Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel
Špecifické pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
 Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
 Prispôsobenie sa vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
 Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 ***I

Špecifické pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
PDF 127kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))
P9_TA(2020)0184A9-0114/2020

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05112/1/2020 – C9‑0106/2020),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Senátom Poľskej republiky, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0278),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0114/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.


Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
PDF 126kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
P9_TA(2020)0185A9-0115/2020

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05114/1/2020 – C9‑0104/2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0115/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.


Prispôsobenie sa vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
PDF 125kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05115/1/2020 – C9‑0105/2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0281),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0116/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.
(3) Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
PDF 125kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o  spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)04140),

–  so zreteľom na list Komisie z 22. júna 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 3. júla 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne(1), a  najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené žiadne námietky v lehote stanovenej v článku 111 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 9. júla 2020,

A.  keďže na zasadnutí Euroskupiny, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2020, ministri financií členských štátov eurozóny navrhli, aby sa v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 zriadila podpora vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou, ktorá by bola založená na úverovej linke s dodatočnými podmienkami v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu;

B.  keďže v správe Euroskupiny sa uvádza, že jedinou požiadavkou prístupu k podpore vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou bude, aby sa členské štáty eurozóny žiadajúce o podporu zaviazali, že túto úverovú linku využijú na podporu domáceho financovania priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19;

C.  keďže podpredseda Dombrovskis a komisár Gentiloni v spoločnom liste zo 7. mája 2020 oznámili zámer zmeniť delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 877/2013 z 27. júna 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o  spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne(2), a to s cieľom bližšie určiť požiadavky na podávanie správ, ktoré sa týkajú členských štátov čerpajúcich podporu vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou;

D.  keďže delegovaný akt mení požiadavky na podávanie správ a bližšie určuje, že podávanie správ sa v súčasnej situácii týka len využívania finančných prostriedkov z  podpory vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou na pokrytie priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu vyplývajúcich z krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a to vzhľadom na veľmi špecifický a  obmedzený rozsah tejto podpory, a keďže nová príloha II stanovuje príslušný vzor podávania správ;

E.  keďže tento delegovaný akt by mal nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zjednodušili požiadavky na podávanie správ, ktoré sa vzťahujú na členské štáty čerpajúce podporu vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ L 244, 13.9.2013, s. 23.


Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 ***I
PDF 129kWORD 44k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0221),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0142/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. júla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0099


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/1042.)

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 19. júna 2020 (Prijaté texty, P9_TA(2020)0172).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia