Показалец 
Приети текстове
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел
Създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции ***II
 Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***II
 Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек
 Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад

Създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции ***II
PDF 120kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0353),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0107/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стp. 103.
(2) OВ C 86, 7.3.2019 г., стp. 24.
(3) Приети текстове от 28.3.2019 г., P8_TA(2019)0325.


Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***II
PDF 120kWORD 43k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0307),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0108/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, и съвместно с генералния секретар на Съвета да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 16 април 2019 г., P8_TA(2019)0359.


Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек
PDF 139kWORD 44k
Решение на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно искане за снемане на имунитета на Гунар Бек (2019/2154(IMM))
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Гунар Бек, предадено на 29 октомври 2019 г. от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите на Германия във връзка с производство № 80 AR 137/19, и обявено в пленарно заседание на 25 ноември 2019 г.,

–  като изслуша Гунар Бек в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 30 април 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 46 от Конституцията на Федерална република Германия,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0036/2020),

A.  като има предвид, че Leitender Oberstaatsanwalt (областният прокурор) на Дюселдорф поиска снемането на имунитета на Гунар Бек, член на Европейския парламент, във връзка с евентуално разследване по обвинение в извършване на злоупотреба със звания – престъпление, установено и наказуемо съгласно § 132а, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс на Германия;

Б.  като има предвид, че разследването не се отнася до изразените от Гунар Бек мнения или до подадените от него гласове в съответствие с член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на собствената си държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че в бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент от 26 май 2019 г. Гунар Бек е посочен като „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent, Barrister-at-Law für EU-Recht, Neuss (NW)“ (проф. д-р Гунар Бек, университетски преподавател, Barrister-at-Law по право на ЕС, Нойс (Северен Рейн-Вестфалия); като има предвид, че през 1996 г. Гунар Бек е получил докторска степен по философия в Оксфорд, Великобритания, а в Германия не е получавал званието нито на професор, нито на доктор; като има предвид, че преди учредителната сесия на Европейския парламент прокуратурата на Дюселдорф започна разследване въз основа на съобщения в пресата и тъжби с твърдения за извършване на злоупотреба със звания съгласно § 132а, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс на Германия; като има предвид, че малко след 5 юли 2019 г. и вероятно на 9 юли 2019 г. разследването е спряно в резултат на избирането на Гунар Бек за член на Европейския парламент; като има предвид, че на 4 септември 2019 г. областният прокурор на Дюселдорф предаде искане за снемане на имунитета на Гунар Бек до германското Федерално министерство на правосъдието и защитата на потребителите с цел подновяване на разследването във връзка с подозрения за извършване на злоупотреба със звание съгласно § 132а, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс на Германия;

Д.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси „при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито да се произнася по въпроса дали приписаните мнения или деяния на члена на ЕП дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая“;

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Ж.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, които са провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат отделени от тези задължения;

З.  като има предвид, че в този случай Парламентът не откри доказателства за fumus persecutionis, т.е. фактически елементи, които да доказват, че намерението, което стои в основата на съдебното производство, може да бъде увреждане на политическата дейност на члена на ЕП и следователно на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Гунар Бек;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на германските органи и на Гунар Бек.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад
PDF 137kWORD 44k
Решение на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад (2019/2149(IMM))
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ги Верхофстад, предадено на 15 октомври 2019 г. от Окръжен съд Варшава-Шрудмешче, Vта наказателна колегия, във връзка с наказателно производство, което е в ход, образувано по частна тъжба, внесена в същия съд под референтен номер X K 7/18, и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2019 г.,

–  като изслуша Ги Верхофстад в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 30 април 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0037/2020),

А.  като има предвид, че Окръжен съд Варшава‑Шрудмешче в Полша, Vта наказателна колегия, е внесъл искане за снемане на парламентарния имунитет на Ги Верхофстад във връзка с направени от него изявления на 15 ноември 2017 г. по време на пленарно разискване в Европейския парламент в Страсбург; като има предвид, че в мотивите на решението на този окръжен съд се постановява, че „доколкото получаването на разрешение за съдебно преследване е задача на тъжителя“, и тъй като в случая отговорното лице е прокурорът, „ако прокурорът не се присъедини към настоящото производство и откаже да внесе искане за снемане на парламентарния имунитет, частният тъжител е лишен от възможността да предяви правата си по отношение на лицата, защитени с парламентарен имунитет“, както и че „въпросният принцип [член 9, параграф 12 от неговия процедурен правилник] не предвижда, че съдебният орган трябва да изготви такова искане, а само да го представи. В този смисъл искането за снемане на парламентарен имунитет се изразява по-скоро в чисто формално предаване на искането на частния тъжител“. във връзка с това той отбелязва, че искането за снемане на парламентарния имунитет е било съобщено от съдебния орган в съответствие с член 9, параграф 12 от неговия процедурен правилник; при все това, като обръща внимание на факта, че в член 9, параграф 1 от неговия процедурен правилник се изисква всяко искане за снемане на имунитет да бъде отправено от „компетентен орган на държава членка“, тъй като двете понятия не са идентични;

Б.  като има предвид, че в горепосочения съд срещу Ги Верхофстад е внесена частна тъжба чрез пълномощник на частния тъжител по обвинение, че, действайки по непредпазливост, той е обидил частния тъжител; като има предвид, че в изказването си в рамките на парламентарен дебат относно състоянието на принципите на правовата държава и демокрацията в Полша, отразено от медиите, Ги Верхофстад е квалифицирал участниците в Марша на независимостта във Варшава през 2017 г. като „фашисти, неонацисти и бели с чувство за превъзходство”; като има предвид, че тъжителят е бил сред участниците в марша;

В.  като има предвид, че се твърди, че чрез посочените изявления Ги Верхофстад е обидил публично тъжителя в негово отсъствие и му е вменил деяния, които са му нанесли вреди пред общественото мнение, което, според тъжителя, заплашва да го лиши от доверието, необходимо за упражняване на длъжност, професия или вид дейност, във връзка с деяние, обхванато от член 216, параграф 2 във връзка с член 212, параграф 2 във връзка с член 11, параграф 2 от полския Наказателен кодекс;

Г.  като има предвид, че парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Д.  като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, и от друга страна, че съответният член на Парламента не може да се счита в рамките на процедура за снемане на имунитет за „обвиняем“(2);

Е.  като има предвид, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Ж.  като има предвид, че Ги Верхофстад е направил посочените изявления в рамките на пленарна сесия на Европейския парламент, в самата пленарна зала и при изпълнение на задълженията си на член на Европейския парламент;

З.  като има предвид, че изявленията на Ги Верхофстад следователно са направени във връзка с неговите функции като член на Европейския парламент;

1.  решава да не снема имунитета на Ги Верхофстад;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Ги Верхофстад.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Решение на Съда (голям състав) от 19 декември 2019 г., Oriol Junqueras Vies, C‑‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Правна информация - Политика за поверителност