Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Петък, 10 юли 2020 г. - Брюксел
 Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради избухването на COVID-19 *
 Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
 Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
 Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.
 Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията
 Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2020: запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на хуманитарната помощ за бежанците в Турция
 Активни вещества, включително флумиоксазин
 Всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия
 Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура
 Сключване на споразумение между ЕС и Нова Зеландия, по което се водят преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост
 Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието от кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
 Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване ***I
 Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития
 Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19
Текстове (1045 kb)
Правна информация - Политика за поверителност