Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***II
 Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***II
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
 Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt

Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***II
PDF 119kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD))
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0353),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0107/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 24.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.


Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***II
PDF 117kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0307),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0108/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
PDF 139kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gunnar Beck (2019/2154(IMM))
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gunnar Beck, που διαβίβασε το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών στις 29 Οκτωβρίου 2019, σε συνάρτηση με τη διαδικασία αριθ. 80 AR 137/19, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 25 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας ακούσει τον Gunnar Beck, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 30 Απριλίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0036/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Ντίσελντορφ έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Gunnar Beck, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με πιθανή έρευνα για εικαζόμενη κατάχρηση τίτλων, αδίκημα που διώκεται βάσει του άρθρου 132α παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του γερμανικού Ποινικού Κώδικα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα δεν αφορά γνώμες εκφρασθείσες ή ψήφους δοθείσες κατά την άσκηση των καθηκόντων του Gunnar Beck υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2019, ο Gunnar Beck καταχωρίστηκε ως «Καθ. Δρ. Gunnar Beck, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Barrister-at-Law για το δίκαιο της ΕΕ, Neuss (NW)»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1996 ο Gunnar Beck απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφίας στην Οξφόρδη (Μεγάλη Βρετανία), ενώ στη Γερμανία δεν έχει αποκτήσει τον τίτλο ούτε του καθηγητή ούτε του διδάκτορος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τη σύνοδο για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Σώμα, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ντίσελντορφ κίνησε διαδικασία έρευνας βάσει δημοσιευμάτων στον Τύπο και μηνυτήριων αναφορών για εικαζόμενη κατάχρηση τίτλου υπό την έννοια του άρθρου 132α παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του γερμανικού Ποινικού Κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγο μετά την 5η Ιουλίου 2019 και κατά πάσα πιθανότητα στις 9 Ιουλίου 2019, η έρευνα ανεστάλη λόγω της εκλογής του Gunnar Beck στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ντίσελντορφ διαβίβασε αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gunnar Beck στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών, προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου η έρευνα για εικαζόμενη κατάχρηση τίτλου υπό την έννοια του άρθρου 132α παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του γερμανικού Ποινικού Κώδικα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων «δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των μελών του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και, ως εκ τούτου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Gunnar Beck·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις γερμανικές αρχές και στον Gunnar Beck.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019, στην υπόθεση T-214/18, Briois κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2019:266.


Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
PDF 136kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt (2019/2149(IMM))
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt, που διαβίβασε το 5o ποινικό τμήμα του περιφερειακού δικαστηρίου Βαρσοβίας-Śródmieście στις 15 Οκτωβρίου 2019, σε συνάρτηση με την εν εξελίξει ποινική διαδικασία κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου (réf. X K 7/18), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας ακούσει τον Guy Verhofstadt, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 30 Απριλίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0037/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου Βαρσοβίας-Śródmieście, 5ο ποινικό τμήμα, στην Πολωνία, υπέβαλε αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Guy Verhofstadt σε συνάρτηση με ορισμένες δηλώσεις του, στις οποίες προέβη στις 15 Νοεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο· λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου, που αναφέρει ότι «στο μέτρο που ο αιτών οφείλει να λάβει άδεια για την κίνηση της διαδικασίας, πρέπει, εν προκειμένω, να απευθυνθεί στον εισαγγελέα» και ότι «εφόσον ο εισαγγελέας δεν συμμετέχει στην υπό κρίση υπόθεση και αρνείται να υποβάλει αίτηση του δικαστηρίου για την άρση της βουλευτικής ασυλίας, ο αιτών στερείται της δυνατότητας να ασκήσει τα δικαιώματά του έναντι των προσώπων που προστατεύονται από τη βουλευτική ασυλία», και ότι «η εν λόγω διάταξη [άρθρο 9 παράγραφος 12 του Κανονισμού] δεν αναφέρει ότι η δικαστική αρχή πρέπει να συντάξει μια τέτοια αίτηση, αλλά μόνο να την υποβάλει. Επομένως, η συγκεκριμένη αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας συνίσταται μάλλον στην αμιγώς τυπική διαβίβαση της αιτήσεως του αιτούντος»· ως εκ τούτου, λαμβάνεται υπό σημείωση ότι η αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας κοινοποιήθηκε από τη δικαστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 12 του Κανονισμού του, επισημαίνεται παράλληλα ότι το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού του ορίζει ότι κάθε αίτηση άρσης ασυλίας πρέπει να υποβάλλεται από «αρμόδια αρχή κράτους μέλους», οι δύο δε αυτές έννοιες δεν είναι πανομοιότυπες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Guy Verhofstadt κατηγορείται, μέσω μηνυτήριας αναφοράς που υπέβαλε ο εντολέας του αιτούντος ενώπιον του προαναφερθέντος δικαστηρίου ότι, ενεργώντας με ασύγγνωστη αμέλεια, προσέβαλε τον αιτούντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία, που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτήρισε «φασίστες, νεοναζί και υποστηρικτές της λευκής υπεροχής» τους συμμετέχοντες στην πορεία ανεξαρτησίας της Βαρσοβίας το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών συμμετείχε στην εν λόγω πορεία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Guy Verhofstadt φέρεται με τις δηλώσεις του να έχει προσβάλει δημόσια τον αιτούντα, εν τη απουσία του, κατηγορώντας τον για πράξεις που θίγουν τη δημόσια υπόληψή του και οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον αιτούντα, να απωλέσει την εμπιστοσύνη που του είναι απαραίτητη για την άσκηση ενός λειτουργήματος, μιας επαγγελματικής ή άλλη απασχόλησης, πράξη που συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 216 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 212 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Πολωνικού Ποινικού Κώδικα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εξομοιωθεί με δικαστήριο και, ότι, αφετέρου, ο βουλευτής στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί «κατηγορούμενος»(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Guy Verhofstadt προέβη στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός της αίθουσας της ολομέλειας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις του Guy Verhofstadt εμπίπτουν, συνεπώς, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Guy Verhofstadt·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Πολωνικής Δημοκρατίας και στον Guy Verhofstadt.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019, Briois κατά Κοινοβουλίου, T-214/18 ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου