Kazalo 
Sprejeta besedila
Četrtek, 9. julij 2020 - Bruselj
Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje ***II
 Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***II
 Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: skupne določbe za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju
 Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I

Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje ***II
PDF 119kWORD 43k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))
P9_TA(2020)0184A9-0114/2020

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja senata Republike Poljske v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0278),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A9-0114/2020),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 45.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.
(3) Sprejeta besedila z dne 4. aprila 2019, P8_TA(2019)0339.


Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***II
PDF 119kWORD 42k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
P9_TA(2020)0185A9-0115/2020

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0277),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A9-0115/2020),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 45.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.
(3) Sprejeta besedila, 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.


Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II
PDF 119kWORD 41k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0281),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A9-0116/2020),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 38.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.
(3) Sprejeta besedila, 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.


Nenasprotovanje delegiranemu aktu: skupne določbe za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju
PDF 119kWORD 42k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 9. junija 2020 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 877/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)04140),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 22. junija 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 3. julija 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju(1) in zlasti členov 10(3) in 14(5),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 9. julija 2020,

A.  ker so ministri za finance držav članic euroobmočja na seji Euroskupine 9. aprila 2020 predlagali, da se v odziv na pandemijo COVID-19 vzpostavi podpora zaradi pandemične krize na podlagi kreditne linije pod razširjenimi pogoji evropskega mehanizma za stabilnost;

B.  ker je v poročilu Euroskupine navedeno, da bo edina zahteva za dostop do podpore zaradi pandemične krize, da se bodo države članice euroobmočja, ki zaprosijo za podporo, morale zavezati k uporabi te kreditne linije v podporo domačemu financiranju neposrednih in posrednih stroškov, povezanih z zdravstveno oskrbo, zdravljenjem in preventivo zaradi krize zaradi COVID-19;

C.  ker sta podpredsednik Dombrovskis in komisar Gentiloni v skupnem pismu z dne 7. maja 2020 napovedala, da nameravata spremeniti Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 877/2013 z dne 27. junija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju(2), da bi še natančneje opredelili zahteve glede poročanja, ki veljajo za države članice, ki koristijo podporo zaradi pandemične krize;

D.  ker delegirani akt spreminja zahteve glede poročanja in je v njem določeno, da poročanje v tem primeru glede na zelo specifičen in omejen obseg podpore zaradi pandemične krize zadeva samo uporabo sredstev podpore zaradi pandemične krize za kritje neposrednih in posrednih stroškov, povezanih z zdravstveno oskrbo, zdravljenjem in preventivo zaradi krize zaradi COVID-19, v novi Prilogi II pa je poleg tega določena s tem povezana predloga za poročanje;

E.  ker bi moral ta delegirani akt začeti veljati čim prej, da bi tako poenostavili zahteve glede poročanja, ki veljajo za države članice, ki koristijo podporo zaradi pandemične krize;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 140, 27.5.2013, str. 11.
(2) UL L 244, 13.9.2013, str. 23.


Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
PDF 129kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))
P9_TA(2020)0188

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0221),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0142/2020),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 30. junija 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 163 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(1);

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 9. julija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0099


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2020/1042.)

(1) To stališče nadomesti spremembe, sprejete 19. junija 2020 (Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0172).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov