Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 9. heinäkuuta 2020 - BrysselLopullinen painos
Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat erityiset säännöt ja valvontavaatimukset ***II
 Vuorokautinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***II
 Mukauttaminen maantieliikenteen alan kehitykseen ***II
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevat yhteiset säännökset
 Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat erityiset säännöt ja valvontavaatimukset ***II
PDF 112kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))
P9_TA(2020)0184A9-0114/2020

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05112/1/2020 – C9‑0106/2020),

–  ottaa huomioon Puolan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0278),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0114/2020),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) EUVL C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.


Vuorokautinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***II
PDF 111kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
P9_TA(2020)0185A9-0115/2020

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05114/1/2020 – C9‑0104/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0277),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9‑0115/2020),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) EUVL C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.


Mukauttaminen maantieliikenteen alan kehitykseen ***II
PDF 111kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetusten (EY) N:o 1071/2009, (EY) N:o 1072/2009 ja (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi maantieliikenteen alan kehitykseen (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05115/1/2020 – C9‑0105/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0281),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0116/2020),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) EUVL C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.


Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevat yhteiset säännökset
PDF 112kWORD 41k
Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 877/2013 muuttamisesta 19. kesäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2020)04140),

–  ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2020 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 3. heinäkuuta 2020 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013(1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 9. heinäkuuta 2020, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että euroalueen jäsenvaltioiden valtiovarainministerit ehdottivat euroryhmän kokouksessa 9. huhtikuuta 2020 pandemiakriisin tukitoimen perustamista covid-19-pandemian vaikutusten torjumiseksi, ja toteaa toimen perustuvan Euroopan vakausmekanismin laajennettuihin ehtoihin perustuvaan luottoon;

B.  ottaa huomioon, että euroryhmän raportissa todetaan, että ainoa vaatimus pandemiakriisin tukitoimen käytölle on se, että tukea pyytäneet euroalueen jäsenvaltiot sitoutuvat käyttämään luottoa rahoittaakseen covid-19-kriisin aiheuttamia suoria ja välillisiä terveydenhuoltoon, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyviä kotimaisia menoja;

C.  ottaa huomioon, että komission johtava varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Gentiloni ilmoittivat 7. toukokuuta 2020 päivätyssä yhteisessä kirjeessään aikomuksesta muuttaa alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013 täydentämisestä 27. kesäkuuta 2013 annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o 877/2013(2) siten, että siinä täsmennetään pandemiakriisitukea saaviin jäsenvaltioihin sovellettavia raportointivaatimuksia;

D.  ottaa huomioon, että delegoidulla asetuksella muutetaan raportointivaatimuksia ja täsmennetään, että raportointi koskee tässä tilanteessa ainoastaan pandemiakriisituen käyttöä covid-19-kriisin aiheuttamien suorien ja välillisten terveydenhuoltoon, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvien kustannusten kattamiseen ottaen huomioon, että pandemiakriisin tukitoimen soveltamisala on hyvin erityinen ja rajallinen, ja että asiaa koskeva raportointilomake esitetään uudessa liitteessä II;

E.  katsoo, että tämän delegoidun säädöksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, jotta voidaan yksinkertaistaa pandemiakriisin tukitoimia hyödyntäviin jäsenvaltioihin sovellettavia raportointivaatimuksia;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11.
(2) EUVL L 244, 13.9.2013, s. 23.


Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
PDF 118kWORD 41k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-pandemian vuoksi (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD)
P9_TA(2020)0188

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0221),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0142/2020),

—  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 30. kesäkuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 163 artiklan,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu‑, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19:n leviämisen vuoksi

P9_TC1-COD(2020)0099


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2020/1042.)

(1)Tämä kanta korvaa 19. kesäkuuta 2020 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0172).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö