Seznam 
Přijaté texty
Pátek, 15. května 2020 - BruselKonečné znění
Nový VFR, vlastní zdroje a plán obnovy
 Poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 ***I
 Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb ***I
 Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus) ***I
 Poplatky za přístavní infrastrukturu ***I
 Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu ***I

Nový VFR, vlastní zdroje a plán obnovy
PDF 157kWORD 47k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy (2020/2631(RSP))
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 225, 310, 311, 312, 323 a 324 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Schumanovu deklaraci ze dne 9. května 1950,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027, který dne 2. května 2018 předložila Komise (COM(2018)0322),

–  s ohledem na svou průběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům(3),

–  s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje,

–  s ohledem na hospodářskou prognózu Komise z jara 2020,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o investičním plánu pro udržitelnou Evropu (COM(2020)0021)

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0(5),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ (COM(2019)0640),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 má pro občany a jejich blízké tragické a katastrofální důsledky;

B.  vzhledem k tomu, že krize vystavila sociální a zdravotnické systémy členských států velkému tlaku;

C.  vzhledem k tomu, že krize COVID-19 postihuje zejména zranitelné skupiny, způsobuje zvyšování nerovnosti, chudoby, nezaměstnanosti a sociálních rozdílů a podrývá evropské standardy v oblasti sociální péče a zaměstnanosti;

D.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy se zavázaly provádět Agendu OSN 2030, evropský pilíř sociálních práv a Pařížskou dohodu;

E.  vzhledem k tomu, že asymetrická ekonomická opatření členských států by mohla ohrozit úsilí EU o konvergenci a vytvářet deformace na jednotném trhu;

F.  vzhledem k tomu, že mnoho podniků bylo donuceno ukončit svou činnost nebo jim to hrozí a že naše ekonomika se z velké části zastavila;

G.  vzhledem k tomu, že narušena je unijní ekonomika jako celek, a že chceme-li se s krizí vypořádat, musí být zaručeno, že všechny státy budou stejnou měrou schopny vydávat dluhopisy a budou mít stejný přístup k financování, a to i členské státy, které nejsou členy eurozóny;

H.  vzhledem k tomu, že podle ekonomické prognózy Komise z jara 2020 má HDP EU klesnout o 7,4 %;

I.  vzhledem k tomu, že Evropská rada zatím nedokázala dospět k dohodě o společném plánu obnovy po krizi; vzhledem k tomu, že však pověřila Komisi úkolem předložit návrh balíčku obnovy, jehož základem bude upravený VFR;

J.  vzhledem k tomu, že Parlament již vyjádřil znepokojení nad velikostí příštího VFR, jak jej Komise navrhla v květnu 2018, tedy ještě před krizí COVID-19, protože by bránil EU v plnění jejích politických závazků a řešení důležitých výzev, které před ní stojí;

K.  vzhledem k tomu, že páteří naší ekonomiky jsou malé a střední podniky, které potřebují méně byrokracie, regulaci vhodnou pro daný účel, lepší propojení podnikatelů a vědců a investice do přeshraniční infrastruktury;

L.  vzhledem k tomu, že podle článku 312 SFEU vyžaduje VFR souhlas Parlamentu;

M.  vzhledem k tomu, že se očekává, že Komise co nejdříve připraví pohotovostní plán VFR na ochranu příjemců EU, aby nedošlo k přerušení kontinuity, pokud by dohody o příštím VFR nebylo dosaženo včas tak, aby mohl vstoupit v platnost k 1. lednu 2021, jak formálně požadoval Parlament;

N.  vzhledem k tomu, že pohotovostní plán VFR je plně kompatibilní s plánem obnovy;

O.  vzhledem k tomu, že EU si připomíná 70. výročí Schumanovy deklarace z 9. května 2020;

1.  zdůrazňuje, že v centru strategie obnovy musí stát evropští občané; připomíná, že jejich zájmy zastupuje Evropský parlament; varuje proto Komisi, aby se v žádném případě nepokoušela vypracovat evropskou strategii obnovy, která by byla mimo komunitární metodu, a aby se neuchylovala k mezivládním postupům;

2.  připomíná, že VFR je rozpočtovým nástrojem, jehož pomocí plní EU své ambice; varuje Komisi před veškerými pokusy o vytvoření evropské strategie obnovy, která by se neopírala o VFR a jeho programy; žádá, aby se utváření, přijímání a provádění fondu pro obnovu účastnil také Parlament a aby v zájmu zajištění demokratické odpovědnosti stál v centru rozhodovacího procesu;

3.  trvá na tom, že přepracovaný VFR a evropská strategie obnovy by se měly opírat o zásady hospodářské a územní soudržnosti, sociálního dialogu a transformace v odolnou, udržitelnou, sociálně spravedlivou a konkurenceschopnou ekonomiku;

4.  připomíná, že jedním z hlavních úkolů Parlamentu je kontrolovat výkonnou moc; varuje Komisi, aby ve svém návrhu plánu obnovy nepoužívala zavádějící číselné údaje; zdůrazňuje, že v sázce je důvěryhodnost Unie;

5.  připomíná, že k přijetí VFR je vyžadován souhlas Parlamentu; varuje Komisi, aby se nepokoušela přeložit revidovaný VFR, v němž by byl plán obnovy financován na úkor stávajících či chystaných programů; varuje Komisi před pokušením vytvářet rozpočtové nástroje bez účasti Parlamentu, a tím se vyhýbat demokratickému dohledu; připomíná možnost, kterou v tomto ohledu nabízí článek 324 SFEU; je připraven zamítnout jakýkoli návrh, který by těmto standardům neodpovídal; připomíná, že Parlament souhlas s VFR neudělí, pokud nebude dosaženo dohody o reformě systému vlastních zdrojů EU;

Silný víceletý finanční rámec pro obnovu EU i pro příští roky

6.  připomíná postoj Parlamentu, že je zapotřebí ambiciózní VFR, který splní očekávání občanů EU a bude obsahovat nezbytné finanční prostředky odpovídající politickým závazkům a ambicím EU; požaduje, aby Komise v revidovaném návrhu VFR na období 2021–2027 započítala nový Fond pro obnovu a transformaci nad rámec prostředků příštího VFR; je přesvědčen, že nový návrh VFR by měl zohledňovat jak potřebu účinně čelit negativním důsledkům krize, tak i dodatečné nástroje a iniciativy spojené s politickým programem nové Komise;

7.  žádá, aby bylo před koncem strategie obnovy vypracováno hodnocení, na jehož základě by byl VFR upraven při přezkumu v polovině období;

8.  konstatuje, že předsunuté zdroje sice mohou pomoci zmínit bezprostřední důsledky krize, zejména v oblasti politiky soudržnosti, avšak nepředstavují dodatečné finanční prostředky a nemohou za ně být vydávány; varuje, že přílišné využívání předsunutých zdrojů povede k oslabení rozpočtu a způsobí, že EU nebude moci investovat do společné budoucnosti, takže bude zranitelnější vůči budoucím krizím;

9.  vyzývá vrcholné představitele EU a Komisi, aby přijali smělá rozhodnutí ve věci reformy systému vlastních zdrojů, a to včetně zavedení souboru nových vlastních zdrojů; opakuje svůj postoj týkající se seznamu potenciálních kandidátů pro nové vlastní zdroje, jak jej formuloval v průběžné zprávě o VFR: společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, daň z digitálních služeb, daň z finančních transakcí, příjem ze systému obchodování s emisemi, příspěvek z plastů a mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích; opakuje svůj kladný postoj ke zrušení všech slev a úprav, ke zjednodušení vlastního zdroje založeného na DPH a k používání pokut a poplatků jako zvláštního zdroje příjmů do unijního rozpočtu;

10.  upozorňuje členské státy, že pokud nebudou chtít akceptovat vytvoření nových vlastních zdrojů, bude zajištění realistického VFR nevyhnutelně znamenat, že se budou muset smířit s dalšími zvýšením svého přímého příspěvku na základě HND;

11.  požaduje okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních zdrojů, aby bylo možné naplnit potřeby VFR a Fondu pro obnovu a transformaci a zohlednit předpokládaný pokles HND v důsledku recese způsobené současnou krizí;

12.  je pevně odhodlán zabránit veškerým pokusům o okamžité uvolnění finančních prostředků na strategii obnovy, které by ohrozily adekvátní financování příštího VFR; požaduje, aby byl plán obnovy zahrnut do VFR, který bude mít k dispozici navýšené prostředky a nové vlastní zdroje;

13.  trvá na tom, že Fond pro obnovu a transformaci musí být financován nad rámec stávajících a připravovaných politik EU a nesmí se dotknout našich dlouhodobých priorit a strategických cílů, ani mít za následek snížení prostředků ve VFR;

Věrohodný Evropský fond pro obnovu a transformaci

14.  vyzývá Komisi, aby v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 17. dubna 2020 předložila rozsáhlý balíček opatření pro obnovu; žádá, aby byl Fond pro obnovu a transformaci financován vydáváním dluhopisů na obnovu s dlouhou splatností, které budou garantované rozpočtem EU, poskytnou maximální manévrovací prostor a budou podřízeny splátkovému plánu; zdůrazňuje, že fond bude hlavním stavebním prvkem celkového balíčku, který poskytne impuls k investicím ve výši 2 bilionů EUR, včetně soukromých investic, a jehož trvání se bude odvíjet od očekávaných hlubokých a dlouhodobých dopadů současné krize;

15.  žádá, aby byly prostředky z balíčku vypláceny formou půjček a převážně pak prostřednictvím grantů, přímých plateb na investice a vlastního kapitálu a aby byl fond spravován přímo Komisí; domnívá se, že finanční prostředky by měly putovat na programy zahrnuté do rozpočtu EU, které podléhají plnému parlamentnímu dohledu a účasti a na něž se vztahují požadavky na náležité provádění auditů a předkládání zpráv;

16.  zdůrazňuje však, že by fond neměl dodatečně zatěžovat vnitrostátní rozpočty a měl se řídit zásadami zdravých financí; je připraven zvážit zachování příspěvků členských států podle HND na stávajících nominálních úrovních výměnou za to, že budou vytvořeny nové vlastní zdroje, které by sloužily nejen ke splácení úroků a jistin dluhopisů, ale i k financování ambiciózního VFR;

17.  připomíná, že je nutné zachovat důvěryhodnost Unie, a varuje Komisi před používáním finančních triků a pochybných multiplikátorů k tomu, aby mohla prezentovat ambiciózní částky; varuje, že uváděné částky investic, které mají být uvolněny, neodpovídají skutečné velikosti Fondu pro obnovu a transformaci a nesmí tak být prezentovány;

18.  připomíná ustanovení Smlouvy, že rozpočet EU musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů a že orgány musí Unii zajistit finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám; v této souvislosti žádá, aby bylo rozpočtové řízení dluhopisů na obnovu z ekonomického hlediska solidní a aby bylo v souladu s běžným účetnictvím všech veřejných orgánů, včetně orgánů členských států; navrhuje, aby se do ročního rozpočtu nezapisovala celá nesplacená částka, ale aby v manévrovacím prostoru, který je k dispozici v rámci stropu vlastních zdrojů, byly zahrnuty pouze platby dlužné v každém roce, a domnívá se, že je současně nutné zachovat plnou transparentnost nevyrovnaných splátek úroků a jistin, aniž by tím byla dotčena nezbytnost splátkového plánu;

19.  zdůrazňuje, že základem je správné načasování a že Fond pro obnovu a transformaci musí být provázán se stávajícím a budoucím VFR a musí být v souladu s jejich strukturou a cíli; žádá, aby Fond pro obnovu a transformaci začal fungovat co nejdříve v letošním roce;

20.  žádá, aby tento rozsáhlý balíček opatření pro obnovu sloučil strategické investice na podporu MSP s cílem transformovat naše ekonomiky a zvýšit jejich odolnost a aby zvýšil pracovní příležitosti a posílil dovednosti s cílem zmírnit dopad krize na pracovníky, spotřebitele a rodiny; žádá proto, aby byly upřednostňovány investice do Zelené dohody pro Evropu, digitální agendy a dosažení nezávislosti Evropy ve strategických odvětvích s jednotnou průmyslovou strategií a aby se současně zkrátily a diverzifikovaly dodavatelské řetězce a přeorientovaly obchodní politiky; vyzývá, aby byl vytvořen nový, samostatný evropský program v oblasti zdraví;

21.  domnívá se, že je velmi důležité, aby tyto snahy měly silný sociální rozměr a aby byly v souladu s cíli evropského pilíře sociálních práv, cíli OSN pro udržitelný rozvoj a cílem genderové rovnosti, aby se zajistilo, že oživení posílí územní soudržnost a konkurenceschopnost a bude řešit sociální a ekonomickou nerovnost a potřeby osob, které byly krizí zasaženy nejtvrději, jako jsou ženy, menšiny a osoby ohrožené chudobou nebo žijící pod hranicí chudoby;

22.  zdůrazňuje, že tyto prostředky budou nasměrovány k projektům a příjemcům, kteří splňují základní hodnoty zakotvené ve Smlouvě a jsou v souladu s Pařížskou dohodou, cíli EU v oblasti klimatické neutrality a biologické rozmanitosti a bojem proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz; naléhá na Komisi, aby zajistila, aby pravidla pro státní podporu splňovala uvedené podmínky;

23.  připomíná význam mezinárodní solidarity; vyzývá Komisi a členské státy, aby se postavily do čela snah o obnovu a transformaci, které budou na mezinárodní úrovni vyvíjeny v návaznosti na krizi COVID-19, a aby přitom prosazovaly naše hodnoty solidarity, ochrany lidských práv, demokratických zásad, právního státu a multilateralismu;

o
o   o

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2019)0102.


Poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 ***I
PDF 136kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19 (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))
P9_TA(2020)0125

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0163),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0119/2020),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. května 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit,

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/... o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/701.)


Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb ***I
PDF 138kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19 (COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))
P9_TA(2020)0126

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0178),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0124/2020),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. května 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit,

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/696.)


Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus) ***I
PDF 132kWORD 45k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))
P9_TA(2020)0127

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0176),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 91 a 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0126/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. května 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/698.)


Poplatky za přístavní infrastrukturu ***I
PDF 139kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, aby bylo řídícím orgánům nebo příslušným orgánům umožněno poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))
P9_TA(2020)0128

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0177),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0123/2020),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. května 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit,

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k nařízení Evropského npaelamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/697.)


Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu ***I
PDF 137kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))
P9_TA(2020)0129

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0179),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0125/2020),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. května 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit,

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2020/700.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí