Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 20. listopada 2020. - Bruxelles
 Izmjena Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji
 Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica 2018.: Opći proračun Europske unije – Europsko vijeće i Vijeće
 Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta
 Akt o digitalnim uslugama: prilagodba odredbi trgovačkog i građanskog prava za poduzeća koja posluju na internetu
 Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima
 Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija
 Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju
 Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
 Preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
 Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
Tekstovi (733 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti