Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2020. gada 6. oktobris - Brisele
Priekšlikums, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ***I
 Gvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika un Reinjona: netiešo nodokļu likme “tradicionālajam” rumam *
 Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis *
 Ostu nodokļa režīma pagarināšana Francijas tālākajos reģionos *
 Budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projekts – Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ***I
PDF 125kWORD 41k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2020. gada 6. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 (COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))
P9_TA(2020)0244A9-0171/2020

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0309),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 78. panta 2. punktu, 79. panta 2. un 4. punktu, 82. panta 1. punktu, 84. pantu un 87. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0202/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2020. gada 22. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 52. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0171/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 6. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru

P9_TC1-COD(2020)0140


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2020/1543.)


Gvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika un Reinjona: netiešo nodokļu likme “tradicionālajam” rumam *
PDF 118kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 6. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam (COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))
P9_TA(2020)0245A9-0156/2020

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0332),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0217/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9‑0156/2020),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis *
PDF 116kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 6. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli (COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))
P9_TA(2020)0246A9-0157/2020

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0355),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0280/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9‑0157/2020),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Ostu nodokļa režīma pagarināšana Francijas tālākajos reģionos *
PDF 117kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 6. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmuma Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīma Francijas tālākajos reģionos piemērošanas termiņu (COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))
P9_TA(2020)0247A9-0159/2020

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0371),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0281/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9‑0159/2020),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projekts – Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)
PDF 127kWORD 43k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 6. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projektu „Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)“ (10430/2020 – C9-0283/2020 – 2020/1999(BUD)
P9_TA(2020)0248A9-0163/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 6. jūlijā (COM(2020)0424),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 4. septembrī un nosūtīja to Eiropas Parlamentam 2020. gada 7. septembrī (10430/2020– C9-0283/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0163/2020),

A.  tā kā 2020. gada budžeta grozījuma Nr. 7 projekta mērķis ir atjaunināt budžeta ieņēmumu daļu, lai ņemtu vērā jaunākās norises;

B.  tā kā Covid-19 pandēmija ir radikāli mainījusi Eiropas ekonomikas perspektīvu, un Komisijas 2020. gada pavasara prognozē paredzēts, ka Savienības ekonomika šogad saruks par rekordaugstiem 7,5 %, kam sekos atgūšanās 6,1 % apmērā 2021. gadā, kas nav pietiekami, lai pilnībā kompensētu šā gada zaudējumus, un tā kā ekonomiskās situācijas pasliktināšanās ir atspoguļota pašu resursu prognozē 2020. gadam;

C.  tā kā budžeta ieņēmumu daļā ir nepieciešami divi korekciju veidi, proti, atjauninājums aplēsēm par tradicionālajiem pašu resursiem (TPR), kā arī par pašu resursiem, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nacionālais kopienākums (NKI), lai ņemtu vērā jaunākās ekonomikas prognozes, un atjauninājums par Apvienotās Karalistes korekciju;

D.  tā kā arī pārējos ieņēmumus ir jāatjaunina, lai ņemtu vērā līdz 2020. gada jūnijam beidzot iekasētās soda naudas un soda maksājumus, kā arī negatīvu valūtas maiņas bilanci,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu, kura mērķis ir atjaunināt budžeta ieņēmumu daļu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu;

3.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 7/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 57, 27.2.2020.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika