Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) ***
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) (Резолюция)
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.) ***
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.)
 Протокол относно прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Сао Томе и Принсипи и Европейската общност ***
 Споразумение между ЕС и Конфедерация Швейцария относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария (член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. ) за месото с подправки ***
 Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - техническа помощ по инициатива на Комисията
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2020: вписване на излишъка от 2019 финансова година
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2020: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия
 Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова ***
 Изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова (присъединяване на Хърватия) ***
 Изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
 Сключване на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания ***
 Сключване на споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Китай ***
 Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия ***
 Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел ***
 Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
 Конференцията за бъдещето на Европа
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците и на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти за пруденциална оценка
 Европейска стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г.
 Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
 Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.
 Създаване на подкомисия по данъчните въпроси
 Създаване на специална комисия относно борбата с рака, нейните правомощия, числен състав и мандат
 Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните правомощия, числен състав и мандат
 Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата ера, нейните правомощия, числен състав и мандат
Текстове (749 kb)
Правна информация - Политика за поверителност