Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel
 EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
 Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: avgifter som Esma tar ut av tredjeländer
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: kriterier för bedömningen av huruvida en central motpart i ett tredjeland är systemviktig
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: de faktorer som åtminstone ska beaktas i bedömningen av centrala motparter från tredjeland om jämförbar regelefterlevnad och former
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden 16
 Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I
 Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I
 Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel *
 Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
Texter (474 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy