Index 
Texte adoptate
Joi, 14 mai 2020 - BruxellesEdiţie definitivă
Soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Clean Sky 2
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună pentru bioindustrii
 Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună ECSEL
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Shift2Rail
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Mediu
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția GNSS European1.
 Descărcarea de gestiune 2018: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
 Descărcarea de gestiune 2018: Biroul European de Sprijin pentru Azil
 Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2018: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene – Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
 Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general UE - Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene – Consiliul European și Consiliul
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
 Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
 Descărcarea de gestiune 2018: Serviciul European de Acțiune Externă
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună SESAR
 Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare
 Descărcarea de gestiune 2018: Eurojust
 Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)
 Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
 Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European de Inovare și Tehnologie
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția de Aprovizionare a Euratom
 Descărcarea de gestiune 2018: Cel de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare
 Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
 Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
 Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Bancară Europeană
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
 Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
 Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
 Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Medicamente
 Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
 Descărcarea de gestiune 2018: performanță, gestiune financiară și control
 Măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE) ***
 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021

Soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
PDF 188kWORD 52k
Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D065067/03),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

–  având în vedere votul din data de 9 decembrie 2019 din Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, la care nu s-a emis niciun aviz, precum și votul din 23 ianuarie 2020 din Comitetul de apel la care, de asemenea, nu s-a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 22 mai 2019 și publicat la 5 iulie 2019(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic (OMG)(4),

–  având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A.  întrucât, la 28 octombrie 2016, Monsanto Europe N.V. în numele Monsanto Company, a prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 („cererea”); întrucât cererea a vizat introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, precum și introducerea pe piață a produselor care conțin sau constau în soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 și care sunt destinate altor utilizări decât ca alimente și furaje, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 22 mai 2019, EFSA a adoptat un aviz favorabil în legătură cu cererea respectivă, care a fost publicat la 5 iulie 2019;

C.  întrucât soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a fost dezvoltată pentru a i se conferi toleranță la erbicide pe bază de dicamba, glufosinat de amoniu și glifosat(5);

Erbicidele complementare

D.  întrucât s-a demonstrat că cultivarea de plante modificate genetic cu toleranță la erbicide are ca efect utilizarea mai mare a erbicidelor, în mare parte din cauza apariției unor buruieni tolerante la erbicide(6); întrucât, în consecință, este de așteptat ca culturile de soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 să fie expuse la doze mai mari și repetate de erbicide complementare (glufosinat, dicamba și glifosat), ceea ce ar putea duce la prezența unei cantități mai mari de reziduuri în recoltă;

E.  întrucât un studiu evaluat inter pares a constatat că glifosatul se acumulează în soia modificată genetic(7); întrucât un proiect-pilot desfășurat în Argentina a constatat niveluri surprinzător de ridicate ale reziduurilor de glifosat în soia modificată genetic(8);

F.  întrucât există în continuare întrebări legate de caracterul cancerigen al glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017, Agenția Europeană pentru Produse Chimice a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe ca atare; întrucât, dimpotrivă, în 2015, Agenția internațională pentru cercetare în domeniul cancerului, agenția specializată în domeniul cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății, a clasificat glifosatul drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni; întrucât o serie de studii științifice recente, evaluate inter pares, confirmă potențialul cancerigen al glifosatului(9);

G.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere (1B) și îndeplinește, prin urmare, criteriile de excludere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(10); întrucât autorizarea utilizării glufosinatului în Uniune a expirat la 31 iulie 2018(11);

H.  întrucât, la plantele modificate genetic, modul în care erbicidele complementare sunt descompuse de către plantă, precum și compoziția și deci toxicitatea produșilor de descompunere (metaboliții) pot fi determinate de modificarea genetică în sine(12);

I.  întrucât, în ciuda acestei analize, evaluarea reziduurilor de erbicide și a metaboliților acestora în plantele modificate genetic este considerată ca fiind în afara domeniului de competență al Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic;

J.  întrucât, deși EFSA afirmă în avizul său că „evaluarea reziduurilor de erbicide în legătură cu această cerere a fost investigată de către unitatea pentru pesticide a EFSA”, acest lucru nu este suficient în sine, întrucât toxicitatea combinată a erbicidelor complementare și a metaboliților, precum și potențiala lor interacțiune cu planta OMG în sine, în acest caz soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127-127, nu au fost luate în considerare;

K.  întrucât, în plus, potrivit unității pentru pesticide a EFSA, lipsesc datele toxicologice care să permită efectuarea unei evaluări a riscului pentru consumatori referitor la mai mulți metaboliți ai glifosatului relevanți pentru culturi modificate genetic tolerante la glifosat(13) și întrucât datele sunt insuficiente pentru a stabili limitele maxime de reziduuri de glifosat din soia modificată genetic(14);

L.  întrucât mai multe autorități competente din statele membre și-au manifestat îngrijorarea legată de lipsa unei analize a reziduurilor de erbicide din culturile modificate genetic și privind riscurile potențiale pentru sănătatea consumatorilor(15);

M.  întrucât, potrivit concluziilor unui proiect internațional de cercetare intitulat „Evaluarea riscurilor prezentate de organismele modificate prin inginerie genetică în UE și Elveția”, prezentat în ianuarie 2020, evaluarea de către Uniune a riscurilor prezentate de OMG-uri nu abordează în mod satisfăcător riscurile pentru sănătatea publică și pentru mediu, inclusiv riscurile pentru sănătate asociate consumului de produse derivate din plante modificate genetic tolerante la erbicide(16);

Limitele maxime de reziduuri și controalele aferente

N.  întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului(17), care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri, reziduurile din culturile importate pentru produsele alimentare și hrana pentru animale de substanțe active care nu sunt autorizate pentru utilizare în Uniune ar trebui să fie controlate și monitorizate cu atenție(18);

O.  întrucât, dimpotrivă, în cadrul celui mai recent program de control multianual coordonat al Uniunii (pentru 2020, 2021 și 2022), statele membre nu sunt obligate să măsoare reziduurile de glufosinat din niciun produs, inclusiv soia(19); întrucât nu se poate exclude posibilitatea ca reziduurile de glufosinat din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sau produsele derivate din aceasta folosite pentru produse alimentare și hrană pentru animale să depășească limitele maxime de reziduuri, care au fost introduse pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

Un proces decizional nedemocratic

P.  întrucât, în urma votului din 9 decembrie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a fost emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate calificată a statelor membre; întrucât nici Comitetul de apel nu a emis niciun aviz în urma votului din 23 ianuarie 2020;

Q.  întrucât Comisia recunoaște că este problematic faptul că deciziile de autorizare a organismelor modificate genetic continuă să fie adoptate de Comisie fără ca o majoritate calificată a statelor membre să fie în favoarea acestor decizii, ceea ce constituie o excepție în cazul autorizării produselor în ansamblu, dar a devenit norma în procesul de luare a deciziilor privind autorizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic(20);

R.  întrucât, în cea de a opta sa legislatură, Parlamentul a adoptat 36 de rezoluții prin care se opune introducerii pe piață a organismelor modificate genetic pentru produse alimentare și furaje (33 de rezoluții) și cultivării de organisme modificate genetic în Uniune (trei rezoluții); întrucât, până în prezent, Parlamentul a adoptat șapte obiecțiuni în cea de a noua legislatură; întrucât nu a existat o majoritate calificată a statelor membre în favoarea autorizării vreunuia dintre aceste organisme modificate genetic; întrucât, în ciuda faptului că ea însăși recunoaște lacunele pe plan democratic și în ciuda lipsei de sprijin din partea statelor membre și a obiecțiilor Parlamentului, Comisia continuă să autorizeze organisme modificate genetic;

S.  întrucât nu este necesară nicio modificare a legislației pentru ca Comisia să poată să nu autorizeze organisme modificate genetic atunci când nu există o majoritate calificată a statelor membre în favoarea acestei autorizări în cadrul Comitetului de apel(21);

Respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii

T.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile pertinente din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi pertinenți pentru subiectul în cauză; întrucât acești factori legitimi ar trebui să includă obligațiile Uniunii în temeiul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, al Acordului de la Paris privind schimbările climatice și al Convenției ONU privind diversitatea biologică (CBD);

U.  întrucât într-un raport recent al Raportorului special al ONU privind dreptul la alimentație se afirmă că, în special în țările în curs de dezvoltare, pesticidele periculoase au un impact dezastruos asupra sănătății(22); întrucât ODD 3.9 vizează, până în 2030, reducerea substanțială a numărului de decese și de boli cauzate de substanțele chimice periculoase și de poluarea și contaminarea aerului, a apei și a solului(23);

V.  întrucât EFSA a constatat că expunerea estimată a operatorului la glufosinat, clasificat drept toxic pentru reproducere, în cazul utilizării pentru combaterea buruienilor în porumbul modificat genetic a depășit nivelul acceptabil de expunere a operatorului (NAEO) chiar și atunci când a fost utilizat echipamentul individual de protecție(24); întrucât riscul unei expuneri mult prea ridicate a operatorilor reprezintă un motiv important de îngrijorare în ceea ce privește culturile modificate genetic tolerante la erbicide, din cauza volumelor mai mari de erbicide utilizate;

W.  întrucât defrișările reprezintă o cauză majoră a declinului biodiversității; întrucât emisiile rezultate din exploatarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, cauzate în principal de defrișări, reprezintă a doua principală cauză a schimbărilor climatice, după arderea combustibililor fosili(25); întrucât Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Planul strategic privind biodiversitatea pentru 2011-2020, adoptat în cadrul CBD, și obiectivele de la Aichi în materie de biodiversitate promovează eforturile de gestionare, protecție și refacere sustenabilă a pădurilor(26); întrucât ODD 15 include obiectivul de a opri defrișările până în 2020(27); întrucât pădurile joacă un rol multifuncțional, care sprijină realizarea celor mai multe ODD(28);

X.  întrucât producția de soia este un factor determinant pentru defrișările din pădurile din Amazonia, Cerrado și Gran Chaco din America de Sud; întrucât 97 % și, respectiv, 100 % din soia cultivată în Brazilia și Argentina este soia modificată genetic(29);

Y.  întrucât Uniunea este al doilea cel mai mare importator de soia din lume, majoritatea importurilor fiind utilizate pentru furaje; întrucât analiza efectuată de Comisie a constatat că soia a fost dintotdeauna cea mai importantă contribuție a Uniunii la defrișările la nivel mondial și la emisiile aferente, reprezentând aproape jumătate din defrișările cuprinse în toate importurile din Uniune(30),

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în concordanță cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(31), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  invită Comisia să nu autorizeze importul pentru utilizări în produse alimentare sau furaje al niciunei plante modificate genetic care a fost modificată pentru a fi tolerantă la un erbicid, în cazul de față glufosinat, a cărui utilizare nu este autorizată în Uniune;

5.  invită Comisia ca, în cadrul următorului REFIT al legislației privind LMR, precum și al strategiei „De la fermă la consumator”, să se angajeze să nu permită sub nicio formă prezența reziduurilor de pesticide toxice, cum ar fi glufosinatul, în importurile de produse alimentare și furaje în Uniune; reiterează apelul său adresat Comisiei și statelor membre de a asigura controale eficace ale produselor agricole importate din țări terțe, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și condiții de concurență echitabile pentru producția alimentară europeană(32);

6.  invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor prezentate de reziduurile de erbicide complementare și de metaboliți ai acestora, inclusiv de efectele combinate, în evaluarea riscurilor legate de plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic vizată este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată în Uniune în vederea utilizării în produse alimentare sau furaje;

7.  invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a organismelor modificate genetic, atât pentru cultivare, cât și pentru utilizarea în produse alimentare și furaje, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite un aviz;

8.  ia act și salută faptul că în scrisoarea de misiune a fiecărui comisar se afirmă că aceștia vor asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în domeniile lor de politică și că colegiul, în ansamblul său, va fi responsabil de implementarea generală a obiectivelor(33);

9.  salută faptul că Pactul ecologic european, proiectul emblematic al Comisiei, a fost prezentat ca parte integrantă a strategiei Comisiei de a pune în aplicare Agenda 2030 a ONU și ODD;

10.  reamintește că ODD pot fi îndeplinite numai dacă lanțurile de aprovizionare devin sustenabile și se creează sinergii între politici(34);

11.  își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că dependența ridicată a Uniunii de importurile de furaje sub formă de boabe de soia provoacă defrișări în țări terțe(35);

12.  solicită Comisiei să nu autorizeze importul de soia modificată genetic, cu excepția cazului în care se poate demonstra că cultivarea acesteia nu a contribuit la defrișări;

13.  îndeamnă Comisia să își revizuiască toate autorizațiile actuale pentru soia modificată genetic în lumina obligațiilor internaționale ale Uniunii, inclusiv cele care rezultă din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, CBD a ONU și ODD;

14.  își reiterează solicitarea de a se implementa o strategie europeană privind producția de proteine vegetale și de aprovizionare cu acestea(36), care să îi permită Uniunii să devină mai puțin dependentă de importurile de soia modificată genetic și să creeze lanțuri alimentare mai scurte și piețe regionale; insistă asupra faptului ca acest aspect să fie integrat în viitoarea strategie „de la fermă la consumator”;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) „Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003” (Aviz științific al Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic privind evaluarea soiei modificate genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, pentru utilizări în alimente și furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003) (cererea EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)——————— În cea de a opta sa legislatură, Parlamentul a adoptat 36 de rezoluții în care se opune autorizării organismelor modificate genetic (OMG). În plus, în cea de a noua sa legislatură, Parlamentul a adoptat următoarele rezoluții:Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0028).Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0029).Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0030).Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din bumbac modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0054).Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0055).Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și din subcombinații MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0056).Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei, patru sau cinci dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0057).
(5) Avizul EFSA, p. 3.
(6) A se vedea, de exemplu, Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact” (Culturile modificate genetic tolerante la erbicide, buruienile și erbicidele - Perspectivă generală și impact), Environmental Management, ianuarie 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 și Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years” (Impactul culturilor modificate prin inginerie genetică asupra utilizării de pesticide în SUA - primii 16 ani), Environmental Sciences Europe 24, 24(2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) A se vedea, de exemplu, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 și https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(12) Acest lucru este valabil pentru glifosat, astfel cum se menționează în Analiza realizată de EFSA a actualelor limite maxime de reziduuri pentru glifosat în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(13) „EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate” (Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a evaluării riscurilor privind utilizarea ca pesticid a substanței active glifosat), EFSA Journal, 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Analiza EFSA a limitelor maxime de reziduuri existente pentru glifosat, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 - versiune revizuită pentru a lua în considerare datele omise, EFSA Journal 2019; 17(10):5862, p. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Observațiile statelor membre cu privire la soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 pot fi accesate prin registrul de întrebări al EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
(18) A se vedea considerentul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(19) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei din 28 martie 2019 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2020, 2021 și 2022 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (JO L 88, 29.3.2019, p. 28).
(20) A se vedea, de exemplu, expunerea de motive a propunerii legislative a Comisiei, prezentate la 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor și în expunerea de motive a propunerii legislative a Comisiei prezentate la 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(21) Comisia „poate”, nu „trebuie” să acorde o autorizație în cazul în care nu există o majoritate calificată a statelor membre în favoarea acestei autorizări în cadrul Comitetului de apel în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 [articolul 6 alineatul (3)].
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) „EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate” („Concluziile EFSA privind evaluarea inter pares a riscurilor legate de utilizarea ca pesticid a substanței active glufosinat”), EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, p. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352), p.1.
(26) Idem, p. 2.
(27) A se vedea obiectivul 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352), p.2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, „Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’ (Statutul global al biotehnologiilor comercializate / Culturile modificate genetic în 2017: adoptarea culturilor biotehnologice explodează odată cu acumularea beneficiilor economice în decurs de 22 de ani), Dosarul ISAAA nr. 53 (2017), p. 16 și 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Raportul tehnic - 2013 - 063 al Comisiei, „The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation” (Impactul consumului din UE asupra defrișărilor: analiză cuprinzătoare a impactului consumului din UE asupra defrișării), studiu finanțat de Comisia Europeană, DG ENV, și realizat de VITO, IIASA, HIVA și IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24: Între 1990 și 2008, Uniunea a importat produse vegetale și animaliere care au reprezentat defrișări cu o suprafață de 90 000 km2. Produsele vegetale au reprezentat 74 000 km2 (82 %), iar culturile de plante oleaginoase au cea mai mare pondere (52 000 km2). Soia și turtele de soia au reprezentat 82 % din această suprafață (42 600 km2), echivalentul a 47 % din importurile totale ale Uniunii de produse asociate cu defrișarea.
(31) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(32) Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (Texte adoptate, P8_TA(2019)0023), punctul 32.
(33) A se vedea, de exemplu, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, p. 2.
(34) Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (JO C 433, 23.12.2019, p. 50), punctul 67.
(35) Idem
(36) Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european (Texte adoptate, P9_TA(2020)0005), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html, para. 64.


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”
PDF 161kWORD 52k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2104(DEC))
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0030/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2104(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(12), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0030/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2104(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0030/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (denumită în continuare „FCH”) a fost înființată în mai 2008 în cadrul unui parteneriat public-privat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 521/2008 al Consiliului(15) pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, cu scopul de a se axa pe dezvoltarea aplicațiilor comerciale și de a încuraja noi eforturi industriale în vederea difuzării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie și ale hidrogenului; întrucât Regulamentul (CE) nr. 521/2008 a fost abrogat de Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului(16);

B.  întrucât, în mai 2014, prin Regulamentul (UE) nr. 559/2014, a fost înființată întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (denumită în continuare „FCH2”), pentru a înlocui FCH și a-i succeda acesteia pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024;

C.  întrucât FCH avea ca membri Uniunea, reprezentată de Comisie, Gruparea industrială pentru inițiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului și Gruparea științifică N.ERGHY;

D.  întrucât membrii FCH2 sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, organizația New Energy World Industry Grouping AISBL (Noua grupare industrială mondială în domeniul energiei, denumită în continuare „gruparea industrială”), redenumită Hydrogen Europe în 2016, și comunitatea de cercetare New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (Noua grupare europeană științifică în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului, denumită în continuare „gruparea științifică”);

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la prima fază a activităților FCH2 este de 470 000 000 EUR prin intermediul celui de Al șaptelea program-cadru; întrucât contribuțiile din partea celorlalți membri trebuie să fie cel puțin egale cu contribuția Uniunii;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că, în raportul Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) privind conturile anuale ale FCH2 (denumit în continuare „raportul Curții”), se constată că conturile anuale aferente exercițiului financiar 2018 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a FCH2 la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar al FCH2 și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei; constată, de asemenea, că normele contabile ale FCH2 se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional;

2.  ia act de faptul că bugetul definitiv al FCH2 pentru exercițiul financiar 2018 a inclus credite de angajament în valoare de 85 504 157 EUR și credite de plată în valoare de 126 526 307 EUR;

3.  observă că execuția bugetară din 2018 a creditelor de angajament și de plată a fost de 93 % și, respectiv, 83 %;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru

4.  ia act de faptul că, în cadrul FCH2, contribuția Uniunii este de 421 300 000 EUR din Al șaptelea program-cadru, din care 19 100 000 EUR reprezintă contribuții în natură, iar membrii grupării industriale și ai grupării științifice contribuie cu resurse în valoare de 442 500 000 EUR, din care 420 000 000 EUR reprezintă contribuții în natură la proiecte din cel de Al șaptelea program-cadru finanțate de FCH2 și 17 900 000 EUR sunt contribuții în numerar la cheltuielile administrative;

5.  în ceea ce privește bugetul pe 2018 al FCH2 disponibil pentru proiecte din cel de Al șaptelea program-cadru, rata de execuție a creditelor de plată a fost de 79,6 %, din cauza întârzierilor înregistrate în prezentarea declarațiilor de cheltuieli pentru proiectele în curs de desfășurare în cel de Al șaptelea program-cadru;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului Orizont 2020

6.  ia act de faptul că, în cadrul FCH2, contribuția Uniunii este de 318 800 000 EUR din Orizont 2020, iar membrii grupării industriale și ai grupării științifice contribuie cu resurse în valoare de 649 400 000 EUR, din care 1 800 000 EUR reprezintă contribuții în natură la proiecte din Orizont 2020 finanțate de FCH2, 7 700 000 EUR reprezintă contribuții în natură la activitățile suplimentare și 3 600 000 EUR sunt contribuții în numerar la cheltuielile administrative;

7.  observă că nivelul scăzut al contribuțiilor în natură ale membrilor din sector la activitățile operaționale se datorează faptului că FCH2 certifică acestea împreună cu declarațiile de cheltuieli finale; prin urmare, certificarea celei mai mari părți a contribuțiilor în natură angajate va avea loc mai târziu în programul Orizont 2020, când se efectuează plata finală pentru proiecte, iar certificatele privind situația financiară devin scadente;

8.  constată că rata de execuție a creditelor de angajament a fost de 95,8 %, iar rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,4 %; constată că, la sfârșitul lui 2018, au fost realizate 29 de plăți pentru rapoarte periodice finale, în principal, dar și intermediare, cu o valoare totală de 21 400 000 EUR pentru cel de Al șaptelea program-cadru; ia act de faptul că rata de execuție bugetară (în ceea ce privește creditele de plată) a fost de 79,6 % (față de 73,8 % în 2017);

9.  constată că, în cazul programului Orizont 2020, în ceea ce privește creditele de plată, au fost realizate 19 plăți de prefinanțare pentru proiectele din cererile de propuneri din 2017 și 2018, 11 plăți pentru studii și 2 pentru Centrul Comun de Cercetare; ia act, de asemenea, de faptul că rata de execuție bugetară (în ceea ce privește plățile) a fost de 83,4 % (față de 93,3 % în 2017); ia act de faptul că, în ceea ce privește creditele de angajament, rata de execuție bugetară a fost de 95,8 % (față de 98,3 % în 2017), din cauza rezultatului cererii de propuneri, unde una dintre tematici nu a fost abordată, precum și din cauza întârzierii în planificarea achizițiilor;

10.  observă că FCH2 a pregătit un plan de acțiune care a fost aprobat de consiliul de conducere al FCH2 în martie 2018 și include o gamă largă de acțiuni care să fie puse în aplicare de FCH2, fiind deja inițiate o serie de activități aferente; ia act de faptul că o mare parte a acestor activități ar trebui să fie realizată în 2018 și 2019, în timp ce o parte mai mică va fi luată în considerare pentru următoarea perioadă de programare;

Performanța

11.  ia act de faptul că FCH2 utilizează anumite măsuri ca indicatori-cheie de performanță pentru a cuantifica valoarea adăugată a activităților sale, cum ar fi energia din surse regenerabile, eficiența energetică a utilizatorilor finali, rețelele inteligente și stocarea; remarcă, în plus, că FCH2 utilizează alte măsuri, cum ar fi proiectele demonstrative găzduite în statele membre și regiunile care beneficiază de fonduri din partea Uniunii; ia act de revizuirea indicatorilor-cheie de performanță, aprobată de FCH2 în 2018, datorată progreselor tehnologice substanțiale înregistrate în ultimii ani și a noilor cereri care au început să apară;

12.  observă că rata costurilor de gestionare (bugetul administrativ și operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a FCH2;

13.  ia act de valoarea din 2018 a efectului de levier de 1,36, comparativ cu cerința de 0,56; în plus, constată că, luând în considerare contribuțiile în natură la proiecte din partea tuturor partenerilor privați, efectul de levier fost de 1,96;

14.  salută faptul că toate cererile de propuneri au fost publicate și închise în conformitate cu planurile de lucru aferente și cu programul de lucru anual pentru 2018 și au inclus 20 de tematici;

15.  ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2018, FCH2 avea 27 de membri ai personalului din 10 state membre și constată cu satisfacție că personalul este echilibrat din punctul de vedere al genului (51 % bărbați și 49 % femei); ia act, de asemenea, de faptul că, în 2018, rata de participare a femeilor la proiectele din cadrul programului Orizont 2020 a fost de 31 %, că 26 % dintre coordonatorii de program erau femei, că 22 % dintre membrii grupului de reprezentanți ai statelor membre în FCH2 erau femei și că 33 % dintre membrii comitetului științific erau femei;

16.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de Uniune; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor FCH, precum și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată a acesteia; solicită FCH2 să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

17.  observă că, în ceea ce privește transporturile, FCH2 a sprijinit activități demonstrative privind peste 1 900 de vehicule ușoare, dintre care peste 630 erau deja operaționale în 2018; constată, de asemenea, că FCH2 a demonstrat că 45 de autobuze sunt operaționale în 10 orașe din Uniune în 2018; ia act cu satisfacție de faptul că operaționalizarea autobuzelor electrice cu pile de combustie poate fi considerată ca fiind o tehnologie de ultimă generație la nivel mondial, care a progresat în mod semnificativ în cadrul proiectelor FCH2;

Auditul intern

18.  ia act de faptul că, în 2018, FCH2 a finalizat punerea în aplicare a tuturor planurilor de acțiune care abordează recomandările privind auditurile efectuate de Serviciul de Audit Intern (IAS) în 2016 în ceea ce privește gestionarea performanței, inclusiv o recomandare privind revizuirea programului de lucru multianual și a obiectivelor strategice și operaționale; constată că, în ianuarie 2018, FCH2 a prezentat IAS un plan de acțiune referitor la trei recomandări formulate de IAS în ceea ce privește coordonarea cu serviciul central de sprijin (CSC) și punerea în aplicare a instrumentelor și serviciilor CSC; observă că, în cadrul planului de acțiune, FCH2 a organizat primul său atelier împreună cu CSC; salută faptul că, în decembrie 2018, FCH2 a transmis IAS, spre revizuire, toate planurile de acțiune care abordează recomandările raportului de audit din 2017; în plus, ia act cu satisfacție de faptul că, în 2019, IAS a trimis o scrisoare consiliului de conducere, confirmând că toate recomandările și planurile de acțiune au fost puse în aplicare cu succes;

19.  ia act de faptul că efortul de audit ex post a fost realizat prin lansarea a 141 de audituri pentru granturile aferente celui de Al șaptelea program-cadru, din care 132 au fost finalizate, restul urmând să fie finalizate în primul trimestru al anului 2019, ceea ce reprezintă o acoperire cumulată a auditului de 23 % din valoarea declarațiilor de cheltuieli validate; constată că rata de eroare reziduală a fost sub 2 %; constată că, în 2018, au fost lansate 14 noi audituri pentru programul Orizont 2020;

20.  observă că s-a realizat evaluarea finală a FCH de către Comisie pentru perioada 2008-2016 și evaluarea intermediară privind FCH2 care funcționează în cadrul programului Orizont 2020 pentru perioada 2014-2016 și că consiliul de conducere a aprobat un plan de acțiune în martie 2018, din care mai multe acțiuni au fost deja inițiate, sperându-se ca cea mai mare parte a programului să se finalizeze între 2018 și 2019, dar ținând seama de faptul că se așteaptă ca un număr mic de acțiuni să fie puse în aplicare până la următoarea perioadă de programare;

Controalele interne

21.  salută faptul că FCH2 a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și audituri ex post la beneficiarii granturilor pentru plățile intermediare și finale din cel de Al șaptelea program-cadru și pentru declarațiile de cheltuieli aferente proiectelor din programul Orizont 2020, în timp ce Comisia este responsabilă de auditurile ex post; salută faptul că rata de eroare reziduală pentru auditurile ex post la sfârșitul anului 2018 a fost de 1,10 % pentru cel de Al șaptelea program-cadru și de 0,46 % pentru programul Orizont 2020, valoare considerată de Curte sub pragul de semnificație;

22.  ia act de faptul că, în 2017, FCH2, împreună cu Serviciul comun de audit al Direcției Generale Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei (CAS), a lansat primul audit ex post al unui eșantion aleatoriu format din declarații de cheltuieli intermediare aferente programului Orizont 2020; ia act de faptul că FCH2 a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale; constată că în ceea ce privește plățile intermediare și finale din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru, FCH2 este cea care efectuează audituri ex post la nivelul beneficiarilor, în timp ce, în cazul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor finanțate în cadrul programului Orizont 2020, CAS este cel responsabil de efectuarea auditurilor ex post; cu toate acestea, ia act cu îngrijorare de faptul că, până la sfârșitul anului 2018, au existat două audituri deschise lansate în 2017, iar FCH2 nu a finalizat aceste audituri din cauza discuțiilor în curs cu beneficiarii, care au necesitat, de asemenea, coordonarea cu alte servicii ale DG Cercetare și Inovare pentru a asigura rezultate coerente ale auditului la nivelul diferitelor părți interesate;

23.  solicită Curții să evalueze corectitudinea și fiabilitatea metodologiei de calculare și de evaluare a contribuțiilor în natură, iar respectiva evaluare ar trebui să analizeze conceptul și soliditatea orientărilor pentru implementarea procedurii de stabilire a contribuțiilor în natură, cu scopul de a contribui la procesul de planificare, raportare și certificare a contribuțiilor în natură.

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 42.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(8) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(9) JO C 426, 18.12.2019, p. 42.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
(13) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(14) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(15) Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen (JO L 153, 12.6.2008, p. 1).
(16) Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” (JO L 169, 7.6.2014, p. 108).


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Clean Sky 2
PDF 168kWORD 57k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2101(DEC))
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0032/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2101(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(11), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0032/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2101(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0032/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

B.  întrucât întreprinderea comună Clean Sky 2 (denumită în continuare „întreprinderea comună”), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului(13) a înlocuit, începând cu 27 iunie 2014, întreprinderea comună Clean Sky în cadrul programului Orizont 2020;

C.  întrucât principalele obiective ale întreprinderii comune sunt de a îmbunătăți semnificativ impactul de mediu al tehnologiilor aeronautice și de a mări competitivitatea aviației europene; întrucât durata de existență a întreprinderii comune a fost prelungită până la 31 decembrie 2024;

D.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, liderii „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI), platformele inovatoare de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și zonele transversale (TA), precum și membrii asociați ai DTI;

E.  întrucât contribuția maximă prevăzută de Uniune pentru cea de a doua etapă a activităților întreprinderii comune este de 1 755 000 000 EUR, sumă ce va fi plătită din bugetul programului Orizont 2020,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de declarația Curții de Conturi („Curtea”), conform căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2018 aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că, în raportul său privind Clean Sky 2 („raportul Curții”), Curtea a precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2018 a cuprins credite de angajament în valoare de 371 100 000 EUR și credite de plată în valoare de 343 786 573 EUR; constată că 98,7 % din creditele de angajament și 98,6 % din creditele de plată constau în subvenții ale Comisiei și reportări din exercițiile anterioare;

4.  ia act de faptul că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 99,2 % (în raport cu 99,6 % în 2017), iar rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 97,3 % (în raport cu 98,5 % în 2017); ia act de scăderea ratei de execuție a creditelor de plată pentru cheltuieli administrative la 79,23 % (de la 93,13 % în 2017);

5.  ia act cu satisfacție de faptul că întreprinderea comună a pus în practică diverse instrumente pentru a monitoriza execuția programului în ceea ce privește productivitatea, realizările, planificarea și riscul asociat operațiunilor;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul celui de al șaptelea program-cadru

6.  ia act de faptul că contribuția Uniunii este de 800 000 000 EUR din al șaptelea program-cadru, iar membrii grupărilor industriale și de cercetare contribuie cu resurse în valoare de 608 300 000 EUR, din care 594 100 000 EUR reprezintă contribuții în natură la proiecte din cel de al șaptelea program-cadru finanțate de „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH2), iar 14 900 000 EUR sunt contribuții în numerar la cheltuielile administrative;

7.  ia act de faptul că cel de-al șaptelea program-cadru a fost închis în mod oficial în 2017, cu un nivel de execuție de aproximativ 100 %; observă că, în 2018, întreprinderea comună a efectuat în continuare recuperări de aproximativ 850 000 EUR provenind din prefinanțări neachitate și rezultate ale auditului ex post;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului Orizont 2020

8.  remarcă că, până la sfârșitul anului 2018, din suma totală de 2 064 000 000 EUR, pentru activitățile care urmează să fie finanțate în cadrul programului Orizont 2020, 816 700 000 EUR reprezintă contribuția în numerar a Uniunii, iar 14 100 000 EUR contribuție în numerar din partea membrilor privați; observă că, la sfârșitul anului 2018, consiliul de conducere validase contribuții în natură în valoare de 273 900 000 EUR și fusese raportată o contribuție de încă 157 600 000 EUR, dar care încă nu fusese validată, precum și 801 700 000 EUR în contribuții în natură pentru activități suplimentare din partea membrilor sectorului;

Cererile de propuneri

9.  ia act de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri, a primit 417 propuneri eligibile (dintr-un total de 420), și a selectat 131 de propuneri care vor beneficia de finanțare;

10.  ia act de închiderea cu succes a celor patru cereri de propuneri ale partenerilor de bază în 2017; ia act de faptul că activitatea din 2018 s-a referit la aplicarea în noul acord de subvenționare pentru membri (GAM-uri) a tuturor partenerilor principali selectați, din care un număr mic au devenit membri activi în 2018; observă că rezultatele tuturor celor patru cereri de propuneri și aderarea entităților câștigătoare în calitate de membri au avut drept rezultat 183 de parteneri principali, din care 49 sunt afiliați sau terți asociați;

11.  observă că, până la sfârșitul anului 2018, au fost lansate nouă cereri de propuneri, din care opt au fost evaluate și puse în aplicare integral sau în etapa finală; constată că aceste opt cereri de propuneri implică peste 560 de parteneri din 27 de țări diferite; observă că cea de a șaptea cerere de propuneri a fost pusă în aplicare în octombrie 2018, cu 198 de participanți; în plus, a opta cerere de propuneri a început în noiembrie 2018 cu 182 de participanți; în plus, cea de a noua cerere de propuneri a fost lansată în noiembrie 2018, cu o evaluare care va avea loc în martie 2019;

Performanța

12.  observă că informațiile privind unii indicatori-cheie de performanță (ICP) nu sunt încă disponibile din cauza naturii proiectelor; salută faptul că majoritatea ICP specifici fie au fost realizați, fie sunt în curs de realizare; ia act de faptul că experții solicită continuarea activității de monitorizare și analiză, făcând o distincție clară între ICP obținuți efectiv la sfârșitul fiecărui exercițiu și ICP preconizați;

13.  observă că rata costurilor de administrare (bugetul administrativ și de exploatare) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune;

14.  ia act de faptul că ritmul de înlocuire al angajaților întreprinderii comune a fost ridicat pentru agenții temporari și cei contractuali în 2017 și 2018; constată că, în cazul agenților temporari, ritmul de înlocuire a crescut cu aproape 17 %; în plus, utilizarea serviciilor de personal interimar aproape s-a dublat în 2018;

15.  constată că, în raportul anual de activitate pentru 2018 al întreprinderii comune, informațiile privind indicatorii-cheie de performanță pentru echilibrul de gen pentru 2017 și pentru 2018 prezintă o rată de participare a femeilor, care, deși stabilă, este destul de scăzută: o rată de participare a femeilor la program de 22 %, 13 % femei coordonatori ai programului și o participare a femeilor de 18 % - 25 % în calitate de consilieri și experți în evaluări, analize și în comitetul științific; recomandă să existe o preocupare constantă pentru creșterea ratei participării la program a femeilor;

16.  salută faptul că întreprinderea comună implică cele mai proeminente talente și cele mai valoroase resurse din Europa; observă că aceasta recurge la cele mai importante competențe și cunoștințe ale instituțiilor de cercetare și ale centrelor universitare care se află în fruntea domeniului aeronauticii în Europa;

Mecanismele principale de control și supraveghere

17.  constată că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex-ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, audituri ex-post la beneficiarii granturilor pentru plățile intermediare și finale aferente celui de al șaptelea program-cadru și pentru declarațiile de cheltuieli aferente proiectelor din cadrul programului Orizont 2020, în timp ce Serviciul comun de audit al Comisiei este responsabil de auditurile ex-post;

18.  ia act de faptul că ratele de eroare reziduale pentru auditurile ex post prezentate de întreprinderea comună a fost de 1,21 % pentru proiectele din cadrul celui de al șaptelea program-cadru și de 1,11 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020, ambele fiind deci situate sub pragul de semnificație de 2 %;

Strategia antifraudă

19.  observă că întreprinderea comună acordă o atenție deosebită prevenirii și detectării fraudelor; prin urmare, DG RTD pune în aplicare Strategia antifraudă 2020 cu părțile interesate pentru a detecta și a preveni dubla finanțare; ia act cu îngrijorare de faptul că, în cursul anului 2018, au fost depistate trei cazuri de presupuse activități frauduloase în legătură cu primirea de finanțare de la întreprinderea comună, acestea fiind comunicate Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF);

Auditul intern

20.  ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de audit intern (IAS) a efectuat un audit privind coordonarea cu Centrul comun de asistență (CSC) pentru a evalua gradul de adecvare a concepției proceselor interne, de administrare și de gestionare a riscurilor ale întreprinderii comune; ia act cu satisfacție de faptul că IAS a identificat ca un punct pozitiv rolul activ al întreprinderii comune în schimbul de informații cu CSC; în plus, auditorii au luat notă de abordările comune ale directorilor, care și-au exprimat necesitățile pe teme importante precum confidențialitatea; în plus, IAS a primit mai multe recomandări de a adapta în continuare sistemele informatice ale Comisiei pentru a elimina constrângerile rămase în ce privește transferul de date; invită întreprinderea comună să finalizeze elaborarea de criterii și proceduri pentru gestionarea datelor confidențiale ale beneficiarilor întreprinderii comune;

Alte observații

21.  ia act de extinderea contactelor bilaterale ale întreprinderii comune cu o serie de state membre și regiuni, pe baza cartografierii priorităților strategiilor de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) realizată de aceasta, care relevă că peste 60 de regiuni i-au semnalat întreprinderii comune că aeronautica sau domenii conexe figurează printre prioritățile lor de cercetare și inovare; în plus, ia act cu satisfacție de faptul că un alt memorandum de înțelegere (MoU) a fost semnat în 2018 cu o regiune din Germania, ceea ce a adus numărul de memorandumuri de înțelegere în vigoare până la 31 decembrie 2018 la 17; observă că acesta a fost urmat de semnarea unui MoU cu regiunea franceză Nouvelle Aquitaine în iunie 2019;

22.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de UE; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor întreprinderii comune și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată; solicită întreprinderii comune să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul platformelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

23.  invită Curtea să evalueze eficacitatea și fiabilitatea metodologiei de calcul și de evaluare a contribuțiilor în natură; această evaluare ar trebui să se axeze pe concepția și eficacitatea orientărilor privind punerea în practică a procedurii contribuțiilor în natură, pentru a se putea acorda asistență în fazele de planificare, raportare și certificare ale contribuțiilor în natură;

Transportul și turismul

24.  subliniază că obiectivele întreprinderii comune ar trebui adaptate pentru a ține seama de necesitatea decarbonizării progresive și că ar trebui să se prevadă automat resursele financiare și umane necesare pentru asigurarea faptului că întreprinderea comună dispune de capacități suficiente pentru orice ajustare efectuată;

25.  ia act de faptul că întreprinderea comună este un parteneriat public-privat între Uniune și industria aeronautică, al cărei obiectiv este dezvoltarea de tehnologii inovatoare care să sporească în mod semnificativ performanța de mediu a avioanelor și a transportului aerian; ia act de faptul că a fost înființată în 2007 drept „întreprinderea comună Clean Sky” în contextul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare și dezvoltare tehnologică (PC7) și a devenit întreprinderea comună „Clean Sky 2” în 2014, în contextul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020;

26.  ia act de faptul că programele întreprinderii comune sunt finanțate în comun în cadrul programului Orizont 2020 (pentru perioada 2014-2020) prin subvenții ale Uniunii în valoare de până la 1 755 de milioane EUR și contribuții în natură ale membrilor privați de cel puțin 2 193,75 milioane EUR; ia act de faptul că Uniunea și membrii privați împart în mod egal costurile administrative care nu trebuie să depășească 78 de milioane EUR în perioada respectivă;

27.  salută faptul că întreprinderea comună are o contribuție majoră la îmbunătățirea eficienței în sectorul aviației; subliniază rezultatele foarte bune și rolul esențial al întreprinderii comune în Europa pentru a asigura accelerări nete în tehnologiile ecologice care vizează reducerea emisiilor de CO2, a emisiilor de gaze și a nivelurilor de zgomot produse de aeronave; subliniază importanța strategică pe care această întreprindere comună ar trebui să o aibă în cadrul viitorului program Orizont Europa pentru a contribui la realizarea noilor obiective de „neutralitate climatică” pentru 2050 și a reducerilor planificate ale emisiilor de CO2 prin intermediul progreselor tehnologice;

28.  subliniază că utilizarea la nivel mondial a tehnologiilor create și promovate de întreprinderea comună ar putea duce la eliminarea unei cantități de emisii de CO2 echivalentă cu totalul emisiilor Țărilor de Jos;

29.  subliniază că tehnologiile Clean Sky I au redus emisiile de CO2 pe pasager cu 19 % pentru zborurile pe distanțe lungi și cu 40 % pentru cele pe distanțe medii; solicită ca întreprinderea comună să beneficieze de toate resursele umane și financiare necesare pentru a continua această abordare de succes;

30.  ia act de faptul că până la 40 % din finanțarea acordată întreprinderii comune este alocată celor 16 lideri ai săi și afiliaților acestora, și anume entităților industriale care s-au angajat să realizeze programul complet Clean Sky 2 pe toată durata sa; ia act de faptul că 30 % din finanțarea întreprinderii comune trebuie să se acorde prin intermediul cererilor de propuneri și al licitațiilor partenerilor de bază ai acesteia (selectați pentru angajamente pe termen lung față de program); ia act, de asemenea, de faptul că restul de 30 % din finanțare trebuie să se acorde prin intermediul cererilor de propuneri și al licitațiilor altor parteneri (participarea la teme și proiecte specifice în contextul unui angajament bine definit și limitat);

31.  ia act de faptul că, de la data-limită a conturilor provizorii pe 2018 (sfârșitul lunii februarie 2019), membrii privați ai întreprinderii comune au raportat o sumă cumulată de 399 de milioane EUR drept contribuții în natură pentru activitățile operaționale, iar întreprinderea comună a validat o contribuție certificată în cuantum de 279,9 milioane EUR; constată, de asemenea, că membrii privați au raportat o sumă cumulată de 827,9 milioane EUR în contribuții în natură pentru activități suplimentare, din care 620 de milioane EUR au fost validate de către întreprinderea comună;

32.  constată că întreprinderea comună are în prezent 16 lideri, 193 de parteneri de bază (inclusiv 50 de IMM-uri) și că au fost lansate nouă cereri de propuneri (pentru alocarea fondurilor rămase către alți parteneri); ia act de faptul că opt dintre aceste cereri de propuneri au fost evaluate, ceea ce a dus la selectarea a 560 de parteneri (inclusiv 31 % dintre IMM-uri, care reprezintă 25 % din finanțare) din 27 de țări;

33.  ia act de faptul că întreprinderea comună intenționează să își revizuiască Regulamentul financiar pentru a-l alinia la noile norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14);

34.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern a emis o recomandare foarte importantă către întreprinderea comună privind elaborarea unui registru consolidat al riscurilor, care ar trebui să acopere riscurile ce afectează programul și întreprinderea comună ca entitate de sine stătătoare; ia act de faptul că responsabilul de audit intern a semnalat conducerii întreprinderii comune o lipsă de obiectivitate din cauza implicării repetate a acesteia în sarcini de gestionare și din cauza proceselor de management al calității; îndeamnă întreprinderea comună să remedieze de îndată această problemă și să pună pe deplin în aplicare recomandarea responsabilului de audit intern;

35.  constată cu îngrijorare că responsabilul de audit intern a identificat mai multe domenii de risc, care impun acțiuni din partea conducerii întreprinderii comune; se așteaptă ca conducerea întreprinderii comune să ia toate măsurile necesare pentru a atenua aceste riscuri;

36.  ia act de faptul că, în cursul anului 2018, au fost depistate trei cazuri de presupuse activități frauduloase în legătură cu beneficiarii care primesc fonduri de la întreprinderea comună și acestea au fost notificate OLAF; invită întreprinderea comună să ia toate măsurile necesare pentru a preveni cazurile de fraudă în viitor.

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 32.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(8) JO C 426, 18.12.2019, p. 32.
(9) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(10) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(11) JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
(12) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(13) Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).
(14) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună pentru bioindustrii
PDF 156kWORD 54k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2102(DEC))
P9_TA(2020)0072A9-0034/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0034/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2102(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0068/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii(12), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0034/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2102(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0034/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru bioindustrii („întreprinderea comună”) a fost înființată ca parteneriat public-privat prin Regulamentul (UE) nr. 560/2014 pe o perioadă de zece ani, cu scopul de a reuni toate părțile interesate relevante și de a contribui la obținerea unei poziții fruntașe a Uniunii în domeniul cercetării, demonstrării și diseminării de bioproduse și biocombustibili avansați;

B.  întrucât, în temeiul articolelor 38 și 43 din regulamentul financiar al întreprinderii comune, adoptat prin decizia Consiliului său de conducere din 14 octombrie 2014, contabilul a pregătit conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul 2018;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, și o serie de parteneri industriali reprezentați de consorțiul bioindustriilor („consorțiul BIC”);

Aspecte generale

1.  observă faptul că contribuția maximă care poate fi acordată de Uniune pentru activitățile întreprinderii comune este de 975 000 000 EUR, aceasta urmând a fi plătită în cadrul programului Orizont 2020; constată că membrii din sectorul industrial ai întreprinderii comune au obligația de a contribui cu resurse în valoare de cel puțin 2 730 000 000 EUR pe durata de funcționare a întreprinderii comune, constând în contribuții în natură și în numerar de cel puțin 182 500 000 EUR la activitățile operaționale ale întreprinderii comune și în contribuții în natură de cel puțin 1 755 000 000 EUR pentru a implementa activități suplimentare care nu sunt cuprinse în planul de lucru al întreprinderii comune;

2.  constată că 19 dintre cele 101 propuneri reținute în cadrul cererii de propuneri din 2018 se aflau, la sfârșitul exercițiului 2018, în etapa de elaborare a acordurilor de grant; constată, în plus, că, la începutul anului 2018, programul întreprinderii comune conținea un portofoliu de 101 proiecte în derulare, cu un număr total de 1 169 de participanți din 35 de țări, valoarea totală a granturilor fiind de 499 000 000 EUR;

3.  observă că obiectivele întreprinderii comune nu au putut fi atinse cu ajutorul instrumentelor tradiționale ale Uniunii; observă că întreprinderea comună a avut un efect de structurare, reunind sectoarele și actorii implicați în vederea creări de noi lanțuri valorice și a mobilizat investiții tot mai mari în dezvoltarea de inovații pentru bioindustrii; în plus, ia act de faptul că misiunea întreprinderii comune este de a pune în aplicare agenda strategică de inovare și cercetare elaborată de consorțiul BIC și aprobată de Comisie;

4.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de Uniune; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor întreprinderii comune, precum și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată a acestora; solicită întreprinderii comune să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

5.  invită Curtea de Conturi („Curtea”) să evalueze eficacitatea și fiabilitatea metodologiei de calcul și de evaluare a contribuțiilor în natură; invită ca respectiva evaluare să se axeze pe concepția și eficacitatea orientărilor privind punerea în practică a procedurii contribuțiilor în natură, pentru a se putea acorda asistență în fazele de planificare, raportare și certificare ale contribuțiilor în natură;

Gestiunea bugetară și financiară

6.  observă că, potrivit raportului Curții privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

7.  constată că conturile anuale ale întreprinderii comune ce ilustrează bugetul definitiv disponibil spre execuție în 2018 au inclus credite de angajament în valoare de 121 231 820 EUR și credite de plată în valoare de 118 126 520 EUR, ale căror rate de execuție s-au cifrat la 99 %, respectiv 71 %;

8.  constată că creditele de plată au fost utilizate în principal pentru prefinanțarea acordurilor de grant încheiate în urma cererilor de propuneri pe 2017 și pentru efectuarea plăților intermediare pentru proiectele aferente cererilor de propuneri anterioare; constată, de asemenea, că rata mai scăzută de execuție a creditelor de plată a fost cauzată de întârzieri ale unor rapoarte periodice și de declarații de costuri cu mult sub nivelul bugetului aprobat în acordurile de grant;

9.  constată că, din contribuția maximă în numerar din partea Uniunii, în cuantum de 975 000 000 EUR, care urmează a fi alocată întreprinderii comune pe întreaga durată de viață a acesteia, contribuția în numerar a Uniunii se ridica în total, până la sfârșitul exercițiului 2018, la 264 600 000 EUR;

10.  își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, din cei 757 900 000 EUR reprezentând contribuții care trebuiau să fie vărsate de membrii din sectorul industrial pentru activitățile operaționale și pentru costurile administrative ale întreprinderii comune, aceștia raportaseră contribuții în natură în valoare de doar 36 800 000 EUR pentru activitățile operaționale, iar Consiliul de conducere validase contribuții din partea membrilor din sectorul industrial în valoare de 21 200 000 EUR la costurile administrative ale întreprinderii comune (12 100 000 EUR în natură și 9 100 000 EUR în numerar);

11.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a realizat o analiză pentru a actualiza statutul de membru al entităților sale constitutive, ca temei principal al validării și recunoașterii contribuțiilor în natură ale membrilor din sectorul industrial la activitățile operaționale ale întreprinderii comune; constată cu satisfacție că această analiză este considerată o bună practică și că ar trebui realizată periodic;

12.  regretă că, din suma minimă de 182 500 000 EUR reprezentând contribuții în numerar care trebuiau să fie vărsate de membrii din sectorul industrial pentru cheltuielile de funcționare ale întreprinderii comune, la sfârșitul exercițiului 2018 fuseseră plătiți doar 800 000 EUR și că, în consecință, Comisia a decis, la sfârșitul lui 2018, să reducă bugetul pe 2020, în valoare de 205 000 000 EUR, al întreprinderii comune cu 140 000 000 EUR; observă cu îngrijorare că există un risc ridicat ca suma minimă a contribuțiilor în numerar să nu fie atinsă până la încetarea activității întreprinderii comune;

Performanța

13.  ia act de faptul că s-a constatat că indicatorii-cheie de performanță specifici disponibili ai întreprinderii comune se aflau în parametrii preconizați; salută faptul că întreprinderea comună a funcționat eficient și că performanța sa medie în raport cu cei trei indicatori-cheie de performanță ai programului Orizont 2020 depășește obiectivele stabilite pentru 2018;

14.  ia act cu îngrijorare de valoarea efectului de levier, care era de 1,88 la sfârșitul exercițiului 2018, adică sub așteptări; constată cu îngrijorare că efectul de levier realizat este în scădere din 2015; invită întreprinderea comună să ia măsuri pentru ca efectul de levier vizat pe parcursul întregii perioade 2014-2020 să atingă obiectivul de 2,86;

15.  ia act de faptul că cererile de propuneri lansate de întreprinderea comună sunt pe deplin deschise participării oricărei părți interesate; salută eforturile considerabile ale întreprinderii comune în ceea ce privește comunicarea obiectivelor și a realizărilor sale, precum și apelurile sale către părțile interesate din Uniune, adresate prin evenimentele și reuniunile sale, precum și prin site-ul său;

16.  ia act de faptul că experții confirmă că întreprinderea comună a atras un nivel satisfăcător de participare a celor mai buni actori din Uniune în domeniile lanțurilor valorice selectate; observă că s-a obținut un bun echilibru în ceea ce privește participarea sectorului industrial, care a reprezentat 61 % din numărul total al participanților; subliniază faptul că 54 % din entitățile private cu scop lucrativ sunt întreprinderi mici și mijlocii și că 27 % sunt întreprinderi mari;

17.  ia act de faptul că, în 2018, printre operațiunile întreprinderii comune s-a numărat încheierea a 17 acorduri de grant în urma cererilor de propuneri lansate în 2017, ceea ce a mărit la 82 numărul total de proiecte din portofoliul întreprinderii comune la sfârșitul lui 2018; în plus, constată că întreprinderea comună a desfășurat cu succes cererea de propuneri din 2018; ia act de faptul că procedura a fost inițiată înainte de sfârșitul exercițiului 2018 pentru 19 propuneri reținute;

18.  ia act de faptul că, din cauza modului în care a fost concepută cererea de propuneri din 2018 și a gestionării sistemului de ierarhizare a propunerilor, unul dintre cele două subiecte principale ale cererii de propuneri a rămas nefinanțat, în ciuda faptului că s-au primit propuneri eligibile și evaluări bune pentru ambele subiecte;

19.  constată cu satisfacție că, în 2018, în întreprinderea comună a existat un echilibru rezonabil între femei și bărbați în cadrul diferitelor sale organe (comitetul științific: 60 % femei și 40 % bărbați; grupul de reprezentanți ai statelor: 59 % femei și 41 % bărbați; biroul de programe: 61 % femei și 39 % bărbați; experții evaluatori (cererea de propuneri 2018) 48 % femei și 52 % bărbați; coordonatorii de proiect: 45 % femei și 55 % bărbați), cu excepția Consiliului de conducere (20 % femei și 80 % bărbați); constată observația întreprinderii comune cu privire la faptul că nu are nicio influență asupra componenței Consiliului de conducere; constată cu satisfacție echilibrul de gen în rândul personalului implicat în proiectele întreprinderii comune (46 % femei și 54 % bărbați);

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

20.  constată că, la sfârșitul exercițiului 2018, numărul total al membrilor personalului întreprinderii comune se ridica la 23, atingându-se efectivul maxim prevăzut de schema de personal; constată că în 2018 au fost lansate două proceduri de recrutare, una pentru un agent contractual și cealaltă pentru un agent temporar; constată însă că efectivul de personal al întreprinderii comune a fost consolidat cu încă trei agenți contractuali în 2018; în plus, ia act de faptul că la sfârșitul lui 2018 a fost numit un candidat într-un post temporar, care și-a preluat atribuțiile în primul trimestru al anului 2019;

Auditul intern

21.  ia act de faptul că, în noiembrie 2017, Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat activitatea pe teren pentru auditul pe tema „Examinarea restrânsă a punerii în aplicare a standardelor de control intern (SCI) în cadrul întreprinderii comune BBI”; observă că, potrivit raportului Curții, situația de la sfârșitul lui 2018 arăta că întreprinderea comună pusese în aplicare în mare măsură standardele de control intern;

22.  observă că biroul pentru programe a efectuat o autoevaluare a standardelor sale de control intern, pentru a evalua nivelul actual de aplicare a acestora și pentru a trece în revistă condițiile necesare pentru a asigura evoluția cadrului de control intern al organizației spre un nivel mai ridicat de maturitate; ia act de faptul că IAS a formulat trei recomandări pentru a sprijini și a completa eforturile pe care întreprinderea comună le făcea deja în acest domeniu; observă că biroul pentru programe a propus planurile de acțiune aferente, iar IAS le-a considerat adecvate pentru a reduce problemele; cu toate acestea, ia act cu îngrijorare de faptul că cele trei standarde examinate nu erau încă pe deplin puse în aplicare la începutul lui 2018;

23.  ia act de faptul că, în conformitate cu Raportul anual de activitate, aproape toate SCI sunt considerate puse în aplicare sau puse în aplicare în mare măsură și că numai anumite standarde nu sunt încă pe deplin puse în aplicare, cum ar fi SCI 8 (Procese și proceduri), SCI 10 (Continuitatea activității) și SCI 11 (Gestionarea documentelor);

24.  ia act de faptul că, în 2017, întreprinderea comună, împreună cu Serviciul comun de audit al Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei, a lansat primul audit ex post al unui eșantion aleatoriu format din declarații de cheltuieli intermediare aferente programului Orizont 2020; ia act de faptul că al doilea val de audituri a început în 2018, însă din cauza numărului redus de participanți auditați, nu se pot formula încă concluzii;

25.  ia act cu satisfacție de constatarea Curții, potrivit căreia rata de eroare reziduală se situează sub pragul de semnificație, ridicându-se la 0,01 % pentru programul Orizont 2020;

26.  observă că s-a efectuat evaluarea intermediară a Comisiei privind activitățile întreprinderii comune în perioada 2014-2016 și că s-a pregătit un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor formulate; constată că, în conformitate cu planul de acțiune, majoritatea acțiunilor care trebuie întreprinse ca răspuns la recomandări urmează să fie puse în aplicare în 2018 și 2019, iar mai multe acțiuni au fost deja întreprinse;

Cadrul juridic

27.  constată cu îngrijorare că, deși evaluarea intermediară a întreprinderii comune a fost finalizată strict în intervalul de timp stabilit în cadrul juridic, aceasta nu a putut totuși aduce o valoare adăugată maximă procesului decizional al întreprinderii comune în acest stadiu incipient al activităților sale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

28.  ia act de faptul că întreprinderea comună, împreună cu alte șase întreprinderi comune, a lansat o cerere comună de exprimare a interesului pentru a selecta până la șapte consilieri confidențiali care vor crea o rețea de consilieri confidențiali; constată că, prin urmare, în noiembrie 2018, directorii executivi au numit doi consilieri confidențiali.

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 24.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 130.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(8) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(9) JO C 426, 18.12.2019, p. 24.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 169, 7.6.2014, p. 130.
(13) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(14) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.


Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
PDF 155kWORD 52k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2091(DEC))
P9_TA(2020)0073A9-0042/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2018 (005761/2020 – C9-0058/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0042/2020),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2091(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0058/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(12), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0042/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2091(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0042/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale („Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 25 207 008 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 5,03 % față de bugetul pe 2017; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (9 365 000 EUR, reprezentând 37,15 %) și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (15 742 008 EUR, reprezentând 62,45 %)(16);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,21 % față de exercițiul 2017; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 85,48 %, ceea ce reprezintă o scădere de 2,61 % în comparație cu 2017;

2.  constată că volumul de lucru al Autorității este în continuă evoluție și include atât sarcinile de reglementare, cât și punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului Uniunii;

Performanța

3.  observă că pentru fiecare dintre cele trei obiective strategice operaționale ale Autorității există indicatori-cheie de performanță (ICP) care evaluează valoarea adăugată oferită de activitățile sale și îmbunătățirea gestiunii sale bugetare, pe lângă alți indicatori de uz intern;

4.  constată că Autoritatea și-a atins obiectivele pentru 11 indicatori-cheie de performanță; recunoaște că aproape și-a atins obiectivul și pentru cei doi ICP rămași, ratând cu foarte puțin atingerea lor;

5.  constată că majoritatea activităților planificate ale Autorității (218 produse și servicii) au fost realizate cu succes și că 25 de produse și servicii au suferit întârzieri minore din cauza resurselor insuficiente, dar și din cauza modificării cerințelor și priorităților; constată, de asemenea, că doar trei fluxuri de lucru nu au fost realizate conform planificării sau într-un termen acceptabil;

6.  ia act de faptul că Autoritatea își înlocuiește actualul sistem electronic de gestionare a resurselor umane cu Sysper, pus la dispoziție de Comisie; constată cu preocupare că există întârzieri la punerea în aplicare a Sysper 2; invită Autoritatea să îi comunice autorității care acordă descărcarea de gestiune cum evoluează situația în această privință;

7.  constată cu satisfacție că Autoritatea este proactivă, identificând oportunitățile de a fi mai eficientă și a valorifica sinergiile cu alte agenții, în special cu Autoritatea bancară europeană (ABE) și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), prin intermediul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere și prin achizițiile publice comune; salută faptul că Autoritatea a dat prioritate întocmirii unor orientări comune în cooperare cu ABE și ESMA cu privire la modul de integrare a riscurilor în ceea ce privește spălarea de bani și finanțarea terorismului în supravegherea prudențială; încurajează ferm Autoritatea să urmărească în mod activ continuarea și extinderea cooperării cu toate agențiile Uniunii; în plus, solicită Autorității să exploreze posibile modalități de fuziune a serviciilor sale nespecializate, de exemplu TIC și alte servicii, cu alte agenții ale Uniunii;

8.  subliniază că rolul ce îi revine Autorității în promovarea unui regim comun de supraveghere în întregul sistem financiar european este esențial pentru asigurarea stabilității financiare și a unei piețe financiare mai bine integrate, mai eficiente și mai sigure, precum și a unui grad ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune prin promovarea echității și transparenței pieței produselor și serviciilor financiare;

9.  subliniază că rolul principal al Autorității este de a contribui la asigurarea unor practici și standarde comune de reglementare și supraveghere de înaltă calitate, la aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente, de a monitoriza și evalua evoluțiile pieței în sfera sa de competență și de a promova protecția titularilor de polițe, a membrilor regimurilor de pensii și a beneficiarilor;

10.  subliniază necesitatea unei supravegheri mai atente în anumite state membre pentru a aborda vulnerabilitățile de pe piețele de asigurări din statele membre respective și pentru a proteja consumatorii împotriva practicilor neloiale ale companiilor multinaționale de asigurări;

11.  subliniază că Autoritatea trebuie să se asigure că își îndeplinește toate atribuțiile integral și în termenul stabilit, însă ar trebui să se limiteze la sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlament și de Consiliu, exploatându-le totodată pe deplin, și să nu încerce vreodată să își depășească mandatul; atrage atenția că utilizarea resurselor va fi mai eficientă și mai eficace dacă Autoritatea se va concentra pe mandatul încredințat de Parlament și de Consiliu;

12.  împărtășește preocuparea Curții potrivit căreia, prin intermediul evaluărilor inter pares, autoritățile naționale de supraveghere au un cuvânt decisiv de spus în cadrul organului principal de conducere al Autorității, ceea ce înseamnă că sunt în măsură să decidă sfera de acțiune a Autorității pentru a-și reexamina propria eficacitate;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 95,54 %, fiind ocupate 107 posturi de agenți temporari din cele 112 posturi autorizate din bugetul Uniunii (față de 101 posturi autorizate în 2017); observă că, în 2018, pentru Autoritate au mai lucrat și 33 de agenți contractuali și 18 experți naționali detașați;

14.  regretă dezechilibrul dintre bărbați și femei înregistrat în Consiliul de administrație (șase bărbați față de o femeie); constată că Autoritatea a raportat un echilibru de gen relativ bun pentru 2018 în ceea ce privește personalul de conducere de nivel superior (cinci bărbați și trei femei);

15.  observă că Curtea consideră că Autoritatea nu a efectuat încă tranziția de la sarcinile de reglementare la sarcinile de supraveghere și că ar trebui să își consolideze resursele umane alocate supravegherii;

Achizițiile publice

16.  constată cu preocupare că Autoritatea a aplicat criterii de atribuire cuprinzând elemente de preț necompetitive într-o procedură de achiziții; solicită Autorității să aplice criterii de atribuire care să pună accentul pe elemente de preț competitive;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  ia act de măsurile deja aplicate și de efortul constant depus de Autoritate pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese, precum și pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate; observă că Autoritatea publică un registru al reuniunilor membrilor personalului cu părțile interesate externe;

18.  subliniază importanța unei administrări deschise, eficiente și independente pentru toate agențiile Uniunii și pentru Uniune, în ansamblul său; reamintește problema conflictelor de interese generate de situațiile de tip „ușă turnantă” și subliniază necesitatea unui cadru juridic unificat care să abordeze astfel de probleme;

Controalele interne

19.  remarcă faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit privind „testele de stres ale EIOPA”, care a dus la cinci recomandări de îmbunătățire și la punerea în practică a unui plan de acțiune;

20.  observă că în 2018 Autoritatea a apelat la 29 de lucrători temporari prin intermediul unor contracte cu agenții de muncă temporară; reamintește că, în conformitate cu Directiva 2008/104/CE(17), acești lucrători ar trebui să beneficieze de aceleași condiții de muncă precum lucrătorii angajați direct de Autoritate; constată cu preocupare că contractele nu le-au impus agențiilor de muncă temporară să respecte condițiile de muncă respective, provocând litigii și riscuri reputaționale; îndeamnă Autoritatea să analizeze condițiile de muncă ale lucrătorilor săi temporari și să se asigure că sunt conforme cu legislația Uniunii și legislația națională în domeniul muncii;

Alte observații

21.  observă că este posibilă o scădere în viitor a veniturilor Autorității, ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune; ia act de faptul că Autoritatea a emis două avize pentru asigurători și autoritățile naționale de supraveghere cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a evita întreruperea serviciilor și pentru a reduce la minimum riscul;

22.  subliniază responsabilitatea sistemului financiar în ceea ce privește soluționarea problemelor legate de sustenabilitate și asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obligațiilor care îi revin în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; subliniază rolul esențial al Autorității în integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță în cadrul de reglementare și de supraveghere și în mobilizarea și orientarea fluxurilor de capital privat către investiții sustenabile; subliniază, prin urmare, necesitatea de a dispune de resurse suficiente pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui cadru de către instituțiile financiare și autoritățile naționale competente;

23.  invită Autoritatea să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(18) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 108, 22.3.2018, p. 147.
(16) JO C 108, 22.3.2018, p. 149.
(17) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(18) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună ECSEL
PDF 156kWORD 55k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2106(DEC))
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6)

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0045/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2106(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(12), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13)

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0045/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2106(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0045/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună ECSEL pentru Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei („întreprinderea comună”) a fost înființată la 7 iunie 2014 în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) pe o perioadă de până la 31 decembrie 2024;

B.  întrucât întreprinderea comună a fost înființată în iunie 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului(15) pentru a înlocui întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC și a fi succesoarea acestora;

C.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Uniunea, statele membre și, pe bază voluntară, țările asociate (state participante), precum și asociațiile cu statut de membri privați (membri privați) ce reprezintă întreprinderile din care sunt constituite și alte organizații active în domeniul componentelor și sistemelor electronice din Uniune;

D.  întrucât contribuțiile la întreprinderea comună preconizate pentru întreaga perioadă a programului Orizont 2020 sunt de 1 184 874 000 EUR din partea Uniunii, 1 170 000 000 EUR din partea statelor participante și 1 657 500 000 EUR din partea membrilor privați,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și variațiile activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 a cuprins credite de angajament în valoare de 194 100 000 EUR și credite de plată în valoare de 310 554 000 EUR; observă faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 98 %, respectiv de 65 %;

3.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

4.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2018, Uniunea a contribuit cu 637 600 000 EUR din fondul aferent celui de Al șaptelea program-cadru la cofinanțarea activităților comune, respectiv cu 17 900 000 EUR la cofinanțarea costurilor administrative conexe; ia act de faptul că angajamentul cumulat pentru activitățile operaționale ale celui de-Al șaptelea program-cadru s-a ridicat la 606 000 000 EUR și că plățile cumulate aferente au fost în valoare de 529 000 000 EUR; constată că, în 2018, rata de execuție a creditelor de plată disponibile în valoare de 98 000 000 EUR pentru proiectele aferente celui de-Al șaptelea program-cadru a avut valoarea scăzută de 42 %, ca urmare, în principal, a întârzierilor în acordarea de către autoritățile naționale a finanțării pentru certificatele de final de proiect pentru activitățile în curs de desfășurare din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru;

5.  constată că plățile efectuate de întreprinderea comună pentru proiectele din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru s-au ridicat la 41 000 000 EUR, reprezentând 22 % din totalul plăților operaționale efectuate în 2018; în plus, ia act de faptul că rata de eroare reziduală la sfârșitul anului a fost de 3,36 %;

6.  ia act de faptul că, pentru plățile operaționale din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru, întreprinderea comună este încă dependentă de autoritățile naționale de finanțare a SEP, ceea ce generează un risc sporit în ceea ce privește plățile finale efectuate în timp util;

7.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în 2018, statele participante, care trebuie să contribuie cu cel puțin 1 170 000 000 EUR la activitățile operaționale ale întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020, au realizat angajamente în valoare de 564 000 000 EUR și plăți în valoare de 178 000 000 EUR, ceea ce reprezintă 15 % din totalul contribuțiilor prevăzute; ia act de faptul că nivelul scăzut al contribuțiilor din partea statelor participante este legat de faptul că unele state participante admit și raportează costurile ce le revin în cadrul întreprinderii comune doar la finalizarea proiectelor Orizont 2020 pe care le sprijină; constată că rata de execuție a bugetului disponibil pentru programul Orizont 2020 a fost de 100 % în ceea ce privește creditele de angajament și de 72 % în ceea ce privește creditele de plată, iar rata creditelor de plată a fost mai mică din cauza contribuției suplimentare de 20 000 000 EUR primite în decembrie 2018;

8.  constată că din totalul de 1 657 500 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din sectorul industrial pentru activitățile întreprinderii comune, la sfârșitul lui 2018, întreprinderea comună estimase că membrii aduseseră contribuții în natură în valoare de 705 400 000 EUR, în timp ce contribuția în numerar din partea Uniunii s-a ridicat la 512 000 000 EUR; constată, de asemenea, că contribuțiile în numerar ale membrilor din sectorul industrial au fost de 11 300 000 EUR, iar contribuțiile în natură raportate, însă nevalidate au fost de 694 100 000 EUR;

Performanța

9.  ia act de utilizarea indicatorilor-cheie de performanță (ICP) pentru măsurarea performanțelor operaționale și ale programului și de faptul că întreprinderea comună colaborează cu celelalte întreprinderi comune și cu părțile interesate pentru a defini ICP cu impact comun și metodologii de evaluare a acestor ICP;

10.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune;

11.  salută faptul că efectul de levier total obținut în 2018 pentru programul întreprinderii comune, calculat ca cost al programului Orizont 2020 minus finanțarea din partea Uniunii împărțită la finanțarea din partea Uniunii, este egal cu 3, depășind efectul de levier vizat pentru întreaga perioadă 2014-2020; constată, de asemenea, că valoarea totală a efectului de levier obținut este de 3,3 dacă se ia ca bază costul național;

12.  ia act de faptul că întreprinderea comună a depus eforturi pentru a-și consolida și dezvolta activitățile, astfel încât să poată funcționa eficient și fără probleme; observă că în 2018 au fost lansate patru cereri de propuneri, ceea ce a dus la selectarea a 13 proiecte de colaborare și a două acțiuni de coordonare și de sprijin;

13.  ia act de faptul că întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri; cu toate că numărul propunerilor a scăzut pentru al patrulea an consecutiv, numărul de propuneri selectate este identic cu cel din 2017;

14.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de Uniune; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor întreprinderii comune, precum și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată a acestora; solicită întreprinderea comună să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

Personalul

15.  ia act că, din 31 de posturi autorizate în schema de personal, 30 au fost ocupate în 2018 - 14 agenți temporari și 16 agenți contractuali; ia act, de asemenea, de faptul că, în 2018, au fost ocupate două posturi de șef de administrație și, respectiv, câte un post de director financiar și de responsabil de program;

16.  ia act de informațiile prezentate în Raportul anual de activitate pentru anul 2018 al întreprinderii comune privind echilibrul de gen în proiectele ECSEL, din care reiese că numărul total de femei implicate în proiectele ECSEL care se derulează în 2018 și care au fost raportate în 2018 (care se derulează din 2014, 2015 și 2016) se ridică la 3 336 (adică 18 %), iar numărul bărbaților se ridică la 14 820 (adică 82 %); constată că nu toți membrii personalului beneficiarilor implicați în proiecte ECSEL desfășoară activități de cercetare și că doar 16 % din personalul implicat în activități de cercetare este de sex feminin;

Achizițiile publice

17.  constată cu profundă îngrijorare că, în ceea ce privește gestionarea procedurilor de achiziții pentru serviciile administrative, Curtea a observat deficiențe semnificative; constată, pe baza răspunsurilor întreprinderii comune, că a fost numit un asistent însărcinat cu bugetul, achizițiile și contractele pentru a face față acestei probleme;

Controalele interne

18.  salută faptul că întreprinderea comună a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex post de către autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se afirmă că implementarea procedurilor lor naționale a oferit o asigurare rezonabilă referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor; în plus, ia act, din raportul Curții, de faptul că, în cazul plăților din cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit al Comisiei este responsabil de auditurile ex post, iar rata de eroare reziduală calculată de întreprinderea comună a fost de 1,15 % la sfârșitul lui 2018;

19.  ia act de faptul că problema legată de diferențele de la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de autoritățile naționale de finanțare nu mai este relevantă pentru implementarea proiectelor din cadrul Orizont 2020, întrucât auditurile ex post vor fi desfășurate fie de către întreprinderea comună, fie de către Comisie; ia act de faptul că, în conformitate cu dispozițiile planului comun de audit ex post pentru programul Orizont 2020, întreprinderea comună a primit 22 de declarații din 27 din partea autorităților naționale de finanțare și recunoaște că acestea oferă o protecție rezonabilă a intereselor financiare ale membrilor săi;

20.  constată că a Comisia și-a efectuat evaluarea finală privind întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC pentru perioada 2008-2013, precum și evaluarea interimară a societăților mixte care operează în cadrul programului Orizont 2020 pentru perioada 2014-2016; ia act de faptul că întreprinderea comună a elaborat și adoptat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor acestor evaluări și că au fost inițiate deja unele activități; cu toate acestea, majoritatea activităților urmează să fie puse în aplicare în 2019, în timp ce despre unele s-a considerat că nu se încadrează în sfera de activitate a întreprinderii comune;

21.  ia act de faptul că plata finală pentru punerea în aplicare a acordului privind nivelul serviciilor încheiat cu un membru al sectorului industrial pentru furnizarea de servicii de comunicații și organizarea de evenimente a fost efectuată fără documentele justificative necesare;

22.  solicită Curții să evalueze corectitudinea și fiabilitatea metodologiei de calculare și de evaluare a contribuțiilor în natură și propune ca în cadrul evaluării să se analizeze conceptul și soliditatea orientărilor pentru implementarea procedurii de stabilire a contribuțiilor în natură, cu scopul de a contribui la procesul de planificare, raportare și certificare a contribuțiilor în natură;

23.  ia act cu îngrijorare de faptul că întreprinderea comună a constatat că contribuțiile în numerar pentru cheltuieli administrative în valoare de peste 1 000 000 EUR nu au fost facturate de ENIAC membrului industrial AENEAS înainte de înființarea întreprinderii comune; în vederea soluționării acestei probleme, întreprinderea comună a primit 1 000 000 EUR de la membrii săi sub formă de „contribuție în numerar plătită în avans”; invită întreprinderea comună să emită fără întârziere nota de debit;

Auditul intern

24.  constată că, în 2018, serviciile de audit intern ale Comisiei (IAS) au efectuat o evaluare a riscurilor; ia act de faptul că IAS a efectuat o monitorizare a recomandărilor sale de audit privind procesul de acordare a granturilor în cadrul programului Orizont 2020 și performanțele întreprinderii comune; ia act de faptul că IAS a concluzionat că toate recomandările au fost puse în aplicare în mod corespunzător;

Gestionarea resurselor umane

25.  constată că, la 31 decembrie 2018, întreprinderea comună avea un efectiv de 30 de angajați; ia act de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a ocupat două posturi, unul pentru funcția de șef de administrație și finanțe și celălalt pentru funcția de responsabil de programe, și a publicat un post de expert național detașat;

26.  ia act de faptul că, pentru a adapta structura organizației la priorități și la cerințele de expertiză, organigrama întreprinderii comune a fost actualizată la 6 august 2018; ia act de faptul că, în ianuarie 2018, Consiliul de conducere a validat un nou set de cinci norme de punere în aplicare a Statutului funcționarilor.

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 24.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(8) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(9) JO C 426, 18.12.2019, p. 24.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(13) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(14) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(15) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
PDF 157kWORD 55k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2103(DEC))
P9_TA(2020)0075A9-0046/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0046/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2103(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2020 – C9-0069/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2(12), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0046/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2103(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0046/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare („întreprinderea comună IMI”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți semnificativ eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, astfel încât, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente inovatoare mai eficace și mai sigure;

B.  întrucât, în urma adoptării, în mai 2014, a Regulamentului (UE) nr. 557/2014(15), întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 („întreprinderea comună IMI 2”) a fost înființată pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024; întrucât aceasta a înlocuit și succedă întreprinderea comună IMI în iunie 2014, cu scopul de a finaliza activitățile de cercetare sub Al șaptelea program-cadru, și de a lansa un nou proiect în cadrul Orizont 2020;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune IMI și ai întreprinderii comune IMI 2 sunt Uniunea, care este reprezentată de Comisie, și Federația Europeană a Industriei și a Asociațiilor Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI pentru perioada de 10 ani este de 1 000 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul celui de Al șaptelea program-cadru, iar membrii fondatori trebuie să contribuie în mod egal la costurile de funcționare, fiecare cu o sumă care să nu depășească 4 % din contribuția totală a Uniunii;

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI 2 pentru perioada de 10 ani este de 1 638 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul programului Orizont 2020, iar membrii, cu excepția Comisiei, trebuie să contribuie cu 50 % din costurile de funcționare și să contribuie la costurile operaționale prin contribuții în numerar sau în natură sau ambele, egale cu contribuția financiară a Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) referitor la conturile anuale ale întreprinderii comune IMI 2 aferente exercițiului financiar 2018 („raportul Curții), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de opinia favorabilă a Curții cu privire la legalitatea și regularitatea sub toate aspectele semnificative a operațiunilor subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune IMI 2 pentru exercițiul 2018;

3.  ia act de faptul că bugetul final pentru 2018 a fost de 275 600 000 EUR în credite de angajament (187 900 000 EUR în 2017) și de 235 900 000 EUR în credite de plată (206 400 000 EUR în 2017); incluzând creditele neutilizate din anii anteriori și veniturile alocate, bugetul total de angajamente disponibil a fost de 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR în 2017), iar bugetul de plăți disponibil a fost de 235 963 021 EUR (206 400 000 EUR în 2017);

4.  constată că, din totalul de 1 000 000 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau puse la dispoziție de membrii sectorului pentru activitățile întreprinderii comune IMI, întreprinderea comună IMI 2 validase, până la sfârșitul exercițiului 2018, contribuții în natură și în numerar în valoare de 655 200 000 EUR, mai precis 633 300 000 EUR contribuții în natură și 21 900 000 EUR contribuții în numerar; subliniază că membrii întreprinderii comune IMI 2 au mai raportat și alți 80 600 000 EUR, reprezentând contribuții în natură fără validare; subliniază că, în consecință, la sfârșitul anului 2018, contribuțiile în natură și în numerar din partea membrilor sectorului se ridicau în total la 735 800 000 EUR; cu titlu de comparație, contribuțiile în numerar din partea Uniunii la activitățile celui de Al șaptelea program-cadru aferente întreprinderii comune IMI 2 s-au ridicat la 916 000 000 EUR;

5.  ia act cu satisfacție de faptul că, în 2018, ratele de utilizare de către întreprinderea comună IMI a creditelor de plată aferente celui de Al șaptelea program-cadru al UE au fost de 88 %, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de perioada precedentă, când ratele de utilizare au rămas sub 75 % timp de patru ani consecutivi; ia act, de asemenea, că rata de execuție pentru creditele de plată din programul Orizont 2020 a fost de 86 % și că, în 2018, există o creștere a execuției creditelor de angajament și de plată pentru cheltuieli administrative și operaționale în comparație cu 2017;

6.  constată că, din suma de 1 425 000 000 EUR reprezentând contribuții în natură și în numerar ce trebuie efectuate de către membri ai sectorului și parteneri asociați la activitățile întreprinderii comune IMI 2, au fost validate contribuții în natură în cuantum de 130 500 000 EUR de către directorul executiv, iar o sumă suplimentară de 83 900 000 EUR a fost raportată până la sfârșitul anului 2018; ia act, în plus, de faptul că directorul executiv a validat contribuții în numerar ale membrilor din sector în valoare de 13 500 000 EUR; mai remarcă, de asemenea, că la sfârșitul anului 2018, contribuțiile totale din partea membrilor din sector la activitățile întreprinderii comune IMI 2 aferente programului Orizont 2020 s-au ridicat, prin urmare, la 227 700 000 EUR, față de contribuția în numerar din partea Uniunii de 241 900 000 EUR;

7.  constată faptul că trei amendamente bugetare au fost aprobate de Consiliul de conducere al întreprinderii comune IMI 2 în 2018: 

   (a) la 12 iunie 2018, pentru a include sumele reportate (209 698 405 EUR în credite de angajament și 56 133 212 EUR în credite de plată) din anul precedent;
   (b) la 13 iulie 2018, pentru a include reportări suplimentare (25 669 EUR în credite de angajament și 25 669 EUR în credite de plată) din anul anterior, corespunzătoare în mod specific sumelor aferente întreprinderii comune IMI recuperate de la beneficiari în 2017 și reportate în bugetul 2018; precum și
   (c) la 5 decembrie 2018, pentru a reduce creditele de plată operaționale cu 36 332 261 EUR, ca urmare a reducerii contribuției Uniunii la costurile operaționale (34 978 261 EUR) și a amânării pentru 2019 a contribuției partenerului întreprinderii comune IMI 2 (Fundația Bill și Melinda Gates) la costurile operaționale (1 354 000 EUR) reportate în anul următor;

8.  constată, de asemenea, că, la sfârșitul anului 2018, creditele de plată neutilizate estimate pentru cheltuielile operaționale și administrative care au făcut obiectul aprobării Consiliului de administrație al întreprinderii comune IMI 2 pentru a fi reportate în 2019 au fost de 30 943 429 EUR; ia act cu îngrijorare de observația Curții potrivit căreia, deși situația s-a îmbunătățit în urma punerii în aplicare de către întreprinderea comună IMI 2 a mai multor măsuri corective, persistă deficiențe în ceea ce privește planificarea și monitorizarea nevoii de noi credite de plată;

Performanța

9.  constată că 2018 a fost primul an în care întreprinderea comună IMI 2 a raportat cu privire la indicatorii-cheie de performanță revizuiți în raportul său anual de activitate pe 2018 („RAA”); salută faptul că această etapă s-a dovedit a fi un instrument de monitorizare eficace care contribuie la creșterea nivelului de transparență privind realizările întreprinderii comune IMI 2 și care atrage astfel interesul membrilor societății civile;

10.  constată, pe baza RAA, că din analiza datelor colectate până la 31 decembrie 2018 reiese că aproape toate domeniile prioritare relevante din agenda strategică de cercetare a întreprinderii comune IMI 2 sunt acoperite de proiectele întreprinderii comune IMI 2 (11 din 12);

11.  salută faptul că întreprinderea comună IMI 2 a semnat în 2018 un total de 20 de noi acorduri de grant, ceea ce a adus portofoliul total de proiecte la 119 (59 de proiecte ale întreprinderii comune IMI + 60 de proiecte ale întreprinderii comune IMI 2);

12.  observă că raportul costurilor de management (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune IMI 2;

13.  ia act de faptul că, în 2018, valoarea efectului de levier al întreprinderii comune IMI 2 a fost de 0,99;

14.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de Uniune; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor întreprinderii comune IMI 2, precum și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată a acestora; solicită întreprinderii comune IMI 2 să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

15.  salută lansarea cu succes a EBOVAC3 în 2018, care vizează desfășurarea de studii clinice în cazul copiilor din Sierra Leone și Guineea; ia act, de asemenea, de faptul că proiectul realizează un studiu clinic privind furnizorii de asistență medicală din Republica Democratică Congo, care contribuie la combaterea bolii; constată cu satisfacție că învățămintele desprinse prin intermediul proiectelor Ebola+ ale întreprinderii comune IMI 2 pot fi aplicate și altor boli infecțioase emergente;

16.  invită întreprinderea comună IMI 2 să aibă în vedere revizuirea numărului proiectelor finanțate în viitor; observă, de asemenea, că un număr mai mic de proiecte de o anvergură mai mare și mai bine finanțate ar face mult mai clar domeniul de activitate al întreprinderii comune IMI 2, ceea ce îi va permite publicului larg să înțeleagă mai bine beneficiile generate de aceasta;

Personalul și recrutarea

17.  ia act de faptul că, în decembrie 2018, numărul total de posturi ocupate în întreprinderea comună IMI 2 a fost de 48 (49 în 2017);

18.  ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2018, naționalități ale 15 state membre au fost reprezentate în întreprinderea comună IMI 2, șapte dintre acestea cu un membru al personalului; constată că 73 % din cei 48 de membri ai personalului erau femei și doar 27 % bărbați;

19.  ia act cu îngrijorare de constatarea Curții potrivit căreia, în 2018, rata de rotație a personalului întreprinderii comune IMI 2 a fost ridicată, fiind în medie de 21 %, și deosebit de ridicată în cazul agenților contractuali, unde a fost de 60 %, iar situația s-a înrăutățit dat fiind că opt persoane au fost în concediu medical de lungă durată, patru dintre cazuri fiind noi în 2018; prin urmare, numai jumătate din personalul întreprinderii comune IMI 2 a fost operațional în 2018, ceea ce a crescut riscul ca obiectivele operaționale ale întreprinderii comune IMI 2 să nu fie realizate conform planificării; ia act de faptul că, pentru a găsi o soluție pentru problema personalului, întreprinderea comună IMI 2 a recurs la personal interimar, care a reprezentat 9,8 % din totalul personalului său în 2018 și a investit resurse pentru a-și păstra personalul competent prin intermediul unor activități de formare și de asigurare a bunăstării, pe de o parte, și pentru a-și completa schema de personal, pe de altă parte; își exprimă îngrijorarea față de numărul mare de angajați aflați în concediu medical de lungă durată și de faptul că unele dintre aceste cazuri pot fi determinate de epuizare și un echilibru insuficient între viața profesională și cea privată; invită întreprinderea comună IMI 2 să adopte o atitudine proactivă față de personalul în cauză, să evalueze cu atenție volumul de muncă al personalului și să asigure o repartizare echilibrată a sarcinilor;

Auditul intern

20.  ia act de faptul că raportul final de audit al Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS) privind „Coordonarea cu Centrul comun de asistență (CSC) și punerea în aplicare a instrumentelor și serviciilor CSC în întreprinderea comună IMI 2”, publicat în martie 2018, a concluzionat că întreprinderea comună IMI 2 a pus în aplicare procese adecvate în materie de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control intern care sprijină în mod eficace și eficient activitățile sale de coordonare cu CSC și punerea în aplicare a instrumentelor și serviciilor CSC;

21.  constată că auditul IAS nu a avut ca rezultat identificarea vreunor chestiuni critice sau foarte importante și că au fost emise trei recomandări „importante”; ia act de faptul că întreprinderea comună IMI 2 a pregătit un plan de acțiune care a transpus cele trei recomandări în cinci acțiuni, iar patru dintre aceste acțiuni, care au abordat două dintre recomandări, au fost puse în aplicare până la sfârșitul anului 2018;

Sistemele de control intern

22.  ia act de constatarea Curții potrivit căreia întreprinderea comună IMI 2 a instituit proceduri de control ex ante fiabile, bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, în special în ceea ce privește plățile intermediare și finale sub cel de Al șaptelea program-cadru; observă că întreprinderea comună IMI 2 efectuează auditurile ex post la sediul beneficiarilor, în timp ce, pentru declarațiile costurilor aferente proiectelor din cadrul programului Orizont 2020, IAS este responsabil de auditurile ex post; ia act de faptul că ratele de eroare reziduale în urma auditurilor ex post raportate de întreprinderea comună IMI 2 la sfârșitul exercițiului 2018 au fost de 0,87 % pentru proiectele aferente celui de Al șaptelea program-cadru și de 0,67 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020;

23.  ia act de faptul că, în decembrie 2017, Consiliul de conducere al întreprinderii comune IMI 2 a adoptat cadrul de control intern al întreprinderii comune IMI 2, care este aliniat cu cadrul de control al Comisiei; constată că, în 2018, planul de acțiune privind controlul intern al întreprinderii comune IMI 2 s-a axat pe punerea în aplicare a noilor principii ale cadrului de control intern și ale revizuirii, precum și pe dezvoltarea structurii mediului de control intern; ia act de faptul că au fost adoptate noi orientări operaționale pentru punerea în aplicare a sistemului de control și pentru măsurarea eficacității sale;

24.  ia act de faptul că Direcția Generală Buget (DG BUDG) a Comisiei a efectuat evaluarea anuală a sistemelor financiare locale din cadrul întreprinderii comune IMI 2 și a analizat informațiile referitoare la modificările aduse sistemelor locale și mediului de control, a evaluat deficiențele în materie de control intern identificate de audituri și de controalele de supraveghere și a verificat un eșantion de tranzacții aferente operațiunilor; ia act de faptul că DG BUDG a concluzionat, la 13 decembrie 2018, că sistemele de control intern ale întreprinderii comune IMI 2 funcționează în mod corespunzător; ia act de faptul că întreprinderea comună IMI 2 a finalizat punerea în aplicare a planului de acțiune care a fost aprobat de contabil la 5 februarie 2018, că situația punerii în aplicare a planului de acțiune a fost evaluată de DG BUDG, iar toate cele cinci recomandări au fost închise până la 28 ianuarie 2019;

25.  invită Curtea să evalueze corectitudinea și fiabilitatea metodologiei de calculare și de evaluare a contribuțiilor în natură; procesul ar trebui să analizeze conceptul și soliditatea orientărilor pentru implementarea procedurii de stabilire a contribuțiilor în natură, astfel încât să fie de ajutor în procesul de planificare, raportare și certificare a contribuțiilor în natură.

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 54.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(8) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(9) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 169, 7.6.2014, p. 54.
(13) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(14) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(15) Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 54)


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Shift2Rail
PDF 165kWORD 57k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2105(DEC))
P9_TA(2020)0076A9-0055/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0055/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2105(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0071/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail(12), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13),

–  Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14)

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0055/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Shift2Rail pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Shift2Rail, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2105(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0055/2020),

A.  întrucât întreprinderea comună Shift2Rail (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în iunie 2014 pentru o perioadă de 10 ani prin Regulamentul (UE) nr. 642/2014(15);

B.  întrucât membrii fondatori sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, și o serie de parteneri din sectorul feroviar (părți interesate principale, inclusiv producători de echipamente feroviare, companii feroviare, administratori de infrastructură și centre de cercetare), existând posibilitatea ca și alte entități să participe la întreprinderea comună în calitate de membri asociați;

C.  întrucât obiectivele întreprinderii comune vizează realizarea unui spațiu feroviar unic european; creșterea atractivității și a competitivității sistemului feroviar european; asigurarea unui transfer modal de la transportul rutier și menținerea poziției de lider pe piața mondială a sectorului feroviar european;

D.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în mai 2016;

Aspecte generale

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și variațiile activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2018 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  observă faptul că contribuția maximă a Uniunii la activitățile întreprinderii comune este de 450 000 000 EUR, aceasta fiind plătită în cadrul Programului Orizont 2020; constată că membrii din sectorul industrial ai întreprinderii comune au obligația de a contribui cu resurse în valoare de cel puțin 470 000 000 EUR, constând în contribuții în natură și în numerar de cel puțin 350 000 000 EUR la activitățile operaționale și la costurile administrative ale întreprinderii comune și în contribuții în natură în valoare de cel puțin 120 000 000 EUR la activitățile suplimentare ale întreprinderii comune;

4.  observă că o comunicare eficace constituie o componentă esențială pentru succesul proiectelor finanțate de Uniune; consideră că este important să fie mărită vizibilitatea realizărilor întreprinderii comune, precum și să fie difuzate informații privind valoarea adăugată a acestora; solicită întreprinderii comune să urmărească o politică de comunicare proactivă, difuzând rezultatele cercetărilor sale în rândul publicului larg, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor mijloace de informare în masă, urmărind astfel sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul sprijinului acordat de Uniune, în special în ceea ce privește acceptarea pe piață;

5.  invită Curtea să evalueze eficacitatea și fiabilitatea metodologiei de calcul și de evaluare a contribuțiilor în natură; această evaluare ar trebui să se axeze pe concepția și eficacitatea orientărilor privind punerea în practică a procedurii contribuțiilor în natură, pentru a se putea acorda asistență în fazele de planificare, raportare și certificare ale contribuțiilor în natură;

Gestiunea bugetară și financiară

6.  ia act de faptul că bugetul definitiv pentru exercițiul financiar 2018 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 84 756 000 EUR și credite de plată în valoare de 71 890 204 EUR; subliniază faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 100 % și, respectiv, de 82,3 %, ceea ce reprezintă un nivel scăzut, în special la creditele de plată; observă că execuția mai slabă decât se preconizase a creditelor de plată se datorează faptului că se așteaptă o decizie juridică privind statutul de membru al întreprinderii comune; constată rata scăzută (63,4 %) de execuție a creditelor de plată de la titlul 2 (cheltuieli administrative, reprezentând 3 % din bugetul întreprinderii) cauzată de întârzierile în facturarea de către furnizori în temeiul contractelor-cadru multianuale; constată, de asemenea, că cea mai mare parte a plăților efectuate de întreprinderea comună în 2018 au fost plăți intermediare pentru proiecte aferente programului Orizont 2020 selectate în cadrul cererilor de propuneri din 2015 și din 2016, precum și plăți de prefinanțare pentru proiecte aferente programului Orizont 2020 selectate în cadrul cererilor de propuneri din 2018;

7.  constată că, din cei 411 200 000 EUR (inclusiv 158 900 000 EUR reprezentând contribuția maximă în numerar a Uniunii și contribuția în numerar a membrilor din sector, în cuantum de 6 500 000 EUR, la costurile administrative ale întreprinderii comune) până la sfârșitul exercițiului 2018, întreprinderea comună a realizat angajamente în valoare de 84 756 000 EUR și plăți în valoare de 59 155 000 EUR pentru implementarea primului val de proiecte; acest lucru arată că întreprinderea comună a semnat deocamdată acorduri de grant multianuale interdependente și contracte de achiziție pentru implementarea a 39 % din programul său de cercetare și inovare, în concordanță cu programul său de lucru multianual;

8.  salută faptul că din cei 350 000 000 EUR reprezentând contribuții care trebuiau să fie vărsate de membrii din sector pentru activitățile operaționale și costurile administrative ale întreprinderii comune, acești membri raportaseră, până la sfârșitul exercițiului 2018, și anume la patru luni după ce întreprinderea comună își lansase primele proiecte Orizont 2020, contribuții în natură în valoare de 63 700 000 EUR pentru activitățile operaționale, sumă din care 21 700 000 EUR fuseseră certificați; în plus, constată că din totalul de 120 000 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din sector pentru activitățile suplimentare ale întreprinderii comune, acești membri raportaseră contribuții în numerar în valoare de 6 500 000 EUR pentru alte activități, necuprinse în planul de lucru al întreprinderii comune;

9.  observă că, la sfârșitul exercițiului 2018, contribuțiile totale din partea membrilor din sector se ridicau la 252 300 000 EUR, comparativ cu contribuția în numerar din partea Uniunii, în valoare de 158 900 000 EUR;

10.  ia act de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a semnat 17 acorduri de grant încheiate în urma cererilor de propuneri lansate în 2018 și că, pentru respectivele cereri de propuneri, valoarea fondurilor alocate activităților de cercetare și inovare se ridica la suma de 152 600 000 EUR, care urma să fie cofinanțată de întreprinderea comună cu o sumă de maximum 77 300 000 EUR; observă că ceilalți membri au convenit să își limiteze cererea de cofinanțare la 44,44 % din costurile totale ale proiectelor, aceasta fiind, global, cea mai mică valoare pentru programul-cadru Orizont 2020; constată cu regret că la cererea de proiecte din 2018 au participat doar 76 de întreprinderi mici și mijlocii (față de 120 în 2017) și au fost reținute pentru finanțare 40 de IMM-uri (față de 50 în 2017) (21,6 % din totalul participanților reținuți pentru finanțare);

Performanța

11.  ia act de faptul că al treilea set de indicatori-cheie de performanță va fi elaborat pe baza rezultatelor primului program Orizont 2020, având în vedere natura proiectelor; în plus, ia act de faptul că întreprinderea comună a continuat elaborarea unui model de indicatori-cheie de performanță cu ajutorul cărora să măsoare contribuția activităților de cercetare și inovare la regulamentul său; constată că această activitate este încă în curs de desfășurare, iar primele rezultate i-au fost prezentate Consiliului de conducere în decembrie 2018;

12.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune;

13.  constată că întreprinderea comună a contribuit la crearea unei continuități și a unei viziuni comune, împărtășite, asupra cercetării în domeniul feroviar în cadrul comunității feroviare; în plus, constată că întreprinderea comună a contribuit la consolidarea încrederii între actorii care, altfel, nu ar avea posibilitatea de a face schimb de idei și interese comune în afara unui context comercial; observă că prezența operatorilor feroviari în întreprinderea comună ar trebui consolidată în timp;

14.  observă că întreprinderea comună ar trebui să contribuie la încercarea de soluționare a provocărilor cu care se confruntă sectorul feroviar, axându-se pe nevoile rețelei feroviare și ale utilizatorilor săi, inclusiv în statele membre care nu au rețea feroviară pe teritoriul lor; constată că, în acest scop, întreprinderea comună pune în aplicare programul „Shift2Rail” și activități de cercetare și inovare în sectorul feroviar european, prin colaborarea dintre părțile interesate și statele membre; ia act de faptul că ar trebui să se acorde o atenție deosebită promovării măsurilor concrete de eliminare a obstacolelor tehnice rămase în calea îmbunătățirii interoperabilității și a acțiunilor de sprijinire a unei piețe feroviare a Uniunii mai integrate, mai eficiente și mai sigure, cu scopul final de a realiza spațiul feroviar unic european;

15.  ia act de faptul că în 2018 întreprinderea comună a lansat cererea de propuneri pentru obținerea de granturi numai în rândul membrilor săi, sub forma unui sistem de finanțare forfetară; cu toate acestea, experții financiari care au participat la etapa de evaluare a granturilor au evidențiat existența unor abateri semnificative în propunerile de finanțare; întreprinderea comună a folosit faza de elaborare a granturilor pentru a analiza explicațiile beneficiarilor privind aceste abateri și pentru a corecta suma forfetară, dacă acest lucru se justifica; invită întreprinderea comună să continue să consolideze datele financiare din baza sa de date a beneficiarilor și să dezvăluie observațiile importante ale experților financiari în raportul de sinteză privind evaluarea; ia act de răspunsul întreprinderii comune, potrivit căreia s-au respectat cu strictețe toate cerințele juridice și financiare formulate în Decizia C(2017)7151 a Comisiei(16) și că ordonatorul de credite s-a asigurat că toate observațiile tehnice și financiare ale experților au fost luate în considerare în mod corespunzător; în plus, luând în considerare recomandarea Curții, procesul general va fi consolidat în continuare în cadrul cererii de propuneri pe 2019;

16.  constată că, în conformitate cu raportul anual de activitate pe 2018 al întreprinderii comune, indicatorii-cheie de performanță referitori la echilibrul de gen pentru anul respectiv arată un procent foarte scăzut de femei, de doar 15 % în consiliul de conducere, în timp ce acestea constituiau 34 % din reprezentanții întreprinderii comune și 40 % din comitetul științific;

Selecția personalului și recrutarea

17.  ia act de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a recrutat doi experți naționali detașați, în conformitate cu schema sa de personal, și, cu acordul autorităților bugetare, a recrutat un al treilea expert național, detașat timp de un an, pentru a înlocui un director de program;

18.  constată că, la sfârșitul exercițiului 2018, numărul total al membrilor personalului întreprinderii comune se ridica la 22 din totalul de 23 prevăzut în schema de personal;

Controlul intern

19.  ia act de faptul că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile, bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, și că Serviciul comun de audit al Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei („Serviciul comun de audit”) este responsabil de auditul ex post al declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor din cadrul programului Orizont 2020; constată, în plus, că situația de la sfârșitul anului 2018 arăta că s-au pus în aplicare în mare măsură cele mai importante standarde de control intern, unele acțiuni urmând să fie finalizate în 2019, în special revizuirea modelului de indicatori-cheie de performanță;

20.  ia act de faptul că, potrivit Curții, rata de eroare reziduală pentru programul Orizont 2020 a fost sub pragul de semnificație, ridicându-se la 0,97 %; ia în considerare faptul că, la sfârșitul exercițiului 2018, întreprinderea comună și-ar putea întemeia calculul ratei de eroare pe patru rapoarte de audit ex post, un raport referitor la auditul bazat pe riscuri și trei rapoarte referitoare la eșantionul reprezentativ al întreprinderii comune;

21.  recunoaște faptul că serviciul de audit intern îndeplinește rolul de auditor intern al întreprinderii comune și, în acest sens, este subordonat indirect consiliului de conducere și directorului executiv; ia act de faptul că prima misiune de audit a creat un profil de risc al întreprinderii comune, cu scopul de a stabili un plan trienal de audit intern; observă că planul strategic de audit intern pentru perioada 2017-2019 al serviciului de audit intern a fost prezentat în iunie 2017; în plus, în conformitate cu acest plan de audit, serviciul de audit intern a efectuat în 2018 o examinare limitată a punerii în aplicare a standardelor de control intern; observă cu satisfacție că, din cele cinci recomandări care fuseseră adresate conducerii privind remedierea deficiențelor identificate, care nu fuseseră încă puse în aplicare integral, doar una mai necesita, în 2019, luarea unor măsuri;

22.  constată cu regret că, la sfârșitul exercițiului 2017, instrumentele comune utilizate de Comisie pentru gestionarea și monitorizarea granturilor din cadrul programului Orizont 2020 nu își finalizaseră dezvoltările specifice care erau necesare pentru prelucrarea contribuțiilor în natură aduse întreprinderii comune; cu toate acestea, ia act de faptul că contribuțiile în natură au fost validate de directorul executiv în 2018;

23.  observă că evaluarea intermediară a Comisiei privind activitățile operaționale ale întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020, care acoperă perioada 2014-2016, a fost efectuată; ia act de faptul că un plan de acțiune a fost pregătit și adoptat de consiliul de conducere în iunie 2018; ia în considerare faptul că nu se va da curs, în cadrul actualului program-cadru financiar, tuturor recomandărilor formulate în evaluarea intermediară; cu toate acestea, ia act de faptul că unele acțiuni prevăzute de planul de acțiune au fost deja inițiate, în timp ce altele urmează să fie puse în aplicare până în 2020;

Alte aspecte

24.  insistă asupra importanței cooperării dintre întreprinderea comună și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA); salută participarea ERA la reuniunile consiliului de conducere al întreprinderii comune și la grupurile care au elaborat planul de acțiune multianual; ia act de faptul că întreprinderea comună a evaluat cererile de cercetare și inovare din partea ERA, pentru a evita suprapunerea activităților și a eficientiza cât mai mult posibil utilizarea fondurilor publice;

25.  ia act de faptul că, în 2018, un membru asociat a devenit o filială deținută în totalitate de un membru fondator, și, prin urmare, reprezentarea membrului fondator în consiliul de conducere a crescut; observă că dispozițiile cadrului juridic actual al întreprinderii comune nu tratează suficient achizițiile de întreprinderi din rândul membrilor din sector ai întreprinderii comune și consecințele pe le-ar putea avea aceste achiziții asupra reprezentării echilibrate a membrilor în consiliul de conducere; ia act de răspunsul întreprinderii comune, potrivit căreia cadrul juridic al întreprinderii comune nu permite o creștere a influenței unui membru fondator asupra procesului decizional și a guvernanței, în general; remarcă faptul că observația Curții va fi luată în considerare pentru orice eventuală modificare a regulamentului;

26.  ia act de faptul că evaluarea intermediară a întreprinderii comune a fost finalizată în intervalul de timp stabilit în cadrul juridic al acesteia; constată cu regret că aceasta nu a putut aduce o valoare adăugată maximă procesului decizional al întreprinderii comune în acest stadiu incipient al activităților sale; ia act de răspunsul întreprinderii comune, potrivit căreia evaluarea a avut loc la începuturile activității întreprinderii comune, dar aceasta a fost o cerință în conformitate cu Regulamentul privind întreprinderea comună și cu programul Orizont 2020, în general;

27.  observă că rata de rotație a personalului din ultimii doi ani se explică în totalitate prin rotația agenților contractuali; salută măsurile luate de întreprinderea comună pentru a face față acestei situații; ia act de faptul că întreprinderea comună a recurs la serviciile personalului interimar, care a reprezentat aproximativ 17 % din totalul personalului său; ia act de răspunsul întreprinderii comune, potrivit căreia principalele cauze provin din actuala structură a schemei de personal, care nu permite întreprinderii comune să ofere aceleași condiții contractuale favorabile ca cele oferite de celelalte organisme și instituții; constată că au fost puse în aplicare măsuri fără caracter normativ pentru a reduce rata mare de rotație a personalului; invită Comisia să monitorizeze acest aspect;

Transport și turism

28.  subliniază că obiectivele întreprinderii comune sunt realizarea unui spațiu feroviar unic european și creșterea atractivității și a competitivității sistemului feroviar al Uniunii; subliniază că modul de transport feroviar va fi esențial în acțiunile viitoare ale Uniunii pentru a promova trecerea la o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a face față externalităților negative; subliniază că întreprinderea comună trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a atinge aceste obiective-cheie și pentru a contribui la un transfer modal real;

29.  constată că întreprinderea comună este un parteneriat public-privat înființat în 2014 în cadrul Programului-cadru Orizont 2020; observă că programul Shift2Rail este finanțat în comun din contribuțiile Uniunii (prin bugetul operațional al întreprinderii comune) și din contribuțiile în natură ale celorlalți membri, și anume cei opt membri fondatori (alții decât UE) și cei nouăsprezece membri asociați;

30.  constată că, în cursul anului 2018, întreprinderea comună a înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor, implementând programul Shift2Rail prin asigurarea unei bune gestiuni financiare eficace și eficiente; observă că în 2018 activitățile de cercetare și inovare lansate în anii precedenți au înregistrat progrese, fiind acum pe drumul cel bun și desfășurându-se în mare parte într-un ritm rapid; constată că noul val de activități de cercetare și inovare (cererea pe 2018) a început la sfârșitul anului; constată că se estimează că costul total al proiectelor aferente activităților desfășurate în 2018 se va ridica la 83 400 000 EUR;

31.  subliniază necesitatea de a mări atractivitatea transportului feroviar pentru transportatori și pasageri pentru a realiza o trecere durabilă de la transportul rutier la cel feroviar și observă că următorii cinci ani vor fi decisivi pentru succesul căilor ferate și că întreprinderea comună joacă un rol esențial în ieftinirea, eficientizarea și atractivitatea transportului feroviar;

32.  subliniază că doar lucrările legate de macazuri sau de macazurile defectuoase reprezintă 25-30 % din totalul lucrărilor de întreținere a rețelei feroviare, constituind o parte semnificativă a costurilor legate de infrastructură; salută eforturile întreprinderii comune de creștere a fiabilității sistemului și de reducere a costurilor;

33.  salută obiectivele întreprinderii comune de a reduce la jumătate costurile pe ciclul de viață ale sistemului feroviar, de a dubla capacitatea și de a îmbunătăți fiabilitatea și punctualitatea cu 50 %; solicită ca întreprinderea comună să dispună pe deplin de resursele umane și financiare necesare pentru atingerea acestor obiective;

34.  salută eforturile întreprinderii comune de a introduce funcționarea automată a trenurilor; avertizează că sectorul rutier a făcut progrese mai mari în ceea ce privește automatizarea;

35.  salută decizia întreprinderii comune de a propune consiliului său de conducere, ca parte a programului anual de lucru pentru 2018, adoptarea grantului forfetar, care a fost ulterior pus în aplicare prin intermediul proiectului pilot de finanțare forfetară din secțiunea dedicată cererilor de proiecte din partea membrilor din procedura de cerere de proiecte pentru exercițiul financiar 2018;

36.  consideră că, pentru a asigura claritatea juridică a procesului decizional și a guvernanței globale a întreprinderii comune, este extrem de important să se clarifice dispozițiile cadrului juridic al întreprinderii comune în ceea ce privește achizițiile întreprinderilor în rândul membrilor săi din industrie și consecințele acestora pentru componența consiliului de conducere; invită, prin urmare, Consiliul să abordeze această chestiune prin adoptarea unor eventuale modificări ale Regulamentului (UE) nr. 642/2014 al Consiliului;

37.  observă că în 2018 întreprinderea comună a lansat 14 audituri reprezentative privind operațiunile sale și un audit bazat pe riscuri (pe lângă cele 15 audituri reprezentative și un audit bazat pe riscuri lansate în 2017), ceea ce face ca sfera de acoperire directă a auditurilor întreprinderii comune să fie de 4 660 000 EUR; constată că rata generală de eroare detectată pentru cele trei audituri reprezentative și auditul bazat pe riscuri finalizate până la 31 decembrie 2018 este de 0,94 % calculată prin medie aritmetică și de 1,19 % calculată prin medie ponderată; constată că toate celelalte rate de eroare (reprezentative și reziduale), deși limitate în ceea ce privește acoperirea, se situează, de asemenea, sub pragul prevăzut de 2 %;

38.  salută continuarea punerii în aplicare a strategiei antifraudă a întreprinderii comune pentru perioada 2017-2020, care a avut ca efect faptul că nu s-a înregistrat niciun caz de monitorizare atentă în urma unei evaluări de risc ridicat de fraudă și nu a fost trimis niciun dosar către OLAF spre investigare.

(1) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(2) JO C 426, 18.12.2019, p. 57.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(7) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(8) JO C 426, 18.12.2019, p. 1.
(9) JO C 426, 18.12.2019, p. 57.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 177, 17.6.2014, p. 9.
(13) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
(14) JO L 142, 29.5.2019, p. 16.
(15) Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune Shift2Rail (JO L 177, 17.6.2014, p. 9).
(16) Decizia C(2017)7151 a Comisiei din 27 octombrie 2017 privind autorizarea utilizării rambursării pe baza unei sume forfetare pentru costurile eligibile ale acțiunilor prevăzute în Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și în Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018)


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Mediu
PDF 153kWORD 54k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2070(DEC))
P9_TA(2020)0077A9-0064/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018(1), însoțit de răspunsurile agențiilor,

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(5), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0064/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2070(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018(8), însoțit de răspunsurile agențiilor,

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(12), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0064/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2070(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0064/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul final al Agenției Europene de Mediu („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 65 800 176,52 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 6,57 % față de bugetul pe 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii (65,45 %) și din contribuțiile furnizate în temeiul unor acorduri specifice, și anume pentru programul Copernicus și programele europene pentru biomonitorizarea umană (34,55 %)(16);

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,96 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,01 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 91,06 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,03 % în comparație cu exercițiul precedent;

Performanța

2.  salută faptul că, potrivit Agenției, s-au înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește partajarea resurselor pentru sarcinile care se suprapun cu cele ale altor agenții cu activități similare; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția a depus eforturi comune pe probleme legate de sănătatea umană în colaborare cu alte agenții științifice, printre care Agenția Europeană pentru Produse Chimice și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; salută faptul că există un interes din ce în ce mai mare pentru informațiile și datele puse la dispoziție de Agenție; este de părere că diseminarea informațiilor despre mediu are o importanță primordială, date fiind noile politici ale Comisiei și pericolele asociate cu schimbările climatice;

3.  ia act de faptul că Agenția și-a realizat obiectivele pentru 2018, astfel cum sunt enunțate în programul de lucru anual al Agenției, și a oferit factorilor de decizie și cetățenilor europeni acces la informații relevante și în timp util: site-ul Agenției a dobândit încă 500 000 de utilizatori (+17 %) în 2018, ajungând la un total de 3,45 de milioane de utilizatori și înregistrând 10,7 milioane de vizualizări de pagini (+15 %);

4.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

5.  reamintește că Agenția pune la dispoziție informații solide și independente cu privire la starea mediului; salută calitatea ridicată a informațiilor generate de Agenție în 2018, cum ar fi rapoartele privind calitatea aerului din Europa, concentrația de mercur în mediul din Europa și economia circulară; atrage atenția asupra faptului că este încă dificil să se obțină informații clare și fiabile cu privire la unele sectoare ale economiei Uniunii, ceea ce împiedică Agenția să întreprindă o analiză atotcuprinzătoare a stării mediului din Uniune;

6.  atrage atenția asupra rolului determinant al Agenției în punerea la dispoziție a unor date de calitate privind starea mediului, fapt tot mai important având în vedere enorma provocare cu care se confruntă Uniunea în tratarea crizei climatice și a celei privind biodiversitatea, precum și a rolului său în identificarea unor soluții în cadrul Pactului verde european; salută faptul că punctul de vedere al Agenției este luat în considerare de către toate instituțiile și recomandă să i se acorde comitetului științific al Agenției un rol de prim rang în calitate de consilier al Comisiei;

7.  încurajează Agenția să colaboreze cu celelalte agenții competente ale Uniunii pentru a determina mai precis efectele activității umane asupra mediului;

8.  reamintește că, în 2018, Agenția a început lucrările referitoare la guvernanța uniunii energetice și la optimizarea raportării cu privire la starea mediului;

9.  regretă faptul că unele activități nu au putut fi finalizate în 2018 din cauza unei serii de factori, inclusiv a insuficienței de personal și de resurse informatice; ia act cu îngrijorare de declarația Consiliului de administrație privind faptul că Agenția va fi în măsură să reacționeze în continuare în mod adecvat la evoluția politicilor numai dacă vor fi majorate resursele de bază alocate sau dacă vor fi stabilite priorități mai stricte și/sau vor fi întrerupte unele sarcini de bază desfășurate în prezent;

10.  ia act de concluziile evaluării Agenției și a Rețelei europene de informare cu privire la mediu și de observare a mediului (Eionet), desfășurată de Comisie;

11.  subliniază că obiectivele Agenției sunt paneuropene și, în consecință, este nevoie ca aceasta să coopereze strâns cu țările terțe din Europa;

12.  ia act de faptul că rezultatele evaluării interne a modului în care funcționează consiliul de administrație și biroul, desfășurată în 2018, vor fi puse în practică în 2019; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse în acest sens;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 98,39 %, fiind ocupate 3 posturi de funcționari și 119 posturi de agenți temporari din cele 124 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 127 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, la Agenție au mai lucrat 63 de agenți contractuali și 19 experți naționali detașați;

14.  ia act de inegalitatea de gen raportată pentru 2018 în ceea ce privește cadrele de conducere de nivel superior (șapte bărbați și două femei), dar și de echilibrul bun atins în cadrul Consiliului de administrație (15 bărbați și 17 femei);

15.  constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, Agenția nu dispune de o politică actualizată privind posturile sensibile; ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că aceasta a realizat un inventar al posturilor sale sensibile începând cu 2009, în prezent în curs de revizuire pentru a reflecta modificările rezultate din reorganizarea Agenției în septembrie 2018; invită Agenția să adopte și să pună în aplicare fără întârziere politica privind posturile sensibile;

16.  sprijină sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru mai multă publicitate; înțelege chestiunea adusă în discuție în răspunsul Agenției privind costurile de traducere implicate de publicarea anunțurilor pe site-ul EPSO; ia act de faptul că Agenția publică anunțurile de posturi vacante pe site-ul de internet al rețelei agențiilor UE și pe platformele de comunicare socială pentru a le spori publicitatea;

Achizițiile publice

17.  deplânge faptul că, în urma rezilierii unui contract în valoare de 1,4 milioane EUR din cauza performanței nesatisfăcătoare a contractantului, Agenția a semnat, câteva luni mai târziu, un nou contract „în cascadă”, în valoare de 2 milioane EUR, pentru același tip de servicii și cu același contractant, fără a introduce în specificațiile tehnice elemente pentru neutralizarea riscului ca în noul contract să apară probleme similare; este de părere că derularea în acest fel a procesului de încheiere a contractelor ridică mari semne de întrebare cu privire la buna gestiune financiară a Agenției; îndeamnă Agenția să atribuie contracte numai dacă se poate aștepta la o performanță satisfăcătoare; solicită Agenției să informeze Curtea și autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la performanța contractantului;

18.  constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că, pentru furnizarea de servicii locale Copernicus de monitorizare a suprafeței terestre, Agenția a încheiat contracte de servicii pentru o sumă mai mare decât plafonul din contractul-cadru care reglementa serviciile în cauză, însă această majorare nu a fost însă oficializată prin intermediul unui act adițional la contract; ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că aceasta consideră că majorarea plafonului bugetar a fost realizată în conformitate cu orientările primite din partea Comisiei; în ciuda acestui fapt, solicită Agenției să oficializeze modificările contractului numai în conformitate cu dispozițiile privind achizițiile publice;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

19.  ia act de măsurile în vigoare aplicate de Agenție și de efortul constant pe care îl depune pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese, precum și pentru a asigura protecția avertizorilor de integritate; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Agenția nu a introdus un sistem de declarații privind conflictele de interese în cazul experților interni;

20.  subliniază că publicarea CV-urilor și a declarațiilor de interese ale membrilor consiliului de administrație ar trebui să fie obligatorie;

Alte observații

21.  ia act de eforturile Agenției de a avea un mediu de lucru eficient din punctul de vedere al costurilor și ecologic și de a-și reduce și compensa, cu precădere, emisiile de CO2 în spațiile de lucru și pe durata călătoriilor;

22.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(17) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 416, 15.11.2018, p. 1.
(16) JO C 416, 15.11.2018, p. 3.
(17) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
PDF 162kWORD 55k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2081(DEC))
P9_TA(2020)0078A9-0061/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(5), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0061/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2081(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(12), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0061/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2081(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0061/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 28 793 243 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 6,31 % față de 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii(16);

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,98 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,02 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,96 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,66 % în comparație cu 2017;

2.  ia act de rolul Agenției în garantarea siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european și în îmbunătățirea competitivității transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, prin reducerea barierelor de ordin administrativ și tehnic, prin încurajarea intrării pe piață și asigurarea nediscriminării, prin cheltuirea mai eficientă a fondurilor publice pentru serviciile publice de transport feroviar și prin asigurarea unei mai bune guvernanțe a infrastructurii; sprijină viziunea Comisiei privind un sistem feroviar european fruntaș pe plan mondial din punctul de vedere al performanțelor în materie de siguranță;

3.  salută rolul Agenției în monitorizarea dezvoltării, testării și implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), precum și în evaluarea diferitelor proiecte legate de acest sistem; ia act, de asemenea, de faptul că cel de-al 4-lea pachet feroviar cuprinde un pilon tehnic care consolidează rolul Agenției prin introducerea de noi sarcini pentru a asigura o punere în aplicare uniformă a cadrului UE; subliniază că, odată cu creșterea responsabilităților Agenției, va trebui să i se pună la dispoziție resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu eficacitate și eficiență noile atribuții suplimentare;

4.  reamintește că ERTMS este esențial pentru realizarea unui spațiu feroviar unic european; subliniază, prin urmare, că o coordonare optimă a dezvoltării și implementării ERTMS pentru a asigura un sistem ERTMS unic, transparent, stabil, la prețuri accesibile și interoperabil în întreaga Europă reprezintă o prioritate absolută;

5.  ia act de faptul că, în urma extinderii mandatului Agenției în noul său regulament, Agenția va începe, din 2019, să perceapă taxe și tarife pentru sarcinile de certificare, ținând seama de nevoile specifice ale întreprinderilor mijlocii (IMM-uri); constată că, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului, taxele și tarifele reprezintă venituri alocate pentru Agenție; constată că sunt necesare unele modificări ale normelor de punere în aplicare a Regulamentului financiar al Agenției și ia act din răspunsul Agenției de faptul că aceasta a prezentat Comisiei o cerere de derogare în acest sens; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui nou sistem;

6.  invită Agenția să ia în considerare nevoile specifice ale IMM-urilor pe durata procesului de certificare, în special prin reducerea sarcinilor lor administrative și financiare;

Performanța

7.  constată că Agenția utilizează pentru activitățile sale operaționale un set de indicatori feroviari ca indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a determina valoarea adăugată a activităților sale și alți indicatori pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

8.  încurajează Agenția să pună în aplicare recomandările Curții;

9.  ia act de faptul că Agenția a avut un grad satisfăcător de realizare a indicatorilor-cheie de performanță și a obiectivelor sale pentru realizări, reușind să finalizeze integral activitățile inițiale după intrarea în vigoare a celui de al patrulea pachet feroviar; ia act de faptul că Agenția și-a îndeplinit obiectivul de a publica rapoarte, consiliere și avize în timp util în 95 % din cazuri; subliniază că Agenția nu a realizat obiectivul de a obține 90 % din rezultatele propuse folosind planificarea resurselor financiare și umane, doar 79,75 % dintre acestea fiind clasificate ca realizate pe deplin;

10.  salută cooperarea constantă a Agenției cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, care constă într-un schimb de servicii de contabilitate; îndeamnă în continuare Agenția să exploreze posibilități de punere în comun a resurselor în cazul sarcinilor care se suprapun cu cele ale altor agenții ce desfășoară activități similare; încurajează Agenția să se străduie activ să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii; încurajează Agenția să analizeze posibilitatea de a utiliza în comun personalul din anumite domenii, altele decât cele specializate, tehnice și administrative, cu un accent special pe dezvoltarea colaborării cu Institutul pentru Studii de Securitate din Paris;

11.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

12.   constată că nu a fost atins obiectivul stabilit de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, și anume realizarea unei piețe unice a căilor ferate; solicită Agenției să-și axeze eforturile și publicațiile pe acest domeniu;

13.  observă că deplasarea transportului de pe șosele pe șine poate fi realizată cu succes numai dacă există un spațiu feroviar european competitiv; solicită Agenției să elaboreze o serie de măsuri prin care să se asigure integrarea în viitor a transportului feroviar în lanțurile logistice moderne;

14.  observă că următorii cinci ani vor fi de importanță critică pentru viitorul sectorului feroviar, iar Agenției trebuie să i se pună la dispoziție mijloacele financiare și de personal necesare pentru înfruntarea viitoarelor provocări;

15.  observă că au fost atinse plafoanele orientative utilizate de Curtea de Conturi pentru a evalua execuția bugetului la nivelul reportărilor pentru titlul 1 (10 %, personal) și pentru titlul 2 (20 %, administrative); constată cu regretă că nu a fost atins plafonul orientativ pentru titlul 3 (30 %, cheltuieli operaționale);

16.  constată că rezultatele evaluării comparative anuale privind personalul sunt similare celor din 2017, 18,4 % din angajați fiind distribuiți pentru sarcini administrative (18,18 % în 2017), 69,7 % pentru sarcini operaționale (70,16 %) și 11,90 % pentru sarcini de control și financiare (11,67 %);

17.  salută efortul constant al Agenției de pregătire pentru noile sarcini ce îi vor reveni în conformitate cu cel de al patrulea pachet feroviar și de preluare, începând cu luna iunie 2019, a rolului de autoritate europeană responsabilă cu emiterea autorizațiilor pentru introducerea pe piață a vehiculelor feroviare, a certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare și a aprobărilor pentru proiectele terestre legate de ERTMS; salută îndeosebi faptul că au fost adoptate la timp toate textele juridice și deciziile Consiliului de administrație, iar Agenția a publicat Ghidul de depunere a cererilor pentru autorizarea vehiculelor; salută și celelalte măsuri adoptate de Agenție pentru a se pregăti pentru noile sarcini (comunicare activă cu părțile interesate, studii de caz și testări neoficiale, acțiuni-pilot de monitorizare a autorităților naționale de siguranță); salută crearea unui „ghișeu unic”;

salută faptul că Agenția a demarat armonizarea celor peste 14 000 de norme naționale privind transportul feroviar;

   (a) regretă faptul că, spre deosebire de sectoarele transportului aerian și rutier, armonizarea sectorului feroviar este încă departe de a fi realizată;
   (b) invită Agenția să-și intensifice în mod semnificativ eforturile de realizare a unui spațiu feroviar european unic;

18.  subliniază că Agenției îi revine un rol determinant în reducerea obstacolelor birocratice care afectează transportul feroviar transfrontalier;

19.  observă că atât în ceea ce privește infrastructura, cât și dotarea cu vehicule s-au realizat progrese mult prea modeste în introducerea echipamentelor necesare pentru ERTMS în Europa; solicită, așadar, Agenției să propună măsuri pentru accelerarea acestui proces;

20.  regretă faptul că în 2018 au fost înregistrate 37 de cazuri de neconformitate, dintre care 18 cu impact financiar (printre acestea, 4 de peste 15 000 EUR); invită Agenția să-și continue eforturile de îmbunătățire a procedurilor sale de gestiune și de achiziții;

21.  ia act de faptul că Agenția a propus să fie revizuit Cadrul pentru bune practici administrative; solicită Agenției să prezinte în următorul său raport anual evoluția acestui cadru; salută faptul că Agenția a continuat cursurile de formare privind aspectele etice și combaterea fraudelor; salută faptul că nu a fost transmis către OLAF niciun caz suspect de fraudă; ia act de faptul că ancheta privind cazul raportat în 2017 încă se află în curs;

22.  salută rezultatul pozitiv al auditului de confirmare privind ISO 9001;

Politica de personal

23.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 89,19 %, fiind ocupate 132 de posturi de agenți temporari din cele 148 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 139 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 31 de agenți contractuali și 2 experți naționali detașați;

24.  ia act cu îngrijorare de dezechilibrul din 2018 dintre numărul femeilor și al bărbaților în rândul cadrelor superioare (cinci bărbați și o femeie) și al Consiliului de administrație (40 de bărbați și 15 femei);

25.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o politică de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii, se promovează apelarea la consilierii confidențiali, iar personalul este încurajat să aducă la cunoștința acestora problemele cu care se confruntă; ia act de faptul că a fost raportat un caz de presupusă hărțuire, dar că niciunul nu a fost investigat sau adus în fața instanței;

Achizițiile publice

26.  ia act, din raportul Curții, că Agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; ia act de faptul că Agenția a aplicat contractul-cadru al Comisiei și așteaptă noul contract-cadru în care se prevede o reluare a procedurii concurențiale; invită Agenția să adapteze controalele ex ante pentru plățile efectuate în temeiul contractelor-cadru și să se asigure că are loc o procedură concurențială pentru toate achizițiile publice;

27.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Agenția a decis, printr-o modificare a unui contract direct pentru organizarea unei conferințe, să contracteze și să plătească toate serviciile conexe separat, ceea ce a dus la o fracționare artificială a contractului, astfel încât contractul și toate plățile conexe sunt neregulamentare; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia aceasta intenționează să pregătească termenii de referință pentru semnarea unui contract-cadru pentru organizarea de evenimente;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

28.  ia act de faptul că Agenția a publicat declarațiile privind absența conflictelor de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale membrilor personalului, precum și CV-urile membrilor Consiliului său de administrație și ale unei părți a personalului de conducere pe site-ul său; salută faptul că, începând din iunie 2019, întreg personalul de conducere de nivel superior al Agenției și membrii personalului trebuie să semneze anual o declarație privind absența conflictelor de interese;

29.  constată că, potrivit Agenției, Cadrul pentru o bună conduită administrativă actualmente în vigoare cuprinde măsuri stricte privind gestionarea conflictelor de interese în cazul persoanelor implicate în noile sarcini aferente celui de al patrulea pachet feroviar; ia act, de asemenea, de faptul că au apărut dificultăți de ordin practic în legătură cu acest cadru și, prin urmare, va face obiectul unei propuneri revizuite; constată că Oficiul European de Luptă Antifraudă continuă să investigheze cazul de suspiciune de fraudă raportat în 2017; ia act de faptul că nu a fost raportat niciun alt caz de suspiciune de fraudă de atunci; îndeamnă Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei investigații;

30.  ia act de faptul că Agenția a adoptat orientări privind avertizarea în interes public, care au fost publicate la 21 noiembrie 2018;

Controalele interne

31.  ia act de faptul că, în urma reorganizării Agenției, contabilul este subordonat din punct de vedere administrativ direct directorului executiv și nu mai este responsabil de echipa de finanțe și de achiziții publice;

32.  ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a emis un raport de audit referitor la gestionarea programelor, a proiectelor și a serviciilor în cadrul Agenției, iar Agenția a pregătit un plan de acțiune pentru a aborda eventualele domenii susceptibile de a fi îmbunătățite; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse în acest sens;

Alte observații

33.  ia act de faptul că până la încheierea perioadei de tranziție (16 iunie 2019), Agenția, care era doar un organism cu rolul de pregătire și de diseminare a politicilor, va deveni o autoritate care va lucra direct pentru industrie, eliberând autorizațiile pentru certificările de siguranță și pentru materialul rulant; constată, în acest sens, că reorganizarea Agenției a permis modificările necesare pentru a asigura gestionarea noilor cereri, recurgând la experți, și dezvoltarea atât a unui program de formare, cât și a unui sistem de monitorizare;

34.  ia act de faptul că, la 15 aprilie 2019, Agenția a semnat acordul privind sediul cu autoritățile franceze; ia act de faptul că decizia privind două sedii este o decizie a Consiliului pe care Agenția trebuie să o aplice;

35.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

36.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(17) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 80.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 80.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7)[1] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 80.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 80.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14)[1] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 108, 22.3.2018, p. 76.
(16) JO C 108, 22.3.2018, p. 77, subvenție din partea Comisiei (28 135 398 EUR), contribuția țărilor terțe (657 845 EUR, a se remarca că aceasta este mai mică decât în anul precedent).
(17) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
PDF 158kWORD 57k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2076(DEC))
P9_TA(2020)0079A9-0066/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(5), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

1.  acordă directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2076(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(12), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2076(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 106 777 232,65 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 23,76 % față de bugetul pe 2017; întrucât creșterea a fost legată în principal de extinderea mandatului Agenției; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii(16);

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,02 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,98 % față de 2017, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,84 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,41 %;

Performanța

2.  ia act de faptul că Agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță specifici pentru a măsura punerea în aplicare a programului său anual de lucru și că evaluarea Agenției reprezintă principalul instrument de evaluare a valorii adăugate aduse de activitățile sale; ia act de sistemul de gestionare a performanței al Agenției, care stabilește atât obiective multianuale, cât și indicatori-cheie de performanță trimestriali în monitorizarea periodică a punerii în aplicare a programelor de lucru anuale; ia act de faptul că Agenția utilizează doar rata de execuție bugetară ca principal indicator-cheie de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3.  constată că indicatorii-cheie de performanță ai Agenției în materie de continuitate și de calitate a serviciilor sale externe și-au atins pragurile aplicabile și că sistemul său de calitate pentru vizite și inspecții a fost extins;

4.  încurajează Agenția să pună în aplicare recomandările Curții;

5.  ia act de faptul că Agenția cooperează îndeaproape cu alte agenții ale Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru aspecte legate de funcția de pază de coastă europeană; de asemenea, încurajează în mod ferm Agenția să continue și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii;

6.  ia act de faptul că, în urma aprobării evaluării externe independente privind punerea în aplicare a regulamentului de înființare a Agenției în 2017, aceasta și-a prezentat planul de acțiune în martie 2018; constată cu satisfacție că au fost identificate acțiuni, riscuri potențiale și măsuri de atenuare, precum și un calendar pentru punerea lor în aplicare și un impact bugetar realist;

7.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

8.  constată că întârzierea în operațiunile sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) legate de cooperarea europeană în ceea ce privește funcțiile de gardă de coastă ca urmare a problemelor tehnice și a dificultăților constante de a obține permise de zbor din partea autorităților naționale a dus la o modificare a bugetului care a redus subvențiile UE și la restituirea a 6 000 000 EUR sub formă de credite de plată către Comisie; constată că această reducere s-a dovedit insuficientă din cauza întârzierilor suplimentare cauzate de probleme tehnice și de condiții meteorologice nefavorabile, ceea ce a dus la reducerea consumului de credite de plată; sprijină recomandarea Consiliului de administrație, potrivit căreia Agenția ar trebui să ia măsuri în privința riscului pe care eliberarea permiselor de zbor îl presupune pentru execuția bugetară completă;

9.  salută sprijinul direct acordat de Agenție statelor membre în eforturile lor de aplicare a legislației în domeniul mediului, precum și serviciile RPAS ale EMSA, care oferă asistență în cadrul operațiunilor de supraveghere maritimă, cum ar fi poluarea maritimă și monitorizarea emisiilor; consideră că, dotată cu resurse suplimentare, Agenția poate juca un rol important în a sprijini statele membre să atenueze riscurile de mediu legate de transportul maritim și să îmbunătățească sustenabilitatea sectorului maritim;

10.  apreciază faptul că Agenția nu se află decât în al doilea an complet de activitate după extinderea mandatului la sfârșitul anului 2016 și că unii dintre factorii care au condus la modificări bugetare nu erau cunoscuți la momentul elaborării bugetului pe 2018; constată că Agenția a trebuit să efectueze modificări bugetare pentru a ține cont de creșterile salariale datorate coeficientului de corecție pentru Portugalia;

11.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția testează pseudosateliți de mare altitudine (HAPS) și salută faptul că astfel, se va elimina lacuna existentă între sateliți și drone;

12.  salută eforturile Agenției de a oferi proiectelor Comisiei și ale statelor membre, precum și participanților la transportul maritim servicii operaționale, analize, cunoștințe tehnice și cel mai bun sprijin tehnic posibil;

13.  invită Agenția să utilizeze în viitor în mod optim capacitățile dronelor, HAPS și sateliților și, dacă este necesar, să le adapteze; subliniază caracterul multifuncțional al sistemelor, de la salvarea pe mare până la detectarea și monitorizarea timpurie a poluării marine, precum și eforturile esențiale pentru combaterea activităților ilegale, cum ar fi traficul de droguri, introducerea ilegală de persoane și pescuitul clandestin;

14.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat, în noiembrie 2018, un nou cadru de control intern bazat pe cadrul Comisiei din 2017;

15.  remarcă faptul că la începutul anului 2018 Agenția a extins domeniul de aplicare al sistemului de gestionare a calității inspecțiilor și vizitelor pentru a include inspecțiile de securitate maritimă și procesul de analiză orizontală; salută faptul că auditul anual de verificare a sistemului extins de gestionare a calității a fost efectuat cu succes de TÜV Rheinland Portugalia fără a fi identificată vreo neconformitate;

16.  constată că în 2018 nu a fost semnalat niciun caz de conflict de interese; constată că, în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor, registrul riscurilor a fost actualizat în 2018, iar această actualizare nu a generat riscuri critice care ar putea determina rezerve formale în declarația anuală de asigurare a ordonatorului de credite; constată, de asemenea, că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s-a materializat în 2018;

17.  apreciază faptul că Agenția a introdus mecanisme adecvate de control al plăților în contractele sale;

18.  constată că rezultatele celui de al cincilea exercițiu de evaluare comparativă a personalului sunt similare celor din 2017, 20,20 % (20,42 % în 2017) din locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ acordat coordonării, 71,65 % (72,08 %) sarcinilor operaționale și 8,15 % (7,50 %) sarcinilor neutre;

Politica de personal

19.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 98,58 %, fiind ocupate 209 posturi de funcționari și agenți temporari din cele 212 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 212 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 30 de agenți contractuali și 17 experți naționali detașați; încurajează Agenția să efectueze o cercetare pe tema partajării personalului cu alte agenții ale Uniunii, punând accentul în special pe posibilele legături suplimentare dintre personalul administrativ și alte agenții din Lisabona, și anume Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

20.  constată cu satisfacție că s-a realizat echilibrul de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior (2 bărbați și 2 femei); este preocupat, însă, de faptul că, la nivelul consiliului de administrație, există un dezechilibru între numărul bărbaților (44 de membri) și cel al femeilor (12 membri);

21.  regretă lipsa de informații și de detalii cu privire la „Planul de acțiune pentru echilibrul de gen în cadrul EMSA”;

Achizițiile publice

22.  ia act din raportul Curții că, până la sfârșitul lui 2018, Agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; constată din răspunsul Agenției că mecanismul de aplicare a acestui contract-cadru nu a inclus o listă de prețuri fixe, ci, în schimb, Comisia a decis să opteze pentru un sistem de majorare a prețurilor și că contractantul și-a exercitat drepturile de a rezilia contractul, cu efect de la 12 octombrie 2019;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

23.  constată că Agenția utilizează și publică declarațiile de conflicte de interese ale membrilor consiliului său de administrație și ale personalului de conducere de nivel superior și că Agenția a emis orientări privind conflictul de interese și a pus în aplicare măsuri de semnalare a neregulilor care constituie un instrument important pentru detectarea fraudei, a corupției și a neregulilor grave;

Controalele interne

24.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a emis un raport de audit privind „Vizitele și inspecțiile la Agenție”, concluzionând că sistemele de gestiune și control concepute pentru acest subiect sunt realizate în mod corespunzător și puse în aplicare în mod eficace și eficient; subliniază că Serviciul de Audit Intern a emis patru recomandări pe care Agenția le-a acceptat și s-a angajat să le urmeze;

25.  ia act de faptul că, în 2018, Agenția a pus în aplicare toate planurile de acțiune legate de auditul din 2017 efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei privind gestionarea resurselor umane în cadrul EMSA;

Alte observații

26.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

27.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

28.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(17) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 120, 29.3.2019, p. 201.
(16) JO C 120, 29.3.2019, p. 202.
(17) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția GNSS European1.
PDF 154kWORD 52k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2084(DEC))
P9_TA(2020)0080A9-0067/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0067/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2084(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0051/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0067/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2084(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0067/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Agenției GNSS European („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 32 230 582 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 13,22 % față de bugetul pe 2017; întrucât creșterea se referea la titlurile 2 și 3; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii(16);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, care este identică cu cea din exercițiul 2017; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 83,72 %, ceea ce reprezintă o scădere de 2,48 % față de 2017;

2.  ia act de faptul că, în plus față de bugetul său principal, Agenția a continuat să gestioneze un important buget delegat în 2018 pentru administrarea Serviciului european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), a acordului de delegare Galileo, a acordului de delegare pentru serviciul public reglementat și a acordului de delegare asociat programului Orizont 2020; ia act de faptul că, în 2018, a fost angajată o sumă totală de 1 173 219 279 EUR ca buget delegat și au fost efectuate plăți în valoare de 796 500 300,84 EUR;

Anularea reportărilor

3.  salută faptul că anularea reportărilor din 2017 în 2018 reprezintă 3,25 % din suma totală reportată, după o scădere de 2,05 % față de 2017;

Performanța

4.  ia act de faptul că Agenția utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță pentru a măsura valoarea adăugată oferită de activitățile sale și pentru a-și consolida gestiunea bugetară;

5.  ia act de faptul că programele Galileo și EGNOS ale Agenției sunt în prezent pe deplin în faza operațională și că, în special, în ceea ce privește Galileo, pe lângă lansarea cu succes, în 2018, a ultimilor patru sateliți înainte de lotul 3, Agenția a finalizat activitățile de atribuire a contractelor;

6.  salută faptul că din 2015 Agenția și-a externalizat serviciile de contabilitate către Comisie și operează în comun cu alte agenții furnizarea serviciilor legate de gestionarea continuității activității și de capacitatea de audit intern;

7.  ia act de faptul că, având în vedere comentariile și observațiile de anul trecut ale autorității care acordă descărcarea de gestiune, evaluarea intermediară a programelor Galileo și EGNOS și a performanței Agenției a fost finalizată de Comisie și a fost prezentată Parlamentului și Consiliului în octombrie 2017;

8.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

Politica de personal

9.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 90,63 %, fiind ocupate 116 de posturi de agenți temporari din cele 128 de posturi care au fost autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 116 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 51 de agenți contractuali și 3 experți naționali detașați; ia act de faptul că au fost alocate Agenției 10 posturi suplimentare pentru schema sa de personal pentru 2018, în plus față de cele două posturi deja prevăzute;

10.  ia act cu îngrijorare de dezechilibrul din 2018 dintre femei și bărbați în rândul cadrelor superioare (10 bărbați și două femei) și al Consiliului de administrație (44 de bărbați și 7 femei);

11.  salută faptul că Agenția a adoptat sugestia Curții și a publicat, în cele din urmă, anunțurile de posturi vacante pe site-ul internet al EPSO, pentru a difuza mai pe larg aceste informații; constată, pe baza răspunsului Agenției, că aceasta intenționează să publice toate anunțurile de posturi vacante pe portalul Inter-agenții, variantă considerată de agenții ca fiind echivalentă cu publicarea pe site-ul EPSO, și că Agenția își face cunoscute anunțurile de posturi vacante și în publicațiile de resort din sectorul spațial;

Achizițiile publice

12.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Agenția a semnat, la 15 decembrie 2016, un contract cadru privind exploatarea sistemului Galileo de radionavigație prin satelit pentru perioada 2017-2027, cu o valoare de 1 500 000 000 EUR; ia act, de asemenea, de faptul că contractul a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice; subliniază că unul dintre ofertanții implicați a inițiat o procedură judiciară, contestând rezultatul procedurii; ia act de faptul că Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) va hotărî cu privire la legalitatea și regularitatea acestei proceduri de achiziții în legătură cu contractul-cadru, precum și cu toate contractele specifice și plățile viitoare conexe; subliniază că procedura scrisă a fost închisă în primul trimestru al anului 2019, că audierea a fost preconizată să aibă loc în cursul celui de-al doilea sau al treilea trimestru al anului 2019, iar hotărârea Curtea de Justiție urma să fie pronunțată în ultimul trimestru al anului 2019, dar că, la 3 decembrie 2019, Curtea de Justiție a suspendat procedura (cauza T-99/17)(17); constată, pe baza analizei juridice efectuate de Agenție cu privire la consecințele unei eventuale anulări a deciziei de atribuire, că este probabil ca Agenția să nu fie obligată să rezilieze contractul, ci doar să acopere costurile juridice ale reclamantului în valoare de aproximativ 300 000 EUR, precum și eventualele daune, care sunt menționate în conturile anuale ale Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

13.  ia act de faptul că, în urma unei evaluări interne, având în vedere comentariile și observațiile autorității care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu utilizarea procedurilor de achiziții publice electronice, s-a concluzionat că modulul de depunere electronică în etapa sa actuală de dezvoltare nu răspunde nevoilor complexe ale Agenției în materie de achiziții publice și că, pentru moment, s-a decis ca licitațiile să nu fie efectuate pe cale electronică; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  ia act de faptul că un fost funcționar de rang superior ocupă un rol consultativ în cadrul inițiativei pentru seniori activi, fără a primi drepturi salariale din partea Agenției;

15.  având în vedere comentariile și observațiile autorității care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu declarațiile de interese și publicarea CV-urilor conducerii de nivel superior a Agenției, doar declarațiile de interese ale președintelui și ale vicepreședintelui Consiliului de administrație al Agenției sunt publicate pe site-ul acesteia; ia act de intenția Agenției de a publica pe site-ul său de internet CV-urile membrilor Consiliului de administrație, după o examinare atentă a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal;

16.  regretă că CV-urile membrilor consiliului de administrație nu au fost încă publicate pe site-ul Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

17.  observă că Agenția a adoptat o politică internă privind avertizorii în iunie 2018;

18.  constată că, potrivit raportului Curții, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat în 2018 un audit privind „Guvernanța informatică în GSA” și că Agenția a elaborat un plan de acțiune pentru a aborda unele potențiale domenii de îmbunătățire; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

Alte observații

19.  ia act, din perspectiva comentariilor și a observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitoare la angajamentul Agenției de a reduce la minimum orice impact negativ al retragerii Regatului Unit din Uniune, că Agenția a trimis scrisori tuturor contractanților și beneficiarilor de contracte și granturi afectate, solicitând ca măsurile de atenuare să fie puse în aplicare până la sfârșitul lunii octombrie 2019, în special pentru a se asigura că contractanții și subcontractanții principali nu sunt entități stabilite în Regatul Unit și că situl de rezervă al Centrului de monitorizare a securității Galileo (GSMC) a fost transferat din Regatul Unit în Spania; solicită Agenției să țină la curent autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la rezultatul măsurilor respective;

20.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

21.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(18) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 116, 28.3.2018, p. 21.
(16) JO C 116, 28.3.2018, p. 22.
(17) ECLI:EU:T:2019:847.
(18) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
PDF 158kWORD 55k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2069(DEC))
P9_TA(2020)0081A9-0073/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor (1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0073/2020),

1.  acordă directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2069(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(12), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0073/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2069(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0073/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor(15), bugetul definitiv al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 16 174 200,21 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,18 % comparativ cu 2017; întrucât bugetul Observatorului provine în principal de la bugetul Uniunii(16);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Observatorului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  salută faptul că, pe durata exercițiului financiar 2018, eforturile de monitorizare a bugetului au dus la o rată de execuție bugetară de 100 %, același nivel ca și în 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 98,02 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,31 % în comparație cu exercițiul precedent;

Performanța

2.  constată că Observatorul măsoară realizarea celor 66 de obiective anuale ale sale cu ajutorul a 50 de indicatori-cheie de performanță, împărțiți în opt obiective strategice, pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale și pentru a-și îmbunătăți gestionarea bugetară; ia act de faptul că, începând cu 2019, Observatorul a instituit un nou model de performanță, care se bazează pe zece indicatori-cheie de performanță, care va fi utilizat pentru a măsura eficacitatea acestuia în ceea ce privește obținerea realizărilor dorite și eficiența sa în utilizarea resurselor alocate în acest scop;

3.  constată că Observatorul a atins 85 % din realizările și rezultatele aplicabile prevăzute în programul de lucru pentru 2018 și că a executat cu succes primul an de aplicare a Strategiei 2025;

4.  încurajează Observatorul să continue procesul de digitalizare a serviciilor sale;

5.  constată cu satisfacție că Observatorul continuă să creeze sinergii cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, partajând servicii administrative și logistice, precum și sediul comun de la Lisabona și că aceste sinergii se referă și la TIC, la infrastructurile și serviciile de telecomunicații și de internet; constată crearea unor sinergii operaționale cu alte agenții ale Uniunii în domeniul justiției și al afacerilor interne și în domeniul sănătății; felicită agențiile pentru această formă de coabitare și consideră că acesta reprezintă un exemplu demn de a fi urmat;

6.  subliniază rolul important al Observatorului în furnizarea pentru factorii de decizie și practicienii din domeniu a unor analize și informații referitoare la droguri și dependența de droguri, precum și la noile tendințe, în vederea combaterii eficace a consumului și traficului de droguri ilegale și reamintește că traficul de droguri a fost identificat ca fiind una din principalele surse de profit și un canal de recrutare pentru rețelele de criminalitate organizată și terorism; reamintește că mandatul Observatorului a fost extins în 2018, între altele pentru a include noi responsabilități și parteneriate oficiale cu alte agenții ale Uniunii, cum ar fi Europol;

7.  consideră că adoptarea documentului de programare pentru 2019-2021 al Observatorului, care se bazează integral pe strategia EMCDDA pentru 2025(17), reprezintă un pas important în cadrul de planificare strategică și operațională al Observatorului;

Politica de personal

8.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 96,05 %, fiind ocupate 9 posturi de funcționari din cele 10 și 64 de agenți temporari din 66 autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 77 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Observatorului au lucrat, de asemenea, 29 de agenți contractuali și 1 expert național detașat;

9.  constată că Observatorul a atins în 2018 un echilibru de gen satisfăcător, în cadrul membrilor Consiliului de administrație, și anume 15 bărbați și 14 femei;

10.  constată cu satisfacție că Observatorul aplică prevederi generale privind dezvoltarea și menținerea unei culturi a muncii bazată pe demnitate și respect, pentru a preveni și combate hărțuirea; observă că, în cadrul instituției, este disponibilă consilierea confidențială;

Achizițiile publice

11.  salută faptul că Observatorul a adoptat un nou plan de achiziții, armonizat cu planul de management al instituției, care a fost realizat cu succes, în strânsă colaborare cu toate unitățile;

12.  constată că, potrivit raportului Curții, Observatorul nu a atras un număr rezonabil de ofertanți în procedurile de achiziții publice cu valoare mică și că, în cinci dintre aceste proceduri, doar un singur candidat a depus o ofertă, respectiv două oferte au fost depuse într-o altă procedură; constată că, potrivit răspunsului său, Observatorul a invitat numărul de ofertanți prevăzut de normele financiare aplicabile pentru a se asigura nivelul necesar de concurență; invită Observatorul să își continue eforturile pentru a se asigura că toate procedurile de achiziții publice respectă principiul concurenței loiale și pentru a facilita participarea la procedurile sale de achiziții pentru contracte cu valoare scăzută;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de măsurile în vigoare aplicate de Observator și de efortul constant pe care îl depune pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese, precum și pentru a asigura protecția avertizorilor de integritate; constată cu satisfacție faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale directorului și ale membrilor comitetului științific sunt publicate pe site-ul său;

14.  subliniază că un studiu recent comandat de Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului(18) a constatat că, întrucât Observatorul recurge la experți și, în special, comitetul științific ia decizii de unul singur, există un risc potențial de conflicte de interes;

Controalele interne

15.  ia act de faptul că, în urma raportului Serviciului de Audit Intern al Comisiei privind analiza nevoii de susținere a proceselor de colectare a datelor, de validare și de asigurare a calității și revizuirea cadrului său de management al calității datelor și alinierea acestuia cu Strategia pentru 2025 a Observatorului, toate recomandările necesare din planul de acțiune adoptat au fost puse în aplicare în 2018;

16.  constată cu îngrijorare că, potrivit Observatorului, mai multe recomandări incluse în auditul Serviciului de Audit Intern al Comisiei din 2015 privind gestionarea proiectelor informatice au fost doar parțial aplicate și că, la sfârșitul anului 2018, două recomandări erau încă nesoluționate; constată însă că se aștepta ca cele două recomandări să fie puse în aplicare până la jumătatea anului 2019; invită Observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate până cel târziu în iunie 2020;

17.  ia act din raportul Curții de faptul că, în temeiul Directivei 2008/104/CE(19) și al dreptului muncii din Portugalia, angajații interimari ar trebui să lucreze în aceleași condiții ca și lucrătorii angajați direct de întreprinderea utilizatoare; observă, totuși că contractele relevante nu au impus în mod explicit agenților de muncă temporară să respecte aceste condiții și că nu există nicio dovadă că Observatorul a efectuat o comparație între condițiile de muncă ale personalului propriu și cele ale personalului interimar, ceea ce subminează condițiile de muncă sigure și previzibile pentru personal și duce la riscuri de litigii și riscuri reputaționale pentru Observator; constată că, potrivit răspunsului Observatorului, contractul dintre Observator și agentul de muncă temporară se referă la obligația Observatorului de a respecta toate aspectele legislației aplicabile și că, în temeiul contractului, agentul de muncă temporară este partea expusă riscurilor de litigii; subliniază, cu toate acestea, că acest tip de situație continuă să prezinte riscuri reputaționale mari pentru Observator; salută faptul că Observatorul își reevaluează politica privind utilizarea lucrătorilor temporari astfel încât aceasta să fie mai conformă cu dreptul statului membru în care își are sediul, în conformitate cu nevoile sale de funcționare și cu cadrul juridic; invită Observatorul să analizeze condițiile de muncă ale personalului său interimar și să se asigure că acestea sunt conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern din domeniul muncii; invită Observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate până cel târziu în iunie 2020;

18.  constată că Uniunea a semnat un acord cu Norvegia în 2006, prin care se definește formula de calculare a contribuției financiare a Norvegiei la activitatea Observatorului, precum și pragul de contribuție minimă care ar trebui supus unei ajustări anuale pe baza evoluției prețurilor și a venitului național brut în Uniune; constată cu preocupare că, dacă subvenția de la bugetul UE a crescut cu 24 % între 2007 și 2018, contribuția Norvegiei a rămas aproape neschimbată; constată din răspunsul Observatorului că nu există o corelație liniară între creșterea subvenției din partea Uniunii și contribuția Norvegiei și că Observatorul nu are capacitatea juridică necesară pentru a solicita o altă formulă/altă metodă pentru ajustarea contribuției minime din partea Norvegiei; invită Observatorul ca, împreună cu părțile implicate, să ajusteze contribuția minimă a Norvegiei în conformitate cu termenii conveniți;

19.  invită Observatorul să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(20) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 29, 23.1.2019, p. 1.
(16) JO C 29, 23.1.2019, p. 2.
(17) Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, „Strategia EMCDDA pentru 2025”, Lisabona, martie 2017; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_ro.
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(19) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(20) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
PDF 165kWORD 60k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (înainte de 11 septembrie 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2077(DEC))
P9_TA(2020)0082A9-0074/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr.  1303/2013, (UE) nr.  1304/2013, (UE) nr.  1309/2013, (UE) nr.  1316/2013, (UE) nr.  223/2014, (UE) nr.  283/2014 și a Deciziei nr.  541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.  966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(5), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.  2111/2005, (CE) nr.  1008/2008, (UE) nr.  996/2010, (UE) nr.  376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.  552/2004 și (CE) nr.  216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr.  3922/91 al Consiliului(6), în special articolul 121,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0074/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (înainte de 11 septembrie 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2077(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(9),

–  având în vedere declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0044/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.  1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr.  1303/2013, (UE) nr.  1304/2013, (UE) nr.  1309/2013, (UE) nr.  1316/2013, (UE) nr.  223/2014, (UE) nr.  283/2014 și a Deciziei nr.  541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(12), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(13), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului(14), în special articolul 121,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(15), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(16), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0074/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (înainte de 11 septembrie 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2077(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0074/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(17), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 197 871 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 3,27 % față de 2017; întrucât suma de 36 915 000 EUR din bugetul Agenției provine de la bugetul Uniunii(18), iar suma de 102 992 000 EUR reprezintă venituri din taxe și comisioane;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,31 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,02 % față de exercițiul 2017; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 90,26 %, ceea ce indică o scădere cu 3,49 % în comparație cu 2017;

Performanța

2.  remarcă rezultatele auditului din 2017 al Agenției, realizat de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), publicate în iunie 2018, care au confirmat rata foarte ridicată de execuție, punând Agenția printre primele trei autorități de reglementare în domeniul aviației din lume;

3.  recunoaște faptul că Agenția consolidează funcțiile de culegere de informații strategice de siguranță și de performanță în condiții de siguranță și, în special, elaborează în prezent programul Data4Safety (date pentru siguranță) care va furniza o platformă pentru volume mari de date și o mai bună capacitate de analiză la nivel european;

4.  încurajează Agenția să își continue politica de digitalizare;

5.  constată cu satisfacție că Agenția pune în comun resurse pentru îndeplinirea sarcinilor care se suprapun cu cele ale altor agenții, în special Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară, Fundația Europeană de Formare și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, în domeniul sondajelor, al învățării online și al serviciilor cloud și LinkedIn și al formării în domeniul aspectelor de mediu; încurajează ferm Agenția să se străduie activ să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii;

6.  ia act de faptul că, în 2018, o evaluare externă a verificat procesul care a condus la elaborarea documentului unic de programare (DOCUP) al Agenției și modul în care au fost consultate principalele părți interesate ale Agenției la întocmirea DOCUP; remarcă faptul că Agenția elaborează un plan de acțiune pentru a vedea în ce domenii se pot aduce îmbunătățiri;

7.  subliniază rolul esențial al Agenției în asigurarea celui mai înalt nivel posibil de siguranță a aviației și de protecție a mediului pe o piață aviatică aflată în creștere rapidă; subliniază că 2018 a fost un an decisiv pentru Agenție, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1139(19); recunoaște că responsabilitățile sporite și volumul de lucru mai mare al Agenției nu au fost acompaniate de o creștere proporțională a resurselor, ceea ce a îngreunat semnificativ îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor în 2018 și a condus la amânarea sau deprioritizarea anumitor activități; reiterează că Agenția ar trebui să dispună de resurse financiare și umane adecvate – la 31 decembrie 2018 s-a înregistrat o reducere la 767 a numărului de angajați (comparativ cu 771 de angajați în 2017) – , pentru a îndeplini sarcinile importante ce i-au fost încredințate;

8.  reamintește contribuția Agenției la elaborarea unor standarde inteligente privind zgomotul și emisiile de CO2 și responsabilitatea sa pentru certificarea de mediu a produselor, pieselor și dispozitivelor aeronautice; consideră că, cu ajutorul unor resurse suplimentare, Agenția poate juca un rol de lider în elaborarea și aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a sustenabilității aviației;

9.  salută eforturile semnificative depuse de Agenție pentru a crea o zonă europeană unică a dronelor;

10.  este preocupat de faptul că sectorul aviației este o țintă atractivă pentru atacurile cibernetice și că erorile de software pot avea consecințe grave; invită Agenția ca, împreună cu Centrul european pentru securitatea cibernetică în sectorul aeronautic, să crească și mai mult reziliența digitală a aviației europene;

11.  este preocupat de faptul că viitoarea încorporare a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță va provoca îngrijorări ale publicului legate de securitate; invită Agenția să țină seama în mai mare măsură de preocupările de securitate generale și de preocupările autorităților în privința urmăririi penale;

12.  invită Agenția să se asigure că Uniunea dispune, cât mai repede posibil și fără a crea periclita siguranța, de norme uniforme și ușor de pus în aplicare cu privire la comercializarea dronelor; este preocupat de faptul că Agenția nu dispune de resurse financiare și umane suficiente pentru noul domeniu de competență;

13.  constată că Agenția a încheiat exercițiul cu un deficit global de 2 000 000 EUR (un excedent de 700 000 EUR legat de activitățile de subvenționare și un deficit de 2 700 000 EUR legat de taxe și comisioane); constată că deficitul legat de taxe și comisioane se deduce din excedentul acumulat, reducându-l de la 54 900 000 EUR la 52 200 000 EUR; observă că, în ceea ce privește activitățile legate de taxe și comisioane, veniturile au crescut cu 1 800 000 EUR față de 2017, însă costurile cu personalul au crescut cu 3 700 000 EUR, costurile administrative cu 900 000 EUR și costurile operaționale cu 2 600 000 EUR; constată că, în cazul activităților legate de subvenționare, a fost suficientă o majorare a subvenției cu 2 000 000 EUR pentru a acoperi creșterea costurilor administrative cu 100 000 EUR și a cheltuielilor operaționale cu 1 400 000 EUR;

14.  salută măsurile luate pentru creșterea eficienței Agenției, de exemplu lansarea programului LEAP (Lean Efficiency Agility Programme) și a altor inițiative privind eficiența, care au dus la o reducere totală a volumului de lucru echivalentă unui număr de 16 angajați cu normă întreagă și i-au permis Agenției să își redistribuie posturile și să facă față volumului de muncă crescut și cerințelor de calitate revizuite privind activitățile deja existente; salută, de asemenea, digitalizarea, automatizarea și simplificarea tot mai mare a proceselor financiare, care a dus la procesarea electronică a 86 % dintre tranzacțiile financiare;

15.  își exprimă satisfacția că Agenția a pus în practică recomandarea Curții privind asigurarea independenței contabilului, acesta fiind în prezent subordonat Consiliului de administrație al Agenției pentru chestiunile legate de funcționare și directorului executiv al Agenției pentru chestiunile de ordin administrativ;

16.  salută adoptarea orientărilor privind avertizorii de către Consiliul de administrație al Agenției și invită Agenția să asigure transpunerea lor; observă că serviciile de audit intern au efectuat o evaluare etică în 2018, care acoperă domenii precum codul de conduită, etica și frauda, la începutul lui 2019 urmând să fie prezentat un proiect de raport de audit; reiterează, în acest context, necesitatea de a institui garanții împotriva conflictelor de interese;

Politica de personal

17.  constată că la 31 decembrie 2018 schema de personal era completată în proporție de 95,74 %, fiind ocupate 651 din cele 680 de posturi de agenți temporari autorizate de bugetul Uniunii (față de 678 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, la Agenție au lucrat, de asemenea, 83 de agenți contractuali și 19 experți naționali detașați;

18.  constată cu îngrijorare că pentru 2018 s-a raportat o inegalitate de gen în ceea ce privește cadrele de conducere de nivel superior (4 bărbați și 1 femeie) și membrii Consiliului de administrație (26 de bărbați și 3 femei);

19.  ia act de faptul că Agenția a aderat la inițiativa Comisiei „Femeile și transporturile”, prin care se urmărește o îmbunătățire a oportunităților de angajare ale femeilor la toate nivelurile; salută faptul că Agenția a instituit un grup operativ pentru echilibrul de gen a cărui sarcină este de a face recomandări pentru redresarea dezechilibrelor considerabile existente;

20.  încurajează Agenția să dezvolte un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung, care să abordeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată a personalului, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, munca la distanță, nediscriminarea, echilibrul geografic și recrutarea și integrarea persoanelor cu handicap;

Achizițiile publice

21.  ia act, din raportul Curții, de faptul că Agenția a angajat fondurile pentru un acord cu Comisia pentru servicii de arhivare la circa opt luni după reînnoirea acordului; precizează că, în conformitate cu Regulamentul financiar, angajarea fondurilor ar trebui înregistrată înainte de asumarea unei obligații juridice; ia act de răspunsul Agenției, că angajamentul a fost semnat înainte de primirea facturii, dar după începerea serviciului și, prin urmare, a fost o situație a posteriori acoperită de o excepție; îndeamnă Agenția să își asume angajamente bugetare înainte de a-și asuma angajamente juridice;

22.  ia act cu îngrijorare, din raportul Curții că, pentru achiziționarea de servicii de analiză a datelor cu un volum de până la 5 000 000 EUR, Agenția a ales să apeleze la un contract-cadru cu un singur operator, în urma unei proceduri deschise publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; remarcă însă că condițiile utilizate în contractul-cadru nu erau suficient de specifice pentru a permite o concurență echitabilă, deoarece cerințele nu erau încă cunoscute la momentul procedurii de achiziție; reamintește că conform Regulamentului financiar, în astfel de circumstanțe autoritatea contractantă trebuie să atribuie un contract-cadru la mai mulți operatori și pentru achizițiile specifice trebuie utilizată o procedură concurențială între contractanții selectați; ia act de răspunsul Agenției, care a susținut că a ales un contract-cadru unic, mai degrabă decât un contract-cadru multiplu, pentru a evita schimbarea contractantului pe durata contractului-cadru care ar fi avut consecințe grave pentru coerență și finalizarea la timp; invită Agenția să conceapă contracte-cadru care să permită o concurență echitabilă și care să asigure un bun raport calitate-preț;

23.  constată din raportul Curții că la o altă procedură de achiziții publice pentru activitatea de bază a Agenției, și anume externalizarea sarcinilor de certificare, Agenția a atribuit contractele exclusiv pe baza calității serviciilor fără a evalua prețul; remarcă, totodată, că Agenția a semnat un contract cu un operator înainte să fi primit dovada că respectivul contractant nu se afla într-o situație de excludere; constată, din răspunsul Agenției, că această activitate specifică a Agenției nu se reflectă în Regulamentul financiar; remarcă, de asemenea, că nu a existat niciun risc ca Agenția să solicite servicii de la un furnizor neeligibil deoarece dovezile legate de criteriile de excludere au fost depuse anterior oricărei acreditări a sarcinilor; invită Agenția să se asigure că contractele sunt semnate abia după verificarea criteriilor de excludere;

24.  constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune despre utilizarea unora dintre instrumentele lansate de Comisie având ca scop introducerea unei soluții unice pentru schimbul electronic de informații cu părțile terțe participante la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice), că Agenția le-a oferit tuturor furnizorilor posibilitatea de a prezenta facturi electronice începând din ianuarie 2018; salută, în plus, faptul că, până la sfârșitul anului 2018, peste 80 % din facturi au fost primite în format electronic; cu toate acestea, constată că prelucrarea facturilor primite în format electronic și introducerea datelor pe factură se realizează manual, deoarece aceasta este considerată a fi cea mai rezonabilă soluție;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

25.  notează, în urma comentariilor și observațiilor din partea autorității care acordă descărcarea de gestiune referitoare la revizuirea de către agenție a „politicii sale privind imparțialitatea și independența: prevenirea și reducerea conflictelor de interese” și extinderea, revizuirea și actualizarea declarațiilor de interese pentru toți membrii personalului că, la sfârșitul lunii mai 2019, Agenția a primit raportul final de audit privind etica, prevenirea fraudei și conflictele de interese de la Serviciul de Audit Intern cu o concluzie generală pozitivă privind sistemele de gestiune și control; constată, în plus, că Agenția a instituit un plan de acțiune cu privire la recomandările Serviciului de Audit Intern și că Agenția intenționează să efectueze, până la sfârșitul lunii martie 2020, o revizuire a codului de conduită existent pentru personalul și Consiliul de administrație al Agenției, precum și o revizuire a procesului de declarare publică a intereselor pentru membrii Consiliului de administrație;

26.  ia act de faptul că 62% din veniturile Agenției constau din comisioane; ia act de opinia Agenției potrivit căreia faptul că solicitanții plătesc comisioane nu implică neapărat un conflict de interese;

Controalele interne

27.  ia la cunoștință că, în 2018, Serviciul de Audit Intern a examinat și confirmat punerea în aplicare a tuturor acțiunilor pendinte în domeniul continuității activității, al gestionării securității informațiilor și al Planului european pentru siguranța aviației;

28.  observă că în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit referitor la „Evaluarea strategică a riscurilor, inclusiv în domeniul IT, la AESA”; remarcă în plus că Agenția a pregătit un plan de acțiune vizând unele domenii în care se pot aduce îmbunătățiri;

29.  constată că structura de audit intern a efectuat patru misiuni de asigurare în materie de audit în 2018 pentru a evalua dacă s-au respectat reglementările relevante, dacă s-au îndeplinit obiectivele procesului și dacă s-au atenuat corespunzător principalele riscuri; constată că acest nivel de asigurare a fost furnizat în cadrul fiecărei revizuiri și că s-au emis recomandări pentru a consolida în continuare fie mediul de control, fie eficiența globală a proceselor; recunoaște, de asemenea, că în cursul celor patru acțiuni întreprinse în urma auditurilor efectuate în 2018, riscurile reziduale au fost reduse considerabil până la un nivel acceptabil, iar toate acțiunile deschise care trebuiau implementate o dată cu acțiunea finală au fost programate să fie închise până în al treilea trimestru din 2019;

30.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

31.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(20) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 48.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 48.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(6) JO L 212, 22.8.2018, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 48.
(10) JO C 417, 11.12.2019, p. 48.
(11) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(13) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(14) JO L 212, 22.8.2018, p. 1.
(15) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(16) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(17) JO C 279, 8.8.2018, p. 4.
(18) JO C 279, 8.8.2018, p. 5.
(19) Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).
(20) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Biroul European de Sprijin pentru Azil
PDF 177kWORD 55k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2096(DEC))
P9_TA(2020)0083A9-0077/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor(2) și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0077/2020),

1.  acordă directoarei executive a Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2096(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor(9) și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(12), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0077/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2096(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0077/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „Biroul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 97 665 322 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,52 % față de 2017; întrucât creșterea a fost legată de consolidarea activităților operaționale; întrucât bugetul Biroului provine în principal de la bugetul Uniunii(16);

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2018 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Biroului și că a obținut probe de audit suficiente cu privire la legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente; întrucât, cu toate acestea, Curtea a justificat emiterea unui aviz cu rezerve în ceea ce privește constatările Curții raportate pentru exercițiile financiare 2016 și 2017 cu privire la legalitatea și regularitatea plăților; întrucât, cu excepția efectelor exercițiilor financiare 2016 și 2017, Curtea este de părere că plățile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 sunt conforme legilor și reglementărilor în vigoare sub toate aspectele semnificative;

Acțiuni întreprinse ca urmare a descărcării de gestiune pe 2017

1.  ia act de decizia Consiliului de administrație al Biroului din 6 iunie 2018, cu efect imediat, de a-l demite din funcție pe fostul director executiv; salută desemnarea, la 6 iunie 2018, a unui director executiv interimar și numirea unei noi directoare executive la 16 iunie 2019; salută raportul de monitorizare elaborat de Birou ca urmare a observațiilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, în special măsurile corective adoptate de Consiliul de administrație al Biroului, de directorul executiv interimar și de noua directoare executivă pentru a îmbunătăți structura de guvernanță și eficiența Biroului, pentru a restabili transparența și pentru a consolida încrederea; sprijină și apreciază măsurile prevăzute de Planul de acțiune privind guvernanța din 2019 al EASO; ia act de mesajul pozitiv și de intenția de a stabili o cooperare strânsă în viitor, exprimate de noua directoare executivă în cadrul audierii publice din 4 septembrie 2019 și al audierii agențiilor organizate de Comisia pentru control parlamentar a Parlamentului la 4 decembrie 2019;

Rezultatul investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

2.  regretă constatările OLAF privind existența unor nereguli legate de încălcarea procedurilor de achiziții, deturnarea fondurilor Uniunii, gestionarea defectuoasă, abuzul de poziție în domeniul resurselor umane, încălcări ale normelor de protecție a datelor, hărțuire și comportament necorespunzător față de membrii personalului în 2017; își reiterează solicitarea adresată Biroului de a informa autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile adoptate ca răspuns la măsurile propuse de OLAF; înțelege solicitarea Biroului de a prezenta un raport mai detaliat într-un cadru adecvat, având în vedere aspectele legate de confidențialitate și de protecția datelor;

3.  ia act de decizia Consiliului de administrație al Biroului din 6 iunie 2018, cu efect imediat, de a-l demite din funcție pe directorul executiv; subliniază însă că bugetul pentru exercițiul financiar 2017 a fost executat sub supravegherea conducerii anterioare a Biroului; evidențiază faptul că raportul se referă la procedura de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2017; ia act de angajamentul noului director executiv de a realiza reforme semnificative care să asigure o guvernanță solidă;

Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii contrare cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor pentru exercițiul financiar 2017

4.  constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu gradul ridicat de dependență a Biroului de resurse suficiente, în principal de experții puși la dispoziție de statele membre, că deficitele de experți sunt raportate statelor membre și Comisiei la diferite niveluri; constată, de asemenea, că, pentru a compensa deficitele în privința numirilor și detașărilor de către statele membre, Biroul a crescut proporția personalului temporar recrutat local și că, în 2018, doar 26 % din nevoile operaționale au fost acoperite de experți din statele membre; subliniază că Biroul nu ar fi în măsură să le ofere statelor membre sprijinul crucial de care au nevoie pentru sistemele lor de azil fără a recurge la agenți temporari; ia act de propunerea Biroului de a constitui o rezervă de 500 de experți din statele membre în materie de azil; invită statele membre și Comisia să examineze de urgență această propunere și să ia rapid o decizie în acest sens;

Gestiunea bugetară și financiară

5.  regretă că insuficiența bugetelor anuale inițiale și absența parțială a unei rezerve pentru cheltuieli neprevăzute în bugetul Biroului care să acopere finanțarea nevoilor operaționale urgente neprevăzute creează incertitudini bugetare și îngreunează planificarea pentru situațiile de urgență; ia act de faptul că Biroul se află permanent în dialog cu Comisia și cu autoritățile bugetare în ceea ce privește planificarea operațională și alocarea resurselor; ia act de faptul că Biroul utilizează o parte din contribuțiile țărilor asociate ca rezervă pentru cheltuielile operaționalele prevăzute, în special pentru a face față cererilor neplanificate de sprijin din partea statelor membre; solicită Biroului să abordeze în continuare constrângerile bugetare consultându-se îndeaproape cu Comisia și cu autoritățile bugetare;

6.  subliniază că reducerile bugetare propuse ar putea afecta capacitatea Biroului de a se achita în continuare în mod corespunzător de misiunea sa de sprijinire a statelor membre, prevăzută în mandatul său; reamintește că consolidarea mandatului Biroului și creșterea volumului de lucru ar trebui să fie însoțite de alocări bugetare corespunzătoare;

7.  salută strategia reînnoită de cooperare a Consiliului de administrație comun EASO-Frontex; ia act, de asemenea, cu satisfacție de faptul că Biroul joacă un rol activ în rețeaua agențiilor în ceea ce privește simplificarea acțiunilor comune, cum ar fi apelul la recrutarea de consilieri confidențiali, participarea la procedurile comune de achiziții pentru contractele-cadru și programele de mobilitate a personalului; încurajează ferm Biroul să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii; subliniază recomandarea din Raportul special al Curții privind gestionarea migrației de a asigura complementaritatea și o mai bună coordonare între Fondul pentru azil, migrație și integrare și Birou; îndeamnă Biroul să lucreze la conceptul de punere în comun a resurselor în cazul sarcinilor care se suprapun cu cele ale altor agenții cu activități similare;

Performanța

8.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată doar în proporție de 68,22 %, fiind ocupate 146 de posturi de agenți temporari din cele 214 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 155 de posturi autorizate în 2017); constată, în plus, că, în 2018, 61 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați au lucrat pentru Birou; constată cu satisfacție că planul de recrutare al Biroului prevede 500 de angajați până în 2020;

9.  ia act de lipsa de personal de conducere în cadrul departamentului administrativ, întrucât patru dintre cele cinci posturi de conducere erau fie vacante, fie fuseseră ocupate de persoane care au fost suspendate din funcție, dar ia act de răspunsul Biroului, potrivit căruia în primul trimestru din 2020 va fi publicat anunțul de post vacant pentru funcția de șef al Unității pentru resurse umane și securitate; ia act, de asemenea, de faptul că, deoarece Biroul a fost afectat de reorganizare, recrutarea șefului Unității pentru finanțe și achiziții este în curs de desfășurare, iar postul de șef al Unității TIC a fost ocupat în 2019; invită Biroul să depună eforturi suplimentare pentru a asigura ocuparea posturilor vacante, în colaborare cu Comisia și statele membre, și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile corective luate pentru a atenua acest risc;

10.  regretă să constate că, potrivit raportului Curții, începând de la sfârșitul anului 2017, situația resurselor umane în cadrul Biroului s-a înrăutățit exponențial; ia act de faptul că, până la sfârșitul anului 2018, Biroul avea 216 angajați, trimisese 89 de scrisori cu oferte de angajare și semnase 60 de contracte; observă, cu toate acestea, că încă existau 78 de posturi vacante care urmau să fie ocupate până la sfârșitul anului 2018; își exprimă profunda îngrijorare legată de faptul că această situație comportă un risc semnificativ pentru continuarea activităților Biroului la nivelul actual; ia act de angajamentul exprimat de conducerea executivă cu privire la realizarea în mod transparent și eficient a planului de recrutare al Biroului;

11.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în 2018, personalul de conducere de nivel superior nu era alcătuit decât din bărbați (nouă persoane), dar constată că echilibrul de gen negativ a fost modificat prin numirea, în 2019, a unei directoare executive; constată cu satisfacție că s-a ajuns la un bun echilibru de gen în cadrul Consiliului de administrație (16 bărbați și 15 femei);

12.  ia act de faptul că, la 26 noiembrie 2019, noua directoare executivă a prezentat o nouă organigramă a Consiliului de administrație; consideră că o reorganizare a personalului ar trebui să contribuie la consolidarea controlului intern, a asigurării calității și a gestionării riscurilor și la respectarea măsurilor impuse de Curtea de Conturi și de Serviciul de Audit Intern al Comisiei;

Politica de personal

13.  constată cu îngrijorare că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de doar 68,22 %, fiind ocupate 146 de posturi de agenți temporari din cele 214 posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (155 de posturi autorizate în 2017); constată, în plus, că, în 2018, 61 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați au lucrat pentru Birou;

14.  constată cu satisfacție că, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la găzduire aplicabile echipelor de sprijin pentru azil și altor agenți ai Biroului din statele membre (de exemplu, în legătură cu privilegiile și imunitățile personalului Biroului, ale experților statelor membre și ale experților angajați cu contract), Biroul a semnat un acord de primire cu Cipru în iulie 2019, urma să semneze un acord de primire cu Grecia în ianuarie 2020, și va încheia un nou acord cu Italia pentru a respecta pe deplin dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 439/2010(17) și a altor acorduri de găzduire încheiate de Birou; invită Biroul ca, în cooperare cu Comisia, să caute în continuare aranjamente eficace cu statele membre în ceea ce privește găzduirea echipelor de sprijin pentru azil și a altor agenți ai Biroului;

15.  ia act de răspunsurile Biroului la observațiile Curții și de eforturile sale de a da curs acestora în cadrul mandatului noului director executiv, printre altele, acordând prioritate încheierii de acorduri de găzduire cu Italia, Grecia și Cipru referitoare la cazarea echipelor de sprijin pentru azil și a altor agenți ai Biroului în statele membre, prin creșterea transparenței procedurilor de recrutare și prin consolidarea serviciului său juridic în cursul anului 2019;

16.  constată că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor de a angaja personal extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită ca acest domeniu important și sensibil să depindă cât mai puțin posibil de recrutarea externă pentru a limita eventualele riscuri;

17.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, în 2018, Biroul a lansat o procedură deschisă de achiziții publice pentru a încheia contracte-cadru pentru furnizarea de servicii de către lucrători temporari în Italia; ia act de faptul că Biroul a întrerupt procedura, deoarece a fost primită o singură ofertă, pe care a considerat-o inacceptabilă, deoarece depășea bugetul maxim estimat; observă că Curtea a constatat că o greșeală semnificativă, care se ridica la 25 de milioane EUR, era prezentă în caietul de sarcini; remarcă, cu toate acestea, că Biroul a acceptat aceste constatări și a adoptat și pus în aplicare măsuri de corecție care includ: rezilierea contractului-cadru pentru serviciile lucrătorilor temporari în Italia; lansarea unei noi proceduri de achiziții pentru serviciile lucrătorilor temporari în Italia; lansarea unei cereri suplimentare pentru experți ai statelor membre și, atunci când este posibil, utilizarea modalităților alternative de mobilizare a experților pentru a acoperi perioada până la intrarea în vigoare a unui nou contract-cadru; reducerea temporară semnificativă a numărului de lucrători temporari ai Biroului angajați în Italia și, împreună cu autoritățile italiene, menținerea nivelului de continuitate a activității pentru măsurile de sprijin esențiale; ia act, de asemenea, de faptul că noua procedură de achiziții publice a fost încheiată, iar noul contract-cadru a fost atribuit în decembrie 2019, astfel încât continuitatea activității pe parcursul întregii proceduri este asigurată; îndeamnă Biroul să aplice în mod riguros normele UE în materie de achiziții publice;

18.  constată că Biroul recurge la contracte de servicii încheiate cu societăți din domeniul informatic formulate într-un mod care ar putea să implice punerea la dispoziție de lucrători temporari în loc de furnizarea de servicii sau de produse informatice clar definite; reamintește că furnizarea de lucrători temporari pentru a îndeplini sarcini precise pentru o anumită durată este reglementată de Directiva 2008/104/CE(18) și de normele specifice adoptate de statele membre; constată că utilizarea contractelor de furnizare de servicii informatice pentru furnizarea de forță de muncă nu este conformă cu Statutul funcționarilor Uniunii sau cu normele Uniunii în domeniul social și al ocupării forței de muncă; ia act cu satisfacție de faptul că Biroul și-a revizuit modelul pentru contractele în regie pentru a include în fiecare contract o listă de rezultate care urmează să fie obținute; invită Biroul să își continue eforturile și să se asigure că modul în care sunt formulate contractele evită apariția oricărei confuzii între achiziția de servicii informatice și contractarea de lucrători temporari;

Achizițiile publice

19.  ia act, pe baza informațiilor oferite de Birou, că în 2018, acesta a început să pună în aplicare decizia Comisiei privind semnalarea neregulilor și a elaborat un ghid practic pentru gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, a cărui adoptare de către Consiliul de administrație urmează să aibă loc până în trimestrul al treilea din 2019, precum și norme privind protecția denunțătorilor de nereguli; își manifestă aprecierea că Biroul a organizat o serie de sesiuni de formare dedicate personalului în domeniul eticii, cu un accent special pe prevenirea conflictelor de interese, având un modul special destinat persoanelor în funcții de conducere; constată cu satisfacție că normele relevante privind conflictele de interese au fost, de asemenea, transpuse în procedurile și politicile standard de operare relevante; invită Biroul să acorde în continuare o atenție deosebită prevenirii conflictelor de interese și punerii în aplicare adecvate a normelor și procedurilor de denunțare a neregulilor;

20.  ia act cu preocupare de faptul că, deși Biroul publică pe site-ul său declarațiile de interese și CV-urile membrilor Consiliului său de administrație, el nu publică încă declarațiile de interese ale personalului din posturile de conducere și solicită Biroului să acționeze imediat în această privință;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

21.  este conștient de faptul că, la sfârșitul exercițiului 2018, Biroul nu dispunea de o structură de audit intern și că, începând din ianuarie 2018, nu a fost prezentat niciun raport de audit exhaustiv de către serviciile de audit intern; constată, în plus, că crearea unor controale ex post pentru verificarea legalității și a regularității operațiunilor era abia la început; salută răspunsul Biroului, conform căruia acesta a convenit și a documentat măsuri de corecție a sistemelor de control intern, inclusiv crearea de capacități de audit până în al patrulea trimestru al anului 2019 și a unei capacități de control intern ex post până în trimestrul al treilea din 2019; constată cu satisfacție că Biroul își creează capacitatea de control ex post, primul agent de control ex post fiind recrutat în al patrulea trimestru al anului 2019, iar în prima jumătate a anului 2020 urmând a fi recrutați agenți suplimentari; ia act de faptul că Biroul creează o structură de audit intern și se află în prezent în discuții cu o altă agenție a Uniunii cu o vastă experiență în domeniu pentru a identifica cel mai bun model pentru Birou; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

Controalele interne

22.  salută faptul că Biroul, conform raportului anual al Curții privind agențiile Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, a luat măsuri concrete și pozitive, menite a îmbunătăți guvernanța organizațională; remarcă faptul că dintre cele 61 de măsuri din planul de acțiune, 48 au fost finalizate, în timp ce 13 erau încă în curs de punere în aplicare la momentul auditului Curții;

23.  salută adoptarea, în septembrie 2019, a noii politici a Biroului privind posturile sensibile, care oferă echipei de conducere orientările și criteriile pentru a efectua evaluări ale riscurilor, a identifica și documenta funcțiile sensibile din cadrul Biroului, precum și acțiunile de atenuare convenite, și, în plus, pentru a evalua funcțiile sensibile și a documenta acțiunile de atenuare a riscurilor până în primul trimestru al anului 2020;

24.  reamintește că, la sfârșitul anului 2017, nu exista niciun serviciu juridic intern la nivelul Biroului, precum și faptul că, sub conducerea directorului executiv anterior, au fost angajate o mulțime de firme de avocatură; observă, totuși, că, în 2018, Biroul a creat o listă a tuturor contractelor de consultanță juridică și că, în 2019, și-a început activitatea la Birou un nou consilier juridic principal, iar noul contract-cadru de consultanță juridică a fost semnat, înlocuind contractele anterioare, câțiva consilieri juridici urmând a fi recrutați în 2020; constată, totuși, că încă nu s-a procedat în mod sistematic la o examinare internă a documentelor juridice și, în 2018, au fost observate mai multe inconsecvențe în aspectele juridice ale procedurilor de achiziții publice; invită Biroul să asigure un serviciu juridic solid și o gestionare efectivă a procedurilor juridice; ia act cu satisfacție de obiectivul Biroului de a stabili o guvernanță și un cadru de control intern prin crearea, printre altele, a unui sector juridic și de protecție a datelor și a unui sector de control intern și de gestionare a riscurilor pentru a asigura, în viitor, o revizuire sistematică a documentelor juridice, inclusiv în cazul achizițiilor; salută, de asemenea, inițiativa Biroului de a crea o capacitate de audit intern în cadrul său, stabilind totodată o capacitate de audit comună cu Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție;

25.  regretă că nu există încă nicio politică în ceea ce privește posturile sensibile ale Biroului, ceea ce nu este în concordanță cu standardele de control intern ale acestuia, conform cărora funcțiile sensibile trebuie să fie clar definite, înregistrate și actualizate; ia act de răspunsul Biroului potrivit căruia o politică privind posturile sensibile era în curs de finalizare și se preconiza că va fi aprobată până în trimestrul al treilea al anului 2019 și pusă în aplicare până în trimestrul al patrulea al anului 2019; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

26.  apreciază progresele înregistrate în punerea în aplicare a sistemelor de control intern, inclusiv controlul operațiunilor de achiziții și al cheltuielilor; sprijină decizia de a reduce și de a sista rapid externalizarea serviciilor de consiliere juridică și crearea unui serviciu juridic intern; sprijină observațiile Curții cu privire la necesitatea unor acțiuni corective suplimentare;

27.  remarcă, în urma comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune legate de faptul că Biroul este una dintre puținele agenții ale Uniunii care își desfășoară activitatea în mai multe locuri, că acesta a încheiat contracte de închiriere în mai multe locuri fără a fi efectuat o analiză adecvată a pieței locale și că, în ceea ce privește biroul de la Roma, va fi lansată în scurt timp o nouă licitație, precedată de o analiză de piață adecvată pentru închirierea de spații în vederea normalizării situației actuale; observă, în plus, în cazul sediului din Atena, că actualul contract de închiriere a expirat în ianuarie 2020 și că o nouă procedură de achiziții publice, care include o analiză de piață adecvată, este în pregătire; constată, în plus, că unitatea de prelucrare din Pagani (Lesbos) a deplasat locurile de desfășurare a activității din hotspoturi în afara centrelor; remarcă faptul că, în ceea ce privește biroul din Cipru, la jumătatea anului 2018 a fost semnat un nou contract cu proprietarul clădirii în urma unei licitații care a avut drept scop regularizarea acordului inițial și care include posibilitatea de extindere dacă apar noi nevoi; salută noile proceduri operaționale standard în domeniul achizițiilor publice adoptate la 15 februarie 2019, care oferă orientări cu privire la aspectele sensibile ale procedurii de achiziții publice și de gestionare a contractelor, inclusiv dispoziții detaliate privind anchetele de piață; ia act de eforturile depuse de Birou pentru alinierea procedurilor sale de achiziții la „Metodologia de urmat de către serviciile Comisiei pentru prospectare și negociere imobiliară”, precum și pentru a publica anunțuri de prospectare a pieței pentru toate contractele imobiliare avute în vedere, pentru a crește transparența și concurența;

28.  constată cu îngrijorare că absența unor responsabilități și roluri clare legate de gestionarea spațiilor închiriate și a serviciilor și lucrărilor conexe poate să submineze o atenuare eficientă a riscurilor în ceea ce privește spațiile; solicită Biroului să instituie o politică eficientă de gestionare a spațiilor închiriate și a serviciilor conexe;

Alte observații

29.  salută faptul că, în lumina observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune referitoare la numirea noului director executiv interimar, care și-a preluat mandatul la 6 iunie 2018, de la această schimbare a conducerii, transparența a fost considerată drept prioritate absolută, fiind un principiu fundamental al planului de acțiune privind guvernanța sub conducerea noului director executiv, care s-a angajat să continue această abordare în viitor;

30.  invită Biroul să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

31.  constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune referitoare la faptul că Biroul și-a extins spațiul de birouri din Malta la încă un corp al clădirii în care se află sediul său, că Biroul a finalizat în octombrie 2018 contractul de închiriere, ale cărui costuri sunt acoperite integral din bugetul Biroului, în vederea ocupării întregului complex;

o
o   o

32.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(19) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 306, 30.8.2018, p. 4.
(16) JO C 306, 30.8.2018, p. 6.
(17) Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (JO L 132, 29.5.2010, p. 11).
(18) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(19) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Parlamentul European
PDF 340kWORD 117k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European (2019/2056(DEC))
P9_TA(2020)0084A9-0021/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)(2),

–  având în vedere Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European(3),

–  având în vedere Raportul anual al auditorului intern pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(4),

–  având în vedere declarația de asigurare(5) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolul 318 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(6), în special articolele 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(7), în special articolele 260, 261 și 262,

–  având în vedere Decizia Biroului din 10 decembrie 2018 privind normele interne privind execuția bugetului Parlamentului European, în special articolul 34,

–  având în vedere articolul 100, articolul 104 alineatul (3) și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0021/2020),

A.  întrucât Președintele a adoptat conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018 la 27 iunie 2019;

B.  întrucât Secretarul General, în calitate de ordonator de credite delegat principal, a confirmat, la 25 iunie 2019, că deține asigurări rezonabile că resursele alocate la bugetul Parlamentului au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și că procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C.  întrucât auditul Curții de Conturi, în evaluarea sa specifică privind cheltuielile administrative și de altă natură în 2018, nu a identificat deficiențe grave în rapoartele anuale de activitate examinate ale instituțiilor și organelor prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046;

D.  întrucât articolul 262 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 prevede că fiecare instituție a Uniunii are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune adoptată de Parlamentul European,

1.  acordă Președintelui descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Parlamentului European aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European (2019/2056(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea I – Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 100, articolul 104 alineatul (3) și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0021/2020),

A.  întrucât, în certificarea conturilor finale, contabilul Parlamentului European („Parlamentul”) și-a exprimat asigurarea rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale Parlamentului;

B.  întrucât, în conformitate cu procedura obișnuită, administrației Parlamentului i s-au adresat 126 de întrebări, iar răspunsurile în scris primite au fost discutate public de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în prezența vicepreședintelui responsabil pentru buget, a Secretarului General și a auditorului intern;

C.  întrucât există în permanență posibilitatea de a realiza îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea, eficiența și eficacitatea în gestionarea finanțelor publice și întrucât se impune controlul necesar pentru a garanta că administrația și conducerea politică a Parlamentului răspund în fața cetățenilor Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului

1.  constată că creditele finale ale Parlamentului în 2018 s-au ridicat la 1 950 687 373 EUR, respectiv 18,9 % din rubrica V din cadrul financiar multianual(8) destinat cheltuielilor administrative din 2018 ale instituțiilor Uniunii în ansamblul lor, reprezentând o creștere de 2,2 % față de bugetul pe 2017 (1 909 590 000 EUR);

2.  constată că veniturile totale înscrise în conturi până la 31 decembrie 2018 au fost de 193 998 910 EUR (față de 206 991 865 EUR în 2017), inclusiv 30 783 590 EUR în venituri alocate (față de 50 052 674 EUR în 2017);

3.  subliniază că patru capitole au însumat 67,6 % din totalul angajamentelor: capitolul 10 (Membrii instituției), capitolul 12 (Funcționari și agenți temporari), capitolul 20 (Clădiri și cheltuieli conexe) și capitolul 42 (Cheltuieli aferente asistenței parlamentare), ceea ce indică un grad ridicat de rigiditate pentru cea mai mare parte a cheltuielilor Parlamentului;

4.  ia act de cifrele cu care au fost închise conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018, și anume:

(a)  Credite disponibile (EUR)

credite pentru 2018:

1 950 687 373

reportări neautomate din exercițiul financiar 2017:

2 564 000

reportări automate din exercițiul financiar 2017:

289 785 291

credite corespunzătoare veniturilor alocate pentru 2018:

30 783 590

reportări corespunzătoare veniturilor alocate din 2017:

47 369 977

Total:

2 318 626 231

(b)  Utilizarea creditelor în exercițiul financiar 2018 (EUR)

angajamente:

2 283 150 877

plăți efectuate:

1 933 089 380

credite reportate automat, inclusiv cele provenite din veniturile alocate:

348 106 015

credite reportate neautomat:

---

credite anulate:

39 994 836

(c)  Venituri bugetare (EUR)

încasate în 2018:

193 998 910

(d)  Total bilanț la 31 decembrie 2018 (EUR)

1 671 682 153

5.  subliniază că 99,2% din creditele înscrise în bugetul Parlamentului, în valoare de 1 934 477 627 EUR, au fost angajate, cu o rată de anulare de 0,8%; constată cu satisfacție că, la fel ca în exercițiile precedente, a fost atins un nivel foarte ridicat de execuție bugetară; remarcă faptul că totalul plăților efectuate s-a ridicat la 1 636 858 018 EUR, ceea ce înseamnă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,6 %;

6.  subliniază faptul că creditele anulate pentru anul 2018, în valoare de 16 209 746 EUR, au fost în principal legate de remunerații și alte drepturi, precum și de cheltuielile aferente clădirilor;

7.  ia act de faptul că, în exercițiul financiar 2018, au fost aprobate unsprezece transferuri în conformitate cu articolele 31 și 49 din Regulamentul financiar, care s-au ridicat la 53 533 500 EUR, ceea ce reprezintă 2,7% din creditele finale; observă că majoritatea fondurilor transferate au fost legate de politica imobiliară a Parlamentului și, în special, au fost menite să contribuie la finanțarea plăților anuale pentru proiectul imobiliar Konrad Adenauer;

Avizele Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor pentru 2018 și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi

8.  reamintește că Curtea de Conturi („Curtea”) efectuează o evaluare specifică a cheltuielilor administrative și de alt tip, ca grup unic de politici pentru toate instituțiile Uniunii; subliniază că cheltuielile administrative și cheltuielile conexe includ cheltuielile cu resursele umane (salarii, alocații și pensii), care reprezintă 60 % din total, precum și cheltuielile efectuate pentru clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia informației;

9.  constată că ansamblul probelor de audit indică faptul că cheltuielile aferente rubricii „Administrație” nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare; observă, de asemenea, că, pe baza celor 13 erori cuantificate, nivelul de eroare estimat în cadrul rubricii V din cadrul financiar multianual – „Administrație” – este sub pragul de semnificație;

10.  ia act de constatarea specifică referitoare la Parlament pe care o conține raportul Curții privind conturile anuale ale Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”); observă că, ca urmare a atacurilor teroriste din ultimii ani, instituțiile, inclusiv Parlamentul, au considerat că este necesar să se întărească de urgență protecția persoanelor și a clădirilor; observă cu îngrijorare că Curtea a identificat deficiențe în procedurile organizate de Parlament și de Comisie; constată că pentru a achiziționa lucrări de construcție specifice legate de securitate, Parlamentul a recurs la contracte-cadru care existau deja și că modul în care erau concepute aceste contracte-cadru a permis Parlamentului să comande lucrările legate de securitate necesare pe baza unui deviz unic de la contractant, lucrări care nu erau incluse în propunerea inițială de preț; constată că Parlamentul a recurs la această metodă în cazul a două dintre cele patru proceduri examinate de Curte;

11.  ia act cu îngrijorare de răspunsul dat de Parlament în cadrul procedurii contradictorii cu Curtea, în care recunoaște că, având în vedere contextul specific (presiunea timpului și structura specifică pieței), este posibil ca concurența să fi fost sub nivelul optim; constată cu satisfacție că noile contracte-cadru în acest sector încheiate cu cinci contractanți se bazează pe o reluare a procedurii concurențiale, pentru a se asigura o concurență adecvată la nivelul prețurilor;

Raportul anual al auditorului intern

12.  ia act de faptul că, în cadrul reuniunii comisiei competente cu auditorul intern, care a avut loc la 18 noiembrie 2019, auditorul intern și-a prezentat raportul anual și a descris auditurile de asigurare și misiunile de consultanță pe care le-a efectuat și cu privire la care a transmis informații, care au vizat următoarele subiecte în 2018:

   întreținerea, renovarea și exploatarea clădirilor (Direcția Generală Infrastructură și Logistică) (DG INLO);
   examinarea preliminară a securității tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) a instituției;
   drepturi individuale prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și de Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene;
   magazinul destinat personalului din Luxemburg (DG INLO);
   monitorizarea acțiunilor deschise din rapoartele de audit intern – fazele 1 și 2 din 2018;
   stabilirea unei funcții de asigurare internă a calității în cadrul Direcției Generale Securitate și Siguranță (DG SAFE);
   consiliere independentă cu privire la proiectul intitulat „From Desktop to Hybrid” („De la computere de birou la dispozitive hibride”) (Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică”) (DG ITEC);
   aspecte ale sistemului de fișe de raportare al Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii (DG EXPO);
   acțiunile subsecvente indisponibilității sistemelor informatice și consolidarea continuității IT;
   raportul privind achizițiile publice și execuția contractelor în sectorul serviciilor de catering (DG INLO) nu a fost încă publicat, iar constatările preliminare sunt discutate în prezent cu conducerea.

13.  salută și susține acțiunile convenite de auditorul intern cu direcțiile generale responsabile ca urmare a misiunilor de asigurare și a recomandărilor pe care le-a formulat în urma misiunilor de consultanță:

Acțiuni convenite:

   în ceea ce privește auditul privind întreținerea, renovarea și exploatarea clădirilor (DG INLO), consolidarea cadrului strategic pentru întreținerea clădirilor Parlamentului și îmbunătățirea și mai mult a activităților de întreținere a acestora prin adoptarea unei strategii cuprinzătoare și a unui plan multianual coerent și structurat; întărirea încrederii că procesele și operațiunile de construcție ale Parlamentului sunt eficiente, inclusiv din punctul de vedere al costurilor; sprijinirea procesului decizional privind activitățile de întreținere prin informații și analize fiabile;
   în ceea ce privește auditul sistemelor informatice, examinarea preliminară a securității TIC a instituției, consolidarea guvernanței în materie de securitate a sistemelor informatice (incluzând politici, standarde și orientări), în special prin adoptarea unei politici de securitate informatică a instituției: o mai bună identificare, protecție și monitorizare a bunurilor IT (hardware, software-ul aferent și rețeaua); o mai bună detectare a incidentelor de securitate cibernetică și o mai bună reacție la acestea, precum și consolidarea capacităților de recuperare;
   în ceea ce privește auditul drepturilor individuale ale membrilor personalului, consolidarea mediului general de control în acest domeniu și abordarea aspectelor specifice legate de alocațiile familiale;
   în ceea ce privește auditul magazinului destinat personalului de la Luxemburg, punerea în practică a măsurilor necesare pentru a îmbunătăți mediul de control și activitățile de control, precum și adecvarea guvernanței interne; asigurarea faptului că operațiunile magazinului, inclusiv contul său de avans, respectă Regulamentul financiar, principiile contabile și legislația fiscală;

Recomandări:

   în ceea ce privește sistemul de fișe de raportare al DG EXPO, punerea în aplicare a celor șase recomandări privind consolidarea sistemului său de raportare și o mai bună încadrare a cooperării dintre delegații, comisii și alte părți interesate;
   în ceea ce privește stabilirea unei funcții de asigurare internă a calității în DG SAFE, punerea în practică a celor șase recomandări în acest scop, mai ales a celei privind definirea unei politici de calitate;
   în ceea ce privește proiectul-pilot „De la computere de birou la dispozitive hibride”, o mai bună justificare economică a proiectului; folosirea dispozitivelor hibride pentru a înlocui multiple dispozitive existente; îmbunătățirea gestiunii financiare a validării conceptelor ( „proof-of-concept”) și a proiectelor-pilot înainte de dezvoltarea unor noi instrumente;
   în ceea ce privește acțiunile subsecvente indisponibilității sistemelor informatice și consolidarea continuității IT, asigurarea unei protecții suplimentare a infrastructurii TIC; testarea planului de recuperare în caz de dezastru; alcătuirea unei liste a sistemelor informatice critice și a dependențelor acestora și o mai bună planificare a găzduirii infrastructurii TIC a Parlamentului în afara clădirilor acestuia;

14.  ia act de faptul că procesul de monitorizare din 2018 a dus la închiderea a 28 dintre cele 76 de acțiuni deschise, iar profilul de risc al acțiunilor restante a continuat să fie redus treptat în 2018; constată, în special, că numărul de acțiuni deschise care vizează riscuri semnificative a scăzut de la 22 la 7 și că nu au existat acțiuni deschise în categoria riscului celui mai ridicat („critic”); ia act de faptul că, pe lângă aceste acțiuni validate, existau în total 117 acțiuni deschise, inclusiv cele al căror termen de punere în aplicare nu a fost încă atins, și că 47 dintre ele prezintă riscuri semnificative; se așteaptă ca acestea să fie puse în aplicare la termenele convenite;

15.  salută în mod deosebit posibilitatea ca auditorul intern să fie invitat de către direcțiile generale pentru misiuni de consultanță și recomandă tuturor direcțiilor generale să facă uz de această posibilitate, dacă este necesar;

16.  ia act de faptul că două audituri, unul privind grupurile de vizitatori, iar celălalt privind indemnizația de asistență parlamentară, fac parte din activitatea pe 2019 și se vor raporta la începutul anului 2020; îi cere auditorului intern să-i comunice Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului ambele rezultate de îndată ce acestea sunt disponibile;

17.   regretă profund că raportul auditorului intern nu este public; insistă ca acest raport să fie publicat în fiecare an și să le fie trimis deputaților atunci când este trimis Președintelui și Secretarului General al Parlamentului; regretă faptul că, pentru raportul pe 2018, în ianuarie 2020 s-a luat decizia că deputații pot consulta acest raport doar la cerere, aplicându-se procedura sălii de lectură securizate; este ferm convins că limitarea accesului la acest document, care se referă la utilizarea fondurilor publice, creează impresia regretabilă că ar fi ceva de ascuns;

Acțiunile întreprinse ca urmare a rezoluției referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017

18.  ia act de răspunsurile scrise la Rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 furnizate Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului la 17 septembrie 2019 și de prezentarea Secretarului General în care tratează diferitele întrebări și solicitări adresate în Rezoluția referitoare la acordarea descărcării de gestiune Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, precum și de schimbul de opinii ulterior cu deputații;

19.  regretă că nu s-a luat nicio măsură ca reacție la unele din recomandările din Rezoluția Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru 2017 și că documentul referitor la măsurile de după descărcarea de gestiune nu oferă nicio justificare pentru această situație; subliniază că este important să se discute mai frecvent cu Secretarul General, în cadrul Comisiei pentru control bugetar, cu privire la chestiunile care afectează bugetul Parlamentului și execuția sa;

Descărcarea de gestiune a Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018

20.  ia act de schimbul de opinii care a avut loc la 18 noiembrie 2019, în contextul descărcării de gestiune a Parlamentului pentru exercițiul 2018, între vicepreședintele responsabil pentru buget, Secretarul General și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, în prezența auditorului intern;

21.  își reiterează apelul adresat Biroului să urmărească măsurile luate în urma tuturor deciziilor privind descărcarea de gestiune, astfel cum rezultă din articolul 25 și anexa V din Regulamentul de procedură, precum și din articolele 6 și 166 din Regulamentul financiar; solicită Secretarului General să transmită prezenta rezoluție Biroului, evidențiind toate punctele unde se solicită o acțiune sau o decizie din partea acestuia; invită Secretarul General să întocmească un plan de acțiune și un calendar care să permită Biroului să monitorizeze și/sau să răspundă recomandărilor din rezoluțiile Parlamentului privind descărcarea de gestiune și să includă rezultatele în documentul anual de monitorizare; invită Secretarul General să prezinte în timp util un raport Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar cu privire la toate proiectele cu un impact bugetar semnificativ care au fost prezentate Biroului; reiterează necesitatea ca Biroul să îmbunătățească substanțial, în mod proactiv, transparența procedurii sale de luare a deciziilor;

22.  deplânge faptul că, în 2018, ancheta internă a identificat patru cazuri în domeniul indemnizației de asistență parlamentară care au permis recuperarea a 146 814 EUR (47 de cazuri identificate în 2017 și 903 741,00 EUR recuperați) și că, în ceea ce privește indemnizațiile de deplasare și de ședere ale deputaților, a fost recuperată suma de 173 546 EUR în cursul a șase anchete (68 589,05 EUR în 2017);

23.  evidențiază că activitatea legislativă s-a intensificat substanțial în 2018, pe măsură Parlamentul se apropia de sfârșitul legislaturii 2014-2019;

24.  ia act de faptul că două comisii temporare, Comisia specială pentru combaterea terorismului (TERR) și Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (PEST), și-au încheiat cu succes activitatea în cursul anului și că s-a înființat o a treia comisie temporară, Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (TAX3);

25.  subliniază că, în perspectiva alegerilor europene din 2019, campania de comunicare a fost lansată cu succes; scoate în relief participarea mai mare a cetățenilor la alegerile europene din 2019, deși în unele țări ea a rămas mult prea scăzută; consideră că astfel de campanii ar trebui să aibă un caracter permanent, punând un accent special pe aceste țări codașe;

26.  aprobă măsurile luate de instituție pentru creșterea securității, în special a securității fizice și a securității clădirilor, dar și a securității cibernetice și a securității comunicațiilor;

27.  regretă că, deși Comisia pentru bugete a Parlamentului a respins bugetul solicitat pentru crearea unui observator al inteligenței artificiale, această inițiativă pare să continue sub forma unui grup de lucru; este profund îngrijorat de eludarea evidentă a unei decizii democratice luate de deputați, ceea ce constituie un precedent foarte nefericit; recomandă ca activitatea acestui grup de lucru să fie imediat întreruptă, până când autoritatea bugetară va decide să îi aloce un buget;

28.  este conștient de importanța politicii imobiliare, în special de cea a proiectului clădirii Martens și de reconstrucția clădirii Montoyer 63 de la Bruxelles, care au fost finalizate în 2018, și a proiectului Konrad Adenauer din Luxemburg, a cărui finalizare este prevăzută pentru sfârșitul lunii iunie 2023; înțelege că, în 2018, Comisia pentru bugete a Parlamentului a autorizat un transfer colector în valoare de 29 de milioane EUR pentru prefinanțarea proiectului, ceea ce a condus la economisirea unor dobânzi în valoare de 4,7 milioane EUR; este îngrijorat de întârzierea construcției clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg, a cărei livrare a fost planificată pentru 2018, dar nu este așteptată înainte de 2023;

29.  sprijină utilizarea sistemului de management de mediu și audit (EMAS), care este un instrument de gestionare al Uniunii Europene destinat organizațiilor publice și private care le dă posibilitatea să-și evalueze și să-și îmbunătățească performanțele de mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009(9); sprijină măsurile adoptate pentru a reduce amprenta de carbon a Parlamentului;

30.  invită administrația să atragă atenția asupra codului de conduită a deputaților, care prevede că deputații acționează doar în interesul public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste, responsabilitate și respect pentru reputația Parlamentului; subliniază că codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le trateze și conține dispoziții care reglementează activitățile profesionale ale foștilor deputați;

31.  constată cu îngrijorare că între 2012 și 2018 s-au produs cel puțin 24 de încălcări ale Codului de conduită care nu au fost sancționate; subliniază că, dacă încălcările nu sunt sancționate în mod corespunzător, este mai puțin probabil ca deputații să respecte Codul de conduită; îl invită pe Președinte să examineze cu atenție orice presupusă încălcare a Codului de conduită și, dacă este cazul, să impună sancțiuni adecvate deputaților respectivi;

32.  ia act de Normele privind transportul deputaților în locurile de desfășurare a activității Parlamentului European („Normele”); consideră că dispozițiile care stabilesc condițiile de utilizare permanentă a autovehiculelor oficiale de către Președinte, Secretarul General, Secretarul General adjunct și fiecare președinte al grupurilor politice în cadrul Regulamentului de procedură sunt prea vagi; solicită Biroului să revizuiască normele, introducând condiții mai stricte de utilizare a unor astfel de autoturisme;

33.  este de părere că protecția avertizorilor de integritate este un element integrant al democrației și este esențială pentru a preveni și descuraja activitățile ilegale și neregulile; reamintește că, printre alții, asistenții parlamentari acreditați (APA) se află într-o poziție vulnerabilă din cauza contractului lor de muncă; constată cu îngrijorare că Secretarul General a recunoscut că „normele privind avertizarea în interes public sunt aplicabile asistenților parlamentari acreditați, însă Parlamentul nu le poate garanta protecția locului de muncă”, deoarece aceștia depind fiecare de un deputat; îl invită pe Secretarul General să ia în considerare acest aspect atunci când APA avertizează asupra unor nereguli și să încerce să extindă posibilitățile de protecție contractuală acordate de Parlament asistenților parlamentari acreditați care sunt victime ale hărțuirii și la asistenții parlamentari acreditați care semnalează nereguli;

34.  subliniază că normele actuale privind rezilierea contractelor pentru APA nu prevăd posibilitatea încetării prin „acordul părților”, care ar fi un mod de a recunoaște relația specială dintre deputați și asistenți, prin care ambele părți pot să recunoască că nu mai există încredere reciprocă și să beneficieze de o soluție comună, fără a submina drepturile sociale ale APA; solicită Secretarului General să găsească o soluție la situația actuală în care salariile APA pot fi plătite exclusiv în conturi bancare belgiene, ceea ce contravine ideii de uniune monetară și zonă unică de plăți;

35.  se arată încă o dată preocupat de presupusa practică care ar exista în rândul deputaților de a-i obliga pe APA să meargă în misiuni, mai ales la Strasbourg, fără ordine de misiune, fără cheltuieli de misiune sau chiar fără cheltuieli de deplasare; consideră că astfel de practici creează un teren propice pentru abuzuri: APA care călătoresc fără ordine de misiune, pe lângă faptul că trebuie să suporte cheltuielile aferente din propriul buzunar, nici nu sunt asigurați de asigurarea de serviciu; îl invită încă o dată pe Secretarul General să cerceteze această presupusă practică și să prezinte un raport pe această temă până la sfârșitul anului;

36.  reiterează solicitarea adresată Conferinței președinților și Biroului de a reanaliza posibilitatea ca APA să poată însoți, în anumite condiții ce urmează să fie stabilite, deputații în cadrul delegațiilor și misiunilor parlamentare oficiale, astfel cum au solicitat deja mai mulți deputați; invită Secretarul General să analizeze consecințele bugetare și modalitățile de organizare și logistica acestor misiuni;

37.  invită Parlamentul să își adapteze integral propriile norme interne din Statutul funcționarilor la Directiva (UE) 2019/1937(10) privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, adoptată recent, inclusiv prin instituirea unor canale sigure de raportare; cere, de asemenea, ca Parlamentul să le garanteze avertizorilor același nivel de protecție ca și victimelor hărțuirii; solicită Secretarului General să introducă o formare obligatorie pentru superiorii ierarhici direcți, astfel încât aceștia să informeze personalul Parlamentului despre măsurile de protecție a avertizorilor și de sarcina care le revine, în temeiul Statutului funcționarilor, de a raporta activitățile ilegale sau proasta administrație;

38.  ia act de faptul că decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană a avut un impact considerabil asupra diferitelor servicii ale Parlamentului, în special asupra comisiilor, unităților de cercetare și serviciilor orizontale;

39.  salută decizia Biroului din 2 mai 2018 privind personalul de cetățenie britanică, și anume că niciun funcționar nu va fi demis pe motivul cetățeniei britanice; înțelege că evaluările de la caz la caz ale personalului contractual și temporar cu cetățenie britanică care au fost efectuate până la data prevăzută inițial pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu au dus la rezilierea niciunui contract; ia act de faptul că grupurile politice își desfășoară propriile evaluări de la caz la caz pentru personalul lor;

40.  atestă îndeplinirea cu succes a obiectivului de reducere cu 5 % a personalului, care a determinat Parlamentul să elimine, în 2018, 60 de posturi din schema sa de personal; consideră că Parlamentul trebuie ajutat să asigure un nivel ridicat de performanță, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, asigurând în același timp o gestiune bugetară responsabilă și făcând economii, în măsura posibilităților; consideră că ar putea fi avute în vedere noi economii; este ferm convins că este esențial să se lanseze o strategie de comunicare care să vizeze Consiliul, statele membre și cetățenii europeni, pentru a răspunde valului de critici nejustificate lansate de mulți ani la adresa funcției publice europene;

41.  este îngrijorat de numărul mare de angajați aflați în concediu medical pe termen lung și de creșterea alarmantă a numărului de cazuri de burnout, precum și de faptul că unele din aceste cazuri pot fi legate de epuizare și de perturbarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată; este deosebit de preocupat de deficitul de personal și, în același timp, consideră că este greu de justificat înmulțirea posturilor de conducere de nivel superior, care duce la o structură de conducere dezechilibrată, supraîncărcată la vârf; invită administrația să adopte o atitudine proactivă față de personalul în cauză, să evalueze cu atenție volumul de muncă al personalului și să asigure o repartizare echilibrată a sarcinilor; solicită să se elaboreze până la 30 iunie 2020 un raport privind măsurile luate ca răspuns la situația concediilor medicale pe termen lung și la cazurile de burnout;

42.  în contextul unor așteptări tot mai mari referitoare la capacitățile personalului, insistă asupra importanței unui dialog periodic și constructiv cu comitetul personalului, cu sindicatele și, în cazul grupurilor politice, cu reprezentanții personalului; speră să se continue dialogul constructiv cu organismele respective, în special despre aspecte care țin de politica de personal, precum și de condițiile de muncă, cum ar fi mobilitatea, mediul de lucru și programul de lucru flexibil;

43.  consideră că este esențial, în acest scop, să li se dea reprezentanților personalului posibilitatea de a-și spune punctul de vedere atunci când Biroul discută chestiuni generale care afectează politica de personal; solicită Secretarului General să ia măsurile cuvenite pentru a răspunde acestei nevoi esențiale;

44.  subliniază că, pentru ca Uniunea Europeană să poată menține un serviciu public excelent și independent, loial și motivat, Statutul funcționarilor ar trebui să se aplice integral, atât în litera, cât și în spiritul său; solicită, în acest context, să se pună capăt practicii de a „parașuta” oameni în diferite posturi, ceea ce implică riscul de a nesocoti procedurile, știrbind, astfel, credibilitatea instituției, în special, și a Uniunii, în general;

45.  reamintește constatările și recomandările Ombudsmanului European în cauzele conexate 488/2018/KR și 514/2018/K, precum și Rezoluția Parlamentului din 18 aprilie 2018, în special propunerea ca în comitetele de selecție a cadrelor de conducere superioare ale Parlamentului să figureze funcționari din organismele de reprezentare a personalului, și îl invită pe Secretarul General să îmbunătățească și mai mult procedurile de numire a funcționarilor de rang înalt pentru o mai mare transparență și egalitate; solicită, de asemenea, să se asigure consecvența în anunțurile externe de posturi de conducere de nivel superior și să se publice aceste posturi cu diligența cuvenită pe măsură și de îndată ce devin vacante; invită administrația Parlamentului să publice rapoarte anuale despre numirile înalților funcționari;

46.  regretă profund lipsa de perspective în carieră pentru agenții contractuali; invită Secretarul General să evalueze riscurile legate de angajarea unui număr tot mai mare de agenți contractuali, inclusiv riscul de a crea două categorii de personal în Parlament; insistă că posturile și sarcinile permanente de bază ar trebui încredințate personalului permanent;

47.  este convins că atractivitatea Parlamentului ca loc de muncă este o componentă-cheie a succesului său; atrage atenția asupra dificultăților întâmpinate în recrutarea funcționarilor de anumite naționalități; solicită Secretarului General să insiste asupra necesității unui echilibru geografic real, asigurând reprezentarea proporțională a tuturor statelor membre la toate nivelurile, inclusiv la nivelul conducerii superioare; recunoaște că s-au luat măsuri excelente pentru a atinge echilibrul de gen; cere să se ia măsuri urgente pentru a se realiza un mai mare echilibru de gen la toate nivelurile, inclusiv la nivel de directori generali;

48.  regretă că țările care au aderat la Uniune după 2004 sunt în continuare subreprezentate, mai ales în posturi înalte, problema fiind că, chiar dacă cetățenii din noile state membre sunt într-adevăr angajați, sunt promovați mai mult cei din vechile state membre, consecința fiind adâncirea tot mai mare a prăpastiei dintre statele vechi și cele noi; cere să se rectifice această situație;

49.  semnalează că în urma concursurilor interne din perioada 2014-2019, 30 de angajați au fost numiți în cea mai înaltă treaptă de salarizare a AD9, dintre care 16 proveneau din două mari state membre vechi, prin urmare s-a înregistrat un număr frapant de mare de numiri din aceste două țări pe toată durata legislaturii și îl roagă pe Secretarul General să explice motivul acestei disproporții;

50.  regretă că este atât de greu să se recruteze personal cu grade mai mici la Luxemburg, în special din categoria asistenților secretari; subliniază că trebuie introdus un coeficient de corecție care să țină cont de costurile de trai mai ridicate din această țară și să se recruteze personal de grade superioare, pentru a rezolva această problemă structurală; solicită o reformă a procedurilor de recrutare ale Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), care să cuprindă inclusiv proceduri de recrutare mai scurte, astfel încât recrutările să se apropie mai mult de nevoile instituțiilor;

51.  reamintește că articolul 11 din Regulamentul de procedură a introdus obligația raportorilor, a raportorilor din umbră și a președinților de comisie de a publica informații privind reuniunile pe care le au, în contextul rapoartelor pe care le elaborează, cu reprezentanții de interese; constată cu satisfacție că, de la începutul noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului este pusă la dispoziție infrastructura necesară pentru ca deputații să poată publica întrevederile planificate cu reprezentanții de interese; invită secretariatul să difuzeze informații detaliate și să organizeze cursuri de formare pentru a le facilita cabinetelor deputaților sarcina de a se conforma întru totul acestei obligații; regretă că infrastructura actuală nu include un proces pentru deputați și APA unde să poată face sugestii și să furnizeze feedback pentru îmbunătățire pe baza experienței utilizatorilor; invită serviciile parlamentare să redacteze un chestionar de feedback anual, urmând ca rezultatele să fie incluse într-un raport privind utilizarea acestui instrument; salută faptul că Secretarul General a comunicat serviciilor Parlamentului să conecteze instrumentul respectiv la Registrul de transparență și la Observatorul legislativ și încurajează orice eforturi de îmbunătățire a acestui instrument, inclusiv oferind acces pentru procesarea datelor inserate de deputați în infrastructura web a Parlamentului privind reuniunile cu reprezentanții de interese într-un format care poate fi citit automat, acordând opțiunea de a lega reuniunea de apartenența la o delegație, de a indica faptul că reuniunea a avut loc la nivel de personal, de a corela intrările de pe site-ul Parlamentului cu propriul site al deputaților și de a pune la dispoziție această infrastructură în toate limbile oficiale ale Uniunii; invită, de asemenea, Parlamentul să informeze mai bine deputații despre obligația raportorilor, a raportorilor alternativi și a președinților de comisii de a publica astfel de reuniuni;

52.  salută acest pas pozitiv către o mai mare transparență și posibilitatea de care dispun toți deputații care doresc acest lucru de a publica informațiile respective prin intermediul infrastructurii de pe site-ul Parlamentului, chiar dacă deputatul în cauză nu este raportor, raportor alternativ sau președinte de comisie; consideră că această transparență sporită îi ajută pe cetățenii europeni să înțeleagă mai bine munca deputaților pe care i-au ales; de aceea, regretă că această infrastructură pentru declararea reuniunilor există doar în limba engleză și nu în toate limbile oficiale ale Uniunii;

53.  pe lângă raportul comun al Parlamentului și al Comisiei cu privire la activitățile Registrului de transparență, solicită Parlamentului să elaboreze un raport anual detaliat cu privire la reprezentanții de interese și la alte organizații care au avut acces în clădirile Parlamentului;

54.  recunoaște faptul că producția de date publice într-un format deschis, care poate fi citit automat, ușor accesibil și reutilizabil oferă oportunități deosebite atât în ceea ce privește transparența, cât și în ceea ce privește inovarea; salută inițiativele actuale de a crea și a transforma acele date ale sale care sunt de interes pentru public în acest format; subliniază necesitatea de a avea o abordare mai ușor de utilizat, mai sistematică și mai coordonată față de astfel de inițiative, înscrisă într-o politică bine definită a Parlamentului European în domeniul datelor deschise;

55.  recunoaște valoarea adăugată pe care o pot oferi software-urile gratuite și cu sursă deschisă pentru Parlament; subliniază, în special, rolul lor în creșterea transparenței și evitarea efectelor de dependență de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul lor de îmbunătățire a securității, deoarece acestea fac posibilă identificarea și remedierea defectelor; recomandă cu convingere ca orice software dezvoltat pentru instituție să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

56.  observă că rezultatele votului prin apel nominal în plen ar trebui să fie disponibile într-un format deschis, care poate fi citit automat, și să fie ușor de văzut pe site-ul internet al Parlamentului; invită, prin urmare, Parlamentul să publice pe pagina de internet a sesiunii plenare versiunea prelucrabilă electronic a rezultatelor votului prin apel nominal, pe pagina de internet a proceselor-verbale ale sesiunilor plenare;

57.   ia notă de faptul că normele revizuite care reglementează plata contribuțiilor financiare pentru grupurile de vizitatori sponsorizate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017; invită Secretarul General să pună la dispoziție fără întârziere evaluarea acestor norme; consideră că sistemul actual nu ține seama de fluctuația costurilor de cazare și de transport și nu ține pasul cu inflația și solicită insistent o revizuire a sistemului de calcul al contribuției financiare a grupurilor de vizitatori cât mai curând posibil, pentru a evita, printre altele, ca deputații să poată obține orice avantaj material de pe urma sistemului; solicită Biroului să generalizeze sistemul de rambursare pe bază de facturi emise pentru grupurile de vizitatori; își reiterează solicitarea de a se elimina posibilitatea de a numi un APA drept conducător de grup;

Un Parlament ecologic și neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2030

58.  salută contribuția pozitivă a Parlamentului la dezvoltarea durabilă prin intermediul rolului său politic și al rolului său în procedurile legislative; subliniază necesitatea ca Parlamentul să conducă prin puterea exemplului și să contribuie la dezvoltarea durabilă prin modul său de funcționare;

59.  salută angajamentul asumat de Parlament în ceea ce privește achizițiile publice ecologice; ia act de faptul că obiectivul Parlamentului este creșterea procentului ponderat în funcție de valoare al contractelor pentru anumite produse prioritare clasificate drept „ecologice”, „foarte ecologice” sau „ecologice prin natura lor”; ia act de faptul că, în 2018, 44,9 % dintre contracte, în funcție de valoare în categoriile de produse prioritare, au fost clasificate drept „ecologice”, „foarte ecologice” sau „ecologice prin natura lor”; subliniază că, atunci când toate contractele clasificate drept „ecologice prin natura lor”, indiferent de categoria produsului, vor fi incluse în respectiva cifră, caracterul ecologic al contractelor Parlamentului va crește la 55,8 % în 2018, adică aproape de obiectivul intermediar de 60 %; subliniază necesitatea de a dezvolta în continuare achizițiile publice ecologice prin stabilirea, pe termen mediu, a unor obiective ambițioase pentru îmbunătățirea caracterului ecologic al contractelor;

60.  salută adoptarea analizei managementului de mediu și a declarației de mediu pentru 2018, punerea în aplicare a planului de acțiune pe 2018 și monitorizarea sa periodică;

61.  sprijină obiectivul Parlamentului de a reduce cât mai mult posibil emisiile de carbon; își reafirmă îngrijorarea cu privire la faptul că dispersia geografică a Parlamentului este responsabilă de 78% din toate misiunile personalului Parlamentului, iar impactul ecologic se situează între 11 000 și 19 000 de tone de emisii de CO2;

62.   este de părere că, după declarația privind situația de urgență a climei, Parlamentul trebuie să conducă prin puterea exemplului și să se angajeze să ajungă la o amprentă de carbon zero până în 2030; solicită ca Parlamentul să elaboreze o strategie pentru a deveni neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2030 și să-și prezinte strategia autorității care acordă descărcarea de gestiune; solicită Grupului de lucru EMAS al Biroului să modifice indicatorii-cheie de performanță și actualul plan de reducere a emisiilor de CO2 pentru a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2030; solicită, de asemenea, să se realizeze de urgență un raport și o contabilizare a compensării emisiilor de CO2 ale Parlamentului;

63.   subliniază că aproximativ 67 % din amprenta de carbon a Parlamentului provine din transportul de persoane; reamintește faptul că, prin decizia sa din 15 mai 2017, Biroul a aprobat propunerea de a oferi un mod de deplasare eficient și de înaltă calitate pentru deputați, reducând în același timp la minimum impactul asupra mediului printr-o tranziție treptată către vehicule electrice pentru parcul auto al Parlamentului și prin promovarea tuturor tipurilor de transport ecologic care funcționează cu emisii zero în mediul urban, precum și de a dispune de un parc auto în întregime electric începând din 2024; salută diferitele măsuri și instrumente introduse în acest sens de DG INLO; se așteaptă ca Biroul să elaboreze un sistem de rambursare a cheltuielilor de deplasare, care să includă costul compensării emisiilor de CO2 în prețul călătoriei și să stimuleze utilizarea transportului ecologic;

64.  sprijină obiectivul Parlamentului de a compensa emisiile sale inevitabile; sugerează compensarea în comun cu alte instituții și organe ale Uniunii a emisiilor inevitabile;

65.  subliniază că PE trebuie să își trateze cu responsabilitatea cuvenită angajamentele de combatere a schimbărilor climatice și, prin urmare, să ia în toate sediile sale măsurile necesare pentru a le pune la dispoziție lucrătorilor săi parcări pentru biciclete particulare ferite de hoți, acte de vandalism și intemperii, trebuind cel puțin să ofere aceleași condiții ca cele oferite în prezent în parcările de mașini; constată că un sistem de identificare cu viniete ar putea fi, de asemenea, foarte util;

66.   salută eforturile Parlamentului de a crește numărul reuniunilor „fără hârtie”; solicită să se ofere mai multe cursuri de formare tuturor deputaților, personalului și asistenților parlamentari acreditați cu privire la instrumentele electronice care au fost create pentru a permite să se imprime mai puține documente și pentru alte campanii de comunicare;

67.  îi solicită Parlamentului să își îmbunătățească comunicarea cu deputații pentru a-i informa cu privire la posibilitatea de a utiliza trenul între Parlamentul European și aeroportul din Bruxelles, această călătorie durând doar 20 de minute și fiind gratuită pentru deputați, și să își folosească persuasiunea pentru a promova faptul ca trenurile respective să circule la intervale regulate și mai mici, precum și pentru a face această posibilitate cât mai atractivă;

68.  felicită personalul pentru utilizarea generalizată a trenurilor charter către Strasbourg; încurajează membrii din conducerea superioară să nu utilizeze autovehiculele de serviciu pentru misiunile lor la Strasbourg;

69.  sprijină compensarea, pe o bază anuală, prin credite de carbon, a 100% din emisiile de CO2 ale Parlamentului, inclusiv emisiile generate de zborurile deputaților între țara lor de origine și Bruxelles și Strasbourg; reamintește că contractul de compensare pentru emisiile Parlamentului din 2017 a fost semnat la 19 iulie 2018, în valoare totală de 184 095,80 EUR;

70.  este preocupat de volatilitatea prețurilor pentru compensarea de CO2 pe piața certificatelor de emisii, ceea ce face imposibilă estimarea exactă a sumelor necesare pentru a compensa cantitatea totală de emisii de dioxid de carbon; atrage atenția asupra faptului că suma disponibilă în linia bugetară 2390 (în prezent 249 000 EUR) ar putea să nu fie suficientă pentru a compensa cantitatea totală de emisii de carbon din anii următori;

71.  salută deciziile chestorilor si ale Biroului din aprilie și, respectiv, iunie 2018 de a reduce deșeurile de plastic și activitățile de gestionare a deșeurilor; solicită Parlamentului să ia, în mod rapid, măsuri suplimentare ambițioase pentru ca în Parlament să nu mai existe plastic;

72.  salută rezultatul pozitiv al auditului extern desfășurat în mai/iunie 2018, care confirmă situația bună și maturitatea sistemului de management de mediu al Parlamentului;

Dispersia geografică a Parlamentului - sediul unic

73.  subliniază că Uniunea a ales să fie prezentă prin intermediul instituțiilor și agențiilor sale în mai multe state membre, ceea ce garantează o legătură strânsă cu cetățenii și asigură vizibilitatea valorii adăugate a Uniunii („vizibilitatea europeană”), în condițiile gestionării responsabile a fondurilor publice;

74.  constată că costurile aferente celor 12 deplasări anuale ale Parlamentului la Strasbourg se ridică în cazul deputaților la 21 266 689 EUR; observă că costurile anuale de deplasare se ridică la 3 631 082 EUR pentru personalul Parlamentului și la 2 097 250 EUR pentru APA;

75.  observă că costul trenului Thalys a fost de 3 741 900 EUR în 2018 (față de 3 668 532 EUR în 2017);

76.  subliniază că deplasarea vehiculelor oficiale ale Parlamentului fără pasageri, doar cu șoferul la Strasbourg și înapoi mărește și mai mult impactul financiar și asupra mediului al celor 12 misiuni anuale la Strasbourg; salută faptul că există posibilitatea ca APA să se alăture deplasării cu aceste vehicule la Strasbourg și înapoi, dar regretă că această opțiune nu este utilizată la capacitate maximă; invită Parlamentul să le permită și tuturor membrilor personalului Parlamentului și grupurilor politice să apeleze la această opțiune atunci când călătoresc la Strasbourg și să își îmbunătățească comunicarea cu privire la această posibilitate;

77.  constată că cheltuielile suplimentare ce derivă din lipsa unui sediu unic contravin principiului bunei gestiuni financiare și principiului disciplinei bugetare; reamintește că marea majoritate a deputaților în Parlamentul European și-au exprimat în diferite rezoluții sprijinul pentru un sediu unic pentru a asigura cheltuirea eficientă a banilor contribuabililor Uniunii; observă că Curtea a estimat că mutarea de la Strasbourg la Bruxelles ar putea genera economii anuale de 114 milioane EUR, plus o economie punctuală de 616 milioane EUR dacă clădirile de la Strasbourg sunt cesionate cu succes sau un cost unic de 40 milioane EUR dacă nu sunt cesionate; constată că un sediu unic poate fi obținut numai printr-o modificare în unanimitate a tratatului; îndeamnă Consiliul să ia act de poziția Parlamentului, să își asume responsabilitatea și să acționeze în consecință; subliniază că deplasarea vehiculelor oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar fi mai eficientă dacă ar fi transportați deputați, APA și membri ai personalului care au ordine de misiune; consideră că ar trebui măcar ca vehiculele oficiale ale Parlamentului să fie ocupate înainte de a se organiza autobuze de tip charter, atunci când trenurile charter dintre Bruxelles și Strasbourg sunt pline;

78.  subliniază faptul că Uniunea, în calitate de semnatară a Acordului de la Paris din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, s-a angajat să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și constată cu îngrijorare că cele 12 călătorii pe an la Strasbourg cresc în mod inutil emisiile de dioxid de carbon generate de Parlament;

Direcția Generală Comunicare (DG COMM)

79.  reamintește că, în 2018, personalul Direcției Generale Comunicare (DG COMM) cuprindea 805 membri; invită DG COMM ca în anii următori să utilizeze un procent mai mare din bugetul total al Parlamentului decât cel utilizat în 2018, de 6,1 %;

80.  salută execuția integrală a bugetului în 2018 ca dovadă a faptului că s-au depus eforturi pentru a utiliza pe deplin toate resursele aflate la dispoziția DG COMM pentru a ajunge la un număr cât mai mare de cetățeni, ceea ce a avut o importanță deosebită în acest an preelectoral; constată cu satisfacție că, în 2018, DG COMM a contribuit în mod activ la elaborarea și la organizarea strategiei electorale pentru alegerile europene;

81.  observă că indicatorul principal al DG COMM este, începând din 2017, numărul de ore de atenție pe care Parlamentul le primește pe toate canalele de comunicare; constată cu satisfacție că, dincolo de axarea pe nivelurile de atenție, DG COMM elaborează o metodologie pentru măsurarea economiei, eficienței și eficacității activităților sale la nivelul tuturor canalelor de comunicare; aprobă accentul pus pe vizibilitatea Parlamentului;

82.  invită DG COMM să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, pentru viitoarele cicluri de descărcare de gestiune, cu privire la obiectivele stabilite în anul respectiv, astfel încât să poată evalua eficacitatea activităților direcției generale;

83.  invită DG COMM să își continue eforturile de îmbunătățire a site-ului public al Parlamentului, în special în ceea ce privește optimizarea motoarelor de căutare, precum și cele de creștere a vizibilității acestuia; îndeamnă DG COMM să creeze un site ușor de consultat, ușor accesibil de pe toate dispozitivele (și anume de pe telefoane inteligente, tablete și computere de birou), punând un accent deosebit pe o versiune simplificată a site-ului pentru dispozitivele mobile;

84.  constată că, în domeniul mass-mediei, au fost puse în aplicare numeroase proiecte în 2018, iar prezența pe internet a Parlamentului a fost consolidată și mai mult prin lansarea webstreaming 3.0, ceea ce îmbunătățește capacitatea Parlamentului de difuzare în flux continuu;

85.  recunoaște, în plus, îmbunătățirea semnificativă a utilizării platformelor de socializare de către Parlament și încurajează în continuare utilizarea platformelor rețelelor de socializare libere, autogăzduite și cu sursă deschisă care acordă o importanță deosebită protecției datelor utilizatorilor; apreciază, de asemenea, eforturile legate de creșterea gradului de sensibilizare privind activitățile Uniunii și îndeamnă în continuare Parlamentul să își intensifice activitatea pe platformele de socializare pentru a disemina rezultatele activităților sale în rândul cetățenilor Uniunii; constată, de asemenea, că s-au investit eforturi semnificative într-o strategie cuprinzătoare pentru vizitatori și, cu un accent deosebit pe tineret, în punerea în aplicare a Programului „Școli-ambasador”;

86.  constată că, în 2018, au fost organizate 285 de conferințe de presă în statele membre, la care au participat peste 3 629 de jurnaliști; salută faptul că, în plus, 1 905 jurnaliști au fost invitați să participe la sesiunile plenare, iar 1 191 jurnaliști au fost invitați să participe la seminare de presă organizate la nivel central; felicită DG COMM pentru utilizarea tuturor canalelor mass-media posibile pentru difuzarea activităților și realizărilor Parlamentului; invită direcția generală să acorde atenția cuvenită importanței platformelor de comunicare socială, precum și potențialului lor semnificativ și din ce în ce mai mare de a ajunge la cetățeni;

87.  sprijină activitățile Parlamentariumului, care și-a primit vizitatorul cu numărul 2 milioane la 11 iulie 2018 și succesul proiectelor-pilot Europa Experience de la Berlin, Ljubljana, Strasbourg și Helsinki; își exprimă recunoștința față de Unitatea pentru vizite și seminare, care a primit un număr-record de vizitatori în 2018;

88.  reamintește că 2018 a marcat primul an complet de funcționare pentru Casa Istoriei Europene; constată că Casa Istoriei Europene a primit 164 158 de vizitatori; salută acordul de cofinanțare cu Comisia, care asigură o contribuție anuală la costurile de funcționare; este în continuare profund îngrijorat de rapoartele privind condițiile de lucru din Casa Istoriei Europene cu contractantul anterior și solicită urgent Secretarului General să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la situația angajaților Casei Istoriei Europene cu noul contractant; solicită, de asemenea, Secretarului General să publice cifrele privind costurile totale ale contractantului și suma cheltuită pentru salariile angajaților Casei Istoriei Europene;

Birourile de legătură ale Parlamentului European

89.  reamintește că a avut loc o reformă birourilor de legătură ale Parlamentului European (EPLO) din statele membre, în cadrul căreia declarația de misiune revizuită vizează implicarea cetățenilor și a mass-mediei prin consolidarea echipelor de presă, a părților interesate și a multiplicatorilor de opinie pentru a se adresa cetățenilor;

90.  ia act de diferitele elemente de cheltuieli pentru 2018, defalcate după cum urmează:

Element de cheltuieli

Cheltuieli 2018

Costuri cu personalul

22 814 372 EUR

Costuri aferente clădirilor

11 170 082 EUR

Costuri de securitate

1 843 339 EUR

Costuri de comunicare

11 639 088 EUR

Total

45 886 152 EUR

91.  insistă asupra importanței unei comunicări eficace în statele membre, asigurând în același timp un bun raport cost-eficacitate; invită toate părțile decidente implicate să depună eforturi pentru a obține o valoare adăugată mai mare, în special în ceea ce privește costurile de funcționare;

92.  invită Parlamentul și statele membre să intensifice cooperarea cu birourile lor de legătură; solicită ca birourile de legătură ale Parlamentului European să își mărească vizibilitatea cu ajutorul unor evenimente și al unei activități intense pe platformele de comunicare socială pentru a comunica cu cetățenii; invită birourile de legătură să își intensifice cooperarea și comunicarea cu diferitele instituții europene, cu scopul de a eficientiza funcționarea birourilor de legătură;

93.  constată că biroul de legătură din Atena a cheltuit 38 400 EUR în 2018 pentru închirierea unor spații de parcare; consideră că aceste costuri sunt disproporționat de mari, având în vedere că în prezent în acest birou lucrează doar șase angajați; solicită Parlamentului să investigheze motivele pentru aceste costuri și, dacă este necesar, să ia măsurile adecvate pentru a remedia situația;

94.  constată că, la 30 ianuarie 2019, Biroul a decis să mențină biroul Parlamentului din Londra și că antena din Edinburgh va rămâne în vigoare cel puțin până la sfârșitul anului 2020; observă că o decizie privind prezența Parlamentului la Edinburgh după 2020 va fi luată într-o etapă ulterioară;

95.  ia act cu îngrijorare de decizia Biroului din 11 februarie 2019 privind sprijinul parlamentar acordat Misiunii UE la ASEAN în Jakarta, Delegației UE pe lângă Uniunea Africană la Addis Abeba și Delegației UE la ONU la New York; consideră că, având în vedere natura specifică a acestui sprijin parlamentar, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului ar trebui să primească anual informații detaliate privind resursele și rezultatele în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Parlamentului; solicită Secretarului General să efectueze o analiză cost-beneficii privind acest sprijin parlamentar în materie de diplomație până la sfârșitul anului 2020 și înainte de orice extindere preconizată în alte regiuni ale lumii;

Direcția Generală Personal (DG PERS)

96.  reamintește că, în 2018, Direcția Generală Personal (DG PERS) a avut 456 de membri ai personalului și a gestionat 47,5 % din bugetul total al Parlamentului;

97.  salută transferul sarcinilor legate de APA de la Direcția Generală Finanțe (DG FINS) la DG PERS și de eforturile semnificative necesare pentru a organiza transferul responsabilităților;

98.  ia act cu satisfacție de înființarea Unității Front Office pentru APA pentru a gestiona procesul de recrutare de la început până la sfârșit a asistenților parlamentari acreditați, precum și modificarea și încetarea contractelor și sprijinul administrativ acordat APA; consideră că ar mai trebui consolidată capacitatea Unității Front Office de a da răspuns nevoilor APA; salută introducerea unei proceduri simplificate și mai rapide de recrutare a APA, precum și progresele înregistrate în ceea ce privește gestionarea electronică a dosarelor; solicită ca echipele administrative ale Parlamentului responsabile cu recrutarea APA să fie consolidate înainte de începutul fiecărui nou mandat, pe perioada necesară pentru asigurarea unei formări cuprinzătoare în prealabil și până la finalizarea perioadei cu un volum ridicat de lucru;

99.  îi solicită din nou administrației să asigure, cât mai repede posibil în următoarea legislatură, cursuri de formare sau publicații, în special pentru noii asistenți, inclusiv privind chestiuni de ordin practic și administrativ (ordine de misiune, controale medicale, acreditări, viniete pentru parcare, grupuri de vizitatori, expoziții etc.), pentru a evita erorile sistemice care afectează buna desfășurare a procedurilor administrative care privesc noii APA;

100.   solicită din nou ca APA să primească aceeași indemnizație de ședere ca și personalul statutar pentru misiunile la sesiunile de la Strasbourg;

101.  își exprimă sprijinul pentru gestionarea consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniune asupra administrației Parlamentului, în special în ceea ce privește impactul asupra resurselor umane și asupra bugetului;

102.  constată că, în 2018, indicatorul principal al DG PERS este timpul în care sunt livrate rezultatele; ia act cu satisfacție de faptul că obiectivele și metodele de colectare a datelor au fost îmbunătățite prin intermediul unei evaluări în general pozitive a rezultatelor;

103.  constată că numărul total de angajați ai Parlamentului a fost în decembrie 2018 de 9 883 agenți în activitate, incluzând personalul permanent și temporar, agenții contractuali și APA (comparativ cu 9 682 în 2017);

104.  atrage atenția asupra Raportului special nr. 15/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Punerea în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 privind personalul – economii substanțiale, dar nu fără consecințe pentru personal”; ia act cu îngrijorare de observațiile Curții care se aplică și altor instituții ale Uniunii, inclusiv Parlamentului, și salută, prin urmare, disponibilitatea Comisiei de a accepta recomandările Curții; sprijină poziția exprimată de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului(11) în această privință; subliniază că este important ca Uniunea să ofere salarii competitive în raport cu sectorul privat din țara de reședință și este preocupat de faptul că se poate ca condițiile de încadrare în muncă mai puțin favorabile să fi redus atractivitatea Uniunii ca angajator, în special într-un moment în care aceasta se confruntă cu dificultăți în atragerea unor efective suficiente de personal dintr-o serie de state membre; avertizează cu privire la consecințele grave pe care le-ar putea avea orice reducere a bugetului administrației sau orice reducere a personalului asupra viitorului funcției publice a Uniunii Europene și asupra punerii în aplicare a politicilor Uniunii; își exprimă îngrijorarea profundă și în legătură cu proporția mai mare de agenți contractuali în urma reformei din 2014 privind personalul, care a avut drept rezultat condiții de lucru tot mai precare în instituțiile Uniunii și crearea unei categorii paralele de angajați ai Uniunii, slab remunerați; invită instituțiile Uniunii să realizeze o evaluare cuprinzătoare a impactului oricărei reforme sau revizuiri viitoare a Statutului funcționarilor asupra gestionării resurselor umane și asupra stării de bine a personalului;

105.  reamintește faptul că promovarea egalității de șanse este o componentă esențială a politicii de gestionare a resurselor umane aplicate de Parlament; ia act de faptul că foaia de parcurs privind egalitatea de gen continuă să fie pusă în aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit la 40 %, iar pentru femeile în posturi de director la 35 % și în posturile de director general la 30 % până la sfârșitul anului 2019; regretă totuși că foaia de parcurs privind egalitatea de gen nu a fost pusă în aplicare pe deplin, în special în ceea ce privește atingerea obiectivului referitor la reprezentarea femeilor în posturi de conducere de nivel superior, acela de 40 %, până în 2020; solicită stabilirea de urgență a unor obiective mai ambițioase și realizarea lor într-o perioadă scurtă de timp;

106.  propune, de asemenea, să se pună un accent mai mare pe egalitatea de șanse pentru toți, în special, de exemplu, prin creșterea numărului persoanelor cu handicap care lucrează în administrația Parlamentului; constată că, în cadrul Biroului, există deja un Grup la nivel înalt privind egalitatea de gen și diversitatea și solicită să se realizeze un studiu privind măsurile adoptate în statele membre și la nivel internațional ce s-au dovedit eficiente pentru sporirea participării persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, incluzând măsurile legislative; solicită ca Grupul la nivel înalt să prezinte Biroului un raport cu propuneri concrete după realizarea studiului și analizarea rezultatelor; solicită stabilirea de urgență a unor obiective ambițioase, inclusiv în ceea ce privește necesitatea unui echilibru geografic, și realizarea lor într-o perioadă scurtă de timp;

107.  observă cu satisfacție că Grupul la nivel înalt privind egalitatea și diversitatea a însărcinat DG PERS în 2018 să elaboreze un raport cu o foaie de parcurs care să cuprindă o listă de măsuri pentru a elimina discriminarea din orice motive, cum ar fi originea etnică, dizabilitatea, orientarea sexuală și identitatea de gen, în Secretariatul Parlamentului; constată că, în aprilie 2019, Biroul a adoptat raportul, care este deja pus în aplicare; cere Grupului la nivel înalt să consolideze și să îmbunătățească în continuare măsurile și inițiativele de acest gen pentru a crea un mediu de lucru incluziv la Parlament;

108.  regretă faptul că nu există un sistem pentru ca deputatele care sunt în concediu de maternitate să poată fi înlocuite temporar; consideră că lipsa acestei posibilități este, în esență, în contradicție cu valorile fundamentale ale Uniunii, deoarece transmite semnalul că votul pentru o femeie poate atrage după sine o nereprezentare temporară; consideră că inexistența unui sistem pentru a înlocui deputații aflați în concediu pentru creșterea copilului, dar și deputații aflați în concediu medical de lungă durată este o problemă nerezolvată, deoarece faptul că aceștia nu pot vota prin reprezentant duce la o reprezentare temporar dezechilibrată a cetățenilor Uniunii; invită Consiliul să modifice articolul 6 din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct(12) pentru a remedia această situație;

109.  regretă faptul că, în perioada 2017-2018, numărul femeilor care ocupă posturi de director general a rămas stabil, la 2 în cifre absolute, cu mult sub obiectiv; constată cu satisfacție că numărul femeilor în posturi de director a ajuns la 34 % la sfârșitul lui 2018 și la 37 % în cursul anului 2019, și că numărul femeilor în posturi de șefi de unitate a crescut la 38 % la sfârșitul anului 2018 și la 39 % la sfârșitul anului 2019; recunoaște necesitatea unei abordări etapizate, dar subliniază că situația va fi satisfăcătoare numai după ce echilibrul de gen la nivelul conducerii va reflecta echilibrul de gen în rândul populației eligibile pentru aceste posturi;

110.  ia act de faptul că există state membre care nu au niciun director sau director general, și că, deși au trecut mulți ani de la extinderile din anii 2004, 2007 și 2013, nu a existat o creștere corespunzătoare a reprezentării noilor state membre la nivel de management, în condițiile în care există în continuare o suprareprezentare puternică a anumitor naționalități; recomandă remedierea acestei situații; reamintește că este important ca toate recrutările să se bazeze pe competențe, ținând cont totodată de importanța de a se ajunge la un echilibru geografic în rândul personalului; invită, în acest sens, Parlamentul să se asigure că personalul de la toate nivelurile, inclusiv la nivel de director și director general, este angajat și promovat fără discriminare pe motiv de naționalitate și că angajarea în Parlament este la fel de atractivă pentru cetățenii din toate statele;

111.  ia notă de soluțiile găsite pentru APA care au lucrat timp de două legislaturi consecutive fără întrerupere, dar cărora le lipseau maximum două luni pentru a îndeplini cei zece ani de serviciu necesari pentru a avea dreptul la pensie în cadrul sistemului de drepturi de pensie al instituțiilor Uniunii; critică faptul că soluția a fost pusă la dispoziție prea târziu, cu toate că în legislatura precedentă au fost lansate în permanență numeroase alerte; critică, de asemenea, faptul că a fost găsită o singură soluție, iar aceasta a depins doar de bunăvoința unor deputați care cunoșteau situația și s-au solidarizat cu APA în această situație; critică, de asemenea, faptul că administrația nu i-a informat pe deputații din noua legislatură despre această chestiune, întrucât se puteau face contracte mai mici de șase luni în astfel de cazuri, și ca urmare mulți dintre acești asistenți au întâmpinat multe dificultăți pentru a găsi un deputat care să îi angajeze în baza unui contract fără întrerupere pe o perioadă scurtă de timp, unii dintre ei nereușind acest lucru (cel puțin trei din cele 170 de cazuri, din datele administrației);

112.  salută extinderea și eficientizarea posibilităților de muncă la distanță pentru Secretariatul General al Parlamentului, dar solicită extinderea posibilității de munca la distanță cu program fix, așa cum se întâmplă în cadrul Comisiei și al altor instituții; sprijină realizarea unui sondaj referitor experiența privind munca la distanță și solicită ca rezultatele evaluării să fie comunicate deputaților și tuturor serviciilor parlamentare;

113.   solicită din nou utilizarea în mai mare măsură a videoconferințelor și a altor tehnologii, pentru a proteja mediul și a economisi resurse, în special pentru a reduce deplasările personalului între cele trei locuri de desfășurare a activităților pentru a-și îndeplini atribuțiile;

114.  recunoaște politica de toleranță zero a Parlamentului față de hărțuire la toate nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, personalului și al APA, și acțiunile întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la locul de muncă, în special adoptarea de către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de parcurs actualizate pentru adaptarea măsurilor de prevenire și de sprijin timpuriu pentru a rezolva conflictele și situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, stagiari sau alți membri ai personalului, un audit extern al practicilor și procedurilor interne ale Parlamentului, crearea unei rețele de consilieri confidențiali și a unei funcții de mediator, precum și organizarea unei audieri publice cu experți în hărțuirea la locul de muncă; observă că rezultatele auditului extern erau așteptate la începutul lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea să fie comunicate fără întârziere, de îndată ce sunt disponibile; solicită o explicație pentru această întârziere, salută faptul că unele grupuri și-au încurajat în mod ferm deputații să participe la cursuri de formare privind demnitatea și respectul la locul de muncă, pentru a oferi un exemplu, și solicită organizarea unor cursuri de formare pentru deputați și personal; se așteaptă ca foaia de parcurs să fie pusă în aplicare pe deplin și transparent; ia act de faptul că Comitetul consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia a primit în jur de 20 de plângeri de hărțuire psihologică sau sexuală la locul de muncă în fiecare an din 2014 până în 2017, iar în 2018 șapte plângeri, lucru care nu poate fi ignorat într-un context în care și un singur caz este deja prea mult;

115.  solicită punerea în aplicare integrală a măsurilor recomandate în Rezoluția Parlamentului din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în Uniunea Europeană, și anume organizarea unor cursuri de formare împotriva hărțuirii, obligatorii pentru toți membrii personalului și deputați, precum și reorganizarea celor două comitete existente într-un comitet independent; solicită acoperirea cheltuielilor medicale și de judecată ale victimelor hărțuirii, în conformitate cu articolul 24 din Statutul funcționarilor;

116.  salută faptul că nu au existat liste de așteptare pentru primele trei categorii de personal (și anume, părinți singuri care lucrează în Parlament și deputați; doi părinți care lucrează cu normă întreagă la Parlament; doi părinți care lucrează în cadrul Parlamentului, dintre care unul lucrează cu normă întreagă, iar celălalt cel puțin jumătate de normă), folosită pentru a acorda prioritate alocării de locuri la grădinița Parlamentului și în creșele private din Bruxelles cu care Parlamentul a încheiat un contract; constată că, în 2018, au fost oferite 197 de locuri, iar 116 au fost acceptate de către membrii personalului; constată cu satisfacție că creșa Wayenberg este în curs de extindere și va avea o capacitate pentru 320 de copii (în prezent, există 230 de locuri);

117.  constată că, începând cu 1 februarie 2020, societatea „Esedra” a devenit noul furnizor de servicii pentru secțiile de creșă și grădiniță ale Parlamentului; ia act cu îngrijorare de informațiile limitate furnizate de serviciile relevante ale Parlamentului (DG PERS) înainte de schimbarea furnizorului de servicii cu privire la schimbările pe care acest nou contract le va genera; subliniază necesitatea ca Parlamentul să pună întotdeauna pe primul loc starea de bine a copiilor din creșa sa atunci când evaluează o procedură de ofertare, și, de asemenea, să atribuie o importanță sporită condițiilor de lucru ale personalului angajat de prestatorul de servicii;

118.  subliniază importanța unor norme clare de reglementare a creșelor și grădinițelor; solicită Comitetului de gestionare a secțiilor de creșă și grădiniță ale Parlamentului să adopte specificații suficiente pentru ca normele acestuia să fie clare, transparente și suficient de cuprinzătoare încât să acopere orice situații neobișnuite și specifice, cum ar fi situațiile familiale individuale sau copiii cu nevoi speciale; propune să se mențină pe site-uri informații actualizate despre serviciile de creșă și grădiniță, inclusiv contribuțiile și capacitatea actuală; recomandă, în plus, modificarea articolului 4 din normele care reglementează secțiunile referitoare la creșele și grădinițele administrate sub supravegherea Parlamentului European pentru a prevede în mod clar contribuția parentală maximă, pentru a se asigura suficientă transparență și a preveni eventualele discrepanțe;

119.  reamintește că este necesar ca toți furnizorii de servicii să respecte pe deplin legislația belgiană și să se asigure că subcontractantul se aliniază la politica Parlamentului privind respectul și demnitatea la locul de muncă; solicită serviciilor competente ale Parlamentului să asigure o tranziție lină și să garanteze că niciuna dintre posibilele modificări ale modului în care funcționează secțiile de creșă și grădiniță introduse de noua conducere nu duce la o reducere a calității serviciilor și a condițiilor de muncă comparativ cu cele oferite de furnizorul de servicii anterior;

120.  observă că, din cauza volumului mare de muncă al personalului DG PERS, există o lipsă de flexibilitate în ceea ce privește modificarea salariilor APA, atunci când acest lucru este solicitat de un deputat și se justifică printr-o creștere a responsabilităților APA;

Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO)

121.  reamintește că, în 2018, DG INLO a avut 607 membri ai personalului și a gestionat 12,6% din bugetul total al Parlamentului;

122.  observă că creditele angajate s-au ridicat la 239 547 603 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 11 % față de 2017 (265 839 576 EUR);

123.  subliniază că, în ceea ce privește politica imobiliară a Parlamentului, principiul eficienței costurilor trebuie respectat în cea mai mare măsură posibilă, atât în privința costurilor aferente clădirilor existente, cât și pentru noi proiecte; subliniază faptul că prima grijă a Parlamentului trebuie să fie gestiunea financiară riguroasă, cu obiectivul de a realiza lucrările cu cele mai mici costuri posibile;

124.  constată că noua strategie imobiliară pe termen mediu și lung a fost adoptată de Birou în aprilie 2018; observă că strategia Biroului privind clădirile se axează pe măsuri menite să răspundă nevoilor viitoare după 2019, inclusiv renovarea clădirilor, care rămâne una dintre principalele provocări care trebuie abordate; reamintește că Parlamentul s-a concentrat pe achiziționarea de proprietăți, ceea ce înseamnă că deține în prezent 80 % dintre clădirile pe care le ocupă;

125.  ia act de faptul că, la Bruxelles, clădirea Martens a fost finalizată, iar clădirea Montoyer 63 a fost reconstruită;

126.  constată că cel mai mare proiect imobiliar al Parlamentului - extinderea clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - se află la punctul de finalizare a primei faze, zona de est, care reprezintă aproximativ 70 % din întregul proiect; reamintește că, în prezent, personalul Parlamentului din Luxemburg este răspândit în patru clădiri; ia act de faptul că clădirea Konrad Adenauer va reuni toate serviciile sub același acoperiș și, ca atare, va permite realizarea unor economii considerabile în domeniile energiei, apei, securității și gestionării infrastructurii clădirii; subliniază cu preocupare anumite costuri legate de întârzierile în construcție au fost mai mari decât s-a prevăzut inițial, dar grație faptului că cheltuielile pentru costurile financiare ale împrumuturilor au fost considerabil mai mici, Parlamentul a fost în măsură să compenseze parțial costurile financiare suplimentare; ia act de faptul că, în acest moment costul total al proiectului Adenauer rămâne de 32,5 milioane EUR în cadrul bugetului general aprobat, ceea ce exclude costurile de gestionare a proiectelor, costurile financiare, organismele certificate etc.; regretă creșterea costurilor cauzată de întârzierile de construcție și observă că au fost necesare tranzacții cu întreprinderile de construcții (legate de întârzierea cu proiectul) pentru a evita întârzieri și costuri suplimentare (între 5 % și 15 % din valoarea contractului);

127.  remarcă cu îngrijorare că, la fel ca și în anii trecuți, a fost autorizat un transfer colector în valoare de 29 de milioane EUR pentru prefinanțarea proiectului de construcție a clădirii Konrad Adenauer; subliniază că „colectarea” constituie o flexibilizare a principiului specificității și, prin urmare, contravine în mod deliberat principiului exactității bugetare; nu este de acord cu actuala practică a „transferului colector” de sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; solicită o mai bună gestionare a bugetului pentru a reduce aceste transferuri la minimul necesar și a îmbunătăți claritatea și transparența liniilor bugetare aferente;

128.  apreciază îmbunătățirea mediului de lucru pentru deputați la Bruxelles (1 birou personal + 2 birouri pentru personalul lor) și la Strasbourg (1 + 1 birouri); sprijină în continuare îmbunătățirea condițiilor de lucru ale deputaților, în conformitate cu punctul 147 de mai jos;

129.  sprijină eforturile DG INLO de a consolida mecanismele de securitate prin realizarea de îmbunătățiri structurale și organizaționale, inclusiv securizarea tuturor amplasamentelor fizice; insistă asupra necesității de a găsi un echilibru între deschiderea către cetățeni și cerințele de securitate;

130.  constată cu părere de rău că o serie de furnizori de servicii cruciale (bănci și magazine alimentare) au hotărât de curând să nu prelungească contractele pe termen lung semnate cu Parlamentul și le cere serviciilor de resort să cerceteze de ce a scăzut calitatea serviciilor disponibile la Parlament;

131.  ia act de demararea, în 2018, a lucrărilor de extindere a creșei Wayenberg; este preocupat însă de accesul periculos la aceste amplasamente în timpul lucrărilor și sugerează ca DG INLO și DG SAFE ar trebui să acorde o atenție mai mare asigurării siguranței utilizatorilor pe durata întreprinderii unor astfel de lucrări în viitor;

132.  ia act de infrastructura semnificativă a Parlamentului, care poate fi defalcată după cum urmează:

Clădiri în Bruxelles

Clădiri în Luxemburg

Clădiri în Strasbourg

13 aflate în proprietate

1 aflată în proprietate

5 aflate în proprietate

7 închiriate

6 închiriate

1 parcare închiriată

671 285 m2

176 283 m2

344 283 m2

Birourile de legătură și antenele PE

 

Total

37

aflate în proprietate

12

închiriate

25

suprafață

28 383 m2

133.  ia act de faptul că Biroul i-a solicitat Secretarului General să autorizeze DG INLO să lanseze un concurs de arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-Henri Spaak, luând în calcul doar două opțiuni: renovarea sau reproiectarea clădirii; insistă ca clădirea să fie pregătită pentru evoluția activităților Parlamentului în deceniile viitoare, în conformitate cu tratatele; reamintește că a fost lansat un concurs de arhitectură în vederea obținerii unor propuneri arhitecturale concrete și că o decizie finală privind proiectul ar trebui să fie adoptată de autoritățile politice și bugetare; subliniază ca o astfel de decizie ar trebui luată după publicarea unei evaluări a siguranței clădirii, precum și că Secretarul General ar trebui să includă planul în buget înainte de luarea deciziei;

134.  ia act de faptul că Biroul a aprobat introducerea proiectului „Europa Experience” în mai multe birouri de legătură și că acesta va fi pus în aplicare în următorii ani;

135.  sprijină internalizarea serviciului de șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat de satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de mașini oficiale în 2018; sugerează ca autoturismele oficiale să nu circule goale, ci ca, atunci când se deplasează de la Bruxelles la Strasbourg și înapoi, acestea să fie utilizate pentru a transporta deputați, personal și asistenți parlamentari care au ordine de misiune; ia act de noua normă care impune șoferilor să aștepte maximum cinci minute la locul de colectare și înțelege necesitatea unei astfel de norme, însă, cu toate acestea, este preocupat de faptul că acest interval de timp este prea scurt; ia act de timpul de așteptare îndelungat al deputaților în aeroport înainte de plecarea autoturismelor spre Parlament și sugerează găsirea unui mod mai eficient de gestionare a acestor întârzieri;

136.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la condițiile de lucru ale personalului la două dintre concesiunile externe contractate de Parlament, și anume personalul de curățenie și personalul de restaurant, și recomandă în mod ferm ca DG INLO să organizeze o anchetă independentă cu privire la nivelul de satisfacție al acestora în privința condițiilor de muncă, pentru a asigura respectul și demnitatea la locul de muncă; solicită o evaluare a politicii Parlamentului în materie de achiziții publice, având ca obiectiv îmbunătățirea, transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă pentru toate serviciile contractate; invită Parlamentul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestei evaluări; ia act de faptul că Parlamentul respectă legislația relevantă;

137.  este îngrijorat de faptul că serviciul de resort încă nu a reușit să rezolve problema rețelei de apă caldă de la Parlament și roagă comisia responsabilă ca pe viitor să ofere informații despre acțiunile luate pentru a combate bacteria Legionella în clădirile Parlamentului;

138.  salută creșterea diversității ofertei alimentare la cantina cu autoservire a Parlamentului; este, cu toate acestea, îngrijorat de faptul că, deși că a avut loc un apel public pentru o evaluare a costurilor și beneficiilor, raportul preț/calitate al ofertei alimentare a fost nesatisfăcător; solicită reexaminarea evaluării calității și prețului potențialilor furnizori de servicii de pe piață; solicită să fie aduse modificările necesare cu privire la raportul calitate/preț dezechilibrat ce reiese din rezultatele anchetei; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la prețul și calitatea alimentelor și băuturilor;

139.  își exprimă solidaritatea cu lucrătorii grupului COMPASS, care se confruntă cu reduceri de personal și cu înrăutățirea condițiilor lor de muncă; este preocupat de utilizarea în măsură din ce în ce mai mari de către societatea externă de catering a personalului temporar și interimar, acest lucru având consecințe asupra calității serviciilor și asupra avantajelor și a calității condițiilor de muncă ale personalului permanent;

140.  salută crearea, în 2017, a unei unități pentru verificările ex ante și coordonarea achizițiilor publice pentru a consolida rolul central al unității de control ex ante și pentru a oferi sprijin în scopul de a asigura aplicarea uniformă și monitorizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul DG INLO;

141.  ia act cu satisfacție de faptul că, pe întreg parcursul anului 2018, a fost efectuat un audit privind accesibilitatea clădirilor pentru persoanele cu dizabilități ca parte a politicii „Design universal” și a lansării rețelei de accesibilitate a DG INLO;

142.  aprobă rolul DG INLO în politica de mediu a Parlamentului, în special obiectivul de a crește eficiența energetică a clădirilor și de a reduce consumul de apă;

Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe (DG LINC)

143.  reamintește că, în 2018, Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe (DG LINC) a avut 534 de membri ai personalului și a gestionat 3,1 % din bugetul total al Parlamentului;

144.  insistă asupra aplicării Codului de conduită privind multilingvismul, care le permite tuturor deputaților în Parlamentul European să se exprime în propria lor limbă; subliniază că profilurile lingvistice mai detaliate introduse prin revizuirea Codului de conduită privind multilingvismul trebuie utilizate numai în circumstanțe excepționale; scopul acestora nu este de a limita regimul lingvistic, ci de a oferi servicii mai specifice deputaților în cazul unor limitări care țin de piață și al unor constrângeri de ordin logistic;

145.  aprobă transformarea direcției generale, survenită în 2018, în scopul de a consolida capacitățile Parlamentului de organizare de conferințe și de a finaliza procesul de stabilire a unor noi condiții de lucru pentru interpreți;

146.  ia act de strategia de modernizare a gestionării conferințelor, axată în mare măsură pe îmbunătățirea și adaptarea serviciilor furnizate în cadrul Parlamentului, plecând de la nevoile utilizatorilor, și pe dezvoltarea unei interfețe unice pentru organizatori;

147.  ia act cu satisfacție de acordul privind condițiile de muncă ale interpreților din 8 septembrie 2018; încurajează grupul comun de monitorizare, alcătuit din reprezentanți ai administrației și ai interpreților, să continue să ofere un cadru de cooperare fructuoasă în vederea soluționării armonioase a problemelor care pot apărea;

148.  constată că numărul mediu global de ore pe care interpreții le-au petrecut săptămânal în cabine furnizând servicii de interpretare a crescut de la 11 ore și 54 de minute în 2014 la 13 ore și 47 de minute în 2018, fapt cauzat, printre altele, de intensificarea activității parlamentare;

149.  atrage atenția că există diferențe mari de cost al traducerilor din anumite limbi și roagă serviciul de resort să cerceteze cauzele acestor discrepanțe majore;

Direcția Generală Traduceri (DG TRAD)

150.  reamintește că, în 2018, Direcția Generală Traduceri (DG TRAD) a avut 1 145 de membri ai personalului și a gestionat 0,9 % din bugetul total al Parlamentului;

151.  recunoaște faptul că, în 2018, DG TRAD a înregistrat o creștere cu 10 % a producției față de anul precedent, datorită caracterului ciclic al cererii de traduceri, care este strâns legat de activitatea parlamentară; ia act cu îngrijorare de faptul că producția internă de traduceri în raport cu capacitatea a ajuns la 119,4% (criteriul de referință: 100%), iar rata de externalizare a fost de 32,8% (față de 31,4% în 2017); face apel la DG TRAD să ia în considerare creșterea ponderii externalizării, respectând criteriul de referință de 100 % și punând accentul pe calitate și pe caracterul impecabil al traducerilor; invită DG TRAD să își continue eforturile de creștere a verificării conformității și calității traducerilor externalizate;

152.  ia act de migrarea progresivă către eTranslation, care furnizează servicii de traducere automată pentru toate combinațiile lingvistice; insistă asupra rolului de neînlocuit și a valorii adăugate a traducătorilor umani;

153.  observă că în 2018 au fost introduse noi sarcini pentru traducători, care transformă serviciile de traducere în mediere lingvistică interculturală, de exemplu, prin crearea Serviciului pentru capacitatea audio, la care participă o parte dintre traducători, care traduc scurtele buletine de știri (buletine informative zilnice) în 24 de limbi și podcasturi în 6 limbi; ia act de faptul că DG TRAD a apelat la un formator pentru voce care a format aproape 180 de membri ai personalului; este preocupat de faptul că personalul DG TRAD nu s-a confruntat doar cu un volum de muncă extraordinar de ridicat ca urmare a încheierii legislaturii, ci și cu incertitudini legate de noile sarcini cu care nu este obișnuit; invită conducerea și personalul DG TRAD să continue discuțiile cu privire la impactul sarcinii de lucru ciclice asupra stării de bine a personalului; încurajează crearea unui grup comun de monitorizare, care să fie format din reprezentanți ai administrației și ai traducătorilor, similar celui stabilit de DG LINC;

Direcția Generală Finanțe (DG FINS)

154.  reamintește că, în 2018, DG FINS a avut 222 de membri ai personalului și a gestionat 20,8 % din bugetul total al Parlamentului;

155.  este conștient de faptul că, de la intrarea în vigoare a Statutului deputaților în 2009, cadrul de reglementare al DG FINS a evoluat foarte mult; ia act, de asemenea, de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar la 2 august 2018 și de modificările ulterioare ale normelor interne privind execuția bugetului Parlamentului, care afectează activitatea DG FINS;

156.  este preocupat de penuria de resurse umane și de mobilitatea personalului, ceea ce înseamnă că a fost necesar să se acorde prioritate serviciilor de bază pentru deputați și pentru Parlament, ducând la probleme legate de amploarea controalelor efectuate, de termene, de viteza cu care au fost efectuate plățile și de echilibrarea operațiunilor privind cheltuielile; își exprimă îngrijorarea cu privire la această tendință și la impactul negativ al acesteia, în special asupra deteriorării stării de bine la locul de muncă și a creșterii numărului de absențe medicale îndelungate, care au devenit mai pregnante în cursul anului;

157.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la uzura morală a aplicațiilor informatice ale direcției generale și la riscul de defectare a sistemelor informatice, ambele fiind considerate a fi la un nivel ridicat; invită DG FINS și DG ITEC să își intensifice cooperarea constructivă pentru a pune în aplicare măsuri adecvate de atenuare, inclusiv buna implementare a noului sistem de gestiune financiară și de contabilitate;

158.  aprobă eforturile semnificative pentru realizarea investițiilor actuale în digitalizarea proceselor financiare, cum ar fi semnăturile electronice ale deputaților, în vederea consolidării serviciului oferit clienților, a eficienței administrative și a nivelului controalelor, în special introducerea rambursării online a cheltuielilor medicale ale deputaților și automatizarea registrului central de prezență, în vederea accelerării plăților drepturilor conexe și a extinderii funcțiilor e-Portalului, ca ghișeu unic de gestionare a drepturilor financiare și sociale ale deputaților; regretă ineficiențele de durată în ce privește introducerea și verificarea datelor, în special faptul că datele privind cheltuielile de deplasare ale deputaților sunt introduse în sistem de două ori, prima dată de către deputați, iar a doua oară de către administrație;

159.  ia act de faptul că noua agenție de voiaj a Parlamentului a început să funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma unei licitații publice; ia act de utilizarea limitată a centrului de apeluri al agenției de voiaj, disponibil la sfârșit de săptămână, dar care nu cuprinde toate societățile utilizate de agenția de voiaj; regretă faptul că deputații au întâmpinat dificultăți în a comunica cu centrul de apeluri al serviciului de voiaj în timpul și în afara programului de lucru; deplânge programul de lucru limitat al agenției, în special faptul că este închisă în după-amiezile de vineri, cu excepția după-amiezilor de vineri înainte de o sesiune de la Strasbourg, lucru care limitează considerabil capacitatea personalului deputaților de a lucra eficient; solicită îmbunătățirea disponibilității; insistă asupra punerii în aplicare obligatorii a unui mecanism de depunere a plângerilor simplu și ușor de utilizat, care să permită soluționarea rapidă a oricăror probleme; regretă timpul lent de reacție a agenției cu privire la solicitările de bilete; consideră absolut inacceptabil faptul că biletele propuse de agenție nu sunt întotdeauna cele mai rentabile (fiind adesea la prețuri mai ridicate decât cele online), precum și faptul că deputații se confruntă cu întârzieri considerabile în rambursarea cheltuielilor de călătorie; îndeamnă DG FINS să realizeze un sondaj de satisfacție cu privire la serviciile agenției de voiaj și, pentru a putea prezenta rezultatele până la 30 iunie 2020 cel târziu, să informeze clienții cu privire la organizarea și responsabilitățile DG FINS și ale agenției de voiaj a Parlamentului; îndeamnă noua agenție de voiaj să reflecteze asupra rezultatelor obținute de ancheta privind gradul de satisfacție și să pună în aplicare îmbunătățiri în mod adecvat;

Indemnizația pentru cheltuieli generale

160.  salută măsurile luate de Birou pentru a crea o mai mare transparență și responsabilitate financiară;

161.  reamintește că a avea un cont bancar separat pentru primirea indemnizației pentru cheltuieli generale este obligatoriu; invită Parlamentul să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la numărul de deputați care respectă această obligație;

162.  atrage atenția asupra faptului că, la reuniunea sa din 2 iulie 2018, Biroul a adoptat o nouă listă neexhaustivă de cheltuieli care pot fi acoperite de indemnizația pentru cheltuieli generale, listă ce conține cele mai frecvente exemple de cheltuieli admisibile; ia act de faptul că, pentru deputații care doresc acest lucru, costurile aferente auditului voluntar de verificare a utilizării indemnizației pentru cheltuieli generale pot fi acoperite de indemnizația pentru cheltuieli generale; reamintește că toți deputații au libertatea de a prezenta modul de utilizare a indemnizației pentru cheltuieli generale și de a publica aceste informații pe site-urile lor personale; invită Parlamentul să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la numărul de deputați care urmează aceste recomandări;

163.  ia act de îmbunătățirile aduse în ultimii ani în ceea ce privește eficiența și transparența verificării și a controlului rambursărilor cheltuielilor, cum ar fi rambursările cheltuielilor de deplasare ale deputaților și indemnizațiile asistenților parlamentari, pentru care trebuie furnizate documente referitoare la costurile suportate; solicită ca situațiile în care au fost descoperite abateri să fie tratate cu strictețe; îndeamnă Biroul să tragă concluzii din cazurile de fraudă din trecut și să prevadă sancțiuni severe în cazurile de fraudă; solicită insistent deputaților să își folosească indemnizația pentru cheltuieli generale strict în scopurile prevăzute în Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European; îndeamnă Biroul să realizeze evaluarea orientărilor prevăzută în ultima decizie a Biroului; urmărește, în interesul cetățenilor și al reputației Parlamentului și a deputaților, un echilibru adecvat între libertatea mandatului și combaterea riscurilor de utilizare necorespunzătoare și de fraudă; consideră că este necesar să se efectueze o dată la cinci ani, la jumătatea legislaturii parlamentare, o evaluare periodică a dispozițiilor relevante;

164.  reamintește articolul 62 alineatele (1) și (2) din Decizia Biroului din 19 mai și 9 iulie 2008, astfel cum a fost modificată (ultima modificare la 1 iulie 2019), privind Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, care prevede că „plățile”, inclusiv indemnizația pentru cheltuieli generale, „sunt rezervate exclusiv finanțării activităților legate de exercitarea mandatului deputaților și nu pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor personale sau pentru a finanța subvenții sau donații cu caracter politic” și că „deputații restituie Parlamentului sumele neutilizate, cu excepția cazului în care sumele respective sunt rambursate sub formă de sume forfetare”; solicită Secretarului General și Biroului să se asigure că aceste dispoziții sunt pe deplin puse în aplicare și respectate și să informeze în mod regulat autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la numărul deputaților care au rambursat sumele neutilizate;

165.  reamintește că Grupul de lucru ad-hoc pentru definirea și publicarea normelor privind utilizarea indemnizației pentru cheltuieli generale a recomandat Biroului, în cursul legislaturii anterioare, reluarea discuțiilor privind indemnizația pentru cheltuieli generale și încheierea unui acord care să oblige deputații să păstreze toate chitanțele legate de indemnizația pentru cheltuieli generale, să le prezinte unui auditor independent responsabil de verificarea anuală a conturilor și să permită publicarea avizului auditorului, precum și să restituie partea necheltuită din indemnizația pentru cheltuieli generale la sfârșitul mandatului;

166.  reamintește, de asemenea, că plenul a adoptat următoarele modificări suplimentare legate de indemnizația pentru cheltuieli generale, pe lângă cele deja adoptate de Grupul de lucru ad-hoc, care impun: o verificare prin sondaj a 5% din cheltuielile legate de indemnizația pentru cheltuieli generale, efectuată de serviciul intern de audit al Parlamentului, iar rezultatele finale și constatările acestei verificări să fie incluse în raportul anual de audit intern publicat de Parlament; o prezentare generală în fiecare an de către deputați a cheltuielilor lor pe categorii (costuri de comunicare, închiriere de birouri, materiale de birou etc.);

167.  îndeamnă Biroul să pună în aplicare cât mai curând posibil voința democratică a plenului cu privire la indemnizația pentru cheltuieli generale;

168.   salută faptul că Biroul din legislatura precedentă a creat infrastructura necesară pe pagina deputaților de pe site-ul internet al Parlamentului pentru deputații care doresc să publice un audit voluntar sau o confirmare a cheltuielilor pe care le efectuează cu privire la faptul că utilizarea indemnizației pentru cheltuieli generale respectă normele aplicabile din Statutul deputaților și măsurile de punere în aplicare a acestuia; invită Parlamentul să își îmbunătățească comunicarea cu deputații cu privire la această posibilitate și la modul în care să o utilizeze în practică;

Fondul facultativ de pensii

169.  constată că deficitul actuarial estimat al regimului facultativ de pensii se ridica la 286,1 milioane EUR la sfârșitul anului 2018; constată, de asemenea, că la sfârșitul anului 2018, valoarea activelor nete de care trebuie să se țină cont și angajamentul actuarial se ridicau la 112,3 milioane EUR și, respectiv, la 398,4 milioane EUR;

170.  reamintește că aceste pasive viitoare preconizate se întind pe mai multe decenii, dar ia act de faptul că suma totală plătită în 2018 de Fondul facultativ de pensii se ridică la 17,8 milioane EUR;

171.  subliniază că acest lucru stârnește îngrijorare în legătură cu posibila epuizare a Fondului și că Parlamentul garantează plata pensiilor în cazul în care Fondul nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile;

172.  sprijină în mod ferm rezultatele reuniunii din 10 decembrie 2018, la care Biroul a decis să modifice normele aplicabile sistemului de pensii prin creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani și prin introducerea unei prelevări de 5 % din cuantumul pensiilor la viitorii pensionari, în vederea îmbunătățirii sustenabilității sale; susține decizia Biroului ca un pas pozitiv; constată, cu toate acestea, că Parlamentul va rămâne responsabil pentru o sumă foarte importantă în viitor; reamintește că articolul 27 alineatul (2) din Statutul deputaților în Parlamentul European prevede că „[d]repturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral”;

173.  solicită Secretarului General, precum și Biroului, să analizeze, în deplină concordanță cu dispozițiile Statutului deputaților în Parlamentul European, și anume articolul 27 alineatul (1) și alineatul (2), toate modalitățile posibile pentru a găsi o soluție justă la această problemă, reducând în același timp răspunderea Parlamentului la un nivel minimum, având în vedere că este vorba despre banii contribuabililor, și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică (DG ITEC)

174.  reamintește că, în 2018, DG ITEC a avut 484 de membri ai personalului și a gestionat 6,4% din bugetul total al Parlamentului;

175.  ia act de faptul că indicatorul principal al DG ITEC în 2018 este capacitatea sa de a răspunde cerințelor utilizatorilor și partenerilor din toate domeniile de activitate în timp util și în mod eficient; insistă că DG ITEC ar trebui să investească în continuare în crearea unor interfețe moderne, fără sincope, eficiente și orientate spre utilizatori;

176.  sprijină dezvoltarea în curs a aplicațiilor e-Parlament, consolidarea activităților de inovare în domeniul informatic și întărirea capacității de securitate cibernetică a Parlamentului; salută decizia de a dubla resursele alocate Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE); salută întărirea capacității instituțiilor Uniunii de a asigura o protecție optimă împotriva atacurilor cibernetice;

177.  recunoaște faptul că este foarte dificil pentru DG ITEC să recruteze suficienți experți cu înaltă calificare și cu profiluri, cunoștințe și experiență foarte specifice; invită Parlamentul să se asigure că această solicitare este transmisă în mod corespunzător Oficiului European pentru Selecția Personalului pentru a răspunde mai bine acestor nevoi specifice ale instituțiilor Uniunii;

178.  insistă ca DG ITEC să depună eforturi mai mari pentru a garanta continuitatea și reziliența infrastructurilor TIC ale Parlamentului de la avaria sistemului informatic din octombrie 2017; solicită intensificarea eforturilor și întărirea capacității pentru a oferi asigurări cu privire la soliditatea Parlamentului în domeniul TIC; solicită continuarea activității și a progreselor realizate în domeniile continuității activității, gestionării riscurilor, gestionării incidentelor și capacității de recuperare; subliniază existența unor deficiențe în funcționarea rețelei internet în Parlament;

179.  subliniază riscurile din ce în ce mai mari legate de date și confidențialitate; subliniază cu îngrijorare relatările recente cu privire la stocarea și prelucrarea datelor utilizatorilor atunci când aceștia sunt conectați la rețeaua wi-fi a Parlamentului; pune puternic sub semnul întrebării necesitatea de a păstra datele pentru o perioadă de până la șase luni(13); invită Parlamentul să elaboreze o politică și o strategie în materie de securitate a informațiilor; subliniază că o cooperare strânsă între DG ITEC și DG SAFE este extrem de importantă; încurajează direcțiile generale să planifice activități comune pe termen mediu și lung;

Direcția Generală Securitate și Siguranță (DG SAFE)

180.  reamintește că, în 2018, DG SAFE a avut 756 de membri ai personalului și a gestionat 1,5 % din bugetul total al Parlamentului;

181.  este preocupat de rezultatele sondajului recent în rândul personalului DG SAFE și speră ca în viitorul apropiat să poate fi găsită o soluție care să răspundă preocupărilor personalului ;

182.  reamintește că deschiderea către public este o trăsătură distinctivă a Parlamentului și că trebuie să existe în continuare un echilibru adecvat între aceasta și nivelul de securitate necesar;

183.  salută deciziile importante legate de securitate luate de Birou în cursul celei de a 8-a legislaturi, în special (a) măsurile privind relațiile cu autoritățile naționale din țările-gazdă și cu celelalte instituții, în special măsurile de securizare a cartierului european din Bruxelles, verificarea de securitate a personalului prestatorilor externi de servicii, evaluarea amenințărilor și modificările nivelurilor de alertă, (b) măsurile de modernizare a clădirilor Parlamentului și (c) măsurile interne; reamintește că deciziile respective au implicat investiții în infrastructură;

184.  salută acordul privind scutirea reciprocă de controalele de securitate încheiat de Parlament în 2018 cu Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor; regretă, cu toate acestea, că nu a fost semnat încă un astfel de acord cu Consiliul și speră că o soluție poate fi găsită în curând în acest sens;

185.  aprobă înlocuirea legitimațiilor de acces ale deputaților și ale personalului acestora; așteaptă cu interes viitoarea înlocuire a legitimațiilor de acces utilizate de personalul Parlamentului;

186.  salută buna cooperare dintre DG SAFE și DG INLO în ceea ce privește consolidarea securității tuturor clădirilor Parlamentului, modernizarea accesului, inclusiv la parcări, așa cum a solicitat Biroul;

187.  ia act de crearea Unității de protecție, în special protejarea atentă a Președintelui Parlamentului și consolidarea securității locațiilor strategice ale Parlamentului;

188.  sprijină extinderea sistemului de alertă de securitate prin SMS la toți utilizatorii de telefoane de serviciu, care va fi folosit, în viitor, pentru toți deputații și tot personalul;

Serviciul Juridic

189.  aprobă strategia Serviciului Juridic de a pune juriști la dispoziția comisiilor parlamentare într-o mai mare măsură; solicită o mărire a personalului care se ocupă de activitățile parlamentare;

190.  constată cu satisfacție că Serviciul Juridic respectă echilibrul de gen la nivelul administratorilor, șefilor de unitate și al directorilor;

191.  subliniază că Serviciul Juridic a câștigat 95 % dintre cazurile înaintate Curții în cursul celei de a 8-a legislaturi; își exprimă convingerea că Serviciul Juridic își joacă rolul în protejarea intereselor financiare ale Parlamentului și ale cetățenilor Uniunii prin recuperarea banilor publici prin cauzele Curții;

192.  este preocupat de dificultățile de a găsi persoane calificate din anumite țări pentru a ocupa anumite posturi, întrucât există obligația de a acoperi toate sistemele juridice și toate limbile statelor membre;

Raportul anual privind contractele atribuite

193.  reamintește că cele două regulamente financiare(14) succesive și normele de aplicare ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(15) stabilesc ce informații trebuie să fie furnizate autorității bugetare și publicului cu privire la contractele atribuite de către instituție; ia act de faptul că Regulamentul financiar prevede obligația publicării contractelor atribuite cu o valoare mai mare de 15 000 EUR, această valoare indicând pragul peste care organizarea unei proceduri de atribuire competitive devine obligatorie;

194.  observă că, din totalul de 251 de contracte atribuite în 2018, 94 au avut la bază proceduri deschise sau restrânse, valoarea acestora fiind de 569,5 milioane EUR, iar 155 au avut la bază proceduri negociate, valoarea lor totală fiind de 35,9 milioane EUR; constată că numărul total de contracte atribuite prin proceduri negociate a scăzut ca procent din valoarea totală a contractelor atribuite, de la 12 % în 2017 la 6 % în 2018, precum și în ceea ce privește volumul, de la 70,5 milioane EUR în 2017 la 35,86 milioane EUR în 2018;

195.  ia act de următoarea defalcare a contractelor atribuite în 2018 și 2017, inclusiv a contractelor de construcții, în funcție de tipul acestora:

Tipul contractului

2018

2017

Număr

Procentaj

Număr

Procentaj

Servicii

Furnizare de bunuri

Lucrări

Construcții

199

37

12

3

79%

15%

5%

1%

177

36

11

0

79%

16%

5%

0%

Total

251

100%

224

100 %

Tipul contractului

2018

2017

Valoare (EUR)

Procentaj

Valoare (EUR)

Procentaj

Servicii

256 374 627

42%

446 313 270

76%

Furnizare de bunuri

210 526 209

35%

133 863 942

23%

Lucrări

133 431 628

22%

6 892 972

1%

Construcții

5 039 824

1%

0

0%

Total

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Raportul anual privind contractele atribuite de Parlamentul European, 2018, pagina 6)

196.  ia act de următoarea defalcare a contractelor atribuite în 2018 și 2017 pe tip de procedură utilizată, în funcție de număr și valoare:

Tipul procedurii

2018

2017

Număr

Procentaj

Număr

Procentaj

Deschisă

Restrânsă

Negociată

Competitivă

Excepțională

89

5

155

1

1

35,46%

1,99%

61,75%

0,40%

0,40%

78

1

145

-

-

35%

1%

64%

-

-

Total

251

100%

224

100%

Tipul procedurii

2018

2017

Valoare (EUR)

Procentaj

Valoare (EUR)

Procentaj

Deschisă

Restrânsă

Negociată

Competitivă

Excepțională

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

-

-

488 368 460

28 200 000 70 501 724

-

-

83%

5%

12%

-

-

Total

605 372 288

100%

587 070 184

100%

(Raportul anual privind contractele atribuite de Parlamentul European, 2018, pagina 8)

Grupuri politice (postul bugetar 4 0 0)

197.  constată că, în 2018, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 0, atribuite grupurilor politice și deputaților neafiliați, au fost utilizate după cum urmează(16):

Grupul

2018

2017

Credite anuale

Resurse proprii și credite reportate

Cheltuieli

Rata utilizării creditelor anuale

Sume reportate în următorul exercițiu

Credite anuale

Resurse proprii și credite reportate

Cheltuieli

Rata utilizării creditelor anuale

Sume reportate în următorul exercițiu

Partidul Popular European (PPE)

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

17 790

8 150

19 330

108,66

6 610

Alianța Progresivă a Socialiștilor și Democraților (S&D)

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

15 610

5 469

15 268

97,81

5 812

Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR)

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

6 200

2 810

6 051

97,60

2 959

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

5 711

1 694

5 596

97,99

1 809

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verts/ALE)

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

4 333

1 826

4 583

105,77

1 578

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică (GUE/NGL)

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

4 421

1 407

4 571

103,39

1 257

Grupul Europa Libertății și Democrației Directe (EFDD)

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

3 654

1 917

3 523

96,41

1 827

Grupul Europa Națiunilor și a Libertății (ENF)

3 238

1 094

3 612

111,55

720

2 719

846

2 474

90,99

1 091

Deputați neafiliați

1 153

314

537

46,57

442

929

257

494

53,18

318

Total

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

61 365

24 377

61 889

100,85

23 258

198.  salută faptul că auditorii externi independenți pentru grupurile politice au emis doar opinii fără rezerve pentru exercițiul financiar 2018;

Partide politice europene și fundații politice europene

199.  ia act de faptul că Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene (APPF) a fost creată în 2016 cu sarcina de a evalua cererile de înregistrare, de a înregistra noi partide și fundații din Uniune, de a monitoriza finanțarea acestora și de a impune sancțiuni în caz de nerespectare a obligațiilor care le revin; ia act de faptul că aceasta a devenit pe deplin operațională în 2017;

200.  ia act de faptul că Comisia, Consiliul și Parlamentul au convenit să pună la dispoziția APPF resurse financiare și umane suplimentare pentru exercițiul financiar 2019;

201.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 114 l/2014(17), directorul APPF prezintă anual un raport Parlamentului, Consiliului și Comisiei cu privire la activitățile Autorității; ia act de faptul că raportul anual a fost trimis Președintelui și Secretarului General al Parlamentului la 21 noiembrie 2019; regretă faptul că raportul pe 2018 a fost prezentat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului abia în ianuarie 2020; își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia de a considera raportul ca fiind confidențial, în urma unei cereri speciale din partea APPF, astfel încât acesta să fie disponibil numai unui număr limitat de persoane în anumite condiții restrictive; consideră că limitarea accesului la acest document, care se referă la utilizarea fondurilor publice, creează impresia regretabilă că ar fi ceva de ascuns; insistă ca raportul APPF să fie publicat în fiecare an și să le fie trimis deputaților atunci când este trimis Președintelui și Secretarului General al Parlamentului;

202.  invită Comisia pentru control bugetar a Parlamentului să îl invite pe directorul APPF la audierea anuală privind descărcarea de gestiune a Parlamentului, așa cum este cazul și pentru ceilalți șefi ai agențiilor și instituțiilor;

203.  subliniază că este important ca APPF să-și prezinte public activitățile pentru a-și demonstra responsabilitatea, care este esențială pentru a construi în mod permanent un mediu de încredere și asigurare, precum și că este necesar să se evalueze dacă APPF este dotată în mod corespunzător cu personal, resurse și competențe pentru a împiedica în mod eficient utilizarea abuzivă a fondurilor de către partidele și fundațiile politice;

204.  constată că, în 2018, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 2 au fost utilizate după cum urmează:

Partidul

Abrevierea

Resurse proprii

Contribuția finală a PE — prima parte

Venituri totale (18)

Contribuția PE ca % din cheltuielile rambursabile (max. 85 %)

Excedent de venituri (transfer în rezerve sau pierdere)

Partidul Popular European

PPE

1 427 466

7 356 802

11 340 157

85%

64 271

Partidul Socialiștilor Europeni

PSE

1 153 831

6 309 079

7 462 911

85%

-

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

ALDE

759 642

2 674 543

3 935 648

85%

157 524

Partidul Ecologist European

EGP

544 072

2 244 342

2 961 972

85%

- 26 538

Partidul Stângii Europene

EL

301 456

1 513 876

1 875 332

85%

- 6 798

Partidul Democrat European

PDE

125 374

532 075

754 587

85%

18 913

Alianța Liberă Europeană

ALE

156 351

628 696

910 047

85%

32 110

Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

ACRE

- 286 814

1 253 918

1 245 829

71%

- 729 991

Mișcarea Politică Creștină Europeană

ECPM

125 110

624 532

749 641

85%

5 995

Mișcarea pentru o Europă a Națiunilor și Libertății

MENL

211 768

1 045 592

1 257 360

85%

- 28 579

TOTAL

 

4 518 257

24 183 454

32 493 485

 

-513 092

205.  constată că, în 2018, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 3 au fost utilizate după cum urmează:

Fundația

Abrevierea

Afiliată partidului

Resurse proprii

Cuantumul final al subvenției PE

Venituri totale

Subvenția PE ca % din costurile eligibile (max. 85 %)

Excedent de venituri (transfer în rezerve sau pierdere)

Centrul pentru Studii Europene „Wilfried Martens”

WMCES

PPE

1 097 171

5 816 345

6 913 516

85%

31 397

Fundația pentru Studii Progresive Europene

FEPS

PSE

1 050 548

4 895 825

5 946 373

85%

-

Forumul Liberal European

ELF

ALDE

292 141

1 650 538

1 942 680

85%

-

Fundația Ecologică Europeană

GEF

EGP

185 182

1 038 822

1 224 004

85%

1 368

Transformă Europa

TE

EL

244 655

1 193 712

1 438 367

85%

16 375

Institutul Democraților Europeni

IED

PDE

45 755

255 000

300 755

85%

-

Fundația Coppieters

CF

ALE

115 193

388 702

503 895

85%

38 617

Noua Direcție – Fundația pentru Reformă în Europa

ND

ACRE

279 636

1 215 011

1 494 647

85%

- 156 378

Sallux

SALLUX

ECPM

77 416

418 444

495 860

85%

2 159

Fundația pentru o Europă a Națiunilor și a Libertății

FENL

MENL

53 600

329 251

382 851

85%

- 4 503

TOTAL

 

 

3 441 296

17 201 651

20 642 947

 

-70 965

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(5) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(6) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
(9) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).
(10) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
(11) Document de lucru referitor la punerea în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 privind personalul – economii substanțiale, dar nu fără consecințe pentru personal.
(12) Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (Actul Electoral European) (JO L 278, 8.10.1976, p. 5)
(13) https://euobserver.com/institutional/146270
(14) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(15) Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12. 2012, p. 1).
(16) Toate sumele sunt exprimate în mii EUR.
(17) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).
(18) Veniturile totale includ sumele reportate din exercițiul precedent în conformitate cu articolul 125 alineatul (6) din Regulamentul financiar (versiunea în vigoare în cursul exercițiului financiar în cauză).


Descărcarea de gestiune 2018: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
PDF 159kWORD 59k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2019/2058(DEC))
P9_TA(2020)0085A9-0027/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0053/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Justiție a Uniunii Europene către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0027/2020),

1.  acordă grefierului Curții de Justiție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2019/2058(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0027/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că, în Raportul său anual pe 2018, Curtea de Conturi nu a identificat, în cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „CJUE”), nicio deficiență semnificativă în legătură cu aspectele auditate referitoare la resursele umane și la procedurile de achiziții;

2.  salută concluzia Curții de Conturi potrivit căreia plățile totale cu privire la cheltuielile administrative ale CJUE aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3.  regretă, ca observație generală, faptul că domeniul de aplicare și concluziile capitolului 10 referitor la „Administrație” din Raportul anual pe 2018 al Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 - „Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

4.  ia act de faptul că Curtea de Conturi a selectat un eșantion de 45 de operațiuni din rubrica 5 a cadrului financiar multianual („Administrație”) pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că activitatea Curții de Conturi indică un risc redus al cheltuielilor administrative; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții de Conturi să crească numărul operațiunilor examinate cu cel puțin 10 %;

5.  constată că bugetul CJUE pentru 2018 s-a ridicat la 410 025 089 EUR (față de 399 344 000 EUR în 2017), ceea ce înseamnă o creștere de 2,67 %; constată o rată globală de execuție de 99,18 % (față de 98,69 % în 2017);

6.  salută gestiunea financiară în general prudentă și corectă a CJUE pentru bugetul pe 2018; ia act de rata ridicată de execuție bugetară pentru titlul 1 (persoane care lucrează cu CJUE, reprezentând 75 % din bugetul executat) și pentru titlul 2 (clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse, reprezentând restul bugetului executat), care se ridică la 99,0 % și 99,8 % (față de 98,6 % și 99,1 % în 2017);

7.  ia act de eforturile depuse de CJUE pentru a evita discrepanțe semnificative între angajamente (99,18 %) și plăți (94,04 %); salută faptul că CJUE urmărește îndeaproape execuția bugetară din cursul exercițiului, creând tablouri de bord lunare pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor puse la dispoziție;

8.  subliniază aplicarea de către CJUE a principiilor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe pentru toate serviciile sale administrative; ia act de stabilirea unor obiective specifice însoțite de unul sau mai mulți indicatori măsurabili, care sunt esențiali pentru pregătirea bugetului anual; ia act de organizarea de ateliere cu toate serviciile în vederea armonizării abordării bugetare și a schimbului de bune practici;

9.  regretă, cu toate acestea, creșterea cheltuielilor cu 11,81 % între 2017 și 2018 referitoare la postul bugetar 2022 „Curățenie și întreținere” din cauza unui nou contract de întreținere a clădirilor și a altor factori cu privire la care nu se realizase o estimare, ceea ce a dus la o creștere a acestei linii bugetare în 2018; invită CJUE să depună în continuare eforturi pentru a pregăti estimări bugetare viabile;

10.  salută faptul că rata de execuție a creditelor finale cu privire la reuniuni și conferințe a crescut la 98,83 % în 2018 (față de 81,40 % în 2017); recunoaște că acest post bugetar este destinat, în parte, finanțării vizitelor oficiale și a ceremoniilor pentru care planificarea bugetară este mai greu de prevăzut din cauza evenimentelor imprevizibile;

11.  salută efortul CJUE de a publica raportul său anual de activitate la 29 aprilie; ia act de faptul că CJUE continuă să exploreze, în cooperare cu alte instituții, posibilitatea de a-și avansa calendarul, ceea ce i-ar oferi autorității care acordă descărcarea de gestiune mai mult timp pentru a a-și aprofunda analiza și a desfășura procedura de descărcare de gestiune;

12.  recunoaște angajamentul CJUE de a depune eforturi în vederea punerii în aplicare a recomandărilor Curții de Conturi, în special în ceea ce privește gestionarea proactivă a cazurilor, cu calendare adaptate în funcție de natura și complexitatea diferitelor cazuri; a act de planificarea și monitorizarea atente ale CJUE pentru a asigura buna continuitate a activității judiciare; ia act de durata medie a procedurilor în 2018 la Curtea de Justiție a fost de 15,7 luni (față de 16,4 luni în 2017) și la Tribunal de 20 luni (față de 20,6 luni în 2015 și de 16 luni în 2017); încurajează CJUE să își continue eforturile de reducere a duratei procedurilor, ori de câte ori este posibil;

13.  recunoaște că principalele priorități ale CJUE sunt de a asigura o perioadă de timp rezonabilă pentru desfășurarea cauzelor înaintate celor două instanțe, precum și un standard ridicat de calitate al hotărârilor în respectivele cauze; constată că, datorită unui sistem de control riguros și unui nivel ridicat de vigilență, s-a putut obține o reducere a duratei medii a procedurilor în ultimii ani; cu toate acestea, ia act de faptul că acest lucru necesită o atenție continuă, în special în contextul unui volum de muncă din ce în ce mai mare;

14.  salută satisfacția exprimată de utilizatorii aplicației e-Curia, care a devenit obligatorie pentru schimbul de acte de procedură între avocați și Tribunal începând cu 1 decembrie 2018; constată că utilizarea e-Curia nu a fost introdusă în mod obligatoriu de Curtea de Justiție; încurajează Curtea de Justiție să urmeze exemplul Tribunalului și să ia în considerare introducerea obligatorie a aplicației e-Curia; salută faptul că această evoluție a contribuit atât la securitatea și rapiditatea unor astfel de schimburi, cât și la protecția mediului (printr-o utilizare redusă de hârtie) și la reducerea costurilor poștale; încurajează CJUE să își continue eforturile de realizare a digitalizării la scară largă a tuturor etapelor procesului judiciar;

15.  ține seama de faptul că sunt necesare măsuri organizatorice și procedurale suplimentare pentru a permite CJUE să facă față volumului de muncă în continuă creștere, respectând în același timp obiectivele instituției; ia act de faptul că, la 26 martie 2018, CJUE a solicitat, în temeiul articolului 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), modificarea Protocolului nr. 3 privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și că această procedură legislativă s-a finalizat prin adoptarea și intrarea în vigoare a Regulamentului (UE, Euratom) 2019/629(7);

16.  ia act de faptul că CJUE a dispus de 2 217 de posturi în 2018, formate din 1 413 de funcționari (adică 64 %), 650 de agenți temporari (adică 29 %) și 154 de agenți contractuali (adică 7 %) (în comparație cu 2 180 posturi în 2017);

17.  evidențiază faptul că distribuția personalului pe sectoare de activitate rămâne similară cu cea din anii precedenți, cel puțin 85 % dintre posturi fiind ocupate în cadrul activităților juridice și lingvistice; observă faptul că, în ceea ce privește rata de ocupare a posturilor, aceasta rămâne la un nivel foarte ridicat în 2018 (97 %), datorită activității judiciare susținute, care necesită recrutarea rapidă și în mod optim pentru toate posturile vacante;

18.  reiterează, în contextul creșterii continue a numărului de cazuri, că o alocare flexibilă a resurselor, în special a secretarilor administrativi existenți, ar putea spori eficacitatea CJUE; invită CJUE să prezinte un raport privind măsurile concrete adoptate;

19.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, cu toate că la CJUE au lucrat 274 de stagiari în 2018, numai 87 dintre aceștia au avut dreptul la o indemnizație lunară de 1 120 EUR; salută faptul că CJUE a adoptat noi norme privind stagiarii și a solicitat credite suplimentare pentru a putea finanța stagii pentru stagiarii aflați în cabinetele membrilor începând cu 2019; constată, cu toate acestea, că rămâne situația că nu toate stagiile oferite vor fi însoțite de o remunerație echitabilă; însărcinează CJUE (ținând seama de practicile de nediscriminare și de remunerarea echitabilă) să accepte rapid decizia de a remunera toți stagiarii; invită CJUE să asigure o remunerare echitabilă a întregului său personal activ;

20.  salută reforma Tribunalului, care a introdus îmbunătățiri în ceea ce privește reducerea numărului de cauze restante și reducerea duratei medii a procedurilor; constată că, în 2018, Tribunalul a închis cu 13 % mai multe cazuri decât în 2017 și a redus numărul de cauze pendinte cu 12 %;

21.  salută faptul că, împreună, cele două instanțe care compun CJUE au închis 1 769 de cauze în 2018, ceea ce reprezintă o productivitate record și confirmă o tendință generală de creștere puternică a activității judiciare în perioada 2012-2018;

22.  subliniază faptul că, punctual, pe parcursul anului 2018, Curtea de Justiție a înregistrat cel mai mare număr de cauze nou introduse într-un an (849, o creștere de 15 % față de 2017); salută numărul record de cauze închise (în total 760, ceea ce echivalează cu o creștere de 10 % în comparație cu anul 2017);

23.  salută faptul că, pentru prima dată în istorie, în 2018, în cadrul Tribunalului a fost depășit pragul de 1 000 de cauze închise (mai exact 1 009); evidențiază, totodată, reducerea semnificativă a numărului de cauze pendinte (cu 12 %) față de 2017 (1 333 de cauze pendinte la 31 decembrie 2018 față de 1 508 în anul precedent);

24.  ia act de creșterea constantă a ponderii de femei în posturi de conducere, de 37,7 % în 2018, 35 % în 2016 și 30 % în 2013; ia act de faptul că, în 2018, 27 de femei au ocupat posturi de conducere (21 de posturi de nivel mediu și 6 posturi în conducerea superioară), față de 45 de bărbați; salută eforturile CJUE de a-și consolida politica privind egalitatea de șanse și diversitatea prin crearea unei entități speciale care să introducă și să urmărească programe, măsuri și reuniuni de sensibilizare concrete; invită CJUE să depună în continuare eforturi în acest sens;

25.  constată, cu toate acestea, dezechilibrul persistent în ceea ce privește numărul de femei în rândul judecătorilor Curții de Justiție și ai Tribunalului; îi îndeamnă din nou pe membrii Consiliului să remedieze această situație prin promovarea activă a parității de gen în numirea judecătorilor, în concordanță cu principiile consacrate la articolul 8 din TFUE și articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu angajamentele asumate în conformitate cu Regulamentele (UE, Euratom) 2015/2422(8) și (UE, Euratom) 2019/629;

26.  reiterează faptul că echilibrul geografic al personalului, în special în cazul pozițiilor de conducere, ar trebui monitorizat îndeaproape; constată că numai 15 din 57 de șefi de unitate de la CJUE și 2 dintre cei 13 directori provin din statele membre care au aderat la Uniune după luna mai 2004; încurajează încă o dată CJUE să elaboreze o politică de îmbunătățire a echilibrului geografic și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceasta;

27.  salută angajamentul CJUE de a promova măsuri vizând echilibrul dintre viața profesională și cea privată, cum ar fi adoptarea unei decizii care să permită munca ocazională la distanță, în plus față de munca structurală la distanță; ia act, de asemenea, de realizările din domeniul informatic în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la distanță la aplicațiile profesionale; de asemenea, ia act cu satisfacție de eforturile de protejare a sănătății psihologice a personalului prin punerea la dispoziție a unui psiholog care lucrează cu fracțiune de normă;

28.  își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul de cazuri de epuizare de la CJUE, fiind înregistrate 12 cazuri atât în 2017, cât și în 2018; prin urmare, solicită CJUE să evalueze dacă volumul de muncă este distribuit în mod proporțional între diferitele echipe și diferiți membri ai personalului;

29.  invită CJUE să publice anual un tabel cu date detaliate privind acordurile lor de cooperare interinstituțională în ceea ce privește taxele, serviciile și aspectele conexe; reiterează importanța cooperării interinstituționale prin intermediul unor acorduri privind nivelul serviciilor pentru diferite domenii, cum ar fi resursele umane, securitatea și tehnologia informației; este de acord cu recomandările Serviciului de audit intern de a intensifica schimbul de bune practici cu alte instituții și de a explora posibilitățile de cooperare consolidată pentru pregătirea și gestionarea contractelor, cum ar fi cele din domeniul informatic; regretă lipsa de informații la întrebarea adresată de Parlament referitoare la cooperarea CJUE cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); încurajează CJUE să caute modalități de intensificare a cooperării sale cu OLAF;

30.  observă că, în urma intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1725(9), CJUE și-a actualizat operațiunile de prelucrare a datelor; constată cu satisfacție că a fost instituită o procedură specifică de raportare a cazurilor de încălcare a securității datelor;

31.  salută eforturile CJUE de îmbunătățire a securității cibernetice a instituției; ia act de faptul că activitățile au fost coordonate cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE) și cu subgrupul pentru securitate din cadrul Comitetului interinstituțional pentru informatică;

32.  salută auditul intern privind buna funcționare a procedurilor de selecție și recrutare a personalului, pentru a identifica sinergiile și a raționaliza posibilitățile de a le face mai eficiente; ia act de faptul că un plan de acțiune a fost inițiat în 2016 și finalizat în 2018 cu introducerea de măsuri precum un nou manual de recrutare, module actualizate și noi ale sistemului de informații în materie de gestionare a resurselor umane, simplificarea circuitelor administrative și raționalizarea redactării anunțurilor de posturi vacante; ia act de măsurile luate pentru a îmbunătăți atractivitatea CJUE și a amplasării sale la Luxemburg într-un context interinstituțional;

33.  subliniază măsurile adoptate de auditorul intern pentru a evalua dacă acțiunile întreprinse de departamentele auditate sunt adecvate, eficace și efectuate la timp și pentru a identifica și înregistra îmbunătățirile aduse; constată cu satisfacție că toate auditurile efectuate au fost închise fără ca acestea să afecteze eventualele examinări suplimentare;

34.  ia act de strategia CJUE de combatere a fraudei, a corupției și a oricărei activități ilegale care prejudiciază interesele Uniunii; ia act de faptul că această strategie se întemeiază pe dispozițiile relevante din Regulamentul financiar și din Statutul funcționarilor, completate de o serie de decizii și norme interne; ia act de faptul că strategia face parte integrantă din politica CJUE în materie de gestionare a riscurilor în cadrul sistemului de control intern;

35.  ia act de sistemul de management de mediu al CJUE bazat pe Regulamentul (CE) nr. 1221/2009(10); ia act de faptul că CJUE și-a îmbunătățit performanța de mediu în 2018, în comparație cu anul de referință 2015, după cum urmează: reducerea cu 15,5 % a consumului de hârtie, reducerea cu 8,3 % a consumului de energie electrică și creșterea numărului de videoconferințe cu 52,9 %; salută diverse alte proiecte, cum ar fi reducerea materialelor plastice de unică folosință, reducerea numărului de imprimante individuale și participarea, împreună cu celelalte instituții ale Uniunii situate în Luxemburg, la sistemul de biciclete cu autoservire, „vel’OH”;

36.  salută angajamentul CJUE de a respecta pe deplin calendarul și bugetul pentru lucrările la cea de a cincea extinderi a clădirilor CJUE (construirea unui al treilea turn care oferă 50 000 m2 suplimentari), ceea ce va permite reunirea întregului personal al CJUE într-un singur sediu; ia act de lucrările de îmbunătățire a sistemelor de securitate și salută faptul că clădirile CJUE sunt concepute pentru a asigura accesul ușor al persoanelor cu dizabilități;

37.  salută faptul că economiile în valoare de 100 milioane EUR care vor fi realizate pe o perioadă de amortizare de 25 ani pentru cea de a cincea extindere, comparativ cu continuarea unei politici de leasing, ceea ce indică în mod clar valoarea politicii imobiliare de cumpărare alese; subliniază rezultatul Raportului special nr. 34/2018 al Curții de Conturi privind spațiul de birouri din instituțiile UE, în care a făcut constatări pozitive cu privire la eficiența politicii imobiliare a CJUE;

38.  observă cu interes că comitetul pentru personal al CJUE a organizat în 2017 un studiu privind lucrul în spațiu deschis și la 30 ianuarie 2018 a prezentat constatările directorilor generali; salută inițiativa CJUE de a crea un grup de lucru care să includă directorul responsabil de clădiri și de securitate, președintele comitetului pentru personal și membri ai personalului care lucrează în spații deschise; ia act de faptul că, în urma recomandărilor acestui grup de lucru, Direcția pentru tehnologia informației a convertit o parte din spațiul său pentru birouri în birouri individuale; invită CJUE să împărtășească celorlalte instituții, în special Comisiei, concluziile sale din această experiență;

39.  felicită CJUE pentru că a fost inclusă de Ombudsmanul European printre cei trei finaliști ai Premiului pentru bună administrare (categoria „excelență prin colaborare”) pentru crearea Rețelei Judiciare a Uniunii Europene; este de acord că, în ceea ce privește transparența și cooperarea, lansarea platformei securizate în ianuarie 2018, unde documentele nedivulgate anterior sunt puse la dispoziția tribunalelor participante, reprezintă un pas important în direcția bună;

40.  ia act de lansarea site-ului web al CJUE reconceput în iunie 2018 și de etapele importante și lucrările realizate pentru a consolida, clarifica și simplifica informațiile furnizate publicului; salută introducerea unui nou produs pe site-ul web denumit „fișe informative”, care are ca scop prezentarea unei imagini de ansamblu a jurisprudenței de referință pe domenii specifice de drept al Uniunii, în toate limbile oficiale; ia act de faptul că un sondaj recent a indicat un grad foarte ridicat de satisfacție în ceea ce privește utilizarea, 80 % dintre utilizatori acordând un punctaj cuprins între 4 și 5 din 5;

41.  salută strategia de comunicare a CJUE prin care se urmărește aducerea CJUE mai aproape de cetățeni; recunoaște faptul că bugetul pentru comunicare al CJUE, în evoluție, a fost de 429 000 EUR în 2018 (comparativ cu 330 500 EUR în 2013); ia act de filmele scurte de animație disponibile în 23 de limbi oficiale pe canalul YouTube al CJUE, vizionate de 82 800 de persoane în 2018, de prezența sa pe Twitter cu peste 74 000 de urmăritori (în comparație cu 42 000 în 2017), de activitățile sale de informare, printre care seminarele pentru jurnaliști și zilele porților deschise ale instituției;

42.  încurajează CJUE să difuzeze audierile sale publice și facă disponibile înregistrările acestora pe internet; consideră că această îmbunătățire a transparenței ar fi în concordanță cu articolul 15 din TFUE și ar aduce beneficii tuturor celor care lucrează sau studiază în domeniul juridic în Uniune;

43.  subliniază crearea și coordonarea de către CJUE a Rețelei Judiciare a Uniunii Europene, care include curțile constituționale și curțile supreme ale statelor membre;

44.  salută faptul că o listă a misiunilor (reprezentarea CJUE în cadrul unei ceremonii sau al unui eveniment oficial) desfășurată de membri, în conformitate cu Codul de conduită revizuit al CJUE, este publicată pe site-ul internet al CJUE și că ea conține informații precum numele membrului participant și scopul, locul de desfășurare și organizatorul evenimentului; invită CJUE să publice, de asemenea, costurile aferente, așa cum fac alte instituții ale Uniunii; solicită din nou CJUE să publice informații mai detaliate cu privire la activitățile externe ale membrilor, inclusiv scopul, data, locul de desfășurare și cheltuielile de deplasare și de ședere ale evenimentelor incluse în listă și dacă acestea au fost plătite de CJUE sau de o terță parte;

45.  salută faptul că membrii CJUE respectă un cod de conduită care le guvernează independența, imparțialitatea, integritatea, angajamentul, colegialitatea, responsabilitățile și obligațiile; ia act de faptul că CJUE consideră că declarațiile de interese financiare ale membrilor săi reprezintă un mijloc intern de asigurare a imparțialității și a independenței; invită CJUE să ia în considerare publicarea lor, în interesul controlului public;

46.  ia act de faptul că declarațiile de interese financiare se fac numai pe proprie răspundere și, având în vedere cadrul juridic actual, Curtea nu are niciun fel de competențe de investigare pentru a controla veridicitatea și exhaustivitatea datelor declarate; invită CJUE să îmbunătățească sistemul în cooperare cu alte instituții ale Uniunii;

47.  își reiterează apelul adresat CJUE de a publica CV-urile și declarațiile de interese ale tuturor membrilor săi pe site-ul său internet; ia act de faptul că biografiile scurte ale fiecărui membru sunt publicate pe site-ul internet (dar că ele nu cuprind informații privind calitatea de membru al oricăror altor organizații); ia act de faptul că, la începerea activității lor, membrii sunt obligați să prezinte o declarație privind interesele lor financiare președintelui curții CJUE din care fac parte, în conformitate cu noul Cod de conduită al membrilor; invită CJUE să publice aceste declarații pe site-ul său internet;

48.  ia act de procedurile interne de verificare, înainte de a atribui o cauză unui membru, pe baza declarațiilor de interese, dacă respectivul membru are un interes financiar în această cauză; ia act de faptul că membrii îl contactează pe președintele curții CJUE din care fac parte ori de câte ori apare o problemă legată de interpretarea codului de conduită și că Comitetul consultativ este convocat numai în mod excepțional, de exemplu atunci când a fost depusă o plângere împotriva unui membru; solicită CJUE să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la soliditatea acestui mecanism;

49.  regretă faptul că nu a primit informații cu privire la activitatea desfășurată în legătură cu procedurile interne legate de fenomenul „ușilor turnante” pentru personalul de conducere; reamintește CJUE inițiativa strategică a Ombudsmanului European din 2018 cu privire la modalitățile de punere în aplicare a dispozițiilor statutare privind acțiunile de tipul „ușă turnantă” în cazul personalului de conducere; invită CJUE să instituie și să publice fără întârziere reguli stricte în acest sens;

50.  ia act de procedura referitoare la declarația de dinainte de angajare privind absența conflictelor de interese în cazul noilor membri ai personalului; constată, de asemenea, că procesul de recrutare a fost modificat pentru a se asigura că aceste declarații sunt evaluate și că, dacă este necesar, sunt propuse măsuri speciale autorității împuternicite să facă numiri; constată, de asemenea, că CJUE lucrează în prezent la normele care reglementează exercitarea activităților externe de către personal; invită CJUE să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la acest aspect;

51.  ia act de procedurile și normele interne ale CJUE pentru prevenirea tuturor formelor de hărțuire la locul de muncă, care sunt publicate pe site-ul său de internet; salută informațiile furnizate cu privire la modalitatea de a iniția o procedură formală sau o procedură informală în caz de comportament necorespunzător;

52.  felicită rețeaua interinstituțională de consilieri, la care participă toate instituțiile Uniunii situate în Luxemburg, înființată pentru a face schimb de bune practici în materie de prevenire a hărțuirii și consiliere; salută cursurile de formare intensive oferite consilierilor CJUE;

53.  regretă faptul că nu a fost informat de către CJUE cu privire la planurile de consolidare a sistemului de control legat de utilizarea vehiculelor oficiale; subliniază cerința ca șoferii să însoțească membrii în țările lor de origine numai în cazuri excepționale și justificate; îndeamnă CJUE să adopte rapid măsuri pentru a evita situațiile în care șoferii se deplasează în țările de origine ale membrilor, fără a avea la bord un membru; subliniază riscurile reputaționale și etice ridicate pe care le pot comporta aceste practici pentru CJUE; invită CJUE să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens până în iunie 2020;

54.  constată că peste 40 % din volumul de muncă legat de traduceri a fost externalizat la costul unei pagini de traducere externalizate în 2018, care se ridică la 103,10 EUR (în comparație cu 111,30 EUR în 2017); constată că costul unei pagini traduse intern în 2018 s-a ridicat la 128,07 EUR (față de 136,70 EUR în 2017); ia act de faptul că costul intern include toate costurile secundare necesare, cum ar fi TI, spațiile de birouri și alte spații similare; ia act de faptul că, în condițiile actuale, CJUE nu consideră că este recomandabilă o creștere suplimentară a ratei de externalizare și că, dată fiind natura sensibilă a informațiilor gestionate de această instituție, o parte din volumul de muncă aferent traducerii ar trebui să rămână pe plan intern; solicită CJUE să explice Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului raționamentul care stă la baza acestui punct de vedere;

55.  ia act de faptul că membrii personalului din Regatul Unit au fost informați că autoritatea împuternicită să facă numiri nu intenționează să solicite demisia obligatorie a funcționarilor care nu mai sunt resortisanți ai unui stat membru în urma retragerii Regatului Unit din Uniune; ia act de faptul că agenții temporari și contractuali din Regatul Unit au fost informați că o evaluare pe baza interesului serviciului va fi efectuată de la caz la caz;

56.  relevă toate activitățile realizate în ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic, cu numeroasele sale norme și proceduri conexe, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru îmbunătățirea transparenței; salută numărul substanțial de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organismele Uniunii; sugerează să se efectueze o analiză a posibilității de a crea rețele oficiale în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) Regulamentul (UE, Euratom) 2019/629 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (JO L 111, 25.4.2019, p. 1).
(8) Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (JO L 341, 24.12.2015, p. 14).
(9) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(10) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).


Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene – Ombudsmanul European
PDF 144kWORD 54k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2019/2062(DEC))
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0057/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Ombudsmanului European către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0028/2020),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Ombudsmanului European aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Ombudsmanului European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2019/2062(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VIII - Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0028/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că, în raportul său referitor la conturile anuale ale Ombudsmanului European („Ombudsmanul”) pentru exercițiul financiar 2018, Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat că nu au fost identificate deficiențe grave în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții pentru Ombudsman;

2.  ia act de concluzia Curții potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale Ombudsmanului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3.  regretă, ca observație generală, că capitolul 10 „Administrație” din Raportul anual al Curții are un domeniu de aplicare și concluzii destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 -„Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

4.  constată că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni de la rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată faptul că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că activitatea Curții indică faptul că cheltuielile administrative comportă un risc redus; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul operațiunilor examinate cu cel puțin 10 %;

5.  salută faptul că Ombudsmanul respectă buna practică de stabilire a unui termen pentru prezentarea raportului anual de activitate la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar; salută, așadar, faptul că Ombudsmanul și-a adoptat raportul anual de activitate până la 28 martie, ceea ce i-a oferit mai mult timp autorității care acordă descărcarea de gestiune să efectueze o analiză aprofundată și să desfășoare mai bine procedura de descărcare de gestiune;

6.  subliniază că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2018 la 10 837 545 EUR (față de 10 905 441 EUR în 2017), ceea ce reprezintă o scădere cu 67 896 EUR (0,62 %); salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Ombudsmanului pentru bugetul 2018 a fost prudentă și corectă; constată că, din totalul creditelor, 95,33 % au fost angajate (față de 93,91 % în 2017) și 91,33 % au fost plătite (comparativ cu 86,20 % în 2017);

7.  ia act de îmbunătățirile legate de creditele reportate din 2018 în 2019, reprezentând 433 865,17 EUR (4 % din bugetul pe 2018), comparativ cu 841 340,68 EUR (7,71 % din bugetul pe 2017) din 2017 în 2018;

8.  observă, cu toate acestea, că au existat credite neutilizate pentru mai multe linii bugetare, precum „reuniunile externe” (linia bugetară B3-030), cu suma de 13 514,61 EUR neutilizată din 45 000 EUR, „publicațiile” (linia bugetară B3-210), cu suma de 47 530,48 EUR neutilizată din 161 100 EUR, etc.; reamintește necesitatea de a se lua măsuri pentru a reduce la minimum estimările bugetare excesive;

9.  ia act de resursele limitate ale Ombudsmanului pentru a face față volumului de muncă din ce în ce mai mare; sprijină solicitarea Ombudsmanului de aliniere a schemei de personal la nevoile reale și la volumul de muncă, prin identificarea funcțiilor cu caracter permanent care ar trebui îndeplinite de personalul permanent; ia act de faptul că schema de personal a inclus 82 de posturi în 2018 (comparativ cu 77 de posturi în 2013); solicită Ombudsmanului să raporteze dacă sunt posibile potențiale creșteri ale eficienței doar prin simpla reorganizare și realocare a sarcinilor;

10.  încurajează cooperarea biroului Ombudsmanului cu alte instituții ale Uniunii pentru a limita cheltuielile; observă că, în privința traducerii, Ombudsmanul nu dispune de traducători interni și, prin urmare, se bazează pe Parlament și pe Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene; ia act, cu toate acestea, de faptul că costul traducerilor a crescut în 2018, din moment ce Ombudsmanul a cheltuit pe traduceri 343 771 EUR (în comparație cu 262 631 EUR în 2017);

11.  salută echilibrul exemplar de gen în posturile de conducere, fiind 4 femei și 4 bărbați; observă, cu toate acestea, că, în general, femeile reprezintă 65 % din personal, în timp ce bărbații doar 35%; încurajează un mediu de lucru la biroul Ombudsmanului în care egalitatea de gen să fie mai bine reprezentată;

12.  observă, în ceea ce privește echilibrul geografic în pozițiile de conducere, că, în 2018, în cadrul Ombudsmanului erau reprezentate șase cetățenii diferite (germană, elenă, irlandeză, italiană, polonă și suedeză), față de opt în 2013 (austriacă, germană, daneză, elenă, irlandeză, polonă, portugheză și britanică); constată faptul că numărul total al cadrelor de conducere a scăzut de la unsprezece la opt între 2013 și 2018; invită Ombudsmanul să își continue eforturile în vederea atingerii unui echilibru geografic, ținând cont însă de dimensiunea redusă a biroului Ombudsmanului și de activitățile sale principale specifice;

13.  salută eforturile făcute de Ombudsman în ceea ce privește noua politică privind egalitatea de gen, dar regretă diferența dintre numărul mediu de zile de formare în funcție de gen: 6,80 pentru bărbați față de 5,90 pentru femei;

14.  ia act de aplicarea în curs a cadrului de politici privind resursele umane pentru 2017 prin adoptarea de noi norme privind recrutarea de agenți temporari, o decizie privind munca cu fracțiune de normă și programul de creditare a orelor, precum și printr-o politică privind combaterea discriminării și tratamentul egal; ia act de inițiativele suplimentare de îmbunătățire a procedurilor de recrutare și de acțiuni cum ar fi vizitele de studiu pentru personal și programele de schimb de personal;

15.  încurajează Ombudsmanul să continue să dezvolte un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung, care să abordeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată a personalului său, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, nediscriminarea, munca la distanță, echilibrul geografic și recrutarea personalului, precum și integrarea persoanelor cu handicap;

16.  ia act cu interes de faptul că Ombudsmanul, în ceea ce privește activitățile sale interne, a invitat Forumul european al persoanelor cu handicap să facă cunoscută oferta de stagii a Ombudsmanului prin canalele sale pentru a încuraja persoanele cu handicap să candideze; ia act de revizuirea formularului de candidatură, care acum include o întrebare referitoare la măsurile corespunzătoare necesare în cursul procedurilor de selecție;

17.  salută, în cadrul standardelor de control intern ale Ombudsmanului, că s-au luat măsuri de punere în aplicare a deciziei de prevenire a hărțuirii, inclusiv desemnarea unor ofițeri de etică (unul la Bruxelles și unul la Strasbourg) și a membrilor comitetului de conciliere; constată faptul că toți membrii personalului au participat la un curs de formare obligatoriu privind comportamentul etic (inclusiv prevenirea hărțuirii) în septembrie 2018, iar în noiembrie 2018 a avut loc o sesiune specială pentru șefii de unitate;

18.  salută punerea în aplicare a Ghidului privind etica și buna conduită a personalului Ombudsmanului, adoptat în 2017, care impune noilor membri ai personalului să completeze un formular privind declarația de interese și care oferă personalului care își încheie activitatea informații privind obligațiile aferente;

19.  regretă faptul că acțiunile întreprinse de Ombudsman în urma rezoluției privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 doar prevăd recunoașterea observațiilor Parlamentului privind majoritatea punctelor menționate, fără a oferi detalii suplimentare; subliniază că raportul de monitorizare este esențial pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului și invită Ombudsmanul să includă răspunsurile și explicațiile necesare privind chestiunile aduse în discuție în următorul său raport de monitorizare;

20.  constată că indicatorul-cheie de performanță al Ombudsmanului pentru respectarea globală, cu un obiectiv ambițios de 90 %, nu a putut fi atins în 2018; observă că procentul atins a fost de 81 % (în raport cu 85 % în 2017), iar procentul de respectare a deciziilor pentru anchetele în interes public a fost de 85 % (în raport cu 79 % în 2017); recunoaște că acest ultim procent este semnificativ, dat fiind că efectul respectării va aduce beneficii unui public mai larg;

21.  sprijină intenția Ombudsmanului de a coopera și mai strâns cu Parlamentul pentru a se asigura că este informat cu privire la nerespectarea obligațiilor, în special în ceea ce privește cazurile de administrare defectuoasă descoperite în urma anchetelor sau răspunsurile negative ale instituțiilor la recomandările făcute de Ombudsman; consideră că aceste informații, prezentate sub formă de rezumat și organizate, ar fi extrem de valoroase pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului; ia act, cu toate acestea, de confirmarea Ombudsmanului potrivit căreia, în ansamblu, instituțiile tind să colaboreze în mod constructiv cu Ombudsmanul;

22.  subliniază faptul că rezultatele pentru toate cele trei componente ale indicatorului-cheie de performanță 7 (eficiența: indicatorul sintetic pentru tratarea plângerilor și a anchetelor) se situează la nivelul propus sau îl depășesc; constată că proporția anchetelor încheiate în termen de 6 și de 18 luni este de 57 % și, respectiv, 88 % (obiectivele fiind de 50 % și, respectiv, 80 %) și că a treia componentă, „proporția deciziilor de admisibilitate” luate în termen de o lună, a crescut semnificativ, de la 69 % în 2016 la 86 % în 2017, și a atins obiectivul de 90 % în 2018;

23.  constată că durata medie pentru tratarea tuturor categoriilor de plângeri a crescut la 79 de zile în 2018 (față de 64 de zile în 2017), în timp ce durata medie pentru efectuarea anchetelor a scăzut la 255 de zile în 2018 (față de 266 de zile în 2017 și 369 în 2013); ia act, cu toate acestea, de creșterea cu 53 % a numărului de anchete bazate pe plângeri care au fost închise (ceea ce explică creșterea timpului mediu de soluționare a tuturor categoriilor de plângeri);

24.  ia act de faptul că numărul plângerilor depuse în cadrul mandatului (880 față de 751 în 2017) a continuat să crească semnificativ în 2018 (+ 17 %), după o creștere de 5,5 % în 2017; constată că numărul anchetelor deschise pe baza plângerilor a fost de 482, comparativ cu 433 în 2017 (+ 11 %), iar numărul anchetelor închise pe baza plângerilor a fost de 534, comparativ cu 348 în 2017 (+ 53 %); observă că creșterea numărului anchetelor deschise și închise reflectă parțial faptul că, din cauza reclasificării, mai multe cazuri care ar fi fost clasificate anterior drept neavând „niciun motiv pentru efectuarea unei anchete” sunt acum închise drept „anchete în care nu s-a constatat niciun caz de administrare defectuoasă”;

25.  ia act de rezultatele anchetelor închise de Ombudsman în 2018, cum ar fi a) „absența unui caz de administrare defectuoasă constatat” în 254 de cazuri (46,6 %), b) „soluționat de instituția în cauză - sugestii acceptate - soluții obținute” pentru 221 de cazuri (40,6 %), c) „nicio altă anchetă justificată” pentru 56 de cazuri (10,3 %), d) „administrare defectuoasă constatată” în 29 de cazuri (5,3 %) și e) „altele” pentru 10 cazuri (1,8 %); recunoaște că misiunea fundamentală a Ombudsmanului este de a se asigura că administrația Uniunii servește interesului public și de a-i ajuta pe toți cei care întâmpină probleme în legătură cu instituțiile Uniunii;

26.  constată că, începând cu 2013, pe site-ul Ombudsmanului au fost publicate detalii privind misiunile Ombudsmanului, inclusiv privind costurile, scopul și durata; constată că, în 2018, costurile misiunilor s-au ridicat la 27 206,79 EUR (față de 30 592 EUR în 2017); reiterează faptul că, din motive de transparență, în raportul anual de activitate ar trebui inclusă o listă corespunzătoare referitoare la situația anuală a misiunilor;

27.  apreciază inițiativa „Premiul pentru bună administrare”, benefică deoarece recunoaște în mod oficial munca de calitate, care promovează schimbul de bune practici între instituții și servește drept sursă de inspirație pentru proiecte viitoare; salută cooperarea cu Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor, cu alte organe ale statelor membre și cu rețele și organizații internaționale, pentru a identifica și a promova cele mai înalte standarde;

28.  salută acțiunile Ombudsmanului pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică și protecția datelor, cum ar fi organizarea de cursuri de formare în materie de securitate privind tehnologia informației și comunicațiilor, procedura de tratare a încălcării securității datelor, consultarea în timp util a responsabilului cu protecția datelor și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor pentru a asigura protejarea vieții private din faza de proiectare; solicită Ombudsmanului să raporteze în continuare punerea în aplicare a punctelor de acțiune în desfășurare, inclusiv privind elaborarea unui model pentru evaluările impactului asupra protecției datelor și a unui registru central al evidențelor operațiunilor de prelucrare;

29.  recunoaște valoarea adăugată pe care o poate oferi software-ul gratuit și cu sursă deschisă pentru Ombudsman; subliniază, în special, rolul acestuia în creșterea transparenței și evitarea efectelor de dependență de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul lor de îmbunătățire a securității, deoarece permit identificarea și remedierea deficiențelor; recomandă insistent ca orice software dezvoltat pentru instituție să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

30.  subliniază importanța informării cetățenilor Uniunii cu privire la posibilitatea de a se adresa Ombudsmanului în caz de administrare defectuoasă; ia act de eforturile depuse în prezent de biroul Ombudsmanului pentru a-și spori vizibilitatea prin intermediul unor instrumente precum noul site internet, lansat în 2018, care include o interfață revizuită pentru eventualele plângeri și o funcție de căutare ușor de utilizat; ia act de noul videoclip care evidențiază subiecte cum ar fi accesul la informații, problemele legate de finanțarea Uniunii și transparența activităților de lobby; constată că platforme precum contul de Twitter al Ombudsmanului au înregistrat o creștere cu 17 % a numărului de urmăritori, contul LinkedIn a crescut cu 13 %, iar Instagram a înregistrat o creștere importantă de 61 % a numărului de urmăritori; încurajează utilizarea în continuare a platformelor de comunicare socială cu sursă deschisă gratuite, cu găzduire proprie, acordând o atenție deosebită protecției datelor utilizatorilor;

31.  încurajează Ombudsmanul să facă progrese în ceea ce privește o politică coerentă de digitalizare a serviciilor sale;

32.  salută elaborarea unor orientări privind platformele de comunicare socială, în cooperare cu alte instituții ale Uniunii, și schimbul de bune practici pentru a face față provocărilor cu care se confruntă instituțiile Uniunii în ceea ce privește utilizarea din ce în ce mai frecventă a platformelor de comunicare socială și expunerea la acestea;

33.  încurajează biroul Ombudsmanului să își continue eforturile de reducere a amprentei de mediu, precum promovarea digitalizării pentru a limita utilizarea hârtiei, limitarea misiunilor personalului prin promovarea videoconferințelor și promovarea folosirii transportului în comun; solicită mai multe informații privind punerea în aplicare a unor astfel de activități în descărcarea de gestiune 2019;

34.  subliniază solicitarea repetată a Parlamentului de a revizui statutul Ombudsmanului, având în vedere noile realități și provocări; constată că ultima revizuire a avut loc în 2008 și că, în februarie 2019, a fost votată o rezoluție referitoare la o propunere de regulament al Parlamentului de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European); observă că Ombudsmanului îi revine sarcina să adopte dispozițiile de punere în aplicare a acestui regulament; solicită biroului Ombudsmanului să îl informeze în legătură cu această chestiune în următorul său raport anual de activitate;

35.  salută faptul că Ombudsmanul a efectuat o anchetă cu privire la gestionarea situațiilor de tip „ușă turnantă” și a examinat modul în care 15 instituții și organe ale Uniunii (inclusiv Parlamentul, Consiliul și Curtea) publică informații în momentul în care membrii ai personalului de conducere solicită aprobarea pentru a ocupa un loc de muncă extern, inclusiv frecvența publicării acestor informații, precum și domeniul de aplicare și conținutul informațiilor; ia act de faptul că Ombudsmanul a constatat un nivel ridicat de conștientizare a importanței aplicării cu strictețe a normelor în acest domeniu, dar că au fost emise, cu toate acestea, câteva sugestii de îmbunătățire; salută intenția Ombudsmanului de a efectua o anchetă ulterioară în 2020;

36.  felicită Ombudsmanul pentru noua procedură internă accelerată de soluționare a plângerilor legate de accesul la documente; ia act de faptul că, în cadrul noului sistem, deciziile privind plângerile se iau de trei ori mai repede decât în cadrul procedurii standard; solicită Ombudsmanului să împărtășească celorlalte instituții și organe ale Uniunii rezultatele evaluării sale privind eficacitatea acestei noi proceduri;

37.  salută cooperarea Ombudsmanului cu Oficiul European de Luptă Antifraudă în legătură cu cazurile înaintate ambelor organizații; ia act de canalul direct de contact pentru a evita duplicarea investigațiilor, care a dat primele rezultate în 2018;

38.  subliniază toate activitățile realizate în ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic cu toate normele și procedurile aferente, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru a îmbunătăți transparența; salută volumul semnificativ de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organele Uniunii; sugerează să se analizeze posibilitatea de a se organiza activități oficiale de creare de rețele în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
PDF 147kWORD 53k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2019/2063(DEC))
P9_TA(2020)0087A9-0029/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0058/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0029/2020),

1.  acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2019/2063(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0029/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său referitor la conturile anuale ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) pentru anul financiar 2018, a constatat că nu au fost identificate deficiențe grave la aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  ia act de faptul că, potrivit raportului anual de activitate al AEPD, Curtea a examinat o tranzacție din exercițiul financiar 2018, iar această examinare nu a dat naștere niciunei observații;

3.  salută concluzia Curții potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale AEPD aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace; ia act de cererea Curții de a se implementa din nou controlul ex post, care acum a fost reinstituit;

4.  regretă, ca observație generală, că capitolul 10 „Administrație” din Raportul anual al Curții are un domeniu de aplicare și concluzii destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

5.  constată că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni de la rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că, potrivit Curții, riscul asociat cheltuielilor administrative este scăzut; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul operațiunilor examinate cu cel puțin 10 %;

6.  reamintește că AEPD nu este o agenție descentralizată a Uniunii și consideră că, deși bugetul său reprezintă un procent foarte mic din bugetul Uniunii, Curtea ar trebui totuși să examineze în mod corespunzător legalitatea și regularitatea operațiunilor AEPD, deoarece transparența este esențială pentru funcționarea adecvată a tuturor organelor Uniunii; constată că AEPD nu este vizată nici de raportul Curții privind execuția bugetului Uniunii pentru 2018, nici de raportul din 2018 privind agențiile și alte organe ale Uniunii; subliniază însă că informațiile privind rezultatele auditurilor externe independente realizate de Curte ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pentru toate organele Uniunii: solicită, prin urmare, Curții să își reconsidere poziția și, începând de anul viitor, să publice rapoartele de audit privind AEPD; solicită, așadar, prezentarea către Curte a unor rapoarte anuale separate de activitate privind conturile anuale ale acestui organ important al Uniunii, al cărui obiectiv este să garanteze că instituțiile și organele Uniunii respectă pe deplin dreptul la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal;

7.  salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a AEPD este prudentă și corectă; constată că AEPD a făcut o distincție clară între așa-numitele „activități curente și activități noi”; constată o creștere cu 1,54 % a activităților curente conform politicii sale de austeritate, majoritatea liniilor bugetare fiind înghețate la o creștere de 0 %; ia act, cu toate acestea, de creșterea numărului de activități noi, în principal ca urmare a înființării unei noi entități a Uniunii numite Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și a operațiunilor sale aferente (care a devenit operațional la 25 mai 2018);

8.  constată că, în 2018, AEPD a avut un buget alocat total de 14 449 068 EUR (față de 11 324 735 EUR în 2017), ceea ce reprezintă o creștere cu 27,59 % față de bugetul pe 2017 (o creștere bugetară de 21,93 % între 2016 și 2017); salută faptul că 93,7 % dintre toate creditele au fost angajate până la sfârșitul anului 2018, comparativ cu 89 % în 2017; constată cu preocupare că execuția bugetului în ceea ce privește creditele de plată este de 75,2 %, comparativ cu 77 % în 2017, pentru toate creditele;

9.  reamintește necesitatea unor estimări bugetare pentru a asigura o performanță bugetară eficientă în următorii ani; recunoaște că există unele chestiuni cu un impact esențial, cum ar fi bugetul de salarii al AEPD, cu o cotă de peste 53 %, în care chiar și o rotație moderată a personalului are un impact semnificativ asupra ratei generale de execuție a bugetului; recunoaște că estimările bugetare referitoare la recent înființatul CEPD vor deveni exacte numai după câțiva ani de funcționare;

10.  ia act cu interes de faptul că AEPD a lansat un nou concurs general pentru a crea un grup de experți cu înaltă calificare în materie de protecție a datelor, cu scopul de a-și putea satisface nevoile viitoare în materie de recrutare; recunoaște, în ceea ce privește planificarea recrutării de personal, că AEPD a solicitat o creștere moderată cu șase membri ai personalului în contextul pregătirilor pentru înființarea CEPD;

11.  recunoaște că anul 2018 a fost crucial pentru AEPD ca urmare a adoptării Regulamentului (UE) 2016/679(7) și a Directivei (UE) 2016/680(8) în 2016, în contextul modernizării normelor de protecție a datelor; observă că noile sarcini și responsabilități care decurg din Regulamentul (UE) 2016/679 vor necesita pe viitor resurse suplimentare; constată că, în 2018, AEPD avea 97 de membri ai personalului (față de 55 în 2013); solicită, cu toate acestea, AEPD să analizeze dacă sunt posibile creșteri ale eficienței doar prin simpla reorganizare și realocare a sarcinilor;

12.  constată că, ca urmare a acestor noi acte legislative, CEPD, alcătuit din autoritățile de protecție a datelor din 28 de state membre și din AEPD, a fost înființat , pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a Regulamentului (UE) 2016/679 în întreaga Uniune; observă că o parte semnificativă din timpul și efortul depus de AEPD la începutul anului 2018 a fost dedicată secretariatului CEPD și participării în calitate de membru titular la acest comitet;

13.  constată că, în urma introducerii noilor norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal, instituțiile și organele Uniunii se asigură, de asemenea, că le respectă, inclusiv în ceea ce privește managementul și gestionarea infrastructurilor și sistemelor lor informatice; recunoaște că AEPD și-a extins catalogul de orientări specifice și a inițiat un program de verificare a respectării normelor în rândul organelor Uniunii;

14.  constată că este nevoie de mai multă transparență și cooperare între autoritățile europene de protecție a datelor; subliniază importanța cooperării dintre AEPD și autoritățile naționale de protecție a datelor din statele membre, pentru a asigura o supraveghere și o colaborare eficace în pregătirea pentru noul cadru juridic; invită AEPD să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu rezultatele obținute;

15.  recunoaște faptul că AEPD publică anual date despre cooperarea sa interinstituțională prin intermediul unor acorduri privind nivelul serviciilor pentru servicii medicale, de traducere/interpretare, de catering și de formare, precum și acorduri administrative pentru clădiri, logistică, servicii de securitate și IT etc.; salută acordul asupra memorandumului de înțelegere dintre AEPD și CEPD (în principal legat de domeniul IT), care îi permite noului organ al Uniunii să beneficieze de activitățile desfășurate de AEPD în ultimii ani;

16.  salută intenția AEPD (în contextul modernizării proceselor sale de achiziții) de a introduce un flux de lucru electronic în scopul de a institui un mod de lucru care să nu implice utilizarea hârtiei; reiterează importanța cooperării interinstituționale dintre AEPD și Comisie în ceea ce privește achizițiile publice, gestiunea financiară și resursele umane; salută acordul privind nivelul serviciilor încheiat cu Direcția Generală Buget și Direcția Generală Informatică ale Comisiei pentru instrumentele informatice „ABAC” și „Sysper II”, astfel cum s-a solicitat în ultimul raport de descărcare de gestiune; încurajează AEPD să facă progrese în ceea ce privește o politică coerentă de digitalizare a serviciilor sale;

17.  constată că primul plan de acțiune al responsabilului de etică a fost realizat integral și că cel de al doilea raport prevede mai multe măsuri, cum ar fi revizuirea codurilor de conduită pentru autoritățile de supraveghere și pentru personal, o decizie revizuită privind activitățile externe și posibila aderare la noul registru de transparență al instituțiilor Uniunii etc.; invită AEPD să pună în aplicare măsurile solicitate cât mai curând posibil; salută sesiunile de informare conform cadrului de etică; solicită ca, în următorul raport anual de activitate, să fie prezentate informații detaliate despre realizările care decurg din cadrul de etică;

18.  salută faptul că normele interne privind avertizarea în interes public, adoptate în 2016, vor fi actualizate pentru a întări protecția avertizorilor de integritate și a presupușilor autori ai faptelor ilegale; constată că există unele măsuri de protecție, cum ar fi o evaluare a riscurilor și limitarea accesului la dosarele conexe pe baza principiului „necesității de a cunoaște”; încurajează AEPD să solicite responsabilului de etică să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni în cadrul următoarei sesiuni de sensibilizare organizate pentru întregul personal; constată cu satisfacție că, până în prezent, la AEPD nu a existat niciun caz de avertizare în interes public;

19.  reiterează importanța protecției datelor în relație cu securitatea cibernetică; salută eforturile depuse de AEPD pentru a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii orientări cu privire la modul de protejare a datelor cu caracter personal atunci când pun în aplicare măsuri de securitate cibernetică, la modul în care sistemele complete de management al securității informației servesc drept bază pentru îndeplinirea atât a obligațiilor în materie de protecție a datelor, cât și a celor legate de securitatea cibernetică, precum și cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor legate de notificarea și informarea privind protecția datelor în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal; observă că scandalul privind utilizarea abuzivă a datelor Facebook de către Cambridge Analytica și dovezile din ce în ce mai numeroase privind interferența ilegală în alegeri necesită reacții din partea AEPD; subliniază că AEPD trebuie să combată posibila utilizare abuzivă a datelor digitale;

20.  recunoaște valoarea adăugată pe care o pot oferi software-urile gratuite și cu sursă deschisă pentru AEPD; subliniază, în special, rolul lor în creșterea transparenței și evitarea efectelor de dependență de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul lor de îmbunătățire a securității, deoarece permit identificarea și remedierea deficiențelor; recomandă insistent ca orice software dezvoltat pentru instituție să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

21.  salută faptul că decizia privind combaterea hărțuirii a fost pusă la dispoziția întregului personal pe pagina de intranet a AEPD; constată cu satisfacție că AEPD lucrează în prezent la revizuirea deciziei privind combaterea hărțuirii, precum și la un mandat de numire a unor consilieri confidențiali suplimentari; constată că 69 % dintre angajați au confirmat, în sondajul realizat în rândul personalului în 2018, că sunt la curent cu politica existentă privind hărțuirea psihologică și sexuală; salută faptul că în 2018 a fost instruit un consilier confidențial;

22.  salută faptul că CV-urile și declarațiile de interese ale ofițerilor de supraveghere sunt disponibile pe site-ul AEPD; observă că aceste declarații se fac numai pe proprie răspundere și că nici AEPD, nici responsabilul său pe probleme de etică nu au niciun fel de competențe de investigare pentru a controla veridicitatea și exhaustivitatea datelor declarate; invită AEPD să evalueze modul în care se poate îmbunătăți sistemul, împreună cu alte instituții și organe ale Uniunii;

23.  invită AEPD să garanteze publicarea și actualizarea periodică pe site-ul său de internet a tuturor orientărilor și procedurilor sale referitoare la cadrul de etică; invită AEPD să își continue eforturile de îmbunătățire a informațiilor disponibile online, în ceea ce privește transparența și controlul public;

24.  regretă că în raportul anual de activitate nu au fost incluse informații mai detaliate privind măsurile concrete de îmbunătățire a stării de bine a angajaților la locul de muncă; salută, cu toate acestea, faptul că în 2018 au fost adoptate și/sau implementate decizii și politici în acest sens, cum ar fi un raport privind ancheta realizată în rândul personalului, o decizie revizuită privind munca la distanță și o decizie revizuită privind activitățile de mentorat; solicită AEPD ca, în următorul raport anual de activitate, să prezinte informații mai detaliate;

25.  salută inițiativa AEPD din 2018 de a oferi în viitor stagii remunerate doar prin programul de stagii Blue Book; observă că această schimbare a procesului de recrutare a stagiarilor de către AEPD a fost realizată în urma unei recomandări a Ombudsmanului de a adapta criteriile de eligibilitate pentru stagiile remunerate; reiterează necesitatea de a garanta plata unei indemnizații adecvate pentru toți stagiarii instituțiilor Uniunii, pentru a evita creșterea discriminării pe motive economice;

26.  constată cu interes în rândul personalului AEPD sunt reprezentate 20 de naționalități ale Uniunii (comparativ cu 16 naționalități în 2017); observă că, în ceea ce privește echilibrul de gen, la AEPD bărbații sunt reprezentați în proporție de 40 % (în comparație cu 32 % în 2017), iar femeile în proporție de 60 %; ia act de eforturile continue depuse de AEPD pentru a ajunge la un echilibru, ținând seama de dimensiunea redusă a AEPD și de activitățile sale de bază specifice;

27.  constată cu interes că AEPD a primit patru birouri suplimentare în clădirea MTS, în prezent folosită în comun cu Ombudsmanul European; observă că se preconizează că personalul AEPD, inclusiv secretariatul CEPD, va continua să crească în 2020 și că, prin urmare, este necesară o extindere în întreaga clădire; sprijină cererea AEPD și îi solicită să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la toate etapele și realizările în acest sens;

28.  salută inițiativele specifice ale AEPD de a reduce amprenta de mediu a instituției; încurajează AEPD să pună în aplicare un plan de acțiune concret pentru reducerea amprentei sale de mediu;

29.  salută faptul că importanța activităților de comunicare ale AEPD a crescut considerabil în ultimii ani; recunoaște eforturile de îmbunătățire a impactului prezenței sale online; ia act de organizarea a două campanii importante de comunicare, și anume Conferința internațională din 2018 dedicată dezbaterilor pe chestiuni de etică (care a vizat atragerea unui număr cât mai mare de participanți la dezbaterea privind etica digitală) și, în decembrie 2018, campania sa de comunicare despre noul regulament privind protecția datelor pentru instituțiile Uniunii;

30.  reamintește că AEPD utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță pentru a contribui la monitorizarea activității și la utilizarea resurselor sale; constată cu satisfacție că, în 2018, AEPD și-a îndeplinit sau și-a depășit obiectivele stabilite în majoritatea indicatorilor-cheie de performanță (de exemplu la indicatorul-cheie de performanță nr. 4 „nivelul de interes al părților interesate”, obiectivul stabilit a fost de 10 consultări și s-au realizat 13); ia act de faptul că punerea în aplicare a obiectivelor strategice relevante este pe drumul cel bun și că nu sunt necesare măsuri corective; încurajează AEPD să continue să depună eforturi în această direcție;

31.  salută faptul că AEPD respectă aproape toate cele 16 standarde de control intern, care sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura realizarea obiectivelor în mod economic, eficient și eficace; ia act de faptul că serviciul de audit intern a efectuat un audit de urmărire subsecventă a recomandărilor restante privind reexaminarea standardelor de control intern și a concluzionat că nivelul de control intern este satisfăcător și eficace;

32.  constată că serviciul de audit intern a efectuat un sondaj privind trei domenii principale (guvernanța AEPD în legătură cu CEPD, cadrul pentru furnizarea de resurse umane, buget și administrare financiară, precum și sprijinul logistic pentru echipele de sprijin ale CEPD și AEPD) care au făcut obiectul unui control atent; constată că serviciul de audit intern a emis un raport final, în care toate recomandările au fost considerate drept „chestiuni de analizat” și nu vor face obiectul niciunui control ulterior al serviciului de audit intern;

33.  constată că suma cheltuită pentru traduceri este de 337 057,35 EUR pentru AEPD și de 516 461,90 EUR pentru activitățile CEPD; observă că CEPD beneficiază de o cotă de traduceri gratuite efectuate de Direcția Generală Traduceri a Comisiei; ia act de faptul că nevoia unor traduceri frecvente în toate limbile oficiale ale Uniunii, precum și dimensiunea foarte mică a instituției fac imposibilă internalizarea serviciilor de traducere din perspectiva raportului costuri-beneficii;

34.  ia act de faptul că misiunile efectuate de personal sunt codificate în sistemul integrat de prelucrare a misiunilor și că un raport de misiune este încărcat în declarația de cheltuieli ca document justificativ; salută datele furnizate în raportul anual de activitate, astfel cum se ceruse în raportul de descărcare de gestiune anterior, care nu arată diferențe semnificative în ceea ce privește numărul și costurile misiunilor din ultimii patru ani;

35.  salută faptul că AEPD respectă buna practică de stabilire a unui termen pentru prezentarea raportului anual de activitate la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar; salută, așadar, faptul că AEPD și-a adoptat raportul anual de activitate până la 26 martie 2019, pentru a-i oferi mai mult timp autorității care acordă descărcarea de gestiune să efectueze o analiză aprofundată și să desfășoare mai bine procedura de descărcare de gestiune;

36.  subliniază toate activitățile realizate în ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic cu toate normele și procedurile aferente, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru a îmbunătăți transparența; salută numărul semnificativ de acorduri interinstituționale de cooperare și de servicii; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organele Uniunii; sugerează să se analizeze posibilitatea unor activități de cooperare în rețea oficializate în diverse domenii, pentru schimbul de bune practici și elaborarea de soluții comune;

37.  subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană va avea un impact semnificativ asupra activităților planificate ale AEPD; evidențiază importanța negocierii rapide a unui acord privind datele cu Regatul Unit.

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(8) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).


Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general UE - Curtea de Conturi
PDF 154kWORD 58k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea V - Curtea de Conturi (2019/2059(DEC))
P9_TA(2020)0088A9-0031/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0054/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0031/2020),

1.  acordă Secretarului General al Curții de Conturi descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Conturi aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea V - Curtea de Conturi (2019/2059(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea V – Curtea de Conturi,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0031/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  observă că conturile anuale ale Curții de Conturi („Curtea”) sunt auditate de o firmă externă, PricewaterhouseCoopers Sàrl, pentru a aplica aceleași principii de transparență și răspundere pe care Curtea le aplică entităților pe care le auditează; constată cu satisfacție că raportul auditorului extern arată că situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației financiare a Curții la 31 decembrie 2018, precum și a rezultatelor operațiunilor acesteia, a fluxurilor sale de numerar și a modificărilor în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la acea dată;

2.  subliniază faptul că, în 2018, creditele finale ale Curții s-au ridicat la un total de 146 469 000 EUR (față de 141 240 000 EUR în 2017), ceea ce reprezintă o creștere globală de 3,70 % față de 2017 (creșterea nivelului prețurilor este estimată la 1,9 % pentru Luxemburg); constată că 96,21 % din toate creditele au fost angajate până la sfârșitul anului 2018 (față de 97,73 % în 2017 și 99 % în 2016), iar 94,73 % din toate creditele au fost plătite în 2018 (față de 94,27 % în 2017 și 93,29 % în 2016);

3.  subliniază că bugetul Curții este în totalitate administrativ, fiind alocat pentru cheltuieli legate de persoanele care lucrează în instituție (titlul 1) și pentru clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare (titlul 2); este preocupat de faptul că bugetul este în continuare supraestimat pentru titlul 2, angajamentele fiind de 59,13 % (față de 57,13 % în 2017), iar plățile de 55,11 % (față de 55,75 % în 2017);

4.  constată că angajamentele reportate în 2019 s-au ridicat la 6 068 597 EUR, ceea ce reprezintă 4,1 % din bugetul pe 2018 (față de 7 908 250 EUR reportați în 2018, adică 5,5 % din bugetul 2017); observă că principalul element care a contribuit la reportare a fost suma de 4 310 280 EUR, reportată în cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) pentru proiecte informatice care erau încă în desfășurare la sfârșitul anului 2018;

5.  regretă, ca observație generală, faptul că domeniul de aplicare și concluziile capitolului 10 referitor la „Administrație” din Raportul anual pe 2018 al Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 - „Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut; solicită ca activitatea de audit aferentă capitolului 10 să fie extinsă, cu scopul de a analiza deficiențele legate de cheltuielile administrative în fiecare instituție;

6.  salută faptul că Curtea și-a aplicat, în general, disciplina bugetară în mod solid în ultimii ani, pentru a menține stabilitatea costurilor sale administrative, fără ca aceasta să aibă un impact negativ asupra activității sale principale; ia act de faptul că nu au fost solicitate posturi suplimentare pentru 2018 și că, prin urmare, schema de personal a Curții (ca și în 2017) a prevăzut un total de 853 de posturi autorizate;

7.  salută eforturile Curții de a-și publica raportul anual de activitate până la data de 5 mai a anului următor și de a-și adopta conturile finale până la data de 31 mai; este de acord cu faptul că trebuie să i se acorde Curții timpul necesar pentru a-și desfășura activitatea de audit, dorință exprimată în raportul anual al Curții privind execuția bugetului Uniunii; sugerează totuși Curții să dezbată această chestiune cu Comisia pentru control bugetar a Parlamentului și cu alți actori relevanți, pentru a analiza mai bine durata procedurii de descărcare de gestiune;

8.  salută includerea în raportul anual de activitate a tabelului care arată diferitele acorduri privind nivelul serviciilor, semnate cu Comisia și alte instituții, în chestiuni precum resurse umane, traducere, infrastructură etc., în care se precizează și impactul bugetar al acestora; ia act, cu îngrijorare, de faptul că cheltuielile conform acordului de servicii pentru oficiul de plăți pentru gestionarea dosarelor personalului Curții și pentru gestionarea misiunilor au crescut la 325 000 EUR în 2018 (comparativ cu 180 000 EUR în 2017) din cauza unui nou contract; reiterează importanța cooperării interinstituționale;

9.  apreciază eforturile Curții pentru ca vehiculele sale oficiale să fie utilizate cât mai rentabil cu putință; ia act de faptul că, în cadrul cooperării cu Curtea de Justiție, Curtea de Conturi a semnat un contract de leasing interinstituțional pe patru ani pentru aceste vehicule, ceea ce a făcut posibilă obținerea unor prețuri de leasing mai bune și introducerea unor criterii de mediu;

10.  ia act de faptul că Curtea a decis să revizuiască normele de utilizare a vehiculelor oficiale și că, potrivit noilor norme, membrii și Secretarul General pot utiliza vehiculele oficiale pentru alte deplasări decât cele desfășurate pentru exercitarea atribuțiilor oficiale contra unei contribuții forfetare de 100 EUR pe lună, plus anumite costuri și cheltuieli; ia act de faptul că Curtea se așteaptă la economii semnificative în comparație cu situația actuală conform normelor în vigoare; ia act că noile norme se aplică de la 1 ianuarie 2020; este de opinie că vehiculele oficiale nu ar trebui să fie folosite în scopuri personale sub nicio formă; consideră că această practică poate dăuna reputației Curții și, în general, reputației instituțiilor Uniunii; prin urmare, solicită Curții să reanalizeze acest subiect și să informeze Parlamentul;

11.  ia act de faptul că Curtea a adoptat un nou set de indicatori-cheie de performanță pentru perioada 2018-2020, care oferă o imagine de ansamblu asupra impactului activității Curții și a modului în care aceasta este difuzată și percepută; ia act de faptul că printre indicatorii-cheie de performanță sunt incluse elemente precum prezența Curții la Parlament, Consiliu și în parlamentele naționale, dar și numărul rapoartelor speciale publicate (nu doar adoptate); salută îmbunătățirea clară a eficienței activității Curții, ilustrată de numărul rapoartelor speciale, care a crescut cu 25 % din 2008, și, din 2017, prezența în Parlament a crescut cu 47 %, în Consiliu cu 39 %, iar în parlamentele naționale cu 164 %; invită Curtea să reflecteze asupra includerii valorii adăugate a auditului în indicatorii-cheie de performanță și să prezinte constant rapoarte cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor sale;

12.  salută faptul că activitățile Curții, în special rapoartele sale speciale, se bucură de o creștere puternică a interesului în mass-media; salută faptul că Curtea va continua să își promoveze publicațiile pe canalele de comunicare socială; ia act cu interes de faptul că majoritatea publicațiilor Curții sunt disponibile pe site-ul său de internet prin intermediul unui link de căutare; ia act de faptul că rapoartele care au atras cea mai mare atenție mediatică în 2018 au fost rapoartele speciale privind rețeaua feroviară europeană de mare viteză, privind eficiența operațională a gestionării crizelor bancare de către Banca Centrală Europeană și privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia; salută strategia de comunicare digitală a Curții de a colabora cu părți interesate neinstituționale, cum ar fi grupurile de reflecție, ONG-urile, asociațiile industriale și mediul academic, care pot acționa ca multiplicatori ai mesajelor Curții; încurajează în continuare utilizarea platformelor de comunicare socială cu sursă deschisă gratuite, cu găzduire proprie, cu o atenție deosebită protecției datelor utilizatorilor;

13.  constată cu satisfacție că, per ansamblu, acoperirea mediatică (inclusiv pe platformele de comunicare socială) aproape s-a triplat în 2018 comparativ cu 2017 (crescând de la aproximativ 15 500 de articole online și de mențiuni pe platformele de comunicare socială, la peste 44 000); constată că, în 2018, postările despre publicațiile Curții efectuate de pe conturile oficiale ale Curții pe platformele de comunicare socială au fost vizualizate de circa 11 milioane de ori (adică de aproape 18 ori mai mult decât în 2017); constată că, în 2018, au fost disponibile peste 11 000 de articole online cu privire la rapoartele speciale ale Curții (comparativ cu 1 500 de articole online în 2013);

14.  ia act de publicarea a 35 de rapoarte speciale (față de 28 în 2017), a 9 documente de analiză (față de 2 în 2017) și a 10 avize (față de 5 în 2017); salută eforturile Curții, depuse în conformitate cu Regulamentul financiar, de a-și întocmi rapoartele speciale în general în termen de 13 luni, observând totodată că perioada medie pentru întocmirea rapoartelor speciale publicate în 2018 a fost de 15,2 luni; subliniază, cu toate acestea, că pentru întocmirea a 15 dintre cele 35 de rapoarte speciale (43 %) a fost nevoie de mai puțin de 13 luni (față de 29 % în 2017);

15.  constată cu îngrijorare că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni (comparativ cu 55 în 2017 și 100 în 2016) din cadrul financiar multianual, rubrica 5 „Administrație”, ale tuturor instituțiilor și organelor Uniunii; constată faptul că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că activitatea Curții desemnează cheltuielile administrative ca având un risc redus; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul de operațiuni examinate cu cel puțin 10 %; solicită Curții să aibă în vedere posibilitatea de a prezenta un raport anual independent privind instituțiile Uniunii (astfel cum procedează deja în cazul agențiilor Uniunii); solicită Curții să informeze în permanență Parlamentul cu privire la evoluțiile din acest sens;

16.  constată cu satisfacție că capitolul privind transparența de pe site-ul de internet al Curții prezintă un calendar al reuniunilor Curții și un tabel al misiunilor membrilor Curții (în care se menționează data, locul, scopul și costurile acestor misiuni), cu linkuri către documente aferente și alte portaluri privind transparența;

17.  subliniază introducerea unui registru privind prezența membrilor la reuniunile Curții, ale camerelor și ale comisiilor sale (care funcționează începând cu 1 ianuarie 2019); solicită Curții ca, în următorul său raport anual de activitate, să informeze Comisia pentru control bugetar din cadrul Parlamentului cu privire la aceste aspecte;

18.  invită Curtea să stabilească proceduri pentru a ține un registru cu concediul anual, concediul medical și absențele din alte motive în rândul membrilor, astfel încât să se asigure că toate concediile efectuate de membri sunt efectiv înregistrate; subliniază că practica actuală ar putea submina încrederea cetățenilor și a instituțiilor Uniunii în Curte;

19.  observă cu interes faptul că Curtea colectează informații cu privire la misiunile profesionale ale membrilor, pentru a evalua dacă activitatea planificată intră în sfera de interes a Curții; salută faptul că membrii furnizează numele și funcțiile persoanelor cu care se vor întâlni, o descriere generală a subiectelor care urmează să fie discutate și, dacă este cazul, prezintă invitația cu detaliile necesare, pentru a reduce riscul unor posibile abuzuri;

20.  ia act de faptul că decizia prin care se clarifică normele aplicabile misiunilor membrilor a intrat în vigoare la 1 februarie 2018; ia act de faptul că decizia definește în special informațiile care trebuie comunicate atunci când se solicită un ordin de misiune;

21.  ia act de faptul că, în cadrul sistemului său de control intern, Curtea a decis ca, din februarie 2018, să delege Secretarului General competențele de ordonator de credite pentru conturile referitoare la cheltuielile de misiuni și de reprezentare ale membrilor; ia act de faptul că aceste cheltuieli fac în prezent obiectul sistemului general de control gestionat de serviciile Secretariatului General, care presupune gestionarea riscurilor și controale ex ante și ex post, și că aceste cheltuieli sunt incluse și în declarația anuală a ordonatorilor de credite subdelegați și care acționează prin delegație; regretă profund faptul că numai după apariția unei situații deosebit de grave Curtea a luat măsuri în această privință;

22.  ia act de faptul că serviciul de audit intern a revizuit rapoartele anuale de control pe 2018 și declarațiile ordonatorilor de credite subdelegați pentru a evalua fiabilitatea informațiilor furnizate; ia act de faptul că Secretarul General a solicitat rapoarte de control din partea tuturor direcțiilor; ia act de faptul că serviciul de audit intern a confirmat calitatea fiabilă a controalelor ex ante și ex post efectuate de servicii și fiabilitatea globală a informațiilor conținute în rapoartele de control;

23.  ia act de decizia Curții cu privire la perioada 2012-2018 de a realiza un audit intern al cheltuielilor de misiune și al utilizării autoturismelor oficiale (acest audit a fost finalizat în iulie 2019); constată că raportul a concluzionat că marea majoritate a operațiunilor selectate aleatoriu și examinate de serviciul de audit intern au respectat normele și procedurile aplicabile; deplânge faptul că raportul a concluzionat totodată că, înainte de reformele din perioada 2017-2018, sistemele de gestiune și control ale Curții au fost afectate de anumite deficiențe; constată, de asemenea, că raportul a concluzionat că reformele din perioada 2017-2018 au corectat în mod eficient deficiențele privind sistemele de control și că procedurile de gestiune și control aplicate în prezent sunt, în general, fiabile;

24.  ia act de faptul că raportul de audit intern respectiv nu conține nicio indicație privind vreun posibil act de utilizare abuzivă a poziției de către membri sau foști membri; ia act de faptul că nu a existat nicio altă investigație internă în urma raportului de audit respectiv;

25.  constată că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis raportul său privind un fost membru autorităților judiciare luxemburgheze; ia act de faptul că imunitatea fostului membru a fost ridicată; ia act de faptul că Curtea a recuperat suma de 153 407,58 EUR de la fostul membru;

26.  ia act de faptul că, în 2016, OLAF a deschis o anchetă privind un posibil caz de abuz legat de cheltuielile de deplasare și de diurnă ale unui actual membru al Curții (din perioada în care acesta era deputat în Parlamentul European); ia act de faptul că OLAF a închis cazul în septembrie 2019, cu recomandarea adresată Parlamentului de a recupera suma de 11 243 EUR; constată că nu au fost formulate recomandări disciplinare sau judiciare în acest caz și că nu a fost adresată nicio recomandare Curții;

27.  salută faptul că membrii Curții se supun unui cod de conduită care le guvernează independența, imparțialitatea, integritatea, angajamentul, colegialitatea, confidențialitatea, responsabilitatea și obligațiile după încetarea mandatului; salută faptul că Curtea publică pe site-ul său de internet declarațiile de interese (declarațiile de interese financiare și privind activitățile externe) și CV-urile membrilor săi, astfel Curtea fiind supusă controlului public, la fel ca celelalte instituții ale Uniunii;

28.  este preocupat de faptul că declarațiile de interese se fac pe proprie răspundere și că, având în vedere cadrul juridic actual, nici Curtea, nici comitetul său de etică nu au niciun fel de competențe de investigare pentru a controla veridicitatea și exhaustivitatea datelor declarate; invită Curtea să se asigure că membrii prezintă declarații de interese în locul declarațiilor privind absența conflictului de interese; subliniază că procedurile actuale, inclusiv cele ale comitetului de etică, trebuie să fie consolidate pentru a garanta absența conflictelor de interese; solicită Curții să informeze Parlamentul cu privire la progresele realizate;

29.  salută publicarea orientărilor în materie de etică ale Curții, aplicabile tuturor membrilor și întregului personal; salută discuțiile care au loc în cadrul comitetului de etică privind orice aspecte de natură etică pe care le consideră relevante, inclusiv evaluarea activităților externe ale membrilor Curții; ia act de numirea unor consilieri pe probleme de etică din rândul membrii personalului Curții, cu scopul de a asigura că orice membru al personalului are dreptul și posibilitatea de a solicita consiliere confidențială și imparțială cu privire la chestiuni sensibile, cum ar fi conflicte de interese reale, acceptarea de cadouri, și modalitatea de furnizare de informații în caz de nereguli grave (avertizări în interes public);

30.  subliniază faptul că Curtea oferă întregului personal un curs de formare special privind etica publică (obligatoriu pentru întregul personal nou-venit) și că acest curs conține o secțiune privind denunțarea neregulilor (inclusiv privind procedura de urmat în astfel de cazuri și drepturile personalului); salută faptul că, în orientările interne privind „întrebările frecvente pe probleme de etică”, sunt prezentate o serie de exemple cu scopul de a facilita recunoașterea potențialelor conflicte de interese; invită Curtea să își intensifice în continuare eforturile, îmbunătățind informarea și comunicarea, precum și activitățile de monitorizare;

31.  subliniază că cadrul etic ar trebui să constea în norme de prevenire, identificare și evitare a potențialelor conflicte de interese; observă că cadrul de etică al Curții a fost examinat de către experți ai Instituțiilor Supreme de Audit din Polonia și Croația; ia act de raportul final de evaluare inter pares; invită Curtea să informeze Parlamentul cu privire la orice acțiuni care sunt decise în urma rezultatelor evaluării inter pares;

32.  salută crearea de către Curte a unor canale speciale pentru denunțarea neregulilor, care asigură protecția adecvată a denunțătorilor, precum și publicarea normelor de procedură aferente; constată că există un formular de contact online pentru a raporta orice nereguli grave; salută linkul existent pe pagina principală a Curții cu privire la modul de raportare a cazurilor de fraudă către OLAF;

33.  ia act de faptul că Curtea continuă să ofere cursuri de formare și prezentări pentru personalul de conducere, personalul nou-venit și personalul care lucrează în domeniul resurselor umane, cu scopul de a crește gradul de sensibilizare cu privire la hărțuirea în mediul de lucru; constată, în plus, că persoanele de contact care se ocupă de probleme de combatere a hărțuirii participă la cursuri de formare relevante în fiecare an; ia act de faptul că Curtea și-a consolidat, în 2017, normele privind combaterea hărțuirii, ale căror scop este de a evita situațiile de hărțuire, de a menține un mediu de lucru satisfăcător și de a facilita accesul la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor interpersonale;

34.  salută eforturile depuse de Curte pentru a asigura starea de bine a personalului, de exemplu permiterea programului de lucru flexibil și munca la distanță, și constată că, în acest sens, Curtea oferă prezentări privind egalitatea de șanse și acces gratuit la psihologi; constată, însă, că în 2018 au existat trei cazuri de epuizare; solicită, prin urmare, Curții să evalueze dacă volumul de muncă este distribuit în mod proporțional între echipele și membrii personalului;

35.  ia act de faptul că în 2018 a fost depusă o plângere oficială pentru hărțuire și că s-a stabilit că au existat fapte de hărțuire sexuală; constată că finalizarea întregii proceduri (care s-a încheiat cu măsuri preventive și disciplinare) a durat cinci luni de la data depunerii plângerii;

36.  subliniază că (astfel cum se menționează la articolul 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor referitor la activitățile profesionale ale înalților funcționari după încetarea raporturilor de muncă) Curtea publică informații referitoare la activitățile profesionale ale înalților funcționari ai Curții; ia act, de asemenea, de publicarea normelor aferente pe site-ul său;

37.  ia act de faptul că Curtea și OLAF lucrează în strânsă cooperare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii; constată, de asemenea, că în 2018 Curtea a comunicat nouă cazuri de suspiciune de fraudă depistate în cadrul auditurilor sale (comparativ cu 13 în 2017); felicită Curtea pentru faptul că negocierile purtate au condus la încheierea unui acord de cooperare administrativă între Curte și OLAF (semnat în mai 2019), care vizează facilitarea relațiilor practice de lucru între aceste organisme, în special în ceea ce privește transmiterea cazurilor de suspiciune de fraudă, precum și organizarea unor acțiuni de interes comun, cum ar fi formări, ateliere sau schimburi de personal;

38.  regretă faptul că măsurile luate de Curte în urma rezoluției privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 oferă doar răspunsuri limitate la observațiile Parlamentului; subliniază că acțiunile subsecvente sunt esențiale pentru ca Comisia pentru control bugetar a Parlamentului să poată determina dacă Curtea a pus în aplicare recomandările Parlamentului; invită Curtea ca, în următorul său raport privind acțiunile subsecvente, să includă toate răspunsurile și explicațiile necesare privind punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului;

39.  constată că retragerea Regatului Unit din Uniune nu va avea un impact major asupra structurii și resurselor umane ale Curții; ia act de faptul că Curtea s-a angajat să își folosească puterea discreționară prevăzută la articolul 49 din Statutul funcționarilor pentru a nu demite funcționarii din simplul motiv că aceștia nu mai sunt resortisanți ai unui stat membru; constată că, în ceea ce privește agenții temporari și contractuali, Curtea are obligația legală să examineze fiecare caz în parte și să autorizeze excepțiile atunci când sunt justificate de interesele de serviciu; salută faptul că Curtea s-a angajat să folosească această posibilitate de a autoriza excepții în mod deschis și transparent; ia act de faptul că evaluarea Curții se va baza exclusiv pe interesul serviciului;

40.  subliniază angajamentul Curții de a-și îmbunătăți echilibrul de gen la toate nivelurile de conducere; ia act de faptul că 45 % din auditorii și administratorii Curții sunt femei, existând astfel o proporție aproape egală între femei și bărbați; ia act de faptul că 38 % dintre manageri, (24 de persoane) sunt femei și că, dintre cei 10 directori, 3 sunt femei; invită Curtea să își continue eforturile de promovare a echilibrului de gen, în special în posturile de conducere și în posturile de conducere superioară; salută faptul că ponderea femeilor în posturile de conducere din cadrul camerelor de audit a crescut de la 7 % în 2015 la aproape 24 % la sfârșitul anului 2018 (comparativ cu 20 % în 2017); ia act de faptul că politica Curții privind egalitatea de șanse pentru perioada 2018-2020 (aprobată în februarie 2018) abordează și aspecte legate de vârstă și dizabilități;

41.  reiterează faptul că doar 6 din cei 28 de membri ai Curții (față de 4 în 2016) sunt femei; subliniază problema dezechilibrului de gen în rândul membrilor; reamintește că statele membre ar trebui să încurajeze mai activ femeile să candideze la acest gen de funcții; reiterează faptul că Consiliul ar trebui să prezinte întotdeauna cel puțin doi candidați, o femeie și un bărbat, în cursul procedurii de numire;

42.  ia act de faptul că creșterea volumului de muncă la serviciul de traduceri a fost compensată printr-o mai mare eficiență obținută prin raționalizarea procedurilor interne ale Curții, inclusiv printr-o centralizare a procedurilor prealabile și posterioare traducerilor; constată că acest lucru a permis o reducere semnificativă (de peste 10 % față de 2017) a costurilor pe pagină;

43.  salută din nou cooperarea Curții cu alte instituții publice și părți interesate; remarcă cu satisfacție cooperarea dintre șefii instituțiilor supreme de audit și adoptarea unui plan de lucru comun începând din 2018; sprijină, de asemenea, parteneriatele încheiate cu diferite universități în contextul politicii Curții de extindere a gamei sale de cursuri de formare; solicită Curții să își extindă contactele la alte universități pentru a stabili viitoare modalități de cooperare care să fie diversificate, dar în același timp să fie echilibrate din punct de vedere geografic;

44.  salută faptul că spațiile de arhivă din clădirea K2 au devenit inutile datorită digitalizării din ce în ce mai mari; ia act de faptul că aceste spații urmează să fie transformate în noi spații de colaborare sau relaxare, iar costurile vor fi acoperite din bugetul rămas de la proiectul de construcție pentru clădirea K3, finalizat acum câțiva ani; ia act de faptul că nivelul de confort din clădirea K1 rămâne mult sub cel din celelalte clădiri din campus; ia act de încheierea unui studiu prin care se solicită lucrări ce ar implica investiții uriașe; ia act de faptul că se analizează în continuare alternative pentru a găsi cea mai eficientă soluție pentru viitorul clădirii K1 (inclusiv în cooperare cu autoritățile luxemburgheze); invită Curtea să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la orice soluție, împreună cu o estimare bugetară;

45.  salută faptul că Curtea a elaborat un program de mediu cuprinzător pentru a aborda diverse tematici identificate în analiza sa de mediu și pentru a-și reduce impactul asupra mediului; constată cu satisfacție că aceasta a reușit să își reducă consumul de energie cu 11,5 % în perioada 2014-2018, consumul de apă cu 21,1 % în perioada 2016-2018, iar consumul de hârtie cu 50,8 % în perioada 2014-2018;

46.  sprijină eforturile Curții de a consolida protecția datelor și securitatea cibernetică prin adoptarea unui plan de acțiune pe trei ani în materie de securitate cibernetică la jumătatea anului 2018, care cuprinde o serie de acțiuni menite să atenueze riscurile identificate; ia act cu satisfacție de cooperarea Curții cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organismele și agențiile UE (CERT-UE) în vederea punerii în aplicare a unora dintre controalele prevăzute în plan;

47.  recunoaște valoarea adăugată pe care o poate oferi software-ul gratuit și cu sursă deschisă pentru Curte; subliniază, în special, rolul unui astfel de software în creșterea transparenței și evitarea efectelor dependenței de un singur furnizor; recunoaște, de asemenea, potențialul său de îmbunătățire a securității, deoarece permite identificarea și remedierea deficiențelor; recomandă insistent ca orice software dezvoltat pentru Curte să fie pus la dispoziția publicului în baza unei licențe software gratuite și cu sursă deschisă;

48.  relevă toate activitățile realizate în ultimii ani de către Curte în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic (cu toate normele și procedurile aferente), intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru a îmbunătăți transparența; salută numărul important de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organismele Uniunii; sugerează să se analizeze posibilitatea de a crea rețele oficiale în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
PDF 155kWORD 51k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2072(DEC))
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0035/2020),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2072(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(12), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0035/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2072(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0035/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 47 142 100 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 4,63 % față de 2017; întrucât 91,48 % din bugetul Centrului provine din contribuțiile directe ale instituțiilor și ale altor agenții și organisme(16);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată a execuției bugetare de 94,94 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,82 % față de exercițiul precedent; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,94 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,53 % în comparație cu exercițiul precedent;

Performanța

2.  constată că Centrul utilizează indicatori de intrare și de ieșire ca indicatori-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele activităților sale și mai mulți indicatori pentru a-și consolida gestiunea bugetară; ia act de evaluarea ex ante revizuită și de revizuirea ex post aflată în curs de desfășurare a programelor și activităților Centrului; invită Centrul să dezvolte în continuare indicatorii-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele și impactul activităților sale în scopul de a obține o consiliere de calitate cu privire la modul în care se poate conferi o mai mare valoare adăugată realizărilor Centrului și se poate îmbunătăți modelul de afaceri al acestuia;

3.  constată cu satisfacție că, în 2018, Centrul a făcut progrese importante în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de traducere și că, în strânsă cooperare cu direcția generală parteneră din cadrul Comisiei, a implementat cu succes traducerea automată și Euramis în fluxul său de lucru;

4.  constată, de asemenea, că în 2018 a fost lansată noua versiune a celei mai mari baze de date terminologice din lume, Terminologie Interactivă pentru Europa (IATE), accesibilă publicului larg, și că Centrul dezvoltă și gestionează această resursă în numele partenerilor săi instituționali;

5.  salută faptul că Centrul a întreprins două acțiuni pentru a partaja resurse cu alte agenții în legătură cu sarcini care se suprapun, prin intermediul rețelei de agenții ale UE: un catalog al serviciilor partajate, care enumeră toate serviciile ce pot fi partajate de agențiile Uniunii, și un portal comun de achiziții publice, unde pot fi făcute publice planurile de achiziții ale agențiilor Uniunii; încurajează ferm Centrul să urmărească în mod activ o cooperare suplimentară și mai extinsă cu toate agențiile Uniunii, dată fiind în special poziția sa adecvată din punct de vedere strategic în Luxemburg, unde își au sediul numeroase alte agenții ale Uniunii;

6.  încurajează Centrul să pună în aplicare recomandările Curții;

7.  salută progresele înregistrate cu privire la evaluarea externă a modelului de afaceri al Centrului, efectuată în 2017; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul evaluării finale;

8.  constată cu satisfacție impactul permanent al noii structuri tarifare introduse în 2017 pentru traducerea documentelor, care a dus la economisirea a 4,4 milioane EUR de către clienții centrului în 2018, și îi subliniază efectele pozitive;

9.  îndeamnă Centrul să adopte un model de afaceri sustenabil, în conformitate cu planul de transformare elaborat în urma cercetării externe „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Studiu privind Centrul de Traduceri ca furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și organismele UE); încurajează Centrul să implementeze până la capăt aceste măsuri care ar contribui la adaptarea noului model de afaceri la progresele tehnologice, cum ar fi proiectul de traducere a paginilor web și de recunoaștere vocală;

10.  constată cu preocupare că Centrul nu a finalizat planul antifraudă a cărui implementare a fost prevăzută până la sfârșitul anului 2018 și care a avut o rată de execuție de 66 % în 2018; îndeamnă Centrul să accelereze punerea în aplicare a acestui plan;

11.  își exprimă satisfacția cu privire la eforturile depuse de Centru pentru dezvoltarea capacităților membrilor personalului în domeniul calității și al gestionării proiectelor, având în vedere că 86,8 % dintre membrii personalului principal au participat la formări, depășindu-se astfel obiectivul stabilit pentru 2018;

12.  recunoaște acțiunile întreprinse de Centru ca urmare a angajamentului său de a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii o nouă versiune a IATE până la sfârșitul anului 2018, obiectiv ce a fost realizat în noiembrie 2018; constată că Centrul a publicat versiunea interinstituțională a IATE în februarie 2019;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 94,82 %, fiind ocupate 50 de posturi de funcționari (din cele 55) și 133 de posturi de agenți temporari (din 138), autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 195 de posturi autorizate în 2017); ia act de faptul că, în 2018, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 23 de agenți contractuali;

14.  constată cu satisfacție că în 2018 s-a realizat un bun echilibru de gen în ceea ce privește posturile de conducere de nivel superior (trei bărbați și două femei), precum și în cadrul Consiliului de administrație (32 de bărbați și 27 de femei);

15.  încurajează Centrul să elaboreze un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung care să vizeze asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a personalului său, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, nediscriminarea, munca la distanță, echilibrul geografic și recrutarea și integrarea persoanelor cu dizabilități;

Achizițiile publice

16.  constată că, potrivit raportului Curții, la sfârșitul lui 2018, Centrul implementase facturarea electronică, dar nu implementase încă instrumentele de licitație electronică și de depunere a ofertelor pe cale electronică lansate de Comisie pentru a introduce o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); invită Centrul să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  ia act de faptul că Centrul a optat doar pentru publicarea declarațiilor de interese, fără CV-uri, din cauza problemelor de gestionare legate de dimensiunea Consiliului său de administrație (aproximativ 130 de membri și membri supleanți); constată că declarația de interese și CV-ul directorului Centrului sunt publicate pe site-ul Centrului; ia act de faptul că Centrul consideră că riscurile asociate conflictului de interese sunt foarte scăzute din cauza naturii activității sale;

18.  constată cu preocupare că, deși Centrul nu este finanțat din taxe, el depinde de veniturile primite de la clienții săi, care sunt reprezentați în Consiliul de administrație al Centrului și că există, prin urmare, un risc ridicat de conflicte de interese în ceea ce privește prețul produselor Centrului, care ar putea fi remediat dacă Comisia ar colecta taxele în numele clienților Centrului, astfel încât Centrul să fie integral finanțat din bugetul Uniunii; ia act de observația Centrului potrivit căreia posibilitatea de a fi finanțat de la bugetul Uniunii ar necesita un acord între Comisie și autoritatea bugetară; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a reduce acest risc;

Alte observații

19.  salută lansarea, în 2018, a noii versiuni a IATE, menită să sporească vizibilitatea publică a Centrului și prezența sa online; invită Centrul să își concentreze în continuare atenția asupra difuzării rezultatelor activității sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

20.  încurajează Centrul să continue procesul de digitalizare a serviciilor sale;

21.  regretă faptul că Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a decis, la 26 aprilie 2018, să pună capăt acordului de traducere încheiat cu Centrul, în pofida obligației sale legale de a recurge la serviciile Centrului, așa cum se prevede la articolul 148 din Regulamentul (UE) 2017/1001(17), prin care a fost instituit EUIPO; ia act de acțiunea în justiție introdusă de Centru la Tribunal la 6 iulie 2018 și de încheierea fazei orale a ședinței din 4 iunie 2019; constată că un nou acord pentru doar doi ani a fost semnat la 7 decembrie 2018 între Centru și EUIPO; invită Centrul să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția procedurilor judiciare;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(18) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(8) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(11) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(12) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(13) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(14) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(15) JO C 416, 15.11.2018, p. 16.
(16) JO C 416, 15.11.2018, p. 18.
(17) Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO L 154, 16.6.2017, p. 1).
(18) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene – Consiliul European și Consiliul
PDF 164kWORD 56k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2019/2057(DEC))
P9_TA(2020)0090A9-0038/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Consiliului către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0038/2020),

1.  își amână decizia de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2019/2057(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere Recomandarea Ombudsmanului European în cazul 1069/2019/MIG privind sponsorizarea Președinției Consiliului Uniunii Europene,

–  având în vedere Raportul special al Ombudsmanului European referitor la ancheta strategică OI/2/2017/TE privind transparența procesului legislativ al Consiliului,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE(7),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0038/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că, în raportul său anual pe 2018, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a identificat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului privind resursele umane și procedurile de achiziții ale Consiliului European și Consiliului;

2.  ia act de concluzia Curții potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale Consiliului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare, iar sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3.  regretă, ca observație generală, faptul că sfera supusă examinării și concluziile capitolului 10 referitor la „Administrație” din Raportul anual pe 2018 al Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 („Administrație”) din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

4.  ia act de faptul că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni din rubrica 5 a cadrului financiar multianual („Administrație”) pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată faptul că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că, potrivit Curții, riscul asociat cheltuielilor administrative este scăzut; consideră, cu toate acestea, că numărul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul de operațiuni examinate cu cel puțin 10 %;

5.  regretă faptul că cererea de a separa bugetul Consiliului European de cel al Consiliului, astfel încât fiecare instituție să aibă un buget individual, înaintată de Parlament în cadrul rezoluțiilor anterioare privind descărcarea de gestiune nu a fost luată în considerare; invită Consiliul să efectueze această separare pentru a îmbunătăți transparența și a asigura o mai mare răspundere și eficiență a cheltuielilor pentru ambele instituții;

6.  observă că, în 2018, Consiliul a dispus de un buget total de 572 854 377 EUR (față de 561 576 000 EUR în 2017), iar rata generală de execuție a fost de 91,9 % (față de 93,8 % în 2017); ia act de majorarea bugetului cu 11,3 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,0 %, față de 3 % în 2017 și 0,6 % în 2016;

7.  salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Consiliului a fost prudentă și corectă; recunoaște evoluția bugetului Consiliului de la un buget de 634 de milioane EUR în 2010 la un buget de 573 de milioane EUR în 2018, ceea ce reprezintă o scădere de 9,63 %;

8.  constată că creditele reportate din 2018 în 2019 s-au ridicat la un total de 56 599 584 EUR, ceea ce reprezintă 10,7 % (față de 60 576 175 EUR sau 11,5 % în 2017), provenind în principal din categorii precum sistemele informatice (18,3 milioane EUR), clădirile (16,0 milioane EUR) și serviciile de interpretare (11,9 milioane EUR); ia act de creditele anulate în 2018, în valoare de 46 348 862 EUR (față de 35 025 789 EUR în 2017); reamintește Consiliului că reportările reprezintă excepții de la principiul anualității și ar trebui să reflecte nevoile reale și, prin urmare, invită Consiliul să își intensifice eforturile pentru a evita supraestimarea bugetului;

9.  constată din nou rata scăzută de execuție pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, cu un angajament de 11,1 milioane EUR și un buget final (inclusiv realocările interne) de 22,3 milioane EUR; constată că, întrucât statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anii precedenți, Consiliul a angajat doar 11,1 milioane EUR pentru plăți ulterioare; invită Consiliul să informeze Parlamentul cu privire la evoluția negocierilor cu statele membre privind politica de rezolvare a acestei probleme de lungă durată;

10.  ia act de faptul că numărul de posturi din schema de personal pentru 2018 a fost stabilit la 3 031 de posturi (față de 3 027 de posturi în 2017); ia act de faptul că în 2018 au fost recrutate 137 de persoane (74 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari) și că, în cursul aceluiași an, au plecat 184 persoane (154 de funcționari permanenți și 30 de agenți temporari), ceea ce reprezintă o scădere netă de 47 de posturi ocupate și este cauza principală a utilizării incomplete a sumei de 18,8 milioane EUR de la postul bugetar „schema de personal”;

11.  recunoaște volumul de muncă ridicat, reflectat în numărul total de reuniuni, care a fost de 7 733 în 2018 față de 6 338 în 2010; ia act de un alt indicator cantitativ al activităților, cum ar fi numărul de acte juridice publicate în Jurnalul Oficial, care a fost de 1 210 în 2018, față de 825 în 2010;

12.  salută eforturile Consiliului de punere în aplicare a „Planului de acțiune pentru un Secretariat General al Consiliului dinamic, flexibil și colaborativ” (SGC); ia act de măsurile de îmbunătățire suplimentară a gestiunii și a performanței financiare a Consiliului prin măsuri precum înființarea unui Consiliu de administrație consultativ, adoptarea unor orientări pentru un cadru comun de gestionare a proiectelor și a grupurilor operative, crearea unui grup operativ pentru reorganizare și revizuirea regulamentului intern în urma publicării noului Regulament financiar;

13.  ia act de situația imobiliară a Consiliului, care a condus la negocieri intense în 2018 cu autoritățile belgiene, care nu au realizat vânzarea celor patru parcele de teren adiacente, în pofida acordului privind prețul final al proiectului clădirii Europa; ia act de faptul că părțile au ajuns la un acord cu privire la o soluție alternativă, care duce la necheltuirea sumei de 4 672 944 EUR aferente prețului inițial al parcelelor;

14.  își exprimă preocuparea în legătură cu informațiile alarmante raportate de mass-media cu privire la construirea noii clădiri Europa; invită Consiliul să realizeze o cercetare minuțioasă privind contractantul principal și întregul lanț de subcontractanți (al căror număr poate ajunge până la 12, potrivit informațiilor difuzate de mass-media), precum și privind condițiile de muncă ale lucrătorilor angajați și să prezinte Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului toate constatările;

15.  ia act de faptul că versiunea revizuită a cadrului de control intern a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2018 și conține cinci componente, și anume controlul mediului, evaluarea riscurilor, activitățile de control, activitățile de informare și comunicare și activitățile de monitorizare, precum și 17 principii și 33 de caracteristici pentru a garanta o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite;

16.  salută faptul că, în 2018, 92 % din recomandările auditului intern emise în perioada 2015-2017 au fost aplicate sau se aflau în curs de aplicare; ia act de faptul că programul de lucru anual al auditului intern din 2018 se bazează pe o evaluare actualizată a riscurilor (având în vedere revizuirea registrelor de risc) și a fost pus în aplicare în mod eficace; ia act de domeniile în care au fost efectuate audituri în 2018, cum ar fi gestionarea tehnică, achizițiile publice din domeniul tehnologiei informației, serviciul juridic și strategia de comunicare;

17.  ia act de faptul că, în ceea ce privește propunerea pentru un nou acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu, accesibil într-un format prelucrabil automat, pentru reprezentanții grupurilor de interese din Parlament, Consiliu și Comisie, au avut loc două runde de negocieri în 2018 sub președinția bulgară și una în 2019 sub președinția română; reamintește decizia Ombudsmanului European din 18 iunie 2019, potrivit căreia Secretariatul General al Consiliului ar trebui să țină evidența tuturor reuniunilor care au loc între reprezentanții grupurilor de interese și Președintele Consiliului European, evidență care ar trebui făcută publică; regretă faptul că, în pofida multiplelor negocieri, Consiliul nu a aderat încă la registrul de transparență și invită Consiliul să continue negocierile pentru a ajunge la un rezultat pozitiv, care să ducă la includerea în registru a Consiliului; invită Consiliul să dea dovadă de un angajament real față de principiile transparenței și răspunderii prin adoptarea unor măsuri concrete și urmând exemplul stabilit de președinția finlandeză; invită toate triourile de președinți să conducă prin puterea exemplului, refuzând întâlnirile cu reprezentați neînregistrați ai grupurilor de interese;

18.  ia act de recomandarea Ombudsmanului adresată Președintelui Consiliului European și Cabinetului Președintelui de a publica o listă completă a tuturor întâlnirilor cu grupurile de interese; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că noul Președinte al Consiliului European nu a pus încă în aplicare această recomandare; ia act de faptul că, deși Președintele Consiliului European nu pare să se întâlnească cu un număr mare de reprezentanți ai grupurilor de interese, principiul transparenței acestor activități este totuși important; îndeamnă Președintele Consiliului European să se asigure că, atât în ceea ce îl privește, cât și în privința cabinetului său, vor fi refuzate toate reuniunile cu reprezentanți neînregistrați ai grupurilor de interese și se va publica în mod proactiv o listă cuprinzătoare a întâlnirilor cu acești reprezentanți; solicită Secretariatului General al Consiliului să se asigure că normele de etică care reglementează activitatea Președintelui Consiliului European sunt aliniate cu cele aplicabile Președintelui Comisiei Europene, astfel încât normele referitoare la „ușile turnante” să fie aplicabile pentru o perioadă de trei ani și să existe obligația obținerii unei aprobări oficiale pentru noile roluri care au legătură cu activitățile Uniunii;

19.  salută înființarea, la 1 iulie 2018, în cadrul reorganizării Secretariatului General al Consiliului, a Departamentului pentru servicii digitale; ia act de faptul că programul de informare și de gestionare urmează să raționalizeze și să digitalizeze procesele operaționale esențiale prin asigurarea unui sistem de aplicații și servicii pe deplin integrat, care va fi accesibil utilizatorilor prin intermediul unui spațiu de lucru digital colaborativ și securizat pentru personal, președinții și delegați;

20.  constată o mediatizare intensă a negocierilor privind retragerea Regatului Unit din Uniune și interesul deosebit de ridicat al mass-mediei față de acestea; salută dezvoltarea continuă a site-ului internet al Consiliului și activitatea intensă de creștere a audienței sale pe toate canalele (o creștere de 9 % a numărului de vizite pe site-ul internet, de 13 % a numărului de fani pe Facebook, de 26 % a numărului de persoane care îl urmăresc pe Twitter și de 92 % a numărului de persoane care îl urmăresc pe Instagram, față de anul precedent); ia act de numărul mare de informări generale și de conferințe de presă; ia act de platforma de presă, care permite presei și mass-mediei să vizualizeze, să descarce și să integreze cu o calitate de rezoluție înaltă produsele video și foto ale Consiliului; încurajează în continuare utilizarea platformelor de rețele sociale cu sursă deschisă, acordând o atenție deosebită protecției datelor utilizatorilor;

21.  își reiterează sprijinul pentru recomandările Ombudsmanului privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului(8); solicită Consiliului să își intensifice eforturile pentru a face procesul legislativ mai trasabil și mai ușor de înțeles, a asigura transparența etapelor esențiale ale procesului legislativ și a identifica și publica în mod sistematic și în timp util, într-un format ce poate fi citit automat, contribuțiile statelor membre (declarații, propuneri de amendamente) la dezbaterile legislative, atât în cadrul reuniunilor Consiliului sau al discuțiilor pregătitoare din cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului, cât și în cadrul oricăruia dintre grupurile de pregătire; invită Consiliul să își intensifice în continuare eforturile în materie de transparență prin măsuri cum ar fi, printre altele, publicarea documentelor sale legislative, redactarea în mod oficial și publicarea proceselor-verbale ale reuniunilor grupurilor de pregătire ale Consiliului, care ar trebui să includă pozițiile statelor membre, precum și prin punerea la dispoziție a mai multor documente aferente trilogurilor, în conformitate cu recomandările Ombudsmanului; ia act de eforturile Consiliului de a îmbunătăți transparența prin schimbările pe care le operează în prezent pe site-ul său internet și prin activitățile echipei sale interne de transparență; invită Consiliul să introducă măsuri suplimentare pentru o politică de succes în domeniul transparenței, care să-i permită publicului să urmărească procesul legislativ al Uniunii cu mai multă ușurință;

22.  reamintește concluziile Raportului special al Ombudsmanului European din mai 2018 referitor la ancheta strategică OI/2/2017/TE privind transparența procesului legislativ al Consiliului, în cadrul cărora s-a constatat că practicile actuale ale Consiliului constituie un caz de administrare defectuoasă; reamintește documentul neoficial comun din octombrie 2019, la care au subscris Belgia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Suedia și Țările de Jos, privind creșterea transparenței și a gradului de răspundere al Uniunii, în care se solicită în mod specific Consiliului să asigure o mai mare deschidere în negocierile din cadrul trilogurilor prin publicarea sistematică a documentelor legislative de referință; solicită Consiliului să acorde atenția cuvenită acestor recomandări în interesul transparenței și să asigure informarea în consecință a Parlamentului;

23.  își exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu informațiile publicate în mass-mediile europene cu privire la sponsorizarea corporativă a statelor membre care asigură Președinția Uniunii și reiterează preocupările exprimate de cetățenii europeni și de deputații în Parlamentul European în această privință; recunoaște că statele membre ar trebui să își finanțeze perioadele de președinție și regretă faptul că recurgerea la sponsorizarea corporativă pentru a acoperi unele cheltuieli în acest sens a devenit o practică curentă în ultimii ani; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la posibilele prejudicii aduse reputației Uniunii, a instituțiilor sale și, în special, a Consiliului, precum și la riscul ca acești actori să piardă încrederea cetățenilor din cauza acestei practici; ia act de poziția adoptată de Consiliu, potrivit căreia chestiunea sponsorizării este responsabilitatea exclusivă a statului membru care deține președinția; împărtășește opinia Ombudsmanului, conform căreia publicul nu face deosebirea între președinția Consiliului și statul membru care o deține; sprijină pe deplin evaluarea realizată de Ombudsmanul European și recomandarea aferentă(9), potrivit căreia Consiliul ar trebui să emită orientări adresate statelor membre cu privire la această chestiune; recomandă, de asemenea, insistent Consiliului să prevadă includerea în buget a președințiilor; solicită Consiliului să aducă această preocupare la cunoștința statelor membre, în special a actualului trio de președinții, să examineze aceste recomandări cu seriozitate și să prezinte un raport Parlamentului;

24.  solicită armonizarea Codului de conduită aplicabil în cazul Președintelui Consiliului European cu cel aplicabil în cadrul Comisiei și al Parlamentului, pentru a asigura faptul că se aplică regula aprobării oficiale a activităților legate de legislația Uniunii timp de trei ani de la încheierea mandatului Președintelui în cadrul Consiliului;

25.  își exprimă profunda îngrijorare privind acuzațiile legate de existența unui conflict de interese care vizează o serie de reprezentanți ai statelor membre implicați în procesul decizional politic și bugetar la nivel înalt; solicită Consiliului să se asigure că reprezentanții statelor membre care sunt în măsură să beneficieze direct de subvenții din partea Uniunii prin intermediul întreprinderilor pe care le dețin nu participă la dezbaterile și procedurile de vot conexe desfășurate în sfera politică sau în cea bugetară; solicită, de asemenea, Consiliului să se alăture Parlamentului pentru a îndemna Comisia să propună noi proceduri de audit cu scopul de a accelera investigarea cazurilor urgente și grave de conflicte de interese și să asigure informarea corespunzătoare a Parlamentului cu privire la concluziile auditului;

26.  regretă faptul că, din nou, Consiliul nu a răspuns la întrebările cu solicitare de răspuns scris trimise de Parlament și că Secretarul General al Consiliului nu a participat la audierea organizată la 12 noiembrie 2019 în contextul descărcării anuale de gestiune, ceea ce demonstrează din nou lipsa totală de cooperare din partea Consiliului; subliniază că cheltuielile Consiliului trebuie controlate la fel ca și cele ale altor instituții, reamintind că elementele fundamentale ale acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune din ultimii ani; evidențiază faptul că Parlamentul este singura instituție aleasă în mod direct de către cetățenii Uniunii și că rolul său în cadrul procedurii de descărcare de gestiune este direct legat de dreptul cetățenilor de a fi informați cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile publice;

Cooperarea viitoare dintre Consiliu și Parlament

27.  observă că rolul Parlamentului în ceea ce privește descărcarea de gestiune este stabilit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în Regulamentul financiar și în Regulamentul de procedură al Parlamentului;

28.  observă că, în conformitate cu articolul 319 din TFUE, Parlamentul, la recomandarea Consiliului, acordă Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene; observă că rolul Consiliului, ca instituție care emite recomandări în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, este pe deplin recunoscut;

29.  atrage atenția asupra prerogativelor Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din TFUE, în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume de a acorda descărcarea de gestiune pentru fiecare rubrică bugetară în mod separat, cu scopul de a menține transparența și a asigura răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii.

30.  consideră că diferitele roluri ale instituțiilor respective în cadrul procedurii de descărcare de gestiune ar trebui diferențiate și, prin urmare, ar trebui exclus un rol echivalent și reciproc al celor două instituții în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune;

31.  reamintește că, în conformitate cu articolele 316 și 335 din TFUE, instituțiile se bucură de autonomie administrativă, iar cheltuielile lor sunt prevăzute în elemente separate ale bugetului; indică faptul că, în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul financiar, fiecare instituție este responsabilă de execuția bugetului său; subliniază cât este de important ca instituțiile să acționeze responsabil și profesionist în execuția propriului buget;

32.  observă că, în aproape douăzeci de ani, Parlamentul a dezvoltat practica de a acorda descărcarea de gestiune tuturor instituțiilor și organelor Uniunii; reamintește că Parlamentul acordă descărcarea de gestiune instituțiilor și organelor Uniunii după examinarea documentelor puse la dispoziție, a răspunsurilor acestora la chestionarele scrise și după audierea secretarilor lor generali; ia act de faptul că toate instituțiile și organele Uniunii acceptă să participe la procedura de descărcare de gestiune desfășurată de Parlament, singura excepție fiind Consiliul; regretă că Consiliul a refuzat să răspundă la întrebările adresate de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului la 12 noiembrie 2019;

33.  salută faptul că Consiliul și-a arătat disponibilitatea de a ajunge la un acord cu Parlamentul cu privire la modalitățile de cooperare în cadrul procesului de descărcare de gestiune;

34.  regretă faptul că lipsa de cooperare din partea Consiliului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a determinat Parlamentul să refuze, începând din 2009, să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune;

35.  subliniază necesitatea unui memorandum de înțelegere între Consiliu și Parlament pentru a găsi soluții la divergențele de lungă durată dintre Consiliu și Parlament cu privire la practica actuală de acordare a descărcării de gestiune;

36.  salută aprobarea componenței noii echipe de negociere a Parlamentului; solicită echipei de negociere să asigure coerența deplină a acordului cu poziția aprobată în februarie 2020 de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului; invită Consiliul să reia negocierile fără nicio întârziere;

37.  consideră că răspunsurile la o serie de întrebări recurente din chestionarele adresate diferitelor instituții, organe și agenții, spre exemplu la întrebările privind echilibrul geografic și de gen, conflictele de interese, activitățile de lobby și protecția avertizorilor de integritate ar putea fi incluse în raportul de evaluare privind finanțele Uniunii, elaborat în conformitate cu articolul 318 din TFUE, în măsura în care aceste aspecte au o legătură cu execuția bugetului; reamintește că raportul la care face referire articolul 318 din TFUE este menționat în mod explicit la articolul 319 alineatul (1) din TFUE drept unul dintre documentele care trebuie examinate în contextul procedurii de descărcare de gestiune;

38.  reamintește faptul că fiecare instituție și organ are obligația, în temeiul Regulamentului financiar, să adopte măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului și să raporteze cu privire la măsurile luate ca răspuns la aceste observații; subliniază că refuzul unei instituții de a respecta această cerință, după ce i s-a solicitat să acționeze, ar putea avea ca rezultat inițierea unei acțiuni în constatarea abținerii de a acționa în temeiul articolului 265 din TFUE;

39.  salută declarațiile făcute de vicepreședinta desemnată a Comisiei, Věra Jourová, și de comisarul desemnat Johannes Hahn în cadrul audierilor lor în fața Parlamentului, conform cărora aceștia doresc să participe la eforturile depuse în acest sens, pentru a contribui la creșterea transparenței în ceea ce privește execuția bugetului Consiliului; atrage atenția asupra jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene privind dreptul contribuabililor și al publicului larg de a fi informați cu privire la utilizarea veniturilor publice;

40.  consideră că angajamentele asumate de comisarii respectivi constituie o schimbare de atitudine salutară în comparație cu poziția adoptată de Comisie în trecut, astfel cum a fost exprimată în scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014, în care instituția afirma că nu ar trebui să se aștepte din partea Comisiei să supravegheze execuția bugetelor altor instituții;

41.  solicită Consiliului să își îndeplinească rolul specific și să prezinte recomandări de descărcare de gestiune cu privire la celelalte instituții ale Uniunii.

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2019)0045.
(8) Rezoluția Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (Texte adoptate, P8_TA(2019)0045).
(9) Recomandarea Ombudsmanului European în cazul 1069/2019/MIG privind sponsorizarea Președinției Consiliului Uniunii Europene.


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
PDF 155kWORD 53k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (în prezent ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2080(DEC))
P9_TA(2020)0091A9-0039/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică)(6) , în special articolul 31,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0039/2020),

1.  acordă directorului executiv al ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Cibernetică) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (în prezent ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică)) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2080(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(9),

–  având în vedere declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0047/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(12), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(13), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică)(14), în special articolul 31,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(15), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(16), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0039/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (în prezent ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2080(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0039/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(17), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 11 473 788 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 2,67 % față de 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii(18);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,98 %, ceea ce reprezintă o scădere de 0,01 % față de exercițiul 2017; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,56 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,37 % în comparație cu 2017;

Performanța

2.  constată că Agenția utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a cuantifica valoarea adăugată a activităților sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară, punând accentul pe indicatori predominant calitativi pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor sale operaționale și pe indicatori predominant cantitativi pentru obiectivele sale administrative; ia act de faptul că, pentru a răspunde mai bine așteptărilor părților interesate, Agenția își consolidează pachetul de raportare prin adaptarea indicatorilor-cheie de performanță calitativi și cantitativi în vederea măsurării mai eficiente a impactului activității sale;

3.  invită Agenția să își intensifice acțiunile de remediere a vulnerabilităților în materie de securitate ale tehnologiei 5G și să disemineze pe scară cât mai largă informații pentru ca sectorul să adopte soluțiile tehnice existente;

4.  regretă că, în urma studiului privind evaluarea externă a performanței Agenției în perioada 2013-2016, efectuat în numele Comisiei în 2017, nu a fost oficializat niciun plan de acțiune; constată, cu toate acestea, că recomandările relevante au fost puse în aplicare și că în urma unui audit intern efectuat de serviciul de audit intern al Comisiei au fost formulate recomandări care se suprapun și pentru acestea s-a convenit asupra unui plan de acțiune de remediere oficial;

5.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

6.  invită Comisia să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea creării unor sinergii comune cu Cedefop, care își are sediul la Salonic; invită Comisia să evalueze ambele scenarii, adică transferul Agenției la sediul Cedefop de la Salonic și transferul sediului Agenției la sediul său din Heraklion; observă că transferul Agenției la sediul Cedefop ar însemna utilizarea în comun a serviciilor corporative și de sprijin și gestionarea spațiului comun, precum și infrastructuri comune de TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind sume foarte substanțiale care ar urma să fie utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții;

Politica de personal

7.  constată cu îngrijorare că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de doar 93,62 %, fiind ocupate 44 posturi de agenți temporari din cele 47 de posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 48 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 27 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

8.  ia act de faptul că, în 2015, Agenția intenționa să mute personalul angajat în administrație la Atena, deși Regulamentul (UE) nr. 526/2013(19) prevede că acești membri ai personalului ar trebui să lucreze în Heraklion și este probabil ca costurile să fie reduse și mai mult dacă toți membrii personalului s-ar afla într-un singur loc; ia act de faptul că numai șapte membri ai personalului lucrează actualmente în clădirile din Heraklion; ia act de faptul că Agenția va analiza în continuare relevanța facilităților în conformitate cu actualul acord privind sediul și cu programele dezvoltate în aceste facilități;

9.  observă cu îngrijorare că Agenția întâmpină dificultăți în recrutarea, atragerea și păstrarea personalului calificat corespunzător, mai ales din cauza tipurilor de posturi oferite, și anume de agenți contractuali, și a coeficientului corector scăzut care se aplică în Grecia salariilor membrilor personalului Agenției; constată totuși cu satisfacție că Agenția a pus în aplicare o serie de măsuri sociale pentru a-și spori atractivitatea;

10.  constată că Agenția nu dispune de creditele necesare pentru a publica toate posturile vacante în toate limbile UE, în conformitate cu cerințele EPSO; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenția, la fel ca alte agenții descentralizate ale Uniunii, publică anunțuri de posturi vacante pe mai multe site-uri web, în publicații din întreaga Uniune și pe site-ul internet al Rețelei agențiilor UE;

11.  ia act de faptul că procesul de predare a gestiunii către noii membri ai personalului este în curs de revizuire, pentru a transfera mai bine cunoștințele spre noii membri ai personalului în viitor și că se are în vedre includerea acestui proces în politica privind posturile sensibile; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune odată ce respectivul proces de revizuire este încheiat;

12.  ia act cu îngrijorare de dezechilibrul în 2018 dintre femei și bărbați în rândul cadrelor superioare (8 bărbați și 2 femei) și al Consiliului de administrație (25 de bărbați și 5 femei);

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de măsurile existente ale Agenției și de eforturile constante depuse pentru a asigura transparența și prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și ia act de faptul că CV-urile membrilor Consiliului de administrație și declarațiile lor de conflicte de interese au fost publicate pe site-ul internet al Agenției; reamintește că Agenția nu publică pe site-ul său de internet declarațiile membrilor conducerii superioare cu privire la conflictele de interese; își reiterează apelul adresat Agenției de a publica CV-urile tuturor membrilor Consiliului de administrație și declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor conducerii superioare și de a informa autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest sens;

Controalele interne

14.  constată cu îngrijorare, că raportul Curții relevă că Agenția nu dispune de o politică referitoare la posturile sensibile, pentru identificarea funcțiilor sensibile, actualizarea și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a riscului de urmărire a intereselor proprii; invită Agenția să adopte și să pună în aplicare fără întârziere o astfel de politică;

15.  ia act de faptul că, în 2018, serviciul de audit intern al Comisiei a publicat un raport de audit privind implicarea părților interesate în producerea elementelor livrabile în cadrul ENISA, pentru care Agenția elaborează un plan de acțiune cu scopul de a aduce îmbunătățiri în anumite domenii susceptibile de a fi îmbunătățite;

Alte observații

16.  ia act de faptul că decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune are un impact foarte limitat asupra operațiunilor și administrației Agenției; constată, însă, că Agenția și-a revizuit procedurile interne pentru a atenua eventualele riscuri legate de retragerea Regatului Unit din Uniune, și că niciunul dintre aceste riscuri nu a fost considerat critic, ci mai degrabă foarte scăzut;

17.  regretă faptul că Agenția nu a oficializat încă o strategie pentru a asigura un loc de muncă ecologic; invită Agenția să facă acest lucru de urgență;

18.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(20) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
(6) JO L 151, 7.6.2019, p. 15.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(11) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(13) JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
(14) JO L 151, 7.6.2019, p. 15.
(15) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(16) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(17) JO C 120, 29.3.2019, p. 205.
(18) JO C 120, 29.3.2019, p. 206.
(19) Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 165, 18.6.2013, p. 41).
(20) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
PDF 161kWORD 55k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (în prezent Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2066(DEC))
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(5), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului(6), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0040/2020),

1.  acordă directorului executiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (în prezent Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2066(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(9),

–  având în vedere declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(12), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(13), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului(14), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(15), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(16), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0040/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (în prezent Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2066(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0040/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(17), bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 17 850 210 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere cu 0,11 % față de bugetul pentru 2017; întrucât bugetul Centrului provine în principal de la bugetul Uniunii(18);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,04 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 96,50 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,84 % față de 2017;

Performanța

2.  ia act de faptul că Centrul utilizează un sistem exemplar de măsurare a performanței, care include indicatori-cheie de performanță pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale la nivelul proiectelor, activităților și al organizării, precum și alte măsuri de îmbunătățire a gestionării bugetului;

3.  constată, de asemenea, că programul de lucru al Centrului pe 2018 a fost implementat pe deplin, conform obiectivelor, țintelor și indicațiilor stabilite;

4.  salută faptul că Centrul dezvoltă sinergii și partajează resurse cu celelalte agenții;

5.  ia act de cooperarea strânsă continuă și oficializată a Centrului cu Fundația Europeană de Formare (ETF) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound);

6.  observă că evaluarea externă efectuată la Centru în 2017, conform cerințelor normelor financiare, a concluzionat că cooperarea consolidată a Centrului cu celelalte trei agenții descentralizate din domeniul de activitate al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă – ETF, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Eurofound – s-a dovedit a fi o opțiune fezabilă; constată că regulamentul reformat de înființare al Centrului [Regulamentul (UE) 2019/128], care a intrat în vigoare în februarie 2019, a preluat rezultatele acestei evaluări externe;

7.  invită Comisia să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea, dacă nu a unei fuzionări complete, cel puțin a creării de sinergii comune cu Eurofound; invită Comisia să evalueze ambele scenarii, adică transferul Centrului către sediul Eurofound din Loughlinstown (Irlanda), dar și transferul sediului Eurofound la sediul Centrului din Salonic; observă că un astfel de demers ar însemna utilizarea în comun a serviciilor corporative și de sprijin și gestionarea în comun a spațiilor, precum și partajarea infrastructurilor TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind sume imense care ar putea să fie utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții; admite că o activitate eficace, eficientă și lipsită de erori a agențiilor este strâns legată de un nivel adecvat de finanțare necesar pentru a-și acoperi activitățile operaționale și administrative; prin urmare, solicită statelor membre să adapteze activitățile pe care agențiile trebuie să le desfășoare la nivelul de finanțare care le este alocat;

8.  invită Centrul să continue digitalizarea instituției;

9.  încurajează Centrul să pună în aplicare recomandările Curții;

10.  apreciază competența Centrului și activitatea sa continuă de înaltă calitate, prin care asigură activități de cercetare, analiză și consultanță tehnică pentru a sprijini elaborarea politicilor europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și al educației și formării profesionale (EFP), al calificărilor și al competențelor, vizând să promoveze formări de înaltă calitate, adaptate nevoilor pieței muncii; subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse materiale și umane adecvate care să-i permită Centrului să își îndeplinească sarcinile tot mai mari și în schimbare, asigurând totodată, în general, prioritatea Centrului față de contractanții privați;

11.  salută contribuțiile și competența Centrului în ceea ce privește furnizarea de noi cunoștințe, date și analize politice, monitorizarea tendințelor de politică și rolul de intermediar de cunoaștere pentru teme politice extrem de relevante de pe agenda Uniunii; recunoaște activitatea de calitate a Centrului în diferite proiecte, în special Agenda pentru competențe în Europa, Europass, revizuirea Panoramei competențelor și rolul său în sprijinirea participanților la Procesul Copenhaga, indicele european al competențelor și previziunile în materie de competențe;

12.  consideră a fi demn de remarcat faptul că Centrul a lansat o nouă componentă legată de digitalizare, în special privind instrumentele sale online, care să ofere informații specifice fiecărei țări și posibilități de vizualizare mai bune a datelor online, cum ar fi resurse de orientare pentru informațiile privind piața forței de muncă sau previziunile în materie de competențe; ia act, în acest scop, de campaniile de marketing specifice ale Centrului pentru sensibilizarea publicului cu privire la conținutul site-ului său;

13.  subliniază că transparența și sensibilizarea cetățenilor cu privire la existența agențiilor sunt esențiale pentru responsabilitatea democratică a acestora; consideră că posibilitatea și ușurința de utilizare a resurselor și datelor agențiilor au o importanță capitală; solicită, prin urmare, o evaluare a modului în care datele și resursele sunt prezentate și puse la dispoziție în prezent, precum și a gradului în care cetățenii le consideră ușor de identificat, de recunoscut și de utilizat; reamintește că statele membre pot sensibiliza opinia publică în acest sens prin elaborarea unui plan cuprinzător de informare a unui număr cât mai mare de cetățeni ai Uniunii;

Politica de personal

14.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 96,70 %, fiind numiți 12 funcționari și 76 de agenți temporari din cei 78 de agenți temporari și 13 funcționari autorizați în conformitate cu bugetul Uniunii (față de 92 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 26 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

15.  ia act de faptul că Centrul a adoptat măsuri ca urmare a observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune privind noul șef al serviciului de resurse umane din cadrul Centrului, care și-a preluat funcția în ianuarie 2019, precum și decizia de a externaliza serviciul juridic al Centrului; constată cu preocupare că, dat fiind numărul mare de acțiuni în justiție în care este implicat Centrul, externalizarea integrală a serviciilor juridice creează un risc în ceea ce privește tratarea consecventă a cazurilor și principiul eficienței; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventualele evoluții în acest sens;

16.  ia act de procesul în curs prin care Centrul urmărește să își îmbunătățească procedurile de selecție asigurând conformitatea cu criteriile de proiectare evaluate de comitetele de selecție și intensificarea controalelor desfășurate de serviciul de resurse umane; constată cu preocupare că, potrivit raportului Curții, două recrutări auditate realizate în 2018 de pe două liste de rezervă întocmite în 2015 și în 2016 au fost gestionate și documentate în mod necorespunzător, la fel cum s-a întâmplat și în cazul mai multor altor proceduri de recrutare auditate în anii anteriori; îndeamnă Centrul să adopte măsuri de remediere imediate pentru a asigura proceduri de recrutare regulamentare și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest scop;

17.  ia act de preocuparea Centrului legată de faptul că noul său regulament de înființare extinde mandatul Centrului pentru a include politici privind calificările și competențele pe lângă educație și formare profesională, dar fără a însoți noile responsabilități de resurse suplimentare; observă că Centrul a suferit deja o reducere cu 10 % a personalului, care a dus la creșterea volumului de muncă și a presiunii asupra angajaților săi;

18.  salută faptul că în cadrul Centrului aproape s-a atins un echilibru de gen la nivel general în rândul personalului (59 % fiind femei, iar 41 % bărbați), dar regretă lipsa detaliilor oferite privind echilibrul de gen la nivelul conducerii;

19.  constată cu satisfacție că în 2018 a fost atins echilibrul de gen în ceea ce privește membrii Consiliului de administrație (50 % femei și 50 % bărbați);

20.  regretă lipsa de claritate oferită în ceea ce privește echilibrul geografic în rândul angajaților;

Achizițiile publice

21.  regretă faptul că, potrivit raportului Curții, în cadrul procedurii de achiziție organizate pentru serviciile agenției de voiaj a Centrului, criteriile de atribuire aferente prețului și calității nu au fost întotdeauna suficient de detaliate pentru a asigura obținerea celui mai bun raport calitate-preț; regretă că metodologia și documentarea de către Centru a ofertelor cu un preț potențial anormal de scăzut au fost insuficiente;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

22.  ia act de măsurile aplicate de Centru și de efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; cu toate acestea, subliniază cu preocupare că Centrul încă nu publică CV-urile personalului de conducere de nivel superior pe site-ul său de internet și că personalul de conducere al Centrului, experții interni și asistenții declară că există potențiale conflicte de interese doar atunci când acestea apar, în conformitate cu politica din 2014 a Centrului privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; ia act de orientările actualizate ale Centrului privind raportarea conflictelor de interese în cadrul proceselor de selecție și de recrutare, precum și de faptul că Centrul pregătește norme revizuite pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cazul membrilor Consiliului de administrație, al experților independenți și al altor membri ai personalului;

23.  salută faptul că, în lumina observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune, Centrul a adoptat normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001(19) la 2 septembrie 2019;

24.  ia act, în lumina observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune, de înființarea unui organism independent de informare, consiliere și sesizare pentru avertizorii de integritate, prin numirea coordonatorului pentru control intern al Centrului în funcția de corespondent al Centrului pentru etică și integritate;

Aspecte generale

25.  invită Centrul să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

Auditul intern

26.  constată cu profundă preocupare că, în urma auditului realizat în perioada 14-18 ianuarie 2018 de Serviciul de Audit Intern (IAS) asupra gestionării resurselor umane și eticii din cadrul Centrului, procedurile de recrutare au fost în continuare clasificate drept critice;

o
o   o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(20) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 90.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(11) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(13) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(14) JO L 30, 31.1.2019, p. 90.
(15) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(16) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(17) JO C 108, 22.3.2018, p. 1.
(18) JO C 108, 22.3.2018, p. 2.
(19) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(20) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
PDF 155kWORD 52k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2085(DEC))
P9_TA(2020)0093A9-0041/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului(6), în special articolul 45,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0041/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2085(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(9),

–  având în vedere declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(12), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(13), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului(14), în special articolul 45,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(15), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(16), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0041/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2085(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0041/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(17), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 17 408 849 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,73 % față de bugetul pe 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii(18);

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,74 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,83 % față de exercițiul 2017; constată cu satisfacție că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,62 %, ceea ce reprezintă o creștere de 13,81 % în comparație cu 2017;

Performanța

2.  ia act de faptul că Agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță pentru a-și susține obiectivele strategice multianuale și a evalua valoarea adăugată oferită de activitățile sale;

3.  observă că Agenția și-a executat 98 % dintre activități la timp și că a pus în aplicare 100 % din planul său strategic de comunicare anual;

4.  ia act de faptul că Agenția, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă au adoptat un acord de lucru tripartit care definește cooperarea între aceste agenții și cooperarea cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea unor operațiuni cu scopuri multiple;

5.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

6.  observă că rezultatele celei de a doua evaluări externe independente cincinale a Agenției pentru perioada 2012-2016 au fost prezentate în 2017; constată cu satisfacție că, la sfârșitul anului 2018, o recomandare a fost închisă, iar zece recomandări au progresat în conformitate cu foaia de parcurs prezentată consiliului de administrație;

7.  consideră că rolul Agenției de promovare a creării Frontex nu ar trebui să submineze activitatea principală a Agenției, în calitate de organism al Uniunii responsabil cu organizarea coordonării operaționale a activităților de control al pescuitului și cu acordarea de asistență în domeniu statelor membre și Comisiei, deoarece acest lucru ar putea duce la o supraveghere mai slabă a pescuitului și la intensificarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); subliniază, prin urmare, necesitatea de a pune la dispoziția Agenției resurse financiare și umane adecvate, care să corespundă sarcinilor sale din ce în ce mai extinse;

8.  subliniază că Agenția a adoptat, în iunie 2018, o decizie privind publicarea de informații referitoare la reuniunile cu organizații sau persoane care desfășoară activități independente și că, în urma acordului dintre Parlament și Comisie privind registrul de transparență, Agenția va publica online, pe site-ul Agenției, reuniunile relevante ale directorului executiv și ale personalului cu lobbyiști;

9.  remarcă faptul că, în urma lucrărilor pregătitoare din 2017, Agenția a pus în aplicare în 2018 un sistem de gestionare a securității informațiilor, bazat pe standardul internațional ISO 27001, al cărui obiectiv este protejarea Agenției de riscurile bazate pe tehnologie și asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor;

10.  subliniază rolul activ jucat de Agenție și valoarea sa adăugată în proiectul de îmbunătățire a guvernanței regionale a pescuitului în Africa de Vest (PESCAO) de dezvoltare a capacităților de combatere a activităților de pescuit INN și de îmbunătățire a gestionării resurselor pescărești din Africa de Vest; evidențiază cele trei operațiuni efectuate în 2018, care au implicat Senegalul, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea-Conakry, Sierra Leone, Cabo Verde și Mauritania;

11.  subliniază importanța rolului Agenției în punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în îndeplinirea obiectivelor sale, în special în ceea ce privește obligația de debarcare, întrucât statele membre se confruntă cu dificultăți în respectarea acestei obligații;

Politica de personal

12.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 98,36 %, fiind ocupate 60 de posturi de agenți temporari din cele 61 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 61 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 11 agenți contractuali și șase experți naționali detașați;

13.  încurajează Agenția să dezvolte un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung, care să abordeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată a personalului, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, munca la distanță, nediscriminarea, echilibrul geografic și recrutarea și integrarea persoanelor cu dizabilități;

14.  ia act cu îngrijorare de dezechilibrul de gen din cadrul Consiliului de administrație (47 de bărbați față de 21 de femei);

Achizițiile publice

15.  subliniază că principala activitate de achiziții din 2018 s-a concentrat pe lansarea a două apeluri deschise, și anume pentru achiziționarea de servicii de agenție de voiaj și de organizare de evenimente pentru Agenție și pentru Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă;

16.  salută faptul că, în urma obiectivului agențiilor Uniunii de a pune în comun eforturile în materie de achiziții publice, Agenția a lansat în 2018 a doua sa licitație interinstituțională deschisă; ia act, de asemenea, de faptul că alte două agenții s-au alăturat acestei proceduri de achiziții publice; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la viitoarele evoluții ale procedurilor sale comune în materie de achiziții; consideră că această practică este un exemplu demn de urmat; încurajează Agenția să exploreze în continuare posibilitățile de raționalizare a procedurilor cu alte instituții;

17.  ia act din raportul Curții că Agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că nu poate modifica condițiile și dispozițiile contractului-cadru semnat de Comisie și că va pune în aplicare noul contract-cadru pentru a aborda problemele ridicate cu privire la vechiul contract;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

18.  ia act de măsurile existente aplicate de Agenție și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor; constată cu satisfacție că experții care nu semnează o declarație de interese nu sunt autorizați să lucreze în cadrul unui contract specific și că Agenția monitorizează în mod regulat depunerea declarațiilor respective;

19.  ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit referitor la planificarea, întocmirea bugetului și monitorizarea în cadrul Agenției și că s-a convenit un plan de acțiune pentru potențialele domenii în care se pot aduce îmbunătățiri; îndeamnă Agenția să transmită autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu privire la măsurile luate;

Alte observații

20.  constată că Agenția a inițiat un proces pentru a fi certificată în cadrul sistemului UE de management de mediu și audit și a luat o serie de măsuri menite să reducă impactul său global asupra mediului; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

21.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(19) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(6) JO L 83, 25.3.2019, p. 18.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(9) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(10) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(11) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(13) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(14) JO L 83, 25.3.2019, p.18.
(15) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(16) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
(17) JO C 416, 15.11.2018, p. 42.
(18) JO C 416, 15.11.2018, p. 43.
(19) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


Descărcarea de gestiune 2018: Serviciul European de Acțiune Externă
PDF 165kWORD 60k
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (2019/2064(DEC))
P9_TA(2020)0094A9-0043/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0059/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99 și 164-167,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260 și 263,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0043/2020),

1.  acordă Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Serviciului European de Acțiune Externă aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (2019/2064(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0043/2020),

A.  întrucât eficacitatea și eficiența sistemelor de gestionare și utilizarea resurselor la sediul central și în delegațiile Uniunii reprezintă principii directoare esențiale pentru realizarea obiectivelor de politică externă, cu scopul de a răspunde provocărilor geopolitice și de a consolida rolul Uniunii ca actor global;

B.  întrucât este esențial să se promoveze o cultură comună a gestiunii în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), prin consolidarea caracterului european și a sentimentului de mândrie și apartenență („esprit de corps”) al personalului diplomatic;

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și buna administrare a resurselor umane,

1.  regretă, ca observație generală, că conținutul și concluziile capitolului 10 „Administrație” din raportul Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) cu privire la conturile anuale ale instituției pentru anul financiar 2018 (denumit în continuare „raportul Curții”) sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

2.  consideră că activitatea de audit desfășurată în temeiul capitolului 10 din raportul Curții ar trebui să fie mai echilibrată în rândul instituțiilor Uniunii și ar trebui să se extindă dincolo de cerințele de conformitate;

3.  consideră că ar trebui dedicate mai multe activități de audit cheltuielilor de funcționare sau chestiunilor care devin extrem de relevante sau chiar critice pentru SEAE, cum ar fi capacitatea de comunicare strategică și tehnologia informației, de exemplu, securitatea cibernetică, performanța pachetului global de securitate pentru delegații sau gestionarea financiară și sprijinul administrativ ale platformei de sprijinire a misiunilor pentru politica civilă de securitate și apărare comună;

4.  ia act, de asemenea, de faptul că, pentru al doilea an consecutiv, Curtea nu a raportat nicio chestiune specifică pentru SEAE;

5.  constată cu satisfacție că, pentru al doilea an consecutiv, Curtea nu a identificat niveluri semnificative de eroare în raportul anual de activitate al SEAE și în mecanismul de guvernanță;

6.  constată că bugetul total al SEAE pentru 2018 s-a ridicat la 678,5 milioane EUR (și anume o creștere de 2,8 % față de 2017), cu o rată de execuție de 99,9 % pentru angajamente și 84,8 % (ușor sub rata din 2017 de 86,7 %) pentru plăți până la sfârșitul exercițiului și cu contribuții suplimentare din partea Comisiei pentru a acoperi costurile administrative ale personalului Comisiei care își desfășoară activitatea în delegațiile Uniunii; ia act de defalcarea bugetară actuală, și anume 249,7 milioane EUR pentru sediul SEAE și 428,8 milioane EUR pentru delegații;

7.  ia act de faptul că în 2018 a fost primită, de asemenea, o contribuție de 58,5 milioane EUR din Fondul european de dezvoltare și din fondurile fiduciare, în comparație cu 55 milioane EUR în 2017;

8.  încurajează SEAE să simplifice, eventual, actualul nomenclator bugetar, pentru a permite o gestionare mai ușoară și mai eficientă pentru SEAE, prin raționalizarea progresivă a celor 35 de linii bugetare utilizate pentru finanțarea operațiunilor personalului Comisiei în delegații, reflectând instrumentele geografice și diferitele instrumente de dezvoltare;

9.  constată cu satisfacție simplificarea gestiunii bugetare, cheltuielile generale comune aferente birourilor tuturor delegațiilor în 2018 (chirie, securitate, curățenie și alte cheltuieli generale), inclusiv delegațiile Fondului european de dezvoltare, fiind finanțate în întregime de la liniile bugetare ale SEAE pentru al treilea an consecutiv; sprijină eforturile SEAE de modernizare și simplificare a administrației sale prin intermediul proiectului „Innovative 2019”, care include 20 de propuneri în curs de examinare; solicită SEAE să informeze Comisia pentru control bugetar cu privire la propunerile supuse examinării;

10.  ia act de faptul că bugetul sediului instituției s-a ridicat la 249,7 milioane EUR, din care 162,4 milioane EUR (respectiv 65,5 %) au reprezentat plata salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar și extern, 30,8 milioane EUR (respectiv 12 %) au fost alocați pentru clădiri și costuri conexe, iar 34,9 milioane EUR (respectiv 14%) au fost alocați pentru sistemele informatice, echipamente și mobilier;

11.  ia act de faptul că bugetul delegațiilor, în valoare de 428,8 milioane EUR, a fost distribuit după cum urmează: 118,4 milioane EUR (respectiv 27,6 %) pentru remunerarea personalului statutar, 168 milioane EUR (39,2 %) pentru clădiri și cheltuieli conexe, 72,1 milioane EUR (sau 16,8 %) pentru personalul extern și serviciile externe, 27,6 milioane EUR (6,4 %) pentru alte cheltuieli cu personalul și 42,7 milioane EUR (10 %) pentru alte cheltuieli administrative; ia act de faptul că, pentru a acoperi costurile administrative legate de personalul Comisiei detașat în delegațiile Uniunii, SEAE a primit din partea Comisiei o contribuție de 196,4 milioane EUR (față de 185,6 milioane EUR în 2016 și 204,7 milioane EUR în 2015), care a fost împărțită între rubrica V a Comisiei cu 47,2 milioane EUR, liniile administrative ale programelor operaționale cu 93,2 milioane EUR și Fondul European de Dezvoltare și fondurile fiduciare cu 58,5 milioane EUR (față de 55 milioane EUR în 2017 și 45,4 milioane EUR în 2016);

12.  ia act de complexitatea politicii de administrare a clădirilor în lumina misiunii SEAE; subliniază că este necesar ca SEAE să furnizeze explicații suficiente cu privire la politica sa de administrare a clădirilor atunci când cumpără, închiriază sau gestionează clădiri; invită SEAE să fie în permanență vigilent în privința politicii sale de administrare a clădirilor și, în special, să se asigure că orice suspiciune de fraudă sau de corupție care ar putea apărea atunci când cumpără, închiriază sau gestionează clădiri este abordată imediat; invită SEAE să ofere explicații suficiente cu privire la procedurile sale de ofertare și cu privire la costurile aferente clădirilor în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune;

13.  subliniază că o bună cooperare între Parlament și SEAE este esențială pentru gestionarea și examinarea dosarelor imobiliare; încurajează ferm SEAE să prezinte în timp util dosarele imobiliare spre aprobare, astfel încât să rămână suficient timp pentru examinarea lor temeinică și pentru întrebări ulterioare; reafirmă că transmiterea dosarelor către autoritatea bugetară cu foarte puțin timp înainte de termene imperative creează constrângeri de timp inutile și forțează autoritatea bugetară să acorde aprobarea fără a dispune de posibilitatea unei prelungiri a perioadei de examinare;

14.  invită SEAE să se angajeze pentru următoarele descărcări de gestiune să continue să își transmită documentul de lucru privind politica imobiliară a SEAE Comisiei pentru control bugetar, incluzând informații care să explice contextul și acoperirea costurilor imobiliare; ia act de informațiile exhaustive și detaliate privind politica imobiliară a SEAE furnizate prin intermediul chestionarelor scrise;

15.  ia act de faptul că SEAE a transferat 30,8 milioane EUR, cea mai mare parte din această sumă fiind utilizată pentru a achiziționa o clădire în Washington, și aceasta a redus bugetul final pentru sediul central la 239 de milioane EUR, majorând bugetul delegației cu 10,7 milioane EUR;

16.  observă că Uniunea se confruntă cu un mediu internațional tot mai dificil, motiv pentru care tot mai multe voci îi cer să își asume un rol de lider pe scena globală; subliniază rolul central al SEAE în gestionarea politicii externe a Uniunii, sub conducerea Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei; observă că rolul mai important al SEAE nu a fost sprijinit printr-o creștere corespunzătoare a personalului; solicită asigurarea unor resurse umane suficiente, pentru a nu periclita eficacitatea Uniunii ca actor global;

17.  observă că SEAE joacă un rol esențial în asigurarea coerenței politicii externe a Uniunii; subliniază, de asemenea, necesitatea asigurării unor resurse suficiente pentru o implementare cu succes a unei politici de securitate și apărare comune eficiente a UE;

18.  recunoaște că delegațiile Uniunii își desfășoară activitatea întru-un spațiu operațional dificil, deoarece condițiile politice și socio-economice sunt adesea complexe, instabile și asociate cu un grad ridicat de risc cu potențiale consecințe semnificative la nivel bugetar și în materie de costuri, în principal pentru securitatea personalului și a infrastructurilor;

19.  invită SEAE să creeze posturi de agenți locali responsabili cu întocmirea de rapoarte privind activitatea legislativă din țările care prezintă un interes strategic, în special țările în curs de aderare și țările membre ale Parteneriatului estic, pentru a îmbunătăți înțelegerea de către Uniune a vecinătății sale și a le permite acestor țări să își alinieze legislația la acquis; invită SEAE să ia măsuri pentru a rezolva problemele care au condus la erorile identificate în materie de achiziții și să prevină viitoarele încălcări ale normelor relevante;

20.  ia act de faptul că grupului operativ East Strat Com i-a fost alocată suma de 1,1 milioane EUR pentru activitățile sale de combatere a dezinformării de către Rusia și că, în 2019, bugetul a crescut la 3 milioane EUR; solicită o majorare substanțială a bugetului pentru ca Uniunea să poată contracara cu succes războiul informațional purtat de Rusia; solicită să se crească numărul campaniilor de informare pentru a explica mai bine politicile Uniunii în țările din cadrul Parteneriatului estic;

21.  ia act, în acest context, de faptul că structura anumitor costuri ale SEAE, cum ar fi costurile de infrastructură, ar putea fi mai dificil de gestionat din cauza fluctuațiilor cursurilor de schimb sau a condițiilor de piață specifice la nivel local, ceea ce face ca gestionarea și planificarea la nivelul delegațiilor să fie mai dificile;

22.  ia act de faptul că articolul 60 din Regulament financiar prevede noi modalități pentru delegarea competențelor de execuție bugetară către delegații, și anume posibilitatea ca șefii de delegații adjuncți să acționeze în calitate de ordonatori de credite subdelegați și să execute bugetul operațional al Comisiei pentru a asigura continuitatea activității;

23.  salută, în acest context, adaptările aduse de SEAE normelor sale interne, însă invită totuși SEAE să monitorizeze cu atenție astfel de situații atunci când va fi utilizată această nouă dispoziție, și anume în cadrul delegațiilor de dimensiuni reduse; invită SEAE, în cadrul strategiei sale de control intern, să acorde o atenție deosebită riscurilor potențiale aferente, procedând la un control intensificat al operațiunilor la distanță cu privire la caracterul adecvat al fluxurilor de lucru financiare și/sau acordând un sprijin temporar sporit prin monitorizarea și raportarea ad hoc pertinente ale acestor perioade; reamintește că standardul de control intern intitulat „Continuitatea activității” a fost una dintre componentele cele mai slabe ale sistemului de control intern al SEAE timp de mai mulți ani, în special pentru delegații;

24.  consideră că crearea instrumentului de evaluare și gestionare a riscurilor cu registre de risc pentru sedii și delegații, precum și adoptarea unui nou cadru de control intern reprezintă evoluții pozitive; invită, cu toate acestea, SEAE să meargă dincolo de simpla conștientizare a riscurilor, asigurându-se că atenuarea riscurilor este pusă în aplicare în mod eficient și revizuită în mod constant;

25.  ia act de rata anomaliilor detectate în verificările ex ante ale angajamentelor și plăților (respectiv 209 erori din 1041 și 258 din 1841); regretă caracterul recurent al erorilor detectate, în special faptul că, la prezentarea operațiunilor financiare în vederea verificării financiare ex ante documentele justificative nu sunt disponibile; invită SEAE să continue să ofere sprijin specific pentru toate achizițiile publice de valoare din cadrul delegațiilor; salută implementarea fluxurilor de lucru electronice în domeniul financiar prevăzută pentru sediu până la sfârșitul anului 2019, care este menită să contribuie la reducerea nivelului de eroare per ansamblu;

26.  salută alinierea în 2018 a metodologiei ex post cu metodologia Curții, care permite să se furnizeze indicele de eroare pentru fiecare domeniu de cheltuieli principal, și anume cheltuielile cu personalul, infrastructura, securitatea și tehnologia informației/telecomunicațiilor, și pe baza unor eșantioane stratificate aleatorii de operațiuni; consideră că această evoluție pozitivă va oferi conducerii și ordonatorului de credite delegat o imagine de ansamblu mai clară asupra sumelor operaționale și financiare globale expuse riscului, pe baza unei acoperiri mai largi și exhaustive a tranzacțiilor financiare; subliniază că această metodologie va oferi mai multe motive obiective pentru emiterea unor planuri de acțiune specifice cu măsuri de atenuare sau cu posibile rezerve;

27.  reiterează importanța de a oferi delegațiilor un sprijin orientat către rezultate în toate domeniile, și anume sprijin pentru achiziții publice; consideră că experiența, cooperarea și rezultatele centrului regional pentru Europa, care acoperă 27 de delegații, ar trebui evaluate în mod corespunzător, în special în ceea ce privește nivelul mai ridicat de asigurare furnizat, luând în considerare, eventual, alte mijloace la fel de eficiente;

28.  invită SEAE să își consolideze treptat lanțul de asigurare al SEAE în conformitate cu noul set de standarde de control intern, punând un accent mai mare pe competența individuală și pe răspunderea pentru rolul acestora în realizarea controalelor (astfel cum se reflectă și în chestionarul din 2018 privind punerea în aplicare a principiilor de control intern, și anume în domeniul controlului asupra tehnologiei, ceva mai puțin evaluată), precum și pe riscul de fraudă;

29.  salută eforturile SEAE de a promova responsabilizarea șefilor de delegații numiți recent pentru buna gestiune financiară a fondurilor Uniunii care intră sub incidența responsabilităților lor operaționale, în paralel cu mandatul lor politic; consideră că acest lucru îi privește, de asemenea, pe toți actorii din domeniul afacerilor externe, cum ar fi reprezentanții speciali ai UE, trimișii speciali ai UE, șefii de operații militare și șefii de misiuni civile;

30.  reamintește că rezerva este un element esențial în construcția responsabilității și, prin urmare, constituie un instrument preventiv și transparent în cadrul construirii lanțului de asigurare al SEAE, care reflectă provocările actuale sau deficiențele întâlnite sau persistente cu care se confruntă șefii de delegație;

31.  ia act de faptul că doar două delegații au formulat rezerve motivate, și anume delegația în Siria, la fel ca în 2017, și delegația la Consiliul Europei de la Strasbourg pentru neconformitatea contractelor puse în aplicare cu normele privind achizițiile publice; încurajează SEAE să continue revizuirea completă în curs a tuturor contractelor pentru a asigura respectarea normelor financiare;

32.  observă că, la sfârșitul anului 2018, proporția de diplomați ai statelor membre din numărul total de administratori s-a ridicat la 33,76 %, aproape echivalent cu nivelul din 2014, de 33,8 %; constată următoarele mici fluctuații în perioada 2014-2018: 32,83 % la sfârșitul anului 2017, 31,7 % la sfârșitul anului 2016, 32,9 % în 2015; invită SEAE să rămână în conformitate cu schema de personal prevăzută în Decizia 2010/427/UE(7), și anume un raport de o treime din personal din statele membre și două treimi din instituțiile Uniunii;

33.  rămâne preocupat de dezechilibrele constante din componența efectivelor SEAE în ceea ce privește naționalitatea; ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2017, diplomații statelor membre au reprezentat 32,83 % din personalul administrativ total al SEAE (și anume 307 persoane), la sfârșitul lui 2016, 31,7 % din personalul SEAE a provenit din statele membre, în comparație cu 32,9 % în 2015, față de 33,8 % în 2014;

34.  subliniază faptul că, în pofida apelurilor repetate, SEAE nu îndeplinește încă cerințele pentru echilibrul geografic și este în mod semnificativ disproporționat, având șefi de delegație provenind din Belgia (9), Germania (15), Franța (16), Italia (21), Polonia (5), Republica Cehă (2); ia act, în special, de numărul mărit de șefi de delegație italieni din ultimii doi ani;

35.  îndeamnă la îmbunătățirea echilibrului geografic în cadrul SEAE; reiterează importanța unei prezențe adecvate și semnificative a resortisanților din toate statele membre; subliniază că SEAE trebuie să se asigure că toate statele membre sunt reprezentate în mod adecvat, respectând totodată competențele și meritele candidaților; prin urmare, încurajează SEAE să continue să interacționeze cu statele membre pentru a-și promova posturile în cadrul rețelelor diplomatice naționale;

36.  invită SEAE să integreze dimensiunea de gen în buget în cazul tuturor cheltuielilor publice;

37.  reamintește că integrarea dimensiunii de gen implică (re)organizarea, îmbunătățirea, dezvoltarea și evaluarea proceselor de politici, astfel încât perspectiva egalității de gen să fie inclusă în toate politicile la toate nivelurile și în toate etapele, de către actorii implicați în elaborarea politicilor;

38.  constată cu satisfacție că echilibrul numeric de gen a atins aproape paritatea, 47,4 % din numărul total al posturilor fiind ocupate de femei; invită, cu toate acestea, SEAE să continue reducerea dezechilibrelor calitative existente la toate nivelurile, funcțiile și în diferitele categorii, în special în ceea ce privește posturile de administrator care în prezent sunt ocupate de femei în proporție de 34,92 %; încurajează SEAE să continue să lucreze la multitudinea de măsuri luate pentru a sprijini echilibrul de gen și pentru a crește diversitatea, cum ar fi rețeaua pentru femeile în posturi de pre-management și formările specifice adresate femeilor în funcții de conducere, dar și celor care aspiră la posturi de conducere;

39.  observă că echilibrul de gen și cel geografic ar trebui să fie, de asemenea, respectate în ceea ce privește reprezentanții speciali ai UE, și ia act de faptul că, în prezent, doi dintre cei opt reprezentanți speciali ai UE sunt femei; consideră, de asemenea, că trebuie să se țină seama de standardele etice pentru a evita potențialele conflicte de interese; sprijină pregătirea de către SEAE a unor orientări privind etica, ținând seama de caracterul specific al muncii într-o delegație;

40.  subliniază aceeași situație în distribuția globală a personalului în funcție de gen în posturile de conducere, observând, în același timp, o ușoară îmbunătățire în 2018, și anume 27,1 % comparativ cu 24,5 % în 2017, reprezentând 71 de femei, adică 60 din 211 de poziții în posturi de conducere de nivel mediu (28,4 % comparativ cu 26 % în 2017) și 11 din 51 posturi de conducere de nivel superior (21,57 % față de 18 % în 2017);

41.  solicită să se depună mai multe eforturi pentru eliminarea acestor dezechilibre; invită SEAE să își actualizeze Strategia pentru egalitatea de gen și egalitatea de șanse, în scopul de a include obiective concrete privind prezența femeilor în posturile de conducere; subliniază că o îmbunătățire a echilibrului geografic și a echilibrului de gen din cadrul SEAE ar contribui la o asumare mai eficientă a responsabilității de către Uniune pentru acțiunile sale externe;

42.  ia act de faptul că, din 135 de posturi de șefi de delegații, 34 erau deținute de femei; regretă, de asemenea, procentul scăzut de femei care candidează pentru posturi de conducere în cadrul exercițiului anual de rotație pentru delegații, care rămâne la numai 18 %; încurajează SEAE să își continue colaborarea cu statele membre pentru a avea mai multe femei în rândul candidaților;

43.  constată că, după o creștere regulată începând din 2011, numărul de experți naționali detașați din statele membre s-a stabilizat la 449, același număr ca și în 2017; ia act de faptul că 87,31 % dintre experții naționali detașați lucrează la sediul SEAE, pe motiv că răspund unor nevoi foarte specializate din cadrul structurii SEAE; invită, de asemenea, SEAE să acorde o atenție deosebită potențialei probleme a conflictelor de interese în politica sa de recrutare a experților naționali detașați;

44.  reamintește importanța perioadelor de existență a stării de incompatibilitate în cazul funcționarilor care anterior au fost angajați de instituțiile sau agențiile Uniunii, deoarece situațiile nerezolvate de conflicte de interese ar putea compromite aplicarea unor standarde etice înalte la nivelul întregii administrații a Uniunii; subliniază că articolul 16 din Statutul funcționarilor le permite instituțiilor și agențiilor Uniunii, inclusiv SEAE, să refuze solicitarea unui fost funcționar de a se angaja într-un anumit post atunci când nu există suficiente restricții pentru a proteja interesele legitime ale instituțiilor; își exprimă temerile că, de multe ori, nu este posibil să se asigure respectarea condițiilor impuse pentru activitățile profesionale desfășurate după ocuparea unor funcții publice; încurajează, prin urmare, SEAE, toate celelalte agenții și instituțiile Uniunii să aibă în vedere întreaga gamă de instrumente puse la dispoziție în temeiul articolului 16 din Statutul funcționarilor, în special atunci când sunt notificate cu privire la un transfer către o organizație sau societate care s-a înregistrat în registrul de transparență, pentru a exclude orice risc ca foști funcționari să desfășoare activități de lobby pe lângă instituțiile Uniunii în termen de doi ani de la încetarea mandatului lor; în plus, invită toate instituțiile și agențiile Uniunii, inclusiv SEAE, să își publice riguros evaluările efectuate în fiecare caz, astfel cum se prevede la articolul 16 din Statutul funcționarilor;

45.  consideră că este nevoie să se pună în comun experiența acumulată în ceea ce privește aplicarea și supravegherea articolului 16 din Statutul funcționarilor și a normelor de etică aferente în toate instituțiile Uniunii; salută angajamentul președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, privind un organism de etică al Uniunii care să fie comun tuturor instituțiilor Uniunii;

46.  constată că interesul și numărul de proiecte de colocație a crescut treptat pentru că sunt rentabile și creează sinergii și pentru că oferă un mecanism de recuperare a costurilor totale ale colocațiilor;

47.  salută creșterea numărului de acorduri de colocație ale delegațiilor Uniunii cu statele membre, în 2018 fiind semnate douăzeci și două de noi acorduri de colocație, care au vizat 65 de delegații și au condus la un total de 114 proiecte de colocație; ia act, de asemenea, de încheierea a două acorduri la nivelul serviciilor cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și cu Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene a Comisiei și salută faptul că sunt în curs de negociere acorduri suplimentare la nivelul serviciilor cu Banca Europeană de Investiții, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației;

48.  constată cu satisfacție că colocațiile au generat noi surse de venituri semnificative pentru SEAE, în valoare de 52,1 milioane EUR, ceea ce oferă o marjă de manevră pentru a-și dezvolta politica de achiziții imobiliare; ia act de faptul că SEAE a deținut 34 de clădiri de birouri pentru delegații și a închiriat 143;

49.  solicită ca SEAE să se asigure că spațiile sale sunt deschise tuturor instituțiilor și organismelor interesate ale Uniunii, cum ar fi Parlamentul și Banca Europeană de Investiții, în aceleași condiții de care beneficiază SEAE; subliniază beneficiile economice ale utilizării în comun a spațiilor, prin reducerea costurilor de întreținere și de exploatare, precum și a costurilor legate de securitate; reiterează, de asemenea, că SEAE trebuie să se asigure că costurile aferente închirierii sau achiziționării de proprietăți pentru delegațiile sale respectă gama de preț în care trebuie să se încadreze reprezentanțele statelor membre; subliniază că SEAE trebuie să includă în calculele sale estimări adecvate ale costurilor legate de securitate, pentru a evita solicitarea de fonduri suplimentare ulterior;

50.  salută progresele realizate în ceea ce privește reducerea numărului de delegații care depășesc spațiul maxim de 35 m² per persoană, în urma recomandării Curții, astfel încât să se utilizeze optim spațiile SEAE și să se evite cheltuielile inutile;

51.  sprijină mecanismul de revizuire anuală permanentă ca instrument eficace de gestionare a forței de muncă pentru a stabili mai bine prioritățile și a asigura o adaptare periodică a resurselor umane ale SEAE din rețeaua de delegații la prioritățile geopolitice în schimbare și la dimensiunea portofoliilor de proiecte (de exemplu, pregătirea deschiderii delegației în Regatul Unit, închiderea delegației din Insulele Solomon, modernizarea delegației din Panama și deschiderea unei delegații în Mongolia); constată că, în 2018, ca un prim rezultat al exercițiului de raționalizare a resurselor de personal, opt posturi au fost transferate între delegații;

52.  reafirmă că Uniunea a făcut un pas înainte în direcția unei remunerări echitabile pentru toți în cadrul instituțiilor sale; subliniază că SEAE ar trebui să asigure stagiarilor de la sediu și din delegații o remunerație decentă pentru toate tipurile de stagii (Blue Book, Bruges și altele); salută implementarea stagiilor remunerate în delegații și încetarea practicii de a oferi stagii fără remunerație, în urma recomandărilor Ombudsmanului European; ia act de faptul că numărul stagiarilor din delegații a crescut de mai mult de patru ori, de la 26 în 2017 la 109 în 2018; cu toate acestea, regretă faptul că din totalul de 404 stagii oferite de SEAE în 2018, 126 nu au fost remunerate, deoarece făceau parte dintr-o formare obligatorie destinată studenților; invită SEAE să garanteze o indemnizație adecvată pentru toți stagiarii SEAE, pentru a evita amplificarea discriminării pe motive economice;

53.  consideră că este util să se îmbunătățească instrumentele de gestionare a volumului de lucru, alături de un plan de acțiune menit să atragă și să rețină persoanele, ținând seama de diferitele nevoi profesionale, de experiență și naționalități; salută raportul privind resursele umane și invită SEAE să își expună în mod clar nevoile instituționale (sau noile cunoștințe de specialitate necesare) și să identifice riscurile în materie de forță de muncă la nivelul instituției, care ar putea împiedica realizarea de către SEAE a obiectivelor politice; sprijină măsurile întreprinse de SEAE pentru a face față volumului de muncă tot mai mare ca urmare a reducerilor de personal;

54.  ia act cu îngrijorare de cele 135 de cazuri de mediere tratate în delegații și la sediul central în 2018 cu privire la dezacorduri nesoluționate în legătură cu drepturile și obligațiile sau cu privire la diferite tipuri de conflicte de muncă, inclusiv presupuse acte de hărțuire morală și sexuală; invită SEAE, în special serviciul de mediere care în prezent raportează direct secretariatului general, să acorde în continuare cea mai mare prioritate acestei probleme în gestionarea resurselor; reiterează importanța dezvoltării unei culturi a toleranței zero față de hărțuire, cu monitorizarea strictă a cazurilor raportate; salută inițiativa de sensibilizare împotriva hărțuirii lansată în 2018 de secretarul general al SEAE, cu scopul de a oferi mai multe informații despre politica de combatere a hărțuirii din cadrul SEAE;

55.  invită, de asemenea, în acest context, SEAE să extindă rețeaua de consilieri confidențiali, care cuprinde în prezent 6 persoane, în special în rețeaua de delegații, prin creșterea eventuală a numărului de consilieri formați ca voluntari în delegații; încurajează SEAE să promoveze dialogul social, indiferent de originea personalului și de statutul diferit al personalului;

56.  ia act de faptul că, după ce și-a actualizat acordul administrativ cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și și-a consolidat cooperarea cu privire la chestiuni legate de fraudă cu direcțiile generale care acționează în domeniul afacerilor externe, cum ar fi Direcția generală Instrumente de politică externă (DG FPI), Direcția generală Politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea (DG NEAR) și Direcția generală Cooperare internațională și dezvoltare (DG DEVCO) în 2017, SEAE și-a continuat eforturile de perfecționare a strategiei antifraudă; subliniază că ar trebui pusă în aplicare o cooperare mai strânsă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și Comisia (direcțiile generale care acționează în domeniul afacerilor externe, cum ar fi DG FPI, DG NEAR și DG DEVCO); ia act cu satisfacție de sensibilizarea șefilor de delegații în acord cu DG DEVCO și DG NEAR cu privire la prevenirea și raportarea fraudelor prin intermediul principiului său intern de control „prevenirea fraudei”; salută faptul că SEAE este membru al rețelei pentru prevenirea și detectarea fraudei prezidate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

57.  invită SEAE să indice, în raportul său anual de activitate, numărul de cazuri prezentate OLAF și anchetele în curs de desfășurare ale OLAF privind eventualele conflicte de interese în cadrul SEAE;

58.  ia act de faptul că, în 2018, a fost raportat un caz de presupusă denunțare de către o persoană externă la adresa unui membru al personalului Comisiei dintr-o delegație a Uniunii; solicită SEAE să furnizeze Parlamentului informații cu privire la politica și procedurile pe care le aplică, în special în delegații, atunci când se confruntă cu un caz de denunțare;

59.  sprijină eforturile SEAE de a îmbunătăți transparența prin promovarea și îmbunătățirea registrului e-SEAE, care poate fi utilizat de cetățeni pentru a solicita accesul la documente; ia act cu satisfacție de faptul că cetățenii au utilizat registrul e-SEAE mai frecvent decât în 2017; solicită SEAE să asigure un răspuns rapid la solicitările cetățenilor;

60.  salută intrarea în vigoare, în 2020, a celor trei decizii comune privind condițiile referitoare la încadrarea în muncă, asigurarea medicală și fondul de pensii, care introduc un nou cadru de norme pentru agenții locali din delegații cu scopul de a moderniza și a îmbunătăți sistemele de securitate socială; salută primul sondaj realizat împreună de SEAE și de Comisie în rândul personalului din delegații în 2018; sprijină lansarea unui audit intern privind recrutarea și gestionarea agenților locali pentru a remedia anumite deficiențe identificate de Curte în procedurile de recrutare a agenților locali din cadrul delegațiilor (și anume, o lipsă de transparență în ceea ce privește anumite etape ale procedurii);

61.  ia act de auditul serviciului de audit intern în ceea ce privește „coordonarea CE-SEAE” și ia act cu satisfacție de concluzia auditului potrivit căreia activitățile de coordonare între serviciile Comisiei (DG DEVCO, DG NEAR și DG FPI) și SEAE sunt, în general, eficace și eficiente; ia act, cu toate acestea, de necesitatea de a defini o viziune nefragmentată a asistenței externe globale a Uniunii acordate unei anumite țări și de necesitatea de a consolida, în coordonare cu DG DEVCO și DG NEAR, evaluarea și gestionarea riscurilor, dezvoltând o viziune comună privind incertitudinile și strategiile de atenuare;

62.  atrage atenția asupra constatărilor și recomandărilor din Raportul special nr. 15/2018 al Curții cu titlul „Consolidarea capacității forțelor de securitate internă în Niger și Mali: doar progrese limitate și lente”; îndeamnă SEAE (i) să ia măsuri pentru a îmbunătăți eficiența operațională a misiunilor prin furnizarea unor orientări practice adecvate și a unui sprijin suficient; (ii) să îmbunătățească rata de ocupare a posturilor în cadrul misiunilor; (iii) să stabilească mandate și bugete care să corespundă operațiunilor și să elaboreze o strategie de ieșire comună și cuprinzătoare, care să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile în încheierea misiunilor din cadrul politicii de securitate și apărare comune; (iv) să pună mai mult accent pe aspectele legate de durabilitate și (v) să îmbunătățească indicatorii de performanță și evaluările de impact ale SEAE pentru a monitoriza și a evalua în mod adecvat îndeplinirea sarcinilor;

63.  sprijină consolidarea legăturii dintre elaborarea politicilor, diplomația publică și comunicarea strategică; constată, în acest context, că 3 milioane EUR au fost alocate SEAE în 2018 (în comparație cu 1,1 milioane EUR în 2017) pentru consolidarea acțiunii sale „Comunicare Strategică Plus” pentru a combate dezinformarea și amenințările hibride și pentru a dezvolta reziliența la interferențele străine, remarcând totodată dezvoltarea serviciilor de informații comerciale;

64.  subliniază faptul că este necesar să se combată propaganda și să se denunțe dezinformarea și influența externă răuvoitoare; evidențiază importanța grupului operativ pentru comunicarea strategică a UE din cadrul SEAE și solicită să i se pună la dispoziție resursele financiare și personalul necesar;

65.  salută crearea sistemului de alertă timpurie de către instituțiile Uniunii și statele membre pentru a facilita schimbul celor mai bune practici în legătură cu campaniile de dezinformare și pentru a coordona răspunsurile pe baza informațiilor cu sursă deschisă furnizate de mediul academic, de verificatorii de fapte, de platformele online și de partenerii internaționali; încurajează SEAE să elaboreze o viziune pe termen lung pentru sistemul de alertă timpurie și să promoveze coordonarea cu statele membre și cu alți parteneri-cheie; de asemenea, încurajează SEAE să promoveze site-ul EUvsDisinfo.eu, care prezintă peste 5 000 de cazuri de dezinformare, însă a înregistrat doar 1,2 milioane de vizualizări de pagini în 2018;

66.  sprijină eforturile depuse de SEAE în vederea consolidării tuturor aspectelor de securitate fizică și informatică, de la securitatea personalului și a clădirilor, prin achiziționarea de noi echipamente de securitate, la instruirea ofițerilor regionali de securitate pentru a proteja interesele în materie de securitate ale SEAE și la furnizarea de know-how suplimentar în materie de securitate prin punerea în aplicare a unei politici formale de gestionare a riscurilor în materie de securitate și a unei politici privind provocările din domeniul securității cibernetice; salută, în special, lansarea programului de sensibilizare în materie de securitate în vederea reducerii riscurilor de la sediu, pe baza unui sondaj efectuat în 2018 în rândul personalului, precum și a sistemului de gestionare a riscurilor de securitate din cadrul delegațiilor, care urmărește standardizarea raportării amenințărilor de pe plan local la adresa securității, inclusiv a riscurilor legate de sănătate și de siguranță; încurajează SEAE să continue o veritabilă politică de digitalizare a serviciilor sale;

67.  salută primul raport de monitorizare a rezoluției privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 adoptat de majoritatea membrilor și angajamentul SEAE de a aborda principalele recomandări și observații formulate în cursul procedurii de descărcare de gestiune cu scopul de a îmbunătăți gestionarea fondurilor Uniunii;

68.  solicită SEAE să prezinte un raport privind măsurile ulterioare pentru exercițiul financiar 2018, în conformitate cu articolul 266 din Regulamentul financiar;

69.  salută noile inițiative de îmbunătățire a comunicării cu cetățenii Uniunii în ceea ce privește importanța diplomației publice și a comunicării strategice ca parte integrantă a relațiilor externe ale Uniunii; încurajează SEAE să investească în comunicațiile digitale, prin intermediul platformelor de comunicare socială și al site-urilor sale internet; salută faptul că SEAE începe să implice multiplicatori pentru desfășurarea unor campanii de sensibilizare a publicului la nivel european; încurajează în continuare utilizarea platformelor de rețele sociale cu sursă deschisă gratuite, cu găzduire proprie, acordând o atenție deosebită protecției datelor utilizatorilor;

70.  regretă faptul că SEAE nu dispune încă de un sistem de management de mediu; constată că s-au depus eforturi pentru a promova utilizarea videoconferinței; cu toate acestea, solicită SEAE să introducă un plan de acțiune concret pentru a-și reduce amprenta de mediu atât la sedii, cât și în delegații;

71.  salută programul de detașări pe termen scurt între SEAE și Parlament; subliniază importanța programului pentru îmbunătățirea înțelegerii reciproce a structurilor și metodelor de lucru ale fiecărei instituții și, astfel, pentru ameliorarea cooperării între cele două instituții; încurajează SEAE să promoveze mai activ acest program în rândul personalului său, pentru a crește numărul participanților; recomandă, de asemenea, extinderea Programului de schimburi diplomatice și detașări dintre SEAE și serviciile diplomatice ale statelor membre, al cărui scop este să contribuie la evoluția unei culturi diplomatice comune;

72.  subliniază importanța tot mai mare a politicii UE-Arctica și nevoia de consolidare a credibilității Uniunii în rândul partenerilor prin asigurarea stabilității postului de ambasador al UE în zona arctică.

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).


Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună SESAR
PDF 168kWORD 53k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2100(DEC))
P9_TA(2020)0095A9-0044/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(5), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0044/2020),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2100(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile întreprinderilor comune(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitat