Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
 Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *
 Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019
 Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
 Ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020: συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: συνέχιση της ανθρωπιστικής στήριξης προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης
 Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας
 Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές
 Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
 Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628) ***I
 H διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και η προμήθεια τέτοιων φαρμάκων ***I
 Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις
 Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Κείμενα (1111 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου