Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
 Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***II
 Προτεινόμενος διορισμός της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *
 Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία
 Δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους κατά την κρίση COVID-19
Κείμενα (97 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου