Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) ***
 Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (Ψήφισμα)
 Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) ***
 Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (Ψήφισμα)
 Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ (Άρθρο XXVIII της GATT του 1994) όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας ***
 Αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020: πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία χχ
 Σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Μολδαβίας ***
 Τροποποίηση της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Μολδαβίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου (προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας) ***
 Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας ***
 Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ΕΕ-Κίνας ***
 Σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Γεωργίας ***
 Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ ΕΕ-Ισραήλ ***
 Συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
 Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19.
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση
 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020
 Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ***I
 Πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019
 Σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
 Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) ***
PDF 114kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))
P9_TA(2020)0134A9-0024/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08662/1/2019),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (08668/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0004/2019),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0024/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0135.


Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (Ψήφισμα)
PDF 147kWORD 51k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))
P9_TA(2020)0135A9-0023/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08662/2019),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (08668/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0004/2019),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 31 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας(3),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Φεβρουαρίου του 2018 με θέμα τη μελέτη εκ των υστέρων και εκ των προτέρων αξιολόγησης σχετικά με τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0023/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου διαπραγματεύτηκαν νέα συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ ΕΕ‑Πράσινου Ακρωτηρίου) με πρωτόκολλο εφαρμογής, για περίοδο πέντε ετών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου είναι να ενισχύσει την αλιευτική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Πράσινου Ακρωτηρίου, προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών, μέσω της προαγωγής μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Πράσινου Ακρωτηρίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της προηγούμενης ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου κυμάνθηκε από 58 % έως 68 %, με καλή χρήση για τα γρι-γρι και μέτρια χρήση για τα παραγαδιάρικα και τα αλιευτικά σκάφη με καλάμι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρχαρίες αποτελούν το 20 % των αλιευμάτων, αλλά η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων συνεπάγεται ότι η συνολική αριθμητική τιμή ενδέχεται να μην είναι ακριβής και θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να προαγάγει μια αποτελεσματικότερη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αλιευτικής επιστήμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεχόμενη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου υποστήριξη οφείλει να συνάδει με τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη μέσα στα οικολογικά όρια, που εκπονήθηκε από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να αυξηθούν η παραγωγή και ο βαθμός επαγγελματισμού του κλάδου ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού σε τρόφιμα και απασχόληση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ με διεθνείς συμφωνίες, ήτοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως ο ΣΒΑ 14, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ και ότι όλες οι δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΣΣΒΑ, πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θέτει στη διάθεση του Πράσινου Ακρωτηρίου πολυετή προϋπολογισμό ύψους 55 εκατ. EUR, με έμφαση σε έναν βασικό τομέα, ήτοι στη σύμβαση για τη χρηστή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη (GGDC)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση και την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του Πράσινου Ακρωτηρίου και ότι είναι αναγκαία η κατασκευή ή ανανέωση βασικών υποδομών, όπως λιμένων, σημείων εκφόρτωσης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μονάδων μεταποίησης ιχθύων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του·

1.  θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να επιδιώξει δύο στόχους ίσης σπουδαιότητας: (1) να παράσχει αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της ΕΕ στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων και συμβουλών και χωρίς να παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που λαμβάνονται από τις περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες ανήκει το Πράσινο Ακρωτήριο –ιδίως δε από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)– ή να υπερβαίνει το διαθέσιμο πλεόνασμα· και (2) να προωθήσει περαιτέρω την οικονομική, χρηματοδοτική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, και ταυτόχρονα να μην υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και τις στρατηγικές του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την ανάπτυξή του· θεωρεί, ταυτόχρονα, ότι η συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει πως όταν δραστηριοποιούνται σκάφη της ΕΕ στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου θα εφαρμόζονται μέτρα μετριασμού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, δεδομένης της μεγάλης αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στα ύδατα της χώρας·

2.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει υπέρβαση του βάρους αναφοράς στη συμφωνία·

3.  εφιστά την προσοχή στα ευρήματα της αναδρομικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης προοπτικών του πρωτοκόλλου της ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου 2014-2018, του Μαΐου 2018, τα οποία αναφέρουν ότι το Πρωτόκολλο απέδειξε συνολικά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την καταλληλότητά του έναντι των εμπλεκόμενων συμφερόντων, τη συμβατότητά του ως προς την τομεακή πολιτική του Πράσινου Ακρωτηρίου και τον υψηλό βαθμό αποδοχής του από τα ενδιαφερόμενα μέρη, και καταλήγουν σε εισήγηση υπέρ της σύναψης νέου πρωτοκόλλου· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μια πιο αποτελεσματική πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιτευχθούν ακόμα περισσότερα από ό,τι στα προηγούμενα πρωτόκολλα εφαρμογής της συμφωνίας αυτής, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη για την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου·

4.  υποστηρίζει την ανάγκη για σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του Πράσινου Ακρωτηρίου, συμπεριλαμβανομένων της αλιευτικής βιομηχανίας και των συναφών δραστηριοτήτων, και καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα –συμπεριλαμβανομένων μιας πιθανής αναθεώρησης και της ενίσχυσης της συνιστώσας της τομεακής στήριξης της συμφωνίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία των συνθηκών για αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της εν λόγω στήριξης·

5.  θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου δεν θα επιτύχει τους στόχους της εάν δεν συνεισφέρει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στο Πράσινο Ακρωτήριο ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων του·

6.  υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου και το πρωτόκολλό της πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο για τη γαλάζια ανάπτυξη μέσα στα οικολογικά όρια του αλιευτικού τομέα του Πράσινου Ακρωτηρίου, που συνιστούν τομείς προτεραιότητας για στήριξη από την ΕΕ και για τους οποίους πρέπει να κινητοποιηθεί η απαραίτητη τεχνική και οικονομική βοήθεια, και συγκεκριμένα θα πρέπει:

   να ενισχυθούν οι θεσμικές ικανότητες και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση: να καταρτιστεί νομοθεσία, να αξιοποιηθούν τα σχέδια διαχείρισης και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και των σχεδίων διαχείρισης·
   να εφαρμοστεί αυστηρότερη παρακολούθηση, έλεγχος και επιτήρηση στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου και στις παρακείμενες περιοχές·
   να ενισχυθούν τα μέτρα καταπολέμησης των δραστηριοτήτων παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ), μεταξύ άλλων και στα εσωτερικά ύδατα·
   να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, ιδίως μέσω αλιευτικών συμφωνιών, και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια δημοσιοποιώντας οποιοδήποτε περιεχόμενο σχετικά με αυτές και θεσπίζοντας περιφερειακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση και αξιοποίηση παρατηρητών·
   να στηριχθεί η δημιουργία και η βελτίωση ενός προγράμματος συλλογής δεδομένων που θα δίνει τη δυνατότητα στις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου να κατανοούν τους διαθέσιμους πόρους και να υποστηρίζουν την επιστημονική αξιολόγησή τους, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις·
   να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής και/ή ανακαίνισης καίριων υποδομών για την αλιεία και τις συναφείς δραστηριότητες, όπως λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων εκφόρτωσης (τόσο για σκάφη βιομηχανικής αλιείας όσο και για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας), για παράδειγμα στο λιμάνι του Mindelo (νήσος São Vicente), εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταποίησης ιχθύων, αγορών, υποδομών διανομής και εμπορίας, εργαστηρίων ανάλυσης ποιότητας·
   να στηριχθούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους, ιδίως για τις γυναίκες σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνον της εμπορικής εκμετάλλευσης αλλά και της μεταποίησης, της διαχείρισης της αλιείας και της επιστήμης για την αλιεία·
   να υποστηριχθούν οι επιστημονικές γνώσεις που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής, της παρακολούθησης και του ελέγχου τους·
   να περιοριστούν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών όπως οι θαλάσσιες χελώνες·
   να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν την ενίσχυση ενώσεων οι οποίες εκπροσωπούν άνδρες και γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό κλάδο, ιδίως όταν ασχολούνται με μικρής κλίμακας παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες, και να προωθηθεί έτσι η ενίσχυση των τεχνικών, διαχειριστικών και διαπραγματευτικών ικανοτήτων·
   να δημιουργηθούν και/ή να ανακαινιστούν κέντρα βασικής και επαγγελματικής κατάρτισης, και να αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ικανοτήτων αλιέων, ναυτικών και γυναικών στον αλιευτικό τομέα και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας·
   να ενισχυθούν τα μέτρα για την ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με την αλιεία·
   να ενισχυθούν οι δυνατότητες επιστημονικής έρευνας και η ικανότητα παρακολούθησης των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος·
   να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων συνολικά·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν αφορά μικρά πελαγικά είδη που έχουν μεγάλη σημασία για τον τοπικό πληθυσμό και για τα οποία δεν υπάρχει πλεόνασμα·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχομένως δυσμενείς συνέπειες των αλιευτικών δραστηριοτήτων στον πληθυσμό των καρχαριών στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου·

9.  θεωρεί ότι απαιτείται πιο λεπτομερής αξιολόγηση όσον αφορά τα οφέλη που αποφέρει η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες (απασχόληση, υποδομές, βελτιώσεις στον κοινωνικό τομέα)·

10.  κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση του όγκου και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με όλα τα αλιεύματα (στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων, καθώς και για τον αντίκτυπο της αλιευτικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, και κρίνει επίσης σκόπιμη την καλύτερη εκτέλεση της χρηματοδότησης από την τομεακή στήριξη για να είναι δυνατή η πιο ακριβής αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, τους αλιευτικούς πόρους και τις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της·

11.  θεωρεί ότι, υπό το φως μιας ενδεχομένης απαγόρευσης της αλιείας ή θέσπισης περιορισμών στην αλιεία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα οι τοπικές αλιευτικές ανάγκες, με βάση αξιόπιστες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των πόρων·

12.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση όσον αφορά τα αποθέματα στο πλαίσιο της υπεραλίευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους καρχαρίες·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας με αποδέκτη το Πράσινο Ακρωτήριο, να έχουν υπόψη τους ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η τομεακή στήριξη που προβλέπεται σε αυτήν τη ΣΣΒΑ θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό τη συμβολή στην ενίσχυση του αλιευτικού τομέα και προκειμένου η χώρα να διατηρήσει την πλήρη κυριαρχία στους πόρους της· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων σχετικών μέσων, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την παροχή υποδομών οι οποίες, λόγω της κλίμακας και του κόστους τους, δεν μπορούν να κατασκευαστούν αποκλειστικά μέσω τομεακής στήριξης στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ, όπως είναι για παράδειγμα οι αλιευτικοί λιμένες (τόσο για σκάφη βιομηχανικής αλιείας όσο και για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας)·

14.  υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεισφορά της ΣΣΒΑ στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας τοπικά, είτε σε σκάφη που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ είτε σε αλιευτικές δραστηριότητες, τόσο προγενέστερου σταδίου όσο και μεταγενέστερου· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ικανοτήτων και στις προσπάθειες κατάρτισης για την επίτευξη αυτού του στόχου·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με το Πράσινο Ακρωτήριο για να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης της μελλοντικής αναπτυξιακής βοήθειας, κυρίως στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) που προτάθηκε ως τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στο Πράσινο Ακρωτήριο και το γεγονός ότι η πολιτική σταθερότητα της χώρας σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο πρέπει να υποστηρίζεται και να ανταμείβεται·

16.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου να χρησιμοποιήσει την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο για να ενισχύσει τον εθνικό αλιευτικό κλάδο σε βάθος χρόνου, να ενθαρρύνει τη ζήτηση για τοπικές επενδύσεις και βιομηχανικά σχέδια, καθώς και για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και καθιστώντας τις αλιευτικές δραστηριότητες πιο ελκυστικές για τις νέες γενιές·

17.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας και τα πορίσματα των ετήσιων αξιολογήσεων· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου και των συναφών παραγόντων·

18.  θεωρεί ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που αποφέρει η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες (απασχόληση, υποδομές, κοινωνικές βελτιώσεις)·

19.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαδικασιών που αφορούν το Πρωτόκολλο και, κατά περίπτωση, για ενδεχόμενη ανανέωσή του, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ·

20.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής, και ιδιαίτερα του Συμβουλίου, στο γεγονός ότι η επιμονή στη διαδικασία προσωρινής εφαρμογής διεθνών συμφωνιών πριν από την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν συνάδει με τις κατευθυντήριες αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, καθώς και στο ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει σημαντικά τη θέση του Κοινοβουλίου ως του μόνου άμεσα δημοκρατικά εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ και επίσης βλάπτει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της ΕΕ στο σύνολό της·

21.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πληρέστερα τις συστάσεις που διατυπώνονται στη ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου και να τις λάβει υπόψη, για παράδειγμα, στις διαδικασίες για την ανανέωση του πρωτοκόλλου·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0134.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(3) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 93.


Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) ***
PDF 115kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))
P9_TA(2020)0136A9-0012/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08928/2019),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (08894/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0011/2019),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0012/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0137.


Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (Ψήφισμα)
PDF 153kWORD 54k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))
P9_TA(2020)0137A9-0013/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08928/2019),

–  έχοντας υπόψη τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (08894/2019) («το πρωτόκολλο»),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0011/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 31 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ (Κοινή Αλιευτική Πολιτική)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας(2),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0013/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) ΕΕ-Γουινέας Μπισάου είναι η ενίσχυση της αλιευτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Γουινέας Μπισάου, προς το συμφέρον και των δύο μερών, μέσω της προώθησης μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στις αλιευτικές ζώνες της Γουινέας Μπισάου, καθώς και της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα της Γουινέας Μπισάου και της γαλάζιας οικονομίας της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της προηγούμενης ΣΣΒΑ θεωρείται συνολικά ικανοποιητική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο των ΣΣΒΑ που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες, και ότι επί του παρόντος είναι η τρίτη σημαντικότερη όσον αφορά τα σχετικά κονδύλια και προσφέρει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι μία από τις μόλις τρεις συμφωνίες που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μικτούς τύπους αλιείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της αλιείας της Γουινέας Μπισάου στον πλούτο της χώρας είναι πολύ χαμηλή (3,5 % του ΑΕγχΠ το 2015), αν και τα κονδύλια που θα λάβει μέσω της ΣΣΒΑ ως χρηματική αντιστάθμιση για την πρόσβαση σε πόρους θα συμβάλλουν σημαντικά στα δημόσια οικονομικά της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, η χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ έχει αυξηθεί από 9 εκατομμύρια EUR σε 11,6 εκατομμύρια EUR ετησίως όσον αφορά το ετήσιο ποσό για πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους και από 3 εκατομμύρια EUR σε 4 εκατομμύρια EUR ετησίως όσον αφορά τη στήριξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γουινέας Μπισάου από την ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες θα καθοριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: κατά τα πρώτα δύο έτη ως αλιευτική προσπάθεια (υπολογιζόμενη σε κόρους ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ)) και κατά τα τελευταία τρία έτη ως συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (σε τόνους)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την εφαρμογή, κατά τα πρώτα δύο έτη του πρωτοκόλλου, ενός συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς των αλιευμάτων (ERS) και από την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πρώτη περίοδο που καλύπτεται από το πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται σε στόλους της ΕΕ έχουν ως εξής: 3 700 ΚΟΧ για μηχανότρατες αλιείας γαρίδας με ψυκτικές εγκαταστάσεις, 3 500 ΚΟΧ για μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις για την αλιεία ιχθύων και κεφαλόποδων και 15 000 ΚΟΧ για μηχανότρατες αλιείας μικρών πελαγικών ειδών, 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις και παραγαδιάρικα και 13 θυνναλιευτικά με καλάμι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη περίοδο, οι αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται σε στόλους της ΕΕ έχουν ως εξής: 2 500 τόνοι για μηχανότρατες αλιείας γαρίδας με ψυκτικές εγκαταστάσεις, 11 000 τόνοι για μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις για την αλιεία ιχθύων, 1 500 τόνοι για μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις για την αλιεία κεφαλόποδων και 18 000 τόνοι για μηχανότρατες αλιείας μικρών πελαγικών ειδών, 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις και παραγαδιάρικα και 13 θυνναλιευτικά με καλάμι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου ανάγεται στο 1980· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο πρωτόκολλο της συμφωνίας έληξε στις 23 Νοεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της συνιστώσας των συμφωνιών αυτών που αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη (δηλ. τομεακή στήριξη) δεν ήταν εν γένει ικανοποιητικά· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας και την ικανότητα υγειονομικής επιθεώρησης, καθώς και τη συμμετοχή της Γουινέας Μπισάου στα περιφερειακά όργανα αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τομεακή συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να προωθηθεί καλύτερα η ανάπτυξη του τοπικού αλιευτικού τομέα και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυξάνεται το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας και παραμένει στη Γουινέα Μπισάου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τομέας της Γουινέας Μπισάου, πρέπει να δημιουργηθούν βασικές υποδομές, όπως λιμένες, χώροι εκφόρτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μονάδες μεταποίησης, που δεν υπάρχουν ακόμη, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν την εκφόρτωση ιχθύων που αλιεύονται στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 θα δρομολογηθεί η πρωτοβουλία «Decade of Ocean Science for Sustainable Development» (Δεκαετία ωκεανολογίας για βιώσιμη ανάπτυξη) των Ηνωμένων Εθνών (2021-2030)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να ενθαρρυνθούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο όσον αφορά την απόκτηση γνώσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει απαγορεύσει το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων από τη Γουινέα Μπισάου εδώ και πολλά χρόνια, λόγω της αδυναμίας της χώρας να συμμορφωθεί με τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία πιστοποίησης του εργαστηρίου ανάλυσης (CIPA) είναι το βασικό εμπόδιο για τις εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Γουινέα Μπισάου στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Γουινέας Μπισάου και η Επιτροπή συνεργάζονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου παραμένει στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση απασχόληση στον αλιευτικό τομέα στη Γουινέα Μπισάου είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη, ακόμη και στην περίπτωση της πρόσληψης ντόπιων για τη στελέχωση των πληρωμάτων σε πλοία (αυτήν τη στιγμή εργάζονται λιγότεροι στα εν λόγω πλοία απ’ ό,τι μετά τη σύναψη του προηγούμενου πρωτοκόλλου) ή των γυναικών που εργάζονται στον αλιευτικό κλάδο και βιοπορίζονται από αυτόν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, ο αριθμός των ναυτικών που θα στελεχώσουν τον στόλο της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών της ΕΕ επιδιώκουν να ναυτολογούν συμπληρωματικό αριθμό ναυτικών της Γουινέας Μπισάου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Γουινέας Μπισάου οφείλουν να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν έναν ενδεικτικό κατάλογο ειδικευμένων ναυτικών που είναι υποψήφιοι προς ναυτολόγηση σε σκάφη της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην καταπολέμηση της ΠΑΑ (παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης) αλιείας στα χωρικά ύδατα της Γουινέας Μπισάου, χάρη στις βελτιωμένες μεθόδους επιτήρησης που εφαρμόζονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Γουινέας Μπισάου, και συγκεκριμένα εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη FISCAP (Επιθεώρηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων), που περιλαμβάνει σώμα παρατηρητών και ταχύπλοων περιπολικών σκαφών· επιμένει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις που πρέπει να ξεπεραστούν, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν το σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ για τα αποθέματα βενθοπελαγικών ειδών στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου, και ειδικότερα την «έκθεση της εκστρατείας για την αξιολόγηση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου» του Ιανουαρίου του 2019·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουινέα Μπισάου είναι μία από τις 13 χώρες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου «Βελτίωση της περιφερειακής διακυβέρνησης της αλιείας στη Δυτική Αφρική (PESCAO)», το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση C(2017) 2951 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2017 και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της πρόληψης της ΠΑΑ αλιείας και της αντιμετώπισής της μέσω βελτίωσης της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των συστάσεων που είχαν προηγουμένως διατυπωθεί από το Κοινοβούλιο στο ισχύον πρωτόκολλο δεν ήταν απολύτως ικανοποιητική·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του·

1.  επισημαίνει τη σημασία της ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου, τόσο για τη Γουινέα Μπισάου όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου· τονίζει ότι υπάρχει περιθώριο για πιο ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γουινέας Μπισάου και καλεί εκ νέου την Επιτροπή να λάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να υπερβεί τα προηγούμενα πρωτόκολλα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας για να διασφαλιστεί ότι αυτή η ΣΣΒΑ θα οδηγήσει σε —συνολικά— ικανοποιητικά επίπεδα ανάπτυξης του τοπικού αλιευτικού τομέα, και να συμβαδίζει με τις επιδιώξεις που αναφέρονται στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ) 14 για διατήρηση και βιώσιμη αξιοποίηση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη·

2.  θεωρεί ότι υπήρξε διαφοροποίηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου: ενώ η συμφωνία έχει προσφέρει και παρέχει σημαντικές αλιευτικές δυνατότητες για σκάφη της ΕΕ στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου και οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες αυτές, ο τοπικός αλιευτικός τομέας, ωστόσο, δεν έχει –συνολικά– αναπτυχθεί αρκετά ή με ικανοποιητικό τρόπο·

3.  τονίζει ότι το πρωτόκολλο, στο άρθρο 3, περιλαμβάνει μια ρήτρα απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με την οποία η Γουινέα Μπισάου δεσμεύεται να μην εξασφαλίζει ευνοϊκότερους τεχνικούς όρους σε άλλους ξένους στόλους που δραστηριοποιούνται στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου, οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και στοχεύουν τα ίδια είδη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες που βρίσκονται στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεισφορά των σκαφών της ΕΕ στην επισιτιστική ασφάλεια της Γουινέας Μπισάου με άμεσες εκφορτώσεις, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 5 του παραρτήματος του πρωτοκόλλου, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και για την προώθηση του εσωτερικού εμπορίου και της κατανάλωσης αλιευμάτων·

5.  θεωρεί ότι μια μετάβαση όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων (από τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας στη διαχείριση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων) συνιστά πρόκληση για το παρόν πρωτόκολλο· καλεί την Επιτροπή και τη Γουινέα Μπισάου να προωθήσουν χωρίς καθυστέρηση μια κατάλληλη και αποτελεσματική μετάβαση, η οποία θα διασφαλίζει την απαιτούμενη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του ERS και την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα·

6.  υποστηρίζει την ανάγκη για σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της Γουινέας Μπισάου, συμπεριλαμβανομένων του αλιευτικού κλάδου και των συναφών δραστηριοτήτων, και καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα —συμπεριλαμβανομένων μιας πιθανής αναθεώρησης και της ενίσχυσης της συνιστώσας της τομεακής στήριξης της συμφωνίας, σε συνδυασμό με μέτρα για την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της χρηματικής αντιπαροχής— προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός·

7.  θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου δεν θα επιτύχει τους στόχους της εάν δεν θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα βιώσιμης διαχείρισης σε βάθος χρόνου για την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της· θεωρεί ότι είναι εξόχως σημαντικό να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με την τομεακή στήριξη, ούτως ώστε να συμβάλει στην πλήρη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αλιεία και τη γαλάζια οικονομία· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει κατά προτεραιότητα την απαραίτητη τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή, με στόχο:

   α. την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας, ιδίως των περιφερειακών και παγκόσμιων στρατηγικών για τη διακυβέρνηση της αλιείας, με στόχο να λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων αλιευτικών συμφωνιών των χωρών της περιοχής·
   β. τη στήριξη της ενίσχυσης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, με στόχο τη στροφή προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευτικών πόρων·
   γ. την ανάπτυξη βασικών υποδομών για την αλιεία και τις συναφείς δραστηριότητες, όπως λιμένων (τόσο για σκάφη βιομηχανικής αλιείας όσο και για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας), τόπων εκφόρτωσης, αποθήκευσης και μεταποίησης ιχθύων, αγορών, δομών διανομής και εμπορίας και εργαστηρίων ανάλυσης ποιότητας, με στόχο να προσελκύσουν την εκφόρτωση ιχθύων που αλιεύονται στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου·
   δ. την ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων στον τομέα της αλιείας μέσω της στήριξης οργανώσεων αλιέων·
   ε. την κατάρτιση των επαγγελματιών του αλιευτικού τομέα·
   στ. τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας·
   ζ. τη συνεργασία για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως με τη στήριξη των εργασιών συλλογής απορριμμάτων και αλιευτικών εργαλείων από τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης·
   η. την αναγνώριση και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών και των νέων στην αλιεία, και τη βελτίωση της οργάνωσης του ρόλου αυτού με στήριξη των συναφών απαραίτητων προϋποθέσεων·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και η τομεακή στήριξη που προβλέπεται στη ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να συντονίζονται πλήρως, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού αλιευτικού τομέα·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στην ακτή της Δυτικής Αφρικής, οι οποίες επίσης εφοδιάζονται με αλιεύματα από τα ύδατα της Γουινέας Μπισάου· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αλιεία των μικρών ειδών που αποτελούν τροφή των μεγαλύτερων αντιβαίνει στην αρχή της βιωσιμότητας και στην παροχή πολύτιμων πηγών πρωτεϊνών στην τοπική κοινότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων εκφόρτωσης στη Γουινέα Μπισάου, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει την ανησυχία του διότι ενδεχομένως μπορεί να ακολουθήσει η κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρων·

10.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές της Γουινέας Μπισάου να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, προκειμένου να καθορίσουν τους όρους για την εξαγωγή αλιευτικών προϊόντων της Γουινέας Μπισάου στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της τήρησης των απαιτούμενων υγειονομικών συνθηκών και την πιστοποίηση του εργαστηρίου ανάλυσης (CIPA), ούτως ώστε να αρθεί η ισχύουσα απαγόρευση, να τονωθεί η ανάπτυξη του τοπικού αλιευτικού τομέα και, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της ΣΣΒΑ·

11.  υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεισφορά της ΣΣΒΑ στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας τοπικά, είτε σε σκάφη που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ είτε σε αλιευτικές δραστηριότητες, τόσο προγενέστερου σταδίου όσο και μεταγενέστερου· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ικανοτήτων και στις προσπάθειες κατάρτισης για την επίτευξη αυτού του στόχου·

12.  υπενθυμίζει τη μοναδικότητα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Γουινέας Μπισάου, όπως είναι τα μαγκρόβια δάση, που λειτουργούν σαν φυτώρια για τους αλιευτικούς πόρους και τα οποία απαιτούν στοχευμένες δράσεις προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας·

13.  θεωρεί ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που αποφέρει η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες (π.χ. απασχόληση, υποδομές και βελτιώσεις σε κοινωνικό επίπεδο)·

14.  θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποσότητα και η ποιότητα των δεδομένων σχετικά με όλα τα αλιεύματα (τόσο για τα στοχευόμενα όσο και για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα) και την κατάσταση διατήρησης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου και, γενικότερα, σχετικά με τον αντίκτυπο της ΣΣΒΑ στα οικοσυστήματα, και ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την ανάπτυξη της ικανότητας της Γουινέας Μπισάου όσον αφορά την απόκτηση τέτοιων δεδομένων· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, ήτοι η μικτή επιτροπή και η μικτή επιστημονική επιτροπή, να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα, με τη συμμετοχή ενώσεων παραδοσιακής αλιείας, ενώσεων γυναικών που εργάζονται στον αλιευτικό κλάδο, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπροσώπων των παράκτιων κοινοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Γουινέας Μπισάου·

15.  θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα στη Γουινέα Μπισάου· ζητεί επίσης να βελτιωθεί η διαβίβαση —μέσω του κράτους σημαίας— δεδομένων που προκύπτουν από τα συστήματα VMS των ενωσιακών σκαφών προς τις αφρικανικές αρχές· ζητεί τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας του συστήματος δεδομένων·

16.  ζητεί επιτακτικά τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις που έχουν λάβει τομεακή στήριξη για ενίσχυση της διαφάνειας·

17.  θεωρεί ότι, σε περίπτωση απαγόρευσης της αλιείας ή θέσπισης περιορισμών στην αλιεία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα οι τοπικές αλιευτικές ανάγκες, με βάση αξιόπιστες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των πόρων όπως καθορίζεται στο πρωτόκολλο·

18.  τονίζει τη σημασία της επιπρόσθετης απαίτησης για τα ενωσιακά σκάφη που δραστηριοποιούνται σε ύδατα τρίτων χωρών·

19.  υποστηρίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, ο έλεγχος και η επιτήρηση της αλιευτικής ζώνης της Γουινέας Μπισάου και να καταπολεμηθεί η ΠΑΑ αλιεία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της παρακολούθησης των σκαφών (μέσω του συστήματος VMS)·

20.  ζητεί επιτακτικά τη συμπερίληψη διατάξεων περί διαφάνειας, κάτι που συνεπάγεται δημοσίευση όλων των συμφωνιών με κράτη ή με ιδιωτικούς φορείς που έχουν παραχωρήσει σε ξένα σκάφη πρόσβαση στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου·

21.  τονίζει τη σημασία της κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται από τη ΣΣΒΑ βάσει των αρχών της ισότητας, της ισορροπίας και της διαφάνειας·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εκφορτώσεις αλιευμάτων σε λιμένες της Γουινέας Μπισάου να συμβάλλουν σε τοπικές δραστηριότητες μεταποίησης και στην επισιτιστική ασφάλεια, τόσο από την άποψη των ειδών όσο και από την άποψη της ποιότητας·

23.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου και τα αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεών της, πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό του εν λόγω προγράμματος με το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της αλιείας της Γουινέας Μπισάου (2015-2020), τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιστημονικής επιτροπής, και πληροφορίες σχετικά με την ΠΑΑ αλιεία στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας Μπισάου, την ένταξη των οικονομικών φορέων της ΕΕ στον αλιευτικό τομέα της Γουινέας Μπισάου (άρθρο 10 του πρωτοκόλλου) και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών (π.χ. σε σχέση με τις συνεισφορές σε είδος που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος του πρωτοκόλλου)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του·

24.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές της Γουινέας Μπισάου να παράσχουν πιο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία των μικρών ειδών που αποτελούν τροφή των μεγαλύτερων στην περιοχή·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πληρέστερα τις συστάσεις του Κοινοβουλίου στη ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου και να τις λάβει υπόψη στις διαδικασίες για την ανανέωση του πρωτοκόλλου·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γουινέας Μπισάου.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 93.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0136.


Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ***
PDF 113kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))
P9_TA(2020)0138A9-0001/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12199/2019),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (12202/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0001/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0001/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ (Άρθρο XXVIII της GATT του 1994) όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας ***
PDF 117kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας (12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))
P9_TA(2020)0139A9-0092/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12482/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ για το καρυκευμένο κρέας (12483/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0194/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0092/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα
PDF 137kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (2020/2580(RSP))
P9_TA(2020)0140B9-0186/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 και τα άρθρα 179 έως 181 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή της 2ας Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την έρευνα για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (ME) (E-002599/2019), καθώς και την απάντηση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή της 4ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (E-006124/2018), καθώς και την απάντηση της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή της 28ης Αυγούστου 2018 σχετικά με τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα: αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στήριξη της Επιτροπής για την έρευνα και την κατάρτιση (E-004360/2018), καθώς και την απάντηση της Επιτροπής της 1ης Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή της 9ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας για τη ΜΕ/ΣΧΚ (E-006901/2017), καθώς και την απάντηση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει διάφορες αναφορές όπου εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την έλλειψη θεραπευτικών αγωγών και την τρέχουσα υποχρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα/σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (ΜΕ/ΣΧΚ) στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πρόσωπο δικαιούται «να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές», ενώ άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα –μεταξύ άλλων η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες– αναγνωρίζουν ή κάνουν λόγο για το δικαίωμα στην υγεία ή για στοιχεία αυτού, όπως το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή ενωσιακής στήριξης στα κράτη μέλη, με την προώθηση της συνεργασίας και με την προαγωγή της έρευνας για τα αίτια, τη μετάδοση και την πρόληψη νοσημάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΕ/ΣΧΚ αποτελεί χρόνια νόσο άγνωστης αιτιολογίας που καταβάλλει τον οργανισμό, επηρεάζει πολλαπλά συστήματα, και εκδηλώνεται με ακραίες διακυμάνσεις όσον αφορά τα συμπτώματα, τη σοβαρότητα και την εξέλιξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ταξινομεί τη ΜΕ/ΣΧΚ ως διαταραχή του νευρικού συστήματος βάσει της Διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD-11), με κωδικό 8E49 (Σύνδρομο κόπωσης μετά από ιογενή λοίμωξη)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΕ/ΣΧΚ είναι μια σύνθετη νόσος που προκαλεί σε μεγάλο βαθμό αναπηρία, καθώς η υπέρμετρη κόπωση και άλλα σωματικά συμπτώματα μπορούν να καταστήσουν αδύνατες καθημερινές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της ζωής μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά και ότι οι πάσχοντες από ΜΕ/ΣΧΚ ενδέχεται να χρειάζεται να παραμείνουν κλινήρεις ή κατ’ οίκον, πράγμα που συνεπάγεται σοβαρή ταλαιπωρία, αρνητικές επιπτώσεις για τις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις και σημαντικό κόστος για την κοινωνία από πλευράς απώλειας της παραγωγικής ικανότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που πάσχουν από ΜΕ/ΣΧΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν οι πάσχοντες να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, προκειμένου να μην βρεθούν απομονωμένοι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να προσαρμοστούν οι συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας των απασχολούμενων ατόμων που πάσχουν από ΜΕ/ΣΧΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης τα άτομα αυτά να δικαιούνται την προσαρμογή του χώρου και του χρόνου εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται καθιερωμένες βιοϊατρικές διαγνωστικές δοκιμές για τη ΜΕ/ΣΧΚ, ούτε εγκεκριμένες από την ΕΕ ή τον EMA θεραπευτικές αγωγές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης συντονισμένης και ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, δεν γνωρίζουμε την επίπτωση και τον επιπολασμό της ΜΕ/ΣΧΚ στην ΕΕ, ούτε και το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό φορτίο της νόσου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2019 στην αναφορά αριθ. 0204/2019, περίπου 24 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν διαγνωστεί με ΜΕ/ΣΧΚ, αλλά αυτό θεωρείται ότι αποτελεί μόνο το 10 % του συνολικού πληθυσμού που πάσχει από ΜΕ/ΣΧΚ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αμερικανικής ένωσης για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, περίπου 17 έως 24 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ΜΕ/ΣΧΚ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ –ανεξαρτήτως εθνότητας, ηλικίας ή φύλου– εικάζεται ότι πάσχουν από ΜΕ/ΣΧΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των ενηλίκων, πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η ΜΕ/ΣΧΚ δεν είναι επαρκώς κατανοητή και, κατά συνέπεια, δεν διαγιγνώσκεται επαρκώς, είτε λόγω των ελλιπών γνώσεων που έχουν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης για τη νόσο αυτή είτε εξαιτίας των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την ανίχνευση συμπτωμάτων και της έλλειψης κατάλληλων διαγνωστικών δοκιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής κατανόηση της ΜΕ/ΣΧΚ μπορεί να παρεμποδίσει σημαντικά την αναγνώριση της επαγγελματικής αναπηρίας των ασθενών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των ασθενών αισθάνεται ότι είναι αποκομμένη και δεν εισακούγεται από τις δημόσιες αρχές και το σύνολο της κοινωνίας, και εύλογα ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης ώστε να υποστηριχθεί η πρόοδος στον τομέα της έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς καταγγέλλουν ότι πέφτουν θύματα στιγματισμού λόγω ανεπαρκούς γνώσης σχετικά με τη νόσο αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά δεν αναγνωρίζεται επαρκώς το στίγμα που περιβάλλει τα δικαιώματα των ατόμων με ΜΕ/ΣΧΚ, ούτε και η συναφής ψυχολογική πίεση, η οποία έχει δραματικό αντίκτυπο στα άτομα, στις οικογένειες και στην κοινωνία, καθώς και σε κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε δυνητικά να παρεμποδίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων που πάσχουν από ΜΕ/ΣΧΚ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προφανής η ανάγκη να αναγνωρίζονται καλύτερα αυτού του είδους οι νόσοι σε επίπεδο κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχεται ειδική στοχευμένη κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση των δημόσιων αρχών, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά αριθ. 0204/2019 έλαβε και εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντικό αριθμό υπογραφών υποστήριξης από ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, που ζητούν να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στη βιοϊατρική έρευνα για τη ΜΕ/ΣΧΚ και στην υποστήριξη των ασθενών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και χρόνια διάφοροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ενωσιακής χρηματοδότησης για την έρευνα σχετικά με τη ΜΕ/ΣΧΚ·

Τ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικές προσπάθειες για τη ΜΕ/ΣΧΚ παραμένουν μάλλον κατακερματισμένες και ότι δεν υφίσταται συντονισμός της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη στήριξη που παρασχέθηκε από το «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020), σε σειρά ερευνητικών έργων σχετικά με νευρολογικές διαταραχές διαφόρων αιτιολογιών, καθώς και στην έρευνα για τον πόνο (όπως τα έργα Help4Me, GLORIA και RTCure), η Επιτροπή παραδέχθηκε στην απάντησή της της 30ής Ιανουαρίου 2019 στην ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006124/2018 ότι μέχρι σήμερα κανένα συγκεκριμένο έργο σχετικά με τη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση της ΜΕ/ΣΧΚ δεν έχει λάβει στήριξη από τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για την υψηλή επίπτωση της ΜΕ/ΣΧΚ στην ΕΕ, όπου υπολογίζεται ότι έχουν προσβληθεί από τη νόσο 2 εκατομμύρια πολίτες·

2.  επικροτεί την παροχή στήριξης από την Επιτροπή στην οργάνωση για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (COST), η οποία πρόσφατα δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ερευνητών που ασχολούνται με τη ΜΕ/ΣΧΚ (Euromene)· πιστεύει ότι το Euromene μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε δραστηριότητες που δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικές αν διενεργούντο σε εθνικό επίπεδο μόνο·

3.  επικροτεί το έργο που επιτελεί αυτή τη στιγμή το δίκτυο Euromene, με στόχο να καθιερωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά κενά γνώσης σχετικά με την πολύπλοκη αυτή νόσο και να παρασχεθούν πληροφορίες στους παρόχους περίθαλψης, στους ασθενείς και σε άλλους συμφεροντούχους όσον αφορά το φορτίο της νόσου στην Ευρώπη, καθώς και την κλινική διάγνωση και πιθανές θεραπευτικές αγωγές·

4.  επικροτεί την Επιτροπή η οποία, στην απάντησή της της 28ης Οκτωβρίου 2019 στην ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002599/2019, δεσμεύτηκε να παράσχει περαιτέρω ευκαιρίες για έρευνα σχετικά με τη ΜΕ/ΣΧΚ μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», δηλαδή του προσεχούς προγράμματος-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

5.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επαρκούν οι πρωτοβουλίες χρηματοδότησης που έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής η Επιτροπή· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα υποχρηματοδότηση της έρευνας για τη ΜΕ/ΣΧΚ, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως συγκεκαλυμμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανθρώπινες και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που ζουν και εργάζονται με αυτές τις μακροχρόνιες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια της εργασίας και της απασχόλησής τους·

6.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση και να δώσει προτεραιότητα σε έργα που εστιάζουν ειδικότερα στη βιοϊατρική έρευνα για τη ΜΕ/ΣΧΚ, με γνώμονα την ανάπτυξη και την επικύρωση μιας βιοϊατρικής διαγνωστικής δοκιμής και αποτελεσματικών βιοϊατρικών θεραπευτικών αγωγών με δυνατότητα ίασης της νόσου ή μετριασμού των επιπτώσεών της·

7.  πιστεύει ότι είναι αδικαιολόγητη η τρέχουσα υποχρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη ΜΕ/ΣΧΚ, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό εκτιμώμενο αριθμό ασθενών και τις συνακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου·

8.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν καινοτόμα έργα που να μπορούν να διασφαλίσουν τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων στα κράτη μέλη σχετικά με την εν λόγω νόσο, και ζητεί να υποβάλλονται υποχρεωτικά εκθέσεις σε όλα τα κράτη μέλη που πλήττονται από τη ΜΕ/ΣΧΚ·

9.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν με αποφασιστικότητα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα αναγνώριση της ΜΕ/ΣΧΚ·

10.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις μεθόδους διαλογής, διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, και να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μητρώο ασθενών που πάσχουν από ΜΕ/ΣΧΚ·

11.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί κατάλληλη και βελτιωμένη ιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας που φροντίζουν ασθενείς με ΜΕ/ΣΧΚ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να μελετήσει τη σκοπιμότητα ενός ενωσιακού ταμείου για την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΜΕ/ΣΧΚ·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποστήριξης για τους ερευνητές, με γνώμονα να προωθήσει τον συντονισμό των ενωσιακών ερευνητικών δραστηριοτήτων στον εν λόγω τομέα, ώστε να αναγνωριστούν οι πολύπλοκες πτυχές των προκλήσεων που αφορούν τη διάγνωση και την περίθαλψη των ασθενών και να αξιοποιηθεί πλήρως η πρόσβαση στην καινοτομία και στα δεδομένα για την υγεία που συλλέγονται με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων και τη συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ορθή πολιτική·

13.  ζητεί να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον τομέα της έρευνας για τη ΜΕ/ΣΧΚ, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη αντικειμενικών διαγνωστικών προτύπων και αποτελεσματικών μορφών θεραπευτικής αγωγής·

14.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για να εκτιμηθεί το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος που προκύπτει από τη ΜΕ/ΣΧΚ στην ΕΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, αλλά και του κοινού, προκειμένου να γνωστοποιήσουν στον πληθυσμό την ύπαρξη και τα συμπτώματα της ΜΕ/ΣΧΚ·

16.  καλεί το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, να αποδεχθεί το αίτημα του Κοινοβουλίου για την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και την ταχεία έγκριση του προϋπολογισμού αυτού, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν εγκαίρως οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η έρευνα για τη ΜΕ/ΣΧΚ·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τις ειδικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι ερευνητές που ασχολούνται με νόσους άγνωστης αιτίας, όπως η ΜΕ/ΣΧΚ, και να διασφαλίσει ότι, παρά τις δυσκολίες αυτές, η βιοϊατρική έρευνα για τις εν λόγω νόσους διαθέτει δίκαιη πρόσβαση στη χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση επί του θέματος, με την περαιτέρω προώθηση –σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών– δραστηριοτήτων που συνδέονται με την Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, η οποία εορτάζεται την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
PDF 141kWORD 48k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2020/000 TA 2020 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

—  έχοντας υπόψη την πρώτη του ανάγνωση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)(5),

—  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0109/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών της δομής του παγκόσμιου εμπορίου ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη διευκόλυνση της αναγκαίας και ταχείας επανένταξής τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR, σε τιμές 2011, και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 αναφέρεται ότι το 0,5 % του εν λόγω ποσού, ήτοι 179 264 000 EUR σε τιμές 2020, μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 1309/2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 345 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,19 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2020·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013·

2.  αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης και της συγκέντρωσης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ουσιαστικές στατιστικές σειρές και να παρουσιάζονται σε μορφή που να τις καθιστά εύληπτες και κατανοητές· επαναλαμβάνει την ανάγκη για επικαιροποιημένη έρευνα και ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η παγκόσμια αγορά λόγω της πανδημίας COVID-19·

3.  επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένας ειδικός ιστότοπος, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες της Ένωσης, και ο οποίος θα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με στόχο τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC), που εξασφαλίζει απλούστευση και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων·

5.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τη διεξαγωγή δύο συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ (ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος) και, πιθανότατα ταυτόχρονα, δύο σεμιναρίων με τη συμμετοχή των φορέων υλοποίησης του ΕΤΠ και των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να προωθηθεί η δικτύωση μεταξύ των κρατών μελών·

6.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να καλεί συστηματικά το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

8.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις τον καίριο ρόλο τους ως προς την ευρεία δημοσιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013·

9.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, θα μπορούσε να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη στήριξη των μονίμως απολυθέντων εργαζόμενων και των αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, χωρίς τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013·

10.  ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να βοηθά, με κάθε δυνατό τρόπο, τα κράτη μέλη που προτίθενται να προετοιμάσουν αίτηση κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες·

11.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και να συντομεύει, στο μέτρο του δυνατού, την περίοδο που απαιτείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αιτήσεων με τις προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς·

12.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2020/000 TA 2020 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2020/986.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0015.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0019.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία
PDF 125kWORD 42k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))
P9_TA(2020)0142A9-0105/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, και ιδίως το άρθρο 10(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0105/2020),

1.  επικροτεί την απόφαση, η οποία σηματοδοτεί την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και τις περιφέρειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές·

2.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Ταμείο») στις περιφέρειες της Ένωσης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2019·

3.  θεωρεί ότι η χρηματοδοτική ενίσχυση που θα χορηγηθεί στα κράτη μέλη υπόκειται σε δίκαιη κατανομή υπέρ των πλέον πληγεισών περιφερειών και περιοχών·

4.  επισημαίνει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι φυσικές καταστροφές θα εξακολουθήσουν να γίνονται ολοένα και πιο βίαιες και να προκαλούνται όλο και συχνότερα· ζητεί να μεταρρυθμιστεί το Ταμείο στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τονίζει δε ότι το Ταμείο αποτελεί απλώς διορθωτικό μέσο και ότι, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται πρωτίστως μια προληπτική πολιτική ευθυγραμμισμένη με τη Συμφωνία του Παρισιού και την Πράσινη Συμφωνία·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της εδαφικής της συνοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών· επισημαίνει ότι η ίδια φυσική καταστροφή σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή έχει μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και, κατά συνέπεια, η ανάκαμψη είναι βραδύτερη· πιστεύει, επομένως, ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να επωφεληθούν από αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2020/1076.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019
PDF 125kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2020 (COM(2020)0180),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη ημέρα (07764/2020 – C9‑0131/2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(6),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0104/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2020 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2019, που ανέρχεται σε 3 218,4 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες συνιστώσες του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 2 414,8 εκατομμυρίων EUR και ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 803,6 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, η μεγαλύτερη διαφορά προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας και τα πρόστιμα (2 510,5 εκατομμύρια EUR), και ότι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αποτελείται από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και τόκους υπερημερίας, άλλες χρηματικές ποινές και τόκους που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έξοδα, η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από την Επιτροπή ανέρχεται σε 592,3 εκατομμύρια  EUR για το 2019 (από τα οποία 351,5  εκατομμύρια EUR αντιστοιχούν στο αποθεματικό επείγουσας βοήθειας και 94,5 εκατομμύρια EUR στο αποθεματικό του τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια») και 86,3 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2018, και η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από τα άλλα θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 82,4 εκατομμύρια EUR για το 2018 και 39 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2017·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2019, δηλαδή ποσού 3 218,4 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι μη χρησιμοποιηθέντες πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος, για να παρασχεθεί ταχέως οικονομική βοήθεια στις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να διαθέσουν τις αναμενόμενες μειώσεις των συνεισφορών τους βάσει του ΑΕΕ που θα προκύψουν από το πλεόνασμα του 2019 εξ ολοκλήρου στην εγγραφή στον προϋπολογισμό μέτρων σε σχέση με την πανδημία COVID-19, κατά προτίμηση σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διάθεση των κονδυλίων·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού το 2019 ανήλθαν σε ποσό ύψους 2 510,5 εκατομμυρίων EUR· εκτιμά εκ νέου ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ή συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ της αύξησης του προτεινόμενου αποθεματικού της Ένωσης (συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων) στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά ποσό ίσο με τα έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

4.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020: πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία χχ
PDF 123kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία (08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))
P9_TA(2020)0144A9-0106/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (ο «κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2020 (COM(2020)0190),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Μαΐου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (08097/2020 – C9-0146/2020),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία (COM(2020)0200),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0106/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 καλύπτει την προτεινόμενη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία μετά από φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν στα εν λόγω κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του 2019·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει, κατά συνέπεια, την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2020 και την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 272 498 208 EUR τόσο σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ειδικό μηχανισμό, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Μολδαβίας ***
PDF 113kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))
P9_TA(2020)0145A9-0084/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14205/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (08185/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0192/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0084/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.


Τροποποίηση της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Μολδαβίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 114kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07048/2015 – C9-0195/2019 – 2015/0035(NLE))
P9_TA(2020)0146A9-0083/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07048/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07047/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0195/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0083/2020)

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.


Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου (προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας) ***
PDF 116kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06198/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0006/2019),

–  έχοντας υπόψη του τη θέση του της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0005/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

(1)ΕΕ L 200 της 27.7.2012, σ. 25.
(2)ΕΕ C 323 E της 18.12.2008, σ. 259.


Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας ***
PDF 114kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου (14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))
P9_TA(2020)0148A9-0086/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14209/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου (14366/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0193/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0086/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.


Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ΕΕ-Κίνας ***
PDF 112kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (14185/2019 – C9-0191/2019 – 2018/0155(NLE))
P9_TA(2020)0149A9-0087/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14185/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (09702/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0191/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0087/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


Σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Γεωργίας ***
PDF 114kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))
P9_TA(2020)0150A9-0082/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09556/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σχετικά με τον Κοινό Αεροπορικό Χώρο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Γεωργίας (14370/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0013/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0082/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.


Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ ΕΕ-Ισραήλ ***
PDF 112kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))
P9_TA(2020)0151A9-0085/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14207/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (16828/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0196/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0085/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Ισραήλ.


Συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
PDF 295kWORD 97k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2023(INI))
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 218 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/266 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2020, με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης(1), και τις οδηγίες που περιέχονται στην προσθήκη για τη διαπραγμάτευση μιας νέας εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(2), της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(3), της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(4), της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου(5), της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση(6), της 15ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης(7), και της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας(8),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κειμένου της συμφωνίας σχετικά με τη νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 18ης Μαρτίου 2020(9),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 29ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(10),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(11) («η συμφωνία αποχώρησης»), και τη συνοδευτική πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου(12) («η πολιτική διακήρυξη»),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 4 και το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0117/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη αποτελεί το μέτρο αναφοράς για τις διαπραγματεύσεις και θεσπίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει την εμπορική και οικονομική συνεργασία βάσει μιας ολοκληρωμένης και ισόρροπης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα, και ευρύτερους τομείς συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2020 σε αυτή τη βάση, αποτελεί το πλαίσιο διαπραγμάτευσης και προβλέπει μια ισχυρή και ευρεία εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα δημιουργεί ένα συνεκτικό οικοδόμημα και ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν θα δεχτεί την αποσπασματική προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία επιδιώκεται η διαπραγμάτευση μιας σειράς χωριστών, αυτόνομων συμφωνιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ΕΕ βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2018, και στην πολιτική διακήρυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να βασίζονται μόνο στην ουσιαστική και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και των τριών πρωτοκόλλων της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες και να διατηρήσει την αποφασιστικότητά της να διαπραγματευτεί μια συμφωνία όπως προβλέπεται ρητά στην πολιτική διακήρυξη, την οποία υπέγραψαν και τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 17 Οκτωβρίου 2019, καθώς και στην εντολή διαπραγμάτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να είναι κράτος μέλος της ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πίεση χρόνου στις διαπραγματεύσεις οφείλεται αποκλειστικά στις επιλογές του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης και ότι το Δικαστήριο της ΕΕ θα πρέπει να είναι το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη μεταβατική περίοδο, η νομοθεσία της ΕΕ σε όλους τους τομείς πολιτικής εξακολουθεί να εφαρμόζεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση τις διατάξεις των Συνθηκών και των πράξεων που δεν ήταν δεσμευτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αποχώρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στην Ένωση, και πολίτες της Ένωσης που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επίσης και άλλους ανθρώπους, πέρα από τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως τρίτη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη ούτε να υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη, και ότι, επομένως, η κατάσταση τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αλλάξει σημαντικά στο τέλος της μεταβατικής περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κοινές θεμελιώδεις αρχές και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική εγγύτητα του Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο διασύνδεσης και το υψηλό επίπεδο υφιστάμενης ευθυγράμμισης και αλληλεξάρτησης με τους κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, όπως κατέστησε σαφές εξαρχής η ΕΕ, όσο περισσότερα προνόμια και δικαιώματα επιδιώκει το Ηνωμένο Βασίλειο τόσο περισσότερες υποχρεώσεις θα πρέπει να συνδεθούν με αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να συνέλθουν σε υψηλό επίπεδο τον Ιούνιο του 2020, για να προβούν σε απολογισμό της προόδου, με σκοπό να συμφωνήσουν σε ενέργειες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη μελλοντική σχέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου στις 15 Ιουνίου 2020 αμφότερα τα μέρη εξέδωσαν κοινή δήλωση επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται νέα ώθηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η ενότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των πολιτών της, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέδειξαν ενότητα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και της έγκρισης της συμφωνίας αποχώρησης και διατηρούν και σήμερα αυτή την ενότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στην έγκριση της εντολής διαπραγμάτευσης που ανατέθηκε στον διαπραγματευτή της ΕΕ και επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας της ΕΕ, Michel Barnier, ο οποίος χαίρει μεγάλης υποστήριξης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να υποστηρίζεται από κοινές αξίες όπως ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, οι δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, μια τάξη βασισμένη σε διεθνείς κανόνες μεταξύ των οποίων η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και η υποστήριξη της μη διάδοσης, οι αρχές του αφοπλισμού, της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και ότι οι αρχές αυτές αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για τη συνεργασία στο πλαίσιο της πολιτικής διακήρυξης και θα πρέπει να εκφραστούν σε δεσμευτικές πολιτικές ρήτρες παράλληλα με το να αποτελούν ζητήματα αμοιβαίας εμπιστοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ΕΕ θα εξακολουθήσει να δεσμεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα για τη συνεχή δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να τηρεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 έχει δημιουργήσει μια εντελώς απροσδόκητη και πρωτοφανή κατάσταση, η οποία έχει σημαντικές συνέπειες στον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας, και τα δύο μέρη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για πολύ δυναμικές αλλαγές στις οικονομίες τους, οι οποίες θα επιδεινωθούν από την πανδημία της COVID-19 και τις αναμενόμενες οικονομικές της συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας πανδημίας και των αναμενόμενων γεωπολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ενισχύει την ανάγκη για βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ εταίρων και συμμάχων·

Γενικές αρχές

1.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μετά από τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων, δεν έχει επιτευχθεί πραγματική πρόοδος, με εξαίρεση πολύ μικρά ανοίγματα σε λίγους τομείς· επισημαίνει τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ άλλων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη νομική αρχιτεκτονική του κειμένου που θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση· εκφράζει έντονο προβληματισμό για την περιορισμένη εμβέλεια που επιθυμεί η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου να έχει η μελλοντική εταιρική σχέση, καθώς και για την αποσπασματική της προσέγγιση για διαπραγματεύσεις μόνο στους τομείς που συμφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο· επαναλαμβάνει ότι η εκλεκτική αυτή προσέγγιση απορρίπτεται ασυζητητί από την ΕΕ· επισημαίνει ότι οι προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υπολείπονται των δεσμεύσεών του βάσει της συμφωνίας αποχώρησης και της πολιτικής διακήρυξης, στην οποία συμφώνησε το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της άρνησής του να διαπραγματευτεί συμφωνία για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας·

2.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή στη θέση της πως πρέπει να επιτευχθεί απτή πρόοδος σε όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων παράλληλα, συμπεριλαμβανομένων των ίσων όρων ανταγωνισμού, του τομέα της αλιείας, της εσωτερικής ασφάλειας και της διακυβέρνησης, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη· τονίζει ότι όλες οι διαπραγματεύσεις αποτελούν αδιαίρετη ενότητα και ότι η ΕΕ δεν θα συνάψει συμφωνία πάση θυσία, ιδίως όσον αφορά μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) χωρίς ισχυρές διασφαλίσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού και ικανοποιητική συμφωνία σχετικά με την αλιεία· συνεπώς, συντάσσεται πλήρως με την Επιτροπή στην υποστήριξη ενός σχεδίου συνολικής συνθήκης, όπως πρότεινε εξαρχής η ΕΕ, αντί της σύναψης επιμέρους συμφωνιών, όπως προτείνει το Ηνωμένο Βασίλειο·

3.  επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για μια νέα σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να είναι συνεκτική και προσαρμοσμένη στη γεωγραφική εγγύτητα των δύο μερών και στον υψηλό βαθμό διασύνδεσης των οικονομιών τους·

4.  επικροτεί τη δημοσίευση, έστω και καθυστερημένα, του σχεδίου νομικών προτάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου· επισημαίνει ότι, αντίθετα με τους ισχυρισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου πως βασίζεται σε προηγούμενες περιπτώσεις, πολλές από αυτές τις προτάσεις υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί σε άλλες ΣΕΣ με τρίτες χώρες τα τελευταία χρόνια· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία πρέπει να βασίζεται σε μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο σύγκλισης μεταξύ των διαπραγματευτικών στόχων που εκφράστηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 και στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/266 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2020, για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης («οδηγίες διαπραγμάτευσης»)(13)· τονίζει ότι η Επιτροπή έχει την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οδηγίες, δεδομένου ότι και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν κοινή αντίληψη για τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν με τις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο κειμένου της ΕΕ όσον αφορά τη συμφωνία σχετικά με τη νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2020, στο οποίο προτείνεται μια συνολική συμφωνία για βαθιά και στενή εταιρική σχέση η οποία δεν θα καλύπτει μόνον τις ελεύθερες συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών αλλά και τρόπους για την πρόληψη των στρεβλώσεων και των αθέμιτων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μεταξύ άλλων στον γεωργικό τομέα, στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τις κρατικές ενισχύσεις, και για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων·

7.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με διαφάνεια, γιατί αυτό είναι προς όφελος τόσο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης όσο και των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς τους επιτρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα για τη φάση που θα ακολουθήσει τη μεταβατική περίοδο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει εν προκειμένω για τη δημόσια διαβούλευση και τον συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια· χαιρετίζει την πρακτική της Επιτροπής να παρέχει τακτική και έγκαιρη ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, και αναμένει να συνεχιστεί αυτή η πρακτική, στα πρότυπα της ενημέρωσης που παρέχεται στα κράτη μέλη·

8.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία σύνδεσης συναφθεί δυνάμει του άρθρου 217 ΣΛΕΕ μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου («η συμφωνία») πρέπει να είναι συνάδει αυστηρά με τις ακόλουθες αρχές:

   i) μια τρίτη χώρα δεν πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη και δεν συμμορφώνεται με τις ίδιες υποχρεώσεις όπως ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·
   ii) προστασία της απόλυτης ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, αδιαίρετος χαρακτήρας των τεσσάρων ελευθεριών· ειδικότερα, ο βαθμός συνεργασίας στον πυλώνα της οικονομίας πρέπει να συνάδει με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις για διευκόλυνση της κινητικότητας των προσώπων, όπως η μη απαίτηση θεώρησης για τις μετακινήσεις, η κινητικότητα των ερευνητών και των σπουδαστών, των παρόχων προσωρινών υπηρεσιών και των μετακινούμενων για επαγγελματικούς λόγους, και η συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·
   iii) η διατήρηση της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ·
   iv) η διασφάλιση της ενωσιακής έννομης τάξης και του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποκλειστικά αρμόδιου οργάνου για την ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό·
   v) διαρκής σεβασμός προς τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην ΕΣΔΑ και στα πρωτόκολλά της, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε άλλες διεθνείς συνθήκες του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης σεβασμός προς την αρχή του κράτους δικαίου· υπενθυμίζει, ιδίως, ότι θα πρέπει να καταστεί προϋπόθεση για τη μελλοντική σχέση η διαρκής προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στην τήρηση του πλαισίου της ΕΣΔΑ·
   vi) ίσοι όροι ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων και για τις επιχειρήσεις, που διασφαλίζουν υψηλά ισοδύναμα πρότυπα στον κοινωνικό τομέα, στην προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης στην πολιτική για τη φορολογία, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων μέσω ενός συμπαγούς και ολοκληρωμένου πλαισίου για τον ανταγωνισμό και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων· οι εν λόγω ίσοι όροι ανταγωνισμού πρέπει να διασφαλίζονται μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών και επιβολής, μεταξύ άλλων στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει, ιδίως, ότι αυστηρή προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να είναι η τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («συμφωνία του Παρισιού»)·
   vii) αρχή της προφύλαξης, αρχή της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή, και αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
   viii) τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, και διατήρηση της συνολικής ισορροπίας των σχέσεων αυτών·
   ix) διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς της και τα πρότυπά της, καθώς και με την εφαρμογή τους·
   x) σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·
   xi) η διασφάλιση ενός αποτελέσματος που είναι κατάλληλο και δίκαιο για όλα τα κράτη μέλη και εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών μας·

9.  υπογραμμίζει ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ έχει την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να επιμένει ότι οι εγγυήσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού είναι καθοριστικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν αποτελούν δογματισμό ή ιδεολογία από την πλευρά της ΕΕ αλλά προϋπόθεση για τη θέσπιση μιας φιλόδοξης και ισόρροπης εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς και των εταιρειών της ΕΕ, καθώς και για τη μελλοντική διατήρηση και ανάπτυξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών·

10.  σέβεται πλήρως, εν προκειμένω, την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία η ΕΕ δεν προτίθεται να υπονομεύσει κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι ποτέ ίσο με άλλες τρίτες χώρες, λόγω του καθεστώτος του ως πρώην κράτους μέλους της ΕΕ, της τρέχουσας πλήρους κανονιστικής ευθυγράμμισης, και του σημαντικού όγκου εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών, όπως επίσης λόγω της γεωγραφικής του εγγύτητας με την ΕΕ, στοιχείων που εξηγούν την ανάγκη να περιλαμβάνονται στη συμφωνία ισχυρές και ουσιαστικές διατάξεις για ίσους όρους ανταγωνισμού·

11.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες και τη δέσμευσή της για διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας, όπως ανέφερε πάντα στην πολιτική διακήρυξη και στην εντολή διαπραγμάτευσης, στα ακόλουθα: εμπορικές συναλλαγές και οικονομική συνεργασία, επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και άμυνα, και θεματικοί τομείς συνεργασίας, όπως η συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί μια ρεαλιστική και ευέλικτη προσέγγιση και από τις δύο πλευρές·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι οι συνέπειες θα είναι ακόμα πιο σοβαρές αν δεν επιτευχθεί συμφωνία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη για οποιοδήποτε από τα δύο σενάρια·

13.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις ανά τομέα «ειδοποιήσεις ετοιμότητας» της Επιτροπής, με τις οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η βιομηχανία της ΕΕ θα είναι προετοιμασμένη για το αναπόφευκτο σοκ που θα προκαλέσει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να ενημερώσουν πλήρως τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ σχετικά με τον κίνδυνο να λήξει η μεταβατική περίοδος πριν επιτευχθεί συμφωνία, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα·

14.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν και να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα τα μέτρα ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης αρκετά πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ιδίως σε περίπτωση αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να είναι προσωρινά και μονομερή·

15.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις διαπραγματευτικές οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν ότι το Γιβραλτάρ δεν θα συμπεριληφθεί στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών που θα συναφθούν μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι για οποιαδήποτε χωριστή συμφωνία θα απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία του Βασιλείου της Ισπανίας·

16.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των διατάξεων του πρωτοκόλλου για το Γιβραλτάρ σχετικά με τους μεθοριακούς εργαζομένους, τη φορολογία, το περιβάλλον και την αλιεία· καλεί την ισπανική και τη βρετανική κυβέρνηση να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

17.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 132 της συμφωνίας αποχώρησης παρέχει τη δυνατότητα στη μικτή επιτροπή να αποφασίσει έως τις 30 Ιουνίου 2020 την παράταση της μεταβατικής περιόδου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020· λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής στις 12 Ιουνίου 2020, να μην εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της μεταβατικής περιόδου· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ παραμένει ανοικτή σε μια τέτοια παράταση·

Εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης

18.  υπενθυμίζει ότι η νομικά δεσμευτική συμφωνία αποχώρησης αποτελεί το μέσο εφαρμογής των ρυθμίσεων για την συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και δεν υπόκειται σε επαναδιαπραγμάτευση, και ότι μοναδικός σκοπός της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου είναι να επιβλέπει την εφαρμογή της· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης αποτελεί προϋπόθεση και βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για την επιτυχή σύναψη συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, και πρόκριμα για την καλή πίστη την οποία έχει δεσμευτεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδείξει στη διαπραγματευτική διαδικασία·

19.  επιμένει ότι πρέπει να επιτευχθεί απτή πρόοδος όσο το δυνατόν νωρίτερα και να υπάρξουν σοβαρές εγγυήσεις ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόσει ουσιαστικά και στο σύνολό της τη συμφωνία αποχώρησης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τονίζει ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου του Κοινοβουλίου, και επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως για όλες τις διεξαγόμενες συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη μικτή επιτροπή, και να παραμένει σε εγρήγορση και να ασκεί πλήρως τα προνόμιά του· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση που ανέλαβε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις 16 Απριλίου 2019, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου, της 30 Ιανουαρίου 2020· καλεί τους συμπροέδρους της μικτής επιτροπής να εντάξουν ενεργά τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις διαβουλεύσεις τους·

20.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει την αμοιβαία προστασία των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους, και ότι θα πρέπει να τους δοθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να συνεχίσουν να διαμένουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν στο εσωτερικό ή προς τη χώρα διαμονής τους· υπενθυμίζει ότι οι πολίτες που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζονται στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και το καθεστώς τους, και καλεί επιτακτικά τόσο τα κράτη μέλη όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσουν προτεραιότητα στο θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης και να τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται και ασφάλεια δικαίου σχετικά με την κατάσταση και τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον εφαρμόζουν καταστατικό ή δηλωτικό καθεστώς παραμονής·

21.  επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα εξακολουθήσουν να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, και είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης, για τους πολίτες τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου και για τις οικογένειές τους· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώξουν υψηλό επίπεδο δικαιωμάτων κινητικότητας στη μελλοντική συμφωνία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ιδιαίτερη φιλοδοξία όσον αφορά την κινητικότητα των πολιτών, από την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες του έχουν επωφεληθεί κατά το παρελθόν·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πολίτες της ΕΕ με καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου στερήθηκαν κοινωνικές παροχές στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων· υπογραμμίζει ότι τέτοιες καταστάσεις συνιστούν αδικαιολόγητες διακρίσεις και έχουν σημαντικές συνέπειες, ιδίως σε καιρούς σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας·

23.  τονίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην αναγνώριση καθεστώτος εγκατεστημένου προσώπου, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19· θεωρεί ότι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες χορηγήθηκε καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου είναι δυσανάλογα υψηλός σε σύγκριση με τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χορηγήθηκε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου· καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου να επιδεικνύει ευελιξία όσον αφορά την αποδοχή των στοιχείων με τα οποία οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πενταετία διαμονής στη χώρα· εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι οι αιτούντες δεν λαμβάνουν κανένα υλικό αποδεικτικό στοιχείο του καθεστώτος που τους έχει χορηγηθεί·

24.  καλεί τα δύο μέρη να εξασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή σύναψη της μελλοντικής συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι το εν λόγω πρωτόκολλο σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε με σκοπό τον σεβασμό της ειρηνευτικής διαδικασίας και την τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν σκληρά σύνορα στη νήσο της Ιρλανδίας και παράλληλα προστατεύοντας την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, και έχει καθοριστική σημασία για τις επιχειρήσεις, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, για την προστασία των πολιτών, για το περιβάλλον και για τη βιοποικιλότητα· υπογραμμίζει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στη νήσο της Ιρλανδίας για τον περιορισμό των ζημιών στην οικονομία όλης της νήσου, και τονίζει ότι μια μελλοντική συμφωνία οφείλει να καλύψει το ζήτημα αυτό· καλεί τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που μαρτυρούν έλλειψη πολιτικής βούλησης για πλήρη συμμόρφωση προς τις νομικές δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, συγκεκριμένα όσον αφορά τους ελέγχους εμπορευμάτων στη Θάλασσα της Ιρλανδίας·

26.  υπενθυμίζει ότι, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις από τη μεικτή επιτροπή ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία·

27.  ελπίζει ότι θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις, όπως για τη σύσταση τεχνικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μπέλφαστ, παρά την επανειλημμένη ρητή άρνηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψουν τη λειτουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας· τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται να υποβάλει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και να προβεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπως η προετοιμασία για την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και η θέσπιση τελωνειακών διαδικασιών για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία καθώς και η διασφάλιση της δυνατότητας να πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι και οι άλλοι κανονιστικοί έλεγχοι για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από χώρες εκτός της ΕΕ, κάτι που είναι επίσης αναγκαίο προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς νομικοί κανόνες και διαφάνεια στην εφαρμογή, όπως επίσης αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου, για την αποφυγή των συστημικών κινδύνων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τελωνειακής απάτης, παράνομης διακίνησης (λαθρεμπορίου) ή άλλης δόλιας χρήσης ενός ενδεχομένως ασαφούς νομικού πλαισίου, όπως μεταξύ άλλων ο αυξημένος κίνδυνος καταχρηστικών δηλώσεων προέλευσης και προϊόντων που δεν προορίζονται για την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να διενεργεί σε τακτική βάση και αποτελεσματικά εξακριβώσεις και ελέγχους, και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τους μεθοριακούς ελέγχους·

29.  σημειώνει ότι ο όρος εμπόρευμα το οποίο «υφίσταται κίνδυνος [...] να μεταφερθεί ακολούθως στην Ένωση», που χρησιμοποιείται στο άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, είναι ασαφής και εξαρτάται από επακόλουθες αποφάσεις της μικτής επιτροπής, και επιμένει ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί να ενημερώνεται πλήρως για την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου και για τυχόν σχετικές προτάσεις αποφάσεων της μικτής επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, όπως ο καθορισμός των ειδικών κριτηρίων για το αν πρέπει να θεωρηθεί ότι «υφίσταται κίνδυνος» σε σχέση με ένα εμπόρευμα, ή για την τροποποίηση οποιασδήποτε από τις προηγούμενες αποφάσεις της·

30.  υπενθυμίζει ότι, έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούται να συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας και του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις δαπάνες των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), όπου έχει συμμετοχή·

31.  υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εφαρμόζει όλα τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που βρίσκονται ήδη σε ισχύ ή θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να στηρίζει τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, και να συμμετέχει, κατά περίπτωση, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει οιονδήποτε ηγετικό ρόλο μέσω νέας συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στην αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με τις προμήθειες και τις μεταφορές στον τομέα της άμυνας· επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Οικονομική εταιρική σχέση

Εμπόριο

32.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να βασίσει τη μελλοντική οικονομική και εμπορική εταιρική σχέση του με την ΕΕ σε μια «Ευρεία Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών», όπως ορίζεται στο έγγραφο που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 27 Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο «The Future Relationship with the EU – the UK’s Approach to Negotiations» (Η μελλοντική σχέση με την ΕΕ –η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαπραγματεύσεις)· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μεν την προσπάθεια της ΕΕ να διαπραγματευτεί με εποικοδομητικό τρόπο μια ισόρροπη, φιλόδοξη και σφαιρική ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μια ΣΕΣ, από τη φύση της, δεν θα είναι ποτέ ισοδύναμη με «απρόσκοπτο» εμπόριο· συμμερίζεται τη θέση που καθορίζεται στις οδηγίες διαπραγμάτευσης τις οποίες ενέκριναν από κοινού τα 27 κράτη μέλη, ότι η έκταση και η φιλοδοξία μιας ΣΕΣ με την οποία θα ήταν σύμφωνη η ΕΕ εξαρτάται από και συνδέεται άμεσα με το κατά πόσον το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμφωνήσει σε γενικές, δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις για ίσους όρους ανταγωνισμού, δεδομένων της γεωγραφικής εγγύτητας, της οικονομικής αλληλεξάρτησης και διασύνδεσης, και της ολοκλήρωσης των αγορών, και στη σύναψη διμερούς συμφωνίας για την αλιεία, ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής σχέσης· δηλώνει εκ νέου ότι δεν μπορεί να συναφθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αν αυτή δεν περιλαμβάνει μια πλήρη, βιώσιμη, ισόρροπη και μακροπρόθεσμη αλιευτική συμφωνία η οποία να διατηρεί υπό βέλτιστες συνθήκες την υφιστάμενη πρόσβαση στα ύδατα, τους πόρους και τις αγορές σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), και να συναφθεί πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου·

33.  σημειώνει ότι, αντίθετα με τον ισχυρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου πως βασίζεται σε προηγούμενες περιπτώσεις, πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νομικών προτάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που έχει διαπραγματευτεί η ΕΕ σε άλλες ΣΕΣ με τρίτες χώρες τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, της αξιολόγησης συμμόρφωσης, της ισοδυναμίας του καθεστώτος φυτοϋγειονομικών ελέγχων, ή της σώρευσης κανόνων καταγωγής· υποστηρίζει το σύστημα διμερούς σώρευσης ως το πλέον κατάλληλο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την υποστήριξη της ολοκλήρωσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και όχι με τις τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και θεωρεί ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός κατά του κινδύνου «ανταλλαγής»(14)·

34.  αποδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, έντονα το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται ως τώρα να συνεργαστεί, παρά τη δέσμευση που ανέλαβε στην πολιτική διακήρυξη, για παράδειγμα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τις θαλάσσιες μεταφορές, και την προστασία των μελλοντικών γεωγραφικών ενδείξεων, μάλιστα δε έχει συμπεριλάβει ορισμένα από αυτά τα θέματα στις εντολές διαπραγμάτευσής του με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία· επιπλέον, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει μέχρι στιγμής υποβάλει πρόταση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

35.  υπενθυμίζει ότι η διαρκής κοινή δέσμευση στον στόχο για μηδενικές ποσοστώσεις και μηδενικούς δασμούς για την εμπορική σχέση παραμένει ουσιαστική προϋπόθεση για την έγκαιρη σύναψη συμφωνίας εντός του εξαιρετικά περιορισμένου χρονοδιαγράμματος που το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε στις διαπραγματεύσεις αυτές, δεδομένου ιδίως ότι η προηγούμενη πείρα έχει καταδείξει με σαφήνεια ότι μια διαπραγμάτευση κατά δασμολογική κλάση θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια· εκφράζει ανησυχία για την πρόθεση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να απομακρυνθεί από τον εν λόγω στόχο· επισημαίνει ότι τα γεωργικά προϊόντα θα επηρεαστούν πιθανότατα περισσότερο, δεδομένου ότι οι εναπομένουσες μη μηδενικές δασμολογικές κλάσεις στις ΣΕΣ επηρεάζουν συνήθως τον συγκεκριμένο τομέα· επαναλαμβάνει εν προκειμένω ότι, ανεξάρτητα από το αν θα καταργηθεί το 100 % ή χαμηλότερο ποσοστό δασμολογικών κλάσεων, δεν αλλάζει η απαίτηση της ΕΕ για αυστηρά ίσους όρους ανταγωνισμού· επαναλαμβάνει ότι οι διατάξεις περί ίσων όρων ανταγωνισμού πρέπει να διατηρούν διαρκώς τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα σε υψηλά επίπεδα ισοδυναμίας, με βάση κατάλληλα και συναφή ενωσιακά και διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων με κατάλληλους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εγχώριας εφαρμογής, όπως επίσης να περιλαμβάνουν ένα ισχυρό και σφαιρικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, που να αποτρέπει τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό, όχι μόνο όσον αφορά τις επιδοτήσεις, όπως επιθυμεί δυστυχώς το Ηνωμένο Βασίλειο·

36.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη δυναμική των εν λόγω διαπραγματεύσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ· τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αποσκοπεί στο να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατόν στενότερη πρόσβαση στην αγορά και η διευκόλυνση του εμπορίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του εμπορίου· ενθαρρύνει τα δύο μέρη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για τις ΜΜΕ, και ζητεί να υπάρξει ένα σταθερό, διαφανές και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο που να μην συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ΜΜΕ·

37.  τονίζει ότι, προκειμένου να προωθεί πραγματικά η ΣΕΣ τα συμφέροντα της ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη των ακόλουθων στόχων, όπως ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020, και ιδίως στην παράγραφο 14 του ψηφίσματος αυτού, το οποίο παραμένει πλήρως επίκαιρο· επιπλέον, τονίζει ότι θα πρέπει να καλύπτονται και τα εξής:

   i) η αμοιβαία επωφελής πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και τους κανόνες για τα προϊόντα· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για σταθερές, αξιόπιστες και βιώσιμες αξιακές αλυσίδες·
   ii) η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη να περιληφθούν ρήτρες διασφάλισης για την προστασία της ακεραιότητας και της σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, για παράδειγμα από απρόβλεπτες εξάρσεις εισαγωγών, απάτη και καταστρατήγηση των μέτρων εμπορικής άμυνας·
   iii) οι δεσμεύσεις για μέτρα κατά του ντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα θα πρέπει να υπερβαίνουν αντίστοιχα τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στον εν λόγω τομέα και να είναι ανάλογες των δεσμεύσεων και των εκτελεστικών δυνατοτήτων στους τομείς του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων·
   iv) οι κανόνες για την ανάπτυξη και τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους αδικαιολόγητους φραγμούς στο εμπόριο με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων τοπικής προσαρμογής των δεδομένων, θα πρέπει να προστατεύουν τη ρυθμιστική αυτονομία της ΕΕ και να διασφαλίζουν ένα ανοικτό, ασφαλές και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχει επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμο με το επίπεδο που παρέχει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τις περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες·
   v) όλα τα φυτοϋγειονομικά μέτρα θα πρέπει να βασίζονται σε εκτιμήσεις κινδύνου, με πλήρη σεβασμό της αρχής της προφύλαξης·
   vi) η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που κατοχυρώνεται στη συμφωνία αποχώρησης είναι αδιαπραγμάτευτη· η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει επίσης να προστατεύει και να διατηρεί τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρηθεί μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·
   vii) πρέπει να περιλαμβάνονται ισχυρές ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας ώστε να διασφαλίζονται νομικά τα δικαιώματα αμφοτέρων των πλευρών να επιβάλλουν ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον·
   viii) υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις που θα έχει στην ισότητα των φύλων η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τη δράση της ΕΕ που αποσκοπεί στην προστασία και στην ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στην οικονομία, για παράδειγμα όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·
   ix) η εταιρική σχέση θα πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα·
   x) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στις κατάλληλες προετοιμασίες και να λάβουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για το ενδεχόμενο η συμφωνία αποχώρηση να λήξει χωρίς να υπάρχει συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις, και ιδίως για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, η οποία να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μέτρων για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται·
   xi) καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη μείωση του αντίκτυπου στους τρίτους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης, και δη στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τη Βρετανία, δεδομένου ότι μπορεί οι βρετανικές εισαγωγές να συνιστούν μεγάλο μερίδιο των εξαγωγών τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ίσοι όροι ανταγωνισμού

38.  εκφράζει τη λύπη του για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, σύμφωνα με την οποία δεν συμμετέχει ως τώρα σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η θέση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την παράγραφο 77 της πολιτικής διακήρυξης που υπέγραψαν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναθεωρήσει επειγόντως τη διαπραγματευτική της θέση και να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου το Κοινοβούλιο να δώσει τη συναίνεσή του σε μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο·

39.  επαναλαμβάνει ότι, δεδομένων της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής αλληλεξάρτησης του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, το εύρος και το βάθος της συμφωνίας για ίσους όρους ανταγωνισμού θα έχουν ουσιώδη σημασία για τον προσδιορισμό του εύρους της συνολικής μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ισότητα όρων ανταγωνισμού ανάλογη προς το επίπεδο φιλοδοξίας και ελευθέρωσης της συμφωνίας κανονιστικής σύγκλισης σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη, και ότι προϋπόθεση για τούτο αποτελεί η διατήρηση των προτύπων της ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω και να αποφευχθούν μέτρα που θα έχουν αδικαιολόγητο και δυσανάλογο αρνητικό αντίκτυπο στις εμπορικές ροές, προκειμένου να υπάρξει μια δυναμική ευθυγράμμιση· τούτο αφορά επίσης τις κρατικές ενισχύσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αποκομίσει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εφαρμογής χαμηλότερων επιπέδων προστασίας, και να αποτραπεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ από φορείς της αγοράς·

40.  υπενθυμίζει ότι είναι αποφασισμένο να αποτρέψει κάθε πρακτική ντάμπινγκ στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου· επισημαίνει ότι ένα από τα βασικά ζητούμενα στις διαπραγματεύσεις είναι η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού προκειμένου να διαφυλαχθούν η ανταγωνιστικότητα, υψηλά πρότυπα κοινωνικής προστασίας και βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων στο μέλλον, μέσω ισχυρών δεσμεύσεων, εκτελεστών διατάξεων και ρητρών μη υποβάθμισης με στόχο τη δυναμική ευθυγράμμιση στους ακόλουθους τομείς:

   i) ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα γενικά ή ειδικά ανά τομέα κανονιστικά μέτρα, που θα πρέπει να αποτρέπουν τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του εμπορίου και του ανταγωνισμού, και να προβλέπουν διατάξεις για τις κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στήριξης της γεωργικής παραγωγής·
   ii) συναφή φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
   iii) πλήρης τήρηση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων του κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ισοδύναμων επιπέδων προστασίας και διασφαλίσεων έναντι του κοινωνικού ντάμπινγκ), τουλάχιστον στα υφιστάμενα υψηλά επίπεδα που προβλέπουν τα ισχύοντα κοινά πρότυπα·
   iv) πρότυπα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, δέσμευση για τη συνέχιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ)·
   v) υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής ποιότητας των προϊόντων στον τομέα των τροφίμων·
   vi) βιώσιμη ανάπτυξη·

41.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη υποβάθμιση των προτύπων, και παράλληλα να δίνουν στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να τροποποιούν τις δεσμεύσεις με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να θεσπίζουν υψηλότερα πρότυπα ή να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετους τομείς, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας· τονίζει επιπλέον ότι το εκτελεστό των δεσμεύσεων και των διατάξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται με αυτόνομα προσωρινά μέτρα, με έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που να καλύπτει όλους τους τομείς, και με μέσα έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής εποπτείας, προκειμένου η Ένωση να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει κυρώσεις ως έσχατη λύση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση· υπογραμμίζει ότι για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού απαιτείται ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας·

42.  τονίζει ειδικότερα τις ρήτρες μη υποβάθμισης στους ακόλουθους τομείς: i) θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία· ii) πρότυπα εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας· iii) δίκαιες συνθήκες εργασίας και πρότυπα απασχόλησης· iv) δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης σε επίπεδο επιχείρησης· και v) αναδιάρθρωση·

43.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ανάσχεση και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, το περιβάλλον και σημαντικά ζητήματα υγείας θα πρέπει να αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της σκοπούμενης εταιρικής σχέσης· σημειώνει ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε στην ανακοίνωσή της σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να καταστήσει την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού ουσιαστικό στοιχείο όλων των μελλοντικών γενικών εμπορικών συμφωνιών·

44.  τονίζει ότι δεν αρκεί μια «ρήτρα μη αναστρεψιμότητας» για τα μελλοντικά επίπεδα προστασίας, καθώς με τον τρόπο αυτόν δεν εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού ή κίνητρα για ενίσχυση των επιπέδων φιλοδοξίας, και θεωρεί ότι, εάν είτε η ΕΕ είτε το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήσει το επίπεδο προστασίας του κλίματος ή του περιβάλλοντος, το άλλο μέρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα και οι στόχοι του παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του κλίματος ή του περιβάλλοντος·

45.  πιστεύει ακράδαντα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τηρεί τα εξελισσόμενα πρότυπα για τη νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο του κεκτημένου της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα και τα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η γόνιμη και βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη αμοιβαία συνεργασία, θα πρέπει δε να αντιμετωπίσει και τις αντίστοιχες καταστάσεις που επικρατούν στα Υπερπόντια Εδάφη του, στις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων και στις Εξαρτήσεις του Στέμματος, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία, τα μέτρα καταπολέμησης της φοροαποφυγής και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρούν τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης· υπενθυμίζει, σε σχέση με το Γιβραλτάρ, τις διαπραγματευτικές οδηγίες και τις διατάξεις του σχεδίου νομικού κειμένου της ΕΕ·

46.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα, σαφής ιχνηλασιμότητα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επιθεώρησης και ίσοι όροι ανταγωνισμού στους τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της ασφάλειας και της επισήμανσης των τροφίμων, της υγείας των ζώων και των φυτών, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της κτηνιατρικής, των φυτοϋγειονομικών μέτρων, και της πολιτικής και των προτύπων στον τομέα του περιβάλλοντος·

47.  καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές αρχές και τα εργαλεία στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για την κοινωνική προστασία, το περιβάλλον και το κλίμα (π.χ. μέτρα αντιντάμπινγκ, ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, νομοθεσία για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια, ταξινόμηση της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις, αρχή του «μη βλάπτειν», μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) δεν μπορούν να αμφισβητηθούν νομικά στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

Ειδικά τομεακά ζητήματα και θεματική συνεργασία

Εσωτερική αγορά

48.  τονίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ απαιτεί, ως προϋπόθεση, πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εσωτερική αγορά·

49.  υπογραμμίζει ότι η δυναμική κανονιστική ευθυγράμμιση και οι διατάξεις που διασφαλίζουν ισχυρή εποπτεία της αγοράς, η οποία συμβάλλει στην επιβολή των κανόνων για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, και παρέχει ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις της ΕΕ σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό και αναντικατάστατο μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

50.  υπενθυμίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει σε τελωνειακούς ελέγχους και επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά, και επιμένει ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αγαθών με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι υψίστης σημασίας·

51.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί μια στενή και διαρθρωμένη συνεργασία σε ρυθμιστικά και εποπτικά ζητήματα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με πνεύμα σεβασμού του ρυθμιστικού καθεστώτος και της αυτονομίας της ΕΕ στη λήψη αποφάσεων·

52.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν αμοιβαίες ρυθμίσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των διπλωμάτων, και ενθαρρύνει τα δύο μέρη, και ιδίως τους επαγγελματικούς φορείς και τις αρχές τους, να αναπτύξουν και να υποβάλουν περαιτέρω κοινές συστάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ιδίως στο πλαίσιο του συμβουλίου εταιρικής σχέσης·

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

53.  είναι της γνώμης ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να ενισχυθεί η κανονιστική ευθυγράμμιση, να υπάρχει κοινή αντίληψη όσον αφορά τις ανησυχίες και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την εποπτεία, να διασφαλιστεί ένα ομαλό επίπεδο συνεργασίας και να διατηρηθεί η ενότητα των κεφαλαιαγορών·

54.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα διαβατηρίου, τα οποία βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση, σε εναρμονισμένους κανόνες προληπτικής εποπτείας και στην εποπτική σύγκλιση στους κόλπους της εσωτερικής αγοράς, θα πάψουν να ισχύουν μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα· υπογραμμίζει ότι, στη συνέχεια, η πρόσβαση στη χρηματοπιστωτική αγορά της ΕΕ θα χρειαστεί να βασιστεί στο αυτόνομο πλαίσιο ισοδυναμίας της ΕΕ· υπενθυμίζει, εντούτοις, το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων περί ισοδυναμίας·

55.  τονίζει ότι η αξιολόγηση της ισοδυναμίας των δημοσιονομικών κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή, και ότι η ισοδυναμία αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και εφόσον το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλήρως ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ· ζητεί να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η αξιολόγηση, προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση που περιλαμβάνεται στην πολιτική διακήρυξη· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δύναται να ανακαλέσει μονομερώς το καθεστώς ισοδυναμίας ανά πάσα στιγμή·

56.  υπενθυμίζει ότι σημαντικός όγκος συναλλαγών σε παράγωγα εκφρασμένα σε ευρώ εκκαθαρίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που ενέχει ενδεχομένως επιπλοκές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ·

Τελωνεία

57.  επισημαίνει την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην επιδιώξει τη συνέχιση του τρέχοντος καθεστώτος του όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ακεραιότητα της τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών και τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει ότι απαιτείται να πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία διέλευσης των κοινών συνόρων και, εφόσον κριθεί σκόπιμο και ενδεδειγμένο, να υπάρξει περαιτέρω συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών και να προβλεφθεί η δυνατότητα να υπάρχει μόνιμο γραφείο της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, επιφορτισμένο με την τελωνειακή συμμόρφωση·

58.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να θεσπίζει ολοκληρωμένους μηχανισμούς τελωνειακής συνεργασίας για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας των αγορών· καλεί, επιπλέον, τα δύο μέρη να εργαστούν, όπου κρίνεται σκόπιμο και ενδεδειγμένο, προκειμένου οι απαιτήσεις και οι διατυπώσεις των τελωνειακών διαδικασιών να καταστούν απλούστερες για τους εμπόρους ή τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη υψηλού επιπέδου σύγκλισης των τελωνειακών νομοθεσιών και πρακτικών τους, με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων και εκτελωνισμού, την επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των δύο μερών, με δυνατότητα ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και δασμών, επιπλέον των μέτρων διασφάλισης κατά συστηματικών παραβιάσεων της εφαρμοστέας τελωνειακής νομοθεσίας·

60.  επισημαίνει ότι θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να διατηρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο την τρέχουσα ταξινόμηση των προϊόντων με βάση το Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC), προκειμένου να διατηρηθούν οι απλουστευμένες διαδικασίες και να μειωθεί η ρυθμιστική επιβάρυνση·

Πολιτική προστασίας των καταναλωτών

61.  τονίζει ότι τα τρέχοντα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των πολιτών βάσει του κεκτημένου της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν και από τα δύο μέρη σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία· πιστεύει ότι η συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές της ΕΕ, παρέχοντας το καλύτερο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και για την επιβολή των υποχρεώσεων των εμπόρων·

62.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό, η ασφάλεια των προϊόντων που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι εγγυημένη κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

63.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ρυθμιστική και διοικητική συνεργασία, συνοδευόμενη, όπου είναι σκόπιμο και ενδεδειγμένο, από κοινοβουλευτική εποπτεία και δεσμεύσεις μη υποβάθμισης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι μη δασμολογικοί φραγμοί και να επιδιώκονται στόχοι δημοσίου συμφέροντος, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

Αλιεία

64.  δηλώνει εκ νέου ότι δεν μπορεί να συναφθεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν αυτή δεν περιλαμβάνει μια πλήρη, ισόρροπη και μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αλιεία και τα συναφή ζητήματα, με την οποία θα διατηρείται, υπό βέλτιστες συνθήκες, η πρόσβαση στα ύδατα, τους πόρους και τις αγορές των ενδιαφερόμενων μερών, και θα συνεχίζονται οι υφιστάμενες αλιευτικές δραστηριότητες·

65.  υπενθυμίζει ότι το μέγιστο αμοιβαίο όφελος θα επιτευχθεί εάν προστατευθούν τα κοινά οικοσυστήματα και εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, εάν διατηρηθεί η υφιστάμενη αμοιβαία πρόσβαση σε ύδατα και αλιευτικούς πόρους, με στόχο τη συνέχιση των υφισταμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και εάν καθοριστούν κοινές, συνεκτικές, σαφείς και σταθερές αρχές και κανόνες, που θα επιτρέπουν την αμοιβαία ανοικτή πρόσβαση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στις αγορές, χωρίς να προκαλούνται οικονομικές ή κοινωνικές εντάσεις λόγω άνισου ανταγωνισμού· εμμένει στην ανάγκη να εξασφαλίζεται με τη μελλοντική συμφωνία ότι οποιαδήποτε παραβίαση όρων που αφορούν την αμοιβαία πρόσβαση σε ύδατα και πόρους θα επισύρει κυρώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή των προτιμησιακών δασμών για τα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά της ΕΕ·

66.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στη συμφωνία τα ποσοστά κατανομής που ισχύουν σήμερα για τα κοινά αποθέματα των δύο μερών στο Παράρτημα FISH-2 (Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων) σύμφωνα με την αρχή της ισχύουσας σχετικής σταθερότητας·

67.  καλεί τα δύο μέρη να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ποσοστιαία μερίδια και τη σταθερή και συνεχή κατανομή των δικαιωμάτων αλιείας· τονίζει ότι είναι σημαντική η μακροπρόθεσμη διαχείριση των πόρων με βάση τη συμμόρφωση με τις αρχές της ΚΑΠ, όπως η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) και τα τεχνικά μέτρα, τα περιφερειακά της εργαλεία διαχείρισης όπως τα πολυετή σχέδια για τη Βόρεια Θάλασσα και τα δυτικά ύδατα, και η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, που έχουν μέχρι στιγμής συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων προς όφελος των στόλων τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου·

68.  τονίζει πως η συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα τεχνικά μέτρα ή οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές χαρακτηρίζονται από αμοιβαιότητα, αμεροληψία και αναλογικότητα και δεν αποτελούν de facto τρόπο αποκλεισμού σκαφών της ΕΕ από τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου· επιμένει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ισοπέδωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων της ΕΕ·

69.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παράνομων, αδήλωτων και ανεξέλεγκτων (ΠΑΑ) αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

70.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν κατάλληλοι μηχανισμοί συνεργασίας και διαβούλευσης, να εφαρμοστεί κοινή επιστημονική προσέγγιση και να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη συνεχή συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συλλογή δεδομένων και στην επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων, ως βάση για τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την κοινή διαχείριση της αλιείας σε όλες τις κοινές θαλάσσιες λεκάνες· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν την ενεργό και καλόπιστη συνεργασία τους για τον έλεγχο της αλιείας και την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας·

Δικαιώματα των πολιτών και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

71.  επισημαίνει με αποδοκιμασία πως το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου θα πάψει να ισχύει μετά τη μεταβατική περίοδο· επιμένει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση χρειάζεται να περιλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με την κυκλοφορία των προσώπων, με βάση την πλήρη αμοιβαιότητα και την αποφυγή οποιωνδήποτε διακρίσεων μεταξύ κρατών μελών· επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά πρέπει να είναι ανάλογη προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ανθρώπων· τονίζει ότι το καθεστώς διέλευσης των συνόρων δεν πρέπει να δημιουργεί δυσανάλογους διοικητικούς ή οικονομικούς φραγμούς·

72.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών από μικτές οικογένειες όπου μόνο ένας από τους γονείς είναι πολίτης της ΕΕ, και να προβλεφθούν κατάλληλοι νομικοί μηχανισμοί για την επίλυση διαφορών μεταξύ γονέων, για παράδειγμα σε περίπτωση διαζυγίου·

73.  θεωρεί ότι οι συμφωνίες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, θα πρέπει να βασίζονται στη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και στην πλήρη αμοιβαιότητα, και να περιλαμβάνουν το κεκτημένο της ΕΕ για την κινητικότητα, τους κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων, και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

74.  θεωρεί ότι η περαιτέρω κωδικοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω νομικά δεσμευτικών διατάξεων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου μιας μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι τούτο πρέπει να περιλαμβάνει την κατάσταση των διασυνοριακών εργαζομένων, η ελεύθερη κυκλοφορία των οποίων θα πρέπει να διασφαλίζεται με βάση την απουσία διακρίσεων και την αμοιβαιότητα· ζητεί να εξεταστεί η βελτίωση της ρύθμισης των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής για σκοπούς έρευνας, σπουδών, κατάρτισης, εθελοντικής υπηρεσίας, προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ η απασχόληση εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) και η εθελοντική υπηρεσία στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αποτελούν μέρος της μελλοντικής συμφωνίας και να μην επαφεθούν στην εθνική νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι η κρίση της COVID-19 κατέδειξε την εξάρτηση τομέων ζωτικής σημασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η δημόσια υγεία ή η γεωργία, από εργαζόμενους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εποχικού εργατικού δυναμικού·

Απασχόληση, κινητικότητα και συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

75.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευσή της να θέσει σε εφαρμογή έναν νέο νόμο για την απασχόληση, και καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να το πράξει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου· παραπέμπει εν προκειμένω ειδικά στις πρόσφατα εγκριθείσες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ των οποίων οι προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο εκπνέουν μέσα τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθούν τυχόν κενά εξαιτίας των οποίων τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα προστατεύονται ούτε από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία ούτε από τον βρετανικό νόμο για την απασχόληση·

76.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό, τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα μελλοντικά δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των θιγόμενων προσώπων να διαφυλαχθούν από κάθε άποψη· καλεί τους διαπραγματευτές της συμφωνίας να δώσουν οπωσδήποτε προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, και να μεριμνήσουν για την αδιάλειπτη εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλειας σε όλα τα κεφάλαια·

77.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις σχετικά με επιδόματα ανεργίας για διασυνοριακούς και μεθοριακούς εργαζομένους, και ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να εξετάσουν κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας για διασυνοριακούς και μεθοριακούς εργαζομένους·

78.  τονίζει τη σημασία μιας δυναμικής συμφωνίας για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· τονίζει ότι οι διατάξεις της τελικής συμφωνίας για την κινητικότητα των προσώπων πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλογα και ισχυρά δικαιώματα όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη·

Προστασία των δεδομένων

79.  τονίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων τόσο ως θεμελιώδους δικαιώματος όσο και ως βασικού παράγοντα για την ψηφιακή οικονομία· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, προκειμένου να διαπιστώσει η Επιτροπή κατά πόσον είναι ικανοποιητικό το βρετανικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει ότι παρέχει επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με εκείνο που παρέχεται από το ενωσιακό νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων για τις περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες·

80.  υπενθυμίζει ότι ο βρετανικός νόμος για την προστασία των δεδομένων προβλέπει γενική και ευρεία εξαίρεση από τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της μετανάστευσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, όταν τα δεδομένα πολιτών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εν λόγω εξαίρεσης, δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δεδομένα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, και τούτο έρχεται σε σύγκρουση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15)· θεωρεί ότι το νομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της ΕΕ και, συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν πληροί τις προϋποθέσεις επάρκειας·

81.  υπογραμμίζει και στηρίζει την υποστήριξη της μελλοντικής εταιρικής σχέσης με δεσμεύσεις για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σκοπούμενη συνεργασία, και με την αυτόματη αναστολή της συμφωνίας επιβολής του νόμου, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο καταργήσει την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της ΕΣΔΑ· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο νομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την αξιολόγηση της επάρκειάς του δυνάμει του δικαίου της ΕΕ· ζητεί να ληφθούν εν προκειμένω υπόψη η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, όπως η υπόθεση Schrems, και η νομολογία του ΕΔΔΑ·

82.  θεωρεί ότι, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμευθεί ρητά ότι θα επιβάλει την εφαρμογή της ΕΣΔΑ και δεν αποδεχθεί τον ρόλο του Δικαστηρίου της ΕΕ, δεν θα είναι δυνατή καμία συμφωνία για δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται μέχρι στιγμής να προσφέρει ισχυρές εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, εμμένοντας στην υποβάθμιση των ισχυόντων προτύπων και να την απόκλιση από τους συμφωνηθέντες μηχανισμούς προστασίας, μεταξύ άλλων με τη χρήση της μαζικής παρακολούθησης·

83.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία κατά την αξιολόγηση της επάρκειας του νομικού πλαισίου του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λύσει τα προβλήματα που επισημαίνονται με το παρόν ψήφισμα, πριν να αποφανθεί ότι το βρετανικό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων είναι επαρκές σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμβουλευτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

Ασφάλεια, επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

84.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί απτή πρόοδος στους τομείς της ασφάλειας, της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για συνολική και αποδοτική συνεργασία η οποία θα είναι αμοιβαία επωφελής για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

85.  αντιτίθεται κατηγορηματικά στο αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου να έχει άμεση πρόσβαση στα συστήματα δεδομένων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· τονίζει εκ νέου, εν προκειμένω, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα εκτός Σένγκεν, δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των πληροφορικών συστημάτων της ΕΕ· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις διασφάλισης, ελέγχου και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισοδύναμου με αυτό που προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο·

86.  επισημαίνει ότι η νομοθεσία για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) απαγορεύει ρητά την πρόσβαση τρίτων χωρών στο σύστημα και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί, ως τρίτη χώρα, να έχει πρόσβαση στο SIS· υπενθυμίζει ότι στις 5 Μαρτίου 2020 το Συμβούλιο εξέδωσε δέσμη συστάσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων στην εφαρμογή του SIS από το Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι στην απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν διαφαίνεται η πρόθεση να εφαρμόσει τις εν λόγω συστάσεις, γεγονός που συνιστά παράβαση του δικαίου της ΕΕ· θεωρεί ότι η μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να συμφωνηθεί μόνο αν θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για την προστασία των δεδομένων και συσταθούν ισχυροί μηχανισμοί επιβολής·

87.  επισημαίνει ότι η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της Σύμβασης Prüm δρομολογήθηκε μόλις το 2019, και ότι το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση εκτελεστικής απόφασης που θα επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δακτυλοσκοπικών δεδομένων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι σύμφωνα με το πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας διαβούλευσης για τις πράξεις του πρώην τρίτου πυλώνα, στις 13 Μαΐου 2020 το Κοινοβούλιο απέρριψε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου λόγω ανησυχιών σχετικά με την πλήρη αμοιβαιότητα όσον αφορά την ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων, τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων, και για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογής της απόφασης· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου υπέρ της απόρριψης· υπενθυμίζει στους διαπραγματευτές ότι, αν εγκριθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου που επιτρέπουν τις εν λόγω αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων, η ισχύς τους θα λήξει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου· τονίζει την ανάγκη να συναφθεί εγκαίρως συμφωνία σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τη μελλοντική σχέση, δεδομένης της σημασίας που έχει η ανταλλαγή πληροφοριών στην καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

88.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διαπραγματευτική εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου στερείται φιλοδοξίας σε σημαντικούς τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· πιστεύει ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να βρουν μια λύση που θα επιτρέπει ένα επίπεδο συνεργασίας περισσότερο φιλόδοξο από ό,τι εκείνο που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση εκδόσεως·

Μετανάστευση, άσυλο και διαχείριση των συνόρων

89.  τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθούν οι όροι συνεργασίας για την μετανάστευση υπηκόων άλλων από τους υπηκόους των δύο μερών, ενώ θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα διαφυλάσσεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα αναγνωρίζεται η ανάγκη να προστατευθούν οι πιο αδύναμοι· επαναλαμβάνει το αίτημά του να περιληφθούν, κατ’ ελάχιστο, στην εν λόγω συνεργασία ρυθμίσεις που ενισχύουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς πρόσβασης στη διεθνή προστασία, μεταξύ άλλων μέσω της οικογενειακής επανένωσης·

90.  τονίζει την ανάγκη για ισχυρή συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, προκειμένου να καταπολεμηθεί , σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων

91.  επιμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να επιλέγει εκλεκτικά, ποια στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση θέλει να διατηρήσει·

92.  τονίζει για μια ακόμη φορά την ανάγκη να καταρτιστεί σχέδιο για την οικογενειακή επανένωση, το οποίο να είναι έτοιμο να τεθεί σε ισχύ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

93.  ως μέρος ενός τέτοιου σχεδίου, και γενικότερα, το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει στους διαπραγματευτές την υποχρέωση τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου να προστατεύουν όλα τα παιδιά στην επικράτειά τους, και σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 (UNCRC), καλεί δε τα κράτη μέλη, μόλις υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, να δώσουν εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί σχέδιο οικογενειακής επανένωσης για τους αιτούντες άσυλο·

94.  τονίζει τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης της ΕΕ σε όλα αυτά τα ζητήματα, δεδομένου ότι οι διμερείς ρυθμίσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των επιμέρους κρατών μελών για ζητήματα όπως η οικογενειακή επανένωση για τους αιτούντες άσυλο ή για τους πρόσφυγες και οι ρυθμίσεις μετεγκατάστασης ή επανεισδοχής, ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες στη συνοχή της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση· καλεί τόσο την ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώξουν μια ισορροπημένη και εποικοδομητική προσέγγιση σε όλα αυτά τα θέματα·

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

95.  καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμπεριλάβουν στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), συμπεριλαμβανομένου μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκαν, στην πολιτική δήλωση, να προχωρήσουν πέρα από τα πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την ΚΞΧ/ΧΤ σε σχέση με τους πραγματικούς δικαιούχους και να θέσουν τέρμα στην ανωνυμία που συνδέεται με τη χρήση εικονικών νομισμάτων, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη·

96.  καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμπεριλάβουν στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ειδικές διατάξεις σχετικά με την εποπτεία οικονομικών και μη χρηματοπιστωτικών υπόχρεων οντοτήτων στο πλαίσιο των ρυθμιστικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Φορολογικά θέματα

97.  καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσουν προτεραιότητα σε έναν συντονισμένο αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· καλεί τις δύο πλευρές να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές με πράξεις συνεργασίας βάσει του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων· σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη που εκπονεί η Επιτροπή βάσει δεικτών που προσδιορίζουν χώρες με χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες για σκοπούς φοροαποφυγής· ζητεί να περιληφθεί συγκεκριμένα το θέμα αυτό στη μελλοντική συμφωνία· σημειώνει ότι, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα και θα πρέπει να ελέγχεται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να μεριμνήσουν για την πλήρη διοικητική συνεργασία με στόχο τη εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ και με τις διατάξεις περί προστασίας και ανάκτησης εσόδων από τον ΦΠΑ·

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και προστασία του περιβάλλοντος

98.  θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το υφιστάμενο και το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρημένων στόχων για το 2030, των στόχων για το 2040 και της πορείας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

99.  θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα με πεδίο εφαρμογής και επίπεδο αποτελεσματικότητας ίδια με εκείνα που προβλέπονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και θα πρέπει να εφαρμόζει τις ίδιες αρχές όσον αφορά τη χρήση των εξωτερικών πιστωτικών μορίων έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου· θεωρεί επίσης ότι, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει να συνδεθεί το δικό του ΣΕΔΕ με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα αυτό: το σύστημα εμπορίας εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα πρέπει να υπονομεύει την ακεραιότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και ιδίως την ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη συνεχή ενίσχυση του πεδίου εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ· τονίζει ότι, πριν από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την έγκριση του σχεδίου συμφωνίας, θα πρέπει ήδη να έχει θεσπιστεί και να έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα·

100.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, πέραν της έγκρισης των κοινών προτύπων και στόχων· τονίζει περαιτέρω ότι είναι σημαντικό, το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόζει και να επιβάλλει τα όρια εκπομπών και τις λοιπές διατάξεις που συμφωνήθηκαν βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) και να ευθυγραμμίζεται δυναμικά με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων των εγγράφων αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·

Δημόσια υγεία

101.  τονίζει ότι, αν το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν στην ΕΕ αγαθά υποκείμενα σε μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, θα είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα εν λόγω αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι κανόνες προέλευσης, ιδίως για τα τρόφιμα, και ότι θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες σχετικά με τη μεταποίηση των τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αποτραπεί η καταστρατήγηση των απαιτήσεων της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο πιθανών ΣΕΣ μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών·

102.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα· θεωρεί ότι τα δύο μέρη θα πρέπει να επιδιώκουν τη μείωση της χρήσης και των κινδύνων των φυτοφαρμάκων· τονίζει την ανάγκη να επιδιώξουν αμφότερα τα μέρη να μειώσουν τη χρήση αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή και να συνεχίσουν να απαγορεύουν τη χρήση τους ως αυξητικών παραγόντων, όπως επίσης και να μειώσουν την ακατάλληλη ή περιττή χρήση τους στον άνθρωπο·

103.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προλαμβάνονται οι ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων· καλεί τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία αναδιανομής των φαρμάκων που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν μακροπρόθεσμα, για να προλαμβάνουν και να εντοπίζουν υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές για την υγειονομική ασφάλεια, να προετοιμάζονται για αυτές και να τις αντιμετωπίζουν· ζητεί εν προκειμένω, τη συνεχή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που ένα από τα μέρη δεν λάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας απειλής για την υγεία, το άλλο μέρος μπορεί να εγκρίνει μονομερή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας·

104.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και την ασφάλεια των χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, με παράλληλη διασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις που ισχύουν για εταιρείες εκτός του ΕΟΧ· τονίζει, ακόμα, την ανάγκη να καθοριστούν αυστηρές προϋποθέσεις για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, που να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στη συμφωνία του ΠΟΕ, προκειμένου να προστατευθεί η εσωτερική αγορά της ΕΕ, ιδίως δε οι καταναλωτές, από τους κινδύνους που συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων με το Ηνωμένο Βασίλειο·

Μεταφορές

105.  τονίζει ότι η προβλεπόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει, βασιζόμενη στους στενούς δεσμούς και τα κοινά συμφέροντα, να παρέχει συνεχή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για όλους τους τρόπους μεταφορών υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα δικαιώματα των επιβατών· τονίζει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την ειδική κατάσταση της σήραγγας της Μάγχης, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές του καθεστώτος ασφαλείας και αδειοδότησης·

106.  θεωρεί ότι η μελλοντική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προβλέπει έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών και να ενθαρρύνει καλές διασυνοριακές εμπορικές και επιχειρηματικές συνθήκες, ιδίως με τη διευκόλυνση και την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου·

107.  πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε διασυνοριακά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, στη βάση των κοινών συμφερόντων·

108.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να είναι ο μόνος διαπραγματευτής της ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προβούν σε διμερείς διαπραγματεύσεις· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να εκπροσωπεί τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους στην τελική συνολική συμφωνία·

109.  τονίζει ότι τα δικαιώματα και τα προνόμια συνεπάγονται υποχρεώσεις και ότι το επίπεδο πρόσβασης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αντιστοιχεί πλήρως στον βαθμό της ρυθμιστικής σύγκλισης και των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί όσον αφορά την τήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό και να βασίζεται στα ελάχιστα κοινά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ·

110.  υπενθυμίζει ότι οι αεροπορικές μεταφορές είναι οι μόνες για τις οποίες δεν υπάρχει νομικός μηχανισμός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

111.  θεωρεί ότι η προβλεπόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο κεφάλαιο για τις αεροπορικές μεταφορές, που θα διασφαλίζει τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και θα περιέχει κατάλληλες διατάξεις για την πρόσβαση στην αγορά, τις επενδύσεις και την επιχειρησιακή και εμπορική ευελιξία (π.χ. ανταλλαγή κωδικών) με διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και να προβλέπει τη στενή συνεργασία στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας·

112.  τονίζει ότι οποιαδήποτε πιθανή χορήγηση ορισμένων στοιχείων της λεγόμενης «πέμπτης ελευθερίας» (ελευθερία του αέρα) θα πρέπει να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και να εξισορροπείται με αντίστοιχες υποχρεώσεις προς το συμφέρον της ΕΕ·

113.  σημειώνει ότι το ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών, το οποίο βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό αδειών, δεν είναι κατάλληλο για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης των οδικά μεταφερόμενων εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή των απειλών κατά της δημόσιας τάξης και την πρόληψη διαταραχών στις ροές κυκλοφορίας των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και των φορέων εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να παρέχονται βελτιωμένες άμεσες θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τη χερσαία γέφυρα του Ηνωμένου Βασιλείου·

114.  τονίζει ότι στις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα και οφέλη με τις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές·

115.  θεωρεί ότι η προβλεπόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα διέλευσης με φορτίο και χωρίς φορτίο από το έδαφος ενός μέρους στο έδαφος του ίδιου μέρους μέσω του εδάφους του άλλου μέρους·

116.  θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει ίσους όρους ανταγωνισμού ιδίως στους τομείς της εργασίας, της οδήγησης και της ανάπαυσης, της απόσπασης οδηγών, των ταχογράφων, των βαρών και διαστάσεων των οχημάτων, των συνδυασμένων μεταφορών και της εκπαίδευσης του προσωπικού, και ειδικές διατάξεις για την εξασφάλιση συγκρίσιμου επιπέδου προστασίας όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης και τους οδηγούς·

117.  επιμένει ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην απρόσκοπτη ροή του θαλάσσιου εμπορίου της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και στην ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατών, των ναυτικών και του θαλάσσιου και χερσαίου προσωπικού· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή των κατάλληλων συνοριακών και τελωνειακών συστημάτων, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και διαταραχές·

Πολιτισμός και παιδεία

118.  θεωρεί ότι η συμφωνία θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι θα διατηρήσει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

119.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στις διαπραγματευτικές οδηγίες δηλώνεται σαφώς ότι οι μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διάλογο και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη φύση του πολιτιστικού τομέα κατά τη διαπραγμάτευση των σχετικών διατάξεων για την κινητικότητα· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διατάξεις οι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο κειμένου της συμφωνίας το οποίο δημοσίευσε η Επιτροπή, σχετικά με την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν καλύπτουν τις ανάγκες του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας τομέα και ενδέχεται να εμποδίσουν τη συνέχιση των πολιτιστικών ανταλλαγών·

120.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη σαφήνεια με την οποία ορίζεται στις διαπραγματευτικές οδηγίες ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οικονομικής εταιρικής σχέσης και καλεί την Επιτροπή να παραμείνει σταθερή στη θέση της·

121.  τονίζει ότι η πρόσβαση στην αγορά οπτικοακουστικών υπηρεσιών στην Ένωση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), έτσι ώστε να παρέχονται και στις δύο πλευρές τα ίδια δικαιώματα αναμετάδοσης· υπενθυμίζει ότι περιεχόμενο με προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να φέρει τον χαρακτηρισμό «ευρωπαϊκά έργα» μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, για όσο τα έργα που προέρχονται από τρίτες χώρες και κράτη εκτός του ΕΟΧ, που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση, θα περιλαμβάνονται στην ποσόστωση περιεχομένου για τα «ευρωπαϊκά έργα»·

122.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των ζητημάτων που αφορούν την επιστροφή ή την απόδοση πολιτισμικών αγαθών τα οποία έχουν αφαιρεθεί παράνομα από τις χώρες προέλευσής τους· και τονίζει τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο στον εν λόγω τομέα·

Δημοσιονομική διακυβέρνηση και πλαίσιο ελέγχου

123.  ζητεί να εξασφαλιστεί και να τηρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης των υπηρεσιών της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της ΕΕ πρέπει να γίνει δεκτό ως αρμόδιο δικαστήριο σε υποθέσεις που αφορούν την τήρηση και την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ·

Συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης

124.  ζητεί να δοθεί από την Επιτροπή ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες ισχύουσες αρχές και προϋποθέσεις που αφορούν τόσο τη «Συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης» όσο και τις «Οριζόντιες ρυθμίσεις και διακυβέρνηση»:

   α) να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γενικές αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα θεσπιστούν ως μέρος της επιδιωκόμενης σύμπραξης σε σχέση με τη συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ θα περιλαμβάνουν απαίτηση εύλογης και προσήκουσας χρηματοδοτικής συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο ως προς το τέλος συμμετοχής όσο και ως προς την επιχειρησιακή συνεισφορά, στα προγράμματα στα οποία αυτό θα συμμετέχει·
   β) να διασφαλίσει ότι ο γενικός κανόνας για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι σύμφωνος με τις τυποποιημένες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή τρίτων χωρών, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος και για όλα τα μέρη του προγράμματος, εκτός εάν η μερική συμμετοχή δικαιολογείται για λόγους όπως η εμπιστευτικότητα· συνιστά να διασφαλιστούν η προβλεψιμότητα για τους συμμετέχοντες σε προγράμματα της ΕΕ που εκτελούνται στην ΕΕ, και η σταθερότητα όσον αφορά τις πιστώσεις του προϋπολογισμού·
   γ) να μεριμνήσει ώστε η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ να μην συνεπάγεται συνολική καθαρή μεταφορά κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αναστείλει ή να τερματίσει μονομερώς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά του·
   δ) να μεριμνήσει ώστε η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο να περιέχει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών παρατυπιών, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

125.  πιστεύει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντική η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα της Ένωσης, σε διασυνοριακά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα όπως το Erasmus+, το Creative Europe, το «Ορίζων», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το πρόγραμμα LIFE, το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (SES), το Interreg, κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως οι Clean Sky I και II, το ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), οι ΚΕΕΥ, το Galileo, το Copernicus, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), το πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), και οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

126.  αναμένει ότι η συμφωνία θα εξετάσει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρατόμ και το έργο ITER, και τον αντίκτυπο της αποχώρησης στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού· αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμορφώνεται, επιπλέον, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία και την ακτινοπροστασία·

127.  θεωρεί ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει τελικά ότι επιθυμεί να συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να συνεισφέρει στα ταμεία συνοχής για την περίοδο 2021-2027, όπως συμβαίνει τώρα με τις χώρες του ΕΟΧ·

128.  πιστεύει ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών της ΕΕ που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

129.  τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το πρόγραμμα PEACE να συνεχίσει να εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιρλανδία και στις παραμεθόριες περιοχές της Ιρλανδίας, τελώντας υπό καθεστώς αυτόνομης διαχείρισης από τον ειδικό οργανισμό για τα προγράμματα της ΕΕ·

130.  θεωρεί ότι η συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, αφενός, και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών του Ηνωμένου Βασιλείου (ΥΧΕ), ιδίως στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, αφετέρου, θα πρέπει να συνεχιστεί· ζητεί να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις που θα καταστήσουν δυνατή στο μέλλον την από κοινού υλοποίηση έργων στο πλαίσιο, αντιστοίχως, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και των ταμείων συνοχής· και να διατηρηθεί επαρκές επίπεδο στήριξης για τις υπόλοιπες ΥΧΕ·

131.  υπογραμμίζει ότι με τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε περιφέρειες της ΕΕ ή υποψήφιες προς ένταξη χώρες που πλήττονται, μεταξύ άλλων λόγω σοβαρών επιπτώσεων στην οικονομία, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) αποτελεί απτή εκδήλωση αλληλεγγύης·

132.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή σε προγράμματα πρέπει να συνδέεται με την ευθυγράμμιση με τις σχετικές πολιτικές, όπως τις πολιτικές για το κλίμα ή τον κυβερνοχώρο·

133.  θεωρεί ότι μια συμφωνία για την ενεργειακή συνεργασία, στο πνεύμα της συνολικής συμφωνίας για τις μελλοντικές σχέσεις και με βάση μια αξιόπιστη διακυβέρνηση και ίσους όρους ανταγωνισμού, θα ήταν προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο μερών·

134.  υπογραμμίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο της Ιρλανδίας μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτείται η συνέχιση της εφαρμογής του ενεργειακού κεκτημένου της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία·

135.  θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο στη διαστημική πολιτική της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι η μελλοντική πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ χρειάζεται να εξεταστεί στις διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της διαφύλαξης των συμφερόντων της ΕΕ και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ·

Διανοητική ιδιοκτησία

136.  τονίζει ότι η προβλεπόμενη συμφωνία θα πρέπει να περιέχει επίσης ισχυρά και εκτελεστά μέτρα που να καλύπτουν την αναγνώριση και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα βιομηχανικά σχέδια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το εμπορικό απόρρητο, με βάση το ισχύον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, όπως τα γενόσημα· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη δυνατότητα για στενή διμερή συνεργασία μεταξύ του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου·

Εταιρικό δίκαιο

137.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση των προτύπων και να διασφαλιστεί η ενεργητική νομιμοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ, είναι επιθυμητό η προβλεπόμενη συμφωνία να περιλαμβάνει ελάχιστα κοινά πρότυπα σχετικά με τη σύσταση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, την προστασία των μετόχων, των πιστωτών ή των εργαζομένων, την υποβολή εκθέσεων των εταιρειών και τους κανόνες περί λογιστικού ελέγχου και διαφάνειας, καθώς και για την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση και την πτώχευση ή την αφερεγγυότητα·

Συνεργασία στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων σε οικογενειακές υποθέσεις

138.  υπογραμμίζει ότι η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της μελλοντικής εμπορικής και επιχειρηματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των εταιρειών, και για την παροχή ασφάλειας και επαρκούς προστασίας των μερών σε διασυνοριακές συναλλαγές και άλλες δραστηριότητες· θεωρεί ότι θα πρέπει συνεπώς να αξιολογηθεί προσεκτικά αν η Σύμβαση του Λουγκάνο θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλη λύση που θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τη συνολική ισορροπία των σχέσεών της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή αν θα ήταν καταλληλότερη μια νέα λύση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια «δυναμική ευθυγράμμιση» μεταξύ των δύο πλευρών·

139.  τονίζει ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης συμφωνίας θα πρέπει να εξευρεθεί ουσιαστική και ολοκληρωμένη λύση όσον αφορά τις γαμικές διαφορές, τη γονική μέριμνα και άλλες οικογενειακές υποθέσεις ειδικότερα· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι τυχόν διατάξεις περί αμοιβαίας εκτέλεσης σχετικά με οικογενειακές υποθέσεις στην προβλεπόμενη συμφωνία θα πρέπει να βασίζονται όχι μόνο στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των δικαστικών συστημάτων, αλλά και στην ύπαρξη ορισμένων συνταγματικών εγγυήσεων και κοινών προτύπων για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια

140.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους διμερείς χορηγούς στον κόσμο και επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τις ευκαιρίες συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε πνεύμα εταιρικής σχέσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα αφήσει κενά στη συνολική αναπτυξιακή συνεργασία και την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ·

141.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων μέσα από την αναπτυξιακή πολιτική και την ανθρωπιστική βοήθεια· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της επιδίωξης συνοχής στην πολιτική για την ανάπτυξη·

142.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης που να ενσωματώνει την προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα, και παράλληλα να διασφαλίζει τη διαρκή δέσμευση και συνεργασία για την επίτευξη των ΣΒΑ, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εξάλειψης της φτώχειας και της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημασία της εναρμονισμένης αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών κρίσεων, και τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας·

143.  είναι πεπεισμένο ότι η εταιρική σχέση μετά τη συμφωνία του Κοτονού και η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής μπορεί να ενισχυθεί μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας του στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό· τονίζει ότι η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες ΑΚΕ θα πρέπει να συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της αλληλεγγύης και της συμπληρωματικότητας·

Ασφάλεια και εξωτερική πολιτική

144.  επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους διαπραγματευτικούς στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου, που δημοσιεύτηκαν στις 27 Φεβρουαρίου 2020, η εξωτερική πολιτική θα καθοριστεί μόνο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φιλικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, με αποτέλεσμα ο βασικός αυτός τομέας να υποβιβάζεται σε καθεστώς μη θεσμικής σχέσης που θα συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο·

145.  επισημαίνει με αποδοκιμασία ότι αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις της πολιτικής διακήρυξης, η οποία προβλέπει μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και ευέλικτη εταιρική σχέση στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της άμυνας, και ζητεί τη θέσπιση μιας μελλοντικής ευρείας, συνολικής και ισόρροπης εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της ασφάλειας, στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμφωνήσει·

146.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ ότι η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και η άμυνα θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικής συμφωνίας που διέπει τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου·

147.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδεικνύει καμία φιλοδοξία για σχέσεις με την ΕΕ στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της άμυνας, και ότι οι τομείς αυτοί δεν περιλαμβάνονται ρητά στην εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου και άρα δεν αποτελούν μέρος των 11 πεδίων διαπραγμάτευσης·

148.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κοινές αρχές, αξίες και συμφέροντα· τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να διατηρηθεί μια φιλόδοξη, στενή και διαρκής συνεργασία που θα σέβεται την αυτονομία της ΕΕ με τη μορφή ενός κοινού πλαισίου για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας που θα βασίζεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και θα λαμβάνει υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το ΝΑΤΟ στους ακόλουθους τομείς:

   α) προώθηση της ειρήνης·
   β) κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και την παγκόσμια σταθερότητα, μεταξύ άλλων στις γειτονικές χώρες της Ευρώπης·
   γ) προώθηση ενός διεθνούς συστήματος βασισμένου σε κανόνες·
   δ) παγίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·
   ε) προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·
   στ) προώθηση της παγκόσμιας ευημερίας, βιώσιμη ανάπτυξη, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και μετριασμός της απώλειας βιοποικιλότητας·

149.  παρατηρεί ότι μια βαθιά ολοκληρωμένη και συντονισμένη διεθνής συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήταν εξαιρετικά επωφελής και για τα δύο μέρη δεδομένου ότι έχουν παρόμοιες προσεγγίσεις όσον αφορά την αποτελεσματική πολυμέρεια, τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας, καθώς και την υπεράσπιση και πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτείνει ο συντονισμός αυτός να διέπεται από μια συστημική πλατφόρμα για διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου και συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής· υπογραμμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε με παγκόσμια ζητήματα·

150.  τονίζει ότι οι αμφότερες οι πλευρές έχουν ανάγκη από κοινές απαντήσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων της πολιτικής εξωτερικών, ασφάλειας και άμυνας, όπως η τρομοκρατία, ο κυβερνοπόλεμος, η κρίση στη γειτονία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι υβριδικές απειλές· ενθαρρύνει τον αποτελεσματικό, έγκαιρο και αμοιβαίο διάλογο, τη διαβούλευση, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων η οποία θα υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ανταλλαγές διαβαθμισμένων πληροφοριών πρέπει να οργανώνονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου·

151.  τονίζει ότι, από το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο σχέσεων, γεγονός που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υφιστάμενη συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφαλείας·

152.  καλεί τόσο την ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο να ενισχύσουν τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την ενίσχυση των ειρηνευτικών προσπαθειών του ΟΗΕ· καλεί τα δύο τα μέρη να προωθήσουν την αντίληψη της ειρήνης και του διαλόγου ως μέσων για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση των συγκρούσεων, και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των έμφυλων δικαιωμάτων· υποστηρίζει τη συνέχιση της υφιστάμενης συνεργασίας στους τομείς αυτούς· ζητεί να υπάρχει συστηματική προτιμησιακή συνεργασία σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα που συνδέονται με τη δημοκρατική ανάπτυξη, τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες και τις δημοκρατικές κοινοβουλευτικές πρακτικές σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εκλογών·

153.  τονίζει το ισχυρό συμφέρον της ΕΕ για μια τέτοιου είδους εταιρική σχέση στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας, δεδομένων των αμοιβαίων οφελών που προκύπτουν από τη μόνιμη έδρα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, της άκρως αποτελεσματικής διπλωματικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ, και του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τις πλέον ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη·

154.  προτείνει, η μελλοντική εταιρική σχέση να βασιστεί σε μια πολύ στενή και τακτική συνεργασία και σε συντονισμό στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ειδικότερα δε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

155.  τονίζει ότι ασφάλεια και ανάπτυξη είναι αμοιβαία σημαντικές· ενθαρρύνει τόσο την ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργάζονται στενά στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας· υπενθυμίζει στα δύο μέρη τη σημασία της ανάληψης δέσμευσης για επίτευξη του στόχου του 0,7% για τον λόγο ΕΑΒ/ΑΕΕ, όπως και τη σημασία της υποστήριξης της αρχής για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής· πιστεύει ότι η μετά Κοτονού εταιρική σχέση και η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής μπορούν να επωφεληθούν από μια αποτελεσματική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, που να πληροί υψηλά κοινωνικά πρότυπα και υψηλά πρότυπα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού·

156.  τονίζει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένης μάλιστα της γεωγραφικής τους εγγύτητας, να συνεργαστούν για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και πραγματικά διαλειτουργικών αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, με τον οποίο θα πρέπει να συναφθεί διοικητική συμφωνία, και να συνεχίσουν τις εξαιρετικά πολύτιμες εταιρικές τους σχέσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την άμυνα και την εξωτερική ασφάλεια, του Galileo, των προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας και της καταπολέμησης στοχευμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεων, όπως καταδείχθηκε από την τρέχουσα πανδημία της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει ότι όσον αφορά τη συμμετοχή στην ελεγχόμενη υπηρεσία δημόσιου χαρακτήρα Galileo, η σύναψη συγκεκριμένης συμφωνίας είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και αναγκαία· επισημαίνει επίσης, σε σχέση με το επικείμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτό βάσει των όρων που ισχύουν για τις τρίτες χώρες· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την τυποποίηση της αμυντικής τεχνολογίας·

157.  αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συνεχίσει την καθιερωμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις εθνικές αρχές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

158.  υπενθυμίζει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σήμερα σε ισχύ ορισμένα περιοριστικά μέτρα (καθεστώτα κυρώσεων) δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ· αναγνωρίζει την αποτελεσματική χρήση των κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να πρέπει να εφαρμόζει τα καθεστώτα κυρώσεων του ΟΗΕ μετά την αποχώρησή του, και ζητεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να ευθυγραμμίζει με την ΕΕ την πολιτική του για τις κυρώσεις· ζητεί επίσης τη σύσταση, μεταξύ των δύο μερών, κατάλληλου συντονιστικού μηχανισμού για τις κυρώσεις, καθώς και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας σχετικά με τις κυρώσεις σε παγκόσμια φόρουμ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους και να εξασφαλιστούν η σύγκλιση και η επιδίωξη και επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων στην προαγωγή κοινών αξιών·

159.  ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει στους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ και να αναλάβει εξέχοντα ρόλο στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων σε ανθρωπιστικές αποστολές και επιχειρήσεις διάσωσης, στην πρόληψη των συγκρούσεων και τη διατήρηση της ειρήνης, στην παροχή στρατιωτικής συμβούλευσης και βοήθειας και στη σταθεροποίηση μετά από συγκρούσεις, καθώς και σε έργα στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), όπου καλούνται να συμμετάσχουν, και τονίζει ότι η εν λόγω συμμετοχή θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους που σέβονται την αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων καθώς και την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης την αρχή των ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και βασίζονται σε πραγματική αμοιβαιότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας δίκαιης και ενδεδειγμένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία πολιτικού διαλόγου με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σχετικά με τις βασικές πτυχές των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με την ΚΠΑΑ και τη διαχείριση κρίσεων·

160.  υπενθυμίζει ότι τα αποτελεσματικά διεθνή καθεστώτα ελέγχου των εξοπλισμών, αφοπλισμού και μη διάδοσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας· υπενθυμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής στρατηγικής για πολυμερείς διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετικά με περιφερειακά μέτρα αποκλιμάκωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την ανάπτυξη και καθιέρωση αυτών των κανόνων, θεσμών και οργανισμών· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει κοινή στρατηγική με την ΕΕ όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, ιδίως σύμφωνα με την ατζέντα αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να υπόκειται σε κριτήρια ισοδύναμα με εκείνα της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ(19)·και, από κοινού με την ΕΕ, να προωθήσει την καθολική αποδοχή και την αυστηρή εφαρμογή της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων, της Συνθήκης για τη μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων (NPT) και την ανανέωση της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (νέα START)·

161.  εξαίρει τη σημασία της προξενικής και διπλωματικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματική βοήθεια για τους πολίτες και των δύο μερών και να επιτρέψει τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ να προσφέρουν στους πολίτες τους τη δυνατότητα προξενικής προστασίας σε τρίτες χώρες όπου το ένα από τα δύο μέρη δεν έχει διπλωματική εκπροσώπηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ·

162.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πανδημία της νόσου COVID-19 κατέδειξε τη σημασία των στρατιωτικών ικανοτήτων και πόρων, καθώς οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη στήριξη των μη στρατιωτικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της πανδημίας, εκπληρώνοντας παράλληλα τις βασικές αποστολές τους· τονίζει ότι η εν λόγω πανδημία κατέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας για την προστασία των ευρωπαϊκών πληθυσμών σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών· θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί που να καθιστούν δυνατή την έγκαιρη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ενόψει μελλοντικών κρίσεων παρόμοιας φύσης και κλίμακας· θεωρεί ότι, με βάση τα διδάγματα της πανδημίας της COVID-19, οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και υποστήριξης για την προώθηση ευρείας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης και κρίσης· θεωρεί ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε οποιοδήποτε μελλοντικό ευρωπαϊκό στρατιωτικό ιατρικό δίκτυο θα ήταν αμοιβαία επωφελής·

Θεσμικές διατάξεις και διακυβέρνηση

163.  επισημαίνει ότι το σύνολο της συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα, περιλαμβανομένων των διατάξεων για ίσους όρους ανταγωνισμού, ειδικών τομεακών ζητημάτων και θεματικών τομέων συνεργασίας και αλιείας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σύσταση ενός ενιαίου συνεκτικού και συμπαγούς συστήματος διακυβέρνησης ως γενικού πλαισίου, το οποίο να καλύπτει την κοινή συνεχή εποπτεία και διαχείριση της συμφωνίας, καθώς και διαφανείς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, συμμόρφωσης και επιβολής των κανόνων, με κυρώσεις και προσωρινά μέτρα, εν ανάγκη, σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας·

164.  θεωρεί ότι στη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών συμφωνιών που μπορεί να συναφθούν μεταγενέστερα, θα πρέπει να έχει εφαρμογή ένας ενιαίος και ολοκληρωμένος οριζόντιος μηχανισμός διακυβέρνησης, με παράλληλη διασφάλιση της συνέπειας προς τις διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης και χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι ισχυρός και να προβλέπει σταδιακές κυρώσεις καθώς και διορθωτικά μέτρα όταν κρίνεται ότι ένα από τα μέρη παραβιάζει τη συμφωνία, και ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματικά και ταχέως εφαρμόσιμα και αποτρεπτικά μέσα έννομης προστασίας· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την εφαρμογή όλων των διατάξεων· υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως πρώην κράτος μέλος, έχει αναπτύξει σημαντικές δομές θεσμικής συνεργασίας και διαλόγου με την ΕΕ, οι οποίες αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργικότητα των εν λόγω οριζόντιων ρυθμίσεων· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ προσδοκά από το Ηνωμένο Βασίλειο υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τη διακυβέρνηση, με σκοπό την οικοδόμηση μιας ισχυρής μελλοντικής εταιρικής σχέσης·

165.  εμμένει στην απόλυτη ανάγκη, αυτό το σύστημα διακυβέρνησης να διατηρεί πλήρως την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της έννομης και δικαστικής τάξης της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που είναι οι συννομοθέτες του ενωσιακού δικαίου, καθώς και του ρόλου του Δικαστηρίου της ΕΕ ως αποκλειστικά αρμόδιου οργάνου για την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σεβόμενο παράλληλα την αυτονομία αμφοτέρων των πλευρών· θεωρεί ότι, όσον αφορά διατάξεις που στηρίζονται σε έννοιες του ενωσιακού δικαίου, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης πρέπει να προβλέπουν την παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ·

166.  χαιρετίζει την πρόταση σύστασης κοινοβουλευτικής συνέλευσης εταιρικής σχέσης που θα απαρτίζεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες από το συμβούλιο εταιρικής σχέσης και να του υποβάλλει συστάσεις, και τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει νομική βάση για τις διατάξεις βάσει των οποίων θα συσταθεί το εν λόγω όργανο·

167.  απαιτεί να γίνει σεβαστός ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων περί κανονιστικής συνεργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορεί να ασκεί τον ενδεδειγμένο πολιτικό έλεγχο, και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και τα προνόμιά του ως συννομοθέτη· υπενθυμίζει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται για τις ρυθμίσεις επανεξέτασης της συμφωνίας·

168.  τονίζει ότι η συμφωνία στο σύνολό της θα πρέπει να καλύπτεται από διατάξεις σχετικά με τον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και τη διαβούλευση και από τα δύο μέρη, σύμφωνα με την παράγραφο 125 της πολιτικής διακήρυξης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, ειδικότερα, τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων και των ενώσεων εργαζομένων που εκπροσωπούν τόσο τους πολίτες της ΕΕ που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ· εμμένει στη σύσταση εθνικών συμβουλευτικών ομάδων που θα εποπτεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας·

169.  υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας παρατηρητή χωρίς ρόλο λήψης αποφάσεων σε μη ρυθμιστικούς οργανισμούς της ΕΕ, όπως στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος ή της απασχόλησης, καθώς και πιθανές συμφωνίες συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου με ομότιμους ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, για την ανταλλαγή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και επιστημονικής γνώσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας εκτός Σένγκεν και ως βασικού εταίρου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, να εξετάσει το ενδεχόμενο μελλοντικής πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

o
o   o

170.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

(1) ΕΕ L 58 της 27.2.2020, σ. 53.
(2) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 24.
(3) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 2.
(4) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 32.
(5) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 40.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0016.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0006.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0018.
(11) ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.
(12) ΕΕ C 34 της 31.1.2020, σ. 1.
(13) ΕΕ L 58 της 27.2.2020, σ. 53.
(14) Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στη μελλοντική συμφωνία ειδικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση κινδύνων «ανταλλαγής», προκειμένου να προστατευτεί η εσωτερική αγορά από μια κατάσταση στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιλέξει να εισάγει αγαθά με χαμηλό κόστος από τρίτες χώρες (προκειμένου να ικανοποιήσει την εγχώρια κατανάλωσή του) και να εξάγει χωρίς δασμούς την εγχώρια παραγωγή του στην πιο προσοδοφόρο ενωσιακή αγορά· Το φαινόμενο αυτό, που ωφελεί τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τις τρίτες χώρες και δεν μπορεί να αποτραπεί με τους κανόνες καταγωγής, θα αποσταθεροποιούσε τους ευρωπαϊκούς αγροτικούς τομείς και για τούτο απαιτεί ειδικούς επιχειρησιακούς μηχανισμούς.
(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(16) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
(17) Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
(18) Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
(19) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.


Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
PDF 130kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2020/2657(RSP))
P9_TA(2020)0153B9-0170/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(1), της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(3), καθώς και της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της τότε ορισθείσας Προέδρου της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, της 16ης Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθύνσεων για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024 σχετικά με τη διοργάνωση διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (εφεξής η «διάσκεψη»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2020 με τίτλο: «Προετοιμασία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης» (COM(2020)0027),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη γενική προσέγγιση όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων για την 70ή επέτειο της Διακήρυξης Schuman,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και οι νέες κοινωνικές και διακρατικές προκλήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί πλήρως κατά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των σημαντικών κρίσεων που έχει υποστεί η Ένωση καταδεικνύει ότι απαιτείται θεσμική και πολιτική μεταρρύθμιση σε πολλούς τομείς διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε με ιδιαίτερα υψηλό κόστος ότι το εγχείρημα της ΕΕ παραμένει ημιτελές και ότι η αδυναμία επίδειξης αλληλεγγύης και συντονισμού, οι οικονομικοί, υγειονομικοί και κοινωνικοί κλυδωνισμοί και οι συνεχείς επιθέσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα από τη διάσκεψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη κρίση καθιστά, συνεπώς, ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική και να έρθει πιο κοντά στους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν δηλώσει ότι θα πρέπει να διοργανωθεί διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και ότι η εν λόγω διαδικασία διάσκεψης θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ σε μια διαδικασία από τη βάση προς τα επάνω στην οποία θα εισακουστούν οι απόψεις τους και η φωνή τους θα συμβάλει στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη θα πρέπει να παρέχει ένα ανοικτό βήμα συζήτησης μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων θα πρέπει, επομένως, να αφορά μόνο τη μορφή και την οργάνωση της διάσκεψης·

1.  πιστεύει ότι, 10 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 70 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, είναι πλέον καιρός για επαναξιολόγηση της Ένωσης· είναι της άποψης ότι η κρίση της νόσου COVID-19 κατέστησε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για τη διάσκεψη·

2.  είναι της άποψης ότι η κρίση της νόσου COVID-19 κατέστησε ακόμα πιο εμφανή την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδεικνύοντας παράλληλα την επείγουσα ανάγκη για μια αποτελεσματική και αποδοτική Ένωση· είναι, συνεπώς, της άποψης ότι η διαδικασία της διάσκεψης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα μέσα ανάκαμψης της ΕΕ και την αλληλεγγύη που έχει ήδη επιδειχθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικολογική βιωσιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο, την ασφάλεια και τη δημοκρατία·

3.  επιβεβαιώνει τη θέση που περιέγραψε στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σε όλες τις διαστάσεις της και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση κοινής συμφωνίας σχετικά με τη συγκρότηση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πριν από τις θερινές διακοπές·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει θέση σχετικά με τη διάσκεψη και, ως εκ τούτου, προτρέπει το Συμβούλιο να υπερβεί τις διαφορές του και να λάβει σύντομα θέση σχετικά με τη μορφή και την οργάνωση της διάσκεψης·

5.  χαιρετίζει την έγκριση από την Επιτροπή της θέσης του για τη διάσκεψη και την προθυμία της να προχωρήσει ταχέως·

6.  προτρέπει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει στην εντολή του τη δέσμευση για ουσιαστική παρακολούθηση και ουσιαστική άμεση συμμετοχή των πολιτών, καθώς και να διατηρήσει την εμβέλεια της διάσκεψης ανοικτή σε κάθε πιθανό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, της τροποποίησης των Συνθηκών ή άλλου αποτελέσματος·

7.  τονίζει ότι, παρά την πανδημία, η άμεση συμμετοχή των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της διάσκεψης· προσβλέπει, συνεπώς, στην έναρξη της διάσκεψης, προκειμένου να οικοδομηθεί μια πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική Ένωση σε συνεργασία με όλους τους πολίτες της ΕΕ·

8.  αναγνωρίζει ότι η έναρξη της διάσκεψης χρειάστηκε να αναβληθεί λόγω της πανδημίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πανδημία ανέδειξε ορισμένες αδυναμίες στην Ένωσή μας· ως εκ τούτου, είναι αποφασισμένο να ξεκινήσει τη διάσκεψη το συντομότερο δυνατόν το φθινόπωρο του 2020·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
(2) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
(3) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 235.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0098.
(5) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0010.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19.
PDF 118kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)02908),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Μαΐου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Ιουνίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1, το άρθρο 64 παράγραφος 6 και το άρθρο 115 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου(2), και ιδίως τα άρθρα 37, 53 και 173 και το άρθρο 227 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων εκτεταμένων περιορισμών στις μετακινήσεις, όλα τα κράτη μέλη και οι γεωργοί στα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσχέρειες όσον αφορά τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την εκτέλεση των καθεστώτων ενίσχυσης που προβλέπονται στα άρθρα 32 έως 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τους τομείς των οπωροκηπευτικών και στα άρθρα 39 έως 54 του εν λόγω κανονισμού για τον αμπελοοινικό τομέα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει οικονομικές δυσχέρειες, προβλήματα ρευστότητας, αποδιοργάνωση της αγοράς και σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη έχουν επίσης ανακύψει υπέρμετρες δυσχέρειες όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στα οινοπαραγωγά κράτη μέλη με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση ενεργειών που αποτελούν μέρος των προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του του άνευ προηγουμένου χαρακτήρα αυτού του συνδυασμού περιστάσεων, η Επιτροπή ενέκρινε διατάξεις που προβλέπουν δυνατότητες ευελιξίας και επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που εφαρμόζονται στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία υλοποίηση αυτών των δυνατοτήτων ευελιξίας και των παρεκκλίσεων έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των δυσχερειών στη λειτουργία των καθεστώτων ενισχύσεων για αμφότερους τους τομείς, την πρόληψη περαιτέρω οικονομικών απωλειών και την αντιμετώπιση της κατάστασης της αγοράς και της διαταραχής στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα,

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση
PDF 120kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαΐου 2020 της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)03428),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 29 Μαΐου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1), και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 14,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ(2) της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA/RTS/2020/04) στις 22 Απριλίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τροποποιεί προσωρινά το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στον τραπεζικό τομέα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19· ειδικότερα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ακραίας αστάθειας της αγοράς στο πλαίσιο συνετής αποτίμησης, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αυξάνει τον συντελεστή άθροισης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού των συνολικών πρόσθετων προσαρμογών αποτίμησης («ΠΠΑ») στο πλαίσιο της «βασικής προσέγγισης» από 50 % σε 66 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να επιτραπεί στα ιδρύματα να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα ακραία αστάθεια της αγοράς· αυτό θα μειώσει το συνολικό ποσό των ΠΠΑ, μειώνοντας συνεπώς το ποσό που αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CETI)·των ιδρυμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία κεφαλαιακή ελάφρυνση για τα ιδρύματα ήδη κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου και έως το τέλος του έτους·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.


Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020
PDF 211kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 (2019/2975(RSP))
P9_TA(2020)0156B9-0123/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 2, 9, 10 και 19 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 και 47,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως την αρχή 17 για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την αρχή 3 για τις ίσες ευκαιρίες και την αρχή 10 για ένα υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και την προστασία των δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία(1),

–  έχοντας υπόψη τις γενικές παρατηρήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) ως έγκυρη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της CRPD,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Επιτροπή CRPD), της 2ας Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές έρευνες της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά το πώς εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν θα έχουν πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους της (OI/6/2017/EA), πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος ασφάλισης ασθένειας για το προσωπικό της ΕΕ (OI/4/2016/EA) και την απόφαση κατόπιν της κοινής έρευνας στις υποθέσεις 1337/2017/EA και 1338/2017/EA σχετικά με την προσβασιμότητα υποψηφίων με προβλήματα όρασης στις διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη υπαλλήλων της ΕΕ, οι οποίες οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνει, τους οποίους η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει,

–  έχοντας υπόψη τις ρητές αναφορές στην αναπηρία στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν την εκπαίδευση (ΣΒΑ 4), την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΣΒΑ 8), την ανισότητα (ΣΒΑ10), την προσβασιμότητα των ανθρώπινων οικισμών (ΣΒΑ 11) και τη συλλογή δεδομένων (ΣΒΑ 17),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση)(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2019-2020: ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020) (SWD(2017)0029),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CRPD(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιουνίου 1988 σχετικά με τις μιμικές γλώσσες των κωφαλάλων(16), της 18ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τις μιμικές γλώσσες(17), και της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας(18),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2016 από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Γ με τίτλο «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη τη σύντομη ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020»,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση του θεματολογίου της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030» ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το 2019,

–  έχοντας υπόψη τις θεματικές εκθέσεις του FRA,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τις αναπηρίες που εξέδωσε η Eurostat όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη φτώχεια και τις εισοδηματικές ανισότητες,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις συστάσεις οργανώσεων εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(19), και ιδίως των άρθρων 4, 6 και 7,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(20), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 9 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(21), ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 8,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(22),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της ζωής (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ανοικτή αγορά εργασίας και την εκπαίδευση) και δικαιούνται αναφαίρετη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, με σεβασμό και εκτίμηση της συμβολής τους στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη στερούν από τα άτομα που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας ή πάσχουν από διανοητική αναπηρία το δικαίωμα ψήφου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ζουν 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(23), τα οποία εξακολουθούν να στερούνται των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και αντιμετωπίζουν εμπόδια σε καθημερινή βάση στο να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 60 % των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και τη μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία είναι άγνωστος λόγω έλλειψης στατιστικών, αλλά μπορεί να είναι στην περιοχή του 15 % του συνολικού αριθμού των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού θα αυξήσει πιθανότατα τις αναπηρίες και την ανάγκη ενός πιο προσιτού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλα προσαρμοσμένων υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 και το άρθρο 26 του Χάρτη απαγορεύουν ρητά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CRPD είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η CRPD είναι δεσμευτική για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την έγκριση και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και αποτελεί πράξη παράγωγου δικαίου(24)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της CRPD δεν έχει κυρωθεί από την ΕΕ και αρκετά κράτη μέλη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ισότιμη βάση με τα άλλα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μεγαλώνουν στις οικογένειές τους ή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον τους όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη οικογενειών συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας που πάσχουν από αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής για την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα Παιδιά» (ενδιάμεση έκθεση) επισημαίνει ότι τα κύρια εμπόδια που έχουν εντοπιστεί για τα παιδιά με αναπηρίες είναι προβλήματα φυσικής πρόσβασης, η μη προσαρμογή υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στις ανάγκες των παιδιών και, σε πολλές περιπτώσεις, απλώς, η μη διαθεσιμότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια μελέτη πολλοί ερωτώμενοι αναφέρθηκαν σε προβλήματα διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με προβλήματα εκπαίδευσης, καθώς και στις οικονομικές δυνατότητες σε σχέση με προβλήματα στέγασης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της CRPD δεν περιορίζονται στις διακρίσεις, αλλά υποδεικνύουν με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του ΔΕΕ προβλέπει ότι μια πολιτική μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγει εμμέσως διακρίσεις εάν, στην πράξη, η προσβαλλόμενη διάταξη επηρεάζει αρνητικά ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων με αναπηρίες· και ότι, εάν μια διάταξη δημιουργεί απλώς υποψίες ότι εισάγει εγγενώς διακρίσεις και ενδέχεται να έχει παρόμοιο αρνητικό αποτέλεσμα, θα θεωρείται επίσης ότι εισάγει διακρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της CRPD ορίζει ότι στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της CRPD είναι ιδιαιτέρως σημαντικό από την άποψη αυτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 37 % του πληθυσμού της ΕΕ-28 ηλικίας 15 ετών και άνω ανέφεραν το 2018 μέτριους ή σοβαρούς σωματικούς ή αισθητηριακούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, στην ΕΕ-28 το 24,7 % του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω ανέφεραν ορισμένους ή σοβαρούς μακροχρόνιους περιορισμούς στις συνήθεις δραστηριότητές τους λόγω προβλημάτων υγείας· το 17,7 % ανέφεραν ορισμένους μακροχρόνιους περιορισμούς και το 7 % ανέφεραν σοβαρούς μακροχρόνιους περιορισμούς(25)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβάρυνση από τις σοβαρές χρόνιες ασθένειες υπολογίζεται με βάση το έτος ζωής με προσαρμογή στην αναπηρία (DALY)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι τα πλαίσια για την αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ, και ενδέχεται να εντάσσονται σε ευρύτερα συστήματα για την αναπηρία σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Eurofound επεσήμανε ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την ένταξη της έννοιας της (χρόνιας) «ασθένειας» στον ορισμό της αναπηρίας(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανισμός συνιστά την επανεξέταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 δεν κατάφερε να συμπεριλάβει και να αντιμετωπίσει την ειδική κατάσταση, τις μορφές αναπηρίας και τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των πολλαπλών διακρίσεων είναι η φτώχεια, ο κοινωνικός, εκπαιδευτικός και εργασιακός αποκλεισμός (που περιλαμβάνει περισσότερες πιθανότητες για χαμηλά αμειβόμενες, προσωρινές ή επισφαλείς θέσεις εργασίας), προκαλώντας περαιτέρω άγχος και ψυχολογική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους και τους φροντιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της εφαρμογής θετικών μέτρων και πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μητέρες/τους πατέρες παιδιών με αναπηρία, τους μόνους γονείς με αναπηρία και/ή τους μόνους γονείς παιδιών με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναμενόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020 θα συμβάλει σε μια διατομεακή προσέγγιση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 28,7 % περίπου των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 16 ετών και άνω) αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού(27)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 19 της CRPD ορίζει ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν στην κοινότητα, με ίσες επιλογές με τους άλλους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα », εξακολουθούν να υπάρχουν 800 000 άτομα με αναπηρία που στερούνται του δικαιώματός τους να ψηφίζουν στην ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυφλά και κωφά άτομα πάσχουν από μοναδική διπλή αναπηρία η οποία συνδυάζει δύο αισθητηριακές ανεπάρκειες, (όραση και ακοή), που περιορίζει την πλήρη συμμετοχή τους, προκαλώντας ειδικά προβλήματα, όπως στην πρόσβαση σε επικοινωνία, ενημέρωση, κινητικότητα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παροχές αναπηρίας θα πρέπει να θεωρούνται κρατική στήριξη με σκοπό να βοηθούνται τα άτομα να υπερβαίνουν τα εμπόδια που προέρχονται από την αναπηρία και/ή την ιατρική τους κατάσταση προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, επιπλέον της αναπλήρωσης εισοδήματος όταν χρειάζεται·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της CRPD αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία, κυρίως τα κορίτσια και οι γυναίκες, θα μπορούν να απολαμβάνουν πραγματική πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφόρηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2019(28) καθιερώνει για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ το δικαίωμα κάθε εργαζομένου για άδεια φροντίδας διάρκειας πέντε εργάσιμων ημερών κατ’ έτος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 (η Στρατηγική) λειτούργησε ως πλαίσιο για προτάσεις πολιτικής και νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή της CRPD τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να μην συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να μην απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην πολιτική και δημόσια ζωή, όπου συχνά υποεκπροσωπούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 της CRPD·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική δεν έχει προσαρμοστεί σε αναδυόμενους τομείς πολιτικής, π.χ. δεν έχει εναρμονιστεί ούτε με την Ατζέντα του 2030, την οποία έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της, ούτε με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, τα άτομα με αναπηρία αντιμετώπισαν σοβαρές προκλήσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, όπως διαταραχές στην προσωπική βοήθεια, τις υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης, την άνιση πρόσβαση και/ή πλήρη αποκλεισμό από τις πληροφορίες και την υγειονομική περίθαλψη που σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας περίθαλψης, την έλλειψη γενικής πληροφόρησης με σαφή και απλό τρόπο σχετικά με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων σε προσβάσιμες και εύχρηστες μορφές χωρίς φραγμούς, την έλλειψη μέτρων προφύλαξης σε ιδρύματα, την άνιση πρόσβαση στις εναλλακτικές επιλογές που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και συγκεκριμένα την εξ αποστάσεως και την επιγραμμική μάθηση, και την αύξηση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πιθανότητα η πανδημία και οι ανωτέρω προκλήσεις να αναζωπυρωθούν τους προσεχείς μήνες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική δεν καλύπτει όλες τις διατάξεις της CRPD·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε οριζόντια, ολοκληρωμένη επανεξέταση της νομοθεσίας της ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις της CRPD·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν συνεκτιμώνται σε μεγάλο αριθμό τομέων πολιτικής της ΕΕ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νέα και αναθεωρημένα νομοθετήματα στα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στην CRPD και στην προσβασιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμμετοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της CRPD, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα σεβασμό για τις διάφορες προσεγγίσεις του ζητήματος της αναπηρίας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η οποία εξακολουθεί να είναι προβληματική δεδομένου του σημερινού ποσοστού απασχόλησης, που ανέρχεται στο 50,6 % (53,3 % για τους άνδρες και 48,3 % για τις γυναίκες με αναπηρία), σε σύγκριση με το 74,8 % μεταξύ των ατόμων χωρίς αναπηρίες(29), και το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 20-64 με αναπηρία, που ανέρχεται στο 17 %, σε σύγκριση με το 10 % των ατόμων χωρίς αναπηρία, εμποδίζοντας έτσι πολλά άτομα με αναπηρία να ζήσουν μια ανεξάρτητη και ενεργό ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό των 4 εκατομμυρίων ατόμων που βρίσκονται κάθε χρόνο σε συνθήκες έλλειψης στέγης έχουν κάποια αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ειδών αναπηρίας και αναγκών υποστήριξης·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργοδότες πρέπει να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν τη χειραφέτηση των ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση μέχρι την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτό η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών αποτελεί έναν τρόπο καταπολέμησης των διακρίσεων κατά την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη μέτρων στον χώρο εργασίας είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας και την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών αναπηριών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημογραφικής αλλαγής πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη διατήρηση των ατόμων με αναπηρία στην ενεργό ζωή και στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό δεν περιλαμβάνονται μόνο μέτρα πρόληψης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, αλλά και μέτρα που εστιάζουν στην αποκατάσταση και τη συμμετοχή έπειτα από ασθένεια ή ατύχημα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η πλήρης συμμετοχή πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, και να ζητείται ουσιαστικά η γνώμη όλων των κατηγοριών ενδιαφερόμενων, τηρουμένων των διαφόρων εννοιών της αναπηρίας·

1.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της CRPD χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020· καλεί την Επιτροπή να βασιστεί στα επιτεύγματα, αναβαθμίζοντας τη δέσμευσή της για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μέσω μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά το 2020 (Στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020)·

2.  υπενθυμίζει ότι η επιτροπή της CRPD, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, επεσήμανε με επικριτικό τρόπο ότι τα μέτρα λιτότητας που ενέκριναν η ΕΕ και τα κράτη μέλη επιδείνωσαν το βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και σε περικοπές στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης των οικογενειών, καθώς και στις υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας·

3.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή CRPD έχει εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για την επισφαλή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης στην ΕΕ, ιδίως διότι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία κρατούνται στην ΕΕ σε συνθήκες που δεν παρέχουν κατάλληλη στήριξη και εύλογες προσαρμογές· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να διορθώσει την κατάσταση εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές προς τους οργανισμούς της και τα κράτη μέλη, στις οποίες θα ορίζεται ότι η θέση ατόμων με αναπηρία υπό περιοριστική κράτηση στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου δεν συνάδει με την CRPD·

4.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους νέους με αναπηρία και για τα άτομα που είναι άνεργα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στην αγορά εργασίας κατά προτεραιότητα, για παράδειγμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία»·

5.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη, φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020, η οποία:

   α) θα περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένους τομείς προτεραιότητας που θα καλύπτουν όλες τις διατάξεις της CRPD και θα αντικατοπτρίζουν τις γενικές παρατηρήσεις της επιτροπής CRPD, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών βασικών όρων, ειδικότερα ενός κοινού ορισμού σε επίπεδο ΕΕ για την «αναπηρία», σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, και θα εξετάζει μέτρα αντιμετώπισης των καταληκτικών παρατηρήσεων της επιτροπής της CRPD στην ΕΕ που εγκρίθηκαν το 2015·
   β) θα περιλαμβάνει φιλόδοξους και σαφείς στόχους, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου προγραμματισμένων δράσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα και κατανομή πόρων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: ισότητα, συμμετοχή, ελεύθερη κυκλοφορία και ανεξάρτητη διαβίωση, προσβασιμότητα, απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και πολιτισμός, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, εξωτερικές δράσεις, ελευθερία από βία και εκμετάλλευση, συνεκτίμηση της διάστασης της αναπηρίας και ευαισθητοποίηση·
   γ) θα περιλαμβάνει καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες·
   δ) θα αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των ατόμων με αναπηρία και τις ανάγκες τους, μεταξύ άλλων μέσω στοχοθετημένων δράσεων·
   ε) θα ενσωματώνει σε όλες τις πολιτικές και όλους τους τομείς τα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρία·
   στ) θα αναγνωρίζει και θα αντιμετωπίζει τις πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων που τα άτομα με αναπηρία μπορεί να βιώνουν·
   ζ) θα περιλαμβάνει μια ευαίσθητη προσέγγιση όσον αφορά τα παιδιά·
   η) θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·
   θ) θα στοχεύει σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με νοητική υστέρηση και στο μέλλον τους μετά τον θάνατο του φροντιστή τους·
   ι) θα υποστηρίζεται από έναν κατάλληλο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο μηχανισμό παρακολούθησης με σαφή κριτήρια αναφοράς και δείκτες·
   ια) θα διευκολύνει τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την προσαρμοστικότητα της στρατηγικής σε αναδυόμενους τομείς πολιτικής και προκλήσεις πέραν των διατάξεων CRPD, όπως η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες, η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη·
   ιβ) θα διασφαλίζει τη συνοχή με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και στρατηγικές και την ενσωμάτωση της παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και του χάρτη πορείας για μια κοινωνική Ευρώπη·
   ιγ) θα προβλέπει τη διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Στρατηγικής μετά το 2020, και τη διάθεση επαρκών πόρων στο πλαίσιο της ΕΕ για τη CRPD , το οποίο προωθεί, προστατεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, (δηλ. στη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ)·
   ιδ) θα εξασφαλίζει τη συνεργασία με αρχές, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020·
   ιε) θα ενσωματώνει την ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση, τις δημόσιες μεταφορές, τη στέγαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την αναψυχή, και άλλους τομείς, μέσω της εξάλειψης των εμποδίων για την κοινωνική συμμετοχή, και με την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού στις επενδύσεις σε υποδομές και ψηφιακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ·
   ιστ) θα εξασφαλίζει ότι η αποτελεσματική προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας θα συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής·

6.  τονίζει την ανάγκη για συνοχή μεταξύ της στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020 και των πλαισίων που στοχεύουν σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων που αφορούν κίνητρα για την απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές που στοχεύουν σε άτομα με αναπηρία δεν καλύπτουν πάντα απαραιτήτως τις ανάγκες αυτών των ειδικών ασθενών·

7.  επισημαίνει τη σημασία ενός ολιστικού ορισμού και της εφαρμογής της προσβασιμότητας και την αξία αυτής ως βάσης για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, όπως αναγνωρίζεται στη CRPD και σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση αριθ. 2 της CRPD, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και προωθώντας τον καθολικό σχεδιασμό ως αρχή της ΕΕ·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν διαρκώς όλες τις νομοθετικές πράξεις που συνδέονται με ζητήματα προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα(30), της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, και της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό(31), καθώς και των σχετικών κανονισμών για τις μεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών· επιμένει ότι η παρακολούθηση πρέπει να διεξάγεται όχι μέσω αυτοαξιολόγησης αλλά από ανεξάρτητη οντότητα που περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες· καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή να διευκολύνει την υλοποίηση και να συστήσει ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο για την πρόσβαση το οποίο θα παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προσβασιμότητα·

9.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα ως βάση για την έγκριση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου για ένα προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον με πλήρως προσβάσιμους δημόσιους χώρους, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των επικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και δομημένο περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών ώστε να αποφύγει περαιτέρω διακρίσεις·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία όσον αφορά την ασφάλεια της ακεραιότητας των ίδιων και του εξοπλισμού τους κατά τη μεταφορά, και την αναγνώριση της ανάγκης για επιπλέον θέσεις στην περίπτωση που έχουν προσωπικό βοηθό ή που χρειάζεται να ξαπλώσουν,

11.  υπενθυμίζει ότι για την εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν πληρούνται επαρκώς οι ex ante προϋποθέσεις δημόσιων συμβάσεων για την δυνατότητα αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών πριν από την υπογραφή των δημόσιων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο· για τον σκοπό αυτό, συνιστά τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, βασισμένης σε παρεμφερείς κανόνες με αυτούς που ισχύουν στην περίπτωση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα·

13.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με στρατηγικές επικοινωνίας και προσβασιμότητας για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση του συστήματος δικαιοσύνης της ΕΕ·

14.  τονίζει ότι η στρατηγική μετά το 2020 πρέπει να βασίζεται σε μια οριζόντια, συνολική επανεξέταση ολόκληρης της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της CRPD· εμμένει στην άποψη ότι η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει αναθεωρημένη δήλωση αρμοδιοτήτων που θα περικλείει όλους τους τομείς πολιτικής στους οποίους η ΕΕ έχει νομοθετήσει ή εγκρίνει μη δεσμευτικά μέτρα τα οποία έχουν αντίκτυπο στα άτομα με αναπηρία και θα πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις με μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στις προτάσεις αυτές θα περιλαμβάνεται μια προσέγγιση διατομεακή που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία· τονίζει ότι πρέπει να συλλέγονται δεδομένα ανά φύλο ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι μορφές των επικαλυπτόμενων πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όπου κρίνεται σκόπιμο· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ενοποιημένη πρόταση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία μετά το 2020 και να εγκρίνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά γυναικών και παιδιών με αναπηρία, που θα απευθύνονται σε οικογένειες, κοινότητες, επαγγελματίες και ιδρύματα· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

16.  ζητεί να αναπτύξει η στρατηγική μετά το 2020 μια διοργανική δομή για την επίβλεψη της εφαρμογής της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(32)· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, σημεία εστίασης για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, με ένα κεντρικό σημείο επαφής στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής· τονίζει ότι τα σημεία αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από έναν ειδικό διοργανικό μηχανισμό για τον συντονισμό της εφαρμογής της CRPD στα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ· τονίζει ότι υπάρχει ένας διοργανικός μηχανισμός που διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των Προέδρων τους σε συνεδρίαση κατά την έναρξη κάθε θητείας· επισημαίνει στο σημείο αυτό ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ως φορείς δημόσιας διοίκησης, πρέπει να συμμορφώνονται με τη CRPD από κάθε άποψη·

17.  προτρέπει την Επιτροπή να προετοιμάσει τη στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020 με τη στενή, ουσιαστική και συστηματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, των μελών των οικογενειών τους και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, και να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, συνεργάζεται στενά μαζί τους για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή της στρατηγικής μετά 2020, επίσης με την κατάλληλη χρηματοδότηση και δημιουργία ικανοτήτων·

18.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την επανεξέταση της στρατηγικής ανά τριετία, με σαφώς καθορισμένο ρόλο όσον αφορά το πλαίσιο της ΕΕ για την CRPD και με την συστηματική και ενεργό συμμετοχή σε αυτήν των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων (σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο)·

19.  τονίζει ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τα εξής:

   α) τη συλλογή (με νομικά θεσμοθετημένες εγγυήσεις) αξιόπιστων αναλυτικών στοιχείων με βάση τον τύπο αναπηρίας, την ηλικία, το φύλο, και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή της CRPD και με την αντιμετώπιση των εμποδίων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους·
   β) να διατεθούν επαρκείς πόροι στο πλαίσιο παρακολούθησης της ΕΕ για την CRPD, ώστε να μπορεί λειτουργεί με ανεξάρτητο και ικανοποιητικό τρόπο· και
   γ) να εφαρμοστεί ένας ευέλικτος μηχανισμός που θα μπορεί να παρέχει κίνητρα για τη βέλτιστη εφαρμογή της CRPD, όπως βραβεία φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης (Access City Awards) και·
   δ) να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική μετά το 2020 θα προωθεί κυρίως την πρόσβαση σε απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, την γενικότερη εκπαίδευση, προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ψηφιακές υπηρεσίες και αθλητικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας ότι παρέχονται εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας και ότι τα άτομα με αναπηρία αμείβονται το ίδιο με τους εργαζόμενους χωρίς αναπηρία, και αποφεύγοντας και προλαμβάνοντας κάθε πιθανότητα διακρίσεων με άλλους τρόπους στον χώρο εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και/ή να εφαρμόσουν καλύτερα μέτρα που προωθούν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και να αναγνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία που εργάζονται σε προστατευόμενα εργαστήρια ως εργαζόμενοι δυνάμει του νόμου και να διασφαλίζουν ότι δικαιούνται την ίδια κοινωνική προστασία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πλαισίων ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να ενθαρρύνει και να αναπτύξει ευκαιρίες κατάρτισης μέσω της μαθητείας για τα άτομα με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις βέλτιστες πρακτικές σε μελλοντικές εκθέσεις ώστε να διευκολυνθούν οι εργοδότες στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει, να αναπτύξει και να προστατεύσει χωρίς αποκλεισμούς επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας· τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας για τη διευκόλυνση της ένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοχευμένη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την κοινωνική οικονομία·

21.  τονίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία· θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαίο να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των αναγκών των ατόμων με αναπηρία·

22.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με σκοπό την εναρμόνισή της με την CRPD, προκειμένου να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα με αναπηρία·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης προβλημάτων υγείας και, κατά περίπτωση, της μακροχρόνιας φροντίδας·

24.  θεωρεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένης της γυναικολογικής φροντίδας, των ιατρικών εξετάσεων, του οικογενειακού προγραμματισμού και της κατάλληλα προσαρμοσμένης στήριξης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης· καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις υπηρεσίες αυτές κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020·

25.  τονίζει ότι τα κωφά και τυφλά άτομα χρειάζονται επιπρόσθετη φροντίδα από επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς και διερμηνείς κωφών και τυφλών ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το ερυθρόλευκο μπαστούνι ως σύμβολο των κωφών και τυφλών πεζών, ώστε να γίνονται περισσότερο αντιληπτά τα κωφά και τυφλά άτομα κατά την κυκλοφορία·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που στερούνται νομικής ικανότητας μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στις συνθήκες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

27.  σημειώνει με λύπη ότι οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού δεν περιλαμβάνουν επαρκώς μια ολοκληρωμένη στρατηγική βασιζόμενη στα δικαιώματα για τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία, ούτε περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων τους, και ότι οι στρατηγικές για την αναπηρία δεν τους καλύπτουν επαρκώς ή δεν τους ενσωματώνουν στις εν λόγω πολιτικές·

28.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των ευάλωτων παιδιών σε βασικές υπηρεσίες και κοινωνικά δικαιώματα (συγκεκριμένα, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, διατροφή και στέγαση)·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την ΕΕ πρωτοπόρο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και να προωθήσουν την κύρωση της CRPD σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την ισότητα, υπό την εποπτεία του Επιτρόπου για την Ισότητα, να ενσωματώσει συστηματικά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους σχετικούς νόμους, αποφάσεις, πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· προτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση της προοπτικής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της βίας, στο πλαίσιο του Erasmus+ και Εγγύησης για τη Νεολαία, την επικείμενη Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, το ευρωπαϊκό εξάμηνο και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη μιας Εγγύησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με στόχο τη συνδρομή των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, την πρακτική άσκηση, την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και τη μετεκπαίδευση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης το ζήτημα αυτό εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

30.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια αξιολόγηση των προκλήσεων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την πανδημία COVID-19, τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και τα κενά και τις ελλείψεις στη νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συναφή και συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης και μετριασμού στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σήμερα και να προληφθούν στο μέλλον αυτές οι ελλείψεις· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αναπτύσσονται στη βάση διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη της οικογένειάς τους ή τις οργανώσεις που τα εκπροσωπούν, καθώς και με το δίκτυο CRPD του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

31.  καλεί την ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής να οργανώσει και να διενεργεί συστηματικές διαβουλεύσεις με τα άτομα με αναπηρία και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις·

32.  τονίζει το δικαίωμα των ατόμων να ζουν ανεξάρτητα και να συμπεριλαμβάνονται στην κοινότητα ως αναπόσπαστο δικαίωμα για την πραγμάτωση πολλών άλλων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην CRPD, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αυτονομίας και της ελευθερίας, της νομικής ικανότητας και της ελευθερίας κυκλοφορίας·

33.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά τη μετάβαση από την ιδρυματική /ή/και διαχωριστική φροντίδα στην υποστήριξη με βάση την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας, και σε χωρίς αποκλεισμούς (βασικές και εξατομικευμένες) υπηρεσίες σε όλες τις πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΕΕ· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η γενική πρόοδος στην αποϊδρυματοποίηση συμπεριλαμβάνεται ως δείκτης στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή επιταχύνοντας τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και την αντικατάσταση της υποκατάστατης λήψης αποφάσεων από την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η αποϊδρυματοποίηση δεν θα οδηγεί σε καμία περίπτωση σε έλλειψη στέγης για τα άτομα με αναπηρία λόγω ανεπαρκούς ή/και μη προσβάσιμης στέγασης·

35.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σθεναρή θέση, ώστε να καταστήσει σαφές ότι η γενική διαθεσιμότητα (βασικών) υπηρεσιών που βασίζονται στην κοινότητα είναι απαραίτητη για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη διαβίωση μέσα στην κοινότητα·

36.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την ελευθερία κυκλοφορίας για τα άτομα με αναπηρίες·

37.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν την ελευθερία κυκλοφορίας τους και να απολαμβάνουν την ελευθερία κυκλοφορίας και εργασίας στο εξωτερικό σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα άτομα·

38.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την CRPD και να κατοχυρώσει ότι τα κονδύλια αυτά δεν θα συμβάλουν στην κατασκευή ή την ανακαίνιση δομών ιδρυματικής φροντίδας ή άλλων δομών φροντίδας που μπορεί να καταλήξουν ιδρύματα, ή έργων στα οποία δεν εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών μελών των οικογενειών και οργανώσεων τους, και δεν θα επενδυθούν σε δομές μη προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία·

39.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα συμβάλουν σε αντιδεοντολογική έρευνα, ακούσια στείρωση ή παραβίαση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·

40.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα σε πειραματικές προσεγγίσεις και θεραπείες, οι οποίες δεν διαθέτουν ισχυρή επιστημονική βάση τεκμηρίωσης και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη·

41.  επιμένει ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς περιβαλλόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και συσκευών, βάσει μιας προσέγγισης καθολικού σχεδιασμού και προώθησης της αποϊδρυματοποίησης, περιλαμβάνοντας μέτρα με στόχο την ισχυρή στήριξη για προσωπική βοήθεια και ανεξάρτητη διαβίωση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης που χρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι κονδύλια θα πρέπει να επενδύονται ενεργά στην έρευνα για την ανάπτυξη καλύτερης και πιο προσιτής οικονομικά τεχνολογίας υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία· ζητεί να υπάρξει ενεργός προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία, των εκπροσώπων των οικογενειών τους και των οργανώσεων σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

42.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει εάν τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ·

43.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα έργα και οι υποδομές που υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία και ότι τα ταμεία της ΕΕ επενδύουν στην υλοποίηση και την παρακολούθηση της CRPD και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η στρατηγική της ΕΕ και οι εθνικές δράσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, ως μείζον παγκόσμιο πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει την αναπηρία ως οριζόντιο ζήτημα στους ΣΒΑ 4, 8, 10, 11 και 17·

45.  καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση ΣΒΑ που περιέχουν τη συνιστώσα της αναπηρίας, στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης ανεξάρτητα από μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, με την κατάρτιση ενός σαφούς, διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς χάρτη πορείας για την επίτευξη των στόχων·

46.  χαιρετίζει την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και, ειδικότερα, την καθιέρωση άδειας φροντίδας πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την οδηγία και τα ενθαρρύνει να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτήν, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας το δικαίωμα άδειας πατρότητας, γονικής άδειας και άδειας φροντίδας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την άδεια φροντίδας, την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των γονέων σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις, όπως όπως αυτές των γονέων με αναπηρία ή των γονέων παιδιών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επαρκή υποστήριξη, τόσο οικονομική όσο και επαγγελματική, των ατόμων που φροντίζουν μέλη των οικογενειών τους με αναπηρία τα οποία κατοικούν στο ίδιο σπίτι· τονίζει το γεγονός ότι για τα άτομα αυτά η φροντίδα για τους συγγενείς τους έχει συχνά αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους, και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό και διακρίσεις.

47.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς για τον συντονισμό της δυνατότητας μεταφοράς και της προσαρμοστικότητας των παροχών και των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες μεταξύ των κρατών μελών και για την επέκταση του δοκιμαστικού σχεδίου της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, επεκτείνοντάς τη πέραν των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, και να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες τηρείται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να χαίρουν υποστήριξης, χωρίς να χρειάζονται χωριστές αξιολογήσεις σε κάθε κράτος μέλος· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους την αναγνώριση συγκεκριμένων μορφών αναπηρίας για την αντιμετώπιση και την κάλυψη των ειδικών αναγκών τους (π.χ. Ταυτόχρονη τύφλωση και κώφωση)·

48.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διαρθρωτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους ή των οργανώσεων που τα αντιπροσωπεύουν, σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν με διαρθρωτικό τρόπο σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προώθηση της αυτοπροάσπισης και της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις σχετικές εθνικές πρωτοβουλίες·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης μεταξύ των χωρών και τη δημιουργία σημείων επαφής σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο την ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης που βρίσκονται στη διάθεσή τους·

50.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μία πύλη που θα συγκεντρώνει όλα τα μέσα που στοχεύουν στην επίτευξη της βέλτιστης κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία·

51.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, ιδίως με την παροχή οικονομικής βοήθειας και υπηρεσιών ανάπαυλας από τη φροντίδα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία με ορίζοντα το 2030 θα συμπεριληφθούν ειδικές δράσεις για την προώθηση συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε παροχές και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο θα τους εξασφαλίζει ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο·

52.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βασιστούν στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία(33) και την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (COM(2016)0815), ώστε να δοθεί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με μια σύσταση της Επιτροπής CRPD·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη εκστρατεία στην οποία θα συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες, τα μέλη της οικογένειάς τους και οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε προσβάσιμη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ευανάγνωστης έκδοσης, και των εθνικών νοηματικών γλωσσών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την CRPD, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες, των αρμοδίων φορέων και της κοινωνίας εν γένει· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, να συντονίσουν και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κράτη μέλη, με στόχο τη συμβολή στη θετική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της ένταξής τους·

54.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την κατάρτιση για και από άτομα με αναπηρία, τις οργανώσεις τους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες εργοδοτών, φορείς ισότητας και δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων και των εύλογων προσαρμογών·

55.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να αναδείξουν το κύρος της κοινωνικής εργασίας (π.χ. των κοινωνικών λειτουργών και των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές υπηρεσίες)·

56.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν σαφή μηχανισμό ευθύνης, ελέγχου και κυρώσεων για τις στρατηγικές·

57.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως το ζήτημα του προβλήματος των αστέγων, υιοθετώντας μακροπρόθεσμα, με γνώμονα τη στέγαση, ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους άστεγους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να αναγνωρίσουν τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση, την προστασία και τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής και του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 12 της CRPD, και να διασφαλίσουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους μέσω της εφαρμογής και της στενής παρακολούθησης της εφαρμογής της στρατηγικής μετά το 2020, με ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των μελών της οικογένειάς τους ή των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, σε συνεργασία με τις αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να διαθέσουν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή της·

59.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές για την αναπηρία με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των ατόμων με αναπηρία και τον έλεγχο της εφαρμογής της CRPD·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της CRPD·

61.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της CRPD·

62.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν εκθέσεις για την παρακολούθηση των εθνικών συστάσεων που διατυπώνει η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής της CRPD·

64.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό· καλεί το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο προκειμένου να εξευρεθεί μια ρεαλιστική λύση και να επισπεύσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, την έγκριση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή το 2008 και υπερψήφισε το Κοινοβούλιο· θεωρεί ως προϋπόθεση τη διασφάλιση ενός ενοποιημένου και συνεκτικού πλαισίου δικαίου της ΕΕ, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από τις διακρίσεις βάσει θρησκείας και πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού σε τομείς πέραν της απασχόλησης· σημειώνει ότι δεν πρέπει να γίνεται δεκτός κανένας αδικαιολόγητος περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας· θεωρεί ότι η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους αποτελεί επίσης καίριο στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο περιβάλλον εργασίας είναι διαδεδομένα ανάλογα εγκλήματα·

65.  συνιστά να ενσωματώσει διαρθρωτικά η ΕΕ την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή Περιφερειών, και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για διανομή σε κοινοβούλια και συμβούλια υποεθνικών οντοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ C 340 της 15.12.2010, σ. 11.
(3) ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70.
(4) ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69.
(6) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(7) ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 179.
(8) ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36.
(9) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(11) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 110.
(12) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 138.
(13) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 41.
(14) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(15) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(16) ΕΕ C 187 της 18.7.1988, σ. 236.
(17) ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 66.
(18) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 68.
(19) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(20) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(21) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(22) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(23) Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 99 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC για τα 2016 και 1 εκατομμύρια άτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονται χωριστά σε ιδρύματα και, ως εκ τούτου, δεν αντιπροσωπεύονται στην έρευνα.
(24) Αποφάσεις της 11ης Απριλίου 2013, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, σκέψεις 29 έως 30, της 18ης Μαρτίου 2014, υπόθεση C-363/12, σκέψη 73, και της 22 Μαΐου 2014 στην υπόθεση C-356/12.
(25) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics
(26) Eurofound (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace? (Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα χρόνια προβλήματα υγείας στον χώρο εργασίας;), Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
(27) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2
(28) Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79).
(29) Πρόταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για μια κοινή έκθεση για την απασχόληση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο (COM(2019)0653).
(30) ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70.
(31) ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.
(32) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(33) ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1.


Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ***I
PDF 128kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0310),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0122/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Μαΐου 2020(1),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Ιουνίου 2020, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0113/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Ιουνίου 2020 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0066


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2020/873.)

(1) ΕΕ C 180 της 29.5.2020, σ. 4.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019
PDF 252kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019 (2019/2131(INI))
P9_TA(2020)0158A9-0022/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 101 έως 109 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν ακριβώς το θέμα του ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018 (COM(2019)0339), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με την ίδια ημερομηνία που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού(1),

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Σεπτεμβρίου 2019 επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που απηύθυνε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen στην Margrethe Vestager,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές και προφορικές απαντήσεις της ορισθείσης Επιτρόπου Margrethe Vestager κατά την ακρόασή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής – Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων(2),

—  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης(4)·

–  έχοντας υπόψη την από 11ης Δεκεμβρίου 2019 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018·

—  έχοντας υπόψη την από 5ης Δεκεμβρίου 2019 γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2019 επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018,

—  έχοντας υπόψη την από 4ης Απριλίου 2019 έκθεση με τίτλο «Competition policy for the digital era» που συνέταξαν εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

—  έχοντας υπόψη την από 26ης Μαρτίου 2014 προκαταρκτική γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με θέμα «Ιδιωτική ζωή και ανταγωνιστικότητα στην εποχή των μαζικών δεδομένων: Η αλληλεπίδραση μεταξύ της προστασίας των δεδομένων, του δικαίου του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών στην Ψηφιακή Οικονομία» και τη γνωμοδότηση 8/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 23ης Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα «Συνεκτική επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εποχή των μαζικών δεδομένων»,

—  έχοντας υπόψη την από 29ης Αυγούστου 2018 δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκέντρωσης στην προστασία των δεδομένων,

—  έχοντας υπόψη την από 4ης Φεβρουαρίου 2020 επιστολή που απέστειλαν στην Επίτροπο Margrethe Vestager οι υπουργοί οικονομίας και οικονομικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, καθώς και το κοινό έγγραφο συμβολής της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2020,

—  έχοντας υπόψη την πρόταση της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, της 4ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Pour une politique européenne de la concurrence modernisée» («Για μια εκσυγχρονισμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού»),

—  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) με τίτλο “The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era”, του 2019,

—  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2019 για την παράταση επτά ομάδων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ (Πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020) έως το τέλος του 2022 και την έναρξη αξιολογήσεων έως τότε,

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου και της 27ης Μαΐου 2019,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν 18 κράτη μέλη κατά την 6η υπουργική σύνοδο «Friends of Industry» στις 18 Δεκεμβρίου 2018,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry» («Ενίσχυση των στρατηγικών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για μια βιομηχανία της ΕΕ που είναι έτοιμη για το μέλλον») του Στρατηγικού Φόρουμ για σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

—  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την οριζόντια συνεργασία,

—  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία,

—  έχοντας υπόψη την από 19ης Ιουνίου 2019 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα νέο προσαρμοσμένο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0022/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός και η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τον ανταγωνισμό οφείλουν να αποβαίνουν προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ και δη όσων βρίσκονται σε αδύναμη θέση ως καταναλωτές και ταυτόχρονα να προαγάγουν την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, μεριμνώντας ιδίως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για ανταγωνισμό επί ίσοις όροις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, οικολογικές, γεωπολιτικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις και να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, επιδίωξη που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, και χωρίς να αγνοούνται από την άλλη οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει στην αποφυγή ανακολουθιών όσον αφορά τα ένδικα μέσα και τα αποτελέσματα των δράσεων επιβολής, και βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ταχέως κινούμενες ψηφιακές αγορές, η πολιτική ανταγωνισμού ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να φανεί υπερβολικά αργή, με τον επακόλουθο κίνδυνο να αποδειχθεί αναποτελεσματική όσον αφορά την επανόρθωση των συστημικών αδυναμιών της αγοράς και την αποκατάσταση του ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπληρωματική εκ των προτέρων ρύθμιση και παρακολούθηση μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη στη διασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής εποπτείας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού οφείλουν να είναι εξίσου προσεκτικές ώστε να αποφεύγουν οποιαδήποτε ελλιπή επιβολή στις ψηφιακές αγορές μόνο και μόνο επειδή αυτές οι τελευταίες φοβούνται την υπέρμετρη επιβολή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός σκοπός της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού είναι η πρόληψη οποιασδήποτε στρέβλωσης του ανταγωνισμού προκειμένου να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να προστατεύονται οι καταναλωτές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν προκύψει προσφάτως από σκάνδαλα δεδομένων, έρευνες και αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και πωλούνται σε τρίτους από πλατφόρμες και ότι παράγοντες και πλατφόρμες που κυριαρχούν τεχνολογικά επιδίδονται σε συστηματική επιγραμμική παρακολούθηση των καταναλωτών·

Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στις παγκοσμιοποιημένες αγορές

1.  επισημαίνει ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικού ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει περαιτέρω την επιρροή της ενωσιακής πολιτικής ανταγωνισμού στον κόσμο, ιδίως με τη συνέχιση του ουσιαστικού διαλόγου και την ενίσχυση της συνεργασίας με ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία και άλλες τρίτες χώρες, στο μέτρο του δυνατού, μέσω συμφωνιών συνεργασίας δεύτερης γενιάς που επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών ανταγωνισμού· υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού· παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώκει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την προσθήκη κανόνων ανταγωνισμού (που καλύπτουν επίσης τις κρατικές ενισχύσεις) στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ (FTAs) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), προκειμένου να διασφαλίζεται ένας αμοιβαίος σεβασμός του θεμιτού ανταγωνισμού· σημειώνει με λύπη του τις αρνητικές συνέπειες που έχει για την Επιτροπή η παράλυση που παρατηρείται στους κόλπους του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει τα εργαλεία που θα διευκολύνουν την καλύτερη παρακολούθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) σε όλα τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει ταχεία υλοποίηση του μηχανισμού ελέγχου των FDI και να προτείνει εργαλείο για την ενίσχυση του υπάρχοντος μηχανισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοικτός και ελκυστικός προορισμός για FDI· επισημαίνει στην Επιτροπή ότι εταιρείες τρίτων χωρών επωφελούνται από την ευνοϊκή μεταχείριση που τους επιφυλάσσεται στις εγχώριες αγορές τους, γεγονός που στρεβλώνει ενδεχομένως τον ανταγωνισμό όταν αυτές επενδύουν στην ενιαία αγορά·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και την πολιτική επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· υπενθυμίζει την ανάγκη για άνοιγμα εκείνων των αγορών δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών που παραμένουν κλειστές· παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να προσχωρήσουν σημαντικές τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του ΠΟΕ με μια αποδεκτή προσφορά ανοίγματος· τονίζει ότι οποιοδήποτε μέσο αποσκοπεί στη βελτίωση του ανοίγματος της διεθνούς αγοράς, όπως το μέσο της ΕΕ για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2021, πρέπει να αποφεύγει οποιεσδήποτε πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και νέες στρεβλώσεις της αγοράς με δυσμενείς επιπτώσεις για τις εταιρείες της ΕΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για έναν θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την αποχώρησή του τελευταίου από την ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθεί οποιουδήποτε είδους ντάμπινγκ·

5.  τάσσεται αναφανδόν υπέρ της υλοποίησης σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI), όπως είναι η «ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές»· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει περαιτέρω μείζονα IPCEI σε επαναστατικές τεχνολογίες, να απλουστεύσει τις σχετικές διατάξεις και να καταστήσει ελαστικότερες τις απαιτήσεις αυτών, ούτως ώστε να εγκρίνονται και τα έργα βιομηχανικής έρευνας μικρότερης κλίμακας·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ασκεί η Επιτροπή έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για επιχειρήσεις εντός και εκτός ΕΕ, ούτως ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες με ανταγωνιστές από το εξωτερικό, καθώς και να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε κρατικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό που επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις επιχειρήσεις από την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει την πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστεθεί στη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού ένας πυλώνας που θα δίνει στην Επιτροπή τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία οποτεδήποτε υπάρχει η υποψία ότι μια εταιρεία επιδόθηκε σε στρεβλωτικές ενέργειες χάρη σε κυβερνητικές επιδοτήσεις ή ότι αποκόμισε υπέρμετρα κέρδη λόγω κυρίαρχης θέσης στην αγορά της χώρας της (παράδειγμα μέσω της θέσπισης ελέγχων για κρατικές επιδοτήσεις σε εταιρείες από τρίτες χώρες ως προς τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις)·

7.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να εξετάσει η Επιτροπή εάν προκύπτουν πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) και δη μεταξύ ΜΜΕ πολυεθνικών εταιρειών·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια θετικότερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εγγυηθεί και να διατηρήσει υψηλή ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές· τονίζει ότι Επιτροπή και κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν και να στηρίξουν ενωσιακά έργα στρατηγικού ενδιαφέροντος και να άρουν φραγμούς και εμπόδια προκειμένου να μπορέσουν να αναδειχθούν πρωτοπόρες στην καινοτομία επιχειρήσεις της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας για την ΕΕ, με διαφύλαξη παράλληλα της ανεξάρτητης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που διασφαλίζουν ισότιμους όρους συμμετοχής· διευκρινίζει ότι τούτη η προσέγγιση δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των ΜΜΕ και των συμφερόντων των καταναλωτών αλλά να προσανατολίζεται στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία και να επιδιώκει μια βιομηχανία δεδομένων και ψηφιακές υποδομές στην ΕΕ υψηλής ανταγωνιστικότητας, λόγου χάρη μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G·

9.  καλεί την Επιτροπή να αδράξει την ευκαιρία που της προσφέρεται με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο και να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή πιο έγκαιρη και αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς έργων συνεργασίας ορισμένης εμβέλειας και της ζητεί επίσης να επιτρέπει τη δυνατότητα υποβολής νέων ερωτήσεων στο πλαίσιο μιας προαιρετικής ταχείας διαδικασίας κοινοποίησης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή με το από 9ης Δεκεμβρίου 1997(5) ανακοινωθέν της για αναθεώρηση του ορισμού της λεγόμενης σχετικής αγοράς, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική που ενσωματώνει την παγκόσμια διάσταση, την ψηφιοποίηση και τον όποιο μελλοντικό ανταγωνισμό· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να βασίζεται σε υγιείς οικονομικές και νομικές αρχές κατά τους ελέγχους της, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και την τήρηση της νομιμότητας, κατά την εξέταση νέων τύπων αγορών·

11.  τονίζει ότι οι ίσοι όροι ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες που να διαφυλάσσει το πεδίο λήψης αποφάσεων των κρατών, είναι καίριας σημασίας για την Ευρώπη και, μεταξύ άλλων, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, καθώς και για τους εργαζομένους και των καταναλωτές· εκτιμά πως οι ίσοι όροι ανταγωνισμού συμβάλλουν στην τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζουν ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, επιδιώκουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και αμοιβαιότητα, διασφαλίζουν και δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, και επιβάλλουν υψηλά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, δεδομένου ότι όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· τονίζει επ᾽ αυτού τη σημασία που έχουν η μεγαλύτερη διαφάνεια, η βιωσιμότητα και η εταιρική λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και καλεί την ΕΕ να εξετάσει, μεταξύ άλλων μέτρων, το ενδεχόμενο να εισαγάγει νομικό πλαίσιο για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ως αναγκαίο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου·

12.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του εντεινόμενου ενδιαφέροντος για το θέμα, να συμφιλιώσει μεταξύ τους τους ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού, την βιομηχανική πολιτική και το διεθνές εμπόριο της ΕΕ, που πρέπει να συμβαδίζουν με τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον· υπογραμμίζει την απτή ανάγκη για χρηματοδότηση της έρευνας διότι αυτή είναι η βάση της καινοτομίας και της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βιομηχανίες και διότι αποτελεί καίριο στοιχείο για την τόνωση του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας·

13.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο και αντιπροσωπεύουν γύρω στο 30 % των εξαγωγών εμπορευμάτων της ΕΕ προς τον υπόλοιπο πλανήτη(6)· εκτιμά πως η εσωτερική αγορά εξακολουθεί μακράν να αποτελεί την πιο σημαντική αγορά για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ ώστε να αντιμετωπίσουν τις μείζονες προκλήσεις της εισόδου σε νέες αγορές και να μπορέσουν να είναι με την αξία τους ανταγωνιστικές, θα πρέπει οι πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του εμπορίου και του ανταγωνισμού να συνεισφέρουν στην οικονομική διαφοροποίηση και σε ένα φιλικό για τις ΜΜΕ εμπορικό περιβάλλον, κάτι που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού του ορισμού των ΜΜΕ της ΕΕ, ιδίως με την προσθήκη ποιοτικών κριτηρίων·

14.  συντάσσεται απολύτως με τις προσπάθειες της Επιτροπής, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του μόνιμου δικαιοδοτικού οργάνου του, για επικαιροποίηση και αποτελεσματική επιβολή των πολυμερών κανόνων για τις επιδοτήσεις ή τις τομεακές πρωτοβουλίες και τούτο προκειμένου να δοθεί ικανοποιητική λύση στο ζήτημα των επιδοτήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, τις επιχειρήσεις υπό κρατική ιδιοκτησία και τις αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας, και προκειμένου να υπάρξουν ενέργειες κατά των μη ευθυγραμμισμένων με τις αγορές πολιτικών και πρακτικών κάποιων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να δεχθεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών σε αυτό το θέμα·

15.  τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των περί βιώσιμης ανάπτυξης διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών έχει σημασία προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στη μεταρρύθμιση των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και κατά του ντάμπινγκ· εκτιμά ότι μπορεί ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενσωματωθούν επακριβή, αιτιολογημένα κύρια πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στο δίκαιο του ΠΟΕ στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και τούτο προκειμένου να συμβάλουν σε ίσους όρους ανταγωνισμού παγκοσμίως·

16.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις εν εξελίξει πολυμερείς διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ζητεί μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη κανόνων που θα αντιμετωπίσει τους ψηφιακούς εμπορικούς φραγμούς, θα εξασφαλίζει την ισότιμη ανταγωνιστικότητα των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα βελτιώνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς το επιγραμμικό περιβάλλον χωρίς να παραβλάπτονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων· τονίζει ότι οφείλει η ΕΕ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, με εγγύς διαβουλεύσεις στις οποίες θα συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτη μέλη και ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών·

17.  εκτιμά ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση τη συμμόρφωση με υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολιτική εμπορίου και ανταγωνισμού της ΕΕ δεν θα υπονομεύει ούτε τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα της ΕΕ, ούτε την εκπόνηση πιο φιλόδοξων προτύπων·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να μελετήσει καταλλήλως τις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε εκείνες τις τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει ή διαπραγματεύεται συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ούτως ώστε να επιτύχει για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τους καλύτερους δυνατούς όρους πρόσβασης·

19.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις αναγκαίες ενέργειες των εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεών της —ΓΔ Εμπορίου και ΓΔ Ανταγωνισμού— ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού και η εφαρμογή τους θα εγγυώνται στις ευρωπαϊκές εταιρείες όρους θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές τρίτων χωρών, και αντιστρόφως·

20.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των διεθνών προτύπων σε ό,τι αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό· επιμένει ότι οφείλει η ΕΕ να ενισχύσει την πολυμερή προσέγγισή της όσον αφορά τη θέσπιση προτύπων και δη στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά την εθνικοποίηση των μεθόδων καθορισμού προτύπων και δη στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και άλλων στρατηγικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας· καλεί την Επιτροπή να ορίσει υψηλόβαθμο συντονιστή για την πολιτική τυποποίησης σε αυτό το πλαίσιο·

21.  τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο, με την προσθήκη, στις εμπορικές συμφωνίες, κεφαλαίων για την ισότητα των φύλων και με τον σχεδιασμό μέτρων σχετικών με τη διάσταση του φύλου (π.χ. εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου που να καλύπτουν τον έμφυλο αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ), προκειμένου να τονώνεται ο ανταγωνισμός και να προάγεται η χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

Προσαρμογή του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή

22.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και να ενισχύσει τις αντιμονοπωλιακές δράσεις, καθώς και να λάβει υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά δεδομένα· καλεί συγκεκριμένα την Επιτροπή να αξιολογήσει τον έλεγχο των δεδομένων αυτών ως ενδεικτικών παραμέτρων για την ύπαρξη ισχύος στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 102 ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διδαχθεί από τη συγχώνευση Facebook και WhatsApp και να προσαρμόσει αναλόγως τα κριτήρια της· προτείνει συνεπώς να υπόκειται κάθε συγχώνευση στην αγορά σχετική με παρόμοια δεδομένα σε προηγούμενη ανεπίσημη δήλωση·

23.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την έννοια της «κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης» και τη «θεωρία της αναγκαίας υποδομής» ώστε να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν αμφότερες να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται στην ψηφιακή εποχή· προτείνει μια διευρυμένη ανάλυση της ισχύος της αγοράς σε σχέση με τις επιπτώσεις των ομίλων επιχειρήσεων και ρυθμιστών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οφείλονται στην κατάχρηση της κυριαρχίας των μεγάλων φορέων και στην έλλειψη διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς με αντικείμενο την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και δη τον πολυσχιδή της χαρακτήρα·

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των κατώτατων ορίων για τους ελέγχους συγχωνεύσεων ώστε να προστεθούν παράγοντες όπως ο αριθμός καταναλωτών που επηρεάζονται και η αξία των σχετικών συναλλαγών στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησής της επί του κανονισμού περί συγκεντρώσεων(7)·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υψηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων λόγω οριζόντιας ιδιοκτησίας από μεγάλες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησής της επί του κανονισμού περί συγκεντρώσεων και να εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

26.  σημειώνει ότι σε διάφορες συγκεκριμένες αγορές οικονομικών δεδομένων (π.χ. διαπραγμάτευση, αξιολογήσεις μετοχών, έλεγχοι επιδόσεων), η ολιγοπωλιακή συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις κυρίαρχων θέσεων από προμηθευτές απέναντι σε επενδυτές και καταναλωτές οικονομικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση κατά τέτοιων καταχρήσεων κυρίαρχων θέσεων, οι οποίες είναι επιβλαβείς για τη ρευστότητα των οικονομικών αγορών και αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της βιώσιμης ανάπτυξης·

27.  τονίζει ότι, αν και αρκετές νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργούνται με την ελπίδα να εξαγοραστούν από μεγαλύτερη εταιρεία, η εξαγορά νεοσύστατων επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και πλατφόρμες, ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για την καινοτομία και υπονομευτικά για την κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να εξετάσουν τις πρακτικές αυτού του είδους των εξαγορών και τις επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισμό, και δη σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες δολοφονικές εξαγορές, όπως τις ορίζει η από 4ης Απριλίου 2019 έκθεση των εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής με τίτλο «Competition policy for the digital era»· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη με θέμα την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης σύμφωνα με την Πράξη για την ψηφιοποίηση του γερμανικού δικαίου περί ανταγωνισμού (‘GWB-Digitalisierungsgesetz’), που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιβληθούν πιο απαιτητικά καθεστώτα πρόσβασης σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας δεδομένων, και δη όταν η πρόσβαση σε δεδομένα ανοίγει δευτερεύουσες αγορές για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή όταν τα δεδομένα περιορίζονται σε κυρίαρχες εταιρείες·

29.  τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες και αθέμιτους όρους σε ανταγωνιστές, ανεξαρτήτως του αν δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα της αυτοπροτίμησης, να εφαρμόσει τους αναγκαίους νόμους και να χρησιμοποιήσει τα μέσα που απαιτούνται για όσες οντότητες επιδίδονται στην πρακτική αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιβληθούν εκ των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις σε περιπτώσεις όπου το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν επαρκεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού σε αυτές τις αγορές, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών από την αγορά και να εξασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε στενώσεις ανακύπτουν δεν θα διαιωνίζονται από τη μονοπώληση μελλοντικών καινοτομιών·

30.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για εκ των προτέρων στοχοθετημένη ρύθμιση σχετικά με συγκεκριμένα συστημικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στις ψηφιακές αγορές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων της αγοράς (αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης αντικτύπου), ούτως ώστε να παρέχει στις εθνικές και ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού τα απαραίτητα μέσα για την ανώνυμη συλλογή δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έγκαιρος και αποτελεσματικότερος εντοπισμός δυσλειτουργιών της αγοράς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να θεσπίζεται στοχευμένη νομοθεσία οποτεδήποτε καθίστανται συστημικές ορισμένες πρακτικές·

31.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προσδιορίσει τους βασικούς ψηφιακούς παίκτες και να θεσπίσει ένα σύνολο δεικτών ώστε να καθορίσει τη «συστημική» τους φύση· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν οι ακόλουθοι δείκτες: καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων εκτεταμένων δικτύων, έλεγχος σημαντικού όγκου μη αναπαραγώγιμων δεδομένων, αναπόφευκτη κατάσταση σε μια πολύπλευρη αγορά ή ικανότητα ορισμένων παραγόντων να καθορίζουν οι ίδιοι τους κανόνες της αγοράς·

32.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε αγορές δεδομένων από ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών δεδομένων, και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής που αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των ήδη αρνητικών επιπτώσεων που έχουν παρόμοιες συναλλαγές για τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτού του είδους τις παραμέτρους σε σχέση με την επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και να διερευνήσει τη διασταυρούμενη χρήση δεδομένων, οποτεδήποτε δεδομένα προερχόμενα από μία υπηρεσία χρησιμοποιούνται για να επεκταθούν οι προσφορές των πλατφορμών σε νέες υπηρεσίες·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων της Επιτροπής που παρουσιάστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020, σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της χρήσης δεδομένων προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων· συντάσσεται με την πρόθεση της Επιτροπής να νομοθετήσει σχετικά με τη χρήση δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διαβιβάζονται προκειμένου να αυξηθούν ασφάλεια και εμπιστοσύνη των καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα δεδομένα τους παραμένουν ασφαλή και ότι πρέπει συνεπώς να δοθεί προτεραιότητα στην οριζόντια συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων· επισημαίνει ότι μία ρήτρα σχετικά με τη μη πώληση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της στρατηγικής·

34.  τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης τους λειτουργώντας ως «φύλακες», σε κλειστά οικοσυστήματα και μεγάλες επιγραμμικές αγορές μεταξύ άλλων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της, να εστιάσει την προσοχή της ειδικά σε αυτούς τους «φύλακες» και να ολοκληρώσει τις εν εξελίξει έρευνές της το συντομότερο δυνατόν·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να διευρύνει την ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές, να ενισχύσει τον ρόλο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) και να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το κατά πόσον απαιτείται μια αρχή της ΕΕ για τους καταναλωτές· παρατηρεί επί τούτου ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές αλλά και την παροχή ποιότητας, ποικιλίας και καινοτομίας·

36.  τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει πανευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο και να αντιληφθεί ότι η επιτυχία τους εξαρτάται τόσο από την καινοτόμο φύση του συστήματος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσο και από τη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου τους·

Αποτελεσματικότητα των μέσων της πολιτικής ανταγωνισμού

37.  τονίζει ότι τα πρόστιμα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη φήμη των εταιρειών που καταδικάζονται· επισημαίνει εντούτοις ότι, ακόμη και όταν επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, συχνά αυτά αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ικανοποιητικό βαθμό και ενδέχεται τελικά να μετακυλίονται στους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης εναλλακτικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ· Επισημαίνει ότι οποιαδήποτε εντολή παύσης δραστηριοτήτων πρέπει να είναι πιο περιοριστική ως προς τα μελλοντικά διορθωτικά μέτρα·

38.  υπενθυμίζει ότι κατάχρηση της ισχύος στην αγορά μπορεί να λαμβάνει χώρα ακόμα και όταν προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν· πιστεύει ότι η διαβίβαση ιδιωτικών δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή εμπορικούς σκοπούς συχνά πραγματοποιείται χωρίς να έχει δοθεί κανονικά η συναίνεση του καταναλωτή αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν προσφέρονται εναλλακτικές της ανταλλαγής δεδομένων επιλογές· θεωρεί ότι στην ψηφιακή οικονομία, η συγκέντρωση δεδομένων σε μικρό αριθμό εταιρειών οδηγεί σε δυσλειτουργίες της αγοράς, άντληση υπερβολικών κερδών και αποκλεισμό νεοεισερχόμενων·

39.  υπενθυμίζει ότι η αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για να διασφαλιστούν ανταγωνιστικές συνθήκες στην ενιαία ψηφιακή αγορά· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι μια μηχανή αναζήτησης με μερίδιο που υπερβαίνει το 92 % στην αγορά επιγραμμικής αναζήτησης στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχει μετατραπεί σε «φύλακα» του Διαδικτύου· ζητεί να αξιοποιηθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων από τα τελευταία 9 χρόνια αντιμονοπωλιακής ιστορίας προκειμένου να αξιολογηθεί επειγόντως κατά πόσο οι προταθείσες λύσεις αποβαίνουν όντως προς όφελος των καταναλωτών, των χρηστών του Διαδικτύου και των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο σε βάθος χρόνου· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει μια πρόταση με στόχο την αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από τις εμπορικές τους υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στο ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά(8), ώστε να τερματιστεί η σημερινή κατάσταση και να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα μακροπρόθεσμο δέλεαρ για την επίτευξη δίκαιου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά·

40.  επισημαίνει τη βραδύτητα με την οποία προσχωρούν οι αντιμονοπωλιακές έρευνες, όπως αυτές της υπόθεσης Google Shopping, εάν συγκριθούν με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι ψηφιακές αγορές· επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο που ενέχει η κατάσταση αυτή και τους οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους που διατρέχουν ορισμένοι παράγοντες εάν εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες· τονίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ορθή διαδικασία, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ταχείες αντιμονοπωλιακές διαδικασίες και να βρει νέα κίνητρα, όπως είναι το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης, ώστε να γίνουν οι εταιρείες πιο συνεργάσιμες στην προσπάθεια εντοπισμού των καρτέλ σε ολόκληρη την ΕΕ·

41.  επισημαίνει την ανάγκη να εξετάζεται τακτικά το ενδεχόμενο χρήσης προσωρινών μέτρων προκειμένου να σταματά οποιαδήποτε πρακτική ενδέχεται να υποσκάψει σοβαρά τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για τα εν λόγω μέτρα, πάντα σε πνεύμα σεβασμού του κράτους δικαίου, ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ανεπανόρθωτες βλάβες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ανακοίνωση σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα(9) λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και την πρόοδο του ψηφιακού τομέα κατά τα τελευταία χρόνια·

42.  επιδοκιμάζει τις συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίζει την καταχρηστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι μεγάλες πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει περιπτώσεις στις οποίες τα προσφερθέντα διορθωτικά μέτρα απέτυχαν αδιαμφισβήτητα να αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά, όπως έγινε στην περίπτωση του Google Shopping· επισημαίνει ότι, εάν δεν υπάρξουν στοχοθετημένα και αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς εκ των προτέρων δοκιμασμένα με την πληγείσα επιχείρηση , τότε ίσως κριθεί αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης· υπογραμμίζει ότι σε σύγκριση με τα διορθωτικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα μέτρα συμπεριφοράς μπορούν να προσφέρουν μια χρονικά αποτελεσματική λύση, αμβλύνοντας τον κίνδυνο αναγκαστικής εξόδου των ανταγωνιστών από την αγορά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων συζητήσεων για πώληση ή εκποίηση’·

43.  τονίζει την ανάγκη να διαθέτει η Επιτροπή επαρκείς πόρους ώστε να είναι σε θέση να επιβάλει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ· σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και δη σε διογκούμενα προβλήματα όπως οι κυρίαρχες θέσεις επιγραμμικών πλατφορμών ή τεχνητής νοημοσύνης·

44.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πως πρέπει να ερμηνεύεται η «σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» που ορίζεται στον κανονισμό περί συγκεντρώσεων, ούτως ώστε, σε περιπτώσεις συγχώνευσης, η Επιτροπή να μην εξετάζει μόνον τις τιμές, την παραγωγή και την καινοτομία αλλά να δίνει προσοχή και στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος που έχουν τέτοιου είδους συναλλαγές με γνώμονα τις αρχές της ΣΛΕΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος·

45.  καλεί την Επιτροπή να ενημερωθεί σχετικά με αυτή τη νέα υπηρεσία λογαριασμού όψεως που θα παρέχουν στους καταναλωτές ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας του κόσμου, στα επόμενα έτη· παροτρύνει την Επιτροπή να μελετήσει με ιδιαίτερη προσοχή την είσοδό τους σε αυτή τη νέα ψηφιακή χρηματοοικονομική αγορά και τον τεράστιο όγκο δεδομένων που θα συγκεντρώσουν από τους καταναλωτές τους, καθώς και τις όποιες πιθανές χρήσεις τους·

Κανόνες ανταγωνισμού για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

46.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους που ορίζονται σε αυτήν για την υποστήριξη της οικονομικά αποδοτικής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· υποστηρίζει τη δέσμευση για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις έως το 2021, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι στόχοι αυτοί·

47.  τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης από την Επιτροπή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σε όλους τους σχετικούς τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών, σε συνάρτηση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εφαρμόζοντας την αρχή της δίκαιης μετάβασης, αναγνωρίζοντας τον συμπληρωματικό ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών για τη στήριξη επενδύσεων στους τομείς της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της καθαρής ενέργειας και παράλληλα μεριμνώντας ώστε να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να μην γίνεται στρέβλωση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας(10), να εξετάσει κατά πόσο οι υπάρχουσες φορολογικές απαλλαγές δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τομέων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η φοροαπαλλαγή για την κηροζίνη οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού που ευνοεί τον τομέα των αερομεταφορών·

48.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επερχόμενης αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, να προβλέψει μεγαλύτερη ευελιξία για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στην ανανεώσιμη ενέργεια που παράγουν οι πολίτες, σύμφωνα με τις κλιματικές δεσμεύσεις της ΕΕ·

49.  τονίζει την ανάγκη να προλαμβάνει η Επιτροπή οποιεσδήποτε αρνητικές παρενέργειες προκύπτουν ενδεχομένως οποτεδήποτε μεγάλες εταιρείες λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις για να κάνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον τα περιβαλλοντικά τους μοντέλα και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, όπως για να εδραιώσουν την κυρίαρχη θέση τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα·

50.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση και ένα ευνοϊκό πλαίσιο για περαιτέρω επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανακαίνιση κτιρίων, καθώς και για αναβάθμιση εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, σχέδια υβριδικής τεχνολογίας και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας·

51.  υπογραμμίζει επ᾽ αυτού ότι για να είναι πετυχημένη η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα χρειαστεί οι Ευρωπαίοι παραγωγοί βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών να μπορούν να δουν τα πλεονεκτήματά της και να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από εταιρείες σε τρίτες χώρες·

52.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα της χαρασσόμενης πολιτικής μεταξύ γεωργίας, δράσης για το κλίμα, περιβάλλοντος και εμπορικής πολιτικής·

Τομεακές πολιτικές

53.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως είναι η υγεία, η κινητικότητα, η διαφήμιση στο διαδίκτυο, η ενέργεια, ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των ανώτατων ορίων των τιμών στις διαδικτυακές πλατφόρμες καταλυμάτων, ο πολιτισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμής ή τα μέσα ενημέρωσης στη σημερινή ψηφιακή εποχή, πάντα σε πνεύμα σεβασμού των υψηλών προτύπων της ΕΕ·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να σημειώνει την παρουσία εθνικών μονοπωλίων και ολιγοπωλίων ως πιθανή ένδειξη δυσλειτουργιών της ενιαίας αγοράς ή φραγμών στον δίκαιο ανταγωνισμό·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει προκαταρκτική μελέτη με θέμα τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εξαγορές από πολυεθνικές εταιρείες Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης·

56.  επαναλαμβάνει ότι η φορολογία χρησιμοποιείται ενίοτε για την παροχή έμμεσων κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές της ως προς την έννοια της κρατικής ενίσχυσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα χορηγούν κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικού πλεονεκτήματος· εκφράζει τη λύπη του για τον καταχρηστικό χαρακτήρα των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και επικροτεί τις πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου που επιβεβαιώνουν ότι η εξέταση από την Επιτροπή μιας φορολογικής απόφασης με γνώμονα την κρατική ενίσχυση δεν συνιστά φορολογική εναρμόνιση· παρατηρεί ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής συχνά προσβάλλονται στο δικαστήριο και πρέπει συνεπώς να προετοιμάζονται με τη μέγιστη επιμέλεια· επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών ούτως ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισμού· ζητεί να εγκριθεί η πρόταση για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και να υποβάλλονται δημόσιες εκθέσεις ανά χώρα·

57.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων σε χώρες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει χωρίς χρονοτριβή τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πεδίο των ενισχύσεων εκκαθάρισης και του καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών(11) («οδηγία ΑΕΤ»), και να αναθεωρήσει αντιστοίχως την από 30ής Ιουλίου 2013 ανακοίνωσή της για τον τραπεζικό τομέα(12), μεταξύ άλλων και υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων και δεδομένης της ανάγκης να προστατευτούν οι καταναλωτές·

59.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πολύ προσεκτικά περιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα που έχουν ενδεχομένως ενδιαφέρον από άποψη ανταγωνισμού για εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία οι καταναλωτές βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με υψηλά επιτόκια(13) και έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα δάνεια, γεγονός που οφείλεται ίσως στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στον τραπεζικό τομέα και μπορεί να οδηγήσει σε δόλιες πρακτικές πώλησης ενυπόθηκων δανείων·

60.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσο εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

61.  καλεί επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει σε βάθος και να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της σχεδόν μονοπωλιακής κυριαρχίας των τεσσάρων μεγάλων λογιστικών εταιρειών στον χώρο των ελέγχων των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, όπως τον διαχωρισμό των υπηρεσιών ελέγχου από τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και την καθιέρωση υποχρεωτικών «από κοινού ελέγχων» ώστε να δοθεί και σε άλλες εταιρείες εκτός των 4 μεγάλων η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τον έλεγχο των μεγαλύτερων εταιρειών·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές των πλατφορμών εκτός διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων σουπερμάρκετ και υπεραγορών, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι και ικανοποιητικές τιμές για τους παραγωγούς της ΕΕ και τα προϊόντα τους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναλύει σε βάθος την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των αγοραστικών συμμαχιών που άπτονται στρατηγικών τιμολόγησης και μη στην οικονομική λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις στους μικρούς προμηθευτές· εκφράζει τη λύπη του διότι η πώληση επί ζημία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πρακτικών οι οποίες απαγορεύονται σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η στρατηγική F2F (Farm to Fork) και η νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό πρέπει να αναγνωρίζουν τη σημαντική συνεισφορά των πρωτογενών παραγωγών στην προσφορά τροφίμων υψηλής ποιότητας και την παροχή δημόσιων αγαθών στην κοινωνία·

63.  ζητεί μια σαφέστερη, πιο ευέλικτη και πιο προβλέψιμη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε παραγωγούς και οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή και να διευκρινίσει τις διατάξεις του κανονισμού για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ)(14), και δη σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού που χορηγούνται σε ορισμένες συμφωνίες και πρακτικές των γεωργών σε ενώσεις· ενθαρρύνει τη δημιουργία περισσότερων ΟΠ ως έναν τρόπο με τον οποίο οι γεωργοί θα ενισχύσουν τη θέση τους, θα διαπραγματεύονται αποτελεσματικά για τις τιμές και θα αντιμετωπίζουν τις ανισορροπίες ισχύος εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

64.  καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις τις φορολογικές διατάξεις που θέσπισαν τα κράτη μέλη ειδικά για να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να προβαίνουν σε εθελοντικές προληπτικές αποταμιεύσεις, με σκοπό να αντεπεξέρχονται καλύτερα στην αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και των κινδύνων για την υγεία, καθώς και στις οικονομικές κρίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κανονισμού «De Minimis»(15), που θα βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν τις κλιματικές προκλήσεις και παράλληλα να αποφεύγουν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις της αγοράς· επισημαίνει την ιδιαίτερη ανάγκη για σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τον γεωργικό τομέα, λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων βιωσιμότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον συνεχιζόμενο έλεγχο καταλληλότητας της δέσμης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων του 2012 και για την εν εξελίξει επανεξέταση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας(16)·

65.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή και να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 209 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού που χορηγούνται σε ορισμένες συμφωνίες και πρακτικές των γεωργών στις ενώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προκειμένου να παρασχεθεί στην Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου·

66.  αναγνωρίζει τον ρόλο των διεπαγγελματικών οργανώσεων στην αλυσίδα, οι οποίες χρησιμεύουν ως πλατφόρμα διαλόγου, έρευνας και ανάπτυξης, βέλτιστων πρακτικών και διαφάνειας της αγοράς·

67.  καλεί να ενισχυθεί ο ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων προκειμένου να προωθηθούν οι περισσότερο ισορροπημένες σχέσεις στην αλυσίδα τροφίμων, και υποστηρίζει την επέκταση της ρήτρας επιμερισμού της αξίας, ώστε αυτή να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τον πρώτο αγοραστή, σύμφωνα με το σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε, τον Απρίλιο του 2019, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων ως μέρος της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

68.  ζητεί τη θέσπιση ρητής και αυτόματης εξαίρεσης από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, δυνάμει του άρθρου 210 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, που θα υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μπορούν οι γεωργικές διεπαγγελματικές οργανώσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο κανονισμός για την ενιαία ΚΟΑ, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ·

69.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις του άρθρου 222 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ ενεργοποιούνται ταχέως προκειμένου να αντιμετωπίζονται σοβαρές στρεβλώσεις της αγοράς·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία των μέτρων διαχείρισης της προσφοράς που εισήχθησαν για το τυρί και το ζαμπόν ποιότητας κατόπιν αιτήματος των ΟΠ, των διεπαγγελματικών οργανώσεων και των ομίλων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ που επιτρέπει τη θέσπιση κανόνων ελέγχου της προσφοράς θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει όλα τα προϊόντα που επωφελούνται από προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή από προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

71.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και να προσαρμόσει την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ με βάση τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο εμπορικό περιβάλλον·

72.  επικροτεί την έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/633, της 17ης Απριλίου 2019, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων(17), η οποία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της ανισορροπίας της διαπραγματευτικής ισχύος εντός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση την οδηγία και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν περισσότερες αθέμιτες πρακτικές στον κατάλογο των απαγορευμένων πρακτικών και να θέσουν υψηλότερα πρότυπα·

73.  υπενθυμίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια και κάθετη αναδιάρθρωση, η οποία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους ήδη συγκεντρωτικά οργανωμένους τομείς των σπόρων, των αγροχημικών, των λιπασμάτων, της ζωικής γενετικής και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων σε αυτούς τους τομείς, να εξετάζει τις επιπτώσεις πέραν των τιμών καταναλωτή· τονίζει ότι τα συμφέροντα των γεωργών της ΕΕ, των πολιτών και του περιβάλλοντος πρέπει να προστατεύονται, με συνολική και ολιστική αξιολόγηση του αντικτύπου, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των προμηθευτών γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

74.  θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς την ενωσιακή αγορά φυτοφαρμάκων, σπόρων και ποικιλιών, καθώς και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον γεωργικό τομέα·

75.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του κλίματος, την αστάθεια της αγοράς και άλλους κινδύνους, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, του Νοεμβρίου του 2017·

76.  σημειώνει ότι οι μεγάλες αναντιστοιχίες στις άμεσες πληρωμές παρεμποδίζουν τις βιώσιμες πρωτοβουλίες των γεωργών για το κλίμα και το περιβάλλον και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013 να εναρμονίσει τις πληρωμές σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2020·

77.  εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό διαμαρτυριών των γεωργών και σημειώνει ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ είναι μία από τις ανησυχίες τους· διερωτάται κατά πόσον οι ΣΕΣ δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένων των διαφορών ως προς τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την υγεία, την εργασία, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων στις τρίτες χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, την πλέον πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των τρεχουσών και των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών, και ζητεί την εφαρμογή των αρχών της αμοιβαιότητας και της συμμόρφωσης για τα γεωργικά προϊόντα και την προστασία των ευάλωτων τομέων στο πλαίσιο των μελλοντικών και των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων, με παράλληλη μέριμνα για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων επιθεωρήσεων·

78.  επικροτεί την πρόταση κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και, ειδικότερα, τις δράσεις για την τροφική αλυσίδα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιό του, όπως τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας των ζώων και των φυτών· παροτρύνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως τις διαπραγματεύσεις και να εγκρίνουν τον κανονισμό·

79.  υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των δύο προτάσεων κανονισμών μετάβασης της Επιτροπής, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και περιπλοκές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστάθεια της αγοράς·

80.  θεωρεί αναγκαίο να παραμείνουν στη ΓΔ AGRI όλες οι αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 209 και 210 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ και τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό την ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την προσέγγιση και τον συντονισμό των ζητημάτων στον συγκεκριμένο τομέα, κάτι που είναι αναγκαίο λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των τομέων και που συνάδει πλήρως με τους στόχους και τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

81.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) κατά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και δη όταν πρόκειται για απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές της Ένωσης· σημειώνει ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή των κανόνων του πακέτου Almunia για ορισμένες ΥΓΟΣ, όπως είναι ο ταχυδρομικός τομέας, του οποίου το καθήκον παροχής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να καθοριστεί και να οργανωθεί νομικά σε εθνικό επίπεδο·

82.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις, ιδιαίτερα για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών·

83.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναγνωρίζονται οι περιοχές άνθρακα ως ενισχυόμενες περιοχές, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις ενισχύσεις προκειμένου να επιτρέπεται η έγκριση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, εν αναμονή της ανάληψης σαφών δεσμεύσεων από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές προκειμένου να λάβουν αυτές συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της ουδετερότητας του άνθρακα και των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές, που παραδοσιακά αποτελούν μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν θα πρέπει να υφίστανται προνομιακή μεταχείριση ως προς τις κρατικές ενισχύσεις·

84.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στη ειδική αναθεώρησή της για τον γενικό κανονισμό απαλλαγής(18) κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) την επέκταση αυτού του συστήματος ώστε να περιλαμβάνει έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (αποκαλείται επίσης Interreg)·

85.  ανησυχεί για την άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναλόγως του εάν στηρίζονται από την πλευρά της ΕΕ από πόρους της πολιτικής συνοχής ή άλλα κονδύλια της ΕΕ ή προγράμματα όπως τα Ορίζων 2020/Ορίζων Ευρώπη ή EFSI2.0/InvestEU σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής στην αναθεώρησή της για τον ΓΚΑΚ· πιστεύει ότι πρέπει να διατηρούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για έργα που είναι παρόμοιας φύσης, αλλά διαφορετικά όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους, καθώς κάτι τέτοιο θα ευνοούσε ορισμένα χρηματοδοτικά συστήματα παραμερίζοντας άλλα·

Αυξημένο ενδιαφέρον για τους πολίτες διαμέσου του Κοινοβουλίου

86.  ζητεί, εντός του πλαισίου των Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην πολιτική ανταγωνισμού, κατ᾽ αναλογία με την οδηγία για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας(19) και με την οδηγία ΕΔΑ+·

87.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα ανταγωνισμού καθώς και σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρεί υψηλά πρότυπα διαφάνειας·

88.  επισημαίνει τη βούλησή του να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στον προσδιορισμό και στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου για την πολιτική ανταγωνισμού· παρατηρεί ότι το Κοινοβούλιο οφείλει, με την ιδιότητα του παρατηρητή, να συμμετέχει περισσότερο στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως είναι το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΔΔΑ), προκειμένου να διευρύνει τις γνώσεις του επί του θέματος και να παραμένει ενημερωμένο ως προς τις εξελίξεις ούτως ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένο για τον ρόλο του ως συννομοθέτη· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώκει την συμμετοχή του Κοινοβουλίου ιδίως κατά την εκπόνηση πράξεων μη δεσμευτικού χαρακτήρα, όπως οι ανακοινώσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές·

89.  ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώνει πολυτομεακές και διοργανικές συναντήσεις με τη συμμετοχή φορέων του κλάδου, εθνικών ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών προστασίας δεδομένων, ενώσεων καταναλωτών και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων προκειμένου να βγει η πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς και στεγανά·

90.  τονίζει ότι με το τρέχον έντυπο καταγγελίας περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων ζητούνται πολλές συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πότε χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση, τις οποίες οι απλοί πολίτες δεν μπορούν να γνωρίζουν· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να απλοποιήσει το έντυπο καταγγελίας, ώστε να έχουν οι απλοί πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες·

91.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφόρησης κατά τη διερεύνηση καταγγελιών από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να χορηγεί στους καταγγέλλοντες βεβαίωση παραλαβής καθώς και ειδοποίηση κατά την έναρξη της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης ως προς τη διάρκεια της έρευνας·

92.  υπενθυμίζει τη σημασία του συντονισμού με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση της υλοποίησης της οδηγίας ΕΔΑ+· υπενθυμίζει ότι στο παράρτημα της οδηγίας ΕΔΑ+ η Επιτροπή αναγνώρισε τα «ενδιάμεσα μέτρα» ως «βασικό εργαλείο για τις αρχές ανταγωνισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ανταγωνισμός δεν θα ζημιώνεται έως ότου να ολοκληρωθεί μια έρευνα»· υπενθυμίζει την ανάγκη να αξιολογείται κατά πόσο υπάρχουν μέσα απλοποίησης της έγκρισης ενδιάμεσων μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταφοράς αυτής της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να επιτραπεί στις αρχές ανταγωνισμού να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις εξελίξεις στις ταχέως εξελισσόμενες αγορές·

93.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανεξαρτησία των αρχών ανταγωνισμού είναι κρισιμότατης σημασίας για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αξιοπιστίας της πολιτικής ανταγωνισμού· αναγνωρίζει ότι η πρόληψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού απαιτεί δημόσιο έλεγχο των προσπαθειών άσκησης πιέσεων από ομάδες συμφερόντων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επαναλαμβάνει συνεπώς τις εκκλήσεις του για ένα ενισχυμένο Μητρώο Διαφάνειας· επιμένει ότι χρειάζεται τακτικότερη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, όπως ορίζει η διοργανική συμφωνία με το Κοινοβούλιο· καλεί την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο για τον Ανταγωνισμό να παραμείνει σε στενή επαφή με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και με την Ομάδα Εργασίας για τον Ανταγωνισμό, που προσφέρει το κατάλληλο βήμα για την καθιέρωση ενός πιο τακτικού διαλόγου·

94.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Εκτελεστική Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, κατά την ακρόαση έγκρισής της, στις 8 Οκτωβρίου 2019 ,να διατηρήσει τα χαρτοφυλάκιά της για την ψηφιακή πολιτική και τον ανταγωνισμό αυστηρά χωριστά·

Απαντήσεις της πολιτικής ανταγωνισμού στην κρίση COVID-19

95.  χαιρετίζει την άμεση αντίδραση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση ενός προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και των δύο τροποποιήσεών του, καθώς και τους όρους που προβλέπει για την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση· στηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της πλήρους ευελιξίας που παρέχει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

96.  υποστηρίζει την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε εύθετο χρόνο κατά πόσον το εν λόγω προσωρινό πλαίσιο θα πρέπει να παραταθεί πέραν του τέλους του 2020 εάν κρίνεται απαραίτητο·

97.  χαιρετίζει τους όρους που καθορίζονται στη δεύτερη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των ενισχύσεων προς τις εταιρείες, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση καταβολής μερισμάτων, εξαγοράς ιδίων μετοχών και παροχής πριμοδοτήσεων, για τράπεζες και άλλες εταιρείες, καθώς και τις διασφαλίσεις έναντι επιθετικών ενεργειών εις βάρος άλλων εταιρειών της ΕΕ από εταιρείες που έχουν λάβει κρατική ενίσχυση·

98.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε τράπεζες δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και συμβάλλουν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ λειτουργούν εντός του ισχυρού υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που προβλέπεται από την οδηγία BRR και τους κανόνες για την εξυγίανση·

99.  υπογραμμίζει τον κίνδυνο στρεβλώσεων της αγοράς και δημιουργίας άνισων όρων ανταγωνισμού λόγω των αυξημένων αποκλίσεων μεταξύ των επιπέδων κρατικής ενίσχυσης που χορηγούν τα κράτη μέλη· σημειώνει το μέσο στήριξης της φερεγγυότητας, το οποίο αποτελεί τμήμα του νέου μέσου ευρωπαϊκής ανάκαμψης («Next Generation EU»), για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι αποκλίσεις αυτές για την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς·

100.  εκφράζει ικανοποίηση για τα έκτακτα χρηματοδοτικά μέσα και τις κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα προκειμένου να προσδιοριστεί η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια και τη φορολογική διαφάνεια, ούτως ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών κριτηρίων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλίσεις, καθώς και να καταδεικνύουν με ποιον τρόπο η δημόσια στήριξη που λαμβάνουν χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον και με τη συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο για την κάλυψη των ζημιών που οφείλονται στην κρίση COVID-19· υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε εταιρείες που πλήττονται από τις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και όχι σε εταιρείες που ήδη βρίσκονταν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση πριν από την κρίση· ζητεί να απαγορευτεί στις εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε φορολογικούς παραδείσους να έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις ή σε πακέτα χρηματοδοτικής στήριξης εάν δεν δεσμεύονται να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους·

101.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για την αξιολόγηση ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που αφορούν τη συνεργασία επιχειρήσεων ως αντίδραση στην τρέχουσα επιδημική έξαρση της COVID-19· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της επιστολή υποστήριξης από το 2003· επισημαίνει ότι η κρίση αυτή έχει τονίσει την ανάγκη για ταχείες και αποτελεσματικές αντιδράσεις σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και υπογραμμίζει τα οφέλη των συλλογικών μέτρων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και της παροχής ασφάλειας δικαίου στις εταιρείες όταν συνάπτουν συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας σε καίριους στρατηγικούς τομείς·

102.  όσον αφορά τον αντίκτυπο της πανδημίας, επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα βασικών ευρωπαϊκών τομέων και να προωθηθεί η οικονομική μας ανάκαμψη μέσω έρευνας και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο δυναμική προσέγγιση κατά την αναθεώρηση της ανακοίνωσης του 1997 για τον ορισμό της αγοράς, καθιστώντας έτσι τα κριτήρια καινοτομίας βασικό στοιχείο της σχετικής ανάλυσης της αγοράς όσον αφορά τον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγκεντρώσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης καταλληλότητας, τη δυνατότητα υιοθέτησης μιας πιο ευνοϊκής προσέγγισης όσον αφορά τις συμφωνίες συνεργασίας και έρευνας και ανάπτυξης·

103.  υπογραμμίζει ότι η πανδημία έχει καταστήσει τις εταιρείες ευάλωτες σε προσφορές εξαγοράς από ξένους· σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 αποκάλυψε αδυναμίες στις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ και έλλειψη στρατηγικής κυριαρχίας της ΕΕ σε τομείς όπως τα ιατρικά προϊόντα ή τα τρόφιμα, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστούν εταιρείες και στοιχεία ενεργητικού κρίσιμης σημασίας της ΕΕ έναντι του κινδύνου επιθετικής εξαγοράς από κυρίαρχους παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά·

104.  επισημαίνει ότι αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να αναχαιτίσει δυναμικά κάθε είδους εκδήλωση αθέμιτου ανταγωνισμού και εχθρικής συμπεριφοράς από ξένες κρατικές ή με κυβερνητικούς δεσμούς εταιρείες έναντι ευάλωτων ευρωπαϊκών εταιρειών που πασχίζουν να επιβιώσουν στην οικονομική ύφεση που προξένησε η πανδημία COVID-19, δεδομένου ότι με αυτή τη συμπεριφορά επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους καίριας σημασίας τεχνολογίες, υποδομές και τομείς εμπειρογνωμοσύνης της Ευρώπης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει πάραυτα προσωρινή απαγόρευση των εξαγορών Ευρωπαϊκών εταιρειών από ξένες κρατικές ή με κυβερνητικούς δεσμούς εταιρείες τρίτων χωρών·

105.  εκφράζει ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και τη διάδοση επίσημων στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη νόσο COVID-19· προειδοποιεί, ωστόσο, σχετικά με τις πλατφόρμες αυτές, οι οποίες είχαν ήδη πολύ ισχυρή θέση στην αγορά πριν από την κρίση· στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης όσον αφορά τις πλατφόρμες με σημαντικές επιπτώσεις δικτύου που δρουν ως ελεγκτές πύλης, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης πρότασης για πλαίσιο εκ των προτέρων ρύθμισης, υπό τον όρο ότι δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει στις πλατφόρμες την προβολή μικροστοχευμένων διαφημίσεων και να ενισχύσει τη διαφάνεια για τους χρήστες· υποστηρίζει τη συνεργασία για την ανάπτυξη εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών από σημαντικούς μη ευρωπαϊκούς παράγοντες στην αγορά των λειτουργικών συστημάτων έξυπνων τηλεφώνων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συλλογή δεδομένων δεν θα εδραιώσει περαιτέρω την ισχύ στην αγορά ορισμένων κυρίαρχων παραγόντων·

106.  υπογραμμίζει ότι η κρίση COVID-19 ενέχει έναν υπαρξιακό κίνδυνο για έναν πρωτοφανή αριθμό επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ και έχει προκαλέσει τεράστια αύξηση των ποσοστών ανεργίας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η ιδέα της υποστήριξης των προβληματικών επιχειρήσεων, που εφαρμόζεται επί του παρόντος, ενδείκνυται για την τρέχουσα κρίση· πιστεύει ακράδαντα ότι η πολιτική ανταγωνισμού και η βιομηχανική πολιτική μπορούν από κοινού να συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας με βιώσιμο τρόπο· χαιρετίζει τη στρατηγική της Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική·

107.  αναγνωρίζει το αποδοτικό και αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· υπογραμμίζει ότι σημαντικό τμήμα των ανθρώπινων πόρων έπρεπε να ανακατανεμηθεί για την παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων, δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πόρων προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της εντολής·

108.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει καλύτερα το Κοινοβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες της, ιδίως για την αναθεώρηση του ορισμού της σχετικής αγοράς και την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή αξιολόγηση που θα παρουσιάζει την κατανομή του συνολικού ποσού των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίνονται δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ανά κράτος μέλος, τομέα και είδος της εγκριθείσας ενίσχυσης (επιχορηγήσεις, εγγυήσεις, κ.λπ.), καθώς και τυχόν πρόσθετους όρους που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι μια συνολική και αναλυτική αξιολόγηση θα παράσχει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκόπηση των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της ενίσχυσης, το είδος των δικαιούχων και τη μέθοδο έγκρισης, κατά περίπτωση· υπογραμμίζει ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορους πίνακες και γραφήματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τον αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να επικαιροποιείται εγκαίρως·

109.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά την κρίση, ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον ανταγωνισμό στην αγορά και στην επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και στο μέλλον της πολιτικής ανταγωνισμού·

110.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική για τις τράπεζες που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις την διατήρηση του συνόλου των λιανικών / απευθυνόμενων στους καταναλωτές τραπεζικών υπηρεσιών τους και να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτραπεί στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν την κρίση COVID-19 ως πρόσχημα για την μόνιμη περικοπή αυτών των υπηρεσιών·

o
o   o

111.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0062.
(2) ΕΕ C 247 της 23.7.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 11 της 14.1.2019, σ. 3.
(4) ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57.
(5) ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5.
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
(7) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 65.
(9) ΕΕ C 267 της 22.10.2008, σ. 1.
(10) ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51.
(11) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.
(12) ΕΕ C 216 της 30.7.2013, σ. 1.
(13) https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
(14) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(15) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1.
(16) ΕΕ C 213 της 8.9.2009, σ. 9.
(17) ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59.
(18) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(19) ΕΕ L 349 της 5.12.2014, σ. 1.


Σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων
PDF 111kWORD 42k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων (2020/2681(RSO))
P9_TA(2020)0159B9-0187/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 206 και 212 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συγκροτήσει υποεπιτροπή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

2.  αποφασίζει ότι η εν λόγω υποεπιτροπή θα είναι αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία, και ιδίως για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και για θέματα χρηματοοικονομικής διαφάνειας για φορολογικούς σκοπούς·

3.  αποφασίζει την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου στο μέρος VI του παραρτήματος VI του Κανονισμού του:"«Η επιτροπή επικουρείται από υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα, επιφορτισμένη με θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και με θέματα χρηματοοικονομικής διαφάνειας για φορολογικούς σκοπούς.»·"

4.  αποφασίζει ότι η υποεπιτροπή θα έχει 30 μέλη·

5.  αποφασίζει, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ής Ιουνίου 2019 και της 9ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη σύνθεση των προεδρείων υποεπιτροπών, ότι το προεδρείο της υποεπιτροπής μπορεί να αποτελείται από τέσσερις αντιπροέδρους κατ’ ανώτατο όριο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 160.


Σύσταση ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
PDF 149kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (2020/2682(RSO))
P9_TA(2020)0160B9-0188/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(1),

–  έχοντας υπόψη τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 2021-2027 («Ορίζων Ευρώπη»),

–  έχοντας υπόψη την ειδική αποστολή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τον καρκίνο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2009, με τίτλο «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη» (COM(2009)0291),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/878/ΕK του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με τη μείωση του άχθους του καρκίνου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου με θέμα τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του παχέος εντέρου,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Απριλίου 2008, σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη(4),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου (τέταρτη έκδοση),

–  έχοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τα συμπεράσματα της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας συμφερόντων «Βουλευτές του ΕΚ κατά του καρκίνου» (MAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της έρευνας και άλλων τομέων ευνοεί σαφώς την καταπολέμηση του καρκίνου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ορισμένες νομικές βάσεις για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 114, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις νέες εξελίξεις βάσει επιστημονικών δεδομένων, του άρθρου 168, σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των δράσεων της Ένωσης, οι οποίες συμπληρώνουν τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην πρόληψη των σωματικών και ψυχικών ασθενειών και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία, του άρθρου 181, το οποίο απαιτεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμοιβαία συνοχή των εθνικών πολιτικών και της πολιτικής της Ένωσης, και στηρίζει πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και του άρθρου 191, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον συμβάλλει στην προστασία της υγείας του ανθρώπου βάσει της αρχής της προφύλαξης, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα της υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θνησιμότητας στα κράτη μέλη μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο στην ΕΕ των 28, αριθμός που ισοδυναμεί με πάνω από το ένα τέταρτο (25,4 %) του συνολικού αριθμού θανάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος πλήττει τα άτομα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη γενετική και άλλους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση των περιστατικών καρκίνου τις επόμενες δεκαετίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο τους ασθενείς, αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, τις κοινότητες και τους παρόχους φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις, οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες και οι απαιτήσεις των ομάδων αυτών, ιδίως οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, χρήζουν επίσης προσοχής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εντοπίζει ορισμένους βασικούς παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν, δηλαδή τον καπνό, την έλλειψη σωματικής άσκησης, την ανθυγιεινή διατροφή και την παχυσαρκία, την κατανάλωση αλκοόλ, τη μόλυνση από τον ιό HPV, τον ιό της ηπατίτιδας B και C και τον Helicobacter pylori (H. pylori), την περιβαλλοντική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε χημικές ουσίες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας και την ακτινοβολία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 30-50 % του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου είναι δυνατόν να προληφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη προσφέρει την πλέον οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη μορφών καρκίνου που σχετίζονται με ιούς μπορεί να βασιστεί στον εμβολιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου θα πρέπει να διεξάγονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης των χρόνιων ασθενειών, δεδομένου ότι οι περισσότεροι μεμονωμένοι καθοριστικοί παράγοντες συνιστούν παράγοντες κινδύνου που είναι κοινοί και για άλλες χρόνιες ασθένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης θα συμπεριληφθεί στη στρατηγική μηδενικής ρύπανσης, όπως προτείνεται στην πολιτική ατζέντα της Επιτροπής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί η γενετική προδιάθεση στον καρκίνο λόγω των μεταλλάξεων συγκεκριμένων γονιδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανίχνευση αυτών των μεταλλάξεων είναι διαθέσιμη και η εξατομικευμένη εξέταση προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του κινδύνου ορισμένων μορφών καρκίνου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου μπορούν, εάν εφαρμοστούν σωστά, να αποφέρουν τεράστια οφέλη και να συνεισφέρουν στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου του καρκίνου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου, δεδομένου ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του καρκίνου είναι σημαντικές και παρουσιάζουν αύξηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα αποτελεί βασική πηγή επιστημονικής προόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός κλάδος των βιοεπιστημών με ηγετική θέση παγκοσμίως είναι επίσης σημαντικός για τη διασφάλιση της ιδιωτικής έρευνας και ανάπτυξης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να καθορίσουν το κατάλληλο πλαίσιο, έτσι ώστε η καινοτομία να ωφελεί όλους τους ασθενείς και να προστατεύεται ο πληθυσμός στο σύνολό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στο μέλλον, καθώς προβλέπεται ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα διαγνωστούν με καρκίνο στη διάρκεια των επόμενων 25 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο οι εθνικοί όσο και οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση της εφαρμογής ισχυρότερου ελέγχου του καρκίνου και να συμβάλουν στην ευημερία όλων των Ευρωπαίων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου, τις εγκαταστάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και θεραπείας, την εφαρμογή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών ορθοπραξίας και την αποκατάσταση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων μπορεί να τα καταστούν απρόσιτα για ορισμένα άτομα και για ορισμένα συστήματα υγείας, ενώ τα αντικαρκινικά φάρμακα είναι συχνά ιδιαίτερα δαπανηρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια μελέτη, από το 2010 έως το 2020 οι συνολικές δαπάνες για τον καρκίνο εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 26 %, ενώ οι δαπάνες για αντικαρκινικά φάρμακα αυξήθηκαν κατά 50 %(5)·

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) εξετάζει δράσεις για την ενίσχυση της προσέγγισης σε κάθε βασικό στάδιο της νόσου: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ζωή των επιζώντων του καρκίνου και παρηγορητική αγωγή, και διασφαλίζει τη στενή σύνδεση με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο στο μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με έμφαση στην αρμοδιότητα της ΕΕ·
   β) λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία και τα διαθέσιμα δεδομένα και αντιδρά προσδιορίζοντας τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών·
   γ) αξιολογεί τις δυνατότητες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η ΕΕ μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του καρκίνου και σε περιπτώσεις όπου είναι δυνατές μόνο συστάσεις προς τα κράτη μέλη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες δράσεις·
   δ) αξιολογεί τις επιστημονικές γνώσεις που αφορούν τη βέλτιστη δυνατή πρόληψη του καρκίνου και προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και ο προσδιορισμός μελλοντικών μέτρων στους τομείς ελέγχου του καπνού, μέτρων για τη μείωση της παχυσαρκίας και τη βελτίωση των διατροφικών επιλογών, μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, μέτρων για την αύξηση του εμβολιασμού και τη θεραπεία των λοιμώξεων, μέτρων για τη μείωση της έκθεσης σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών της επιπτώσεων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, και μέτρων προστασίας από την ακτινοβολία· αξιολογεί, στο μέτρο του δυνατού, τα μετρήσιμα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων·
   ε) αναλύει και αξιολογεί την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου με τη μορφή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις της σύστασης θα ενσωματώνονται με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο·
   στ) αξιολογεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο στήριξης της έρευνας για την ενίσχυση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της καινοτομίας, ιδίως με σκοπό την πραγματοποίηση της νέας αποστολής για τον καρκίνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· εστιάζει σε τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να επιτύχουν επαρκή πρόοδο, για παράδειγμα όσον αφορά τον παιδικό καρκίνο ή τους σπάνιους καρκίνους·
   ζ) εξετάζει, ειδικότερα, τρόπους ενίσχυσης των κλινικών δοκιμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε να βελτιωθεί η θεραπεία σε τομείς στους οποίους η φαρμακευτική βιομηχανία δεν διεξάγει έρευνες, επειδή η κερδοφορία είναι περιορισμένη·
   η) αξιολογεί το ισχύον πλαίσιο της φαρμακευτικής νομοθεσίας και το κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές για την παροχή καλύτερων κινήτρων για πραγματική καινοτομία και εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών για τους ασθενείς, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της θεραπείας του καρκίνου στα παιδιά και την εναρμόνιση στην ΕΕ της βάσει επιστημονικών δεδομένων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της προστιθέμενης αξίας και της σχέσης κόστους-οφέλους κάθε αντικαρκινικού φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά του HPV και των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας·
   θ) αξιολογεί της δυνατότητες δράσης, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών μέτρων, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης κοινών προτύπων, ώστε να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων για τον καρκίνο και των αναγκαίων δομών ηλεκτρονικής υγείας, για να αντιμετωπίζονται τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των εξειδικευμένων θεραπειών και για να αποφεύγονται, μεταξύ άλλων, οι περιττές μετακινήσεις για τους ασθενείς·
   ι) αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και, προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, βελτιώσεις που να επιτρέπουν στους ασθενείς να προσφεύγουν στους ειδικούς που είναι οι καταλληλότεροι για τη θεραπεία τους, χωρίς να τους επιβάλλεται περιττός φόρτος·
   ια) αναλύει και αξιολογεί τη λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη συγκέντρωση και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου σπάνιων μορφών καρκίνου·
   ιβ) αξιολογεί τη δυνατότητα δράσης της ΕΕ για την επίτευξη διαφάνειας όσον αφορά το κόστος των θεραπειών, ώστε να βελτιωθεί η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα των αντικαρκινικών φαρμάκων, να αποφεύγονται οι ελλείψεις σε φάρμακα και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών·
   ιγ) αξιολογεί τη δυνατότητα, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, της βελτίωσης της κατάστασης των δικαιωμάτων των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους επί των προσωπικών τους δεδομένων (το δικαίωμα στη λήθη), και του δικαιώματός τους να μην υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τη συνέχιση της απασχόλησής τους και την επιστροφή τους στην εργασία, να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες διατήρησης της γονιμότητας και της αναπαραγωγής, σε διά βίου παρακολούθηση και βέλτιστη παρηγορητική φροντίδα, και να μην υφίστανται ψυχολογικές ή οικονομικές διακρίσεις οφειλόμενες σε γενετική προδιάθεση σε καρκίνους·
   ιδ) αξιολογεί τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους·
   ιε) αξιολογεί τις δυνατότητες υποστήριξης της έρευνας στον τομέα της παρηγορητικής αγωγής και ώθησης για εντατικότερες ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την παρηγορητική φροντίδα και αγωγή,
   ιστ) διατυπώνει οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει αναγκαίες όσον αφορά την πολιτική της Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας με βάση την προσέγγιση με γνώμονα τον ασθενή· πραγματοποιεί, προς τον σκοπό αυτό, επισκέψεις και ακροάσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις σχετικές βιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών, των ασθενών και των αγαπημένων τους προσώπων· προτείνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθούν συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων αυτών·

2.  τονίζει ότι κάθε σύσταση της ειδικής επιτροπής διαβιβάζεται στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή του Κοινοβουλίου η οποία, εφόσον παραστεί ανάγκη, δίνει τη δέουσα συνέχεια·

3.  αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι της μόνιμης επιτροπής του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για θέματα τα οποία αφορούν την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που συνδέεται με τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν θα επηρεαστούν ούτε θα επικαλυφθούν και, ως εκ τούτου, δεν θα μεταβληθούν·

4.  αποφασίζει ότι εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα ή μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο εμπιστευτικές πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών ή τμημάτων αυτών που έχουν καθεστώς εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών· αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι μάρτυρες και οι εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να δίνουν διευκρινίσεις ή να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών·

5.  αποφασίζει ότι ο κατάλογος των ατόμων που προσκαλούνται στις δημόσιες συνεδριάσεις, ο κατάλογος των παρόντων και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνται·

6.  αποφασίζει ότι τα εμπιστευτικά έγγραφα που λαμβάνει η ειδική επιτροπή αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Κανονισμού του, αποφασίζει δε περαιτέρω ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής·

7.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 33 μέλη·

8.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο παρατείνει την περίοδο αυτή πριν από τη λήξη της, και ότι η θητεία της θα αρχίσει από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης για τη συγκρότησή της σε σώμα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
(2) ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 34.
(3) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 11.
(4) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 95.
(5) Prasad, V., Jesús, de K., Mailankody, S., ‘The high price of anti cancer drugs: origins, implications, barriers, solutions.’ («Το βαρύ τίμημα των φαρμάκων κατά του καρκίνου: απαρχές, επιπτώσεις, εμπόδια, λύσεις.») Nature Reviews Clinical Oncology , τόμος 14 (2017), σελ. 381–390.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).


Σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
PDF 124kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (2020/2683(RSO))
P9_TA(2020)0161B9-0190/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 και 52,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 και 17, καθώς και το πρωτόκολλο της εν λόγω Σύμβασης, και ιδίως το άρθρο 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες της ειδικής επιτροπής που συστήνεται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα μια κοινή, ολιστική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των στοιχείων που αποδεικνύουν ξένη παρέμβαση στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ και των κρατών μελών της, όχι μόνο πριν από όλες τις σημαντικές εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές αλλά σε σταθερή βάση σε ολόκληρη την ΕΕ, υπό πολλές και διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων εκστρατείες παραπληροφόρησης σε παραδοσιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, κυβερνοεπιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών, άμεση και έμμεση χρηματοδοτική στήριξη, καθώς και οικονομικός εξαναγκασμός πολιτικών παραγόντων και υπονόμευση της κοινωνίας των πολιτών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα καταγγελλόμενα περιστατικά ξένης παρέμβασης σε δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμούς αποτυπώνουν ένα συστηματικό μοτίβο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες από κρατικούς φορείς τρίτων χωρών και μη κρατικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και η μέσω κακόβουλης παρέμβασης άσκηση πίεσης στις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης που βιώνουν οι δημοκρατίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες παρεμβάσεις χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οικονομικές και στρατιωτικές πιέσεις με σκοπό να βλάψουν την ευρωπαϊκή ενότητα·

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για τις ξένες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) να διενεργήσει διεξοδική ανάλυση των ερευνών που δείχνουν ότι έχουν παραβιαστεί ή καταστρατηγηθεί κρίσιμοι εκλογικοί κανόνες, ειδικότερα δε οι ισχύουσες διατάξεις για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, με καταγγελίες για πολιτική χρηματοδότηση από πηγές τρίτων χωρών μέσω διαφόρων νόμιμων και παράνομων διαύλων και δωρεών από αχυρανθρώπους·
   β) να εντοπίσει πιθανούς τομείς που απαιτούν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα τα οποία μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την παρέμβαση πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την επισήμανση περιεχομένου που κοινοποιείται από μποτ, την επανεξέταση αλγορίθμων, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο διαφανείς ως προς τους παράγοντες που τους οδηγούν να εμφανίζουν, να προβιβάζουν, να κοινοποιούν, να υποβιβάζουν ή να αφαιρούν περιεχόμενο, και το κλείσιμο λογαριασμών προσώπων που συμμετέχουν σε συντονισμένη μη αυθεντική διαδικτυακή συμπεριφορά ή σε παράνομες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών ή στην υποκίνηση ρητορικής μίσους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία της έκφρασης·
   γ) να συμβάλει στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ευθύνης για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αποκλειστικά από τις δημόσιες αρχές αλλά και σε συνεργασία με τις εταιρείες τεχνολογίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον ρόλο, το καθήκον και την ευθύνη τους όσον αφορά την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων χωρίς να υπονομεύεται η ελευθερία της έκφρασης·
   δ) να εκτιμήσει τα εθνικά μέτρα που μπορούν να επιβάλουν αυστηρούς περιορισμούς στις πηγές πολιτικής χρηματοδότησης, δεδομένου ότι οι ξένοι παράγοντες έχουν βρει νόμιμες και παράνομες οδούς για να παρακάμπτουν τις εθνικές νομοθεσίες και προσφέρουν κεκαλυμμένη στήριξη στους συμμάχους τους με δάνεια από ξένες τράπεζες, με παροχές αξίας σε είδος, μέσω συμφωνιών αγοράς και εμπορικών συμφωνιών, μέσω εταιρειών-βιτρινών, μέσω μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μέσω δωρεών από αχυρανθρώπους, μέσω αναδυόμενων τεχνολογιών που προσφέρουν ανωνυμία, μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, μέσω εξτρεμιστικών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και μέσω της διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων· να εντοπίσει πιθανούς τομείς που απαιτούν τη λήψη μέτρων σχετικά με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και πολιτικών εκστρατειών·
   ε) να προτείνει συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, μεταξύ των οποίων κυβερνοεπιθέσεις σε στρατιωτικούς και μη στόχους, δικτυοπαραβιάσεις και διαρροές που θέτουν στο στόχαστρο νομοθέτες, δημόσιους υπαλλήλους, δημοσιογράφους, πολιτικά κόμματα και υποψηφίους, καθώς και κυβερνοκατασκοπεία με στόχο την κλοπή εταιρικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ευαίσθητων δεδομένων πολιτών, δεδομένου ότι οι απειλές αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις εθνικές αρχές μεμονωμένα, ούτε με την απλή αυτορρύθμιση του ιδιωτικού τομέα, αλλά απαιτούν συντονισμένη, πολυεπίπεδη και πολυμερή προσέγγιση· να εκτιμήσει ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχουν στην ασφάλεια οι απειλές αυτές, οι οποίες μπορούν να έχουν σοβαρές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες·
   στ) να διερευνήσει την εξάρτηση της ΕΕ από ξένες τεχνολογίες στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υποδομών, μεταξύ των οποίων οι υποδομές διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων του υλισμικού, του λογισμικού, των εφαρμογών και των υπηρεσιών, και να εξετάσει τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της δυνατότητας αντιμετώπισης της στρατηγικής επικοινωνίας τρίτων και για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα· να στηρίξει και να ενθαρρύνει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και ορθών πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι υφιστάμενες ελλείψεις·
   ζ) να προσδιορίσει, να αξιολογήσει και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των παραβιάσεων της ασφάλειας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
   η) να αντιμετωπίσει τις εκστρατείες πληροφόρησης και τη στρατηγική επικοινωνία κακόβουλων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω εγχώριων ευρωπαϊκών παραγόντων και οργανισμών, οι οποίες πλήττουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούνται για να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, προκειμένου να καταστεί δυσχερέστερη η επίτευξη κοινής θέσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων για θέματα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ·
   θ) να προσφύγει σε όλες τις συναφείς υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών της, αν το θεωρήσει σκόπιμο και αποτελεσματικό για την εκτέλεση της εντολής της·

2.  τονίζει ότι η σύσταση της ειδικής επιτροπής θα ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές στο πλαίσιο των εργασιών τους·

3.  αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι των μόνιμων επιτροπών του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για θέματα τα οποία αφορούν την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που συνδέεται με τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν θα επηρεαστούν ούτε θα επικαλυφθούν και, ως εκ τούτου, δεν θα μεταβληθούν·

4.  αποφασίζει ότι, εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα ή μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο εμπιστευτικές πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών ή τμημάτων αυτών που έχουν καθεστώς εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών· αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι μάρτυρες και οι εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να δίνουν διευκρινίσεις ή να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών·

5.  αποφασίζει ότι ο κατάλογος των ατόμων που προσκαλούνται στις δημόσιες συνεδριάσεις, ο κατάλογος των παρόντων και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνται·

6.  αποφασίζει ότι τα εμπιστευτικά έγγραφα που λαμβάνει η ειδική επιτροπή αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 221 του Κανονισμού του· αποφασίζει επίσης ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της σύνταξης της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής·

7.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 33 μέλη·

8.  αποφασίζει ότι η θητεία της ειδικής επιτροπής θα είναι 12 μήνες και ότι η εν λόγω θητεία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα·

9.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενδιάμεση έκθεση και ότι θα υποβάλει τελική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα πραγματικά πορίσματα και συστάσεις για τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των μονίμων επιτροπών σύμφωνα με το παράρτημα VI του Κανονισμού του.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).


Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της
PDF 122kWORD 45k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (2020/2684(RSO))
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σαφείς αρμοδιότητες στον τομέα του ψηφιακού θεματολογίου και της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 και 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα της ειδικής επιτροπής που συγκροτείται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να είναι μια ολιστική προσέγγιση που θα παρέχει μια κοινή, μακροπρόθεσμη θέση η οποία θα αναδεικνύει τις βασικές αξίες και τους στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι ανθρωποκεντρική και συνάδει με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, καθώς και σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή μετάβαση θα έχει αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της οικονομίας και της κοινωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα μεταμορφώσει τη βιομηχανία και τις αγορές μας και ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμοστεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί με μία φωνή, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς που προκύπτει από διαφορές στην εθνική νομοθεσία·

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, με τις ακόλουθες αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες:

   α) να αναλύσει τον μελλοντικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην ψηφιακή εποχή στην οικονομία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες, την απασχόληση, την χρηματοοικονομική τεχνολογία, την εκπαίδευση, την υγεία, τις μεταφορές, τον τουρισμό, τη γεωργία, το περιβάλλον, την άμυνα, τη βιομηχανία, την ενέργεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·
   β) να διερευνήσει περαιτέρω την πρόκληση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και της συμβολής της στην αξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την οικονομική ανάπτυξη·
   γ) να αναλύσει την προσέγγιση τρίτων χωρών και τη συμβολή τους στη συμπλήρωση των δράσεων της ΕΕ·
   δ) να υποβάλει στις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου αξιολόγηση για τον καθορισμό κοινών στόχων της ΕΕ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να συμπεριλάβει τα σημαντικά βήματα που απαιτούνται για την επίτευξή τους, χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης τις ακόλουθες ανακοινώσεις της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 2020:
   Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης (COM(2020)0067),
   Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα (COM(2020)0066),
   Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης (COM(2020)0065)
   Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη (COM(2020)0064),

να περιλαμβάνει χάρτη πορείας με τίτλο «Μια Ευρώπη ικανή για την ψηφιακή εποχή», ο οποίος θα παρέχει στην ΕΕ ένα στρατηγικό σχέδιο για τον καθορισμό των κοινών της στόχων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τα σημαντικά βήματα που απαιτούνται για την επίτευξή τους·

2.  τονίζει ότι κάθε σύσταση της ειδικής επιτροπής διαβιβάζεται στις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου οι οποίες, εφόσον παραστεί ανάγκη, δίνουν τη δέουσα συνέχεια·

3.  αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι των μονίμων επιτροπών του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για θέματα που αφορούν την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που συνδέεται με τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν θα επηρεαστούν ούτε θα αλληλοκαλύπτονται και, ως εκ τούτου, θα παραμείνουν αμετάβλητες·

4.  αποφασίζει ότι εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα ή μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο εμπιστευτικές πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών ή τμημάτων αυτών που έχουν καθεστώς εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών· αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι μάρτυρες και εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υπόμνημα ή να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών

5.  αποφασίζει ότι ο κατάλογος των ατόμων που προσκαλούνται στις δημόσιες συνεδριάσεις, ο κατάλογος των συμμετεχόντων και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνται·

6.  αποφασίζει ότι τα εμπιστευτικά έγγραφα που λαμβάνει η ειδική επιτροπή αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Κανονισμού του, αποφασίζει δε περαιτέρω ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής·

7.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 33 μέλη·

8.  αποφασίζει ότι η θητεία της ειδικής επιτροπής είναι 12 μήνες και ότι η θητεία της αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα·

9.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενδιάμεση έκθεση και ότι θα υποβάλει τελική έκθεση με τα πραγματικά πορίσματα και τις συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των μονίμων επιτροπών, σύμφωνα με το παράρτημα VI του Κανονισμού του.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου