Indeks 
Vedtagne tekster
Fredag den 15. maj 2020 - BruxellesEndelig udgave
Ny flerårig finansiel ramme, egne indtægter og genopretningsplanen
 Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen ***I
 Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester ***I
 Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) ***I
 Havneinfrastrukturafgifter ***I
 4.jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden ***I

Ny flerårig finansiel ramme, egne indtægter og genopretningsplanen
PDF 142kWORD 48k
Europa-Parlamentets beslutning af 15. maj 2020 om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen (2020/2631(RSP))
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 225, 310, 311, 312, 323 og 324 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Schumanerklæringen af 9. maj 1950,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2021-2027 (COM(2018)0322),

–  der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale(1),

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger(2),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser(3),

–  der henviser til den endelige rapport og henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter,

–  der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske prognose - forår 2020,

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. januar 2020 om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa (COM(2020)0021),

–  der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi: BEPS 2.0(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske grønne pagt (COM(2019)0640),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at covid-19-pandemien har haft tragiske og katastrofale konsekvenser for mennesker og deres nærmeste;

B.  der henviser til, at denne krise i alvorlig grad har belastet medlemsstaternes velfærds- og sundhedssystemer;

C.  der henviser til, at covid-19-krisen navnlig påvirker sårbare grupper, hvilket resulterer i øget ulighed, fattigdom, arbejdsløshed og sociale forskelle og undergraver de sociale og beskæftigelsesmæssige standarder i Europa;

D.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har forpligtet sig til at gennemføre FN's 2030-dagsorden, den europæiske søjle for sociale rettigheder og Parisaftalen;

E.  der henviser til, at medlemsstaternes asymmetriske økonomiske reaktioner kan bringe EU's konvergensbestræbelser i fare og skabe forvridninger på det indre marked;

F.  der henviser til, at mange virksomheder er blevet tvunget til at lukke eller står over for denne risiko, og at store dele af vores økonomi er lukket ned;

G.  der henviser til, at forstyrrelsen påvirker EU's økonomi som helhed, og der henviser til, at der skal sikres lige stor gældsudstedelseskapacitet og lige adgang til finansiering til håndtering af krisen, herunder for medlemsstater, der ikke en del af euroområdet;

H.  der henviser til, at EU's BNP ifølge Kommissionens økonomiske prognose fra foråret 2020 forventes at falde med 7,4 %;

I.  der henviser til, at Det Europæiske Råd ikke har været i stand til at nå til enighed om en fælles køreplan for genopretning efter krisen; der henviser til, at det imidlertid har givet Kommissionen til opgave at udarbejde en genopretningsplan på grundlag af et tilpasset FFR;

J.  der henviser til, at Parlamentet allerede i maj 2018, før covid-19-krisen, gav udtryk for sin bekymring over størrelsen af den næste FFR som foreslået af Kommissionen med den begrundelse, at den ville hindre EU i at opfylde sine politiske forpligtelser og reagere på de store udfordringer, der ligger forude;

K.  der henviser til, at SMV'erne er rygraden i vores økonomi og har behov for mindre bureaukrati, regulering, der er egnet til formålet, bedre netværk af iværksættere og videnskabsfolk samt investeringer i grænseoverskridende infrastruktur;

L.  der henviser til, at Parlamentet jf. artikel 312 i TEUF skal godkende FFR;

M.  der henviser til, at Kommissionen forventes snarest at udarbejde en FFR-nødplan med henblik på at beskytte EU-modtagere og fjerne enhver risiko for diskontinuitet, i tilfælde af at en aftale om den næste FFR ikke indgås i tide til at træde i kraft den 1. januar 2021, som Parlamentet formelt har anmodet om;

N.  der henviser til, at FFR-nødplanen er fuldt forenelig med genopretningsplanen;

O.  der henviser til, at EU den 9. maj 2020 markerede 70-årsdagen for Schumanerklæringen;

1.  understreger, at de europæiske borgere skal stå i centrum for genopretningsstrategien; minder om, at deres interesser repræsenteres af Europa-Parlamentet; advarer derfor Kommissionen mod ethvert forsøg på at udforme en europæisk strategi for genopretning, der ligger uden for fællesskabsmetoden, og som benytter sig af mellemstatslige instrumenter;

2.  minder om, at den flerårige finansielle ramme er det budgetværktøj, som EU anvender til at indfri sine ambitioner; advarer Kommissionen mod ethvert forsøg på at udforme denne europæiske genopretningsstrategi på en måde, så den ikke bygger på FFR og dens programmer; kræver, at Parlamentet inddrages i udformningen, vedtagelsen og gennemførelsen af genopretningsfonden, og at det for at sikre demokratisk ansvarlighed spiller en central rolle i beslutningsprocessen;

3.  insisterer på, at den reviderede FFR og Europas genopretningsstrategi bør være baseret på principperne om økonomisk og territorial samhørighed, social dialog og omstilling til en modstandsdygtig, bæredygtig, socialt retfærdig og konkurrencedygtig økonomi;

4.  minder om, at en af Parlamentets vigtigste opgaver er at holde den udøvende magt under kontrol; advarer Kommissionen mod at anvende vildledende overordnede tal, når den fremlægger sin genopretningsplan; understreger, at Unionens troværdighed står på spil;

5.  minder om, at Parlamentet skal godkende FFR; advarer Kommissionen mod at forelægge en revideret FFR, hvor genopretningsplanen finansieres på bekostning af eksisterende og kommende programmer; advarer Kommissionen mod fristelsen til at skabe budgetredskaber uden Parlamentets deltagelse og således undvige demokratisk kontrol; minder om den mulighed, som artikel 324 i TEUF giver i denne henseende; er rede til at afvise ethvert forslag, der ikke opfylder disse standarder; minder om, at Parlamentet ikke vil godkende FFR, uden at der foreligger en aftale om reformen af EU's ordning for egne indtægter;

En stærk flerårig finansiel ramme for EU's genopretning og derefter

6.  minder om Parlamentets holdning til behovet for en ambitiøs FFR, der opfylder EU-borgernes forventninger og matcher EU's politiske forpligtelser og ambitioner med de nødvendige finansielle midler; kræver, at Kommissionens reviderede forslag til FFR for 2021-2027 medregner den nye genopretnings- og omstillingsfond oven i den næste FFR; mener, at det nye FFR-forslag bør tage hensyn til både behovet for effektivt at tackle følgevirkningerne af krisen og til de yderligere instrumenter og initiativer, der er knyttet til den nye Kommissions politiske dagsorden;

7.  insisterer på, at der foretages en evaluering inden afslutningen på genopretningsstrategien, og at den flerårige finansielle ramme revideres i overensstemmelse hermed i forbindelse med midtvejsrevisionen;

8.  bemærker, at fremrykning af ressourcer kan bidrage til at afbøde de umiddelbare virkninger af krisen, navnlig i samhørighedspolitikken, men at det ikke giver flere penge, og at det ikke bør fremstå, som om det er tilfældet; advarer om, at overdreven fremrykning vil resultere i et svækket budget, som vil forhindre EU i at investere i dets fælles fremtid, hvilket vil gøre det mere sårbart over for yderligere kriser;

9.  opfordrer EU's ledere og Kommissionen til at træffe modige beslutninger vedrørende reformen af EU's ordning for egne indtægter, herunder indførelsen af en kurv af nye egne indtægter; bekræfter på ny sin holdning til listen over potentielle kilder til nye egne indtægter, som denne fremgår af interimsbetænkningen om den flerårige finansielle ramme: et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, beskatning af digitale tjenester, en afgift på finansielle transaktioner, indtægter fra emissionshandelssystemet, et plastbidrag og en CO2-grænsetilpasningsmekanisme; gentager sin holdning til fordel for afskaffelse af alle rabatter og korrektioner, forenkling af de momsbaserede egne indtægter og anvendelse af bøder og gebyrer som ekstra indtægter for EU's budget;

10.  advarer medlemsstaterne om, at hvis de ikke ønsker at acceptere skabelsen af nye egne indtægter, vil det uvægerligt indebære accept af en yderligere forhøjelse af deres direkte BNI-bidrag, hvis en flerårig finansiel ramme skal være holdbar;

11.  opfordrer til en øjeblikkelig og permanent forhøjelse af loftet for egne indtægter med henblik på at opfylde behovene i den flerårige finansielle ramme (FFR) og genopretnings- og omstillingsfonden og tage hensyn til det forventede fald i BNI efter den recession, der er opstået som følge af krisen;

12.  er fast besluttet på at modsætte sig ethvert forsøg på at bringe en passende finansiering af den næste FFR i fare for at sikre øjeblikkelig finansiering af genopretningsstrategien; kræver, at genopretningsplanen integreres i en øget FFR, der omfatter nye egne indtægter;

13.  insisterer på, at genopretnings- og omstillingsfonden skal finansieres ud over eksisterende og kommende EU-politikker og ikke må påvirke vores langsigtede prioriteter og strategiske mål og heller ikke føre til en mindre flerårig finansiel ramme;

En troværdig europæisk genopretnings- og omstillingsfond

14.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en omfattende genopretningspakke i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 17. april 2020; opfordrer til, at genopretnings- og omstillingsfonden finansieres gennem udstedelse af langsigtede obligationer med lang løbetid, som er garanteret af EU's budget, for at maksimere margenerne, idet det skal være omfattet af en tilbagebetalingsplan; understreger, at fonden vil blive et hovedelement i en samlet pakke, der giver en investeringsimpuls, herunder ved at trække på private investeringer, på 2 billioner EUR, og som er af en varighed, der svarer til den forventede dybe og langvarige virkning af den nuværende krise;

15.  opfordrer indtrængende til, at pakken udbetales gennem lån og primært gennem tilskud, direkte betalinger for investeringer og egenkapital, og at fonden forvaltes direkte af Kommissionen; mener, at penge bør gå til programmer inden for EU's budget, hvor der er fuld parlamentarisk kontrol og deltagelse, og at de skal være underlagt passende revisions- og rapporteringskrav;

16.  understreger imidlertid, at fonden ikke bør pålægge de nationale statskasser en ekstra byrde, og at den bør være styret af principperne om forsvarlig finansiering; er parat til at overveje at fastholde medlemsstaternes BNI-bidrag på det nuværende nominelle niveau til gengæld for oprettelsen af nye egne indtægter, der ikke alene ville betale renter og afdrag på udstedelserne, men også finansiere en ambitiøs FFR;

17.  minder om, at det er nødvendigt at bevare Unionens troværdighed, og advarer Kommissionen mod at anvende finansielle fiksfakserier og tvivlsomme multiplikationsfaktorer til at annoncere ambitiøse tal; advarer om, at de samlede investeringer, der skal mobiliseres, ikke udgør og ikke kan præsenteres som den reelle størrelse af en genopretnings- og omstillingsfond;

18.  minder om traktatens bestemmelser om, at EU's budgetindtægter og -udgifter skal være i balance, og at institutionerne skal sikre, at der stilles finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine retlige forpligtelser over for tredjemand; opfordrer i den forbindelse til en budgetbehandling af genopretningsobligationer, der er økonomisk sund og i overensstemmelse med den normale bogføring hos enhver offentlig myndighed, herunder medlemsstaterne; foreslår, at det i stedet for at indregne hele det udestående beløb i det årlige budget kun er de betalinger, der forfalder til betaling i løbet af et år, der skal være dækket af loftet for egne indtægter, samtidig med at der opretholdes fuld gennemsigtighed med hensyn til udestående tilbagebetalinger af renter og afdrag, og uanset nødvendigheden af en tilbagebetalingsplan;

19.  understreger, at timingen er af afgørende betydning, og at genopretnings- og omstillingsfonden skal være knyttet til den nuværende og den kommende FFR og være i overensstemmelse med dens struktur og mål; opfordrer indtrængende til, at genopretnings- og omstillingsfonden bliver operationel snarest muligt i år;

20.  opfordrer til, at denne omfattende genopretningsplan omdanner vores økonomier og styrker deres modstandsdygtighed gennem sammenlægning af strategiske investeringer til støtte for SMV'er og til at øge jobmulighederne og styrke kvalifikationerne for at afbøde virkningerne af krisen for arbejdstagere, forbrugere og familier; opfordrer derfor til, at investeringer prioriteres til fordel for den grønne pagt og den digitale dagsorden og med hensyn til bestræbelserne på at opnå europæisk suverænitet inden for strategiske sektorer og med en sammenhængende industripolitisk strategi, samtidig med at forsyningskæderne forkortes og diversificeres, og handelspolitikkerne omlægges; opfordrer til, at der oprettes et nyt særskilt europæisk sundhedsprogram;

21.  mener, at det er afgørende, at disse bestræbelser har en stærk social dimension og bringes i overensstemmelse med målene for den europæiske søjle for sociale rettigheder, FN's mål for bæredygtig udvikling og målet om ligestilling mellem kønnene for at sikre, at genopretningen styrker den territoriale samhørighed og konkurrenceevnen, og at den tager sigte på sociale og økonomiske uligheder og behovene hos dem, der er hårdest ramt af krisen, såsom kvinder, minoriteter og dem, der befinder sig på eller under fattigdomsgrænsen;

22.  understreger, at disse midler vil blive målrettet projekter og modtagere, der lever op til vores traktatbaserede grundlæggende værdier, Parisaftalen, EU's mål om klimaneutralitet og biodiversitet og bestræbelserne for bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at retningslinjerne for statsstøtte er forenelige med sådanne betingelser;

23.  minder om betydningen af international solidaritet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være førende i genopretnings- og omstillingsbestræbelserne som følge af covid-19 på internationalt plan, samtidig med at de værner om vores værdier som solidaritet, beskyttelse af menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstatsprincippet og multilateralisme;

o
o   o

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Det Europæiske Råd og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0102.


Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen ***I
PDF 120kWORD 44k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))
P9_TA(2020)0125

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0163),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0119/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. maj 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemien

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/701.)


Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester ***I
PDF 122kWORD 44k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet i lyset af covid-19-pandemien (COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))
P9_TA(2020)0126

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0178),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0124/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. maj 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet i lyset af covid-19-pandemien

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/696.)


Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) ***I
PDF 122kWORD 44k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige og midlertidige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og om gyldigheden af visse certifikater, licenser og godkendelser/tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))
P9_TA(2020)0127

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0176),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 91 og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0126/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. maj 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-udbruddet vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/698.)


Havneinfrastrukturafgifter ***I
PDF 123kWORD 44k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/352 med henblik på at give havnemyndigheder eller kompetente myndigheder mulighed for at tilvejebringe fleksibilitet for så vidt angår opkrævning af havneinfrastrukturafgifter i forbindelse med covid-19-udbruddet (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))
P9_TA(2020)0128

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0177),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0123/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. maj 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om ændring af forordning (EU) 2017/352 med henblik på at give havnemyndigheden eller den kompetente myndighed mulighed for at tilvejebringe fleksibilitet for så vidt angår opkrævning af havneinfrastrukturafgifter i forbindelse med covid-19-udbruddet

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/697.)


4.jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden ***I
PDF 121kWORD 41k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperiode (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))
P9_TA(2020)0129

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0179),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0125/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. maj 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/... om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2020/700.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik