Indeks 
Usvojeni tekstovi
Petak, 15. svibnja 2020. - Bruxelles
Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka
 Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I
 Privremene mjere koje se odnose na obavljanje zračnog prijevoza ***I
 Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I
 Pristojbe za upotrebu lučke infrastrukture ***I
 Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I

Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka
PDF 148kWORD 47k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka (2020/2631(RSP))
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 225., 310., 311., 312., 323. i 324. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Schumanovu deklaraciju od 9. svibnja 1950.,

–  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje (VFO) 2021. – 2027. od 2. svibnja 2018. (COM(2018)0322),

–  uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2020. o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica(3),

–  uzimajući u obzir konačno izvješće i preporuke Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva,

–  uzimajući u obzir europsku gospodarsku prognozu Komisije: proljeće 2020.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu(4),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. siječnja 2020. naslovljenu „Plan ulaganja za održivu Europu” (COM(2020)0021),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. prosinca 2019. o pravednom oporezivanju u digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu: BEPS 2.0(5),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenu „Europski zeleni plan” (COM(2019)0640),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da pandemija COVID-a 19 ima tragične i katastrofalne posljedice za ljude i njihove najbliže;

B.  budući da je kriza dovela do velikih ograničenja u socijalnim i zdravstvenim sustavima država članica;

C.  budući da kriza izazvana COVID-om 19 osobito pogađa ranjive skupine i dovodi do povećanja nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti i socijalnih razlika te potkopava socijalne standarde i standarde zapošljavanja u Europi;

D.  budući da su se Europska unija i njezine države članice obvezale na provedbu Programa UN-a do 2030., europskog stupa socijalnih prava i Pariškog sporazuma;

E.  budući da bi asimetrični ekonomski odgovori država članica mogli ugroziti napore EU-a u cilju ostvarenja konvergencije i stvoriti poremećaje na jedinstvenom tržištu;

F.  budući da su mnoga poduzeća bila prisiljena zatvoriti ili su suočena s rizikom od zatvaranja te da je došlo do zastoja u velikim dijelovima našeg gospodarstva;

G.  budući da poremećaj utječe na gospodarstvo EU-a u cjelini i budući da je za rješavanje krize potrebno osigurati jednak kapacitet za izdavanje dužničkih instrumenata i pristup financiranju, među ostalim i za države članice koje nisu u europodručju;

H.  budući da se prema gospodarskoj prognozi Komisije za proljeće 2020. očekuje smanjenje BDP-a EU-a za 7,4 %;

I.  budući da se Europsko vijeće nije uspjelo dogovoriti o zajedničkom planu za oporavak nakon krize; međutim, budući da je Komisiji dalo zadaću da osmisli paket za oporavak s naglaskom na prilagođenom VFO-u;

J.  budući da je Parlament već izrazio zabrinutost zbog veličine sljedećeg VFO-a prema prijedlogu Komisije iz svibnja 2018., prije krize izazvane COVID-om 19, utemeljenu na tome da bi se time spriječilo da EU ispuni svoje političke obveze i odgovori na važne buduće izazove;

K.  budući da su mala i srednja poduzeća okosnica našeg gospodarstva i da su im potrebni manja birokracija, propisi primjereni svrsi, bolje mreže poduzetnika i znanstvenika te ulaganje u prekograničnu infrastrukturu;

L.  budući da je člankom 312. UFEU-a predviđeno da Parlament mora dati suglasnost za VFO;

M.  budući da se od Komisije očekuje da hitno pripremi krizni plan za VFO-a kako bi zaštitila korisnike proračuna EU-a i uklonila rizik od diskontinuiteta u slučaju da se dogovor o sljedećem VFO-u ne postigne na vrijeme kako bi stupio na snagu 1. siječnja 2021., kao što je službeno zatražio Parlament;

