Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
 Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τέλη που επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τα κριτήρια για να προσδιοριστεί εάν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας είναι συστημικά σημαντικός
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ελάχιστα στοιχεία κατά την αξιολόγηση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση και τρόπους
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16
 Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία ***I
 Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
 Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία
Κείμενα (820 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου