Indeks 
Vedtagne tekster
Onsdag den 21. oktober 2020 - Bruxelles
Henstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland
 Henstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning

Henstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland
PDF 197kWORD 73k
Europa-Parlamentets henstilling af 21. oktober 2020 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forbindelserne med Hviderusland (2020/2081(INI))
P9_TA(2020)0280A9-0167/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 3 og 8 og afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del fem i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland af 15. februar 2016,

–  der henviser til lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag den 7. maj 2009 som et fælles projekt mellem EU og dets seks østlige partnerlande, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab i 2009 i Prag, i 2011 i Warszawa, i 2013 i Vilnius, i 2015 i Riga og i 2017 i Bruxelles samt til videokonferencen mellem Det Østlige Partnerskabs ledere, som blev holdt i 2020,

–  der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, som trådte i kraft den 1. juli 2020(1),

–  der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa(2), som trådte i kraft den 1. juli 2020,

–  der henviser til den 6. bilaterale menneskerettighedsdialog mellem EU og Hviderusland, som blev afholdt den 18. juni 2019 i Bruxelles,

–  der henviser til den fælles erklæring af 10. august 2020 fra den højtstående repræsentant/næstformanden, Josep Borrell, og kommissæren for naboskabspolitik og udvidelseskommissær, Olivér Várhelyi, samt erklæringen af 11. august 2020 fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om præsidentvalget i Hviderusland,

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 19. juni 2020 om den seneste udvikling i Hviderusland og erklæringerne af hhv. 14. juli 2020, 7. august 2020 og 17. august 2020 fra den højtstående repræsentant/næstformanden, Josep Borrell, om valget i Hviderusland,

–  der henviser til erklæringerne fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om anvendelsen af dødsstraf i Hviderusland, navnlig dem af 30. juli 2019, 28. oktober 2019, 20. december 2019, 11. januar 2020 og 7. marts 2020,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 10. juli 2020 fra den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland,

–  der henviser til FN's erklæringer om situationen i Hviderusland, navnlig dem fra FN's højkommissær for menneskerettigheder af 12. august 2020, FN's særlige rapportør om menneskerettigheder af 13. august 2020 og talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder af 21. august 2020,

–  der henviser til erklæringen fra Europa-Parlamentets formand af 13. august 2020, hvori han opfordrede til at standse volden i Hviderusland,

–  der henviser til den fælles erklæring af 17. august 2020 om Hviderusland fra de politiske ledere af grupperne PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE og ECR i Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de vigtigste resultater af det ekstraordinære møde i Udenrigsrådet den 14. august 2020, til konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 19. august 2020 om situationen i Hviderusland efter præsidentvalget den 9. august 2020 samt til konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 1. oktober 2020 og fra Udenrigsrådet af 12. oktober 2020 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for personer, der er udpeget som ansvarlige for undertrykkelse og intimidering af fredelige demonstranter, medlemmer af oppositionen og journalister i kølvandet på præsidentvalget i Hviderusland i 2020 og for uredelig embedsførelse i forbindelse med valget,

–  der henviser til det åbne brev om aktiviteter udført af Diplomatic Watch under præsidentvalget i Hviderusland i 2020 (Minsk, den 13. august 2020),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til EU's globale strategi og den reviderede europæiske naboskabspolitik,

–  der henviser til sine beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 24. november 2016 om situationen i Hviderusland(3), af 6. april 2017 om situationen i Hviderusland(4), af 19. april 2018 om Hviderusland(5), af 4. oktober 2018 om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97(6) og af 17. september 2020 om situationen i Hviderusland(7)

–  der henviser til forretningsordenens artikel 118,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0167/2020),

A.  der henviser til, at Lukasjenko-regimets handlinger er kriminelle og strider mod de europæiske værdier, principperne om demokrati og det hviderussiske folks vilje; der henviser til, at EU's politik for kritisk dialog med Hviderusland på trods af de grundlæggende begrænsninger af grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder i Hviderusland har skabt nogle resultater i form af undertegnede aftaler og øget samarbejde på områder som miljø og konnektivitet, grænseoverskridende samarbejde og grænseforvaltning, men at der ikke er tilstrækkelige resultater for så vidt angår regimets overholdelse af de grundlæggende værdier i Det Østlige Partnerskab; der henviser til, at det hviderussiske regimes ulovlige handlinger truer disse resultater, og at forbindelserne mellem EU og Hviderusland skal gøres til genstand for en grundig gennemgang i lyset af regimets manglende overholdelse af dets egne forpligtelser i henhold til folkeretten og dets aftaler med EU; der henviser til, at de fremtidige forbindelser mellem EU og Hviderusland vil blive fastlagt i de partnerskabsprioriteter, som skal vedtages af EU og nye legitime, demokratisk valgte myndigheder i Hviderusland, og bør være baseret på de fælles værdier, som EU bygger på, nemlig demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

B.  der henviser til, at befolkningen i Hviderusland deler en fælles europæisk arv og kultur i et land, der grænser direkte op til tre EU-medlemsstater; der henviser til, at situationen i Hviderusland kan have direkte indvirkning på EU;

C.  der henviser til, at ingen af de parlaments- eller præsidentvalg, der har fundet sted i Hviderusland fra 1994 til dato, har været frie og retfærdige, men at Hvideruslands befolkning til trods for disse barske udemokratiske forhold klart har stemt for en ændring efter mere end to årtiers undertrykkelse; der henviser til, at det nylige præsidentvalg hverken var frit eller retfærdigt, og at de tidligere var skæmmet af manglende respekt for forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden og fandt sted efter en begrænset mulighed for at føre valgkampagner og i et ekstremt restriktivt miljø kendetegnet ved undertrykkelse, som generelt ikke gav mulighed for en meningsfuld eller konkurrencepræget politisk kamp om magten;

D.  der henviser til, at de hviderussiske myndigheder ikke har overholdt de internationale minimumsstandarder for en troværdig, gennemsigtig, fri og retfærdig valgproces ved præsidentvalget;

E.  der henviser til, at valgkampen op til præsidentvalget blev skæmmet af en omfattende bureaukratisk indblanding, der favoriserede den siddende præsident, intimidering og undertrykkelse af andre kandidater og deres familier og tilhængere, nægtelse af registrering af kandidater, der havde indsamlet et tilstrækkeligt antal underskrifter, mange anholdelser samt forsøg på at bringe uafhængige journalister og bloggere til tavshed og lukke systemkritiske websteder ned;

F.  der henviser til, at en restriktiv og vilkårlig registreringsproces forhindrede de fleste kandidater i at deltage, herunder anholdelserne af den primære modkandidat til præsidentposten, Viktor Babariko, og af Sergej Tikhanovskij, ægtemanden til en anden central kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, og den centrale valgkommissions nægtelse af at registrere en central oppositionskandidat, Valery Tsapkalo, på grund af et utilstrækkeligt antal gyldige opstillingsunderskrifter uden mulighed for at anmode om en fornyet vurdering af afvisningen; der henviser til, at dette understreger den uforholdsmæssige og urimelige karakter af hindringerne for at opstille, som er i strid med OSCE-forpligtelserne og andre internationale standarder; der henviser til, at sådanne udelukkelser af kandidater begrænsede det hviderussiske folks mulighed for at vælge deres kandidater;

G.  der henviser til, at yderligere foranstaltninger ifølge "Human Rights Defenders for Free Elections" har stillet oppositionskandidaterne i en ugunstig position, f.eks. begrænsninger af steder, hvor valgaktiviteter lovligt kunne finde sted, tilbageholdelse af medlemmer af kandidaternes kampagneteams og blokering af næsten alle de medlemmer, som oppositionen havde udpeget til valgkredskommissioner, hvilket førte til, at kun 1,1 % af det samlede antal valgte medlemmer kom fra oppositionspartier, mens 96,7 % var fra regeringsvenlige parter;

H.  der henviser til, at Hvideruslands regering undlod at sende en rettidig indbydelse til OSCE/ODIHR til at observere præsidentvalget den 9. august 2020, hvilket førte til, at der ikke var nogen uafhængige internationale observatører ved dette valg;

I.  der henviser til, at de lokale valgobservatører på grund af de restriktioner, der blev indført af den centrale valgkommission midt under coronaviruspandemien, blev forhindret i at udføre deres opgaver fuldt ud i alle faser af afstemningen, dvs. tidlig stemmeafgivning, afstemning på valgdagen og afstemning i hjemmet; der henviser til, at ordningen med tidlig stemmeafgivning blev brugt af det hviderussiske regime til at gøre valgdeltagelsen flere gange større, samtidig med at der blev dokumenteret mange tilfælde af tvungen afstemning blandt visse kategorier af vælgere, f.eks. militærpersonel, offentligt ansatte, ansatte i statsejede virksomheder og borgere, der bor i offentligt ejede boliger; der henviser til, at de lokale valgobservatører på valgdagen blev forhindret i at overvåge optællingen og antallet af vælgere, og at de valgresultater, der blev bekendtgjort af valgkredskommissionerne og af den centrale valgkommission, i betydelig grad afveg fra deres observationer;

J.  der henviser til, at uafhængige platforme oprettet af hviderussiske civilsamfundsorganisationer (såsom Golos-Belarus2020.org) gennemførte uafhængige valgstedsmålinger (exit polls) og analyserede protokoller fra mere end 200 valgkredskommissioner, som gav reelle resultater, der klart viser, at Svetlana Tikhanovskaja fik et absolut flertal af stemmerne (mellem 71,1 % og 97,6 %);

K.  der henviser til, at den centrale valgkommission udråbte Alexander Lukasjenko som vinder af valget, idet han angiveligt skulle have fået 80,10 % af stemmerne, mens hans hovedmodstander, Svetlana Tikhanovskaja, kun fik 10,12 %; der henviser til, at der konstant blev indberettet om uregelmæssigheder i løbet af valgdagene, at folk ofte blev nægtet deres stemmeret, og at protokoller fra valgkredskommissioner blev forfalsket;

L.  der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater ikke anerkendte resultatet af præsidentvalget på grund af betydelig tvivl om dets retfærdighed, fordømte den uforholdsmæssige og uacceptable brug af magt mod fredelige demonstranter og støttede det hviderussiske folks ret til at bestemme sin fremtid;

M.  der henviser til, at Svetlana Tikhanovskaja, som ifølge det hviderussiske folk var den nyvalgte præsident, blev truet og tvunget til at forlade Hviderusland to dage efter præsidentvalget; der henviser til, at andre civile og politiske aktivister og arbejderledere også har forladt Hviderusland på grund af trusler mod deres eller deres familiemedlemmers sikkerhed;

N.  der henviser til, at det hviderussiske regime nægter at indlede en national dialog med folket og ikke anerkender det koordineringsråd, som Svetlana Tikhanovskaja tog initiativ til med det ene formål at fremme en fredelig og velordnet magtoverdragelse gennem dialog, og forsøger at intimidere og splitte det ved at angribe dets medlemmer og indlede en straffesag mod dem; der henviser til, at kun ét medlem af koordineringsrådets præsidium, Svetlana Aleksejevitj, endnu ikke er tilbageholdt eller tvangsudvist af landet af de hviderussiske myndigheder;

O.  der henviser til, at Hviderusland har oplevet hidtil usete fredelige protester i hele landet med krav om et frit og retfærdigt nyvalg efter præsidentvalget den 9. august 2020 og bekendtgørelsen af et forfalsket resultat, som gør gældende, at den siddende præsident vandt; der henviser til, at protesterne har ført til en hård, voldelig kurs, idet tusindvis af hviderussiske borgere er blevet tilbageholdt, hundreder er indlagt på hospitaler, mindst seks er bekræftet døde og snesevis er forsvundet;

P.  der henviser til, at Europa-Parlamentet udtrykker sin støtte til det hviderussiske folks krav om frie og retfærdige valg og muligheden for frit at kunne træffe afgørelser om landets fremtid;

Q.  der henviser til, at Parlamentet glæder sig over og tilskynder til en vedvarende fredelig organisering af landsdækkende protester og roser de hviderussiske kvinders rolle og stærke lederskab;

R.  der henviser til vidnesbyrd fra hviderussiske demonstranter om de umenneskelige forhold og den behandling, de blev udsat for, mens de var ulovligt tilbageholdt, herunder rapporter om endeløse tæsk, voldtægter, nedværdigende behandling og umenneskelige tilbageholdelsesforhold i overfyldte celler uden adgang til drikkevand, mad, sanitære faciliteter eller lægehjælp; der henviser til, at den hviderussiske oppositionsleder og politiske fange, Pavel Sevjarinets, skar sig i håndleddene i protest mod tortur og umenneskelige tilbageholdelsesforhold; der henviser til, at mange mennesker er blevet hospitalsindlagt efter deres løsladelse, hvoraf nogle kom på intensivafdelingen med skader såsom brækkede lemmer, kraniebrud og beskadiget syn og hørelse, og at nogle af dem udover de psykiske traumer, de har pådraget sig, vil få livsvarige mén, herunder infertilitet;

S.  der henviser til, at repressalier mod modstandere af regimet, valgobservatører, journalister, bloggere, civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere, herunder i form af fysisk vold, bortførelser foretaget af ukendte personer uden identifikationsmarkører, administrative bøder, trusler om tab af forældremyndigheden over et barn, straffesager samt fysisk og psykisk tortur er blevet almindelig praksis i Hviderusland i de seneste måneder;

T.  der henviser til, at det hviderussiske folk har presserende behov for bistand og støtte fra det internationale samfund;

U.  der henviser til, at situationen i Hviderusland kræver en hurtig international undersøgelse af menneskerettighedskrænkelserne mod fredelige demonstranter og den overdrevne magtanvendelse fra det hviderussiske regimes side;

V.  der henviser til, at arbejdsklimaet for menneskerettighedsforkæmpere, repræsentanter for oppositionen, civilsamfundet og medierne er blevet stadig værre, idet de systematisk udsættes for intimidering, chikane og begrænsninger af deres grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer systematisk nægtes registrering, og at medlemskab af ikkeregistrerede grupper og modtagelse af udenlandske midler er gjort ulovligt; der henviser til, at menneskerettighedsadvokater udelukkes fra at forsvare tilbageholdte civile og politiske aktivister, som ikke kan regne med at få en retfærdig rettergang;

W.  der henviser til, at den udbredte straffrihed for retshåndhævelsespersonale bidrager til endnu flere menneskerettighedskrænkelser og repressalier mod menneskerettighedsforkæmpere og uskyldige mennesker;

X.  der henviser til, at rapporten fra den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland fra juli 2020 ikke bemærker nogen væsentlige forbedringer af den retslige og lovgivningsmæssige beskyttelse af menneskerettighederne i Hviderusland og desuden henleder opmærksomheden på den fortsatte anvendelse af dødsstraf, den udbredte diskrimination af sårbare grupper, herunder kvinder, personer med handicap, etniske og religiøse mindretal og LGBTQI-personer, den fortsatte praksis med tvangsarbejde, tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf for tilbageholdte personer samt forskelsbehandling af personer, der taler det hviderussiske sprog;

Y.  der henviser til, at der ifølge hviderussiske menneskerettighedsorganisationer tilbageholdes omkring 100 personer af politiske årsager i Hviderusland; der henviser til, at der blandt de fængslede hviderussiske oppositionsmedlemmer er Mikola Statkevitj, en demokratisk kandidat ved præsidentvalget i 2010, som var samvittighedsfange fra 2011 til 2017, en anden tidligere samvittighedsfange, Anatol Liabedska, medlemmer af det hviderussiske koordinationsråds præsidium, Maria Kalesnikava, Lilija Ulasava og Maksim Snak, præsidentkandidat Viktor Babariko og videoblogger Sergej Tikhanovskij;

Z.  der henviser til, at Europa-Parlamentet udtrykker sin dybeste medfølelse i anledning af Alexandr Tarajkovskijs, Aleksandr Vikhors, Artjom Parukovs, Gennadij Sjutovs (=Henadz Shutaus) og Konstantin Sjisjmakovs død over for deres familier og hele den hviderussiske nation;

AA.  der henviser til, at det hviderussiske regime den 14. august 2020 nægtede adgang til landet for to medlemmer af Europa-Parlamentet, Robert Biedroń, formand for Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland, og Petras Auštrevičius, Parlamentets faste ordfører om Hviderusland, som skulle besøge landet efter invitation fra det hviderussiske civilsamfund;

AB.  der henviser til, at 18 000 hviderussiske mindreårige siden 2014 er blevet idømt uforholdsmæssigt lange fængselsstraffe på mellem 8 og 15 år for ikkevoldelige, narkotikarelaterede lovovertrædelser i medfør af straffelovens paragraf 328; der henviser til, at hviderussiske mindreårige under tilbageholdelse og fængsling udsættes for mange krænkelser af deres rettigheder, herunder fysisk vold og tortur, og udsættes for sundhedsfarlige arbejdsvilkår;

AC.  der henviser til, at EU i 2016 ophævede de fleste sanktioner mod Hviderusland med undtagelse af en våbenembargo og sanktioner mod fire enkeltpersoner, men at dette ikke skete, fordi Hviderusland opfyldte alle betingelserne, men snarere i håbet om, at det ville gå videre i retning af at forbedre klimaet for politisk deltagelse og aktivt medborgerskab og overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at der ikke er gjort nogen fremskridt med hensyn til demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder med en stigende administrativ, finansiel og fysisk undertrykkelse af den demokratiske opposition, civilsamfundsorganisationer, journalister og bloggere og endog almindelige mennesker;

AD.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i 2020 besluttede at indføre sanktioner mod et betydeligt antal personer, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og valgsvindel i Hviderusland, så de fik forbud mod at rejse ind i EU, og deres finansielle aktiver i EU blev indefrosset;

AE.  der henviser til, at det er uacceptabelt, hvis en medlemsstat ikke utvetydigt fordømmer valgsvindelen, volden og undertrykkelsen og anser Lukasjenkos Hviderusland for at være en partnerstat, eftersom situationen i Hviderusland kræver indtagelse af en urokkelig og principfast holdning og enighed om fælles EU-foranstaltninger;

AF.  der henviser til, at de hviderussiske myndigheder benægtede, at covid-19 havde spredt sig i landet, og derved spildte værdifuld tid, som kunne have været brugt til at forberede og beskytte landets befolkning og navnlig sundhedspersonalet, undlod at aflyse massearrangementer – navnlig den militære parade den 9. maj 2020 med tusindvis af deltagere og den årlige dag, hvor der arbejdes for samfundet, med deltagelse af en fjerdedel af den hviderussiske befolkning – og i stedet gav sig af med intimidering af journalister, bloggere, den demokratiske opposition, civilsamfundsorganisationer og almindelige mennesker, der udvekslede vigtig information om pandemien og de nødvendige forsigtighedsforanstaltninger, hvilket resulterede i en af Europas højeste covid-19-infektionsrater pr. indbygger, og i at Hviderusland udgør en sundhedstrussel for regionen; der henviser til, at regeringen og præsidenten i Hviderusland undlod at fremlægge fakta om og reagere rettidigt på pandemien, og at de i stedet aktivt spredte falske oplysninger, som bragte deres borgeres sundhed i fare;

AG.  der henviser til, at EU har udvist solidaritet med det hviderussiske folk fra begyndelsen af covid-19-pandemien og har bevilget 60 mio. EUR til landet til afbødning af de umiddelbare og direkte virkninger af udbruddet, efterfulgt af yderligere 53 mio. EUR som reaktion på situationen efter valget i Hviderusland til støtte for det hviderussiske folk; der henviser til, at Hviderusland undersøger muligheden for at søge om makrofinansiel bistand fra EU;

AH.  der henviser til, at covid-19-pandemien har vist det hviderussiske samfunds modstandsdygtighed, stærke beslutsomhed og hidtil usete selvorganisering, navnlig i lyset af myndighedernes sløve reaktion på og sågar benægtelse af pandemien og dens virkninger;

AI.  der henviser til, at der ikke findes nogen uafhængige hviderussiske nyhedsbureauer registreret i landet, og at pressefriheden i Hviderusland er blevet betydeligt forringet siden 2015, hvilket bekræftes hvert år af det internationale pressefrihedsindeks, og at situationen er blevet endnu værre siden præsidentvalget i august 2020; der henviser til, at de få uafhængige journalister, bloggere, fotografer eller medieforetagender, der er i stand til at operere i landet og fordømme menneskerettighedskrænkelser, udsættes for systematisk chikane og straffeforanstaltninger, såsom anholdelser eller indledning af strafferetlige efterforskninger, herunder anklager om ulovlig fremstilling og formidling af information, ekstremisme, miskreditering og fornærmelse af præsidenten eller hooliganisme, og antallet af retsforfølgninger for udtalelser på internettet er steget; der henviser til, at to menneskerettighedsjournalister blev dræbt i hhv. 2000 og i 2016, efter at de aktivt havde rapporteret om menneskerettighedskrænkelser og kritiseret de undertrykkende politikker, der føres af den autoritære regering i Hviderusland;

AJ.  der henviser til, at det hviderussiske regime efter præsidentvalget yderligere strammede sit greb om mediefriheden og folks ret til at få adgang til og dele information ved at blokere for internetadgang, stoppe trykningen af aviser og arrestere lokale journalister og udenlandske korrespondenter, der observerede eller dækkede demonstrationer, samt dem, der har kritiseret statens miljøpolitik eller kommenteret på covid-19-pandemien i Hviderusland, og udsætte dem for tortur og umenneskelig behandling; der henviser til, at journalister i særlig grad blev angrebet, og adskillige blev såret, mens de dækkede det hviderussiske regimes autoriserede nedkæmpelse af fredelige demonstranter; der henviser til, at de statsejede tv-stationer ikke dækker de igangværende protester eller rædselsgerninger begået af Lukasjenko-regimet og anvendes til spredning af misinformation, angreb på og miskreditering af Svetlana Tikhanovskaja, politiske aktivister og fredelige demonstranter; der henviser til, at efter at journalister på de statsejede tv-stationer sagde op, blev de erstattet af propagandaeksperter fra Rusland;

AK.  der henviser til, at uafhængige journalister, der samarbejder med og arbejder for udenlandske medier, retsforfølges i henhold til paragraf 22, stk. 9, i lov om administrative lovovertrædelser af strafferetlig karakter, som gør det ulovligt at modtage økonomisk honorering fra medier, der ikke er behørigt registreret og akkrediteret i Hviderusland; der henviser til, at tv-kanalen Belsat, som officielt er registreret i Polen, ikke er registreret i Hviderusland, og at dens aktiviteter er under konstant pres og angreb, herunder brutale tilbageholdelser af dens journalister og bøder, der bliver pålagt dens bidragydere, på i alt 101 791 USD pr. 18. juni 2020;

AL.  der henviser til, at Hviderusland har været udsat for et hidtil uset pres fra Rusland for at uddybe sin integration i Fællesskabet af Stater på bekostning af Hvideruslands suverænitet, hvilket bl.a. har ført til en vedvarende hårdknude med hensyn til olie- og gasimporten fra Rusland;

AM.  der henviser til, at Lukasjenkos 26 år ved magten har været præget af politikker, der har undergravet landets suverænitet og uafhængighed og svækket den hviderussiske identitet, kulturarv og kultur;

AN.  der henviser til, at Hviderusland set ud fra et sikkerhedssynspunkt er tæt knyttet til og afhængigt af Rusland og deltager i aktioner, der udgør en trussel mod EU's medlemsstater, bl.a. de ikkegennemsigtige fælles militærøvelser Zapad 2017, den planlagte fælles militærøvelse Zapad 2021 og opførelsen af usikre atomanlæg;

AO.  der henviser til, at Aleksandr Lukasjenko efter udbruddet af massive protester rakte ud til Rusland efter hjælp med at sikre det hviderussiske regimes overlevelse og søger at redde sit omdømme og offentlighedens støtte ved at skabe falske fortællinger om eksterne trusler mod Hviderusland fra vestlige aktører i Hviderusland og bruge dem til at retfærdiggøre en optrapning af de hviderussiske militærstyrkers aktiviteter og bevægelser i Grodno-regionen ved grænsen til Polen og Litauen, som udgør en direkte trussel mod EU og dets medlemsstater;

AP.  der henviser til, at Hviderusland i partnerskab med det russiske selskab ROSATOM bygger Astravjets-atomkraftværket på et uberettiget sted blot 20 kilometer fra EU's ydre grænse og 45 kilometer fra den litauiske hovedstad; der henviser til, at opførelsen af Astravjets-atomkraftværket er blevet efterfulgt af manglende overholdelse af internationale standarder for nuklear sikkerhed, alvorlige brud på sikkerheden og alvorlige hændelser, herunder fortsat anlægsarbejde på stedet til trods for covid-19-udbruddet; der henviser til, at den første reaktor på Astravjets-atomkraftværket var planlagt til at starte før præsidentvalget i august 2020 og inden den fuldstændige gennemførelse af anbefalingerne fra de stresstest, der blev gennemført af EU's atomsikkerhedsmyndigheder;

AQ.  der henviser til, at den vanskelige økonomiske situation, der vil blive forværret som følge af landsdækkende strejker og det hviderussiske regimes afvisning af at indlede en national dialog med det hviderussiske folk, tyder på, at Hvideruslands økonomiske model har nået sine grænser, og at landet kan være på vej ind i en overgangsperiode, hvor EU kan spille en vigtig balanceskabende rolle;

AR.  der henviser til, at der har været en bemærkelsesværdig stigning i dialogen med det hviderussiske civilsamfund, bl.a. gennem EU-støttede aktiviteter og intensivering af de mellemfolkelige kontakter;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

  

Situationen efter valget i Hviderusland

   a) kraftigt at støtte EU's og dets medlemsstaters beslutning om ikke at anerkende de svigagtige valgresultater, som er bekendtgjort af den hviderussiske centrale valgkommission, på grund af betydelig tvivl om, hvorvidt valget var retfærdigt, og ikke at anerkende Aleksandr Lukasjenko som legitim præsident i landet, når hans nuværende embedsperiode udløber senest den 5. november 2020; at fordømme, at Aleksandr Lukasjenko udråbte sig selv til præsident for Hviderusland ved en illegitim indsættelsesceremoni, som fandt sted i hemmelighed den 23. september 2020; at opfordre ham til at respektere den hviderussiske befolknings vilje og træde tilbage på fredelig vis; at opfordre alle medlemsstaterne til at fordømme valgsvindelen, undertrykkelsen af oppositionen og civilsamfundet, begrænsningerne af menneskerettighederne, ytringsfriheden og mediefriheden samt tilsidesættelsen af demokratiske kerneværdier og retsstatsprincippet
   b) at fastholde, at denne udvikling vil få en negativ indvirkning på forbindelserne mellem EU og Hviderusland
   c) utvetydigt at støtte det hviderussiske folk i dets legitime krav om et nyt frit og retfærdigt valg, som skal afholdes snarest muligt under tilsyn af OSCE og uafhængige internationale observatører; at understrege, at der er behov for en fredelig og demokratisk løsning på den nuværende krise, som understøttes af uafhængige og frie medier og et stærkt civilsamfund
   d) at insistere på, at valgprocessen i Hviderusland skal foregå fuldt ud i overensstemmelse med internationale standarder, anbefalingerne fra OSCE og udtalelserne fra Venedigkommissionen, og opfordre til, at valgloven i Republikken Hviderusland ændres, så den kommer til at omfatte væsentlige proceduremæssige og retlige garantier, der styrker inklusion, integritet og gennemsigtighed i alle faser af valgprocessen, og navnlig, at der indføres klare og rimelige kriterier og mekanismer for registrering af kandidater og kontrol af underskrifter, at inddragelse af repræsentanter for alle aktører i valgprocessen i valgkommissioner sikres, og alle deltagere gives lige adgang til medierne
   e) at opfordre til, at der afholdes frie og retfærdige valg, før der gennemføres en gennemsigtig og inkluderende forfatningsreform, der er genstand for en offentlig høring af alle relevante interessenter i det hviderussiske samfund, og som er en afgørende lejlighed til at indføre reelle ændringer, herunder med hensyn til grundlæggende borgerlige rettigheder og frihedsrettigheder, som kan afhjælpe svaghederne i det nuværende politiske system, sikre en gennemsigtig og pluralistisk valgproces og gøre det muligt for det hviderussiske folk at blive repræsenteret i et demokratisk valgt parlament og deltage aktivt i det politiske liv og politiske processer
   f) at opfordre myndighederne til at øge gennemsigtigheden, fjerne de vilkårlige hindringer, der betyder, at ingen nye politiske partier er blevet registreret i Hviderusland siden 2000, og gøre det muligt at registrere politiske partier, religiøse organisationer og civilsamfundsorganisationer og uafhængige fagforeninger og sætte en stopper for de begrænsninger, der gælder for etablerede organisationer, og forfølgelsen af regimets politiske modstandere
   g) at bemærke, at Svetlana Tikhanovskaja, som ifølge de uafhængige sociologiske undersøgelser fik over halvdelen af stemmerne ved præsidentvalget i 2020, er den nyvalgte præsident i det hviderussiske folks øjne
   h) at anerkende det koordineringsråd, der er oprettet af Svetlana Tikhanovskaja, som den legitime repræsentant for folket, som kræver demokratisk forandring og frihed i Hviderusland, og insistere på, at det hviderussiske regime går i dialog med det; at tage skarpt afstand fra forfølgelsen af medlemmerne af koordineringsrådet og kræve, at alle retlige foranstaltninger, som myndighederne har iværksat mod dem, opgives, og at alle, der er tilbageholdt og arresteret, frigives
   i) at støtte den indsats, der gøres af koordineringsrådet med henblik på en fredelig og demokratisk magtoverdragelse som følge af en inkluderende national dialog mellem den hviderussiske regering og oppositionen/civilsamfundet/koordineringsrådet, herunder kirkelige repræsentanter som respekterede og neutrale mæglere; at yde al den bistand, der er nødvendig for at styrke koordineringsrådets organisering og funktionsevne
   j) at tilskynde til og støtte oprettelsen af et uafhængigt center for et demokratisk Hviderusland i Bruxelles blandt andre hovedstæder med henblik på at udbrede information og aktiviteter vedrørende de demokratiske processer i Hviderusland
   k) at insistere på, at Aleksandr Lukasjenko accepterer tilbuddet fra OSCE's nuværende og kommende formandskab for at fremme den nationale dialog med henblik på at løse den politiske krise og den anspændte situation i landet og sikre, at EU yder konkret bistand til OSCE i forbindelse med dets forslag om at påtage sig en mæglerrolle
   l) at kræve, at der øjeblikkeligt sættes en stopper for volden, den grusomme undertrykkelse, torturen og den hårde kurs over for fredelige demonstranter; at fordømme erklæringer som den, der blev afgivet den 12. oktober 2020 af Hvideruslands indenrigsministerium, hvori der trues med anvendelse af specialudstyr og dødbringende våben mod fredelige demonstranter; at opfordre til en fuldstændig efterforskning i EU-/internationalt regi af forbrydelser mod Hvideruslands befolkning begået af Lukasjenko-regimets retshåndhævende myndigheder, og til, at myndighederne giver alle ofre for menneskerettighedskrænkelser og overgreb adgang til domstolene og sikrer deres ret til effektive retsmidler
   m) at gennemgå og ajourføre bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006(8) om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland, som indeholder en liste over udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse i Hviderusland, herunder at tilføje overvågningsdroner til listen
   n) at fordømme det hviderussiske regimes taktik med at splitte koordineringsrådet ved at intimidere dets medlemmer og udvise dem og oppositionspolitikere og aktivister fra Hviderusland med henblik på at fjerne dem fra de interne politiske processer
   o) at opfordre Hviderusland til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade og frafalde alle anklager mod alle politiske fanger og alle medlemmer af civilsamfundet, journalister og andre, der er blevet vilkårligt tilbageholdt før, under og efter valgkampen; at kræve fuld genoprettelse af og respekt for menneskerettighederne og frihedsrettighederne, herunder pressefriheden, forsamlingsfriheden og andre politiske og borgerlige frihedsrettigheder i Hviderusland
   p) at rose de foranstaltninger, der er truffet af arbejdstagere i mange fabrikker og institutioner i hele landet, der tilsluttede sig protesterne på forskellig vis, herunder ved at strejke, og yde den nødvendige støtte til dem, der er blevet straffet af regimet for at udøve deres demokratiske rettigheder
   q) at tage fat på de problemer, som de uafhængige fagforeninger står over for, herunder afslag på registrering, politisk motiveret retsforfølgning af deres ledere og tvungent medlemskab af de statskontrollerede fagforeninger for nyansatte kontraktansatte
   r) fortsat at holde et vågent øje med anholdelser, forsvindinger og chikane af kandidater, demonstranter, aktivister og uafhængige journalister og følge op på sådanne sager med de hviderussiske myndigheder
   s) fortsat at følge tilfælde af anholdelser og forsvindinger i Hviderusland nøje, bringe disse sager op over for de hviderussiske myndigheder og anmode dem om at træffe behørige og øjeblikkelige foranstaltninger; at iværksætte et målrettet EU-bistandsprogram for at hjælpe ofrene for politisk undertrykkelse og politivold, navnlig med adgang til juridisk, materiel og lægefaglig bistand og rehabilitering
   t) at insistere på en uafhængig og effektiv undersøgelse af Alexandr Tarajkovskijs, Aleksandr Vikhors, Artjom Parukovs, Gennadij Sjutovs og Konstantin Sjisjmakovs død i forbindelse med demonstrationer og mordene på de politiske oppositionsmedlemmer, Jurij Sakharenko, Anatolij Krasovskij og Victor Hontjar, der fandt sted i 1999, samt af, hvad der skete med journalisten Dmitrij Savadskij i 2000, og hvad der blev af ham
   u) at opfordre Hviderusland til at indføre en specifik definition af tortur i sin straffelov i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og sikre, at tortur straffes med sanktioner, samt lovændringer med henblik på kriminalisering af tvungne forsvindinger
   v) at opfordre myndighederne til at forbedre adgangen til og tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser på tilbageholdelsessteder, navnlig i betragtning af covid-19-pandemien, samt arbejdsvilkårene for sundhedspersonale på baggrund af rapporter om, at politiet forhindrer hjælp til sårede demonstranter og anholder sundhedspersonale
   w) at gennemføre de sanktioner, som EU's udenrigsministre og Det Europæiske Råd er blevet enige om, hurtigst muligt og i meningsfuld samordning med internationale partnere
   x) at udvide sanktionerne ved at udvide gruppen af personer til at omfatte Aleksandr Lukasjenko og et betydeligt antal embedsmænd på højt niveau og mellemniveau samt medlemmer af den centrale valgkommission, der er ansvarlige for eller har bidraget til forfalskning af resultaterne af præsidentvalget i Hviderusland og er ansvarlige for eller har bidraget til krænkelser af borgerlige rettigheder og menneskerettigheder; denne liste bør anvendes af EU som helhed og løbende ajourføres og udvides i henhold til niveauet af forbrydelser, der begås af Lukasjenko-regimet
   y) at indføre visumforbud og økonomiske sanktioner, herunder indefrysning af aktiver, over for repræsentanter for regimet, personer, der er omfattet af sanktioner, og deres familiemedlemmer
   z) hurtigt at operationalisere og gennemføre en EU-mekanisme for menneskerettighedssanktioner, der giver mulighed for sanktioner svarende til dem i den amerikanske Magnitskij-lov, mod enkeltpersoner og virksomheder, der er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og som er ansvarlige for andre forbrydelser, og anvende dem over for hviderussiske embedsmænd, herunder efterforskere og dommere i straffesager mod politiske fanger, og andre personer og virksomheder, der er involveret i den voldelige nedkæmpelse af fredelige underskriftsindsamlingsmøder og demonstrationer i Hviderusland ved brug af midler, der omfatter tortur og mishandling af tilbageholdte og politiske fanger
   aa) at overveje sektorspecifikke sanktioner over for Hviderusland, som kan øge presset på styret, men som ikke bør medføre en negativ indvirkning på befolkningen på lang sigt
   ab) at give tilsagn om Hvideruslands uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet; på det kraftigste at tage afstand fra enhver for form for hemmelig eller åben indblanding fra tredjelandes, herunder Den Russiske Føderations, side, navnlig i hviderussiske statsmedier og sikkerhedsstyrkerne; understreger, at de hviderussiske protester er af prodemokratisk, og ikke af geopolitisk karakter; gentager, at Den Europæiske Union kun vil være åben over for en yderligere udvikling af forbindelserne med landet både bilateralt og inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab, hvis Hviderusland opfylder alle tidligere aftalte betingelser vedrørende demokrati, retsstatsprincippet, frie og retfærdige valg, folkeretten og menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
   ac) indtrængende at opfordre Den Russiske Føderation til ikke at give sig af med nogen handlinger, der kan true Hvideruslands suverænitet og territoriale integritet; at give udtryk for bekymring over dets brug af forhandlinger om en kontinuerlig forsyning af olie og gas til Hviderusland som en politisk pressionsmetode; offentligt at nævne og fordømme den hybride indblanding, der foretages af Den Russiske Føderation, med metoder såsom udsendelse af såkaldte medieeksperter til de hviderussiske statsmedier og rådgivere til militæret og de retshåndhævende myndigheder, og afskrække fra, at sådanne handlinger fortsættes; at advare mod ethvert forsøg på at militarisere situationen og fremprovokere spændinger i forhold til nabolandene
   ad) at fordømme, at Hviderusland har anklaget Svetlana Tikhanovskaja for angiveligt offentligt at opfordre til at skade landets sikkerhed og for at erobre magten, og at fordømme Den Russiske Føderations beslutning om at sætte hende på den mellemstatslige liste over eftersøgte personer
   ae) at understrege, at de hviderussiske væbnede styrkers militærøvelse, som fandt sted i slutningen af august 2020 på grænsen til Litauen og Polen, som blev efterfulgt af en fjendtlig og vildledende informationskampagne, har øget spændingerne og mistilliden unødigt
   af) at anerkende, at selv om den politik for kritisk dialog, der blev ført forud for det svigagtige præsidentvalg den 9. august 2020, har ført til en vis udvikling i de bilaterale forbindelser, blev fremskridtene på nøgleområderne demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder – herunder ytringsfrihed og mediefrihed samt arbejdstagerrettigheder – og civilsamfundet, rullet tilbage under og efter dette valg, at den socioøkonomiske situation er kendetegnet ved lave husstandsindkomster og høj arbejdsløshed, og at økonomien er stagnerende og stærkt påvirket af statsejede virksomheder og korruption; i forbindelse med, at EU indlader sig på en mere skræddersyet tilgang til Det Østlige Partnerskab og en fuldstændig revision af forbindelserne mellem EU og Hviderusland, at overveje at anvende "mindre for mindre"-princippet i tilfælde af en yderligere forværring af menneskerettighedssituationen, som ikke bør påvirke dialogen med og støtten til civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige medier og befolkningen i Hviderusland, idet der tværtimod er behov for at tilskynde til en yderligere styrkelse af den politiske, finansielle, teknologiske og informationsmæssige støtte for at forfølge "mere for mere"-princippet og en større inddragelse af civilsamfundet i initiativer og projekter i Hviderusland, der støttes af EU, andre internationale organisationer og individuelle lande
   ag) at forberede en omfattende gennemgang af sin politik over for Hviderusland med særligt fokus på EU's støtte til civilsamfundet og befolkningen i Hviderusland, idet forskellige scenarier for udviklingen i landet tages i betragtning, og suspendere forhandlingerne om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Hviderusland, indtil der finder et frit og retfærdigt præsidentvalg sted i Hviderusland; at fastholde, at EU er nødt til at stå sammen og være vedholdende i sin reaktion på situationen i Hviderusland efter præsidentvalget
   ah) at hilse erklæringen fra Udenrigsrådet af 12. oktober 2020, hvori der gives udtryk for, at EU er parat til at støtte en fredelig demokratisk omstilling og anvende en række forskellige instrumenter i overensstemmelse med Det Østlige Partnerskab, herunder iværksættelse af en omfattende plan for økonomisk støtte, velkommen
   ai) at støtte initiativet med at arrangere en mission på højt niveau til Hviderusland bestående af tidligere stats- eller regeringschefer, hvis opgave skal være at bidrage til at få sat en stopper for volden, bistå med frigivelsen af politiske fanger og tilbageholdte og undersøge alle muligheder, både på indenlandsk og internationalt plan, for at skabe gunstige rammer for en inkluderende politisk dialog i Hviderusland
   aj) at fordømme de foranstaltninger, som de hviderussiske myndigheder har truffet over for den litauiske og den polske ambassade i Minsk, dvs. deres krav om, at de litauiske og polske ambassadører skal hjemkaldes og deres ambassaders diplomatiske personale reduceres; at sikre en koordineret og fælles reaktion fra EU's medlemsstaters side; i denne forbindelse at glæde sig over den solidaritet, som er udvist af de medlemsstater, der har besluttet at hjemkalde deres ambassadører med henblik på konsultationer
   ak) at tilbyde et alternativ med et forstærket og meget tættere samarbejde med Hviderusland, som også omfatter et væsentligt øget finansielt og teknisk tilsagn fra EU's side, hvis demokratiske forandringer, herunder et nyt valg, realiseres
   al) at udvikle et omfattende program for Hviderusland, når det nye præsidentvalg er afholdt, og arrangere en donorkonference for et demokratisk Hviderusland, der skal samle internationale finansielle institutioner, G7-landene, EU's medlemsstater og institutioner, og andre, der er villige til at give tilsagn om en finansiel pakke på flere milliarder euro til støtte for fremtidige reformbestræbelser og en omstrukturering af økonomien
   am) straks at indstille enhver udbetaling af EU's finansielle bistand til de ulovlige hviderussiske myndigheder og undlade at stille midler til rådighed for regeringen og statskontrollerede projekter, herunder twinningprojekter og projekter om samarbejde på tværs af grænserne, og at kanalisere bistand eller midler øremærket til civilsamfundet gennem disse enheder; at opstille klare betingelser for at sikre, at EU's finansielle støtte til Hviderusland ikke ender i hænderne på regimets repræsentanter eller tjener til at legitimere dets handlinger, medmindre regimet standser al undertrykkelse, åbner op for dialog med borgerne og giver tilladelse til et nyt frit og retfærdigt valg
   an) at sikre, at den ekstra støtte på 53 mio. EUR går til at opfylde det hviderussiske folks behov, dvs. ud over den covid-19-relaterede nødhjælp at dække lægebehandling af hviderussere, der er blevet kvæstet og traumatiseret som følge af den brutale kurs over for demonstranter, og i de mest alvorlige tilfælde til at fremme og støtte behandling og helbredelse i EU-medlemsstater; at give udtryk for deres støtte til civilsamfundsorganisationer og -aktivister, herunder dem, der arbejder i eksil, for at give organisationer og advokater, der yder juridisk bistand til ofrene for det hviderussiske regime, adgang til dokumentation og efterforskning af menneskerettighedskrænkelserne, samt til de strejkende hviderussiske arbejdstagere og de uafhængige fagforeninger, de uafhængige medier og undersøgende journalistik
   ao) at udvikle en strategi for fordeling af EU-midlerne i samarbejde med civilsamfundet og demokratiske repræsentanter for det hviderussiske folk, EU og internationale civilsamfundsorganisationer og institutioner med erfaring i at samarbejde med Hviderusland
   ap) at insistere på, at støtteprogrammer, der gennemføres via EIB, EBRD, Verdensbanken, FN og andre internationale organisationer, også skal være betinget af en forbedring af situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati og af opfyldelsen af de internationale standarder for nuklear sikkerhed; at notere sig og gøre noget ved det forhold, at de programmer, der i øjeblikket gennemføres i samarbejde mellem disse internationale organisationer og statslige strukturer i Hviderusland, i øjeblikket ikke inkluderer uafhængige interessenter i deres styrende organer, hvilket ikke blot fører til tvivlsomme resultater, men også bidrager til, at civilsamfundsorganisationer fortrænges fra strukturen for samarbejde med EU af de statsejede offentlige organisationer (statsligt organiserede ikkestatslige organisationer eller GONGO'er)
   aq) at glæde sig over de mange solidaritetshandlinger over for befolkningen i Hviderusland, herunder fundraising og velgørenhed og humanitær bistand; i denne forbindelse at fordømme standsningen af den nødhjælpstransport, der organiseres af "NSZZ Solidarnosc"
   ar) at støtte de europæiske politiske fondes arbejde for at styrke borgernes udvikling og rolle i påvirkningen af samfundsanliggender og styrke de fremtidige politiske ledere i Hviderusland
   as) at minde de hviderussiske myndigheder om, at EU har reageret hurtigt og responderet på landets presserende behov under covid-19-pandemien og mobiliseret over 60 mio. EUR for at hjælpe med at tackle de umiddelbare behov, såsom støtte til sundhedssektoren og sårbare lokalsamfund samt kortsigtede behov til støtte for social og økonomisk genopretning
   at) at insistere på, at enhver fremtidig makrofinansiel EU-støtte til afbødning af de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien er betinget af strenge politiske og økonomiske kriterier, navnlig af dem, der er knyttet til demokrati og menneskerettigheder, i særdeleshed ophør af den politiske undertrykkelse og løsladelse af alle politiske fanger; at notere sig de bekymringer vedrørende den nukleare sikkerhed, som nogle EU-medlemsstater har givet udtryk for, og de trusler, som det militære samarbejde mellem Hviderusland og Rusland udgør, og insistere på, at der træffes passende foranstaltninger for at bekæmpe virusset og beskytte befolkningen
   au) at insistere på, at en sådan støtte skal overvåges nøje for at forhindre misbrug af EU-midler såsom finansiering af eksperimentelle lægemidler eller vacciner
   av) at fremhæve, at det er nødvendigt at gøre noget ved det hviderussiske regimes bestræbelser på at sprede desinformation, der fremstiller EU-støtten som støtte til regimet; at udtrykke bekymring over udbredelsen af falske nyheder og desinformation i Hviderusland under covid-19-pandemien og tilskynde både de hviderussiske myndigheder og EU til at udvikle særlige programmer, der bekæmper desinformation og propaganda
   aw) at opfordre de hviderussiske myndigheder til offentligt at anerkende den trussel, som covid-19-pandemien udgør, styrke sundhedsvæsenet, give borgerne relevant, livreddende information og statistikker om pandemien på en gennemsigtig og inkluderende måde, gennemføre anbefalingerne fra WHO's ekspertmission i Hviderusland fra april 2020, forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår og forbedre adgangen til og tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser, herunder på tilbageholdelsessteder
   ax) at fastholde spørgsmålet om nuklear sikkerhed som en væsentlig bekymring for EU på grund af de potentielt katastrofale følger af en ulykke for hele regionen; at behandle spørgsmålet om Astravjets-atomkraftværket hurtigst muligt, eftersom det snart sættes i drift, idet den første levering af nukleart brændsel er modtaget fra Rusland og allerede er sat ind i den første reaktor, og der er yderligere tekniske forberedelser i gang med henblik på at påbegynde elproduktionen i november 2020
   ay) at kræve udsættelse af den planlagte ibrugtagning af Astravjets-atomkraftværket, indtil de internationale standarder for nuklear sikkerhed er overholdt, de obligatoriske offentlige høringer er afholdt, og den politiske situation i Hviderusland har stabiliseret sig på baggrund af en række uløste problemer med den nukleare sikkerhed, som blev konstateret i forbindelse med stresstest, fraværet af en endelig konklusion om anlæggets sikkerhed, den utilstrækkelige kapacitet til oplagring af brugt nukleart brændsel og energireserver, og den i øjeblikket ustabile situation i Hviderusland, som gør det vanskeligt at reagere i tilfælde af en ulykke, som der er en øget risiko for under opstart af reaktoren
   az) at give udtryk for bekymring over, at Hviderusland ikke fuldt ud vil gennemføre anbefalingerne fra de stresstest, som EU's atomsikkerhedsmyndigheder har gennemført inden igangsættelsen af den første reaktor på Astravjets-atomkraftværket, og endvidere bemærke, at atomkraftværket opføres, uden at der sikres en sekundær kontrolreserve, som er nødvendig for, at det kan fungere sikkert
   ba) at insistere på fuld respekt for internationale nukleare og miljømæssige sikkerhedsstandarder, gennemsigtigt, inkluderende og konstruktivt samarbejde med internationale myndigheder og tilvejebringelse af adgang til og kapacitet til overvågning af Astravjets-atomkraftværket for uafhængige miljøorganisationer i Hviderusland, og knytte gennemførelsen heraf til udbetalingen af finansiel støtte fra EU; at støtte bestræbelserne på at sikre europæisk solidaritet i spørgsmålet om et forbud mod import af energi fra Astravjets-atomkraftværket til EU-markedet
  

Menneskerettighederne og mediefrihed

   bb) at rose det hviderussiske folks mod og beslutsomhed og kraftigt støtte dets ønske om demokratisk forandring, social retfærdighed og frihed og basere landets fremtid på principperne om demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne med henblik på at sikre Republikken Hvideruslands frihed, uafhængighed, suverænitet og velstand
   bc) at insistere på, at det er nødvendigt at ændre Republikken Hvideruslands nationale lovgivning for at sikre grundlæggende borgerlige rettigheder og friheder, såsom forsamlings-, forenings-, ytrings- og meningsfriheden, samt mediefriheden og overholdelsen af internationale aftaler og OSCE's retningslinjer om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger; at opfordre Hviderusland til at samarbejde fuldt ud med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i landet, herunder besøg i Hviderusland, og med FN's Komité mod Tortur og FN's Menneskerettighedskomité for at få gennemført de længe ventede reformer med henblik på beskyttelse af menneskerettighederne, styrkelse af demokratiet og imødegåelse af problemet med tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af tilbageholdte personer i Hviderusland
   bd) at fordømme den vedvarende anvendelse af dødsstraf i Hviderusland og fortsætte samarbejdet med de hviderussiske myndigheder om et moratorium som et første skridt hen imod permanent afskaffelse og – i afventning af afskaffelsen – arbejde frem imod en reel ret til at anke dødsstraf; at tilskynde til en optrapning af den offentlige debat om afskaffelse af dødsstraf og bane vejen for en eventuel fremtidig folkeafstemning om spørgsmålet
   be) at fordømme den vedvarende intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, oppositionsmedlemmer, herunder mulige kandidater til præsidentembedet, deres støtter og familiemedlemmer, fredelige demonstranter, civilsamfundsaktivister, valgobservatører, miljørettighedsforkæmpere, religiøse ledere, sportsfolk, studerende og forskere og uafhængige journalister og bloggere, navnlig taktikken med forsvinding og store bøder, som anvendes af myndighederne; at opfordre Hviderusland til at ophøre med denne undertrykkelse og sikre, at disse mennesker er i stand til at udføre deres aktiviteter uden frygt for repressalier og uden restriktioner; stærkt at beklage, at læger, sundhedspersonale og andre, der åbent talte og advarede om udbredelsen af covid-19 i Hviderusland, blev bragt til tavshed og intimideret
   bf) at notere sig forsøgene på at forstyrre og begrænse det arbejde, der udføres, og bringe medlemmerne af menneskerettighedscentret "Viasna" til tavshed, når de rapporterer herom, navnlig Aleksandr Burakov, Ales Burakov, Raman Kisliak, Vladimir Vialitjkin, Alena Masliukova, Andrej Miadzvedzeu og Sergej Lacinskij, og opfordrer til, at der sættes en stopper for tilbageholdelsen, retsforfølgelsen og intimideringen af disse personer og deres familiemedlemmer
   bg) at anerkende undertrykkelsens afskrækkende virkning på civilsamfundet og den vigtige rolle, som menneskerettighedsforkæmpere spiller med hensyn til at sikre uafhængig overvågning, navnlig i forbindelse med valg
   bh) at fordømme den hviderussiske regerings bestræbelser på at nægte indrejse i landet for hviderussere, der er kritiske over for regeringen, såsom lederen af den katolske kirke i Hviderusland, ærkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz, og uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere og repræsentanter for det internationale samfund, herunder medlemmer af Europa-Parlamentet
   bi) blandt EU-medlemsstaterne at udvikle en klar procedure for og kapacitet til hurtig behandling og udstedelse af Schengenvisa og skabe en humanitær korridor for hviderussiske borgere i tilfælde, hvor de har akut behov for lægehjælp eller søger tilflugt af politiske årsager
   bj) at fordømme den vedvarende forskelsbehandling og stigmatisering, som er rettet mod personer med handicap, personer med HIV, mindretal, LGBTQI-personer og familierne til tilbageholdte i hele Hviderusland, og opfordre til, at der oprettes et uafhængigt nationalt menneskerettighedsorgan og fastlægges en ny handlingsplan for menneskerettigheder samt til, at der vedtages omfattende lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling
   bk) at minde om, at Hviderusland har ratificeret den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, i henhold til hvilken national lovgivning skal sikre alle personer lige og effektiv beskyttelse mod forskelsbehandling af enhver art: på grundlag af race, hudfarve, køn, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller andre omstændigheder; at udtrykke bekymring over, at bevidstheden om og kendskabet til konventionen blandt regeringsembedsmænd, dommere, anklagere og advokater fortsat er begrænset; at opfordre de hviderussiske myndigheder til at forbedre uddannelsessystemet og udbrede information i medierne med henblik på at skabe en tolerant holdning over for udsatte grupper
   bl) at opfordre til, at der gøres en indsats for effektivt at bekæmpe den fortsatte anvendelse af stereotyper og diskrimination, som kvinder udsættes for, ved at forbedre deres arbejdsmiljø, give kvinder adgang til alle beskæftigelsessektorer, mindske den kønsbestemte lønforskel og fremme kvinders politiske engagement, blandt andre foranstaltninger; at integrere ligestilling mellem kønnene i EU's forbindelser med Hviderusland
   bm) at rejse problemet med forskelsbehandling af folk, der taler hviderussisk, i Hviderusland og støtte initiativer, der sigter mod at fremme en mere udbredt anvendelse af det hviderussiske sprog inden for uddannelse, i det offentlige liv og kulturlivet og i medierne
   bn) at beklage udbredelsen af tvangsarbejde, som i uforholdsmæssigt høj grad rammer udsatte befolkningsgrupper, herunder ansatte i statsejede virksomheder og forvaltninger, studerende, personer, der tilbageholdes i såkaldte arbejdsbehandlingscentre, indsatte i fængslerne og værnepligtige; at opfordre Hviderusland til at ophæve al lovgivning, der tillader tvangsarbejde, og til ikke at tvinge den hviderussiske befolkning til at deltage i den årlige dag, hvor der arbejdes for samfundet
   bo) at tage fat på spørgsmålet om uforholdsmæssig straf inden for retssystemet i Hviderusland, navnlig artikel 328 i straffeloven, i henhold til hvilken mindreårige straffes for ikkevoldelige, narkotikarelaterede lovovertrædelser med uforholdsmæssigt lange fængselsstraffe
   bp) at tilskynde til en fortsættelse af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Hviderusland, men insistere på, at dens reelle nytteværdi ikke kun kommer af institutionelle kontakter, men af målbare fremskridt, som ifølge de deltagende hviderussiske civilsamfundsorganisationer ikke finder sted
   bq) at overvåge situationen med hensyn til mediefrihed i Hviderusland og støtte og skabe et sikkert arbejdsmiljø for uafhængige medieforetagender, bloggere og journalister, herunder dem, der arbejder på freelancebasis for ikkeregistrerede udenlandske medier og medier med base i Polen, som f.eks. Belsat TV, European Radio for Belarus og Radio Racja, da disse er en vigtig kilde til information både for og om Hviderusland og sørger for en hårdt tiltrængt kanal for alternative synspunkter
   br) på det kraftigste at fordømme undertrykkelsen af internettet og medierne, vejblokader samt intimideringen af og de massive tilbagekaldelser af akkrediteringer til journalister for at standse strømmen af oplysninger om situationen i landet såvel som nægtelsen af adgang til Hviderusland for internationale medier og medlemmer af parlamenter eller regeringer i demokratiske samfund
   bs) at fordømme det hviderussiske udenrigsministeriums beslutning om at annullere alle akkrediteringer for journalister, som arbejder for udenlandske medieorganisationer, og som har dækket de igangværende demonstrationer i landet, med henvisning til en ajourføring af akkrediteringsprocedurerne
   bt) at rose de handlinger, som journalister og ansatte i offentlige medier har foretaget, da de trods undertrykkelse og trusler mod dem forblev tro mod journalisternes etik og fortsatte deres støtte til den demokratiske opposition og efterfølgende blev fyret; at anerkende det arbejde, der udføres af uafhængige medier, herunder Charter 97, Belsat TV, Radio Svoboda og andre; at anvende Den Europæiske Demokratifond og andre instrumenter til at støtte disse medieforetagender og journalister, der er genstand for regimets undertrykkelse
   bu) årvågent at imødegå propagandistiske fortællinger og desinformation, der spredes af de hviderussiske statsmedier, som beskylder EU og dets medlemsstater for at blande sig i de igangværende processer i Hviderusland og angiveligt udgøre sikkerhedstrusler mod landets territoriale integritet, samt eventuelle hybride trusler fra tredjepartsaktører; at opfordre til, at de påståede "journalister", som er udsendt af Rusland for at erstatte de medarbejdere, der har forladt de hviderussiske statsejede tv-stationer, fjernes
  

Økonomisk og sektorspecifikt samarbejde

   bv) at minde Hviderusland om, at EU er dets næststørste handelspartner, og at en optrapning af de økonomiske forbindelser kunne føre til en hårdt tiltrængt balance i den hviderussiske udenrigshandel, som stadig er meget afhængig af Rusland og Den Eurasiske Økonomiske Union
   bw) at understrege betydningen af at fortsætte processen for Hvideruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), da dette vil tilskynde til en modernisering og diversificering af økonomien, bidrage til at skabe et mere stabilt erhvervsklima i landet og lette regelbaseret handel med EU
   bx) at notere sig, at Kinas præsident var den første til at lykønske præsident Lukasjenko efter valget; at give udtryk for bekymring over de stigende kinesiske investeringer i strategisk infrastruktur og advare om den afhængighedsvirkning, dette kan skabe for Hviderusland
   by) at bemærke, at den hviderussiske økonomi stagnerer, og at mere end en femtedel af befolkningen lever i absolut fattigdom, og at dette tal har tendens til at stige som følge af covid-19-krisen; at bemærke, at mindstelønnen i Hviderusland er 375 hviderussiske rubler pr. måned eller 137 EUR, og at landet står over for en demografisk krise, idet befolkningen i den erhvervsaktive alder svinder, og der sker en massiv udvandring af arbejdskraft fra Hviderusland
   bz) at bemærke de skadelige virkninger for den hviderussiske økonomi af regimets afvisning af at gå i dialog med befolkningen, og navnlig de igangværende landsdækkende strejker i statsejede virksomheder og strejken blandt lærere og social- og kulturarbejdere; ligeledes at bemærke de skadelige virkninger for IT-sektoren, som muligvis ikke vil genvinde sit tidligere niveau
   ca) at give udtryk for beklagelse over de hviderussiske myndigheders manglende vilje til at følge de henstillinger, som de internationale finansielle institutioner såsom Verdensbanken og IMF har fremsat, eller til at gennemføre reformer, der reducerer det enorme antal statsejede virksomheder, reformerer erhvervssektoren, fremmer iværksætteri, støtter SMV'er, mindsker den offentlige gæld, lægger de faktiske leveomkostninger over på befolkningen og forbedrer forholdene på arbejdsmarkedet
   cb) at udtrykke bekymring over statslige regler, der er skadelige for den private sektor, navnlig kravet om at betale en mindsteløn, der ikke er lavere end gennemsnitslønnen på de ti mest succesrige statsejede virksomheder
   cc) at udtrykke bekymring over den udbredte omfattende systemiske korruption i hviderussiske offentlige institutioner og statsejede virksomheder, tilskynde til og støtte korruptionsundersøgelser og informationskampagner, italesætte bekymringer over chikanering og forfølgelse af journalister, der rapporterer om korruptionssager, og insistere på sikre forhold for undersøgende journalister og whistleblowere
   cd) at insistere på, at der foretages en omfattende undersøgelse af de finansielle strømme til og fra Aleksandr Lukasjenkos familie og medarbejdere, herunder af hviderussiske statslige virksomheders aktiviteter i offshore-områder og korruptionssystemer i hviderussiske virksomheder
   ce) at bifalde og tilskynde til energidiversificering i Hviderusland og mindskelse af afhængigheden af Rusland ved import af olie og gas fra nye leverandører, herunder gennem EU's område; ligeledes at tilskynde til en forbedring af den miljømæssige bæredygtighed og til udvikling af alternative energikilder
   cf) at understrege den betydning, som EU tillægger bekæmpelsen af klimaforandringer, navnlig via gennemførelsen af den europæiske grønne pagt og Parisaftalen fra 2015, og opfordre Hviderusland til at styrke sit samarbejde med EU om miljøspørgsmål med henblik på en grøn omstilling, energieffektivitet, bæredygtighed og klimaneutralitet og til at udnytte de muligheder, som frembydes af partnerskabet med Østeuropa inden for energieffektivitet og miljø, og samtidig insistere på, at chikaneringen af miljøaktivister skal standses; at anmode Hviderusland om at øge indsatsen for at bekæmpe klimaforandringer og integrere klimaforandringer på alle områder af den politiske beslutningstagning
   cg) at fremhæve initiativer inden for Miljøpartnerskabet inden for Rammerne af Den Nordlige Dimension (NDEP), som har til formål at imødegå de mest presserende miljøproblemer i området
  

Mellemfolkelig kontakt

   ch) at fastholde, at EU er interesseret i den bredest mulige mellemfolkelige kontakt som den bedste måde at bringe EU og Hviderusland tættere på hinanden og fremme gensidig forståelse og udveksling af bedste praksis på; at fremme udvekslingsprogrammer med dokumenterede resultater, såsom mobilitetsordningen for målrettede mellemfolkelige kontakter (MOST), og gentage, at visumlempelsesaftalen er et håndgribeligt udtryk for denne politik
   ci) at glæde sig over fremskridtene med gennemførelsen af mobilitetspartnerskabet og aftalerne om visumlempelse og tilbagetagelse som led i et sikkert og velforvaltet mobilitetsmiljø mellem EU og Hviderusland
   cj) at anerkende og udnytte den kendsgerning, at den stigende mobilitet mellem EU og Hviderusland øger borgernes eksponering for europæiske værdier og støtte til demokratisk omstilling
   ck) at undersøge mulighederne for visumfri rejse for hviderussiske borgere, således at mellemfolkelige kontakter ikke tages som gidsler for de hviderussiske myndigheders udemokratiske principper
   cl) at støtte grænseoverskridende samarbejde og bevægelighed mellem Hviderusland og de tilgrænsende EU-medlemsstater, navnlig ved at tilskynde de hviderussiske myndigheder til at gennemføre ordningen for lokal grænsetrafik med Litauen, hvilket vil være til gavn for dem, der bor inden for en radius på 50 km på begge sider af grænsen
   cm) at anerkende den hviderussiske diasporas rolle i den demokratiske vækkelse i Hviderusland og inddrage dens medlemmer i EU-medlemsstaterne som vigtige aktører i en national dialog i Hviderusland
   cn) at støtte samarbejde på det kulturelle område gennem programmer som Et Kreativt Europa og navnlig projekter, der tager sigte på at fremme kreativitet, med inddragelse af civilsamfundsorganisationer og initiativer på lokalt plan; at fremme og mobilisere europæisk solidaritet med det hviderussiske samfund gennem kulturelle udtryksformer
   co) at intensivere bestræbelserne på at sikre, at unge i Hviderusland kan få gavn af uddannelse af bedre kvalitet gennem fremskridt i gennemførelsen af Bolognaprocessen og øget akademisk mobilitet og muligheder for at studere i EU via programmet Erasmus+, hvilket på en reel og langsigtet måde kan bidrage til en mentalitetsændring i Hviderusland og til en naturlig overførsel af europæiske værdier til landet og dets demokratisering
   cp) at støtte hviderussiske unge, som på grund af deres deltagelse i de landsdækkende demonstrationer vil blive berøvet deres uddannelse i Hviderusland, og give dem stipendier til studier på uddannelsesinstitutioner i EU's medlemsstater
   cq) at fastholde den økonomiske støtte fra EU til European Humanities University (EHU), et hviderussisk universitet i eksil i Vilnius
   cr) at stille stipendier til rådighed for akademikere, der har mistet deres undervisnings- og forskerstillinger på grund af deres deltagelse i demonstrationerne
   cs) at yde akut humanitær bistand, herunder Schengenvisa og stipendier, til sportsfolk og deres familiemedlemmer, som er blevet frataget deres indkomst på grund af deres politiske holdning, og som har været udsat for fysisk og psykisk undertrykkelse fra Lukasjenko-regimets side
   ct) at støtte uddannelsesprogrammer med henblik på en faglig nyorientering af de hviderussiske embedsmænd, som er blevet fyret eller frivilligt har forladt den offentlige forvaltning
   cu) at støtte digitalisering af uddannelse i kølvandet på udbruddet af covid-19-udbruddet i Hviderusland
   cv) at anerkende, at mange af stemmerne fra den igangværende demokratiske revolution i Hviderusland er dimittender fra universiteter i EU's medlemsstater eller deltagere i forskellige EU-støttede programmer, der sigter mod at styrke deres faglige kvalifikationer og gøre det muligt at udøve erhvervsvirksomhed
   cw) at opfordre det hviderussiske videnskabelige samfund til at øge samarbejdet med sine europæiske modparter og udnytte Horisont Europa fuldt ud
   cx) at styrke demokratistøtteprogrammerne og den strategiske kommunikation og støtte et øget outreach til lokalsamfund uden for de traditionelle "proeuropæiske" kohorter;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

(1) EUT L 181 af 9.6.2020, s. 3.
(2) EUT L 180 af 9.6.2020, s. 3.
(3) EUT C 224 af 27.6.2018, s. 135.
(4) EUT C 298 af 23.8.2018, s. 60.
(5) EUT C 390 af 18.11.2019, s. 100.
(6) EUT C 11 af 13.1.2020, s. 18.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0231.
(8) EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


Henstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning
PDF 150kWORD 53k
Europa-Parlamentets henstilling af 21. oktober 2020 til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning (2020/2004(INI))
P9_TA(2020)0281A9-0020/2020

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU(1),

–  der henviser til Rådets fælles holdning af 13. april 2000 vedrørende gennemgangskonferencen i 2000 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT)(2) og af 25. april 2005 vedrørende gennemgangskonferencen i 2005 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben(3),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2010/212/FUSP af 29. marts 2010 vedrørende Den Europæiske Unions holdning med henblik på gennemgangskonferencen i 2010 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. april 2015 om den niende gennemgangskonference mellem parterne i traktaten om ikkespredning af kernevåben,

–  der henviser til EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget den 12. december 2003,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 4. februar 2019 om Iran,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/615 af 15. april 2019 om Unionens støtte til aktiviteter forud for gennemgangskonferencen i 2020 mellem parterne i traktaten om ikkespredning af kernevåben(5),

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/938 af 6. juni 2019 til støtte for en proces, der fører til oprettelse i Mellemøsten af en zone, som er fri for kernevåben og alle andre masseødelæggelsesvåben(6),

–  der henviser til den årlige situationsrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2018), som blev offentliggjort den 14. juni 2019,

–  der henviser til forpligtelserne under traktaten om ikkespredning af kernevåben, hvori alle deltagende stater forpligter sig til at arbejde for nuklear nedrustning i god tro og til at standse kernevåbenkapløbet,

–  der henviser til traktaten om forbud mod kernevåben (TPNW), der blev vedtaget i FN den 7. juli 2017 og åbnet for undertegnelse den 20. september 2017,

–  der henviser til det kommuniké, der blev vedtaget på NATO's topmøde i Warszawa i 2016,

–  der henviser til Det Nordatlantiske Råds erklæring af 20. september 2017 om forbud mod kernevåben,

–  der henviser til NATO's generalsekretærs erklæring af 2. august 2019 om traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter,

–  der henviser til den nye START-traktat, der er undertegnet af USA og Den Russiske Føderation og har været i kraft siden den 5. februar 2011,

–  der henviser til slutdokumentet fra gennemgangskonferencen i 2000 mellem parterne i traktaten om ikkespredning af kernevåben,

–  der henviser til slutdokumentet fra gennemgangskonferencen i 2010 mellem parterne i traktaten om ikkespredning af kernevåben,

–  der henviser til FN's generalsekretærs nonpaper fra 2018 "Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament",

–  der henviser til arbejdsdokumentet "Unlocking disarmament diplomacy through a "stepping stone" approach", forelagt af Sverige for Komitéen til Forberedelse af den 10. NPT-Gennemgangskonference,

–  der henviser til arbejdsdokumentet "Operationalising the Creating an Environment for Nuclear Disarmament (CEND) Initiative", forelagt af USA for Komitéen til Forberedelse af den 10. NPT-Gennemgangskonference,

–  der henviser til arbejdsdokumentet "The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at 50: a brief assessment by the European Union", forelagt af Den Europæiske Union for Komitéen til Forberedelse af den 10. NPT-Gennemgangskonference,

–  der henviser til arbejdsdokumentet "Proposals by the Non-Proliferation and Disarmament Initiative to enhance transparency for strengthening the review process for the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons", forelagt af medlemmerne af initiativet for ikkespredning og nedrustning (Australien, Canada, Chile, Tyskland, Japan, Mexico, Nederlandene, Nigeria, Filippinerne, Polen, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater) for Komitéen til Forberedelse af den 10. NPT-Gennemgangskonference,

–  der henviser til den fælles erklæring fra generaldirektøren for Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) og vicepræsident for Den Islamiske Republik Iran og chef for Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) af 26. august 2020,

–  der henviser til IAEA-rapporterne af 20. august 2018, 19. august 2019 og 3. september 2020 om anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til meddelelsen af 22. maj 2020 fra USA om dets beslutning om at udtræde af Open Skies-traktaten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 118,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0020/2020),

A.  der henviser til, at traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT) uden tvivl har været det vigtigste internationale instrument til regulering af det nukleare system i de sidste 50 år; der henviser til, at den udgør hjørnestenen i global strategisk stabilitet og er et uerstatteligt bolværk mod risikoen for spredning af kernevåben; der henviser til, at den har bidraget markant til at begrænse atomarsenalet og fremme en fredelig udnyttelse af kernekraft; der henviser til, at det er en moden og pragmatisk traktat, som er næsten universel og i meget vidt omfang overholdes; der henviser til, at deltagerstaterne i NPT i 1995 blev enige om at forlænge traktaten på ubestemt tid; der henviser til, at det i betragtning af, at det i 2015 ikke lykkedes at nå til enighed om et slutdokument med konkrete resultater, er yderst vigtigt, at den 10. gennemgangskonference bliver en succes;

B.  der henviser til, at NPT siden 1968 har bevirket, at kernevåben er blevet opgivet af en række lande i Europa, Latinamerika, Afrika, Asien og Stillehavsområdet; der henviser til, at den har muliggjort en fredelig udvikling af kernekraft; der henviser til, at den har ført til drastiske nedskæringer i arsenalerne af kernevåben siden den kolde krig; der henviser til, at kun nogle få lande har udviklet arsenaler uden om NPT;

C.  der henviser til, at de tre søjler i NPT – ikkespredning, nedrustning og fredelig udnyttelse af kerneenergi – er komplementære, gensidigt forstærkende og uløseligt forbundne; der henviser til, at det i enhver fremtidig udvikling hen imod nedrustning og fuldstændig afskaffelse af kernevåben derfor er nødvendigt at bevare de eksisterende bestemmelser mod spredning af disse våben; der henviser til, at NPT har gjort det muligt at skabe et internationalt sikkerhedssystem;

D.  der henviser til, at formålet med NPT's periodiske gennemgangskonferencer er at evaluere gennemførelsen af NPT og fastlægge en køreplan for opnåelsen af fremskridt på basis af en trinvis tilgang; der henviser til, at gennemgangsprocessen giver deltagerstaterne mulighed for at opretholde og styrke ordningen for nuklear ikkespredning hvert femte år;

E.  der henviser til, at gennemgangskonferencen i 2010 bekræftede det endelige mål om at styrke den globale ikkespredningsordning, idet NPT-staterne gentog, at de sluttede op om de grundlæggende bestemmelser i NPT, og vedtog en 64-punkts handlingsplan, der bl.a. omfatter specifikke handlingsplaner for ikkespredning, nedrustning og fredelig udnyttelse af kerneenergi, understøttet af konkrete og målbare foranstaltninger, som de kontraherende parter skulle træffe for at støtte de tre søjler;

F.  der henviser til, at deltagerstaterne, herunder erkendte kernevåbenstater, i afsnittet om nuklear nedrustning for første gang forpligtede sig på at fremskynde reelle nedrustningsfremskridt for i sidste ende at fuldføre en fuldstændig afskaffelse af deres kernevåbenarsenaler, såvel opstillede som ikke-opstillede; der henviser til, at de tiltag, der blev aftalt under ikkespredningssøjlen, dækker en lang række emner såsom styrkelse af garantier, støtte til Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), fysisk beskyttelse af nukleart materiale, indgåelse og ikrafttræden af tillægsprotokoller, sikkerhedsgarantier for nuklearrelateret eksport, overførsler af nuklear teknologi og nuklear terrorisme;

G.  der henviser til, at princippet om gennemsigtighed er et nødvendigt element i nuklear nedrustning, da det bidrager til at skabe klarhed om eksisterende arsenaler og understøtter kontrolprocessen; der henviser til, at gennemsigtighed bidrager til at opbygge tillid og skabe et fælles grundlag for dialog som en forudsætning for at mindske og i sidste ende udrydde kernevåben; der henviser til, at rapporter til IAEA's Styrelsesråd er et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed med hensyn til ikke-kernevåbenstaters opfyldelse af ikkespredningsforpligtelserne;

H.  der henviser til, at bestemmelserne i NPT respekterer staternes ret til at bruge kernekraft til fredelige formål og til at deltage i udvekslingen af udstyr, materialer og videnskabelige og teknologiske oplysninger om fredelig anvendelse af kernekraft, samtidig med at der gives præferencebehandling til kernevåbenfri stater og tages behørigt hensyn til udviklingslandenes behov;

I.  der henviser til, at bestemmelsen om forbud mod forsøg understøtter både ikkespredningssøjlen og nedrustningssøjlen og dermed også bidrager til at forhindre, at potentielle kernevåbenstater udvikler og erhverver kernevåben; der henviser til, at deltagerstaterne har forpligtet sig til at afstå fra enhver form for kernesprængninger og fra at anvende nye kernevåbenteknologier, mens man afventer, at traktaten om et altomfattende forbud mod nukleare prøvesprængninger (CTBT) træder i kraft; der henviser til, at alle kernevåbenstater forpligtede sig til straks at ratificere CTBT; der henviser til, at alle stater også var enige om, at der hurtigst muligt skulle indledes forhandlinger om en traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale til brug i kernevåben;

J.  der henviser til, at NPT skabte grundlaget for oprettelsen af kernevåbenfri zoner rundt om i verden; der henviser til, at oprettelsen af en kernevåbenfri zone i Mellemøsten (MENWFZ) længe har været et mål for EU; der henviser til, at EU for nylig har øremærket et budget til aktiviteter, der skal fremme en inklusiv dialog mellem eksperter og politiske beslutningstagere med det formål at fremme oprettelsen af en masseødelæggelsesvåbenfri zone i Mellemøsten;

K.  der henviser til, at deltagerstaterne bortset fra de 28 EU-medlemsstater, som undlod at stemme, i den politiske erklæring, der blev vedtaget på det første møde i konferencen om oprettelse i Mellemøsten af en zone, der er fri for kernevåben og alle andre masseødelæggelsesvåben (WMD), der fandt sted i New York i november 2019, forpligtede sig til at fortsætte udarbejdelsen af en retligt bindende aftale om oprettelse af en zone i Mellemøsten, der er fri for kernevåben og andre WMD;

L.  der henviser til, at siden NPT trådte i kraft i 1970, har halvdelen af gennemgangskonferencerne ikke kunnet nå til enighed om en væsentlig sluterklæring, og at den sidste sluterklæring blev vedtaget på gennemgangskonferencen i 2010;

M.  der henviser til, at den 10. gennemgangskonference vil finde sted i en særligt udfordret international sikkerhedsmæssig kontekst på grund af de manglende fremskridt med atomafrustningen af den koreanske halvø, USA's udtrædelse af den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA) med Iran, Irans påståede overtrædelser og de formelle klager fra Frankrig, Det Forenede Kongerige og Tyskland som svar, hvilket udløste tvistbilæggelsesmekanismen under JCPOA, INF-traktatens sammenbrud og dødvandet i forhandlingerne om en forlængelse af den nye START-traktat mellem Rusland og USA; der henviser til, at den nuværende grad af uenighed og splittelse mellem de 191 NPT-deltagerstater med eller uden kernevåben om den bedste tilgang til at reducere og eliminere kernevåben vil føje en yderligere udfordring til forhandlingerne;

N.  der henviser til, at flere kernevåbenstater planlægger eller er i færd med at modernisere deres kernevåben eller fremføringsmidler, og at nogle af dem sænker tærsklerne for anvendelse heraf i deres nationale militære doktriner;

O.  der henviser til, at Budapestmemorandummet fra 1994, der blev undertegnet af Ukraine, Rusland, USA og Det Forenede Kongerige, gav sikkerhedsgarantier mod trusler om eller anvendelse af magt mod Ukraines territoriale integritet og politiske uafhængighed til gengæld for, at landet gav afkald på sit kernevåbenarsenal og tiltrådte NPT; der henviser til, at Ruslands fuldstændige tilsidesættelse af de sikkerhedsgarantier, som Ukraine fik i Budapestmemorandummet, og dets foragt for folkeretten, har haft en ødelæggende virkning på klimaet i nedrustnings- og ikke-spredningsforhandlingerne;

P.  der henviser til, at forringelsen af det globale sikkerhedsmiljø er blevet yderligere forværret af den voksende mistillid mellem nationer, at moderniseringen af arsenalerne er blevet befordret af nye teknologier, der øger de globale sikkerhedsrisici, navnlig hvad angår mulige cyberangreb mod kernevåben samt deres kommando-, kontrol- og tidlig varslingssystemer, og at kernevåben spiller en stadig større rolle i de nationale politikker, strategier og doktriner, hvilket fører til risiko for et nyt globalt kernevåbenkapløb; der henviser til, at et stigende antal lande er i færd med at udvikle kernevåben, der kan indsættes på slagmarken;

Q.  der henviser til, at der er betydelig risiko for, at de store militærmagter ikke længere tilstræber våbenkontrol og nedrustning for at lette internationale spændinger og forbedre den globale sikkerhedssituation, hvilket i sidste instans betyder, at kernevåben igen kan komme til at spille en central plads i den strategiske balance, og dermed fører til en stigning i de nukleare risici på verdensplan;

R.  der henviser til, at der i det globale kernevåbenarsenal indgår næsten 14 000 kernesprænghoveder, og at USA og Rusland besidder over 90 % af dette arsenal; der henviser til, at selv en begrænset anvendelse af kernevåben kan få katastrofale humanitære følger, og at ingen stat eller international organisation har kapacitet til at håndtere de umiddelbare konsekvenser af et sådant angreb og yde den nødvendige bistand til ofrene;

S.  der henviser til, at det kunne være et centralt element til opretholdelse af strategisk stabilitet og inddæmning af et nyt våbenkapløb, at den nye bilaterale START-traktat mellem USA og Rusland forlænges, idet dens primære mål må være på en kontrollerbar måde at fortsætte nedbringelsen af de lagre af kernevåben, der blev oprettet som et resultat af våbenkapløbet under den kolde krig, og idet den begrænser antallet af strategiske nukleare sprængladninger på begge sider til 1 550, inden den udløber i februar 2021;

T.  der henviser til, at USA har meddelt, at dets udtræden af Open Skies-traktaten vil træde i kraft den 22. november 2020; der henviser til, at Open Skies-traktaten har været et vigtigt våbenkontrolinstrument, der har bidraget til tillidsskabelse;

U.  der henviser til, at NATO har givet udtryk for sin stærke støtte til, at NPT gennemføres fuldt ud, og har forpligtet sig til at skabe betingelser for en verden uden kernevåben i fuld overensstemmelse med NPT-bestemmelserne på grundlag af en trinvis tilgang;

V.  der henviser til, at det USA-ledede initiativ "Oprettelse af et miljø for nuklear nedrustning" (CEND), der fastsætter de opgaver, der skal udføres for at skabe betingelser for nedrustning, sigter mod at gå videre end den traditionelle trinvise strategi for at tackle den nuværende forværring af sikkerhedsmiljøet;

W.  der henviser til, at den trinvise tilgang, som Sverige har forelagt, indfører gradvise, lettere gennemførlige tiltag på fire hovedområder, der tager sigte på at opbygge samarbejdsvaner, mindske forekomsten af kernevåben, øge gennemsigtigheden og mindske de nukleare risici, hvilket vil gøre det muligt at opfylde de eksisterende nedrustningsmål;

X.  der henviser til, at forskellige former for cyberangreb såsom datamanipulering, digital jamming og cyberspoofing, kan bringe integriteten i kommunikationer i fare og føre til øget usikkerhed i beslutningstagningen; der henviser til, at sådanne cyberangreb på nukleare våbensystemer i krisetider kan føre til eskalering, herunder utilsigtede nukleare angreb;

Y.  der henviser til, at multilateral dialog og diplomati har vist sig som effektive redskaber til at forhindre en spredningskrise og optrapning af konflikter, sådan som det kan ses af JCPOA, der betragtes som et resultat af historisk betydning og et vigtigt bidrag til den globale ikkespredningsordning;

Z.  der henviser til, at situationen med hensyn til masseødelæggelsesvåben i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea), som i 2003 trak sig tilbage fra traktaten og skaffede sig mulighed for at fremstille kernevåben uanset kraftige internationale sanktioner, er uændret; der henviser til, at Pyongyang ifølge IAEA's årsberetninger for 2018 og 2019 har fortsat sine nukleare aktiviteter; der henviser til, at der gennem hele 2020 blev rapporteret om tegn på aktivitet i Nordkoreas nukleare anlæg; der henviser til, at der i Nordkoreas nukleare anlæg den 7. december 2019 blev foretaget en afprøvning på jorden af en stor raketmotor med flydende brændstof; der henviser til, at Nordkorea den 1. januar 2020 meddelte, at landet agter at ophæve moratoriet mod interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) og atomprøvesprængninger ; der henviser til, at udsigterne for konkrete skridt i retning af atomafrustning i regionen på kort sigt er meget begrænsede; der henviser til, at Nordkorea stadig udgør en atomtrussel og ballistisk trussel mod regionen og verden;

AA.  der henviser til, at antallet af kernedrevne fartøjer er steget kraftigt i det seneste årti inden for polarcirklen; der henviser til, at tilstedeværelsen af radiologisk og nukleart materiale i Arktis udgør en risiko for alvorlige hændelser eller ulykker;

AB.  der henviser til, at NPT-gennemgangskonferencen i 2020, der oprindeligt var berammet til at finde sted fra den 27. april til den 22. maj 2020, måtte udsættes på grund af coronavirus-pandemien;

1.  henstiller til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen at:

   a) gentage, at effektiv multilateralisme og en regelbaseret international ordning er en forudsætning for kunne sætte ind mod spredningen af kernevåben og for at fremme nuklear nedrustning; bekræfte, at NPT er en hjørnesten i den nukleare ikkespredning- og nedrustningsordning, et afgørende bolværk mod risikoen for nuklear spredning og en uerstattelig ramme for bevarelse og styrkelse af fred og sikkerhed på globalt plan;
   b) bekræfte EU's og dets medlemsstaters fulde støtte til NPT og dens tre gensidigt forstærkende søjler, henholdsvis ikkespredning, nedrustning og fredelig anvendelse af nuklear energi, og gyldigheden af den tidligere trinvise tilgang på grundlag af de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med tidligere gennemgangsprocesser, navnlig i 1995, 2000 og 2010; understrege, at en afbalanceret tilgang i forhold til de tre søjler er afgørende for et positivt resultat af den 10. gennemgangskonference og for vedtagelsen af konkrete, effektive og konsensusprægede foranstaltninger, der vil gøre det muligt at bygge videre på tidligere forpligtelser; understrege, at EU har en vigtig rolle med hensyn til at fremme fredsorienterede politikker og international stabilitet;
   c) sikre, at der snarest muligt vedtages en rådsafgørelse, der formaliserer EU's fælles holdning til NPT-gennemgangskonferencen;
   d) understrege, at NPT har været en forudsætning for fred og sikkerhed i verden i fem årtier;
   e) fortsat yde støtte til aktiviteter til forberedelse af den 10. NPT-gennemgangskonference gennem et finansielt bidrag på 1,3 mio. EUR til outreachaktiviteter, der omfatter tre tematiske seminarer vedrørende nedrustning, ikkespredning og fredelig anvendelse af kerneenergisøjlerne, fire regionale møder og to sideløbende arrangementer; fortsat fastholde hovedmålene for EU's aktiviteter, navnlig hvad angår tillid og tillidsskabelse, øgning af bevidstheden om hindringerne og de potentielle konvergensområder og udvikling af input til en køreplan for et vellykket resultat af revisionsprocessen i 2020;
   f) fortsat understrege, at enhver yderligere uddybning af forskelle mellem stater vil føre til en gradvis miskreditering af NPT som et pålideligt globalt retligt instrument og til en undergravning af den globale nedrustningsordning, hvilket vil øge risikoen for yderligere global kernevåbenspredning; advare deltagerstaterne om, at NPT's fremtid som følge af den manglende konsensus både på gennemgangskonferencen i 2015 og i de forberedende udvalg ikke længere kan tages for givet uden en klar forpligtelse fra deltagerstaternes side;
   g) minde deltagerstaterne om, at 50-året for NPT, der falder sammen med den 10. gennemgangskonference, kunne være anledning til at indlede en oprigtig og resultatorienteret dialog med henblik på at genskabe gensidig tillid, udvide de områder, hvor der er fælles interesser, og identificere et fælles grundlag, der kan bane vej for fremskridt i forhandlingerne med det slutmål at få vedtaget en aftale om nuklear nedrustning og fuldstændig afskaffelse af kernevåben som en fælles målsætning på linje med artikel VI i NPT;
   h) opfordre til et stærkt politisk lederskab som støtte for NPT-gennemgangskonferencen; sende en meddelelse til NPT-deltagerstaterne om, at stats- og regeringschefernes deltagelse i konferencen vil afspejle den betydning, som staterne tillægger NPT og gennemgangsprocessen; opfordre deltagerstaternes repræsentanter til at benytte den tiende gennemgangskonference som anledning til at fastslå, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må finde sted;
   i) understrege, at visse deltagerstaters selektive anvendelse af traktaten eller manglende efterlevelse af NPT-memorandaet undergraver tilliden til hele NPT-systemet; opfordre alle underskrivere af NPT til at sikre, at de forpligtelser, som de har indgået, overholdes;
   j) glæde sig over, at der i 72 år ikke er blevet anvendt kernevåben; advare deltagerstaterne i NPT om, at enhver udvidelse af situationer, hvor kernevåben vil kunne blive anvendt, kan bringe den globale strategiske stabilitet og praksis med ikke-anvendelse i alvorlig fare;
   k) opfordre staterne til at anerkende kernevåbenkontrol, nedrustning og ikkespredningsaftaler som afgørende redskaber, der i væsentlig grad bidrager til at vende forværringen af det internationale sikkerhedsmiljø og dermed forhindre en større mellemstatslig krig og bevare fred og sikkerhed;
   l) understrege, at en effektiv nuklear nedrustning er af afgørende betydning for at opnå en verden uden kernevåben; fortsætte og intensivere indsatsen, herunder i samarbejde med internationale og regionale organisationer og civilsamfundet, med henblik på at håndtere udfordringer med hensyn til kontrol af, at krav vedrørende sikkerhed og ikkespredning overholdes; på ny bekræfte, at kun en realistisk våbenbegrænsningsfremmende og tillidsskabende proces vil bidrage til strategisk stabilitet og fælles sikkerhed;
   m) indtrængende opfordre staterne til at gøre deres yderste for at opnå yderligere fremskridt inden for våbenkontrol og nuklear nedrustning, navnlig gennem en generel nedbringelse af de globale lagre af kernevåben, og sikre, at tendensen hen imod begrænsning af kernevåben, der har været gældende, siden niveauet for kernevåben toppede i 1986, ikke stopper; formidle et budskab om, at NPT bør anvendes som en platform for alle diplomatiske bestræbelser i denne henseende;
   n) opfordre USA og Rusland til at arbejde på at forstærke den gensidige tillid med det sigte at genoptage en dialog om, hvordan der kan opbygges et nyt våbenkontrolforhold; understrege, at et klart tilsagn fra Rusland og USA forud for den 10. NPT-gennemgangskonference om at ville forlænge den nye START-traktat inden februar 2021 vil kunne være et vigtigt bidrag til gennemgangsskonferencen; kraftigt opfordre begge parter til at forhandle sig frem til et nyt instrument, der skal dække både opstillede og ikke-opstillede våben og strategiske og ikke-strategiske våben, og som inkluderer Kina i lyset af landets massive missilopbygning; udtrykke bekymring over Ruslands nylige opstilling af hypersoniske Avanggard-missiler i Orenburg-regionen; minde Rusland om, at alle hypersoniske Avanggard-missiler vil blive medregnet under den nye START-traktats samlede grænse på 1 550 sprænghoveder og de tilknyttede kontrolbestemmelser;
   o) gentage EU's dybe beklagelse af INF-traktatens nylige sammenbrud som følge af Ruslands opstilling af SSC-8-missilsystemet, som kan bære kernevåben og er mobilt og vanskeligt at spore, og som sænker tærsklen for brug af kernevåben i væbnede konflikter, og samtidig understrege, at dette har en betydelig negativ indvirkning på Europas sikkerhed og på strukturen i kontrollen med strategiske kernevåben; opfordre begge parter i INF-traktaten til at genoptage dialogen om, hvordan man kan indføre et nyt juridisk bindende instrument for kort- og mellemdistancemissiler; støtte bestræbelserne på at gøre dette instrument multilateralt, således at det kommer til at omfatte alle lande, der er i besiddelse af våben af denne type, herunder Kina;
   p) slå alarm over INF-traktatens ophør bl.a. i betragtning af, at mellemdistancemissiler i særlig grad øger risikoen for en nuklear eskalering på det europæiske kontinent;
   q) tilskynde til forhandlinger om muligheden for en multilateral aftale om ballistiske missiler, der går videre end INF-traktaten mellem USA og Rusland og inddrager andre parter;
   r) opfordre USA og Rusland til hver især at udstede en erklæring til alle andre parter i NPT og FN's Sikkerhedsråd, hvori de redegør for de skridt, de træffer efter deres udtræden af INF-traktaten for at sikre, at de overholder deres forpligtelser i henhold til artikel VI i NPT; tage de nødvendige skridt i denne henseende på Unionens vegne;
   s) opfordre Rusland til at overholde sit tilsagn i Budapestmemorandummet og respektere de sikkerhedsgarantier, der er blevet givet Ukraine;
   t) betragte udtræden af våbenkontrolordninger eller sammenbrud heraf som en farlig præcedens for NPT; være opmærksom på, at parterne i NPT kan betragte sådanne begivenheder som en trussel mod deres nationale sikkerhed, og at konsekvenserne heraf vil kunne destabilisere NPT som helhed;
   u) gøre opmærksom på disse bekymringer på den 10. NPT-gennemgangskonference; tage de nødvendige diplomatiske og politiske skridt til at fjerne den direkte trussel, som mellemdistancekernevåben udgør for Den Europæiske Union og dens medlemsstater;
   v) fremhæve den indsats, som NATO-landene har gjort for at opfylde deres forpligtelser under NPT med hensyn til at nedbringe lagrene af kernevåben med 95 % siden afslutningen af den kolde krig, fjerne deres indstilling på mål, begrænse deres alarmberedskab og nedjustere deres rolle i forsvaret; opfordre NATO og de øvrige NPT-deltagerstater til at fortsætte deres bestræbelser på yderligere at reducere kernevåben i fuld overensstemmelse med NPT på basis af en trinvis tilgang, der fremmer international stabilitet og sikkerhed;
   w) bemærke, at den omstændighed, at TPNW er blevet vedtaget af 122 lande, undertegnet af 84 stater og ratificeret af 47, vidner om ønsket om at nå målet om en verden fri for kernevåben; understrege, at nuklear nedrustning ikke kan adskilles fra kollektiv sikkerhed og kun kan opnås ved at tage højde for den strategiske kontekst, og at nedrustning må indgå i en trinvis proces, der garanterer alle uformindsket sikkerhed og samtidig forhindrer ethvert nyt våbenkapløb; minde om, at traktaten om forbud mod produktion af fissilt materiale er et middel til at forhindre en kvantitativ udvikling af kernevåbenreserverne og dermed udgør et afgørende og uerstatteligt skridt på vejen mod en verden uden kernevåben;
   x) bekræfte NPT-parternes ret til fredelig udnyttelse af kernekraft til opfyldelse af deres langsigtede energibehov i overensstemmelse med NPT-bestemmelserne; samarbejde med lande, der ønsker at udvikle deres kapacitet på dette område med henblik på ansvarlig udnyttelse af kerneenergi udelukkende til fredelige formål, forudsat at alle betingelser for sikkerhed og ikkespredning er opfyldt; overveje passende foranstaltninger i tilfælde, hvor de pågældende lande ikke samarbejder og undlader at overholde alle betingelserne vedrørende sikkerhed og ikkespredning; yde hjælp, samtidig med at det gøres obligatorisk for lande, der ønsker at udvikle kapacitet til fredelig udnyttelse af kernekraft, at udvikle en stærk sikkerhedskultur, og anerkende IAEA's rolle og værdi samt dens kontrolsystem i forbindelse med gennemførelsen af NPT og styrkelsen af rammerne for nuklear sikkerhed;
   y) begrænse overførslen af spredningsrelevant nuklear teknologi til de NPT-deltagerstater, der har indgået og overholder IAEA's generelle kontrol, og dermed støtte op om beslutningen fra NPT-gennemgangskonferencen i 1995 om, at nye forsyningsordninger for overførsel af følsom nuklear teknologi som en nødvendig forudsætning kræver accept af IAEA's generelle kontrol og internationalt retligt bindende tilsagn om ikke at ville erhverve kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer;
   z) fortsætte sine bestræbelser på at oprette en zone i Mellemøsten, som er fri for kernevåben og alle andre masseødelæggelsesvåben, i overensstemmelse med resolutionen fra 1995, bestræbelser; fortsætte initiativerne til fremme af tillidsopbygning gennem aktioner, der tager sigte på at skabe en inklusiv dialog mellem eksperter og politiske beslutningstagere, og som støttes af en finansieringsramme på 2,86 mio. EUR til gennemførelse af projekterne;
   aa) støtte den regionale tilgang som en af de vigtige veje til fremme af nedrustning og ikkespredning; tage hensyn til resultatet af den første del af konferencen om etablering af en kernevåbenfri zone i Mellemøsten; opfordre alle deltagerstater til at gøre deres yderste for at fremme disse bestræbelser på konferencens andet møde;
   ab) støtte det svenske forslag om en trinvis tilgang, som sigter mod at tilvejebringe politisk støtte til pragmatiske, kortsigtede og opnåelige forpligtelser under den globale nedrustningsordning med det overordnede mål at genskabe tillid, støtte foranstaltninger, der fokuserer på at mindske kernevåbnenes betydning, styrke samarbejdsformerne mellem stater, mindske de nukleare risici og øge gennemsigtigheden som skridt, der kan medvirke til at gøre det lettere for de kontraherende parter at opfylde de eksisterende forpligtelser;
   ac) opfordre deltagerstaterne til at udvikle og iværksætte foranstaltninger, der kan mindske risikoen for brug af kernevåben, såvel forsætlig som utilsigtet; disse foranstaltninger kan f.eks. bestå i forbedring af kommunikationskanaler og -aftaler, cybersikkerhed, skabelse af en klar sondring mellem konventionelle våben og kernevåben samt forbedring af modstandsdygtigheden over for hybride trusler og cyberangreb og forlængelse af beslutningstiden i en krise;
   ad) støtte forpligtelsen til at øge gennemsigtigheden i kernevåbenstater i overensstemmelse med de 13 skridt til nedrustning, der blev vedtaget på NPT-gennemgangskonferencen i 2000; minde om, at en yderligere forbedring af rapporteringsmekanismen gennem en systematisering af kernevåbenstaternes rapporteringsrammer kunne bidrage til at opnå den samme grad af gennemsigtighed i disse stater; være særlig opmærksom i denne forbindelse på forslagene i initiativet for ikkespredning og nedrustning for at øge gennemsigtigheden og styrke gennemgangsprocessen for NPT;
   ae) notere sig det forslag om skabelse af et miljø for nuklear nedrustning (CEND), som USA har forelagt den forberedende komité for den 10. gennemgangskonference med henblik på at identificere og tage hånd om de faktorer i det internationale sikkerhedsmiljø, der hindrer yderligere fremskridt inden for nedrustning, og udvikle en mere pragmatisk tilgang til nedrustning og bidrage positivt til et vellykket resultat af den 10. gennemgangskonference; indlede yderligere drøftelser om forslaget inden for rammerne af gennemgangskonferencen i 2020 og derefter;
   af) opfordre alle stater til uden yderligere forsinkelser at indlede forhandlinger om, hvordan man kan bevæge sig hen imod iværksættelse og gennemførelse af en af de udestående prioriteter – traktaten om forbud mod produktion af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben – som et helt nødvendigt middel til at forhindre en genoptagelse af kernevåbenkapløbet og et afgørende skridt hen imod afskaffelse af kernevåben;
   ag) sikre, at EU vedbliver med at være stærk tilhænger af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT) og af Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO); minde om betydningen og uopsætteligheden af CTBT's ikrafttræden for at kunne standse udviklingen af nye våben;
   ah) bekræfte, at EU fortsat slutter op om JCPOA som det bedst mulige middel til at opnå garantier for, at Iran udelukkende anvender kerneenergi til fredelige formål, og som et vigtigt redskab til at øge stabiliteten og sikkerheden i Mellemøsten; fortsætte med at understrege EU's vigtige rolle i bestræbelserne på at finde en vej frem til sikring af atomaftalen; gentage EU's beklagelse af, at USA har trukket sig ud af JCPOA, og sanktionerne er blevet genindført; ser med tilfredshed på den modstand, som Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige (E3) har givet udtryk for i FN, mod USA's forslag om at genindføre sanktioner mod Iran under FN's Sikkerhedsråds resolution 2231, da USA ikke længere er part i den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA); glæder sig over den fælles erklæring af 26. august 2020 fra AEOI og IAEA om den løsning, der i god tro blev fundet på de spørgsmål vedrørende gennemførelsen af sikkerhedsforanstaltningerne, der var blevet påpeget af IAEA, i henhold til hvilken Iran giver IAEA adgang til de to steder, som agenturet har udpeget, og letter IAEA's verifikationsaktiviteter; minder om den afgørende rolle, som IAEA spiller som den eneste uafhængige internationale organisation, der er ansvarlig for overvågning og verifikation af forpligtelser vedrørende ikke-spredning af kernevåben; opfordrer Iran til at sikre fuld overholdelse af landets atomrelaterede forpligtelser under JCPOA og NPT;
   ai) beklage Irans støtte til voldelige ikkestatslige aktører og udvikling og brug af ballistiske missilkapaciteter, der destabiliserer Mellemøsten i bred forstand;
   aj) gentage EU's fulde støtte til målet om atomafrustning af Nordkorea på en fuldstændig, kontrollerbar og uigenkaldelig måde i overensstemmelse med alle relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd; indtrængende opfordre Nordkorea til at opgive sit kernevåbenprogram og igen lade sig omfatte af NPT- og IAEA-garantierne; fortsætte med at støtte den igangværende dialogproces og samtidig tilstræbe en mere aktiv rolle i forhandlingerne ved at udnytte EU's diplomatiske ekspertise; minde om, at Nordkorea fortsat udgør en regional og international nuklear og ballistisk trussel;
   ak) fortsætte med at støtte op om at bevare NPT som et vigtigt multilateralt instrument for international fred og sikkerhed, fremme dens universelle anvendelse og styrke gennemførelsen af den på tværs af dens tre søjler, der er lige betydningsfulde og gensidigt forstærkende; opfordre alle statslige parter i NPT til at forny deres bestræbelser på at gå i dialog med hinanden og presse på for et fornyet tilsagn om en samlet, fuldstændig og afbalanceret gennemførelse af NPT;
   al) opfordre alle stater, der endnu ikke har gjort det, til at undertegne og ratificere NPT som kernevåbenfri stater og til, mens de afventer deres tiltrædelse, at overholde dens bestemmelser og forpligte sig på dens ikkesprednings- og nedrustningsmål, herunder ved at fremlægge beviser for, at de ikke er involveret i nuklear teknologioverførsel, og ved at styrke konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer;
   am) minde om, at nuklear nedrustning skal gennemføres på en realistisk og progressiv måde under behørig hensyntagen til alles sikkerhedsinteresser, og at reduktionen af de strategiske risici i forbindelse med atomvåben er baseret på gennemsigtighed i de nukleare doktriner, dialog mellem politiske og militære beslutningstagere, krisekommunikationsredskaber og genforsikringsforanstaltninger;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0130.
(2) EFT L 97 af 19.4.2000, s. 1.
(3) EUT L 106 af 27.4.2005, s. 32.
(4) EUT L 90 af 10.4.2010, s. 8.
(5) EUT L 105 af 16.4.2019, s. 25.
(6) EUT L 149 af 7.6.2019, s. 63.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik