Zoznam 
Prijaté texty
Piatok, 15. mája 2020 - BruselFinálna verzia
Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy
 Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I
 Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I
 Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I
 Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I
 4.železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I

Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy
PDF 156kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy (2020/2631(RSP))
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 225, 310, 311, 312, 323 a 324 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 2. mája 2018 na nariadenie Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

–  so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom(3),

–  so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje,

–  so zreteľom na hospodárske prognózy Európskej komisie: jar 2020,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. januára 2020 o investičnom pláne pre udržateľnú Európu (COM(2020)0021),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o spravodlivom zdaňovaní v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.0(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode (COM(2019)0640),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pandémia COVID-19 má tragické a katastrofálne dôsledky na ľudí a ich blízkych;

B.  keďže táto kríza spôsobila vážne zaťaženie sociálnych a zdravotníckych systémov členských štátov;

C.  keďže kríza COVID-19 postihuje najmä zraniteľné skupiny, čo má za následok zvýšené nerovnosti, chudobu, nezamestnanosť a sociálne rozdiely, a zároveň oslabuje sociálne normy a normy zamestnanosti v Európe;

D.  keďže EÚ a jej členské štáty sa zaviazali vykonávať Agendu 2030 OSN, Európsky pilier sociálnych práv a Parížsku dohodu;

E.  keďže asymetrické hospodárske reakcie členských štátov by mohli ohroziť úsilie EÚ o zbližovanie a narušiť jednotný trh;

F.  keďže mnohé podniky boli nútené zatvoriť alebo čelia tomuto riziku a veľké časti nášho hospodárstva sú zastavené;

G.  keďže narušenie ovplyvňuje hospodárstvo EÚ ako celok a keďže sa musí zabezpečiť rovnaká kapacita na vydávanie dlhopisov a prístup k financovaniu s cieľom riešiť krízu, a to aj pre členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny;

H.  keďže podľa hospodárskej prognózy Komisie z jari 2020 sa očakáva, že HDP EÚ klesne o 7,4 %;

I.  keďže Európska rada sa nedokázala dohodnúť na spoločnom pláne obnovy po kríze; keďže však Komisii zverila úlohu zostaviť balík opatrení na obnovu, ktorého jadrom bude upravený VFR;

J.  keďže Európsky parlament už vyjadril svoje obavy v súvislosti s veľkosťou budúceho VFR, ako ho navrhla Komisia v máji 2018, pred krízou COVID-19, a to z toho dôvodu, že by EÚ bránil plniť politické záväzky a reagovať na významné budúce výzvy;

K.  keďže MSP sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva a potrebujú menej byrokracie, právne predpisy, ktoré sú vhodné na daný účel, lepšie siete podnikateľov a vedcov a investície do cezhraničnej infraštruktúry;

L.  keďže v článku 312 ZFEÚ sa uvádza, že Európsky parlament musí udeliť súhlas s VFR;

M.  keďže sa očakáva, že Komisia urýchlene pripraví pohotovostný plán VFR na ochranu príjemcov v EÚ a na vylúčenie akéhokoľvek rizika prerušenia v prípade, že sa dohoda o budúcom VFR nedosiahne včas tak, aby vstúpila do platnosti 1. januára 2021, ako to formálne požadoval Európsky parlament;

N.  keďže pohotovostný plán VFR je plne v súlade s plánom obnovy;

O.  keďže EÚ si 9. mája 2020 pripomenula 70-ročné výročie Schumanovej deklarácie;

1.  zdôrazňuje, že európski občania musia byť stredobodom stratégie obnovy; pripomína, že ich záujmy zastupuje Európsky parlament; preto varuje Komisiu pred akýmkoľvek pokusom navrhnúť takú európsku stratégiu obnovy, ktorá by bola mimo metódy Spoločenstva a používala by medzivládne prostriedky;

2.  pripomína, že VFR je rozpočtový nástroj, prostredníctvom ktorého EÚ plní svoje ambície; preto varuje Komisiu pred akýmkoľvek pokusom navrhnúť takú európsku stratégiu obnovy, ktorá by nevychádzala z VFR a jej programov; žiada, aby bol Európsky parlament zapojený do vytvárania, prijímania a vykonávania fondu na obnovu a aby bol v centre rozhodovacieho procesu, čím sa zaručí demokratická zodpovednosť;

3.  trvá na tom, že prepracovaný VFR a stratégia obnovy Európy by mali vychádzať zo zásad hospodárskej a územnej súdržnosti, sociálneho dialógu a transformácie smerom k odolnému, udržateľnému, sociálne spravodlivému a konkurencieschopnému hospodárstvu;

4.  pripomína, že jednou z hlavných úloh Európskeho parlamentu je kontrolovať výkonnú moc; varuje Komisiu pred používaním zavádzajúcich hlavných údajov pri predkladaní svojho plánu ozdravenia; zdôrazňuje, že je ohrozená dôveryhodnosť Únie;

5.  pripomína, že Európsky parlament musí udeliť svoj súhlas s VFR; varuje Komisiu pred predložením revidovaného VFR, v ktorom bude plán ozdravenia financovaný na úkor existujúcich a budúcich programov; varuje Komisiu pred pokušením budovať rozpočtové nástroje bez účasti Európskeho parlamentu a obísť tak demokratický dohľad; pripomína možnosť, ktorú v tejto súvislosti ponúka článok 324 ZFEÚ; je pripravený odmietnuť všetky návrhy, ktoré by nespĺňali tieto normy; pripomína, že Európsky parlament nebude súhlasiť s VFR bez dohody o reforme systému vlastných zdrojov EÚ;

Silný viacročný finančný rámec na obnovu EÚ a ďalej

6.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu k potrebe ambiciózneho VFR, ktorý splní očakávania občanov EÚ a bude zodpovedať politickým záväzkom a ambíciám EÚ potrebnými finančnými prostriedkami; žiada, aby sa v revidovanom návrhu Komisie na VFR 2021 – 2027 pripočítal nový fond na obnovu a transformáciu k budúcemu VFR; domnieva sa, že v novom návrhu VFR by sa mala zohľadniť potreba účinne riešiť dôsledky krízy a potreba dodatočných nástrojov a iniciatív spojených s politickým programom novej Komisie;

7.  trvá na posúdení pred koncom stratégie obnovy a na tom, aby sa VFR zodpovedajúcim spôsobom revidoval počas revízie v polovici trvania;

8.  poznamenáva, že predsunutie zdrojov môže pomôcť zmierniť bezprostredné dôsledky krízy, najmä v politike súdržnosti, ale neposkytuje dodatočné finančné prostriedky a nemôže byť ako také propagované; varuje, že nadmerné predsunutie povedie k oslabenému rozpočtu, čo by EÚ zabránilo investovať do jej spoločnej budúcnosti, čím by sa stala ešte zraniteľnejšia voči ďalším krízam;

9.  vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ a Komisiu, aby prijali odvážne rozhodnutia týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ vrátane zavedenia koša nových vlastných zdrojov; potvrdzuje svoju pozíciu, ako sa uvádza v predbežnej správe o VFR, pokiaľ ide o zoznam potenciálnych kandidátov na nové vlastné zdroje: spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, zdaňovanie digitálnych služieb, daň z finančných transakcií, príjmy zo systému obchodovania s emisiami, príspevok z plastov a mechanizmus kompenzácie emisií uhlíka na hraniciach; opakuje svoje stanovisko v prospech zrušenia všetkých zliav a korekcií, zjednodušenia vlastného zdroja založeného na DPH a využívania pokút a poplatkov ako dodatočných príjmov do rozpočtu EÚ;

10.  varuje členské štáty, že ak nechcú prijať vytvorenie nových vlastných zdrojov, zabezpečenie životaschopného VFR nevyhnutne povedie k prijatiu ďalšieho zvýšenia ich priamych príspevkov z HND;

11.  žiada okamžité a trvalé zvýšenie stropu vlastných zdrojov s cieľom splniť potreby VFR a fondu pre obnovu a transformáciu a zohľadniť očakávaný pokles HND po recesii vyvolanej krízou;

12.  je odhodlaný namietať proti akémukoľvek pokusu ohroziť primerané financovanie budúceho VFR s cieľom zabezpečiť okamžité financovanie stratégie obnovy; žiada, aby sa plán ozdravenia začlenil do zvýšeného VFR, ktorý bude zahŕňať nové vlastné zdroje;

13.  trvá na tom, že fond pre obnovu a transformáciu musí byť financovaný navyše popri existujúcich a budúcich politikách EÚ a nesmie ovplyvniť naše dlhodobé priority a strategické ciele, ani nesmie viesť k nižšiemu VFR;

Dôveryhodný európsky fond pre obnovu a transformáciu

14.  vyzýva Komisiu, aby predložila rozsiahly balík opatrení na obnovu v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020; žiada, aby sa fond pre obnovu a transformáciu financoval prostredníctvom dlhodobých účelových dlhopisov zaručených rozpočtom EÚ, čo by maximalizovalo priestor, a v súlade s plánom splácania; zdôrazňuje, že fond bude hlavným prvkom celkového balíka, ktorý poskytne investičný impulz, a to aj prostredníctvom súkromných investícií, vo výške 2 biliónov EUR a v trvaní zodpovedajúcom predpokladanému hlbokému a dlhodobému vplyvu súčasnej krízy;

15.  naliehavo žiada, aby sa balík distribuoval prostredníctvom úverov, a najmä prostredníctvom grantov, priamych platieb na investície a majetkovej účasti, a aby fond riadila priamo Komisia; domnieva sa, že peniaze by mali ísť na programy v rámci rozpočtu EÚ, mal by nad nimi byť úplný parlamentný dohľad, parlamentná účasť a mali by podliehať primeraným požiadavkám na audit a podávanie správ;

16.  zdôrazňuje však, že fond by nemal predstavovať dodatočnú záťaž pre štátne pokladnice a mal by sa riadiť zásadami zdravého financovania; je pripravený zvážiť zachovanie príspevkov členských štátov založených na HND na súčasných nominálnych hodnotách výmenou za vytvorenie nových vlastných zdrojov, z ktorých by sa neplatili len úroky a hlavné splátky emisií, ale financoval aj ambiciózny VFR;

17.  pripomína, že je potrebné zachovať dôveryhodnosť našej Únie, a varuje Komisiu pred používaním finančných trikov a pochybných multiplikátorov pri vyhlasovaní ambicióznych číselných údajov; varuje, že celkové číselné údaje týkajúce sa investícií, ktoré sa majú mobilizovať, nepredstavujú a nemôžu byť prezentované ako skutočný objem fondu pre obnovu a transformáciu;

18.  pripomína ustanovenia zmluvy, že rozpočtové príjmy a výdavky EÚ musia byť v rovnováhe, a že inštitúcie musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, ktoré Únii umožnia plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám; v tejto súvislosti požaduje rozpočtové zaobchádzanie s dlhopismi na obnovu, ktoré by bolo hospodársky zdravé a v súlade s bežným účtovníctvom každého verejného orgánu vrátane členských štátov; navrhuje, aby sa namiesto zapisovania celkovej nesplatenej sumy do ročného rozpočtu pokrývali len platby splatné v každom roku v rámci priestoru v strope vlastných zdrojov, pričom by sa zachovala úplná transparentnosť v prípade neuhradených splátok úrokov a istiny a bez ohľadu na potrebu plánu splatenia;

19.  zdôrazňuje, že načasovanie je základom, a že fond pre obnovu a transformáciu musí byť prepojený so súčasným a budúcim VFR a musí byť v súlade s jeho štruktúrou a cieľmi; naliehavo žiada, aby fond pre obnovu a transformáciu začal fungovať čo najskôr ešte tento rok;

20.  žiada, aby tento masívny balík transformoval naše hospodárstva a posilnil ich odolnosť prostredníctvom združovania strategických investícií na podporu MSP a zvýšil pracovné príležitosti a zručnosti na zmiernenie vplyvu krízy na pracovníkov, spotrebiteľov a rodiny; žiada preto, aby sa uprednostňovali investície do zelenej dohody, digitálnej agendy a do dosiahnutia európskej suverenity v strategických odvetviach, so stabilnou priemyselnou stratégiou a pri súčasnom skracovaní a diverzifikácii dodávateľských reťazcov a zmene orientácie obchodných politík; vyzýva na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia;

21.  považuje za veľmi dôležité, aby toto úsilie malo silný sociálny rozmer a bolo v súlade s cieľmi Európskeho piliera sociálnych práv, cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom rodovej rovnosti, aby sa zabezpečilo, že obnova posilní územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť a že bude riešiť sociálne a hospodárske nerovnosti a potreby tých, ktorí sú najviac postihnutí krízou, ako sú ženy, menšiny a ľudia na hranici chudoby alebo pod jej hranicou;

22.  zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky budú smerované na projekty a príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné hodnoty zakotvené v zmluve, Parížsku dohodu, ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrality a biodiverzity a boja proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli usmernenia o štátnej pomoci zlučiteľné s takýmito podmienkami;

23.  pripomína význam medzinárodnej solidarity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby viedli úsilie o obnovu a transformáciu po COVID-19 na medzinárodnej úrovni a zároveň zachovali naše hodnoty solidarity, ochrany ľudských práv, demokratické zásady, právny štát a multilateralizmus;

o
o   o

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(5) Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.


Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I
PDF 128kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))
P9_TA(2020)0125

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0163),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0119/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. mája 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/701.)


Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I
PDF 129kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o návrhu nariadena Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19 ((COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))
P9_TA(2020)0126

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0178),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0124/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. mája 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/696.)


Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I
PDF 129kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pandémiu COVID-19, a o platnosti niektorých osvedčení, preukazov a povolení a o odložení niektorých pravidelných kontrol a odbornej prípravy v určitých oblastiach dopravných právnych predpisov (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))
P9_TA(2020)0127

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0176),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 91 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0126/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. mája 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/698.)


Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I
PDF 130kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/352 s cieľom umožniť riadiacim orgánom alebo príslušným orgánom poskytovanie flexibility z hľadiska účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry v súvislosti s pandémiou COVID-19 (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))
P9_TA(2020)0128

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0177),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0123/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. mája 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/352 s cieľom umožniť riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému riadiacemu orgánu poskytnúť flexibilitu z hľadiska účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/697.)


4.železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I
PDF 128kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/797 a smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehoty určenej na ich transpozíciu (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))
P9_TA(2020)0129

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0179),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0125/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. mája 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernice (EÚ) 2020/700.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia