDF 162kWORD 52k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0034/2020),

1.  patvirtina Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1 605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(12), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0034/2020),

1.  pritaria Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0034/2020),

A.  kadangi Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 buvo įsteigta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 10 metų laikotarpiui, siekiant suburti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir padėti Sąjungai atlikti vieną pagrindinių vaidmenų vykdant su pažangiais biologiniais produktais ir biodegalais susijusius mokslinius tyrimus, taip pat pristatant ir skatinant naudoti pažangiuosius biologinius produktus ir biodegalus;

B.  kadangi, laikydamasis Bendrosios įmonės finansinių taisyklių, priimtų 2014 m. spalio 14 d. Bendrosios įmonės valdybos sprendimu, 38 ir 43 straipsnių, apskaitos pareigūnas parengė metines finansines ataskaitas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir pramonės partneriai, kuriems atstovauja Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas);

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 975 000 000 EUR, ir turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad Bendrajai įmonei priklausantys pramonės atstovai Bendrosios įmonės veiklos laikotarpiu turi prisidėti ne mažiau kaip 2 730 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 182 500 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir ne mažesnis kaip 1 755 000 000 EUR nepiniginis įnašas – į Bendrosios įmonės darbo planą neįtrauktai papildomai veiklai įgyvendinti;

2.  pažymi, kad 19 iš 101 atrinkto 2018 m. kvietimo teikti pasiūlymus 2018 m. pabaigoje buvo susitarimų dėl dotacijos parengiamajame etape; be to, pažymi, kad 2018 m. pradžioje pagal Bendrosios įmonės programą buvo vykdomas 101 projektas, šiuose projektuose dalyvavo iš viso 1 169 dalyviai iš 35 šalių, o bendra dotacijų vertė siekė 499 000 000 EUR;

3.  pažymi, kad Bendrosios įmonės tikslų nebuvo galima siekti taikant tradicines Sąjungos priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė užtikrino struktūrinį poveikį, suburdama sektorius ir subjektus naujų vertės grandinių diegimo procese, ir sutelkė daugiau investicijų į inovacijų, skirtų biotechnologijų pramonės šakoms, plėtojimą; be to, pažymi, kad Bendrosios įmonės užduotis yra įgyvendinti BPS konsorciumo parengtą ir Komisijos patvirtintą strateginę inovacijų ir mokslinių tyrimų darbotvarkę (SIRA);

4.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

5.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą; prašo atliekant vertinimą įvertinti gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūrą ir patikimumą, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodyta, jog Bendrosios įmonės 2018 m. metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

7.  pažymi, kad Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose nurodytas galutinis vykdymui skirtas 2018 m. biudžetas, jį sudaro 121 231 820 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 118 126 520 EUR mokėjimų asignavimų, kurių panaudojimo lygis atitinkamai buvo 99 proc. ir 71 proc.;

8.  pažymi, kad mokėjimų asignavimai daugiausia buvo naudojami susitarimų dėl dotacijų, kurie buvo sudaryti pagal 2017 m. kvietimus teikti pasiūlymus, išankstiniam finansavimui ir tarpiniams mokėjimams, skirtiems pagal ankstesnius kvietimus teikti pasiūlymus vykdomiems projektams; be to, pažymi, kad žemesnį mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygį nulėmė tai, jog buvo vėluojama pateikti kai kurias periodines ataskaitas ir išlaidų deklaracijas, kurios buvo gerokai mažesnės nei susitarimuose dėl dotacijų patvirtintas biudžetas;

9.  pažymi, kad iš ne mažiau kaip 975 000 000 EUR Sąjungos piniginio įnašo, kuris turi būti skirtas Bendrajai įmonei per visą jos gyvavimo laikotarpį, 2018 m. pabaigoje Sąjungos įnašas iš viso sudarė 264 600 000 EUR;

10.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad pramonės atstovai Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms turėjo skirti 757 900 000 EUR, tačiau jie pranešė tik apie pagrindinei veiklai skirtą nepiniginį įnašą, kurį sudarė 36 800 000 EUR, o valdyba patvirtino 21 200 000 EUR įnašą (12 100 000 EUR piniginį ir 9 100 000 EUR nepiniginį įnašą), kurį pramonės atstovai skyrė Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms;

11.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė atliko peržiūrą, siekdama atnaujinti Bendrąją įmonę sudarančių subjektų narystės statusą, kuris yra pagrindinis kriterijus siekiant patvirtinti ir pripažinti pramonės atstovų nepiniginius įnašus, skirtus Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai; su pasitenkinimu pažymi, kad ši peržiūra laikoma gerosios patirties pavyzdžiu ir kad peržiūra turėtų būti atliekama reguliariai;

12.  apgailestauja, kad iš mažiausios 182 500 000 EUR sumos, kurią pramonės sektoriaus atstovai turi skirti Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos išlaidoms, iki 2018 m. pabaigos buvo sumokėta tik 800 000 EUR, todėl 2018 m. pabaigoje Komisija nusprendė sumažinti Bendrajai įmonei 2020 m. skirtą 205 000 000 EUR biudžetą 140 000 000 EUR suma; susirūpinęs pažymi, kad yra didelė rizika, jog iki Bendrosios įmonės programos pabaigos nebus pasiekta minimali piniginių įnašų suma;

Veiklos rezultatai

13.  pažymi, kad buvo nustatyta, jog esami Bendrosios įmonės konkretūs pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai buvo patenkinami; palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė veikė veiksmingai ir jos vidutiniai veiklos rezultatai, palyginti su trimis pagrindiniais programos „Horizontas 2020“ veiklos rezultatų rodikliais, viršija 2018 m. nustatytus tikslus;

14.  susirūpinęs pažymi, kad sverto poveikis, kurio vertė 2018 m. pabaigoje siekė 1,88, buvo mažesnis nei tikėtasi; susirūpinęs pažymi, kad nuo 2015 m. realizuotas sverto poveikis mažėja; ragina Bendrąją įmonę imtis veiksmų, kad per visą 2014–2020 m. laikotarpį būtų pasiektas tikslinis 2,86 sverto koeficientas;

15.  pažymi, kad Bendrosios įmonės kvietimai teikti pasiūlymus yra visiškai atviri ir šiame procese gali dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai; palankiai vertina dideles Bendrosios įmonės pastangas informuoti Sąjungos suinteresuotuosius subjektus apie savo tikslus ir rezultatus bei skelbiamus konkursus per savo renginius, susitikimus ir interneto svetainę;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai patvirtina, jog Bendroji įmonė pasiekė pakankamą geriausių Sąjungos subjektų dalyvavimo pasirinktų vertės grandinių srityse lygį; pažymi, kad buvo pasiekta tinkama pramonės sektoriaus dalyvavimo pusiausvyra, jos atstovai sudarė 61 proc. visų dalyvių; atkreipia dėmesį į tai, kad 54 proc. privačiųjų pelno siekiančių subjektų yra mažosios ir vidutinės įmonės, o 27 proc. – didelės įmonės;

17.  pažymi, kad 2018 m. Bendrosios įmonės veikla apėmė 17 susitarimų dėl dotacijų, parengtų pateikus 2017 m. kvietimą teikti pasiūlymus, sudarymą, taigi 2018 m. pabaigoje Bendroji įmonė iš viso vykdė 82 projektus; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė sėkmingai įgyvendino 2018 m. kvietimą teikti pasiūlymus; pažymi, kad procedūra dėl 19 atrinktų pasiūlymų buvo pradėta prieš pasibaigiant 2018 m.;

18.  pažymi, kad dėl 2018 m. kvietimo teikti pasiūlymus sandaros ir pasiūlymų reitingų sistemos valdymo viena iš dviejų pagrindinių kvietimo temų nebuvo finansuojama, nepaisant to, kad buvo gauta reikalavimus atitinkančių ir aukštai įvertinų pasiūlymų abiem temomis;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pasiekė pagrįstą lyčių pusiausvyrą įvairiuose savo organuose (mokslinis komitetas: 60 proc. moterų ir 40 proc. vyrų; valstybių atstovų grupė: 59 proc. moterų ir 41 proc. vyrų; programų biuras: 61 proc. moterų ir 39 proc. vyrų; vertinimo ekspertai (2018 m. kvietimas teikti pasiūlymus): 48 proc. moterų ir 52 proc. vyrų; projektų koordinatoriai: 45 proc. moterų ir 55 proc. vyrų), išskyrus valdybą (20 proc. moterų ir 80 proc. vyrų); atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės pastabą, kad ji neturi įtakos valdybos sudėčiai; su pasitenkinimu pažymi, kad užtikrinta Bendrosios įmonės projektuose dalyvaujančių darbuotojų lyčių pusiausvyra (46 proc. moterų ir 54 proc. vyrų);

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

20.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Bendrojoje įmonėje dirbo 23 darbuotojai, taigi visi etatų plano etatai buvo užimti; pažymi, kad 2018 m. buvo pradėtos dvi įdarbinimo procedūros: viena sutartininkui, o kita – laikinajam darbuotojui įdarbinti, tačiau pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pasipildė dar trimis sutartininkais; be to, pažymi, kad vienas kandidatas laikinai eiti pareigas buvo paskirtas 2018 m. pabaigoje ir pradėjo jas eiti pirmą 2019 m. ketvirtį;

Vidaus auditas

21.  pažymi, kad 2017 m. lapkričio mėn. Vidaus audito tarnyba (VAS) atliko auditą „Ribotos apimties vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra BPS bendrojoje įmonėje“; pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, padėtis 2018 m. pabaigoje rodė, kad Bendroji įmonė iš esmės įgyvendino VKS;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad programų biuras atliko savo VKS vertinimą, siekdamas įvertinti dabartinį VKS įgyvendinimo lygį ir išnagrinėti sąlygas, būtinas siekiant pagerinti organizacijos vidaus kontrolės sistemą ir kilstelėti ją į aukštesnį brandos lygį; pažymi, kad VAS pateikė tris rekomendacijas, siekdama paremti ir papildyti dabartines Bendrosios įmonės pastangas šioje srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad programų biuras pasiūlė atitinkamus veiksmų planus, o VAS nurodė, kad jie yra tinkami siekiant sumažinti problemų mastą; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pradžioje buvo laikoma, kad trys svarstyti standartai dar nėra visapusiškai įgyvendinti;

23.  pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita, laikoma, kad beveik visi VKS yra įgyvendinti arba beveik įgyvendinti ir kad liko tik keletas standartų, pvz., 8 VKS (procesai ir procedūros), 10 VKS (veiklos tęstinumas) ir 11 VKS (dokumentų tvarkymas), kuriuos reikia visapusiškai įgyvendinti;

24.  pažymi, kad 2017 m. Bendroji įmonė kartu su Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendra audito tarnyba pradėjo pirmąjį atsitiktinės imties programos „Horizontas 2020“ tarpinių išlaidų deklaracijų ex post auditą; pažymi, kad antrasis auditų etapas prasidėjo 2018 m., tačiau dėl mažo audituojamų dalyvių skaičiaus dar negalima padaryti jokių išvadų;

25.  su pasitenkinimu pažymi, kad likutinis klaidų lygis yra mažesnis už reikšmingumo lygį ir sudaro 0,01 proc. programos „Horizontas 2020“ atveju;

26.  pažymi, kad Komisija atliko Bendrosios įmonės 2014–2016 m. veiklos tarpinį vertinimą ir kad siekiant atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas buvo parengtas veiksmų planas; pažymi, kad pagal veiksmų planą dauguma veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į rekomendacijas, turi būti įgyvendinti 2018 ir 2019 m. ir kad jau vykdomi keli veiksmai;

Teisinė sistema

27.  susirūpinęs pažymi, kad, nors Bendrosios įmonės tarpinis vertinimas buvo baigtas laikantis tikslių jos teisinėje sistemoje nustatytų terminų, vis dėlto šiame ankstyvame jos veiklos etape jis negalėjo suteikti didžiausios pridėtinės vertės Bendrosios įmonės sprendimų priėmimo procesui;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

28.  pažymi, kad Bendroji įmonė kartu su kitomis šešiomis bendrosiomis įmonėmis paskelbė bendrą kvietimą pareikšti susidomėjimą, kad būtų galima atrinkti ne daugiau kaip septynis konfidencialius patarėjus, kurie sudarys konfidencialių patarėjų tinklą; pažymi, kad 2018 m. lapkričio mėn. vykdomieji direktoriai paskyrė du konfidencialius patarėjus.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 24.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 130.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(9) OL C 426, 2019 12 18, p. 24.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 169, 2014 6 7, p. 130.
(13) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(14) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
PDF 159kWORD 53k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0042/2020),

1.  patvirtina Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2091(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(12), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(13) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(14), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0042/2020),

1.  pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2091(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0042/2020),

A.  kadangi, kaip matyti iš Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestinės(15), jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 25 207 008 EUR, t. y. 5,03 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (9 365 000 EUR, t. y. 37,15 proc.) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų įnašais (15 742 008 EUR, t. y. 62,45 proc.)(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Institucijos metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,21 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 85,48 proc., t. y. 2,61 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.;

2.  pažymi, kad Institucijos darbo krūvis nuolat kinta ir jos darbas apima tiek reguliavimo užduotis, tiek Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą ir taikymą;

Veikla

3.  pažymi, kad Institucija, siekdama kiekvieno iš trijų strateginių tikslų veiklos vykdymo srityje, be kitų vidinių rodiklių, naudoja pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), pagal kuriuos vertina savo veiklos pridėtinę vertę ir biudžeto valdymo tobulinimą;

4.  pažymi, kad Institucija pasiekė užsibrėžtus tikslus pagal 11 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių; pripažįsta, kad Institucijai beveik pavyko pasiekti likusius du pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurių įgyvendinimui trūko visai nedaug;

5.  pažymi, kad dauguma Institucijos planuotų darbų (218 produktų ir paslaugų) buvo atlikta sėkmingai ir kad dėl nepakankamų išteklių, taip pat dėl pasikeitusių reikalavimų ir prioritetų šiek tiek vėluota pateikti 25 produktus ir paslaugas; be to, pažymi, kad tik trys darbo kryptys nebuvo įgyvendintos taip, kaip planuota, arba buvo toleruotinai vėluojama;

6.  pažymi, kad Institucija keičia savo dabartinę e. žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą sistema Sysper, kurią teikia Komisija; susirūpinęs pažymi, kad vėluojama įdiegti sistemą Sysper 2; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

7.  su džiaugsmu pažymi, kad Institucija aktyviai ieško veiksmingumo ir sąveikos su kitomis agentūromis galimybių, visų pirma su Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), pasitelkiant Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą ir vykdant bendrus viešuosius pirkimus; palankiai vertina Institucijos prioritetinį tikslą bendradarbiaujant su EBI ir ESMA parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą; primygtinai ragina Instituciją aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis; be to, ragina Instituciją išnagrinėti, kaip būtų galima sujungti jos neekspertines paslaugas, pvz., IRT, su kitomis Sąjungos agentūromis;

8.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą Europos finansų sistemos priežiūros tvarką yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje;

9.  pabrėžia, kad pagrindinė Institucijos užduotis – prisidėti įtvirtinant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir sudaryti palankesnes sąlygas joms tai daryti, pagal savo kompetenciją stebėti rinkos pokyčius bei gauti informacijos apie juos ir stiprinti apdraustųjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų apsaugą;

10.  pabrėžia, kad tam tikrose valstybėse narėse reikia vykdyti atidesnę priežiūrą, siekiant spręsti šių valstybių narių draudimo rinkų pažeidžiamumo problemas ir apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos tarptautinių draudimo bendrovių praktikos;

11.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, turėtų laikytis Parlamento ir Tarybos jai pavestų užduočių ir įgaliojimų ir visapusiškai jais naudotis ir niekada neturi bandyti jų viršyti; atkreipia dėmesį į tai, kad sutelkus dėmesį į Parlamento ir Tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą bus veiksmingiau ir efektyviau naudojami ištekliai;

12.  kaip ir Audito Rūmai yra susirūpinęs dėl to, kad atlikdamos tarpusavio vertinimus, nacionalinės priežiūros institucijos turi lemiamą žodį pagrindiniame Institucijos valdymo organe, o tai reiškia, kad jos gali spręsti dėl Institucijos veiksmų siekiant įvertinti jų pačių veiksmingumą apimties;

Personalo politika

13.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 95,54 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 112 laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 107 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m. patvirtintu 101 etatu); pažymi, kad, be to, 2018 m. Institucijoje dirbo 33 sutartininkai ir 18 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

14.  apgailestauja dėl nesubalansuoto vyrų (šešių narių) ir moterų (vienos narės) dalyvavimo valdyboje; pažymi, kad Institucija pranešė, jog 2018 m. lyčių pusiausvyra vyresniųjų vadovų (penkių vyrų ir trijų moterų) atžvilgiu buvo palyginti gera;

15.  pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Institucija dar neperėjo nuo reguliavimo prie priežiūros užduočių ir kad Institucija turėtų stiprinti priežiūros užduotims skirtus žmogiškuosius išteklius;

Viešieji pirkimai

16.  susirūpinęs pažymi, kad vienos viešųjų pirkimų procedūros atveju Institucija taikė sutarties skyrimo kriterijus, susidedančius iš nekonkurencingų kainos elementų; ragina Instituciją taikyti tokius sutarties skyrimo kriterijus, kuriais didžiausias dėmesys skiriamas konkurencingiems kainos elementams;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti pranešėjus apie pažeidimus; pažymi tai, kad Institucija savo interneto svetainėje skelbia darbuotojų susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registrą;

18.  pabrėžia atviro, veiksmingo ir nepriklausomo administravimo svarbą visoms Sąjungos agentūroms ir visai Sąjungai; primena interesų konflikto problemą, kylančią dėl „sukamųjų durų“ reiškinių, ir pabrėžia, kad reikia bendros teisinės sistemos tokiems klausimams spręsti;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad, Komisijos vidaus audito tarnybai paskelbus audito ataskaitą dėl „Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis EIOPA“, kurioje pateiktos penkios rekomendacijos dėl tobulintinų sričių, Institucija įgyvendino veiksmų planą;

20.  pažymi, kad 2018 m. Institucija įdarbino 29 laikinuosius darbuotojus pagal sutartis su laikinojo įdarbinimo agentūromis; primena, kad pagal Direktyvą 2008/104/EB(17) minėti darbuotojai turėtų dirbti tokiomis pat darbo sąlygomis kaip ir Institucijos tiesiogiai įdarbinti darbuotojai; susirūpinęs pažymi, kad sutartyse nebuvo reikalaujama, kad laikinojo įdarbinimo įmonės laikytųsi šių darbo sąlygų, o dėl to kyla teisminių ginčų rizika ir rizika reputacijai; ragina Instituciją išanalizuoti savo laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos atitiktų Sąjungos ir nacionalinę darbo teisę;

Kitos pastabos

21.  pažymi, kad ateityje gali sumažėti Institucijos pajamos dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos; pažymi, kad Institucija draudikams ir nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikė dvi nuomones dėl veiksmų, kurių reikia imtis siekiant išvengti paslaugų teikimo nutraukimo ir sumažinti riziką;

22.  pabrėžia finansų sistemos atsakomybę įveikiant su tvarumu susijusius iššūkius ir užtikrinant, kad Sąjunga vykdytų Paryžiaus susitarime prisiimtus įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją; pabrėžia itin svarbų Institucijos vaidmenį integruojant su aplinka, socialiniais ir valdymo aspektais susijusius veiksnius į reguliavimo ir priežiūros sistemą ir sutelkiant bei nukreipiant privačiojo kapitalo srautus tvarioms investicijoms; todėl pabrėžia, kad reikia pakankamai išteklių skirti stebėsenai, kaip finansų įstaigos ir nacionalinės kompetentingos institucijos įgyvendina šią sistemą;

23.  ragina Instituciją sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(18) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 108, 2018 3 22, p. 147.
(16) OL C 108, 2018 3 22, p. 149.
(17) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(18) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė ECSEL
PDF 161kWORD 50k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0045/2020),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(12), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0045/2020),

1.  pritaria bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ESCEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0045/2020),

A.  kadangi bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) (toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio 7 d., kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL), laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

B.  kadangi Bendroji įmonė buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 561/2014(15), kad pakeistų bendrąsias įmones ARTEMIS ir ENIAC ir pratęstų jų veiklą;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Sąjunga, valstybės narės ir (savanorišku pagrindu) asocijuotosios šalys (toliau – dalyvaujančios valstybės) bei asociacijos, kaip privatūs nariai (toliau – privatūs nariai), atstovaujantys jas sudarančioms įmonėms ir kitoms organizacijoms, veikiančioms Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų srityje;

D.  kadangi numatomi įnašai į Bendrąją įmonę visu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu yra tokie: Sąjungos įnašas – 1 184 874 000 EUR, dalyvaujančių valstybių įnašas – 1 170 000 000 EUR ir privačių narių įnašas – 1 657 500 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansines taisykles ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

2.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2018 finansinių metų biudžete buvo numatyta 194 100 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 310 554 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 98 proc. ir 65 proc.;

3.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, jog 2018 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Sąjunga iš Septintosios bendrosios programos fondo skyrė 637 600 000 EUR bendrai veiklai bendrai finansuoti ir dar 17 900 000 EUR susijusioms administracinėms išlaidoms bendrai finansuoti; pažymi, kad bendras įsipareigojimas, skirtas Septintosios bendrosios programos operacinei veiklai, sudarė 606 000 000 EUR, o susiję sukaupti mokėjimai sudarė 529 000 000 EUR; pažymi, kad 2018 m. turimų 98 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, skirtų Septintosios bendrosios programos projektams, panaudojimo lygis buvo žemas – 42 proc., ir taip nutiko daugiausia dėl to, kad nacionalinės finansavimo institucijos vėlavo pateikti projektų sertifikatus šiuo metu vykdomai Septintosios bendrosios programos veiklai;

5.  pažymi, kad Bendrosios įmonės Septintosios bendrosios programos projektams atlikti mokėjimai sudarė 41 000 000 EUR, t. y. 22 proc. visų 2018 m. atliktų veiklos mokėjimų; be to, pažymi, kad likutinis klaidų lygis metų pabaigoje buvo 3,36 proc.;

6.  pažymi, kad Septintosios bendrosios programos veiklos mokėjimų atveju Bendroji įmonė vis dar yra priklausoma nuo dalyvaujančių valstybių nacionalinių finansavimo institucijų, todėl didėja rizika, susijusi su galutinių mokėjimų atlikimu laiku;

7.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. dalyvaujančios valstybės, kurios turi prisidėti bent 1 170 000 000 EUR prie Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos pagal programą „Horizontas 2020“, prisiėmė įsipareigojimų, kurie siekė 564 000 000 EUR, ir atliko 178 000 000 EUR siekiančius mokėjimus, ir tai sudaro 15 proc. visų reikiamų įnašų; pažymi, kad žemas dalyvaujančių valstybių įnašų lygis yra susijęs su tuo, kad kai kurios dalyvaujančios valstybės pripažįsta ir praneša apie savo išlaidas bendrajai įmonei ECSEL tik programos „Horizontas 2020“ projektų, kuriuos jos remia, pabaigoje; pažymi, kad programai „Horizontas 2020“ skirto biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 72 proc. mokėjimų asignavimų atveju, o mokėjimų asignavimų lygis buvo mažesnis dėl 2018 m. gruodžio mėn. gauto papildomo 20 000 000 EUR įnašo;

8.  pažymi, kad iš 1 657 500 000 EUR vertės įnašų, kuriais prie Bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus nariai, 2017 m. pabaigoje Bendroji įmonė apskaičiavo, kad nariai atliko 705 400 000 EUR vertės nepiniginių įnašų, palyginti su 512 000 000 EUR vertės Sąjungos piniginiu įnašu; be to, pažymi, kad pramonės sektoriaus narių piniginiai įnašai sudarė 11 300 000 EUR, o jų nepiniginiai įnašai, apie kuriuos buvo pranešta, bet kurie nebuvo patvirtinti, sudarė 694 100 000 EUR;

Veiklos rezultatai

9.  pažymi, kad veiklos ir programų veiklos rezultatams vertinti naudojami pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR) ir kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis ir jos suinteresuotaisiais subjektais, siekiant nustatyti bendrus poveikio PVRR ir tų PVRR vertinimo metodikas;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc., ir tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

11.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. Bendrosios įmonės programos bendras pasiektas sverto koeficientas, apskaičiuotas iš programos „Horizontas 2020“ išlaidų atėmus Sąjungos finansavimą, padalytą iš Sąjungos finansavimo, yra lygus 3 ir viršija tikslinį sverto koeficientą per visą 2014–2020 m. laikotarpį; be to, pažymi, kad bendras pasiektas sverto koeficientas yra 3,3, jei remiamasi nacionalinėmis išlaidomis;

12.  pažymi, kad Bendroji įmonė dėjo pastangas konsoliduoti ir plėtoti savo veiklą, siekdama sudaryti sąlygas sklandžiam ir veiksmingam savo veikimui; pažymi, kad 2018 m. paskelbti keturi kvietimai teikti pasiūlymus, po kurių buvo atrinkta 13 bendradarbiavimo projektų ir 2 koordinavimo ir paramos veiksmai;

13.  pažymi, kad Bendroji įmonė paskelbė du kvietimus teikti pasiūlymus; nors pasiūlymų skaičius mažėja ketvirtus metus iš eilės, atrinktų pasiūlymų skaičius yra toks pat kaip ir 2017 m.;

14.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

Darbuotojai

15.  pažymi, kad etatų plane patvirtintas 31 etatas ir iš jų 2018 m. buvo užimta 30 etatų: 14 etatų užėmė laikinieji darbuotojai, o 16 etatų – sutartininkai; taip pat pažymi, kad 2018 m. buvo užimtos dviejų administracijos vadovų pareigybės, viena vyriausiojo finansų pareigūno ir viena programų pareigūno pareigybė;

16.  atkreipia dėmesį Bendrosios įmonės 2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją apie lyčių pusiausvyrą ECSEL projektuose, iš kurios matyti, kad bendras ECSEL projektuose, kurie vykdomi 2018 m. ir apie kuriuos pranešta tais metais (vykdomų nuo 2014 m., 2015 m. ir 2016 m.), dalyvavusių moterų skaičius buvo 3 336 (arba 18 proc.), o vyrų – 14 820 vyrų (arba 82 proc.); pažymi, kad ne visi paramą gaunančių įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ECSEL projektuose, vykdo mokslinių tyrimų veiklą ir kad tik 16 proc. mokslinių tyrimų darbuotojų yra moterys;

Viešieji pirkimai

17.  su dideliu susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai rado reikšmingų trūkumų, susijusių su administracinių paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų valdymu; remdamasis Bendrosios įmonės atsakymais pažymi, kad šiam klausimui spręsti buvo paskirtas padėjėjas biudžeto, viešųjų pirkimų ir sutarčių klausimais;

Vidaus kontrolė

18.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė ėmėsi veiksmų, kad būtų įvertintas nacionalinių finansavimo institucijų ex post auditų įgyvendinimas, ir gavo rašytinius nacionalinių finansavimo institucijų pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad įgyvendinant nacionalines procedūras gaunamas pagrįstas patikinimas dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta tai, kad Komisijos bendra audito tarnyba yra atsakinga už programos „Horizontas 2020“ mokėjimų ex post auditus, o Bendrosios įmonės apskaičiuotas likutinis klaidų lygis 2018 m. pabaigoje buvo 1,15 proc.;

19.  pažymi, kad nacionalinių finansavimo institucijų taikytų metodų ir procedūrų skirtumų problema jau nebeaktuali programos „Horizontas 2020“ projektų įgyvendinimo atveju, nes ex post auditus vykdo Bendroji įmonė arba Komisija; pažymi, kad pagal programos „Horizontas 2020“ bendro ex post audito plano nuostatas Bendroji įmonė iš nacionalinių finansavimo institucijų gavo 22 deklaracijas iš 27, ir pripažįsta, kad jomis užtikrinama pagrįsta jos narių finansinių interesų apsauga;

20.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC 2008–2013 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios bendrosios įmonės 2014–2016 m. laikotarpio vertinimas; pažymi, kad Bendroji įmonė parengė ir patvirtino veiksmų planą, skirtą šių vertinimų rekomendacijoms įgyvendinti, ir kad kai kuri veikla jau pradėta; tačiau didžioji dalis veiklos dar turi būti įgyvendinta 2019 m., nors kai kuri iš jų buvo laikoma nepatenkančia į Bendrosios įmonės veiklos sritį;

21.  pažymi, kad galutinis mokėjimas už susitarimo dėl paslaugų lygio, sudaryto su vienu sektoriaus nariu dėl ryšių paslaugų teikimo ir renginių organizavimo, įgyvendinimą buvo atliktas be būtinų patvirtinamųjų dokumentų;

22.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą ir siūlo, kad, atliekant vertinimą, būtų įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

23.  susirūpinęs pažymi, kad Bendroji įmonė nustatė, jog prieš įsteigiant Bendrąją įmonę įmonė ENIAC nepateikė sąskaitų dėl piniginių įnašų administracinėms išlaidoms, kurios sudaro daugiau kaip 1 000 000 EUR, padengti pramonės sektoriaus narei AENEAS; siekdama išspręsti šią problemą, Bendroji įmonė iš savo narių gavo 1 000 000 EUR kaip vadinamąjį išankstinį piniginį įnašą; ragina Bendrąją įmonę nedelsiant išduoti debetinį dokumentą;

Vidaus auditas

24.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko rizikos vertinimą; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba ėmėsi tolesnių veiksmų, susijusių su jos audito rekomendacijomis dėl programos „Horizontas 2020“ dotacijų skyrimo proceso ir Bendrosios įmonės veiklos rezultatų; pripažįsta, kad VAT padarė išvadą, jog visos rekomendacijos buvo tinkamai įgyvendintos;

Žmogiškųjų išteklių valdymas

25.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrojoje įmonėje dirbo 30 darbuotojų; pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė užpildė dvi pareigybes: vieną administracijos ir finansų vadovo ir vieną programos pareigūno ir paskelbė konkursą dėl vienos deleguotojo nacionalinio eksperto pareigybės;

26.  pažymi, kad, siekiant pritaikyti organizacijos struktūrą prie prioritetų ir ekspertinių žinių poreikių, 2018 m. rugpjūčio 6 d. buvo atnaujinta Bendrosios įmonės organizacinė schema; pažymi, kad 2018 m. sausio mėn. valdyba patvirtino naują penkių Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių rinkinį.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 24.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(9) OL C 426, 2019 12 18, p. 24.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(13) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(14) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(15) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
PDF 163kWORD 52k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0046/2020),

1.  patvirtina II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2103(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(12), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0046/2020),

1.  pritaria II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2103(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0046/2020),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui įsteigta bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (toliau – NVI bendroji įmonė), kad būtų galima gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso veiksmingumą bei rezultatyvumą ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus;

B.  kadangi 2014 m. gegužės mėn. priėmus Reglamentą (ES) Nr. 557/2014(15) laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d. buvo įsteigta II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji įmonė); kadangi ji 2014 m. birželio mėn. pakeitė NVI bendrąją įmonę ir tęsia jos veiklą siekiant užbaigti Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų veiklą ir pradėti naują projektą pagal programą „Horizontas 2020“;

C.  kadangi NVI bendrosios įmonės ir II NVI bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija;

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 000 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš Septintosios bendrosios programos biudžeto, o narės steigėjos privalo vienodai prisidėti prie einamųjų išlaidų – kiekviena jų skiria sumą, kuri yra ne didesnė kaip 4 proc. viso Sąjungos įnašo;

E.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į II NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 638 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, o narės, išskyrus Komisiją, turi prisidėti 50 proc. einamųjų išlaidų ir turėtų prisidėti prie veiklos išlaidų grynųjų pinigų arba nepiniginiais įnašais arba abiem įnašais, kurie prilygtų Sąjungos finansiniam įnašui;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl II NVI bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodoma, kad metinės ataskaitos yra pateiktos teisingai visais reikšmingais aspektais dėl II NVI bendrosios įmonės finansinės būklės 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų pagal jos finansinį reglamentą ir pagal Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę dėl II NVI bendrosios įmonės 2018 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, kurioje nurodoma, kad tos operacijos teisėtos ir tvarkingos visais reikšmingais aspektais;

3.  pažymi, kad galutinį 2018 m. biudžetą sudarė 275 600 000 EUR (2017 m. – 187 900 000 EUR) įsipareigojimų asignavimų ir 235 900 000 EUR – mokėjimų asignavimų (2017 m. – 206 400 000 EUR); kartu su nepanaudotais ankstesnių metų asignavimais ir asignuotosiomis pajamomis bendras turimas įsipareigojimų biudžetas buvo 485 596 000 EUR (2017 m. – 322 400 000 EUR), o turimas mokėjimų biudžetas – 235 963 021 EUR (2017 m. – 206 400 000 EUR);

4.  pažymi, kad iš 1 000 000 000 EUR įnašų, kuriais prie NVI bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus nariai, iki 2018 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė buvo patvirtinusi 655 200 000 EUR vertės nepiniginių ir piniginių įnašų sumą, tiksliau 633 300 0000 EUR nepiniginių įnašų ir 21 900 000 EUR piniginių įnašų; nurodo, kad sektoriaus nariai II NVI bendrajai įmonei pranešė apie 80 600 000 EUR nepiniginių įnašų be patvirtinimo; pabrėžia, kad dėl to 2018 m. pabaigoje pramonės sektoriaus narių nepiniginiai ir piniginiai įnašai sudarė 735 800 000 EUR, o Sąjungos piniginiai įnašai II NVI bendrosios įmonės veiklai pagal Septintąją bendrąją programą – 916 000 000 EUR;

5.  džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. NVI bendrosios įmonės mokėjimų asignavimų panaudojimo Septintosios bendrosios programos projektams lygis buvo 88 proc., t. y. didesnis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, kai panaudojimo lygis ketverius metus iš eilės buvo mažesnis nei 75 proc.; taip pat pažymi, kad pagal programą „Horizontas 2020“ skirto biudžeto įvykdymo lygis buvo 86 proc. mokėjimų asignavimų atveju, o įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis administracinių ir veiklos išlaidų atveju buvo didesnis negu 2017 m.;

6.  pažymi, kad iš 1 425 000 000 EUR nepiniginių ir piniginių įnašų, kuriais prie II NVI bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus subjektai ir asocijuotieji partneriai, vykdomasis direktorius patvirtino 130 500 000 EUR nepiniginių įnašų, o iki 2018 m. pabaigos buvo pranešta apie papildomą 83 900 000 EUR sumą; be to, pažymi, kad vykdomasis direktorius patvirtino 13 500 000 EUR piniginius pramonės narių įnašus; taip pat pažymi, kad 2018 m. pabaigoje bendra sektoriaus subjektų įnašų II NVI bendrosios įmonės veiklai pagal programą „Horizontas 2020“ suma sudarė 227 700 000 EUR, palyginti su Sąjungos piniginiais įnašais, kurie sudarė 241 900 000 EUR;

7.  pažymi, kad 2018 m. II NVI bendrosios įmonės valdyba priėmė tris biudžeto pakeitimus: 

   a) 2018 m. birželio 12 d., kad būtų įtrauktos iš ankstesnių metų perkeltas sumos (209 698 405 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 56 133 212 EUR mokėjimų asignavimų);
   b) 2018 m. liepos 13 d., kad būtų įtraukti papildomi perkėlimai (25 669 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 25 669 EUR mokėjimų asignavimų) iš ankstesnių metų, konkrečiai atitinkantys 2017 m. iš gavėjų susigrąžintas ir į 2018 m. biudžetą perkeltas NVI bendrosios įmonės sumas; taip pat
   c) 2018 m. gruodžio 5 d., kad 36 332 261 EUR būtų sumažinti veiklos mokėjimų asignavimai dėl Sąjungos įnašo veiklos išlaidoms padengti sumažinimo (34 978 261 EUR) ir 2019 m. atidėtas II NVI bendrosios įmonės partnerio (Bill and Melinda Gates Foundation) įnašas veiklos išlaidoms padengti (1 354 000 EUR), kuris buvo perkeltas į kitus metus;

8.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje numatyti nepanaudoti į 2019 m. perkeltini mokėjimų asignavimai administracinėms ir veiklos išlaidoms, kuriuos patvirtino II NVI bendrosios įmonės valdyba, sudarė 30 943 429 EUR; susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad, nors padėtis pagerėjo II NVI bendrajai įmonei įgyvendinus keletą taisomųjų priemonių, vis dar esama trūkumų, susijusių su naujų mokėjimų asignavimų poreikio planavimu ir stebėsena;

Veiklos rezultatai

9.  pažymi, kad 2018 m. buvo pirmieji metai, kai II NVI bendroji įmonė savo metinės veiklos ataskaitą teikė remdamasi persvarstytais pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais; palankiai vertina tai, kad šis žingsnis pasirodė esąs veiksminga stebėsenos priemonė, kuri padėjo padidinti skaidrumą ir geriau parodė II NVI bendrosios įmonės laimėjimus, ir taip sukėlė pilietinės visuomenės narių susidomėjimą;

10.  remdamasis metine veiklos ataskaita pažymi, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. surinktų duomenų analizė rodo, jog beveik visos atitinkamos II NVI bendrosios įmonės strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės prioritetinės sritys yra įtrauktos į II NVI bendrosios įmonės projektus (11 iš 12);

11.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. II NVI bendroji įmonė iš viso pasirašė 20 naujų susitarimų dėl dotacijų, taigi bendras projektų portfelis pasiekė 119 (59 NVI bendrosios įmonės + 60 II NVI bendrosios įmonės projektų);

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc., o tai rodo, kad II NVI bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

13.  pažymi, kad 2018 m. II NVI bendrosios įmonės sverto poveikio vertė buvo 0,99;

14.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti II NVI bendrosios įmonės rezultatų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina II NVI bendrąją įmonę vykdyti aktyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

15.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. sėkmingai pradėta įgyvendinti programa EBOVAC3, pagal kurią atliekami klinikiniai tyrimai su vaikais Siera Leonėje ir Gvinėjoje; taip pat pažymi, kad pagal šį projektą vykdomas sveikatos priežiūros paslaugų srities klinikinis tyrimas Kongo Demokratinėje Respublikoje, ir tai padeda kovoti su šia liga; džiaugdamasis pažymi, kad įgyvendinant II NVI bendrosios įmonės projektus „Ebola +“ įgyta patirtis gali būti taikoma ir kovojant su kitomis naujomis infekcinėmis ligomis;

16.  ragina II NVI bendrąją įmonę apsvarstyti galimybę ateityje pakoreguoti finansuojamų projektų skaičių; taip pat pažymi, kad mažesnis skaičius didesnių ir gerai finansuojamų projektų geriau atskleistų II NVI bendrosios įmonės veiklos sritį ir padėtų plačiajai visuomenei suvokti jos naudą;

Personalas ir įdarbinimas

17.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio mėn. II NVI bendrojoje įmonėje iš viso buvo užpildyti 48 etatai (49 – 2017 m.);

18.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje II NVI bendrojoje įmonėje dirbo 15 valstybių narių atstovai (iš septynių valstybių narių buvo po vieną darbuotoją); pažymi, kad 73 proc. darbuotojų sudarė moterys ir tik 27 proc. – vyrai;

19.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad 2018 m. II NVI bendrosios įmonės darbuotojų kaita buvo didelė (vidutiniškai 21 proc.), o sutartininkų – ypač didelė (60 proc.); padėtis pablogėjo dėl to, kad aštuoni asmenys išėjo ilgalaikių nedarbingumo atostogų, iš kurių keturi atvejai 2018 m. buvo nauji, todėl 2018 m. dirbo tik pusė bendrosios įmonės darbuotojų, o tai padidino riziką, kad II NVI bendrosios įmonės veiklos tikslai nebus pasiekti, kaip planuota; pažymi, kad, siekdama išspręsti dėl personalo kilusias problemas, II NVI bendroji įmonė įdarbino laikinųjų darbuotojų, kurie 2018 m. sudarė 9,8 proc. viso įmonės personalo, ir investavo išteklių, kad, viena vertus, vykdydama mokymo ir gerovės veiklą, išlaikytų savo darbuotojus, ir, kita vertus, užpildytų visus etatus; reiškia susirūpinimą dėl ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų išėjusių darbuotojų skaičiaus, taip pat dėl to, kad kai kuriais atvejais tai galėjo įvykti dėl išsekimo ir neužtikrintos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros; ragina II NVI bendrąją įmonę aktyviai bendradarbiauti su savo darbuotojais, atidžiai įvertinti jų darbo krūvį ir užtikrinti proporcingą užduočių paskirstymą;

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad 2018 m. kovo mėn. paskelbtoje Komisijos vidaus audito tarnybos (VAT) galutinėje audito ataskaitoje „Koordinavimas su Bendruoju paramos centru (CSC) ir CSC priemonių bei paslaugų įgyvendinimas II NVI bendrojoje įmonėje“ padaryta išvada, kad II NVI bendroji įmonė įgyvendino tinkamus valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesus, kuriais veiksmingai ir efektyviai remiama jos koordinavimo su CSC veikla ir CSC priemonių bei paslaugų įgyvendinimas;

21.  pažymi, kad Vidaus audito tarnybai atlikus auditą nenustatyta jokių esminių arba labai didelių problemų ir pateiktos trys svarbios rekomendacijos; pažymi, kad II NVI bendroji įmonė parengė veiksmų planą, pagal kurį trys rekomendacijos buvo suskirstytos į penkis veiksmus, o keturi iš tų veiksmų, kuriais atsižvelgta į dvi rekomendacijas, buvo įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos;

Vidaus kontrolės sistemos

22.  pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog II NVI bendroji įmonė įdiegė patikimas ex ante kontrolės procedūras, paremtas finansinių ir veiklos dokumentų peržiūra, visų pirma Septintosios bendrosios programos tarpinių ir galutinių mokėjimų atveju; pažymi, kad ex post auditus naudos gavėjų patalpose atlieka II NVI bendroji įmonė, o programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijų atveju už ex post auditus yra atsakinga Vidaus audito tarnyba; pažymi, kad 2018 m. pabaigoje bendrosios įmonės pranešti ex post auditų likutiniai klaidų lygiai sudarė 0,87 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 0,67 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju;

23.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio mėn. II NVI bendrosios įmonės valdyba patvirtino II NVI bendrosios įmonės vidaus kontrolės sistemą, kuri yra suderinta su Komisijos kontrolės sistema; pažymi, kad 2018 m. II NVI bendrosios įmonės vidaus kontrolės veiksmų plane daugiausia dėmesio skirta naujų vidaus kontrolės sistemos principų įgyvendinimui ir peržiūrai, taip pat vidaus kontrolės aplinkos struktūros plėtojimui; pažymi, kad priimtos naujos veiklos gairės dėl kontrolės sistemos įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimo;

24.  pažymi, kad Komisijos Biudžeto (BUDG) generalinis direktoratas atliko II NVI bendrojoje įmonėje įdiegtų vietos finansinių sistemų metinį vertinimą ir peržiūrėjo informaciją apie vietos sistemų ir kontrolės aplinkos pokyčius, įvertino vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus atlikus auditą ir priežiūros kontrolę, ir patikrino operacijų imtį; pažymi, kad 2018 m. gruodžio 13 d. Biudžeto GD padarė išvadą, jog II NVI bendrosios įmonės vidaus kontrolės sistemos veikia taip, kaip numatyta; pažymi, kad II NVI bendroji įmonė baigė įgyvendinti 2018 m. vasario 5 d. apskaitos pareigūno patvirtintą veiksmų planą, kad Biudžeto GD įvertino padėtį, susijusią su veiksmų plano įgyvendinimu, ir kad visos penkios rekomendacijos buvo įgyvendintos iki 2019 m. sausio 28 d.;

25.  ragina Audito Rūmus įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos tinkamumą ir patikimumą ir nustatyti, kad atliekant vertinimą būtų įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 54.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(9) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 169, 2014 6 7, p. 54.
(13) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(14) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(15) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 54).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
PDF 172kWORD 54k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0055/2020),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2105(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(12), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0055/2020),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2105(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0055/2020),

A.  kadangi 2014 m. birželio mėn. pagal Reglamentą (ES) Nr. 642/2014(15) 10 metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė „Shift2Rail“ (toliau – Bendroji įmonė);

B.  kadangi jos nariai steigėjai yra Komisijos atstovaujama Europos Sąjunga ir geležinkelių pramonės partneriai (pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, įskaitant geležinkelių įrangos gamintojus, geležinkelių bendroves, infrastruktūros vadovus ir tyrimų centrus), o kiti subjektai gali dalyvauti Bendrosios įmonės veikloje kaip asocijuotieji nariai;

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslai yra sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę, didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą, užtikrinti perėjimą nuo kelių transporto prie kitų transporto rūšių ir išlaikyti Europos geležinkelio pramonės pirmavimą pasaulio rinkoje;

D.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2016 m. gegužės mėn.;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) padarė išvadą, kad Bendrosios įmonės finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės;

2.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog 2018 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 450 000 000 EUR, kuris turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad pramonės atstovai, Bendrosios įmonės nariai, turi prisidėti ne mažiau kaip 470 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 350 000 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms finansuoti, o ne mažesnis kaip 120 000 000 EUR nepiniginis įnašas – Bendrosios įmonės papildomai veiklai finansuoti;

4.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendrosios įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jų pridėtinę vertę; ragina Bendrąją įmonę vykdyti aktyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

5.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą; atliekant vertinimą turi būti vertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, kad 2018 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 84 756 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 71 890 204 EUR mokėjimų asignavimų; pabrėžia, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 100 proc. ir 82,3 proc. ir tai yra mažas lygis, ypač mokėjimų asignavimų atveju; pažymi, kad žemesnį nei tikėtasi mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį lėmė tai, kad nebuvo priimtas teisinis sprendimas dėl Bendrosios įmonės narystės; pažymi, kad žemą (63,4 proc.) mokėjimų asignavimų lygį pagal 2 išlaidų kategoriją (administracinės išlaidos, sudarančios 3 proc. Bendrosios įmonės biudžeto) lėmė tiekėjų vėlavimas siųsti sąskaitas–faktūras pagal daugiametes preliminariąsias sutartis; taip pat pažymi, kad dauguma 2018 m. Bendrosios įmonės atliktų mokėjimų buvo tarpiniai mokėjimai programos „Horizontas 2020“ projektams, atrinktiems pagal 2015 ir 2016 m. kvietimus teikti pasiūlymus, tai taip pat buvo išankstinio finansavimo išmokos, skirtos programos „Horizontas 2020“ projektams, atrinktiems pagal 2018 m. kvietimus teikti pasiūlymus;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2018 m. pabaigos iš 411 200 000 EUR sumos (apimančios 158 900 000 EUR sumą – maksimalų Sąjungos piniginį įnašą, ir 6 500 000 EUR pramonės sektoriaus narių piniginį įnašą Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti) Bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 84 756 000 EUR ir atliko mokėjimų už 59 155 000 EUR pirmosios bangos projektų įgyvendinimui; tai rodo, kad Bendroji įmonė šiuo metu yra pasirašiusi tarpusavyje susijusių daugiamečių dotacijų susitarimų ir viešųjų pirkimų sutarčių, reikalingų įgyvendinti 39 proc. Bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, kaip numatyta Bendrosios įmonės daugiametėje darbo programoje;

8.  palankiai vertina tai, kad iš 350 000 000 EUR įnašų, kuriais pramonės sektoriaus nariai turi prisidėti prie Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos ir administracinių išlaidų, sumos iki 2018 m. pabaigos, t. y. praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Bendroji įmonė pradėjo vykdyti savo pirmuosius programos „Horizontas 2020“ projektus, pramonės sektoriaus nariai buvo pranešę apie 63 700 000 EUR vertės nepiniginius įnašus, skirtus pagrindinei veiklai, iš jų 21 700 000 EUR buvo patvirtinti; be to, pažymi, kad pramonės atstovai Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms turėjo skirti 120 000 000 EUR, tačiau jie pranešė tik apie 6 500 000 EUR piniginius įnašus, skirtus kitai veiklai, neįtrauktai į Bendrosios įmonės darbo planą;

9.  pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos visi pramonės atstovų įnašai sudarė 252 300 000 EUR, o Sąjungos piniginių įnašų suma buvo 158 900 000 EUR;

10.  pažymi, kad po 2018 m. kvietimų teikti paraiškas 2018 m. Bendroji įmonė pasirašė 17 susitarimų dėl dotacijų ir pagal tuos kvietimus vykdytinos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos vertė siekė 152 600 000 EUR, prie kurių Bendroji įmonė bendrai finansuodama turi pridėti ne daugiau kaip 77 300 000 EUR; pažymi, kad kiti nariai sutiko apriboti savo prašymus dėl bendro finansavimo iki 44,44 proc. visų projektų išlaidų, o tai yra žemiausia suma per visą programos „Horizontas 2020“ laikotarpį; apgailestaudamas pažymi, kad 2018 m. konkurse dalyvavo tik 76 mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) (2017 m. dalyvavo 120 įmonių) ir finansavimui buvo atrinkta 40 MVĮ (21,6 proc. visų atrinktų dalyvių, kuriems teikiamas finansavimas);

Veiklos rezultatai

11.  pažymi, kad dėl projektų pobūdžio trečiasis pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinys bus parengtas remiantis pirmaisiais programos „Horizontas 2020“ rezultatais; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė toliau plėtojo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių modelį, kad įvertintų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos indėlį į jos reglamentą; pažymi, kad šis darbas vis dar vyksta, o jo pirmi rezultatai buvo pateikti valdybai 2018 m. gruodžio mėn.;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc.; tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė padėjo sukurti geležinkelių mokslinių tyrimų tęstinumą ir pasidalijo bendra vizija geležinkelių bendruomenėje; pažymi, kad Bendroji įmonė taip pat padėjo užtikrinti subjektų, kurie priešingu atveju neturėtų galimybės dalytis idėjomis ir bendrais interesais, nesusijusiais su komercine padėtimi, tarpusavio pasitikėjimą; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgainiui reikėtų stiprinti geležinkelio įmonių dalyvavimą Bendrosios įmonės veikloje;

14.  pažymi, kad Bendroji įmonė turėtų padėti spręsti problemas, su kuriomis susiduria geležinkelių sektorius, daugiausia dėmesio skirdama geležinkelių sistemos ir jos naudotojų poreikiams, be kita ko, valstybėse narėse, kurios neturi geležinkelių sistemos savo teritorijoje; pažymi, kad šiuo tikslu Bendroji įmonė, bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis, įgyvendina programą „Shift2Rail“ ir mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą geležinkelių sektoriuje Europoje; pažymi, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas konkrečių priemonių, kuriomis siekiama pašalinti likusias technines kliūtis sąveikai didinti, skatinimui ir veiksmams, kuriais remiama labiau integruota, veiksmingesnė ir saugesnė Sąjungos geležinkelių rinka, siekiant galutinio tikslo – sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę;

15.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus dėl dotacijų, skirtų tik jos nariams, kaip finansavimo vienkartinėmis išmokomis schemą; tačiau paraiškų vertinimo etape dalyvavę finansų ekspertai atskleidė keletą svarbių nukrypimų finansiniuose pasiūlymuose; Bendroji įmonė pasinaudojo dotacijos rengimo etapu, kad išanalizuotų naudos gavėjų paaiškinimus dėl nukrypimų ir, jei pagrįsta, ištaisytų vienkartinę išmoką; ragina Bendrąją įmonę toliau gerinti savo naudos gavėjų duomenų bazėje saugomus finansinius duomenis ir vertinimo suvestinėje ataskaitoje atskleisti svarbias finansų ekspertų pastabas; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad ji skrupulingai atsižvelgė į visus teisinius ir finansinius Komisijos sprendimo C(2017)7151(16) aspektus, ir kad įgaliojimus suteikiantis pareigūnas užtikrino, jog buvo tinkamai atsižvelgta į visas ekspertų pastabas – technines ir finansines; be to, atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendaciją, 2019 m. kvietime teikti pasiūlymus bus toliau tobulinamos bendrosios procedūros;

16.  pažymi, kad Bendrosios įmonės 2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti pagrindiniai veiklos rodikliai, susiję su lyčių pusiausvyra tais metais, rodo labai žemą moterų dalyvavimo lygį (valdyboje jų yra tik 15 proc., nors jos sudaro 34 proc. Bendrosios įmonės atstovių ir 40 proc. Mokslinio komiteto atstovių);

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

17.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pagal personalo etatų planą įdarbino du komandiruotus nacionalinius ekspertus ir, pritarus biudžeto valdymo institucijai, įdarbino trečią ekspertą vienų metų komandiruotei, kad pakeistų vieną programos vadovą;

18.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Bendrojoje įmonėje dirbo 22 darbuotojai (jos etatų plane numatyti 23 etatai);

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra, ir kad Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendroji audito tarnyba (toliau – Bendra audito tarnyba) yra atsakinga už programos „Horizontas 2020“ projekto išlaidų deklaracijų ex post auditą; be to, pažymi, kad padėtis 2018 m. pabaigoje parodė, jog svarbiausi vidaus kontrolės standartai iš esmės buvo įgyvendinti, o kai kurie veiksmai, visų pirma pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių modelio peržiūra, dar turi būti užbaigti 2019 m.;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad, Audito Rūmų nuomone, programos „Horizontas 2020“ likutinis klaidų lygis, kuris sudarė 0,97 proc., buvo mažesnis už reikšmingumo ribą; atsižvelgia į tai, kad 2018 m. pabaigoje Bendroji įmonė galėjo grįsti klaidų lygio skaičiavimą keturiomis ex post audito ataskaitomis, iš kurių viena susijusi su rizika grindžiamu auditu, o trys – su Bendrosios įmonės reprezentatyvia imtimi;

21.  pripažįsta tai, kad Vidaus audito tarnyba atlieka Bendrosios įmonės vidaus auditoriaus funkciją, taigi šiuo atžvilgiu netiesiogiai teikia ataskaitą valdybai ir vykdomajam direktoriui; atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus pirmąjį auditą buvo įvertintas Bendrosios įmonės rizikos pobūdis, siekiant sukurti kas trejus metus atliekamo vidaus audito darbo planą; pažymi, kad Vidaus audito tarnybos 2017–2019 m. strateginis vidaus audito planas pateiktas 2017 m. birželio mėn.; be to, pagal šį audito planą Vidaus audito tarnyba 2018 m. atliko ribotą peržiūrą siekdama nustatyti, kaip įgyvendinami vidaus kontrolės standartai; džiaugdamasis pažymi, kad iš penkių rekomendacijų vadovybei dėl nustatytų trūkumų, kurie dar nebuvo visiškai pašalinti, 2019 m. tik dėl vienos rekomendacijos dar reikėjo įgyvendinimo veiksmų;

22.  apgailestaudamas pažymi, kad 2017 m. pabaigoje, taikant Komisijos bendras programos „Horizontas 2020“ dotacijų valdymo ir stebėjimo priemones, nebuvo užbaigti specialūs pakeitimai, būtini Bendrosios įmonės nepiniginiams įnašams tvarkyti; pažymi, kad 2018 m. nepiniginius įnašus tvirtino vykdomasis direktorius;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo atliktas Bendrosios įmonės veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ 2014–2016 m. laikotarpio Komisijos tarpinis vertinimas; pažymi, kad 2018 m. birželio mėn. valdyba parengė ir patvirtino veiksmų planą; atsižvelgia į tai, kad ne visos tarpiniame vertinime pateiktos rekomendacijos bus įgyvendintos pagal dabartinę bendrąją finansinę programą; tačiau pažymi, kad kai kurie į veiksmų planą įtraukti veiksmai jau buvo pradėti, o kitus tikimasi įgyvendinti iki 2020 m.;

Kiti klausimai

24.  primygtinai tvirtina, jog labai svarbu, kad Bendroji įmonė bendradarbiautų su Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA); pažymi, kad EGA dalyvauja Bendrosios įmonės valdybos ir grupių, kurios rengė daugiametį veiksmų planą, posėdžiuose; pažymi, kad Bendroji įmonė įvertino EGA pateiktus mokslinių tyrimų ir inovacijų prašymus, siekdama išvengti veiklos dubliavimosi ir kuo labiau padidinti viešojo finansavimo panaudojimo veiksmingumą;

25.  pažymi, kad 2018 m. vienas asocijuotasis narys tapo nariui steigėjui visiškai priklausančia patronuojamąja įmone, todėl padidėjo nario steigėjo atstovavimas valdyboje; atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės Bendrosios įmonės teisinės sistemos nuostatose nepakankamai dėmesio skiriama įmonių įsigijimui tarp Bendrosios įmonės pramonės atstovų ir poveikiui, kurį tai gali daryti narių atstovavimo valdyboje pusiausvyrai; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad Bendrosios įmonės viduje nustatyta teisinė sistema neleidžia padidinti steigėjo įtakos sprendimų priėmimo procesui ir bendram valdymui; pažymi, kad į Audito Rūmų pastabą bus atsižvelgta, kai tik reglamentas bus iš dalies keičiamas;

26.  pažymi, kad Bendrosios įmonės tarpinis vertinimas buvo baigtas per jos teisinėje sistemoje nustatytą laikotarpį; apgailestaudamas pažymi, kad šiame ankstyvame Bendrosios įmonės veiklos etape jis negalėjo suteikti didžiausios pridėtinės vertės jos sprendimų priėmimo procesui; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad vertinimas atliktas Bendrajai įmonei vos pradėjus veiklą, tačiau šis reikalavimas įtvirtintas Bendrosios įmonės reglamente ir bendroje programoje „Horizontas 2020“;

27.  pažymi, kad darbuotojų kaitos lygį per pastaruosius dvejus metus lėmė tik sutartininkų rotacija; palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi Bendroji įmonė šioje srityje; pažymi, kad Bendroji įmonė įdarbino laikinųjų darbuotojų, kurie sudarė 17 proc. viso personalo; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad tai daugiausiai lėmė dabartinė personalo etatų plano struktūra, kuri neleidžia Bendrajai įmonei siūlyti tokių pačių palankių sutartinių sąlygų, kokias siūlo kitos ES įstaigos ir institucijos; pažymi, kad siekiant sumažinti didelę darbuotojų kaitą imtasi neprivalomųjų priemonių; ragina Komisiją stebėti tolesnę raidą šiuo klausimu;

Transportas ir turizmas

28.  pabrėžia, kad Bendrosios įmonės tikslai – sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir didinti Sąjungos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą; pažymi, kad geležinkelių transportas bus itin svarbus įgyvendinant būsimus Sąjungos veiksmus, kuriais siekiama skatinti perėjimą prie mažataršio judumo ir kovoti su neigiamais išoriniais padariniais; pabrėžia, kad Bendrajai įmonei reikia skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima pasiekti šiuos pagrindinius tikslus ir prisidėti prie realaus perėjimo prie kitų transporto rūšių;

29.  pažymi, kad Bendroji įmonė veikia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės principu ir yra įsteigta 2014 m. įgyvendinant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“; pažymi, kad programa „Shift2Rail“ finansuojama Sąjungos įnašais (per Bendrosios įmonės veiklos biudžetą) ir kitų narių, t. y. aštuonių steigėjų (ne ES) ir devyniolikos asocijuotųjų narių, nepiniginiais įnašais;

30.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė padarė pažangą siekdama savo tikslų, įgyvendindama programą „Shift2Rail“, užtikrindama veiksmingą ir efektyvų patikimą finansų valdymą; pažymi, kad ankstesniais metais pradėta mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla šiuo metu yra vykdoma gerai ir beveik visose srityse gana sparčiai, o 2018 m. padaryta reikšminga pažanga; pažymi, kad nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos banga prasidėjo metų pabaigoje (2018 m. paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus); pažymi, kad planuojama, jog visos 2018 m. vykdytos veiklos projektų išlaidos sieks 83 400 000 EUR;

31.  pabrėžia, kad siekiant tvaraus perėjimo nuo kelių prie geležinkelių transporto būtina didinti geležinkelių patrauklumą vežėjams ir keleiviams; pažymi, kad ateinantys penkeri metai bus itin svarbūs geležinkelių sektoriaus sėkmei ir kad Bendrajai įmonei tenka svarbus vaidmuo užtikrinant, kad geležinkelių transportas būtų pigesnis, efektyvesnis ir patrauklesnis;

32.  pabrėžia, kad 25–30 proc. visų geležinkelių tinklo techninės priežiūros darbų atliekama geležinkelio iešmams arba iešmams su defektais tvarkyti, o tai sudaro didelę infrastruktūros sąnaudų dalį; palankiai vertina Bendrosios įmonės pastangas didinti sistemos patikimumą ir mažinti išlaidas;

