Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 17. júna 2020 - Brusel
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***II
 Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***II
 Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity
 Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity

Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***II
PDF 125kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0353),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0107/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď po tom, ako sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 103.
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 24.
(3) Prijaté texty, 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.


Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***II
PDF 124kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0307),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci do druhého čítania (A9-0108/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.


Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity
PDF 129kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2020 o žiadosti o zbavenie Gunnara Becka imunity (2019/2154(IMM))
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity, ktorú 29. októbra 2019 podalo Nemecké spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa v súvislosti s trestným konaním č. 80 AR 137/19 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 25. novembra 2019,

–  po vypočutí Gunnara Becka v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 30. apríla 2019(1),

–  so zreteľom na článok 46 Ústavy Nemeckej spolkovej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0036/2020),

A.  keďže generálny prokurátor v Düsseldorfe požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Gunnara Becka imunity v súvislosti s možným vyšetrovaním údajného zneužitia titulov, trestného činu, ktorý je stanovený a postihnuteľný podľa oddielu 132a ods. 1) bodu 1) nemeckého trestného zákonníka;

B.  keďže vyšetrovanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných Gunnarom Beckom pri výkone jeho funkcie v súlade s článkom 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

D.  keďže na hlasovacích lístkoch pre voľbu poslancov Európskeho parlamentu z 26. mája 2019 bol Gunnar Beck uvedený ako „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent [univerzitný profesor], Barrister-at-Law für EU-Recht splnomocnený zástupca [pre právo EÚ], Neuss (NW)“; keďže v roku 1996 Gunnar Beck získal doktorát filozofie v Oxforde vo Veľkej Británii, zatiaľ čo v Nemecku nezískal ani titul profesora ani doktora; keďže pred ustanovujúcou schôdzou Európskeho parlamentu prokuratúra v Düsseldorfe začala vyšetrovanie na základe tlačových správ a trestných sťažností na údajné zneužitie titulu podľa oddielu 132a ods. 1) bodu 1) nemeckého trestného zákonníka; keďže krátko po 5. júli 2019 a pravdepodobne 9. júla 2019 sa vyšetrovanie pozastavilo v dôsledku zvolenia Gunnara Becka do Európskeho parlamentu; keďže generálny prokurátor v Düsseldorfe postúpil 4. septembra 2019 žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity na Nemecké spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa s cieľom opätovne začať vyšetrovanie podozrenia zo zneužitia titulu podľa oddielu 132a ods. 1) bodu 1) nemeckého trestného zákonníka;

E.  keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci sa za žiadnych okolností nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu;

F.  keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku nie je poslanecká imunita osobnou výsadou poslanca, ale zárukou nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

G.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu a činností, ktoré sú od výkonu tohto mandátu neoddeliteľné;

H.  keďže v tomto prípade Európsky parlament nenašiel žiadny dôkaz fumus persecutionis, t. j. skutkové okolnosti, ktoré naznačujú, že zámerom súdneho konania môže byť poškodenie politickej činnosti poslanca, a teda Európskeho parlamentu;

1.  rozhodol zbaviť Gunnara Becka imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru nemeckým orgánom a Gunnarovi Beckovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23; rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EÚ:T:2019:266.


Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity
PDF 128kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2020 o žiadosti o zbavenie Guya Verhofstadta imunity (2019/2149(IMM))
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity predloženú 15. októbra 2019 V. trestnou sekciou Okresného súdu vo Varšave-Śródmieście v rámci prebiehajúceho trestného konania v nadväznosti na podanie civilnej žaloby na ten istý súd (ref. č. X K 7/18) a oznámenú v pléne 13. novembra 2019,

–  po vypočutí Guya Verhofstadta v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 30. apríla 2019(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0037/2020),

A.  keďže V. trestná sekcia Okresného súdu vo Varšave‑Śródmieście v Poľsku podala žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta poslaneckej imunity v súvislosti s niektorými vyhláseniami, ktoré predniesol 15. novembra 2017 počas plenárnej rozpravy v Európskom parlamente v Štrasburgu; berúc do úvahy dôvody uznesenia okresného súdu, ktoré poukazuje na to, že keďže je na žalobcovi, aby získal povolenie na stíhanie „v tomto prípade by sa za relevantný orgán mala považovať prokuratúra“, že „ak prokurátor nevstúpi do konania a súd odmietne podať návrh na zbavenie poslaneckej imunity“, civilný žalobca „je zbavený možnosti dovolávať sa svojich práv v súvislosti s osobami chránenými imunitou poslanca Európskeho parlamentu“, a že predmetné ustanovenie [článok 9 ods. 12 rokovacieho poriadku] „nestanovuje, že súdny orgán musí takúto žiadosť vypracovať, ale len ju predložiť. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity teda spočíva v čisto formálnom postúpení žiadosti“ civilného žalobcu; preto konštatujúc, že predmetnú žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity oznámil súdny orgán v súlade s článkom 9 ods. 12 rokovacieho poriadku, upozorňujúc však na skutočnosť, že článok 9 ods. 1 rokovacieho poriadku vyžaduje, aby každú žiadosť o zbavenie imunity predložil „príslušný orgán členského štátu“, pričom tieto dva pojmy nie sú rovnaké;

B.  keďže Guy Verhofstadt bol obvinený prostredníctvom civilnej žaloby podanej splnomocneným zástupcom súkromného žalobcu na uvedenom súde, že nedbanlivým konaním urážal súkromného žalobcu; keďže vo svojom prejave v rozprave v pléne o stave právneho štátu a demokracie v Poľsku, ktorá bola vysielaná prostredníctvom médií, Guy Verhofstadt označil účastníkov Pochodu za nezávislosť vo Varšave v roku 2017 za „fašistov, neonacistov a zástancov nadradenosti bielej rasy“; keďže žalobca bol účastníkom tohto pochodu;

C.  keďže tieto vyjadrenia, ktoré predniesol Guy Verhofstadt, údajne verejne urážali žalobcu v jeho neprítomnosti a údajne ho obvinili zo skutočností, ktoré ho poškodzujú v očiach verejnosti, čo by ho podľa žalobcu mohlo zbaviť dôvery potrebnej na výkon funkcie, povolania alebo druhu činnosti, čo je skutkom, na ktorý sa vzťahuje článok 216 ods. 2 v spojení s článkom 212 ods. 2 v spojení s článkom 11 ods. 2 poľského trestného zákonníka;

D.  keďže poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

E.  keďže na jednej strane Európsky parlament nemožno stotožniť so súdom a na druhej strane poslanec Európskeho parlamentu nemôže byť v rámci konania o zbavenie imunity považovaný za „obvineného“(2);

F.  keďže v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre názory alebo hlasovanie počas výkonu svojej funkcie;

G.  keďže Guy Verhofstadt predniesol svoje vyhlásenia počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v priestoroch, kde sa konala samotná plenárna schôdza, pri výkone svojej funkcie poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže vyhlásenia Guya Verhofstadta boli teda prednesené v rámci výkonu jeho funkcie poslanca a jeho činnosti v Európskom parlamente;

1.  rozhodol nezbaviť Guya Verhofstadta imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Guyovi Verhofstadtovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23; rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EÚ:T:2019:266.
(2) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. decembra 2019, Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia