Seznam 
Přijaté texty
Středa, 17. června 2020 - BruselKonečné znění
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic ***II
 Statistiky Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***II
 Žádost, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity
 Žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity

Zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic ***II
PDF 127kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0353),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle článku 58 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0107/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 103.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 24.
(3) Přijaté texty ze dne 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.


Statistiky Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***II
PDF 126kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0307),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0108/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Texty přijaté dne 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.


Žádost, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity
PDF 130kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o žádosti, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity (2019/2154(IMM))
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Gunnara Becka poslanecké imunity, kterou dne 29. října 2019 předložilo Spolkové ministerstvo pro spravedlnost a ochranu spotřebitele SRN v souvislosti s postupem č. 80 AR 137/19 a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 25. listopadu 2019,

–  poté, co Gunnar Beck dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 30. dubna 2019(1),

–  s ohledem na článek 46 ústavy Spolkové republiky Německo,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0036/2020),

A.  vzhledem k tomu, že vrchní státní zástupce v Düsseldorfu požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Gunnar Beck zbaven imunity v souvislosti s případným vyšetřováním údajného neoprávněného užívání titulů, které je podle § 132a odst. 1 bodu 1 německého trestního zákoníku klasifikováno jako trestný čin;

B.  vzhledem k tomu, že vyšetřování nesouvisí s názory ani s hlasováním poslance Gunnara Becka během výkonu funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že dotčený poslanec byl na hlasovacím lístku pro volby do Evropského parlamentu konané dne 26. května 2019 uveden jako „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent, Barrister-at-Law für EU-Recht, Neuss (NW)“ (Prof. Dr. Gunnar Beck, vysokoškolský docent, advokát zapsaný u advokátní komory Anglie a Walesu se specializací na právo EU, Neuss); vzhledem k tomu, že Gunnar Beck získal v roce 1996 titul doktor filozofie na Univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii, avšak v Německu mu žádný profesorský ani doktorský titul nebyl udělen; vzhledem k tomu, že vrchní státní zástupce v Düsseldorfu ještě před ustavujícím zasedáním Evropského parlamentu zahájil vyšetřování na základě informací zveřejněných v tisku a několika trestních oznámení ve věci možného neoprávněného užívání titulů ve smyslu § 132a odst. 1 bodu 1 německého trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že krátce po 5. červenci 2019, pravděpodobně dne 9. července 2019, bylo vyšetřování přerušeno z důvodu zvolení Gunnara Becka poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že dne 4. září 2019 předložil vrchní státní zástupce v Düsseldorfu Spolkovému ministerstvu pro spravedlnost a ochranu spotřebitele SRN žádost o obnovení vyšetřování údajného neoprávněného užívání titulů ve smyslu § 132a odst. 1 bodu 1 německého trestního zákoníku;

E.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti nesmí „za žádných okolností vyslovit o vině či nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu“;

F.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů;

G.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament nenašel v tomto případě žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy žádné věcné prvky, které by zakládaly podezření, že vyšetřování je vedeno s úmyslem způsobit dotčenému poslanci, a tedy Evropskému parlamentu politickou újmu;

1.  rozhodl, že se Gunnar Beck zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru německým orgánům a Gunnarovi Beckovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity
PDF 128kWORD 44k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o žádosti, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity (2019/2149(IMM))
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity, kterou předložil dne 15. října 2019 pátý trestní senát obvodního soudu pro Varšavu-Śródmieście v souvislosti s trestním řízením, jež probíhá v návaznosti na soukromou žalobu podanou u tohoto soudu (č. j. X K 7/18), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 13. listopadu 2019,

–  poté, co Guy Verhofstadt dostal možnost vyjádřit se,v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 30. dubna 2019(1),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0037/2020),

A.  vzhledem k tomu, že soudce pátého trestního senátu obvodního soudu pro Varšavu-Śródmieście v Polsku předložil žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity v souvislosti s některými výroky, které pronesl dne 15. listopadu 2017 během rozpravy v plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku; vzhledem ke zdůvodnění usnesení obvodního soudu, v němž se uvádí, že „jelikož je na žalobci, aby získal povolení ke stíhání, v tomto případě od státního zástupce“ a „pokud se státní zástupce odmítne zúčastnit tohoto řízení a podat návrh na zbavení dané osoby poslanecké imunity, je žalující strana zbavena možnosti dovolávat se v souvislosti s osobami chráněnými poslaneckou imunitou svých práv“, přičemž „v předmětném ustanovení [čl. 9 odst. 12 jednacího řádu] není stanoveno, že soudní orgán musí tuto žádost vypracovat, nýbrž ji pouze předložit. Tato žádost o zbavení poslanecké imunity spočívá tedy spíše v čistě formálním předložení žádosti žalující strany.“; konstatuje proto, že předmětnou žádost o zbavení imunity oznámil soudní orgán v souladu s čl. 9 odst. 12 jednacího řádu, upozorňuje však, že podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu je nutné, aby všechny žádosti o zbavení imunity předkládal „příslušný orgán členského státu“, a proto nejsou tyto dva pojmy totožné;

B.  vzhledem k tomu, že Guy Verhofstadt byl obžalován na základě soukromé žaloby předložené zástupcem žalující strany u uvedeného soudu, že úmyslně urazil žalující stranu; vzhledem k tomu, že Guy Verhofstadt ve svých výrocích pronesených během rozpravy v plénu o stavu právního státu a demokracie v Polsku a přenášených sdělovacími prostředky označil účastníky pochodu nezávislosti ve Varšavě v roce 2017 za „fašisty, neonacisty a bílé rasisty“; vzhledem k tomu, že se pochodu zúčastnila i žalující strana;

C.  vzhledem k tomu, že uvedenými výroky Guy Verhofstadt úmyslně veřejně urazil nepřítomnou žalující stranu a údajně ji obvinil z činů, které ji poškozují v očích veřejnosti, což by podle žalující strany mohlo vést ke ztrátě důvěry nezbytné pro výkon funkce, zaměstnání nebo určité činnosti, čímž se dopustil činu podle čl. 216 odst. 2 ve spojení s čl. 212 odst. 2 ve vztahu k čl. 11 odst. 2 polského trestního zákoníku;

D.  vzhledem k tomu, že poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

E.  vzhledem k tomu, že na jedné straně Parlament nemá být soudem, a na druhé straně poslanec nemá být v průběhu postupu zbavení imunity považován za „obviněného“(2);

F.  vzhledem k tomu, že se v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie stanovuje, že poslanci Evropského parlamentu nemohou být pro své názory či hlasování během výkonu své funkce vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni;

G.  vzhledem k tomu, že Guy Verhofstadt pronesl své výroky během plenárního zasedání Evropského parlamentu přímo v jednacím sále, a to při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že výroky Guy Verhofstadta byly tudíž učiněny v rámci plnění funkce poslance a jeho činnosti v Evropském parlamentu;

1.  rozhodl, že se Guy Verhofstadt nezbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Polské republiky a Guy Verhofstadtovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. prosince 2019, Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Právní upozornění - Ochrana soukromí