Показалец 
Приети текстове
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз ***I
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603
 Генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал ***
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал (резолюция)
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и протокол за изпълнение към него (2020 – 2026 г.) ***
 Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания ***
 Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания (резолюция)
 Обща система на данъка върху добавената стойност: идентифициране на данъчно задължените лица в Северна Ирландия *
 Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и окончателно преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море ***I
 Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) ***I

Въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз ***I
PDF 123kWORD 43k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))
P9_TA(2020)0290A9-0175/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0135),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0099/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9‑0175/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

P9_TC1-COD(2020)0051


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/2172.)


Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603
PDF 197kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1111 на Комисията, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D068777/01 – 2020/2836(RSP))
P9_TA(2020)0291B9-0346/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1111 на Комисията, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D068777/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 15 септември 2020 г., по време на което не беше прието становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 22 май 2019 г. и публикувано на 8 юли 2019 г.(3),

–  като взе предвид предишните си резолюции, в които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид,че на 15 февруари 2016 г. дружеството Monsanto Europe S.A/N.V. подаде от името на дружеството Monsanto company, United States заявление до компетентния национален орган на Нидерландия („заявлението“) за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 („генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие“), в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението също така се отнася за пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждането; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 10 подкомбинации на единичните трансформационни събития, съставляващи модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

Б.  като има предвид, че генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие е получена чрез кръстосване на четири генетично модифицирани събития, свързани с царевица (MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603), придава поносимост към съдържащи глифосат хербициди и произвежда три инсектицидни протеини (Cry1A.105, Cry2Ab2 и Vip3Aa20, известни като протеини „Bt“ или „Cry“), които са токсични за някои лепидокрили (пеперуди и моларни)(5);

В.  като има предвид, че предишните оценки на четирите единични събития и четири от подкомбинациите на генетично модифицираната царевица, които вече са били разрешени, бяха използвани като основа за оценката на четирите събития с генетично модифицирана царевица и останалите шест подкомбинации(6);

Г.  като има предвид, че на 22 май 2019 г. ЕОБХ даде положително становище, публикувано на 8 юли 2019 г., във връзка с това заявление;

Д.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни и фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Забележки на държавите членки и допълнителни въпроси

Е.  като има предвид, че държавите членки представиха на ЕОБХ множество критични забележки по време на тримесечния период на консултации(7); като има предвид, че тези критични коментари включват опасения, че не е направен анализ на остатъчните вещества от глифосат или на глифосатните метаболити върху генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, че не е имало изпитване на възможните синергични или антагонистични въздействия на протеините „Cry“ и протеина „Vip“ и на остатъчни вещества от хербициди, че въпросите относно безопасността на генетично модифицираната царевица и производните от нея храни и фуражи остават без отговор, че потенциалните дългосрочни ефекти върху репродукцията или развитието на храната или фуражите не са били оценени и че поради липса на информация не може да бъде направена цялостна оценка на безопасността на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

Ж.  като има предвид, че независим научен анализ установи, наред с другото, че не може да се направи окончателно заключение относно безопасността на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, че токсикологичната оценка и оценката на риска за околната среда са неприемливи и че оценката на риска не отговаря на изискванията за оценка на рисковете за имунната система(8);

З.  като има предвид, че заявителят не е предоставил експериментални данни за шестте неразрешени понастоящем подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

Липса на оценка на остатъчните вещества от хербициди, метаболити и коктейлни ефекти

И.  като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на „добавъчни“ хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(9); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие ще бъде изложена на по-високи и повторни дози глифосат, и следователно ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтите; като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие експресира три устойчиви на глифосат протеини, което я прави още по-устойчива на по-високи дози и многократно пръскане;

Й.  като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че напротив, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество;

К.  като има предвид, че в своето научно становище от 22 май 2019 г. Експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (Експертна група на ЕОБХ по ГМО) заявява, че „оценката на остатъчните вещества от хербициди в царевични култури, устойчиви на хербициди, която е от значение за това заявление, е била разследвана от отдела по пестициди на ЕОБХ“(10); като има предвид обаче, че според становище на отдела по пестициди на ЕОБХ данните за остатъчните вещества от глифосат при генетично модифицирана царевица с изменения по EPSPS(11) са недостатъчни, за да се изведат максимално допустими граници на остатъчни вещества и стойности за оценка на риска(12);

Л.  като има предвид, че отново според отдела по пестициди на ЕОБХ липсват токсикологичните данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат(13);

М.  като има предвид, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и продуктите от разграждането на хербициди, открити върху ГМ растения, заедно с тяхното потенциално взаимодействие с Bt протеини, се счита извън обхвата на компетентност на експертната група на ЕОБХ по ГМО и следователно не е част от процеса на разрешаване на ГМО; като има предвид, че това е проблематично, тъй като в съответното генетично модифицирано растение начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането („метаболити“), могат да са следствие от самата генетична модификация(14);

Bt протеини

Н.  като има предвид, че няколко проучвания показват, че са наблюдавани странични ефекти, които могат да засегнат имунната система вследствие на експозицията на Bt протеини, както и че някои Bt протеини могат да имат адювантни свойства(15), което означава, че те могат да увеличат алергенността на други протеини, с които влизат в контакт;

О.  като има предвид, че в мнение на малцинството, прието от член на експертната група на ЕОБХ по въпросите на ГМО в процеса на оценка на друга генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие и нейните подкомбинации, се констатира, че въпреки че никога не са били установявани нежелани ефекти върху имунната система, в нито едно заявление, в което са изразени Bt протеини, те „не са могли да бъдат наблюдавани от токсикологичните изследвания [...], които понастоящем се препоръчват и се извършват за оценка на безопасността на генетично модифицирани растения в ЕОБХ, тъй като последните не включват подходящите изпитвания за тази цел“(16);

П.  като има предвид, че не може да се направи заключение, че консумацията на генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие или нейните подкомбинации е безопасна за здравето на хората и животните;

Р.  като има предвид, че неотдавнашно проучване показа, че бързото нарастване на употребата на продукти за третиране на семена с неоникотиноидни в Съединените американски щати е свързано с повишеното засаждане на генетично модифицирана царевица, съдържаща Bt протеини(17); като има предвид, че Съюзът забрани употребата на открито на три неоникотиноида, включително покритията на семена, поради тяхното въздействие върху медоносните пчели и други опрашители(18);

Недемократичен процес на вземане на решения

С.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 15 септември 2020 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки;

Т.  като има предвид, че Комисията признава за проблемен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което е точно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи;

У.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Парламентът прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че до момента Парламентът е приел осем възражения по време на деветия си мандат; като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

Ф.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията може да реши да не разрешава даден ГМО, когато няма квалифицирано мнозинство от държави членки „за“ в Апелативния комитет(19); като има предвид, че в това отношение не се изисква промяна на законодателството;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която, в съответствие с общите принципи, предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(20), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приветства факта, че в писмо от 11 септември 2020 г. до членовете на ЕП Комисията в крайна сметка призна необходимостта от отчитане на устойчивостта, когато става въпрос за решения за разрешаване на ГМО(21); изразява силното си разочарование обаче, че на 28 септември 2020 г. Комисията разреши вноса на друга генетично модифицирана соя(22) въпреки възраженията на Парламента и мнозинството от държавите членки;

5.  призовава Комисията да предприеме спешни действия по отношение на разработването на критерии за устойчивост с пълното участие на Парламента; призовава Комисията да предостави информация за това как ще бъде извършен този процес и в какви срокове;

6.  отново настоятелно призовава Комисията да вземе предвид задълженията на Съюза съгласно международните споразумения, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие на ООН;

7.  повтаря призива си към Комисията да спре разрешаването на ГМО, независимо дали са предназначени за отглеждане или за употреба в храни и фуражи, когато в Апелативния комитет не е представено становище от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

8.  отправя отново призива си към Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на такива генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, оценка на продуктите от разпада на хербицидите и всякакви комбинаторни ефекти;

9.  отправя отново призива си към Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

10.  отново отправя призива си към Комисията да не разрешава никакви подкомбинации на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, освен ако те са били подложени на задълбочена оценка от ЕОБХ въз основа на пълни данни, предоставени от заявителя;

11.  счита по-конкретно, че одобряването на сортове, за които не са предоставени данни за безопасност и които още не са били изпитвани или създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

12.  отново отправя призива си към ЕОБХ да разработи допълнително и да използва систематично методи, които позволяват установяването на неочаквани въздействия на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, например във връзка с адювантните свойства на Bt токсините;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми относно оценката на генетично модифицираната царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и подкомбинации за употреба като храна и фураж съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2016-131), EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(7):5734, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5734
(4)———————— В рамките на осмия си мандат Парламентът прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това в рамките на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0054).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0055).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0056).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0057).Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0069).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 11.
(6) Пак там, стр. 3.
(7) Коментари на държавите членки: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00148
(8) Коментар на TestBioTech относно оценката на ЕОБХ на генетично модифицираната царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и подкомбинации, август 2019 г., https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-efsa-assessment-genetically-engineered-maize-mon87427xmon89034xMIR162xNK603
(9) Вж. например Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Оverview and Impact“ („Генетично модифицирани култури, устойчиви на хербициди, плевели и хербициди: преглед и въздействие“), Environmental Management, януари 2016 г., 57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, и Benbrook, C.M., ‘Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years’, Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012 г.) („Въздействия на културите, продукт на генно инженерство, върху употребата на пестициди в САЩ – първите шестнадесет години“), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012 г.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, и Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. и др., „Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants“ („Устойчивост на хербициди и биологично разнообразие: агрономически и екологични аспекти на генетично модифицираните растения, устойчиви на хербициди“), Environmental Sciences Europe 29, 5(2017 г.), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
(10) Становище на ЕОБХ, стр. 9.
(11) Генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие съдържа изменение на EPSPS.
(12) Преразглеждане от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 — преработена версия, за да се вземат предвид пропуснатите данни, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(10):5862, стр. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862
(13) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, Бюлетин на ЕОБХ , 2015 г.; 13(11):4302, стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(15) За преглед по въпроса, вж. Rubio Infante, N. Moreno-Fierros, L., „An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals“ („Преглед на безопасността и биологичните ефекти на Cry протеини от вида Bacillus thuringiensis при бозайниците“), Journal of Applied Toxicology, май 2016 г., 36(5): стр. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(16) Заявление EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 царевица и три подкомбинации, независимо от произхода им), становище на малцинството, J.M. Wal, член на експертната група на ЕОБХ по ГМО, Бюлетин на ЕОБХ 2018;16(7):5309, стр.34 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
(17) Douglas, M.R., Tooker, J.F., „Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops“ („Широкомащабно внедряване на третиране на семена с ускорено увеличаване на употребата на неоникотиноидни инсектициди и превантивно управление на вредителите при полевите култури в САЩ“), Environmental Science and Technology 2015 г., 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(18) Неоникотиноиди, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(19) Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
(20) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(21) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(22) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100


Генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
PDF 220kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D068779/01 – 2020/2838(RSP))
P9_TA(2020)0292B9-0349/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D068779/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 15 септември 2020 г., по време на което не беше прието становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 28 ноември 2019 г. и публикувано на 20 януари 2020 г.(3),

–  като взе предвид предишните си резолюции, в които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че на 8 август 2012 г. Syngenta Crop Protection AG подаде чрез свързаното дружество Syngenta Crop Protection NV/SA заявление до националния компетентен орган на Германия („заявлението“) в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася до пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя (Glycine max (L.) Merr.) SYHT0H2; като има предвид, че заявлението също така включва пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана (ГМ) соя SYHT0H2, за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждането;

Б.  като има предвид, че на 28 ноември 2019 г. ЕОБХ даде във връзка с това заявление положително становище, публикувано на 20 януари 2020 г.;

В.  като има предвид, че ГМ соя SYHT0H2 е разработена така, че да придава поносимост към амониев глуфосинат и към хербицидните активни вещества месотрион и други p-хидроксифенилпируват диоксигеназни (HPPD) инхибиращи хербициди(5);

Липса на оценка на остатъчните вещества от добавъчни хербициди

Г.  като има предвид, че е доказано, че отглеждането на генетично модифицирани култури, които са устойчиви на хербициди, води до по-висока употреба на хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(6); като има предвид, че вследствие на това може да се очаква, че културите на ГМ соя SYHT0H2 ще бъдат изложени както на по-високи, така и на повтарящи се дози на добавъчни хербициди (глуфосинат и HPPD инхибиращи хербициди), което потенциално ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата;

Д.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията 1B и следователно отговаря на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(7); като има предвид, че одобрението за използване на глуфосинат в Съюза изтече на 31 юли 2018 г.(8);

Е.  като има предвид, че според ЕОБХ може да се счита, че хербицидът месотрион, инхибиращ HPPD, „има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система“, докато генотоксичният потенциал на AMBA, продукт от разграждане на месотрион, „не може да бъде изключен“(9);

Ж.  като има предвид, че само глуфосинат и месотрион са разглеждани като добавъчни хербициди за целите на оценката на риска; като има предвид обаче, че хербицидите, инхибиращи HPPD, включват редица хербициди, включително изоксафлутол, които следователно могат да се използват в големи количества върху тази ГМ соя; като има предвид, че според хармонизираната класификация и етикетиране, одобрено от Съюза, изоксафлутол е силно токсичен за водните организми и се подозира, че уврежда плода(10);

З.  като има предвид обаче, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и продуктите от разграждането на хербициди, открити върху ГМ растения, както и възможните ефекти от съчетанието („коктейл“), се счита извън обхвата на компетентност на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми и следователно не е част от процеса на разрешаване на ГМО; като има предвид, че това е проблематично, тъй като в съответното генетично модифицирано растение начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането („метаболити“), могат да са следствие от самата генетична модификация;

И.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(11) остатъчните вещества във вносни култури за храни и фуражи от хербициди, които не са разрешени за употреба в Съюза, следва да бъдат внимателно контролирани и наблюдавани;

Й.  като има предвид обаче, че съгласно координираната многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. държавите членки не са задължени да измерват остатъчните вещества от глуфосинат при вноса на соя(12); като има предвид, че не може да се изключи ГМ соя SYHT0H2 или получените от нея продукти за храни и фуражи да превишават максимално допустимите граници на остатъчни вещества, които са въведени, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите;

К.  като има предвид, че следователно не може да се заключи, че консумацията на ГМ соя SYHT0H2 е безопасна за здравето на хората и животните;

Л.  като има предвид, че в международен научноизследователски проект, озаглавен „Оценка на риска от генно създадени организми в ЕС и Швейцария“ и представен през януари 2020 г., се стига до заключението, че оценката на риска на Съюза по отношение на ГМО не успява да се справи по задоволителен начин с рисковете за общественото здраве и околната среда, включително по отношение на рисковете за здравето, свързани с консумацията на продукти, получени от ГМ растения, които са устойчиви на хербициди(13);

Забележки на компетентните органи на държавите членки

М.  като има предвид, че компетентните органи на държавите членки представиха на ЕОБХ забележки по време на тримесечния период на консултации(14); като има предвид, че критичните забележки включват липсата на анализ на остатъчните вещества от хербициди при вноса на ГМ соя SYHT0H2 и потенциалните рискове за здравето на потребителите, че токсикологичната информация е недостатъчна и че следователно потенциалният риск, свързан с консумацията на храни, произведени от ГМ соя SYHT0H2, не може да бъде оценен, че необходимата информация, за да се направи заключение относно оценката на въздействието върху здравето на околната среда, не е пълна и че следва да бъде представен подробен план за мониторинг, преди да бъде дадено разрешение;

Недемократичен процес на вземане на решения

Н.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 15 септември 2020 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки;

О.  като има предвид, че Комисията признава за проблемен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което до голяма степен е изключение при разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи(15);

П.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Парламентът прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че до момента Парламентът е приел осем възражения по време на деветия си мандат; като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса и въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

Р.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията може да реши да не разрешава даден ГМО, когато няма квалифицирано мнозинство от държави членки „за“ в апелативния комитет(16); като има предвид, че в това отношение не се изисква промяна на законодателството;

Спазване на международните задължения на Съюза

С.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни и фуражи не трябва да имат отрицателни ефекти върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема под внимание всички съответни разпоредби на законодателството на Съюза и други законни фактори, свързани с разглеждания проблем ; като има предвид, че такива законни фактори следва да включват задълженията на Съюза, свързани с целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото споразумение относно изменението на климата и Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР);

Т.  като има предвид, че в неотдавнашен доклад на специалния докладчик на ООН относно правото на прехрана беше установено, че особено в развиващите се страни опасните пестициди оказват катастрофално въздействие върху здравето(17); като има предвид, че ЦУР 3.9 има за цел до 2030 г. значително да се намали броят на смъртните случаи и заболяванията, дължащи се на опасни химикали и на замърсяване на въздуха, водата и почвата(18);

У.  като има предвид, че ЕОБХ установи, че очакваната експозиция на оператора на глуфосинат, класифициран като токсичен за репродукцията, когато веществото се използва за борба с плевелите в генетично модифицирана царевица, надвишава допустимото ниво на експозиция на оператора дори когато се използват лични предпазни средства(19); като има предвид, че рискът от повишена експозиция на оператора е особено тревожен във връзка с устойчивите на хербициди ГМ култури, с оглед на използваните по-големи количества хербициди;

Ф.  като има предвид, че обезлесяването е основна причина за намаляване на биологичното разнообразие; като има предвид, че емисиите от земеползването и промените в него, дължащи се предимно на обезлесяване, са втората по значимост причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива(20); като има предвид, че Парижкото споразумение относно изменението на климата и Стратегическият план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г., приетсъгласно КБР на ООН, а също и целите за биологичното разнообразие от Аичи, насърчават устойчивото управление на горите, защитата и усилията за възстановяване(21); като има предвид, че ЦУР 15 включва целта за спиране на обезлесяването до 2020 г.(22); като има предвид, че горите имат мултифункционална роля, която подпомага постигането на повечето цели за устойчиво развитие(23);

Х.  като има предвид, че производството на соя е основна причина на обезлесяването в районите на река Амазонка, Серадо и Гран Чако в Южна Америка; като има предвид, че 97% и 100% от соята, отглеждана съответно в Бразилия и Аржентина, е генетично модифицирана(24);

Ц.  като има предвид, че по-голямата част от ГМ соя, разрешена за отглеждане в Бразилия и Аржентина, също е разрешена за внос в Съюза(25); като има предвид, че ГМ соя SYHT0H2 вече е разрешена за отглеждане в Аржентина(26);

Ч.  като има предвид, че в анализ на Комисията се установява, че в миналото основният принос на Съюза към глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии е идвал главно от соята, и по-конкретно, изразено в продукти, произведени в резултат на обезлесяване, почти половината от обезлесяването, дължащо се на Съюза, е идвало от вноса на соя(27);

Ш.  като има предвид, че наскоро проведено рецензирано от експерти научно изследване установи, че Съюзът има най-големия въглероден отпечатък в света, свързван с вноса на соя от Бразилия, и че той е с 13,8% по-голям от въглеродния отпечатък на Китай, който е най-големият вносител на соя, поради по-големия дял емисии, свързани с обезлесяване(28); като има предвид, че друго неотдавнашно проучване установи, че приблизително една пета от соята, изнасяна за Съюза от бразилските региони Амазония и Серадо, най-вече за храна за животни, може да е „замърсена с незаконно обезлесяване“(29); като има предвид, че горските пожари в Амазония се дължат на високи равнища на обезлесяване; като има предвид, че в съобщение от 2019 г. Комисията изрази амбицията си да опазва и възстановява горите в световен мащаб(30); като има предвид, че глобалната защита на биологичното разнообразие, включително горите, е ключова цел на наскоро публикуваната от Комисията Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие(31);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която, в съответствие с общите принципи, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(32), е да предостави база за гарантиране на високо ниво на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, докато гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приветства факта, че в писмо от 11 септември 2020 г. до членовете на ЕП Комисията в крайна сметка призна необходимостта от отчитане на устойчивостта, когато става въпрос за решения за разрешаване на ГМО(33); изразява дълбокото си разочарование обаче, че на 28 септември 2020 г. Комисията разреши вноса на друга генетично модифицирана соя(34) въпреки възраженията на Парламента и мнозинството от държавите членки;

5.  призовава Комисията да предприеме спешни действия по отношение на разработването на критерии за устойчивост с пълното участие на Парламента; призовава Комисията да предостави информация за това как ще бъде предприет този процес и в какви срокове;

6.  отново настоятелно призовава Комисията да вземе предвид задълженията на Съюза съгласно международните споразумения, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и ЦУР на ООН;

7.  повтаря призива си към Комисията да спре разрешаването на ГМО, независимо дали са предназначени за отглеждане или за употреба в храни и фуражи, когато в апелативния комитет не е представено становище от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

8.  отправя отново призивите си към Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на такива генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, оценка на продуктите от разграждането на хербицидите и всякакви ефекти от съчетанието;

9.  отправя отново призива си към Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

10.  отправя отново призива си към Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на активно вещество на хербицид, което не е разрешено за употреба в Съюза;

11.  приветства факта, че Европейският зелен пакт, водещ проект на Комисията, е представен като неразделна част от стратегията на Комисията за изпълнение на Програмата на ООН до 2030 г. и на ЦУР; припомня, че целите за устойчиво развитие могат да бъдат постигнати само ако веригите на доставки станат устойчиви и се създадат полезни взаимодействия между политиките(35);

12.  отново изразява загрижеността си, че силната зависимост на Съюза от вноса на фуражи под формата на соя причинява обезлесяване в трети държави(36);

13.  приветства обявяването на законодателно предложение на Комисията относно „Мерки за избягване или свеждане до минимум на пускането на пазара на ЕС на продукти, свързани с обезлесяване или деградация на горите“, което се очаква до юни 2021 г.; междувременно, предвид неотложната необходимост от справяне с обезлесяването в горите на Амазония, Серадо и Гран Чако и факта, че търсенето на генетично модифицирана соя в Съюза допринася за обезлесяването в този регион, призовава Комисията незабавно да преустанови вноса на генетично модифицирана соя, отглеждана в Бразилия и Аржентина, като използва член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002, ако е необходимо, до въвеждането на ефективни правно обвързващи механизми за предотвратяване на пускането на пазара на Съюза на продукти, свързани с обезлесяването и асоциираните с него нарушения на правата на човека;

14.  повтаря призива си за прилагане на европейска стратегия за производство и доставка на растителни протеини(37), което би позволило на Съюза да стане по-малко зависим от вноса на ГМ соя и да създаде по-кратки хранителни вериги и регионални пазари;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище на Експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми относно оценката на генетично модифицираната соя SYHT0H2 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-DE-2012-111), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020 г.; 18(1): 5946, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5946
(4)–––––––– В рамките на осмия си мандат Парламентът прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това в рамките на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0054).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0055).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0056).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0057).Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0069).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 1.
(6) Вж. например Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: overview and Impact“ („Генетично модифицирани култури, устойчиви на хербициди, плевели и хербициди: преглед и въздействие“), Environmental Management, януари 2016 г., 57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, и Benbrook , C.M., „Impacts of genetically enginered crops on pesticide use in the U.S. – the first 16 years“ („Въздействия на културите, продукт на генно инженерство, върху употребата на пестициди в САЩ – първите шестнадесет години“), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012 г.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, и Schütte, G. , Eckerstorfer, M., Rastelli, V. и др., „Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants“ („Устойчивост на хербициди и биологично разнообразие: агрономически и екологични аспекти на генетично модифицираните растения, устойчиви на хербициди“), Environmental Sciences Europe 29, 5(2017 г.), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
(7) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(8) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество месотрион като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(3):4419, стр.3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419
(10) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433
(11) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 28).
(13) https://www.testbiotech.org/en/content/research-project-rages
(14) Забележките на държавите членки относно ГМ соя SYHT0H2 могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00753
(15) Вж. например обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(16) Комисията „може да приеме“, а не „приема“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
(17)https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(18) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(19) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глуфосинат като пестицид, Научен доклад на ЕОБХ (2005 г.) 27, 1-81, стр. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(20) Съобщение на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“, COM(2019)0352, стр. 1.
(21) Пак там, стр. 2.
(22) Вж. цел 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(23) Съобщение на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“, COM(2019)0352, стр. 2.
(24) Международна служба за придобиване на агробиотехнологични приложения, „Global status of commercialised biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years“ („Световният статус на търгуваните биотехнологични/ГМ култури през 2017 г.: приемането на биотехнологични култури се покачва с акумулирането на икономическите ползи в продължение на 22 години“), ISAAA Brief № 53 (2017 г.), стр. 16 и 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(25) Чрез кръстосана проверка на две бази данни през октомври 2020 г. (регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm) и базата данни на ISAAA за одобрение на ГМО (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/ )) може да се изчисли колко ГМ соеви култури, разрешени за отглеждане в Бразилия и Аржентина, също са разрешени за внос в Съюза. За Бразилия: от 17 ГМ соеви култури, разрешени за отглеждане, понастоящем 12 са разрешени за внос в Съюза, докато за три вида ГМ соя се очаква разрешение за внос. За Аржентина: от общо 15 ГМ соеви култури, разрешени за отглеждане, понастоящем 10 са разрешени за внос в Съюза, докато за три вида ГМ соя се очаква разрешение за внос.
(26) http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=358&Event=SYHT0H2
(27) Технически доклад - 2013 - 063 на Комисията, „Въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването: всеобхватен анализ на въздействието на потреблението в ЕС върху обезлесяването“: проучване, финансирано от Европейската комисия, ГД „Околна среда“ и предприето от VITO, IIASA, HIVA и IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, стр. 23 – 24: Между 1990 г. и 2008 г. Съюзът е внесъл растителни и животински продукти, произведени в резултат на обезлесяване, които представляват еквивалент на 90 000 km² обезлесяване. Растителните продукти се равняват на 74 000 km² (82%) обезлесяване, като с най-голям дял са маслодайните култури (еквивалент на 52 000 km² обезлесяване). Делът на соята и соевото кюспе възлиза на 82% от това количество (42 600 km²), което се равнява на 47% от общия внос в Съюза на продукти, произведени в резултат на обезлесяване.
(28) Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., „Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports“ („Експлицитни в пространствено отношение отпечатъци на селскостопанските стоки: картографиране на въглеродните емисии, свързани с бразилския износ на соя“, Global Environmental Change, том 62, май 2020 г., 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
(29) Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., „The rotten apples of Brazil’s agribusiness“ („Гнилите ябълки на бразилския агробизнес“), Science 17 юли 2020 г., том 369, брой 6501, стр. 246 – 248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.
(30) Съобщение на ЕС „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=EN
(31) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“, май 2020 г., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
(32) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(33) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(34) https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100
(35) Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 50), параграф 67.
(36) Пак там.
(37) Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт (Приети текстове, P9_TA(2020)0005), параграф 64.


Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603
PDF 204kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D068778/01 – 2020/2837(RSP))
P9_TA(2020)0293B9-0347/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D068778/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 15 септември 2020 г., по време на което не беше прието становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 3 юли 2019 г. и публикувано на 8 август 2019 г.(3),

–  като взе предвид предишните си резолюции, в които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че на 28 октомври 2016 г., дружеството Monsanto Europe S.A/N.V. подаде от името на дружеството Monsanto company, United States заявление до компетентния национален орган на Нидерландия („заявлението“) за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 („генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие“), в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003;

Б.  като има предвид, че заявлението също така включва пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждането;

В.  като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 25 подкомбинации на тези единични трансформационни събития, съставляващи модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

Г.  като има предвид, че 11 подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие вече са получили разрешение; като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията обхваща останалите 14 подкомбинации;

Д.  като има предвид, че генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие е получена чрез кръстосване на пет генетично модифицирани събития, свързани с царевица (MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603), придава тройна поносимост към съдържащи глифосат хербициди и произвежда три инсектицидни протеини (Cry1A.105, Cry2Ab2 и Vip3Aa20, известни като протеини „Bt“ или „Cry“), които са токсични за ларвите на някои лепидокрили (пеперуди)(5);

Е.  като има предвид, че освен това генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие експресира модифициран ген CspB от Bacillus subtilis, който има за цел да намали загубата на добив, причинена от стреса от засушаване; като има предвид, че гена nptII, който придава резистентност към антибиотиците канамицин и неомицин, беше използван като маркер за селекция в процеса на генетична модификация(6);

Ж.  като има предвид, че на 3 юли 2019 г. ЕОБХ даде във връзка с това заявление положително становище, публикувано на 8 август 2019 г.;

З.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни и фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Коментари на държавите членки и липса на експериментални данни за подкомбинациите

И.  като има предвид, че държавите членки представиха на ЕОБХ много критични забележки по време на тримесечния период на консултации(7); като има предвид, че тези критични коментари включват коментара, че потенциалните взаимодействия с условията на околната среда, които могат да повлияят на съдържанието на трансгенни протеини в растението, не се вземат предвид, че остават нерешени въпроси по отношение на безопасността и възможната токсичност, че оценката пренебрегва остатъчните вещества от хербициди и метаболитите от глифосат, както и опасения относно използването на резистентния на антимикробни средства ген NPTII;

Й.  като има предвид, че заявителят не е предоставил експериментални данни за 14-те неразрешени понастоящем подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие(8);

Липса на оценка на остатъчни вещества от хербициди и продукти от разграждането

К.  като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на „добавъчни“ хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(9); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие ще бъде изложена на по-високи и повторни дози глифосат, и следователно ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтите; като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие експресира три устойчиви на глифосат протеини, което я прави още по-устойчива на по-високи дози и многократно пръскане;

Л.  като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че напротив, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество;

М.  като има предвид, че в своето научно становище от 3 юли 2019 г. Експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (експертна група на ЕОБХ по ГМО) посочва, че „оценката на остатъчните вещества от хербициди, които са от значение за това заявление, е била разследвана от отдела по пестициди на ЕОБХ“(10); като има предвид обаче, че според становище на отдела по пестициди на ЕОБХ данните за остатъчните вещества от глифосат при генетично модифицирана царевица с изменения по EPSPS(11) са недостатъчни, за да се изведат максимално допустими граници на остатъчни вещества и стойности за оценка на риска(12);

Н.  като има предвид, че според отдела по пестициди на ЕОБХ липсват токсикологичните данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат(13);

О.  като има предвид, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и продуктите от разграждането на хербициди, открити върху ГМ растения, заедно с тяхното потенциално взаимодействие с Bt протеини, се счита извън обхвата на компетентност на експертната група на ЕОБХ по ГМО и следователно не е част от процеса на разрешаване на ГМО; като има предвид, че това е проблематично, тъй като в съответното генетично модифицирано растение начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането, могат да са следствие от самата генетична модификация(14);

П.  като има предвид, че поради това не може да се направи заключение, че консумацията на генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие или нейните подкомбинации е безопасна за здравето на хората и животните;

Bt протеини

Р.  като има предвид, че няколко проучвания показват, че са наблюдавани странични ефекти, които могат да засегнат имунната система вследствие на експозицията на Bt протеини, както и че някои Bt протеини могат да имат адювантни свойствa(15), което означава, че те могат да увеличат алергенността на други протеини, с които влизат в контакт;

С.  като има предвид, че в мнение на малцинството, прието от член на експертната група на ЕОБХ по въпросите на ГМО в процеса на оценка на друга генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие и нейните подкомбинации, се констатира, че въпреки че никога не са били установявани нежелани ефекти върху имунната система, в нито едно заявление, в което са изразени Bt протеини, те „не са могли да бъдат наблюдавани от токсикологичните изследвания [...], които понастоящем се препоръчват и се извършват за оценка на безопасността на генетично модифицирани растения в ЕОБХ, тъй като последните не включват подходящите изпитвания за тази цел“(16);

Т.  като има предвид, че неотдавнашно проучване показа, че бързото нарастване на употребата на продукти за третиране на семена с неоникотиноидни в Съединените американски щати съвпада с повишеното засаждане на генетично модифицирана царевица, съдържаща Bt протеини(17); като има предвид, че Съюзът забрани употребата на открито на три неоникотиноида, включително покритията на семена, поради тяхното въздействие върху медоносните пчели и други опрашители(18);

Включване на маркерния ген за антибиотична резистентност

У.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие се произвежда протеина NPTII, който придава резистентност към редица антибиотици, включително неомицин и канамицин, които са класифицирани от СЗО като „изключително важни за хуманна и ветеринарна употреба“(19); като има предвид, че NPTII беше използван като маркер за улесняване на процеса на подбор на трансформираните клетки;

Ф.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Директива № 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(20) се изисква да се обърне особено внимание на ГМО, които съдържат гени, проявяващи резистентност към антибиотици, които са използвани за лечение на хора или животни, когато се извършва оценка на риска за околната среда, и че общата цел е да се установи и постепенно да се изведат от употреба маркерните гени за антибиотична резистентност (ARMG) в ГМО, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или върху околната среда;

Х.  като има предвид, че в съображение 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013(21) на Комисията се посочва, че „понастоящем е възможно да се разработват ГМО без използването на маркерни гени за антибиотична резистентност [...] заявителят следва да се стреми да разработва ГМО, без да използва маркерни гени за устойчивост на антибиотик“;

Ц.  като има предвид, че Австрия официално възрази срещу пускането на пазара на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие поради включването на NPTII, „който може да улесни разпространението на антимикробна резистентност в почвата и чревните бактерии“, и „като се има предвид настоящата криза с резистентността към антибиотици“, Австрия „не може да подкрепи умишленото подхранване с този продукт на генетичния резерв на екологичната резистентност към антибиотици“; като има предвид, че Австрия заявява, че „като не се отстранява този ген за резистентност от търгувания продукт — макар, че това е технически възможно [...] — заявителят нарушава Регламент за изпълнение [(ЕС) № 503/2013] на Комисията относно „вмъкването на маркерни гени и други последователности на нуклеинова(и) киселина(и), които не са от съществено значение за постигане на желания признак“ и Директива 2001/18/EО относно постепенното премахване на гените за антибиотична резистентност“(22);

Черта във връзка със засушаването

Ч.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие експресира модифициран ген CspB от Bacillus subtili, който спомага за намаляване на загубата на реколта, причинена от стреса от засушаване; като има предвид обаче, че при условия на суша не са били провеждани полеви опити на генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие; като има предвид обаче, че стресовите условия, като например сушата, вероятно ще окажат въздействие върху растителния състав и биологичните характеристики, които са от решаващо значение за оценката на безопасността на храните и фуражите;

Недемократичен процес на вземане на решения

Ш.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 15 септември 2020 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки;

Щ.  като има предвид, че Комисията признава за проблемен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което е точно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи;

АА.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Парламентът прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че до момента Парламентът е приел осем възражения по време на деветия си мандат; като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

АБ.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията може да реши да не разрешава даден ГМО, когато няма квалифицирано мнозинство от държави членки „за“ в Апелативния комитет(23); като има предвид, че в това отношение не се изисква промяна на законодателството;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която, в съответствие с общите принципи, предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(24), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приветства факта, че в писмо от 11 септември 2020 г. до членовете на ЕП Комисията в крайна сметка призна необходимостта от отчитане на устойчивостта, когато става въпрос за решения за разрешаване на ГМО(25); изразява силното си разочарование обаче, че на 28 септември 2020 г. Комисията разреши вноса на друга генетично модифицирана соя(26) въпреки възражението на Парламента и факта, че мнозинството от държавите членки гласуваха против;

5.  призовава Комисията да предприеме спешни действия по отношение на разработването на критерии за устойчивост с пълното участие на Парламента; призовава Комисията да предостави информация за това как ще бъде извършен този процес и в какви срокове;

6.  отново настоятелно призовава Комисията да вземе предвид задълженията на Съюза съгласно международните споразумения, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие на ООН;

7.  повтаря призива си към Комисията да спре разрешаването на ГМО, независимо дали са предназначени за отглеждане или за употреба в храни и фуражи, когато в Апелативния комитет не е представено становище от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

8.  отправя отново призивите си към Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на такива генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, оценка на продуктите от разпада на хербицидите и всякакви комбинаторни ефекти;

9.  отправя отново призива си към Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

10.  призовава Комисията да не разрешава никакви подкомбинации на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, освен ако те са били подложени на задълбочена оценка от ЕОБХ въз основа на пълни данни, предоставени от заявителя;

11.  счита по-конкретно, че одобряването на ГМО сортове култури, за които не са предоставени данни за безопасност и които още не са били изпитвани или създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

12.  призовава ЕОБХ да разработи допълнително и да използва систематично методи, които позволяват установяването на неочаквани въздействия на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, например във връзка с адювантните свойства на Bt токсините;

13.  отново призовава Комисията да не разрешава пускането на пазара на генетично модифицирани растения, съдържащи гени, които придават антимикробна резистентност; отбелязва, че разрешението би било в нарушение на член 4, параграф 2 от Директива 2001/18/EО, в който се призовава за постепенно премахване на ARMG за ГМО, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или околната среда;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми относно оценката на генетично модифицираната царевица MON 87427 × MON 87460 × MIR162 × NK603 и подкомбинации за употреба като храна и фураж съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2016-134), EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(8):5774, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5774
(4)–––––––– В рамките на осмия си мандат Парламентът прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това в рамките на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0054).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0055).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0056).Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0057).Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0069).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 12.
(6) Становище на ЕОБХ, стр. 12.
(7) Коментари на държавите членки: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00686
(8) Становище на ЕОБХ, стр. 4.
(9) Вж. например Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: overview and Impact“ („Генетично модифицирани култури, устойчиви към хербициди, плевели и хербициди: преглед и въздействие“), Environmental Management, януари 2016 г., 57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 , и Benbrook , C.M., „Impacts of genetically enginered crops on pesticide use in the U.S. – the first 16 years“ („Въздействия на културите, продукт на генно инженерство, върху употребата на пестициди в САЩ – първите шестнадесет години“), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012 г.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, и Schütte, G. , Eckerstorfer, M., Rastelli, V. и др., „Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants“ („Устойчивост на хербициди и биологично разнообразие: агрономически и екологични аспекти на генетично модифицираните растения, устойчиви на хербициди“), Environmental Sciences Europe 29, 5(2017 г.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
(10) Становище на ЕОБХ, стр. 9.
(11) Генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие съдържа изменение на EPSPS.
(12) Преразглеждане от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 — преработена версия, за да се вземат предвид пропуснатите данни, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(10):5862, стр. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862
(13) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, Бюлетин на ЕОБХ , 2015 г.; 13(11):4302, стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(15) За преглед по въпроса, вж. Rubio Infante, N. Moreno-Fierros, L., „An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals“ („Преглед на безопасността и биологичните ефекти на Cry протеини от вида Bacillus thuringiensis при бозайниците“), Journal of Applied Toxicology, май 2016 г., 36(5): стр. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(16) Заявление EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 царевица и три подкомбинации, независимо от произхода им), становище на малцинството, J.M. Wal, член на експертната група на ЕОБХ по ГМО, Бюлетин на ЕОБХ 2018;16(7):5309, стр.34 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
(17) Douglas, M.R., Tooker, J.F., „Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops“ („Широкомащабно внедряване на третиране на семена с ускорено увеличаване на употребата на неоникотиноидни инсектициди и превантивно управление на вредителите при полевите култури в САЩ“), Environmental Science and Technology 2015 г., 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(18) Неоникотиноиди; https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(19) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1, стр. 21.
(20) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
(21) Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията от 3 април 2013 г. относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (ОВ L 157, 8.6.2013 г., стр. 1).
(22) Обобщен доклад на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, секция „Генетично модифицирани храни и фуражи“, 15 септември 2020 г., https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_modif-genet_20200915_sum.pdf
(23) Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
(24) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(25) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(26) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100


Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал ***
PDF 118kWORD 43k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))
P9_TA(2020)0294A9-0180/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13484/2019),

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13483/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0178/2019),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по бюджети и комисията по развитие,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0180/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0295.


Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал (резолюция)
PDF 148kWORD 51k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))
P9_TA(2020)0295A9-0182/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13484/2019),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал, което влезе в сила на 20 ноември 2014 г.,

–  като взе предвид ретроспективната и прогнозна оценка на Протокола към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Сенегал,

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13483/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C9-0178/2019),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 31, параграф 4 от общата политика на ЕС в областта на рибарството(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно общи правила с оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството(3),

–  като взе предвид Стратегическия план на Сенегал (2019 – 2023 г.),

–  като взе предвид националната стратегия на Сенегал за насърчаване на зелените работни места (2015 – 2020 г.),

–  като има предвид разрастването на азиатския риболовен флот във водите на Сенегал;

–  като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0182/2020),

А.  като има предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал, което влезе в сила на 20 ноември 2014 г.; като има предвид, че срокът на действие на настоящия протокол за прилагане на споразумението изтече на 19 ноември 2019 г. и че на 19 юли 2019 г. беше парафиран нов протокол;

Б.  като има предвид, че в прогнозната оценка на последния протокол (2014 – 2019 г.) се стига до заключението, че като цяло той е бил ефикасен по отношение на постигането на целта си да допринесе за устойчивата експлоатация на ресурсите в риболовната зона на Сенегал, и се препоръчва протоколът да бъде подновен, за да се отговори на нуждите и на двете страни;

В.  като има предвид, че ефективността на последния протокол е задоволителна по отношение на улова на риба тон, но че корабите на Общността не са използвали част от възможностите за риболов по отношение на експлоатацията на дънните дълбочинни видове; като има предвид, че уловът на черна мерлуза в сенегалски води представлява по-малко от 10% от улова на корабите на Общността в подрегиона;

Г.  като има предвид, че развитието на дълбоководния риболов на дънни видове, насочен към улова на черна мерлуза, както и допълнителният улов на черна мерлуза в риболовната зона на Сенегал и в риболовните зони на съседните държави са допринесли за увеличаване на риболовния натиск върху тези запаси;

Д.  като има предвид, че дейността на риболовните кораби на Съюза се ограничава до риболовните зони в открито море, което свежда до минимум тяхното взаимодействие със сенегалските дребномащабни риболовни кораби и не подкопава способността на сенегалските рибари да си изкарват прехраната;

Е.  като има предвид, че новият протокол се прилага за срок от пет години и предвижда възможности за риболов за корабите на Съюза (28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване, 10 кораба, съоръжени с въдици, пет кораба с парагади и два траулера) за референтен тонаж за риба тон от 10 000 тона годишно и обем на разрешения улов на черна мерлуза от 1750 тона годишно;

Ж.  като има предвид, че финансовото участие възлиза на 3 050 750 EUR годишно, разпределени по следния начин: годишна сума в размер на 800 000 EUR за достъп до рибните ресурси, 900 000 EUR годишно за изпълнението на секторната политика и 1 350 750 EUR годишно, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците;

З.  като има предвид, че новият протокол предоставя възможности за риболов на корабите на Съюза във водите на Сенегал въз основа на най-добрите налични научни становища и на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

И.  като има предвид, че реформата на общата политика в областта на рибарството съдържа глава относно външното измерение с цел насърчаване на принципите на устойчивия риболов; като има предвид, че двустранните споразумения установяват стабилна правна, икономическа и екологична рамка за достъпа на флота на ЕС до водите на трети държави и предвиждат „секторна подкрепа“ за укрепване на местния административен капацитет и подобряване на стандартите за устойчиво управление на рибарството в страната партньор;

Й.  като има предвид, че в рамките на общата политика в областта на рибарството европейският флот ще улавя единствено излишъка от разрешения улов в съответствие с член 62 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г.;

К.  като има предвид, че Сенегал е ратифицирал по-голямата част от международните инструменти в областта на международното управление на рибарството и е страна, която сътрудничи със съответните регионални органи за управление на рибарството по отношение на риболовните зони, експлоатирани от сенегалски кораби;

Л.  като има предвид, че новият протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството със Сенегал се вписва в рамките на външната дейност на ЕС по отношение на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и че в него се вземат предвид по-специално целите на Съюза по отношение на спазването на демократичните принципи и правата на човека;

М.  като има предвид, че ангажиментите, поети от ЕС в рамките на международни споразумения, по-специално по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и по-конкретно ЦУР 14, също следва да бъдат подкрепени в рамките на настоящото споразумение и че всички действия на ЕС, например настоящото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, трябва да допринасят за постигането на тези цели;

Н.  като има предвид, че Европейският съюз и Сенегал си сътрудничат в рамките на Споразумението от Котону и че мерките за предоставяне на финансова подкрепа в областта на рибарството се прилагат чрез програмата PESCAO, чиято цел е да се подобрят управлението на сектора на рибарството и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) и която разполага с бюджет от 15 милиона евро за периода 2018 – 2024 г.;

О.  като има предвид, че ННН риболов не само изчерпва природните ресурси и понижава естествената продуктивност, но също така се отразява негативно на поминъка на рибарите и националните приходи;

П.  като има предвид, че Европейският парламент трябва да бъде незабавно и цялостно информиран на всички етапи относно процедурите, свързани с Протокола или неговото подновяване;

Р.  като има предвид, че запасите от дребни пелагични видове се споделят от редица съседни държави в региона на Северозападна Африка, с които ЕС има споразумения за партньорство в областта на рибарството, предоставящи достъп до тези запаси; като има предвид, че Комисията следва да насърчи сенегалските органи да започнат консултации със съседните държави за формулиране на общи задължителни правила за управление, основани на научни становища, за да се гарантира устойчивият риболов, особено за запасите от дребни пелагични видове, въпреки че споразумението между ЕС и Сенегал не предоставя достъп до тях;

С.  като има предвид, че стратегическите цели в Стратегическия план на Сенегал (2019 – 2023 г.) включват устойчиво управление и повишаване на производителността на рибарството, както и цялостно увеличаване на достъпа до пазара и конкурентоспособността на риболовния сектор;

Т.  като има предвид, че риболовният сектор осигурява трудова заетост на над 600 000 сенегалци, които представляват около 17% от активното население;

1.  заявява, че протоколът ще предостави възможност за продължаване на тясното сътрудничество между Европейския съюз и Сенегал с оглед на гарантирането на отговорната експлоатация на рибните ресурси в сенегалски води и на подпомагането на усилията на Сенегал с цел развитие на устойчивото управление на ресурсите и опазване на морското биологично разнообразие;

2.  подкрепя стратегията на Съюза за поддържане на мрежа от споразумения в региона с цел допълване на действията в подкрепа на устойчивостта на запасите в рамките на регионалните организации за управление на рибарството;

3.  отбелязва, че в съответствие със заключенията, съдържащи се в доклада за оценка, новият протокол предвижда намаляване на тонажа за черната мерлуза (от 2000 на 1750 тона годишно) и увеличаване на финансовата помощ за секторна подкрепа (150 000 EUR) и на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците;

4.  отбелязва, че в съответствие с научното становище на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан са намалени възможностите за риболов за траулерите в открито море (черна мерлуза), с цел да се намали смъртността;

5.  посреща със задоволство факта, че в протокола са взети предвид уязвимите видове, които се улавят като прилов; подчертава необходимостта от усъвършенстване на мерките за опазване на морската екосистема; подчертава централната роля на обучените научни наблюдатели при наблюдението на прилова;

6.  подчертава, че споразумението съдържа глава относно научното сътрудничество, за да се гарантира по-добро наблюдение на състоянието на морските биологични ресурси във водите на Сенегал; взема под внимание съществуващите трудности, с които се сблъсква научното наблюдение на експлоатацията на запасите от дънни дълбочинни видове, и настоятелно призовава при оценката да се вземе предвид и риболовният натиск на флотовете на трети държави във водите на други крайбрежни държави (Мавритания, Мароко, Гвинея Бисау и Гамбия), като се има предвид, че възможностите за риболов в сенегалски води за корабите на Съюза са сравнително ограничени;

7.  счита, че за да се гарантира достъпът до съществуващите излишъци в сенегалски води, е необходимо да се разполага с информация за общото риболовно усилие, включително за флота на Сенегал и флотовете на трети държави, и призовава Комисията да следи за прилагането на члена относно прозрачността в рамките на действащия протокол и на разискванията в компетентните регионални организации за управление на рибарството;

8.  отбелязва възможността за преразглеждане на възможностите за риболов и за разрешаване на рейсове за проучвателен риболов в сенегалските риболовни зони; посреща със задоволство условията, посочени в Протокола, относно устойчивостта и спазването на научните препоръки и призовава Комисията да държи Парламента в течение, в случай че тези изменения бъдат одобрени от съвместния комитет; посреща със задоволство включването на наблюдението на улова чрез електронната система за докладване на данните за улова; отправя искане към Комисията да се погрижи тази система да започне да функционира възможно най-бързо;

9.  посреща със задоволство приемането на нови технически мерки за намаляване на прилова на защитени видове (морски птици, костенурки, акули и морски бозайници) и настоятелно призовава Комисията да следи процеса на приемане на необходимите мерки за подобряване на селективността на риболовните съоръжения в съответствие с научните препоръки и законодателството, произтичащо от регионалните организации за управление на рибарството;

10.  подчертава, че със споразумението се установява правна рамка за сътрудничество в областта на надзора и борбата срещу ННН риболов, и посреща със задоволство факта, че през 2017 г. Сенегал ратифицира Споразумението на Организацията на ООН за прехрана и земеделие за мерките на пристанищната държава, като това представлява положителна стъпка, като се има предвид значението на пристанището в Дакар за разтоварването на продукти от риболов, уловени в няколко зони на подрегиона от кораби, плаващи под флага на различни трети държави;

11.  приветства наемането на сенегалски моряци на корабите на Европейския съюз и подчертава добрите резултати, постигнати при прилагането на предишния протокол; посреща със задоволство ратифицирането от страна на Сенегал на Конвенция C188 на МОТ относно условията на труд в сектора на риболова и призовава органите на Сенегал да прилагат нейните разпоредби; призовава Комисията редовно да извършва оценка в рамките на заседанията на съвместния комитет на ефективността на изпълнението на тази конвенция, и по-специално на условията на труд и на заплащане, които също са посочени в протокола;

12.  счита, че държавите членки могат да играят важна роля и да участват активно в усилията за изграждане на капацитет и за провеждане на обучения с оглед на постигането на тази цел;

13.  препоръчва, с цел да се гарантира постигането на целите на секторната подкрепа, посочени в член 5, и без да се засягат други дейности, да се извършат следните приоритетни и стратегически действия:

   подобряване на наблюдението, контрола и надзора чрез своевременна модернизация на центъра за наблюдение на риболова, а именно като се има предвид необходимостта от актуализиране на софтуера за проследяване на местоположението на корабите в риболовната зона на Сенегал чрез сателит (наред с другото чрез спътникова система за наблюдение на корабите) при подходящи технически условия и от получаване на електронните риболовни дневници;
   оказване на подкрепа за усилията на Сенегал в борбата с ННН риболов посредством механизъм за мониторинг на корабите, ползващи пристанището в Дакар;
   развитие на научния капацитет и събиране на научни данни, за да могат сенегалските власти да вземат решения въз основа на най-добрата налична научна оценка на запасите, както и своевременно започване на планираните океанографски изследвания с цел укрепване на научния мониторинг на дълбоководния риболов на дънни видове и задълбочаване на познанията за морските и крайбрежните екосистеми;
   оказване на подкрепа за осигуряването на достойни условия на труд за всички рибари и във всички свързани с рибарството дейности, по-специално за жените, чрез разработването на метод за събиране на данни с цел разкриване на неравенството между половете и чрез насърчаване на овластяването, укрепване на ролята и предоставяне на водещи позиции на жените в организациите в областта на рибарството и аквакултурите;
   действия в подкрепа на повишаването на стойността на продуктите от риболов посредством хоризонтална програма за укрепване на капацитета на операторите в сектора;
   подпомагане на дребномащабния риболов и крайбрежните общности в Сенегал, включително чрез създаване на работни места и развитие на свързаната с рибарството инфраструктура в подкрепа на занаятчийската риболовна дейност, като по този начин се улеснява развитието на сектора на рибарството;
   създаване на програми за основно и професионално обучение на научни наблюдатели и моряци (обучение по риболовни техники, но също и по безопасност на борда и др.), като се обръща особено внимание на обучението на младите рибари и жените, които изпълняват важна роля при пускането на пазара и преработката на продуктите от риболов и които зависят от сектора на рибарството за своя поминък и за своята работа;
   годишно съвместно преразглеждане с участието на партньорите, включително Съюза, в рамките на Хартата за секторната политика за развитие на рибарството и аквакултурите за периода 2016 – 2023 г., приета от Сенегал, с цел гарантиране на изпълнението на реформите, планирани в секторните политики;
   активизиране на усилията за предотвратяване на забавянето на предоставянето на секторна подкрепа вследствие на затрудненията в Сенегал при прилагането на административните механизми за усвояване на средствата;
   популяризиране на действията, финансирани от Съюза, и насърчаване на правилното разбиране от страна на риболовните общности и на гражданското общество на конкретния принос на протокола към развитието на сектора;
   засилване на мерките за насърчаване на младите хора да се занимават с рибарство;

14.  призовава Комисията да извърши глобално проучване на въздействието на двустранните споразумения на Съюза в областта на рибарството, и по-специално на ползите, произтичащи от секторната подкрепа и дейността на европейския флот във водите на трети държави, за местните икономики (развитие на устойчивия риболов, заетост на местно равнище, инфраструктура, социални подобрения и др.), като се възприеме единен и последователен подход към всички държави в Западна Африка;

15.  изразява своята загриженост във връзка с нарастващия брой на съоръженията за рибни храни и рибно масло на западноафриканския бряг, които се снабдяват с дребни пелагични видове, уловени от чуждестранни флотове (флотове на държави извън ЕС) във водите на Сенегал, но също и във водите на съседните държави; във връзка с това изразява критичното си отношение към това противоречие от гледна точка на устойчивостта, що се отнася до осигуряването на ценни източници на белтъчини за местното население;

16.  счита, че в случай на евентуално закриване на риболовните дейности или в случай на налагане на ограничения върху риболова по съображения за устойчивост на ресурсите на първо място следва да бъдат защитени местните нужди от риболов въз основа на обосновани научни становища;

17.  оценява усилията на равнището на ЕС по отношение на прозрачността на текстовете на протоколите и на съвместните научни комитети, които вече съществуват; подчертава необходимостта от повишаване на прозрачността и от участие на сдруженията на крайбрежните общности в управлението на секторната подкрепа; призовава Комисията да представя редовни публични доклади относно използването на секторната подкрепа и да предава на Парламента заключенията от заседанията на съвместния комитет, както и резултатите от неговите годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет и да подобри участието на сенегалските риболовни сдружения и общности; подчертава необходимостта от прозрачност от страна на сенегалското правителство във връзка с партньорствата в областта на риболова с други държави;

18.  препоръчва заинтересованите страни да участват в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на оперативните програми чрез включване на местните рибарски общности и провеждане на консултации с тях в съответствие със сенегалското законодателство;

19.  призовава за по-голяма яснота и за хармонизиране на докладването за защитените морски зони, както и за съгласуване на цялостен план за управление, който да разпределя ролите и да определя органа, отговорен за цялостната координация на дейностите по управлението;

20.  отбелязва, че държави без излаз на море като Мали зависят от износа на риба от Сенегал, който представлява над 40% от вноса на рибни продукти в Мали; отбелязва, че сенегалският износ допринася за изхранването на държавите без излаз на море;

21.  отбелязва, че повече от една пета от сенегалския износ се насочва към страни без излаз на море, по-специално към Мали, Буркина Фасо и Нигер, и допринася за икономическата интеграция на африканския континент;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0294.
(2) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(3) OВ C 58, 15.2.2018 г., стp. 93.


Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и протокол за изпълнение към него (2020 – 2026 г.) ***
PDF 117kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и на протокола за изпълнение към него (2020–2026 г.) (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))
P9_TA(2020)0296A9-0185/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05243/2020),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и на протокола за изпълнение към него (2020–2026 г.) (05246/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0073/2020),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид писмото от комисията по развитие,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0185/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението и протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сейшели.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0303.


Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания ***
PDF 117kWORD 43k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))
P9_TA(2020)0297A9-0199/2020

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08359/2020),

–  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08361/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0298/2020),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9-0199/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.

(1) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0298.


Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания (резолюция)
PDF 153kWORD 53k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))
P9_TA(2020)0298A9-0202/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08359/2020),

–  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08361/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, алинея 2, буква a), подточка v) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г., озаглавено „Търговия, растеж и интелектуална собственост – Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави“ (COM(2014)0389),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети държави“ (SWD(2019)0452),

–  като взе предвид съвместните изявления от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 16 юли 2018 г., и от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 9 април 2019 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС-Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай(2),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(3) относно проекта на решение,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

–  като взе предвид ДФЕС, и по-специално членове 91, 100,168 и 207 от него, във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7,

–  като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

–  като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0202/2020),

A.  като има предвид, че защитата на географските указания на международно равнище е ключов елемент от търговската политика на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е най-големият износител на продукти на хранително-вкусовата промишленост в света, като през 2019 г. той постигна рекорден търговски излишък на продукти на хранително-вкусовата промишленост в размер на 39 милиарда евро;

В.  като има предвид, че средната стойност на продуктите с географско указание е два пъти по-голяма от тази на продуктите без такъв знак за качество;

Г.  като има предвид, че износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС за Китай нарасна значително през последното десетилетие, с годишен темп на растеж от над 20% за периода 2009 – 2019 г.; като има предвид, че това превърна търговския дефицит на ЕС във връзка с продукти на хранително-вкусовата промишленост от 1 милиард евро през 2009 г. в търговски излишък от над 9 милиарда евро през 2019 г., като Китай стана третата най-голяма експортна дестинация за продукти на хранително-вкусовата промишленост, изнасяни от ЕС, след Обединеното кралство и САЩ; като има предвид, че се очаква вносът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от Китай да нарасне още повече през следващото десетилетие;

Д.  като има предвид, че стойността на продажбите в световен мащаб на продуктите, защитени с географски указания на ЕС, включващи вина, продукти на хранително-вкусовата промишленост и спиртни напитки, възлиза на 74,76 милиарда евро(4), като това представлява 6,8% от продажбите на хранително-вкусовия сектор на ЕС и 15,4% от износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС;

Е.  като има предвид, че ЕС е световно известен със своето ноу-хау и с производството на продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока стойност и качество;

Ж.  като има предвид, че всички вносни продукти на хранително-вкусовата промишленост трябва да бъдат контролирани и да отговарят на здравните норми, както и на изискванията за безопасност и хуманно отношение към животните, които се прилагат за производителите от ЕС по цялата верига за доставки на продукти на хранително-вкусовата промишленост , като по този начин се допринася за тяхната стойност и качество;

З.  като има предвид, че много географски указания на ЕС се сблъскват с големи предизвикателства в Китай, което води до значителни икономически загуби за производителите от ЕС;

И.  като има предвид, че споразумението се основава на опита, който беше натрупан чрез пилотния проект на ЕС и на Китай за сътрудничество в областта на географските указания, осъществен в периода 2007 – 2012 г.;

Й.  като има предвид, че се очаква значителен дял от бъдещия световен икономически растеж да бъде генериран извън Европа;

К.  като има предвид, че производителите и износителите на продукти на хранително-вкусовата промишленост се налага да работят в трудна международна търговска среда;

Л.  като има предвид, че това споразумение е важно с оглед на признаването на географските указания в международен мащаб;

М.  като има предвид, че това споразумение е важна първа стъпка и обхватът му следва да бъде разширен възможно най-скоро, за да бъдат защитени много от географските указания на ЕС, които все още са изключени от неговия обхват;

Н.  като има предвид, че сключването на това споразумение показва, че ЕС и Китай могат да постигнат двустранни спогодби, при положение че общите интереси се вземат надлежно предвид;

1.  приветства сключването на това споразумение за сътрудничество и защита на географските указания между ЕС и Китайската народна република; приветства защитата на европейските географски указания на китайския пазар; счита, че ефективното прилагане на споразумението е значим фактор за изграждането на доверие между двете страни и е важен сигнал за желанието на Китай да си сътрудничи с ЕС; очаква, че ще бъде отбелязан напредък и в други сфери на сътрудничество в областта на справедливата търговия;

2.  подчертава значението на стратегическите отношения между ЕС и Китай и призовава държавите членки и институциите на ЕС да демонстрират единомислие и координиран подход по отношение на Китай; подчертава, че търговията и инвестициите следва да се основават на правила и ценности, както и на многостранна система за търговия; призовава Китай да играе по-активна роля в рамките на СТО и при други многостранни инициативи и да изпълнява изцяло своите задължения в СТО, като осигурява съответствие между придобитата си икономическа сила и равнището си на развитие; подчертава, че зачитането на правата на човека е предпоставка за започване на търговски и инвестиционни отношения с ЕС и настоятелно призовава Китай да изпълнява международните си задължения и да се ангажира да зачита правата на човека, по-специално с оглед на текущите преговори по двустранното инвестиционно споразумение; изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за експлоатация и задържане на уйгури в китайски фабрики;

3.  призовава за въвеждането на финансови санкции за дружества, които не зачитат географските указания и фалшифицират продукти, защитени с географско указание;

4.  посочва, че споразумението представлява положителен сигнал за международната общност, включително за многостранните институции; приветства високото равнище на защита, осигурено за списък от 100 европейски и 100 китайски географски указания съгласно споразумението, което надхвърля настоящото равнище на защита, гарантирано от Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално за продукти на хранително-вкусовата промишленост , но също така и за вина и спиртни напитки; отбелязва факта, че до 4 години от влизането в сила на споразумението се предвижда осигуряването на защита за още 175 географски указания, съответно от ЕС и от Китай; отбелязва, че ЕС осигурява защита за над 3 300 географски указания; призовава Комисията да пристъпи бързо към разширяване на обхвата на това споразумение, за да защити през следващите години възможно най-голям брой географски указания, които отговарят на критериите, включително географските указания в областта на рибарството и аквакултурите; призовава Комисията освен това да информира надлежно Парламента за напредъка на преговорите във връзка с разширяването на обхвата на споразумението; припомня, че споразумението беше финализирано, преди Договорите на ЕС да престанат да се прилагат за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и че в договорените списъци има осем продукта от Обединеното кралство; настоятелно призовава Комисията да се консултира с държавите членки и да замени тези продукти с продукти от държавите – членки на ЕС, възможно най-скоро след края на преходния период;

5.  приветства разпоредбата, съгласно която производителите на продукти със защитено географско указание могат да кандидатстват директно пред Съвместния комитет, предвиден в настоящото споразумение, ако техният продукт не е включен в първоначално договорените списъци, и също така ако продуктът им впоследствие получи закрила след влизането в сила на споразумението; призовава настоящите и потенциалните заинтересовани страни, включително в секторите на рибарството и аквакултурата на ЕС, да проучат тази разпоредба;

6.  отбелязва, че ЕС има голям търговски дефицит с Китай, но припомня, че при продуктите на хранително-вкусовата промишленост ЕС има търговски излишък;

7.  припомня, че е важно моделът на ЕС за защита на географските указания да се насърчава като жизненоважен инструмент за запазване на автентичността и уникалните характеристики на регистрираните продукти на ЕС, като полезен маркетингов инструмент за осигуряване на бизнес възможности и като символ на културното наследство; признава богатото европейско и китайско наследство в областта на традиционните качествени продукти на хранително-вкусовата промишленост и значението на защитата на географските указания в това отношение; призовава Комисията, държавите членки и китайското правителство да се ангажират със защитата на това наследство и да гарантират признаването му в двете общества, с цел да се улесни идентифицирането и защитата на произхода на съответните продукти, както и да се насърчат културният обмен и отвореността;

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки осигурената от споразумението защита някои географски указания на ЕС не могат да бъдат изнасяни в Китай поради китайските стандарти за внос на храни; изисква от Комисията да продължи своя диалог с Китай с оглед признаване на стандартите на ЕС за безопасност на храните, които са едни от най-високите в света; призовава Китай да премахне необоснованите пречки пред износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, да гарантира реципрочност в търговските отношения като цяло и да спазва, да подобрява и да прилага строго санитарните и фитосанитарните стандарти, за да се избегне нелоялна конкуренция;

9.  призовава Китай също така да подкрепи съществуващата многостранна рамка за защита на географските указания, като се присъедини към Лисабонската спогодба на Световната организация за интелектуална собственост и към Женевския акт, който е в сила от 26 февруари 2020 г.;

10.  подчертава значението на географските указания в по-широките рамки на правата върху интелектуалната собственост и усилията за борба с фалшифицирането на продукти; подчертава, че споразумението трябва да гарантира пълна защита на правата върху интелектуалната собственост за продуктите, за да се запазят характеристиките и качеството на местната околна среда, включително инфраструктурата, заетостта и биологичното разнообразие, да се подобри регионалното развитие и да се оптимизират проследимостта, прозрачността и информацията за потребителите;

11.  във връзка с това приветства одобряването на новото китайско законодателство относно защитата на правата върху интелектуалната собственост; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на това споразумение и призовава за бързото му ратифициране; освен това призовава Комисията да продължи да си сътрудничи с Китай, за да се постигне напредък при прилагането на едно по-амбициозно споразумение в областта на правата върху интелектуалната собственост, с оглед разширяване на списъка на защитените географски указания на ЕС; настоятелно призовава Комисията да следи процеса на регистрация на географски указания в Китай; изисква от Комисията да продължи да предлага подкрепа за дружествата от ЕС чрез бюрото за помощ относно правата върху интелектуалната собственост; подчертава добавената стойност на сътрудничеството с някои органи, като например Службата на ЕС за интелектуална собственост, за правилното наблюдение и прилагане на правилата;

12.  отбелязва, че според последния доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост над 80% от фалшифицираните и пиратските стоки, конфискувани в ЕС през 2018 и 2019 г., са с произход от Китай, което води до загубата на приблизително 60 милиарда евро за държавите – членки на ЕС; подчертава неизменното значение на строгия контрол и тестването на всички вносни продукти с цел откриване на продукти на хранително-вкусовата промишленост , които са предмет на фалшифициране и измама; следователно припомня необходимостта от задълбочено и ефективно митническо сътрудничество между ЕС и Китай, с цел да се гарантира лоялна конкуренция предвид увеличените търговски потоци и като инструмент за борба срещу фалшифицираните стоки;

13.  подчертава значението на ефективното и правилно прилагане на разпоредбите на споразумението в пазарни условия; потвърждава своята решимост да наблюдава и контролира правилното прилагане на споразумението; във връзка с това призовава Комисията да информира ежегодно Парламента относно прилагането на споразумението, считано от първата година след влизането му в сила; приветства назначението на новия главен служител по правоприлагането в областта на търговията и подчертава неговата ключова роля за мониторинга и подобряването на спазването на това споразумение; призовава главния служител по правоприлагането в областта на търговията да реагира незабавно в случай на неправилно прилагане на споразумението;

14.  изразява загриженост относно евентуалното въздействие на Икономическото и търговско споразумение между Съединените щати и Китай (т. нар. „споразумение от първа фаза“ между САЩ и Китай), което влезе в сила на 14 февруари 2020 г., върху споразумението за географските указания между ЕС и Китай, и подчертава, че то трябва да се прилага недискриминационно, при пълно спазване на правилата на СТО и без никакво дестабилизиращо въздействие върху изпълнението на ангажиментите, поети в споразумението за географските указания между ЕС и Китай; подчертава, че ЕС трябва също така да следи отблизо прилагането на втория списък от 175 географски указания на ЕС във връзка с евентуалното му припокриване със споразумението от първа фаза между САЩ и Китай; очаква износителите от ЕС да се възползват незабавно от мерките за улесняване на търговията в сектора на хранително-вкусовата промишленост;

15.  изразява дълбока загриженост във връзка с многобройните пречки, с които се сблъскват предприятията и земеделските стопани от ЕС при своя достъп и опериране на китайския пазар, поради китайската система на държавно управление; счита, че лоялната конкуренция между предприятията от ЕС и от Китай ще доведе до повече възможности и иновации, и настоятелно призовава Комисията да продължи да работи с китайските органи за премахването на тези пречки;

16.  подчертава отдавна съществуващата необходимост от създаването на еднакви условия на конкуренция между ЕС и Китай в областта на търговията и инвестициите, като се обърне специално внимание на реципрочността при достъпа до пазара, обществените поръчки и финансовите услуги; настоятелно призовава двете страни да си сътрудничат конструктивно в това отношение с цел провеждане на пазарни реформи и постигане на значим напредък, по-специално по отношение на текущите преговори по двустранното инвестиционно споразумение, но също така и по отношение на корпоративната социална отговорност, постигането на целите за устойчиво развитие и борбата срещу изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение; отново призовава Китай да постигне напредък във връзка с извършването на амбициозна реформа на СТО, включително всеобхватните правила относно субсидиите за промишлеността; отново изразява своята загриженост относно практиките на китайските държавни предприятия, водещи до нарушено функциониране на пазара, относно принудителния трансфер на технологии и локализирането на данни, промишления свръхкапацитет и свързания с това дъмпинг на износа, както и относно други нелоялни търговски практики; посочва отново необходимостта от подобряване на двустранното и многостранното сътрудничество за устойчиво развитие и система за справедлива търговия, като същевременно се насърчават социалните и екологичните стандарти, въз основа на спазването и прилагането на международните конвенции и споразумения; изразява загриженост относно лошите резултати на Китай по отношение на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; подчертава липсата на прозрачност при регистрацията на кораби и риболовни флотове в международен мащаб и изтъква, че китайските субсидии в тази област създават нелоялна конкуренция за риболовния сектор на ЕС; призовава Китай да положи всички необходими усилия, за да укрепи своята правна рамка за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и за по-стриктното ѝ прилагане;

17.  припомня необходимостта от постигане на значим и амбициозен напредък в преговорите за всеобхватно споразумение за инвестиции между ЕС и Китай с цел преодоляване на настоящите асиметрии на пазара; подчертава значението на включването на амбициозна глава относно търговията и устойчивото развитие с цел защита на правата на човека, включително основните трудови стандарти, насърчаване на устойчивото развитие и борба с изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение; подчертава, че е важно да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция, реципрочност и недискриминационно третиране на съответните страни и на техните бизнес общности, граждани и гражданско общество; настоятелно призовава страните да подобрят прозрачността и да обезпечат парламентарно измерение по отношение на прилагането на споразумението; подчертава, че пазарът на ЕС за обществени поръчки е отворен за китайските дружества, включително и за държавните предприятия, докато европейските дружества често се сблъскват с трудности при достъпа си до възможности за възлагане на обществени поръчки на китайските пазари; призовава Комисията и Китай да насърчават сътрудничеството между ЕС и Китай с цел постигане на целите в областта на околната среда;

18.  подчертава, че търговските отношения на ЕС изискват хармонични регионални отношения между Китай и неговите съседи, както и добро съжителство с всички територии, поддържащи специални връзки с Европа; подчертава, че пълното спазване от страна на Китай на поетите в миналото международни ангажименти в региона ще подготви почвата за правилното изпълнение на това споразумение;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството на Китайската народна република и на Общокитайското събрание на народните представители.

(1) OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 18.
(2) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 103.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0297.
(4) Проучване на Комисията, публикувано през април 2020 г. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683


Обща система на данъка върху добавената стойност: идентифициране на данъчно задължените лица в Северна Ирландия *
PDF 117kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))
P9_TA(2020)0299A9-0200/2020

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0360),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0279/2020),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0200/2020),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и окончателно преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море ***I
PDF 128kWORD 43k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))
P9_TA(2020)0300A9-0093/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0564),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0161/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 януари 2020 г.(1),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 30 септември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0093/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на намаляването на риболовния капацитет в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море, треска в западната част на Балтийско море и херинга в западната част на Балтийско море

P9_TC1-COD(2019)0246


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/1781.)

(1) ОВ С 106, 31.3.2020 г., стр. 10.


Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) ***I
PDF 126kWORD 43k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))
P9_TA(2020)0301A9-0128/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0620),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C9‑0117/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 октомври 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 7 октомври 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0128/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

P9_TC1-COD(2019)0188


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/1782.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.

Правна информация - Политика за поверителност