Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
 Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τέλη που επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τα κριτήρια για να προσδιοριστεί εάν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας είναι συστημικά σημαντικός
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ελάχιστα στοιχεία κατά την αξιολόγηση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση και τρόπους
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16
 Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία ***I
 Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
 Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία

Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
PDF 222kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη (2019/2156(INI))
P9_TA(2020)0212A9-0143/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 11, 191 παράγραφος 1 και 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για την περίοδο 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1992 για τη βιοποικιλότητα, τη συνολική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 και τους στόχους βιοποικιλότητας του Aichi,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας (COM(2020)0380),

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, για την περίοδο 2020 -2024, την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τους αυτόχθονες λαούς (2016), τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους αυτόχθονες πληθυσμούς της 15ης Μαΐου 2017 και την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη του 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα»» (COM(2013)0659),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της μελέτης της Επιτροπής του 2013, με τίτλο «Οι επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών: Διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας του 2018 σχετικά με επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών, που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας» (COM(2008)0645),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT) του 2003, τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) με τρίτες χώρες και το πρόγραμμα εργασιών FLEGT για την περίοδο 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αναγνώριση της συμβολής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Η κατάσταση των Δασών του Πλανήτη 2020»,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο του ΟΗΕ για τα δάση 2017-2030,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την υποβάθμιση του εδάφους, τη βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων του θερμοκηπίου στα χερσαία οικοσυστήματα, καθώς και την πέμπτη έκθεση αξιολόγησής της για την κλιματική αλλαγή του 2014: επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης για το 2019 σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) της 31ης Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0143/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1990 έως το 2016, μια έκταση 1,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων από τα δάση του πλανήτη χάθηκε, με καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, το κλίμα, τους ανθρώπους και την οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες , ορισμένες διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με τα δάση, όπως ο στόχος 15.2 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών(7) και ο στόχος 5 της σύμβασης του Aichi για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD)(8), δεν βρίσκονται σε τροχιά ικανοποιητικής επίτευξης με βάση τις τρέχουσες πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020» σημειώνει ότι «η δασική έκταση στην Ευρώπη έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερή κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες», αλλά προειδοποιεί επίσης ότι «η κατάσταση διατήρησης των δασικών οικοτόπων και ειδών έχει βελτιωθεί ελάχιστα από το 2013» και ότι «οι φυσικές [...] και ανθρωπογενείς διαταραχές [...] αποτελούν απειλή για τα δάση της Ευρώπης»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ είναι ενιαίοι και αδιαίρετοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος προς τη βιώσιμη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη διαχείριση δασών, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία των ΣΒΑ, πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν και ότι, αντιστρόφως, η αποψίλωση, ιδίως η αποψίλωση των τροπικών δασών, συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τη χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, κυρίως λόγω της αποψίλωσης, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της κλιματικής αλλαγής μετά την καύση ορυκτών καυσίμων, προκαλώντας σχεδόν το 12 % όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση φιλοξενούν επίσης το 80 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, συμβάλλουν στα μέτρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση και στηρίζουν τον βιοπορισμό περίπου του 25 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της γης που παραδοσιακά κατοικείται από αυτόχθονες πληθυσμούς και συμβάλλουν στην ανθρώπινη υγεία, ενσαρκώνοντας αναντικατάστατες πολιτιστικές, κοινωνικές και πνευματικές αξίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, φυσικές διαταραχές όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες, οι καταιγίδες, οι προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς, η διάβρωση και οι πυρκαγιές θα συμβαίνουν συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, πράγμα το οποίο θα προκαλέσει επίσης ολοένα και μεγαλύτερες ζημιές στα δάση του πλανήτη, σύμφωνα με τη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση των επενδύσεων σε λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι από οικονομικής άποψης ένα από τα πιο αποδοτικά μέσα αντιμετώπισης των εκπομπών και προστασίας των οικοσυστημάτων ζωτικής σημασίας και παράλληλα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την προστασία και αποκατάσταση των δασών του πλανήτη, είναι απαραίτητη μια ευρεία, φιλόδοξη και συντονισμένη δράση, η οποία να στηρίζεται από πολιτική και κοινωνιακή θέληση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντατικές προσπάθειες για την προστασία και αποκατάσταση των δασών και για την ενίσχυση της ποσότητας και της ποιότητας των δασικών οικοσυστημάτων πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών για την αειφορία και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να περιοριστεί η παγκόσμια υπερθέρμανση και να βοηθηθεί η αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, είναι αναγκαίο τα δάση να προστατευτούν, να αποκατασταθούν και να τεθούν υπό διαχείριση κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ικανότητά τους για αποθήκευση άνθρακα και προστασία της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτογενή δάση προσφέρουν μεγαλύτερη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και ζωτικής σημασίας οικοτόπους που απουσιάζουν από τα νεότερα και τα νεοφυτευμένα δάση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του FAO για την κατάσταση των δασών το 2020, σε παγκόσμιο επίπεδο, η «γεωργική επέκταση εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο παράγοντα της αποψίλωσης» παράλληλα με την αστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των υποδομών και την εξόρυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους της ΕΕ και διάφορους συμφεροντούχους για την εύρεση καινοτόμων και θετικών διαδράσεων μεταξύ γεωργίας και δασοκομίας με σκοπό να οικοδομηθούν βιώσιμα γεωργικά συστήματα και να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης έμμεση συμμετοχή στην αποψίλωση και υποβάθμιση των παγκόσμιων δασών και άλλων φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της εισαγωγής και κατανάλωσης βασικών προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, το καουτσούκ, ο αραβόσιτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση της ΕΕ αντιστοιχεί στο 10 % περίπου του παγκόσμιου μεριδίου αποψίλωσης των δασών που ενσωματώνεται στη συνολική τελική κατανάλωση προϊόντων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφατη έρευνα της Global Witness απεκάλυψε ότι, από το 2013 έως το 2019, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν την έδρα τους στην ΕΕ ήταν η βασική διεθνής πηγή χρηματοδότησης για έξι αγροτικές επιχειρήσεις που συνδέονταν με την καταστροφή των δασών στον Αμαζόνιο, τη Λεκάνη του Κονγκό και την Παπουασία-Νέα Γουινέα, τις οποίες στήριξαν με κεφάλαια ύψους 7 δισεκατομμυρίων EUR(9)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες προαιρετικές δεσμεύσεις εταιρειών και τραπεζών για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών δεν έχουν καταφέρει να επιφέρουν την απαιτούμενη αλλαγή στη συμπεριφορά για τον τερματισμό αυτής της ολέθριας περιβαλλοντικής καταστροφής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που είχε η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως προς τα δάση του πλανήτη και της ΕΕ κατέστησαν αναγκαία την αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι αλλαγές που υιοθετήθηκαν δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις για τη βιοενέργεια από το ξύλο θα πρέπει να ανακατανεμηθούν προς την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες κανόνες της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζονται στην αντίληψη ότι η συγκομιδή ενεργειακών καλλιεργειών είναι βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη, και επιτρέπει την ανανέωση της πηγής σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για αποτελεσματικότερη προστασία των δασών και των άλλων φυσικών οικοσυστημάτων του πλανήτη, θα απαιτηθούν δράσεις σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών μέτρων και αυστηρότερης επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διασφάλισης της πολιτικής συνοχής σε όλους τους τομείς και μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής της αρχής του «μη βλάπτειν»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη προστασία και αποκατάσταση των δασών και άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των δασών, συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθηκών διαβίωσης αυτοχθόνων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων, και δίνουν ευκαιρίες να αναπτυχθούν βιώσιμες βιο-οικονομίες, με ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και προστασία της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτελούν έναν τομέα πράσινης οικονομίας με δυναμικό δημιουργίας 10 έως 16 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας παγκοσμίως·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαγγρόβια δάση προσφέρουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στο οικοσύστημα, δεδομένου ότι σε αυτά αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες άνθρακα, ότι αποτελούν σημαντικό τόπο αναπαραγωγής για πολλά είδη ψαριών κοραλλιογενών υφάλων και ότι προστατεύουν τους κοραλλιογενείς υφάλους από θρεπτικά φορτία και ιζήματα, αλλά και τις παράκτιες περιοχές από τις πλημμύρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι πρόσφατα τα μαγγρόβια δάση κάλυπταν πάνω από τα τρία τέταρτα των τροπικών ακτών και ότι περισσότερα από τα μισά χάθηκαν λόγω της παράκτιας ανάπτυξης, των υδατοκαλλιεργειών, της ρύπανσης και της μη βιώσιμης χρήσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατροπή των μαγγρόβιων δασών προκαλεί το 10 % των εκπομπών άνθρακα από την αποψίλωση παρότι τα μαγγρόβια δάση αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,7 % των τροπικών δασών(11)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την προστασία και αποκατάσταση των δασών και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στις χώρες εταίρους είναι ανεπαρκής δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία, η αποκατάσταση και η βιώσιμη διαχείριση των δασών και άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και των σχετικών παρεπόμενων οφελών και πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαθέτουν μακρά παράδοση και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και ότι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν άλλες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων σε αυτό τον τομέα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι τοπικές κοινότητες και οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος υφίστανται ολοένα και περισσότερο απειλές και ότι υφίστανται εκφοβισμό, ενώ αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις προσπάθειές τους για προστασία των δασών, των γαιών και του περιβάλλοντός τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων, όπως ιών, από άγρια και οικόσιτα ζώα στον άνθρωπο (ζωονόσοι) μπορεί να αυξηθεί λόγω της καταστροφής και τροποποίησης φυσικών οικοσυστημάτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και αποτελεσματική δασική πολιτική απαιτεί αξιόπιστες πληροφορίες για τους δασικούς πόρους, την κατάστασή τους και τον τρόπο διαχείρισης και χρήσης τους, καθώς και αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή της χρήσης της γης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση και η αλυσίδα αξίας των δασών είναι θεμελιώδους σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής βιοοικονομίας, καθώς παρέχουν θέσεις εργασίας και οικονομική ευημερία σε αγροτικές και αστικές περιοχές, συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσφέρουν οφέλη για την υγεία·

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» και θεωρεί ότι αποτελεί καλή βάση για την ανάπτυξη αποφασιστικής δράσης· συμφωνεί με τις πέντε προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση· υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές είναι όλες αναγκαίες για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των φυσικών οικοσυστημάτων, ιδίως των δασών, καθώς και για την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις σχετικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πρέπει να υλοποιηθούν ταχέως και με συνέπεια· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα όσον αφορά τις δράσεις τους για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών παγκοσμίως· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων νέων κανονιστικών μέτρων, που να είναι αποτελεσματικά, συμπληρωματικά, εφαρμόσιμα και να περιλαμβάνουν παρακολούθηση·

2.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται στον τομέα της προστασίας των δασών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών δασών ως μέρος των δασών του πλανήτη, στο πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η επιτυχία στις εξωτερικές δράσεις μας και η ανταπόκριση των εταίρων μας για την προστασία των δασών τους εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικοί και φιλόδοξοι είμαστε όσον αφορά την οικεία φυσική κληρονομιά· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τα υψηλότερα δυνατά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των καθηκόντων της προστασίας και της αποκατάστασης των δασών τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης·

3.  υπενθυμίζει ότι αναμένεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν επείγοντα μέτρα με σκοπό να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν τα δάση, ώστε να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των ΣΒΑ, της Συμφωνίας του Παρισιού, του παγκόσμιου στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, καθώς και του στρατηγικού σχεδίου του ΟΗΕ για τα δάση 2017-2030 και των παγκόσμιων στόχων του για τα δάση·

4.  υπογραμμίζει τον ρόλο των δασών στην αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται συγκεκριμένη και αποτελεσματική δράση στις στρατηγικές και τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων συνέργειες μεταξύ δράσεων μετριασμού και δράσεων προσαρμογής·

5.  τονίζει τη θετική συμβολή των δασών στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών και την υψηλή περιβαλλοντική αξία που προσφέρουν όσον αφορά τη δέσμευση του άνθρακα, την αποθήκευση νερού, τον έλεγχο της διάβρωσης και την παροχή προστασίας από κατολισθήσεις·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση υπερβαίνουν τον δασικό τομέα καθαυτό και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η γαιοκτησία, η προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, οι γεωργικές πολιτικές, η κλιματική αλλαγή, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες·

7.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες και οι αγρότισσες στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία την απουσία συμμετοχής και ενδυνάμωσης των γυναικών στη διαδικασία διαχείρισης των φυσικών πόρων· πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων στη δασική εκπαίδευση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των δασών και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών ολιστικά, μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των οικοσυστημάτων· υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία·

9.  συμφωνεί με την Επιτροπή και επισημαίνει την αναφορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον αναντικατάστατο χαρακτήρα των πρωτογενών δασών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η προστασία των αυτοχθόνων δασών προσφέρει σημαντικό όφελος για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, το οποίο απορρέει από το μέγεθος και τη μακροβιότητα των αποθεμάτων άνθρακα του οικοσυστήματός τους· τονίζει ότι η δάσωση, η οποία πραγματοποιείται κατά τρόπο συμβατό με την προστασία και την αναβάθμιση των τοπικών οικοσυστημάτων, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα δάση που φυτεύτηκαν πρόσφατα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα πρωτογενή δάση· επισημαίνει ότι η διασφάλιση των δασών θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα πρέπει να δίνει το σωστό παράδειγμα και να διασφαλίζει την υλοποίηση των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ίδιας και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας και να συμπεριλάβουν δεσμευτικούς στόχους για την προστασία και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, ιδίως των πρωτογενών δασών, ως μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση, η οποία θα πρέπει να συνάδει πλήρως με την πρόταση που περιγράφεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 όσον αφορά δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση και τις προστατευόμενες περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής επαρκούς στήριξης και χρηματοδότησης για τα μέτρα αυτά·

11.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στα μαγγρόβια δάση και στα δάση που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, τα οποία επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία για εφαρμογή πολιτικών διατήρησης, προσαρμογής και μετριασμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν κάνει καμία αναφορά στα μαγγρόβια δάση· τονίζει ότι το 80 % της χερσαίας βιοποικιλότητας βρίσκεται στα δάση και ότι τα μαγγρόβια δάση είναι σημαντικά τόσο από πλευράς κλίματος όσο και από πλευράς βιοποικιλότητας, καθώς και για την επιβίωση των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων·

12.  τονίζει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη κατανάλωση, καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού, κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν τα δάση και τη χρήση της γης, προκειμένου να αποτρέπεται η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, να προωθείται η προστασία των δασών και η βιώσιμη διαχείριση των δασών, αλλά και να στηρίζεται η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών δασών, σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ πολλαπλών συμφεροντούχων και κρατών μελών σχετικά με την αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση των δασών, καθώς και σχετικά με τρόπους βιώσιμης αύξησης της παγκόσμιας δασικής κάλυψης, με στόχο την ανάπτυξη συμμαχιών, την ανάληψη κοινών δεσμεύσεων, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών και την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών·

13.  τονίζει τον καίριο ρόλο, τα δικαιώματα και την ανάγκη στήριξης των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, ως προς την προστασία των δασών του πλανήτη και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με αυτά τα δάση· αναγνωρίζει, επιπλέον, τις απειλές και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ρόλο τους και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων προστασίας των δασών, είτε σε παγκόσμιο, ενωσιακό, εθνικό είτε σε υπο-εθνικό επίπεδο·

14.  υπενθυμίζει ότι πολλοί γεωργοί θεωρούν τα δάση αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος του τοπίου λόγω των συναφών οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών που επιτελούν, και έχουν ιστορικά καταβάλει προσπάθειες για την προστασία, τη χρήση και την αναγέννηση των δασών, και εξακολουθούν να το κάνουν· σημειώνει ότι ορισμένες τοπικές κοινότητες καθώς και κάποιοι αυτόχθονες λαοί εδώ και αιώνες χρησιμοποιούν παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές για την προστασία των δασών, χάρη στις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν για τη βιώσιμη αξιοποίηση της γης·

15.  υπενθυμίζει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι τοπικές κοινότητες, οι μικροκαλλιεργητές και οι γυναίκες κατέχουν απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα δάση και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις γνώσεις αυτές· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την αναγνώριση των γαιοκτητικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών (VGGT) του FAO, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών (UNDRIP) και τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ που τους επηρεάζουν και στην επιβολή των μέτρων προστασίας των δασών, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα FLEGT·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε χώρες εξαγωγής φυσικών πόρων επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ένδικα μέσα και σε αποτελεσματική προστασία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα οποιασδήποτε νομοθεσίας ή πρωτοβουλίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη στήριξη που παρέχουν στους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των δασών στην ΕΕ και παγκοσμίως·

17.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αυξήσει τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού και των επενδύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η κατανάλωση προϊόντων από αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης δασών· επαναλαμβάνει τη σημασία ενός ολοκληρωμένου συνόλου δράσεων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο αυτό·

18.  καλεί την Επιτροπή, όταν αναπτύσσει τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες, να εξετάζει επίσης τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτές να συμβάλουν στην προστασία άλλων σχετικών φυσικών οικοσυστημάτων που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης ή μετατροπής·

19.  θεωρεί ότι ένας κοινός ορισμός της έννοιας της αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εμπορευμάτων που συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών και καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν φιλόδοξο ορισμό· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των αλυσίδων εφοδιασμού που βασίζονται στα δάση και των ΣΒΑ

20.  σημειώνει ότι η προώθηση διαφανών συστημάτων πιστοποίησης για προϊόντα που δεν προκαλούν αποψίλωση των δασών είναι ένα κατάλληλο μέσο μεταξύ άλλων· τονίζει, ωστόσο, ότι ο κύριος σκοπός αυτών των συστημάτων πρέπει να είναι η καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών·

21.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει χωρίς καθυστέρηση μελέτες σχετικά με συστήματα πιστοποίησης και επαλήθευσης στον δασικό τομέα και για τα προϊόντα με βάση το ξύλο και σχετικά με συστήματα πιστοποίησης για βασικά προϊόντα που δεν συνεπάγονται αποψίλωση των δασών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις μελέτες αυτές στο Κοινοβούλιο για περαιτέρω εξέταση, μαζί με τις προτεινόμενες ενέργειες και μέτρα επακολούθησης για την ενθάρρυνση αυστηρότερων προτύπων και τη διασφάλιση της διαφάνειας των συστημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης από τρίτους·

22.  ενθαρρύνει την ανακοίνωση της Επιτροπής να εξασφαλίσει περαιτέρω ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν την αποψίλωση των δασών στο οικολογικό σήμα της ΕΕ, στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και σε άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων και πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης·

23.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν εκτίμησης αντικτύπου, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα και τα βασικά εμπορεύματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των κυριότερων παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στην εισαγόμενη αποψίλωση δασών· θεωρεί ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να είναι εκτελεστό και να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, εφόσον προσεκτική αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι λειτουργικό και εφαρμόσιμο σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρό μηχανισμό επιβολής, που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις· τονίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ σχετικά με αυτό δεν θα πρέπει να συντελούν σε απώλεια εισοδήματος για τους ανθρώπους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά σε νέες οικονομικές ευκαιρίες και σε συνολική μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να δηλώσει την υποστήριξή της στο ζήτημα της βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, στα σχετικά διεθνή φόρουμ του εμπορίου βασικών εμπορευμάτων·

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να μετριάζουν τις επιπτώσεις της προκαλούμενης από την ΕΕ αποψίλωσης στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία χρηματοπιστωτική ή τραπεζική οντότητα της ΕΕ δεν συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την αποψίλωση, την υποβάθμιση των δασών, τη μετατροπή ή την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων, ή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

25.  τονίζει τον ρόλο των ιδιοκτητών και των διαχειριστών δασών στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των δασών· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές δασικές βιομηχανίες μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση παγκόσμιων προτύπων για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πολύ μικρές επιχειρήσεις του δασικό τομέα θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στον διάλογο με τις χώρες εταίρους όσον αφορά την περαιτέρω προώθηση της βιωσιμότητας στο σύνολο της αλυσίδας αξίας·

26.  καλεί τον ιδιωτικό τομέα να ενεργήσει πιο προορατικά για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις επενδύσεις του, τηρώντας τις δεσμεύσεις του για μηδενική αποψίλωση και διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις δεσμεύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και για να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ και η Συμφωνία του Παρισιού· καλεί, ταυτόχρονα, την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και να δημιουργήσει τα κατάλληλα μέσα για την παροχή κινήτρων σε πρωτοπόρους, με βάση την αρχή της κοινή ευθύνης· χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών(12) και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ποιότητα και το πεδίο εφαρμογής της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές, και να προωθήσει την ενσωμάτωση θεμάτων που σχετίζονται με τα δάση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη· περαιτέρω υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία·

27.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα και άλλους φορείς ανάπτυξης, νέες λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης έναντι κινδύνου από καταστροφικά συμβάντα που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό εκταρίων δάσους·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει καινοτομίες και πρωτοβουλίες με άξονα τη βιομηχανία για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα στις αλυσίδες αξίας·

29.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επαναπροσανατολιστούν οι χρηματοοικονομικές ροές των σχετικών κλάδων, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, προς δραστηριότητες που δεν οδηγούν σε αποψίλωση των δασών· υπενθυμίζει ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις διατάξεις που απαιτούνται για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για την ταξινόμηση(13) σε οικονομικές δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους μηχανισμούς μεικτής χρηματοδότησης ώστε να προσελκύσουν χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα για την αποκατάσταση των δασών·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση του πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου για τη στήριξη της προστασίας και της αποκατάστασης των δασών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο , και να παράσχουν καθοδήγηση και ειδικά μέτρα για τον βιώσιμο σχεδιασμό της χρήσης γης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να ενθαρρύνει διαδικασίες νομοθετικής μεταρρύθμισης στις χώρες παραγωγής, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν με την αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών·

32.  τονίζει τη σημασία της προώθησης βιώσιμης διαχείρισης των δασών και μιας βιώσιμης βιοοικονομίας· αναγνωρίζει ότι τα μοντέλα βιώσιμης διαχείρισης των δασών και η βιώσιμη χρήση της γης σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και θα πρέπει να βασίζονται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας, συνδυάζοντας την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική βιωσιμότητα, με την προστασία της βιοποικιλότητας και των πολύτιμων συλλεκτών άνθρακα ως κεντρικών στοιχείων, διατηρώντας παράλληλα την εγγενή αξία τους, την παραγωγικότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βιώσιμη δασοκομία και γεωργία και να αναπτύξει και να εφαρμόσει μηχανισμούς παροχής κινήτρων σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τοπικές κοινότητες για τη διατήρηση και τη βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται από τη βιώσιμη δασοκομία και γεωργία· τονίζει τη σημασία των γεωργοδασοκομικών συστημάτων όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή, τη διαφοροποίηση, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη της απερήμωσης· επισημαίνει ότι τα εν λόγω γεωργοδασοκομικά συστήματα χαρακτηρίζονται από υψηλότερη αποτελεσματικότητα της χρήσης γης σε σχέση με άλλα γεωργικά συστήματα· ζητεί να υπάρξει αλλαγή, ώστε να ενθαρρυνθούν συστηματικά τα υπάρχοντα γεωργοδασοκομικά συστήματα υψηλής φυσικής αξίας, να διευκολυνθεί η αποκατάστασή τους και να αναπτυχθούν ικανότητες για τη βελτίωση αυτής της μεθόδου παραγωγής·

33.  επισημαίνει το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έχει ήδη χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα έρευνας και καινοτομίας για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές χρήσης της γης και αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να ανασχεθούν η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η στήριξη των εν λόγω τομέων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

34.  εφιστά την προσοχή στην υπουργική δήλωση του Κατοβίτσε με θέμα τα δάση για το κλίμα, η οποία περιέχεται στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που εγκρίθηκε από τη διεθνή κοινότητα στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και επικεντρώνεται στη σημασία των δασών και της χρήσης ξυλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, και θέτει τα εν λόγω ζητήματα και στο πλαίσιο άλλων διεθνών στόχων και αποφάσεων που σχετίζονται με τα δάση· σημειώνει, όπως αναφέρεται στη δήλωση, ότι οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την πολυλειτουργική ενεργό διαχείριση των δασών, η οποία θα εμπεριέχει και θα εξισορροπεί όλους τους δασικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η αποθήκευση άνθρακα, η προστασία των ειδών και του εδάφους, η εξόρυξη πρώτων υλών, η αναψυχή και η παραγωγή τροφίμων·

35.  τονίζει τον καίριο ρόλο της δασοκομίας και της γεωργίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων και της χρήσης της γης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και του πλανήτη· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ποικιλία που χαρακτηρίζει τη διαχείριση των δασών, την ιδιοκτησία των δασών, την αγροδασοπονία και τις δυνατότητες μεταξύ των κρατών μελών·

36.  τονίζει ότι οι μέθοδοι για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών σε άλλα μέρη του κόσμου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επανεξετάσει έως το 2021 τις σχετικές πτυχές της έκθεσης που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/807 της Επιτροπής(14) και, αν χρειαστεί, να αναθεωρήσει, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και σε κάθε περίπτωση πριν από το 2023, τον παρόντα κανονισμό, βάσει των επιστημονικών γνώσεων και σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης· ζητεί από την Επιτροπή να επανεκτιμήσει τα δεδομένα για τη σόγια και να καταργήσει σταδιακά τα βιοκαύσιμα που παρουσιάζουν κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2030·

37.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η κατανάλωση ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο στην ΕΕ, με την προώθηση μιας περισσότερο κυκλικής οικονομίας, την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και την προαγωγή της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών ως προς τις οικολογικές συνέπειες των προϊόντων με βάση το ξύλο·

38.  υπενθυμίζει την επιστολή που απέστειλαν περισσότεροι από 700 επιστήμονες, οι οποίοι ζητούν μια επιστημονικά ορθή αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία, ειδικότερα, θα αποκλείει ορισμένους τύπους ξυλώδους βιομάζας από τον υπολογισμό των ποσοστών για την επίτευξη του στόχου και από την επιλεξιμότητα για λήψη ενίσχυσης·

39.  αποδοκιμάζει την αύξηση της χρήσης ξύλου για βιοκαύσιμα και βιοενέργεια, που δημιουργεί πίεση στα δάση της ΕΕ και του πλανήτη, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

40.  σημειώνει ότι στην COP23 εκφράστηκε η φιλοδοξία ορισμένων χωρών πλούσιων σε πρωτογενή και μεγάλης βιοποικιλότητας δάση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, να αυξήσουν τη χρήση ξύλου και άλλων φυτικών υλών για την παραγωγή ενέργειας(15)· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να δίνει λάθος παράδειγμα και πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες που διέπουν την πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν οδηγούν σε κατεστραμμένα και υποβαθμισμένα οικοσυστήματα·

41.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις της αυξανόμενης χρήσης βιοκαυσίμων στην αποψίλωση των δασών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προχωρήσει σε ριζική μεταρρύθμιση των πολιτικών της ΕΕ για τη βιοενέργεια, ήτοι μέσω αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

42.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής και χρήσης των καυσίμων από ξύλο, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις αυξημένες εισαγωγές συσσωματωμάτων ξύλου στην ΕΕ και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εισαγωγές αυτές για τα δάση σε τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η αρχή της αλυσιδωτής χρήσης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πραγματικός τρόπος για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

43.  υπενθυμίζει ότι περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν παραδοσιακά βιομάζα για το μαγείρεμα, κυρίως ξύλο και κάρβουνο, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα εξ αυτών δεν έχουν πρόσβαση σε αποδοτικούς φούρνους· καλεί την ΕΕ να εντείνει τη στήριξη σε τρίτες χώρες προκειμένου να μεταβούν σε βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να μειωθεί η πίεση για αποψίλωση των δασών που σχετίζεται με τη χρήση ξυλείας ως καυσίμου· υπογραμμίζει ότι αν τα ενεργειακά συστήματα των τρίτων χωρών ήταν περισσότερο αποκεντρωμένα θα ήταν δυνατή μια ξεκάθαρη μετάβαση σε βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

44.  σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική σημασία της γεωργίας διευρύνεται καθώς ο πληθυσμός της γης αυξάνεται και απαιτεί μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων και βασικών γεωργικών προϊόντων ταυτόχρονα με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει με ανησυχία τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το 14 % των τροφίμων παγκοσμίως χάνεται κατά το διάστημα της συγκομιδής, της σφαγής και της διάθεσης στην αγορά(16), και τονίζει την ανάγκη ανάληψης συνεκτικών δράσεων προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και να υπάρχει άμεση απόκριση σε κρίσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελλείψεις τροφίμων·

45.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της βιώσιμης διατροφής μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις επιπτώσεις των καταναλωτικών προτύπων και μέσω της παροχής πληροφοριών για τη διατροφή που είναι καλύτερη για την ανθρώπινη υγεία και έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

46.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος προκειμένου να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ενωσιακή στρατηγική για τα πρωτεϊνούχα φυτά και να διασφαλιστεί μια εύρωστη παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ, ούτως ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος της αποψίλωσης των δασών λόγω των καλλιεργειών σε άλλες περιοχές του πλανήτη και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές και η πίεση που ασκείται στα δάση λόγω της αλλαγής της χρήσης της γης· τονίζει ότι η πρόοδος αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ευρύτερη υιοθέτηση της αμειψισποράς σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης και καθοδήγησης για τους γεωργούς σε περιοχές που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών και ότι η δράση αυτή θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, την αποψίλωση των δασών, την υποβάθμιση και την πίεση στα δάση λόγω αλλαγής της χρήσης γης· ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση κριτηρίων βιωσιμότητας για την εισαγωγή φυτικών πρωτεϊνών·

47.  θεωρεί ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός ενός πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή των πολιτικών που αφορούν τα δάση και να περιοριστεί η πίεση που υφίστανται τα δάση· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πλαίσιο πολιτικής θα ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη πιο καινοτόμου, βιώσιμης και αποδοτικής γεωργίας εντός και εκτός της ΕΕ, και θα περιόριζε τη σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα μέσω νέων τεχνολογιών· επισημαίνει ότι οι στόχοι που περιγράφονται στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επιτευχθούν μέσω της παροχής στους γεωργούς εύκολης πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την απόκτηση προηγμένων γεωργικών τεχνολογιών υψηλής ακριβείας·

48.  τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι γεωργοί καλύπτουν κατά κύριο λόγο τις βασικές αγροτικές και επισιτιστικές μας ανάγκες, εντούτοις η εργασία τους εξαρτάται από φυσικούς πόρους όπως το έδαφος, τα ύδατα και τα δάση· σημειώνει ότι η αναγνώριση της πολυλειτουργικότητας των δασών είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή διαχείριση της συνολικής δασικής μας κληρονομιάς· επισημαίνει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές – από την παραδοσιακή παραγωγή ξυλείας και άλλων προϊόντων έως τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, τη βιοποικιλότητα και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα, που εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων – είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες· σημειώνει ότι απαιτείται μια ολιστική και συνεκτική προσέγγιση για τις εν λόγω πτυχές όσον αφορά την προστασία, την αποκατάσταση και τη διαχείριση των δασών καθώς και την αντιμετώπιση του προβλήματος της αποψίλωσής τους·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την εναρμόνιση των δεδομένων και τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενημέρωση και στα δεδομένα που αποκτώνται μέσω των υφιστάμενων και των νέων εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης που σχετίζονται με τα δάση του πλανήτη και της ΕΕ και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα διαδίδονται σε μορφή προσιτή, φιλική προς τον χρήστη και κατανοητή για τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου, το κοινό, τους καταναλωτές και τον ιδιωτικό τομέα, και έτοιμη για χρήση από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις στατιστικές τους σχετικά με τον όγκο της ξυλείας που αγοράζουν, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης του πόσο υλικό βιώσιμο, νόμιμο ή με άδεια FLEGT δύναται να συμπεριλαμβάνεται στις δημόσιες συμβάσεις τους·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της εναρμόνισης αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τους δασικούς πόρους και την αλλαγή χρήσης γης με σκοπό την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής μέσω της συμμετοχής ευρέος φάσματος συμφεροντούχων, μεταξύ άλλων και σε χώρες-εταίρους·

51.  τονίζει ότι η πειστική και αξιόπιστη παρακολούθηση των δασών και η ανταλλαγή πληροφοριών έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις για μηδενική αποψίλωση των δασών στις χώρες εταίρους· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παροχή οικονομικής και τεχνικής στήριξης προς χώρες εταίρους, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να τις συνδράμει στην ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση των τοπικών δομών διαχείρισης των δασών και την ενίσχυση της λογοδοσίας·

52.  τονίζει ότι η παράνομη υλοτομία αποτελεί συνεχιζόμενη πρακτική όχι μόνο σε τρίτες χώρες αλλά και στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και διατήρησης των δασών, βασισμένο σε ένα σύστημα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιεί το GNSS (Galileo και Copernicus) και επίγεια δίκτυα για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα υλοτομίας από το σημείο συγκομιδής έως τα σημεία εισόδου και εξόδου των εταιρειών επεξεργασίας ξυλείας· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει στην πρόληψη της παράνομης υλοτομίας βελτιώνοντας την εφαρμογή του κανονισμού για την ξυλεία(17) και του FLEGT· υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της παράνομης υλοτομίας και των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα δάση·

53.  υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθούν σημαντικά οι προσπάθειες πρόληψης και ετοιμότητας, με διεθνή συνεργασία όσον αφορά τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα μέτρα για ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις καταστροφές και τα μέτρα για μετριασμό του κινδύνου· συνιστά η Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη παγκόσμιων (όπως το παγκόσμιο πληροφοριακό σύστημα δασικών πυρκαγιών) και περιφερειακών (όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές) πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση του αντικτύπου των δασικών πυρκαγιών· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωσία της και να επεκτείνει τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Copernicus REDD+ με σκοπό την υποστήριξη της παρακολούθησης των κινδύνων που απειλούν τα δάση και της αποψίλωσης παγκοσμίως, σε συνεργασία με τρίτες χώρες·

54.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία τηρούν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, και συμμορφώνονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καταστήσει τη συμφωνία του Παρισιού ουσιαστικό στοιχείο όλων των μελλοντικών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, τόσο οι ολοκληρωμένες όσο και οι σχετικές επιμέρους συμφωνίες, θα περιέχουν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις, μεταξύ των οποίων διατάξεις κατά της διαφθοράς που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία, προκειμένου να προληφθεί η αποψίλωσης και υποβάθμιση των δασών·

55.  επικροτεί την αρχή του «μη βλάπτειν», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, στην Επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα τον αντίκτυπο των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών στην αποψίλωση των δασών και να διασφαλίσει ότι στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων θα περιλαμβάνονται περισσότερο φιλόδοξες διατάξεις για την προστασία των δασών, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη δασοκομία ·

56.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στην κατάσταση των δασών, της βιοποικιλότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εκτιμώνται συστηματικά στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και άλλων σχετικών μεθόδων εκτίμησης, σε διαβούλευση με σχετικούς συμφεροντούχους, και ότι τα συμπεράσματα των εκτιμήσεων αυτών θα λαμβάνονται στο εξής πλήρως υπόψη, όταν θα γίνεται διαπραγμάτευση και σύναψη παρόμοιων συμφωνιών·

57.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής του κανονισμού για την ξυλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το εμπόριο εισαγόμενης και εγχώριας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί παράνομα· σημειώνει επιπλέον ότι οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικότερα στα σύνορα της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα κριτήρια που είναι απαραίτητα προκειμένου να τοποθετηθούν στην αγορά της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων είναι ήδη ένας τομέας δράσης στο Σχέδιο Δράσης FLEGT, αλλά ότι τα μέτρα αντιμετώπισης το ζητήματος υπήρξαν ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της για επέκταση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τον κανονισμό για την ξυλεία, ώστε να συμπεριλάβει την ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησής του· τονίζει ότι η ενίσχυση των υφιστάμενων πολιτικών πρέπει να συμβαδίζει με την αυξημένη συνοχή πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εμπορίου, δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στους ανθρώπους·

58.  σημειώνει μετά λύπης ότι το τρέχον επίπεδο παρακολούθησης των εισαγωγών ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ είναι ανεπαρκές, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο ότι αυτές οι εισαγωγές πληρούν τα αναγκαία κριτήρια για την είσοδο στην ΕΕ·

59.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος της Συμφωνίας Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) της FLEGT, είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλη η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που εισάγονται από χώρες εταίρους στην ΕΕ που καλύπτονται από τη VPA έχουν παραχθεί νόμιμα· τονίζει ότι οι VPA προορίζονται γενικότερα για την προώθηση συστημικών αλλαγών στον δασικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας και τη στήριξη των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο για την παύση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών· υπογραμμίζει ότι οι VPA παρέχουν ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες εταίρους της, το οποίο κατέστη δυνατό με την καλή συνεργασία και τη δέσμευση από την πλευρά των ενδιαφερόμενων χωρών·

60.  επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε μέσω των VPA της FLEGT, και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, του κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών σε διάφορες χώρες ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της VPA· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, επτά χώρες έχουν κυρώσει VPA με την ΕΕ (Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γκάνα, Ινδονησία, Λιβερία, Δημοκρατία του Κονγκό και Βιετνάμ), μεταξύ των οποίων η Ινδονησία είναι ο πρώτος – και μέχρι τώρα ο μοναδικός – εταίρος VPA με άδεια FLEGT, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2016, και ότι η ΕΕ έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και έχει μονογραφήσει VPA με την Ονδούρα και τη Γουιάνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλες έξι χώρες (Ακτή Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γκαμπόν, Λάος, Ταϊλάνδη και Μαλαισία)· τονίζει ότι οι VPA αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό πλαίσιο εντός του οποίου εδραιώνονται καλές εταιρικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες και ότι θα πρέπει να προωθηθούν νέες VPA με επιπλέον εταίρους· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες που έχουν συνάψει VPA όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), ώστε να διασφαλίσει ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των εξαγωγικών αγορών με λιγότερο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα· αναγνωρίζει τη σημασία του κανονισμού FLEGT(18) και του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία για την πρόληψη της εισόδου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στις αγορές της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την FLEGT· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον επικείμενο έλεγχο καταλληλότητας της Επιτροπής όσον αφορά τον κανονισμό FLEGT και τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ως ευκαιρία και για την ενίσχυση της επιβολής τους και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους·

61.  ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης υφιστάμενων πολιτικών, να διασφαλίσει τη συνοχή των VPA όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) με όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και του εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί πρότυπα εισαγωγής ξυλείας σε μελλοντικές διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση των θετικών δράσεων που επιτυγχάνονται μέσω του σχεδίου δράσης FLEGT με τις χώρες παραγωγής ξυλείας·

62.  πιστεύει ότι η διαδικασία αδειοδότησης FLEGT συμπληρώνει την εθελοντική πιστοποίηση από τρίτους και ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης, που συχνά δυσκολεύονται να πιστοποιηθούν μέσω συστημάτων του ιδιωτικού τομέα·

63.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία εντείνοντας τις προσπάθειες σε σημαντικά διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένων του ΠΟΕ και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους πολυμερούς, πλειονομερούς ή διμερούς συνεργασίας με εμπορικούς εταίρους και άλλες χώρες εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της επίσπευσης των διαπραγματεύσεων με τον ΠΟΕ σχετικά με μια Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά, με στόχο την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής αλλαγής που οφείλονται στις εισαγωγές, διασφαλίζοντας παράλληλα οδούς για το νόμιμο εμπόριο και ενισχύοντας τη βιώσιμη διαχείριση της γης και τη βιώσιμη γεωργία, καθώς και το γαιοκτητικό καθεστώς και τη χρηστή διακυβέρνηση σε τρίτες χώρες·

64.  τονίζει ότι σαφείς δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών περιλαμβάνονται σε όλες τις νέες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων της Mercosur και άλλων·

65.  καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των νέων διατάξεων του κανονισμού αντιντάμπινγκ(19) σχετικά με τις πολιτικές για το περιβάλλον και το κλίμα·

66.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει έναν ισχυρότερο δεσμό ανάμεσα στις εμπορικές και τις αναπτυξιακές πολιτικές, μεταξύ άλλων με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus (ΣΓΠ+) στις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους αποδέκτες του ΣΓΠ+ σε σχέδια δράσης για τη διαχείριση των δασών, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική τήρηση των περιβαλλοντικών τους δεσμεύσεων·

67.  τονίζει ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη και οι επιπτώσεις της μαζικής απώλειας βιοποικιλότητας συνιστούν σημαντική απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αξιολογήσουν διεξοδικά πώς μπορεί να συμβάλει καλύτερα η εξωτερική δράση τους σε μια ολιστική και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση με στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περισσότερο τη βιοποικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα στο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020·

68.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα με τρίτες χώρες για την περαιτέρω καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της γεωργίας, καθώς και τη γαιοκτησία και τη χρηστή διακυβέρνηση, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες μέσω τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών για τη διατήρηση, τη συντήρηση και τη βιώσιμη χρήση των δασών, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη βιοοικονομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη έξυπνη γεωργία, την αγροοικολογία και της γεωργοδασοκομία, αναγνωρίζοντας παράλληλα πρωτοβουλίες βιωσιμότητας από τον ιδιωτικό τομέα, όπως τα συστήματα δίκαιου εμπορίου· επιμένει ότι η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα, διευκολύνοντας παράλληλα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των χωρών εταίρων·

69.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι το θέμα της αποψίλωσης θα αποτελεί μέρος των πολιτικών διαλόγων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας με ώρες εταίρους και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει συμφωνίες εταιρικής σχέσης που περιλαμβάνουν την προστασία των δασών και των οικοσυστημάτων, τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, καθώς και τη στήριξη της ουσιαστικής συμμετοχής παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών του περιβάλλοντος· τονίζει ότι αυτός ο διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί με όλες τις χώρες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ανεπτυγμένων χωρών·

70.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να στηρίξει τις χώρες εταίρους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίων που μπορούν να ενθαρρύνουν την καλύτερη προστασία και διαχείριση των δασών και τη διακυβέρνηση της γης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αναγνώρισης των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των σχετικών μέτρων διακυβέρνησης, όπως είναι οι στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής, και συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτή την πτυχή στον προβληματισμό της και στις δράσεις της· επισημαίνει ότι τα εν λόγω πλαίσια θα πρέπει να συνεισφέρουν όχι μόνο σε εγχώριες ανάγκες αλλά και στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) χωρών εταίρων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και στις εθνικές στρατηγικές τους και τα σχέδια δράσης τους για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·

71.  καλεί την ΕΕ να παράσχει στήριξη στις χώρες εταίρους για την υλοποίηση δράσεων που θα τις βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τα μέτρα που ενδεχομένως θα λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης αποψίλωσης των δασών και ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία και να ληφθούν τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα για να προληφθεί η εκτροπή του εμπορίου αγαθών, που σχετίζονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, προς άλλες περιοχές του κόσμου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στήριξη που παρέχει η ΕΕ για τις γεωργικές πολιτικές, τις πολιτικές υποδομών, τις πολιτικές εξόρυξης, και τις αστικές, περιαστικές και αγροτικές πολιτικές σε χώρες-εταίρους δεν συντελεί στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξει έναν ενωσιακό τεχνικό και χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης χρηματοδότησης για τη στήριξη των προσπαθειών των εταίρων για τη βιώσιμη χρήση, προστασία και αποκατάσταση των δασών, τη βελτίωση της βιώσιμης, μηδενικής αποψίλωσης γεωργίας και την αντιμετώπιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με δυσμενείς επιπτώσεις για τα δάση, στο πλαίσιο του επικείμενου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)·

72.  ζητεί να καταλάβει εξέχουσα θέση ο τομέας της δασοκομίας στον προσεχή Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου και των περιφερειακών μηχανισμών συνδυασμού πόρων με στόχο την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων από τον ιδιωτικό τομέα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών (από τη διατήρηση των υφιστάμενων δασών ανέπαφων και την ανάπτυξή τους με βάση το οικολογικό δυναμικό έως την αναδάσωση και τη δάσωση), τον βιώσιμο τουρισμό και τη γεωργοδασοκομία, καθώς και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες για την εξάλειψη των προϊόντων που σχετίζονται με την αποψίλωση από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ·

73.  συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν αποτελεσματικές μεθόδους για την ανταλλαγή καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ με άλλες χώρες σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη βιοοικονομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη έξυπνη γεωργία και άλλους σχετικούς τομείς·

74.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτική βάση έκθεση η οποία θα καλύπτει τις τάσεις αποψίλωσης και εκμετάλλευσης περιοχών υψηλού αποθέματος άνθρακα, όπως τυρφώνες, σε τρίτες χώρες·

75.  ενθαρρύνει την εφαρμογή μέτρων στήριξης για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες χώρες προκειμένου να μειωθεί η κοινωνική και οικονομική πίεση που ασκείται για αποψίλωση και εκμετάλλευση των τυρφώνων·

76.  στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει, εξ ονόματος της ΕΕ σε σημαντικά διεθνή φόρουμ, την ανάληψη και την υλοποίηση αυστηρών δεσμεύσεων, καθώς και την έκδοση και την εφαρμογή αυστηρών κανονισμών, για την ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και τη στήριξη της αποκατάστασης των δασών· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δίνει το παράδειγμα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η εθνική, περιφερειακή και τοπική εμπειρογνωμοσύνη και οι πρακτικές κατά την εφαρμογή μέτρων προστασίας των δασών· επικροτεί την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να ανακηρύξει την περίοδο 2021-2030 ως Δεκαετία για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτή η δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών ορίζει την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων ως πολύ σημαντική λύση βασιζόμενη στη φύση που συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης ενός μεγάλου αριθμού ΣΒΑ·

77.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν τη διατήρηση των δασών μέσω της θέσπισης, ενοποίησης και αποτελεσματικής διαχείρισης δικτύων προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δασικών περιοχών, όπως το δίκτυο NaturAfrica 2030, ιδίως σε χώρες που είναι σημαντικοί παραγωγοί ξυλείας· αναγνωρίζει ότι αυτό συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και θα ενισχύσει τη θέση της ΕΕ κατά την επόμενη διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·

78.  επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στον κόσμο με σκοπό την πρόληψη της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, σε σημαντικά διεθνή φόρουμ· σημειώνει ότι ο υφιστάμενος ορισμός του δάσους και η κατηγοριοποίηση των δασών, καθώς και άλλες συναφείς έννοιες και αρχές που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και χρησιμοποιούνται από σχετικούς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), είναι αυστηρά τεχνικοί και δεν αντανακλούν πλήρως την πολυμορφία των δασικών οικοσυστημάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξει τη συνεργασία με αυτά τα βασικά διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων με σκοπό την εναρμόνιση της ορολογίας, των εννοιών και των στατιστικών που χρησιμοποιούνται (π.χ. της έννοιας των παρθένων και υπεραιωνόβιων δασών, της φυτείας, της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, της διαχείρισης «κοντά στη φύση», ή των αλυσίδων εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση) και την εξασφάλιση της συνοχής των πολιτικών και των μέτρων που εγκρίνονται·

79.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις για μια διεθνή σύμβαση για τα δάση, η οποία θα συμβάλλει στη διαχείριση, διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη των δασών και θα προβλέπει τις πολλαπλές και συμπληρωματικές λειτουργίες και χρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αναδάσωσης, δάσωσης και διατήρησης δασών· τονίζει ότι μια τέτοια σύμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές, πολιτισμικές και πνευματικές ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών γενεών και να αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο όλων των τύπων δασών στη διατήρηση των οικολογικών διεργασιών και της οικολογικής ισορροπίας, καθώς και στη διαφύλαξη της ταυτότητας, του πολιτισμού και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, των κοινοτήτων τους και άλλων κοινοτήτων και κατοίκων των δασών·

80.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώνουν συστηματικά τις διατάξεις σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, καθώς και την υποβάθμιση άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, την απώλεια βιοποικιλότητας και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις αναπτυξιακές πολιτικές και σε όλα τα προγράμματα επενδύσεων και στήριξης που απευθύνονται στις χώρες παραγωγής και να εξαρτούν τις επενδύσεις και τη στήριξη από τη συμμόρφωση με τα εν λόγω στοιχεία·

81.  αναγνωρίζει τη σημασία των διεθνών πλαισίων, όπως είναι οι VGGT του FAO, για την παροχή νομικής σαφήνειας και διεθνώς αποδεκτών προτύπων ορθής πρακτικής για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη διάδοση και τη χρήση των VGGT σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική ανεξάρτητη παρακολούθηση και επιβολή, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών και μηχανισμών καταγγελιών, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις VGGT·

82.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εντεινόμενο πρόβλημα της αποψίλωσης των δασών και της απερήμωσης στα κράτη ΑΚΕ, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων δράσης που αποβλέπουν στη βελτίωση της διαχείρισης και της διατήρησης των δασών, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες της αποψίλωσης των δασών εντός και εκτός του δασικού τομέα και αναγνωρίζοντας τη σημασία της τροπικής ξυλείας για τις οικονομίες των κρατών ΑΚΕ που έχουν δάση παραγωγής ξυλείας·

83.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής που ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

84.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει τα συμπεράσματα του FAO που αναφέρουν ότι η βιώσιμη χρήση της γης παγκοσμίως είναι σημαντική για την καταπολέμηση της φτώχειας·

85.  επισημαίνει ότι τα δάση συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, στα μέσα διαβίωσης και τη διατροφή στις αναπτυσσόμενες χώρες και αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ταυτόχρονα προς τις κατευθύνσεις της βιώσιμης γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, δεδομένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία της Ατζέντας του 2030·

86.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Διάταξη του Δικαστηρίου της 17ης Απριλίου 2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας, υπόθεση C-441/17, EU:C:2018:255.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
(5) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 50.
(6) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 2.
(7) Στόχος 15.2: Έως το 2020 να προωθηθεί η βιώσιμη διαχείριση όλων των τύπων δασών, ο τερματισμός της αποψίλωσης, η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και η ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης παγκοσμίως.
(8) Στόχος 5: Έως το 2020 το ποσοστό απώλειας όλων των φυσικών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των δασών, θα μειωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ και όπου είναι εφικτό θα προσεγγίσει μηδενικά επίπεδα, και η υποβάθμιση και ο κατακερματισμός θα μειωθούν σημαντικά.
(9) https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
(10) Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).
(11) Donato, D. et al., ‘Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics’, Nature Geoscience, Απρίλιος 2011.
(12) Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
(14) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/807 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των πρώτων υλών υψηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης για τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με υψηλά αποθέματα άνθρακα και για την πιστοποίηση των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ΕΕ L 133 της 21.5.2019, σ. 1).
(15) Doyle, A. & Roche, A., ‘Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change’(Δεκαεννέα κράτη δεσμεύονται να χρησιμοποιούν περισσότερη βιοενέργεια με σκοπό να επιβραδυνθεί η κλιματική αλλαγή), Reuters, 16 Νοεμβρίου 2017, http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
(16) http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21).


Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
PDF 236kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής (2020/2002(INI))
P9_TA(2020)0213A9-0129/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 41, 42, 43, 44, 45 και 46,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ και του Sahel and West Africa Club της 14ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «The Geography of Conflict in North and West Africa» («Η γεωγραφία των συγκρούσεων στη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη με τίτλο «Trends in World Military Expenditure, 2019» («Τάσεις στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες, 2019») η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στις 9 Μαρτίου 2020 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των κρατών μελών της Ομάδας των Πέντε για το Σαχέλ (G5 Σαχέλ) της 28ης Απριλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/253 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/906 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ(1),

–  λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση των επικεφαλής των κρατών μελών της G5 Σαχέλ και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στη σύνοδο κορυφής της 13ης Ιανουαρίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στο Πο της Γαλλίας («Δήλωση του Πο»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2015, σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο δράσης 2015-2020 για το Σαχέλ, της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το σχέδιο δράσης 2015-2020 για τον Κόλπο της Γουινέας και της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής/την Ερυθρά Θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1325/1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις του επί της συνέχειας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη Σομαλία(4),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Σεπτεμβρίου 2016 για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των χωρών της G5 Σαχέλ, το πλαίσιο για τις ολοκληρωμένες δράσεις προτεραιότητας του Φεβρουαρίου 2020, τη συμμαχία για το Σαχέλ και την εταιρική σχέση για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο Σαχέλ,

–  έχοντας υπόψη τη «Γενική ιδέα της ΕΕ για τη στήριξη της ΜΤΑ από την ΕΠΑΑ» του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2005, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2006 με τίτλο «Γενική ιδέα για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (COM(2006)0253), την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 5ης Ιουλίου 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας» (JOIN(2016)0031) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα «Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ)» της 14ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και ειδικότερα τον ΣΒΑ 16, που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου (κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων)(5),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για το Κέρας της Αφρικής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, και το περιφερειακό σχέδιο δράσης της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής για την περίοδο 2015-2020 της 26ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για παγκόσμια κατάπαυση του πυρός μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τον Κόλπο της Γουινέας της 17ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την στρατηγική ασφάλειας και ανάπτυξης της ΕΕ στην περιοχή του Σαχέλ της 21ης Μαρτίου 2011, η οποία παρουσιάστηκε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή, μετά από σχετικό αίτημα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες κοινές διαβουλεύσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της στήριξης ΚΠΑΑ της ΕΕ στη διατήρηση της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, της 14ης Ιουνίου 2012, και σχετικά με την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων: Προτεραιότητες 2015-2018, της 27ης Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (ΚΣΑΕ) που συμφωνήθηκε κατά τη δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2007 και τον Χάρτη Πορείας της ΚΣΑΕ για την περίοδο 2014-2017 που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 Απριλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις» της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη επέτειο της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(6),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ΓΕΑ) της 10ης Δεκεμβρίου 2018 και το σχέδιο δράσης της για την περίοδο 2019-2024 της 5ης Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 για τον ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας σε περιπτώσεις κρίσεων που συνδέονται με το κλίμα και φυσικών καταστροφών(7),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον για το 2011 και το 2012 με τίτλο «Livelihood security: Climate change, conflict and migration in the Sahel» (Ασφάλεια των βιοτικών πόρων: κλιματική αλλαγή, σύγκρουση και μετανάστευση στο Σαχέλ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Ιδέα του Συμβουλίου για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση(8),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(9) και σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (COM(2016)0447),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0129/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η βιώσιμη ειρήνη θα επιτευχθούν μόνο με αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της φτώχειας και της πείνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη ασφάλεια είναι προϋπόθεση για τη διαρκή ειρήνη και τη σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ ασφάλειας, ανάπτυξης και ανθρωπιστικής παρέμβασης είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας, δεν θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια στις περιοχές του Σαχέλ και της Σαχάρας και στο Κέρας της Αφρικής έχει σταδιακά επιδεινωθεί, ενώ η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στην παρούσα κρίση, ιδίως λόγω των περιορισμών στην εντολή και τη λειτουργικότητα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νότιο στρατηγικό περιβάλλον της ΕΕ είναι ασταθές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων, και συγκεκριμένα ένοπλες συρράξεις στα νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου και τζιχαντιστική τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια σε αυτήν την περιοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της και στη σταθερότητα στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στο Σαχέλ, τη Δυτική Αφρική και το Κέρας της Αφρικής πρέπει να αποτελούν στρατηγικό στόχο της συνεργασίας της ΕΕ με τις κυβερνήσεις της Νότιας Γειτονίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) είναι εκτεταμένες και αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, στην προαγωγή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και στην ενίσχυση της στρατιωτικής και αστυνομικής εκπαίδευσης, καθώς και στην προαγωγή της εποπτείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί υπέρ της ασφάλειας και της ανάπτυξης της περιοχής του Σαχέλ, ως ηγετικού εταίρου, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που εστιάζει στον πολιτικό και διπλωματικό διάλογο, την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία οδήγησε στην αναθεώρηση του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός που επέτρεψε τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν το αναγκαίο προσωπικό για τις αποστολές, οι ελλείψεις, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας που έχει προκαλέσει η εξάπλωση της νόσου COVID-19, οφείλονται στο γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές μειώνεται για λόγους υγείας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ατλαντικό Ωκεανό, στα δυτικά, έως την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό, στα ανατολικά, πολλές αφρικανικές χώρες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, όπως η αποσταθεροποίηση της παραδοσιακής γεωργικής-κτηνοτροφικής οικονομίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από εξωτερικούς φορείς, η επισιτιστική ανασφάλεια, η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ακατάλληλα γεωργικά μοντέλα, η αύξηση του πληθυσμού και η πίεση επί των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων, όπως η αποψίλωση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ακόμα σημαντική πρόκληση είναι η ανάδυση νέων μορφών οικονομίας της μαφίας, συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, μεταναστών και ναρκωτικών, της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και άγριας χλωροπανίδας και των ανεξέλεγκτων εξαγωγών χρυσού και ορυκτών κοιτασμάτων, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις θεσμικές αδυναμίες και την έλλειψη διαφάνειας, την αδύναμη διακυβέρνηση, την αύξηση των ανισοτήτων, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και τη διαφθορά πολλών διοικήσεων, προκαλούν υβριδισμό μεταξύ ένοπλων ομάδων, διακινητών και παραδοσιακών κοινοτικών και περιφερειακές συγκρούσεις, ενώ η εμφάνιση του απαράδεκτου φαινομένου του τζιχαντιστικού θρησκευτικού εξτρεμισμού συνιστά εσφαλμένη αντίδραση για τις πληττόμενες κοινωνίες και αυξάνεται η ριζοσπαστικοποίηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια, τις βίαιες συγκρούσεις και την πολιτική βία ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων αφρικανικών περιοχών, χωρών και επαρχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή του Σαχέλ ή στο Κέρας της Αφρικής, οι ένοπλες ισλαμιστικές ομάδες και η τρομοκρατία, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, οι δυνάμεις ασφαλείας, οι διάφορες εγκληματικές ομάδες και παραστρατιωτικές ομάδες προκαλούν πολλά θύματα, ιδίως μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στις περισσότερες από τις 19 χώρες της Δυτικής Αφρικής, όπου κάποιες χώρες βιώνουν μακροχρόνια σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ άλλες πολιτική βία ή εθνοτικές συγκρούσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι αναφέρθηκαν 3 471 βίαια περιστατικά που σχετίζονταν με αυτές τις ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι που αναφέρθηκαν και ήταν αποτέλεσμα της δραστηριότητας αφρικανικών ακραίων ισλαμιστικών ομάδων αυξήθηκαν πέρυσι επίσης κατά 7 %, σε 10 460 θανάτους κατ’ εκτίμηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές δράσεις εντοπίζονται κυρίως σε πέντε βασικά θέατρα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της Σομαλίας, της λεκάνης της λίμνης Τσαντ και του Σαχέλ, ενώ υπάρχουν μικρότερες, αλλά επίμονες απειλές στη Νότια Αφρική και στη δυτική ακτή του Ινδικού Ωκεανού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Σαχέλ παρατηρήθηκε η ταχύτερη αύξηση της βίαιας εξτρεμιστικής δραστηριότητας από οποιαδήποτε περιοχή το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε θέατρο επιχειρήσεων έχει τη δική του μοναδική δυναμική και απαιτεί μοναδική περιφερειακή προσέγγιση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ΕΕ και της G5 Σαχέλ εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την αύξηση της τρομοκρατίας και την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στην περιοχή του Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία θέτει υπό μεγαλύτερη πίεση τις χώρες της G5 Σαχέλ και τις γειτονικές τους χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία επιτείνει τις τοπικές πολιτικές, εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις και τροφοδοτείται από εγκληματικές και φονταμενταλιστικές ομάδες, κοινωνικοοικονομικές αδικίες, αδύναμη διακυβέρνηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνάμεις ασφάλειας και άμυνας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων, θεσμών και εκπροσώπων του κράτους, δυνάμεων ασφάλειας και άμυνας και υποδομών υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, και ότι οι τρομοκρατικές ομάδες εκμεταλλεύονται, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες τοπικές συρράξεις για τον σκοπό αυτό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα και την ειρήνη των τοπικών κοινοτήτων και την παραδοσιακή τάξη που βασίζεται σε συμβιβασμούς και στην ηθική εξουσία των ηλικιωμένων και των παραδοσιακών ηγετών, η οποία έχει αντικατασταθεί από την κυριαρχία ένοπλων ομάδων λαθρεμπόρων και τρομοκρατών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας είναι ουσιώδους σημασίας για την ανασυγκρότηση των βασικών κρατικών δομών, ιδίως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι πολίτες ενδέχεται να αισθάνονται πιο εγκαταλελειμμένοι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές και εγκληματικές επιθέσεις τείνουν να στοχοποιούν πληθυσμούς αμάχων, εκπροσώπους κρατών, δυνάμεις ασφάλειας και άμυνας και κοινωνικοοικονομικές υποδομές, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνική και κοινοτική συνοχή και ένταξη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σαχέλ συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη διάδοση των παράνομων φορητών όπλων και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μη δηλωμένα και ως επί το πλείστον παρανόμως κατεχόμενα όπλα δεν απειλούν μόνο την ασφάλεια των κοινοτήτων, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης από επικίνδυνα διεθνή εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε διάφορες μορφές εμπορίας, μεταξύ άλλων, όπλων, ανθρώπων και παράνομων ναρκωτικών ουσιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη, SIPRI:

   α) οι συνδυασμένες στρατιωτικές δαπάνες κρατών στην Αφρική σημείωσαν αύξηση κατά 1,5 % σε περίπου 41,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση δαπανών της περιοχής εδώ και πέντε έτη·
   β) η Αφρική εισήγαγε το 49 % του στρατιωτικού εξοπλισμού της από τη Ρωσία, το 14 % από τις ΗΠΑ και το 13 % από την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των παγκόσμιων πωλήσεων όπλων της Κίνας εξήχθη στην Αφρική·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επιρροή της Ρωσίας σε ολόκληρη την Αφρική συνίσταται σε πωλήσεις όπλων, ανάπτυξη μισθοφόρων και πολιτικών συμβούλων, συμφωνίες ασφαλείας και προγράμματα κατάρτισης για ασταθείς χώρες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρυσός αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μεταφέρεται λαθραία εκτός των χωρών της Δυτικής Αφρικής κάθε χρόνο μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η σομαλική εξτρεμιστική ομάδα αλ-Σαμπάμπ παράγει εισόδημα εκατομμυρίων δολαρίων από εξαγωγές ξυλοκάρβουνου στο Ιράν και κατόπιν στα ΗΑΕ, κατά παράβαση των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, η έλλειψη εκπαίδευσης, η ανεργία, οι συγκρούσεις, οι κρίσεις και η ανασφάλεια, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως τα αποσαθρωμένα κράτη, η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά, πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, ωθώντας πολλούς να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, τα σπίτια και τις οικογένειές τους για να ζήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές ή άλλες ηπείρους, διακινδυνεύοντας έτσι τη ζωή τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες προκλήσεις θα επιδεινωθούν από την πανδημία COVID-19 και τις ολοένα και σφοδρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί πρόσθετο ποσό ύψους 194 εκατομμυρίων EUR για την υποστήριξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας στο Σαχέλ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή των ακραίων ισλαμιστικών ομάδων στην Αφρική δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά περιλαμβάνει τη δραστηριότητα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου μείγματος περίπου εικοσιτεσσάρων ομάδων που δραστηριοποιούνται ενεργά σε 14 χώρες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεξαγάγει τέσσερις αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ για την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας (EUTM Somalia – 2010), στο Μάλι (EUTM Mali – 2013) και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM CAR – 2016), μία ναυτική στρατιωτική επιχείρηση (επιχείρηση ναυτικής δύναμης της ΕΕ (NAVFOR) ATALANTA – 2009) και τρεις μη στρατιωτικές αποστολές για την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών στα σώματα εσωτερικής ασφαλείας του Μάλι (EUCAP Sahel Mali – 2012), στον Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger – 2014) και στη Σομαλία (EUCAP Somalia – 2014), το έργο GAR-SI Sahel, ενώ έχει θεσπίσει και σύντομα θα δρομολογήσει συμβουλευτική αποστολή (EUAM) στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά στρατιωτικά φυλάκια επιμέρους χωρών, όπως η Γαλλία και οι ΗΠΑ, παρέχουν βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας στους τοπικούς εταίρους, διεξάγοντας αντιτρομοκρατικές και άλλες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα με τις πολιτικές λύσεις, οι προσπάθειες για οικοδόμηση του κράτους και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες είναι καίριες για την συντριβή των τρομοκρατικών ομάδων και συμβάλλουν στη δημιουργία περιφερειακής σταθερότητας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται επίμονη πίεση στους τρομοκράτες, ώστε να σταματήσει η διάδοση αυτής της απειλής σε άλλες περιοχές και ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τελευταία δεκαετία τα αφρικανικά όργανα ασφαλείας έχουν τοποθετήσει δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε αφρικανικό έδαφος, επιδεικνύοντας πραγματική βούληση να συμβάλουν στη διακυβέρνηση στον τομέα της ασφάλειας στη δική τους ήπειρο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει επίσης την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας της κοινής δύναμης της G5 Σαχέλ, ενός βασικού αντιτρομοκρατικού μέσου, το οποίο συμβάλλει με καίριο τρόπο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της δραστηριότητας των Τζιχαντιστών και των απειλών κατά της ασφάλειας καθώς και στη βελτίωση της περιφερειακής ασφάλειας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της συνεχιζόμενης λειτουργικότητας βασικών περιφερειακών φορέων ασφαλείας, όπως η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), η Αφρικανική Εφεδρική Δύναμη Ανατολικής Αφρικής (EASF) και η Αφρικανική Εφεδρική Δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης, και του ενδιαφέροντος της ΕΕ να συνδράμει τις χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση ώστε να παράσχουν ειρήνη και ευημερία στους πολίτες τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας ανάμεσα στις χώρες της περιοχής του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σταθερότητα σε αυτές τις περιοχές·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση παραμένει βασικός εταίρος στις προσπάθειες της ΕΕ για επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση, κατά την ετήσια σύνοδο κορυφής τον Φεβρουάριο του 2020, ανακοίνωσε σχέδια για την αποστολή 3 000 στρατιωτών στο Σαχέλ για την υποστήριξη της G5 Σαχέλ στον αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, η ΕΕ εφαρμόζει μια διαδικασία περιφερειοποίησης των ενωσιακών αποστολών ΚΠΑΑ, η οποία, παράλληλα με την προαγωγή της συνεργασίας με την G5 Σαχέλ, αποσκοπεί στον καλύτερο εντοπισμό και στην κάλυψη των κενών της διασυνοριακής συνεργασίας στις περιφέρειες·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια ειδικής εκπαίδευσης, οι προαναφερθείσες αποστολές της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών έχουν υπονομευθεί όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους λόγω των περιορισμών που αφορούν την εντολή τους, τα προγράμματα κατάρτισης, τα σχέδια βιωσιμότητας και την τοπική συμμετοχή, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι σε θέση να παράσχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό στις μονάδες που εκπαιδεύουν και στις τοπικές δυνάμεις άμυνας, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και οχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντολές και ο σκοπός των αποστολών της ΕΕ πρέπει να επανεξεταστούν, προκειμένου να καταρτιστεί μια ανάλυση «διδαγμάτων», η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των σημερινών και των μελλοντικών αποστολών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εκπαίδευση, χρηματοδότηση ή εξοπλισμός δυνάμεων ασφάλειας σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συνάδει με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες και να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου τομέα ασφάλειας που θα αποσκοπεί πρωτίστως στην παροχή οφελών για την ασφάλεια στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, με παράλληλο σεβασμό του κράτους δικαίου και, ιδίως, του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί αυτοί και η έλλειψη συνεκτικής και στρατηγικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την αξιοπιστία της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ενώ άλλοι παγκόσμιοι παράγοντες εντείνουν τις ενέργειές τους, αποστέλλοντάς μισθοφόρους και δημιουργώντας τις δικές τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις και έχουν αυξήσει την προσφορά όπλων και πυρομαχικών σε χώρες της περιοχής χωρίς όρους διακυβέρνησης και, στην ουσία, με σκοπό να προαγάγουν αμιγώς διμερή συμφέροντα·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ενέκρινε επισήμως στο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη - Ένας δρόμος» με εξαγγελθείσα επένδυση ύψους 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για ένα τεράστιο δίκτυο υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που θα συνδέουν την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί βασικό ενδιαφερόμενο μέρος στην οικονομία της Αφρικής με σημαντική επιρροή σε πολλές πτυχές των υποθέσεων της ηπείρου·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, τα ΗΑΕ έχουν σταδιακά αυξήσει την παρουσία τους στο Κέρας της Αφρικής, χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά έργα για την προώθηση της γεωστρατηγικής υπεροχής τους ιδίως στον Κόλπο του Άντεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία έκανε έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δράση κατά της κατασκευής στρατιωτικής βάσης των ΗΑΕ στη Σομαλιλάνδη·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία οικοδομεί εδώ και χρόνια εμπιστοσύνη στο Κέρας της Αφρικής, καθώς επιζητεί να αυξήσει την επιρροή της, ιδίως στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουρκικές εταιρείες εξακολουθούν να διαχειρίζονται τον βασικό λιμένα και το αεροδρόμιο του Μογκαντίσου και παρέχουν, μάλιστα, στρατιωτική εκπαίδευση στους στρατιώτες της σομαλικής κυβέρνησης·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLAN) έχει εγκαταστήσει την πρώτη υπεράκτια στρατιωτική του βάση στο Τζιμπουτί και η Κίνα διακρατεί περισσότερο από το 70 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του Τζιμπουτί σε χρέος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάνεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - Ένας δρόμος» παγιδεύουν ευάλωτες, αναπτυσσόμενες χώρες σε «παγίδες χρέους», εξαντλώντας τα κρατικά αποθεματικά και αφήνοντας γενιές φορολογουμένων με τεράστια χρέη·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε ο στρατός της Σομαλίας, ούτε ο στρατός της Μπουρκίνα Φάσο, του Μάλι, ή της Κεντρικής Αφρικής δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών και των ένοπλων ομάδων ή να κρατήσουν και να κατοχυρώσουν περιοχές με τη βοήθεια φιλικών διεθνών δυνάμεων, με αποτέλεσμα οι τοπικοί πληθυσμοί να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν ότι συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση από τους τζιχαντιστές ή τις ένοπλες ομάδες στην ΚΑΔ μόλις επιστρέψουν και καταλάβουν εκ νέου τον χώρο από τον οποίο εκδιώχθηκαν·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε καθοριστική μείωση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Ανατολικής και της Δυτικής Αφρικής, ως αποτέλεσμα διεθνών προσπαθειών για ναυτική ασφάλεια από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που χρησιμοποιούνται ως προηγούμενο για την ευρωπαϊκή, αφρικανική και διατλαντική συνεργασία για την ασφάλεια·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια συμμετοχής στις προαναφερθείσες πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές, η γενική κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά και παρουσιάζει σήμερα τάση επιδείνωσης, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υφίσταται μια σειρά παλαιών και νέων προκλήσεων και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπου υπάρχουν τα περισσότερα τρωτά σημεία και παρατηρούνται οι περισσότερες εντάσεις, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της περιφερειακής σταθερότητας και της μεταφοράς της ευθύνης για την ασφάλεια στα χέρια των Αφρικανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η στρατηγική θα ανταποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη και στις υψηλές προσδοκίες αμφότερων των παραγόντων και των ντόπιων πληθυσμών και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια της κρίσης·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής και ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική (ΜΣΕΑ) και, στο μέλλον, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ) παρέχουν στήριξη στην Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση του λειτουργικού κόστους των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη διατήρηση της ειρήνης στην Αφρική, και συγκεκριμένα της AMISOM στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό «Αθηνά» για τη χρηματοδότηση των κοινών δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και ότι το ΜΣΕΑ θα προσφέρει στην ΕΕ ένα νέο εργαλείο πιο ευέλικτης ανάπτυξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και θα ενισχύσει σημαντικά τις επιλογές για παροχή βοήθειας όσον αφορά την ασφάλεια προς τους εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελικός αντίκτυπος του ΕΜΕ ως μέσου με το οποίο είναι δυνατή η βιώσιμη αντιμετώπιση των βίαιων συγκρούσεων και της ανασφάλειας θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο συνοδεύεται από τις απαραίτητες διασφαλίσεις και τα απαραίτητα συστήματα παρακολούθησης για να αποφευχθεί πιθανή κατάχρηση της παρεχόμενης βοήθειας και να εξασφαλιστεί ότι τα ζητήματα της λογοδοσίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελλοντικός ΕΜΕ που θα αντικαταστήσει το ΜΣΕΑ το 2021 θα πρέπει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του στα κράτη εταίρους και να επιτρέψει την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξει τους εταίρους της στις περιοχές του Σαχέλ και της Σαχάρας και στο Κέρας της Αφρικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις στον αγώνα τους εναντίον ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των τζιχαντιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα, παρέχοντας στις χώρες της συγκεκριμένης περιοχής μέσω του ΕΜΕ την αναγκαία βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να μπορέσει να παρασχεθεί δυνατή η αναγκαία στρατιωτική βοήθεια·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θερμοκρασίες αυξάνονται 1,5 φορά πιο γρήγορα στο Σαχέλ από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο και ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου το 80 % των γεωργικών εκτάσεων του Σαχέλ έχουν υποβαθμιστεί, ενώ περίπου 50 εκατομμύρια άτομα που εξαρτώνται από την κτηνοτροφία διεκδικούν την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), αυτή η κατάσταση οδηγεί τους πληθυσμούς σε επισιτιστική ανασφάλεια και ότι οι πληθυσμοί πασχίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περίθαλψη και βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες επιλογές·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελούν παράγοντα κινδύνου αποσταθεροποίησης, βίας και συγκρούσεων·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατακόρυφη αύξηση των βίαιων επιθέσεων σε δημόσια σχολεία, των απαγωγών, των ξυλοδαρμών και των απειλών κατά της ζωής εναντίον δασκάλων και μαθητών οδήγησε στο κλείσιμο περισσότερων από 9 000 σχολείων στην Κεντρική και τη Δυτική Αφρική, σύμφωνα με τη UNICEF, αφήνοντας σχεδόν δύο εκατομμύρια παιδιά χωρίς επαρκή εκπαίδευση·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τον αυξανόμενο αριθμό παιδιών που επιστρατεύονται ως παιδιά στρατιώτες από εξτρεμιστικές ομάδες·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) έχει επισημάνει νέες ανησυχητικές τάσεις για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, με ολέθριες συνέπειες για τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο, η Δυτική, η Κεντρική και η Βόρεια Αφρική αντιπροσωπεύουν το 87 % όλων των κατεσχημένων οπιούχων φαρμακευτικών παρασκευασμάτων στον κόσμο και ότι το UNODC αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών και της χρηματοδότησης ένοπλων ομάδων·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης μιας διάστασης του φύλου σε όλους τους κλάδους και τις δραστηριότητες στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις εξτρεμιστικών ομάδων και η κλιμάκωση της διακοινοτικής βίας για τους πόρους επηρεάζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, ενώ ένας μεγάλος αριθμός κοριτσιών είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε διάφορες μορφές κακοποίησης, σωματικής και σεξουαλικής βίας·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει στρατηγικά την οικονομική της παρουσία σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, λόγω της αυξανόμενης παρουσίας άλλων ξένων δυνάμεων·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης πρότεινε την ανακατανομή, την επιτάχυνση και την απόδοση προτεραιότητας σε 3,25 δισεκατομμύρια EUR από υφιστάμενα προγράμματα ως απόκριση στις ανάγκες της Αφρικής που σχετίζονται με τον κορονoϊό, συμπεριλαμβανομένων 2,06 δισεκατομμυρίων EUR για την υποσαχάρια Αφρική·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών ασφάλειας και άμυνας, προκειμένου να βελτιώσει τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες εποπτείας των εθνικών και εξωτερικών παρεμβάσεων ασφάλειας·

Η δράση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της

1.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο τα κράτη μέλη και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) πρέπει να συντονίζουν τις στρατηγικές ανάπτυξης, ανθρωπιστικής δράσης και ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που οδηγεί στην ανεξάρτητη αφρικανική ανάληψης ευθύνης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας· θεωρεί ότι η Αφρικανική Ένωση και τα αφρικανικά κράτη της περιοχής αποτελούν βασικούς εταίρους με τους οποίους η ΕΕ συνδέεται ουσιαστικά, προκειμένου να επιτευχθεί από κοινού βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινη ασφάλεια· υποστηρίζει τα σχέδια της Αφρικανικής Ένωσης για την αποστολή 3 000 στρατιωτών για τη στήριξη της G5 Σαχέλ· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα των εταίρων, επανεξετάζοντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως προς την ασφάλεια και την άμυνα στην περιοχή του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής, μεταξύ άλλων, μέσω της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού και με παράλληλη τήρηση της αρχής του «μη βλάπτειν»·

2.  υπενθυμίζει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας εξαρτάται συγκεκριμένα από την ικανότητα των θιγόμενων κρατών να διατηρούν θέτουν ισχυρούς και αξιόπιστους θεσμούς, εδραιωμένες βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων εσωτερικής ασφάλειας και ενός συστήματος δικαιοσύνης το οποίο θα εμπιστεύονται οι πολίτες, ιδίως σε ποινικά θέματα· θεωρεί ότι μια στρατηγική ασφάλειας για την περιοχή του Σαχέλ, τη Δυτική Αφρική και το Κέρας της Αφρικής πρέπει πρωτίστως να στηρίζεται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων στην περιοχή, δεδομένου ότι η εξάλειψη της φτώχειας έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης·

3.  ζητεί να προωθηθεί η ανανέωση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και την αφρικανική ήπειρο, στη βάση της αλληλεγγύης, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους και πάντα στο πλαίσιο τήρησης των αρχών του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας και της ισότητας μεταξύ των μερών·

4.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι αποστολές, οι επιχειρήσεις και οι λοιπές δράσεις θα πρέπει να συντονίζονται από τον ΑΠ/ΥΕ υπό την εποπτεία του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΕΕ και ότι η κοινή μονάδα συντονισμού της στήριξης θα πρέπει να παρέχει περισσότερες συμβουλές στην Επιτροπή και στον ΑΠ/ΥΕ, με ενισχυμένο ρόλο συντονισμού και θα πρέπει να προτείνει τη σύσταση ενός κεντρικού πολιτικού - στρατιωτικού επιτελείου που θα ενισχύει το δυναμικό των αποστολών και των έργων της Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και της Πολιτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων·

5.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύει τα μέγιστα σε διαδικασίες που στοχεύουν στην αποτροπή των συγκρούσεων, δρομολογώντας πολλά και συγκεκριμένα έργα και διαδικασίες διαμεσολάβησης, διαλόγου και συμφιλίωσης, παράλληλα με άλλα μέτρα ασφάλειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ακολουθηθούν επίσης μη κρατικοκεντρικές προσεγγίσεις με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά τις διακοινοτικές εντάσεις· πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο η βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας που θέτει την ανθρώπινη ασφάλεια στο επίκεντρό της θα είναι αποτελεσματική μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

6.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι αποστολές και οι επιχειρήσεις ΚΠΑΑ καθώς και ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός και η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ·

7.  χαιρετίζει τη συνολική δέσμευση της Ένωσης στο Σαχέλ, στην Ανατολική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής, και αναγνωρίζει τη συνεισφορά αυτών των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, παγκοσμίως· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να προσαρμοστούν οι δημοσιονομικοί και διοικητικοί κανόνες, καθώς και η διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ώστε η αντίδραση στις κρίσεις να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έκδοση λευκής βίβλου για την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία θα σχεδιάζει και θα περιγράφει πολύ συγκεκριμένα σενάρια πιθανών στρατιωτικών επεμβάσεων της ΕΕ και τα δόγματα στα οποία βασίζονται, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αποστολές του άρθρου 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

9.  συγχαίρει το προσωπικό των αποστολών της ΕΕ, που, παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες, έχει εξαιρετικές επιδόσεις και επιδεικνύει αφοσίωση και επαγγελματισμό·

10.  τονίζει ότι, υπό το φως της σοβαρής και βαθιάς υποβάθμισης των συνθηκών ασφάλειας στην περιοχή και για την κάλυψη τυχόν κενών στις αποστολές και τα έργα της ΕΕ, πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των εταίρων στον τομέα της ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταλληλότερα οι σοβαρές προκλήσεις και οι δυσχερείς συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην επικράτειά τους·

11.  στηρίζει την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με ημερομηνία 28 Απριλίου 2015 και τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης - Στήριξη στους εταίρους για την αποτροπή και τη διαχείριση των κρίσεων»(11)·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής και τις εν εξελίξει διοργανικές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη θέσπιση κανονισμού σχετικά με τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα του τρέχοντος μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και ειρήνη (IcSP)·

13.  επικροτεί την πρόταση του ΑΠ/ΥΕ, με τη στήριξη της Επιτροπής, για θέσπιση, στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της Ένωσης, ενός ΕΜΕ με σκοπό τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού με βάση τον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της ΕΕ, που θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στη στήριξη της ΕΕ και μαζί με τον NDICI θα παράσχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους· υπενθυμίζει ότι ο ΕΜΕ έχει ως στόχο να απορροφήσει το ΜΣΕΑ και να θεσπίσει μια συνιστώσα ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιτρέπει την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού σε χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, με πλήρη σεβασμό της κοινής θέσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και με αποτελεσματικές διατάξεις διαφάνειας, όπως απαριθμούνται στη σύστασή του, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χορηγείται στρατιωτικός εξοπλισμός σε παραλήπτες που διαπράττουν καταχρήσεις, θηριωδίες και άλλες επιζήμιες πράξεις εναντίον άμαχων πληθυσμών· σημειώνει ότι από τον Ιούνιο του 2018 τα κράτη μέλη εργάζονται με σκοπό την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ΕΜΕ, που προβλέπεται να δημιουργηθεί το αργότερο τον Ιανουάριο του 2021· στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την σημερινή κατάσταση στην Αφρική, καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω πρόταση υιοθετώντας χωρίς καθυστέρηση την απαραίτητη απόφαση για τη θέσπιση αυτού του νέου μέσου για την υποστήριξη των στρατιωτικών ικανοτήτων των αφρικανικών ενόπλων δυνάμεων, και:

   α) να είναι ο προϋπολογισμός του ΕΜΕ αρκετά μεγάλος ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι τρέχουσες προκλήσεις που αφορούν την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τις αποστολές, τα έργα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, των πυρομαχικών και των μεταφορών·
   β) να εξασφαλιστεί ότι ο ΕΜΕ θα ξεπεράσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στο πλαίσιο του ΜΣΕΑ και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την αγορά όπλων και πυρομαχικών·
   γ) ζητεί να προβλεφθεί χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από την απόφαση του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων για το προσωπικό·
   δ) καλεί το Συμβούλιο να επιβαρύνει τα κράτη μέλη με το λειτουργικό κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή του μέσου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και κατάρτισης·
   ε) καλεί τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση κάποιας δράσης ή μέρους αυτής να απόσχουν από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο·
   στ) ζητεί να συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) νέο ειδικό τμήμα υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτού του νέου μέσου, για να επιβλέπει την προμήθεια και χρήση του εξοπλισμού και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διασφαλίσεων και μέτρων μετριασμού του κινδύνου·
   ζ) είναι της άποψης ότι η προμήθεια και η χρήση του εν λόγω εξοπλισμού και της κατάρτισης θα πρέπει να παρακολουθούνται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη οι οποίοι θα αποσπώνται σε αυτήν τη μονάδα για να ενημερώνουν τον ΑΠ/ΥΕ, ενώ θα πρέπει επίσης να ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

14.  θεωρεί ότι η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η προβολή των πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ στην Αφρική, παρά τη μεγάλη αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της, έχουν επίσης υπονομευθεί ιδιαίτερα από την έλλειψη συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού, σχεδίων βιωσιμότητας και βασικού εξοπλισμού στις πληγείσες χώρες, καθώς και σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να ενισχύουν τις ικανότητες των εταίρων·

15.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι θα διερευνηθεί η χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων ασφάλειας στις πληγείσες χώρες της Αφρικής, σύμφωνα με τα άρθρα 209 και 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και υπό το φως της πολύ σοβαρών κρίσεων ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ και της Σαχάρας, καθώς και της Ανατολικής Αφρικής·

16.  επικροτεί την πρόταση ενίσχυσης της αρχής της εταιρικής σχέσης στις σχέσεις Αφρικής-ΕΕ, όπως ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004)· καλεί την Επιτροπή, και ειδικότερα τον ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει ειδικά διαμορφωμένες διμερείς εταιρικές σχέσεις με σκοπό τον μετασχηματισμό, που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων με προτεραιότητα την ασφάλεια και την άμυνα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να τιμήσει τις χώρες που έχουν σημειώσει πρόοδο στον τομέα της εδραίωσης της δημοκρατίας και της ανθρώπινης ασφάλειας, και να τις καλέσει να συνάψουν διμερείς εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της αρχής «περισσότερα για περισσότερα»· προχωρώντας πέρα από τις διμερείς εταιρικές σχέσεις, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνδράμει στην εδραίωση των λειτουργιών ασφαλείας υποπεριφερειακών οργανισμών, όπως η ECOWAS, η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής ή η Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC)·

17.  συνιστά να εξετάσει η ΕΕ το ενδεχόμενο να συνεισφέρει στις λειτουργικές και υλικοτεχνικές δαπάνες των επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας οι οποίες διεξάγονται από τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις της Μαυριτανίας, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο, του Νίγηρα και του Τσαντ, στο πλαίσιο ειρηνευτικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Σαχέλ και της Σαχάρας, και να υιοθετήσει μια προσέγγιση ανάλογη με εκείνην που ακολουθεί για τη χρηματοδότηση των Κοινών Δυνάμεων της G5 Σαχέλ και της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) και σημειώνει ότι ο ΕΜΕ πρέπει να είναι το κατάλληλο μέσο για τον σκοπό αυτόν·

18.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης για το εάν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης οι ίδιοι μηχανισμοί για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων όπλων, με αυτούς που προβλέπονται σήμερα για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση της δύναμης G5 Σαχέλ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης, αν χρειαστεί·

19.  συνιστά να εξαρτάται κάθε χρηματοδότηση επιχειρήσεως ανάπτυξης δυναμικού για τις αφρικανικές χώρες από ένα από κοινού συμφωνηθέν σχέδιο στήριξης που θα παρουσιάζει η αποδέκτρια χώρα και το οποίο θα περιλαμβάνει κατάρτιση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το κράτος δικαίου, με εύλογες προθεσμίες των οποίων η τήρηση θα παρακολουθείται από την ΕΕ με δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογών ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης·

20.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων σοβαρότατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Μάλι, σύμφωνα με τις έρευνες και τις καταγγελίες της ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA)·

21.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Μάλι για τη σταθερότητα του Σαχέλ, και συμμερίζεται τις βαθιές ανησυχίες της ECOWAS σχετικά με το πραξικόπημα στο Μάλι στις 18 Αυγούστου 2020· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να συνεχιστεί με επιτυχία η συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, ιδίως με την ΕΕ και τον ΟΗΕ, και να διατηρηθεί η υποστήριξη από αυτήν, πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν ορισμένα σημαντικά μέτρα, και συγκεκριμένα η δημιουργία ενός καλά προετοιμασμένου, βιώσιμου, διαφανούς και ισχυρού εκλογικού συστήματος που θα εξασφαλίζει αξιόπιστες, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού για τα πολιτικά κόμματα· υποστηρίζει την ανάγκη για μια μεταβατική κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες και να επιδιώκει τη διαφύλαξη των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών κάθε πολίτη, χωρίς να παραβλέπονται οι σημερινές πιεστικές κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των θεμιτών αιτημάτων του λαού για έναν εποικοδομητικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με τη μελλοντική πορεία της χώρας του· υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ να συμβάλει στην επίτευξη μιας ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης η οποία θα αποκαταστήσει τελικά τη διαρκή σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών του Μάλι στους θεσμούς και τη δημόσια διοίκησή τους και θα πρέπει να είναι γνήσια πολυδεκτική και απαλλαγμένη από διαφθορά, και να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες στις προσδοκίες τους για ευημερία, ειρήνη, ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια·

22.  σημειώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και άλλο συναφές προσωπικό· είναι βαθιά συγκλονισμένο από την ανησυχητική έκταση των εγκλημάτων αυτών και τη μη παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη· είναι εξίσου συγκλονισμένο από τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων της ΕΕ και του ΟΗΕ, συγκεκριμένα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2016, και ζητεί να επιβληθεί δικαιοσύνη· ζητεί από τον ΟΗΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορείς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την ΚΠΑΑ να διερευνήσουν, να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη και να καταδικάσουν οποιαδήποτε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ, των κρατών και της ΕΕ έχουν διαπράξει πράξεις σεξουαλικής βίας, χωρίς καθυστέρηση και με απόλυτη αποφασιστικότητα· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης των σχετικών δομών με τρόπο που να θέτει τέλος στην ατιμωρησία του προσωπικού του ΟΗΕ και της ΕΕ και με τη θέσπιση λειτουργικών και διαφανών μηχανισμών επίβλεψης και λογοδοσίας· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι νομικές ενέργειες που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις εξακολουθούν να είναι προαιρετικές και να εξαρτώνται από τη χώρα που αποστέλλει τους στρατιώτες· είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα σοβαρά εγκλήματα θα μπορούσαν να μειωθούν, μεταξύ άλλων, μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει μετ’ επιτάσεως την επείγουσα ανάγκη να προληφθούν αυτά τα εγκλήματα στο μέλλον, μεταξύ άλλων για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του τοπικού πληθυσμού στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές·

23.  ζητεί να επαναπροσδιοριστεί η μορφή των εκπαιδευτικών αποστολών EUTM Mali, EUTM CAR και EUTM Somalia, ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και των πληθυσμών των δικαιούχων χωρών με τους εξής τρόπους:

   α) εναρμονίζοντας τις μεθόδους κατάρτισης, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους κανόνες συμμετοχής με διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα τους και της προσαρμογής τους στις διαπιστωμένες ανάγκες κάθε χώρας και ενσωματώνοντας την κατάρτιση σχετικά με τη ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·
   β) αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια γενική πολιτική μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας που θα έχει ως επίκεντρο την ανθρώπινη ασφάλεια και θα θέτει ως προτεραιότητα όλων των συνιστωσών της τις ανάγκες ασφάλειας του συνόλου του πληθυσμού·
   γ) εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτές της ΕΕ θα έχουν την εντολή να επιλέγουν, σε συντονισμό με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές, στρατιώτες μεταξύ αυτών που προτείνουν οι τοπικές κυβερνήσεις, να τους εκπαιδεύουν ώστε να ενισχυθούν τα προσόντα τους, μεταξύ άλλων μέσω της γνώσης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να τους επιβλέπουν και να τους συνοδεύουν επιτόπου μόλις ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, για να τους αξιολογήσουν και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο διάλυσης των μονάδων και διασκορπισμού των στρατιωτών·
   δ) εφοδιάζοντας τα κέντρα εκπαίδευσης τόσο με κοινό όσο και με ατομικό στρατιωτικό εξοπλισμό (εάν η συγκεκριμένη χώρα δεν τον παρέχει), ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να παρασχεθεί κατάλληλη κατάρτιση αφού η ΕΕ εφαρμόσει διασφαλίσεις που θα εγγυώνται συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης 944 κατά τη μεταφορά όπλων σε τρίτες χώρες, εξασφαλίζοντας έλεγχο μετά την αποστολή και έλεγχο τελικής χρήσης, για να αποτρέπεται η εκτροπή σε ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατών·
   ε) βελτιώνοντας τον συντελεστή κάλυψης των θέσεων στις αποστολές ώστε να επιλυθούν τα επανεμφανιζόμενα προβλήματα·
   στ) εξασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση θα ανταποκρίνεται στην επιχειρησιακή πραγματικότητα, δηλαδή ότι θα περιλαμβάνει κινητικότητα και ικανότητες διοίκησης και ελέγχου·
   ζ) αξιοποιώντας την απόσπαση των απαιτούμενων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, ιδίως στο πεδίο των στρατηγικών συμβουλών·
   η) εφαρμόζοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αποτροπή της παραβίασής τους·

24.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της συνιστώσας της παροχής συμβουλών ορισμένων αποστολών (EUTM Somalie) στις δομές διοίκησης των τοπικών δυνάμεων επιτρέπει να ασκηθεί σημαντική επιρροή στον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων καθώς και εντός του πολυμερούς μηχανισμού στρατιωτικής βοήθειας·

25.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλη εποπτεία και να συνεχίσει να διενεργεί αποτελεσματικές περιοδικές αξιολογήσεις και στρατηγικές αναθεωρήσεις των πολιτικών αποστολών EUCAP Sahel, EUCAP Sahel, EUCAP Somalia και EUAM CAR, για την αναθεώρηση της εντολής, του προϋπολογισμού και των ανθρώπινων πόρων τους, και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα συστήματα παρακολούθησης στο πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής των αποστολών και τη συγκριτική αξιολόγηση ως ολοκληρωμένο εργαλείο καθοδήγησης· είναι πεπεισμένο ότι οι αποστολές θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των συνθηκών ασφάλειας και της πολιτικής κατάστασης, εάν προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες και εάν ενταθεί η συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστούν ακόμη πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές, και θα ενταχθούν σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης του ευρύτερου τομέα της ασφάλειας που θα εξυπηρετεί την ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να απαντήσουν στο Κοινοβούλιο όσον αφορά με την ετήσια έκθεση 2019 σχετικά με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ(12) και την αξιολόγηση των αποστολών στην Αφρική από το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει ότι επικρίνει το γεγονός ότι «η ΕΥΕΔ δεν καθόρισε κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των αποστολών EUCAP στον Νίγηρα και στο Μάλι, και ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των αποστολών ήταν ανεπαρκείς και δεν συνεκτιμούσαν τις επιπτώσεις»· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να απαντήσουν στην αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο της συγκρότησης δυνάμεων της EUTM Somalia·

26.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη Σομαλία είναι πολύ ανησυχητική και συνιστά παράγοντα αποσταθεροποίησης για το σύνολο του Κέρατος της Αφρικής και ίσως και πέρα από αυτό· θεωρεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας αδυνατεί να αναλάβει όλα τα καθήκοντά της και ότι ο εθνικός στρατός της Σομαλίας, παρά τα πρόσφατα βήματα προόδου, δεν είναι ακόμη σε θέση να αντιμετωπίσει μόνος του τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της αλ-Σαμπάμπ· υπενθυμίζει ότι ο στρατός της Σομαλίας επρόκειτο να λάβει τη σκυτάλη από την AMISOM τον Δεκέμβριο του 2021· υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ένα νέο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα βοήθειας και καλεί την ΕΕ να συμφωνήσει με την Αφρικανική Ένωση και τη σομαλική κυβέρνηση επί μίας θέσης σχετικά με τον μηχανισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή όταν ολοκληρωθεί η αποστολή της AMISOM·

27.  πιστεύει ότι η κρίση του Κόλπου έχει σοβαρές επιπτώσεις στη Σομαλία, καθώς τα ΗΑΕ συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενέργειες που υπονομεύουν εμφανώς και άμεσα την ασφάλεια και τα πολιτικά οφέλη που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Σομαλία, προκαλώντας εθνική διχόνοια μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και των ομοσπονδιακών κρατών μελών στα ζητήματα της ασφάλειας, των εθνικών εκλογών και της ανάπτυξης, και ζητεί να σταματήσουν πάραυτα αυτές οι ενέργειες·

28.  ζητεί από τους παράγοντες του Μάλι που έχουν συνυπογράψει τη συμφωνία για ειρήνευση και συμφιλίωση στο Μάλι, που προέκυψε από τη διαδικασία του Αλγερίου να συμμορφωθούν με αυτήν και να την εφαρμόσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση·

29.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στην AMISOM κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέσω του ΜΣΕΑ, να διατηρήσει την παρουσία των τριών, αναθεωρημένων, στρατιωτικών ή πολιτικών αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ (Atalanta, EUTM Somalia και EUCAP Somalia), να στηρίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και να συνεχίσει την εκπαίδευση του εθνικού στρατού και την εδραίωση διαφανών, υποκείμενων σε λογοδοσία και δημοκρατικά ελεγχόμενων τομέων ασφαλείας·

30.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να βοηθήσουν τις κοινές δυνάμεις της G5 Σαχέλ να καταστούν λειτουργικές μέσω της παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και στρατιωτικού εξοπλισμού και κατάρτισης, προβλέποντας κατάλληλες διασφαλίσεις και μέτρα μετριασμού, και με συμβουλές στους τομείς του δόγματος, των σχεδιαζόμενων ικανοτήτων και της διαχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ισχυρή και αξιόπιστη αστυνομική συνιστώσα στο πλαίσιο αυτό· καλεί τους εταίρους που ανέλαβαν δεσμεύσεις κατά τη Διάσκεψη Δωρητών των Βρυξελλών στις 22 Φεβρουαρίου 2018 να τις υλοποιήσουν αμέσως·

31.  πιστεύει ότι τα αφρικανικά κράτη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να εκτελούν τα κυριαρχικά τους καθήκοντα για να σταθεροποιηθούν όλοι οι τομείς που έχουν απαλλαγεί από τις τρομοκρατικές ομάδες των τζιχαντιστών, τις εγκληματικές και ένοπλες ομάδες, τους διακινητές και τις συμμορίες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες και παρέχοντας βασικές υπηρεσίες (διοίκηση, ύδρευση και ηλεκτροδότηση, υγεία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός ή οι δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον ασφαλείας και την παροχή των βασικών υπηρεσιών προσωρινά μέχρι να αναλάβει καθήκοντα η πολιτική διοίκηση, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της για την υποστήριξη των αφρικανικών κρατών ώστε να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες·

32.  στηρίζει το αίτημα της Αφρικανικής Ένωσης προς τον ΟΗΕ να αποκτήσει πρόσβαση στις εκτιμώμενες συνεισφορές των Ηνωμένων Εθνών στις αποστολές υπό αφρικανική ηγεσία που αναθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

33.  τονίζει ότι απαιτείται ο συντονισμός με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, καθώς και μια αποτελεσματική συμβολή στην ειρήνευση και τη συμφιλίωση στη Λιβύη, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί κομβικό σημείο για τη διάδοση του τζιχαντισμού, των τρομοκρατικών, εγκληματικών και ένοπλων ομάδων, των όπλων και της εμπορίας ανθρώπων· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις ειρηνευτικές συνομιλίες 5+5 και καλεί όλες τις χώρες να συμμορφωθούν προς το πνεύμα της Διάσκεψης του Βερολίνου· εκφράζει την ελπίδα ότι θα πραγματωθούν οι πρόσφατες ενδείξεις κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης στη Λιβύη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΥΕΔ και του ΑΠ/ΥΕ, ιδίως δε την επίσκεψή του στη Λιβύη την 1η Σεπτεμβρίου 2020, και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία διαμεσολάβησης·

34.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διαρκείς και αυξανόμενες απειλές για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να πατάξει τη λαθραία διακίνηση πολιτιστικών τεχνουργημάτων, ειδικά στις ζώνες συγκρούσεων·

35.  θεωρεί ότι η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής θα πρέπει να εξεταστεί κυρίως στο πλαίσιο της ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών ασφαλείας, της στρατιωτικής κατάρτισης και της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, με βάση την αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάποιους από αυτούς τους τομείς·

36.  πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφαλείας για τις περιοχές αυτές, με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να εστιάζει επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας·

37.  επικροτεί και στηρίζει την σφαιρική προσέγγιση της Μαυριτανίας όσον αφορά την αντίδραση του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας της, η οποία περιλαμβάνει μια στρατηγική που βασίζεται σε κοινωνικές και αναπτυξιακές πτυχές· εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Νίγηρα, το Μάλι και την Μπουρκίνα Φάσο, χώρες που πλήττονται σοβαρά από την τρομοκρατία· επαινεί τις προσπάθειες και τις θυσίες της διεθνούς κοινότητας, της Πολυδιάστατης Ολοκληρωμένης Αποστολής Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στο Μάλι, της Πολυεθνικής Κοινής Επιχειρησιακής Ομάδας, της G5 και των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων (επιχείρηση Barkhane), της περιφερειακής συμβουλευτικής και συντονιστικής μονάδας (RACC), της EUCAP Sahel Mali and Niger, της EUTM Mali, της GAR-SI Sahel και του στρατού του Τσαντ, δηλαδή της βασικής δύναμης στον κεντρικό και ανατολικό τομέα της G5, που απαιτεί ειδική στήριξη για τα τάγματά της· καλεί τις χώρες της G5 Σαχέλ να επιδιώξουν εθνικές μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημοκρατική λογοδοσία στο πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κανόνων της δημοκρατίας·

38.  επικροτεί την κοινή δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, και του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, προεδρεύοντα της G5 Sahel, Mohamed Cheikh el Ghazouani, της 28ης Απριλίου 2020, με την οποία ανανέωσαν και ενίσχυσαν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του Σαχέλ, σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και τον σημερινό Πρόεδρο της ECOWAS·

39.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις Barkhane και Takuba καθώς και τις αποστολές Gazelle και New Nero· τονίζει τη σημαντική ανθρώπινη και στρατιωτική επένδυση των κρατών μελών που συμμετέχουν ήδη σε αυτές· επιμένει στην ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμετοχή, όμως αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση των χωρών να προβούν στις αναγκαίες εθνικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας·

40.  καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εξάπλωση των ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων, και ειδικότερα της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού του ουαχαβισμού, στις περιοχές του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής και να επιμείνει στις παγκόσμιες προσπάθειές της για την καταπολέμηση του τζιχαντισμού· υπό το φως των στρατηγικών επιπτώσεων αυτών των περιοχών στη σταθερότητα και την ασφάλεια των χωρών της Νότιας Γειτονίας, στην ασφάλεια της θάλασσας και στην βέβαιη πίεση στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, ζητεί να αναβαθμιστούν η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τα προγράμματα βοήθειας με τις ενδιαφερόμενες χώρες·

41.  προτρέπει την ΕΕ να προβεί σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ΚΣΑΕ και της κοινής ανακοίνωσης η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στις 9 Μαρτίου 2020 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική», και να προωθήσει την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο για το Σαχέλ 2015-2020, της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το σχέδιο δράσης 2015-2020 της ΕΕ για τον Κόλπο της Γουινέας και της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής/την Ερυθρά Θάλασσα και το Σαχέλ/Μάλι, και της Δήλωσης του Πο·

42.  απαιτεί περαιτέρω προστασία και στήριξη των εκπαιδευτικών αρχών, των κοινοτήτων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται επιτόπου και προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές ευκαιρίες μάθησης σε κοινοτικά κέντρα και να συμπεριλάβουν χιλιάδες παιδιά της Δυτικής Αφρικής και του Σαχέλ σε προγράμματα εκπαίδευσης και εκμάθησης δεξιοτήτων·

Χρηστή διακυβέρνηση και αειφόρος ανάπτυξη

43.  δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική για την ασφάλεια χωρίς κοινή δράση στα πεδία της αειφόρου ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας· υπενθυμίζει τα ποικίλα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας και των ενόπλων συγκρούσεων· ζητεί την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ανθρώπινης ανάπτυξης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινοτήτων και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αντίστασης των ανθρώπων·

44.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι τα σχέδια αειφόρου ανάπτυξης θα βασίζονται στις εκάστοτε συνθήκες και θα είναι πολυτομεακά και θα προσφέρουν μια συνολική λύση για τις προκλήσεις της συγκεκριμένης περιοχής· τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ειρήνη, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη απαιτεί την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των γυναικών και των νέων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο των ηλικιωμένων και των παραδοσιακών ηγετών στις κοινωνίες του Σαχέλ και της Σαχάρας· είναι της γνώμης ότι τα σχέδια αυτά πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που επαναβεβαιώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, να εγκριθούν από τη διοίκηση σε συμφωνία με τις τοπικές κοινότητες δικαιούχων και να υλοποιηθούν με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικός συντονισμός, διαφάνεια και ενστερνισμός·

45.  τονίζει την σπουδαιότητα της εταιρικής σχέσης με τον ΟΗΕ, της συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, και κυρίως με την Αφρικανική Ένωση, καθώς και του διαλόγου με άλλους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς·

46.  θεωρεί ότι η ουσιαστική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής πρέπει να βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και να εστιάζει κυρίως στα εξής:

   α) εδραίωση της δημοκρατίας με την εξασφάλιση υπεύθυνων δημοκρατικών συστημάτων διακυβέρνησης τόσο μέσω του αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και μέσω των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, που θα εγγυώνται όλες τις ελευθερίες της κοινωνίας των πολιτών·
   β) τερματισμός των συγκρούσεων και αποτροπή της επανεμφάνισής τους, με παράλληλη αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια ειρήνη και ασφάλεια·
   γ) ανάπτυξη πολιτικών που εστιάζουν στους νέους και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης· επισήμανση της ανάγκης συμμετοχής των νέων στις πολιτικές, οικονομικές και ειρηνευτικές διαδικασίες·
   δ) στήριξη προληπτικών σχεδίων δράσης για τη σταθερότητα·
   ε) ενδυνάμωση των γυναικών με την αναγνώριση του ρόλου τους ως παραγόντων αλλαγής στις αφρικανικές κοινότητες, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και οικονομικών ευκαιριών τους, την προώθηση της συμμετοχής τους στους τοπικούς και τους εθνικούς θεσμικούς φορείς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση του ρόλου τους στην οικοδόμηση της ειρήνης, στην αποτροπή συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση και καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·
   στ) παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η ύδρευση, η αποχέτευση και η υγιεινή, η κοινωνική προστασία, η κατοικία και τα δίχτυα ασφαλείας, η στήριξη και η προστασία της ψυχικής υγείας, η εκπαίδευση και η στήριξη του εκτοπισμένου πληθυσμού, με σκοπό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος·
   ζ) εξασφάλιση της ασφάλειας και της διοικητικής και νομικής σταθερότητας·
   η) εξάλειψη της φτώχειας, της ατιμωρησίας και της διαφθοράς·
   θ) αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της συνεκτίμησης μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα διαβίωσης θα αποκτήσουν βιώσιμη αντοχή στις περιβαλλοντικές απειλές·
   ι) σεβασμός του κράτους δικαίου και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις για κανένα λόγο, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και ενίσχυση της διαρθρωτικής στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·
   ια) προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών όπως η αγροοικολογία και στήριξη μικρών παραγωγών και αγροτών και εφαρμογή μιας διατροφικής σχέσης για την αντιμετώπιση όλων των μορφών υποσιτισμού σε όλα τα πλαίσια και συνέχιση της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που γεφυρώνουν ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών·

47.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία ότι οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην Αφρική, μαζί με τις συνεχιζόμενες ανισότητες, την έλλειψη ευκαιριών για τους νέους και την αδύναμη διακυβέρνηση, θα μπορούσε να ενθαρρύνει την μετανάστευση και να οδηγήσει σε σημαντικό εκτοπισμό του πληθυσμού, υπονομεύοντας τα κράτη της Βόρειας Αφρικής, επηρεάζοντας την Ευρώπη και καταλήγοντας σε εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση· αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των συγκρούσεων, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής στους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την τακτική, ασφαλή και αξιοπρεπή μετανάστευση· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της αύξησης της συνεργασίας ιδίως μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής του Σαχέλ για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος, υπενθυμίζοντας παράλληλα την αποδεκτή πρακτική της αποχής από την εφαρμογή προϋποθέσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνάρτηση με τις δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης στην περιοχή·

48.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, που περιλαμβάνει όχι μόνο την πολιτική ασφάλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας· υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του μακροπρόθεσμου οράματος για την αναπτυξιακή πολιτική και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις σχετικές πολιτικές τους και να εφαρμόσουν κοινό προγραμματισμό για τις διάφορες χώρες και την περιοχή, το συντομότερο δυνατόν·

49.  ζητεί την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια στη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής για την ασφάλεια·

50.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του θεματολογίου του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του φύλου σε βασικούς τομείς πολιτικής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης για την ασφάλεια·

51.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών ασφάλειας και άμυνας, προκειμένου να βελτιώσει τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες εποπτείας που σχετίζονται με τις εθνικές και εξωτερικές παρεμβάσεις ασφάλειας·

52.  προτρέπει όλους τους στρατιωτικούς φορείς στο Σαχέλ να σεβαστούν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση που θα εστιάζει στην ανακούφιση του πόνου του πιο ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού, λαμβάνοντας συγκεκριμένα υπόψη την προστασία των αμάχων ως βασικό δείκτη επιτυχίας οποιασδήποτε ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή όλων των επιχειρήσεων ασφαλείας δεν θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση· καλεί όλους τους φορείς ασφαλείας να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων και των μέτρων ασφαλείας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της διατροφής, και στον αναγκαστικό εκτοπισμό, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεών τους στις ανθρωπιστικές ανάγκες·

53.  θεωρεί σημαντικό να παρασχεθεί έκτακτη και ολιστική βοήθεια στις ενδιαφερόμενες περιοχές λόγω της ασυνήθιστης πρόκλησης που συνιστά η πανδημία COVID-19, να διατηρηθεί η συνέχεια της λειτουργίας των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ μέσω της υποστήριξης των τοπικών ενόπλων δυνάμεων με την παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της επιδημίας, να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δράση της ΕΕ σε αυτές τις περιοχές, η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, να παρασχεθεί ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια και, παράλληλα, να επιδειχθεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην κατάσταση· χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση των G20 να αναστείλουν την πληρωμή εξυπηρέτησης χρέους για τις φτωχότερες χώρες·

54.  συνιστά να παρέμβει η ΕΕ χρηματοδοτικά, από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, για να βοηθήσει στον έλεγχο του χρέους και στην καταβολή των τόκων· ζητεί να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες, ενόψει της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών συνεπειών της, για την ελάφρυνση του χρέους, την αναστολή του χρέους και τη βιωσιμότητα του χρέους για τις αφρικανικές χώρες·

55.  συνιστά στις ενδιαφερόμενες χώρες να αναλάβουν στο ακέραιο τη διεθνή νομική τους ευθύνη και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη λογοδοσία στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για όλες τις παραβάσεις που διαπράττονται από όλα τα μέρη, να επιτρέψουν την ελεύθερη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και στις βασικές υπηρεσίες για τα άτομα που τις έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διασπάθισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, και να επιτρέψουν διαπραγματεύσεις για πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια από όλα τα μέρη της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας να θεωρείται ουδέτερη και αμερόληπτη και να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα·

56.  χαιρετίζει την πρόταση ενίσχυσης της αρχής του πολυμερούς χαρακτήρα των σχέσεων Αφρικής–ΕΕ, όπως ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική»· θεωρεί ότι η κομμουνιστική Κίνα και η αυταρχική Ρωσία ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις σχέσεις τους με τις αφρικανικές χώρες και την εναντίωσή τους στις προσπάθειες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις προσπάθειες δημόσιας διπλωματίας της και τον διάλογο με την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τις κοινωνίες των πολιτών, προκειμένου να εξηγήσει με πιο ουσιαστικό τρόπο τη στήριξη στον τομέα της ασφάλειας που παρέχει η ΕΕ στην Αφρική, ως συμβολή στην αναπτυξιακή στρατηγική της Αφρικής για το 2063·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 54I της 26.2.2020, σ. 9.
(2) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 38.
(3) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 33.
(4) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 113.
(5) ΕΕ C 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(6) ΕΕ C 99E της 3.4.2012, σ. 56.
(7) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 153.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0158.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0009.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0008.
(11) JOIN(2015)0017.
(12) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0009).


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τέλη που επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών
PDF 116kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 14ης Ιουλίου 2020 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA))
P9_TA(2020)0214B9-0251/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)4891),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως το άρθρο 25δ παράγραφος 3 και το άρθρο 82 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει του πρόσφατα τροποποιηθέντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού EMIR στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα τεθούν σε ισχύ οι διευρυμένες εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που θεωρούνται από συστημικής σκοπιάς σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή κάποιου από τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και ενισχυμένη εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ένωσης και να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 25δ ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό περαιτέρω λεπτομερειών σχετικά με τα τέλη που θα πρέπει να επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών προκειμένου να καλύπτει όλες τις δαπάνες που προκύπτουν για την αναγνώριση και την εκτέλεση των καθηκόντων της σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παρών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών συμβάλλουν επαρκώς, και δη εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο, στη χρηματοδότηση της ΕΑΚΑΑ·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τα κριτήρια για να προσδιοριστεί εάν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας είναι συστημικά σημαντικός
PDF 117kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η ΕΑΚΑΑ προκειμένου να προσδιορίσει εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα είναι ή είναι πιθανό να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη μέλη της (C(2020)4892 – 2020/2726(DEA))
P9_TA(2020)0215B9-0252/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)4892),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2α και το άρθρο 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει του πρόσφατα τροποποιηθέντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού EMIR στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα τεθούν σε ισχύ οι διευρυμένες εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που θεωρούνται από συστημικής σκοπιάς σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή κάποιου από τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και ενισχυμένη εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ένωσης και να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 25 παράγραφος 2α ανατίθεται την Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προς περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων που πρέπει να εφαρμόζει η ΕΑΚΑΑ όταν προσδιορίζει εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας είναι ή είναι πιθανόν να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη μέλη της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπόψη κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη προετοιμασία της Ένωσης όταν το δίκαιο της Ένωσης παύσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ελάχιστα στοιχεία κατά την αξιολόγηση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση και τρόπους
PDF 117kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα προς αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ στοιχεία κατά την αξιολόγηση αιτημάτων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση, καθώς και τους τρόπους και τους όρους διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))
P9_TA(2020)0216B9-0253/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)4895),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως το άρθρο 25α παράγραφος 3 και το άρθρο 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει του πρόσφατα τροποποιηθέντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού EMIR στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα τεθούν σε ισχύ οι διευρυμένες εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που θεωρούνται από συστημικής σκοπιάς σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή κάποιου από τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και ενισχυμένη εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ένωσης και να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25α προβλέπει ότι ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας που θεωρείται συστημικά σημαντικός ή πιθανόν να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της (κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2) μπορεί να ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να αξιολογήσει τη συγκρίσιμη συμμόρφωσή του, δηλαδή κατά πόσον η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο τρίτης χώρας μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό EMIR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπόψη κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη προετοιμασία της Ένωσης όταν το δίκαιο της Ένωσης παύσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16
PDF 121kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωση αντίρρησης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 ( D067917/01 – 2020/2712(RPS))
P9_TA(2020)0217B9-0254/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D067917/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στις 28 Μαΐου 2020 μισθωτικές παραχωρήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 (τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 16 – Μισθώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 παρέχουν προαιρετική, προσωρινή, επιχειρησιακή ανακούφιση που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 για τους μισθωτές που επωφελούνται από αναστολή πληρωμής μισθωμάτων, χωρίς να υπονομεύεται η συνάφεια και η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που υποβάλλουν οι εταιρείες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) υπέβαλε θετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουλίου 2020, η Κανονιστική Επιτροπή Λογιστικών Θεμάτων εξέδωσε θετική γνώμη για τις λόγω τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το IASB όρισε την 1η Ιουνίου 2020 ως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16, ενώ επιτρέπεται και η εφαρμογή τους νωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν αναδρομικά, ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους εκδότες και συνέπεια με άλλα λογιστικά πρότυπα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από την EFRAG και τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ταχεία εφαρμογή των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις περιόδους που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2020·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.


Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
PDF 288kWORD 83k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 196 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 196,
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της πολυπλοκότητας των φυσικών καταστροφών παγκοσμίως, και οι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση λόγω αφενός της περιορισμένης ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να τις μετριάζουν, και να αντιμετωπίζουν καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα, και αφετέρου της γεωγραφικής τους έκθεσης σε πλημμύρες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, ο μηχανισμός της Ένωσης προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(2)  Αν και η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, ο μηχανισμός της Ένωσης, και ειδικότερα το rescEU, προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες ικανότητες των κρατών μελών, κάτι που καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη ετοιμότητα και αντιμετώπιση, όταν οι ικανότητες σε εθνικό επίπεδο δεν είναι επαρκείς.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν τη ζωή, τα μέσα διαβίωσης και τη βιοποικιλότητα, προκαλούν υψηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και μειώνουν την ικανότητα του πλανήτη να απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα, γεγονός που επιτείνει περαιτέρω την κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν καταστάσεις κατά τις οποίες παρθένα δάση ή ραδιενεργά μολυσμένες περιοχές καταστρέφονται από πυρκαγιά. Η αύξηση των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, απαιτεί την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η πρωτοφανής εμπειρία της πανδημίας COVID-19 απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της Ένωσης στη διαχείριση μιας κρίσης περιορίζεται από το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησής της, αλλά και από τον βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών που έχουν αντίκτυπο στην πλειονότητα των κρατών μελών.
(3)  Η πρωτοφανής εμπειρία της πανδημίας COVID-19 απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της Ένωσης στη διαχείριση μιας κρίσης περιορίζεται από το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησής της, αλλά και από τον βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών που έχουν αντίκτυπο στην πλειονότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, είναι σαφές ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για πιο ακραίες και πολύπλοκες καταστροφές με εκτεταμένες, μακροπρόθεσμες παγκόσμιες συνέπειες, όπως μια πανδημία μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι δράσεις πολιτικής προστασίας των κρατών μελών να συντονίζονται καλύτερα και να ενισχυθεί το rescEU.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Η εμπειρία από την κρίση COVID-19 έχει δείξει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας και ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκώς κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε επίσης πόσο πρωτοφανείς διαστάσεις μπορούν να λάβουν οι συνέπειες των καταστροφών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθούν η ικανότητα και οι δράσεις της Ένωσης στους τομείς της υγείας και της πολιτικής προστασίας, έχει ουσιαστική σημασία να ενισχυθεί το rescEU και να καταστεί πιο ευέλικτο, ταχύτερο και καλύτερα συντονισμένο με τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας. Έχει επίσης ουσιαστική σημασία η παροχή επαρκών πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόληψη και την ετοιμότητά τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία έναντι των πολιτών της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο μέτρησης του ποσοστού των δαπανών που πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ).
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)
(3γ)   Δεδομένης της εμπειρίας της έξαρσης της COVID 19 και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης της Ένωσης στους τομείς της υγείας και της πολιτικής προστασίας, το rescEU θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις του σε καθέναν από τους τρεις πυλώνες του μηχανισμού της Ένωσης: πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για την καλύτερη προετοιμασία κατά την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων στο μέλλον, απαιτείται επείγουσα δράση για την ενίσχυση του μηχανισμού της Ένωσης.
(5)  Για την καλύτερη προετοιμασία κατά την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων στο μέλλον, απαιτείται επείγουσα δράση για την ενίσχυση του μηχανισμού της Ένωσης. Η ενίσχυση του μηχανισμού της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνει τις πολιτικές και τα ταμεία της Ένωσης και δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την ενσωμάτωση της αρχής της ανθεκτικότητας στις καταστροφές στις εν λόγω πολιτικές και ταμεία της Ένωσης.
Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για τη βελτίωση του σχεδιασμού όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις επενδύσεις για την πρόληψη καταστροφών σε όλους τους τομείς, καθώς και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου που στηρίζουν την πρόληψη και την ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη μια προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων, μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε στενή συνεργασία με τις συναφείς επιστημονικές κοινότητες και τους βασικούς οικονομικούς φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η διατομεακή προσέγγιση και η προσέγγιση έναντι όλων των κινδύνων θα πρέπει να τεθούν στο προσκήνιο και να βασίζονται στους στόχους ανθεκτικότητας της Ένωσης, που θα τροφοδοτούν τον βασικό ορισμό των ικανοτήτων και της ετοιμότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των στόχων ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση.
(6)  Για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και του σχεδιασμού όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα, η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις για την πρόληψη καταστροφών διασυνοριακά και σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν λόγω σεισμικής δραστηριότητας, όπως οι σεισμοί, ή λόγω πλημμυρών ή υδρογεωλογικής αστάθειας, όπως οι κατολισθήσεις εδαφών, καθώς και τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου που στηρίζουν την πρόληψη και την ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη μια προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων, μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε στενή συνεργασία με τις συναφείς επιστημονικές κοινότητες, τους βασικούς οικονομικούς φορείς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, καθώς με τον τριτογενή τομέα και τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί συντονισμού της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η διατομεακή προσέγγιση, η διασυνοριακή προσέγγιση και η προσέγγιση έναντι όλων των κινδύνων θα πρέπει να τεθούν στο προσκήνιο και να βασίζονται στους στόχους ανθεκτικότητας της Ένωσης, που θα τροφοδοτούν τον βασικό ορισμό των ικανοτήτων και της ετοιμότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καθορισμό των στόχων ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, και να λάβει υπόψη της τυχόν ήδη υφιστάμενα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πρόληψη καταστροφών είναι αποτελεσματική, βασικά στοιχεία θα πρέπει να θεωρούνται οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και μια διαδικασία πιστοποίησης των ικανοτήτων αντιμετώπισης. Απαιτούνται τακτικές εκτιμήσεις κινδύνων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε οι εθνικές αρχές να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, όπου αυτό χρειάζεται, μεταξύ άλλων με τη χρήση των υφιστάμενων ταμείων της Ένωσης. Τέτοιες εκτιμήσεις κινδύνων θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, όπως η σεισμική δραστηριότητα, οι συχνές πλημμύρες ή οι δασικές πυρκαγιές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν το επίπεδο της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου ο μηχανισμός της Ένωσης να διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τις τοπικά διαθέσιμες ικανότητες, ώστε να μπορεί να καταστεί περισσότερο στοχευμένη η παρέμβαση.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Η ανάπτυξη των ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας στις καταστροφές με σκοπό τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή εκτίμηση και να λαμβάνει υπόψη τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες παρατηρούνται κατά την πρώτη φάση μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις οποίες διαχειρίζονται οι οργανισμοί πολιτικής προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πιο ευάλωτα άτομα.
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)   Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη σημασία και οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι πρώτες που ανταποκρίνονται μετά από καταστροφές, επικουρούμενες από τις ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών συστημάτων προειδοποίησης για την ταχεία επέμβαση πριν από την κινητοποίηση του rescEU, καθώς και τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα αντιμετώπισης.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Με τη δημιουργία μιας δεξαμενής πόρων συγκεντρώνεται ένα σύνολο ομάδων διάσωσης, εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού που τα κράτη μέλη τηρούν πάντα σε κατάσταση αναμονής για τις αποστολές πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά τους, είναι σημαντικό οι εν λόγω ομάδες να πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει να αξιοποιεί τις διαστημικές υποδομές της Ένωσης, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το Galileo, το πρόγραμμα διαστημικής επιτήρησης και το GOVSATCOM, που παρέχουν σημαντικά εργαλεία σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus παρέχουν στήριξη στο ΚΣΑΕΑ στις διάφορες φάσεις έκτακτης ανάγκης, από την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη έως την καταστροφή και την αποκατάσταση. Το GOVSATCOM παρέχει ικανότητα ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κυβερνητικών χρηστών για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το Galileo είναι η πρώτη παγκόσμια υποδομή δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς στην Ευρώπη και διεθνώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς όπως η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης. Οι σχετικές υπηρεσίες του Galileo θα περιλαμβάνουν υπηρεσία έκτακτης ανάγκης η οποία, εκπέμποντας σήματα, μεταδίδει προειδοποιήσεις σχετικά με φυσικές καταστροφές ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία. Εφόσον αποφασίσουν να την χρησιμοποιήσουν, για να επικυρωθεί το σύστημα, θα πρέπει να ορίσουν τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες να χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και να τις κοινοποιήσουν στην Επιτροπή.
(9)  Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει να αξιοποιεί τις διαστημικές υποδομές της Ένωσης, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το Galileo, το πρόγραμμα διαστημικής επιτήρησης και το GOVSATCOM, που παρέχουν σημαντικά εργαλεία σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus παρέχουν στήριξη στο ΚΣΑΕΑ στις διάφορες φάσεις έκτακτης ανάγκης, από την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη έως την καταστροφή και την αποκατάσταση. Το GOVSATCOM παρέχει ικανότητα ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κυβερνητικών χρηστών για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το Galileo είναι η πρώτη παγκόσμια υποδομή δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς στην Ευρώπη και διεθνώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς όπως η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης. Οι σχετικές υπηρεσίες του Galileo θα περιλαμβάνουν υπηρεσία έκτακτης ανάγκης η οποία, εκπέμποντας σήματα, μεταδίδει προειδοποιήσεις σχετικά με φυσικές καταστροφές ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεδομένων των δυνητικών ικανοτήτων της εν λόγω υπηρεσίας όσον αφορά τη διάσωση ζωών και τη διευκόλυνση του συντονισμού των δράσεων έκτακτης ανάγκης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Εφόσον αποφασίσουν να την χρησιμοποιήσουν, για να επικυρωθεί το σύστημα, θα πρέπει να ορίσουν τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες να χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και να τις κοινοποιήσουν στην Επιτροπή.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Ο μηχανισμός της Ένωσης και το rescEU θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα στην Ένωση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της πολυπλοκότητας των φυσικών καταστροφών εντός της Ένωσης και παγκοσμίως, καθιστώντας αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών. Κάθε χρόνο, πολλά κράτη μέλη μαστίζονται από δασικές πυρκαγιές που καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και οδηγούν στην απώλεια πολυάριθμων ζωών. Η κατάσταση αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2017 στην Πορτογαλία, η οποία οδήγησε στην πρόταση της Επιτροπής για το rescEU τον Νοέμβριο του 2017. Η ικανότητα πρόληψης και αντιμετώπισης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από δασικές πυρκαγιές, είναι συχνά ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενισχυθούν η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση καταστροφών και ο μηχανισμός της Ένωσης να περιλαμβάνει επαρκείς ικανότητες, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου του rescEU, για την ανάληψη δράσης σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, βασιζόμενη στις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, η Επιτροπή μπόρεσε να συμπεριλάβει στο rescEU το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού, το οποίο συνίσταται σε ιατρικά αντίμετρα, όπως ιατρικό εξοπλισμό εντατικής θεραπείας, υλικό ατομικής προστασίας, εργαστηριακές προμήθειες, εμβόλια και θεραπευτικά μέσα, με σκοπό την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση σοβαρής διασυνοριακής απειλής κατά της υγείας. Από αυτό το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού δόθηκε υλικό ατομικής προστασίας στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες. Ωστόσο, επειδή μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να αποκτούν ή να μισθώνουν, εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, ικανότητες rescEU, πέρασε πάνω από ένας μήνας μεταξύ της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης για τη δημιουργία του προαναφερθέντος αποθέματος και της πρώτης χρησιμοποίησης του σχετικού ιατρικού εξοπλισμού και των σχετικών προμηθειών.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου η Ένωση να διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας ή περιστατικών μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, όπως η πανδημία COVID-19, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμει τα κράτη μέλη που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με την υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής προστασίας και με ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Οι ικανότητες αυτές πρέπει να είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων σε κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός της Ένωσης ή, για στρατηγικούς λόγους, σε δίκτυα κέντρων εμπιστοσύνης, όπως οι αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.
(10)  Προκειμένου η Ένωση να διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας ή περιστατικών μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, όπως η πανδημία COVID-19, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αυτόνομα, να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμει τα κράτη μέλη που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας και διασυνοριακού επιπέδου, σύμφωνα με την υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Οι ικανότητες αυτές πρέπει να είναι τοποθετημένες εκ των προτέρων σε κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός της Ένωσης. Όταν χρειάζεται, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για τον καθορισμό, τη διαχείριση και την κατανομή των ικανοτήτων που προορίζονται για την αντιμετώπιση υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του μηχανισμού της Ένωσης, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευάλωτων ατόμων. Επιπλέον, και προκειμένου να προλαμβάνεται η έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, σε καιρούς κρίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, κατευθυντήριες γραμμές βασιζόμενες στις βέλτιστες πρακτικές για τη στήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της καθολικής κάλυψης από ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και τον κεντρικό ρόλο της Ένωσης στην επιτάχυνση της επίτευξης προόδου όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης θα πρέπει, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή ενωσιακά προγράμματα, ιδίως το EU4Health, να δημιουργήσει καλύτερη ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι ικανότητες rescEU τις οποίες αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εθνικούς σκοπούς, αλλά μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν χρειάζονται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
(11)  Οι ικανότητες rescEU τις οποίες αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εθνικούς σκοπούς από τα κράτη μέλη που φιλοξενούν αυτές τις ικανότητες, αλλά μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν χρειάζονται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης και με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Εφόσον χρειάζεται, η Ένωση έχει συμφέρον να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες. Αν και οι ικανότητες rescEU δημιουργήθηκαν πρωτίστως για να χρησιμοποιούνται ως δίχτυ ασφαλείας εντός της Ένωσης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπιστικών αρχών, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και εκτός της Ένωσης.
(12)  Εφόσον χρειάζεται, η Ένωση έχει συμφέρον να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες. Αν και οι ικανότητες rescEU δημιουργήθηκαν πρωτίστως για να χρησιμοποιούνται ως δίχτυ ασφαλείας εντός της Ένωσης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε διαβούλευση με τους συντελεστές της ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από τις παρεμβάσεις, και λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπιστικών αρχών, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή της βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με συγχρηματοδότηση των επιχειρησιακών δαπανών των δεσμευμένων ικανοτήτων που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης.
(13)  Προκειμένου να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή της βοήθειας και εκτός της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με συγχρηματοδότηση των επιχειρησιακών δαπανών των δεσμευμένων ικανοτήτων στο ίδιο επίπεδο, ανεξαρτήτως εάν αναπτύσσονται εντός ή εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Για να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της εναέριας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και για την αντιμετώπιση άλλων καταστροφών, οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να εξορθολογιστούν, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση παρέμβαση.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Δεδομένου ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης παρέχει σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ταχείας ανταπόκρισης σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω υποχρεώσεις προβολής για την ανάδειξη του ρόλου της Ένωσης.
(16)  Δεδομένου ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης παρέχει σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ταχείας ανταπόκρισης σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω υποχρεώσεις προβολής για την παροχή πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες της Ένωσης καθώς και για την ανάδειξη του ρόλου της Ένωσης. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει, για κάθε συγκεκριμένη παρέμβαση, να λαμβάνουν από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την επικοινωνία, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη προβολή του ρόλου της Ένωσης.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να επιτευχθεί η βέλτιστη εκτέλεση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η έμμεση διαχείριση ως μέθοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
(17)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να επιτευχθεί η βέλτιστη υλοποίηση του προϋπολογισμού, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να προβλέπει την έμμεση διαχείριση ως μέθοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και το περιεχόμενο της σχετικής δράσης.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Σύμφωνα με το άρθρο 155 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (« ο δημοσιονομικός κανονισμός»), οι οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης θα πρέπει να εκπληρώνουν ετησίως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις εν λόγω οντότητες ορίζονται στη συμφωνία επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 130 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.
____________________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1)
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για την προώθηση της προβλεψιμότητας και της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, κατά την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας στα οποία θα αναφέρονται τα προγραμματισμένα κονδύλια. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει την Ένωση να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας.
διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)   Με κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να καθορίζονται οι ενισχυμένες αρμοδιότητες των ηγετικών παραγόντων της Ένωσης να διαχειρίζονται τις ικανότητες rescEU, να ηγούνται της διαδικασίας προμήθειας και να διατυπώνουν συστάσεις όσον αφορά συγκεκριμένες ποσότητες και προϊόντα που πρέπει να τοποθετηθούν σε γεωγραφικά διεσπαρμένα κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Η δημιουργία, διαχείριση και κατανομή στρατηγικών ενωσιακών εφεδρειών και αποθεμάτων ικανοτήτων που προορίζονται για την αντιμετώπιση ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health θα πρέπει να συμπληρώνουν τα αποθέματα rescEU.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)   Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετων, εθελοντικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Ενώ τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωστίας της Ένωσης κατά την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η εμφάνιση, η στιγμή και η έκταση των καταστροφών είναι από τη φύση τους απρόβλεπτες. Όπως έδειξε η πρόσφατη κρίση COVID-19, οι χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατάλληλης αντιμετώπισης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα έτος στο άλλο και θα πρέπει να διατίθενται άμεσα. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων, που θα περιορίζονται στο επόμενο έτος και θα προορίζονται αποκλειστικά για δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών, επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(23)  Ενώ τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωστίας της Ένωσης κατά την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η εμφάνιση, η στιγμή και η έκταση των καταστροφών είναι από τη φύση τους απρόβλεπτες. Όπως έδειξε η πρόσφατη κρίση COVID-19, οι χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατάλληλης αντιμετώπισης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα έτος στο άλλο και θα πρέπει να διατίθενται άμεσα. Για να συμβιβαστεί η αρχή της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων, που θα περιορίζονται στο επόμενο έτος και θα προορίζονται για δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Το παράρτημα Ι της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ δεν είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στην Ένωση την κατάλληλη προσαρμογή των επενδύσεων στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση, και ως εκ τούτου διαγράφεται. Τα επίπεδα επενδύσεων που θα κατανεμηθούν στα διάφορα στάδια του κύκλου διαχείρισης κινδύνων καταστροφών πρέπει να είναι καθορισμένα εκ των προτέρων. Η έλλειψη ευελιξίας δεν επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά στον απρόβλεπτο χαρακτήρα των καταστροφών.
διαγράφεται
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να υπάρχουν λειτουργικές ικανότητες rescEU και ο μηχανισμός της Ένωσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης, διατέθηκαν πρόσθετες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Είναι σημαντικό να δοθεί στην Ένωση η αναγκαία ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικά στον απρόβλεπτο χαρακτήρα των καταστροφών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται μια ορισμένη προβλεψιμότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία στην εκπλήρωση των στόχων αυτών. Για την επικαιροποίηση των ποσοστών που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του αναμορφωμένου μηχανισμού της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
-1)   Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η προστασία που πρέπει να εξασφαλισθεί με τον μηχανισμό της Ένωσης καλύπτει κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της τρομοκρατίας και των τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, της θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας που συμβαίνουν εντός και εκτός της Ένωσης. Όσον αφορά τις συνέπειες των τρομοκρατικών ενεργειών ή των ραδιολογικών καταστροφών, ο μηχανισμός της Ένωσης μπορεί να καλύπτει μόνον δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης.
«2. Η προστασία που πρέπει να εξασφαλισθεί με τον μηχανισμό της Ένωσης καλύπτει κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της τρομοκρατίας και των τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, της θαλάσσιας ρύπανσης, της υδρογεωλογικής αστάθειας και σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας που συμβαίνουν εντός και εκτός της Ένωσης. Όσον αφορά τις συνέπειες των τρομοκρατικών ενεργειών ή των ραδιολογικών καταστροφών, ο μηχανισμός της Ένωσης μπορεί να καλύπτει μόνον δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης.»
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
-1α)   Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Ο μηχανισμός της Ένωσης προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μέσω πρακτικής συνεργασίας και συντονισμού, χωρίς να επηρεάζει την πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών να προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο έδαφός τους από καταστροφές και να εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης καταστροφών που διαθέτουν με επαρκή μέσα ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται επαρκώς και κατά τρόπο συνεπή σε καταστροφές τέτοιας φύσεως και τέτοιου μεγέθους, για τις οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι προετοιμασμένα.
«3. Ο μηχανισμός της Ένωσης προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μέσω πρακτικής συνεργασίας και συντονισμού, χωρίς να επηρεάζει την πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών να προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον, το έδαφος και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο έδαφός τους από καταστροφές και να εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης καταστροφών που διαθέτουν με επαρκή μέσα ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν επαρκώς και κατά τρόπο συνεπή καταστροφές τέτοιας φύσεως και τέτοιου μεγέθους, για τις οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι προετοιμασμένα.»
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
-1β)   Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περίπτωση καταστροφών ή επαπειλούμενων καταστροφών, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για τον μετριασμό των άμεσων συνεπειών καταστροφών·
«γ) διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περίπτωση καταστροφών και επαπειλούμενων καταστροφών, μεταξύ άλλων με την άρση ενδεχόμενων εμποδίων γραφειοκρατικής φύσης.»
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«4a. ως «στόχοι της Ένωσης για την ανθεκτικότητα στις καταστροφές» νοούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης και των κρατών μελών της να ανθίστανται στις επιπτώσεις μιας καταστροφής που προκαλεί ή είναι ικανή να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις, να παρέχουν μια κοινή βάση σχετικά με τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της κοινωνίας παρά τις επιπτώσεις μιας τέτοιας καταστροφής, και να διασφαλίζουν ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί ορθά σε ένα τέτοιο πλαίσιο·»
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
1β)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  καθιερώνει και επικαιροποιεί τακτικά διατομεακή επισκόπηση και χαρτογράφηση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων καταστροφών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση, ακολουθώντας συνεκτική προσέγγιση στους διάφορους τομείς πολιτικής που μπορούν να αφορούν ή να επηρεάζουν την πρόληψη καταστροφών και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ·
«γ) καθιερώνει και επικαιροποιεί τακτικά διατομεακή επισκόπηση και χαρτογράφηση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων καταστροφών που προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση, ακολουθώντας συνεκτική προσέγγιση στους διάφορους τομείς πολιτικής που μπορούν να αφορούν ή να επηρεάζουν την πρόληψη καταστροφών και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·»
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
1γ)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
η)  προωθεί τη χρήση διαφόρων κονδυλίων της Ένωσης που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης·
«η) προωθεί τη χρήση κονδυλίων της Ένωσης που δύνανται να στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης καταστροφών που προκαλούνται από υδρογεωλογική αστάθεια, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης·»
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
-α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  αναπτύσσουν περαιτέρω και βελτιώνουν τον οικείο σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων καταστροφών, σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο,
«γ) αναπτύσσουν περαιτέρω και βελτιώνουν τον οικείο σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων καταστροφών, σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού και περιφερειακού επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ανθεκτικότητας της Ένωσης στις καταστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και τους κινδύνους που σχετίζονται με καταστροφές οι οποίες προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις,»
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
-αα)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  διαβιβάζουν στην Επιτροπή περίληψη των σχετικών στοιχείων των εκτιμήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), εστιάζοντας στους βασικούς κινδύνους. Για τους βασικούς κινδύνους που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις καθώς και, κατά περίπτωση, για τους κινδύνους μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, τα κράτη μέλη περιγράφουν τα μέτρα προτεραιότητας στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας. Η περίληψη υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία και οποτεδήποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές,
«δ) διαβιβάζουν στην Επιτροπή περίληψη των σχετικών στοιχείων των εκτιμήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), εστιάζοντας στους βασικούς κινδύνους. Για τους βασικούς κινδύνους που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και κινδύνους συνδεόμενους με καταστροφές που προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις, καθώς και, κατά περίπτωση, για τους κινδύνους μικρής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο, τα κράτη μέλη περιγράφουν τα μέτρα προτεραιότητας στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας. Η περίληψη υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία και οποτεδήποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές,»
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  βελτιώνουν τη συλλογή δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η εκπόνηση τεκμηριωμένων σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.·
στ)  βελτιώνουν τη συλλογή δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η εκπόνηση τεκμηριωμένων σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό ελλείψεων στις ικανότητες αντιμετώπισης διασυνοριακών καταστροφών.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή καθορίζει ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας. Οι στόχοι ανθεκτικότητας στις καταστροφές εξασφαλίζουν ένα κοινό βασικό σενάριο για τη διατήρηση κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών έναντι των αλυσιδωτών επιπτώσεων μιας καταστροφής με υψηλό αντίκτυπο και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι βασίζονται σε μελλοντικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο καταστροφών, σε δεδομένα σχετικά με προηγούμενα γεγονότα και σε διατομεακή ανάλυση αντικτύπου με ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα.
5.  Έως τις [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής απόφασης], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τη συμπλήρωση της παρούσας απόφασης, προκειμένου να θεσπίσει ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας. Οι στόχοι ανθεκτικότητας στις καταστροφές εξασφαλίζουν ένα κοινό βασικό σενάριο για τη διατήρηση κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών έναντι των αλυσιδωτών επιπτώσεων μιας καταστροφής με υψηλό αντίκτυπο και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτοί οι στόχοι βασίζονται σε μελλοντικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την απώλεια της βιοποικιλότητας στον κίνδυνο καταστροφών, σε δεδομένα σχετικά με προηγούμενα γεγονότα, σε διατομεακή ανάλυση αντικτύπου και σε ανάλυση των μακροπρόθεσμων κοινωνικών επιπτώσεων στις πληγείσες περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Κατά τη διατύπωση των στόχων ανθεκτικότητας στις καταστροφές, η Επιτροπή εστιάζει ειδικά στις επαναλαμβανόμενες καταστροφές που πλήττουν περιοχές των κρατών μελών και προτείνει την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων από τις εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων εκείνων που πρόκειται να εφαρμοστούν με τη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις.
Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει, εφόσον είναι αναγκαίο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον καθορισμό ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας στις καταστροφές.
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Το ΚΣΑΕΑ συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης. Το ΚΣΑΕΑ εργάζεται σε στενή επαφή με τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης κρίσεων, τις αρχές πολιτικής προστασίας και τα αρμόδια όργανα της Ένωσης.
Το ΚΣΑΕΑ συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης. Το ΚΣΑΕΑ εργάζεται σε στενή επαφή με τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης κρίσεων, τις αρχές πολιτικής προστασίας, τις εθελοντικές ομάδες σε επίπεδο κοινότητας και τα αρμόδια όργανα της Ένωσης.
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 8 – στοιχείο γ – περίπτωση 1
—  την ανάπτυξη διεθνικών συστημάτων ανίχνευσης και προειδοποίησης ενωσιακού συμφέροντος·
—  την ανάπτυξη διεθνικών συστημάτων ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης ενωσιακού συμφέροντος για τον μετριασμό των άμεσων συνεπειών που ενδέχεται να έχουν οι καταστροφές ή πανδημίες στις ανθρώπινες ζωές·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 8 - στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)
—  την παροχή βοήθειας τεχνικής κατάρτισης στις τοπικές κοινότητες με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους όσον αφορά την πρώτη μη υποβοηθούμενη αντίδρασής τους σε μια κρίση·
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 10 α (νέα)
5α)   Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«10α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πρώτοι παρεμβαίνοντες είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε είδος καταστροφής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.»
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του διατομεακού σχεδιασμού ανθεκτικότητας, τόσο για φυσικές όσο και για ανθρωπογενείς καταστροφές που ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την εκπόνηση σεναρίων σε ενωσιακό επίπεδο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων από καταστροφές που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), των δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), καθώς και τη χαρτογράφηση των πόρων και την κατάρτιση σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης καταστροφών, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του διατομεακού σχεδιασμού ανθεκτικότητας, τόσο για φυσικές όσο και για ανθρωπογενείς καταστροφές που ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της συχνότητας των διασυνοριακών δασικών πυρκαγιών. Ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την εκπόνηση σεναρίων σε ενωσιακό επίπεδο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων από καταστροφές που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), των δεδομένων για ζημίες λόγω καταστροφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), καθώς και τη χαρτογράφηση των πόρων και την κατάρτιση σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης καταστροφών, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών στόχων ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και προωθούν συνέργειες μεταξύ της βοήθειας πολιτικής προστασίας και τις χρηματοδοτήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της ανθεκτικότητας στις καταστροφές των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών για ανθρωπιστικές κρίσεις εκτός της Ένωσης.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και προωθούν συνέργειες μεταξύ της βοήθειας πολιτικής προστασίας και τις χρηματοδοτήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της ανθεκτικότητας στις καταστροφές των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών για ανθρωπιστικές κρίσεις εκτός της Ένωσης, σε διαβούλευση με τους συντελεστές της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δρουν σε τοπικό επίπεδο, και με τις τοπικές αρχές όπου αυτό είναι δυνατό.
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, τους στόχους ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, την εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, καθώς και τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις, η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, τις κατηγορίες και τον αριθμό των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασία («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»).
2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, τις συνολικές ικανότητες, τις ελλείψεις και τους υπάρχοντες ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, καθώς και κάθε υπάρχουσα εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις κατηγορίες και προσδιορίζει τον αριθμό των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2.
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, τις ικανότητες από τις οποίες απαρτίζονται οι rescEU, με βάση τους στόχους ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, την εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες και τους αναδυόμενους κινδύνους, καθώς και τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την εναέρια δασοπυρόσβεση, τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά συμβάντα και την επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση.
2.  Η Επιτροπή δημιουργεί, στο πλαίσιο κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης, ευρωπαϊκά αποθέματα ιατρικών αντιμέτρων και εξοπλισμού, στα οποία θα περιλαμβάνονται τα ιατρικά αντίμετρα για την αντιμετώπιση σοβαρών γεγονότων χαμηλής πιθανότητας. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις ικανότητες από τις οποίες απαρτίζονται οι rescEU, με βάση, μεταξύ άλλων, τους υπάρχοντες ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, καθώς και κάθε υπάρχουσα εκπόνηση σεναρίων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες και τους αναδυόμενους κινδύνους, καθώς και τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την εναέρια δασοπυρόσβεση, τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περιπτώσεις σεισμού και πλημμύρας, τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά συμβάντα και την επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και την ταξινόμηση των ικανοτήτων rescEU και τις θέτει άμεσα στη διάθεση των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για ικανότητες που προορίζονται για την αντιμετώπιση υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ένα στρατηγικό απόθεμα, οι ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης και οιεσδήποτε άλλες σχετικές ικανότητες, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται αποτελεσματικός συντονισμός και συνέργειες με άλλα προγράμματα και ταμεία της Ένωσης και ιδίως με το πρόγραμμα EU4Health και με τους σχετικούς ενωσιακούς και διεθνείς παράγοντες
_______________________
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 (πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), COM(2020)0405.
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν και/ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU. Η Επιτροπή δύναται να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU για τη δημιουργία αποθεμάτων και τη διανομή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη, μέσω διαδικασιών προμηθειών σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Όταν τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί άμεσες επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν και/ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU. Η Επιτροπή δύναται να αποκτά, να ενοικιάζει, να μισθώνει ή να προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU για τη δημιουργία αποθεμάτων και τη διανομή προμηθειών υψηλής ποιότητας ή την παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη, μέσω διαδικασιών προμηθειών σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Όταν η Επιτροπή αποκτά ικανότητες rescEU, διατηρεί την κυριότητα των εν λόγω ικανοτήτων, ακόμη και όταν αυτές διανέμονται στα κράτη μέλη. Όταν η Επιτροπή ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, η Επιτροπή διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των ικανοτήτων αυτών. Όταν η Επιτροπή αποκτά μη επαναχρησιμοποιήσιμες ικανότητες, μπορεί να μεταβιβάσει την κυριότητα των ικανοτήτων αυτών στο κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση. Όταν τα κράτη μέλη αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί άμεσες επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα κράτη μέλη τα οποία τις αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή τις προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης. Ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης, οι ικανότητες rescEU που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης η Επιτροπή πρέπει να βρίσκονται εκ των προτέρων σε στρατηγική θέση εντός της Ένωσης. Σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, οι ικανότητες rescEU που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης η Επιτροπή θα μπορούσαν επίσης να βρίσκονται σε τρίτες χώρες μέσω δικτύων εμπιστοσύνης υπό τη διαχείριση αρμόδιων διεθνών οργανισμών.·
Τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα κράτη μέλη τα οποία τις αποκτούν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή τις προμηθεύονται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης. Ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης, οι ικανότητες rescEU που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης η Επιτροπή πρέπει να βρίσκονται εκ των προτέρων σε στρατηγική θέση εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
αα)   Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.  Το κράτος μέλος που έχει την κυριότητα των ικανοτήτων rescEU ή τις μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης διασφαλίζει την καταχώριση των εν λόγω ικανοτήτων στο CECIS και τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των εν λόγω ικανοτήτων για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
«5. Η Επιτροπή ή το κράτος μέλος που αποκτά, ενοικιάζει, μισθώνει ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο βάσει σύμβασης ικανότητες rescEU διασφαλίζει την καταχώριση των εν λόγω ικανοτήτων στο CECIS και τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης των εν λόγω ικανοτήτων για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για εθνικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4α, όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για εθνικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4α, όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
Οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και με τις επιχειρησιακές συμβάσεις μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους που έχει την κυριότητα αυτών των ικανοτήτων ή τις μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες διευκρινίζονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων rescEU, μεταξύ άλλων όσον αφορά το συμμετέχον προσωπικό.
Οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και με τις επιχειρησιακές συμβάσεις μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους που έχει την κυριότητα αυτών των ικανοτήτων ή τις μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες διευκρινίζονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων rescEU, μεταξύ άλλων όσον αφορά το συμμετέχον προσωπικό.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επιχειρησιακές συμβάσεις διασφαλίζουν επίσης ότι οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ιδίως με την απαίτηση οι ικανότητες rescEU να καθίστανται διαθέσιμες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν επίσης τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των ενωσιακών κονδυλίων.»
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να αναπτυχθούν εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του παρόντος άρθρου.·
Οι ικανότητες rescEU μπορούν να αναπτυχθούν εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του παρόντος άρθρου.· Πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή ειδικές διατάξεις που να εγγυώνται τη λογοδοσία και την ορθή χρήση των ικανοτήτων rescEU σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για πρόσβαση ελεγκτικών υπαλλήλων της Ένωσης. Η προβολή του μηχανισμού της Ένωσης σε τρίτες χώρες εξασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)
8α)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«στα) δημιουργεί ικανότητες εμπειρογνωμοσύνης ειδικής ανταπόκρισης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση καταστροφών που επηρεάζουν την πολιτιστική κληρονομιά.»
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  συγκεντρώνει και αναλύει, από κοινού με το πληττόμενο κράτος μέλος, έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση με στόχο τη δημιουργία κοινής επίγνωσης των καταστάσεων, και τις διαδίδει στα κράτη μέλη·
β)  συγκεντρώνει και αναλύει, από κοινού με το πληττόμενο κράτος μέλος, έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση με στόχο τη δημιουργία κοινής επίγνωσης και αντιμετώπισης της κατάστασης, και τις διαδίδει άμεσα στα κράτη μέλη·
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
9α)   Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.
«2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίο παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή διαβουλεύεται, όποτε είναι δυνατόν, με τους συντελεστές της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δρουν σε τοπικό επίπεδο, και διασφαλίζει τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.»
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2·
α)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, ειδικά σε περίπτωση πανδημίας·
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ετοιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3·
β)  κατόπιν αιτήματος για παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ετοιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, ειδικά σε περίπτωση πανδημίας·
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   με κατάρτιση χαρτογραφικού υλικού για την ταχεία ανάπτυξη και κινητοποίηση πόρων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών περιφερειών για τους σκοπούς διασυνοριακών κινδύνων, όπως οι δασικές πυρκαγιές·
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
βα)  Στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει επίσης δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του μηχανισμού της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων του.
«Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 19α μπορεί να καλύπτει επίσης δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του μηχανισμού της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων του.»
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)
ββ)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 19α διατίθεται για την κάλυψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.»
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
γ)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
διαγράφεται
«4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α διατίθεται για την κάλυψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.»·
Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
γα)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για την περίοδο 2014-2020, χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά και τις αρχές που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.
«4. Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για την περίοδο 2014-2020, χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά που παρατίθενται στο σημείο 1 του Παραρτήματος 1 και τις αρχές που παρατίθενται στο σημείο 3 του εν λόγω παραρτήματος.»·
Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)
γβ)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4a. Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 19α, για την περίοδο 2021-2027, χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά που παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρτήματος 1 και τις αρχές που παρατίθενται στο σημείο 3 του εν λόγω παραρτήματος.»·
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφοι 5 και 6
δ)  οι παράγραφοι 5 και 6 διαγράφονται.
διαγράφεται
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
δα)  Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.   Η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της κατανομής που ορίζεται στο Παράρτημα Ι με βάση το αποτέλεσμα την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η Επιτροπή έχει την εξουσία, εφόσον είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της επισκόπησης αυτής, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30, για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων του Παραρτήματος Ι, άνω των 8 και μέχρι και 16 ποσοστιαίων μονάδων. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 30 Ιουνίου 2017.
«5. Η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της κατανομής που ορίζεται στο παράρτημα Ι με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία, εφόσον είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα απρόβλεπτων γεγονότων που επηρεάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού ή υπό το πρίσμα της δημιουργίας ικανοτήτων rescEU, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων στα σημεία 1 και 2 του Παραρτήματος I, άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων.»·
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
δβ)  Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.   Όταν, σε περίπτωση αναγκαίας αναθεώρησης των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για δράσεις αντιμετώπισης, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων του Παραρτήματος Ι άνω των 8 και μέχρι και 16 ποσοστιαίων μονάδων, στο πλαίσιο των διαθέσιμων κονδυλίων του προϋπολογισμού και σύμφωνα προς τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31.
«6. Όταν, σε περίπτωση αναγκαίας αναθεώρησης των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για δράσεις αντιμετώπισης, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος Ι για την προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων στα σημεία 1 και 2 του Παραρτήματος I άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, στο πλαίσιο των διαθέσιμων κονδυλίων του προϋπολογισμού σύμφωνα προς τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31.»·
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα)
δγ)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού του Συμβουλίου (EΕ, Euratom) αριθ. ..../... για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και της διοργανικής συμφωνίας της ... 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.»
Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 α – παράγραφος 1
Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ERI] εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης μέσω των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 8.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ERI] εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης με ποσό 2 187 620 000 EUR σε τρέχουσες τιμές όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 8.
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Σε κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχεται κατάλληλη προβολή. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημόσια επικοινωνία για επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης:
Σε κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχεται κατάλληλη προβολή σύμφωνα με τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Επιτροπή για ειδικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημόσια επικοινωνία για επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης:
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Όταν οι ικανότητες rescEU χρησιμοποιούνται για εθνικούς σκοπούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, τα κράτη μέλη, με τα ίδια μέσα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, αναγνωρίζουν την προέλευση των εν λόγω ικανοτήτων και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση των εν λόγω ικανοτήτων.
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
αα)   Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
η)  στήριξη των δραστηριοτήτων ετοιμότητας που περιγράφονται στο άρθρο 13·
«η) στήριξη των δραστηριοτήτων ετοιμότητας που περιγράφονται στο άρθρο 13, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων δικτύων κατάρτισης και των μεταξύ τους συνεργειών, και μέσω της προώθησης της δημιουργίας νέων δικτύων με έμφαση σε καινοτόμες λύσεις και νέους κινδύνους και προκλήσεις·»
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Η χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο μπορεί να υλοποιείται μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Για δράσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν του ενός έτους, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις δύνανται να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις.
διαγράφεται
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ή υπό έμμεση διαχείριση με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Κατά την επιλογή του τρόπου υλοποίησης της χρηματοδοτικής στήριξης, δίδεται προτεραιότητα στην άμεση διαχείριση. Εφόσον δικαιολογείται από τη φύση και το περιεχόμενο της σχετικής δράσης, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί έμμεση διαχείριση. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τη συμπλήρωση της παρούσας απόφασης με τον καθορισμό δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης και μπορούν να υλοποιούνται με έμμεση διαχείριση.
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2. Τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος των κονδυλίων τους. Περιέχουν επίσης την περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ύψος του ποσού που διατίθεται σε κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας περιγράφουν τις προβλεπόμενες δράσεις για τις εκεί αναφερόμενες χώρες.
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 παράγραφος 2. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος των κονδυλίων τους. Περιέχουν επίσης την περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ύψος του ποσού που διατίθεται σε κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιγράφουν τις προβλεπόμενες δράσεις για τις εκεί αναφερόμενες χώρες.
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ωστόσο, δεν απαιτούνται ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της αντιμετώπισης καταστροφών του κεφαλαίου IV, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.
Ωστόσο, δεν απαιτούνται ετήσια προγράμματα εργασίας για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της αντιμετώπισης καταστροφών του κεφαλαίου IV, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
5.  Επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους για το οποίο έχουν εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, μεταφέρονται αυτομάτως και μπορούν να δεσμευθούν και να πληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στο επόμενο οικονομικό έτος.
5.  Επιπλέον του άρθρου 12 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους για το οποίο έχουν εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, μεταφέρονται αυτομάτως και μπορούν να δεσμευθούν και να πληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται για δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στο επόμενο οικονομικό έτος.
Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
αα)   η παράγραφος 3 απαλείφεται·
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 4
4.  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 7
7.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
7.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ή το άρθρο 25 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
22α)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Έως τις … [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής απόφασης], η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες που έχουν επιτευχθεί με το πρόγραμμα EU4Health και τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία, με σκοπό την υποβολή νομοθετικής πρότασης που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης στον τομέα της υγείας.»
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Παράρτημα I
23)  Το παράρτημα I απαλείφεται.
διαγράφεται
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Παράρτημα I
23α)  Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
Παράρτημα I
«Παράρτημα Ι
Ποσοστά και αρχές για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 1α και στο άρθρο 19α
Ποσοστά για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1
1.  Ποσοστά για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 για την περίοδο από το 2014 έως το 2020
Πρόληψη: 20 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες
Πρόληψη: 10 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Ετοιμότητα: 50 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες
Ετοιμότητα: 65 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Αντιμετώπιση: 30 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες
Αντιμετώπιση: 25 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
2.  Ποσοστά για τη χορήγηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1α και στο άρθρο 19α για την περίοδο από το 2021 έως το 2027
Πρόληψη: 8 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Ετοιμότητα: 80 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Αντιμετώπιση: 12 % +/- 10 ποσοστιαίες μονάδες
Αρχές
3.  Αρχές
Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε δράσεις για τις οποίες η παρούσα απόφαση ορίζει προθεσμία για την περίοδο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία.
Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε δράσεις για τις οποίες η παρούσα απόφαση ορίζει προθεσμία για την περίοδο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0148/2020).


Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία ***I
PDF 306kWORD 89k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))(1)
P9_TA(2020)0219A9-0144/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Η κλιματική αλλαγή συνιστά πρωτοφανή απειλή που απαιτεί ενισχυμένη φιλοδοξία και αυξημένη δράση για το κλίμα από την Ένωση, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ένωση έχει δεσμευτεί να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Η ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), του 2018, με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C» επιβεβαίωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές σε όλους τους τομείς ώστε να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C. Η ειδική έκθεση της IPCC, του 2019, με τίτλο «Οι ωκεανοί και η κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», δηλώνει επίσης ότι οι κλιματικοί μηχανισμοί εξαρτώνται από την υγεία των ωκεάνιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τα οποία πλήττονται αυτή τη στιγμή από την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και την οξίνιση, αποξυγόνωση και διάβρωση των ακτών. Η IPCC υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί αποτελούν μέρος της λύσης όσον αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτές, υπογραμμίζει δε την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η ρύπανση των οικοσυστημάτων, καθώς και την ανάγκη να ενισχυθούν οι φυσικές καταβόθρες άνθρακα.
__________________
Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν αντίκτυπο στο παγκόσμιο κλίμα, ως αποτέλεσμα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τη ναυτιλία. Το 2015 οι θαλάσσιες μεταφορές παρήγαγαν το 13 % των συνολικών ενωσιακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών15. Οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν το μόνο μέσο μεταφοράς που δεν περιλαμβάνεται στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
(1)  Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία, ως αποτέλεσμα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων εκπομπών τους, όπως το μεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου, τα οξείδια του θείου, τα σωματίδια και ο μαύρος άνθρακας. Το 2015 οι θαλάσσιες μεταφορές παρήγαγαν το 13 % των συνολικών ενωσιακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών15. Οι παγκόσμιες εκπομπές της ναυτιλίας αναμένεται να αυξηθούν κατά ποσοστό μεταξύ 50 % και 250 % έως το 205015α. Εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, οι εκπομπές της σχετικής με τον ΕΟΧ ναυτιλίας αναμένεται να αυξηθούν, έως το 2050, κατά 86 % πάνω από τα επίπεδα του 1990, μολονότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ενέκρινε ελάχιστα πρότυπα απόδοσης των πλοίων. Οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν το μόνο μέσο μεταφοράς που δεν περιλαμβάνεται στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο IMO ενέκρινε, στις 13 Απριλίου 2018, την αρχική στρατηγική του για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία. Χρειάζονται επειγόντως μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής σε παγκόσμιο αλλά και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η ανάληψη άμεσης δράσης για να μειωθούν οι εκπομπές της ναυτιλίας, να στηριχθεί η υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς να υπονομεύονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται για το κλίμα από άλλους τομείς.
__________________
__________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
15α https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τη δέσμευση των συννομοθετών, όπως αυτή εκφράζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 και την οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17.
(2)  Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της μετάβασης σε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2050, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
__________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26).
17 Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 3).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν ως δεσμευτικό στόχο για την Ένωση τη μείωση, μέχρι το 2030, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε επίσης ότι, για να ανταποκριθεί η Ένωση στις παγκόσμιες προσπάθειες στο μερίδιο που της αναλογεί, θα χρειαστεί να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
(3)  Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε με ευρεία πλειοψηφία υπέρ του στόχου της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης καλέσει επανειλημμένα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον δεσμευτικό στόχο για την Ένωση της μείωσης, μέχρι το 2030, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε επίσης ότι, για να επιτύχει η Ένωση τους κλιματικούς της στόχους και να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προσπάθειες στο μερίδιο που της αναλογεί, πρέπει να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι ταχείες προσπάθειες για την απαλλαγή του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές καθίστανται ολοένα και σημαντικότερες, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο κήρυξε, στις 28 Νοεμβρίου 2019, κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Στο ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP25), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να λάβει η Ένωση πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυτιλίας, δεδομένου ότι σημειώθηκε αργή και ανεπαρκής πρόοδος σε επίπεδο IMO. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, ειδικότερα, να συμπεριληφθεί ο τομέας της ναυτιλίας στο ενωσιακό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), καθώς και να καθιερωθούν πρότυπα απόδοσης των πλοίων σε επίπεδο Ένωσης. Οι αγορακεντρικές πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών δεν επαρκούν από μόνες τους για να επιτευχθούν οι ενωσιακοί στόχοι της μείωσης των εκπομπών, και θα πρέπει να συνοδεύονται από δεσμευτικές και καταλλήλως επιβαλλόμενες ρυθμιστικές πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 24ης Οκτωβρίου 2014, τάχθηκε υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των κινδύνων που συνδέονται με την εξάρτηση του τομέα των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα, και κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω μέσα και μέτρα για μια σφαιρική και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, μεταξύ άλλων, για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές και της μείωσης των εκπομπών.
(4)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 12ης Δεκεμβρίου 2019, ενέκρινε τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
__________________
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/el/pdf
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Προς το παρόν, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον μοναδικό τομέα που δεν συνδέεται ρητά με ενωσιακό στόχο μείωσης των εκπομπών ή ειδικά μέτρα μετριασμού. Στην ανακοίνωση, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να λάβει πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυτιλίας, και ειδικότερα να επεκτείνει το ΣΕΔΕ της ΕΕ στον τομέα της ναυτιλίας, να ρυθμίσει την πρόσβαση των πλέον ρυπογόνων πλοίων στους ενωσιακούς λιμένες και να υποχρεώσει τα ελλιμενισμένα πλοία να ηλεκτροδοτούνται από ξηράς. Στην πρόταση, της 4ης Μαρτίου 2020, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα), η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, χρειάζεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα με τη συνεισφορά όλων των τομέων, καθώς οι υφιστάμενες πολιτικές αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μόνο κατά 60 % έως το 2050.
__________________
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Η άρση των φραγμών της αγοράς στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και η χρήση ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (ΠΥΕ), έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη διείσδυση των τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας, ώστε να βοηθήσει να μειωθούν κατά περίπου 2 % οι εκπομπές της ναυτιλίας έως το 2030. Προκειμένου να συνεισφέρει πλήρως ο τομέας της ναυτιλίας στις προσπάθειες που καταβάλλονται από το σύνολο της οικονομίας για να επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και οι στόχοι για το 2030 και άλλοι δυνητικοί ενδιάμεσοι στόχοι, είναι επομένως αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης. Ως το κύριο μέσο της Ένωσης για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις θαλάσσιες μεταφορές, ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ αποτελεί τη βάση για περαιτέρω δράση. Το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει, επομένως, να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει δεσμευτικές απαιτήσεις για να μειώσουν οι εταιρείες τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μεταφορικό έργο, είναι δε επίσης αναγκαίο να επεκταθεί το ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να καλύπτει τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τον Απρίλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές20 («κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ»), ο οποίος συμπληρώθηκε το 2016 με δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς21 και δύο εκτελεστικούς κανονισμούς22. Στόχος του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ είναι η συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις εκπομπές από τη ναυτιλία για την περαιτέρω χάραξη πολιτικής και την παροχή κινήτρων για μειώσεις των εκπομπών, μέσω της διάθεσης πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των πλοίων στις σχετικές αγορές. Ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ υποχρεώνει τις εταιρείες να παρακολουθούν και να επαληθεύουν την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και την ενεργειακή απόδοση των πλοίων τους για τους πλόες προς και από λιμένες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και να υποβάλλουν εκθέσεις επ’ αυτών, σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2018. Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για τις εκπομπές CO2 εντός λιμένων του ΕΟΧ. Οι πρώτες εκθέσεις για τις εκπομπές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.
(6)  Τον Απρίλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές20 («κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ»), ο οποίος συμπληρώθηκε το 2016 με δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς21 και δύο εκτελεστικούς κανονισμούς22. Στόχος του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ είναι η συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις εκπομπές από τη ναυτιλία για την περαιτέρω χάραξη πολιτικής και την παροχή κινήτρων για μειώσεις των εκπομπών, μέσω της διάθεσης πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των πλοίων στις σχετικές αγορές. Ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ εγκρίθηκε ως πρώτο βήμα μιας κλιμακωτής προσέγγισης για την υπαγωγή των εκπομπών της ναυτιλίας στις δεσμεύσεις της Ένωσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και για την επακόλουθη τιμολόγηση των εν λόγω εκπομπών σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εξετάσει, στο πλαίσιο των μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων για τις εκπομπές της ναυτιλίας, τις κατάλληλες επόμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη συνεισφορά του τομέα στους στόχους της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών, και ειδικότερα το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ΣΕΔΕ ώστε να καλύπτει τον τομέα της ναυτιλίας. Ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ υποχρεώνει τις εταιρείες να παρακολουθούν και να επαληθεύουν την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και την ενεργειακή απόδοση των πλοίων τους για τους πλόες προς και από λιμένες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και να υποβάλλουν εκθέσεις επ’ αυτών, σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2018. Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για τις εκπομπές CO2 εντός λιμένων του ΕΟΧ. Οι πρώτες εκθέσεις για τις εκπομπές έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 και δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2019.
__________________
__________________
20 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55).
20 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55).
21 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2072 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις επαληθευτικές δραστηριότητες και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 320 της 26.11.2016, σ. 5). Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2071 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους κανόνες παρακολούθησης και άλλες σχετικές πληροφορίες (ΕΕ L 320 της 26.11.2016, σ. 1).
21 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2072 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις επαληθευτικές δραστηριότητες και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 320 της 26.11.2016, σ. 5). Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2071 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους κανόνες παρακολούθησης και άλλες σχετικές πληροφορίες (ΕΕ L 320 της 26.11.2016, σ. 1).
22 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1927 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τα υποδείγματα για τα σχέδια παρακολούθησης, τις εκθέσεις εκπομπών και τα έγγραφα συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 5.11.2016, σ. 1). Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1928 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, για τον προσδιορισμό του μεταφερόμενου φορτίου για κατηγορίες πλοίων που δεν είναι επιβατηγά, ro-ro και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 5.11.2016, σ. 22).
22 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1927 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τα υποδείγματα για τα σχέδια παρακολούθησης, τις εκθέσεις εκπομπών και τα έγγραφα συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 5.11.2016, σ. 1). Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1928 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, για τον προσδιορισμό του μεταφερόμενου φορτίου για κατηγορίες πλοίων που δεν είναι επιβατηγά, ro-ro και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 299 της 5.11.2016, σ. 22).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία και του αντικτύπου τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν θα πρέπει να επιδιώκεται κατά τρόπο που βλάπτει τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, θα πρέπει δε να συνοδεύεται από μέτρα που στοχεύουν στην αποκατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από τον ναυτιλιακό κλάδο, π.χ. από τις ουσίες που απορρίπτονται στις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένου του νερού έρματος, υδρογονανθράκων, βαρέων μετάλλων και χημικών ουσιών, τα απολεσθέντα στη θάλασσα εμπορευματοκιβώτια, και τις συγκρούσεις με κητοειδή.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Στον τομέα της ναυτιλίας, ο πλοιοκτήτης δεν ταυτίζεται πάντοτε με το πρόσωπο ή την οντότητα που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο. Επομένως, όλα τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ θα πρέπει να συλλέγονται και να αποδίδονται στο μέρος που είναι υπεύθυνο για την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου, όπως ο διαχειριστής, ο χρονοναυλωτής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Τα δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προάγεται η μετάβαση σε πλοία μηδενικών εκπομπών, με τη θέσπιση πιστοποιητικού ενεργειακής αποδοτικότητας για τα πλοία, βάσει κλίμακας αξιολόγησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαφανής σύγκριση των πλοίων, ιδίως σε περιπτώσεις πώλησης ή ενοικίασης, και για να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να προωθούν βέλτιστες πρακτικές και να στηρίζουν τα πλέον αποδοτικά πλοία.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
(6δ)  Προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των θαλάσσιων μεταφορών σε σχέση με προϊόντα που αγοράζουν, η Επιτροπή, σε συνεργασία με πλοιοκτήτες, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ετικέτα για τα προϊόντα. Η εν λόγω ετικέτα θα μπορούσε να στηρίξει την περιβαλλοντική και ενεργειακή μετάβαση του τομέα της ναυτιλίας, καθώς θα παρέχει έναν αξιόπιστο και διαφανή τρόπο ενημέρωσης των πελατών όσον αφορά εθελοντικές πρωτοβουλίες. Θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που μεταφέρονται από πλοιοκτήτες οι οποίοι έχουν μειώσει τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, για παράδειγμα ως προς τα αέρια του θερμοκηπίου και τις εκπομπές ρύπων, την ηχορύπανση, και τη διαχείριση αποβλήτων και υδάτων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)
(6ε)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, καθώς προωθεί τη μετάβαση από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των ποτάμιων διαδρόμων μηδενικών εκπομπών. Απαιτείται αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες να προωθηθούν οι πολυτροπικές μεταφορές, να αυξηθεί η αποδοτικότητα, και να πολλαπλασιαστούν οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών. Οι πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών είναι καθοριστικής σημασίας για να αναπτυχθεί μια βιώσιμη μετάβαση από τις οδικές στις πλωτές μεταφορές, και είναι επομένως αναγκαίο να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε υποδομές ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης σε εσωτερικούς λιμένες.
__________________
Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 στ (νέα)
(6στ)  Οι λιμένες της Ένωσης αποτελούν στρατηγικούς κόμβους για την ενεργειακή μετάβαση λόγω της γεωγραφικής θέσης και των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Αποτελούν τα κύρια σημεία εισόδου των ενεργειακών προϊόντων (λόγω εισαγωγής, αποθήκευσης ή διανομής), συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στην ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, και αναπτύσσουν νέες στρατηγικές όσον αφορά την ενεργειακή διαχείριση και την κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η απαλλαγή του τομέα της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ενωσιακή στρατηγική προσέγγιση των λιμένων της Ένωσης, για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως παράγοντα διευκόλυνσης της ενεργειακής μετάβασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να τονώνουν την ανάπτυξη λιμένων μηδενικών εκπομπών και να επενδύουν σε υποδομές ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης. Έτσι αναμένεται να εξασφαλιστούν άμεσα οφέλη για την υγεία όλων των πολιτών που ζουν σε λιμενικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών, οι οποίες καλύπτουν επίσης τεράστιες χερσαίες περιοχές, ορισμένες δε ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το άρθρο 22 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση που υπάρξει διεθνής συμφωνία σχετικά με παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, επανεξετάζει τον κανονισμό ΠΥΕ της ΕΕ και, εάν το κρίνει σκόπιμο, προτείνει τροποποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με την εν λόγω διεθνή συμφωνία.
(7)  Το άρθρο 22 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση που υπάρξει διεθνής συμφωνία σχετικά με παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης ή σχετικά με παγκόσμια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, επανεξετάζει τον κανονισμό ΠΥΕ της ΕΕ και, εάν το κρίνει σκόπιμο, προτείνει τροποποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια με την εν λόγω διεθνή συμφωνία. Ανεξάρτητα από τα παγκόσμια μέτρα, είναι σημαντικό να παραμείνει η Ένωση σε θέση να επιδεικνύει φιλοδοξία και ηγετική ικανότητα σε κλιματικά ζητήματα, με τη διατήρηση ή την έγκριση αυστηρότερων μέτρων εντός των συνόρων της.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)23, η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει στόχο μείωσης για το σύνολο της οικονομίας. Προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) είναι υπό εξέλιξη και είναι σκόπιμο να ενθαρρύνονται. Τον Οκτώβριο του 2016 ο IMO ενέκρινε24 ένα σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία («το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO»).
(8)  Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)23, η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει στόχο μείωσης για το σύνολο της οικονομίας. Προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) είναι υπό εξέλιξη και είναι σκόπιμο να ενθαρρύνονται. Τον Οκτώβριο του 2016 ο IMO ενέκρινε24 ένα σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία («το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO»). Ο IMO ενέκρινε επίσης, στις 13 Απριλίου 2018, μια αρχική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία («αρχική στρατηγική του IMO»), με στόχο να περιορίσει την αύξηση των εν λόγω εκπομπών το συντομότερο δυνατόν και να τις μειώσει, έως το 2050, κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με το 2008, επιδιώκοντας να τις εκμηδενίσει σταδιακά. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη του IMO, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ένωσης, δεσμεύτηκαν να μειώσουν, έως το 2030, κατά τουλάχιστον 40 % τις εκπομπές CO2 ανά μεταφορικό έργο, κατά μέσο όρο στο σύνολο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, επιδιώκοντας μείωση κατά 70 % έως το 2050. Είναι, επομένως, σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ενωσιακή νομοθεσία τα βασικά στοιχεία της αρχικής στρατηγικής του IMO και να συνεχιστεί παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία με τα κράτη μέλη του IMO με σκοπό να επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία όσον αφορά τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να υποχρεούνται οι εταιρείες να μειώσουν γραμμικά, κατά τουλάχιστον 40 %, τις ετήσιες εκπομπές CO2 ανά μεταφορικό έργο έως το 2030, ως μέσο όρο όλων των πλοίων υπό την ευθύνη τους, σε σύγκριση με τις μέσες επιδόσεις ανά κατηγορία πλοίων του ίδιου μεγέθους και τύπου, όπως αναφέρεται στον κανονισμό ΠΥΕ. Θα πρέπει η βάση αναφοράς για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να καθοριστεί με τη χρήση των δεδομένων από το μητρώο THETIS-MRV και το σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις μειώσεις εκπομπών που έχουν ήδη επιτύχει οι εταιρείες οι οποίες πρωτοπόρησαν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θα πρέπει η Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπου θα ορίζονται οι λεπτομερείς κανόνες για τον καθορισμό του βασικού συντελεστή, ο ετήσιος συντελεστής μείωσης για κάθε κατηγορία πλοίων, τα μέσα υπολογισμού και είσπραξης των προστίμων υπέρβασης εκπομπών και οι σχετικοί κανόνες, καθώς και κάθε άλλος κανόνας που απαιτείται για τη συμμόρφωση και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή.
__________________
__________________
23 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).
23 Συμφωνία του Παρισιού (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).
24 Ψήφισμα MEPC.278(70) του IMO για την τροποποίηση του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL.
24 Ψήφισμα MEPC.278(70) του IMO για την τροποποίηση του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη των δύο αυτών συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, εξέτασε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ευθυγραμμιστούν τα δύο συστήματα, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα πλοία, ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται οι στόχοι του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ.
(9)  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη των δύο αυτών συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, εξέτασε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ευθυγραμμιστούν τα δύο συστήματα, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα πλοία, ιδίως για όσα ανήκουν σε ΜΜΕ, ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται οι στόχοι του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε ότι η μερική εναρμόνιση των δύο συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσονταν οι βασικοί στόχοι του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ. Ωστόσο, μια τέτοια μερική εναρμόνιση δεν θα πρέπει να τροποποιεί τη διακυβέρνηση, το πεδίο εφαρμογής, την επαλήθευση, τη διαφάνεια ή τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για το CO2 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, δεδομένου ότι η κίνηση αυτή θα υπονόμευε σοβαρά τους στόχους του κανονισμού και θα επηρέαζε την ικανότητά του για τη διαμόρφωση μελλοντικών αποφάσεων με στόχο τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην υιοθέτηση μέτρων και συμπεριφορών στον τομέα της ναυτιλίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ θα πρέπει να περιορίζεται στην εναρμόνιση με το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO σε σχέση με τους ορισμούς, τις παραμέτρους παρακολούθησης, τα σχέδια και τα υποδείγματα παρακολούθησης.
(10)  Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε ότι η μερική εναρμόνιση των δύο συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσονταν οι βασικοί στόχοι του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ. Ωστόσο, μια τέτοια μερική εναρμόνιση δεν θα πρέπει να τροποποιεί τη διακυβέρνηση, την επαλήθευση, τη διαφάνεια ή τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για το CO2 του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, δεδομένου ότι η κίνηση αυτή θα υπονόμευε σοβαρά τους στόχους του κανονισμού και θα επηρέαζε την ικανότητά του για τη διαμόρφωση μελλοντικών αποφάσεων με στόχο τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην υιοθέτηση μέτρων και συμπεριφορών στον τομέα της ναυτιλίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ θα πρέπει να περιορίζεται στην εναρμόνιση με το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO σε σχέση με τα πλοία που καλύπτονται από τον κανονισμό ΠΥΕ, τους ορισμούς, τις παραμέτρους παρακολούθησης, τα σχέδια και τα υποδείγματα παρακολούθησης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του παγκόσμιου συστήματος συλλογής δεδομένων του IMO σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται ετησίως, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός της συλλογής δεδομένων για τις δραστηριότητες των πλοίων που εμπίπτουν και στα δύο συστήματα. Για τον σκοπό αυτό, η παράμετρος «νεκρό βάρος» θα πρέπει να υποβάλλεται, ενώ η παράμετρος «μεταφερόμενο φορτίο» θα πρέπει να διατηρηθεί σε προαιρετική βάση. Η παράμετρος «χρόνος παραμονής στη θάλασσα» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον ορισμό της «διάρκειας διαδρομής σε ώρες» στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος συλλογής δεδομένων του IMO. Τέλος, ο υπολογισμός της «διανυθείσας απόστασης» θα πρέπει να βασίζεται στο παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του ΙΜΟ25, ούτως ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.
(12)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του παγκόσμιου συστήματος συλλογής δεδομένων του IMO σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται ετησίως, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός της συλλογής δεδομένων για τις δραστηριότητες των πλοίων που εμπίπτουν και στα δύο συστήματα. Για τον σκοπό αυτό, η παράμετρος «νεκρό βάρος» θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την παράμετρο «μεταφερόμενο φορτίο». Η παράμετρος «χρόνος παραμονής στη θάλασσα» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον ορισμό της «διάρκειας διαδρομής σε ώρες» στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος συλλογής δεδομένων του IMO. Τέλος, ο υπολογισμός της «διανυθείσας απόστασης» θα πρέπει να βασίζεται στο παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του ΙΜΟ25, ούτως ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.
__________________
__________________
25 Ψήφισμα MEPC 282 (70) του IMO.
25 Ψήφισμα MEPC 282 (70) του IMO.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Το περιεχόμενο των σχεδίων παρακολούθησης θα πρέπει να εξορθολογιστεί, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του ΙΜΟ, με εξαίρεση τα μέρη του σχεδίου που είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται ότι, δυνάμει του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, παρακολουθούνται και υποβάλλονται μόνο τα δεδομένα που σχετίζονται με την ΕΕ. Επομένως, όλες οι «ανά πλου» διατάξεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του σχεδίου παρακολούθησης.
(13)  Το περιεχόμενο των σχεδίων παρακολούθησης θα πρέπει να εξορθολογιστεί, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του ΙΜΟ, με εξαίρεση τα μέρη του σχεδίου που είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται ότι, δυνάμει του κανονισμού ΠΥΕ της ΕΕ, παρακολουθούνται και υποβάλλονται μόνο τα δεδομένα που σχετίζονται με την ΕΕ. Επομένως, όλες οι «ανά πλου» διατάξεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του σχεδίου παρακολούθησης. Θα πρέπει η Επιτροπή να συνδράμει επίσης τα κράτη μέλη, με την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και ορθών πρακτικών, καθώς και με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με στόχο τη άρση των διοικητικών φραγμών και την αποδοτική και ασφαλή ανάκτηση δεδομένων.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η εκτίμηση επιπτώσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή το 2013, η οποία συνοδεύει την πρόταση για τον κανονισμό ΠΥΕ της ΕΕ, κατέδειξε την αποτελεσματικότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για τις εκπομπές της ναυτιλίας και διαπίστωσε ότι οι επιλογές που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την επίτευξη των αναγκαίων μειώσεων εκπομπών στον τομέα είναι ένα ενωσιακό σύστημα ΣΕΔΕ ή ένα ταμείο στοχοθετημένης αποζημίωσης. Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές στις προσπάθειες της Ένωσης για μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να διευρυνθεί η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να καλύπτει τις εκπομπές της ναυτιλίας. Θα πρέπει η Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπου θα καθορίζεται η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές σε συνάρτηση με άλλους τομείς, καθώς και η μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του εκπλειστηριασμού του συνόλου των δικαιωμάτων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει η Επιτροπή να επικαιροποιήσει την εκτίμηση επιπτώσεων του 2013, ειδικότερα για να ληφθούν υπόψη ο ενωσιακός στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα], καθώς και ο οικονομικός αντίκτυπος, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών κινδύνων όσον αφορά ανεπιθύμητες αλλαγές των τρόπων μεταφοράς και διαρροές άνθρακα. Θα πρέπει η Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω εκτίμησης. Είναι σημαντικό η Ένωση και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν μέτρα σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση του αντικτύπου των θαλάσσιων μεταφορών στο κλίμα. Θα πρέπει η Επιτροπή να επανεξετάσει κάθε πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την έγκριση αγορακεντρικού μέτρου από τον IMO και, σε περίπτωση έγκρισης παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, να διερευνήσει τρόπους για να διασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ των ενωσιακών και των παγκόσμιων μέτρων κατά τρόπο που να διατηρεί την περιβαλλοντική ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα της ενωσιακής δράσης για τον κλίμα.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η επιτυχής μετάβαση στη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και το κατάλληλο ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να τονωθεί η καινοτομία, τόσο στα πλοία όσο και στους λιμένες. Το εν λόγω ευνοϊκό περιβάλλον συνεπάγεται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τεχνολογικά και επιχειρησιακά μέτρα για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να αναπτυχθούν βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το υδρογόνο και η αμμωνία, που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τεχνολογίες πρόωσης μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων και οι αναγκαίες υποδομές ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης στους λιμένες. Θα πρέπει να θεσπιστεί Ταμείο Ωκεανών, το οποίο θα τροφοδοτείται με έσοδα που προκύπτουν από τον εκπλειστηριασμό των ναυτιλιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις για την απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων. Θα πρέπει η Επιτροπή να αναπτύξει, επίσης, μέτρα ώστε να ρυθμίζεται η πρόσβαση των πλέον ρυπογόνων πλοίων σε λιμένες της Ένωσης και να υποχρεώνονται τα ελλιμενισμένα πλοία που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα να χρησιμοποιούν την από ξηράς ηλεκτροδότηση ή εναλλακτικές επιλογές μηδενικών εκπομπών. Επιπλέον, θα πρέπει η Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο να απαιτείται οι λιμένες να χρεώνουν σταλίες με βάση τις εκπομπές.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)  Η επιτυχής μετάβαση σε πλοία μηδενικών εκπομπών και πράσινα πλοία απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση καινοτόμων μέτρων για πιο οικολογικά πλοία, για παράδειγμα όσον αφορά τον σχεδιασμό του κύτους, νέους κινητήρες και βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα, και την αιολική πρόωση, καθώς και επιχειρησιακά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και, συνεπώς, των εκπομπών, όπως η μείωση της ταχύτητας ή ο καλύτερος σχεδιασμός δρομολογίων. Η μείωση της ταχύτητας, ή αλλιώς αργή πλεύση, δοκιμάστηκε σε μεγάλη κλίμακα μεταξύ 2006 και 2012 λόγω της κατακόρυφης αύξησης στις τιμές των καυσίμων: η μείωση της ταχύτητας κατά 10 % οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης κατά περίπου 19 % και σε αντίστοιχη μείωση των εκπομπών. Αγορακεντρικά μέτρα, όπως το ΣΕΔΕ της ΕΕ, θα ενθαρρύνουν τη μείωση των εκπομπών και τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να αναπτυχθούν βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα και συναφείς τεχνολογίες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων υποδομών ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης σε θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες.
__________________
«The impact of international shipping on European air quality and climate forcing» (Ο αντίκτυπος της διεθνούς ναυτιλίας στην ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη και στην κλιματική πίεση), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, τεχνική έκθεση αριθ. 4/2013.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων που υποβάλλονται στο μητρώο THETIS-MRV, θα πρέπει να δοθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) οι αρμοδιότητες και οι πόροι που απαιτούνται για να είναι σε θέση να ελέγχει τις εκθέσεις για τις εκπομπές που έχουν επαληθευτεί ως ικανοποιητικές από ελεγκτή.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)  Θα πρέπει η Επιτροπή να επανεξετάσει τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και του παγκόσμιου συστήματος συλλογής δεδομένων του IMO, καθώς και άλλες συναφείς εξελίξεις που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)
(14γ)  Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν επίσης πηγή ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το οξείδιο του θείου (SOx), το οξείδιο του αζώτου (NOx), τα σωματίδια, οι οζοντοφθόρες ουσίες, και οι πτητικές οργανικές ενώσεις. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών, και δη όσων ζουν και εργάζονται σε παράκτιες ή λιμενικές περιοχές. Θα πρέπει η Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2021, και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει η Επιτροπή να επιδιώξει, επίσης, να επεκταθούν οι περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECA) και οι περιοχές ελέγχου των εκπομπών NOx (NECA) σε όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, και να αντιμετωπίσει επιπλέον το πρόβλημα της απόρριψης του νερού πλύσης από τις πλυντρίδες και άλλων ουσιών —όπως το νερό έρματος, οι υδρογονάνθρακες, τα βαρέα μέταλλα και οι χημικές ουσίες— σε ανοικτά ύδατα, καθώς και το πρόβλημα του αντικτύπου των ουσιών αυτών στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Στόχος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 είναι η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η επαλήθευση των εκπομπών CO2 από πλοία που καταπλέουν σε λιμένες του ΕΟΧ, ως το πρώτο βήμα μιας σταδιακής προσέγγισης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει τη συνέχιση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται με βάση ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων. Η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
(15)  Στόχος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 είναι η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία που καταπλέουν σε λιμένες του ΕΟΧ, ώστε να μειωθεί η μέση ένταση άνθρακα ανά μεταφορικό έργο, μεταξύ άλλων με τη σημαντική μείωση των εκπομπών τους κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού, και να τιμολογηθούν οι εν λόγω εκπομπές με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυτιλίας. Ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων του IMO θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει τη συνέχιση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται με βάση ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων. Η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη ναυτιλία, τα δε συναφή κανονιστικά μέτρα υπήρξαν μέχρι στιγμής ανεπαρκή. Οι λιμένες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θα πρέπει οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες της Ένωσης να υποχρεούνται να διασφαλίζουν, με μέσα όπως η σύνδεση με την από ξηράς ηλεκτροδότηση, ότι τα πλοία τους δεν εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου ή ατμοσφαιρικούς ρύπους κατά τη διάρκεια της αγκυροβολίας. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση θέσεων αγκυροβολίας που βρίσκονται κοντά σε αστικές περιοχές, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία. Δεδομένων των διαφόρων επιπτώσεων που έχουν τα πλοία όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, θα πρέπει τα πλέον ρυπογόνα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιβατηγών πλοίων, να υποχρεούνται να συμμορφώνονται καταρχάς με την εν λόγω απαίτηση.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Θα πρέπει οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων να διασφαλίζουν ότι λειτουργούν τα πλοία τους με τον πλέον ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, διατηρώντας τις εκπομπές στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Θα πρέπει οι ναυπηγοί να διασφαλίζουν ότι, κατά τη ναυπήγηση νέων πλοίων, δίνουν προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος (νέος)
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 (νέο)
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 τροποποιείται ως εξής:
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Αιτιολογική σκέψη 23
-1α)  Η αιτιολογική σκέψη 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(23)  Στο παρόν στάδιο, το ενωσιακό σύστημα ΠΥΕ δεν θα πρέπει να καλύπτει άλλα αέρια θερμοκηπίου ούτε άλλους κλιματικούς ή ατμοσφαιρικούς ρύπους, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή απαιτήσεων εγκατάστασης εξοπλισμού μετρήσεων που δεν είναι επαρκώς αξιόπιστος ή διαθέσιμος στο εμπόριο, οι οποίες θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την εφαρμογή του ενωσιακού συστήματος ΠΥΕ.
«(23) Το ενωσιακό σύστημα ΠΥΕ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει επίσης άλλα αέρια θερμοκηπίου, άλλους κλιματικούς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, εφόσον υπάρχει εξοπλισμός μετρήσεων που είναι επαρκώς αξιόπιστος ή διαθέσιμος στο εμπόριο, για την καλύτερη προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.».
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 1
-1β)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 1
«Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την επακριβή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων συναφών πληροφοριών από τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες, βρίσκονται εντός λιμένων ή αποπλέουν από λιμένες οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, ώστε να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την επακριβή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων συναφών πληροφοριών από τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες, βρίσκονται εντός λιμένων ή αποπλέουν από λιμένες οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους. Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας στο σύνολο της ενωσιακής οικονομίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα], λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία, η οποία εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2018, ο παρών κανονισμός επιβάλλει στις εταιρείες την υποχρέωση να μειώσουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές CO2 ανά μεταφορικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 12α.».
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
-1γ)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5 000, όσον αφορά τις εκπομπές CO2 που παράγονται κατά τη διάρκεια των πλόων τους από τον τελευταίο λιμένα κατάπλου προς λιμένα που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και από λιμένα κατάπλου που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους προς τον επόμενο λιμένα κατάπλου, καθώς και ενόσω βρίσκονται εντός λιμένων κατάπλου που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.
«1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πλοία ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 5 000, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που παράγονται κατά τη διάρκεια των πλόων τους από τον τελευταίο λιμένα κατάπλου προς λιμένα που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και από λιμένα κατάπλου που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους προς τον επόμενο λιμένα κατάπλου, καθώς και ενόσω βρίσκονται εντός λιμένων κατάπλου που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.».
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
-α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αα) «εκπομπές αερίων θερμοκηπίου»: η απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου από πλοία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
_______________________
* Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).»·
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
-αα)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  «λιμένας κατάπλου»: ο λιμένας στον οποίο σταθμεύει ένα πλοίο για τη φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων ή για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών· κατά συνέπεια εξαιρούνται οι στάσεις με αποκλειστικό σκοπό τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, την τροφοδοσία, την αντικατάσταση του πληρώματος, τον δεξαμενισμό ή τις επισκευές στο πλοίο και/ή στον εξοπλισμό του, οι στάσεις σε λιμένες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου, οι μεταφορές μεταξύ πλοίων έξω από λιμένες και οι στάσεις με μοναδικό σκοπό την αναζήτηση καταφυγίου λόγω κακοκαιρίας ή όσες επιβάλλονται λόγω επιχειρήσεων αναζήτησης και διάσωσης·
«β) «λιμένας κατάπλου»: ο λιμένας στον οποίο σταθμεύει ένα πλοίο για τη φόρτωση ή εκφόρτωση σημαντικού μέρους των εμπορευμάτων του ή για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών· κατά συνέπεια εξαιρούνται οι στάσεις με αποκλειστικό σκοπό τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, την τροφοδοσία, την αντικατάσταση του πληρώματος, τον δεξαμενισμό ή τις επισκευές στο πλοίο και/ή στον εξοπλισμό του, οι στάσεις σε λιμένες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου, οι μεταφορές μεταξύ πλοίων έξω από λιμένες και οι στάσεις με μοναδικό σκοπό την αναζήτηση καταφυγίου λόγω κακοκαιρίας ή όσες επιβάλλονται λόγω επιχειρήσεων αναζήτησης και διάσωσης·»·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  «εταιρεία»: ο πλοιοκτήτης ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, στο οποίο ο πλοιοκτήτης έχει αναθέσει την ευθύνη της εκμετάλλευσης του πλοίου και το οποίο έχει συμφωνήσει να αναλάβει το σύνολο των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
«δ) «εταιρεία»: ο πλοιοκτήτης ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής, ο χρονοναυλωτής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, στον οποίον ο πλοιοκτήτης έχει αναθέσει την ευθύνη της εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των καυσίμων που καταναλώνει το πλοίο·»·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ
αα)  το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
θ)  «άλλες συναφείς πληροφορίες»: στοιχεία που αφορούν τις εκπομπές CO2 από την κατανάλωση καυσίμων, το μεταφορικό έργο και την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων και καθιστούν δυνατή την ανάλυση των τάσεων των εκπομπών και την αξιολόγηση των επιδόσεων των πλοίων·
«θ) «άλλες συναφείς πληροφορίες»: στοιχεία που αφορούν τις εκπομπές CO2 από την κατανάλωση καυσίμων, το μεταφορικό έργο, την από ξηράς ηλεκτροδότηση του πλοίου κατά τον ελλιμενισμό και την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων και καθιστούν δυνατή την ανάλυση των τάσεων των εκπομπών και την αξιολόγηση των επιδόσεων των πλοίων·»·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1α)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 8 έως 12, οι εταιρείες παρακολουθούν και αναφέρουν, για κάθε πλοίο τους, τις συναφείς παραμέτρους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς εντός όλων των λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και για κάθε πλου προς ή από λιμένα που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.
«1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 8 έως 12, οι εταιρείες παρακολουθούν και αναφέρουν, για κάθε πλοίο υπό την εμπορική τους εκμετάλλευση, τις συναφείς παραμέτρους κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αναφοράς εντός όλων των λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και για κάθε πλου προς ή από λιμένα που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.».
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
1β)  Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό μεθόδων για τον προσδιορισμό των εκπομπών μεθανίου (CH4).
Εκτός από την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στο παγκόσμιο κλίμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πλην του CO2 και του CH4, από τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες, βρίσκονται εντός λιμένων ή αποπλέουν από λιμένες που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση σχετικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των εν λόγω εκπομπών.»
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
i α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) οι συντελεστές εκπομπών για εναλλακτικά καύσιμα, μεταξύ άλλων για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τα βιοκαύσιμα, και τα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης που περιέχουν άνθρακα και προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, εκφράζονται σε ισοδύναμα CO2, περιλαμβάνουν όλα τα αέρια θερμοκηπίου και βασίζονται σε ανάλυση κύκλου ζωής. Οι εν λόγω συντελεστές εκπομπών καθορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2·»
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  μεταφερόμενο φορτίο, σε προαιρετική βάση·
διαγράφεται
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
3α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  όλοι οι πλόες του πλοίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς έχουν ως λιμένα αναχώρησης ή άφιξης λιμένα εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους· και
«α) τουλάχιστον το 90% των πλόων του πλοίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς έχουν ως λιμένα αναχώρησης ή άφιξης λιμένα εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους· και».
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι α (νέο)
αα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ι α) μεταφερόμενο φορτίο.»
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, η προηγούμενη εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή και στις αρχές του οικείου κράτους σημαίας, όσο το πρακτικώς δυνατό πλησιέστερα στην ημέρα της ολοκλήρωσης της αλλαγής και το αργότερο εντός τριών μηνών, έκθεση που καλύπτει τα ίδια στοιχεία με την έκθεση εκπομπών, αλλά περιορίζεται στην περίοδο που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που διεξάγονται υπό την ευθύνη της.
«2. Σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, η προηγούμενη εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή και στις αρχές του οικείου κράτους σημαίας, την ημέρα της ολοκλήρωσης της αλλαγής ή όσο το πρακτικώς δυνατό πλησιέστερα στην ημέρα της ολοκλήρωσης της αλλαγής και το αργότερο εντός ενός μήνα, έκθεση που καλύπτει τα ίδια στοιχεία με την έκθεση εκπομπών, αλλά περιορίζεται στην περίοδο που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που διεξάγονται υπό την ευθύνη της. Η νέα εταιρεία μεριμνά ώστε να συμμορφώνεται κάθε πλοίο υπό την ευθύνη της με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή.»
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο xi α (νέο)
βα)  στην παράγραφο 3 στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«xiα) το μεταφερόμενο φορτίο·»
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο xi β (νέο)
ββ)  στην παράγραφο 3 στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«xiβ) το μέγεθος του πλοίου·»
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Κεφάλαιο II α (νέο) – άρθρο 12 α (νέο)
5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Άρθρο 12α
Μείωση των εκπομπών
1.  Οι εταιρείες μειώνουν γραμμικά, κατά τουλάχιστον 40 %, τις ετήσιες εκπομπές CO2 ανά μεταφορικό έργο έως το 2030, ως μέσο όρο όλων των πλοίων υπό την ευθύνη τους, σε σύγκριση με τις μέσες επιδόσεις ανά κατηγορία πλοίων του ίδιου μεγέθους και τύπου, όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
2.  Όταν, σε ένα δεδομένο έτος, μια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ετήσια μείωση, η Επιτροπή επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, το οποίο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό, αποτρεπτικό και συμβατό με ένα αγορακεντρικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η καταβολή του προστίμου υπέρβασης εκπομπών δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 υποχρέωση για το χρονικό διάστημα έως το 2030. Σε περίπτωση εταιρειών που δεν συμμορφώθηκαν με τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο όρια εκπομπών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 3 και 4.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έως ... [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον ορισμό των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 κατηγοριών πλοίων και τον καθορισμό της βάσης αναφοράς και του ετήσιου συντελεστή γραμμικής μείωσης που εφαρμόζονται για κάθε κατηγορία πλοίου, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το σύστημα THETIS-MRV —συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής παραμέτρου «μεταφερόμενο φορτίο»— και του συστήματος συλλογής δεδομένων του IMO και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις μειώσεις εκπομπών που έχουν ήδη επιτύχει οι εταιρείες οι οποίες πρωτοπόρησαν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να επιτευχθεί ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 στόχος, καθώς και με τον προσδιορισμό των κανόνων και των μέσων για τον υπολογισμό και την είσπραξη του αναφερόμενου στην παράγραφο 2 προστίμου και τον προσδιορισμό οποιουδήποτε άλλου κανόνα απαιτείται για τη συμμόρφωση και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το παρόν άρθρο.
4.  Εντός 12 μηνών από την έγκριση, από τον IMO, μέτρων για την εφαρμογή της αρχικής στρατηγικής σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η οποία εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2018, και προτού ξεκινήσουν να ισχύουν τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία εξετάζει τη φιλοδοξία και τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα των μέτρων που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο του IMO, συμπεριλαμβανομένης της γενικής φιλοδοξίας τους ως προς τους στόχους που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τον ενωσιακό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα].
5.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να συνοδεύσει την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 έκθεση με νομοθετική πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο συνεπή προς τον στόχο της διατήρησης της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής δράσης για το κλίμα, και ειδικότερα τον ενωσιακό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα].».
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 12 β (νέο)
5β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12β
Εκπομπές από ελλιμενισμένα πλοία
Οι εταιρείες διασφαλίζουν ότι, έως το 2030, κανένα πλοίο υπό την ευθύνη τους δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου κατά τον ελλιμενισμό.».
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
5γ)  Στο άρθρο 21, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με εκπομπές CO2 που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
«1. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.».
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
5δ)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  την ταυτότητα του πλοίου (όνομα, κωδικός αριθμός ΙΜΟ και λιμένας νηολόγησης ή λιμένας βάσης)·
«α) την ταυτότητα του πλοίου (όνομα, εταιρεία, κωδικός αριθμός ΙΜΟ και λιμένας νηολόγησης ή λιμένας βάσης)·».
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
6α)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής:
δ)  τη συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμου κατά τους πλόες·
δ)  τη συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμου, ανά τύπο καυσίμου, κατά τους πλόες·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)
6β)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιαα) το μέγεθος του πλοίου.».
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 γ (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)
6γ)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιαα) συνολική απόσταση·»
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 δ (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια β (νέο)
6δ)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιαβ) νεκρό βάρος·»
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 ε (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια γ (νέο)
(6ε)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιαγ) το μεταφορικό έργο·»
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 στ (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια δ (νέο)
(6στ)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιαδ) το όνομα του πλοιοκτήτη·»
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 ζ (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια ε (νέο)
(6ζ)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιαε) το μεταφερόμενο φορτίο.»
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 η (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα)
6η)  Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 2020-2022, ο ΕΟΑΘ προβαίνει σε περαιτέρω στατιστική επαλήθευση των δεδομένων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια των παρεχόμενων δεδομένων.»
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 21 α (νέο)
6θ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 21α
Επισήμανση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων
1.  Προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών και να αυξηθεί η διαφάνεια των πληροφοριών, η Επιτροπή θεσπίζει ένα ολιστικό ενωσιακό σύστημα για την επισήμανση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων, το οποίο εφαρμόζεται στα πλοία που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
2.  Έως την 1η Ιουλίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό λεπτομερών που αφορούν τη λειτουργία του ενωσιακού συστήματος για την επισήμανση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων, καθώς και τα τεχνικά πρότυπα στα οποία αυτή βασίζεται.».
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
6ι)  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 3 διαγράφεται.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 22 α (νέο)
6ια)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
Επανεξέταση
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, συνυπολογίζοντας την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του, καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές και στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, η Επιτροπή προτείνει πρόσθετες απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πλην του CO2, καθώς και για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της απόρριψης λυμάτων, μεταξύ άλλων από πλυντρίδες, από τα πλοία σε ανοικτά ύδατα. Κατά την επανεξέταση διερευνάται επίσης η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε να καλύπτει πλοία ολικής χωρητικότητας 400 έως 5000 τόνων. Η επανεξέταση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
2.  Στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης πρόταση για τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής από ξηράς ηλεκτροδότηση σε θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες.
__________________
* Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).
** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).».
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 ιβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
6ιβ)  Στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5 παράγραφος 2, 15 παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιουλίου 2015. Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
«2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 2α, 12α παράγραφος 3, 15 παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιουλίου 2015. Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.».
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 ιγ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
6ιγ)  Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 5 παράγραφος 2, 15 παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε αυτήν. Η εν λόγω απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
«3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 5 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 2α, 12α παράγραφος 3, 15 παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε αυτήν. Η εν λόγω απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.».
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 ιδ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Άρθρο 23 – παράγραφος 5
6ιδ)  Στο άρθρο 23, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5 παράγραφος 2, 15 παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στα ανωτέρω όργανα, ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
«5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 2α, 12α παράγραφος 3, 15 παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στα ανωτέρω όργανα, ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Κεφάλαιο ΙΙ α (νέο)
Άρθρο 1α
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/87/ΕΚ
Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 3ζα
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 για την εκχώρηση και κατανομή δικαιωμάτων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες, βρίσκονται εντός λιμένων ή αποπλέουν από λιμένες που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, οι οποίοι διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Όταν σημειώνεται αλλαγή εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, η νέα εταιρεία υποχρεούται να αγοράζει δικαιώματα όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μόνο για την περίοδο κατά την οποία το πλοίο προέβη σε δραστηριότητες υπό την ευθύνη της.
Άρθρο 3ζβ
Συνολική ποσότητα και μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές
1.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή επικαιροποιεί την εκτίμηση επιπτώσεων που διεξήχθη το 2013 και συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, και εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές, η οποία ευθυγραμμίζεται με άλλους τομείς, και της μεθόδου κατανομής των δικαιωμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω εκπλειστηριασμού του συνόλου των δικαιωμάτων, καθώς και με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων όσον αφορά το εντεταλμένο κράτος μέλος. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται στα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα και σε εκτίμηση των επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στις εκπομπές και στην οικονομία.
2.  Τα άρθρα 12 και 16 εφαρμόζονται στα δικαιώματα για τις θαλάσσιες μεταφορές κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δικαιώματα που συνδέονται με άλλες δραστηριότητες.
3.  Τουλάχιστον το 50 % των εσόδων από τον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων χρησιμοποιείται μέσω του ταμείου που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 3ζγ.
4.  Τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων που δεν χρησιμοποιούνται μέσω του οριζόμενου στο άρθρο 3ζγ ταμείου, τα οποία κατανέμονται στα κράτη μέλη, χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που συνάδει με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, και δη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, και για την υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης στα κράτη μέλη, την παροχή στήριξης για την αναδιάταξη, την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εκπαίδευση, τις πρωτοβουλίες αναζήτησης εργασίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Δημοσιοποιούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων.
5.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τις πιθανές τάσεις όσον αφορά εταιρείες που επιδιώκουν να αποφύγουν να δεσμευτούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να αποτρέπεται η αποφυγή αυτή.
Άρθρο 3ζγ
Ταμείο Ωκεανών
1.  Θεσπίζεται Ταμείο Ωκεανών («το Ταμείο») για την περίοδο από το 2022 έως το 2030, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για την απαλλαγή του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, και να αναπτυχθούν βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το υδρογόνο και η αμμωνία, που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τεχνολογίες πρόωσης μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών τεχνολογιών. Το 20 % των εσόδων του Ταμείου συμβάλλει στην προστασία, την αποκατάσταση και την καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, καθώς και στην προώθηση μιας εγκάρσιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, όπως η θαλάσσια ενέργεια. Όλες οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο δημοσιοποιούνται και συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 της παρούσας οδηγίας, οι εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών μπορούν να καταβάλλουν ετήσια εισφορά μέλους στο Ταμείο, με βάση τις συνολικές εκπομπές τους που αναφέρθηκαν για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, ώστε να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος των ναυτιλιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων εταιρειών και των εταιρειών που δεν δραστηριοποιούνται συχνά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Το Ταμείο επιστρέφει δικαιώματα συλλογικά για λογαριασμό των εταιρειών θαλάσσιων μεταφορών που είναι μέλη του Ταμείου. Η εισφορά μέλους ανά τόνο εκπομπών ορίζεται από το Ταμείο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αλλά είναι τουλάχιστον ίση με την υψηλότερη τιμή διακανονισμού που καταγράφηκε για δικαιώματα σε πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά το προηγούμενο έτος.
3.  Το Ταμείο αποκτά ποσότητα δικαιωμάτων ίση με το συλλογικό σύνολο των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εισφορών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, και τα επιστρέφει στο μητρώο που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 19 της παρούσας οδηγίας έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους για επακόλουθη ακύρωση. Διατίθενται στο κοινό όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές.
4.  Το Ταμείο τελεί υπό κεντρική διαχείριση μέσω ενωσιακού φορέα, του οποίου η διοικητική δομή είναι παρόμοια με τη εκείνη του ταμείου που ορίζεται στο άρθρο 10α παράγραφος 8 της παρούσας οδηγίας. Η δομή διακυβέρνησης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό τομέων προτεραιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την κατανομή των δικαιωμάτων. Οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τον κατάλληλο συμβουλευτικό ρόλο. Διατίθενται στο κοινό όλες οι πληροφορίες για τις επενδύσεις και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Ταμείου.
5.  Η Επιτροπή συνεργάζεται με τρίτες χώρες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν κι αυτές να αξιοποιήσουν το Ταμείο.
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3ζδ
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση από την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
1.  Εντός 12 μηνών από την έγκριση, από τον IMO, παγκόσμιων αγορακεντρικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, και προτού καταστούν λειτουργικά τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία εξετάζει τη φιλοδοξία και τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα των εν λόγω μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής φιλοδοξίας τους ως προς τους στόχους που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τον ενωσιακό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα]. Η έκθεση λαμβάνει ειδικότερα υπόψη το επίπεδο συμμετοχής στα εν λόγω παγκόσμια μέτρα, την εκτελεστότητά τους, τη διαφάνεια, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τις διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού, τη χρήση πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης, την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών, τα μητρώα, τη λογοδοσία, καθώς και τους κανόνες για τη χρήση βιοκαυσίμων.
2.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή συνοδεύει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 έκθεση με νομοθετική πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας κατά τρόπο συνεπή προς τον στόχο της διατήρησης της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής δράσης για το κλίμα, και ειδικότερα τον ενωσιακό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα].
__________________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55).
** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0144/2020).


Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
PDF 215kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))
P9_TA(2020)0220A9-0146/2020

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10025/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0215/2020),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(1) και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους(3),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(5),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» (COM(2020)0442),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0146/2020),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Σχέδιο του Συμβουλίου   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η παρούσα απόφαση παρέχει τη νομική βάση για να συνάπτει η Επιτροπή δάνεια στις κεφαλαιαγορές με σκοπό τη χρηματοδότηση δαπανών στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων ανάκαμψης «Next Generation EU». Τα έξοδα που σχετίζονται με την αποπληρωμή του κεφαλαίου και τις πληρωμές των τόκων πρέπει να αναχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, ανάλογα με τις ληκτότητες των εκδοθέντων ομολόγων και τη στρατηγική αποπληρωμής του χρέους. Τα εν λόγω έξοδα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αδικαιολόγητη μείωση των δαπανών προγραμμάτων ή των επενδυτικών μέσων στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), ούτε να επιφέρουν απότομες αυξήσεις των εθνικών συνεισφορών. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής του «Next Generation EU», τα εν λόγω έξοδα θα πρέπει να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με έσοδα από γνήσιους νέους ιδίους πόρους. Οι σχετικές πιστώσεις δαπανών θα πρέπει να υπολογίζονται επιπλέον των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ που θα προβλέπονται στον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ.
Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)   Τυχόν ποσά που προκύπτουν από τους εν λόγω νέους ιδίους πόρους πέραν του επιπέδου που απαιτείται για την κάλυψη των υποχρεώσεων αποπληρωμής σε ένα δεδομένο έτος, θα πρέπει να παραμένουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα. Μετά τη λήξη του σχεδίου αποπληρωμής, οι εν λόγω ίδιοι πόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα. Η θέσπιση μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης των δαπανών της Ένωσης στο ΠΔΠ, και παράλληλα να μετριάζει την κυριαρχία των εθνικών συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται πλέον ο προϋπολογισμός της Ένωσης ως «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» που χαρακτηρίζεται από πρακτικές «δίκαιης ανταπόδοσης» (juste retour). Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να διευκολύνει την καλύτερη εστίαση των ενωσιακών δαπανών σε τομείς προτεραιότητας και κοινά δημόσια αγαθά, με σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες.
Τροπολογία 3
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
(1γ)  Προκειμένου τα έσοδα από τους νέους ιδίους πόρους να είναι διαθέσιμα όταν θα προκύψουν οι υποχρεώσεις αποπληρωμής και καταβολής τόκων, οι νέες κατηγορίες ιδίων πόρων θα πρέπει να θεσπιστούν από το 2021. Οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης και θα πρέπει να στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς και τις προσπάθειες να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της φορολογίας των εταιρειών και να ενισχυθεί η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ενδιάμεση έκθεση που ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2018 σχετικά με το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους, τάχθηκε ήδη υπέρ μιας πιθανής δέσμης νέων ιδίων πόρων και άλλων εσόδων που παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά· η δέσμη αυτή θα μπορούσε να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλες επιλογές.
Τροπολογία 4
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το ισχύον σύστημα για τον προσδιορισμό του βασιζόμενου στον ΦΠΑ ιδίου πόρου έχει επικριθεί επανειλημμένως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ως υπερβολικά πολύπλοκο. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Ιουλίου 2020 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να απλουστευθεί ο υπολογισμός του εν λόγω ιδίου πόρου.
(5)  Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας είναι μια παγιωμένη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και θα πρέπει να συνεχίσει να αντικατοπτρίζει την εγγενή σχέση μεταξύ των καταναλωτών στην ενιαία αγορά και των δημόσιων οικονομικών της Ένωσης. Ωστόσο, το ισχύον σύστημα για τον προσδιορισμό του βασιζόμενου στον ΦΠΑ ιδίου πόρου έχει επικριθεί επανειλημμένως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ως υπερβολικά πολύπλοκο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απλουστευθεί ο υπολογισμός του εν λόγω ιδίου πόρου.
Τροπολογία 5
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για την καλύτερη ευθυγράμμιση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με τις προτεραιότητες πολιτικής της, την καλύτερη αποτύπωση του ρόλου του προϋπολογισμού της Ένωσης στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την καλύτερη στήριξη των στόχων των πολιτικών της Ένωσης και τη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Ιουλίου 2020 κατέληξε ότι η Ένωση θα επικεντρώσει τις εργασίες της το επόμενο έτος στη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων και θα θεσπίσει νέους ιδίους πόρους.
(6)  Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κόστος του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων αποπληρωμής του Μέσου Ανάκαμψης της Ένωσης, για να ευθυγραμμιστούν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης με τις προτεραιότητες πολιτικής της, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο ρόλος του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι των πολιτικών της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και παράλληλα να μετριαστεί η κυριαρχία των συνεισφορών των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν νέες κατηγορίες ιδίων πόρων που θα βασίζονται στην Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών, τα εθνικά έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια εθνική συνεισφορά υπολογιζόμενη με βάση τα μη ανακυκλούμενα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, ώστε να ενθαρρύνεται η κυκλικότητα της οικονομίας. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν για τον σκοπό αυτό νέοι ίδιοι πόροι βασιζόμενοι σε μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα —σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ—, σε έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών και στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που θα εφαρμοστεί κατά προτίμηση με βάση ένα καθεστώς που θα έχει συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη, μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι υποκείμενες νομοθετικές προϋποθέσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για τους εν λόγω νέους ιδίους πόρους και άλλους πιθανούς νέους ιδίους πόρους, που θα στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τις προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογίας των εταιρειών. Οι πιθανοί νέοι ίδιοι πόροι που έχουν ήδη κοινοποιηθεί από την Επιτροπή, όπως η εισφορά ενιαίας αγοράς, θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω πριν υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 6
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να θεσπισθεί νέα κατηγορία ιδίων πόρων βάσει εθνικής συνεισφοράς η οποία θα υπολογίζεται με βάση τα μη ανακυκλούμενα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης από απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών. Ένας ίδιος πόρος που βασίζεται σε εθνική συνεισφορά ανάλογη προς την ποσότητα των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται σε κάθε κράτος μέλος θα παρέχει κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, θα ενθαρρύνει την ανακύκλωση και θα τονώσει την κυκλική οικονομία. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να λαμβάνουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Για να αποφευχθεί η υπερβολική μείωση των εθνικών συνεισφορών θα πρέπει να εφαρμοσθεί μηχανισμός προσαρμογής με ετήσια κατ’ αποκοπή μείωση στις συνεισφορές των κρατών μελών των οποίων το ΑΕΕ ήταν το 2017 χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ. Η μείωση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 3,8 χιλιόγραμμα, πολλαπλασιαζόμενα επί τον πληθυσμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους το 2017.
(7)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για τις πλαστικές ύλες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης από απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών και την επίτευξη των στόχων για την ανακύκλωση των συσκευασιών. Ένας ίδιος πόρος που βασίζεται σε εθνική συνεισφορά ανάλογη προς την ποσότητα των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται σε κάθε κράτος μέλος θα παρέχει κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, θα ενθαρρύνει την ανακύκλωση και θα τονώσει την κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει μια εξορθολογισμένη μέθοδο υπολογισμού, καθώς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταχώρισης και ελέγχου. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να λαμβάνουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεισφορά πρόκειται να αποτελεί ίδιο πόρο βασιζόμενο στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν θα πρέπει να υπόκειται σε μηχανισμό διόρθωσης.
Τροπολογία 7
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η Ένωση θεωρεί ως προτεραιότητα την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών της κατά τουλάχιστον 40 % μεταξύ του 1990 και του 2030 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου και δημιουργεί έσοδα μέσω της δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπής. Λαμβανομένου υπόψη του εναρμονισμένου χαρακτήρα του ΣΕΔΕ καθώς και της χρηματοδότησης που παρέχεται από την Ένωση για την ενίσχυση των προσπαθειών μετριασμού και προσαρμογής των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί νέος ίδιος πόρος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε αυτό το πλαίσιο. Ο εν λόγω ίδιος πόρος θα πρέπει να βασίζεται στην ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής δωρεάν κατανομής στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές διατάξεις για ορισμένα κράτη μέλη που προβλέπονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα δικαιώματα τα οποία αναδιανέμονται για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων, καθώς και τα δικαιώματα που προορίζονται για το Ταμείο Καινοτομίας και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται για τον καθορισμό συνεισφοράς για τον ίδιο πόρο. Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΣΕΔΕ θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έσοδα που θα προκύψουν από τη μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για το ΣΕΔΕ σε νέους τομείς ή γεωγραφικές περιοχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.
__________________
Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
Τροπολογία 8
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης-21ης Ιουλίου 2020 σημείωσε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ως βάση για πρόσθετους ιδίους πόρους, προτάσεις για μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και για ψηφιακή εισφορά, με σκοπό τη θέσπισή τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο θα επεκταθεί ενδεχομένως στον τομέα των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ένωση, κατά τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, θα εργαστεί για τη θέσπιση άλλων ιδίων πόρων, που μπορεί να περιλαμβάνουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
(8)   Οι απαιτούμενοι πρόσθετοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να θεσπιστούν το αργότερο έως το 2028 σύμφωνα με ένα νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, με το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση και έναρξη ισχύος της υποκείμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε τα έσοδα να είναι διαθέσιμα όταν προκύψουν τα έξοδα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τον σκοπό αυτό. Μια διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα πρέπει να καθορίζει λεπτομερέστερες ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις σχετικά με το εν λόγω νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, όπως τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή ενδεχόμενης αναδρομικής εφαρμογής ορισμένων νέων ιδίων πόρων.
Τροπολογία 9
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Σε πρώτο στάδιο, η συνεισφορά που βασίζεται στα μη ανακυκλούμενα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών θα συμπληρώσει τους υφιστάμενους ιδίους πόρους από τον Ιανουάριο του 2021. Επιπλέον, το 30 % των εσόδων από τους πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ θα αποτελέσει γενικό έσοδο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης από το 2021. Σε δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για τη μετατροπή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) σε βάση για ίδιο πόρο από το 2024. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης νομοθετικές προτάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων με βάση τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) και την ψηφιακή εισφορά. Τα έσοδα θα είναι διαθέσιμα από το 2023. Εάν ο ΜΣΠΑ λάβει τη μορφή πρόσθετων τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών, θα καλύπτεται από τη νομοθεσία για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους και δεν θα χρειαστεί χωριστή απόφαση περί ιδίων πόρων. Εάν ο ΜΣΠΑ υλοποιηθεί μέσω επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ΣΕΔΕ, θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τον ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΣΕΔΕ. Σε τρίτο στάδιο, και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, η Επιτροπή θα υποβάλει νέες προτάσεις —ή θα αναδιατυπώσει προηγούμενες προτάσεις— για τη μετατροπή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) σε βάση για ίδιο πόρο. Η νομοθεσία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως ώστε τα έσοδα από αυτούς τους νέους ιδίους πόρους να είναι διαθέσιμα από το 2026. Οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στη φορολογία δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν με αναδρομική ισχύ.
Τροπολογία 10
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης-21ης Ιουλίου 2020 διατύπωσε το συμπέρασμα ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ιδίους πόρους θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισοτιμίας, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης κατανομής των βαρών. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία, στο πλαίσιο της στήριξης της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας, καθώς και η Γερμανία, θα επωφεληθούν από κατ’ αποκοπήν διορθώσεις στις ετήσιες συνεισφορές τους βάσει του ΑΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
(9)  Οι επιστροφές και οι άλλοι διορθωτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να καταργηθούν.
Τροπολογία 11
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Η Ένωση θα επιδιώξει τη θέσπιση πιθανών πρόσθετων νέων ιδίων πόρων κατά τα προσεχή έτη και πριν από το 2028. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προτείνουν έναν νέο ίδιο πόρο, η Επιτροπή θα τον αξιολογήσει.
Τροπολογία 12
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Ενόψει των μελλοντικών διαβουλεύσεων σχετικά με τις τροποποιήσεις των Συνθηκών και αξιοποιώντας τη δυναμική της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα, η λογοδοσία, η ανθεκτικότητα και η ευθυγράμμιση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης με τους βασικούς στόχους πολιτικής· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχυμένες αρμοδιότητες όσον αφορά τη λήψη νομοθετικών αποφάσεων και πιο ενεργός ρόλος στην παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων, καθώς και σε σχέση με την υποκείμενη τομεακή νομοθεσία.
Τροπολογία 13
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών των παραδοσιακών ιδίων πόρων που εισπράττουν.
(10)  Η παρακράτηση, ως εξόδων είσπραξης, του 20 % των ποσών που εισπράττονται από τα κράτη μέλη για παραδοσιακούς ιδίους πόρους συνιστά υψηλό ποσοστό ιδίων πόρων που δεν διατίθενται στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα έξοδα είσπραξης που παρακρατούν τα κράτη μέλη από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους θα πρέπει να επανέλθουν από το 20 % στο αρχικό επίπεδο του 10 %, ώστε η χρηματοδοτική στήριξη για τελωνειακό εξοπλισμό, προσωπικό και πληροφορίες να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με το πραγματικό κόστος και τις πραγματικές ανάγκες. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 14
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θεσπιστεί κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέτρων εφαρμογής του συστήματος των ιδίων πόρων της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις γενικού και τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες ιδίων πόρων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες για τον υπολογισμό και την εγγραφή του υπολοίπου στον προϋπολογισμό, καθώς και διατάξεις και ρυθμίσεις απαραίτητες για τον έλεγχο και την εποπτεία της είσπραξης των ιδίων πόρων.
(11)  Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις γενικού και τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα είδη ιδίων πόρων και επί των οποίων είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσών των αποδοτέων ιδίων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων συντελεστών καταβολής για τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), των τεχνικών θεμάτων που συνδέονται με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, των απαιτούμενων διατάξεων και ρυθμίσεων για τον έλεγχο και την εποπτεία της είσπραξης των ιδίων πόρων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τις αρμοδιότητες των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή να διενεργούν επιθεωρήσεις καθώς και τυχόν σχετικών απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών στοιχείων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πρακτικές διατάξεις για την περιοδική ενημέρωση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση δανεισμού, τη διαχείριση του χρέους και τις συναφείς στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, καθώς και το σχέδιο αποπληρωμής.
Τροπολογία 15
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Θα πρέπει να διατηρηθεί επαρκές περιθώριο σύμφωνα με τα ανώτατα όρια της απόφασης για τους ιδίους πόρους, ώστε η Ένωση να μπορεί να καλύψει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες εντός του έτους ενδεχόμενες υποχρεώσεις της. Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,40 % του αθροίσματος του ΑΕΕ όλων των κρατών μελών. Το συνολικό ποσό των ετήσιων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,46 % του αθροίσματος του ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.
(13)  Προκειμένου να διατηρηθεί επαρκές περιθώριο σύμφωνα με τα ανώτατα όρια της απόφασης για τους ιδίους πόρους, ώστε η Ένωση να μπορεί να καλύψει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες εντός του έτους ενδεχόμενες υποχρεώσεις της, το ανώτατο όριο της απόφασης για τους ιδίους πόρους θα πρέπει να αυξηθεί στο 1,50 % του αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων των κρατών μελών σε τιμές αγοράς για τις πιστώσεις πληρωμών.
Τροπολογία 16
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Με αποκλειστικό σκοπό, αφενός, να καλυφθούν οι πρόσθετες δημοσιονομικές υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό κεφαλαίων και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να αυξηθεί κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες.
Τροπολογία 17
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που ελήφθησαν υπό μορφή δανείων με σκοπό την παροχή μη επιστρεπτέας στήριξης, επιστρεπτέας στήριξης μέσω χρηματοδοτικών μέσων ή προβλέψεων εγγυήσεων του προϋπολογισμού, καθώς και των οφειλόμενων τόκων, θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα δανειακά κεφάλαια που χορηγούνται σε κράτη μέλη υπό μορφή δανείων θα πρέπει να αποπληρώνονται με τα ποσά που λαμβάνονται από τα δικαιούχα κράτη μέλη. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να χορηγηθούν και να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης ώστε να της επιτρέψουν να καλύψει όλες τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό σε οιοδήποτε δεδομένο έτος και υπό οιεσδήποτε περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ.
(19)  Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που ελήφθησαν υπό μορφή δανείων με σκοπό την παροχή μη επιστρεπτέας στήριξης, επιστρεπτέας στήριξης μέσω χρηματοδοτικών μέσων ή προβλέψεων εγγυήσεων του προϋπολογισμού, καθώς και των οφειλόμενων τόκων, θα πρέπει να χρηματοδοτείται από έσοδα από τους νέους ίδιους πόρους που εισάγονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα δανειακά κεφάλαια που χορηγούνται σε κράτη μέλη υπό μορφή δανείων θα πρέπει να αποπληρώνονται με τα ποσά που λαμβάνονται από τα δικαιούχα κράτη μέλη. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να χορηγηθούν και να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης ώστε να της επιτρέψουν να καλύψει όλες τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό σε οιοδήποτε δεδομένο έτος και υπό οιεσδήποτε περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 18
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους, και, συνεπώς, με πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης-21ης Ιουλίου 2020 σημείωσε την πρόθεση των κρατών μελών να προχωρήσουν στην έγκριση της παρούσας απόφασης το συντομότερο δυνατόν. Λόγω της ανάγκης να καταστεί επειγόντως δυνατή η λήψη δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης λόγω της COVID-19, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της παραλαβής της τελευταίας κοινοποίησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
(25)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης, η παρούσα απόφαση εκδίδεται από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την πρόθεσή του να παράσχει ταχέως τη συμβουλευτική γνώμη που είναι νομικά αναγκαία για την επίσπευση της διαδικασίας με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει τις δανειοληπτικές πράξεις για τη χρηματοδότηση του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους, και, συνεπώς, με πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις νέες κατηγορίες ιδίων πόρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης-21ης Ιουλίου 2020 σημείωσε την πρόθεση των κρατών μελών να προχωρήσουν στην έγκριση της παρούσας απόφασης το συντομότερο δυνατόν. Λόγω της ανάγκης να καταστεί επειγόντως δυνατή η λήψη δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης λόγω της COVID-19, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της παραλαβής της τελευταίας κοινοποίησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 19
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής στο βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και δεν ανακυκλώνονται. Ο συντελεστής καταβολής είναι 0,80 EUR ανά χιλιόγραμμο. Εφαρμόζεται ετήσια κατ’ αποκοπή μείωση για ορισμένα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο τέταρτο εδάφιο·
γ)  την εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2021, ενιαίου συντελεστή καταβολής στο βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται· ο πραγματικός συντελεστής καταβολής δεν υπερβαίνει τα 2,00 EUR ανά χιλιόγραμμο·
Τροπολογία 20
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2021, ενιαίου συντελεστή καταβολής του ποσού που αντιπροσωπεύει τα έσοδα από τα δικαιώματα προς πλειστηριασμό που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και την αγοραία αξία των μεταβατικών δωρεάν δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 10γ παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας· ο πραγματικός συντελεστής καταβολής δεν υπερβαίνει το 50 %· το σύνολο των πρόσθετων εσόδων από οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 σε πρόσθετους τομείς και περιφέρειες·
Τροπολογία 21
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  τα έσοδα που παράγονται από μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής [.../...], έως την 1η Ιανουαρίου 2023·
Τροπολογία 22
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  τα έσοδα που εισπράττονται από τη φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών, εν αναμονή της έγκρισης και της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148), έως την 1η Ιανουαρίου 2023· ο πραγματικός συντελεστής καταβολής δεν υπερβαίνει το 100 %·
Τροπολογία 23
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)
γδ)  την εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2026, ενιαίου συντελεστή καταβολής στο ποσοστό των φορολογητέων κερδών που αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών· ο πραγματικός συντελεστής καταβολής δεν υπερβαίνει το 6 %·
Τροπολογία 24
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ε (νέο)
γε)  την εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2024, φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα εισπράττεται δυνάμει της οδηγίας του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. […/…], με τους εφαρμοστέους συντελεστές καταβολής μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει μερίδιο ίσο προς τους ελάχιστους συντελεστές που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία· εάν η οδηγία σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εφαρμοστεί προσωρινά στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, ο εν λόγω ίδιος πόρος δεν επηρεάζει τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία·
Τροπολογία 25
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Για την περίοδο 2021-2027, η Αυστρία επωφελείται από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ συνεισφοράς της ύψους 565 εκατ. EUR, η Δανία επωφελείται από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ συνεισφοράς της ύψους 377 εκατ. EUR, η Γερμανία επωφελείται από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ συνεισφοράς της ύψους 3 671 εκατ. EUR, οι Κάτω Χώρες επωφελούνται από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ συνεισφοράς τους ύψους 1 921 εκατ. EUR και η Σουηδία επωφελείται από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας βάσει του ΑΕΕ συνεισφοράς της ύψους 1 069 εκατ. EUR. Τα ποσά αυτά μετρώνται σε τιμές του 2020 και προσαρμόζονται στις τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του πλέον πρόσφατου αποπληθωριστή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την Ένωση, εκφρασμένου σε ευρώ, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή, που είναι διαθέσιμος κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού. Οι εν λόγω ακαθάριστες μειώσεις χρηματοδοτούνται από όλα τα κράτη μέλη.
2.  Κανένα κράτος μέλος δεν επωφελείται από καμία επιστροφή ή διόρθωση.
Τροπολογία 26
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, καθορίζουν με διοργανική συμφωνία τις λεπτομερείς ρυθμίσεις και τις λοιπές αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή νομικά δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων. Τα έσοδα από τους εν λόγω νέους ιδίους πόρους επαρκούν τουλάχιστον για την κάλυψη της αποπληρωμής του κόστους δανεισμού που προκύπτει από τη δανειοληπτική ικανότητα η οποία θεσπίζεται βάσει του άρθρου 3β. Οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ένα κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης των δαπανών της Ένωσης στο ΠΔΠ, και παράλληλα να μετριάζουν την κυριαρχία των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ.
Η Επιτροπή υποβάλλει τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις για τον σκοπό αυτό.
Η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-2017 χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την προσαρμογή και, εφόσον είναι αναγκαίο, την έγκριση νέων πράξεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
Τροπολογία 27
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων που χορηγείται στην Ένωση για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,40% του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.
1.  Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων που χορηγείται στην Ένωση για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,50 % του αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων όλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 28
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Το συνολικό ετήσιο ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 1,46% του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.
διαγράφεται
Τροπολογία 29
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Διατηρείται εύρυθμη σχέση μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους και να μπορεί να τηρείται κατά τα επόμενα έτη το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 1.
διαγράφεται
Τροπολογία 30
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Όταν οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο του ΑΕΕ, η Επιτροπή υπολογίζει εκ νέου τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, όπως αυξάνονται προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 3γ, με βάση τον ακόλουθο τύπο:
διαγράφεται
ΑΕΕt-2 + ΑΕΕt-1 + ΑΕΕt ισχύον ΕΣΛ
x% (y %) *_________________
ΑΕΕt-2 + ΑΕΕt-1 + ΑΕΕt τροποποιημένο ΕΣΛ
Σε αυτόν τον τύπο, «t» είναι το τελευταίο πλήρες έτος για το οποίο διατίθενται τα στοιχεία που ορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/5165, το «x» αναφέρεται στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων για πιστώσεις πληρωμών και το «y» στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.
Σε αυτόν τον τύπο, «ΕΣΛ» είναι το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ένωσης.
___________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/516 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε αγοραίες τιμές και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου («κανονισμός ΑΕΕ») (ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 19).
Τροπολογία 31
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 3β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων που χρησιμοποιούνται για τις δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και οι σχετικοί οφειλόμενοι τόκοι βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα έτη με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6.
Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων που χρησιμοποιούνται για τις δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και οι σχετικοί οφειλόμενοι τόκοι βαρύνουν τα έσοδα από νέους ιδίους πόρους που εισάγονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα έτη με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
_____________________
6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Τροπολογία 32
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 5
Άρθρο 5
διαγράφεται
Μεταφορά πλεονάσματος
Τυχόν πλεόνασμα των εσόδων της Ένωσης επί του συνόλου των πραγματικών δαπανών κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος.
Τροπολογία 33
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2.  Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως αντιστάθμιση για τα έξοδα είσπραξης, το 10 % των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τροπολογία 34
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη δημοσιονομική μεταχείριση των εσόδων που προκύπτουν από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και υποθέσεις επί παραβάσει·
Τροπολογία 35
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)   τους κανόνες για τον καθορισμό των αποδοτέων ποσών των ιδίων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γε), συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων συντελεστών καταβολής για τους εν λόγω ιδίους πόρους, εντός των ορίων που καθορίζονται στα εν λόγω στοιχεία, καθώς και τον υπολογισμό του εφαρμοστέου συντελεστή των ιδίων πόρων που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα·
Τροπολογία 36
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)   το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα αναφοράς, τις διατάξεις για την προσαρμογή του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και τις διατάξεις για τον εκ νέου υπολογισμό των ανώτατων ορίων για πληρωμές και αναλήψεις υποχρεώσεων σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1·

(1) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 51.
(2) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 71.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.


Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία
PDF 190kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (2019/2200(INI))
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Ιουλίου 2016,

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία(1), της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή(2), της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(3), της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(4), της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου(5),

—  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πέμπτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, της 5ης Μαρτίου 2019,

—  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της όγδοης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου 2019,

—  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, με πλέον πρόσφατη εκείνη της 24ης Νοεμβρίου 2017 που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,

—  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της έκτης συνεδρίασης της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020,

—  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τρίτης συνεδρίασης του στρατηγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Γεωργίας για την ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019,

—  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 6ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή της σύνδεσης με τη Γεωργία (SWD(2020)0030),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης και την κοινή δήλωση, τα οποία υπογράφηκαν από το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Γεωργίας στις 8 Μαρτίου 2020, όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 19ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένου Συντάγματος της Γεωργίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 19ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση της Γεωργίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, της 28ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη την επείγουσα γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την επιλογή και τον διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Γεωργία και τη δεύτερη έκθεση του ODIHR, της 9ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την επιλογή και τον διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0136/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία και η ΕΕ, ως συνδεδεμένοι εταίροι, έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση με βάση κοινές αξίες και αρχές, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου και η χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Γεωργίας εξακολουθεί να υποστηρίζει με σθένος τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την προσέγγιση της χώρας με την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 49 ΣΕΕ και σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έναρξη της ισχύος του αναθεωρημένου Συντάγματός της τον Δεκέμβριο του 2018, ολοκληρώθηκε η μετάβαση της Γεωργίας προς ένα πλήρες κοινοβουλευτικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς ένα πλήρως αναλογικό εκλογικό σύστημα από το 2024 και μετά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της ΣΣ και της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και εξακολουθεί να είναι εναρμονισμένη με το κεκτημένο και με τα πρότυπα της ΕΕ, γεγονός που αποφέρει αυξανόμενα οφέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Γεωργίας, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των λεγόμενων «συνθηκών» μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, με το κλείσιμο των σημείων διέλευσης κοντά στη διοικητική συνοριακή γραμμή στην περιφέρεια Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από τον Αύγουστο του 2019, με την αυξημένη «συνοριοποίηση» κατά μήκος της διοικητικής συνοριακής γραμμής και με τη διεξαγωγή των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών» στην Αμπχαζία τον Μάρτιο του 2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόσφατος διάλογος μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ και των ΗΠΑ, κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης και σε κοινή δήλωση, τα οποία υπέγραψαν όλα τα μεγάλα κόμματα, την 8η Μαρτίου 2020, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα προς την αντιμετώπιση της πόλωσης και την ομαλοποίηση του πολιτικού κλίματος στη Γεωργία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2020·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης παραμένουν περιορισμένες και ότι ο πρόσφατος διορισμός 14 δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ισόβια θητεία δεν πραγματοποιήθηκε με διαφάνεια, παρέκαμψε τη χρήση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων και αποκάλυψε την επιρροή των κομματικών πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στην ολομέλεια σχετικά με τους διορισμούς των δικαστικών πραγματοποιήθηκε εν μέσω πολιτικής κρίσης, μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση, εκτεταμένων εκκλήσεων για αναβολή και σοβαρών διαταραχών τόσο στο στάδιο της επιτροπής όσο και στο στάδιο της ολομέλειας·

1.  επικροτεί τη συνεχή εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας και τη σταθερή υποστήριξη της οποίας απολαύει η πορεία προς την ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική ολοκλήρωση της Γεωργίας από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και την κοινωνία· αναγνωρίζει την πρόοδο στην εφαρμογή εκτενών μεταρρυθμίσεων, η οποία έχει καταστήσει τη Γεωργία βασικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή και παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της ΣΣ και της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία και η βοήθεια της ΕΕ βασίζονται στην αρχή των «αναλογικών κερδών» και εξαρτώνται από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά, ειδικότερα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και των ισορροπιών στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και την εκλογική μεταρρύθμιση·

2.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να συμβάλλει στην ειρηνική επίλυση της διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, μεταξύ άλλων μέσω του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στην Γεωργία, της συμπροεδρίας των διεθνών συνομιλιών της Γενεύης, των δραστηριοτήτων της Αποστολής Παρακολούθησης της ΕΕ (EUMM) και της πολιτικής της μη αναγνώρισης και της δέσμευσης· καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη συνεχιζόμενη παράνομη εγκατάσταση φρακτών από συρματόπλεγμα και άλλων τεχνητών εμποδίων («μεθοριοποίηση») κατά μήκος της διοικητικής μεθοριακής γραμμής από ρωσικές και ντε φάκτο φορείς ασφαλείας της Νότιας Οσετίας και τονίζει ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· ζητεί από τις de facto αρχές στην περιοχή της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας να ξανανοίξουν τα κλειστά σημεία διέλευσης χωρίς καθυστέρηση και να μην περιορίζουν την ελευθερία κυκλοφορίας στις συγκεκριμένες περιοχές· καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τα κράτη μέλη να καταγγείλουν αυτή τη διαδικασία· τονίζει ότι η ΣΣ καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των κατεχόμενων περιοχών της, και έχει ως στόχο να ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού της· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, ιδίως για την αποχώρηση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας και την απρόσκοπτη πρόσβαση της EUMM σε ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ανακοινώσει σαφώς τις διατάξεις που δεν έχουν ακόμη τηρηθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης με τη χρήση όλων των διπλωματικών μέσων, μεταξύ άλλων μέσω της EUMM και του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη δέσμη μέτρων «Ένα βήμα για ένα καλύτερο μέλλον» του Γεωργιανού Κοινοβουλίου και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές επαφές και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γεωργίας να προωθήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότιου Καυκάσου·

3.  επικροτεί τη διεθνώς επαινεθείσα απάντηση του λαού και των δημόσιων αρχών της Γεωργίας στην έξαρση του COVID-19 και επισημαίνει τα αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα που έλαβαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας και οι κυβερνητικές αρχές και τα οποία βοήθησαν στο να μειωθεί ο φόρτος στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γεωργίας και να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομία· συγχαίρει τους πολίτες της Γεωργίας για την τήρηση αυτών των μέτρων παρά τις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες· ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτήν· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ διέθεσε 183 εκατομμύρια EUR σε επιχορηγήσεις στη Γεωργία για την αντιμετώπιση του COVID-19 και 150 εκατομμύρια EUR σε δάνεια με σκοπό την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη διοχέτευση πόρων για την προστασία των πολιτών, τον μετριασμό των εξαιρετικά σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ για την ανθεκτικότητα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για τη θέσπιση επιδημιολογικών στρατηγικών που θα εστιάζουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από τον Μάρτιο του 2017, πολίτες της Γεωργίας έχουν πραγματοποιήσει 900 000 επισκέψεις χωρίς υποχρέωση θεώρησης στις χώρες Σένγκεν και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν· σημειώνει τον αυξανόμενο αριθμό αβάσιμων αιτήσεων ασύλου από γεωργιανούς πολίτες και καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη Γεωργία ως ασφαλή χώρα καταγωγής, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων και η επανεισδοχή· τονίζει τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής των παραμέτρων αναφοράς για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων από τη Γεωργία και της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών της Γεωργίας και των αρχών επιβολής του νόμου και των κρατών μελών για τη μείωση του διασυνοριακού εγκλήματος, ιδίως της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης παράνομων ναρκωτικών· επικροτεί την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ·

5.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Γεωργίας ως αξιόπιστου εταίρου της ΕΕ και ως σημαντικού αρωγού στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και του ΝΑΤΟ· καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με τη Γεωργία στον τομέα της ΚΠΑΑ, ιδιαίτερα δεδομένου του ενδιαφέροντος της Γεωργίας να συζητήσει το ενδεχόμενο της συμμετοχής της σε σχέδια PESCO και να αναπτύξει συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, εφόσον αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της Γεωργίας·

Πολιτικός διάλογος και βουλευτικές εκλογές

6.  συγχαίρει όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα για την υπογραφή του υπό διεθνή μεσολάβηση μνημονίου κατανόησης και της κοινής δήλωσης της 8ης Μαρτίου 2020, που θέσπισαν τα βασικά χαρακτηριστικά του εκλογικού συστήματος επί τη βάσει 120 αναλογικών και 30 πλειοψηφικών εδρών και μιας δίκαιης σύνθεσης των εκλογικών περιφερειών σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, και επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω σύστημα για τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2020· επικροτεί την έκβαση του διακομματικού διαλόγου ως σαφή ένδειξη της προθυμίας να βρεθεί μια κοινή λύση και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και να συνεχιστεί ο διακομματικός διάλογος στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2020, ως βάση για πολιτική σταθερότητα· χαιρετίζει την εφαρμογή της συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2020 και την απόφαση του Προέδρου Zourabichvili, της 15ης Μαΐου 2020, να απονείμει χάρη στους δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στη φυλακή, κάτι που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την άμβλυνση των εντάσεων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μέρη να τηρήσουν τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της συμφωνίας και να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις πτυχές της, ιδίως δε να διασφαλίσουν ότι όλα τα στοιχεία της εκλογικής μεταρρύθμισης θα μεταφερθούν στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία, και ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν πολιτικοποιημένες δικαστικές διαδικασίες θα επιλυθούν χωρίς καθυστέρηση·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Γεωργίας άρχισε να συσκέπτεται σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα αμέσως μόλις ήρθη η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενέκρινε με επιτυχία τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα και στον εκλογικό κώδικα· συγχαίρει τη Γεωργία για τα μέτρα που έχει λάβει για τη θέσπιση ενός πιο αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου και για την εξάλειψη της πόλωσης του πολιτικού περιβάλλοντος· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές να συνεχίσουν να εργάζονται για την προώθηση της δημοκρατίας της Γεωργίας καλή τη πίστει·

8.  σημειώνει ότι οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα έχουν καθοριστική σημασία για την επιβεβαίωση των δημοκρατικών διαπιστευτηρίων της Γεωργίας και εκφράζει, συνεπώς, την ελπίδα ότι η προεκλογική εκστρατεία θα χαρακτηρίζεται από τον θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να εφαρμόσουν ταχέως και να ανταποκριθούν πλήρως στις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και να επανεξετάσουν τη σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί, περιλαμβανομένης της κατάχρησης δημοσίων πόρων για τη διεξαγωγή πολιτικών εκστρατειών και άλλων ανορθόδοξων μεθόδων χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, της ατιμωρησίας απέναντι στη βία, της διάδοσης της ρητορικής μίσους και της ξενοφοβίας, της εξαγοράς ψήφων, της εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης στην εκλογική διοίκηση, καθώς και της ικανότητας των ψηφοφόρων, ιδίως των δημοσίων υπαλλήλων, «να ψηφίζουν χωρίς πίεση και φόβο αντιποίνων»(6)· καλεί τις αρχές να προστατεύσουν το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκλογικών παρατηρητών, ώστε να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους χωρίς εκφοβισμούς ή παρεμβάσεις·

9.  ενθαρρύνει τις γεωργιανές αρχές και την εκλογική διοίκηση της Γεωργίας να διασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2020, παρέχοντας μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία, προσαρμόζοντας τα εκλογικά κέντρα με τρόπο που διαφυλάσσει την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών που θα συμμετάσχουν και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη εργασία των εκλογικών παρατηρητών·

10.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τη δραστήρια κοινωνία των πολιτών της Γεωργίας και τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει στην παροχή δημοκρατικής εποπτείας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΣ και της DCFTA· καλεί την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας να θεσπίσουν επίσημους μηχανισμούς για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική διαδικασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πολιτική, τεχνική και οικονομική στήριξη στις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να δρομολογήσουν εθνικά προγράμματα στήριξης για την κοινωνία των πολιτών, επιπλέον αυτών που παρέχονται από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα χορηγών·

Κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

11.  αναγνωρίζει την πρόοδο της Γεωργίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της, οι οποίες ενισχύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Γεωργίας να εδραιώσει το κράτος δικαίου και να συνεχίσει να επιδιώκει τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της άλωσης του κράτους, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, την αποκέντρωση, τη χρηστή διακυβέρνηση, την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και την παροχή εργασιακών δικαιωμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις κατά πολιτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίες έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τις συμφωνίες ΣΣ/DCFTA και να αντιβαίνουν στο γράμμα και το πνεύμα της ΣΣ· επικροτεί την προεδρική απονομή χάριτος σε φυλακισμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την εξάλειψη της πόλωσης της πολιτικής και της κοινωνίας· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να μην κινούν δικαστικές υποθέσεις με πολιτικά κίνητρα και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί όλες αυτές τις δίκες· καλεί τη Γεωργία να σεβαστεί τα ύψιστα πρότυπα κράτους δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο της ΣΣ·

13.  ζητεί αναθεώρηση των διαδικασιών επιλογής των δικαστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας πριν από την πραγματοποίηση νέων διορισμών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόσφατη διαδικασία επιλογής δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ήταν πλήρως σύμφωνη με τις συστάσεις αυτές και αμαυρώθηκε από σοβαρές αδυναμίες· τονίζει τη σημασία της αποπολιτικοποιημένης δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και του σεβασμού της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της λογοδοσίας στον διορισμό των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γεωργίας και άλλων δικαστικών οργάνων· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει και να εδραιώσει τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας, προωθώντας παράλληλα έναν ανοικτό διάλογο με όλους τους πολιτικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών και διασφαλίζοντας την τήρηση των διεθνών προτύπων·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντική η πλήρης και συνεχής συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία για τις υποθέσεις που εκδικάζει·

15.  ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για όλα τα περιστατικά υπερβολικής χρήσης βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου της Γεωργίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιουνίου του 2019· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η ατιμωρησία και να διασφαλιστεί ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν· προτρέπει την κυβέρνηση της Γεωργίας να υπερασπιστεί το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και την ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ΣΣ, μεταξύ άλλων με τον μετριασμό των δυσανάλογων κυρώσεων για τους διαδηλωτές·

16.  αναγνωρίζει ότι το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στη Γεωργία είναι δυναμικό και πλουραλιστικό, αλλά ταυτόχρονα πολωμένο· υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, η οποία θα πρέπει να συνεπάγεται την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτικών κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης, τη συντακτική ανεξαρτησία και την πολυφωνική, ανεξάρτητη, αμερόληπτη, αμερόληπτη και χωρίς διακρίσεις κάλυψη των πολιτικών απόψεων στον προγραμματισμό των ιδιωτικών και ιδίως των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων κατά τη διάρκεια της επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας· τονίζει την ανάγκη για σαφείς διατάξεις που θα ρυθμίζουν τις δωρεάν και αμειβόμενες διαφημίσεις και για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης μέσω ενισχυμένης παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης· προτρέπει τις αρχές να μην παρεμβαίνουν στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να μην κινούν δικαστικές διαδικασίες με πολιτικά κίνητρα κατά ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης ή εκπροσώπων τους· καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να λάβει μέτρα για την πρόληψη των εκστρατειών παραπληροφόρησης από ξένους ή εγχώριους παράγοντες κατά της χώρας ή οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος· καλεί τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διασφαλίσουν ότι δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά με σκοπό την υπονόμευση της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας·

17.  καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των γεωργιανών θεσμών και μέσων ενημέρωσης, οι οποίες αποδίδονται ευρέως σε ρωσικούς παράγοντες· υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής έρευνας και καταπολέμησης των ξένων εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, οι οποίες υπονομεύουν τους γεωργιανούς θεσμούς και υποδαυλίζουν την πόλωση της κοινωνίας· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τη συνεργασία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Γεωργίας σε αυτόν τον τομέα, την Επιτροπή να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της γνώσης για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, και την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πάνω σε βέλτιστες πρακτικές κατά της παραπληροφόρησης· καλεί, επιπλέον, όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη Γεωργία να μην χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτίθενται σε άτομα, οργανώσεις και θεσμούς και για να διαδίδουν σκόπιμη παραπληροφόρηση· σημειώνει τα πρόσφατα μέτρα που έλαβαν οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους λογαριασμούς και τις σελίδες που συμμετείχαν σε συντονισμένη μη αυθεντική συμπεριφορά και επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών·

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

18.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχείς παραβιάσεις εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που ασκεί τον ουσιαστικό έλεγχο των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων ζουν στις κατεχόμενες περιοχές, οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαμονής, του δικαιώματος ιδιοκτησίας και του δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, και επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του για την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στις εστίες τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη και παράνομη διαδικασία «μεθοριοποίησης» έχει ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις στο πλαίσιο της εν εξελίξει καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19, διότι ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας στερεί από τα άτομα την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ νέου συμμετοχή στους Μηχανισμούς Πρόληψης και Αντιμετώπισης Συμβάντων (IPRs) στο Ergneti στις 30 Ιουλίου 2020 και ενθαρρύνει όλα τα μέρη να αποκαταστήσουν τον τακτικό διάλογο υπό αυτή τη μορφή προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ανθρωπιστική κατάσταση του πληθυσμού που πλήττεται από συγκρούσεις·

19.  υπογραμμίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επιδοκιμάζει το έργο του Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων της Γεωργίας και τις προσπάθειές του για τον χαρακτηρισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης ως μορφής διάκρισης και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα· προτρέπει την κυβέρνηση και τις αρχές της Γεωργίας να βελτιώσουν περαιτέρω την εκπροσώπηση και την ίση μεταχείριση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού και κοινωνικού βίου· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει το ζήτημα της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της που αφορούν τη Γεωργία· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

20.  χαιρετίζει το έργο του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Γεωργίας και επιμένει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει να εφαρμοστεί ενδελεχώς και αποτελεσματικά· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των γυναικών, των ατόμων ΛΟΑΔ, των Ρομά και των θρησκευτικών μειονοτήτων στον κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό και υγειονομικό τομέα, και να ενταθεί η έρευνα και η δίωξη της ρητορικής μίσους και των βίαιων εγκλημάτων σε βάρος όλων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων· καλεί όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και την κοινωνία των πολιτών να εργαστούν για να δημιουργήσουν κλίμα ανοχής·

21.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω το σύστημα προστασίας των παιδιών, μεταξύ άλλων με την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων· ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους ψηφιακούς κινδύνους και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες· υπογραμμίζει την ευθύνη της κυβέρνησης της Γεωργίας να παρακολουθεί την κατάσταση των παιδιών που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία·

Θεσμικές διατάξεις

22.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθούν ο ανταγωνισμός και η πόλωση στην πολιτική και να διασφαλιστεί εποικοδομητική συνεργασία στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της χώρας, και ειδικότερα στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να βελτιωθεί το πολιτικό κλίμα και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πολιτικών και θεσμικών παραγόντων, καθώς και μεταξύ αυτών και του γεωργιανού λαού·

23.  καλεί το Κοινοβούλιο της Γεωργίας να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που διαθέτει η Γεωργία ως χώρα προτεραιότητας όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη της δημοκρατίας και να συμμετάσχει σε διάλογο για τον προσδιορισμό των αναγκών του·

24.  καλεί το Κοινοβούλιο της Γεωργίας να ενισχύσει την ικανότητά του να εφαρμόζει τους μηχανισμούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, ιδιαίτερα τον έλεγχο του συστήματος ασφαλείας· ενθαρρύνει την ενίσχυση του ρόλου της αντιπολίτευσης στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής εποπτείας, την απλοποίηση των διαδικασιών κλήτευσης μελών της κυβέρνησης και άλλων υπόλογων αξιωματούχων και τη θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος καταγραφής για την παροχή έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε όλους τους ενδιαφερόμενους·

Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

25.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας, καθώς αντιπροσωπεύει το 27 % των συνολικών της εμπορικών συναλλαγών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη προσέγγιση της νομοθεσίας της Γεωργίας σε τομείς που συνδέονται με το εμπόριο· δίνει έμφαση στην ανάγκη αύξησης και διαφοροποίησης των εξαγωγών από τη Γεωργία προς την ΕΕ, πέρα από τα βασικά γεωργικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες, και της προσέλκυσης επενδύσεων από την ΕΕ στη Γεωργία, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Γεωργίας με την ΕΕ και η μακροοικονομική της σταθερότητα, πρωτίστως με την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής και με τη στήριξη της προσέγγισης προς τα πρότυπα της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της στήριξης ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις περιφερειακές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της Γεωργίας για περαιτέρω καινοτομίες σε διάφορους οικονομικούς τομείς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της τομεακής συνεργασίας στην ψηφιακή οικονομία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, να ενισχύσει τον τομέα των ΤΠΕ, την ψηφιοποίηση και τις πράσινες τεχνολογίες, και να ανταλλάξει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές· δίνει έμφαση στη σημασία των στοχευμένων προγραμμάτων για τους νέους, με σκοπό τη δημιουργία δίκαιων ευκαιριών εργασίας·

26.  υπενθυμίζει ότι η ΣΣ/DCFTA ΕΕ-Γεωργίας έχει ως στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση της Γεωργίας στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να είναι περισσότερο ενεργή στη θέσπιση ενός στόχου διασφάλισης της πρόσβασης της Γεωργίας στην ενιαία αγορά και να εντείνει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εμβάθυνση της τομεακής ολοκλήρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση των πολιτικών της με την ΕΕ και να καταστούν τα επιτεύγματα της διμερούς συνεργασίας πιο ορατά και απτά και για τις δύο πλευρές·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και ενθαρρύνει τις αρχές της Γεωργίας να ενημερώσουν περαιτέρω τους τοπικούς επιχειρηματίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της DCFTA·

28.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή της DCFTA μέσω συντονισμένης βοήθειας, με έμφαση στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στήριξη των ΜΜΕ και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης μιας μείζονος μεταρρύθμισης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Γεωργία, μεταξύ άλλων για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και τη διασφάλιση της διαφάνειάς τους· ενθαρρύνει τις αρχές της Γεωργίας να ενισχύσουν τις ικανότητες των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και να αυξήσουν την πολιτική στήριξη και ενότητα σε έργα υποδομών στρατηγικής σημασίας·

Τομεακή συνεργασία

30.  προτρέπει την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει την εκτενή της μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνεχών βελτιώσεων στις επιθεωρήσεις εργασίας και στον κοινωνικό διάλογο· επισημαίνει συγκεκριμένα, την ανάγκη τροποποίησης του νόμου περί εργασιακής ασφάλειας, προκειμένου να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και ένας κατάλληλος μηχανισμός κατά των διακρίσεων που θα παρακολουθεί ρητά τον πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και θα ελέγχει συστηματικά την παρουσία κινδύνων στον χώρο εργασίας, να συμπεριληφθεί ένας σύγχρονος μηχανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς και να επικυρωθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ· ενθαρρύνει τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δεδομένης της σημασίας τους για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για τα κοινωνικά δικαιώματα στη Γεωργία·

31.  υπενθυμίζει ότι οι σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνουν ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία τηρούν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, και πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ· ενθαρρύνει την επιτάχυνση της εφαρμογής του τρίτου εθνικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και την προσέγγιση της νομοθεσίας της Γεωργίας με το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΣ περί προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί τη Γεωργία να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να διασφαλίσει ότι η DCFTA δεν έρχεται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις πρωτοβουλίες που ορίζονται σε αυτήν·

32.  χαιρετίζει τα επιτεύγματα του Ενιαίου Πλαισίου Στήριξης, και ενθαρρύνει μια ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων συνδρομής, τα οποία εστιάζουν στην ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ύδρευση και την αποχέτευση·

33.  χαιρετίζει τη διάθεση από την Επιτροπή 3,4 δισεκατομμυρίων EUR για 18 έργα προτεραιότητας στη Γεωργία στο πλαίσιο του ενδεικτικού σχεδίου δράσης για τις επενδύσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· καλεί τη Γεωργία να βελτιώσει τον ενεργειακό τομέα και την ενεργειακή συνδεσιμότητά της, διασφαλίζοντας παράλληλα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδιαίτερα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων τόπων, και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινότητες κατά τη διαδικασία εφαρμογής·

34.  χαιρετίζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γεωργίας, την αναθεώρηση της στρατηγικής 2017-2021 για την εκπαίδευση και την επιστήμη, τον νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ευθυγράμμιση του μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσής της με τη ΣΣ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή συμμετοχή της Γεωργίας στο πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο του οποίου περίπου 7 500 φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό έχουν συμμετάσχει στις ανταλλαγές μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Σχολείο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το πρώτο ευρωπαϊκό σχολείο που ίδρυσαν η ΕΕ και η κυβέρνηση της Γεωργίας·

35.  συνιστά να συνεχίσει η Επιτροπή τις προσπάθειές της για να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή της Γεωργίας σε προγράμματα και οργανισμούς που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ και που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών, υπό ένα νομικώς κατάλληλο καθεστώς·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0457.
(2) ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 97.
(3) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 138.
(4) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
(5) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 111.
(6) Τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του ODIHR της 28ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Γεωργία, σ. 30.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου