Index 
Antagna texter
Fredagen den 15 maj 2020 - Bryssel
Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan
 Makrekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I
 Tillfälliga åtgärder avseende tillhandahållande av lufttrafik ***I
 Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat och intyg (omnibus) ***I
 Hamninfrastrukturavgifter ***I
 Fjärde järnvägspaketet: förlängning av deras införlivandeperioder ***I

Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan
PDF 143kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP))
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 225, 310, 311, 312, 323 och 324 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Schumandeklarationen av den 9 maj 1950,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 av den 2 maj 2018 (COM(2018)0322),

–  med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser(3),

–  med beaktande av slutrapporten och rekommendationerna från högnivågruppen för egna medel,

–  med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos 2020,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 januari 2020 om investeringsplanen för ett hållbart Europa (COM(2020)0021),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 december 2019 om rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0(5),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 om den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Covid-19-pandemin har fått tragiska och katastrofala följder för människor och deras nära och kära.

B.  Den här krisen har medfört mycket stora påfrestningar för välfärds- och hälso- och sjukvårdssystemen i medlemsstaterna.

C.  Covid-19-krisen drabbar i synnerhet sårbara grupper och leder till ökad ojämlikhet, fattigdom, arbetslöshet och ökade sociala skillnader samt undergräver de sociala standarderna och anställningsstandarderna i Europa.

D.  EU och dess medlemsstater har förbundit sig att genomföra FN:s Agenda 2030, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Parisavtalet.

E.  Medlemsstaternas asymmetriska ekonomiska åtgärder kan äventyra EU:s konvergensinsatser och snedvrida den inre marknaden.

F.  Många företag har tvingats lägga ned eller riskerar nedläggning, och stora delar av vår ekonomi står stilla.

G.  Avbrottet påverkar EU:s ekonomi som helhet, och en likvärdig kapacitet till emission av statsobligationer och tillgång till finansiering måste säkerställas för att hantera krisen, även för medlemsstater som inte ingår i euroområdet.

H.  Enligt kommissionens ekonomiska vårprognos 2020 väntas EU:s BNP sjunka med 7,4 %.

I.  Europeiska rådet har inte kunnat enas om en gemensam färdplan för återhämtning efter krisen. Kommissionen har dock fått i uppdrag att utarbeta ett återhämtningspaket där en justerad flerårig budgetram är central.

J.  Parlamentet har redan uttryckt oro över att nivån på nästa fleråriga budgetram enligt kommissionens förslag från maj 2018, före covid-19-krisen, gör att unionen inte kan uppfylla sina politiska åtaganden och hantera stora kommande utmaningar.

K.  Små och medelstora företag är ryggraden i vår ekonomi och de behöver mindre byråkrati, ändamålsenliga bestämmelser, bättre nätverk för entreprenörer och forskare och investeringar i gränsöverskridande infrastruktur.

L.  Enligt artikel 312 i EUF-fördraget ska parlamentet godkänna den fleråriga budgetramen.

M.  Kommissionen förväntas skyndsamt utarbeta en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen för att skydda EU-programmens stödmottagare och undanröja risker för avbrott, ifall en överenskommelse om nästa fleråriga budgetram inte uppnås i tid så att den kan träda i kraft den 1 januari 2021, vilket parlamentet formellt har begärt.

N.  Beredskapsplanen för den fleråriga budgetramen är fullt förenlig med återhämtningsplanen.

O.  EU firade 70-årsdagen av Schumandeklarationen den 9 maj 2020.

1.  Europaparlamentet betonar att återhämtningsstrategin måste sätta EU-medborgarna i centrum. Deras intressen företräds av Europaparlamentet. Parlamentet varnar därför kommissionen för alla försök att utforma en europeisk återhämtningsstrategi som ligger utanför gemenskapsmetoden och utnyttjar mellanstatliga instrument.

2.  Europaparlamentet påminner om att den fleråriga budgetramen är det budgetverktyg genom vilket EU uppfyller sina ambitioner. Parlamentet varnar kommissionen för alla försök att utforma en europeisk återhämtningsstrategi som inte bygger på den fleråriga budgetramen och dess program. Parlamentet måste involveras i utformningen, antagandet och genomförandet av återhämtningsfonden och få en central roll i beslutsprocessen för att demokratiskt ansvarstagande ska säkerställas.

3.  Europaparlamentet insisterar på att den nya fleråriga budgetramen och Europas återhämtningsstrategi bör utgå från principerna om ekonomisk och territoriell sammanhållning, social dialog och omställningen till en motståndskraftig, hållbar, socialt rättvis och konkurrenskraftig ekonomi.

4.  Europaparlamentet påminner om att en av parlamentets huvuduppgifter är att kontrollera den verkställande makten. Parlamentet varnar kommissionen för att använda vilseledande råsiffror när den lägger fram sin återhämtningsplan. Unionens trovärdighet står på spel.

5.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet måste godkänna den fleråriga budgetramen. Parlamentet varnar kommissionen för att lägga fram en reviderad flerårig budgetram i vilken återhämtningsplanen finansieras på bekostnad av befintliga och kommande program, och för frestelsen att skapa budgetverktyg utan parlamentariskt deltagande och därmed utan demokratisk kontroll. Parlamentet påminner om den möjlighet som artikel 324 i EUF-fördraget erbjuder i detta avseende. Parlamentet kommer att avvisa alla förslag som inte uppfyller dessa standarder, och kommer inte att godkänna den fleråriga budgetramen utan en överenskommelse om reformen av EU:s system för egna medel.

En stark flerårig budgetram för EU:s återhämtning och tiden efter

6.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt att det behövs en ambitiös flerårig budgetram som uppfyller EU-medborgarnas förväntningar och där EU:s politiska åtaganden och ambitioner matchas med nödvändiga finansiella medel. I kommissionens reviderade förslag till flerårig budgetram 2021–2027 måste den nya återhämtnings- och omställningsfonden räknas utöver nästa fleråriga budgetram. Det nya förslaget till flerårig budgetram bör beakta både behovet av att på ett effektivt sätt hantera konsekvenserna av krisen och de ytterligare instrument och initiativ som är kopplade till den nya kommissionens politiska agenda.

7.  Europaparlamentet insisterar på att en utvärdering måste göras före återhämtningsstrategins utgång och att den fleråriga budgetramen måste revideras i enlighet med detta i samband med halvtidsöversynen av den.

8.  Europaparlamentet noterar att tidigareläggningen av resurser kan bidra till att mildra krisens omedelbara effekter, särskilt inom sammanhållningspolitiken, men att detta inte innebär extra pengar och att det inte får framställas så. Parlamentet varnar för att en alltför omfattande tidigareläggning leder till en försvagad budget som gör att unionen inte kan investera i sin gemensamma framtid, och gör unionen mer sårbar för ytterligare kriser.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ledare och kommissionen att fatta djärva beslut i fråga om reformen av EU:s system för egna medel, däribland införandet av en korg med nya egna medel. Parlamentet bekräftar på nytt sin ståndpunkt enligt interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen avseende möjliga nya egna medel: en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, beskattning av digitala tjänster, en skatt på finansiella transaktioner, inkomster från utsläppshandelssystemet, ett plastbidrag och en koldioxidjusteringsmekanism. Parlamentet är också för ett avskaffande av alla rabatter och korrigeringar, ett förenklat system för mervärdesskattebaserade egna medel och tillämpningen av böter och avgifter som extra intäkter för EU:s budget.

10.  Parlamentet uppmärksammar medlemsstaterna på att om de inte vill acceptera nya egna medel kommer en hållbar flerårig budgetram oundvikligen att innebära en ytterligare ökning av de direkta BNI-bidragen.

11.  Europaparlamentet efterlyser en omedelbar och permanent ökning av taket för egna medel för att tillgodose behoven i den fleråriga budgetramen och återhämtnings- och omställningsfonden och med hänsyn till den beräknade BNI-minskningen efter den recession som följer av krisen.

12.  Europaparlamentet är fast beslutet att motsätta sig att adekvat finansiering av nästa fleråriga budgetram äventyras för att säkerställa omedelbar finansiering av återhämtningsstrategin. Återhämtningsplanen måste integreras i en utökad flerårig budgetram som inbegriper nya egna medel.

13.  Europaparlamentet vidhåller att återhämtnings- och omställningsfonden måste finansieras utöver befintlig och kommande EU-politik och att den inte får påverka våra långsiktiga prioriteringar och strategiska mål och inte heller leda till en mindre flerårig budgetram.

En trovärdig europeisk återhämtnings- och omställningsfond

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett omfattande återhämtningspaket i enlighet med parlamentets resolution av den 17 april 2020. Återhämtnings- och omställningsfonden ska finansieras genom emittering av ”återhämtningsobligationer” med lång löptid som garanteras via EU-budgeten, varigenom låneutrymmet maximeras och en återbetalningsplan fastställs. Fonden är en viktig beståndsdel i ett övergripande paket för investeringssatsningar, bland annat genom privata investeringar i storleksordningen två biljoner euro och med en varaktighet som står i proportion till de förväntade djupgående och långvariga effekterna av den rådande krisen.

15.  Europaparlamentet kräver att paketet ska betalas ut genom lån och huvudsakligen genom bidrag, direktstöd för investeringar och eget kapital, och att fonden ska förvaltas direkt av kommissionen. Pengarna bör gå till program inom EU:s budget med fullständig parlamentarisk kontroll och parlamentariskt deltagande och omfattas av lämpliga revisions- och rapporteringskrav.

16.  Europaparlamentet framhåller dock att fonden inte bör lägga en ytterligare börda på de nationella statskassorna och bör vägledas av principerna om sund finansiering. Parlamentet är berett att överväga att medlemsstaternas BNI-bidrag behålls på nuvarande nominella nivåer mot att det i gengäld skapas nya egna medel som inte bara betalar ränta och amorteringar för obligationerna utan även finansierar en ambitiös flerårig budgetram.

17.  Europaparlamentet påminner om att EU:s trovärdighet måste upprätthållas och varnar kommissionen för att genom användning av ekonomiska tricks och tvivelaktiga multiplikatorer marknadsföra ambitiösa siffror. Råsiffror för investeringar som ska mobiliseras utgör inte och kan inte presenteras som återhämtnings- och omställningsfondens verkliga storlek.

18.  Europaparlamentet påminner om fördragsbestämmelserna om att EU:s inkomster och utgifter ska balansera varandra och att institutionerna ska se till att det finns finansiella medel så att unionen kan fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot tredje man. Parlamentet efterlyser i detta avseende en budgetmässig behandling av återhämtningsobligationerna som är ekonomiskt sund och i linje med den normala bokföringen för alla offentliga myndigheter, inklusive medlemsstaterna. I stället för att hela det utestående beloppet tas med i den årliga budgeten ska endast de betalningar som ska utföras varje år omfattas av taket för egna medel, samtidigt som full insyn upprätthålls avseende utestående återbetalningar av ränta och amorteringar och oavsett nödvändigheten av en återbetalningsplan.

19.  Europaparlamentet betonar att timing är avgörande och att återhämtnings- och omställningsfonden ska kopplas till den nuvarande och kommande fleråriga budgetramen och anpassas till dess struktur och mål. Återhämtnings- och omställningsfonden måste bli operativ så snart som möjligt i år.

20.  Europaparlamentet menar att genom detta omfattande återhämtningspaket kommer våra ekonomier att omvandlas och deras motståndskraft stärkas genom förenade strategiska investeringar till stöd för små och medelstora företag, och paketet ska även syfta till fler arbetstillfällen och ökad kompetens för att mildra krisens inverkan på arbetstagare, konsumenter och familjer. Investeringar till förmån för den gröna given och den digitala agendan och för att uppnå europeisk suveränitet inom strategiska sektorer bör prioriteras, med en konsekvent industristrategi samtidigt som leveranskedjorna förkortas och diversifieras och inriktningen på handelspolitiken ändras. Ett nytt fristående europeiskt hälsoprogram bör inrättas.

21.  Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att dessa insatser har en stark social dimension och är anpassade till målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, FN:s mål för hållbar utveckling och jämställdhetsmålet, för att säkerställa att återhämtningen stärker den territoriella sammanhållningen och konkurrenskraften och tar itu med sociala och ekonomiska skillnader och behoven hos dem som drabbats hårdast av krisen, såsom kvinnor, minoriteter och personer som befinner sig på eller under fattigdomsgränsen.

22.  Europaparlamentet betonar att medlen kommer att gå till projekt och mottagare som respekterar våra fördragsbaserade grundläggande värden, Parisavtalet, EU:s mål om klimatneutralitet och biologisk mångfald och kampen mot skatteundandragande, skatteflykt och penningtvätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att riktlinjerna för statligt stöd är förenliga med dessa villkor.

23.  Europaparlamentet påminner om vikten av internationell solidaritet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att leda återhämtnings- och omställningsinsatser till följd av covid-19 på internationell nivå och samtidigt slå vakt om våra värderingar såsom solidaritet och skyddet av de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och multilateralism.

o
o   o

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
(2) Antagna texter, P9_TA(2019)0032.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
(4) Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
(5) Antagna texter, P9_TA(2019)0102.


Makrekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I
PDF 120kWORD 43k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till föjd av covid-19-pandemin (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0163),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0119/2020),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 maj 2020 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer i samband med covid-19-pandemin

P9_TC1-COD(2020)0065


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/701.)


Tillfälliga åtgärder avseende tillhandahållande av lufttrafik ***I
PDF 122kWORD 44k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, med anledning av covid-19-pandemin (COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))

(Ordinare lagstiftningsförfande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0178),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0124/2020),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 maj 2020 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, med anledning av covid-19-pandemin

P9_TC1-COD(2020)0069


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2020/696.)


Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat och intyg (omnibus) ***I
PDF 122kWORD 43k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0176),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 91 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0126/2020),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 maj 2020 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden

P9_TC1-COD(2020)0068


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2020/698.)


Hamninfrastrukturavgifter ***I
PDF 123kWORD 41k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller den behöriga myndigheten att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med covid-19-utbrottet (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0177),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0123/2020),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 maj 2020 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.,

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller den behöriga myndigheten att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med covid-19-utbrottet

P9_TC1-COD(2020)0067


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2020/697.)


Fjärde järnvägspaketet: förlängning av deras införlivandeperioder ***I
PDF 121kWORD 43k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperioder (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0179,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0125/2020),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 maj 2020 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/… om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperioder

P9_TC1-COD(2020)0071


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2020/700.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy