Index 
Texte adoptate
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles
Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
 Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
 Adaptarea la evoluțiile sectorului transportului rutier ***II
 Obiecții la un act delegat: dispoziții comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
 Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I

Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
PDF 118kWORD 42k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))
P9_TA(2020)0184A9-0114/2020

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Republicii Polonia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0278),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A9-0114/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2) JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.


Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
PDF 118kWORD 44k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
P9_TA(2020)0185A9-0115/2020

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0277),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A9-0115/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2) JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.


Adaptarea la evoluțiile sectorului transportului rutier ***II
PDF 117kWORD 42k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0281),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A9-0116/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2) JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.


Obiecții la un act delegat: dispoziții comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
PDF 119kWORD 43k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)04140),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 22 iunie 2020 prin care aceasta îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 3 iulie 2020,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro(1), în special articolul 10 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere faptul că nu au fost invocate obiecții în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) a treia și a patra liniuță din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 9 iulie 2020,

A.  întrucât, la reuniunea Eurogrupului din 9 aprilie 2020, miniștrii de finanțe ai statelor membre din zona euro au propus instituirea unei măsuri de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie, pe baza liniei de credit cu condiții mai stricte din cadrul Mecanismului european de stabilitate, ca răspuns la pandemia de COVID-19;

B.  întrucât raportul Eurogrupului afirmă că singura cerință pentru a beneficia de măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie va fi ca statele membre din zona euro care solicită sprijin să se angajeze să utilizeze această linie de credit pentru a sprijini finanțarea internă a costurilor directe și indirecte pentru asistență medicală, tratament și prevenire în contextul crizei provocate de COVID-19;

C.  întrucât, într-o scrisoare comună din 7 mai 2020, vicepreședintele executiv Dombrovskis și comisarul Gentiloni au anunțat intenția de a modifica Regulamentul delegat (UE) nr. 877/2013 al Comisiei din 27 iunie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro(2), pentru a specifica mai în detaliu cerințele de raportare aplicate statelor membre care beneficiază de măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie;

D.  întrucât actul delegat modifică cerințele de raportare și precizează că raportarea în această situație se referă numai la utilizarea fondurilor aferente măsurii de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie pentru a acoperi costurile directe și indirecte legate de asistența medicală, de tratament și de prevenire pe fondul crizei cauzate de COVID-19, având în vedere domeniul de aplicare foarte specific și limitat al măsurii de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie, iar noua anexă II stabilește modelul de raportare aferent;

E.  întrucât acest act delegat ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil, pentru a raționaliza cerințele de raportare aplicabile statelor membre care beneficiază de măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie,

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 140, 27.5.2013, p. 11.
(2) JO L 244, 13.9.2013, p. 23.


Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I
PDF 124kWORD 44k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0221),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0142/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere epidemia de COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0099


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2020/1042.)

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 19 iunie 2020 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0172).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate