Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 17. juuni 2020 - Brüssel
Kestlike investeeringute hõlbustamise raamistiku loomine ***II
 Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***II
 Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlus
 Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlus

Kestlike investeeringute hõlbustamise raamistiku loomine ***II
PDF 114kWORD 42k
Euroopa Parlamendi 17. juuni 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9‑0132/2020 – 2018/0178(COD)
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05639/2/2020 – C9‑0132/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 5. detsembri 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0353) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid majandus- ja rahanduskomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ühisarutelusid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0107/2020),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 103.
(2) ELT C 86, 7.3.2019, lk 24.
(3) Vastuvõetud tekstid, 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.


Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***II
PDF 112kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 17. juuni 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (15300/1/2019 – C9‑0102/2020 – 2018/0154(COD))
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0307) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0108/2020),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.


Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlus
PDF 120kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 17. juuni 2020. aasta otsus Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2019/2154(IMM))
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 29. oktoobril 2019. aastal Saksamaa föderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium seoses menetlusega nr 80 AR 137/19 ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 25. novembril 2019. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Gunnar Becki ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 30. aprilli 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse artiklit 46,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0036/2020),

A.  arvestades, et Düsseldorfi peaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Gunnar Becki puutumatuse äravõtmist seoses võimaliku uurimisega, mis käsitleb tiitlite väidetavat väärkasutamist, mis on Saksamaa karistusseadustiku artikli 132a lõike 1 punkti 1 alusel sätestatud ja karistatav kuritegu;

B.  arvestades, et uurimine ei ole seotud Gunnar Becki poolt tema kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et 26. mail 2019. aastal toimunud Euroopa Parlamendi liikmete valimise hääletussedelile oli Gunnar Becki kohta märgitud teave „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent (ülikooli õppejõud), Barrister‑at‑Law für EU‑Recht (ELi õigus), Neuss (NW)“; arvestades, et 1996. aastal omistati Gunnar Beckile Oxfordis Suurbritannias doktorikraad (PhD), samas kui Saksamaal ei olnud ta saanud professori tiitlit ega doktorikraadi; arvestades, et enne Euroopa Parlamendi avaistungjärku algatas Düsseldorfi prokuratuur ajakirjanduses avaldatud artiklite ja kuriteokaebuste alusel uurimise seoses kahtlusega tiitli väärkasutamise kohta Saksamaa karistusseadustiku artikli 132a lõike 1 punkti 1 alusel; arvestades, et vahetult pärast 5. juulit 2019 ja arvatavasti 9. juulil 2019 peatati uurimine Gunnar Becki valimise tõttu Euroopa Parlamenti; arvestades, et 4. septembril 2019 edastas Düsseldorfi peaprokurör Saksamaa föderaalsele justiits- ja tarbijakaitseministeeriumile taotluse Gunnar Becki puutumatuse äravõtmiseks, et taasalustada uurimist seoses kahtlusega tiitli väärkasutamise kohta Saksamaa karistusseadustiku artikli 132a lõike 1 punkti 1 alusel;

E.  arvestades, et kodukorra artikli 9 lõike 8 kohaselt ei võta õiguskomisjon „mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud“;

F.  arvestades, et kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamendiliikme puutumatus tema isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

G.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

H.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st puudub faktiline teave, mis viitaks sellele, et kohtumenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust ja seeläbi Euroopa Parlamenti;

1.  otsustab Gunnar Becki puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa pädevale ametiasutusele ja Gunnar Beckile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T‑214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlus
PDF 120kWORD 44k
Euroopa Parlamendi 17. juuni 2020. aasta otsus Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2019/2149(IMM))
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 15. oktoobril 2019. aastal Varssavi-Śródmieście esimese astme kohtu V kriminaalkolleegium seoses samale kohtule esitatud tsiviilhagi (viitenumber X K 7/18) alusel pooleli oleva kriminaalmenetlusega ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 13. novembril 2019. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Guy Verhofstadti ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 8 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 30. aprilli 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0037/2020),

A.  arvestades, et Poola Varssavi‑Śródmieście esimese astme kohtu V kriminaalkolleegiumi kohtunik esitas taotluse Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmiseks seoses Guy Verhofstadti poolt 15. novembril 2017. aastal Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu arutelul tehtud teatavate avaldustega; arvestades, et asjaomase kohtumääruse põhjendustes on öeldud, et „hageja, s.o käesolevas asjas prokurör peab saama loa menetluse jätkamiseks“ ja „kui prokurör ei nõustu menetlusega ja keeldub esitamast kohtu taotlust parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks, võetakse tsiviilhagejalt võimalus kaitsta oma õigusi puutumatusega kaitstud parlamendiliikme ees“ ning „kõnealuses sättes [kodukorra artikli 9 lõige 12] ei öelda, et õigusasutus peab taotluse koostama, vaid ta võib selle ka üksnes edastada, ning käesoleval juhul ongi tegemist puutumatuse äravõtmise taotluse formaalse edastamisega tsiviilhageja soovil“; arvestades, et kõnealune puutumatuse äravõtmise taotlus on seega edastatud õigusasutuse poolt vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 12; arvestades siiski, et kodukorra artikli 9 lõike 1 kohaselt tohib puutumatuse äravõtmise taotluse esitada ainult „liikmesriigi pädev asutus“ ja need kaks mõistet ei ole identsed;

B.  arvestades, et eraisikust tsiviilhageja volitatud esindaja esitas kõnealuses kohtus Guy Verhofstadti vastu tsiviilhagi, kuna too olevat asjaomast eraisikut hoolimatult solvanud; arvestades, et Guy Verhofstadt kasutas õigusriigi ja demokraatia olukorda Poolas käsitlenud täiskogu arutelul, mida kanti üle ka meedias, 2017. aastal Varssavis toimunud iseseisvuspäeva marsil osalenute kirjeldamiseks selliseid väljendeid nagu „fašistid, neonatsid ja valgete ülemvõimu toetajad“; arvestades, et hageja osales sellel marsil;

C.  arvestades, et väidetavalt solvas Guy Verhofstadt sellega hagejat avalikult ja tagaselja ning kahjustas tema mainet viisil, mis võib hageja sõnul tähendada reputatsiooni kaotamist, nii et mõned positsioonid, ametikohad ja tegevused jäävad talle edaspidi kättesaamatuks (süütegu kuulub Poola karistusseadustiku artikli 216 lõike 2 kohaldamisalasse koostoimes artikli 212 lõikega 2 ja koostoimes artikli 11 lõikega 2);

D.  arvestades, et puutumatus ei ole parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

E.  arvestades, et esiteks ei saa parlamenti võrdsustada kohtuga ja teiseks ei tohi parlamendiliiget pidada puutumatuse äravõtmise menetluse raames süüdistatavaks(2);

F.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 8 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

G.  arvestades, et Guy Verhofstadt esines kommentaariga Euroopa Parlamendi istungisaalis toimunud täiskogu istungil ning tegi seda Euroopa Parlamendi liikme ametiülesannete täitmisel;

H.  arvestades, et sellest lähtuvalt esines Guy Verhofstadt kommentaariga parlamendiliikmena, st täitis oma tööülesandeid Euroopa Parlamendis;

1.  otsustab Guy Verhofstadti puutumatust mitte ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Guy Verhofstadtile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T‑214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 19. detsember 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika