Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και NK603
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 και NK603
 Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σενεγάλης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας: εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο ***
 Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σενεγάλης στον τομέα της αλιείας: εφαρμογή της συμφωνίας (Ψήφισμα)
 Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) ***
 Συμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και προστασία των ενδείξεων αυτών ***
 Συμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και προστασία των ενδείξεων αυτών (Ψήφισμα)
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία *
 Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας ***I
 Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) ***I
Κείμενα (281 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου