Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis
 Έγκριση του διορισμού της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου
 Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
 Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018

Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis
PDF 122kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis (2020/2203(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 248 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 7 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 2 Οκτωβρίου 2020 ακρόαση του Valdis Dombrovskis, ενώπιον της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξαν οι εν λόγω επιτροπές κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη την εξέταση από τη Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Οκτωβρίου 2020 και την εξέταση από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 125 και το παράρτημα VII του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει το νέο χαρτοφυλάκιο του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, έως τις 31 Οκτωβρίου 2024·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Έγκριση του διορισμού της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου
PDF 124kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την έγκριση του διορισμού της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 6 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την υποβληθείσα παραίτηση του κ. Phil Hogan από τη θέση του Επιτρόπου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 με την οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφαση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το διορισμό της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου (C9-0295/2020),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 2 Οκτωβρίου 2020 ακρόαση της κ. Mairead McGuinness ενώπιον της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξε η εν λόγω επιτροπή κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη διεξαγωγή της εξέτασης από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στις 5 Οκτωβρίου 2020 και την εξέταση από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνάντησή της στις 6 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 125 και το παράρτημα VII του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τον διορισμό της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, έως τις 31 Οκτωβρίου 2024·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
PDF 220kWORD 71k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2072(INI))
P9_TA(2020)0251A9-0170/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη, ειδικότερα, το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 4 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5, 6, 7 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, όπως μεταξύ άλλων τα άρθρα 70, 258, 259, 260, 263 και 265 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα οποία προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, καθώς και το σύνολο των κανόνων της Ένωσης που πρέπει να πληροί μια υποψήφια χώρα εάν επιθυμεί να προσχωρήσει στην Ένωση (το κεκτημένο),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις πράξεις του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τις συστάσεις και τις εκθέσεις που περιέχονται στην Καθολική Περιοδική Εξέταση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη νομολογία των οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών και τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, της 8ης Μαρτίου 1999, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις εκθέσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ύπατου Αρμοστή Εθνικών Μειονοτήτων, του εκπροσώπου για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και λοιπών οργανισμών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής των Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της Συντονιστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ποικιλομορφίας και της ένταξης, της Επιτροπής της Βενετίας και λοιπών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ης Μαΐου 2007,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύστασης της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τον «κατάλογο κριτηρίων κράτους δικαίου» που ενέκρινε η Επιτροπή της Βενετίας κατά την 106η σύνοδο ολομέλειάς της, στις 18 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 7 Απριλίου 2020, με τίτλο «Δέσμη εργαλείων για τα κράτη μέλη – Σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19»,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2020 των οργανώσεων-εταίρων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προαγωγή της προστασίας της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης - Στρατηγικό σχέδιο δράσης» (COM(2019)0343),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2020, η οποία περιέχει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (COM(2020)0037) και το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020 (COM(2020)0440),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων 2020 της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης. Τρέχουσα κατάσταση και πιθανά επόμενα βήματα», με την οποία προτείνεται η δημιουργία ενός ετήσιου φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου 2020 της ομάδας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τίτλο «National developments from a civil society perspective, 2018-2019»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με τίτλο «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ», που δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, και τις λοιπές εκθέσεις και στοιχεία του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Πεκίνο +25: Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τις ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο(2),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(11),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συστάσεις που διατύπωσε τον Απρίλιο 2020 η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με τίτλο «From blueprint to footprint: Safeguarding media freedom and pluralism through the European Rule of Law Mechanism» (Από τη θεωρία στην πράξη: Διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Οργανισμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 11ης Μαΐου 2020, με τίτλο «The Rule of Law in the European Union» (Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

–  έχοντας υπόψη τo έγγραφο που υπέβαλε η ομάδα εργασίας του Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας για την εσωτερική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Human Rights and Democracy Network Working Group on EU Internal Human Rights Policy) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαΐου 2020, στο πλαίσιο της διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη για την έκθεση σχετικά με το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγησή του όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που συνοδεύει την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, του Οκτωβρίου του 2016, σχετικά με μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, στην οποία προέβη το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2020,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46, 54 και 148 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0170/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν αλληλοενισχυόμενες αξίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει κωδικοποιήσει στα σχετικά με την προσχώρηση κριτήριά της ότι, για τη συμμετοχή μιας υποψήφιας χώρας στην Ένωση, η εν λόγω χώρα πρέπει να έχει επιτύχει σταθερότητα θεσμών που να εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Ένωση δεν διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων αφότου μια χώρα προσχωρήσει σε αυτήν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα τις εν λόγω ανησυχητικές εξελίξεις σε ψηφίσματά του από το 2011, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του άρθρου 7 ΣΕΕ το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται ολοκληρωμένη, προληπτική και τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες, οι Ρομά, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να μη χαίρουν πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων τους σε ορισμένα κράτη μέλη και να μη λαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι μίσους και διακρίσεων, κατά παραβίαση των αξιών της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και του δικαιώματος μη διακριτικής μεταχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 έχουν προκαλέσει περαιτέρω εξασθένηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δημοκρατικών ελέγχων και των ισορροπιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10 % των πολιτών της Ένωσης ανήκουν σε εθνική μειονότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των αξιών της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονότητες συμβάλλουν στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν διαθέτει επί του παρόντος νομικό πλαίσιο για να εγγυάται και να παρακολουθεί τα δικαιώματά των μειονοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, οι οποίες δεν έχουν λάβει κατάλληλη ανταπόκριση και απόδοση ευθυνών σε επίπεδο Ένωσης, υπονομεύουν τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία και η πρόσβαση σε πολυφωνική ενημέρωση αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ένωση δεν έχει αντιμετωπιστεί με αρκετό σθένος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη για να ευδοκιμήσει οποιασδήποτε δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλει σε παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα δικαστικής αρωγής και το ύψος των δικαστικών εξόδων μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χάρτης εφαρμόζεται από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών μόνον όταν εφαρμόζουν ενωσιακές νομικές πράξεις, ωστόσο, είναι σημαντικό για την προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής νοοτροπίας και της νοοτροπίας κράτους δικαίου να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της για το κράτος δικαίου για το 2020, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (COM(2020)0580), και, στη συνέχεια, πρόκειται να παρουσιάσει την ανανεωμένη στρατηγική για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός παρακολούθησης πρέπει να εμπλέκει ενεργά και τους φορείς που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της προστασίας και προαγωγής της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών, των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των σχετικών αρχών και των επαγγελματικών φορέων που υποστηρίζουν τις δικαστικές αρχές στην ανεξάρτητη απόδοση δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη, επομένως, ότι η διάθεση επαρκούς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για την κοινωνία των πολιτών, ιδίως μέσω του προγράμματος για «Δικαιοσύνη» και του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση και ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων μηχανισμών, καθώς και η ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί σε ολόκληρη την Ένωση η τήρηση των αρχών και των αξιών, όπως αυτές κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο («τα τρία θεσμικά όργανα») φέρουν από κοινού, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες, την πολιτική ευθύνη για την προάσπιση των αξιών της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, μια διοργανική συμφωνία βάσει του άρθρου 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα εξασφάλιζε τις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί προς τούτο η συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295 ΣΛΕΕ, οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα μπορεί να προτείνει μια τέτοια συμφωνία·

1.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό, πλήρες και θετικό θεματολόγιο για την αποτελεσματική προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει υπέρμαχος της ελευθερίας και της δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

2.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· εκφράζει έντονο προβληματισμό για την άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά, την παραπληροφόρηση και την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της, τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την αποτελεσματικότητα των κοινών πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία της·

3.  αναγνωρίζει ότι η Ένωση παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, επομένως, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης και παραβίασης της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι η μη αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 7 ΣΕΕ από το Συμβούλιο επιτρέπει, ουσιαστικά, τη συνεχή απόκλιση από τις αξίες που απορρέουν από το άρθρο 2 ΣΕΕ· επισημαίνει με ανησυχία τον κατακερματισμένο χαρακτήρα της εργαλειοθήκης της Ένωσης στον τομέα αυτό και ζητεί τον εξορθολογισμό και την ορθή επιβολή της·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για το έργο της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου· επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται τόσο η διαφθορά όσο και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους τομείς της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει την ιδιαίτερη λύπη του για το γεγονός ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών δεν εντάσσονται στην ετήσια αξιολόγηση· υπογραμμίζει με ανησυχία ότι ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες, των Ρομά, των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των ηλικιωμένων εξακολουθούν να μη χαίρουν πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων τους σε ορισμένα κράτη μέλη και να μη λαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι μίσους και διακρίσεων, κατά παραβίαση των αξιών της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα την κατάρτιση μηχανισμού παρακολούθησης ώστε να καλυφθεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ένας νομοθετικά κατοχυρωμένος, αντικειμενικός και τεκμηριωμένος μηχανισμός παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου τα τρία θεσμικά όργανα θα εφαρμόζουν μια διαφανή και θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η προστασία και η προαγωγή όλων των αξιών της Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

5.  προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα («ο Μηχανισμός»), ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και θα συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του άρθρου 2 ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη, με παράλληλη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

6.  τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης πρέπει να διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα σαφείς συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά μέτρα, όπως για παράδειγμα οι διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 7 ΣΕΕ, οι διαδικασίες επί παραβάσει και οι δημοσιονομικοί όροι, όταν τεθούν σε ισχύ· επισημαίνει ότι οι συστάσεις δεν θα πρέπει να αποσκοπούν μόνο στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων, αλλά και στην προώθηση πολιτικών που στοχεύουν στο να καθίσταται δυνατό για τους πολίτες να επωφελούνται από τα δικαιώματα και τις αξίες της Ένωσης·

7.  επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να ενοποιήσει και να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη, ιδίως την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του Χάρτη, τον διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και παράλληλα να ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ άλλων οι διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 7 ΣΕΕ, οι διαδικασίες επί παραβάσει και οι δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε ισχύ· φρονεί ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την ενεργοποίηση του άρθρου 7 ΣΕΕ και τους δημοσιονομικούς όρους, όταν τεθούν σε ισχύ· τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι ρόλοι και τα προνόμια και των τριών θεσμικών οργάνων·

8.  υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λήψης δικαστικών αποφάσεων και απαίτηση που απορρέει από την αρχή της αποτελεσματικής νομικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 ΣΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου συνίστανται κυρίως σε απόπειρες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τονίζει ότι όλα τα εθνικά δικαστήρια είναι και ευρωπαϊκά δικαστήρια· παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια των κυβερνήσεων κρατών μελών να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων και να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια κατάσταση·

9.  υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών αποτελεί νομική υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο η εν λόγω διαδικασία προσχώρησης να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών εντός της Ένωσης· καλεί επομένως την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για πλήρη τήρηση των Συνθηκών και να ολοκληρώσει αμελλητί τη διαδικασία προσχώρησης·

10.  υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν η κοινωνία των πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φορείς ισότητας και άλλοι σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της παρακολούθησης· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρέχεται προστασία στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους πληροφοριοδότες τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων κατά των καταχρήσεων δικαστικών προσφυγών όπου είναι αναγκαίο, καθώς και επαρκής χρηματοδότηση σε όλα τα επίπεδα· ζητεί, εν προκειμένω, τη δημιουργία καταστατικού για τις ευρωπαϊκές διασυνοριακές ενώσεις και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μετά από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· τονίζει τη συμβολή των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στη διασφάλιση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης(12)· επισημαίνει ότι η αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το περιθώριο δράσης της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για σκοπούς αξιολόγησης· ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να διεξάγουν δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του κύκλου παρακολούθησης· επισημαίνει ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και, ως εκ τούτου, για την ενίσχυση ενός κοινού νομικού πολιτισμού σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί ότι η επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για την κατάρτιση των δικαστικών πρέπει να δώσει πρόσθετη έμφαση στην προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και να συμπεριλάβει την κατάρτιση σε δεξιότητες και σε μη νομικά θέματα, ώστε οι δικαστές να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντισταθούν σε αδικαιολόγητες πιέσεις· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω και να διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των δικαστηρίων και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, προάγοντας την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί και να προωθηθεί ένας ενωσιακός χώρος δικαιοσύνης που θα βασίζεται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το τομεακό πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς τα εν λόγω προγράμματα αποσκοπούν στην προστασία και την προαγωγή των αξιών της Ένωσης και στην ανάπτυξη ενός ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στο κράτος δικαίου, καθώς και στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών·

11.  επισημαίνει τη συμπληρωματικότητα που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος επιτρέπει τη συγκριτική επισκόπηση μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, και του μηχανισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων και ότι η συσσώρευση εκκρεμών υποθέσεων έχει αυξηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, ότι δεν προσφέρουν όλα τα κράτη μέλη κατάρτιση σχετικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ με στόχο την προσαρμογή στην ψηφιοποίηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ότι η δικαστική αρωγή έχει καταστεί λιγότερο προσβάσιμη σε ορισμένα κράτη μέλη με την πάροδο των ετών και ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί στα δικαστικά συστήματα στα περισσότερα κράτη μέλη·

12.  επιβεβαιώνει τον ρόλο που διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις αξίες της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του να μπορεί το Κοινοβούλιο να υποβάλει την αιτιολογημένη πρότασή του στο Συμβούλιο και να παρίσταται στις ακροάσεις του άρθρου 7 όταν το Κοινοβούλιο κινεί τη διαδικασία, σεβόμενο τα προνόμια καθενός από τα τρία θεσμικά όργανα και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή του, καθώς και να εργάζεται με διαφανή τρόπο· πιστεύει ότι ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε μια διοργανική συμφωνία, θα παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του συντονισμού·

13.  υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα συμπεράσματα που θα διατυπωθούν συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης· τονίζει ότι, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις και να ενισχυθεί ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του άρθρου 7·ΣΕΕ· καλεί τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των ιδρυτικών αξιών της Ένωσης· ζητεί να αναθεωρηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13), μετά από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, με σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση της εντολής του ώστε να καλύπτει όλες τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

14.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση σε επίπεδο αξιών της Ένωσης πρέπει να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων μέσω του προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω όλες τις κοινές πολιτικές·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 2020, αποδυνάμωσε τον σχετικό με τους δημοσιονομικούς όρους μηχανισμό, τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλιστεί ότι οι συστημικές παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ είναι ασύμβατες με την ενωσιακή χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι αναγκαία η αντίστροφη ειδική πλειοψηφία για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, και ότι χωρίς αυτήν απειλείται η αποτελεσματικότητα του νέου μηχανισμού δημοσιονομικής αιρεσιμότητας· ζητεί, η εφαρμογή των δημοσιονομικών όρων να συνοδεύεται από μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων σε μεμονωμένους δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής αιρεσιμότητας δεν μπορεί να αντικατασταθεί μόνον από τον προτεινόμενο ετήσιο κύκλο παρακολούθησης· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε με τη Δήλωση του Σιμπίου της 9ης Μαΐου 2019, ότι θα προασπίζεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

16.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας βάσει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ· φρονεί ότι η πρόταση που περιέχεται στο παράρτημα συνιστά κατάλληλη βάση για τις διαπραγματεύσεις αυτές·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνοδευτική πρόταση στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για την ενίσχυση των αξιών της Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 295,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες («αξίες της Ένωσης»).

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης και η δέσμευση για την προαγωγή τους αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση συμμετοχής στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ, η ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών της Ένωσης μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους μέλους στο Συμβούλιο. Ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλού επιπέδου πίστης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

(3)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης. Ο σεβασμός των αξιών αυτών είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συνεργαστούν μεταξύ τους καλή τη πίστει με στόχο να προωθηθεί και να ενισχυθεί ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης.

(4)  Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις αξίες της Ένωσης πρέπει να εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος διοργανικός μηχανισμός, ο οποίος θα σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και να εδραιωθούν οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν προηγουμένως. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, συγκριθεί και αναλυθεί αντικειμενικά και βάσει ισότιμης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών».

(5)  Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της προαγωγής και του σεβασμού των αξιών της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει να είναι συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη. Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την πρόληψη των παραβιάσεων των αξιών της Ένωσης και της μη συμμόρφωσης με αυτές, την έμφαση σε θετικές εξελίξεις και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενώ παράλληλα θα αποτελεί κοινή βάση για άλλες δράσεις των τριών θεσμικών οργάνων. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν επίσης στο να αξιοποιήσουν την παρούσα διοργανική συμφωνία για να ενσωματώσουν υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες που αφορούν την προαγωγή και τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης, ιδίως την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου και το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

(6)  Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης σχετικά με τη συμμόρφωση με τις αξίες της Ένωσης με συστάσεις ανά χώρα και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης, το οποίο μεταξύ άλλων θα αφορά την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων. Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται με διαφάνεια και ανοικτότητα όπως και με τη συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο και της κοινωνίας των πολιτών και θα πρέπει να προστατεύεται από την παραπληροφόρηση.

(7)  Τα τρία θεσμικά όργανα συμμερίζονται την άποψη ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει να αντικαταστήσει τις αποφάσεις 2006/928/ΕΚ(14) και 2006/929/ΕΚ(15) της Επιτροπής και να εκπληρώσει, μεταξύ άλλων, τους στόχους των εν λόγω αποφάσεων. Η παρούσα διοργανική συμφωνία δεν θίγει την πράξη προσχώρησης του 2005, και ιδίως τα άρθρα 37 και 38 αυτής.

(8)  Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 ΣΕΕ. Ομοίως, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κατά πόσον θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει και κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16). Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με τις αξίες της Ένωσης.

(9)  Σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η παρούσα διοργανική συμφωνία ορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες μόνο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως ορίζεται δε στο άρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ, τα εν λόγω θεσμικά όργανα δρουν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους σκοπούς τους οποίους προβλέπουν. Η παρούσα διοργανική συμφωνία δεν θίγει τις προνομίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αυθεντική ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

I.  ΣΤΟΧΟΙ

1.  Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ, μέσω του συντονισμού των προσπαθειών τους και μέσω συνεργασίας.

II.  ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2.  Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς που άπτονται των αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

3.  Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το κοινό σχετικά με τις εργασίες της.

4.  Μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συμβουλεύει την ομάδα εργασίας και τα τρία θεσμικά όργανα. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων προσδιορίζει με αμεροληψία τις κύριες θετικές και αρνητικές εξελίξεις σε κάθε κράτος μέλος και συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ετήσια έκθεση. Τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να συμβουλεύονται την ομάδα σε οποιοδήποτε στάδιο του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης.

Προπαρασκευαστικό στάδιο

5.  Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για την ετήσια έκθεση. Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η διαβούλευση είναι διαφανής και βασίζεται σε σαφή και αυστηρή μεθοδολογία που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία περιλαμβάνει, σε κατάλληλη μορφή, τους στόχους αναφοράς, όπως εκείνους που απαριθμούνται στα παραρτήματα των αποφάσεων 2006/928/ΕΚ και 2006/929/ΕΚ της Επιτροπής.

6.  Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε φορείς ισότητας, σε επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών, στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων εθνικών αρχών, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις συνεισφορές στη διαβούλευση στον δικτυακό της τόπο πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

7.  Κατά την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, βάσει της μεθοδολογίας που συμφώνησε η ομάδα εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν σχετικές μελέτες και αξιολογήσεις. Όταν η ετήσια έκθεση, όπως εκπονείται από την Επιτροπή, αποκλίνει από τα πορίσματα της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους στην ομάδα εργασίας.

8.  Ορισθέντες αντιπρόσωποι των τριών θεσμικών οργάνων, μετά από συμφωνία με την ομάδα εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν διερευνητικές επισκέψεις στα κράτη μέλη για να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες και να εξακριβώσουν κατά πόσον τηρούνται οι αξίες της Ένωσης στα οικεία κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενσωματώνει τα πορίσματα στην ετήσια έκθεση.

9.  Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την ομάδα εργασίας για την πρόοδο που σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου.

Ετήσια έκθεση και συστάσεις

10.  Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης κατάστασης Στην ετήσια έκθεση περιλαμβάνεται μια ενότητα για τις διαδικασίες επί παραβάσει όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης.

11.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της προαγωγής των αξιών της Ένωσης. Οι συστάσεις καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τυχόν ανησυχίες που εκφράζονται σε αιτιολογημένες προτάσεις που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ. Οι συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των πολιτικών και νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Η εφαρμογή των συστάσεων αξιολογείται σε επόμενες ετήσιες εκθέσεις ή επείγουσες εκθέσεις, κατά περίπτωση.

12.  Η ετήσια έκθεση, καθώς και οι περιεχόμενες σε αυτήν συστάσεις, δημοσιεύονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η ημερομηνία δημοσίευσης ορίζεται με κοινή συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας. Πριν από τη δημοσίευσή του, η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο ετήσιας έκθεσης στην ομάδα εργασίας.

Περαιτέρω εξέταση

13.  Το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη και, μεταξύ άλλων, κατά πόσον έχουν εφαρμοστεί οι σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρία θεσμικά όργανα ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους δυνάμει των Συνθηκών με στόχο να συμβάλουν στην αποτελεσματική περαιτέρω εξέταση. Τα τρία θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθηθεί εγκαίρως ο διάλογος σχετικά με την ετήσια έκθεση στα κράτη μέλη, και ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια.

14.  Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης, η Επιτροπή, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ξεκινά διάλογο με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών, με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να προσφέρει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

15.  Τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης κατά τον καθορισμό χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη στους εθνικούς φορείς που συμβάλλουν στην προστασία και την προαγωγή των αξιών της Ένωσης, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, κατά την κατάρτιση των σχετικών ετήσιων προγραμμάτων εργασίας σχετικά με την εκταμίευση των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων που τελούν είτε υπό επιμερισμένη και υπό άμεση διαχείριση.

16.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx και του δικαιώματος ενός τρίτου των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να υποβάλουν στο Συμβούλιο αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης.

17.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή να καταρτίσει επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες για την αντιμετώπιση σχετικών οριζόντιων ζητημάτων, τα οποία προκύπτουν από τον ετήσιο κύκλο παρακολούθησης.

Επείγουσα έκθεση

18.  Όταν η κατάσταση που επικρατεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, να εκπονήσει επείγουσα έκθεση για την κατάσταση αυτή. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η Επιτροπή καταρτίζει αμελλητί την επείγουσα έκθεση και τη δημοσιοποιεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα πορίσματα της επείγουσας έκθεσης ενσωματώνονται στην επόμενη ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση μπορεί να περιέχει συστάσεις για την αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για τις αξίες της Ένωσης.

III.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ

19.  Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί για την προστασία και την προώθηση των αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx, καθώς και οι διαδικασίες επί παραβάσει, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της παρούσας διοργανικής συμφωνίας κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης.

20.  Όταν στην ετήσια έκθεση διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις όσον αφορά μία ή περισσότερες αξίες της Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των ανατιθέμενων από τις Συνθήκες αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης λειτουργούν ως βάση για να αποφασιστεί η ενεργοποίηση της διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 7 ΣΕΕ και για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει όσον αφορά την προστασία των αξιών της Ένωσης. Τα τρία θεσμικά όργανα εξετάζουν, μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι πολιτικές της Ένωσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το φως των συστημικών ελλείψεων που εντοπίστηκαν στην ετήσια έκθεση, να υλοποιηθούν.

21.  Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης που θεσπίζεται με την παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τον μηχανισμό για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ο οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση 2006/928/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και τον μηχανισμό για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση 2006/929/ΕΚ της Επιτροπής, και υλοποιεί, μεταξύ άλλων, τους στόχους που επιδιώκονται με τις εν λόγω αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεσμεύεται να καταργήσει τις εν λόγω αποφάσεις σε εύθετο χρόνο.

Κοινές ρυθμίσεις για το άρθρο 7 ΣΕΕ

22.  Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ.

23.  Προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι το θεσμικό όργανο που υποβάλει πρόταση δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ δύναται να παρουσιάσει την εν λόγω πρόταση στο Συμβούλιο, και ότι παραμένει πλήρως ενημερωμένο και συμμετέχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να διαβουλεύονται τακτικά μεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας σχετικά με διαδικασίες που έχουν κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθούν δυνάμει του άρθρου 7 ΣΕΕ.

24.  Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ. Οι νέες αυτές λεπτομέρειες μπορεί να περιλαμβάνουν τακτικό χρονοδιάγραμμα ακροάσεων και συνεδριάσεων για την τρέχουσα κατάσταση, συστάσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που εκφράζονται στην αιτιολογημένη πρόταση και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.

Κοινές ρυθμίσεις για τους δημοσιονομικούς όρους

25.  Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx, καθώς και κατά κάθε άλλη σχετική αξιολόγηση την οποία διενεργούν σχετικά με υφιστάμενα και μελλοντικά δημοσιονομικά εργαλεία. Όταν στην ετήσια έκθεση διαπιστώνεται ότι γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει ή κινδυνεύει να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

IV.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26.  Τα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα μέσα και τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της παρούσας διοργανικής συμφωνίας.

27.  Τα τρία θεσμικά όργανα παρακολουθούν από κοινού και αδιαλείπτως την εφαρμογή της παρούσας διοργανικής συμφωνίας, τόσο σε πολιτικό επίπεδο με τακτικές συζητήσεις, όσο και σε τεχνικό επίπεδο στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας.

28.  Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της.

(1) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
(2) ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 117.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0407.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0456.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0328.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0101.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0007.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0014.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(12) ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17.
(13) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(14) Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς (EE L 354 της 14.12.2006, σ. 56).
(15) Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 58).
(16) [να εισαχθεί αντί «xxxx» ο τελικός αριθμός του κανονισμού βάσει της διαδικασίας 2018/136(COD) στο κείμενο (καθώς επίσης στα σημεία 16, 19 και 25) και να προστεθούν στην υποσημείωση τα ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. …


Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
PDF 240kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2197(INI))
P9_TA(2020)0252A9-0160/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018 (COM(2019)0455),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2019)0370), της 14ης Οκτωβρίου 2019, που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018 (COM(2019)0455),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020: Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα» (COM(2020)0037),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024, της 16ης Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 8ης Απριλίου 2020, σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (JOIN(2020)0011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Υπουργών Εμπορίου της G20, της 30ής Μαρτίου και της 14ης Μαΐου 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ, της 25ης Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 14ης Ιανουαρίου 2020, της τριμερούς συνεδρίασης των Υπουργών Εμπορίου της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (SWD(2019)0452),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας (COM(2019)0158),

–  έχοντας υπόψη το ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου του 2019 με θέμα τη στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά το εμπόριο και την εμπορική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με θέμα «ΕΕ-Κίνα - Μια στρατηγική προοπτική», που ενέκριναν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις 12 Μαρτίου 2019 (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με θέμα «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας - Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ», που ενέκριναν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 (JOIN(2018)0031),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας(3)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το κεφάλαιο V, τίτλος II της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και το άρθρο 218 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες(7),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, του Μαρτίου του 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 2018-2019(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση» (COM(2018)0772),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0160/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής έλαβε ευρεία στήριξη ως προς την προσέγγισή του που ευνοεί ένα προβλέψιμο εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες εξελίξεις από το 2018, και ιδίως η εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά και πιο πρόσφατα οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στο εμπόριο, καθιστούν απαραίτητη μια εκ βάθρων επικαιροποίηση της προηγούμενης έκθεσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η κορυφαία εμπορική δύναμη και ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, και αποτελεί μείζονα μοχλό οικονομικής ευημερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης ο μεγαλύτερος έμπορος μεταποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι δείκτες δείχνουν ότι το 2019 οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ ανήλθαν σε 2 132,3 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,5 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 έως το 2017 το παγκόσμιο ΑΕΠ σημείωσε αύξηση άνω του 70 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συγκρίνει κανείς το ποσοστό αύξησης 17 % που σημείωσε η ΕΕ με τα ποσοστά χωρών όπως οι ΗΠΑ (60 %), η Ινδία (80 %) και η Κίνα (315 %), είναι σαφές ότι η ΕΕ υστερεί όσον αφορά την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή εξέδωσε την τρίτη της έκθεση για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που καταδεικνύει ότι το 2018, το 33 % των εξαγωγών της ΕΕ και το 29 % των εισαγωγών της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν με εταίρους ΣΕΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, η ΕΕ διέθετε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 84,6 δισεκατομμυρίων EUR με τους εταίρους ΣΕΣ σε σύγκριση με το συνολικό της εμπορικό έλλειμμα ύψους 24,6 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής, οι εξαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες προς την ΕΕ με τη χρήση ειδικών εμπορικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) παρουσίασαν αύξηση κατά 16,2 % από το 2016 έως το 2018, και η αξία τους αυξήθηκε από 158 δισεκατομμύρια EUR το 2016 σε 183,6 δισεκατομμύρια EUR το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο αναμένεται να σημειώσει πτώση μεταξύ 13 και 32 % το 2020 εξαιτίας των συνεπειών της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτός της ΕΕ των 27 αναμένεται να μειωθούν κατά 9,2 % και οι εισαγωγές εκτός ΕΕ των 27 κατά 8,8 %, ενώ το ΔΝΤ αναμένει μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 7,5 %·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και εφαρμόζεται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, κάτι που απαιτεί από την Ένωση να έχει ενιαία φωνή στα εμπορικά ζητήματα με την Επιτροπή ως διαπραγματευτή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της εργαλειοθήκης για το εμπόριο κατόπιν της κρίσης της νόσου COVID-19·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν ότι η κοινή εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι όλες οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ παρέχει επίσης στους επενδυτές πρόσβαση στην αγορά και προστασία των επενδύσεων μέσω της ασφάλειας δικαίου και ενός σταθερού, προβλέψιμου και κατάλληλα ρυθμισμένου περιβάλλοντος στο οποίο ασκούν τις οικονομικές τους δραστηριότητες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου καταδεικνύουν ότι περίπου το 60 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι ωφελείται από το διεθνές εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό είναι πολύ ενημερωμένο σχετικά με την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισοί εξ όσων ερωτήθηκαν προτείνουν ότι προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και η προστασία των περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μια κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική για την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες, η οποία θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων για το εμπόριο και την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα απευθύνεται σε συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική, που αποτελείται από εμπορικές συμφωνίες και νομοθετικά μέτρα, θα πρέπει να υπηρετεί τον στόχο της δημιουργίας ενός σταθερού, προβλέψιμου και δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να ευημερούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και διεκδικούνται τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να διατηρεί το υπάρχον κοινωνικό και ρυθμιστικό μοντέλο της χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την εμπορική πολιτική για να προωθήσει τις αξίες της σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να προάγει τον θεμιτό ανταγωνισμό, με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση των τρεχόντων εμπορικών ζητημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων απαιτεί ορθό προσανατολισμό της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της εν λόγω πολιτικής με πιο δίκαιο και πιο διαφανή τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσω της πρόσβασης στην αγορά και της άρσης των εμπορικών φραγμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται σε πνεύμα αμοιβαίου οφέλους, προκειμένου να καταπολεμούνται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Απριλίου 2020, η ΕΕ από κοινού με 18 μέλη του ΠΟΕ κοινοποίησαν επισήμως την «Πολυμερή προσωρινή ρύθμιση διαιτητικού δευτεροβάθμιου οργάνου» (MPIA) στον ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κοινοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της MPIA στις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των συμμετεχόντων μελών του ΠΟΕ λόγω της τρέχουσας παράλυσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (AB)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει προκαλέσει πολύπλευρη κρίση με μακροπρόθεσμες συνέπειες και έχει αποκαλύψει την έλλειψη ανθεκτικότητας των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας για ορισμένα βασικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών συσκευών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε την ανάγκη για πιο εύρωστες και ανθεκτικές αλυσίδες παραγωγής, καθώς και την ανάγκη επένδυσης σε στρατηγικούς τομείς, ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις επισημαίνουν αυξανόμενους κινδύνους πανδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και φαινομένων σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή που μπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί Εμπορίου της G20 έχουν δεσμευτεί να μετριάσουν τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις εξακολουθώντας να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός ελεύθερου, δίκαιου, χωρίς διακρίσεις, διαφανούς, προβλέψιμου και σταθερού εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, και διατηρώντας τις αγορές μας ανοικτές, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής διασυνοριακή ροή ζωτικών ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού, καίριων γεωργικών προϊόντων και άλλων βασικών αγαθών και υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/402(9) με διαδικασία κατεπείγοντος ώστε να υποβάλει την εξαγωγή μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/479 ως προσωρινό μέτρο που έχει ως στόχο να βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει την κάθετη αύξηση της ζήτησης και να προετοιμάσει τη λειτουργική ικανότητά της να παρέχει βοήθεια σε τρίτες χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί ολοκληρωμένες συμφωνίες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις με σχεδόν το σύνολο της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, εκτός από τη Βολιβία, την Κούβα και τη Βενεζουέλα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη μιας προοπτικής με γνώμονα το φύλο στη διεθνή εμπορική πολιτική της ΕΕ το 2015(10) και την ανάγκη να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες το 2018(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, εκ των οποίων 13,7 εκατομμύρια καταλαμβάνονται από γυναίκες, εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς χώρες εκτός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρεία υποεκπροσώπηση των γυναικών στο εμπόριο εκτός ΕΕ στον αγροτικό και τον μεταποιητικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μία στις πέντε εξαγωγικές εταιρείες στην ΕΕ είναι υπό γυναικεία διεύθυνση (δηλ. ιδιοκτησία ή/και διαχείριση) και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30 % ή μικρότερο του συνολικού εργατικού δυναμικού στον τομέα των εξαγωγών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες επιβάλλουν δασμούς στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των οθονών παρακολούθησης ασθενών, του διαγνωστικού εξοπλισμού και των κοινών φαρμάκων, όπως αντιβιοτικά, παυσίπονα ή ινσουλίνη, και σχεδόν όλες οι χώρες επιβάλλουν εισαγωγικούς δασμούς στο σαπούνι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί επιδεινώθηκαν από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς σε εισαγωγές ύψους 370 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την Κίνα, που περιλαμβάνουν κάποιες πτυχές των ΜΑΠ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις αναφέρουν τους αυξανόμενους κινδύνους παγκόσμιων εξάρσεων πανδημιών και φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή που έχουν αντίκτυπο στις διεθνείς σχέσεις και συμπεραίνουν ότι τα οικονομικά μας μοντέλα πρέπει να αναμορφωθούν εκ βάθρων, ιδίως σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

Παγκόσμιο πλαίσιο

1.  σημειώνει ότι σημαντικές πτυχές του παγκόσμιου πλαισίου έχουν μετατοπισθεί και ότι την τελευταία διετία έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο προβλέψεων, με εντάσεις να προκύπτουν τα δύο τελευταία έτη· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει ένα ανοικτό, ελεύθερο, πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες, είναι προβλέψιμο και δίκαιο, και το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευθεί· επισημαίνει ότι, παρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 84,6 δισεκατομμυρίων EUR (το 2018) στο εμπόριο προϊόντων με τους οικείους εταίρους εμπορικών συμφωνιών, σε σύγκριση με το συνολικό εμπορικό έλλειμμά της με τον υπόλοιπο κόσμο ύψους περίπου 24,6 δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι περισσότερες από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας υποστηρίζονται από τις εξαγωγές εκτός της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι, από τότε που η Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία εμπορική στρατηγική της, το 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους», η ΕΕ έχει συνάψει και έχει αρχίσει να εφαρμόζει μια σειρά νέων εμπορικών συμφωνιών, ιδίως τη συνολική εμπορική και οικονομική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (EPA) και τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Σινγκαπούρης και ΕΕ-Βιετνάμ·

3.  επιμένει ότι η εμπορική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες της Ένωσης όταν αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ένα φιλόδοξο πολυμερές, πλειονομερές και διμερές θεματολόγιο, η σύναψη δίκαιων και γόνιμων εμπορικών συμφωνιών για αμφότερα τα μέρη, εξασφαλίζοντας αυστηρή αμοιβαιότητα με σεβασμό των ευρωπαϊκών υψηλών κανόνων και προτύπων στους ευαίσθητους τομείς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αποτελεσματική εφαρμογή τους, η εξάλειψη των αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών, και η χρήση μέσων εμπορικής άμυνας όταν είναι απαραίτητο αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να καταστεί η ΕΕ ανταγωνιστικότερη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

4.  τονίζει ότι οι σχέσεις μας με τις δύο άλλες εμπορικές υπερδυνάμεις, την Κίνα και τις ΗΠΑ, με τις οποίες πραγματοποιείται το 30 % περίπου των εμπορικών μας ανταλλαγών, έχουν καίρια σημασία για την προώθηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· επιμένει, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με άλλα μέρη του κόσμου, να διαφοροποιήσει και να βελτιώσει τις εμπορικές της σχέσεις με όλους τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών και των ΛΑΧ, και να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ από αλυσίδες εφοδιασμού λίγων σημαντικών εμπορικών εταίρων·

5.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί περαιτέρω ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα· τονίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη βελτίωσης των στρατηγικών αξιολόγησης των συμφωνιών, και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη εκτίμηση επιπτώσεων για κάθε εμπορική συμφωνία, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και να διενεργείται από ανεξάρτητους φορείς·

6.  επικροτεί την αύξηση της διαφάνειας στην εμπορική πολιτική· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιεύσει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις περιοχές ΑΚΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2019· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες προσπάθειες της νέας Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο πιο τακτικά σχετικά με την πορεία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, κάτι που καθιστά το έργο της Επιτροπής πιο διαφανές, όπως με τη διάθεση λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με ειδικές επιτροπές στο πλαίσιο της CETA και της συμφωνίας με τη Νότια Κορέα·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας όσον αφορά τα οφέλη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και την ευαισθητοποίηση, ώστε να προσεγγίσουν αποτελεσματικά την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη· υπενθυμίζει ότι οι χάρτες πορείας παρέχουν την ευκαιρία στην Επιτροπή να επικοινωνήσει και να εξηγήσει τους λόγους πίσω από μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τους στόχους της, καθώς και να προσεγγίσει την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη και να λάβει ανατροφοδότηση· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για την απόλυτη διαφάνεια των χαρτών πορείας και άλλων δραστηριοτήτων διαβούλευσης, ώστε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους και να εγγυηθεί τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τον σοβαρό αντίκτυπο του ιού COVID-19 και του επακόλουθου περιορισμού των οικονομιών στο παγκόσμιο εμπόριο, με μείωση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, διακοπή και παύση των αλυσίδων αξίας· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την τρέχουσα πανδημία προκειμένου να μειώσει την τρωτότητά της, ιδίως σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν γρήγορα για να χρησιμοποιήσουν την εμπορική πολιτική ως εργαλείο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τον μετριασμό της ύφεσης· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της, διασφαλίζοντας παράλληλα το βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο σε περιόδους κρίσης, και πρέπει να αποφεύγει μέτρα που περιορίζουν ή/και στρεβλώνουν το εμπόριο και, ομοίως, να αμφισβητεί τέτοιου είδους μέτρα από τρίτες χώρες, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα στην επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής·

9.  ζητεί να σημειωθεί πρόοδος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και ιδίως να ανανεωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ταχεία σύναψη πολυμερούς συμφωνίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία του ιατρικού εξοπλισμού· ενθαρρύνει σθεναρά όλες τις χώρες να προσχωρήσουν στη συμφωνία του ΠΟΕ για την κατάργηση των δασμών στα φαρμακευτικά προϊόντα (μηδενικός δασμός), και ζητεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται το διασυνοριακό εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να θέσουν αυτό το θέμα σε προτεραιότητα στο θεματολόγιο της επόμενης υπουργικής συνάντησης του ΠΟΕ, θεωρώντας τις εμπορικές συμφωνίες ως έναν τρόπο να στηριχθούν οι εταιρείες στη διαφοροποίηση των πηγών τους·

10.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ανοικτές εμπορικές ροές και σταθερές παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και, συνεπώς, πρέπει να απέχει από τους περιορισμούς εξαγωγών, όπως στα ΜΑΠ, για τις οποίες η ΕΕ εξαρτάται από εμπορικούς εταίρους σε τρίτες χώρες· προτρέπει τα κράτη μέλη που περιορίζουν τη ροή καίριων αγαθών στην εσωτερική αγορά να άρουν αμέσως τους περιορισμούς στις εξαγωγές και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει μηδενική ανοχή σε τέτοιες παραβιάσεις των κανόνων της ενιαίας αγοράς· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά και να εντοπίσει τους τομείς καίριας σημασίας και τις κοινωνικές ευπάθειες, όπου η Ένωση χρειάζεται να εξασφαλίσει την τροφοδοσία προϊόντων, και πρέπει να αναζητήσει αποτελεσματικά και αναλογικά διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής·

11.  εκφράζει τη λύπη του για τις οικονομικές απώλειες λόγω της διαταραχής του διεθνούς εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με ενδεχόμενες ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές διατάξεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες στηρίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό·

12.  επισημαίνει την ανάγκη να βοηθηθούν οι παραγωγοί αγροτικών και παράκτιων περιοχών ώστε να προσαρμοστούν στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας COVID-19, και να αναπτύξουν στρατηγικές ταχείας προσαρμογής και ανθεκτικότητας στον κορονοϊό, ώστε να διατηρηθούν τα εισοδηματικά επίπεδα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων της γεωργίας, της δασοκομίας, της θάλασσας και της βιοποικιλότητας·

ΠΟΕ και πλειονομερής συνεργασία

13.  τονίζει ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την προώθηση μιας ανοικτής, δίκαιης, ισορροπημένης, βιώσιμης και βασισμένης σε αξίες πολυμέρειας και για την προώθηση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το αδιέξοδο του ΠΟΕ, το οποίο απαιτεί ενεργά μέτρα και δεσμεύσεις από όλα τα μέλη του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει ότι δεσμεύεται να προασπίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες·

14.  υπογραμμίζει την πρωταρχική πολιτική και οικονομική σημασία του πολυμερούς συστήματος και καλεί τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους να εργαστούν για την επίτευξη ενός εύρυθμου συστήματος επίλυσης διαφορών στον ΠΟΕ και να προωθήσουν μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση υπό την καθοδήγηση της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, εν προκειμένω, να διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την καταπολέμηση φαινομένων που στρεβλώνουν το εμπόριο και σχετίζονται με πολιτικές και πρακτικές που δεν βασίζονται στην αγορά, με επιδοτήσεις για κρατικές επιχειρήσεις και για τη βιομηχανία, που οδηγούν σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, πολιτικές και πρακτικές αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας· ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να καταλήξουν, κατά την υπουργική συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το 2021, σε μια φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία σχετικά με το χρονίζον ζήτημα των επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας, καθώς και να αποστείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο ΠΟΕ εξακολουθεί να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη διαπραγματευτική λειτουργία του·

15.  χαιρετίζει την πολυμερή προσωρινή ρύθμιση διαιτητικού δευτεροβάθμιου οργάνου (MPIA), ένα νέο σύστημα που θα επιτρέψει στην ΕΕ, από κοινού με άλλα συμμετέχοντα μέλη του ΠΟΕ, να υπερβούν την τρέχουσα παράλυση του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ και θα δώσει τη δυνατότητα στα συμμετέχοντα μέρη να διατηρήσουν ένα λειτουργικό σύστημα επίλυσης διαφορών δύο βημάτων στον ΠΟΕ για περίπτωση διαφορών μεταξύ τους·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις εν εξελίξει τομεακές και πλειονομερείς διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την εγχώρια ρύθμιση των υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διευκόλυνση των επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι τομεακές διαπραγματεύσεις αποτελούν αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει κοινής ανακοίνωσης, που θα πρέπει να πραγματοποιούνται με σκοπό την εξεύρεση οριζόντιου χαρακτήρα ομοφωνίας όλων των συμμετεχόντων·

17.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις που αφορούν το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο (MIC)· σημειώνει ότι το Διεθνές Δικαστικό Σύστημα (ICS) προορίζεται να αποτελέσει εφαλτήριο για το MIC· εκφράζει τη λύπη του για την εξαιρετικά αργή πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την κατάργηση των ενδοενωσιακών διμερών επενδυτικών συμφωνιών (ΔΕΣ), και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση όπου απαιτείται·

18.  εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή του για την εν εξελίξει τριμερή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, που αφορά τον περιορισμό των πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή δήλωση της 14ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις βιομηχανικές επιδοτήσεις·

Ηνωμένες Πολιτείες

19.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη σημαντική μεταβολή κατεύθυνσης της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά την τελευταία τριετία, και εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των μονομερών εμπορικών μέτρων και την άνοδο των μέτρων προστατευτισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ να ξεκινήσει περαιτέρω έρευνες για το τμήμα 232· εκφράζει τη λύπη του για την επίσημη γνωστοποίηση των ΗΠΑ, στις 4 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την αποχώρησή τους από τη Συμφωνία του Παρισιού και υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην προαγωγή της υλοποίησης της συμφωνίας αυτής· τονίζει τη σημασία της επανέναρξης των συνομιλιών ΕΕ-ΗΠΑ για την επίλυση εκκρεμών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η γεωργία εκτός του πεδίου εφαρμογής των διαπραγματεύσεων, καθώς και να υπάρξει μέριμνα για τη σωστή παρακολούθηση και προστασία του αλιευτικού τομέα·

20.  θυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ως εταίρο, με τον οποίο καλείται να εξεύρει λύσεις για τα εμπορικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τις απειλές και τις τριβές στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της εξωεδαφικής εφαρμογής των νόμων που εγκρίθηκαν από τις ΗΠΑ, που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των στενών εμπορικών σχέσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων· είναι της άποψης ότι μια περιορισμένη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό βήμα·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ για την εξεύρεση τρόπων για την αποκλιμάκωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα των επιδοτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών, ιδίως στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διένεξης Airbus-Boeing, και να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της παράνομης επιβολής δασμών χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ και των παράνομων αντιεπιδοτήσεων και μέτρων αντιντάμπινγκ στα γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις ώριμες ελιές· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για μια συντονισμένη και ενιαία απόκριση της ΕΕ· χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης συμμόρφωσης· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει τη συνεργασία και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως πρότυπα και άλλους μη δασμολογικούς φραγμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να περικοπούν οι δαπάνες·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη Γενική Συμφωνία για τις Συμβάσεις· προτρέπει την κυβέρνηση να παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας·

Κίνα

23.  σημειώνει ότι η Κίνα αποτελεί αγορά που προσφέρει ευκαιρίες λόγω του μεγέθους και της ανάπτυξής της, καθώς αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, αλλά υπάρχουν πολλοί φραγμοί για τις επιχειρήσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβασή τους σε αυτή την αγορά και τη λειτουργία τους σε αυτήν, λόγω της καθοδηγούμενης και επιδοτούμενης από το κράτος κινεζικής οικονομίας, στο πλαίσιο της οποίας οι κρατικές επιχειρήσεις επωφελούνται από αποκλειστική ή κυρίαρχη πρόσβαση στην αγορά· καταδικάζει κάθε είδος μέτρων που εισάγουν διακρίσεις και πλήττουν τις εταιρείες της ΕΕ στην Κίνα· θεωρεί ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ενωσιακών και κινεζικών εταιρειών θα οδηγούσε σε περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη καινοτομία, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς τις επίμονες πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για την αποξήλωση των εν λόγω πρακτικών και φραγμών· σημειώνει ότι η Κίνα απέσυρε, τον Μάιο του 2019, την καταγγελία της στον ΠΟΕ κατά της ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση ως μη οικονομία της αγοράς στο πλαίσιο του αντιντάμπινγκ· χαιρετίζει την έκβαση της επίλυσης της διαφοράς μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, η οποία σηματοδοτεί τη λήξη του καθεστώτος της Κίνας ως οικονομίας της αγοράς, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου του Μαΐου του 2016(12)·

24.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες γεωγραφικών ενδείξεων ΕΕ-Κίνας, στις 6 Νοεμβρίου 2019, ως θετικό βήμα προς τη βελτίωση της προστασίας των προϊόντων της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη στην Κίνα, και ζητεί την ταχεία κύρωσή της, καθώς και επικαιροποιημένη νομοθεσία και ισχυρότερη επιβολή· επιμένει ότι η συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις δεν πρέπει να παραβιαστεί από την εμπορική συμφωνία Φάσης 1 ΗΠΑ-Κίνας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αγορά κατά την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), πάνω από το 80 % των κατασχέσεων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών εμπορευμάτων αφορούν εμπορεύματα κινεζικής προέλευσης, και ότι αυτό αφορά τόσο το 2018 όσο και το 2019· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και να εγγυηθεί την πλήρη προστασία των ΔΔΙ·

25.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για μια φιλόδοξη επενδυτική συμφωνία με την Κίνα, με ένα αποτελεσματικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο θα εξαλείψει όλους τους φραγμούς στο άνοιγμα της αγοράς της Κίνας· προσβλέπει στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2020, όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2019· πιστεύει, ωστόσο, ακράδαντα ότι η ουσία της συμφωνίας θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της ταχύτητας με την οποία θα πραγματοποιηθεί η σύναψή της·

26.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του με αφορμή την έκθεση του Australian Strategic Policy Institute που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν την εκμετάλλευση Ουιγούρων εργαζομένων στα κινεζικά εργοστάσια, μεταξύ άλλων και σε εργοστάσια που ανήκουν στις αλυσίδες αξίας εταιρειών της ΕΕ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφερόμενες επιπτώσεις της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και το Πακιστάν· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να θέσει τέλος στην εκμετάλλευση των Ουιγούρων· καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες να σταματήσουν να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα· επιμένει ότι η καταναγκαστική εργασία των Ουιγούρων πρέπει να αποκλειστεί από τις αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων που εισάγονται στην ενιαία αγορά·

Νέα εταιρική σχέση με την Αφρική

27.  χαιρετίζει την έκδοση κοινής ανακοίνωσης για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τις αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και σταθερής εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με τις πτυχές της στρατηγικής ανάπτυξης της Αφρικής της Ατζέντας του 2063 που σχετίζονται με το εμπόριο, κάτι που θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την επισιτιστική ασφάλεια στην αφρικανική ήπειρο· τονίζει ότι τα αριθμητικά στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης της 10ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) για την περίοδο 2018-2019 δείχνουν αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των προτιμήσεων από τις χώρες που επωφελούνται από το καθεστώς· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την τεχνική και οικονομική στήριξη μέσω μέτρων συνδρομής με αντάλλαγμα το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των αφρικανικών χωρών· σημειώνει εν προκειμένω ότι η ενίσχυση του εμπορίου θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα των εμπορικών σχέσεων με την Αφρική μετά το πέρας της κρίσης COVID-19·

28.  επικροτεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση της ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική (ACFTA), η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία ηπειρωτική αγορά για αγαθά και υπηρεσίες, με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και επενδύσεων· επικροτεί τη στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία του νέου Παρατηρητηρίου Εμπορίου της Αφρικανικής Ένωσης· ζητεί τη συνέχιση της στήριξης της ΕΕ προς την ACFTA, σύμφωνα με τη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας· ζητεί την ορθή εφαρμογή και εμβάθυνση των υφιστάμενων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με στόχο την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων· χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ των ESA και ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και των ενδιάμεσων ΣΟΕΣ με τη Γκάνα και την Ακτή του Ελεφαντοστού και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην κύρωση των υπόλοιπων περιφερειακών ΣΟΕΣ· εκφράζει τη στήριξή του στο όραμα που περιέχεται στην ομιλία του 2018 για την κατάσταση της Ένωσης για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ηπείρων που θα πρέπει να αποτελεί οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ ίσων που θα δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη και θα επεκτείνει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και θα στηρίξει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας και ανθεκτικών δημοσιονομικών συστημάτων·

29.  τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της από κοινού παρακολούθησης των ΣΟΕΣ με τη στήριξη των τοπικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος ανάλυση των υφιστάμενων ΣΟΕΣ σε θέματα όπως οι τοπικές οικονομίες, οι αγορές εργασίας, η απώλεια βιοποικιλότητας, η αποψίλωση και η αρπαγή γης προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές·

Αναπτυσσόμενες χώρες

30.  τονίζει ότι το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των ΣΒΑ, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, την ανάγκη εστίασης σε αμοιβαία επωφελείς ΣΕΣ, στη διαφοροποίηση των εξαγωγών, στην προστιθέμενη αξία και στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ)· επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε μια ισχυρή, αποτελεσματική και αξιόπιστη εμπορική πολιτική, η οποία θα αποτελέσει τη βάση ενός δίκαιου και ανοικτού πολυμερούς, συμμετοχικού εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες, το οποίο θα αποτελεί ένα παγκόσμιο πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού προς όφελος όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων, κάτι που είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπενθυμίζει ότι η εμπορική και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην περιφερειακή ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση και άνοδο των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

31.  επισημαίνει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, που στερεί από τα δημόσια έσοδα δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο· ζητεί να συμπεριληφθούν στις εμπορικές συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες διατάξεις που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της φοροδιαφυγής εκ μέρους επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιρειών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται κέρδη και πραγματική οικονομική αξία, εξαλείφοντας τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών·

Ιαπωνία, Σινγκαπούρη και Βιετνάμ

32.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, της 1ης Φεβρουαρίου 2019, και σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν μετά από ένα έτος εφαρμογής(13), οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 6,6 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης στις 21 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει την πρόοδο προς την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ και ζητεί να συνεχιστεί η πρόοδος με ταχείς ρυθμούς, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία κοινών θεσμών και την κύρωση των εκκρεμών βασικών συμβάσεων και δεσμεύσεων της ΔΟΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παροτρύνοντας την Επιτροπή να διασφαλίσει την έμπρακτη επιβολή τους σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ· καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην κύρωση της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ για την προστασία των επενδύσεων (EVIPA), ώστε να μπορέσει, από κοινού με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (EVFTA), να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν· σημειώνει ότι το 2018 η ΕΕ εξήγαγε στο Βιετνάμ αγαθά αξίας περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων EUR και επισημαίνει ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) που βασίζονται σε κανόνες και οι συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα και το κράτος δικαίου για τους επενδυτές, και αυξάνουν θετικά τις εξαγωγές και με τους δύο τρόπους και δημιουργούν σταθερότητα και εμπιστοσύνη για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα βήμα προς τη σύναψη μιας ΣΕΣ με ολόκληρη την περιοχή του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)·

34.  τονίζει ότι αυτές οι τρεις συμφωνίες παγιώνουν τη στρατηγική δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια βασική περιοχή του κόσμου που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη του πληθυσμού και των εισοδημάτων με σημαντικές ευκαιρίες για τους φορείς μας· θεωρεί, επιπλέον, ότι με την ισχυρότερη παρουσία της η ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εναλλακτική για την κινεζική κυριαρχία στην περιοχή·

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

35.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των αμοιβαία επωφελών εμπορικών και πολιτικών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική διατηρούν στενή συνεργασία μεταξύ τους στη βάση των ιστορικών, πολιτισμικών και οικονομικών δεσμών τους, με την περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) να αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ· πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ στην περιοχή είναι θεμελιώδης καθώς ενισχύει τη συνεργασία στη βάση κοινών αξιών και αποτελεί φορέα επιδίωξης της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει την πρόθεσή της αναφορικά με τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες σύνδεσης όσον αφορά το ζήτημα του διαχωρισμού του κειμένου·

36.  τονίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού που συνήφθη πρόσφατα και της σύναψης της συμφωνίας σύνδεσης της Mercosur, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Λατινική Αμερική, να δημιουργήσουν πρόσθετες ευκαιρίες στις εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή οικονομία· θεωρεί ότι η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συμφωνία «συνασπισμού με συνασπισμό» του είδους της και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν αμοιβαία επωφελή χώρο ανοικτής αγοράς που θα περιλαμβάνει περίπου 800 εκατομμύρια πολίτες· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία, όπως όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις μεθόδους παραγωγής· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία περιέχει ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πρέπει να εφαρμόζεται, να υλοποιείται και να αξιολογείται πλήρως, καθώς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των συναφών εκτελεστικών κανόνων· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν μπορεί να κυρωθεί ως έχει·

37.  είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή εξυπηρετεί την περαιτέρω τόνωση της παρουσίας της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή και θα βοηθήσει στην προαγωγή του θεματολογίου για το διεθνές εμπόριο που βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισχυρότερη προστασία των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ανταποκρίνονται σε αυτές τις αρχές και ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως·

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ΣΕΣ

38.  ζητεί να επιδιωχθεί ένα φιλόδοξο θεματολόγιο κατά τη διαπραγμάτευση των ΣΕΣ, ιδίως με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ινδονησία, και σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών προϊόντων όπως το βόειο κρέας, το πρόβειο κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα φρούτα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία έναρξη επενδυτικών διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία·

39.  υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση έναντι των εμπορικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και φιλόδοξες και να αποσκοπούν σε μηδενικούς δασμούς και σε μηδενικές ποσοστώσεις και θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές που διέπουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα που αναφέρονται στη σύστασή του, της 18ης Ιουνίου 2020, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη της 17ης Οκτωβρίου 2019, την οποία στήριξε το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ότι η μελλοντική οικονομική εταιρική σχέση θα εδράζεται σε διατάξεις που διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, ιδίως εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του 2020· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν καθαρούς εξαγωγείς προς το Ηνωμένο Βασίλειο και η εξεύρεση λύσης ικανοποιητικής για αμφότερα τα μέρη αποτελεί προτεραιότητα που αποσκοπεί στη διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας των συμφερόντων των εξαγωγέων και των επενδυτών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και των ΜΜΕ της ΕΕ·

40.  προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη δυναμική που προκλήθηκε από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να εξορθολογίσει τις οικείες ενωσιακές πολιτικές, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και των ΜΜΕ της ΕΕ· τονίζει ότι η ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχει ως στόχο να επιτρέψει τη στενότερη δυνατή πρόσβαση στην αγορά και τη διευκόλυνση του εμπορίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές του εμπορίου και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

Εφαρμογή των ΣΕΣ

41.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), ιδίως για τη Νότια Κορέα, την Κεντρική Αμερική/Λατινική Αμερική, τον Καναδά, τους ανατολικούς εταίρους· τονίζει ότι ο απολογισμός όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ είναι σαφής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τούτες επιτυγχάνουν τον πρωταρχικό στόχο τους, που είναι να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της ΕΕ στις εμπορικές αγορές τρίτων χωρών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής προβλέπουν αύξηση του αρνητικού οικονομικού αντικτύπου των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών ως αποτέλεσμα της τάσης προστατευτισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να διενεργεί εκ των υστέρων εκτίμηση του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών στην οικονομία μας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βιωσιμότητα·

42.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναζητά συνεχώς τρόπους ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής ολοκλήρωσης με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως στην περίπτωση των τριών συνδεδεμένων χωρών·

43.  υπενθυμίζει τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)· σημειώνει ότι, κατά το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος εφαρμογής τους, οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων διατροφής, αυξήθηκαν κατά 10,3 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών· υπενθυμίζει ότι το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τον Καναδά αυξήθηκε κατά 60 % και δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς μας· υπενθυμίζει επίσης ότι, μετά την προσωρινή θέση της συμφωνίας σε ισχύ, τα δύο μέρη έχουν δημιουργήσει μια σταθερή εταιρική σχέση συνοδεύοντας το αρχικό κείμενο με σημαντικές συστάσεις για το εμπόριο, την κλιματική δράση και τη Συμφωνία του Παρισιού, το εμπόριο και τα φύλα και τις ΜΜΕ, και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της δυναμικής μιας εμπορικής συμφωνίας στην εφαρμογή της· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές των ΜΜΕ της ΕΕ και τη συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εφαρμογή και η παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·

44.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων στις εξαγωγές της ΕΕ που ανέφεραν ορισμένοι από τους προτιμησιακούς εταίρους της ΕΕ, γεγονός που καταδεικνύει τα περιορισμένα οφέλη της στρατηγικής της διμερούς εμπορικής συνεργασίας για τους μικρότερους οικονομικούς φορείς· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι σημειώνονται μεγάλες αποκλίσεις στη χρησιμοποίηση προτιμήσεων επί των εξαγωγών της Ένωσης σε διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους και μικρή απόκλιση στη χρησιμοποίηση προτιμήσεων στις εισαγωγές στην ΕΕ από διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση της χρησιμοποίησης των προτιμήσεων και να εξεύρει νέα καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές λύσεις· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των ευέλικτων, εξορθολογισμένων και απλών κανόνων καταγωγής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξορθολογίσουν την εργασία προς περισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν το πλήρες δυναμικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ ανά την υφήλιο·

45.  επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός εμπορικών και μη εμπορικών φραγμών, και οι τρέχουσες αποκλίσεις στο επίπεδο και στην ποιότητα των ελέγχων, των τελωνειακών διαδικασιών και των πολιτικών κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση συχνά οδηγούν σε διαταραχή των εμπορικών ροών, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες μπορούν να ανταγωνίζονται με δίκαιο τρόπο και σε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού·

46.  υπογραμμίζει ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί ένα από τα θέματα στα οποία η Ένωση τηρεί επιθετική γραμμή κατά τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών και τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εταίροι της ΕΕ να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις στις υφιστάμενες και μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

47.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα τις σωρευτικές συνέπειες των ΣΕΣ της ΕΕ στην πολυμορφία του εμπορίου, για την ΕΕ και τις χώρες εταίρους της, και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τις μεμονωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων και με τα πραγματικά στοιχεία·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ειδικότερα όλων των μερών, των εθνικών κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών στη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, ιδίως στο πλαίσιο των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων, των οποίων ο ρόλος παρακολούθησης θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα μέρη των εμπορικών συμφωνιών, και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στα κεφάλαια ΕΒΑ·

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

49.  υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε στην προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης 15 σημείων, της 27ης Φεβρουαρίου 20188, που κατάρτισαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, αποτελεί μια καλή βάση προβληματισμού προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς περιέχουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η πλήρης και συνολική εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών της Ένωσης και των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση των κεφαλαίων περί βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχει η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ και ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων ΕΒΑ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ακριβή και συγκεκριμένη μεθοδολογία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κεφαλαίων αυτών, δεδομένης της αδυναμίας διεξαγωγής της αξιολόγησής τους βάσει καθαρά ποσοτικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της επιβολής του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες·

50.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία που δρομολόγησε η ΓΔ JUST της Επιτροπής για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασής της στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, καθώς και έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή· επισημαίνει ότι η πρόταση σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ούτε θα μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους·

51.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για μια νομικά δεσμευτική Συνθήκη του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιδιώκεται επανόρθωση·

52.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και υπογραμμίζει ότι τούτη θα πρέπει να υποστηρίζεται ενεργά από μια οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά ισορροπημένη στρατηγική· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να καταστήσει τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή «απαραίτητη ρήτρα» των εμπορικών συμφωνιών·

53.  παρατηρεί ότι η τρέχουσα προσέγγιση συμβάλλει ήδη στην αντιμετώπιση ζητημάτων μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να δείξει περισσότερη προσοχή και να αντλήσει διδάγματα από την προηγούμενη εμπειρία της όπως φαίνεται από τη σύσταση επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας, καθώς η Νότια Κορέα δεν κύρωσε τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·

54.  υπενθυμίζει ότι οι πρώιμες προσπάθειες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με το Μεξικό και το Βιετνάμ ενθάρρυναν με επιτυχία την κύρωση και από τις δύο χώρες, τον Νοέμβριο του 2018 και τον Ιούνιο του 2019 αντιστοίχως, τη Σύμβαση 98 της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης· συγχαίρει αμφότερες τις χώρες για αυτό το σημαντικό βήμα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή άλλων συμβάσεων της ΔΟΕ και να συγκροτήσει χωρίς καθυστέρηση τη διακοινοβουλευτική επιτροπή όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της EVFTA, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαγόρευση της παιδικής εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Βιετνάμ δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση 87 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, εάν δεν προβεί σε συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες για την κύρωσή της, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία·

55.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του στόχου της μηδενικής ανοχής της παιδικής εργασίας στις ΣΕΣ μέσω της οικοδόμησης ισχυρής εταιρικής σχέσης με ΜΚΟ και εθνικές αρχές, προκειμένου να αναπτυχθούν ισχυρές κοινωνικές και οικονομικές εναλλακτικές για τις οικογένειες και τους εργαζόμενους, ώστε να υπάρχει συνοχή με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

56.  πιστεύει ότι τα κεφάλαια ΕΒΑ στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αποτελούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε νέος μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ, καθώς και με τις ΣΕΣ της ΕΕ· τονίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό·

57.  σημειώνει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, γεγονός που περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ότι υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη· σημειώνει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το 2021·

58.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι όροι που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται με μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις, όπως το ΣΓΠ ή το ΣΓΠ+, εφαρμόζονται και εποπτεύονται αποτελεσματικά· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, και της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών·

59.  θεωρεί ότι η εμπορική διάσταση της COP15 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη· υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα(15), με το οποίο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με τρίτες χώρες, ιδίως μέσω των μηχανισμών εξωτερικής δράσης τους, όπως ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), για την προώθηση και τον καθορισμό στόχων σχετικά με μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και σχετικά με τη διακυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά όλες τις πολυμερείς και εμπορικές συμφωνίες και μέτρα κατά της μη συμμόρφωσης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συμπεριλάβει εκτελεστά κεφάλαια ΕΒΑ σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

60.  ζητεί από την ΕΕ, εκτός των συνήθων θεμελιωδών συμβάσεων του ΠΟΕ, να ζητήσει από τους οικονομικούς εταίρους της να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 189 σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, τη Σύμβαση 156 σχετικά με τους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις και τη Σύμβαση 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση·

Προάσπιση των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ

61.  υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην εμπορική στρατηγική μας και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την έγκριση της δέσμης εκσυγχρονισμού των μέσων εμπορικής άμυνας το 2018 και τον νέο μηχανισμού ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)· υπογραμμίζει ότι αυτός ο μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων αποσκοπεί στη συνεργασία και στον πιθανό περιορισμό των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς με σκοπό την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ), προκειμένου να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από αθέμιτες πρακτικές της αγοράς, και να αξιολογήσει και να ενισχύσει τα μέσα διασφάλισης, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις έκτακτες περιστάσεις και να προσαρμόζονται καλύτερα ώστε να ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία προβλέποντας αποτελεσματικά τις διαταραχές της αγοράς από τις εμπορικές ροές· τονίζει την ανάγκη για ισχυρό έλεγχο και συνεργασία στο πλαίσιο μετά την COVID-19, στο οποίο ορισμένοι από τους στρατηγικούς τομείς της ΕΕ θα μπορούσαν να υποστούν πιέσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι ο νέος μηχανισμός ελέγχου των ΑΞΕ δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως μέτρο προστατευτισμού· χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τις ξένες επιδοτήσεις και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση, κατά περίπτωση, σε περίπτωση που τα υφιστάμενα εργαλεία αποδειχθούν ανεπαρκή·

62.  σημειώνει ότι παρατηρείται επί του παρόντος μαζική αύξηση στις εισαγωγές χάλυβα από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, κάτι που επηρεάζει σημαντικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θέτει σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία επανεξέτασης των τρεχόντων μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μείωση των ισχυουσών ποσοστώσεων σύμφωνα με τις εισαγόμενες πλεονάζουσες ικανότητες και να καταργεί τη δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων·

63.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον διορισμό, στις αρχές του 2020, ενός επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συναλλαγών (CTEO) με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· σημειώνει ότι οι κανόνες δυνάμει των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ θα πρέπει να επιβάλλονται δεόντως, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και να αντιμετωπίζονται οι διαταραχές της αγοράς· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη η νεοσυσταθείσα αυτή θέση να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών μας, καθώς και στις παραβιάσεις των δεσμεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· είναι της γνώμης ότι ο CTEO δεν θα πρέπει μόνον να παρακολουθεί και να επιβάλλει τις υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας που απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, αλλά επίσης να επικεντρώνεται στην εφαρμογή όλων των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά αξιοποιούνται πλήρως· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις για αυτόν τον ρόλο·

64.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει μια ταχεία συμφωνία σχετικά με το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να παρέχονται ασφάλεια δικαίου, αμοιβαιότητα και ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς της ΕΕ· ζητεί τη συμπερίληψη ενός παγκόσμιου καταλόγου βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον οι καταχρήσεις στο διεθνές εμπόριο από παρόχους τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια παγκόσμιας πανδημίας· σημειώνει ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης είναι οι πιο ανοικτές στον κόσμο και ότι ορισμένες τρίτες χώρες έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές αυτές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο όφελος στον τομέα της πρόσβασης στις αγορές και στις δημόσιες συμβάσεις προς όφελος των εταιρειών της ΕΕ·

65.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη για την προστασία από κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ακόμη μηχανισμούς ελέγχου να θέσουν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες αυτές·

66.  υπογραμμίζει ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην ΕΕ και η εξαγορά υγειονομικών και άλλων βασικών υποδομών από ξένους επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να βλάψουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19 στην Ευρώπη· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις οδηγίες προς τα κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή του κανονισμού για τον έλεγχο των ΑΞΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει έναν μηχανισμό ελέγχου, να το πράξουν επειγόντως· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλίσουν ότι υφίστανται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την αξιολόγηση των πιθανών επενδύσεων και εξαγορών όσον αφορά απειλές ενάντια σε καίριες υγειονομικές υποδομές στην ΕΕ και για τη λήψη μέτρων μετριασμού ή περιορισμού κατά περίπτωση·

67.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να εξισωθούν οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που εφαρμόζουν φιλόδοξα κλιματικά, περιβαλλοντικά, οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα, και των εμπορικών εταίρων που δεν επιδιώκουν τα ίδια υψηλά πρότυπα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι χρειάζεται επειγόντως ένας συμβατός με τον ΠΟΕ μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που θα ενισχύει την παγκόσμια δράση για το κλίμα και θα προστατεύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

68.  καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και την Επιτροπή να λάβουν τολμηρές αποφάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων· επαναβεβαιώνει τη θέση του, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), σχετικά με τον κατάλογο των μέσων που μπορούν δυνητικά να καταστούν νέοι ίδιοι πόροι: κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, εισφορά πλαστικών και συμβατός με τον ΠΟΕ συνοριακός μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα(16)·

69.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη διαρκή επέκταση των μηχανισμών διαιτησίας μεταξύ επενδυτών και κρατών μέσω επενδυτικών συμφωνιών· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω παράλληλα δικαστικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ευνοούν τα εταιρικά συμφέροντα και δικαιώματα, αλλά όχι τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, και μπορούν να θέσουν τον χώρο άσκησης πολιτικής των κρατών και το έννομο δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων σε κίνδυνο· καταγγέλλει το γεγονός ότι οι νομικές εταιρείες έχουν αρχίσει να προωθούν συμβουλές για το πώς οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να υποβάλλουν αγωγές σε διαιτησία ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών μέτρων που σχετίζονται με την COVID· ζητεί την επιβολή αναστολής σε όλες τις διαιτητικές αξιώσεις που σχετίζονται με μέτρα που έχουν ως στόχο υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της πανδημίας και των συνεπειών της·

70.  ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μονομερείς τροποποιήσεις των δασμών που ισχύουν για τα πράσινα αγαθά, εάν αυτά διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

71.  ζητεί να διευρυνθεί η εξωτερική διάσταση των πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας(17) στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες μέσω της κανονιστικής συνεργασίας και του διαλόγου·

Εμπόριο υπηρεσιών και ψηφιακό εμπόριο

72.  χαιρετίζει τις εν εξελίξει πλειονομερείς διαπραγματεύσεις για βασικούς τομείς του εμπορίου υπηρεσιών, και συγκεκριμένα για τις εγχώριες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και για τη διευκόλυνση των επενδύσεων· επισημαίνει ότι η εμπορική παρουσία σε τρίτη χώρα είναι ο κυρίαρχος τρόπος παροχής εμπορικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εμπορίου·

73.  τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα υπηρεσιών στον κόσμο και ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70 % του ΑΕΠ της· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τη σχετική ανθεκτικότητα του εμπορίου υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και υπογραμμίζει τον ρόλο του στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης·

74.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθούν οι διεθνείς προσπάθειες ανάκαμψης μέσω του ανοικτού και θεμιτού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού εμπορίου, που χρειάζεται αναστολή των τελωνειακών δασμών επί των ηλεκτρονικών διαβιβάσεων· υποστηρίζει την κοινή δήλωση του ΠΟΕ με θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο που στηρίζει τους παγκόσμιους κανόνες στον εν λόγω τομέα· ζητεί προθυμία για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ροή των δεδομένων και να αντιμετωπιστούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στο εμπόριο με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), και ζητεί την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχουν οι διαπραγματευτικές οδηγίες· χαιρετίζει το γεγονός ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις συγκεντρώνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό μελών του ΠΟΕ και ζητεί να τηρούνται κατά το δυνατόν ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

75.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 30 % της αξίας των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ και πάνω από το 80 % του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ που εξάγουν αγαθά, ωστόσο μόνο το 5 % των ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στο διεθνές προσκήνιο, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα εξαρτάται από τη ζωτικότητα της εσωτερικής αγοράς· υποστηρίζει την ιδέα ότι ένα ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί μέρος όλων των προτεινόμενων ΣΕΣ, όπως συμβαίνει με τη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας και με την εκσυγχρονισμένη συμφωνία με το Μεξικό, και ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις υφιστάμενες ΣΕΣ, όταν αυτές αναθεωρηθούν· σημειώνει ότι οι εμπορικοί φραγμοί και η γραφειοκρατία είναι στοιχεία ιδιαίτερα επαχθή για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ), με ιδιαίτερη έμφαση και μέτρα για αυτές που διευθύνονται από γυναίκες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές συνθήκες των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες όταν δημιουργούν γραφεία εξυπηρέτησης για τις εξαγωγές, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τις ΣΕΣ και την ενίσχυση υπηρεσιών, τεχνολογιών και υποδομών (όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο) που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες·

76.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διευκολύνει τη χρήση και την κατανόηση των κανόνων καταγωγής για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τον στόχο της για τη δημιουργία, στις αρχές του 2020, ενός ειδικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης των ΜΜΕ όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής στην πλατφόρμα Access2Market, για να συνδράμει τις εταιρείες να αξιολογήσουν κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ωφεληθεί από προτιμήσεις με βάση μια συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία της ΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει τη χρησιμοποίηση από τις ΜΜΕ των προτιμήσεων βάσει των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, και έτσι ώστε εντέλει οι ΜΜΕ να επωφελούνται πλήρως από τις εμπορικές συμφωνίες και να έχουν πρόσβαση στις ξένες αγορές μέσω της παροχής φιλικών προς τον χρήστη, επικαιροποιημένων και πρακτικών πληροφοριών σχετικά με την εμπορική πολιτική και ιδίως τις ΣΕΣ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής της στις ΜΜΕ, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, υπενθυμίζοντας ότι λόγω του μεγέθους και των περιορισμένων πόρων τους οι ΜΜΕ επηρεάζονται δυσανάλογα από τις διοικητικές δαπάνες και τη γραφειοκρατία·

Φύλο και εμπόριο

77.  τονίζει τη δυνατότητα των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και να ενισχύσουν την οικονομική θέση των γυναικών σε τρίτες χώρες, και καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει την εκμετάλλευση των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν τη διαπραγμάτευση ενός ειδικού κεφαλαίου για το φύλο στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· στηρίζει τις συστάσεις για το φύλο και το εμπόριο που εκδόθηκαν από την κοινή επιτροπή ΕΕ-Καναδά, οι οποίες ορίζουν μια πλατφόρμα που μπορεί να προαγάγει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων·

78.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι 26 εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2017 δεν συμπεριλάμβαναν ειδικά στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο και το φύλο και ότι η έκθεση εφαρμογής του 2018 επίσης δεν παρείχε δεδομένα· εμμένει στην ανάγκη να αρχίσει η συλλογή δεδομένων ανά φύλο και αναμένει ότι η επόμενη έκθεση θα περιέχει ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο των ΣΕΣ σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή· επισημαίνει, αυτό το πλαίσιο, τη διενέργεια αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα φύλο από τον Καναδά ως βέλτιστη πρακτική που αξίζει να εφαρμοστεί·

79.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η σύνθεση των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) είναι ισορροπημένη ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, ότι θεσπίζεται μια επιτροπή εμπορίου και φύλου σε κάθε ΣΕΣ, ώστε να επισημαίνει τις ελλείψεις και, όπως στην περίπτωση της ΣΕΣ Καναδά-Ισραήλ, ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών έχει εφαρμογή σε ζητήματα φύλου·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0230.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0477.
(3) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 109.
(4) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(5) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 19.
(6) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0066.
(8) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
(9) ΕΕ L 771 της 15.3.2020, σ. 1.
(10) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015.
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.
(12) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 43).
(13) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_161
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0152.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015.
(16) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124).
(17) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EL ; ;

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου