Zoznam 
Prijaté texty
Piatok, 23. októbra 2020 - Brusel
Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
 Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
 Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie ***I
 Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I

Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
PDF 200kWORD 63k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2020 o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ (2019/2167(INI))
P9_TA(2020)0286A9-0145/2020

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a najmä na ciele 5 a 16,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–  so zreteľom na strategické partnerstvo EÚ – OSN pre mierové operácie a krízové riadenie a jeho priority na roky 2019 – 2021, ktoré Rada schválila 18. septembra 2018, pričom za hlavnú prioritu boli stanovené otázky týkajúce sa žien, mieru a bezpečnosti,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na IV. svetovej konferencii o ženách v roku 1995, a so zreteľom na výsledky revíznych konferencií,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti z 31. októbra 2000 a na nadväzujúce rezolúcie č. 1820 (z 19. júna 2008), č. 1888 (z 30. septembra 2009), č. 1889 (z 5. októbra 2009), č. 1960 (zo 16. decembra 2010), č. 2106 (z 24. júna 2013), č. 2122 (z 18. októbra 2013), č. 2242 (z 13. októbra 2015), č. 2467 (z 23. apríla 2019) a č. 2493 (z 29. októbra 2019),

–  so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán (COP21) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) v Paríži (Parížska dohoda),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie o obchode a posilnení ekonomického postavenia žien pri príležitosti ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) v decembri 2017 v Buenos Aires,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV(1) a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(2),

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho protokoly, a najmä na Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi,

–  so zreteľom na iniciatívu EÚ a OSN s názvom Spotlight,

–  so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2018 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na strategický prístup EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti a na súvisiaci akčný plán EÚ na roky 2019 – 2024,

–  so zreteľom na usmernenia na podporu a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „LGBTI“), ktoré Rada Európskej únie prijala na svojom zasadnutí 24. júna 2013,

–  so zreteľom na zoznam opatrení na presadzovanie rovnosti LGBTI osôb, ktorý Komisia uverejnila v decembri 2015,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 (GAP II), ktorý Rada prijala 26. októbra 2015, a na výročné správy o jeho vykonávaní,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 31. mája 2018 o vykonávaní spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182) s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien(3) a uznesenie z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 z roku 2000 o ženách, mieri a bezpečnosti(4),

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z 19. mája 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť (COM(2020)0152),

–  so zreteľom na operačné usmernenia pre vedenie misií a personál týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktoré 8. októbra 2018 vydal veliteľ civilných operácií Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“),

–  so zreteľom na dokument s názvom Vykonávanie rezolúcií BR OSN o ženách, mieri a bezpečnosti v súvislosti s operáciami a misiami SBOP, ktorý Rada prijala 22. marca 2012,

–  so zreteľom na modernizované všeobecné normy správania pre misie a operácie SBOP z 22. januára 2018,

–  so zreteľom na stratégiu ESVČ pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na roky 2018 – 2023 z novembra 2017,

–  so zreteľom na správu ESVČ z 10. novembra 2016 o východiskovej štúdii o integrácii ľudských práv a rodového hľadiska do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,

–  so zreteľom na globálnu stratégiu ESVČ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie z júna 2016,

–  so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5 a článok 21 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

–  so zreteľom na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A9-0145/2020),

A.  keďže zásada rovnosti žien a mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je zakotvená v zmluvách a v Charte základných práv Európskej únie; keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by sa preto malo ako horizontálna zásada začleniť do všetkých činností a politík EÚ a vykonávať; keďže EÚ by mala prispieť k budovaniu sveta, v ktorom všetci ľudia bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu môžu pokojne žiť a využívať rovnaké práva a rovnaké príležitosti na uplatnenie svojho potenciálu;

B.  keďže piatym cieľom udržateľného rozvoja je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat na celom svete; keďže žiadna rozvojová stratégia nemôže byť účinná, pokiaľ ženy a dievčatá nezohrávajú ústrednú úlohu, a keďže piaty cieľ udržateľného rozvoja sa musí horizontálne začleniť do rôznych oblastí politiky, v ktorých má EÚ právomoc konať;

C.  keďže viaceré krajiny, ako sú Švédsko, Dánsko, Švajčiarsko a Nórsko, prijali rámce na presadzovanie zahraničnej politiky so silným dôrazom na rodovú rovnosť a keďže Francúzsko, Španielsko, Luxembursko, Írsko, Cyprus, Nemecko a iné krajiny oznámili svoj úmysel zaradiť rodovú rovnosť medzi priority svojej zahraničnej politiky; keďže týmto druhom politiky by sa mala podporiť rodovo transformačná vízia zahraničnej politiky, ktorej prioritou je rodová rovnosť, ktorá chráni a podporuje ľudské práva žien a iných tradične marginalizovaných skupín, zaručuje pre ne spravodlivý prístup k sociálnym, hospodárskym a politickým zdrojom a ich účasť na všetkých úrovniach, vyčleňuje primerané zdroje na uskutočnenie tejto vízie a zohľadňuje názory obhajkýň ľudských práv a občianskej spoločnosti; keďže každá budúca zahraničná a bezpečnostná politika EÚ by sa mala zamerať na dosiahnutie týchto cieľov;

D.  keďže fyzické, psychologické a sexuálne násilie, chudoba, ozbrojené konflikty a dôsledky núdzových situácií v oblasti klímy a ohrozenia verejného zdravia a iných núdzových situácií obzvlášť postihujú ženy a dievčatá a keďže na riešenie týchto problémov je nevyhnutné posilniť ich postavenie; keďže možno pozorovať odmietavý postoj k právam žien a LGBTI+ osôb; keďže každé chápanie bezpečnosti sa musí jasne zameriavať na ľudské práva s cieľom podporovať činnosti, ktoré vedú k dosiahnutiu mieru; keďže usmernenia Rady týkajúce sa LGBTI osôb sú účinným nástrojom na podporu plného užívania ľudských práv zo strany LGBTI osôb a zároveň dobrým základom pre budovanie ambicióznej budúcej stratégie pre rovnosť LGBTI osôb;

E.  keďže zahraničná a bezpečnostná politika, v ktorej nie sú zastúpené práva žien, dievčat a LGBTI+ osôb a ktorá nerieši súčasné nespravodlivosti, ešte viac posilňuje nerovnováhu; keďže každý, kto chce ukončiť tieto nespravodlivosti, musí uznať nevyvážené rozdelenie síl medzi rodmi;

F.  keďže v súvislosti so ženami a dievčatami sa hovorí predovšetkým o viktimizácii, ktorá ženy a dievčatá zbavuje ich vplyvu a eliminuje ich schopnosti ako vykonávateliek pozitívnej zmeny; keďže čoraz väčšie množstvo dôkazov poukazuje na to, že zmysluplná účasť žien a dievčat na predchádzaní konfliktom a ich riešení, na budovaní mieru a na obnove po konfliktoch zvyšuje udržateľnosť, kvalitu a trvácnosť mieru a odolnosť miestnych komunít a pomáha predchádzať všetkým formám rodovo motivovaného násilia; keďže napriek tomu, že ženy zohrávajú rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o nastoľovanie trvalého mieru, tvorili v rokoch 1992 až 2018 iba 13 % vyjednávačov vo veľkých mierových procesoch, iba 4 % signatárov a iba 3 % sprostredkovateľov;

G.  keďže ženy a dievčatá sa môžu stretávať s viacerými formami diskriminácie; keďže rodovo motivované násilie vrátane predčasných a nútených sobášov a mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, čistej vode, hygiene a výžive, obmedzený prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (ďalej len „SRZP“) a nerovná účasť na politickom rozhodovaní, ako aj vo verejných a súkromných inštitúciách, prispievajú k diskriminácii a marginalizácii; keďže ochrana dievčat pred násilím a diskrimináciou, najmä pokiaľ ide o vzdelávacie, informačné a zdravotnícke služby vrátane SRZP, sú obzvlášť dôležité na zabezpečenie plného uplatňovania ich ľudských práv; keďže dievčatá z radov utečencov a migrantov sú v obzvlášť zraniteľnej situácii;

H.  keďže dnešné dievčatá sa v budúcnosti budú musieť vyrovnať s dôsledkami konfliktov a núdzových situácií a v prípade zdĺhavých konfliktov vyrastajú v škodlivých podmienkach s dlhodobými účinkami; keďže dievčatá majú osobitné potreby a stretávajú sa s osobitnými problémami, ktoré sa líšia od potrieb a problémov dospelých žien, čo širšie kategórie „detí“ a „žien“ často nezohľadňujú;

I.  keďže v roku 2020 si pripomíname dôležité výročia rámcov týkajúcich sa práv žien a rodovej rovnosti vrátane Pekinskej deklarácie a akčnej platformy z roku 1995 a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti z roku 2000;

J.  keďže strategický prístup EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti predstavuje významný pokrok, pokiaľ ide o zapojenie EÚ do programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť; keďže tento prístup zdôrazňuje potrebu konkrétnych záväzkov a opatrení, ako aj potrebu zapojenia, ochrany a podpory žien a dievčat s cieľom dosiahnuť trvalý mier a bezpečnosť; keďže akčný plán EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť bol prijatý v roku 2019 v záujme uplatnenia uvedeného strategického prístupu, no premena tohto politického záväzku na činy zostáva výzvou; keďže je mimoriadne dôležité, aby zamestnanci EÚ zintenzívnili svoje úsilie o začlenenie problematiky žien, mieru a bezpečnosti do svojej práce s cieľom nielen zvýšiť účinnosť misií, ale tiež zabezpečiť práva žien a rodovú rovnosť ako také;

K.  keďže akčný plán pre rodovú rovnosť II (GAP II) vyplynul z odporúčaní Európskeho parlamentu so zameraním na posun v inštitucionálnej kultúre EÚ na úrovni ústredí a delegácií s cieľom vytvoriť systémové zmeny v spôsobe, akým EÚ pristupuje k zásade rodovej rovnosti, ako aj na premenu životov žien a dievčat v štyroch základných oblastiach; keďže uplatňovanie a podpora rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ do veľkej miery závisia od úspešného vykonávania a hodnotenia GAP II s cieľom odporučiť opatrenia na zlepšenie budúceho rámca GAP (nový akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III v roku 2020);

L.  keďže pôvodný GAP I priniesol určitý pokrok, no bol poznačený aj viacerými nedostatkami: úzkym rozsahom pôsobnosti, absenciou rodovo citlivého rozpočtovania, nedostatočným chápaním rámca rodovej rovnosti zo strany delegácií EÚ, nedostatočným odhodlaním vedenia EÚ a nedostatkom inštitucionálnej štruktúry a stimulov na motivovanie a primeranú podporu zamestnancov; keďže GAP II predstavoval dôležitý krok vpred, pokiaľ ide o podporu rodovej rovnosti vo vonkajších vzťahoch EÚ s viacerými pozitívnymi trendmi, no vyžaduje si plnú informovanosť a pevné odhodlanie EÚ a jej členských štátov zabrániť akémukoľvek zhoršeniu a urýchliť jeho pokrok; keďže GAP II stále vykazuje viacero nedostatkov, pokiaľ ide o vykonávanie hlavných priorít a cieľov udržateľného rozvoja týkajúcich sa rodovej rovnosti, problémy pri presnom podávaní správ o pokroku dosahovanom pri plnení všetkých cieľov a o kvalitatívnych údajoch a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v politických dialógoch; keďže je stále potrebné ďalej rozšíriť rozsah jeho pôsobnosti, primerane vykonávať rodovo citlivé rozpočtovanie a zosúladiť časové rámce medzi programovými a rozpočtovými cyklami; keďže väčšie odhodlanie vedúcich predstaviteľov EÚ a zavedenie inštitucionálnej štruktúry a stimulov na motivovanie a primeranú podporu a odbornú prípravu zamestnancov majú zásadný význam pre dosiahnutie hmatateľných výsledkov, pokiaľ ide o posilnenú rodovú rovnosť na celom svete;

M.  keďže v rámci GAP II sa stanovil cieľ uplatniť do roku 2020 opatrenia týkajúce sa rodovej rovnosti v 85 % všetkých nových iniciatív EÚ; keďže napriek dosiahnutému pokroku bolo v roku 2018 rodové hľadisko začlenené len do 55 % až 68 % nových programov;

N.  keďže delegácie a misie EÚ sú v popredí, pokiaľ ide o vykonávanie GAP II v partnerských krajinách, a vedenie a znalosti vedúcich aj ostatných pracovníkov delegácií a misií majú významnú úlohu pri zaisťovaní úspešného vykonávania GAP II; keďže sa odporúča, aby prístup k vedúcim a riadiacim pozíciám v delegáciách EÚ malo viac žien;

O.  keďže ženy sú v politike a v rozhodovacích procesoch vrátane oblastí zahraničnej politiky a medzinárodnej bezpečnosti v EÚ a na celom svete stále nedostatočne zastúpené a nedocenené; keďže v EÚ zastáva pozíciu ministerky obrany šesť žien a medzi 27 ministrami zahraničných vecí sú len tri ženy; keďže rodovo vyvážené vymenúvanie prináša vysokú pridanú hodnotu pre rozhodovacie procesy;

P.  keďže v stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2024 sa stanovil cieľ dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien na úrovni 50 % na všetkých úrovniach riadenia Komisie do konca roka 2024;

Q.  keďže v ESVČ zastávajú muži 75 % pozícií stredného manažmentu a 87 % pozícií vyššieho manažmentu; keďže vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie (ďalej len „VP/PK“) sa zaviazal, že do konca svojho funkčného obdobia dosiahne cieľ 40 % riadiacich funkcií obsadených ženami; keďže v dôsledku nedávnych vymenovaní vznikla štruktúra, v rámci ktorej stoja vo funkciách zástupcov generálnych tajomníkov výlučne muži;

R.  keďže politiky EÚ majú tendenciu prezentovať ženy ako obete sexuálneho a rodovo motivovaného násilia a zaoberať sa ich ochranou najmä potom, čo k takémuto násiliu došlo; keďže väčší politický a operačný dôraz na prevenciu porušovania ľudských práv, ktorý by riešil nerovnomerné rozloženie síl v rodových vzťahoch, by zlepšil politiky EÚ v tejto oblasti;

S.  keďže v oblasti realizácie SRZP sa na celom svete dosiahol pokrok, no naďalej existujú značné nedostatky v zabezpečovaní SRZP a prístupe k nim; keďže na celom svete možno pozorovať znepokojujúci odmietavý postoj k právam žien a LGBTIQ+ osôb, v rámci ktorého sa obmedzujú SRZP a zakazujú sa sexuálna výchova a rodové štúdie; keďže v roku 2018 sa znížilo množstvo opatrení EÚ v oblasti SRZP a na túto oblasť sa vzťahoval najnižší počet globálnych opatrení útvarov Komisie týkajúcich sa rodovej rovnosti; keďže je naozaj potrebné opätovne potvrdiť odhodlanie EÚ podporovať, chrániť a uplatňovať právo každého jednotlivca na úplnú kontrolu nad otázkami súvisiacimi s jeho SRZP bez diskriminácie a násilia;

T.  keďže práca poradcov a kontaktných miest pre rodové otázky má význam pre premietnutie politík EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti a otázok žien, mieru a bezpečnosti do analýz, plánovania, vykonávania a hodnotenia, ako aj pre začleňovanie rodového hľadiska do každodenných úloh a operácií; keďže poradcovia a kontaktné miesta pre rodové otázky zohrávajú dôležitú úlohu pri horizontálnej integrácii politík súvisiacich s rodovou rovnosťou; keďže vyššia miera uprednostňovania rodovej rovnosti v delegáciách EÚ, dostatočný čas na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a odhodlanie projektových manažérov dostatočne zohľadňovať hľadisko rodovej rovnosti vo svojej práci sú potrebné na zabezpečenie toho, že kontaktné miesta budú môcť primerane rozvíjať svoju činnosť; keďže je potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pracovná náplň kontaktných osôb pre rodové otázky zahŕňa úlohy týkajúce sa ich zodpovednosti za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a podporu rodovej rovnosti;

U.  keďže iba jedna tretina všetkých delegácií EÚ vykonáva činnosť súvisiacu s právami LGBTIQ+ osôb; keďže usmernenia EÚ v oblasti LGBTIQ+ sa neuplatňujú jednotne a ich vykonávanie vo veľkej miere závisí od znalostí a záujmu vedenia delegácií, a nie od dodržiavania štrukturálneho prístupu;

V.  keďže ženské skupiny občianskej spoločnosti a aktivistky zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní programu zameraného na mier a bezpečnosť a ich účasť je nevyhnutná v záujme zohľadňovania otázok rodovej rovnosti; keďže priestor občianskej spoločnosti sa v rôznych oblastiach zužuje, a to aj pokiaľ ide o organizácie žien a obhajkyne ľudských práv, SRZP a práva LGBTIQ+ osôb; keďže obhajkyne ľudských práv často čelia dodatočným a odlišným rizikám a prekážkam, ktoré sú prierezové a formované zakorenenými rodovými stereotypmi; keďže počas celého cyklu plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia GAP III musí byť zabezpečená neustála spolupráca s organizáciami žien a obhajkyňami ľudských práv; keďže na aktívne riešenie akýchkoľvek foriem odmietavých postojov a ďalšie presadzovanie spoločností vyznačujúcich sa rodovou rovnosťou sú potrebné ambicióznejšie vnútorné a vonkajšie opatrenia;

W.  keďže hlavnými prekážkami pri plnení cieľov EÚ v oblasti rodovej rovnosti sú obmedzené finančné prostriedky a nedostatok personálu; keďže chýba aj súdržnosť politík v oblasti rodovej rovnosti a zatiaľ neexistuje jednotný systém, ktorým by sa zabezpečilo rovnaké chápanie a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v inštitúciách EÚ;

X.  keďže zahrnutie rodového hľadiska do zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ znamená aj uznanie osobitných rodových rozmerov a dôsledkov globálnych javov, medzi ktoré patrí zmena klímy, migrácia, obchod a bezpečnosť, a boj proti nim, ako aj stavanie skúseností a potrieb žien a skupín, ktoré čelia viacerým a prierezovým formám diskriminácie a marginalizácii, do centra tvorby politiky;

1.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej posilňovali práva žien a dievčat a presadzovali takú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, v rámci ktorej sa bude uplatňovať rodovo transformačná vízia; zdôrazňuje, že je potrebné, aby takáto politika vychádzala z dôsledného uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, rodovej analýzy s údajmi rozčlenenými podľa rodu a veku a rodovo citlivými ukazovateľmi a systematického posúdenia vplyvu rodovej rovnosti v záujme identifikácie, formulovania a monitorovania opatrení vo všetkých oblastiach, aby sa posilnila rodová rovnosť a zabezpečila zmysluplná a spravodlivá úloha pri rozhodovaní pre ženy a osoby z rôznych prostredí; nabáda EÚ, aby preskúmala možnosti spoločného využívania, riadenia a aktualizovania rodovej analýzy systematickým spôsobom;

2.  naliehavo žiada Komisiu, VP/PK a členské štáty, aby ďalej posilňovali svoju podporu rodovej rovnosti, plného uplatňovania ľudských práv všetkými ženami a dievčatami a posilňovania ich postavenia na celom svete a aby zohrávali kľúčovú a čoraz väčšiu úlohu pri zefektívňovaní a využívaní zdrojov na tento účel;

3.  víta tri tematické piliere GAP II, a to 1) zabezpečenie fyzickej a duševnej integrity dievčat a žien, 2) podporu hospodárskych a sociálnych práv a posilnenie postavenia dievčat a žien a 3) posilnenie vplyvu a účasti dievčat a žien; konštatuje, že v rámci tematických priorít a medzi rôznymi aktérmi EÚ sa dosiahol nerovnomerný pokrok; žiada preto, aby Komisia, VP/PK a všetky členské štáty vyvíjali väčšie úsilie s cieľom plne vykonávať GAP a dosiahnuť výkonnostné normy, ktoré sa v ňom stanovujú; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2018 predstavoval boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely všetkých foriem vykorisťovania cieľ s najnižším počtom opatrení oznámených v rámci GAP II a že tento cieľ bol zároveň jediným cieľom, v súvislosti s ktorým sa počet oznámených opatrení v porovnaní s rokom 2017 znížil;

4.  víta návrh Komisie uskutočniť prieskum a predložiť v roku 2020 nový GAP na roky 2021 – 2025 (GAP III); zdôrazňuje, že GAP III by mal vychádzať zo smerovania stanoveného v súčasnom GAP II a rozviesť ho a mal by zohľadňovať skúsenosti získané pri jeho súčasnom vykonávaní; zdôrazňuje, že tento dokument musí mať formu oficiálneho oznámenia, aby sa zabezpečilo jeho účinné vykonávanie; pripomína, že spoločná zahraničná a bezpečnostná politika podlieha osobitným pravidlám a postupom a že politiky Únie a členských štátov v oblasti rozvojovej spolupráce by sa mali vzájomne dopĺňať a posilňovať, pričom by mali byť v plnej miere dodržané zásady a zmluvy EÚ vrátane článkov 2, 3 a 5 Zmluvy o EÚ; víta odporúčania Komisie členským štátom, pokiaľ ide o ich prístup k rodovej rovnosti prostredníctvom vonkajšej činnosti, s cieľom napĺňať politické ciele v súlade s GAP v oblastiach ich právomoci;

5.  víta akčný plán EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť a vyzýva na jeho dôsledné vykonávanie; víta, že podpora programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť bola zahrnutá do spoločného vyhlásenia o spolupráci medzi EÚ a NATO z roku 2018; víta rozhodnutie aktualizovať akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu a žiada, aby sa do neho zahrnulo uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a cielené opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a práv žien vrátane SRZP; okrem toho víta novú stratégiu EÚ zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi, ktorá sa plánuje na rok 2021;

6.  žiada prehĺbiť súdržnosť a koordináciu politík pri plnení záväzkov týkajúcich sa rodovej rovnosti, ktoré sa prijali v rámci vonkajšej činnosti EÚ; zdôrazňuje, že strategický prístup EÚ by mal byť prepojený a zosúladený s novým GAP III, a žiada, aby bol akčný plán EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť z roku 2019 začlenený do GAP III ako samostatná kapitola; zdôrazňuje význam súčasného normatívneho rámca, ktorý sa týka programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť; trvá na tom, že tento rámec by mal byť základom všetkých opatrení na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni a že akékoľvek snahy odstúpiť od stanovených záväzkov v tejto oblasti alebo v nich poľaviť treba rozhodne odmietnuť;

7.  vyzýva všetky členské štáty, aby prijali feministicky orientovanú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá sa bude zaoberať prekážkami brániacimi ženám získať a udržať si nielen vedúce úlohy na vysokej úrovni a kľúčové pozície, ako sú veľvyslanecké a sprostredkovateľské pozície v medzinárodných mierových rozhovoroch a rokovaniach, ale aj začiatočnícke pozície; pripomína, že by sa mali brať do úvahy faktory, ktoré by mohli odradiť ženy od účasti, ako napríklad nedostatok politík podporujúcich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, nevyvážené rozdelenie rodinných povinností a očakávanie, že ženy budú primárne poskytovateľky starostlivosti o dieťa, ktoré často vedú k tomu, že ženy prerušujú kariéru alebo prechádzajú na prácu na čiastočný úväzok, a globálne vnímanie vedúceho postavenia žien zo strany verejnosti; ďalej zdôrazňuje, že pri presadzovaní cieľov vedúceho postavenia žien v programe zameranom na ženy, mier a bezpečnosť je rovnaká odmena za rovnakú prácu jednou zo základných zásad EÚ a mala by sa uplatňovať prostredníctvom presadzovania hospodárskych a sociálnych práv žien, a to tak mimo EÚ, ako aj v rámci nej, pripomína, že členské štáty sú povinné odstrániť diskrimináciu na základe pohlavia, pokiaľ ide o všetky aspekty a podmienky odmeňovania za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty;

Rodová rovnosť ako hlavná zásada vonkajšej činnosti EÚ

8.  vyzýva ESVČ, príslušné útvary Komisie, európske agentúry, ktoré pôsobia za hranicami Európskej únie, a členské štáty, aby systematicky začleňovali uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a prierezovej perspektívy do zahraničnej a bezpečnostnej politiky, politiky rozširovania, obchodnej a rozvojovej politiky EÚ, a to aj na mnohostranných fórach a v rámci každej tvorby politiky, politických a strategických dialógov, verejných vyhlásení, globálneho podávania správ a monitorovania v oblasti ľudských práv, ako aj postupov hodnotenia a podávania správ; trvá na tom, že rodová rovnosť by mala byť základnou hodnotou všetkých vonkajších činností EÚ;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné vykonať ďalšiu analýzu dynamiky moci, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou politík a praxe EÚ a súčasného programového cyklu, s cieľom zanalyzovať a riešiť ich rodové dôsledky;

10.  pripomína, že je dôležité začleňovať prierezovú perspektívu do všetkých vonkajších činností EÚ a že činnosti EÚ by mali zohľadňovať skúsenosti žien z rôznych prostredí, a najmä tých, ktoré čelia prierezovým formám diskriminácie a marginalizácii na základe ich veku, pohlavia, rasy, náboženstva, sociálno-ekonomického a právneho postavenia, schopností, sexuálnej orientácie a rodovej identity; pripomína, že ženy nie sú homogénnou skupinou ani nevystupujú jednotne;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť trvalé odhodlanie vykonávať GAP III na najvyšších politických úrovniach; žiada, aby sa v rámci GAP III stanovilo, že 85 % oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) by sa malo vyhradiť na programy, ktorých významným alebo hlavným cieľom je rodová rovnosť, a žiada, aby sa v rámci tohto širšieho záväzku podstatná časť ODA vyčlenila na programy, ktorých hlavným cieľom je rodová rovnosť vrátane SRZP; požaduje ďalšie cielené opatrenia na dosiahnutie rodovej rovnosti; okrem toho žiada, aby sa v novom GAP posilnil solídny prístup založený na dôkazoch, ktorý bol prijatý v rámci GAP II, a to použitím kvalitatívnych analýz na posúdenie skutočného vplyvu takýchto programov na presadzovanie rodovej rovnosti; žiada, aby sa zlepšilo podávanie správ o finančných prostriedkoch EÚ určených na zabezpečenie rodovej rovnosti, ktoré sa vyčlenili a vyplatili v partnerských krajinách prostredníctvom GAP III;

12.  odporúča, aby sa v súvislosti s GAP III stanovili jasné, merateľné a časovo ohraničené ukazovatele úspechu na monitorovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých zmien, aby sa zodpovednosť rozdelila medzi jednotlivých aktérov a aby sa v každej partnerskej krajine vytýčili jasné ciele, ktoré sa vypracujú v úzkej spolupráci s dotknutou partnerskou krajinou, pričom sa aktívne zapoja organizácie občianskej spoločnosti, iní relevantní aktéri občianskej spoločnosti a miestne malé a stredné podniky (MSP); vyzýva ESVČ, Komisiu a členské štáty EÚ, aby sa prostredníctvom nového GAP opäť zaviazali uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých odvetviach; vyzýva ESVČ, príslušné útvary Komisie a členské štáty EÚ, aby navrhli ďalšie opatrenia zamerané na rodovú rovnosť;

13.  požaduje, aby sa pomocou GAP III bojovalo proti odmietavému postoju k právam žien prostredníctvom posilnenia prístupu žien a dievčat k vzdelaniu, informáciám a SRZP a zabezpečila ich ochrana pred nátlakom, násilím, diskrimináciou a zneužívaním; takisto zdôrazňuje, že nový GAP by sa mal výslovne zaoberať ochranou, účasťou a presadzovaním práv žien vo všetkých kontextoch vrátane nestabilných štátov a kontextov súvisiacich s konfliktmi;

14.  domnieva sa, že vzdelanie je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien a dievčat; vyzýva preto EÚ, aby v nadchádzajúcom GAP III posilnila svoje odhodlanie podporovať rodovú rovnosť a bojovať proti rodovým stereotypom v rámci vzdelávacích systémov a prostredníctvom nich; žiada, aby sa v tomto smere zvážili viaceré príležitostí v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky;

15.  víta strategický prístup EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti a akčný plán EÚ týkajúci sa tejto oblasti, ktoré boli prijaté v roku 2019, a žiada ich dôsledné vykonávanie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek jasným cieľom a ukazovateľom je premietnutie tohto politického záväzku do konkrétnych opatrení aj naďalej problematické a vyžaduje si neustále úsilie; zdôrazňuje význam národných akčných plánov na vykonávanie programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť; víta skutočnosť, že takmer všetky členské štáty EÚ prijmú do konca roka svoje národné akčné plány k rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1325; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že len jeden z nich vyčlenil rozpočet na ich vykonávanie; vyzýva členské štáty, aby vyčlenili príslušný rozpočet, vytvorili vnútroštátne mechanizmy parlamentného dohľadu a zaviedli kvóty na účasť žien v mechanizmoch kontroly, hodnotenia a dohľadu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí zamestnanci EÚ nezačlenili program zameraný na ženy, mier a bezpečnosť do svojej práce a že tento program sa považuje za niečo, čo možno uplatňovať na základe vlastného uváženia a s cieľom zlepšiť účinnosť misií, ale nie na zabezpečenie samotných práv žien a rodovej rovnosti;

16.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o uplatnenie štruktúrovaného prístupu rodovo citlivého rozpočtovania s cieľom presne sledovať všetky súvisiace výdavky, a to aj v oblasti vonkajšej činnosti, a aby zabezpečila ex ante a ex post posúdenie vplyvu rôznych programov financovaných EÚ na rodovú rovnosť a podala o tom správu Európskemu parlamentu; zdôrazňuje, že toto hodnotenie by sa malo zakladať na údajoch rozčlenených podľa rodu a veku a že jeho výsledok by sa mal začleniť do programového cyklu; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť spoľahlivosť rodovej analýzy takou harmonizáciou údajov zhromaždených delegáciami EÚ, aby boli porovnateľné; žiada, aby rodová analýza zohrávala úlohu pri vymedzovaní cieľov, programov, projektov a dialógu v rámci stratégie danej krajiny;

17.  žiada, aby sa podporilo vyčlenenie 85 % osobitných finančných prostriedkov na programy, ktorých významným alebo hlavným cieľom je rodová rovnosť, v rámci navrhovaného nariadenia o Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a aby sa znížili administratívne prekážky s cieľom umožniť prístup miestnych a malých organizácií občianskej spoločnosti k finančným prostriedkom; zdôrazňuje, že je dôležité určiť ďalšie uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a cielené opatrenia ako jasné ciele podľa nariadenia NDICI a zabezpečiť, že partnerom bude poskytnutá dostatočná politická a finančná podpora, aby mohli toto nariadenie vykonávať; žiada, aby sa rodovo špecifické ukazovatele uplatňovali vo fáze výberu projektov a vo fázach monitorovania a hodnotenia všetkých opatrení zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ; zdôrazňuje potrebu zvýšiť účinnosť používania súčasných a budúcich zdrojov EÚ prostredníctvom rodovo citlivého rozpočtovania, najmä v čase výziev, ako sú ďalší viacročný finančný rámec (VFR), rozpočtové obmedzenia a dôsledky krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19;

18.  vyzýva Komisiu, ESVČ a delegácie EÚ, aby uznali dievčatá a mladé ženy ako hnaciu silu zmien a podporovali ich bezpečnú, zmysluplnú a inkluzívnu účasť na občianskom a verejnom živote, a to aj zohľadnením spätnej väzby organizácií vedených mládežou a ich podporou prostredníctvom budovania kapacít; zdôrazňuje pozitívnu úlohu, ktorú dievčatá, mladé ženy a ženy zohrávajú pri dosahovaní udržateľného mieru a sociálnej súdržnosti, a to aj prostredníctvom iniciatív vedených miestnymi dievčatami a ženami v oblasti predchádzania konfliktom a budovania mieru; žiada EÚ a členské štáty, aby zabezpečili primeraný rozpočet na vzdelávanie v núdzových situáciách s cieľom zaistiť, že každé dievča bude mať šancu uspieť, a to aj v podmienkach konfliktov a prírodných katastrof;

19.  uznáva, že počas humanitárnych kríz sa ešte väčšmi prehlbujú problémy súvisiace so SRZP, a pripomína, že v krízových zónach, a najmä v zraniteľných skupinách, ako sú utečenci a migranti, sú ženy a dievčatá obzvlášť vystavené sexuálnemu násiliu, sexuálne prenosným chorobám, sexuálnemu vykorisťovaniu, znásilňovaniu ako vojnovej zbrani a neželaným tehotenstvám; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojej humanitárnej pomoci považovali za vysokú prioritu rodovú rovnosť a SRZP, ako aj zodpovednosť a prístup k spravodlivosti a náprave za porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv a rodovo motivované násilie, a to aj pokiaľ ide o odbornú prípravu humanitárnych aktérov a súčasného a budúceho financovania; zdôrazňuje význam odporúčania Výboru pre rozvojovú pomoc OECD (DAC) o ukončení sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a obťažovania v rámci rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci; v tejto súvislosti víta dôraz, ktorý zainteresované strany v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci kladú na riešenie problémov zneužívania a obťažovania v situáciách súvisiacich s konfliktom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali začlenenie organizácií pre práva žien, ako aj organizácií vedených ženami a obhajcov ľudských práv žien, do humanitárnych koordinačných a rozhodovacích štruktúr;

20.  žiada preskúmanie synergií medzi internými a externými programami Únie s cieľom zaistiť ucelený a kontinuálny prístup k politikám v rámci Únie aj mimo nej, ako napríklad v prípade mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

21.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla obchodnú politiku EÚ založenú na hodnotách, ktorou sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany pracovných a environmentálnych práv a rešpektovanie základných slobôd a ľudských práv vrátane rodovej rovnosti; pripomína, že vo všetkých obchodných a investičných dohodách EÚ sa musí zohľadňovať rodové hľadisko a musia zahŕňať ambicióznu a vymáhateľnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji; pripomína, že rokovanie o obchodných dohodách by mohlo predstavovať dôležitý nástroj na presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien v tretích krajinách a žiada, aby sa zbierali údaje o dôsledkoch obchodu rozčlenené podľa rodu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby do ex ante a ex post posúdení vplyvu zahrnuli rodový vplyv obchodnej politiky a dohôd EÚ rozdelený podľa krajín a odvetví; zdôrazňuje, že výsledky rodovo-špecifickej analýzy by sa mali zohľadniť v obchodných rokovaniach – berúc do úvahy pozitívne aj negatívne vplyvy počas celého procesu od rokovaní až po fázu vykonávania – a mali by ich sprevádzať opatrenia na prevenciu alebo kompenzáciu možných negatívnych účinkov; víta odhodlanie Komisie po prvýkrát v histórii EÚ zabezpečiť, že sa do modernizovanej dohody o pridružení medzi Čile a EÚ zahrnie osobitná kapitola o rodovej rovnosti, a žiada, aby sa presadzovalo a podporovalo začlenenie takýchto kapitol do všetkých ďalších obchodných a investičných dohôd EÚ, a to na základe existujúcich medzinárodných príkladov a ich pridanej hodnoty vyplývajúcej z vykonaných posúdení;

22.  žiada členské štáty, aby plne dodržiavali spoločnú pozíciu k vývozu zbraní, a osobitne vyzýva členské štáty, aby brali do úvahy riziko, že sa vyvezené materiály použijú na rodovo motivované násilie alebo násilie páchané na ženách či deťoch alebo ho uľahčia; zdôrazňuje, že rodovo citlivý prístup znamená bezpečnostný prístup sústredený na človeka, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti žien vrátane hospodárskej, sociálnej a zdravotnej bezpečnosti;

Dôraz na rodové hľadisko a rozmanitosť v inštitucionálnej kultúre EÚ na úrovni ústredí a delegácií

23.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili formálnu pracovnú skupinu pre rodovú rovnosť; žiada, aby sa zaviedlo nové zloženie Rady, v ktorom by spoločne rokovali ministri a štátni tajomníci EÚ zodpovední za rodovú rovnosť s cieľom uľahčiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ vrátane zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

24.  víta prácu, ktorú doteraz vykonali hlavná poradkyňa ESVČ pre rodové otázky a neformálna pracovná skupina EÚ pre otázky žien, mieru a bezpečnosti, a to aj tým, že zabezpečili účasť príslušných organizácií občianskej spoločnosti na svojich rokovaniach; vyjadruje však poľutovanie nad obmedzenou kapacitou, pokiaľ ide o personál a zdroje pridelené úradu hlavnej poradkyne pre rodové otázky a žiada, aby bola držiteľka tejto funkcie priamo podriadená VP/PK; zdôrazňuje, že je potrebné ešte účinnejšie používať zdroje pridelené tomuto úradu; vyzýva VP/PK, aby pokračoval vo svojom úsilí v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, aby v rámci každého riaditeľstva ESVČ vymenoval poradcu pre rodové otázky na plný úväzok, ktorý bude priamo podriadený hlavnej poradkyni a aby povzbudzoval svojich zamestnancov k úzkej spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že výmena informácií medzi inštitúciami a agentúrami EÚ je dôležitým a vysoko účinným nástrojom na predchádzanie vysokým administratívnym nákladom a zbytočnému zvyšovaniu byrokracie;

25.  víta stratégiu ESVČ pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na roky 2018 – 2023 a žiada, aby sa táto stratégia zaktualizovala tak, aby obsahovala konkrétne, merateľné a záväzné politické záväzky týkajúce sa zastúpenia žien na riadiacich pozíciách; nalieha na to, aby sa dosiahol cieľ 50 % zastúpenia žien na riadiacich pozíciách, a to aj ako vedúcich delegácií a misií a operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP); víta pokrok v podobe žien predstavujúcich 41 % riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach, ktorý v tomto smere dosiahla Komisia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ESVČ tento cieľ zďaleka nedosahuje, keďže ženy zastávajú len dve z ôsmich pozícií osobitných zástupcov EÚ, 31,3 % pozícií na úrovni stredného manažmentu a 26 % na úrovni vyššieho manažmentu; vyzýva súčasného VP/PK, aby podnikol potrebné kroky na riešenie tejto situácie a vyzýva členské štáty, aby navrhli viac žien na vyššie pozície;

26.  zdôrazňuje význam zásady nediskriminácie a rozmanitosti v inštitúciách EÚ, ako je zakotvená v článku 21 Charty základných práv Európskej únie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby ESVČ upravila svoje postupy náboru a prijímania do zamestnania s cieľom venovať väčšiu pozornosť rozmanitosti a začleneniu; zdôrazňuje potrebu rodovo responzívnych postupov prijímania zamestnancov, a to aj zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov; žiada, aby rodovo responzívne vedenie bolo súčasťou náplní práce v strednom a vyššom manažmente;

27.  vyzýva VP/PK, aby zabezpečil, že vedúci delegácií EÚ v zahraničí budú formálne zodpovední za začlenenie rodovej rovnosti do všetkých aspektov práce delegácie a za podávanie správ o situácii v tejto oblasti; vyzýva VP/PK, aby zabezpečil, že v rámci delegácií EÚ sa určia konkrétne kontaktné miesta pre rodové otázky s cieľom zaistiť plynulosť pracovných procesov a znížiť byrokraciu na minimum; zdôrazňuje, že je potrebné, aby kontaktné miesta pre rodové otázky mali k dispozícii dostatočné zdroje a čas na plnenie svojich úloh, pričom v opisoch pracovných miest by sa mali podrobne uvádzať ich povinnosti; zdôrazňuje, že by mali byť priamo podriadené vedúcemu delegácie/vedúcemu sekcie, mali by mať prístup ku všetkým relevantným dokumentom a odbornej príprave potrebnej na vykonávanie svojich povinností a v prípade potreby by mali mať riadiace právomoci; žiada usmernenia týkajúce sa rodovej rovnosti pre všetky delegácie EÚ a v tejto súvislosti o vypracovanie systému podávania správ cez internet, prehľadných formulárov a vydanie príručky na uľahčenie práce delegácií;

28.  zdôrazňuje, že rodovú rovnosť nemožno dosiahnuť bez toho, aby ju presadzovali vedúci predstavitelia; v tejto súvislosti žiada povinnú a prispôsobenú odbornú prípravu v oblasti rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti pre všetkých riadiacich pracovníkov ESVČ, zamestnancov diplomatických služieb EÚ a vedúcich/veliteľov misií a operácií v rámci SBOP; zdôrazňuje, že poverovacie listy a opisy pracovných miest nových vedúcich delegácií EÚ musia obsahovať konkrétne odkazy na rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že ich hodnotenia musia zahŕňať osobitné kritériá, pokiaľ ide o prácu, ktorá bola vykonaná s cieľom zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že presadzovanie práv žien a rodovej rovnosti by malo byť horizontálnou prioritou všetkých osobitných zástupcov EÚ a hlavnou zásadou ich mandátu, najmä v prípade osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva;

29.  zdôrazňuje, že účasť žien na misiách SBOP prispieva k účinnosti misie a je hnacou silou dôveryhodnosti EÚ ako zástancu rovnakých práv pre mužov a ženy na celom svete; víta skutočnosť, že vo všetkých civilných misiách SBOP bol vymenovaný poradca pre rodové otázky a vyzýva, aby sa takýto poradca vymenoval aj vo vojenských misách SBOP; nabáda členské štáty EÚ, aby navrhli ženy ako kandidátky na existujúce voľné miesta; žiada, aby bol všetok vojenský a civilný personál EÚ dostatočne vyškolený v oblasti rodovej rovnosti a otázok žien, mieru a bezpečnosti, a to najmä pokiaľ ide o to, ako začleniť rodové hľadisko do svojich úloh; vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet žien pôsobiacich v misiách SBOP a najmä vo vojenských operáciách je stále veľmi nízky; naliehavo vyzýva ESVČ, aby presadzovala potrebu konkrétneho cieľa a politického záväzku zvyšovať počet žien v misiách a operáciách krízového riadenia EÚ; naliehavo vyzýva členské štáty, aby preskúmali spôsoby, ako posilniť politiky prijímania a udržania zamestnancov a podporovať účasť žien v misiách na budovanie a zachovanie mieru;

30.  zdôrazňuje, že len v niekoľkých misiách EÚ v rámci SBOP sa poskytuje odborná príprava v oblasti sexuálneho a rodovo motivovaného obťažovania, a vyzýva ESVČ a členské štáty, aby poskytovali povinnú odbornú prípravu s cieľom bojovať proti takémuto obťažovaniu vo všetkých misiách a operáciách a aby zabezpečili účinnú ochranu obetí a oznamovateľov; žiada, aby sa zaktualizovali modernizované všeobecné normy správania pre misie a operácie SBOP tak, aby sa do nich zahrnula zásada nulovej tolerancie nečinnosti vedúcich a riadiacich predstaviteľov EÚ v súvislosti so sexuálnym a rodovo motivovaným násilím;

31.  naliehavo vyzýva VP/PK a členské štáty, aby do rozhodnutí Rady a mandátov misií, ktoré sa týkajú SBOP, zahrnuli odkazy na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a nadväzujúce rezolúcie, a aby zabezpečili, že misie a operácie SBOP budú mať ročný akčný plán na plnenie cieľov budúceho GAP III a akčného plánu EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť; žiada, aby sa do nových nástrojov SBOP vrátane Európskeho obranného fondu a navrhovaného Európskeho mierového nástroja zahrnula rodová analýza;

32.  víta čoraz väčšiu sieť kontaktných osôb pre rodové otázky s podporou vedenia a prístupom k odbornej príprave; v tejto súvislosti konštatuje, že sa uskutočnilo regionálne stretnutie kontaktných osôb pre rodové otázky pôsobiacich na západnom Balkáne a v Turecku s cieľom posilniť prácu v oblasti rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; víta zlepšenie spolupráce so západným Balkánom v rámci partnerskej iniciatívy skupiny G7, v ktorej sa EÚ dohodla na partnerstve s Bosnou a Hercegovinou v záujme posilnenia programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť;

33.  zdôrazňuje význam presadzovania rodovej rovnosti v zahraničnej politike EÚ, a to aj prostredníctvom vzťahov Európskeho parlamentu s tretími krajinami; v tejto súvislosti víta rozhodnutie delegácií Európskeho parlamentu vymenovať v každej delegácii zástupcu pre rodové otázky; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať rovnosť a rozmanitosť vo všetkých činnostiach delegácií, a to aj počas oficiálnych parlamentných stretnutí s tretími krajinami;

Uprednostňovanie ochrany a presadzovania práv a účasti žien a dievčat

34.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby dodržiavali všetky medzinárodné záväzky týkajúce sa globálneho programu rodovej rovnosti; ďalej ich vyzýva, aby povzbudili a podporili partnerské štáty pri odvolávaní výhrad, ktoré vzniesli v súvislosti s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, a aby vykonali vyhlásenie a akčný plán prijatý na IV. svetovej konferencii OSN o ženách v roku 1995 v Pekingu, a to aj prostredníctvom právnych predpisov;

35.  pripomína kľúčovú úlohu žien ako budovateliek mieru a zdôrazňuje význam úlohy žien pri podporovaní dialógu, budovaní mieru a prinášaní rôznych pohľadov na to, čo znamenajú mier a bezpečnosť; poukazuje na to, že zabezpečenie zmysluplnej a spravodlivej účasti žien na rokovaniach o zahraničnej politike EÚ a mierových a bezpečnostných procesoch je spojené s väčšou hospodárskou prosperitou, znížením porušovania ľudských práv a pokrokom v oblasti globálnej bezpečnosti, demokracie a udržateľného mieru; konštatuje, že presadzovanie práv žien v krajinách zasiahnutých krízou alebo konfliktom podporuje silnejšie a odolnejšie komunity; vyzýva VP/PK, ESVČ a členské štáty, aby chránili práva dievčat a žien a zabezpečili ich plnú a zmysluplnú účasť v rôznych fázach cyklu konfliktov v súvislosti s činnosťami EÚ pri predchádzaní a mediácii konfliktov;

36.  poukazuje na to, že záväzok predchádzať všetkým formám sexuálneho a rodovo motivovaného násilia vrátane násilia zo strany intímneho partnera, násilia online, škodlivých praktík, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov a detské, predčasné a nútené sobáše, násilia páchaného v mene cti, ako aj sexuálneho a rodovo motivovaného násilia súvisiaceho s konfliktmi, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a obťažovania, bojovať proti nim a trestne ich stíhať má zásadný význam; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je potrebné poskytovať pomoc obetiam; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám a dievčatám, ktoré čelia viacerým a prierezovým formám diskriminácie; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor ako prvý právne záväzný medzinárodný nástroj, ktorého cieľom je predchádzať násiliu páchanému na ženách a bojovať proti nemu, čím pôjdu príkladom na celom svete a v rámci vonkajších vzťahov EÚ preukážu, že záväzok EÚ odstrániť toto násilie je dôveryhodný; požaduje revíziu a aktualizáciu usmernení EÚ v oblasti násilia páchaného na ženách a dievčatách a boja proti všetkým formám ich diskriminácie;

37.  zdôrazňuje, že rodovú rovnosť nemožno dosiahnuť bez toho, aby boli zapojení aj muži a chlapci; domnieva sa, že pri presadzovaní rodovej rovnosti je potrebné vyzývať mužov a chlapcov, aby sa zúčastňovali a aktívne prispievali ako aktéri zmeny, čím sa budú riešiť rodové stereotypy; pripomína najmä úlohu a zodpovednosť mužov a chlapcov v boji proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu;

38.  vyzýva VP/PK, ESVČ a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie usmernení EÚ týkajúcich sa obhajcov ľudských práv a aby prijali prílohu s cieľom uznať a rozvinúť ďalšie stratégie a nástroje, ktoré by umožnili lepšie a účinnejšie reagovať na špecifické situácie, hrozby a rizikové faktory, ktorým sú vystavené obhajkyne ľudských práv vrátane aktivistiek z radov dievčat a mladých žien, a predchádzať im; žiada okamžité uplatnenie rodového hľadiska a osobitných opatrení na podporu obhajkýň ľudských práv vo všetkých programoch a nástrojoch zameraných na ochranu obhajcov ľudských práv;

39.  zdôrazňuje, že v mnohých častiach sveta ľudské práva žien a dievčat nie sú plne zaručené, pričom organizácie občianskej spoločnosti vrátane organizácií pre práva žien a dievčat čelia čoraz väčším výzvam v dôsledku zužujúceho sa dostupného demokratického priestoru na celom svete; pripomína zásadnú prácu organizácií občianskej spoločnosti v teréne, pokiaľ ide o udržanie mieru a podporu zapojenia žien do mierových procesov, politiky, verejnej správy, budovania inštitúcií, právneho štátu a odvetvia bezpečnosti; vyzýva delegácie EÚ, aby monitorovali odmietavý postoj k rodovej rovnosti a SRZP a tendenciu zužovať priestor občianskej spoločnosti a aby prijali konkrétne kroky na ochranu občianskej spoločnosti pred hrozbami, obťažovaním, násilím a nenávistnými prejavmi; naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ, členské štáty a vedúcich delegácií EÚ, aby zabezpečili podporu miestnej občianskej spoločnosti vrátane organizácií žien a obhajcov ľudských práv tým, že budú presadzovať primeranú úroveň budovania kapacít, a aby zaistili, že spolupráca a konzultácia s nimi bude štandardným prvkom ich práce; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili iniciatívy zamerané na spochybňovanie a transformáciu negatívnych rodových noriem a stereotypov vo všetkých kontextoch;

40.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby systematicky podporovali SRZP, čím prispejú k dosiahnutiu všetkých cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich so zdravím, ako sú prenatálna starostlivosť a opatrenia na zabránenie vysokorizikovým pôrodom a na zníženie dojčenskej a detskej úmrtnosti; poukazuje na to, že je potrebné podporovať prístup k plánovanému rodičovstvu a zdravotnej starostlivosti o matky, komplexnej vekovo primeranej sexuálnej výchove, antikoncepcii, bezpečným a zákonným službám v oblasti umelého prerušenia tehotenstva a rešpektovanie práva žien rozhodovať o svojom vlastnom tele a v tejto súvislosti byť chránené proti akejkoľvek forme diskriminácie, nátlaku alebo násilia; vyzýva Komisiu, aby bojovala proti vplyvu globálneho umlčiavacieho pravidla tým, že bude výrazne podporovať financovanie SRZP prostredníctvom finančných nástrojov dostupných v rámci vonkajšieho rozmeru EÚ;

41.  pripomína, že ženy a dievčatá sú neúmerne postihnuté zmenou klímy v dôsledku kultúrnych a štrukturálnych rodových nerovností; uznáva, že rodová rovnosť je nevyhnutná pre dosiahnutie mieru, bezpečnosti a udržateľného rozvoja a pre účinné riadenie klimatických výziev a že pre dosiahnutie spravodlivého prechodu, pri ktorom sa na nikoho nezabudne, je potrebná prierezová perspektíva; poukazuje na to, že ženy tvoria iba 30 % vyjednávačov zodpovedných za otázky klímy, a pripomína, že zmysluplná a rovnocenná účasť žien v rozhodovacích orgánoch na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide o politiku a opatrenia v oblasti zmeny klímy, je nevyhnutná pre dosiahnutie dlhodobých klimatických cieľov; dôrazne odporúča, aby bol GAP III jasne prepojený s Parížskou dohodou, a vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili prístup organizácií žien k medzinárodným klimatickým fondom;

42.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy a dievčatá na celom svete sú stále vystavené systematickej diskriminácii vo viacerých formách; konštatuje, že je potrebné bojovať proti chudobe žien tým, že sa pre ne zabezpečí rovnaký prístup k hospodárskym zdrojom; pripomína, že väčšie zapojenie žien do trhu práce, lepšia podpora podnikania žien, rovnaký prístup ku kapitálu, a to aj pre podnikateľky, ochrana rovnosti príležitostí a rovnosti odmien mužov a žien za rovnakú prácu a podpora rovnováhy pracovného a osobného života sú kľúčovými faktormi dosahovania dlhodobej udržateľnej a inkluzívnej hospodárskej prosperity, boja proti nerovnostiam a podpory finančnej nezávislosti žien; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby v prípade potreby zvýšili dostupnosť financovania, a to aj prostredníctvom mikropôžičiek, a aby spolupracovali s partnerskými krajinami na zlepšení postavenia žien, a to aj v oblastiach, ako sú dedičské práva na majetok a pôdu, prístup k právnemu postaveniu a k finančnej a digitálnej gramotnosti a ochrana pred detskou prácou a inými formami vykorisťovania;

43.  zdôrazňuje potrebu uplatňovať rodovú perspektívu v rámci migračnej politiky EÚ, ktorá bude zaručovať práva žien a dievčat z radov žiadateľov o azyl a utečencov, okamžite zaviesť rodovo citlivé azylové a migračné postupy a zintenzívniť úsilie o zaistenie náležitej identifikácie potenciálneho násilia, obťažovania, znásilnenia a obchodovania so ženami, ako aj ochrany pred nimi v prijímacích centrách v celej Európe;

44.  odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách vrátania obchodovania s ľuďmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami v záujme boja proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi, pričom by mali venovať osobitnú pozornosť rodovému rozmeru obchodovania s ľuďmi s cieľom konkrétne bojovať proti detským sobášom, sexuálnemu vykorisťovaniu žien a dievčat a sexuálnej turistike; žiada, aby sa zaviedol rodovo citlivý prístup k obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom komplexného riešenia vplyvu obchodovania s ľuďmi na uplatňovanie širokej škály ľudských práv;

45.  trvá na tom, že dievčatá a ženy, ktoré sa stali obeťami znásilnenia počas vojen, musia mať prístup k nediskriminačnej starostlivosti, a konkrétne ku komplexnej zdravotnej starostlivosti; v tejto súvislosti trvá na tom, že je potrebné zaistiť ochranu práva na život a dôstojnosť všetkých žien a dievčat prostredníctvom aktívneho boja proti škodlivým praktikám; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť používanie znásilnenia ako vojnovej zbrane a prostriedku útlaku, a že EÚ musí vyvinúť tlak na vlády tretích krajín a všetky zainteresované strany pôsobiace v regiónoch, kde k takémuto rodovo motivovanému násiliu dochádza, aby s takýmito praktikami skoncovali, potrestali páchateľov a pracovali s obeťami a postihnutými ženami a komunitami, aby im pomohli s liečbou a zotavením;

46.  berie na vedomie trvalý pokrok pri vykonávaní iniciatívy EÚ a OSN s názvom Spotlight, ktorá je zameraná na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete a v rámci ktorej bolo v roku 2018 vyčlenených 270 miliónov eur pre programy v Afrike a Latinskej Amerike; vyzýva EÚ, aby sa prevzala silné vedenie, pokiaľ ide o výzvu k akcii na ochranu pred rodovo motivovaným násilím v núdzových situáciách a podporu poskytovanú obetiam sexuálneho a rodovo motivovaného násilia súvisiaceho s konfliktmi; pripomína Komisii a členským štátom význam výsledku konferencie o ukončení sexuálneho a rodovo motivovaného násilia počas humanitárnych kríz, ktorá sa konala v Osle;

47.  konštatuje, že v roku 2018 sa EÚ a OSN dohodli na novom súbore progresívnych priorít pre spoluprácu pri mierových operáciách a krízovom riadení na roky 2019 – 2021; zdôrazňuje, že je potrebné určiť založenie kolaboratívnej platformy EÚ a OSN zameranej na ženy, mier a bezpečnosť za dôležitú súčasť agendy v oblasti zahraničných vecí a bezpečnosti;

48.  pripomína varovanie OSN, že pandémia ochorenia COVID-19 odhaľuje a prehlbuje všetky druhy nerovností vrátane rodovej nerovnosti; vyjadruje hlboké znepokojenie nad nerovným rozdelením prác v oblasti domácej aj verejnej starostlivosti, vzhľadom na to, že ženy tvoria približne 70 % celosvetovej zdravotnej pracovnej sily, nad znepokojujúcim prudkým nárastom rodovo motivovaného násilia, čiastočne v dôsledku dlhších období obmedzenia pohybu, a nad obmedzeným prístupom k reprodukčnému zdraviu a zdraviu matiek; žiada preto, aby sa vypracovali cielené a konkrétne opatrenia na riešenie sociálno-ekonomického vplyvu ochorenia COVID-19 na ženy a dievčatá; zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene sprístupniť primerané finančné prostriedky, aby sa zabezpečilo, že organizácie žien, obhajcovia ľudských práv a mierotvorcovia budú mať úplný a neobmedzený prístup ku kvalitným technológiám, čím sa im umožní zmysluplná účasť na rozhodovacích procesoch počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19; zdôrazňuje, že VP/PK a Komisia musia uznať potrebu ľudskej bezpečnosti, ktorá zahŕňa všetky aspekty strategického prístupu EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby vykonávanie globálnej reakcie EÚ na ochorenie COVID-19 nebolo rodovo necitlivé, aby sa primerane riešili osobitné potreby žien a iných marginalizovaných skupín a aby sa zaistilo ich zapojenie do celého programového cyklu;

o
o   o

49.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 168.
(4) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 56.


Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
PDF 1125kWORD 497k
Pozmeňujúce návrhy(1) prijaté Európskym parlamentom 23. októbra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúce návrhy 776 a 847
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Komisia v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. Novembra 2017 sformulovala úlohy, ciele a zameranie spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len SPP) po roku 2020. K daným cieľom patrí okrem iného potreba, aby SPP bola viac zameraná na výsledky, potreba zintenzívniť modernizáciu a udržateľnosť (vrátane udržateľnosti v oblasti hospodárstva, sociálnej sféry, životného prostredia a klímy) poľnohospodárskych, lesohospodárskych a vidieckych oblastí, a pomôcť zmierniť administratívnu záťaž prijímateľov súvisiacu s právnymi predpismi Únie.
(1)  Komisia v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. Novembra 2017 sformulovala úlohy, ciele a zameranie spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len SPP) po roku 2020. K daným cieľom patrí okrem iného potreba, aby SPP bola viac zameraná na výsledky a orientovaná na trh, potreba zintenzívniť modernizáciu a udržateľnosť (vrátane udržateľnosti v oblasti hospodárstva, sociálnej sféry, životného prostredia a klímy) poľnohospodárskych, lesohospodárskych a vidieckych oblastí, a pomôcť zmierniť administratívnu záťaž prijímateľov súvisiacu s právnymi predpismi Únie. Nová politika by takisto mala predstavovať zjednodušenie pre prijímateľov, ktorí by mali dostávať spravodlivý príjem. Na to, aby sa v rámci SPP podarilo dosiahnuť uvedené ciele, je nesmierne dôležité zachovať počas viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 rovnakú úroveň financovania ako v období 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   SPP aj naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji vidieckych oblastí Únie. Preto je potrebné pokúsiť sa spomaliť postupné upúšťanie od poľnohospodárskej činnosti zachovaním silnej SPP s primeranými zdrojmi, aby sa zmiernil odlev obyvateľov z vidieckych oblastí a aby sa naďalej plnili očakávania spotrebiteľov v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat. So zreteľom na výzvy, ktorým čelia výrobcovia z Únie v oblasti reakcie na nové regulačné požiadavky a vyššie ciele v oblasti životného prostredia, a v kontexte nestálosti cien a hraníc Únie, ktoré sú otvorenejšie dovozu z tretích krajín, by sa mal zachovať rozpočet SPP aspoň na rovnakej úrovni ako v období 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)   S cieľom riešiť globálny rozmer a dôsledky SPP by Komisia mala zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu s ostatnými vonkajšími politikami a nástrojmi Únie, najmä v oblasti rozvojovej spolupráce a obchodu. Záväzok Únie k súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, aby sa pri navrhovaní politík zohľadňovali rozvojové ciele a zásady.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  SPP musí dôraznejšie reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré sa ukazujú na úrovni Únie, medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni i na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a preto je potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť jej výsledky pri dosahovaní cieľov Únie, ako aj výrazne znížiť administratívnu záťaž. Únia by v SPP založenej na výkonnosti (model vykonávania) mala stanoviť základné politické parametre, akými sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali znášať väčšiu zodpovednosť v súvislosti so spôsobom plnenia a dosahovania daných cieľov a cieľových hodnôt. Zintenzívnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, a teda prispôsobovať podporu tak, aby sa maximalizoval prínos k cieľom Únie.
(2)  SPP musí dôraznejšie reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré sa ukazujú na úrovni Únie, medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni i na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a preto je potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť jej výsledky pri dosahovaní cieľov Únie, ako aj výrazne znížiť administratívnu záťaž, najmä pokiaľ ide o konečných prijímateľov. V rámci SPP založenej na výkonnosti (model vykonávania) by mala Únia stanoviť kľúčové politické parametre, ako sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, ako plnia stanovené ciele a dosahujú cieľové hodnoty, pričom zároveň treba zaručiť istotu v súvislosti s politikou a finančné zabezpečenie odvetvia. Zintenzívnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, a teda prispôsobovať podporu tak, aby sa maximalizoval prínos k cieľom Únie. S cieľom zamedziť tomu, aby táto subsidiarita nepredstavovala opätovné zoštátnenie SPP, by toto nariadenie malo obsahovať spoľahlivý súbor ustanovení Únie zameraných na to, aby zabránili narušeniu hospodárskej súťaže a zaistili nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi Únie na celom území Únie.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Používanie spoločných vymedzení pojmov stanovených úplne na úrovni Únie spôsobilo členským štátom určité ťažkosti pri zaisťovaní svojich osobitných okolností na vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Členské štáty by preto mali mať zaručenú flexibilitu, aby vo svojich strategických plánoch SPP mohli vymedziť určité pojmy. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky však treba stanoviť určitý rámec na úrovni Únie, v ktorom sa ukotvia potrebné základné prvky, ktoré sa majú zahrnúť do predmetného vymedzenia pojmov („rámcové vymedzenie pojmov“).
(3)  Členské štáty by mali mať zaručenú flexibilitu, aby vo svojich strategických plánoch SPP mohli vymedziť určité pojmy. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky však treba stanoviť určitý rámec na úrovni Únie, v ktorom sa ukotvia potrebné spoločné prvky, ktoré sa majú zahrnúť do predmetného vymedzenia pojmov („rámcové vymedzenie pojmov“).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom zabezpečiť, aby Únia mohla dodržiavať svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa vnútornej podpory, ako sa stanovujú v Dohode WTO o poľnohospodárstve, a konkrétne, aby sa základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti a súvisiacich typov intervencií naďalej notifikovala ako podpora typu „zelený kôš“, ktorá nemá žiadne alebo len úplne minimálne účinky narúšajúce trh alebo vplyv na výrobu, by rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ malo zahŕňať ako výrobu poľnohospodárskych výrobkov, tak aj údržbu poľnohospodárskej plochy. V súvislosti s prispôsobením miestnym podmienkam by členské štáty mali stanoviť samotné vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ vo svojich strategických plánoch SPP:
(4)  S cieľom zabezpečiť, aby Únia mohla dodržiavať svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa vnútornej podpory, ako sa stanovujú v Dohode WTO o poľnohospodárstve, a konkrétne, aby sa základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti a súvisiacich typov intervencií naďalej notifikovala ako podpora typu „zelený kôš“, ktorá nemá žiadne alebo len úplne minimálne účinky narúšajúce trh alebo vplyv na výrobu, by rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ malo zahŕňať ako výrobu poľnohospodárskych výrobkov, tak aj údržbu poľnohospodárskej plochy. V súvislosti s prispôsobením miestnym podmienkam by členské štáty mali stanoviť vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ vo svojich strategických plánoch SPP, ktoré rešpektuje spoločné prvky rámcového vymedzenia pojmu Únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Malo by sa stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska plocha“, s cieľom zachovať podstatné prvky platné na celom území Únie v záujme zabezpečenia porovnateľnosti medzi rozhodnutiami členských štátov, avšak bez toho, aby sa členské štáty pri dosahovaní cieľov Únie obmedzovali. Súvisiace rámcové vymedzenie pojmov „orná pôda“, „trvalé plodiny“ a „trvalý trávny porast“ by sa mali sformulovať všeobecne, aby členské štáty mohli vymedzenia konkretizovať podľa svojich miestnych podmienok. Rámcové vymedzenie pojmu „orná pôda“ by sa malo stanoviť tak, aby ho členské štáty mohli vztiahnuť na rôzne spôsoby výroby vrátane systémov ako agrolesnícky systém a orná pôda s krovím a stromami, a aby bolo potrebné začleniť oblasti pôdy ležiacej úhorom, aby sa zabezpečil oddelený charakter intervencií. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalé plodiny“ by malo zahŕňať oblasti využívané na výrobu aj iné oblasti, ako aj škôlky a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín, ktoré majú vymedziť členské štáty. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalý trávny porast“ by sa malo stanoviť tak, aby členské štáty mohli podrobnejšie špecifikovať kritériá a začleniť druhy iné než trávy alebo iné rastlinné krmivá, ktoré môžu slúžiť ako pasienky alebo z ktorých sa môže získavať krmivo, bez ohľadu na to, či sa využívajú na samotnú výrobu alebo nie.
(5)  Malo by sa stanoviť spoločné rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska plocha“ s cieľom zachovať spoločné prvky platné na celom území Únie v záujme zabezpečenia porovnateľnosti medzi rozhodnutiami členských štátov a rovnakého zaobchádzania so všetkými poľnohospodármi v Únii, avšak bez toho, aby sa členské štáty pri dosahovaní cieľov Únie obmedzovali. Súvisiace rámcové vymedzenie pojmov „orná pôda“, „trvalé plodiny“ a „trvalý trávny porast“ by sa mali sformulovať všeobecne, aby členské štáty mohli vymedzenia konkretizovať podľa svojich miestnych podmienok a tradičných postupov. Rámcové vymedzenie pojmu „orná pôda“ by sa malo stanoviť tak, aby ho členské štáty mohli vztiahnuť na rôzne spôsoby výroby vrátane systémov ako agrolesnícky systém a orná pôda s krovím a stromami a aby bolo potrebné začleniť oblasti pôdy ležiacej úhorom, aby sa zabezpečil oddelený charakter intervencií. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalé plodiny“ by malo zahŕňať oblasti využívané na výrobu aj iné oblasti, ako aj škôlky a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín, ktoré majú vymedziť členské štáty. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalý trávny porast“ by sa malo stanoviť tak, aby členské štáty mohli podrobnejšie špecifikovať kritériá a začleniť druhy iné než trávy alebo iné rastlinné krmivá, ktoré môžu alebo nemusia slúžiť výlučne ako pasienky alebo z ktorých sa môže získavať krmivo, bez ohľadu na to, či sa využívajú na samotnú výrobu alebo nie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  V budúcnosti by sa mal dôraz v oblasti poľnohospodárstva klásť na výrobu kvalitných potravín, pretože práve v tom spočíva konkurenčná výhoda Únie. Pokiaľ je to možné, mali by sa zachovať a posilniť normy Únie a mali by sa zvážiť opatrenia zamerané na ďalšie zvýšenie dlhodobej produktivity a konkurencieschopnosti odvetvia potravinárskej výroby a na zavedenie nových technológií a efektívnejšie využívanie zdrojov, čím by sa posilnila úloha Únie ako svetového lídra.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Pokiaľ ide o oblasti využívané na pestovanie konopy siatej, s cieľom zachovať verejné zdravie a zabezpečiť súlad s inými právnymi predpismi, by používanie semien odrôd konopy siatej s obsahom tetrahydrokanabinolu nižším než 0,2 % malo byť zahrnuté do vymedzenia pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“.
(8)  Pokiaľ ide o oblasti využívané na pestovanie konopy siatej, s cieľom zachovať verejné zdravie a zabezpečiť súlad s inými právnymi predpismi, by používanie semien odrôd konopy siatej s obsahom tetrahydrokanabinolu nižším než 0,3 % malo byť zahrnuté do vymedzenia pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  S perspektívou ďalej zlepšovať výkonnosť SPP by podpora príjmu mala byť smerovaná skutočným poľnohospodárom. V záujme zabezpečenia spoločnej koncepcie na úrovni Únie týkajúcej sa takéhoto smerovania podpory by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „skutočný poľnohospodár“ zahŕňajúce jeho podstatné prvky. Členské štáty by na základe tohto rámca mali vo svojich strategických plánoch SPP vymedziť, akí poľnohospodári sa nepovažujú za skutočných poľnohospodárov, a to na základe podmienok ako testy príjmov, vstupov práce v poľnohospodárskom podniku, účel podniku a zápis v registroch. Takisto by nemalo mať za následok vylúčenie podpory pre poľnohospodárov vyvíjajúcich viaceré činnosti, teda ktorí sa aktívne venujú poľnohospodárstvu, ale takisto vyvíjajú nepoľnohospodárske činnosti mimo svojho poľnohospodárskeho podniku, pretože ich viaceré činnosti často posilňujú sociálno-ekonomickú štruktúru vo vidieckych oblastiach.
(9)  S perspektívou ďalej zlepšovať výkonnosť SPP by podpora príjmu mala byť smerovaná aktívnym poľnohospodárom. V záujme zabezpečenia spoločnej koncepcie na úrovni Únie týkajúcej sa takéhoto smerovania podpory by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“ zahŕňajúce spoločné prvky. Nemala by sa vylúčiť podpora pre poľnohospodárov vyvíjajúcich viaceré činnosti, teda ktorí sa aktívne venujú poľnohospodárstvu, ale takisto vyvíjajú nepoľnohospodárske činnosti mimo svojho poľnohospodárskeho podniku, pretože ich viaceré činnosti často posilňujú sociálno-ekonomickú štruktúru vo vidieckych oblastiach. Uvedené rámcové vymedzenie pojmu by v každom prípade malo prispievať k zachovaniu modelu rodinného poľnohospodárskeho podniku, ktorý existuje v Únii.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Rovnosť medzi ženami a mužmi patrí medzi hlavné zásady Únie a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je dôležitým nástrojom pri začleňovaní tejto zásady do SPP. Preto by sa mala venovať osobitná pozornosť podpore účasti žien na sociálno-ekonomickom rozvoji vidieckych oblastí. Poľnohospodárske podniky riadené ženami bývajú zvyčajne menšie a práca vykonávaná ženami, ktoré sú v pozícii manželiek poľnohospodárov, nie je vždy uznaná a viditeľná, čo má vplyv na ich ekonomickú nezávislosť. Týmto nariadením by sa malo prispieť k väčšiemu zviditeľneniu a oceneniu práce žien, ktorá by sa mala zohľadňovať v rámci špecifických cieľov, ktoré navrhnú členské štáty vo svojich strategických plánoch. Rodová rovnosť a zásady nediskriminácie by mali byť neoddeliteľnou súčasťou prípravy, vykonávania a hodnotenia intervencií SPP. Okrem toho členské štáty posilnia svoje kapacity v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a zberu údajov rozčlenených podľa pohlavia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Malo by sa stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „mladý poľnohospodár“ na úrovni Únie zahŕňajúce jeho podstatné prvky, s cieľom zabezpečiť súlad medzi typmi intervencií vo forme priamych platieb a typmi intervencií v oblasti rozvoja vidieka pri plnení cieľa generačnej obnovy.
(10)  Malo by sa stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „mladý poľnohospodár“ na úrovni Únie zahŕňajúce spoločné prvky, s cieľom zabezpečiť súlad medzi typmi intervencií vo forme priamych platieb a typmi intervencií v oblasti rozvoja vidieka pri plnení cieľa generačnej obnovy.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Na úrovni Únie by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „nový poľnohospodár“ zahŕňajúce spoločné prvky, s cieľom zabezpečiť súlad medzi typmi intervencií vo forme priamych platieb a typmi intervencií v oblasti rozvoja vidieka pri plnení cieľa, ktorým je uľahčenie podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom skonkretizovať ciele SPP, ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, je vhodné stanoviť súbor všeobecných cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené v oznámení Komisie o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“. Súbor špecifických cieľov by sa mal podrobnejšie vymedziť na úrovni Únie a členské štáty by ich mali uplatňovať vo svojich strategických plánoch SPP. Všeobecné ciele by jednak v súlade s posúdením vplyvu mali zabezpečiť rovnováhu medzi jednotlivými rozmermi udržateľného rozvoja a jednak by sa mali premietnuť do týchto špecifických cieľov SPP v podobe konkrétnejších priorít a mali by v nich byť zohľadnené relevantné právne predpisy Únie, predovšetkým vzhľadom na oblasť klímy a životného prostredia.
(11)  S cieľom plniť ciele SPP, ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, je vhodné stanoviť súbor všeobecných cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené v oznámení Komisie o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“. Súbor špecifických cieľov by sa mal podrobnejšie vymedziť na úrovni Únie a členské štáty by ich mali plniť vo svojich strategických plánoch SPP. Všeobecné ciele SPP by jednak v súlade s posúdením vplyvu mali zabezpečiť rovnováhu medzi jednotlivými rozmermi udržateľného rozvoja a jednak by sa mali premietnuť do týchto špecifických cieľov v podobe konkrétnejších priorít v oblasti hospodárstva, životného prostredia a v sociálnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Únia by podľa modelu vykonávania SPP mala stanoviť ciele Únie a vymedziť typy intervencií, ako aj základné požiadavky Únie platné pre všetky členské štáty, zatiaľ čo členské štáty by mali zodpovedné za premietnutie rámca Únie do úprav podpory vzťahujúcich sa na prijímateľov. V tomto kontexte by členské štáty mali konať v súlade s Chartou základných práv, všeobecnými zásadami práva Únie, a zabezpečiť, aby právny rámec poskytovania podpory Únie prijímateľom bol založený na strategických plánoch SPP a bol v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a [Horizontal Regulation].
(13)  Únia by podľa modelu vykonávania SPP mala stanoviť ciele Únie a vymedziť typy intervencií, ako aj spoločné požiadavky Únie platné pre všetky členské štáty, zatiaľ čo členské štáty by mali zodpovedné za premietnutie rámca Únie do úprav podpory vzťahujúcich sa na prijímateľov. V tomto kontexte by členské štáty mali konať v súlade s Chartou základných práv, všeobecnými zásadami práva Únie a zabezpečiť, aby právny rámec poskytovania podpory Únie prijímateľom bol založený na strategických plánoch SPP a bol v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a [horizontálnom nariadení].
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Pri vykonávaní strategických plánov SPP by sa mali dodržiavať prierezové zásady stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality vymedzených v článku 5 ZEÚ. Členské štáty a Komisia by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Mali by sa usilovať aj o odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie, diskriminácie alebo vylúčenia, by sa nemali podporovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) ani Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Ciele uvedených fondov by sa mali realizovať z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a v súlade s cieľom, ktorý sa presadzuje podľa Aarhuského dohovoru, ktorý podporuje Únia a ktorým je zachovávanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia a boj proti zmene klímy podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa uplatňuje zásada „znečisťovateľ platí“.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Model vykonávania by nemal viesť k situácii, že budeme mať 27 rozličných vnútroštátnych poľnohospodárskych politík, čo by ohrozilo spoločného ducha SPP a spôsobilo deformácie. Členským štátom by sa mal ponechať určitý stupeň flexibility v rámci pevného spoločného regulačného rámca.
Pozmeňujúce návrhy 17 a 779
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V súvislosti s intenzívnejšou orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ môže trhová expozícia, zmena klímy a súvisiaca pravidelnosť a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, ako aj sanitárne a rastlinolekárske krízy mať za následok riziko v podobe cenovej volatility a zvýšeného tlaku na príjmy. A preto, hoci sú poľnohospodári v konečnom dôsledku zodpovední za zostavenie vlastných stratégií svojich podnikov, by sa mal stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie primeraného riadenia rizík. Členské štáty a poľnohospodári by preto mali mať možnosť na budovanie kapacít využívať platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni Únie, ktorej účelom je poskytovať poľnohospodárom primerané finančné nástroje na investovanie a prístup k prevádzkovému kapitálu, odbornej príprave, prenosu poznatkov a poradenstvu.
(15)  V súvislosti s intenzívnejšou orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“, môže trhová expozícia, chýbajúce doložky o vzájomnosti v obchodných dohodách s tretími krajinami, zmena klímy a súvisiaca pravidelnosť a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, ako aj sanitárne a rastlinolekárske krízy mať za následok riziko v podobe cenovej volatility a zvýšeného tlaku na príjmy. Nerovnováha v potravinovom reťazci, ktorá sa nepriaznivo dotýka najmä primárneho sektora predstavujúceho najslabší článok, rovnako negatívne zasahuje aj príjmy výrobcov. A preto, hoci sú poľnohospodári v konečnom dôsledku zodpovední za zostavenie vlastných stratégií a za zlepšovanie odolnosti svojich podnikov, by sa mal stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie primeraného riadenia rizík. Členské štáty a poľnohospodári by preto mali mať možnosť na budovanie kapacít využívať platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni Únie, ktorej účelom je poskytovať poľnohospodárom primerané finančné nástroje na investovanie a prístup k prevádzkovému kapitálu, odbornej príprave, prenosu poznatkov a poradenstvu.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Podpora starostlivosti o životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a prispievanie k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy sú vysokými prioritami v budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Únie. Štruktúra SPP by preto mala odrážať väčšie ambície vzhľadom na tieto ciele. Na základe modelu vykonávania by opatrenia vykonávané s cieľom riešiť zhoršovanie životného prostredia a zmenu klímy mali byť zamerané na výsledky a článok 11 ZFEÚ by sa na tieto účely mal považovať za povinnosť dosiahnuť presne vymedzený výsledok.
(16)  Podpora a zlepšenie ochrany životného prostredia, biodiverzity a genetickej diverzity v poľnohospodárskom systéme, ako aj opatrenia v oblasti klímy a prispievanie k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy sú vysokými prioritami v budúcnosti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesného hospodárstva Únie. Štruktúra SPP by preto mala odrážať väčšie ambície vzhľadom na tieto ciele a zároveň by mala primerane odzrkadľovať väčšiu záťaž a požiadavky pred výrobcami. Na základe modelu vykonávania by opatrenia vykonávané s cieľom riešiť zhoršovanie životného prostredia a zmenu klímy mali byť zamerané na výsledky a článok 11 ZFEÚ by sa na tieto účely mal považovať za povinnosť dosiahnuť presne vymedzený výsledok.
Mnohé vidiecke oblasti v Únii trpia štrukturálnymi problémami, akými sú napríklad nedostatok atraktívnych pracovných príležitostí, chýbajúce zručnosti, nedostatočné investície do pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných služieb, ako aj odlev mladých ľudí, a preto je mimoriadne dôležité v súlade s deklaráciou Cork 2.0 posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru v týchto oblastiach, predovšetkým prostredníctvom tvorby pracovných miest a generačnej obnovy, pričom na tento účel treba do vidieckych oblastí na celom území Európy priniesť iniciatívu Komisie v záujme rastu a zamestnanosti, podporovať v nich sociálne začlenenie, generačnú obnovu a rozvoj „inteligentných dedín“. Ako sa uvádza v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ nové hodnotové reťazce na vidieku, ako napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, vzmáhajúce sa biohospodárstvo, obehové hospodárstvo a ekologický cestovný ruch môžu predstavovať sľubný potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach. V tejto súvislosti môžu kľúčovú úlohu pri zabezpečení prístupu k financovaniu a podpore kapacity rastu poľnohospodárskych podnikov a podnikania zohrávať finančné nástroje a využívanie záruky InvestEU. Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny s legálnym pobytom existuje potenciál zamestnať sa vo vidieckych oblastiach, čo podporí ich spoločenskú a hospodársku integráciu, predovšetkým v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Mnohé vidiecke oblasti v Únii trpia štrukturálnymi problémami, akými sú napríklad nedostatok atraktívnych pracovných príležitostí, chýbajúce zručnosti, nedostatočné investície do širokopásmového pripojenia a pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných služieb, ako aj odlev mladých ľudí, a preto je mimoriadne dôležité v súlade s deklaráciou Cork 2.0 posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru v týchto oblastiach, predovšetkým prostredníctvom tvorby pracovných miest a generačnej obnovy, pričom na tento účel treba do vidieckych oblastí na celom území Európy priniesť iniciatívu Komisie v záujme rastu a zamestnanosti, podporovať v nich sociálne začlenenie, mládež, väčšiu účasť žien v hospodárstve na vidieku, generačnú obnovu a rozvoj „inteligentných dedín“. S cieľom stabilizovať a diverzifikovať hospodárstvo vo vidieckych oblastiach by sa mal podporovať rozvoj, zakladanie a zachovanie nepoľnohospodárskych podnikov. Ako sa uvádza v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ nové hodnotové reťazce na vidieku, ako napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, vzmáhajúce sa biohospodárstvo, obehové hospodárstvo a ekologický cestovný ruch môžu predstavovať sľubný potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov. V tejto súvislosti môžu kľúčovú úlohu pri zabezpečení prístupu k financovaniu a podpore kapacity rastu poľnohospodárskych podnikov a podnikania zohrávať finančné nástroje. Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny s legálnym pobytom existuje potenciál zamestnať sa vo vidieckych oblastiach, čo podporí ich spoločenskú a hospodársku integráciu, predovšetkým v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   V záujme sociálno-ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí by Komisia mala preveriť, či členské štáty zabezpečia v strategickom pláne SPP súdržnosť medzi uplatňovaním smernice 2010/41/EÚ Európskeho parlamentu a Rady1a a dlhodobým prístupom k používaniu prostriedkov z fondu pre rozvoj vidieka.
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 853
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Poľnohospodárstvo môže byť dôležitou hnacou silou rastu a znižovania chudoby, avšak v mnohých krajinách je tento sektor slabý, pretože ženy, ktoré vo veľkej miere prispievajú k vidieckemu hospodárstvu, čelia obmedzeniam. Členské štáty by mali prijať účinné opatrenia na podporu kľúčovej úlohy žien pri rozvoji a ochrane vidieckych oblastí.
Pozmeňujúce návrhy 20 a 781
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  SPP by aj naďalej mala zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, čo by sa malo chápať ako prístup k dostatočným, bezpečným a výživným potravinám za každých okolností. Navyše by mala pomôcť zlepšiť reakcie poľnohospodárstva Únie na nové požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane udržateľnej poľnohospodárskej výroby, zdravšieho stravovania, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat. SPP by mala naďalej propagovať poľnohospodársku výrobu vyznačujúcu sa osobitnými a cennými vlastnosťami a zároveň pomáhať poľnohospodárom prispôsobovať svoju výrobu podľa trhových signálov a dopytu spotrebiteľov.
(17)  SPP by aj naďalej mala zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, čo by sa malo chápať ako prístup k dostatočným, bezpečným, zdravým a výživným potravinám za každých okolností. Navyše by mala pomôcť zlepšiť reakcie poľnohospodárstva Únie na nové požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane udržateľnej poľnohospodárskej výroby, zdravšieho stravovania, kvalitnej výroby a rozlišovania kvality, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat. SPP by mala naďalej propagovať udržateľnú poľnohospodársku výrobu vyznačujúcu sa osobitnými a cennými vlastnosťami, napríklad poľnohospodárske systémy s vysokou prírodnou hodnotou, a zároveň pomáhať poľnohospodárom prispôsobovať svoju výrobu podľa trhových signálov a dopytu spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 782
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Agendy 2030 a Parížskej dohody a so závermi Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojových technológií, ako aj s odporúčaniami osobitnej spravodajkyne Organizácie Spojených národov pre právo na potraviny by Únia a jej členské štáty mali absolvovať prechod na udržateľný európsky potravinový a poľnohospodársky systém. Cesta k uvedenému prechodu by sa mala zameriavať na presadzovanie diverzifikovaných, udržateľných a odolných poľnohospodárskych postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu prírodných zdrojov, posilňovaniu ekosystémov a k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierňovaniu, a to úpravou chovu hospodárskych zvierat podľa ekologickej únosnosti, minimalizáciou závislosti od neudržateľných vstupov vrátane fosílnych zdrojov energie a postupným zlepšovaním biodiverzity a kvality pôdy.
Pozmeňujúce návrhy 21 a 783
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)   Zatiaľ čo v akčnom pláne „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (ďalej len „AMR“) sa očkovanie považuje za nákladovo efektívny zásah v oblasti verejného zdravia zameraný na boj proti AMR, relatívne vyššie náklady na diagnostiku, antimikrobiálne alternatívy a očkovanie v porovnaní s konvenčnými antibiotikami tvoria prekážku zvýšenia zaočkovanosti zvierat.
Pozmeňujúci návrh 784
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 c (nové)
(17c)   V záujme plnenia environmentálnych cieľov SPP, ale aj spoločenských požiadaviek v oblasti zvyšovania bezpečnosti potravín by sa malo propagovať používanie hnojív s veľmi nízkym obsahom ťažkých kovov.
Pozmeňujúci návrh 1100
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   S cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky poľnohospodárov a ich rodín a so zreteľom na to, že stres je hlavnou príčinou nehôd poľnohospodárov, členské štáty zabezpečia sociálnu udržateľnosť politiky tým, že zachovajú regulačné a administratívne zaťaženie na minimálnej úrovni, umožnia poľnohospodárom zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zabezpečia životaschopnosť poľnohospodárstva v Európe;
Pozmeňujúce návrhy 728 a 785
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Podľa nového systému kondicionality, ktorý vychádza z predchádzajúceho systému krížového plnenia vykonávaného do roku 2020, musia prijímatelia na to, aby mohli úplne čerpať podporu SPP, dodržiavať základné normy týkajúce sa životného prostredia, zmeny klímy, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Základné normy v zjednodušenej podobe zahŕňajú zoznam povinných požiadaviek na riadenie („SMR“) a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu („GAEC“) pôdy. V týchto základných normách by mali byť dôkladnejšie zohľadnené výzvy v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj nová environmentálna štruktúra SPP, vďaka čomu sa dospeje k vyššej úrovni ambícií v oblasti životného prostredia a klímy, ako to Komisia ohlásila vo svojom oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ a vo viacročnom finančnom rámci („VFR“). Kondicionalita má takisto prispieť k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva vďaka lepšej informovanosti prijímateľov o potrebe dodržiavať tieto základné normy. Jej cieľom je ďalej prispieť k tomu, aby bola SPP vo väčšom súlade s očakávaniami spoločnosti, a to prostredníctvom zlepšenia súladu tejto politiky s cieľmi v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Kondicionalita by mala byť neoddeliteľnou súčasťou environmentálnej štruktúry SPP, a to ako súčasť východiska pre ambicióznejšie záväzky v oblasti životného prostredia a klímy, a mala by sa uplatňovať všeobecne na celom území Únie. V prípade poľnohospodárov, ktorí tieto požiadavky nespĺňajú, by členské štáty mali zabezpečiť uplatňovanie primeraných, účinných a odrádzajúcich sankcií v súlade s [ horizontálne nariadenie].
(21)  Podľa nového systému kondicionality, ktorý vychádza z predchádzajúceho systému krížového plnenia vykonávaného do roku 2020, musia prijímatelia na to, aby mohli úplne čerpať podporu SPP, dodržiavať základné normy týkajúce sa životného prostredia, zmeny klímy, verejného zdravia, platných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Základné normy v zjednodušenej podobe zahŕňajú zoznam povinných požiadaviek na riadenie („SMR“) a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu („GAEC“) pôdy. V týchto základných normách by mali byť dôkladnejšie zohľadnené výzvy v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj nová environmentálna štruktúra SPP, vďaka čomu sa dospeje k vyššej úrovni ambícií v oblasti životného prostredia a klímy, ako to Komisia ohlásila vo svojom oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ a vo viacročnom finančnom rámci („VFR“). Okrem toho je osobitne dôležité, aby členské štáty prijali príslušné opatrenia na zabezpečenie prístupu zamestnávateľov k priamym platbám, ktorý bude podmienený dodržiavaním uplatniteľných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania a/alebo povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo všetkých príslušných kolektívnych zmlúv a sociálneho a pracovného práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, okrem iného v oblasti informovanosti o podmienkach zamestnania, odmeňovania, pracovného času, zdravia a bezpečnosti, bývania, rodovej rovnosti, voľného pohybu pracovníkov, rovnakého zaobchádzania, vysielania pracovníkov, podmienok pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, dočasnej agentúrnej práce, sociálnej ochrany a sociálnej koordinácie členských štátov.
Kondicionalita má takisto prispieť k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva vďaka lepšej informovanosti prijímateľov o potrebe dodržiavať tieto základné normy. Prijímatelia by takisto mali dostávať primeranú kompenzáciu za plnenie týchto noriem. Jej cieľom je ďalej prispieť k tomu, aby bola SPP vo väčšom súlade s očakávaniami spoločnosti, a to prostredníctvom zlepšenia súladu tejto politiky s cieľmi v oblasti životného prostredia, pracovných noriem, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Kondicionalita by mala byť neoddeliteľnou súčasťou environmentálnej a sociálnej štruktúry SPP, a to ako súčasť východiska pre ambicióznejšie záväzky v oblasti životného prostredia a klímy a sociálne záväzky a mala by sa uplatňovať všeobecne na celom území Únie. V prípade poľnohospodárov, ktorí tieto požiadavky nespĺňajú, by členské štáty mali zabezpečiť uplatňovanie primeraných, účinných a odrádzajúcich sankcií v súlade s [ horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Rámec noriem GAEC má prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy a jej zmierneniu, riešeniu problémov v oblasti vody, ochrane kvality pôdy a k ochrane a ku kvalite biodiverzity. Rámec treba zlepšiť tak, aby sa zohľadnili predovšetkým postupy stanovené do roku 2020 v rámci ekologizačných platieb, zmierňovaní zmeny klímy a potreby zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov, a predovšetkým vzhľadom na riadenie živín. Treba skonštatovať, že každá norma GAEC prispieva k viacerým cieľom. Členské štáty by na vykonávanie rámca mali vymedziť vnútroštátnu normu za každú normu stanovenú na úrovni Únie, pričom treba zohľadniť osobité črty predmetnej oblasti vrátane pôdnych a podnebných podmienok, existujúcich poľnohospodárskych podmienok, využívania pôdy, striedania plodín, poľnohospodárskej praxe a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Takisto môžu vymedziť iné dodatočné vnútroštátne normy týkajúce sa hlavných cieľov stanovených v prílohe III s cieľom zlepšiť výsledky rámca GAEC v oblasti životného prostredia a klímy. S cieľom podporiť agronomickú výkonnosť i environmentálne správanie poľnohospodárskych podnikov sa ako súčasť rámca GAEC zostavia plány riadenia živín, a to pomocou špeciálnych elektronických nástrojov pre udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku, ktorý jednotlivým poľnohospodárom poskytnú členské štáty. Účelom nástroja je poskytovať podporu pri podnikových rozhodnutiach, počnúc minimálnymi funkcionalitami na riadenie živín. Širokosiahla interoperabilita a modulárnosť by mali zabezpečiť aj možnosť pridať iné elektronické podnikové aplikácie i aplikácie elektronickej správy vecí verejných. Komisia by v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých poľnohospodárov a na celom území Únie mala členským štátom poskytnúť podporu pri zostavovaní nástroja, ako aj pri uchovávaní údajov a potrebných službách ich spracúvania.
(22)  Rámec noriem GAEC má prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy a jej zmierneniu, riešeniu problémov v oblasti vody, ochrane kvality pôdy a k ochrane a ku kvalite biodiverzity. Rámec treba zlepšiť tak, aby sa zohľadnili predovšetkým postupy stanovené do roku 2020 v rámci ekologizačných platieb, zmierňovaní zmeny klímy a potreby zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov. Treba skonštatovať, že každá norma GAEC prispieva k viacerým cieľom. Členské štáty by na vykonávanie rámca mali vymedziť vnútroštátnu normu za každú normu stanovenú na úrovni Únie, pričom treba zohľadniť osobité črty predmetnej oblasti vrátane pôdnych a podnebných podmienok, existujúcich poľnohospodárskych podmienok, agronomických charakteristík rôznych spôsobov výroby, rozdielov medzi ročnými plodinami, trvalými plodinami a inými špecializovanými produktmi, využívania pôdy, striedania plodín, miestnej a tradičnej poľnohospodárskej praxe a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Takisto môžu vymedziť rovnocenné postupy alebo certifikačné systémy s priaznivým vplyvom na klímu a životné prostredie, ktorý je podobný alebo vhodnejší než vplyv jedného alebo viacerých postupov v rámci GAEC.
Pozmeňujúci návrh 1127
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  S cieľom riešiť pokles biodiverzity v celej Únii je nevyhnutné zabezpečiť minimálnu úroveň neproduktívnych oblastí a vlastností v rámci kondicionality a ekologických režimov vo všetkých členských štátoch. V uvedenej súvislosti by sa členské štáty mali vo svojich strategických plánoch zamerať na poskytnutie minimálne 10 % krajinných prvkov prospešných pre biodiverzitu. Mali by okrem iného zahŕňať nárazníkové zóny, oblasti pôdy ležiacej úhorom zaradené alebo nezaradené do rotácie plodín, živé ploty, neúrodné stromy, terasovité múry a rybníky, ktoré všetky prispievajú k zvyšovaniu sekvestrácie uhlíka, predchádzajú erózii a vyčerpávaniu pôdy, filtrujú vzduch a vodu a podporujú adaptáciu na zmenu klímy.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Členské štáty musia SMR úplne vykonávať na to, aby sa mohli uplatňovať na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi. Aby sa pri posilňovaní udržateľnosti politiky zabezpečila konzistentnosť pravidiel týkajúcich sa kondicionality by SMR mali zahŕňať hlavné právne predpisy Únie o životnom prostredí, verejnom zdraví, zdraví zvierat, zdraví rastlín a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorých vykonávanie na vnútroštátnej úrovni znamená presné povinnosti pre jednotlivých poľnohospodárov vrátane povinností podľa smernice Rady 92/43/EHS11 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES12 alebo smernice Rady 91/676/EHS13. V nadväznosti na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/201314 sa relevantné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES15 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES16 zahrnuli ako SMR do rozsahu pôsobnosti kondicionality a zoznam noriem GAEC sa upravil zodpovedajúcim spôsobom.
(23)  Členské štáty musia SMR úplne vykonávať na to, aby sa mohli uplatňovať na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi. Aby sa pri posilňovaní udržateľnosti politiky zabezpečila konzistentnosť pravidiel týkajúcich sa kondicionality by SMR mali zahŕňať hlavné právne predpisy Únie o životnom prostredí, verejnom zdraví, zdraví zvierat, zdraví rastlín a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorých vykonávanie na vnútroštátnej úrovni znamená presné povinnosti pre jednotlivých poľnohospodárov vrátane povinností podľa smernice Rady 92/43/EHS11 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES12 alebo smernice Rady 91/676/EHS13. V nadväznosti na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/201314 sa relevantné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES15 (rámcová smernica o vode) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES16 zahrnuli ako SMR do rozsahu pôsobnosti kondicionality a zoznam noriem GAEC sa upravil zodpovedajúcim spôsobom.
____________________
____________________
11. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
11. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
13. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).
13. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).
14. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
14. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Členské štáty by mali na tento účel zaviesť poradenské služby pre poľnohospodárske podniky s cieľom zlepšiť udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť poľnohospodárskych a vidieckych podnikov, pričom by mali zahŕňať hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer, a s cieľom určiť potrebné zlepšenia všetkých opatrení na úrovni poľnohospodárskeho podniku stanovených v strategických plánoch SPP. Tieto poradenské služby pre poľnohospodárske podniky by poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP mali pomôcť lepšie si uvedomiť súvislosti medzi riadením poľnohospodárskeho podniku a obhospodarovaním pôdy na jednej strane a určitými normami, požiadavkami a informáciami vrátane v oblasti životného prostredia a klímy na druhej strane. Patria sem normy stanovené v strategických plánoch SPP vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov podpory SPP alebo normy pre nich dôležité, ako aj normy vyplývajúce z právnych predpisov o vode, udržateľnom používaní pesticídov i iniciatív na boj proti antimikrobiálnej rezistencii a riadenia rizika. S cieľom zvýšiť kvalitu a účinok poradenstva by členské štáty integrovať poradcov v rámci poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov („AKIS“), aby mohli poskytovať aktuálne technologické a vedecké informácie získané z výskumu a inovovania.
(24)  Členské štáty by mali na tento účel poskytovať kvalitné poradenské služby pre poľnohospodárske podniky s cieľom zlepšiť udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť poľnohospodárskych a vidieckych podnikov, pričom by mali zahŕňať hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer, a s cieľom určiť potrebné zlepšenia všetkých opatrení na úrovni poľnohospodárskeho podniku stanovených v strategických plánoch SPP. Tieto poradenské služby pre poľnohospodárske podniky by poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP mali pomôcť lepšie si uvedomiť súvislosti medzi riadením poľnohospodárskeho podniku a obhospodarovaním pôdy na jednej strane a určitými normami, požiadavkami a informáciami vrátane v oblasti životného prostredia a klímy na druhej strane. Patria sem normy stanovené v strategických plánoch SPP vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov podpory SPP alebo normy pre nich dôležité, ako aj normy vyplývajúce z právnych predpisov o vode, udržateľnom používaní pesticídov i iniciatív na boj proti antimikrobiálnej rezistencii a riadenia rizika. S cieľom zvýšiť kvalitu a účinok poradenstva by členské štáty mali integrovať poradcov v rámci poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov („AKIS“), aby mohli poskytovať aktuálne technologické a vedecké informácie získané z výskumu a inovovania. Všetky iniciatívy Únie týkajúce sa poradenských služieb a inovačných systémov by sa mali podľa možnosti zakladať na existujúcich iniciatívach na úrovni členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  V právnych predpisoch Únie by sa mala stanoviť povinnosť členských štátov určiť vo svojom strategickom pláne SPP súbor požiadaviek vzťahujúcich sa na minimálnu plochu ako podmienka získania oddelených platieb. Takéto požiadavky by sa mali týkať potreby zabrániť nadmernej administratívnej záťaži spôsobenej riadením veľkého počtu platieb malých súm i potreby zabezpečiť skutočný prínos podpory k dosahovaniu cieľov SPP, ku ktorým prispievajú oddelené priame platby. Na zaručenie minimálnej úrovne podpory príjmu v poľnohospodárstve pre všetkých skutočných poľnohospodárov, ako aj na splnenie cieľa zmluvy zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov by sa mala ako typ intervencie „základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti“ zaviesť ročná oddelená platba na plochu. S cieľom spresniť smerovanie tejto podpory možno sumy platby diferencovať podľa skupín území na základe sociálno-ekonomických a/alebo agronomických podmienok. Členské štáty sa v snahe zabrániť účinkom narúšajúcim príjem poľnohospodárov môžu rozhodnúť vykonávať základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti na základe platobných nárokov. V tomto prípade by hodnota platobných nárokov pred akoukoľvek ďalšou konvergenciou mala byť úmerná ich hodnote, ako sa stanovuje v režimoch základnej platby podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pričom treba zohľadniť aj platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Členské štáty by mali dosiahnuť aj ďalšiu konvergenciu, aby sa postupne odpútali od hodnôt z minulosti.
(26)  V právnych predpisoch Únie by sa mala stanoviť povinnosť členských štátov určiť vo svojom strategickom pláne SPP súbor požiadaviek vzťahujúcich sa na minimálnu plochu ako podmienka získania oddelených platieb. Takéto požiadavky by sa mali týkať potreby zabrániť nadmernej administratívnej záťaži spôsobenej riadením veľkého počtu platieb malých súm i potreby zabezpečiť skutočný prínos podpory k dosahovaniu cieľov SPP, ku ktorým prispievajú oddelené priame platby. Na zaručenie minimálnej úrovne podpory príjmu v poľnohospodárstve pre všetkých aktívnych poľnohospodárov, ako aj na splnenie cieľa zmluvy zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov by sa mala ako typ intervencie „základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti“ zaviesť ročná oddelená platba na plochu. S cieľom spresniť smerovanie tejto podpory možno sumy platby diferencovať podľa skupín území na základe sociálno-ekonomických, environmentálnych a/alebo agronomických podmienok. Členské štáty sa v snahe zabrániť účinkom narúšajúcim príjem poľnohospodárov môžu rozhodnúť vykonávať základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti na základe platobných nárokov. V tomto prípade by hodnota platobných nárokov pred akoukoľvek ďalšou konvergenciou mala byť úmerná ich hodnote, ako sa stanovuje v režimoch základnej platby podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pričom treba zohľadniť aj platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Členské štáty by mali dosiahnuť aj ďalšiu konvergenciu, aby postupne do roku 2026 dosiahli úplnú konvergenciu.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)   Podpora príjmov prostredníctvom SPP významne prispieva k stabilite a udržateľnosti mnohých malých a rodinných poľnohospodárskych podnikov v celej Európe, a hoci sa zvýšili očakávania na poľnohospodárov, finančné dávky sa nezvýšili. Celkový podiel SPP v rozpočte Únie klesá, zatiaľ čo trhové krízy v tomto odvetví a klesajúci počet aktívnych poľnohospodárov naďalej ohrozujú prežitie tohto odvetvia. Model rodinných poľnohospodárskych podnikov by mal byť chránený ako celkový cieľ SPP prostredníctvom strategických plánov členských štátov, pričom by mal vytvárať primeraný priestor pre kľúčovú úlohu, ktorú tento model zohráva pri prispievaní k sociálnej štruktúre vidieckeho života a spôsobu života mnohých obyvateľov vidieka. Rodinné poľnohospodárske podniky prispievajú k udržateľnej výrobe potravín, ochrane prírodných zdrojov, potrebám diverzifikácie a zabezpečovaniu potravinovej bezpečnosti. Prvými poľnohospodármi, ktorí čelia obrovskému tlaku globalizácie, budú tí, ktorí realizujú model malého rodinného poľnohospodárskeho podniku. Táto situácia by bola zjavným zlyhaním pri dosahovaní cieľov SPP a ohrozila by argument o podpore SPP v budúcnosti. Strategické plány SPP by sa preto mali prostredníctvom svojich špecifických cieľov usilovať o zachovanie ochrany uvedeného modelu poľnohospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Malé poľnohospodárskej podniky zostávajú základným pilierom poľnohospodárstva v Únii, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zamestnanosti na vidieku a prispievajú k územnému rozvoju. Členské štáty by s cieľom podporovať vyváženejšie rozdelenie podpory a znížiť pre prijímateľov administratívnu záťaž mali mať opciu ponúkať malým poľnohospodárom možnosť nahradiť iné priame platby jednorazovou platbou pre malých poľnohospodárov.
(28)  Malé poľnohospodárske podniky zostávajú základným pilierom poľnohospodárstva v Únii, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zamestnanosti na vidieku a prispievajú k územnému rozvoju. Členské štáty by s cieľom podporovať vyváženejšie rozdelenie podpory a znížiť pre prijímateľov administratívnu záťaž mali mať opciu ponúkať malým poľnohospodárom možnosť nahradiť priame platby jednorazovou platbou pre malých poľnohospodárov. V záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže by členské štáty mali byť oprávnené automaticky zaradiť určitých poľnohospodárov do zjednodušeného režimu a ponúknuť im možnosť vystúpiť z tohto režimu v stanovenej lehote. V súlade so zásadou proporcionality by členské štáty mali mať možnosť zaviesť obmedzený systém kontrol kondicionality pre malých poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na zjednodušenom systéme.
Pozmeňujúce návrhy 28 a 791
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)   Ekologické poľnohospodárstvo sa rozvíja v mnohých členských štátoch a preukázalo schopnosť prinášať verejné statky, chrániť ekosystémové služby a prírodné zdroje, znižovať vstupy, prilákať mladých poľnohospodárov a najmä ženy, vytvárať pracovné miesta, experimentovať s novými obchodnými modelmi, plniť spoločenský dopyt a revitalizovať vidiecke oblasti. Rast dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby je však naďalej rýchlejší než rast produkcie. Členské štáty by mali zaistiť, aby ich strategické plány SPP zahŕňali ciele v oblasti zvyšovania podielu poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v rámci ekologického poľnohospodárstva, a to v záujme pokrytia čoraz väčšieho dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby a v záujme rozvoja celého ekologického poľnohospodárskeho dodávateľského reťazca. Členské štáty by mali financovať prechod na ekologické poľnohospodárstvo a jeho zachovávanie prostredníctvom opatrení v oblasti rozvoja vidieka alebo ekologických režimov, alebo prostredníctvom kombinácie oboch typov opatrení a mali by zaistiť, aby pridelené rozpočty zodpovedali očakávanému rastu ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Pozmeňujúce návrhy 29 a 792
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  SPP by mala zaručiť, že členské štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám a rešpektovať skutočné okolnosti poľnohospodárov, a tak zintenzívniť dosahovanie výsledkov v oblasti životného prostredia. Členské štáty by v rámci priamych platieb v strategických plánoch SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa mali úplne koordinovať s inými relevantnými intervenciami. Vymedziť by ich mali ako platbu poskytovanú buď ako odmena za podnecovanie a poskytovanie verejných statkov prostredníctvom poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie alebo ako kompenzácia za zavedenie takýchto postupov. V oboch prípadoch by mali byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť SPP v oblasti životného prostredia a klímy, a teda by sa mali skoncipovať tak, aby presahovali rámec povinných požiadaviek ukotvených v systéme kondicionality. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť ekologické režimy pre poľnohospodárske postupy, ako napríklad zlepšené obhospodarovanie trvalých pasienkov a krajinných prvkov a ekologické poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto môžu zahŕňať „režimy vstupnej úrovne“, ktoré môžu byť podmienkou prijatia ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja vidieka.
(31)  SPP by mala zaručiť, že členské štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám a rešpektovať skutočné okolnosti poľnohospodárov, a tak zintenzívniť dosahovanie výsledkov v oblasti životného prostredia. Členské štáty by v rámci priamych platieb v strategických plánoch SPP mali na základe zoznamu poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie zostaveného Komisiou zriadiť dobrovoľné ekologické režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa mali úplne koordinovať s inými relevantnými intervenciami. Vymedziť by ich mali ako platbu poskytovanú ako odmenu za podnecovanie a poskytovanie verejných statkov prostredníctvom poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, mali by byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť SPP v oblasti životného prostredia a klímy, a teda by sa mali skoncipovať tak, aby presahovali rámec povinných požiadaviek ukotvených v systéme kondicionality. Členské štáty by mali vyčleniť určitý podiel svojej alokácie priamych platieb na ekologické režimy. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť ekologické režimy na uprednostňovanie výrobných modelov prospešných pre životné prostredie, najmä extenzívnu živočíšnu výrobu, a na podporu všetkých druhov poľnohospodárskych postupov, ako zlepšené obhospodarovanie trvalých pasienkov a trvalých krajinných prvkov a založenie environmentálnych certifikačných systémov, napríklad ekologické poľnohospodárstvo, integrovaná výroba alebo pôdoochranné poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto môžu zahŕňať opatrenia iného druhu než environmentálne a klimatické záväzky v oblasti rozvoja vidieka alebo opatrenia rovnakého charakteru, ktoré možno označiť za „režimy vstupnej úrovne“, ktoré môžu byť podmienkou prijatia ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja vidieka.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)   Mal by sa zabezpečiť súlad viazanej podpory príjmu s medzinárodnými záväzkami Únie. To zahŕňa konkrétne požiadavky memoranda o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT17, platného podľa zmien osobitnej základnej plochy EÚ pre olejnaté semená na základe zmien zloženia EÚ. Komisia by mala mať právomoc prijímať na tento účel vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobné pravidlá v tejto oblasti.
vypúšťa sa
_________________
17 Memorandum of Understanding between the European Economic Community and the United States of America on oil seeds under GATT (Memorandum o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT) (Ú. v. ES L147, 18.6.1993).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Sektorové typy intervencií sú potrebné na prispievanie k dosahovaniu cieľov SPP a posilňujú synergie s inými nástrojmi SPP. V súlade s modelom vykonávania by sa na úrovni Únie mali vypracovať minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu a cieľov takýchto sektorových typov intervencií s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej a nespravodlivej hospodárskej súťaži. Členské štáty by mali odôvodniť ich zahrnutie do svojich strategických plánov SPP a zabezpečiť súlad s inými intervenciami na úrovni sektoru. Všeobecné typy intervencií, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie by mali pokrývať sektor ovocia a zeleniny, vína, včelárskych výrobkov, olivového oleja a stolových olív, chmeľu a iných výrobkov, ktoré sa majú vymedziť, v prípade ktorých sa vytvorenie sektorových programov považuje za prínosné pre dosiahnutie niektorých alebo všetkých všeobecných a špecifických cieľov SPP sledovaných v tomto nariadení.
(35)  Sektorové typy intervencií sú potrebné na prispievanie k dosahovaniu cieľov SPP a posilňujú synergie s inými nástrojmi SPP. V súlade s modelom vykonávania by sa na úrovni Únie mali vypracovať minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu a cieľov takýchto sektorových typov intervencií s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej a nespravodlivej hospodárskej súťaži. Členské štáty by mali odôvodniť ich zahrnutie do svojich strategických plánov SPP a zabezpečiť súlad s inými intervenciami na úrovni sektoru. Všeobecné typy intervencií, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie, by mali pokrývať sektor ovocia a zeleniny, vína, včelárskych výrobkov, olivového oleja a stolových olív, chmeľu a iných výrobkov, ktoré sa majú vymedziť v článku 39, v prípade ktorých sa vytvorenie sektorových programov považuje za prínosné pre dosiahnutie niektorých alebo všetkých všeobecných a špecifických cieľov SPP sledovaných v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
(35a)   Vzhľadom na zvýšenie alokácie pre odvetvie včelárstva a so zreteľom na dôležitú úlohu, ktorú zohráva pri ochrane biodiverzity a výrobe potravín, je vhodné zvýšiť aj strop pre spolufinancovanie Únie a doplniť nové oprávnené opatrenia určené na podporu rozvoja odvetvia.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Pokiaľ ide o intervencie v záujme rozvoja vidieka, zásady sú vymedzené na úrovni Únie, predovšetkým vzhľadom na základné požiadavky, aby členské štáty uplatňovali podmienky účasti. Členské štáty by však mali mať široký priestor na vlastné zváženie vymedzenia konkrétnych podmienok podľa svojich vlastných potrieb. Typy intervencií v záujme rozvoja vidieka zahŕňajú platby na záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia, ktoré by členské štáty mali podporovať na celom svojom území podľa svojich konkrétnych vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych potrieb. Členské štáty by mali poskytovať platby poľnohospodárom a iným pôdohospodárom, ktorí dobrovoľne prijímajú záväzky riadenia, ktoré prispievajú k adaptácii sa na zmenu klímy a jej zmierneniu a k ochrane a zlepšeniu životného prostredia vrátane kvality a množstva vody, kvality ovzdušia, pôdy, biodiverzity a ekosystémových služieb vrátane dobrovoľných záväzkov v súvislosti so systémom Natura 2000 a podpory genetickej diverzity. Podpora v rámci platieb na záväzky riadenia sa môže udeľovať aj v podobe miestne riadených, integrovaných koncepcií a koncepcií spolupráce a intervencií zameraných na výsledky.
(37)  Pokiaľ ide o intervencie v záujme rozvoja vidieka, zásady sú vymedzené na úrovni Únie, predovšetkým vzhľadom na základné požiadavky, aby členské štáty uplatňovali podmienky účasti. Členské štáty by však mali mať široký priestor na vlastné zváženie vymedzenia konkrétnych podmienok podľa svojich vlastných potrieb. Typy intervencií v záujme rozvoja vidieka zahŕňajú platby na záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia, ktoré by členské štáty mali podporovať na celom svojom území podľa svojich konkrétnych vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych potrieb. Členské štáty by mali poskytovať platby poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov a iným pôdohospodárom, ktorí dobrovoľne prijímajú záväzky riadenia, ktoré prispievajú k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu a k ochrane a zlepšeniu životného prostredia vrátane kvality a množstva vody, kvality ovzdušia, pôdy, biodiverzity a ekosystémových služieb vrátane dobrovoľných záväzkov v súvislosti so systémom Natura 2000 a s oblasťami s vysokou prírodnou hodnotou a podpory genetickej diverzity. Podpora v rámci platieb na záväzky riadenia sa môže udeľovať aj v podobe miestne riadených, integrovaných, spoločných koncepcií a koncepcií spolupráce a intervencií zameraných na výsledky.
Pozmeňujúci návrh 729
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)  V záujme zabezpečenia odolnosti ekosystémov Únie a podpory biodiverzity by členské štáty mali mať možnosť poskytovať platby na agroenvironmentálne udržateľné postupy na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a na ochranu a zlepšenie genetických zdrojov, najmä prostredníctvom tradičných metód šľachtenia.
Pozmeňujúce návrhy 34, 794 a 856
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Podpora na záväzky riadenia môže zahŕňať prémie na ekologické poľnohospodárstvo za konverziu na ekologické plochy a ich udržiavanie; platby na iné typy intervencií v prospech výrobných systémov šetrných k životnému prostrediu, ako napríklad agro-ekológia, pôdoochranné poľnohospodárstvo a integrovaná výroba; lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov; prémie na lesy a vytvorenie agrolesníckych systémov, dobré životné podmienky zvierat; ochranu genetických zdrojov, ich udržateľného využívania a rozvoja. Členské štáty môžu podľa vlastných potrieb vyvinúť iné režimy v rámci tohto typu intervencií. Tento typ platieb by mal pokrývať dodatočné náklady a stratu príjmu len v dôsledku záväzkov presahujúcich východiskový rámec povinných noriem a požiadaviek stanovených na úrovni Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj kondicionality stanovenej v strategickom pláne SPP. Záväzky týkajúce sa tohto druhu intervencií možno prijímať na vopred určené ročné alebo viacročné obdobie, v náležite opodstatnených prípadoch môžu presahovať aj časový rámec siedmich rokov.
(38)  Podpora na záväzky riadenia musí zahŕňať prémie na ekologické poľnohospodárstvo za konverziu na ekologické plochy a môže zahŕňať prémie za udržiavanie ekologických plôch; platby na iné typy intervencií v prospech výrobných systémov šetrných k životnému prostrediu, ako sú poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, agro-ekológia, a integrovaná výroba; lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov; prémie na lesy a vytvorenie agrolesníckych systémov, ochranu tradičnej poľnohospodárskej krajiny, dobré životné podmienky zvierat a zdravie zvierat; ochranu, udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov a biodiverzity. Členské štáty môžu podľa vlastných potrieb vyvinúť iné režimy v rámci tohto typu intervencií a môžu posilniť agroenvironmentálne opatrenia špecifické pre odvetvie včelárstva, ktoré už existujú v určitých regiónoch Únie, a rozvíjať ďalšie opatrenia. Tento typ platieb by mal pokrývať dodatočné náklady, finančné stimuly a stratu príjmu len v dôsledku záväzkov presahujúcich východiskový rámec povinných noriem a požiadaviek stanovených na úrovni Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj kondicionality stanovenej v strategickom pláne SPP. Členské štáty by mali takisto poskytovať finančné stimuly prijímateľom, pričom záväzky týkajúce sa tohto druhu intervencií možno prijímať na vopred určené ročné alebo viacročné obdobie a v náležite opodstatnených prípadoch môžu presahovať aj časový rámec siedmich rokov.
Pozmeňujúce návrhy 35 a 795
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Opatrenia lesného hospodárstva by mali prispievať k vykonávaniu stratégie lesného hospodárstva Únie a byť založené programoch pre lesy členských štátov na vnútroštátnej alebo nižšej úrovni alebo rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali vychádzať z nariadenia o začlenení emisií skleníkových plynov a odstraňovaní z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 [nariadenie LULUCF ] a zo záväzkov prijatých na Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe. . Intervencie by mali byť založené na plánoch obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojoch a môžu zahŕňať rozvoj lesných oblastí a udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane zalesňovania pôdy a tvorby a regenerácie agrolesníckych systémov; ochranu, obnovu a zlepšenie lesných zdrojov, pričom sa zohľadňujú potreby spojené s adaptáciou; investovanie do zaručenia a zlepšenia ochrany lesov a ich odolnosti i poskytovanie lesných ekosystémových klimatických služieb a opatrenia a investície na podporu energie z obnoviteľných zdrojov a biohospodárstva.
(39)  Opatrenia lesného hospodárstva by mali prispievať k širšiemu využívaniu agrolesníckych systémov a vykonávaniu stratégie lesného hospodárstva Únie a byť založené na programoch pre lesy členských štátov na vnútroštátnej alebo nižšej úrovni alebo rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali vychádzať z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8411a a zo záväzkov prijatých na ministerských konferenciách o ochrane lesov v Európe. Intervencie by mali byť založené na plánoch udržateľného obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojoch, pomocou ktorých sa dosahuje účinná sekvestrácia uhlíka z atmosféry, pričom posilňujú biodiverzitu a môžu zahŕňať rozvoj lesných oblastí a udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane zalesňovania pôdy, prevencie požiarov a tvorby a regenerácie agrolesníckych systémov; ochranu, obnovu a zlepšenie lesných zdrojov, pričom sa zohľadňujú potreby spojené s adaptáciou; investovanie do zaručenia a zlepšenia ochrany lesov a ich odolnosti i poskytovanie lesných ekosystémových klimatických služieb a opatrenia a investície na podporu energie z obnoviteľných zdrojov a biohospodárstva.
_____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Členské štáty môžu s cieľom zabezpečiť spravodlivé príjmy a odolnosť sektora poľnohospodárstva na celom území Únie poskytovať podporu poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými a inými prekážkami súvisiacimi s konkrétnou oblasťou. Pokiaľ ide o platby na oblasti s prírodnými prekážkami, označenie z politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 by sa malo uplatňovať naďalej. Na to, aby SPP mohla priniesť pridanú hodnotu EÚ k životnému prostrediu a posilniť svoje synergie s financovaním investícií do prírody a biodiverzity, je potrebné osobitné opatrenie zamerané na kompenzáciu prijímateľov za znevýhodnenia súvisiace s realizáciou systému Natura 2000 a vykonávaním rámcovej smernice o vode. Podpora by sa mala naďalej poskytovať poľnohospodárom a správcom lesov na prekonanie osobitných znevýhodnení, ktoré vyplývajú z vykonávania smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS, a aby sa prispelo k účinnému riadeniu lokalít sústavy Natura 2000. Poľnohospodárom by sa pritom mala poskytovať aj podpora určená na prekonávanie znevýhodnení v povodiach riek, ktoré vyplývajú z vykonávania rámcovej smernice o vode. Podpora by mala byť spojená so špecifickými požiadavkami opísanými v strategických plánoch SPP, ktoré presahujú príslušné povinné normy a požiadavky. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby platby poľnohospodárom nemali za následok dvojité financovanie, teda súčasné financovanie z prostriedkov na ekologické režimy. Okrem toho by členské štáty mali pri celkovom zostavovaní svojich strategických plánov SPP zohľadniť osobitné potreby území sústavy Natura 2000.
(40)  Členské štáty môžu s cieľom zabezpečiť spravodlivé príjmy a odolnosť sektora poľnohospodárstva na celom území Únie poskytovať podporu poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými a inými prekážkami súvisiacimi s konkrétnou oblasťou vrátane horských oblastí a ostrovných regiónov. Pokiaľ ide o platby na oblasti s prírodnými prekážkami, označenie z politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 by sa malo uplatňovať naďalej. Nato, aby SPP mohla priniesť pridanú hodnotu EÚ k životnému prostrediu a posilniť svoje synergie s financovaním investícií do prírody a biodiverzity, je potrebné osobitné opatrenie zamerané na kompenzáciu prijímateľov za znevýhodnenia súvisiace s realizáciou systému Natura 2000 ustanoveného smernicou Rady 92/43/EHS1a a vykonávaním rámcovej smernice o vode. Podpora by sa mala naďalej poskytovať poľnohospodárom a správcom lesov na prekonanie osobitných znevýhodnení, ktoré vyplývajú z vykonávania smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS, a aby sa prispelo k účinnému riadeniu lokalít sústavy Natura 2000. Poľnohospodárom by sa pritom mala poskytovať aj podpora určená na prekonávanie znevýhodnení v povodiach riek, ktoré vyplývajú z vykonávania rámcovej smernice o vode. Podpora by mala byť spojená so špecifickými požiadavkami opísanými v strategických plánoch SPP, ktoré presahujú príslušné povinné normy a požiadavky. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby platby poľnohospodárom nemali za následok dvojité financovanie z prostriedkov na ekologické režimy, a súčasne by mali v strategických plánoch umožniť dostatočnú flexibilitu nato, aby sa uľahčilo vzájomné dopĺňanie sa rôznych intervencií. Okrem toho by členské štáty mali pri celkovom zostavovaní svojich strategických plánov SPP zohľadniť osobitné potreby území sústavy Natura 2000.
____________________
1a Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Ciele SPP by sa mali sledovať aj prostredníctvom podpory investícií, a to produktívnych i neproduktívnych, v poľnohospodárskom podniku i mimo neho. Takéto investície sa môžu okrem iného vzťahovať na infraštruktúry týkajúce sa rozvoja, modernizácie alebo prispôsobenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zmene klímy vrátane prístupu k poľnohospodárskej a lesnej pôde, sceľovania a zlepšovania pozemkov, agro-lesníckych postupov a dodávok a úspor energie a vody. Na lepšie zabezpečenie súladu strategických plánov SPP s cieľmi Únie, ako aj rovnakých podmienok pre členské štáty sa do tohto nariadenia zahrnul negatívny zoznam predmetov investovania.
(41)  Ciele SPP by sa mali sledovať aj prostredníctvom podpory investícií, a to produktívnych i neproduktívnych, ktoré sú zamerané na posilnenie odolnosti poľnohospodárskych podnikov. Takéto investície sa môžu okrem iného vzťahovať na infraštruktúry týkajúce sa rozvoja, modernizácie alebo prispôsobenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zmene klímy vrátane prístupu k poľnohospodárskej a lesnej pôde, sceľovania a zlepšovania pozemkov, agro-lesníckych postupov a dodávok a úspor energie a vody. Na lepšie zabezpečenie súladu strategických plánov SPP s cieľmi Únie, ako aj rovnakých podmienok pre členské štáty sa do tohto nariadenia zahrnul negatívny zoznam predmetov investovania.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  V súvislosti s potrebou vyrovnať nedostatok investícií v sektore poľnohospodárstva v Únii a zlepšiť prístup k finančným nástrojom pre prioritné skupiny, predovšetkým mladých poľnohospodárov a nových aktérov s vyšším profilom rizika, by sa malo podporovať využívanie záruky InvestEU a kombinovanie grantov a finančných nástrojov. Členské štáty v dôsledku rozdielov z hľadiska prístupu k finančným nástrojom, rozvoja bankového sektora, prítomnosti rizikového kapitálu, miery oboznámenosti orgánov verejnej správy a potenciálnej škály prijímateľov s finančnými nástrojmi, využívajú finančné nástroje rôznym spôsobom, a preto by mali v strategických plánoch SPP vytýčiť primerané cieľové hodnoty, určiť prijímateľov a preferenčné podmienky a iné možné pravidlá oprávnenosti.
(42)  V súvislosti s potrebou vyrovnať nedostatok investícií v sektore poľnohospodárstva v Únii a zlepšiť prístup k finančným nástrojom pre prioritné skupiny, predovšetkým mladých poľnohospodárov a nových aktérov s vyšším profilom rizika, by sa malo podporovať kombinovanie grantov a finančných nástrojov. Členské štáty v dôsledku rozdielov z hľadiska prístupu k finančným nástrojom, rozvoja bankového sektora, prítomnosti rizikového kapitálu, miery oboznámenosti orgánov verejnej správy a potenciálnej škály prijímateľov s finančnými nástrojmi využívajú finančné nástroje rôznym spôsobom, a preto by mali v strategických plánoch SPP vytýčiť primerané cieľové hodnoty, určiť prijímateľov a preferenčné podmienky a iné možné pravidlá oprávnenosti.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  Mladí poľnohospodári a noví aktéri naďalej čelia výrazným prekážkam, pokiaľ ide o prístup k pôde, vysoké ceny a prístup k úverom. Ich podniky sú viac ohrozené volatilitou cien (pri vstupoch i výrobkoch) a ich potreby z hľadiska odbornej prípravy v oblasti podnikateľských zručností a zručností riadenia rizík sú výrazné. Preto je mimoriadne dôležité aj naďalej podporovať vytváranie nových podnikov a poľnohospodárskych podnikov. Členské štáty by mali zabezpečiť strategickú koncepciu a určiť jednoznačný súbor navzájom prepojených intervencií v záujme generačnej obnovy v rámci zodpovedajúcich špecifických cieľov. Na tento účel môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť preferenčné podmienky pre finančné nástroje pre mladých poľnohospodárov a nových aktérov a do svojich strategických plánov SPP by mali zahrnúť účelovú viazanosť sumy zodpovedajúcej minimálne 2 % ročného finančného krytia priamych platieb. Malo by sa stanoviť zvýšenie maximálnej sumy pomoci mladým poľnohospodárom na usadenie sa a vytváranie startupov na vidieku na sumu až 100 000 EUR, pričom prístup k nej možno zabezpečiť aj prostredníctvom finančných nástrojov alebo kombinácie s nimi.
(43)  Mladí poľnohospodári a noví poľnohospodári naďalej čelia výrazným prekážkam, pokiaľ ide o prístup k pôde, vysoké ceny a prístup k úverom. Ich podniky sú viac ohrozené volatilitou cien (pri vstupoch i výrobkoch) a ich potreby z hľadiska odbornej prípravy v oblasti podnikateľských zručností, predchádzania riziku a zručností riadenia rizík sú výrazné. Preto je mimoriadne dôležité aj naďalej podporovať vytváranie nových podnikov a poľnohospodárskych podnikov. Členské štáty by mali zabezpečiť strategickú koncepciu a určiť jednoznačný súbor navzájom prepojených intervencií v záujme generačnej obnovy v rámci zodpovedajúcich špecifických cieľov. Na tento účel môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť preferenčné podmienky pre finančné nástroje pre mladých poľnohospodárov a nových aktérov a do svojich strategických plánov SPP by mali zahrnúť účelovú viazanosť sumy zodpovedajúcej minimálne 2 % ročného finančného krytia priamych platieb v prvom pilieri. Malo by sa stanoviť zvýšenie maximálnej sumy pomoci mladým poľnohospodárom na usadenie sa a vytváranie startupov na vidieku na sumu až 100 000 EUR, pričom prístup k nej možno zabezpečiť aj prostredníctvom finančných nástrojov alebo kombinácie s nimi.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  V súvislosti s potrebou zabezpečiť primerané nástroje riadenia rizík by sa malo zachovať poistné a vzájomné fondy financované z EPFRV. Kategória vzájomných fondov zahŕňa nástroje súvisiace s výrobnými stratami, ako aj všeobecné a sektorové nástroje na stabilizáciu príjmov súvisiace so stratami príjmu.
(44)  V súvislosti s potrebou zabezpečiť primerané nástroje riadenia rizík by sa malo zachovať poistné a vzájomné fondy financované z EPFRV. Kategória vzájomných fondov zahŕňa nástroje súvisiace s výrobnými stratami, ako aj všeobecné a sektorové nástroje na stabilizáciu príjmov súvisiace so stratami príjmu. S cieľom prispôsobiť nástroje riadenia rizík výzvam, ktorým čelia poľnohospodári, vrátane zmeny klímy by mal súbor nástrojov SPP zahŕňať kompenzáciu nákladov a strát, ktoré poľnohospodárom vzniknú v súvislosti s opatreniami prijatými na boj proti chorobám zvierat a škodcom rastlín, alebo strát, ktoré vzniknú ekologickým poľnohospodárom v dôsledku vonkajšej kontaminácie, za ktorú nenesú zodpovednosť. Mala by sa však zabezpečiť zlučiteľnosť intervencií financovaných z EPFRV so štátnymi systémami riadenia rizík.
Pozmeňujúce návrhy 41 a 796
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Podpora by mala umožňovať nadviazanie a realizáciu spolupráce medzi minimálne dvoma subjektmi s cieľom dosiahnuť ciele SPP. Podpora môže zahŕňať všetky aspekty takejto spolupráce, napríklad vytvorenie systémov kvality; spoločné opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy; podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; pilotné projekty; projekty operačných skupín v rámci projektov miestneho rozvoja EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, „inteligentné dediny“, združenia nákupcov a strojné spolky; partnerstvá poľnohospodárskych podnikov; plány obhospodarovania lesov; siete a klastery; sociálne poľnohospodárstvo; poľnohospodárstvo podporované komunitou; akcie v rozsahu iniciatívy LEADER a vytvorenie skupín výrobcov a organizácií výrobcov, ako aj iných foriem spolupráce považovaných za potrebné na dosiahnutie špecifických cieľov SPP.
(45)  Podpora by mala umožňovať nadviazanie a realizáciu spolupráce medzi minimálne dvoma subjektmi s cieľom dosiahnuť ciele SPP. Podpora môže zahŕňať všetky aspekty takejto spolupráce, napríklad vytvorenie, náklady na certifikáciu, podporu a udržiavanie systémov kvality; spoločné opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy; podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; pilotné projekty; projekty operačných skupín v rámci projektov miestneho rozvoja EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, „inteligentné dediny“, združenia nákupcov a strojné spolky; partnerstvá poľnohospodárskych podnikov; plány obhospodarovania lesov vrátane agrolesníctva; siete a klastery; sociálne poľnohospodárstvo; poľnohospodárstvo podporované komunitou; akcie v rozsahu iniciatívy LEADER a vytvorenie skupín výrobcov a organizácií výrobcov vrátane skupín výrobcov uznaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/20121a, ako aj iných foriem spolupráce považovaných za potrebné na dosiahnutie špecifických cieľov SPP. V rámci podpory medzigeneračnej obnovy by sa mala venovať pozornosť poskytovaniu osobitnej podpory poľnohospodárom, ktorí chcú skončiť s farmárčením pred dosiahnutím zákonného veku odchodu do dôchodku a majú v úmysle odovzdať svoj podnik spolupracujúcemu mladšiemu poľnohospodárovi.
_____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Typy intervencií vo forme priamych platieb a sektorových typov intervencií by sa naďalej mali financovať z EPZF, typy intervencií v záujme rozvoja vidieka by sa zas naďalej mali financovať z EPFRV, ako sa opisuje v tomto nariadení. Pravidlá finančného riadenia SPP by sa mali stanoviť osobitne pre každý z týchto dvoch fondov, ako aj pre činnosti z nich podporované, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že nový model vykonávania poskytuje členským štátom viac flexibility a subsidiarity pri dosahovaní ich cieľov. Typy intervencií podľa tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
(47)  Typy intervencií vo forme priamych platieb a sektorových typov intervencií by sa naďalej mali financovať z EPZF, typy intervencií v záujme rozvoja vidieka by sa zas naďalej mali financovať z EPFRV, ako sa opisuje v tomto nariadení. Pravidlá finančného riadenia SPP by sa mali stanoviť osobitne pre každý z týchto dvoch fondov, ako aj pre činnosti z nich podporované, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že nový model vykonávania poskytuje členským štátom viac flexibility a subsidiarity pri dosahovaní ich cieľov. Typy intervencií podľa tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Podpora na priame platby podľa strategických plánov SPP by sa mala poskytovať v rámci národných alokácií, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení. Tieto národné alokácie by mali odrážať pokračujúce zmeny, pričom alokácie členským štátom s najnižšou úrovňou podpory na hektár sa postupne zvyšujú, aby sa preklenula 50 % medzera oproti 90 % priemeru Únie. Na zohľadnenie mechanizmu zníženia platieb a možnosti použiť jeho výsledok v členskom štáte by sa malo povoliť, aby celková orientačná finančná alokácia za rok v strategickom pláne SPP daného členského štátu mohla presiahnuť národnú alokáciu.
(48)  Z EPZF by sa nemala poskytovať podpora na činnosti, v dôsledku ktorých by došlo k poškodeniu životného prostredia alebo ktoré nie sú v súlade s cieľmi v oblasti klímy podľa zásad udržateľného riadenia poľnohospodárstva. Podpora na priame platby podľa strategických plánov SPP by sa mala poskytovať v rámci národných alokácií, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení. Tieto národné alokácie by mali odrážať pokračujúce zmeny, pričom alokácie členským štátom s najnižšou úrovňou podpory na hektár sa postupne zvyšujú, aby sa preklenula 50 % medzera oproti 90 % priemeru Únie. Na zohľadnenie mechanizmu zníženia platieb a možnosti použiť jeho výsledok v členskom štáte by sa malo povoliť, aby celková orientačná finančná alokácia za rok v strategickom pláne SPP daného členského štátu mohla presiahnuť národnú alokáciu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  S cieľom uľahčiť riadenie fondov EPFRV by sa mala stanoviť jedna miera príspevku na podporu z EPFRV v pomere k verejným výdavkom v členských štátoch. S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo charakter určitých druhov operácií by sa vo vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery príspevku. S cieľom zmierniť osobitné obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, odľahlosti a ostrovného charakteru by sa mala stanoviť vhodná miera príspevku z EPFRV pre menej rozvinuté regióny, najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ a menšie ostrovy v Egejskom mori.
(49)  S cieľom uľahčiť riadenie fondov EPFRV by sa mala stanoviť jedna celková miera príspevku na podporu z EPFRV v pomere k verejným výdavkom v členských štátoch. Na účely zohľadnenia osobitného významu alebo charakteru určitých druhov operácií by sa vo vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery príspevku. S cieľom zmierniť osobitné obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, odľahlosti a ostrovného charakteru najvzdialenejších regiónov, ako je stanovené v článku 349 ZFEÚ, a menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady1a (EÚ) č. 229/2013, by sa mala pre tieto regióny stanoviť vyššia miera príspevku z EPFRV.
_____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49 a (nové)
(49a)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na kategorizáciu regiónov a oblastí na úrovni Únie na účely podpory z EPFRV. Na tento účel by určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie malo vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/20031a.Na zabezpečenie primeranej podpory by sa mali použiť najnovšie klasifikácie a údaje, najmä pokiaľ ide o riešenie problematiky zaostávajúcich regiónov a medziregionálnych rozdielov vnútri členského štátu.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozmeňujúce návrhy 46 a 797
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  Z EPFRV by sa nemali podporovať investície, v dôsledku ktorých by došlo k ohrozeniu životného prostredia. Preto je potrebné v tomto nariadení stanoviť viaceré pravidlá vylúčenia, ako aj možnosť ďalej tieto záruky rozvinúť v delegovaných aktoch. Predovšetkým by sa z EPFRV nemali financovať investície do zavlažovania, ktoré neprispieva k dosiahnutiu alebo zachovaniu dobrého stavu súvisiaceho vodného útvaru alebo útvarov, ani investície do zalesňovania, ktoré nemožno zlúčiť cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov.
(50)  Z EPFRV by sa mali prioritne podporovať investície generujúce hospodárske a environmentálne prínosy a nemali by sa podporovať investície, v dôsledku ktorých by došlo k poškodeniu životného prostredia alebo ktoré nie sú v súlade s cieľmi v oblasti klímy, životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a biodiverzity. Mal by sa klásť dôraz na investície, ktoré prinášajú hospodárske a environmentálne výhody. Preto je potrebné v tomto nariadení stanoviť viaceré konkrétnejšie pravidlá vylúčenia, ako aj možnosť ďalej tieto záruky rozvinúť v delegovaných aktoch. Predovšetkým by sa z EPFRV nemali financovať investície do zalesňovania, ktoré nemožno zlúčiť s cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov. Okrem toho by sa EPFRV nemal vzťahovať na investície do zavlažovania, ktoré neprispieva k dosiahnutiu alebo zachovaniu dobrého stavu súvisiaceho vodného útvaru alebo útvarov. Členské štáty by mali zaistiť, aby orgány verejnej moci zohrávali aktívnu úlohu v oblasti ekológie a zvládania lesných požiarov pri akýchkoľvek opatreniach v oblasti zalesňovania alebo obnovy lesa, a mali by posilniť úlohu tzv. miernych preventívnych opatrení a riadenia využívania pôdy.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51 a (nové)
(51a)   S cieľom umožniť, aby bola Únia nezávislá od dovozu rastlinných bielkovín, je účelom SPP podporovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES1a o obnoviteľných zdrojoch energie používanie biopalív získaných z olejnatých vedľajších produktov bielkovinových plodín.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
Pozmeňujúci návrh 858
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51 b (nové)
(51b)   Z EPZF a EPFRV by sa nemala poskytovať podpora tým poľnohospodárom, ktorých činnosti zahŕňajú chov býkov na býčie zápasy. Takéto financovanie predstavuje jasné porušenie Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely.
Pozmeňujúci návrh 798
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
(52)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k zakomponovaniu hľadiska ochrany klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celorozpočtovej cieľovej hodnoty, aby 25 % výdavkov prispievalo k splneniu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že vďaka opatreniam v rámci SPP 40 % celkového finančného krytia SPP bude plynúť na ciele v oblasti klímy. Relevantné opatrenia sa určia v priebehu prípravy a vykonávania programu a opätovne sa posúdia pri príslušných postupoch hodnotenia a preskúmania.
(52)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k zakomponovaniu hľadiska ochrany klímy a ukončeniu dotácií škodlivých pre životné prostredie do politík Únie a k dosiahnutiu celorozpočtovej cieľovej hodnoty, aby aspoň 30 % výdavkov prispievalo k splneniu cieľov v oblasti klímy. Vďaka opatreniam v rámci SPP by malo aspoň 40 % celkového finančného krytia SPP plynúť na ciele v oblasti klímy. Relevantné opatrenia sa určia v priebehu prípravy a vykonávania programu a opätovne sa posúdia pri príslušných postupoch hodnotenia a preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
(54)  Členské štáty by s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu Únie a zachovať fungovanie vnútorného poľnohospodárskeho trhu, ako aj s cieľom napĺňať uvedené všeobecné a špecifické ciele, nemali prijímať rozhodnutia podľa tohto nariadenia izolovane, ale v rámci štruktúrovaného postupu, ktorý by sa mal ukotviť v strategickom pláne SPP. V pravidlách Únie „zhora nadol“ by sa mali stanoviť špecifické ciele SPP platné pre celú , hlavné typy intervencií, výkonnostný rámec a štruktúra správy vecí verejných. Účelom tohto rozdelenia úloh je zabezpečiť úplnú zhodu medzi investovanými finančnými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.
(54)  Členské štáty by s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu Únie a zachovať fungovanie vnútorného poľnohospodárskeho trhu, ako aj s cieľom napĺňať uvedené všeobecné a špecifické ciele nemali prijímať rozhodnutia podľa tohto nariadenia izolovane, ale v rámci štruktúrovaného postupu, ktorý by sa mal ukotviť v strategickom pláne SPP. V pravidlách Únie „zhora nadol“ by sa mali stanoviť špecifické ciele SPP platné pre celú Úniu, hlavné typy intervencií, výkonnostný rámec a štruktúra správy vecí verejných. Účelom tohto rozdelenia úloh je zabezpečiť úplnú zhodu medzi investovanými finančnými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  Na zabezpečenie jednoznačne strategickej povahy týchto strategických plánov SPP a uľahčenie prepojenia s ostatnými politikami Únie, a predovšetkým s vytýčenými dlhodobými vnútroštátnymi cieľovými hodnotami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, napríklad dohôd v oblasti zmeny klímy, lesov, biodiverzity a vody, je vhodné stanoviť, že každý členský štát by mal mať jeden jediný strategický plán SPP.
(55)  Na zabezpečenie jednoznačne strategickej povahy týchto strategických plánov SPP a uľahčenie prepojenia s ostatnými politikami Únie, a predovšetkým s vytýčenými dlhodobými vnútroštátnymi cieľovými hodnotami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, napríklad dohôd v oblasti zmeny klímy, lesov, biodiverzity a vody, je vhodné stanoviť, že každý členský štát by mal mať jeden jediný strategický plán SPP. Vzhľadom na administratívne usporiadanie členských štátov by mal strategický plán v náležitých prípadoch zahŕňať regionalizované intervencie na rozvoj vidieka.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)
(55a)   Je nevyhnutné, aby strategické plány SPP mali jasný, jednoduchý a jednoznačný rámec, aby sa zabránilo tzv. gold-platingu politiky na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 b (nové)
(55b)   Nový model vykonávania by nemal viesť k spochybňovaniu integrity jednotného trhu ani historicky európskej povahy SPP, ktorá by mala zostať skutočne spoločnou politikou zaručujúcou únijný prístup a rovnaké podmienky.
Pozmeňujúci návrh 730
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 c (nové)
(55c)  V súlade s článkom 208 ZFEÚ by Únia a členské štáty mali zabezpečiť, aby sa ciele rozvojovej spolupráce zohľadňovali vo všetkých intervenciách SPP a aby sa v nich rešpektovalo právo na výživu, ako aj právo na rozvoj. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby strategické plány SPP v čo najväčšej možnej miere prispievali k včasnému dosiahnutiu cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a v Parížskej dohode, ako aj cieľov európskej zelenej dohody, záväzkov Únie v oblasti životného prostredia a klímy a uplatniteľných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou na základe stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie v oblasti biodiverzity.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Členské štáty by v procese vypracúvania svojich strategických plánov SPP mali analyzovať svoju konkrétnu situáciu a potreby, vytýčiť cieľové hodnoty súvisiace s dosahovaním cieľov SPP a navrhnúť intervencie, ktoré im umožnia tieto vlastné ciele dosiahnuť, pričom by ich mali prispôsobiť podľa vnútroštátneho a konkrétneho regionálneho kontextu vrátane najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ. Takýto proces by mal podporovať väčšiu mieru subsidiarity v spoločnom rámci Únie, pričom by sa malo zaručiť dodržiavanie všeobecných zásad práva Únie a cieľov SPP. Preto je vhodné stanoviť pravidlá štruktúry a obsahu strategických plánov SPP.
(56)  Členské štáty by v procese vypracúvania svojich strategických plánov SPP mali analyzovať svoju konkrétnu situáciu a potreby, vytýčiť realistické cieľové hodnoty súvisiace s dosahovaním cieľov SPP a navrhnúť intervencie, ktoré im umožnia tieto vlastné cieľové hodnoty dosiahnuť, a súčasne poskytnúť konečným prijímateľom istotu, pričom by ich mali prispôsobiť podľa vnútroštátneho a konkrétneho regionálneho kontextu vrátane najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ. Takýto proces by mal podporovať väčšiu mieru subsidiarity v spoločnom rámci Únie, pričom by sa malo zaručiť dodržiavanie všeobecných zásad práva Únie a cieľov SPP. Preto je vhodné stanoviť pravidlá štruktúry a obsahu strategických plánov SPP. Na zabezpečenie toho, aby bolo stanovovanie cieľových hodnôt členskými štátmi a navrhovanie intervencií primerané a maximalizovalo prínos k dosahovaniu cieľov SPP, pričom zároveň sa zaistí jednotnosť politiky, je potrebné založiť stratégiu strategických plánov SPP na predchádzajúcej analýze miestneho kontextu a posúdení potrieb v súvislosti s cieľmi SPP. Pri realizácii strategických plánov SPP je potrebné zabezpečiť zapojenie poľnohospodárov a organizácií poľnohospodárov.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Na zabezpečenie toho, aby členské štáty určovali primerané cieľové hodnoty a zostavovali primerané intervencie a aby sa maximalizoval prínos k dosahovaniu cieľov SPP, je potrebné založiť stratégiu strategických plánov SPP na predchádzajúcej analýze miestneho kontextu a posúdení potrieb v súvislosti s cieľmi SPP.
(57)  Takisto je dôležité, aby sa v strategických plánoch SPP primerane zohľadňovali zmeny podmienok členských štátov, (vonkajších aj vnútorných) štruktúr, ako aj situácie na trhu, a teda aby ich časom bolo možné upraviť tak, aby boli zohľadnené.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  Strategické plány SPP by mali byť zamerané na zabezpečenie zvýšenej prepojenosti všetkých nástrojov SPP, pretože by sa mala vzťahovať tak na typy intervencií vo forme priamych platieb, sektorové typy intervencií, ako aj typy intervencií v záujme rozvoja vidieka. Takisto by mali zabezpečiť a vykazovať súlad rozhodnutí členských štátov s prioritami a cieľmi Únie a ich primeranosť. Preto je vhodné, aby obsahovali stratégiu intervencií zameranú na výsledky, štruktúrovanú podľa špecifických cieľov SPP vrátane kvantifikovaných cieľových hodnôt vo vzťahu k týmto cieľom. Je vhodné, aby tieto cieľové hodnoty boli založené na ukazovateľoch výsledku, aby bolo možné monitorovať na ročnej báze.
(58)  Strategické plány SPP by mali byť zamerané na zabezpečenie zvýšenej prepojenosti všetkých nástrojov SPP, pretože by sa mala vzťahovať tak na typy intervencií vo forme priamych platieb, sektorové typy intervencií, ako aj typy intervencií v záujme rozvoja vidieka. Takisto by mali zabezpečiť a vykazovať súlad rozhodnutí členských štátov s prioritami a cieľmi Únie a ich primeranosť. Preto je vhodné, aby obsahovali stratégiu intervencií zameranú na výsledky, štruktúrovanú podľa špecifických cieľov SPP vrátane kvantifikovaných cieľových hodnôt vo vzťahu k týmto cieľom. Je vhodné, aby tieto cieľové hodnoty boli založené na ukazovateľoch výsledku, aby ich bolo možné monitorovať.
Pozmeňujúci návrh 800
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)
(58a)   Existujúca znalostná základňa sa z hľadiska množstva a kvality dostupných informácií veľmi líši, pokiaľ ide o sledovanie špecifických cieľov stanovených v článku 6 tohto nariadenia. V prípade niektorých špecifických cieľov, najmä monitorovania biodiverzity, je znalostná základňa v súčasnosti slabá alebo nedostatočne prispôsobená účelu vytvoriť spoľahlivé ukazovatele vplyvu, napríklad v oblasti opeľovačov a biodiverzity plodín. Špecifické ciele a ukazovatele stanovené pre Úniu ako celok v článku 6, resp. prílohe I by mali byť založené na spoločnej alebo porovnateľnej znalostnej základni a metodike vo všetkých členských štátoch. Komisia by mala identifikovať oblasti, v ktorých chýbajú znalosti alebo kde je znalostná základňa nedostatočne prispôsobená účelu monitorovania vplyvy SPP. Mala by využívať rozpočet Únie na poskytovanie spoločnej reakcie na znalostné a monitorovacie prekážky súvisiace so všetkými špecifickými cieľmi a ukazovateľmi podľa článku 6. Mala by vypracovať správu na túto tému a svoje zistenia by mala zverejniť.
Pozmeňujúci návrh 801
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
(59)  Stratégia by takisto mala zdôrazňovať komplementaritu jednak medzi nástrojmi SPP, a jednak s inými politikami Únie. V každom strategickom pláne SPP by mali byť podľa potreby zohľadnené právne predpisy v oblasti životného prostredia a klímy, pričom národné plány vyplývajúce z týchto právnych predpisov by sa mali opísať ako súčasť analýzy aktuálnej situácie („analýza SWOT“). Je vhodné zostaviť zoznam legislatívnych nástrojov, na ktoré by sa strategický plán SPP mal výslovne odvolávať.
(59)  Stratégia by takisto mala zdôrazňovať komplementaritu jednak medzi nástrojmi SPP, a jednak s inými politikami Únie vrátane politiky súdržnosti. V každom strategickom pláne SPP by mali byť zohľadnené právne predpisy v oblasti životného prostredia a klímy a záväzky Únie v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja, pričom národné plány vyplývajúce z týchto právnych predpisov by sa mali opísať ako súčasť analýzy aktuálnej situácie („analýza SWOT“). Je vhodné zostaviť zoznam legislatívnych nástrojov, na ktoré by sa strategický plán SPP mal výslovne odvolávať.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59 a (nové)
(59a)   Keďže systém podpory príjmov zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov, je vhodné zohľadniť sociálny dosah SPP na vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Z tohto dôvodu by členské štáty mali pri plánovaní svojich strategických plánov zohľadňovať aj vplyv na zamestnanosť, ktorý bude mať podnik v konkrétnej oblasti. Opatrenia a činnosti, vďaka ktorým vzniká viac pracovných príležitostí, by mali mať pri navrhovaní a vykonávaní príslušných politických nástrojov prednosť.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60
(60)  Vzhľadom na to, že členským štátom by sa mala umožniť flexibilita, pokiaľ ide o rozhodnutia vo vnútroštátnom rámci čiastočne delegovať vykonávanie strategického plánu SPP na regionálnu úroveň, aby sa uľahčila koordinácia medzi regiónmi pri riešení celoštátnych výziev, je vhodné, aby sa v strategických plánoch SPP stanovil opis súhry intervencií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
(60)  Vzhľadom na to, že členským štátom by sa mala umožniť flexibilita, pokiaľ ide o možnosť delegovať na regionálnu úroveň časť návrhu a vykonávania strategického plánu SPP prostredníctvom programov intervencií v záujme rozvoja vidieka v súlade s vnútroštátnym rámcom, aby sa uľahčila koordinácia medzi regiónmi pri riešení celoštátnych výziev, je vhodné, aby sa v strategických plánoch SPP stanovil opis súhry intervencií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 802
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68 a (nové)
(68a)   Voda je pre poľnohospodárstvo nevyhnutným výrobným faktorom. Vodné hospodárstvo preto predstavuje zásadnú otázku a je potrebné zlepšiť spôsoby hospodárenia s vodou. Zmena klímy bude mať navyše významný vplyv na vodné zdroje, pričom budú častejšie a intenzívnejšie obdobia sucha, ale aj obdobia silných zrážok. Uskladnenie vody počas jesene a zimy je teda rozumné riešenie. Okrem toho, vodné útvary prispievajú k vytváraniu prostredí priaznivých pre bohatú biodiverzitu. Umožňujú tiež chrániť živú pôdu a zachovať dostatočné prietoky vodných tokov, čo podporuje vodný život.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  Za riadenie a vykonávanie každého strategického plánu by mal byť zodpovedný riadiaci orgán. Jeho povinnosti by sa mali špecifikovať v tomto nariadení. Riadiaci orgán by mal mať možnosť delegovať časť svojich povinností, pričom si ponechá zodpovednosť za efektívnosť a správnosť riadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pri riadení a vykonávaní strategických plánov SPP boli chránené finančné záujmy Únie v súlade s [nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) X] [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) X [nové horizontálne nariadenie].
(69)  Za riadenie a vykonávanie každého strategického plánu SPP by mal byť zodpovedný riadiaci orgán. Ak sa však prvky súvisiace s politikou rozvoja vidieka riešia na regionálnom základe, členské štáty by mali ustanoviť regionálne riadiace orgány. Ich povinnosti by sa mali špecifikovať v tomto nariadení. Riadiace orgány by mali mať možnosť delegovať časť svojich povinností, pričom si ponechajú zodpovednosť za efektívnosť a správnosť riadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pri riadení a vykonávaní strategických plánov SPP boli chránené finančné záujmy Únie v súlade s [nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) X] [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) X [nové horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  V súlade so zásadami zdieľaného riadenia Komisii pri vykonávaní SPP pomáhajú výbory, ktoré pozostávajú z predstaviteľov členských štátov. V záujme zjednodušenia systému a zladenia stanovísk členských štátov sa na účel vykonávania tohto nariadenia zriaďuje len jeden monitorovací výbor, konkrétne sa zlučuje „Výbor pre rozvoj vidieka“ a „Výbor pre priame platby“ ustanovené v programovom období 2014 – 2020. Zodpovednosť pomáhať členským štátom pri vykonávaní strategických plánov SPP spoločne znáša riadiaci orgán a monitorovací výbor. Komisii by mal pomáhať aj „Výbor pre spoločnú poľnohospodársku politiku“ v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
(70)  V súlade so zásadami zdieľaného riadenia Komisii pri vykonávaní SPP pomáhajú výbory, ktoré pozostávajú z predstaviteľov členských štátov. V záujme zjednodušenia systému a zladenia stanovísk členských štátov sa na účel vykonávania tohto nariadenia zriaďuje len jeden monitorovací výbor, konkrétne sa zlučuje „Výbor pre rozvoj vidieka“ a „Výbor pre priame platby“, ktoré boli ustanovené v programovom období 2014 – 2020. Zodpovednosť pomáhať členským štátom pri vykonávaní strategických plánov SPP spoločne znáša riadiaci orgán a monitorovací výbor. Ak sa však prvky súvisiace s politikou rozvoja vidieka riešia na regionálnom základe, členské štáty by mali ustanoviť regionálne monitorovacie výbory. Komisii by mal pomáhať aj „Výbor pre spoločnú poľnohospodársku politiku“ v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71
(71)  EPFRV by na podnet Komisie mal prostredníctvom poskytovania technickej pomoci podporovať akcie týkajúce sa plnenia úloh uvedených v [článok 7 horizontálneho nariadenia]. Technická podpora sa na podnet členských štátov môže poskytovať na účely plnenia úloh potrebných pre účinnú správu a vykonávanie podpory v súvislosti so strategickým plánom SPP. Intenzívnejšie poskytovanie technickej pomoci na podnet členských štátov je k dispozícii len pre Maltu.
(71)  EPFRV by na podnet Komisie mal prostredníctvom poskytovania technickej pomoci podporovať akcie týkajúce sa plnenia úloh uvedených v [článok 7 horizontálneho nariadenia]. Technická podpora sa na podnet členských štátov môže poskytovať na účely plnenia úloh potrebných pre účinnú správu a vykonávanie podpory v súvislosti so strategickým plánom SPP. Intenzívnejšie poskytovanie technickej pomoci na podnet členských štátov je k dispozícii len pre Luxembursko a Maltu.
Pozmeňujúce návrhy 60 a 803
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74
(74)  Zameranie na výsledky vyplývajúca z modelu vykonávania si vyžaduje silný výkonnostný rámec, predovšetkým preto, lebo strategické plány SPP by prispievali k dosahovaniu širokých všeobecných cieľov pre iné zdieľane riadené politiky. Politika zameraná na výkonnosť znamená ročné a viacročné hodnotenia na základe vybratých ukazovateľov výstupov, výsledku a vplyvu, ako sa vymedzujú v rámci monitorovania a hodnotenia výsledkov. Na tento účel by sa mal vybrať obmedzený a presne zameraný súbor ukazovateľov, a to spôsobom, ktorý čo najpresnejšie zachytáva, či podporované intervencie prispievajú k dosahovaniu plánovaných cieľov. Výsledky a ukazovatele výstupu týkajúce sa cieľov v oblasti klímy a životného prostredia môžu zahŕňať intervencie stanovené vo vnútroštátnych plánovacích nástrojoch pre oblasť životného prostredia a klímy vyplývajúcich z právnych predpisov Únie.
(74)  Zameranie na výsledky vyplývajúce z modelu vykonávania si vyžaduje silný výkonnostný rámec, predovšetkým preto, lebo strategické plány SPP by prispievali k dosahovaniu širokých všeobecných cieľov pre iné zdieľane riadené politiky. Politika zameraná na výkonnosť znamená hodnotenia na základe vybratých ukazovateľov výstupov, výsledku a vplyvu, ako sa vymedzujú v rámci monitorovania a hodnotenia výsledkov. Na tento účel by sa mal vybrať obmedzený a presne zameraný súbor ukazovateľov, a to spôsobom, ktorý čo najpresnejšie zachytáva, či podporované intervencie prispievajú k dosahovaniu plánovaných cieľov. Výsledky a ukazovatele výstupu týkajúce sa cieľov v oblasti klímy a životného prostredia, ako je kvalita a kvantita vody, by mali zahŕňať intervencie stanovené vo vnútroštátnych plánovacích nástrojoch pre oblasť životného prostredia a klímy vyplývajúcich z právnych predpisov Únie.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75
(75)  Členské štáty by ako súčasť realizácie rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia mali monitorovať a ročne Komisii nahlasovať dosiahnutý pokrok. Informácie poskytované členskými štátmi by mali byť základom pre správy Komisie o pokroku pri plnení špecifických cieľov počas celého programového obdobia, pričom sa na tento účel použije základný súbor ukazovateľov.
(75)  Členské štáty by ako súčasť realizácie rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia mali monitorovať a nahlasovať dosiahnutý pokrok. Informácie poskytované členskými štátmi by mali byť základom pre správy Komisie o pokroku pri plnení špecifických cieľov počas celého programového obdobia, pričom sa na tento účel použije základný súbor ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
(76)  Mali by sa zaviesť mechanizmy na prijatie opatrení na ochranu finančných záujmov Únie v prípade, že vykonávanie strategického plánu SPP sa výrazne odchýli od vytýčených cieľových hodnôt. Členským štátom sa teda môže adresovať žiadosť, aby predložili akčné plány v prípade výrazných a neopodstatnených nedostatočných výsledkoch. Dôsledkom by mohlo byť pozastavenie platieb a napokon zníženie finančných prostriedkov zo zdrojov Únie, ak sa plánované výsledky nedosiahnu. Navyše sa ako súčasť mechanizmu stimulov stanovuje bonus za celkovú výkonnosť s cieľom podnecovať dosahovanie dobrej výkonnosti v oblasti životného prostredia a klímy.
(76)  Mali by sa zaviesť mechanizmy na prijatie opatrení na ochranu finančných záujmov Únie v prípade, že vykonávanie strategického plánu SPP sa výrazne odchýli od vytýčených cieľových hodnôt. Členským štátom sa teda môže adresovať žiadosť, aby predložili akčné plány v prípade výrazných a neopodstatnených nedostatočných výsledkov. Dôsledkom by mohlo byť pozastavenie platieb a napokon zníženie finančných prostriedkov zo zdrojov Únie, ak sa plánované výsledky nedosiahnu.
Pozmeňujúci návrh 1144
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78 a (nové)
(78a)   Posúdenie opísané v článku 106 by sa malo vykonať na základe kvantifikovaných cieľov stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie biodiverzity.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 a (nové)
(80a)   Obchodné dohody podpísané s tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvia poľnohospodárstva, by mali poskytovať mechanizmy a obsahovať ochranné doložky na zabezpečenie rovnakých podmienok pre poľnohospodárov z Únie a z krajín mimo Únie, ako aj na ochranu spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81
(81)  Osobné údaje zbierané na účely uplatňovania ustanovení ukotvených v tomto nariadení by sa mali spracúvať spôsobom zlučiteľným s uvedenými účelmi. Zber údajov by mal byť anonymný, pri spracúvaní na účely monitorovania alebo hodnotenia by údaje mali byť v súhrnnej forme a mali by sa chrániť v súlade s právom Únie týkajúcom sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200119 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, by mali byť informované o takomto spracúvaní a o svojich právach na ochranu údajov.
(81)  Osobné údaje zbierané na účely uplatňovania ustanovení ukotvených v tomto nariadení by sa mali spracúvať spôsobom zlučiteľným s uvedenými účelmi. Zber údajov by mal byť anonymný, pri spracúvaní na účely monitorovania alebo hodnotenia by údaje mali byť v súhrnnej forme a mali by sa chrániť v súlade s právom Únie týkajúcim sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172519 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, by mali byť informované o takomto spracúvaní a o svojich právach na ochranu údajov.
_________________
_________________
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83
(83)  V záujme zabezpečenia právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a zaručenia bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania intervencií vo forme priamych platieb by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty týkajúce sa pravidiel podmieňujúcich poskytovanie platieb používaním certifikovaných semien odrôd konopy siatej a postupu určovania odrôd konopy a overenia ich obsahu tetrahydrokanabinolu; pravidiel dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a určité súvisiace prvky vzhľadom na požiadavky oprávnenosti; pravidiel obsahu nahlásenia platobných nárokov a požiadaviek ich aktivácie; ďalších pravidiel ekologických režimov; opatrení na zabránenie tomu, aby prijímatelia viazanej podpory príjmov, ktorí sú vystavení štrukturálnej nerovnováhe trhu v určitom sektore vrátane rozhodnutia, že možno pokračovať vo vyplácaní takejto podpory do roku 2027 na základe jednotiek produkcie, na ktoré bola podpora poskytnutá v minulom referenčnom období; pravidiel a podmienok povoľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a pravidlápodmienky udeľovania danej pomoci.
(83)  V záujme zabezpečenia právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a zaručenia bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania intervencií vo forme priamych platieb by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty týkajúce sa pravidiel podmieňujúcich poskytovanie platieb používaním certifikovaných semien odrôd konopy siatej a postupu určovania odrôd konopy siatej a overenia ich obsahu tetrahydrokanabinolu; pravidiel dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a určitých súvisiacich prvkov vzhľadom na požiadavky oprávnenosti, stanovenie kritérií na určenie rovnocenných opatrení a príslušné požiadavky uplatniteľné na vnútroštátne alebo regionálne certifikačné systémy; zostavenia prehľadu príkladov poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat; opatrení na zabránenie tomu, aby prijímatelia viazanej podpory príjmov, ktorí sú vystavení štrukturálnej nerovnováhe trhu v určitom sektore vrátane rozhodnutia, že možno pokračovať vo vyplácaní takejto podpory do roku 2027 na základe jednotiek produkcie, na ktoré bola podpora poskytnutá v minulom referenčnom období; pravidiel a podmienok povoľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a pravidielpodmienok udeľovania danej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
(84)  S cieľom zabezpečiť, aby sektorové typy intervencií prispievali k dosahovaniu cieľov SPP a posilňovali synergie s inými nástrojmi SPP, ako aj s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej alebo nespravodlivej hospodárskej súťaži, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na kritériá schvaľovania medziodvetvových organizácií a pravidiel regulovania situácií, keď schválená medziodvetvová organizácia nespĺňa kritériá a povinnosti výrobcov; pravidlá správneho fungovania sektorových typov intervencií, základ pre výpočet finančnej pomoci Únie vrátane referenčných období a pre výpočet hodnoty predávanej produkcie a maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie v prípade stiahnutí z trhu; pravidlá stanovovania stropu výdavkov na opätovnú výsadbu vinohradov a pravidlá, podľa ktorých výrobcovia majú stiahnuť vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie liehovarov. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie fondov Únie na intervencie v sektore včelárskych výrobkov by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na dodatočné požiadavky vzťahujúce sa na notifikačnú povinnosť a určenie minimálneho príspevku Únie k výdavkom na vykonávanie uvedených typov intervencií.
(84)  S cieľom zabezpečiť, aby sektorové typy intervencií prispievali k dosahovaniu cieľov SPP a posilňovali synergie s inými nástrojmi SPP, ako aj s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej alebo nespravodlivej hospodárskej súťaži, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na kritériá schvaľovania medziodvetvových organizácií a pravidlá regulovania situácií, keď schválená medziodvetvová organizácia nespĺňa kritériá a povinnosti výrobcov; pravidlá správneho fungovania sektorových typov intervencií, základ pre výpočet finančnej pomoci Únie vrátane referenčných období a pre výpočet hodnoty predávanej produkcie a maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie v prípade stiahnutí z trhu; pravidlá stanovovania stropu výdavkov na opätovnú výsadbu vinohradov; pravidlá, podľa ktorých výrobcovia majú stiahnuť vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie liehovarov a pravidlá týkajúce sa rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa dočasných výnimiek pre pravidlá kondicionality za veľmi nepriaznivých podmienok, ako sú katastrofické udalosti alebo epidémie. Takisto by mala byť splnomocnená určiť rovnocenné postupy pre poľnohospodárske a environmentálne postupy a vnútroštátne alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie fondov Únie na intervencie v sektore včelárskych výrobkov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na dodatočné požiadavky vzťahujúce sa na notifikačnú povinnosť a určenie minimálneho príspevku Únie k výdavkom na vykonávanie uvedených typov intervencií. S cieľom vypracovať strategické plány SPP by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty s cieľom stanoviť kódex správania pri organizácii partnerstva medzi členským štátom a príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj ostatnými partnermi.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85
(85)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zaručiť, že intervencie v záujme rozvoja vidieka naplnia svoje ciele, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na podporu na záväzky riadenia, investície a spoluprácu.
(85)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zaručiť, že intervencie v záujme rozvoja vidieka naplnia svoje ciele, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na doplnenie minimálnych a maximálnych súm na podporu určitých druhov intervencií.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 86
(86)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ vzhľadom na alokácie členských štátov na typy intervencií vo forme priamych platieb a pravidlá týkajúce sa obsahu strategických plánov SPP.
(86)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ vzhľadom na alokácie členských štátov na typy intervencií vo forme priamych platieb.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87
(87)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži alebo diskriminácii určitých poľnohospodárov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci vzhľadom na stanovenie referenčných oblastí pre podporu na olejnaté semená, pravidlá schvaľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a súvisiacich notifikácií, výpočet zníženia, keď plocha, na ktorej sa pestuje bavlna a na ktorú možno poskytnúť podporu, presahuje základnú plochu, finančnú pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ročné rozdelenie celkovej sumy podpory Únie na typy intervencií v oblasti rozvoja vidieka podľa členských štátov, pravidlá prezentovania prvkov, ktoré sa majú začleniť do strategického plánu SPP, pravidlá postupu a lehôt na schválenie strategických plánov SPP a predloženia a schválenia žiadostí o zmenu strategických plánov SPP, jednotné podmienky uplatňovania požiadaviek na informácie a zverejňovanie týkajúce sa možností uvedených v strategických plánoch SPP, pravidlá týkajúce sa rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia, pravidlá prezentácie obsahu výročnej správy o výkonnosti, pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať členské štáty na účel posúdenia výkonnosti, ktoré vykonáva Komisia, a pravidlá týkajúce sa potrieb údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov, a úpravy na zabezpečenie jednotnej koncepcie určovania pripisovania bonusu za výkonnosť členským štátom. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.
(87)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži alebo diskriminácii určitých poľnohospodárov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci vzhľadom na stanovenie referenčných oblastí pre podporu na olejnaté semená, pravidlá schvaľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a súvisiacich notifikácií, výpočet zníženia, keď plocha, na ktorej sa pestuje bavlna a na ktorú možno poskytnúť podporu, presahuje základnú plochu, finančnú pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ročné rozdelenie celkovej sumy podpory Únie na typy intervencií v oblasti rozvoja vidieka podľa členských štátov, štandardizovanú podobu strategických plánov SPP, pravidlá postupu a lehôt na schválenie strategických plánov SPP a predloženia a schválenia žiadostí o zmenu strategických plánov SPP, jednotné podmienky uplatňovania požiadaviek na informácie a zverejňovanie týkajúce sa možností uvedených v strategických plánoch SPP a pravidlá prezentácie obsahu výročnej správy o výkonnosti. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.
_________________
_________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 92 a (nové)
(92a)   Ostrovné regióny Únie predstavujú osobitné ťažkosti pri vykonávaní poľnohospodárskej činnosti a rozvoji vidieckych oblastí. V týchto regiónoch by sa malo vykonať posúdenie vplyvu SPP a mala by sa preskúmať myšlienka rozšírenia opatrení stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 229/2013 na všetky ostrovné regióny v Únii.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93
(93)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu by sa osobitné ustanovenia v prípade Chorvátska týkajúce sa postupného zavádzania priamych platieb a doplnkových vnútroštátnych priamych platieb v rámci mechanizmu postupného zavádzania mali uplatňovať do 1. januára 2021,
(93)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu by sa mali naďalej uplatňovať osobitné ustanovenia v prípade Chorvátska týkajúce sa postupného zavádzania priamych platieb a doplnkových vnútroštátnych priamych platieb v rámci mechanizmu postupného zavádzania. Chorvátsko má podľa zmluvy o pristúpení v roku 2022 nárok na sumu vrátane dodatočného finančného krytia pre národnú rezervu na odmínovanú pôdu v Chorvátsku a toto právo by sa malo zahrnúť do výpočtu vnútroštátneho finančného krytia na rok 2022.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
b)  typov intervencií a spoločných požiadaviek vzťahujúcich sa na členské štáty, aby sa usilovali dosiahnuť tieto ciele, ako aj súvisiacich finančných úprav;
b)  typov intervencií a spoločných požiadaviek vzťahujúcich sa na členské štáty, aby sa usilovali dosiahnuť tieto ciele zabezpečením rovnakých podmienok, ako aj súvisiacich finančných úprav;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c
c)  strategických plánov SPP, ktoré majú členské štáty zostaviť a v ktorých majú stanoviť cieľové hodnoty, vymedziť intervencie a alokovať finančné zdroje v súlade so špecifickými cieľmi a identifikovanými potrebami;
c)  strategických plánov SPP, ktoré majú členské štáty zostaviť prípadne aj v spolupráci so svojimi regiónmi a v ktorých majú stanoviť cieľové hodnoty, vymedziť intervencie a alokovať finančné zdroje v súlade so špecifickými cieľmi a identifikovanými potrebami a v súlade s vnútorným trhom;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na podporu Únie financovanú z EPZF a EPFRV poskytovanú na intervencie špecifikované v strategickom pláne SPP, ktorý zostavili členské štáty a schválila Komisia a ktorý sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027.
2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na podporu Únie financovanú z EPZF a EPFRV poskytovanú na intervencie špecifikované v strategickom pláne SPP, ktorý zostavili členské štáty a schválila Komisia a ktorý sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2022.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
2.  Hlava II kapitola III, hlava III kapitola II a články 41 a 43 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady [VN]26 sa vzťahujú na podporu financovanú z EPFRV podľa tohto nariadenia.
2.  S cieľom zabezpečiť súlad medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) a strategickými plánmi SPP, hlava II kapitola III, hlava III kapitola II a články 41 a 43 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady [VN]26 sa vzťahujú na podporu financovanú z EPFRV podľa tohto nariadenia.
__________________
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady […/…] z [dátum] [plný názov] (Ú. v. EÚ L …).
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady […/…] z [dátum] [plný názov] (Ú. v. EÚ L …).
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  „poľnohospodár“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie takejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnik sa nachádza v rámci územnej pôsobnosti zmlúv, ako sa vymedzuje v článku 52 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkami 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť, ako ju vymedzili členské štáty;
a)  „poľnohospodár“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie takejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnik sa nachádza v rámci územnej pôsobnosti zmlúv, ako sa vymedzuje v článku 52 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkami 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou, ako ju vymedzili členské štáty;
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   „verejné statky“ sú statky alebo služby, ktoré nie sú odmeňované trhom a ktoré prinášajú environmentálne a spoločenské výsledky nad rámec právnych predpisov v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)   „európske verejné statky“ sú verejné statky alebo služby, ktoré možno účinne poskytovať iba na úrovni Únie prostredníctvom intervencie s cieľom zabezpečiť koordináciu medzi členskými štátmi a rovnaké podmienky na poľnohospodárskom trhu Únie; európske verejné statky zahŕňajú najmä ochranu vody, ochranu biodiverzity, ochranu úrodnosti pôdy, ochranu opeľovačov a dobré životné podmienky zvierat;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e
e)  „vzájomný fond“ je systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom poistiť sa, pomocou ktorého sa združeným poľnohospodárom vyplácajú kompenzačné platby za hospodárske straty.
e)  „vzájomný fond“ je systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom prijať opatrenia proti rizikám a získať kompenzačné platby v prípade hospodárskych strát alebo poklesu príjmu;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f – bod i
i)  projekt, zmluva, akcia alebo skupina projektov, ktoré boli vybrané v rámci príslušných programov;
i)  projekt, zmluva, akcia alebo skupina projektov, ktoré boli vybrané v rámci príslušného strategického plánu;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f – bod ii
ii)  v kontexte finančných nástrojov – programový príspevok na finančný nástroj a následná finančná podpora, ktorú poskytuje konečným prijímateľom uvedený finančný nástroj;
ii)  v kontexte finančných nástrojov – príspevok strategického plánu na finančný nástroj a následná finančná podpora, ktorú poskytuje konečným prijímateľom uvedený finančný nástroj;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – bod i
i)  verejnoprávny či súkromnoprávny subjekt, subjekt s právnou subjektivitou či bez nej alebo fyzická osoba, ktoré sú zodpovedné za iniciovanie alebo za iniciovanie aj vykonávanie operácií;
i)  verejnoprávny či súkromnoprávny subjekt, subjekt s právnou subjektivitou či bez nej, fyzická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zodpovedné za iniciovanie alebo za iniciovanie aj vykonávanie operácií;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – bod ii
ii)  v kontexte schém štátnej pomoci – subjekt, ktorému sa poskytuje pomoc;
ii)  v kontexte schém štátnej pomoci – orgán, ktorému sa poskytuje pomoc;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i
i)  „cieľové hodnoty“ sú vopred dohodnuté hodnoty, ktoré treba dosiahnuť na konci obdobia, pokiaľ ide o ukazovatele výsledku zahrnuté v rámci špecifického cieľa;
i)  „cieľové hodnoty“ sú vopred dohodnuté hodnoty, ktoré treba dosiahnuť do konca obdobia trvania strategického plánu SPP, pokiaľ ide o ukazovatele výsledku zahrnuté v rámci špecifického cieľa;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno j
j)  „čiastkové ciele“ sú strednodobé ciele, ktoré treba dosiahnuť v určitom časovom bode počas programového obdobia, pokiaľ ide o ukazovatele zahrnuté v rámci špecifického cieľa.
j)  „čiastkové ciele“ sú strednodobé ciele, ktoré musí členský štát dosiahnuť v určitom časovom bode obdobia trvania strategického plánu SPP s cieľom zabezpečiť včasný pokrok, pokiaľ ide o ukazovatele výsledkov zahrnuté v rámci špecifického cieľa.
Pozmeňujúce návrhy 86 a 1148 cp1
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia vymedzenie pojmov poľnohospodárska činnosť, poľnohospodárska plocha, hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, skutočný poľnohospodár mladý poľnohospodár:
1.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia vymedzenie pojmov poľnohospodárska činnosť, poľnohospodárska plocha, hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, „aktívny poľnohospodár“, „mladý poľnohospodár a „nový poľnohospodár“:
Pozmeňujúce návrhy 866 a 1185
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  pojem „poľnohospodárska činnosť“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal tak výrobu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ vrátane bavlny a výmladkovú plantáž rýchlo rastúcich drevín, ako aj údržbu poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná ako pasienok alebo na pestovanie, bez prípravných činností, ktoré presahujú rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a strojov;
a)  pojem „poľnohospodárska činnosť“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal tak výrobu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ vrátane bavlny a výmladkovú plantáž rýchlo rastúcich drevín a obhospodarovanie mokradí, ako aj údržbu poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná ako pasienok alebo na pestovanie, bez prípravných činností, ktoré presahujú rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a strojov aj v agrolesníctve;
Pozmeňujúce návrhy 87 a 1148 cp2
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  pojem „poľnohospodárska plocha“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal ornú pôdu, trvalé plodiny trvalý trávny porast. Pojmy „orná pôda“, „trvalé plodiny“ „trvalý trávny porast“ členské štáty ďalej špecifikujú v tomto rámci:
b)  pojem „poľnohospodárska plocha“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal ornú pôdu, trvalé plodiny, trvalý trávny porast a agrolesnícke systémy. Krajinné prvky sú zahrnuté ako súčasť poľnohospodárskej plochy. Pojmy „orná pôda“, „trvalé plodiny“, „trvalý trávny porast“ a „agrolesnícke systémy“ členské štáty ďalej špecifikujú v tomto rámci:
Pozmeňujúci návrh 1148 cp3
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  „orná pôda“ je pôda obrábaná na pestovanie plodín alebo plocha vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, vrátane plochy vyňatej z produkcie v súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/199928, s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/200529 a s článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 65 tohto nariadenia;
i)  „orná pôda“ je pôda obrábaná na pestovanie plodín alebo plocha vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, a môže zahŕňať kombináciu plodín so stromami a/alebo s krami, aby sa vytvoril agrolesnícky systém drevín na ornej pôde, vrátane plochy vyňatej z produkcie v súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/199928, s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/200529 a s článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 65 tohto nariadenia;
__________________
__________________
28 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).
28 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).
29 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).
29 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 1148 cp4
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
ii)  „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu, iné než trvalý trávny porast a trvalé pasienky, ktoré zaberajú pôdu päť alebo viac rokov a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok a výmladkovej plantáže rýchlo rastúcich drevín;
ii)  „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu, iné než trvalý trávny porast a trvalé pasienky, ktoré zaberajú pôdu päť alebo viac rokov a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok, aj tých, ktoré sa nachádzajú v kvetníkoch na fólii, ak to stanoví členský štát, a výmladkovej plantáže rýchlo rastúcich drevín;
Pozmeňujúce návrhy 1148 cp5, 1148 cp6, 1148 cp7, 89 cp2 a 804 cp3
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  „trvalý trávny porast a trvalé pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny porast“) sú pôda využívaná na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov. Môžu sem patriť aj iné druhy, ako napríklad kry a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať alebo slúžiť na výrobu krmív;
iii)  „trvalý trávny porast a trvalé pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny porast“) predstavujú pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov, ako aj, ak sa tak členské štáty rozhodnú, ktorá nebola preoraná päť alebo viac rokov; môžu sem patriť aj iné druhy, napríklad kry a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať, a ak sa tak členské štáty rozhodnú, iné druhy, napríklad kry a/alebo stromy, ktoré slúžia na výrobu krmív, pod podmienkou, že prevládajú trávy a iné rastlinné krmivá. Ak sa tak členské štáty rozhodnú, striedaním plodín môže takisto byť aj zmena druhu zeleného krmiva, ak nová sejba pozostáva z rôznej zmesi druhov v porovnaní s predchádzajúcou sejbou. Členské štáty sa môžu takisto rozhodnúť, že za trvalý trávny porast budú považovať:
i)   pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivo tradične na spásaných plochách neprevládajú, a/alebo
ii)   pôdu, ktorú možno spásať a na ktorej na spásaných plochách neprevládajú trávy a iné rastlinné krmivá alebo sa tam vôbec nevyskytujú, medzi ktoré môžu patriť kry a/alebo stromy a iné zdroje, ktoré zvieratá spotrebúvajú (listy, kvety, stonky, plody);
Pozmeňujúce návrhy 90 a 1148 cp8
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)  „agrolesnícke systémy“ sú systémy využívania pôdy, v ktorých sa stromy pestujú na tej istej pôde, na ktorej sa vykonávajú poľnohospodárske postupy;
Pozmeňujúci návrh 1149 cp9
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii b (nový)
iiib)  „dočasné trávne porasty“ sa vymedzujú ako trávy alebo rastlinné druhy pestované na ornej pôde (t. j. pri striedaní) počas obdobia kratšieho ako päť po sebe nasledujúcich rokov alebo viac než päť rokov, keď dochádza k orbe a opätovnému výsevu.
Pozmeňujúce návrhy 91 a 1148 cp10
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť
c)  na účely typov intervencií vo forme priamych platieb sa pojem „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ vymedzuje tak, aby zahŕňal všetky poľnohospodárske plochy podniku, ktoré:
c)  na účely typov intervencií vo forme priamych platieb sa pojem „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ vymedzuje tak, aby zahŕňal všetky poľnohospodárske plochy podniku vrátane dočasných mobilných alebo stacionárnych technických zariadení, najmä vnútorných dopravných trás pre poľnohospodárske vozidlá a vodných žľabov, ako aj balíky na siláž alebo znovu zavlažené plochy používané na obhospodarovanie mokradí, ktoré:
Pozmeňujúce návrhy 1148 cp11 a 1148 cp12
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – body i, ia (nový) a ii
i)  sa počas roka, na ktorý sa o podporu žiada, využívajú na poľnohospodársku činnosť alebo v prípade, že sa plochy využívajú aj na nepoľnohospodárske činnosti, sa prevažne využívajú na poľnohospodársku činnosť, a ktoré má poľnohospodár k dispozícii. V prípadoch náležite opodstatnených z environmentálnych dôvodov môžu hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, zahŕňať aj určité plochy využívané na poľnohospodárske činnosti len každý druhý rok.
i)  sa počas roka, na ktorý sa o podporu žiada, využívajú na poľnohospodársku činnosť alebo v prípade, že sa plochy využívajú aj na nepoľnohospodárske činnosti, sa prevažne využívajú na poľnohospodársku činnosť, a ktoré má poľnohospodár k dispozícii. V prípadoch náležite opodstatnených z dôvodov týkajúcich sa životného prostredia, biodiverzity a klímy môžu hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, zahŕňať aj určité plochy využívané na poľnohospodárske činnosti len každý tretí rok;
ia)   ak sa tak členské štáty rozhodnú, môžu obsahovať krajinné prvky a zložky vrátane biotopov, ako sú stromy, kry, húštiny v poli a mokrade, za predpokladu, že nepokrývajú viac ako jednu tretinu plochy každého poľnohospodárskeho pozemku, ako sa vymedzuje v článku 63 ods. 4 nariadenia EÚ .../.... [horizontálne nariadenie];
ii)  majú nárok na platby podľa hlavy III kapitoly II oddielu 2 pododdielu 2 tohto nariadenia alebo v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu stanovených v hlave III nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a ktoré:
ii)  akékoľvek plochy podniku, ktoré majú nárok na platby podľa hlavy III kapitoly II oddielu 2 pododdielu 2 tohto nariadenia alebo v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu stanovených v hlave III nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a ktoré:
–  už nezodpovedajú vymedzeniu pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“, podľa písmena a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, v dôsledku vykonávania smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES alebo smernice 2000/60/ES;
–  nie sú „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“, ako ho vymedzujú členské štáty na základe tohto bodu podbodu i) a ia);
–   v dôsledku vykonávania smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES alebo smernice 2000/60/ES;
–   v dôsledku opatrení súvisiacich s oblasťou, ktoré prispievajú k zmierneniu a k adaptácii na zmenu klímy, cieľom v oblasti životného prostredia a biodiverzity stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) tohto nariadenia. Takéto oblasti sa môžu použiť na obhospodarovanie mokradí;
–  je počas trvania príslušného záväzku konkrétneho poľnohospodára zalesnená podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 alebo podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo podľa vnútroštátneho režimu, ktorého podmienky sú v súlade s článkom 43 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkami 65 a 67 tohto nariadenia;
–  je počas trvania príslušného záväzku konkrétneho poľnohospodára zalesnená podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 alebo podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo podľa vnútroštátneho režimu, ktorého podmienky sú v súlade s článkom 43 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkami 65 a 67 tohto nariadenia. Členské štáty môžu stanoviť vhodné podmienky na začlenenie zalesňovania pôdy prostredníctvom súkromného alebo vnútroštátneho financovania, ktoré prispieva k jednému alebo viacerým špecifickým cieľom v oblasti životného prostredia, biodiverzity a klímy.
–  je počas trvania príslušného záväzku konkrétneho poľnohospodára vyňatá z produkcie podľa článkov 22, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1257/1999, článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článku 65 tohto nariadenia.
–  je počas trvania príslušného záväzku konkrétneho poľnohospodára vyňatá z produkcie podľa článkov 22, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1257/1999, článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článku 65 tohto nariadenia.
Pozmeňujúce návrhy 93 a 1148 cp13
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2
Plochy využívané na pestovanie konope sa považujú za hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, len ak obsah tetrahydrokanabinolu používaných odrôd nepresahuje 0,2 %;
Plochy využívané na pestovanie konope sa považujú za hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, len ak obsah tetrahydrokanabinolu používaných odrôd nepresahuje 0,3 %;
Pozmeňujúci návrh 1148 cp14
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d
d)  pojem „skutočný poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby sa zabezpečilo, aby sa podpora neposkytovala nikomu, koho poľnohospodárska činnosť tvorí len nepodstatnú časť ich celkovej hospodárskej činnosti alebo koho hlavná ekonomická činnosť nie je poľnohospodárstvo, pričom by z podpory nemali byť vylúčení poľnohospodári vyvíjajúci viaceré činnosti. Vymedzenie tohto pojmu by malo umožniť určiť, akí poľnohospodári sa nepovažujú za skutočných poľnohospodárov, a to na základe podmienok ako test príjmov, vstupov práce v poľnohospodárskom podniku, účel podniku a/alebo zápis v registroch.
d)  pojem „aktívny poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby sa zabezpečilo, aby sa podpora neposkytovala len fyzickým alebo právnickým osobám, alebo skupinám fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zapájajú do minimálnej úrovne poľnohospodárskej činnosti a poskytujú verejné statky v súlade s cieľmi strategického plánu SPP, pričom by z podpory nemali byť vylúčení poľnohospodári vyvíjajúci viaceré činnosti, najmä poľnohospodári pracujúci na čiastočný úväzok, polosamozásobiteľskí poľnohospodári a poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou. Vo vymedzení tohto pojmu sa v každom prípade zachová model rodinného poľnohospodárskeho podniku v Únii individuálneho alebo združeného charakteru bez ohľadu na jeho veľkosť a v prípade potreby sa môžu zohľadniť osobitosti regiónov definovaných v článku 349 ZFEÚ. Vymedzením tohto pojmu sa zabezpečí, aby podpora neposkytovala fyzickým ani právnickým osobám, ani skupinám fyzických alebo právnických osôb, ktoré prevádzkujú letiská, železničné služby, vodárne, realitné služby, trvalé športoviská a rekreačné plochy. Členské štáty sa môžu rozhodnúť doplniť do tohto zoznamu iné podobné nepoľnohospodárske podniky alebo činnosti, alebo zrušiť takéto pridanie a z tohto vymedzenia môžu vylúčiť jednotlivcov alebo spoločnosti, ktoré vykonávajú rozsiahle spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, s výnimkou skupín poľnohospodárov zapojených do takéhoto spracovania.
Ak je podnik, ktorý využíva platby v rámci SPP, súčasťou väčšej, predovšetkým nepoľnohospodárskej štruktúry, musí to byť transparentné.
Pri formulovaní vymedzenia členské štáty:
i)  na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií uplatňujú jeden alebo viacero prvkov ako test príjmov, vstupy práce v poľnohospodárskom podniku, účel podniku, minimálne kritériá poľnohospodárskej činnosti, primerané skúsenosti, odborná príprava a/alebo zručnosti a/alebo zápis ich poľnohospodárskych činností vo vnútroštátnych registroch;
ii)  na základe svojich vnútroštátnych alebo regionálnych charakteristík stanovia sumu priamych platieb, ktorá nepresiahne 5 000 EUR, pričom sa v rámci nich poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú aspoň na minimálnej úrovni poľnohospodárskej činnosti a poskytujú verejné statky, v každom prípade považujú za „aktívnych poľnohospodárov“.
Pozmeňujúce návrhy 95 a 1148 cp15
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť
e)  pojem „mladý poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal:
e)  pojem „mladý poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal vekovú hranicu 40 rokov a:
Pozmeňujúce návrhy 96 a 1148 cp16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod i
i)  maximálnu vekovú hranicu, ktorá nesmie presiahnuť 40 rokov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 97 a 1148 cp16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod iii
iii)  primeranú odbornú prípravu a/alebo požadované zručnosti.
iii)  primeranú odbornú prípravu a/alebo zručnosti.
Pozmeňujúce návrhy 98 a 1148 cp16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – pododsek 1 a (nový)
Pri vyhodnocovaní súladu s podmienkami, ktoré treba splniť nato, aby daná osoba bola „vedúcim predstaviteľom podniku“, členské štáty zohľadnia osobitosti dohôd o partnerstve.
Pozmeňujúce návrhy 99 a 1148 cp16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  pojem „nový poľnohospodár“ sa vymedzuje tak, aby zahŕňal:
i)   podmienky, ktoré treba splniť na to, aby daná osoba bola „vedúcim podniku“;
ii)   primeranú odbornú prípravu a/alebo potrebné zručnosti;
iii)   vekovú hranicu nad 40 rokov.
„Nový poľnohospodár“ podľa tohto vymedzenia sa neuznáva ako „mladý poľnohospodár“ v zmysle písmena e).
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
(2)  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá podmieňujúce poskytnutie platby používaním certifikovaných osív určitých odrôd konopy siatej a o postup určovania odrôd konopy siatej a overovania obsahu tetrahydrokanabinolu v nich podľa odseku 1 písm. c) v záujme ochrany verejného zdravia.
(2)  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 138 delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá podmieňujúce poskytnutie platby používaním certifikovaných osív určitých odrôd konopy siatej a o postup určovania odrôd konopy siatej a overovania obsahu tetrahydrokanabinolu v nich podľa odseku 1 písm. c) tohto článku v záujme ochrany verejného zdravia.
Pozmeňujúce návrhy 101 a 1149 cp1
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
Podpora z EPZF a EPFRV je zameraná na ďalšie zlepšenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravín a rozvoja vidieka a prispieva k dosahovaniu týchto všeobecných cieľov:
V spojení s cieľmi SPP stanovenými v článku 39 ZFEÚ je podpora z EPZF a EPFRV zameraná na ďalšie zlepšenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravín a rozvoja vidieka a prispieva k dosahovaniu týchto všeobecných cieľov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti:
Pozmeňujúce návrhy 102 a 1149 cp1
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  podporovať inteligentný, odolný a diverzifikovaný sektor poľnohospodárstva, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti;
a)  podporovať moderný, konkurencieschopný, odolný a diverzifikovaný sektor poľnohospodárstva, ktorý je zárukou dlhodobej potravinovej bezpečnosti a zachováva sa pri ňom model rodinného poľnohospodárskeho podniku;
Pozmeňujúce návrhy 1149 cp2
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  zintenzívniť starostlivosť o životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy a prispieť k dosahovaniu cieľov Únie v oblastiach týkajúcich sa životného prostredia a klímy;
b)  podporiť a zlepšiť ochranu životného prostredia, biodiverzitu a opatrenia v oblasti klímy a dosahovať ciele Únie v oblastiach týkajúcich sa životného prostredia a klímy;
Pozmeňujúce návrhy 104 a 1149 cp3
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí.
c)  posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí s cieľom prispieť k vytváraniu a udržaniu zamestnanosti zaručením prijateľného príjmu pre poľnohospodárov, dbaním na primeranú životnú úroveň celého poľnohospodárskeho obyvateľstva a bojom proti vyľudňovaniu vidieka s osobitným zameraním na menej obývané a menej rozvinuté regióny a vyvážený územný rozvoj.
Pozmeňujúce návrhy 105 a 1149 cp4
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
Tieto ciele treba doplniť o prierezový cieľ modernizovať sektor prostredníctvom podpory a spoločného využívania poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach a podnecovania ich zavádzania.
Tieto ciele treba doplniť o prierezový cieľ modernizovať sektor a vzájomne ich prepojiť, a to zabezpečením toho, aby poľnohospodári mali prístup k výskumu, odbornej príprave a spoločnému využívaniu poznatkov a služieb prenosu poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach,podnecovaním ich zavádzania.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  podporovať prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti;
a)  zabezpečiť prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť poľnohospodárskeho sektora na celom území Únie v záujme zlepšenia dlhodobej potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárskej rozmanitosti a zároveň poskytovať bezpečné a kvalitné potraviny za primerané ceny s cieľom zvrátiť pokles počtu poľnohospodárov a zaistiť hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskej výroby v Únii;
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b
b)  posilniť orientáciu na trh a zvýšiť konkurencieschopnosť vrátane intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológiu a digitalizáciu;
b)  posilniť orientáciu na trh na miestnych, vnútroštátnych a medzinárodných trhoch a trhoch Únie, ako aj stabilizáciu trhu, riadenie rizík a krízové riadenie a zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov, spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov s intenzívnejším zameraním sa na diferenciáciu kvality, výskum, inovácie, technológiu, prenos a výmenu poznatkov a digitalizáciu a uľahčiť prístup poľnohospodárov k dynamike obehového hospodárstva;
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci;
c)  zlepšiť vyjednávacie postavenie poľnohospodárov v hodnotových reťazcoch podporovaním foriem združení, organizácií výrobcov a kolektívnych rokovaní, ako aj podporou krátkych dodávateľských reťazcov a zvýšením transparentnosti trhu;
Pozmeňujúci návrh 1150 cp1
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
d)  prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov;
d)  prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov, a to aj zvyšovaním záchytov uhlíka, sekvestrácie a uskladňovania uhlíka v poľnohospodárstve a v potravinárstve, ako aj začleňovaním energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa zabezpečí potravinová bezpečnosť a udržateľné riadenie a ochrana lesov v súlade s Parížskou dohodou;
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e
e)  podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch;
e)  podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a zároveň znížiť chemickú závislosť v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v príslušných legislatívnych nástrojoch a odmeňovania poľnohospodárskych postupov a systémov, ktoré prinášajú viaceré prínosy pre životné prostredie vrátane zastavenia dezertifikácie;
Pozmeňujúce návrh y 1150 cp3
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f
f)  prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinné oblasti;
f)  zlepšiť ekosystémové služby a prispieť k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, a to aj prostredníctvom ochrany prospešnej flóry, fauny a druhov opeľovačov, podpory agrobiodiverzity, ochrany prírody a agrolesníctva, ako aj prostredníctvom prispievania k väčšej prírodnej odolnosti, obnove a zachovaniu pôdy, vodných útvarov, biotopov a krajinných oblastí a podporovania poľnohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou;
Pozmeňujúce návrh y 112 a 1150 cp4
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g
g)  pritiahnuť mladých poľnohospodárov uľahčiť podnikateľskú činnosť vo vidieckych oblastiach;
g)  pritiahnuť a podporovať mladých poľnohospodárov, nových poľnohospodárov a podporovať účasť žien v poľnohospodárskom sektore, najmä v najviac vyľudnených oblastiach a oblastiach s prírodnými prekážkami; uľahčiť odbornú prípravu a skúsenosti v celej Únii, udržateľnú podnikateľskú činnosť a vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach;
Pozmeňujúce návrhy 1150 cp5
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h
h)  podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva;
h)  podporovať sociálnu a územnú súdržnosť vo vidieckych oblastiach, a to aj prostredníctvom vytvárania pracovných miest, rastu, investícií, sociálneho začlenenia, boja proti vidieckej chudobe a prostredníctvom miestneho rozvoja, a to aj kvalitnými službami pre vidiecke komunity so zameraním najmä na oblasti s prírodnými prekážkami; podporovať slušné životné, pracovné a hospodárske podmienky; diverzifikovať činností a príjmy vrátane agroturistiky, udržateľného biohospodárstva, obehového hospodárstva, udržateľného riadenia a ochrany lesov pri súčasnom zabezpečení rodovej rovnosti; podporovať rovnosť príležitostí vo vidieckych oblastiach prostredníctvom osobitných podporných opatrení a uznávanie práce žien v poľnohospodárstve, remeselnej činnosti, cestovnom ruchu a miestnych službách;
Pozmeňujúci návrh 1150 cp6
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i
i)  zlepšiť reakcie poľnohospodárstva na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti a udržateľnosti potravín, plytvania potravinami, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.
i)  zlepšiť reakcie poľnohospodárstva Únie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti, vysokej kvality a udržateľnosti potravín, poľnohospodárstva s nízkymi vstupnými nákladmi, ekologického poľnohospodárstva, zníženia plytvania potravinami, boja proti antimikrobiálnej rezistencii a zlepšenia zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zvyšovania sociálneho povedomia o význame poľnohospodárov a vidieckych oblastí, a zároveň prispievať k vykonávaniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Členské štáty pri plnení špecifických cieľov zabezpečujú zjednodušenie a výkonnosť podpory SPP.
2.  S cieľom dosiahnuť špecifické ciele členské štáty a Komisia zabezpečujú konečným prijímateľom výkonnosť podpory SPP a zjednodušenie znížením administratívnej záťaže pri súčasnom zabezpečení nediskriminácie medzi prijímateľmi.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Dosahovanie cieľov uvedených v článkoch 5 a 6 ods. 1 sa posudzuje na základe spoločných ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu. Súbor spoločných ukazovateľov zahŕňa:
Dosahovanie cieľov uvedených v článkoch 5 a 6 ods. 1 sa posudzuje na základe spoločných ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu a je založené na oficiálnych zdrojoch informácií. Súbor spoločných ukazovateľov zahŕňa:
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  ukazovatele výsledku vzťahujúce sa na predmetné špecifické ciele a používané na stanovenie kvantifikovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v súvislosti s danými špecifickými cieľmi v strategických plánoch SPP a na posúdenie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov. Ukazovatele týkajúce sa špecifických cieľov v oblasti klímy a životného prostredia sa môžu vzťahovať na intervencie začlenené do relevantných vnútroštátnych plánovacích nástrojov pre oblasť životného prostredia a klímy vyplývajúcich z právnych predpisov Únie uvedených v prílohe XI;
b)  ukazovatele výsledku vzťahujúce sa na predmetné špecifické ciele a používané na stanovenie kvantifikovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v súvislosti s danými špecifickými cieľmi v strategických plánoch SPP a na posúdenie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov. Ukazovatele týkajúce sa špecifických cieľov v oblasti klímy a životného prostredia sa môžu vzťahovať na intervencie, ktoré prispievajú k záväzkom vyplývajúcim z právnych predpisov Únie uvedených v prílohe XI;
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)  ukazovatele vplyvu súvisiace s cieľmi stanovenými v článkoch 5 a 6 ods. 1 a používané v kontexte strategických plánov SPP SPP.
c)  ukazovatele vplyvu súvisiace s cieľmi stanovenými v článkoch 5 a 6 ods. 1 a používané v kontexte strategických plánov SPP pri zohľadnení vonkajších faktorov nad rámec SPP.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch podrobnejšie rozčleniť ukazovatele výstupu a ukazovatele výsledku stanovené v prílohe I vo vzťahu ku konkrétnym vnútroštátnym a regionálnym znakom.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138, ktorými sa mení príloha I s cieľom prispôsobiť spoločné ukazovatele výstupu, výsledku a vplyvu tak, aby sa zohľadnili skúsenosti z ich uplatňovania alebo v prípade potreby pridať nové ukazovatele.
2.  Komisia vykoná do konca tretieho roku uplatňovania strategických plánov úplné posúdenie účinnosti ukazovateľov výstupu, výsledkov a vplyvu stanovených v prílohe I.
Po tomto posúdení je splnomocnená v súlade s článkom 138 prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha I, s cieľom prispôsobiť v prípade potreby spoločné ukazovatele po zohľadnení skúseností získaných počas vykonávania politiky v rámci tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
Členské štáty sa usilujú dosahovať výsledky stanovené v hlave II a na tento účel špecifikujú intervencie založené na typoch intervencií stanovených v tejto hlave kapitolách II, III a IV v súlade so spoločnými požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.
Členské štáty a v náležitých prípadoch aj ich regióny sa usilujú dosahovať výsledky stanovené v hlave II a na tento účel špecifikujú intervencie založené na typoch intervencií stanovených v tejto hlave kapitolách II, III a IV v súlade so spoločnými požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.
Pozmeňujúce návrhy 122 a 1117 cp1
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
Členské štáty koncipujú intervencie vo svojich strategických plánoch SPP v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a všeobecnými zásadami práva Únie.
Členské štáty, v náležitých prípadoch v spolupráci so svojimi regiónmi, koncipujú intervencie vo svojich strategických plánoch SPP v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a všeobecnými zásadami práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 1104
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
Členské štáty v prípade potreby v spolupráci so svojimi regiónmi pri vypracúvaní strategických plánov SPP zohľadňujú osobitné zásady stanovené v článku 39 ZFEÚ, konkrétne osobitnú povahu poľnohospodárskej činnosti, ktorá vyplýva zo sociálnej štruktúry poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi rôznymi poľnohospodárskymi regiónmi; nevyhnutnosť postupného vykonávania príslušných zmien; skutočnosť, že poľnohospodárstvo predstavuje v členských štátoch odvetvie úzko späté s celým hospodárstvom.
Pozmeňujúce návrhy 123 a 1117 cp2
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
Členské štáty zabezpečujú, aby sa intervencie stanovovali na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, aby boli zlučiteľné s vnútorným trhom a nenarúšali hospodársku súťaž.
Členské štáty, v náležitých prípadoch v spolupráci so svojimi regiónmi, zabezpečujú, aby sa intervencie stanovovali na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií a aby nebránili riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 1117 cp3
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)
V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb sa môžu členské štáty rozhodnúť uplatniť zníženie uvedené v článku 15 a podporu uvedenú v článkoch 26, 27, 29, 66, 67 a 68, ako sa vymedzuje v ich strategických plánoch SPP na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých aktívnych poľnohospodárov, ktorí vlastnia poľnohospodárske podniky, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
Pozmeňujúce návrh y 124 a 1117 cp4
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
Členské štáty stanovia právny rámec regulujúci poskytovanie podpory Únie prijímateľom na základe strategických plánov SPP a v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a nariadení (EÚ) [horizontálne nariadenie].
Členské štáty, v náležitých prípadoch v spolupráci so svojimi regiónmi, stanovia právny rámec regulujúci poskytovanie podpory Únie prijímateľom na základe strategických plánov SPP a v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a nariadení (EÚ) [horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúce návrhy 731 a 807
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Udržateľný rozvoj
Ciele strategických plánov SPP sa realizujú v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja a s cieľom udržiavať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia, ako je stanovené v článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa pri príprave a realizácii špecifických cieľov SPP podporovali požiadavky na ochranu životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na ňu, biodiverzitu, odolnosť proti prírodným katastrofám a zmierňovanie a prevenciu rizík. Intervencie sa plánujú a vykonávajú v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako sa stanovuje v článku 208 ZFEÚ. Túto strategickú konzistentnosť kontroluje Komisia v súlade s postupom uvedeným v hlave V kapitole III.
Pozmeňujúci návrh 808
Návrh nariadenia
Článok 9 b (nový)
Článok 9b
Súlad s Parížskou dohodou
Ciele strategických plánov SPP sa budú sledovať v súlade s Parížskou dohodou a v snahe dosiahnuť globálne ciele stanovené v Parížskej dohode a záväzky vymedzené v príspevkoch Únie a vo vnútroštátne stanovených príspevkoch členských štátov.
Komisia pred schválením strategických plánov SPP zabezpečí, aby kombinácia všetkých cieľov a opatrení strategických plánov SPP umožnila plnenie cieľov v oblasti klímy stanovených v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 9 c (nový)
Článok 9c
Začlenenie rodového hľadiska
Členské štáty počas prípravy, vykonávania a hodnotenia svojich strategických plánov SPP zabezpečia začlenenie rodového hľadiska s cieľom podporiť rodovú rovnosť a bojovať proti rodovej diskriminácii.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek -1 (nový)
-1.  Komisia zabezpečí, aby sa v strategických plánoch členských štátov rešpektovali záväzky Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby pri intervenciách založených na typoch intervencií uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu vrátane vymedzenia pojmov stanoveného v článku 3 a vymedzenia pojmov, ktoré sa má v súlade s článkom 4 stanoviť v strategických plánoch SPP, boli dodržané ustanovenia odseku 1 prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve.
Pri intervenciách založených na typoch intervencií uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu vrátane vymedzenia pojmov stanoveného v článku 3 a vymedzenia pojmov, ktoré sa má v súlade s článkom 4 stanoviť v strategických plánoch SPP, sa dodržiavajú ustanovenia odseku 1 prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri intervenciách založených na osobitnej platbe na bavlnu stanovenej v tejto hlave kapitole II oddiele 3 poddodiele 2 dodržiavali ustanovenia článku 6 ods. 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 809
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Globálny rozmer SPP
1.  V súlade s článkom 208 ZFEÚ Únia a členské štáty zabezpečia, aby sa ciele rozvojovej spolupráce zohľadňovali pri všetkých intervenciách SPP a aby sa pri nich rešpektovalo právo na výživu, ako aj právo na rozvoj.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby strategické plány SPP v maximálnej možnej miere prispeli k včasnému dosiahnutiu cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä cieľov udržateľného rozvoja 2, 10, 12 a 13, ako aj v Parížskej dohode. Intervencie SPP preto:
i)  prispievajú k rozvoju diverzifikovaného a udržateľného poľnohospodárstva a odolných agroekologických postupov v Únii aj v partnerských krajinách;
ii)  prispievajú k zachovaniu genetickej diverzity osív, pestovaných rastlín, hospodárskych a domácich zvierat a ich príbuzných voľne žijúcich druhov v Únii aj v partnerských krajinách;
iii)  plne integrujú opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a jej zmiernenie.
3.  Súlad SPP so súdržnosťou politík v záujme rozvoja sa pravidelne hodnotí, okrem iného pomocou údajov z mechanizmu monitorovania stanoveného v článku 119a. Komisia oznámi Rade a Európskemu parlamentu výsledky posúdenia a politickú reakciu Únie.
Pozmeňujúci návrh 1151 cp1
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú systém kondicionality, v ktorom uložia administratívnu sankciu tým prijímateľom priamych platieb podľa tejto hlavy kapitoly II alebo ročnej prémie podľa článkov 65, 66 a 67, ktorí nespĺňajú povinné požiadavky na riadenie podľa práva Únie a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy stanovené v strategickom pláne SPP podľa zoznamu uvedeného v prílohe III v týchto konkrétnych oblastiach:
1.  Členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú systém kondicionality, v ktorom sa na prijímateľov priamych platieb podľa tejto hlavy kapitoly II alebo ročných prémií podľa článkov 65, 66 a 67 vzťahuje administratívna sankcia, ak nespĺňajú povinné požiadavky na riadenie podľa práva Únie a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy stanovené v strategickom pláne SPP podľa zoznamu uvedeného v prílohe III v týchto konkrétnych oblastiach:
Pozmeňujúce návrhy 810 cp2, 887 a 1151 cp2
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a
a)  klíma a životné prostredie;
a)  klíma a životné prostredie vrátane vody, ovzdušia, pôdy, biodiverzity a ekosystémových služieb;
Pozmeňujúci návrh 1151 cp3
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Pravidlá administratívnych sankcií, ktoré sa majú zahrnúť do strategických plánov SPP, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v hlave IV kapitole IV nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].
2.  Pravidlá účinného a primeraného systému administratívnych sankcií, ktoré sa majú zahrnúť do strategických plánov SPP, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v hlave IV kapitole IV nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o dočasných odchýlkach od pravidiel kondicionality počas epidémií chorôb, nepriaznivých poveternostných udalostí, katastrofických udalostí alebo prírodných katastrof.
Pozmeňujúci návrh 732
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Zásada a rozsah sociálnej podmienenosti
1.  Členské štáty zahrnú do svojich strategických plánov SPP systém kondicionality, v rámci ktorého sa prijímateľom priamych platieb podľa kapitoly II a kapitoly III tejto hlavy alebo ročnej prémie podľa článkov 65, 66 a 67 uloží administratívna sankcia, ak nespĺňajú uplatniteľné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a/alebo povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo všetkých príslušných kolektívnych zmlúv a sociálneho a pracovného práva na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni.
2.  Pravidlá systému účinných a primeraných administratívnych sankcií, ktoré sa majú zahrnúť do strategických plánov SPP, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v hlave IV kapitole IV nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúci návrh 1128
Návrh nariadenia
Článok 12
Článok 12
Článok 12
Povinnosti členských štátov týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu
Povinnosti členských štátov týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu
1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda vrátane pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty vymedzia pre prijímateľov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v súlade s hlavnými cieľmi noriem, ako sa uvádza v prílohe III, pričom zohľadnia osobitosti dotknutých oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky poľnohospodárske oblasti vrátane pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, boli udržiavané v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vymedzia pre prijímateľov na vnútroštátnej alebo prípadne na regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v súlade s hlavnými cieľmi noriem, ako sa uvádza v prílohe III, pričom zohľadnia osobitosti dotknutých oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov, čím sa zabezpečí, aby pôda prispievala k špecifickým cieľom stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).
2.  Členské štáty môžu vzhľadom na hlavné ciele stanovené v prílohe III stanoviť ďalšie normy dodatočne k normám stanoveným v uvedenej prílohe na účely hlavných cieľov. Nevymedzia však iné minimálne normy na účely iných hlavných cieľov než sú hlavné ciele stanovené v prílohe III.
2.  S cieľom chrániť spoločný prístup SPP a zabezpečiť rovnaké podmienky a vzhľadom na hlavné ciele stanovené v prílohe III členské štáty nestanovia v rámci systému kondicionality ďalšie normy dodatočne k normám stanoveným v uvedenej prílohe na účely hlavných cieľov. Navyše nevymedzia iné minimálne normy na účely iných hlavných cieľov než sú hlavné ciele stanovené v prílohe III.
Členské štáty poskytnú príslušným prijímateľom, v prípade potreby elektronicky, zoznam požiadaviek a noriem, ktoré sa majú uplatňovať na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ako aj jasné a presné informácie o nich.
2a.   Poľnohospodári, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8481a o ekologickom poľnohospodárstve, sa tak považujú za poľnohospodárov, ktorí spĺňajú pravidlo 8 týkajúce sa noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (GAEC) stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.
2b.   Najvzdialenejšie regióny Únie vymedzené podľa článku 349 ZFEÚ a menšie ostrovy v Egejskom mori vymedzené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013 sú vyňaté z noriem v oblasti požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy 1, 2, 8 a 9 stanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.
2c.   Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na dobrovoľných režimoch v záujme klímy a životného prostredia podľa článku 28 s rovnocennými poľnohospodárskymi postupmi ako normy GAEC 1, 8, 9 alebo 10, sa považujú za poľnohospodárov, ktorí spĺňajú normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu („GAEC“) pôdy, ako sa ustanovuje v prílohe III k tomuto nariadeniu, za predpokladu, že tieto režimy poskytujú vyššiu úroveň prínosu pre klímu a životné prostredie vo vzťahu k normám GAEC 1, 8, 9 alebo 10. Takéto postupy sa posudzujú v súlade s hlavou V tohto nariadenia.
3.   Členské štáty stanovia systém poskytovania nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny uvedeného v prílohe III, s minimálnym obsahom a funkcionalitami vymedzenými v ňom, prijímateľom, ktorí nástroj využívajú.
Komisia môže členské štáty podporiť pri koncipovaní daného nástroja, ako aj pri uchovávaní údajov a potrebných službách ich spracúvania.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu vrátane stanovenia prvkov systému podielu trvalého trávneho porastu, referenčného roku a miery konverzie v rámci GAEC 1, ako sa uvádza v prílohe III, formátu a dodatočných minimálnych prvkov a funkcionalít nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie týkajúce sa ďalších prvkov systému podielu trvalého trávneho porastu, referenčného roku a miery konverzie v rámci GAEC 1, ako sa uvádza v prílohe III.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 1129
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13
Článok 13
Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky
Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky
1.  Členské štáty do strategického plánu SPP zahrnú systém poskytovania služieb na poskytovanie poradenstva poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP v otázkach obhospodarovania pôdy a riadenia poľnohospodárskeho podniku („poradenské služby pre poľnohospodárske podniky“).
1.  Členské štáty do strategického plánu SPP zahrnú systém poskytovania kvalitných a nezávislých služieb na poskytovanie poradenstva poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP v otázkach obhospodarovania pôdy a riadenia poľnohospodárskeho podniku („poradenské služby pre poľnohospodárske podniky“), ktoré by v náležitých prípadoch mali vychádzať z už existujúcich systémov na úrovni členských štátov. Členské štáty na financovanie týchto služieb pridelia primeraný rozpočet a stručný opis týchto služieb sa zahrnie do národných strategických plánov SPP.
Členské štáty pridelia aspoň minimálny podiel 30 % alokácie v súvislosti s týmto článkom na poradenské služby a technickú pomoc, ktoré prispievajú k cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).
2.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zahŕňajú hospodárske, environmentálne a sociálne rozmery a zabezpečujú aktuálne technologické a vedecké informácie získané prostredníctvom výskumu a inovácií. Začlenia sa do prepojených služieb poradcov poľnohospodárskych podnikov, výskumníkov, organizácií poľnohospodárov a iných zainteresovaných strán, ktoré tvoria poľnohospodárske vedomostné a inovačné systémy (AKIS)
2.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zahŕňajú hospodárske, environmentálne a sociálne rozmery a zabezpečujú aktuálne technologické a vedecké informácie získané prostredníctvom výskumu a inovácií, pričom zohľadňujú tradičné poľnohospodárske postupy a techniky. Začlenia sa do prepojených služieb poradenských sietí a poradcov poľnohospodárskych podnikov, výskumníkov, organizácií poľnohospodárov, družstiev a iných zainteresovaných strán, ktoré tvoria poľnohospodárske vedomostné a inovačné systémy (AKIS)
3.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytované poľnohospodárske poradenstvo bolo nestranné a poradcovia neboli vystavení konfliktu záujmov.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytované poľnohospodárske poradenstvo bolo nestranné, prispôsobené celej škále výrobných prostriedkov a poľnohospodárskych podnikov a poradcovia neboli vystavení konfliktu záujmov.
3a.   Členské štáty zabezpečia, aby poľnohospodárske poradenské služby boli vybavené na poskytovanie poradenstva o produkcii a poskytovaní verejných statkov.
4.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zahŕňajú minimálne:
4.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zriadené členskými štátmi zahŕňajú minimálne:
a)  všetky požiadavky, podmienky a záväzky riadenia vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov stanovené v strategických plánoch SPP vrátane požiadaviek a noriem v rámci kondicionality a podmienok týkajúcich sa podporných režimov, ako aj informácie o finančných nástrojoch a podnikateľských plánoch stanovených v strategickom pláne SPP;
a)  všetky požiadavky, podmienky a záväzky riadenia vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov stanovené v strategických plánoch SPP vrátane požiadaviek a noriem v rámci kondicionality, ekologických režimov, záväzkov v oblasti životného prostredia, klímy, iných záväzkov riadenia podľa článku 65 a podmienok týkajúcich sa podporných režimov, ako aj informácie o finančných nástrojoch a podnikateľských plánoch stanovených v strategickom pláne SPP;
b)  požiadavky, ktoré vymedzili členské štáty v záujme vykonávania smernice 2000/60/ES, smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice 2008/50/ES, smernice (EÚ) 2016/2284, nariadenia (EÚ) 2016/2031, nariadenia (EÚ) 2016/429, článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200930 a smernice 2009/128/ES;
b)  požiadavky, ktoré vymedzili členské štáty v záujme vykonávania smernice 2000/60/ES, smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice 2008/50/ES, smernice (EÚ) 2016/2284, nariadenia (EÚ) 2016/2031, nariadenia (EÚ) 2016/429, článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200930 a smernice 2009/128/ES;
c)  poľnohospodárske postupy brániace vzniku antimikrobiálnej rezistencie, ako sa uvádzajú v oznámení „Európsky akčný plán,jedno zdravie‘ proti antimikrobiálnej rezistencii“31;
c)  poľnohospodárske postupy brániace vzniku antimikrobiálnej rezistencie, ako sa uvádzajú v oznámení „Európsky akčný plán,jedno zdravie‘ proti antimikrobiálnej rezistencii“31;
d)  riadenie rizika uvedené v článku 70;
d)  prevencia a riadenie rizika;
e)  podporu inovácií predovšetkým na účely prípravy a vykonávania projektov operačnej skupiny európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 114;
e)  podporu inovácií predovšetkým na účely prípravy a vykonávania projektov operačnej skupiny európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 114;
f)  vývoj digitálnych technológií v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach, ako sa uvádza v článku 102 písm. b).
f)  rozvoj digitálnych technológií v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ako sa uvádza v článku 102 písm. b);
fa)   techniky na optimalizáciu hospodárskych výsledkov výrobných systémov, zlepšenie konkurencieschopnosti, orientácie na trh, krátkych dodávateľských reťazcov a podpory podnikania;
fb)   osobitné poradenstvo pre poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik;
fc)   normy v oblasti bezpečnosti a psychosociálnej starostlivosti v komunitách poľnohospodárov;
fd)   udržateľné riadenie živín vrátane využívania nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny;
fe)   zlepšenie agroekologických a agrolesníckych postupov a techník na poľnohospodárskej aj lesnej pôde;
ff)   koncentráciu na organizácie výrobcov a iné skupiny poľnohospodárov;
fg)   pomoc pre poľnohospodárov, ktorí chcú zmeniť výrobu najmä v dôsledku zmien v požiadavkách spotrebiteľov, s poradenstvom o požadovaných nových zručnostiach a vybavení;
fh)   služby v oblasti mobility a plánovania nástupníctva;
fi)   všetky poľnohospodárske postupy, ktoré umožňujú znížiť používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín podporou prirodzených metód zlepšovania úrodnosti pôdy a ochrany proti škodcom;
fj)  zlepšenie odolnosti voči zmene klímy a adaptácie na ňu a
fk)   zlepšovanie životných podmienok zvierat.
4a.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a iné príslušné ustanovenia práva Únie, osoby a subjekty zodpovedné za poradenské služby nesmú žiadnej osobe okrem poľnohospodára alebo prijímateľa, ktorému sa poskytuje poradenstvo, poskytnúť nijaké osobné alebo obchodné informácie alebo údaje týkajúce sa príslušného poľnohospodára alebo prijímateľa, ktoré boli získané v priebehu poradenstva, s výnimkou porušení, ktoré podliehajú povinnému oznamovaniu verejným orgánom podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie.
4b.   Členské štáty prostredníctvom vhodného verejného postupu takisto zabezpečia, aby poradcovia pracujúci v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne absolvovali školenia.
__________________
__________________
30.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
30.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
31.„Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)“ [COM(2017)0339].
31.„Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)“ [COM(2017)0339].
Pozmeňujúci návrh 811
Návrh nariadenia
Hlava III – Kapitola 1 – Oddiel 3 a (nový)
Oddiel 3a
Ekologické poľnohospodárstvo
Článok 13a
Ekologické poľnohospodárstvo
Ekologické poľnohospodárstvo, ako je vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, je certifikovaný systém poľnohospodárstva, ktorý môže prispieť k viacerým špecifickým cieľom SPP, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia. Vzhľadom na prínosy ekologického poľnohospodárstva a rastúci dopyt, ktorý naďalej prevyšuje nárast produkcie, členské štáty posúdia úroveň podpory potrebnej pre poľnohospodársku pôdu spravovanú na základe certifikácie o ekologickom poľnohospodárstve. Členské štáty zahrnú do svojich strategických plánov SPP analýzu produkcie ekologického sektora, očakávaný dopyt a jeho potenciál na plnenie cieľov SPP a stanovia ciele na zvýšenie podielu poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom, ako aj na rozvoj celého dodávateľského reťazca ekologického poľnohospodárstva. Na základe tohto posúdenia členské štáty určia primeranú úroveň podpory na ekologickú konverziu a udržiavanie prostredníctvom opatrení na rozvoj vidieka v článku 65 a zabezpečia, aby pridelené rozpočty zodpovedali očakávanému rastu ekologickej výroby.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno d
d)  režimy v záujme klímy životného prostredia.
d)  režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; a
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)   systémy na podporu konkurencieschopnosti;
Pozmeňujúce návrh y 163, 733 cp2, 765, 897, 1118 cp2, 1126 cp2 a 1207 cp2
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Pred uplatnením odseku 1 členské štáty od sumy priamych platieb, ktoré sa poľnohospodárovi majú poskytnúť podľa tejto kapitoly na daný kalendárny rok, odpočítajú:
Pred uplatnením odseku 1 členské štáty od sumy priamych platieb, ktoré sa poľnohospodárovi majú poskytnúť podľa tejto kapitoly na daný kalendárny rok, môžu odpočítať:
Pozmeňujúce návrh y 164, 733 cp3, 766, 1118 cp3, 1126 cp3 a 1207 cp3
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
a)  mzdy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré poľnohospodár nahlásil, vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním a
a)  50 % miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré poľnohospodár nahlásil, vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním a
Pozmeňujúce návrhy 165, 733 cp4, 899, 1118 cp4, 1126 cp4 a 1207 cp4
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  zodpovedajúce náklady na bežnú a neplatenú prácu spojenú s poľnohospodárskou činnosťou, ktorú vykonávajú osoby pracujúce v predmetnom poľnohospodárskom podniku, ktorým sa nevypláca mzda alebo ktorých odmena je nižšia než suma bežne uhrádzaná za poskytnuté služby, ale ktorým plynie podiel hospodárskych výsledkov poľnohospodárskeho podniku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 166, 767, 900, 1118 cp5 a 1126 cp5
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  priama podpora podľa článkov 27 a 28.
Pozmeňujúce návrhy 167, 768, 1118 cp6 a 1126 cp6
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty na výpočet súm uvedených v písmene a) a b) používajú priemerné štandardné mzdy spojené s poľnohospodárskou činnosťou na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vynásobené počtom ročných pracovných jednotiek, ktoré dotknutý poľnohospodár nahlásil.
Členské štáty na výpočet súm uvedených v písmene a) prvého pododseku používajú skutočné náklady na mzdy alebo priemerné štandardné mzdy spojené s poľnohospodárskou a so súvisiacou činnosťou na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vynásobené počtom ročných pracovných jednotiek, ktoré dotknutý poľnohospodár nahlásil. Členské štáty môžu používať ukazovatele štandardných mzdových nákladov spojených s rôznymi druhmi podnikov alebo referenčné údaje o vytváraní pracovných miest podľa druhu podniku.
Pozmeňujúce návrhy 1096 a 1126 cp7
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
2a.   Komisia zhromažďuje informácie o všetkých dotáciách získaných z prvého a druhého piliera SPP a zhromažďuje celkovú sumu, ktorú fyzická osoba dostáva buď priamo prostredníctvom priamych platieb, alebo nepriamo ako konečný užívateľ výhod právnických osôb, ktoré sú príjemcami platieb SPP (priame platby a platby z rozvoja vidieka). Komisia sleduje platby v reálnom čase a pozastaví platby, ktoré presahujú súhrnnú sumu:
a)   500 000 EUR v prvom pilieri na priame platby;
b)   1 000 000 EUR na investície v rámci druhého piliera; v prípade prekročenia stropu je informovaná Komisia. Komisia v jednotlivých prípadoch posudzuje, či v riadne odôvodnených prípadoch možno udeliť výnimku. Komisia vypracuje jasne definované objektívne kritériá, ktoré sa bez zbytočného odkladu uverejnia vo forme usmernení pre orgány členských štátov.
Z týchto stropov by sa mali vylúčiť platby na projekty v prospech širokej verejnosti, ktoré realizujú regionálne a miestne orgány, obce alebo mestá.
Komisia zriadi informačný a monitorovací systém v reálnom čase prostredníctvom úpravy a rozšírenia systému ARACHNE alebo iných vhodných nástrojov IT. Členské štáty sú povinné vložiť všetky relevantné údaje (ako napríklad projekt, platby, právnická osoba, fyzická osoba, koneční užívatelia atď.) do tohto systému v reálnom čase ako podmienku na získanie finančných prostriedkov z tohto nariadenia. Komisia využije tento informačný a monitorovací systém v reálnom čase, aby umožnila presný prehľad o rozdelení a spravodlivom prideľovaní finančných prostriedkov Únie a aby mala možnosť sledovať a agregovať distribuované finančné prostriedky.
Pozmeňujúce návrhy 168, 733 cp7, 769, 1118 cp7, 1126 cp8 a 1207 cp7
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1
Odhadovaný výsledok zníženia platieb sa prednostne využíva na financovanie komplementárnej redistributívnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, až potom na iné intervencie v kategórii oddelených priamych platieb.
Odhadovaný výsledok zníženia platieb sa prioritne použije na financovanie komplementárnej redistributívnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, až potom na iné intervencie v kategórii oddelených priamych platieb.
Pozmeňujúce návrh y 169, 733 cp8, 770, 1118 cp8, 1126 cp9 a 1207 cp8
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2
Členské štáty môžu prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov využiť tento výsledok alebo jeho časť na financovanie typov intervencií v rámci EPFRV, ako sa uvádza v kapitole IV. Takýto prevod do EPFRV musí byť súčasťou rozvrhu financovania strategického plánu SPP a možno ho preskúmať v roku 2023 v súlade s článkom 90. Nevzťahujú sa naň maximálne limity pre prevody finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV stanovené v článku 90.
Členské štáty môžu prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov využiť tento výsledok alebo jeho časť na financovanie typov intervencií v rámci EPFRV, ako sa uvádza v kapitole IV. Takýto prevod do EPFRV musí byť súčasťou rozvrhu financovania strategického plánu SPP a možno ho preskúmať v roku 2024 v súlade s článkom 90.
Pozmeňujúce návrh y 170, 733 cp9, 771, 1118 cp9, 1126 cp10 a1207 cp9
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)
3a.  V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatňovať zníženie podľa odseku 1 na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí majú postavenie vedúceho predstaviteľa podniku, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
Pozmeňujúce návrhy 733 cp10, 772, 1118 cp10 a 1126 cp11
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 b (nový)
3b.  Ak členský štát poskytne poľnohospodárom komplementárnu redistributívnu podporu príjmu podľa článku 26 a na tento účel použije aspoň 12 % svojej alokácie na priame platby stanovené v prílohe IV, môže rozhodnúť, že upustí od uplatňovania tohto článku.
Pozmeňujúce návrhy 172 773, 903, 1118 cp11 a 1126 cp12
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 c (nový)
3c.  Žiadna výhoda spočívajúca v zabránení zníženiu platieb sa neposkytne takým poľnohospodárom, u ktorých sa preukáže, že umelo vytvorili podmienky, aby sa vyhli účinkom tohto článku.
Pozmeňujúce návrhy 173, 775, 1118 cp12 a 1126 cp13
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá, ktorými sa stanovuje harmonizovaný základ výpočtu zníženia platieb stanoveného v odseku 1 s cieľom zabezpečiť správne rozdelenie finančných prostriedkov oprávneným prijímateľom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrh y 174, 1208 a 1213 cp1
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Členské štáty poskytujú oddelené priame platby za podmienok stanovených v tomto oddiele a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty poskytujú aktívnym poľnohospodárom oddelené priame platby za podmienok stanovených v tomto oddiele a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1
Členské štáty stanovia prahové limity na plochu a oddelené priame platby poskytujú len skutočným poľnohospodárom, ktorých plocha podniku, na ktorú možno poskytnúť podporu a na ktorú žiadajú o oddelenú priamu platbu, presahuje daný prahový limit.
Členské štáty stanovia prahové limity na plochu a/alebo minimálne limity pre priame platby a priame platby poskytujú len aktívnym poľnohospodárom, ktorých plochy a/alebo objemy priamych platieb sú rovnaké alebo vyššie ako uvedené prahové limity.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť
Pri stanovovaní prahového limitu na plochu sa členské štáty usilujú zabezpečiť, aby sa oddelené priame platby mohli poskytovať len skutočným poľnohospodárom ak:
Pri stanovovaní prahového limitu na plochu alebo minimálneho limitu platieb sa členské štáty usilujú zabezpečiť, aby sa priame platby mohli poskytovať len aktívnym poľnohospodárom, ak:
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a
a)  riadenie zodpovedajúcich platieb nie je spojené s nadmernou administratívnou záťažou a
a)  riadenie zodpovedajúcich platieb, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako uvedené prahové limity, nie je spojené s nadmernou administratívnou záťažou a
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b
b)  zodpovedajúce platby predstavujú skutočný prínos k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 6 ods. 1, ku ktorým oddelené platby prispievajú.
b)  sumy prijaté nad určený prahový limit predstavujú skutočný prínos k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 6 ods. 1, ku ktorým oddelené platby prispievajú.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3
3.  Dotknuté členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori neuplatnia odsek 1.
3.  Dotknuté členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia tento článok na najvzdialenejšie regióny, menšie ostrovy v Egejskom mori a Baleárske ostrovy.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
2a.   V osobitných situáciách, keď v dôsledku charakteru poľnohospodárskeho systému poľnohospodári nemajú pôdu, ale dostali pomoc vo forme základnej platby pri nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, základná podpora príjmu je suma na podnik.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 19 až 24, základná podpora príjmu sa poskytuje na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, ktorý skutočný poľnohospodár nahlásil.
3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 19 až 24, základná podpora príjmu sa poskytuje na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, ktorý aktívny poľnohospodár nahlásil.
Pozmeňujúci návrh 1119
Návrh nariadenia
Článok 18 – odseky 2 a 2 a (nový)
2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozlišovať sumu základnej podpory príjmu na hektár podľa rôznych skupín území s podobnými sociálno-ekonomickými alebo agronomickými podmienkami.
2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť diferencovať sumu na hektár základnej podpory príjmu podľa rôznych skupín oblastí v súlade so sociálno-ekonomickými, environmentálnymi alebo agronomickými podmienkami. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zvýšiť sumy pre regióny s prírodným znevýhodnením alebo znevýhodnením súvisiacim s konkrétnou oblasťou, pre vyľudnené oblasti a na podporu trvalých trávnatých porastov. Pokiaľ ide o tradičné rozsiahle vysokohorské pasienky vymedzené členskými štátmi, výška základnej podpory príjmu na hektár sa môže znížiť bez ohľadu na situáciu v príjmoch poľnohospodárskych podnikov.
2a.  Členské štáty môžu zaviesť mechanizmy, ktoré obmedzujú počet hektárov, na ktoré možno vnútroštátne poskytnúť podporu a ktoré môžu využívať podporu, na základe referenčného obdobia, o ktorom rozhodne členský štát.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Ak sa členské štáty, ktoré uplatňovali režim základných platieb stanovený hlave III kapitole I oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, rozhodnú neposkytovať základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, platnosť platobných nárokov alokovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplynie 31. decembra 2020.
2.  Ak sa členské štáty, ktoré uplatňovali režim základných platieb stanovený hlave III kapitole I oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, rozhodnú neposkytovať základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, platnosť platobných nárokov alokovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplynie 31. decembra 2022. Členské štáty, ktoré už ukončili postup internej úpravy platobných nárokov, sa môžu rozhodnúť, že upustia od platobných nárokov už skôr.
Pozmeňujúci návrh 1120
Návrh nariadenia
Článok 20
Článok 20
Článok 20
Hodnota platobných nárokov a konvergencia
Hodnota platobných nárokov a konvergencia
1.  Členské štáty určia jednotkovú hodnotu platobných nárokov pred konvergenciou v súlade s týmto článkom, pričom na tento účel prispôsobia hodnotu platobných nárokov úmerne k ich hodnote stanovenej na rok podania žiadosti 2020 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 a súvisiacej platbe na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie stanovené v hlave III kapitole III uvedeného nariadenia na rok podania žiadosti 2020.
1.  Členské štáty určia jednotkovú hodnotu platobných nárokov pred konvergenciou v súlade s týmto článkom, pričom na tento účel prispôsobia hodnotu platobných nárokov úmerne k ich hodnote stanovenej na rok podania žiadosti 2023 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 a súvisiacej platbe na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie stanovené v hlave III kapitole III uvedeného nariadenia na rok podania žiadosti 2023.
2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozlišovať hodnotu platobných nárokov v súlade s článkom 18 ods. 2.
2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozlišovať hodnotu platobných nárokov v súlade s článkom 18 ods. 2.
3.  Členské štáty najneskôr do roku podania žiadosti 2026 stanovia maximálnu úroveň hodnoty platobných nárokov pre členské štáty alebo každú skupinu území vymedzených v súlade s článkom 18 ods. 2.
3.  Členské štáty najneskôr do roku podania žiadosti 2026 stanovia maximálnu úroveň hodnoty platobných nárokov pre členské štáty alebo každú skupinu území vymedzených v súlade s článkom 18 ods. 2.
4.  Ak hodnota platobných nárokov určená podľa odseku 1 nie je v členskom štáte alebo v rámci skupiny území, ako sa vymedzuje v súlade s článkom 18 ods. 2, jednotná, členské štáty sú povinné zabezpečiť konvergenciu s hodnotou platobných nárokov smerom k jednotnej jednotkovej hodnote najneskôr do roku podania žiadosti 2026.
4.  Ak hodnota platobných nárokov určená podľa odseku 1 nie je v členskom štáte alebo v rámci skupiny území, ako sa vymedzuje v súlade s článkom 18 ods. 2, jednotná, členské štáty sú povinné zabezpečiť úplnú konvergenciu s hodnotou platobných nárokov smerom k jednotnej jednotkovej hodnote najneskôr do roku podania žiadosti 2026.
5.  Na účely článku 4 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr k roku podania žiadosti 2026 všetky platobné nároky mali hodnotu minimálne 75 % priemernej plánovanej jednotkovej sumy základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
5.  Na účely článku 4 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr k roku podania žiadosti 2024 všetky platobné nároky mali hodnotu minimálne 75 % priemernej plánovanej jednotkovej sumy základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2024, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
5a.  Na účely článku 4 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr k poslednému roku podania žiadosti programového obdobia všetky platobné nároky mali hodnotu 100 % priemernej plánovanej jednotkovej sumy základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
6.  Členské štáty na financovanie zvýšenia hodnoty platobných nárokov potrebného na dosiahnutie súladu s článkami 4 a 5 využívajú všetky prípadné výsledky uplatnenia odseku 3 a v prípade potreby sumu získanú v znížením rozdielu medzi jednotkovou hodnotou platobných nárokov určenou v súlade s odsekom 1 a priemernou plánovanou jednotkovou sumou základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
6.  Členské štáty na financovanie zvýšenia hodnoty platobných nárokov potrebného na dosiahnutie súladu s článkami 4 a 5 využívajú všetky prípadné výsledky uplatnenia odseku 3 a v prípade potreby sumu získanú znížením rozdielu medzi jednotkovou hodnotou platobných nárokov určenou v súlade s odsekom 1 a priemernou plánovanou jednotkovou sumou základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatniť zníženie v prípade časti alebo všetkých platobných nárokov s hodnotou určenou podľa odseku 1, ktorá presahuje priemernú plánovanú jednotkovú sumu základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatniť zníženie v prípade časti alebo všetkých platobných nárokov s hodnotou určenou podľa odseku 1, ktorá presahuje priemernú plánovanú jednotkovú sumu základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.
7.  Zníženia uvedené v odseku 6 sú založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Bez toho, aby bolo dotknuté minimum stanovené v súlade s odsekom 5, takéto kritériá môžu zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia, ktoré nesmie predstavovať menej než 30 %.
7.  Zníženia uvedené v odseku 6 sú založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Bez toho, aby bolo dotknuté minimum stanovené v súlade s odsekom 5, takéto kritériá môžu zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia, ktoré nesmie predstavovať menej než 30 % ročne.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Členské štáty poskytujú skutočným poľnohospodárom, ktorí majú vo vlastníctve alebo v prenájme platobné nároky, základnú podporu príjmu po aktivácii daných platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby skutoční poľnohospodári na účely aktivácie platobných nárokov nahlásili hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, súvisiace s každým platobným nárokom.
1.  Členské štáty poskytujú poľnohospodárom, ktorí sú držiteľmi platobných nárokov prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu, základnú podporu príjmu po aktivácii daných platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby aktívni poľnohospodári na účely aktivácie platobných nárokov nahlásili hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, súvisiace s každým platobným nárokom.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
1.  Každý členský štát, ktorý sa rozhodne udeliť základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, spravuje národnú rezervu.
1.  Každý členský štát, ktorý sa rozhodne udeliť základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, stanoví národnú rezervu, ktorá zodpovedá maximálnej miere 3 % prideľovania stanoveného v prílohe VII.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty môžu prekročiť mieru uvedenú v odseku 1, ak je to potrebné na pokrytie potrieb prideľovania v zmysle odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa platobné nároky z rezervy alokovali len skutočným poľnohospodárom.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa platobné nároky z rezervy alokovali len aktívnym poľnohospodárom.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4 – písmeno a
a)  mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik;
a)  mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik; alebo
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4 – písmeno b
b)  poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik ako vedúci podniku a absolvovali primeranú odbornú prípravu alebo získali potrebné zručnosti, ako to členské štáty vymedzili pre mladých poľnohospodárov.
b)  poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik ako vedúci predstavitelia podniku a absolvovali primeranú odbornú prípravu alebo získali potrebné zručnosti a poznatky;
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4 – písmeno b a (nové)
ba)  Členské štáty môžu v prípade písm. a) a b) prvého pododseku tohto odseku uprednostniť ženy s cieľom prispieť k splneniu cieľa uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. h).
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty môžu prostredníctvom objektívnych a nediskriminačných kritérií určiť aj iné prípady, ktoré sú podľa posúdenia potrieb opísaného v článku 96 zraniteľnejšie alebo relevantnejšie na dosiahnutie osobitných cieľov stanovených v článku 6, ako aj poľnohospodárov, ktorí prvýkrát využívajú kolektívne spravované oblasti.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5
5.  Členské štáty skutočným poľnohospodárom, ktorí na to na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu majú právo, alokujú platobné nároky alebo zvýšia hodnotu ich existujúcich platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby daní skutoční poľnohospodári získali počet alebo hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý predmetný členský štát určil.
5.  Členské štáty aktívnym poľnohospodárom, ktorí na to na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu majú právo, alokujú platobné nároky alebo zvýšia hodnotu ich existujúcich platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby daní aktívni poľnohospodári získali počet alebo hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý predmetný členský štát určil.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty môžu použiť národnú rezervu na lineárne zvýšenie základnej podpory príjmu alebo na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 na základe nediskriminačných kritérií za predpokladu, že sú k dispozícii dostatočné množstvá na alokácie stanovené v odsekoch 4 a 5 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 23
Článok 23
vypúšťa sa
Delegované právomoci
Komisia je v súlade s článkom 138 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa:
a)  vytvorenia rezervy;
b)  prístupu k rezerve;
c)  obsahu nahlásenia platobných nárokov a požiadaviek ich aktivácie.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  S výnimkou prípadov prevodu v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva sa platobné nároky prevádzajú len na skutočného poľnohospodára.
1.  S výnimkou prípadov prevodu v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva sa platobné nároky prevádzajú len na aktívneho poľnohospodára.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
1a.   Platobným nárokom nemožno prideliť žiadnu trhovú hodnotu.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 25 – nadpis
Jednorazová platba malým poľnohospodárom
Zjednodušený režim pre malých poľnohospodárov
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
Členské štáty môžu malým poľnohospodárom, podľa toho ako tento pojem vymedzili, poskytovať platby v podobe jednorazovej platby, ktorá nahradí priame platby podľa tohto oddielu a tejto kapitoly oddielu 3. Členské štáty skoncipujú zodpovedajúce intervencie v strategickom pláne SPP ako nepovinné pre poľnohospodárov.
Členské štáty zavedú zjednodušený režim pre malých poľnohospodárov, ktorí žiadajú o podporu do výšky 1 250 EUR. Uvedený režim môže pozostávať z jednorazovej platby, ktorá nahradí priame platby podľa tohto oddielu a tejto kapitoly oddielu 3, alebo z platby na hektár, ktorá sa môže rozlišovať podľa pôdy definovanej v súlade s článkom 18 ods. 2. Členské štáty skoncipujú zodpovedajúce intervencie v strategickom pláne SPP ako nepovinné pre poľnohospodárov.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)
1a.  Poľnohospodári, ktorí sa chcú podieľať na zjednodušenom režime, predložia žiadosť najneskôr do dátumu, ktorý určí členský štát, bez ohľadu na to, že členský štát automaticky zaradí poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky a ponúkne im možnosť vystúpiť z tohto režimu v určitej lehote.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 b (nový)
1b.  Na poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na zjednodušenom režime, môžu členské štáty uplatňovať zjednodušené kontroly kondicionality stanovené v článku 84 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 c (nový)
1c.  Členské štáty môžu stanoviť pravidlá a služby na zníženie administratívnych nákladov, a tým podporiť spoluprácu malých poľnohospodárov.
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 d (nový)
1d.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poľnohospodárom neposkytla žiadna výhoda stanovená v tomto článku, ak sa zistí, že po 1. júni 2018 umelo vytvorili podmienky na prijímanie platieb pre malých poľnohospodárov.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia prerozdelenie podpory od väčších k malým alebo stredným poľnohospodárskym podnikom, pričom na tento účel stanovia redistributívnu podporu príjmu v podobe ročnej oddelenej platby na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, poľnohospodárom, ktorí sú na platbu oprávnení v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.
2.  Členské štáty zabezpečia spravodlivé prerozdelenie podpory od väčších k malým alebo stredným poľnohospodárskym podnikom, pričom na tento účel stanovia redistributívnu podporu príjmu v podobe ročnej oddelenej platby na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, poľnohospodárom, ktorí sú na platbu oprávnení v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3
3.  Členské štáty stanovia sumu na hektár alebo rôzne sumy na rôzne rozmedzia hektárov, ako aj maximálny počet hektárov, na ktorý sa poľnohospodárovi vypláca redistributívna podpora príjmu.
3.  Členské štáty stanovia platbu, ktorá sa rovná sume na hektár alebo rôzne sumy na rôzne rozmedzia hektárov. Tieto sumy môžu rozlišovať v súlade s územiami vymedzenými podľa článku 18 ods. 2.
Pozmeňujúce návrhy 1158 cp3 a 211
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3 a (nový)
3a.  Táto suma redistributívnej platby na hektár nesmie byť vyššia ako 65 % základnej podpory príjmu udržateľnosti podľa národného alebo územného priemeru vynásobenej počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3 b (nový)
3b.  Počet hektárov na poľnohospodára, na ktoré možno poskytnúť podporu, nesmie byť väčší ako priemerná národná veľkosť poľnohospodárskeho podniku alebo priemerná veľkosť v súlade s veľkosťou území tak, ako je definovaná v článku 18 ods. 2. Členské štáty umožnia prístup k tejto platbe od prvého hektára poľnohospodárskeho podniku, na ktorý možno poskytnúť podporu.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3 c (nový)
3c.  Členské štáty určia nediskriminačné kritériá, pokiaľ ide o cieľ stanovený v článku 6 ods. 1 písm. a), na výpočet sumy, ktorá sa má poskytnúť na komplementárnu redistribúciu príjmu na účely udržateľnosti v kontexte strategických plánov SPP, a takisto stanovia finančný strop, nad rámec ktorého nemajú poľnohospodárske podniky nárok na redistributívnu platbu. Členské štáty takisto zohľadnia priemernú úroveň príjmov poľnohospodárskych podnikov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. V súvislosti s kritériami rozdelenia by mali pri rozvoji svojej poľnohospodárskej činnosti zohľadňovať aj prírodné a osobitné prekážky, ktorým čelia niektoré regióny vrátane ostrovných regiónov.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4
4.  Suma na hektár plánovaná na daný rok podania žiadosti nesmie presiahnuť vnútroštátnu priemernú sumu priamych platieb na hektár v predmetnom roku podania žiadosti.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 5
5.  Vnútroštátna priemerná suma priamych platieb na hektár sa vymedzuje ako pomer vnútroštátneho stropu priamych platieb na daný rok podania žiadosti, ako sa stanovuje v prílohe IV, a celkových plánovaných výstupov pre základnú podporu príjmov na daný rok podania žiadosti, vyjadrený ako počet hektárov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 5 a (nový)
5a.  Pokiaľ ide o právnické osoby či skupiny fyzických alebo právnických osôb, členské štáty môžu uplatniť maximálny počet hektárov uvedený v odseku 3 na úrovni členov týchto právnických osôb alebo skupín, ak sa vo vnútroštátnom práve ustanovujú práva a povinnosti jednotlivých členov porovnateľné s právami a povinnosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí majú postavenie vedúceho predstaviteľa podniku, a to najmä pokiaľ ide o ich ekonomickú, sociálnu a daňovú situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
Pozmeňujúce návrhy 217, 743, 1158 cp5 a 1219
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 5 b (nový)
5b.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadna výhoda poskytovaná podľa tejto kapitoly nebola poskytnutá poľnohospodárom, v prípade ktorých sa preukáže, že rozdeľujú svoje podniky s výlučným cieľom využívať redistributívnu platbu. Vzťahuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom tohto rozdelenia.
Pozmeňujúce návrhy 218 a 1161 cp1
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Členské štáty stanovia komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu stanoviť komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov vymedzených v súlade s kritériami uvedenými v článku 4 ods. 1 písm. d) za podmienok stanovených v tomto článku, a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
Pozmeňujúci návrh 1159
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Členské štáty ako súčasť svojich povinností prispievať k špecifickému cieľu pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť podnikateľskú činnosť vo vidieckych oblastiach, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 1 písm. g), a v súlade s článkom 86 ods. 4 vyčleniť aspoň 2 % svojich alokácií na priame platby na tento cieľ môžu poskytovať komplementárnu podporu príjmu mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik a ktorí sú oprávnení na platbu v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.
2.  Členské štáty ako súčasť svojich povinností pritiahnuť mladých poľnohospodárov v súlade s cieľom, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 1 písm. g), a v súlade s článkom 86 ods. 4 vyčleniť aspoň 4 % svojich alokácií na priame platby na tento cieľ môžu poskytovať komplementárnu podporu príjmu mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik ako vedúci predstavitelia podniku a ktorí sú oprávnení na platbu v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.
Pozmeňujúci návrh 1161 cp3
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3
3.  Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov má podobu ročnej oddelenej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu.
3.  Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov sa poskytne maximálne na obdobie sedem rokov, ktoré sa začne predložením žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov, a má podobu jednorazovej platby na aktívneho poľnohospodára alebo ročnej oddelenej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu. V takom prípade sa môže vypočítať na vnútroštátnej úrovni alebo na základe území vymedzených v súlade s článkom 18 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 a (nový)
3a.  Mladí poľnohospodári, ktorí v poslednom roku uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 dostali podporu stanovenú v článku 50 uvedeného nariadenia, môžu získať podporu stanovenú v tomto článku na maximálne celkové obdobie uvedené v odseku 3 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 b (nový)
3b.  Platba sa poskytne na počet hektárov, ktorý neprekračuje priemernú veľkosť poľnohospodárskych podnikov na vnútroštátnej úrovni, alebo podľa území vymedzených v článku 18 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 c (nový)
3c.  Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa mladých poľnohospodárov patriacich do skupín poľnohospodárov, organizácií výrobcov alebo družstiev tak, aby neprišli o podporu podľa tohto článku vo chvíli, keď sa pripoja k spomínaným subjektom.
Pozmeňujúci návrh 1160
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 d (nový)
3d.   V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatniť podporu pre mladých poľnohospodárov na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí sú vedúcimi predstaviteľmi poľnohospodárskych podnikov, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
Pozmeňujúci návrh 1130
Návrh nariadenia
Článok 28
Článok 28
Článok 28
Režimy v záujme klímy a životného prostredia
Režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat
1.  Členské štáty poskytujú podporu na dobrovoľné režimy v záujme klímy a životného prostredia (ekologické režimy) za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty vytvoria a poskytujú podporu na dobrovoľné režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat (ekologické režimy) za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP. Ekologické režimy v jednej oblasti činnosti musia byť v súlade s cieľmi v inej oblasti činnosti.
Členské štáty ponúkajú širokú škálu ekologických režimov s cieľom zabezpečiť možnosť účasti poľnohospodárov a oceňovať rôzne úrovne ambícií. Členské štáty zabezpečia rôzne režimy, ktoré poskytujú spoločné prínosy, podporujú synergie a zdôrazňujú integrovaný prístup. Členské štáty zriadia na uľahčenie koherentnosti a účinného oceňovania systémy bodov alebo hodnotenia.
2.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií podporujú skutočných poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu na hektároch, na ktoré možno poskytnúť podporu, dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.
2.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií podporujú aktívnych poľnohospodárov alebo skupiny poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu zachovať a poskytovať prospešné postupy a prechod na poľnohospodárske postupy a techniky a certifikované režimy s väčším prínosom pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, ktoré sú zavedené v súlade s článkom 28a a začlenené do zoznamov uvedených v článku 28b a prispôsobené tak, aby riešili osobitné vnútroštátne alebo regionálne potreby.
3.  Členské štáty zostavia zoznam poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie.
3.  Podpora ekologických režimov má podobu ročnej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, a/alebo platby na poľnohospodársky podnik, a poskytuje sa ako platby stimulov, ktoré presahujú náhradu za vzniknuté dodatočné náklady a ušlé príjmy, ktoré môžu pozostávať z jednorazových platieb. Úroveň platieb sa líši v závislosti od úrovne ambícií každého ekologického režimu na základe nediskriminačných kritérií.
4.  Predmetné postupy musia byť koncipované tak, aby boli v súlade s jedným alebo viacerými špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).
5.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií poskytujú len platby vzťahujúce sa na záväzky, ktoré:
a)  presahujú rámec relevantných povinných požiadaviek na riadenie a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených v tejto hlave kapitole I oddiele 2;
b)  presahujú rámec minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, dobré životné podmienky zvierat, ako aj iných povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnom práve a práve Únie;
c)  presahujú rámec podmienok vzťahujúcich sa na údržbu poľnohospodárskych plôch v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a);
d)  sa líšia od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 65.
6.  Podpora ekologických režimov má podobu ročnej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, a poskytuje sa ako
a)  doplňujúce platby k základnej podpore príjmu stanovenej v tomto oddiele pododdiele 2; alebo
b)  platby prijímateľom čiastočne alebo v plnej výške kompenzujúce ďalšie vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku záväzkov prijatých v súlade s článkom 65.
7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami podľa článku 65.
8.  Komisia je v súlade s článkom 138 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa ekologických režimov.
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 28 a (nový)
Článok 28 a
Systémy na podporu konkurencieschopnosti
1.   Členské štáty poskytujú podporu na dobrovoľné systémy na podporu konkurencieschopnosti za podmienok stanovených v tomto článku, a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
2.   V rámci tohto typu intervencií podporujú aktívnych poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu k výdavkom na podporu poľnohospodárskej konkurencieschopnosti poľnohospodárov.
3.   Členské štáty zostavia náležitý zoznam kategórií výdavkov na podporu konkurencieschopnosti poľnohospodárov.
4.   Tieto postupy musia byť koncipované tak, aby boli v súlade s jedným alebo viacerými špecifickými hospodárskymi cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) a prispievali k dosiahnutiu prierezového cieľa stanoveného v článku 5.
5.   Členské štáty v rámci tohto typu intervencií poskytujú len platby vzťahujúce sa na záväzky, ktoré nevedú k dvojitému financovaniu v súvislosti s týmto nariadením.
6.   Podpora systémov na podporu konkurencieschopnosti má podobu ročnej platby a poskytuje sa ako:
a)  dodatočné platby na základe hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, k základnej podpore príjmu stanovenej v tomto oddiele pododdiele 2 alebo ako
b)  platby kompenzujúce prijímateľov za všetky vzniknuté náklady alebo časť z nich, alebo
c)  na základe výstupu relevantného pre tento typ intervencií.
7.   Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami poskytovanými podľa článkov 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 a 72.
8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 138 prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa systémov na podporu konkurencieschopnosti.
Pozmeňujúci návrh 1131
Návrh nariadenia
Článok 28 b (nový)
Článok 28b
Oprávnené postupy pre režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat
1.  Poľnohospodárske postupy, na ktoré sa vzťahuje tento typ intervencie, prispievajú k dosiahnutiu jedného alebo viacerých špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e), f) a i), pričom zachovávajú a zvyšujú hospodársku výkonnosť poľnohospodárov v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a b).
2.  Poľnohospodárske postupy uvedené v tomto článku odseku 1 sa vzťahujú minimálne na dve z týchto oblastí opatrení v oblasti klímy a životného prostredia:
a)  opatrenia v oblasti zmeny klímy vrátane znižovania emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva, ako aj udržiavanie a/alebo zlepšenie sekvestrácie uhlíka;
b)  opatrenia na zníženie iných emisií ako skleníkových plynov;
c)  ochrana alebo zlepšenie kvality vody v poľnohospodárskych oblastiach a zníženie tlaku na vodné zdroje;
d)  opatrenia na zníženie erózie pôdy, zlepšenie úrodnosti pôdy a zlepšenie riadenia živín, ako aj zachovanie a obnovenie pôdnych živých organizmov;
e)  ochrana biodiverzity, zachovanie alebo obnova biotopov a druhov, ochrana opeľovačov a riadenie krajinných prvkov vrátane stanovenia nových krajinných prvkov;
f)  opatrenia zamerané na udržateľné a obmedzené používanie pesticídov, najmä pesticídov, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo biodiverzitu;
g)  prideľovanie oblastí neproduktívnym prvkom alebo zónam, v ktorých sa nepoužívajú žiadne pesticídy a hnojivá;
h)  opatrenia na zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat a riešenie antimikrobiálnej rezistencie;
i)  opatrenia na zníženie vstupov a zlepšenie udržateľného riadenia prírodných zdrojov, ako je precízne poľnohospodárstvo;
j)  opatrenia na zlepšenie rozmanitosti zvierat a rastlín v záujme silnejšej odolnosti proti chorobám a zmene klímy.
3.  Poľnohospodárske postupy uvedené v odseku 1 tohto článku:
a)  presahujú rámec relevantných povinných požiadaviek na riadenie a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených v tejto hlave kapitole I oddiele 2;
b)  presahujú rámec minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na dobré životné podmienky zvierat a používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj iných povinných požiadaviek stanovených v práve Únie;
c)  presahujú rámec podmienok vzťahujúcich sa na údržbu poľnohospodárskych plôch v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a);
d)  líšia sa od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 65, alebo ich dopĺňajú.
4.  Komisia do ... [dva mesiace od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie tým, že sa stanoví orientačný a neúplný zoznam príkladov typov postupov, ktoré sú v súlade s týmto článkom odsekmi 1, 2 a 3.
Pozmeňujúci návrh 1132
Návrh nariadenia
Článok 28 c (nový)
Článok 28c
Vnútroštátne zoznamy postupov oprávnených na režimy v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat
Členské štáty v spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami vypracujú vnútroštátne zoznamy postupov oprávnených na režimy v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat uvedené v článku 28 s možnosťou čerpať z príkladov v orientačnom a neúplnom zozname uvedenom v článku 28b alebo stanoviť ďalšie postupy, ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v článku 28b, pričom zohľadnia svoje osobitné vnútroštátne alebo regionálne potreby v súlade s článkom 96.
Vnútroštátne zoznamy pozostávajú z viacerých druhov opatrení iných ako opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 65, alebo opatrení rovnakej povahy, ale s odlišnou úrovňou ambícií v súlade s článkom 28.
Členské štáty do týchto zoznamov zahrnú aspoň ekologické režimy s cieľom zaviesť poľnohospodársky nástroj na udržateľné riadenie živín a v prípade potreby aj primeranú údržbu mokradí a rašelinísk.
Oblasti určené podľa smerníc 92/43/EHS alebo 2009/147/ES, v ktorých sa vykonávajú rovnocenné opatrenia, sa automaticky považujú za oprávnené na tento režim.
Komisia schváli vnútroštátne zoznamy v súlade s postupom stanoveným v článkoch 106 a 107.
Komisia poskytne členským štátom potrebné usmernenia pri navrhovaní vnútroštátnych zoznamov v spolupráci s európskymi a vnútroštátnymi sieťami spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovenými v článku 113 s cieľom uľahčiť výmenu najlepších postupov a zlepšiť vedomostnú základňu a nájsť riešenia.
Komisia pri posudzovaní vnútroštátnych zoznamov zohľadní najmä návrh, pravdepodobnú účinnosť, využívanie, existenciu alternatív a prínos režimov k špecifickým cieľom uvedeným v článku 28a.
Komisia posúdi vnútroštátne zoznamy každé dva roky. Tieto posúdenia budú verejne prístupné a v prípadoch nedostatočnosti alebo negatívnych výsledkov posúdenia členské štáty navrhnú zmenené vnútroštátne zoznamy a režimy v súlade s postupom stanoveným v článkoch 106 a 107.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu poskytovať viazanú podporu príjmu skutočným poľnohospodárom za podmienok stanovených v tomto pododdieli a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu poskytovať viazanú podporu príjmu aktívnym poľnohospodárom za podmienok stanovených v tomto pododdieli, a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
Pozmeňujúce návrh y 240 a 1162
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Intervencie členských štátov musia pomáhať podporovaným sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva uvedeným v článku 30 a riešiť ťažkosti, ktorým čelia, a to prostredníctvom zlepšovania ich konkurencieschopnosti, udržateľnosti alebo kvality.
2.  Intervencie členských štátov musia pomáhať podporovaným sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva uvedeným v článku 30 a riešiť ťažkosti, ktorým čelia, a to prostredníctvom zlepšovania ich konkurencieschopnosti, štruktúrovania, udržateľnosti alebo kvality. Odchylne od predchádzajúcej vety môžu členské štáty podporovať bielkovinové plodiny a strukoviny, ako sa uvádza v článku 30, s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť, udržateľnosť alebo kvalitu. Okrem toho musia byť tieto intervencie v súlade s príslušnými špecifickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
3.  Viazaná podpora príjmu má podobu ročnej platby na hektár, alebo zviera.
3.  Viazaná podpora je schéma obmedzujúca výrobu, ktorá má podobu ročnej platby na základe stanovených oblastí a výnosov alebo stanoveného počtu zvierat, pričom sa v rámci nej dodržiavajú finančné stropy, ktoré určia členské štáty pre každé opatrenie a ktoré oznámia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť zamerať alebo zvýšiť viazanú pomoc podľa záväzku prijímateľa zlepšiť svoju konkurencieschopnosť, kvalitu alebo štruktúrovanie sektora.
Pozmeňujúci návrh 1163
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 b (nový)
3b.   V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatniť podporu na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí sú vedúcimi predstaviteľmi poľnohospodárskych podnikov, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
Viazanú podporu príjmu možno poskytnúť len tým sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva v rámci daných sektorov a výroby, ak sú osobitne významné z hospodárskych, spoločenských alebo environmentálnych dôvodov: obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, strukoviny, ľan, konope, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, olivový olej, húsenice priadky morušovej, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, cukrová trstina a čakanka, ovocie a zelenina, výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín a iné nepotravinové plodiny, s výnimkou stromov, používané na výrobu výrobkov, ktoré môžu potenciálne nahradiť fosílne materiály.
Viazanú podporu príjmu možno poskytnúť len tým sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva: obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, strukoviny, ľan, konopa siata, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, olivový olej, húsenice priadky morušovej, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, cukrová trstina a čakanka, ovocie a zelenina a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 a (nový)
1a.  Odchylne od odseku 1 sa viazaná podpora môže poskytnúť poľnohospodárom, ktorí nemajú k dispozícii hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Pri poskytovaní viazanej podpory členské štáty zabezpečia, aby boli splnené tieto podmienky:
a)  existuje jasná environmentálna alebo sociálno-ekonomická potreba alebo prospech;
b)  táto podpora nespôsobuje výraznejšie narušenie vnútorného trhu; a
c)  podpora na živočíšnu výrobu musí byť v súlade so smernicou 2000/60/ES.
Pozmeňujúce návrhy 1229 a 1353
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 b (nový)
1b.  Viazaná podpora príjmu proporcionálne vylúči počet kusov hovädzieho dobytka, ktorých konečným cieľom je predaj činností súvisiacich s býčími zápasmi, a to prostredníctvom priameho predaja, ako aj prostredníctvom sprostredkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 33
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1
Členské štáty skutočným poľnohospodárom pestujúcim bavlnu s číselným znakom KN 5201 00 poskytujú osobitnú platbu na bavlnu za podmienok stanovených v tomto pododdiele.
Členské štáty aktívnym poľnohospodárom pestujúcim bavlnu s číselným znakom KN 5201 00 poskytujú osobitnú platbu na bavlnu za podmienok stanovených v tomto pododdiele.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 – zarážka 1
–  Bulharsko: 624,11 EUR,
–  Bulharsko: X EUR,
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 – zarážka 2
–  Grécko: 225,04 EUR,
–  Grécko: X EUR,
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 – zarážka 3
–  Španielsko: 348,03 EUR,
–  Španielsko: X EUR,
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 – zarážka 4
–  Portugalsko: 219,09 EUR.
–  Portugalsko: X EUR.
Pozmeňujúce návrhy 251 a 1042
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno a
a)  sektor ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;
a)  sektor ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a výrobky určené na spracovanie;
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno f
f)  iné sektory uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
f)  iné sektory uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj bielkovinové plodiny.
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3
3.  Členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP môžu zvoliť vykonávanie sektorových typov intervencií uvedených v článku 39 písm. d), e) a f).
3.  Členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP môžu zvoliť vykonávanie sektorových typov intervencií uvedených v článku 39 písm. d), e) a f) a zdôvodnia svoj výber sektorov a typ intervencií.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno a
a)  zabezpečenie správneho fungovania typov intervencií stanovených v tejto kapitole;
a)  zabezpečenie správneho fungovania typov intervencií stanovených v tejto kapitole, najmä s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  poskytovanie podpory organizáciám výrobcov v súvislosti s plnením ich osobitných úloh podľa tejto kapitoly;
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno c
c)  maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie na stiahnutia z trhu uvedené v článku 46 ods. 4 písm. a) a na typy intervencií uvedené v článku 52 ods. 3;
c)  maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie na stiahnutia z trhu uvedené v článku 46 ods. 4 písm. a) a na typy intervencií uvedené v článku 52 ods. 3, ako aj pevné sadzby za balenie a prepravu výrobkov stiahnutých z trhu na účely bezplatnej distribúcie a náklady na spracovanie pred dodávkou na tento účel;
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  stanovenie podmienok pre zriadenie a správu prevádzkového fondu, ako aj pre žiadosti o pomoc a zálohové platby.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť
V sektore ovocia a zeleniny sa sledujú tieto ciele:
V súlade s článkami 5 a 6 sa v sektore ovocia a zeleniny sledujú tieto ciele:
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno b
b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a c);
b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu a krátkych dodávateľských reťazcov, ako aj podpora kolektívneho vyjednávania zmlúv; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c);
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno c
c)  výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom, inovatívnych postupov, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), c) a i);
c)  uplatňovanie, výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom, inovatívnych postupov, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c) a i);
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno d
d)  vývoj, zavádzanie a podpora spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, metód pestovania a výrobných techník šetrných k životnému prostrediu a udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy, biodiverzity a iných prírodných zdrojov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);
d)  vývoj, zavádzanie a podpora spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, metód pestovania a výrobných techník šetrných k životnému prostrediu a udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy, biodiverzity a iných prírodných zdrojov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e), f) a i);
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno f
f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);
f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie výrobkov na spracovanie a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú iné verejné alebo súkromné systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno g
g)  propagácia a marketing výrobkov sektora ovocia a zeleniny, či už v čerstvej alebo spracovanej podobe; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a c);
g)  propagácia a marketing výrobkov sektora ovocia a zeleniny, či už v čerstvej alebo spracovanej podobe; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b), c)i);
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno i
i)  predchádzanie krízam a riadenie rizík so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch s ovocím a so zeleninou; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).
i)  predchádzanie krízam, zmierňovanie rizika a riadenie rizík vrátane rastlinolekárskeho hľadiska so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch s ovocím a so zeleninou; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno i a (nové)
ia)  riadenie a obmedzenie vedľajších produktov a odpadu;
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno i b (nové)
ib)  podpora genetickej diverzity.
Pozmeňujúce návrhy 267 a 819 cp2
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a
a)  investície do hmotných a nehmotných aktív, zamerané predovšetkým na úsporu vody, úsporu energie, ekologické obaly znižovanie objemu odpadu;
a)  investície do hmotných a nehmotných aktív vrátane aktív zameraných na úsporu a kvalitu vody, výrobu a úsporu energie, ekologické obaly, znižovanie objemu odpadu, monitorovanie toku odpadov a monitorovanie výroby;
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  plánovanie a prispôsobovanie výroby dopytu po výrobkoch v odvetví ovocia a zeleniny, najmä pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu;
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  akcie na zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a c (nové)
ac)  hromadné skladovanie výrobkov vyrobených organizáciou výrobcov alebo členmi organizácie výrobcov;
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b
b)  výskum a experimentálna výroba, zamerané predovšetkým na úsporu vody, úsporu energie, ekologické obaly, znižovanie objemu odpadu, odolnosť proti škodcom, znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov, zabraňovanie škodám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a posilnenie využívania odrôd ovocia a zeleniny prispôsobených meniacim sa klimatickým podmienkam;
b)  výskum a experimentálna výroba, zamerané na opatrenia, ako sú úspora a kvalita vody, výroba a úspora energie, ekologické obaly, znižovanie objemu odpadu, odolnosť proti škodcom, integrovaná ochrana proti škodcom, znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov, ochrana opeľovačov, zabraňovanie škodám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a posilnenie využívania odrôd ovocia a zeleniny prispôsobených meniacim sa klimatickým podmienkam;
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  akcie zamerané na zlepšenie životného prostredia a zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu;
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno d
d)  integrovaná výroba;
d)  integrovaná výroba, podpora udržateľného používania prírodných zdrojov pri súčasnom obmedzovaní používania pesticídov a inej závislosti od vstupov;
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno e
e)  opatrenia na ochranu pôdy a zvýšenie zásob uhlíka v pôde;
e)  akcie na ochranu a pretvorenie štruktúry pôdy a zvýšenie zásob uhlíka, a to aj s cieľom zamedziť degradácii pôdy;
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno h
h)  opatrenia na zlepšovanie odolnosti proti škodcom;
h)  akcie na zlepšovanie odolnosti proti škodcom a na zmiernenie škôd spôsobených škodcami vrátane podporovania integrovanej ochrany proti škodcom;
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  akcie na zavedenie výrobných systémov, ktoré podporujú najmä biologickú a štrukturálnu diverzitu;
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno k
k)  opatrenia na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov sektora ovocia a zeleniny;
k)  akcie na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov sektora ovocia a zeleniny a na podporu krátkych dodávateľských reťazcov;
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno n
n)  propagácia a komunikácia vrátane opatrení a činností zameraných na diverzifikáciu a konsolidáciu na trhoch s ovocím a so zeleninouna informovanie o zdravotnej prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny;
n)  propagácia a komunikácia vrátane opatrení a činností zameraných na diverzifikáciu a konsolidáciu na trhoch s ovocím a so zeleninou, na hľadanie nových obchodných miest, ako aj na informovanie o zdravotnej prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny;
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno o
o)  poradenské služby a technická pomoc, predovšetkým v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, udržateľného používania pesticídov a adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenia;
o)  poradenské služby a technická pomoc, a to aj v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, udržateľného používania a obmedzenia používania pesticídov, integrovanej ochrany proti škodcom a adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenia, agroekologických postupov, zlepšovania kvality výrobkov a podmienok uvádzania na trh, ako aj v otázkach, ktoré sa týkajú rokovaní a uplatňovania rastlinolekárskych protokolov pre vývoz do tretích krajín;
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno p
p)  odborná príprava a výmena najlepších postupov, predovšetkým v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, udržateľného používania pesticídov a prispievania k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu.
p)  odborná príprava a výmena najlepších postupov, okrem iného v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, alternatív k pesticídom, udržateľného používania a obmedzenia používania pesticídov a prispievania k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu;
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno p a (nové)
pa)  akcie zamerané na zlepšovanie kvality prostredníctvom inovácií;
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno p b (nové)
pb)  zriaďovanie systémov vysledovateľnosti/certifikácie.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno b
b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh;
b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh, a to aj na účely kolektívneho skladovania;
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno d
d)  stiahnutie výrobkov z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iné účely;
d)  stiahnutie výrobkov z trhu na bezplatnú distribúciu vrátane nákladov na spracovanie stiahnutých výrobkov pred bezplatnou distribúciou alebo iné účely;
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno g
g)  poistenie úrody, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami, a súčasné zaručenie toho, že prijímatelia vykonávajú potrebné opatrenia na prevenciu rizika;
g)  poistenie úrody vrátane poistení na základe indexu, ktoré pokrývajú výskyt merateľného rizika, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami, a súčasné zaručenie toho, že prijímatelia vykonávajú potrebné opatrenia na prevenciu rizika;
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno h
h)  odborné poradenstvo pre iné organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo pre jednotlivých výrobcov;
h)  odborné výmeny a/alebo odborné poradenstvo pre iné organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo pre jednotlivých výrobcov;
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno h a (nové)
ha)  propagácia výrobkov a zvyšovanie informovanosti o zdravotnej prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny v reakcii na krízy trhov;
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno i
i)  vykonávanie a riadenie rastlinolekárskych protokolov tretích krajín na území Únie s cieľom uľahčiť prístup na trhy v tretích krajinách;
i)  prerokovanie, vykonávanie a riadenie rastlinolekárskych protokolov tretích krajín na území Únie s cieľom umožniť prístup na trhy v tretích krajinách vrátane štúdií trhov;
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno i a (nové)
ia)  predchádzanie rastlinolekárskym krízam a ich riadenie;
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno k
k)  poradenské služby a technická pomoc, predovšetkým v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom a udržateľného používania pesticídov.
k)  poradenské služby a technická pomoc, okrem iného v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, ako je integrovaná ochrana proti škodcom, a udržateľného používania a obmedzenia používania pesticídov;
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno k a (nové)
ka)  opatrenia v oblasti odbornej prípravy a výmena najlepších postupov.
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
2.  Operačné programy trvajú najmenej tri a najviac sedem rokov. Sledujú ciele uvedené v článku 42 písm. d) a e) a najmenej ďalšie dva ciele uvedené v danom článku.
2.  Operačné programy trvajú najmenej tri a najviac sedem rokov. Sledujú ciele uvedené v článku 42 písm. b), d) a e) a najmenej ďalšie dva ciele uvedené v danom článku.
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5 a (nový)
5a.  Operačné programy združení organizácií výrobcov môžu byť čiastkovými operačnými programami alebo celkovými operačnými programami. Celkové operačné programy musia byť v súlade s tými istými pravidlami a podmienkami riadenia, aké majú operačné programy organizácií výrobcov.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6 – pododsek 1
Operačné programy združení organizácií výrobcov sa nevzťahujú na tie isté intervencie ako operačné programy členských organizácií. Členské štáty posudzujú operačné programy združení organizácií výrobcov súčasne s operačnými programami členských organizácií.
Operačné programy združení organizácií výrobcov sa nevzťahujú na tie isté operácie ako operačné programy členských organizácií. Členské štáty posudzujú operačné programy združení organizácií výrobcov súčasne s operačnými programami členských organizácií. Združenia organizácií výrobcov môžu predložiť čiastkové operačné programy pozostávajúce z opatrení, ktoré členské organizácie vo svojich operačných programoch identifikovali, ale nerealizovali.
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno a
a)  sa intervencie podľa operačných programov združenia organizácií výrobcov financovali výhradne z príspevkov uvedených členských organizácií príslušného združenia a aby takéto finančné prostriedky pochádzali z operačných fondov týchto členských organizácií;
a)  sa operácie podľa operačných programov združenia organizácií výrobcov financovali výhradne z príspevkov uvedených členských organizácií príslušného združenia a aby takéto finančné prostriedky pochádzali z operačných fondov týchto členských organizácií;
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 7 – písmeno a a (nové)
aa)  operačné programy zahŕňajú tri alebo viac akcií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. d) a e);
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 7 a (nový)
7a.  Operačné programy schválené pred ... [nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia] sa riadia v súlade s nariadeniami, podľa ktorých boli schválené, až do svojho ukončenia, pokiaľ sa združenie výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov dobrovoľne nerozhodne prijať toto nariadenie.
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a
a)   z finančných príspevkov:
vypúšťa sa
i)  členov organizácií výrobcov a/alebo samotných organizácií výrobcov; alebo
ii)  združení organizácií výrobcov prostredníctvom členov týchto združení;
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia môžu zriadiť operačný fond. Tento fond sa financuje:
1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia môžu zriadiť operačný fond na financovanie operačných programov schválených členskými štátmi. Tento fond sa financuje z príspevkov od samotnej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov a/alebo jeho partnerov, spolu s finančnou pomocou poskytnutou podľa článku 46.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno b
b)  4,5 % hodnoty predávanej produkcie každého združenia organizácií výrobcov;
b)  4,5 % hodnoty predávanej produkcie každého združenia organizácií výrobcov; a
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  5 % hodnoty predávanej produkcie:
–  pre organizácie výrobcov, ktorých predávaná produkcia a počet členov v roku predloženia operačného programu je o 25 % vyššia ako priemerná predávaná produkcia a priemerný počet členov z radov výrobcov registrovaných počas ich predchádzajúceho operačného programu;
–  pre prvý operačný program organizácie výrobcov, ktorý je výsledkom zlúčenia;
–  pre všetky nadnárodné organizácie výrobcov alebo nadnárodné združenia organizácií výrobcov.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  5 % hodnoty predávanej produkcie každej nadnárodnej organizácie výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť
Odchylne od prvého pododseku možno finančnú pomoc Únie zvýšiť takto:
Odchylne od prvého pododseku možno finančnú pomoc Únie stanovenú v písm. a), b) a ba) zvýšiť o 0,5 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že sa toto percento použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i);
a)  v prípade organizácií výrobcov percentuálny podiel možno zvýšiť na 4,6 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i);
b)  v prípade združení organizácií výrobcov percentuálny podiel možno zvýšiť na 5 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,5 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i), ktoré združenie organizácií výrobcov vykonáva v mene svojich členov;
c)  v prípade nadnárodnej organizácie výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov percentuálny podiel možno zvýšiť na 5,5 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 5 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i), ktoré nadnárodná organizácia výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov vykonáva v mene svojich členov;
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 3 – písmeno a
a)  organizácie výrobcov pôsobiace v rôznych členských štátoch vykonávajú intervencie spojené s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. b) a e) na nadnárodnej úrovni;
a)  organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov pôsobiace v rôznych členských štátoch vykonávajú intervencie spojené s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. b) a e) na nadnárodnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 3 – písmeno d
d)  ide o operačný program, ktorý po prvýkrát vykonáva združenie organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;
d)  ide o operačný program, ktorý po prvýkrát vykonáva organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov aktívne v jednom členskom štáte alebo združenie organizácií výrobcov pôsobiace v rôznych členských štátoch uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 3 – písmeno f a (nové)
fa)  organizácie výrobcov pôsobia v horských oblastiach a ostrovných regiónoch;
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1
1.  V regiónoch členských štátov, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny výrazne pod priemerom Únie, môžu členské štáty poskytnúť organizáciám výrobcov uznaným podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vnútroštátnu finančnú pomoc zodpovedajúcu najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 45 ods. 1 písm. a) a do výšky 10 % hodnoty predávanej produkcie každej takejto organizácie výrobcov. Vnútroštátna finančná pomoc dopĺňa operačný fond.
1.  V regiónoch členských štátov, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny výrazne pod priemerom Únie, a v ostrovných a odľahlých regiónoch môžu členské štáty poskytnúť organizáciám výrobcov uznaným podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vnútroštátnu finančnú pomoc zodpovedajúcu najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 45 ods. 1 písm. a) a do výšky 10 % hodnoty predávanej produkcie každej takejto organizácie výrobcov. Vnútroštátna finančná pomoc dopĺňa operačný fond.
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1
Členské štáty v sektore včelárskych výrobkov sledujú minimálne jeden zo špecifických cieľov uvedených v článku 6 ods. 1.
Členské štáty v sektore včelárskych výrobkov sledujú príslušné špecifické ciele uvedené v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty si v sektore včelárskych výrobkov vo svojich strategických plánoch SPP zvolia za každý špecifický cieľ stanovený článku 6 ods. 1 jeden alebo viacero týchto typov intervencií:
1.  Členské štáty si v sektore včelárskych výrobkov vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viacero týchto typov intervencií:
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno a
a)  technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám;
a)  technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám vrátane podpory osvedčených postupov, informácií a propagácie a základné a ďalšie vzdelávanie a odborná príprava;
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno b
b)  opatrenia na boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze;
b)  akcie na boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze, a na ich prevenciu, ako aj na zvýšenie odolnosti voči epidémiám;
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  zriaďovanie a/alebo rozvoj vnútroštátnych sietí v oblasti zdravia včiel;
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno d
d)  opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov;
d)  akcie na podporu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov, strát včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré pre včely môžu byť toxické;
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno e
e)  opatrenia na obnovenie stavu včelstiev v Únii;
e)  akcie na zachovanie alebo zvýšenie existujúceho počtu populácií včiel;
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno f
f)  spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov;
f)  spolupráca so špecializovanými orgánmi na uplatňovanie programov výskumu a experimentálnych programov v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  investície do hmotných a nehmotných aktív;
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  akcie na plánovanie výroby a prispôsobenie ponuky dopytu;
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h c (nové)
hc)  preventívne opatrenia na riešenie nepriaznivých poveternostných udalostí;
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h d (nové)
hd)  akcie na adaptáciu na zmenu klímy a nepriaznivé poveternostné udalosti;
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h e (nové)
he)  opatrenia na podporu spolupráce medzi včelármi a poľnohospodármi, najmä s ohľadom na znižovanie vplyvu používania pesticídov;
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h f (nové)
hf)  úspora energie, zvýšená energetická efektívnosť a používanie ekologických obalov;
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h g (nové)
hg)  obmedzovanie vzniku odpadu a lepšie využívanie a riadenie vedľajších produktov a odpadu;
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h h (nové)
hh)  akcie na zlepšenie opeľovania včiel medonosných a ich koexistencie s voľne žijúcimi opeľovačmi vrátane vytvárania a udržiavania priaznivých biotopov;
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h i (nové)
hi)  akcie na zvýšenie genetickej diverzity;
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno h j (nové)
hj)  opatrenia na podporu mladých alebo nových včelárov.
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 4
4.  Finančná pomoc Únie na intervencie uvedené v odseku 2 predstavuje maximálne 50 % výdavkov. Zostávajúcu časť výdavkov znášajú členské štáty.
4.  Finančná pomoc Únie na intervencie uvedené v odseku 2 predstavuje maximálne 75 % výdavkov s výnimkou najvzdialenejších regiónov, kde je strop 85 %. Zostávajúcu časť výdavkov znášajú členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5
5.  Členské štáty pri zostavovaní svojich strategických plánov SPP vedú konzultácie s predstaviteľmi organizácií v oblasti včelárstva.
5.  Členské štáty pri zostavovaní svojich strategických plánov SPP vedú konzultácie s predstaviteľmi organizácií v oblasti včelárstva a s príslušnými orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 6
6.  Členské štáty každoročne Komisii notifikujú počet úľov na svojom území.
6.  Členské štáty každoročne Komisii notifikujú počet úľov a/alebo včelstiev na svojom území.
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 6 a (nový)
6a.  Všetky vnútroštátne programy schválené pred ... [nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia] sa riadia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 až do dátumu naplánovaného na ich dokončenie.
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o požiadavky dodatočne k požiadavkám stanoveným v tomto oddiele, pokiaľ ide o:
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 138 prijímať delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie o požiadavky dodatočne k požiadavkám stanoveným v tomto oddiele, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a
a)  povinnosť členských štátov každoročne Komisii notifikovať počet úľov na ich území stanovenú v článku 49 ods. 6;
a)  povinnosť členských štátov každoročne Komisii notifikovať počet úľov a/alebo včelstiev na ich území stanovenú v článku 49 ods. 6;
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno b
b)  vymedzenie pojmu úľ a metódy určovania počtu úľov;
b)  vymedzenie pojmu úľ a metódy určovania počtu úľov a včelstiev;
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť
Členské štáty sledujú jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v sektore vinohradníctva a vinárstva:
V súlade s článkami 5 a 6 členské štáty sledujú jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v sektore vinohradníctva a vinárstva:
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a
a)  zlepšiť konkurencieschopnosť vinárov z Únie vrátane prispievania k zlepšeniu udržateľných výrobných systémov a znižovaniu environmentálneho vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) až f) a h);
a)  zlepšiť hospodársku udržateľnosť a konkurencieschopnosť vinárov z Únie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a), b) a c);
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  prispievať k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu a k zlepšovaniu systémov udržateľnej výroby a znižovaniu environmentálneho vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie, a to aj prostredníctvom podpory pestovateľov viniča pri znižovaní objemu používaných vstupov a zavádzaní ekologicky udržateľnejších metód a postupov pestovania, ako aj zachovávať rozmanitosť tradičných odrôd Únie; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);
Pozmeňujúce návrhy 339 a 820 cp3
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno b
b)  zlepšiť výkonnosť vinohradníckych a vinárskych podnikov Únie a ich prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť ich konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o výrobu a marketing vinárskych výrobkov vrátane úspor energie, celkovej energetickej efektívnosti a udržateľných postupov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) až e), g) a h);
b)  zlepšiť výkonnosť vinohradníckych a vinárskych podnikov Únie a ich prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť ich dlhodobú konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o výrobu a marketing vinárskych výrobkov vrátane úspor energie, celkovej energetickej efektívnosti a udržateľných postupov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) až e), g) a h);
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  zlepšovať koncentráciu ponuky s ohľadom na hospodársku výkonnosť a štruktúru sektora v súlade s cieľom stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. b);
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno f
f)  využívať vedľajšie produkty výroby vína na priemyselné a energetické účely s cieľom zabezpečiť kvalitu vína z Únie a chrániť životné prostredie; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);
f)  využívať vedľajšie produkty a rezíduá z výroby vína na priemyselné a energetické alebo agronomické účely s cieľom zabezpečiť kvalitu vína z Únie a chrániť životné prostredie; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno h
h)  zlepšiť konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie v tretích krajinách; tento cieľ súvisí s cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a h);
h)  zlepšiť konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie v tretích krajinách vrátane otvárania, diverzifikácie a konsolidácie trhov s vínom; tento cieľ súvisí s cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a h);
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno i a (nové)
ia)  zabezpečiť hospodársku udržateľnosť a ziskovosť vinohradníctva v oblastiach s významnými prírodnými prekážkami, strmých oblastiach a menej rozvinutých oblastiach v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a h).
Pozmeňujúci návrh 820 cp 7
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno i b (nové)
ib)  prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierňovaniu; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d).
Pozmeňujúce návrhy 344 a 1122 cp1
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a
a)  reštrukturalizácia a konverzia vinohradov vrátane opätovnej výsadby vinohradov, ak je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo z rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušných orgánov členského štátu, pričom vylúčená je bežná obnova vinohradov spočívajúca v opätovnej výsadbe tej istej parcely tou istou odrodou viniča a podľa rovnakého systému pestovania, ak sa prirodzená životnosť viniča skončila;
a)  reštrukturalizácia a konverzia vinohradov vrátane opätovnej výsadby vinohradov, ak je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo z rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušných orgánov členského štátu, alebo po dobrovoľnom vyklčovaní na účely opätovnej výsadby z dôvodu adaptácie na zmenu klímy a zlepšenia genetickej diverzity, pričom vylúčená je bežná obnova vinohradov spočívajúca v opätovnej výsadbe tej istej parcely tou istou odrodou viniča a podľa rovnakého systému pestovania, ak sa prirodzená životnosť viniča skončila;
Pozmeňujúce návrhy 345 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  výsadba viniča na pôde poskytnutej v rámci systému povolení ustanoveného v oddiele 1 kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v tradičných vinárskych oblastiach ohrozených zánikom, ktoré stanovia členské štáty, ako opatrenie na ochranu diverzity v oblasti výroby vína;
Pozmeňujúce návrhy 346 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  výskum a experimentálna výroba a iné opatrenia, najmä v oblasti ochrany, štúdie a zvyšovania variability v rámci európskych odrôd a medzi odrodami a činnosti na podporu ich hospodárskeho využitia;
Pozmeňujúce návrhy 347 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a c (nové)
ac)  akcie na obmedzenie používania pesticídov;
Pozmeňujúce návrhy 348 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a d (nové)
ad)  akcie na zníženie rizika pre pestovateľov viniča, ktorí sa zaviažu radikálne zmeniť svoje postupy a svoj systém výrobkov s cieľom vyrábať udržateľnejším spôsobom, a to aj zvýšením štrukturálnej a biologickej diverzity;
Pozmeňujúce návrh y 349 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno b
b)  hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení a infraštruktúry vinárskych závodov, ako aj do marketingových štruktúr a nástrojov;
b)  hmotné a nehmotné investície do vinárskych podnikov vrátane strmých a terasovitých oblastí s výnimkou operácií, ktoré spadajú do typu intervencie opísanej v písmene a), a do spracovateľských zariadení a infraštruktúry vinárskych závodov, ako aj do marketingových štruktúr a nástrojov; takéto investície sa môžu zameriavať na ochranu vinohradov pred rizikami v dôsledku klímy a prispôsobenie podnikov novým právnym požiadavkám Únie;
Pozmeňujúce návrhy 350 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno d
d)  poistenie úrody proti stratám následkom nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nepriaznivých poveternostných udalostí, alebo spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami;
d)  poistenie úrody proti stratám následkom nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nepriaznivých poveternostných udalostí alebo spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami a súčasné zabezpečenie toho, aby prijímatelia prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám;
Pozmeňujúce návrh y 351 a 1122 cp2
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno e
e)  hmotné alebo nehmotné investície do inovácií, teda vývoja inovačných výrobkov a vedľajších produktov výroby vína, postupov a technológií, alebo iné investície, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca vrátane výmeny poznatkov;
e)  hmotné a nehmotné investície do digitalizácie a inovácií, teda vývoja inovačných výrobkov, technologických procesov súvisiacich s výrobkami uvedenými v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 alebo s vedľajšími produktmi výroby vína, postupov a technológií alebo iné investície, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca vrátane výmeny poznatkov, a/alebo prispievanie k adaptácii na zmenu klímy;
Pozmeňujúce návrhy 353 a 1122 cp3
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno g
g)  informačné opatrenia týkajúce sa vín Únie vykonávané v členských štátoch, zamerané na podporu zodpovednej konzumácie vína alebo propagáciu systémov kvality Únie vzťahujúcich sa na označenia pôvodu a zemepisné označenia;
g)  informačné akcie týkajúce sa vín Únie vykonávané v členských štátoch, zamerané na podporu zodpovednej konzumácie vína;
Pozmeňujúce návrhy 354 a 1122 cp4
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  akcie zamerané na zlepšenie znalostí o trhu, ako sú hospodárske a regulačné štúdie o existujúcich trhoch, ako aj akcie na podporu vinárskeho cestovného ruchu s cieľom posilniť dobré meno európskych vinohradov;
Pozmeňujúce návrhy 355 a 1122 cp5
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno h – úvodná časť
h)  propagácia v tretích krajinách, ktorá zahŕňa jednu alebo viaceré z týchto činností:
h)  propagácia a komunikácia v tretích krajinách, ktorá zahŕňa jednu alebo viaceré z týchto činností a akcií zameraných na zlepšenie konkurencieschopnosti sektora vinohradníctva a vinárstva a otváranie, diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov:
Pozmeňujúce návrhy 356 a 1122 cp5
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno h – bod iv
iv)  prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;
iv)  prieskumy nových alebo existujúcich trhov potrebných na rozšírenie a konsolidáciu odbytísk;
Pozmeňujúce návrh y 357 a 1122 cp5
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno h – bod vi
vi)  vypracovanie technických podkladov vrátane laboratórnych skúšok a posúdení vzhľadom na enologické postupy, rastlinolekárske a hygienické pravidlá, ako aj iné požiadavky tretích krajín pri dovoze výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva v záujme zjednodušenia prístupu na trhy tretích krajín;
vi)  vypracovanie technických podkladov vrátane laboratórnych skúšok a posúdení vzhľadom na enologické postupy, rastlinolekárske a hygienické pravidlá, ako aj iné požiadavky tretích krajín pri dovoze výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva v záujme predchádzania obmedzeniu alebo v záujme umožnenia prístupu na trhy tretích krajín;
Pozmeňujúce návrh y 358 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i a (nové)
ia)  akcie na zlepšenie využívania vody a hospodárenia s vodou;
Pozmeňujúce návrhy 359 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i b (nové)
ib)  ekologická poľnohospodárska výroba;
Pozmeňujúce návrhy 360 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i c (nové)
ic)  integrovaná výroba;
Pozmeňujúce návrhy 361 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i d (nové)
id)  presná alebo digitalizovaná výroba;
Pozmeňujúce návrhy 362 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i e (nové)
ie)  ochrana pôdy a podpora uhlíka v pôde;
Pozmeňujúce návrhy 363 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i f (nové)
if)  vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu alebo na zachovanie krajiny vrátane ochrany historických prvkov;
Pozmeňujúce návrhy 364 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i g (nové)
ig)  zlepšenie odolnosti proti škodcom a chorobám viniča;
Pozmeňujúce návrhy 365 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno i h (nové)
ih)  zníženie miery vzniku odpadu a zlepšenie nakladania s odpadom.
Pozmeňujúce návrh y 366 a 1122 cp6
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Propagačné opatrenia uvedené v písmene h) prvého pododseku sa uplatňujú len na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, alebo na vína s označením muštovej odrody.
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2
2.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP odôvodnia svoj výber cieľov a typov intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie.
2.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP odôvodnia svoj výber cieľov a typov intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie. Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia pre informačné a propagačné akcie riadiacich orgánov v oblasti chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v mene všetkých príslušných podnikov, najmä pokiaľ ide o maximálnu dĺžku akcií.
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – pododsek 1
Finančná pomoc Únie na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov uvedené v článku 52 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 50 % skutočných nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov alebo 75 % skutočných nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov v menej rozvinutých regiónoch.
Finančná pomoc Únie na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov uvedené v článku 52 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 50 % skutočných nákladov na dobrovoľnú reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov alebo 75 % skutočných nákladov na povinnú reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov.
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch;
a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch, vo vinohradoch na strmých svahoch a v ostrovných regiónoch, ktoré sú odlišné od oblastí uvedených v písmenách c) a d) tohto pododseku;
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  75 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;
c)  85 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 a (nový)
3a.  Finančná pomoc Únie na ciele uvedené v článku 52 ods. 1 písm. aa), ab), ac), fa), ia), ib), ic), id), ie), if), ig) a ih) nepresiahne 50 % priamych alebo oprávnených nákladov.
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch;
a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch, vo vinohradoch na strmých svahoch a v ostrovných regiónoch, ktoré sú odlišné od oblastí uvedených v písmenách c) a d) tohto pododseku;
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c
c)  75 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;
c)  85 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v prvom odseku článku 349 ku ZFEÚ;
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 5 – pododsek 2
Maximálna miera finančnej pomoci Únie uvedená v prvom pododseku sa poskytuje len mikro, malým a stredným podnikom v zmysle odporúčania 2003/361/ES; môže sa však poskytnúť všetkým podnikom v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 5 – pododsek 3
Pre podniky, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálny limit pomoci uvedenýprvom pododseku znižuje na polovicu.
Maximálne limity stanovené v prvom pododseku sa môžu znížiť v prípade investícií iných spoločností, než sú mikropodniky a malé a stredné podniky. Môžu však platiť pre všetky podniky v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ a na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013.
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 6
6.  Finančná pomoc Únie na informačné opatrenia a propagáciu uvedené v článku 52 ods. 1 písm. g) a h) nesmie presiahnuť 50 % oprávnených výdavkov.
6.  Finančná pomoc Únie na informačné akcie a propagáciu uvedené v článku 52 ods. 1 písm. g) a h) nesmie presiahnuť 50 % oprávnených výdavkov. Členské štáty môžu stanoviť rozlíšenie podľa veľkosti podnikov s cieľom maximalizovať podporu pre malé a stredné podniky.
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4
4.  Dotknuté členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia minimálny percentuálny podiel výdavkov na akcie zamerané na ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy, zlepšenie udržateľnosti výrobných systémov, zníženie vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie na životné prostredie, úspory energie a zlepšenie celkovej energetickej efektívnosti sektora vinohradníctva a vinárstva.
4.  Dotknuté členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP zabezpečia, že aspoň 5 % výdavkov sa určí alebo aspoň jedna akcia sa prijme na účely splnenia cieľov podporujúcich ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy, zlepšenie udržateľnosti výrobných systémov a postupov, zníženie vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie na životné prostredie, úspory energie a zlepšenie celkovej energetickej efektívnosti sektora vinohradníctva a vinárstva, a to v súlade s cieľmi stanovenými v článku 51 písm. aa), b) a f).
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4 a (nový)
4a.  Všetky programy schválené pred ... [nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia] sa riadia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 až do dátumu naplánovaného na ich dokončenie.
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2
2.  Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP vymedzí jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60 v záujme sledovania cieľov zvolených v súlade s odsekom 1. V rámci zvolených typov intervencií vymedzí konkrétne intervencie. Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP odôvodní výber cieľov, typov intervencií a intervencií na dosiahnutie predmetných cieľov.
2.  Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP vymedzí jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60 v záujme sledovania cieľov zvolených v súlade s odsekom 1. V rámci zvolených typov intervencií vymedzí konkrétne intervencie. Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP odôvodní výber cieľov, typov intervencií a intervencií na dosiahnutie predmetných cieľov, ale nie je povinný dokončiť hodnotiacu správu ex ante ani správu o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA) uvedenú v článku 103 ods. 1, ani nie je povinný dokončiť analýzu SWOT uvedenú v článku 103 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno c
c)  zníženie vplyvu na životné prostredie a príspevok k opatreniam v oblasti klímy prostredníctvom pestovania olív; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);
c)  zníženie vplyvu na životné prostredie a príspevok k opatreniam v oblasti klímy, adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovanie prostredníctvom pestovania olív; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);
Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno d
d)  zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. f);
d)  zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b) a f);
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno f
f)  predchádzanie krízam a ich riadenie so zameraním na zlepšovanie odolnosti proti škodcom a riešenie kríz na trhoch s olivovým olejom a so stolovými olivami; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. h).
f)  predchádzanie krízam a ich riadenie so zameraním na zlepšovanie odolnosti proti škodcom a riešenie kríz na trhoch s olivovým olejom a so stolovými olivami vrátane zlepšenia predchádzania škodcom a odolnosti proti nim; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).
Pozmeňujúci návrh 1241
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  ochrana a posilňovanie biodiverzity a ekosystémových služieb vrátane zadržiavania pôdy.
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1
1.  Členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4 si v záujme sledovania cieľov uvedených v článku 56 vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie.
1.  Členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4 si v záujme sledovania cieľov uvedených v článku 56 vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60, ktoré treba vymedziť na úrovni členského štátu. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie.
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2
2.  Intervencie, ktoré vymedzia členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4, sa vykonávajú prostredníctvom schválených operačných programov organizácií výrobcov a/alebo združení organizácií výrobcov uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na tento účel sa uplatňujú články 61 a 62 tohto nariadenia.
2.  Intervencie, ktoré vymedzia členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4, sa vykonávajú prostredníctvom schválených operačných programov organizácií výrobcov a/alebo združení organizácií výrobcov a/alebo medziodvetvových organizácií uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na tento účel sa uplatňujú články 61 a 62 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 a (nový)
2a.   Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4 zveriť vykonávanie operačných programov medziodvetvovým organizáciám uznaným podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak takéto organizácie už zaviedli podobný program na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno d
d)  75 % skutočne vynaložených výdavkov na typy intervencií uvedené v článku 60 ods. 1 písm. f) a h), ak operačný program vykonávajú organizácie výrobcov z minimálne dvoch producentských členských štátov minimálne v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch, a 50 % skutočných výdavkov, ak pri tomto type intervencií táto podmienka nie je splnená.
d)  85 % skutočne vynaložených výdavkov na typy intervencií uvedené v článku 60 ods. 1 písm. f) a h), ak operačný program vykonávajú organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov z minimálne dvoch producentských členských štátov minimálne v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch, a 50 % skutočných výdavkov, ak pri tomto type intervencií táto podmienka nie je splnená.
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   V prípade ostrovných regiónov sa percentuálne podiely uvedené v písmenách a) až d) zvyšujú o 10 %.
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 3
3.   Členské štáty zabezpečia dodatočné financovanie maximálne 50 % nákladov, ktoré nie sú pokryté finančnou pomocou Únie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 842 a1242
Návrh nariadenia
Hlava III – kapitola 3 – oddiel 6 a (nový)
ODDIEL 6a
SEKTOR STRUKOVÍN
Článok 58a
Ciele sektora strukovín
Bez ohľadu na všeobecné ciele uvedené v článkoch 5 a 6 členské štáty sledujú v sektore strukovín tieto ciele:
a)  systém zvýši udržateľnú výrobu a spotrebu strukovín v celej Únii s cieľom zvýšiť sebestačnosť v oblasti potravín a krmív v súlade s cieľmi stanovenými v prílohe I;
b)  znižovanie závislosti od krmivového koncentrátu obsahujúceho sóju, najmä dovezenú sóju pochádzajúcu z pôdy, ktorá bola nedávno odlesnená alebo konvertovaná, v súlade s cieľom udržateľného rozvoja 15, záväzkom Únie k nulovému odlesňovaniu a existujúcimi záväzkami súkromných spoločností týkajúcimi sa nulového odlesňovania;
c)  uzavretie cyklov živín a ich upevnenie na úrovni miestnych alebo regionálnych povodí v súlade so smernicou 2000/60/ES;
d)  podpora miestnych a regionálnych trhov s potravinami a krmivami a lokálne prispôsobených odrôd osiva s nízkymi vstupmi. Opatrenia financované v tomto sektore sú v súlade so záväzkami a s právnymi predpismi Únie v oblasti klímy a životného prostredia, nespôsobujú priamu ani nepriamu zmenu využívania pôdy a majú skutočne pozitívny vplyv na globálne emisie skleníkových plynov podľa modelu GLOBIOM.
Článok 58b
Typy intervencií
Pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 58a, členské štáty si v strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:
a)  investície do hmotných a nehmotných aktív; výskum a experimentálna výroba, ako aj iné akcie vrátane akcií zameraných na:
i)  ochranu pôdy vrátane skutočného a preukázaného posilnenia obsahu uhlíka v pôde bez systematického spoliehania sa na pesticídy;
ii)  zvýšenie efektívnosti využívania vody a hospodárenia s ňou vrátane úspory vody;
iii)  podporu využívania odrôd a postupov riadenia prispôsobených meniacim sa klimatickým podmienkam;
iv)  zlepšenie postupov riadenia na zvýšenie odolnosti plodín proti škodcom a zníženie náchylnosti na škodcov;
v)  zníženie používania pesticídov a závislosti od pesticídov;
vi)  vytváranie a udržiavanie poľnohospodárskych biotopov priaznivých pre biodiverzitu bez používania pesticídov;
b)  poradenské služby a technickú pomoc, najmä pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie jej dôsledkov, aj pri výbere najvhodnejšieho striedania plodín poľnohospodárom;
c)  odbornú prípravu vrátane odborného poradenstva a výmeny najlepších postupov;
d)  ekologické pestovanie a techniky;
e)  činnosti na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti prepravy a skladovania výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – úvodná časť
Členské štáty budú sledovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v iných sektoroch uvedených v článku 39 písm. f):
V súlade s článkami 5 a 6 členské štáty budú sledovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v iných sektoroch uvedených v článku 39 písm. f):
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno a
a)  plánovanie výroby, prispôsobovanie výroby dopytu, najmä pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu, optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti a stabilizácia výrobných cien; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c) a i);
a)  plánovanie výroby, prispôsobovanie výroby dopytu, najmä pokiaľ ide o kvalitu, kvantitu a rozmanitosť, optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti a stabilizácia výrobných cien; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c) a i);
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno b
b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie dotknutých výrobkov na trh; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a c);
b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie dotknutých výrobkov na trh, ako aj presadzovanie kolektívneho vyjednávania o zmluvách; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a c);
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno c
c)  výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom, inovatívnych postupov a výrobných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), c) a i);
c)  uplatňovanie, výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom a chorobám zvierat, odolnosti proti zmene klímy, genetickej diverzity, ochrany pôdy, zlepšovania biologickej bezpečnosti a obmedzovania antimikrobiálnych látok, ako aj inovatívnych postupov a výrobných techník, ktoré posilňujú dlhodobú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), c), d), e), f) a i);
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno d
d)  podpora, vývoj a zavádzanie spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, metód pestovania odolných proti škodcom, ktoré rešpektujú životné prostredie, výrobných techník a výrobných metód šetrných k životnému prostrediu, využívania a riadenia vedľajších produktov a odpadu, ktoré rešpektujú životné prostredie, udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy a iných prírodných zdrojov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);
d)  podpora, vývoj a zavádzanie spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, metód pestovania odolných proti škodcom, ktoré rešpektujú životné prostredie, výrobných techník a výrobných metód šetrných k životnému prostrediu, odolnosti proti chorobám zvierat, využívania a riadenia vedľajších produktov a odpadu, ktoré rešpektujú životné prostredie, udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy a iných prírodných zdrojov; zníženie emisií a zvýšenie energetickej efektívnosti; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);
Pozmeňujúci návrh 394
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno e
e)  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. d);
e)  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu vrátane prevencie a riadenia tropických a zoonotických chorôb, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. d);
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno f
f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);
f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie kvality výrobkov a segmentácie trhu a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno g
g)  propagácia a marketing výrobkov z jedného alebo viacerých sektorov uvedených v článku 40 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a c);
g)  propagácia a marketing výrobkov z jedného alebo viacerých sektorov uvedených v článku 39 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a c);
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno h
h)  predchádzanie krízam a riadenie rizík so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 39 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).
h)  predchádzanie krízam a zmierňovanie a riadenie rizík so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 39 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c);
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  predchádzanie útokom druhov predátorov na hospodárske zvieratá;
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  prispievanie k stratégii Únie na podporu bielkovinových plodín, najmä krmív a strukovín.
Pozmeňujúce návrh y 400 a 826cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 59 písm. a) až g), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:
1.  Pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 56 písm. a) až fa) a v článku 59 písm. a) až g), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia dva alebo viaceré z týchto typov intervencií:
Pozmeňujúce návrhy 401 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod i
i)  ochranu pôdy vrátane podpory zásoby uhlíka v pôde;
i)  ochranu pôdy a obnovu úrodnosti a štruktúry pôdy vrátane predchádzania degradácii pôdy a podpory sekvestrácie a zníženia kontaminantov v produktoch na hnojenie;
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  zlepšenie využívania vody a hospodárenia s ňou vrátane úspory vody a odvodňovania;
ii)  zlepšenie využívania vody a správneho hospodárenia s ňou vrátane úspory vody a odvodňovania a prispievanie k dobrému stavu vodných nádrží;
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod iv
iv)  šetrenie energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti;
iv)  šetrenie energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti vrátane používania obnoviteľných zdrojov energie, ako je udržateľné využívanie poľnohospodárskeho odpadu;
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)
iva)  znižovanie objemu znečisťujúcich plynov a skleníkových plynov;
Pozmeňujúce návrhy 405 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod v
v)  ekologické obaly;
v)  ekologické obaly a zníženie objemu odpadu z obalov;
Pozmeňujúce návrhy 406 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod vi
vi)  zdravie a dobré životné podmienky zvierat;
vi)  biologická bezpečnosť, ochrana zdravia zvierat a dobré životné podmienky zvierat vrátane udržateľného riadenia a prevencie tropických a zoonotických chorôb;
Pozmeňujúci návrh 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod vii
vii)  obmedzovanie vzniku odpadu a zlepšenie využívania a riadenia vedľajších produktov a odpadu;
vii)  obmedzovanie tvorby emisií a vzniku odpadu a zlepšenie využívania a riadenia vedľajších produktov a odpadu;
Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod vii a (nový)
viia)  prevencia a riadenie tropických a zoonotických chorôb;
Pozmeňujúce návrhy 408 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod viii
viii)  zlepšovanie odolnosti proti škodcom;
viii)  zlepšovanie odolnosti plodín proti škodcom prostredníctvom podpory integrovanej ochrany proti škodcom vrátane vhodných postupov riadenia a boja proti chorobám zvierat;
Pozmeňujúce návrhy 409 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod ix
ix)  znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov;
ix)  výrazné zníženie používania pesticídov a závislosti od používania pesticídov;
Pozmeňujúci návrh 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod ix a (nový)
ixa)   zlepšenie odolnosti proti chorobám zvierat a znižovanie používania antibiotík;
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x
x)  vytváranie a udržiavanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu;
x)  vytváranie a udržiavanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu a podpora miestnych odrôd;
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x a (nový)
xa)  zníženie používania antimikrobiálnych látok;
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x b (nový)
xb)  zlepšenie podmienok pestovania, zberu a dodávania produkcie;
Pozmeňujúci návrh 413
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x c (nový)
xc)  akcie v oblasti monitorovania trhu, znalostí o trhu a dohľadu nad trhom;
Pozmeňujúci návrh 414
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x d (nový)
xd)  predchádzanie útokom druhov predátorov na hospodárske zvieratá.
Pozmeňujúce návrhy 415 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno b
b)  poradenské služby a technická pomoc, najmä pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy a jej zmierňovanie;
b)  poradenské služby a technická pomoc, najmä pokiaľ ide o kvalitu výroby, biodiverzitu a životné prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, boj proti škodcom a chorobám zvierat a zvyšovanie odolnosti voči nim, ako aj zlepšenie kvality výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno c
c)  odborná príprava vrátane odborného poradenstva a výmeny najlepších postupov;
c)  odborná príprava vrátane odborného poradenstva a výmeny najlepších postupov, najmä v oblasti ekologického poľnohospodárstva, kurzov týkajúcich sa návrhu permakultúry a postupov zvyšovania zásob uhlíka;
Pozmeňujúci návrh 416
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  integrovaná výroba;
Pozmeňujúci návrh 417
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno e
e)  akcie na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 40 písm. f);
e)  akcie na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 39 písm. f);
Pozmeňujúci návrh 418
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno h
h)  vykonávanie systémov vysledovateľnosti a certifikácie, najmä sledovanie kvality výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom.
h)  vykonávanie systémov vysledovateľnosti v celom výrobnom reťazci systémov certifikácie, najmä sledovanie kvality výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom, vrátane vysledovateľnosti pôvodu olív a oleja v rôznych fázach výrobného reťazca, ako aj informácií o metódach výroby;
Pozmeňujúci návrh 419
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  vykonávanie rastlinolekárskych a veterinárnych protokolov tretích krajín.
Pozmeňujúci návrh 420
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Pokiaľ ide o cieľ uvedený v článku 59 písm. h), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:
2.  Pokiaľ ide o cieľ uvedený v článku 56 písm. f) a článku 59 písm. h), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:
Pozmeňujúci návrh 421
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno b
b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh;
b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh, a lepšie prispôsobenie ponuky dopytu;
Pozmeňujúci návrh 422
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno c
c)  hromadné skladovanie výrobkov vyrobených organizáciou výrobcov alebo členmi organizácie výrobcov;
c)  hromadné skladovanie výrobkov vyrobených organizáciou výrobcov alebo členmi organizácie výrobcov, ako aj spracovanie výrobkov s cieľom uľahčiť ich skladovanie;
Pozmeňujúce návrhy 423 a 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno d
d)  opätovná výsadba ovocných sadov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu alebo v záujme adaptácie na zmenu klímy;
d)  opätovná výsadba ovocných sadov alebo olivových hájov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu alebo v záujme adaptácie na zmenu klímy;
Pozmeňujúci návrh 424
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  podporné opatrenia v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
Pozmeňujúci návrh 425
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
db)  obnova stád dobytka po povinnej porážke zo zdravotných dôvodov alebo strát v dôsledku prírodných katastrof;
Pozmeňujúci návrh 426
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno d c (nové)
dc)  zlepšenie genetických zdrojov;
Pozmeňujúci návrh 427
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno d d (nové)
dd)  predĺženie povinnej sanitárnej prestávky v podnikoch v dôsledku krízy spôsobenej chorobou zvierat;
Pozmeňujúci návrh 826 cp
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno h
h)  poistenie úrody a produkcie, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami a súčasné zaručenie toho, že prijímatelia vykonávajú potrebné opatrenia na prevenciu rizika;
h)  poistenie úrody a produkcie, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami a súčasné zaručenie toho, že všetci prijímatelia vykonávajú potrebné opatrenia na prevenciu rizika. Pokiaľ výrobcovia aktívne neprijmú opatrenia na minimalizovanie svojich rizík, neposkytne sa im žiadne poistenie.
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 7
7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie súvisiace s cieľom uvedeným v článku 59 písm. h) nepresahovali jednu tretinu celkových výdavkov v rámci operačných programov organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov.
7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie súvisiace s cieľom uvedeným v článku 59 písm. h) nepresahovali 50 % celkových výdavkov v rámci operačných programov organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov.
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Článok 62 – nadpis
Operačné fondy
Operačné fondy organizácií výrobcov
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 a (nový)
1a.  Limit 50 % stanovený v odseku 1 sa zvýši na 60 % pre organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na prvých päť rokov po roku uznania, ako aj pre organizácie výrobcov pôsobiace výlučne v oblastiach s prírodnými prekážkami.
Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno a
a)  záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia;
a)  agroenvironmentálna udržateľnosť, opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a iné záväzky riadenia;
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno e
e)  usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku;
e)  usadenie sa mladých a nových poľnohospodárov a vytváranie udržateľných startupov na vidieku a ich rozvoj;
Pozmeňujúci návrh 433
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  ženy vo vidieckych oblastiach;
Pozmeňujúci návrh 434
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno h
h)   výmena poznatkov a informácií;
h)   výmena poznatkov a informácií; a
Pozmeňujúce návrhy 435, 1123 cp2 a 1165 cp2
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  zavádzanie digitálnych technológií;
Pozmeňujúci návrh 1133
Návrh nariadenia
Článok 65
Článok 65
Článok 65
Záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia
Agroenvironmentálna udržateľnosť, opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a iné záväzky riadenia prospešné pre životné prostredie
1.  Členské štáty môžu poskytovať platby na záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu poskytovať platby na agroenvironmentálne udržateľné postupy, zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu vrátane riadenia prírodných rizík a iné záväzky riadenia, ako je lesné hospodárstvo, ochrana a zlepšovanie genetických zdrojov, zdravie a dobré životné podmienky zvierat za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
2.  Členské štáty zahrnú agroenvironmentálno-klimatické záväzky do svojich strategických plánov SPP.
2.  Členské štáty zahrnú agroenvironmentálno-klimatické záväzky do svojich strategických plánov SPP.
3.  Členské štáty môžu poskytovať v rámci tohto typu intervencií podporu na celom svojom území v súlade so svojimi národnými, regionálnymi alebo miestnymi osobitnými potrebami.
3.  Členské štáty poskytnú v rámci tohto typu intervencií podporu na celom svojom území v súlade so svojimi národnými, regionálnymi alebo miestnymi osobitnými potrebami. Táto podpora sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe IXaa.
4.  Členské štáty poskytnú platby len tým poľnohospodárom a iným prijímateľom, ktorí dobrovoľne prijmú záväzky riadenia, ktoré sa považujú za prospešné na dosahovanie špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1.
4.  Členské štáty poskytnú platby len tým poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov a iným pôdohospodárom, ktorí dobrovoľne prijmú záväzky riadenia, ako je primeraná ochrana mokradí a organickej zložky pôdy, ktoré sa považujú za prospešné na dosahovanie príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1. Prioritu môžu dostať systémy, ktoré sú osobitne zacielené na riešenie miestnych environmentálnych podmienok a potrieb a ktoré v náležitých prípadoch prispievajú k plneniu cieľov stanovených v právnych predpisoch uvedených v prílohe XI.
5.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií poskytujú len platby vzťahujúce sa na záväzky, ktoré:
5.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií poskytujú len platby vzťahujúce sa na záväzky, ktoré:
a)  presahujú rámec relevantných povinných požiadaviek na riadenie a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených v tejto hlave kapitole I oddiele 2;
a)  presahujú rámec relevantných povinných požiadaviek na riadenie a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených v tejto hlave kapitole I oddiele 2;
b)  presahujú rámec minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, dobré životné podmienky zvierat, ako aj iných povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnom práve a práve Únie;
b)  presahujú rámec príslušných minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, dobré životné podmienky zvierat, predchádzanie antimikrobiálnej rezistencii, ako aj iných príslušných povinných požiadaviek stanovených práve Únie;
c)  presahujú rámec podmienok vzťahujúcich sa na údržbu poľnohospodárskych plôch v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a);
c)  presahujú rámec podmienok vzťahujúcich sa na údržbu poľnohospodárskych plôch v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a);
d)  sa líšia od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 28.
d)  sa líšia alebo dopĺňajú záväzky, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 28, pričom sa zabezpečí, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu.
6.  Členské štáty prijímateľom kompenzujú vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatých záväzkov. V prípade potreby môžu preplatiť aj transakčné náklady. V náležite opodstatnených prípadoch členské štáty môžu poskytnúť podporu ako paušálnu alebo jednorazovú platbu na jednotku. Platby sa poskytujú ročne.
6.  Členské štáty prijímateľom kompenzujú vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatých záväzkov. Poskytujú im takisto finančný stimul a v prípade potreby môžu preplatiť aj transakčné náklady. V náležite opodstatnených prípadoch členské štáty môžu poskytnúť podporu ako paušálnu alebo jednorazovú platbu na jednotku, a to buď na hektár povrchu alebo inú určenú jednotku v závislosti od povahy záväzku. Členské štáty môžu poskytnúť ročnú podporu na celé poľnohospodárske programy zamerané na komplexnú transformáciu poľnohospodárskych systémov na ciele tohto odseku. Platby sa poskytujú ročne.
6a.  Výška platieb sa líši podľa ambicióznosti udržateľnosti každého postupu alebo súboru postupov na základe nediskriminačných kritérií, aby sa efektívne stimulovala účasť. Členské štáty môžu takisto rozlišovať platby podľa povahy obmedzení, ktoré ovplyvňujú poľnohospodárske činnosti v dôsledku prijatých záväzkov, a v závislosti od rôznych poľnohospodárskych systémov.
7.  Členské štáty môžu presadzovať a podporovať kolektívne systémy a systémy platieb založené na výsledkoch s cieľom povzbudiť poľnohospodárov, aby sa usilovali o významné zlepšenie kvality životného prostredia vo väčšom rozsahu a merateľným spôsobom.
7.  Členské štáty môžu presadzovať a podporovať dobrovoľné kolektívne systémy, kombináciu záväzkov riadenia v podobe miestne riadených systémov a systémy platieb založené na výsledkoch, a to aj prostredníctvom územného prístupu, s cieľom povzbudiť poľnohospodárov a skupiny poľnohospodárov, aby sa usilovali o významné zlepšenie kvality životného prostredia vo väčšom rozsahu a merateľným spôsobom. Zavedú všetky potrebné prostriedky, pokiaľ ide o poradenstvo, odbornú prípravu a prenos poznatkov, aby pomohli poľnohospodárom, ktorí zmenia svoj výrobný systém.
8.  Záväzky sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby však s cieľom dosiahnuť alebo udržať určité environmentálne výhody môžu členské štáty vo svojom strategickom pláne SPP určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch a v prípade nových záväzkov, ktoré priamo nadväzujú na záväzok vykonaný v počiatočnom období, môžu členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP určiť kratšie obdobie.
8.  Záväzky sa obvykle prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby však s cieľom dosiahnuť alebo udržať určité environmentálne výhody, a to aj pri zohľadnení dlhodobej povahy lesného hospodárstva, môžu členské štáty vo svojom strategickom pláne SPP určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch a v prípade nových záväzkov, ktoré priamo nadväzujú na záväzok vykonaný v počiatočnom období, môžu členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP určiť kratšie obdobie.
9.  Ak sa podpora v rámci tohto typu intervencií poskytuje na agroenvironmentálno-klimatické záväzky, záväzky konvertovať na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich udržať, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 834/2007, a lesnícko-environmentálne a klimatické služby, členské štáty zavedú platby na hektár.
9.  Ak sa podpora v rámci tohto typu intervencií poskytuje na agroenvironmentálno-klimatické záväzky vrátane záväzkov konvertovať na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich udržať, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 834/2007, na integrovanú ochranu proti škodcom, ochranu agrolesníckych systémov a lesnícko-environmentálne a klimatické služby, členské štáty zavedú platby na hektár, a to buď na hektár povrchu alebo inú určenú jednotku v závislosti od povahy záväzku.
10.  Členské štáty zabezpečia, aby osoby vykonávajúce operácie v rámci tohto typu intervencií mali prístup k poznatkom a informáciám potrebným na ich vykonávanie.
10.  Členské štáty zabezpečia, aby osoby vykonávajúce operácie v rámci tohto typu intervencií mali prístup k príslušným poznatkom a informáciám potrebným na ich vykonávanie a aby pre osoby, ktoré to požadujú, bola k dispozícii vhodná odborná príprava, ako aj prístup k odborným znalostiam s cieľom pomôcť poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu zmeniť svoje výrobné systémy.
11.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami podľa článku 28.
11.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami podľa článku 28.
Pozmeňujúce návrhy 448 a 1166 cp1
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou vrátane horských oblastí a ostrovných regiónov v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
Pozmeňujúce návrh y 449 a 1166 cp2
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2
2.  Tieto platby sa poskytujú skutočným poľnohospodárom v oblastiach určených podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
2.  Tieto platby sa poskytujú aktívnym poľnohospodárom v oblastiach určených podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ako aj v oblastiach postihnutých vojnou v Chorvátskej republike.
Pozmeňujúce návrhy 450 a 1166 cp2
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatniť podporu na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí sú vedúcimi predstaviteľmi poľnohospodárskych podnikov, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
Pozmeňujúci návrh 451
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 3
3.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto typu intervencií iba na to, aby prijímateľom kompenzovali všetky dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti.
3.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto typu intervencií iba na to, aby prijímateľom kompenzovali všetky dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti. Okrem toho môžu poskytnúť prijímateľom finančný stimul na pokračovanie poľnohospodárskej činnosti v týchto oblastiach. Výška podpory sa môže prispôsobiť tak, aby sa zohľadnila závažnosť prírodných prekážok, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársku činnosť a poľnohospodársky systém. Platby môžu podľa potreby zohľadňovať aj sociálno-ekonomické a environmentálne faktory. Členské štáty zabezpečia, aby výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivej metódy výpočtu.
Pozmeňujúci návrh 1166 cp3
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 4
4.  Dodatočné náklady a strata príjmu, ako sa uvádza v odseku 3, sa vypočíta vo vzťahu k prírodným alebo iným prekážkam súvisiacim s konkrétnou oblasťou, a to v porovnaní s oblasťami, ktoré nie sú postihnuté prírodnými prekážkami ani inými znevýhodneniami súvisiacimi s konkrétnou oblasťou.
4.  Dodatočné náklady a strata príjmu, ako sa uvádza v odseku 3, sa vypočíta vo vzťahu k prírodným alebo iným prekážkam súvisiacim s konkrétnou oblasťou, a to v porovnaní s oblasťami, ktoré nie sú postihnuté prírodnými prekážkami ani inými znevýhodneniami súvisiacimi s konkrétnou oblasťou. Výška platieb sa môže prispôsobiť tak, aby sa zohľadnila závažnosť prekážok, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársku činnosť rozličných systémov výroby.
Členské štáty môžu stanoviť minimálne prahové limity platieb, pod ktorou sa platby neposkytujú.
Poskytnuté platby môžu v prípade potreby zohľadňovať aj sociálno-ekonomické a environmentálne kritériá.
Pozmeňujúci návrh 452
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 5
5.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy.
5.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy a obmedzujú sa na minimálne a maximálne sumy stanovené v prílohe IXa a.
Pozmeňujúci návrh 1124
Návrh nariadenia
Článok 67
Článok 67
Článok 67
Znevýhodnenia súvisiace s konkrétnou oblasťou vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek
Znevýhodnenia súvisiace s konkrétnou oblasťou vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek
1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade znevýhodnení súvisiacich s konkrétnou oblasťou uložených požiadavkami vyplývajúcimi z vykonávania smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES alebo smernice 2000/60/ES v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade znevýhodnení súvisiacich s konkrétnou oblasťou uložených požiadavkami vyplývajúcimi z vykonávania smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES alebo smernice 2000/60/ES v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
2.  Tieto platby sa môžu poskytovať poľnohospodárom, vlastníkom lesov a ďalším pôdohospodárom v oblastiach so znevýhodneniami uvedenými v odseku 1.
2.  Tieto platby sa môžu poskytovať poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov, správcom lesov a skupinám správcov lesov, vlastníkom lesov a skupinám vlastníkov lesov. V riadne odôvodnených prípadoch sa môžu poskytnúť aj ďalším pôdohospodárom.
2a.  V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty požiadať o podporu na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí vlastnia poľnohospodárske podniky, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.
3.  Pri vymedzovaní oblastí so znevýhodnením členské štáty môžu zahrnúť tieto oblasti:
3.  Pri vymedzovaní oblastí so znevýhodnením členské štáty môžu zahrnúť tieto oblasti:
a)  poľnohospodárske a lesné územia sústavy Natura 2000 určené podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES;
a)  poľnohospodárske a lesné územia sústavy Natura 2000 určené podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES;
b)  iné vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami uplatniteľnými na poľnohospodárstvo alebo lesy, ktoré prispievajú k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS pod podmienkou, že tieto oblasti nepresiahnu 5 % určených území sústavy Natura 2000, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť jednotlivých strategických plánov SPP;
b)  iné vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami uplatniteľnými na poľnohospodárstvo alebo lesy, ktoré prispievajú k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS pod podmienkou, že tieto oblasti nepresiahnu 5 % určených území sústavy Natura 2000, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť jednotlivých strategických plánov SPP;
c)  poľnohospodárske oblasti zahrnuté do plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice 2000/60/ES.
c)  poľnohospodárske oblasti zahrnuté do plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice 2000/60/ES.
4.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto typu intervencií iba na to, aby prijímateľom kompenzovali všetky dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku znevýhodnení súvisiacich s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti.
4.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto typu intervencií iba na to, aby prijímateľom kompenzovali všetky dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku znevýhodnení súvisiacich s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti.
5.  Dodatočné náklady a strata príjmu, ako sa uvádza v odseku 4, sa vypočíta:
5.  Dodatočné náklady a strata príjmu, ako sa uvádza v odseku 4, sa vypočíta:
a)  pokiaľ ide o prekážky vyplývajúce zo smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES, vo vzťahu k znevýhodneniam vyplývajúcim z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených podľa tejto hlavy kapitoly 1 oddielu 2 tohto nariadenia, ako aj podmienok stanovených na údržbu poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia;
a)  pokiaľ ide o prekážky vyplývajúce zo smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES, vo vzťahu k znevýhodneniam vyplývajúcim z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených podľa tejto hlavy kapitoly 1 oddielu 2 tohto nariadenia, ako aj podmienok stanovených na údržbu poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia;
b)  pokiaľ ide o prekážky vyplývajúce zo smernice 2000/60/ES, vo vzťahu k znevýhodneniam vyplývajúcim z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných povinných požiadaviek na riadenie s výnimkou SMR 2, ako sa uvádza v prílohe III, a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených podľa tejto hlavy kapitoly 1 oddielu 2, ako aj podmienok stanovených na údržbu poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
b)  pokiaľ ide o prekážky vyplývajúce zo smernice 2000/60/ES, vo vzťahu k znevýhodneniam vyplývajúcim z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných povinných požiadaviek na riadenie s výnimkou SMR 1, ako sa uvádza v prílohe III, a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených podľa tejto hlavy kapitoly 1 oddielu 2, ako aj podmienok stanovených na údržbu poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
6.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy.
6.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy a obmedzujú sa na maximálne sumy stanovené v prílohe IXaa.
Pozmeňujúci návrh 1139
Návrh nariadenia
Článok 68
Článok 68
Investície
Článok 68
Investície
1.  Členské môžu poskytnúť podporu na investície za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské môžu poskytnúť podporu na investície za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1a.  Investičné operácie sú oprávnené na podporu EPFRV, ak im predchádza posúdenie očakávaného environmentálneho vplyvu v súlade s právom špecifickým pre takýto druh investícií, keď je pravdepodobné, že investícia bude mať negatívne účinky na životné prostredie.
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na hmotné a/alebo nehmotné investície, ktoré prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6. Podpora pre sektor lesníctva sa zakladá na pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom nástroji.
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na hmotné a/alebo nehmotné investície, a to aj v kolektívnej forme, ktoré prispievajú k dosahovaniu relevantných špecifických cieľov stanovených v článku 6. Podpora pre sektor lesníctva sa zakladá na pláne obhospodarovania lesov, ktorý zahŕňa požiadavku vysádzania druhov prispôsobených miestnym ekosystémom, alebo rovnocennom nástroji v prípade podnikov nad určitú veľkosť, ktorú majú určiť členské štáty.
2a.   Členské štáty pridelia najmenej 30 % podpory uvedenej v tomto článku na investície na účely súvisiace so životným prostredím a klímou, ktoré prispievajú k cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f). Členské štáty stanovia priority pre tieto investície prostredníctvom silnejšie podpory, hodnotenia vyšším skóre a iných objektívnych kritérií s podobným účinkom.
Členské štáty môžu stanoviť aj prioritu pre investície mladých poľnohospodárov podľa tohto článku.
3.  Členské štáty zostavia zoznam neoprávnených investícií a kategórií výdavkov, ktoré zahŕňajú aspoň:
3.  Členské štáty zostavia zoznam neoprávnených investícií a kategórií výdavkov, ktoré zahŕňajú aspoň:
a)  nákup práv na poľnohospodársku produkciu;
a)  nákup práv na poľnohospodársku produkciu;
b)  nákup platobných nárokov;
b)  nákup platobných nárokov;
c)  nákup pôdy s výnimkou nákupu pôdy na ochranu životného prostredia alebo pozemkov kupovaných mladými poľnohospodármi s využitím finančných nástrojov;
c)  nákup pôdy s výnimkou nákupu pôdy na ochranu životného prostredia alebo pozemkov kupovaných mladými poľnohospodármi s využitím finančných nástrojov;
d)  nákup zvierat, jednoročných rastlín a ich pestovanie na iné účely než na účely obnovenia poľnohospodárskeho alebo lesníckeho potenciálu po prírodných katastrofách a katastrofických udalostiach;
d)  nákup zvierat okrem tých, ktoré sa využívajú namiesto strojov na ochranu krajiny a na ochranu pred veľkými predátormi.
da)   nákup jednoročných rastlín a ich pestovanie na iné účely než na účely obnovenia poľnohospodárskeho alebo lesníckeho potenciálu po prírodných katastrofách a katastrofických udalostiach;
e)  úrokové sadzby z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov;
e)  úrokové sadzby z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov;
f)   investície do zavlažovania, ktoré nie sú v súlade s dosiahnutím dobrého stavu vodných útvarov, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 smernice 2000/60/ES, vrátane rozšírenia zavlažovania, ktoré má vplyv na vodné útvary, ktorých stav bol definovaný ako menej než dobrý v príslušnom pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia;
g)  investície do veľkých infraštruktúr, ktoré nie sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja;
g)  investície do veľkých infraštruktúr, ktoré nie sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja; členské štáty môžu takisto stanoviť osobitné výnimky pre investície do širokopásmového pripojenia, ak sa určia jasné kritériá, ktorými sa zabezpečí komplementárnosť s podporou v rámci iných nástrojov Únie;
h)  investície v oblasti zalesňovania, ktoré nie sú v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi podľa zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zakotvenými v celoeurópskych usmerneniach pre zalesňovanie a opätovné zalesňovanie.
h)  investície v oblasti zalesňovania, ktoré nie sú v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi podľa zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zakotvenými v celoeurópskych usmerneniach pre zalesňovanie a opätovné zalesňovanie.
ha)   investície, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi o zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat ani v súlade so smernicou 91/676/EHS;
hb)   investície do výroby bioenergie, ktoré nie sú v súlade s kritériami udržateľnosti uvedenými v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie.
Prvý pododsek písm. a), b), d) a g) sa neuplatňujú, ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov.
Prvý pododsek písm. a), b), d) a g) sa neuplatňujú, ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov.
Odchylne od prvého pododseku písmen a) až h) môžu členské štáty stanoviť výnimky v prípade ostrovných regiónov vrátane najvzdialenejších regiónov s cieľom riešiť nevýhody spojené s ostrovným charakterom a odľahlosťou.
4.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške 75 % oprávnených nákladov.
4.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške oprávnených nákladov stanovených v prílohe IXaa.
Maximálna miera podpory sa môže zvýšiť v prípade týchto investícií:
Maximálna miera podpory sa môže zvýšiť v prípade týchto investícií:
a)  zalesňovanie a neproduktívne investície súvisiace so špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);
a)  zalesňovanie, zavedenie agrolesníckych systémov a neproduktívne investície vrátane zlučovania pozemkov súvisiace so špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);
b)  investície do základných služieb vo vidieckych oblastiach;
b)  investície do základných služieb vo vidieckych oblastiach;
c)  investície do obnovy poľnohospodárskeho alebo lesníckeho potenciálu po prírodných katastrofách alebo katastrofických udalostiach a investície do vhodných preventívnych opatrení v lesoch a vo vidieckom prostredí.
c)  investície do obnovy poľnohospodárskeho alebo lesníckeho potenciálu poškodeného po požiaroch a iných prírodných katastrofách alebo katastrofických udalostiach vrátane búrok, záplav, škodcov a chorôb, ako aj obnova lesov prostredníctvom odmínovania, a investície do vhodných preventívnych opatrení v lesoch a vo vidieckom prostredí, ako aj investície do zachovania zdravia lesov;
ca)   investície do inovačných výrobných techník a systémov, ktoré zároveň prispievajú k cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f);
cb)   investície do ochrany stád pred predátormi;
cc)   investície do najvzdialenejších regiónov a oblastí s prírodnými prekážkami vrátane horských a ostrovných regiónov;
cd)   investície spojené s dobrými životnými podmienkami zvierat.
Pozmeňujúci návrh 475
Návrh nariadenia
Článok 68 a (nový)
Článok 68a
Investície do zavlažovania
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 68 tohto nariadenia, sa v prípade zavlažovania na nových a existujúcich zavlažovaných plochách a v odvodnených oblastiach za oprávnené výdavky považujú iba investície, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku.
2.  Plán manažmentu povodia v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES sa Komisii oznámi za celú oblasť, v ktorej sa má investícia uskutočniť, ako aj za všetky ďalšie oblasti, na ktorých prostredie môže mať daná investícia vplyv. Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na základe plánu vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s článkom 11 uvedenej smernice a ktoré sú pre poľnohospodárske odvetvie dôležité, sa spresnia v príslušnom programe opatrení.
3.  Zariadenia na meranie vody umožňujúce meranie využívania vody na úrovni podporovanej investície sú zavedené alebo sa zavedú ako súčasť investície.
4.  Investícia na vylepšenie existujúcich zavlažovacích inštalácií alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry je oprávnená, iba ak posúdenie ex-ante preukáže, že ponúka potenciálne úspory vody minimálne medzi 5 % a 25 % podľa technických parametrov existujúcich zavlažovacích inštalácií alebo infraštruktúry.
Ak má investícia vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorých stav bol v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý len z dôvodov týkajúcich sa množstva vody:
a)  investíciou sa na jej úrovni zabezpečí skutočné zníženie spotreby vody v objeme aspoň 50% potenciálnych úspor vody, ktoré sa umožnia prostredníctvom tejto investície;
b)  v prípade investície v jedinom poľnohospodárskom podniku investícia tiež vedie k zníženiu celkovej spotreby vody podniku v objeme aspoň 50 % potenciálnych úspor vody, ktoré sa umožnia na úrovni investície. Celková spotreba vody podniku zahŕňa aj vodu, ktorú podnik predal.
Žiadna z podmienok v odseku 4 sa neuplatňuje na investíciu do existujúcich inštalácií, ktorá má vplyv len na energetickú efektívnosť, ani na investíciu na vytvorenie rezervoáru, ani na investíciu do využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody.
5.  Investícia, v dôsledku ktorej dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy, ktorá má vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody, je oprávnená, iba ak:
a)  stav útvaru podzemnej alebo povrchovej vody nie je v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý len z dôvodov týkajúcich sa množstva vody a
b)  environmentálna analýza ex ante preukazuje, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny vplyv na životné prostredie; takúto analýzu vplyvu na životné prostredie vykoná alebo schváli príslušný orgán a môže sa vzťahovať aj na skupiny podnikov.
Plochy, ktoré nie sú zavlažované, ale na ktorých bolo zavlažovacie zariadenie v minulosti aktívne a ktoré sa určia a odôvodnia v príslušnom programe, sa môžu považovať za zavlažované plochy na účely určenia čistého nárastu zavlažovaných plôch.
6.  Odchylne od odseku 5 písm. a) môžu byť investície, v dôsledku ktorých dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy poľnohospodárskeho podniku, stále oprávnené, ak:
a)  ide o investíciu v kombinácii s investíciou do existujúceho zavlažovacieho zariadenia alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry, ktorá sa na základe posúdenia ex ante považuje za investíciu s potenciálnou úsporou vody najmenej 5 % až 25 % podľa technických parametrov existujúceho zariadenia alebo infraštruktúry, a
b)  investícia ako celok zabezpečuje účinné zníženie spotreby vody na úrovni investície ako celku, a to vo výške aspoň 50% potenciálnej úspory vody možnej v dôsledku investície do existujúceho zavlažovacieho zariadenia alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry.
7.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške 75 % oprávnených nákladov. Maximálna miera podpory sa môže zvýšiť v prípade investície v najvzdialenejších regiónoch a oblastiach s prírodnými prekážkami vrátane horských a ostrovných regiónov.
Pozmeňujúci návrh 1168
Návrh nariadenia
Článok 68 b (nový)
Článok 68 b
Zavádzanie digitálnych technológií
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 68 tohto nariadenia, členské štáty s cieľom prispieť k dosiahnutiu prierezového cieľa stanoveného v článku 5 a špecifických cieľov stanovených v článku 6 môžu poskytnúť podporu na zavedenie digitálnych technológií vo vidieckych oblastiach v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu opatrení s cieľom pomôcť pri zavádzaní digitálnych technológií, aby podporili okrem iného precízne poľnohospodárstvo, obecné podniky v rámci stratégie inteligentných dedín, ako aj rozvoj IKT infraštruktúr na úrovni poľnohospodárskych podnikov.
3.  Členské štáty obmedzia podporu na zavádzanie digitálnych technológií na maximálnu mieru vo výške 30 % oprávnených nákladov.
Pozmeňujúci návrh 477
Návrh nariadenia
Článok 69 – nadpis
Usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku
Usadenie sa mladých a nových poľnohospodárov a vytváranie a rozvoj udržateľných startupov na vidieku
Pozmeňujúci návrh 478
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 poskytnúť podporu na usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 poskytnúť podporu na usadenie sa mladých poľnohospodárov alebo na ich začlenenie do existujúcich poľnohospodárskych podnikov, nových poľnohospodárov a vytváranie a rozvoj startupov na vidieku, ako aj na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP. Podpora podľa tohto článku je podmienená predložením podnikateľského plánu.
Pozmeňujúci návrh 479
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií iba na pomoc pri:
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu podľa tohto článku iba na pomoc pri:
Pozmeňujúci návrh 480
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  usadzovaní sa nových poľnohospodárov;
Pozmeňujúci návrh 481
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2 – písmeno b
b)  vytváraní startupov na vidieku spojených s poľnohospodárstvom a lesníctvom alebo diverzifikácii príjmov poľnohospodárskych domácností;
b)  vytváraní a rozvoji startupov na vidieku spojených s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, biohospodárstvom, obehovým hospodárstvomagroturistikou alebo diverzifikácii príjmov;
Pozmeňujúci návrh 482
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2 – písmeno c
c)  vytváraní startupov pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach, ktoré sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja.
c)  vytváraní startupov pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach, ktoré sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja, zo strany poľnohospodárov, ktorí diverzifikujú svoje činnosti, ako aj mikropodnikov a fyzických osôb z vidieckych oblastí.
Pozmeňujúci návrh 483
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia na zabezpečenie toho, aby mladí a noví poľnohospodári, ktorí sa pripoja k skupinám poľnohospodárov, organizáciám výrobcov alebo družstevným štruktúram, neprišli o podporu na zriaďovanie podniku. V takýchto ustanoveniach sa musí rešpektovať zásada proporcionality a musí sa vymedziť účasť mladých a nových poľnohospodárov v rámci štruktúry.
Pozmeňujúci návrh 484
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 4
4.  Členské štáty poskytujú podporu vo forme jednorazových platieb. Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu 100 000 EUR a môže sa kombinovať s finančnými nástrojmi.
4.  Členské štáty poskytujú podporu vo forme jednorazových platieb, ktoré sa v súlade s objektívnymi kritériami môžu líšiť. Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe IXa a a môže sa kombinovať s finančnými nástrojmi.
Pozmeňujúci návrh 485
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 4 a (nový)
4a.  Podpora v zmysle tohto článku môže byť vyplatená v niekoľkých splátkach.
Pozmeňujúce návrh y 486, 1152 cp1 a 1063
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1
1.  Členské poskytujú podporu na nástroje na riadenie rizika za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu poskytovať podporu na nástroje na riadenie rizika, pričom zohľadnia svoje potreby a analýzy SWOT, za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP. Členské štáty zabezpečia, aby toto ustanovenie nebolo na úkor súkromných ani verejných vnútroštátnych nástrojov riadenia rizika.
Pozmeňujúci návrh 487
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2
2.  Členské štáty poskytujú podporu na základe tohto typu opatrení s cieľom podporovať nástroje na riadenie rizika, ktoré skutočným poľnohospodárom pomáhajú pri riadení produkčných a príjmových rizík súvisiacich s ich poľnohospodárskou činnosťou mimo ich kontroly a ktoré prispievajú k plneniu špecifických cieľov stanovených v článku 6.
2.  Podpora na základe tohto typu opatrení sa môže poskytovať na podporu nástrojov na riadenie rizika, ktoré aktívnym poľnohospodárom pomáhajú pri riadení produkčných a príjmových rizík súvisiacich s ich poľnohospodárskou činnosťou mimo ich kontroly a ktoré prispievajú k plneniu príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6. Tieto nástroje môžu pozostávať zo systémov riadenia viacerých rizík.
Okrem toho sa zároveň podnecujú stratégie na zmierňovanie rizika s cieľom zvýšiť odolnosť poľnohospodárskych podnikov proti prírodným rizikám a rizikám súvisiacim so zmenou klímy a znížiť vystavenie nestabilite príjmov.
Pozmeňujúce návrhy 488, 1065 a 1052 cp3
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3 – písmeno a
a)  finančné príspevky na prémie v rámci systémov poistenia;
a)  finančné príspevky na prémie v rámci systémov poistenia prostredníctvom pokrytia strát spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, prírodnými katastrofami alebo katastrofickými udalosťami, vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, environmentálnou nehodou, kontamináciou organických plodín alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov;
Pozmeňujúce návrhy 489, 1067 a 1152 cp4
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3 – písmeno b
b)  finančné príspevky do vzájomných fondov vrátane administratívnych nákladov na zriadenie;
b)  finančné príspevky do vzájomných fondov vrátane administratívnych nákladov na zriadenie s cieľom vyplatiť finančnú kompenzáciu poľnohospodárom za straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, prírodnými katastrofami alebo katastrofickými udalosťami, vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, environmentálnou nehodou, kontamináciou organických plodín alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES v záujme odstránenia alebo obmedzenia choroby rastlín alebo šírenia škodcov;
Pozmeňujúce návrh y 490, 1068 a 1152 cp5
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3 – písmeno b a (nové)
ba)  finančné príspevky na nástroj stabilizácie príjmu vo forme vzájomného fondu, ktoré poskytujú:
i)   kompenzáciu poľnohospodárom zo všetkých sektorov v prípade prudkého poklesu ich príjmov;
ii)   kompenzáciu poľnohospodárom zo špecifického sektora v prípade prudkého poklesu ich príjmov;
Pozmeňujúce návrhy 948 a1270
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3 – písmeno b b (nové)
bb)  finančné príspevky na zmierňovanie rizika, ako je ochrana krajinných prvkov a pôdy, ktoré pomáhajú znižovať riziká ako sucho, povodne a požiar.
Pozmeňujúce návrhy 491 a 1152 cp6
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty obmedzia finančné príspevky na vzájomné fondy uvedené v odseku 3 písm. b) a ba) na tieto prvky:
a)   administratívne náklady na zriadenie vzájomného fondu rozložené regresívne najviac na obdobie troch rokov;
b)   sumy vyplatené vzájomným fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej kompenzácie poľnohospodárom v prípade krízy;
c)   doplnenie ročných platieb do fondu;
d)   počiatočný základný kapitál vzájomného fondu.
Pozmeňujúce návrhy 492 a 1152 cp7
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 4 – písmeno a
a)  typy a krytie oprávnených systémov poistenia a vzájomných fondov;
a)  typy a krytie oprávnených systémov poistenia a vzájomných fondov a nástrojov stabilizácie príjmu;
Pozmeňujúce návrhy 493, 1071, 1152 cp8 a 1272
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 4 – písmeno b
b)  metodika výpočtu kompenzácie strát a faktory spúšťajúce kompenzáciu;
b)  metodika výpočtu kompenzácie strát a faktory spúšťajúce kompenzáciu vrátane využívania biologických, klimatických alebo ekonomických ukazovateľov uplatňovaných na úrovni podniku alebo na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 1152 cp9
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 5
5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa podpora poskytovala len na krytie strát vo výške najmenej 20 % priemernej ročnej výroby alebo príjmu poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov s vylúčením najvyššieho a najnižšieho údaju.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa podpora poskytovala len na krytie: strát vo výške najmenej 20 % priemernej ročnej výroby príslušného výrobku alebo príjmu poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov s vylúčením najvyššieho a najnižšieho údaju. V prípade výrobných strát sa toto obdobie môže predĺžiť na štvorročné obdobie alebo na priemer na základe predchádzajúceho osemročného obdobia s vylúčením najvyššieho a najnižšieho údaju.
Pozmeňujúce návrhy 494, 1074 a 1152 cp10
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 6
6.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške 70 % oprávnených nákladov.
6.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru oprávnených nákladov stanovených v prílohe IXaa.
Pozmeňujúci návrh 1152 cp 11 a 1276
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 7
7.  Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie intervencií podľa tohto článku s inými verejnými alebo súkromnými systémami riadenia rizika.
7.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vykonávali stratégie na zmiernenie rizika s cieľom zvýšiť odolnosť poľnohospodárskych podnikov voči prírodným rizikám a rizikám súvisiacim so zmenou klímy a znížiť vystavenie nestabilite príjmov, pričom okrem toho zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie intervencií podľa tohto článku s inými verejnými alebo súkromnými systémami riadenia rizika.
Pozmeňujúce návrhy 495, 1076 a 1152 cp12
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 7 a (nový)
7a.  Všetky členské štáty, ktoré zavedú vnútroštátne systémy riadenia rizík alebo takýmito systémami disponujú, môžu pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] použiť nástroje stanovené v tomto článku na pokrytie všetkých typov rizík, na ktoré sa tieto systémy nevzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 496
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu poskytnúť podporu na spoluprácu za podmienok stanovených v tomto článku a ako ďalej bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP s cieľom pripravovať a realizovať projekty operačných skupín Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 114, a iniciatívy LEADER uvedenej ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) [VN] a podporovať systémy kvality, organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov či iné formy spolupráce.
1.  Členské štáty môžu poskytnúť podporu na spoluprácu za podmienok stanovených v tomto článku a ako ďalej bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP s cieľom pripravovať a realizovať projekty operačných skupín Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 114, a iniciatívy LEADER uvedenej ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) [VN] a podporovať systémy kvality, organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov či iné formy spolupráce vrátane tých, ktorých výrobky nepodliehajú nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012.
Pozmeňujúce návrhy 497 a 1170 cp2
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 2
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na podporu foriem spolupráce, ktorá zahŕňa aspoň dva subjekty a ktorá prispieva k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6.
2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na podporu a zachovanie takých foriem spolupráce, ktoré zahŕňajú aspoň dva subjekty, z ktorých aspoň jeden sa podieľa na poľnohospodárskej výrobe,ktoré prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6.
Pozmeňujúce návrhy 498 a 1170 cp2
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 2 a (nový)
2a.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty poskytovať podporu z EPFRV miestnym akčným skupinám, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja a prispievajú tak k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6.
Pozmeňujúce návrhy 499 a 1170 cp2
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 3
3.  Členské štáty môžu v rámci tohto typu intervencie pokrývať náklady súvisiace so všetkými aspektmi spolupráce.
3.  Členské štáty môžu v rámci tohto typu intervencie pokrývať náklady súvisiace so všetkými potrebnými aspektmi spolupráce vrátane nákladov na certifikáciu spojených s účasťou na systéme kvality Únie.
Pozmeňujúce návrhy 500 a 1170 cp2
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty môžu poskytnúť podporu v podobe jednorazovej platby zameranú na pomoc systémom kvality, organizáciám výrobcov alebo skupinám výrobcov či na podporu iných foriem spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 1170 cp3
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 7
7.  V prípade spolupráce v kontexte nástupníctva v poľnohospodárskych podnikoch členské štáty smú poskytnúť podporu len poľnohospodárom, ktorí dosiahli vek odchodu do dôchodku stanovený podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
7.  V prípade spolupráce v kontexte nástupníctva v poľnohospodárskych podnikoch a s cieľom podporiť medzigeneračnú obnovu na úrovni poľnohospodárskych podnikov členské štáty smú poskytnúť podporu len poľnohospodárom, ktorí majú najviac päť rokov do dosiahnutia veku odchodu do dôchodku stanovený podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Pozmeňujúce návrhy 501 a 830 cp1
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8
8.  Členské štáty obmedzia podporu najviac na sedem rokov s výnimkou kolektívnych akcií v oblasti životného prostredia a klímy, a to v riadne odôvodnených prípadoch v záujme dosiahnutia špecifických environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).
8.  Členské štáty obmedzia podporu najviac na sedem rokov s výnimkou kolektívnych akcií v oblasti životného prostredia a klímy, a to v riadne odôvodnených prípadoch v záujme dosiahnutia špecifických environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f). Členské štáty nepodporujú intervencie s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.
Pozmeňujúce návrhy 502 a 1170 cp4
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8 a (nový)
8a.  Miestne akčné skupiny môžu príslušné platobné agentúry požiadať o vyplatenie preddavku, ak strategický plán zahŕňa túto možnosť. Výška preddavkov nesmie presiahnuť 50 % verejnej podpory určenej na prevádzkové náklady a náklady na oživenie.
Pozmeňujúci návrh 503
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8 b (nový)
8b.  Podpora určená pre systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny vrátane akcií zameraných na informovanie a propagáciu a pomoci pri vytváraní skupín výrobcov a organizácií sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe IXaa.
Pozmeňujúci návrh 830 cp2
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8 c (nový)
8c.   Iniciatíva LEADER, označovaná ako miestny rozvoj vedený komunitou, ako sa uvádza v odseku 1, zabezpečí aktívne a primárne zapojenie poľnohospodárskych podnikov a/alebo lesníckych podnikov.
Pozmeňujúci návrh 504
Návrh nariadenia
Článok 71 a (nový)
Článok 71a
Tematické podprogramy pre systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín
Členské štáty môžu zriadiť tematický podprogram pre systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín stanovený v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, ktorým sa dosiahnu osobitné ciele stanovené v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 505
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu poskytovať podporu na výmenu poznatkov a informácií v oblasti podnikania v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vidieckych oblastiach za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.
1.  Členské štáty môžu poskytovať podporu na výmenu poznatkov a informácií medzi jednotlivcami alebo na kolektívnom základe za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP, a to v prípade intervencií v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva vrátane agrolesníctva, ochrany životného prostredia a klímy, vidieckych podnikov, stratégie „inteligentných dedín“ a SPP.
Pozmeňujúci návrh 506
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 2
2.  V prípade tohto typu intervencií členské štáty môžu pokrývať náklady na všetky príslušné akcie na podporu inovácií, prístupu k odbornej príprave a poradenstvu a výmeny a šírenia poznatkov a informácií, ktoré prispievajú k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6.
2.  V prípade tohto typu intervencií členské štáty a Únia môžu pokrývať náklady na všetky príslušné akcie na podporu inovácií, prístupu k odbornej príprave a poradenstvu, vytvorenia plánov a štúdií a výmeny a šírenia poznatkov a informácií, ktoré prispievajú k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6.
Pozmeňujúci návrh 507
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 3 – pododsek 1
Členské štáty obmedzia podporu najviac na 75 % oprávnených nákladov.
Členské štáty môžu poskytnúť podporu až do maximálnej miery stanovenej v prílohe IXaa.
Pozmeňujúci návrh 508
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 3 – pododsek 2
Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu v prípade zriaďovania poľnohospodárskych poradenských služieb poskytovať podporu vo forme pevne stanovenej sumy vo výške najviac 200 000 EUR.
Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu v prípade zriaďovania poľnohospodárskych poradenských služieb poskytovať podporu do výšky maximálnej sumy stanovenej v prílohe IXaa.
Pozmeňujúci návrh 509
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 4
4.  Na dosiahnutie špecifických cieľov stanovených v článku 6 môžu členské štáty odchylne od odseku 3 uplatniť v najvzdialenejších regiónoch a v iných náležite odôvodnených prípadoch vyššiu sadzbu alebo sumu, ako je stanovené v uvedenom odseku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 510
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 6 a (nový)
6a.  Podpora v zmysle tohto článku sa nevzťahuje na kurzy ani školenia, ktoré sú súčasťou bežných, zákonom daných vzdelávacích programov alebo systémov stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania.
Pozmeňujúci návrh 511
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 6 b (nový)
6b.  Organizácie, ktoré poskytujú služby v oblasti prenosu poznatkov a informačné služby, musia mať na vykonávanie tejto úlohy primerané kapacity z hľadiska kvalifikácie a odbornej prípravy personálu.
Pozmeňujúci návrh 512
Návrh nariadenia
Článok 72 a (nový)
Článok 72a
Opatrenia v prospech vidieckych žien
1.  Členské štáty prijmú osobitné opatrenia zamerané na podporu väčšieho začlenenia žien do vidieckeho hospodárstva prostredníctvom intervencií, ktoré sú v súlade so súčasným nariadením, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 6 ods. 1.
2.  Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP poskytovať podporu na pomoc zapojenia žien, okrem iného do činností zameraných na prenos poznatkov a informačných činností, do poradenských služieb, investícií do hmotného majetku, do zakladania a rozvoja podnikov v poľnohospodárstve a na vidieku, zavádzania digitálnych technológií a spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 513
Návrh nariadenia
Článok 72 b (nový)
Článok 72b
Vypracovanie stratégie „inteligentných dedín“
1.  S cieľom podporovať digitalizáciu a inovácie, uľahčovať rozvoj podnikov, sociálne začleňovanie a zamestnanosť vo vidieckych oblastiach členské štáty v rámci svojich strategických plánov SPP vypracujú a vykonávajú stratégiu „inteligentných dedín“ s ohľadom na typy intervencií stanovené v článku 64 písm. a), b), d), e), g) a h) a prvky, ktorými sa zaisťuje modernizácia a stratégie, ako sa stanovuje v článku 102.
2.  Popri typoch intervencií stanovených v odseku 1 by mali členské štáty venovať osobitnú pozornosť opatreniam, ktorými sa vo vidieckych oblastiach riešia tieto otázky:
a)  digitalizácia vidieckeho hospodárstva;
b)  precízne poľnohospodárstvo;
c)  rozvoj digitálnych platforiem;
d)  vidiecka mobilita;
e)  sociálna inovácia;
f)  rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladňovania na miestnej úrovni, ako aj podpora rozvoja energetických družstiev.
3.  Členské štáty berú osobitne na vedomie koordináciu medzi EPFRV a inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako sa stanovuje v článku 98 písm. d) bode iii).
4.  Môžu svoju stratégiu „inteligentných dedín“ začleniť do integrovaných stratégií pre miestny rozvoj vedený komunitou, ako sa stanovuje v článku 25 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nové VN].
Pozmeňujúci návrh 514
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – pododsek 1
Riadiaci orgán strategického plánu SPP alebo iné určené sprostredkovateľské orgány vymedzia kritériá výberu intervencií súvisiacich s týmito typmi intervencií: investície, usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku, spolupráca, výmena poznatkov a informácií, a to po porade s monitorovacím výborom uvedeným v článku 111. Cieľom kritérií výberu je zabezpečiť rovnaký prístup k všetkým uchádzačom, lepšie využitie finančných zdrojov a zacielenie podpory v súlade s účelom intervencií.
Riadiaci orgán strategického plánu SPP alebo v prípade potreby regionálne riadiace orgány, či iné určené sprostredkovateľské orgány vymedzia kritériá výberu intervencií súvisiacich s týmito typmi intervencií: investície, usadenie sa mladých a nových poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku, spolupráca, výmena poznatkov a informácií, osobitné opatrenia na podporu žien na vidieku a zavádzanie digitálnych technológií, a to po porade s monitorovacím výborom uvedeným v článku 111. Cieľom kritérií výberu je zabezpečiť rovnaký prístup k všetkým uchádzačom, lepšie využitie finančných zdrojov a zacielenie podpory v súlade s účelom intervencií.
Pozmeňujúci návrh 515
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – pododsek 2
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v prípade investičných intervencií jasne zameraných na environmentálne účely alebo súvisiace s činnosťami obnovy nebudú uplatňovať kritériá výberu.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v prípade investícií súvisiacich s činnosťami obnovy nebudú uplatňovať kritériá výberu po katastrofických udalostiach.
Pozmeňujúci návrh 516
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 4
4.  Kritériá výberu nemusia byť vymedzené v prípade operácií, ktoré získali certifikáciu v podobe známky excelentnosti v rámci programu Horizont 2020 alebo Európsky horizont alebo ktoré boli vybrané v rámci LIFE+, a to za predpokladu, že takéto operácie sú konzistentné so strategickým plánom SPP.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 1173
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 5
5.  Podpora sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci strategického plánu SPP riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby.
5.  Podpora sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci strategického plánu SPP riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby.
Odchylne od prvého pododseku možno na podporu vybrať operácie týkajúce sa včasnej starostlivosti o porast zo semena a starostlivosti o mladý porast na ekologické, ochranné a rekreačné účely, ak boli tieto operácie fyzicky ukončené pred podaním žiadosti o financovanie orgánu.
Takéto operácie sa nevyžadujú alebo sa považujú za operácie so stimulačným účinkom, ak
i)   v dôsledku schémy pomoci vzniká nárok na pomoc v súlade s objektívnymi kritériami a bez ďalšieho uplatnenia voľného uváženia členského štátu; podmienkou poskytnutia pomoci je, že nedôjde k vyčerpaniu rozpočtu, ktorý je k dispozícii na schému pomoci;
ii)   schéma pomoci bola prijatá a nadobudla účinnosť pred tým, ako príjemcovi vzniknú oprávnené náklady;
iii)   schéma pomoci sa vzťahuje len na tie lokality, v ktorých bol nový les zriadený podľa vnútroštátnych právnych predpisov a jeho zriadenie bolo oznámené príslušnému orgánu a
iv)   schéma pomoci sa vzťahuje len na také opatrenia, ktoré sú založené na pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom ekvivalente.
Pozmeňujúci návrh 517
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
V prípade, že poľnohospodárov zasiahnu nepriaznivé klimatické podmienky a/alebo kríza na trhu, platby podľa tohto odseku písm. a) môžu byť zaručené prevádzkovým kapitálom.
Pozmeňujúci návrh 518
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 5 a (nový)
5a.  Ak sa finančné prostriedky z finančného nástroja v zmysle tohto článku nepoužijú ani nevrátia, mali by sa ponechať na použitie v časti strategického plánu SPP zameranej na rozvoj vidieka.
Pozmeňujúci návrh 519
Návrh nariadenia
Článok 75
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 520
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 1
Komisia je v súlade s článkom 138 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o dodatočné požiadavky k tým, ktoré sú stanovené v tejto kapitole, pokiaľ ide o podmienky poskytovania podpory pre tieto typy intervencií v záujme rozvoja vidieka:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 na doplnenie prílohy IXa o minimálnych a maximálnych stropov pre platby podľa tejto kapitoly.
a)  záväzky riadenia, ako sa uvádza v článku 65;
b)  investície, ako sa uvádza v článku 68;
c)  spolupráca, ako sa uvádza v článku 71.
Pozmeňujúci návrh 521
Návrh nariadenia
Článok 79 – nadpis
Výdavky financované z EPZF a EPFRV
Pridelenie finančných prostriedkov EPZF a EPFRV
Pozmeňujúci návrh 522
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z EPZF sa financujú typy intervencií, ktoré sa týkajú:
1.  Finančné krytie pre EPZF na obdobie 2021 – 2027 je 286,143 miliardy EUR v cenách z roku 2018 (322,511 miliardy EUR v bežných cenách).
V rámci tohto finančného krytia a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia hlavy II kapitoly I nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie] sa z EPZF financujú typy intervencií, ktoré sa týkajú:
Pozmeňujúci návrh 523
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2
2.  Z EPFRV sa financujú typy intervencií uvedené v hlave III kapitole IV.
2.  Finančné krytie pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka na obdobie 2021 – 2027 je 96,712 miliardy EUR v cenách z roku 2018 (109 miliárd EUR v bežných cenách).
Z EPFRV sa financujú typy intervencií uvedené v hlave III kapitole IV, technická pomoc na podnet členských štátov, ako sa uvádza v článku 112, a technická pomoc na podnet Komisie, ako sa uvádza v článku 83 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 524
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1
1.  Výdavky sú oprávnené na získanie príspevku z EPZF a EPFRV od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom Komisia schváli strategický plán SPP.
1.  Výdavky sú oprávnené na získanie príspevku z EPZF a EPFRV po tom, ako Komisia schváli strategický plán SPP.
Pozmeňujúci návrh 525
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 2 – pododsek 1
Výdavky, ktoré sa stanú oprávnenými v dôsledku zmeny strategického plánu SPP, sú oprávnené na príspevok z EPFRV od dátumu predloženia žiadosti o zmenu Komisii.
Výdavky, ktoré sa stanú oprávnenými v dôsledku zmeny strategického plánu SPP, sú oprávnené na príspevok z EPFRV a EPZF od dátumu predloženia žiadosti o zmenu Komisii.
Pozmeňujúci návrh 526
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 2 – pododsek 2
Odchylne od článku 73 ods. 5 a prvého pododseku sa v prípadoch núdzových opatrení v dôsledku prírodných katastrof, katastrofických udalostí, nepriaznivých poveternostných udalostí alebo výraznej a náhlej zmeny sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo regióne môže v strategickom pláne SPP stanoviť, že oprávnenosť výdavkov financovaných z EPFRV súvisiacich so zmenami plánu sa môže začať odo dňa, keď k danej udalosti došlo.
Odchylne od článku 73 ods. 5 a prvého pododseku sa v prípadoch núdzových opatrení v dôsledku prírodných katastrof, katastrofických udalostí vrátane požiarov, sucha a záplav, nepriaznivých poveternostných udalostí, epidémií alebo výraznej a náhlej zmeny sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo regióne môže v strategickom pláne SPP stanoviť, že oprávnenosť výdavkov financovaných z EPFRV súvisiacich so zmenami plánu sa môže začať odo dňa, keď k danej udalosti došlo.
Pozmeňujúci návrh 527
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 3
3.  Výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV, ak ich prijímateľ vynaložil a vyplatil do 31. decembra [2029]. Okrem toho, výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV vtedy, keď platobná agentúra príslušnú pomoc skutočne vyplatila do 31. decembra [2029].
3.  Výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV, ak ich prijímateľ vynaložil a vyplatil do 31. decembra [2030]. Okrem toho, výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV vtedy, keď platobná agentúra príslušnú pomoc skutočne vyplatila do 31. decembra [2030].
Pozmeňujúci návrh 528
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 3
3.  Finančná pomoc Únie na typy intervencií v sektore chmeľu alokovaná Nemecku sa stanovuje na 2 188 000 EUR ročne.
3.  Finančná pomoc Únie na typy intervencií v sektore chmeľu alokovaná Nemecku sa stanovuje na X EUR ročne.
Pozmeňujúci návrh 529
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 4 – písmeno a
a)  10 666 000 EUR ročne pre Grécko;
a)  X EUR ročne pre Grécko;
Pozmeňujúci návrh 530
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 4 – písmeno b
b)  554 000 EUR ročne pre Francúzsko a
b)  X EUR ročne pre Francúzsko a
Pozmeňujúci návrh 531
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 4 – písmeno c
c)  34 590 000 EUR ročne pre Taliansko.
c)  X EUR ročne pre Taliansko.
Pozmeňujúci návrh 532
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 7
7.  Členské štáty môžu v roku 2023 zrevidovať svoje rozhodnutia uvedené v odseku 6 ako súčasť žiadosti o zmenu svojich strategických plánov SPP, ako sa uvádza v článku 107.
7.  Dva roky od dátumu začatia uplatňovania svojich strategických plánov môžu členské štáty zrevidovať svoje rozhodnutia uvedené v odseku 6 ako súčasť žiadosti o zmenu svojich strategických plánov SPP, ako sa uvádza v článku 107.
Pozmeňujúci návrh 533
Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1
1.  Celková suma podpory Únie na typy intervencií v záujme rozvoja vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 78 811 miliónov EUR v bežných cenách v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2021 až 202738.
1.  Celková suma podpory Únie na typy intervencií v záujme rozvoja vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 109 miliárd EUR v bežných cenách v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2021 až 202738.
__________________
__________________
38 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, COM(2018)0322.
38 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, COM(2018)0322.
Pozmeňujúci návrh 534
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 1
1.  V strategických plánoch SPP sa stanoví jednotná miera príspevku z EPFRV uplatniteľná na všetky intervencie.
1.  V strategických plánoch SPP sa stanoví jednotný príspevok z EPFRV na podporu intervencií v regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003.
Pozmeňujúci návrh 535
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 1 a (nový)
1a.  Zdroje z EPFRV sa rozdelia medzi tieto tri kategórie regiónov úrovne NUTS 2:
a)  menej rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa nepresahuje 75% priemerného HDP v EÚ27 (ďalej len „menej rozvinuté regióny“);
b)  prechodné regióny, ktorých HDP na obyvateľa je v rozmedzí 75% až 100 % priemerného HDP v EÚ27 (ďalej len „prechodné regióny“);
c)  rozvinutejšie regióny, ktorých HDP na obyvateľa presahuje 100 % priemerného HDP v EÚ27 (ďalej len „rozvinutejšie regióny“).
Zaradenie regiónu do jednej z týchto troch kategórií regiónov sa určí na základe pomeru HDP na obyvateľa v každom regióne, meraného v štandarde kúpnej sily (ďalej len „PPS“) a vypočítaného na základe údajov Únie za obdobie 2014 – 2016, k priemernému HDP EÚ27 za rovnaké referenčné obdobie.
Pozmeňujúci návrh 536
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
a)  70 % oprávnených verejných výdavkov v najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013;
a)  85 % oprávnených verejných výdavkov v najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013;
Pozmeňujúci návrh 537
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  70 % oprávnených verejných výdavkov v menej rozvinutých regiónoch;
b)  85 % oprávnených verejných výdavkov v menej rozvinutých regiónoch;
Pozmeňujúci návrh 538
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  65 % pre prechodné regióny;
Pozmeňujúci návrh 539
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  65 % oprávnených výdavkov na platby podľa článku 66;
c)  75 % oprávnených výdavkov na platby podľa článku 66;
Pozmeňujúci návrh 540
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  43 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch.
d)  53 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 541
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 3 – písmeno a
a)  80 % v prípade záväzkov v oblasti riadenia uvedených v článku 65 tohto nariadenia, platieb podľa článku 67 tohto nariadenia, neproduktívnych investícií uvedených v článku 68 tohto nariadenia, podpory európskeho partnerstva v oblastí inovácií podľa článku 71 tohto nariadenia a miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER uvedeného ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) č. [VN];
a)  90 % v prípade záväzkov v oblasti riadenia uvedených v článku 65 tohto nariadenia, platieb podľa článku 67 tohto nariadenia, neproduktívnych investícií uvedených v článku 68 tohto nariadenia, ktoré súvisia s opätovným zalesňovaním a špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f), operácií uvedených v článku 69 ods. 2 písm. a), podpory európskeho partnerstva v oblasti inovácií podľa článku 71 tohto nariadenia a miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER uvedeného ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) č. [VN], operácií uvedených v článku 72, operácií podporovaných prostredníctvom finančných nástrojov, opatrení podľa článku 72a (nového) a vyľudnených oblastí.
Pozmeňujúci návrh 542
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 3 – písmeno b
b)  100 % na operácie financované z finančných prostriedkov prevedených do EPFRV v súlade s článkami 15 a 90 tohto nariadenia.
b)  100 % na operácie financované z finančných prostriedkov prevedených do EPFRV v súlade s článkom 90 tohto nariadenia, keď tieto operácie riešia špecifické environmentálneklimatické ciele uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).
Pozmeňujúci návrh 1134
Návrh nariadenia
Článok 86
Článok 86
Článok 86
Minimálne a maximálne finančné alokácie
Minimálne a maximálne finančné alokácie
1.  Najmenej 5 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa vyčlení pre iniciatívu LEADER uvedenú ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) [VN].
1.  Najmenej 5 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa vyčlení pre iniciatívu LEADER uvedenú ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) [VN].
2.  Najmenej 30 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa vyhradí na intervencie zamerané na riešenie osobitných environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) f) tohto nariadenia s výnimkou intervencií na základe článku 66.
2.  Najmenej 35 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa vyhradí na intervencie všetkých druhov zamerané na riešenie osobitných environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e)f) a i) tohto nariadenia.
Maximálne 40 % platieb poskytnutých v súlade s článkom 66 sa môže zohľadniť na účely výpočtu celkového príspevku z EPFRV uvedeného v prvom pododseku.
Prvý pododsek sa nevzťahuje na najvzdialenejšie regióny.
Prvý pododsek sa nevzťahuje na najvzdialenejšie regióny.
2a.  Najmenej 30 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa vyhradí na intervencie podľa článkov 68, 70, 71 a 72 zamerané na plnenie špecifických cieľov podpory rozvoja inteligentného, odolného a diverzifikovaného sektora poľnohospodárstva, ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.
3.  Maximálne 4 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa môže na podnet členských štátov použiť na financovanie akcií technickej pomoci uvedených v článku 112.
3.  Maximálne 4 % celkového príspevku z EPFRV na strategický plán SPP, ako sa stanovuje v prílohe IX, sa môže na podnet členských štátov použiť na financovanie akcií technickej pomoci uvedených v článku 112.
Príspevok z EPFRV možno zvýšiť na 6 % v prípade strategických plánov SPP, keď celková suma podpory Únie v záujme rozvoja vidieka dosahuje výšku 90 miliónov EUR.
Príspevok z EPFRV možno zvýšiť na 6 % v prípade strategických plánov SPP, keď celková suma podpory Únie v záujme rozvoja vidieka dosahuje výšku 90 miliónov EUR.
Technická pomoc sa refunduje ako paušálne financovanie v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ, Euratom) .../... [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] v rámci priebežných platieb podľa článku 30 nariadenia (EÚ) č. [HzR]. Táto paušálna sadzba predstavuje percentuálny podiel z celkových deklarovaných výdavkov stanovený v strategickom pláne SPP pre technickú pomoc.
Technická pomoc sa refunduje ako paušálne financovanie v súlade s článkom 125 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ, Euratom) .../... [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] v rámci priebežných platieb podľa článku 30 nariadenia (EÚ) č. [HzR]. Táto paušálna sadzba predstavuje percentuálny podiel z celkových deklarovaných výdavkov stanovený v strategickom pláne SPP pre technickú pomoc.
4.  Pre každý členský štát sa minimálna suma stanovená v prílohe X vyhradí na prispievanie k špecifickému cieľu „pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť podnikateľskú činnosť“ uvedenému v článku 6 ods. 1 písm. g). Na základe analýzy situácie z hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb („analýza SWOT“) a identifikácie potrieb, ktoré sa majú riešiť, sa táto suma sa použije na tieto typy intervencií:
4.  Členské štáty si vyhradia aspoň sumy stanovené v prílohe X na doplnkovú podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov, ako sa stanovuje v článku 27.
a)   doplnková podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov, ako sa stanovuje v článku 27;
b)   pomoc mladým poľnohospodárom usadiť sa na vidieku uvedenú v článku 69.
4a.   Členské štáty si vyhradia aspoň 60 % súm stanovených v prílohe VII na:
a)   základnú podporu príjmov v záujme udržateľnosti, ako sa uvádza v hlave III kapitole II pododdiele 2;
b)   redistributívnu platbu, ako sa uvádza v hlave III kapitole II oddiele 2 pododdiele 3;
c)   intervencie na viazanú podporu príjmu, ako sa uvádza v hlave III kapitole II oddiele 2 pododdiele 1;
d)   typy intervencií v iných sektoroch, ako sa uvádza v hlave III kapitole III oddiele 7.
Odchylne v prípade, ak členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 90 ods. 1 prvom pododseku písm. a) zo sumy vyčlenenej podľa prvého odseku, môže znížiť minimálnu sumu, ktorú stanovil podľa prvého pododseku, o zvýšenú sumu.
4b.   Minimálne 6 % súm stanovených v prílohe VII sa vyhradí na podporu redistributívnej platby uvedenej v článku 26.
4c.   Minimálne 30 % celkových alokácií stanovených v prílohe VII na obdobie 2023 až 2027 sa vyhradí na systémy na ochranu klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat uvedených v článku 28.
Členské štáty môžu vyhradiť rôzne sumy pre každý kalendárny rok, a to pod alebo nad percentuálny podiel stanovený členským štátom podľa prvej vety za predpokladu, že súčet všetkých ročných súm zodpovedá danému percentuálnemu podielu.
Odchylne v prípade, ak členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 90 ods. 1 prvom pododseku písm. a) zo sumy vyčlenenej podľa článku 28, môže znížiť minimálnu sumu, ktorú stanovil podľa prvého pododseku, o zvýšenú sumu.
5.  Orientačné finančné alokácie na intervencie na viazanú podporu príjmu uvedené v hlave III kapitole II oddiele 2 pododdiele 1 sa obmedzujú na maximálne 10 % súm stanovených v prílohe VII.
5.  Orientačné finančné alokácie na intervencie na viazanú podporu príjmu uvedené v hlave III kapitole II oddiele 2 pododdiele 1 sa obmedzujú na maximálne 10 % súm stanovených v prílohe VII. Členské štáty môžu previesť časť z toho na zvýšenie maximálnej alokácie stanovenej v článku 82 ods. 6, ak táto alokácia nestačí na financovanie intervencií, na ktoré sa vzťahuje hlava III kapitola III oddiel 7.
Odchylne od prvého pododseku sa členské štáty, ktoré v súlade s článkom 53 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 použili na účely dobrovoľnej viazanej podpory viac ako 13 % svojho ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu, môžu rozhodnúť použiť na účely viazanej podpory príjmu viac ako 10 % zo sumy stanovenej v prílohe VII. Výsledný percentuálny podiel nesmie presiahnuť percentuálny podiel schválený Komisiou na dobrovoľnú viazanú podporu v súvislosti s rokom podania žiadosti 2018.
Odchylne od prvého pododseku sa členské štáty, ktoré v súlade s článkom 53 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 použili na účely dobrovoľnej viazanej podpory viac ako 13 % svojho ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu, môžu rozhodnúť použiť na účely viazanej podpory príjmu viac ako 10 % zo sumy stanovenej v prílohe VII. Výsledný percentuálny podiel nesmie presiahnuť percentuálny podiel schválený Komisiou na dobrovoľnú viazanú podporu v súvislosti s rokom podania žiadosti 2018.
Percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku sa môže zvýšiť maximálne o 2 % za predpokladu, že suma zodpovedajúca percentuálnemu podielu presahujúcemu 10 % je alokovaná na podporu na bielkovinových plodín podľa hlavy III kapitoly II oddielu 2 pododdielu 1.
Percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku sa môže zvýšiť maximálne o 2 % za predpokladu, že suma zodpovedajúca percentuálnemu podielu presahujúcemu 10 % je alokovaná na podporu bielkovinových plodín podľa hlavy III kapitoly II oddielu 2 pododdielu 1.
Suma zahrnutá do schváleného strategického plánu SPP vyplývajúca z uplatňovania prvého a druhého pododseku je záväzná.
Suma zahrnutá do schváleného strategického plánu SPP vyplývajúca z uplatňovania prvého a druhého pododseku je záväzná.
6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) [HzR], maximálna suma, ktorá sa môže poskytnúť v členskom štáte pred uplatnením článku 15 tohto nariadenia podľa hlavy III kapitoly II oddielu 2 pododdielu 1 tohto nariadenia za kalendárny rok, nesmie prekročiť sumy stanovené v strategickom pláne SPP v súlade s odsekom 6.
6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) [HzR], maximálna suma, ktorá sa môže poskytnúť v členskom štáte pred uplatnením článku 15 tohto nariadenia podľa hlavy III kapitoly II oddielu 2 pododdielu 1 tohto nariadenia za kalendárny rok, nesmie prekročiť sumy stanovené v strategickom pláne SPP v súlade s odsekom 5.
7.  Členské štáty sa môžu vo svojom strategickom pláne SPP rozhodnúť použiť určitú časť alokácie z EPFRV na mobilizáciu podpory a rozšírenie integrovaných strategických prírodných projektov, ako je vymedzené v [nariadení LIFE], a na financovanie akcií týkajúcich sa medzinárodnej vzdelávacej mobility ľudí v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka so zameraním na mladých poľnohospodárov v súlade s [nariadením o programe Erasmus].
7.  Členské štáty sa môžu vo svojom strategickom pláne SPP rozhodnúť použiť určitú časť alokácie z EPFRV na mobilizáciu podpory a rozšírenie integrovaných strategických prírodných projektov, ako je vymedzené v [nariadení LIFE], ak sú zapojené komunity poľnohospodárov, a na financovanie akcií týkajúcich sa medzinárodnej vzdelávacej mobility ľudí v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka so zameraním na mladých poľnohospodárov v súlade s [nariadením o programe Erasmus] a na ženy na vidieku.
Pozmeňujúci návrh 1135
Návrh nariadenia
Článok 87
Článok 87
Článok 87
Sledovanie výdavkov na klímu
Sledovanie výdavkov na klímu
1.  Na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, Komisia vyhodnotí prínos politiky z hľadiska cieľov v oblasti zmeny klímy pomocou jednoduchej a spoločnej metodiky.
1.  Na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, Komisia vyhodnotí prínos politiky z hľadiska cieľov v oblasti zmeny klímy pomocou medzinárodne uznávanej spoločnej metodiky.
2.   Príspevok na cieľovú hodnotu výdavkov sa odhadne uplatnením osobitných koeficientov a bude sa rozlišovať na základe toho, či daná pomoc predstavuje buď významný, alebo mierny prínos z hľadiska cieľov v oblasti zmeny klímy. Tieto koeficienty sú takéto:
a)  40 % v prípade výdavkov v rámci základnej podpory príjmu pre udržateľnosť a komplementárnej podpory príjmu, ktoré sú uvedené v hlave III kapitole II oddiele II pododdieloch 2 a 3;
b)  100 % v prípade výdavkov v rámci programov pre klímu a životné prostredie uvedených v hlave III kapitole II oddiele II pododdiele 4;
c)  100 % v prípade výdavkov na intervencie uvedené v článku 86 ods. 2 prvom pododseku;
d)  40 % v prípade výdavkov na prírodné alebo iné prekážky súvisiace s konkrétnou oblasťou uvedené v článku 66.
2a.  Komisia vypracuje vedecky podloženú a medzinárodne uznávanú spoločnú metodiku presnejšieho sledovania výdavkov na ciele v oblasti klímy a životného prostredia vrátane biodiverzity a posúdi odhadovaný prínos rôznych typov intervencií ako súčasť preskúmania v polovici trvania uvedeného v článku 139a.
Pozmeňujúci návrh 1175
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1 a (nový)
1a.   Plánované jednotkové sumy uvedené v odseku 1 musia byť jednotné alebo priemerné podľa určenia členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 554
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 – pododsek 2
Percentuálny podiel odchýlky je percentuálny podiel, o ktorý skutočná priemerná alebo jednotná jednotková suma môže presiahnuť plánovanú priemernú alebo jednotnú jednotkovú sumu uvedenú v strategickom pláne SPP.
Percentuálny podiel odchýlky je percentuálny podiel, o ktorý skutočná priemerná alebo jednotná orientačná jednotková suma môže presiahnuť plánovanú priemernú alebo jednotnú orientačnú jednotkovú sumu uvedenú v strategickom pláne SPP.
Pozmeňujúci návrh 555
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 – pododsek 3
V prípade každej intervencie vo forme priamych platieb skutočná priemerná alebo jednotná jednotková suma nesmie byť nikdy nižšia než plánovaná jednotková suma, ak skutočná produkcia nepresahuje plánovaný výstup uvedený v strategickom pláne SPP.
V prípade každej intervencie vo forme priamych platieb skutočná priemerná alebo jednotná orientačná jednotková suma nesmie byť nikdy nižšia než plánovaná orientačná jednotková suma, ak skutočná produkcia nepresahuje plánovaný výstup uvedený v strategickom pláne SPP.
Pozmeňujúci návrh 556
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 – pododsek 4
Ak v rámci intervencie boli vymedzené rôzne jednotkové sumy, tento pododsek sa uplatňuje na každú jednotnú alebo priemernú jednotkovú sumu danej intervencie.
Ak v rámci intervencie boli vymedzené rôzne orientačné jednotkové sumy, tento pododsek sa uplatňuje na každú jednotnú alebo priemernú orientačnú jednotkovú sumu danej intervencie.
Pozmeňujúci návrh 557
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty môžu prerozdeliť sumy v rámci jednotlivých typov intervencií.
Pozmeňujúci návrh 1136
Návrh nariadenia
Článok 90
Článok 90
Článok 90
Flexibilita medzi alokáciami na priame platby a alokáciami EPFRV
Flexibilita medzi alokáciami na priame platby a alokáciami EPFRV
1.  Ako súčasť svojho navrhovaného strategického plánu SPP uvedeného v článku 106 ods. 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť previesť:
1.  Ako súčasť svojho navrhovaného strategického plánu SPP uvedeného v článku 106 ods. 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť previesť:
a)  najviac 15 % alokácie členského štátu na priame platby podľa prílohy IV po odpočítaní alokácií na bavlnu stanovených v prílohe VI za kalendárne roky 2021 až 2026 k alokáciám EPFRV určeným členskému štátu vo finančných rokoch 20222027 alebo
a)  najviac 12 % celkových alokácií členského štátu na priame platby podľa prílohy IV po odpočítaní alokácií na bavlnu stanovených v prílohe VI za kalendárne roky 2023 až 2026 a prevedených k alokáciám EPFRV určeným členskému štátu vo finančných rokoch 20242027, za predpokladu, že členské štáty použijú zodpovedajúce zvýšenie pri agroenvironmentálnych intervenciách uvedených v článku 65, ktorých príjemcami sú poľnohospodári alebo
b)  najviac 15 % alokácie EPFRV určenej členskému štátu vo finančných rokoch 2022 – 2027 k alokáciám členského štátu na priame platby uvedenej v prílohe IV na kalendárne roky 2021 až 2026.
b)  najviac 5 % alokácie EPFRV určenej členskému štátu vo finančných rokoch 2024 – 2027 k alokáciám členského štátu na priame platby uvedenej v prílohe IV na kalendárne roky 2023 až 2026, za predpokladu, že príslušné zvýšenie sa pridelí na operácie, na ktoré sa vzťahuje článok 28.
Percentuálny podiel prevodu alokácie členského štátu na priame platby k jeho alokácii EPFRV uvedený v prvom pododseku možno zvýšiť o:
Odchylne od prvého pododseku písmena b) môžu členské štáty, ktorých vnútroštátna priemerná suma na hektár je nižšia ako priemer Únie, previesť až 12 % alokácií na EPFRV do svojich alokácií na priame platby. Prevod však nesmie byť vyšší ako suma potrebná na zosúladenie ich vnútroštátnej priemernej sumy na hektár s priemerom Únie. Pridelí sa v plnej miere na intervencie uvedené v článku 28.
a)   najviac 15 percentuálnych bodov za predpokladu, že členské štáty použijú zodpovedajúce zvýšenie na intervencie financované z EPFRV zamerané na riešenie špecifických environmentálnych a klimatických cieľov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);
b)   najviac 2 percentuálne body za predpokladu, že členské štáty použijú zodpovedajúce zvýšenie v súlade s článkom 86 ods. 5 písm. b).
Alokácie na priame platby prevedené podľa tohto článku odseku 1 písm. a) sa môžu odpočítať od podielu príspevku buď podľa článku 86 ods. 4a alebo 4c, alebo ich kombinácie.
2.  V rozhodnutiach uvedených v odseku 1 sa stanoví percentuálny podiel uvedený v odseku 1, ktorý sa môže v každom kalendárnom roku líšiť.
2.  V rozhodnutiach uvedených v odseku 1 sa stanoví percentuálny podiel uvedený v odseku 1, ktorý sa môže v každom kalendárnom roku líšiť.
3.  Členské štáty môžu v roku 2023 zrevidovať svoje rozhodnutia uvedené v odseku 1 ako súčasť žiadosti o zmenu svojich strategických plánov SPP, ako sa uvádza v článku 107.
3.  Členské štáty môžu v roku 2024 zrevidovať svoje rozhodnutia uvedené v odseku 1 ako súčasť žiadosti o zmenu svojich strategických plánov SPP, ako sa uvádza v článku 107.
Členské štáty oznámia Komisii svoje rozhodnutia uvedené v odseku 1 spolu so svojím rozhodnutím o uplatňovaní článkov 15 a 26 do 31. decembra 2021.
Pozmeňujúci návrh 562
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1
Členské štáty vypracujú strategické plány SPP v súlade s týmto nariadením s cieľom implementovať podporu Únie financovanú z EPZF a EPFRV na dosiahnutie špecifických cieľov stanovených v článku 6.
Členské štáty, v prípade potreby v spolupráci s regiónmi, vypracujú strategické plány SPP v súlade s týmto nariadením s cieľom implementovať podporu Únie financovanú z EPZF a EPFRV na dosiahnutie špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 563
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 2
Na základe analýzy SWOT uvedenej v článku 103 ods. 2 a posúdenia potrieb uvedeného v článku 96 členský štát stanoví v strategických plánoch SPP intervenčnú stratégiu uvedenú v článku 97, v ktorej musia byť stanovené kvantitatívne cieľového hodnoty a čiastkové ciele musia byť zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov stanovených v článku 6. Cieľové hodnoty by mali byť vymedzené pomocou spoločného súboru ukazovateľov výsledku stanovených v prílohe I.
Na základe analýzy SWOT uvedenej v článku 103 ods. 2 a posúdenia potrieb uvedeného v článku 96 členský štát, v prípade potreby v spolupráci s regiónmi, stanoví v strategických plánoch SPP intervenčnú stratégiu uvedenú v článku 97, v ktorej musia byť stanovené kvantitatívne cieľového hodnoty a čiastkové ciele na dosiahnutie špecifických cieľov stanovených v článku 6. Cieľové hodnoty by mali byť vymedzené pomocou spoločného súboru ukazovateľov výsledku stanovených v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 564
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 4
Každý strategický plán SPP sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
Každý strategický plán SPP sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 565
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 4 a (nový)
Schválenie strategických plánov SPP a ich vykonávanie členskými štátmi nespôsobí prijímateľom žiadne oneskorenia, pokiaľ ide o obdobie podávania žiadostí o pomoc, ani pokiaľ ide o včasné vyplatenie pomoci prijímateľom.
Pozmeňujúci návrh 832 cp1
Návrh nariadenia
Článok 92 – názov
Väčšie ambície v súvislosti s environmentálnymi a klimatickými cieľmi
Väčšie ambície v súvislosti s environmentálnymi a klimatickými cieľmi a cieľmi v oblasti dobrých životných podmienok zvierat
Pozmeňujúci návrh 567
Návrh nariadenia
Článok 92 – odsek 1
1.  Členské štáty sa musia snažiť prostredníctvom svojich strategických plánov SPP, a najmä prostredníctvom prvkov intervenčnej stratégie uvedených v článku 97 ods. 2 písm. a), zabezpečiť väčší celkový príspevok k dosiahnutiu špecifických environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) v porovnaní s celkovým príspevkom k dosiahnutiu cieľa stanoveného v článku 110 ods. 2 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom podpory z EPZF a EPFRV v období 2014 až 2020.
1.  Členské štáty sa musia snažiť prostredníctvom svojich strategických plánov SPP, a najmä prostredníctvom prvkov intervenčnej stratégie uvedených v článku 97 ods. 2 písm. a), zabezpečiť väčší celkový podiel rozpočtu prideleného na dosiahnutie špecifických agroenvironmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) v porovnaní s celkovým podielom rozpočtu prideleného na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 110 ods. 2 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom podpory z EPZF a EPFRV v období 2014 až 2020.
Pozmeňujúci návrh 832 cp4
Návrh nariadenia
Článok 92 – odsek 2
2.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP na základe dostupných informácií vysvetlia, ako plánujú dosiahnuť väčší celkový prínos uvedený v odseku 1. Toto vysvetlenie sa musí zakladať na relevantných informáciách, ako napríklad prvkoch uvedených v článku 95 ods. 1 písm. a) až f) a v článku 95 ods. 2 písm. b).
2.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP na základe najnovších a spoľahlivých informácií vysvetlia vplyv na životné prostredie a klímu, ktorý plánujú dosiahnuť v období 2021 – 2027, a ako plánujú dosiahnuť väčší celkový prínos stanovený v odseku 1 vrátane toho, ako majú v úmysle zabezpečiť, aby ciele stanovené na základe ukazovateľov vplyvu stanovených v prílohe 1 predstavovali zlepšenie súčasnej situácie. Toto vysvetlenie sa musí zakladať na relevantných informáciách, ako napríklad prvkoch uvedených v článku 95 ods. 1 písm. a) až f) a v článku 95 ods. 2 písm. a) a b).
Pozmeňujúci návrh 1177
Návrh nariadenia
Článok 92 a (nový)
Článok 92a
Prevencia v oblasti riadenia rizika
Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP na základe dostupných informácií a analýzy SWOT vysvetlia, ako plánujú poskytnúť dostatočné a relevantné riešenia riadenia rizík s cieľom pomôcť poľnohospodárom čeliť klimatickým, hygienickým a hospodárskym rizikám. Riešenia riadenia rizík uvedené v tomto článku môžu zahŕňať nástroje na riadenie rizík uvedené v článku 70 alebo akékoľvek existujúce vnútroštátne riešenia riadenia rizík.
Pozmeňujúci návrh 569
Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 1
Každý členský štát vypracuje jediný strategický plán SPP pre celé svoje územie.
Každý členský štát, v prípade potreby v spolupráci s regiónmi, vypracuje jediný strategický plán SPP pre celé svoje územie.
Pozmeňujúci návrh 570
Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 2
Ak sa prvky strategického plánu SPP vypracúvajú na regionálnej úrovni, členský štát zabezpečí súdržnosť a súlad s prvkami strategického plánu vypracovaného na vnútroštátnej úrovni.
Ak sa prvky strategického plánu SPP vypracúvajú a/alebo vykonávajú na regionálnej úrovni prostredníctvom programov regionálnych intervencií, členský štát zabezpečí súdržnosť a súlad s prvkami strategického plánu vypracovaného na vnútroštátnej úrovni.
Pozmeňujúce návrhy 571 a 734 cp2
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 2
2.  Orgán členského štátu zodpovedný za vypracovanie strategického plánu SPP musí zabezpečiť, aby príslušné orgány pre životné prostredie a klímu boli účinne zapojené do vypracúvania environmentálnych a klimatických aspektov plánu.
2.  Orgán členského štátu zodpovedný za vypracovanie strategického plánu SPP musí zabezpečiť, aby orgány verejnej moci príslušné pre životné prostredie a klímu boli úplne zapojené do vypracúvania environmentálnych a klimatických aspektov plánu.
Pozmeňujúce návrhy 572 a 734 cp3
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj s ďalšími partnermi. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
Pozmeňujúce návrhy 573 a 734 cp5
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  hospodárski a sociálni partneri;
b)  hospodárski a sociálni partneri, najmä zástupcovia poľnohospodárskeho sektora, vrátane miestnych akčných skupín v súvislosti s programami iniciatívy LEADER;
Pozmeňujúce návrhy 574 a 734 cp6
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, a ak je to relevantné, orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť vo vzťahu so všetkými cieľmi stanovenými v článku 5 a článku 6 ods. 1, a ak je to relevantné, orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
Pozmeňujúce návrhy 575 a 734 cp7
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 2
Členské štáty zapoja partnerov do prípravy strategických plánov SPP.
Členské štáty plne zapoja partnerov do prípravy strategických plánov SPP.
Pozmeňujúce návrhy 576 a 734 cp9
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 4
4.  Členské štáty a Komisia spolupracujú v záujme zabezpečenia účinnej koordinácie pri vykonávaní strategických plánov SPP, pričom zohľadnia zásady proporcionality a zdieľaného riadenia.
4.  Členské štáty a Komisia spolupracujú v záujme zabezpečenia účinnej koordinácie pri vykonávaní strategických plánov SPP, pričom zohľadnia zásady proporcionality, zdieľaného riadeniariadneho fungovania vnútorného trhu.
Pozmeňujúce návrhy 577, 970 a 1312 cp7
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 s cieľom stanoviť kódex správania na podporu členských štátov pri vytváraní partnerstva uvedeného v odseku 3. V kódexe správania sa stanoví rámec, na základe ktorého členské štáty v súlade so svojím vnútroštátnym právom a regionálnymi právomocami budú vykonávať zásady partnerstva.
Pozmeňujúci návrh 578
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 1 – písmeno e
e)  plán cieľových hodnôt a finančný plán;
e)  plán cieľových hodnôt a finančný plán, v prípade potreby aj plány týkajúce sa programov regionálnych intervencií;
Pozmeňujúci návrh 579
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno c
c)  príloha III o konzultácii s partnermi;
c)  príloha III o konzultácii s partnermi a zhrnutie pripomienok, ktoré predložili príslušné regionálne a miestne orgány a partneri podľa článku 94 ods. 3;
Pozmeňujúci návrh 580
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno d
d)  príloha IV o osobitnej platbe na bavlnu;
d)  v prípade potreby príloha IV o osobitnej platbe na bavlnu;
Pozmeňujúci návrh 581
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno e
e)  príloha V o dodatočnom národnom financovaní v rámci rozsahu pôsobnosti strategického plánu SPP.
e)  príloha V o štátnej pomoci pre strategický plán, ktorá nie je vyňatá z článkov 107, 108 a 109 ZFEÚ v súlade s článkom 131 ods. 4, a o dodatočnom národnom financovaní všetkých intervencií v oblasti rozvoja v rámci rozsahu pôsobnosti strategického plánu SPP.
Pozmeňujúci návrh 582
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  príloha VI o režimoch v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, ako sa uvádza v článku 28.
Pozmeňujúci návrh 583
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno e b (nové)
eb)  príloha VII o programoch regionálnych intervencií a
Pozmeňujúci návrh 584
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno e c (nové)
ec)  príloha VIII o prvkoch strategických plánov, ktoré prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti.
Pozmeňujúci návrh 585
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 1 – písmeno b
b)  identifikácia potrieb v prípade každého špecifického cieľa stanoveného v článku 6 na základe zistení analýzy SWOT. Musia byť opísané všetky potreby bez ohľadu na to, či sa budú riešiť v rámci strategického plánu alebo nie;
b)  identifikácia potrieb v prípade každého špecifického cieľa stanoveného v článku 6 vrátane dobrých životných podmienok zvierat na základe zistení analýzy SWOT. Musia byť opísané všetky potreby bez ohľadu na to, či sa budú riešiť v rámci strategického plánu SPP alebo nie;
Pozmeňujúci návrh 586
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade potreby analýza špecifických potrieb zraniteľných geografických oblastí, ako sú najvzdialenejšie regióny;
d)  v prípade potreby analýza špecifických potrieb izolovaných alebo zraniteľných geografických oblastí, ako sú najvzdialenejšie regióny, horské a ostrovné regióny;
Pozmeňujúci návrh 587
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 1 – písmeno e
e)  prioritizácia a poradie potrieb vrátane riadneho odôvodnenia zvolených prvkov, a ak je to relevantné, vysvetlenie, prečo sa niektoré zistené potreby v strategickom pláne SPP neriešia alebo sa riešia len čiastočne.
e)  prioritizácia a poradie potrieb v súlade so zvolenými prvkami, a ak je to relevantné, uvedenie dôvodov, prečo sa niektoré zistené potreby v strategickom pláne SPP neriešia alebo sa riešia len čiastočne;
Pozmeňujúci návrh 588
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  zhrnutie oblastí, v ktorých základné informácie chýbajú alebo sú nedostatočné na účely poskytnutia úplného opisu súčasnej situácie, pokiaľ ide o špecifické ciele stanovené v článku 6, a na účely monitorovania týchto cieľov.
Pozmeňujúci návrh 589
Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 3
Členské štáty na účely tohto posúdenia použijú najnovšie a najspoľahlivejšie údaje.
Členské štáty na účely tohto posúdenia použijú najnovšie a najspoľahlivejšie údaje a v prípade potreby využijú údaje rozčlenené podľa pohlavia.
Pozmeňujúci návrh 590
Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  vysvetlenie sociálnej a hospodárskej štruktúry strategického plánu SPP, v ktorom sa opisuje komplementarita a základné podmienky medzi rôznymi intervenciami zameranými na špecifické ciele týkajúce sa hospodárskeho rozvoja v oblasti poľnohospodárstva a vidieckych oblastí vymedzené v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c), g), h) a i);
Pozmeňujúci návrh 591
Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  v prípade potreby prehľad spôsobov, ako sa strategický plán SPP venuje potrebám poľnohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou vrátane aspektov týkajúcich sa ich sociálno-ekonomickej životaschopnosti;
Pozmeňujúci návrh 592
Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 2 – písmeno c
c)  v súvislosti so špecifickým cieľom „pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť ich podnikateľskú činnosť“ uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. g) sa predloží prehľad intervencií relevantných pre strategický plán SPP a špecifických podmienok, ako sú tie uvedené v článku 22 ods. 4, článku 27, článku 69 a článku 71 ods. 7. Členské štáty sa pri predkladaní finančného plánu v súvislosti s typmi intervencií uvedenými v článkoch 27 a 69 opierajú najmä o článok 86 ods. 5. Prehľad musí takisto objasňovať vzájomné pôsobenie s vnútroštátnymi nástrojmi s cieľom zlepšiť súlad medzi činnosťou Únie a vnútroštátnymi činnosťami v tejto oblasti;
c)  v súvislosti cieľom „pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť ich podnikateľskú činnosť“ v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. g) sa predloží prehľad intervencií relevantných pre strategický plán SPP a špecifických podmienok, ako sú podmienky uvedené v článku 22 ods. 4, článku 27, článku 69 a článku 71 ods. 7. Členské štáty sa pri predkladaní finančného plánu v súvislosti s typmi intervencií uvedenými v článkoch 27 a 69 opierajú najmä o článok 86 ods. 5. Prehľad musí takisto objasňovať vzájomné pôsobenie s vnútroštátnymi nástrojmi s cieľom zlepšiť súlad medzi činnosťou Únie a vnútroštátnymi činnosťami v tejto oblasti;
Pozmeňujúci návrh 593
Návrh nariadenia
Článok 97– odsek 2 – písmeno f
f)   opis vzájomného pôsobenia celoštátnych a regionálnych intervencií vrátane rozdelenia finančných alokácií podľa intervencie a fondu.
f)   opis vzájomného pôsobenia celoštátnych a regionálnych intervencií vrátane rozdelenia finančných alokácií podľa intervencie a fondu a
Pozmeňujúci návrh 594
Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
fa)  vysvetlenie, ako má strategický plán SPP prispieť k splneniu cieľa zlepšiť zdravie a dobré životné podmienky zvierat a znížiť antimikrobiálnu rezistenciu; členské štáty uvádzajú najmä typy intervencií, na ktoré sa vzťahujú články 28 a 65.
Pozmeňujúci návrh 1112
Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 2 – písmeno f b (nové)
fb)   vysvetlenie, ako majú intervencie pre každý špecifický cieľ stanovený v článku 6 ods. 1 prispieť k zjednodušeniu pre konečných prijímateľov a k zníženiu administratívnej záťaže.
Pozmeňujúci návrh 595
Návrh nariadenia
Článok 98 – nadpis
Prvky spoločné pre viaceré intervencie
Prvky spoločné pre viaceré intervencie v strategických plánoch
Pozmeňujúci návrh 1113
Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 1 – písmeno b – bod ii a (nový)
iia)   opis celkového príspevku k zjednodušeniu a zníženiu regulačnej a administratívnej záťaže pre konečných prijímateľov;
Pozmeňujúci návrh 835
Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   vysvetlenie, ako bude strategický plán SPP podporovať ekologické poľnohospodárstvo, s cieľom prispieť k zosúladeniu produkcie s rastúcim dopytom po ekologických poľnohospodárskych produktoch, ako sa uvádza v článku 13a;
Pozmeňujúci návrh 596
Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 1 – písmeno c
c)  opis využívania technickej pomoci, ako sa uvádza v článku 83 ods. 2, článku 86 ods. 3 a článku 112, a sietí SPP, ako sa uvádza v článku 113;
c)  opis využívania technickej pomoci, ako sa uvádza v článku 83 ods. 2, článku 86 ods. 3 a článku 112, a sietí SPP, ako sa uvádza v článku 113, a
Pozmeňujúci návrh 597
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1 – písmeno c
c)  špecifická štruktúra alebo požiadavky danej intervencie, ktorými sa zabezpečí účinný prínos k špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1. V prípade environmentálnych a klimatických intervencií prepojenie s kondicionalitou musí ukázať, že postupy sa neprekrývajú;
c)  špecifická štruktúra alebo požiadavky danej intervencie, ktorými sa zabezpečí účinný prínos k príslušným špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1. V prípade environmentálnych a klimatických intervencií prepojenie s kondicionalitou musí ukázať, že postupy sa neprekrývajú;
Pozmeňujúci návrh 598
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1 – písmeno d
d)  podmienky oprávnenosti;
d)  podmienky oprávnenosti v súlade s týmto nariadením;
Pozmeňujúci návrh 599
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1 – písmeno h
h)  výsledná ročná finančná alokácia na intervenciu, ako je uvedené v článku 88. Prípadne sa uvedie rozpis súm plánovaných pre granty a súm plánovaných pre finančné nástroje;
h)  výsledná ročná finančná alokácia na intervenciu, ako je uvedené v článku 88. Prípadne sa uvedie rozpis súm plánovaných pre granty a súm plánovaných pre finančné nástroje a
Pozmeňujúci návrh 600
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1 – písmeno i
i)  údaj o tom, či intervencia spadá mimo pôsobnosti článku 42 ZFEÚ a je predmetom posúdenia štátnej pomoci.
i)  údaj o tom, či intervencia nepatrí do pôsobnosti článku 42 ZFEÚ a je predmetom posúdenia štátnej pomoci v súlade s údajmi, ktoré uviedla Európska komisia v usmerneniach o štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 601
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 1
1.  Plán cieľových hodnôt uvedený v článku 95 ods. 1 písm. e) pozostáva zo súhrnnej tabuľky znázorňujúcej ciele, ako sa uvádza v článku 97 ods. 1 písm. a), s uvedením rozpisu ročných čiastkových cieľov.
1.  Plán cieľových hodnôt uvedený v článku 95 ods. 1 písm. e) pozostáva zo súhrnnej tabuľky znázorňujúcej cieľové hodnoty, ako sa uvádza v článku 97 ods. 1 písm. a), s uvedením rozpisu ročných alebo v náležitých prípadoch viacročných čiastkových cieľov, ktoré sú v prípade potreby čiastočne rozdelené podľa regiónov.
Pozmeňujúci návrh 602
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e
e)  rozdelenia alokácií na sektorové typy intervencií uvedené v kapitole III hlave III oddiele VII podľa intervencie a s uvedením plánovaných výstupov a priemernej jednotkovej sumy;
e)  rozdelenia alokácií na sektorové typy intervencií uvedené v hlave III kapitole III podľa intervencie a s uvedením plánovaných výstupov a priemernej jednotkovej sumy;
Pozmeňujúci návrh 603
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f
f)  rozdelenia alokácií členských štátov na rozvoj vidieka po prevodoch do a z priamych platieb, ako sa uvádza v písmene b), podľa typu intervencií a podľa intervencie, a to vrátane celkových hodnôt za dané obdobie, pričom sa musí uviesť aj uplatniteľná miera príspevku z EPFRV rozčlenená podľa intervencie a prípadne aj podľa typu regiónu. V prípade prevodu finančných prostriedkov z priamych platieb sa musia špecifikovať intervencie alebo časti intervencií financované z prevodu. V tejto tabuľke sa uvádzajú aj plánované výstupy za intervenciu a priemerné alebo jednotné jednotkové sumy a prípadne aj rozpis súm plánovaných pre granty a súm plánovaných pre finančné nástroje. Uvádzajú sa aj sumy na technickú pomoc;
f)  rozdelenia alokácií členských štátov na rozvoj vidieka po prevodoch do a z priamych platieb, ako sa uvádza v písmene b), podľa typu intervencií a podľa intervencie, a to vrátane celkových hodnôt za dané obdobie, pričom sa musí uviesť aj uplatniteľná miera príspevku z EPFRV rozčlenená podľa intervencie a prípadne aj podľa typu regiónu. V prípade prevodu finančných prostriedkov z priamych platieb sa musia špecifikovať intervencie alebo časti intervencií financované z prevodu. V tejto tabuľke sa uvádzajú aj plánované výstupy za intervenciu a priemerné alebo jednotné jednotkové sumy a prípadne aj rozpis súm plánovaných pre granty a súm plánovaných pre finančné nástroje. Uvádzajú sa aj sumy na technickú pomoc a
Pozmeňujúci návrh 604
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 2 – pododsek 2
Prvky uvedené v tomto odseku sa stanovia za každý rok.
Prvky uvedené v tomto odseku sa v prípade potreby stanovia za každý rok a v náležitých prípadoch môžu zahŕňať tabuľky s regionálnymi údajmi.
Pozmeňujúci návrh 605
Návrh nariadenia
Článok 100 a (nový)
Článok 100a
Programy regionálnych intervencií
Každý program regionálnych intervencií v záujme rozvoja vidieka musí obsahovať minimálne tieto oddiely:
a)  zhrnutie analýzy SWOT; 
b)  zhrnutie posúdenia potrieb; 
c)  intervenčnú stratégiu; 
d)  prevádzkový opis intervencií riadených a vykonávaných na regionálnej úrovni v súlade s vnútroštátnym strategickým plánom, ako sa stanovuje v článku 99. Konkrétne musí každá intervencia vymedzená v stratégii podľa písm. c) tohto článku obsahovať tieto prvky:
i)  opis intervencie;
ii)  podmienky oprávnenosti; 
iii)  mieru pomoci;
iv)  výpočet jednotkovej sumy pomoci;
v)  finančný plán;
vi)  ukazovatele výsledkov;
vii)  cieľové hodnoty;
viii)  vysvetlenie k plneniu cieľových hodnôt;
e)  viacročný finančný plán a
f)  opis systému riadenia a koordinácie.
Pozmeňujúci návrh 606
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1 – úvodná časť
Opisom prvkov, ktoré zabezpečujú modernizáciu SPP uvedenú v článku 95 ods. 1 písm. g) sa zdôrazňujú tie prvky strategického plánu SPP, ktoré podporujú modernizáciu sektora poľnohospodárstva a SPP, obsahuje najmä:
Opisom prvkov, ktoré zabezpečujú modernizáciu SPP uvedenú v článku 95 ods. 1 písm. g), sa zdôrazňujú tie prvky strategického plánu SPP, ktoré podporujú modernizáciu sektora poľnohospodárstva a SPP s cieľom reagovať na nové výzvy vrátane prechodu na udržateľnejšie modely, pričom opis obsahuje najmä:
Pozmeňujúci návrh 607
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť
a)  prehľad toho, ako strategický plán SPP prispeje k prierezovému všeobecnému cieľu týkajúcemu sa podpory a výmeny poznatkov, inovácií a digitalizácie, ako aj podnecovania ich využívania, ako sa uvádza v článku 5 druhom pododseku, a to najmä zahrnutím:
a)  prehľad toho, ako strategický plán SPP prispeje k prierezovému všeobecnému cieľu týkajúcemu sa podpory a výmeny poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ako aj podnecovania a podporovania ich využívania, ako sa uvádza v článku 5 druhom pododseku, a to najmä zahrnutím:
Pozmeňujúci návrh 836
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový)
iia)   súladu s dosiahnutím cieľov udržateľného rozvoja a medzinárodnými dohodami o klíme.
Pozmeňujúci návrh 608
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1 – písmeno b
b)  opisu stratégie pre rozvoj digitálnych technológií v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach a pre používanie týchto technológií na zvýšenie účinnosti a efektívnosti intervencií v rámci strategického plánu SPP.
b)  opis stratégie pre rozvoj digitálnych technológií v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, pre inteligentné dediny a pre podmienky používania týchto technológií, podmienky, ktoré zahŕňajú informácie pre poľnohospodárov o ich právach v súvislosti s ochranou a používaním ich osobných údajov, na zvýšenie účinnosti a efektívnosti intervencií v rámci strategického plánu SPP.
Pozmeňujúci návrh 609
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno e
e)  v prípade potreby analýzu územných aspektov, v ktorej sa uvedú územia, na ktoré sa osobitne zameriavajú intervencie;
e)  v prípade potreby analýzu územných aspektov, v ktorej sa uvedú územia, na ktoré sa osobitne zameriavajú intervencie, vrátane poľnohospodárskych oblastí s vysokou prírodnou hodnotou;
Pozmeňujúci návrh 610
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 5
V prípade špecifického cieľa pritiahnuť mladých poľnohospodárov stanoveného v článku 6 ods. 1 písm. g) analýza SWOT obsahuje krátku analýzu prístupu k pôde, mobility pôdy a reštrukturalizácie pôdy, prístupu k financovaniu a úverom, ako aj prístupu k poznatkom a poradenstvu.
V prípade špecifického cieľa pritiahnuť mladých poľnohospodárov stanoveného v článku 6 ods. 1 písm. g) analýza SWOT obsahuje krátku analýzu prístupu k pôde, mobility pôdy a reštrukturalizácie pôdy, prístupu k financovaniu a úverom, ako aj prístupu k poznatkom a poradenstvu a schopnosti poradiť si s rizikom.
Pozmeňujúci návrh 611
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 5 – písmeno a
a)  stručný opis dodatočného národného financovania, ktoré sa poskytuje v rámci strategického plánu SPP, vrátane súm za každé opatrenie a informácií o súlade s požiadavkami podľa tohto nariadenia;
a)  stručný opis dodatočného národného financovania, ktoré sa poskytuje v rámci strategického plánu SPP, vrátane súm za každú intervenciu a informácií o súlade s požiadavkami podľa tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 612
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 5 a (nový)
5a.  Príloha VI k strategickému plánu SPP obsahuje opis režimov v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, ako sa uvádza v článku 28.
Pozmeňujúci návrh 613
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 5 b (nový)
5b.  Príloha VII k strategickému plánu SPP obsahuje opis programov regionálnych intervencií.
Pozmeňujúci návrh 615
Návrh nariadenia
Článok 104
Článok 104
vypúšťa sa
Delegované právomoci, pokiaľ ide o obsah strategického plánu SPP
Komisia je v súlade s článkom 138 splnomocnená prijímať delegované akty na zmenu tejto kapitoly, pokiaľ ide o obsah strategického plánu SPP a jeho príloh.
Pozmeňujúci návrh 616
Návrh nariadenia
Článok 105 – nadpis
Vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o obsah strategického plánu SPP
Vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o podobu strategického plánu SPP
Pozmeňujúci návrh 617
Návrh nariadenia
Článok 105 – odsek 1
Komisia môže prijímať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá toho, ako sa v strategických plánoch SPP majú predkladať prvky opísané v článkoch 96 až 103. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
Komisia môže prijímať vykonávacie akty stanovujúce štandardizovanú podobu a pravidlá toho, ako sa v strategických plánoch SPP majú predkladať prvky opísané v článkoch 96 až 103. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 1153 cp1
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 1
1.  Každý členský štát predloží Komisii návrh strategického plánu SPP, ktorý obsahuje informácie uvedené v článku 95, najneskôr do 1. januára 2020.
1.  Každý členský štát predloží Komisii návrh strategického plánu SPP, ktorý obsahuje informácie uvedené v článku 95 do ... [jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].
Komisia vyzýva členské štáty, aby si pri vypracúvaní svojich strategických plánov SPP navzájom vymieňali informácie a najlepšie postupy.
Pozmeňujúci návrh 619
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 2
2.  Komisia posúdi navrhované strategické plány SPP z hľadiska ich úplnosti, konzistentnosti a koherentnosti so všeobecnými zásadami práva Únie, s týmto nariadením a s ustanoveniami prijatými v súlade s ním a s horizontálnym nariadením, ich skutočného prínosu pre špecifické ciele stanovené v článku 6 ods. 1, vplyvu na riadne fungovanie vnútorného trhu a narušenie hospodárskej súťaže, ako aj úrovne administratívnej záťaže pre prijímateľov a verejnú správu. Posúdenie sa predovšetkým zameriava na vhodnosť stratégie strategického plánu SPP, zodpovedajúce špecifické ciele, cieľové hodnoty, intervencie a alokáciu rozpočtových prostriedkov na splnenie špecifických cieľov strategického plánu SPP prostredníctvom navrhovaného súboru intervencií na základe analýzy SWOT a ex ante hodnotenia.
2.  Komisia posúdi navrhované strategické plány SPP z hľadiska ich úplnosti, konzistentnosti a koherentnosti so všeobecnými zásadami práva Únie, s týmto nariadením a s ustanoveniami prijatými v súlade s ním a s horizontálnym nariadením, ich skutočného prínosu pre špecifické ciele stanovené v článku 6 ods. 1, vplyvu na riadne fungovanie vnútorného trhu a narušenie hospodárskej súťaže, ako aj úrovne administratívnej záťaže pre prijímateľov a verejnú správu. Posúdenie sa predovšetkým zameriava na vhodnosť stratégie strategického plánu SPP vrátane kvality použitých informácií, zodpovedajúce špecifické ciele, cieľové hodnoty, intervencie a alokáciu rozpočtových prostriedkov na splnenie špecifických cieľov strategického plánu SPP prostredníctvom navrhovaného súboru intervencií na základe analýzy SWOT a ex ante hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 1153 cp2
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 5 – pododsek 1
Každý strategický plán SPP sa musí schváliť najneskôr do ôsmich mesiacov po tom, ako ho dotknutý členský štát predloží.
Každý strategický plán SPP sa musí schváliť najneskôr do šiestich mesiacov po tom, ako ho dotknutý členský štát predloží.
Pozmeňujúce návrhy 620, 1153 cp3 a 1331
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 5 – pododsek 2
Schválenie sa nevzťahuje na informácie uvedené v článku 101 písm. c) a v prílohách I až IV k strategickému plánu SPP uvedených v článku 95 ods. 2 písm. a) až d).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 1153 cp4
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 5 – pododsek 3
V náležite opodstatnených prípadoch členský štát môže požiadať Komisiu o schválenie strategického plánu SPP, ktorý neobsahuje všetky prvky. V takomto prípade dotknutý členský štát musí uviesť, ktoré časti strategického plánu SPP chýbajú, a predložiť orientačné cieľové hodnoty a finančné plány, ako sa uvádza v článku 100, pre celý strategický plán SPP, aby preukázal celkovú konzistentnosť a koherentnosť programu. Chýbajúce prvky strategického plánu SPP sa predložia Komisii ako zmena plánu v súlade s článkom 107.
V náležite opodstatnených prípadoch členský štát môže požiadať Komisiu o schválenie strategického plánu SPP, ktorý neobsahuje všetky prvky. V takomto prípade dotknutý členský štát musí uviesť, ktoré časti strategického plánu SPP chýbajú, a predložiť orientačné cieľové hodnoty a finančné plány, ako sa uvádza v článku 100, pre celý strategický plán SPP, aby preukázal celkovú konzistentnosť a koherentnosť programu. Chýbajúce prvky strategického plánu SPP sa predložia Komisii ako zmena plánu v súlade s článkom 107 v rámci lehoty, ktorá by nemala presiahnuť tri mesiace. Musia byť koherentné a v súlade s orientačnými cieľmi a finančnými plánmi, ktoré predtým poskytol členský štát, bez významnej odchýlky alebo zníženia z hľadiska ambícií.
Pozmeňujúce návrhy 621, 983, 1153 cp5 a 1333
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 7 a (nový)
7a.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu o národných strategických plánoch SPP do šiestich mesiacov od ich schválenia spolu s jasne opísanými hodnoteniami s cieľom poskytnúť informácie o rozhodnutiach, ktoré prijali členské štáty na riešenie špecifických problémov stanovených v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 1153 cp6
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 7 b (nový)
7b.   Komisia preloží strategické plány SPP do angličtiny a uverejní ich na internete spôsobom, ktorým sa zabezpečí publicita a transparentnosť na úrovni Únie.
Pozmeňujúce návrhy 623, 985 a 1153 cp7
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 7 c (nový)
7c.  Schválenie strategických plánov SPP a ich vykonávanie členskými štátmi nespôsobí prijímateľom žiadne oneskorenia, pokiaľ ide o obdobie podávania žiadostí o pomoc, ani pokiaľ ide o včasné vyplatenie pomoci, a to najmä počas prvého roka vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 735 cp1
Návrh nariadenia
Článok 107– odsek 1
1.  Členské štáty môžu Komisii predkladať žiadosti o zmenu svojich strategických plánov SPP.
1.  Členské štáty môžu Komisii predkladať žiadosti o zmenu svojich strategických plánov SPP vrátane prípadných zmien regionálnych intervenčných programov po dohode s regionálnymi riadiacimi orgánmi.
Pozmeňujúce návrhy 625 a 735 cp2
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 2
2.  Žiadosti o zmenu strategických plánov SPP musia byť riadne odôvodnené a musí sa v nich najmä uviesť očakávaný vplyv zmien plánu na dosiahnutie špecifických cieľov uvedených v článku 6 ods. 1. Pripojí sa k nim upravený plán a prípadne aj aktualizované prílohy.
2.  Žiadosti o zmenu strategických plánov SPP obsahujú vysvetlenie, v ktorom sa uvádza očakávaný vplyv zmien plánu na dosiahnutie špecifických cieľov uvedených v článku 6 ods. 1. Pripojí sa k nim upravený plán a prípadne aj aktualizované prílohy.
Pozmeňujúce návrhy 626 and 735 cp3
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 7
7.  Žiadosť o zmenu strategického plánu SPP sa môže predložiť najviac jedenkrát za kalendárny rok okrem prípadných výnimiek, ktoré určí Komisia v súlade s článkom 109.
7.  Žiadosť o zmenu strategického plánu SPP sa môže predložiť najviac jedenkrát za kalendárny rok okrem prípadných výnimiek, ktoré sa stanovia v tomto nariadení a ktoré určí Komisia v súlade s článkom 109.
Pozmeňujúce návrhy 627 and 735 cp4
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 8
8.  Komisia každú zmenu strategického plánu SPP schváli vykonávacím rozhodnutím bez uplatnenia postupu výboru uvedeného v článku 139.
8.  Komisia každú zmenu strategického plánu SPP schváli vykonávacím rozhodnutím bez uplatnenia postupu výboru uvedeného v článku 139. Európsky parlament a Rada sú o tom riadne informovaní.
Pozmeňujúce návrhy 628 a 735 cp5
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 9
9.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 80, zmeny strategických plánov SPP majú právne účinky až po tom, ako ich Komisia schváli.
9.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 80, zmeny strategických plánov SPP majú právne účinky až po tom, ako ich Komisia schváli, a uverejňujú sa.
Pozmeňujúci návrh 1137
Návrh nariadenia
Článok 107 a (nový)
Článok 107a
Preskúmanie strategických plánov SPP
Členské štáty do 31. decembra 2025 preskúmajú svoje strategické plány s cieľom zabezpečiť, aby boli strategické plány v súlade s platnými právnymi predpismi Únie v oblasti klímy a životného prostredia a predložia Komisii požiadavky na zodpovedajúcu zmenu svojich strategických plánov.
Pozmeňujúci návrh 629
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 2
Táto lehota nezahŕňa obdobie, ktoré začína dňom nasledujúcim po dni, keď Komisia zaslala členskému štátu svoje pripomienky alebo žiadosť o revidované dokumenty, a končí sa dňom, keď dotknutý členský štát Komisii odpovie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 630
Návrh nariadenia
Článok 109 – odsek 1 – písmeno c
c)  frekvenciu, s akou sa majú strategické plány SPP predkladať počas programového obdobia, vrátane stanovenia výnimočných prípadov, pri ktorých sa neuplatňuje maximálny počet zmien uvedený v článku 107 ods. 7.
c)  frekvenciu, s akou sa majú predkladať zmeny strategických plánov SPP počas programového obdobia uplatňovania strategických plánov SPP, vrátane stanovenia výnimočných prípadov, pri ktorých sa neuplatňuje maximálny počet zmien uvedený v článku 107 ods. 7.
Pozmeňujúci návrh 631
Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 1 a (nový)
1a.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 prvého pododseku, môžu členské štáty zriadiť aj regionálne orgány, ktoré budú poverené vykonávaním a riadením intervencií financovaných z EPFRV, v rámci svojich vnútroštátnych strategických plánov, ak takéto intervencie majú regionálny rozsah. Vnútroštátny riadiaci orgán v takom prípade vymenuje vnútroštátny subjekt pre koordináciu pre EPFRV, ktorý zaručí jednotné uplatňovanie pravidiel Únie, pričom zabezpečí súlad s prvkami strategického plánu stanovenými na vnútroštátnej úrovni v súlade s článkom 93 druhým pododsekom.
Pozmeňujúci návrh 736 cp2
Návrh nariadenia
Článok 110– odsek 2 – úvodná časť
2.  Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a vykonávanie strategického plánu SPP účinným, efektívnym a správnym spôsobom. Predovšetkým zabezpečuje, aby:
2.  Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a vykonávanie strategického plánu SPP účinným, efektívnym a správnym spôsobom a podľa potreby spolupracuje s regionálnymi riadiacimi orgánmi pre regionálne intervenčné programy. Predovšetkým zabezpečia, aby:
Pozmeňujúce návrhy 632 a 736 cp3
Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 2 – písmeno g
g)  bola vypracovaná výročná správa o výsledkoch vrátane súhrnných monitorovacích tabuliek a aby sa táto tabuľka po konzultácii s monitorovacím výborom predložila Komisii;
g)  bola vypracovaná monitorovacia správa o výsledkoch vrátane súhrnných monitorovacích tabuliek a aby sa táto tabuľka po konzultácii s monitorovacím výborom predložila Komisii;
Pozmeňujúce návrhy 633 a 736 cp4
Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 2 – písmeno h
h)  sa zaviedli príslušné následné opatrenia nadväzujúce na pripomienky Komisie týkajúce sa výročných správ o výkonnosti;
h)  sa zaviedli príslušné následné opatrenia nadväzujúce na pripomienky Komisie týkajúce sa správ o výkonnosti;
Pozmeňujúci návrh 736 cp5
Návrh nariadenia
Článok 110– odsek 3
3.  Členský štát alebo riadiaci orgán môže určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov vrátane miestnych orgánov, subjektov regionálneho rozvoja alebo mimovládnych organizácií, ktoré budú intervencie v rámci strategického plánu SPP riadiť a vykonávať.
3.  Členský štát alebo riadiace orgány, prípadne regionálne riadiace orgány môžu určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov vrátane miestnych orgánov, subjektov regionálneho rozvoja alebo mimovládnych organizácií, ktoré budú intervencie v rámci strategického plánu SPP riadiť a vykonávať.
Pozmeňujúce návrhy 634 a 736 cp6
Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 5 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o podrobné pravidlá uplatňovania požiadaviek na informácie, publicitu a viditeľnosť uvedené v odseku 2 písm. j) a k).
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúce návrhy 635 a 736 cp7
Návrh nariadenia
Článok 110 – odsek 5 – pododsek 2
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 636
Návrh nariadenia
Článok 110 a (nový)
Článok 110a
Sprostredkovateľský orgán
Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy o správnom a súdnom preskúmaní, členské štáty určia funkčne nezávislý sprostredkovateľský orgán poverený opätovným preskúmaním rozhodnutí prijatých príslušnými orgánmi. Tieto orgány sa na žiadosť prijímateľov usilujú dospieť k riešeniam, na ktorých sa dohodnú dotknuté strany. Poskytujú požadované odborné znalosti a sú v nich zastúpené orgány a zainteresované strany.
Pozmeňujúci návrh 637
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 1 – pododsek 1
Členský štát pred predložením strategického plánu SPP zriadi výbor na monitorovanie vykonávania strategického plánu SPP (ďalej len „monitorovací výbor“).
Členský štát zriadi vnútroštátny výbor na monitorovanie vykonávania strategického plánu SPP (ďalej len „monitorovací výbor“) a v náležitých prípadoch aj regionálny monitorovací výbor.
Pozmeňujúci návrh 638
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 1 – pododsek 2
Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok. Vnútroštátny monitorovací výbor prijme svoje vlastné pravidlá v spolupráci s regionálnym monitorovacím výborom.
Pozmeňujúci návrh 639
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 1 – pododsek 3
Monitorovací výbor sa stretáva aspoň raz do roka a posudzuje všetky otázky, ktoré majú vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní cieľových hodnôt strategického plánu SPP.
Monitorovací výbor sa stretáva aspoň raz do roka a posudzuje všetky otázky, ktoré majú vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní cieľových hodnôt strategického plánu SPP v rámci jeho vlastných právomocí.
Pozmeňujúci návrh 640
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 1 – pododsek 4
Členský štát uverejní rokovací poriadok monitorovacieho výboru a všetky údajeinformácie, ktoré si vymieňa s monitorovacím výborom online.
Členský štát uverejní rokovací poriadok a stanoviská monitorovacích výborovpostúpi ich Komisii.
Pozmeňujúci návrh 641
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 2 – pododsek 1
O zložení monitorovacieho výboru rozhoduje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných verejných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov uvedených v článku 94 ods. 3.
O zložení monitorovacích výborov s náležitým ohľadom na zabránenie konfliktom záujmov rozhoduje členský štát a prípadne regióny, ktoré zabezpečia rovnomerné zastúpenie príslušných verejných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov uvedených v článku 94 ods. 3, ktorí sú dôležití z hľadiska dosiahnutia všetkých cieľov uvedených v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 642
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 2 – pododsek 3
Členský štát uverejní zoznam členov monitorovacieho výboru online.
Členský štát uverejní zoznam členov monitorovacieho výboru online a členské štáty ho oznámia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 643
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Monitorovací výbor skúma najmä:
3.  Monitorovacie výbory skúmajú najmä:
Pozmeňujúci návrh 645
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 3 – písmeno d a (nové)
da)  príslušné informácie, ktoré poskytla národná sieť SPP;
Pozmeňujúci návrh 646
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 3 – písmeno f a (nové)
fa)  správy o výkonnosti;
Pozmeňujúci návrh 647
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 3 – písmeno f b (nové)
fb)  pokrok smerom k zjednodušeniu a zníženiu administratívnej záťaže pre konečných prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 648
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 4 – písmeno a
a)  návrhu strategického plánu SPP;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 649
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 4 – písmeno c
c)  výročným správam o výkonnosti;
c)  správam o výkonnosti;
Pozmeňujúci návrh 650
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 4 a (nový)
4a.  Monitorovacie výbory môžu od národnej siete SPP požadovať informácie a analýzy týkajúce sa konkrétnych intervencií.
Pozmeňujúci návrh 651
Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 1
1.  Každý členský štát najneskôr 12 mesiacov po tom, čo Komisia schváli strategický plán SPP, zriadi národnú sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „národná sieť SPP“) v záujme prepájania organizácií a orgánov správy, poradcov, výskumných pracovníkov iných inovačných aktérov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na vnútroštátnej úrovni.
1.  Každý členský štát najneskôr 12 mesiacov po tom, čo Komisia schváli strategický plán SPP, zriadi národnú sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „národná sieť SPP“) v záujme prepájania organizácií, zástupcov poľnohospodárskeho sektora a orgánov správy, poradcov, výskumných pracovníkov, iných inovačných aktérov a ďalších aktérov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na vnútroštátnej úrovni. Národná sieť SPP bude vychádzať z už existujúcich sieťových štruktúr v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 652
Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 4 – písmeno j
j)  v prípade národných sietí SPP účasť na činnostiach európskej siete SPP a prispievanie k nim.
j)  v prípade národných sietí SPP účasť na činnostiach európskej siete SPP a prispievanie k nim;
Pozmeňujúci návrh 653
Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 4 – písmeno j a (nové)
ja)  v prípade európskej siete SPP účasť na činnostiach národných sietí a prispievanie k nim;
Pozmeňujúci návrh 654
Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 4 – písmeno j b (nové)
jb)  poskytovanie informácií požadovaných monitorovacími výbormi stanovenými v článku 111.
Pozmeňujúci návrh 655
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 2
2.  Cieľom EIP je stimulovať inovácie a zlepšiť výmenu poznatkov.
2.  Cieľom EIP je stimulovať udržateľné inovácie a zlepšiť výmenu poznatkov.
Pozmeňujúci návrh 656
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c
c)  podporovať rýchlejšiu a širšiu transpozíciu inovačných riešení do praxe a
c)  podporovať rýchlejšiu a širšiu transpozíciu inovačných riešení do praxe vrátane vzájomnej výmeny medzi poľnohospodármi a
Pozmeňujúci návrh 657
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d
d)  informovať vedeckú obec o výskumných potrebách poľnohospodárskej praxe.
d)  informovať vedeckú obec o výskumných potrebách poľnohospodárskej praxe a poľnohospodárov.
Pozmeňujúci návrh 658
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 4 – pododsek 2 – úvodná časť
Súčasťou EIP operačné skupiny EIP. Musia vypracovať plán, na základe ktorého sa budú vypracúvať, testovať, prispôsobovať alebo vykonávať inovačné projekty a bude sa opierať o interaktívny inovačný model, ktorého hlavné zásady sú tieto:
Na zabezpečenie činnosti EIP sa zriadia operačné skupiny EIP, ktoré môžu okrem iného tvoriť organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie a členovia z rôznych členských štátov. Musia vypracovať plán, na základe ktorého sa budú vypracúvať, testovať, prispôsobovať alebo vykonávať inovačné projekty a ktorý sa bude opierať o interaktívny inovačný model, ktorý má tieto hlavné zásady:
Pozmeňujúci návrh 659
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a
a)  rozvoj inovačných riešení zameraných na potreby poľnohospodárov alebo lesníkov a súčasné úsilie o interakcie v celom dodávateľskom reťazci tam, kde je to potrebné;
a)  rozvoj inovačných riešení zameraných na potreby poľnohospodárov alebo obhospodarovateľov lesa a súčasné úsilie o interakcie v celom dodávateľskom reťazci tam, kde je to potrebné, ako aj zohľadnenie záujmov spotrebiteľov;
Pozmeňujúci návrh 660
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 4 – pododsek 3
Predpokladané inovácie môžu byť založené na nových, ale aj tradičných postupoch v novom geografickom alebo environmentálnom kontexte.
Predpokladané inovácie môžu byť založené na nových, ale aj tradičných a agroekologických postupoch v novom geografickom alebo environmentálnom kontexte.
Pozmeňujúci návrh 661
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 4 – pododsek 4
Operačné skupiny musia šíriť svoje plány a výsledky svojich projektov, a to najmä prostredníctvom sietí SPP.
Operačné skupiny musia šíriť svoje plány a výsledky svojich projektov, a to najmä prostredníctvom sietí SPP, a môžu mať členov z viac ako jedného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 662
Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 2 – písmeno a
a)  súbor spoločných ukazovateľov kontextu, výstupu, výsledku a vplyvu, vrátane tých uvedených v článku 7, ktoré sa použijú ako základ pre monitorovanie, hodnotenie a každoročné podávanie správ o výkonnosti;
a)  súbor spoločných ukazovateľov kontextu, výstupu, výsledku a vplyvu, ako sa uvádza v článku 7, ktoré sa použijú ako základ pre monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti;
Pozmeňujúci návrh 663
Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 2 – písmeno b
b)  cieľové hodnoty a ročné čiastkové ciele stanovené vo vzťahu k príslušným špecifickým cieľom pomocou ukazovateľov výsledku;
b)  cieľové hodnoty a ročné, prípadne viacročné čiastkové ciele stanovené vo vzťahu k príslušným špecifickým cieľom pomocou ukazovateľov výsledku;
Pozmeňujúci návrh 664
Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 3
3.  Výkonnostný rámec zahŕňa:
3.  Výkonnostný rámec zahŕňa obsah strategických plánov SPP, prípadne vrátane programov regionálnych intervencií;
a)  obsah strategických plánov SPP;
b)  trhové opatrenia a iné intervencie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.
Pozmeňujúci návrh 665
Návrh nariadenia
Článok 116 – odsek 1 – písmeno a
a)  posúdiť SPP z hľadiska vplyvu, účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty Únie;
a)  posúdiť SPP z hľadiska vplyvu, účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty Únie, ako aj zjednodušenia pre prijímateľov;
Pozmeňujúci návrh 666
Návrh nariadenia
Článok 116 – odsek 1 – písmeno e
e)  podporovať spoločný proces získavania nových poznatkov súvisiaci s monitorovaním a hodnotením.
e)  podporovať spoločný proces získavania nových poznatkov súvisiaci s monitorovaním a hodnotením, pričom sa zohľadnia oblasti, kde základné údaje chýbajú alebo sú nedostatočné a pre ktoré je možné vyvinúť relevantnejšie a presnejšie ukazovatele.
Pozmeňujúci návrh 667
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 1
Členské štáty zavedú elektronický informačný systém, v ktorom budú zaznamenávať a uchovávať kľúčové informácie o vykonávaní strategického plánu SPP, ktoré sú potrebné na monitorovanie a hodnotenie, najmä o každej intervencii vybranej na financovanie, ako aj o dokončených intervenciách vrátane informácií o každom prijímateľovi a operácii.
Členské štáty zavedú elektronický informačný systém, resp. budú využívať takýto existujúci systém, v ktorom budú zaznamenávať a uchovávať kľúčové informácie o vykonávaní strategického plánu SPP, ktoré sú potrebné na monitorovanie a hodnotenie, najmä o každej intervencii vybranej na financovanie, ako aj o dokončených intervenciách vrátane informácií o každom prijímateľovi a operácii.
Pozmeňujúci návrh 668
Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa prijímatelia podpory v rámci intervencií patriacich pod strategický plán SPP a miestne akčné skupiny zaviazali poskytovať riadiacemu orgánu alebo iným subjektom povereným výkonom funkcií v jeho mene všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie strategického plánu SPP.
Členské štáty zabezpečia, aby sa prijímatelia podpory v rámci intervencií patriacich pod strategický plán SPP a miestne akčné skupiny zaviazali poskytovať riadiacemu orgánu alebo regionálnym riadiacim orgánom alebo iným subjektom povereným výkonom funkcií v jeho mene všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie strategického plánu SPP.
Pozmeňujúci návrh 669
Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 2
Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii vyčerpávajúce, úplné, včasné a spoľahlivé zdroje údajov s cieľom umožniť účinné sledovanie pokroku politík smerom k dosiahnutiu cieľov pomocou ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu.
Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii vyčerpávajúce, včasné a spoľahlivé zdroje údajov vrátane databáz s cieľom umožniť účinné sledovanie pokroku politík smerom k dosiahnutiu cieľov pomocou ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu.
Pozmeňujúci návrh 670
Návrh nariadenia
Článok 119 – odsek 1
Riadiaci orgánmonitorovací výbor monitorujú vykonávanie strategického plánu SPP a pokrok v dosahovaní cieľových hodnôt strategického plánu SPP na základe ukazovateľov výstupu a výsledku.
Riadiaci orgán, ako aj monitorovací výbor monitorujú vykonávanie strategického plánu SPP a pokrok v dosahovaní cieľových hodnôt strategického plánu SPP na základe ukazovateľov výstupu a výsledku, v náležitých prípadoch v spolupráci s regionálnymi orgánmi riadenia a regionálnymi monitorovacími výbormi.
Pozmeňujúci návrh 671
Návrh nariadenia
Článok 120 – nadpis
Vykonávacie právomoci v súvislosti s výkonnostným rámcom
Delegované právomoci v súvislosti s výkonnostným rámcom
Pozmeňujúci návrh 672
Návrh nariadenia
Článok 120 – odsek 1
Komisia prijme vykonávacie akty o obsahu výkonnostného rámca. Takéto akty zahŕňajú zoznam ukazovateľov kontextu, iných ukazovateľov potrebných na primerané monitorovanie a hodnotenie politiky, metódy na výpočet ukazovateľov a ustanovenia potrebné na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti údajov zozbieraných členskými štátmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
Komisia prijme delegované akty, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa tým, že sa v nich určuje obsah výkonnostného rámca. Takéto akty zahŕňajú zoznam ukazovateľov kontextu, iných ukazovateľov potrebných na primerané monitorovanie a hodnotenie politiky, metódy na výpočet ukazovateľov a ustanovenia potrebné na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti údajov zozbieraných členskými štátmi. Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s článkom 138.
Pozmeňujúci návrh 673
Návrh nariadenia
Článok 121 – nadpis
Výročné správy o výkonnosti
Správy o výkonnosti
Pozmeňujúci návrh 674
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 1
1.  Do 15. februára 2023 a do 15. februára každého nasledujúceho roka až do roku 2030 vrátane členské štáty predložia Komisii výročnú správu o výkonnosti, ktorá opisuje vykonávanie jednotlivých strategických plánov SPP v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Správa predložená v roku 2023 sa vzťahuje na rozpočtové roky 2021 a 2022. V prípade priamych platieb, ako sa uvádza v hlave III kapitole II, sa správa sa vzťahuje iba na rozpočtový rok 2022.
1.  Členské štáty predložia Komisii správy o výkonnosti, v ktorých sa opisuje vykonávanie jednotlivých strategických plánov SPP v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].
Pozmeňujúci návrh 675
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 2
2.  Posledná výročná správa o výkonnosti, ktorá sa má predložiť do 15. februára 2030, obsahuje súhrn hodnotení uskutočnených počas obdobia vykonávania.
2.  Posledná správa o výkonnosti, ktorá sa má predložiť, obsahuje súhrn hodnotení uskutočnených počas obdobia vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 676
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 3
3.  Na to, aby bola výročná správa o výkonnosti prijateľná, musí obsahovať všetky informácie požadované v odsekoch 4, 5 a 6. Ak výročná správa o výkonnosti nie je prijateľná, Komisia o tom informuje členský štát do 15 pracovných dní odo dňa jej prijatia, avšak ak to Komisia neurobí, považuje sa správa za prijateľnú.
3.  Na to, aby bola správa o výkonnosti prijateľná, musí obsahovať všetky informácie požadované v odsekoch 4, 5 a 6. Ak správa o výkonnosti nie je prijateľná, Komisia o tom informuje členský štát do 15 pracovných dní odo dňa jej prijatia, avšak ak to Komisia neurobí, považuje sa správa za prijateľnú.
Pozmeňujúci návrh 677
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 4 – pododsek 1
Výročné správy o výkonnosti obsahujú kľúčové kvalitatívne a kvantitatívne informácie o vykonávaní strategického plánu SPP s odvolaním sa na finančné údaje, ukazovatele výstupu a výsledku, a to v súlade s článkom 118 druhým odsekom. Zahŕňajú aj informácie o realizovaných výstupoch, realizovaných výdavkoch, realizovaných výsledkoch a vzdialenosti od príslušných cieľových hodnôt.
Správy o výkonnosti obsahujú kľúčové kvalitatívne a kvantitatívne informácie o vykonávaní strategického plánu SPP s odvolaním sa na finančné údaje, ukazovatele výstupu a výsledku, a to v súlade s článkom 118 druhým odsekom. Zahŕňajú aj informácie o realizovaných výstupoch, realizovaných výdavkoch, realizovaných výsledkoch a vzdialenosti od príslušných cieľových hodnôt.
Pozmeňujúci návrh 678
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 4 – pododsek 2
Pri tých druhoch zásahov, ktoré nie sú predmetom článku 89 tohto nariadenia, a ak sa pomer realizovaných výstupov a realizovaných výdavkov od ročného plánovaného pomeru výstupov a výdavkov odchyľuje o 50 %, členský štát túto odchýlku musí odôvodniť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 679
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 5
5.  Poskytnuté údaje sa týkajú dosiahnutých hodnôt ukazovateľov pre čiastočné a úplné vykonávanie intervencií. Uvádza sa v nich aj súhrn stavu vykonávania strategického plánu SPP za predchádzajúci rozpočtový rok, všetky problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť strategického plánu SPP, najmä pokiaľ ide o odchýlky od čiastkových cieľov, pričom sa uvedú dôvody, a ak je to relevantné, opíšu sa prijaté opatrenia.
5.  Poskytnuté údaje sa týkajú dosiahnutých hodnôt ukazovateľov pre čiastočné a úplné vykonávanie intervencií. Uvádza sa v nich aj súhrn stavu vykonávania strategického plánu SPP, všetky problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť strategického plánu SPP, najmä pokiaľ ide o odchýlky od čiastkových cieľov, pričom sa uvedú dôvody, a ak je to relevantné, opíšu sa prijaté opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 680
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 7
7.  Komisia uskutočňuje výročné preskúmanie výkonnosti a výročné schvaľovanie výkonnosti, uvedené v článku [52] nariadenia (EÚ) č. [HzR] na základe informácií poskytnutých vo výročných správach o výkonnosti.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 681
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 8 – pododsek 1
Komisia vo výročnom preskúmaní výkonnosti môže predložiť pripomienky k výročným správamvýkonnosti do jedného mesiaca od ich predloženia. Ak Komisia nepredloží pripomienky v tejto lehote, správa sa považuje za schválenú.
Komisia vykonáva preskúmanie výkonnosti na základe informácií uvedených v správach o výkonnosti a môže predložiť pripomienky maximálne do jedného mesiaca od ich úplného predloženia. Ak Komisia nepredloží pripomienky v tejto lehote, správa sa považuje za schválenú.
Pozmeňujúci návrh 682
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 9
9.  Ak za príslušný rok nahlásená hodnota jedného alebo viacerých ukazovateľov výsledku vedie k rozdielu viac ako 25 % oproti príslušnému čiastkovému cieľu, Komisia môže požiadať členský štát o predloženie akčného plánu v súlade s článkom 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [HzR] s opisom zamýšľaných nápravných opatrení a očakávaného časového rámca.
9.  Ak za príslušný rok nahlásená hodnota jedného alebo viacerých ukazovateľov výsledku vedie k rozdielu viac ako 25 % oproti príslušnému čiastkovému cieľu, členské štáty tento rozdiel odôvodnia. Komisia môže v prípade potreby požiadať členský štát o predloženie akčného plánu, ktorý sa vytvorí po porade s Komisiou, v súlade s článkom 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [horizontálne nariadenie] s opisom zamýšľaných nápravných opatrení a očakávaného časového rámca na jeho vykonanie.
Pozmeňujúci návrh 683
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 10
10.  Výročné správy o výkonnosti, ako aj zhrnutie ich obsahu pre občanov, sa sprístupnia verejnosti.
10.  Zhrnutie obsahu správ o výkonnosti sa vypracuje pre občanov a sprístupní sa verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 684
Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 11
11.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá vypracúvania obsahu výročnej správy o výkonnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
11.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá vypracúvania obsahu správy o výkonnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 685
Návrh nariadenia
Článok 122 – nadpis
Výročné hodnotiace zasadnutia
Hodnotiace zasadnutia
Pozmeňujúci návrh 686
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 1
1.  Členské štáty každý rok organizujú výročné hodnotiace zasadnutia s Komisiou, ktorým budú predsedať spoločne alebo ktorým bude predsedať len Komisia a ktoré sa uskutočnia nie skôr ako dva mesiace po predložení výročnej správy o výkonnosti.
1.  Členské štáty každý rok zorganizujú hodnotiace zasadnutie s Komisiou, ktorému budú predsedať spoločne alebo ktorému bude predsedať len Komisia a ktoré sa uskutoční nie skôr ako dva mesiace po predložení správy o výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 687
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 2
2.  Cieľom výročného hodnotiaceho zasadnutia je preskúmať výkonnosť každého plánu, vrátane pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, všetkých problémov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť, a minulé opatrenia, ktoré sa prijali, alebo budúce opatrenia, ktoré sa majú prijať na ich riešenie.
2.  Cieľom hodnotiaceho zasadnutia je preskúmať výkonnosť každého plánu vrátane pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, všetkých problémov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť, a minulé opatrenia, ktoré sa prijali, alebo budúce opatrenia, ktoré sa majú prijať na ich riešenie. Ak je to možné, počas týchto zasadnutí sa takisto preskúma vplyv.
Pozmeňujúci návrh 688
Návrh nariadenia
Článok 123
Článok 123
vypúšťa sa
Výkonnostný bonus
1.  Výkonnostný bonus možno priznať členským štátom v roku 2026 ako odmenu za uspokojivé výsledky, pokiaľ ide o environmentálne a klimatické cieľové hodnoty, a to za predpokladu, že dotknutý členský štát splnil podmienku stanovenú v článku 124 ods. 1.
2.  Výkonnostný bonus sa rovná 5 % sumy za členský štát za rozpočtový rok 2027, ako sa stanovuje v prílohe IX.
Zdroje prevedené medzi EPZF a EPFRV podľa článkov 15 a 90 sú vylúčené na účely výpočtu výkonnostného bonusu.
Pozmeňujúci návrh 689
Návrh nariadenia
Článok 124
Článok 124
vypúšťa sa
Prideľovanie výkonnostného bonusu
1.  Na základe preskúmania výkonnosti za rok 2026 sa výkonnostný bonus zrazený z alokácie členského štátu udelenej na základe článku 123 druhého odseku pripíše tomuto členskému štátu, ak ukazovatele výsledku uplatňované na špecifické environmentálne a klimatické ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) a zahrnuté do jeho strategického plánu SPP dosiahli aspoň 90 % cieľovej hodnoty na rok 2025.
2.  Komisia v priebehu dvoch mesiacov od prijatia výročnej správy o výkonnosti v roku 2026 prijme vykonávací akt bez uplatnenia postupu výboru uvedeného v článku 139, v ktorom každý členský štát rozhodne, či strategické plány SPP dosiahli cieľové hodnoty uvedené v tomto článku ods. 1.
3.  Ak cieľové hodnoty uvedené v odseku 1 boli dosiahnuté, Komisia pridelí dotknutým členským štátom sumu výkonnostného bonusu a táto suma sa s konečnou platnosťou považuje za alokovanú na rozpočtový rok 2027 na základe rozhodnutia uvedeného v odseku 2.
4.  Ak cieľové hodnoty uvedené v odseku 1 dosiahnuté neboli, Komisia neposkytne záväzky za rozpočtový rok 2027 týkajúce sa sumy výkonnostného bonusu dotknutých členských štátov.
5.  Pri prideľovaní výkonnostného bonusu Komisia môže vziať do úvahy prípady vyššej moci a závažné sociálno-hospodárske krízy, ktoré zabránili dosiahnutiu príslušných čiastkových cieľov.
6.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné pravidlá na zabezpečenie konzistentného prístupu k rozhodovaniu o pridelení tohto výkonnostného bonusu členským štátom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 690
Návrh nariadenia
Článok 125 – odsek 1
1.  Členské štáty uskutočnia ex ante hodnotenia s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby strategických plánov SPP.
1.  Členské štáty, prípadne členské štáty spolu s regiónmi uskutočnia ex ante hodnotenia s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby strategických plánov SPP.
Pozmeňujúci návrh 691
Návrh nariadenia
Článok 125 – odsek 3 – písmeno g
g)  vhodnosť postupov na monitorovanie strategického plánu SPP a zber údajov potrebných na vypracovanie hodnotení;
g)  vhodnosť postupov na monitorovanie strategického plánu SPP a zber údajov potrebných na vypracovanie hodnotení, v prípade potreby vrátane údajov rozčlenených podľa pohlavia;
Pozmeňujúci návrh 692
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 1
1.  Členské štáty vykonávajú hodnotenia strategických plánov SPP s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a vykonávanie plánov, ako aj posúdiť ich z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti, pridanej hodnoty Únie a vplyvu vo vzťahu k ich príspevku k všeobecným a špecifickým cieľom SPP uvedeným v článku 5 a článku 6 ods. 1.
1.  Členské štáty, prípadne členské štáty spolu s regiónmi vykonávajú hodnotenia strategických plánov SPP s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a vykonávanie plánov, ako aj posúdiť ich z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti, pridanej hodnoty Únie a vplyvu vo vzťahu k ich príspevku k všeobecným a špecifickým cieľom SPP uvedeným v článku 5 a článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 693
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 2
2.  Členské štáty poveria hodnotením funkčne nezávislých odborníkov.
2.  Členské štáty a prípadne regióny poveria hodnotením funkčne nezávislých odborníkov.
Pozmeňujúci návrh 694
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 3
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy na vytvorenie a zber údajov potrebných na hodnotenie.
3.  Členské štáty a prípade regióny zabezpečia, aby sa zaviedli postupy na vytvorenie a zber údajov potrebných na hodnotenie.
Pozmeňujúci návrh 695
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 4
4.  Členské štáty sú zodpovedné za hodnotenie primeranosti intervencií v rámci strategických plánov SPP z hľadiska dosahovania špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1.
4.  Členské štáty a prípade regióny sú zodpovedné za hodnotenie primeranosti intervencií v rámci strategických plánov SPP z hľadiska dosahovania špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 696
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 5
5.  Členské štáty vypracujú plán hodnotenia s informáciami o zamýšľaných hodnotiacich činnostiach počas obdobia vykonávania.
5.  Členské štáty a prípade regióny vypracujú plán hodnotenia s informáciami o zamýšľaných hodnotiacich činnostiach počas obdobia vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 697
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 6
6.  Členské štáty predložia plán hodnotenia monitorovaciemu výboru najneskôr rok po prijatí strategického plánu SPP.
6.  Členské štáty a prípadne regióny predložia plán hodnotenia monitorovaciemu výboru najneskôr rok po prijatí strategického plánu SPP.
Pozmeňujúce návrhy 987 a 1335
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 1 a (nový)
1a.   Hneď ako sa všetky národné strategické plány SPP schvália, Komisia zadá nezávislé posúdenie ich súhrnného očakávaného vplyvu. Ak táto analýza odhalí nedostatočné spoločné úsilie vo vzťahu k ambíciám Európskej zelenej dohody, Komisia prijme primerané opatrenia, v rámci ktorých môžu byť členské štáty požiadané o to, aby upravili strategické plány SPP, alebo môžu byť predložené pozmeňujúce návrhy k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúce návrhy 988 a 1336
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 2
2.  Komisia vykoná priebežné hodnotenie v s cieľom posúdiť EPZF a EPFRV z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty Únie do konca tretieho roka od začiatku vykonávania strategických plánov SPP, pričom zohľadní ukazovatele stanovené v prílohe I. Komisia môže využiť všetky relevantné informácie, ktoré sú už k dispozícii, v súlade s článkom [128] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách].
2.  Komisia vykoná a zverejní priebežné hodnotenie v s cieľom posúdiť EPZF a EPFRV z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty Únie do konca tretieho roka od začiatku vykonávania strategických plánov SPP, pričom zohľadní ukazovatele stanovené v prílohe I. Komisia môže využiť všetky relevantné informácie, ktoré sú už k dispozícii, v súlade s článkom [128] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Ak toto priebežné hodnotenie odhalí nedostatočné spoločné úsilie v súvislosti s ambíciami Európskej zelenej dohody a právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia a klímy, Komisia vydá odporúčania pre členské štáty s cieľom zabezpečiť plnenie cieľov Európskej zelenej dohody a právnych predpisov uvedených v prílohe XI. Členské štáty vo svojich výročných správach o výkonnosti uvedú, akým spôsobom uvedené odporúčania zohľadnili, alebo dôvody, pre ktoré nevykonávajú tieto odporúčania alebo ich časť.
Pozmeňujúci návrh 698
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 4 a (nový)
4a.  Európska komisia vo svojich hodnotiacich správach vezme do úvahy ukazovatele uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj faktory mimo SPP, ktoré ovplyvnili dosiahnutú výkonnosť.
Pozmeňujúci návrh 699
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 2
2.  Údaje potrebné v prípade ukazovateľov kontextu a vplyvu musia v prvom rade pochádzať zo spoľahlivých zdrojov údajov, ako je napríklad informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva a Eurostat. Ak údaje pre tieto ukazovatele nie sú k dispozícii alebo nie sú úplné, medzery sa doplnia v kontexte Európskeho štatistického programu zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200940, právneho rámca upravujúceho informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva alebo prostredníctvom formálnych dohôd s inými poskytovateľmi údajov, ako je napríklad Spoločné výskumné centrum a Európska environmentálna agentúra
2.  Údaje potrebné v prípade ukazovateľov kontextu a vplyvu musia v prvom rade pochádzať zo spoľahlivých zdrojov údajov, ako je napríklad informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva a Eurostat. Ak údaje pre tieto ukazovatele nie sú k dispozícii alebo nie sú úplné, Komisia vyrieši tieto nedostatky v kontexte Európskeho štatistického programu zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200940, právneho rámca upravujúceho informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva alebo prostredníctvom formálnych dohôd s inými poskytovateľmi údajov, ako je napríklad Spoločné výskumné centrum a Európska environmentálna agentúra.
__________________
__________________
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
Pozmeňujúci návrh 1340
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zlepšia kvalitu a periodicitu zberu údajov pre kľúčové poľnohospodárske ciele stanovené v Európskej zelenej dohode, ktoré zodpovedajú ukazovateľom vplyvu a kontextu I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 a C.32. Tieto údaje sa zverejňujú a poskytujú Komisii včas s cieľom posúdiť účinnosť SPP a umožniť monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 700
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 3
3.  Existujúce administratívne registre ako IACS, LPIS, registre zvierat či registre viníc sa zachovajú. IACS a LPIS sa budú ďalej rozvíjať, aby lepšie vyhovovali štatistickým potrebám SPP. Na štatistické účely sa v spolupráci so štatistickými úradmi členských štátov a s Eurostatom budú čo najviac používať údaje z administratívnych registrov.
3.  Existujúce aktualizované administratívne registre ako IACS, LPIS, registre zvierat či registre viníc sa zachovajú. IACS a LPIS sa budú ďalej rozvíjať, aby lepšie vyhovovali štatistickým potrebám SPP. Na štatistické účely sa v spolupráci so štatistickými úradmi členských štátov a s Eurostatom budú čo najviac používať údaje z administratívnych registrov.
Pozmeňujúci návrh 701
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 4
4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty na stanovenie pravidiel týkajúcich sa informácií, ktoré majú zaslať členské štáty, pričom zohľadní potrebu vyhnúť sa zbytočnej administratívnej záťaži, ako aj pravidiel týkajúcich sa potrieb súvisiacich s údajmi a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 139 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 702
Návrh nariadenia
Článok 130 – odsek 1
Keď sa podpora podľa hlavy III tohto nariadenia poskytuje na formy spolupráce medzi podnikmi, môže sa poskytovať iba na také formy spolupráce, ktoré sú v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže tak, ako sa uplatňujú na základe článkov 206 až 209 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Keď sa podpora podľa hlavy III tohto nariadenia poskytuje na formy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi podnikmi, môže sa poskytovať iba na také formy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ktoré sú v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže tak, ako sa uplatňujú na základe článkov 206 až 209 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Pozmeňujúce návrhy 1092,1146 a 1179
Návrh nariadenia
Článok 132 a (nový)
Článok 132a
Prechodná vnútroštátna pomoc
1.  Členské štáty môžu naďalej poskytovať prechodnú vnútroštátnu pomoc poľnohospodárom v ktoromkoľvek z odvetví povolených Komisiou v súlade s článkom 132 ods. 7 alebo článkom 133a ods. 5 nariadenia (ES) č. 73/2009 v roku 2013.
2.  Celková výška prechodnej vnútroštátnej pomoci, ktorá sa môže poskytnúť poľnohospodárom, je obmedzená na 50 % každého finančného krytia pre konkrétne odvetvie, ktoré Komisia schválila v súlade s článkom 132 ods. 7 alebo článkom 133a ods. 5 nariadenia (ES) č. 73/2009 v roku 2013.
3.  Členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií a v rámci hranice stanovenej v odseku 2 rozhodnúť o výške prechodnej vnútroštátnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť.
4.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť upraviť referenčné obdobie pre oddelené režimy prechodnej vnútroštátnej pomoci. Upravené referenčné obdobie nemôže byť neskôr ako 1. júna 2018.
Pozmeňujúci návrh 703
Návrh nariadenia
Článok 133 – odsek 1
Články 107, 108 a 109 ZFEÚ sa neuplatňujú na vnútroštátne daňové opatrenia, pomocou ktorých sa členské štáty rozhodnú odchýliť od všeobecných daňových pravidiel tým, že sa umožní, aby sa vymeriavací základ dane z príjmov uplatňujúci sa na poľnohospodárov vypočítaval na základe viacročného obdobia.
S cieľom obmedziť účinky variabilnosti príjmov podnecovaním poľnohospodárov, aby v dobrých rokoch vytvárali rezervy pre zlé roky, sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ neuplatňujú na vnútroštátne daňové opatrenia, pomocou ktorých sa členské štáty rozhodnú odchýliť od všeobecných daňových pravidiel tým, že sa umožní, aby sa vymeriavací základ dane z príjmov uplatňujúci sa na poľnohospodárov vypočítaval na základe viacročného obdobia, medziiným aj tým, že časť základu dane sa prenesie, čo zahŕňa aj možnosť odložiť časť základu dane alebo vylúčiť sumy umiestnené na účelovom poľnohospodárskom sporiteľskom účte..
Pozmeňujúci návrh 1097, 1125 a 1180
Návrh nariadenia
Článok 134 a (nový)
Článok 134a
Mechanizmus podávania sťažností pre poľnohospodárov a MSP
1.  Komisia zriadi mechanizmus, v rámci ktorého môžu poľnohospodári alebo MSP podať sťažnosť priamo Komisii v prípadoch:
–  zaberania pôdy alebo vážnej hrozby zaberania pôdy,
–  závažného pochybenia vnútroštátnych orgánov,
–  nezákonného alebo zaujatého zaobchádzania v rámci verejných súťaží alebo rozdeľovania dotácií,
–  nátlaku alebo zastrašovania zo strany zločineckých štruktúr, organizovanej trestnej činnosti alebo oligarchických štruktúr,
–  závažného porušenia ich základných práv.
2.  Komisia vytvorí v Komisii kontaktné miesto, na ktoré možno tieto sťažnosti adresovať.
3.  Komisia vypracuje postup podávania sťažností a hodnotiace kritériá a zabezpečí ich transparentnosť.
4.  Komisia zabezpečí, aby bola po podaní sťažnosti zaručená primeraná ochrana fyzických osôb alebo spoločností.
5.  Komisia by mala určiť, či sa má s informáciami získanými prostredníctvom tohto mechanizmu zaobchádzať priamo vo svojich auditoch alebo či sa majú zaslať priamo európskemu prokurátorovi alebo úradu OLAF.
Pozmeňujúci návrh 704
Návrh nariadenia
Článok 135 – odsek 1
1.  V prípade priamych platieb poskytovaných v najvzdialenejších regiónoch Únie v súlade s kapitolou IV