Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Reede, 10. juuli 2020 - Brüssel
 Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID19 kriisi puhkemise tõttu *
 Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
 Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
 2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
 Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
 Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
 Paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
 Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis asuvatele pagulastele
 Toimeained, sh flumioksasiin
 Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele
 Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
 ELi ja UusMeremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
 Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
 Üleminekusätted COVID19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
 Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine
 Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
 ELi rahvatervise strateegia pärast COVID19 kriisi
Tekstid (599 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika