Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 15. septembra 2020 - Brusel
Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
 Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
 Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
 Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory *
 Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity

Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
PDF 128kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o návrhu na vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 27. augusta 2020 (C9‑0276/2020),

—  so zreteľom na článok 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1),

–  so zreteľom na článok 24a ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(4),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0152/2020),

A.  keďže 27. augusta 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bol v súlade s článkom 24a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 za predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vymenovaný Klaus Löber;

B.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 2. septembra 2020 vypočutie Klausa Löbera, ktorý počas vypočutia predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Klausa Löbera za predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.


Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
PDF 123kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))
P9_TA(2020)0208A9-0151/2020

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 27. augusta 2020 (C9‑0277/2020),

–  so zreteľom na článok 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1),

–  so zreteľom na článok 24a ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(4),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0151/2020),

A.  keďže 27. augusta 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bola v súlade s článkom 24a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 za nezávislú členku výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vymenovaná Nicoletta Giusto;

B.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 2. septembra 2020 vypočutie Nicoletty Giustovej, ktorá počas vypočutia predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Nicoletty Giustovej za nezávislú členku výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.


Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
PDF 123kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))
P9_TA(2020)0209A9-0153/2020

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 27. augusta 2020 (C9‑0278/2020),

–  so zreteľom na článok 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1),

–  so zreteľom na článok 24a ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(4),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0153/2020),

A.  keďže 27. augusta 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bola v súlade s článkom 24a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 za nezávislú členku výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vymenovaná Froukelien Wendt;

B.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 2. septembra 2020 vypočutie Froukelien Wendtovej, ktorá počas vypočutia predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Froukelien Wendtovej za nezávislú členku výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.


Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory *
PDF 119kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))
P9_TA(2020)0210A9-0140/2020

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0240),

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0190/2020),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0140/2020),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity
PDF 174kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity (2019/2195(INI))
P9_TA(2020)0211A9-0141/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 11, 165, 166, 167, 191 a 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu uzavretú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore(1)

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 12. decembra 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 2019 o  Európskom ekologickom dohovore (COM(2019)0640),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom(3),

–  so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov členských štátov zasadajúcich v Rade z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú usmernenia týkajúce sa riadenia dialógu EÚ o mládeži – Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. mája 2018 s názvom Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry (COM(2018)0268),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport(4),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2018, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (COM(2018)0367),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport(5),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 31. januára 2018 s názvom Hodnotenie programu Erasmus+ v polovici jeho trvania (2014 – 2020) (COM(2018)0050),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2017 o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport(6),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity(7),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. júna 2018, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity (COM(2018)0440),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity(8),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027)(9),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2018, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) (COM(2018)0366),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020)(10),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 30. apríla 2018 s názvom Hodnotenie programu Kreatívna Európa (2014 – 2020) v polovici jeho trvania (COM(2018)0248),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. marca 2017 o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020)(11),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)(12),

–  so zreteľom na záväzky, ktoré prijala budúca komisárka pre inovácie, výskum, vzdelávanie, kultúru a mládež na svojom vypočutí 30. septembra 2019 v Európskom parlamente,

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A9-0141/2020),

A.  keďže Európska zelená dohoda stanovuje cieľ klimaticky neutrálnej Európskej únie do roku 2050, čo stavia núdzovú situáciu v oblasti klímy do centra všetkých programov a všetkých politík Únie; keďže cieľom Európskej zelenej dohody je aj zvýšiť informovanosť verejnosti a zapájať občanov do opatrení v oblasti klímy prostredníctvom vypracovania komplexnej európskej stratégie; keďže takýto prístup by mal byť založený aj na prehodnotení programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže; keďže ochrana životného prostredia, udržateľnosť a boj proti zmene klímy by sa mali začleniť do všetkých programov a podporovať ako prierezové zručnosti;

B.  keďže v rámci cieľa udržateľného rozvoja č. 13 sa požadujú opatrenia na boj proti zmene klímy a jej vplyvom a keďže medzi zámery 13. cieľa udržateľného rozvoja patrí zlepšenie vzdelávania, zvyšovanie informovanosti a inštitucionálne kapacity na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu na ňu a zníženie jej vplyvu;

C.  keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-19 má dramatický vplyv na každodenný život ľudí, najmä vo vzťahu k mobilite, vzdelávaniu a fyzickému prístupu ku kultúre, umeniu a športu; keďže aj tieto tri programy boli významne ovplyvnené krízou spôsobenou koronavírusom; keďže v dôsledku pandémie je dôležité zachovať kultúrne hodnoty Únie a znovu vybudovať európsky obraz pre budúce generácie; keďže kultúrna výmena a interakcie, ktoré tieto tri programy uľahčujú, pomôžu Európe vymaniť sa z tejto krízy, ktorá je oveľa viac ako len zdravotnou krízou;

D.  keďže vzdelávanie, šport, dobrovoľníctvo a kultúra zohrávajú kľúčovú úlohu pri ekologickej transformácii, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti, učenie sa, komunikáciu a výmenu poznatkov a osvedčených postupov, a keďže tento potenciál sa môže v ďalšom programovom období využiť na vývoj inovatívnych riešení environmentálnych výziev;

E.  keďže programy Erasmus+, Európsky zbor solidarity (ESC) a Kreatívna Európa majú vplyv na každodenný život miliónov Európanov a zabezpečujú lepšiu súdržnosť a kultúrne porozumenie v Únii, kandidátskych a prístupových krajinách, krajinách susedstva, a vďaka účasti tretích krajín aj vo svete;

F.  keďže tieto programy sa síce primárne nezameriavajú na životné prostredie, ale svojou podstatou a pôsobnosťou predsa prispievajú k ekologickej transformácii, lebo formujú zmýšľanie, ktoré rešpektuje životné prostredie a klímu, a tvoria spoločnosť založenú na vzájomnom porozumení a úcte; keďže ich podstata by preto mala ostať zachovaná;

G.  keďže masové športové a kultúrne podujatia majú zjednocujúcu povahu;

H.  keďže program Erasmus+ má veľký potenciál z hľadiska podpory udržateľného rozvoja; keďže tento program podporuje celoživotné vzdelávanie;

I.  keďže ciele a samotná podstata ESC poskytujú mladým ľuďom príležitosť na spoločné využívanie poznatkov a podniknutie konkrétnych krokov na ochranu životného prostredia;

J.  keďže skúsenosti v oblasti mobility, ktoré tieto programy prinášajú, môžu byť pre mladých ľudí transformujúcim zážitkom a môžu ovplyvniť ich každodenné správanie, a keďže mobilita tohto druhu by sa preto mala podporovať;

K.  keďže program Kreatívna Európa zohráva kľúčovú úlohu pri podpore umenia, kultúry a audiovizuálneho obsahu a pri podpore vysokokvalitných médií; keďže ide o kľúčové piliere udržateľného rozvoja, ktoré prispievajú k budovaniu odolnejších spoločností; keďže spolupráca v týchto oblastiach umožňuje vyvinúť nástroje na zvyšovanie informovanosti ľudí o otázkach životného prostredia, klímy a udržateľnosti, a tak byť jedinečným zdrojom kreatívnych riešení v Európe a vďaka účasti tretích krajín aj vo svete;

L.  keďže je potrebné koordinovať spoločnú iniciatívu na rozvoj udržateľných postupov v kultúrnom a kreatívnom sektore; keďže takáto iniciatíva si vyžaduje, aby boli náklady spojené s ekologizačnými činnosťami oprávnené v rámci projektovej podpory;

M.  keďže sloboda prejavu a umeleckej tvorby je neodmysliteľným prvkom programu Kreatívna Európa a keďže túto slobodu treba rešpektovať aj pri úsilí o zvýšenie ekologickosti tohto programu; keďže ekologické myslenie pri realizácii projektov sa môže podporiť zohľadňovaním environmentálnych aspektov pri hodnotení projektov;

N.  keďže v období 2014 – 2020 sa realizuje značný počet projektov týkajúcich sa životného prostredia;

O.  keďže programy by mali byť prístupné a bez akejkoľvek formy diskriminácie; keďže je nevyhnutné zaviesť konkrétne opatrenia na zlepšenie inkluzívnosti programov, aby zahŕňali aj ľudí s nedostatkom príležitostí, najmä osoby so zdravotným postihnutím;

P.  keďže Európsky parlament požadoval na ďalšie programové obdobie ambiciózny rozpočet pre všetky tri programy, najmä s cieľom zvýšiť ich inkluzívnosť a prístupnosť, a keďže nižší rozpočet by neumožnil dosiahnuť tento cieľ ani zaviesť účinné ekologické opatrenia a opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosti bez toho, aby to neohrozilo ďalšie dôležité časti programov;

Q.  keďže cieľ súčasného viacročného finančného rámca vyčleniť 20 % výdavkov na opatrenia v oblasti klímy sa nedá splniť, ak nie sú k dispozícii údaje a nástroje potrebné na meranie príspevku programov, a preto ich treba bezodkladne zaviesť;

R.  keďže fyzická mobilita umožňuje ponorenie do iných kultúr a optimálnu interakciu s nimi; keďže virtuálna výmena a učenie sú cenným doplnkom fyzickej mobility, ale neposkytujú rovnaké skúsenosti;

S.  keďže aj digitálne technológie zanechávajú environmentálnu stopu;

T.  keďže v súčasnosti existuje len málo stimulov, najmä finančných, ktoré by účastníkov týchto troch programov motivovali k prechodu na ekologickejšie druhy dopravy a k ekologickejšiemu správaniu; keďže ekologickejšie dopravné prostriedky sú obvykle menej prístupné a ťažšie cenovo dostupné;

Ciele spoločné pre všetky tri programy

1.  poznamenáva, že pojmy klíma a životné prostredie, ba dokonca aj mobilita, pokrývajú len časť cieľov, ktoré sa snaží dosiahnuť Európska zelená dohoda; domnieva sa, že cieľom je prekročiť rámec čisto environmentálnych otázok a vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých, založenú na racionálnom a komplementárnom využívaní zdrojov, zodpovednej spotrebe, spolužití rešpektujúcom vzájomné rozdiely a zohľadnení regionálnej a vnútroštátnej komplementárnosti; zdôrazňuje, že aj pedagógovia, umelci a tvorcovia majú zásadný význam pre dosiahnutie tejto spoločenskej zmeny a programy Erasmus+, Kreatívna Európa a Európsky zbor solidarity zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení širších cieľov Európskej zelenej dohody;

2.  víta v tejto súvislosti odhodlanie mladých ľudí prispieť k vykonávaniu úsilia EÚ o udržateľnosť a zvoliť si „udržateľnú zelenú Európu“ za jeden z cieľov európskej mládeže;

3.  zdôrazňuje význam všetkých troch programov pri podpore spolupráce a inovácií v európskej politike vzdelávania, kultúry a mládeže a pozitívny sociálny a hospodársky vplyv mobility; zdôrazňuje, že tieto programy môžu prispieť k rozvoju kreatívnych a inovačných riešení, ktoré umožnia nerušene pokračovať vo vzdelávacích a kultúrnych aktivitách aj v prípade kríz, akou je napríklad COVID-19; vyzýva Komisiu a národné agentúry a kancelárie, aby preukázali maximálnu pružnosť a poskytli podporu účastníkom a tvorcom projektov, a tým im umožnili udržateľným spôsobom pokračovať v činnosti po skončení pandémie;

4.  zdôrazňuje, že treba urobiť základné posúdenie príspevku programov k cieľom v oblasti životného prostredia a klímy a ich vplyvu na ne, ktoré bude slúžiť ako základ pre vypracovanie návrhu ich budúceho vykonávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla pre nové programy žiadne environmentálne ukazovatele ani ukazovatele v oblasti klímy a udržateľnosti; vyzýva preto Komisiu, aby spoluzákonodarcom navrhla konkrétne ukazovatele, ktoré by sa mali začleniť do nariadení upravujúcich novú generáciu programov; domnieva sa, že tieto ukazovatele sa musia starostlivo stanoviť na základe rozsiahleho výskumu a spoločnej metodiky a poskytnúť dôkladnú analýzu prínosu programov k cieľom v oblasti životného prostredia a klímy (napr. prostredníctvom ich cieľov a výziev na predkladanie projektov) a ich vplyvu na životné prostredie (napr. prostredníctvom podporovaných spôsobov cestovania); zdôrazňuje, že tieto ukazovatele musia zohľadňovať charakteristiky príslušných prijímateľov programu, aby sa zabránilo vytvoreniu nadmerného zaťaženia; žiada, aby sa správa obsahujúca zozbierané údaje každoročne predkladala Európskemu parlamentu a zverejňovala;

5.  vyzýva Komisiu, aby systematicky zaznamenávala a počítala uhlíkovú stopu jednotlivých účastníkov týkajúcu sa dopravy; domnieva sa, že na tento účel by sa mal používať nástroj mobility, pričom jeho používanie by sa malo rozšíriť na všetky sektory programu Erasmus+ a ESC; vyzýva Komisiu, aby analyzovala možnosť vytvorenia podobného nástroja na výpočet pri cestách v rámci programu Kreatívna Európa; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zhromaždené údaje ľahko sprístupnila verejnosti spolu so správami o programoch, pričom zdôrazní osvedčené postupy; pripomína, že všetky digitálne nástroje a aplikácie musia vždy zodpovedať právnym predpisom o ochrane údajov;

6.  zdôrazňuje, že vykonávacie inštitúcie zohrávajú pozitívnu a aktívnu úlohu pri navrhovaní toho, ako by budúce programy mohli najlepšie riešiť environmentálne otázky a ako usmerniť prijímateľov, aby citlivejšie pristupovali k otázkam životného prostredia; domnieva sa, že by sa mali identifikovať, koordinovať a vyhodnotiť osvedčené postupy, ktoré už uplatňujú vnútroštátne agentúry a úrady a tvorcovia projektov; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so zainteresovanými stranami vytvorila a distribuovala zoznam odporúčaní vychádzajúci z analýzy osvedčených postupov; odporúča vytvoriť značku, ktorá by osvedčovala a zviditeľňovala zodpovedné ekologické postupy a v každom z programov odmeňovala projekty, ktoré sú z environmentálneho hľadiska inovatívne a sľubné;

7.  poukazuje na nedostatok informácií o možnosti financovať projekty zamerané na životné prostredie, klímu a udržateľnosť z týchto troch programov; vyzýva Komisiu, národné agentúry a kancelárie, aby v tejto súvislosti zlepšili komunikáciu a lepšie zviditeľnili otázky životného prostredia v kontexte projektov a medzi hostiteľskými organizáciami a účastníkmi;

8.  vyzýva hlavných aktérov programov, aby účastníkov informovali o príkladoch osvedčených environmentálnych a spotrebiteľských postupov, ktoré môžu uplatniť vo svojom každodennom živote pri účasti na programe, a aktívne tieto príklady propagovali, a aby účastníkov informovali o environmentálnom vplyve ich činností; domnieva sa, že účinným spôsobom by mohol byť celý rad digitálnych nástrojov vrátane internetových kurzov pred mobilitou a prípadne aj digitálna aplikácia;

9.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu organizácií, ktoré prijímajú účastníkov, vrátane tzv. zelených kancelárií a existujúcich sietí v hostiteľských obciach a mestách, a význam existujúcich sietí, napríklad siete absolventov programu Erasmus+, pri podpore udržateľného spôsobu života, a to poskytovaním praktických odporúčaní a užitočných rád na miestnej úrovni v hostiteľskom meste, regióne alebo krajine, v ktorej sa nachádzajú;

10.  žiada Komisiu, aby nabádala národné agentúry, kancelárie a tvorcov projektov, aby sa zaregistrovali v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) s cieľom posudzovať, oznamovať a zlepšovať ich environmentálne správanie a posilniť udržateľnosť ich činností; vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala a koordinovala úsilie národných agentúr a kancelárií o zníženie ich environmentálnej stopy, napríklad používaním udržateľného propagačného materiálu, racionálnym prístupom k služobným cestám, väčším využívaním videokonferencie a znižovaním množstva produkovaného odpadu; domnieva sa, že uplatňovanie udržateľných postupov národnými agentúrami a kanceláriami povzbudí účastníkov k tomu, aby si aj oni osvojili udržateľnejšie spotrebiteľské návyky;

11.  vyzýva Komisiu a národné agentúry a kancelárie, aby stanovili kritériá, ktoré umožnia začleniť environmentálne aspekty projektov do hodnotenia projektov, čím sa podporia ekologickejšie postupy, pričom sa bude zároveň dôsledne presadzovať zásada tvorivej slobody a každý projekt sa bude hodnotiť v súlade s cieľmi programu;

12.  zdôrazňuje potenciál a hodnotu, ktoré má virtuálne vzdelávanie a výmena, pokiaľ ide o možnosť pokračovať v programoch mobility aj za mimoriadnych okolností krízy spôsobenej pandémiou COVID-19; vyzýva Komisiu, aby tam, kde je to vhodné, podporovala používanie virtuálnych formátov ako doplnku k fyzickej mobilite, a to jednak v záujme odstránenia zbytočného cestovania, a tiež aby sa účastníkom umožnilo využívať programy aj vtedy, keď nemôžu cestovať;

13.  vyzýva Komisiu, aby účastníkom umožnila zvoliť si najmenej znečisťujúci druh dopravy, napríklad vlak, a podporovala takúto voľbu, ale aby zároveň nestigmatizovala, nediskriminovala ani nevylučovala účastníkov, ktorí nemajú inú reálnu možnosť ako leteckú dopravu; žiada, aby sa v tejto súvislosti venovala osobitná pozornosť najvzdialenejším regiónom, ako aj vidieckym a vzdialeným oblastiam;

14.  vyzýva Komisiu, aby upravila existujúce finančné pravidlá, aby sa v plnom rozsahu nahrádzali dodatočné náklady a čas na dopravu vyplývajúce z použitia ekologickejších druhov dopravy a aby sa pri udeľovaní grantov zohľadňoval dodatočný čas cesty; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli účinné systémy finančnej pomoci, ktoré zaručia, že ľudia, ktorí tieto programy potrebujú, k nim budú mať prístup;

15.  vyzýva Komisiu, najmä v súvislosti s plánovaným vyhlásením roka 2021 za Európsky rok železníc, aby vytvorila partnerstvá s európskymi prevádzkovateľmi železničnej dopravy a zabezpečila pre účastníkov zvýhodnené ceny; zdôrazňuje, že podobné iniciatívy by sa mohli rozvíjať aj s autobusovými dopravcami, a to najmä vo vzdialených alebo vidieckych oblastiach, v ktorých sa neprevádzkuje železničná doprava;

16.  uznáva, že účastníci týchto programov cestujú po celej hostiteľskej krajine aj mimo nej, aby mohli spoznávať miestnu kultúru; vyzýva národné agentúry a kancelárie a projektových pracovníkov, aby podporovali tzv. pomalé cestovanie, ekoturizmus a využívanie environmentálne udržateľných možností cestovania pre diaľkovú aj miestnu dopravu;

17.  poznamenáva, že inteligentné využívanie digitálnych technológií, umelej inteligencie a robotiky má potenciál zvýšiť sociálne začlenenie a znížiť uhlíkovú stopu programov; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť digitálnu priepasť tým, že sa zabezpečí prístup k digitálnej infraštruktúre a vybaveniu a nadobúdanie digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre inteligentnú digitálnu transformáciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam ambicióznejšieho akčného plánu digitálneho vzdelávania podporovaného najmä prostredníctvom programu Erasmus+;

18.  zároveň poukazuje na to, že rozšírenie digitalizácie môže mať vplyv na životné prostredie; pripomína, že pre všetky tri programy, ale najmä pre program Kreatívna Európa, je typické využívanie digitálnych nástrojov, a vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy ich digitálny vplyv na životné prostredie; nabáda Komisiu, aby preskúmala riešenia na zníženie environmentálnej stopy digitálnych zariadení, ktoré sa používajú v rámci programov, vrátane webových sídiel a softvéru; vyzýva hlavných aktérov programov, aby propagovali používanie ekologickejších digitálnych nástrojov; zdôrazňuje, že je potrebná spoločná tvorba politiky zahŕňajúca budúci digitálny program a Európsku zelenú dohodu, aby bolo možné skombinovať digitálnu transformáciu s politikou v oblasti životného prostredia;

19.  zdôrazňuje, že na účinné opatrenia na ekologizáciu programov Erasmus+, Kreatívna Európa a Európsky zbor solidarity budú potrebné finančné prostriedky, a trvá na tom, že nové opatrenia nesmú ešte viac narušiť už aj tak mimoriadne obmedzené rozpočty programov; v tejto súvislosti poukazuje na význam podporovania účinných synergií a doplnkovosti s inými príslušnými programami financovania, ako sú štrukturálne fondy, Fond na spravodlivú transformáciu, LIFE, InvestEU, Horizont Európa, najmä v druhom pilieri v rámci klastra Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť, ako aj so súčasným znalostným a inovačným spoločenstvom v oblasti klímy a s Európskym inovačným a technologickým inštitútom, najmä pokiaľ ide o návrh, aby v ňom bolo umiestnené znalostné a inovačné spoločenstvo zamerané na kultúrny a kreatívny priemysel;

20.  pripomína, že mnohí z prijímateľov týchto troch programov sú malé subjekty a komplikované administratívne požiadavky pre ne predstavujú problém; vyzýva preto Komisiu, aby poskytla usmernenia pre národné agentúry a kancelárie a aby podporovala a rozvíjala dialóg so zainteresovanými stranami v záujme zmysluplného vytvorenia týchto synergií v praxi;

Erasmus+

21.  vyzýva Komisiu, aby medzi zásady uvedené v Charte Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie začlenila rešpektovanie životného prostredia, správne environmentálne postupy a ochranu životného prostredia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby uplatnila tento prístup na všetky odvetvia, na ktoré sa program vzťahuje, a aby prijala opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto zásad; nabáda na spoluprácu medzi národnými agentúrami, partnerskými vysokými školami a združeniami študentov s cieľom začleniť informácie a poradenstvo o udržateľnosti a správnych environmentálnych postupoch do uvítacích aj iných integračných činnosti;

22.  zdôrazňuje potenciál európskych univerzít a centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré by mohli zaviesť programy excelentnosti pre vzdelávanie a prípravu v otázkach životného prostredia, klímy a udržateľnosti pre širokú škálu zainteresovaných strán a študentov, ako aj podporiť výskumné projekty v tejto oblasti; zdôrazňuje, že nové iniciatívy to budú môcť dosiahnuť, len ak sa vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 vyčlenia na program Erasmus+ dostatočné finančné prostriedky;

23.  konštatuje, že budúce zavedenie európskej študentskej karty môže byť dôležitým krokom k zvýšeniu ekologickosti účasti na programe Erasmus+, lebo bude znamenať prechod z papiera na optimalizovaný digitálny proces, ktorý musí byť nielen inkluzívny a dostupný, ale tak isto aj veľmi kvalitný, čím sa zároveň zjednoduší riadenie cyklu mobility; konštatuje, že európsku študentskú kartu možno skoncipovať tak, aby ponúkala prístup k službám, ktoré podporujú životné voľby šetrnejšie k životnému prostrediu; vyzýva Komisiu, aby vynaložila maximálne úsilie na čo najrýchlejšie zavedenie európskej študentskej karty;

24.  pripomína, že online platformy podpory možností pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy (SALTO) v programe predstavujú vynikajúci zdroj informácií a poradenstva pre predkladateľov projektov; vyzýva Komisiu, aby vytvorila platformu SALTO určenú na ekologizáciu;

25.  zdôrazňuje hodnotu siete eTwinning zameranej na učiteľov, ktorá im umožňuje rozvoj a výmenu vzdelávacích modulov, najmä v oblasti udržateľnosti a zmeny klímy, ktoré sú témou roka 2020; vyzýva Komisiu, aby čo najširšie distribuovala výročnú správu o tejto priorite, ako aj praktickú príručku pre učiteľov; v tejto súvislosti pripomína význam rozvoja európskych platforiem elektronického učenia sa, ktoré umožnia zabezpečiť kontinuitu vzdelávania aj v prípade krízy, akou je napríklad kríza spôsobená pandémiou COVID-19;

26.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu vypracovania programov vzdelávania o zmene klímy a udržateľnosti na úrovni základného aj stredoškolského vzdelávania; domnieva sa, že kľúčové akcie 2 aj 3 programu Erasmus+ môžu pomôcť podporiť takéto úsilie prostredníctvom cielených výziev na predkladanie návrhov v oblasti environmentálnej výchovy a výmeny najlepších postupov medzi školami a učiteľmi;

27.  vyzýva Komisiu, aby do iniciatív, ktoré prijíma na koordináciu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho vzdelávacieho priestoru, začlenila zoznam ekologických kritérií pre regionálne a vnútroštátne orgány v oblasti vzdelávania, ktoré by sa týkali infraštruktúr dostupných pre školy, začlenenia inštitúcií do sietí verejnej dopravy a zabezpečenia rešpektovania životného prostredia a zdrojov energie;

28.  zdôrazňuje, že Erasmus+, ktorý podporuje formálne a neformálne vzdelávanie a odbornú prípravu a činnosti zamerané na účasť mládeže, má zásadný význam pre zvyšovanie informovanosti Európanov, najmä mladých generácií, s cieľom povzbudiť ich k tomu, aby si vytvorili aktívny a informovaný postoj k udržateľnosti a príslušným politikám a aby sa z nich v budúcnosti stali aktívni a uvedomelí občania; v tejto súvislosti zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú mládežnícke organizácie a organizácie občianskej spoločnosti pri výmene najlepších postupov a realizácii projektov, ktoré zvyšujú informovanosť mladých generácií o udržateľnosti; domnieva sa, že Erasmus+ by mal prispievať aj k zlepšeniu znalostí pracovníkov s mládežou o zmene klímy a životnom prostredí;

29.  žiada, aby sa v časti Šport podporovali spoločné projekty so športovými združeniami venované tematike životného prostredia a ochrany prírody, zdravému a udržateľnému životnému štýlu, inováciám na podporu ekologickejšieho prístupu v oblasti športu a organizovaniu udržateľných masových športových podujatí; upozorňuje, že treba zvýšiť ekologickosť športových podujatí, a domnieva sa, že Erasmus+ môže v tejto súvislosti pomôcť rozvíjať a propagovať najlepšie postupy; domnieva sa, že dobrovoľníci z ESC by mohli pomáhať pri organizovaní udržateľných masových športových podujatí;

30.  domnieva sa, že dlhodobé programy vykonávané na miestnej úrovni a podpora mobility zamestnancov miestnych športových organizácií by mohli prispieť k zvýšeniu ich informovanosti o ekologickejších spôsoboch organizovania športových podujatí; žiada, aby sa počas Európskeho týždňa športu kládol väčší dôraz na otázky životného prostredia, klímy a udržateľnosti;

31.  zdôrazňuje význam udržateľného začlenenia účastníkov do miestneho spoločenstva s cieľom dosiahnuť aktívne občianstvo a kultúrnu výmenu ako kľúčový prvok programu Erasmus+; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ktoré akcie programu možno rozvíjať vo vyľudnených vidieckych oblastiach, kde aktívne zapojenie komunít môže prispieť napríklad k podpore ochrany prírody a starostlivosti o kultúrne dedičstvo;

32.  poukazuje na možnosť nadviazať vzťah so vzdelávacím programom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu s cieľom obohatiť obidva programy, začleniť účastníkov do miestneho spoločenstva a budovať vedomosti miestnych študentov o európskom občianstve;

Európsky zbor solidarity (ESC)

33.  pripomína, že ochrana životného prostredia sa v rámci Európskeho zboru solidarity považuje za dôležitú činnosť v oblasti solidarity, čo je v súlade so súčasným právnym základom, s návrhom Komisie na nový program po roku 2020 a s pozíciou Európskeho parlamentu v prvom čítaní;

34.  domnieva sa, že značka kvality, ktorú musí získať každá organizácia, ktorá vysiela alebo prijíma dobrovoľníkov, pred účasťou na aktivitách ESC, by sa mala postupne rozšíriť aj o uplatňovanie správnych environmentálnych postupov; pripomína, že organizácie, ktoré sa zúčastňujú na ESC, sú často malé združenia; trvá preto na tom, že potrebujú cielenú podporu, aby si mohli osvojiť udržateľnejšie postupy;

35.  pripomína, že Komisia môže začať výzvy na predkladanie tematických projektov; vyzýva Komisiu, aby vo väčšej miere podporovala environmentálny, klimatický a udržateľný rozmer ESC tým, že zvýši viditeľnosť týchto projektov v Administratívnom a podpornom systéme pre umiestňovanie (platforma PASS);

36.  vyzýva vnútroštátne agentúry zapojené do ESC, aby podporovali organizácie zodpovedné za vysielanie a prijímanie účastníkov a aktívne im poskytovali poradenstvo; zdôrazňuje, že takisto dokážu identifikovať priestor pre ekologické projekty v teréne, prispieť k ich príprave a zabezpečiť informovanosť dobrovoľníkov o správnych environmentálnych postupoch pri práci a v každodennom živote; podporuje vytvorenie digitálnych nástrojov, ktoré uľahčia šírenie a výmenu osvedčených postupov a skúseností medzi účastníkmi;

37.  vyzýva Komisiu a národné agentúry, aby podporovali projekty v menej obľúbených destináciách s cieľom stimulovať rozvoj miestneho hospodárstva a udržateľnosť a zároveň nabádať k spoznávaniu nových destinácií;

Kreatívna Európa

38.  zdôrazňuje obrovský potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu pri nabádaní občanov k udržateľnému konaniu; konštatuje, že múzeá, kultúrne a komunitné strediská, múzické umenia, literatúra, výtvarné umenie a prierezové umelecké iniciatívy by mohli propagovať udržateľnosť a prispieť k zvráteniu klimatického trendu za predpokladu, že budú mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov; zdôrazňuje význam udržateľnosti a správnych environmentálnych postupov pre zachovanie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva;

39.  vyzýva Komisiu a národné kancelárie, aby konzultovali so zainteresovanými stranami z kultúrneho a kreatívneho sektora a zhromažďovali informácie o existujúcich chartách v rôznych oblastiach umeleckej činnosti s cieľom vypracovať chartu so súborom environmentálnych zásad, ktoré musí dodržiavať každý účastník programu; domnieva sa, že proces určovania správnych zásad by mal vychádzať zo samotného sektora, umožňovať vzájomné učenie a zaujať široký pohľad na otázky, ktoré treba riešiť, čo by malo zahŕňať recykláciu, obehové hospodárstvo a zmenu správania tak medzi kultúrnymi tvorcami, ako aj medzi spotrebiteľmi;

40.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila komplexný výskum a po porade so zainteresovanými stranami vytvorila stratégiu pre každé odvetvie a príručku osvedčených environmentálnych postupov pre oblasť audiovizuálnej a kultúrnej produkcie, vysielania a organizovania podujatí, s osobitným zameraním na dopravu, energetiku, efektívne využívanie zdrojov a nakladanie s odpadom, a s cieľom stanoviť tieto postupy za normu pre projekty financované v rámci programu; pripomína, že takéto štandardné postupy nesmú ísť na úkor kvality kultúrnych a audiovizuálnych projektov a podujatí;

41.  zdôrazňuje, že zelené verejné obstarávanie je dôležité na zabezpečenie poskytovania udržateľného a ekologického tovaru a služieb na kultúrnych podujatiach; vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné kritériá pre zelené verejné obstarávanie pre odvetvie kultúry a vytvorila nástroj na hodnotenie vplyvu kultúrnych podujatí na životné prostredie; zdôrazňuje ďalej vplyv produkcie audiovizuálneho obsahu na životné prostredie a vyzýva Komisiu, aby využila zložku MEDIA programu Kreatívna Európa na podporu osvedčených postupov v audiovizuálnom sektore z hľadiska udržateľnosti, energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia;

42.  vyzýva Komisiu, aby zahrnula udržateľnosť a rešpektovanie životného prostredia do kritérií výberu a hodnotenia Európskych hlavných miest kultúry; trvá na tom, že aj Európske hlavné mestá kultúry musia dodržiavať chartu, v ktorej sú stanovené uvedené environmentálne zásady;

43.  vyzýva Komisiu, aby ako medzisektorové opatrenie povolila vytvorenie európskej siete poradcov v oblasti ekológie, klímy a udržateľnosti, ktorí by poskytovali poradenstvo predkladateľom projektov a kanceláriám programu Kreatívna Európa; domnieva sa, že najlepšie postupy by sa mali vymieňať a zverejňovať;

o
o   o

44.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom a národným agentúram a orgánom zodpovedným za vykonávanie týchto troch programov.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2019)0324.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 5.
(6) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 31.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2019)0150.
(8) Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2019)0323.
(10) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 221.
(11) Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 19.
(12) Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia