Indeks 
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny EU - Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2018: Eurojust
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2018: ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów
 Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
 Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
 Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2018: agencje Unii Europejskiej – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
 Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***
 Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 193kWORD 57k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 (D065067/03) produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

–  uwzględniając głosowanie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w dniu 9 grudnia 2019 r., w wyniku którego nie wydano opinii, oraz głosowanie komitetu odwoławczego w dniu 23 stycznia 2020 r., w wyniku którego również nie wydano opinii,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 22 maja 2019 r., opublikowaną w dniu 5 lipca 2019 r.(3),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje zawierające sprzeciw wobec zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)(4),

–  uwzględniając art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

A.  mając na uwadze, że 28 października 2016 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe N.V. przedłożyło właściwym holenderskim organom krajowym, w imieniu Monsanto Company, wniosek zgodny z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003; mając na uwadze, że wniosek dotyczył wprowadzenia do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, a także wprowadzenia do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 lub składających się z niej, do zastosowań innych niż w żywności i w paszy, z wyjątkiem uprawy;

B.  mając na uwadze, że 22 maja 2019 r. EFSA przyjął przychylną opinię dotyczącą przedmiotowego wniosku, a opinię tę opublikowano 5 lipca 2019 r.;

C.  mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 została opracowana w celu uzyskania tolerancji na herbicydy na bazie dikamby, glufosynat amonowy i herbicydy zawierające glifosat(5);

Herbicydy uzupełniające

D.  mając na uwadze, że wykazano, iż uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych odpornych na herbicydy prowadzi do większego stosowania herbicydów, w dużej mierze z powodu pojawienia się chwastów odpornych na herbicydy(6); mając na uwadze, że w związku z tym należy oczekiwać, że uprawy genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 będą narażone zarówno na wyższe, jak i powtarzające się dawki herbicydów uzupełniających (glufosynat, dikamba i glifosat), co potencjalnie doprowadzi do większych pozostałości w zbiorach;

E.  mając na uwadze, że w ramach badania recenzowanego stwierdzono, że glifosat gromadzi się w genetycznie zmodyfikowanej soi(7); mając na uwadze, że w ramach projektu pilotażowego przeprowadzonego w Argentynie stwierdzono zaskakująco wysoki poziom pozostałości glifosatu w genetycznie zmodyfikowanej soi(8);

F.  mając na uwadze, że utrzymują się wątpliwości co do rakotwórczości glifosatu; mając na uwadze, że EFSA stwierdził w listopadzie 2015 r., iż jest mało prawdopodobne, aby glifosat był rakotwórczy, a Europejska Agencja Chemikaliów uznała w marcu 2017 r., że nie ma podstaw do takiej klasyfikacji; mając na uwadze, że – wręcz przeciwnie – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (wyspecjalizowana agencja Światowej Organizacji Zdrowia zajmująca się badaniami nad rakiem) sklasyfikowała w 2015 r. glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi; mając na uwadze, że szereg najnowszych recenzowanych badań naukowych potwierdza możliwe działanie rakotwórcze glifosatu(9);

G.  mając na uwadze, że glufosynat jest sklasyfikowany jako działający szkodliwie na rozrodczość (1B), a zatem podlega kryteriom wykluczającym ustanowionym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009(10); mając na uwadze, że zezwolenie na stosowanie glufosynatu w Unii wygasło 31 lipca 2018 r.(11);

H.  mając na uwadze, że w roślinach zmodyfikowanych genetycznie sposób, w jaki herbicydy uzupełniające są rozkładane przez roślinę, oraz skład, a tym samym toksyczność produktów rozpadu (metabolitów), mogą wynikać z samej modyfikacji genetycznej(12);

I.  mając na uwadze, że mimo to uznaje się, iż ocena pozostałości herbicydów i ich metabolitów w roślinach zmodyfikowanych genetycznie wykracza poza zakres kompetencji panelu EFSA ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie;

J.  mając na uwadze, że chociaż EFSA stwierdza w swojej opinii, iż „ocena pozostałości herbicydów istotna dla tego wniosku została zbadana przez dział ds. pestycydów EFSA”, nie jest to samo w sobie wystarczające, ponieważ nie wzięto pod uwagę skojarzonej toksyczności herbicydów uzupełniających i metabolitów, a także ich potencjalnej interakcji z samą genetycznie zmodyfikowaną rośliną, w tym przypadku genetycznie zmodyfikowaną soją MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

K.  mając ponadto na uwadze, że według działu ds. pestycydów EFSA brakuje danych toksykologicznych umożliwiających przeprowadzenie oceny ryzyka dla konsumentów w przypadku szeregu metabolitów glifosatu mających znaczenie dla zmodyfikowanych genetycznie upraw odpornych na glifosat(13), a także nie ma wystarczających danych pozwalających na określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu w genetycznie zmodyfikowanej soi(14);

L.  mając na uwadze, że niektóre właściwe organy państw członkowskich poruszyły problem braku analizy pozostałości herbicydów w uprawach zmodyfikowanych genetycznie oraz potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów(15);

M.  mając na uwadze, że wnioski wypływające z międzynarodowego projektu badawczego zatytułowanego „Ocena ryzyka organizmów zmodyfikowanych genetycznie w UE i Szwajcarii”, przedstawionego w styczniu 2020 r., wskazują na to, że unijna ocena ryzyka związanego z GMO nie uwzględnia w zadowalający sposób zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska, w tym zagrożeń dla zdrowia związanych ze spożywaniem produktów pochodzących ze zmodyfikowanych genetycznie roślin tolerujących herbicydy(16);

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości i związane z nimi kontrole

N.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005(17), którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, należy starannie kontrolować i monitorować pozostałości substancji czynnych, które nie są dopuszczone do stosowania w Unii, w roślinach przywożonych z przeznaczeniem na żywność i paszę(18);

O.  mając na uwadze, że w ramach ostatniego wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli (na lata 2020, 2021 i 2022) państwa członkowskie nie mają obowiązku pomiaru pozostałości glufosynatu w żadnych produktach, w tym w soi(19); mając na uwadze, że nie można wykluczyć, iż pozostałości glufosynatu w genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 lub w produktach z niej uzyskanych z przeznaczeniem na żywność i paszę przekroczą najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości wprowadzone w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów;

Niedemokratyczny proces decyzyjny

P.  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania 9 grudnia 2019 r., co oznacza, że kwalifikowana większość państw członkowskich nie poparła wydania zezwolenia; mając na uwadze, że w wyniku głosowania 23 stycznia 2020 r. komitet odwoławczy również nie wydał opinii;

Q.  mając na uwadze, że Komisja przyznaje, że problemem jest to, iż decyzje dotyczące zatwierdzania GMO są nadal przyjmowane przez nią bez kwalifikowanej większości państw członkowskich popierającej zatwierdzenie, co stanowi bardzo ważny wyjątek względem wszystkich zezwoleń na produkty, lecz stało się normą w procesie podejmowania decyzji dotyczących genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(20);

R.  mając na uwadze, że w trakcie ósmej kadencji Parlament przyjął łącznie 36 rezolucji, w których sprzeciwił się wprowadzeniu do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie z przeznaczeniem na żywność i paszę (33 rezolucje) oraz uprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w Unii (trzy rezolucje); mając na uwadze, że do tej pory podczas swojej dziewiątej kadencji Parlament przyjął siedem zastrzeżeń; mając na uwadze, że większość kwalifikowana państw członkowskich nie poparła zatwierdzenia żadnego z tych organizmów zmodyfikowanych genetycznie; mając na uwadze, że Komisja nadal zatwierdza organizmy zmodyfikowane genetycznie mimo stwierdzenia przez nią samą braków demokratycznych, a także mimo braku poparcia ze strony państw członkowskich i zastrzeżeń Parlamentu;

S.  mając na uwadze, że nie ma potrzeby zmiany przepisów, aby Komisja nie mogła zatwierdzać organizmów zmodyfikowanych genetycznie w razie braku w łonie komitetu odwoławczego większości kwalifikowanej państw członkowskich opowiadającej się za zezwoleniem(21);

Utrzymanie zobowiązań międzynarodowych Unii

T.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 przewiduje, iż genetycznie zmodyfikowana żywność lub pasza nie mogą wywierać szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt ani na środowisko naturalne, oraz wymaga, aby przy sporządzaniu decyzji Komisja brała pod uwagę wszelkie istotne przepisy prawa unijnego oraz inne uzasadnione czynniki istotne dla przedmiotowej sprawy; mając na uwadze, że owe uzasadnione czynniki powinny obejmować zobowiązania Unii wynikające z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, porozumienia klimatycznego z Paryża oraz Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej;

U.  mając na uwadze, że w niedawnym sprawozdaniu specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do pożywienia stwierdzono, że szczególnie w krajach rozwijających się niebezpieczne pestycydy mają katastrofalne skutki dla zdrowia(22); mając na uwadze, że w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 3.9 dąży się do znacznego obniżenia do 2030 r. liczby przypadków śmiertelnych i chorób, których przyczyną są niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i zatrucie powietrza, wody i gleby(23);

V.  mając na uwadze, że EFSA stwierdził, iż szacowane narażenie operatora na glufosynat, sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość, jeżeli jest on stosowany do zwalczania chwastów w uprawach genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, przekracza dopuszczalny poziom narażenia operatora (AOEL), nawet w przypadku zastosowania środków ochrony indywidualnej(24); mając na uwadze, że ryzyko zwiększonej ekspozycji operatora jest szczególnie niepokojące w przypadku zmodyfikowanych genetycznie upraw odpornych na herbicydy, a to z uwagi na większe ilości środków chwastobójczych;

W.  mając na uwadze, że wylesianie to jedna z głównych przyczyn zanikania różnorodności biologicznej; mając na uwadze, że emisje pochodzące z użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów, przeważnie z powodu wylesiania, to druga po spalaniu paliw kopalnych najważniejsza przyczyna zmiany klimatu(25); mając na uwadze, że porozumienie klimatyczne z Paryża, strategiczny plan na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020, przyjęty w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej, i cele z Aichi w zakresie ochrony różnorodności biologicznej promują zrównoważoną gospodarkę leśną, ochronę lasów i ich rekultywację(26); mając na uwadze, że cel zrównoważonego rozwoju nr 15 obejmuje powstrzymanie wylesiania do 2020 r.(27); mając na uwadze, że lasy odgrywają wielofunkcyjną rolę, dzięki której sprzyjają realizacji większości celów zrównoważonego rozwoju(28);

X.  mając na uwadze, że produkcja soi jest najważniejszą przyczyną wylesiania w dorzeczu Amazonki, w regionie Cerrado i na równinie Gran Chaco w Ameryce Południowej; mając na uwadze, że 97% soi uprawianej w Brazylii i 100% soi uprawianej w Argentynie to soja zmodyfikowana genetycznie(29);

Y.  mając na uwadze, że Unia jest drugim pod względem wielkości importerem soi na świecie, a większość soi jest przywożona jako pasza dla zwierząt; mając na uwadze, że z analiz Komisji wynika, iż już od dawna soja jest w Unii najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do wylesiania na świecie i do powstawania związanych z tym emisji, a tym samym odpowiada niemal w połowie za zjawisko wylesiania, czego odzwierciedleniem jest całkowity przywóz towarów do Unii(30);

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002(31) – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumentów w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4.  apeluje do Komisji, by nie zezwalała na przywóz z przeznaczeniem na żywność lub paszę jakichkolwiek genetycznie zmodyfikowanych roślin tolerujących herbicydy, w tym przypadku glufosynatu, które nie są dopuszczone do stosowania w Unii;

5.  apeluje do Komisji, aby w ramach planowanego programu sprawności i wydajności regulacyjnej w odniesieniu do ustawodawstwa dotyczącego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości oraz w odniesieniu do strategii „Od pola do stołu” zobowiązała się, że nie pozwoli na obecność jakichkolwiek pozostałości toksycznych pestycydów, takich jak glufosynat, w żywności i paszy importowanej do Unii; ponownie apeluje do Komisji i państw członkowskich, by zapewniły skuteczne kontrole produktów rolnych przywożonych z państw trzecich w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia i równych szans dla europejskiej produkcji żywności(32);

6.  wzywa Komisję, aby w pełni uwzględniała ocenę ryzyka pozostałości herbicydów uzupełniających i ich metabolitów, w tym również efektów skojarzonych, w ocenie ryzyka zmodyfikowanych genetycznie roślin tolerujących herbicydy, niezależnie od tego, czy dana roślina zmodyfikowana genetycznie jest przeznaczona do uprawy w Unii, czy też ma być importowana do Unii z przeznaczeniem na żywność i paszę;

7.  wzywa Komisję do wycofania wniosków w sprawie zezwoleń dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie, zarówno w odniesieniu do upraw, jak i do celów spożywczych i paszowych, jeżeli Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii;

8.  odnotowuje i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w piśmie określającym zadania każdego komisarza stwierdza się, iż komisarze zapewnią realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach podlegających im obszarów polityki, a Kolegium jako całość będzie odpowiedzialne za ogólne wdrażanie tych celów(33);

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejski Zielony Ład jako, przewodni projekt Komisji Europejskiej, przedstawiono jako nieodłączny element strategii Komisji na rzecz realizacji agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i celów zrównoważonego rozwoju;

10.  przypomina, że cele zrównoważonego rozwoju można osiągnąć tylko wtedy, gdy łańcuchy dostaw staną się zrównoważone, a między strategiami politycznymi powstanie synergia(34);

11.  ponownie podkreśla zaniepokojenie, że znaczne uzależnienie Unii od przywozu materiału paszowego w formie nasion soi jest przyczyną wylesiania w państwach trzecich(35);

12.  apeluje do Komisji o niewydawane pozwoleń na przywóz nasion soi zmodyfikowanej genetycznie, chyba że udowodniono, iż ich uprawa nie przyczyniła się do wylesiania;

13.  apeluje do Komisji o dokonanie przeglądu wszystkich aktualnych pozwoleń dotyczących soi zmodyfikowanej genetycznie w świetle międzynarodowych zobowiązań Unii, w tym również porozumienia paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej i celów zrównoważonego rozwoju;

14.  ponawia swój apel o wdrożenie europejskiej strategii na rzecz produkcji i dostaw białek roślinnych(36), która to strategia umożliwiłaby Unii uniezależnienie się od importu genetycznie zmodyfikowanej soi i stworzenie krótszych łańcuchów żywnościowych i rynków regionalnych; nalega, by uwzględnić tę kwestię w planowanej strategii „Od pola do stołu”;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3) Opinia naukowa panelu EFSA ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 z przeznaczeniem na żywność i paszę, z przeznaczeniem na żywność i paszę, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-NL-2016-135), Dziennik EFSA 2019; 17 (7): 5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733.
(4)––––––– W ósmej kadencji Parlament przyjął 36 rezolucji zawierających sprzeciw wobec zatwierdzania GMO. Ponadto w dziewiątej kadencji Parlament przyjął następujące rezolucje:rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte, P9_TA(2019)0028);rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704‑12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte, P9_TA(2019)0029);rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte P9_TA(2019)0030);rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte, P9_TA(2019)0054);rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte, P9_TA(2019)0055);rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte P9_TA(2019)0056);rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć modyfikacji Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte P9_TA(2019)0057).
(5) Opinia EFSA, s. 3.
(6) Zob. na przykład S. Bonny „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact”, Environmental Management, January 2016, 57(1), s. 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, oraz Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years”, Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Zob. na przykład https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, and https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) Dzieje się tak w przypadku glifosatu, co stwierdzono w opublikowanym przez EFSA przeglądzie obowiązujących najwyższych poziomów pozostałości glifosatu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, Dziennik EFSA 2018;16(5):5263, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(13) Wnioski EFSA w sprawie wzajemnego przeglądu oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy w odniesieniu do substancji czynnej glifosatu, Dziennik EFSA, 2015;13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) Przegląd EFSA dotyczący obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 – wersja zmieniona w celu uwzględnienia pominiętych danych, Dziennik EFSA 2019;17(10):5862, s. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862.
(15) Uwagi państw członkowskich na temat soi zmodyfikowanej genetycznie MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 można znaleźć w rejestrze pytań EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).
(18) Zob. motyw 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(19) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/533 z dnia 28 marca 2019 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2020, 2021 i 2022, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 88 z 29.3.2019, s. 28).
(20) Zob. na przykład uzasadnienie przedłożonego dnia 22 kwietnia 2015 r. wniosku ustawodawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium oraz uzasadnienie przedłożonego dnia 14 lutego 2017 r. wniosku ustawodawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 182/2011.
(21) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Komisja „może przyjąć”, a nie „przyjmuje” zezwolenie, jeżeli w łonie komitetu odwoławczego nie ma większości kwalifikowanej państw członkowskich opowiadającej się za zezwoleniem (art. 6 ust. 3).
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) Wnioski EFSA w sprawie wzajemnego przeglądu oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy w odniesieniu do substancji czynnej glifosatu, Sprawozdanie naukowe EFSA, (2005) 27, 1–81, s. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.
(25) Komunikat Komisji z dnia 23 lipca 2019 r. pt. „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” (COM(2019)0352), s. 1.
(26) Tamże, s. 2.
(27) Zob. cel nr 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Komunikat Komisji z dnia 23 lipca 2019 r. pt. „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” (COM(2019)0352), s. 2.
(29) Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA), „Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years”, ISAAA Brief nr 53 (2017), s. 16 i 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.
(30) Sprawozdanie techniczne Komisji 2013-063 pt. „Wpływ konsumpcji w UE na wylesianie – kompleksowa analiza wpływu konsumpcji w UE na wylesianie”, badanie finansowane przez Komisję Europejską, DG ENV, i przeprowadzone przez VITO, IIASA, HIVA i IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, s. 23–24: W latach 1990–2008 Unia importowała produkty z upraw rolnych i hodowli zwierząt gospodarskich odpowiadające wylesieniu powierzchni o wielkości 90 tys. km kwadratowych. Na produkty z upraw rolnych przypadły 74 tys. km kwadratowych (82%), przy czym najważniejszą rolę odegrały tu rośliny oleiste (52 tys. km kwadratowych). Udział nasion soi i makuchów sojowych wyniósł 82% (42,6 tys. km kwadratowych), co w przeliczeniu na całkowity przywóz do Unii jest równoznaczne z 47% obszarów wylesionych uwzględnionych w konsumpcji.
(31) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
(32) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (teksty przyjęte, P8_TA(2019)0023), ust. 32.
(33) Zob. na przykład https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, s. 2.
(34) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: przypadek lasów (Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 50), pkt 67.
(35) Tamże.
(36) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html, pkt 64.


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
PDF 172kWORD 52k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0030/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 (2019/2104(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając11 zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(12), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0030/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 (2019/2104(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0030/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych („FCH”) zostało utworzone w maju 2008 r. na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 521/2008(15) jako partnerstwo publiczno-prywatne na okres do 31 grudnia 2017 r., a jego zadaniem jest skupienie się na opracowaniu zastosowań rynkowych i ułatwieniu dodatkowych działań przemysłu zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych; mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 521/2008 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (UE) nr 559/2014(16);

B.  mając na uwadze, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 559/2014 w maju 2014 r. powstało Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 („FCH 2”), aby zastąpić FCH na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami FCH były: Unia, reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz zrzeszenie badawcze N.ERGHY;

D.  mając na uwadze, że członkami FCH 2 są: Unia, reprezentowana przez Komisję, New Energy World Industry Grouping AISBL („zrzeszenie branżowe”), które w 2016 r. zmieniło nazwę na Hydrogen Europe, oraz New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („zrzeszenie badawcze”);

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii w pierwszą fazę działania FCH 2 to 470 000 000 EUR pochodzących z siódmego programu ramowego; mając na uwadze, że wysokość wkładów pozostałych członków musi być przynajmniej równa wysokości wkładu UE;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego FCH 2 („sprawozdanie Trybunału”) uznaje, że sprawozdanie finansowe za 2018 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową FCH 2 na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego FCH 2 i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji; odnotowuje również, że zasady rachunkowości FCH 2 opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego;

2.  odnotowuje, że końcowy budżet FCH 2 na rok budżetowy 2018 przewidywał środki na zobowiązania w wysokości 85 504 157 EUR oraz środki na płatności w wysokości 126 526 307 EUR;

3.  zauważa, że ogólne wykonanie budżetu na 2018 r. w środkach na zobowiązania i środkach na płatności wyniosło odpowiednio 93% i 83%;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach siódmego programu ramowego

4.  zauważa, że wkład Unii w FCH 2 wynosi 421 300 000 EUR z siódmego programu ramowego, w tym 19 100 000 EUR w postaci wkładów rzeczowych, a członkowie ze zrzeszeń branżowych i badawczych wnoszą środki w wysokości 442 500 000 EUR, w tym 420 000 000 EUR w postaci wkładów rzeczowych w projekty siódmego programu ramowego finansowane z FCH 2 oraz 17 900 000 EUR w postaci wkładu pieniężnego na pokrycie kosztów administracyjnych;

5.  jeżeli chodzi o budżet FCH 2 na 2018 r. dostępny dla projektów w ramach siódmego programu ramowego, wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 79,6% z powodu opóźnień w składaniu wniosków o zwrot kosztów w odniesieniu do trwających projektów siódmego programu ramowego;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach programu „Horyzont 2020”

6.  zauważa, że w ramach FCH 2 wkład Unii wynosi 318 800 000 EUR z programu „Horyzont 2020”, natomiast członkowie ze zrzeszeń branżowych i badawczych wnoszą środki w wysokości 649 400 000 EUR, co obejmuje wkłady niepieniężne w wysokości 1 800 000 EUR do projektów w ramach programu „Horyzont 2020” finansowanych przez FCH 2, wkłady niepieniężne w wysokości 7 700 000 EUR na rzecz działań dodatkowych oraz wkłady pieniężne w wysokości 3 600 000 EUR na pokrycie kosztów administracyjnych;

7.  zauważa, że niski poziom wkładów rzeczowych członków zrzeszeń branżowych na działalność operacyjną wynika z faktu, że FCH 2 poświadcza je wraz z ostatecznymi wnioskami o zwrot kosztów; w związku z tym poświadczenie większości zadeklarowanych wkładów rzeczowych nastąpi na późniejszym etapie programu „Horyzont 2020”, gdy dokonana zostanie płatność końcowa za projekty i niezbędne będzie wydanie poświadczeń sprawozdania finansowego;

8.  stwierdza, że wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania sięgnął 95,8%, natomiast poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł 84,4%; odnotowuje, że w ramach siódmego programu ramowego do końca 2018 r. dokonano 29 płatności za sprawozdania okresowe, a zwłaszcza sprawozdania końcowe, na łączną kwotę 21 400 000 EUR; odnotowuje, że wskaźnik wykonania budżetu (pod względem środków na płatności) był na poziomie 79,6% (dla porównania w 2017 r. wyniósł 73,8%);

9.  odnotowuje, że biorąc pod uwagę środki na płatności, z programu „Horyzont 2020” wykonano: 19 płatności zaliczkowych na projekty wyłonione z zaproszeń do składania wniosków w 2017 r. i 2018 r., 11 płatności na analizy i dwie płatności na Wspólne Centrum Badawcze; odnotowuje ponadto, że wskaźnik wykonania budżetu (pod względem płatności) był na poziomie 83,4% (wskaźnik ten w 2017 r. wyniósł 93,3%); zauważa, że pod względem środków na zobowiązania wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 95,8% (w porównaniu z 98,3% w 2017 r.) ze względu na wynik zaproszenia do składania wniosków, które nie obejmowało jednego tematu, oraz ze względu na opóźnienie w planowaniu zamówień publicznych;

10.  zauważa, że FCH 2 przygotowało plan działania, zatwierdzony przez Radę Zarządzającą FCH 2 w marcu 2018 r., który obejmuje szeroki wachlarz działań, które mają zostać wdrożone przez FCH 2 i w odniesieniu do których podjęto już pewne kroki; zauważa, że większość tych działań powinna zostać wdrożona w 2018 i 2019 r., natomiast niewielka ich liczba zostanie uwzględniona w następnym okresie programowania;

Wyniki

11.  odnotowuje, że FCH 2 stosuje niektóre środki jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania na potrzeby oceny wartości dodanej wynikającej ze swojej działalności, takie jak energia ze źródeł odnawialnych, efektywność końcowego wykorzystania energii, inteligentne sieci i magazynowanie energii; zauważa ponadto, że FCH 2 wykorzystuje inne środki, takie jak prowadzenie projektów demonstracyjnych w państwach członkowskich i regionach korzystających z funduszy unijnych; odnotowuje zmiany w kluczowych wskaźnikach skuteczności działania przyjęte przez FCH 2 w 2018 r. z powodu znaczącego postępu technologicznego w ostatnich latach, a także nowe zastosowania, które zaczęły się pojawiać;

12.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny i operacyjny) utrzymuje się poniżej 5%, co wskazuje na raczej niewielką i skuteczną strukturę organizacyjną FCH 2;

13.  odnotowuje wartość efektu dźwigni w 2018 r. wynoszącą 1,36 w porównaniu z wymogiem wynoszącym 0,56; ponadto zauważa, że biorąc pod uwagę wkłady rzeczowe w projektach wszystkich partnerów prywatnych, efekt dźwigni osiągnął poziom 1,96;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zaproszenia do składania wniosków zostały opublikowane i zamknięte zgodnie z odpowiednimi planami prac i rocznym programem prac na rok 2018, obejmującym 20 tematów;

15.  przyjmuje do wiadomości, że na koniec roku 2018 FCH 2 zatrudniało 27 pracowników z 10 państw członkowskich, i z zadowoleniem stwierdza, że skład personelu był zrównoważony pod względem płci, gdyż w FCH 2 pracowało 51% mężczyzn i 49% kobiet; odnotowuje również, że w 2018 r. wskaźnik udziału kobiet w projektach w ramach programu „Horyzont 2020” wyniósł 31%, wśród koordynatorów programu znalazło się 26% kobiet, w ramach Grupy Przedstawicieli Państw Członkowskich we Wspólnym Przedsięwzięciu FCH 2 było 22% przedstawicielek tej płci, a w Komitecie Naukowym zasiadało 33% kobiet;

16.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków UE; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć FCH oraz rozpowszechnianie informacji o jego wartości dodanej; apeluje do FCH 2 o kontynuację proaktywnej polityki komunikacyjnej i rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

17.  zauważa, że jeśli chodzi o transport, FCH 2 wspierało działalność demonstracyjną w odniesieniu do ponad 1900 pojazdów lekkich, z których ponad 630 było już w działaniu w 2018 r.; zauważa również, że FCH 2 w 2018 r. zademonstrowało 45 autobusów działających w 10 miastach Unii; zauważa z zadowoleniem, że wprowadzenie do użytku autobusów elektrycznych wykorzystujących technologię ogniw paliwowych można uznać za światowe najnowocześniejsze rozwiązanie, które dokonało znacznych postępów za pośrednictwem projektów FCH 2;

Audyt wewnętrzny

18.  zauważa, że w 2018 r. FCH 2 zakończyło wdrażanie wszystkich planów działania wprowadzających zalecenia z audytów przeprowadzonych w 2016 r. przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) i dotyczących zarządzania wynikami, w tym zalecenia w sprawie przeglądu wieloletniego programu prac oraz celów strategicznych i operacyjnych; zauważa, że w styczniu 2018 r. FCH 2 przedłożyło IAS plan działania odnoszący się do trzech zaleceń przedstawionych przez IAS i dotyczących koordynacji z centralnymi służbami wsparcia (CSC) oraz wdrożenia narzędzi i usług CSC; zauważa, że w ramach planu działania FCH 2 zorganizowało swoje pierwsze warsztaty z CSC; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w grudniu 2018 r. FCH 2 przedłożyło IAS do wglądu wszystkie plany działania uwzględniające zalecenia zawarte w sprawozdaniu z audytu za 2017 r.; zauważa ponadto z zadowoleniem, że w 2019 r. Służba Audytu Wewnętrznego wysłała do Rady Zarządzającej pismo potwierdzające, że wszystkie zalecenia i plany działania zostały pomyślnie wdrożone;

19.  zauważa, że wysiłki w zakresie audytów ex post były kontynuowane wraz z rozpoczęciem 141 kontroli w odniesieniu do dotacji na siódmy program ramowy, z których 132 zostały zakończone, a pozostałe miały być sfinalizowane w pierwszym kwartale 2019 r., co stanowi łączny zakres kontroli wynoszący 23% wartości zatwierdzonych wniosków o zwrot kosztów; zauważa, że poziom błędu resztowego wynosił mniej niż 2%; zauważa, że w odniesieniu do programu „Horyzont 2020” w 2018 r. rozpoczęto 14 nowych audytów;

20.  zauważa, że Komisja przeprowadziła końcową ocenę FCH dotyczącą lat 2008–2016, przeprowadzono także ocenę śródokresową FCH 2 działającego w ramach programu „Horyzont 2020”, obejmującą lata 2014–2016, a w marcu 2018 r. Rada Zarządzająca przyjęła plan działania, z którego wiele działań już rozpoczęto w nadziei na zrealizowanie większości programu między 2018 a 2019 r., aczkolwiek z uwzględnieniem faktu, że niewielka liczba działań może być realizowana w kolejnym okresie programowania;

Kontrole wewnętrzne

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że FCH 2 ustanowiło procedury kontroli ex ante – na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz audytów ex post u beneficjentów dotacji – w odniesieniu do płatności zaliczkowych i końcowych przyznanych w ramach siódmego programu ramowego oraz zestawień wydatków poniesionych w związku z projektami w ramach programu „Horyzont 2020”, natomiast Komisja jest odpowiedzialna za audyty ex post; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poziom błędu resztowego w przypadku audytów ex post na koniec 2018 r. wynosił 1,10% w przypadku siódmego programu ramowego i 0,46% w przypadku programu „Horyzont 2020”, co Trybunał uznał za nieistotne;

22.  stwierdza, że w 2017 r. FCH 2 wraz ze Wspólną Służbą Audytu w Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji rozpoczęło pierwszy audyt ex post wybranej losowo próby okresowych zestawień poniesionych wydatków z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że FCH 2 ustanowiło procedury kontroli ex ante opierające się na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej; zauważa, że w odniesieniu do płatności okresowych i końcowych w ramach siódmego programu ramowego FCH 2 przeprowadza audyty ex post w siedzibach beneficjentów, natomiast w przypadku zestawień wydatków poniesionych w projektach w ramach programu „Horyzont 2020” za audyty ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu; zauważa jednak z niepokojem, że do końca 2018 r. otwarte były dwa audyty rozpoczęte jeszcze w 2017 r., a FCH 2 nie zakończyło tych audytów z powodu trwających dyskusji z beneficjentami, które wymagały również koordynacji z innymi służbami DG ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu zapewnienia spójnych wyników audytów wśród różnych zainteresowanych stron;

23.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych; ocena ta ma dotyczyć opracowywania i solidności wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych, aby pomóc w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych.

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 42.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(8) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 42.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.
(13) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(14) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(15) Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1).
(16) Rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108).


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
PDF 181kWORD 58k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 - C9‑0067/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0032/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 (2019/2101(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 - C9‑0067/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(11), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0032/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 (2019/2101(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0032/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” („Wspólne Przedsięwzięcie”) ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 558/2014(13) zastąpiło ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” na podstawie programu „Horyzont 2020”;

C.  mając na uwadze, że główne cele Wspólnego Przedsięwzięcia to przyczynienie się do znacznej poprawy wpływu technologii aeronautycznych na środowisko oraz zwiększenie konkurencyjności lotnictwa europejskiego; mając na uwadze, że czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia został wydłużony do dnia 31 grudnia 2024 r.;

D.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską), liderzy zintegrowanych demonstratorów technologii (zwanych dalej „ZDT”), platform demonstracyjnych dla innowacyjnych statków powietrznych („PDISP”) oraz działań poprzecznych, a także członkowie stowarzyszeni z poszczególnymi ZDT;

E.  mając na uwadze, że maksymalna wysokość wkładu Unii na rzecz drugiego etapu działalności Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 1 755 000 000 EUR i ma zostać wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, że sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  zwraca uwagę, że w swoim sprawozdaniu na temat Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał wskazał transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego jako legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zwraca uwagę, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2018 obejmował łączną kwotę środków na zobowiązania w wysokości 371 100 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 343 786 573 EUR; zwraca uwagę, że 98,7 % środków na zobowiązania oraz 98,6 % środków na płatności to dotacje Komisji i przeniesienia środków z lat poprzednich;

4.  odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 99,2 % (w porównaniu z 99,6 % w roku 2017), a poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł 97,3 % (w porównaniu z 98,5 % w roku 2017); zwraca uwagę na spadek wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na płatności przeznaczonych na wydatki administracyjne do poziomu 79,23 % (z 93,13 % w 2017 r.);

5.  zauważa z zadowoleniem, że Wspólne Przedsięwzięcie wdrożyło różne narzędzia do monitorowania realizacji programu w zakresie wydajności, osiągnięć, planowania i ryzyka działań;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach siódmego programu ramowego i programu

6.  zauważa, że wkład Unii wynosi 800 000 000 EUR z siódmego programu ramowego, a członkowie ze zrzeszeń branżowych i badawczych wnoszą środki w wysokości 608 300 000 EUR, w tym 594 100 000 EUR wkładów rzeczowych w projekty siódmego programu ramowego finansowane ze Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2 oraz 14 900 000 EUR w gotówce na pokrycie kosztów administracyjnych;

7.  zauważa, że siódmy program ramowy został formalnie zamknięty w 2017 r., a poziom wykonania wynosił niemal 100 %; odnotowuje, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie odzyskało jeszcze około 850 000 EUR środków pochodzących z zaległych płatności zaliczkowych i wyników kontroli ex post;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach programu „Horyzont 2020”

8.  zauważa, że do końca 2018 r. z łącznej kwoty 2 064 000 000 EUR przeznaczonej na działania, które mają być finansowane w ramach programu „Horyzont 2020”, kwota 816 700 000 EUR stanowi wkład pieniężny Unii, a 14 100 000 EUR wkład pieniężny członków prywatnych; zauważa, że pod koniec 2018 r. zarząd zatwierdził wkłady rzeczowe w wysokości 273 900 000 EUR, i zgłoszono kolejne w wysokości 157 600 000 EUR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone, oraz wkłady rzeczowe wniesione przez członków przemysłu na rzecz działań dodatkowych w wysokości 801 700 000 EUR;

Zaproszenia do składania wniosków

9.  odnotowuje, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, otrzymało 417 kwalifikujących się wniosków (spośród 420 wszystkich wniosków) i dokonało wyboru 131 wniosków do finansowania;

10.  zauważa pomyślne zamknięcie czterech zaproszeń do składania wniosków dla partnerów podstawowych w 2017 r.; zauważa, że działalność w 2018 r. dotyczyła wdrożenia do nowej umowy o udzielenie dotacji dla wszystkich wybranych partnerów podstawowych, z których kilku zostało aktywnymi członkami w 2018 r.; zauważa, że wyniki wszystkich czterech zaproszeń do składania wniosków i członkostwa zwycięskich podmiotów liczba partnerów podstawowych wyniosła 183, z których 49 to podmioty powiązane lub powiązane osoby trzecie;

11.  zauważa, że do końca 2018 r. ogłoszono dziewięć zaproszeń do składania wniosków, a których osiem zostało poddanych ocenie i w pełni wdrożonych lub znajduje się na ostatnim etapie procedury; zauważa, że ww. osiem zaproszeń do składania wniosków obejmuje ponad 560 partnerów z 27 różnych krajów; zauważa, że siódme zaproszenie do składania wniosków zostało zrealizowane w październiku 2018 r. i obejmowało 198 uczestników; zauważa, że ósme zaproszenie do składania wniosków rozpoczęło się w listopadzie 2018 r. z udziałem 182 podmiotów; ponadto w listopadzie 2018 r. zostało ogłoszone dziewiąte zaproszenie do składania wniosków, a jego ocena odbyła się w marcu 2019 r.;

Wyniki

12.  zauważa, że informacje na temat niektórych wskaźników nie są jeszcze dostępne z uwagi na charakter projektów; przyjmuje z zadowoleniem, że większość specjalnych kluczowych wskaźników skuteczności działania jest już zrealizowana lub w trakcie realizacji; odnotowuje, że eksperci apelują o dalsze działania i analizy w zakresie monitorowania, z wyraźnym rozróżnieniem między faktycznie osiągniętymi kluczowymi wskaźnikami efektywności na koniec każdego roku a przewidywanymi kluczowymi wskaźnikami efektywności;

13.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na raczej nierozbudowaną i efektywną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

14.  odnotowuje wysoki wskaźnik rotacji pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnego Przedsięwzięcia w latach 2017 i 2018; zauważa, że w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony wskaźnik rotacji wzrósł o prawie 17 %; ponadto niemal dwukrotnie częściej korzystano z usług personelu tymczasowego w 2018 r.;

15.  stwierdza, że w przedstawionym przez Wspólne Przedsięwzięcie rocznym sprawozdaniu z działalności informacje dotyczące kluczowego wskaźnika w odniesieniu do równowagi płci w latach 2017 i 2018 wskazują na względnie stabilny udział kobiet, który jednak jest dość niewielki: w programie bierze udział 22 % kobiet, wśród koordynatorów programu jest 13 % kobiet, a rolę doradców i ekspertów w zakresie oceny, analizy oraz w Komitecie Naukowym pełni 18 %–25 % kobiet; zaleca stałą troskę o wzrost wskaźnika udziału kobiet w programie;

16.  przyjmuje z zadowoleniem, że Wspólne Przedsięwzięcie angażuje najlepsze talenty i zasoby w Europie; zauważa, że wykorzystuje ono kluczowe umiejętności i wiedzę wiodących w dziedzinie lotnictwa europejskich ośrodków badawczych i wydziałów uniwersyteckich;

Główne systemy kontroli i nadzoru

17.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej, audytów ex post przeprowadzanych u beneficjentów dotacji w ramach płatności zaliczkowych i końcowych siódmego programu ramowego, natomiast w przypadku zestawień wydatków poniesionych przy projektach w ramach programu „Horyzont 2020” za kontrole ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji;

18.  zauważa, że w ramach kontroli ex post Wspólne Przedsięwzięcie zgłosiło poziomy błędu rezydualnego wynoszące 1,21 % w przypadku projektów siódmego programu ramowego i 1,11 % w przypadku projektów programu „Horyzont 2020”; oba poziomy mieszczą się poniżej progu istotności wynoszącego 2 %;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

19.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przywiązuje szczególną wagę do zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania; w związku z tym DG RTD wraz z zainteresowanymi stronami wdraża strategię zwalczania nadużyć finansowych z 2020 r. służącą wykrywaniu podwójnego finansowania i zapobiegania mu; z niepokojem odnotowuje jednak, że w 2018 r. wykryto trzy przypadki domniemanych oszustw dotyczących otrzymywania środków finansowych od Wspólnego Przedsięwzięcia i poinformowano o nich Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

Audyt wewnętrzny

20.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła kontrolę koordynacji ze Wspólnym Centrum Wsparcia (CSC) w celu oceny adekwatności struktury zarządzania Wspólnego Przedsięwzięcia, zarządzania ryzykiem i procesów wewnętrznych; z zadowoleniem zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego uznała za atut aktywną rolę Wspólnego Przedsięwzięcia w wymianie informacji z CSC; ponadto zauważa, że audytorzy odnotowali jednolite podejścia wypracowane przez dyrektorów w celu zgłaszania potrzeb dotyczących ważnych zagadnień, takich jak poufność; oprócz tego Służba Audytu Wewnętrznego otrzymała szereg zaleceń dotyczących dalszego dostosowania systemów informatycznych Komisji w celu usunięcia utrzymujących się ograniczeń w zakresie przekazywania danych; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do ostatecznego opracowania kryteriów i procedur postępowania z poufnymi danymi beneficjentów Wspólnego Przedsięwzięcia;

Inne uwagi

21.  odnotowuje przedłużenie dwustronnych kontaktów Wspólnego Przedsięwzięcia z szeregiem państw członkowskich i regionów w oparciu o opracowane przez Wspólne Przedsięwzięcie strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) dotyczące priorytetów w zakresie badań naukowych i innowacji i stwierdza, że ponad 60 regionów poinformowało Wspólne Przedsięwzięcie, że aeronautyka lub skorelowane obszary należą do ich priorytetów w zakresie badań naukowych i innowacji; z zadowoleniem zauważa ponadto, że w 2018 r. podpisano z regionem w Niemczech kolejny protokół ustaleń, który wszedł w życie przed 31 grudnia 2018 r.; w związku z tym liczba obowiązujących protokołów ustaleń wzrosła do 17; zauważa, że następnie w czerwcu 2019 r. podpisano protokół ustaleń z francuskim regionem Nowa Akwitania;

22.  zwraca uwagę, że skuteczna komunikacja jest zasadniczą składową powodzenia projektów finansowanych ze środków UE; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia oraz rozpowszechnianie informacji o wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o kontynuację proaktywnej komunikacji i rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, aby w ten sposób podnieść świadomość społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

23.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych. Należy w niej poddać ocenie kształt i solidność wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych w celu wsparcia procesu planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych.

Transport i Turystyka

24.  podkreśla, że należy dostosować cele Wspólnego Przedsięwzięcia, aby uwzględnić potrzeby stopniowej dekarbonizacji i zwraca uwagę, że należy automatycznie zapewnić niezbędne zasoby finansowe i ludzkie, aby Wspólne Przedsięwzięcie dysponowało wystarczającymi zasobami w celu dokonywania wszelkich korekt;

25.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie jest partnerstwem publiczno‑prywatnym między Unią a przemysłem lotniczym, którego celem jest opracowywanie przełomowych technologii z myślą o znacznej poprawie efektywności środowiskowej samolotów i transportu lotniczego; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie powstało w 2007 r. jako Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” i element siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, a w 2014 r. weszło w skład programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” pod nazwą Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”;

26.  zwraca uwagę, że programy Wspólnego Przedsięwzięcia są wspólnie finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” (na lata 2014–2020) z dotacji Unii w wysokości do 1755 mln EUR i wkładów rzeczowych od prywatnych członków o wartości co najmniej 2193,75 mln EUR; zauważa, że Unia i prywatni członkowie w równej mierze ponoszą koszty administracyjne, które we wspomnianym okresie nie przekroczą 78 mln EUR;

27.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie istotnie przyczynia się do poprawy efektywności sektora lotnictwa; podkreśla bardzo dobre rezultaty i zasadniczą rolę, jaką Wspólne Przedsięwzięcie odgrywa w Europie w zapewnianiu przyspieszenia netto w zielonych technologiach, które mają na celu ograniczenie emisji CO2, emisji gazów i poziomu hałasu wytwarzanego przez statki powietrzne; podkreśla strategiczne znaczenie, jakie to Wspólne Przedsięwzięcie powinno odgrywać w ramach przyszłego programu „Horyzont Europa” na rzecz wniesienia wkładu w nowe cele w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz do planowanego ograniczenia emisji CO2 z uwagi na postęp technologiczny;

28.  podkreśla, że globalne stosowanie technologii opracowanych i promowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie pozwoliłoby na zaoszczędzenie całkowitej emisji CO2 Niderlandów;

29.  podkreśla, że technologie opracowane w ramach inicjatywy „Czyste niebo I” zmniejszyły emisje CO2 w przeliczeniu na pasażera o 19 % w przypadku samolotów długodystansowych oraz o 40 % w przypadku samolotów o średnim zasięgu; wzywa do zapewnienia Wspólnemu Przedsięwzięciu wszelkich niezbędnych zasobów kadrowych i finansowych, aby można było w dalszym ciągu stosować to skuteczne podejście;

30.  zauważa, że do 40 % środków finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia przydziela się jego 16 najważniejszym podmiotom (liderom) i podmiotom z nimi stowarzyszonym, tj. przedsiębiorstwom przemysłowym, które zobowiązały się zrealizować wszystkie elementy programu „Czyste Niebo 2” w okresie trwania tego programu; zwraca uwagę, że 30 % środków finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia ma być przyznawanych w drodze zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert partnerom podstawowym Wspólnego Przedsięwzięcia (wybieranym na podstawie długoterminowych zobowiązań na rzecz programu); ponadto zauważa, że pozostałe 30 % środków finansowych ma być przyznawanych w drodze zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert innym partnerom (uczestniczącym w konkretnych zagadnieniach i projektach w kontekście ściśle określonego i ograniczonego zaangażowania);

31.  zauważa, że od końca lutego 2019 r. (data graniczna na sporządzenie wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.) prywatni członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia zgłosili wsparcie rzeczowe na skumulowaną sumę 399 mln EUR z przeznaczeniem na działalność operacyjną oraz że Wspólne Przedsięwzięcie zatwierdziło poświadczone wkłady o wartości 279,9 mln EUR; zauważa także, że prywatni członkowie zgłosili wkłady rzeczowe na skumulowaną sumę 827,9 mln EUR z przeznaczeniem na działalność dodatkową, z czego Wspólne Przedsięwzięcie zatwierdziło 620 mln EUR;

32.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie liczy obecnie 16 liderów i 193 partnerów podstawowych (w tym 50 MŚP) oraz że opublikowano dziewięć zaproszeń do składania wniosków (aby pozostałe fundusze przekazać innym partnerom); zauważa, że dokonano oceny ośmiu z tych zaproszeń, co zaowocowało wyborem 560 partnerów (31 % to MŚP, na które przypada 25 % środków finansowych) z 27 krajów;

33.  zauważa, że Wspólnego Przedsięwzięcie planuje przegląd swoich przepisów finansowych, aby dostosować je do nowych zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14);

34.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała bardzo ważne zalecenie skierowane do Wspólnego Przedsięwzięcia dotyczące wezwania do opracowania skonsolidowanego rejestru ryzyka, aby objąć zagrożenia dla programu i dla Wspólnego Przedsięwzięcia jako samodzielnego podmiotu; zauważa, że audytor wewnętrzny sygnalizował kierownictwu Wspólnego Przedsięwzięcia, że stwierdzono brak obiektywizmu ze względu na powtarzające się ingerowanie w zadania z zakresu zarządzania oraz w związku z procesami w zakresie zarządzania jakością; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do natychmiastowego rozwiązania tej kwestii i pełnego wdrożenia zalecenia audytora wewnętrznego;

35.  z niepokojem zauważa, że audytor wewnętrzny zidentyfikował kilka obszarów ryzyka wymagających podjęcia działań przez kierownictwo Wspólnego Przedsięwzięcia; oczekuje od kierownictwa Wspólnego Przedsięwzięcia podjęcia wszystkich niezbędnych środków mających na celu ograniczenie ryzyka;

36.  zwraca uwagę, że w 2018 r. wykryto trzy przypadki domniemanych oszustw dotyczących beneficjentów otrzymujących środki finansowe od Wspólnego Przedsięwzięcia oraz że poinformowano o tym OLAF; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia oszustwom w przyszłości.

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 32.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 32.
(9) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(10) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(11) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.
(12) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(13) Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).
(14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
PDF 171kWORD 54k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0034/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 (2019/2102(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu(12), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0034/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 (2019/2102(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0034/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione jako partnerstwo publiczno-prywatne rozporządzeniem (UE) nr 560/2014 na okres 10 lat w celu zgromadzenia wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron i przyczynienia się do tego, by Unia była kluczowym podmiotem w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania zaawansowanych technologicznie bioproduktów i biopaliw;

B.  mając na uwadze, że na podstawie art. 38 i 43 regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia, przyjętego decyzją jego Rady Zarządzającej z dnia 14 października 2014 r., księgowy przygotował roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa za rok 2018;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Unia, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy branżowi, reprezentowani przez Konsorcjum bioprzemysłu (zwane dalej„BIC”);

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 975 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że w okresie trwania Wspólnego Przedsięwzięcia członkowie z branży są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 2 730 000 000 EUR: co najmniej 182 500 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 1 755 000 000 EUR na realizację działań dodatkowych wykraczających poza plan prac Wspólnego Przedsięwzięcia;

2.  zauważa, że do końca 2018 r. 19 z 101 przyjętych wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w 2018 r. było na etapie przygotowywania umowy o udzielenie dotacji; zauważa ponadto, że na początku 2018 r. program Wspólnego Przedsięwzięcia obejmował portfel 101 trwających projektów z łączną liczbą 1 169 uczestników z 35 krajów o łącznej wartości dotacji w wysokości 499 000 000 EUR;

3.  stwierdza, że celów Wspólnego Przedsięwzięcia nie można było zrealizować za pomocą tradycyjnych instrumentów unijnych; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie miało efekt strukturyzujący, łącząc sektory i podmioty w nowych łańcuchach wartości, oraz mobilizuje coraz większe inwestycje na rzecz rozwoju innowacji dla bioprzemysłu; ponadto zauważa, że misją Wspólnego Przedsięwzięcia jest realizacja strategicznego planu na rzecz innowacji i badań naukowych (SIRA) opracowanego przez BIC i zatwierdzonego przez Komisję;

4.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków unijnych; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia oraz rozpowszechnianie informacji o ich wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o kontynuację proaktywnej polityki komunikacyjnej poprzez rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, co pozwoli poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

5.  zwraca się do Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych; zwraca się o to, aby ocena ta dotyczyła opracowywania i solidności wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych i była pomocna w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji procedury wkładów niepieniężnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.  zauważa, że Trybunał w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie przedstawia sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

7.  zauważa, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia przewiduje, że ostateczny budżet na 2018 r. ma być gotowy do wykonania i ma obejmować środki na zobowiązania w wysokości 121 231 820 EUR oraz środki na płatności w wysokości 118 126 520 EUR; wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 99 % i 71 %;

8.  zauważa, że środki na płatności wykorzystano głównie na płatności zaliczkowe w ramach umów o udzielenie dotacji podpisanych w następstwie zaproszeń do składania wniosków z 2017 r. i na płatności okresowe w ramach projektów realizowanych w następstwie wcześniejszych zaproszeń do składania wniosków; ponadto zauważa, że niższy poziom wykorzystania środków na płatności był spowodowany opóźnieniami niektórych sprawozdań okresowych i deklaracjami kosztów znacznie poniżej budżetu zatwierdzonego w umowach o udzielenie dotacji;

9.  zauważa, że z maksymalnej kwoty 975 000 000 EUR wkładu pieniężnego Unii, który ma zostać przydzielony na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przez cały okres jego funkcjonowania, Unia przekazała do końca 2018 r. łącznie kwotę 264 600 000 EUR;

10.  jest zaniepokojony faktem, że z wynoszącej 757 900 000 EUR kwoty wkładów, które mają wnieść członkowie z branży na pokrycie kosztów działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, członkowie z branży zgłosili wkłady niepieniężne na działania operacyjne w wysokości jedynie 36 800 000 EUR, a Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady członków z branży na rzecz kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 21 200 000 EUR (12 100 000 EUR w formie wkładów niepieniężnych i 9 100 000 EUR w formie wkładów pieniężnych);

11.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło przegląd w celu zaktualizowania statusu członkostwa podmiotów wchodzących w jego skład jako głównej podstawy walidacji i uznania wkładów rzeczowych członków z branży do działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia; z uznaniem zauważa, że przegląd ten jest uznawany za dobrą praktykę i stwierdza, że przegląd powinien być przeprowadzany regularnie;

12.  ubolewa, że z minimalnej kwoty 182 500 000 EUR wkładów pieniężnych, które mają wnieść członkowie z branży na poczet kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, do końca 2018 r. wypłacono jedynie 800 000 EUR i że w związku z tym Komisja pod koniec 2018 r. podjęła decyzję o zmniejszeniu budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2020 wynoszącego 205 000 000 EUR o 140 000 000 EUR; zauważa z niepokojem, że istnieje wysokie ryzyko, że minimalny próg wkładów pieniężnych nie zostanie osiągnięty przed zakończeniem okresu działalności Wspólnego Przedsięwzięcia;

Wyniki

13.  zauważa, że dostępne szczegółowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania Wspólnego Przedsięwzięcia świadczyły o postępach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie prowadziło swą działalność w sposób skuteczny i że w 2018 r. jego średnie wyniki w odniesieniu do trzech kluczowych wskaźników skuteczności działania programu „Horyzont 2020” przekroczyły wyznaczone cele;

14.  z zaniepokojeniem odnotowuje, że na koniec 2018 r. wartość efektu mnożnikowego wynosiła 1,88, czyli poniżej oczekiwań; zauważa z niepokojem, że od 2015 r. wartość uzyskanego efektu mnożnikowego spadała; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do podjęcia kroków w celu osiągnięcia zamierzonego efektu mnożnikowego w wysokości 2,86 w całym okresie 2014–2020;

15.  stwierdza, że zaproszenia do składania wniosków organizowane przez Wspólne Przedsięwzięcie mają charakter otwarty na udział wszystkich zainteresowanych stron; z zadowoleniem przyjmuje ogromne wysiłki Wspólnego Przedsięwzięcia podejmowane w celu informowania o celach i osiągnięciach, a także zapraszanie zainteresowanych stron w Unii na wydarzenia, spotkania i stronę internetową;

16.  odnotowuje, że eksperci potwierdzają, iż Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło satysfakcjonujący poziom uczestnictwa najlepszych podmiotów unijnych w obszarach wybranych łańcuchów wartości; zauważa, że osiągnięto właściwą równowagę w udziale sektora przemysłu, na który przypada 61 % łącznej liczby uczestników; podkreśla, że 54 % prywatnych podmiotów nastawionych na zysk to małe i średnie przedsiębiorstwa, a 27 % to duże przedsiębiorstwa;

17.  zauważa, że w 2018 r. operacje Wspólnego Przedsięwzięcia obejmowały zawarcie 17 umów o udzielenie dotacji, wynikających z zaproszenia do składania wniosków z 2017 r., co oznacza, że na koniec 2018 r. łączna liczba projektów w portfelu Wspólnego Przedsięwzięcia zwiększyła się do 82; ponadto zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie pomyślnie zrealizowało zaproszenie do składania wniosków w 2018 r.; zauważa, że w przypadku 19 wybranych wniosków procedura została wszczęta przed końcem 2018 r.;

18.  zauważa, że ze względu na konstrukcję zaproszenia do składania wniosków w 2018 r. i zarządzanie systemem rankingowym dla wniosków jeden z dwóch tematów przewodnich zaproszenia do składania wniosków nie został objęty finansowaniem pomimo otrzymania kwalifikowalnych i wysoce ocenionych wniosków dla obu tematów;

19.  zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło odpowiednią równowagę płci w swoich różnych organach (Komitet Naukowy: 60 % kobiet i 40 % mężczyzn; Grupa Przedstawicieli Państw: 59 % kobiet i 41 % mężczyzn; Biuro Programowe: 61 % kobiet i 39 % mężczyzn; eksperci oceniający (zaproszenia do składania wniosków 2018 r.): 48 % kobiet i 52 % mężczyzn; koordynatorzy projektów: 45 % kobiet i 55 % mężczyzn), z wyjątkiem Rady Zarządzającej (20 % kobiet i 80 % mężczyzn); przyjmuje do wiadomości uwagę Wspólnego Przedsięwzięcia, że nie ma ono żadnego wpływu na skład Rady Zarządzającej; odnotowuje z zadowoleniem równowagę płci wśród personelu zaangażowanego w projekty Wspólnego Przedsięwzięcia (46 % kobiet i 54 % mężczyzn);

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

20.  odnotowuje, że na koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 23 pracowników i osiągnęło przewidziany docelowy poziom zatrudnienia; zauważa, że w 2018 r. rozpoczęto dwie procedury naboru pracowników – jedną dotyczącą pracownika kontraktowego, drugą pracownika zatrudnionego na czas określony; zauważa jednak, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zostało wzmocnione trzema dodatkowymi pracownikami kontraktowymi; ponadto odnotowuje, że pod koniec 2018 r. wyłoniony został kandydat na jedno stanowisko czasowe i że podjął on pracę w pierwszym kwartale 2019 r.;

Audyt wewnętrzny

21.  zauważa, że w listopadzie 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła prace kontrolne na miejscu w ramach audytu pt. „Ograniczony przegląd wdrażania standardów kontroli wewnętrznej we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI”; zauważa, że według sprawozdania Trybunału z danych na koniec 2018 r. wynika, że Wspólne Przedsięwzięcie w dużej mierze wdrożyło standardy kontroli wewnętrznej;

22.  zauważa, że Biuro Programowe przeprowadziło samoocenę standardów kontroli wewnętrznej w celu oceny obecnego poziomu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej oraz zbadania warunków niezbędnych do przeniesienia ram kontroli wewnętrznej organizacji na wyższy poziom dojrzałości; zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała trzy zalecenia w celu wsparcia i uzupełnienia wysiłków podejmowanych obecnie przez Wspólne Przedsięwzięcie w tej dziedzinie; zauważa, że Biuro Programowe zaproponowało odpowiednie plany działania, a Służba Audytu Wewnętrznego uznała je za odpowiednie do złagodzenia tych problemów; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że na początku 2018 r. trzy standardy uznawano za jeszcze nie w pełni wdrożone;

23.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności niemal wszystkie standardy kontroli wewnętrznej uznaje się za wdrożone lub w dużej mierze wdrożone, i że tylko kilka standardów wymaga pełnego wdrożenia, m.in. standard kontroli wewnętrznej 8. (procesy i procedury), 10. (ciągłość działania) i 11. (zarządzanie dokumentami);

24.  zauważa, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło wraz ze Wspólną Służbą Audytu Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji pierwszą kontrolę ex post wybranej losowo próby okresowych zestawień poniesionych wydatków z programu „Horyzont 2020”; odnotowuje, że druga fala kontroli rozpoczęła się w 2018 r., ale ze względu na niewielką liczbę uczestników poddanych audytowi nie można jeszcze wyciągnąć żadnych wniosków;

25.  z zadowoleniem odnotowuje stwierdzenie Trybunału, że poziom błędu resztowego jest poniżej progu istotności i wynosi 0,01 % w odniesieniu do programu „Horyzont 2020”;

26.  zauważa, że została przeprowadzona ocena śródokresowa Komisji dotycząca działalności Wspólnego Przedsięwzięcia w latach 2014–2016 i że przygotowano plan działania w celu zrealizowania przedstawionych zaleceń; odnotowuje, że zgodnie z planem działania większość działań podjętych w następstwie zaleceń ma zostać zrealizowania w 2018 i 2019 r. i zauważa, że podjęto już szereg działań;

Ramy prawne

27.  zauważa z zaniepokojeniem, że chociaż ocena śródokresowa Wspólnego Przedsięwzięcia została zakończona zgodnie ze szczegółowymi ramami czasowymi ustalonymi w jego ramach prawnych, nie może ona zapewnić optymalizacji wartości dodanej dla procesu decyzyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia na tym wczesnym etapie jego działalności;

Przejrzystość, zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi

28.  odnotowuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie wraz z sześcioma innymi wspólnymi przedsięwzięciami ogłosiło wspólne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, by wyłonić siedmiu zaufanych doradców, którzy utworzą sieć zaufanych doradców; zauważa ponadto, że w związku z tym w listopadzie 2018 r. dyrektorzy wykonawczy powołali dwóch zaufanych doradców.

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 24.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(8) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 24.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
(13) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(14) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.


Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
PDF 167kWORD 50k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0042/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 (2019/2091(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(12), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0042/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 (2019/2091(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0042/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 25 207 008 EUR, co stanowi wzrost o 5,03 % w porównaniu z rokiem 2017; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (9 365 000 EUR, czyli 37,15 %) i wkładów krajowych organów nadzoru państw członkowskich (15 742 008 EUR, czyli 62,45 %)(16);

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”), iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza wzrost o 0,21 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 85,48 %, co oznacza spadek o 2,61 % w porównaniu z rokiem 2017;

2.  zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu wciąż się zmienia i obejmuje zarówno zadania regulacyjne, jak i egzekwowanie oraz stosowanie prawa unijnego;

Wyniki

3.  zauważa, że każdy z trzech operacyjnych celów strategicznych Urzędu – oprócz innych wskaźników wykorzystywanych wewnętrznie – ma kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oceniające wartość dodaną działalności Urzędu i poprawę zarządzania budżetem;

4.  odnotowuje, że Urząd zrealizował swoje cele w odniesieniu do jedenastu KPI; dostrzega, że Urzędowi bardzo niewiele zabrakło do osiągnięcia celu w odniesieniu do pozostałych dwóch KPI;

5.  zauważa, że większość planowanych działań Urzędu (218 produktów i usług) została zrealizowana pomyślnie oraz że 25 produktów i usług miało niewielkie opóźnienia ze względu na niewystarczające zasoby, a także zmiany w wymogach i priorytetach; zauważa ponadto, że tylko trzy kierunki działań nie zostały zrealizowane zgodnie z planem lub z dopuszczalnym opóźnieniem;

6.  odnotowuje, że Urząd zastępuje obecny elektroniczny system zarządzania zasobami ludzkimi systemem Sysper udostępnionym przez Komisję; z zaniepokojeniem zauważa opóźnienie we wdrażaniu systemu Sysper 2; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

7.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd aktywnie poszukuje możliwości w zakresie efektywności i synergii z innymi agencjami, w szczególności z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru oraz w drodze wspólnych zamówień; wyraża zadowolenie, że Urząd przykłada priorytetowe znaczenie do opracowania we współpracy z EUNB i ESMA wspólnych wytycznych wskazujących, w jaki sposób uwzględniać w ramach nadzoru ostrożnościowego przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ryzyko związane z finansowaniem terroryzmu; zdecydowanie zachęca Urząd do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; ponadto wzywa Urząd, aby zbadał możliwości połączenia swoich usług niezwiązanych z ekspertami, np. ITC, z innymi agencjami Unii;

8.  podkreśla, że rola Urzędu polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru w europejskim systemie finansowym jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej, bardziej zintegrowanego, wydajniejszego i bezpieczniejszego rynku finansowego, jak również dla zadbania o wysoki poziom ochrony konsumentów w Unii przez promowanie uczciwości i przejrzystości na rynku towarów i usług finansowych;

9.  podkreśla kluczową rolę Urzędu, który wnosi wkład w wysokiej jakości wspólne standardy i praktyki regulacyjne i nadzorcze oraz przyczynia się do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, wspiera i ułatwia delegowanie zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami, monitoruje i ocenia zmiany na rynku w zakresie swoich kompetencji oraz wzmacnia ochronę właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych;

10.  podkreśla potrzebę ściślejszego nadzoru w niektórych państwach członkowskich, aby wyeliminować słabe punkty na rynkach ubezpieczeń tych państw członkowskich oraz chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami wielonarodowych towarzystw ubezpieczeniowych;

11.  podkreśla, że dbając o to, aby wszystkie prace były wykonywane w pełni i w przewidzianym terminie, Urząd powinien trzymać się zadań i mandatu powierzonych mu przez Parlament i Radę, w pełni je realizować oraz nigdy nie powinien próbować przekraczać swojego mandatu; zwraca uwagę, że skoncentrowanie się na mandacie przyznanym przez Parlament i Radę doprowadzi do skuteczniejszego i wydajniejszego wykorzystania zasobów;

12.  podziela obawy Trybunału, że krajowe organy nadzorcze – poprzez wzajemną weryfikację – mają decydujący głos w najważniejszym organie zarządzającym Urzędu, co oznacza, że mogą decydować o zakresie działań podejmowanych przez Urząd, jeśli chodzi o ocenę własnej skuteczności;

Polityka kadrowa

13.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 95,54 % – przyjęto 107 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 112 stanowisk dla pracowników na czas określony (w 2017 r. – 101 zatwierdzonych stanowisk); zauważa, że w 2018 r. Urząd zatrudniał ponadto 33 pracowników kontraktowych i 18 oddelegowanych ekspertów krajowych;

14.  ubolewa nad brakiem równowagi pod względem udziału mężczyzn (6 członków) i kobiet (1 członkini) w Zarządzie; zauważa, że w 2018 r. Urząd odnotował stosunkowo dobrą równowagę płci, jeśli chodzi o kadrę kierowniczą wyższego szczebla (5 mężczyzn i 3 kobiety);

15.  zauważa, że zdaniem Trybunału Urząd nie zdołał jeszcze zmienić ukierunkowania swoich zadań z regulacji na nadzór i że powinien wzmocnić swoje zasoby kadrowe przypisane do zadań nadzorczych;

Zamówienia publiczne

16.  z zaniepokojeniem zauważa, że w przypadku jednego postępowania o udzielenie zamówienia Urząd zastosował kryteria udzielenia zamówienia, które obejmowały niekonkurencyjne elementy cenowe; wzywa Urząd do stosowania kryteriów, które koncentrują się na konkurencyjnych elementach cenowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  docenia zastosowane przez Urząd środki oraz podejmowane przezeń wysiłki, aby zapewnić przejrzystość, zapobiegać konfliktom interesów i zarządzać nimi oraz chronić sygnalistów; odnotowuje fakt, że Urząd publikuje na swojej stronie internetowej rejestr spotkań z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami;

18.  podkreśla znaczenie, jakie otwarta, efektywna i niezależna administracja ma dla wszystkich agencji unijnych i dla Unii jako całości; przypomina o problemie konfliktu interesów wynikającym z efektu „drzwi obrotowych” i podkreśla potrzebę stworzenia jednolitych ram prawnych w celu rozwiązania tego rodzaju problemów;

Kontrole wewnętrzne

19.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji wydała sprawozdanie z kontroli na temat testów warunków skrajnych w EIOPA, w wyniku których przedstawiono pięć zaleceń dotyczących usprawnień i wdrożenia planu działania;

20.  zauważa, że w 2018 r. Urząd korzystał z 29 pracowników tymczasowych na podstawie umów z agencjami pracy tymczasowej; przypomina, że zgodnie z dyrektywą 2008/104/WE(17) pracownicy ci powinni pracować na takich samych warunkach pracy jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez Urząd; z niepokojem zauważa, że umowy nie wymagały od agencji pracy tymczasowej przestrzegania takich warunków pracy, co stwarza ryzyko sporów sądowych i uszczerbku na reputacji; wzywa Urząd, by przeanalizował warunki pracy pracowników tymczasowych i dopilnował, by były one zgodne z przepisami europejskiego i krajowego prawa pracy;

Inne uwagi

21.  zauważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu; zauważa, że Urząd wydał ubezpieczycielom i krajowym organom nadzoru dwie opinie na temat kroków, jakie należy podjąć, aby uniknąć przerw w świadczeniu usług i aby zminimalizować ryzyko;

22.  podkreśla odpowiedzialność systemu finansowego, jeśli chodzi o podejmowanie wyzwań dotyczących zrównoważoności oraz dopilnowanie, by Unia wywiązywała się z zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; podkreśla kluczową rolę Urzędu polegającą na uwzględnianiu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem w ramach regulacyjnych i nadzorczych oraz na mobilizowaniu i ukierunkowywaniu przepływów kapitału prywatnego na zrównoważone inwestycje; podkreśla w związku tym, że instytucje finansowe i właściwe organy krajowe muszą mieć zapewnione wystarczające środki, aby monitorować wdrażanie tych ram;

23.  wzywa Urząd, by kładł nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz docierał do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(18) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 147.
(16) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 149.
(17) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
(18) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
PDF 169kWORD 54k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0045/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 (2019/2106(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 - C9-0072/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(12), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0045/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 (2019/2106(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0045/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”), w rozumieniu art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanowiono w dniu 7 czerwca 2014 r. na potrzeby realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” („ECSEL”) przez okres do dnia 31 grudnia 2024 r.;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 561/2014(15) w czerwcu 2014 r., aby zastąpić wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC i stanowić ich kontynuację;

C.  mając na uwadze, że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia, państwa członkowskie oraz, na zasadzie dobrowolności, państwa stowarzyszone („państwa uczestniczące”), a także stowarzyszenia zrzeszające podmioty prywatne („członkowie prywatni”) reprezentujące należące do nich przedsiębiorstwa oraz inne organizacje prowadzące aktywną działalność w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w Unii;

D.  mając na uwadze, że wkłady finansowe na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przewidziane na cały okres realizacji programu „Horyzont 2020” wynoszą 1 184 874 000 EUR ze strony Unii, 1 170 000 000 EUR ze strony państw uczestniczących oraz 1 657 500 000 EUR ze strony członków prywatnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż w sprawozdaniu tym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany swych aktywów netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie ze swoimi przepisami finansowymi oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  zauważa, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2018 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 194 100 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 310 554 000 EUR; odnotowuje, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 98 % i 65 %;

3.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału operacje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

4.  zauważa, że na koniec 2018 r. Unia przeznaczyła 637 600 000 EUR z funduszu siódmego programu ramowego na współfinansowanie wspólnych działań oraz kolejne 17 900 000 EUR na współfinansowanie powiązanych kosztów administracyjnych; odnotowuje, że łączne zobowiązania na działania operacyjne objęte siódmym programem ramowym wyniosły 606 000 000 EUR, a powiązane skumulowane płatności – 529 000 000 EUR; zauważa, że w 2018 r. wskaźnik wykorzystania środków na płatności w wysokości 98 000 000 EUR dostępnych na realizację projektów objętych siódmym programem ramowym był niski i wyniósł 42 %, co wynikało głównie z opóźnień krajowych organów finansujących w wydawaniu certyfikatów zakończenia projektu dla bieżących działań siódmego programu ramowego;

5.  zwraca uwagę, że płatności, których Wspólne Przedsięwzięcie dokonało na rzecz projektów objętych siódmym programem ramowym, wyniosły w sumie 41 000 000 EUR, co stanowi 22 % łącznych płatności operacyjnych dokonanych w  2018 r.; dodatkowo zauważa, że na koniec roku poziom błędu rezydualnego wyniósł 3,36 %;

6.  zauważa, że w odniesieniu do płatności operacyjnych w ramach siódmego programu ramowego Wspólne Przedsięwzięcie wciąż jest uzależnione od krajowych organów finansujących EPS, co skutkuje zwiększonym zagrożeniem dla terminowego dokonywania płatności końcowych;

7.  zauważa z zaniepokojeniem, że w 2018 r. państwa uczestniczące, które są zobowiązane do wniesienia łącznego wkładu w wysokości co najmniej 1 170 000 000 EUR na działania operacyjne programu „Horyzont 2020” realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, zaciągnęły zobowiązania na kwotę 564 000 000 EUR i dokonały płatności w wysokości 178 000 000 EUR, co stanowi 15 % wymaganego wkładu; zauważa, że niski poziom wkładu państw uczestniczących wynika z faktu, że niektóre państwa uczestniczące uznają i zgłaszają swoje wydatki Wspólnemu Przedsięwzięciu dopiero po zakończeniu wspieranych projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa, że wskaźnik wykonania budżetu dostępnego na realizację programu „Horyzont 2020” wyniósł 100 % w odniesieniu do środków na zobowiązania i 72 % w odniesieniu do środków na płatności, a niższa wartość wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na płatności spowodowana jest dodatkowym wkładem w wysokości 20 000 000 EUR otrzymanym w grudniu 2018 r.;

8.  zauważa, że według oceny Wspólnego Przedsięwzięcia z przewidywanego wkładu członków z branży na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 1 657 500 000 EUR do końca 2018 r. członkowie wnieśli wkłady niepieniężne o wartości 705 400 000 EUR w porównaniu z wkładem pieniężnym Unii w wysokości 512 000 000 EUR; zauważa ponadto, że wkład pieniężny członków z branży wyniósł 11 300 000 EUR, a ich zgłoszony, ale niezatwierdzony, wkład niepieniężny wyniósł 694 100 000 EUR;

Wyniki

9.  odnotowuje zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru wyników operacyjnych i produktywności oraz odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie współpracuje z zainteresowanymi podmiotami, a także z zainteresowanymi podmiotami innych wspólnych przedsięwzięć w celu określenia wspólnych kluczowych wskaźników efektywności oraz metod ich oceny;

10.  zwraca uwagę, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uzyskany w 2018 r. całkowity efekt dźwigni w odniesieniu do programu Wspólnego Przedsięwzięcia, obliczony jako koszt programu „Horyzont 2020” pomniejszony o finansowanie unijne i podzielony przez finansowanie unijne, jest równy 3 i jest większy niż zamierzony efekt dźwigni w całym okresie 2014–2020; zauważa także, że całkowity uzyskany efekt dźwigni wyniósł 3,3, jeśli za podstawę przyjmie się koszty krajowe;

12.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie podjęło działania na rzecz konsolidacji i rozwoju swojej działalności, aby umożliwić sprawne i skuteczne funkcjonowanie Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa, że w 2018 r. ogłoszono cztery zaproszenia do składania wniosków, w wyniku których wybrano 13 projektów opartych na współpracy oraz dwa działania koordynacyjne i wspierające;

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków; mimo że liczba wniosków spadła czwarty rok z rzędu, liczba wybranych wniosków jest taka sama jak w 2017 r.;

14.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków unijnych; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia oraz rozpowszechnianie informacji o ich wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o kontynuację proaktywnej polityki komunikacyjnej poprzez rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, co pozwoli poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

Personel

15.  przyjmuje do wiadomości, że z 31 stanowisk zatwierdzonych w planie zatrudnienia na 2018 r. zajętych było 30 – 14 przez pracowników zatrudnionych na czas określony, a 16 – przez pracowników kontraktowych; odnotowuje również, że w 2018 r. obsadzone były dwa stanowiska kierowników administracyjnych – jednego dyrektora finansowego i jednego urzędnika ds. programu;

16.  przyjmuje do wiadomości informacje dotyczące równowagi płci w projektach ECSEL, zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2018, a także fakt, że całkowita liczba kobiet zaangażowanych w projekty ECSEL realizowane w 2018 r. i projekty zgłoszone w tym roku (realizowane od 2014, 2015 i 2016 r.), wyniosła 3336 (czyli 18 %) w porównaniu do 14 820 mężczyzn (tj. 82 %); stwierdza, że nie wszyscy pracownicy beneficjentów zaangażowani w projekty ECSEL prowadzą działalność badawczą, a zaledwie 16 % pracowników zaangażowanych w działalność badawczą to kobiety;

Zamówienia publiczne

17.  z dużym niepokojem zauważa, że Trybunał stwierdził istotne niedociągnięcia w zarządzaniu procedurami udzielania zamówień na usługi administracyjne; na podstawie odpowiedzi Wspólnego Przedsięwzięcia zauważa, że do rozwiązania tego problemu wyznaczono asystenta ds. budżetu, zamówień i umów;

Kontrole wewnętrzne

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Wspólne Przedsięwzięcie podjęło działania w celu dokonania oceny realizacji kontroli ex post przez krajowe organy finansujące (KOF) i uzyskało od KOF pisemne oświadczenia, że stosowanie procedur krajowych daje wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości transakcji; zauważa, że sprawozdanie Trybunału wskazuje, że w przypadku płatności w ramach programu „Horyzont 2020” za kontrole ex post odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji, a poziom błędu rezydualnego obliczony przez Wspólne Przedsięwzięcie na koniec 2018 r. wyniósł 1,15 %;

19.  odnotowuje, że kwestia dotycząca zróżnicowania metod i procedur stosowanych przez KOF nie dotyczy realizacji projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, ponieważ kontrole ex post są przeprowadzane albo przez Wspólne Przedsięwzięcie, albo przez Komisję; zauważa, że zgodnie z postanowieniami wspólnego planu kontroli ex post dla programu „Horyzont 2020” Wspólne Przedsięwzięcie otrzymało od KOF 22 z 27 deklaracji, oraz uznaje, że zapewniają one odpowiednią ochronę interesów finansowych jego członków;

20.  zauważa, że Komisja przeprowadziła ocenę końcową wspólnych przedsiębiorstw ARTEMIS i ENIAC za lata 2008–2013, wraz z oceną śródokresową wspólnego przedsiębiorstwa działającego w ramach programu „Horyzont 2020” za okres 2014–2016; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie opracowało i przyjęło plan działania w celu realizacji zaleceń zawartych w tych ocenach oraz że niektóre z tych działań zostały już podjęte; większość działań zostanie jednak wdrożona w 2019 r., a niektóre z nich uznano za wykraczające poza zakres Wspólnego Przedsięwzięcia;

21.  zauważa, że ostatecznej płatności za wykonanie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z jednym z członków z branży w celu świadczenia usług komunikacyjnych i organizowania wydarzeń dokonano bez niezbędnych dokumentów potwierdzających;

22.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych; proponuje, aby ocena ta dotyczyła opracowywania i solidności wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych, aby pomóc w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych;

23.  zauważa z zaniepokojeniem, że Wspólne Przedsięwzięcie wykryło, iż przed jego utworzeniem ENIAC nie wystawiło członkowi z branży – AENEAS – faktury na wkłady pieniężne na pokrycie kosztów administracyjnych w wysokości ponad 1 000 000 EUR; aby rozwiązać ten problem, Wspólne Przedsięwzięcie otrzymało od członków przedpłatę wkładu pieniężnego w wysokości 1 000 000 EUR; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o niezwłoczne wystawienie noty debetowej;

Audyt wewnętrzny

24.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ocenę ryzyka; zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego podjęła działania następcze w odniesieniu do zaleceń audytu dotyczących procesu przyznawania dotacji w ramach programu „Horyzont 2020” oraz efektywności Wspólnego Przedsiębiorstwa; odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, iż wszystkie zalecenia wdrożono poprawnie;

Zarządzanie zasobami ludzkimi

25.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 30 pracowników; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie obsadziło w 2018 r. dwa stanowiska – jedno kierownika administracji i finansów, a drugie urzędnika ds. programu – oraz ogłosiło nabór na stanowisko oddelegowanego eksperta krajowego;

26.  zauważa, że z myślą o dostosowaniu struktury organizacji do priorytetów i potrzeb w zakresie wiedzy fachowej w dniu 6 sierpnia 2018 r. uaktualniono schemat organizacyjny Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa, że Rada Zarządzająca zatwierdziła w styczniu 2018 pięć nowych przepisów wykonawczych do regulaminu pracowniczego.

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 24.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(8) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 24.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(13) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(14) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(15) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
PDF 171kWORD 56k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0046/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 (2019/2103(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(12), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046(14),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0046/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 (2019/2103(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0046/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsiębiorstwem IMI”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne;

B.  mając na uwadze, że po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 557/2014(15) w maju 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI2”) zostało ustanowione na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.; mając na uwadze, że zastąpiło ono Wspólne Przedsiębiorstwo IMI, którego jest następcą, w czerwcu 2014 r. w celu ukończenia prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego oraz w celu uruchomienia nowych projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI i IMI2 są Unia reprezentowana przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych;

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI przez okres 10 lat wynosi 1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego, a członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie kwotę nieprzekraczającą 4 % łącznego wkładu Unii;

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 przez okres 10 lat wynosi 1 638 000 000 EUR, przy czym kwota ta zostanie wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, a członkowie inni niż Komisja pokryją 50 % bieżących kosztów oraz powinni wnieść wkład pieniężny lub rzeczowy (lub oba te wkłady) w celu pokrycia kosztów operacyjnych, o wartości równiej wkładowi finansowemu Unii;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że według sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 za rok finansowy 2018 r. („sprawozdanie Trybunału”) przedstawia ono rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w jego aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  zauważa, że Trybunał wydał opinię w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 za rok 2018, w której stwierdzono, że transakcje te są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że ostateczny budżet na rok 2018 wyniósł 275 600 000 EUR w środkach na zobowiązania (187 900 000 EUR w 2017 r.) i 235 900 000 EUR w środkach na płatności (206 400 000 EUR w 2017 r.); łącznie z niewykorzystanymi środkami z poprzednich lat i dochodami przeznaczonymi na określony cel, całkowity dostępny budżet środków na zobowiązania wynosił 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR w 2017 r.), a dostępny budżet środków na płatności wynosił 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR w 2017 r.);

4.  stwierdza, że z 1 000 000 000 EUR wkładów, które członkowie z branży mieli wnieść na rzecz działań Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI, na koniec 2018 r. Wspólne Przedsiębiorstwo IMI2 zatwierdziło wkłady pieniężne i niepieniężne w wysokości 655 200 000 EUR, a dokładniej 633 300 000 EUR wkładów niepieniężnych i 21 900 000 EUR wkładów pieniężnych; wskazuje, że członkowie Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI2 zgłosili kolejne 80 600 000 EUR niezatwierdzonych wkładów niepieniężnych; podkreśla w konsekwencji fakt, że na koniec 2018 r. wkłady pieniężne i niepieniężne wniesione przez członków z branży osiągnęły wysokość 735 800 000 EUR, zaś wkłady pieniężne wniesione przez Unię na rzecz działań Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI2 w ramach siódmego programu ramowego osiągnęły wysokość 916 000 000 EUR;

5.  zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. wskaźniki wykorzystania środków na płatności w ramach siódmego programu ramowego odnoszące się do Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI wyniosły 88 %, co oznacza poprawę w stosunku do poprzedniego okresu, gdy poziom wykorzystania środków pozostał poniżej 75 % przez cztery kolejne lata; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności w ramach programu „Horyzont 2020” wyniósł 86 % oraz że w 2018 r. odnotowano wzrost środków na zobowiązania i płatności na wydatki administracyjne i operacyjne w porównaniu z 2017 r.;

6.  zauważa, że z kwoty 1 425 000 000 EUR wkładów niepieniężnych i pieniężnych, które miały zostać wniesione przez członków z branży i partnerów stowarzyszonych na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2, 130 500 000 EUR wkładów niepieniężnych zostało zatwierdzonych przez dyrektora wykonawczego, a dalsza kwota 83 900 000 EUR została wykazana na koniec 2018 r.; zauważa ponadto, że dyrektor wykonawczy zatwierdził wkłady pieniężne od członków z branży w wysokości 13 500 000 EUR; zauważa także, że na koniec 2018 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 w ramach programu „Horyzont 2020” wyniosła w związku z tym 227 700 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 241 900 000 EUR;

7.  zauważa, że w 2018 r. Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 zatwierdziła trzy poprawki budżetowe: 

   a) 12 czerwca 2018 r. w celu uwzględnienia kwot (209 698 405 EUR w środkach na zobowiązania i 56 133 212 EUR w środkach na płatności) przeniesionych z poprzedniego roku;
   b) 13 lipca 2018 r. w celu uwzględnienia dodatkowych przeniesień środków (25 669 EUR w środkach na zobowiązania i 25 669 EUR w środkach na płatności) z poprzedniego roku odpowiadających w szczególności kwotom Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI odzyskanym od beneficjentów w 2017 r. i przeniesionym do budżetu na 2018 r.; oraz
   c) 5 grudnia 2018 r. w celu zmniejszenia środków na płatności operacyjne o 36 332 261 EUR w wyniku obniżenia wkładu Unii w koszty operacyjne (34 978 261 EUR) oraz przesunięcia na 2019 r. wkładu wniesionego przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 (Fundacja Billa i Melindy Gatesów) na koszty operacyjne (1 354 000 EUR) przeniesione na następny rok;

8.  zauważa, że na koniec 2018 r. szacowane niewykorzystane środki na płatności z przeznaczeniem na wydatki operacyjne i administracyjne, których przeniesienie na 2019 r. zatwierdziła Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2, wyniosły 30 943 429 EUR; z zaniepokojeniem odnotowuje uwagę Trybunału, zgodnie z którą, choć sytuacja poprawiła się po wdrożeniu przez Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 szeregu środków naprawczych, nadal występują niedociągnięcia w zakresie planowania i monitorowania zapotrzebowania na nowe środki na płatności;

Wyniki

9.  zauważa, że rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 przedstawiło sprawozdanie ze skorygowanych kluczowych wskaźników skuteczności działania w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności za 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ten krok okazał się skutecznym narzędziem monitorowania, które pozwoliło zwiększyć poziom przejrzystości w odniesieniu do osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 i w ten sposób przyciągnąć uwagę członków społeczeństwa obywatelskiego;

10.  zauważa, że z rocznego sprawozdania z działalności wynika, że analiza danych zgromadzonych do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazała, iż niemal wszystkie odpowiednie obszary priorytetowe w ramach programu badań strategicznych Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 zostały uwzględnione w projektach Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 (11 z 12);

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. Wspólne Przedsiębiorstwo IMI2 podpisało 20 nowych umów o udzielenie dotacji, co daje łączną liczbę 119 projektów (59 projektów Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI + 60 projektów Wspólnego Przedsiębiorstwa IMI2);

12.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na raczej nierozbudowany i skuteczny charakter struktury organizacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2;

13.  zauważa, że w 2018 r. wartość efektu mnożnikowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 wyniosła 0,99;

14.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków unijnych; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 oraz rozpowszechnianie informacji o ich wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 o kontynuację proaktywnej polityki komunikacyjnej poprzez rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, co pozwoli poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

15.  z zadowoleniem przyjmuje pomyślne rozpoczęcie w 2018 r. projektu EBOVAC3 mającego na celu prowadzenie badań klinicznych u dzieci w Sierra Leone i Gwinei; zauważa ponadto, że w ramach projektu wdrażane jest badanie kliniczne w podmiotach świadczących usługi opieki zdrowotnej w Demokratycznej Republice Konga, co przyczynia się do zwalczania choroby; zauważa z zadowoleniem, że wnioski wyciągnięte z realizacji projektów Ebola+ w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 mogą mieć zastosowanie do innych nowych chorób zakaźnych;

16.  apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 o rozważenie zmiany liczby projektów, które będą finansowane w przyszłości; zwraca ponadto uwagę, że mniejsza liczba większych i odpowiednio finansowanych projektów doprecyzowałaby w znacznym stopniu zakres działalności Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 i ułatwiła społeczeństwu zrozumienie korzyści odnoszonych z tej działalności;

Personel i rekrutacja

17.  odnotowuje, że w grudniu 2018 r. łączna liczba stanowisk obsadzonych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 wynosiła 48 (49 w 2017 r.);

18.  zauważa, że pod koniec 2018 r. we Wspólnym Przedsięwzięciu IMI2 reprezentowane były narodowości 15 państw członkowskich, a siedem z nich miało jednego pracownika; zwraca uwagę, że 73 % spośród 48 pracowników stanowiły kobiety, a tylko 27 % mężczyźni;

19.  z zaniepokojeniem odnotowuje ustalenia Trybunału, z których wynika, że w 2018 r. wskaźnik rotacji pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 był wysoki i wynosił średnio 21 %, a szczególnie wysoki był w przypadku pracowników kontraktowych – na poziomie 60 %, zaś przyczyną pogorszenia się sytuacji był fakt, że w 2018 r. osiem osób przebywało na długotrwałych zwolnieniach chorobowych, z których cztery to były nowe przypadki, i tym samym w 2018 r. tylko połowa pracowników Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 mogła wykonywać pracę, co zwiększyło ryzyko, że cele operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 nie zostaną osiągnięte zgodnie z planem; zauważa, że aby rozwiązać problemy kadrowe, Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 zatrudniło pracowników tymczasowych, którzy stanowili 9,8% całkowitej liczby jego pracowników w 2018 r., i zainwestowało zasoby w zatrzymanie swoich talentów poprzez działania w zakresie szkoleń i dobrego samopoczucia z jednej strony i w dążenie do osiągnięcia pełnego poziomu zatrudnienia z drugiej strony; jest zaniepokojony liczbą pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach chorobowych i wyraża zaniepokojenie, że niektóre z tych przypadków mogą wynikać z przemęczenia i niemożliwości pogodzenia rodzinnego z zawodowym; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 do proaktywnego podejścia do pracowników, których może to dotyczyć, do starannej oceny obciążenia personelu pracą oraz do zapewnienia zrównoważonego podziału zadań;

Audyt wewnętrzny

20.  zauważa, że w wydanym w marcu 2018 r. końcowym sprawozdaniu z audytu Służby Audytu Wewnętrznego Komisji pt. „Koordynacja ze Wspólnym Centrum Wsparcia (CSC) oraz wdrażanie narzędzi i usług CSC w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2” stwierdzono, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 wdrożyło odpowiednie procesy zarządzania, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, które skutecznie i efektywnie wspierają działania koordynacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach CSC oraz wdrażanie narzędzi i usług CSC;

21.  zauważa, że kontrola Służby Audytu Wewnętrznego nie wykazała żadnych krytycznych ani bardzo ważnych problemów i wydano trzy „ważne” zalecenia; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 przygotowało plan działania, który przekłada te trzy zalecenia na pięć działań, a cztery z tych działań dotyczące dwóch zaleceń zostały zrealizowane do końca 2018 r.;

Systemy kontroli wewnętrznej

22.  odnotowuje stwierdzenie Trybunału, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 ustanowiło wiarygodne procedury kontroli ex ante w oparciu o przeglądy dokumentacji finansowej i operacyjnej, w szczególności w odniesieniu do płatności okresowych i końcowych siódmego programu ramowego; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 przeprowadza kontrole ex post w siedzibach beneficjentów, natomiast w przypadku zestawień poniesionych wydatków projektowych w ramach programu „Horyzont 2020” za kontrole ex post odpowiada Służba Audytu Wewnętrznego; odpowiedzialna ; zauważa, że w ramach kontroli ex post Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 zgłosiło na koniec 2018 r. poziom błędu rezydualnego wynoszący 0,87 % w przypadku projektów z siódmego programu ramowego i 0,67 % w przypadku projektów z programu „Horyzont 2020”;

23.  odnotowuje, że w grudniu 2017 r. Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 przyjęła ramy kontroli wewnętrznej Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 dostosowane do ram kontrolnych Komisji; zauważa, że w 2018 r. plan działania w zakresie kontroli wewnętrznej Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 koncentrował się na wdrażaniu nowych zasad ram kontroli wewnętrznej i przeglądu oraz na rozwoju struktury środowiska kontroli wewnętrznej; zauważa, że przyjęto nowe wytyczne operacyjne dotyczące wdrażania i pomiaru skuteczności systemu kontroli;

24.  zauważa, że Dyrekcja Generalna Komisji ds. Budżetu (DG BUDG) przeprowadziła roczną ocenę lokalnych systemów finansowych określonych we Wspólnym Przedsięwzięciu IMI2 i dokonała przeglądu informacji na temat zmian w systemach lokalnych i w środowisku kontroli, dokonała oceny niedociągnięć w zakresie kontroli wewnętrznej stwierdzonych w ramach kontroli i nadzoru oraz zweryfikowała próbę transakcji na potrzeby operacji; zauważa, że dnia 13 grudnia 2018 r. DG BUDG stwierdziła, że systemy kontroli wewnętrznej Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 funkcjonowały zgodnie z przeznaczeniem; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI2 zakończyło realizację planu działania zatwierdzonego przez księgowego w dniu 5 lutego 2018 r., że sytuacja dotycząca realizacji planu działania została oceniona przez DG BUDG, a wszystkie pięć zaleceń zostało zamkniętych do dnia 28 stycznia 2019 r.

25.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych i ocena ta powinna dotyczyć koncepcji i solidności wytycznych dotyczących stosowania procedury wkładów niepieniężnych, co umożliwi zapewnienie pomocy w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych;

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(8) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.
(13) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(14) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(15) Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54).


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
PDF 182kWORD 60k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0055/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (2019/2105(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail(12), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0055/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (2019/2105(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0055/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) ustanowiono w czerwcu 2014 r. na okres 10 lat na mocy rozporządzenia (UE) nr 642/2014(15);

B.  mając na uwadze, że jego członkami założycielami są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z branży kolejowej (główne zainteresowane strony, w tym producenci urządzeń kolejowych, przedsiębiorstwa kolejowe, podmioty zarządzające infrastrukturą i ośrodki badawcze), przy czym inne podmioty mogą uczestniczyć we Wspólnym Przedsięwzięciu jako członkowie stowarzyszeni;

C.  mając na uwadze, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia są stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu kolejowego, zapewnienie przejścia z transportu drogowego na kolejowy oraz utrzymanie dominującej pozycji europejskiego sektora kolejowego na rynku światowym;

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie funkcjonuje autonomicznie od maja 2016 r.;

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż w sprawozdaniu tym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany swych aktywów netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  przyznaje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału operacje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 450 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia z branży są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 470 000 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych w wysokości co najmniej 350 000 000 EUR na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 120 000 000 EUR na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia;

4.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków unijnych; uważa, że ważne jest zwiększanie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia oraz rozpowszechnianie informacji o ich wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o kontynuację proaktywnej polityki komunikacyjnej poprzez rozpowszechnianie wyników badań wśród społeczeństwa, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych, co pozwoli poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat znaczenia wsparcia udzielanego przez Unię, zwłaszcza w odniesieniu do wchodzenia na rynek;

5.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych; ocena ta ma dotyczyć opracowywania i solidności wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych, aby pomóc w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.  zauważa, że ostateczny budżet do wykonania na 2018 r. obejmował środki na zobowiązania w wysokości 84 756 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 71 890 204 EUR; podkreśla, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania oraz środków na płatności wynosiły odpowiednio 100 % i 82,3 %, co stanowi niski poziom, zwłaszcza w odniesieniu do środków na płatności; zauważa, że niższe niż spodziewane wykonanie środków na płatności wynika z oczekiwania na decyzję prawną dotyczącą członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu; odnotowuje niski (63,4 %) wskaźnik wykonania środków na płatności w tytule 2 (wydatki administracyjne, stanowiące 3 % budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia) z powodu opóźnień w wystawianiu faktur przez dostawców na podstawie wieloletnich umów ramowych; ponadto zauważa, że w 2018 r. większość płatności dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie stanowiły płatności okresowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały wybrane w efekcie ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków z lat 2015 i 2016, oraz płatności zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały wybrane w efekcie ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków z roku 2018;

7.  zwraca uwagę, że z kwoty 411 200 000 EUR (obejmującej 158 900 000 EUR jako maksymalny wkład pieniężny Unii oraz wkład pieniężny członków z branży w wysokości 6 500 000 EUR w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia) do końca 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania w wysokości 84 756 000 EUR i dokonało płatności na realizację pierwszej serii projektów na kwotę 59 155 000 EUR; świadczy to o tym, że Wspólne Przedsięwzięcie jest obecnie zobowiązane wzajemnie powiązanymi wieloletnimi umowami o udzielenie dotacji i umowami dotyczącymi zamówień publicznych na rzecz wdrożenia 39 % programu Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji, zgodnie ze swoim wieloletnim programem prac;

8.  wyraża zadowolenie z faktu, że z wynoszącej 350 000 000 EUR kwoty wkładów, którą mają wnieść członkowie z branży na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, do końca 2018 r., tj. po czterech miesiącach od momentu, gdy Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło realizację pierwszych projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, członkowie z branży zgłosili wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych w wysokości 63 700 000 EUR, z czego poświadczono już wkłady w wysokości 21 700 000 EUR; zauważa ponadto, że z wynoszącej 120 000 000 EUR kwoty wkładów, którą mają wnieść członkowie z branży na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia, członkowie branży zgłosili wkłady pieniężne na rzecz działań dodatkowych spoza planu prac Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 6 500 000 EUR;

9.  zwraca uwagę, że na koniec 2018 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży wyniosła 252 300 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 158 900 000 EUR;

10.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 17 umów o udzielenie dotacji w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2018 r., a wartość działań w zakresie badań naukowych i innowacji w związku z tymi zaproszeniami wyniosła 152 600 000 EUR, która to kwota będzie współfinansowana przez Wspólne Przedsięwzięcie maksymalnie do wysokości 77 300 000 EUR; zauważa, że pozostali członkowie zgodzili się ograniczyć wnioski o współfinansowanie do 44,44 % całkowitych kosztów projektu, co stanowi najniższą ogólną wartość dla programu „Horyzont 2020”; zauważa z ubolewaniem, że na zaproszenie do składania wniosków z 2018 r. odpowiedziało tylko 76 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (120 w 2017 r.), a 40 MŚP (50 w 2017 r.) zostało zakwalifikowanych do finansowania (21,6 % wszystkich uczestników zakwalifikowanych do finansowania);

Wyniki

11.  zauważa, że trzeci zestaw kluczowych wskaźników efektywności zostanie opracowany na podstawie pierwszych wyników programu „Horyzont 2020” z uwagi na charakter projektów; zauważa ponadto, że Wspólne Przedsięwzięcie kontynuowało opracowywanie modelu kluczowych wskaźników efektywności w celu pomiaru wkładu działań w zakresie badań naukowych i innowacji do rozporządzenia; zauważa, że prace te wciąż trwają, a pierwsze wyniki przedstawiono Radzie Zarządzającej w grudniu 2018 r.;

12.  zwraca uwagę, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyczyniło się do stworzenia ciągłości i wspólnej wizji badań naukowych w dziedzinie kolei w obrębie społeczności kolejowej; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyczyniło się również do budowy zaufania między podmiotami, które w innym przypadku nie miałyby możliwości dzielenia się pomysłami i których poza sytuacją handlową nie łączyłyby wspólne interesy; zwraca uwagę, że z czasem należy wzmocnić obecność operatorów kolejowych we Wspólnym Przedsięwzięciu;

14.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno przyczyniać się do rozwiązania problemów, z którymi boryka się sektor kolejowy, skupiając się na potrzebach systemu kolejowego i jego użytkowników, w tym w państwach członkowskich, na terenie których nie ma systemu kolejowego; zwraca uwagę, że w tym celu Wspólne Przedsięwzięcie wdraża program „Shift2Rail” oraz działania w zakresie badań naukowych i innowacji w sektorze kolejowym w Europie poprzez współpracę między zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi; odnotowuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na promowanie konkretnych środków mających na celu usunięcie pozostałych przeszkód technicznych stojących na drodze do zwiększenia interoperacyjności, a także na działania wspierające bardziej zintegrowany, skuteczniejszy i bezpieczniejszy rynek kolejowy w Unii, którego ostatecznym celem jest utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

15.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie wystosowało zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji wykorzystując system finansowania ryczałtowego jedynie do swoich członków; eksperci finansowi uczestniczący w pracach na etapie oceny dotacji wykryli jednak pewne istotne odchylenia w części finansowej wniosków; w ramach etapu przygotowawczego dotacji Wspólne Przedsięwzięcie przeanalizowało złożone przez beneficjentów wyjaśnienia dotyczące tych odchyleń i w stosownych przypadkach skorygowało kwotę płatności ryczałtowych; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do dalszego działania na rzecz zapewnienia większej wiarygodności danych finansowych w jego bazie danych beneficjentów i do przedstawiania ważnych uwag ekspertów finansowych w sprawozdaniu podsumowującym ocenę; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że ściśle przestrzegało wszystkich aspektów prawnych i finansowych decyzji Komisji C(2017)7151(16) oraz że urzędnik zatwierdzający dopilnował, by wszystkie uwagi ekspertów, zarówno techniczne, jak i finansowe, zostały należycie uwzględnione; ponadto, biorąc pod uwagę zalecenie Trybunału, cały proces ulegnie dalszemu wzmocnieniu w zaproszeniu do składania wniosków z 2019 r;

16.  zwraca uwagę, że według rocznego sprawozdania z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia za 2018 r. kluczowe wskaźniki efektywności w zakresie równowagi płci za ten rok wskazują na bardzo niski udział kobiet w Radzie Zarządzającej – jedynie 15 %, podczas gdy kobiety stanowią 34 % składu grupy przedstawicieli Wspólnego Przedsięwzięci i 40 % składu Komitetu Naukowego;

Wybór i rekrutacja pracowników

17.  zauważa, że w 2018 r. zgodnie z planem zatrudnienia Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało dwóch oddelegowanych ekspertów krajowych oraz, za zgodą organów władzy budżetowej, trzeciego na roczny okres oddelegowania w celu zastąpienia jednego z kierowników programu;

18.  zauważa, że na koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 22 pracowników, przy czym w planie zatrudnienia przewidziano 23 pracowników;

Kontrola wewnętrzna

19.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli ex ante opierające się na przeglądzie dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że Wspólna Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji odpowiada za kontrolę ex post wniosków o zwrot kosztów projektów w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa również, że sytuacja na koniec 2018 r. świadczy o tym, że wdrożono w znacznym stopniu najważniejsze standardy kontroli wewnętrznej, przy czym niektóre działania, zwłaszcza przegląd modelu kluczowych wskaźników efektywności, mają zostać ukończone w 2019 r.;

20.  zauważa, że według Trybunału poziom błędu rezydualnego dla programu „Horyzont 2020” znajdował się poniżej progu istotności i wynosił 0,97 %; bierze pod uwagę, że na koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie mogło obliczyć poziom błędu w oparciu o cztery sprawozdania z audytów ex post – jedno dotyczące audytu opartego na wynikach analizy ryzyka oraz trzy obejmujące reprezentatywną próbę dobraną przez Wspólne Przedsięwzięcie;

21.  odnotowuje fakt, że służba audytu wewnętrznego pełni funkcję audytora wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia i w związku z tym podlega pośrednio Radzie Zarządzającej i dyrektorowi wykonawczemu; zauważa, że w ramach pierwszej wizyty kontrolnej stworzono profil ryzyka Wspólnego Przedsięwzięcia w celu ustanowienia trzyletniego planu prac audytu wewnętrznego; zwraca uwagę, że w czerwcu 2017 r. przedstawiono strategiczny plan audytu wewnętrznego służby audytu wewnętrznego na lata 2017–2019; ponadto, zgodnie z tym planem audytu, w 2018 r. służba audytu wewnętrznego przeprowadziła ograniczony przegląd wdrażania standardów kontroli wewnętrznej; odnotowuje z satysfakcją, że z pięciu zaleceń skierowanych do kierownictwa w celu zaradzenia stwierdzonym niedociągnięciom, które nie zostały w pełni wdrożone, tylko jedno nadal wymagało działań w 2019 r.;

22.  z ubolewaniem stwierdza, że na koniec 2017 r. nie ukończono jeszcze modyfikacji wspólnych narzędzi Komisji służących do zarządzania dotacjami i monitorowania ich w ramach programu „Horyzont 2020”, niezbędnych do przetwarzania wkładów niepieniężnych Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa jednak, że w 2018 r. dyrektor wykonawczy zatwierdził wkłady niepieniężne;

23.  odnotowuje przeprowadzoną przez Komisję ocenę śródokresową działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” obejmującej lata 2014–2016; zauważa, że w czerwcu 2018 r. Rada Zarządzająca przygotowała i przyjęła plan działania; bierze pod uwagę, że nie wszystkie zalecenia przedstawione w ocenie śródokresowej zostaną uwzględnione w obecnym ramowym programie finansowym; zauważa jednak, że niektóre z działań przedstawionych w planie działania zostały już zapoczątkowane, a inne mają zostać wdrożone do 2020 r.;

Inne kwestie

24.  podkreśla znaczenie współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem a Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA); odnotowuje udział ERA w posiedzeniach Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia i w grupach, które opracowały wieloletni plan działania; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie oceniło wnioski dotyczące badań naukowych i innowacji pochodzące z ERA, aby uniknąć nakładania się działań oraz zmaksymalizować efektywność finansowania publicznego;

25.  zauważa, że w 2018 r. jeden z członków stowarzyszonych stał się spółką zależną, w której całościowy udział posiada członek założyciel, a tym samym reprezentacja tego członka założyciela w Radzie Zarządzającej wzrosła; zwraca uwagę, że przepisy obowiązujących ram prawnych Wspólnego Przedsięwzięcia w niewystarczający sposób rozwiązują problemy przejmowania spółek przez pochodzących z branży członków Wspólnego Przedsięwzięcia oraz kwestię konsekwencji, jakie może to mieć dla zrównoważonej reprezentacji członków w Radzie Zarządzającej; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że ramy prawne ustanowione dla Wspólnego Przedsięwzięcia nie pozwalają na zwiększenie wpływu członka założyciela na proces podejmowania decyzji i ogólnego zarządzania; zauważa, że ustalenia Trybunału zostaną rozpatrzone przy okazji ewentualnych zmian w rozporządzeniu;

26.  zauważa, że ocena śródokresowa Wspólnego Przedsięwzięcia została zakończona w terminie ustalonym w jego ramach prawnych; z ubolewaniem stwierdza, że ocena ta nie mogła zapewnić największej wartości dodanej dla procesu decyzyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia na tak wczesnym etapie jego działania; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że ocenę przeprowadzono na wczesnym etapie działalności Wspólnego Przedsięwzięcia, jednak był to wymóg zgodny z rozporządzeniem ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie i ogólnie z programem „Horyzont 2020”;

27.  zwraca uwagę, że wskaźnik rotacji personelu w ostatnich dwóch latach był całkowicie spowodowany rotacją pracowników kontraktowych; z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane przez Wspólne Przedsięwzięcie w celu zaradzenia tej sytuacji; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie korzystało z usług pracowników tymczasowych, którzy stanowili około 17 % całego personelu; odnotowuje odpowiedź Wspólnego Przedsięwzięcia, w której zapewnia ono, że główne przyczyny tej sytuacji leżą w obecnej strukturze planu zatrudnienia, która nie pozwala Wspólnemu Przedsięwzięciu oferować równie korzystnych warunków kontraktowych, jak w przypadku innych organów i instytucji; zauważa, że wdrożono niewiążące środki mające na celu zmniejszenie wysokiego stopnia rotacji; wzywa Komisję do monitorowania tej kwestii;

Transport i Turystyka

28.  podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności unijnego systemu kolejowego; zwraca uwagę, że transport kolejowy będzie miał zasadnicze znaczenie w przyszłych działaniach Unii służących promowaniu przejścia na mobilność niskoemisyjną i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zewnętrznym; podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi, materialnymi i kadrowymi, aby skutecznie osiągnąć te kluczowe cele i przyczynić się do rzeczywistego przesunięcia międzygałęziowego;

29.  odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie jest partnerstwem publiczno-prywatnym ustanowionym w 2014 r. w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”; zauważa, że program Shift2Rail jest finansowany wspólnie z wkładów Unii (w ramach budżetu operacyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia) oraz wkładów niepieniężnych pozostałych członków, tj. ośmiu członków założycieli (innych niż UE) i dziewiętnastu członków stowarzyszonych;

30.  zwraca uwagę, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie poczyniło postępy na drodze do osiągnięcia swoich celów, wdrażając program Shift2Rail i zapewniając skuteczne, efektywne i należyte zarządzanie finansami; zauważa, że w 2018 r. kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach działania w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które są już teraz zaawansowane i w dużej mierze nabierają tempa; zauważa, że pod koniec roku rozpoczęto nową serię działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji (zaproszenie do składania wniosków z 2018 r.); zauważa, że według szacunków całkowity koszt działań zrealizowanych w 2018 r. wyniesie 83 400 000 EUR;

31.  podkreśla, że należy zwiększyć atrakcyjność kolei dla przewoźników i pasażerów, aby zapewnić trwałe przejście z transportu drogowego na kolejowy, a ponadto zauważa, że następne pięć lat będzie miało zasadnicze znaczenie dla sukcesu kolei oraz że Wspólne Przedsięwzięcie odgrywa kluczową rolę w obniżaniu kosztów transportu kolejowego, a także zwiększaniu jego efektywności i atrakcyjności;

32.  podkreśla, że 25 do 30 % wszystkich prac konserwacyjnych w sieci kolejowej przypada na samą tylko konserwację zwrotnic lub naprawę uszkodzonych zwrotnic i odpowiada za znaczną część kosztów infrastruktury; z zadowoleniem przyjmuje starania Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia niezawodności systemu i obniżenia kosztów;

33.  z zadowoleniem przyjmuje cele Wspólnego Przedsięwzięcia, tj. zmniejszenie o połowę kosztów cyklu życia systemu kolei, podwojenie zdolności oraz zwiększenie niezawodności i punktualności o 50 %; wzywa do zapewnienia Wspólnemu Przedsięwzięciu nieograniczonego dostępu do zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do osiągnięcia tych celów;

34.  z zadowoleniem przyjmuje działania Wspólnego Przedsięwzięcia służące wprowadzeniu automatycznej obsługi pociągów; zwraca uwagę, że sektor ruchu drogowego osiągnął większy postęp w dziedzinie automatyzacji;

35.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Wspólnego Przedsięwzięcia o zaproponowaniu Radzie Zarządzającej, w rocznym programie prac na 2018 r., przyjęcia dotacji ryczałtowej, która została następnie wdrożona za pomocą projektu pilotażowego opartego na kwocie ryczałtowej w ramach adresowanej do członków części zaproszenia do składania wniosków z 2018 r.;

36.  uważa, że w celu zapewnienia jasności prawnej procesu podejmowania decyzji i ogólnego zarządzania Wspólnym Przedsięwzięciem niezwykle ważne jest doprecyzowanie zapisanych w jego ramach prawnych przepisów dotyczących przejmowania spółek przez jego członków z branży oraz skutków tego zjawiska dla członkostwa w Radzie Zarządzającej; w związku z tym zwraca się do Rady o zajęcie się tą kwestią w drodze ewentualnych zmian w rozporządzeniu Rady (UE) nr 642/2014;

37.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie wszczęło 14 audytów reprezentatywnych i jeden audyt oparty na analizie ryzyka (oprócz 15 audytów reprezentatywnych i jednego audytu opartego na analizie ryzyka przeprowadzonych w 2017 r.), dzięki czemu bezpośrednim audytom Wspólnego Przedsięwzięcia poddano wydatki na kwotę 4 660 000 EUR; zauważa, że ogólny poziom wykrytych błędów w odniesieniu do trzech audytów reprezentatywnych i audytu opartego na analizie ryzyka, sfinalizowanych do dnia 31 grudnia 2018 r., wyniósł 0,94 % (średnia arytmetyczna) i 1,19 % (przy zastosowaniu średniej ważonej); zauważa, że wszystkie pozostałe poziomy błędu (reprezentatywne i rezydualne), choć ograniczone pod względem zakresu, są również niższe od docelowego progu wynoszącego 2 %;

38.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze wdrażanie strategii Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na lata 2017–2020, dzięki czemu nie doszło do żadnego przypadku „ścisłego monitorowania w związku ze stwierdzeniem wysokiego ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych” i nie skierowano do OLAF-u żadnych spraw celem przeprowadzenia dochodzenia.

(1) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 57.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(7) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(8) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 426 z 18.12.2019, s. 57.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.
(13) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
(14) Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16.
(15) Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9).
(16) Decyzja Komisji C(2017)7151 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykorzystania zwrotu na podstawie kwoty ryczałtowej za koszty kwalifikowalne działań w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018).


Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska
PDF 165kWORD 55k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(5), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0064/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 (2019/2070(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(12), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0064/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 (2019/2070(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0064/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Środowiska (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 65 800 176,52 EUR, co stanowi spadek o 6,57 % w porównaniu z rokiem 2017; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii (65,45 %) oraz ze składek w ramach konkretnych umów, mianowicie programu Copernicus i europejskiego programu biomonitoringu człowieka (34,55 %)(16);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, iż roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,96 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,01 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 91,06 %, co oznacza wzrost o 2,03 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2.  wyraża zadowolenie, że według Agencji poczyniono znaczne postępy, jeśli chodzi o dzielenie się zasobami na pokrywające się zadania z innymi agencjami prowadzącymi podobną działalność; zauważa również, że Agencja współpracowała z innymi agencjami naukowymi, w tym Europejską Agencją Chemikaliów i Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, w sprawach związanych ze zdrowiem ludzi; z zadowoleniem przyjmuje rosnące zainteresowanie informacjami i danymi Agencji; jest zdania, że rozpowszechnianie informacji o środowisku ma kluczowe znaczenie w świetle nowych strategii politycznych Komisji oraz zagrożeń związanych ze zmianą klimatu;

3.  zauważa, że Agencja osiągnęła wyznaczone na 2018 r. cele, o których mowa w jej rocznym programie prac, oraz zapewniła decydentom i obywatelom europejskim dostęp do aktualnych i istotnych informacji: w 2018 r. strona internetowa Agencji zyskała 500 tys. nowych użytkowników (+17 %), osiągając łączną liczbę 3,45 mln użytkowników i 10,7 mln odsłon (+15 %);

4.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji świadczonych usług;

5.  przypomina, że Agencja dostarcza rzetelnych i niezależnych informacji na temat środowiska; pochwala jakość zadań wykonanych przez Agencję w 2018 r., na przykład jej sprawozdania na temat jakości powietrza w Europie, na temat rtęci w środowisku europejskim i na temat gospodarki o obiegu zamkniętym; podkreśla fakt, że nadal trudno jest uzyskać jasne i wiarygodne informacje na temat niektórych sektorów gospodarki unijnej, co uniemożliwia Agencji przeprowadzenie w pełni kompleksowej analizy stanu środowiska w Unii;

6.  zauważa, że Agencja odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu wysokiej jakości danych o stanie naszego środowiska, co staje się coraz ważniejsze z uwagi na ogromne wyzwanie stojące przed Unią, która musi stawić czoła kryzysowi klimatycznemu i kryzysowi utraty różnorodności biologicznej, oraz rolę w znalezieniu odpowiedzi na te kryzysy przy pomocy Europejskiego Zielonego Ładu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że instytucje uwzględniają opinie Agencji, i zaleca, by komitet naukowy Agencji odgrywał kluczową rolę, doradzając Komisji;

7.  zachęca Agencję do współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii, by lepiej oceniać wpływ działalności człowieka na środowisko;

8.  przypomina, że w 2018 r. Agencja rozpoczęła prace nad zarządzaniem unią energetyczną i usprawnieniem sprawozdawczości w dziedzinie środowiska;

9.  ubolewa, że niektórych działań nie można było w pełni zrealizować w 2018 r. z wielu powodów, w tym z powodu ograniczonych zasobów informatycznych i kadrowych; z niepokojem zauważa, że zarząd podkreślił, iż zdolność Agencji do dalszego odpowiedniego reagowania na zmiany strategii politycznych będzie zależała od przydzielenia jej większych zasobów podstawowych bądź od wysunięcia na pierwszy plan lub wstrzymania realizacji bieżących zadań podstawowych;

10.  odnotowuje wnioski z oceny Agencji oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet) przeprowadzonej przez Komisję;

11.  podkreśla, że cele Agencji mają charakter ogólnoeuropejski i z tego powodu konieczna jest ścisła współpraca z państwami trzecimi położonymi w Europie;

12.  zauważa, że wyniki przeprowadzonego w 2018 r. wewnętrznego przeglądu funkcjonowania zarządu i biura zostaną wdrożone w 2019 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

Polityka kadrowa

13.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 98,39 % – przyjęto 3 urzędników i 119 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 124 stanowiska (w 2017 r. – 127 zatwierdzonych stanowisk); zauważa, że w 2018 r. Agencja zatrudniała ponadto 63 pracowników kontraktowych i 19 oddelegowanych ekspertów krajowych;

14.  zauważa, że w 2018 r. odnotowano brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (siedmiu mężczyzn i dwie kobiety), natomiast osiągnięto odpowiednią równowagę w zarządzie (15 mężczyzn i 17 kobiet);

15.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że Agencja nie posiada aktualnej strategii obejmującej newralgiczne stanowiska; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że od 2009 r. Agencja prowadzi spis newralgicznych stanowisk, który jest obecnie poddawany przeglądowi w celu odzwierciedlenia zmian wynikających z reorganizacji Agencji we wrześniu 2018 r.; wzywa Agencję do bezzwłocznego przyjęcia i wdrożenia strategii obejmującej newralgiczne stanowiska;

16.  popiera propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; ze zrozumieniem przyjmuje wskazany w odpowiedzi Agencji problem dotyczący kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją; zauważa, że w celu nagłośnienia naborów Agencja publikuje ogłoszenia o wakatach na stronie internetowej sieci agencji UE oraz w mediach społecznościowych;

Zamówienia publiczne

17.  ubolewa nad faktem, że po rozwiązaniu wartej 1,4 mln EUR umowy z powodu niezadowalającego jej wykonania przez wykonawcę Agencja podpisała kilka miesięcy później nową, wartą 2 mln EUR umowę kaskadową na ten sam rodzaj usług z tym samym wykonawcą bez umieszczenia w specyfikacjach technicznych elementów mających zneutralizować ryzyko ponownego wystąpienia na podstawie nowej umowy podobnych jak poprzednio problemów; jest zdania, że taki sposób zawierania umów budzi poważne obawy co do należytego zarządzania finansami przez Agencję; wzywa Agencję, by udzielała zamówień tylko pod warunkiem, że można oczekiwać zadowalającej realizacji zadań; ponadto zwraca się do Agencji, aby poinformowała Trybunał i organ udzielający absolutorium o wynikach wykonawcy;

18.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z zaniepokojeniem, że w związku ze świadczeniem usług monitorowania obszarów lądowych w ramach programu Copernicus Agencja zawarła umowę na usługi na kwotę, która przekraczała wartość pułapu określoną w odnośnej umowie ramowej, ale nie sformalizowała tego w drodze zmiany umowy; na podstawie odpowiedzi Agencji odnotowuje, że jej zdaniem podwyższenia pułapu budżetowego dokonano zgodnie ze wskazówkami Komisji; pomimo to wzywa Agencję, by dokonywała formalnych modyfikacji w umowach wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

19.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; wyraża zaniepokojenie, że Agencja nie wprowadziła systemu składania deklaracji o braku konfliktu interesów przez ekspertów wewnętrznych;

20.  podkreśla, że publikowanie życiorysów i deklaracji interesów członków zarządu powinno być obowiązkowe;

Inne uwagi

21.  odnotowuje wysiłki Agencji służące stworzeniu racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy oraz mające na celu w miarę możliwości redukcję i kompensację emisji CO2 w pomieszczeniach i podczas podróży;

22.  wzywa Agencję, by kładła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(17) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 1.
(16) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 3.
(17) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
PDF 173kWORD 58k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004(5), w szczególności jego art. 65,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0061/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2081(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004(12), w szczególności jego art. 65,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0061/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2081(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0061/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 28 793 243 EUR, co stanowi spadek o 6,31 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii(16);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,02 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 88,96 %, co oznacza wzrost o 1,66 % w porównaniu z rokiem 2017;

2.  zauważa, że Agencja odgrywa rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego i w zakresie poprawy konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu, gdyż ogranicza bariery administracyjne i techniczne, zachęca do wchodzenia na rynek, gwarantuje niedyskryminację, efektywniej wydaje środki publiczne na usługi publicznego transportu kolejowego oraz dba o lepsze zarządzanie infrastrukturą; popiera Komisję w dążeniu do uczynienia europejskiego systemu kolejowego światowym liderem, jeżeli chodzi o skuteczność działania w zakresie bezpieczeństwa;

3.  z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w podejmowaniu działań następczych w zakresie opracowywania, testowania i wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa ponadto, że 4. pakiet kolejowy obejmuje filar techniczny, który zwiększa rolę Agencji poprzez wprowadzenie nowych zadań służących zapewnieniu jednolitego wdrażania ram UE; w związku z poszerzeniem zakresu kompetencji przyznanych Agencji kładzie nacisk na fakt, że konieczne będzie przyznanie jej niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych, aby umożliwić jej sprawne i skuteczne wykonywanie nowych i dodatkowych zadań;

4.  przypomina, że ERTMS ma kluczowe znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; podkreśla w związku z tym, że kluczowym priorytetem jest zoptymalizowana koordynacja opracowywania i wdrażania ERTMS w celu zapewnienia jednolitego, przejrzystego, stabilnego, przystępnego cenowo i interoperacyjnego ERTMS w całej Europie;

5.  zauważa, że w następstwie poszerzenia mandatu Agencji na mocy nowego rozporządzenia w 2019 r. zacznie ona pobierać honoraria i opłaty za wykonywanie zadań certyfikacyjnych, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb średnich przedsiębiorstw (MŚP); zauważa, że zgodnie z nowym rozporządzeniem (UE) 2016/796 Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku Agencji honoraria i opłaty stanowią dochody przeznaczone na określony cel; zauważa, że niezbędne są pewne zmiany w przepisach wykonawczych do regulaminu finansowego Agencji i na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że przedłożyła już ona Komisji wniosek o odstępstwo w tym zakresie; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o wdrażaniu tego nowego systemu;

6.  zachęca Agencję do uwzględniania szczególnych potrzeb MŚP w procesie certyfikacji, w szczególności przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych, którymi są one obarczone;

Wyniki

7.  zauważa, że Agencja w swoich działaniach operacyjnych wykorzystuje zestaw wskaźników kolejowych jako kluczowe wskaźniki efektywności do oceny wartości dodanej swoich działań oraz inne wskaźniki do poprawy zarządzania budżetem;

8.  zachęca Agencję do wdrożenia zaleceń Trybunału;

9.  uznaje, że kluczowe wskaźniki efektywności Agencji i jej wyniki dotyczące produktów były na zadowalającym poziomie oraz że Agencja w pełni zrealizowała początkowe działania po wejściu w życie czwartego pakietu kolejowego; zauważa, że Agencja osiągnęła cel, jakim było sporządzenie na czas 95 % sprawozdań, porad i opinii; podkreśla, że Agencja nie osiągnęła celu, jakim była realizacja 90 % wszystkich wyników za pomocą planowania finansów i zasobów ludzkich, gdyż tylko 79,75 % wyników uznano za w pełni zrealizowane;

10.  z zadowoleniem przyjmuje stałą współpracę Agencji z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie wspólnych usług księgowych; wzywa Agencję, by w przypadku pokrywających się zadań w jeszcze szerszym zakresie zbadała możliwości wspólnego wykorzystywania zasobów z innymi agencjami prowadzącymi podobną działalność; zachęca Agencję do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; zachęca Agencję, aby zbadała możliwość wspólnego wykorzystywania zasobów kadrowych w niektórych dziedzinach niewymagających ekspertów, a także w niektórych dziedzinach technicznych i administracyjnych, ze szczególnym naciskiem na rozwój współpracy z Instytutem Studiów nad Bezpieczeństwem mającym siedzibę w Paryżu;

11.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

12.   zauważa, że cel wyznaczony przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, a mianowicie stworzenie jednolitego europejskiego rynku kolejowego, nie został osiągnięty; wzywa Agencję do skoncentrowania wysiłków i publikacji na tym obszarze;

13.  zauważa, że przeniesienie ruchu z transportu drogowego na kolejowy może się udać tylko wtedy, gdy będzie istniał konkurencyjny europejski obszar kolejowy; zwraca się do Agencji, aby opracowała katalog środków mających na celu zapewnienie w przyszłości możliwości włączenia systemu kolei do nowoczesnych łańcuchów logistycznych;

14.  zauważa, że następne pięć lat ma decydujące znaczenie dla przyszłości sektora kolejowego i że Agencja musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi i ludzkimi, aby sprostać przyszłym wyzwaniom;

15.  zauważa, że osiągnięto orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał Obrachunkowy do oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień: 10 % w tytule 1 (personel) i 20 % w tytule 2 (wydatki administracyjne); zauważa z ubolewaniem, że orientacyjny pułap w tytule 3 (30 % na wydatki operacyjne) nie został osiągnięty;

16.  zauważa, że wyniki rocznej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do wyników z 2017 r.: 18,4 % pracowników wykonuje zadania administracyjne (18,18 % w 2017 r.), 69,7 % zadania operacyjne (70,16 % w 2017 r.), a 11,90 % zadania związane z kontrolą i finansami (11,67 % w 2017 r.);

17.  z zadowoleniem przyjmuje nieustające wysiłki Agencji na rzecz przygotowania do realizacji nowych zadań określonych w czwartym pakiecie kolejowym oraz podjęcia w czerwcu 2019 r. roli organu UE odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na wprowadzanie na rynek pojazdów kolejowych, za wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych oraz za zatwierdzanie przytorowych urządzeń ERTMS; w szczególności z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie teksty prawne i decyzje zarządu zostały przyjęte w terminie i że Agencja opublikowała wytyczne dotyczące wniosków o zezwolenie na dopuszczanie pojazdów do eksploatacji; z zadowoleniem przyjmuje inne kroki podjęte przez Agencję w celu przygotowania się do realizacji nowych zadań (aktywna interakcja z zainteresowanymi stronami, analizy konkretnych przypadków i nieoficjalne próby, pilotażowe monitorowanie krajowych organów ds. bezpieczeństwa); z zadowoleniem przyjmuje utworzenie punktu kompleksowej obsługi;

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja rozpoczęła harmonizację ponad 14 000 przepisów krajowych w sektorze kolejowym;

   a) wyraża ubolewanie, że, w przeciwieństwie do transportu lotniczego i drogowego, do harmonizacji sektora kolejowego jest jeszcze daleko;
   b) wzywa Agencję do zdecydowanego zwiększenia wysiłków na rzecz utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

18.  zauważa, że Agencja ma do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu przeszkód biurokratycznych w transgranicznym transporcie kolejowym;

19.  zauważa, że zarówno w odniesieniu do infrastruktury, jak i taboru kolejowego poczyniono zbyt małe postępy we wprowadzaniu wyposażenia niezbędnego dla ERTMS w Europie, i zwraca się do Agencji o zaproponowanie środków mających na celu przyspieszenie tego procesu;

20.  ubolewa, że w 2018 r. zarejestrowano 37 przypadków niezgodności, z których 18 miało skutki finansowe (w tym 4 przypadki powodujące skutki finansowe w wysokości powyżej 15 000 EUR); zwraca się do Agencji o kontynuowanie działań mających na celu poprawę procedur zarządzania oraz udzielania zamówień;

21.  zauważa, że Agencja zaproponowała przegląd zasad dobrej praktyki administracyjnej; zwraca się do Agencji o przedstawienie sprawozdania na temat zmian w tych zasadach w następnym sprawozdaniu rocznym; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja kontynuuje szkolenia w zakresie etyki i zwalczania nadużyć finansowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do OLAF nie zgłoszono żadnych przypadków podejrzenia nadużycia finansowego; zauważa, że sprawa zgłoszona w 2017 r. jest nadal przedmiotem dochodzenia;

22.  z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację kontroli potwierdzającej ISO 9001;

Polityka kadrowa

23.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 89,19 % – przyjęto 132 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 148 stanowisk dla pracowników na czas określony (w 2017 r. – 139 zatwierdzonych stanowisk); zauważa że, w 2018 r. w Agencji pracowało dodatkowo 31 pracowników kontraktowych 2 oddelegowanych ekspertów krajowych;

24.  stwierdza z niepokojem, że w 2018 r. nie zapewniono równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (5 mężczyzn i 1 kobieta) ani w zarządzie (40 mężczyzn i 15 kobiet);

25.  zauważa, że Agencja przyjęła politykę na rzecz ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu, że promuje zaufanych doradców i zachęca pracowników, aby się do nich zwracali z kwestiami w tym zakresie; zauważa, że zgłoszono jeden przypadek domniemanego molestowania, lecz w żadnym przypadku nie wszczęto dochodzenia ani nie podjęto kroków prawnych;

Zamówienia

26.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Agencja nie porównywała systematycznie cen i ich wzrostu z wycenami przekazywanymi przez dostawcę i fakturami wystawianymi wykonawcy umowy ramowej za zakup licencji na oprogramowanie; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zastosowała umowę ramową Komisji i oczekuje na nową umowę ramową, w której przewiduje się ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej; wzywa Agencję, aby dostosowała kontrole ex ante dotyczące płatności w ramach umów ramowych i dopilnowała, by we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia stosowano procedurę konkurencyjną;

27.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału, poprzez wprowadzenie zmiany do umowy bezpośredniej dotyczącej organizacji konferencji, Agencja podjęła decyzję o zamówieniu i opłaceniu wszelkich powiązanych usług osobno, czego skutkiem był sztuczny podział zamówienia, co sprawiło, że umowa i wszystkie związane z nią płatności stały się nieprawidłowe; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że zamierza ona przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w celu podpisania umowy ramowej na organizację wydarzeń;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

28.  zauważa, że Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej deklaracje interesów członków zarządu i pracowników oraz życiorysy członków zarządu i części kadry kierowniczej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od czerwca 2019 r. cała kadra kierownicza wyższego szczebla Agencji, jak również jej pracownicy, mają obowiązek podpisania corocznej deklaracji interesów;

29.  zauważa, że według Agencji obecne zasady dobrej praktyki administracyjnej obejmują rygorystyczne środki w zakresie zarządzania konfliktami interesów w odniesieniu do osób zaangażowanych w nowe zadania w ramach czwartego pakietu kolejowego; zauważa również, że w odniesieniu do tych zasad wystąpiły trudności praktyczne i w związku z tym wystąpiono o wprowadzenie zmian; zauważa, że zgłoszony w 2017 r. przypadek przypuszczalnego nadużycia finansowego jest nadal badany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; zauważa, że od tego czasu nie zgłoszono żadnego innego przypadku przypuszczalnego nadużycia finansowego; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wyniku tego dochodzenia;

30.  odnotowuje, że Agencja przyjęła wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach, które zostały opublikowane w dniu 21 listopada 2018 r.;

Kontrole wewnętrzne

31.  odnotowuje fakt, że po reorganizacji Agencji księgowy jest bezpośrednio powiązany administracyjnie z dyrektorem wykonawczym i nie jest już odpowiedzialny za zespół ds. finansów i zamówień publicznych;

32.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z audytu na temat zarządzania programami, projektami i usługami w Agencji oraz że Agencja opracowała plan działania dotyczący wszystkich obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

Inne uwagi

33.  zauważa, że do końca okresu przejściowego (16 czerwca 2019 r.) Agencja przekształci się z podmiotu jedynie przygotowującego i upowszechniającego strategie polityczne w organ pracujący bezpośrednio dla przemysłu w dziedzinie pozwoleń na certyfikaty bezpieczeństwa i tabor kolejowy; zauważa w związku z tym, że dzięki reorganizacji Agencji możliwe było wprowadzenie niezbędnych zmian, aby zapewnić zarządzanie nowymi wnioskami, z pomocą ekspertów, oraz opracowanie programu szkoleń i systemu monitorowania;

34.  zauważa, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. Agencja podpisała umowę w sprawie siedziby z władzami francuskimi; uznaje, że decyzja dotycząca podwójnej siedziby jest decyzją Rady, którą Agencja musi wykonać;

35.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

36.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(17) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 80.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 80.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 80.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 80.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 76.
(16) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 77, dotacja Komisji (28 135 398 EUR), wkład państw trzecich (657 845 EUR, kwota mniejsza niż w roku poprzednim).
(17) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
PDF 172kWORD 56k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego(5), w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0066/2020),

1.  udziela dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 (2019/2076(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0043/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego(12), w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0066/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 (2019/2076(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0066/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 106 777 232,65 EUR, co stanowi wzrost o 23,76 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był głównie związany z rozszerzeniem mandatu Agencji; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi w całości z budżetu Unii(16);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z satysfakcją, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,02 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,98 % w porównaniu z rokiem 2017, oraz że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 92,84 %, co oznacza spadek o 3,41 %;

Wyniki

2.  zauważa, że Agencja stosuje szereg określonych kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru realizacji rocznego programu prac oraz że ocena Agencji stanowi główne narzędzie oceny wartości dodanej wynikającej z jej działalności; odnotowuje system zarządzania wynikami Agencji, w którym określono zarówno cele wieloletnie, jak i kwartalne kluczowe wskaźniki efektywności w ramach okresowego monitorowania realizacji rocznych programów prac; zauważa, że Agencja wykorzystuje wyłącznie wskaźnik wykonania budżetu jako główny kluczowy wskaźnik efektywności w celu usprawnienia zarządzania budżetem;

3.  zauważa, że kluczowe wskaźniki efektywności Agencji związane z ciągłością i jakością świadczonych przez nią usług zewnętrznych spełniają swoje odnośne cele ogólne oraz że rozszerzono system jakości wizyt i inspekcji;

4.  zachęca Agencję do wdrożenia zaleceń Trybunału;

5.  zauważa, że Agencja ściśle współpracuje z innymi agencjami Unii, takimi jak Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w wykonywaniu zadań europejskiej straży przybrzeżnej; ponadto zdecydowanie zachęca Agencję do poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii;

6.  odnotowuje, że po zatwierdzeniu w 2017 r. niezależnej oceny zewnętrznej wykonania rozporządzenia ustanawiającego Agencję w marcu 2018 r. Agencja przedstawiła plan działania; z zadowoleniem zauważa, że określono w nim działania, potencjalne zagrożenia i środki łagodzące, a także ramy czasowe wdrożenia i realistyczny wpływ na budżet;

7.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

8.  zauważa, że opóźnienia w funkcjonowaniu zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) w ramach europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, spowodowane problemami technicznymi i utrzymującymi się trudnościami w uzyskaniu zezwoleń na loty od organów krajowych, doprowadziły do korekty budżetu zmniejszającej dotację UE i do zwrócenia Komisji środków na płatności w wysokości 6 000 000 EUR; zauważa, że to zmniejszenie środków okazało się niewystarczające z racji dalszych opóźnień spowodowanych problemami technicznymi i złymi warunkami meteorologicznymi, co doprowadziło do niższego odsetka wykorzystania środków na płatności; popiera zalecenie Rady Administracyjnej, by Agencja zajęła się ryzykiem, jakie dla pełnego wykonania budżetu stwarza kwestia zezwoleń na loty;

9.  z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wspieranie przez Agencję wysiłków państw członkowskich na rzecz egzekwowania przepisów środowiskowych we wdrażaniu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a także świadczenie przez Agencję usług w zakresie BSP na rzecz operacji nadzoru morskiego, takich jak monitorowanie zanieczyszczenie morza i emisji; uważa, że dzięki dodatkowym zasobom Agencja może odegrać ważną rolę we wspieraniu państw członkowskich w ograniczaniu ryzyka środowiskowego związanego z transportem morskim oraz w poprawie zrównoważonego rozwoju sektora morskiego;

10.  zdaje sobie sprawę, że to dopiero drugi pełny rok działalności Agencji po przedłużeniu mandatu pod koniec 2016 r. oraz że niektóre czynniki, które doprowadziły do korekt budżetowych, nie były znane w momencie sporządzania budżetu na rok 2018; zauważa, że Agencja musiała dokonać zmian budżetowych, aby sprostać wzrostowi wynagrodzeń wynikającemu ze współczynnika korygującego dla Portugalii;

11.  zauważa z zadowoleniem, że Agencja testuje pseudosatelity wysokiego pułapu (HAPS), i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ten sposób wypełniana jest luka między satelitami a dronami;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Agencji na rzecz zapewnienia usług operacyjnych, analiz, wiedzy specjalistycznej i możliwie najlepszego wsparcia technicznego w ramach projektów Komisji i państw członkowskich oraz dla użytkowników w sektorze transportu morskiego;

13.  wzywa Agencję do pełnego wykorzystania i w razie potrzeby dostosowania możliwości operacyjnych oferowanych przez drony, HAPS i satelity; podkreśla wielofunkcyjny charakter tych systemów, które obejmują zarówno ratownictwo morskie, jak i wczesne wykrywanie i monitorowanie zanieczyszczenia środowiska morskiego oraz niezbędne wysiłki na rzecz zwalczania nielegalnej działalności, takiej jak handel narkotykami, przemyt ludzi i połowy bez upoważnienia;

14.  zauważa, że w listopadzie 2018 r. Rada Administracyjna Agencji przyjęła nowe ramy kontroli wewnętrznej w oparciu o ramy Komisji z 2017 r.;

15.  zauważa, że na początku 2018 r. Agencja rozszerzyła zakres stosowania systemu zarządzania jakością wizyt i inspekcji (V&I QMS) w celu uwzględnienia inspekcji w zakresie ochrony na morzu i procesu analizy horyzontalnej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że roczny audyt weryfikacyjny rozszerzonego systemu zarządzania jakością został pomyślnie przeprowadzony przez TUV Rheinland Portugal i że nie stwierdzono żadnych niezgodności;

16.  odnotowuje, że w 2018 r. nie zgłoszono żadnego przypadku konfliktu interesów; zauważa, że zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem rejestr ryzyka został zaktualizowany w 2018 r. i że aktualizacja ta nie spowodowała żadnych krytycznych zagrożeń, które mogłyby prowadzić do sformułowania formalnego zastrzeżenia w rocznym poświadczeniu wiarygodności wydanym przez urzędnika zatwierdzającego; zauważa ponadto, że w 2018 r. nie urzeczywistniło się żadne z wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń;

17.  docenia fakt, że Agencja wprowadziła odpowiednie mechanizmy kontroli płatności w odniesieniu do umów Agencji;

18.  zauważa, że wyniki piątej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do wyników z 2017 r.: 20,20 % (20,42 % w 2017 r.) personelu zajmuje się wsparciem administracyjnym koordynacji, 71,65 % (72,08 %) wykonuje zadania operacyjne, a 8,15 % (7,50 %) zadania neutralne;

Polityka kadrowa

19.  stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 98,58 % i przyjęto 209 urzędników lub pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 212 stanowisk dla urzędników i pracowników na czas określony (w 2017 r. 212 zatwierdzonych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2018 r. Agencja zatrudniała 30 pracowników kontraktowych i 17 oddelegowanych ekspertów krajowych; zachęca Agencję do przeprowadzenia badania dotyczącego dzielenia pracowników z innymi agencjami Unii, ze szczególnym naciskiem na możliwości dodatkowego łączenia personelu administracyjnego z innymi agencjami mającymi siedzibę w Lizbonie, a mianowicie z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii;

20.  z zadowoleniem odnotowuje równowagę płci osiągniętą wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (dwaj mężczyźni i dwie kobiety); wyraża jednak zaniepokojenie z powodu niezrównoważonego uczestnictwa mężczyzn (44 członków) i kobiet (12 członkiń) na szczeblu zarządu;

21.  ubolewa nad brakiem informacji i szczegółów dotyczących planu działania na rzecz równowagi płci w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu;

Zamówienia publiczne

22.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że do końca 2018 r. Agencja nie porównywała systematycznie cen i ich wzrostu z wycenami przekazywanymi przez dostawcę i fakturami wystawianymi wykonawcy umowy ramowej za zakup licencji na oprogramowanie; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że mechanizm wdrażania tej umowy ramowej nie obejmował wykazu cen stałych, a zamiast tego Komisja postanowiła zastosować system podwyżek cen oraz że wykonawca skorzystał z przysługującego mu prawa do rozwiązania umowy ze skutkiem od 12 października 2019 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

23.  odnotowuje, że Agencja stosuje i publikuje deklaracje o braku konfliktu interesów członków swojego zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz że wydała wytyczne dotyczące konfliktu interesów i wdrożyła mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości, które są ważnym narzędziem wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i poważnych nieprawidłowości;

Kontrole wewnętrzne

24.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) opublikowała sprawozdanie z kontroli dotyczącej wizyt i inspekcji w Agencji, stwierdzając, że opracowane z myślą o nich systemy zarządzania i kontroli są odpowiednio zaprojektowane i skutecznie oraz efektywnie wdrażane; zwraca uwagę, że IAS wydała cztery zalecenia, które Agencja zaakceptowała i zobowiązała się wykonać;

25.  zauważa, że w 2018 r. Agencja wdrożyła wszystkie plany działania związane z przeprowadzoną przez IAS w 2017 r. kontrolą dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w Agencji;

Inne uwagi

26.  odnotowuje wysiłki Agencji na rzecz propagowania racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zwraca jednak uwagę, że Agencja nie wdrożyła żadnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

27.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

28.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(17) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 120 z 29.3.2019, s. 201.
(16) Dz.U. C 120 z 29.3.2019, s. 202.
(17) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS
PDF 167kWORD 51k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0051/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0067/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 (2019/2084(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0051/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(12), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0067/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 (2019/2084(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0067/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Agencji Europejskiego GNSS (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 32 230 582 EUR, co stanowi wzrost o 13,22% w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze wzrost związany z tytułem 2 i 3; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii(16);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2017 r.; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 83,72 %, co oznacza spadek o 2,48 % w porównaniu z 2017 r.;

2.  zauważa, że oprócz swojego budżetu podstawowego Agencja nadal zarządzała dużą kwotą budżetu delegowanego w 2018 r. dla europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) oraz umów o delegowaniu zadań dotyczących Galileo, świadczenia usług publicznych o regulowanym dostępie i programu „Horyzont 2020”; zauważa, że w 2018 r. na zobowiązania przeznaczono łącznie 1 173 219 279 EUR z budżetu delegowanego, zaś płatności wyniosły 796 500 300,84 EUR;

Anulowane środki przeniesione

3.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że anulowane środki przeniesione z 2017 r. na 2018 r. stanowią 3,25 % całkowitej kwoty przeniesionej po zmniejszeniu o 2,05% w porównaniu z 2017 r.;

Wyniki

4.  zauważa, że Agencja stosuje niektóre kluczowe wskaźniki efektywności do pomiaru wartości dodanej wynikającej z jej działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

5.  zauważa, że podlegające Agencji programy Galileo i EGNOS są obecnie na w pełni operacyjnym etapie i że w szczególności w odniesieniu do Galileo, oprócz udanego wystrzelenia w 2018 r. ostatnich czterech satelitów przed partią 3, Agencja zakończyła działania związane z udzielaniem zamówień;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od 2015 r. Agencja zleciła Komisji usługi księgowe oraz że dzieli ona świadczenie usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania i jednostkę audytu wewnętrznego z innymi agencjami;

7.  odnotowuje, że w świetle zeszłorocznych uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium, śródokresowa ocena programów Galileo i EGNOS oraz wyników Agencji została zakończona przez Komisję i przedstawiona Parlamentowi i Radzie w październiku 2017 r.;

8.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji świadczonych usług;

Polityka kadrowa

9.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 90,63 % – przyjęto 116 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 128 stanowisk dla tej kategorii pracowników (w porównaniu z 116 stanowiskami zatwierdzonymi w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. Agencja zatrudniała dodatkowo 51 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych; stwierdza, że oprócz 2 już przewidzianych stanowisk, w planie zatrudnienia Agencji na rok 2018 przydzielono jej 10 dodatkowych stanowisk;

10.  stwierdza z niepokojem, że w 2018 r. odnotowano brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (10 mężczyzn i 2 kobiety) oraz w zarządzie (44 mężczyzn i 7 kobiet);

11.  z zadowoleniem przyjmuje, że Agencja zgodziła się na propozycję Trybunału i wreszcie, z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów, opublikowała ogłoszenia również na stronie internetowej EPSO; przyjmuje do wiadomości, na podstawie odpowiedzi Agencji, że zamierza ona opublikować wszystkie ogłoszenia o naborze na portalu dla wszystkich agencji, który z ich perspektywy jest uznawany za równoważny EPSO, oraz że dodatkowo Agencja publikuje ogłoszenia o naborze w specjalistycznych dla sektora kosmicznego kanałach przekazu;

Zamówienia publiczne

12.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału 15 grudnia 2016 r. Agencja podpisała umowę ramową dotyczącą eksploatacji systemu satelitarnego Galileo w latach 2017–2027, opiewającą na kwotę 1 500 000 000 EUR; zauważa ponadto, że zamówienia tego udzielono w drodze procedury udzielania zamówień publicznych; zwraca uwagę, że jeden z zainteresowanych oferentów wszczął postępowanie sądowe, kwestionując wynik tej procedury; zauważa, że o legalności i prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do umowy ramowej oraz wszystkich powiązanych szczegółowych umów i przyszłych płatności rozstrzygnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał Sprawiedliwości); zwraca uwagę, że procedura pisemna została zamknięta w pierwszym kwartale 2019 r., że wysłuchanie ustne miało odbyć się w drugim lub trzecim kwartale 2019 r. oraz że wyrok Trybunału Sprawiedliwości miał być wydany w ostatnim kwartale 2019 r., jednak w dniu 3 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości umorzył postępowanie (sprawa T-99/17)(17); na podstawie przeprowadzonej przez Agencję analizy prawnej dotyczącej konsekwencji ewentualnego unieważnienia decyzji o udzieleniu zamówienia zauważa, że Agencja prawdopodobnie nie byłaby zobowiązana do rozwiązania umowy, lecz raczej byłaby zobowiązana do pokrycia kosztów prawnych powoda w wysokości około 300 000 EUR, jak również ewentualne szkody wymienione w rocznym sprawozdaniu finansowym Agencji; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

13.  zauważa, że po przeprowadzeniu oceny wewnętrznej, w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących wykorzystania procedur e-zamówień, stwierdzono, że moduł e-zamówień na obecnym etapie rozwoju nie odpowiada na złożone potrzeby Agencji w zakresie zamówień publicznych oraz że obecnie podjęto decyzję o nieprzeprowadzaniu przetargów drogą elektroniczną; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

Przejrzystość, zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi

14.  zauważa, że jeden z byłych urzędników wysokiego szczebla pełni funkcję doradczą w ramach inicjatywy Active Senior, nie otrzymując za to wynagrodzenia finansowego;

15.  zauważa, w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących deklaracji o braku konfliktu interesów oraz publikacji życiorysów kadry kierowniczej wyższego szczebla Agencji, że w przypadku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Administracyjnej Agencji na stronie internetowej Agencji opublikowane są jedynie deklaracje o braku konfliktu interesów; zauważa, że Agencja zamierza kontynuować publikację na swojej stronie internetowej życiorysów członków Rady Administracyjnej po należytym rozpatrzeniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

16.  ubolewa, że życiorysy członków zarządu nadal nie zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym działaniach;

17.  zauważa, że w czerwcu 2018 r. Agencja przyjęła wewnętrzną politykę informowania o nieprawidłowościach;

18.  zauważa, że – zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału – Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła w 2018 r. kontrolę dotyczącą „zarządzania technologią informacji w GSA” oraz że Agencja sporządziła plan działania w celu zajęcia się niektórymi potencjalnie możliwymi usprawnieniami; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

Inne uwagi

19.  odnotowuje, w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących zobowiązania Agencji do zminimalizowania wszelkich negatywnych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, że Agencja wysłała pisma do wszystkich wykonawców i beneficjentów umów i dotacji, których dotyczył brexit, domagając się wprowadzenia środków łagodzących do końca października 2019 r., w szczególności w celu zadbania o to, by główni wykonawcy i podwykonawcy nie byli podmiotami mającymi siedzibę w Zjednoczonym Królestwie oraz by wspomagające centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo (GSMC) zostało przeniesione ze Zjednoczonego Królestwa do Hiszpanii; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tych działań;

20.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród obywateli oraz docierała do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

21.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(18) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 116 z 28.3.2018, s. 21.
(16) Dz.U. C 116 z 28.3.2018, s. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
PDF 167kWORD 56k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(5), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0073/2020),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 (2019/2069(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(12), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0073/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 (2019/2069(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0073/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 16 174 200,21 EUR, co stanowi wzrost o 2,18 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii(16);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2017 r.; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 98,02 %, co oznacza wzrost o 3,31 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2.  zauważa, że do pomiaru realizacji swoich 66 celów rocznych Centrum stosuje 50 kluczowych wskaźników wykonania – podzielonych na osiem celów strategicznych – do oceny wartości dodanej swoich działań i poprawy zarządzania budżetem; zauważa, że począwszy od 2019 r. Centrum wprowadziło nowy model oceny wyników bazujący na dziesięciu kluczowych wskaźnikach wykonania, które będą wykorzystywane do pomiaru skuteczności Centrum w osiąganiu pożądanych wyników i efektywności wykorzystania przydzielonych w tym celu zasobów;

3.  zauważa, że Centrum osiągnęło 85 % zakładanych produktów i rezultatów zaplanowanych w programie prac na 2018 r. oraz że z powodzeniem zrealizowało pierwszy rok swojej strategii na 2025 r.;

4.  zachęca Centrum do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

5.  zauważa z zadowoleniem, że Centrum nadal współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie usług korporacyjnych i usług wsparcia oraz zarządzania wspólnymi budynkami w Lizbonie, a także że współpraca ta dotyczy również infrastruktury oraz usług teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i internetowych; zauważa, że zapewniono synergię operacyjną z innymi agencjami Unii w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz zdrowia; wyraża uznanie dla tej formy współpracy agencji i uważa ją za przykład wart naśladowania;

6.  podkreśla ważną rolę Centrum w dostarczaniu decydentom i specjalistom analiz i informacji dotyczących narkotyków i narkomanii oraz pojawiających się tendencji w celu skutecznego przeciwdziałania nielegalnemu zażywaniu narkotyków i handlu nimi, a ponadto przypomina, że handel narkotykami został uznany za jedno z głównych źródeł zysków i kanał rekrutacji przestępczości zorganizowanej i terroryzmu; przypomina, że w 2018 r. mandat Centrum został rozszerzony, m.in. w celu uwzględnienia nowych obowiązków i formalnych partnerstw z innymi agencjami Unii, takimi jak Europol;

7.  uważa, że przyjęcie dokumentu programowego Centrum na lata 2019–2021, który w pełni opiera się na strategii EMCDDA na 2025 r.(17), stanowi ważny krok w planowaniu strategicznym i operacyjnym Centrum;

Polityka kadrowa

8.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,05 % i że przyjęto 9 urzędników oraz 64 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 10 stanowisk dla urzędników i 66 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 77 stanowiskami zatwierdzonymi w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. Centrum zatrudniało również 29 pracowników kontraktowych i 1 oddelegowanego eksperta krajowego;

9.  zwraca uwagę, że Centrum poinformowało o odpowiedniej równowadze płci w zarządzie w 2018 r., a mianowicie w jego skład wchodziło 15 mężczyzn i 14 kobiet;

10.  zauważa z zadowoleniem, że Centrum przyjęło ogólne przepisy dotyczące tworzenia i podtrzymania kultury pracy opartej na godności i szacunku w celu zapobiegania nękaniu lub molestowaniu i zwalczania tego zjawiska; zauważa, że Centrum umożliwia korzystanie z poufnego doradztwa;

Zamówienia publiczne

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie ze swoim planem zarządzania Centrum wprowadziło w życie plan zamówień, który pomyślnie zrealizowano w ścisłej współpracy ze wszystkimi jednostkami;

12.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Centrum nie uzyskało odpowiedniej liczby ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia o niskiej wartości oraz że w pięciu z tych postępowań złożono tylko jedną ofertę, a jednym postępowaniu – dwie; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Centrum wystosowało ono należyte zaproszenie do oferentów w liczbie wymaganej na mocy obowiązujących przepisów finansowych, aby zapewnić konieczny poziom konkurencji; wzywa Centrum do kontynuowania aktualnych wysiłków zmierzających do tego, by wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia były zgodne z zasadą uczciwej konkurencji oraz by ułatwić udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia o niskiej wartości;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Centrum służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zauważa z zadowoleniem, że na stronie internetowej Centrum opublikowano życiorysy oraz deklaracje interesów dyrektora i członków komitetu naukowego;

14.  podkreśla, że w niedawnym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Komisji Petycji Parlamentu(18) stwierdzono potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktów interesów, ponieważ Centrum korzysta z usług ekspertów, a w szczególności ponieważ komitet naukowy podejmuje samodzielne decyzje;

Kontrole wewnętrzne

15.  zauważa, że w 2018 r. wdrożono wszystkie niezbędne zalecenia z przyjętego planu działania zgodnie ze sprawozdaniem Służby Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) dotyczącym analizy potrzeby wsparcia gromadzenia danych, walidacji i procesów zapewniania jakości oraz zgodnie z przeglądem ram zarządzania jakością danych i dostosowania go do strategii Centrum na 2025 r.;

16.  z niepokojem zauważa, że według Centrum szereg zaleceń zawartych w przeprowadzonej w 2015 r. kontroli IAS dotyczącej zarządzania projektami IT wdrożono tylko częściowo i że pod koniec 2018 r. nadal nie uwzględniono dwóch zaleceń; zauważa jednak, że te dwa zalecenia miały zostać wdrożone do połowy 2019 r.; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych do czerwca 2020 r.;

17.  zauważa, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż zgodnie z dyrektywą 2008/104/WE(19) oraz przepisami prawa pracy obowiązującymi w Portugalii pracownicy tymczasowi powinni pracować na takich samych warunkach jak pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przez dane przedsiębiorstwo; zauważa, że w odpowiednich umowach z agencjami pracy tymczasowej nie przewidziano jednak obowiązku przestrzegania tych warunków, nie ma też dowodów na to, że Centrum samodzielnie dokonało porównania warunków zatrudnienia obowiązujących w przypadku jego własnych pracowników i pracowników tymczasowych, co podważa bezpieczne i przewidywalne warunki pracy personelu oraz wiąże się z ryzykiem sporów sądowych i uszczerbku dla reputacji Centrum; zgodnie z odpowiedzią Centrum zauważa, że umowa zawarta między Centrum a agencją pracy tymczasowej odnosi się do obowiązku przestrzegania przez Centrum wszystkich aspektów obowiązujących przepisów oraz że zgodnie z tą umową to agencja pracy tymczasowej jest stroną narażoną na ryzyko sporów sądowych; podkreśla jednak, że taka sytuacja nadal wiąże się z wysokim ryzykiem uszczerbku dla reputacji Centrum; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum dokonuje ponownej oceny swojej polityki korzystania z pracowników tymczasowych, aby jej podstawą było w większym stopniu prawo państwa członkowskiego, w którym Centrum ma siedzibę, zgodnie z jego potrzebami operacyjnymi i ramami prawnymi; wzywa Centrum, by przeanalizowało warunki zatrudnienia swoich pracowników tymczasowych i zapewniło ich zgodność z przepisami prawa unijnego i krajowego prawa pracy; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych do czerwca 2020 r.;

18.  zauważa, że w 2006 r. Unia podpisała z Norwegią porozumienie, w którym określono wzór na obliczenie składki odprowadzanej przez Norwegię na rzecz Centrum, jak również minimalną wysokość tej składki, która powinna podlegać corocznej korekcie w zależności od zmian cen i dochodu narodowego brutto w Unii; odnotowuje z zaniepokojeniem, że choć w latach 2007–2018 dotacja z budżetu UE wzrosła o 24 %, składka Norwegii praktycznie się nie zmieniła; zauważa, że według odpowiedzi Centrum nie istnieje liniowa korelacja między wzrostem dotacji unijnej a składką Norwegii oraz że Centrum nie ma wymaganej zdolności prawnej, by wnioskować o inny wzór/metodę korekty minimalnej składki Norwegii; wzywa Centrum wraz z zainteresowanymi stronami do skorygowania minimalnej składki Norwegii zgodnie z ustalonymi warunkami;

19.  wzywa Centrum, by położyło nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz docierało do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

20.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(20) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 29 z 23.1.2019, s. 1.
(16) Dz.U. C 29 z 23.1.2019, s. 2.
(17) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, „Strategia EMCDDA na 2025 r.”, Lizbona, marzec 2017 r.; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
(20) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
PDF 176kWORD 57k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (przed dniem 11 września 2018 r.: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(5), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(6), w szczególności jego art. 121,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0074/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (przed dniem 11 września 2018 r.: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 (2019/2077(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(9),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(13), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(14), w szczególności jego art. 121,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(15), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(16), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0074/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (przed dniem 11 września 2018 r.: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 (2019/2077(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0074/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(17) ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 197 871 000 EUR, co stanowi wzrost o 3,27 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że 36 915 000 EUR w budżecie Agencji pochodzi z budżetu Unii(18), natomiast 102 992 000 EUR stanowi dochód z opłat i należności;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,31 %, co oznacza spadek o 1,02 % w porównaniu z rokiem 2017; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 90,26 %, co oznacza spadek o 3,49 % w porównaniu z rokiem 2017;

Wyniki

2.  zauważa, że po kontroli Agencji przeprowadzonej w 2017 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w czerwcu 2018 r. ICAO opublikowała wyniki potwierdzające bardzo wysoki wskaźnik wykonania, co plasuje Agencję wśród trzech najlepszych organów regulacyjnych ds. lotnictwa na świecie;

3.  uznaje, że Agencja przyczynia się do poprawy efektywności wywiadu i stanu bezpieczeństwa, a dzięki programowi „Data4Safety” powstanie w szczególności platforma dużych zbiorów danych oraz poprawi się zdolność analityczna na szczeblu europejskim;

4.  zachęca Agencję do kontynuowania swojej polityki w zakresie cyfryzacji;

5.  stwierdza z zadowoleniem, że Agencja dzieli zasoby na pokrywające się zadania z innymi agencjami, w szczególności z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejską Fundacją Kształcenia oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie badań, e-uczenia się, usług w chmurze i LinkedIn oraz szkoleń w dziedzinie świadomości ekologicznej; stanowczo zachęca Agencję do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii;

6.  odnotowuje, że w 2018 r. przeprowadzono zewnętrzną ocenę procesów stosowanych przez Agencję w pracach nad jednolitym dokumentem programowym, a także ocenę metod konsultacji z najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami przy opracowywaniu tego dokumentu; zauważa, że Agencja opracowuje plan działania dotyczący potencjalnych usprawnień;

7.  podkreśla kluczową rolę Agencji w zapewnianiu najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska na szybko rozwijającym się rynku lotniczym; podkreśla, że rok 2018 był dla Agencji przełomowy z powodu wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2018/1139(19); uznaje, że zwiększony zakres odpowiedzialności i obciążenie pracą Agencji nie szły w parze z proporcjonalnym zwiększeniem jej zasobów, co znacznie utrudniło Agencji realizację jej zadań i celów w 2018 r. oraz doprowadziło do odroczenia lub obniżenia rangi niektórych działań; powtarza, że Agencji, w której odnotowano redukcję zatrudnienia do 767 pracowników zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2018 r. (w porównaniu z 771 pracownikami w 2017 r.), należy zapewnić odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe, aby mogła wykonywać ważne zadania, jakie jej powierzono;

8.  przypomina wkład Agencji w opracowanie inteligentnych norm dotyczących emisji hałasu i emisji CO2 oraz odpowiedzialność Agencji za certyfikację środowiskową lotniczych wyrobów, części i akcesoriów; uważa, że dysponująca dodatkowymi zasobami Agencja może odgrywać wiodącą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu środków na rzecz poprawy zrównoważonego charakteru lotnictwa;

9.  docenia istotne wysiłki Agencji w celu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru bezzałogowych statków powietrznych;

10.  wyraża zaniepokojenie, że lotnictwo stanowi kuszący cel cyberataków oraz że błędy oprogramowania mogą mieć poważne skutki; wzywa Agencję, aby wspólnie z Europejskim Centrum ds. Cyberbezpieczeństwa w Lotnictwie nadal zwiększała odporność cyfrową lotnictwa europejskiego;

11.  wyraża zaniepokojenie, że zbliżające się włączenie zdalnie kierowanego bezzałogowego systemu powietrznego wywoła wśród społeczeństwa obawy co do bezpieczeństwa; wzywa Agencję, aby w większym stopniu brała pod uwagę ogólne względy bezpieczeństwa oraz zastrzeżenia organów dotyczące ścigania przestępstw;

12.  apeluje do Agencji o dopilnowanie, aby Unia uzyskała – jak najszybciej, jednak nie kosztem bezpieczeństwa – jednolite i łatwe w stosowaniu przepisy dotyczące komercyjnej sprzedaży dronów; wyraża zaniepokojenie, że Agencja nie dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi i kadrowymi do realizacji tego nowego zadania;

13.  zauważa, że Agencja zakończyła rok z całkowitym deficytem w wysokości 2 000 000 EUR (nadwyżka w wysokości 700 000 EUR związana z działalnością finansowaną z dotacji oraz deficyt w wysokości 2 700 000 EUR związany z działalnością finansowaną z opłat i honorariów); zauważa, że deficyt związany z opłatami i honorariami odejmuje się od skumulowanej nadwyżki, co zmniejsza ją z 54 900 000 EUR do 52 200 000 EUR; zauważa, że jeśli chodzi o działania związane z opłatami i honorariami, dochody wzrosły o 1 800 000 EUR w porównaniu z 2017 r., ale koszty personelu wzrosły o 3 700 000 EUR, koszty administracyjne o 900 000 EUR, a koszty operacyjne o 2 600 000 EUR; odnotowuje, że w przypadku działań związanych z dotacją zwiększenie dotacji o 2 000 000 EUR wystarczyło na pokrycie wzrostu kosztów administracyjnych o 100 000 EUR, a wydatków operacyjnych o 1 400 000 EUR;

14.  pochwala kroki podjęte w celu zwiększenia skuteczności Agencji, takie jak uruchomienie programu Lean Efficiency Agility i inne inicjatywy na rzecz skuteczności, które doprowadziły do całkowitego zmniejszenia obciążenia pracą odpowiadającego 16 ekwiwalentom pełnego czasu pracy i umożliwiły Agencji przesunięcie stanowisk i poradzenie sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą i z nowymi wymogami dotyczącymi jakości przyszłych działań; z zadowoleniem przyjmuje również coraz powszechniejszą cyfryzację, automatyzację i upraszczanie procesów finansowych, dzięki czemu 86 % transakcji finansowych odbywa się bez użycia dokumentów papierowych;

15.  wyraża zadowolenie w związku z tym, że Agencja wdrożyła zalecenie Trybunału dotyczące zapewnienia niezależności księgowego, który odpowiada teraz w kwestiach funkcjonalnych przed zarządem, a w kwestiach administracyjnych przed dyrektorem wykonawczym Agencji;

16.  z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez zarząd Agencji wytycznych w sprawie informowania o nieprawidłowościach i wzywa Agencję do zapewnienia ich wdrożenia; zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę etyczną dotyczącą kodeksu postępowania, etyki i nadużyć finansowych, a na początku 2019 r. miał zostać przedstawiony projekt sprawozdania z kontroli; przypomina w związku z tym o potrzebie posiadania zabezpieczeń przed konfliktami interesów;

Polityka kadrowa

17.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 95,74 %, tj. przyjęto 651 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 680 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 678 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. oprócz 83 pracowników kontraktowych w Agencji pracowało 19 oddelegowanych ekspertów krajowych;

18.  z zaniepokojeniem zauważa odnotowany w 2018 r. brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (4 mężczyzn i 1 kobieta) oraz wśród członków zarządu (26 mężczyzn i 3 kobiety);

19.  zauważa, że Agencja dołączyła do inicjatywy Komisji „Kobiety a transport” mającej na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet na wszystkich szczeblach; z zadowoleniem przyjmuje, że Agencja powołała grupę zadaniową ds. równowagi płci, której zadaniem jest wydawanie zaleceń w sprawie przeciwdziałania istniejącemu znacznemu brakowi równowagi;

20.  zachęca Agencję do opracowania długoterminowych ram polityki w zakresie zasobów ludzkich, które będą dotyczyć równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, poradnictwa zawodowego przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej, równowagi płci, telepracy, niedyskryminacji, równowagi geograficznej oraz rekrutacji i integracji osób niepełnosprawnych;

Zamówienia publiczne

21.  odnotowuje na podstawie sprawozdania Trybunału, że Agencja przeznaczyła środki na wykonanie podpisanej z Komisją umowy w sprawie usług archiwizacji po upływie około ośmiu miesięcy od odnowienia umowy; zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym zobowiązanie do przeznaczenia środków na określony cel powinno zostać zarejestrowane przed zaciągnięciem zobowiązania prawnego; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że zobowiązanie to zostało podjęte przed otrzymaniem faktury, ale po rozpoczęciu świadczenia usługi, w związku z czym przypadek ten podlega odstępstwu; apeluje do Agencji, by zaciągała zobowiązania budżetowe przed podjęciem zobowiązań prawnych;

22.  zauważa z zaniepokojeniem na podstawie sprawozdania Trybunału, że w odniesieniu do zamówienia na usługi z zakresu analityki danych na kwotę do 5 000 000 euro Agencja postanowiła skorzystać z umowy ramowej z jednym wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; odnotowuje jednak, że warunki przewidziane w umowie ramowej nie były na tyle szczegółowe, by umożliwić uczciwą konkurencję, ponieważ w momencie ogłoszenia procedury udzielenia zamówienia nie były jeszcze znane konkretne wymogi; przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym w takiej sytuacji zamawiający powinien podpisać umowę ramową z wieloma podmiotami, a w celu dokonania konkretnych zakupów powinien skorzystać z procedury konkurencyjnej z udziałem wybranych wykonawców; odnotowuje na podstawie odpowiedzi Agencji, że wybrała ona formułę jednej umowy ramowej zamiast wielokrotnej umowy ramowej, by uniknąć zmiany wykonawcy w okresie jej obowiązywania, ponieważ taka zmiana poważnie wpłynęłaby na spójność i terminowość wykonania umowy; apeluje do Agencji, by opracowała umowy ramowe tak, żeby umożliwiały one uczciwą konkurencję i gospodarne wykorzystanie środków;

23.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że w przypadku innej procedury udzielenia zamówienia dotyczącej podstawowej działalności Agencji, a mianowicie zlecenia na zewnątrz zadań certyfikacyjnych, Agencja udzieliła zamówień wyłącznie w oparciu o kryterium jakości usług bez względu na cenę; odnotowuje ponadto, że w przypadku jednego wykonawcy Agencja podpisała umowę zanim uzyskała dowody na to, że nie znajdował się on w sytuacji skutkującej wykluczeniem; odnotowuje na podstawie odpowiedzi Agencji, że ten rodzaj aktywności nie został wymieniony w rozporządzeniu finansowym; zauważa ponadto, że nie istniało ryzyko wykonania na rzecz Agencji usług przez dostawcę, któremu brak kwalifikacji, gdyż dowód dotyczący kryteriów wyłączenia przedstawiono jeszcze przed przydzieleniem zadań; zwraca się do Agencji, by zawierała umowy dopiero po zweryfikowaniu kryteriów wykluczenia;

24.  zauważa – w świetle uwag i zastrzeżeń przedstawionych przez organ udzielający absolutorium w odniesieniu do korzystania z niektórych narzędzi opracowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-przetargi) – że od stycznia 2018 r. Agencja umożliwia wszystkim dostawcom przesyłanie faktur elektronicznych; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do końca 2018 r. otrzymano drogą elektroniczną ponad 80 % faktur; zauważa jednak, że przetwarzanie faktur otrzymanych drogą elektroniczną i zapisywanie danych z faktury odbywa się ręcznie, ponieważ Agencja uznaje takie rozwiązanie za najbardziej racjonalne;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

25.  zauważa w świetle uwag i zastrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących przeprowadzonego przez Agencję przeglądu jej „Polityki bezstronności i niezależności: zapobieganie konfliktom interesów i łagodzenie ich skutków” oraz rozszerzenia na wszystkich członków personelu deklaracji o braku konfliktu interesów oraz jej przeglądu i aktualizacji, że pod koniec maja 2019 r. Agencja otrzymała końcowe sprawozdanie Służby Audytu Wewnętrznego z badania dotyczącego etyki, zapobiegania nadużyciom finansowym i konfliktu interesów, zawierające ogólnie pozytywną ocenę systemów zarządzania i kontroli; zauważa ponadto, że Agencja opracowała plan działania w reakcji na zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego oraz zamierza przeprowadzić do końca marca 2020 r. przegląd obowiązujących ram kodeksu postępowania dla jej pracowników i członków rady odwoławczej, a także dokonać przeglądu procesu sporządzania publicznej deklaracji interesów przez członków zarządu;

26.  zauważa, że 62 % dochodu Agencji pochodzi z opłat; przyjmuje do wiadomości opinię Agencji, że fakt, iż wnioskodawcy wnoszą opłaty niekoniecznie oznacza konflikt interesów;

Kontrole wewnętrzne

27.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała przeglądu i potwierdzenia wykonania wszystkich zaległych działań dotyczących ciągłości zadań operacyjnych, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz europejskiego planu bezpieczeństwa lotniczego;

28.  odnotowuje, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji sporządziła sprawozdanie z audytu na temat strategicznej oceny ryzyka, w tym kwestii IT, w Agencji; zauważa ponadto, że Agencja opracowała plan działania dotyczący potencjalnych usprawnień;

29.  zauważa, że w 2018 r. jednostka audytu wewnętrznego wykonała cztery kontrolne zadania atestacyjne, aby ocenić, czy Agencja przestrzegała obowiązujących przepisów, osiągnęła cele procesu i właściwie ograniczyła główne zagrożenia; zauważa, że ten poziom pewności stwierdzono we wszystkich czterech przeglądach oraz wydano zalecenia w celu dalszej poprawy środowiska kontroli i ogólnej wydajności procedur; zauważa ponadto, że w czterech audytach uzupełniających przeprowadzonych w 2018 r. znacznie ograniczono ryzyko rezydualne, co doprowadziło do jego obniżenia do dopuszczalnego poziomu, a także przewidziano, że wszystkie otwarte działania realizowane wraz z ostatecznym działaniem zostaną zakończone do trzeciego kwartału 2019 r.;

30.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród ogółu społeczeństwa oraz docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

31.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(20) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 48.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 48.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.
(6) Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 48.
(10) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 48.
(11) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(12) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(13) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.
(14) Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.
(15) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(16) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(17) Dz.U. C 279 z 8.8.2018, s. 4.
(18) Dz.U. C 279 z 8.8.2018, s. 5.
(19) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).
(20) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
PDF 191kWORD 59k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2020),

1.  udziela dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 (2019/2096(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(12), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 (2019/2096(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 97 665 322 EUR, co stanowi wzrost o 12,52 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był związany ze wzmocnieniem działań operacyjnych; mając na uwadze, że budżet Urzędu pochodzi głównie z budżetu Unii(16);

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne, oraz wystarczające dowody kontroli potwierdzające, że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe; mając jednak na uwadze, że Trybunał wydał uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem z uwagi na swoje ustalenia za lata budżetowe 2016 i 2017 dotyczące legalności i prawidłowości płatności; mając na uwadze, że z wyjątkiem wyników w latach budżetowych 2016 i 2017 Trybunał jest zdania, iż płatności leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

Działania w następstwie absolutorium za rok 2017

1.  odnotowuje decyzję zarządu Urzędu z 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym poprzedniego dyrektora wykonawczego; odnotowuje desygnowanie 6 czerwca 2018 r. tymczasowego dyrektora wykonawczego oraz mianowanie 16 czerwca 2019 r. nowej dyrektor wykonawczej; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Urzędu z działań następczych dotyczące uwag Parlamentu za rok budżetowy 2017, w szczególności środki naprawcze podjęte przez zarząd Urzędu, tymczasowego dyrektora wykonawczego i nową dyrektor wykonawczą w celu poprawy struktury zarządzania Urzędem oraz jego skuteczności, przywrócenia przejrzystości i budowania zaufania; popiera i docenia środki nakreślone w planie działania Urzędu w zakresie zarządzania na rok 2019; zauważa pozytywne przesłanie i zamiar ścisłej współpracy w przyszłości, wyrażone przez nową dyrektor wykonawczą 4 września 2019 r. podczas wysłuchania publicznego oraz 4 grudnia 2019 r. podczas wysłuchania przedstawicieli agencji w komisji CONT;

Wyniki dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

2.  wyraża ubolewanie z powodu ustaleń OLAF-u dotyczących nieprawidłowości w postaci naruszenia procedur udzielania zamówień, sprzeniewierzenia środków unijnych, złego zarządzania, nadużywania stanowiska w kwestiach dotyczących zasobów ludzkich, naruszania przepisów o ochronie danych, nękania i niewłaściwego zachowania wobec pracowników w 2017 r.; ponownie wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o działaniach następczych w zakresie środków zaproponowanych przez OLAF; wyraża zrozumienie dla wniosku Urzędu o przedstawienie bardziej szczegółowego sprawozdania w odpowiednich ramach ze względu na kwestie poufności i ochrony danych;

3.  odnotowuje decyzję zarządu Urzędu z 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; podkreśla jednak, że budżet za rok budżetowy 2017 wykonano pod nadzorem poprzedniego kierownictwa Urzędu; podkreśla, że sprawozdanie dotyczy procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2017; dostrzega zaangażowanie nowej dyrektor wykonawczej w przeprowadzenie ważnych reform zapewniających solidne zarządzanie;

Uzasadnienie wydania negatywnej opinii na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń za rok budżetowy 2017

4.  zauważa – w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących silnej zależności Urzędu od wystarczających zasobów, w szczególności udostępniania przez państwa członkowskie ekspertów – że niedobór ekspertów jest zgłaszany na różnych szczeblach państwom członkowskim i Komisji; zauważa również, że aby zrekompensować niedobory kandydatów i możliwości rozmieszczenia personelu w państwach członkowskich, Urząd zwiększył rozmieszczenie miejscowych pracowników tymczasowych, oraz że w 2018 r. eksperci z państw członkowskich pokryli jedynie 26 % zapotrzebowania operacyjnego; zwraca uwagę na fakt, że Urząd nie byłby w stanie udzielić kluczowego wsparcia systemom azylowym państw członkowskich bez zatrudniania pracowników tymczasowych; odnotowuje propozycję Urzędu dotyczącą stworzenia interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu obejmującej 500 ekspertów z państw członkowskich; wzywa państwa członkowskie i Komisję do oceny i rozpatrzenia tej propozycji w trybie pilnym;

Zarządzanie budżetem i finansami

5.  ubolewa, że ograniczona roczna pula środków budżetowych i częściowy brak funduszy rezerwowych w budżecie Urzędu na pokrycie nieprzewidzianych nagłych potrzeb finansowych są źródłem niepewności budżetowej i utrudniają planowanie kryzysowe; odnotowuje, że Urząd prowadzi stały dialog z Komisją i organami budżetowymi w kwestiach dotyczących planowania operacyjnego i przydziału zasobów; zauważa, że Urząd korzysta częściowo z wkładu krajów stowarzyszonych jako rezerwy na wydatki operacyjne, w szczególności aby zajmować się nieplanowanymi wnioskami o wsparcie ze strony państw członkowskich; wzywa Urząd, aby w ścisłej konsultacji z Komisją i władzami budżetowymi nadal dążył do wyeliminowania ograniczeń budżetowych;

6.  podkreśla fakt, że proponowane cięcia budżetowe mogą utrudnić Urzędowi dalsze właściwe wypełnianie powierzonych mu w ramach mandatu zadań polegających na udzielaniu niezbędnego wsparcia państwom członkowskim; przypomina, że wzmocnieniu mandatu Urzędu i zwiększeniu obciążenia pracą powinny towarzyszyć odpowiednie środki budżetowe;

7.  przyjmuje z zadowoleniem odnowioną strategię współpracy wspólnego zarządu EASO i Frontexu; zauważa ponadto z uznaniem, że Urząd odgrywa w sieci agencji aktywną rolę w usprawnianiu wspólnych działań, takich jak zatrudnianie zaufanych doradców, udział we wspólnych procedurach udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do umów ramowych oraz programy mobilności pracowników; zdecydowanie zachęca Urząd do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; zwraca uwagę na zalecenie zawarte w sprawozdaniu specjalnym Trybunału w sprawie zarządzania migracjami dotyczące zadbania o komplementarność i lepszą koordynację między Funduszem Azylu, Migracji i Integracji a Urzędem; wzywa Urząd, aby pracował nad koncepcją wspólnego wykorzystywania zasobów w przypadku pokrywających się zadań wraz z innymi agencjami prowadzącymi podobną działalność;

Wyniki

8.  zauważa, że na 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 68,22 %: przyjęto 146 pracowników na czas określony, przy czym budżet Unii przewidywał 214 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 155 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. dla Urzędu pracowało również 61 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych; z zadowoleniem odnotowuje, że plan naboru Urzędu przewiduje 500 pracowników do 2020 r.;

9.  odnotowuje brak kadry kierowniczej w dziale administracji, ponieważ cztery z pięciu stanowisk kierowniczych były nieobsadzone bądź osoby je zajmujące zawieszono w wykonywaniu obowiązków, lecz uznaje odpowiedź udzieloną przez Urząd, że ogłoszenie o naborze kierownika Działu ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa zostanie opublikowane w pierwszym kwartale 2020 r.; zauważa również, że z uwagi na fakt, iż Urząd uległ reorganizacji, trwa obecnie rekrutacja kierownika Działu ds. Finansów i Zamówień Publicznych, a stanowisko kierownika Działu ICT obsadzono w 2019 r.; wzywa Urząd do podjęcia – we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi – dodatkowych starań w celu obsadzenia wakatów oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o środkach naprawczych podejmowanych z myślą o ograniczeniu tych zagrożeń;

10.  ubolewa nad gwałtownym pogorszeniem sytuacji kadrowej, jakie według sprawozdania Trybunału nastąpiło w Urzędzie od końca 2017 r.; zauważa, że do końca 2018 r. Urząd zatrudniał 216 pracowników, wysłał 89 propozycji podjęcia pracy i podpisał 60 umów o pracę; zauważa jednak, że pod koniec 2018 r. 78 wakatów nadal nie było obsadzonych; wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że taka sytuacja poważnie zagraża ciągłości prowadzenia przez Urząd działalności na obecną skalę; zauważa podjęte przez kierownictwo wykonawcze zobowiązanie do przejrzystego i efektywnego wykonania planu naboru Urzędu;

11.  zauważa z zaniepokojeniem, że w 2018 r. kadra kierownicza wyższego szczebla składała się wyłącznie z mężczyzn (9 osób), lecz że mianowanie kobiety na stanowisko dyrektora wykonawczego w 2019 r. zmieniło tę niekorzystną proporcję; zauważa z zadowoleniem, że osiągnięto właściwą równowagę płci w zarządzie (16 mężczyzn i 15 kobiet);

12.  przyjmuje do wiadomości, że 26 listopada 2019 r. dyrektor wykonawcza przedstawiła zarządowi nowy schemat organizacyjny; uważa, że reorganizacja personelu powinna przyczynić się do wzmocnienia kontroli wewnętrznej, zapewnienia jakości i zarządzania ryzykiem oraz do zrealizowania działań wymaganych przez Trybunał Obrachunkowy i Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji.

Polityka kadrowa

13.  z niepokojem zauważa, że na 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 68,22 % i choć budżet Unii przewidywał 214 stanowisk dla pracowników na czas określony, przyjęto tylko 146 osób (155 zatwierdzonych stanowisk w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. dla Urzędu pracowało również 61 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych;

14.  z zadowoleniem zauważa, że jeśli chodzi o zasady dotyczące zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb Urzędu w państwach członkowskich (np. przywileje i immunitety przysługujące pracownikom Urzędu, ekspertom z państw członkowskich i ekspertom zewnętrznym), w lipcu 2019 r. Urząd podpisał zasady przyjmowania z Cyprem, w styczniu 2020 r. miał podpisać zasady przyjmowania z Grecją, a także finalizuje właśnie proces zawierania nowej umowy z Włochami, aby w pełni przestrzegać przepisów rozporządzenia (UE) nr 439/2010(17) oraz innych zasad przyjmowania zawartych przez EASO; wzywa Urząd, aby – wspólnie z Komisją – nadal dążył do osiągnięcia skutecznych porozumień z państwami członkowskimi dotyczących zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb Urzędu;

15.  przyjmuje do wiadomości odpowiedzi Urzędu na uwagi Trybunału oraz wysiłki na rzecz rozwiązania – pod kierownictwem nowej dyrektor wykonawczej – problemów zgłoszonych w tych uwagach, między innymi przez nadanie priorytetowego znaczenia ustaleniu z Włochami, Grecją i Cyprem zasad przyjmowania dotyczących zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb Urzędu w państwach członkowskich, przez zwiększenie przejrzystości procedur rekrutacyjnych oraz wzmocnienie służb prawnych Urzędu w 2019 r.;

16.  zauważa, że Trybunał stwierdził ogólną tendencję we wszystkich agencjach, jeśli chodzi o korzystanie z pracowników zewnętrznych zatrudnianych jako doradcy w dziedzinie IT; wzywa do ograniczenia w jak największym stopniu zależności od zewnętrznej rekrutacji w tak ważnym i wrażliwym obszarze, aby ograniczyć wszelkie potencjalne zagrożenia;

17.  zauważa – zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału – że w 2018 r. Urząd ogłosił otwartą procedurę udzielania zamówień publicznych w celu podpisania umów ramowych o świadczenie usług z pracownikami na czas określony we Włoszech; zauważa, że Urząd zawiesił tę procedurę, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, którą Urząd uznał za niemożliwą do przyjęcia, gdyż oferta finansowa przekraczała szacunkowy maksymalny budżet; zauważa, że Trybunał stwierdził, iż w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia wystąpił poważny błąd na kwotę 25 000 000 euro; zauważa jednak, że Urząd zaakceptował te ustalenia oraz przyjął i wdrożył działania naprawcze obejmujące: rozwiązanie umów ramowych o świadczenie usług z pracownikami agencji pracy tymczasowej we Włoszech; ogłoszenie nowej procedury udzielania zamówień na świadczenie usług z pracownikami agencji pracy tymczasowej we Włoszech; ogłoszenie dodatkowego zaproszenia do składania wniosków dotyczących ekspertów z państw członkowskich i w miarę możliwości stosowanie alternatywnych uzgodnień dotyczących oddelegowania ekspertów do czasu wejścia w życie nowej umowy ramowej, chwilowo ograniczenie w znacznym stopniu liczby pracowników agencji pracy tymczasowej Urzędu zatrudnionych we Włoszech, a także – we współpracy z władzami włoskimi – utrzymanie ciągłości działania w odniesieniu do niezbędnych środków wsparcia; zauważa również, że nowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone i w grudniu 2019 r. zawarto nową umowę ramową, w związku z czym przez cały czas trwania procedury zapewniona jest ciągłość działania; wzywa Urząd do rygorystycznego stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych;

18.  zauważa, że Urząd zawiera umowy o świadczenie usług z przedsiębiorstwami z branży IT sformułowane w taki sposób, iż stosunek pracy można postrzegać jako oddelegowanie pracowników agencji pracy tymczasowej, a nie uzyskanie ściśle określonych usług bądź produktów informatycznych; przypomina, że wykonywanie przez pracowników agencji pracy tymczasowej konkretnych zadań przez określony czas podlega przepisom dyrektywy 2008/104/WE(18) oraz szczegółowym przepisom przyjętym przez państwa członkowskie; zauważa, że wykorzystanie umów o świadczenie usług informatycznych w celu uzyskania świadczenia pracy jest niezgodne z regulaminem pracowniczym UE oraz unijnymi przepisami socjalnymi i unijnymi przepisami prawa pracy; z zadowoleniem odnotowuje przeprowadzoną przez Urząd rewizję szablonu umowy uwzględniającej przepracowany czas i wykorzystane środki w celu ujęcia w każdej umowie listy działań do realizacji w jej ramach; wzywa Urząd, aby nadal był skrupulatny i dopilnował, by sposób, w jaki formułowane są umowy, umożliwiał wyraźne rozróżnienie zamówień na usługi informatyczne od zamówień dotyczących pracowników na czas określony;

Zamówienia

19.  na podstawie informacji przekazanych przez Urząd stwierdza, że w 2018 r. zaczął on wdrażać decyzję Komisji w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości oraz opracował praktyczny przewodnik dotyczący zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im, czemu towarzyszyło przyjęcie przez zarząd kalendarza do trzeciego kwartału 2019 r. oraz przepisy dotyczące ochrony sygnalistów; zauważa z uznaniem, że Urząd zorganizował szereg specjalnych szkoleń dla pracowników na temat etyki, kładących szczególny nacisk na zapobieganie konfliktom interesów oraz zawierających specjalny moduł przeznaczony dla kadry kierowniczej; z zadowoleniem zauważa, że do odpowiednich standardowych procedur operacyjnych i polityki przetransponowano także odpowiednie przepisy dotyczące konfliktów interesów; wzywa Urząd, aby nadal zwracał szczególną uwagę na zapobieganie konfliktom interesów oraz na właściwe wdrażanie zasad i procedur dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

20.  z niepokojem zauważa, że choć Urząd publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenia o braku konfliktu interesów i życiorysy członków zarządu, wciąż nie publikuje oświadczeń o braku konfliktu interesów kierownictwa wyższego szczebla, oraz wzywa Urząd, aby niezwłocznie podjął kroki w tym kierunku;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

21.  zdaje sobie sprawę, że według stanu na koniec 2018 r. Urząd nie posiadał własnego pionu audytu wewnętrznego oraz że od stycznia 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego nie wydała żadnego kompleksowego sprawozdania z audytu; zauważa ponadto, że mechanizmy kontroli ex post na potrzeby weryfikowania prawidłowości i legalności transakcji znajdowały się na wczesnym etapie tworzenia; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Urzędu, zgodnie z którą uzgodnił on i udokumentował działania naprawcze w zakresie systemów kontroli wewnętrznej, w tym utworzenie pionu audytu do ostatniego kwartału 2019 r. oraz pionu kontroli wewnętrznej ex post do trzeciego kwartału 2019 r.; zauważa z uznaniem, że Urząd tworzy pion kontroli ex post: w ostatnim kwartale 2019 r. zatrudnił pierwszego urzędnika ds. kontroli ex post, a kolejni urzędnicy powinni zostać zatrudnieni w pierwszej połowie 2020 r.; uważa, że Urząd tworzy właśnie pion audytu wewnętrznego i prowadzi obecnie rozmowy z inną agencją Unii, która posiada rozległe doświadczenie w tej dziedzinie, w celu określenia najlepszego modelu dla Urzędu; wzywa Urząd, aby informował organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym krokach;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

22.  z zadowoleniem odnotowuje, że według sprawozdania rocznego Trybunału dotyczącego agencji Unii za rok budżetowy 2018 Urząd podjął konkretne i pozytywne działania mające na celu poprawę ładu organizacyjnego; zauważa, że w chwili przeprowadzania kontroli przez Trybunał 48 z 61 działań przewidzianych w planie działania zostało ukończonych, a 13 miało status „w trakcie wdrażania”;

23.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie we wrześniu 2019 r. nowej strategii Urzędu dotyczącej newralgicznych stanowisk, która obejmuje wytyczne i kryteria dla zespołu menedżerskiego w celu wdrożenia ocen ryzyka, identyfikacji i dokumentacji newralgicznych stanowisk w Urzędzie wraz z uzgodnionymi mechanizmami kontrolnymi niwelującymi ryzyko, a także - dodatkowo - przeprowadzenia oceny newralgicznych stanowisk i udokumentowania mechanizmów kontrolnych do pierwszego kwartału 2020 r.;

24.  przypomina, że pod koniec 2017 r. Urząd nie posiadał własnych służb prawnych oraz że zatrudniono wiele kancelarii prawnych, które pracowały pod nadzorem poprzedniego dyrektora wykonawczego; zauważa jednak, że w 2018 r. Urząd sporządził wykaz wszystkich umów dotyczących doradztwa prawnego, a w 2019 r. nowy starszy radca prawny rozpoczął pełnienie obowiązków w Urzędzie i podpisano nową umowę ramową na doradztwo prawne, aby zastąpić wcześniej zawarte umowy; ponadto planuje się zatrudnienie kilku dalszych radców prawnych w 2020 r.; zauważa jednak, że Urząd wciąż nie prowadzi systematycznego wewnętrznego przeglądu dokumentów prawnych, a w procedurach udzielania zamówienia publicznego w 2018 r. odnotowano szereg niespójności natury prawnej; wzywa Urząd do powołania właściwych służb prawnych oraz do zapewnienia skutecznego zarządzania procedurami prawnymi; z zadowoleniem odnotowuje cel Urzędu polegający na opracowaniu ram zarządzania i kontroli wewnętrznej wraz z utworzeniem m. in. pionu prawnego i ochrony danych oraz pionu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia w przyszłości systematycznego przeglądu dokumentów prawnych, w tym dokumentów dotyczących zamówień publicznych; z zadowoleniem przyjmuje również inicjatywę Urzędu dotyczącą utworzenia pionu audytu wewnętrznego w Urzędzie przy jednoczesnym zapewnieniu wspólnego pionu audytu wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;

25.  ubolewa, że Urząd nadal nie dysponuje strategią dotyczącą stanowisk newralgicznych, co jest niezgodne ze standardami kontroli wewnętrznej Urzędu, w myśl których należy w jasny sposób zdefiniować newralgiczne stanowiska, prowadzić ich ewidencję i aktualizować je; odnotowuje odpowiedź Urzędu, zgodnie z którą strategia dotycząca stanowisk newralgicznych jest obecnie finalizowana, powinna zostać zatwierdzona do trzeciego kwartału 2019 r. i wdrożona do czwartego kwartału 2019 r.; wzywa Urząd, aby informował organ udzielający absolutorium o poczynionych w tym zakresie postępach;

26.  docenia postępy poczynione w zakresie wdrażania systemów kontroli wewnętrznej, w tym kontroli operacji związanych z udzielaniem zamówień i wydatkami; popiera decyzję o ograniczeniu i szybkim zaprzestaniu outsourcingu doradztwa prawnego i utworzeniu wewnętrznej służby prawnej; popiera uwagi Trybunału dotyczące potrzeby podjęcia dalszych działań naprawczych;

27.  zauważa – w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących faktu, że Urząd jest jedną z niewielu agencji Unii posiadających kilka siedzib i zawarł umowy najmu w kilku miejscach bez przeprowadzenia odpowiedniej analizy lokalnego rynku – iż, jeżeli chodzi o biuro w Rzymie, wkrótce przedstawiona zostanie nowa oferta, poprzedzona odpowiednią analizą rynku dotyczącą najmu biura, w celu uregulowania obecnej sytuacji; w odniesieniu do biura w Atenach zauważa ponadto, że obecna umowa najmu zakończyła się w styczniu 2020 r. oraz że trwają obecnie przygotowania do nowej procedury przetargowej, która obejmuje odpowiednią analizę rynku; zauważa też, że jednostka rozpatrująca wnioski w Pagani (Lesbos) przeniosła operacyjne miejsca pracy zlokalizowane na terenie hotspotów poza ośrodki; w odniesieniu do biura na Cyprze zauważa, że w połowie 2018 r. podpisano nową umowę z właścicielem budynku w wyniku przetargu mającego na celu uregulowanie pierwotnego porozumienia oraz umożliwienie rozszerzenia umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba; z zadowoleniem przyjmuje przyjęte 15 lutego 2019 r. nowe standardowe procedury operacyjne dotyczące zamówień publicznych zawierające wytyczne dotyczące newralgicznych aspektów procedury udzielania zamówień i zarządzania umowami, w tym szczegółowe przepisy dotyczące badań rynku; odnotowuje wysiłki Urzędu podejmowane w celu dostosowania procedur udzielania zamówień do „Metodologii stosowanej przez służby Komisji w zakresie poszukiwania nieruchomości i prowadzenia odnośnych negocjacji” oraz publikowania ogłoszeń o badaniach rynku w odniesieniu do wszystkich planowanych umów dotyczących nieruchomości w celu zwiększenia przejrzystości i konkurencyjności;

28.  z zaniepokojeniem zauważa, że brak jasno zdefiniowanych zadań i obowiązków w zakresie zarządzania wynajmowanymi budynkami oraz powiązanymi usługami i pracami może utrudniać skuteczne ograniczanie ryzyka w tym obszarze; wzywa Urząd do opracowania skutecznej strategii zarządzania wynajmowanymi budynkami i powiązanymi usługami;

Inne uwagi

29.  z zadowoleniem przyjmuje fakt – w świetle uwag organu udzielającego absolutorium dotyczących powołania nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego, który objął funkcję 6 czerwca 2018 r. – że od chwili tej zmiany w zarządzaniu najwyższy priorytet nadano przejrzystości jako naczelnej zasadzie planu działania w zakresie zarządzania pod kierownictwem nowej dyrektor wykonawczej, która zobowiązała się do stosowania tego podejścia w przyszłości;

30.  wzywa Urząd, aby położył nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród ogółu społeczeństwa oraz docierał do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

31.  zauważa – w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących faktu, że Urząd powiększył przestrzeń biurową na Malcie o dodatkową część budynku, w którym mieści się jego siedziba – iż Urząd sfinalizował w październiku 2018 r. umowę najmu, której koszty pokrywane są w pełni z budżetu Urzędu, z zamiarem zajęcia całego kompleksu;

o
o   o

32.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(19) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 306 z 30.8.2018, s. 4.
(16) Dz.U. C 306 z 30.8.2018, s. 6.
(17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11).
(18) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
(19) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Parlament Europejski
PDF 357kWORD 109k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0051/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski(3),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(4),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(5), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 i art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 260, 261 i 262,

–  uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego, w szczególności jej art. 34,

–  uwzględniając art. 100 i art. 104 ust. 3 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0021/2020),

A.  mając na uwadze, że przewodniczący przyjął sprawozdanie finansowe Parlamentu Europejskiego za rok 2018 w dniu 27 czerwca 2019 r.;

B.  mając na uwadze, że sekretarz generalny, jako główny delegowany urzędnik zatwierdzający, potwierdził w dniu 25 czerwca 2019 r., iż uzyskał wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na budżet Parlamentu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, a wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji podstawowych;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas kontroli, iż w odniesieniu do wydatków administracyjnych oraz pozostałych wydatków w 2018 r. nie odnotował istotnych niedociągnięć w zbadanych sprawozdaniach rocznych z działalności instytucji i organów, wymaganych na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046;

D.  mając na uwadze, że na mocy art. 262 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 każda instytucja unijna musi podjąć wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium;

1.  udziela swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski (2019/2056(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I - Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 100 i art. 104 ust. 3 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0021/2020),

A.  mając na uwadze, że w poświadczeniu sprawozdania końcowego księgowy Parlamentu Europejskiego (zwanego dalej „Parlamentem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że przedstawia ono rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową, wyniki operacji i przepływy pieniężne w Parlamencie;

B.  mając na uwadze, że zgodnie ze zwykłą procedurą przesłano 126 pytań do administracji Parlamentu, a otrzymane pisemne odpowiedzi zostały publicznie omówione przez parlamentarną Komisję Kontroli Budżetowej w obecności wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za budżet, sekretarza generalnego i audytora wewnętrznego;

C.  mając na uwadze, że zawsze możliwa jest poprawa jakości, wydajności i skuteczności zarządzania finansami publicznymi, zaś kontrola jest konieczna w celu dopilnowania, by przywódcy polityczni i administracja Parlamentu byli rozliczani przed obywatelami Unii.

Zarządzanie budżetem i finansami przez Parlament

1.  zauważa, że ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2018 wyniosła 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9% środków w dziale V wieloletnich ram finansowych(8) przeznaczonych na wydatki administracyjne wszystkich instytucji unijnych w 2018 r., i w stosunku do budżetu w 2017 r. (1 909 590 000 EUR) kwota ta wzrosła o 2,2%;

2.  zauważa, że całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 193 998 910 EUR (w porównaniu do 206 991 865 EUR w 2017 r.), w tym 30 783 590 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (w porównaniu do 50 052 674 EUR w 2017 r.);

3.  zwraca uwagę, że 67,6% łącznej kwoty zobowiązań przeznaczono na cztery rozdziały: rozdział 10 („Członkowie instytucji”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”), co wskazuje na dużą nieelastyczność w odniesieniu do głównej części wydatków Parlamentu;

4.  odnotowuje następujące dane liczbowe, na podstawie których zamknięto rachunki Parlamentu za rok budżetowy 2018:

a)  Dostępne środki (EUR)

środki na 2018 r.:

1 950 687 373

środki przeniesione nieautomatycznie z roku budżetowego 2017:

2 564 000

środki przeniesione automatycznie z roku budżetowego 2017:

289 785 291

środki odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel na 2018 r.:

30 783 590

środki przeniesione odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel z 2017 r.:

47 369 977

Ogółem:

2 318 626 231

b)  Wykorzystanie środków w roku budżetowym 2018 (EUR)

zobowiązania:

2 283 150 877

dokonane płatności:

1 933 089 380

środki przeniesione automatycznie, w tym środki wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel:

348 106 015

środki przeniesione nieautomatycznie:

---

środki anulowane:

39 994 836

c)  Wpływy do budżetu (EUR)

otrzymane w 2018 r.:

193 998 910

d)  Całkowity bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. (EUR)

1 671 682 153

5.  zwraca uwagę, że zaciągnięto zobowiązania na 99,2% środków z budżetu Parlamentu, w kwocie 1 934 477 627 EUR, a stopa anulowania wyniosła 0,8%; odnotowuje z zadowoleniem, że podobnie jak w poprzednich latach osiągnięto bardzo wysoki wskaźnik wykonania budżetu; zauważa, że środki na płatności wyniosły ogółem 1 636 858 018 EUR, co oznacza, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 84,6 %;

6.  zwraca uwagę na fakt, że anulowane środki na rok 2018, w kwocie 16 209 746 EUR, związane były przede wszystkim z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami, jak również z wydatkami związanymi z budynkami;

7.  odnotowuje, że w roku budżetowym 2018 zatwierdzono jedenaście przesunięć zgodnie z art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego, na kwotę 53 533 500 EUR, czyli 2,7% ostatecznych środków; zauważa, że większość przesunięć związana była z polityką Parlamentu w zakresie nieruchomości, a w szczególności ze wsparciem finansowym na potrzeby rocznych opłat w odniesieniu do projektu budynku im. Konrada Adenauera;

Opinie Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rachunków za rok 2018 oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw

8.  przypomina, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) przeprowadza szczegółową kontrolę wydatków administracyjnych i innych wydatków łącznie dla wszystkich instytucji unijnych; zwraca uwagę, że wydatki administracyjne i pochodne obejmują wydatki na zasoby kadrowe (wynagrodzenia, świadczenia oraz emerytury i renty), które stanowią 60% łącznych wydatków, oraz wydatki na budynki, wyposażenie, energię, telekomunikację i informatykę;

9.  stwierdza, że z ogółu dowodów kontroli wynika, iż w wydatkach w dziale „Administracja” nie wystąpił istotny poziom błędu; zauważa także, że na podstawie trzynastu skwantyfikowanych błędów szacowany poziom błędu w dziale 5. wieloletnich ram finansowych („Administracja”) jest niższy niż próg istotności;

10.  przyjmuje do wiadomości szczegółowe ustalenia dotyczące Parlamentu zawarte w sprawozdaniu Trybunału dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Parlamentu za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”); odnotowuje, że ze względu na ataki terrorystyczne, do jakich doszło w ostatnich latach, instytucje, w tym Parlament, uznały za konieczne, by w trybie pilnym wzmocnić ochronę osób i siedzib; zauważa z zaniepokojeniem, że Trybunał wykrył uchybienia w postępowaniach zorganizowanych przez Parlament i Komisję; zauważa, że aby zamówić określone roboty budowlane w zakresie bezpieczeństwa, Parlament skorzystał z zawartych już umów ramowych, oraz że konstrukcja tych umów ramowych pozwoliła Parlamentowi zamówić niezbędne prace w zakresie bezpieczeństwa nieujęte pierwotnie w zestawieniu cen w oparciu o pojedynczą wycenę przedstawioną przez wykonawcę; zauważa, że Parlament skorzystał z tej metody w dwóch z czterech postępowań zbadanych przez Trybunał;

11.  z zaniepokojeniem odnotowuje odpowiedź udzieloną przez Parlament w postępowaniu kontradyktoryjnym z Trybunałem, w której uznano, zważywszy na szczególny kontekst (presja czasu i specyficzna dla rynku struktura), że konkurencja była być może nieoptymalna; z zadowoleniem stwierdza, że nowe umowy ramowe zawarte w tym sektorze z pięcioma wykonawcami opierają się na ponownym poddaniu zamówienia procedurze konkurencyjnej w celu zapewnienia odpowiedniej konkurencji cenowej;

Sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego

12.  zauważa, że na posiedzeniu komisji przedmiotowo właściwej z audytorem wewnętrznym, które odbyło się w dniu 18 listopada 2019 r., audytor wewnętrzny przedstawił swoje sprawozdanie roczne i przedstawił opis przeprowadzonych i zgłoszonych przez siebie poświadczeń wiarygodności i zadań konsultacyjnych, poświęconych w 2018 r. następującym kwestiom:

   utrzymanie budynków, remonty i eksploatacja (Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki) (DG INLO);
   wstępny przegląd bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Parlamencie;
   uprawnienia indywidualne zgodnie z Regulaminem pracowniczym urzędników i warunkami zatrudnienia innych pracowników;
   centrala zakupów w Luksemburgu (DG INLO);
   działania następcze dotyczące działań otwartych ujętych w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego – etapy I i II w 2018 r.;
   ustanowienie funkcji wewnętrznego zapewniania jakości w Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (DG SAFE);
   niezależne doradztwo w zakresie projektu „From Desktop to Hybrid” (Od pulpitu do hybrydy) Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC);
   aspekty systemu arkuszy sprawozdawczych stosowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej (DG EXPO);
   działania następcze dotyczące awarii systemów informatycznych i wzmocnienia ciągłości działania systemów IT;
   zamówienia publiczne i realizacja umów w sektorze usług gastronomicznych (DG INLO); sprawozdanie jeszcze nie zostało sporządzone, wstępne ustalenia są przedmiotem dyskusji z kierownictwem;

13.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera działania, które audytor wewnętrzny uzgodnił z właściwymi dyrekcjami generalnymi w wyniku zadań poświadczających i zaleceń wydanych po wykonaniu zadań konsultacyjnych:

Uzgodnione działania:

   w odniesieniu do audytu w zakresie utrzymania budynków, remontów i eksploatacji (DG INLO): wzmocnienie ram strategicznych w zakresie utrzymania i dalsza poprawa działań Parlamentu w zakresie utrzymania budynków poprzez przyjęcie szczegółowej polityki i ustrukturyzowanego spójnego planu wieloletniego; zwiększenie pewności, że procesy i operacje Parlamentu dotyczące budynków są wydajne i opłacalne; wspieranie podejmowania decyzji w sprawie działań w zakresie utrzymania budynków poprzez wiarygodne informacje i analizy;
   w odniesieniu do audytu systemów informacyjnych: wstępny przegląd bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Parlamencie, lepsze zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych (w tym polityki, normy i wytyczne), w szczególności poprzez przyjęcie instytucjonalnej polityki bezpieczeństwa informacji: poprawa identyfikacji, ochrona i monitorowanie zasobów informatycznych (sprzęt komputerowy, powiązane oprogramowanie i sieć); lepsze wykrywanie cyberincydentów i reagowanie na nie oraz zwiększanie zdolności przywracania gotowości do pracy po ataku;
   w odniesieniu do kontroli uprawnień indywidualnych pracowników: wzmocnienie ogólnego środowiska kontroli w tym obszarze oraz zajęcie się konkretnymi kwestiami dotyczącymi dodatków rodzinnych;
   w odniesieniu do audytu centrali zakupów w Luksemburgu: wdrożenie środków wymaganych do poprawy środowiska kontroli i działań kontrolnych, a także adekwatności zarządzania wewnętrznego; zapewnienie zgodności działalności centrali, w tym jej rachunku zaliczkowego, z rozporządzeniem finansowym, zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi;

Zalecenia:

   w odniesieniu do systemu arkuszy sprawozdawczych DG EXPO: wdrożenie sześciu zaleceń mających na celu wzmocnienie jej systemu sprawozdawczości i usprawnienie ram współpracy między delegacjami, komisjami i innymi zainteresowanymi stronami;
   w odniesieniu do ustanowienia w DG SAFE funkcji wewnętrznego zapewniania jakości: wdrożenie w tym celu sześciu zaleceń, w tym w szczególności ustanowienie polityki jakości;
   w odniesieniu do projektu pilotażowego „From Desktop to Hybrid”: wzmocnienie uzasadnienia biznesowego projektu; użycie urządzenia hybrydowego w celu zastąpienia wielu istniejących urządzeń; lepsze zarządzanie finansowe weryfikacją poprawności projektu i projektami pilotażowymi przed wdrożeniem nowych narzędzi;
   w odniesieniu do działań następczych dotyczących awarii systemów informatycznych i wzmocnienia ciągłości działania systemów IT: zapewnienie ochrony uzupełniającej infrastruktury ICT; testowanie planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej; sporządzenie listy krytycznych systemów informacyjnych i systemów zależnych oraz lepsze planowanie rozmieszczenia infrastruktury ICT Parlamentu poza jego budynkami;

14.  zauważa, że w ramach działań następczych w 2018 r. zamknięto 28 spośród 76 działań otwartych, a także że profil ryzyka opóźnionych działań nadal był stopniowo obniżany w 2018 r.; zauważa w szczególności, że liczba otwartych działań dotyczących poważnych zagrożeń spadła z 22 do 7, a w najwyższej kategorii ryzyka (krytyczna) nie było otwartych działań; zauważa, że oprócz tych zatwierdzonych działań podjęto łącznie 117 otwartych działań, w tym działań, które nie zostały jeszcze wdrożone, z czego 47 działań wiąże się z wysokim ryzykiem; oczekuje, że zostaną one wdrożone zgodnie z ustalonymi terminami;

15.  w szczególności z zadowoleniem przyjmuje możliwość wezwania przez dyrekcje generalne audytora wewnętrznego do prowadzenia zadań konsultacyjnych i zaleca, aby w razie potrzeby wszystkie dyrekcje generalne skorzystały z tej możliwości;

16.  odnotowuje, że dwa audyty, jeden dotyczący grup odwiedzających a drugi dodatku na koszty pomocy parlamentarnej, stanowią część działalności w 2019 r. i będą przedmiotem sprawozdania, które zostanie sporządzone na początku 2020 r.; zwraca się do audytora wewnętrznego, by poinformował Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu o obu wynikach, gdy tylko będą one dostępne;

17.   głęboko ubolewa, że sprawozdanie audytora wewnętrznego nie jest jawne; nalega, aby sprawozdanie to było podawane do wiadomości publicznej każdego roku oraz wysyłane do posłów w tym samym czasie, w którym otrzymuje je przewodniczący i sekretarz generalny Parlamentu; ubolewa, że w odniesieniu do sprawozdania za 2018 r. w styczniu 2020 r. podjęto decyzję, że posłowie mogą zapoznać się z nim jedynie na wniosek, w procedurze zabezpieczonej czytelni; jest głęboko przekonany, że ograniczając dostęp do tego dokumentu, który dotyczy wykorzystania funduszy publicznych, stwarza się godne ubolewania wrażenie, że mamy coś do ukrycia;

Działania w następstwie rezolucji w sprawie absolutorium za rok 2017

18.  odnotowuje pisemne odpowiedzi udzielone parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 17 września 2019 r. w związku z rezolucją w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 oraz wystąpienie sekretarza generalnego dotyczące poszczególnych kwestii i wniosków zawartych w rezolucji Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 oraz wymianę poglądów z posłami, która po nim nastąpiła;

19.  wyraża ubolewanie z powodu niewdrożenia działań następczych w odpowiedzi na niektóre zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego za rok 2017 oraz z powodu braku uzasadnienia tego faktu w sprawozdaniu z działań następczych po udzieleniu absolutorium; podkreśla znaczenie częstszych dyskusji Komisji Kontroli Budżetowej z sekretarzem generalnym na tematy dotyczące budżetu Parlamentu i jego wykonania;

Absolutorium dla Parlamentu za rok 2018

20.  odnotowuje wymianę poglądów pomiędzy wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za budżet, sekretarzem generalnym i członkami parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej w obecności audytora wewnętrznego, która miała miejsce w dniu 18 listopada 2019 r. w kontekście procedury udzielania Parlamentowi absolutorium za 2018 r.;

21.  ponawia apel do Prezydium o nadzór nad wszystkimi decyzjami w sprawie absolutorium zgodnie z art. 25 i załącznikiem V do Regulaminu oraz art. 6 i 166 rozporządzenia finansowego; zwraca się do sekretarza generalnego o przekazanie niniejszej rezolucji Prezydium i wskazanie w szczególności wszystkich punktów, w których wnioskuje się o działanie lub decyzje Prezydium; apeluje do sekretarza generalnego o opracowanie planu działania i harmonogramu, który umożliwi Prezydium działania następcze lub reakcję na zalecenia zawarte w rezolucjach Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium, oraz o uwzględnienie wyników w rocznym dokumencie podsumowującym; zwraca się do sekretarza generalnego o informowanie w odpowiednim czasie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu o wszystkich przedstawianych Prezydium projektach o znacznym wpływie na budżet; ponownie podkreśla, że Prezydium powinno w istotny i proaktywny sposób poprawić przejrzystość swojej procedury decyzyjnej;

22.  ubolewa, że w 2018 r. w dochodzeniu wewnętrznym stwierdzono cztery przypadki w obszarze dodatku na pomoc parlamentarną, które umożliwiły odzyskanie kwoty 146 814 EUR (47 przypadków w 2017 r. i odzyskane środki w wysokości 903 741,00 EUR), oraz że w odniesieniu do zwrotu kosztów podróży i pobytu posłów odzyskano 173 546 EUR (68 589,05 EUR w 2017 r.) w ramach sześciu dochodzeń;

23.  podkreśla, że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji Parlamentu 2014-2019, w 2018 r. znacznie wzrosła działalność legislacyjna;

24.  zauważa, że dwie komisje tymczasowe, TERR (Komisja Specjalna ds. Terroryzmu) i PEST (Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu), pomyślnie zakończyły prace w ciągu roku; utworzona też została trzecia komisja TAX3 (Specjalna Komisja ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania);

25.  podkreśla, że z powodzeniem została uruchomiona kampania informacyjna w związku z wyborami europejskimi w 2019 r.; zwraca uwagę na szerszy udział obywateli w wyborach europejskich w 2019 r., chociaż w niektórych państwach wciąż utrzymuje się on na za niskim poziomie; uważa, że tego rodzaju kampanie powinny być prowadzone stale, ze szczególnym uwzględnieniem tych państw;

26.  popiera środki podjęte prze Parlament mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, zwłaszcza w bezpieczeństwa fizycznego i ochrony budynków, ale również cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji;

27.  ubolewa, że z powodu odrzucenia przez Komisję Budżetową Parlamentu budżetu na utworzenie centrum monitorowania sztucznej inteligencji, inicjatywa ta nadal wydaje się pozostawać w fazie grupy roboczej; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu widocznego obchodzenia demokratycznej decyzji posłów, co jest bardzo nagannym precedensem; zaleca natychmiastowe przerwanie działalności tej grupy roboczej do momentu podjęcia przez władzę budżetową decyzji o przyznaniu jej budżetu;

28.  jest świadomy znaczenia polityki w zakresie nieruchomości, w szczególności projektu budynku Martens i przebudowy budynku Montoyer 63 w Brukseli, które zakończono w 2018 r., a także projektu Konrad Adenauer w Luksemburgu, który ma się zakończyć do końca czerwca 2023 r.; rozumie, że w 2018 r. Komisja Budżetowa Parlamentu zatwierdziła przesunięcie zbiorcze w wysokości 29 mln EUR na poczet płatności zaliczkowych w ramach projektu, w wyniku czego oszczędności na odsetkach szacowane są na 4,7 mln EUR; jest zaniepokojony opóźnieniem w budowie budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu, którego oddanie do użytku było zaplanowane na 2018 r., jednak obecnie jest przewidywane nie wcześniej niż w 2023 r.;

29.  popiera stosowanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), który jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem zarządzania przeznaczonym dla podmiotów publicznych i prywatnych, służącym ocenie i poprawie efektów ich działalności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009(9); popiera środki podjęte w celu zmniejszenia śladu węglowego Parlamentu;

30.  zwraca się do administracji o zwrócenie uwagi na kodeks postępowania posłów, który stanowi, że posłowie działają wyłącznie w interesie publicznym i wykonując swoją pracę kierują się bezinteresownością, uczciwością, otwartością, starannością, rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem reputacji Parlamentu; podkreśla, że kodeks postępowania definiuje konflikty interesów oraz sposób ich rozwiązania przez posłów, a także zawiera przepisy dotyczące działalności zawodowej byłych posłów;

31.  z niepokojem zauważa, że w latach 2012–2018 odnotowano co najmniej 24 przypadki naruszenia kodeksu postępowania, za które nie nałożono żadnych kar; podkreśla, że jeżeli naruszenia nie są odpowiednio karane, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że posłowie będą przestrzegać kodeksu postępowania; wzywa przewodniczącego do starannej oceny wszelkich domniemanych naruszeń kodeksu postępowania i, w razie potrzeby, do nałożenia odpowiednich kar na odnośnych posłów;

32.  odnotowuje zasady dotyczące procedur przewozu posłów w miejscach pracy Parlamentu Europejskiego (zwane dalej „zasadami”); uważa, że zapisane w tych zasadach przepisy określające warunki stałego użytkowania samochodów służbowych przez przewodniczącego, sekretarza generalnego, zastępcę sekretarza generalnego i przewodniczących grup politycznych są zbyt niejasne; zwraca się do Prezydium o przeprowadzenie rewizji zasad w celu wprowadzenia bardziej rygorystycznych warunków użytkowania takich samochodów;

33.  jest zdania, że ochrona sygnalistów jest nieodłącznym elementem demokracji i ma podstawowe znaczenie dla zapobiegania naruszeniom i nadużyciom oraz ich powstrzymywania; przypomina, że między innymi akredytowani asystenci parlamentarni są w niekorzystnej sytuacji ze względu na ich umowę o pracę; z zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości oświadczenie sekretarza generalnego, że „przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach mają zastosowanie do akredytowanych asystentów parlamentarnych, ale Parlament nie może zapewnić ochrony zatrudnienia”, ponieważ asystenci są zależni od indywidualnych posłów; wzywa sekretarza generalnego do uwzględnienia tego czynnika w sytuacji gdy akredytowani asystenci parlamentarni działają jako sygnaliści oraz do zapewnienia i rozszerzenia opcji ochrony umów gwarantowanej przez Parlament Europejski na rzecz akredytowanych asystentów parlamentarnych, którzy padli ofiarą nękania, na asystentów będących sygnalistami;

34.  podkreśla fakt, że obecne przepisy dotyczące rozwiązania umowy z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi nie przewidują możliwości rozwiązania umowy za obopólną zgodą, co byłoby sposobem na uznanie szczególnych stosunków między posłami a asystentami, w których obie strony mogą uznać, że wzajemne zaufanie ustało, i skorzystać ze wspólnego rozwiązania bez osłabiania praw socjalnych akredytowanych asystentów parlamentarnych; apeluje do sekretarza generalnego o rozwiązanie problemu polegającego na tym, że wynagrodzenia akredytowanych asystentów parlamentarnych mogą być przekazywane wyłącznie na belgijskie rachunki bankowe, co jest sprzeczne z ideą jednolitej unii walutowej i płatniczej;

35.  ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu rzekomej praktyki posłów polegającej na zobowiązywaniu akredytowanych asystentów parlamentarnych do wyjazdu służbowego, w szczególności do Strasburga, bez oficjalnej delegacji, gdyż w takim przypadku nie są pokrywane koszty wyjazdu służbowego ani nawet koszty przejazdu; jest zdania, że taka praktyka stwarza pole do nadużyć: jeśli akredytowani asystenci parlamentarni podróżują bez oficjalnej delegacji, nie tylko muszą ponieść koszty z własnej kieszeni ale również nie są objęci ubezpieczeniem pracowniczym; ponawia apel do sekretarza generalnego o zbadanie zarzutów dotyczących tej praktyki oraz złożenie sprawozdania przed końcem tego roku;

36.  ponownie apeluje do Konferencji Przewodniczących i Prezydium o rozważenie raz jeszcze możliwości, aby akredytowani asystenci parlamentarni, pod pewnymi warunkami, które należy określić, towarzyszyli posłom w oficjalnych delegacjach i misjach Parlamentu, o co wnioskowało już wielu posłów; zwraca się do sekretarza generalnego o przeanalizowanie konsekwencji budżetowych oraz organizacji i logistyki tych wyjazdów służbowych;

37.  wzywa Parlament do pełnego dostosowania własnych wewnętrznych przepisów zawartych w regulaminie pracowniczym do niedawno przyjętej dyrektywy (UE) 2019/1937(10) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii , w tym przez utworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania; ponadto domaga się, aby Parlament zagwarantował taki sam poziom ochrony sygnalistom jak ofiarom nękania; zwraca się do sekretarza generalnego o wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla bezpośrednich przełożonych w celu podniesienia świadomości pracowników Parlamentu w zakresie ochrony sygnalistów oraz wynikającego z regulaminu pracowniczego obowiązku zgłaszania nielegalnych działań lub niewłaściwego administrowania;

38.  zauważa, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej wywarła znaczny wpływ na różne służby Parlamentu, w szczególności w odniesieniu do komisji, działów zajmujących się badaniami i działów horyzontalnych;

39.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Prezydium z dnia 2 maja 2018 r. dotyczącą pracowników mających obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa, a mianowicie, że żaden urzędnik nie zostanie zwolniony ze względu na obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa; rozumie, że oceny poszczególnych przypadków przeprowadzone do daty pierwotnie przewidzianej na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w odniesieniu do pracowników kontraktowych i tymczasowych posiadających obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa, w żadnym wypadku nie doprowadziły do rozwiązania umowy; uznaje, że grupy polityczne przeprowadzają własne oceny poszczególnych przypadków w odniesieniu do swoich pracowników;

40.  odnotowuje skuteczne osiągnięcie celu ograniczenia zatrudnienia o 5%, który w 2018 r. zmusił Parlament do zlikwidowania 60 stanowisk w planie zatrudnienia administracji; uważa, że należy zagwarantować wyniki Parlamentu na wysokim poziomie, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego zarządzania budżetem i uzyskaniu oszczędności w stosownych przypadkach; uważa, że można przewidzieć dalsze oszczędności; jest głęboko przekonany o potrzebie opracowania strategii komunikacji skierowanej do Rady, państw członkowskich i obywateli europejskich w odpowiedzi na niesprawiedliwą powszechną krytykę, z którą służba publiczna Unii Europejskiej spotyka się od lat;

41.  jest zaniepokojony liczbą pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach chorobowych i gwałtownym wzrostem liczby przypadków wypalenia zawodowego oraz wyraża zaniepokojenie, że niektóre z tych przypadków mogą wynikać z przemęczenia i zakłóceń równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; jest szczególnie zaniepokojony niedostatecznym poziomem zatrudnienia i jednocześnie uważa, że trudno jest uzasadnić wzrost liczby stanowisk kadry kierowniczej wyższego szczebla skutkujący powstaniem struktury zarządzania, która jest źle wyważona, nadmiernie rozbudowana na wysokich szczeblach; wzywa administrację do proaktywnego podejścia do pracowników, których może to dotyczyć, do starannej oceny obciążenia personelu pracą oraz do zapewnienia zrównoważonego podziału zadań; zwraca się o przygotowanie do dnia 30 czerwca 2020 r. sprawozdania w sprawie środków podejmowanych w odpowiedzi na długotrwałe zwolnienia chorobowe i wypalenie zawodowe;

42.  w kontekście rosnących oczekiwań wobec pracowników kładzie nacisk na znaczenie regularnego i konstruktywnego dialogu z Komitetem Pracowniczym i związkami zawodowymi, a w przypadku grup politycznych – z przedstawicielami ich pracowników; liczy na dalszy konstruktywny dialog z tymi organami, zwłaszcza w kwestiach związanych z polityką kadrową i warunkami pracy, takimi jak mobilność, środowisko pracy i elastyczny czas pracy;

43.  uważa, że w tym celu niezbędne jest, aby przedstawiciele pracowników byli wysłuchani podczas omawiania przez Prezydium ogólnych kwestii dotyczących polityki kadrowej; zwraca się do sekretarza generalnego o podjęcie odpowiednich środków w celu realizacji tej kluczowej potrzeby;

44.  wskazuje, że utrzymanie doskonałej i niezależnej, lojalnej i zmotywowanej służby cywilnej Unii Europejskiej wymaga bezwzględnego przestrzegania regulaminu pracowniczego i stosowania go zgodnie z jego literą i duchem; w tym kontekście wzywa również do położenia kresu praktyce wyznaczania na dane stanowiska „spadochroniarzy”, gdyż praktyka ta niesie ze sobą ryzyko naruszenia procedur, a tym samym zagraża wiarygodności zarówno samej instytucji, jak i Unii w ogóle;

45.  przypomina ustalenia i zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach połączonych 488/2018/KR i 514/2018/K, jak również zawarte w rezolucji Parlamentu z dnia 18 kwietnia 2018 r., w szczególności propozycję, by urzędnicy z organów przedstawicielskich pracowników zasiadali w komisjach wybierających kadrę kierowniczą wyższego szczebla w Parlamencie, oraz zwraca się do sekretarza generalnego o dalsze usprawnianie procedur mianowania urzędników wysokiego szczebla w celu zwiększenia przejrzystości i równości; ponadto wzywa do zapewnienia spójności zewnętrznego publikowania informacji o stanowiskach dla kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz staranności w publikowaniu informacji o wolnych miejscach pracy na tych stanowiskach; wzywa administrację Parlamentu do corocznego składania sprawozdań w sprawie mianowania urzędników wysokiego szczebla;

46.  głęboko ubolewa nad brakiem perspektyw rozwoju zawodowego dla pracowników kontraktowych; zwraca się do sekretarza generalnego, by przeprowadził ocenę ryzyka związanego z zatrudnianiem coraz większej liczby pracowników kontraktowych, w tym niebezpieczeństwa stworzenia dwupoziomowej struktury zatrudnienia w Parlamencie; podkreśla, że zajmowanie podstawowych stałych stanowisk i wykonywanie najważniejszych stałych zadań należy zlecać stałym pracownikom;

47.  jest przekonany, że kluczem do sukcesu Parlamentu jako miejsca pracy jest jego atrakcyjność; zwraca uwagę na trudności z zatrudnieniem pracowników niektórych narodowości; wzywa sekretarza generalnego, aby kładł nacisk na potrzebę prawdziwej równowagi geograficznej w postaci równej reprezentacji wszystkich państw członkowskich na wszystkich szczeblach, w tym na najwyższych szczeblach kierowniczych; odnotowuje bardzo pozytywne kroki podjęte w celu osiągnięcia równowagi płci; apeluje o pilne podjęcie działań w celu osiągnięcia większej równowagi płci na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu dyrektorów generalnych;

48.  wyraża ubolewanie z powodu utrzymującej się niedostatecznej reprezentacji państw, które przystąpiły do Unii po 2004 r., zwłaszcza na wyższych stanowiskach, przy czym problem polega na tym, że choć obywatele nowych państw członkowskich są faktycznie powoływani, to awansowanych jest więcej obywateli starych państw członkowskich, co prowadzi do dalszego poszerzania się rozziewu między starymi a nowymi państwami członkowskimi; wzywa do zaradzenia tej sytuacji;

49.  wskazuje, że w konkursach wewnętrznych w latach 2014–2019 do najwyższej grupy zaszeregowania, tj. AD9, powołano 30 osób, w tym 16 pochodzących z dwóch dużych państw starej Unii, przez co w całym cyklu legislacyjnym odnotowano uderzająco wysoką liczbę powołań pracowników pochodzących z tych dwóch państw, i zwraca się do sekretarza generalnego o wyjaśnienie przyczyny tej dysproporcji;

50.  ubolewa nad trudnościami związanymi z rekrutacją pracowników niższego stopnia zaszeregowania w Luksemburgu, w szczególności na stanowiska asystentów; podkreśla, że wprowadzenie współczynnika korygującego uwzględniającego wyższe koszty życia w tym miejscu pracy oraz rekrutacja w wyższych grupach zaszeregowania są konieczne, by rozwiązać ten problem strukturalny; wzywa do reformy rekrutacji przeprowadzanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr, tak aby rekrutacja bardziej odpowiadała potrzebom instytucji, w tym również poprzez krótsze procedury rekrutacji;

51.  przypomina, że art. 11 Regulaminu wprowadza obowiązek publikowania przez sprawozdawców, kontrsprawozdawców i przewodniczących komisji w odniesieniu do każdego sprawozdania informacji dotyczących spotkań z udziałem przedstawicieli grup interesu; z zadowoleniem zauważa, że od początku nowej kadencji na stronie internetowej Parlamentu dostępna jest niezbędna infrastruktura umożliwiająca posłom publikowanie zaplanowanych spotkań z udziałem przedstawicieli grup interesu; zachęca Sekretariat do rozpowszechniania szczegółowych informacji i organizowania szkoleń w celu ułatwienia biurom poselskim pełnego wywiązywania się z obowiązków; wyraża ubolewanie, że obecna infrastruktura nie obejmuje procedury, w ramach której posłowie i akredytowani asystenci parlamentarni mogliby zgłaszać sugestie i uwagi w trosce o ulepszenia oparte na doświadczeniach użytkownika; wzywa służby parlamentarne do corocznego opracowywania kwestionariusza do gromadzenia informacji zwrotnych oraz do włączenia wyników do sprawozdania na temat stosowania tego narzędzia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sekretarz generalny polecił służbom Parlamentu połączenie tego narzędzia z rejestrem służącym przejrzystości i Obserwatorium Legislacyjnym, oraz zachęca do podjęcia wszelkich wysiłków, które doprowadzą do dalszego usprawnienia tego narzędzia, w tym dzięki umożliwieniu przetwarzania danych wprowadzanych przez posłów za pośrednictwem infrastruktury na stronie internetowej Parlamentu służącej do publikowania spotkań z udziałem przedstawicieli grup interesu w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wprowadzeniu opcji, za pomocą której będzie można powiązać spotkanie z udziałem w delegacji, wskazać, że spotkanie odbyło się na szczeblu personelu, dodać link łączący wpisy na stronie internetowej Parlamentu z własną stroną internetową posła, oraz dzięki udostępnieniu tej infrastruktury we wszystkich językach urzędowych Unii; ponadto wzywa Parlament do skuteczniejszego informowania posłów o obowiązku publikowania informacji o takich spotkaniach przez sprawozdawców, kontrsprawozdawców i przewodniczących komisji;

52.  z zadowoleniem przyjmuje ten pozytywny krok w kierunku większej przejrzystości oraz możliwość publikowania tych informacji przez wszystkich posłów, którzy chcą to robić za pośrednictwem infrastruktury strony internetowej Parlamentu, nawet jeśli nie są sprawozdawcami, kontrsprawozdawcami czy przewodniczącymi komisji; uważa, że ta zwiększona przejrzystość pomaga obywatelom europejskim lepiej zrozumieć pracę ich posłów; wyraża zatem ubolewanie, że infrastruktura do zgłaszania spotkań istnieje jedynie w języku angielskim, a nie we wszystkich językach urzędowych Unii;

53.  zwraca się do Parlamentu, aby oprócz wspólnego sprawozdania Parlamentu i Komisji na temat działań podejmowanych w ramach rejestru służącego przejrzystości sporządził szczegółowe roczne sprawozdanie dotyczące przedstawicieli grup interesu i innych organizacji mających dostęp do pomieszczeń Parlamentu;

54.  uznaje fakt, iż tworzenie danych publicznych w otwartym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, który jest łatwo dostępny i nadaje się do ponownego wykorzystania, stwarza ogromne możliwości zarówno w zakresie przejrzystości, jak i innowacyjności; z zadowoleniem przyjmuje obecne inicjatywy, których celem jest tworzenie i przekształcanie w tym formacie tych danych, które są przedmiotem zainteresowania opinii publicznej; podkreśla potrzebę przyjęcia bardziej przyjaznego dla użytkownika, systematycznego i skoordynowanego podejścia do takich inicjatyw w ramach dobrze zdefiniowanej polityki otwartych danych stosowanej w Parlamencie;

55.  uznaje wartość dodaną, jaką wolne i otwarte oprogramowanie może wnieść do Parlamentu; podkreśla w szczególności jego rolę w zwiększaniu przejrzystości i unikaniu uzależnienia od dostawcy; uznaje również jego potencjał w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ponieważ pozwala ono na identyfikację i naprawę słabych punktów; zdecydowanie zaleca, aby wszelkie programy opracowane dla tej instytucji były udostępniane publicznie na podstawie licencji wolnego i otwartego oprogramowania;

56.  zauważa, że wyniki głosowań imiennych na posiedzeniu plenarnym powinny być dostępne w otwartym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie i wyraźnie widoczne na stronie internetowej Parlamentu; w związku z tym wzywa Parlament do publikowania na stronie internetowej z protokołami posiedzeń plenarnych wyników głosowań imiennych nie tylko w wersji nienadającej się do odczytu maszynowego, ale również w wersji nadającej się do odczytu maszynowego;

57.   zauważa, że zmienione przepisy dotyczące wypłaty środków finansowych na potrzeby oficjalnie zaproszonych grup odwiedzających weszły w życie 1 stycznia 2017 r.; wzywa sekretarza generalnego do bezzwłocznego wydania oceny tych przepisów; jest zdania, że obecny system nie uwzględnia zmiennych kosztów zakwaterowania i transportu oraz nie nadąża za inflacją, i zdecydowanie wzywa do bezzwłocznego dokonania przeglądu systemu obliczania środków finansowych na potrzeby grup odwiedzających, aby m.in. uniknąć sytuacji, w której posłowie mogliby czerpać jakąkolwiek korzyść z tego systemu; wzywa Prezydium do uogólnienia systemu zwrotu kosztów grup odwiedzających w oparciu o przedstawione rachunki; ponawia apel o zniesienie możliwości wyznaczania akredytowanych asystentów parlamentarnych do kierowania grupami;

Parlament przyjazny dla środowiska i neutralność emisyjna do 2030 r.

58.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wkład Parlamentu w zrównoważony rozwój, który przejawia się w jego roli politycznej i w procedurach ustawodawczych; podkreśla, że Parlament powinien dawać przykład i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju przez sposób, w jaki funkcjonuje;

59.  wyraża uznanie dla zaangażowania Parlamentu na rzecz zielonych zamówień publicznych; zauważa, że celem Parlamentu jest zwiększenie odsetka zamówień o ważonej wartości na niektóre priorytetowe produkty klasyfikowane jako „ekologiczne”, „bardzo ekologiczne” lub „ekologiczne z natury”; zauważa, że 44,9 % zamówień według wartości w priorytetowych kategoriach produktów zostało zaklasyfikowanych jako „ekologiczne”, „bardzo ekologiczne” lub „ekologiczne z natury” w 2018 r.; zwraca uwagę, że w przypadku gdy wszystkie zamówienia zaklasyfikowane jako „ekologiczne z natury”, niezależnie od kategorii produktu, uwzględnia się w tej kwocie, ekologiczna wartość zamówień Parlamentu wzrasta do 55,8 % w 2018 r., czyli blisko celu pośredniego, którym jest 60 %; podkreśla potrzebę dalszego rozwoju zielonych zamówień publicznych poprzez wyznaczenie ambitnych celów w zakresie ekologicznej wartości zamówień w perspektywie średnioterminowej;

60.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przeglądu zarządzania środowiskowego i deklaracji środowiskowej w 2018 r., wdrożenie planu działania na rok 2018 i jego regularne monitorowanie;

61.  popiera cel Parlamentu, jakim jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w jak największym stopniu; ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, że geograficzne rozproszenie Parlamentu jest przyczyną 78% wszystkich delegacji pracowników Parlamentu, a jego wpływ na środowisko naturalne to emisja CO2 rzędu 11 000 do 19 000 ton;

62.   jest zdania, że po ogłoszeniu klimatycznego stanu wyjątkowego Parlament powinien dawać przykład i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 r.; zwraca się do Parlamentu o opracowanie strategii mającej na celu osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i przedstawienie jej organowi udzielającemu absolutorium; zobowiązuje grupę roboczą ds. systemu ekozarządzania i audytu Prezydium do zmiany kluczowych wskaźników wydajności i obecnego planu redukcji emisji CO2 w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 r.; apeluje o pilne opracowanie szczegółowych sprawozdań i rozliczeń dotyczących kompensacji emisji CO2 przez Parlament;

63.   podkreśla, że ok. 67 % śladu węglowego Parlamentu pochodzi z przewozu osób; przypomina, że decyzją z 15 maja 2017 r. Prezydium zatwierdziło propozycję zapewnienia posłom wydajnego i wysokiej jakości sposobu przemieszczania się przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne przez stopniowe przestawianie floty samochodów Parlamentu na pojazdy elektryczne oraz przez promowanie wszystkich ekologicznych rodzajów transportu funkcjonujących bezemisyjnie w środowisku miejskim oraz aby od 2024 r. dysponować flotą, która w całości będzie składała się z pojazdów wyposażonych tylko w napęd elektryczny; z zadowoleniem przyjmuje różne środki i instrumenty wprowadzone w tym celu przez DG INLO; oczekuje, że Prezydium opracuje system zwrotu kosztów podróży, który będzie uwzględniał koszt kompensacji emisji CO2 w stosunku do ceny podróży i będzie zachęcał do korzystania z transportu przyjaznego środowisku;

64.  popiera cel Parlamentu, jakim jest kompensowanie jego nieuniknionych emisji; proponuje wspólne kompensowanie nieuniknionych emisji z innymi instytucjami i organami Unii;

65.  podkreśla, że Parlament Europejski powinien przyjąć na siebie obowiązki odpowiednie do jego zobowiązań w dziedzinie walki ze zmianą klimatu i w konsekwencji wprowadzić odpowiednie środki we wszystkich swoich siedzibach, aby udostępnić pracownikom parkingi dla prywatnych rowerów, zabezpieczone przed kradzieżą, wandalizmem i warunkami pogodowymi, przynajmniej na takich samych warunkach, jak te oferowane obecnie na parkingu dla samochodów; stwierdza, że bardzo użyteczny mógłby być również system identyfikacji za pomocą winiet;

66.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Parlamentu zmierzające do zwiększenia liczby posiedzeń odbywających się bez dokumentów w papierowej formie; wzywa do oferowania większej liczby szkoleń dla wszystkich posłów, pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych na temat narzędzi elektronicznych, które zostały stworzone, aby umożliwić drukowanie mniejszej liczby dokumentów, oraz do prowadzenia dalszych kampanii informacyjnych;

67.  wzywa Parlament do poprawy komunikacji z posłami przez informowanie ich o możliwości korzystania z bezpośredniego pociągu między lotniskiem w Brukseli a Parlamentem, który pozwala na pokonanie całej trasy w 20 minut i z którego posłowie mogą korzystać bezpłatnie, oraz do użycia swego wpływu do propagowania regularnego i częstszego kursowania tych pociągów, aby uczynić tę możliwość jak najbardziej atrakcyjną;

68.  wyraża uznanie dla pracowników za pełne wykorzystanie czarterowych pociągów do Strasburga; zachęca kadrę kierowniczą wyższego szczebla, by nie wykorzystywała samochodów służbowych do podróży służbowych do Strasburga;

69.  popiera kompensację w wysokości 100 % emisji CO2 Parlamentu, w tym emisji z lotów posłów między ich krajem pochodzenia a Brukselą i Strasburgiem, w ujęciu rocznym, za pomocą jednostek emisji dwutlenku węgla; przypomina, że umowa dotycząca kompensacji obejmująca emisje Parlamentu z 2017 r. została podpisana 19 lipca 2018 r. na łączną kwotę 184 095,80 EUR;

70.  wyraża zaniepokojenie z powodu zmienności cen kompensacji emisji CO2 na rynku certyfikatów emisji, co uniemożliwia oszacowanie dokładnej kwoty niezbędnej do wyrównania całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla; zwraca uwagę na fakt, że środki finansowe dostępne w linii budżetowej 2390 (obecnie 249 000 EUR) mogą nie być wystarczające do zrekompensowania całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla w nadchodzących latach;

71.  z zadowoleniem przyjmuje decyzje kwestorów i Prezydium przyjęte, odpowiednio, w kwietniu i czerwcu 2018 r. w celu ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych i gospodarowania odpadami; wzywa Parlament do bezzwłocznego podjęcia dalszych ambitnych działań w kierunku Parlamentu wolnego od tworzyw sztucznych;

72.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wynik audytu zewnętrznego przeprowadzonego w maju/czerwcu 2018 r., potwierdzający dobry stan i dojrzałość systemu zarządzania środowiskowego Parlamentu;

Rozproszenie geograficzne Parlamentu – jedna siedziba

73.  podkreśla, że Unia zdecydowała się na obecność w kilku państwach członkowskich za pośrednictwem swoich instytucji i agencji, co gwarantuje silny związek z obywatelami i zapewnia widoczność wartości dodanej, jaką niesie z sobą Unia („europejską widoczność), z uwzględnieniem odpowiedzialnego zarządzania funduszami publicznymi;

74.  zauważa, że koszty związane z 12 podróżami posłów do Strasburga rocznie wynoszą 21 266 689 EUR; zauważa, że roczne koszty podróży wynoszą 3 631 082 EUR dla pracowników Parlamentu i 2 097 250 EUR dla akredytowanych asystentów parlamentarnych;

75.  zauważa, że koszt wyczarterowania pociągu Thalys wyniósł w 2018 r. 3 741 900 EUR (w porównaniu z 3 668 532 EUR w 2017 r.);

76.  podkreśla, że przejazd pojazdów służbowych Parlamentu bez pasażerów do Strasburga i z powrotem dodatkowo zwiększa finansowe i środowiskowe skutki 12 misji w Strasburgu rocznie; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że istnieje możliwość przyłączenia się akredytowanych asystentów parlamentarnych do przejazdów do Strasburga i z powrotem, jednak ubolewa, że taki wariant nie jest w pełni wykorzystywany; wzywa Parlament, aby pozwolił na korzystanie z tej możliwości również wszystkim pracownikom Parlamentu i grup politycznych podróżującym do Strasburga i poprawił komunikację na temat tej możliwości;

77.  zauważa, że dodatkowe wydatki wynikające z braku jednej siedziby są sprzeczne z zasadą należytego zarządzania finansami i z zasadą dyscypliny budżetowej; przypomina, że zdecydowana większość w Parlamencie wyraziła w różnych rezolucjach poparcie dla jednej siedziby, aby zapewnić skuteczne wydawanie pieniędzy unijnych podatników; zauważa, że Trybunał oszacował, że przeprowadzka ze Strasburga do Brukseli mogłaby przynieść roczne oszczędności rzędu 114 mln EUR oraz jednorazowe oszczędności w wysokości 616 mln EUR w przypadku pomyślnego zbycia budynków w Strasburgu lub jednorazowych kosztów w wysokości 40 mln w przypadku niezbycia tych budynków; zauważa, że jedną siedzibę można ustanowić tylko w drodze jednomyślnej zmiany Traktatu; wzywa Radę, by przyjęła do wiadomości stanowisko Parlamentu oraz wzięła na siebie odpowiedzialność i podjęła odpowiednie działania; podkreśla, że używanie oficjalnych pojazdów Parlamentu w Strasburgu byłoby bardziej rentowne, jeśli mogliby z nich korzystać posłowie, akredytowani asystenci parlamentarni i inni pracownicy odbywający podróże służbowe; uważa, że gdy w pociągach czarterowych kursujących między Brukselą a Strasburgiem nie ma miejsc, należy przynajmniej wykorzystać wszystkie miejsca w pojazdach służbowych Parlamentu, zanim zorganizowane zostaną autobusy czarterowe;

78.  podkreśla, że Unia, jako jeden z sygnatariuszy porozumienia paryskiego na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zobowiązała się do utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie znacznie niższym niż wzrost o 2°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej, i z niepokojem zauważa, że podróżowanie do Strasburga 12 razy w roku niepotrzebnie zwiększa emisje dwutlenku węgla wytwarzane przez Parlament;

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM)

79.  przypomina, że w 2018 r. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM) zatrudniała 805 pracowników; wzywa DG COMM do wykorzystania w nadchodzących latach większego procenty całkowitego budżetu Parlamentu, niż 6,1 %, jakie wykorzystała w 2018 r.;

80.  z zadowoleniem przyjmuje pełne wykonanie budżetu w 2018 r. jako dowód na to, że dołożono starań, aby w pełni wykorzystać wszystkie zasoby przeznaczone dla DG COMM na dotarcie do jak największej liczby obywateli, co miało szczególne znaczenie w tym roku przedwyborczym; z zadowoleniem zauważa, że w 2018 r. dyrekcja aktywnie przyczyniła się do opracowania i ustanowienia strategii kampanii wyborczej przed wyborami europejskimi;

81.  zauważa, że głównym wskaźnikiem stosowanym przez DG COMM od 2017 r. jest liczba godzin uwagi odbiorców, których Parlament przyciągnął we wszystkich kanałach komunikacyjnych; z zadowoleniem zauważa, że DG COMM nie tylko koncentruje się na poziomie uwagi odbiorców, lecz także opracowuje metody mierzenia oszczędności, wydajności i skuteczności działań prowadzonych we wszystkich kanałach komunikacyjnych; popiera położenie nacisku na widoczność Parlamentu;

82.  wzywa DG COMM do informowania organu udzielającego absolutorium w przyszłych cyklach udzielania absolutorium o celach wyznaczonych w danym roku, tak aby mógł on ocenić skuteczność działań tej dyrekcji generalnej;

83.  wzywa DG COMM do kontynuowania wysiłków na rzecz poprawy publicznie dostępnej strony internetowej Parlamentu, w szczególności w odniesieniu do optymalizacji wyszukiwarki, oraz zwiększenia jej widoczności; wzywa DG COMM do utworzenia łatwej w nawigacji strony internetowej, łatwo dostępnej na wszystkich urządzeniach (tj. smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych), ze szczególnym naciskiem na uproszczoną wersję mobilną strony;

84.  zauważa, że w 2018 r. wdrożono wiele projektów w dziedzinie mediów, a obecność Parlamentu w internecie została dodatkowo wzmocniona wraz z uruchomieniem Webstreaming 3.0, co zwiększyło zdolność transmisji strumieniowej Parlamentu;

85.  ponadto odnotowuje znaczny postęp pod względem wykorzystania mediów społecznościowych przez Parlament, a także zachęca do korzystania z bezpłatnych, otwartych i oferujących własny hosting platform sieci społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych użytkowników; odnotowuje ponadto działania związane z szerzeniem wiedzy o funkcjonowaniu Unii, i dodatkowo wzywa Parlament do zintensyfikowania działań w mediach społecznościowych w celu rozpowszechnienia wyników prac Parlamentu wśród obywateli Unii; zauważa również, że wiele wysiłku włożono w kompleksową strategię dla odwiedzających i – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży – wdrażanie programu „Szkoła-Ambasador”;

86.  zauważa, że w 2018 r. w państwach członkowskich zorganizowano 285 seminaria prasowe, w których udział wzięło ponad 3629 dziennikarzy; z zadowoleniem przyjmuje ponadto fakt, iż do wzięcia udziału w sesjach plenarnych zaproszono 1905 dziennikarzy, a 1191 dziennikarzy zaproszono do udziału w centralnie organizowanych seminariach prasowych; wyraża uznanie dla DG COMM w związku z wykorzystywaniem wszelkich możliwych kanałów medialnych do rozpowszechniania informacji o pracy i osiągnięciach Parlamentu; apeluje do tej dyrekcji generalnej, aby zwracała odpowiednią uwagę na znaczenie mediów społecznościowych oraz oferowane przez nie istotne i stale rosnące możliwości docierania do obywateli;

87.  wspiera działania Parlamentarium, które 11 lipca 2018 r. powitało dwumilionowego gościa, a także sukces projektów pilotażowych w ramach Europa experience w Berlinie, Lublanie, Strasburgu i Helsinkach; wyraża wdzięczność dla Działu Wizyt i Seminariów, który w 2018 r. odnotował rekordową liczbę odwiedzających;

88.  przypomina, że rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Domu Historii Europejskiej; zauważa, że Dom Historii Europejskiej odwiedziło 164 158 osób; z zadowoleniem przyjmuje zawarte z Komisją porozumienie o współfinansowaniu, zapewniające roczny wkład w koszty eksploatacji; nadal jest głęboko zaniepokojony sprawozdaniami dotyczącymi warunków pracy w Domu Historii Europejskiej pod kierownictwem poprzedniego wykonawcy i zwraca się do sekretarza generalnego o pilne poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu o sytuacji pracowników Domu Historii Europejskiej pod kierownictwem nowego wykonawcy; zwraca się również do sekretarza generalnego o opublikowanie danych liczbowych dotyczących łącznych kosztów wykonawcy oraz kwoty wydanej na wynagrodzenia pracowników Domu Historii Europejskiej;

Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego

89.  przypomina o przeprowadzonej reformie biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego (EPLO) w państwach członkowskich, w której zmieniona deklaracja misji ma na celu nawiązanie kontaktu z obywatelami i mediami za pośrednictwem wzmocnionych zespołów prasowych i zainteresowanych stron oraz podmiotów opiniotwórczych z myślą o dotarciu do obywateli;

90.  odnotowuje poszczególne pozycje wydatków z 2018 r. w rozbiciu na następujące pozycje:

Pozycja wydatków

Wydatki w 2018 r.

Koszty personelu

22 814 372 EUR

Koszty budynków

11 170 082 EUR

Koszty ochrony

1 843 339 EUR

Koszty komunikacji

11 639 088 EUR

Ogółem

45 886 152 EUR

91.  podkreśla znaczenie skutecznej komunikacji w państwach członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu gospodarności; zachęca wszystkie strony zaangażowane w podejmowanie decyzji, aby dążyły do zwiększenia wartości dodanej, szczególnie w odniesieniu do kosztów bieżących;

92.  apeluje do Parlamentu i do państw członkowskich o zintensyfikowanie współpracy z odpowiednimi biurami kontaktowymi; domaga się, aby biura kontaktowe zwiększyły swoją widoczność przez wydarzenia i intensywną działalność w mediach społecznościowych w celu dotarcia do obywateli; wzywa biura kontaktowe, by pogłębiły współpracę i komunikację z poszczególnymi instytucjami europejskimi w celu usprawnienia funkcjonowania biur kontaktowych;

93.  zauważa, że biuro kontaktowe z siedzibą w Atenach wydało w 2018 r. 38 400 EUR na wynajem miejsc parkingowych; uważa te koszty za nieproporcjonalnie wysokie, biorąc pod uwagę, że obecnie w biurze tym pracuje sześciu pracowników; wzywa Parlament do zbadania przyczyn powstania tych kosztów, a w razie potrzeby do podjęcia odpowiednich środków, aby zaradzić tej sytuacji;

94.  zwraca uwagę, że w dniu 30 stycznia 2019 r. Prezydium podjęło decyzję o utrzymaniu biura Parlamentu w Londynie i że na okres co najmniej do końca 2020 r. zostanie utrzymany jego oddział w Edynburgu; zauważa, że decyzja w sprawie przedstawicielstwa Parlamentu w Edynburgu po 2020 r. zostanie podjęta na późniejszym etapie;

95.  odnotowuje z zaniepokojeniem decyzję Prezydium z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wsparcia parlamentarnego dla misji UE przy ASEAN w Dżakarcie, delegatury UE przy Unii Afrykańskiej w Addis Abebie i delegatury UE przy ONZ w Nowym Jorku; uważa, że z uwagi na szczególny charakter tego wsparcia parlamentarnego Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu powinna co roku otrzymywać szczegółowe informacje na temat zasobów i produktów w ramach procedury absolutorium dla Parlamentu; zwraca się do sekretarza generalnego o przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści tego wsparcia parlamentarnego dla działań dyplomatycznych przed końcem 2020 r. i przed ewentualnym planowanym rozszerzeniem na inne regiony świata;

Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS)

96.  przypomina, że w 2018 r. Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS) zatrudniała 456 pracowników i zarządzała 47,5% całkowitego budżetu Parlamentu;

97.  z zadowoleniem przyjmuje przekazanie zadań związanych z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi z Dyrekcji Generalnej ds. Finansów (DG FINS) do DG PERS oraz znaczne wysiłki konieczne do zorganizowania przekazania obowiązków;

98.  z zadowoleniem odnotowuje utworzenie Działu Front Office dla akredytowanych asystentów parlamentarnych, któremu powierzono zarządzanie całym procesem rekrutacji akredytowanych asystentów parlamentarnych, a także zmianę i rozwiązywanie umów oraz wsparcie administracyjne dla akredytowanych asystentów parlamentarnych; uważa, że należy dalej wzmacniać zdolność tego działu do reagowania na potrzeby akredytowanych asystentów parlamentarnych; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie uproszczonej i szybszej procedury rekrutacji akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz postępy w zakresie przechodzenia na elektroniczne zarządzanie dokumentami; wzywa do wzmocnienia zespołów administracji Parlamentu odpowiedzialnych za rekrutację akredytowanych asystentów parlamentarnych przed rozpoczęciem każdej nowej kadencji, przez okres niezbędny do zapewnienia kompleksowych szkoleń przed jej rozpoczęciem oraz do końca okresu dużego obciążenia pracą;

99.  powtarza apel do administracji, aby jak najwcześniej przed rozpoczęciem kolejnej kadencji zorganizowała szkolenia lub opracowała publikacje przeznaczone specjalnie dla nowych asystentów, w tym również w odniesieniu do kwestii o charakterze praktycznym i administracyjnym (zlecenia wyjazdów służbowych, okresowe badania lekarskie, akredytacje, winiety parkingowe, grupy odwiedzających, wystawy itp.), aby uniknąć powtarzających się błędów zakłócających przebieg procedur administracyjnych, które dotyczą nowych asystentów;

100.   po raz kolejny domaga się, aby akredytowani asystenci parlamentarni otrzymywali taką samą dietę dzienną jak pracownicy statutowi za podróże służbowe w celu uczestnictwa w sesjach miesięcznych w Strasburgu;

101.  wyraża poparcie dla zarządzania skutkami dla administracji Parlamentu możliwego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na zasoby ludzkie i budżet;

102.  zauważa, że w 2018 r. głównym wskaźnikiem stosowanym przez DG PERS był czas realizacji zadań; z zadowoleniem zauważa, że cele i metody gromadzenia danych zostały dopracowane, i ogólnie pozytywnie ocenia wyniki;

103.  zauważa, że w grudniu 2018 r. w skład personelu Parlamentu wchodziło ogółem 9 883 czynnych pracowników, w tym pracowników stałych i tymczasowych, pracowników kontraktowych i akredytowanych asystentów parlamentarnych (w 2017 r. liczba ta wynosiła 9 682);

104.  zwraca uwagę na sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 15/2019: Wdrożenie w Komisji pakietu reform warunków zatrudnienia z 2014 r. – znaczne oszczędności, jednak nie bez konsekwencji dla pracowników; odnotowuje z zaniepokojeniem spostrzeżenia Trybunału dotyczące innych instytucji unijnych, w tym Parlamentu, i tym samym z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji do przyjęcia zaleceń Trybunału; popiera stanowisko parlamentanrej Komisji Kontroli Budżetowej(11) w tej sprawie; podkreśla znaczenie zapewnienia przez Unię konkurencyjnych płac w porównaniu z sektorem prywatnym w kraju zamieszkania i jest zaniepokojony, że mniej korzystne warunki zatrudnienia mogły zmniejszyć atrakcyjność zatrudnienia w Unii, zwłaszcza w przypadku trudności w pozyskiwaniu wystarczającej liczby pracowników z szeregu państw członkowskich; ostrzega przed poważnymi konsekwencjami, jakie wszelkie cięcia budżetowe w obszarze administracji lub ograniczenia zatrudnienia mogą spowodować dla przyszłości służby cywilnej Unii Europejskiej i realizowania polityki Unii; wyraża również głębokie zaniepokojenie wzrostem odsetka pracowników kontraktowych w wyniku reformy warunków zatrudnienia z 2014 r., co doprowadziło do pogłębienia niepewności zatrudnienia w instytucjach Unii i powstania równoległego taniego personelu UE; apeluje do instytucji unijnych o przeprowadzenie kompleksowej oceny wpływu, jaki na zarządzanie zasobami ludzkimi i dobrobyt pracowników może mieć każda przyszła reforma lub zmiana regulaminu pracowniczego;

105.  przypomina, że promowanie równych szans jest jednym z głównych elementów polityki zarządzania zasobami ludzkimi prowadzonej przez Parlament; odnotowuje fakt, iż plan działania na rzecz równości płci jest nadal wdrażany poprzez konkretne działania: zgodnie z ustalonym celem do końca 2019 r. 40 % stanowisk szefów działu, 35 % stanowisk dyrektorów oraz 30 % stanowisk dyrektorów generalnych miały objąć kobiety; wyraża jednak ubolewanie, że plan działania na rzecz równości płci nie został w pełni wdrożony, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji docelowej reprezentacji kobiet na stanowiskach kadry kierowniczej wyższego szczebla (40 %) do 2020 r.; apeluje o pilne wyznaczenie ambitniejszych celów i osiągnięcie ich w krótkim czasie;

106.  proponuje, aby dodatkowo położono większy nacisk na równość szans dla wszystkich, w szczególności na zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych pracujących w administracji Parlamentu; zauważa, że w Prezydium istnieje już Grupa Wysokiego Szczebla ds. Płci i Różnorodności, i zwraca się do niej o przeprowadzenie analizy środków podejmowanych w państwach członkowskich i na szczeblu międzynarodowym, które okazały się skuteczne w zwiększaniu udziału osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, w tym środków legislacyjnych; zwraca się do Grupy Wysokiego Szczebla o przedstawienie Prezydium konkretnych sugestii po przeprowadzeniu badania i przeanalizowaniu jego wyników; apeluje o pilne wyznaczenie ambitniejszych celów, w tym celów uwzględniających potrzebę równowagi geograficznej, i osiągnięcie ich w krótkim czasie;

107.  z zadowoleniem zauważa, że w 2018 r. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności zleciła DG PERS przygotowanie sprawozdania z planem działania zawierającym wykaz środków przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową w Sekretariacie Parlamentu; odnotowuje, że sprawozdanie, przyjęte przez Prezydium w kwietniu 2019 r., jest już wdrażane; zwraca się do grupy wysokiego szczebla o dalsze wzmacnianie i usprawnianie tego rodzaju środków i inicjatyw w celu sprzyjania inkluzywnemu środowisku pracy w Parlamencie;

108.  ubolewa, iż brak jest systemu pozwalającego na czasowe zastępstwo posłanek przebywających na urlopie macierzyńskim; jest zdania, że brak tej możliwości jest zasadniczo sprzeczny z podstawowymi wartościami Unii, ponieważ oznacza, że głosowanie na kobietę może wiązać się z tymczasowym brakiem reprezentacji; jest zdania, iż brak systemu pozwalającego na czasowe zastępstwo posłów przebywających na urlopie rodzicielskim a także posłów przebywających na długoterminowym zwolnieniu lekarskim jest nierozwiązanym problem, ponieważ nie mogą oni udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu, co przekłada się na czasową niewyważoną reprezentację obywateli Unii; wzywa Radę do zmiany art. 6 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich(12), aby zaradzić tej sytuacji;

109.  wyraża ubolewanie, że w okresie od 2017 do 2018 r. liczba kobiet zajmujących stanowiska na szczeblu dyrektorów generalnych nie zmieniła w liczbach bezwzględnych i wynosiła 2, czyli znacznie poniżej wyznaczonego celu; zauważa z zadowoleniem, że liczba kobiet na szczeblu dyrektorów wyniosła 34 % pod koniec 2018 r. i 37 % w 2019 r., a na poziomie kierowników działów wzrosła do 38 % pod koniec 2018 r. i 39 % pod koniec 2019 r.; uznaje potrzebę podejścia stopniowego, ale podkreśla, że sytuacja będzie zadowalająca tylko wtedy, gdy równowaga płci na poziomie zarządzania odzwierciedla równowagę płci wśród kandydatów kwalifikujących się na te stanowiska;

110.  zauważa, że niektóre państwa członkowskie nie mają swoich przedstawicieli na stanowisku dyrektora lub dyrektora generalnego, oraz że choć od rozszerzenia w 2004 r., w 2007 r. i w 2013 r. upłynęło wiele lat, nie nastąpił odpowiedni wzrost reprezentacji nowych państw członkowskich na szczeblach kierowniczych, na których utrzymuje się duża nadreprezentacja przedstawicieli niektórych narodowości; zaleca zajęcie się tą sytuacją; przypomina, jak ważne jest, aby rekrutacja zawsze była prowadzona w oparciu o kompetencje, przy jednoczesnym poszanowaniu zachowania równowagi geograficznej wśród pracowników Parlamentu; w związku z tym wzywa Parlament do zapewnienia, by pracownicy wszystkich szczebli, w tym dyrektorzy i dyrektorzy generalni, byli zatrudniani i awansowani bez dyskryminacji ze względu na narodowość oraz by zatrudnienie w Parlamencie było jednakowo atrakcyjne dla osób wszystkich narodowości;

111.  przyjmuje do wiadomości rozwiązania znalezione dla akredytowanych asystentów parlamentarnych, którzy pracowali podczas dwóch kolejnych kadencji parlamentarnych bez przerwy, lecz którym zabrakło 2 miesięcy do ukończenia dziesięcioletniego stażu pracy potrzebnego do otrzymania uprawnień emerytalnych w ramach systemu uprawnień emerytalnych instytucji Unii; ubolewa, że rozwiązania te udostępniono zbyt późno, pomimo licznych i powtarzających się ostrzeżeń w trakcie poprzedniej kadencji; wyraża również ubolewanie, że znaleziono tylko jedno rozwiązanie i było ono wyłącznie rezultatem dobrej woli niektórych posłów, którzy znali sytuację i chcieli wykazać solidarność z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi w tej sytuacji; wyraża również ubolewanie, że administracja nie informowała posłów nowej kadencji o tej sprawie oraz o tym, że w danych przypadkach można zaproponować asystentom zawarcie umowy na okres krótszy niż 6 miesięcy, i w konsekwencji wielu z tych akredytowanych asystentów parlamentarnych napotkało wiele trudności przy znalezieniu posła, który zatrudniłby ich bez przerwy na krótki czas, a nawet kilku z nich się to nie udało (co najmniej trzem osobom na 170 przypadków, wg danych administracji);

112.  z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie i usprawnienie możliwości telepracy dla Sekretariatu Generalnego Parlamentu, wzywa jednak do zwiększenia możliwości telepracy strukturalnej, podobnie jak w Komisji i w innych instytucjach; popiera przeprowadzenie badania dotyczącego doświadczeń z telepracą i zwraca się o udostępnienie wyników oceny posłom i wszystkim służbom parlamentarnym;

113.   ponawia apel o częstsze organizowanie wideokonferencji i korzystanie z innych technologii, aby chronić środowisko naturalne i oszczędzać zasoby, w szczególności o ograniczenie podróży służbowych pracowników między trzema miejscami pracy;

114.  uznaje politykę zerowej tolerancji dla molestowania na wszystkich szczeblach, obejmującą posłów, pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych, oraz działania podejmowane na rzecz zwalczania molestowania w miejscu pracy, w szczególności przyjęcie przez Prezydium w dniu 12 marca 2018 r. zaktualizowanego planu działania w zakresie dostosowania środków zapobiegawczych i środków wczesnego wsparcia w sytuacjach konfliktów i w przypadkach molestowania z udziałem posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych, stażystów lub innych pracowników, kontrolę zewnętrzną wewnętrznych praktyk i procedur Parlamentu, utworzenie sieci zaufanych doradców oraz funkcji mediatora, a także zorganizowanie wysłuchania publicznego z udziałem ekspertów zajmujących się molestowaniem w miejscu pracy; zauważa, że wyników audytu zewnętrznego oczekiwano do początku listopada 2018 r., i apeluje o ich niezwłoczne przekazanie, gdy tylko będą dostępne; apeluje o wyjaśnienie tego opóźnienia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niektóre grupy zdecydowanie zachęcały swoich członków do udziału w szkoleniach na temat godności i szacunku w miejscu pracy, aby dawać przykład swoim zachowaniem, i apeluje o szkolenia dla posłów i pracowników; oczekuje pełnego i przejrzystego wdrożenia planu działania; odnotowuje, że Komitet doradczy rozpatrujący skargi dotyczące nękania psychicznego lub molestowania seksualnego z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego każdego roku w latach 2014–2017 r. otrzymał około 20 skarg dotyczących molestowania psychicznego lub seksualnego w miejscu pracy oraz 7 skarg w 2018 r., czego nie można zignorować w kontekście, w którym każdy taki przypadek to o jeden za dużo;

115.  zwraca się o pełne wdrożenie środków zaleconych w rezolucji Parlamentu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w Unii Europejskiej, a mianowicie o wprowadzenie obowiązkowego szkolenia dla wszystkich pracowników i posłów w zakresie zapobiegania molestowaniu oraz przekształcenie dwóch istniejących komitetów w jeden niezależny komitet; domaga się, aby koszty sądowe i medyczne ofiar nękania lub molestowania były pokrywane zgodnie z art. 24 regulaminu pracowniczego;

116.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nie było list oczekujących na trzy pierwsze kategorie pracowników (tj. jednego rodzica pracującego w Parlamencie i posłów; rodziców pracujących na cały etat w Parlamencie; rodziców pracujących w Parlamencie, z których jeden pracuje na cały etat, a drugi co najmniej na pół etatu), które decydują o przydziale miejsc w parlamentarnym żłobku i w żłobkach prywatnych w Brukseli zakontraktowanych przez Parlament; zauważa, że w 2018 r. oferowano 197 miejsc, a 116 z nich zostało wykorzystanych; z zadowoleniem zauważa, że żłobek Wayenberg jest rozbudowywany i pomieści 320 dzieci (obecnie dostępnych jest 230 miejsc);

117.  odnotowuje, że od 1 lutego 2020 r. firma Esedra przejęła rolę nowego usługodawcy w sekcji ds. żłobków i przedszkoli w Parlamencie; odnotowuje z zaniepokojeniem ograniczone informacje przekazane przez właściwe służby Parlamentu (DG PERS) przed zmianą usługodawcy na temat zmian, jakie pociąga za sobą nowa umowa; podkreśla, że Parlament podczas oceny zaproszenia do składania ofert powinien zawsze priorytetowo traktować kryterium dobra dzieci uczęszczających do przedszkola, a także przykładać dużą wagę do warunków pracy pracowników zatrudnionych przez usługodawcę;

118.  zwraca uwagę na znaczenie jasnych przepisów dotyczących żłobków i przedszkoli; wymaga, by komitet zarządzający sekcji ds. żłobków i przedszkoli Parlamentu przyjął odpowiednie specyfikacje, tak aby przepisy były jasne, przejrzyste i na tyle szeroki, by uwzględnić wszelkie nietypowe i szczególne sytuacje, takie jak specyficzne sytuacje rodzinne lub dzieci o specjalnych potrzebach; proponuje, by regularnie aktualizować informacje na temat usług żłobków i przedszkoli na stronach internetowych, w tym informacje o opłatach i aktualnie dostępnych miejscach; zaleca dodatkowo zmianę art. 4 przepisów dotyczących żłobków i przedszkoli prowadzonych pod nadzorem Parlamentu Europejskiego w celu określenia opłaty maksymalnej, aby zapewnić wystarczającą przejrzystość i zapobiec ewentualnym rozbieżnościom;

119.  przypomina o konieczności pełnego przestrzegania prawa belgijskiego przez wszystkich usługodawców oraz zapewnienia, by podwykonawcy stosowali politykę Parlamentu propagującą szacunek i godność w miejscu pracy; apeluje, aby właściwe służby Parlamentu zagwarantowały gładką zmianę usługodawcy oraz by żadna z możliwych zmian w sposobie funkcjonowania sekcji ds. żłobków i przedszkoli wprowadzonych przez nowe kierownictwo nie spowodowała obniżenia jakości usług i warunków pracy w porównaniu z poprzednim usługodawcom;

120.  zauważa, że z powodu dużego obciążenie pracą personelu w DG PERS brak jest elastyczności w modyfikowaniu wynagrodzeń akredytowanych asystentów parlamentarnych na żądanie posła, kiedy jest to uzasadnione zwiększeniem zakresu odpowiedzialności asystenta;

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO)

121.  przypomina, że w 2018 r. DG INLO zatrudniała 607 pracowników i zarządzała 12,6 % całkowitego budżetu Parlamentu;

122.  stwierdza, że środki na zobowiązania, wyniosły 239 547 603 EUR, co oznacza spadek o 11 % w porównaniu z 2017 r. (265 839 576 EUR);

123.  podkreśla, że w polityce Parlamentu dotyczącej budynków należy w jak największym stopniu przestrzegać zasady opłacalności, zarówno w przypadku kosztów związanych z istniejącymi budynkami, jak i z nowymi projektami; podkreśla, że głównym przedmiotem troski musi być skuteczne zarządzanie finansami, w celu ukończenie prac przy możliwie najniższych kosztach;

124.  stwierdza, że w kwietniu 2018 r. Prezydium przyjęło nową strategię średnio- i długoterminową dotyczącą nieruchomości; zauważa, że w strategii dotyczącej nieruchomości Prezydium skupia się na działaniach mających na celu zaspokojenie potrzeb, które wystąpią po 2019 r., w tym związanych z renowacją budynków, co pozostaje jednym z głównych wyzwań; przypomina, że w Parlamencie skupiono się na zakupie nieruchomości, co oznacza, że obecnie jest on właścicielem 80 % zajmowanych budynków;

125.  zauważa, że budynek Martens w Brukseli ukończono, a budynek Montoyer 63 przebudowano;

126.  zauważa, że w przypadku największego projektu budowlanego Parlamentu – rozbudowy budynku Konrada Adenauera w Luksemburgu – zakończono pierwszy etap budowy, skrzydło wschodnie, który stanowi około 70 % całego projektu; przypomina, że obecnie personel Parlamentu w Luksemburgu pracuje w czterech budynkach; stwierdza, że w budynku im. Konrada Adenauera wszystkie służby znajdą się pod jednym dachem, co pozwoli zaoszczędzić energię i wodę oraz zredukować koszty ochrony i obsługi budynku; z zaniepokojeniem zwraca uwagę, że niektóre koszty związane z opóźnieniami w budowie były wyższe niż pierwotnie zakładano, lecz dzięki znacznie niższym wydatkomna koszty obsługi kredytów, Parlament był w stanie wyrównać dodatkowe potrzeby finansowe; przyjmuje do wiadomości, że na tym etapie całkowity koszt projektu Adenauer w ramach zatwierdzonego budżetu wynosi w dalszym ciągu 32,5 mln EUR, z wyłączeniem kosztów zarządzania projektem, kosztów finansowych, jednostek certyfikujących itp.; ubolewa nad zwiększonymi kosztami wynikającymi z opóźnień w budowie i zauważa, że transakcje z przedsiębiorstwami budowlanymi (związane z opóźnieniem w realizacji projektu) były konieczne, aby uniknąć dalszych opóźnień i kosztów (między 5 % a 15 % kwoty umowy);

127.  zauważa z niepokojem, że podobnie jak w latach ubiegłych zatwierdzono nowe przesunięcie zbiorcze – w wysokości 29 mln EUR – na poczet płatności zaliczkowych na projekt budynku im. Konrada Adenauera; podkreśla, że przesunięcie zbiorcze stanowi złagodzenie zasady specyfikacji i celowe naruszenie zasady rzetelności budżetowej; nie zgadza się ze stosowaną praktyką przesunięcia zbiorczego pod koniec roku, aby wesprzeć bieżące projekty budowlane; wzywa do lepszego zarządzania budżetem w celu ograniczenia takich przesunięć do niezbędnego minimum oraz do poprawy jasności i przejrzystości powiązanych linii budżetowych;

128.  pochwala poprawę warunków pracy posłów w Brukseli (1 biuro indywidualne + 2 biura dla personelu) i Strasburgu (1 + 1 biuro); popiera ponadto poprawę warunków pracy posłów zgodnie z ust. 147 poniżej;

129.  popiera wysiłki DG INLO na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa przez wprowadzenie usprawnień strukturalnych i organizacyjnych, w tym zabezpieczenie wszystkich obiektów fizycznych; podkreśla konieczność pogodzenia dostępności dla obywateli z wymogiem ochrony;

130.  z żalem zauważa, że szereg kluczowych usługodawców zdecydowało się ostatnio nie przedłużać długoterminowych umów z Parlamentem (banki i sklepy spożywcze), i zwraca się do służb o zbadanie przyczyn spadku liczby usług dostępnych w Parlamencie;

131.  stwierdza, że w 2018 r. rozpoczęto prace nad rozbudową żłobka Wayenberg; jest jednak zaniepokojony niebezpiecznym dostępem do tego miejsca w trakcie prac budowlanych, i sugeruje, aby DG INLO i DG SAFE zwracały w przyszłości baczniejszą uwagę na to, by zapewnić ochronę użytkowników w czasie prac budowlanych;

132.  odnotowuje istotne elementy infrastruktury Parlamentu, wśród których można wyszczególnić następujące pozycje:

Budynki w Brukseli

Budynki w Luksemburgu

Budynki w Strasburgu

13 – własność

1 – własność

5 – własność

7 – najem

6 – najem

1 parking – najem

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Biura kontaktowe PE i ich oddziały

 

Razem

37

własność

12

najem

25

powierzchnia

28 383 m2

133.  stwierdza, że Prezydium zwróciło się do sekretarza generalnego o udzielenie DG INLO zezwolenia na rozpoczęcie konkursu architektonicznego na remont budynku Paul-Henri Spaak, z uwzględnieniem tylko 2 opcji: remont lub przebudowa; nalega, aby przygotować budynek na dalszy rozwój działalności Parlamentu w nadchodzących dziesięcioleciach zgodnie z Traktatami; przypomina, że ogłoszono konkurs architektoniczny w celu zebrania konkretnych propozycji architektonicznych oraz że ostateczna decyzja w sprawie projektu powinna zostać podjęta przez władze polityczne i budżetowe; podkreśla, że taką decyzję powinno się podejmować po opublikowaniu oceny bezpieczeństwa budynku oraz że sekretarz generalny powinien przygotować budżet planu przed podjęciem decyzji;

134.  zauważa, że otworzenie wystaw Europa Experience w niektórych biurach kontaktowych zatwierdziło Prezydium i będą one instalowane w nadchodzących latach;

135.  popiera internalizację usług kierowców i odnotowuje bardzo wysoki poziom zadowolenia z oficjalnych usług transportowych (99,9 %) w 2018 r.; sugeruje, aby samochody służbowe nie jeździły bez pasażerów oraz by, w podróżach na trasie Bruksela-Strasburg i z powrotem, przewoziły posłów, pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych odbywających podróże służbowe; odnotowuje nowy przepis wymagający od kierowców, by czekali maksymalnie 5 minut w miejscu odbioru i rozumie potrzebę wprowadzenia takiego przepisu, obawia się jednak, że ten limit czasowy jest zbyt restrykcyjny; odnotowuje długi czas oczekiwania na posłów na lotnisku przed wyruszeniem samochodów do Parlamentu i sugeruje znalezienie skuteczniejszego sposobu na poradzenie sobie z tymi opóźnieniami;

136.  wyraża poważne zaniepokojenie warunkami pracy personelu dwóch przedsiębiorstw zewnętrznych, z którymi Parlament podpisał umowy, a mianowicie personelu sprzątającego i pracowników obiektów gastronomicznych, i zdecydowanie zaleca, aby DG INLO przeprowadziła niezależne badanie zadowolenia z warunków pracy wśród zainteresowanych pracowników przedsiębiorstw, które są wykonawcami Parlamentu, w celu zapewnienia poszanowania godności w miejscu pracy; wzywa do przeprowadzenia oceny polityki Parlamentu w zakresie zamówień publicznych w świetle zwiększenia przejrzystości i przewidywalności warunków pracy w odniesieniu do wszystkich usług wykonawstwa; wzywa Parlament, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wynikach takiej oceny; przyznaje, że Parlament przestrzega odnośnych przepisów;

137.  jest zaniepokojony faktem, że służby nadal nie są w stanie rozwiązać problemu z instalacją ciepłej wody w Parlamencie, i zwraca się do właściwej komisji o przedstawienie w przyszłości informacji na temat działań podjętych w celu zwalczenia zakażenia bakterią Legionella w Parlamencie;

138.  z zadowoleniem przyjmuje wzrost różnorodności jadłospisu w ofercie stołówki samoobsługowej Parlamentu; jest jednak zaniepokojony tym, że choć zorganizowano publiczne zaproszenie do składania ofert, to ocena kosztów i korzyści wykazała, że stosunek ceny do jakości oferty jest niesatysfakcjonujący; wzywa do przeprowadzenia ponownej oceny jakości i ceny oraz potencjalnego dostawcy usług na rynku; wzywa do wprowadzenia niezbędnych poprawek w związku z niewłaściwym stosunkiem jakości do ceny, jaki wyłania się z wyników badania; wyraża poważne obawy co do ceny i jakości posiłków i napojów;

139.  wyraża solidarność z pracownikami grupy COMPASS, którzy stoją w obliczu redukcji personelu i pogorszenia warunków pracy; jest zaniepokojony rosnącym korzystaniem przez przedsiębiorstwo cateringowe z usług pracowników tymczasowych i zatrudnionych na czas określony, co odbija się na jakości usług oraz na korzyściach i jakości warunków pracy stałych pracowników;

140.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 2017 r. Działu ds. Kontroli Ex Ante i Koordynacji Zamówień Publicznych w celu wzmocnienia centralnej roli działu weryfikacji ex ante oraz jednolitego stosowania i monitorowania procedur udzielania zamówień w DG INLO;

141.  zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. przeprowadzono kontrolę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z polityką „projektowania dla wszystkich” oraz uruchomiono sieć dostępności;

142.  popiera rolę, jaką DG INLO odgrywa w polityce ochrony środowiska w Parlamencie, w szczególności cel polegający na zwiększeniu efektywności energetycznej budynków i ograniczeniu zużycia wody;

Dyrekcja Generalna ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych

143.  przypomina, że w 2018 r. Dyrekcja Generalna ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych (DG LINC) zatrudniała 534 pracowników i zarządzała 3,1 % całkowitego budżetu Parlamentu;

144.  nalega na przestrzeganie Kodeksu postępowania w kwestii wielojęzyczności, który umożliwia posłom posługiwanie się w Parlamencie językiem ojczystym; podkreśla, że bardziej szczegółowe profile językowe wprowadzone po zmianie Kodeksu postępowania w kwestii wielojęzyczności należy stosować wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach; zmiana nie miała ograniczać wyboru języka, lecz umożliwiać lepsze dopasowanie usług do potrzeb posłów w przypadku ograniczeń rynkowych i trudności logistycznych;

145.  popiera reformę dyrekcji generalnej z 2018 r., dzięki której poprawiły się zdolności organizacyjne Parlamentu oraz zakończono opracowywanie nowych warunków pracy tłumaczy ustnych;

146.  docenia strategię modernizacji zarządzania konferencjami w dużej mierze ukierunkowaną na wzmocnienie i dostosowanie świadczenia usług w Parlamencie, w oparciu o potrzeby użytkowników, oraz przygotowanie jednego interfejsu dla organizatorów;

147.  z zadowoleniem odnotowuje porozumienie w sprawie warunków pracy tłumaczy ustnych z 8 września 2018 r.; zachęca wspólną grupę kontrolną, składającą się z przedstawicieli administracji i tłumaczy ustnych, do kontynuowania owocnej współpracy w celu sprawnego rozwiązywania ewentualnych problemów;

148.  zauważa, że średnia tygodniowa liczba godzin spędzana przez tłumaczy ustnych w kabinach zwiększyła się z 11 godzin i 54 minut w 2014 r. do 13 godzin i 47 minut w 2018 r., między innymi z powodu większej aktywności Parlamentu;

149.  zwraca uwagę na fakt, że istnieją duże różnice w kosztach tłumaczeń z poszczególnych języków, i zwraca się do służb o zbadanie przyczyn tych poważnych rozbieżności;

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD)

150.  przypomina, że w 2018 r. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD) zatrudniała 1145 pracowników i zarządzała 0,9 % całkowitego budżetu Parlamentu;

151.  przyznaje, że w 2018 r. produkcja DG TRAD zwiększyła się o 10 % w porównaniu z rokiem poprzednim ze względu na cykliczny charakter popytu na tłumaczenia, który jest ściśle związany z działalnością parlamentarną; zauważa z zaniepokojeniem, że wewnętrzna produkcja tłumaczy w odniesieniu do przepustowości osiągnęła 119,4 % (punkt odniesienia: 100 %) a wskaźnik outsourcingu wynosił 32,8 % (31,4 % w 2017 r.); apeluje do DG TRAD o rozważenie zwiększenia outsourcingu przy zachowaniu punktu odniesienia na poziomie 100 % i skupieniu się na jakości i bezbłędności tłumaczonych dokumentów; wzywa DG TRAD do dalszej pracy nad zwiększeniem kontroli zgodności i jakości tłumaczeń zlecanych na zewnątrz;

152.  odnotowuje stopniową migrację do eTranslation, co zapewnia tłumaczenie maszynowe dla wszystkich kombinacji językowych; podkreśla niezastąpioną rolę tłumaczy zawodowych i wartość, jaką sobą reprezentują;

153.  stwierdza, że od 2018 r. tłumacze pisemni wykonują nowe zadania, dzięki czemu tłumaczenie nabiera wymiaru międzykulturowej mediacji językowej; powołano zespół tłumaczy, który przygotowuje na przykład materiały dźwiękowe, takie jak nagrania radiowe (codzienny biuletyn informacyjny), w 24 językach i podcasty w 6 językach; stwierdza, że DG TRAD zatrudniła specjalistkę od emisji głosu, która przeszkoliła prawie 180 osób; wyraża zaniepokojenie tym, że personel DG TRAD nie tylko musiał sprostać wyjątkowo wysokiemu obciążeniu pracą pod koniec kadencji, ale również niepewności związanej z nowymi i nieznanymi zadaniami; wzywa kadrę kierowniczą najwyższego szczebla i personel DG TRAD do dalszej dyskusji nad wpływem cyklicznego obciążenia pracą na dobrostan pracowników; zachęca do utworzenia wspólnej grupy kontrolnej, składającej się z przedstawicieli administracji i tłumaczy pisemnych, podobnej do tej, która powstała w DG LINC;

Dyrekcja Generalna ds. Finansów (DG FINS)

154.  przypomina, że w 2018 r. DG FINS zatrudniała 222 pracowników i zarządzała 20,8 % całkowitego budżetu Parlamentu;

155.  zdaje sobie sprawę, że od czasu wejścia w życie Statutu posła w 2009 r. ramy regulacyjne DG FINS uległy znacznej zmianie; zauważa ponadto, że 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie finansowe i wynikające z niego zmiany w wewnętrznych przepisach dotyczących wykonania budżetu Parlamentu, co ma wpływ na pracę DG FINS;

156.  wyraża zaniepokojenie niedoborem zasobów ludzkich i mobilnością, co oznacza, że należy priorytetowo traktować podstawowe usługi dla posłów i Parlamentu, gdyż pojawiają się problemy z zakresem kontroli, dotrzymywaniem terminów, tempem realizacji płatności oraz bilansowaniem operacji po stronie wydatków; jest zaniepokojony tą tendencją i jej negatywnym wpływem, w szczególności pogarszającymi się nastrojami w pracy i długimi chorobami, których było w tym roku więcej;

157.  wyraża silne zaniepokojenie przestarzałymi aplikacjami informatycznymi w dyrekcji generalnej oraz ryzykiem awarii IT, które uznano za wysokie; wzywa DG FINS i DG ITEC do wzmożenia konstruktywnej współpracy nad wdrożeniem odpowiednich środków, które złagodzą problem, w tym do sprawnego wdrożenia nowego systemu zarządzania finansami i rachunkowości;

158.  z zadowoleniem przyjmuje stałe wysiłki na rzecz inwestycji w digitalizację procedur finansowych, takich jak podpisy elektroniczne posłów, w celu lepszej obsługi klienta, zwiększenia efektywności administracyjnej i poziomu kontroli, w szczególności wprowadzenie zwrotu kosztów leczenia posłów w trybie on-line oraz automatyzację centralnego rejestru obecności w celu przyspieszenia płatności z tytułu powiązanych z nim świadczeń, rozszerzenie funkcji e-Portalu jako punktu kompleksowej obsługi dla posłów, w którym mogą oni zarządzać uprawnieniami finansowymi i socjalnymi; ubolewa nad czasochłonnością niewydajnością wprowadzania i sprawdzania danych, zwłaszcza że dane dotyczące kosztów podróży posłów są wprowadzane do systemu dwukrotnie, najpierw przez posłów, a następnie przez administrację;

159.  zauważa, że w następstwie publicznego zaproszenia do składania ofert nowe biuro podróży Parlamentu rozpoczęło działalność 1 stycznia 2019 r.; zauważa ograniczone korzystanie z centrum obsługi telefonicznej biura podróży, które jest dostępne w weekendy, jednak nie obejmuje wszystkich przedsiębiorstw, z których usług korzysta biuro podróży; wyraża ubolewanie, że posłowie mieli trudności ze skontaktowaniem się z centrum obsługi telefonicznej biura podróży w godzinach pracy i poza nimi; wyraża ubolewanie z powodu krótkich godzin otwarcia biura podróży, zwłaszcza że jest ono zamknięte w piątkowe popołudnia, z wyjątkiem godzin popołudniowych w piątki poprzedzających sesje w Strasburgu, co poważnie ogranicza możliwość efektywnego wykonywania pracy przez osoby zatrudnione przez posłów; wzywa do poprawy dostępności; domaga się obowiązkowego wdrożenia prostego i przyjaznego dla użytkownika mechanizmu składania skarg, który umożliwiłby szybkie rozwiązywanie problemów; wyraża ubolewanie z powodu długiego czasu reakcji biura podróży na prośby dotyczące biletów; uważa, że jest nie do przyjęcia fakt, że bilety proponowane przez agencję nie zawsze są najbardziej korzystne pod względem kosztów (bilety w sieci są często tańsze) oraz że posłowie ze znacznym opóźnieniem otrzymują zwrot kosztów podróży; wzywa DG FINS do przeprowadzenia ankiety na temat zadowolenia z usług biura podróży i przedstawienia wyników najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. oraz poinformowania o sposobie organizacji i obowiązkach spoczywających na DG FINS i biurze podróży Parlamentu; wzywa nowe biuro podróży, by wyciągnęło wnioski z wyników badania zadowolenia z jego usług i wprowadziło odpowiednie ulepszenia;

Zwrot kosztów ogólnych

160.  z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte przez Prezydium w celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności finansowej;

161.  przypomina, że odrębny rachunek bankowy na potrzeby wypłaty z tytułu kosztów ogólnych jest obowiązkowy; apeluje do Parlamentu, aby regularnie informował organ udzielający absolutorium o liczbie posłów wypełniających ten obowiązek;

162.  zwraca uwagę na fakt, że na posiedzeniu 2 lipca 2018 r. Prezydium przyjęło nową, niewyczerpującą listę wydatków, które mogą podlegać zwrotowi z tytułu kosztów ogólnych, z najczęstszymi przykładami wydatków kwalifikowalnych; zauważa, że w przypadku posłów, którzy sobie tego życzą, koszty związane z dobrowolną kontrolą wykorzystania diety z tytułu kosztów ogólnych mogą być pokrywane z dodatku na wydatki ogólne; przypomina, że wszyscy posłowie mają swobodę dokumentowania sposobu, w jaki korzystają z dodatku na wydatki ogólne, i publikowania tych informacji na ich osobistych stronach internetowych; apeluje do Parlamentu, aby regularnie informował organ udzielający absolutorium o liczbie posłów stosujących się do tych zaleceń;

163.  przyjmuje do wiadomości, że w ostatnich latach zwiększyła się skuteczność i przejrzystość weryfikacji i kontroli zwracanych kosztów, takich jak zwrot kosztów podróży posłów i dodatków dla asystentów parlamentarnych, i wymagane jest udokumentowanie poniesionych kosztów; wzywa do surowego traktowania przypadków, w których wykryto uchybienia; apeluje do Prezydium o wyciągnięcie wniosków z wcześniejszych przypadków nadużyć finansowych oraz o nakładanie surowych sankcji w takich przypadkach; zdecydowanie wzywa posłów do wykorzystywania dodatku z tytułu kosztów ogólnych ściśle do celów określonych w przepisach wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego; apeluje do Prezydium o przeprowadzenie oceny wytycznych, którą przewiduje ostatnia decyzja Prezydium; w trosce o interes obywateli oraz reputację Parlamentu i posłów dąży do zapewnienia odpowiedniej równowagi między wolnością mandatu a walką z ryzykiem uchybień i nadużyć finansowych; uważa, że wskazana byłaby regularna ocena odnośnych przepisów, odbywająca się co pięć lat mniej więcej w połowie kadencji parlamentarnej;

164.  przypomina zmieniony art. 62 ust. 1 i 2 decyzji Prezydium z 19 maja i 9 lipca 2008 r. (ostatnio zmienionej 1 lipca 2019 r.) w sprawie przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, który stanowi, że „kwoty wypłacone”, w tym dodatek z tytułu kosztów ogólnych, „są przeznaczone wyłącznie na finansowanie działań związanych z pełnieniem mandatu poselskiego i nie mogą pokrywać kosztów osobistych lub finansować subwencji lub darowizn o charakterze politycznym”, oraz że „posłowie zwracają Parlamentowi niewykorzystane kwoty”; wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do zapewnienia pełnego wdrożenia i przestrzegania tych przepisów oraz do regularnego informowania organu udzielającego absolutorium o tym, ilu posłów zwróciło niewykorzystane kwoty;

165.  przypomina, że grupa robocza ad hoc do spraw ustalenia i publikacji przepisów dotyczących korzystania z dodatku z tytułu kosztów ogólnych zaleciła w poprzedniej kadencji, by Prezydium wznowiło dyskusje na temat dodatku z tytułu kosztów ogólnych i osiągnęło porozumienie zobowiązujące posłów do zachowania wszystkich rachunków związanych z dodatkiem z tytułu kosztów ogólnych, dopuszczenia niezależnego audytora odpowiedzialnego za coroczną kontrolę ksiąg rachunkowych i publikacji opinii audytora oraz zwrotu niewykorzystanej części dodatku z tytułu kosztów ogólnych pod koniec kadencji;

166.  ponadto przypomina, że zgromadzenie plenarne przyjęło następujące zmiany dotyczące dodatku z tytułu kosztów ogólnych, dodatkowe w stosunku do tych, które zostały już wprowadzone przez grupę roboczą ad hoc, zobowiązujące do: przeprowadzania kontroli na próbie 5 % wydatków związanych z dodatkiem z tytułu kosztów ogólnych w ramach audytu wewnętrznego Parlamentu i włączenia ostatecznych wyników i ustaleń do rocznego sprawozdania z audytu wewnętrznego publikowanego przez Parlament, a także corocznego publikowania przez posłów przeglądu wydatków z podziałem na kategorie (koszty komunikacji, wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe itd.);

167.  wzywa Prezydium do jak najszybszego wdrożenia demokratycznej woli zgromadzenia plenarnego w sprawie dodatku z tytułu kosztów ogólnych;

168.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Prezydium poprzedniej kadencji udostępniło na stronie internetowej Parlamentu, w zakładce dotyczącej posłów, niezbędną infrastrukturę dla posłów chcących opublikować wyniki dobrowolnej kontroli lub potwierdzenie wydatków pokazujące, że korzystają z dodatku z tytułu kosztów ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu posła do Parlamentu Europejskiego i przepisami wykonawczymi do tego statutu; wzywa Parlament do poprawy komunikacji z posłami na temat tej możliwości i sposobu jej wykorzystania w praktyce;

Dobrowolny fundusz emerytalny

169.  zwraca uwagę, że na koniec 2018 r. szacunkowy deficyt aktuarialny dobrowolnego funduszu emerytalnego wyniósł 286,1 mln EUR; ponadto zauważa, że na koniec 2018 r. wartość uwzględnianych aktywów netto wynosiła 112,3 mln EUR, a wartość zobowiązań aktuarialnych 398,4 mln EUR;

170.  przypomina, że prognozowane przyszłe zobowiązania funduszu rozkładają się na kilkadziesiąt lat, lecz zauważa, że łączna kwota wypłacona przez dobrowolny fundusz emerytalny w 2018 r. wyniosła 17,8 mln EUR;

171.  zauważa, że sytuacja ta budzi obawy co do ewentualnego wyczerpania środków funduszu, a także zauważa, że Parlament gwarantuje wypłatę świadczeń emerytalnych, w przypadku gdy fundusz nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań, i od momentu, gdy to nastąpi;

172.  stanowczo popiera wyniki posiedzenia w dniu 10 grudnia 2018 r., podczas którego Prezydium podjęło decyzję o zmianie przepisów mających zastosowanie do systemu emerytalnego przez podwyższenie wieku emerytalnego z 63 do 65 lat i wprowadzenie opłaty w wysokości 5 % na poczet świadczeń emerytalnych dla przyszłych emerytów w celu poprawy jego stabilności; popiera decyzję Prezydium jako pozytywny krok; zauważa jednak, że Parlament pozostanie nadal odpowiedzialny za bardzo dużą kwotę w przyszłości; przypomina, że art. 27 ust. 2 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego stanowi, że „nabyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy”;

173.  wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do wykorzystania – przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami Statutu posła, zwłaszcza art. 27 ust. 1 i 2 – wszelkich możliwych rozwiązań, aby znaleźć uczciwe rozwiązanie problemu, pozwalając jednocześnie utrzymać odpowiedzialność Parlamentu na minimalnym poziomie, jako że chodzi o pieniądze podatników, oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach zastosowanych w tym zakresie;

Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC)

174.  przypomina, że w 2018 r. DG ITEC zatrudniała 484 pracowników i zarządzała 6,4 % całkowitego budżetu Parlamentu;

175.  zauważa, że głównym kryterium działania DG ITEC w 2018 r. jest zdolność do terminowego i skutecznego reagowania na potrzeby użytkowników i partnerów we wszystkich obszarach działalności; podkreśla, że DG ITEC nadal inwestuje w nowoczesne, sprawne, wydajne i przyjazne użytkownikom interfejsy informatyczne;

176.  popiera stały rozwój aplikacji e-Parlament, większą liczbę innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz zwiększenie potencjału Parlamentu w zakresie cyberbezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o podwojeniu środków przeznaczonych dla zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE (CERT–UE); pochwala wzmocnienie zdolności instytucji Unii do optymalnej ochrony przed cyberatakami;

177.  stwierdza, że DG ITEC bardzo trudno jest zatrudnić wystarczająco wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających bardzo konkretne profile zawodowe, wiedzę i doświadczenie; wzywa Parlament do przekazania tego wniosku Europejskiemu Urzędowi Doboru Kadr, aby skuteczniej reagował na takie szczególne potrzeby instytucji Unii;

178.  nalega, aby DG ITEC wzmogła wysiłki na rzecz zagwarantowania ciągłości i odporności infrastruktury ICT Parlamentu podejmowane od czasu awarii informatycznej z października 2017 r.; wzywa do większych wysiłków, które zagwarantują Parlamentowi odporność ICT; wzywa do kontynuowania prac i postępów w dziedzinie ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, incydentami i zdolności do przywrócenia operacyjności; podkreśla niedociągnięcia w funkcjonowaniu sieci internetowej w Parlamencie;

179.  podkreśla, że wzrasta ryzyko związane z danymi i prywatnością; z zaniepokojeniem zwraca uwagę na niedawne doniesienia o przechowywaniu i przetwarzaniu danych użytkowników logujących się do sieci Wi-Fi Parlamentu; zdecydowanie kwestionuje potrzebę przechowywania danych przez okres do sześciu miesięcy(13); wzywa Parlament do opracowania polityki i strategii w zakresie bezpieczeństwa informacji; podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest ścisła współpraca między DG ITEC i DG SAFE; zachęca dyrekcję generalną do zaplanowania wspólnych działań w perspektywie średnio- i długoterminowej;

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i Bezpieczeństwa (DG SAFE)

180.  przypomina, że w 2018 r. DG SAFE zatrudniała 756 pracowników i zarządzała 1,5 % całkowitego budżetu Parlamentu;

181.  jest zaniepokojony wynikami ankiety przeprowadzonej niedawno wśród personelu DG SAFE i ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości znajdzie się rozwiązanie, które zaradzi ich obawom;

182.  przypomina, że publiczny dostęp do Parlamentu to coś, co go wyróżnia, i że należy zapewnić odpowiednią równowagę z niezbędnymi środkami bezpieczeństwa;

183.  z zadowoleniem przyjmuje istotne decyzje Prezydium w sprawie bezpieczeństwa podjęte w trakcie 8. kadencji, w szczególności a) środki dotyczące stosunków z władzami państw, w których znajdują się instytucje i z innymi instytucjami, w szczególności środki ochrony w dzielnicy europejskiej w Brukseli, kontrola personelu usługodawców zewnętrznych, ocena zagrożeń i zmiany skali oceny zagrożenia, b) modernizacja budynków Parlamentu oraz c) środki wewnętrzne; przypomina, że pociągało to za sobą inwestycje infrastrukturalne;

184.  z zadowoleniem przyjmuje zawarte przez Parlament w 2018 r. porozumienie w sprawie wzajemnego zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa z Komisją, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów; ubolewa jednak, że taka umowa nie została jeszcze podpisana z Radą i wyraża nadzieję, że wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie;

185.  zatwierdza wymianę identyfikatorów posłów i personelu; oczekuje na mającą wkrótce nastąpić wymianę identyfikatorów personelu;

186.  wyraża uznanie dla dobrej współpracy między DG SAFE i DG INLO w zabezpieczaniu budynków Parlamentu, poprawie dostępu, w tym do parkingów, zgodnie z wnioskiem Prezydium;

187.  przyjmuje do wiadomości utworzenie Działu ds. Ochrony, w szczególności przewodniczącego Parlamentu, oraz zwiększenie ochrony strategicznych lokalizacji Parlamentu;

188.  popiera rozszerzenie systemu ostrzegania o zagrożeniu SMS-em na wszystkich użytkowników telefonów służbowych, które w przyszłości będą dostępne wszystkim posłom i pracownikom;

Wydział Prawny

189.  popiera strategię Wydziału Prawnego, zgodnie z którą prawnicy mają być łatwiej dostępni komisjom parlamentarnym; wzywa do zwiększenia liczby personelu zajmującego się działalnością parlamentarną;

190.  docenia fakt, że Wydział Prawny zapewnia równowagę płci na szczeblu administracji, kierownictwa działów i dyrekcji;

191.  podkreśla, że w 8. kadencji Wydział Prawny wygrał 95 % spraw przed Trybunałem; wyraża przekonanie, że Wydział Prawny odgrywa rolę w ochronie interesów finansowych Parlamentu i obywateli Unii, ponieważ odzyskuje pieniądze publiczne w sprawach sądowych;

192.  jest zaniepokojony trudnościami w obsadzaniu stanowisk przez wykwalifikowane osoby z niektórych krajów, ponieważ wszystkie systemy prawne i języki państw członkowskich powinny być reprezentowane;

Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień

193.  przypomina, że w obu wersjach rozporządzenia finansowego(14) i zasadach stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012(15) określono informacje, które należy przekazywać władzy budżetowej i opinii publicznej o zamówieniach udzielanych przez instytucję; zauważa, że obie wersje rozporządzenia finansowego nakładają obowiązek publikacji udzielonych zamówień o wartości ponad 15 000 EUR, która to kwota odpowiada progowi, powyżej którego obowiązkowa staje się procedura przetargowa;

194.  odnotowuje, że spośród 251 zamówień przyznanych w 2018 r. 94 przyznano na podstawie procedur otwartych lub ograniczonych, przy czym ich wartość wyniosła 569,5 mln EUR, a 155 na podstawie procedur negocjacyjnych o łącznej wartości 35,9 mln EUR; stwierdza, że łączna liczba zamówień udzielonych w ramach procedury negocjacyjnej zmniejszyła się jako odsetek całkowitej wartości udzielonych zamówień, z 12 % w 2017 r. do 6 % w 2018 r., a także pod względem wielkości, z 70,5 mln EUR w 2017 r. do 35,86 mln EUR w 2018 r.;

195.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2018 i 2017 r. według rodzaju (z uwzględnieniem umów deweloperskich):

Rodzaj umowy

2018

2017

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Usługi

Dostawy

Roboty

Budynki

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

Razem

251

100 %

224

100 %

Rodzaj umowy

2018

2017

Wartość (EUR)

Odsetek

Wartość (EUR)

Odsetek

Usługi

256 374 627

42 %

446 313 270

76 %

Dostawy

210 526 209

35 %

133 863 942

23 %

Roboty

133 431 628

22 %

6 892 972

1 %

Budynki

5 039 824

1 %

0

0 %

Razem

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2018 r., s. 6)

196.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2018 i 2017 r. według rodzaju zastosowanej procedury z uwzględnieniem liczby i wartości:

Rodzaj procedury

2018

2017

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencyjna

Specjalna

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-

Razem

251

100 %

224

100 %

Rodzaj procedury

2018

2017

Wartość (EUR)

Odsetek

Wartość (EUR)

Odsetek

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencyjna

Specjalna

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Razem

605 372 288

100 %

587 070 184

100 %

(Sprawozdanie roczne w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2018 r., s. 8)

Grupy polityczne (pozycja budżetowa 4 0 0)

197.  odnotowuje, że w 2018 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 0 przyznane grupom politycznym i posłom niezrzeszonym wykorzystano w sposób przedstawiony poniżej(16):

Grupa

2018

2017

Roczne środki

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Stopa wykorzystania rocznych środków

Środki przeniesione na następny okres

Roczne środki

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Stopa wykorzystania rocznych środków

Środki przeniesione na następny okres

Europejska Partia Ludowa (PPE)

18 282

6 690

20 820

113 88

4 152

17 790

8 150

19 330

108 66

6 610

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D)

15 792

5 863

16 888

106 94

4 767

15 610

5 469

15 268

97 81

5 812

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR)

6 182

2 962

7 200

116 47

1 944

6 200

2 810

6 051

97 60

2 959

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103 61

1 614

5 711

1 694

5 596

97 99

1 809

Zieloni / Wolne Przymierze Europejskie (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104 27

1 388

4 333

1 826

4 583

105 77

1 578

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103 31

1 110

4 421

1 407

4 571

103 39

1 257

Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71 17

1 915

3 654

1 917

3 523

96 41

1 827

Grupa Europa Narodów i Wolności (ENF)

3 238

1 094

3 612

111 55

720

2 719

846

2 474

90 99

1 091

Posłowie niezrzeszeni

1 153

314

537

46 57

442

929

257

494

53 18

318

Razem

63 220

23 412

67 073

106 09

18 052

61 365

24 377

61 889

100 85

23 258

198.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niezależni audytorzy zewnętrzni grup politycznych wydali jedynie opinie bez zastrzeżeń za rok budżetowy 2018;

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne

199.  zauważa, że Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (APPF) został utworzony w 2016 r. z myślą o ocenie wniosków o rejestrację, rejestrowaniu nowych partii i fundacji unijnych, monitorowaniu ich finansowania i nakładaniu sankcji w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań; odnotowuje, że stał się on w pełni operacyjny w 2017 r.;

200.  zauważa, że Komisja, Rada i Parlament uzgodniły, że przeznaczą dodatkowe dofinansowanie i zasoby ludzkie na APPF w budżecie na 2019 r.;

201.  zwraca uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 10 rozporządzenia (UE, Euratom ) nr 1141/2014(17) dyrektor Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji roczne sprawozdanie z działalności Urzędu; zauważa, że sprawozdanie roczne zostało wysłane do przewodniczącego i sekretarza generalnego Parlamentu 21 listopada 2019 r.; ubolewa, że sprawozdanie za 2018 r. zostało przedłożone parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej dopiero w styczniu 2020 r.; wyraża zaniepokojenie decyzją o uznaniu sprawozdania za poufne, na wyraźną prośbę Urzędu, przez co jest ono dostępne jedynie ograniczonej liczbie osób na ściśle określonych warunkach; uważa, że ograniczając dostęp do tego dokumentu, który dotyczy wykorzystania funduszy publicznych, stwarza się godne ubolewania wrażenie, że mamy coś do ukrycia; nalega, aby sprawozdanie Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych było podawane do wiadomości publicznej każdego roku oraz wysyłane do posłów w tym samym czasie, w którym przekazywane jest przewodniczącemu i sekretarzowi generalnemu Parlamentu;

202.  zwraca się do parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej o zaproszenie dyrektora Urzędu na coroczne wysłuchanie w sprawie udzielenia Parlamentowi absolutorium, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych szefów agencji i instytucji;

203.  podkreśla znaczenie publicznych sprawozdań Urzędu dotyczących jego działalności, jako elementu jego rozliczalności, który jest niezbędny dla nieprzerwanej budowy zaufania i wiarygodności, a także oceny, czy Urząd ma odpowiednich pracowników oraz odpowiednie zasoby i kompetencje, aby skutecznie zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy przez partie polityczne i fundacje;

204.  odnotowuje, że w 2018 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 2 wykorzystano w następujący sposób:

Partia

Skrót

Zasoby własne

Ostateczny wkład PE – część pierwsza

Dochody ogółem (18)

Dotacje z PE w % wydatków podlegających zwrotowi (nie więcej niż 85 %)

Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw lub strata)

Europejska Partia Ludowa

PPE

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85 %

64 271

Partia Europejskich Socjalistów

PES

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85 %

-

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85 %

157 524

Europejska Partia Zielonych

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85 %

- 26 538

Europejska Partia Lewicy

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85 %

- 6 798

Europejska Partia Demokratyczna

PDE

125 374

532 075

754 587

85 %

18 913

Wolne Przymierze Europejskie

EFA

156 351

628 696

910 047

85 %

32 110

Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie

ACRE

- 286 814

1 253 918

1 245 829

71 %

- 729 991

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny

ECPM

125 110

624 532

749 641

85 %

5 995

Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85 %

- 28 579

OGÓŁEM

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  odnotowuje, że w 2018 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 3 wykorzystano w następujący sposób:

Fundacja

Skrót

Związek z partią

Zasoby własne

Ostateczna kwota dotacji z PE

Dochody ogółem

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85 %)

Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw lub strata)

Ośrodek Studiów Europejskich Wilfried Martens

WMCES

PPE

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85 %

31 397

Fundacja Studiów Europejskich i Postępu

FEPS

PES

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85 %

-

Europejskie Forum Liberalne

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85 %

-

Europejska Fundacja Zielonych

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85 %

1 368

Ugrupowanie Transform Europe

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85 %

16 375

Instytut Europejskich Demokratów

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85 %

-

Fundacja Coppieters

CF

EFA

115 193

388 702

503 895

85 %

38 617

Nowy Kierunek – Fundacja na rzecz Reformy w Europie

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85 %

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85 %

2 159

Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85 %

- 4 503

OGÓŁEM

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(5) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(6) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(7) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(8) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).
(10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17)..
(11) Dokument roboczy w sprawie sprawozdania specjalnego „Wdrożenie w Komisji pakietu reform warunków zatrudnienia z 2014 r. – znaczne oszczędności, jednak nie bez konsekwencji dla pracowników”.
(12) Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Europejski akt wyborczy) (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5).
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
(15) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).
(16) Wszystkie kwoty w tysiącach EUR:
(17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).
(18) Dochody ogółem zawierają przeniesienia z roku poprzedniego zgodnie z art. 125 ust. 6 rozporządzenia finansowego (w wersji obowiązującej w omawianym roku budżetowym).


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
PDF 171kWORD 62k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0027/2020),

1.  udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2019/2058(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0027/2020),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2018 Trybunał Obrachunkowy nie odnotował w odniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) żadnych istotnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego, że w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych TSUE nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli były skuteczne;

3.  ogólnie rzecz biorąc, wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego za rok 2018 ma raczej ograniczony zakres i ograniczone wnioski, niezależnie od faktu, że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

4.  zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, które stanowią 6,3 % budżetu Unii; zauważa, że Trybunał Obrachunkowy określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca i zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o zwiększenie liczby transakcji co najmniej o 10 %;

5.  zauważa, że w 2018 r. budżet TSUE wyniósł 410 025 089 EUR (w porównaniu z 399 344 000 EUR w 2017 r.), co oznacza wzrost o 2,67 %; odnotowuje, że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 99,18 % (w porównaniu z 98,69 % w 2017 r.);

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał ogólnie rzecz biorąc ostrożnie i należycie zarządzał finansami w trakcie roku budżetowego 2018; odnotowuje wysoki wskaźnik wykonania budżetu w tytule 1 (osoby pracujące dla TSUE, wskaźnik odpowiada 75 % wykonanego budżetu) i w tytule 2 (budynki, meble, sprzęt i różne wydatki operacyjne, wskaźnik odpowiada pozostałej części wykonanego budżetu), wynoszący odpowiednio 99,0 % i 99,8 % (w porównaniu z 98,6 % i 99,1 % w 2017 r.);

7.  dostrzega wysiłki podjęte przez TSUE, aby uniknąć znacznych rozbieżności między zobowiązaniami (99,18 %) a płatnościami (94,04 %); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że TSUE bardzo uważnie monitoruje wykonanie budżetu w ciągu roku poprzez sporządzanie zestawień miesięcznych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów;

8.  podkreśla, że TSUE stosuje zasady budżetowania wynikowego we wszystkich swoich służbach administracyjnych; odnotowuje, że ustanowiono cele szczegółowe wraz z jednym lub większą ilością wymiernych wskaźników, niezbędnych do przygotowania rocznego budżetu; zauważa, że przeprowadzono warsztaty ze wszystkimi służbami w celu zharmonizowania podejścia budżetowego i wymiany najlepszych praktyk;

9.  ubolewa jednak nad wzrostem wydatków o 11,81 % na przełomie 2017 i 2018 r. w odniesieniu do pozycji budżetowej 2022 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” spowodowanym nową umową dotyczącą utrzymania budynków i innymi czynnikami nieujętymi w prowizorium, które doprowadziły do zwiększenia tej linii budżetowej w 2018 r.; wzywa TSUE do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz przygotowania rzetelnych preliminarzy budżetowych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wskaźnik wykonania ostatecznych środków przyznanych na posiedzenia i konferencje wzrósł do 98,83 % w 2018 r. (w porównaniu z 81,40 % w 2017 r.); przyznaje, że ta pozycja budżetowa jest częściowo przeznaczona na finansowanie wizyt oficjalnych i oficjalnych wydarzeń, w przypadku których planowanie budżetowe jest mniej przewidywalne ze względu na nieprzewidziane wydarzenia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki, jakie podjął TSUE, aby opublikować roczne sprawozdanie z działalności w dniu 29 kwietnia; zauważa, że TSUE, we współpracy z innymi instytucjami, nadal bada możliwość dalszego usprawnienia swojego harmonogramu, co zapewniłoby organowi udzielającemu absolutorium więcej czasu na dogłębniejszą analizę i przeprowadzenie procedury udzielania absolutorium;

12.  przyznaje, że TSUE zobowiązał się do podjęcia działań na rzecz wdrożenia zaleceń Trybunału Obrachunkowego, w szczególności w odniesieniu do proaktywnego zarządzania sprawami z przystosowanymi harmonogramami w zależności od charakteru i złożoności poszczególnych spraw; przyznaje, że TSUE zapewnia dokładne planowanie i monitorowanie, aby zagwarantować płynność i ciągłość działalności sądowej; odnotowuje, że w 2018 r .średni czas trwania postępowań w Trybunale Sprawiedliwości wynosił 15,7 miesiąca (w porównaniu z 16,4 miesiącami w 2017 r.), natomiast w Sądzie czas ten wynosił 20 miesięcy (w porównaniu z 20,6 miesiącami w 2015 r. i 16 miesiącami w 2017 r.); zachęca TSUE, aby nadal podejmował wysiłki służące skróceniu czasu trwania postępowań, gdy tylko jest to możliwe;

13.  przyznaje, że do głównych priorytetów TSUE należy zapewnienie rozsądnego okresu na rozpatrzenie spraw wniesionych do TSUE i do Sądu, a także zachowanie jakości decyzji; zauważa, że dzięki rygorystycznemu systemowi kontroli oraz wysokiemu poziomowi nadzoru w ostatnich latach udało się obniżyć średni czas trwania postępowań; zauważa jednak, że wymaga to stałej uwagi, w szczególności w kontekście rosnącego obciążenia pracą;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że użytkownicy aplikacji e-Curia, której użycie stało się obowiązkowe od 1 grudnia 2018 r. przy wymianie pism procesowych między prawnikami a Sądem, wyrazili zadowolenie z tej aplikacji; zauważa, że w Trybunale Sprawiedliwości nie wprowadzono obowiązku korzystania z aplikacji e-Curia; zachęca Trybunał Sprawiedliwości, aby poszedł za dobrym przykładem Sądu i rozważył wprowadzenie obowiązkowego korzystania z tej aplikacji; wyraża uznanie dla faktu, że rozwój tej aplikacji przyczynił się zarówno do bezpieczeństwa, jak i do szybkości wymiany dokumentów, a także do poprawy stanu środowiska (poprzez mniejsze zużycie papieru) i do ograniczenia kosztów usług pocztowych; zachęca TSUE, aby podejmował dalsze wysiłki na rzecz szeroko zakrojonej cyfryzacji wszystkich etapów postępowania sądowego;

15.  odnotowuje, że potrzebne są dalsze środki organizacyjne i proceduralne, aby TSUE mógł stawić czoła coraz większemu obłożeniu pracą, a jednocześnie nadal realizować własne cele; zauważa, że w dniu 26 marca 2018 r. TSUE (na podstawie art. 281 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)) złożył wniosek o zmianę Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i że ta procedura ustawodawcza zakończyła się przyjęciem i wejściem w życie rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/629(7);

16.  odnotowuje, że w 2018 r. w planie zatrudnienia TSUE obsadzonych było 2 217 stanowisk pracy, w tym 1 413 dla urzędników (lub 64 %), 650 dla pracowników zatrudnionych na czas określony (lub 29 %) i 154 dla pracowników kontraktowych (lub 7 %) (w porównaniu z 2 180 stanowiskami w 2017 r.);

17.  zwraca uwagę, że podział personelu według sektorów działalności pozostaje na podobnym poziomie jak w latach poprzednich, przy czym co najmniej 85 % stanowisk zajmowanych jest w ramach działalności sądowniczej i językowej; zwraca uwagę, że wskaźnik obsadzenia stanowisk pozostawał w 2018 r. na bardzo wysokim poziomie (97 %) ze względu na trwające prace sądowe, które wymagają szybkiej i optymalnej rekrutacji na wszystkie wolne stanowiska;

18.  powtarza, że w związku z ciągłym wzrostem ilości spraw, elastyczna alokacja zasobów, w szczególności w odniesieniu do obecnych referendarzy, mogłaby zwiększyć skuteczność TSUE; wzywa TSUE, aby informował Parlament o podjętych konkretnych działaniach;

19.  wyraża zaniepokojenie faktem, że w 2018 r. w TSUE zatrudnionych było 274 stażystów, czego jedynie 87 stażystom przysługiwało miesięczne stypendium w wysokości 1 120 EUR; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że TSUE przyjął nowe przepisy dotyczące stażystów i zwrócił się o dodatkowe środki, aby móc finansować staże dla stażystów w gabinetach członków począwszy od 2019 r.; zauważa jednak, że bez zmian pozostaje fakt, że nie wszystkie oferowane staże będą uczciwie wynagradzane; zobowiązuje TSUE (przy należytym poszanowaniu praktyk w zakresie niedyskryminacji i uczciwego wynagrodzenia), aby pilnie zaakceptował decyzję o rozpoczęciu wypłacania wynagrodzenia za wszystkie staże; wzywa TSUE do zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia dla całego swojego personelu;

20.  z zadowoleniem przyjmuje reformę Sądu, która przyczyniła się do zmniejszenia liczby zaległych spraw i skrócenia średniego czasu trwania postępowań; zauważa, że w 2018 r. Sąd zamknął 13 % spraw więcej niż w 2017 r. i ograniczył liczbę spraw w toku o 12 %;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości i Sąd, które wchodzą w skład TSUE, zamknęły w 2018 r. łącznie 1 769 spraw, co świadczy o ich rekordowej wydajności i potwierdza ogólną tendencję zdecydowanego wzrostu działalności sądowej w latach 2012–2018;

22.  zwraca uwagę, że wyjątkowo w 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości odnotował najwyższą liczbą nowych spraw wniesionych w ciągu roku (łącznie 849, co oznacza wzrost o 15 % w porównaniu z 2017 r.); z zadowoleniem przyjmuje rekordową liczbę spraw zakończonych (łącznie 760 spraw, co stanowi wzrost o 10 % w porównaniu z 2017 r.);

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy w historii w 2018 r. Sąd przekroczył próg 1000 zakończonych spraw (łącznie 1009 spraw); jednocześnie zwraca uwagę na znaczny spadek liczby spraw w toku – o 12 % w porównaniu z 2017 r. (1333 spraw w toku na dzień 31 grudnia 2018 r. w porównaniu z 1508 takich spraw w roku poprzednim);

24.  odnotowuje stały wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych z 30 % w 2013 r. do 35 % w 2016 r. i 37,7 % w 2018 r.; zauważa, że w 2018 r. stanowiska kierownicze zajmowało 27 kobiet (21 z nich było na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla a 6 – na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla ), natomiast liczba mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze wyniosła 45; wyraża zadowolenie, że TSUE podjął wysiłki na rzecz umocnienia polityki w zakresie równości szans i różnorodności poprzez utworzenie specjalnego organu odpowiedzialnego za wprowadzanie i monitorowanie konkretnych programów, środków i posiedzeń na rzecz zwiększania świadomości; wzywa TSUE do podejmowania dalszych wysiłków w tym zakresie;

25.  zauważa jednak utrzymujący się brak równowagi w odniesieniu do liczby kobiet wśród sędziów zarówno w Trybunale Sprawiedliwości, jak i w Sądzie; ponownie wzywa członków Rady do zajęcia się tą sytuacją w drodze aktywnego promowania parytetu płci w powoływaniu sędziów, zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 8 TFUE i art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami podjętymi na mocy rozporządzeń (UE, Euratom) 2015/2422(8) i (UE, Euratom) 2019/629;

26.  ponownie podkreśla, że równowaga geograficzna wśród pracowników, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, powinna być ściśle monitorowana; zauważa, że jedynie 15 z 57 kierowników działu i 2 z 13 dyrektorów TSUE pochodzi z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii od maja 2004 r.; ponownie zachęca TSUE do opracowania polityki mającej na celu poprawę równowagi geograficznej i do składania w tym zakresie sprawozdań organowi udzielającemu absolutorium;

27.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie TSUE we wspieranie działań na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak przyjęcie decyzji zezwalającej na telepracę okazjonalną w uzupełnieniu do rozwiązań w zakresie telepracy strukturalnej; odnotowuje również osiągnięcia w dziedzinie IT mające na celu poprawę zdalnego dostępu do aplikacji zawodowych; ponadto z zadowoleniem odnotowuje wysiłki na rzecz ochrony zdrowia psychicznego personelu poprzez zapewnienie wsparcia psychologa, pracującego w niepełnym wymiarze godzin;

28.  wyraża zaniepokojenie w związku z liczbą przypadków wypalenia zawodowego w TSUE, która to liczba wyniosła łącznie 12 przypadków, zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r.; zwraca się zatem do TSUE o ocenę, czy obciążenie pracą jest rozłożone proporcjonalnie na poszczególne zespoły i pracowników;

29.  wzywa TSUE do publikowania raz w roku tabeli zawierającej szczegółowe dane dotyczące jego międzyinstytucjonalnych porozumień o współpracy w odniesieniu do opłat, usług i kwestii powiązanych; ponownie podkreśla, jak ważna dla różnych dziedzin, takich jak zasoby ludzkie, bezpieczeństwo i IT, jest współpraca międzyinstytucjonalna realizowana za pośrednictwem umów o gwarantowanym poziomie usług; zgadza się z zaleceniami Służby Audytu Wewnętrznego dotyczącymi zwiększenia wymiany dobrych praktyk z innymi instytucjami oraz zbadania możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie przygotowywania umów i zarządzania umowami, na przykład w dziedzinie IT; ubolewa z powodu braku odpowiedzi na pytanie Parlamentu dotyczące współpracy TSUE z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; zachęca TSUE do poszukiwania sposobów na zacieśnienie współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

30.  zauważa, że po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725(9) TSUE zaktualizował swoje operacje przetwarzania danych; zauważa z uznaniem, że ustanowiono specjalną procedurę zgłaszania naruszeń danych;

31.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez TSUE na rzecz poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego instytucji; zauważa, że działania zostały skoordynowane z działaniami zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE oraz podgrupy ds. bezpieczeństwa w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. IT;

32.  z zadowoleniem przyjmuje audyt wewnętrzny dotyczący właściwego funkcjonowania procedur doboru i rekrutacji pracowników, który miał na celu określenie synergii i zbadanie możliwości w celu zwiększenia ich skuteczności; zauważa, że w 2016 r. zainicjowano, a w 2018 r. ukończono plan działania obejmujący wprowadzenie środków takie jak nowy podręcznik rekrutacji, nowe i zaktualizowane moduły systemu informacji zarządczej w zakresie zasobów ludzkich, uproszczenie obiegów administracyjnych oraz usprawnienie procedur sporządzania ogłoszeń o naborze; odnotowuje środki podjęte w celu zwiększenia atrakcyjności TSUE i jego siedziby w Luksemburgu w kontekście międzyinstytucjonalnym;

33.  podkreśla, że audytor wewnętrzny prowadzi działania następcze, aby sprawdzić, czy działania podjęte przez kontrolowane departamenty są odpowiednie, skuteczne i terminowe, oraz aby stwierdzić i zarejestrować wprowadzone ulepszenia; zauważa z zadowoleniem, że wszystkie przeprowadzone audyty zostały zakończone bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych badań;

34.  odnotowuje strategię TSUE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej nielegalnej działalności naruszającej interesy Unii; zauważa, że podstawą tej strategii są odpowiednie przepisy rozporządzenia finansowego i regulaminu pracowniczego, uzupełnione szeregiem wewnętrznych decyzji i zasad; odnotowuje, że strategia ta stanowi integralną część polityki zarządzania ryzykiem TSUE w ramach systemu kontroli wewnętrznej;

35.  przyjmuje do wiadomości system zarządzania środowiskowego TSUE oparty na rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009(10); zauważa, że w 2018 r. TSUE odnotował lepsze efekty swojej działalności środowiskowej w porównaniu z rokiem bazowym 2015 poprzez: ograniczenie zużycia papieru o 15,5 %, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 8,3 % oraz zwiększenie liczby wideokonferencji o 52,9 %; z zadowoleniem przyjmuje szereg dodatkowych projektów, takich jak ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, zmniejszenie liczby indywidualnych drukarek i udział (wspólnie z pozostałymi instytucjami Unii mającymi siedzibę w Luksemburgu), w samoobsługowym systemie rowerowym „vel’OH”;

36.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się TSUE do pełnego przestrzegania harmonogramu i budżetu prac związanych z piątą rozbudową budynków TSUE (budowa trzeciej wieży oferującej dodatkową przestrzeń o powierzchni 50 000 m2), która umożliwi zgromadzenie całego personelu TSUE w jednej siedzibie; odnotowuje prace nad zwiększeniem środków bezpieczeństwa i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budynki TSUE zaprojektowano tak, by zapewnić łatwy dostępu osobom z niepełnosprawnościami;

37.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że oszczędności rzędu 100 mln EUR zostaną uzyskane w ciągu 25-letniego okresu amortyzacji tej piątej rozbudowy, w porównaniu z kontynuacją polityki leasingowej, co wyraźnie dowodzi wartości wybranej polityki zakupu nieruchomości; podkreśla wnioski sprawozdania specjalnego nr 34/2018 Trybunału Obrachunkowego w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE, w którym dokonano bardzo pozytywnych ustaleń w odniesieniu do skuteczności polityki TSUE w zakresie nieruchomości;

38.  z zainteresowaniem odnotowuje, że komitet pracowniczy TSUE w 2017 r. zorganizował badanie na temat biur typu „open space” i przedstawił jego wyniki dyrektorom generalnym w dniu 30 stycznia 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę TSUE dotyczącą utworzenia grupy roboczej, w której skład wchodzą dyrektor ds. budynków i ochrony, przewodniczący komitetu pracowniczego i pracownicy pracujący w biurach typu „open space”; zauważa, że zgodnie z zaleceniami tej grupy roboczej Dyrekcja ds. Technologii Informacyjnych dokonała przekształcenia części swojej przestrzeni biurowej w indywidualne biura; wzywa TSUE do podzielenia się tym doświadczeniem z innymi instytucjami, a w szczególności z Komisją;

39.  gratuluje TSUE, który został uwzględniony przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na liście trzech finalistów ubiegających się o Nagrodę za dobrą administrację (w kategorii „doskonałość dzięki współpracy”) w odniesieniu do utworzenia Sieci Sądowej Unii Europejskiej; zgadza się, że jeśli chodzi o przejrzystość i współpracę, ważnym krokiem we właściwym kierunku jest uruchomienie w styczniu 2018 r. zabezpieczonej platformy (na której wcześniej niejawne dokumenty są udostępniane sądom uczestniczącym);

40.  zwraca uwagę na uruchomienie strony internetowej TSUE przeprojektowanej w czerwcu 2018 r. oraz na istotne kroki i prace podjęte w celu wzmocnienia, wyjaśnienia i uproszczenia informacji przekazywanych do wiadomości publicznej; z zadowoleniem przyjmuje nowy produkt znajdujący się na stronie internetowej pod nazwą „fiszki tematyczne”, które przedstawiają w ogólnym zarysie orzecznictwo referencyjne w konkretnej dziedzinie prawa Unii we wszystkich językach urzędowych; zauważa, że niedawne badanie wykazało bardzo wysoki poziom zadowolenia użytkowników, z których 80 % przyznało 4 albo 5 punktów na 5 możliwych;

41.  z zadowoleniem przyjmuje strategię komunikacyjną TSUE mającą na celu zbliżenie TSUE do obywateli; odnotowuje rosnący budżet TSUE na działania komunikacyjne, który w 2018 r. wyniósł 429 000 EUR (w porównaniu z 330 500 EUR w 2013 r.); zwraca uwagę na krótkie animowane filmy dostępne w 23 językach urzędowych na kanale YouTube TSUE (które w 2018 r. obejrzało 82 800 osób), na obecność Trybunału na Twitterze, gdzie obserwuje go ponad 74 000 osób (w porównaniu z 42 000 w 2017 r.), na wydarzenia o szerokim zasięgu obejmujące seminaria dla dziennikarzy i na dni otwarte;

42.  zachęca TSUE do transmisji swoich rozpraw jawnych i udostępniania ich nagrań w internecie; uważa, że to zwiększenie przejrzystości byłoby zgodne z art. 15 TFUE i przyniosłoby korzyści wszystkim osobom w Unii, które pracują w dziedzinie prawa lub tę dziedzinę studiują;

43.  podkreśla utworzenie i koordynowanie przez TSUE Sieci Sądowej Unii Europejskiej, obejmującej trybunały konstytucyjne i sądy najwyższe państw członkowskich;

44.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wykaz misji (reprezentowanie TSUE na uroczystościach lub oficjalnych wydarzeniach) realizowanych przez członków Trybunału, zgodnie ze zmienionym kodeksem postępowania członków TSUE, jest opublikowany na stronie internetowej TSUE i zawiera informacje takie jak imię i nazwisko członka Trybunału oraz cel, miejsce i organizatora wydarzenia; wzywa TSUE do publikowania również związanych z tym kosztów, jak robią to inne instytucje Unii; ponawia swój apel do TSUE o publikowanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących działalności zewnętrznej członków, w tym celu, daty, miejsca oraz kosztów podróży i utrzymania związanych z wymienionymi wydarzeniami oraz tego, czy zostały one zapłacone przez TSUE, czy przez osobę trzecią;

45.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że członkowie TSUE objęci są kodeksem postępowania regulującym kwestie ich niezależności, bezstronności, uczciwości, zaangażowania, kolegialności, odpowiedzialności i obowiązków; zauważa, że TSUE uznaje oświadczenia majątkowe swoich członków za wewnętrzny sposób zapewnienia bezstronności i niezależności; wzywa TSUE do rozważenia ich publikacji, aby umożliwić kontrolę publiczną;

46.  zauważa, że oświadczenia majątkowe mają z konieczności charakter samodeklaratywny, a biorąc pod uwagę obecne ramy prawne, TSUE nie posiada uprawnień dochodzeniowych w celu zapewnienia prawdziwości i kompletności zadeklarowanych danych; wzywa TSUE do udoskonalenia systemu we współpracy z innymi instytucjami Unii;

47.  ponawia apel do TSUE o publikowanie na swojej stronie internetowej życiorysów i deklaracji interesów wszystkich członków TSUE; zauważa, że na stronie internetowej publikowane są krótkie biografie każdego z członków TSUE, jednak nie zawierają one informacji na temat członkostwa w innych organizacjach; zauważa, że zgodnie z nowym kodeksem postępowania członków TSUE członkowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego, odpowiednio, prezesowi tego organu sądowego TSUE, którego są członkami w chwili podjęcia obowiązków; wzywa TSUE do publikowania tych oświadczeń na swojej stronie internetowej;11

48.  uznaje wewnętrzne procedury służące sprawdzeniu, przed przyznaniem członkowi sprawy i na podstawie oświadczenia majątkowego, czy dany członek ma interes finansowy w przedmiotowej sprawie; zwraca uwagę, że członkowie kontaktują się z prezesem tego organu sądowego TSUE, którego są członkami za każdym razem, gdy może się pojawić problem związany z wykładnią kodeksu postępowania, i że komitet konsultacyjny jest zwoływany jedynie w wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy wniesiono skargę przeciwko członkowi; zwraca się do TSUE o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego o solidności tego mechanizmu;

49.  ubolewa, że nie otrzymał informacji na temat osiągniętych postępów w związku z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi efektu „drzwi obrotowych” w odniesieniu do starszych rangą pracowników; przypomina TSUE o strategicznej inicjatywie przeprowadzonej przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2018 r. dotyczącej sposobu wdrażania przepisów określonych w regulaminie pracowniczym dotyczących efektu „drzwi obrotowych” w odniesieniu do starszych rangą pracowników; wzywa TSUE do bezzwłocznego ustanowienia i wdrożenia rygorystycznych zasad w tym zakresie;

50.  odnotowuje procedurę dotyczącą oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez nowych pracowników przed zatrudnieniem; zauważa ponadto, że proces rekrutacji został zmieniony w celu zapewnienia oceny takich oświadczeń oraz, w razie konieczności, zaproponowania organowi powołującemu określonych środków; zauważa również, że TSUE pracuje nad przepisami regulującymi prowadzenie działań zewnętrznych przez personel; wzywa TSUE, aby przedstawił Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego informacje na ten temat;

51.  przyjmuje do wiadomości publikowane na stronie internetowej Trybunału procedury i przepisy wewnętrzne TSUE mające na celu zapobieganie wszelkim formom molestowania w miejscu pracy; z zadowoleniem przyjmuje informację o tym, jak wszcząć formalne lub nieformalne postępowanie w przypadku niewłaściwego zachowania;

52.  gratuluje powołania międzyinstytucjonalnej sieci doradców (w której udział biorą wszystkie instytucje Unii mieszczące się w Luksemburgu i która powstała z myślą o wymianie najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania molestowaniu i w dziedzinie doradztwa); z zadowoleniem przyjmuje intensywne szkolenia skierowane do doradców TSUE;

53.  ubolewa, że nie został poinformowany przez TSUE o żadnych planach wzmocnienia systemu kontroli w związku z korzystaniem z samochodów służbowych; podkreśla, że kierowcy powinni towarzyszyć członkom w podróżach do ich krajów pochodzenia tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach; wzywa TSUE do szybkiego podjęcia działań w celu uniknięcia sytuacji, w której kierowcy udają się samochodem służbowym do kraju pochodzenia danego członka Trybunału sami; podkreśla wysokie ryzyko utraty reputacji i zagrożenia etyczne, jakie praktyki te mogą mieć dla TSUE; wzywa TSUE do złożenia do czerwca 2020 r. organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat postępów poczynionych w tej sprawie;

54.  zauważa, że ponad 40 % pracy tłumaczeniowej zlecono na zewnątrz, a koszt zamówionej na zewnątrz przetłumaczonej strony w 2018 r. wyniósł 103,10 EUR (w porównaniu z 111,30 EUR w 2017 r.); zauważa, że koszt tłumaczenia wewnętrznego jednej strony w 2018 r. wyniósł 128,07 EUR (w porównaniu z 136,70 EUR w 2017 r.); zauważa, że koszty wewnętrzne obejmują wszystkie niezbędne koszty cząstkowe, takie jak informatyka, przestrzeń biurowa i podobne; zauważa, że w obecnych warunkach TSUE nie uważa, aby należało zwiększyć wskaźnik eksternalizacji i że ze względu na poufny charakter informacji, którymi zajmuje się ta instytucja, część pracy związanej z tłumaczeniami powinna być wykonywana w instytucji; zwraca się do TSUE, by przedstawił Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu uzasadnienie tego stanowiska;

55.  odnotowuje, że personel ze Zjednoczonego Królestwa został poinformowany, że organ powołujący nie zamierza wymagać zwolnienia z urzędu urzędników, którzy nie są już obywatelami jednego z państw członkowskich po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii; zauważa, że pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy kontraktowi ze Zjednoczonego Królestwa zostali poinformowani, że przeprowadzona zostanie ocena poszczególnych przypadków pod kątem interesu służby;

56.  zwraca uwagę na wszystkie prace zrealizowane w ostatnich latach w obszarach takich jak: budżetowanie zadaniowe, ramy etyczne wraz ze wszystkimi powiązanymi zasadami i procedurami, nasilone działania komunikacyjne i rosnąca liczba środków służących poprawie przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje znaczną liczbę międzyinstytucjonalnych umów o świadczenie usług i o współpracy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między instytucjami i organami Unii; proponuje, by przeanalizowano możliwość sformalizowania działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach w celu wymiany najlepszych praktyk i wypracowywania wspólnych rozwiązań.

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/629 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 1).
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14)
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
PDF 152kWORD 56k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2019/2062(DEC))
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0057/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0028/2020),

1.  udziela Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2019/2062(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0028/2020),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zauważa z zadowoleniem, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich (zwanej dalej „Rzecznik”) za rok obrachunkowy 2018 Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) nie stwierdził żadnych istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  odnotowuje wniosek Trybunału, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych Rzecznik nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli były skuteczne;

3.  generalnie wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” sprawozdania rocznego Trybunału ma raczej ograniczony zakres i wnioski, niezależnie od tego, że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

4.  zauważa, że Trybunał wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, który stanowi 6,3 % budżetu Unii; zauważa, że Trybunał określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca i zwraca się do Trybunału o zwiększenie liczby transakcji co najmniej o 10 %;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik postępuje zgodnie ze sprawdzoną praktyką ustalania terminu przedłożenia rocznego sprawozdania z działalności na 31 marca roku następującego po roku budżetowym; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik przedłożyła roczne sprawozdanie z działalności do dnia 28 marca, co daje organowi udzielającemu absolutorium więcej czasu na dogłębną analizę sprawozdania i sprawniejsze przeprowadzenie procedury udzielenia absolutorium;

6.  podkreśla, że budżet Rzecznik ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2018 r. wyniósł 10 837 545 EUR (w porównaniu z 10 905 441 EUR w 2017 r.), co oznacza zmniejszenie o 67 896 EUR (0,62 %); z zadowoleniem przyjmuje ogólnie ostrożne i należyte zarządzanie finansami Rzecznik w roku budżetowym 2018; zauważa, że z łącznych środków 95,33 % stanowiły środki na zobowiązania (w porównaniu z 93,91 % w 2017 r.), a 91,33 % – środki na płatności (w porównaniu z 86,20 % w 2017 r.);

7.  odnotowuje poprawę w zakresie kwoty środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r., która wyniosła 433 865,17 EUR (4 % budżetu na 2018 r.), w porównaniu z 841 340,68 EUR (7,71 % budżetu na 2017 r.) przeniesionymi z 2017 r. na 2018 r.;

8.  odnotowuje jednak, że w kilku liniach budżetowych pozostały niewykorzystane środki, np. w linii B3-030 „Posiedzenia zewnętrzne” nie wykorzystano 13 514,61 EUR z przydzielonych 45 000 EUR, w linii B3-210 „Publikacje” – 47 530,48 EUR z przydzielonych 161 100 EUR itd.; przypomina o konieczności stosowania środków służących ograniczeniu przeszacowywania budżetu;

9.  odnotowuje z jednej strony ograniczone zasoby Rzecznik, a z drugiej – coraz większe obciążenie pracą; popiera wniosek Rzecznik o dostosowanie planu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb i obciążenia pracą dzięki określeniu funkcji o charakterze stałym, które powinny być wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stałe; zauważa, że w 2018 r. plan zatrudnienia obejmował 82 stanowiska (w porównaniu z 77 stanowiskami w 2013 r.); zwraca się do Rzecznik o przedstawienie sprawozdania dotyczącego ewentualnego wzrostu wydajności ze względu na sam fakt reorganizacji i nowego podziału zadań;

10.  zachęca Biuro Rzecznik do współpracy z innymi instytucjami Unii w celu ograniczenia wydatków; zauważa, że w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych Rzecznik nie dysponuje wewnętrznymi tłumaczami i w związku z tym korzysta z usług Parlamentu i Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej; zauważa jednak, że koszty tłumaczeń pisemnych wzrosły w 2018 r., ponieważ Rzecznik wydała 343 771 EUR na tłumaczenia pisemne (w porównaniu z 262 631 EUR w 2017 r.);

11.  z zadowoleniem przyjmuje wzorcową równowagę płci na stanowiskach kierowniczych – 4 kobiety i 4 mężczyzn; zauważa jednak, że ogółem 65 % personelu stanowią kobiety, a tylko 35 % to mężczyźni; zachęca do stworzenia w Biurze Rzecznik środowiska pracy opartego w większym stopniu na zasadzie równości płci;

12.  w odniesieniu do równowagi geograficznej na stanowiskach kierowniczych odnotowuje, że w 2018 r. współpracownicy Rzecznik pochodzili z 6 państw (Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Polski i Szwecji), podczas gdy w 2013 r. z 8 państw (Austrii, Niemiec, Danii, Grecji, Irlandii, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa); bierze pod uwagę, że w latach 2013–2018 łączna liczba osób na stanowiskach kierowniczych zmniejszyła się z 11 do 8; wzywa Rzecznik, by nadal dążyła do zapewnienia równowagi geograficznej, jednak z uwzględnieniem niewielkiego rozmiaru instytucji i jej szczególnych zadań wchodzących w zakres podstawowej działalności;

13.  z zadowoleniem przyjmuje działania Rzecznik w zakresie nowej polityki płci, ale wyraża ubolewanie z powodu braku równowagi między średnią liczbą dni szkoleniowych przypadających na płeć: 6,80 w przypadku mężczyzn w porównaniu z 5,90 w przypadku kobiet;

14.  odnotowuje, że ramy polityki na rzecz zasobów ludzkich z 2017 r. są obecnie realizowane w drodze przyjęcia nowych przepisów dotyczących naboru pracowników na czas określony, decyzji w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin i nadgodzin oraz stosowania polityki przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równego traktowania; odnotowuje dalsze inicjatywy na rzecz poprawy procedur naboru oraz takie działania jak wizyty studyjne dla pracowników w ramach programów wymiany personelu;

15.  zachęca Rzecznik do kontynuowania opracowywania długoterminowych ram polityki kadrowej, w których uwzględniona zostanie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym personelu, poradnictwo zawodowe przez całe życie i rozwój kariery zawodowej, równowaga płci, niedyskryminacja, telepraca, równowaga geograficzna oraz rekrutacja pracowników, a także włączanie do personelu osób z niepełnosprawnościami;

16.  z zainteresowaniem odnotowuje, że w odniesieniu do swojej działalności wewnętrznej Rzecznik zwróciła się do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych o rozpowszechnienie za pomocą jego kanałów ogłoszenia Rzecznik o naborze stażystów w celu zachęcenia osób z niepełnosprawnościami do ubiegania się o staż; odnotowuje zmianę formularza wniosku zgłoszeniowego i dodanie pytania o potrzebę racjonalnych usprawnień podczas procedur selekcji;

17.  w kontekście standardów kontroli wewnętrznej Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podjęto działania w celu wdrożenia decyzji w sprawie zapobiegania nękaniu i molestowaniu, m.in. wyznaczono ekspertów ds. etyki (jednego w Brukseli i jednego w Strasburgu) oraz członków komitetu pojednawczego; zauważa, że we wrześniu 2018 r. wszyscy pracownicy wzięli udział w obowiązkowym szkoleniu na temat etycznego postępowania, w tym zapobiegania nękaniu i molestowaniu, a w listopadzie 2018 r. odbyło się poświęcone tej kwestii spotkanie szefów działów;

18.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przyjętego w 2017 r. przewodnika dotyczącego etyki i dobrego postępowania dla pracowników Rzecznik, który wymaga od nowych pracowników wypełnienia formularza deklaracji o braku konfliktu interesów oraz informuje odchodzących pracowników o ich obowiązkach;

19.  ubolewa, że w reakcji na rezolucję w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Rzecznik podjęła działania, które są jedynie potwierdzeniem uwag Parlamentu w odniesieniu do większości wymienionych punktów, lecz nie przynoszą dalszych szczegółów; podkreśla, że sprawozdanie z działań następczych ma zasadnicze znaczenie dla parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej, i apeluje do Rzecznik o włączenie do następnego sprawozdania niezbędnych odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących podniesionych kwestii;

20.  zauważa, że w 2018 r. nie udało się osiągnąć kluczowego wskaźnika wykonania Rzecznik w odniesieniu do ogólnej zgodności z ambitnym celem 90 %; odnotowuje, że wskaźnik ten wyniósł 81 % (w porównaniu z 85 % w roku 2017), a wskaźnik w przypadku dochodzeń wszczynanych w interesie publicznym – 85 % (w porównaniu z 79 % w roku 2017); uznaje, że ten ostatni wskaźnik jest znaczny, biorąc pod uwagę, iż jego skutki prawdopodobnie przyniosą korzyści szerszemu gronu odbiorców;

21.  popiera wyrażony przez Rzecznik zamiar dalszego zacieśnienia współpracy z Parlamentem w celu dopilnowania, że będzie on informowany o uchybieniach (ze szczególnym uwzględnieniem przypadków niewłaściwego administrowania stwierdzonych w trakcie dochodzeń lub negatywnych odpowiedzi instytucji na zalecenia Rzecznik); uważa, że takie informacje, przekazywane w formie streszczenia w uporządkowanym formacie, byłyby niezwykle cenne dla Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu; odnotowuje jednak potwierdzenie Rzecznik, że ogólnie instytucje starają się utrzymywać konstruktywne stosunki z instytucją ;

22.  podkreśla fakt, iż wyniki wszystkich trzech elementów kluczowego wskaźnika wykonania 7 (efektywność: złożony wskaźnik dotyczący rozpatrywania skarg i prowadzenia dochodzeń) odpowiadają założonemu celowi lub go przekraczają; zauważa, że odsetek dochodzeń zamkniętych w ciągu sześciu miesięcy i osiemnastu miesięcy wynosi odpowiednio 57 % i 88 % (w przypadku których cele wynosiły odpowiednio 50 % i 80 %) oraz że trzeci element, tj. odsetek decyzji o dopuszczalności podjętych w terminie jednego miesiąca, znacznie wzrósł z 69 % w 2016 r. do 86 % w 2017 r., a w 2018 r. osiągnął poziom 90 %;

23.  odnotowuje, że średni czas rozpatrywania wszystkich kategorii skarg wydłużył się do 79 dni w 2018 r. (w porównaniu z 64 dniami w 2017 r.), natomiast średni czas prowadzenia dochodzeń skrócił się do 255 dni w 2018 r. (w porównaniu z 266 dniami w 2017 r. i 369 dniami w 2013 r.); odnotowuje jednak wzrost o 53 % liczby zamkniętych dochodzeń, które wszczęto na podstawie skarg (co wyjaśnia wydłużenia średniego czasu rozpatrywania wszystkich kategorii skarg);

24.  zauważa, że liczba skarg w ramach kompetencji (880 w porównaniu z 751 w 2017 r.) nadal wyraźnie rosła w 2018 r. (+17 %) w porównaniu ze wzrostem o 5,5 % w 2017 r.; zauważa, że liczba dochodzeń wszczętych na podstawie skarg wyniosła 482 w porównaniu z 433 w 2017 r. (+11 %), a liczba dochodzeń zamkniętych na podstawie skarg – 534 w porównaniu z 348 w 2017 r. (+53 %); zauważa, że wzrost liczby wszczętych i zakończonych dochodzeń częściowo wynika z faktu, iż w związku z nową klasyfikacją szereg spraw, które wcześniej zostałyby sklasyfikowane jako „brak podstaw do wszczęcia dochodzenia”, zamyka się obecnie jako „dochodzenia, w których nie stwierdzono niewłaściwego administrowania”;

25.  przyjmuje do wiadomości wyniki dochodzeń zamkniętych przez Rzecznik w 2018 r., np. a) nie stwierdzono niewłaściwego administrowania w 254 sprawach (46,6 %), b) rozstrzygnięcie sprawy przez zainteresowaną instytucję – przyjęcie sugestii – osiągnięcie rozwiązania w 221 sprawach (40,6 %), c) stwierdzenie, że dalsze dochodzenie nie jest uzasadnione w 56 sprawach (10,3 %), d) niewłaściwe administrowanie stwierdzono w 29 sprawach (5,3 %) oraz e) inny wynik w 10 sprawach (1,8 %); uznaje, że podstawową misją Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dopilnowanie, by administracja Unii służyła interesowi publicznemu i pomagała wszystkim osobom, które napotykają problemy związane z instytucjami unijnymi;

26.  zauważa, że od 2013 r. na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich publikowane są szczegółowe informacje na temat wyjazdów służbowych Rzecznika, w tym koszty, cel i czas trwania podróży; zauważa, że w 2018 r. koszty podróży służbowych wyniosły 27 206,79 EUR (w porównaniu z 30 592 EUR w 2017 r.); zwraca uwagę, że z uwagi na przejrzystość w rocznym sprawozdaniu z działalności należy uwzględniać odnośny wykaz wyjazdów służbowych w danym roku;

27.  pochwala inicjatywę Nagroda za dobrą administrację, która przynosi korzyści dzięki formalnemu uznaniu dobrej pracy, promuje wymianę najlepszych praktyk w instytucjach oraz jest inspiracją dla przyszłych projektów; z zadowoleniem przyjmuje współpracę z europejską siecią rzeczników praw obywatelskich, organami innych państw członkowskich oraz międzynarodowymi sieciami i organizacjami w celu określenia i propagowania najwyższych standardów;

28.  z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez Rzecznik w celu poprawy cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, takie jak szkolenia w zakresie bezpieczeństwa technologii informacyjnych i komunikacyjnych, opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszeń danych, prowadzenie terminowych konsultacji z inspektorem ochrony danych i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych w celu zapewnienia prywatności w fazie opracowywania projektów; zwraca się do Rzecznik o kontynuowanie przedkładania sprawozdań z realizacji punktów działania dotyczących postępów, w tym z ustanowienia wzoru oceny wpływu na prywatność danych oraz centralnego rejestru zapisów dotyczących operacji przetwarzania danych;

29.  dostrzega wartość dodaną, jaką może przynieść Rzecznik bezpłatne i otwarte oprogramowanie; podkreśla w szczególności jego rolę w zwiększaniu przejrzystości i unikaniu uzależnienia od jednego sprzedawcy; dostrzega również, że może ono poprawić bezpieczeństwo, ponieważ pozwala wykrywać i eliminować niedociągnięcia; zdecydowanie zaleca, aby oprogramowanie opracowane dla instytucji było udostępniane publicznie w oparciu o licencję na bezpłatne i otwarte oprogramowanie;

30.  podkreśla, jak ważne jest uświadomienie obywatelom Unii, iż mają możliwość zwrócenia się do Rzecznik w przypadkach niewłaściwego administrowania; odnotowuje podejmowane przez biuro Rzecznik działania na rzecz zwiększenia widoczności instytucji za pomocą takich narzędzi jak nowa strona internetowa, którą uruchomiono w 2018 r. i która zawiera zmieniony interfejs ewentualnych skarg oraz przyjazną dla użytkownika funkcję wyszukiwania; zwraca uwagę na nowe nagranie wideo, w którym poruszono takie kwestie jak dostęp do informacji, problemy z finansowaniem unijnym i przejrzystość działalności lobbingowej; zauważa, że na takich platformach jak konto Rzecznik na Twitterze odnotowano wzrost liczby obserwujących o 17 %, na LinkedIn – o 13 %, a na Instagramie liczba obserwujących wzrosła aż o 61 %; ponadto zachęca do korzystania z wolnych i otwartych platform sieci społecznościowych oferujących własne usługi hostingowe przy szczególnym uwzględnieniu ochrony danych użytkowników;

31.  zachęca Rzecznik do postępów w realizacji spójnej polityki na rzecz cyfryzacji oferowanych usług;

32.  z zadowoleniem przyjmuje opracowanie wspólnie z innymi instytucjami Unii wytycznych dotyczących mediów społecznościowych oraz wymianę najlepszych praktyk w celu stawienia czoła wyzwaniom, w obliczu których stoją instytucje unijne w kontekście coraz powszechniejszego korzystania z mediów społecznościowych i kontaktów z nimi;

33.  zachęca biuro Rzecznik do dalszych działań na rzecz zmniejszenia śladu ekologicznego, takich jak propagowanie cyfryzacji w celu zmniejszenia zużycia papieru, ograniczanie wyjazdów służbowych pracowników przez propagowanie korzystania z urządzeń do prowadzenia wideokonferencji oraz propagowanie korzystania z transportu zbiorowego; zwraca się o więcej informacji na temat realizacji tych działań w ramach absolutorium za rok 2019;

34.  zwraca uwagę na kilkakrotnie ponawiany apel Parlamentu o przegląd statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z nowymi realiami i wyzwaniami; zauważa, że ostatni przegląd miał miejsce w 2008 r. i że wreszcie w lutym 2019 r. przeprowadzono głosowanie nad rezolucją w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich); zauważa, że przyjęcie przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia jest zadaniem Rzecznik; zwraca się do biura Rzecznik o uwzględnienie informacji w tych kwestiach w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności instytucji;

35.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik przeprowadziła dochodzenie w sprawie reagowania na problem tzw. „drzwi obrotowych” i przeanalizowała w jaki sposób 15 instytucji i organów Unii (w tym Parlament, Rada i Trybunał) publikuje informacje w przypadku, gdy ich kadra kierownicza wyższego szczebla występuje o zgodę na podjęcie zatrudnienia poza instytucją lub organem (włącznie z analizą częstotliwości publikowania takich informacji oraz ich zakresu i treści); zauważa, że Rzecznika stwierdziła, iż reprezentowana przez nią instytucja jest niezwykle świadoma znaczenia solidnych przepisów wykonawczych w tym obszarze, ale zarazem pojawiły się pewne sugestie dotyczące usprawnień; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2020 r. Rzecznik zamierza przeprowadzić dochodzenie uzupełniające;

36.  gratuluje Rzecznik nowej przyspieszonej wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg dotyczących dostępu do dokumentów; zauważa, że dzięki temu nowemu systemowi decyzje w sprawie skarg są podejmowane trzy razy szybciej niż w standardowej procedurze; zwraca się do Rzecznik o podzielenie się z innymi instytucjami i organami Unii wynikami oceny efektywności tej nowej procedury;

37.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę Rzecznik z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w sprawach przekazywanych obu instytucjom; odnotowuje bezpośredni kanał kontaktów, który służy unikaniu powielania dochodzeń i który w 2018 r. przyniósł pierwsze pozytywne wyniki;

38.  zwraca uwagę na wszystkie prace zrealizowane w ciągu kilku minionych lat w takich obszarach jak budżetowanie zadaniowe, ramy etyczne wraz ze wszystkimi powiązanymi zasadami i procedurami, intensywniejsze działania komunikacyjne i rosnąca liczba środków służących poprawie przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje znaczną liczbę międzyinstytucjonalnych umów o świadczenie usług i o współpracy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między instytucjami i organami Unii; proponuje, by przeanalizowano możliwość sformalizowania działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach w celu wymiany najlepszych praktyk i wypracowania wspólnych rozwiązań.

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejski Inspektor Ochrony Danych
PDF 156kWORD 58k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2019/2063(DEC))
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0058/2019)(2)

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018, wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0029/2020),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2019/2063(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0029/2020),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  odnotowuje z zadowoleniem, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”) za rok obrachunkowy 2018., Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) nie stwierdził żadnych istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  odnotowuje, że według rocznego sprawozdania z działalności EIOD Trybunał zbadał jedną transakcję z roku budżetowego 2018 i w wyniku tego badania nie przedstawił uwag;

3.  przyjmuje z zadowoleniem wniosek Trybunału, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych EIOD nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli były skuteczne; przyjmuje do wiadomości wniosek Trybunału o ponowne przeprowadzenie kontroli ex post, która została przywrócona;

4.  zasadniczo wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” sprawozdania rocznego Trybunału ma raczej ograniczony zakres i wnioski, niezależnie od tego, że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

5.  odnotowuje, że Trybunał wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, który stanowi 6,3 % budżetu Unii; zwraca uwagę, że Trybunał określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca i zwraca się do Trybunału o zwiększenie liczby transakcji co najmniej o 10 %;

6.  przypomina, że EIOD nie jest zdecentralizowaną agencją unijną, i uważa, że pomimo iż jego budżet stanowi bardzo niewielką część budżetu Unii, Trybunał powinien jednak odpowiednio zbadać legalność i prawidłowość transakcji EIOD, gdyż przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania wszystkich organów Unii; zwraca uwagę, że EIOD nie został ujęty ani w sprawozdaniu Trybunału w sprawie wykonania budżetu Unii na rok 2018, ani w sprawozdaniu z 2018 r. w sprawie agencji unijnych i innych organów; podkreśla jednak, że informacje dotyczące wyników niezależnych audytów zewnętrznych prowadzonych przez Trybunał powinny być publicznie dostępne dla wszystkich organów unijnych; wzywa zatem Trybunał, by ponownie rozważył swoje stanowisko i by od przyszłego roku zaczął publikować sprawozdania z kontroli obejmujące EIOD; zwraca się w związku z tym do Trybunału o sporządzanie odrębnych rocznych sprawozdań z działalności dotyczących rocznych sprawozdań finansowych tego ważnego organu Unii, którego celem jest zapewnienie pełnego poszanowania przez instytucje i organy unijne prawa do prywatności i ochrony danych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje ogólnie ostrożne i należyte zarządzanie finansami przez EIOD; zwraca uwagę, że EIOD wprowadził wyraźne rozróżnienie między tak zwaną „bieżącą a nową działalnością”; odnotowuje wzrost o 1,54 % w odniesieniu do bieżących działań zgodnie z polityką oszczędnościową, w ramach której większość linii budżetowych została zamrożona, by wzrost wyniósł 0 %; odnotowuje jednak wzrost w przypadku nowych działań, głównie w związku z utworzeniem nowego organu unijnego zwanego Europejską Radą Ochrony Danych (EROD) i powiązanymi działaniami (EROD rozpoczęła działalność w dniu 25 maja 2018 r.);

8.  odnotowuje, że w 2018 r. EIOD dysponował budżetem w łącznej wysokości 14 449 068 EUR (w porównaniu z 11 324 735 EUR w 2017 r.), co stanowi wzrost o 27,59 % w stosunku do budżetu na 2017 r. (w latach 2016–2017 budżet wzrósł o 21,93 %); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do końca 2018 r. rozdysponowano 93,7 % wszystkich środków w porównaniu z 89 % w 2017 r.; odnotowuje z zaniepokojeniem, że wykonanie budżetu w zakresie środków na płatności wynosi 75,2 % wszystkich środków (w porównaniu z 77 % w 2017 r.);

9.  przypomina, że niezbędny jest preliminarz budżetowy, aby zapewnić skuteczne wykonanie budżetu w nadchodzących latach; przyjmuje do wiadomości fakty o zasadniczym znaczeniu, takie jak budżet EIOD przeznaczony na wynagrodzenia, którego udział wynosi ponad 53 %, w sytuacji gdy nawet umiarkowana rotacja personelu ma istotny wpływ na ogólny wskaźnik wykonania budżetu; uznaje, że preliminarz budżetowy dotyczący niedawno utworzonej EROD stanie się dokładny dopiero po kilku latach działalności;

10.  odnotowuje z zainteresowaniem, że EIOD ogłosił nowy konkurs otwarty w celu stworzenia puli wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie ochrony danych, aby zaspokoić przyszłe potrzeby rekrutacyjne; w odniesieniu do planowania rekrutacji pracowników stwierdza, że EIOD zwrócił się o umiarkowane zwiększenie liczby o 6 pracowników w ramach prac przygotowawczych do stworzenia EROD;

11.  uznaje, że rok 2018 miał dla EIOD kluczowe znaczenie ze względu na przyjęcie w 2016 r. rozporządzenia (UE) 2016/679(7) i dyrektywy (UE) 2016/680(8) w ramach aktualizacji przepisów o ochronie danych; zwraca uwagę, że nowe zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679 będą wymagały w przyszłości dodatkowych zasobów; odnotowuje, że w 2018 r. EIOD zatrudniał 97 pracowników (dla porównania w 2013 r. zatrudnionych było 55 pracowników); zwraca się jednak do EIOD o przeanalizowanie sytuacji w odniesieniu do potencjalnego wzrostu wydajności wynikającego wyłącznie z reorganizacji i realokacji zadań;

12.  odnotowuje, że w wyniku wejścia w życie tych nowych przepisów powstała EROD, składająca się z 28 organów ochrony danych w państwach członkowskich i z EIOD, w celu zapewnienia spójnego wdrażania rozporządzenia (UE) 2016/679 w całej Unii; zwraca uwagę, że znaczną część czasu i wysiłków EIOD na początku 2018 r. przeznaczono na wsparcie sekretariatu EROD, a także na pełen udział w charakterze członka zarządu;

13.  odnotowuje, że zgodnie z nowymi przepisami o przetwarzaniu danych osobowych instytucje i organy Unii muszą zapewnić przestrzeganie wspomnianych zasad, w tym zakresie zarządzania ich infrastrukturami i systemami informatycznymi; stwierdza, że EIOD rozszerzył swój katalog szczegółowych wytycznych i rozpoczął program kontroli przestrzegania przepisów przez organy Unii;

14.  zauważa, że potrzebna jest większa przejrzystość i współpraca między europejskimi organami ochrony danych; podkreśla znaczenie współpracy EIOD z krajowymi organami ochrony danych w państwach członkowskich, aby zapewnić skuteczny nadzór oraz współpracę podczas przygotowań do przyjęcia nowych ram ustawodawczych; zwraca się do EIOD o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu o wszelkich osiągniętych wynikach;

15.  przyznaje, że EIOD publikuje co roku dane na temat współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzonej za pośrednictwem umów o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu do usług medycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych, usług gastronomicznych i szkoleniowych oraz umów administracyjnych dotyczących budynków, logistyki, usług w zakresie bezpieczeństwa, informatyki itp.; z zadowoleniem przyjmuje protokół ustaleń między EIOD a EROD (dotyczący głównie usług informatycznych), który umożliwia nowemu organowi Unii korzystanie z wszystkich prac prowadzonych przez EIOD w ostatnich latach;

16.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że EIOD zamierza (w zakresie modernizacji procedur udzielania zamówień publicznych) zainstalować elektroniczną aplikację do zarządzania przepływem pracy z myślą o stworzeniu systemu służącego wyeliminowaniu papierowej formy dokumentów; ponownie podkreśla znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej między EIOD a Komisją w zakresie zamówień publicznych, zarządzania finansami i zasobów ludzkich; z zadowoleniem przyjmuje umowę o gwarantowanym poziomie usług zawartą z Dyrekcją Generalną ds. Budżetu i Dyrekcją Generalną ds. Informatyki Komisji Europejskiej w odniesieniu do narzędzi informatycznych „ABAC” i „Sysper II”, o co wnioskowano w ostatnim sprawozdaniu w sprawie absolutorium; zachęca EIOD do postępów w realizacji spójnej polityki na rzecz cyfryzacji oferowanych usług;

17.  odnotowuje, że pierwszy plan działania urzędnika ds. etyki został w pełni zrealizowany i że w drugim sprawozdaniu przewidziano szereg środków, takich jak przegląd kodeksów postępowania dla organów nadzoru i personelu, zmieniona decyzja w sprawie działań zewnętrznych i ewentualne przystąpienie do nowego rejestru dla instytucji Unii służącego przejrzystości itp.; zwraca się do EIOD o jak najszybsze wdrożenie wnioskowanych środków; z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzenie sesji uświadamiających zgodnie z zasadami etyki; zwraca się o przedstawienie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności szczegółowych informacji na temat osiągnięć w stosowaniu ram etyki;

18.  wyraża zadowolenie, że przepisy wewnętrzne dotyczące informowania o nieprawidłowościach przyjęte w 2016 r. zostaną zaktualizowane w celu wzmocnienia ochrony sygnalistów i domniemanych sprawców; zwraca uwagę na pewne środki ochronne, takie jak ocena ryzyka i ograniczenie dostępu do powiązanych dokumentów wyłącznie do pracowników potrzebujących zawartych w nich informacji; zachęca EIOD do zwrócenia się do swojego urzędnika ds. etyki o poświęcenie szczególnej uwagi tej kwestii podczas kolejnej sesji uświadamiającej zorganizowanej dla wszystkich pracowników; odnotowuje z zadowoleniem, że dotychczas w EIOD nie było przypadków informowania o nieprawidłowościach;

19.  przypomina o znaczeniu ochrony danych w kontekście cyberbezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki EIOD zmierzające do zapewnienia instytucjom Unii wskazówek, jak chronić dane osobowe przy wdrażaniu środków w zakresie cyberbezpieczeństwa, w jakiej mierze kompleksowe systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji są podstawą spełnienia obowiązków ochrony danych i cyberbezpieczeństwa oraz jak wypełniać obowiązki w zakresie powiadamiania o ochronie danych i obowiązki informacyjne w związku z naruszeniami ochrony danych osobowych; zwraca uwagę, że skandal związany z niewłaściwym wykorzystaniem danych Facebooka przez Cambridge Analytica i coraz obszerniejsze dowody na nielegalną ingerencję w procesy wyborcze wymagają podjęcia działań przez EIOD; podkreśla, że EIOD musi walczyć z potencjalnym nadużywaniem danych cyfrowych;

20.  dostrzega wartość dodaną, jaką może przynieść EIOD bezpłatne i otwarte oprogramowanie; podkreśla w szczególności jego rolę w zwiększaniu przejrzystości i unikaniu uzależnienia od jednego dostawcy; przyznaje również, że może ono poprawić bezpieczeństwo, ponieważ pozwala wykrywać i eliminować niedociągnięcia; zdecydowanie zaleca, aby każde oprogramowanie opracowane dla tej instytucji było udostępniane publicznie w oparciu o licencję na bezpłatne i otwarte oprogramowanie;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że decyzja o przeciwdziałaniu molestowaniu została udostępniona całemu personelowi za pośrednictwem strony intranetowej EIOD; odnotowuje z uznaniem, że EIOD pracuje obecnie nad zmianą decyzji o przeciwdziałaniu molestowaniu, a także nad mandatem umożliwiającym mianowanie dodatkowych zaufanych doradców; zwraca uwagę, że 69 % pracowników uznało w sondażu przeprowadzonym w 2018 r., że wiedzą o prowadzonej polityce przeciwdziałania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu; z zadowoleniem przyjmuje przeszkolenie w 2018 r. jednego zaufanego doradcy;

22.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów są dostępne na stronie internetowej EIOD; zwraca uwagę, że oświadczenia te mają z konieczności charakter samodeklaratywny i że ani EIOD, ani urzędnik ds. etyki nie posiadają uprawnień do prowadzenia dochodzeń w celu zagwarantowania prawdziwości i kompletności zadeklarowanych danych; wzywa EIOD do przeprowadzenia, wraz z innymi instytucjami i organami Unii, oceny sposobów udoskonalenia systemu;

23.  wzywa EIOD do zagwarantowania publikacji i regularnego aktualizowania na swojej stronie internetowej wszystkich wytycznych i procedur dotyczących ram etycznych; wzywa EIOD do kontynuowania wysiłków na rzecz poprawy przejrzystości i kontroli publicznej informacji dostępnych w internecie;

24.  ubolewa, że w rocznym sprawozdaniu z działalności nie zawarto bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnych środków poprawy dobrostanu w miejscu pracy; wyraża jednak zadowolenie, że w 2018 r. przyjęto i/lub wdrożono decyzje i strategie polityczne, między innymi sprawozdanie dotyczące ankiety przeprowadzonej wśród personelu, zmienioną decyzję dotyczącą telepracy czy zmienioną decyzję dotyczącą działalności mentorskiej; wzywa EIOD do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności;

25.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę EIOD z 2018 r. dotyczącą oferowania w przyszłości płatnych staży jedynie za pośrednictwem programu staży „Blue Book”; odnotowuje, że tej zmiany w procesie rekrutacji stażystów EIOD dokonano na podstawie zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dostosowania kryteriów kwalifikowalności w odniesieniu do płatnych staży; ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim stażystom w instytucjach unijnych odpowiednich wynagrodzeń, aby uniknąć nasilenia dyskryminacji ze względów ekonomicznych;

26.  odnotowuje z zainteresowaniem, że wśród pracowników EIOD reprezentowanych jest 20 narodowości Unii (podczas gdy w 2017 r. reprezentowanych było 16 różnych narodowości Unii); odnotowuje, że jeśli chodzi o równowagę płci w EIOD, w roku tym zatrudnionych było 40 % mężczyzn (w porównaniu z 32 % w 2017 r.) oraz 60 % kobiet; przyjmuje do wiadomości nieustające wysiłki EIOD na rzecz osiągnięcia równowagi, zważywszy na niewielki rozmiar EIOD i jego specyficzny zakres głównej działalności;

27.  odnotowuje z zainteresowaniem, że EIOD otrzymał cztery dodatkowe biura w budynku MTS, który obecnie dzieli z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich; zwraca uwagę, że oczekuje się, iż liczebność personelu EIOD, w tym sekretariatu EROD dodatkowo wzrośnie w 2020 r., w związku z czym konieczne jest zajęcie dodatkowych biur w całym budynku; popiera wniosek EIOD i zwraca się o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego o wszystkich powiązanych działaniach i osiągnięciach;

28.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy EIOD ukierunkowane na obniżenie śladu środowiskowego instytucji; zachęca EIOD do opracowania konkretnego planu działania na rzecz obniżenia śladu środowiskowego;

29.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że waga działań komunikacyjnych EIOD znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat; docenia wysiłki na rzecz zwiększenia wpływu jego obecności w internecie; odnotowuje, że zorganizowano dwie ważne kampanie informacyjne, a mianowicie w 2018 r. międzynarodową konferencję poświęconą kwestiom etycznym (dzięki której trafiono do jak najszerszego grona odbiorców w ramach debaty na temat etyki cyfrowej), a w grudniu 2018 r. – kampanię informacyjną na temat nowego rozporządzenia o ochronie danych dla instytucji Unii;

30.  przypomina, że EIOD stosuje szereg kluczowych wskaźników skuteczności działania, które pomagają monitorować jego działalność i wykorzystanie zasobów; odnotowuje z zadowoleniem, że w 2018 r. EIOD osiągnął bądź przekroczył cele wyznaczone dla większości kluczowych wskaźników skuteczności działania (np. w przypadku 4. kluczowego wskaźnika działania dotyczącego poziomu zainteresowania zaangażowanych podmiotów przewidywano 10 konsultacji, a przeprowadzono 13 takich konsultacji); odnotowuje, że poczyniono postępy we wdrażaniu odnośnych celów strategicznych, w związku z czym nie ma konieczności podejmowania środków naprawczych; zachęca EIOD do utrzymania takiego kierunku działań;

31.  wyraża zadowolenie, że EIOD przestrzega niemal wszystkich 16 standardów kontroli wewnętrznej, które są systematycznie monitorowane w dążeniu do zapewnienia oszczędnego, skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów; odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt uzupełniający dotyczący pozostałych do wypełnienia zaleceń przeglądu standardów kontroli wewnętrznej i stwierdziła, że poziom wewnętrznej kontroli jest zadowalający i że jest ona skuteczna;

32.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ankietę dotyczącą trzech głównych obszarów – tj. zarządzania EIOD w związku z EROD, ram zapewniania zasobów kadrowych, budżetu i administracji finansowej oraz wsparcia logistycznego EROD i zespołów wsparcia EIOD – które poddano szczegółowej kontroli; odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała sprawozdanie końcowe, w którym wszystkie zalecenia są jedynie „kwestiami do rozważenia” i nie będą podlegały działaniom następczym ze strony Służby Audytu Wewnętrznego;

33.  odnotowuje, że kwota wydana na tłumaczenia pisemne dokumentów EIOD wynosi 337 057,35 EUR, a na tłumaczenia dotyczące działalności EROD – 516 461,90 EUR; zwraca uwagę, że EROD korzysta z limitu bezpłatnych tłumaczeń pisemnych w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej; zwraca uwagę, że konieczność częstego tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki urzędowe Unii przez tak niewielką instytucję sprawia, że internalizacja tłumaczeń jest niemożliwa z punktu widzenia relacji kosztów do korzyści;

34.  zwraca uwagę, że podróże służbowe personelu są rejestrowane w zintegrowanym systemie przetwarzania danych dotyczących podróży służbowych, a sprawozdania z takich podróży są załączane jako dokumenty potwierdzające do rozliczeń kosztów; z zadowoleniem przyjmuje dane przedstawione w rocznym sprawozdaniu z działalności, o które zwrócono się w poprzednim sprawozdaniu w sprawie absolutorium i z których nie wynikają znaczne różnice w liczbie i kosztach podróży służbowych w ciągu czterech ostatnich lat;

35.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EIOD postępuje zgodnie z najlepszą praktyką ustalania terminu przedłożenia rocznego sprawozdania z działalności na 31 marca roku następującego po roku budżetowym; w związku z powyższym przyjmuje z zadowoleniem fakt, że EIOD przedłożył roczne sprawozdanie z działalności do dnia 26 marca 2019 r., co daje organowi udzielającemu absolutorium więcej czasu na dogłębną analizę sprawozdania i sprawniejsze przeprowadzenie procedury udzielenia absolutorium;

36.  zwraca uwagę na wszystkie prace zrealizowane w ciągu kilku minionych lat w takich obszarach jak budżetowanie zadaniowe, ramy etyczne wraz ze wszystkimi powiązanymi zasadami i procedurami, udoskonalone działania komunikacyjne i rosnąca liczba środków służących poprawie przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje znaczną liczbę międzyinstytucjonalnych umów o świadczenie usług i o współpracy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między instytucjami i organami Unii; proponuje, by przeanalizowano możliwość sformalizowania działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach w celu wymiany najlepszych praktyk i wypracowywania wspólnych rozwiązań;

37.  podkreśla, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wywrze istotny wpływ na planowane prace EIOD; podkreśla znaczenie szybkiego wynegocjowania ze Zjednoczonym Królestwem umowy dotyczącej danych.

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(8) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Trybunał Obrachunkowy
PDF 163kWORD 61k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy (2019/2059(DEC))
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0031/2020),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (2019/2059(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0031/2020),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zwraca uwagę, że kontroli rocznego sprawozdania finansowego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) dokonuje firma zewnętrzna – PricewaterhouseCoopers Sàrl – w celu zastosowania tych samych zasad przejrzystości i rozliczalności, które Trybunał stosuje do jednostek przez siebie kontrolowanych; z zadowoleniem zauważa, że sprawozdanie audytora zewnętrznego stwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Trybunału na dzień 31 grudnia 2018 r., a także wyników transakcji, przepływów pieniężnych i zmian w aktywach netto za rok budżetowy zamknięty tego dnia;

2.  podkreśla, że w 2018 r. ostateczne środki Trybunału wyniosły ogółem 146 469 000 EUR (w porównaniu z 141 240 000 EUR w 2017 r.), co stanowi ogólny wzrost o 3,7 % w porównaniu z 2017 r. (wzrost cen w Luksemburgu szacuje się na 1,9 %); zauważa, że do końca 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na 96,21 % wszystkich środków (w porównaniu z 97,73 % w 2017 r. i 99 % w 2016 r.), a 94,73 % środków wypłacono w 2018 r. (w porównaniu z 94,27 % w 2017 r. i 93,29 % w 2016 r.);

3.  podkreśla, że budżet Trybunału ma charakter czysto administracyjny – wykorzystuje się go do pokrycia wydatków związanych z pracownikami instytucji (Tytuł 1), budynkami, meblami, wyposażeniem oraz różnych wydatków operacyjnych (Tytuł 2); jest zaniepokojony dalszym przeszacowaniem budżetu w Tytule 2 ze wskaźnikiem zobowiązań na poziomie 59,13 % (w porównaniu z 57,13 % w 2017 r.) i wskaźnikiem płatności w wysokości 55,11 % (w porównaniu z 55,75 % w 2017 r.);

4.  zauważa, że zobowiązania przeniesione na 2019 r. wyniosły 6 068 597 EUR, tj. 4,1 % budżetu na 2018 r. (w porównaniu z 7 908 250 EUR przeniesione na 2018 r., tj. 5,5 % budżetu na 2017 r.); zauważa, że głównym czynnikiem przyczyniającym się do przeniesienia środków była kwota 4 310 280 EUR przeniesiona w ramach rozdziału 21 (Przetwarzanie danych, sprzęt i mienie ruchome: zakup, wynajem i utrzymanie) w odniesieniu do projektów informatycznych, które były nadal w toku pod koniec 2018 r.;

5.  ogólnie rzecz biorąc, wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego za rok 2018 ma raczej ograniczony zakres i ograniczone wnioski, niezależnie od faktu, że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem; domaga się, aby prace kontrolne w odniesieniu do rozdziału 10 były szerzej zakrojone w celu dokonania przeglądu niedociągnięć w wydatkach administracyjnych w każdej instytucji;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał ogólnie w pełni utrzymywał w ostatnich latach dyscyplinę budżetową w celu utrzymania stabilności kosztów administracyjnych bez wywierania negatywnego wpływu na jego podstawową działalność; zauważa, że nie ubiegano się o żadne dodatkowe stanowiska na 2018 r. i że w związku z tym plan zatrudnienia Trybunału, podobnie jak w 2017 r., przewiduje łącznie 853 zatwierdzone stanowiska;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Trybunału na rzecz publikowania rocznego sprawozdania z działalności do dnia 5 maja następnego roku oraz przyjmowania końcowego sprawozdania finansowego do dnia 31 maja; zgadza się, że należy dać Trybunałowi czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli (o czym mowa w rocznym sprawozdaniu Trybunału z wykonania budżetu Unii); sugeruje jednak, aby Trybunał dalej przedyskutował tę kwestię z Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu i innymi właściwymi podmiotami w celu oceny ram czasowych procedury udzielania absolutorium;

8.  z zadowoleniem przyjmuje zawartą w rocznym sprawozdaniu z działalności tabelę z poszczególnymi umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA) podpisanymi z Komisją i innymi instytucjami w takich sprawach jak zasoby kadrowe, tłumaczenia i infrastruktura oraz wskazującą ich wpływ na budżet; zauważa z zaniepokojeniem, że w 2018 r. umowę o świadczenie usług w związku z wydatkami Biura Administrowania i Rozliczania Należności Indywidualnych dotyczącymi zarządzania aktami pracowników Trybunału i systemu MIPS (system planowania podróży służbowych) zwiększono do 325 000 EUR (w porównaniu z 180 000 EUR w 2017 r.) z powodu nowej umowy; ponownie podkreśla znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej;

9.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Trybunału na rzecz jak najbardziej opłacalnego wykorzystania jego pojazdów służbowych; zauważa, że w ramach współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Trybunał podpisał międzyinstytucjonalną umowę leasingu tych pojazdów na okres 4 lat, dzięki czemu uzyskano lepsze ceny leasingu i wprowadzono kryteria środowiskowe;

10.  zwraca uwagę, że Trybunał postanowił dokonać przeglądu przepisów dotyczących korzystania z pojazdów służbowych oraz że zgodnie z nowymi przepisami członkowie i sekretarz generalny mogą korzystać z pojazdów służbowych podczas podróży innych niż podróże służbowe za stałą opłatą w wysokości 100 EUR miesięcznie, powiększoną o niektóre koszty i opłaty; zauważa, że Trybunał spodziewa się znacznych oszczędności w porównaniu z sytuacją przewidzianą obowiązującymi przepisami; odnotowuje, że nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. jest zdania, że korzystanie z pojazdów służbowych do użytku prywatnego nie powinno mieć miejsca w żadnych okolicznościach; uważa, że takie praktyki mogą zaszkodzić reputacji Trybunału i, ogólnie rzecz biorąc, instytucji Unii; zwraca się zatem do Trybunału o ponowne rozważenie tej kwestii i poinformowanie Parlamentu;

11.  zauważa, że Trybunał przyjął nowy zestaw kluczowych wskaźników efektywności na lata 2018 – 2020, obejmujący kluczowe wskaźniki efektywności zapewniające szeroki ogląd sytuacji w zakresie upowszechniania, wpływu i postrzegania jego pracy; zauważa, że wśród kluczowych wskaźników efektywności znajdują się wystąpienia Trybunału w Parlamencie, w Radzie i w parlamentach narodowych, a także liczba opublikowanych, a nie tylko przyjętych, sprawozdań specjalnych; z zadowoleniem przyjmuje wyraźną poprawę wydajności pracy Trybunału, ponieważ liczba sprawozdań specjalnych wzrosła o 25 % od 2008 r., a ponadto, od 2017 r., liczba wystąpień w Parlamencie wzrosła o 47 %, liczba wystąpień w Radzie o 39 %, a liczba wystąpień w parlamentach krajowych o 164 %; zachęca Trybunał do rozważenia możliwości włączenia wartości dodanej wynikającej z kontroli do swoich kluczowych wskaźników efektywności oraz do stałego informowania o wdrażaniu jego zaleceń;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał dostrzega duży wzrost zainteresowania mediów, szczególnie w odniesieniu do jego sprawozdań specjalnych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał będzie nadal promował swoje publikacje za pośrednictwem mediów społecznościowych; zauważa z zainteresowaniem, że większość publikacji Trybunału jest dostępna na stronie internetowej przez link „Szukaj publikacji”; zauważa, że największe zainteresowanie mediów w 2018 r. wzbudziły sprawozdania specjalne poświęcone kolejom dużych prędkości, skuteczności zarządzania kryzysowego Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do banków i Instrumentowi Pomocy dla Uchodźców w Turcji. z zadowoleniem przyjmuje strategię komunikacji cyfrowej Trybunału na rzecz współpracy z podmiotami nieinstytucjonalnymi, takimi jak ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i środowiska akademickie (mogące pełnić rolę multiplikatorów przesłania Trybunału); ponadto zachęca do korzystania z wolnych i otwartych platform sieci społecznościowych oferujących własne usługi hostingowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych użytkowników;

13.  zauważa z zadowoleniem, że obecność Trybunału w mediach ogółem, w tym w mediach społecznościowych, wzrosła niemal trzykrotnie w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 (z ok. 15 500 artykułów zamieszczonych w internecie i wzmianek w mediach społecznościowych do ponad 44 000); odnotowuje, że w 2018 r. posty w mediach społecznościowych na temat publikacji zamieszczone na oficjalnych kontach Trybunału wyświetlono około 11 mln razy (czyli niemal 18 razy więcej niż w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. dostępnych było ponad 11 000 artykułów internetowych na temat sprawozdań specjalnych Trybunału (w porównaniu z 1 500 artykułami online w 2013 r.);

14.  odnotowuje publikację 35 sprawozdań specjalnych (w porównaniu z 28 w 2017 r.), 9 publikacji przekrojowych (w porównaniu z 2 w 2017 r.) i 10 opinii (w porównaniu z 5 w 2017 r.); z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Trybunału, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, na rzecz sporządzania sprawozdań specjalnych generalnie w ciągu 13 miesięcy, a także zauważa, że średni czas potrzebny na sporządzenie sprawozdań specjalnych opublikowanych w 2018 r. wynosił 15,2 miesiąca; podkreśla jednak, że 15 z 35 sprawozdań specjalnych (43 %) powstało w przeciągu mniej niż 13 miesięcy (w porównaniu z 29 % w 2017 r.);

15.  zwraca uwagę z zaniepokojeniem, że Trybunał wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji (w porównaniu z 55 w 2017 r. i 100 w 2016 r.) w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, który stanowi 6,3 % budżetu Unii; zauważa, że Trybunał określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca i zwraca się do Trybunału o zwiększenie liczby transakcji co najmniej o 10 %; zwraca się do Trybunału o rozważenie możliwości przedstawienia niezależnego sprawozdania rocznego na temat instytucji Unii (jak ma to już miejsce w przypadku agencji Unii); zwraca się do Trybunału o informowanie Parlamentu na bieżąco o tych sprawach;

16.  zauważa z zadowoleniem, że rozdział poświęcony przejrzystości na stronie internetowej Trybunału przedstawia kalendarz posiedzeń Trybunału i tabelę wyjazdów służbowych członków Trybunału (z datą, miejscem, celem i kosztami) oraz linki do powiązanych dokumentów i innych portali z zakresu przejrzystości;

17.  zwraca uwagę na wprowadzenie rejestru obecności w celu odnotowania obecności członków na posiedzeniach Trybunału, jego izb i komitetów, który to rejestr wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.; zwraca się do Trybunału o złożenie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu sprawozdania o tych kwestiach w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności;

18.  zwraca się do Trybunału o ustanowienie procedur prowadzenia rejestru urlopów wypoczynkowych, zwolnień chorobowych i nieobecności w pracy członków, tak aby zagwarantować, że wszystkie urlopy członków są faktycznie odnotowywane; podkreśla, że obecna praktyka może podważać zaufanie obywateli Unii i instytucji Unii do Trybunału;

19.  zauważa z zainteresowaniem, że Trybunał gromadzi informacje o wyjazdach służbowych członków w celu oceny, czy planowane działania wchodzą w zakres zainteresowania Trybunału; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że członkowie podają nazwy i tytuły zawodowe osób, z którymi mają się spotkać, ogólny opis tematów do omówienia oraz, w stosownych przypadkach, zaproszenie zawierające niezbędne szczegóły w celu zmniejszenia ryzyka ewentualnych nadużyć;

20.  zauważa, że decyzja wyjaśniająca zasady regulujące wyjazdy służbowe członków weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r.; zauważa, że w decyzji określono w szczególności informacje, które należy przekazywać przy składaniu wniosku o wyjazd służbowy;

21.  zauważa, że Trybunał w ramach swojego systemu kontroli wewnętrznej podjął decyzję o przekazaniu sekretarzowi generalnemu od lutego 2018 r. uprawnień urzędnika zatwierdzającego w odniesieniu do rachunków dotyczących wydatków podczas wyjazdów służbowych i wydatków na cele reprezentacyjne ponoszonych przez członków; zauważa, że wydatki te podlegają obecnie ogólnemu systemowi kontroli obsługiwanemu przez służby sekretariatu generalnego, obejmującemu zarządzanie ryzykiem, kontrole ex ante i ex post, a także są one ujęte w rocznej deklaracji delegowanych i subdelegowanych urzędników zatwierdzających; głęboko ubolewa, że Trybunał podjął działania w tym zakresie dopiero w momencie zaistnienia sytuacji krytycznej;

22.  odnotowuje, że służba audytu wewnętrznego dokonała przeglądu rocznych sprawozdań z kontroli za 2018 r. i deklaracji subdelegowanych urzędników zatwierdzających w celu oceny wiarygodności dostarczonych informacji; zauważa, że sekretarz generalny zwrócił się o sprawozdania z kontroli ze wszystkich dyrekcji; odnotowuje, że służba audytu wewnętrznego potwierdza wiarygodną jakość kontroli ex ante i ex post przeprowadzanych przez służby oraz że ogólne informacje zawarte w sprawozdaniach z kontroli są wiarygodne;

23.  odnotowuje podjętą przez Trybunał w odniesieniu do okresu 2012–2018 decyzję o zakończeniu kontroli wewnętrznej kosztów podróży służbowych oraz korzystania z samochodów służbowych (czego kontrola została zakończona w lipcu 2019 r.); zauważa, że w sprawozdaniu stwierdzono, iż przeważająca większość losowo wybranych operacji zbadanych przez służbę audytu wewnętrznego była zgodna z obowiązującymi przepisami i procedurami; ubolewa, że w sprawozdaniu stwierdzono, iż przed reformą w latach 2017–2018 w systemach zarządzania i kontroli Trybunału można było stwierdzić pewne niedociągnięcia; zauważa ponadto, że w sprawozdaniu stwierdzono, iż reformy w latach 2017–2018 skutecznie skorygowały te niedociągnięcia w zakresie kontroli, a obecnie obowiązujące procedury zarządzania i kontroli są ogólnie wiarygodne;

24.  zauważa, że na podstawie tego sprawozdania z kontroli nie stwierdzono żadnych przypadków nadużywania pozycji przez członków lub byłych członków; zauważa, że w następstwie tego sprawozdania z kontroli nie przeprowadzono żadnego innego dochodzenia wewnętrznego;

25.  zauważa, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przekazał swoje sprawozdanie dotyczące byłego członka organom sądowym Luksemburga; zauważa, że uchylono immunitet tego byłego członka; zauważa, że Trybunał odzyskał kwotę 153 407,58 EUR od tego byłego członka;

26.  zwraca uwagę, że w 2016 r. OLAF wszczął dochodzenie w sprawie zarzutu nadużycia popełnionego przez obecnego członka Trybunału w odniesieniu do kosztów podróży i utrzymania w czasie, gdy był posłem do Parlamentu Europejskiego; zauważa, że OLAF zakończył sprawę we wrześniu 2019 r., wydając Parlamentowi zalecenie odzyskania kwoty 11 243 EUR; zauważa, że nie wydano żadnych zaleceń dyscyplinarnych lub sądowych w tym względzie oraz że do Trybunału nie skierowano żadnego zalecenia;

27.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że członkowie Trybunału objęci są kodeksem postępowania regulującym kwestie ich niezależności, bezstronności, uczciwości, zaangażowania, kolegialności, poufności, odpowiedzialności i obowiązków po opuszczeniu stanowiska; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał publikuje na stronie internetowej deklaracje interesów (deklaracje o korzyściach finansowych i działaniach zewnętrznych) oraz życiorysy swoich członków, poddając je tym samym publicznej kontroli, tak jak czynią to inne instytucje Unii;

28.  zauważa, że deklaracje interesów mają charakter samodeklaratywny, a biorąc pod uwagę obecne ramy prawne, ani Trybunał ani jego Komitet ds. Etyki nie posiadają uprawnień do prowadzenia dochodzeń w celu kontrolowania prawdziwości i kompletności zadeklarowanych danych; wzywa Trybunał do dopilnowania, aby członkowie składali deklaracje interesów, a nie deklaracje o braku konfliktu interesów; podkreśla, że należy wzmocnić obowiązujące procedury, w tym uprawnienia Komitetu ds. Etyki, aby zagwarantować brak konfliktu interesów; zwraca się do Trybunału o informowanie o wszelkich postępach;

29.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez Trybunał wytycznych w zakresie etyki, obowiązujących wszystkich członków i pracowników; z zadowoleniem przyjmuje, że Komitet ds. Etyki omawia wszelkie sprawy o charakterze etycznym, które uważa za istotne, łącznie z oceną zewnętrznej działalności członków Trybunału; odnotowuje mianowanie doradców ds. etyki wśród pracowników Trybunału, aby każdy pracownik miał prawo i możliwość zwrócenia się o poufne i bezstronne doradztwo w delikatnych kwestiach, takich jak konflikty interesów, przyjmowanie prezentów, udzielanie informacji w przypadku poważnych nieprawidłowości (sygnalizowanie nieprawidłowości) itp.;

30.  podkreśla, że Trybunał oferuje całemu personelowi specjalne szkolenie w zakresie etyki publicznej (obowiązkowe dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę), zawierające część dotyczącą sygnalizowania nieprawidłowości (łącznie z procedurą do zastosowania w takim przypadku oraz praw pracowniczych); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w wewnętrznych wytycznych dotyczących „częstych pytań w kwestiach etycznych” przedstawiono szereg przykładów mających na celu ułatwienie rozpoznawania potencjalnych konfliktów interesów; wzywa Trybunał do nasilenia działań dzięki poprawie informacji i komunikacji oraz monitorowaniu;

31.  podkreśla, że ramy etyczne powinny obejmować przepisy mające na celu zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów, ich identyfikację i unikanie; zauważa, że eksperci z najwyższych organów kontroli w Polsce i Chorwacji dokonali przeglądu ram etycznych Trybunału; odnotowuje ostateczne sprawozdanie ze wzajemnej weryfikacji; wzywa Trybunał do informowania Parlamentu o wszelkich działaniach następczych podjętych w oparciu o wyniki tego przeglądu partnerskiego;

32.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał ustanowił kanały sygnalizowania nieprawidłowości, które zapewniają odpowiednią ochronę sygnalistów, oraz że opublikował odnośne przepisy proceduralne; zauważa, że istnieje elektroniczny formularz kontaktowy do sygnalizowania poważnych nieprawidłowości; z zadowoleniem przyjmuje link do jego strony internetowej o tym, jak zgłaszać przypadki nadużyć do OLAF-u;

33.  zauważa, że Trybunał w dalszym ciągu organizuje szkolenia i prezentacje dla kadry kierowniczej, personelu rozpoczynającego pracę i personelu działu zasobów kadrowych w celu zwiększenia świadomości na temat molestowania w środowisku pracy; zauważa ponadto, że osoby wyznaczone do kontaktów w zakresie walki z molestowaniem odbywają co roku odpowiednie szkolenia; zauważa, że w 2017 r. Trybunał zaostrzył swoje przepisy w sprawie przeciwdziałania molestowaniu z myślą o unikaniu sytuacji, w których dochodzi do molestowania, utrzymaniu zadowalającego środowiska pracy i ułatwieniu polubownego rozstrzygania konfliktów międzyludzkich;

34.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez Trybunał w celu zapewnienia dobrych warunków pracy pracowników, takie jak elastyczny czas pracy i telepraca i odnotowuje w tym zakresie, że Trybunał zapewnia prezentacje na temat równych szans i dostęp do bezpłatnych psychologów; zauważa jednak, że w 2018 r. odnotowano trzy przypadki wypalenia zawodowego; zwraca się zatem do Trybunału o ocenę, czy obciążenie pracą jest rozłożone proporcjonalnie na poszczególne zespoły i pracowników;

35.  zauważa, że w 2018 r. złożono jedną formalną skargę o molestowanie oraz że stwierdzono przypadki molestowania seksualnego; zauważa, że cała procedura (zakończona określeniem środków zapobiegawczych i dyscyplinarnych) trwała pięć miesięcy od daty złożenia skargi;

36.  Podkreśla (zgodnie z art. 16 akapit trzeci Regulaminu pracowniczego dotyczącym działalności zawodowej urzędników wyższego szczebla po zakończeniu służby), że Trybunał publikuje odnośne informacje na temat działalności zawodowej urzędników wyższego szczebla Trybunału; odnotowuje również publikowanie odnośnych przepisów na jego stronie internetowej;

37.  odnotowuje, że Trybunał i OLAF ściśle współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii; ponadto zauważa, że w 2018 r. Trybunał poinformował o dziewięciu przypadkach podejrzenia nadużycia finansowego ujawnionych w ramach kontroli (w porównaniu z 13 w 2017 r.); gratuluje Trybunałowi, że trwające negocjacje doprowadziły do zawarcia w maju 2019 r. porozumienia o współpracy administracyjnej między Trybunałem a OLAF-em, którego to porozumienia celem jest ułatwienie praktycznych stosunków roboczych między tymi organami, w szczególności w odniesieniu do przekazywania przypadków podejrzeń nadużycia finansowego, oraz organizowanie działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak szkolenia, warsztaty lub wymiany personelu;

38.  ubolewa nad faktem, iż działania podjęte przez Trybunał w następstwie rezolucji w sprawie absolutorium za rok 2017 dostarczają jedynie ograniczonych odpowiedzi na uwagi Parlamentu; podkreśla, że działania następcze mają kluczowe znaczenie dla stwierdzenia przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu, czy Trybunał wdrożył zalecenia Parlamentu; wzywa Trybunał do uwzględnienia wszystkich niezbędnych odpowiedzi i bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących wdrażania zaleceń Parlamentu w kolejnym sprawozdaniu z działań następczych;

39.  zauważa, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej nie będzie miała dużego wpływu na strukturę i zasoby kadrowe Trybunału; zauważa, że Trybunał zobowiązał się wykorzystywać swoje uprawnienia dyskrecjonalne zgodnie z art. 49 Regulaminu pracowniczego, aby nie zwalniać urzędników z tego tylko powodu, że nie są oni już obywatelami jednego z państw członkowskich; zauważa, że jeżeli chodzi o pracowników czasowych i kontraktowych, Trybunał jest zobowiązany przez prawo do indywidualnej oceny każdego przypadku oraz do zezwolenia na wyjątki, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał zobowiązał się do otwartego i przejrzystego korzystania z tej możliwości zezwalania na wyjątki; zauważa, że ocena Trybunału będzie opierać się wyłącznie na interesie służby;

40.  podkreśla zobowiązanie Trybunału do poprawy równowagi płci na wszystkich szczeblach zarządzania; zauważa, że 45 % jego audytorów i administratorów to kobiety, występują zatem prawie równe proporcje kobiet i mężczyzn; zauważa, że 38 % osób na stanowiskach kierowniczych (24) to kobiety, a wśród 10 dyrektorów znajdują się trzy kobiety; wzywa Trybunał do kontynuowania wysiłków na rzecz promowania równowagi płci, w szczególności na stanowiskach kierowniczych i na wyższych stanowiskach kierowniczych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych w izbach kontrolnych wzrosła z 7 % w 2015 r. do niemal 24 % pod koniec 2018 r. (w porównaniu z 20 % w 2017 r.); zauważa, że przyjęta w lutym 2018 r. przez Trybunał polityka równości szans na lata 2018–2020 dotyczy również kwestii wieku i niepełnosprawności;

41.  powtarza, że zaledwie sześciu spośród 28 członków Trybunału (w porównaniu z czterema w 2016 r.) to kobiety; podkreśla kwestię braku równowagi płci wśród członków; przypomina, że państwa członkowskie powinny bardziej aktywnie zachęcać kobiety do ubiegania się o tego rodzaju stanowiska; przypomina, że podczas procedury mianowania Rada powinna zawsze przedstawiać co najmniej dwóch kandydatów, jedną kobietę i jednego mężczyznę;

42.  zauważa, że wzrost obciążenia pracą w zakresie tłumaczeń został zrekompensowany wzrostem wydajności dzięki usprawnieniu wewnętrznych procedur Trybunału, w tym scentralizowaniu wstępnej obróbki tłumaczeń oraz ich finalizacji; zauważa, że umożliwiło to znaczny (ponad 10 % w stosunku do roku 2017) spadek kosztów każdej strony;

43.  ponownie z zadowoleniem przyjmuje współpracę Trybunału z innymi instytucjami publicznymi i z zainteresowanymi stronami; odnotowuje z uznaniem współpracę między szefami najwyższych organów kontroli oraz przyjęcie wspólnego planu prac, poczynając od 2018 r.; popiera także partnerstwa zawarte z różnymi uczelniami w ramach polityki Trybunału mającej na celu rozszerzenie oferty szkoleń w Trybunale; zwraca się do Trybunału o rozszerzenie jego kontaktów na dodatkowe uniwersytety w celu nawiązania przyszłej współpracy, która będzie zarówno zróżnicowana, jak i zachowa równowagę geograficzną;

44.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki coraz większej cyfryzacji przestrzenie archiwalne w budynku K2 stały się zbędne; zauważa, że przestrzenie te zostaną przekształcone w nowe przestrzenie współpracy lub odpoczynku oraz że koszty zostaną pokryte z pozostałego budżetu projektu budowlanego K3 zakończonego kilka lat temu; zauważa, że poziom komfortu budynku K1 pozostaje znacznie niższy niż w innych budynkach siedziby Trybunału; przyjmuje do wiadomości wniosek z badania zalecający prace wymagające ogromnych inwestycji; zauważa, że nadal rozważa się rozwiązania alternatywne w celu znalezienia najskuteczniejszego rozwiązania dla przyszłości budynku K1 (w tym we współpracy z władzami Luksemburga); wzywa Trybunał do informowania Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu o wszelkich rozwiązaniach, wraz z dostarczeniem preliminarzy budżetowych;

45.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał ustanowił kompleksowy program środowiskowy w celu zajęcia się różnymi tematami określonymi w jego analizie środowiskowej i zmniejszenia jego wpływu na środowisko; z uznaniem odnotowuje, że Trybunałowi udało się zmniejszyć zużycie energii o 11,5 % w latach 2014–2018, wody o 21,1 % w latach 2016–2018, a papieru o 50,8 % w latach 2014–2018;

46.  wspiera działania Trybunału na rzecz zwiększenia ochrony danych i cyberbezpieczeństwa poprzez przyjęcie w połowie 2018 r. trzyletniego planu działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, obejmującego szereg działań mających na celu ograniczenie stwierdzonych zagrożeń; z zadowoleniem odnotowuje współpracę Trybunału z zespołem reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-UE) w celu wdrożenia niektórych kontroli przewidzianych w planie;

47.  dostrzega wartość dodaną, jaką może przynieść Trybunałowi bezpłatne i otwarte oprogramowanie; podkreśla w szczególności jego rolę w zwiększaniu przejrzystości i unikaniu uzależnienia od jednego sprzedawcy; dostrzega również, że może ono poprawić bezpieczeństwo, ponieważ pozwala wykrywać i eliminować niedociągnięcia; zdecydowanie zaleca, aby oprogramowanie opracowane dla Trybunału było udostępniane publicznie w oparciu o licencję na bezpłatne i otwarte oprogramowanie;

48.  zwraca uwagę na wszystkie prace zrealizowane przez Trybunał w ostatnich latach w takich obszarach, jak budżetowanie zadaniowe, ramy etyczne (wraz ze wszystkimi powiązanymi zasadami i procedurami), intensywniejsze działania komunikacyjne i rosnąca liczba środków służących poprawie przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje znaczną liczbę międzyinstytucjonalnych umów o świadczenie usług i o współpracy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między instytucjami i organami Unii; proponuje, by przeanalizowano możliwość sformalizowania działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach w celu wymiany najlepszych praktyk i wypracowywania wspólnych rozwiązań.

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej
PDF 167kWORD 55k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2072(DEC))
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0035/2020),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0039/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(12), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(13), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0035/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (2019/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0035/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(15) ostateczny budżet Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 47 142 100 EUR i w stosunku do roku 2017 był mniejszy o 4,63 %; mając na uwadze, że 91,48 % budżetu Centrum pochodzi z bezpośrednich składek instytucji, innych agencji i organów(16);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 94,94 %, co oznacza wzrost o 1,82 % w porównaniu z poprzednim rokiem; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 87,94 %, co oznacza wzrost o 2,53 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2.  zwraca uwagę, że Centrum stosuje wskaźniki dotyczące wkładu i wyników jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby ocenić wyniki swoich działań, a także szereg wskaźników w celu poprawy zarządzania budżetem; odnotowuje poddaną przeglądowi ocenę ex ante i trwający przegląd ex post programów i działalności Centrum; zachęca Centrum do dalszego opracowywania kluczowych wskaźników skuteczności działania służących ocenie wyników i skutków jego działań, co umożliwi uzyskanie rzetelnych wskazówek na temat sposobu zapewnienia większej wartości dodanej wyników działalności Centrum oraz poprawy jego modelu biznesowego;

3.  zauważa z uznaniem, że w 2018 r. Centrum poczyniło istotne postępy w zakresie wykorzystania technologii tłumaczeniowych i że w ścisłej współpracy z partnerską dyrekcją generalną Komisji Europejskiej z powodzeniem włączyło tłumaczenie maszynowe i bazę Euramis do procesu produkcji;

4.  zauważa ponadto, że w 2018 r. udostępniono publicznie nową wersję interaktywnej europejskiej bazy terminologicznej (IATE), będącej największą terminologiczną bazą danych na świecie, oraz że Centrum – w imieniu swoich partnerów instytucjonalnych – odpowiada za jej rozwój i zarządzanie nią;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum zrealizowało dwa działania w celu wykorzystania zasobów wspólnie z innymi agencjami za pośrednictwem sieci agencji UE w zakresie powielających się zadań: katalog wspólnych usług zawierający wykaz wszystkich usług, które agencje mogą sobie wzajemnie świadczyć, oraz wspólny portal zamówień, na którym agencje unijne dzielą się planami zamówień; zdecydowanie zachęca Centrum do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii, zwłaszcza ze względu na swoje strategiczne położenie w Luksemburgu, gdzie główną siedzibę ma wiele innych agencji Unii;

6.  zachęca Centrum do wdrożenia zaleceń Trybunału;

7.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w zakresie zewnętrznej oceny modelu biznesowego Centrum przeprowadzonej w 2017 r.; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach oceny końcowej;

8.  z uznaniem odnotowuje stały wpływ struktury cenowej wprowadzonej w 2017 r. w odniesieniu do tłumaczenia dokumentów i podkreśla jej pozytywne skutki, co odpowiada oszczędnościom w wysokości 4,4 mln EUR dla klientów Centrum w 2018 r;

9.  wzywa Centrum do przyjęcia zrównoważonego modelu biznesowego zgodnie z planem transformacji opracowanym w następstwie zewnętrznego zatytułowanego „Badania na temat Centrum Tłumaczeń jako wspólnego dostawcy usług językowych dla agencji i organów UE”; zachęca Centrum do pełnej realizacji tych działań, które pomogłyby dostosować nowy model biznesowy do postępu technologicznego, takich jak projekt tłumaczenia stron internetowych i rozpoznawania mowy;

10.  zauważa z niepokojem, że Centrum nie zakończyło realizacji planu zwalczania nadużyć finansowych, który miał zostać wdrożony do końca 2018 r. i którego wskaźnik wdrożenia wyniósł 66 % w 2018 r; wzywa Centrum do przyspieszenia realizacji tego planu;

11.  wyraża zadowolenie z wysiłków podjętych przez Centrum w celu rozwinięcia kluczowych zdolności kadrowych w dziedzinie zarządzania jakością i projektami, przy czym 86,8 % kluczowych pracowników przeszło szkolenia, dzięki czemu przekroczono cel wyznaczony na rok 2018;

12.  uznaje działania podjęte przez Centrum w związku ze zobowiązaniem się do udostępnienia instytucjom Unii nowej wersji IATE do końca 2018 r., co zostało osiągnięte w listopadzie 2018 r; zauważa, że Centrum wydało międzyinstytucjonalną wersję IATE w lutym 2019 r.;

Polityka kadrowa

13.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 94,82 % i że przyjęto 50 urzędników oraz 133 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 55 stanowisk dla urzędników i 138 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 195 stanowiskami zatwierdzonymi w 2017 r.); odnotowuje ponadto, że w 2018 r. dla Centrum pracowało 23 pracowników kontraktowych;

14.  z zadowoleniem zauważa osiągniętą w 2018 r. równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (trzech mężczyzn i dwie kobiety) oraz w zarządzie (32 mężczyzn i 27 kobiet);

15.  zachęca Centrum do opracowania długoterminowych ram polityki kadrowej, aby uwzględnić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym personelu, poradnictwo zawodowe przez całe życie i rozwój kariery zawodowej, równowagę płci, telepracę, niedyskryminację, równowagę geograficzną oraz rekrutację i integrację osób z niepełnosprawnościami;

Zamówienia publiczne

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2018 r. Centrum wprowadziło e-fakturowanie, lecz nie zaczęło jeszcze stosować elektronicznych przetargów ani elektronicznego składania ofert – narzędzi, które oferuje Komisja w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z podmiotami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-przetargi); wzywa Centrum, aby wprowadziło wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania procedurami udzielania zamówień i by poinformowało organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje, że Centrum zdecydowało się na opublikowanie jedynie deklaracji interesów, bez życiorysów, ze względu na problemy z zarządzaniem spowodowane wielkością jego zarządu (około 130 członków i zastępców członków); zwraca uwagę, że życiorys i deklaracja interesów dyrektora zostały opublikowane na stronie internetowej Centrum; odnotowuje, że Centrum uważa, iż ryzyko związane z konfliktami interesów jest bardzo niskie z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności;

18.  z niepokojem zauważa, że chociaż Centrum nie jest finansowane z opłat, to zależy od przychodów otrzymanych od klientów, którzy są reprezentowani w zarządzie Centrum, i że w związku z tym istnieje wysokie ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do cen produktów oferowanych przez Centrum, czego można by uniknąć, gdyby Komisja pobierała opłaty w imieniu klientów Centrum, co doprowadziłoby do pełnego finansowania Centrum z budżetu Unii; przyjmuje do wiadomości uwagę Centrum, że możliwość finansowania z budżetu Unii wymagałaby porozumienia między Komisją a władzą budżetową; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu złagodzenie takiego ryzyka;

Inne uwagi

19.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2018 r. nowej wersji IATE, co miało na celu zwiększenie widoczności i obecności Centrum w internecie; wzywa Centrum, by położyło większy nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich prac wśród społeczeństwa oraz docierał do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

20.  zachęca Centrum do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

21.  ubolewa nad faktem, że 26 kwietnia 2018 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) postanowił odstąpić od przyjętych z Centrum ustaleń dotyczących tłumaczenia, mimo że prawny obowiązek korzystania z usług Centrum jest przewidziany w art. 148 rozporządzenia (UE) 2017/1001(17) ustanawiającego EUIPO; odnotowuje skargę wniesioną do Sądu przez Centrum w dniu 6 lipca 2018 r. oraz zakończenie procedury ustnej postępowania w dniu 4 czerwca 2019 r.; zauważa, że nowe porozumienie na okres tylko dwóch lat zostało podpisane dopiero w dniu 7 grudnia 2018 r. między Centrum a EUIPO; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium o przebiegu postępowań sądowych;

o
o   o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(18) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(8) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(12) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(13) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(14) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(15) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 16.
(16) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 18.
(17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1).
(18) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny EU - Rada Europejska i Rada
PDF 173kWORD 58k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2019/2057(DEC))
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0052/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0038/2020),

1.  odracza decyzję w sprawie udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2019/2057(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1069/2019/MIG dotyczące sponsorowania prezydencji Rady Unii Europejskiej,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dochodzenia strategicznego OI/2/2017/TE w sprawie przejrzystości procesu legislacyjnego Rady,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia strategicznego OI/2/2017 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE(7),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0038/2020),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  odnotowuje z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2018 Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) nie stwierdził w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady żadnych poważnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień;

2.  odnotowuje wniosek Trybunału, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych Rady nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli były skuteczne;

3.  zasadniczo wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” w sprawozdaniu rocznym Trybunału za rok 2018 ma raczej ograniczony zakres i ograniczone wnioski, pomimo że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

4.  zwraca uwagę, że Trybunał wybrał dla wszystkich instytucji i organów Unii próbę 45 transakcji w ramach działu 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że próbę tę dobrano tak, by była reprezentatywna dla różnych rodzajów wydatków w ramach działu 5, który stanowi 6,3 % budżetu Unii; zauważa, że Trybunał określił wydatki administracyjne jako obarczone niskim ryzykiem; uważa jednak, że liczba transakcji wybranych w odniesieniu do „innych instytucji” jest niewystarczająca, i zwraca się do Trybunału o zwiększenie ich liczby co najmniej o 10 %;

5.  ubolewa, że nie rozpatrzono wniosku, przedstawionego przez Parlament w poprzednich rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium, o rozdzielenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na odrębny budżet dla każdej z tych instytucji; wzywa Radę do stworzenia odrębnych budżetów ze względu na przejrzystość i w celu zwiększenia odpowiedzialności i efektywności wydatków obu instytucji;

6.  odnotowuje, że w 2018 r. Rada dysponowała ogólnym budżetem w wysokości 572 854 377 EUR (w porównaniu z 561 576 000 EUR w 2017 r.), zaś ogólny wskaźnik wykonania wyniósł 91,9 % (w porównaniu z 93,8 % w 2017 r.); odnotowuje zwiększenie środków budżetowych o 11,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 2,0 % w porównaniu z 3 % wzrostem w 2017 r. i 0,6 % – w 2016 r.;

7.  z zadowoleniem przyjmuje ogólnie ostrożne i należyte zarządzanie finansami przez Radę; przyznaje, że w budżecie Rady nastąpiły zmiany, gdyż w 2010 r. wyniósł on 634 mln EUR, zaś w 2018 r. – 573 mln EUR, co stanowi spadek o 9,63 %;

8.  odnotowuje, że środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. wyniosły łącznie 56 599 584 EUR, co stanowi 10,7 % środków (w porównaniu z 60 576 175 EUR, czyli 11,5 % w 2017 r.), które pochodzą głównie z takich kategorii jak systemy komputerowe (18,3 mln EUR), budynki (16,0 mln EUR) i tłumaczenia ustne (11,9 mln EUR); odnotowuje, że w 2018 r. środki anulowane wyniosły 46 348 862 EUR (w porównaniu z 35 025 789 EUR w 2017 r.); przypomina Radzie, że przeniesienia stanowią wyjątek od zasady jednoroczności i powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby, w związku z czym wzywa Radę do podjęcia większych starań, aby uniknąć przeszacowań budżetowych;

9.  ponownie zwraca uwagę na niski wskaźnik wykonania środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji, w odniesieniu do których podjęto zobowiązania na kwotę w wysokości 11,1 mln EUR w stosunku do ostatecznego budżetu – w tym wewnętrznych przesunięć środków – w wysokości 22,3 mln EUR; zwraca uwagę, że ponieważ państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z poprzednich lat, Rada przeznaczyła tylko 11,1 mln EUR na kolejne płatności; wzywa Radę do poinformowania Parlamentu o osiągniętych wynikach dotyczących polityki negocjowanej z państwami członkowskimi w celu rozwiązania tego istniejącego od dawna problemu;

10.  przyjmuje do wiadomości, że planie zatrudnienia na 2018 r. przewidziano 3031 stanowisk (w porównaniu z 3027 stanowiskami w 2017 r.); odnotowuje, że w 2018 r. zatrudniono 137 osób (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony), a w tym samym roku 184 osoby odeszły z instytucji (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co spowodowało spadek netto liczby obsadzonych stanowisk o 47 i było główną przyczyną niepełnego wykorzystania środków w wysokości 18,8 mln EUR w pozycji budżetowej „plan zatrudnienia”;

11.  stwierdza, że obciążenie pracą było większe, co odzwierciedla łączna liczba 7733 posiedzeń zorganizowanych w 2018 r. w porównaniu z 6338 w 2010 r.; zwraca uwagę na inny ilościowy wskaźnik działalności, taki jak liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym – 1210 w 2018 r. w porównaniu z 825 w 2010 r.;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Rady we wdrażaniu „Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy Sekretariatu Generalnego Rady”; zwraca uwagę na kroki podjęte na rzecz dalszej poprawy zarządzania finansowego i wyników finansowych w Radzie za pomocą środków takich jak utworzenie Doradczego Komitetu Zarządzającego, przyjęcie wytycznych dotyczących wspólnych ram zarządzania projektami i grupami zadaniowymi oraz powołanie grupy zadaniowej ds. reorganizacji, a także przegląd regulaminu wewnętrznego po publikacji nowego rozporządzenia finansowego;

13.  zwraca uwagę na sytuację dotyczącą budynku Rady, będącą przyczyną prowadzonych w 2018 r. intensywnych negocjacji z władzami belgijskimi, które, pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku „Europa”, nie przystąpiły do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek; odnotowuje, że strony osiągnęły porozumienie w sprawie rozwiązania alternatywnego, w związku z czym nie zapłacono pierwotnej ceny za działki w wysokości 4 672 944 EUR;

14.  wyraża zaniepokojenie z powodu alarmujących informacji przekazywanych przez media na temat budowy nowego budynku „Europa”; wzywa Radę do przeprowadzenia szczegółowego badania na temat głównego wykonawcy i całego łańcucha podwykonawców (według mediów nawet 12) oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników i do przekazania parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej wszystkich ustaleń;

15.  zwraca uwagę, że zmienione ramy kontroli wewnętrznej weszły w życie 1 listopada 2018 r. i składają się z pięciu komponentów – środowisko kontroli, ocena ryzyka, działania kontrolne, działania informacyjno-komunikacyjne i działania monitorujące – a także z dodatkowych 17 zasad i 33 szczegółowych ustaleń z myślą o zapewnieniu wystarczającej pewności co do osiągnięcia wyznaczonych celów;

16.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. 92 % zaleceń z audytu wewnętrznego wydanych w latach 2015–2017 zostało wypełnionych lub ich wypełnianie było w toku; odnotowuje, że roczny program prac na 2018 r. dotyczący audytu wewnętrznego opiera się na zaktualizowanej ocenie ryzyka uwzględniającej przegląd rejestrów ryzyka i został skutecznie wdrożony; zwraca uwagę na obszary, w których przeprowadzono kontrole w 2018 r., takie jak zarządzanie techniczne, zamówienia publiczne w dziedzinie informatyki, usługi prawne i strategia komunikacji;

17.  odnotowuje, że w związku z wnioskiem dotyczącym nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości dla przedstawicieli grup interesu, obejmującego Parlament, Radę i Komisję, dostępnego w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w 2018 r. odbyły się dwie rundy negocjacji w ramach prezydencji bułgarskiej i jedna w 2019 r. podczas prezydencji rumuńskiej; przypomina decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 18 czerwca 2019 r., zgodnie z którą Sekretariat Generalny Rady powinien przechowywać pełną dokumentację wszelkich spotkań przedstawicieli grup interesu z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz że dokumentacja ta powinna być podawana do wiadomości publicznej; ubolewa, że mimo wszystkich tych negocjacji Rada dotychczas nie przystąpiła do rejestru służącego przejrzystości, i wzywa Radę do podjęcia działań w następstwie negocjacji w celu osiągnięcia pozytywnych wyników, dzięki którym Rada zostanie ostatecznie uwzględniona w rejestrze; wzywa Radę, by wykazała rzeczywiste zaangażowanie na rzecz przestrzegania zasad przejrzystości i odpowiedzialności poprzez przyjęcie konkretnych środków i w oparciu o przykład, jaki dała prezydencja fińska; wzywa wszystkie trzy prezydencje, by dawały dobry przykład, odmawiając spotkań z niezarejestrowanymi lobbystami;

18.  odnotowuje zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, by przewodniczący Rady Europejskiej i gabinet przewodniczącego publikowali pełny wykaz wszystkich odbywających się spotkań z lobbystami; wyraża rozczarowanie, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej nie wdrożył jeszcze tego zalecenia; zwraca uwagę, że choć przewodniczący Rady Europejskiej najwyraźniej nie spotyka się z wieloma lobbystami, to jednak zasada przejrzystości lobbingu jest ważna; wzywa przewodniczącego Rady Europejskiej, aby dopilnował, żeby on sam i jego gabinet odmawiali wszelkich spotkań z niezarejestrowanymi lobbystami oraz proaktywnie publikowali wyczerpujący wykaz odbywających się spotkań z lobbystami; wzywa sekretariat Rady, aby zadbał o dostosowanie zasad etyki obowiązujących przewodniczącego Rady Europejskiej do zasad obowiązujących przewodniczącego Komisji, tak aby przepisy dotyczące „drzwi obrotowych” miały zastosowanie przez trzy lata i by wszelkie nowe funkcje związane z działaniami Unii wymagały formalnego zatwierdzenia;

19.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Wydziału Usług Cyfrowych 1 lipca 2018 r. w ramach reorganizacji Sekretariatu Generalnego Rady; odnotowuje, że program informowania i zarządzania został opracowany w celu usprawnienia i cyfryzacji kluczowych procesów biznesowych poprzez stworzenie w pełni zintegrowanego systemu aplikacji i usług, który będzie dostępny dla użytkowników za pośrednictwem umożliwiającego współpracę, bezpiecznego cyfrowego miejsca pracy dla pracowników, prezydencji i delegatów;

20.  zwraca uwagę na duży oddźwięk medialny i szczególnie wysoki poziom zainteresowania mediów negocjacjami w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii; z zadowoleniem przyjmuje nieustanny rozwój strony internetowej Rady oraz intensywne prace mające na celu zwiększenie liczby odbiorców wszystkich kanałów komunikacji (wzrost o 9 % osób korzystających ze strony internetowej, 13 % więcej fanów na Facebooku, 26 % więcej obserwatorów na Twitterze oraz 92 % więcej obserwatorów na Instagramie w porównaniu z rokiem poprzednim); zwraca uwagę na dużą liczbę briefingów i konferencji prasowych; zwraca uwagę na platformę informacyjną, która umożliwia prasie i mediom przeglądanie, pobieranie i umieszczanie nagrań wideo i zdjęć o wysokiej rozdzielczości należących do Rady; zachęca ponadto do korzystania z niezastrzeżonych platform sieci społecznościowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę danych użytkowników;

21.  ponownie wyraża poparcie dla zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady(8); zwraca się do Rady o wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia możliwości śledzenia procesu legislacyjnego i uczynienia go przyjaznym dla czytelnika, do wprowadzenia przejrzystości w odniesieniu do kluczowych etapów procesu legislacyjnego oraz do zapewnienia systematycznego identyfikowania i publikowania w odpowiednim czasie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, informacji na temat wkładu państw członkowskich (np. oświadczenia, propozycje zmian) do debat ustawodawczych podczas posiedzeń Rady, dyskusji przygotowawczych w Komitecie Stałych Przedstawicieli lub w którymkolwiek z organów przygotowawczych Rady; wzywa Radę do zwiększenia wysiłków na rzecz przejrzystości, między innymi poprzez publikowanie dokumentów ustawodawczych Rady, formalne protokołowanie posiedzeń organów przygotowawczych Rady dokumentujące stanowiska państw członkowskich i publikowanie tych protokołów oraz udostępnianie większej liczby dokumentów z rozmów trójstronnych zgodnie z zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich; uznaje wysiłki Rady mające na celu poprawę przejrzystości dzięki wprowadzeniu zmian na stronie internetowej Rady oraz działalności jej wewnętrznego zespołu ds. przejrzystości; wzywa Radę do wprowadzenia dalszych środków w celu osiągnięcia skutecznej polityki przejrzystości ułatwiającej ogółowi społeczeństwa śledzenie unijnego procesu legislacyjnego;

22.  przypomina wnioski zawarte w sprawozdaniu specjalnym Rzecznika Praw Obywatelskich z dochodzenia strategicznego OI/2/2017/TE w sprawie przejrzystości procesu legislacyjnego Rady, z maja 2018 r., zgodnie z którymi „obecne praktyki Rady stanowią przypadek niewłaściwego administrowania”; przypomina o wspólnym dokumencie roboczym Belgii, Danii, Estonii, Irlandii, Łotwy, Luksemburga, Słowenii, Szwecji i Niderlandów z października 2019 r. w sprawie zwiększenia przejrzystości i rozliczalności UE, w którym konkretnie zwrócono się do Rady o „zwiększenie otwartości negocjacji trójstronnych poprzez systematyczne publikowanie dokumentów dotyczących ważnych etapów ustawodawczych”; zwraca się do Rady, aby w trosce o przejrzystość poważnie rozpatrzyła te zalecenia i przedstawiła Parlamentowi sprawozdanie;

23.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z informacjami przekazywanymi przez europejskie media na temat sponsoringu korporacyjnego państw członkowskich, które sprawują prezydencję Rady, oraz podziela obawy wyrażane w tej sprawie przez obywateli Unii i posłów do Parlamentu Europejskiego; uznaje, że od państw członkowskich oczekuje się finansowania ich własnej prezydencji, i ubolewa, że w ostatnich latach korzystanie ze sponsoringu korporacyjnego w celu pokrycia niektórych związanych z nią wydatków stało się powszechną praktyką; wyraża głębokie zaniepokojenie możliwą szkodą dla reputacji i ryzykiem utraty zaufania, jakie z powodu tej praktyki może ponieść Unia, jej instytucje, a w szczególności Rada w oczach obywateli Unii; zauważa, że Rada twierdzi, iż kwestia sponsoringu pozostaje w wyłącznej gestii państwa członkowskiego sprawującego prezydencję; podziela zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, że opinia publiczna nie dokonuje rozróżnienia między prezydencją Rady a państwem członkowskim sprawującym prezydencję; w pełni popiera ocenę Rzecznika Praw Obywatelskich i jego zalecenie(9) dla Rady, aby wydała państwom członkowskim wytyczne w tej sprawie; ponadto zdecydowanie zaleca Radzie, aby rozważyła włączenie prezydencji do budżetu; zwraca się do Rady, by przekazała te obawy państwom członkowskim, w szczególności obecnym trzem prezydencjom, aby poważnie wzięła te zalecenia pod rozwagę i przedstawiła Parlamentowi sprawozdanie;

24.  zwraca się o dostosowanie kodeksu postępowania przewodniczącego Rady Europejskiej do kodeksu Komisji i Parlamentu, tak aby działalność związana z prawodawstwem Unii wymagała formalnego zatwierdzenia przez okres trzech lat od momentu opuszczenia Rady;

25.  jest głęboko zaniepokojony zarzutami dotyczącymi konfliktu interesów stawianymi niektórym przedstawicielom państw członkowskich uczestniczącym w podejmowaniu decyzji politycznych i budżetowych na wysokim szczeblu; zwraca się do Rady o zadbanie o to, by przedstawiciele państw członkowskich, którzy bezpośrednio korzystają z unijnych dotacji dla przedsiębiorstw będących ich własnością, nie uczestniczyli w odnośnych dyskusjach politycznych lub budżetowych ani w głosowaniu; ponadto zwraca się do Rady o przyłączenie się do apelu Parlamentu do Komisji, by zaproponowała nowe procedury kontroli, które przyspieszą badanie pilnych i poważnych przypadków konfliktu interesów oraz zapewnią odpowiednie informowanie Parlamentu o wnioskach z kontroli;

26.  ubolewa, że Rada ponownie nie udzieliła odpowiedzi na pisemne pytania wystosowane przez Parlament oraz że sekretarz generalny Rady nie wziął udziału w wysłuchaniu zorganizowanym 12 listopada 2019 r. w związku z coroczną procedurą udzielania absolutorium, co dowodzi stałego i całkowitego braku współpracy ze strony Rady; podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji, oraz wskazuje, że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach w sprawie udzielania absolutorium przyjętych w ostatnich latach; podkreśla, że Parlament jest jedyną instytucją bezpośrednio wybieraną przez obywateli Unii oraz że jego rola w procedurze udzielania absolutorium jest bezpośrednio powiązana z prawem obywateli do otrzymywania informacji na temat sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy;

Przyszła współpraca między Radą a Parlamentem

27.  zwraca uwagę, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest ustanowiona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w Regulaminie Parlamentu;

28.  zwraca uwagę, że zgodnie z art. 319 TFUE Parlament na zalecenie Rady udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii; zwraca uwagę, że rola Rady, będącej instytucją przedkładającą zalecenia w procedurze udzielania absolutorium, jest w pełni uznawana;

29.  zwraca uwagę na uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE, zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie do udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i zapewnić demokratyczną rozliczalność przed podatnikami Unii;

30.  jest zdania, że należy odróżnić różne role poszczególnych instytucji w procedurze udzielania absolutorium, w związku z czym należy wykluczyć równoważną i wzajemną rolę obu instytucji w rocznej procedurze udzielania absolutorium;

31.  przypomina, że w myśl art. 316 i 335 TFUE instytucje korzystają z autonomii administracyjnej, a ich wydatki są określone w odrębnych częściach budżetu; zwraca uwagę, że zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego poszczególne instytucje są indywidualnie odpowiedzialne za wykonanie swoich budżetów; podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiedzialne i profesjonalne wykonywanie budżetów przez instytucje;

32.  zwraca uwagę, że w ciągu niemal dwudziestu lat Parlament rozwinął praktykę udzielania absolutorium wszystkim instytucjom i organom Unii; przypomina, że Parlament udziela absolutorium instytucjom i organom Unii po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów oraz odpowiedzi udzielonych na pisemne kwestionariusze i po wysłuchaniu ich sekretarzy generalnych; zwraca uwagę, że wszystkie instytucje i organy Unii zgadzają się uczestniczyć w procedurze udzielania absolutorium przez Parlament, przy czym jedynym wyjątkiem jest Rada; ubolewa, że Rada odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytania przedłożone przez parlamentarną Komisję Kontroli Budżetowej 12 listopada 2019 r.;

33.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada wykazała gotowość do osiągnięcia porozumienia z Parlamentem co do sposobów współpracy w procedurze udzielania absolutorium;

34.  ubolewa, że brak współpracy ze strony Rady w procedurze udzielania absolutorium spowodował, iż od roku budżetowego 2009 r. Parlament odmawia udzielenia absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady;

35.  podkreśla potrzebę opracowania protokołu ustaleń między Radą a Parlamentem w celu znalezienia rozwiązań dla utrzymujących się od dawna różnic poglądów między Radą a Parlamentem na temat obecnej praktyki udzielania absolutorium;

36.  z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie składu nowo mianowanego zespołu negocjacyjnego Parlamentu; wzywa zespół negocjacyjny do zapewnienia pełnej zgodności umowy ze stanowiskiem popartym przez parlamentarną Komisję Kontroli Budżetowej w lutym 2020 r.; zachęca Radę do wznowienia negocjacji bez dalszej zbędnej zwłoki;

37.  uważa, że odpowiedzi na szereg powtarzających się pytań zawartych w kwestionariuszach do różnych instytucji, organów i agencji, takie jak te dotyczące równowagi płci i równowagi geograficznej, konfliktu interesów, lobbingu i ochrony sygnalistów, mogłyby zostać uwzględnione w sprawozdaniu z oceny dotyczącym finansów Unii sporządzonym zgodnie z art. 318 TFUE, o ile kwestie te mają związek z wykonaniem budżetu; przypomina, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 318 TFUE, jest wyraźnie wymienione w art. 319 ust. 1 TFUE jako jeden z dokumentów, które należy rozpatrzyć w kontekście procedury udzielania absolutorium;

38.  przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda instytucja i każdy organ są zobowiązane do podejmowania stosownych działań w odpowiedzi na uwagi towarzyszące decyzji Parlamentu w sprawie absolutorium oraz do składania sprawozdań na temat środków podjętych w związku z tymi uwagami; podkreśla, że odmowa zastosowania się do tego wymogu przez instytucję, po wezwaniu do działania, może skutkować skargą na bezczynność na podstawie art. 265 TFUE;

39.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nominowanej wiceprzewodniczącej Věry Jourovej i nominowanego komisarza Johannesa Hahna podczas wysłuchań przed Parlamentem, że są oni gotowi zaangażować się w tę sprawę, aby przyczynić się do osiągnięcia większej przejrzystości w zakresie wykonania budżetu Rady; wskazuje na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące prawa podatników i opinii publicznej do otrzymywania informacji o wykorzystaniu dochodów publicznych;

40.  uważa, że zobowiązania podjęte przez tych komisarzy stanowią pozytywną zmianę postawy w stosunku do stanowiska zajmowanego dotychczas przez Komisję wyrażonego w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., w którym stwierdzono, że nie należy oczekiwać od Komisji nadzorowania wykonania budżetów pozostałych instytucji;

41.  zwraca się do Rady, by wywiązywała się ze swej szczególnej roli i przekazywała zalecenia w sprawie absolutorium dotyczące innych instytucji Unii.

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0045.
(8) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dochodzenia strategicznego OI/2/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0045).
(9) Zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1069/2019/MIG dotyczące sponsorowania prezydencji Rady Unii Europejskiej.


Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
PDF 167kWORD 56k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (obecnie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa)) za rok budżetowy 2018 (2019/2080(DEC))
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)(6) , w szczególności jego art. 31,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0039/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (obecnie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa)) za rok budżetowy 2018 (2019/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią agencji(9),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9‑0047/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(13), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)(14), w szczególności jego art. 31,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(15), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(16), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0039/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (obecnie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa)) za rok budżetowy 2018 (2019/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0039/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(17) ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 zamknął się kwotą 11 473 788 EUR, co stanowi wzrost o 2,67 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii(18);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %, co oznacza spadek o 0,01 % w porównaniu z rokiem 2017; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 88,56 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,37 % w porównaniu z rokiem 2017;

Wyniki

2.  zauważa, że Agencja wykorzystuje niektóre kluczowe wskaźniki skuteczności działania do mierzenia wartości dodanej swoich działań oraz do poprawy zarządzania budżetem, kładąc większy nacisk na wskaźniki jakościowe przy ocenie realizacji celów operacyjnych, a na wskaźniki ilościowe przy ocenie realizacji celów administracyjnych; zauważa, że aby lepiej sprostać oczekiwaniom zainteresowanych stron, Agencja udoskonala swój pakiet sprawozdawczy, dostosowując jakościowe i ilościowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu skuteczniejszego mierzenia wpływu swojej działalności;

3.  wzywa Agencję do zwiększenia wysiłków na rzecz usunięcia luk w zabezpieczeniach 5G i jak najszerszego informowania o tych działaniach, aby zapewnić przyswajanie przez sektor istniejących rozwiązań technicznych;

4.  ubolewa, że po otrzymaniu zewnętrznej oceny wyników działalności Agencji w latach 2013–2016 przeprowadzonej w imieniu Komisji w 2017 r. nie opracowano żadnego oficjalnego planu działania; zauważa jednak, że odpowiednie zalecenia zostały wdrożone, a rezultatem kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji były częściowo pokrywające się zalecenia, w odniesieniu do których uzgodniono oficjalny plan działań zaradczych;

5.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji świadczonych usług;

6.  wzywa Komisję do przeprowadzenia studium wykonalności w celu oceny możliwości współdziałania z Cedefop, które ma swoją siedzibę w Salonikach; wzywa Komisję do oceny obu scenariuszy, a mianowicie przeniesienia siedziby Agencji do siedziby Cedefop w Salonikach oraz przeniesienia siedziby Agencji do jej budynku w Heraklionie; zauważa, że przeniesienie Agencji do siedziby Cedefop w Salonikach oznaczałoby dzielenie się usługami korporacyjnymi i usługami wsparcia oraz zarządzanie wspólnymi pomieszczeniami, a także wspólne korzystanie z infrastruktury ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, dzięki czemu można by zaoszczędzić bardzo znaczne kwoty, które zostałyby wykorzystane do dalszego finansowania obu agencji;

Polityka kadrowa

7.  z niepokojem zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia został zrealizowany jedynie w 93,62 % i choć budżet Unii przewidywał 47 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony (w porównaniu z 48 stanowiskami przewidzianymi w 2017 r.), przyjęto tylko 44 osoby; zauważa ponadto, że w 2018 r. Agencja zatrudniała 27 pracowników kontraktowych i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych;

8.  zauważa, że w 2015 r. Agencja zaplanowała przeniesienie personelu administracyjnego do Aten, choć zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 526/2013(19) tacy pracownicy powinni pozostać w Heraklionie, oraz że skupienie całego personelu w jednym miejscu prawdopodobnie pozwoliłoby jeszcze bardziej ograniczyć koszty; zauważa, że jedynie siedmiu członków personelu pracuje obecnie w Heraklionie; zauważa, że Agencja będzie dalej analizować przydatność swojej infrastruktury zgodnie z obecną umową w sprawie siedziby oraz z uwzględnieniem programów realizowanych w tych miejscach;

9.  zauważa z zaniepokojeniem, że Agencja ma trudności z zatrudnianiem, przyciąganiem i zatrzymywaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, głównie ze względu na charakter publikowanych stanowisk, a konkretnie status pracowników kontraktowych, oraz niski współczynnik korygujący stosowany do wynagrodzeń personelu Agencji w Grecji; zauważa jednak z zadowoleniem, że Agencja wdrożyła szereg środków socjalnych w celu zwiększenia swojej atrakcyjności;

10.  stwierdza, że Agencja nie dysponuje środkami niezbędnymi do publikowania wszystkich wolnych stanowisk we wszystkich językach UE zgodnie z wymogami EPSO; zauważa jednak, że Agencja, podobnie jak inne zdecentralizowane agencje Unii, publikuje ogłoszenia o naborze na kilku stronach internetowych, w publikacjach ukazujących w różnych państwach Unii, a także na stronie internetowej sieci agencji UE;

11.  zauważa, że proces przekazywania zadań nowym członkom personelu jest obecnie poddawany przeglądowi, aby w przyszłości umiejętniej przekazywać wiedzę nowym pracownikom, oraz że trwa refleksja nad uwzględnieniem tego procesu w strategii dotyczącej newralgicznych stanowisk; zwraca się do Agencji, by poinformowała organ udzielający absolutorium, gdy przegląd ten zostanie zakończony;

12.  stwierdza z niepokojem, że w 2018 r. odnotowano brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (8 mężczyzn i 2 kobiety) oraz w składzie zarządu (25 mężczyzn i 5 kobiet);

Przejrzystość, zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi

13.  zwraca uwagę na istniejące w Agencji mechanizmy zapewniania przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz odnotowuje, że życiorysy członków zarządu i ich oświadczenia o braku konfliktu interesów zostały już opublikowane na stronie internetowej Agencji; przypomina, że na swojej stronie internetowej Agencja nie publikuje oświadczeń członków kadry kierowniczej wyższego szczebla o braku konfliktu interesów; ponownie wzywa Agencję do opublikowania życiorysów wszystkich członków zarządu i oświadczeń członków kadry kierowniczej wyższego szczebla o braku konfliktu interesów oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w tej kwestii;

Kontrole wewnętrzne

14.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że według Trybunału Agencja nie dysponuje strategią określania newralgicznych stanowisk dla potrzeb wskazania newralgicznych funkcji, ich aktualizacji oraz określania odpowiednich środków mających zmniejszyć ryzyko działania w osobistym interesie; wzywa Agencję do bezzwłocznego przyjęcia i wdrożenia takiej strategii;

15.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z audytu zatytułowane „Zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w opracowywanie produktów w ENISA” i że w reakcji na to sprawozdanie Agencja przygotowała plan działania w celu zajęcia się wszelkimi potencjalnymi obszarami wymagającymi poprawy;

Inne uwagi

16.  zauważa, że wpływ decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii na działalność i administrację Agencji jest bardzo niewielki; zauważa jednak, że Agencja dokonała przeglądu wewnętrznych procedur w celu ograniczenia wszelkiego ryzyka związanego z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii i że żadne z tych zagrożeń nie zostało uznane za kluczowe, a wręcz uważa się je za mało istotne;

17.  ubolewa nad faktem, że Agencja jeszcze nie opracowała oficjalnej strategii mającej na celu zapewnienie miejsca pracy przyjaznego dla środowiska; wzywa Agencję do uczynienia tego w trybie pilnym;

18.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród obywateli oraz docierała do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(20) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(6) Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 15.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(11) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(12) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(13) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(14) Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 15.
(15) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(16) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(17) Dz.U. C 120 z 29.3.2019, s. 205.
(18) Dz.U. C 120 z 29.3.2019, s. 206.
(19) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41).
(20) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
PDF 172kWORD 55k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (2019/2066(DEC))
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(5), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75(6), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0040/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (2019/2066(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(9),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(13), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75(14), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(15), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(16), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0040/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (2019/2066(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0040/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(17) Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (zwanego dalej „Centrum”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2018 wyniósł 17 850 210 EUR, co stanowi nieznaczny spadek o 0,11 % w stosunku do roku 2017; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii(18),

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,04 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 96,50 %, co oznacza wzrost o 6,84 % w porównaniu z rokiem 2017 ;

Wyniki

2.  zauważa, że Centrum stosuje wzorowy system pomiaru wyników obejmujący kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu oceny wartości dodanej wynikającej z działań Centrum na poziomie projektów, działań i organizacji, a także inne środki mające na celu poprawę zarządzania budżetem;

3.  zauważa ponadto, że program prac Centrum na rok 2018 został w pełni zrealizowany zgodnie z wyznaczonymi celami i wskazówkami;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum rozwija synergie i dzieli zasoby z innymi agencjami;

5.  odnotowuje dalszą sformalizowaną i ścisłą współpracę Centrum z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), która to współpraca została sformalizowana w umowach o współpracy;

6.  zauważa, że w ocenie zewnętrznej, której Centrum zostało poddane w 2017 r., zgodnie z wymogami przepisów finansowych, stwierdzono, że wzmocniona współpraca Centrum z trzema pozostałymi agencjami zdecentralizowanymi w zakresie kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji – Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – okazała się wykonalna; zauważa, że w przekształconym rozporządzeniu ustanawiającym Centrum (rozporządzenie (UE) 2019/128), które weszło w życie w lutym 2019 r., uwzględniono wyniki tej zewnętrznej oceny;

7.  wzywa Komisję do przeprowadzenia studium wykonalności w celu oceny możliwości jeśli nie pełnej fuzji, to co najmniej ustanowienia wspólnej synergii z Eurofoundem; wzywa Komisję do oceny obu scenariuszy, a mianowicie przeniesienia siedziby Centrum do siedziby Eurofound w Loughlinstown w Irlandii oraz przeniesienia siedziby Eurofound do siedziby Centrum w Salonikach; zauważa, że w ten sposób doszłoby do dzielenia się usługami korporacyjnymi i usługami wsparcia oraz wspólnego zarządzania budynkami, a także wspólnego korzystania z infrastruktury ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, co pozwoliłoby zaoszczędzić znaczną część kosztów, które można by przeznaczyć na dalsze finansowanie obu agencji; uznaje, że skuteczna, efektywna i wolna od błędów działalność agencji jest ściśle uzależniona od odpowiedniego poziomu finansowania niezbędnego do prowadzenia działalności operacyjnej i administracyjnej; w związku z tym wzywa państwa członkowskie, by dostosowały działania, które muszą wykonywać agencje, do przydzielonych im środków;

8.  wzywa Centrum do dalszej cyfryzacji instytucji;

9.  zachęca Centrum do wdrożenia zaleceń Trybunału;

10.  docenia wiedzę fachową Centrum i jego nieustanną, wysokiej jakości pracę w zakresie badań, analiz i doradztwa technicznego w celu wspierania rozwoju europejskiego uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, strategii politycznych w zakresie kwalifikacji i umiejętności, aby promować szkolenia wysokiej jakości, dostosowane do potrzeb rynku pracy; podkreśla w związku z tym znaczenie zagwarantowania odpowiednich materiałów i zasobów ludzkich pozwalających Centrum na wykonywanie powierzonych mu rosnących i zmieniających się zadań, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ogólnego pierwszeństwa Centrum przed prywatnymi wykonawcami;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wkład i know-how Centrum w sprawach takich, jak przedstawianie nowej wiedzy, udokumentowanych faktów i analiz politycznych, monitorowanie tendencji politycznych oraz działanie w charakterze pośrednika w przekazywaniu wiedzy o bardzo istotnych tematach politycznych obecnych w programie działań Unii; dostrzega wysokiej jakości pracę Centrum nad poszczególnymi projektami, w szczególności nad europejskim programem na rzecz umiejętności, programem Europass, przeglądem panoramy umiejętności, a także jego rolę we wspieraniu uczestników procesu kopenhaskiego, europejskiego indeksu umiejętności i prognozowania zapotrzebowania na umiejętności;

12.  uważa za wartościową podjętą przez Centrum inicjatywę dotyczącą nowego elementu działań związanego z cyfryzacją, a w szczególności narzędziami internetowymi, przewidującą zapewnianie informacji na temat poszczególnych krajów i większe możliwości wizualizacji danych internetowych, jak zasoby służące orientacji w informacjach o rynku pracy lub też prognozy zapotrzebowania na umiejętności; w związku z tym dostrzega ukierunkowane kampanie marketingowe Centrum mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o zawartości jego strony internetowej;

13.  podkreśla, że przejrzystość i wiedza obywateli o istnieniu agencji są niezwykle istotne dla ich demokratycznej rozliczalności; uważa, że zasadnicze znaczenie mają użyteczność i łatwość korzystania z zasobów i danych agencji; w związku z tym wzywa do oceny obecnego sposobu przedstawiania i udostępniania danych i zasobów oraz oceny, w jakim stopniu obywatele uważają, że dane można łatwo identyfikować, rozpoznawać i wykorzystywać; przypomina, że państwa członkowskie mogą upowszechniać wiedzę społeczeństwa na ten temat dzięki przygotowaniu kompleksowego planu dotarcia do większej liczby obywateli unijnych;

Polityka kadrowa

14.  zwraca uwagę, że do 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia wykonano w 96,70 % i że przyjęto 12 urzędników i 76 pracowników zatrudnionych na czas określony, podczas gdy w budżecie Unii przewidziano 78 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony i 13 urzędników (w porównaniu z 92 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. w Centrum pracowało również 26 pracowników kontraktowych i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych;

15.  odnotowuje, że Centrum podejmuje działania w świetle uwag i komentarzy organu udzielającego absolutorium dotyczących nowego kierownika działu zasobów ludzkich Centrum, który rozpoczął pełnienie swoich obowiązków w styczniu 2019 r., a także decyzji o eksternalizacji służby prawnej Centrum; zauważa z niepokojem, że z uwagi na dużą liczbę spraw sądowych z udziałem Centrum, pełny outsourcing usług prawnych stwarza ryzyko, że poszczególne sprawy nie będą rozpatrywane w spójny sposób i że nie będzie przestrzegana zasada skuteczności; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w tym względzie;

16.  odnotowuje realizowany przez Centrum proces mający na celu usprawnienie procedur rekrutacyjnych poprzez zapewnienie zgodności z kryteriami projektu ocenianymi przez komisje rekrutacyjne oraz zwiększenie kontroli przeprowadzanych przez dział zasobów ludzkich; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że dwie skontrolowane rekrutacje przeprowadzone w 2018 r. z dwóch list rezerwowych utworzonych w 2015 i 2016 r. były nieodpowiednio zarządzane i dokumentowane, tak jak miało to miejsce w przypadku kilku innych procedur rekrutacyjnych skontrolowanych w poprzednich latach; wzywa Centrum do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu zapewnienia prawidłowości procedur rekrutacyjnych oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o środkach podjętych w tym celu;

17.  zwraca uwagę na obawy Centrum, że nowe rozporządzenie ustanawiające rozszerza mandat Centrum, w uzupełnieniu do kształcenia i szkolenia zawodowego, o strategie polityczne w zakresie kwalifikacji i umiejętności, ale nie zapewnia dodatkowych zasobów na realizację nowych zadań; zauważa, że w Centrum odnotowano już redukcję personelu o 10 %, co doprowadziło do większego obciążenia pracą i większej presji na pracowników Centrum;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Centrum panuje ogólna równowaga płci (59% pracowników to kobiety, a 41% – mężczyźni), niemniej ubolewa nad brakiem danych dotyczących równowagi płci na stanowiskach kierowniczych;

19.  zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. osiągnięto równowagę płci wśród członków zarządu (50 % kobiet i 50 % mężczyzn);

20.  wyraża ubolewanie z powodu braku przejrzystości w odniesieniu do równowagi geograficznej personelu;

Zamówienia publiczne

21.  ubolewa, że – zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału – w ramach procedury udzielenia zamówienia na świadczenie usług przez biuro podróży Centrum kryteria dotyczące ceny i jakości nie zawsze były na tyle precyzyjne, by zagwarantować, że podpisane umowy zapewnią najlepszy stosunek wartości do ceny; ubolewa, że metodyka stosowana przez Centrum oraz dokumentacja potencjalnie rażąco niskich ofert były niewystarczające;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

22.  odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Centrum w zakresie zapewniania przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz chronienia sygnalistów; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że Centrum nie publikuje jeszcze życiorysów kadry kierowniczej wyższego szczebla na swojej stronie internetowej oraz że kadra kierownicza wyższego szczebla, wewnętrzni eksperci i asystenci w Centrum zgłaszają potencjalne konflikty interesów dopiero gdy do nich dochodzi, zgodnie z polityką dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, którą Centrum wprowadziło w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości zaktualizowane wytyczne Centrum dotyczące zgłaszania konfliktów interesów w procesach selekcji i rekrutacji oraz przygotowanie przez Centrum zmienionych zasad zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do członków zarządu, niezależnych ekspertów i innych pracowników;

23.  z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, w świetle uwag i komentarzy organu udzielającego absolutorium, że w dniu 2 września 2019 r. Centrum przyjęło przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1049/2001(19);

24.  odnotowuje, w świetle uwag i komentarzy organu udzielającego absolutorium, ustanowienie dla sygnalistów niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, poprzez powołanie koordynatora kontroli wewnętrznej Centrum jako korespondenta Centrum ds. etyki i uczciwości;

Uwagi ogólne

25.  wzywa Centrum, aby skupiło się na upowszechnianiu wyników prowadzonych w nim badań naukowych oraz na docieraniu do opinii publicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych środków przekazu;

Audyt wewnętrzny

26.  zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że w następstwie audytu przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i etyki w Centrum w dniach 14–18 stycznia 2018 r. procedury rekrutacyjne były nadal klasyfikowane jako krytyczne;

o
o   o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(20) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 90.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(11) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(12) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(13) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(14) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 90.
(15) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(16) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(17) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 1.
(18) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 2.
(19) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
(20) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
PDF 165kWORD 55k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 (2019/2085(DEC))
P9_TA(2020)0093A9-0041/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/473 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa(6), w szczególności jego art. 45,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Rybołówstwa,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0041/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 (2019/2085(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(9),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(13), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/473 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa(14), w szczególności jego art. 45,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(15), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(16), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Rybołówstwa,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0041/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 (2019/2085(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Rybołówstwa,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0041/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(17) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 17 408 849 EUR, co stanowi wzrost o 1,73 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii(18);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2018 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,74 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,83 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa z zadowoleniem, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 87,62 %, co oznacza wzrost o 13,81 % w porównaniu z rokiem 2017;

Wyniki

2.  zauważa, że Agencja wykorzystuje pewną liczbę kluczowych wskaźników skuteczności działania do wspierania wieloletnich celów strategicznych i do oceny wartości dodanej swoich działań;

3.  odnotowuje, że Agencja zrealizowała 98 % działań w terminie oraz że w 100 % wdrożyła roczny plan w zakresie strategii komunikacyjnej;

4.  zauważa, że Agencja, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego przyjęły trójstronne porozumienie robocze określające współpracę między tymi agencjami oraz współpracę z organami krajowymi wykonującymi zadania straży przybrzeżnej poprzez zapewnianie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz koordynację operacji wielofunkcyjnych;

5.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

6.  zwraca uwagę na fakt, że wyniki drugiej pięcioletniej niezależnej oceny zewnętrznej Agencji za lata 2012–2016 przedstawiono w 2017 r.; z zadowoleniem zauważa, że pod koniec 2018 r. jedno zalecenie zostało zamknięte, a realizacja dziesięciu zaleceń jest w toku zgodnie z planem działania przedstawionym radzie administracyjnej;

7.  uważa, że rola, jaką Agencja odgrywa we wspieraniu tworzenia Fronteksu, nie powinna zagrażać podstawowej działalności Agencji jako organu Unii odpowiedzialnego za organizację operacyjnej koordynacji działań w zakresie kontroli rybołówstwa i za udzielanie wsparcia państwom członkowskim i Komisji w tej dziedzinie, gdyż mogłoby to prowadzić do osłabienia nadzoru nad połowami i do wzrostu liczby nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN); podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia Agencji odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, proporcjonalnych do jej coraz liczniejszych zadań;

8.  Podkreśla fakt, że w czerwcu 2018 r. Agencja przyjęła decyzję w sprawie publikowania informacji na temat spotkań z organizacjami lub osobami samozatrudnionymi oraz że, w następstwie porozumienia między Parlamentem a Komisją w sprawie rejestru służącego przejrzystości, Agencja będzie publikować na swojej na stronie internetowej informacje na temat odnośnych spotkań dyrektora zarządzającego oraz personelu z lobbystami;

9.  zauważa, że w następstwie prac przygotowawczych prowadzonych w 2017 r. Agencja wdrożyła w 2018 r. system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na normie międzynarodowej ISO 27001, którego celem jest ochrona Agencji przed zagrożeniami opartymi na technologii oraz zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji;

10.  podkreśla aktywną rolę, jaką Agencja odgrywa w projekcie poprawy regionalnego zarządzania rybołówstwem w Afryce Zachodniej (PESCAO), który to projekt ma na celu rozwijanie zdolności do zwalczania połowów NNN oraz usprawnienie zarządzania zasobami rybnymi w Afryce Zachodniej, a także zwraca uwagę na wartość dodaną, jaką Agencja wnosi w ramach tego projektu; zwraca uwagę na trzy operacje przeprowadzone w 2018 r. z udziałem Senegalu, Gambii, Gwinei Bissau, Gwinei, Sierra Leone, Zielonego Przylądka i Mauretanii;

11.  podkreśla znaczenie roli Agencji we wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa oraz w osiąganiu celów tej polityki, w szczególności w odniesieniu do obowiązku wyładunku, ponieważ państwa członkowskie mają trudności z wywiązaniem się z tego obowiązku;

Polityka kadrowa

12.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 98,36 %, z figurującymi w nim 60 pracownikami na czas określony z 61 takich stanowisk dopuszczalnych w ramach budżetu Unii (dla porównania w 2017 r. było to 61 dopuszczalnych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2018 r. Agencja zatrudniała 11 pracowników kontraktowych i 6 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13.  zachęca Agencję do opracowania długoterminowej polityki kadrowej, w której uwzględniona zostanie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym personelu, poradnictwo zawodowe przez całe życie i rozwój kariery zawodowej, równowaga płci, telepraca, niedyskryminacja, równowaga geograficzna oraz rekrutacja i integracja osób z niepełnosprawnościami;

14.  odnotowuje z niepokojem brak równowagi płci w zarządzie (47 mężczyzn i 21 kobiet);

Zamówienia publiczne

15.  podkreśla, że główna działalność w zakresie zamówień publicznych w 2018 r. skoncentrowała się na ogłoszeniu dwóch procedur otwartych dotyczących odpowiednio świadczenia usług biura podróży i organizacji imprez dla Agencji oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy;

16.  odnotowuje z zadowoleniem, że zgodnie z celem agencji Unii, jakim jest wspólne organizowanie zamówień publicznych, Agencja ogłosiła w 2018 r. drugą międzyinstytucjonalną procedurę otwartą, a dwie inne agencje przystąpiły do tej procedury; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o przebiegu wspólnych procedur udzielania zamówień; uznaje tę praktykę za przykład godny naśladowania; zachęca Agencję, aby bardziej szczegółowo zbadała możliwości usprawnienia procedur z innymi instytucjami;

17.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Agencja nie porównywała systematycznie cen i ich wzrostu z wycenami przekazywanymi przez dostawcę i fakturami wystawianymi wykonawcy umowy ramowej za zakup licencji na oprogramowanie; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że nie ma ona możliwości zmiany warunków i postanowień umowy ramowej podpisanej przez Komisję i że wdroży ona nową umowę ramową w celu rozwiązania kwestii poruszonych w odniesieniu do poprzedniej umowy;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

18.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; z zadowoleniem stwierdza, że eksperci, którzy nie podpiszą deklaracji interesów, nie mogą być zatrudnieni na mocy umowy szczegółowej oraz że Agencja regularnie monitoruje składanie deklaracji;

19.  zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z kontroli na temat planowania, sporządzania budżetu i monitorowania w Agencji oraz że uzgodniono plan działania dotyczący obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień; wzywa Agencję, by poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętych środkach;

Inne uwagi

20.  zauważa, że Agencja rozpoczęła działania na rzecz uzyskania certyfikatu w unijnym systemie ekozarządzania i audytu i podjęła szereg środków mających na celu ograniczenie jej ogólnego wpływu na środowisko; zwraca jednak uwagę, że Agencja nie wdrożyła żadnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

21.  wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród ogółu społeczeństwa oraz docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(19) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(6) Dz.U. L 83 z 25.3.2019, s. 18.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(9) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(10) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 34.
(11) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(12) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(13) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(14) Dz.U. L 83 z 25.3.2019, s. 18.
(15) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(16) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
(17) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 42.
(18) Dz.U. C 416 z 15.11.2018, s. 43.
(19) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0121.


Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
PDF 175kWORD 64k
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2019/2064(DEC))
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0059/2019)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99 i 164–167,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118 i 260–263,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0043/2020),

1.  udziela wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak również Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2019/2064(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0043/2020),

A.  mając na uwadze, że skuteczność i wydajność systemów zarządzania oraz wykorzystanie zasobów w głównej siedzibie i delegaturach Unii są kluczowymi zasadami przewodnimi realizacji celów polityki zagranicznej, reagowania na wyzwania geopolityczne i umacniania roli Unii jako podmiotu na arenie międzynarodowej;

B.  mając na uwadze, że konieczne jest promowanie wspólnej kultury zarządzania w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) poprzez wzmocnienie europejskiego charakteru i ducha zespołu personelu dyplomatycznego;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  ogólnie rzecz biorąc, wyraża ubolewanie, że rozdział 10 „Administracja” sprawozdania Trybunału Obrachunkowego („Trybunału”) w sprawie rocznego sprawozdania finansowego instytucji za rok finansowy 2018 r. („sprawozdanie Trybunału”) ma raczej ograniczony zakres i wnioski, uwzględniając fakt że dział 5 „Administracja” wieloletnich ram finansowych uznaje się za obarczony niskim ryzykiem;

2.  uważa, że prace kontrolne pryeprowadzone w ramach rozdziału 10 sprawozdania Trybunału powinny być lepiej wyważone między instytucjami Unii i powinny wykraczać poza wymogi zgodności;

3.  uważa, że więcej prac kontrolnych należy poświęcić wydatkom operacyjnym lub kwestiom, które stają się bardzo istotne lub nawet krytyczne dla ESDZ, takim jak zdolności w zakresie komunikacji strategicznej i technologii informacyjnych. np. bezpieczeństwo cybernetyczne, efektywność globalnego pakietu bezpieczeństwa dla delegatur czy zarządzanie finansowe i wsparcie administracyjne platformy wsparcia misji w ramach cywilnego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;

4.  zauważa również, że drugi rok z rzędu Trybunał nie zgłosił żadnych szczególnych kwestii dotyczących ESDZ;

5.  z uznaniem odnotowuje, że drugi rok z rzędu Trybunał nie stwierdził istotnego poziomu błędu w rocznym sprawozdaniu z działalności ESDZ i zasadach zarządzania;

6.  zauważa, że całkowity budżet ESDZ na 2018 r. wyniósł 678,5 mln EUR (co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu z 2017 r.) przy wskaźniku wykonania wynoszącym 99,9% dla zobowiązań i 84,8% (nieco niższym od poziomu 86,7% w 2017 r.) dla płatności na koniec roku oraz przy dodatkowych wkładach Komisji na pokrycie kosztów administracyjnych pracowników Komisji zatrudnionych w delegaturach Unii; odnotowuje obecny podział budżetu, tj. 249,7 mln EUR dla siedziby głównej ESDZ oraz 428,8 mln EUR dla delegatur;

7.  zauważa, że w 2018 r. otrzymano również wkład w wysokości 58,5 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju i funduszy powierniczych, podczas gdy w 2017 r. wyniósł on 55 mln EUR;

8.  zachęca ESDZ do ewentualnego uproszczenia obecnej nomenklatury budżetowej, aby umożliwić łatwiejsze i skuteczniejsze zarządzanie ESDZ poprzez stopniowe usprawnienie 35 linii budżetowych wykorzystywanych do finansowania działań personelu Komisji w delegaturach, przy uwzględnieniu instrumentów geograficznych i różnych instrumentów rozwoju;

9.  z uznaniem odnotowuje uproszczenie zarządzania budżetem poprzez całkowite finansowanie wspólnych kosztów ogólnych związanych z wszystkimi biurami delegatur w 2018 r. (wynajem, ochrona, sprzątanie i inne koszty ogólne), w tym delegatur Europejskiego Funduszu Rozwoju, z linii budżetowych ESDZ przez trzeci rok z rzędu; popiera wysiłki ESDZ na rzecz modernizacji i uproszczenia administracji w ramach projektu „Innovative 2019”, który obejmuje 20 rozpatrywanych propozycji; zwraca się do ESDZ o przedstawienie Komisji Kontroli Budżetowej sprawozdania w sprawie rozpatrywanych propozycji;

10.  zauważa, że budżet siedziby głównej wyniósł 249,7 mln EUR, z czego 162,4 mln EUR (tj. 65,5 %) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i innych należności dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym i pracowników zewnętrznych, 30,8 mln EUR (tj. 12 %) na budynki i związane z nimi koszty, a 34,9 mln EUR (tj. 14 %) na systemy informatyczne, sprzęt i umeblowanie;

11.  zauważa, że na budżet delegatur wynoszący 428,8 mln EUR składało się 118,4 mln EUR (tj. 27,6 %) na wynagrodzenia dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym, 168 mln EUR (39,2 %) na budynki i koszty powiązane, 72,1 mln EUR (tj. 16,8 %) na pracowników zewnętrznych i usługi zewnętrzne, 27,6 mln EUR (6,4 %) na inne wydatki dotyczące pracowników, a 42,7 mln EUR (10 %) na pozostałe wydatki administracyjne; zauważa również, że Komisja przekazała 196,4 mln EUR (w 2016 r. kwota ta wyniosła 185,6 mln EUR, a w 2015 r. 204,7 mln EUR) na pokrycie kosztów administracyjnych personelu Komisji oddelegowanego do delegatur Unii; podział tej kwoty przedstawia się następująco: dział V Komisji – 47,2 mln EUR, linie administracyjne programów operacyjnych – 93,2 mln EUR, Europejski Fundusz Rozwoju i fundusze powiernicze – 58,5 mln EUR (55 mln EUR w 2017 r. i 45,4 mln EUR w 2016 r.);

12.  zwraca uwagę na złożoność polityki w zakresie administrowania budynkami w świetle misji powierzonej ESDZ; podkreśla, że ESDZ powinna przedstawić wystarczające wyjaśnienia dotyczące jej polityki administrowania budynkami przy zakupie i wynajmie budynków lub zarządzaniu nimi; wzywa ESDZ do zachowania stałej czujności w odniesieniu do swojej polityki w zakresie administrowania budynkami, a w szczególności do dopilnowania, aby zajęto się niezwłocznie wszelkimi przypadkami podejrzeń o nadużycie finansowe lub korupcję, które mogą zostać wykryte przy zakupie i wynajmie budynków lub zarządzaniu nimi; wzywa ESDZ, aby w ramach procedury udzielania absolutorium przedstawiła wystarczające wyjaśnienia dotyczące procedur przetargowych i kosztu budynków;

13.  podkreśla, że dobra współpraca między Parlamentem a ESDZ ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania dokumentacją dotyczącą budynków i jej przeglądu; zdecydowanie zachęca ESDZ do terminowego przedłożenia takiej dokumentacji do zatwierdzenia, aby zapewnić czas na przeprowadzenie szczegółowego przeglądu i dalsze pytania; przypomina, że przedstawienie władzy budżetowej dokumentacji tuż przed upływem wyznaczonego terminu stwarza zbędne ograniczenia czasowe i zmusza władzę budżetową do zatwierdzenia bez możliwości przedłużenia okresu przeglądu;

14.  wzywa ESDZ, aby przy okazji następnych absolutoriów zobowiązała się do przesłania nadal Komisji Kontroli Budżetowej dokumentu roboczego na temat polityki ESDZ dotyczącej budynków, w tym informacji wyjaśniających kontekst i pokrycie kosztów budynków; przyjmuje do wiadomości wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat polityki ESDZ dotyczącej budynków przedstawione w kwestionariuszach pisemnych;

15.  zauważa, że ESDZ dokonała przesunięć w wysokości 30,8 mln EUR, z czego większość wydano na zakup budynku w Waszyngtonie, co zmniejszyło ostateczny budżet siedziby głównej do 239 mln EUR, natomiast budżet delegatur zwiększono o 10,7 mln EUR;

16.  zauważa, że Unia musi stawiać czoła coraz trudniejszej sytuacji międzynarodowej, w związku z czym coraz częściej wymaga się od Unii odgrywania wiodącej roli na arenie międzynarodowej; podkreśla kluczową rolę ESDZ w prowadzeniu polityki zagranicznej Unii pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela / Wiceprzewodniczącego Komisji; zauważa, że wzmocnieniu roli ESDZ nie towarzyszyło odpowiednie zwiększenie liczby pracowników; wzywa do udostępnienia wystarczających zasobów ludzkich, aby nie narażać na szwank skuteczności Unii jako podmiotu na arenie międzynarodowej;

17.  zauważa, że ESDZ odgrywa istotną rolę w zapewnianiu spójności polityki zagranicznej Unii; podkreśla również potrzebę zapewnienia niezbędnych zasobów na rzecz pomyślnego wdrożenia skutecznej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE;

18.  uznaje, że ESDZ działa w trudnym środowisku operacyjnym, w którym ewoluują delegatury Unii, ponieważ warunki polityczne i społeczno-gospodarcze są często złożone, niestabilne i wiążą się z wysokim ryzykiem, co może mieć istotny wpływ na budżet i koszty, w szczególności dla personelu i bezpieczeństwa infrastruktury;

19.  wzywa ESDZ do utworzenia stanowisk przedstawicieli lokalnych odpowiedzialnych za sprawozdawczość na temat prac legislacyjnych w krajach o strategicznym znaczeniu (w szczególności w krajach przystępujących do UE i krajach Partnerstwa Wschodniego), aby umożliwić Unii lepsze zrozumienie jej sąsiedztwa, a krajom sąsiednim zbliżenie się do dorobku prawnego; wzywa ESDZ do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów, które doprowadziły do błędów wykrytych w zamówieniach publicznych, oraz do zapobieżenia przyszłym naruszeniom odnośnych przepisów;

20.  odnotowuje, że grupie zadaniowej East StratCom przyznano w 2018 r. 1,1 mln EUR na działania mające na celu zwalczanie rosyjskiej dezinformacji, a w 2019 r. budżet ten wzrósł do 3 mln EUR; apeluje o znaczne zwiększenie tych środków budżetowych, tak by Unia mogła skutecznie przeciwdziałać rosyjskiej wojnie informacyjnej; apeluje o prowadzenie większej liczby kampanii informacyjnych, aby lepiej wyjaśniać politykę Unii w krajach Partnerstwa Wschodniego;

21.  przyznaje w tym kontekście, że struktura niektórych kosztów ESDZ, takich jak koszty infrastruktury, może być trudniejsza do zarządzania ze względu na wahania kursów walutowych lub szczególne lokalne warunki rynkowe, co utrudnia zarządzanie i planowanie na szczeblu delegatur;

22.  zauważa, że w art. 60 rozporządzenia finansowego przewiduje się nowe warunki dotyczące uprawnień do delegowania wykonywania budżetu przez delegatury, a mianowicie możliwość działania w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdzających przez zastępców szefów delegatur oraz wykonywania przez nich budżetu operacyjnego Komisji w celu zapewnienia ciągłości działania;

23.  w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje odpowiednie dostosowanie przepisów wewnętrznych ESDZ, ale zachęca ESDZ do uważnego monitorowania stosowania tego przepisu, zwłaszcza w małych delegaturach; wzywa ESDZ, aby w ramach swojej strategii kontroli wewnętrznej zwróciła szczególną uwagę na potencjalne ryzyko z tym związane, poprzez przejście do wzmożonego zdalnego monitorowania adekwatności przepływów finansowych lub zapewnienie większego wsparcia tymczasowego z odpowiednim monitorowaniem ad hoc i sprawozdawczością na temat tych okresów; przypomina, że standard kontroli wewnętrznej „ciągłość działania” był przez kilka lat jednym z najsłabszych elementów systemu kontroli wewnętrznej ESDZ, zwłaszcza w przypadku delegatur;

24.  uważa za pozytywne kroki utworzenie instrumentu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem wraz z rejestrami ryzyka dla siedziby głównej i delegatur, a także przyjęcie nowych ram kontroli wewnętrznej; zachęca jednak ESDZ, aby wyszła poza świadomość ryzyka i zapewniła skuteczne wdrażanie i stały przegląd środków ograniczających ryzyko;

25.  odnotowuje wskaźnik anomalii wykrytych w trakcie weryfikacji ex ante zobowiązań i płatności (odpowiednio 209 błędów z 1041 i 258 błędów z 1841); ubolewa nad powtarzającym się charakterem wykrytych błędów, tj. głównie niedostępnością dokumentów potwierdzających przy przedstawianiu operacji finansowych do weryfikacji finansowej ex ante; zachęca również ESDZ, aby w dalszym ciągu udzielała szczególnego wsparcia dla wszystkich zamówień publicznych o wysokiej wartości w delegaturach; z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie do końca 2019 r. systemu obiegu środków finansowych w siedzibie głównej, który ma przyczynić się do obniżenia poziomu błędów w ujęciu ogólnym;

26.  z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie w 2018 r. metodyki ex post do metodyki Trybunału w 2018 r., umożliwiające określenie poziomu błędu w podziale na główne dziedziny wydatków, a mianowicie wydatki na personel, infrastrukturę, bezpieczeństwo i IT/telekomunikację, w oparciu o warstwowe próby losowe operacji; uważa, że ta pozytywna zmiana zapewni kierownictwu i delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu lepszy przegląd operacyjnych i ogólnych kwot finansowych obciążonych ryzykiem w oparciu o szerszy i wyczerpujący zakres transakcji finansowych; podkreśla, że metodologia ta zapewni bardziej obiektywne podstawy do wydawania szczegółowych planów działania zawierających środki łagodzące lub potencjalne zastrzeżenia;

27.  ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia delegaturom wsparcia zorientowanego na wyniki we wszystkich obszarach, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych; uważa, że należy odpowiednio ocenić doświadczenie, współpracę i wyniki Centrum Regionalnego Europa obejmującego 27 delegatur, w szczególności w odniesieniu do wyższego poziomu zapewnianej wiarygodności, przy czym należy ewentualnie rozważyć inne równie skuteczne środki;

28.  wzywa ESDZ, aby stopniowo wzmacniała swój łańcuch poświadczeń wiarygodności zgodnie z nowym zestawem standardów kontroli wewnętrznej, kładąc większy nacisk zarówno na indywidualne kompetencje, jak i na odpowiedzialność za swoją rolę we wdrażaniu kontroli (co znalazło również odzwierciedlenie w kwestionariuszu z 2018 r. dotyczącym wdrażania zasad kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w dziedzinie kontroli technologii, która otrzymała nieco gorszą ocenę) oraz na ryzyko nadużyć finansowych;

29.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki ESDZ na rzecz zwiększenia poczucia odpowiedzialności nowo mianowanych szefów delegatur za należyte zarządzanie finansowe funduszami unijnymi wchodzącymi w zakres ich obowiązków operacyjnych obok mandatu politycznego; uważa, że dotyczy to również wszystkich podmiotów w dziedzinie spraw zagranicznych, takich jak specjalni przedstawiciele UE, specjalni wysłannicy UE, szefowie operacji wojskowych i szefowie misji cywilnych;

30.  przypomina, że zastrzeżenie jest centralnym elementem systemu rozliczalności i dlatego stanowi instrument prewencji i przejrzystości w ramach budowania łańcucha poświadczeń wiarygodności ESDZ, odzwierciedlający bieżące wyzwania lub utrzymujące się i występujące słabości, z którymi borykają się szefowie delegatur;

31.  zauważa, że uzasadnione zastrzeżenia zgłosiły tylko dwie delegatury, tj. delegatura w Syrii, tak jak w 2017 r., oraz delegatura przy Radzie Europy w Strasburgu, ponieważ realizacja umów nie była zgodna z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych; zachęca ESDZ do dalszego prowadzenia pełnego przeglądu wszystkich umów w celu zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi;

32.  zauważa, że na koniec 2018 r. liczebność dyplomatów państw członkowskich wśród ogólnej liczby administratorów wynosiła 33,76%, niemal osiągając poziom z 2014 r. wynoszący 33,8%; odnotowuje następujące nieznaczne wahania w latach 2014–2018: 32,83% na koniec 2017 r., 31,7% na koniec 2016 r. oraz 32,9% w 2015 r.; zwraca się do ESDZ o zachowanie zgodności z formułą obsady etatów określoną w decyzji 2010/427/UE(7), a mianowicie współczynnika wynoszącego jedną trzecią pracowników z państw członkowskich i dwie trzecie z instytucji Unii;

33.  nadal jest zaniepokojony utrzymującym się brakiem równowagi w profilu zatrudnienia ESDZ w odniesieniu do narodowości; zauważa, że na koniec 2017 r. dyplomaci państw członkowskich stanowili 32,83% całego personelu administracyjnego ESDZ (tj. 307 osób), zaś na koniec 2016 r. 31,7% personelu ESDZ pochodziło z państw członkowskich w porównaniu z 32,9% w 2015 r. oraz 33,8% w 2014 r.;

34.  podkreśla, że mimo ponawianych wezwań ESDZ nadal nie spełnia wymogów dotyczących równowagi geograficznej i charakteryzuje się znaczną nieproporcjonalnością, mając szefów delegatur z Belgii (9), Niemiec (15), Francji (16), Włoch (21), Polski (5), Czech (2); odnotowuje w szczególności wzrost liczby szefów delegatur z Włoch w ciągu ostatnich dwóch lat;

35.  wzywa do zwiększenia równowagi geograficznej w ramach ESDZ; ponownie zaznacza, że ważna jest odpowiednia i znacząca obecność obywateli wszystkich państw członkowskich; podkreśla, że ESDZ musi dopilnować, aby wszystkie państwa członkowskie były odpowiednio reprezentowane, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji i osiągnięć kandydatów; zachęca zatem ESDZ do dalszych kontaktów z państwami członkowskimi w celu promowania jej stanowisk w kręgach krajowych dyplomatów;

36.  wzywa ESDZ do wdrożenia sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w odniesieniu do wszystkich wydatków publicznych;

37.  przypomina, że uwzględnianie aspektu płci to (re)organizacja, usprawnienie, rozwój i ocena procesów politycznych, tak aby perspektywa równości płci została włączona do wszystkich strategii politycznych na wszystkich szczeblach i na wszystkich etapach przez podmioty zaangażowane w tworzenie polityki;

38.  zauważa z zadowoleniem, że równowaga płci prawie osiągnęła parytet, jako że w ogólnej liczbie zajmowanych stanowisk ogólna liczbowa 47,4% stanowiły kobiety; zachęca jednak ESDZ do dalszego zmniejszania istniejącej nierównowagi jakościowej dotyczącej wszystkich szczebli, funkcji i różnych kategorii, zwłaszcza w przypadku stanowisk administratorów, gdzie obecnie 34,92% stanowisk jest zajmowanych przez kobiety; zachęca ESDZ do kontynuowania prac nad zestawem środków podejmowanych w celu wspierania równowagi płci i zwiększania różnorodności, takich jak sieć kobiet na stanowiskach otwierających drogę do stanowisk kierowniczych oraz specjalne szkolenia dla kobiet na stanowiskach kierowniczych i tych, które ubiegają się o takie stanowiska;

39.  zauważa, że równowaga płci i równowaga geograficzna powinna być również przestrzegana w odniesieniu do specjalnych przedstawicieli UE, a także że obecnie dwóch z ośmiu specjalnych przedstawicieli UE to kobiety; uważa również, że należy uwzględniać standardy etyczne, aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów; popiera przygotowanie przez ESDZ wytycznych w sprawie etyki z uwzględnieniem specyfiki pracy w delegaturze;

40.  podkreśla tę samą sytuację w ogólnym podziale pracowników ze względu na płeć na stanowiskach kierowniczych, zauważając niewielką poprawę w 2018 r. – 27,1% w porównaniu z 24,5% w 2017 r., co stanowi 71 kobiet, w tym 60 na 211 stanowisk kierowniczych średniego szczebla (28,4% w porównaniu z 26% w 2017 r.) i 11 na 51 stanowisk kierowniczych wyższego szczebla (21,57% w porównaniu z 18% w 2017 r.);

41.  wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w celu zaradzenia temu brakowi równowagi; wzywa ESDZ do zaktualizowania swojej strategii w sprawie równouprawnienia płci i równych szans w celu uwzględnienia konkretnych celów dotyczących obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych; podkreśla, że poprawa równowagi geograficznej i równowagi płci w ESDZ przyczyniłaby się do zwiększenia zaangażowania Unii w działania zewnętrzne;

42.  zauważa, że na 135 stanowisk szefów delegatur 34 zajmowały kobiety; wyraża również ubolewanie z powodu odsetka kobiet kandydujących na stanowiska kierownicze w ramach rocznej rotacji w delegaturach, który pozostaje na niskim poziomie zaledwie 18%; zachęca ESDZ do kontynuowania współpracy z państwami członkowskimi w celu wprowadzenia większej liczby kandydatów płci żeńskiej;

43.  zauważa, że po regularnym wzroście od 2011 r. liczba oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich ustabilizowała się na poziomie 449, tj. na tym samym poziomie co w 2017 r.; zauważa, że 87,31% oddelegowanych ekspertów krajowych jest delegowanych do siedziby głównej ESDZ, co uzasadnia się tym, że odpowiadają oni na bardzo specjalistyczne potrzeby w ramach struktury ESDZ; wzywa również ESDZ, aby zwróciła szczególną uwagę na potencjalną kwestię konfliktu interesów w swojej polityce rekrutacji oddelegowanych ekspertów krajowych;

44.  przypomina o znaczeniu okresów karencji w przypadku urzędników zatrudnionych wcześniej przez instytucje lub agencje Unii, gdyż nierozwiązane konflikty interesów mogą uniemożliwić egzekwowanie wysokich standardów etycznych w całej administracji europejskiej; podkreśla, że art. 16 regulaminu pracowniczego umożliwia instytucjom i agencjom Unii, w tym ESDZ, odrzucenie wniosku byłego urzędnika o podjęcie konkretnej pracy, jeżeli ograniczenia nie są wystarczające do ochrony uzasadnionych interesów instytucji; obawia się, że często niemożliwe jest egzekwowanie warunków obowiązujących w odniesieniu do działalności zawodowej byłych urzędników instytucji publicznych; zachęca zatem ESDZ, wszystkie inne agencje i instytucje Unii do rozważenia pełnego zakresu narzędzi udostępnionych na podstawie art. 16 regulaminu pracowniczego, w szczególności w przypadku powiadomienia ich o przeniesieniu do organizacji lub przedsiębiorstwa, które zarejestrowały się w rejestrze służącym przejrzystości, w celu wykluczenia ryzyka prowadzenia przez byłych urzędników działalności lobbingowej w instytucjach Unii w ciągu dwóch lat od zakończenia przez nich pracy w instytucjach; ponadto wzywa wszystkie instytucje i agencje Unii, w tym ESDZ, do ścisłego publikowania oceny każdego przypadku zgodnie z wymogami art. 16 regulaminu pracowniczego;

45.  uważa, że konieczne jest dalsze gromadzenie doświadczeń w egzekwowaniu i nadzorowaniu przestrzegania art. 16 regulaminu pracowniczego oraz związanych z nim zasad etyki we wszystkich instytucjach Unii; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen do powołania wspólnego organu ds. etyki w instytucjach Unii;

46.  zauważa, że zainteresowanie projektami kolokacji i ich liczba stopniowo wzrosły ze względu na ich opłacalność i synergię oraz że stanowią one mechanizm umożliwiający odzyskanie pełnych kosztów kolokacji;

47.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie liczby porozumień delegatur Unii z państwami członkowskimi dotyczących kolokacji, jako że w 2018 r. podpisano dwadzieścia dwa nowe porozumienia dotyczące kolokacji, obejmujące 65 delegatur i skutkujące łącznie 114 projektami kolokacji; zauważa również zawarcie dwóch umów o gwarantowanym poziomie usług z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Dyrekcją Generalną Komisji ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej oraz z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dalsze umowy o gwarantowanym poziomie usług są obecnie przedmiotem negocjacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego;

48.  zauważa z uznaniem, że w wyniku kolokacji ESDZ pozyskała nowe źródła dochodów w wysokości 52,1 mln EUR, co daje jej pole manewru w zakresie rozwoju polityki zakupu nieruchomości; zauważa, że ESDZ była właścicielem 34 budynków biurowych w delegaturach i najemcą 143;

49.  zwraca się do ESDZ o dopilnowanie, by współużytkowanie lokali było dostępne dla wszystkich zainteresowanych instytucji i organów Unii, takich jak Parlament i Europejski Bank Inwestycyjny, na takich samych warunkach jak ESDZ; podkreśla korzyści finansowe związane ze współużytkowaniem lokali wynikające ze zmniejszenia kosztów utrzymania, eksploatacji oraz bezpieczeństwa; ponownie podkreśla, że ESDZ powinna zadbać o to, aby koszty wynajmu lub zakupu nieruchomości dla jej delegatur odpowiadały zakresowi cen, jakiego muszą przestrzegać przedstawicielstwa państw członkowskich; podkreśla, że ESDZ powinna uwzględniać w swoich obliczeniach odpowiednie szacunki kosztów bezpieczeństwa, aby uniknąć wniosków o dodatkowe finansowanie na późniejszych etapach;

50.  przyjmuje z zadowoleniem postępy w zmniejszaniu liczby delegatur mających siedziby, których wielkość przekracza maksymalną powierzchnię 35 m² na osobę, zgodnie z zaleceniem Trybunału, aby jak najlepiej wykorzystać lokale ESDZ i uniknąć niepotrzebnych wydatków;

51.  popiera stały mechanizm corocznego przeglądu jako skuteczny instrument zarządzania personelem w celu lepszego ustalania priorytetów i zapewnienia stałego dostosowywania zasobów ludzkich ESDZ w sieci delegatur do zmieniających się priorytetów geopolitycznych i wielkości portfeli projektów (np. przygotowanie otwarcia delegatury w Zjednoczonym Królestwie, zamknięcie delegatury na Wyspach Salomona, podniesienie statusu delegatury w Panamie i otwarcie delegatury w Mongolii); zauważa, że w 2018 r., osiem stanowisk zostało przeniesionych między delegaturami; co stanowiło pierwszy efekt tej racjonalizacji zasobów ludzkich;

52.  ponownie stwierdza, że Unia poczyniła krok w kierunku sprawiedliwego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników jej instytucji; podkreśla, że ESDZ powinna zapewnić swoim stażystom w głównej siedzibie i w delegaturach godziwe wynagrodzenie za wszystkie rodzaje staży (staże „niebieskiej księgi”, Brugia i in.); z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie płatnych staży w delegaturach oraz położenie kresu oferowaniu bezpłatnych staży zgodnie z zaleceniami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; zauważa, że liczba stażystów w delegaturach wzrosła ponad czterokrotnie, z 26 osób w 2017 r. do 109 w 2018 r.; ubolewa jednak nad tym, że z łącznej liczby 404 staży oferowanych przez ESDZ w 2018 r. 126 nie było wynagradzanych, ponieważ stanowiły część obowiązkowego szkolenia dla studentów; wzywa ESDZ do zapewnienia wszystkim swoim stażystom odpowiednich świadczeń, aby uniknąć nasilenia dyskryminacji ze względów ekonomicznych;

53.  uważa, że użyteczne będzie udoskonalenie narzędzi zarządzania obciążeniem pracą wraz z planem działania mającym na celu przyciągnięcie i zatrzymanie osób z uwzględnieniem różnych potrzeb zawodowych, doświadczenia i narodowości; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie w sprawie zasobów ludzkich i zachęca ESDZ do jasnego określenia swoich potrzeb instytucjonalnych (lub nowej wymaganej wiedzy fachowej) oraz określenia na szczeblu korporacyjnym ryzyka związanego z pracownikami, które mogłoby utrudnić ESDZ realizację celów politycznych; popiera działania podjęte przez ESDZ w celu rozwiązania problemu rosnącego obciążenia pracą w związku z redukcją personelu;

54.  z niepokojem zwraca uwagę na 135 postępowań mediacyjnych przeprowadzonych w delegaturach i siedzibie głównej w 2018 r., których przedmiotem były nierozwiązane spory dotyczące praw i obowiązków lub różnorakie konflikty w miejscu pracy, w tym domniemane nękanie psychiczne lub molestowanie seksualne; wzywa ESDZ, w szczególności służbę mediacyjną obecnie podlegającą bezpośrednio sekretariatowi generalnemu, do dalszego nadawania tej kwestii najwyższego priorytetu w zarządzaniu zasobami; ponownie podkreśla znaczenie rozwoju kultury zerowej tolerancji wobec molestowania, wraz z należytym monitorowaniem zgłaszanych przypadków; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę szerzenia świadomości na temat przeciwdziałania molestowaniu podjętą w 2018 r. przez sekretarza generalnego ESDZ w celu obszerniejszego informowania na temat polityki ESDZ w zakresie przeciwdziałania molestowaniu;

55.  w tym kontekście zwraca się również do ESDZ o rozszerzenie sieci zaufanych doradców, w której obecnie uczestniczy sześć osób, zwłaszcza w ramach sieci delegatur, poprzez ewentualne zwiększenie liczby przeszkolonych doradców-wolontariuszy w delegaturach; zachęca ESDZ do wspierania dialogu społecznego bez względu na pochodzenie pracowników i ich różny status;

56.  zauważa, że po uaktualnieniu w 2017 r. swojego porozumienia administracyjnego z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i zacieśnieniu współpracy w kwestiach związanych z nadużyciami finansowymi z dyrekcjami generalnymi działającymi w obszarze spraw zewnętrznych, takimi jak Dyrekcja Generalna ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (DG FPI), Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) i Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO), ESDZ kontynuowała wysiłki na rzecz udoskonalenia swojej strategii zwalczania nadużyć finansowych; podkreśla, że należy wdrażać dalszą współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Komisją (dyrekcjami generalnymi działającymi w dziedzinie spraw zewnętrznych, takimi jak DG FPI, DG NEAR i DG DEVCO); z uznaniem odnotowuje zwiększenie świadomości szefów delegatur w porozumieniu z DG DEVCO i DG NEAR w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i sprawozdawczości za pomocą zasady kontroli wewnętrznej „Zapobieganie nadużyciom finansowym”; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ESDZ należy do sieci ds. nadużyć i wykrywania, której przewodniczy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

57.  wzywa ESDZ, aby w rocznym sprawozdaniu z działalności wskazała liczbę spraw przekazanych do OLAF i prowadzonych przez OLAF dochodzeń związanych z potencjalnym konfliktem interesów w ESDZ;

58.  zwraca uwagę, że w 2018 r. odnotowano jeden przypadek domniemanego informowania o nieprawidłowościach przez osobę zewnętrzną wobec członka personelu Komisji w delegaturze Unii; zwraca się do ESDZ o przedstawienie Parlamentowi informacji dotyczących polityki i procedur, jakie prowadzi, zwłaszcza w delegaturach, w przypadku informowania o nieprawidłowościach;

59.  popiera starania podejmowane przez ESDZ w celu zwiększenia przejrzystości dzięki propagowaniu i ulepszaniu swojego rejestru elektronicznego (e-EEAS), za pośrednictwem którego obywatele mogą zwracać się o dostęp do dokumentów; stwierdza z zadowoleniem, że obywatele korzystali z rejestru e-EEAS częściej niż w 2017 r.; zwraca się do ESDZ o zapewnienie szybkiej odpowiedzi na wnioski obywateli;

60.  przyjmuje z zadowoleniem wejście w życie w 2020 r. trzech wspólnych decyzji w sprawie warunków zatrudnienia, funduszu świadczeń zdrowotnych i funduszu świadczeń emerytalnych dla personelu miejscowego, które wprowadzają nowe ramy przepisów dla pracowników miejscowych w delegaturach w celu modernizacji i poprawy systemów zabezpieczenia społecznego; z zadowoleniem przyjmuje pierwszą wspólną ankietę przeprowadzoną wśród personelu ESDZ i Komisji w delegaturach w 2018 r.; popiera rozpoczęcie audytu wewnętrznego dotyczącego rekrutacji i zarządzania pracownikami miejscowymi w celu zaradzenia pewnym uchybieniom stwierdzonym przez Trybunał w procedurach rekrutacji pracowników miejscowych w delegaturach (tj. brak przejrzystości na niektórych etapach procedury);

61.  odnotowuje przeprowadzony przez służby audytu wewnętrznego audyt dotyczący „koordynacji KE-ESDZ” i z uznaniem odnotowuje wniosek z audytu, że działania koordynacyjne między służbami Komisji (DG DEVCO, DG NEAR i DG FPI) a ESDZ są ogólnie skuteczne i wydajne; odnotowuje jednak potrzebę określenia niefragmentarycznej wizji całej pomocy zewnętrznej Unii dla danego kraju oraz potrzebę wzmocnienia, w koordynacji z DG DEVCO i DG NEAR, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem poprzez opracowanie wspólnego poglądu na strategie w zakresie niepewności i ograniczania ryzyka;

62.  zwraca uwagę na ustalenia i zalecenia zawarte w sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 15/2018 „Wzmocnienie zdolności sił bezpieczeństwa wewnętrznego w Nigrze i Mali – ograniczone i powolne postępy”; wzywa ESDZ do (i) przyjęcia środków mających na celu poprawę skuteczności operacyjnej misji poprzez zapewnienie odpowiednich praktycznych wytycznych i wystarczającego wsparcia, (ii) poprawy wskaźnika obsadzenia stanowisk w ramach misji, (iii) określenia mandatów i budżetów odpowiadających operacjom oraz opracowania wspólnej, kompleksowej strategii wyjścia, jasno określającej role i obowiązki w zakresie zakończenia misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, (iv) położenia większego nacisku na aspekty zrównoważonego rozwoju oraz (v) poprawy wskaźników skuteczności i ocen skutków ESDZ w celu odpowiedniego monitorowania i oceny realizacji zadań;

63.  popiera wzmocnienie powiązań między kształtowaniem polityki, dyplomacją publiczną i komunikacją strategiczną; zauważa w tym kontekście, że w 2018 r. przyznano ESDZ 3 mln EUR (w porównaniu z 1,1 mln EUR w 2017 r.) na konsolidację jej działania „Strategiczna komunikacja plus” w celu przeciwdziałania dezinformacji i zagrożeniom hybrydowym, rozwijania odporności na ingerencję zagraniczną, a jednocześnie zwraca uwagę na rozwój służb analityki biznesowej;

64.  podkreśla potrzebę zwalczania propagandy oraz ujawniania dezinformacji i szkodliwych wpływów zagranicznych; podkreśla znaczenie grupy zadaniowej ds. komunikacji strategicznej ESDZ oraz wzywa do zapewnienia jej niezbędnych zasobów finansowych i kadrowych;

65.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie systemu wczesnego ostrzegania ustanowionego między instytucjami Unii i państwami członkowskimi w celu ułatwienia wymiany najlepszych praktyk związanych z kampaniami dezinformacyjnymi oraz koordynacji reakcji w oparciu o informacje ze źródeł jawnych udzielane przez środowisko akademickie, podmioty weryfikujące fakty, platformy internetowe i partnerów międzynarodowych; zachęca ESDZ do opracowania długoterminowej wizji systemu wczesnego ostrzegania i do poprawy koordynacji z państwami członkowskimi i innymi kluczowymi partnerami; ponadto zachęca ESDZ do promowania strony internetowej EuvsDisinfo.eu, która opisuje ponad 5000 przypadków dezinformacji, lecz w 2018 r. odnotowano jedynie 1,2 mln odsłon tej strony;

66.  wspiera wysiłki ESDZ na rzecz wzmocnienia pełnego zakresu fizycznych i informatycznych kwestii bezpieczeństwa, począwszy od bezpieczeństwa personelu i budynków poprzez nabycie nowego wyposażenia ochronnego, aż po szkolenie regionalnych urzędników ds. bezpieczeństwa, w celu ochrony interesów ESDZ w zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia dalszej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa poprzez wdrożenie formalnej strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje uruchomienie programu pogłębiania wiedzy na temat bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka w siedzibie głównej, w oparciu o przeprowadzoną wśród personelu ankietę z 2018 r., oraz systemu zarządzania ryzykiem w delegaturach w celu ujednolicenia zgłaszania lokalnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy; zachęca ESDZ do prowadzenia dalszej rzeczywistej polityki cyfryzacji oferowanych usług;

67.  z zadowoleniem przyjmuje pierwsze sprawozdanie w następstwie rezolucji w sprawie udzielenia ESDZ absolutorium za rok budżetowy 2017, przyjęte większością głosów posłów do Parlamentu, oraz zobowiązanie ESDZ do uwzględnienia głównych zaleceń i uwag zgłoszonych w trakcie procedury udzielania absolutorium w celu dalszej poprawy zarządzania funduszami Unii;

68.  zwraca się do ESDZ o przedstawienie sprawozdania uzupełniającego za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 266 rozporządzenia finansowego;

69.  z zadowoleniem przyjmuje nowe inicjatywy mające na celu poprawę komunikacji z obywatelami Unii w odniesieniu do znaczenia dyplomacji publicznej i komunikacji strategicznej jako integralnego aspektu stosunków zewnętrznych Unii; zachęca ESDZ do inwestowania w komunikację cyfrową, za pośrednictwem mediów społecznościowych i swoich stron internetowych; wyraża uznanie dla faktu, że ESDZ zaczyna angażować środowiska opiniotwórcze do prowadzenia ogólnoeuropejskich kampanii publicznych; ponadto zachęca do korzystania z wolnych i otwartych platform sieci społecznościowych oferujących własne usługi hostingowe przy szczególnym uwzględnieniu ochrony danych użytkowników;

70.  ubolewa, że ESDZ nie posiada jeszcze systemu zarządzania środowiskowego; zwraca uwagę, że podjęto wysiłki na rzecz popularyzacji korzystania z wideokonferencji; zwraca się jednak do ESDZ o wdrożenie konkretnego planu działania w celu obniżenia śladu środowiskowego w siedzibie głównej i delegaturach;

71.  z zadowoleniem przyjmuje krótkoterminowy program wymiany pracowników między ESDZ a Parlamentem; podkreśla, że program ten pomaga lepiej zrozumieć struktury i metody pracy drugiej instytucji, a tym samym usprawnia współpracę między tymi instytucjami; zachęca ESDZ do aktywniejszego promowania tego programu wśród swoich pracowników w celu zwiększenia liczby uczestników; zaleca ponadto rozszerzenie programu wymiany i delegowania personelu dyplomatycznego między ESDZ a służbami dyplomatycznymi państw członkowskich, mającego na celu wspieranie kształtowania wspólnej kultury dyplomatycznej.

72.  podkreśla rosnące znaczenie polityki UE wobec Arktyki oraz potrzebę wzmocnienia wiarygodności Unii wśród partnerów poprzez zapewnienie stabilności stanowiska ambasadora UE ds. Arktyki.

(1) Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
(2) Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
(3) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
(4) Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(7) Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).


Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
PDF 181kWORD 57k
Decyzja
Decyzja
Rezolucja
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 (2019/2100(DEC))
P9_TA(2020)0095A9-0044/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(5), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0044/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 (2019/2100(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami wspólnych przedsięwzięć(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(11), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0044/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 (2019/2100(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0044/2020),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione w lutym 2007 r. z zamiarem prowadzenia programu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR), który ma na celu unowocześnienie zarządzania ruchem w Unii;

B.  mając na uwadze, że w wyniku przyjęcia rozporządzenia Rady (UE) nr 721/2014 program SESAR 2020 wydłużył czas istnienia Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielskimi są Unia i Eurocontrol;

D.  mając na uwadze, że wkład Unii w fazę wdrażania programu SESAR 2020 w latach 2014–2024 wyasygnowany z programu „Horyzont 2020” wynosi 585 000 000 EUR; mając na uwadze, że zgodnie z nowymi umowami członkowskimi w ramach programu „Horyzont 2020” oczekuje się, iż wkład Eurocontrol wyniesie około 500 000 000 EUR, a wkład innych partnerów z branży lotniczej – co najmniej 500 000 000 EUR, z czego około 90 % będzie stanowił wkład niepieniężny Eurocontrol i innych partnerów;

Uwagi ogólne

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. (zwanego dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego operacje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że skuteczna komunikacja to zasadniczy składnik udanych projektów finansowanych ze środków UE; uważa za ważne zwiększenie widoczności osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia oraz rozpowszechnianie informacji o jego wartości dodanej; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o kontynuowanie proaktywnej polityki komunikacyjnej i rozpowszechnianie wyników badań wśród obywateli – np. za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych narzędzi medialnych – w celu uświadamiania obywatelom, jak istotne jest wsparcie udzielane przez Unię, zwłaszcza w przypadku zastosowań komercyjnych;

4.  zwraca się do Trybunału o ocenę prawidłowości i wiarygodności metod obliczania i szacowania wkładów niepieniężnych; ocena ta ma dotyczyć opracowywania i solidności wytycznych w sprawie stosowania procedury wkładów niepieniężnych, aby pomóc w procesie planowania, sprawozdawczości i certyfikacji wkładów niepieniężnych;

5.  przypomina, że SESAR jest technologicznym filarem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES), a jego rolą jest koordynowanie i prowadzenie badań, które mają przyczynić się do przezwyciężenia rozdrobnienia SES; zwraca uwagę, że jednym z głównych osiągnięć Wspólnego Przedsięwzięcia jest swoboda planowania tras umożliwiająca ograniczenie emisji z lotów i zużycia paliwa; uważa zatem, że Wspólne Przedsięwzięcie mogłoby nadal służyć zrównoważonemu rozwojowi sektora lotniczego;

6.  podkreśla znaczenie podejmowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie działań mających pomóc w szybszej absorpcji innowacji; podkreśla ponadto jego rolę w znacznym rozwoju U-space i w opracowaniu planu działania umożliwiającego bezpieczne wprowadzenie i wykorzystywanie dronów na niższych wysokościach, co stanowi podstawę nowoczesnego i szybko rozwijającego się sektora;

Zarządzanie budżetem i finansami

7.  odnotowuje, że w 2018 r. środki na płatności wyniosły 94 800 000 EUR (90 900 000 EUR w 2017 r.), a środki na zobowiązania wyniosły 129 517 762 EUR (109 900 000 EUR w 2017 r.); łącznie z niewykorzystanymi środkami z poprzednich lat, które Wspólne Przedsięwzięcie ponownie zaksięgowało w budżecie na bieżący rok, oraz dochodami przeznaczonymi na określony cel całkowity dostępny budżet na płatności wyniósł 166 465 000 EUR (213 000 000 EUR w 2017 r.), a całkowity dostępny budżet na zobowiązania – 175 918 000 EUR (130 900 000 EUR w 2017 r.);

8.  zauważa, że w grudniu 2016 r. program SESAR 1 został oficjalnie zamknięty, ostatnia płatność w ramach dotacji została zrealizowana w grudniu 2017 r., a niewykorzystane środki na płatności w wysokości 40 000 000 EUR z poprzednich lat zostały przeniesione na 2018 r. z tytułu zwrotu przez uczestników programu SESAR 1 z branży nadwyżek otrzymanych przez nich środków pieniężnych oraz w związku z płatnościami z tytułu opóźnionych, lecz nadal uzasadnionych zestawień poniesionych wydatków w ramach siódmego programu ramowego i projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T); zauważa z zaniepokojeniem, że na koniec 2018 r. jedynie 1 800 000 EUR (5 %) z tych środków można było wykorzystać na płatności korygujące, 20 000 000 EUR (50 %) musiano anulować, a 18 200 000 EUR (45 %) przeniesiono na 2019 r.; ubolewa nad tym, że na koniec 2018 r. w końcowej fazie programu SESAR 1 Wspólne Przedsięwzięcie nadal wykazywało dużą kwotę otwartych zobowiązań w wysokości 61 400 000 EUR i że te przydzielone Wspólnemu Przedsięwzięciu zasoby nie zostaną w pełni wykorzystane;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach siódmego programu ramowego i programu TEN-T

9.  zauważa, że z łącznej puli środków w kwocie 1 284 300 000 EUR z wkładów niepieniężnych i pieniężnych, które mają wnieść inni członkowie na rzecz działań operacyjnych i administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia (700 000 000 EUR ze środków Eurocontrol i 584 300 000 EUR od członków z branży ruchu lotniczego), Wspólne Przedsięwzięcie zatwierdziło do końca 2018 r. wkłady o wartości 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR ze strony Eurocontrol i 539 100 000 EUR ze strony branży ruchu lotniczego);

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach programu „Horyzont 2020”

10.  zauważa, że z dotacji unijnej w wysokości 585 000 000 EUR w ramach programu „Horyzont 2020” do końca 2018 r. skumulowane wkłady pieniężne Unii (Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE)) na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 216 900 000 EUR oraz że pozostali członkowie zobowiązali się wnieść wkłady niepieniężne i pieniężne w wysokości co najmniej 1 000 000 000 EUR na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR 2020 (szacunkową kwotę 500 000 000 EUR ze strony Eurocontrol oraz odpowiadającą jej szacunkową kwotę 500 000 000 EUR ze strony branży ruchu lotniczego); zauważa ponadto, że pod koniec 2018 r. pozostali członkowie wnieśli wkład pieniężny w wysokości 14 400 000 EUR i uzyskali zatwierdzenie wkładu niepieniężnego w wysokości 114 000 000 EUR, podczas gdy dodatkowy wkład niepieniężny w wysokości 120 200 000 EUR został zgłoszony, ale nie został jeszcze zatwierdzony;

11.  zauważa, że w przypadku programu SESAR 2020 pod koniec 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zrealizowało 81 % środków na zobowiązania i 61 % środków na płatności dostępnych dla projektów w ramach programu „Horyzont 2020” oraz anulowało około 44 600 000 EUR (35 %) środków na płatności dostępnych w ramach programu „Horyzont 2020” (wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności w 2017 r. wyniosły odpowiednio 80,24 % i 67,97 %);

12.  odnotowuje uwagi Trybunału, zgodnie z którymi niskie wskaźniki wykonania i wysokie wskaźniki anulowania środków na płatności w ramach programu „Horyzont 2020” dostępnych w 2018 r. wynikały głównie z konserwatywnego planowania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia oraz z faktu, że w przy planowaniu i monitorowaniu budżetu nie uwzględniono w pełni kwoty niewykorzystanych środków na płatności z poprzednich lat;

Wyniki

13.  odnotowuje kluczowe wskaźniki efektywności Wspólnego Przedsięwzięcia w 2018 r., w szczególności prognozowane wartości wskaźnika dźwigni PPP na koniec programu:

   zgodnie z metodą oceny okresowej: 1,22,
   zgodnie z metodą doprecyzowanej oceny okresowej: 1,26,
   w przypadku programu „Horyzont 2020”: 2,26 oraz
   efekt dźwigni wynikającej z partnerstwa: 1,74;

14.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło swoje kluczowe cele polityczne i operacyjne określone w jednolitym dokumencie programowym na lata 2017–2019;

15.  przypomina, że wezwał Wspólne Przedsięwzięcie do podjęcia kroków w celu osiągnięcia w całym okresie 2014–2020 zamierzonego efektu dźwigni w wysokości 1,41;

16.  zwraca uwagę, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

17.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR jest jednym z kilku wspólnych przedsięwzięć, które w większym stopniu wykorzystują synergię operacyjną z unijnymi agencjami zdecentralizowanymi działającymi w ich odpowiednich obszarach badań i innowacji, a konkretnie Wspólne Przedsięwzięcie i Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego współpracowały nad dronami;

18.  zauważa, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2018 informacje o kluczowych wskaźnikach skuteczności działania w odniesieniu do równowagi płci dotyczą jedynie roku 2017, a nie 2018; stwierdza, że informacje dotyczące roku 2017 odnoszą się do zaproszenia Wspólnego Przedsięwzięcia do składania wniosków dotyczącego programu „Horyzont 2020” w 2016 r., a przedstawione wartości kluczowych wskaźników skuteczności działania kształtują się następująco: odsetek kobiet uczestniczących w projektach realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” – 15,4 %, odsetek koordynatorek projektów – 12 %, odsetek kobiet w grupach konsultacyjnych i grupach ekspertów Komisji – 33,3 %;

19.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło w 2018 r. trzy główne inicjatywy o kluczowym znaczeniu dla powstania wizji dotyczącej przyszłości zarządzania ruchem lotniczym w Europie oraz że wyniki tych działań, uznane przez całe środowisko zarządzania ruchem lotniczym, przekazano Komisji, która podejmie dalsze działania na rzecz ich włączenia do ram ustawodawczych i politycznych dotyczących lotnictwa;

20.  przyznaje, że niezależnie od wyników projektów w zakresie badań poszukiwawczych, Wspólne Przedsięwzięcie okazało się kluczowym podmiotem w innowacjach dla lotnictwa z tego względu, że włącza w nie nowe podmioty spoza grupy tradycyjnych podmiotów w dziedzinie badań i innowacji na rzecz zarządzania ruchem lotniczym;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

21.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 42 pracowników (w 2017 r. – 40 pracowników);

22.  zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 48 umów, w tym 37 umów szczegółowych wprowadzających w życie umowy ramowe Wspólnego Przedsięwzięcia i umowy międzyinstytucjonalne, oraz że przeprowadzono 12 postępowań o udzielenie zamówienia: pięć procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, pięć procedur negocjacyjnych dotyczących zamówień o bardzo niskiej, niskiej i średniej wartości, trzy procedury otwarte i jedną nagrodę;

23.  zauważa, że w ramach zawartej z DG MOVE umowy o przyznanie wkładu Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało w styczniu 2018 r. otwarte zaproszenie do składania propozycji badań i prezentacji dotyczących zarządzania ruchem dronów w Europie (U-Space Call), przy czym maksymalna kwota dotacji w wysokości 9 500 000 EUR jest finansowana z instrumentu „Łącząc Europę”; z dużym zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości ustalenia Trybunału, że chociaż kryteria udzielenia zamówienia były ogólnie zgodne z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013(13), według Trybunału w kilku przypadkach kryteria udzielenia dotacji pokrywały się lub były niespójne z ich podkryteriami, co mogło zagrozić ogólnej skuteczności procesu oceny dotacji i powinno było zostać uwzględnione na etapie tworzenia koncepcji i przygotowywania procedury;

Kontrola wewnętrzna

24.  odnotowuje, że procedury kontroli ex ante Wspólnego Przedsięwzięcia, a w szczególności procedury odnoszące się do płatności okresowych i końcowych w ramach siódmego programu ramowego, są wiarygodne, przy czym Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadza kontrole ex post w siedzibach beneficjentów, natomiast za kontrole ex post wniosków o zwrot kosztów projektów w ramach programu „Horyzont 2020” odpowiada Wspólna Służba Audytu Komisji; zauważa, że w wyniku kontroli ex post Wspólne Przedsięwzięcie zgłosiło na koniec 2018 r. poziom błędu rezydualnego wynoszący 1,29 % w przypadku projektów w ramach siódmego programu ramowego oraz 1,33 % w przypadku projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

25.  na podstawie informacji o działaniach podjętych przez Wspólne Przedsięwzięcie w następstwie rezolucji Parlamentu w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2017 stwierdza, że w odpowiedzi na zastrzeżenia Parlamentu Wspólne Przedsięwzięcie podjęło działania, a w szczególności mianowało nowego kierownika zespołu ds. budżetu i finansów, że członkiem zespołu jest nowy urzędnik ds. finansów i asystent ds. finansów, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadza obecnie rekrutację dyrektora finansowego i że wprowadzono nową procedurę budżetową, dzięki której terminowo przygotowano szczegółowy budżet;

Audyty wewnętrzne

26.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) wydała sprawozdanie końcowe z audytu dotyczące współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem a Wspólnym Centrum Wsparcia (CSC) oraz wdrażania narzędzi i usług CSC, którego rezultatem są trzy ważne zalecenia; zauważa, że w celu wyeliminowania zagro