33.  palankiai vertina Bendrosios įmonės tikslus perpus sumažinti geležinkelių sistemos gyvavimo ciklo sąnaudas, padvigubinti pajėgumus ir 50 proc. padidinti patikimumą ir punktualumą; ragina užtikrinti, kad Bendrajai įmonei būtų skirta pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurių reikia šiems tikslams pasiekti;

34.  palankiai vertina Bendrosios įmonės pastangas geležinkelių sektoriuje įdiegti automatinį traukinių eismo valdymą; primena, kad kelių transporto sektorius padarė didesnę pažangą automatizavimo srityje;

35.  palankiai vertina Bendrosios įmonės sprendimą savo valdybai pasiūlyti, kad įgyvendinant 2018 m. metinę darbo programą būtų nustatyta vienkartinės išmokos dotacija; šis pasiūlymas vėliau buvo įgyvendintas vykdant bandomąjį vienkartinės išmokos projektą nariams skirtame konkurse, kuris buvo 2018 m. konkurso dalis;

36.  mano, kad, siekiant užtikrinti sprendimų priėmimo proceso ir bendro Bendrosios įmonės valdymo teisinį aiškumą, labai svarbu patikslinti Bendrosios įmonės teisinės sistemos nuostatas, susijusias su pramonės sektoriui atstovaujančių jos narių vykdomu įmonių įsigijimu ir to įsigijimo pasekmėmis narystei valdyboje; todėl ragina Tarybą spręsti šį klausimą galbūt iš dalies keičiant Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014;

37.  pažymi, kad 2018 m. Bendroji įmonė pradėjo 14 reprezentatyvių auditų tarp savo narių ir vieną rizika pagrįstą auditą (papildomai, greta 15 reprezentatyvių auditų ir vieno rizika pagrįsto audito, kurie pradėti 2017 m.), tai reiškia, kad Bendrosios įmonės auditas buvo atliktas tiesiogiai tikrinant 4 660 000 EUR vertės projektų; pažymi, kad bendras nustatytų klaidų lygis atlikus tris reprezentatyvius auditus ir rizika pagrįstą auditą (jie baigti iki 2018 m. gruodžio 31 d.) siekė 0,94 proc. (paprastasis vidurkis) ir 1,19 proc. (svertinis vidurkis); pažymi, kad visi kiti klaidų lygiai (reprezentatyvus ir likutinis), nors ir nebuvo patikrinti visi projektai, yra mažesni už nustatytą 2 proc. ribą;

38.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė toliau laikėsi 2017–2020 m. kovos su sukčiavimu strategijos ir kad dėl to nė vienas atidaus stebėjimo dėl didelės sukčiavimo rizikos vertinimo atvejis ar byla nebuvo perduoti OLAF tyrimui.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 57.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(9) OL C 426, 2019 12 18, p. 57.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 177, 2014 6 17, p. 9.
(13) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(14) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.
(15) 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“ (OL L 177, 2014 6 17, p. 9).
(16) 2017 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas C(2017)7151 dėl leidimo kompensuoti bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.) tinkamų finansuoti veiksmų išlaidas skiriant vienkartinę išmoką.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
PDF 157kWORD 51k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0064/2020),

1.  patvirtina Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2070(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(12), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(13) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(14), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0064/2020),

1.  pritaria Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2070(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0064/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(15), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 65 800 176,52 EUR, t. y. 6,57 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto (65,45 proc.) ir įnašai pagal konkrečius susitarimus, visų pirma pagal programą „Copernicus“ ir Europos žmogaus biologinės stebėsenos programas(16) (34,55 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,96 proc., t. y. šiek tiek (0,01 proc.) mažesnis nei 2017 m.; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 2,03 proc. ir siekė 91,06 proc.;

Veiklos rezultatai

2.  palankiai vertina tai, kad, kaip nurodo Agentūra, padaryta didelė pažanga dalijantis ištekliais, kurie buvo skirti vykdyti užduotims, kurios sutampa su kitų panašią veiklą vykdančių agentūrų užduotimis; taip pat pažymi, kad Agentūra kartu su kitomis mokslinėmis agentūromis, įskaitant Europos cheminių medžiagų agentūrą ir Europos maisto saugos tarnybą, ėmėsi bendrų veiksmų su žmogaus sveikata susijusiems klausimams spręsti; palankiai vertina tai, kad didėja susidomėjimas Agentūros informacija ir duomenimis; mano, kad informacijos apie aplinką sklaida yra labai svarbi atsižvelgiant į naują Komisijos politiką ir dėl klimato kaitos kylančius pavojus;

3.  pažymi, kad Agentūra pasiekė savo 2018 m. tikslus, nurodytus Agentūros metinėje darbo programoje, ir suteikė Europos lygmens sprendimus priimantiems asmenims ir piliečiams galimybę laiku gauti aktualią informaciją: 2018 m. Agentūros interneto svetainėje apsilankė 500 000 asmenų (+ 17 proc.), taigi bendras lankytojų skaičius yra 3,45 mln., užregistruota 10,7 mln. puslapių peržiūrų (+ 15 proc.);

4.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

5.  primena, kad Agentūra teikia patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką; teigiamai vertina kokybišką Agentūros veiklą 2018 m., pvz., jos ataskaitas dėl oro kokybės Europoje, dėl gyvsidabrio Europos aplinkoje ir dėl žiedinės ekonomikos; pabrėžia, kad vis dar sunku gauti aiškią ir patikimą informaciją apie kai kuriuos Sąjungos ekonomikos sektorius, todėl Agentūra negali atlikti visapusiškai išsamios Sąjungos aplinkos būklės analizės;

6.  atkreipia dėmesį į esminį Agentūros vaidmenį teikiant kokybiškus duomenis apie aplinkos būklę, o tai darosi vis svarbiau, turint omenyje didžiulius iššūkius, kylančius Sąjungai, siekiančiai įveikti klimato ir biologinės įvairovės krizę, ir į Agentūros indėlį ieškant atsakymų bei vykdant Europos žaliąjį kursą; palankiai vertina tai, kad į Agentūros nuomonę atsižvelgiama visose institucijose, ir rekomenduoja, kad moksliniam Agentūros komitetui tektų itin svarbus vaidmuo konsultuojant Komisiją;

7.  ragina Agentūrą bendradarbiauti su kitomis susijusiomis Sąjungos agentūromis siekiant geriau įvertinti žmogaus veiklos poveikį aplinkai;

8.  primena, kad 2018 m. Agentūra pradėjo savo veiklą energetikos sąjungos valdymo ir aplinkosaugos ataskaitų teikimo racionalizavimo srityje;

9.  apgailestauja dėl to, kad dėl daugelio aplinkybių, įskaitant ribotus IT ir personalo išteklius, 2018 m. kai kurios veiklos nebuvo galima visapusiškai įvykdyti; susirūpinęs pažymi, kad valdyba pabrėžė, jog Agentūros gebėjimas toliau tinkamai reaguoti į politikos pokyčius priklausys nuo to, ar bus padidinti skiriami pagrindiniai ištekliai, ar toliau bus teikiamas prioritetas kai kurioms dabartinėms pagrindinėms užduotims ir (arba) jos nebebus vykdomos;

10.  atkreipia dėmesį į Agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo vertinimo, kurį atliko Komisija, išvadas;

11.  pabrėžia, kad Agentūros tikslai yra visos Europos masto tikslai, todėl būtina, kad Agentūra glaudžiai bendradarbiautų su Europoje esančiomis trečiosiomis šalimis;

12.  pažymi, kad 2018 m. atlikta valdybos ir biuro veiklos vidaus peržiūra ir reaguojant į ją atitinkami veiksmai bus įgyvendinti 2019 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šioje srityje;

Personalo politika

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,39 proc., iš 124 Sąjungos biudžete patvirtintų etatų (palyginti su 2017 m. patvirtintų 127 etatų) buvo paskirti 3 pareigūnai ir 119 laikinųjų darbuotojų; pažymi, kad 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 63 sutartininkai ir 19 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

14.  pažymi, kad pranešta, jog 2018 m. nebuvo pasiekta lyčių pusiausvyra vyresniojoje vadovybėje (septyni vyrai ir dvi moterys), bet valdyboje pusiausvyra buvo tinkamai užtikrinta (15 vyrų ir 17 moterų);

15.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra neturi atnaujintos jautrių pareigybių politikos; remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad Agentūra 2009 m. pradėjo sudarinėti jautrių pareigybių aprašą, kuris dabar peržiūrimas siekiant įtraukti dėl 2018 m. rugsėjo mėn. įvykdyto Agentūros reorganizavimo atsiradusius pakeitimus; ragina Agentūrą nedelsiant priimti ir įgyvendinti jautrių pareigybių politiką;

16.  pritaria Audito Rūmų pasiūlymui skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas taip pat ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros atsakyme nurodytą aspektą, susijusį su darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidomis; pažymi, kad Agentūra, siekdama užtikrinti didesnį viešumą, skelbimus apie laisvas darbo vietas skelbia ES agentūrų tinklo svetainėje ir socialiniuose tinkluose;

Viešieji pirkimai

17.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra, nutraukusi 1,4 mln. EUR vertės sutartį dėl nepatenkinamų rangovo veiklos rezultatų, po kelių mėnesių su tuo pačiu rangovu pasirašė naują pakopinę 2 mln. EUR vertės sutartį dėl tos pačios rūšies paslaugos teikimo ir techninėse specifikacijose nenumatė elementų, kuriais būtų pašalinta pakartotinio panašių problemų atsiradimo vykdant naują sutartį rizika; mano, kad tokie sudarant sutartis vykdomi veiksmai kelia didelį susirūpinimą dėl patikimo agentūros finansų valdymo; ragina Agentūrą sutartis skirti tik, jeigu galima tikėtis patenkinamų veiklos rezultatų; ragina Agentūrą pranešti Audito Rūmams ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie rangovo veiklos rezultatus;

18.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad, norėdama užtikrinti „Copernicus“ vietos žemės paviršiaus stebėjimo paslaugų teikimą, Agentūra sudarė sutartį dėl paslaugų už sumą, viršijančią reglamentuojančios preliminariosios sutarties ribą, tačiau to neįformino sutarties pakeitimu; pažymi, kad, kaip matyti iš Agentūros atsakymo, ji mano, kad viršutinė biudžeto riba padidinta laikantis Komisijos rekomendacijų; visgi ragina Agentūrą bet kokius sutarties pakeitimus įforminti laikantis viešųjų pirkimų nuostatų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

19.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Agentūra neįdiegė vidaus ekspertų interesų konfliktų deklaravimo sistemos;

20.  pažymi, kad turėtų būti privaloma skelbti valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;

Kitos pastabos

21.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas kurti ekonomiškai efektyvias ir aplinką tausojančias darbo vietas ir sumažinti bei kompensuoti išmetamus CO2 teršalus patalpose ir keliaujant;

22.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontalaus pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(17) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 126, 2009 5 21, p. 13.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 126, 2009 5 21, p. 13.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 416, 2018 11 15, p. 1.
(16) OL C 416, 2018 11 15, p. 3.
(17) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
PDF 164kWORD 53k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(5), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0061/2020),

1.  patvirtina Europos Sąjungos geležinkelių agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos geležinkelių agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2081(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(12), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(13), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje(14), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0061/2020),

1.  pritaria Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos geležinkelių agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2081(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0061/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(15), jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 28 793 243 EUR, t. y. 6,31 proc. mažesnis nei 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Europos geležinkelių agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,98 proc., t. y. šiek tiek (0,02 proc.) mažesnis nei 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,96 proc., t. y. 1,66 proc. didesnis nei 2017 m.;

2.  atkreipia dėmesį į Agentūros vaidmenį užtikrinant Europos geležinkelių sistemos saugumą bei sąveikumą ir gerinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto priemonių atžvilgiu, sumažinus administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingesnį viešųjų lėšų panaudojimą viešųjų geležinkelių transporto paslaugų srityje ir geresnį infrastruktūros valdymą; pritaria Komisijos vizijai dėl Europos geležinkelių sistemos, pirmaujančios pasaulyje saugos srityje;

3.  teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir įdiegimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 4-ajame geležinkelių dokumentų rinkinyje yra techninė dalis, kuria išplečiamas Agentūros vaidmuo, numatant jai naujų uždavinių ir siekiant užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų visur vienodai įgyvendinami; pabrėžia, kad, jei Agentūrai bus pavesta daugiau užduočių, reikės jai skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti naujas ir papildomas užduotis;

4.  primena, kad ERTMS yra būtina siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę; todėl pabrėžia, kad optimizuotas ERTMS kūrimo ir diegimo koordinavimas yra labai svarbus prioritetas siekiant užtikrinti bendrą, skaidrią, stabilią, įperkamą ir sąveikią ERTMS sistemą visoje Europoje;

5.  pažymi, kad, remiantis naujajame reglamente nurodytais platesnio masto Agentūros įgaliojimais, 2019 m. Agentūra pradės rinkti mokesčius ir rinkliavas už sertifikavimo užduotis, atsižvelgdama į konkrečius vidutinių įmonių (MVĮ) poreikius; pažymi, kad, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/796, mokesčiai ir rinkliavos yra Agentūrai skirtos asignuotosios įplaukos; pažymi, kad būtina padaryti kelis Agentūros finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių pakeitimus ir pažymi, kad iš Agentūros atsakymo matyti, jog šiuo tikslu ji pateikė Komisijai prašymą dėl nukrypti leidžiančios nuostatos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios naujos sistemos įgyvendinimą;

6.  ragina Agentūrą sertifikavimo proceso metu atsižvelgti į ypatingus MVĮ poreikius, visų pirma mažinant jų administracinę ir finansinę naštą;

Veiklos rezultatai

7.  pažymi, kad Agentūra savo veiklos srityse kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR) naudoja geležinkelio rodiklių rinkinio rodiklius, kad įvertintų savo veiklos pridėtinę vertę, ir kitus rodiklius, kad pagerintų biudžeto valdymą;

8.  ragina Agentūrą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

9.  pripažįsta, kad Agentūra užtikrino patenkinamą savo PVRR ir su rezultatais susijusių tikslų pasiekimo lygį, visiškai užbaigdama savo pradinę veiklą, kai įsigaliojo 4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys; pažymi, kad Agentūra pasiekė savo tikslą 95 proc. ataskaitų, konsultacijų ir nuomonių teikti laiku; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra nepasiekė tikslo užtikrinti 90 proc. visų rezultatų pasitelkiant finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimą, o pasiekė tik 79,75 proc. visų numatytų rezultatų;

10.  palankiai vertina tai, kad Agentūra nuolat bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dalydamasi apskaitos paslaugomis; primygtinai ragina Agentūrą ieškoti galimybių, kaip vykdant sutampančias užduotis dalytis ištekliais su kitomis panašią veiklą vykdančioms agentūroms; ragina Agentūrą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis; ragina Agentūrą išnagrinėti galimybę dalytis darbuotojais tam tikrose neekspertinėse, techninėse ir administracinėse srityse, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimo su Paryžiuje įsikūrusiu Saugumo studijų institutu plėtojimui;

11.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

12.   pažymi, kad Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos nustatytas tikslas, t. y. sukurti bendrą Europos geležinkelių rinką, nebuvo pasiektas; ragina Agentūrą sutelkti savo pastangas ir publikacijas į šią sritį;

13.  pažymi, kad eismą perkelti iš kelių į geležinkelius galima tik sukūrus konkurencingą Europos geležinkelių erdvę; ragina Agentūrą parengti priemonių rinkinį, kuris užtikrintų, kad geležinkelių transportą ateityje būtų galima integruoti į šiuolaikines logistikos grandines;

14.  pažymi, kad ateinantys penkeri metai bus itin svarbūs geležinkelių sektoriaus ateičiai ir kad Agentūrai turi būti skirti reikiami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, kad ji galėtų spręsti būsimus uždavinius;

15.  pažymi, kad buvo pasiektos preliminarios viršutinės ribos, kurias Audito Rūmai naudojo siekdami įvertinti biudžeto vykdymą perkėlimų į kitą laikotarpį lygmeniu (1 antraštinėje dalyje (darbuotojai) – 10 proc. ir 2 antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) – 20 proc.); apgailestaudamas pažymi, kad nepasiekta 3 antraštinės dalies (veiklos išlaidos) 30 proc. preliminari viršutinė riba;

16.  pažymi, kad metinės lyginamosios darbuotojų analizės rezultatai yra panašūs į 2017 m. rezultatus: 18,4 proc. darbuotojų vykdo administracines užduotis (18,18 proc. 2017 m.), 69,7 proc. – veiklos užduotis (70,16 proc.) ir 11,90 proc. – kontrolės bei finansines užduotis (11,67 proc.);

17.  teigiamai vertina nuolatines Agentūros pastangas pasirengti naujoms užduotims, apibrėžtoms 4-ajame geležinkelių dokumentų rinkinyje, ir 2019 m. birželio mėn. pradėti vykdyti ES įstaigos, atsakingos už leidimų teikti rinkai geležinkelių transporto priemones, bendrų saugos sertifikatų geležinkelio įmonėms ir ERTMS geležinkelio patvirtinimų išdavimą, įgaliojimus; ypač teigiamai vertina tai, kad visi teisiniai tekstai ir valdybos sprendimai buvo priimti laiku ir kad Agentūra paskelbė paraiškų išduoti leidimą pradėti eksploatuoti transporto priemonę teikimo vadovą; teigiamai vertina kitus veiksmus, kurių ėmėsi Agentūra siekdama pasirengti naujoms užduotims (aktyvus suinteresuotųjų subjektų bendravimas, mokomieji pavyzdžiai ir lygiagretusis bandymas, taip pat bandomoji nacionalinių saugos institucijų stebėsena); teigiamai vertina tai, kad kuriamos vieno langelio sistemos;

palankiai vertina Agentūros pradėtą darbą siekiant suderinti daugiau kaip 14 000 nacionalinių geležinkelių transporto sektorių reglamentuojančių taisyklių;

   a) apgailestauja dėl to, kad, priešingai nei aviacijos ir kelių transporto sektoriuose, geležinkelių sektoriaus taisyklės toli gražu dar nėra suderintos;
   b) ragina Agentūrą dėti gerokai daugiau pastangų, kad būtų sukurta bendra Europos geležinkelių erdvė;

18.  pažymi, kad Agentūrai tenka pagrindinis vaidmuo mažinant administracinę naštą tarpvalstybinio geležinkelių transporto srityje;

19.  pažymi, kad tiek infrastruktūros požiūriu, tiek riedmenų požiūriu įrangos diegimo būklė yra visiškai nepakankama norint įgyvendinti ERTMS Europoje, ir ragina Agentūrą pasiūlyti priemonių šiam procesui paspartinti;

20.  apgailestauja dėl to, kad 2018 m. buvo užregistruoti 37 neatitikties atvejai, įskaitant 18 atvejų, turinčių finansinį poveikį (4 iš jų finansinis poveikis buvo didesnis kaip 15 000 EUR); prašo Agentūros toliau dėti pastangas siekiant gerinti savo valdymą ir viešųjų pirkimų procedūras;

21.  pažymi, kad Agentūra pasiūlė persvarstyti gero administracinio elgesio sistemą; prašo Agentūros kitoje metinėje ataskaitoje pranešti apie šios sistemos raidą; teigiamai vertina tai, kad Agentūra toliau teikė mokymus etikos ir kovos su sukčiavimu klausimais; teigiamai vertina tai, kad OLAF nebuvo perduota jokių įtarimų dėl sukčiavimo atvejų; pažymi, kad atvejis, apie kurį pranešta 2017 m., vis dar tiriamas;

22.  teigiamai vertina tai, kad sėkmingai baigtas standarto ISO 9001 patvirtinimo auditas;

Personalo politika

23.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 89,19 proc.: iš 148 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 132 laikinieji darbuotojai (2017 m. patvirtinti 139 etatai); taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 31 sutartininkas ir 2 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

24.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. nebuvo užtikrinta lyčių pusiausvyra vyresniosios vadovybės lygmeniu (5 vyrai ir 1 moteris) ir valdyboje (40 vyrų ir 15 moterų);

25.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmenų orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką ir kad skatinama teikti konfidencialios informacijos patikėtinių paslaugas, o darbuotojai raginami kreiptis į juos su savo klausimais; pažymi, kad buvo pranešta apie vieną įtariamą priekabiavimo atvejį, bet nė vienas atvejis nebuvo ištirtas ar nagrinėtas teisme;

Viešieji pirkimai

26.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog Agentūra sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, juos lygindama su tiekėjo preliminariosios sutarties rangovui pateiktais pasiūlymais ir sąskaitomis faktūromis; pripažįsta, kad Agentūra pritaikė Komisijos preliminariąją sutartį, ir laukia naujos preliminariosios sutarties, kurioje numatyta atnaujinti konkursą; ragina Agentūrą pritaikyti pagal preliminariąsias sutartis atliekamų mokėjimų ex ante patikras ir užtikrinti konkursinę visų viešųjų pirkimų procedūrą;

27.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra, iš dalies pakeisdama tiesioginę konferencijų organizavimo sutartį, nusprendė sudaryti atskiras sutartis ir apmokėti visas susijusias paslaugas atskirai, todėl sutartis buvo dirbtinai išskaidyta ir tokiu būdu sutartis ir visi susiję mokėjimai tapo neteisėti; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad ji ketina parengti įgaliojimus pasirašyti preliminariąją renginių organizavimo sutartį;

Interesų konfliktų prevencija bei valdymas ir skaidrumas

28.  pažymi, kad Agentūra savo interneto svetainėje paskelbė valdybos ir darbuotojų interesų konfliktų deklaracijas ir jos valdybos narių bei dalies vadovaujančių darbuotojų gyvenimo aprašymus; palankiai vertina tai, kad nuo 2019 m. birželio mėn. Agentūros vyresnioji vadovybė ir visi darbuotojai turi pasirašyti metinę interesų konfliktų deklaraciją;

29.  pažymi, kad, Agentūros teigimu, galiojanti gero administracinio elgesio sistema apima griežtas asmenų, susijusių su naujosiomis užduotimis pagal 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, interesų konfliktų valdymo priemones; taip pat pažymi, kad patiriama su sistema susijusių praktinių sunkumų, todėl būtina peržiūrėti pasiūlymą; pažymi, kad įtarimo sukčiavimu atvejį, apie kurį pranešta 2017 m., vis dar tiria Europos kovos su sukčiavimu tarnyba; pažymi, kad nuo to laiko nebuvo pranešta apie jokį kitą įtarimą sukčiavimu; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio tyrimo rezultatus;

30.  pažymi, kad Agentūra patvirtino informavimo apie pažeidimą gaires; jos buvo paskelbtos 2018 m. lapkričio 21 d.;

Vidaus kontrolė

31.  atkreipia dėmesį į tai, kad reorganizavus Agentūrą apskaitos pareigūnas administraciniu požiūriu yra tiesiogiai susijęs su vykdomuoju direktoriumi ir nebėra atsakingas už finansų ir viešųjų pirkimų grupę;

32.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Agentūros programų, projektų ir paslaugų valdymas“ ir kad Agentūra parengė veiksmų planą, kuriame nurodytos visos galimos tobulintinos sritys; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

Kitos pastabos

33.  pažymi, kad pereinamojo laikotarpio pabaigoje (2019 m. birželio 16 d.) Agentūros vaidmuo pasikeis ir ji iš politikos priemonių rengimo ir viešinimo funkciją atliekančios institucijos taps institucija, tiesiogiai dirbančia su pramonės sektoriumi ir išduodančia su pramonės saugos sertifikatais ir riedmenimis susijusius leidimus; šiuo atžvilgiu pažymi, kad Agentūros reorganizavimas leido atlikti būtinus pakeitimus, kad padedant ekspertams būtų užtikrintas naujų paraiškų tvarkymas, taip pat sukurta mokymo programa ir stebėsenos sistema;

34.  pažymi, kad 2019 m. balandžio 15 d. Agentūra pasirašė susitarimą dėl būstinės su Prancūzijos valdžios institucijomis; pripažįsta, kad sprendimą dėl dviejų būstinių priėmė Taryba ir Agentūra turi jo laikytis;

35.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinius tinklus ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

36.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(17) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 80.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 80.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 138, 2016 5 26, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 80.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 80.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 138, 2016 5 26, p. 1.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1
(15) OL C 108, 2018 3 22, p. 76.
(16) OL C 108, 2018 3 22, p. 77, Komisijos subsidija (28 135 398 EUR), trečiųjų šalių įnašas (657 845 EUR, pažymėtina, kad tai mažiau nei ankstesniais metais).
(17) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
PDF 159kWORD 50k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(5), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0066/2020),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajai direktorei, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2076(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(12), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(13), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(14), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0066/2020),

1.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2076(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0066/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(15), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 106 777 232,65 EUR, t. y. 23,76 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi šis padidėjimas iš esmės buvo susijęs su didesniais Agentūros įgaliojimais; kadangi visos Agentūros biudžeto lėšos skiriamos iš Sąjungos biudžeto(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,02 proc. (t. y. šiek tiek, 0,98 proc., didesnis, palyginti su 2017 m.), o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 92,84 proc. (t. y. sumažėjo ,41 proc.);

Veiklos rezultatai

2.  pažymi, kad Agentūra naudoja keletą konkrečių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR), kuriuos taikant vertinamas jos metinės darbo programos įgyvendinimas, ir kad Agentūros vertinimas yra pagrindė priemonė siekiant įvertinti pridėtinę jos veiklos vertę; pripažįsta, kad Agentūra taiko veiklos valdymo sistemą, pagal kurią nustatomi daugiamečiai tikslai ir ketvirčio pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai vykdant periodinę metinių darbo programų įgyvendinimo stebėseną; pažymi, kad Agentūra, siekdama pagerinti savo biudžeto valdymą, kaip pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį naudoja tik biudžeto įvykdymo lygį;

3.  pažymi, kad Agentūros išorės paslaugų tęstinumo ir kokybės PVRR iš esmės atitiko siektinas reikšmes ir kad buvo išplėsta jos vizitų ir patikrinimų kokybės sistema;

4.  ragina Agentūrą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

5.  pažymi, kad Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Sąjungos agentūromis, pavyzdžiui, Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Europos pakrantės apsaugos klausimu; be to, primygtinai ragina Agentūrą siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

6.  pažymi, kad po to, kai 2017 m. buvo patvirtintas nepriklausomas Agentūros steigimo reglamento įgyvendinimo išorės vertinimas, Agentūra 2018 m. kovo mėn. pateikė savo veiksmų planą; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo nustatyti veiksmai, galima rizika ir rizikos mažinimo priemonės, taip pat įgyvendinimo tvarkaraštis ir realus poveikis biudžetui;

7.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

8.  pažymi, kad dėl techninių problemų ir nuolatinių sunkumų siekiant gauti nacionalinių valdžios institucijų leidimus skristi vėlavo nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (RPAS) operacijos, susijusios su Europos bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas, ir dėl to buvo atliktas biudžeto pakeitimas, pagal kurį buvo sumažinta ES subsidija ir Komisijai sugrąžinta 6 000 000 EUR mokėjimų asignavimų suma; pažymi, kad šis sumažinimas pasirodė esąs nepakankamas, nes buvo toliau vėluojama dėl techninių problemų ir blogo oro, o tai lėmė mažesnį mokėjimų asignavimų panaudojimą; pritaria administracinės valdybos rekomendacijai, kad Agentūra, siekdama visapusiškai įvykdyti biudžetą, turėtų šalinti riziką, kylančią dėl leidimų skristi problemos;

9.  palankiai vertina tiesioginę Agentūros valstybėms narėms teikiamą paramą joms dedant vykdymo užtikrinimo pastangas ir įgyvendinant aplinkos srities teisės aktus, taip pat EMSA RPAS paslaugas, kurios padeda vykdyti jūrų stebėjimo operacijas, pavyzdžiui, jūrų taršos ir išmetamųjų teršalų stebėseną; mano, kad turėdama didesnius išteklius Agentūra galėtų atlikti svarbų vaidmenį remdama valstybes nares joms siekiant švelninti su laivininkyste susijusį pavojų aplinkai ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad tai yra tik antrieji ištisi Agentūros veiklos metai po to, kai 2016 m. pabaigoje buvo pratęsti jos įgaliojimai, ir kad kai kurie veiksniai, kurie lėmė biudžeto pakeitimus, nebuvo žinomi tuomet, kai buvo rengiamas 2018 m. biudžetas; pažymi, jog Agentūra turėjo atlikti biudžeto pakeitimus, kad galėtų padidinti atlyginimus pagal Portugalijai taikomą koregavimo koeficientą;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra atlieka bandymus su didelio aukščio fiktyviais palydovais (angl. HAPS), ir džiaugiasi tuo, kad taip užpildoma spraga tarp palydovų ir bepiločių orlaivių;

12.  palankiai vertina Agentūros pastangas Komisijos ir valstybių narių projektams bei jūrų transporto sektoriaus naudotojams teikti operatyvines paslaugas, tyrimus, ekspertines žinias ir kaip įmanoma geresnę techninę pagalbą;

13.  ragina Agentūrą kuo geriau išnaudoti ir prireikus pakoreguoti bepiločių orlaivių, HAPS ir palydovų teikiamas veiklos galimybes; pabrėžia sistemų daugiafunkciškumą – nuo gelbėjimo jūroje iki jūros taršos ankstyvo nustatymo ir stebėsenos, taip pat būtinas pastangas kovoti su neteisėta veikla, kaip antai prekyba narkotikais, neteisėtu žmonių gabenimu ir be licencijos vykdoma žvejyba;

14.  pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba 2018 m. lapkričio mėn. patvirtino naują vidaus kontrolės sistemą, pagrįstą 2017 m. Komisijos sistema;

15.  pažymi, kad 2018 m. pradžioje Agentūra išplėtė vizitų ir patikrinimų kokybės valdymo sistemos taikymo sritį, kad aprėptų laivybos apsaugos patikrinimus ir horizontalųjį analizės procesą; palankiai vertina tai, kad įmonė „TUV Rheinland Portugal“ sėkmingai atliko metinį išplėstos kokybės valdymo sistemos patikrinimo auditą ir nenustatė jokios neatitikties;

16.  pažymi, kad 2018 m. nebuvo pranešta apie jokį interesų konflikto atvejį; pažymi, kad laikantis rizikos valdymo politikos 2018 m. atnaujintas rizikos registras ir kad šis atnaujinimas nesukėlė jokios ypač didelės rizikos, dėl kurios reikėtų į leidimus suteikiančio pareigūno metinį patikinimo pareiškimą įtraukti oficialią išlygą; taip pat pažymi, kad 2018 m. nepasireiškė nė viena anksčiau nustatyta rizika;

17.  vertina tai, kad Agentūra į savo sutartis įtraukė tinkamus mokėjimų kontrolės mechanizmus;

18.  pažymi, kad penktosios lyginamosios darbuotojų analizės rezultatai yra panašūs į 2017 m. rezultatus: 20,20 proc. etatų (20,42 proc. 2017 m.) numatyta administracinei koordinavimo paramai, 71,65 proc. (palyginti su 72,08 proc.) – veiklos užduotims ir 8,15 proc. (palyginti su 7,50 proc.) – neutralioms užduotims vykdyti;

Personalo politika

19.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,58 proc.: į 212 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 209 pareigūnai ir laikinieji darbuotojai (2017 m. buvo patvirtinta 212 etatų); pažymi, kad 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 30 sutartininkų ir 17 deleguotųjų nacionalinių ekspertų; ragina Agentūrą atlikti tyrimą darbuotojų dalijimosi su kitomis Sąjungos agentūromis klausimu, ypatingą dėmesį skiriant tolesnio administracinio personalo sujungimo su kitomis Lisabonoje įsikūrusiomis agentūromis, būtent Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, galimybėms;

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad buvo pasiekta vyresniosios vadovybės grandies lyčių pusiausvyra (2 vyrai ir 2 moterys); vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad valdančiosios tarybos lygmeniu vyrų (44 nariai) ir moterų (12 narių) atstovavimas yra nesubalansuotas;

21.  apgailestauja dėl to, kad trūksta informacijos ir duomenų, susijusių su EMSA lyčių pusiausvyros veiksmų planu;

Viešieji pirkimai

22.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Agentūra sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, lygindama jas su tiekėjų pasiūlymais, ir sąskaitų faktūrų, pateiktų preliminariosios sutarties rangovui; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad į šios preliminariosios sutarties įgyvendinimo mechanizmą nebuvo įtrauktas fiksuotų kainų sąrašas, o kad Komisija nusprendė pasirinkti kainų padidinimo sistemą, ir kad rangovas pasinaudojo savo teisėmis nutraukti sutartį nuo 2019 m. spalio 12 d.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

23.  pripažįsta, kad Agentūra naudoja ir skelbia savo valdybos narių ir vyresniosios vadovybės interesų konfliktų deklaracijas ir kad Agentūra paskelbė interesų konfliktų gaires ir įgyvendino informavimo apie pažeidimus priemones, kurios yra svarbi sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų nustatymo priemonė;

Vidaus kontrolė

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) paskelbė audito ataskaitą dėl vizitų ir patikrinimų Agentūroje ir padarė išvadą, kad šiuo tikslu sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos yra tinkamai parengtos ir veiksmingai bei efektyviai įgyvendinamos; atkreipia dėmesį į tai, kad IAS paskelbė keturias rekomendacijas, kurias Agentūra priėmė ir įsipareigojo įgyvendinti;

25.  pažymi, kad 2018 m. Agentūra įgyvendino visus veiksmų planus, susijusius su Vidaus audito tarnybos atliktu 2017 m. EMSA žmogiškųjų išteklių valdymo auditu;

Kitos pastabos

26.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas siekti ekonomiškai efektyvios ir aplinką tausojančios darbo vietos; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

27.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinius tinklus ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

28.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(17) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 120, 2019 3 29, p. 201.
(16) OL C 120, 2019 3 29, p. 202.
(17) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
PDF 160kWORD 49k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(7) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0067/2020),

1.  patvirtina Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2084(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(12), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(13), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(14) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0067/2020),

1.  pritaria Europos GNSS agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2084(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos GNSS agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0067/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos GNSS agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(15), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 32 230 582 EUR, t. y. 13,22 proc. didesnis negu 2017 m.; kadangi padidėjimas buvo susijęs su 2 ir 3 antraštinėmis dalimis; kadangi lėšos Agentūros biudžetui iš esmės skiriamos iš Sąjungos biudžeto(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės sąskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. toks pat kaip 2017 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 83,72 proc., t. y. 2,48 proc. mažesnis negu 2017 m.;

2.  pažymi, kad Agentūra, be savo pagrindinio biudžeto, 2018 m. toliau valdė didelę dalį deleguoto biudžeto, skirto Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemai (EGNOS), GALILEO įgaliojimų perdavimo susitarimui, įgaliojimų perdavimo Įgaliojimo susitarimui dėl paslaugų valstybinėms institucijoms ir programos „Horizontas 2020“ įgaliojimų perdavimo susitarimui; pažymi, kad 2018 m. 1 173 219 279 EUR deleguotojo biudžeto lėšų panaudota įsipareigojimams įvykdyti, o 796 500 300,84 EUR panaudota mokėjimams;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

3.  palankiai vertina tai, kad panaikinti iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai sudaro 3,25 proc. bendros į kitą laikotarpį perkeltos sumos po to, kai jų sumažėjo 2,05 proc., palyginti su 2017 m.;

Veiklos rezultatai

4.  pažymi, kad Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad įvertintų savo veiklos pridėtinę vertę ir sustiprintų biudžeto valdymą;

5.  pažymi, kad Agentūros GALILEO ir EGNOS programos šiuo metu yra eksploatavimo etape ir konkrečiai kalbant apie GALILEO, be to, kad 2018 m. buvo sėkmingai paleisti keturi paskutiniai palydovai prieš 3 partiją, Agentūra užbaigė sutarčių skyrimo veiklą;

6.  palankiai vertina tai, kad nuo 2015 m. Agentūra savo apskaitos paslaugas perdavė Komisijai ir kad ji kartu su kitomis agentūromis dalijasi su veiklos tęstinumo valdymu ir su kitomis agentūromis susijusių paslaugų teikimu;

7.  pažymi, kad, atsižvelgus į praėjusių metų biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, Komisija užbaigė GALILEO ir EGNOS programų bei Agentūros veiklos laikotarpio vidurio vertinimą ir 2017 m. spalio mėn. pateikė jį Parlamentui ir Tarybai;

8.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

Personalo politika

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 90,63 proc. ir iš 128 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintų 116 etatų), buvo įdarbinta 116 laikinųjų darbuotojų; taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 51 sutartininkas ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad, be jau numatytų 2 etatų, Agentūrai 2018 m. etatų plane buvo skirta 10 papildomų etatų;

10.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. nebuvo užtikrinta lyčių pusiausvyra vyresniosios vadovybės (10 vyrų ir 2 moterys) ir valdančiosios tarybos (44 vyrai ir 7 moterys) lygmeniu;

11.  palankiai vertina tai, kad Agentūra atsižvelgė į Audito Rūmų pasiūlymą ir, siekdama didinti viešumą, galiausiai informaciją apie laisvas darbo vietas paskelbė EPSO interneto svetainėje; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad ji visus pranešimus apie laisvas darbo vietas ketina skelbti tarpagentūriniame portale, kuris agentūrų požiūriu laikomas lygiaverčiu EPSO, ir kad Agentūra pranešimus apie laisvas darbo vietas taip pat skelbia specializuotuose kosmoso sektoriaus leidiniuose;

Viešieji pirkimai

12.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, 2016 m. gruodžio 15 d. Agentūra pasirašė 1 500 000 000 EUR vertės preliminariąją sutartį dėl palydovinės sistemos GALILEO eksploatavimo 2017–2027 m. laikotarpiu; be to, pažymi, kad sutartis buvo skirta atlikus viešojo pirkimo procedūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš susijusių konkurso dalyvių pradėjo teismo procesą, siekdamas užginčyti procedūros rezultatus; pažymi, kad Europos Sąjungos Teisingumas Teismas (Teisingumo Teismas) spręs, ar viešojo pirkimo procedūra, susijusi su preliminariąja sutartimi ir visomis susijusiomis konkrečiomis sutartimis ir būsimais mokėjimais, buvo teisėta ir tvarkinga; pažymi, kad rašytinė procedūra buvo baigta per 2019 m. pirmąjį ketvirtį ir kad žodinis bylos nagrinėjimas turėjo įvykti antrąjį arba trečiąjį 2019 m. ketvirtį, o Teisingumo Teismo sprendimas turėjo būti priimtas paskutinįjį 2019 m. ketvirtį, tačiau 2019 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismas nutraukė bylos nagrinėjimą (byla T-99/17)(17); atsižvelgdamas į Agentūros atliktą teisinę analizę, susijusią su galimu sprendimo dėl sutarties skyrimo panaikinimu, pažymi, kad Agentūrai greičiausiai neprivalės nutraukti sutarties, bet ji turbūt privalės padengti maždaug 300 000 EUR ieškovo teisinių išlaidų ir galimus nuostolius, kurie minimi Agentūros metinėse ataskaitose; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šiuo klausimu;

13.  pažymi, kad atlikus vidinį vertinimą, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su e. viešojo pirkimo procedūrų naudojimu, padaryta išvada, kad pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis modulis dabartiniame jo kūrimo etape netenkina kompleksinių Agentūros viešųjų pirkimų poreikių ir jog šiuo metu nuspręsta, kad pasiūlymai nebus teikiami elektroniniu būdu; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šiuo klausimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  pažymi, kad vienas buvęs aukšto lygio pareigūnas vykdo patariamąją funkciją pagal aktyvių senjorų iniciatyvą, negaudamas iš Agentūros jokio atlyginimo;

15.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su Agentūros vyresniosios vadovybės interesų deklaracijomis ir gyvenimo aprašymų paskelbimu, pažymi, kad Agentūros interneto svetainėje paskelbtos tik Agentūros administracinės valdybos pirmininko ir jo pavaduotojo interesų deklaracijos; pažymi, kad Agentūra ketina skelbti savo interneto svetainėje administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymus, tinkamai pritaikiusi taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles;

16.  apgailestauja dėl to, kad administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymai vis dar nepaskelbti Agentūros interneto svetainėje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

17.  pažymi, kad 2018 m. birželio mėn. Agentūra patvirtino informavimo apie pažeidimus vidaus politiką;

18.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Komisijos Vidaus audito tarnyba 2018 m. atliko GSA IT valdymo auditą ir kad Agentūra parengė tam tikrų galimų sričių tobulinimo veiksmų planą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šiuo klausimu;

Kitos pastabos

19.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su Agentūros įsipareigojimu kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį, pažymi, kad Agentūra išsiuntė laiškus visiems poveikį patiriantiems rangovams ir sutartiniams naudos bei subsidijų gavėjams, reikalaudama iki 2019 m. spalio mėn. pabaigos įgyvendinti poveikio mažinimo priemones, visų pirma siekiant užtikrinti, kad pagrindiniai rangovai ir subrangovai nebūtų Jungtinėje Karalystėje įsisteigę subjektai; taip pat informavo, kad atsarginis GALILEO saugumo stebėsenos centras iš Jungtinės Karalystės perkeltas į Ispaniją; ragina Agentūrą nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių priemonių taikymo rezultatus;

20.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(18) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 116, 2018 3 28, p. 21.
(16) OL C 116, 2018 3 28, p. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
PDF 160kWORD 50k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(7) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0073/2020),

1.  patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2069(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo(12), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(13), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(14) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0073/2020),

1.  pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2069(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0073/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(15), jo galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 16 174 200,21 EUR, t. y. 2,18 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi Centro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. toks pat kaip 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,02 proc., taigi, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 3,31 proc.;

Veiklos rezultatai

2.  pažymi, kad Centras naudoja 50 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR), kurie jam padeda vertinti, kaip buvo siekiama 66 metinių tikslų (jie suskirstyti į aštuonis strateginius tikslus), įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą; pažymi, kad nuo 2019 m. Centras pradėjo taikyti naują veiklos rezultatų modelį, kuris grindžiamas PVRR ir pagal kurį bus vertinamas jo veiksmingumas siekiant norimų rezultatų ir jiems pasiekti skirtų išteklių naudojimo efektyvumas;

3.  pažymi, kad Centras pasiekė 85 proc. 2018 m. darbo programoje numatytų rezultatų bei tikslų ir sėkmingai įgyvendino savo strategijos iki 2025 m. pirmųjų metų tikslus;

4.  ragina Centrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras kartu su Europos jūrų saugumo agentūra toliau bendrai naudojasi bendrosiomis ir paramos paslaugomis bei dalijasi bendrų patalpų Lisabonoje valdymą ir kad ši sąveika taip pat apima IRT, telekomunikacijų ir internetinės infrastruktūros bei paslaugų sritis; pažymi, kad teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos srityse buvo užtikrinta veiklos sąveika su kitomis Sąjungos agentūromis; giria agentūras už tokį bendradarbiavimą ir mano, kad tai sektinas pavyzdys;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras atlieka svarbų vaidmenį teikdamas politikos formuotojams ir specialistams analizes ir informaciją apie narkotikus ir narkomaniją, taip pat apie naujas tendencijas, siekiant veiksmingai kovoti su neteisėtu narkotikų vartojimu ir prekyba jais, ir primena, kad buvo nustatyta, jog prekyba narkotikais yra pagrindinis pelno šaltinis ir naujų žmonių pritraukimo priemonė organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo srityse; primena, kad 2018 m. buvo išplėsti Centro įgaliojimai, taigi, be kita ko, numatytos naujos atsakomybės sritys ir oficiali partnerystė su kitomis Sąjungos agentūromis, pvz., Europolu;

7.  mano, kad 2019–2021 m. Centro programavimo dokumento, visapusiškai pagrįsto EMCDDA strategija iki 2025 m.(17), priėmimas yra svarbus Centro strateginio ir veiklos planavimo programos etapas;

Personalo politika

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,05 proc., t. y., iš 10 pareigūnų ir 66 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 9 pareigūnai ir 64 laikinieji darbuotojai (palyginti su 77 patvirtintais etatais 2017 m.); pažymi, kad 2018 m. Centre taip pat dirbo 29 sutartininkai ir 1 deleguotasis nacionalinis ekspertas;

9.  pažymi, kad Centras nurodė, kad 2018 m. buvo gerai užtikrinta lyčių pusiausvyra valdyboje: 15 narių vyrų ir 14 narių moterų;

10.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centre taikomos bendrosios nuostatos dėl orumu ir pagarba pagrįstos darbo kultūros kūrimo ir išsaugojimo, siekiant užkirsti kelią priekabiavimui ir kovoti su juo; pažymi, kad užtikrinama konfidencialių konsultacijų galimybė;

Viešieji pirkimai

11.  palankiai vertina tai, kad Centras, remdamasis savo valdymo planu, parengė viešųjų pirkimų planą ir kad jis buvo sėkmingai vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su visais skyriais;

12.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog Centras vykdydamas mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras nepritraukė pakankamo konkurso dalyvių skaičiaus ir kad vykdant penkias iš šių procedūrų tik vienas kandidatas pateikė pasiūlymą, o per vieną procedūrą buvo pateikti du pasiūlymai; pažymi, kad, remiantis Centro atsakymu, jis tinkamai pakvietė tiek konkurso dalyvių, kiek reikalaujama pagal taikytinas finansines taisykles, kad būtų užtikrinta būtino lygmens konkurencija; ragina Centrą toliau dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad visos viešųjų pirkimų procedūros atitiktų sąžiningos konkurencijos principą, ir sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti savo su mažos vertės sutartimis susijusiose viešųjų pirkimų procedūrose;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  pritaria Centro taikomoms priemonėms ir nuolatinėms pastangoms užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją bei valdymą ir informatorių apsaugą; su pasitenkinimu pažymi, kad direktoriaus ir mokslinio komiteto narių gyvenimo aprašymai skelbiami jo interneto svetainėje;

14.  pabrėžia, kad neseniai Parlamento Peticijų komiteto užsakytame tyrime(18) nustatyta, jog atsižvelgiant į tai, kad Centras naudojasi ekspertų paslaugomis ir ypač į tai, kad pats mokslinis komitetas pats priima sprendimus, gali kilti interesų konfliktų pavojus;

Vidaus kontrolė

15.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Komisijos Vidaus audito tarnybos (IAS) pateiktą ataskaitą dėl su duomenų rinkimo, patvirtinimo ir kokybės užtikrinimo procesais susijusių paramos poreikių analizės, atliktą duomenų kokybės valdymo sistemos ir jos suderinimo su Centro strategijos iki 2025 m. peržiūrą, pasakytina, kad 2018 m. buvo įgyvendintos visos būtinos patvirtintame veiksmų plane pateiktos rekomendacijos;

16.  susirūpinęs pažymi, kad Centras nurodė, jog kelios rekomendacijos, pateiktos 2015 m. IAS atlikus IT projektų valdymo auditą, įgyvendintos tik iš dalies ir kad 2018 m. pabaigoje dar nebuvo įgyvendintos dvi rekomendacijos; vis dėlto pažymi, kad šias dvi rekomendacijas buvo tikimasi įgyvendinti iki 2019 m. vidurio; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą iki 2020 m. birželio mėn.;

17.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/104/EB(19) ir Portugalijos darbo teisės aktus laikinieji darbuotojai turi dirbti pagal tas pačias darbo sąlygas, kaip ir laikinąjį darbą naudojančios įmonės tiesiogiai įdarbinti darbuotojai; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad pagal atitinkamas sutartis iš laikinojo darbo agentūrų nebuvo aiškiai pareikalauta, kad būtų laikomasi šių sąlygų, ir nebuvo įrodymų, kad Centras pats atliko savo darbuotojų ir laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų palyginimą, taigi dėl to kenkiama saugioms ir nuspėjamoms darbuotojų darbo sąlygoms ir kyla teisminių ginčų rizika ir rizika Centro reputacijai; pažymi, kad, remiantis Centro atsakymu, Centro ir laikinojo įdarbinimo įmonės sutartyje nurodyta Centro pareiga paisyti visų taikomų teisės aktų aspektų ir kad pagal šią sutartį laikinojo įdarbinimo įmonė yra šalis, kuriai kyla teisminių ginčų rizika; visgi pabrėžia, kad tokia padėtis vis dar kelia didelę riziką Centro reputacijai; palankiai vertina tai, kad Centras iš naujo vertina savo laikinųjų darbuotojų įdarbinimo politiką, kad ši politika būtų labiau grindžiama valstybės narės, kurioje yra Centras, teise, atsižvelgdamas į savo veiklos poreikius ir teisinį pagrindą; ragina Centrą išanalizuoti savo laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos derėtų su Sąjungos ir nacionaline darbo teise; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą iki 2020 m. birželio mėn.;

18.  pažymi, kad 2006 m. Sąjunga pasirašė susitarimą su Norvegija, kuriame apibrėžta Norvegijos finansinio įnašo Centrui apskaičiavimo formulė ir minimali įnašo riba, kuri turėtų būti kasmet koreguojama atsižvelgiant į kainų tendencijas ir bendrąsias nacionalines pajamas Sąjungoje; susirūpinęs pažymi, kad Sąjungos biudžeto subsidija nuo 2007 m. iki 2018 m. padidėjo 24 proc., tuo tarpu Norvegijos įnašas išliko beveik tas pats; pažymi, kad Centras savo atsakyme nurodo, kad nesama tiesinės koreliacijos tarp Sąjungos subsidijos padidėjimo ir Norvegijos įnašo ir kad Centras neturi reikiamo teisnumo, kad galėtų prašyti taikyti kitą Norvegijos minimalaus įnašo koregavimo formulę ir (arba) metodą; ragina Centrą kartu su susijusiomis šalimis pakoreguoti mažiausią Norvegijos įnašą pagal sutartas sąlygas;

19.  ragina Centrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(20) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 29, 2019 1 23, p. 1.
(16) OL C 29, 2019 1 23, p. 2.
(17) Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA), EMCDDA strategija iki 2025 m., 2017 m. kovo mėn., Lisabona; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_lt.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(20) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
PDF 165kWORD 54k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (iki 2018 m. rugsėjo 11 d. – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91(6), ypač į jo 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0074/2020),

1.  patvirtina Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (iki 2018 m. rugsėjo 11 d. – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(9),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(13), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91(14), ypač į jo 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (15), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(16), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0074/2020),

1.  pritaria Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (iki 2018 m. rugsėjo 11 d. – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0074/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(17), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 197 871 000 EUR, t. y. 3,27 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro 36 915 000 EUR įnašas iš Sąjungos biudžeto(18) ir 102 992 000 EUR pajamos iš mokesčių ir rinkliavų;

B.  kadangi Audito Rūmai savo 2018 finansinių metų metinėje ataskaitoje dėl Agentūros metinės finansinės ataskaitos (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,31 proc., t. y. 1,02 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 90,26 proc., t. y. 3,49 proc. mažesnis nei 2017 m.;

Veiklos rezultatai

2.  pažymi, kad po 2017 m. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) atlikto Agentūros audito 2018 m. birželio mėn. ICAO paskelbė rezultatus, kuriais patvirtinamas labai aukštas įgyvendinimo lygis, o Agentūra įsitvirtino kaip viena iš trijų pagrindinių aviacijos reguliavimo institucijų pasaulyje;

3.  pripažįsta, kad Agentūra stiprina saugos žvalgybos ir saugos veiksmingumo funkcijas ir daug dėmesio skiria programos „Data4Safety“, kuri suteiks didžiųjų duomenų platformą ir pagerins tyrimo pajėgumus Europos lygmeniu, rengimui;

4.  ragina Agentūrą toliau vykdyti savo skaitmeninimo politiką;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra dalijasi ištekliais su kitomis agentūromis (pvz., Europos maisto saugos agentūra, Europos mokymo fondu ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) tyrimų, e. mokymosi, debesijos ir „LinkedIn“ paslaugų srityse ir su aplinka susijusio sąmoningumo mokymų srityje, kai jų vykdomos užduotys sutampa; primygtinai ragina Agentūrą ir toliau aktyviai siekti tęstinio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

6.  pažymi, kad 2018 m. buvo atliktas išorės vertinimas, per kurį buvo nagrinėjamas Agentūros bendrojo programavimo dokumento rengimo procesas ir konsultavimosi su pagrindinėmis Agentūros suinteresuotosiomis šalimis rengiant bendrąjį programavimo dokumentą būdai; pažymi, kad Agentūra rengia veiksmų planą, kuriame bus nurodytos visos galimos tobulintinos sritys;

7.  atkreipia dėmesį į esminį Agentūros vaidmenį užtikrinant didžiausią įmanomą aviacijos saugumo ir aplinkos apsaugos lygį greitai augančioje aviacijos rinkoje; pabrėžia, kad 2018-ieji buvo itin svarbūs metai Agentūrai, nes įsigaliojo Reglamentas (ES) 2018/1139(19); pripažįsta, kad išaugus Agentūros atsakomybei ir darbo krūviui ištekliai nebuvo atitinkamai padidinti ir kad dėl to 2018 m. iškilo didelių problemų siekiant vykdyti jos užduotis ir siekti tikslų ir buvo atidėta tam tikra veikla arba jai nebeteikiama pirmenybė; pakartoja, jog Agentūrai turėtų būti skirta pakankamai finansinių išteklių ir darbuotojų (2018 m. darbuotojų sumažėjo: 2018 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 767 asmenys, palyginti su 771 asmenimis 2017 m.), kad ji vykdytų svarbias jai patikėtas užduotis;

8.  primena apie Agentūros indėlį rengiant pažangiuosius triukšmo ir išmetamo CO2 kiekio standartus ir pareigas vykdant aviacijos produktų, dalių ir prietaisų aplinkosauginį sertifikavimą; mano, kad turėdama daugiau išteklių Agentūra galėtų imtis lyderės vaidmens rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis būtų didinamas aviacijos tvarumas;

9.  teigiamai vertina reikšmingas Agentūros pastangas siekiant sukurti Europos bendrą bepiločių orlaivių erdvę;

10.  yra susirūpinęs dėl to, kad aviacija yra patrauklus taikinys kibernetiniams išpuoliams vykdyti, ir dėl to, kad programinės įrangos klaidos gali turėti rimtų pasekmių; ragina Agentūrą kartu su Europos aviacijos kibernetinio saugumo centru toliau didinti Europos aviacijos skaitmeninį atsparumą;

11.  yra susirūpinęs dėl to, kad numatytas nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų diegimas sukels didelį nerimą visuomenėje dėl saugos aspektų; ragina Agentūrą labiau atsižvelgti į saugos aspektus apskritai ir į valdžios institucijoms susirūpinimą keliančius pažeidėjų persekiojimo klausimus;

12.  ragina Agentūrą užtikrinti, kad Sąjungoje kuo greičiau, tačiau neatsisakant saugos reikalavimų, įsigaliotų komercinio bepiločių orlaivių pardavimo taisyklės, kurios būtų vienodos ir kurių nebūtų sudėtinga laikytis; yra susirūpinęs dėl to, kad Agentūrai nepakanka finansinių ir žmogiškųjų išteklių šiai naujai užduočių sričiai;

13.  pažymi, kad Agentūra užbaigė metus turėdama bendrą 2 000 000 EUR deficitą (700 000 EUR perteklius – su subsidija susijusi veikla, 2 700 000 EUR deficitas – su mokesčiais ir rinkliavomis susijusi veikla); pažymi, kad mokesčių ir rinkliavų deficitas išskaičiuojamas iš sukaupto pertekliaus, jį sumažinant nuo 54 900 000 EUR iki 52 200 000 EUR; pažymi, kad, atsižvelgiant į su mokesčiais ir rinkliavomis susijusią veiklą, pajamos išaugo 1 800 000 EUR, palyginti su 2017 m., tačiau personalo išlaidos padidėjo 3 7000 000 EUR, administracinės išlaidos – 900 000 EUR, o veiklos išlaidos – 2 600 000 EUR; pažymi, kad, atsižvelgiant į su subsidija susijusią veiklą, 2 000 000 EUR padidinta subsidija buvo pakankama, kad būtų padengtas 100 000 EUR administracinių išlaidų ir 1 400 000 EUR veiklos sąnaudų padidėjimas;

14.  giria už veiksmus, kurie buvo atliekami siekiant padidinti Agentūros veiksmingumą, pvz., pradėtą įgyvendinti programą „Lean Efficiency Agility Programme“ ir kitas veiksmingumo iniciatyvas, kuriomis darbo krūvis iš viso sumažintas tokiu mastu, kuris prilygsta 16 visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, ir Agentūrai sudarytos sąlygos perkelti etatus ir susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu bei persvarstytais kokybės poreikiais, susijusiais su veiklos tęstinumu; taip pat teigiamai vertina didėjantį finansinių procesų skaitmeninimą, automatizavimą ir supaprastinimą, kurie lėmė tai, kad 86 proc. finansinių operacijų atliekama elektroniniu būdu;

15.  palankiai vertina tai, kad Agentūra įgyvendino Audito Rūmų rekomendaciją užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą – jis dabar funkciniu lygmeniu teikia ataskaitas Agentūros valdančiajai tarybai, o administraciniu lygmeniu – Agentūros vykdomajam direktoriui;

16.  teigiamai vertina tai, kad Agentūros valdančioji taryba patvirtino informavimo apie pažeidimus gaires, ir ragina Agentūrą užtikrinti jų įgyvendinimą; pažymi, kad 2018 m. Vidaus audito tarnyba atliko etikos srities peržiūrą, aprėpdama elgesio kodekso, etikos ir sukčiavimo sritis, ir tikimasi, kad audito ataskaitos projektas bus parengtas 2019 m. pradžioje; atsižvelgdamas į tai primena, kad reikia numatyti apsaugos nuo interesų konfliktų priemones;

Personalo politika

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 95,74 proc. ir iš 680 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 678 etatais), buvo įdarbintas 651 laikinasis darbuotojas; taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 83 sutartininkai ir 19 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

18.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pateikti duomenys rodo, jog nebuvo pasiekta lyčių pusiausvyra tarp vyresniosios grandies vadovų (4 vyrai ir viena moteris) ir valdančiosios tarybos narių (26 vyrai ir 3 moterys);

19.  pažymi, kad Agentūra prisijungė prie Komisijos iniciatyvos „Moterys transporto sektoriuje“, siekdama visais lygmenimis padidinti moterų užimtumo galimybes; palankiai vertina tai, kad Agentūra įsteigė darbo grupę lyčių pusiausvyros klausimu, kuri teiks rekomendacijas dėl didelio esamo disbalanso ištaisymo;

20.  ragina Agentūrą parengti ilgalaikę žmogiškųjų išteklių politikos sistemą, apimančią darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, orientavimo visą gyvenimą ir karjeros raidą, lyčių pusiausvyrą, nuotolinį darbą, nediskriminavimą, geografinę pusiausvyrą ir neįgaliųjų įdarbinimo bei integracijos klausimus;

Viešasis pirkimas

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūra skyrė lėšų susitarimui su Komisija dėl archyvavimo paslaugų maždaug po 8 mėnesių nuo susitarimo atnaujinimo; vadovaudamasis Finansiniu reglamentu pažymi, kad lėšų skyrimas turėtų būti registruojamas prieš prisiimant teisinį įsipareigojimą; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad įsipareigojimas buvo pasirašytas prieš gaunant sąskaitą faktūrą, bet pradėjus teikti paslaugą, ir kad dėl tos priežasties šiam a posteriori buvo taikoma išimtis; ragina Agentūrą prisiimti biudžetinius įsipareigojimus prieš prisiimant teisinius įsipareigojimus;

22.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita su susirūpinimu pažymi, kad viešojo pirkimo būdu užsakydama duomenų analizės paslaugas, kurių bendra vertė sudaro iki 5 000 000 EUR, Agentūra pasirinko naudotis pagal atvirą procedūrą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sudaryta preliminariąja sutartimi su vienu ekonominės veiklos vykdytoju; tačiau pažymi, kad preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos nebuvo pakankamai konkrečios, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kadangi viešojo pirkimo procedūros metu dar nebuvo žinomi reikalavimai; primena, kad pagal Finansinį reglamentą tokiomis aplinkybėmis perkančioji organizacija turi skirti preliminariąją sutartį keliems ekonominės veiklos vykdytojams, o konkrečiais pirkimo atvejais atrinktiems rangovams turi būti taikoma konkursinė procedūra; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad ji vietoj preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais pasirinko preliminariąją sutartį su vienu tiekėju todėl, kad per sutarties galiojimo laikotarpį būtų reikėję keisti rangovą, o tai būtų turėję rimtų pasekmių sutarties įgyvendinimo nuoseklumui ir jos užbaigimui laiku; ragina Agentūrą parengti preliminariąsias sutartis, leidžiančias užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir racionalų lėšų panaudojimą;

23.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pastebi, kad vykdydama kitą viešojo pirkimo procedūrą, susijusią su Agentūros pagrindine veikla, o būtent sertifikavimo užduočių pavedimu rangovams, Agentūra skyrė sutartis remdamasi tik paslaugų kokybės kriterijumi, neįvertinusi jų kainos; taip pat pažymi, kad Agentūra pasirašė sutartį su vienu ekonominės veiklos vykdytoju dar negavusi įrodymų, jog rangovas nėra patekęs į padėtį, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad ši konkreti jos veikla neįtraukta į Finansinį reglamentą; taip pat pažymi, kad nebuvo jokios rizikos Agentūrai užsakyti paslaugas iš reikalavimų neatitinkančio rangovo, nes įrodymai draudimo dalyvauti procedūroje kriterijams patikrinti teikiami prieš skiriant užduotis; ragina Agentūrą užtikrinti, kad sutartys būtų pasirašomos tik patikrinus draudimo dalyvauti procedūroje kriterijus;

24.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus dėl to, kaip naudojamos tam tikros Komisijos numatytos priemonės, kuriomis siekiama nustatyti bendrą keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e. pirkimo) procedūrose, sprendimą, pažymi, kad Agentūra nuo 2018 m. sausio mėn. visiems tiekėjams suteikia galimybę teikti elektronines sąskaitas faktūras; taip pat palankiai vertina tai, kad iki 2018 m. pabaigos daugiau kaip 80 proc. sąskaitų faktūrų buvo gauta elektroniniu būdu; vis dėlto pažymi, kad elektroniniu būdu gautos sąskaitos faktūros tvarkomos ir jų duomenys koduojami rankiniu būdu, nes tai laikoma tinkamiausiu sprendimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

25.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su Agentūros nešališkumo ir nepriklausomumo politikos peržiūra ir interesų konfliktų prevencija bei mažinimu, siekiant, kad interesų deklaracijų pildymas, peržiūra ir atnaujinimas būtų taikomi visiems darbuotojams, pažymi, kad 2019 m. gegužės mėn. pabaigoje Agentūra gavo Vidaus audito tarnybos parengtą galutinę audito ataskaitą dėl etikos, sukčiavimo prevencijos ir interesų konfliktų, kurioje padaryta bendra teigiama išvada dėl valdymo ir kontrolės sistemų; taip pat pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą, susijusį su Vidaus audito tarnybos rekomendacijomis, ir kad ji iki 2020 m. kovo mėn. pabaigos planuoja atlikti galiojančios Agentūros darbuotojų ir apeliacinės tarybos elgesio kodekso sistemos peržiūrą, taip pat valdybos narių viešojo interesų deklaravimo proceso peržiūrą;

26.  pažymi, kad 62 proc. Agentūros pajamų sudaro mokesčiai; atkreipia dėmesį į Agentūros nuomonę, jog tai, kad paraiškų teikėjai moka mokesčius, nebūtinai reiškia interesų konfliktą;

Vidaus kontrolė

27.  pažymi, kad 2018 m. Vidaus audito tarnyba peržiūrėjo ir patvirtino visų dar neįgyvendintų veiksmų, susijusių su veiklos tęstinumu, informacijos saugumo valdymu ir Europos aviacijos saugos planu, įgyvendinimą;

28.  pastebi, kad 2018 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „EASA strateginis rizikos vertinimas, įskaitant IT“; taip pat pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą, kurį vykdant keliose srityse galima atlikti patobulinimus;

29.  pažymi, kad 2018 m. Vidaus audito tarnyba įvykdė keturias audito patikinimo iniciatyvas, kad įvertintų, ar buvo laikomasi atitinkamų reglamentų, ar pasiekti proceso tikslai ir ar pagrindinė rizika buvo tinkamai sumažinta; atkreipia dėmesį į tai, kad šis patikinimo lygis nurodytas kiekvienoje peržiūros ataskaitoje, o rekomendacijose nurodyta toliau tobulinti kontrolės aplinką arba bendrą procesų efektyvumą; taip pat džiaugiasi, kad reaguojant į 2018 m. įvykdytus keturis tolesnius auditus likutinė rizika buvo reikšmingai sumažinta ir tapo priimtino lygio, o visi nebaigti veiksmai yra įgyvendinami ir numatyta, kad paskutinį iš jų numatyta baigti iki 2019 m. trečiojo ketvirčio;

30.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

31.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(20) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 48.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 48.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(6) OL L 212, 2018 8 22, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 48.
(10) OL C 417, 2019 12 11, p. 48.
(11) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(12) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(13) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(14) OL L 212, 2018 8 22, p. 1.
(15) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(16) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(17) OL C 279, 2018 8 8, p. 4.
(18) OL C 279, 2018 8 8, p. 5.
(19) 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).
(20) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
PDF 178kWORD 55k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro(5) įsteigimo, ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0077/2020),

1.  patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajai direktorei, kad Biuro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2096(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro(12) įsteigimo, ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(13) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(14), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0077/2020),

1.  pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2096(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0077/2020),

A.  kadangi pagal pajamų ir išlaidų suvestinę(15) galutinis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) 2018 finansinių metų biudžetas buvo 97 665 322 EUR, t. y. 12,52 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi padidėjimas buvo susijęs su operatyvinės veiklos stiprinimu; kadangi Biuro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Biuro metinės ataskaitos yra patikimos, ir jog jie gavo pakankamų audito įrodymų dėl jose nurodytų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo; kadangi vis dėlto Audito Rūmai pateikė sąlyginės nuomonės dėl Audito Rūmų pateiktų faktų dėl 2016 ir 2017 finansinių metų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindą; kadangi, išskyrus 2016 ir 2017 finansinių metų poveikį, Audito Rūmai mano, kad 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2017 m. pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1.  atkreipia dėmesį į Biuro administracinės valdybos 2018 m. birželio 6 d. sprendimą atleisti iš pareigų ankstesnį vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną; pažymi, kad 2018 m. birželio 6 d. paskirtas laikinasis vykdomasis direktorius ir 2019 m. birželio 16 d. paskirta nauja vykdomoji direktorė; teigiamai vertina Biuro tolesnių veiksmų ataskaitą dėl Parlamento pastabų dėl 2017 finansinių metų, visų pirma taisomąsias priemones, kurių ėmėsi Biuro administracinė valdyba, laikinasis vykdomasis direktorius ir nauja vykdomoji direktorė, kad būtų pagerinta Biuro valdymo struktūra ir veiksmingumas, atkurtas skaidrumas ir sustiprintas pasitikėjimas; pritaria 2019 m. EASO valdymo veiksmų plane nurodytoms priemonėms ir vertina jas teigiamai; atkreipia dėmesį į šią teigiamą žinią ir ketinimą ateityje glaudžiai bendradarbiauti, kaip per 2019 m. rugsėjo 4 d. viešąjį klausymą ir 2019 m. gruodžio 4 d. agentūrų klausymą Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitete pareiškė naujoji vykdomoji direktorė;

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimo rezultatai

2.  apgailestauja dėl OLAF nustatytų faktų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, Sąjungos lėšų pasisavinimu, netinkamu valdymu, piktnaudžiavimu tarnyba žmogiškųjų išteklių klausimais, duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais, priekabiavimu ir netinkamu elgesiu darbuotojų atžvilgiu 2017 m.; dar kartą ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl OLAF pasiūlytų priemonių; supranta Biuro prašymą dėl išsamesnės informacijos pateikimo tinkamomis sąlygomis, atsižvelgiant į konfidencialumo ir duomenų apsaugos klausimus;

3.  atkreipia dėmesį į Biuro administracinės valdybos 2018 m. birželio 6 d. sprendimą atleisti iš pareigų vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną; tačiau pabrėžia, kad 2017 finansinių metų biudžetas buvo įvykdytas prižiūrint ankstesnei Biuro vadovybei; pabrėžia, kad pranešimas susijęs su 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra; atkreipia dėmesį į naujosios vykdomosios direktorės įsipareigojimą vykdyti svarbias reformas, kuriomis būtų užtikrintas patikimas valdymas;

Neigiamos nuomonės dėl 2017 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

4.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad Biuras labai priklauso nuo to, kad turėtų pakankamų išteklių, daugiausia nuo valstybių narių paskirtų ekspertų, pažymi, kad apie ekspertų trūkumą valstybėms narėms ir Komisijai pranešama įvairiais lygmenimis; be to, pažymi, kad siekdamas kompensuoti trūkumus, su kuriais susidūrė valstybės narės skirdamos ir siųsdamos darbuotojus, Biuras padidino vietoje įdarbintų laikinųjų darbuotojų skaičių ir kad 2018 m. tik 26 proc. operatyvinės veiklos poreikių patenkino valstybių narių atsiųsti ekspertai; pažymi, kad be laikinųjų darbuotojų Biuras negalėtų teikti labai svarbios pagalbos valstybių narių prieglobsčio sistemoms; atkreipia dėmesį į Biuro pasiūlymą sukurti prieglobsčio pagalbos rezervą, kurį sudarytų 500 valstybių narių ekspertų; ragina valstybes nares ir Komisiją skubiai įvertinti šį pasiūlymą ir dėl jo imtis veiksmų;

Biudžeto ir finansų valdymas

5.  apgailestauja, kad riboti pradiniai metiniai biudžetai ir dalies nenumatytiems atvejams skirtų lėšų, skirtų padengti nenumatytų skubių veiklos poreikių finansavimą, neturėjimas Biuro biudžete lemia netikrumą dėl biudžeto ir trukdo vykdyti ekstremaliųjų situacijų planavimą; pažymi, kad Biuras nuolat palaiko dialogą su Komisija ir biudžeto valdymo institucijomis dėl jo veiklos planavimo ir išteklių paskirstymo. atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras nenumatytoms veiklos išlaidoms padengti, visų pirma neplanuotiems valstybių narių prašymams dėl paramos patenkinti, iš dalies naudoja asocijuotųjų šalių įnašus; ragina Biurą toliau spręsti biudžeto apribojimų klausimą glaudžiai konsultuojantis su Komisija ir biudžeto valdymo institucijomis;

6.  pabrėžia, kad siūlomas biudžeto mažinimas gali pakenkti Biuro gebėjimams tinkamai vykdyti savo funkcijas ir valstybėms narėms teikti reikiamą paramą, kaip jam patikėta pagal jo įgaliojimus; primena, kad stiprinant Biuro įgaliojimus ir didinant darbo krūvį jam turėtų būti skiriami tinkami biudžeto asignavimai;

7.  palankiai vertina atnaujintą bendros EASO ir FRONTEX valdančiosios tarybos bendradarbiavimo strategiją; taip pat pažymi, vertina tai, kad Biuras atlieka aktyvų vaidmenį agentūrų tinkle racionalizuodamas bendrus veiksmus, pvz., kvietimą įdarbinti konfidencialius patarėjus, dalyvavimą bendrosiose viešųjų pirkimų procedūrose sudarant preliminariąsias sutartis, ir darbuotojų judumo programas; primygtinai ragina Biurą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl migracijos valdymo pateiktą rekomendaciją užtikrinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Biuro papildomumą ir geresnį koordinavimą; primygtinai ragina Biurą kurti dalijimosi ištekliais su kitomis panašią veiklą vykdančiomis agentūromis vykdant sutampančias užduotis koncepciją;

Veiklos rezultatai

8.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 68,22 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 214 laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 146 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m. patvirtintais 155 etatais); pažymi, kad, be to, 2018 m. Biure dirbo 61 sutartininkas ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuro įdarbinimo plane numatyta iki 2020 m. įdarbinti 500 darbuotojų;

9.  pažymi, kad administracijos skyriuje trūksta vadovų, nes keturios iš penkių vadovų darbo vietų buvo laisvos arba jas užimantys asmenys buvo nušalinti nuo pareigų, tačiau atkreipia dėmesį į Biuro reakciją ir tai, kad 2020 m. pirmajame ketvirtyje bus paskelbtas skelbimas užimti laisvą Žmogiškųjų išteklių ir saugumo skyriaus vadovo vietą; taip pat pažymi, kad dėl to, kad Biurą paveikė reorganizacija, šiuo metu vyksta Finansų ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovo įdarbinimas, o IRT skyriaus vadovas buvo įdarbintas 2019 m.; ragina Biurą, bendradarbiaujant su Komisija ir valstybėmis narėmis, dėti daugiau pastangų siekiant užpildyti laisvas darbo vietas ir nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taisomąsias priemones, kurių imtasi šiai rizikai sumažinti;

10.  apgailestaudamas pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nuo 2017 m. pabaigos Biuro žmogiškųjų išteklių padėtis eksponentiškai pablogėjo; pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Biure dirbo 216 darbuotojų, buvo išsiųsti 89 pasiūlymų raštai ir buvo pasirašyta 60 sutarčių; tačiau pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos vis dar buvo neužimtos 78 laisvos darbo vietos; reiškia didelį susirūpinimą, kad ši padėtis kelia didelę riziką Biuro operacijų tęstinumui dabartiniu mastu; pažymi vykdomosios vadovybės įsipareigojimą skaidriai ir efektyviai įgyvendinti Biuro įdarbinimo planą;

11.  su susirūpinimu pažymi, kad 2018 m. vyresniąją vadovybę sudarė tik vyrai (devyni nariai), tačiau neigiama lyčių pusiausvyra pasikeitė, kai 2019 m. vykdomąja direktore buvo paskirta moteris; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo pasiekta administracinės valdybos narių lyčių pusiausvyra (16 vyrų ir 15 moterų);

12.  pažymi, kad 2019 m. lapkričio 26 d. vykdomoji direktorė administracinei valdybai pristatė naują organizacinę schemą; mano, kad darbuotojų reorganizacija turėtų prisidėti prie griežtesnės vidaus kontrolės, kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo, taip pat padėti įgyvendinti Audito Rūmų ir Komisijos vidaus audito tarnybos prašomus veiksmus;

Personalo politika

13.  su susirūpinimu pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 68,22 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 214 laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 146 laikinieji darbuotojai (2017 m. patvirtinti 155 etatai); pažymi, kad, be to, 2018 m. Biure dirbo 61 sutartininkas ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų Biuro pajėgų apgyvendinimo valstybėse narėse (t. y. Biuro darbuotojų, valstybių narių ekspertų ir pagal sutartis įdarbintų ekspertų privilegijų ir imunitetų klausimu) Biuras 2019 m. su Kipru ir Italija pasirašė priėmimo susitarimą, turėjo su Graikija jį pasirašyti 2020 m. sausio mėn. ir šiuo metu rengiasi sudaryti naują susitarimą su Italija, kuris visiškai atitiks Reglamentą (ES) Nr. 439/2010(17) ir kitus Biuro sudarytus priėmimo susitarimus; ragina Biurą kartu su Komisija toliau siekti sudaryti veiksmingus susitarimus su valstybėmis narėmis dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų Biuro pajėgų apgyvendinimo;

15.  atkreipia dėmesį į Biuro atsakymus į Audito Rūmų pastabas ir pastangas į jas atsižvelgti vadovaujant naujajai vykdomajai direktorei, t. y., be kita ko, 2019 m. teikiant pirmenybę priėmimo susitarimų sudarymui su Italija, Graikija ir Kipru dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų Biuro pajėgų apgyvendinimo valstybėse narėse, didinant įdarbinimo procedūrų skaidrumą ir stiprinant savo teisės tarnybos pajėgumus;

16.  pažymi, kad Audito Rūmai aptiko agentūroms būdingą horizontalią tendenciją konsultacijoms IT klausimais naudoti samdomus išorės darbuotojus; ragina kuo labiau sumažinti priklausomybę nuo išorės darbuotojų įdarbinimo tokioje svarbioje ir jautrioje srityje, kad būtų kai įmanoma labiau apribota bet kokia galima rizika;

17.  pažymi, kad, pasak Audito Rūmų ataskaitos, 2018 m. Biuras pradėjo atvirą viešųjų pirkimų procedūrą, siekdamas sudaryti preliminariąsias sutartis dėl laikinųjų darbuotojų paslaugų teikimo Italijoje; pažymi, kad Biuras nutraukė šią procedūrą, nes buvo gautas tik vienas pasiūlymas, ir Biuras nusprendė, kad šis pasiūlymas nepriimtinas, nes finansinis pasiūlymas viršijo numatytą didžiausią biudžetą; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad konkurso specifikacijose buvo didelė 25 000 000 EUR vertės klaida; tačiau pažymi, kad biuras šioms išvadoms neprieštaravo ir priėmė ir įgyvendino tokius taisomuosius veiksmus: nutraukė preliminariąją sutartį dėl laikinųjų darbuotojų paslaugų Italijoje; pradėjo naują laikinųjų darbuotojų paslaugų Italijoje viešųjų pirkimų procedūrą; paskelbė papildomą valstybių narių ekspertų kvietimą, kai įmanoma, naudodamas alternatyvią ekspertų siuntimo tvarką, siekiant jų turėti laikotarpiu iki naujos preliminariosios sutarties įsigaliojimo; laikinai labai sumažino per laikinojo įdarbinimo įmones Italijoje įdarbintų darbuotojų skaičių ir, kartu su Italijos valdžios institucijomis išlaikė svarbiausių paramos priemonių veiklos tęstinumo lygį; taip pat pažymi, kad buvo užbaigta nauja viešųjų pirkimų procedūra ir 2019 m. gruodžio mėn. buvo sudaryta nauja preliminarioji sutartis, siekiant per procedūrą užtikrinti veiklos tęstinumą; ragina Biurą griežtai taikyti Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles;

18.  pažymi, kad Biuras naudoja paslaugų sutartis su IT bendrovėmis, suformuluotas taip, kad galėtų reikšti laikinųjų darbuotojų paskyrimą, o ne aiškiai apibrėžtų IT paslaugų ar produktų teikimą; primena, kad laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojams, kurie tam tikrą laikotarpį atlieka tam tikras konkrečias užduotis, taikoma Direktyva 2008/104/EB(18) ir konkrečios valstybių narių priimtos taisyklės; pažymi, kad IT paslaugų sutarčių naudojimas darbo jėgai suteikti neatitinka Sąjungos tarnybos nuostatų ir Sąjungos socialinių ir užimtumo taisyklių; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras peržiūrėjo savo laiko ir priemonių sutarčių šabloną, kad į kiekvieną sutartį būtų įtrauktas rezultatų, kurie turi būti pasiekti pagal sutartį, sąrašas; ragina Biurą toliau būti rūpestingam ir užtikrinti, kad sutarčių tekstas būtų suformuluotas taip, kad nebūtų painiojamas IT paslaugų pirkimas su laikinųjų darbuotojų samdymu;

Viešieji pirkimai

19.  remdamasis Biuro pateikta informacija pripažįsta, kad 2018 m. Biuras pradėjo įgyvendinti Komisijos sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus ir parengė interesų konfliktų valdymo ir prevencijos praktinį vadovą, kurį administracinė valdyba turėjo priimti iki 2019 m. trečiojo ketvirčio, ir informatorių apsaugos taisykles; su džiaugsmu pažymi, kad Biuras surengė darbuotojams skirtų etikos mokymų kursą, kuriame ypatingas dėmesys buvo skiriamas interesų konfliktų prevencijai ir kuriame buvo specialiai vadovams pritaikytas modulis; su pasitenkinimu pažymi, kad į atitinkamas standartines veiklos procedūras ir politiką taip pat buvo perkeltos taisyklės dėl interesų konfliktų; ragina Biurą ir toliau ypatingą dėmesį skirti interesų konfliktų prevencijai ir tinkamam informavimo apie pažeidimus taisyklių ir procedūrų įgyvendinimui;

20.  susirūpinęs pažymi, kad, nors Biuras savo interneto svetainėje skelbia savo administracinės valdybos narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus, jis neskelbia vyresniosios vadovybės interesų deklaracijų, ir ragina Biurą šiuo klausimu nedelsiant imtis veiksmų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

21.  supranta, kad, kad 2018 m. pabaigoje Biuras neturėjo vidaus audito pajėgumų ir kad nuo 2018 m. sausio mėn. nebuvo paskelbta jokių išsamių vidaus audito tarnybos audito ataskaitų; be to, pažymi, kad ex post kontrolės, kuria siekiama patikrinti operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kūrimas buvo ankstyvojoje stadijoje. palankiai vertina Biuro atsakymą, kad jis sutiko su taisomosiomis priemonėmis, susijusiomis su vidaus kontrolės sistemomis, įskaitant audito pajėgumų sukūrimą iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio ir ex post vidaus kontrolės pajėgumų sukūrimą iki 2019 m. trečiojo ketvirčio, ir tas priemones įtvirtino dokumentuose; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras stiprina savo ex post kontrolės pajėgumus – pirmasis ex post kontrolės pareigūnas įdarbintas 2019 m. ketvirtajame ketvirtyje, o per pirmąjį 2020 m. pusmetį bus įdarbinti papildomi pareigūnai; pripažįsta, kad Biuras šiuo metu kuria vidaus audito pajėgumus ir tariasi su kita Sąjungos agentūra, kuri turi daug patirties šioje srityje, kad nustatytų geriausią Biurui tinkantį modelį; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

Vidaus kontrolė

22.  palankiai vertina tai, kad, pasak Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinės ataskaitos dėl Sąjungos agentūrų, Biuras ėmėsi konkrečių ir teigiamų veiksmų, kuriais siekiama pagerinti organizacinį valdymą; pažymi, kad tuo metu, kai Audito Rūmai atliko auditą, iš 61 veiksmų plane numatytos priemonės 48 buvo užbaigtos, o 13 priemonių statusas buvo „vykdoma“;

23.  palankiai vertina tai, kad 2019 m. rugsėjo mėn. buvo priimta nauja Biuro itin svarbių pareigybių politika, pagal kurią nustatytos gairės ir kriterijai, kuriais vadovaudamasi vadovybė įgyvendino rizikos vertinimus, nustatė ir dokumentavo itin svarbias pareigybes Biure ir taikė rizikos pažinimo kontrolės priemones, taip pat iki 2020 m. pirmojo ketvirčio vertino itin svarbioms pareigybėms ir dokumentams kylančios rizikos mažinimo priemones;

24.  primena, kad 2017 m. pabaigoje Biure dar nebuvo vidaus teisės tarnybos ir kad kontroliuojant ankstesniam vykdomajam direktoriui buvo pasamdyta daugybė teisės įmonių. vis dėlto pažymi, kad 2018 m. Biuras sudarė visų teisinių konsultacijų sutarčių sąrašą ir kad 2019 m. Biure pradėjo eiti pareigas naujas vyresnysis patarėjas teisės klausimais ir buvo pasirašyta nauja preliminarioji teisinių konsultacijų sutartis, pakeisianti ankstesnes sutartis, o 2020 m. bus įdarbinti keli kiti patarėjai teisės klausimais; tačiau pažymi, kad vis dar nebuvo įdiegta sisteminga teisinių dokumentų vidaus peržiūra ir buvo pastebėta daug 2018 m. viešųjų pirkimų procedūrų teisinių aspektų neatitikimų; ragina Biurą užtikrinti, kad jis turėtų stiprią teisinės tarnybą ir vykdytų veiksmingą teisinių procedūrų valdymą; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Biuro tikslą sukurti valdymo ir vidaus kontrolės sistemą sukuriant, be kita ko, teisės ir duomenų apsaugos skyrių ir vidaus kontrolės ir rizikos valdymo skyrių, siekiant ateityje užtikrinti sistemingą teisinių dokumentų, įskaitant viešųjų pirkimų dokumentus, peržiūrą; taip pat palankiai vertina Biuro iniciatyvą sukurti Biuro vidaus Biuro iniciatyvą sukurti Biuro vidaus audito pajėgumus ir susitarti dėl bendrų audito pajėgumų su Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

25.  apgailestauja, kad Biure vis dar nenustatyta politika dėl itin svarbių pareigybių, o tai neatitinka Biuro vidaus kontrolės standartų, pagal kuriuos itin svarbios pareigybės turi būti aiškiai apibrėžtos, dokumentuotos ir nuolat atnaujinamos; atkreipia dėmesį į Biuro atsakymą, kad itin svarbių pareigybių politika buvo bebaigiama rengti ir buvo tikimasi, kad ji bus patvirtinta iki 2019 m. trečiojo ketvirčio ir įgyvendinta iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio; prašo Biuro informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kaip šis klausimas sprendžiamas;

26.  palankiai vertina tai, kad padaryta pažanga įgyvendinant vidaus kontrolės sistemas, įskaitant viešųjų pirkimų ir išlaidų operacijų kontrolę; pritaria sprendimui sumažinti užsakomųjų teisinių konsultacijų mastą, greitai tokių konsultacijų atsisakyti ir sukurti vidaus teisės tarnybą; pritaria Audito Rūmų pastaboms dėl poreikio imtis tolesnių taisomųjų veiksmų;

27.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad Biuras yra viena iš kelių keliose vietose veikiančių Sąjungos agentūrų ir kad Biuras keliose vietose nuomos sutartis sudarė neatlikęs tinkamos vietos rinkos analizės, pažymi, kad, kalbant apie biurą Romoje, netrukus bus paskelbtas naujas konkursas, prieš tai atlikus tinkamą rinkos analizę dėl biuro nuomos, siekiant ištaisyti dabartinę padėtį; be to, pažymi, kad biuro Atėnuose atveju dabartinė nuomos sutartis baigė galioti 2020 m. sausio mėn. ir kad šiuo metu rengiama nauja viešųjų pirkimų procedūra, į kurią įtraukta tinkama rinkos analizė; be to, pažymi, kad Paganio (Lesbas) paraiškų tvarkymo biuras operatyvines darbo vietas iš migrantų antplūdžio valdymo centruose perkėlė už jų ribų; pažymi, kad Kipro biuro atveju 2018 m. viduryje buvo pasirašyta nauja sutartis su pastato savininku po konkurso, kurio tikslas buvo sureguliuoti pradinę sutartį ir įtraukti galimybę plėstis, jei atsirastų papildomų poreikių; palankiai vertina 2019 m. vasario 15 d. priimtas naujas standartines viešųjų pirkimų vykdymo procedūras, kuriose pateikiamos gairės dėl jautrių viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo procedūros aspektų, įskaitant išsamias nuostatas dėl rinkos tyrimų; atkreipia dėmesį į Biuro pastangas savo viešųjų pirkimų procedūras suderinti su metodika, kurios turi laikytis Komisijos tarnybos, ieškodamos pastatų ir derėdamosi dėl jų, ir, siekiant didinti skaidrumą ir konkurenciją, skelbti pranešimus apie rinkos tyrimus, susijusius su visomis sutartimis;

28.  su susirūpinimu pažymi, kad tai, kad trūko aiškių įgaliojimų ir vaidmenų dėl patalpų nuomos ir susijusių paslaugų bei darbų valdymo, gali trukdyti atlikti efektyvų su patalpomis susijusios rizikos mažinimą; ragina Biurą nustatyti veiksmingą nuomojamų patalpų ir susijusių paslaugų valdymo politiką;

Kitos pastabos

29.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, susijusias su naujo laikinojo vykdomojo direktoriaus, kuris pradėjo eiti pareigas 2018 m. birželio 6 d., paskyrimu, palankiai vertina tai, kad, pasikeitus vadovybei, skaidrumui, kaip pagrindiniam valdymo veiksmų plano principui, teikiamas didžiausias prioritetas, vadovaujant naujajai vykdomajai direktorei, kuri yra įsipareigojusi ir toliau laikytis šio požiūrio ateityje;

30.  ragina Biurą sutelkti dėmesį į savo tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

31.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad Biuras išplėtė savo biuro patalpas Maltoje į papildomą pastato, kuriame yra jo patalpos, sparną, pažymi, kad Biuras 2018 m. spalio mėn. sudarė nuomos sutartį, kurios išlaidos visiškai padengiamos iš Biuro biudžeto, kad galėtų užimti visą pastato kompleksą;

o
o   o

32.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(19) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 306, 2018 8 30, p. 4.
(16) OL C 306, 2018 8 30, p. 6.
(17) 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).
(18) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(19) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
PDF 346kWORD 108k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, I skirsnis – Europos Parlamentas(3),

–  atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2018 finansinių metų metinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(4),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7), ypač į jo 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Biuro sprendimą dėl Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių, ypač į jo 34 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį, 104 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0021/2020),

A.  kadangi 2019 m. birželio 27 d. Pirmininkas patvirtino Parlamento 2018 finansinių metų finansines ataskaitas;

B.  kadangi generalinis sekretorius, kaip vyriausiasis įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, 2019 m. birželio 25 d. pateikė pakankamą patikinimą, kad Parlamento biudžetui skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais ir kad nustatytos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

C.  kadangi, atlikę auditą, Audito Rūmai pareiškė, jog pagal jų atliktą specialųjį 2018 m. administracinių ir kitų išlaidų įvertinimą tikrintose institucijų ir įstaigų metinėse veiklos ataskaitose, kurias būtina parengti pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046, nenustatyta jokių rimtų trūkumų;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 262 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad kiekviena Sąjungos institucija imtųsi visų deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

1.  patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas, dalį (2019/2056(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį, 104 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0021/2020),

A.  kadangi tvirtindamas galutines ataskaitas Europos Parlamento (toliau – Parlamentas) apskaitos pareigūnas pateikė pakankamą užtikrinimą, kad jose visais reikšmingais aspektais teisingai parodyta Parlamento finansinė būklė, operacijų rezultatai ir pinigų srautai;

B.  kadangi pagal įprastą procedūrą Parlamento administracijai buvo pateikti 126 klausimai ir gauti atsakymai raštu, kurie buvo viešai aptarti Parlamento Biudžeto kontrolės komitete dalyvaujant už biudžetą atsakingam Parlamento pirmininko pavaduotojui, generaliniam sekretoriui ir vidaus auditoriui;

C.  kadangi nuolat galima tobulinti viešųjų finansų valdymo kokybę, efektyvumą ir veiksmingumą ir būtina atlikti tikrinimus siekiant užtikrinti, kad politiniai lyderiai ir Parlamento administracija būtų atskaitingi Sąjungos piliečiams;

Parlamento biudžeto ir finansų valdymas

1.  nurodo, kad Parlamento bendra galutinių asignavimų suma 2018 m. buvo 1 950 687 373 EUR – jie sudarė 18,9 % visų daugiametės finansinės programos(8) V išlaidų kategorijoje 2018 m. Sąjungos institucijų administracinėms išlaidoms numatytų lėšų ir, palyginti su 2017 m. biudžetu (1 909 590 000 EUR), ši suma yra 2,2 % didesnė;

2.  pažymi, kad bendra 2018 m. gruodžio 31 d. apskaitytų pajamų suma buvo 193 998 910 EUR (2017 m. – 206 991 865 EUR), iš jų asignuotosios pajamos siekė 30 783 590 EUR (2017 m. – 50 052 674 EUR);

3.  pabrėžia, kad 67,6 % visų įsipareigojimų sudaro keturių skyrių – 10 skyriaus („Institucijos nariai“), 12 skyriaus („Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“), 20 skyriaus („Pastatai ir su jais susijusios išlaidos“) ir 42 skyriaus („Parlamento narių padėjėjų išlaidos“) – įsipareigojimai, ir iš to matyti, kad didžioji dalis Parlamento išlaidų beveik visai nekinta;

4.  atkreipia dėmesį į skaičius, kuriais remiantis buvo uždarytos 2018 finansinių metų Parlamento sąskaitos, t. y.:

a)  Turimi asignavimai (EUR)

2018 m. asignavimai

1 950 687 373

Neautomatiniai perkėlimai iš 2017 finansinių metų

2 564 000

Automatiniai perkėlimai iš 2017 finansinių metų

289 785 291

Asignavimai, atitinkantys 2018 m. asignuotąsias pajamas

30 783 590

Perkėlimai, atitinkantys 2017 m. asignuotąsias pajamas

47 369 977

Iš viso

2 318 626 231

b)  2018 finansinių metų asignavimų panaudojimas (EUR)

Įsipareigojimai

2 283 150 877

Atlikti mokėjimai

1 933 089 380

Automatiškai į kitus metus perkelti asignavimai, įskaitant asignuotųjų pajamų asignavimus

348 106 015

Neautomatiškai į kitus metus perkelti asignavimai

---

Panaikinti asignavimai

39 994 836

c)  Biudžeto įplaukos (EUR)

Gauta 2018 m.

193 998 910

d)  Bendras 2018 m. gruodžio 31 d. balansas (EUR)

1 671 682 153

5.  pažymi, kad 99,2 % į Parlamento biudžetą įrašytų asignavimų, sudarančių 1 934 477 627 EUR sumą, buvo paskirta, o panaikinta 0,8 % asignavimų; su pasitenkinimu pažymi, kad, kaip ir kelerius praėjusius metus, buvo pasiektas labai aukštas biudžeto įvykdymo lygis; pažymi, kad mokėjimai iš viso sudarė 1 636 858 018 EUR sumą, taigi mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 84,6 %;

6.  pabrėžia tai, kad panaikinti 2018 m. asignavimai, siekiantys 16 209 746 EUR, buvo daugiausia susiję su darbo užmokesčiu ir kitomis išmokomis, taip pat su pastatų išlaidomis;

7.  pažymi, kad 2018 finansiniais metais buvo patvirtinta vienuolika perkėlimų pagal Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, ir jie sudarė 53 533 500 EUR sumą arba 2,7 % galutinių asignavimų; pažymi, kad dauguma perkeltų lėšų buvo susijusios su Parlamento pastatų politika ir visų pirma perkeltos siekiant padėti finansuoti su Konrado Adenauerio pastato projektu susijusius metinius mokėjimus;

Audito Rūmų nuomonės dėl 2018 m. sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

8.  primena, kad Audito Rūmai atlieka specialųjį visų Sąjungos institucijų administracinių ir kitų išlaidų, kaip vienos politikos grupės, vertinimą; pabrėžia, kad administracinės ir susijusios išlaidos apima išlaidas žmogiškiesiems ištekliams (atlyginimams, išmokoms ir pensijoms) – joms tenka 60 % bendros sumos – ir išlaidas pastatams, įrangai, energijai, ryšiams ir informacinėms technologijoms;

9.  pažymi, kad apskritai audito įrodymai rodo, kad administracinėse išlaidose nenustatyta reikšmingo klaidų lygio; taip pat pažymi, kad, remiantis 13 kiekybiškai įvertintų klaidų, apskaičiuotasis klaidų, nustatytų daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje, skirtoje administracinėms išlaidoms, lygis yra mažesnis už reikšmingumo ribą;

10.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitoje dėl Parlamento 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (Audito Rūmų ataskaita) pateiktą specialiąją išvadą dėl Parlamento; pažymi, kad dėl pastaraisiais metais įvykdytų teroristinių išpuolių institucijos, įskaitant Parlamentą, nusprendė, kad būtina skubos tvarka sustiprinti žmonių ir patalpų apsaugą; susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai nustatė Parlamento ir Komisijos organizuotų procedūrų trūkumų; pažymi, kad Parlamentas, siekdamas nupirkti konkrečių su saugumu susijusių statybos darbų, pasinaudojo preliminariosiomis sutartimis, kurios jau buvo sudarytos, ir kad šių preliminariųjų sutarčių koncepcija leido Parlamentui užsakyti į pradinį kainoraštį neįtrauktų būtinų saugumo darbų remiantis vienu iš rangovo gautu kainos pasiūlymu; pažymi, kad Parlamentas šį metodą taikė dviejų iš keturių Audito Rūmų tikrintų procedūrų atveju;

11.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į Parlamento atsakymą, pateiktą pagal prieštaravimų procedūrą, vykdomą kartu su Audito Rūmais, kuriame jis pripažįsta kad, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes (labai trumpas laikas sprendimams priimti ir šiai rinkai būdinga struktūra), konkurencija galėjo būti neoptimali; su pasitenkinimu pažymi, kad naujos preliminariosios sutartys, sudarytos šiame sektoriuje su penkiais rangovais, grindžiamos konkurso atnaujinimu siekiant užtikrinti tinkamą kainų konkurenciją;

Vidaus auditoriaus metinė ataskaita

12.  pažymi, kad 2019 m. lapkričio 18 d. su vidaus auditoriumi surengtame atsakingo komiteto posėdyje vidaus auditorius pristatė savo metinę ataskaitą, apibūdino patikinimo pareiškimo auditus ir konsultavimo užduotis, kuriuos jis atliko ir apie kuriuos pranešė ir kurie 2018 m. apėmė šiuos klausimus:

   pastatų priežiūra, renovacija ir eksploatavimas (Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas, INLO GD);
   pirminis institucijos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumo patikrinimas;
   individualios teisės pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas;
   darbuotojų parduotuvė Liuksemburge (INLO GD);
   tolesnės priemonės, kurių imtasi vidaus audito ataskaitose nustačius nebaigtus veiksmus. 2018 m. 1 ir 2 etapai;
   vidaus kokybės užtikrinimo pareigų sukūrimas Apsaugos ir saugumo generaliniame direktorate (SAFE GD);
   nepriklausomos konsultacijos dėl projekto „Nuo stalinio prie hibridinio kompiuterio“ (angl. From Desktop to Hybrid) (Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas, ITEC GD);
   Europos Sąjungos išorės politikos generalinio direktorato (EXPO GD) duomenų pateikimo lentelių sistemos aspektai;
   tolesni veiksmai, susiję su IT gedimu, ir IT tęstinumo stiprinimas;
   ataskaita dėl viešųjų pirkimų ir sutarčių įgyvendinimo viešojo maitinimo sektoriuje (INLO GD) dar nepaskelbta, dėl pirminių išvadų diskutuojama su vadovybe;

13.  teigiamai vertina ir remia veiksmus, dėl kurių vidaus auditorius susitarė su atsakingais generaliniais direktoratais atsižvelgiant į patikinimo užduotis, ir rekomendacijas, kurias jis pateikė po konsultavimo užduočių;

sutarti veiksmai:

   atsižvelgiant į pastatų priežiūros, renovacijos ir eksploatavimo (INLO GD) auditą, plėsti strateginę priežiūros sistemą ir toliau gerinti Parlamento pastatų priežiūros veiklą priimant išsamią politiką ir struktūrizuotą bei nuoseklų daugiametį planą; didinti pasitikėjimą, kad Parlamento statybos procesai ir operacijos yra veiksmingi ir ekonomiškai efektyvūs; remti sprendimų dėl priežiūros veiklos priėmimą teikiant patikimą informaciją ir analizę;
   atsižvelgiant į informacinių sistemų auditą, atlikti pirminį institucijos IRT saugumo patikrinimą, stiprinti informacinių sistemų saugumo valdymą (įskaitant politikos priemones, standartus ir gaires), visų pirma priimant institucinę informacijos saugumo politiką; gerinti IT turto (aparatinės įrangos, susijusios programinės įrangos ir tinklo) identifikavimą, apsaugą ir stebėseną; geriau aptikti kibernetinio saugumo incidentus ir į juos reaguoti, taip pat didinti veiklos atkūrimo pajėgumus;
   atsižvelgiant į darbuotojų individualių teisių auditą, stiprinti bendrą kontrolės aplinką šioje srityje ir spręsti konkrečius klausimus, susijusius su išmokomis šeimai;
   atsižvelgiant į darbuotojų parduotuvės Liuksemburge auditą, įgyvendinti priemones, kurių reikia siekiant pagerinti kontrolės aplinką ir kontrolės veiksmus bei vidaus valdymo tinkamumą; užtikrinti parduotuvės operacijų, įskaitant jos avansinę sąskaitą, atitiktį Finansiniam reglamentui, apskaitos principams ir mokesčių teisės aktams;

rekomendacijos:

   kalbant apie EXPO GD duomenų pateikimo lentelių sistemą, įgyvendinti šešias rekomendacijas siekiant sustiprinti jo ataskaitų teikimo sistemą ir numatyti geresnę delegacijų, komitetų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo koncepciją;
   atsižvelgiant į vidaus kokybės užtikrinimo pareigų sukūrimą SAFE GD, įgyvendinti šešias rekomendacijas šiuo tikslu, įskaitant, visų pirma, kokybės politikos nustatymą;
   kalbant apie bandomąjį projektą „Nuo stalinio prie hibridinio kompiuterio“, stiprinti projekto sąnaudų ir naudos analizę; naudoti hibridinį kompiuterį siekiant pakeisti daugybę esamų prietaisų; gerinti koncepcijos patikrinimo (angl. proof-of-concept) ir bandomųjų projektų finansų valdymą prieš pradedant taikyti naujas priemones;
   atsižvelgiant į tolesnius veiksmus dėl IT gedimo ir IT tęstinumo stiprinimo, užtikrinti papildomą IRT infrastruktūros apsaugą; išbandyti veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą; sudaryti svarbių informacinių sistemų ir nuo jų priklausančios įrangos sąrašą ir gerinti Parlamento IRT infrastruktūros įrengimo ne Parlamento pastatuose planavimą;

14.  nurodo, kad 2018 m. tolesnių veiksmų proceso rezultatas – užbaigti 28 iš 76 nebaigtų veiksmų ir kad 2018 m. buvo toliau laipsniškai mažinamas nebaigtų veiksmų rizikos profilis; ypač pažymi, kad nebaigtų veiksmų, susijusių su didelės rizikos problemomis, skaičius sumažėjo nuo 22 iki 7 ir kad vykdytinų su didžiausia rizikos kategorija susijusių ir ypatingos svarbos žyma pažymėtų veiksmų nebuvo; pažymi, kad be šių patvirtintų veiksmų iš viso buvo 117 nebaigtų veiksmų, įskaitant dar nevykdytinus veiksmus, iš kurių 47 susiję su didele rizika; tikisi, kad šie veiksmai bus įgyvendinti laikantis sutartų terminų;

15.  ypač teigiamai vertina tai, kad generaliniai direktoratai gali pakviesti vidaus auditorių konsultavimo užduotims, ir rekomenduoja, kad visi generaliniai direktoratai prireikus pasinaudotų šia galimybe;

16.  pažymi, kad du auditai, iš kurių vienas dėl lankytojų grupių, o kitas – dėl Parlamento narių padėjėjų išmokų – tai 2019 m. veiklos dalis ir dėl jų ataskaita bus teikiama 2020 m. pradžioje; prašo vidaus auditoriaus informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie abiejų auditų išvadas, kai tik jos bus parengtos;

17.   labai apgailestauja dėl to, kad vidaus auditoriaus ataskaita nėra skelbiama viešai; primygtinai ragina kasmet viešai skelbti šią ataskaitą ir tuo pačiu metu, kai ji siunčiama Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui, išsiųsti ją ir Parlamento nariams; apgailestauja dėl to, kad 2020 m. sausio mėn. buvo priimtas sprendimas, jog Parlamento nariai gali susipažinti su 2018 m. ataskaita tik pateikę prašymą, taikant saugią skaityklos procedūrą; tvirtai įsitikinęs, kad apribojus galimybę susipažinti su šiuo dokumentu, kuris susijęs su viešųjų lėšų naudojimu, susidaro apgailėtinas įspūdis, kad kažką reikia nuslėpti;

Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2017 m. rezoliuciją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

18.  atkreipia dėmesį į Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui 2019 m. rugsėjo 17 d. pateiktus atsakymus raštu dėl rezoliucijos dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir generalinio sekretoriaus pateiktus atsakymus į įvairius klausimus ir prašymus, susijusius su Parlamento rezoliucija dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir po to įvykusį keitimąsi nuomonėmis su Parlamento nariais;

19.  apgailestauja dėl to, kad nebuvo imtasi veiksmų, reaguojant į kai kurias Parlamento rezoliucijoje dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktas rekomendacijas, ir kad dokumente dėl tolesnių veiksmų, susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, šiuo klausimu nepateikta jokio pagrindimo; pabrėžia, kad labai svarbu dažniau Parlamento Biudžeto kontrolės komitete aptarti su generaliniu sekretoriumi klausimus, susijusius su Parlamento biudžetu ir jo įvykdymu;

Parlamento 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas

20.  atkreipia dėmesį į Pirmininko pavaduotojo, atsakingo už biudžetą, generalinio sekretoriaus ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto narių 2019 m. lapkričio 18 d. keitimąsi nuomonėmis Parlamento 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimais, dalyvaujant vidaus auditoriui;

21.  dar kartą ragina Biurą imtis tolesnių veiksmų, susijusių su visais sprendimais dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kaip tai išplaukia iš Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio ir V priedo bei Finansinio reglamento 6 ir 166 straipsnių; prašo generalinio sekretoriaus perduoti šią rezoliuciją Biurui, ypač atkreipiant dėmesį į visus prašymus, kad Biuras imtųsi veiksmų ar priimtų sprendimus; prašo generalinio sekretoriaus parengti veiksmų planą ir tvarkaraštį, kuris leistų Biurui imtis tolesnių veiksmų dėl rekomendacijų, pateiktų Parlamento rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir (arba) į jas atsakyti, ir įtraukti rezultatus į metinės stebėsenos dokumentą; prašo generalinio sekretoriaus laiku pranešti Parlamento Biudžeto komitetui ir Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui apie visus Biurui pateiktus projektus, kurie daro didelį poveikį biudžetui; pakartoja, kad Biurui reikia imtis iniciatyvos siekiant iš esmės padidinti savo sprendimų priėmimo procedūros skaidrumą;

22.  apgailestauja dėl to, kad 2018 m. vidaus tyrimo metu buvo nustatyti keturi atvejai, susiję su Parlamento narių padėjėjų išmokomis, kai buvo susigrąžinta146 814 EUR (2017 m. buvo nustatyti 47 atvejai ir susigrąžinta 903 741,00 EUR) ir kad ištyrus 6 atvejus buvo susigrąžinta 173 546 EUR Parlamento narių kelionėms ir dienpinigiams (2017 m. – 68 589,05 EUR);

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. iš esmės padaugėjo teisėkūros veiklos, nes Parlamento 2014–2019 m. teisėkūros kadencija ėjo į pabaigą;

24.  pažymi, kad du laikinieji komitetai – Specialusis komitetas terorizmo klausimais (TERR) ir Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais (PEST) – šiais metais sėkmingai baigė savo veiklą ir buvo įsteigtas trečiasis komitetas – Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3);

25.  pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 2019 m. Europos Parlamento rinkimus, sėkmingai pradėta įgyvendinti komunikacijos kampanija; atkreipia dėmesį į aktyvesnį piliečių dalyvavimą 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose, nors kai kuriose šalyse rinkėjų aktyvumas išliko pernelyg žemas; mano, kad tokia kampanija turėtų būti toliau vykdoma, ypač daug dėmesio skiriant šioms šalims;

26.  pritaria priemonėms, kurių ėmėsi institucija siekdama didinti saugumą, visų pirma fizinio ir pastatų saugumo, bet taip pat kibernetinio ir ryšių saugumo srityse;

27.  apgailestauja, kad, nepaisant to, jog Parlamento Biudžeto komitetas atmetė biudžetą, kurio buvo prašoma siekiant sukurti dirbtinio intelekto observatoriją, ši iniciatyva toliau įgyvendinama darbo grupės forma; yra labai susirūpinęs dėl to, kad akivaizdžiai apeinamas demokratinis Parlamento narių sprendimas, kuriuo sukuriamas labai blogas precedentas; rekomenduoja, kad šios darbo grupės veikla būtų nedelsiant nutraukta iki tol, kol biudžeto valdymo institucija nuspręs skirti jai biudžetą;

28.  suvokia pastatų politikos svarbą, visų pirma atsižvelgiant į W. Martenso pastato projektą ir pastato „Montoyer 63“ rekonstrukciją Briuselyje (šie darbai baigti 2018 m.) ir Konrado Adenauerio projektą Liuksemburge, kurį planuojama užbaigti iki 2023 m. birželio mėn. pabaigos; supranta, kad 2018 m. Parlamento Biudžeto komitetas suteikė leidimą atlikti kaupiamąjį perkėlimą, siekiantį 29 mln. EUR, išankstiniam projekto finansavimui ir šis perkėlimas lėmė tai, kad buvo sutaupyta 4,7 mln. EUR palūkanų; yra susirūpinęs dėl to, kad vėluoja Konrado Adenauerio pastato statybos darbai Liuksemburge: buvo planuojama jį baigti statyti 2018 m., tačiau dabar nesitikima, kad jis bus baigtas statyti anksčiau nei 2023 m.;

29.  pritaria tam, kad naudojama aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), kuri yra Europos Sąjungos valdymo priemonė, skirta privačiosioms ir viešosioms organizacijoms, kad jos galėtų įvertinti ir pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009(9); pritaria priemonėms, kurių imtasi siekiant sumažinti Parlamento anglies pėdsaką;

30.  ragina administraciją atkreipti dėmesį į Parlamento narių elgesio kodeksą, kuriame nustatyta, kad Parlamento nariai veikia tik vadovaudamiesi bendrais interesais ir dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, darbštumo, garbingumo, atsakomybės ir pagarbos Parlamento reputacijai principų; pabrėžia, kad elgesio kodekse apibrėžiami interesų konfliktai ir kaip Parlamento nariai turėtų juos spręsti, taip pat nustatomos taisyklės, reglamentuojančios buvusių Parlamento narių profesinę veiklą;

31.  susirūpinęs pažymi, kad 2012–2018 m. laikotarpiu nustatyti bent 24 elgesio kodekso pažeidimai, už kuriuos nepaskirtos nuobaudos; pabrėžia, kad, jei už pažeidimus nebus tinkamai baudžiama, Parlamento nariai bus mažiau linkę laikytis elgesio kodekso; ragina Pirmininką atidžiai įvertinti bet kokius tariamus elgesio kodekso pažeidimus ir, jei taikytina, atitinkamiems Parlamento nariams paskirti tinkamą nuobaudą;

32.  atkreipia dėmesį į EP narių vykimo į Europos Parlamento darbo vietas taisykles (toliau – taisyklės); mano, kad taisyklių nuostatos, kuriose nustatomos Parlamento pirmininko, generalinio sekretoriaus, generalinio sekretoriaus pavaduotojo ir kiekvienos frakcijos pirmininko nuolatinio naudojimosi tarnybiniais automobiliais sąlygos, yra pernelyg neaiškios; ragina Biurą persvarstyti taisykles siekiant numatyti griežtesnes tokių automobilių naudojimo sąlygas;

33.  laikosi nuomonės, kad informatorių apsauga yra neatsiejama demokratijos dalis ir nepaprastai svarbi siekiant užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir pažeidimams bei nuo jų atgrasyti; primena, kad, be kita ko, akredituoti Parlamento narių padėjėjai (toliau – akredituoti padėjėjai) dėl savo darbo sutarties yra pažeidžiamoje padėtyje; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad generalinis sekretorius pripažino, jog informavimo apie pažeidimą taisyklės taikomos ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams, tačiau Parlamentas negali jiems suteikti užimtumo apsaugos, nes jie priklauso nuo savo Parlamento nario; ragina generalinį sekretorių atsižvelgti į šį veiksnį tuomet, kai apie pažeidimus praneša akredituoti padėjėjai, atsižvelgti į sutartyse numatytas apsaugos galimybes, Parlamento teikiamas nuo priekabiavimo nukentėjusiems akredituotiems padėjėjams, ir jas taikyti ir apie pažeidimus pranešantiems akredituotiems padėjėjams;

34.  pabrėžia tai, kad galiojančiose taisyklėse dėl akredituotų padėjėjų sutarties nutraukimo nenumatyta galimybė nutraukti sutartį bendru sutikimu – tai būtų būdas pripažinti ypatingą Parlamento narių ir padėjėjų santykį, kai abi šalys galėtų pripažinti, kad nebėra tarpusavio pasitikėjimo, ir pasinaudotų bendru sprendimu nepažeidžiant akredituotų padėjėjų socialinių teisių; prašo generalinio sekretoriaus išspręsti akredituotų padėjėjų atlyginimų pervedimo tik į Belgijos banko sąskaitas problemą, nes tai prieštarauja bendros pinigų ir mokėjimų sąjungos idėjai;

35.   pakartoja susirūpinimą dėl įtariamos praktikos, kai Parlamento nariai įpareigoja akredituotus padėjėjus vykti į komandiruotes, pirmiausia į Strasbūrą, be siuntimų į komandiruotes, komandiruočių išmokų ar net be išmokų kelionei; laikosi nuomonės, kad tokia praktika sudaromos galimybės piktnaudžiauti: kai akredituoti padėjėjai keliauja be siuntimo į komandiruotę, jie ne tik turi savo lėšomis padengti išlaidas, tačiau negalioja ir jų darbo vietoje taikomas draudimas; pakartoja savo raginimą generaliniam sekretoriui ištirti šią tariamą praktiką ir iki šių metų pabaigos pateikti ataskaitą šiuo klausimu;

36.  pakartoja savo raginimą Pirmininkų sueigai ir Biurui persvarstyti galimybę tam tikromis sąlygomis, kurios turi būti nustatytos, sudaryti akredituotiems padėjėjams galimybę lydėti Parlamento narius per oficialius Parlamento delegacijų vizitus ir komandiruotes, kaip to jau prašė keli Parlamento nariai; ragina generalinį sekretorių ištirti, koks būtų poveikis biudžetui, taip pat išnagrinėti šių komandiruočių organizavimą bei logistiką;

37.  ragina Parlamentą visapusiškai pritaikyti savo Tarnybos nuostatų vidaus taisykles prie neseniai priimtos Direktyvos (ES) 2019/1937(10) dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, įskaitant saugių pranešimų kanalų sukūrimą; be to, prašo, kad Parlamentas užtikrintų tokią pačią pranešėjų apie pažeidimus apsaugą, kokia užtikrinama priekabiavimo aukoms; prašo, kad generalinis sekretorius nustatytų privalomus mokymus tiesioginiams vadovams, kad būtų padidintas Parlamento darbuotojų informuotumas apie jų apsaugą, susijusią su pranešimais apie pažeidimus, ir jų pareigą pagal Tarnybos nuostatus pranešti apie neteisėtą veiklą arba netinkamą administravimą;

38.  pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos turėjo didelį poveikį įvairioms Parlamento tarnyboms, ypač komitetams, tyrimų skyriams ir horizontaliosioms tarnyboms;

39.  teigiamai vertina 2018 m. gegužės 2 d. Biuro sprendimą dėl darbuotojų, turinčių Jungtinės Karalystės pilietybę, t. y., kad joks pareigūnas nebus atleistas iš darbo dėl to, kad yra Jungtinės Karalystės pilietis; supranta, kad atlikus konkrečių atvejų vertinimus iki iš pradžių numatytos Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos datos dėl sutartininkų ir laikinųjų darbuotojų, kurie yra Jungtinės Karalystės piliečiai, nebuvo nutraukta nė viena sutartis; pripažįsta, kad frakcijos pačios atlieka savo darbuotojų konkrečių atvejų vertinimus;

40.  atkreipia dėmesį į tai, kad sėkmingai pasiektas 5 proc. darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslas, kurio laikydamasis Parlamentas 2018 m. savo administracijos etatų plane turėjo panaikinti 60 etatų; mano, kad trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu svarbu užtikrinti aukštą Parlamento veiklos efektyvumo lygį, tuo pačiu metu užtikrinant atsakingą biudžeto valdymą ir prireikus taupant lėšas; mano, kad galima numatyti dar daugiau sutaupytų lėšų; yra įsitikinęs, kad būtina įgyvendinti komunikacijos strategiją, kuri būtų skirta Tarybai, valstybėms narėms ir Europos piliečiams, siekiant reaguoti į jau metų metus išsakomą plačiai paplitusią neteisingą kritiką Europos Sąjungos viešajai tarnybai;

41.  yra susirūpinęs dėl ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų išėjusių darbuotojų skaičiaus ir labai išaugusio išsekimo sindromo atvejų skaičiaus, taip pat dėl to, kad kai kurie iš šių atvejų gali būti susiję su pervargimu ir sutrikdyta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; yra ypač susirūpinęs dėl darbuotojų trūkumo ir tuo pačiu metu mano, kad sunku pateisinti vyresniųjų vadovų pareigybių skaičiaus didinimą, kuris lemia nesubalansuotą valdymo struktūrą, kurioje ypač daug vadovaujančių pareigų; ragina administraciją laikytis iniciatyvaus požiūrio atitinkamų darbuotojų atžvilgiu, atidžiai įvertinti darbuotojų darbo krūvį ir užtikrinti subalansuotą užduočių paskirstymą; ragina iki 2020 m. birželio 30 d. parengti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi reaguojant į ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų ir išsekimo sindromo atvejus;

42.  atsižvelgdamas į padidėjusius lūkesčius dėl to, ką darbuotojai gali daryti, pabrėžia reguliaraus ir konstruktyvaus dialogo su Personalo komitetu, profesinėmis sąjungomis, o frakcijų atveju – su jų darbuotojų atstovais, svarbą; tikisi, kad bus tęsiamas konstruktyvus dialogas su šiais organais, visų pirma klausimais, susijusiais su personalo politika ir darbo sąlygomis, pvz., judumu, darbo aplinka ir lanksčiu darbo laiku;

43.   mano, jog siekiant šio tikslo būtina, kad darbuotojų atstovai būtų išklausyti tuomet, kai Biuras sprendžia bendruosius klausimus, turinčius įtakos personalo politikai, prašo generalinio sekretoriaus imtis tinkamų priemonių siekiant patenkinti šį labai svarbų poreikį;

44.   atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant išlaikyti aukštos kokybės, nepriklausomą, lojalią ir motyvuotą Europos Sąjungos viešąją tarnybą reikia visapusiškai laikytis Pareigūnų tarnybos nuostatų ir jie turi būti taikomi laikantis jų turinio ir dvasios; atsižvelgdamas į tai, taip pat ragina nutraukti vadinamojo parašiutinio asmenų paskyrimo į pareigas praktiką, nes dėl jos kyla pavojus, kad bus pakenkta procedūroms, taigi ir institucijos, visų pirma, Sąjungos, patikimumui;

45.   primena Europos ombudsmeno išvadas ir rekomendacijas sujungtose bylose 488/2018/KR ir 514/2018/K, taip pat 2018 m. balandžio 18 d. Parlamento rezoliuciją, visų pirma reikalavimą, kad pareigūnai iš darbuotojams atstovaujančių organizacijų dalyvautų Parlamento vyresniosios vadovybės atrankos komisijose, ir ragina generalinį sekretorių toliau tobulinti aukšto rango pareigūnų skyrimo procedūras siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir lygybės; be to, ragina užtikrinti nuoseklumą kalbant apie vyresniosios vadovybės postų paskelbimą išorės leidiniuose ir stropumą skelbiant šiuos postus, jei ir kai tik jie atsilaisvina; ragina Parlamento administraciją kasmet pateikti ataskaitą dėl aukšto rango pareigūnų skyrimo;

46.   labai apgailestauja dėl to, kad sutartininkams nesuteikiama pakankamai karjeros perspektyvų; ragina generalinį sekretorių įvertinti riziką, susijusią su tuo, kad įdarbinama vis daugiau sutartininkų, įskaitant pavojų sukurti dviejų pakopų Parlamento personalo struktūrą; primygtinai tvirtina, kad pagrindines nuolatines pareigas ir užduotis turėtų atlikti nuolatiniai darbuotojai;

47.  yra įsitikinęs, kad Parlamento kaip darbo vietos patrauklumas yra pagrindinis jo sėkmės aspektas; atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant įdarbinti tam tikrų pilietybių darbuotojus; ragina generalinį sekretorių pabrėžti poreikį užtikrinti tikrą geografinę pusiausvyrą proporcingai atstovaujant visoms valstybėms narėms visais lygmenimis, įskaitant vyresniosios vadovybės lygmenį; pripažįsta labai teigiamus veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą; ragina skubiai imtis veiksmų siekiant geresnės lyčių pusiausvyros visais lygmenimis, įskaitant generalinių direktorių lygmenį;

48.   apgailestauja dėl to, kad vis dar nepakankamai atstovaujama šalims, kurios į Sąjungą įstojo po 2004 m., ypač aukštesnių pareigų lygmeniu, o problema kyla dėl to, kad, nors naujųjų valstybių narių piliečiai yra įdarbinami, paaukštinama daugiau senųjų valstybių narių piliečių ir tai lemia vis didėjantį atotrūkį tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių; ragina ištaisyti šią padėtį;

49.   atkreipia dėmesį į tai, kad per 2014–2019 m. rengtus vidaus konkursus 30 asmenų buvo paskirti į aukščiausią AD9 darbo užmokesčio lygį, iš kurių 16 asmenų buvo iš dviejų didelių senųjų valstybių narių, taigi per visą teisėkūros ciklą paskirta labai daug darbuotojų iš šių dviejų šalių, ir ragina generalinį sekretorių paaiškinti šio neproporcingumo priežastis;

50.   apgailestauja dėl to, kad Liuksemburge sudėtinga įdarbinti darbuotojus į žemesnio lygio pareigybes, ypač į asistentų sekretorių kategorijos pareigybę; pabrėžia, kad siekiant išspręsti šią struktūrinę problemą būtina pradėti taikyti korekcinį koeficientą, kuriuo būtų atsižvelgiama į didesnes pragyvenimo šioje darbo vietoje išlaidas, ir įdarbinti darbuotojus į aukštesnio lygio pareigas; ragina reformuoti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) vykdomą įdarbinimą, kad jis būtų labiau pritaikytas prie institucijų poreikių, įskaitant trumpesnes įdarbinimo procedūras;

51.  primena, kad Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų pareiga skelbti informaciją apie su jų pranešimais susijusius susitikimus su interesų grupių atstovais; teigiamai vertina tai, kad nuo naujos kadencijos pradžios Parlamento interneto svetainėje suteikiama infrastruktūra, kurios reikia, kad Parlamento nariai galėtų skelbti suplanuotus susitikimus su suinteresuotaisiais atstovais; ragina sekretoriatą platinti išsamią informaciją ir rengti mokymus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos Parlamento narių biurams visapusiškai laikytis šio įpareigojimo; apgailestauja dėl to, kad dabartinėje infrastruktūroje nesuteikiama galimybė Parlamento nariams ir akredituotiems padėjėjams teikti naudotojų patirtimi pagrįstų pasiūlymų ir grįžtamąją informaciją dėl patobulinimų; ragina Parlamento tarnybas kasmet parengti grįžtamosios informacijos klausimyną ir rezultatus įtraukti į šios priemonės naudojimo ataskaitą; palankiai vertina tai, kad generalinis sekretorius pavedė Parlamento tarnyboms prijungti šią priemonę prie Skaidrumo registro ir Teisėkūros observatorijos, ir ragina dėti visas pastangas, kad ši priemonė būtų dar labiau patobulinta, be kita ko, suteikiant galimybę tvarkyti naudojantis Parlamento interneto svetainės infrastruktūra Parlamento narių pateiktus duomenis apie susitikimus su interesų grupių atstovais mašininio skaitymo formatu, suteikiant galimybę susieti susitikimą su naryste delegacijoje, nurodyti, kad susitikimas vyko darbuotojų lygmeniu, susieti įrašus Parlamento interneto svetainėje su Parlamento nario oficialia interneto svetaine ir užtikrinti, kad visa ši infrastruktūra būtų prieinama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis; be to, ragina Parlamentą pagerinti savo komunikaciją su Parlamento nariais dėl pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komitetų pirmininkų pareigos skelbti tokius posėdžius;

52.   palankiai vertina šį teigiamą žingsnį siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir visiems Parlamento nariams, kurie nori tai daryti, skelbti šią informaciją naudojantis Parlamento interneto svetainės infrastruktūra, net jei Parlamento narys nėra pranešėjas, šešėlinis pranešėjas ar komiteto pirmininkas; laikosi nuomonės, kad šis didesnis skaidrumas padeda Europos piliečiams geriau suprasti savo Parlamento narių darbą; todėl apgailestauja, kad ši pranešimų apie susitikimus infrastruktūra sukurta ne visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, bet tik anglų kalba;

53.  be bendros Parlamento ir Komisijos Skaidrumo registro veiklos ataskaitos prašo Parlamentą parengti išsamią metinę ataskaitą apie interesų grupių atstovus ir kitas organizacijas, kurių atstovams buvo leista patekti į Parlamento patalpas;

54.   pripažįsta tai, kad viešųjų duomenų rengimas atviru kompiuterio skaitomu formatu, kad jie būtų lengvai prieinami ir galėtų būti pakartotinai naudojami, suteikia didelių galimybių tiek užtikrinant skaidrumą visuomenės atžvilgiu, tiek skatinant inovacijas; teigiamai vertina įgyvendinamas iniciatyvas dalį šių viešojo intereso duomenų parengti šiuo formatu ir į jį konvertuoti; pabrėžia, kad reikia numatyti patogesnį naudoti, sistemingesnį ir labiau koordinuotą šių iniciatyvų metodą, laikantis aiškiai apibrėžtos Parlamento atvirųjų duomenų politikos;

55.   pripažįsta pridėtinę vertę, kuri gali būti sukurta Parlamentui atvirojo kodo programine įranga; ypač pabrėžia tokios įrangos vaidmenį didinant skaidrumą ir vengiant susaistymo su pardavėju poveikio; taip pat pripažįsta jos teikiamas galimybes didinti saugumą, nes ją naudojant galima nustatyti ir pašalinti trūkumus; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia institucijai sukurta programinė įranga būtų viešai prieinama pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją;

56.   pažymi, kad plenarinio posėdžio vardinio balsavimo rezultatai turėtų būti prieinami atviru kompiuterio skaitomu formatu ir lengvai matomi Parlamento interneto svetainėje; todėl ragina Parlamentą plenarinio posėdžio protokolų interneto svetainėje greta kompiuterio neskaitomų versijų skelbti vardinio balsavimo rezultatų kompiuterio skaitomą versiją;

57.   atkreipia dėmesį į tai, kad persvarstytos taisyklės, reglamentuojančios finansinių išmokų mokėjimą finansuojamoms lankytojų grupėms, įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.; ragina generalinį sekretorių nedelsiant paskelbti šių taisyklių vertinimą; laikosi nuomonės, kad pagal dabartinę sistemą neatsižvelgiama į svyruojančias apgyvendinimo ir transporto išlaidas ir infliaciją, ir primygtinai ragina kuo greičiau persvarstyti finansinės išmokos, mokamos lankytojų grupėms, apskaičiavimo sistemą, kad, inter alia, būtų išvengta to, jog Parlamento nariai galėtų gauti iš sistemos bet kokią materialinę naudą; ragina Biurą nustatyti bendrą kompensavimą, pagrįstą lankytojų grupių sąskaitomis; pakartoja savo raginimą panaikinti galimybę akredituotą Parlamento narių padėjėją skirti grupės vadovu;

Ekologiškas Parlamentas ir iki 2030 m. pasiektas anglies dioksido poveikio neutralumas

58.  palankiai vertina teigiamą Parlamento indėlį į darnų vystymąsi pasitelkiant savo politinį vaidmenį ir vaidmenį teisėkūros procedūrose; pabrėžia, kad Parlamentas, vykdydamas savo veiklą, turi rodyti pavyzdį ir prisidėti prie darnaus vystymosi;

59.  gerai vertina Parlamento įsipareigojimą užtikrinti žaliuosius viešuosius pirkimus; pažymi, kad Parlamento tikslas – padidinti sutarčių dėl tam tikrų prioritetinių produktų, kurios klasifikuojamos kaip „ekologiškos“, „labai ekologiškos“ arba „ekologiškos dėl savo pobūdžio“, procentinę dalį vertinant pagal vertę; pažymi, kad, vertinant pagal vertę, 2018 m. 44,9 % sutarčių dėl prioritetinių kategorijų produktų buvo klasifikuotos kaip „ekologiškos“, „labai ekologiškos“ arba „ekologiškos dėl savo pobūdžio“; atkreipia dėmesį į tai, kad, jei visos sutartys, klasifikuojamos kaip „ekologiškos dėl savo pobūdžio“, neatsižvelgiant į produktų kategoriją, įskaičiuojamos, tai Parlamento sutarčių ekologiškumo aspektas 2018 m. padidėja iki 55,8 %, ir tai yra artimas tarpiniam siektinam tikslui (60 %) rodiklis; pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti žaliuosius viešuosius pirkimus nustatant plataus užmojo tikslus dėl sutarčių ekologinio aspekto stiprinimo vidutinės trukmės laikotarpiu;

60.  palankiai vertina tai, kad priimta aplinkosaugos vadybos apžvalga ir 2018 m. aplinkosaugos ataskaita, įgyvendintas 2018 m. veiksmų planas ir vykdoma jo reguliari stebėsena;

61.  remia Parlamento tikslą kuo labiau sumažinti savo išmetamo anglies dioksido kiekį; pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl to, kad Parlamento geografinis išsklaidymas susijęs su 78 % visų Parlamento darbuotojų komandiruočių ir kad poveikis aplinkai siekia nuo 11 000 iki 19 000 tonų išmetamo CO2 kiekio;

62.   laikosi nuomonės, kad paskelbus kritinę padėtį klimato srityje Parlamentas turi rodyti pavyzdį ir įsipareigoti iki 2030 m. pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą; prašo, kad Parlamentas parengtų strategiją, pagal kurią jis siektų neutralaus anglies dioksido poveikio iki 2030 m., ir pateiktų šią strategiją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; paveda Biuro EMAS darbo grupei iš dalies pakeisti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius ir dabartinį CO2 kiekio mažinimo planą, kad iki 2030 m. būtų pasiektas anglies dioksido poveikio neutralumas; be to, ragina nedelsiant pateikti Parlamento išmetamo CO2 kiekio kompensavimo ataskaitą ir apskaitą;

63.   pabrėžia, kad asmenų transportas susijęs su maždaug 67 % Parlamento anglies pėdsako; primena, kad savo 2017 m. gegužės 15 d. sprendimu Biuras pritarė pasiūlymui užtikrinti veiksmingą ir kokybišką Parlamento narių vežimo būdą ir tuo pačiu metu kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai užtikrinant, kad Parlamento automobilių parke būtų palaipsniui pereinama prie elektra varomų transporto priemonių, ir skatinant miesto aplinkoje naudoti ekologiškas visų rūšių netaršaus veikimo transporto priemones, taip pat nuo 2024 m. sukuriant vien tik elektra varomų transporto priemonių parką; palankiai vertina įvairiais INLO GD šiuo tikslu pradėtas taikyti priemones; tikisi, kad Biuras parengs kelionės išlaidų atlyginimo tvarką, pagal kurią į kelionės kainą būtų įtrauktos išmetamo CO2 kiekio kompensavimo išlaidos, ir skatins ekologiško transporto naudojimą;

64.  remia Parlamento tikslą kompensuoti išmetamų teršalų kiekį, kurio negalima išvengti; siūlo kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis kompensuoti neišvengiamų išmetamų teršalų kiekį;

65.   pabrėžia, kad Parlamentas turi laikytis savo įsipareigojimų kovoti su klimato kaita ir todėl visuose savo pastatuose turi imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų įrengtos dviračių stovėjimo aikštelės, kuriose dviračiai būtų apsaugoti nuo vagysčių, vandalizmo ir blogų oro sąlygų ir kurios būtų prieinamos visiems darbuotojams, ar bent jau turėtų pasiūlyti tokias pačias aikšteles, kuriomis šiuo metu yra naudojamasi darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelėse; pažymi, kad šiuo požiūriu taip pat būtų labai naudinga sukurti sistemą, kurioje kaip identifikavimo priemonė būtų naudojamos vinjetės;

66.   teigiamai vertina Parlamento pastangas didinti bepopierių posėdžių skaičių; ragina visiems Parlamento nariams, darbuotojams ir akredituotiems padėjėjams rengti daugiau mokymų sesijų apie bepopieres priemones, kurios sukurtos siekiant užtikrinti, kad būtų spausdinama mažiau dokumentų, ir rengti tolesnes komunikacijos kampanijas;

67.  ragina Parlamentą pagerinti savo komunikaciją Parlamento narių atžvilgiu ir informuoti juos apie galimybę naudotis tiesioginiu traukiniu tarp Parlamento ir Briuselio oro uosto, kurio kelionė trunka iš viso 20 minučių ir kuriuo Parlamento nariai gali naudotis nemokamai, ir pasinaudoti savo įtaka skatinant, kad šie traukiniai važiuotų reguliariai ir dažniau, kad ši galimybė būtų kuo patrauklesnė;

68.  giria darbuotojus už tai, kad jie visapusiškai naudojasi užsakomaisiais traukiniais į Strasbūrą; ragina vyresniuosius vadovus nenaudoti savo tarnybinių automobilių komandiruotėms į Strasbūrą;

69.  pritaria tam, kad kasmet 100 % būtų kompensuojamas Parlamento išmetamo CO2 kiekis, įskaitant išmetamą kiekį, atsirandantį dėl Parlamento narių skrydžių iš savo kilmės šalies į Briuselį ir Strasbūrą ir atgal, naudojant anglies dioksido kreditus; primena, kad 2018 m. liepos 19 d. buvo pasirašyta sutartis dėl Parlamento nuo 2017 m. išmestų teršalų kiekio kompensavimo, kurios bendra suma – 184 095,80 EUR;

70.  yra susirūpinęs dėl CO2 kompensavimo kainų nepastovumo taršos apyvartiniais leidimais rinkoje, nes dėl to neįmanoma tiksliai apskaičiuoti sumos, reikalingos bendram išmetamo anglies dioksido kiekiui kompensuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2390 biudžeto eilutę turimų finansinių išteklių (šiuo metu 249 000 EUR) gali nepakakti siekiant kompensuoti bendrą ateinančių metų išmetamo anglies dioksido kiekį;

71.  palankiai vertina 2018 m. balandžio ir birželio mėn. kvestorių ir Biuro sprendimus dėl plastiko atliekų kiekio sumažinimo ir atliekų tvarkymo veiklos; ragina Parlamentą skubiai imtis tolesnių plataus užmojo veiksmų siekiant užtikrinti, kad Parlamente neliktų plastiko atliekų;

72.  palankiai vertina teigiamus 2018 m. gegužės ir birželio mėn. atlikto išorės audito rezultatus, kuriais patvirtinama gera Parlamento aplinkosaugos vadybos sistemos būklė ir brandumas;

Parlamento geografinis išsklaidymas. Viena būstinė

73.  pabrėžia, jog Sąjunga pasirinko, kad jos institucijos ir agentūros būtų keliose valstybėse narėse, nes taip užtikrinamas stiprus ryšys su piliečiais ir Sąjungos pridėtinės vertės matomumas (toliau – Europos matomumas), atsižvelgiant į atsakingą viešųjų lėšų valdymą;

74.  pažymi, kad su Parlamento narių 12 kelionių į Strasbūrą per metus susijusios išlaidos siekia 21 266 689 EUR; pažymi, kad Parlamento darbuotojų metinės kelionės išlaidos sudaro 3 631 082 EUR, o akredituotų padėjėjų – 2 097 250 EUR;

75.  pažymi, kad 2018 m. patirtos išlaidos, susijusios su užsakomuoju traukiniu „Thalys“, siekė 3 741 900 EUR (palyginti su 3 668 532 EUR 2017 m.);

76.  pabrėžia, kad vairuojant tuščias Parlamento tarnybines transporto priemones, neskaitant jų atitinkamų vairuotojų, į Strasbūrą ir atgal dar labiau padidinamas 12 metinių komandiruočių į Strasbūrą finansinis poveikis ir poveikis aplinkai; teigiamai vertina tai, kad akredituotiems padėjėjams suteikiama galimybė prisijungti prie kelionės į Strasbūrą ir atgal, tačiau apgailestauja, kad šia galimybe nepasinaudojama iki galo; ragina Parlamentą leisti visiems Parlamento ir frakcijų darbuotojams taip pat naudotis šia galimybe keliaujant į Strasbūrą ir pagerinti savo komunikaciją apie šią galimybę;

77.  pažymi, kad papildomos išlaidos, kylančios dėl to, kad nėra vienos būstinės nesuderinamos su patikimo finansų valdymo principu ir biudžetinės drausmės principu; primena, kad Parlamentas įvairiose rezoliucijose didele balsų dauguma pritarė vienai Parlamento būstinei, kad būtų užtikrintas veiksmingas Sąjungos mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimas; pažymi, kad Audito Rūmai apskaičiavo, jog persikėlus iš Strasbūro į Briuselį galėtų būti sutaupyta 114 mln. EUR suma per metus ir vienkartinė 616 mln. EUR suma, jei Strasbūro pastatai būtų sėkmingai perleisti, arba patirtos vienkartinės 40 mln. EUR išlaidos, jei to nebūtų padaryta; pažymi, kad viena būstinė galima tik tuomet, jei vieningu sutarimu bus iš dalies pakeista Sutartis; primygtinai ragina Tarybą atsižvelgti į Parlamento poziciją, prisiimti atsakomybę ir imtis atitinkamų veiksmų; pabrėžia, kad Parlamento tarnybinės transporto priemonės būtų veiksmingiau naudojamos, jeigu jomis į Strasbūrą būtų vežami Parlamento nariai, akredituoti padėjėjai ir darbuotojai, kuriems išduotas siuntimas į komandiruotę; laikosi nuomonės, kad tuo atveju, kai užsakomuosiuose traukiniuose tarp Briuselio ir Strasbūro nebėra vietų, pirmiausia reikėtų užpildyti Parlamento tarnybines transporto priemones, o tik paskui organizuoti užsakomuosius autobusus;

78.  pabrėžia tai, kad Sąjunga, kaip viena iš Paryžiaus susitarimą pasirašiusių šalių pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, įsipareigojo užtikrinti, kad vidutinė pasaulio temperatūra tikrai nepakiltų daugiau kaip 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, ir susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 12 kelionių į Strasbūrą per metus bereikalingai padidina Parlamento išmetamą anglies dioksido kiekį;

Komunikacijos generalinis direktoratas (COMM GD)

79.  primena, kad 2018 m. Komunikacijos generaliniame direktorate (COMM GD) dirbo 805 darbuotojai; ragina COMM GD ateinančiais metais panaudoti didesnę Parlamento biudžeto procentinę dalį nei 6,1 % dalis, kurią jis panaudojo 2018 m.;

80.  teigiamai vertina visapusiškai įvykdytą 2018 m. biudžetą, nes tai parodo, kad buvo dedamos pastangos siekiant visiškai panaudoti visus COMM GD suteiktus išteklius, kad būtų informuota kuo daugiau piliečių – tai buvo ypač svarbu šiais priešrinkiminiais metais; su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. jis aktyviai prisidėjo formuojant ir rengiant Europos Parlamento rinkimų kampanijos strategiją;

81.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. COMM GD pagrindinis rodiklis yra dėmesio, skiriamo Parlamentui, valandų skaičius visuose komunikacijos kanaluose; su pasitenkinimu pažymi, kad COMM GD veikla neapsiriboja tik dėmesio kiekio aspektais ir kad jis taip pat kuria metodiką, pagal kurią vertinamas jo veiklos ekonomiškumas, efektyvumas ir veiksmingumas visuose komunikacijos kanaluose; teigiamai vertina didesnį dėmesį, skiriamą Parlamento matomumui;

82.  ragina COMM GD per būsimus biudžeto įvykdymo patvirtinimo ciklus informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie atitinkamais metais nustatytus tikslus, kad ji galėtų įvertinti generalinio direktorato veiklos veiksmingumą;

83.  ragina COMM GD toliau dėti pastangas siekiant patobulinti viešą Parlamento interneto svetainę, visų pirma kiek tai susiję su paieškos sistemų optimizavimu, ir didinti jos matomumą; primygtinai ragina COMM GD sukurti interneto svetainę, kurioje būtų lengva naršyti ir kuri būtų lengvai prieinama naudojant įvairius prietaisus (pvz. išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir stalinis kompiuterius), ypač daug dėmesio skiriant supaprastintai mobiliajai interneto svetainės versijai;

84.  pažymi, kad žiniasklaidos srityje 2018 m. buvo įgyvendinti įvairūs projektai ir Parlamento pristatymas internete buvo dar labiau sustiprintas įdiegus tiesioginę transliaciją internetu „Webstreaming 3.0“, kuria pagerintas Parlamento transliavimo internetu pajėgumas;

85.  be to, pripažįsta, kad Parlamentas daug geriau naudojasi socialine žiniasklaida, ir toliau ragina naudotis laisvo naudojimo atvirojo kodo savarankiškai valdomomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant duomenų naudotojų apsaugai; taip pat pripažįsta dedamas pastangas, susijusias su informuotumo apie Sąjungos veiksmus didinimu, ir toliau primygtinai ragina Parlamentą intensyvinti savo veiklą socialinėje žiniasklaidoje, kad Sąjungos piliečiai būtų informuojami apie Parlamento darbo rezultatus; taip pat pažymi, kad daug pastangų įdėta realizuojant išsamią lankytojų strategiją ir įgyvendinant Europos Parlamento ambasadorių mokyklos programą, kuria ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui;

86.  pažymi, kad 2018 m. valstybėse narėse surengti 285 spaudos seminarai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 3629 žurnalistai; teigiamai vertina tai, kad, be to, 1905 žurnalistai buvo pakviesti dalyvauti plenarinėse sesijose ir 1191 žurnalistas buvo pakviestas dalyvauti centralizuotai organizuojamuose spaudos seminaruose; giria COMM GD už naudojimąsi visais galimais žiniasklaidos kanalais siekiant skleisti informaciją apie Parlamento darbą ir pasiekimus; ragina generalinį direktoratą tinkamai atsižvelgti į socialinės žiniasklaidos svarbą ir jos dideles ir vis didėjančias piliečių informavimo galimybes;

87.  teigiamai vertina Parlamentariumo, kuris 2018 m. liepos 11 d. sulaukė savo dumilijonojo lankytojo, veiklą ir bandomųjų projektų „Europa Experience“ Berlyne, Liublianoje, Strasbūre ir Helsinkyje sėkmę; dėkoja Vizitų ir seminarų skyriui, kuris 2018 m. priėmė rekordiškai daug lankytojų;

88.  primena, kad 2018-ieji buvo pirmieji ištisi Europos istorijos namų veiklos metai; pažymi, kad Europos istorijos namuose apsilankė 164 158 lankytojai; teigiamai vertina bendro finansavimo susitarimą su Komisija, kuriuo užtikrinamas metinis einamųjų išlaidų įnašas; tebėra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie darbo sąlygas Europos istorijos namuose vadovaujant ankstesniam rangovui ir skubiai prašo generalinio sekretoriaus informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie Europos istorijos namų darbuotojų padėtį vadovaujant naujam rangovui; taip pat prašo generalinio sekretoriaus paskelbti visų rangovo išlaidų duomenis ir sumą, kuri panaudojama Europos istorijos namų darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti;

Europos Parlamento ryšių biurai

89.  primena, kad buvo atlikta Europos Parlamento ryšių biurų valstybėse narėse reforma ir persvarstyti veiklos uždaviniai, pagal kuriuos siekiama bendrauti su piliečiais ir žiniasklaida pasitelkiant sustiprintas spaudos grupes, suinteresuotuosius subjektus ir informacijos skleidėjus, kad piliečiai būtų informuoti;

90.  atkreipia dėmesį į įvairius 2018 m. išlaidų punktus ir toliau pateikiamą jų suskirstymą:

Išlaidų punktas

2018 m. išlaidos

Personalo išlaidos

22 814 372 EUR

Pastatų išlaidos

11 170 082 EUR

Saugumo išlaidos

1 843 339 EUR

Komunikacijos išlaidos

11 639 088 EUR

Iš viso

45 886 152 EUR

91.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą komunikaciją valstybėse narėse, tuo pačiu metu užtikrinant išlaidų efektyvumą; ragina visas susijusias sprendimus priimančias šalis siekti pridėtinės vertės, ypač atsižvelgiant į einamąsias išlaidas;

92.  prašo Parlamento ir valstybių narių stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamais Europos Parlamento ryšių biurais; prašo Europos Parlamento ryšių biurų didinti savo matomumą organizuojant renginius ir aktyviai dalyvaujant socialinėse medijose, kad būtų užmegzti ryšiai su piliečiais; ragina Europos Parlamento ryšių biurus didinti savo bendradarbiavimą ir komunikaciją su atskiromis Europos institucijomis siekiant racionalizuoti EP ryšių biurų veikimą;

93.   pažymi, kad EP ryšių biuras Atėnuose 2018 m. panaudojo 38 400 EUR sumą automobilių stovėjimo vietų nuomos išlaidoms padengti; mano, kad šios išlaidos yra neproporcingai didelės, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu šiame biure dirba tik šeši darbuotojai; ragina Parlamentą ištirti šių išlaidų priežastis ir prireikus imtis tinkamų priemonių ištaisyti padėtį;

94.  pažymi, kad 2019 m. sausio 30 d. Biuras nusprendė palikti veikti Parlamento biurą Londone ir kad atstovybės biuras Edinburge toliau veiks bent iki 2020 m. pabaigos; pažymi, kad sprendimas dėl Parlamento veiklos Edinburge po 2020 m. bus priimtas vėlesniu etapu;

95.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2019 m. vasario 11 d. Biuro sprendimą dėl Parlamento paramos ES misijai ASEAN Džakartoje, ES delegacijai Afrikos Sąjungoje Adis Abeboje ir ES delegacijai Jungtinėse Tautose Niujorke; laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į specifinį šios Parlamento paramos pobūdį, Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui kasmet, vykdant Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, turėtų būti teikiama išsami informacija apie išteklius ir rezultatus; prašo generalinio sekretoriaus iki 2020 m. pabaigos ir prieš bet kokį numatomą išplėtimą aprėpiant kitus pasaulio regionus atlikti šio parlamentinės diplomatijos rėmimo sąnaudų ir naudos analizę;

Personalo generalinis direktoratas (PERS GD)

96.  primena, kad 2018 m. Personalo generaliniame direktorate (PERS GD) dirbo 456 darbuotojai ir jis valdė 47,5 % viso Parlamento biudžeto;

97.  palankiai vertina užduočių, susijusių su akredituotais padėjėjais, perkėlimą iš Finansų generalinio direktorato (FINS GD) į PERS GD ir dideles pastangas, kurių reikėjo siekiant organizuoti pareigų perdavimą;

98.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad sukurtas Akredituotų Parlamento narių padėjėjų priimamasis (Front Office), kuris valdys visą akredituotų padėjėjų įdarbinimo procesą, taip pat sutarčių keitimą bei nutraukimą ir jiems teikiamą administracinę paramą; mano, kad reikėtų toliau stiprinti Front Office skyriaus gebėjimą tenkinti akredituotų padėjėjų poreikius; teigiamai vertina tai, kad pradėta taikyti supaprastinta ir greitesnė akredituotų padėjėjų įdarbinimo procedūra, ir pažangą siekiant bepopierio bylų tvarkymo; ragina prieš prasidedant kiekvienai naujai kadencijai sustiprinti Parlamento administravimo grupes, atsakingas už akredituotų padėjėjų įdarbinimą, laikotarpiu, kurio reikia siekiant surengti išsamius išankstinius mokymus ir kol sumažės didelis darbo krūvis;

99.   pakartoja savo raginimą administracijai prasidėjus kitai Parlamento kadencijai kuo anksčiau surengti mokymus arba skelbti leidinius, skirtus visų pirma naujiems akredituotiems padėjėjams, be kita ko, praktiniais ir administraciniais klausimais (siuntimais į komandiruotę, medicininiais patikrinimais, akreditavimu, automobilių stovėjimo vinjetėmis, lankytojų grupėmis, parodomis ir kt.), kad būtų išvengta sisteminių klaidų, darančių neigiamą poveikį sklandžiam akredituotiems padėjėjams taikomų administracinių procedūrų įgyvendinimui;

100.   pakartoja savo prašymą, kad akredituotiems padėjėjams, vykstantiems į komandiruotę į mėnesinę sesiją Strasbūre, būtų suteikti tokio paties dydžio dienpinigiai kaip statutiniams darbuotojams;

101.  pritaria tam, kaip valdomos Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos pasekmės Parlamento administracijai, visų pirma atsižvelgiant į poveikį žmogiškiesiems ištekliams ir biudžetui;

102.  atkreipia dėmesį į tai, kad PERS GD pagrindinis rodiklis 2018 m. yra įvykdymo laikas; su pasitenkinimu pažymi, kad duomenų rinkimo tikslai ir metodai buvo patobulinti ir iš esmės rezultatai vertinami teigiamai;

103.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio mėn. Parlamente iš viso dirbo 9 883 darbuotojai, įskaitant nuolatinius ir laikinus darbuotojus, sutartininkus ir akredituotus Parlamento narių padėjėjus (palyginti su 9 682 darbuotojais 2017 m.);

104.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 15/2019 „2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių darbuotojams“; susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kurios yra taikytinos ir kitoms Sąjungos institucijoms, įskaitant Parlamentą, ir todėl teigiamai vertina tai, kad Komisija yra pasirengusi pritarti Audito Rūmų rekomendacijoms; pritaria Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pareikštai pozicijai(11) šiuo klausimu; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjunga užtikrintų konkurencingą darbo užmokestį, palyginti su gyvenamosios šalies privačiuoju sektoriumi, ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl prastesnių įdarbinimo sąlygų sumažėjo darbo Sąjungos institucijose patrauklumas, ypač tuomet, kai sudėtinga pritraukti pakankamai darbuotojų iš tam tikrų valstybių narių; įspėja dėl rimtų pasekmių, kurių gali turėti bet koks administracinio biudžeto ar darbuotojų skaičiaus sumažinimas ateityje Europos Sąjungos valstybės tarnybai ir įgyvendinant Sąjungos politiką; taip pat reiškia didelį susirūpinimą dėl padidėjusios sutartininkų dalies dėl 2014 m. darbuotojų reformos, dėl kurios Sąjungos institucijose atsirado vis daugiau mažų garantijų darbo sąlygų ir įsteigta paralelinė pigi darbo jėga ES; ragina Sąjungos institucijas atlikti išsamų bet kokios būsimos Tarnybos nuostatų reformos ar peržiūros poveikio žmogiškųjų išteklių valdymui ir darbuotojų gerovei vertinimą;

105.  primena tai, kad lygių galimybių skatinimas toliau yra viena iš pagrindinių Parlamento žmogiškųjų išteklių valdymo politikos dalių; atkreipia dėmesį į tai, kad lyčių lygybės veiksmų gairės toliau įgyvendinamos imantis konkrečių veiksmų: nustatant 40 % moterų skyrių vadovių, 35 % moterų direktorių ir 30 % moterų generalinių direktorių tikslus, kurie turi būti pasiekti 2019 m. pabaigoje; tačiau apgailestauja dėl to, kad lyčių lygybės veiksmų gairės nebuvo visiškai įgyvendintos, kiek tai susiję su tikslu užtikrinti, kad iki 2020 m. moterys užimtų 40 proc. aukštesniosios grandies vadovų pareigų; ragina nedelsiant nustatyti platesnio užmojo tikslus ir per trumpą laiką juos pasiekti;

106.  be to, siūlo daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų užtikrintos lygios galimybės visiems, visų pirma, pavyzdžiui, didinant Parlamento administracijoje dirbančių neįgaliųjų skaičių; pažymi, kad Biure jau veikia Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė, ir prašo, kad ji atliktų valstybėse narėse ir tarptautiniu mastu taikomų priemonių, kuriomis buvo veiksmingai didinamas neįgaliųjų dalyvavimas darbo vietoje, įskaitant teisėkūros priemones, tyrimą; prašo, kad ši aukšto lygio grupė, atlikusi tyrimą ir išanalizavusi jo rezultatus, pateiktų Biurui konkrečių pasiūlymų; ragina nedelsiant nustatyti plataus užmojo tikslus, be kita ko, tuo, kuriais siekiama užtikrinti geografinę pusiausvyrą, ir per trumpą laiką juos pasiekti;

107.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė pavedė PERS GD parengti ataskaitą, kurioje būtų pateiktas kovos su visų formų diskriminacija – dėl etninės kilmės, negalios, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės –Parlamento sekretoriate priemonių planas; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras ataskaitą patvirtino 2019 m. balandžio mėn. ir ji jau įgyvendinama; prašo, kad ši aukšto lygio grupė toliau stiprintų ir tobulintų tokias priemones ir iniciatyvas siekiant puoselėti įtraukią darbo aplinką Parlamente;

108.  apgailestauja dėl to, kad nėra motinystės atostogose esančių Parlamento narių laikinojo pakeitimo sistemos; laikosi nuomonės, kad nesudarant šios galimybės iš esmės prieštaraujama pagrindinėms Sąjungos vertybėms, nes pasiunčiamas ženklas, kad moters kandidatės išrinkimas gali reikšti laikiną neatstovavimą; laikosi nuomonės, kad tai, jog nėra vaiko priežiūros atostogose esančių Parlamento narių, taip pat ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų išėjusių Parlamento narių, laikinojo pakeitimo sistemos yra neišspręsta problema, nes tuo, kad šie nariai negali įgalioti kito asmens balsuoti jų vardu, laikinai sutrikdoma atstovavimo Sąjungos piliečiams pusiausvyra; ragina Tarybą, siekiant ištaisyti šią padėtį, iš dalies pakeisti Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise(12) 6 straipsnį;

109.  apgailestauja dėl to, kad 2017–2018 m. laikotarpiu moterų, einančių generalinio direktoriaus pareigas, skaičius išliko toks pats (du absoliučiais skaičiais) ir yra daug mažesnis už tikslą; su pasitenkinimu pažymi, kad moterų, einančių direktoriaus pareigas, skaičius 2018 m. pabaigoje pasiekė 34 %, o per 2019 m. – 37 % ir moterų skyrių vadovių skaičius 2018 m. pabaigoje išaugo iki 38 %, o 2019 m. pabaigoje – iki 39 %; pripažįsta, kad reikia taikyti laipsnišką metodą, tačiau pabrėžia, kad padėtis bus patenkinama tik tuomet, kai lyčių pusiausvyra vadovybės lygmeniu atspindės reikalavimus šioms pareigoms eiti atitinkančių gyventojų lyčių pusiausvyrą;

110.  pažymi, kad yra valstybių narių, kurių piliečiai neina jokių direktoriaus arba generalinio direktoriaus pareigų, ir kad, nepaisant to, jog daug metų praėjo nuo 2004, 2007 ir 2013 m. plėtros, atitinkamai neišaugo naujų valstybių narių atstovavimas valdymo lygmenyse, kuriuose vis dar pernelyg daug tam tikrų valstybių narių atstovų; rekomenduoja taisyti šią padėtį; primena, jog svarbu, kad visi darbuotojai būtų įdarbinami remiantis jų kompetencija, tuo pačiu metu atsižvelgiant į geografinės Parlamento darbuotojų pusiausvyros užtikrinimo svarbą; todėl šiuo klausimu ragina Parlamentą užtikrinti, kad visų lygmenų darbuotojai, įskaitant direktorių ir generalinių direktorių pareigas, būtų įdarbinami ir paaukštinami nediskriminuojant dėl pilietybės ir užtikrinti, kad darbas Parlamente būtų vienodai patrauklus visų valstybių narių piliečiams;

111.  atkreipia dėmesį į sprendimus, pateiktus akredituotiems padėjėjams, kurie nepertraukiamai dirbo dvi Parlamento kadencijas iš eilės, tačiau kuriems pritrūko iki 2 mėnesių, kad būtų užbaigtas 10 tarnybos metų laikotarpis, kurio reikia siekiant įgyti teisę į pensiją pagal Sąjungos institucijų pensijų teisių sistemą; kritikuoja tai, kad sprendimas buvo pateiktas per vėlai, nepaisant daugybės nuolatinių įspėjimų per praėjusią Parlamento kadenciją; taip pat kritiškai vertina tai, kad buvo rastas vienintelis sprendimas ir kad jis priklausė tik nuo kai kurių Parlamento narių, kurie žinojo apie padėtį ir solidarizavosi su savo akredituotais padėjėjais, geros valios; be to, kritiškai vertina tai, kad administracija neinformavo naujai Parlamento kadencijai išrinktų Parlamento narių apie šį klausimą ir apie tai, kad jie šiais atvejais galėjo sudaryti trumpesnes nei šešių mėnesių trukmės sutartis, ir dėl to daugeliui šių akredituotų padėjėjų buvo labai sunku surasti Parlamento narį, norintį įdarbinti juos pagal sutartį trumpam nepertraukiamam laikotarpiui, o kai kuriems akredituotiems padėjėjams to nepavyko padaryti (administracijos duomenimis, šioje padėtyje atsidūrė bent trys iš 170 susijusių akredituotų padėjėjų);

112.  teigiamai vertina tai, kad buvo išplėstos ir supaprastintos Parlamento generalinio sekretoriato nuotolinio darbo galimybės, tačiau ragina išplėsti ir nuotolinio darbo pagal nustatytą grafiką galimybę, kuri yra sudaryta Komisijoje ir kitose institucijose; pritaria tam, kad būtų atliktas patirties dirbant nuotolinį darbą tyrimas, ir prašo, kad vertinimo rezultatais būtų pasidalyta su Parlamento nariais ir visomis Parlamento tarnybomis;

113.   dar kartą ragina, siekiant saugoti aplinką ir taupyti išteklius, labiau naudotis vaizdo konferencijomis ir kitomis technologijomis ir ypač mažinti darbuotojų keliones tarp trijų darbo vietų, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis;

114.  atkreipia dėmesį į Parlamento visiško priekabiavimo netoleravimo visais lygmenimis, įskaitant Parlamento narius, darbuotojus ir akredituotus padėjėjus, politiką ir veiksmus, kurie numatyti siekiant atgrasyti nuo priekabiavimo darbo vietoje, visų pirma 2018 m. kovo 12 d. Biuro priimtas atnaujintas gaires dėl prevencinių ir ankstyvosios pagalbos priemonių koregavimo siekiant spręsti konfliktus ir priekabiavimo problemas tarp Parlamento narių ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų, stažuotojų ir kitų darbuotojų, Parlamento vidaus praktikos ir procedūrų išorės auditą, konfidencialių patarėjų tinklo ir tarpininko pareigų sukūrimą, taip pat viešojo klausymo, kuriame dalyvavo kovos su priekabiavimu darbo vietoje ekspertai, organizavimą; pažymi, kad tikėtasi, jog išorės audito rezultatai bus gauti iki 2018 m. lapkričio mėn. pradžios, ir prašo juos pateikti iš karto, kai tik bus gauti; ragina paaiškinti, kodėl taip vėluojama pateikti rezultatus; teigiamai vertina tai, kad kai kurios frakcijos labai skatino savo Parlamento narius dalyvauti mokymuose orumo ir pagarbos darbo vietoje tema, kad jie rodytų pavyzdį, ir ragina rengti mokymus Parlamento nariams ir darbuotojams; tikisi, kad veiksmų gairės bus visapusiškai ir skaidriai įgyvendintos; atkreipia dėmesį į tai, kad patariamasis komitetas dėl priekabiavimo ir jo prevencijos darbo vietoje laikotarpiu 2014 m. iki 2017 m. kasmet gavo maždaug 20 skundų, susijusių su psichologiniu ar seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, ir 7 skundus 2018 m., kurių negalima ignoruoti tokiomis aplinkybėmis, kai neturėtų pasitaikyti nė vieno tokio atvejo;

115.  prašo visapusiškai įgyvendinti priemones, kaip rekomenduojama Parlamento 2017 m. spalio 26 d. rezoliucijoje dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta Europos Sąjungoje, t. y. visiems darbuotojams ir Parlamento nariams rengti privalomus kovos su priekabiavimu mokymus, taip pat du esamus komitetus pertvarkyti į vieną nepriklausomą komitetą; prašo pagal Tarnybos nuostatų 24 straipsnį padengti priekabiavimo aukų teismines ir medicinines išlaidas;

116.  teigiamai vertina tai, kad nebuvo pirmųjų trijų kategorijų darbuotojų (t. y. vieniša motina ar vienišas tėvas, dirbantys Parlamente arba Parlamento nariai; du tėvai, Parlamente dirbantys visą darbo dieną; du Parlamente dirbantys tėvai, vienas iš jų – visą darbo dieną, o kitas – bent pusę darbo dienos) laukiančiųjų sąrašų, kurie naudojami siekiant suteikti pirmenybę skiriant vietas Parlamento vaikų lopšelyje arba privačiuose lopšeliuose Briuselyje, su kuriais Parlamentas yra sudaręs sutartį; pažymi, kad 2018 m. buvo pasiūlytos 197 vietos ir darbuotojai pasinaudojo 116 vietų; su pasitenkinimu pažymi, kad plečiamas Wayenbergo lopšelis, kuris galės priimti 320 vaikų (šiuo metu jame yra 230 vietų);

117.  pažymi, kad nuo 2020 m. vasario 1 d. nauja Parlamento lopšelių ir darželių paslaugų teikėja yra įmonė „Esedra“; atkreipia dėmesį į susirūpinimą dėl ribotos informacijos apie su šia nauja sutartimi susijusius pokyčius, kurią prieš pakeičiant paslaugų teikėją suteikė atitinkamos Parlamento tarnybos (PERS GD); pabrėžia poreikį, kad, vertinant pagal kvietimą pateiktus pasiūlymus, Parlamentui pagrindiniu kriterijumi visuomet būtų jo darželio vaikų gerovė, taip pat suteikti didelę reikšmę paslaugų teikėjo įdarbintų darbuotojų darbo sąlygoms;

118.  pabrėžia, kad svarbu nustatyti aiškias taisykles, reglamentuojančias lopšelių ir darželių veiklą; ragina Parlamento lopšelių ir darželių valdymo komitetą patvirtinti tinkamas specifikacijas, kad taisyklės būtų aiškios, skaidrios ir plačios, jog apimtų visus neįprastus ir specifinius atvejus, pvz., individualią šeiminę padėtį arba specialiųjų poreikių turinčius vaikus; siūlo atnaujintą informaciją apie lopšelių ir darželių paslaugas, įskaitant informaciją apie įnašus ir esamą pajėgumą, skelbti interneto svetainėse; be to, rekomenduoja pakeisti taisyklių, reglamentuojančias lopšelių ir darželių veiklą 4 straipsnį taikant Europos Parlamento priežiūrą, kad būtų aiškiai nustatytas maksimalus tėvų įnašas, siekiant užtikrinti pakankamą skaidrumą ir užkirsti kelią galimam neatitikimui;

119.  primena, kad būtina, jog visi paslaugų teikėjai visapusiškai laikytųsi Belgijos teisės, ir užtikrinti, jog subrangovas būtų suderinamas su Parlamento pagarbos ir orumo darbo vietoje politika; ragina atsakingas Parlamento tarnybas užtikrinti sklandų perėjimą ir tai, kad dėl naujų vadovų padarytų galimų pokyčių, susijusių su lopšelių ir darželių veikla, nesumažėtų paslaugų kokybė ir nepablogėtų darbo sąlygos, palyginti su ankstesniu paslaugų teikėju;

120.  pažymi, kad dėl didelio PERS GD darbuotojų darbo krūvio stokojama lankstumo siekiant keisti akredituotų padėjėjų atlyginimus, kai to prašo Parlamento narys ir kai tai pagrindžiama didesnėmis akredituoto padėjėjo pareigomis;

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (INLO GD)

121.  primena, kad 2018 m. INLO GD dirbo 607 darbuotojai ir jis valdė 12,6 % viso Parlamento biudžeto;

122.  pažymi, kad įsipareigoti asignavimai siekė 239 547 603 EUR, o tai yra 11 % mažiau, palyginti su 2017 m. (265 839 576 EUR);

123.  pabrėžia, kad įgyvendinant Parlamento pastatų politiką ir su esamais pastatais, ir su naujais projektais susijusių išlaidų atžvilgiu reikia kuo labiau laikytis ekonominio veiksmingumo principo; pabrėžia, kad pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas veiksmingam finansų valdymui ir pagrindiniam tikslui užtikrinti darbų užbaigimą kuo mažesnėmis sąnaudomis;

124.  pažymi, kad 2018 m. balandžio mėn. Biuras priėmė naują vidutinės trukmės ir ilgalaikę pastatų strategiją; pažymi, kad Biuro pastatų strategijoje dėmesys sutelkiamas į priemones, kuriomis siekiama patenkinti būsimus poreikius po 2019 m., įskaitant pastatų renovaciją – tai toliau yra vienas iš pagrindinių spręstinų klausimų; primena, kad Parlamentas dėmesį sutelkė į turto įsigijimą, o tai reiškia, kad dabar jam priklauso 80 % jo užimamų pastatų;

125.  atkreipia dėmesį į tai, kad Briuselyje baigti W. Martenso pastato darbai ir rekonstruotas pastatas „Montoyer 63“;

126.  pažymi, kad šiuo metu baigiamas didžiausio Parlamento pastatų projekto – Konrado Adenauerio pastato Liuksemburge išplėtimo – pirmasis etapas, t. y., baigiama statyti jo rytinė pusė, kuri sudaro apie 70 % viso projekto; primena, kad šiuo metu Parlamento darbuotojai Liuksemburge užima keturis pastatus; pripažįsta, kad Konrado Adenauerio pastate visos tarnybos bus sujungtos po vienu stogu, taigi bus sudarytos sąlygos masto ekonomijai energijos, vandens, saugumo ir pastato infrastruktūros valdymo srityse; susirūpinęs pažymi, kad tam tikros išlaidos, susijusios su statybų vėlavimu, buvo didesnės nei numatyta iš pradžių, tačiau dėl daug mažesnių sąnaudų, susijusių su paskolų finansinėmis išlaidomis, Parlamentas galėjo kompensuoti papildomus finansinius poreikius; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo etapu visos K. Adenauerio pastato projekto išlaidos išlieka 32,5 mln. EUR pagal patvirtintą bendrą biudžetą, į kurį neįtrauktos projekto valdymo išlaidos, finansinės išlaidos, sertifikavimo įstaigos ir t. t.; apgailestauja dėl išlaidų, padidėjusių dėl statybų vėlavimo, ir pažymi, kad reikėjo sudaryti sandorius su statybų bendrovėmis (susijusiomis su projekto vėlavimu), kad būtų išvengta tolesnio vėlavimo ir išlaidų (nuo 5 iki 15 % sutarties sumos);

127.  susirūpinęs pažymi, kad, kaip ir ankstesniais metais, buvo leista atlikti naują kaupiamąjį perkėlimą, siekiantį 29 mln. EUR, skirtą išankstiniam Konrado Adenauerio pastato projekto finansavimui; pabrėžia, kad vykdant kaupiamąjį perkėlimą konkretumo principas taikomas laisviau, taigi sąmoningai pažeidžiamas biudžeto tikslumo principas; nepritaria nuolat taikomai praktikai atlikti kaupiamuosius perkėlimus metų pabaigoje siekiant skirti lėšų vykdomiems pastatų projektams; ragina užtikrinti geresnį biudžeto valdymą, kad būtų kuo labiau sumažinti tokie perkėlimai ir padidintas susijusių biudžeto eilučių aiškumas bei skaidrumas;

128.  teigiamai vertina tai, kad pagerinta Parlamento narių darbo aplinka Briuselyje (1 asmeninis kabinetas + 2 kabinetai jų darbuotojams) ir Strasbūre (1 + 1 kabinetai); be to, pritaria tam, kad būtų gerinamos Parlamento narių darbo sąlygos, laikantis toliau pateiktos 147 dalies;

129.  remia INLO GD pastangas sugriežtinti savo saugumo priemones atliekant struktūrinius ir organizacinius patobulinimus, įskaitant visų fizinių vietų saugumo užtikrinimą; primygtinai tvirtina, kad reikia suderinti atvirumą piliečiams ir saugumo reikalavimus;

130.  apgailestaudamas pažymi, kad kai kurie labai svarbūs paslaugų teikėjai (bankai ir maisto parduotuvės) neseniai nusprendė nepratęsti su Parlamentu pasirašytų ilgalaikių sutarčių, ir prašo tarnybos ištirti priežastis, dėl kurių sumažėjo Parlamente teikiamų paslaugų skaičius;

131.  pripažįsta, kad 2018 m. pradėti darbai siekiant išplėsti Wayenbergo lopšelį; tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad vykdant šiuos darbus prieiga prie šios vietos buvo nesaugi, ir siūlo, kad INLO GD ir SAFE GD ateityje skirtų daugiau dėmesio siekdami užtikrinti naudotojų saugumą, kol vykdomi tokie statybos darbai;

132.  atkreipia dėmesį į didelę Parlamento infrastruktūrą, kuri gali būti suskirstyta taip:

Pastatai Briuselyje

Pastatai Liuksemburge

Pastatai Strasbūre

13 nuosavų pastatų

1 nuosavas pastatas

5 nuosavi pastatai

7 nuomojami pastatai

6 nuomojami pastatai

1 nuomojama stovėjimo aikštelė

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

EP ryšių biurai ir atstovybės biuras

 

Iš viso

37

nuosavi pastatai

12

nuomojami pastatai

25

plotas

28 383 m2

133.  pripažįsta, kad Biuras pavedė generaliniam sekretoriui leisti INLO GD paskelbti architektūros konkursą dėl Paulio-Henri Spaako pastato atnaujinimo, apsvarstant tik dvi galimybes – pastato renovaciją arba perprojektavimą; primygtinai ragina pritaikyti pastatą prie tolesnės Parlamento veiklos raidos būsimais dešimtmečiais, laikantis Sutarčių; primena, kad architektūros konkursas buvo paskelbtas siekiant gauti konkrečių architektūros pasiūlymų ir kad galutinį sprendimą dėl projekto turėtų būti priimti politinės ir biudžeto valdymo institucijos; pabrėžia, kad toks sprendimas turėtų būti priimtas paskelbus pastato saugos vertinimą ir kad prieš priimant tokį sprendimą generalinis sekretorius turėtų parengti plano įtraukimą į biudžetą;

134.  pažymi, kad Biuras patvirtino centrų „Europa Experience“ kūrimą keliuose ryšių biuruose ir kad šie projektai bus įgyvendinti per būsimus kelerius metus;

135.  pritaria tam, kad internalizuotos vairuotojų paslaugos, ir atkreipia dėmesį į labai aukštą pasitenkinimo tarnybinių automobilių paslaugomis lygį (99,9 %) 2018 m.; rekomenduoja, kad tarnybiniai automobiliai nevažiuotų tušti, ir kad juos vairuojant iš Briuselio į Strasbūrą ir atgal jais būtų vežami Parlamento nariai, darbuotojai ir akredituoti padėjėjai, turintys siuntimą į komandiruotę; atkreipia dėmesį į naują taisyklę, pagal kurią vairuotojai įsodinimo vietoje turi laukti daugiausia penkias minutes, ir supranta, jog reikėjo nustatyti tokią taisyklę, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad šis terminas yra per trumpas; atkreipia dėmesį tai, kad Parlamento nariai turi ilgai laukti oro uoste prieš automobiliams išvykstant į Parlamentą ir siūlo rasti veiksmingesnį šių vėlavimų valdymo būdą;

136.  reiškia didelį susirūpinimą dėl darbuotojų darbo sąlygų pagal dvi koncesijos sutartis, Parlamento sudarytas su išorės paslaugų teikėjais, t. y. valytojais ir aprūpinimo maistu darbuotojais, ir tvirtai rekomenduoja, kad INLO GD tuo klausimu atliktų nepriklausomą tyrimą dėl jų pasitenkinimo darbo sąlygomis, kad būtų užtikrinta pagarba ir orumas darbo vietoje; ragina įvertinti Parlamento viešųjų pirkimų politiką, siekiant gerinti visų rangos pagrindu perkamų paslaugų darbo sąlygas, kurios būtų skaidrios ir nuspėjamos; ragina Parlamentą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio vertinimo rezultatus; pripažįsta, kad Parlamentas laikosi atitinkamų teisės aktų;

137.   yra susirūpinęs dėl to, kad tarnyba vis dar nesugebėjo išspręsti Parlamento karšto vandens sistemos problemos, ir prašo atsakingo komiteto ateityje pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi siekiant kovoti su Legionella bakterija Parlamente;

138.  palankiai vertina tai, kad padidėjo Parlamento savitarnos valgykloje siūlomo maisto įvairovė; vis dėlto yra susirūpinęs, kad, nepaisant viešo kvietimo atlikti sąnaudų ir naudos vertinimą, nustatyta, kad maisto pasiūlos kainų ir kokybės pusiausvyra yra nepatenkinama; ragina iš naujo įvertinti galimų paslaugų teikėjų rinkoje kokybę ir kainas; ragina atlikti būtinus pakeitimus, susijusius su nesubalansuotu kokybės ir kainos santykiu, nustatytu atlikus tyrimą; reiškia didelį susirūpinimą dėl maisto ir gėrimų kainų ir kokybės;

139.  reiškia solidarumą su bendrovės „Compass Group”, kurioje mažinamas darbuotojų skaičius ir blogėja jų darbo sąlygos, darbuotojais; yra susirūpinęs dėl to, kad išorės maitinimo įmonė vis dažniau samdo laikinuosius darbuotojus, nes tai turi pasekmių paslaugų kokybei bei nuolatinių darbuotojų išmokoms ir darbo sąlygų kokybei;

140.  teigiamai vertina tai, kad 2017 m. sukurtas Ex ante kontrolės ir viešųjų pirkimų koordinavimo skyrius siekiant sustiprinti pagrindinį Ex ante patikros tarnybos vaidmenį ir teikti paramą užtikrinant, kad INLO GD viešųjų pirkimų procedūros būtų taikomos ir stebimos vienodai;

141.  su pasitenkinimu pažymi, kad, įgyvendinant politiką „tinkamumas visiems“ ir diegiant INLO GD prieigos tinklą, 2018 m. buvo atliktas auditas dėl galimybių neįgaliesiems patekti į pastatus;

142.  pritaria INLO GD vaidmeniui įgyvendinant Parlamento aplinkos politiką, visų pirma siekiant efektyvesnio energijos vartojimo pastatuose ir vandens suvartojimo mažinimo tikslo;

Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas (LINC GD)

143.  primena, kad 2018 m. Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniame direktorate (LINC GD) dirbo 534 darbuotojai ir jis valdė 3,1 % viso Parlamento biudžeto;

144.  primygtinai ragina taikyti Daugiakalbystės kodeksą, pagal kurį kiekvienas Parlamento narys gali kalbėti savo gimtąja kalba; pabrėžia, kad išsamesni kalbų profiliai, numatyti persvarsčius Daugiakalbystės kodeksą, turėtų būti naudojami tik išskirtinėmis aplinkybėmis; šių profilių tikslas – ne apriboti teikiamas kalbų paslaugas, bet suteikti labiau tikslinę paslaugą Parlamento nariams rinkos bei logistinių apribojimų atveju;

145.  teigiamai vertina 2018 m. atliktą generalinio direktorato pertvarkymą siekiant sustiprinti Parlamento konferencijų organizavimo pajėgumus ir tai, kad užbaigtas vertėjų žodžiu naujų darbo sąlygų nustatymo procesas;

146.  atkreipia dėmesį į konferencijų valdymo modernizavimo strategiją, kuri visų pirma orientuota į paslaugų teikimo Parlamente didinimą ir pritaikymą, remiantis naudotojų poreikiais, ir į vienos sąsajos organizatoriams sukūrimą;

147.  su pasitenkinimu pažymi, kad yra 2018 m. rugsėjo 8 d. susitarimas dėl vertėjų žodžiu darbo sąlygų; ragina, kad jungtinė tolesnių veiksmų grupė, kurią sudaro administracijos ir vertėjų žodžiu atstovai, toliau veiksmingai siūlytų vaisingą bendradarbiavimo forumą bendradarbiauti, kad būtų sklandžiai sprendžiamos kylančios problemos;

148.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendras vidutinis valandų, vertėjų žodžiu praleistų verčiant žodžiu sinchroninio vertimo kabinose, skaičius per savaitę padidėjo nuo 11 val. 54 min. 2014 m. iki 13 val. 47 min. 2018 m., be kita ko, dėl aktyvesnės Parlamento veiklos;

149.  atkreipia dėmesį į tai, kad vertimo iš konkrečių kalbų sąnaudos labai skiriasi, ir ragina tarnybą ištirti šių didelių skirtumų priežastis;

Vertimo raštu generalinis direktoratas (TRAD GD)

150.  primena, kad 2018 m. Vertimo raštu generaliniame direktorate (TRAD GD) dirbo 1145 darbuotojai ir jis valdė 0,9 % viso Parlamento biudžeto;

151.  pripažįsta, kad 2018 m., palyginti su prieš juos ėjusiais metais, TRAD GD produkcija išaugo 10 % dėl vertimo raštu paklausos cikliškumo, kuris glaudžiai susijęs su Parlamento veikla; susirūpinęs pažymi, kad vidaus vertimo raštu produkcija, palyginti su pajėgumu, pasiekė 119,4 % (lyginamasis standartas – 100 %), o užsakomųjų paslaugų lygis siekė 32,8 % (31,4 % 2017 m.); ragina TRAD GD apsvarstyti galimybę padidinti užsakomųjų paslaugų skaičių, paisyti 100 % lyginamojo standarto ir daug dėmesio skirti kokybei bei tam, kad dokumentai būtų išversti nepriekaištingai; ragina TRAD GD tęsti savo darbą siekiant aktyviau tikrinti užsakomųjų vertimų atitiktį ir kokybę;

152.  atkreipia dėmesį į laipsnišką perėjimą prie e. vertimo, teikiant mašininio vertimo rezultatus visais kalbų deriniais; pabrėžia nepakeičiamą vertėjų žmonių vaidmenį ir pridėtinę vertę;

153.  pažymi, kad 2018 m. buvo nustatytos naujos vertėjų raštu užduotys, pereinant nuo vertimo raštu prie tarpkultūrinio kalbinio tarpininkavimo, pavyzdžiui, sukuriant Garso turinio tarnybą, kurioje vertėjai raštu verčia trumpąsias žinias (kasdienius naujienų pranešimus) į 24 kalbas ir tinklalaides į 6 kalbas; pažymi, kad TRAD GD pasamdė balso lavinimo mokytoją, kuri apmokė beveik 180 darbuotojų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad TRAD GD darbuotojai patyrė ne tik išskirtinai didelį darbo krūvį dėl Parlamento kadencijos pabaigos, bet ir netikrumą, susijusį su būsimomis naujomis ir nežinomomis užduotimis; ragina TRAD GD aukšto lygio vadovybę ir darbuotojus tęsti diskusijas dėl cikliško darbo krūvio poveikio darbuotojų gerovei; ragina sukurti jungtinę tolesnių veiksmų grupę, kurią sudarytų administracijos ir vertėjų raštu atstovai, panašią į LINC GD įsteigtą grupę;

Finansų generalinis direktoratas (FINS GD)

154.  primena, kad 2018 m. FINS GD dirbo 222 darbuotojai ir jis valdė 20,8 % viso Parlamento biudžeto;

155.  supranta, kad nuo 2009 m., kai įsigaliojo Europos Parlamento narių statutas, FINS GD reglamentavimo sistema labai pasikeitė; be to, pažymi, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojo naujas Finansinis reglamentas ir atitinkami Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių pakeitimai, kurie daro poveikį FINS GD darbui;

156.  yra susirūpinęs dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir judumo, nes pirmenybę reikėjo teikti pagrindinėms paslaugoms Parlamento nariams ir Parlamentui, todėl kilo problemų, susijusių su atliktų patikrinimų apimtimi, terminais, mokėjimų atlikimo sparta ir išlaidų operacijų balansavimu; yra susirūpinęs dėl šios tendencijos ir jos neigiamo poveikio, ypač dėl prastėjančios gerovės darbe ir dažnėjančių ilgalaikių ligų, kurios per šiuos metus tapo labiau pastebimos;

157.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad generalinio direktorato naudojamos taikomosios IT programos yra pasenusios ir kad egzistuoja didelė IT gedimo rizika – abiejų šių veiksnių rizika laikoma didele; ragina FINS GD ir ITEC GD intensyviau konstruktyviai bendradarbiauti siekiant įgyvendinti tinkamas rizikos mažinimo priemones, įskaitant sklandų naujos finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimą;

158.  pritaria tam, kad dedamos didelės pastangos nuolat investuoti į finansinių procesų, pvz., Parlamento narių elektroninių parašų, skaitmeninimą, siekiant pagerinti klientų aptarnavimą, administracinį veiksmingumą ir patikrų lygį, visų pirma įdiegti Parlamento narių medicininių išlaidų kompensavimo internetu sistemą ir automatizuoti centrinį lankomumo registrą, kad būtų galima greičiau išmokėti susijusias išmokas ir išplėsti e. portalo, kaip vienos bendros prieigos Parlamento nariams, funkciją, kad jie galėtų tvarkyti savo finansines ir socialines išmokas; apgailestauja dėl daug laiko užimančių neveiksmingų duomenų įvedimo ir tikrinimo funkcijų, visų pirma dėl to, kad duomenys apie Parlamento narių kelionės išlaidas įvedami į sistemą du kartus: pirmą kartą duomenis įveda Parlamento nariai, o antrą – administracija;

159.  pažymi, kad 2019 m. sausio 1 d., užbaigus viešą konkursą, pradėjo veikti nauja Parlamento kelionių agentūra; atkreipia dėmesį į ribotą kelionių agentūros skambučių centro naudojimą, nes jis veikia savaitgaliais, tačiau neapima visų kelionių agentūros naudojamų bendrovių; apgailestauja dėl to, kad Parlamento nariai patyrė susisiekimo sunkumų skambindami į kelionių agentūros skambučių centrą darbo ir ne darbo valandomis; apgailestauja dėl riboto agentūros darbo laiko, visų pirma dėl to, kad ji uždaryta penktadienį po pietų, išskyrus penktadienio popietes prieš Strasbūro sesiją, nes dėl to labai apribojama Parlamento narių darbuotojų galimybė veiksmingai dirbti; ragina pagerinti agentūros prieinamumą; primygtinai ragina privaloma tvarka įdiegti paprastą ir patogų naudoti skundų mechanizmą, kurį taikant būtų galima greitai išspręsti bet kokias problemas; apgailestauja dėl to, kad agentūra lėtai reaguoja nagrinėdama prašymus dėl bilietų; mano, jog yra visiškai nepriimtina, kad agentūra ne visada pasiūlo ekonomiškai naudingiausius bilietus (dažnai jie yra brangesni nei siūlomi internete) ir kad Parlamento nariams labai vėluojama kompensuoti jų kelionės išlaidas; ragina FINS GD atlikti pasitenkinimo kelionių agentūros paslaugomis apklausą ir, siekiant pateikti jos rezultatus ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d., informuoti klientus apie FINS GD ir Parlamento kelionių agentūros organizavimą ir atsakomybę; primygtinai ragina naują kelionių agentūrą atsižvelgti į pasitenkinimo apklausos rezultatus ir atitinkamai pagerinti veiklą;

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

160.  palankiai vertina Biuro patvirtintas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir finansinę atskaitomybę;

161.  primena, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka gali būti mokama tik į atskirą banko sąskaitą; ragina Parlamentą reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kiek Parlamento narių laikosi šios pareigos;

162.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. liepos 2 d. posėdyje Biuras patvirtino naują nebaigtinį išlaidų, kurios gali būti kompensuojamos iš bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos, sąrašą; jame pateikiami ir dažniausiai pasitaikantys tinkamų finansuoti išlaidų pavyzdžiai; pažymi, kad Parlamento narių, kurie to pageidauja, išlaidos, susijusios su savanorišku bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos panaudojimo patikrinimu, gali būti padengiamos iš bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos; primena, kad visi Parlamento nariai gali savanoriškai dokumentais pagrįsti naudojimąsi bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka ir skelbti šią informaciją savo asmeninėse interneto svetainėse; ragina Parlamentą reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kiek Parlamento narių laikosi šių rekomendacijų;

163.  pripažįsta per pastaruosius kelis metus padarytus patobulinimus, susijusius su veiksmingu ir skaidriu Parlamento narių išlaidų kompensavimo, pvz., Parlamento narių kelionės išlaidų kompensavimo ir išmokų Parlamento narių padėjėjams, kurių patirtoms išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiama dokumentacija, tikrinimu ir kontrole; ragina griežtai nagrinėti atvejus, kai buvo atskleistas nusižengimas; primygtinai ragina Biurą padaryti išvadas dėl ankstesnių sukčiavimo atvejų ir nustatyti griežtas baudžiamąsias priemones sukčiavimo atvejais; primygtinai ragina Parlamento narius naudoti savo bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką tik Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklėse nustatytais tikslais; ragina Biurą atlikti gairių vertinimą, kaip numatyta paskutiniame Biuro sprendime; atsižvelgdamas į piliečių interesus ir Parlamento bei jo narių reputaciją, siekia tinkamai suderintos pusiausvyros tarp įgaliojimų laisvės ir kovos su piktnaudžiavimo ir sukčiavimo rizika; mano, kad derėtų kas penkerius metus apie Parlamento kadencijos vidurį reguliariai vertinti atitinkamas nuostatas;

164.  primena 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Biuro sprendimų 62 straipsnio 1 ir 2 dalis (paskutinis pakeitimas 2019 m. liepos 1 d.) dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių, kur nustatyta, kad „sumokėtos sumos“, įskaitant ir bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką, „yra skirtos finansuoti tik veiklai, susijusiai su Parlamento narių įgaliojimų vykdymu, ir iš jų negali būti dengiamos asmeninės išlaidos arba finansuojama politinio pobūdžio parama ar dovanos“ ir kad „Parlamento nariai privalo grąžinti Parlamentui nepanaudotas lėšas, išskyrus tuos atvejus, kai jos išmokamos vienkartine suma“; ragina generalinį sekretorių ir Biurą užtikrinti, kad šios nuostatos būtų visapusiškai įgyvendintos ir jų būtų laikomasi, ir reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kiek Parlamento narių grąžino nepanaudotas sumas;

165.  primena, kad ad hoc darbo grupė, skirta bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos naudojimo taisyklėms nustatyti ir skelbti, per praėjusią teisėkūros kadenciją rekomendavo, kad Biuras vėl pradėtų diskusijas dėl bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos ir pasiektų susitarimą, pagal kurį Parlamento nariai privalėtų saugoti visus su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka susijusius kvitus, suteikti nepriklausomam auditoriui galimybę atlikti metinį sąskaitų patikrinimą ir skelbti auditoriaus nuomonę, taip pat jų mandato pabaigoje grąžinti nepanaudotą bendroms išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų dalį;

166.  be to, primena, kad plenariniame posėdyje buvo priimti šie ad hoc darbo grupės jau paskelbtus pakeitimus papildantys pakeitimai, susiję su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka, pagal kuriuos reikalaujama, kad Parlamento vidaus audito tarnyba atliktų 5 % atrinktų bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos panaudojimo pavyzdžių patikrą ir galutinius rezultatus bei išvadas įtrauktų į Parlamento skelbiamą metinę vidaus audito ataskaitą, taip pat kad Parlamento nariai kasmet skelbtų savo išlaidų apžvalgą pagal kategorijas (komunikacijos išlaidos, biuro patalpų nuoma, biuro reikmenys ir t. t.);

167.  primygtinai ragina Biurą nedelsiant įgyvendinti plenariniame posėdyje išreikštą demokratinę valią, susijusią su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka;

168.   teigiamai vertina tai, kad praėjusios Parlamento kadencijos Biuras Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapyje sukūrė reikiamą infrastruktūrą tiems Parlamento nariams, kurie pageidauja paskelbti savanorišką auditą ar išlaidų patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų; ragina Parlamentą pagerinti savo pranešimus Parlamento nariams apie šią galimybę ir kaip ja praktiškai pasinaudoti;

Savanoriškas pensijų kaupimo fondas

169.  pažymi, kad savanoriškos pensijų kaupimo sistemos įvertintas aktuarinis deficitas 2018 m. pabaigoje sudarė 286,1 mln. EUR; taip pat pažymi, kad 2018 m. pabaigoje grynojo turto suma, į kurią reikia atsižvelgti, ir aktuarinių įsipareigojimų suma siekė atitinkamai 112,3 mln. EUR ir 398,4 mln. EUR;

170.  primena, kad šiuos numatomus ateities įsipareigojimus reikės įvykdyti per kelis dešimtmečius, tačiau pažymi, kad 2018 m. bendra iš savanoriško pensijų fondo išmokėta suma siekė 17,8 mln. EUR;

171.  pažymi, kad galimybė, jog visos šio fondo lėšos bus išnaudotos, kelia nerimą, ir kad tuo atveju, jei (ir kai) fondas nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, Parlamentas užtikrina teisę į mokamą pensiją;

172.  tvirtai pritaria 2018 m. gruodžio 10 d. posėdžio rezultatams; šiame posėdyje Biuras nusprendė iš dalies pakeisti pensijų sistemai taikomas taisykles, pailgindamas pensinį amžių nuo 63 iki 65 metų ir nustatydamas 5 % pensijų mokestį būsimiems pensininkams, turėdamas tikslą pagerinti fondo pajėgumą; pritaria Biuro sprendimui, nes tai žingsnis teisinga linkme; vis dėlto pažymi, kad Parlamentui ateityje teks atsakomybė už labai didelę sumą; primena, kad Parlamento narių statuto 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „[t]urimos ir turėsimos teisės yra visiškai išsaugomos“;

173.  ragina generalinį sekretorių ir Biurą, visapusiškai laikantis Europos Parlamento narių statuto nuostatų, visų pirma 27 straipsnio 1 ir 2 dalies, išnagrinėti visas galimybes siekiant rasti teisingą problemos sprendimą ir kartu užtikrinti, kad Parlamento finansiniai įsipareigojimai būtų kuo mažesni, nes jie susiję su mokesčių mokėtojų pinigais, taip pat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo tikslu;

Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas (ITEC GD)

174.  primena, kad 2018 m. ITEC GD dirbo 484 darbuotojai ir jis valdė 6,4 % viso Parlamento biudžeto;

175.  pažymi, kad 2018 m. ITEC GD pagrindinis rodiklis yra jo gebėjimas laiku ir veiksmingai reaguoti į naudotojų ir partnerių poreikius visose veiklos srityse; primygtinai pabrėžia, kad ITEC DG ir toliau turėtų investuoti į šiuolaikiškų, sklandžių, efektyvių ir į naudotoją orientuotų IT sąsajų užtikrinimą;

176.  remia e. Parlamento taikomųjų programų kūrimo procesą, IT inovacijų veiklos stiprinimą ir Parlamento kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimą; palankiai vertina sprendimą padvigubinti lėšas, skiriamas ES institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybai (CERT-EU); palankiai vertina tai, kad stiprinami Sąjungos institucijų pajėgumai užtikrinti optimalią apsaugą nuo kibernetinių išpuolių;

177.  pripažįsta, kad ITEC GD labai sunku rasti ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų specialistų, turinčių labai specifinį pasirengimą, žinių ir patirties; ragina Parlamentą užtikrinti, kad šis prašymas būtų tinkamai perduotas Europos personalo atrankos tarnybai, kad ji galėtų geriau reaguoti į panašius konkrečius Sąjungos institucijų poreikius;

178.  primygtinai ragina ITEC GD dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti Parlamento IRT infrastruktūros tęstinumą ir atsparumą, pasiektus po 2017 m. spalio mėn. įvykusio IT gedimo; ragina dėti daugiau pastangų ir didinti pajėgumus, kad būtų užtikrintas Parlamento IRT patikimumas; ragina tęsti darbą ir daryti pažangą veiklos tęstinumo, rizikos valdymo, incidentų valdymo ir atkūrimo pajėgumų srityse; pabrėžia, kad interneto tinklas Parlamente veikia su trūkumais;

179.  atkreipia dėmesį į tai, kad didėja su duomenimis ir privatumu susijusi rizika; susirūpinęs atkreipia dėmesį į pastarojo meto pranešimus apie naudotojų duomenų saugojimo ir tvarkymo jungiantis prie Parlamento belaidžio interneto ryšio (Wi-Fi) atvejus; labai abejoja dėl būtinybės saugoti duomenis laikotarpiu iki šešių mėnesių(13); ragina Parlamentą parengti informacijos saugumo politiką ir strategiją; pabrėžia ypatingą ITEC GD ir SAFE GD bendradarbiavimo svarbą; ragina šiuos generalinius direktoratus planuoti bendrą veiklą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu;

Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas (SAFE GD)

180.  primena, kad 2018 m. SAFE GD dirbo 756 darbuotojai ir jis valdė 1,5 % viso Parlamento biudžeto;

181.  yra susirūpinęs dėl naujausių SAFE GD darbuotojų apklausos rezultatų ir tikisi, kad artimiausiu metu bus rastas sprendimas, kuriuo išsprendžiami darbuotojams rūpimi klausimai;

182.  primena, kad atvirumas visuomenei yra Parlamento skiriamasis ženklas ir kad reikia toliau užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir būtino lygmens saugumą;

183.  palankiai vertina svarbius su saugumu susijusius sprendimus, kuriuos Biuras priėmė per 8-ąją Parlamento kadenciją, visų pirma dėl: a) priemonių, susijusių su santykiais su priimančiųjų šalių nacionalinėmis institucijomis ir kitomis institucijomis, t. y. priemonių, skirtų Briuselio Europos rajono apsaugai, išorės paslaugų teikėjų darbuotojų saugumo patikros, grėsmių vertinimo ir pavojaus lygio pakeitimų, b) priemonių, skirtų Parlamento pastatams atnaujinti, ir c) vidaus priemonių; primena, kad dėl tų sprendimų reikėjo investicijų į infrastruktūrą;

184.  palankiai vertina 2018 m. Parlamento sudarytą susitarimą su Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu dėl abipusio saugumo patikrinimų netaikymo; vis dėlto apgailestauja, kad dar nėra pasirašytas toks susitarimas su Taryba, ir tikisi, kad greitai bus rastas sprendimas šiuo klausimu;

185.  pritaria tam, kad būtų pakeisti Parlamento narių ir jų darbuotojų leidimai įeiti į pastatus; laukia, kol bus pakeisti Parlamento darbuotojų leidimai įeiti į pastatus;

186.  palankiai vertina gerą SAFE GD ir INLO GD bendradarbiavimą didinant visų Parlamento pastatų saugumą, gerinant prieigą, įskaitant prieigą prie automobilių stovėjimo aikštelių, kaip prašė Biuras;

187.  pripažįsta, kad įsteigtas Apsaugos skyrius ir kad, visų pirma, užtikrinama asmeninė Parlamento pirmininko apsauga bei sustiprintas Parlamento strateginių vietų saugumas;

188.  pritaria tam, kad įspėjimo apie pavojų SMS žinute sistema būtų išplėsta ir taikoma visiems tarnybinių telefonų naudotojams, o ateityje ja galės naudotis visi Parlamento nariai ir darbuotojai;

Teisės tarnyba

189.  pritaria Teisės tarnybos strategijai užtikrinti, kad Parlamento komitetai galėtų lengviau pasinaudoti teisininkų paslaugomis; ragina sustiprinti su parlamentine veikla susijusį darbą atliekantį personalą;

190.  su pasitenkinimu pažymi, kad Teisės tarnyba užtikrina lyčių pusiausvyrą administratorių, skyrių vadovų ir direktorių lygmeniu;

191.  pabrėžia, kad Teisės tarnyba laimėjo 95 % bylų, pateiktų Teismui per 8-ąją Parlamento kadenciją; yra įsitikinęs, kad Teisės tarnyba atlieka savo vaidmenį apsaugant Parlamento ir Sąjungos piliečių finansinius interesus, per teisminius procesus susigrąžindama viešąsias lėšas;

192.  yra susirūpinęs dėl to, kad sunku rasti kvalifikuotų asmenų iš tam tikrų šalių, kad jie užimtų tam tikras pareigybes, kadangi numatytas reikalavimas užtikrinti visų teisinių sistemų aprėptį ir paslaugų visomis valstybių narių kalbomis teikimą;

Metinė sudarytų sutarčių ataskaita

193.  primena, kad dviejuose vienas po kito priimtuose Finansiniuose reglamentuose(14) ir Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taikymo taisyklėse(15) nustatyta biudžeto valdymo institucijai ir visuomenei pateiktina informacija, susijusi su institucijos paskirtomis sutartimis; atkreipia dėmesį, kad pagal Finansinius reglamentus reikalaujama skelbti apie paskirtas sutartis, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR – tai riba, kurią viršijus privaloma skelbti konkurencija pagrįsto konkurso procedūrą;

194.  nurodo, kad 2018 m. iš viso sudaryta 251 sutartis; iš jų 94 buvo paskirtos taikant atvirą arba ribotą procedūrą (jų vertė – 569,5 mln. EUR), o 155 – vykdant derybas (jų vertė – 35,9 mln. EUR); atkreipia dėmesį į tai, kad bendras vykdant derybas skirtų sutarčių skaičius sumažėjo tiek pagal vertę, tiek pagal apimtį (bendros paskirtų sutarčių sumos procentinė dalis nuo 12 % 2017 m. sumažėjo iki 6 % 2018 m., o apimtis – nuo 70,5 mln. EUR 2017 m. iki 35,86 mln. EUR 2018 m.);

195.  atkreipia dėmesį į toliau pateiktas 2018 m. ir 2017 m. sudarytas sutartis, įskaitant sutartis dėl pastatų, suskirstytas pagal tipus:

Sutarties tipas

2018

2017

Skaičius

Procentinė dalis

Skaičius

Procentinė dalis

Paslaugos

Tiekimas

Darbai

Statyba

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

Iš viso

251

100 %

224

100 %

Sutarties tipas

2018

2017

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Paslaugos

256 374 627

42 %

446 313 270

76 %

Tiekimas

210 526 209

35 %

133 863 942

23 %

Darbai

133 431 628

22 %

6 892 972

1 %

Statyba

5 039 824

1 %

0

0 %

Iš viso

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2018 m., p. 6)

196.  pažymi, kad 2018 m. ir 2017 m. paskirtos sutartys pagal taikytą procedūrą, atsižvelgiant į skaičių ir vertę, suskirstytos taip:

Procedūros tipas

2018

2017

Skaičius

Procentinė dalis

Skaičius

Procentinė dalis

Atvira procedūra

Ribota procedūra

Derybos

Konkursas

Išimtis

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

78

1

145

35 %

1 %

64 %

Iš viso

251

100 %

224

100 %

Procedūros tipas

2018

2017

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Atvira procedūra

Ribota procedūra

Derybos

Konkursas

Išimtis

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

488 368 460

28 200 000 70 501 724

83 %

5 %

12 %

Iš viso

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Metinė Europos Parlamento paskirtų sutarčių ataskaita, 2018 m., p. 8)

Frakcijos (4 0 0 biudžeto eilutė)

197.  pažymi, kad 2018 m. frakcijoms ir nepriklausomiems Parlamento nariams skirti ir į 4 0 0 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau(16):

Frakcija

2018

2017

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Europos liaudies partija (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Europos vieningųjų kairiųjų frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Tautų ir laisvės Europos frakcija (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Nepriklausomi Parlamento nariai

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Iš viso

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  palankiai vertina tai, kad 2018 finansiniais metais nepriklausomi išorės auditoriai dėl frakcijų pateikė tik besąlygines nuomones;

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai

199.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (APPF) įsteigta 2016 m., jos užduotis – vertinti registracijos prašymus, registruoti naujas Sąjungos partijas ir fondus, stebėti jų finansavimą ir taikyti sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma pareigų; pripažįsta, kad 2017 m. ji pradėjo veikti visu pajėgumu;

200.  pažymi, kad Komisija, Taryba ir Parlamentas sutarė skirti papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių APPF 2019 finansinių metų biudžete;

201.  pažymi, kad pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014(17) 6 straipsnio 10 dalį APPF direktorius turi Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikti metinę Institucijos veiklos ataskaitą; pažymi, kad metinė ataskaita Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui buvo nusiųsta 2019 m. lapkričio 21 d.; apgailestauja dėl to, kad 2018 m. ataskaita Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui pateikta tik 2020 m. sausio mėn.; reiškia susirūpinimą dėl sprendimo laikyti ataskaitą konfidencialia, atsižvelgiant į aiškų APPF prašymą, kad su ja galėtų susipažinti tik ribotas asmenų skaičius ribotomis sąlygomis; mano, kad apribojus galimybę susipažinti su šiuo dokumentu, kuris susijęs su viešųjų lėšų naudojimu, susidaro apgailėtinas įspūdis, kad kažką reikia nuslėpti; primygtinai ragina kasmet viešai skelbti APPF ataskaitą ir tuo pačiu metu, kai ji siunčiama Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui, išsiųsti ją ir Parlamento nariams;

202.  ragina Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą pakviesti APPF direktorių dalyvauti metiniame klausyme vykdant Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kuriame dalyvauja kiti agentūrų ir institucijų vadovai;

203.  pabrėžia APPF viešai teikiamos ataskaitos dėl jos veiklos svarbą, nes tokia atskaita – tai vienas iš jos atskaitomybės elementų, kuris yra labai svarbus siekiant nuolat stiprinti pasitikėjimą ir patikimumą, taip pat įvertinti, ar APPF turi pakankamai darbuotojų, išteklių ir kompetencijos, kad veiksmingai užkirstų kelią politinių partijų ir fondų piktnaudžiavimui lėšomis;

204.  pažymi, kad 2018 m. į 4 0 2 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau:

Partija

Santrumpa

Nuosavi ištekliai

Galutinis EP įnašas – pirma dalis

Iš viso pajamų (18)

EP įnašui tenkanti kompensuotinų išlaidų procentinė dalis (iki 85 proc.)

Pajamų perteklius (perkėlimas į rezervą arba praradimas)

Europos liaudies partija

EPP

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85 %

64 271

Europos socialistų partija

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85 %

Liberalų ir demokratų aljansas už Europą

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85 %

157 524

Europos žaliųjų partija

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85 %

- 26 538

Europos kairiųjų partija

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85 %

- 6 798

Europos demokratų partija

PDE

125 374

532 075

754 587

85 %

18 913

Europos laisvasis aljansas

EFA

156 351

628 696

910 047

85 %

32 110

Europos konservatorių ir reformuotojų aljansas

ACRE

- 286 814

1 253 918

1 245 829

71%

- 729 991

Europos krikščionių politinis judėjimas

ECPM

125 110

624 532

749 641

85 %

5 995

Judėjimas už tautų ir laisvės Europą

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85 %

- 28 579

IŠ VISO

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  pažymi, kad 2018 m. į 4 0 3 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau:

Fondas

Santrumpa

Susijęs su partija

Nuosavi ištekliai

EP galutinė dotacija

Iš viso pajamų

EP dotacijai tenkanti tinkamų finansuoti išlaidų procentinė dalis (iki 85 %)

Pajamų perteklius (perkėlimas į rezervą arba praradimas)

Wilfriedo Martenso Europos studijų centras

WMCES

EPP

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85 %

31 397

Europos pažangiųjų tyrimų fondas

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85 %

Europos liberalų forumas

ELF

ALDE

292141

1 650 538

1 942 680

85 %

Žaliasis Europos fondas

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85 %

1 368

„Transformuoti Europą“

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85 %

16 375

Europos demokratų institutas

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85 %

„Coppieters“ fondas

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85 %

38 617

Naujoji kryptis. Europos reformų fondas

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85 %

- 156 378

„Sallux“ fondas

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495860

85 %

2 159

Europos tautų ir laisvės fondas

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85 %

- 4 503

IŠ VISO

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(5) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(8) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(9) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).
(10) 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
(11) Darbo dokumentas „2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių darbuotojams“.
(12) Prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (Europos rinkimų aktas) (OL L 278, 1976 10 8, p. 5).
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
(15) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).
(16) Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.
(17) 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).
(18) Visos pajamos apima perkeltus praėjusių metų asignavimus pagal Finansinio reglamento 125 straipsnio 6 dalį (atitinkamais finansiniais metais galiojanti redakcija).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
PDF 166kWORD 59k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metinę 2018 m. atliktų vidaus auditų ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0027/2020),

1.  patvirtina Teisingumo Teismo sekretoriui, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos Teisingumo teismui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, dalį (2019/2058(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0027/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  su džiaugsmu pažymi, jog Audito Rūmai savo 2018 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) žmogiškųjų išteklių ir viešųjų pirkimų auditą didelių trūkumų nenustatyta;

2.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad apskritai ESTT 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su ESTT administracinėmis išlaidomis, esminių klaidų nebuvo ir kad tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

3.  apskritai apgailestauja, kad 2018 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, nepaisant to, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos;

4.  pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų pagal daugiametės finansinės programos (DFP) 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“ atliktų operacijų atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi šios DFP išlaidų kategorijos išlaidų, kurios sudaro 6,3 proc. Sąjungos biudžeto, atžvilgiu; pažymi, kad iš Audito Rūmų darbo matyti, jog administracinės išlaidos yra nedidelės rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

5.  pažymi, kad 2018 m. ESTT biudžetas siekė 410 025 089 EUR, taigi išaugo 2,67 proc., palyginti su 399 344 000 EUR 2017 m.; pažymi, kad bendras įvykdymo lygis yra 99,18 proc. (palyginti su 98,69 proc. 2017 m.);

6.  palankiai vertina ESTT apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2018 m. biudžeto laikotarpiu; atkreipia dėmesį į aukštą biudžeto įvykdymo lygį pagal 1 antraštinę dalį („ESTT dirbantys asmenys“, 75 proc. įvykdyto biudžeto) ir 2 antraštinę dalį („Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos“, likusi įvykdyto biudžeto dalis) – šis lygis atitinkamai siekia 99,0 proc. ir 99,8 proc. (palyginti su 98,6 proc. ir 99,1 proc. 2017 m.);

7.  pripažįsta ESTT pastangas išvengti didelių neatitikimų tarp įsipareigojimų (99,18 proc.) ir mokėjimų (94,04 proc.); palankiai vertina tai, kad ESTT labai atidžiai stebi savo biudžeto vykdymą per metus ir tuo tikslu sudaro mėnesines ataskaitų lenteles, kad būtų užtikrintas optimalus turimų išteklių panaudojimas;

8.  pabrėžia, kad ESTT visose savo administracinėse tarnybose taiko rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principus; atkreipia dėmesį į tai, kad nustatyti konkretūs tikslai ir vienas ar keli išmatuojami rodikliai ir kad jie yra labai svarbūs rengiant metinį biudžetą; pripažįsta, kad rengiami praktiniai seminarai, kuriuose dalyvauja visos tarnybos, siekiant suderinti biudžeto valdymo metodus ir keistis geriausia patirtimi;

9.  vis dėlto apgailestauja, kad 2017–2018 m. 2022 biudžeto punkto „Valymas ir priežiūra“ atžvilgiu išlaidos padidėjo 11,81 proc. dėl naujos pastatų priežiūros sutarties ir kitų veiksnių, dėl kurių nebuvo parengtos sąmatos, taigi dėl jų 2018 m. išaugo šios biudžeto eilutės lėšų suma; ragina ESTT toliau dėti pastangas siekiant parengti patikimas biudžeto sąmatas;

10.  palankiai vertina tai, kad galutinių asignavimų, skirtų posėdžiams ir konferencijoms, panaudojimo lygis 2018 m. padidėjo iki 98,83 proc. (palyginti su 81,40 proc. 2017 m.); pripažįsta, kad šis biudžeto punktas iš dalies skirtas oficialiems vizitams ir ceremonijų renginiams, kurių biudžeto planavimas dėl nenumatytų įvykių yra mažiau nuspėjamas, finansuoti;

11.  palankiai vertina ESTT pastangas balandžio 29 d. paskelbti savo metinę veiklos ataskaitą; pažymi, kad ESTT, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, toliau nagrinėja galimybę dar pakoreguoti savo kalendorių, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai suteiktų daugiau laiko atlikti išsamesnę analizę ir vykdyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

12.  pripažįsta ESTT įsipareigojimą imtis veiksmų, siekiant įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas, visų pirma, susijusias su aktyviu bylų valdymu ir tvarkaraščiais, pritaikytais atsižvelgiant į įvairių bylų pobūdį ir sudėtingumą; pripažįsta ESTT vykdomą atidų planavimą ir stebėseną, kad būtų užtikrintas sklandus teisminės veiklos tęstinumas; atkreipia dėmesį į tai, kad vidutinė teisminio nagrinėjimo trukmė 2018 m. buvo 15,7 mėn. Teisingumo Teisme (palyginti su 16,4 mėn. 2017 m.) ir 20 mėn. Bendrajame Teisme (palyginti su 20,6 mėn. 2015 m. ir 16 mėn. 2017 m.); ragina ESTT ir toliau dėti pastangas siekiant, kai įmanoma, sutrumpinti teisminio nagrinėjimo trukmę;

13.  pripažįsta, kad pagrindiniai ESTT prioritetai yra užtikrinti, kad abiejuose teismuose iškeltos bylos būtų išnagrinėtos per pagrįstą laikotarpį, kartu užtikrinant sprendimų kokybę; pažymi, kad dėl griežtos kontrolės sistemos ir aukšto budrumo lygio pastaraisiais metais buvo galima sutrumpinti vidutinį teisminio nagrinėjimo trukmę; vis dėlto pažymi, kad tam nuolat turi būti skiriamas dėmesys, ypač atsižvelgiant į didėjantį darbo krūvį;

14.  džiaugiasi, kad taikomosios programos „e-Curia“, kuria nuo 2018 m. gruodžio 1 d. advokatams ir Bendrojo Teismo darbuotojams privaloma naudotis keičiantis procesiniais dokumentais, naudotojai išreiškė pasitenkinimą šia programa; pažymi, jog Teisingumo Teismas nėra nustatęs, kad naudoti taikomąją programą „e-Curia“ yra privaloma; skatina Teisingumo Teismą sekti geru Bendrojo Teismo pavyzdžiu ir apsvarstyti galimybę numatyti privalomą taikomosios programos „e-Curia“ naudojimą; palankiai vertina tai, kad dėl šio pokyčio padidėjo minėto keitimosi dokumentais saugumas ir sparta ir prisidedama prie aplinkos gerinimo (naudojama mažiau popieriaus) ir išlaidų, susijusių su naudojimusi pašto paslaugomis, mažinimo; ragina ESTT toliau dėti pastangas siekiant visų teismo proceso etapų plataus masto skaitmeninimo;

15.  atsižvelgia į tai, jog reikia papildomų organizacinių ir procedūrinių priemonių, kad ESTT galėtų susidoroti su vis didėjančiu darbo krūviu ir tuo pat metu pasiekti savo tikslus; pažymi, kad 2018 m. kovo 26 d. ESTT, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 281 straipsnio antra pastraipa, pateikė prašymą iš dalies pakeisti Protokolą Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir kad ši teisėkūros procedūra buvo užbaigta priėmus ir įsigaliojus Reglamentui (ES, Euratomas) 2019/629(7);

16.  pažymi, kad 2018 m. ESTT turėjo 2 217 etatų, kuriuos sudarė 1 413 pareigūnų (64 proc.), 650 laikinųjų darbuotojų (29 proc.) ir 154 sutartininkai (7 proc.) (palyginti su 2 180 etatų 2017 m.);

17.  pabrėžia, kad personalo paskirstymas pagal veiklos sektorius išlieka panašus kaip ir ankstesniais metais, t. y. bent 85 proc. užimtų etatų skirta darbuotojams, vykdantiems teisinę ir lingvistinę veiklą; pažymi, kad atsižvelgiant į nuolat vykdomą didelės apimties teisminį darbą, dėl kurio būtina skubiai ir optimaliai užpildyti visus laisvus etatus, 2018 m. etatų užpildymo rodiklis išliko labai aukštas (97 proc.);

18.  atsižvelgdamas į nuolat didėjantį bylų skaičių pakartoja, kad lankstus išteklių, visų pirma esamų teisės referentų paskirstymas, galėtų padidinti ESTT veiksmingumą; ragina ESTT pranešti apie konkrečias priemones, kurių buvo imtasi;

19.  reiškia susirūpinimą dėl to, nors 2018 m. ESTT dirbo 274 stažuotojai, tik 87 stažuotojai turėjo teisę į 1 120 EUR dydžio mėnesines išmokas; palankiai vertina tai, kad ESTT priėmė naujas taisykles dėl stažuotojų ir paprašė papildomų asignavimų, kad nuo 2019 m. būtų galima finansuoti stažuotojų stažuotes narių kabinetuose; vis dėlto pažymi, kad vis dar ne visų siūlomų stažuočių atveju bus suteiktas teisingas atlygis; dėl nediskriminavimo praktikos ir teisingo atlygio nurodo ESTT skubiai pritarti sprendimui pradėti mokėti už visas stažuotes; ragina ESTT užtikrinti teisingą atlyginimą visiems savo darbuotojams;

20.  palankiai vertina Bendrojo Teismo reformą, kuri padėjo sumažinti neišnagrinėtų bylų skaičių ir vidutinę teismo procesų trukmę; pažymi, kad 2018 m. Bendrasis Teismas užbaigė 13 proc. daugiau bylų nei 2017 m. ir 12 proc. sumažino neišnagrinėtų bylų skaičių;

21.  palankiai vertina tai, kad abu ESTT sudarantys teismai 2018 m. baigė nagrinėti 1 769 bylas (tai – rekordinis našumas), ir kad tai patvirtina, jog 2012–2018 m. laikotarpiu pastebima ženklaus bendros teismų veiklos augimo tendencija;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. Teisingumo Teisme pradėtų bylų skaičius buvo rekordiškai didelis (iš viso 849 bylos, t. y. išaugo 15 proc., palyginti su 2017 m.); palankiai vertina tai, kad baigta nagrinėti rekordiškai daug bylų (iš viso 760, t. y. išaugo 10 proc., palyginti su 2017 m.);

23.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. Bendrasis Teismas pirmą kartą savo istorijoje viršijo 1 000 baigtų nagrinėti bylų skaičių (1 009 išnagrinėtos bylos); kartu atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2017 m., gerokai (12 proc.) sumažėjo neišnagrinėtų bylų skaičius (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 1 333 neišnagrinėtos bylos, palyginti su 1 508 bylomis ankstesniais metais);

24.  pažymi, kad šiek tiek padaugėjo vadovaujamas pareigas užimančių moterų, 2018 m. jų dalis sudarė 37,7 proc., palyginti su 35 proc. 2016 m. ir 30 proc. 2013 m.; pažymi, kad 2018 m. dirbo 27 moterys vadovės (21 etatas viduriniosios grandies vadovybėje ir 6 etatai aukštesniosios grandies vadovybėje) ir 45 vyrai vadovai; palankiai vertina ESTT pastangas stiprinti savo lygių galimybių ir įvairovės politiką įsteigiant specialų skyrių, kuris inicijuotų ir stebėtų konkrečias programas, priemones ir informuotumo didinimo susitikimus; ragina ESTT toliau dėti pastangas šioje srityje;

25.  vis dėlto atkreipia dėmesį į nuolatinį pusiausvyros trūkumą, turint mintyje tiek Teisingumo Teismo, tiek Bendrojo Teismo teisėjų moterų skaičių; dar kartą ragina Tarybos nares spręsti šią problemą ir skiriant teisėjus aktyviai skatinti lyčių lygybę vadovaujantis SESV 8 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje įtvirtintais principais ir laikantis pagal reglamentus (ES, Euratomas) 2015/2422(8) ir (ES, Euratomas) 2019/629 prisiimtų įsipareigojimų;

26.  pakartoja, kad turėtų būti atidžiai stebima darbuotojų, ypač einančių vadovaujamas pareigas, geografinė pusiausvyra; pažymi, kad tik 15 iš 57 ESTT vadovų ir 2 iš 13 direktorių yra kilę iš valstybių narių, kurios yra įstojusios į Europos Sąjungą po 2004 m. gegužės mėn.; dar sykį ragina ESTT parengti politiką, kuria būtų siekiama pagerinti geografinę pusiausvyrą, ir pranešti apie tai biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

27.  palankiai vertina ESTT įsipareigojimą skatinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros priemones, pvz., sprendimo, kuriuo remiantis, be struktūrinio nuotolinio darbo galimybės, būtų leidžiama dirbti ir nenuolatinį nuotolinį darbą, priėmimą; taip pat atkreipia dėmesį į IT pasiekimus gerinant nuotolinę prieigą prie taikomųjų darbo programų; be to, su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į pastangas saugoti darbuotojų psichologinę sveikatą teikiant jiems psichologo, dirbančio ne visą darbo dieną, paramą;

28.  reiškia susirūpinimą dėl išsekimo atvejų ESTT skaičiaus, 2017 m. ir 2018 m. tokių atvejų iš viso buvo po 12; todėl prašo ESTT įvertinti, ar darbo krūvis paskirstomas proporcingai įvairioms darbuotojų grupėms ir pavieniams darbuotojams;

29.  ragina ESTT kasmet skelbti lentelę su išsamiais duomenimis apie savo tarpinstitucinius bendradarbiavimo susitarimus dėl mokesčių, paslaugų ir susijusių klausimų; primena apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo sudarant susitarimus dėl paslaugų lygio įvairiose srityse, pvz., žmogiškųjų išteklių, saugumo ir IT srityse, svarbą; pritaria vidaus audito tarnybos rekomendacijoms aktyviau keistis gerąja patirtimi su kitomis institucijomis ir išnagrinėti glaudesnio bendradarbiavimo rengiant ir valdant sutartis, pvz., IT srityje, galimybes; apgailestauja, kad trūksta informacijos, pateiktos atsakant į Parlamento klausimą dėl ESTT bendradarbiavimo su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba; ragina ESTT ieškoti būdų, kaip sustiprinti bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba;

30.  pažymi, kad, įsigaliojus Reglamentui (ES) 2018/1725(9), ESTT atnaujino savo duomenų tvarkymo operacijas; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo nustatyta speciali pranešimo apie duomenų apsaugos pažeidimus procedūra;

31.  palankiai vertina ESTT pastangas gerinti šios institucijos kibernetinį saugumą; pažymi, kad veikla buvo koordinuojama su ES institucijų, įstaigų ir agentūrų Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU) ir Tarpinstitucinio komiteto informatikos klausimais saugumo pogrupiu;

32.  palankiai vertina vidaus auditą, kurį atliekant tikrinta, ar tinkamai veikia darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procedūros, siekiant nustatyti sąveiką ir racionalizavimo galimybes bei taip užtikrinti didesnį tų procedūrų veiksmingumą; pažymi, kad 2016 m. buvo inicijuotas ir 2018 m. baigtas vykdyti veiksmų planas ir nustatytos tokios priemonės, kaip naujas įdarbinimo vadovas, nauji ir atnaujinti žmogiškųjų išteklių valdymo informacinės sistemos moduliai, administracinių procedūrų ir pranešimų apie laisvas darbo vietas rengimo supaprastinimas; atkreipia dėmesį į priemones, kurių imtasi siekiant padidinti ESTT ir jo buveinės Liuksemburge patrauklumą tarpinstituciniu lygmeniu;

33.  atkreipia dėmesį į tolesnius veiksmus, kurių ėmėsi vidaus auditorius, siekdamas įvertinti, ar veiksmai, kurių ėmėsi audituoti padaliniai, yra tinkami, veiksmingi ir savalaikiai, ir nustatyti bei užfiksuoti pasiektą pažangą; su pasitenkinimu pažymi, kad visi atlikti auditai buvo baigti nedarant poveikio jokiems papildomiems patikrinimams;

34.  atkreipia dėmesį į ESTT kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia neteisėta veikla, kenkiančia Sąjungos interesams; pažymi, kad ši strategija grindžiama atitinkamomis Finansinio reglamento ir Tarnybos nuostatų nuostatomis, papildytomis vidaus sprendimais ir taisyklėmis; pripažįsta, kad ši strategija yra neatsiejama ESTT rizikos valdymo politikos vidaus kontrolės sistemoje dalis;

35.  pripažįsta ESTT aplinkosaugos vadybos sistemą, pagrįstą Reglamentu (EB) Nr. 1221/2009(10); pažymi, kad 2018 m., palyginti su baziniais 2015 m., ESTT pagerino savo aplinkosauginį veiksmingumą taip: 15,5 proc. sumažino popieriaus suvartojimą, 8,3 proc. sumažino elektros energijos suvartojimą ir 52,9 proc. padidino vaizdo konferencijų skaičių; palankiai vertina įvairius kitus projektus, pvz., vienkartinių plastikinių gaminių kiekio mažinimą, atskirų spausdintuvų skaičiaus mažinimą ir dalyvavimą kartu su kitomis Liuksemburge įsikūrusiomis Sąjungos institucijomis savitarnos dviračių sistemoje „vel’OH“;

36.  palankiai vertina ESTT įsipareigojimą visapusiškai paisyti penktojo Teisingumo Teismo pastatų išplėtimo (trečiojo bokšto, kuris suteiks 50 000 m2 papildomo ploto, statyba) darbų tvarkaraščio ir biudžeto, taip sudarant galimybę sutelkti visus ESTT darbuotojus vienoje vietoje; atkreipia dėmesį į saugumo priemonių atnaujinimo darbus ir palankiai vertina tai, kad ESTT pastatai suprojektuoti taip, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta lengva prieiga;

37.  palankiai vertina tai, kad per 25 metų šio per penktąją plėtrą gauto pastatų ploto nusidėvėjimo laikotarpį bus sutaupyta apie 100 mln. EUR, palyginti su tęsiant išperkamosios nuomos politiką susidarysiančia suma, ir tai aiškiai rodo pasirinktos pastatų įsigijimo politikos vertę; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 34/2018 dėl ES institucijų biurų patalpų, kurioje pateiktos labai teigiamos išvados dėl ESTT pastatų politikos veiksmingumo;

38.  su susidomėjimu pažymi, kad ESTT personalo komitetas 2017 m. surengė apklausą „Atvira erdvė“ ir 2018 m. sausio 30 d. pristatė jo išvadas generaliniams direktoriams; palankiai vertina ESTT iniciatyvą sukurti darbo grupę, į kurią būtų įtrauktas pastatų ir saugumo direktorius, personalo komiteto pirmininkas ir atvirose erdvėse dirbantys darbuotojai; pažymi, kad, atsižvelgdamas į šios darbo grupės rekomendacijas, Informacinių technologijų direktoratas dalį savo biuro patalpų erdvės pavertė atskirais biurais; ragina ESTT pasidalyti šia patirtimi su kitomis institucijomis ir visų pirma su Komisija;

39.  sveikina ESTT, kad Europos ombudsmenas jį įtraukė į trijų finalininkų sąrašą apdovanojimui už gerą administravimą gauti (kategorija „puikūs rezultatai dėl bendradarbiavimo“) už Europos Sąjungos teisminio tinklo sukūrimą; pritaria tam, kad, siekiant skaidrumo ir bendradarbiavimo, 2018 m. sausio mėn. pradėta naudoti saugi platforma, kurioje dalyvaujantys teismai gali susipažinti su anksčiau neatskleistais dokumentais, yra svarbus žingsnis teisinga linkme;

40.  atkreipia dėmesį į 2018 m. birželio mėn. įdiegtą pertvarkytą ESTT interneto svetainę ir svarbius veiksmus bei darbus, kurių imtasi siekiant sukonkretinti, paaiškinti ir supaprastinti visuomenei teikiamą informaciją; palankiai vertina naują interneto svetainės produktą, vadinamą „informacijos suvestine“, kuriuo siekiama visomis oficialiosiomis kalbomis pateikti referencinės teismų praktikos konkrečioje Sąjungos teisės srityje apžvalgą; pažymi, kad neseniai atliktas tyrimas parodė labai didelio lygmens naudotojų pasitenkinimą – 80 proc. naudotojų skyrė 4 ar 5 taškų iš 5 galimų vertinimą;

41.  palankiai vertina ESTT komunikacijos strategiją, kuria siekiama priartinti ESTT prie piliečių; pripažįsta, kad ESTT komunikacijai skirtas biudžetas auga, 2018 m. jis siekė iš viso 429 000 EUR (palyginti su 330 500 EUR 2013 m.); atkreipia dėmesį į trumpus animacinius filmus apie ESTT, kurie buvo pateikti 23 oficialiosiomis kalbomis „YouTube“ kanale, kuriuos 2018 m. peržiūrėjo 82 800 asmenų, ESTT dalyvavimą tinkle „Twitter“, kur jis turi daugiau kaip 74 000 sekėjų (palyginti su 42 000 sekėjų 2017 m.), ESTT informavimo renginius, įskaitant seminarus žurnalistams, ir atvirų durų dienas;

42.  ragina ESTT transliuoti viešus teismo posėdžius ir padaryti jų įrašus prieinamus internetu; mano, kad šis skaidrumo didinimas atitiktų SESV 15 straipsnį ir būtų naudingas visiems, kurie dirba teisės srityje arba studijuoja teisę Sąjungoje;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad ESTT sukūrė Europos Sąjungos teisminį tinklą, kuriam priklauso valstybių narių konstituciniai ir aukščiausieji teismai, ir kurį jis koordinuoja;

44.  palankiai vertina tai, kad narių komandiruočių (ESTT atstovavimas ceremonijoje arba oficialiame renginyje) sąrašas pagal persvarstytą ESTT elgesio kodeksą skelbiamas ESTT interneto svetainėje ir kad pateikiama tokia informacija, kaip antai: dalyvaujančio nario vardas ir pavardė, renginio tikslas, vieta ir organizatorius; ragina ESTT paskelbti ir susijusias išlaidas (kaip tai daro kitos Sąjungos institucijos); pakartoja raginimą ESTT skelbti išsamesnę informaciją, susijusią su narių išorės veikla, įskaitant išvardytų renginių tikslą, datą, vietą ir kelionės bei pragyvenimo išlaidos, taip pat tai, ar šias renginių išlaidas apmokėjo ESTT, ar trečioji šalis;

45.  palankiai vertina tai, kad ESTT nariams taikomas elgesio kodeksas, kuriuo reglamentuojamas jų nepriklausomumas, nešališkumas, sąžiningumas, įsipareigojimas, kolegialumas, atsakomybė ir pareigos; pažymi, kad ESTT savo narių finansinių interesų deklaracijas laiko vidaus priemone nešališkumui ir nepriklausomumui užtikrinti; ragina ESTT apsvarstyti galimybę jas paskelbti siekiant užtikrinti visuomenės kontrolę;

46.  pažymi, kad finansinių interesų deklaracijos turi būti paties asmens teikiamos deklaracijos ir kad, atsižvelgiant į dabartinę teisinę sistemą, ESTT neturi tyrimo įgaliojimų, pagal kuriuos užtikrintų deklaruotų duomenų teisingumą ir išsamumą; ragina ESTT pagerinti šią sistemą bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis;

47.  dar kartą ragina ESTT savo interneto svetainėje paskelbti visų savo narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; pažymi, kad trumpos visų narių biografijos skelbiamos interneto svetainėje (bet jose nepateikiama informacija apie narystę kitose organizacijose); pažymi, kad, laikantis naujo narių elgesio kodekso, narių prašoma pradėjus eiti pareigas pateikti finansinių interesų deklaracijas ESTT teismo, kurio nariai jie yra, pirmininkui; ragina ESTT savo interneto svetainėje paskelbti tas deklaracijas;

48.  pripažįsta, kad taikomos vidaus procedūros, pagal kurias, prieš priskiriant bylą nariui, remiantis interesų deklaracija tikrinama, ar tas narys turi su byla susijusių finansinių interesų; pažymi, kad nariai kreipiasi į ESTT teismo, kurio nariai jie yra, pirmininką visais atvejais, kai iškyla klausimas, susijęs su elgesio kodekso aiškinimu, ir kad konsultacinis komitetas šaukiamas tik išimtiniais atvejais, pvz., kai pateikiamas skundas dėl nario; ragina ESTT konsultuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie šio mechanizmo patikimumą;

49.  apgailestauja dėl to, kad negauta informacijos apie pasiektą pažangą, susijusią su vidaus procedūromis dėl „sukamųjų durų“ reiškinio vyresniųjų darbuotojų atveju; primena ESTT apie 2018 m. Europos ombudsmeno vykdytą strateginę iniciatyvą dėl to, kaip įgyvendinti Tarnybos nuostatų nuostatas dėl „sukamųjų durų“ reiškinio vyresniųjų darbuotojų atveju; primygtinai ragina ESTT kuo greičiau nustatyti ir nedelsiant paskelbti griežtas atitinkamas taisykles;

50.  atkreipia dėmesį į procedūrą, susijusią su interesų konfliktų nebuvimo deklaracija, teikiama įdarbinant naujus darbuotojus; taip pat pažymi, kad įdarbinimo procesas buvo pakeistas siekiant užtikrinti, kad tokios deklaracijos būtų įvertintos, ir kad prireikus būtų galima pasiūlyti paskyrimų tarnybai konkrečias priemones; taip pat pažymi, kad ESTT rengia taisykles, kuriomis reglamentuojama darbuotojų išorės veikla; ragina ESTT pateikti šio darbo ataskaitą Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui;

51.  pripažįsta, kad ESTT taiko procedūras ir vidaus taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią visų formų priekabiavimui darbo vietoje ir kurios skelbiamos jo interneto svetainėje; palankiai vertina pateiktą informaciją apie tai, kaip pradėti oficialią arba neoficialią procedūrą netinkamo elgesio atveju;

52.  palankiai vertina tarpinstitucinį patarėjų tinklą (kuriame dalyvauja visos Liuksemburge įsikūrusios Sąjungos institucijos), kuris sukurtas siekiant keistis geriausios praktikos pavyzdžiais priekabiavimo prevencijos ir konsultavimo srityje; palankiai vertina tai, kad ESTT patarėjams organizuojami aktyvūs mokymai;

53.  apgailestauja dėl to, kad ESTT nepranešė apie jokius planus stiprinti kontrolės sistemą, susijusią su tarnybinių automobilių naudojimu; pabrėžia reikalavimą, kad vairuotojai turėtų lydėti narius į jų gimtąsias šalis tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais; ragina ESTT skubiai patvirtinti priemones, skirtas išvengti atvejų, kai vairuotojai vieni be narių vyksta į narių kilmės šalis; pabrėžia, kad ši praktika gali kelti didelę grėsmę ESTT reputacijos ir etikos požiūriais; ragina ESTT iki 2020 m. birželio mėn. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

54.  pažymi, kad daugiau kaip 40 proc. vertimų raštu buvo užsakyta atlikti ne institucijoje ir 2018 m. ne institucijoje išversto puslapio kaina siekė 103,10 EUR (2017 m. – 111,30 EUR); pažymi, kad institucijos viduje išversto puslapio kaina 2018 m. siekė 128,07 EUR (2017 m. – 136,70 EUR); pažymi, kad vidaus išlaidos apima visas būtinas susijusias išlaidas, pvz., IT, biuro patalpų ir pan. išlaidas; pažymi, kad dabartinėmis sąlygomis ESTT nemano, kad patartina toliau didinti užsakomųjų paslaugų lygį ir kad dėl šios institucijos tvarkomos informacijos neskelbtino pobūdžio dalis vertimo raštu darbo krūvio turėtų likti institucijos viduje; ragina ESTT paaiškinti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui šią poziciją pateikiant argumentus;

55.  pripažįsta, kad Jungtinės Karalystės darbuotojai buvo informuoti, jog paskyrimų tarnyba neketina reikalauti privalomo pareigūnų, kurie nebėra valstybės narės piliečiai, atsistatydinimo Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos; pažymi, kad Jungtinės Karalystės laikinieji darbuotojai ir sutartininkai taip pat buvo informuoti, kad kiekvienu konkrečiu atveju bus atliktas vertinimas atsižvelgiant į tarnybos interesus;

56.  atkreipia dėmesį visą pastaraisiais metais atliktą darbą tokiose srityse, kaip rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas, etikos sistema ir daug su ja susijusių taisyklių bei procedūrų, intensyvesnė komunikacijos veikla ir vis didėjantis skaidrumo gerinimo priemonių skaičius; palankiai vertina tai, kad sudaryta daug tarpinstitucinių paslaugų ir bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos bendradarbiautų ir dalytųsi patirtimi; siūlo išnagrinėti įformintos tinklų kūrimo veiklos įvairiose srityse galimybę, kad būtų dalijamasi geriausia patirtimi ir ieškoma bendrų sprendimų.

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(7) 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2019/629, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (OL L 111, 2019 4 25, p. 1).
(8) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (OL L 341, 2015 12 24, p. 14).
(9) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39)
(10) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
PDF 146kWORD 54k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (2019/2062(DEC))
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0057/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 m. finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 m. finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0028/2020),

1.  patvirtina Europos ombudsmenui, kad 2018 m. finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ombudsmenui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai bei pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, dalį (2019/2062(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0028/2020),

A.  kadangi, vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę bei įgyvendinti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinti gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, kad savo ataskaitoje dėl Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) metinių ataskaitų už 2018 m. finansinius metus Audito Rūmai jokių didelių trūkumų tikrintose srityse, susijusiose su Ombudsmeno žmogiškaisiais ištekliais ir pirkimais, nenustatė;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad visi 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimai, susiję su Ombudsmeno administracinėmis išlaidomis, atlikti be esminių klaidų, o patikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

3.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, nepaisant to, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ yra laikoma mažos rizikos;

4.  pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, jog ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų atskleistas 5 išlaidų kategorijos, kuri sudaro 6,3 proc. Sąjungos biudžeto, išlaidų pobūdis; pažymi, jog iš Audito Rūmų darbo matyti, kad administracinių išlaidų rizika žema; vis dėlto mano, kad keleto atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

5.  teigiamai vertina tai, kad Ombudsmenas seka geru pavyzdžiu metinės veiklos ataskaitos pateikimo terminą nustatyti metų, kurie eina po finansinių metų, kovo 31 d.; todėl teigiamai vertina tai, kad Ombudsmenas savo metinę veiklos ataskaitą patvirtino iki kovo 28 d. ir taip suteikė biudžeto įvykdymą patvirtinančiai institucijai daugiau laiko, kad ji galėtų kruopščiai išanalizuoti ataskaitą ir geriau atlikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

6.  pabrėžia, kad Ombudsmeno biudžetas yra grynai administracinis ir, jį sumažinus 67 896 EUR (0,62 proc.), 2018 m. sudarė 10 837 545 EUR (palyginti su 10 905 441 EUR 2017 m.); teigiamai vertina apskritai apdairų ir patikimą Ombudsmeno finansų valdymą 2018 m. biudžetiniu laikotarpiu; pažymi, kad iš visų asignavimų įsipareigojimams skirta 95,33 proc. (palyginti su 93,91 proc. 2017 m.) ir įvykdyta 91,33 proc. mokėjimų (palyginti su 86,20 proc. 2017 m.);

7.  atkreipia dėmesį į patobulinimus, susijusius su asignavimais, perkeltais iš 2018 m. į 2019 m.: jie sudarė 433 865,17 EUR (4 proc. 2018 m. biudžeto), palyginti su 841 340,68 EUR (7,71 proc. 2017 m. biudžeto), kurie buvo perkelti iš 2017 m. į 2018 m.;

8.  vis dėlto atkreipia dėmesį į nepanaudotus kelių biudžeto eilučių asignavimus, pvz., išorės posėdžiams (biudžeto eilutė B3-030; jiems nepanaudota 13 514,61 iš 45 000 EUR), publikacijoms (biudžeto eilutė B3-210; joms nepanaudota 47 530,48 iš 161 100 EUR) ir t. t.; primena, kad reikia imtis priemonių siekiant kuo labiau sumažinti per dideles biudžeto sąmatas;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad Ombudsmeno ištekliai, būtini nuolat didėjančiam darbo krūviui įveikti, yra riboti; pritaria Ombudsmeno prašymui dėl etatų plano suderinimo su faktiniais poreikiais ir darbo krūviu, apibrėžiant nuolatinio pobūdžio pareigas, kurias turėtų atlikti nuolatiniai darbuotojai; pažymi, kad 2018 m. etatų plane buvo 82 pareigybės (palyginti su 77-iomis 2013 m.); prašo Ombudsmeno pateikti ataskaitą apie tai, kiek potencialus veiksmingumas padidėjo vien dėl reorganizacijos ir darbo perskirstymo;

10.  ragina Ombudsmeno tarnybą bendradarbiauti su kitomis Sąjungos institucijomis siekiant apriboti išlaidas; dėl vertimo raštu pažymi, kad Ombudsmenas neturi vertėjų raštu, todėl pasikliauja Parlamentu ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. padidėjo vertimo raštu išlaidos, nes Ombudsmenas vertimui raštu išleido 343 771 EUR (palyginti su 262 631 EUR 2017 m.);

11.  palankiai vertina pavyzdinę lyčių pusiausvyrą vadovaujamose pareigos, vadovai yra 4 moterys ir 4 vyrai; vis dėlto pažymi, kad iš viso 65 proc. darbuotojų yra moterys, o tik 35 proc. – vyrai; ragina Ombudsmeno tarnyboje sukurti labiau lyčių lygybę užtikrinančią darbo aplinką;

12.  kalbant apie geografinę pusiausvyrą tarp užimančiųjų vadovaujamas pareigas, pažymi, kad 2018 m. Ombudsmeno tarnyboje dirbo šešių skirtingų valstybių (Vokietijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Lenkijos ir Švedijos) atstovai, nors 2013 m. čia buvo atstovaujama aštuonioms valstybėms (Austrijai, Vokietijai, Danijai, Graikijai, Airijai, Lenkijai, Portugalijai ir Didžiajai Britanijai); atkreipia dėmesį į tai, kad 2013–2018 m. bendras vadovų skaičius buvo sumažintas nuo vienuolikos iki aštuonių; ragina Ombudsmeną toliau stengtis užtikrinti geografinę pusiausvyrą, tačiau, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad Ombudsmeno tarnyba yra nedidelė ir vykdo konkrečią savo srities veiklą;

13.  palankiai vertina Ombudsmeno dedamas pastangas dėl naujosios lyčių politikos, tačiau apgailestauja dėl vidutinio mokymo dienų skaičiaus pagal lytį skirtumo: 6,80 vyrų atveju, palyginti su 5,90 moterų atveju;

14.  pažymi, kad šiuo metu tęsiamas 2017 m. žmogiškųjų išteklių politikos programos įgyvendinimas: patvirtintos naujos laikinųjų darbuotojų įdarbinimo taisyklės, priimtas sprendimas dėl darbo ne visą darbo laiką ir parengta viršvalandžių, kovos su diskriminacija ir vienodo požiūrio politika; atkreipia dėmesį į papildomas iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti įdarbinimo procedūras, ir tokią veiklą, kaip darbuotojų mokomieji vizitai ir darbuotojų mainų programos;

15.  ragina Ombudsmeną toliau rengti ilgalaikę žmogiškųjų išteklių politikos sistemą, apimančią darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, orientavimo visą gyvenimą ir karjeros raidą, lyčių pusiausvyrą, nuotolinį darbą, nediskriminavimą, geografinę pusiausvyrą ir personalo įdarbinimą, taip pat neįgaliųjų integracijos tarp personalo klausimus;

16.  su susidomėjimu atkreipia dėmesį į tai, jog, atsižvelgdamas į savo vidaus veiklą, Ombudsmenas kreipėsi į Europos neįgaliųjų forumą su prašymu jo kanalais išplatinti informaciją apie galimybes stažuotis Ombudsmeno tarnyboje, kad neįgalieji būtų paskatinti teikti paraiškas; pažymi, kad paraiškos forma buvo peržiūrėta siekiant įtraukti klausimą apie priimtinas sąlygas, būtinas atrankos procedūrų metu;

17.  atsižvelgdamas į Ombudsmeno vidaus kontrolės standartus, teigiamai vertina tai, kad imtasi veiksmų siekiant įgyvendinti sprendimą dėl priekabiavimo prevencijos, įskaitant etikos pareigūnų paskyrimą (po vieną Briuselyje ir Strasbūre) bei taikinimo komiteto narius; pažymi tai, kad 2018 m. rugsėjo mėn. visi darbuotojai dalyvavo privalomuose mokymuose etiško elgesio klausimu (įskaitant priekabiavimo prevenciją), o 2018 m. lapkričio mėn. buvo surengta speciali sesija skyrių vadovams;

18.  palankiai vertina tai, kad įgyvendinamos 2017 m. priimtas Ombudsmeno darbuotojų etikos ir gero elgesio vadovas, pagal kurį reikalaujama, kad nauji darbuotojai užpildytų interesų deklaracijos formą, o iš tarnybos išeinantys darbuotojai informuojami apie jų pareigas;

19.  apgailestauja, kad Ombudsmeno tolesni veiksmai, kurių buvo imtasi dėl 2017 m. rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, apėmė tik pritarimą Parlamento pastaboms dėl daugumos minėtų klausimų, nepateikiant jokios išsamesnės informacijos; pabrėžia, kad tolesnių veiksmų ataskaita nepaprastai svarbi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui, ir ragina Ombudsmeną į savo kitą tolesnių veiksmų ataskaitą įtraukti riekiamus atsakymus ir paaiškinimus, susijusius su iškeltais klausimais;

20.  pažymi, jog 2018 m. Ombudsmenui nepavyko pasiekti pagrindinio veiklos rezultatų rodiklio, t. y. plataus užmojo tikslo užtikrinti, kad bendras reikalavimų laikymasis siektų 90 proc.; pažymi, kad šis rodiklis siekė 81 proc. (palyginti su 85 proc. 2017 m.), o reikalavimų laikymosi užtikrinimo rodiklis viešojo intereso labui atliekamų tyrimų srityje siekė 85 proc. (palyginti su 79 proc. 2017 m.); pripažįsta, kad pastarasis rodiklis svarus, nes tikėtina, jog teigiamą reikalavimų laikymosi užtikrinimo poveikį pajus didesnė visuomenės dalis;

21.  pritaria Ombudsmeno ketinimui dar glaudžiau bendradarbiauti su Parlamentu ir užtikrinti, kad jis būtų informuojamas apie atvejus, kai reikalavimų nesilaikoma, ypač apie netinkamo administravimo atvejus, nustatytus tyrimuose, arba neigiamą institucijų reakciją į Ombudsmeno rekomendacijas; mano, kad tokia apibendrinta ir organizuota informacija būtų itin vertinga Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui; tačiau atkreipia dėmesį į Ombudsmeno patikinimą, kad apskritai institucijos linkusios konstruktyviai bendrauti su Ombudsmenu;

22.  pabrėžia tai, kad rezultatai, susiję su visomis trimis 7 pagrindinio veiklos rezultatų rodiklio (veiksmingumo, kuris yra sudėtinis skundų ir užklausų nagrinėjimo rodiklis) sudedamosiomis dalimis, atitinka arba viršija tikslą; pažymi, kad per šešis ir aštuoniolika mėnesių užbaigtų tyrimų dalis yra atitinkamai 57 proc. ir 88 proc. (kai tiksliniai rodikliai buvo atitinkamai 50 proc. ir 80 proc.), o trečiasis komponentas, t. y. per vieną mėnesį priimtų sprendimų dėl priimtinumo dalis, gerokai padidėjo – nuo 69 proc. 2016 m. iki 86 proc. 2017 m. ir 2018 m. pasiekė 90 proc. tikslą;

23.  pažymi, kad vidutinis visų kategorijų skundų nagrinėjimo laikas 2018 m. pailgėjo iki 79 dienų (palyginti su 64 dienomis 2017 m.), o vidutinis tyrimo laikas 2018 m. sutrumpėjo iki 255 dienų (palyginti su 266 dienomis 2017 m. ir 369 dienomis 2013 m.); tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad 53 proc. padidėjo baigtų tyrimų, kurie buvo pradėti skundo pagrindu, skaičius (tai paaiškina, kodėl pailgėjo vidutinis visų kategorijų skundų nagrinėjimo laikas);

24.  pažymi, kad kadencijos laikotarpiu skundų skaičius, 2017 m. padidėjęs 5,5 proc., 2018 m. toliau smarkiai augo (jų skaičius siekė 880, palyginti su 751-u 2017 m., t. y. padidėjo 17 proc.); pažymi, kad skundų pagrindu pradėtų tyrimų skaičius siekė 482, palyginti su 433-imis 2017 m. (+11 proc.), o baigtų tyrimų, kurie buvo pradėti skundo pagrindu, skaičius siekė 534, palyginti su 348-iais 2017 m. (+53 proc.); pažymi, jog išaugęs pradėtų ir baigtų tyrimų skaičius iš dalies atskleidžia tai, kad, pergrupavus bylas, tam tikras skaičius bylų, kurios anksčiau būtų buvusios priskirtos neturinčioms pagrindo pradėti tyrimą, dabar baigiamos nagrinėti priskiriant jas tyrimams, kuriuos atlikus netinkamo administravimo atvejis nenustatomas;

25.  atkreipia dėmesį į tyrimų, kuriuos Ombudsmenas baigė 2018 m., rezultatus: a) netinkamas administravimas nenustatytas 254-iais atvejais (46,6 proc.), b) atitinkama institucija problemą išsprendė, priėmė pasiūlymus ir rado sprendimus 221-u atveju (40,6 proc., c) pagrindo tolesniam tyrimui nerasta 56-iais atvejais (10,3 proc.), d) netinkamas administravimas nustatytas 29-iais atvejais (5,3 proc.) ir e) kitiems atvejams priskirtinų bylų skaičius siekė (1,8 proc.); pripažįsta, jog pagrindinis Ombudsmeno tikslas yra užtikrinti, kad Sąjungos administracija tarnautų viešajam interesui, ir padėti visiems tiems, kurie susiduria su problemomis kreipdamiesi į Sąjungos institucijas;

26.  pažymi, kad nuo 2013 m. Ombudsmeno interneto svetainėje skelbiama išsami informacija apie Ombudsmeno komandiruotes, įskaitant išlaidas, tikslą ir trukmę; pažymi, kad išlaidos komandiruotėms 2018 m. siekė 27 206,79 EUR (palyginti su 30 592 EUR 2017 m.); pakartoja, kad dėl priežasčių, susijusių su skaidrumu, į metinės veiklos ataskaitą turėtų būti įtrauktas atitinkamas metinės komandiruočių apžvalgos sąrašas;

27.  puikiai vertina apdovanojimo už gerą administravimą iniciatyvą, kuri padeda oficialiai atkreipti dėmesį į gerą darbą, visoms institucijoms dalintis gera praktika ir įkvepia būsimiems projektams; teigiamai vertina bendradarbiavimą su Europos ombudsmenų tinklu, kitomis valstybių narių įstaigomis ir tarptautiniais tinklais bei organizacijomis, siekiant apibrėžti ir skatinti aukščiausius standartus;

28.  palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi Ombudsmenas, siekdamas pagerinti kibernetinį saugumą ir duomenų apsaugą, pvz., rengdamas informacinių ir ryšių technologijų saugumo mokymų sesijas, rengdamas duomenų saugumo pažeidimų nagrinėjimo procedūras, laiku konsultuodamasis su duomenų apsaugos pareigūnu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kad projektuojant projektus būtų užtikrintas privatumas; prašo Ombudsmeno toliau teikti veiksmų punktų įgyvendinimo pažangos ataskaitas, be kita ko, dėl poveikio duomenų privatumui vertinimų šablono ir duomenų tvarkymo operacijų įrašų centrinio registro sukūrimo;

29.  pripažįsta pridėtinę vertę, kurią laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinė įranga gali suteikti Ombudsmenui; ypač pabrėžia tokios įrangos vaidmenį didinant skaidrumą ir vengiant susaistymo su pardavėju poveikio; taip pat pripažįsta jos teikiamas galimybes gerinti saugumą, nes ją naudojant galima nustatyti ir pašalinti trūkumus; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia Ombudsmenui sukurta programinė įranga būtų viešai prieinama pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją;

30.  pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos piliečiai žinotų apie galimybę kreiptis į Ombudsmeną netinkamo administravimo atveju; atkreipia dėmesį į tai, kad Ombudsmeno tarnyba toliau stengiasi didinti savo matomumą tokiomis priemonėmis, kaip 2018 m. sukurta nauja interneto svetainė, kuri apima peržiūrėtą sąsają galimiems skundams ir nesudėtingą paieškos funkciją; pažymi, kad naujojoje vaizdo medžiagoje aptariamos tokios temos, kaip galimybė gauti informacijos, problemos dėl Sąjungos finansavimo ir skaidri lobistinė veikla; pažymi, kad Ombudsmeno paskyros sekėjų skaičius platformoje „Twitter“ išaugo 17 proc., „LinkedIn“ – 13 proc., o sekėjų skaičius platformoje „Instagram“ tapo net 61 proc. didesnis; be to, ragina naudotis laisvo naudojimo atvirojo kodo savarankiškai valdomomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų duomenų apsaugai;

31.  ragina Ombudsmeną daryti pažangą nuoseklios savo paslaugų skaitmeninimo politikos srityje;

32.  teigiamai vertina socialinės žiniasklaidos gaires, parengtas bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis, ir geriausios praktikos mainus siekiant atremti iššūkius, su kuriais Sąjungos institucijos susiduria dėl vis didesnio naudojimosi socialine žiniasklaida ir joje sulaukiamo dėmesio;

33.  ragina Ombudsmeno tarnybą toliau stengtis mažinti savo aplinkosauginį pėdsaką, pvz., skatinti skaitmeninimą siekiant sumažinti popieriaus naudojimą, riboti darbuotojų komandiruotes skatinant naudotis vaizdo konferencijų įranga ir skatinti naudotis kolektyviniu transportu; prašo 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu pateikti daugiau informacijos apie tokios veiklos įgyvendinimą;

34.  dar kartą primygtinai pakartoja Parlamento prašymą peržiūrėti Ombudsmeno statutą atsižvelgiant į naujas realijas ir iššūkius; pažymi, kad paskutinį kartą peržiūra atlikta 2008 m. ir kad 2019 m. vasario mėn. pagaliau balsuota už rezoliuciją dėl Europos Parlamento reglamento dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (Europos ombudsmeno statutas); pažymi, kad šio reglamento įgyvendinimo nuostatas turi priimti Ombudsmenas; prašo Ombudsmeno apie tai informuoti savo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje;

35.  teigiamai vertina tai, kad Ombudsmenas atliko tyrimą dėl veiksmų susidūrus su „sukamųjų durų“ reiškiniu ir patikrino, kaip 15 Sąjungos institucijų ir tarnybų (įskaitant Parlamentą, Tarybą ir Teismą) skelbia informaciją jų aukšto rango darbuotojams paprašius pritarti galimybei dirbti išorės darbą, įskaitant tai, kaip dažnai skelbiama ši informacija, bei informacijos apimtį ir turinį; pažymi, kad Ombudsmenas nustatė, jog puikiai suvokiama griežto šios srities taisyklių įgyvendinimo svarba, tačiau pateikė kai kurių pasiūlymų dėl patobulinimų; teigiamai vertina Ombudsmeno ketinimą atlikti tolesnį tyrimą 2020 m.;

36.  puikiai vertina tai, kad Ombudsmenas pradėjo taikyti naują nagrinėjimo skubos tvarka vidaus procedūrą skundams dėl neužtikrinamos galimybės susipažinti su dokumentais nagrinėti; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naująją sistemą sprendimai dėl skundų priimami triskart greičiau nei pagal standartinę procedūrą; prašo Ombudsmeno pasidalyti su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis savo atlikto šios naujos procedūros veiksmingumo vertinimo rezultatais;

37.  teigiamai vertina tai, kad Ombudsmenas bendradarbiauja su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba abiem organizacijoms teikiamų bylų klausimais; atkreipia dėmesį į tiesioginį bendravimo kanalą, kuriuo naudojamasi siekiant išvengti tyrimų dubliavimosi ir kurio pirmieji rezultatai gauti 2018 m.;

38.  atkreipia dėmesį į visą pastaraisiais metais atliktą darbą tokiose srityse, kaip rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas, etikos sistema (taip pat visos su ja susijusios taisyklės bei procedūros), aktyvesnė komunikacijos veikla ir didėjantis skaidrumo gerinimo priemonių skaičius; palankiai vertina tai, kad sudaryta daug tarpinstitucinių susitarimų dėl paslaugų lygio ir tarpinstitucinių bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos bendradarbiautų ir dalintųsi patirtimi; siūlo išnagrinėti įformintos tinklų kūrimo veiklos įvairiose srityse galimybę, siekiant dalytis geriausia patirtimi ir ieškoti bendrų sprendimų.

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
PDF 148kWORD 53k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2019/2063(DEC))
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0058/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0029/2020),

1.  patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį (2019/2063(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0029/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad nepaprastai svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad savo 2018 finansinių metų metinėje ataskaitoje dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) metinių ataskaitų Audito Rūmai jokių didelių trūkumų tikrintose srityse, susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais ir pirkimais, nenustatė;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis EDAPP metine veiklos ataskaita, Audito Rūmai išnagrinėjo vieną 2018 finansiniais metais įvykdytą operaciją ir nepateikė dėl jos jokių pastabų;

3.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad apskritai EDAPP 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su administracinėmis išlaidomis, esminių klaidų nebuvo ir kad tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos; pažymi, kad Audito Rūmai paprašė vėl nustatyti ex post kontrolę, kuri šiuo metu yra vykdoma;

4.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, nepaisant to, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos;

5.  pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal daugiametės finansinės programos (DFP) 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, jog ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų atskleistas 5 išlaidų kategorijos, kuri sudaro 6,3 % Sąjungos biudžeto, išlaidų pobūdis; pažymi, jog iš Audito Rūmų darbo matyti, kad administracinių išlaidų rizika nedidelė; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

6.  primena, kad EDAPP nėra decentralizuota Sąjungos agentūra, ir mano, jog, nepaisant to, kad jo biudžetas sudaro labai mažą Sąjungos biudžeto procentinę dalį, Audito Rūmai vis tiek turėtų tinkamai išnagrinėti EDAPP operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, nes skaidrumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti tinkamą visų Sąjungos įstaigų veikimą; atkreipia dėmesį į tai, kad EDAPP neįtraukiamas nei į Audito Rūmų ataskaitą dėl 2018 m. Sąjungos biudžeto vykdymo, nei į 2018 m. ataskaitą dėl Sąjungos agentūrų ir kitų įstaigų; tačiau pabrėžia, kad informacija, susijusi su Audito Rūmų nepriklausomų išorės auditų rezultatais, turėtų būti viešai prieinama visoms Sąjungos įstaigoms; todėl ragina Audito Rūmus persvarstyti savo poziciją ir, pradedant nuo kitų metų, kasmet skelbti audito ataskaitas, į kurias būtų įtrauktas EDAPP; todėl prašo, kad Audito Rūmai paskelbtų šios svarbios Sąjungos įstaigos, kuri siekia užtikrinti, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos visapusiškai gerbtų teisę į privatumą ir duomenų apsaugą, atskiras metines veiklos ataskaitas, pagrįstas metinėmis finansinėmis ataskaitomis;

7.  palankiai vertina EDAPP iš esmės apdairų ir patikimą finansų valdymą; pažymi, kad EDAPP aiškiai atskyrė vadinamąsias dabartinę ir naują veiklas vieną nuo kitos; atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant griežto taupymo politiką dabartinei veiklai skiriama 1,54 % daugiau lėšų, o dauguma biudžeto eilučių įšaldytos ir jų lėšų padidinimas yra 0 %; vis dėlto pažymi, jog padaugėjo naujos veiklos, daugiausiai dėl to, kad įsteigtas naujas Sąjungos subjektas, vadinamas Europos duomenų apsaugos valdyba (kuri savo veiklą pradėjo 2018 m. gegužės 25 d.), ir dėl šio naujo subjekto atitinkamų operacijų;

8.  pažymi, kad 2018 m. EDAPP buvo skirtas iš viso 14 449 068 EUR biudžetas (palyginti su 11 324 735 EUR 2017 m.) – tai yra 27,59 % daugiau, palyginti su 2017 m. biudžetu (2017 m. – 21,93 % didesnis biudžetas, palyginti su 2016 m.); palankiai vertina tai, kad iki 2018 m. pabaigos įsipareigojimams buvo priskirta 93,7 % visų asignavimų (palyginti su 89 % 2017 m.); susirūpinęs pažymi, kad biudžeto vykdymas (kalbant apie mokėjimų asignavimus) siekė 75,2 % visų asignavimų (palyginti su 77 % 2017 m.);

9.  primena, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą biudžeto vykdymą ateinančiais metais, reikalinga biudžeto sąmata; pripažįsta, jog esama dalykų, darančių itin didelį poveikį, pavyzdžiui, EDAPP atlyginimų biudžetas, kuris sudaro daugiau kaip 53 % EDAPP biudžeto, todėl netgi nedidelė darbuotojų kaita turi didelį poveikį bendram šios įstaigos biudžeto įvykdymo lygiui; pripažįsta, kad neseniai sukurtai Europos duomenų apsaugos valdybos institucijai skirtos biudžeto sąmatos taps tikslesnės tik po kelerių veiklos metų;

10.  su susidomėjimu pažymi, kad EDAPP, siekdamas sukurti itin aukštos kvalifikacijos duomenų apsaugos ekspertų grupę, kad patenkintų savo būsimus darbuotojų poreikius, pradėjo naują atvirą konkursą; įdarbinimo planavimo klausimu pripažįsta, kad EDAPP paprašė nežymiai – šešiais darbuotojais – padidinti darbuotojų skaičių siekiant pasirengti Europos duomenų apsaugos valdybos įsteigimui;

11.  pripažįsta, kad, 2016 m. priėmus Reglamentą (ES) 2016/679(7) ir Direktyvą (ES) 2016/680(8), 2018 m. buvo itin svarbūs EDAPP atsižvelgiant į duomenų apsaugos taisyklių atnaujinimą; pažymi, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytoms naujoms užduotims ir pareigoms atlikti ateityje reikės papildomų išteklių; pažymi, kad EDAPP institucijoje 2018 m. dirbo 97 darbuotojai (palyginti su 55 darbuotojais 2013 m.); vis dėlto prašo EDAPP išnagrinėti padėtį, susijusią su galimu veiksmingumo padidėjimu tik pertvarkant ir perskirstant užduotis;

12.  pažymi, kad priėmus šiuos naujus teisės aktus įsteigta Europos duomenų apsaugos valdyba, sudaryta iš 28 valstybių narių duomenų apsaugos valdžios institucijų ir EDAPP, siekiant užtikrinti nuoseklų Reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimą visoje Sąjungoje; pažymi, kad daug laiko ir pastangų 2018 m. pradžioje EDAPP skyrė padėdamas Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatui, taip pat dėl to, kad jis yra visateisis pačios valdybos narys;

13.  pažymi, kad priėmus šias naujas taisykles dėl asmens duomenų tvarkymo Sąjungos institucijos ir organai taip pat užtikrina minėtų taisyklių laikymąsi, be kita ko, savo IT infrastruktūros ir sistemų valdymą ir vadovavimą joms; pripažįsta, kad EDAPP išplėtė savo specialiųjų gairių katalogą ir pradėjo įgyvendinti programą, kuria siekiama patikrinti, kaip laikomasi taisyklių Sąjungos organuose;

14.  pažymi, kad būtinas didesnis skaidrumas ir Europos duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimas; pabrėžia, kad EDAPP ir valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimas yra svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir bendradarbiavimą rengiant naują teisinę sistemą; ragina EDAPP pranešti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui apie visus pasiektus rezultatus;

15.  pripažįsta, kad EDAPP kasmet skelbia duomenis apie savo tarpinstitucinį bendradarbiavimą remiantis paslaugų lygmens susitarimais dėl medicinos, vertimo raštu ir žodžiu, maitinimo ir mokymo paslaugų, taip pat pagal administracinius susitarimus dėl pastatų, logistikos, saugumo, IT ir pan. paslaugų; palankiai vertina EDAPP ir Europos duomenų apsaugos valdybos susitarimo memorandumą (daugiausia dėl IT paslaugų), šis susitarimas leidžia naujiems Sąjungos organams pasinaudoti visu pastarųjų metų EDAPP atliktu darbu;

16.  palankiai vertina EDAPP ketinimą (atnaujinant savo pirkimo procesus) nustatyti elektroninę darbo procedūrą, kad būtų galima taikyti bepopierį režimą; pakartoja, kad EDAPP ir Komisijos tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra svarbus pirkimo, finansinio valdymo ir žmogiškųjų išteklių srityje; palankiai vertina paslaugų lygmens susitarimą su Komisijos Biudžeto generaliniu direktoratu ir Informatikos generaliniu direktoratu dėl IT priemonių „ABAC“ ir „Sysper II“, kurio buvo prašyta ankstesniame pranešime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; ragina EDAPP daryti pažangą nuoseklios savo paslaugų skaitmeninimo politikos srityje;

17.  pažymi, kad buvo visiškai laikytasi pirmo etikos pareigūno veiksmų plano, o antroje ataskaitoje buvo numatytos kelios priemonės, pavyzdžiui, priežiūros pareigūnų ir darbuotojų elgesio kodeksų peržiūra, sprendimo dėl išorės veiklos peržiūra ir galimas prisijungimas prie naujo Sąjungos institucijų skaidrumo registro, ir t. t.; ragina EDAPP kuo greičiau įgyvendinti minėtas prašomas priemones; palankiai vertina informuotumo didinimo kampanijas pagal etikos sistemą; prašo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti išsamios informacijos apie pasiektus rezultatus, kuriuos lėmė etikos sistema;

18.  palankiai vertina tai, kad bus atnaujintos 2016 m. priimtos vidaus taisyklės dėl informatorių siekiant padidinti informatorių ir tariamai nusižengusių asmenų apsaugą; atkreipia dėmesį į kai kurias esamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, rizikos vertinimą ir prieigos prie susijusių dokumentų ribojimą, pakeičiant jų žymą į „būtina žinoti“; ragina EDAPP paprašyti savo už etiką atsakingo pareigūno per kitą visiems darbuotojams skirtą informuotumo didinimo kampanijos etapą ypač daug dėmesio skirti šiam klausimui; su pasitenkinimu pažymi, kad EDAPP iki šiol nėra gavęs jokios informacijos apie pažeidimus;

19.  pakartoja, kad duomenų apsauga yra svarbi kibernetiniam saugumui; palankiai vertina EDAPP pastangas teikti gaires Sąjungos institucijoms dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinant kibernetinio saugumo priemones, dėl to, kaip visapusiškos informacijos saugumo valdymo sistemos yra duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo prievolių vykdymo pagrindas, ir dėl to, kaip vykdyti pranešimo apie duomenų apsaugos nuostatas ir informavimo prievoles, susijusias su asmens duomenų apsaugos pažeidimais; pažymi, kad EDAPP turi reaguoti į skandalą dėl socialinių tinklų „Facebook“ neteisėtai bendrovei „Cambridge Analytica“ pateiktų duomenų ir vis didesnį neteisėto kišimosi į rinkimus įrodymų skaičių; pabrėžia, kad EDAPP turi kovoti su galimu netinkamu skaitmeninių duomenų naudojimu;

20.  pripažįsta pridėtinę vertę, kurią laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinė įranga gali suteikti EDAPP; ypač pabrėžia tokios įrangos vaidmenį didinant skaidrumą ir vengiant susaistymo su pardavėju poveikio; taip pat pripažįsta jos teikiamas galimybes gerinti saugumą, nes ją naudojant galima nustatyti ir pašalinti trūkumus; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia šiai institucijai sukurta programinė įranga būtų viešai prieinama pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją;

21.  palankiai vertina tai, kad EDAPP intraneto svetainėje paskelbtas visiems darbuotojams prieinamas sprendimas dėl kovos su priekabiavimu; su pasitenkinimu pažymi, kad EDAPP šiuo metu rengia sprendimo dėl kovos su priekabiavimu peržiūrą, taip pat įgaliojimus paskirti papildomus konfidencialius patarėjus; pažymi, kad 69 % kolegų 2018 m. darbuotojų apklausoje pripažino, jog žinojo apie dabartinę kovos su psichologiniu ir lytiniu priekabiavimu politiką; palankiai vertina tai, kad 2018 m. buvo apmokytas vienas konfidencialus patarėjas;

22.  džiaugiasi, kad EDAPP interneto svetainėje pateikti priežiūros pareigūnų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos; pažymi, kad šios deklaracijos yra teikiamos pačių asmenų ir nei EDAPP, nei jo etikos pareigūnas neturi tiriamųjų įgaliojimų užtikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą; ragina EDAPP įvertinti, kaip kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir organais pagerinti šią sistemą;

23.  ragina EDAPP užtikrinti, kad jo interneto svetainėje būtų skelbiami ir nuolat atnaujinami visi jo nurodymai ir procedūros, kurie yra susiję su etikos sistema; ragina EDAPP toliau stengtis skaidrumo ir viešosios kontrolės požiūriu gerinti internete pateikiamą informaciją;

24.  apgailestauja, kad metinėje veiklos ataskaitoje nėra pateikiama daugiau išsamesnės informacijos apie konkrečias priemones, kaip pagerinti gerovę darbe; vis dėlto, džiaugiasi, kad 2018 m. buvo priimti ir (arba) įgyvendinti sprendimai ir politika, pavyzdžiui, ataskaita apie darbuotojų apklausą, peržiūrėtas sprendimas dėl nuotolinio darbo ir peržiūrėtas sprendimas dėl mentorystės; prašo EDAPP kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti daugiau išsamesnės informacijos;

25.  palankiai vertina 2018 m. EDAPP iniciatyvą ateityje siūlyti mokamas stažuotes tik pagal stažuotės programą „Blue Book“; pažymi, kad šis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) stažuotojų įdarbinimo proceso pakeitimas padarytas atsižvelgiant į Ombudsmeno rekomendaciją pritaikyti tinkamumo kriterijus, susijusius su mokamomis stažuotėmis; pakartoja, jog reikia užtikrinti, kad visiems Sąjungos institucijų stažuotojams būtų skiriama tinkama išmoka, siekiant išvengti didesnės diskriminacijos dėl ekonominių priežasčių;

26.  su susidomėjimu atkreipia dėmesį į EDAPP institucijoje dirbančių asmenų pasiskirstymą pagal pilietybę: tarp institucijos darbuotojų esama 20-ties Sąjungos valstybių narių piliečių (palyginti su 16-kos skirtingų Sąjungos valstybių narių piliečiais 2017 m.), dėl lyčių pusiausvyros pažymi, kad pasiskirstymas pagal lytį yra toks: 40 % darbuotojų yra vyrai (palyginti su 32 % 2017 m.) ir 60 % – moterys; pripažįsta nuolatines EDAPP pastangas užtikrinti pusiausvyrą, atsižvelgiant į mažą EDAPP institucijos dydį ir specifinį pagrindinės veiklos srities pobūdį;

27.  su susidomėjimu pažymi, kad EDAPP buvo paskirti keturi papildomi kabinetai MTS pastate, kuriuo šiuo metu dalijasi su Europos ombudsmeno tarnyba; pažymi, jog tikimasi, kad EDAPP, įskaitant ir Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatą, 2020 m. gaus daugiau darbuotojų, todėl reikia daugiau vietos visame pastate; remia šį EDAPP prašymą ir prašo pranešti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui apie visus susijusius veiksmus ir pasiekimus;

28.  palankiai vertina EDAPP tikslines iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti institucijos aplinkosauginį pėdsaką; ragina EDAPP parengti konkretų veiksmų planą siekiant sumažinti jo aplinkosauginį pėdsaką;

29.  džiaugiasi, kad EDAPP komunikacijos veiklos per pastaruosius metus padaugėjo iš esmės; pripažįsta pastangas gerinti EDAPP veiklos internete poveikį; atkreipia dėmesį į tai, kad buvo surengtos dvi svarbios komunikacijos kampanijos – 2018 m. Tarptautinė konferencija dėl diskusijų etikos (užtikrinant plačiausią galimą auditoriją diskusijoms dėl skaitmeninės etikos) ir 2018 m. gruodžio mėn. komunikacijos kampanija dėl naujų duomenų apsaugos taisyklių Sąjungos institucijoms;

30.  primena, kad EDAPP, norėdamas padėti stebėti savo darbą ir išteklių naudojimą, naudoja įvairius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. EDAPP pasiekė arba viršijo daugumos savo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių srityse nustatytus tikslus (pavyzdžiui, 4 pagrindinio veiklos rezultatų rodiklio „suinteresuotųjų subjektų interesų lygis“ nustatytas tikslas – 10 konsultacijų, o suteikta 13 konsultacijų); pažymi, kad atitinkami strateginiai tikslai puikiai įgyvendinami ir nereikia jokių taisomųjų priemonių; ragina EDAPP tęsti šį darbą;

31.  palankiai vertina tai, kad EDAPP laikosi beveik visų 16 vidaus kontrolės standartų, kurie, siekiant užtikrinti, kad tikslai būtų ekonomiškai, veiksmingai ir efektyviai įgyvendinami, yra nuolat stebimi; pažymi, jog vidaus audito tarnyba atliko tolesnių veiksmų auditą dėl likusių rekomendacijų dėl vidaus kontrolės standartų peržiūros ir padarė išvadą, kad vidaus kontrolės lygis yra patenkinamas ir veiksmingas;

32.  pažymi, kad vidaus audito tarnyba atliko apklausą, per kurią daugiausia dėmesio buvo skirta trims pagrindinėms sritims (EDAPP valdymas ir Europos duomenų apsaugos valdyba, žmogiškųjų išteklių teikimo sistema, biudžeto ir finansų administravimas ir logistinė parama Europos duomenų apsaugos valdybai ir EDAPP paramos grupėms), kurių atžvilgiu vykdoma atidi priežiūra; pažymi, kad vidaus audito tarnyba parengė galutinę ataskaitą, kurioje visos rekomendacijos yra tik „svarstytinos“ ir dėl jų vidaus audito tarnyba nesiims jokių tolesnių veiksmų;

33.  pažymi, kad EDAPP vertimui raštu išlaidų suma siekia 337 057,35 EUR ir Europos duomenų apsaugos valdybos veiklai išleista suma siekia 516 461,90 EUR; pažymi, kad Europos duomenų apsaugos valdyba naudojasi Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato atliekamų nemokamų vertimų kvota; pažymi, kad dėl būtinybės dažnai užsakyti vertimus raštu visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis kartu su itin mažu šios institucijos dydžiu, žvelgiant iš sąnaudų ir naudos perspektyvos, nėra galimybės viduje teikti vertimo raštu paslaugų;

34.  pažymi, kad darbuotojų komandiruotės komandiruočių integruotoje tvarkymo sistemoje yra koduojamos, o komandiruočių ataskaitos prisegamos prieš išlaidų deklaracijų kaip patvirtinamieji dokumentai; palankiai vertina duomenis, pateiktus metinėje veiklos ataskaitoje, kurių buvo paprašyta ankstesnėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje, iš duomenų paaiškėja, kad nėra esminių komandiruočių skaičiaus ir išlaidų skirtumų per pastaruosius ketverius metus;

35.  teigiamai vertina tai, kad EDAPP seka geriausios praktikos pavyzdžiu metinės veiklos ataskaitos terminą nustatyti metų, kurie eina po atitinkamų finansinių metų, kovo 31 d.; todėl teigiamai vertina tai, kad EDAPP, siekdamas suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai daugiau laiko, kad ji galėtų kruopščiai išanalizuoti ataskaitą ir geriau atlikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, savo metinę veiklos ataskaitą patvirtino 2019 m. kovo 26 d.;

36.  atkreipia ypatingą dėmesį į visą per pastaruosius keletą metų atliktą darbą tokiose srityse, kaip rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas, etikos sistema ir visos su ja susijusios taisyklės bei procedūros, aktyvesnė komunikacijos veikla ir didėjantis skaidrumo gerinimo priemonių skaičius; palankiai vertina tai, kad sudaryta daug tarpinstitucinių susitarimų dėl paslaugų lygio ir tarpinstitucinių bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos bendradarbiautų ir dalytųsi patirtimi; siūlo analizuoti galimybę vykdyti oficialią tinklaveikos veiklą įvairiose srityse, siekiant dalintis geriausia patirtimi ir ieškoti bendrų sprendimų;

37.  pabrėžia, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos turės didelį poveikį planuotam EDAPP darbui; pabrėžia, kad svarbu skubiai derėtis su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl duomenų.

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(7) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(8) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
PDF 158kWORD 57k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (2019/2059(DEC))
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0031/2020),

1.  patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį (2019/2059(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0031/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, kad siekiant Audito Rūmams taikyti tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kuriuos auditorius taiko savo audituojamiems subjektams, Audito Rūmų metinės ataskaitos auditą atlieka nepriklausoma išorės įmonė – įmonė PricewaterhouseCoopers Sàrl; su pasitenkinimu pažymi, kad išorės auditoriaus ataskaitoje konstatuojama, kad „finansinės būklės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Audito Rūmų finansinę būklę 2018 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų rezultatus, pinigų srautus ir grynojo turto pokyčius“;

2.  pabrėžia, kad 2018 m. Audito Rūmų galutinė asignavimų suma sudarė iš viso 146 469 000 EUR (palyginti su 141 240 000 EUR 2017 m.), taigi, palyginti su 2017 m., suma iš viso padidėjo 3,70 % (Liuksemburgui apskaičiuotas kainų padidėjimo lygis siekė 1,9 %); pabrėžia, kad 96,21 % įsipareigojimų asignavimų buvo paskirta 2018 m. pabaigoje (palyginti su 97,73 % 2017 m. ir 99 % 2016 m.) ir 2018 m. buvo išmokėta 94,73 % asignavimų (palyginti su 94,27 % 2017 m. ir 93,29 % 2016 m.);

3.  pabrėžia, kad Audito Rūmų biudžetas yra tik administracinis ir jo lėšos panaudotos su institucijoje dirbančiais asmenimis (1 antraštinė dalis), pastatais, kilnojamuoju turtu, įranga susijusioms ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis (2 antraštinė dalis) padengti; yra susirūpinęs dėl nuolat pervertinamo pagal 2 antraštinę dalį numatomo biudžeto, kurio įsipareigojimų asignavimų lygis siekė 59,13 % (57,13 % 2017 m.) ir mokėjimų asignavimų lygis siekė 55,75 % (55,75 % 2017 m.);

4.  pažymi, kad į 2019 m. perkeltų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 6 068 597 EUR, t. y. 4,1 % 2018 m. biudžeto (į 2018 m. perkelta 7 908 250 EUR, t. y. 5,5 % 2017 m. biudžeto); pabrėžia, kad pagrindinis minėtą perkėlimo sumą lėmęs veiksnys buvo pagal 21 skyrių („Duomenų apdorojimas, įranga ir nekilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra“) perkelta 4 310 280 EUR suma, skirta IT projektams, kurie buvo tebevykdomi 2018 m. pabaigoje;

5.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, net turint mintyje tai, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos kategorija; prašo išplėsti su 10 skyriumi susijusį audito darbą, siekiant peržiūrėti kiekvienos institucijos administracinių išlaidų trūkumus;

6.  palankiai vertina tai, kad pastaraisiais metais Audito Rūmai iš esmės tinkamai laikosi biudžetinės drausmės, siekdami, kad jų administracinės išlaidos būtų stabilios ir tai nedarytų neigiamo poveikio pagrindinei Audito Rūmų veiklai; pažymi, kad 2018 m. nebuvo numatyta naujų etatų ir todėl Audito Rūmų etatų planas buvo toks pat, kaip 2017 m., t. y. jame numatyti iš viso 853 patvirtinti etatai;

7.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas savo metinę veiklos ataskaitą paskelbti iki kitų metų gegužės 5 d., taip pat savo galutines sąskaitas patvirtinti iki gegužės 31 d.; pritaria tam, kad Audito Rūmams turėtų būti skiriama laiko, būtino auditui atlikti, kaip nurodyta Audito Rūmų metinėje Sąjungos biudžeto vykdymo ataskaitoje; vis dėlto siūlo, kad Audito Rūmai papildomai aptartų šį klausimą su Parlamento Biudžeto kontrolės komitetu ir kitais susijusiais subjektais, kad būtų geriau įvertinta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros trukmė;

8.  palankiai vertina lentelę, pateiktą metinėje veiklos ataskaitoje, kurioje rodomi skirtingi susitarimai dėl paslaugų lygio, pasirašyti su Komisija ir kitomis institucijomis, dėl tokių dalykų, kaip žmogiškųjų santykių klausimai, vertimai ir infrastruktūra, ir nurodantys šių susitarimų poveikį biudžetui; pažymi, kad paslaugų susitarimo dėl Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (angl. Pay Master Office, PMO) išlaidų dėl Audito Rūmų darbuotojų bylų tvarkymo ir komandiruočių valdymo sistemos (angl. MIPS) suma 2018 m. išaugo iki 325 000 EUR (2017 m. ši suma buvo 180 000 EUR) dėl to, kad buvo sudaryta nauja sutartis; pakartoja, koks svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas;

9.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas pasiekti, kad jų tarnybinės transporto priemonės būtų naudojamos ekonomiškiau; pažymi, kad vykdydami bendradarbiavimą su Teisingumo Teismu Audito Rūmai pasirašė tarpinstitucinę ketverių metų nuomos sutartį dėl šių transporto priemonių ir dėl to pasiekta geresnių nuomos kainų ir pradėti taikyti aplinkosauginiai kriterijai;

10.  pabrėžia, kad Audito Rūmai nusprendė peržiūrėti tarnybinių transporto priemonių naudojimą ir kad pagal naująsias taisykles nariai ir generalinis sekretorius galės naudotis tarnybinėmis transporto priemonėmis ir kitoms kelionėms, ne tik kelionėms, kurios vyksta atliekant oficialias pareigas, jei sumokės fiksuoto dydžio įmoką, siekiančią 100 EUR per mėnesį, ir papildomai padengs tam tikras išlaidas ir sumokės tam tikrus mokesčius; pažymi, kad Audito Rūmai tikisi daug sutaupyti, palyginti su padėtimi pagal dabar galiojančias taisykles; pažymi, kad naujosios taisyklės taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.; mano, kad tarnybinės transporto priemonės privačiam naudojimui neturėtų būti naudojamos jokiomis aplinkybėmis; mano, kad ši praktika gali pakenkti Audito Rūmų ir apskritai Sąjungos institucijų reputacijai; todėl prašo Audito Rūmų persvarstyti šį klausimą ir nuolat apie tai informuoti Parlamentą;

11.  pažymi, kad Audito Rūmai patvirtino naują pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) rinkinį 2018–2020 m. laikotarpiui, rinkinį sudaro PVRR, užtikrinantys plačią Audito Rūmų darbo sklaidos, poveikio ir suvokimo apžvalgą; atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius įtrauktas Audito Rūmų atstovų atvykimas į Parlamentą, Tarybą ir nacionalinius parlamentus, taip pat paskelbtų (ne vien priimtų) specialiųjų ataskaitų skaičiaus; palankiai vertina tai, kad akivaizdžiai padidėjo Audito Rūmų darbo veiksmingumas, nes nuo 2008 m. specialiųjų ataskaitų skaičius padidėjo 25 %, be to, nuo 2017 m. atvykimų į Parlamentą skaičius padidėjo 47 %, į Tarybą – 39 % ir į nacionalinius parlamentus – 164 %; ragina Audito Rūmus apsvarstyti galimybę į savo pagrindinius veiklos rodiklius įtraukti audito pridėtinę vertę ir nuolat teikti savo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;

12.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmais vis labiau domisi žiniasklaida, kuri ypač plačiai informuoja apie Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai toliau rems savo leidinių sklaidą socialinės žiniasklaidos kanalais; susidomėjęs pažymi, kad su dauguma Audito Rūmų leidinių galima susipažinti jų interneto svetainėje naudojantis nuoroda „ieškoti leidinių“ (angl. „search publications“); pažymi, kad 2018 m. daugiausiai nušviestos žiniasklaidoje buvo specialiosios ataskaitos dėl Europos greitųjų geležinkelių tinklo, dėl Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomos bankų krizių valdymo veiklos efektyvumo ir dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės; palankiai vertina Audito Rūmų skaitmeninės komunikacijos strategiją, skirtą darbui su neinstituciniais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., ekspertų grupėmis, NVO, pramonės asociacijomis ir akademine bendruomene (kurie gali skleisti Audito Rūmų rengiamą informaciją); be to, ragina naudotis laisvo naudojimo atvirojo kodo savarankiškai valdomomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų duomenų apsaugai;

13.  su pasitenkinimu pabrėžia, kad apskritai informacijos žiniasklaidoje (įskaitant socialinius tinklus) apimtis 2018 m., palyginus su 2017 m., beveik patrigubėjo – nuo maždaug 15 500 internetinių straipsnių ir žinučių socialiniuose tinkluose iki daugiau nei 44 000; pažymi, kad 2018 m. įrašai socialiniuose tinkluose iš oficialių Audito Rūmų paskyrų apie Audito Rūmų leidinius buvo pateikti maždaug 11 milijonų kartų, o tai beveik 18 kartų daugiau nei 2017 m.; pažymi, kad 2018 m. internete buvo galima susipažinti su daugiau nei 11 000 straipsnių apie Audito Rūmų ataskaitas, palyginti su 1 500 straipsnių internete 2013 m.;

14.  primena, kad buvo paskelbtos 35 specialiosios ataskaitos (2017 m. paskelbtos 28), 9 peržiūra pagrįsti leidiniai (2017 m. paskelbti 2) ir 10 nuomonių (2017 m. paskelbtos 5); palankiai vertina Audito Rūmų pastangas vadovaujantis Finansiniu reglamentu savo specialiąsias ataskaitas paprastai parengti per 13 mėnesių, tačiau pažymi, kad vidutiniškai specialiosios ataskaitos, paskelbtos 2018 m., buvo parengtos per 15,2 mėnesio; vis dėlto pabrėžė, kad 15 iš 35 specialiųjų ataskaitų (43 %) buvo parengtos per mažiau nei 13 mėnesių (palyginti su 29 % 2017 m.);

15.  su susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, atrinko 45 operacijų imtį (palyginti su 55 operacijomis 2017 m. ir 100 operacijų 2016 m.); pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi 5-tos DFP išlaidų kategorijos, kuri sudaro 6,3 % Sąjungos biudžeto, išlaidų atžvilgiu; pažymi, kad iš Audito Rūmų darbo matyti, jog administracinės išlaidos yra nedidelės rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 % padidinti tikrintinų operacijų skaičių; prašo Audito Rūmų apsvarstyti galimybę pateikti nepriklausomą metinę ataskaitą dėl Sąjungos institucijų (kaip Audito Rūmai tai daro dėl Sąjungos agentūrų) ir prašo Audito Rūmų nuolat informuoti Parlamentą apie eigą tuo klausimu;

16.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų interneto svetainės skyriuje dėl skaidrumo pateiktas Audito Rūmų posėdžių kalendorius ir Audito Rūmų narių komandiruočių lentelė, kurioje nurodoma komandiruotes data, vieta, tikslas ir išlaidos, taip pat pateikiamos nuorodos į susijusius dokumentus ir kitus skaidrumo portalus;

17.  pabrėžia, kad įdiegtas dalyvavimo registras, kuriame registruojamas Audito Rūmų narių dalyvavimas Audito Rūmų, jų kolegijų ir komitetų posėdžiuose; minėtas registras veikia nuo 2019 m. sausio 1 d.; ragina Audito Rūmus savo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti ataskaitą tais klausimais Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui;

18.  ragina Audito Rūmus nustatyti procedūras, pagal kurias būtų toliau tvarkomas narių metinių atostogų, laikinojo nedarbingumo atostogų ir nebuvimo darbe dėl kitų priežasčių atvejų registras, siekiant užtikrinti, kad visos narių atostogos būtų veiksmingai registruojamos; pabrėžia, kad dabartinė praktika galėtų pakenkti Sąjungos piliečių ir Sąjungos institucijų pasitikėjimui Audito Rūmais;

19.  susidomėjęs pastebi, kad Audito Rūmai renka informaciją apie savo darbuotojų komandiruotes, susijusias su darbu, kad galėtų įvertinti, ar planuota veikla pateko į Audito Rūmų interesų sritį; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų nariai pateikia asmenų, su kuriais susitiko, vardus, pavardes ir pareigas, bendrą temų, kurios turi būti aptartos, aprašymą ir, jei įmanoma, kvietimą, kuriame pateikiama reikalinga išsami informacija, kad būtų galima sumažinti galimo piktnaudžiavimo riziką;

20.  pažymi, kad sprendimas, kuriuo išaiškinamos Audito Rūmų narių komandiruotėms taikomos taisyklės, įsigaliojo 2018 m. vasario 1 d.; pažymi, kad visų pirma šiuo sprendimu apibrėžiama informacija, kurią reikia pateikti, pateikiant prašymą dėl siuntimo į komandiruotę;

21.  pažymi, kad Audito Rūmai, įgyvendindami savo vidaus kontrolės sistemą, nusprendė nuo 2018 m. vasario mėn. leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimus dėl sąskaitų, susijusių su Audito Rūmų narių komandiruočių išlaidomis ir reprezentacinėmis išlaidomis, perduoti generaliniam sekretoriui; pažymi, kad minėtoms išlaidoms dabar taikoma bendra kontrolės sistema, kurią naudoja generalinio sekretoriato tarnybos, ir pagal ją tikrinamas rizikos valdymas, atliekama ex ante ir ex post kontrolė ir šios išlaidos taip pat įtraukiamos į perįgaliotųjų ir įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų metinę deklaraciją; labai apgailestauja dėl to, kad tik susidarius ypatingai kritinei situacijai, Audito Rūmai ėmėsi veiksmų šiuo klausimu;

22.  pažymi, kad vidaus audito tarnyba peržiūrėjo 2018 m. metines kontrolės ataskaitas ir perįgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų deklaracijas, kad įvertintų pateiktos informacijos patikimumą; pažymi, jog generalinis sekretorius reikalavo, kad kontrolės ataskaitas pateiktų visi direktoratai; pripažįsta, kad vidaus audito sistema patvirtino patikimą ex ante ir ex post kontrolės, kurią atliko tarnybos, kokybę, taip pat kad visa informacija, pateikta kontrolės ataskaitose, yra patikima;

23.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų sprendimą, susijusį su 2012–2018 m. laikotarpiu, atlikti komandiruočių išlaidų ir tarnybinių transporto priemonių naudojimo vidaus auditą ir į tai, kad minėtas auditas užbaigtas 2019 m. liepos mėn.; pažymi, jog audito ataskaitoje pateikiama išvada, kad dauguma atsitiktine tvarka atrinktų operacijų, kurias patikrino vidaus audito tarnyba, buvo įvykdytos laikantis galiojančių taisyklių ir procedūrų; apgailestauja dėl ataskaitoje daromos išvados, kad iki 2017–2018 m. reformos Audito Rūmų valdymo ir kontrolės sistemoms buvo būdingi tam tikri trūkumai; taip pat pažymi, jog ataskaitoje pateikta išvada, kad 2017–2018 m. reformomis trūkumai kontrolės sistemose veiksmingai pašalinti ir kad šiuo metu galiojančios valdymo ir kontrolės procedūros apskritai yra patikimos;

24.  pažymi, jog, remiantis vidaus audito ataskaita, nenustatyta požymių, kad Audito Rūmų nariai arba buvę nariai piktnaudžiavo savo pozicija; pažymi, kad po audito ataskaitos nebuvo atlikta kitų vidinių tyrimų;

25.  pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) persiuntė savo ataskaitą, susijusią su buvusiu Liuksemburgo teisminių institucijų nariu; pabrėžia, kad šio buvusio nario imunitetas buvo panaikintas; pažymi, kad Audito Rūmai iš šio buvusio nario susigrąžino 153 407,58 EUR;

26.  pažymi, kad 2016 m. OLAF pradėjo tyrimą, susijusį su dabartinio Audito Rūmų nario piktnaudžiavimu kelionės ir pragyvenimo išlaidų srityje tuo metu, kai šis asmuo buvo Europos Parlamento narys; pabrėžia, kad OLAF užbaigė bylą 2019 m. rugsėjo mėn. ir rekomendavo Parlamentui susigrąžinti 11 243 EUR sumą; pažymi, kad dėl šio atvejo nepateikta jokių drausminių ar teisminių rekomendacijų ir kad nepateikta jokių Audito Rūmams skirtų rekomendacijų;

27.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų nariams taikomas elgesio kodeksas, reglamentuojantis jų nepriklausomumą, nešališkumą, sąžiningumą, kolegialumą, konfidencialumą, atsakomybę ir įsipareigojimus po to, kai jie nustoja eiti savo pareigas; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai savo interneto svetainėje skelbia savo narių interesų deklaracijas (finansinių interesų deklaracijas ir išorės veiklą) ir gyvenimo aprašymus, taigi šią informaciją galima viešai peržiūrėti, kaip ir kitų Sąjungos institucijų atveju;

28.  yra susirūpinęs, kad interesų deklaracijos yra neišvengiamai paties asmens deklaravimo pobūdžio ir kad, atsižvelgiant į dabartinę teisinę sistemą, nei Audito Rūmai, nei jų Etikos komitetas neturi įgaliojimų vykdyti tyrimus, kad galėtų kontroliuoti deklaruojamų duomenų teisingumą ir išsamumą; ragina Audito Rūmus užtikrinti, kad jo nariai pateiktų interesų deklaracijas, o ne interesų konflikto nebuvimo deklaracijas; pabrėžia, kad reikia sugriežtinti dabartines procedūras, įskaitant Etikos komiteto procedūras, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų; prašo Audito Rūmų pranešti apie visą padarytą pažangą;

29.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai paskelbė etikos gaires, taikytinas visiems nariams ir darbuotojams; palankiai vertina Etikos komiteto diskusijas visais etiniais klausimais, kurie laikomi svarbiais, be kita ko, vertinant Audito Rūmų narių išorės veiklą; atkreipia dėmesį į tai, kad tarp Audito Rūmų darbuotojų paskirti patarėjai etikos klausimais, siekiant, kad bet kuris darbuotojas turėtų teisę ir galimybę kreiptis konfidencialaus ir nešališko patarimo opiais klausimais, pavyzdžiui, dėl aktualių interesų konfliktų, dovanų priėmimo ir informacijos teikimo sunkių pažeidimų atvejais (informavimo apie pažeidimus);

30.  pabrėžia, kad Audito Rūmai visiems savo darbuotojams siūlo tikslinius kursus viešosios etikos tema (jie yra privalomi visiems naujiems darbuotojams), aptariant, be kitų klausimų, informavimo apie pažeidimus klausimus (įskaitant procedūrą, kurios reikia laikytis, ir darbuotojų teises); taip pat palankiai vertina vidines gaires dėl dažnai užduodamų klausimų, susijusių su etikos klausimais, kuriose pateikiama daug pavyzdžių, siekiant padėti atpažinti galimus interesų konfliktus; ragina Audito Rūmus toliau dėti pastangas gerinant informavimą ir komunikaciją ir vykdant veiklos stebėseną;

31.  pabrėžia, kad visą etikos sistemą turėtų sudaryti taisyklės, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams, šiuos konfliktus atpažinti ir jų išvengti; pažymi, kad šiuo metu Audito Rūmų etikos sistemą vertina Lenkijos ir Kroatijos aukščiausiosios audito institucijos; atkreipia dėmesį į galutinę tarpusavio vertinimo ataskaitą; ragina Audito Rūmus informuoti Parlamentą apie visus tolesnius veiksmus, dėl kurių nuspręsta remiantis šio tarpusavio vertinimo rezultatais;

32.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nustatė informavimo apie pažeidimus kanalus, kuriais užtikrinama tinkama informatorių apsauga, ir paskelbė susijusias darbo tvarkos taisykles; pažymi, kad internete pateikta kontaktinė forma, kuria naudojantis galima pranešti apie bet kokius sunkius pažeidimus; palankiai vertina nuorodą Audito Rūmų interneto svetainės pradiniame puslapyje į paaiškinimus, kaip pranešti OLAF apie sukčiavimo atvejus;

33.  pažymi, kad Audito Rūmai ir toliau rengia mokymus ir pristatymus vadovams, naujiems darbuotojams ir žmogiškųjų išteklių srities darbuotojams, siekiant didinti jų informuotumą apie priekabiavimą darbo aplinkoje; tai pat pažymi, kad kovos su priekabiavimu kontaktiniai asmenys kasmet dalyvauja atitinkamuose mokymuose; pabrėžia, kad 2017 m. Audito Rūmai sugriežtino savo kovos su priekabiavimu taisykles ir kad jų tikslas yra išvengti priekabiavimo situacijų, išlaikyti gerą darbo aplinką ir palengvinti draugišką tarpasmeninių konfliktų sprendimą;

34.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas užtikrinti darbuotojų gerovę, pvz., suteikiant galimybę dirbti lankstų darbo laiką ir nuotolinį darbą, ir pažymi, kad šiuo atžvilgiu Audito Rūmai rengia pristatymus apie lygias galimybes ir galimybę nemokamai naudotis psichologų paslaugomis; vis dėlto pažymi, kad 2018 m. buvo trys darbuotojų išsekimo atvejai; todėl prašo Audito Rūmų įvertinti, ar darbo krūvis paskirstomas proporcingai įvairioms darbuotojų grupėms ir pavieniams darbuotojams;

35.  pažymi, kad 2018 m. pateiktas vienas oficialus skundas dėl priekabiavimo ir kad buvo nustatyti seksualinio priekabiavimo faktai; pabrėžia, kad visa procedūra, kuri pabaigta nustatant prevencines ir drausmines priemones, užtruko penkis mėnesius nuo skundo pateikimo datos;

36.  pabrėžia, kad, kaip minima Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje, susijusioje su buvusių vyresniųjų pareigūnų profesine veikla išėjus iš tarnybos, Audito Rūmai skelbia susijusią informaciją apie Audito Rūmų vyresniųjų pareigūnų profesinę veiklą; taip pat pažymi, kad atitinkamos taisyklės paskelbtos Audito Rūmų interneto svetainėje;

37.  pažymi, kad Audito Rūmai ir OLAF glaudžiai bendradarbiauja, siekdami apsaugoti Sąjungos finansinius interesus; taip pat pažymi, kad 2018 m. Audito Rūmai pranešė apie devynis įtariamo sukčiavimo atvejus, atskleistus atliekant auditą (2017 m. tokių atvejų buvo 13); sveikina Audito Rūmus, kad vykstančių derybų rezultatas – Audito Rūmų ir OLAF administracinio bendradarbiavimo susitarimas, pasirašytas 2019 m. gegužės mėn.; šiuo susitarimu siekiama palengvinti praktinius tų institucijų darbo santykius, visų pirma susijusius su įtariamo sukčiavimo atvejų perdavimu ir bendro intereso veiksmų, pvz., mokymų, praktinių seminarų ir darbuotojų mainų, organizavimu;

38.  apgailestauja, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su rezoliucija dėl 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pateikiami tik riboti atsakymai į Parlamento pastabas; pabrėžia, kad tolesni veiksmai yra labai svarbūs Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui siekiant nustatyti, ar Audito Rūmai įgyvendino Parlamento rekomendacijas; ragina Audito Rūmus į savo kitą tolesnių veiksmų ataskaitą įtraukti visus reikiamus atsakymus ir išsamesnius paaiškinimus, susijusius su Parlamento rekomendacijų įgyvendinimu;

39.  pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos neturės didelio poveikio Audito Rūmų struktūrai ir žmogiškiesiems ištekliams; pažymi, kad Audito Rūmai įsipareigojo pasinaudoti savo veiksmų laisve pagal Tarnybos nuostatų 49 straipsnį neatleisti iš darbo pareigūnų vien dėl to, kad jie jau nebėra kurios nors ES valstybės narės piliečiai; pažymi, kad dėl laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų pagal įstatymus reikalaujama, kad Audito Rūmai atskirai išnagrinėtų kiekvieną atvejį ir patvirtinti išimtis tais atvejais, kai jos pagrįstos tarnybos interesais; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai vis dėlto įsipareigojo atvirai ir skaidriai pasinaudoti šia galimybe patvirtinti išimtis; pažymi, kad Audito Rūmų vertinimas bus grindžiamas tik tarnybos interesais;

40.  pabrėžia Audito Rūmų įsipareigojimą pagerinti lyčių pusiausvyrą visais valdymo lygmenimis; pažymi, kad 45 % jų auditorių ir administratorių yra moterys, taigi moterų ir vyrų yra beveik po lygiai; pažymi, kad 38 % jo vadovų, t. y. 24 asmenys, yra moterys ir kad trys iš dešimties direktorių yra moterys; ragina Audito Rūmus ir toliau stengtis skatinti lyčių pusiausvyrą, ypač turint mintyje vadovų pareigas ir aukštesniosios grandies vadovų pareigas; palankiai vertina tai, kad moterų, einančių vadovų pareigas audito kolegijose, dalis padidėjo nuo 7 % 2015 m. iki beveik 24 % 2018 m. pabaigoje (palyginti su 20 % 2017 m.); pažymi, kad pagal Audito Rūmų 2018–2020 m. lygių galimybių politiką, patvirtintą 2018 m. vasario mėn., taip pat sprendžiami amžiaus ir negalios klausimai;

41.  pakartoja, kad tik 6 iš 28 Audito Rūmų narių (palyginti su 4 nariais 2016 m.) yra moterys; atkreipia dėmesį į lyčių pusiausvyros nebuvimą tarp Audito Rūmų narių; primena, kad valstybės narės turėtų aktyviau skatinti moteris kandidatuoti į šios rūšies pareigybes; pakartoja, kad per paskyrimo procedūrą Taryba turėtų visada pateikti bent dvi kandidatūras, vieną moters ir vieną vyro;

42.  pabrėžia, kad vertimo raštu darbo krūvio padidėjimas kompensuojamas didesniu veiksmingumu, kurį lemia Audito Rūmų vidaus procedūrų racionalizacija, įskaitant vertimų paruošimo ir baigiamojo tvarkymo centralizavimą; pažymi, kad dėl to labai sumažėjo išlaidos vienam puslapiui (palyginti daugiau kaip 10 % 2017 m.);

43.  dar kartą džiaugiasi Audito Rūmų bendradarbiavimu su kitomis viešosiomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais; palankiai vertina aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovų bendradarbiavimą ir nuo 2018 m. vykdomo bendro darbo plano parengimą; taip pat remia partnerystes, užmegztas su įvairiais universitetais, vykdant Audito Rūmų politiką, kuria siekiama išplėsti savo mokymų aprėptį; prašo Audito Rūmų plėsti savo ryšius, įtraukiant kitus universitetus, kad ateityje būtų vykdomas įvairus ir geografinę pusiausvyrą išlaikantis bendradarbiavimas;

44.  palankiai vertina tai, kad dėl augančio skaitmeninimo K2 pastato archyvų erdvės tapo nereikalingos; pažymi, kad šios erdvės bus pertvarkytos į bendro darbo arba gerovės erdves ir kad atitinkamos išlaidos bus padengtos iš lėšų, likusių nuo pastato K3 statybos projekto, užbaigto prieš keletą metų, įgyvendinimo biudžeto; pažymi, kad K1 pastato komforto lygis ir toliau daug žemesnis nei kitų komplekso pastatų; pripažįsta tyrimo išvadą, rekomenduojančią atlikti darbus, kuriems reikėtų didelių investicijų; pažymi, kad vis dar svarstomos galimybės siekiant rasti veiksmingiausią sprendimą dėl K1 pastato ateities, taip pat ir bendradarbiaujant su Liuksemburgo valdžios institucijomis; ragina Audito Rūmus informuoti Parlamento biudžeto kontrolės komitetą apie bet kokius sprendimus kartu su biudžeto išlaidų sąmata;

45.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai parengė išsamią aplinkosaugos programą, kurioje siekiama spręsti įvairius jų aplinkosaugos analizėje nustatytus klausimus ir mažinti Rūmų poveikį aplinkai; su džiaugsmu pažymi, kad 2014–2018 m. laikotarpiu Audito Rūmams pavyko 11,5 % sumažinti energijos suvartojimą, 2016–2018 m. laikotarpiu vandens suvartojimą sumažinti 21,1 % ir 50,8 % – popieriaus suvartojimą 2014–2018 m. laikotarpiu;

46.  remia Audito Rūmų pastangas stiprinti duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą 2018 m. viduryje priimant trejų metų kibernetinio saugumo veiksmų planą, kuriame numatyti tam tikri nustatytos rizikos mažinimo veiksmai; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Audito Rūmų bendradarbiavimą su Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU) siekiant įgyvendinti kai kurias plane numatytas kontrolės priemones;

47.  pripažįsta, kad laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinė įranga gali suteikti Audito Rūmams pridėtinę vertę; ypač pabrėžia tokios programinės įrangos vaidmenį didinant skaidrumą ir vengiant susaistymo su pardavėju poveikio; taip pat pripažįsta jos teikiamas galimybes gerinti saugumą – ją naudojant galima nustatyti ir pašalinti trūkumus; primygtinai rekomenduoja, kad bet kokia Audito Rūmams sukurta programinė įranga būtų viešai prieinama pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją;

48.  atkreipia dėmesį į visus pastaraisiais metais Audito Rūmų atliktus darbus tokiose srityse, kaip rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymas, etikos sistema ir visos su ja susijusios taisyklės ir procedūros, geresnės komunikacijos veikla ir didesnis skaičius priemonių, kuriomis siekiama padidinti skaidrumą; palankiai vertina nemažai sudarytų tarpinstitucinių paslaugų ir bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, koks svarbus Sąjungos institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi; siūlo išnagrinėti oficialiai patvirtintos tinklų kūrimo veiklos įvairiose srityse galimybę, kad būtų dalijamasi geriausia patirtimi ir ieškoma bendrų sprendimų.

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
PDF 158kWORD 50k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2072(DEC))
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94 dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro įsteigimo(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0035/2020),

1.  patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94 dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro įsteigimo(12), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(13), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(14), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0035/2020),

1.  pritaria Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0035/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(15), jo galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 47 142 100 EUR, t. y. 4,63 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi 91,48 proc. Centro biudžeto sudaro tiesioginiai institucijų, kitų agentūrų ir įstaigų įnašai(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos 2018 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,94 proc., t. y. 1,82 proc. didesnis nei praėjusiais metais; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 2,53 proc. ir siekė 87,94 proc.;

Veiklos rezultatai

2.  pažymi, kad, siekdamas įvertinti savo veiklos rezultatus, Centras kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius naudoja sąnaudų ir rezultatų rodiklius, o siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą – keletą rodiklių; pažymi persvarstytą Centro programų ir veiklos ex ante vertinimą ir vykdomą ex post peržiūrą; ragina Centrą toliau tobulinti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, naudojamus vertinant veiklos rezultatus ir poveikį, kad būtų galima gauti kokybines konsultacijas apie tai, kaip suteikti Centro veiklos rezultatams didesnę pridėtinę vertę ir patobulinti Centro veiklos modelį;

3.  džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. Centras atliko svarbų darbą vertimo technologijų naudojimo srityje ir kad glaudžiai bendradarbiaudamas su savo partneriu – Komisijos generaliniu direktoratu – jis savo darbo procese sėkmingai įdiegė mašininį vertimą ir sistemą Euramis;

4.  be to, pažymi, kad 2018 m. visuomenei buvo pristatyta nauja didžiausios pasaulyje sąveikiosios Europos terminologijos duomenų bazės (IATE) versija ir kad Centras ją kuria ir tvarko savo institucinių partnerių vardu;

5.  palankiai vertina tai, kad Centras įgyvendino du veiksmus dėl dalijimosi ištekliais su kitomis agentūromis vykdant sutampančias užduotis, tuo tikslu naudodamasis Sąjungos agentūrų tinklo bendrų paslaugų katalogu, kuriame išvardytos visos paslaugos, kurias agentūros gali teikti bendrai, ir bendru viešojo pirkimo portalu, kuriame Sąjungos agentūros dalijasi viešojo pirkimo planais; primygtinai ragina Centrą aktyviai siekti tolesnio ir platesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis, ypač atsižvelgiant į strategiškai palankią jo vietą Liuksemburge, kur yra daugelio kitų Sąjungos agentūrų būstinės;

6.  ragina Centrą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

7.  pripažįsta padarytą pažangą Centro veiklos modelio išorės vertinimo, atlikto 2017 m., klausimu; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinio vertinimo rezultatus;

8.  džiaugdamasis pažymi, kad dokumentų vertimo raštu kainų nustatymo struktūra, kuri buvo parengta 2017 m., ir toliau duoda rezultatų – ji padėjo Centro klientams 2018 m. sutaupyti 4,4 mln. EUR lėšų, ir atkreipia dėmesį į teigiamus tokios tvarkos rezultatus;

9.  primygtinai ragina Centrą patvirtinti tvarų verslo modelį, vadovaujantis pertvarkymo planu, parengtu atlikus išorės tyrimą pavadinimu „Tyrimas dėl Vertimo centro kaip bendrų kalbinių paslaugų teikėjo ES agentūroms ir įstaigoms“; ragina Centrą visapusiškai įgyvendinti tokius veiksmus, kurie padėtų pritaikyti naują verslo modelį prie technologijų pažangos, pvz., interneto svetainių vertimo raštu ir sakytinės kalbos pavertimo rašytine projektą;

10.  susirūpinęs pažymi, kad Centras nebaigė įgyvendinti kovos su sukčiavimu plano, kuris turėjo būti įvykdytas iki 2018 m. pabaigos ir kurio įgyvendinimo lygis 2018 m. tesiekė 66 proc.; primygtinai ragina Centrą paspartinti šio plano vykdymą;

11.  džiaugiasi, kad Centras dėjo pastangas keldamas pagrindinių darbuotojų kvalifikaciją kokybės ir projektų valdymo srityse: 86,8 proc. pagrindinių darbuotojų buvo surengti mokymai, o tai viršijo 2018 m. nustatytą tikslą;

12.  patvirtina, kad Centras sėkmingai dirbo siekdamas įvykdyti įsipareigojimą iki 2018 m. pabaigos pateikti Sąjungos institucijoms naują IATE (sąveikiosios Europos terminologijos bazės) versiją; tai buvo padaryta 2018 m. lapkričio mėn.; pažymi, kad Centras 2019 m. vasario mėn. išleido tarpinstitucinę IATE versiją;

Personalo politika

13.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 94,82 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus 55 pareigūnų ir 138 laikinųjų darbuotojų etatus paskirta 50 pareigūnų ir 133 laikinieji darbuotojai (palyginti su 195 patvirtintais etatais 2017 m.); pažymi, kad 2018 m. Centre papildomai dirbo 23 sutartininkai;

14.  džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta vyresniųjų vadovų (trys vyrai ir dvi moterys) ir valdančiosios tarybos narių (32 vyrai ir 27 moterys) lyčių pusiausvyra;

15.  ragina Centrą parengti ilgalaikę žmogiškųjų išteklių politikos sistemą, kad būtų galima užtikrinti darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, orientavimo visą gyvenimą ir karjeros raidą, lyčių pusiausvyrą, nuotolinį darbą, nediskriminavimą, geografinę pusiausvyrą ir neįgaliųjų įdarbinimo bei integracijos klausimus;

Viešasis pirkimas

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2018 m. pabaigoje Centre buvo pradėta išrašinėti e. sąskaitas faktūras, tačiau dar nebuvo pradėta naudotis e. konkurso ir e. pasiūlymų teikimo priemonėmis, skirtomis bendram keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e. pirkimo) procedūrose, sprendimui nustatyti; ragina Centrą pradėti taikyti visas būtinas priemones, skirtas viešojo pirkimo procedūroms valdyti, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių priemonių įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17.  pažymi, kad dėl valdymo problemų, susijusių su jo valdybos dydžiu (maždaug 130 narių ir pakaitinių narių), Centras pasirinko skelbti tik interesų deklaracijas be gyvenimo aprašymų; pažymi, kad Centro interneto svetainėje yra paskelbtas direktoriaus gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija; pažymi, kad Centras mano, jog dėl jo veiklos pobūdžio rizika, susijusi su interesų konfliktais, yra labai maža;

18.  susirūpinęs pažymi, kad, nors Centras nėra finansuojamas iš mokesčių, jis yra priklausomas nuo pajamų, gaunamų iš klientų, kuriems atstovaujama Centro valdyboje, ir todėl egzistuoja didelė interesų konfliktų rizika, susijusi su Centro produktų kainos nustatymu, ir ši problema galėtų būti išspręsta, jei Komisija Centro vardu rinktų mokesčius iš klientų, kad Centras taptų visiškai finansuojamas iš Sąjungos biudžeto; atkreipia dėmesį į Centro pastabą, kad siekiant visiško finansavimo iš Sąjungos biudžeto reikėtų sudaryti Komisijos ir biudžeto valdymo institucijos susitarimą; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių jis ėmėsi siekdamas sumažinti minėtą riziką;

Kitos pastabos

19.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. buvo įdiegta nauja IATE duomenų bazės versija, kuri padės padidinti Centro matomumą visuomenėje ir paskatinti jo veiklą internete; ragina Centrą dar daugiau dėmesio sutelkti į savo darbo rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

20.  ragina Centrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

21.  apgailestauja dėl to, kad 2018 m. balandžio 26 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) nusprendė nutraukti vertimo raštu sutartį, kurią ji buvo sudariusi su Centru, nepaisant šios tarnybos juridinės prievolės naudotis Centro paslaugomis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/1001(17), kuriuo įsteigta EUIPO, 148 straipsnyje; pažymi, kad 2018 m. liepos 6 d. Centras Bendrajame teisme iškėlė ieškinį, ir kad 2019 m. birželio 4 d. užbaigtas žodinis bylos nagrinėjimo etapas; pažymi, kad 2018 m. gruodžio 7 d. Centras ir EUIPO pasirašė naują susitarimą tik dvejiems metams; ragina Centrą nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio teismo proceso eigą;

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(18) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 314, 1994 12 7, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 314, 1994 12 7, p. 1.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 416, 2018 11 15, p. 16.
(16) OL C 416, 2018 11 15, p. 18.
(17) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1).
(18) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
PDF 167kWORD 56k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2019/2057(DEC))
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0038/2020),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2019/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno rekomendaciją byloje 1069/2019/MIG dėl paramos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno atlikto strateginio tyrimo „Teisėkūros proceso Taryboje skaidrumas“ (OI/2/2017/TE) specialiąją ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Europos ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0038/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmai savo 2018 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos žmogiškųjų išteklių ir viešųjų pirkimų auditą didelių trūkumų nenustatyta;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad visi 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimai, susiję su Tarybos administracinėmis išlaidomis, atlikti be esminių klaidų, o patikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

3.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, nepaisant to, kad daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos kategorija;

4.  pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi 5 išlaidų kategorijos išlaidų, sudarančių 6,3 proc. Sąjungos biudžeto, atžvilgiu; atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Audito Rūmų atliktu darbu, administracinės išlaidos yra mažos rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

5.  apgailestauja, kad nebuvo apsvarstytas ankstesnėse rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamento pateiktas prašymas atskirti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetą, kad kiekviena institucija turėtų po biudžetą; ragina Tarybą tokiu būdu atskirti biudžetą, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir pagerinta abiejų institucijų atskaitomybė ir išlaidų veiksmingumas;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendras Tarybos biudžetas 2018 m. buvo 572 854 377 EUR (palyginti su 561 576 000 EUR 2017 m.), o bendras biudžeto įvykdymo lygis – 91,9 proc. (palyginti su 93,8 proc. 2017 m.); pažymi, kad ši biudžeto suma yra 11,3 mln. EUR didesnė, ir tas padidėjimas lygus 2,0 proc., palyginti su 3 proc. siekusiu padidėjimu 2017 m. ir 0,6 proc. padidėjimu 2016 m.;

7.  palankiai vertina Tarybos apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą; atkreipia dėmesį į Tarybos biudžeto raidą; 2010 m. jo suma buvo 634 mln. EUR, o 2018 m. – 573 mln. EUR, t. y. sumažėjo 9,63 proc.;

8.  pažymi, kad iš 2018 m. į 2019 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 56 599 584 EUR, o tai yra 10,7 proc. (palyginti, 2017 m. ši suma buvo 60 576 175 EUR arba 11,5 proc.) ir šią sumą lėmė daugiausia išlaidos, susijusios su kompiuterių sistemomis (18,3 mln. EUR), pastatais (16,0 mln. EUR) ir vertimu žodžiu (11,9 mln. EUR); atkreipia dėmesį į 2018 m. panaikintus asignavimus, sudarančius 46 348 862 EUR (palyginti, 2017 m. panaikintų asignavimų suma buvo 35 025 789 EUR); primena Tarybai, kad perkėlimai – tai metinio periodiškumo principo išimtys ir turėtų atspindėti realius poreikius, taigi ragina Tarybą dėti daugiau pastangų siekiant išvengti padidintų sąmatų;

9.  dar kartą atkreipia dėmesį į žemą delegacijų kelionių išlaidų lėšų panaudojimo lygį – šios srities įsipareigojimai siekė 11,1 mln. EUR, palyginti su 22,3 mln. EUR sudarančiu galutiniu biudžetu (įskaitant vidinius lėšų perkėlimus); pažymi, kad valstybės narės turi padengti lėšas, kurios nepanaudotos ankstesniais metais, todėl Tarybos įsipareigojimai tolesniems mokėjimams tebuvo 11,1 mln. EUR; ragina Tarybą informuoti Parlamentą apie pasiekimus, susijusius su derybomis politikos klausimais su valstybėmis narėmis, siekiant išspręsti šią ilgalaikę problemą;

10.  primena, kad 2018 m. etatų plane nustatytas 3 031 etatas (palyginti, 2017 m. buvo nustatyti 3 027 etatai); pažymi, kad 2018 m. įdarbinti 137 asmenys (74 nuolatiniai pareigūnai ir 63 laikini darbuotojai) ir kad per 2018 metus 184 asmenys (154 nuolatiniai pareigūnai ir 30 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo ir dėl to užimtų etatų skaičius sumažėjo 47, o tai iš esmės lėmė, kad ne visos pagal biudžeto punktą „Etatų planas“ išlaidoms skirtos lėšos buvo panaudotos (nepanaudota 18,8 mln. EUR);

11.  pripažįsta, kad darbo krūvis padidėjo – 2018 m. bendras posėdžių skaičius siekė 7 733, palyginti su 6 338 posėdžiais 2010 m.; atkreipia dėmesį į kitą kiekybinį veiklos rodiklį, būtent Oficialiajame leidinyje paskelbtų teisės aktų skaičių – 2018 m. buvo paskelbta 1 210 teisės aktų, o 2010 m. – 825 teisės aktai;

12.  palankiai vertina Tarybos pastangas įgyvendinant dokumentą „Veiksmų planas siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio Tarybos generalinio sekretoriato (TGS)“; atkreipia dėmesį į veiksmus, kuriais siekiama dar labiau pagerinti Tarybos finansų valdymą ir veiklą įvairiomis priemonėmis, pvz., sukurta patariamoji valdančioji taryba, priimtos bendrai projektų ir darbo grupių veiklos valdymo sistemai skirtos gairės, sukurta Reorganizavimo klausimų darbo grupė ir, paskelbus naująjį Finansinį reglamentą, peržiūrėtos vidaus taisyklės;

13.  atkreipia dėmesį į Tarybos padėtį pastatų srityje, kuri 2018 m. lėmė intensyvias derybas su Belgijos institucijomis, – jos atsisakė parduoti keturis gretimus žemės sklypus, nepaisant susitarimo dėl galutinės pastato „Europa“ projekto kainos; pažymi, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl alternatyvaus sprendimo, pagal kurį neišleista pradinė sklypų kainos suma, siekusi 4 672 944 EUR;

14.  yra susirūpinęs dėl nerimą keliančių žiniasklaidos pranešimų apie naujojo pastato „Europa“ statybas; ragina Tarybą atlikti išsamų tyrimą dėl pagrindinio rangovo ir visos subrangovų grandinės (žiniasklaidos duomenimis, jų yra iki 12), taip pat dėl samdomų darbuotojų darbo sąlygų ir pateikti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui visas savo išvadas;

15.  pažymi, kad persvarstyta vidaus kontrolės sistema įsigaliojo 2018 m. lapkričio 1 d. ir nustatyti penki elementai, būtent kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informacija bei komunikacija ir stebėsenos veiksmai, taip pat nustatyta dar 17 principų ir 33 ypatybės, kad būtų galima pateikti pagrįstą patikinimą, jog pasiekti nustatyti tikslai;

16.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. 92 proc. vidaus audito rekomendacijų, pateiktų 2015–2017 m., buvo įgyvendintos arba vyko jų įgyvendinimo procesas; pažymi, kad 2018 m. metinė vidaus audito darbo programa grindžiama atnaujintu rizikos vertinimu (atsižvelgiant į rizikos registrų peržiūrą) ir buvo veiksmingai įgyvendinta; atkreipia dėmesį į sritis, kurios 2018 m. tikrintos atliekant auditą, pavyzdžiui, techninį valdymą, IT viešuosius pirkimus, teisės tarnybą ir komunikacijos strategiją;

17.  pažymi, kad atsižvelgiant į pasiūlymą dėl naujojo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo kompiuterio skaitomu formatu prieinamo skaidrumo registro interesų grupių atstovams, apimančio Parlamentą, Tarybą ir Komisiją, 2018 m., kai ES Tarybai pirmininkavo Bulgarija, įvyko du derybų raundai, o 2019 m., kai pirmininkavo Rumunija, įvyko vienas derybų raundas; primena 2019 m. birželio 18 d. Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) sprendimą, kad Tarybos generalinis sekretoriatas turėtų registruoti visus interesų grupių atstovų ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko susitikimus ir kad tai turėtų būti skelbiama viešai; apgailestauja dėl to, kad, nepaisant visų šių derybų, Taryba vis dar neprisijungė prie Skaidrumo registro ir ragina Tarybą toliau vykdyti derybas ir pasiekti sėkmingus rezultatus, kad Taryba pagaliau prisijungtų prie Skaidrumo registro; ragina Tarybą pademonstruoti tikrą įsipareigojimą laikytis skaidrumo ir atskaitomybės principų priimant konkrečias priemones ir remiantis pirmininkaujančios Suomijos pavyzdžiu; ragina visus pirmininkaujančių valstybių narių trejetus rodyti pavyzdį atsisakant rengti susitikimus su neregistruotais lobistais;

18.  atkreipia dėmesį į Ombudsmeno rekomendaciją, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Pirmininko kabinetas paskelbtų išsamų visų surengtų susitikimų su lobistais sąrašą; yra nusivylęs dėl to, kad naujasis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas dar neįgyvendino šios rekomendacijos; pažymi, kad nors atrodo, jog Europos Vadovų Tarybos pirmininkas su daug lobistų nesusitinka, vis dėlto svarbu laikytis lobistų veiklos skaidrumo principo; primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybos pirmininką užtikrinti, kad jis ir jo Kabinetas atsisakytų visų susitikimų su neregistruotais lobistais ir aktyviai skelbtų išsamų surengtų susitikimų su lobistais sąrašą; ragina generalinį sekretoriatą užtikrinti, jog Europos Vadovų Tarybos pirmininkui taikomos etikos taisyklės būtų suderintos su Komisijos pirmininko taisyklėmis, kad „sukamųjų durų“ reiškinio taisyklės būtų taikomos trejus metus ir kad visoms naujoms funkcijoms, susijusioms su Sąjungos veikla, būtų reikalingas oficialus patvirtinimas;

19.  palankiai vertina tai, kad, reorganizuojant Tarybos generalinį sekretoriatą, 2018 m. liepos 1 d. įsteigtas Skaitmeninių paslaugų departamentas; pažymi, kad pagal informacinę ir valdymo programą siekiama racionalizuoti ir suskaitmeninti svarbiausius veiklos procesus, užtikrinant visiškai integruotą taikomųjų programų ir paslaugų sistemą, kuria galės naudotis vartotojai, dirbantys bendrai naudojamoje ir saugioje skaitmeninėje darbo vietoje, skirtoje darbuotojams, pirmininkaujančių valstybių narių atstovams ir delegatams;

20.  pabrėžia, kad derybos, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, plačiai nušviečiamos žiniasklaidos ir žiniasklaida jomis labai domisi; palankiai vertina tai, kad nuolat plėtojama Tarybos interneto svetainė ir daug dirbama siekiant padidinti visų jos kanalų auditoriją (palyginti su praėjusiais metais, apsilankymų interneto svetainėje skaičius padidėjo 9 proc., gerbėjų skaičius socialiniame tinkle „Facebook“ padidėjo 13 proc., sekėjų skaičius tinkle „Twitter“ padidėjo 26 proc., o tinkle „Instagram“ – 92 proc.); pažymi, kad pateikta daug informacinių pranešimų ir surengta daug spaudos konferencijų; atkreipia dėmesį į naujienų svetainės platformą, sudarančią galimybes spaudos ir žiniasklaidos atstovams peržiūrėti, parsisiųsti ir įsirašyti didelės skiriamosios gebos kokybės Tarybos vaizdo įrašus ir nuotraukas; taip pat ragina naudotis nepatentuotomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų duomenų apsaugai;

21.  pakartoja, kad pritaria Ombudsmeno rekomendacijoms dėl skaidrumo Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus(8); prašo Tarybos dėti daugiau pastangų siekiant, kad teisėkūros procesas būtų labiau atsekamas ir patogesnis skaitytojui, daugiausia dėmesio skirti teisėkūros procesų svarbiausių etapų skaidrumui ir laiku normalizuoti valstybių narių indėlio kompiuterio skaitomu formatu (pvz., pareiškimų ir pasiūlymų dėl pakeitimų) į teisėkūros diskusijas per Tarybos posėdžius, Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto ar bet kokio jos parengiamojo organo parengiamąsias diskusijas nustatymą ir skelbimą; ragina Tarybą dėti daugiau pastangų skaidrumo srityje, inter alia, skelbti Tarybos teisėkūros procedūra priimtus dokumentus, rengti oficialius Tarybos parengiamųjų organų posėdžių protokolus, kuriuose būtų įrašytos valstybių narių pozicijos, ir skelbti šiuos protokolus, taip pat sudarant galimybę susipažinti su daugiau trišalių dialogų dokumentų, atsižvelgiant į Ombudsmeno rekomendacijas; pripažįsta Tarybos pastangas siekiant padidinti skaidrumą, tuo tikslu ji nuolat keičia medžiagą savo interneto svetainėje, taip pat veiklą vykdo Tarybos vidaus skaidrumo grupė; ragina Tarybą taikyti papildomas priemones, siekiant sėkmingos skaidrumo politikos, kurią įgyvendinant visuomenė galėtų lengviau sekti Sąjungos teisėkūros procesą;

22.  primena 2018 m. gegužės mėn. Ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl strateginio tyrimo OI/2/2017/TE dėl teisėkūros proceso Taryboje skaidrumo išvadas, kuriose nustatyta, kad dabartinė Tarybos praktika yra blogo administravimo atvejis; primena 2019 m. spalio mėn. Belgijos, Danijos, Estijos, Airijos, Latvijos, Liuksemburgo, Slovėnijos, Švedijos ir Nyderlandų parengtą bendrą neoficialų dokumentą dėl Sąjungos skaidrumo ir atskaitomybės didinimo, kuriame konkrečiai prašoma Tarybos didinti trišalio dialogo derybų atvirumą sistemingai skelbiant svarbius teisėkūros procedūra priimtus dokumentus; prašo Tarybos siekiant skaidrumo rimtai apsvarstyti šias rekomendacijas ir pateikti ataskaitą Parlamentui;

23.  yra itin susirūpinęs dėl informacijos, kurią Europos žiniasklaida pateikė apie įmonių teikiamą paramą Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms, ir pakartoja Sąjungos piliečių ir Europos Parlamento narių išreikštą susirūpinimą šiuo klausimu; pripažįsta, jog tikimasi, kad valstybės narės pačios finansuos savo pirmininkavimą Tarybai, ir apgailestauja dėl to, jog pastaraisiais metais naudojimasis įmonių teikiama parama siekiant padengti dalį šių išlaidų tapo įprasta praktika; yra itin susirūpinęs, kad dėl šios praktikos Sąjungos piliečių akyse gali būti padaryta žala Sąjungos, jos institucijų ir visų pirma Tarybos reputacijai ir gali kilti pavojus, kad bus prarastas pasitikėjimas jomis; pažymi, kad Taryba teigia, jog paramos klausimas yra vien tik pirmininkaujančios valstybės narės atsakomybė; laikosi tokios pačios nuomonės kaip ir Ombudsmenas, kad visuomenė neskiria pirmininkavimo Tarybai ir pirmininkaujančios valstybės narės; visiškai pritaria Ombudsmeno vertinimui ir rekomendacijai(9), kad Taryba šiuo klausimu parengtų gaires valstybėms narėms; be to, primygtinai rekomenduoja Tarybai numatyti galimybę į biudžetą įtraukti pirmininkavimą Tarybai; prašo Tarybos perduoti šį susirūpinimą keliantį klausimą valstybėms narėms, visų pirma dabartiniam pirmininkaujančių valstybių narių trejetui, rimtai apsvarstyti tas rekomendacijas ir pateikti ataskaitą Parlamentui;

24.  prašo Europos Vadovų Tarybos pirmininko elgesio kodeksą suderinti su Komisijos ir Parlamento pirmininkų elgesio kodeksais, kad būtų užtikrintas oficialus veiklos, susijusios su Sąjungos teisės aktais, patvirtinimas trejus metus po to, kai pirmininkas baigė darbą Taryboje;

25.  yra labai susirūpinęs dėl įtarimų interesų konfliktu, pareikštų daugeliui valstybių narių atstovų, dalyvaujančių aukšto lygio politikos ir biudžeto sprendimų priėmimo procese; prašo Tarybos užtikrinti, kad valstybių narių atstovai, kurie gauna tiesioginės naudos iš Sąjungos subsidijų per jiems priklausančias įmones, nedalyvautų atitinkamose diskusijose ir balsavimuose dėl politikos ar biudžeto; taip pat prašo Tarybos prisijungti prie Parlamento raginimo Komisijai pasiūlyti naujas audito procedūras siekiant paspartinti skubių ir sunkių interesų konfliktų atvejų tyrimą ir užtikrinti, kad Parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie audito išvadas;

26.  apgailestauja dėl to, kad Taryba vėl nepateikė atsakymų į Parlamento pateiktus rašytinius klausimus, ir kad Tarybos generalinis sekretorius nedalyvavo klausyme, kuris buvo surengtas 2019 m. lapkričio 12 d. vykdant metinį biudžeto įvykdymo patvirtinimą, o tai parodo, kad Taryba ir toliau visiškai nebendradarbiauja; pabrėžia, kad Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat kaip kitų institucijų išlaidos, ir atkreipia dėmesį į tai, kad svarbiausi šio tikrinimo elementai išdėstyti ankstesnių metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas yra vienintelė institucija, kurią tiesiogiai renka Sąjungos piliečiai, ir kad jo vaidmuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje yra tiesiogiai susietas su piliečių teise būti informuotiems apie tai, kaip panaudojamos viešosios lėšos;

Būsimas Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimas

27.  pažymi, kad Parlamento vaidmuo teikiant biudžeto įvykdymo patvirtinimą yra išdėstytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), Finansiniame reglamente ir Parlamento darbo tvarkos taisyklėse;

28.  pabrėžia, jog pagal SESV 319 straipsnį Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, patvirtina, kad Komisija įvykdė Sąjungos bendrąjį biudžetą; pažymi, kad Tarybos, kaip teikiančios rekomendacijas institucijos vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, vaidmuo yra visapusiškai pripažįstamas;

29.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, laikantis dabartinio aiškinimo ir praktikos, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams;

30.  mano, kad būtina išskirti skirtingus atitinkamų institucijų vaidmenis vykdant biudžeto patvirtinimo procedūrą, todėl atmetama galimybė, kad vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą minėtų dviejų institucijų vaidmuo būtų lygiavertis ir abipusio pobūdžio;

31.  primena tai, kad pagal SESV 316 ir 335 straipsnius institucijos yra savarankiškos administraciniu aspektu ir jų išlaidos nustatytos atskirose biudžeto dalyse; pabrėžia, kad pagal Finansinio reglamento 59 straipsnį minėtos institucijos yra kiekviena atskirai atsakingos už savo biudžeto vykdymą; pabrėžia, kaip svarbu, kad institucijos atsakingai ir profesionaliai vykdytų savo biudžetą;

32.  atkreipia dėmesį į tai, kad per beveik dvidešimt metų Parlamentas išplėtojo praktiką patvirtinti visoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, kad jų biudžetas įvykdytas; primena, kad Parlamentas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus ir atsakymus į raštu pateiktus klausimynus bei išklausęs institucijų generalinius sekretorius, patvirtina Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, kad jų biudžetas įvykdytas; pažymi, kad visos Sąjungos institucijos ir įstaigos sutinka dalyvauti Parlamentui vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, vienintelė išimtis yra Taryba; apgailestauja dėl to, kad Taryba atsisakė atsakyti į 2019 m. lapkričio 12 d. Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pateiktus klausimus;

33.  palankiai vertina tai, kad Taryba parodė, jog yra pasirengusi pasiekti susitarimą su Parlamentu dėl bendradarbiavimo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

34.  apgailestauja dėl to, kad Tarybos nebendradarbiavimas vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą lėmė Parlamento atsisakymą suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009 m. ir vėlesnių finansinių metų biudžetus;

35.  pabrėžia, jog reikalingas Tarybos ir Parlamento susitarimo memorandumas, kad būtų rastas sprendimas, padėsiantis išspręsti ilgalaikę Tarybos ir Parlamento nuomonių apie dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo praktiką skirtumų problemą;

36.  palankiai vertina tai, kad buvo patvirtinta naujai paskirtos Parlamento derybų grupės sudėtis; ragina derybų grupę užtikrinti, kad susitarimas visiškai atitiktų Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto poziciją, patvirtiną 2020 m. vasario mėnesį; ragina Taryba nepagrįstai nedelsiant atnaujinti derybas;

37.  mano, kad įvairių institucijų, įstaigų ir agentūrų atsakymai į klausimynuose pateiktus tam tikrus pasikartojančius klausimus, pvz., dėl lyčių pusiausvyros ir geografinės pusiausvyros, interesų konflikto, lobizmo ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugos, galbūt galėtų būti įtraukti į Sąjungos finansų įvertinimo ataskaitą, parengtą vadovaujantis SESV 318 straipsniu, tokiu mastu, kokiu šie klausimai yra susiję su biudžeto vykdymu; primena tai, kad SESV 318 straipsnyje nurodyta ataskaita yra aiškiai minima SESV 319 straipsnio 1 dalyje, kaip vienas iš dokumentų, kurį reikėtų nagrinėti vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

38.  primena tai, jog pagal Finansinį reglamentą reikalaujama, kad kiekviena institucija ir įstaiga imtųsi tinkamų priemonių, kad vykdytų reikiamus veiksmus dėl pastabų, pateiktų kartu su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir teiktų priemonių, kurių ėmėsi atsižvelgdama į minėtas pastabas, ataskaitas; pabrėžia, kad institucijų atsisakymas laikytis šio reikalavimo, kai jos buvo paragintos imtis veiksmų, gali lemti ieškinį dėl neveikimo pagal SESV 265 straipsnį;

39.  palankiai vertina paskirtosios Komisijos pirmininko pavaduotojos Věros Jourovos ir paskirtojo Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimus, padarytus per klausymus Parlamente, t. y. kad jie pasirengę šiuo klausimu imtis veiksmų, kad padėtų užtikrinti didesnį Tarybos biudžeto vykdymo skaidrumą; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su mokesčių mokėtojų ir visuomenės teise būti informuotiems apie viešųjų pajamų naudojimą;

40.  mano, kad Komisijos narių įsipareigojimai yra teigiamas požiūrio pokytis, palyginti su Komisijos pozicija, šiuo klausimu išreikšta jos 2014 m. sausio 23 d. laiške, kuriame teigiama, jog nereikėtų tikėtis, kad Komisija prižiūrės, kaip kitos institucijos vykdo savo biudžetą;

41.  prašo Tarybos atlikti savo ypatingą vaidmenį ir pateikti rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo kitoms Sąjungos institucijoms.

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.
(8) 2019 m. sausio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045).
(9) Europos ombudsmeno rekomendacija byloje 1069/2019/MIG dėl paramos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
PDF 159kWORD 52k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (dabar – ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2080(DEC))
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)(6), ypač į jo 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(8) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0039/2020),

1.  patvirtina ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (dabar – ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra)) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(9),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(13), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)(14), ypač į jo 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(15), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(16) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0039/2020),

1.  pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) (dabar – ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0039/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(17), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 11 473 788 EUR, t. y. 2,67 proc. didesnis negu 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos(18);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,98 proc., t. y. 0,01 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,56 proc., t. y. šiek tiek (0,37 proc.) didesnis nei 2017 m.;

Veikla

2.  pažymi, kad Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, skirdama didesnį dėmesį kokybiniams rodikliams vertinant veiklos tikslų įgyvendinimą, o kiekybiniams rodikliams – vertinant administracinių tikslų įgyvendinimą; pažymi, kad Agentūra, siekdama geriau patenkinti savo suinteresuotųjų subjektų lūkesčius, tobulina savo ataskaitų paketą pritaikydama savo kiekybinius ir kokybinius PVRR taip, kad būtų galima veiksmingai įvertinti jos veiklos poveikį;

3.  ragina Agentūrą imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų pašalintos 5G saugumo spragos, ir kuo plačiau skleisti informaciją šiuo klausimu, siekiant užtikrinti, kad pramonės sektorius priimtų esamus techninius sprendimus;

4.  apgailestauja dėl to, kad po to, kai 2017 m. Komisijos užsakymu atliktas Agentūros veiklos 2013–2016 m. išorinio vertinimo tyrimas, nebuvo parengtas joks oficialus veiksmų planas; vis dėlto, pažymi, kad yra įgyvendintos atitinkamos rekomendacijos ir tai, kad Komisijos vidaus audito tarnybai atlikus auditą buvo pateiktos sutampančios rekomendacijos, į kurias reaguojant sutarta dėl oficialaus taisomųjų veiksmų plano;

5.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

6.  ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę įtvirtinti ryšius su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), kurio būstinė yra Salonikuose; ragina Komisiją įvertinti abu scenarijus, t. y. Agentūros perkėlimą į CEDEFOP būstinę Salonikuose ir atitinkamai perkėlimą į Agentūros būstinę Heraklione; pažymi, kad, Agentūrą perkėlus į CEDEFOP būstinę, būtų galima dalytis bendromis bei priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų valdymu, taip pat IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti;

Personalo politika

7.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 93,62 proc. ir iš 47 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 44 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m., per kuriuos patvirtinti 48 etatai); pažymi, kad 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 27 sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

8.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra planavo į Atėnus perkelti savo administracijos darbuotojus, nors Reglamente (ES) Nr. 526/2013(19) numatyta, kad tokie darbuotojai turėtų būti Heraklione, ir pažymi, kad, panašu, jog išlaidas būtų galima sumažinti dar labiau, jei visi darbuotojai būtų sutelkti vienoje vietovėje; pažymi, kad šiuo metu Heraklione esančiame padalinyje dirba tik septyni darbuotojai; pažymi, kad Agentūra toliau sieks nustatyti, ar tas padalinys yra reikalingas, atsižvelgdama į dabartinį susitarimą dėl būstinės ir tame padalinyje kuriamas programas;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra susiduria su sunkumais, įdarbindama, pritraukdama ir išlaikydama tinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, visų pirma dėl siūlomo pareigybių tipo, t. y. sutartininko pareigybės ir žemo korekcinio koeficiento, kuris taikomas skaičiuojant Agentūros darbuotojų Graikijoje darbo užmokesčius; vis dėlto su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra, siekdama būti patrauklesnė, yra įgyvendinusi ne vieną socialinę priemonę;

10.  pažymi, kad Agentūrai neskiriami būtini asignavimai, kad ji skelbimus apie visas laisvas darbo vietas galėtų teikti visomis ES kalbomis, kaip to reikalauja EPSO; vis dėlto pažymi, kad Agentūra, kaip ir kitos decentralizuotos Sąjungos agentūros, pranešimus apie laisvas darbo vietas skelbia keliose svetainėse ir leidiniuose visoje Sąjungoje, taip pat ES agentūrų tinklo svetainėje;

11.  pažymi, kad šiuo metu peržiūrimas pareigų perdavimo naujiems darbuotojams procesas siekiant, kad ateityje naujiems darbuotojams būtų geriau perduodamos žinios, ir tai, kad šį procesą svarstoma įtraukti į jautrių pareigybių politiką; prašo Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai peržiūra bus baigta;

12.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. nebuvo užtikrinta lyčių pusiausvyra vyresniosios vadovybės lygmeniu (8 vyrai ir 2 moterys) ir valdančiosios tarybos narių tarpe (25 vyrai ir 5 moterys);

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  atkreipia dėmesį į šiuo metu Agentūros taikomas priemones ir dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą ir užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti ir pažymi, kad Agentūros interneto svetainėje jau paskelbti valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų konfliktų deklaracijos; primena, kad Agentūra savo interneto svetainėje neskelbia vyresniosios vadovybės narių interesų konfliktų deklaracijų; dar kartą ragina Agentūrą paskelbti visų valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymus ir vyresniosios vadovybės interesų konfliktų deklaracijas ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šioje srityje;

Vidaus kontrolė

14.  susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai ataskaitoje pripažinta, kad Agentūroje neįgyvendinama jautrių pareigybių politika, pagal kurią būtų nustatomos ir nuolat atnaujinamos jautrios funkcijos ir patvirtinamos tinkamos priemonės, siekiant sumažinti asmeninio suinteresuotumo riziką; ragina Agentūrą nedelsiant priimti ir įgyvendinti tokią politiką;

15.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas rengiant siektinus ENISA rezultatus“, kuria remdamasi Agentūra rengia veiksmų planą, kad būtų imtąsi veiksmų visose tobulintinose srityse;

Kitos pastabos

16.  pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos turės labai nedidelį poveikį Agentūros operacijoms ir administravimui; vis dėlto pažymi, kad Agentūra atliko savo vidaus procesų peržiūrą siekdama sumažinti bet kokią su galimu Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Sąjungos susijusią riziką, ir kad bet kokia tokio pobūdžio rizika nelaikoma labai didele, o manoma, kad tokia rizika yra labai maža;

17.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra dar neparengė oficialios strategijos, kaip užtikrinti aplinką tausojančią darbo vietą; ragina Agentūrą kuo skubiau tai padaryti;

18.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(20) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 165, 2013 6 18, p. 41.
(6) OL L 151, 2019 6 7, p. 15.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(11) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(12) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(13) OL L 165, 2013 6 18, p. 41.
(14) OL L 151, 2019 6 7, p. 15.
(15) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(16) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(17) OL C 120, 2019 3 29, p. 205.
(18) OL C 120, 2019 3 29, p. 206.
(19) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).
(20) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
PDF 162kWORD 52k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (dabar – Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2066(DEC))
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(5), ypač į jo 12a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/128, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75(6), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0040/2020),

1.  patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vykdomajam direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (dabar –Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2066(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(9),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(13), ypač į jo 12a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/128, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75(14), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(15) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(16), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0040/2020),

1.  pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (dabar –Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2066(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0040/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(17), jo galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 17 850 210 EUR, t. y. nedaug (0,11 proc.) mažesnis nei 2017 m.; kadangi Centro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto(18);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. nedaug (0,04 proc.) didesnis, palyginti su 2017 m.; pažymi tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,50 proc., t. y. 6,84 proc. didesnis nei 2017 m.;

Veikla

2.  pažymi, kad Centras naudojasi pavyzdine veiklos rezultatų vertinimo sistema, apimančia pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie padeda įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę projekto, veiklos vykdymo ir organizaciniu lygmenimis, taip pat kitomis priemonėmis, kuriomis siekiama pagerinti biudžeto valdymą;

3.  taip pat pažymi, kad Centro 2018 m. darbo programa buvo visiškai įgyvendinta laikantis nustatytų tikslų, uždavinių ir nurodymų;

4.  palankiai vertina tai, kad Centras plėtoja sąveiką ir dalijasi ištekliais su kitomis agentūromis;

5.  atkreipia dėmesį į toliau tęsiamą įformintą glaudų Centro bendradarbiavimą su Europos mokymo fondu (ETF) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND);

6.  pažymi, kad 2017 m. atlikus Centro išorinį vertinimą, kaip reikalaujama pagal finansines taisykles, padaryta išvada, kad esama galimybių Centrui tvirčiau bendradarbiauti su trimis kitomis decentralizuotomis agentūromis, priklausančiomis Komisijos Užimtumo generalinio direktorato kompetencijai, t. y. ETF, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir EUROFOUND; pažymi, kad Centro steigiamojo reglamento (Reglamento (ES) 2019/128) naujoje redakcijoje, kuri įsigaliojo 2019 m. vasario mėn., atsižvelgta į šio išorinio vertinimo rezultatas;

7.  ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę bent jau sukurti bendrą sinergiją su EUROFOUND, jei ne visiškai sujungti agentūras; ragina Komisiją įvertinti abu scenarijus, t. y. Centro perkėlimą į EUROFOUND būstinę Loughlinstowne (Airija) ir EUROFOUND būstinės perkėlimą į Centro būstinę Salonikuose; pažymi, kad, tai padarius, būtų galima dalytis bendromis bei priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų valdymu, taip pat IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti; pripažįsta, kad veiksmingas ir efektyvus agentūrų darbas be klaidų yra glaudžiai susijęs su tinkamu jų veiklos ir administracinių užduočių finansavimo lygiu; todėl ragina valstybes nares priderinti veiklą, kurią agentūros turi vykdyti, prie joms skirto finansavimo;

8.  ragina Centrą tęsti institucijos skaitmeninimą;

9.  ragina Centrą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

10.  vertina Centro ekspertines žinias ir nuolat kokybiškai atliekamą darbą teikiant mokslinius tyrimus, analizes ir technines konsultacijas, kuriais siekiama paremti mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo bei mokymo Europoje plėtrą, taip pat kvalifikacijų ir įgūdžių politiką, siekiant paskatinti kokybiškus mokymus, pritaikytus prie darbo rinkos poreikių; todėl atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti pakankamus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, kad Centras galėtų įgyvendinti savo užduotis, taip pat garantuoti, kad apskritai pirmenybė būtų teikiama Centrui, o ne privatiems rangovams;

11.  palankiai vertina Centro indėlį ir kompetenciją teikiant naujas žinias, įrodymus ir politikos analizę, stebint politikos tendencijas ir atliekant žinių tarpininko vaidmenį itin svarbiomis į Sąjungos darbotvarkę įtrauktomis politikos temomis; pripažįsta Centro atliekamą kokybišką darbą dirbant su įvairiais projektais, visų pirma, Europos įgūdžių darbotvarke, Europasu, Įgūdžių panoramos peržiūra, taip pat jo vaidmenį remiant Kopenhagos proceso dalyvius, Europos įgūdžių indeksą ir Įgūdžių prognozę;

12.  mano, kad verta atkreipti dėmesį į tai, kad Centras pradėjo įgyvendinti naują skaitmeninimo kryptį, visų pirma, atsižvelgdamas į savo internetines priemones, teikdamas konkrečiai šaliai būdingą informaciją ir sudarė geresnes internetinių duomenų vizualizavimo galimybes, pavyzdžiui, teikdamas orientacines nuorodas, susijusias su darbo rinkos informacija ar įgūdžių prognozėmis; tuo tikslu pripažįsta Centro rengiamų tikslingų rinkodaros kampanijų, kuriomis didinamas informuotumas apie jo interneto svetainės turinį, vertę;

13.  pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad labai svarbu, kad agentūrų ištekliai ir duomenys būtų tinkami naudoti ir jais būtų lengva naudotis; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis, kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; primena, kad valstybės narės gali padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje parengdamos išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių;

Personalo politika

14.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,70 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus 78 laikinųjų darbuotojų etatus ir 13 pareigūnų etatų paskirta 12 pareigūnų ir 76 laikinieji darbuotojai (2017 m. patvirtinti 92 etatai); pažymi, kad 2018 m. Agentūroje papildomai dirbo 26 sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

15.  pažymi, kad Centras ėmėsi priemonių, atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su naujuoju Centro žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovu, kuris pradėjo eiti pareigas 2019 m. sausio mėn., taip pat su sprendimu Centro teisės tarnybos veiklą perduoti išorės subjektams; susirūpinęs pažymi, kad, turint omenyje didelį teismo bylų; kuriose dalyvauja Centras, skaičių, visapusiškas teisinių paslaugų teikimo perleidimas išorės subjektams kelia pavojų nuosekliam bylų nagrinėjimui ir veiksmingumo principui; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

16.  pažymi, kad Centras šiuo metu vykdo atrankos procedūrų tobulinimo procesą, užtikrindamas, kad būtų laikomasi atrankos komisijų įvertintų projektavimo kriterijų ir žmogiškųjų išteklių tarnyba vykdytų sustiprintą kontrolę; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, susirūpinęs pažymi, kad dvi audituotos įdarbinimo procedūros, kurios buvo įvykdytos 2018 m. naudojantis dviem 2015 m. ir 2016 m. sudarytais rezervo sąrašais, buvo netinkamai valdomos ir dokumentuojamos, kaip ir kelios kitos ankstesniais metais audituotos įdarbinimo procedūros; primygtinai ragina Centrą nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų siekiant užtikrinti, kad įdarbinimo procedūros būtų vykdomos tvarkingai, ir ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

17.  atkreipia dėmesį į Centro susirūpinimą dėl to, kad naujuoju jo steigiamuoju reglamentu išplečiami Centro įgaliojimai – jie apima ne tik profesinį rengimą ir mokymą, bet ir kvalifikacijos ir įgūdžių politikos priemones, tačiau kartu su naujomis pareigomis neskiriama papildomų išteklių; pažymi, kad Centro darbuotojų skaičius jau sumažintas 10 proc. ir kad dėl to padidėjo Centro darbuotojams tenkantis darbo krūvis ir spaudimas;

18.  palankiai vertina tai, kad Centras beveik užtikrino personalo lyčių pusiausvyrą (59 proc. moterų ir 41 proc. vyrų), tačiau apgailestauja, kad nepateikta išsamios informacijos apie lyčių pusiausvyrą valdymo lygmeniu;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta valdančiosios tarybos narių lyčių pusiausvyra (50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų);

20.  apgailestauja, kad nepateikta aiškios informacijos dėl darbuotojų geografinės pusiausvyros;

Viešieji pirkimai

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, apgailestauja dėl to, kad vykdant Centro kelionių agentūros paslaugų pirkimo procedūrą kainos ir kokybės kriterijai ne visada buvo pakankamai išsamūs, kad būtų galima užtikrinti ekonomiškai naudingiausios sutarties pirkimą; apgailestauja dėl to, kad Centro metodika ir dokumentacija, susijusios su galimais neįprastai mažos kainos pasiūlymais, buvo nepakankamos;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

22.  atkreipia dėmesį į esamas Centro priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą, taip pat pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; tačiau susirūpinęs pažymi, kad Centras savo interneto svetainėje dar neskelbia savo vyresniosios vadovybės narių gyvenimo aprašymų ir kad Centro vyresnioji vadovybė, vidaus ekspertai ir padėjėjai skelbia galimus interesų konfliktus tik tais atvejais, kai jų atsiranda, laikydamiesi 2014 m. Centro interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos; pažymi, kad Centras atnaujino savo gaires dėl pranešimo apie interesų konfliktus atrankos ir įdarbinimo procesuose ir parengė patikslintas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, skirtas valdybos nariams, nepriklausomiems ekspertams ir kitiems darbuotojams;

23.  palankiai vertina tai, kad, atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, 2019 m. rugsėjo 2 d. Centras priėmė įgyvendinimo taisykles dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001(19);

24.  pažymi, kad, atsižvelgus į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, Centro vidaus kontrolės koordinatorius buvo paskirtas Centro etikos ir profesinio sąžiningumo korespondentu ir taip buvo sukurtas nepriklausomas faktų atskleidimo, patariamasis ir konsultacinis organas, skirtas pranešėjams apie pažeidimus;

Bendrosios pastabos

25.  ragina Centrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

Vidaus auditas

26.  labai susirūpinęs pažymi, kad, 2018 m. sausio 14–18 d. vidaus audito tarnybai atlikus Centro žmogiškųjų išteklių valdymo ir etikos auditą, įdarbinimo procedūros ir vėl vertinamos kritiškai;

o
o   o

27.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(20) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(6) OL L 30, 2019 1 31, p. 90.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(11) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(12) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(13) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(14) OL L 30, 2019 1 31, p. 90.
(15) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(16) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(17) OL C 108, 2018 3 22, p. 1.
(18) OL C 108, 2018 3 22, p. 2.
(19) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(20) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
PDF 159kWORD 51k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2085(DEC))
P9_TA(2020)0093A9-0041/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros(6), ypač į jo 45 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0041/2020),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(9),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(13), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros(14), ypač į jo 45 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(15), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(16), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0041/2020),

1.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0041/2020),

A.  kadangi, kaip matyti iš Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestinės(17), jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 17 408 849 EUR, t. y. 1,73 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos(18);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros 2018 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,74 proc., t. y. šiek tiek (0,83 proc.) didesnis, palyginti su 2017 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 87,62 proc., t. y. 13,81 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.;

Veiklos rezultatai

2.  pažymi, kad Agentūroje naudojami tam tikri pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, kad būtų lengviau siekti jos daugiamečių strateginių tikslų ir įvertinti jos veiklos pridėtinę vertę;

3.  pažymi, kad Agentūra laiku įgyvendino 98 proc. savo veiklos ir įgyvendino 100 proc. savo metinio komunikacijos strategijos plano;

4.  pažymi, kad Agentūra, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra priėmė trišalį darbo susitarimą, kuriame apibrėžtas šių agentūrų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su pakrančių apsaugos funkcijas vykdančiomis nacionalinėmis institucijomis teikiant paslaugas, informaciją, įrangą ir mokymus, taip pat koordinuojant daugiatiksles operacijas;

5.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. pateikti antrojo penkerių metų (2012–2016 m.) nepriklausomo Agentūros išorės vertinimo rezultatai; su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. pabaigoje vieną rekomendaciją buvo baigta vykdyti ir dešimt rekomendacijų buvo vykdomos pagal valdybai pateiktą veiksmų planą;

7.  mano, kad Agentūros vaidmuo Frontex kūrimo skatinimo procese turėtų nekenkti pagrindinei Agentūros, kaip Sąjungos įstaigos, atsakingos už žuvininkystės kontrolės veiklos koordinavimą ir pagalbos teikimą valstybėms narėms ir Komisijai šioje srityje, veiklai, nes tai galėtų susilpninti žuvininkystės priežiūrą ir padidinti neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos mastą; todėl pabrėžia, kad reikia Agentūrai suteikti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie atitiktų besiplečiančias jos užduotis;

8.  pabrėžia, kad 2018 m. birželio mėn. Agentūra priėmė sprendimą dėl informacijos apie susitikimus su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis skelbimo ir kad, Parlamentui ir Komisijai susitarus dėl skaidrumo registro, Agentūra savo interneto svetainėje skelbs informaciją apie aktualius vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų susitikimus su lobistais;

9.  pažymi, kad po 2017 m. atlikto parengiamojo darbo Agentūra 2018 m. įdiegė tarptautiniu standartu ISO 27001 pagrįstą informacijos saugumo valdymo sistemą, kurios paskirtis – apsaugoti Agentūrą nuo su technologijomis susijusios rizikos ir užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą;

10.  pabrėžia aktyvų Agentūros vaidmenį ir pridėtinę vertę vykdant geresnio regioninio žvejybos valdymo Vakarų Afrikoje projektą (PESCAO), kuriuo siekiama plėtoti kovos su NNN žvejybos veikla pajėgumus ir gerinti žvejybos išteklių valdymą Vakarų Afrikoje; pabrėžia, kad 2018 m. vykdytos trys operacijos, kuriose dalyvavo Senegalas, Gambija, Bisau Gvinėja, Konakrio Gvinėja, Siera Leonė, Žaliasis Kyšulys ir Mauritanija;

11.  pabrėžia, kad labai svarbus Agentūros vaidmuo įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką ir siekiant tos politikos tikslų, ypač susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį, nes valstybės narės susiduria su sunkumais vykdyti šį įpareigojimą;

Personalo politika

12.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,36 proc.: užpildyti 60 laikinųjų darbuotojų etatų iš 61, patvirtinto pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintu 61 etatu); pažymi, kad 2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 11 sutartininkų ir šeši deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

13.  ragina Agentūrą sukurti ilgalaikę žmogiškųjų išteklių politikos strategiją, pagal kurią būtų atsižvelgiama į jos darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, į visą gyvenimą trunkantį profesinį orientavimą ir karjeros plėtrą, lyčių pusiausvyrą, nuotolinį darbą, nediskriminavimą, geografinę pusiausvyrą, neįgaliųjų įdarbinimą ir jų integraciją;

14.  susirūpinęs pažymi, kad valdyboje trūksta lyčių pusiausvyros (47 vyrai ir 21 moteris);

Viešieji pirkimai

15.  pažymi, kad 2018 m. viešųjų pirkimų veikla daugiausiai buvo susijusi su dviejų atvirųjų konkursų, siekiant įsigyti kelionių agentūros ir renginių organizavimo paslaugas Agentūrai ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai, organizavimu;

16.  palankiai vertina tai, kad Agentūra, atsižvelgdama į Sąjungos agentūrų tikslą dėti bendras viešojo pirkimo pastangas, 2018 m. paskelbė savo antrąjį tarpinstitucinį atvirą kvietimą dalyvauti konkurse ir kad dar dvi agentūros prisijungė prie šios viešojo pirkimo procedūros; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie būsimus pokyčius, susijusius su bendromis pirkimo procedūromis; šią praktiką laiko sektinu pavyzdžiu; ragina Agentūrą toliau ieškoti galimybių integruoti procedūras su kitomis institucijomis;

17.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad Agentūra sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, lygindama su tiekėjo pateiktomis kainomis, ir preliminariosios sutarties rangovui pateiktų sąskaitų faktūrų už programinės įrangos licencijų įsigijimą; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad ji neturi galimybės keisti Komisijos pasirašytos preliminariosios sutarties nuostatų ir sąlygų ir kad ji įgyvendins naują preliminariąją sutartį, kad išspręstų dėl senosios sutarties kylančias problemas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas

18.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; su pasitenkinimu pažymi, kad ekspertams, nepasirašiusiems interesų deklaracijos, neleidžiama dirbti pagal konkrečią sutartį ir kad Agentūra reguliariai stebi, ar deklaracijos pateiktos;

19.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Planavimas, biudžeto sudarymas ir stebėsena agentūroje“ ir kad susitarta dėl galimų patobulinimų veiksmų plano; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi;

Kitos pastabos

20.  pažymi, kad Agentūra pradėjo sertifikavimo procesą pagal ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ir ėmėsi priemonių, kuriomis siekiama sumažinti jos bendrą poveikį aplinkai; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

21.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinius tinklus ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(19) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
(6) OL L 83, 2019 3 25, p. 18.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(11) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(12) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(13) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
(14) OL L 83, 2019 3 25, p. 18.
(15) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(16) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(17) OL C 416, 2018 11 15, p. 42.
(18) OL C 416, 2018 11 15, p. 43.
(19) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas –Europos išorės veiksmų tarnyba
PDF 165kWORD 61k
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (2019/2064(DEC))
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0059/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl biudžeto vykdymo su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99 ir 164–167 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118 ir 260–263 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0043/2020),

1.  patvirtina Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad Europos išorės veiksmų tarnybos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba, dalį (2019/2064(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0043/2020),

A.  kadangi valdymo sistemų veiksmingumas ir efektyvumas bei išteklių naudojimas būstinėje ir Sąjungos delegacijose yra pagrindiniai orientaciniai principai siekiant užsienio politikos tikslų, reaguojant į geopolitinius iššūkius ir stiprinant Sąjungos kaip pasaulinio masto veikėjos vaidmenį;

B.  kadangi labai svarbu Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT) skatinti bendrą valdymo kultūrą stiprinant diplomatinio personalo europinį aspektą ir vieningumo dvasią;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų ataskaitos dėl institucijos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, net jei daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos kategorija;

2.  mano, kad Audito Rūmų ataskaitos 10 skyriaus audito darbas turėtų būti geriau subalansuotas tarp Sąjungos institucijų ir turėtų apimti ne vien tik atitikties reikalavimus;

3.  mano, kad daugiau audito darbo turėtų būti skirta veiklos išlaidoms ar klausimams, kurie tampa labai svarbūs ar net ypatingai svarbūs EIVT, pvz., strateginės komunikacijos pajėgumams ir informacinėms technologijoms (pvz., kibernetiniam saugumui), bendro delegacijoms skirto saugumo paketo veiksmingumui arba bendros civilinio saugumo ir gynybos politikos misijų paramos platformos finansiniam valdymui ir administracinei paramai;

4.  taip pat pažymi, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai nepranešė apie jokius konkrečius su EIVT susijusius klausimus;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai EIVT metinėje veiklos ataskaitoje ir valdymo priemonėje nenustatė reikšmingo klaidų lygio;

6.  pažymi, kad metų pabaigoje ir su papildomais Komisijos įnašais, skirtais Komisijos darbuotojų, dirbančių Sąjungos delegacijose, administracinėms išlaidoms padengti, bendras 2018 m. EIVT biudžetas sudarė 678,5 mln. EUR (t. y. padidėjo 2,8 proc., palyginti su 2017 m.), įsipareigojimų įvykdymo lygis buvo 99,9 proc. ir mokėjimų įvykdymo lygis – 84,8 proc. (šiek tiek mažesnis nei 2017 m. – 86,7 proc.); atkreipia dėmesį į dabartinį biudžeto paskirstymą, būtent 249,7 mln. EUR numatyta EIVT būstinei ir 428,8 mln. EUR – delegacijoms;

7.  pažymi, kad 2018 m. iš Europos plėtros fondo ir patikos fondų taip pat gautas 58,5 mln. EUR įnašas, palyginti su 55 mln. EUR įnašu 2017 m.;

8.  ragina EIVT galbūt supaprastinti dabartinę biudžeto nomenklatūrą, kad būtų galima lengviau ir veiksmingiau valdyti EIVT, palaipsniui racionalizuojant 35 biudžeto eilutes, naudojamas Komisijos darbuotojų veiklai delegacijose finansuoti, atsižvelgiant į geografines ir įvairias vystymosi priemones;

9.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į biudžeto valdymo supaprastinimą 2018 m. iš EIVT biudžeto eilučių trečius metus iš eilės finansuojant visas bendrąsias pridėtines išlaidas, susijusias su visų delegacijų biurais (nuoma, saugumas, valymas ir kitos pridėtinės išlaidos), įskaitant Europos plėtros fondo delegacijas; remia EIVT pastangas modernizuoti ir supaprastinti savo administravimą įgyvendinant projektą „Innovative 2019“, kuris apima 20 nagrinėjamų pasiūlymų; prašo EIVT informuoti Biudžeto kontrolės komitetą apie šiuos nagrinėjamus pasiūlymus;

10.  pastebi, kad būstinės biudžetas siekė 249,7 mln. EUR, iš kurių 162,4 mln. EUR (t. y. 65,5 proc.) buvo susiję su darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimu pagal Tarnybos nuostatus įdarbintiems ir išorės darbuotojams, 30,8 mln. EUR (t. y. 12 proc.) – su pastatais ir susijusiomis išlaidomis, o 34,9 mln. EUR (t. y. 14 proc.) – su IT kompiuterinėmis sistemomis, įranga ir baldais;

11.  pažymi, kad 428,8 mln. EUR delegacijų biudžetas buvo paskirstytas taip: 118,4 mln. EUR (t. y. 27,6 proc.) skirta pagal Tarnybos nuostatus įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčiui, 168 mln. EUR (39,2 proc.) – pastatams ir susijusioms išlaidoms, 72,1 mln. EUR (arba 16,8 proc.) – išorės darbuotojams ir išorės paslaugoms, 27,6 mln. EUR (6,4 proc.) – kitoms su darbuotojais susijusioms išlaidoms ir 42,7 mln. EUR (10 proc.) – kitoms administracinėms išlaidoms; taip pat pažymi, kad iš Komisijos gauta 196,4 mln. EUR (palyginti su 185,6 mln. EUR 2016 m. ir 204,7 mln. EUR 2015 m.) Komisijos darbuotojų, dirbančių Sąjungos delegacijose, administracinėms išlaidoms padengti ir jie buvo padalyti Komisijos V išlaidų kategorijai (47,2 mln. EUR), veiklos programų administracinėms eilutėms (93,2 mln. EUR) ir Europos plėtros fondui bei patikos fondams (58,5 mln. EUR, palyginti su 55 mln. EUR 2017 m. ir 45,4 mln. EUR 2016 m.);

12.  atkreipia dėmesį į pastatų administravimo politikos sudėtingumą atsižvelgiant į EIVT misiją; pabrėžia, kad EIVT turi pateikti pakankamą paaiškinimą, susijusį su savo pastatų administravimo politika perkant, nuomojant ar valdant pastatus; ragina EIVT nuolat atidžiai įgyvendinti savo pastatų administravimo politiką ir visų pirma užtikrinti, kad būtų nedelsiant reaguojama į visus įtariamus sukčiavimo ar korupcijos atvejus, kurie gali būti nustatyti perkant, nuomojant ar valdant pastatus; ragina EIVT pateikti pakankamą paaiškinimą dėl savo konkursų procedūrų ir išlaidų pastatams, susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra;

13.  pabrėžia, kad geras Parlamento ir EIVT bendradarbiavimas yra būtinas siekiant tvarkyti ir peržiūrėti su pastatais susijusius dokumentus; primygtinai ragina EIVT laiku pateikti tvirtinti pastatų dokumentus, kad būtų pakankamai laiko išsamiai jų peržiūrai ir tolesniems klausimams; pakartoja, kad dėl biudžeto valdymo institucijai labai vėlai, baigiantis paskutiniam terminui pateiktų dokumentų, atsiranda nereikalingų laiko apribojimų ir biudžeto valdymo institucija priversta juos tvirtinti neturėdama galimybės pratęsti peržiūros laikotarpio;

14.  ragina EIVT įsipareigoti per kitas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras Biudžeto kontrolės komitetui ir toliau siųsti savo darbo dokumentą dėl EIVT pastatų politikos, įskaitant aiškinamąją informaciją apie su pastatais susijusių išlaidų aplinkybes ir padengimą; atkreipia dėmesį į nuodugnią ir išsamią informaciją apie EIVT pastatų politiką, pateiktą rašytiniuose klausimynuose;

15.  pažymi, kad EIVT perkėlė 30,8 mln. EUR, iš kurių didžiausia suma buvo panaudota pastatui Vašingtone įsigyti, ir dėl šios sumos galutinis būstinės biudžetas sumažėjo iki 239 mln. EUR, o delegacijų biudžetas padidėjo 10,7 mln. EUR;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungai tenka spręsti klausimus, kai tarptautinė situacija tampa vis sudėtingesnė, ir dėl to vis aktyviau reikalaujama, kad Sąjunga imtųsi vadovaujamo vaidmens tarptautinėje arenoje; atkreipia dėmesį į EIVT pagrindinį vaidmenį įgyvendinti Sąjungos užsienio politiką vadovaujant Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijos pirmininko pavaduotojui; pažymi, kad numačius didesnį EIVT vaidmenį nebuvo atitinkamai padidintas darbuotojų skaičius; ragina skirti pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad nekiltų rizika Sąjungos kaip pasaulinės veikėjos veiksmingumui;

17.  pažymi, kad EIVT atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant Sąjungos užsienio politikos nuoseklumą; taip pat pabrėžia, kad reikia suteikti būtinus išteklius siekiant sėkmingai įgyvendinti veiksmingą ES bendrą saugumo ir gynybos politiką;

18.  pripažįsta sudėtingą EIVT veiklos aplinką, kurioje veikia Sąjungos delegacijos, nes politinės ir socialinės bei ekonominės sąlygos dažnai yra sudėtingos, nestabilios, susijusios su didele rizika ir galinčios turėti didelį poveikį biudžetui ir išlaidoms, visų pirma susijusioms su darbuotojų ir infrastruktūros saugumu;

19.  ragina EIVT įsteigti vietos atstovų, atsakingų už ataskaitas dėl teisėkūros darbo strategiškai svarbiausiose šalyse (visų pirma narystės siekiančiose šalyse ir Rytų partnerystės šalyse), etatus, kad būtų padidintas Sąjungos supratimas apie kaimynines šalis ir jų vykdomą derinimą su acquis; ragina EIVT imtis veiksmų siekiant išspręsti problemas, dėl kurių padaromos nustatytos viešųjų pirkimų klaidos, ir ateityje užkirsti kelią atitinkamų taisyklių pažeidimams;

20.  pažymi, kad Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupei 2018 m. buvo skirta 1,1 mln. EUR suma už jos darbą kovojant su Rusijos skleidžiama dezinformacija. 2019 m. biudžetas padidėjo iki 3 mln. EUR; ragina gerokai padidinti biudžetą, kad Sąjunga galėtų imtis sėkmingų atsakomųjų veiksmų atremdama Rusijos informacinį karą; ragina rengti daugiau informavimo kampanijų siekiant geriau paaiškinti Sąjungos politiką Rytų partnerystės šalyse;

21.  atsižvelgdamas į tai pripažįsta, kad tam tikrų EIVT išlaidų, pvz., infrastruktūros išlaidų, struktūrą gali būti sunkiau valdyti dėl valiutų kursų svyravimų arba specifinių vietos rinkos sąlygų, todėl delegacijų lygmeniu valdymas ir planavimas gali būti sudėtingesnis;

22.  pažymi, kad Finansinio reglamento 60 straipsnyje delegacijoms numatyta nauja biudžeto vykdymo įgaliojimų tvarka, t. y. galimybė delegacijų vadovų pavaduotojams veikti kaip perįgaliotiesiems leidimus suteikiantiems pareigūnams ir vykdyti Komisijos veiklos biudžetą, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas;

23.  šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad EIVT atitinkamai pritaikė savo vidaus taisykles, tačiau vis dėlto ragina EIVT atidžiai stebėti tokius atvejus, kai ši nauja nuostata bus taikoma, visų pirma mažose delegacijose; ragina EIVT, įgyvendinant savo vidaus kontrolės strategiją, ypatingą dėmesį skirti susijusiai galimai rizikai, vykdyti intensyvesnę nuotolinę veiklos kontrolę, susijusią su finansinio darbo srautų tinkamumu, ir (arba) teikti didesnę laikiną paramą vykdant atitinkamą ad hoc stebėseną ir teikiant šių laikotarpių ataskaitas; primena, kad vidaus kontrolės standartas „Veiklos tęstinumas“ keletą metų buvo vienas iš silpniausių EIVT vidaus kontrolės sistemos komponentų, ypač delegacijų atveju;

24.  teigiamai vertina tai, kad sukurta rizikos vertinimo ir valdymo priemonė su būstinei ir delegacijoms skirtais rizikos registrais ir patvirtinta nauja vidaus kontrolės sistema; vis dėlto ragina EIVT neapsiriboti vien informuotumu apie riziką ir užtikrinti, kad rizikos mažinimas būtų veiksmingai įgyvendinamas ir nuolat peržiūrimas;

25.  atkreipia dėmesį į anomalijų, nustatytų atliekant įsipareigojimų ir mokėjimų ex ante patikras, skaičių (atitinkamai 209 klaidos iš 1041 ir 258 klaidos iš 1841); apgailestauja dėl pasikartojančio nustatytų klaidų pobūdžio, t. y. daugiausia dėl to, kad nėra patvirtinamųjų dokumentų, kai finansinės operacijos pateikiamos ex ante finansiniam patikrinimui; taip pat ragina EIVT toliau teikti konkrečią paramą visiems didelės vertės viešiesiems pirkimams delegacijose; palankiai vertina tai, kad iki 2019 m. pabaigos centrinėje būstinėje įdiegti finansinio e. darbo srautai, kuriais ketinama prisidėti prie bendro klaidų lygio mažinimo;

26.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. ex post metodika buvo suderinta su Audito Rūmų metodika, sudarant sąlygas pateikti klaidų lygį pagal pagrindines išlaidų sritis, t. y. personalo išlaidas, infrastruktūrą, saugumą ir IT / telekomunikacijas, ir remiantis atsitiktinėmis sluoksninėmis operacijų imtimis; mano, kad tas teigiamas pokytis leis vadovybei ir įgaliotajam leidimus suteikiančiam pareigūnui geriau apžvelgti su rizika susijusias veiklos ir bendras finansines sumas, remiantis platesne ir išsamesne finansinių operacijų aprėptimi; pabrėžia, kad ta metodika suteiks objektyvesnį pagrindą rengti specialius veiksmų planus su švelninimo priemonėmis arba galimomis išlygomis;

27.  pakartoja, kad svarbu teikti į rezultatus orientuotą paramą delegacijoms visose srityse, visų pirma teikiant paramą viešųjų pirkimų srityje; mano, kad reikėtų tinkamai įvertinti Europos regioninio centro, apimančio 27 delegacijas, patirtį, bendradarbiavimą ir rezultatus, visų pirma dėl teikiamo aukštesnio lygio patikinimo, kartu galbūt svarstant kitas vienodai veiksmingas priemones;

28.  ragina EIVT pagal naują vidaus kontrolės standartų rinkinį palaipsniui stiprinti savo EIVT patikinimo grandinę, daugiau dėmesio skiriant tiek individualiai kompetencijai, tiek atskaitomybei už savo vaidmenį įgyvendinant kontrolę (kaip matyti ir iš 2018 m. klausimyno dėl vidaus kontrolės principų įgyvendinimo, visų pirma technologijų kontrolės srityje, kurios rezultatai šiek tiek prastesni) ir sukčiavimo rizikai;

29.  palankiai vertina EIVT pastangas skatinti naujai paskirtų delegacijų vadovų atskaitomybės jausmą už patikimą Sąjungos lėšų, kurios kartu su jų politiniais įgaliojimais priklauso jų veiklos atsakomybei, finansinį valdymą; mano, kad tai taip pat susiję su visais užsienio reikalų srities pareigūnais, pvz., ES specialiaisiais įgaliotiniais, ES specialiaisiais pasiuntiniais, karinių operacijų vadovais ir civilinių misijų vadovais;

30.  primena, kad išlyga yra pagrindinis atskaitomybės struktūros elementas ir todėl ji yra EIVT patikinimo grandinės prevencinė ir skaidrumo priemonė, atspindinti nuolatinius iššūkius arba likusius ir atsiradusius trūkumus, su kuriais susiduria delegacijų vadovai;

31.  pažymi, kad tik dvi delegacijos, t. y. Delegacija Sirijoje 2017 m. ir Delegacija Europos Taryboje Strasbūre, pateikė pagrįstas išlygas dėl įgyvendintų sutarčių neatitikties viešųjų pirkimų taisyklėms; ragina EIVT tęsti šiuo metu vykdomą visapusišką visų sutarčių peržiūrą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi finansinių taisyklių;

32.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje valstybių narių diplomatų skaičius, palyginti su bendru administratorių skaičiumi, sudarė 33,76 proc., t. y. beveik atitiko 2014 m. lygį (33,8 proc.); atkreipia dėmesį į šiuos nedidelius svyravimus 2014–2018 m.: 32,83 proc. – 2017 m. pabaigoje, 31,7 proc. – 2016 m. pabaigoje ir 32,9 proc. – 2015 m.; ragina EIVT laikytis Sprendime 2010/427/ES(7) nustatytos darbuotojų skaičiaus formulės, t. y. trečdalio valstybių narių darbuotojų ir dviejų trečdalių Sąjungos institucijų darbuotojų santykio;

33.  išlieka susirūpinęs dėl toliau egzistuojančio EIVT personalo paskirstymo disbalanso pilietybės požiūriu; pažymi, kad 2017 m. pabaigoje valstybių narių diplomatai sudarė 32,83 proc. visų EIVT administratorių (t. y. 307 asmenys), o 2016 m. pabaigoje 31,7 proc. EIVT darbuotojų buvo iš valstybių narių, palyginti su 32,9 proc. 2015 m. ir palyginti su 33,8 proc. 2014 m.;

34.  pabrėžia, kad EIVT, nepaisant pakartotinių raginimų, vis dar neatitinka geografinės pusiausvyros reikalavimų ir yra labai neproporcinga – joje yra delegacijų vadovų iš Belgijos (9), Vokietijos (15), Prancūzijos (16), Italijos (21), Lenkijos (5) ir Čekijos (2); ypač atkreipia dėmesį į tai, kad per pastaruosius dvejus metus padidėjo delegacijų vadovų italų skaičius;

35.  primygtinai ragina padidinti geografinę pusiausvyrą EIVT; pakartoja, kad svarbu užtikrinti tinkamą ir prasmingą visų valstybių narių piliečių atstovavimą; pabrėžia, jog EIVT turi užtikrinti, kad visoms valstybėms narėms būtų atitinkamai atstovaujama atsižvelgiant į kandidatų kompetenciją ir nuopelnus; todėl ragina EIVT ir toliau palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis, kad jos pareigybės būtų propaguojamos nacionaliniuose diplomatų tinkluose;

36.  ragina EIVT biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą įgyvendinti visose viešųjų išlaidų srityse;

37.  primena, kad lyčių aspekto integravimas yra politikos procesų organizavimas (pertvarkymas), tobulinimas, plėtojimas ir vertinimas tam, kad formuojant politiką dalyvaujantys subjektai lyčių lygybės aspektą įtrauktų į visas politikos sritis visais lygmenimis ir visais etapais;

38.  su pasitenkinimu pažymi, kad, atsižvelgiant į bendrą užimtų etatų skaičių, beveik pasiekta lyčių pusiausvyra, t. y. 47,4 proc. darbuotojų yra moterys; vis dėlto ragina EIVT toliau mažinti esamą kokybinį disbalansą visais lygmenimis, visose funkcijų grupėse ir įvairiose kategorijose, ypač kalbant apie administratorių pareigybes, kuriose šiuo metu dirba 34,92 proc. moterų; ragina EIVT tęsti darbą, susijusį su įvairiomis priemonėmis, kurių imtasi siekiant remti lyčių pusiausvyrą ir didinti įvairovę, pvz., su moterų, einančių mažesnio nei vadovybės lygmens pareigas, tinklu ir specialiais mokymais, skirtais vadovaujamą darbą dirbančioms ir siekiančioms tapti vadovėmis moterims;

39.  pažymi, kad ES specialiųjų įgaliotinių atžvilgiu taip pat turėtų būti laikomasi lyčių ir geografinės pusiausvyros, ir kad šiuo metu iš aštuonių ES specialiųjų įgaliotinių tik dvi yra moterys; taip pat mano, kad, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, reikia atsižvelgti į etikos standartus; pritaria tam, kad EIVT, atsižvelgdama į delegacijose atliekamo darbo ypatumus, parengtų etikos gaires;

40.  atkreipia dėmesį į nepakitusią padėtį, susijusią su bendru darbuotojų pasiskirstymu pagal lytį vadovaujamose pareigose, tačiau pažymi, kad 2018 m. padėtis šiek tiek pagerėjo (27,1 proc., palyginti su 24,5 proc. 2017 m.) ir vadovaujamose pareigose dirbo 71 moteris, t. y. 60 iš 211 vidurinės grandies vadovybės pareigybių (28,4 proc., palyginti su 26 proc. 2017 m.) ir 11 iš 51 vyresniosios vadovybės pareigybės (21,57 proc., palyginti su 18 proc. 2017 m.);

41.  ragina toliau dėti pastangas siekiant panaikinti šį disbalansą; ragina EIVT atnaujinti savo lyčių ir lygių galimybių strategiją, kad į ją būtų įtraukti konkretūs tikslai, susiję su vadovo pareigas einančių moterų skaičiumi; pabrėžia tai, kad pažanga, padaryta siekiant EIVT geografinės ir lyčių pusiausvyros, padėtų geriau užtikrinti Sąjungos atsakomybę už išorės veiksmus;

42.  pažymi, kad iš 135 delegacijų vadovų etatų 34 etatus užėmė moterys; taip pat apgailestauja dėl nedidelės moterų kandidačių į vadovaujamas pareigas procentinės dalies, kuri vykdant metinę delegacijų rotaciją vis dar sudaro tik 18 proc.; ragina EIVT tęsti darbą su valstybėmis narėmis siekiant pritraukti daugiau moterų kandidačių;

43.  pažymi, kad deleguotųjų nacionalinių ekspertų iš valstybių narių skaičius nusistovėjo ir yra 449, t. y. toks pats skaičius kaip ir 2017 m., nes nuo 2011 m. jis nuolat augo; pažymi, kad 87,31 proc. deleguotųjų nacionalinių ekspertų yra komandiruoti į EIVT būstinę, motyvuojant tuo, kad jie tenkina labai specializuotus EIVT struktūros poreikius; taip pat ragina EIVT įgyvendinant deleguotųjų nacionalinių ekspertų įdarbinimo politiką ypatingą dėmesį skirti galimam interesų konflikto klausimui;

44.  primena, kad svarbu numatyti veiklos pertraukos laikotarpius pareigūnams, anksčiau dirbusiems Sąjungos institucijose ar agentūrose, nes neišsprendus interesų konflikto atvejų gali kilti pavojus aukštų etikos standartų įgyvendinimui visoje Sąjungos administracijoje; pabrėžia, kad pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnį Sąjungos institucijos ir agentūros, įskaitant EIVT, gali atmesti buvusio pareigūno prašymą užimti konkrečią darbo vietą, jei nepakanka apribojimų apsaugoti teisėtiems institucijų interesams; baiminasi, kad dažnai neįmanoma užtikrinti sąlygų, taikomų pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, įgyvendinimo; todėl ragina EIVT, visas kitas Sąjungos institucijas ir agentūras apsvarstyti visas pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnį numatytas priemones, ypač kai joms pranešama apie perkėlimą į Skaidrumo registre įregistruotą organizaciją ar bendrovę, kad būtų išvengta bet kokios rizikos, jog buvę pareigūnai baigę tarnybą per dvejus metus vykdys lobistinę veiklą Sąjungos institucijose; be to, ragina visas Sąjungos institucijas ir agentūras, įskaitant EIVT, griežtai skelbti savo kiekvieno atvejo vertinimą, kaip reikalaujama pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnį;

45.  mano, kad būtina toliau kaupti Tarnybos nuostatų 16 straipsnio ir susijusių etikos taisyklių vykdymo užtikrinimo ir priežiūros patirtį visose Sąjungos institucijose; palankiai vertina Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen įsipareigojimą įsteigti Sąjungos etikos įstaigą, kuri būtų bendra Sąjungos institucijų įstaiga;

46.  atkreipia dėmesį į tai, kad susidomėjimas paslaugų teikimo bendroje vietoje projektais ir jų skaičius palaipsniui didėjo dėl ekonominio efektyvumo ir sinergijos ir kad jie suteikia galimybę susigrąžinti visas bendroje vietoje patirtas išlaidas;

47.  palankiai vertina tai, kad daugiau Sąjungos delegacijų ir valstybių narių teikia paslaugas bendroje vietoje: 2018 m. pasirašyti dvidešimt du nauji susitarimai dėl paslaugų teikimo bendroje vietoje, apimantys 65 delegacijas, o tai yra iš viso 114 paslaugų teikimo bendroje vietoje projektų; taip pat pažymi, kad sudaryti du susitarimai dėl paslaugų lygio su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba ir Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generaliniu direktoratu, ir palankiai vertina tai, kad su Europos investicijų banku, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra deramasi dėl kitų susitarimų dėl paslaugų lygio;

48.  su džiaugsmu pažymi, kad paslaugų teikimas bendrose vietose EIVT padėjo užsitikrinti naujus palyginti nemažų pajamų šaltinius, šios pajamos siekia 52,1 mln. EUR ir suteikia galimybių plėtoti nekilnojamojo turto pirkimo politiką; pažymi, kad EIVT priklausė 34 delegacijų biurų pastatai, o 143 pastatus ji nuomojosi;

49.  prašo EIVT užtikrinti, kad visos suinteresuotosios Sąjungos institucijos ir įstaigos, pvz., Parlamentas ir Europos investicijų bankas, jos patalpose galėtų teikti paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir EIVT; atkreipia dėmesį į paslaugų teikimo vienoje vietoje ekonominę naudą, nes mažinamos techninės priežiūros ir veiklos, taip pat apsaugos išlaidos; taip pat pakartoja, kad EIVT turi užtikrinti, jog jos delegacijoms tenkančios nekilnojamojo turto išperkamosios nuomos ar pirkimo išlaidos atitiktų kainos intervalą, kurio turi laikytis valstybių narių atstovybės; pabrėžia, kad EIVT į savo skaičiavimus turi įtraukti atitinkamas apsaugos išlaidų sąmatas, kad vėlesniais etapais nebūtų prašoma papildomo finansavimo;

50.  palankiai vertina pažangą, padarytą mažinant delegacijų, kuriose viršijamas didžiausias 35 m2 vienam asmeniui skirtas plotas, skaičių, atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendaciją siekti kuo geriau išnaudoti EIVT patalpas ir išvengti nereikalingų išlaidų;

51.  remia nuolatinį metinės peržiūros mechanizmą, kaip veiksmingą darbo jėgos valdymo priemonę, siekiant geriau nustatyti prioritetus ir užtikrinti, kad EIVT žmogiškieji ištekliai delegacijų tinkle būtų nuolat pritaikomi prie kintančių geopolitinių prioritetų ir projektų portfelių dydžio (pvz., pasirengimas ES delegacijos Jungtinėje Karalystėje atidarymui, ES delegacijos Saliamono Salose uždarymas, ES delegacijos Panamoje modernizavimas ir ES delegacijos Mongolijoje atidarymas); atkreipia dėmesį į pirmą 2018 m. personalo išteklių racionalizavimo rezultatą – aštuoni etatai buvo perkelti iš vienos delegacijos į kitą;

52.  pakartoja, kad Sąjunga žengė žingsnį į priekį siekdama savo institucijose užtikrinti teisingą atlygį visiems; pabrėžia, kad EIVT turėtų užtikrinti, jog stažuotojai būstinėje ir delegacijose gautų deramą atlyginimą už visų rūšių stažuotes („Blue Book“, Briugės ir kt.); palankiai vertina tai, kad remiantis Europos ombudsmeno rekomendacijomis delegacijose suteikiamos mokamos stažuotės ir nebėra nemokamų stažuočių pasiūlos; pažymi, kad stažuotojų skaičius delegacijose išaugo daugiau kaip keturis kartus – nuo 26 stažuotojų 2017 m. iki 109 stažuotojų 2018 m.; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad iš visų 404 EIVT 2018 m. pasiūlytų stažuočių 126 nebuvo mokamos, nes jos buvo privalomojo studentų mokymo dalis; ragina EIVT užtikrinti, kad visiems EIVT stažuotojams būtų skiriama tinkama išmoka, siekiant išvengti didesnės diskriminacijos dėl ekonominių priežasčių;

53.  mano, kad kartu su veiksmų planu, skirtu pritraukti ir išlaikyti žmones, atsižvelgiant į įvairius profesinius poreikius, patirtį ir tautybes, būtų naudinga tobulinti darbo krūvio valdymo priemones; palankiai vertina žmogiškųjų išteklių ataskaitą ir ragina EIVT aiškiai nurodyti savo institucinius poreikius (arba naujas reikalingas ekspertines žinias) ir tarnybos lygmeniu nustatyti savo su darbuotojais susijusią riziką, kuri galėtų trukdyti EIVT siekti politikos tikslų; pritaria EIVT priemonėms, kurių imtasi siekiant spręsti didėjančio darbo krūvio, susijusio su darbuotojų skaičiaus mažinimu, problemą;

54.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2018 m. delegacijose ir būstinėje nagrinėtas 135 tarpininkavimo bylas, susijusias su neišspręstais nesutarimais dėl teisių ir pareigų arba įvairių rūšių konfliktais darbe, įskaitant tariamą psichologinį ir seksualinį priekabiavimą; ragina EIVT, ypač tarpininkavimo tarnybą, kuri dabar tiesiogiai atsiskaito generaliniam sekretoriatui, valdant išteklius ir toliau teikti didžiausią prioritetą šiam klausimui; pakartoja, kad svarbu plėtoti visiško priekabiavimo netoleravimo kultūrą ir imtis griežtų tolesnių veiksmų atvejais, apie kuriuos pranešama; palankiai vertina 2018 m. EIVT generalinio sekretoriaus pradėtą informuotumo apie priekabiavimą didinimo iniciatyvą, kuria siekiama suteikti daugiau informacijos apie EIVT kovos su priekabiavimu politiką;

55.  atsižvelgdamas į tai, taip pat ragina EIVT išplėsti konfidencialių patarėjų tinklą (dabar jį sudaro šeši asmenys), ypač delegacijų tinkle, galbūt padidinant kvalifikuotų patarėjų savanorių skaičių delegacijose; ragina EIVT skatinti socialinį dialogą neatsižvelgiant į darbuotojų kilmę ir skirtingą darbuotojų statusą;

56.  pažymi, kad EIVT, 2017 m. atnaujinusi savo administracinį susitarimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir sustiprinusi bendradarbiavimą su sukčiavimu susijusiais klausimais su už išorės reikalus atsakingais generaliniais direktoratais, pvz., Užsienio politikos priemonių generaliniu direktoratu (FPI GD), Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniu direktoratu (NEAR GD) ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generaliniu direktoratu (DEVCO GD), toliau stengėsi tobulinti savo kovos su sukčiavimu strategiją; pabrėžia, kad reikėtų toliau bendradarbiauti su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir Komisija (su už išorės reikalus atsakingais generaliniais direktoratais, pvz., FPI GD, NEAR GD ir DEVCO GD); su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad pagal susitarimą su DEVCO GD ir NEAR GD dėl sukčiavimo prevencijos ir ataskaitų teikimo pagal vidaus kontrolės principą „Sukčiavimo prevencija“ didinamas delegacijų vadovų informuotumas; palankiai vertina tai, kad EIVT yra Sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tinklo, kuriam pirmininkauja Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), narė;

57.  ragina EIVT savo metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti OLAF perduotų bylų skaičių ir OLAF vykdomus tyrimus, susijusius su galimais interesų konfliktais EIVT;

58.  pažymi, kad 2018 m. buvo pranešta apie vieną įtariamą informavimo apie pažeidimą atvejį, kai išorės asmuo pranešė apie Komisijos darbuotojo pažeidimą Sąjungos delegacijoje; prašo EIVT pateikti Parlamentui informaciją apie taikomą politiką ir procedūras, ypač delegacijose, kai susiduriama su informavimo apie pažeidimą atveju;

59.  remia EIVT pastangas didinti skaidrumą propaguojant ir tobulinant e. EIVT registrą, kuriuo naudodamiesi piliečiai gali prašyti leisti susipažinti su dokumentais; su pasitenkinimu pažymi, kad piliečiai e. EIVT registru naudojosi dažniau, palyginti su 2017 m.; prašo EIVT užtikrinti greitą atsaką į piliečių prašymus;

60.  palankiai vertina tai, kad 2020 m. įsigaliojo trys bendri sprendimai, susiję su įdarbinimo sąlygomis, ligonių kasa ir pensijų fondu, kuriais nustatoma nauja taisyklių sistema, skirta vietos darbuotojams delegacijose, siekiant modernizuoti ir patobulinti socialinės apsaugos sistemas; palankiai vertina 2018 m. atliktą pirmą bendrą EIVT ir Komisijos darbuotojų delegacijose apklausą; pritaria tam, kad būtų pradėtas vietos darbuotojų įdarbinimo ir valdymo vidaus auditas siekiant pašalinti tam tikrus Audito Rūmų nustatytus vietos darbuotojų įdarbinimo delegacijose procedūrų trūkumus (t. y. skaidrumo trūkumą, susijusį su tam tikrais procedūros etapais);

61.  atkreipia dėmesį į Vidaus audito tarnybos atliktą EK ir EIVT koordinavimo auditą ir su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į audito išvadą, kad Komisijos tarnybų (DEVCO GD, NEAR GD ir FPI GD) ir EIVT koordinavimo veikla iš esmės yra veiksminga ir efektyvi; vis dėlto pažymi, kad reikia susidaryti nefragmentuotą požiūrį į bendrą Sąjungos išorės pagalbą konkrečiai šaliai ir, koordinuojant veiksmus su DEVCO GD ir NEAR GD, stiprinti rizikos vertinimą ir valdymą rengiant bendrą požiūrį į netikrumą ir rizikos mažinimo strategijas;

62.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 15/2018 „Vidaus saugumo pajėgų gebėjimų stiprinimas Nigeryje ir Malyje: tik nedidelė ir lėta pažanga“ rezultatus ir rekomendacijas; ragina EIVT: i) imtis priemonių siekiant pagerinti misijų veiklos veiksmingumą teikiant tinkamas praktines rekomendacijas ir pakankamą paramą, ii) pagerinti misijose esančių darbuotojų etatų užimtumo lygį, iii) nustatyti įgaliojimus ir biudžetą, kad būtų galima suderinti operacijas ir parengti bendrą išsamią pasitraukimo strategiją, kurioje būtų aiškiai apibrėžti vaidmenys ir atsakomybė užbaigiant bendros saugumo ir gynybos politikos srities misijas, iv) daugiau dėmesio skirti tvarumo aspektams ir v) pagerinti veiklos rezultatų rodiklius ir EIVT poveikio vertinimus, kad būtų galima tinkamai stebėti ir vertinti pasiekimus;

63.  remia politikos formavimo, viešosios diplomatijos ir strateginės komunikacijos sąsajų stiprinimą; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad 2018 m. EIVT buvo skirta 3 mln. EUR (palyginti su 1,1 mln. EUR 2017 m.) jos veiksmams „Strateginė komunikacija plius“ konsoliduoti, siekiant kovoti su dezinformacija ir hibridinėmis grėsmėmis, didinti atsparumą užsienio subjektų kišimuisi, kartu atkreipiant dėmesį į verslo analizės tarnybų plėtrą;

64.  atkreipia dėmesį į tai, kad reikia kovoti su propaganda bei atskleisti dezinformaciją ir piktavališką išorės įtaką; pabrėžia EIVT Strateginės komunikacijos darbo grupės svarbą ir ragina skirti jai reikiamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių;

65.  palankiai vertina tai, kad sukurta skubaus įspėjimo sistema, kurią įdiegė Sąjungos institucijos ir valstybės narės, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausia patirtimi, susijusia su dezinformacijos kampanijomis, ir koordinuoti atsakomuosius veiksmus, grindžiamus atvirojo kodo informacija, kurią teikia akademinė bendruomenė, faktų tikrintojai, interneto platformos ir tarptautiniai partneriai; ragina EIVT parengti ilgalaikę skubaus įspėjimo sistemos viziją ir didinti koordinavimą su valstybėmis narėmis ir kitais svarbiais partneriais; be to, ragina EIVT populiarinti interneto svetainę „EUvsDisinfo.eu“, kurioje pateikiama daugiau kaip 5 000 dezinformacijos atvejų, tačiau 2018 m. būta tik 1,2 mln. jos puslapių peržiūrų;

66.  remia EIVT pastangas stiprinti įvairius fizinio ir IT saugumo klausimus, pradedant darbuotojų ir pastatų saugumu, kai perkama nauja saugumo įranga, ir baigiant regioninių apsaugos pareigūnų mokymu, siekiant apsaugoti EIVT saugumo interesus ir suteikti daugiau saugumo srities praktinės patirties įgyvendinant oficialią su saugumu susijusios rizikos valdymo politiką, taip pat sprendžiant kibernetinio saugumo problemą; ypač palankiai vertina tai, kad pradėta įgyvendinti informuotumo apie saugumą didinimo programa siekiant sumažinti riziką būstinėje, remiantis 2018 m. darbuotojų apklausa, ir saugumo rizikos valdymo sistema delegacijose, siekiant standartizuoti pranešimus apie vietos grėsmes saugumui, įskaitant riziką sveikatai ir saugai; ragina EIVT toliau įgyvendinti tikrą savo paslaugų skaitmeninimo politiką;

67.  palankiai vertina pirmąją ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su rezoliucija dėl EIVT 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kurią patvirtino dauguma Parlamento narių, ir EIVT įsipareigojimą atsižvelgti į pagrindines per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą pateiktas rekomendacijas ir pastabas, siekiant toliau gerinti Sąjungos lėšų valdymą;

68.  prašo EIVT, laikantis Finansinio reglamento 266 straipsnio, pateikti 2018 finansinių metų ataskaitą dėl tolesnių veiksmų;

69.  palankiai vertina naujas iniciatyvas, kuriomis gerinamas bendravimas su Sąjungos piliečiais, atsižvelgiant į viešosios diplomatijos ir strateginės komunikacijos kaip neatsiejamo Sąjungos išorės santykių aspekto svarbą; ragina EIVT investuoti į skaitmeninę komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje ir savo interneto svetainėse; palankiai vertina tai, kad EIVT į Europos masto visuomenės informavimo kampanijas pradeda įtraukti nuomonės skleidėjus; be to, ragina naudotis laisvo naudojimo atvirojo kodo savarankiškai valdomomis socialinių tinklų platformomis, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų duomenų apsaugai;

70.  apgailestauja, kad EIVT dar neturi aplinkosaugos vadybos sistemos; pažymi, kad buvo dedamos pastangos skatinti naudotis vaizdo konferencijų galimybėmis; vis dėlto prašo EIVT parengti konkretų veiksmų planą, kad būtų sumažintas jos būstinės ir delegacijų aplinkosauginis pėdsakas;

71.  teigiamai vertina tarp EIVT ir Parlamento vykdomą trumpalaikių komandiruočių programą; atkreipia dėmesį į jos vaidmenį didinant savitarpio supratimą apie kiekvienos institucijos struktūrą ir darbo metodus ir taip gerinant šių dviejų institucijų bendradarbiavimą; ragina EIVT aktyviau propaguoti šią programą tarp savo darbuotojų, kad būtų padidintas jos dalyvių skaičius; rekomenduoja dar labiau išplėsti Diplomatinių mainų ir komandiruočių programą, vykdomą tarp EIVT ir valstybių narių diplomatinių tarnybų, kuria siekiama padėti plėtoti bendrą diplomatijos kultūrą;

72.  pabrėžia didėjančią ES Arkties politikos svarbą ir būtinybę stiprinti Sąjungos patikimumą tarp partnerių užtikrinant ES už Arkties reikalus atsakingo ambasadoriaus pareigybės stabilumą.

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2019 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(7) 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
PDF 173kWORD 55k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2100(DEC))
P9_TA(2020)0095A9-0044/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo(5), ypač į jo 4b straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0044/2020),

1.  patvirtina bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2100(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo(11), ypač į jo 4b straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0044/2020),

1.  pritaria bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2100(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0044/2020),

A.  kadangi bendra įmonė SESAR (toliau – Bendra įmonė) buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn., kad vykdytų Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) programą, kurios tikslas – modernizuoti eismo valdymą Sąjungoje;

B.  kadangi, priėmus Tarybos reglamentą (ES) Nr. 721/2014 ir patvirtinus programą „SESAR 2020“, Bendros įmonės veiklos laikotarpis buvo pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

C.  kadangi Bendra įmonė sukurta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, o steigiamosios narės yra Sąjunga ir Eurokontrolė;

D.  kadangi 2014–2024 m. programos „SESAR 2020“, finansuojamos pagal programą „Horizontas 2020“, parengimo darbui etapu Sąjungos įnašas yra 585 000 000 EUR; kadangi pagal naujus programos „Horizontas 2020“ narystės susitarimus numatoma, kad Eurokontrolės įnašas gali sudaryti apie 500 000 000 EUR, kiti aviacijos pramonės partneriai turėtų prisidėti įnešdami ne mažiau kaip 500 000 000 EUR, o tai sudaro maždaug 90 proc. nepiniginio Eurokontrolės ir kitų partnerių įnašo;

Bendrosios nuostatos

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita dėl Bendros įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymi, kad Bendros įmonės finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

2.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog 2018 finansinių metų Bendros įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti Bendros įmonės pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie pridėtinę vertę; ragina Bendrą įmonę vykdyti iniciatyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, taip siekiant didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

4.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos pagrįstumą ir patikimumą. atliekant vertinimą turi būti įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti;

5.  primena, kad SESAR yra technologinis Bendro Europos dangaus (BED) iniciatyvos ramstis ir kad jos vaidmuo – koordinuoti ir įgyvendinti mokslinius tyrimus siekiant padėti įveikti BED susiskaidymą; pažymi, kad vienas iš pagrindinių Bendros įmonės pasiekimų – laisvasis maršrutų sudarymas siekiant sumažinti skrydžių ir degalų išmetamųjų teršalų kiekį; todėl mano, kad Bendra įmonė galėtų būti toliau naudojama siekiant didinti aviacijos sektoriaus tvarumą;

6.  pabrėžia Bendros įmonės atliekamo darbo svarbą padedant spartinti inovacijų įsisavinimą; be to, pabrėžia jos vaidmenį plėtojant svarbią sistemą „U-space“ ir rengiant koncepciją, pagal kurią būtų galima saugiai įdiegti ir naudoti bepiločius orlaivius apatinėje oro erdvėje, nes tai yra modernaus ir sparčiai augančio sektoriaus pagrindas;

Biudžeto ir finansų valdymas

7.  pažymi, kad 2018 m. mokėjimo asignavimų biudžetas buvo 94 800 000 EUR (2017 m. – 90 900 000 EUR ) ir biudžeto įsipareigojimų asignavimai siekė 129 517 762 EUR (2017 m. – 109 900 000 EUR ); kartu su nepanaudotais ankstesnių metų asignavimais, kuriuos Bendra įmonė iš naujo įtraukė į einamųjų metų biudžetą, ir asignuotomis pajamomis bendras turimas mokėjimų biudžetas buvo 166 465 000 EUR (2017 m. – 213 000 000 EUR), o bendras turimas įsipareigojimų biudžetas – 175 918 000 EUR (2017 m. – 130 900 000 EUR);

8.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. programa „SESAR 1“ buvo oficialiai užbaigta ir paskutinis galutinis dotacijos mokėjimas buvo atliktas 2017 m. gruodžio mėn., o nepanaudoti 40 000 000 EUR mokėjimų asignavimai iš ankstesnių metų buvo perkelti į 2018 m. siekiant kompensuoti iš programoje „SESAR 1“ dalyvavusių pramonės atstovų gautus perteklinius piniginius įnašus ir apmokėti pavėluotus, bet visgi pagrįstus prašymus kompensuoti Septintosios bendrosios programos ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) projektų išlaidas; susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pabaigoje tik 1 800 000 EUR (5 proc.) šių asignavimų galėjo būti panaudoti taisomiesiems mokėjimams, 20 000 000 EUR (50 proc.) teko panaikinti, o 18 200 000 EUR (45 proc.) asignavimų buvo perkelti į 2019 metus; apgailestauja dėl to, kad 2018 m. pabaigoje, baigiamuoju programos „SESAR 1“ įgyvendinimo etapu, Bendra įmonė vis dar valdė didelę 61 400 000 EUR neįvykdytų įsipareigojimų sumą ir ne visi šie Bendrai įmonei skirti ištekliai bus panaudoti;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal Septintąją bendrąją programą ir TEN-T projektus

9.  pažymi, kad iš 1 284 300 000 EUR nepiniginių ir grynųjų pinigų įnašų, kuriuos kiti nariai turi skirti Bendros įmonės operatyvinei ir administracinei veiklai finansuoti (700 000 000 EUR Eurokontrolės ir 584 300 000 EUR oro eismo sektoriaus narių skiriami įnašai), iki 2018 m. pabaigos Bendra įmonė patvirtino 1 099 800 000 EUR įnašų (560 700 000 EUR Eurokontrolės ir 539 100 000 EUR oro eismo sektoriaus narių įnašai);

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal programą „Horizontas 2020“

10.  pažymi, kad iš 585 000 000 EUR Sąjungos subsidijos, skiriamos pagal programą „Horizontas 2020“, iki 2018 m. pabaigos bendri Sąjungos (Mobilumo ir transporto (MOVE) GD) Bendros įmonės pagrindinei veiklai skirti piniginiai įnašai į sudarė 216 900 000 EUR ir kad kiti nariai įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 1 000 000 000 EUR nepiniginių ir grynųjų pinigų įnašų Bendros įmonės programų „SESAR 2020“ pagrindinei veiklai finansuoti (Eurokontrolė numato skirti 500 000 000 EUR sumą ir oro eismo sektoriaus atstovai – 500 000 000 EUR sumą); be to, pažymi, kad 2018 m. pabaigoje kiti nariai sumokėjo 14 400 000 EUR grynaisiais pinigais ir patvirtino 114 000 000 EUR nepiniginį įnašą, taip pat pranešta apie papildomą 120 200 000 EUR nepiniginį įnašą, tačiau jis dar nebuvo patvirtintas;

11.  pažymi, kad, kalbant apie programą „SESAR 2020“, 2018 m. pabaigoje Bendra įmonė įvykdė atitinkamai 81 proc. ir 61 proc. programos „Horizontas 2020“ projektams skirtų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų ir panaikino maždaug 442 600 000 EUR (35 proc.) turimų programos „Horizontas 2020“ mokėjimų asignavimų (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis 2017 m. atitinkamai buvo 80,24 proc. ir 67,97 proc.);

12.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kad 2018 m. turimų programos „Horizontas 2020“ mokėjimų asignavimų žemą panaudojimo lygį ir aukštą jų panaikinimo lygį daugiausia lėmė konservatyvus Bendros įmonės biudžeto planavimas, o planuojant biudžetą ir vykdant stebėseną ne visiškai atsižvelgta į ankstesnių metų nepanaudotų mokėjimų asignavimų sumą;

Veiklos rezultatai

13.  pažymi Bendros įmonės 2018 m. pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, ypač programos pabaigoje prognozuojamas „PPP“ sverto vertes:

   pagal tarpinio vertinimo metodą: 1,22,
   taikant patobulintą tarpinio vertinimo metodą: 1,26,
   programai „Horizontas 2020“: 2,26 ir
   partnerystės svertas: 1,74;

14.  pažymi, kad Bendra įmonė įvykdė pagrindinius politikos ir veiklos tikslus, nurodytus 2017–2019 m. laikotarpio bendrajame programavimo dokumente;

15.  primena Bendrai įmonei apie raginimą imtis veiksmų, kad per visą 2014–2020 m. laikotarpį būtų užtikrintas tikslinis 1,41 siekiantis sverto poveikis;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc.; tai rodo, kad Bendros įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

17.  pažymi, kad bendra įmonė SESAR yra viena iš kelių bendrųjų įmonių, užtikrinusi didesnę veiklos sąveiką su Sąjungos decentralizuotomis agentūromis, veikiančiomis atitinkamose mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, visų pirma reikia pabrėžti, kad Bendra įmonė ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra bendradarbiavo bepiločių orlaivių srityje;

18.  pažymi, kad Bendros įmonės 2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateikiama tik 2017 m. informacija apie lyčių pusiausvyros srities pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, o 2018 m. informacija nepateikiama; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. informacija yra susijusi su Bendros įmonės 2016 m. kvietimais teikti pasiūlymus dėl programos „Horizontas 2020“, o su pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais susiję skaičiai yra tokie: moterų procentinė dalis programos „Horizontas 2020“ projektuose – 15,4 proc.; moterų, koordinuojančių projektus, procentinė dalis – 12 proc.; Komisijos patariamosiose ir ekspertų grupėse ir kt. dalyvaujančių moterų procentinė dalis – 33,3 proc.;

19.  pažymi, kad Bendra įmonė 2018 m. baigė įgyvendinti tris pagrindines iniciatyvas, kurios yra labai svarbios nustatant ateities oro eismo valdymo (OEV) Europoje viziją, ir kad šių pasiekimų rezultatai, pripažinti visos OEV bendruomenės, perduoti Komisijai, kuri imsis tolesnių veiksmų, kad jie būtų įtraukti į aviacijos teisės aktų ir politikos sistemą;

20.  pripažįsta, kad Bendra įmonė ne tik pasiekė tiriamųjų mokslinių tyrimų projektų rezultatus, bet ir atliko svarbų vaidmenį aviacijos inovacijų srityje, nes į OEV mokslinius tyrimus ir inovacijas įtraukė ne tik tradicinius subjektus, bet ir naujus rinkos dalyvius;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

21.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. Bendroje įmonėje dirbo 42 darbuotojai (2017 m. – 40);

22.  pažymi, kad 2018 m. Bendra įmonė pasirašė 48 sutartis, įskaitant 37 specialiąsias sutartis, kuriomis įgyvendinamos Bendros įmonės preliminariosios sutartys ir tarpinstituciniai susitarimai, ir buvo vykdomos 12 viešųjų pirkimų procedūrų: penkios derybų procedūros be išankstinio skelbimo apie pirkimą, penkios labai mažos, mažos ir vidutinės vertės derybų procedūros, trys atviri konkursai ir vienas apdovanojimas;

23.  pažymi, kad pagal MOVE GD įgaliojimo susitarimą 2018 m. sausio mėn. Bendra įmonė paskelbė atvirą kvietimą teikti pasiūlymus dėl bepiločių orlaivių eismo valdymo Europoje tyrimų ir demonstracijų („U-Space Call“), o didžiausia 9 500 000 EUR dotacijos suma finansuojama iš Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP) skirto fondo; su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad, nors kvietimo teikti pasiūlymus kriterijai iš esmės atitiko Reglamente (ES) Nr. 1316/2013(13) nustatytas gaires, Audito Rūmų nuomone, buvo keli dotacijų skyrimo kriterijų ir jų subkriterijų dubliavimosi ir nenuoseklumo atvejai, dėl kurių galėtų kilti pavojus bendram dotacijų vertinimo proceso veiksmingumui ir į kuriuos reikia atsižvelgti apibrėžiant ir rengiant kvietimą teikti pasiūlymus;

Vidaus kontrolė

24.  pripažįsta, kad Bendros įmonės ex ante kontrolės procedūros yra patikimos, visų pirma kalbant apie Septintosios bendrosios programos tarpinius ir galutinius mokėjimus, ir kad Bendra įmonė atlieka ex post auditus naudos gavėjų būstinėse, o programos „Horizontas 2020“ mokėjimų atveju už ex post auditus yra atsakinga Komisijos bendra audito tarnyba; pažymi, kad atlikus ex post auditus likutiniai klaidų lygiai, apie kuriuos 2018 m. pabaigoje pranešė Bendra įmonė, siekė 1,29 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 1,33 proc. – programos „Horizontas 2020“ projektų atveju;

25.  atsižvelgdamas į Bendros įmonės tolesnius veiksmus, susijusius su Parlamento rezoliucija dėl 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pripažįsta, kad Bendra įmonė ėmėsi veiksmų siekdama išspręsti Parlamentui susirūpinimą keliančius klausimus, visų pirma, Bendra įmonė paskyrė naują Biudžeto ir finansų grupės vadovą, šioje grupėje dirba naujas finansų pareigūnas ir finansų padėjėjas, o Bendra įmonė šiuo metu yra pradėjusi vyriausiojo finansų pareigūno įdarbinimo procesą ir kad vykdoma nauja biudžeto procedūra, dėl kurios laiku parengtas išsamus biudžetas;

Vidaus auditai

26.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba paskelbė galutinę audito ataskaitą dėl Bendros įmonės ir Bendro paramos centro (BSP) veiklos koordinavimo ir BSP priemonių bei paslaugų įgyvendinimo, kurioje nurodytos trys svarbios rekomendacijos; pažymi, kad Bendra įmonė parengė išsamų veiksmų planą, skirtą pašalinti šiose rekomendacijose, kurias buvo tikimasi įgyvendinti 2019 m., nurodytą riziką;

27.  pažymi, kad 2018 m. Vidaus audito skyrius vykdė veiklą, daugiausia dėmesio skirdamas patikinimo auditams ir konsultavimo užduotims; pažymi, kad Vidaus audito skyrius atliko paskesnį įdarbinimo auditą ir aktyviai dalyvavo Bendros įmonės rizikos vertinimo veikloje, palaikė ryšius su Vidaus audito tarnyba, Audito Rūmais ir kitais atitinkamais audito subjektais, stebėjo Bendros įmonės veiksmų planų, susijusių su ankstesniais auditais, įgyvendinimą ir ėmėsi tolesnių veiksmų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros;

28.  pažymi, kad Bendra įmonė 2018 m. liepos mėn. surengė praktinį seminarą įmonių rizikos valdymo klausimais, siekiant nustatyti rizikos valdymą ir patvirtinti pagrindinius pokyčius, susijusius su įmonių rizika;

Su SESAR projekto parengimo darbui etapu susiję klausimai

29.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. Audito Rūmai paskelbė Specialiąją ataskaitą Nr. 11/2019 dėl Sąjungos reglamentavimo siekiant modernizuoti oro eismo valdymą; pažymi, kad savo specialiojoje ataskaitoje Audito Rūmai įvertino, ar Komisija nuo 2011 m. gerai valdė SESAR parengimą darbui, taip pat ar Sąjungos intervencija buvo skirta projektams, kuriems labiausiai reikia paramos, ir ar ji suteikė pridėtinės vertės oro eismo valdymui Sąjungoje; pažymi, jog oro eismą ateityje reikia valdyti veiksmingai, kad būtų užtikrinta sauga ir veiksmingumas;

30.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad daugumą audituotų projektų būtų buvę galima finansuoti ne Sąjungos finansine parama, taip pat nustatyti trūkumai, susiję su finansavimo schemos įgyvendinimu, visų pirma nepakankamu prioritetų nustatymu, ir vis dar būtina įrodyti OEV veiklos rezultatų naudą operacinėje aplinkoje;

31.  ragina Komisiją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių ji ėmėsi siekdama sušvelninti galimus interesų konfliktus, ypač susijusius su projektų atranka;

32.  pritaria Audito Rūmų rekomendacijoms, kuriomis siekiama spręsti šiuos klausimus, ir pažymi, kad Komisija pritarė visoms Audito Rūmų rekomendacijoms; ragina Komisiją stebėti, kaip įgyvendinamos Audito Rūmų rekomendacijos;

Transportas ir turizmas

33.  pažymi, kad Bendra įmonė pateikė savo biudžetą, suskirstytą į du atskirus skirsnius: 1) „SESAR 1“ ir 2) „SESAR 2020“; taip pat pažymi, kad programa „SESAR 1“ buvo bendrai finansuojama TEN-T ir Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programų lėšomis, o programa „SESAR 2020“ bendrai finansuojama programos „Horizontas 2020“ lėšomis;

34.  atkreipia dėmesį į tai, kad įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 83 proc. ir mokėjimų asignavimų – 47 proc. (programos „SESAR 1“ – 99 proc. ir 5 proc., o programos „SESAR 2020“ – 81 proc. ir 61 proc.); pažymi, kad apskritai žemą mokėjimų panaudojimo lygį visų pirma lėmė žemas programos „SESAR 1“ mokėjimų panaudojimo lygis, kuris atspindi jos projektų užbaigimą finansiniu požiūriu ir programos likvidavimą, taip pat Bendros įmonės pastangos užtikrinti kuo mažesnes einamąsias išlaidas;

35.  pabrėžia, kad tiek tolesnė Europos oro erdvės plėtra įgyvendinant BED 2+ sistemą, tiek bepiločių orlaivių integravimas reikalauja pakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių;

36.  pažymi, kad Bendra įmonė vykdė savo veiklą visapusiškai atsižvelgdama į keturias skirtingas sistemas: programą „Horizontas 2020“, EITP „U-space“ bepiločių orlaivių demonstracinės veiklos programą, taip pat dvi konkrečias sistemas, susijusias su kvietimu teikti pasiūlymus dėl aktyvaus geografinio ribojimo (angl. Active Geo-fencing) paslaugos ir tyrimu siekiant parengti pasiūlymą dėl būsimos Europos oro erdvės struktūros; pripažįsta, jog šios skirtingos teisinės sistemos reiškia, kad Bendra įmonė vykdo veiklą labai sudėtingomis aplinkybėmis, todėl nori pagirti Bendrą įmonę už sėkmingą inovacijų projektų įgyvendinimą;

37.  pabrėžia Bendros įmonės atliekamo darbo svarbą padedant spartinti inovacijų įsisavinimą; be to, pabrėžia jos vaidmenį plėtojant svarbią sistemą „U-space“ ir rengiant koncepciją, pagal kurią būtų galima saugiai įdiegti ir naudoti bepiločius orlaivius apatinėje oro erdvėje, nes tai yra modernaus ir sparčiai augančio sektoriaus pagrindas; pabrėžia Bendros įmonės svarbą rengiantis atnaujinti Europos pagrindinį OEV planą dėl perėjimo prie Skaitmeninio Europos dangaus vykdant holistinę ir į keleivius orientuotą skaitmeninę aviacijos transformaciją; todėl mano, kad pagal kitą daugiametę finansinę programą Bendros įmonės vaidmuo turėtų būti pripažintas ir sustiprintas;

38.  pažymi, kad Bendra įmonė toliau finansiniu ir administraciniu požiūriu baigė įgyvendinti programą „SESAR 1“; atkreipia dėmesį į tai, kad apskritai faktiškai programa įvykdyta 89,9 proc.; pažymi, kad savo virtualioje banko sąskaitoje Bendra įmonė turi 30,7 mln. EUR visiems likusiems programos „SESAR 1“ įsipareigojimams padengti ir kad, atsižvelgiant į mokėjimų ir susigrąžinimų prognozes, Bendra įmonė turėtų užbaigti programą „SESAR 1“ turėdama numatomą 30,6 mln. EUR grynųjų pinigų perteklių; primena, kad sukaupti programos „SESAR 1“ biudžeto rezultatai bus panaudoti Bendros įmonės narių pertekliniams grynųjų pinigų įnašams kompensuoti, o likusi nepanaudota suma bus grąžinta Sąjungai;

39.  pažymi, kad 2018 m. buvo pirmieji programos „SESAR 2020“ įgyvendinimo metai neįgyvendinant programos „SESAR 1“ projektų; be to, pažymi, kad iš 96,0 mln. EUR pajamų, kurias 2018 m. gavo programa „SESAR 2020“, Sąjungos įnašas buvo 88,2 mln. EUR, o Eurokontrolės – 5,2 mln. EUR;

40.  pažymi, kad 2018 m. dėl nepanaudotų mokėjimų asignavimų susidarė 19,3 mln. EUR pertekliaus suma, kuri lieka Bendroje įmonėje (iš kurios 0,05 mln. EUR numatyta programai „SESAR 1“, o 19,25 mln. EUR – „SESAR 2020“), ir kad sukaupto pertekliaus suma siekia 77,24 mln. EUR (iš kurių 30,93 mln. EUR numatyta programai „SESAR 1“, o 46,31 mln. EUR – „SESAR 2020“);

41.  pažymi, kad 2018 m. pradėti paskutiniai programos „SESAR 1“ auditai dėl 2017 m. atliktų mokėjimų ir užbaigtas 4-as auditų ciklas, kurį sudarė 23 aštuonių narių auditai; yra susirūpinęs dėl 2018 m. likutinio klaidų lygio, kuris siekė 5,07 proc.;

42.  atkreipia dėmesį į 2018 m. lyginamosios žmogiškųjų išteklių analizės rezultatus: esama 61,67 proc. pagrindinės veiklos etatų, 28,57 proc. administracinių ir 9,76 proc. neutralių etatų.

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 26.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(8) OL C 426, 2019 12 18, p. 26.
(9) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(10) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(11) OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
(12) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(13) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
PDF 156kWORD 50k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2075(DEC))
P9_TA(2020)0096A9-0047/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(7) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0047/2020),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0042/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(12), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(13), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(14) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0047/2020),

1.  pritaria Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0047/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) pajamų ir išlaidų suvestine(15), galutinis jo 2018 finansinių metų biudžetas buvo 20 144 018 EUR, t. y. beveik toks pat kaip 2017 m. (t. y. labai nedaug mažesnis); kadangi Fondo biudžetą visiškai sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto(16);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 99,99 proc., t. y. šiek tiek (0,06 proc.) padidėjo, palyginti su 2017 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 98,07 proc., t. y.0,10 proc. didesnis nei 2017 m.;

Veikla

2.  pažymi, kad Fondas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (greta kitų našumo ir kokybės rodiklių), kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

3.  pažymi, kad Fondas pasiekė 91 proc. veiklos įvykdymo rodiklį, iš kurios 94 proc. buvo įvykdyta laiku; pažymi, kad 14 iš 15 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių atveju Fondas viršijo tikslą;

4.  palankiai vertina Fondo susitarimus ir metinius veiksmų planus dėl bendradarbiavimo politikos srityse, kurios sutampa su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ir Europos profesinio mokymo plėtros centro politikos sritimis; palankiai vertina tai, kad Fondas tapo lyderiu vykdant agentūrų sutartį dėl lyginamųjų personalo motyvacijos tyrimų teikimo; giria šią praktiką kaip sektiną pavyzdį; primygtinai ragina Fondą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

5.  pažymi, kad Fondas dalyvavo nustatant, apibrėžiant ir įgyvendinant, taip pat stebint ir vertinant su įgūdžiais, žmogiškojo kapitalo plėtra ir užimtumu susijusias Sąjungos išorės programas; palankiai vertina tai, kad Fondas yra vienintelė Sąjungos agentūra, turinti įgaliojimus dirbti už Sąjungos ribų ir remti Sąjungos išorės veiksmus švietimo, profesinio mokymo, įgūdžių, darbo rinkos sistemų ir žmogiškojo kapitalo plėtros srityse Sąjungos šalyse partnerėse, kad pagerėtų jų piliečių įsidarbinamumas ir užimtumo perspektyvos;

6.  palankiai vertina Fondo bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis šalimis, šalimis kandidatėmis ir Vidurinės Azijos šalimis, taip pat Fondo indėlį į Sąjungos visai Afrikai skirtas politikos priemones ir programas, siekiant skatinti įsidarbinamumą ir socialinę bei ekonominę įtrauktį, ir itin pritaria Fondo tikslui visame pasaulyje gerinti profesinio rengimo ir mokymo politikos formavimą;

7.  skatina Fondo veiklą skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų srityje, taip pat veiklą remiant šalis ir padedant joms gerinti savo kvalifikacijas ir kvalifikacijų sistemas, kad būtų modernizuotos tų regionų ir šalių profesinio rengimo ir mokymo sistemos ir ateityje gerinamas mokymasis visą gyvenimą, įsidarbinamumas ir konkurencingumas; pripažįsta, kad 86 proc. šalių, kuriose Fondas vykdė veiklą, padarė pažangą kvalifikacijų, valdymo, įsidarbinamumo, profesinio rengimo ir mokymo, verslumo įgūdžių ugdymo ir politikos analizės srityse;

8.  pakartoja, kad JT darnaus vystymosi tiksluose, Europos konsensuse dėl vystymosi ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pasaulinėje ataskaitoje dėl darbo ateities mokymasis visą gyvenimą apibrėžtas kaip labai svarbus veiksnys darniam augimui ir įtraukiai stabiliai visuomenei užtikrinti, ir rekomenduoja, kad ši sritis liktų pagrindine Fondo veikloje;

9.  apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog nebuvo jokių įrodymų, kad vykdant viešojo pirkimo procedūrą, per kurią buvo įdarbinti penki laikinieji Fondo darbuotojai, skirta sutartis buvo ekonomiškai naudingiausia; pritaria Audito Rūmų pastabai dėl to, kad Fondas turėtų taikyti tokius sutarties skyrimo kriterijus, pagal kuriuos pirmenybė teikiama konkurencingai kainai;

10.  palankiai vertina tai, kad Fondas įgyvendino veiksmus, kuriais oficialiai užbaigtos visos Komisijos vidaus audito tarnybos per 2017 m. profesinio rengimo ir mokymo pažangos stebėsenos auditą pateiktos rekomendacijos, taip pat tai, kad vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo lygis siekia 100 proc. trečius metus iš eilės;

11.  pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis, kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; pažymi, kad valstybės narės gali padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje parengdamos išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių;

Personalo politika

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,84 proc. ir iš 86 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 88 etatų), buvo paskirti 85 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad taip pat 2018 m. Fonde dirbo 39 sutartininkai ir 1 deleguotasis nacionalinis ekspertas;

13.  pažymi, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant geriau užtikrinti lyčių pusiausvyrą vyresniojoje vadovybėje (2018 m. trys vyrai ir viena moteris); su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta valdybos narių lyčių pusiausvyra (14 vyrų ir 14 moterų);

14.  pažymi, kad Fondas taiko keletą kovos su priekabiavimu priemonių ir kad visi nauji darbuotojai dalyvauja informacinėje sesijoje, kurią rengia konfidencialūs patarėjai, kurių užduotys vykdomos konfidencialiai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

15.  atkreipia dėmesį į esamas Fondo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą;

16.  pažymi, kad Fondas, remdamasis OLAF parengta metodika, parengė savo kovos su sukčiavimu strategiją ir ją įgyvendina nuo 2014 m.;

Vidaus kontrolė

17.  pažymi, kad 2018 m. buvo pirmieji visi Fondo 17-os kontrolės principų įgyvendinimo metai nuo datos, kai 2017 m. lapkričio mėn. Fondo valdyba juos patvirtino, ir kad 2018 m. sausio mėn. Fondas parengė metodiką ir nustatė rodiklius, kuriais siekiama paremti ir sustiprinti vidaus kontrolės nuolatinę stebėseną ir metinį vertinimą; ragina Fondą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi padėčiai pagerinti;

18.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, Komisijos vardu 2018 m. atliktas Sąjungos agentūrų, priklausančių Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato kompetencijai (Fondo, EU-OSHA, Eurofound bei Cedefop) išorinis vertinimas ir jo metu įvertinta jų svarba, veiksmingumas, efektyvumas, nuoseklumas ir Sąjungos pridėtinė vertė; ragina Fondą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą dėl šio vertinimo;

19.  ragina Fondą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

20.  ragina Fondą toliau naudotis novatoriškais skaitmeniniais sprendimais, įskaitant e. viešuosius pirkimus;

o
o   o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(17) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(8) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(9) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(10) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(11) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(12) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(13) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(14) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
(15) OL C 120, 2019 3 29, p. 182.
(16) OL C 120, 2019 3 29, p. 183.
(17) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0121.


2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
PDF 162kWORD 54k
Sprendimas
Sprendimas
Rezoliucija
1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Eurojusto (dabar – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2074(DEC))
P9_TA(2020)0097A9-0048/2020

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į