N.  budući da je krizni plan za VFO-a u potpunosti uskladiv s planom oporavka;

O.  budući da je EU 9. svibnja 2020. obilježio sedamdesetu obljetnicu Schumanove deklaracije;

1.  naglašava da europski građani moraju biti u središtu strategije oporavka; podsjeća da njihove interese zastupa Europski parlament; stoga upozorava Komisiju da ne pokušava osmisliti europsku strategiju oporavka koja je izvan okvira metode zajednice i pribjegava međuvladinim sredstvima;

2.  podsjeća da je VFO proračunski instrument kojim EU ostvaruje svoje ambicije; upozorava Komisiju da ne pokušava osmisliti europsku strategiju oporavka koja se ne bi temeljila na VFO-u i njegovim programima; zahtijeva da Parlament bude uključen u oblikovanje, donošenje i provedbu fonda za oporavak te da bude u središtu postupka odlučivanja kako bi se zajamčila demokratska odgovornost;

3.  ustrajan je u tome da bi se revidirani VFO i europska strategija oporavka trebali temeljiti na načelima gospodarske i teritorijalne kohezije, socijalnog dijaloga i preobrazbe prema otpornom, održivom, socijalno pravednom i konkurentnom gospodarstvu;

4.  podsjeća da je jedna od glavnih misija Parlamenta nadzor izvršne vlasti; upozorava Komisiju da se ne koristi obmanjujućim iznosima kada predstavlja svoj plan oporavka; naglašava da je u igri vjerodostojnost Unije;

5.  podsjeća da Parlament mora dati svoju suglasnost za VFO; upozorava Komisiju da ne predstavlja revidirani VFO u kojem se plan oporavka financira nauštrb postojećih i budućih programa; upozorava Komisiju da ne podlegne iskušenju izrade proračunskih instrumenata bez sudjelovanja Parlamenta, izbjegavajući time demokratski nadzor; podsjeća na mogućnost koju u tom pogledu pruža članak 324. UFEU-a; spreman je odbaciti sve prijedloge koji ne bi zadovoljili te standarde; podsjeća da Parlament neće dati suglasnost za VFO bez dogovora o reformi sustava vlastitih sredstava EU-a;

Snažan višegodišnji financijski okvir za oporavak EU-a i više od toga

6.  podsjeća na stajalište Parlamenta o potrebi za ambicioznim VFO-om koji će ispuniti očekivanja građana EU-a i osigurati potrebna financijska sredstva koja će odgovarati političkim obvezama i ambicijama EU-a; zahtijeva da se u revidiranom prijedlogu Komisije za VFO za razdoblje 2021. – 2027. uračuna novi Fond za oporavak i transformaciju povrh sljedećeg VFO-a; smatra da bi se u okviru novog prijedloga VFO-a trebala uzeti u obzir i potreba za učinkovitim rješavanjem posljedica krize i dodatni instrumenti i inicijative povezane s političkim programom nove Komisije;

7.  ustrajno se zalaže za procjenu prije kraja strategije oporavka i za odgovarajuću reviziju VFO-a tijekom njegove revizije sredinom provedbenog razdoblja;

8.  napominje da pojačano financiranje na početku razdoblja može pomoći u ublažavanju neposrednih posljedica krize, posebno u kohezijskoj politici, ali da se njime ne osiguravaju dodatna sredstva te se ne može oglašavati kao takvo; upozorava da će prekomjerno pojačano financiranje na početku razdoblja dovesti do oslabljenog proračuna, zbog čega EU neće moći ulagati u svoju zajedničku budućnost i biti osjetljiviji na nove krize;

9.  poziva čelnike EU-a i Komisiju da donesu odvažne odluke o reformi sustava vlastitih sredstava EU-a, uključujući uvođenje skupa novih vlastitih sredstava; ponavlja svoje stajalište, istaknuto u privremenom izvješću o VFO-u, u pogledu popisa potencijalnih kandidata za nova vlastita sredstva: zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, oporezivanje digitalnih usluga, porez na financijske transakcije, prihod od sustava trgovanja emisijskim jedinicama, doprinos za plastiku i mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika; ponavlja svoje stajalište u korist ukidanja svih rabata i ispravaka, pojednostavljenja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u te primjene novčanih kazni i naknada kao dodatnog prihoda za proračun EU-a;

10.  upozorava države članice da će, ako ne žele prihvatiti stvaranje novih vlastitih sredstava, osiguravanje održivog VFO-a neizbježno podrazumijevati prihvaćanje daljnjeg povećanja njihovih izravnih doprinosa na temelju BND-a;

11.  poziva na trenutačno i trajno povećanje gornje granice vlastitih sredstava kako bi se zadovoljile potrebe VFO-a i Fonda za oporavak i transformaciju te kako bi se uzeo u obzir očekivani pad BND-a nakon recesije izazvane krizom;

12.  odlučno se suprotstavlja svakom pokušaju ugrožavanja odgovarajućeg financiranja sljedećeg VFO-a kako bi se osigurala hitna sredstva za strategiju oporavka; zahtijeva da se plan oporavka uključi u povećani VFO koji će uključivati nova vlastita sredstva;

13.  inzistira na tome da se Fond za oporavak i transformaciju mora financirati povrh postojećih i budućih politika EU-a te da ne smije utjecati na naše dugoročne prioritete i strateške ciljeve niti rezultirati manjim VFO-om;

Vjerodostojan Europski fond za oporavak i transformaciju

14.  poziva Komisiju da predstavi veliki paket za oporavak u skladu s rezolucijom Parlamenta od 17. travnja 2020.; poziva na to da se Fond za oporavak i transformaciju financira izdavanjem dugoročnih obveznica za oporavak za koje se jamči proračunom EU-a, čime se maksimalno povećava prostor, i koje podliježu planu otplate; ističe da će Fond biti glavna sastavnica ukupnog paketa koji će pružiti poticaj ulaganjima, među ostalim privlačenjem privatnih ulaganja, u iznosu od 2 bilijuna EUR i trajati razmjerno očekivanim dubokim i dugotrajnim posljedicama trenutačne krize;

15.  poziva na to da se paket isplati kroz zajmove te uglavnom kroz bespovratna sredstva, izravna plaćanja za ulaganja i vlasnički kapital i da Fondom izravno upravlja Komisija; smatra da bi novac trebao biti namijenjen programima u okviru proračuna EU-a, uz puni parlamentarni nadzor i sudjelovanje te da bi trebao podlijegati odgovarajućim obvezama u pogledu revizije i izvješćivanja;

16.  međutim, ističe da Fond ne bi smio dodatno opteretiti nacionalne riznice i da bi se trebao voditi načelima dobrog financiranja; spreman je razmotriti mogućnost zadržavanje doprinosa država članica na temelju BND-a na sadašnjoj nominalnoj razini u zamjenu za uspostavu novih vlastitih sredstava kojima bi se ne samo plaćale kamate i glavnica tog izdavanja, nego i financirao ambiciozan VFO;

17.  podsjeća na potrebu za očuvanjem vjerodostojnosti naše Unije i upozorava Komisiju da se ne koristi financijskim čarolijama i sumnjivim multiplikatorima za oglašavanje ambicioznih iznosa; upozorava da glavni iznosi ulaganja koje treba mobilizirati ne predstavljaju stvarnu veličinu Fonda za oporavak i transformaciju niti se kao takvi mogu prikazati;

18.  podsjeća na odredbe Ugovora prema kojima prihodi i rashodi proračuna EU-a moraju biti uravnoteženi, a institucije moraju osigurati dostupnost financijskih sredstava kako bi Unija mogla ispuniti svoje pravne obveze prema trećim stranama; u tom pogledu poziva na proračunski tretman obveznica za oporavak koji je ekonomski održiv i u skladu s uobičajenim računovodstvom svakog javnog tijela, uključujući države članice; predlaže da se, umjesto da se cijeli nepodmireni iznos uvrsti u godišnji proračun, samo plaćanja koja dospijevaju svake godine pokriju u okviru gornje granice vlastitih sredstava, uz zadržavanje potpune transparentnosti u pogledu nepodmirenih otplata kamata i glavnice i bez obzira na potrebu za planom otplate;

19.  naglašava da je vrijeme ključno i da se Fond za oporavak i transformaciju mora povezati s trenutačnim i budućim VFO-om i uskladiti s njegovom strukturom i ciljevima; zahtijeva da Fond za oporavak i transformaciju postane operativan što je prije moguće ove godine;

20.  poziva na to da se tim velikim paketom oporavka transformiraju naša gospodarstva i ojača njihova otpornost udruživanjem strateških ulaganja za potporu malim i srednjim poduzećima te da se povećaju mogućnosti zapošljavanja i vještine kako bi se ublažile posljedice krize za radnike, potrošače i obitelji; stoga poziva da se prednost da ulaganjima u Zelenom planu, digitalnoj agendi i ostvarivanju europske suverenosti u strateškim sektorima, uz dosljednu industrijsku strategiju te uz skraćivanje i diversifikaciju opskrbnih lanaca i novi smjer trgovinskih politika; poziva na stvaranje novog samostalnog europskog zdravstvenog programa;

21.  smatra da je ključno da ti napori imaju snažnu socijalnu dimenziju i da budu usklađeni s ciljevima europskog stupa socijalnih prava, UN-ovim ciljevima održivog razvoja i ciljem rodne ravnopravnosti kako bi se osiguralo da se oporavkom ojačaju teritorijalna kohezija i konkurentnost te kako bi se riješio problem socijalnih i gospodarskih nejednakosti i zadovoljile potrebe onih koji su najviše pogođeni krizom, kao što su žene, manjine i osobe na granici siromaštva ili ispod granice siromaštva;

22.  naglašava da će ta sredstva biti usmjerena prema projektima i korisnicima koji poštuju naše temeljne vrijednosti zasnovane na Ugovorima, Pariški sporazum, ciljeve EU-a u pogledu klimatske neutralnosti i biološke raznolikosti te borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza te pranja novca; odlučno poziva Komisiju da osigura usklađenost smjernica o državnim potporama s takvim uvjetima;

23.  podsjeća na važnost međunarodne solidarnosti; poziva Komisiju i države članice da predvode napore za oporavak i preobrazbu koji proizlaze iz krize izazvane COVID-om 19 na međunarodnoj razini, istodobno poštujući naše vrijednosti kao što su solidarnost, zaštita ljudskih prava, demokratska načela, vladavina prava i multilateralizam;

o
o   o

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskom vijeću i Komisiji.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0054.
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0005.
(5) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0102.


Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I
PDF 125kWORD 44k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0163),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0119/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 5. svibnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 163 Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Odluke (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0065


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2020/701.)


Privremene mjere koje se odnose na obavljanje zračnog prijevoza ***I
PDF 125kWORD 44k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0178),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0124/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. svibnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 163 Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0069


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2020/696.)


Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I
PDF 133kWORD 42k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o valjanosti određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0176),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 91. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0126/2020),

—  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

—  nakon savjetovanja s Odborom regija,

—  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. svibnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  uzimajući u obzir članke 59. i 163 Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu

P9_TC1-COD(2020)0068


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2020/698.)


Pristojbe za upotrebu lučke infrastrukture ***I
PDF 125kWORD 44k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/352 kako bi se upravljačkim tijelima ili nadležnim tijelima omogućila fleksibilnost u naplati pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture u kontekstu pandemije COVID-a 19 (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0177),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0123/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. svibnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 163 Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/352 kako bi se upravljačkom tijelu luke ili nadležnom tijelu omogućilo da pruži fleksibilnost u pogledu naplate pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0067


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2020/697.)


Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I
PDF 131kWORD 43k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/797 i Direktive (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0179),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0125/2020),

—  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

—  nakon savjetovanja s Odborom regija,

—  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. svibnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  uzimajući u obzir članke 59. i 163 Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Direktive (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje

P9_TC1-COD(2020)0071


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2020/700.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti