Показалец 
Приети текстове
Вторник, 15 септември 2020 г. - Брюксел
Надзорен комитет за ЦК на ESMA – назначаване на председател
 Надзорен комитет за ЦК на ESMA – назначаване на независим член
 Надзорен комитет за ЦК на ESMA – назначаване на независим член
 Намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови *
 Eфективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност

Надзорен комитет за ЦК на ESMA – назначаване на председател
PDF 136kWORD 42k
Решение на Европейския парламент от 15 септември 2020 г. относно предложението за назначаването на председател на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган от 27 август 2020 г. (C9-0276/2020),

—  като взе предвид член 41 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид член 24а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(4),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0152/2020),

А.  като има предвид, че на 27 август 2020 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари предложи назначаването на Клаус Льобер за председател надзорния комитет за ЦК в съответствие с член 24а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

Б.  като има предвид, че на 2 септември 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Клаус Льобер, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Клаус Льобер запредседател на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския орган за ценни книжа и пазари, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(2) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Надзорен комитет за ЦК на ESMA – назначаване на независим член
PDF 120kWORD 42k
Решение на Европейския парламент от 15 септември 2020 г. относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари (N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))
P9_TA(2020)0208A9-0151/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 27 август 2020 г. (C9‑0277/2020),

–  като взе предвид член 41 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид член 24а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(4),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0151/2020),

А.  като има предвид, че на 27 август 2020 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари предложи назначаването на Николета Джусто като независим член на надзорния комитет за ЦК в съответствие с член 24а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

Б.  като има предвид, че на 2 септември 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Николета Джусто, по време на което тя направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Николета Джусто за независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския орган за ценни книжа и пазари, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(2) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Надзорен комитет за ЦК на ESMA – назначаване на независим член
PDF 120kWORD 42k
Решение на Европейския парламент от 15 септември 2020 г. относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))
P9_TA(2020)0209A9-0153/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 27 август 2020 г. (C9‑0278/2020),

–  като взе предвид член 41 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид член 24а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(4),

–  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0153/2020),

A.  като има предвид, че на 27 август 2020 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари предложи назначаването на Фраукелиен Вендт като независим член на надзорния комитет за ЦК в съответствие с член 24а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

Б.  като има предвид, че на 2 септември 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Фраукелиен Вендт, по време на което тя направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Фраукелиен Вендт за независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския орган за ценни книжа и пазари, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(2) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.


Намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови *
PDF 115kWORD 38k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2020 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))
P9_TA(2020)0210A9-0140/2020

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0240),

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0190/2020),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0140/2020),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Eфективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност
PDF 186kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2020 г. относно ефективните мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност (2019/2195(INI))
P9_TA(2020)0211A9-0141/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 11, 165, 166, 167, 191 и 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Парижкото споразумение, сключено по силата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт(1),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(3),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 5 юни 2019 г., за определяне на насоки относно управлението на диалога на ЕС по въпросите на младежта — Стратегия на Европейския съюз за младежта, 2019—2027 г.

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 22 май 2018 г., озаглавено „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“ (COM(2018)0268),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(4),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2018)0367),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(5),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 31 януари 2018 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Оценка в средносрочен план на програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.) (COM(2018)0050),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(6),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“(7),

–  като взе предвид предложението от 11 юни 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ (COM(2018)0440),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност(8),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.)(9),

–  като взе предвид предложението от 30 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (COM(2018)0366),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.)(10),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 април 2018 г. – Междинна оценка на програмата „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (COM(2018)0248),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.)(11),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)(12),

–  като взе предвид ангажиментите, поети от бъдещия член на Комисията, отговарящ за иновациите, научните изследвания, образованието, културата и младежта, на изслушването му на 30 септември 2019 г. пред Европейския парламент,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0141/2020),

А.  като има предвид, че Зеленият пакт за Европа си поставя за цел постигането на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г., като поставя в центъра на всички програми и политики на ЕС неотложността на въпроса за климата; като има предвид, че Европейският зелен пакт има за цел също така да повиши обществената осведоменост и да включи гражданите в действията в областта на климата чрез разработване на всеобхватен европейски дневен ред; като има предвид, че подобен подход следва да се основава и на преосмислянето на програмите в областта на образованието и обучението, културата и младежта; като има предвид, че опазването на околната среда, устойчивостта и борбата с изменението на климата следва да бъдат интегрирани в програмите и да бъдат насърчавани като трансверсални умения;

Б.  като има предвид, че с цел за устойчиво развитие (ЦУР) 13 се призовава за действия за борба с последиците от изменението на климата и неговото въздействие и като има предвид, че целите на посочената ЦУР включват подобряване на образованието, повишаване на осведомеността и институционалния капацитет за смекчаване на последиците от изменението на климата, за адаптиране и за намаляване на въздействието от него;

В.  като има предвид, че кризата с COVID-19 оказва драматично въздействие върху ежедневието на хората, по-конкретно по отношение на мобилността, образованието и физическия достъп до култура, изкуство и спорт; като има предвид, че трите програми също бяха засегнати значително от кризата; като има предвид, че след пандемията е важно да се запазят културните ценности на Съюза и да се възстанови европейският имидж за бъдещите поколения; като има предвид, че културният обмен и взаимодействието, които се улесняват чрез трите програми, ще помогнат на Европа да излезе от кризата, която се превърна в нещо повече от обикновена здравна криза;

Г.  като има предвид, че образованието, спортът, доброволчеството и културата играят ключова роля в екологичния преход по отношение на повишаването на осведомеността, ученето, комуникацията и обмена на знания и добри практики, и като има предвид, че този потенциал може да бъде използван през следващия програмен период, за да разработват иновативни решения за справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда;

Д.  като има предвид отражението на програмите „Еразъм +, Европейския корпус за солидарност (ЕКС) и програмата „Творческа Европа“ върху ежедневието на милиони европейци и че те подкрепят по-доброто сближаване и културно разбирателство в Съюза, държавите кандидатки и асоциираните държави, съседните страни и по целия свят чрез участието на трети държави;

Е.  като има предвид, че въпреки че програмите не са насочени предимно към екологията, те все пак допринасят за зеления преход чрез тяхната същност и обхват, като оформят мислене, което зачита околната среда и климата, и като създават общество, основаващо се на взаимно разбиране и уважение; като има предвид, че по тези причини това тяхната същност следва да бъде съхранена;

Ж.  като има предвид обединяващия характер на масовите спортни и културни събития;

З.  като има предвид потенциала на програмата „Еразъм +“ за устойчивото развитие; като припомня, че програмата насърчава ученето през целия живот;

И.  като има предвид, че целите и духът на ЕКС дават на младите хора възможност да споделят знания и да предприемат конкретни действия по опазване на околната среда;

Й.  като има предвид, че опитът в областта на мобилността, предлаган от тези програми, може да бъде трансформиращо преживяване за участниците и да повлияе върху поведението им в ежедневието, и като има предвид, че по тази причина такъв вид мобилност следва да се насърчава;

К.  като има предвид, че „Творческа Европа“ играе ключова роля за насърчаването на изкуствата, културата и аудио-визуалното съдържание и за подкрепата на висококачествени медии; като има предвид, че това са основни стълбове на устойчивото развитие, които спомагат за изграждането на по-устойчиви общества; като има предвид, че чрез сътрудничество в тези области могат да се разработят инструменти за повишаване на осведомеността на хората по въпроси, свързани с околната среда, климата и устойчивостта, и по този начин сътрудничеството може да бъде единствен по рода си източник на творчески решения в цяла Европа и в света чрез участващите трети държави;

Л.  като има предвид, че е необходимо да се координира съвместна инициатива за разработване на устойчиви практики в секторите на културата и творчеството; като има предвид, че подобна инициатива изисква разходите, свързани с дейности по екологизиране да бъдат допустими за подкрепа на проекта;

М.  като има предвид, че свободата на изразяване и на художествено творчество е нематериален елемент в програмата „Творческа Европа“ и че усилията за екологизиране на програмата трябва да зачитат тази свобода; като има предвид, че екологичното мислене при изпълнението на проектите може да бъде насърчено чрез отчитане на екологичните аспекти при оценката на проектите;

Н.  като има предвид, че в периода 2014 – 2020 г. са изпълнени значителен дял от проектите, свързани с околната среда;

О.  като има предвид, че програмите следва да бъдат достъпни и недискриминационни; като има предвид, че е от съществено значение да се въведат конкретни мерки, които да направят програмите по-приобщаващи за хората с по-малко възможности, особено за хората с увреждания ;

П.  като има предвид, че Европейският парламент поиска за следващия програмен период амбициозен бюджет за трите програми, по-специално за да ги направи по-приобщаващи и по-достъпни, и като има предвид, че един по-малък бюджет няма да постигне тази цел или да въведе ефективни мерки в областта на околната среда, климата и устойчивостта, без да накърнява други основни елементи на програмите;

Р.  като има предвид, че целта на настоящата многогодишна финансова рамка да се отделят 20% от разходите за действия в областта на климата е неефективна, тъй като необходимите данни и инструменти не са на разположение за измерване на приноса на програмите и затова е наложително те да бъдат определени;

С.  като има предвид, че физическата мобилност позволява потапяне в други култури и оптимално взаимодействие с тях; като има предвид, че виртуалният обмен и ученето са ценно допълнение към физическата мобилност, но не осигуряват същия опит;

Т.  като има предвид, че цифровите технологии също налагат отпечатък върху околната среда;

У.  като има предвид, че понастоящем съществуват малко стимули, по-специално финансови стимули, които биха могли да насочват участниците в трите програми към по-екологични видове транспорт и поведение; като има предвид, че е налице тенденция по-екологосъобразните превозни средства да бъдат по-малко достъпни и на достъпни цени;

Общи цели за трите програми

1.  отбелязва, че понятията „климат“ и „околна среда“, както и „мобилност“, отразяват само част от целите, към чието постигане се стреми Европейският зелен пакт; счита, че целта е да се надхвърлят чисто екологичните въпроси и да се развие по-справедливо общество за всички, въз основа на рационално и допълващо се използване на ресурси, отговорно потребление, съвместно съществуване с другите при зачитане на различията с тях и при отчитане на регионалното и националното взаимно допълване; подчертава, че преподавателите, хората на изкуството и творците също са от основно значение за постигането на тази обществена промяна и че програмите „Еразъм + “, „Творческа Европа“ и Европейския корпус за солидарност играят важна роля за постигането на по-мащабните цели на Европейския зелен пакт;

2.  приветства в това отношение решимостта на младите хора да допринесат за прилагането на усилията на ЕС за устойчивост и избирането на „Устойчива зелена Европа“ като една от европейските младежки цели;

3.  подчертава значението на трите програми за насърчаване на сътрудничеството и иновациите в областта на европейското образование, култура и политика за младежта, и положителното социално и икономическо въздействие на мобилността; подчертава, че програмите могат да помогнат за разработването на творчески и новаторски решения, които ще направят възможно, в случай на криза като COVID-19, да се гарантира, че образованието и културните дейности могат да продължат ефективно; призовава Комисията и националните агенции и бюра да проявяват максимална гъвкавост и да предоставят подкрепа на участниците и организаторите на проекти, така че да им се даде възможност да възобновят своята дейност след пандемията по устойчив начин;

4.  подчертава необходимостта от базова оценка на приноса на програмите за и въздействието им върху целите в областта на околната среда и климата, с цел да се получи информация за проектирането на бъдещото им изпълнение; изразява съжаление, че Комисията не е предложила показатели в областта на околната среда, климата и устойчивостта за новите програми; поради това призовава Комисията да предложи на съзаконодателите конкретни показатели, които да бъдат включени в регламентите, уреждащи новото поколение програми; счита, че тези показатели трябва да бъдат внимателно определени въз основа на солидни научни изследвания и обща методология, и да предоставят задълбочен анализ на приноса на програмите към целите, свързани с околната среда и климата (напр. чрез техните цели и покани за представяне на предложения за проекти), и тяхното въздействие върху околната среда (например чрез форми на подкрепа за пътувания); подчертава, че тези показатели трябва да отчитат характеристиките на съответните бенефициери по програмата, за да се избегне създаването на прекомерни тежести; призовава доклад със събраните данни, да се представя на Парламента и да се оповестява публично ежегодно;

5.  призовава Комисията да регистрира и изчислява систематично индивидуалния въглероден отпечатък на отделните участници; счита, че е целесъобразно да се използва инструментът за мобилност за тази цел и да се разшири използването на този инструмент за всички сектори на „Еразъм +“ и за ЕКС; призовава Комисията да анализира възможността на създаването на подобен калкулатор за пътуванията в рамките на „Творческа Европа“; настоятелно призовава Комисията да направи всички относими събрани данни лесно достъпни за обществеността, в допълнение към своите доклади относно програмите, като открои добрите практики; припомня, че всички цифрови инструменти и приложения трябва винаги да са в съответствие със законодателството за защита на данните;

6.  подчертава, че изпълняващите органи играят положителна и активна роля за отправяне на препоръки относно начина, по който бъдещите програми биха могли да се справят най-добре с екологичните проблеми и относно методите за насочване на бенефициерите към повече чувствителност по отношение на околната среда; счита, че е необходимо да се установят, координират и оценят добрите практики, които вече се прилагат от националните агенции и бюра и от организаторите на проекти; призовава Комисията да работи съвместно със заинтересованите лица за разработване и разпространение на списък с препоръки въз основа на анализа на добрите практики; препоръчва разработването на етикет, даващ възможност за сертифициране и популяризиране на отговорните екологични практики и за възнаграждаване на иновативните и обещаващи проекти в областта на околната среда във всяка от програмите;

7.  отбелязва липсата на информация относно възможностите за финансиране в рамките на трите програми за проекти, посветени на околната среда, климата и устойчивостта; призовава Комисията, националните агенции и бюрата да подобрят комуникацията в това отношение и да осигурят по-голяма видимост на въпросите, свързани с околната среда при определянето на проектите и сред приемащите организации и участници;

8.  призовава основните участници в програмите да съобщават ефективно на участниците и активно да популяризират примерите за добри практики в областта на околната среда и потреблението, които могат да използват ежедневно, участвайки в програмите и да информират участниците за въздействието на техните действия върху околната среда; счита, че редица цифрови инструменти могат да бъдат ефективни, включително онлайн курсове преди мобилността и евентуално цифрово приложение;

9.  подчертава ключовата роля на организациите, които приемат участниците, в това число „зелените служби“ и съществуващите мрежи в градовете по местоназначение, както и значението на съществуващите мрежи, като „Еразъм +“, за насърчаване на устойчивия начин на живот чрез споделяне на практически препоръки и полезни съвети на местно равнище в града, региона или държавата, в която се намират;

10.  призовава Комисията да насърчава националните агенции, националните бюра и организациите, разработващи проекти, да се регистрират в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), за да оценяват, да споделят и да подобряват своите екологични резултати и да укрепват устойчивостта на собствените им операции; призовава Комисията да насърчава и координира инициативите на националните бюра и служби, за да се намали техният отпечатък върху околната среда, по-специално чрез използването на устойчив промоционален материал, разумно управление на техните пътувания, по-широко използване на инструменти за видеоконференции и намаляване на техните отпадъци; счита, че устойчивите практики в рамките на националните агенции и бюра ще насърчават участниците да възприемат по-устойчиви потребителски навици;

11.  призовава Комисията и националните агенции и бюра да установят критерии, които да дадат възможност екологичните аспекти на проектите да бъдат отчетени в оценката на проекта, като по този начин се насърчават по-екологосъобразни практики, като същевременно се спазва последователно принципът на творческата свобода и всеки проект се оценява в съответствие с целите на програмата;

12.  подчертава потенциала и стойността на виртуалното учене и обмен, когато става въпрос за даване на възможност на програмите за мобилност да продължат в изключителния контекст на кризата, свързана с COVID-19; призовава Комисията да насърчава използването на виртуални формати като допълнение към физическата мобилност, когато е целесъобразно, както за да се намали ненужното пътуване, така и за да се гарантира, че когато участниците не са в състояние да пътуват, те все пак могат да се възползват от програмите;

13.  настоятелно призовава Комисията да насърчи участниците и да създаде условия те да избират най-малко замърсяващия вид транспорт, като например влак, без да се стигматизират, дискриминират или да се изключат участници, които нямат друг реално възможен избор освен въздушния транспорт; призовава в това отношение да се обърне специално внимание на най-отдалечените региони, и на селските и отдалечените райони;

14.  призовава Комисията да преразгледа действащите финансови правила, така че да бъдат възстановявани в пълен размер допълнителните разходи и времето за пътуване, свързани с по-екологични видове транспорт, и допълнителното време за пътуване да се отчита за целите на отпускането на помощи; призовава Комисията и държавите членки да въведат ефективни схеми за финансова помощ, за да се гарантира, че хората, които се нуждаят от програмите, могат да имат достъп до тях;

15.  призовава Комисията, по-специално в рамките на планираната за 2021 г. европейска година на железопътния транспорт, да установи партньорства с европейските оператори на железопътен транспорт, за да осигури ползването на преференциални тарифи за участниците; подчертава, че подобни инициативи могат да бъдат разработвани и с оператори на автобусен транспорт, по-специално за отдалечените и селските райони, и за районите, които не обслужват от железопътен транспорт;

16.  признава, че участниците в програмите пътуват из своята държава домакин и извън нея, за да изследват местната култура; призовава националните агенции и бюра, както и служителите на проекта да насърчават „бавното пътуване“, екотуризма и използването на екологично устойчиви варианти за пътуване както на дълги разстояния, така и за местни пътувания;

17.  отбелязва, че интелигентното използване на цифрови технологии, изкуствен интелект и роботика имат потенциала да увеличат социалното приобщаване и да намалят въглеродния отпечатък на програмите; подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение чрез осигуряване на достъп до цифрова инфраструктура и оборудване, както и придобиване на цифрови умения, които са предпоставки за осъществяването на интелигентен цифров преход; подчертава значението в това отношение на по-амбициозен план за действие в областта на цифровото образование, подкрепен по-специално чрез програмата „Еразъм +“;

18.  същевременно изтъква, че разширяването на цифровизацията може да окаже въздействие върху околната среда; припомня, че и трите програми се характеризират с използването на цифрови инструменти, по-специално „Творческа Европа“, и призовава Комисията да вземе предвид цифровото им въздействие върху околната среда; насърчава Комисията да проучи възможните решения за намаляване на отпечатъка върху околната среда на цифровите инструменти, в това число уебсайтовете и софтуера, използвани в рамките на програмите; призовава основните заинтересовани страни по програмата да насърчават използването на по-благоприятни за околната среда цифрови инструменти; подчертава, че е необходимо съвместно изготвяне на политики в рамките на бъдещата програма в областта на цифровите технологии, както и на Европейския зелен пакт, което да съчетава цифровата трансформация с политиката в областта на околната среда;

19.  подчертава, че ефективните мерки за екологизиране на програмите „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и Европейския корпус за солидарност ще струват пари, и настоява, че новите мерки не трябва допълнително да подкопават вече крайно ограничените бюджети на програмите; посочва във връзка с това значението на насърчаването на полезни взаимодействия и взаимно допълване с други съответни програми за финансиране, като например структурните фондове, Фонда за справедлив преход, LIFE, InvestEU, програмата „Хоризонт Европа“, по-специално по стълб II чрез клъстера „Култура, творчество и приобщаващо общество“, съществуващата общност на знания и иновации в областта на климата и Европейския институт за иновации и технологии, по-специално предложението за създаването към него на общност за знания и иновации, посветена на културния и творческия сектор;

20.  припомня, че голяма част от бенефициерите по трите програми често са малки предприятия и се борят със сложни административни изисквания; поради това призовава Комисията да предостави насоки на националните агенции и бюра, и да подкрепя и насърчава диалога със заинтересованите лица, за да се гарантира, че полезните взаимодействия се постигат на практика по смислен начин;

„Еразъм+“

21.  призовава Комисията от януари 2021 г. да включи зачитането на околната среда, добрите екологични практики и опазването на околната среда в принципите на Хартата за висше образование „Еразъм +“; настоятелно призовава Комисията да приложи този подход към всички сектори, обхванати от програмата, и да предприеме действия, за да гарантира спазването на принципите; насърчава сътрудничеството между националните агенции, партньорските университети и сдруженията на студентите с цел изграждане на информация и предоставяне на съвети относно устойчивостта и екологосъобразните практики в дейностите по посрещане и други интеграционни дейности;

22.  подчертава потенциала на европейските университети и центрове за високи постижения в областта на ученето и професионалното обучение, които биха могли да разработят учебни програми за високи постижения по въпроси, свързани с околната среда, климата и устойчивостта за широк кръг заинтересовани страни и учащи, и да подкрепят изследователски проекти в тази област; подчертава, че новите инициативи ще могат да постигнат това само с достатъчно финансиране за програмата „Еразъм +“ в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.;

23.  отбелязва, че възможностите, предлагани от бъдещото въвеждане на европейска студентска карта могат да бъдат значителна стъпка напред към подобряването на екологичния характер на участието в програмата „Еразъм +“, тъй като това ще представлява преход от основан на хартиен носител процес към рационализиран цифров процес, който трябва да бъде с високо качество, както и да бъде приобщаващ и достъпен, като по този начин опрости и управлението на цикъла на мобилност; отбелязва, че европейската студентска карта може да бъде разработена, за да предлага достъп до услуги, които насърчават по-екологосъобразен избор на живот; призовава Комисията да положи всички усилия за ускоряване на въвеждането на европейската студентска карта;

24.  припомня, че онлайн платформите възможности за подкрепа, напреднало изучаване и обучение (SALTO), в рамките на програмата представляват отличен източник на информация и съвети за организаторите на проекти; призовава Комисията да създаде платформа SALTO за екологизиране;

25.  подчертава стойността на мрежата e-Twinning, която се използва от учителите за разработване и споделяне на модули за обучение, по-специално относно устойчивостта и изменението на климата – темата за 2020 година; призовава Комисията да разпространи възможно най-широко годишния доклад относно този приоритет, както и предназначения за учители набор от инструменти; във връзка с това припомня значението на разработването на платформите за електронно обучение на европейско равнище, които в случай на криза като тази с COVID-19 дават възможност да се осигури непрекъснатостта на образованието;

26.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки в подкрепа на развитието на училищните програми в областта на изменението на климата и устойчивостта както в началното, така и в средното образование; счита, че ключови действия 2 и 3 от програмата „Еразъм +“ могат да помогнат за подкрепа на тези усилия чрез целенасочени покани за представяне на предложения за екологично образование и обмен на най-добри практики между училищата и учителите;

27.  призовава Комисията в инициативите, които тя предприема за координиране на Европейското пространство за висше образование и на Европейското пространство за образование, да включи списък с екологични критерии, предназначени за регионалните и местните органи в областта на образованието, по отношение на инфраструктурите, предоставени на образованието, включването на институциите в мрежите на обществения транспорт и с които се гарантира опазването на околната среда и енергийните ресурси;

28.  подчертава, че чрез своята подкрепа за формално и неформално образование и обучение, както и за дейности за участие на младите хора, програмата „Еразъм +“ е от решаващо значение за повишаване на осведомеността сред европейците, и по-специално сред младите поколения, за да ги насърчи да имат активна и информирана позиция относно устойчивостта и съответните политики, и за да се превърнат в ангажирани и съзнателни бъдещи граждани; подчертава в това отношение основната роля на младежките организации и организациите на гражданското общество при споделяне на най-добри практики и изпълнение на проекти, повишаващи осведомеността на младите поколения относно устойчивостта; счита, че „Еразъм +“ следва също да допринася за повишаване на знанията за изменението на климата и околната среда сред младите работници;

29.  призовава в раздел „Спорт“ да се насърчават проекти за сътрудничество със спортните асоциации по въпросите на околната среда и опазването на природата, здравословния и устойчив начин на живот, иновации с цел насърчаване на по-устойчиви от екологична гледна точка спорни практики и организирането на устойчиви масови спортни събития; изтъква необходимостта спортните събития да станат по-екологосъобразни и счита, че програмата „Еразъм +“ може да помогне за развитието и насърчаването на най-добри практики в това отношение; счита, че доброволците в Европейския корпус за солидарност биха могли да подкрепят организирането на устойчиви масови спортни събития;

30.  счита, че дългосрочните програми, прилагани на местно равнище, и насърчаването на мобилността на персонала на местните спортни организации би могло да повиши тяхната осведоменост относно организирането на по-екологосъобразни спортни събития; призовава Европейската седмица на спорта да се съсредоточи върху въпросите, свързани с околната среда, климата и устойчивостта;

31.  подчертава значението на устойчивото включване на участниците в местната общност с цел постигане на активен граждански и културен обмен като основен елемент в програмата „Еразъм +“; настоятелно призовава Комисията да проучи кои действия по програмата могат да бъдат разработени в обезлюдени селски райони, където активното ангажиране на общността може да помогне, например, за насърчаване на опазването на природата и на културно наследство;

32.  посочва възможността да се установят отношения с програма „Училище посланик“ на Европейския парламент, така че двете програми, обогатявайки се взаимно, да приобщят участниците в местната общност и да пояснят по-добре на местните студенти какво предполага европейското гражданство;

Европейски корпус за солидарност (ЕКС)

33.  припомня, че опазването на околната среда се счита за важна дейност на солидарност в рамките на ЕКС в съответствие с настоящото правно основание, предложението на Комисията за новата програма след 2020 г. и позицията на Парламента на първо четене;

34.  счита, че етикетът за качество, който всяка организация, която изпраща или приема доброволци, трябва да получи преди да получи достъп до дейностите по ЕКС, следва след време да обхваща и добри екологични практики; припомня, че организациите, участващи в ЕКС, често са малки сдружения; поради това настоява, че те се нуждаят от целенасочена подкрепа, за да могат да възприемат по-устойчиви практики;

35.  припомня, че Комисията може да отправя призиви за създаване на тематични проекти; в този контекст призовава Комисията да продължи да насърчава измерението на ЕКС в областта на околната среда, климата и устойчивостта, като увеличи видимостта на тези проекти на платформата за управление и подкрепа на системите за настаняване (PASS);

36.  призовава националните агенции, отговорни за ЕКС, да подкрепят и съветват активно изпращащите и приемащите структури; подчертава, че те също така са в състояние да определят и да помогнат да разработването на зелени проекти на място и да гарантират повишаването на осведомеността на доброволците за добрите екологични практики в тяхната работа и в ежедневието им; насърчава създаването на цифри инструменти за улесняване на разпространението и обмена на добри практики опит между участниците;

37.  призовава Комисията и националните агенции да насърчават проекти в по-малко популярни дестинации, за да се стимулира развитието на местната икономика и устойчивост, като същевременно се насърчава изследването на нови дестинации;

Творческа Европа

38.  подчертава огромния потенциал на културните и творческите сектори за насърчаване на гражданите към устойчиви действия; отбелязва, че музеите, културните и читалищните центрове, изпълнителските изкуства, литературата, визуалните изкуства и съвместните инициативи на отделните изкуства биха могли да насърчат устойчивостта и да допринесат за промяна в климатичната тенденция, при условие че има достатъчно финансиране; подчертава значението на устойчивостта и добрата екологична практика при опазването както на материалното, така и на нематериалното културно наследство;

39.  призовава Комисията и националните бюра да се консултират със заинтересованите страни от секторите на културата и творчеството и да събират информация относно съществуващите харти в различните области на артистична дейност, с цел изготвяне на харта с набор от екологични принципи, които всеки участник в програмата трябва да спазва; счита, че процесът на определяне на правилните принципи следва да бъде ръководен от съответния сектор, да дава възможност за взаимно учене и да възприеме широка перспектива по отношение на въпросите, които трябва да бъдат разгледани, които следва да включват рециклиране, кръгова икономика и промяна в поведението, както сред творците, така и сред потребителите;

40.  призовава Комисията да предприеме всеобхватно проучване и да се консултира със заинтересованите лица, за да разработи специфична за сектора стратегия и ръководство за добри екологични практики в областта на аудио-визуалното и културното производство, разпространението и организирането на събития, по-специално по отношение на транспорта, енергетиката, ефективността на ресурсите и управлението на отпадъците, за да го превърне в стандарт за проектите, финансирани от програмата; припомня, че подобни стандартни практики не трябва да се осъществяват за сметка на качествени културни и аудио-визуални проекти и събития;

41.  подчертава значението на екологичните обществени поръчки за осигуряването на предоставянето на устойчиви и щадящи околната среда услуги и стоки за културни прояви; призовава Комисията да определи общи критерии за екологосъобразни обществени поръчки за сектора на културата и да разработи инструмент за оценка на въздействието на културните събития върху околната среда; подчертава освен това въздействието на производството на аудио-визуално съдържание върху околната среда и призовава Комисията да използва медийното направление на програма „Творческа Европа“ за насърчаване на най-добрите практики в аудио-визуалния сектор по отношение на устойчивостта, енергийната ефективност и опазването на околната среда;

42.  призовава Комисията да включи устойчивостта и зачитането на околната среда в критериите за подбор и оценка на европейските столици на културата; настоява, че европейските столици на културата трябва също да спазват хартата, в която са посочени споменатите по-горе екологични принципи;

43.  призовава Комисията да направи възможно, в рамките на междусекторното направление, създаването на европейска мрежа от консултанти по въпросите на околната среда, климата и устойчивостта, която да съветва организаторите на проекти и офисите на „Творческа Европа“; счита, че най-добрите практики следва да бъдат споделяни и оповестявани публично;

o
o   o

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите членки и на националните агенции и бюра, отговарящи за прилагането на трите програми.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0054
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0324.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 5.
(6) ОВ С 252, 18.7.2018 г., стр. 31.
(7) Приети текстове, P8_TA(2019)0150.
(8) ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1.
(9) Приети текстове, P8_TA(2019)0323.
(10) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221.
(11) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 19.
(12) OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност