Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Διορισμός του προέδρου της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους
 Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους
 Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς συμβαλλόμενους
 Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για ορισμένα αλκοολούχα προϊόντα που παράγονται στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών *
 Αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό
Κείμενα (98 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου