Kazalo 
Sprejeta besedila
Petek, 15. maj 2020 - BruseljKončna izdaja
Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev
 Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 ***I
 Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov ***I
 Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil, spričeval in licenc (omnibus) ***I
 Pristojbine za pristaniško infrastrukturo ***I
 Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos ***I

Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev
PDF 147kWORD 46k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje (2020/2631(RSP))
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 225, 310, 311, 312, 323 in 324 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Schumanove deklaracije z dne 9. maja 1950,

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 2. maja 2018 o uredbi Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0322),

–  ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih – čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju Evropske unije za boj proti pandemiji COVID-19 in njenim posledicam(3),

–  ob upoštevanju končnega poročila in priporočil skupine na visoki ravni za lastna sredstva,

–  ob upoštevanju evropskih gospodarskih napovedi Komisije (pomlad 2020),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo (COM(2020)0021),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pošteni obdavčitvi v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu: BEPS 2.0(5),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru (COM(2019)0640),

–  ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.  ker ima pandemija COVID-19 tragične in katastrofalne posledice za ljudi in njihove bližnje;

B.  ker je ta kriza močno prizadela socialne sisteme in sisteme zdravstvenega varstva držav članic;

C.  ker ima pandemija COVID-19 posledice zlasti za ranljive skupine in povzroča večje neenakosti, revščino, brezposelnost in socialne razlike ter ogroža socialne standarde in standarde zaposlovanja v Evropi;

D.  ker so se EU in njene države članice zavezale izvajanju Agende OZN 2030, evropskega stebra socialnih pravic in Pariškega sporazuma;

E.  ker bi lahko asimetrični gospodarski odzivi držav članic ogrozili konvergenčna prizadevanja EU in izkrivljali enotni trg;

F.  ker so številna podjetja prisiljena zapreti ali se soočiti s tem tveganjem in ker so veliki deli našega gospodarstva v mirovanju;

G.  ker motnje vplivajo na gospodarstvo EU kot celoto in ker je treba zaradi reševanja krize zagotoviti enako zmogljivost za izdajanje dolžniških instrumentov in dostop do financiranja, tudi za države članice, ki niso v evroobmočju;

H.  ker se bo v skladu z gospodarsko napovedjo Komisije za pomlad 2020 BDP EU predvidoma zmanjšal za 7,4 %;

I.  ker Evropskemu svetu doslej ni uspelo doseči soglasja o skupnem načrtu za okrevanje po krizi; ker pa je kljub temu dal Komisiji nalogo, da pripravi sveženj ukrepov za okrevanje gospodarstva z osrednjim poudarkom na prilagojenem večletnem finančnem okviru;

J.  ker je Parlament že pred krizo COVID-19 izrazil pomisleke glede velikosti naslednjega večletnega finančnega okvira, kot je maja 2018 predlagala Komisija, saj bi to EU preprečilo, da bi izpolnila svoje politične zaveze in se odzvala na pomembne prihodnje izzive;

K.  ker so mala in srednja podjetja hrbtenica našega gospodarstva in potrebujejo manj birokracije, predpise, ki ustrezajo svojemu namenu, boljše mreže podjetnikov in znanstvenikov ter naložbe v čezmejno infrastrukturo;

L.  ker člen 312 PDEU določa, da mora Parlament odobriti večletni finančni okvir;

M.  ker naj bi Komisija nemudoma pripravila varnostni načrt v večletnem finančnem okviru za zaščito upravičencev EU in preprečila kakršno koli tveganje prekinitve v primeru, če dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru ne bi bil sklenjen pravočasno, da bi lahko začel veljati 1. januarja 2021, kot je Parlament uradno zahteval;

N.  ker je varnostni načrt za večletni finančni okvir v celoti združljiv z načrtom za okrevanje gospodarstva;

O.  ker je EU 9. maja 2020 obeležila 70. obletnico Schumanove deklaracije;

1.  poudarja, da morajo biti evropski državljani v središču strategije za okrevanje; opozarja, da njihove interese zastopa Evropski parlament; zato svari Komisijo pred vsakršnim poskusom oblikovanja evropske strategije za okrevanje, ki ne bi sledila metodi Skupnosti in se posluževala medvladnih sredstev;

2.  opozarja, da je večletni finančni okvir proračunsko orodje, s katerim EU izpolnjuje svoje ambicije; svari Komisijo pred vsakršnim poskusom oblikovanja evropske strategije za okrevanje, ki ne bi temeljila na večletnem finančnem okviru in njegovih programih; zahteva, da je Parlament vključen v oblikovanje, sprejetje in izvajanje sklada za okrevanje ter da je v središču postopka odločanja, da se zagotovi demokratična odgovornost;

3.  vztraja, da bi morali prenovljeni večletni finančni okvir in strategija za okrevanje Evrope temeljiti na načelih gospodarske in teritorialne kohezije, socialnega dialoga ter preoblikovanja v odporno, trajnostno, socialno pravično in konkurenčno gospodarstvo;

4.  opozarja, da je ena od glavnih nalog Parlamenta nadzor nad izvršilno oblastjo; svari Komisijo pred uporabo zavajajočih številk pri predstavitvi načrta za okrevanje; poudarja, da je na kocki verodostojnost Unije;

5.  želi spomniti, da mora Parlament dati soglasje k večletnemu finančnemu okviru; svari Komisijo pred oblikovanjem spremenjenega večletnega finančnega okvira, pri katerem bi se načrt za okrevanje financiral v škodo obstoječih in prihodnjih programov; svari Komisijo, naj ne podleže skušnjavi, da bi oblikovala proračunska orodja brez udeležbe Parlamenta in se tako izognila demokratičnemu nadzoru; opozarja na možnost, ki jo v zvezi s tem ponuja člen 324 PDEU; je pripravljen zavrniti predloge, ki ne izpolnjujejo teh standardov; želi spomniti, da Parlament večletnega finančnega okvira ne bo odobril brez dogovora o reformi sistema virov lastnih sredstev EU;

Trden večletni finančni okvir za okrevanje EU in še več

6.  opozarja na stališče Parlamenta, da je potreben ambiciozen večletni finančni okvir, ki bo ustrezal pričakovanjem državljanov EU in katerega finančna sredstva bodo skladna s političnimi zavezami in ambicijami Unije; zahteva, da Komisija v spremenjeni predlog za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 poleg naslednjega večletnega finančnega okvira vračuna tudi stroške novega sklada za okrevanje in preoblikovanje; meni, da bi moral novi predlog večletnega finančnega okvira upoštevati tako potrebo po učinkovitem obravnavanju posledic krize kot dodatne instrumente in pobude, povezane s političnim programom nove Komisije;

7.  vztraja, da je treba pred zaključkom strategije za okrevanje opraviti oceno, večletni finančni okvir pa pri vmesni reviziji ustrezno spremeniti;

8.  ugotavlja, da lahko predhodno zagotavljanje sredstev pomaga ublažiti neposredne posledice krize, zlasti v kohezijski politiki, vendar pri tem ne gre za zagotavljanje dodatnega denarja, zato se ga ne sme tako predstavljati; svari, da bo prekomerno predhodno zagotavljanje sredstev oslabilo proračun, kar bo Uniji onemogočilo vlaganje v skupno prihodnost, ranljivejša pa bo tudi pri prihodnjih krizah;

9.  poziva voditelje EU in Komisijo, naj sprejmejo drzne odločitve v zvezi z reformo sistema virov lastnih sredstev EU, vključno z uvedbo košarice novih lastnih sredstev; ponovno potrjuje svoje stališče, izraženo tudi v vmesnem poročilu o večletnem finančnem okviru, glede možnosti za nova lastna sredstva: skupni konsolidirani davek od dohodkov pravnih oseb, davek na digitalne storitve, davek na finančne transakcije, dohodek iz sistema trgovanja z emisijami, prispevek za plastiko in mehanizem za davek na meji glede na emisije ogljika; ponavlja svoje stališče, da je v prid odpravi vseh rabatov in popravkov, poenostavitvi lastnih sredstev iz naslova DDV ter uporabi glob in pristojbin kot dodatnega prihodka za proračun EU;

10.  svari države članice, da če ne bodo sprejele oblikovanja novih lastnih sredstev, bo treba za izvedljivi večletni finančni okvir neizogibno povečati njihove neposredne prispevke na osnovi BND;

11.  poziva k takojšnjemu in trajnemu zvišanju zgornje meje lastnih sredstev, da bi zadostili potrebam večletnega finančnega okvira in sklada za okrevanje in preoblikovanje ter upoštevali pričakovano znižanje BND po recesiji, ki jo je povzročila kriza;

12.  je odločen, da bo nasprotoval vsem poskusom, ki bi ogrožali ustrezno financiranje naslednjega večletnega finančnega okvira z namenom takojšnjega financiranja strategije za okrevanje; zahteva, da se načrt za okrevanje umesti v povečan večletni finančni okvir, ki bo vključeval nova lastna sredstva;

13.  vztraja, da je treba sklad za okrevanje in preoblikovanje financirati poleg obstoječih in prihodnjih politik EU ter da ne sme vplivati na naše dolgoročne prednostne naloge in strateške cilje niti ne sme privesti do manjšega večletnega finančnega okvira;

Verodostojen evropski sklad za obnovo in preoblikovanje

14.  poziva Komisijo, naj predstavi obsežen sveženj ukrepov za okrevanje v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 17. aprila 2020; poziva, naj se sklad za okrevanje in preoblikovanje financira z izdajo obveznic za obnovo z dolgim rokom zapadlosti, za katere jamči proračun EU, pri čimer naj se zgornja meja čim bolj zviša, zanje pa naj se oblikuje načrt za odplačilo; poudarja, da bo sklad glavni sestavni del celotnega svežnja za zagotovitev naložbene spodbude, tudi z uporabo zasebnih naložb, v višini 2 bilijona EUR, ki bo trajal sorazmerno s pričakovanim težkim in dolgoročnim učinkom krize;

15.  poziva, naj se sveženj izplača prek posojil in večinoma z nepovratnimi sredstvi, neposrednimi plačili za naložbe in lastniškim kapitalom, sklad pa naj neposredno upravlja Komisija; meni, da bi bilo treba denar nameniti programom v okviru proračuna EU, pri čemer bi bil Parlament udeležen in bi izvajal celovit nadzor, veljati pa bi morale tudi ustrezne zahteve v zvezi z revizijo in poročanjem;

16.  poudarja pa, da sklad ne bi smel dodatno obremeniti nacionalnih proračunov, voditi pa bi ga bilo treba po načelih dobrega financiranja; je pripravljen razmisliti o ohranitvi prispevkov držav članic na osnovi BND na sedanji nominalni ravni v zameno za vzpostavitev novih lastnih virov, s katerimi ne bi plačali le obresti in glavnice izdaje, temveč bi financirali tudi ambiciozen večletni finančni okvir;

17.  opozarja, da je treba ohraniti verodostojnost naše Unije, in svari Komisijo pred uporabo finančnih mahinacij in vprašljivih koeficientov pri predstavljanju ambicioznih številk; opozarja, da nominalni podatki o naložbah, ki naj bi jih mobilizirali, ne pomenijo dejanskega obsega sklada za okrevanje in preoblikovanje, zato jih ne gre predstavljati kot take;

18.  opozarja na določbe Pogodbe o tem, da morajo biti proračunski prihodki in odhodki EU uravnoteženi in da morajo institucije zagotoviti finančna sredstva, ki bodo Uniji omogočila izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani; v zvezi s tem poziva, naj bo proračunska obravnava obveznic za obnovo ekonomsko smiselna in skladna z običajnim računovodenjem vsakega javnega organa, vključno z državami članicami; predlaga, da namesto da se v letni proračun vključi celoten neporavnan znesek, naj se v okviru zgornje meje lastnih sredstev upoštevajo samo plačila, ki jih je treba plačati za vsako leto, pri čemer je treba ohraniti popolno preglednost v zvezi z neporavnanimi odplačili obresti in glavnice, brez poseganja v potrebo po načrtu za odplačilo;

19.  poudarja, da je časovni okvir bistvenega pomena in da mora biti sklad za okrevanje in preoblikovanje povezan s sedanjim in prihodnjim večletnim finančnim okvirom ter usklajen z njegovo strukturo in cilji; poziva, naj sklad za okrevanje in preoblikovanje čim prej začne delovati;

20.  poziva, naj se z združevanjem strateških naložb v podporo malim in srednjim podjetjem v okviru tega obsežnega svežnja ukrepov za obnovo preoblikujejo naša gospodarstva in okrepi njihova odpornost, s povečanjem zaposlitvenih možnosti ter znanja in spretnosti pa ublažijo posledice krize za delavce, potrošnike in družine; zato poziva, naj se prednost nameni naložbam v zeleni dogovor, digitalno agendo in doseganje evropske suverenosti v strateških sektorjih, to pa v skladu z dosledno industrijsko strategijo, pri čemer bi skrajšali in diverzificirali dobavne verige ter preusmerili trgovinske politike; poziva k oblikovanju novega samostojnega evropskega programa na področju zdravja;

21.  meni, da je bistveno, da imajo ta prizadevanja močno socialno razsežnost in so usklajena s cilji evropskega stebra socialnih pravic, cilji OZN za trajnostni razvoj in ciljem glede enakosti spolov, da bi zagotovili, da se bosta z okrevanjem okrepili teritorialna kohezija in konkurenčnost ter da bodo obravnavane družbene in gospodarske neenakosti ter potrebe tistih, ki jih je kriza najbolj prizadela, kot so ženske, pripadniki manjšin in osebe na pragu revščine ali pod njim;

22.  poudarja, da bodo ta sredstva namenjena projektom in upravičencem, ki spoštujejo temeljne vrednote iz Pogodbe, Pariški sporazum, cilje EU glede podnebne nevtralnosti in biotske raznovrstnosti ter boj proti davčnim utajam, izogibanju davkom in pranju denarja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo smernice o državni pomoči združljive s temi pogoji;

23.  opozarja na pomen mednarodne solidarnosti; poziva Komisijo in države članice, naj na mednarodni ravni vodijo prizadevanja za okrevanje in preoblikovanje zaradi COVID-19, pri tem pa spoštujejo naše vrednote solidarnosti, varstva človekovih pravic, demokratičnih načel, pravne države in multilateralizma;

o
o   o

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropskemu svetu in Komisiji.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
(2) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
(3) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
(4) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
(5) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0102.


Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 ***I
PDF 122kWORD 40k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))
P9_TA(2020)0125

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0163),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0119/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. maja 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene politike in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2020/701.)


Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov ***I
PDF 123kWORD 41k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))
P9_TA(2020)0126

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0178),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0124/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. maja 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zaradi pandemije COVID-19

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/696.)


Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil, spričeval in licenc (omnibus) ***I
PDF 130kWORD 46k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in usposabljanja na nekaterih področjih prometne zakonodaje (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))
P9_TA(2020)0127

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0176),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 91 in 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0126/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

—  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. maja 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/698.)


Pristojbine za pristaniško infrastrukturo ***I
PDF 130kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/352, da se upravnim organom ali pristojnim organom omogoči zagotavljanje prožnosti pri pobiranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha COVID-19 (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))
P9_TA(2020)0128

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0177),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0123/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

—  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. maja 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/352, da se upravnemu organu pristanišča ali pristojnemu organu dovoli zagotavljanje prožnosti pri pobiranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha COVID-19

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/697.)


Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos ***I
PDF 122kWORD 41k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))
P9_TA(2020)0129

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0179),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0125/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. maja 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv (EU) 2016/797 in (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobij za njun prenos

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2020/700.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov