Indiċi 
Testi adottati
Il-Ġimgħa, 13 ta' Novembru 2020 - Brussell
Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa") ***I
 Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku
 Il-Programm InvestEU ***I
 L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat ta’ dritt u d-drittijiet fundamentali

Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa") ***I
PDF 393kWORD 119k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm għall-azzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa - għall-perjodu 2021-2027 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 282/2014 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa") (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))(1)
P9_TA(2020)0304A9-0196/2020

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  Skont l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi, u li tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, u b'hekk tistabbilixxi l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza tal-ġeneru.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  F'konformità mal-Artikolu 9 u mal-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u mal-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), irid jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u tal-attivitajiet kollha tal-Unjoni.
(2)  F'konformità mal-Artikoli 9, 114, 168 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u mal-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), irid jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u tal-attivitajiet kollha tal-Unjoni.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  L-Artikolu 168 tat-TFUE jipprevedi li l-Unjoni għandha tikkomplementa u tappoġġa l-politiki nazzjonali dwar is-saħħa, tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-koordinazzjoni bejn il-programmi tagħhom, "filwaqt li tħares bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri rigward id-definizzjoni tal-politiki tas-saħħa tagħhom u l-organizzazzjoni u t-twassil tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika.
(3)  L-Artikolu 168 tat-TFUE jipprevedi li l-Unjoni għandha tikkomplementa u tappoġġa l-politiki nazzjonali dwar is-saħħa, tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari fir-reġjuni tal-fruntiera, u tippromwovi l-koordinazzjoni bejn il-programmi tagħhom, filwaqt li tħares bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet ta' kull Stat Membru biex jiddefinixxu l-politiki tas-saħħa tagħhom u biex jorganizzaw, iwasslu u jiġġestixxu s-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Fil-11 ta' Marzu 2020, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjarat it-tifqigħa tal-coronavirus il-ġdid (COVID-19) bħala pandemija globali. Din il-pandemija kkawżat kriżi tas-saħħa dinjija bla preċedent b'konsegwenzi soċjoekonomiċi severi u tbatija kbira għall-bniedem.
(5)  Fil-11 ta' Marzu 2020, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), minħabba żieda esponenzjali ta' każijiet, iddikjarat il-COVID-19 (il-marda li tirriżulta mill-coronavirus il-ġdid SARS-CoV-2), u t-tifqigħa tal-marda respiratorji assoċjata, bħala pandemija globali. Il-pandemija tal-COVID-19 u b'mod aktar speċifiku l-każijiet moderati sa severi tal-marda li jeħtieġu kura medika intermedja u intensiva wasslu diversi sistemi tas-saħħa biex jikkrollaw fi ħdan u barra l-Unjoni, u kkawżat kriżi tas-saħħa dinjija bla preċedent b'konsegwenzi soċjoekonomiċi severi u tbatija kbira għall-bniedem, b'mod partikolari affettwat nies b'kundizzjonijiet kroniċi, ikkawżat kemm imwiet prematuri u kundizzjonijiet kroniċi, u l-aktar li affettwat kien lill-vulnerabbli, lill-pazjenti, lin-nisa, lit-tfal, lill-persuni li jindukraw u lill-anzjani. Is-severità tal-kriżi turi wkoll l-importanza tal-azzjoni tal-Unjoni u ta' rispons adegwat għat-theddid li jirriżulta minn mard infettiv, u b'mod ġenerali tat-tisħiħ tal-azzjonijiet tal-Unjoni biex jikkomplementaw il-politiki nazzjonali fil-qasam tas-saħħa pubblika.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Il-parti l-kbira tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa, li kienu essenzjali matul il-kriżi tal-COVID-19, huma nisa, u dawn ġew esposti għal riskji tas-saħħa akbar matul il-kriżi.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)
(5b)  Fid-dawl tal-fatt li l-effetti tal-mard jistgħu jvarjaw bejn l-irġiel u n-nisa, kif jidher ċar fil-każ tal-COVID-19, li għandha rata ogħla ta' mortalità fl-irġiel, il-Programm jenħtieġ li janalizza l-kawżi tal-imġiba tal-mard sabiex isiru avvanzi fir-rigward tal-patoloġija, it-trattament u l-kuri.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Filwaqt li l-Istati Membru huma responsabbli għall-politika tas-saħħa tagħhom, huma mistennija jipproteġu s-saħħa pubblika fi spirtu ta' solidarjetà Ewropea8. L-esperjenza mill-kriżi li għaddejja bħalissa tal-COVID-19 uriet li hemm ħtieġa għal iktar azzjoni b'saħħitha fil-livell tal-Unjoni sabiex tappoġġa l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-Istati Membri, biex ittejjeb il-prevenzjoni u l-kontroll tal-firxa tal-mard sever fil-bniedem lil hinn mill-fruntieri, biex tiġġieled it-theddid transfruntier serju għas-saħħa u biex tissalvagwardja s-saħħa u l-benessri tan-nies fl-Unjoni.
(6)  Filwaqt li l-Istati Membru huma responsabbli għall-politika tas-saħħa tagħhom, huma mistennija jipproteġu s-saħħa pubblika fi spirtu ta' solidarjetà Ewropea8. L-esperjenza mill-kriżi li għaddejja bħalissa tal-COVID-19 uriet li hemm ħtieġa għal iktar azzjoni b'saħħitha fil-livell tal-Unjoni sabiex tappoġġa l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-Istati Membri, b'mod partikolari bejn ir-reġjuni tal-fruntiera ġirien, kif ukoll bejn l-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati rilevanti. Din il-kooperazzjoni jenħtieġ li ttejjeb it-tħejjija, il-prevenzjoni u l-kontroll tal-firxa tal-mard u infezzjonijiet severi fil-bniedem lil hinn mill-fruntieri, biex jiġu żviluppati u jsiru disponibbli prodotti għall-prevenzjoni u t-trattament tal-mard, biex tiġġieled it-theddid transfruntier serju għas-saħħa, u biex tissalvagwardja u ttejjeb is-saħħa u l-benessri tan-nies kollha fl-Unjoni. It-tħejjija hija l-fattur ewlieni biex tittejjeb ir-reżiljenza għat-theddid futur, filwaqt li l-Istati Membri, fid-dawl tar-responsabbiltà tagħhom għall-għoti tal-kura tas-saħħa, jenħtieġ li jwettqu testijiet tal-istress fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom biex jidentifikaw dgħufijiet u jivverifikaw li huma ppreparati għal kwalunkwe kriżi tas-saħħa li jista' jkun hemm fil-futur.
__________________
__________________
8 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Bank Ewropew tal-Investiment u lill-Grupp tal-Euro dwar rispons ekonomiku kkoordinat għat-tifqigħa tal-COVID-19, COM(2020)0112 tat-13.03.2020.
8 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Bank Ewropew tal-Investiment u lill-Grupp tal-Euro dwar rispons ekonomiku kkoordinat għat-tifqigħa tal-COVID-19, COM(2020)0112 tat-13.03.2020.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Filwaqt li l-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa hija limitata, l-Unjoni jenħtieġ li ssegwi strateġija koerenti tas-saħħa pubblika sabiex tirrispondi għall-epidemiji eżistenti billi tqis l-ispeċifiċitajiet reġjonali u nazzjonali u jkollha l-kapaċità li tiffaċċja realtajiet u theddid għas-saħħa futuri inkwetanti, bħal pandemiji u theddid transfruntier, inklużi r-reżistenza għall-antimikrobiċi, is-saħħa ambjentali u l-impatti fuq is-saħħa li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. Jenħtieġ li l-Unjoni tappoġġa lill-Istati Membri fit-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-saħħa u fil-kisba ta' kopertura tas-saħħa universali, inkluż il-forniment ta' servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva, l-indirizzar ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa, l-indirizzar tal-isfidi relatati ma' gruppi vulnerabbli, bħat-tfal, il-kura tat-trabi u dik materna, it-tixjiħ tal-popolazzjoni, il-mard kroniku, u l-prevenzjoni tal-mard, fil-promozzjoni ta' stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa, is-servizzi ta' prevenzjoni u t-tħejjija tas-sistemi tas-saħħa tagħhom għal teknoloġiji emerġenti sabiex jibbenefikaw bis-sħiħ mir-rivoluzzjoni diġitali filwaqt li jfittxu sinerġiji ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni bħal Orizzont Ewropa, Ewropa Diġitali, il-programm Nikkollegaw l-Ewropa jew il-Programm Spazjali tal-Unjoni.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit Programm ġdid għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa, imsejjaħ il-Programm l-UE għas-Saħħa ("il-Programm") għall-perjodu 2021-2027. F'konformità mal-għanijiet tal-azzjoni tal-Unjoni u mal-kompetenzi tagħha fil-qasam tas-saħħa pubblika, jenħtieġ li l-Programm jagħmel enfasi fuq l-azzjonijiet li għandhom vantaġġi u gwadanji fl-effiċjenza marbuta magħhom mill-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni u fuq l-azzjonijiet li għandhom impatt fuq is-suq intern.
(7)  Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit Programm ġdid għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika, imsejjaħ il-Programm l-UE għas-Saħħa ("il-Programm") għall-perjodu 2021-2027. F'konformità mal-għanijiet tal-azzjoni tal-Unjoni u mal-kompetenzi tagħha fil-qasam tas-saħħa pubblika, jenħtieġ li l-Programm jagħmel enfasi fuq l-azzjonijiet li għandhom vantaġġi u gwadanji fl-effiċjenza marbuta magħhom mill-kollaborazzjoni fil-livell tal-Unjoni kif ukoll kooperazzjoni transfruntiera fil-livell reġjonali u fuq l-azzjonijiet li għandhom impatt fuq is-suq intern. Huwa meħtieġ approċċ olistiku biex jittejbu l-eżiti tas-saħħa, u dawk li jfasslu l-politika fil-livell tal-UE jenħtieġ li jiżguraw li l-prinċipju tas-"saħħa fil-politiki kollha" jiġi applikat fit-tfassil kollu tal-politika.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Minħabba n-natura serja tat-theddid transfruntier għas-saħħa, jenħtieġ li l-Programm jappoġġa miżuri tas-saħħa pubblika kkoordinati fil-livell tal-Unjoni biex jindirizzaw aspetti differenti tat-tali theddid. Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni li tħejji għall-kriżijiet tas-saħħa, li tirrispondi għalihom u li timmaniġġjahom, jenħtieġ li l-Programm jipprovdi appoġġ għall-azzjonijiet meħuda fil-qafas tal-mekkaniżmi u l-istrutturi stabbiliti bid-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10 u mekkaniżmi u strutturi relevanti oħra stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Dan jista' jinkludi l-ħżin strateġiku ta' provvisti mediċi essenzjali jew il-bini ta' kapaċità fir-rispons għall-kriżi, miżuri preventivi relatati mat-tilqim u l-immunizzazzjoni, u programmi ta' sorveljanza msaħħa. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Programm, fl-Unjoni kollha u fost is-setturi kollha, irawwem prevenzjoni għall-kriżijiet, it-tħejjija, sorveljanza, ġestjoni u kapaċità għar-rispons fl-atturi tal-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni, inkluż ippjanar ta' kontinġenza u eżerċizzji ta' tħejjija, filwaqt li jimplimentaw l-approċċ "Saħħa Waħda". Jenħtieġ li dan jiffaċilita t-twaqqif ta' qafas integrat u trażversali għall-komunikazzjoni tar-riskju fil-fażijiet kollha ta' kriżi tas-saħħa il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons.
(10)  Minħabba n-natura serja tat-theddid transfruntier għas-saħħa, jenħtieġ li l-Programm jappoġġa miżuri tas-saħħa pubblika kkoordinati fil-livell tal-Unjoni, kif ukoll bejn ir-reġjuni ġirien, biex jindirizzaw aspetti differenti tat-tali theddid. Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni li tħejji għal kwalunkwe kriżi tas-saħħa futura, li tirrispondi għalihom u li timmaniġġjahom, jenħtieġ li l-Programm jipprovdi appoġġ għall-azzjonijiet meħuda fil-qafas tal-mekkaniżmi u l-istrutturi stabbiliti bid-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10 u mekkaniżmi u strutturi relevanti oħra stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Dan jista' jinkludi l-ħżin strateġiku ta' provvisti mediċi essenzjali jew il-bini ta' kapaċità fir-rispons għall-kriżi, miżuri preventivi relatati mat-tilqim u l-immunizzazzjoni, u programmi ta' sorveljanza msaħħa, informazzjoni dwar is-saħħa, u pjattaformi għall-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Programm, fl-Unjoni kollha u fost is-setturi kollha, irawwem prevenzjoni għall-kriżijiet, it-tħejjija, sorveljanza, ġestjoni u kapaċità għar-rispons fl-atturi tal-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni, inkluż ippjanar ta' kontinġenza u eżerċizzji ta' tħejjija, filwaqt li jimplimentaw l-approċċi "Saħħa Waħda" u "Saħħa fil-politiki kollha". Jenħtieġ li dan jiffaċilita t-twaqqif ta' qafas integrat u trażversali għall-komunikazzjoni tar-riskju fil-fażijiet kollha ta' kriżi tas-saħħa il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons.
__________________
__________________
10 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE (ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1).
10 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE (ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1).
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Billi fi żmien emerġenza ta' kriżi tas-saħħa l-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa kif ukoll il-provi kliniċi jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp rapidu ta' kontromiżuri mediċi, jenħtieġ li l-Programm jipprovdi appoġġ biex jiffaċilita t-tali azzjonijiet. Il-Kummissjoni adottat proposta11 dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) sabiex tappoġġa l-kooperazzjoni dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa fil-livell tal-Unjoni.
(11)  Fil-kuntest tal-kriżijiet tas-saħħa pubblika, il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa (HTA) u l-provi kliniċi jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp rapidu, l-identifikazzjoni u d-disponibbiltà ta' kontromiżuri mediċi. Il-Kummissjoni adottat proposta11 dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) sabiex tappoġġa l-kooperazzjoni dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa fil-livell tal-Unjoni. Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi appoġġ biex jiffaċilita tali azzjonijiet.
__________________
__________________
11 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE, COM(2018)0051 ta' 31.01.
11 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE, COM(2018)0051 ta' 31.01.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Bil-ħsieb li jipproteġu lil dawk f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, inkluż dawk li jbatu minn mard mentali u mard kroniku, jenħtieġ li l-Programm jippromwovi wkoll azzjonijiet li jindirizzaw l-impatti kollaterali tal-kriżi tas-saħħa fuq in-nies li jiffurmaw parti minn dawn il-gruppi vulnerabbli.
(12)  Bil-ħsieb li jipproteġu lil dawk f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, inkluż dawk li jbatu minn mard mentali, li jgħixu b'mard li jittieħed u dak li ma jitteħidx jew li huma l-aktar affettwati minnu, u mard kroniku, bħall-obeżità, il-kanċer, id-dijabete, il-mard kardjovaskulari u d-disfunzjonijiet newroloġiċi, jenħtieġ li l-Programm jippromwovi wkoll azzjonijiet li jindirizzaw l-impatti kollaterali tal-kriżi tas-saħħa fuq in-nies li jiffurmaw parti minn dawn il-gruppi vulnerabbli. Bil-għan li jiġu ggarantiti standards għolja kontinwi ta' servizzi tal-kura tas-saħħa essenzjali, inkluża l-prevenzjoni, jenħtieġ li l-Programm, b'mod partikolari fi żminijiet ta' kriżi u pandemiji, iħeġġeġ tranżizzjoni lejn telemediċina aċċessibbli u affordabbli, amministrazzjoni mid-dar tal-medikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet preventivi u ta' awtokura, fejn ikun possibbli u xieraq, filwaqt li jiġi żgurat li l-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa u dawk ta' prevenzjoni jingħata lill-pazjenti b'mard kroniku u lill-pazjenti f'riskju.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Bil-kriżi tal-COVID-19 feġġew ħafna sfidi fl-iżgurar tal-provvista tal-mediċini, tal-apparat mediku kif ukoll tat-tagħmir ta' protezzjoni personali meħtieġa fl-Unjoni matul il-pandemiji. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Programm jipprovdi appoġġ għal azzjonijiet li jrawmu l-produzzjoni, l-akkwist u l-ġestjoni ta' prodotti rilevanti għall-kriżi u li dan jiżgura l-komplementarjetà ma' strumenti oħra tal-Unjoni.
(13)  Bil-kriżi tal-COVID-19 feġġew ħafna sfidi, inkluża d-dipendenza tal-Unjoni fuq pajjiżi terzi fl-iżgurar tal-provvista tal-materja prima kimika u l-materjali tal-bidu, tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi, tal-mediċini, tal-apparat mediku kif ukoll tat-tagħmir ta' protezzjoni personali meħtieġa fl-Unjoni matul il-pandemiji. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Programm jipprovdi appoġġ għal azzjonijiet li jżidu s-sigurtà tal-produzzjoni, l-akkwist, il-ġestjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali u apparati mediċi fl-Unjoni u jnaqqas id-dipendenza fuq pajjiżi terzi billi jinkoraġġixxi d-diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista, irawwem il-produzzjoni, l-akkwist u l-ġestjoni ta' prodotti rilevanti għall-kriżi u li dan jiżgura l-komplementarjetà ma' strumenti oħra tal-Unjoni, biex inaqqas ir-riskju ta' nuqqasijiet, speċjalment f'perjodi ta' kriżijiet tas-saħħa.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Sabiex jiġu minimizzati l-konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-theddid transfruntier serju għas-saħħa, jenħtieġ li jkun possibbli li l-azzjonijiet appoġġati mill-Programm ikunu jkopru l-koordinazzjoni tal-attivitajiet li jsaħħu l-interoperabbiltà u l-koerenza tas-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri permezz tal-valutazzjoni komparattiva, tal-kooperazzjoni u tal-iskambju tal-aħjar prattiki u li dawn ikunu jiżguraw il-kapaċità tagħhom li jirrispondu għal emerġenzi tas-saħħa, li tinkludi l-ippjanar ta' kontinġenza, l-eżerċizzji ta' tħejjija u t-titjib tal-ħiliet tal-persunal tal-kura tas-saħħa u tas-saħħa pubblika u l-istabbiliment ta' mekkaniżmi għall-monitoraġġ effiċjenti u għad-distribuzzjoni jew għall-allokazzjoni tal-oġġetti u s-servizzi meħtieġa fi żmien kriżi ġestiti skont il-bżonn.
(14)  Sabiex jiġu minimizzati l-konsegwenzi għas-saħħa pubblika tat-theddid transfruntier serju għas-saħħa, jenħtieġ li jkun possibbli li l-azzjonijiet appoġġati mill-Programm ikunu jkopru l-koordinazzjoni tal-attivitajiet li jsaħħu l-interoperabbiltà u l-koerenza tas-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri permezz tal-valutazzjoni komparattiva, tal-kooperazzjoni u tal-iskambju tal-aħjar prattiki anke permezz ta' żieda fin-numru ta' azzjonijiet konġunti u li dawn ikunu jiżguraw il-kapaċità tagħhom li jirrispondu għal emerġenzi tas-saħħa, li tinkludi l-ippjanar ta' kontinġenza, l-eżerċizzji ta' tħejjija u t-titjib tal-ħiliet tal-persunal tal-kura tas-saħħa u tas-saħħa pubblika u l-istabbiliment ta' mekkaniżmi għall-monitoraġġ effiċjenti u għad-distribuzzjoni jew għall-allokazzjoni tal-oġġetti u s-servizzi meħtieġa fi żmien kriżi ġestiti skont il-bżonn, li se jkunu partikolarment ta' benefiċċju f'kuntest transfruntier.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  L-istabbiliment ta' portal ta' komunikazzjoni għall-pubbliku li jippermetti lill-Unjoni tikkondividi informazzjoni vvalidata, tibgħat twissijiet liċ-ċittadini Ewropej u tiġġieled kontra d-diżinformazzjoni. Dan jista' jinkludi firxa wiesgħa ta' informazzjoni, kampanji ta' prevenzjoni u programmi għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ. Dan il-portal jista' jintuża wkoll biex, f'kooperazzjoni maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ("ECDC"), jippromwovi kopertura komprensiva ta' immunizzazzjoni fil-livell Ewropew.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  L-esperjenza mill-kriżi tal-COVID-19 indikat li hemm bżonn ġenerali ta' appoġġ għat-trasformazzjoni strutturali tas-sistemi tas-saħħa madwar l-Unjoni u għar-riformi sistemiċi tagħhom biex jittejbu l-effettività, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza tagħhom. Fil-kuntest tat-tali trasformazzjoni u tat-tali riformi, jenħtieġ li b'sinerġija mal-Programm Ewropa Diġitali, il-Programm jippromwovi azzjonijiet li jmexxu 'l quddiem it-trasformazzjoni diġitali tas-servizzi tas-saħħa u li jżidu l-interoperabbiltà tagħhom, li jikkontribwixxu biex iżidu l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa pubblika li jrawmu l-prevenzjoni tal-mard u li jippromwovu s-saħħa, li jipprovdu mudelli ġodda tal-kura u li joffru servizzi integrati, mill-kura komunitarja u l-kura tas-saħħa primarja sas-servizzi speċjalizzati ħafna, abbażi tal-ħtiġijiet tan-nies, u li jiżguraw ħaddiema tas-saħħapubblika effikaċi li jkollhom il-ħiliet tajbin, fosthom dawk diġitali. L-iżvilupp ta' spazju Ewropew tad-data tas-saħħa għandu jipprovdi lis-sistemi tal-kura tas-saħħa, lir-riċerkaturi u lill-awtoritajiet pubbliċi bil-mezzi li jtejbu d-disponibbiltà u l-kwalità tal-kura tas-saħħa. Meta wieħed iqis id-dritt fundamentali għall-aċċess għall-kura tas-saħħa preventiva u għat-trattament mediku kif minqux fl-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u quddiem il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2006 , jenħtieġ li l-Programm jappoġġa azzjonijiet li jiżguraw l-universalità u l-inklużività tal-kura tas-saħħa, li jfisser li ħadd ma jista' jiġi rrifjutat milli jkollu aċċess għall-kura tas-saħħa, u jappoġġa wkoll dawk l-azzjonijiet li jiżguraw li d-drittijiet tal-pazjenti, inkluż dawk dwar il-privatezza tad-data tagħhom, jiġu protetti kif xieraq.
(15)  L-esperjenza mill-kriżi tal-COVID-19 indikat li hemm bżonn ġenerali ta' appoġġ għat-trasformazzjoni strutturali tas-sistemi tas-saħħa madwar l-Unjoni u għar-riformi sistemiċi tagħhom biex jittejbu l-effettività, l-aċċessibbiltà, is-sostenibbiltà u r-reżiljenza tagħhom. Fil-kuntest tat-tali trasformazzjoni u tat-tali riformi, jenħtieġ li b'sinerġija mal-Programm Ewropa Diġitali, il-Programm jippromwovi azzjonijiet li jmexxu 'l quddiem it-trasformazzjoni diġitali tas-servizzi tas-saħħa u li jżidu l-interoperabbiltà tagħhom, li jikkontribwixxu biex iżidu l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa pubblika li jrawmu l-prevenzjoni tal-mard primordjali, primarju, sekondarju, terzjarju u kwaternarju u li jippromwovu s-saħħa, li jipprovdu mudelli ġodda tal-kura bbażati fuq is-saħħa u li joffru servizzi integrati, mill-kura komunitarja u l-kura tas-saħħa primarja sas-servizzi speċjalizzati ħafna, abbażi tal-ħtiġijiet tan-nies b'tali mod li jtejbu l-livelli taċ-ċittadini fir-rigward tal-litteriżmu fis-saħħa u litteriżmu diġitali fis-saħħa, u li jiżguraw ħaddiema tas-saħħa pubblika effikaċi li jkollhom il-ħiliet tajbin, fosthom dawk diġitali, aġġornati b'mod regolari fid-dawl tal-progress xjentifiku u teknoloġiku, kif previst fid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill11a. Is-sinerġija bejn il-Programm Ewropew tas-Saħħa u l-Programm Ewropa Diġitali jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-espansjoni tas-saħħa elettronika, filwaqt li tnaqqas l-ivvjaġġar bla bżonn u l-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa mhux issodisfati. L-iżvilupp ta' spazju Ewropew tad-data tas-saħħa u ta' rekord elettroniku tas-saħħa Ewropew għandu jipprovdi lis-sistemi tal-kura tas-saħħa, lir-riċerkaturi u lill-awtoritajiet pubbliċi bil-mezzi li jtejbu l-aċċessibbiltà, l-affordabbiltà, id-disponibbiltà u l-kwalità tal-kura tas-saħħa, b'tali mod li jiżdied l-ammont ta' data disponibbli għall-pazjenti u l-ħaddiema tas-saħħa, u b'hekk titjieb il-kwalità tal-kura tas-saħħa u l-libertà ta' moviment tal-pazjenti madwar l-Unjoni. Meta wieħed iqis id-dritt fundamentali għall-aċċess għall-kura tas-saħħa preventiva u għat-trattament mediku kif minqux fl-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u quddiem il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2006 , jenħtieġ li l-Programm jappoġġa azzjonijiet li jiżguraw l-universalità u l-inklużività tal-kura tas-saħħa, li jfisser li ħadd ma jista' jiġi rrifjutat milli jkollu aċċess għall-kura tas-saħħa, u jappoġġa wkoll dawk l-azzjonijiet li jiżguraw li d-drittijiet tal-pazjenti, inkluż dawk dwar il-privatezza tad- data tagħhom, jiġu protetti kif xieraq. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-aċċess għad-data personali dwar is-saħħa u l-kondiviżjoni tagħha mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-GDPR u ż-żieda fil-ħiliet diġitali tal-pazjenti.
__________________
__________________
12 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 146, 22.6.2006, p. 1).
11a Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22).
12 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 146, 22.6.2006, p. 1).
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Is-sensittività u l-għarfien fir-rigward tal-ġeneri u tas-sessi jeħtieġ li jittejbu fl-edukazzjoni tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, ir-riċerka, id-dijanjożi, it-trattament u l-impatt tal-mediċini u tat-terapewtika biex iż-żewġ sessi jiġu mifhuma u kkurati aħjar.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)
(15b)  Skont l-Artikolu 153 tat-TFUE, l-Unjoni għandha tappoġġa u tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri dwar it-titjib tal-ambjent tax-xogħol, u l-protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Huwa importanti li jitqies l-ammont kbir ta' ħin li l-ħaddiema jqattgħu fil-postijiet tax-xogħol tagħhom u r-riskju ta' saħħa potenzjali li jistgħu jkunu esposti għalih, bħal sustanzi ta' periklu għas-saħħa u karċinoġeni u movimenti ripetuti, li jwasslu għal piż kbir fir-rigward tal-inkapaċità u l-għadd ta' ġranet ta' xogħol mitlufin, li b'riżultat ta' dan ikun hemm konsegwenzi għall-individwu, il-familja u s-soċjetà. Jenħtieġ li l-Programm jirrifletti wkoll l-importanza tas-saħħa okkupazzjonali u l-impatt tagħha fuq il-ħaddiema tas-saħħa u s-soċjetajiet. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex tinħoloq leġiżlazzjoni ġdida li ttejjeb il-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-ħaddiema, ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, tippromwovi l-benessri u saħħa mentali aħjar u tipprevjeni rtirar kmieni minħabba problemi tas-saħħa u ġestjoni ħażina tas-saħħa.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 15c (ġdida)
(15c)  Jenħtieġ li l-Programm jiffaċilita r-reviżjoni tal-mandat tal-EU-OSHA biex jippromwovi postijiet tax-xogħol tajbin għas-saħħa u sikuri madwar l-Unjoni u biex jappoġġa l-attivitajiet u l-analiżi tal-Aġenzija rigward is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi qafas strateġiku tal-Unjoni ġdid dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2027 u tkompli taġġorna d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12a Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa wkoll azzjonijiet li jiffaċilitaw ir-ritorn tal-persuni għall-post tax-xogħol wara liv fit-tul minħabba mard jew li jinkludu aħjar fil-forza tax-xogħol il-persuni li għandhom mard kroniku jew diżabbiltà.
__________________
12a Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-karċinoġeni jew il-mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (Sitt Direttiva individwali fis-sens ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE) (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50).
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Jekk in-nies jinżammu f'saħħithom u attivi aktar fit-tul u jitħeġġu biex jieħdu rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, il-produttività, il-kompetittività u l-inklużività, filwaqt li tonqos il-pressjoni fuq il-baġits nazzjonali. Il-Kummissjoni impenjat ruħha biex tgħin lill-Istati Membri jilħqu l-miri ta' żvilupp sostenibbli stabbiliti fl-"Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU", b'mod partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età".13 Għalhekk jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi għall-azzjonijiet meħuda biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.
(16)  Is-saħħa hija investiment u jenħtieġ li l-Programm ikollu dan il-kunċett fil-qalba tiegħu. Jekk in-nies jinżammu f'saħħithom u attivi aktar fit-tul u jitħeġġu biex jieħdu rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, billi jtejbu l-litteriżmu fis-saħħa tagħhom, dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, id-diskrepanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, il-produttività, il-kompetittività u l-inklużività, filwaqt li tonqos il-pressjoni fuq il-baġits u s-sistemi tas-saħħa nazzjonali. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa wkoll l-azzjoni biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fil-provvista tal-kura tas-saħħa f'żoni rurali u remoti, inkluż fir-reġjuni ultraperiferiċi, għall-fini li jinkiseb tkabbir inklużiv. Il-Kummissjoni impenjat ruħha biex tgħin lill-Istati Membri jilħqu l-miri ta' żvilupp sostenibbli stabbiliti fl-"Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU", b'mod partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd f'kull età".13 Għalhekk jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi għall-azzjonijiet meħuda biex jintlaħqu l-għanijiet tal-SDGs, u konsegwentement jittejbu d-determinanti soċjali tas-saħħa u titjieb is-saħħa taċ-ċittadini tal-Unjoni.
__________________
__________________
13 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli. Azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà (COM(2016)0739, 22.11.2016).
13 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli. Azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà (COM(2016)0739, 22.11.2016).
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Il-mard li ma jitteħidx ġej minn taħlita ta' fatturi ġenetiċi, fiżjoloġiċi, ambjentali u ta' mġiba. Dan il-mard li ma jitteħidx, bħall-mard kardjovaskulari, il-kanċer, il-mard respiratorju kroniku, u d-dijabete, jirrappreżenta l-kawżi ewlenin tad-diżabbiltà, tal-problemi ta' saħħa, tal-irtirar marbut mas-saħħa, u tal-imwiet prematuri fl-Unjoni, li jirriżulta f'impatti soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. Sabiex jitnaqqas l-impatt tal-mard li ma jitteħidx fuq l-individwi u fuq is-soċjetà fl-Unjoni u tintlaħaq il-Mira 3.4 tal-għan 3 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, jiġifieri li titnaqqas il-mortalità prematura mill-mard li ma jitteħidx b'terz sal-2030, huwa essenzjali li jkun hemm rispons integrat li jiffoka fuq il-prevenzjoni fis-setturi u fl-oqsma ta' politika kollha, flimkien ma' sforzi biex jissaħħu s-sistemi tas-saħħa.
(17)  Il-mard li ma jitteħidx ġej minn taħlita ta' determinanti ġenetiċi u tas-saħħa (fiżjoloġiċi, ta' imġiba u ambjentali). Dan il-mard li ma jitteħidx, bħall-mard kardjovaskulari, il-kanċer, l-obeżità, il-mard respiratorju kroniku, id-dijabete, il-mard dwar is-saħħa mentali u d-diżfunzjonijiet newroloġiċi jirrappreżenta l-kawżi ewlenin tad-diżabbiltà, tal-problemi ta' saħħa, tal-irtirar marbut mas-saħħa, u tal-imwiet prematuri fl-Unjoni, filwaqt li l-mard li ma jitteħidx kien responsabbli għal 87 % tas-Snin ta' Ħajja Aġġustati minħabba Diżabbiltà (DALYs) fl-Unjoni fl-2017, li jirriżulta f'impatti emozzjonali, soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. Sabiex jitnaqqas l-impatt tal-mard li ma jitteħidx fuq l-individwi u fuq is-soċjetà fl-Unjoni u tintlaħaq b'mod partikolari iżda mhux esklussivament il-Mira 3.4 tal-għan 3 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, jiġifieri li titnaqqas il-mortalità prematura mill-mard li ma jitteħidx b'terz sal-2030, huwa essenzjali li jkun hemm rispons integrat li jiffoka fuq il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni fis-setturi, fl-ispeċjalitajiet u l-oqsma ta' politika, b'kunsiderazzjoni tan-natura interrelatata ta' ħafna mill-mard li ma jitteħidx, flimkien ma' sforzi biex jissaħħu s-sistemi tas-saħħa u l-provvista ta' mediċini xierqa, dwar it-tisħiħ tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk huwa kruċjali biex jinkiseb tnaqqis effettiv u sostenibbli fil-mard li ma jitteħidx evitabbli. Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa azzjonijiet immirati lejn l-integrazzjoni tas-saħħa mentali fl-oqsma kollha, inkluż fl-ispazju tax-xogħol u fl-iskejjel, u jippromwovi azzjonijiet għall-ġlieda kontra d-dipressjoni u s-suwiċidju u għall-implimentazzjoni ta' kura tas-saħħa mentali integrattiva.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Għalhekk, jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard tul il-ħajja ta' individwu u għall-promozzjoni tas-saħħa billi jindirizza l-fatturi ta' riskju għas-saħħa, bħall-użu tat-tabakk u l-prodotti relatati miegħu u l-esponiment għall-emissjonijiet tagħhom, l-użu dannuż tal-alkoħol, u l-konsum ta' drogi illeċiti. Jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis fil-ħsara tas-saħħa relatata mad-drogi, mal-vizzji fid-dieta ta' ħsara għas-saħħa u l-inattività fiżika, u l-esponiment għat-tnaqqis ambjentali, u jrawwem ambjenti ta' appoġġ għal stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa sabiex jikkomplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri f'dawn l-oqsma. Għaldaqstant, jenħtieġ ukoll li l-programm jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" u l-Istrateġija għall-Bijodiversità.
(18)  Il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tas-saħħa huma ħafna aktar kosteffiċjenti mit-trattament, kemm f'termini ta' flus kif ukoll ta' snin ta' ħajja aġġustati għall-kwalità, għalhekk, jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard tul il-ħajja ta' individwu u għall-promozzjoni tas-saħħa billi jindirizza d-determinanti tas-saħħa, bħall-użu ta' tabakk u prodotti relatati u l-esponiment tal-emissjonijiet tagħhom, l-użu dannuż tal-alkoħol, ambjent tal-ikel mhux sustanzjuż, u l-konsum ta' drogi illeċiti u sustanzi psikoattivi. Sabiex jinkiseb l-aħjar stat tas-saħħa possibbli, jenħtieġ li l-Programm jindirizza d-determinanti tas-saħħa kollha. Il-promozzjoni tas-saħħa, il-protezzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard miġjuba tul il-ħajja ta' individwu jenħtieġ li jkunu fil-qalba tal-programm billi jindirizza l-fatturi ta' riskju għas-saħħa u mentali, bħall-użu tat-tabakk u l-prodotti relatati miegħu u l-esponiment għall-emissjonijiet tagħhom, l-użu dannuż tal-alkoħol, u l-konsum ta' drogi u mġiba oħra ta' dipendenza. Jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis fil-ħsara tas-saħħa relatata mad-drogi, mal-obeżità u mal-vizzji fid-dieta ta' ħsara għas-saħħa, l-inattività fiżika, u l-esponiment għat-tnaqqis ambjentali, u jrawwem ambjenti ta' appoġġ għal stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa sabiex jikkomplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri f'dawn l-oqsma. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-programm jikkontribwixxi għal livell għoli ta' protezzjoni u prevenzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tul il-ħajja kollha ta' individwu, inkluż permezz tal-promozzjoni ta' attività fiżika, kura nutrizzjonali u promozzjoni tal-edukazzjoni tas-saħħa. Il-Programm jenħtieġ ukoll isaħħaħ u jappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni relatata mas-saħħa, inkluż fil-qasam tas-saħħa ambjentali, u jrawwem l-approċċ "Saħħa fil-Politiki Kollha". Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" u l-Istrateġija għall-Bijodiversità u l-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
(18a)  Jenħtieġ li l-Programm ikompli jappoġġa azzjonijiet fil-qasam tat-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-ħsara relatata mal-alkoħol fil-perspettiva ta' strateġija tal-Unjoni riveduta dwar l-alkoħol. Il-protezzjoni tat-tfal mil-alkoħol jenħtieġ li tkun waħda mill-prijoritajiet tal-Programm.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)
(18b)  Il-piż ta' mard kroniku għadu sinifikanti fl-Unjoni. Il-mard kroniku jiżviluppa bil-mod, idum ħafna u sikwit ma jkunx hemm fejqan għalih. F'ħafna każijiet, il-mard kroniku jkun assoċjat ma' aktar minn komorbidità waħda, u dan jagħmlu iżjed diffiċli biex jiġi kkurat u mmaniġġjat. Dan il-mard ikkawża ħafna tbatija għall-bnedmin u poġġa wkoll piż enormi fuq is-sistemi tas-saħħa. Madankollu, il-mard kroniku, bħall-mard kardjovaskulari u d-dijabete tat-tip 2, jistgħu jiġu evitati b'għażliet ta' stil ta' ħajja tajbin għas-saħħa, filwaqt li mard ieħor, pereżempju l-mard newroloġiku, jista' jiġi ġestit biex jittawwal iż-żmien qabel il-bidu tiegħu jekk jiġi identifikat kmieni, jew biex il-pazjenti jiġu megħjuna jħossuhom fl-aħjar tagħhom u jibqgħu attivi għal perjodu itwal ta' żmien. Għalhekk, l-Unjoni u l-Istati Membri jistgħu jnaqqsu ħafna l-piż tal-Istati Membri billi jaħdmu flimkien sabiex tinkiseb ġestjoni aħjar u aktar effettiva tal-mard, u l-Programm jenħtieġ li jappoġġa azzjonijiet f'dan il-qasam. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-iżvilupp ta' linji gwida Ewropej speċifiċi dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-mard fil-qasam kemm tal-mard li jittieħed kif ukoll ta' dak li ma jitteħidx, bħall-mard kardjovaskulari, il-mard newrodeġenerattiv, il-mard respiratorju u d-dijabete.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Wara l-mard kardjovaskulari, il-kanċer jiġi fit-tieni post bħala l-kawża ewlenija tal-imwiet fl-Istati Membri. Il-kanċer huwa marda li tifforma parti mill-mard li ma jitteħidx li jikkondividi fatturi ta' riskju komuni u li l-prevenzjoni u l-kontroll tiegħu jkunu ta' benefiċċju għall-maġġoranza taċ-ċittadini. Fl-2020, il-Kummissjoni ħabbret "il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer" li jkopri ċ-ċiklu sħiħ tal-marda, li jibda mill-prevenzjoni u d-dijanjożi bikrija sal-kura u l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti u tas-superstiti. Jenħtieġ li l-miżuri jibbenefikaw mill-Programm u mill-Missjoni tal-programm Orizzont Ewropa dwar il-Kanċer.
(19)  Wara l-mard kardjovaskulari, il-kanċer jiġi fit-tieni post bħala l-kawża ewlenija tal-imwiet fl-Istati Membri. Il-kanċer huwa kkawżat minn bosta fatturi u għalhekk jirrikjedi paradigma ġdida ta' prevenzjoni li tindirizza d-determinanti tas-saħħa individwali (il-ġenetika, l-istil ta' ħajja) u determinanti usa' (popolazzjonijiet) relatati ma' fatturi okkupazzjonali, ambjentali u ta' esponiment soċjali. Il-kanċer huwa marda li tifforma parti mill-mard li ma jitteħidx li jikkondividi fatturi ta' riskju komuni ma' oħrajn u li l-prevenzjoni u l-kontroll tiegħu jkunu ta' benefiċċju għall-maġġoranza taċ-ċittadini. Nutrizzjoni fqira, l-inattività fiżika, l-obeżità, it-tabakk u l-alkoħol huma fatturi ta' riskju komuni għal mard kroniku ieħor, bħall-mard kardjovaskulari, u għalhekk il-programmi ta' prevenzjoni tal-kanċer jenħtieġ li jiġu implimentati fil-kuntest ta' programm integrat ta' prevenzjoni tal-mard kroniku. Fl-2020, il-Kummissjoni ħabbret "il-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer" li jkopri kull stadju ewlieni tal-marda: il-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament, il-ħajja bħala superstitu tal-kanċer, l-inseriment mill-ġdid u l-kura palljattiva u l-ġestjoni tal-uġigħ. Jenħtieġ li l-Programm jippromwovi azzjonijiet li jikkomplementaw il-Pjan Ewropew tal-Ġlieda kontra l-Kanċer u b'hekk itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti tal-kanċer. Jenħtieġ li l-miżuri jibbenefikaw mill-Programm u mill-Missjoni tal-programm Orizzont Ewropa dwar il-Kanċer b'mod partikolari b'inizjattivi li jappoġġaw il-miri fit-terminu twil u medju tal-Pjan, u jindirizzaw il-fatturi ta' riskju komuni tal-kanċer u sinerġiji ma' mard ewlieni ieħor li ma jitteħidx.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Il-Programm l-UE għas-Saħħa se jaħdem f'sinerġija u kumplimentarjetà ma' politiki u fondi oħra tal-UE, bħall-azzjonijiet implimentati bil-Programm Ewropa Diġitali, Orizzont Ewropea, ir-riżerva rescEU taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, l-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza, il-Fond Soċjali Ewropew + (ESF+, inkluż fir-rigward tas-sinerġiji dwar il-protezzjoni mtejba tas-saħħa u s-sigurtà ta' miljuni ta' ħaddiema fl-UE), inkluż il-Fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), il-fond InvestEU, il-Programm tas-Suq Uniku, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Faċilità tal-Irkupru u r-Reżiljenza inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi, l-Erasmus, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, l-Appoġġ biex jittaffew ir-Riskji ta' Qgħad f'Emerġenza (SURE), u l-istrumenti ta' azzjoni esterni tal-UE, bħall-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni III. Fejn xieraq, se jiġu stabbiliti regoli komuni bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konsistenza u l-komplementarjetà bejn il-fondi, filwaqt li jiġi żgurat li l-ispeċifiċitajiet ta' dawn il-politiki jiġu rispettati, u bil-ħsieb li jiġu allinjati r-rekwiżiti strateġiċi ta' dawn il-politiki, il-programmi u l-fondi, bħall-kundizzjonijiet abilitanti tal-FEŻR u tal-ESF+.
(20)  Il-Programm se jaħdem f'sinerġija u komplimentarjetà ma' politiki, programmi u fondi oħra tal-UE, bħall-azzjonijiet implimentati bil-Programm Ewropa Diġitali, Orizzont Ewropea, ir-riżerva rescEU taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, l-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza, il-Fond Soċjali Ewropew + (ESF+, inkluż fir-rigward tas-sinerġiji dwar il-protezzjoni mtejba tas-saħħa u s-sigurtà ta' miljuni ta' ħaddiema fl-UE), inkluż il-Fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), il-fond InvestEU, il-Programm tas-Suq Uniku, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), inkluż l-Interreg, il-Faċilità tal-Irkupru u r-Reżiljenza inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi, l-Erasmus, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, l-Appoġġ biex jittaffew ir-Riskji ta' Qgħad f'Emerġenza (SURE), u l-istrumenti ta' azzjoni esterni tal-UE, bħall-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni III. Fejn xieraq, se jiġu stabbiliti regoli komuni bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konsistenza u l-komplementarjetà bejn il-fondi, jiġi evitat kwalunkwe trikkib jew duplikazzjoni ta' finanzjament, filwaqt li jiġi żgurat li l-ispeċifiċitajiet ta' dawn il-politiki jiġu rispettati, u bil-ħsieb li jiġu allinjati r-rekwiżiti strateġiċi ta' dawn il-politiki, il-programmi u l-fondi, bħall-kundizzjonijiet abilitanti tal-FEŻR u tal-ESF+.
Emenda 249
Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)
(20a)   Jenħtieġ li l-programm jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' riżerva ta' prodotti rilevanti għall-kriżijiet tas-saħħa, bħal mediċini essenzjali, vaċċini u apparat mediku, f'sinerġija u komplementarjetà ma' rescEU, l-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza, l-Istrument ta' Reżiljenza u politiki, programmi u fondi oħra tal-Unjoni.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  F'konformità mal-Artikolu 114 tat-TFUE, jenħtieġ li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa fil-leġiżlazzjoni adottata mill-Unjoni għall-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern. Abbażi tal-Artikolu 114 tat-TFUE u tal-Artikolu 168(4)(c) tat-TFUE, ġie żviluppat korp konsiderevoli tal-acquis tal-Unjoni li jiggarantixxi l-istandards għoljin ta' kwalità u sikurezza għall-prodotti mediċinali u għall-apparat mediku. Minħabba ż-żieda fid-domanda għall-kura tas-saħħa, is-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri qed jiffaċċjaw sfidi fid-disponibbiltà u fl-affordabbiltà tal-mediċini u tal-apparati mediċi. Biex tiġi żgurata protezzjoni aħjar tas-saħħa pubblika kif ukoll is-sikurezza u l-għoti tas-setgħa lill-pazjenti fl-Unjoni, huwa essenzjali li l-pazjenti u s-sistemi tas-saħħajkollhom aċċess għal prodotti tal-kura tas-saħħa ta' kwalità għolja u jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ minnhom.
(21)  F'konformità mal-Artikolu 114 tat-TFUE, jenħtieġ li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa fil-leġiżlazzjoni adottata mill-Unjoni għall-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern. Abbażi tal-Artikolu 114 tat-TFUE u tal-Artikolu 168(4)(c) tat-TFUE, ġie żviluppat korp konsiderevoli tal-acquis tal-Unjoni li jiggarantixxi l-istandards għoljin ta' kwalità u sikurezza għall-prodotti mediċinali u għall-apparat mediku. Minħabba ż-żieda fid-domanda għall-kura tas-saħħa, is-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri qed jiffaċċjaw sfidi fid-disponibbiltà u fl-affordabbiltà tal-mediċini u tal-apparati mediċi. Biex tiġi żgurata protezzjoni aħjar tas-saħħa pubblika kif ukoll is-sikurezza u l-għoti tas-setgħa lill-pazjenti fl-Unjoni, huwa essenzjali li l-pazjenti u s-sistemi tas-saħħa jkollhom aċċess għal prodotti sostenibbli, effiċjenti, ekwitabbli, affordabbli u tal-kura tas-saħħa ta' kwalità għolja, inkluż f'kuntest transfruntier u jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ minnhom, abbażi ta' informazzjoni medika trasparenti, konsistenti u orjentata lejn il-pazjent.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa azzjonijiet biex jimmonitorja n-nuqqas ta' mediċini, ta' apparat mediku u ta' prodotti oħra tal-kura tas-saħħa u biex jiżgura aktar disponibbiltà u affordabbiltà ta' dawk il-prodotti filwaqt li jillimita d-dipendenza tal-ktajjen tal-provvista tagħhom fuq pajjiżi terzi. B'mod partikolari, sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati, il-Programm jenħtieġ li jipprovdi appoġġ għall-provi kliniċi sabiex jitħaffu l-iżvilupp ta' mediċini innovattivi u effettivi, l-awtorizzazzjoni tagħhom u l-aċċess għalihom, sabiex jiġu promossi inċentivi għall-iżvilupp ta' prodotti mediċinali bħall-antimikrobiċi u sabiex titrawwem it-trasformazzjoni diġitali tal-prodotti tal-kura tas-saħħa u jitrawmu pjattaformi għall-monitoraġġ u l-ġbir tal-informazzjoni dwar il-mediċini.
(22)  Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' sistema Ewropea ta' monitoraġġ, rapportar u notifika għal nuqqas ta' mediċini, ta' apparat mediku, vaċċini, għodod tad-dijanjostika, u ta' prodotti oħra tal-kura tas-saħħa, li tevita l-frammentazzjoni tas-suq uniku u tiżgura aktar disponibbiltà u affordabbiltà ta' dawk il-prodotti filwaqt li tillimita d-dipendenza tal-ktajjen tal-provvista tagħhom fuq pajjiżi terzi. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li jinkoraġġixxi l-produzzjoni ta' prodotti mediċinali u apparat mediku fi ħdan l-Unjoni. B'mod partikolari, sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati, il-Programm jenħtieġ li jipprovdi appoġġ għall-ġenerazzjoni ta' evidenza klinika u reali biex jiġi permess l-iżvilupp ta' mediċini innovattivi u effettivi, l-awtorizzazzjoni tagħhom, l-evalwazzjoni tagħhom u l-aċċess għalihom, inklużi prodotti ġeneriċi u bijosimili, apparat mediku, u trattament, il-promozzjoni u l-iżvilupp ta' prodotti mediċinali ġodda, b'attenzjoni partikolari tingħata lill-antimikrobiċi u l-vaċċini biex jindirizzaw l-AMR u l-mard li jista' jiġi evitat bit-tilqim, sabiex jiġu promossi inċentivi għall-spinta tal-kapaċità tal-produzzjoni għall-antimikrobiċi, it-trattament personalizzat u t-tilqim u titrawwem it-trasformazzjoni diġitali tal-prodotti tal-kura tas-saħħa u pjattaformi għall-monitoraġġ u l-ġbir tal-informazzjoni dwar il-mediċini. Jenħtieġ li l-Programm isaħħaħ ukoll it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-mediċini billi jippermetti aċċess għad-data dwar il-kura tas-saħħa tad-dinja reali kif ukoll l-analiżi tagħha mir-regolaturi u mill-korpi ta' valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa ("HTA"). Jenħtieġ li l-Programm jgħin ukoll jiżgura l-aħjar użu tar-riżultati tar-riċerka u jiffaċilita l-adozzjoni, it-titjib u l-użu tal-innovazzjoni tas-saħħa fis-sistemi tal-kura tas-saħħa u fil-prassi klinika.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
(22a)   Jenħtieġ li tiġi stabbilita definizzjoni armonizzata fil-livell ta' Unjoni għat-termini "nuqqas", "tensjoni", "tfixkil fil-provvista", "stokkjar" u "stokkjar żejjed". Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem biex tiżviluppa tali definizzjonijiet armonizzati f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni, b'mod partikolari ssaħħaħ id-definizzjoni ta' "nuqqas" proposta mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u t-Task Force konġunt tal-Kapijiet tal-Aġenziji tal-Mediċini (HMA) fl-2019;
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Billi l-użu ottimu tal-mediċini u tal-antimikrobiċi b'mod partikolari huwa ta' benefiċċju għall-individwi u għas-sistemi tas-saħħa, jenħtieġ li l-Programm jippromwovi l-użu prudenti u effiċjenti tagħhom. F'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi14, adottat f'Ġunju 2017 fuq talba ta' Stati Membri, u mill-esperjenza mal-infezzjonijiet batteriċi sekondarji marbuta mal-COVID-19, huwa essenzjali li l-Programm jappoġġa azzjonijiet immirati lejn l-użu prudenti ta' sustanzi antimikrobiċi fil-bniedem, l-annimali, u l-għelejjel, fil-qafas ta' politika integrata dwar is-sikurezza tal-pazjent u l-prevenzjoni ta' żbalji mediċi.
(23)  Billi l-użu ottimu tal-mediċini u tal-antimikrobiċi b'mod partikolari huwa ta' benefiċċju għall-individwi u għas-sistemi tas-saħħa, jenħtieġ li l-Programm jippromwovi l-użu prudenti u effiċjenti tagħhom. F'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi14, adottat f'Ġunju 2017 fuq talba ta' Stati Membri, u billi l-infezzjonijiet u s-sepsis ikkważati mill-batterji reżistenti għall-antibijotiċi huma responsabbli għal numru għoli ta' mwiet fl-Unjoni, huwa essenzjali li l-Programm jappoġġa azzjonijiet immirati lejn l-użu prudenti ta' sustanzi antimikrobiċi fil-bniedem, l-annimali, u l-għelejjel, u azzjonijiet inkluż l-użu ta' trattamenti integrattivi mhux antibijotiċi, fil-qafas ta' politika integrata dwar is-sikurezza tal-pazjent u l-prevenzjoni ta' żbalji mediċi. Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-programmi ta' monitoraġġ u ta' sorveljanza dwar l-użu tal-antimikrobiċi u l-AMR, u jappoġġa l-implimentazzjoni ta' pjanijiet lokali, reġjonali u nazzjonali għall-ġlieda kontra l-AMR, appoġġati minn strateġiji bbażati fuq l-evidenza u l-kondiviżjoni ta' prattiki tajbin fl-Unjoni.
__________________
__________________
14 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (AMR)", Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika", COM(2017)0339 tad-29.6.2017.
14 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (AMR)", COM(2017)0339 tad-29.6.2017.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  Peress li t-tniġġis ambjentali kkawżat mis-sustanzi farmaċewtiċi umani u veterinarji huwa problema ambjentali ġdida li tista' tħalli impatt fuq is-saħħa pubblika, jenħtieġ li l-Programm irawwem miżuri li jsaħħu l-valutazzjoni u l-ġestjoni xierqa tar-riskji ambjentali assoċjati mal-produzzjoni, l-użu u r-rimi tal-prodotti mediċinali, f'konformità mal-Approċċ strateġiku tal-Unjoni Ewropea għall-Farmaċewtiċi fl-Ambjent15.
(24)  Peress li t-tniġġis ikkawżat mis-sustanzi farmaċewtiċi umani u veterinarji huwa problema ambjentali ġdida li tista' tħalli impatt fuq is-saħħa pubblika, jenħtieġ li l-Programm irawwem miżuri li jsaħħu l-valutazzjoni u l-ġestjoni xierqa tar-riskji ambjentali assoċjati mal-produzzjoni, l-użu u r-rimi tal-prodotti mediċinali, f'konformità mal-Approċċ strateġiku tal-Unjoni Ewropea għall-Farmaċewtiċi fl-Ambjent15.
__________________
__________________
15 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat "Approċċ Strateġiku tal-Unjoni Ewropea għall-Farmaċewtiċi fl-Ambjent", COM(2019)0128 tal-11.03.2019.
15 Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat "Approċċ Strateġiku tal-Unjoni Ewropea għall-Farmaċewtiċi fl-Ambjent", COM(2019)0128 tal-11.03.2019.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa tħalli impatt immedjat fuq is-saħħa pubblika, ħajjet iċ-ċittadini, l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi (il-prodotti mediċinali, it-tagħmir mediku u s-sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll għal-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera u t-theddid transfruntier serju għas-saħħa huwa essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-Unjoni. Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa u jipprovdi data ta' kwalità għolja, komparabbli u affidabbli biex jirfed it-tfassil tal-politiki u l-monitoraġġ.
(25)  Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa tħalli impatt immedjat fuq is-saħħa u s-sikurezza pubblika, ħajjet iċ-ċittadini, l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi (il-prodotti mediċinali, it-tagħmir mediku u s-sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll għal-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera u t-theddid transfruntier serju għas-saħħa huwa essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-Unjoni. Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa, u flimkien ma' sħab ewlenin bħall-EMA u l-ECDC, jipprovdi data ta' kwalità għolja, mhux diskriminatorja, komparabbli u affidabbli, inkluża data tal-kura tas-saħħa f'sitwazzjonijiet reali miġbura lokalment madwar l-Ewropa, permezz ta' metodoloġija omoġena definita sew, biex jirfed it-tfassil tal-politiki u l-monitoraġġ, jistabbilixxi miri u jiżviluppa għodod biex jitkejjel il-progress.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Il-kooperazzjoni transfruntiera fl-għoti tal-kura tas-saħħa lill-pazjenti li jiċċaqalqu minn Stat Membru għall-ieħor, il-kollaborazzjoni dwar il-valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa (HTA), u n-Networks ta' Referenza Ewropej (NRE) huma eżempji ta' oqsma fejn ix-xogħol integrat fost l-Istati Membri wera li għandu valur miżjud b'saħħtu u potenzjal kbir biex tiżdied l-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u b'hekk is-saħħa b'mod ġenerali. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa attivitajiet li jippermettu t-tali ħidma integrata u kkoordinata, li sservi wkoll biex trawwem l-implimentazzjoni ta' prattiki b'impatt qawwi li għandhom l-għan li jqassmu ir-riżorsi disponibbli lill-popolazzjoni u lill-oqsma kkonċernati bl-aktar mod effettiv sabiex jimmassimizzaw l-impatt tagħhom.
(26)  Il-kooperazzjoni transfruntiera fl-għoti tal-kura tas-saħħa lill-pazjenti li jiċċaqalqu minn Stat Membru għall-ieħor jew li jgħixu fir-reġjuni tal-fruntiera, il-kollaborazzjoni dwar il-valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa (HTA), u n-Networks ta' Referenza Ewropej (NRE) huma eżempji ta' oqsma fejn ix-xogħol integrat fost l-Istati Membri wera li għandu valur miżjud b'saħħtu u potenzjal kbir biex tiżdied l-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u b'hekk is-saħħa b'mod ġenerali. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li jkun immirat li jiżgura li t-tali ħidma integrata u kkoordinata tiġi żviluppata u implimentata sal-potenzjal sħiħ tagħha f'oqsma bħall-HTA u n-NRE. Din il-ħidma għandha sservi biex trawwem l-implimentazzjoni ta' prattiki b'impatt qawwi li għandhom l-għan li jqassmu ir-riżorsi disponibbli lill-gruppi rilevanti tal-popolazzjoni u lill-oqsma bl-aktar mod effettiv sabiex jimmassimizzaw l-impatt tagħhom.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
(26a)  Is-solidarjetà u l-għaqda huma prinċipji tal-Unjoni u l-Programm għandu jiżgura li l-Unjoni jkollha approċċ koerenti fil-ġlieda kontra t-theddid transfruntier għas-saħħa, sabiex jirrispondi għat-theddid għas-saħħa pubblika. Jenħtieġ li l-Programm, skont l-Artikolu 168 tat-TFUE, jappoġġa l-ħolqien ta' Mekkaniżmu Ewropew ta' Rispons għas-Saħħa, ikkoordinat mill-ECDC u mmexxi mill-Kummissarju għas-Saħħa u l-Kummissarju għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, artikolat bis-sħiħ mal-aġenziji tas-saħħa l-oħra tal-UE. Dan il-Mekkaniżmu bir-riżorsi mediċi tiegħu stess taħt Mekkaniżmu msaħħaħ tal-Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni jenħtieġ li jitħejja bi pjan ta' emerġenza f'każ ta' pandemija, sabiex ikun hemm rispons ikkoordinat u l-kapaċità li jittejjeb b'mod rapidu r-rispons għal kriżijiet tas-saħħa futuri, abbażi ta' informazzjoni standardizzata.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  L-NRE, stabbiliti skont id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 huma networks virtwali li jinvolvu lill-fornituri tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa kollha. L-għan tagħhom hu li jiffaċilitaw id-diskussjoni dwar il-mard rari jew kumpless u l-kundizzjonijiet li jeħtieġu kura speċjalizzata ħafna u konċentrazzjoni ta' għarfien u ta' riżorsi. Billi n-Networks jistgħu jtejbu l-aċċess għad-dijanjożi u l-provvista ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għolja għall-pazjenti b'kundizzjonijiet rari u jistgħu jkunu punti fokali għat-taħriġ mediku u r-riċerka u t-tixrid tal-informazzjoni, jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi biex jiżdied in-networking permezz tan-Networks ta' Referenza Ewropej u ta' networks transnazzjonali oħra. Jenħtieġ li dan jikkunsidra l-estensjoni tan-Networks Referenza Ewropej ta' lil hinn mill-mard rari għall-mard li jittieħed u għall-mard li ma jitteħidx bħall-kanċer.
(27)  In-NRE, stabbiliti skont id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 huma networks virtwali li jinvolvu lill-fornituri tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa kollha. L-għan tagħhom hu li jiffaċilitaw id-diskussjoni dwar il-mard rari jew kumpless u l-kundizzjonijiet li jeħtieġu kura speċjalizzata ħafna u konċentrazzjoni ta' għarfien u ta' riżorsi. In-NRE huma pjattaforma rivoluzzjonarja li tirrappreżenta opportunità unika u li, abbażi tal-użu innovattiv u l-kondiviżjoni tal-għarfien u tad-data tas-saħħa bejn il-pajjiżi, għandha l-għan li ttejjeb id-dijanjożi u l-kura għall-persuni li jkunu qed jgħixu b'mard rari jew kumpless. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li jipprovdi finanzjament adegwat biex jappoġġa l-koordinazzjoni u l-attivitajiet kollaborattivi ta' NRE kemm eżistenti kif ukoll futuri permezz ta' għotjiet jew strumenti oħra li huma adattati għall-iskop tagħhom. Jenħtieġ li jżid l-iskala tal-finanzjament attwali biex jiżgura li n-NRE jissodisfaw l-objettivi stabbiliti fil-missjoni tagħhom. Billi n-Networks jistgħu jtejbu l-aċċess għad-dijanjożi u l-provvista ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għolja għall-pazjenti b'kundizzjonijiet rari u jistgħu jkunu punti fokali għat-taħriġ mediku u r-riċerka u t-tixrid tal-informazzjoni, jenħtieġ li l-Programm jikkontribwixxi wkoll biex jiżdied in-networking permezz tan-Networks ta' Referenza Ewropej u ta' networks transnazzjonali oħra. Jenħtieġ li dan jikkunsidra t-tisħiħ tan-NRE, l-appoġġ għall-ħolqien ta' NRE ġodda li jkopru mard li jittieħed, tqaliet kumplessi u mard tas-saħħa mentali rari u kumpless. It-tisħiħ tan-NRE jista' jkollu rwol essenzjali fl-appoġġ għall-adozzjoni ta' qafas ta' skrining komuni żviluppat mill-ġdid fil-livell tal-Unjoni, li jibda mill-kriterji u l-mekkaniżmi għall-għażla tal-marda, bl-għan li jingħelbu inugwaljanzi eżistenti f'termini tal-kopertura tal-iskrining madwar l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Programm jikkunsidra l-iżvilupp tan-networks ta' eċċellenza għall-mard li jittieħed u għall-mard li ma jitteħidx, inkluż il-kanċer u l-kanċer pedjatriku, il-mard kardjovaskulari, il-mard kroniku respiratorju, id-dijabete, il-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali, il-mard newrodeġenerattiv u mard kroniku ewlieni ieħor, u fil-qasam tal-ġestjoni tal-kriżijiet tas-saħħa.
__________________
__________________
16 Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011, dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).
16 Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011, dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)
(27a)  In-NRE jiffaċċjaw sfidi sinifikanti biex jiżguraw li dawn ikunu sostenibbli finanzjarjament u jkunu jistgħu joperaw b'mod effettiv fi ħdan is-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u bejniethom, kif enfasizzat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fir-"Rapport speċjali nru 07/2019: azzjonijiet tal-UE għall-kura tas-saħħa transkonfinali" tagħha. Azzjonijiet tal-UE għall-kura tas-saħħa transkonfinali"(2)6a.
______________________
16a ĠU C 192, 7.6.2019, p. 5.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 30
(30)  Sabiex isir użu ottimu mill-valur miżjud u mill-impatt tal-investimenti ffinanzjati kompletament jew parzjalment mill-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li jitfittxu sinerġiji b'mod partikolari bejn il-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u programmi oħra tal-Unjoni, inklużi dawk b'ġestjoni kondiviża. Sabiex dawk is-sinerġiji jiġu massimizzati, jenħtieġ li jiġu żgurati mekkaniżmi abilitanti ewlenin, inkluż il-finanzjament kumulattiv ta' azzjoni mill-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u minn programm ieħor tal-Unjoni, sakemm it-tali finanzjament kumulattiv ma jkunx jaqbeż l-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni. Għal dan il-għan, jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli xierqa, b'mod partikolari dwar il-possibbiltà li tiġi ddikjarata l-istess spiża jew nefqa fuq bażi prorata għall-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u għal programm ieħor tal-Unjoni.
(30)  Sabiex isir użu ottimali mill-valur miżjud u mill-impatt tal-investimenti ffinanzjati kompletament jew parzjalment mill-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li jitfittxu sinerġiji b'mod partikolari bejn il-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u programmi oħra tal-Unjoni, inklużi dawk b'ġestjoni kondiviża, b'mod partikolari l-programm Interreg li diġà jindirizza l-kooperazzjoni transfruntiera fil-qasam tas-saħħa u jgħin biex jiffaċilita l-mobilità transfruntiera tal-pazjenti u l-professjonisti tas-saħħa, u biex jiżviluppa aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja bl-użu ta' tagħmir komuni, servizzi kondiviżi u faċilitajiet konġunti f'oqsma transfruntiera. Sabiex dawk is-sinerġiji jiġu massimizzati, u jiġu evitati duplikazzjonijiet, jenħtieġ li jiġu żgurati mekkaniżmi abilitanti ewlenin, inkluż il-finanzjament kumulattiv ta' azzjoni mill-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u minn programm ieħor tal-Unjoni, sakemm it-tali finanzjament kumulattiv ma jkunx jaqbeż l-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni. Għal dan il-għan, jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli xierqa, b'mod partikolari dwar il-possibbiltà li tiġi ddikjarata l-istess spiża jew nefqa fuq bażi prorata għall-Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u għal programm ieħor tal-Unjoni, li jiggarantixxi rapportar dettaljat u trasparenti.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Minħabba n-natura speċifika tal-objettivi u tal-azzjonijiet koperti mill-Programm, l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri f'xi każijiet huma fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet relatati. Għalhekk jenħtieġ li dawk l-awtoritajiet, maħtura mill-Istati Membri nfushom, jitqiesu bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu 195 tar-Regolament Finanzjarju u li l-għotjiet jingħataw lil dawn l-awtoritajiet mingħajr pubblikazzjoni minn qabel tas-sejħiet għall-proposti.
(31)  Minħabba n-natura speċifika tal-objettivi u tal-azzjonijiet koperti mill-Programm, l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tal-Istati Membri f'xi każijiet huma fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw l-attivitajiet relatati. Għalhekk jenħtieġ li dawk l-awtoritajiet, maħtura mill-Istati Membri nfushom, jitqiesu bħala benefiċjarji identifikati għall-finijiet tal-Artikolu 195 tar-Regolament Finanzjarju u li l-għotjiet jingħataw lil dawn l-awtoritajiet mingħajr pubblikazzjoni minn qabel tas-sejħiet għall-proposti. L-investimenti mill-Programm jenħtieġ li jiġu implimentati f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri speċjalment f'oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenzi nazzjonali.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
(31a)  Sabiex jiġi żgurat li kull wieħed minn dawn l-objettivi jiġi implimentat fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni żżid il-baġit u tissottometti proposta biex jissaħħu l-mandati tal-ECDC u tal-EMA, li diġà qed isegwu wħud mill-objettivi tal-Programm l-UE għas-Saħħa fil-livell tagħhom u jenħtieġ li jkollhom r-rwol akbar fl-implimentazzjoni tal-Programm.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 33
(33)  Meta wieħed iqis il-valuri komuni maqbula ta' solidarjetà lejn kopertura universali u ekwa tas-servizzi tas-saħħa ta' kwalità bħala bażi għall-politiki tal-Unjoni f'dan il-qasam u li l-unjoni għandha rwol ċentrali x'taqdi fit-tħaffif tal-progress tal-isfidi globali tas-saħħa19, jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-inizjattivi internazzjonali u globali tas-saħħa bil-mira li titjieb is-saħħa, jiġu indirizzati l-inugwaljanzi u tiżdied il-protezzjoni kontra t-theddid globali għas-saħħa.
(33)  Meta wieħed iqis il-valuri komuni maqbula ta' solidarjetà lejn kopertura aċċessibbli, universali u ekwa tas-servizzi tas-saħħa ta' kwalità, inkluż f'kuntest transfruntier, bħala bażi għall-politiki tal-Unjoni f'dan il-qasam u li l-unjoni għandha rwol ċentrali x'taqdi fit-tħaffif tal-progress tal-isfidi globali tas-saħħa19, jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-inizjattivi internazzjonali u globali tas-saħħa bil-mira li titjieb is-saħħa, jiġu indirizzati l-inugwaljanzi u tiżdied il-protezzjoni kontra t-theddid globali għas-saħħa.
__________________
__________________
19 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol tal-UE fis-Saħħa Globali, adottati fit-3011-il laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-10 ta' Mejju 2010, fi Brussell.
19 Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol tal-UE fis-Saħħa Globali, adottati fit-3011-il laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-10 ta' Mejju 2010, fi Brussell.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 34
(34)  Biex jiġu massimizzati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali, jenħtieġ li tiġi żviluppata l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-aġenziji speċjalizzati tagħha, b'mod partikolari mad-WHO, mal-Bank Dinji, kif ukoll mal-Kunsill tal-Ewropa u mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), ħalli jiġi implimentat il-Programm. Skont l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE20, il-persuni u l-entitajiet stabbiliti fil-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej (OCTs) huma eliġibbli għall-finanzjament soġġetti għar-regoli u l-objettivi tal-Programm u l-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li l-OCT relevanti huma marbuta miegħu.
(34)  Biex jiġu massimizzati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali, jenħtieġ li tiġi żviluppata l-kooperazzjoni mal-Istati Membri u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-aġenziji speċjalizzati tagħha, b'mod partikolari mad-WHO, mal-Bank Dinji, kif ukoll mal-Kunsill tal-Ewropa u mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), ħalli jiġi implimentat il-Programm. Skont l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE20, il-persuni u l-entitajiet stabbiliti fil-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej (OCTs) huma eliġibbli għall-finanzjament soġġetti għar-regoli u l-objettivi tal-Programm u l-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li l-OCT relevanti huma marbuta miegħu.
__________________
__________________
20 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("id-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni extra-Ewropea") (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
20 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("id-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni extra-Ewropea") (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)
(34a)  Il-Programm jenħtieġ li jiggarantixxi involviment b'saħħtu tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti, u l-akkademiċi, b'mod partikolari s-soċjetajiet tal-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa, biex jiġu żgurati rappreżentanza bbilanċjata u parteċipazzjoni fl-ilħuq tal-għanijiet tas-saħħa pubblika. L-organizzazzjonijiet Ewropej tas-saħħa jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programm.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 34b (ġdida)
(34b)  Sabiex tinkiseb implimentazzjoni koerenti tal-azzjonijiet inklużi fil-Programm, jenħtieġ li jiġi stabbilit Grupp ta' Tmexxija "l-UE għas-Saħħa".
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)
(39a)  Skont id-WHO, it-tibdil fil-klima jaffettwa d-determinanti soċjali u ambjentali tas-saħħa – bħal arja nadifa, ilma għax-xorb sikur, suffiċjenza alimentari u rifuġju sigur – u li bejn l-2030 u l-2050 huma previsti 250 000 mewta addizzjonali fis-sena kaġun ta' malnutrizzjoni, malarja, dijarea u stress mis-sħana, flimkien ma' temperaturi tal-arja estremament għoljin li jwasslu direttament għal imwiet, b'mod partikolari fost il-popolazzjoni anzjana u ċ-ċittadini vulnerabbli. Minħabba għargħar, mewġiet ta' sħana, nixfa u nirien, it-tibdil fil-klima għandu impatt konsiderevoli fuq is-saħħa tal-bniedem inkluż in-nuqqas ta' nutrizzjoni, il-mard kardjovaskulari u respiratorju, u l-infezzjonijiet li jinġarru minn vettur.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Premessa 40
(40)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tinkiseb il-mira ġenerali li 25 % min-nefqa tal-baġit tal-UE tkun tappoġġa l-objettivi marbutin mal-klima. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tiegħu.
(40)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tinkiseb il-mira ġenerali li 30 % min-nefqa tal-baġit tal-UE tkun tappoġġa l-objettivi marbutin mal-klima. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tiegħu.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)
(40a)  Filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza li tinkiseb l-ugwaljanza tal-ġeneru, dan il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi biex jintegra l-ugwaljanza tal-ġeneru b'mod sistematiku fil-politiki tal-Unjoni. Jenħtieġ li juża għodda tal-integrazzjoni sistematika tal-ġeneru u tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru biex jiżgura li r-rispons għall-kriżijiet tas-saħħa jsiru b'mod trasformattiv u sensittiv għall-ġeneru u li l-ħtiġijiet tas-saħħa speċifiċi tan-nisa u l-bniet jiġi indirizzati matul u wara kriżi tas-saħħa.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Premessa 43
(43)  Minħabba n-natura u l-iskala potenzjali tat-theddid transfruntier għas-saħħa tal-bniedem, l-objettiv li n-nies fl-Unjoni jiġu protetti minn theddid bħal dan u li jiżdiedu l-prevenzjoni tal-kriżijiet u t-tħejjija għalihom ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom. F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni tista' tittieħed ukoll biex tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, sabiex titjieb id-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-mediċina, tal-apparat mediku u ta' prodotti oħra relevanti għall-kriżijiet fl-Unjoni, sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni u sabiex tiġi appoġġata l-ħidma u l-implimentazzjoni koordinata u integrata tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri, u sabiex tindirizza l-inugwaljanzi fl-aċċess għas-saħħa fl-UE kollha b'mod li joħloq titjib fl-effiċjenza u impatt ta' valur miżjud meħuda fil-livell nazzjonali filwaqt li jiġu rispettati l-kompetenza u r-responsabbiltà tal-Istati Membri fl-oqsma koperti mill-Programm. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.
(43)  Minħabba n-natura u l-iskala potenzjali tat-theddid transfruntier għas-saħħa tal-bniedem, l-objettiv li n-nies fl-Unjoni jiġu protetti minn theddid bħal dan u li jiżdiedu l-prevenzjoni tal-kriżijiet u t-tħejjija għalihom ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom. F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li tittieħed ukoll biex tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, sabiex titjieb id-disponibbiltà, is-sostenibbiltà, l-aċċettazzjoni, l-aċċessibbiltà, is-sikurezza u l-affordabbiltà tal-mediċina, tal-apparat mediku u ta' prodotti u servizzi oħra relevanti għall-kriżijiet tas-saħħa fl-Unjoni, sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni u sabiex tiġi appoġġata l-ħidma u l-implimentazzjoni koordinata u integrata tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri u fost ir-reġjuni tagħhom, u sabiex tindirizza l-inugwaljanzi fl-aċċess għas-saħħa fl-UE kollha b'mod li joħloq titjib fl-effiċjenza u impatt ta' valur miżjud meħuda fil-livell nazzjonali filwaqt li jiġu rispettati l-kompetenza u r-responsabbiltà tal-Istati Membri fl-oqsma koperti mill-Programm. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
3)  "kriżi tas-saħħa" tfisser kwalunkwe kriżi jew inċident serju li joriġina mill-bnedmin, mill-annimali, mill-pjanti, mill-ikel jew mill-ambjent, li jkollha dimensjoni tas-saħħa u li tkun tirrikjedi azzjoni urġenti mill-awtoritajiet;
(3)  "kriżi tas-saħħa" tfisser kwalunkwe kriżi jew inċident serju li joriġina mill-bnedmin, mill-annimali, mill-pjanti, mill-ikel, kif ukoll minn oriġini kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi, nukleari, ambjentali jew mhux magħrufa, li jkollhom dimensjoni tas-saħħa u li tkun tirrikjedi azzjoni urġenti mill-awtoritajiet;
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
(4)  "prodotti relevanti għall-kriżi" tfisser il-prodotti u s-sustanzi neċessarji, fil-kuntest ta' kriżi tas-saħħa, biex jipprevjenu marda u l-konsegwenzi tagħha, biex issir dijanjożi tagħhom jew biex dawn jiġu ttrattati, u tinkludi l-prodotti li ġejjin, iżda mhix limitata għalihom: il-prodotti mediċinali inkluż il-vaċċini — u s-sustanzi intermedji tagħhom, l-ingredjenti farmaċewtiċi attivi u l-materja prima; l-apparat mediku; it-tagħmir mediku u tal-isptarijiet (bħall-ventilaturi, l-ilbies u t-tagħmir protettiv, u l-materjali u l-għodod dijanjostiċi); it-tagħmir protettiv personali; id-diżinfettanti u l-prodotti intermedjarji tagħhom u l-materja prima neċessarja għall-produzzjoni tagħhom;
(4)  "prodotti relevanti għall-kriżi" tfisser il-prodotti, l-għodda u s-sustanzi neċessarji, fil-kuntest ta' kriżi tas-saħħa, biex jipprevjenu marda u l-konsegwenzi tagħha, biex issir dijanjożi tagħhom jew biex dawn jiġu ttrattati, u għall-monitoraġġ u s-sorveljanza epidemjoloġika tal-mard u l-infezzjonijiet, inklużi l-prodotti li ġejjin, iżda mhix limitata għalihom: il-prodotti mediċinali – inklużi l-vaċċini – u s-sustanzi intermedji tagħhom, l-ingredjenti farmaċewtiċi attivi u l-materja prima; l-apparat mediku; it-tagħmir mediku u tal-isptarijiet (bħall-ventilaturi, l-ilbies u t-tagħmir protettiv, u l-materjali u l-għodod dijanjostiċi); it-tagħmir protettiv personali; id-diżinfettanti u l-prodotti intermedjarji tagħhom u l-materja prima neċessarja għall-produzzjoni tagħhom;
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
(5)  "approċċ "Saħħa Waħda"" tfisser approċċ li jirrikonoxxi li s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali huma interkonnessi, li l-mard jista' jiġi trażmess mill-bniedem għall-annimali u bil-kontra u li allura rridu nieħdu ħsiebu fit-tnejn li huma, u li l-ambjent jorbot lill-bniedem mal-annimali;
(5)  "approċċ "Saħħa Waħda"" tfisser approċċ li jirrikonoxxi l-interkonnessjoni bejn il-bniedem, l-annimali u l-isferi ambjentali, li l-mard jista' jiġi trażmess minn pilastru wieħed għall-ieħor u li allura rridu nieħdu ħsiebu permezz ta' approċċ olistiku;
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9
(9)  "theddid transfruntier serju għas-saħħa" tfisser periklu ta' theddida għall-ħajja jew periklu serju għas-saħħa bi kwalunkwe mod ieħor ta' oriġini bijoloġika, kimika, ambjentali jew mhux magħrufa li jinfirex jew li jġorr riskju sinifikanti li jinfirex lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri, u li jaf jitlob koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;
(9)  "theddid transfruntier serju għas-saħħa" tfisser periklu ta' theddida għall-ħajja jew periklu serju għas-saħħa bi kwalunkwe mod ieħor ta' oriġini bijoloġika, kimika, radjoloġika, nukleari, ambjentali jew mhux magħrufa li jinfirex jew li jġorr riskju sinifikanti li jinfirex lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri, u li jaf jitlob koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
(9a)  "Saħħa fil-politiki kollha" tfisser approċċ għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-politiki pubbliċi, irrispettivament mis-settur, fejn jitqiesu l-implikazzjonijiet tad-deċiżjonijiet fuq is-saħħa, u li jfittex li jikseb sinerġiji, u li jevita li jiġu kkawżati impatti dannużi fuq is-saħħa minn politiki bħal dawn, sabiex tittejjeb is-saħħa tal-popolazzjoni u l-ekwità tas-saħħa;
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid)
(9b)  "Determinanti tas-saħħa" tfisser firxa ta' fatturi, bħal fatturi relatati mal-imġiba, bijoloġiċi, soċjoekonomiċi u ambjentali, li jinfluwenzaw l-istatus tas-saħħa ta' persuna;
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-Programm għandu jilħaq l-objettivi ġenerali li ġejjin, f'konformità mal-approċċ "Saħħa Waħda" fejn rilevanti:
Il-Programm għandu jilħaq l-objettivi ġenerali li ġejjin, f'konformità mal-approċċ "Saħħa fil-Politiki Kollha" fejn applikabbli, u mal-approċċ "Saħħa Waħda":
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1
1)  il-protezzjoni tan-nies fl-Unjoni minn theddid transfruntier serju għas-saħħa;
(1)  it-titjib u t-trawwim tas-saħħa fl-Unjoni, bl-appoġġ tal-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-saħħa u l-iżgurar ta' aċċess ugwali u sħiħ għas-saħħa;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
(1a)   il-protezzjoni tan-nies fl-Unjoni minn theddid transfruntier serju għas-saħħa; appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' tħejjija u koordinazzjoni aħjar fl-Istati Membri u bejniethom fir-rigward ta' emerġenzi tas-saħħa;
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  għandu jtejjeb id-disponibbiltà fl-Unjoni ta' mediċini, apparat mediku u prodotti oħra li huma rilevanti għall-kriżijiet, jikkontribwixxi għall-affordabbiltà tagħhom u jappoġġa l-innovazzjoni;
(2)  għandu jappoġġa l-leġiżlazzjoni u l-politiki eżistenti u futuri tal-Unjoni, sabiex, fost l-oħrajn, jirrestawra l-indipendenza farmaċewtika u jindirizza nuqqasijiet, itejjeb id-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-kura u tas-servizzi tas-saħħa fl-Unjoni, u jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll l-iżvilupp fis-saħħa u fil-kura tas-saħħa mingħajr duplikazzjoni tal-isforzi taħt programmi oħra, inkluż Orizzont Ewropa;
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3
(3)  għandu jsaħħaħ is-sistemi tas-saħħa u l-forza tax-xogħol tal-kura tas-saħħa, inkluż permezz tat-trasformazzjoni diġitali u permezz ta' aktar ħidma integrata u koordinata fost l-Istati Membri u ta' implimentazzjoni sostnuta tal-aħjar prattiki u tal-kondiviżjoni tad-data, biex jiżdied il-livell ġenerali tas-saħħa pubblika.
(3)  għandu jsaħħaħ is-sistemi tas-saħħa u s-sostenibbiltà tagħhom, kif ukoll il-forza tax-xogħol tal-kura tas-saħħa, inkluż permezz tat-trasformazzjoni diġitali u permezz ta' aktar ħidma integrata u koordinata fost l-Istati Membri, inkluż fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, permezz ta' implimentazzjoni sostnuta tal-aħjar prattiki, u permezz tal-kondiviżjoni tad-data komparabbli u interoperabbli, bl-għan li jiżdied il-livell ġenerali tas-saħħa pubblika, il-litteriżmu dwar is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa jsiru aktar reżiljenti u responsivi.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja
L-objettivi ġenerali msemmija fl-Artikolu 3 għandhom jintlaħqu permezz tal-objettivi speċifiċi li ġejjin, b'konformità mal-approċċ "Saħħa Waħda" fejn rilevanti:
L-objettivi ġenerali msemmija fl-Artikolu 3 għandhom jintlaħqu permezz tal-objettivi speċifiċi li ġejjin, b'konformità mal-approċċ "Saħħa fil-politiki kollha" fejn applikabbli, u mal-approċċ "Saħħa Waħda":
Emenda 226
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1
(1)  it-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għat-theddid transfruntier serju għas-saħħa, u l-ġestjoni tal-kriżijiet tas-saħħa, inkluż permezz tal-koordinazzjoni, l-provvediment u l-użu tal-kapaċità tal-kura tas-saħħa ta' emerġenza, il-ġbir tad-data u s-sorveljanza;
(1)  it-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons rapidu għat-theddid transfruntier serju għas-saħħa, u l-ġestjoni tal-kriżijiet tas-saħħa, inkluż permezz tal-koordinazzjoni, il-provvediment u l-użu tal-kapaċità tal-kura tas-saħħa ta' emerġenza, il-ġbir tad-data u s-sorveljanza, il-koordinazzjoni tal-ittestjar tal-istress tas-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u l-iżvilupp ta' standards għal kura tas-saħħa ta' kwalità;
Emenda 250
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  l-iżgurar tad-disponibbiltà fl-Unjoni tar-riżervi jew tal-ħażniet tal-prodotti relevanti għall-kriżi, u ta' riżerva ta' persunal mediku, tal-qasam tal-kura tas-saħħa u ta' appoġġ li jista' jiġi mmobilizzat f'każ ta' kriżi;
(2)  f'sinerġija ma' strumenti, programmi u fondi oħra tal-Unjoni, azzjonijiet ta' appoġġ li jippermettu li persunal mediku, tal-kura tas-saħħa u ta' appoġġ, bħal persunal tal-Korp Mediku Ewropew, ikun jista' jiġi mobilizzat f'każ ta' kriżi, inkluż billi jitjieb it-taħriġ tal-persunal u jiġi aġġornat l-għarfien tagħhom, u tiġi appoġġata azzjoni li tikkontribwixxi għad-disponibbiltà fl-Unjoni, waqt kriżi, ta' prodotti rilevanti għal kriżijiet tas-saħħa bħal mediċini essenzjali, vaċċini u apparat mediku;
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3
(3)  l-għoti ta' appoġġ lill-azzjonijiet li jiżguraw id-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà xierqa tal-prodotti relevanti għall-kriżi u ta' provvisti oħra tas-saħħa neċessarji;
(3)  it-tisħiħ tal-Suq Ewropew tal-Mediċini, biex jiġu żgurati b'mod sostenibbli d-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-prodotti mediċinali, is-soluzzjonijiet tas-saħħa elettronika, l-apparati mediċi u ta' provvisti oħra relatati tas-saħħa neċessarji u prodotti mediċi rilevanti għall-kriżijiet;
Emenda 222
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4
(4)  it-tisħiħ tal-effettività, tal-aċċessibbiltà, tas-sostenibbiltà u tar-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, inkluż billi tiġi appoġġata t-trasformazzjoni diġitali, tal-użu tal-għodod u s-servizzi diġitali, tar-riformi sistemiċi, tal-implimentazzjoni ta' mudelli ġodda ta' kura u ta' kopertura universali tas-saħħa, u l-indirizzar tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa;
(4)  it-tisħiħ tal-effettività, tal-aċċessibbiltà, tas-sostenibbiltà u tar-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, inkluż billi tiġi appoġġata t-trasformazzjoni diġitali, inkluż il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' spazju Ewropew tad-data dwar is-saħħa, ir-riformi sistemiċi, l-implimentazzjoni ta' mudelli ġodda ta' kura, titjib fl-aċċess ugwali u f'waqtu għal kura tas-saħħa u servizzi relatati sostenibbli, affordabbli, iċċentrati fuq il-persuna u bbażati fuq ir-riżultati, il-kisba ta' kopertura universali tas-saħħa, li tinkludi l-aċċess għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, u tnaqqis fl-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa;
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
(4a)  it-tisħiħ tal-innovazzjoni tal-Unjoni biex jissaħħu l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' mediċini, vaċċini u apparati mediċi sabiex jiġu indirizzati l-isfidi u l-aspettattivi tal-kura tas-saħħa dejjem jiżdiedu li jistgħu jfeġġu;
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5
(5)  l-għoti ta' appoġġ lill-azzjonijiet immirati biex isaħħu l-abbiltà tas-sistema tas-saħħa li trawwem il-prevenzjoni tal-mard u l-promozzjoni tas-saħħa, id-drittijiet tal-pazjenti u l-kura tas-saħħa transfruntiera, u l-promozzjoni tal-eċċellenza tal-professjonisti fil-qasam mediku u tal-kura tas-saħħa;
(5)  l-għoti ta' appoġġ lill-azzjonijiet immirati biex isaħħu l-abbiltà tas-sistema tas-saħħa li trawwem il-prevenzjoni, l-iskrinjar u d-dijanjożi bikrija tal-mard u, l-implimentazzjoni tal-promozzjoni tas-saħħa, l-indirizzar tad-determinanti tas-saħħa, it-titjib tal-litteriżmu dwar is-saħħa, id-drittijiet u s-sikurezza tal-pazjenti u l-kura tas-saħħa transfruntiera;
Emenda 245
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6
(6)  l-għoti ta' appoġġ lill-azzjonijiet għas-sorveljanza, l-prevenzjoni, id-dijanjożi u t-trattament u l-kura ta' mard li ma jitteħidx, u b'mod partikolari tal-kanċer;
(6)  l-għoti ta' appoġġ lill-azzjonijiet għas-sorveljanza, il-prevenzjoni, id-dijanjożi u t-trattament u l-kura ta' mard li ma jitteħidx, id-dijanjożi bikrija ta' mard newrodeġenerattiv u mard tal-moħħ ieħor, u b'mod partikolari tal-kanċer;
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
(6a)  it-tisħiħ tal-ġlieda tal-Unjoni kontra l-kanċer f'sinerġija mal-Pjan Ewropew għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, inkluż appoġġ għal azzjonijiet għas-sorveljanza, il-prevenzjoni, id-dijanjożi bikrija u t-trattament u l-kura tal-kanċer, inkluż il-kanċer pedjatriku, u b'appoġġ għat-twaqqif tal-Istitut Ewropew tal-Kanċer;
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6b (ġdid)
(6b)  it-tisħiħ tal-ġlieda kontra mard li jittieħed u theddid għas-saħħa;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6c (ġdid)
(6c)  l-indirizzar tal-eżitazzjoni għall-vaċċin, u appoġġ għall-azzjoni għall-eliminazzjoni ta' mard li jista' jiġi evitat bil-vaċċin, inkluż il-kanċer;
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 7
(7)  it-trawwim u l-għoti ta' appoġġ lill-użu prudenti u effiċjenti tal-mediċini, b'mod partikolari tas-sustanzi antimikrobiċi, u l-produzzjoni u r-rimi tal-mediċini u tal-apparat mediku b'mod li jkun jirrispetta iktar l-ambjent;
(7)  it-trawwim u l-għoti ta' appoġġ lill-użu infurmat, prudenti u effiċjenti tal-mediċini, b'mod partikolari tas-sustanzi antimikrobiċi, l-iżvilupp ta' mediċini li huma intrinsikament inqas ta' ħsara għall-ambjent, produzzjoni u rimi tal-mediċini, tal-prodotti mediċinali u tal-apparati mediku b'mod li jkun jirrispetta iktar l-ambjent;
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8
(8)  l-għoti ta' appoġġ għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa u l-provvista ta' data affidabbli, komparabbli u ta' kwalità għolja sabiex isservi ta' pedament għall-ħolqien tal-politiki u l-monitoraġġ tagħha, u l-promozzjoni tal-użu tal-valutazzjonijiet tal-impatt fuq is-saħħa tal-politiki relevanti;
(8)  l-għoti ta' appoġġ għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-infurzar u, fejn meħtieġ, ir-reviżjoni, tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa, u l-provvista ta' data affidabbli, komparabbli, u ta' kwalità għolja sabiex isservi ta' pedament għall-ħolqien tal-politiki u l-monitoraġġ tagħha, tappoġġa t-twassil tal-kura u tirrispondi għall-ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati u l-promozzjoni tal-użu tal-valutazzjonijiet tal-impatt fuq is-saħħa tal-politiki tal-Unjoni relevanti oħra;
Emendai 246 u 71
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9
(9)  l-għoti ta' appoġġ lix-xogħol integrat fost l-Istati Membri, u b'mod partikolari lis-sistemi tas-saħħa tagħhom, inkluż l-implimentazzjoni tal-prattiki ta' prevenzjoni li jħallu impatt qawwi, u ż-żieda fl-użu tan-networking permezz tan-Networks ta' Referenza Ewropej u ta' networks oħra transnazzjonali;
(9)  l-għoti ta' appoġġ lix-xogħol integrat fost l-Istati Membri, u b'mod partikolari lis-sistemi tas-saħħa tagħhom, inkluż l-implimentazzjoni tal-prattiki ta' prevenzjoni li jħallu impatt qawwi, l-għoti ta' appoġġ lill-identifikazzjoni ta' teknoloġiji tas-saħħa li huma meħtieġa li jkollhom valutazzjoni tal-Unjoni, u t-tisħiħ u ż-żieda fl-użu tan-networking permezz tan-NRE, jiżviluppaw u jimplimentaw networks ta' eċċellenza għal mard li jittieħed u li ma jitteħidx ta' prevalenza għolja u networks oħra transnazzjonali, inkluż in-network Orphanet, b'sinerġija sħiħa ma' Orizzont Ewropa u l-Missjonijiet u s-Sħubijiet tagħha, u bl-għan li tiżdied il-kopertura tal-pazjenti u r-rispons għall-mard, u l-problemi tas-saħħa, f'numri akbar;
Emenda 223
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10
(10)  l-għoti ta' appoġġ għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-inizjattivi dinjin u internazzjonali b'rabta mas-saħħa.
(10)  l-għoti ta' appoġġ għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal impenji u inizjattivi dinjin u internazzjonali b'rabta mas-saħħa, inkluż l-aċċess għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-27 għandu jkun ta' EUR 1 946 614 000 fi prezzijiet kurrenti.
1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-27 għandu jkun ta' EUR 10 398 000 000 fi prezzijiet kurrenti (EUR 9 370 000 000 fi prezzijiet kostanti).
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm, bħall-attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditjar u ta' evalwazzjoni, inkluż is-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattivi.
2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jintuża wkoll għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm, bħall-attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditjar u ta' evalwazzjoni, inkluż is-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattivi. L-ispejjeż amministrattivi relatati mal-azzjonijiet indiretti m'għandhomx jaqbżu l-5 % tal-ammont totali taħt il-Programm.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 6
Artikolu 6
imħassar
Riżorsi mill-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea
Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru tal-Ekonomija] għandhom jiġu implimentati skont il-Programm permezz ta' ammont li ma jaqbiżx EUR 8 451 000 000 imsemmi fil-punt (iii) tal-Artikolu 3(2)(a) ta' dak ir-Regolament, suġġett għall-Artikolu 5(4) u (8) tiegħu.
Dawn l-ammonti għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat estern f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
(1a)  Il-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi assoċjati kollha għandhom jiġu inklużi fil-partijiet rilevanti tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kunsill u lill-Parlament waqt il-proċedura baġitarja annwali l-baġit totali ta' kull parti tal-Programm, filwaqt li tidentifika kull wieħed mill-pajjiżi assoċjati, il-kontribuzzjonijiet individwali u l-bilanċ finanzjarju tagħhom.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b'ġestjoni diretta f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 jew b'ġestjoni indiretta mal-korpi msemmija fl-Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b'ġestjoni diretta f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 jew b'ġestjoni indiretta mal-korpi msemmija fl-Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, sabiex jiġi żgurat li ma hemm l-ebda trikkib jew duplikazzjoni ma' programmi oħra ta' finanzjament fil-livell tal-Unjoni.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fil-forom kollha stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, b'mod partikolari l-għotjiet, il-premjijiet u l-akkwist pubbliku.
2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fil-forom kollha stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, b'mod partikolari l-għotjiet, il-premjijiet u l-akkwist pubbliku. Il-Kummissjoni għandha tfittex li tikseb kopertura ġeografika effettiva u bbilanċjata madwar l-Unjoni, fosthom billi tappoġġa lill-Istati Membri sabiex itejbu l-kwalità tal-proġetti permezz tal-bini tal-kapaċitajiet.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-implimentazzjoni konsistenti tal-Programm filwaqt li tfittex simplifikazzjoni amministrattiva massima. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, f'konformità mar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, irawmu sinerġiji u jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn il-Programm u l-programmi u l-fondi l-oħra tal-Unjoni.
Għal dak il-għan għandhom:
(a)  jiżguraw li jkun hemm komplementarjetà, sinerġija, koerenza u konsistenza bejn strumenti differenti fil-livelli tal-Unjoni, nazzjonali u, fejn xieraq, reġjonali, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri ffinanzjati minn fondi tal-Unjoni, kemm fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni;
(b)  jottimizzaw il-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni biex jevitaw duplikazzjoni tal-isforz;
(c)  jiżguraw li teżisti kooperazzjoni mill-qrib bejn dawk responsabbli għall-implimentazzjoni fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u, fejn xieraq, dak reġjonali sabiex iwettqu azzjonijiet ta' sostenn koerenti u simplifikati skont l-istrument.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.   Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, b'mod partikolari l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) fl-implimentazzjoni tal-Programm, bil-għan li timmassimizza l-effikaċja u l-effiċjenza tal-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4c (ġdid)
4c.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri fil-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli jew fi gruppi ta' esperti rilevanti oħrajn tal-Kummissjoni kif ukoll il-partijiet ikkonċernati, b'mod partikolari korpi professjonali fis-settur tas-saħħa u NGOs attivi fil-qasam fl-istadji kollha tal-implimentazzjoni tal-Programm.
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)
Artikolu 9a
Kriterji tal-għoti
Il-kriterji tal-għoti għandhom jiġu ddefiniti fil-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 18 u fit-talbiet għall-proposti filwaqt li jitqiesu, sal-limitu applikabbli, l-elementi li ġejjin:
(a)  il-konsistenza mal-objettivi speċifiċi previsti fl-Artikolu 4;
(b)  il-kontribut għall-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tas-sistema tas-saħħa;
(c)  id-dimensjoni transfruntiera;
(d)  il-kontribut għat-trasformazzjoni diġitali;
(e)  l-impatt soċjali (benefiċċji u spejjeż);
(f)  il-konsistenza mad-dispożizzjonijiet tal-Anness 1;
(g)  il-kontribut għall-prevenzjoni tal-mard u b'mod partikolari l-kanċer;
(h)  il-kontribut għall-aċċess għall-mediċina;
(i)  il-maturità tal-azzjoni fl-iżvilupp tal-proġett;
(j)  kemm hu tajjeb il-pjan ta' implimentazzjoni propost.
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)
Għandu jinħoloq mekkaniżmu affidabbli u effiċjenti sabiex tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni ta' finanzjament u sabiex jiġu żgurati sinerġiji bejn il-programmi u l-politiki differenti tal-Unjoni li jkunu qed isegwu objettivi ta' saħħa. Id-data kollha dwar l-operazzjonijiet u l-azzjonijiet ta' finanzjament iffinanzjati taħt programmi u fondi tal-Unjoni differenti għandha tkun ċentralizzata skont dan il-mekkaniżmu. Din għandha ssegwi l-prinċipji ta' trasparenza u ta' obbligu ta' rendikont u għandha tippermetti monitoraġġ u evalwazzjoni aħjar tal-azzjonijiet li jkunu qed isegwu objettivi ta' saħħa.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b
(b)  kwalunkwe entità ġuridika maħluqa skont id-dritt tal-Unjoni jew kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali;
(b)  kwalunkwe entità ġuridika maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni jew kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali rilevanti, bħall-awtoritajiet pubbliċi, il-korpi tas-settur pubbliku, l-istabbilimenti tas-saħħa, l-istituti tar-riċerka, l-universitajiet u l-istabbilimenti ta' edukazzjoni għolja, l-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti;
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  Jenħtieġ li l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li mhux assoċjat mal-Programm fil-prinċipju jġorru l-ispiża tal-parteċipazzjoni tagħhom.
3.  L-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li mhux assoċjat mal-Programm għandhom iġorru l-ispiża tal-parteċipazzjoni tagħhom.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5
5.  Bil-Programm, l-għotjiet diretti jistgħu jingħataw mingħajr sejħa għall-proposti biex jiffinanzjaw azzjonijiet li għandhom valur miżjud ċar għall-Unjoni u li jkunu kofinanzjati mill-awtoritajiet kompetenti li huma responsabbli għas-saħħa fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, mill-organizzazzjonijiet internazzjonali tas-saħħa relevanti jew mill-korpi tas-settur pubbliku u mill-korpi nongovernattivi li jaġixxu individwalment jew bħala network fuq mandat ta' dawk l-awtoritajiet kompetenti.
5.  Bil-Programm, għotjiet diretti jistgħu jingħataw mingħajr sejħa għall-proposti biex jiffinanzjaw azzjonijiet jekk tali għotjiet ikunu debitament ġustifikati, ikollhom valur miżjud ċar għall-Unjoni u jkunu kofinanzjati mill-awtoritajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali kompetenti li huma responsabbli għas-saħħa fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, mill-organizzazzjonijiet internazzjonali tas-saħħa relevanti jew mill-programmi Interreg, mill-korpi tas-settur pubbliku u mill-korpi nongovernattivi li jaġixxu individwalment jew bħala network fuq mandat ta'
dawk l-awtoritajiet kompetenti.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6
6.  Bil-Programm, l-għotjiet diretti jistgħu jingħataw lin-Networks ta' Referenza Ewropej mingħajr sejħa għall-proposti. L-għotjiet diretti jistgħu jingħataw ukoll lil networks transnazzjonali oħra stabbiliti f'konformità mar-regoli tal-UE.
6.  Bil-Programm, l-għotjiet diretti għandhom jingħataw lin-NRE b'sistema ta' rapportar finanzjarja u teknika simplifikata mingħajr sejħa għall-proposti. L-għotjiet diretti jistgħu jingħataw ukoll lil networks transnazzjonali oħra, inklużi fil-programmi Interreg, stabbiliti f'konformità mal-liġi tal-Unjoni.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)
6a.  Għandu jiġi żgurat finanzjament adegwat li jikkonsolida u jespandi l-mudell NRE ta' kura tas-saħħa transfruntiera billi jiġi żgurat l-għoti ta' firxa ta' servizzi kliniċi permezz ta' mezzi differenti, inklużi opinjonijiet sekondarji online u parir speċjalistiku għall-pazjenti dwar it-trattament u l-immaniġġjar u kliniċi "online għall-pazjenti ta' barra".
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1
Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri fil-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli dwar il-pjanijiet ta' ħidma stabbiliti għall-Programm u l-prijoritajiet u l-orjentazzjonijiet strateġiċi tiegħu u dwar l-implimentazzjoni tiegħu.
Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri fil-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli dwar il-pjanijiet ta' ħidma annwali stabbiliti għall-Programm u l-prijoritajiet u l-orjentazzjonijiet strateġiċi tiegħu u dwar l-implimentazzjoni tiegħu u dwar il-possibbiltà ta' sinerġiji mar-riżorsi proprji tal-Istati Membri biex jiġu żgurati l-effikaċja u s-sostenibbiltà tal-azzjonijiet fit-tul.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Grupp ta' Tmexxija "l-UE għas-Saħħa" dwar il-pjanijiet ta' ħidma annwali stabbiliti għall-Programm u dwar il-prijoritajiet, l-orjentazzjonijiet strateġiċi u l-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll dwar il-possibbiltà ta' sinerġiji ma' fondi Ewropej biex jiġu żgurati l-effikaċja u s-sostenibbiltà tal-azzjonijiet fit-tul.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1b (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta wkoll lill-aġenziji deċentralizzati u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti tal-Unjoni, bħar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, dwar il-pjanijiet ta' ħidma annwali stabbiliti għall-Programm u l-prijoritajiet, l-orjentazzjonijiet strateġiċi u l-implimentazzjoni tiegħu.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1c (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-pjanijiet ta' ħidma annwali permezz ta' atti delegati. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati f'konformità mal-Artikolu 24 ta' dan ir-Regolament.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)
Artikolu 16a
Twaqqif tal-Grupp ta' Tmexxija "l-UE għas-Saħħa"
1.  Il-Kummissjoni għandha twaqqaf Grupp ta' Tmexxija "l-UE għas-Saħħa" ("il-Grupp ta' Tmexxija").
2.  Il-Grupp ta' Tmexxija għandu:
(i)  jagħti input, fl-għamla ta' strateġija u tmexxija globali, u jikkontribwixxi għall-pjanijiet ta' ħidma annwali tal-Programm;
(ii)  ifassal pjan għat-tmexxija tal-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni u s-sinerġiji bejn il-Programm u Programmi oħra li fihom hemm integrata dimensjoni tas-saħħa;
(iii)  jipprovdi azzjonijiet orjentati lejn il-valur fil-qasam tas-saħħa, sostenibbiltà, soluzzjonijiet ta' saħħa aħjar, irawwem l-aċċess għas-saħħa, inaqqas l-inugwaljanzi fis-saħħa u jippromwovi l-involviment tal-pazjenti u tas-soċjetà.
3.  Il-Grupp ta' Tmexxija għandu jkun grupp ta' partijiet ikkonċernati indipendenti, magħmul minn atturi fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħal rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, esperti tas-saħħa indipendenti u rappreżentanti tal-pazjenti.
4.  Il-Grupp ta' Tmexxija għandu jkun magħmul minn 20 individwu ta' livell għoli – b'rispett sħiħ tal-prinċipju tal-bilanċ ġeografiku u bejn is-sessi – meħuda minn diversi dixxiplini u attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 3.
5.  Il-membri tal-Grupp ta' Tmexxija għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-Parlament, wara sejħa miftuħa għal nomini jew għal espressjonijiet ta' interess.
Il-membri għandhom jinħatru għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(2). Il-Kummissjoni għandha wkoll taħtar president minn fost il-membri tiegħu.
6.  Il-Grupp ta' Tmexxija għandu jiltaqa' mill-inqas tliet darbiet fis-sena, li jippermetti skambji ta' fehmiet regolari u trasparenti.
Il-pjan ta' azzjoni għat-tmexxija tal-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni u s-sinerġiji għandu jiffaċilita l-viżibbiltà u l-koordinazzjoni tal-mekkaniżmi finanzjarji eżistenti kollha rilevanti għas-saħħa, u għandu jgħin biex jitmexxew il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni.
Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-Grupp ta' Tmexxija dwar kwistjonijiet oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 2.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.
Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma annwali msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)
Il-programmi ta' ħidma għandhom ikunu msejsa fuq valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneru.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1
1.  L-indikaturi għar-rappurtar dwar il-progress tal-Programm b'rabta mal-ilħuq tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4 huma stabbiliti fl-Anness II.
1.  L-indikaturi għar-rappurtar dwar il-progress tal-Programm b'rabta mal-ilħuq tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4, inklużi indikaturi speċifiċi għall-programmi u l-azzjonijiet, huma stabbiliti fl-Anness II.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)
1 a.  Il-Kummissjoni għandha twettaq monitoraġġ kontinwu tal-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-Programm. Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza, id-data dwar il-ġestjoni u l-implimentazzjoni, aġġornata kontinwament, għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod aċċessibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni.
B'mod partikolari, id-data għall-proġetti ffinanzjati għandha tiġi inkluża fl-istess bażi tad-data. Dik id-data għandha tinkludi:
(a)  informazzjoni dwar it-tipi ta' finanzjament u t-tipi ta' benefiċjarji, li tippermetti traċċar trasparenti tal-allokazzjonijiet finanzjarji; deskrizzjoni dettaljata tas-sinerġiji ma' programmi oħra tal-Unjoni, inklużi l-attivitajiet implimentati mill-aġenziji tal-Unjoni, li tippermetti analiżi xierqa tal-komplementarjetà bejn l-attivitajiet differenti li għandhom jitwettqu;
(b)  il-livelli ta' nfiq diżaggregati fil-livell tal-proġetti sabiex tkun tista' ssir analiżi speċifika, inkluż għal kull qasam ta' intervent kif definit fl-Artikolu 13 u fl-Anness I.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24 dwar l-emendi għall-Anness II sabiex temenda u tissupplimenta l-indikaturi meta dan ikun meqjus neċessarju.
2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24 dwar l-emendi għall-Anness II sabiex temenda u tissupplimenta l-indikaturi, inklużi dawk speċifiċi għall-programmi u l-azzjonijiet, meta dan ikun meqjus neċessarju.
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Meta jkun rilevanti għandhom jinġabru indikaturi, diżaggregati skont il-ġeneru.
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3
3.  Is-sistema ta' rappurtar tal-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv u fil-ħin. Għal dak il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar proporzjonati fuq il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni u, fejn rilevanti, fuq l-Istati Membri.
3.  Is-sistema ta' rappurtar tal-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv u fil-ħin mingħajr ma jiżdied il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji. Għal dak il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar proporzjonati fuq il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni u, fejn rilevanti, fuq l-Istati Membri.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
4.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika, tikkomunika u tippreżenta l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet interim u finali, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)
Is-sistema ta' awditi tal-Programm għandha tiżgura bilanċ xieraq bejn il-fiduċja u l-kontroll, filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż oħra ġġenerati mill-kontrolli fil-livelli kollha, speċjalment għall-benefiċjarji. Ir-regoli dwar l-awditjar għandhom ikunu ċari, konsistenti u koerenti fil-Programm kollu.
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1b (ġdid)
L-istrateġija tal-awditi tal-Programm għandha tkun ibbażata fuq l-awditu finanzjarju ta' kampjun rappreżentattiv tan-nefqa fil-Programm kollu kemm hu. Il-kampjun rappreżentattiv għandu jkun ikkomplementat b'għażla bbażata fuq valutazzjoni tar-riskji relatati man-nefqa. L-azzjonijiet li jirċievu finanzjament konġunt minn diversi programmi tal-Unjoni għandhom jiġu awditjati darba waħda biss, li tkun tkopri l-programmi kollha involuti u r-regoli applikabbli rispettivi tagħhom.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1c (ġdid)
Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jistgħu joqogħdu fuq reviżjonijiet ikkombinati tas-sistemi fil-livell tal-benefiċjarju. Tali reviżjonijiet ikkombinati għandhom ikunu fakultattivi għal ċerti tipi ta' benefiċjarji u għandhom jikkonsistu f'awditu tas-sistemi u l-proċessi, ikkomplementat minn awditu tat-tranżazzjonijiet, imwettaq minn awditur indipendenti kompetenti kkwalifikat biex iwettaq awditi statutorji ta' dokumenti ta' kontabbiltà f'konformità mad-Direttiva 2006/43/KE1a. Dawn għandhom jintużaw mill-Kummissjoni jew mill-korp ta' finanzjament għal finijiet ta' verifika ta' assigurazzjoni globali dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba tal-infiq u għal kwalunkwe rikunsiderazzjoni tal-livell ta' awditi u ċertifikati ex post fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.
__________________
1a Id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87).
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1d (ġdid)
L-awditi jistgħu jitwettqu sa sentejn wara l-ħlas tal-bilanċ.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1e (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji gwida dwar l-awditjar, bil-għan li tiżgura li jkun hemm applikazzjoni u interpretazzjoni affidabbli u uniformi tal-proċeduri u r-regoli tal-awditjar tul il-programm kollu.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2
2.  Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 19(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 19(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' tliet snin minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tliet snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Anness I – punt a – punt ii
(ii)  f'infrastruttura tas-saħħa kritika rilevanti għall-kuntest tal-kriżijiet tas-saħħa, tal-għodod, tal-istrutturi, tal-proċessi, tal-produzzjoni u tal-kapaċità tal-laboratorji, inkluż l-għodod għas-sorveljanza, għall-immudellar, għat-tbassir, għall-prevenzjoni u għall-ġestjoni tat-tifqigħat.
(ii)  f'azzjoni koordinata rilevanti għall-kuntest tal-kriżijiet tas-saħħa, għodod, strutturi, proċessi, produzzjoni u kapaċità tal-laboratorji, inklużi għodod għas-sorveljanza, għall-immudellar, għat-tbassir, għall-prevenzjoni u għall-ġestjoni tat-tifqigħat.
Emenda 109
Proposta għal regolament
Anness I – punt b
(b)  It-trasferiment, l-adattament u l-introduzzjoni tal-aħjar prattiki u ta' soluzzjonijiet innovattivi b'valur miżjud stabbilit fil-livell tal-Unjoni bejn l-Istati Membri, u appoġġ imfassal apposta skont il-pajjiż għall-pajjiżi jew għall-gruppi ta' pajjiżi li l-iktar għandhom bżonn, permezz tal-finanzjament ta' proġetti speċifiċi inkluż il-ġemellaġġ, il-pariri mill-esperti u l-appoġġ bejn il-pari.
(b)  It-trasferiment, l-adattament u l-introduzzjoni tal-aħjar prattiki u ta' soluzzjonijiet innovattivi b'valur miżjud stabbilit fil-livell tal-Unjoni bejn l-Istati Membri jew ir-reġjuni u appoġġ imfassal apposta għal kull reġjun, pajjiż jew grupp ta' reġjuni jew pajjiżi li l-iktar għandhom bżonn, permezz tal-finanzjament ta' proġetti speċifiċi inkluż il-ġemellaġġ, il-pariri mill-esperti u l-appoġġ bejn il-pari.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Anness I – punt c – punt i
(i)  l-istħarriġ, l-istudji, il-ġbir tad-data u l-istatistika, il-metodoloġiji, il-klassifikazzjonijiet, il-mikrosimulazzjonijiet, l-indikaturi, is-senserija tal-għarfien u l-eżerċizzji tal-parametri referenzjarji;
(i)  l-istħarriġ, l-istudji, il-ġbir ta' data u statistika komparabbli, inkluża, jekk ikun rilevanti, data diżaggregata skont il-ġeneru u l-età, il-metodoloġiji, il-klassifikazzjonijiet, il-mikrosimulazzjonijiet, l-istudji pilota, l-indikaturi, is-senserija tal-għarfien u l-eżerċizzji tal-parametri referenzjarji;
Emenda 111
Proposta għal regolament
Anness I – punt c – punt iii
(iii)  il-gruppi ta' esperti u l-bordijiet li jipprovdu pariri, data u informazzjoni ta' appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tas-saħħa;
(iii)  il-gruppi ta' esperti u l-bordijiet, inklużi r-rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati rilevanti meta jkun applikabbli, li jipprovdu pariri, evalwazzjoni, data u informazzjoni ta' appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tas-saħħa, inklużi evalwazzjonijiet ta' segwitu tal-implimentazzjoni tal-politiki tas-saħħa;
Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness I – punt c – punt iv
(iv)  l-istudji u l-analiżi, u l-pariri xjentifiċi ta' appoġġ għat-tfassil tal-politika, u ta' appoġġ lill-kumitati xjentifiċi dwar "is-Sikurezza tal-Konsumatur" u dwar "ir-Riskji Sanitarji, Ambjentali u Emerġenti".
(iv)  l-istudji u l-analiżi, il-valutazzjoni sistematika tal-impatt ta' azzjonijiet politiċi oħra tal-Unjoni fuq is-saħħa u l-pariri xjentifiċi ta' appoġġ għat-tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza, u appoġġ lill-kumitati xjentifiċi dwar "is-Sikurezza tal-Konsumatur" u dwar "ir-Riskji Sanitarji, Ambjentali u Emerġenti", kif ukoll il-grupp ta' esperti dwar "il-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistemi tas-Saħħa".
Emenda 113
Proposta għal regolament
Anness I – punt d – parti introduttorja
(d)  L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-azzjonijiet tal-Unjoni b'rabta mas-saħħa, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għal:
(d)  L-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-azzjonijiet tal-Unjoni b'rabta mas-saħħa, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għal:
Emenda 114
Proposta għal regolament
Anness I – punt d – punt i
(i)  l-implimentazzjoni, l-infurzar u l-monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni u tal-azzjonijiet tal-Unjoni b'rabta mas-saħħa; u l-appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti legali;
(i)  l-implimentazzjoni, l-infurzar u l-monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni u tal-azzjonijiet tal-Unjoni b'rabta mas-saħħa, inkluża l-promozzjoni tas-saħħa; u l-appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni sħiħa tar-rekwiżiti legali u operazzjonali fl-Istati Membri kollha;
Emenda 115
Proposta għal regolament
Anness I – punt d – punt iv
(iv)  l-iżvilupp u t-tħaddim ta' bażijiet tad-data u ta' għodod diġitali u l-interoperabbiltà tagħhom, inkluż fejn ikun xieraq ma' teknoloġiji oħrajn ta' rilevament, bħal dawk ibbażati fl-ispazju;
(iv)  l-iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta' bażijiet tad-data u ta' għodod diġitali u l-interoperabbiltà tagħhom, inklużi proġetti stabbiliti, fejn ikun xieraq ma' teknoloġiji oħrajn ta' rilevament, bħal dawk ibbażati fl-ispazju u l-intelliġenza artifiċjali;
Emenda 116
Proposta għal regolament
Anness I – punt d – punt v
(v)  ix-xogħol ta' awditjar u ta' valutazzjoni f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
(v)  ix-xogħol ta' awditjar, valutazzjoni u spezzjoni f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
Emenda 117
Proposta għal regolament
Anness I – punt d – punt x
(x)  il-punti ta' kuntatt nazzjonali li jipprovdu gwida, informazzjoni u assistenza relatati mal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa u tal-Programm;
(x)  il-punti ta' kuntatt nazzjonali li jipprovdu gwida, informazzjoni u assistenza relatati mal-promozzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa u tal-Programm;
Emenda 118
Proposta għal regolament
Anness I – punt d – punt xi
(xi)  il-partijiet ikkonċernati fid-dawl tal-kooperazzjoni transnazzjonali.
(xi)  il-partijiet ikkonċernati fid-dawl tal-kooperazzjoni transnazzjonali u reġjonali.
Emenda 119
Proposta għal regolament
Anness I – punt e
(e)  Il-ħażniet strutturali u t-tħejjija għall-kriżijiet:
imħassar
(i)  it-twaqqif u l-appoġġ ta' mekkaniżmu għall-iżvilupp, għall-akkwist u għall-ġestjoni tal-prodotti rilevanti għall-kriżijiet;
(ii)  it-twaqqif u l-ġestjoni ta' riżervi u ħażniet tal-UE ta' prodotti rilevanti għall-kriżijiet f'komplementarjetà ma' strumenti oħra tal-Unjoni;
(iii)  it-twaqqif u l-appoġġ ta' mekkaniżmi għall-monitoraġġ u l-allokazzjoni effiċjenti tal-faċilitajiet tal-kura disponibbli (bħas-sodod tal-isptar u l-postijiet fl-unitajiet tal-kura intensiva), għat-tqassim jew l-allokazzjoni tal-oġġetti u tas-servizzi meħtieġa fil-każ ta' kriżi tas-saħħa, u għall-iżgurar tal-provvista u tal-użu sikur tal-mediċini, tal-mediċini fil-fażi tal-investigazzjoni u tal-apparat mediku;
(iv)  l-akkwist tal-oġġetti u tas-servizzi meħtieġa għall-prevenzjoni u għall-ġestjoni tal-kriżijiet tas-saħħa u l-azzjonijiet li jiżguraw l-aċċess għal dawk l-oġġetti u s-servizzi essenzjali;
(v)  it-twaqqif u t-tħaddim ta' riżerva tal-Unjoni ta' persunal u esperti mill-qasam mediku u tal-kura tas-saħħa u t-twaqqif u t-tħaddim ta' mekkaniżmu biex dan il-persunal u dawn l-esperti jiġu allokati skont il-bżonn biex tiġi evitata kriżi tas-saħħa jew biex jingħata rispons għaliha fl-Unjoni kollha; it-twaqqif u t-tħaddim ta' tim ta' Emerġenza tas-Saħħa tal-Unjoni li jipprovdi pariri mill-esperti u assistenza teknika fuq talba tal-Kummissjoni fil-każ ta' kriżi tas-saħħa.
Emenda 227
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt i
(i)  azzjonijiet biex, fl-Unjoni kollha u b'mod transsettorjali, titrawwem il-kapaċità għall-prevenzjoni, għat-tħejjija, għall-ġestjoni u għar-rispons għal kriżijiet tas-saħħa fost l-atturi kollha fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali, inklużi l-ippjanar ta' kontinġenza u l-eżerċizzji ta' tħejjija u t-titjib tal-ħiliet tal-persunal mill-qasam mediku, tal-kura tas-saħħa u tas-saħħa pubblika;
(i)  azzjonijiet biex, fl-Unjoni kollha u b'mod transsettorjali, titrawwem il-kapaċità għall-prevenzjoni, għat-tħejjija, għall-ġestjoni u għar-rispons għal kriżijiet tas-saħħa fost l-atturi kollha fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali, inklużi testijiet tal-istress, l-ippjanar ta' kontinġenza u l-eżerċizzji ta' tħejjija, l-iżvilupp ta' standards għal kura tas-saħħa ta' kwalità u t-titjib tal-ħiliet tal-persunal mill-qasam mediku, tal-kura tas-saħħa u tas-saħħa pubblika;
Emenda 121
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt ia (ġdid)
(ia)  it-twaqqif ta' Mekkaniżmu Ewropew ta' Reazzjoni fil-qasam tas-Saħħa (EHRM), koordinat mill-ECDC bl-għajnuna tal-aġenziji rilevanti, biex tingħata risposta għal kull tip ta' trattamenti u kriżijiet tas-saħħa u tissaħħaħ il-koordinazzjoni operazzjonali fil-livell Ewropew;
Emenda 251
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt ib (ġdid)
(ib)   Jingħata kontribut għall-ħolqien ta' riżerva ta' prodotti rilevanti għall-kriżijiet tas-saħħa f'komplementarjetà ma' rescEU, l-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza, l-Istrument ta' Reżiljenza u strumenti, programmi u fondi oħra tal-Unjoni, u tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' prodotti bħal dawn fi żminijiet ta' kriżi;
Emenda 122
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt iii
(iii)  l-appoġġ u/jew l-akkwist tal-produzzjoni ta' emerġenza ta' kontromiżuri mediċi, inklużi s-sustanzi kimiċi u s-sustanzi attivi essenzjali, u l-finanzjament tal-kooperazzjoni dwar il-valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa ta' emerġenza u l-provi kliniċi;
imħassar
Emenda 123
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt iv
(iv)  azzjonijiet preventivi biex il-gruppi vulnerabbli jiġu protetti mit-theddid għas-saħħa u azzjonijiet biex ir-rispons għall-kriżijiet u l-ġestjoni tagħhom ikun adattat għall-ħtiġijiet ta' dawk il-gruppi vulnerabbli;
(iv)  azzjonijiet preventivi biex iċ-ċittadini kollha, partikolarment il-gruppi vulnerabbli, jiġu protetti mit-theddid għas-saħħa u azzjonijiet biex ir-rispons għall-kriżijiet u l-ġestjoni tagħhom ikun adattat għall-ħtiġijiet ta' dawk il-gruppi vulnerabbli, bħall-iżgurar ta' kura bażika għal pazjenti b'mard kroniku li jeħtieġu kura palljattiva u trattament għall-immaniġġjar tal-uġigħ;
Emenda 124
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt iv a(ġdid)
(iv a)  azzjonijiet li jappoġġaw is-saħħa elettronika, bħat-tranżizzjoni għat-telemediċina, l-għoti ta' medikazzjoni fid-dar u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet preventivi / ta' kura personali, meta jkun possibbli u xieraq;
Emenda 125
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt iv b (ġdid)
(iv b)  azzjonijiet li jappoġġaw il-kooperazzjoni transfruntiera biex jiġi żgurat aċċess għal trattament rapidu għall-pazjenti kollha fl-Unjoni, partikolarment għal dawk li jbatu minn mard rari;
Emenda 126
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt v
(v)  azzjonijiet biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi kollaterali ta' kriżi tas-saħħa fuq is-saħħa, b'mod partikolari dawk fuq is-saħħa mentali, fuq il-pazjenti li jsofru minn mard kroniku u fuq gruppi vulnerabbli oħra;
(v)  azzjonijiet biex jiġu indirizzati u mmaniġġjati l-konsegwenzi kollaterali ta' kriżi tas-saħħa fuq is-saħħa, b'mod partikolari dawk fuq is-saħħa mentali, fuq il-pazjenti li jsofru minn mard kroniku u sitwazzjonijiet vulnerabbli oħra, inklużi persuni li għandhom xi vizzju, persuni bl-HIV/AIDS jew persuni li jbatu bit-tuberkolożi;
Emenda 127
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt viii a (ġdid)
(viii a)  appoġġ għall-azzjonijiet dwar is-sorveljanza epidemjoloġika, b'enfasi fuq l-entitajiet tas-saħħa nazzjonali, b'tali mod li jingħata kontribut għall-valutazzjoni ta' fatturi li jaffettwaw jew jiddeterminaw is-saħħa taċ-ċittadini;
Emenda 128
Proposta għal regolament
Anness I – punt f – punt viii b (ġdid)
(viii b)  azzjonijiet li jiżguraw li l-aċċess għall-mediċini ma jiġix imfixkel, u li jkun hemm kontinwità fil-kura u t-trattament, partikolarment għal pazjenti li jbatu minn kundizzjonijiet kroniċi;
Emenda 129
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – parti introduttorja
(g)  It-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali:
(g)  It-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali, il-promozzjoni u l-protezzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard:
Emenda 130
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt i
(i)  appoġġ lill-azzjonijiet għat-trasferiment tal-għarfien u għall-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex ikunu megħjuna l-proċessi ta' riforma nazzjonali bil-għan li jkun hemm effettività, aċċessibbiltà, sostenibbiltà u reżiljenza mtejbin, b'mod partikolari biex jiġu indirizzati l-isfidi identifikati mis-Semestru Ewropew u tissaħħaħ il-kura primarja, biex tissaħħaħ l-integrazzjoni tal-kura u biex ikun hemm kopertura universali tas-saħħa u aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa;
(i)  appoġġ lill-azzjonijiet għat-trasferiment tal-għarfien u għall-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex ikunu megħjuna l-proċessi ta' riforma nazzjonali bil-għan li jkun hemm effettività, aċċessibbiltà, sostenibbiltà u reżiljenza mtejbin, filwaqt li jkun hemm rabta mal-finanzjament disponibbli min-naħa tal-Unjoni, b'mod partikolari biex jiġu indirizzati l-isfidi identifikati mis-Semestru Ewropew u r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar is-saħħa, u tissaħħaħ il-kura primarja, biex tissaħħaħ l-integrazzjoni tal-kura, ikun hemm kopertura universali tas-saħħa u jintlaħaq aċċess ugwali għal kura tas-saħħa ta' kwalità;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt i a (ġdid)
(i a)  appoġġ għal politiki u azzjonijiet ta' implimentazzjoni biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa u fir-rigward tal-kura tas-saħħa;
Emenda 132
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt ii
(ii)  programmi ta' taħriġ għall-persunal mediku u tal-kura tas-saħħa, u programmi għall-iskambji temporanji tal-persunal;
(ii)  appoġġ, f'sinerġija ma' Programmi oħra, għal programmi ta' taħriġ, edukazzjoni u mobilità għall-persunal mediku u tal-kura tas-saħħa, inklużi programmi online, u programmi għall-iskambji temporanji tal-persunal, partikolarment bil-għan li jittejbu l-kurrikuli u l-ħiliet diġitali tagħhom;
Emenda 133
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt iii
(iii)  appoġġ biex titjieb id-distribuzzjoni ġeografika tal-forza tax-xogħol fil-kura tas-saħħa u biex jiġu evitati d-"deżerti mediċi";
(iii)  appoġġ, f'sinerġija ma' Programmi oħra, biex titjieb id-distribuzzjoni ġeografika tal-forza tax-xogħol fil-kura tas-saħħa, filwaqt li jiġi żgurat li tali distribuzzjoni tal-forza tax-xogħol tkun proporzjonata wkoll mal-popolazzjoni taż-żona jew tar-reġjun inkwistjoni, u b'hekk jiġu evitati d-"deżerti mediċi" u jiġu promossi u implimentati politiki ta' żamma;
Emenda 134
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt iv
(iv)  appoġġ għat-twaqqif u l-koordinazzjoni tal-Laboratorji u taċ-Ċentri ta' Referenza tal-Unjoni, u taċ-Ċentri ta' eċċellenza;
(iv)  appoġġ għat-twaqqif, il-koordinazzjoni u d-diffużjoni ta' Laboratorji u Ċentri ta' Referenza tal-Unjoni, Ċentri ta' eċċellenza u pjattaformi tal-UE speċifiċi għall-mard biex ikun hemm skambju, tqabbil u parametraġġ referenzjarju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri;
Emenda 135
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt v
(v)  awditjar tal-arranġamenti ta' tħejjija u ta' rispons tal-Istati Membri (bħall-ġestjoni tal-kriżijiet, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi u t-tilqim);
(v)  awditjar tal-arranġamenti ta' tħejjija u ta' rispons tal-Istati Membri (bħall-ġestjoni tal-kriżijiet, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi u t-tilqim) u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji jew il-programmi tagħhom għall-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard;
Emenda 136
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt viii a (ġdid)
(viii a)  appoġġ għal qafas tal-Unjoni u għall-għodod diġitali interoperabbli relatati biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa fost l-Istati Membri u fin-networks, inklużi n-networks meħtieġa sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jwasslu u jiskambjaw valutazzjonijiet kliniċi konġunti affidabbli u ta' kwalità għolja f'waqthom, u konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti u attivitajiet rilevanti oħra biex jingħata appoġġ lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-iskambju tal-eżiti ta' kooperazzjoni fir-rigward tal-HTA;
Emenda 137
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt ix
(ix)  appoġġ għall-istabbiliment u għall-implimentazzjoni ta' programmi li jassistu lill-Istati Membri u l-azzjonijiet tagħhom biex itejbu l-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard (għall-mard li jittieħed u li ma jitteħidx);
(ix)  appoġġ għall-istabbiliment u għall-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali u Ewropej, inklużi programmi diġitali u bbażati fuq l-evidenza, li jassistu lill-Istati Membri u l-azzjonijiet tagħhom biex itejbu l-promozzjoni tas-saħħa, l-għarfien dwar is-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard (għall-mard li jittieħed u li ma jitteħidx) fl-unitajiet tas-saħħa u fil-komunitajiet, u mitigazzjoni tal-fatturi ta' riskju ewlenin tal-mard kroniku;
Emenda 138
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt ix a (ġdid)
(ix a)  appoġġ għat-twaqqif u l-funzjonament ta' pjattaformi tal-Unjoni speċifiċi għall-mard għall-iskambju, it-tqabbil u l-parametraġġ referenzjarju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, fl-għamla ta' networks ta' eċċellenza fil-qasam tal-mard li jittieħed u li ma jitteħidx, b'mod partikolari fil-qasam tal-mard kroniku;
Emenda 139
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt ix b (ġdid)
(ix b)  appoġġ għall-iżvilupp ta' linji gwida għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-mard fil-qasam tal-mard li jittieħed u li ma jitteħidx;
Emenda 140
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt x
(x)  appoġġ għall-azzjonijiet tal-Istati Membri biex idaħħlu fis-seħħ ambjenti urbani, tax-xogħol u tal-iskola b'saħħithom u sikuri, biex jippermettu għażliet tal-ħajja tajbin għas-saħħa u biex jippromwovu dieti tajbin għas-saħħa filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet tal-gruppi vulnerabbli;
(x)  appoġġ għall-azzjonijiet tal-Istati Membri biex idaħħlu fis-seħħ ambjenti urbani, tax-xogħol u tal-iskola b'saħħithom u sikuri, jippromwovu s-saħħa mentali, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, jippermettu għażliet tal-ħajja tajbin għas-saħħa u jippromwovu attività fiżika regolari u dieti tajbin għas-saħħa filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet tal-persuni f'kull stadju ta' ħajjithom bil-għan li tiġi promossa s-saħħa tul il-ħajja;
Emenda 141
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt x a (ġdid)
(x a)  appoġġ għall-azzjonijiet tal-Istati Membri biex jiġu indirizzati fatturi determinanti għas-saħħa, inkluż it-tnaqqis tal-ħsara relatata mal-alkoħol u l-użu tat-tabakk;
Emenda 142
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt x b (ġdid)
(x b)  appoġġ għall-azzjonijiet tal-Istati Membri biex jiġi żgurat aċċess għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u għall-prodotti mediċinali relatati, u appoġġ għal approċċi integrati u intersezzjonali għall-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament u l-kura;
Emenda 143
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt x c (ġdid)
(x c)  azzjonijiet li jippromwovu l-kura u l-appoġġ għall-vittmi ta' vjolenza sessista;
Emenda 144
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt x d (ġdid)
(x d)  azzjonijiet li jippromwovu aċċess ugwali għas-servizzi tas-saħħa u għal faċilitajiet u kura relatati għall-persuni b'diżabilità;
Emenda 145
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt xi a (ġdid)
(xi a)  appoġġ għall-Istati Membri fir-reviżjoni tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom dwar il-mard rari biex jiddaħħlu fis-seħħ l-arranġamenti finanzjarji u organizzattivi meħtieġa biex is-sistema tan-Networks ta' Referenza Ewropej tiġi integrata b'mod effettiv fis-sistemi tas-saħħa nazzjonali billi jingħata wkoll appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-sett ta' politiki, regoli u proċeduri meħtieġa biex is-sistema tan-NRE tiġi ankrata fil-livell nazzjonali;
Emenda 146
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt xi b (ġdid)
(xi b)  appoġġ għall-implimentazzjoni tas-sistema tan-NRE għal valutazzjoni, monitoraġġ, evalwazzjoni u titjib fil-kwalità b'mod kontinwu;
Emenda 147
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt xi c (ġdid)
(xi c)  allokazzjoni ta' fondi biex jinħolqu mekkaniżmi effettivi u permanenti għall-kollaborazzjoni tan-NRE sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet multisistemiċi li jirriżultaw minn mard bi prevalenza baxxa u mard rari u jiġi ffaċilitat in-networking djagonali bejn speċjalitajiet u dixxiplini differenti;
Emenda 148
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt xi d (ġdid)
(xi d)  appoġġ għall-Istati Membri fit-tisħiħ taċ-ċentri ta' għarfien espert tagħhom għal mard rari biex jiżdiedu l-kapaċitajiet tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali għad-dijanjożi, it-trattament u l-ġestjoni ta' tali mard, il-kooperazzjoni transnazzjonali dwar il-kodifikazzjoni, l-informazzjoni u l-għarfien fil-qasam tal-mard rari, b'mod partikolari l-bażi tad-data Orphanet;
Emenda 149
Proposta għal regolament
Anness I – punt g – punt xii a (ġdid)
(xii a)  appoġġ għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri għall-ħolqien ta' Network Ewropew għall-Eċċellenza tal-Isptarijiet, li jtejjeb it-trattament transfruntier għall-mard rari u jżid l-aċċess għat-trattament għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni;
Emenda 150
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – parti introduttorja
(h)  Azzjonijiet b'rabta mal-kanċer:
(h)  Azzjonijiet b'rabta mal-kanċer, inkluż il-kanċer pedjatriku:
Emenda 151
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt i
(i)  appoġġ lill-Istati Membri u lill-NGOs fil-promozzjoni u fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer;
(i)  appoġġ lill-Istati Membri, lill-IARC u lill-NGOs fil-promozzjoni u fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer; appoġġ għar-reviżjoni u l-aġġornament kontinwu tal-edizzjoni attwali tal-Kodiċi Ewropew kontra l-Kanċer;
Emenda 152
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt i a (ġdid)
(i a)  appoġġ għat-twaqqif ta' Istitut Ewropew għall-Kanċer (ECI) bħala pjattaforma għall-implimentazzjoni tan-Networks Ewropej ta' Referenza għall-Kanċer, il-ġbir ta' data klinika fost iċ-ċentri mill-pajjiżi parteċipanti kollha madwar l-Unjoni u l-għoti ta' prijorità lil programmi ta' riċerka akkademika u klinika ta' eċċellenza fil-qasam tal-kanċer, inkluż il-kanċer pedjatriku;
Emenda 153
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt iii
(iii)  appoġġ għall-programmi ta' prevenzjoni dwar fatturi ta' riskju ewlenin għall-kanċer;
(iii)  appoġġ għall-programmi ta' prevenzjoni dwar fatturi ta' riskju ewlenin għall-kanċer li jkunu ta' effikaċja ppruvata u appoġġati minn evidenza stabbilita;
Emenda 154
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt iv a (ġdid)
(iv a)  azzjonijiet li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' reġistri tal-kanċer fl-Istati Membri kollha;
Emenda 155
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt v
(v)  azzjonijiet li jappoġġaw l-aċċess għas-servizzi tal-kanċer u għall-mediċini innovattivi għal kontra kanċer;
(v)  azzjonijiet li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' politiki, programmi nazzjonali u linji gwida, f'konformità mal-Pjan Ewropew biex Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi u jingħata aċċess għas-servizzi tal-kanċer, għal kura paljattiva u ta' appoġġ, u għal skrinjar, trattamenti u mediċini innovattivi, aċċessibbli u effettivi għal kontra l-kanċer fl-Istati Membri kollha, f'sinerġija sħiħa ma' Orizzont Ewropa u l-missjonijiet u s-sħubijiet tiegħu;
Emenda 156
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt v a (ġdid)
(v a)  azzjonijiet li jappoġġaw aċċess ugwali u f'waqtu għal mediċini u terapiji ġodda u innovattivi, inkluż għall-kura paljattiva u ta' appoġġ, għal mard malinn pedjatriku, fl-Ewropa kollha, u jrawmu d-disponibbiltà u l-affordabbiltà ta' tali mediċini u trattamenti f'dożi u formulazzjonijiet adatti għat-tfal;
Emenda 157
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt v b (ġdid)
(v b)  azzjonijiet li jindirizzaw il-ħtiġijiet mhux issodisfati tat-tfal u l-adolexxenti bil-kanċer, u tas-superstiti tal-kanċer, permezz ta' programmi u pjanijiet li jabilitaw n-NRE, inklużi dawk dwar il-kanċer pedjatriku;
Emenda 158
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt vii
(vii)  azzjonijiet li jappoġġaw il-kwalità fil-prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, inkluż id-dijanjożi u t-trattament;
(vii)  azzjonijiet li jappoġġaw il-kwalità fil-prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, inklużi d-dijanjożi u t-trattament, is-segwitu u l-kura palljattiva u ta' appoġġ;
Emenda 159
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt viii
(viii)  azzjonijiet li jappoġġaw il-kwalità tal-ħajja tas-superstiti tal-kanċer u ta' dawk li jieħdu ħsiebhom;
(viii)  azzjonijiet li jappoġġaw il-kwalità tal-ħajja tas-superstiti tal-kanċer u ta' dawk li jieħdu ħsiebhom, inklużi l-għoti ta' appoġġ psikoloġiku, l-immaniġġjar tal-uġigħ u riintegrazzjoni professjonali;
Emenda 160
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt ix
(ix)  appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politika u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tabakk;
(ix)  appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politika u tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tabakk u ta' leġiżlazzjoni relatata oħra fil-qasam tal-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, inkuża dik immirata lejn it-tnaqqis tal-ħsara relatata mal-alkoħol;
Emenda 161
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt x
(x)  it-twaqqif u l-appoġġ ta' mekkaniżmi għall-bini tal-kapaċità orizzontali fost l-ispeċjalizzazzjonijiet u għal edukazzjoni kontinwa fil-qasam tal-kura tal-kanċer.
(x)  it-twaqqif u l-appoġġ ta' mekkaniżmi għall-bini tal-kapaċità orizzontali fost l-ispeċjalizzazzjonijiet u għal edukazzjoni kontinwa tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-indokraturi informali fil-qasam tal-kura tal-kanċer, l-iskrinjar u d-dijanjożi bikrija, partikolarment fil-qasam tal-kanċer pedjatriku, bil-għan li tittejjeb il-kwalità tal-kura;
Emenda 162
Proposta għal regolament
Anness I – punt h – punt x a (ġdid)
(x a)  azzjonijiet li jappoġġaw approċċ integrattiv, koordinat, multidixxiplinari u ċċentrat fuq il-pazjent fir-rigward tal-pazjenti u s-superstiti tal-kanċer;
Emenda 163
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt ii
(ii)  appoġġ għall-azzjonijiet biex tiġi miġġielda l-eżitazzjoni għat-tilqim;
(ii)  appoġġ għall-azzjonijiet biex tiġi miġġielda l-eżitazzjoni għat-tilqim u d-diżinformazzjoni, u l-promozzjoni tal-immunizzazzjoni tul l-istadji kollha tal-ħajja ta' persuna;
Emenda 164
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt ii a (ġdid)
(ii a)  appoġġ għal għodod u pjattaformi biex tinġabar evidenza f'sitwazzjonijiet reali dwar il-kwalità, l-effikaċja u l-impatt tal-vaċċini wara li jintużaw, mingħajr preġudizzju għall-ġenerazzjoni ta' evidenza robusta fil-fażi ta' qabel l-approvazzjoni;
Emenda 165
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt ii b (ġdid)
(ii b)  appoġġ għall-azzjoni għall-eliminazzjoni ta' mard li jista' jiġi evitat bit-tilqim;
Emenda 166
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt iii
(iii)  appoġġ għall-provi kliniċi biex jitħaffu l-iżvilupp, l-awtorizzazzjoni u l-aċċess għal mediċini u vaċċini innovattivi, sikuri u effettivi;
(iii)  appoġġ għall-provi kliniċi u l-użu ta' data f'sitwazzjonijiet reali, inklużi dawk li jinvolvu koordinazzjoni akbar fil-livell tal-Unjoni u mal-EMA, biex jitħaffu l-iżvilupp, l-awtorizzazzjoni u l-aċċess għal mediċini u vaċċini innovattivi, sikuri u effettivi;
Emenda 167
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt iii a (ġdid)
(iii a)  azzjonijiet ta' appoġġ immirati lejn il-ħolqien u l-iżvilupp ta' mekkaniżmu diġitali Ewropew għal rappurtar, notifika u monitoraġġ aħjar ta' kwalunkwe nuqqas li jista' jkun hemm, fl-għamla ta' pjattaforma tal-Unjoni għal nuqqas ta' mediċini, tilqim u apparat mediku, abbażi ta' mudell wieħed armonizzat u interoperabbli ta' ġbir ta' data u sistemi nazzjonali biex jiġi rappurtat kwalunkwe nuqqas, inkluża l-implimentazzjoni sħiħa ta' infrastruttura telematika effettiva tal-Unjoni li tgħaqqad id-data dwar il-mediċini mal-ktajjen tal-provvista;
Emenda 168
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt iii b (ġdid)
(iii b)  azzjonijiet ta' appoġġ li jistimulaw iż-żieda fil-produzzjoni ta' APIs u prodotti mediċinali essenzjali fl-Unjoni, inkluż bid-diversifikazzjoni tal-produzzjoni ta' ingredjenti attivi u ġeneriċi fil-katina tal-provvista fl-Unjoni biex titnaqqas id-dipendenza tal-Istati Membri fuq ċerti pajjiżi terzi;
Emenda 169
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt iv
(iv)  appoġġ għall-azzjonijiet li jiżguraw disponibbiltà akbar ta' mediċini u apparat mediku fl-Unjoni u li jikkontribwixxu għall-affordabbiltà tagħhom għall-pazjenti u għas-sistemi tas-saħħa;
(iv)  appoġġ għall-azzjonijiet li jiżguraw disponibbiltà akbar ta' prodotti mediċinali u apparat mediku fl-Unjoni u li jikkontribwixxu għall-affordabbiltà tagħhom għall-pazjenti u għas-sistemi tas-saħħa;
Emenda 170
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt v
(v)  appoġġ għall-azzjonijiet li jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' prodotti innovattivi u ta' prodotti inqas interessanti kummerċjalment bħas-sustanzi antimikrobiċi;
(v)  appoġġ għall-azzjonijiet li jinkoraġġixxu l-iskoperta u l-iżvilupp ta' mediċini u vaċċini innovattivi biex jiġu indirizzati l-isfidi dejjem akbar għall-kura tas-saħħa u l-ħtiġijiet tal-pazjenti;
Emenda 171
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt v a (ġdid)
(v a)  appoġġ għal azzjonijiet biex titrawwem l-innovazzjoni fl-adattament għal skop differenti, ir-riformulazzjoni u l-kombinament ta' mediċini li tkun skaditilhom il-privattiva u li jiġġeneraw titjib rilevanti għall-pazjenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u/jew is-sistemi tal-kura tas-saħħa;
Emenda 172
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt v b (ġdid)
(v b)  azzjoni li tindirizza l-fallimenti tas-suq fir-rigward tal-antibijotiċi u tħeġġeġ investimenti sostenibbli għall-iskoperta u l-iżvilupp ta' antimikrobiċi ġodda, mediċini għal mard rari u mediċini biex jiġi miġġieled il-mard li jittieħed, filwaqt li jiġi żgurat aċċess ekwu;
Emenda 173
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt vi
(vi)  appoġġ għall-azzjonijiet għall-monitoraġġ tan-nuqqasijiet tal-mediċini u tal-apparat mediku fl-isptarijiet u fl-ispiżeriji tal-komunità biex jiġu indirizzati nuqqasijiet bħal dawn u biex tiżdied is-sigurtà tal-provvisti;
(vi)  appoġġ għall-azzjonijiet għall-monitoraġġ, il-prevenzjoni, il-ġestjoni, ir-rappurtar u n-notifika ta' kwalunkwe nuqqas ta' mediċini u apparat mediku fl-isptarijiet u fl-ispiżeriji tal-komunità biex kwalunkwe nuqqas irrappurtat jinġabar f'bażi tad-data ċentralizzata u interoperabbli ma' bażijiet tad-data li jkun fihom data regolatorja dwar il-mediċini, b'tali mod li jiġu indirizzati nuqqasijiet bħal dawn u tiżdied is-sigurtà tal-provvisti;
Emenda 174
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt viii
(viii)  azzjoni li ssaħħaħ il-valutazzjoni tar-riskju ambjentali tal-prodotti farmaċewtiċi;
(viii)  azzjoni li ssaħħaħ il-valutazzjoni tar-riskju ambjentali tal-prodotti farmaċewtiċi u l-apparat mediku;
Emenda 175
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt ix
(ix)  azzjoni biex jiġu promossi l-użu u r-rimi prudenti tas-sustanzi antimikrobiċi;
(ix)  azzjoni biex jiġu promossi l-użu u r-rimi prudenti tal-mediċini, speċjalment l-antimikrobiċi, u biex jitnaqqas l-użu ġenerali tal-mediċini; azzjoni b'appoġġ għas-sorveljanza tal-użu tal-antimikrobiċi u l-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika (AMR);
Emenda 176
Proposta għal regolament
Anness I – punt i – punt x
(x)  appoġġ għall-azzjonijiet biex titrawwem konverġenza regolatorja internazzjonali dwar il-mediċini u l-apparat mediku.
(x)  appoġġ għall-azzjonijiet biex jitrawmu l-konverġenza regolatorja internazzjonali u l-fiduċja fil-prodotti mediċinali u l-apparat mediku, u biex titjieb is-sorveljanza regolatorja min-naħa tal-Unjoni.
Emenda 177
Proposta għal regolament
Anness I – punt j – punt i
(i)  appoġġ għall-użu, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta' infrastrutturi ta' servizzi diġitali interoperabbli maturi u ta' proċessi ta' assigurazzjoni tal-kwalità tad-data għall-iskambju, l-aċċess, l-użu u l-użu mill-ġdid tagħha; appoġġ għal networking transfruntier, inkluż permezz tal-użu ta' rekords tas-saħħa, reġistri u bażijiet tad-data oħra elettroniċi;
(i)  appoġġ għall-użu, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta' infrastrutturi ta' servizzi diġitali interoperabbli maturi u ta' proċessi ta' assigurazzjoni tas-sigurtà u tal-kwalità tad-data għall-iskambju, l-aċċess, l-użu u l-użu mill-ġdid tagħha; appoġġ għal networking transfruntier, inkluż permezz tat-titjib u tal-użu aħjar ta' rekords tas-saħħa, reġistri u bażijiet tad-data oħra elettroniċi;
Emenda 178
Proposta għal regolament
Anness I – punt j – punt i a (ġdid)
(i a)  ħolqien tar-Rekord Elettroniku Ewropew tas-Saħħa u appoġġ għall-implimentazzjoni tiegħu fl-Istati Membri sabiex jiżdied l-użu tas-saħħa elettronika u jitjiebu s-sostenibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa;
Emenda 179
Proposta għal regolament
Anness I – punt j – punt i b (ġdid)
(i b)  appoġġ għall-Istati Membri biex itejbu u jkomplu jiżviluppaw u jimplimentaw ir-reġistri tan-NRE;
Emenda 180
Proposta għal regolament
Anness I – punt j – punt ii
(ii)  appoġġ għat-trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa u tas-sistemi tas-saħħa inkluż permezz tal-valutazzjonijiet komparattivi u tal-bini tal-kapaċità biex jibdew jitħaddmu għodod u teknoloġiji innovattivi; it-titjib tal-ħiliet diġitali tal-professjonisti tal-qasam tal-kura tas-saħħa;
(ii)  appoġġ għat-trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa u tas-sistemi tas-saħħa inkluż permezz tal-valutazzjonijiet komparattivi u tal-bini tal-kapaċità biex jibdew jitħaddmu għodod u teknoloġiji innovattivi u t-tisħiħ tal-użu u l-użu mill-ġdid sikur tad-data dwar is-saħħa, f'konformità mal-GDPR; appoġġ u implimentazzjoni tat-titjib tal-ħiliet diġitali tal-professjonisti tal-qasam tal-kura tas-saħħa u ċ-ċittadini, permezz ta' miżuri ta' edukazzjoni, taħriġ u għarfien dwar is-saħħa (diġitali) aktar b'saħħithom;
Emenda 181
Proposta għal regolament
Anness I – punt j – punt iii
(iii)  appoġġ għall-użu u l-interoperabbiltà tal-għodod u tal-infrastrutturi diġitali fl-Istati Membri u bejniethom u mal-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni; l-iżvilupp ta' strutturi ta' governanza xierqa u ta' sistemi ta' informazzjoni tas-saħħa tal-Unjoni li jkunu sostenibbli u interoperabbli, bħala parti mill-Ispazju Ewropew ta' Data dwar is-Saħħa, u t-tisħiħ tal-aċċess taċ-ċittadini għad-data dwar saħħithom u tal-kontroll tagħhom tagħha;
(iii)  appoġġ għall-użu u l-interoperabbiltà tal-għodod u tal-infrastrutturi diġitali fl-Istati Membri u bejniethom u mal-Istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-Unjoni; l-iżvilupp ta' strutturi ta' governanza xierqa u ta' sistemi ta' informazzjoni tas-saħħa tal-Unjoni li jkunu sostenibbli u interoperabbli, bħala parti mill-Ispazju Ewropew ta' Data dwar is-Saħħa, bil-ħsieb li l-użu tal-intelliġenza artfiċjali fil-kura tas-saħħa jsaħħaħ u jiffaċilita l-aċċess taċ-ċittadini għad-data dwar saħħithom u l-kontroll tagħhom fuqha; appoġġ għal użu u implimentazzjoni usa' ta' inizjattivi u proġetti attwali ta' suċċess rigward data dwar is-saħħa diġitali u data dwar is-saħħa ċċentrati fuq il-persuna;
Emenda 182
Proposta għal regolament
Anness I – punt j – punt iv
(iv)  appoġġ għall-użu ottimu tat-telemediċina/tat-telesaħħa, inkluż permezz tal-komunikazzjoni bis-satellita għaż-żoni remoti, it-trawwim ta' innovazzjoni fl-organizzazzjoni tal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa mmexxija mit-teknoloġija diġitali u l-promozzjoni ta' għodod diġitali li jappoġġaw l-awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini u l-kura tas-saħħa ċċentrata fuq il-persuni.
(iv)  appoġġ għall-aċċess u l-użu ottimali tat-telemediċina/tat-telesaħħa, inkluż permezz tal-komunikazzjoni bis-satellita għaż-żoni remoti, it-trawwim ta' innovazzjoni fl-organizzazzjoni tal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa mmexxija mit-teknoloġija diġitali u l-promozzjoni ta' għodod diġitali li jappoġġaw l-awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini u l-kura tas-saħħa ċċentrata fuq il-persuna; promozzjoni tal-involviment tal-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa fil-kodisinn u l-kożvilupp ta' soluzzjonijiet ta' telemediċina/telesaħħa u soluzzjonijiet diġitali oħra li jkunu faċli biex jintużaw, aċċessibbli, siguri u effiċjenti.
Emenda 183
Proposta għal regolament
Anness I – punt k – punt iii
(iii)  il-komunikazzjoni biex jiġu promossi l-prevenzjoni tal-mard u l-istili ta' ħajja tajbin għas-saħħa, f'kooperazzjoni mal-atturi kollha kkonċernati fil-livell internazzjonali, tal-Unjoni u nazzjonali.
(iii)  il-komunikazzjoni biex jiġu promossi s-saħħa, l-istili ta' ħajja tajbin għas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, f'kooperazzjoni mal-atturi kollha kkonċernati fil-livell internazzjonali, tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali;
Emenda 184
Proposta għal regolament
Anness I – punt k – punt iii a (ġdid)
(iii a)  kampanji ta' sensibilizzazzjoni għall-popolazzjoni ġenerali kif ukoll għal gruppi fil-mira u proġetti mmexxija mill-partijiet ikkonċernati, li jinkludu l-prevenzjoni tad-diżinformazzjoni u l-ġlieda kontriha;
Emenda 185
Proposta għal regolament
Anness I – punt k – punt iii b (ġdid)
(iii b)  attivitajiet ta' komunikazzjoni mmirati biex jiġġieldu l-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni, bħal aħbarijiet foloz, dwar il-mediċini, il-vaċċini, il-prodotti tas-saħħa, il-kawżi u t-trattament tal-mard;
Emenda 186
Proposta għal regolament
Anness I – punt k – punt iii c (ġdid)
(iii c)  komunikazzjoni maċ-ċittadini dwar ir-riskji għas-saħħa u d-determinanti tas-saħħa;
Emenda 187
Proposta għal regolament
Anness I – punt k – punt iii d (ġdid)
(iii d)  kampanji ta' komunikazzjoni, informazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar id-donazzjoni ta' komponenti tad-demm, organi, tessuti u ċelloli li jinfurmaw lill-pubbliku dwar l-importanza ta' tali donazzjoni f'termini ta' solidarjetà, politika dwar is-saħħa u benefiċċji terapewtiċi.
Emenda 188
Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt I
I.  il-kwalità u l-kompletezza tat-tħejjija u tal-ippjanar ta' rispons tal-UE u tal-Istati Membri għat-theddid transfruntier serju għas-saħħa;
I.  il-kwalità u l-kompletezza tat-tħejjija u tal-ippjanar ta' rispons tal-UE u tal-Istati Membri għat-theddid transfruntier serju għas-saħħa, inklużi indikaturi tal-valutazzjoni tar-reżiljenza madwar l-Unjoni;
Emenda 189
Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt II
II.  l-aċċess għall-mediċini awtorizzati ċentralment għall-ħtiġijiet mhux issodisfati, eż. l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet orfni, il-Prodotti Mediċinali ta' Terapija Avvanzata u l-Prodotti Mediċinali jew il-vaċċini għall-Użu Pedjatriku;
II.  l-aċċess għall-mediċini u l-apparat mediku awtorizzati ċentralment għall-ħtiġijiet mhux issodisfati, eż. l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet orfni eżistenti u ġodda, il-Prodotti Mediċinali ta' Terapija Avvanzata u l-Prodotti Mediċinali jew il-vaċċini għall-Użu Pedjatriku;
Emenda 190
Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt III
III.  l-għadd ta' azzjonijiet u l-aħjar prattiki li jikkontribwixxu direttament għall-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 3.4 għal kull Stat Membru;
III.  l-għadd ta' azzjonijiet u l-aħjar prattiki li jikkontribwixxu direttament biex ikun hemm kopertura universali tas-saħħa għal kull Stat Membru;
Emenda 191
Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt IV
IV.  l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki mill-Istati Membri tal-UE.
IV.  l-implimentazzjoni ta' programmi tas-saħħa mill-Istati Membri tal-UE li jippromwovu s-saħħa, jipprevjenu l-mard u jindirizzaw l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa.
Emenda 192
Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt IV a (ġdid)
IV a.  l-implimentazzjoni tal-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa (EHDS).
Emenda 193
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 1 a (ġdid)
1a.  l-għadd ta' proċeduri ġodda għal żvilupp u valutazzjoni aċċelerati ta' mediċini għall-esiġenzi prinċipali tas-saħħa pubblika, fejn rilevanti fid-dawl ta' teknoloġiji ġodda;
Emenda 194
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 1b (ġdid)
1b.  l-għadd ta' Stati Membri b'livell adegwat ta' infrastruttura;
Emenda 195
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 1 c (ġdid)
1c.  l-għadd ta' Stati Membri li jkunu implimentaw ir-Rekord Elettroniku Ewropew tas-Saħħa;
Emenda 196
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 1d (ġdid)
1d.  il-proporzjon tal-popolazzjoni taċ-ċittadini tal-Istat Membri li jkollhom aċċess għad-data tagħhom fl-EHDS, għal kull Stat Membru;
Emenda 197
Proposta għal regolament
Anness II – parti B– punt 3
3.  l-għadd ta' dożijiet ta' tilqim imqassma;
3.  l-għadd ta' dożijiet ta' tilqim imqiegħda għad-dispożizzjoni, skont it-tip u skont l-Istat Membru;
Emenda 198
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 3 a (ġdid)
3a.  il-kopertura tat-tilqim, skont l-età u skont il-mard li jista' jiġi evitat bit-tilqim
Emenda 199
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 6
6.  is-sopravivenza netta wara ħames snin standardizzata għall-età b'rabta mal-kanċer ċervikali, tas-sider u kolorettali;
6.  is-sopravivenza netta wara ħames snin standardizzata għall-età b'rabta mal-kanċer, skont it-tip, l-età u l-Istat Membru;
Emenda 200
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 6 a (ġdid)
6a.  ir-rata ta' sopravivenza netta wara ħames snin standardizzata għall-età b'rabta mal-kanċer pedjatriku, skont it-tip, l-età u l-Istat Membru;
Emenda 201
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 6 b (ġdid)
6b.  il-kopertura tal-iskrinjar għall-programmi tal-iskrinjar tal-kanċer tas-sider, il-kanċer ċervikali u l-kanċer kolorettali, skont it-tip, l-età, il-ġeneru u l-Istat Membru;
Emenda 202
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7
7.  il-proporzjon tar-Reġistri tal-Kanċer (CRs) u l-għadd ta' Stati Membri (SM) li jirrappurtaw informazzjoni dwar l-istadju tal-kanċer ċervikali, tas-sider u kolorettali mad-dijanjożi;
7.  il-proporzjon tar-Reġistri tal-Kanċer (CRs) u l-għadd ta' Stati Membri (SM) li jirrappurtaw informazzjoni dwar l-istadju tal-kanċer mad-dijanjożi;
Emenda 203
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7 a (ġdid)
7a.  il-proporzjon tal-ammissjonijiet tal-kura palljattiva u r-riżultat tal-eżitu għall-kanċer u l-kanċer pedjatriku, skont it-tip, l-età, il-ġeneru u l-Istat Membru;
Emenda 204
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7 b (ġdid)
7b.  il-proporzjon tar-Reġistri tal-Kanċer Pedjatriku (CRs) għal kull Stat Membru u l-għadd ta' Stati Membri (SM) li jirrappurtaw informazzjoni dwar l-istadju tal-kanċer pedjatriku mad-dijanjożi;
Emenda 205
Proposta għal regolament
Anness II – parti B– punt 7 c (ġdid)
7c.  il-prevalenza ta' mard kroniku maġġuri għal kull Stat Membru, skont il-mard, il-ġeneru u l-età;
Emenda 206
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7 d (ġdid)
7d.  ir-rata ta' mortalità tal-NCD standardizzata għall-età (għal kull 100 000 persuna), skont il-marda;
Emenda 207
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7 e (ġdid)
7e.  il-perċentwal ta' pazjenti bl-HIV/AIDS li jkollhom aċċess għal trattament adegwat, skont l-Istat Membru, il-ġeneru u l-età;
Emenda 208
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7 f (ġdid)
7f.  il-proporzjon ta' pazjenti bit-tuberkulożi li jkollhom aċċess għal trattament adegwat, skont l-Istat Membru, il-ġeneru u l-età;
Emenda 209
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 8
8.  il-prevalenza tat-tipjip;
8.  il-prevalenza, standardizzata għall-età, tal-użu tat-tabakk, skont il-ġeneru;
Emenda 228
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 8 a (ġdid)
8a.  il-prevalenza, standardizzata għall-età, tal-użu dannuż tal-alkoħol, skont il-ġeneru u l-età;
Emenda 210
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 9
9.  l-għadd ta' nuqqasijiet ta' mediċini fin-network ta' punti uniċi ta' kuntatt;
9.  l-għadd ta' mediċini nieqsa fl-Istati Membri;
Emenda 211
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 9a (ġdid)
9a.  azzjonijiet li jistimulaw il-produzzjoni ta' APIs u prodotti mediċinali essenzjali fl-UE;
Emenda 212
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 12 a (ġdid)
12a.  l-użu ta' antimikrobiċi skont it-tip ta' ATC u għal kull Stat Membru;
Emenda 213
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 12 b (ġdid)
12b.  il-mortalità attribwibbli għal infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa, skont l-età, il-ġeneru u l-Istat Membru;
Emenda 214
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 12 c (ġdid)
12c.  l-imwiet li jistgħu jiġu evitati u li huma attribwiti għall-mard kardjovaskulari, il-kanċer, id-dijabete, DALYs attribwibbli għal NCDs u QALYs u mard respiratorju kroniku għal persuni li għandhom inqas minn 75 sena, skont il-ġeneru u l-Istat Membru;
Emenda 215
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 13
13.  l-għadd ta' sptarijiet involuti fin-Networks Ewropej ta' Referenza (NRE) u ta' pazjenti dijanjostikati u ttrattati mill-membri tal-NRE;
13.  l-għadd ta' unitajiet tas-saħħa involuti fin-Networks Ewropej ta' Referenza (NRE) u ta' pazjenti dijanjostikati u ttrattati mill-membri tan-NRE;
Emenda 216
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 14 a (ġdid)
14a.  l-għadd ta' valutazzjonijiet tal-impatt tal-politiki tal-Unjoni fuq is-saħħa;
Emenda 217
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 14 b (ġdid)
14b.  il-prevalenza tal-obeżità standardizzata għall-età, skont il-ġeneru, l-età u l-Istat Membru;
Emenda 218
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 14 c (ġdid)
14c.  il-proporzjon ta' mortalità materna, skont l-età u l-Istat Membru;
Emenda 219
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 14 d (ġdid)
14d.  ir-rata ta' mortalità tat-trabi, skont l-Istat Membru;
Emenda 229
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 14 e (ġdid)
14e.  l-imwiet standardizzati għall-età attribwibbli għat-tniġġis ambjentali (għal kull 100 000 persuna), skont il-ġeneru u l-età;

(1)1 Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli, skont l-. Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A9-0196/2020).
(2) ĠU C 192, 7.6.2019, p. 5.


Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku
PDF 192kWORD 65k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2020 dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku (2020/2058(INI))
P9_TA(2020)0305A9-0198/2020

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 intitolata "Il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2020)0021),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 intitolata "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640) u r-riżoluzzjoni tiegħu dwarha tal-15 ta' Jannar 2020(1),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' Mejju 2018 għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għas-snin mill-2021 sal-2027 (COM(2018)0322) u l-proposta emendata tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2020 (COM(2020)0443), flimkien mal-proposta emendata tat-28 ta' Mejju 2020 għal deċiżjoni dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2020)0445),

–  wara li kkunsidra r-rapport interim tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Mejju 2020 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-pjan ta' rkupru(4),

–  wara li kkunsidra r-rapport finali u r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji ta' Diċembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-16 ta' Settembru 2020 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(5),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2020 intitolata "Il-mument tal-Ewropa: Tiswija u Tħejjija għall-Ġenerazzjoni li Jmiss" (COM(2020)0456) u l-proposti leġiżlattivi li jakkumpanjawha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/410 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2018 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jiżdiedu t-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u l-investimenti għal emissjonijiet baxxi ta' karbonju, u d-Deċiżjoni (UE) 2015/1814, u Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2015 dwar l-istabbiliment u l-funzjonament ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.0(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha(7),

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Finanzi Sostenibbli (HLEG) tal-31 ta' Jannar 2018,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2018 intitolata "Pjan ta' Azzjoni: Il-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli" (COM(2018)0097),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Mejju 2018 dwar il-finanzi sostenibbli(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Lulju 2020 dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li saret bejn is-17 u l-21 ta' Lulju 2020(9),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' qafas li jiffaċilita l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088, u r-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji,

–  wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew trimestrali tal-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), il-Protokoll ta' Kjoto għaliha u l-Ftehim ta' Pariġi,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji għal Investiment Responsabbli, il-Prinċipji għall-Attivitajiet Bankarji Responsabbli u l-Prinċipji għal Assigurazzjoni Sostenibbli, kollha appoġġjati min-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-Abbozz Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Linji Gwida tal-OECD għal Intrapriżi Multinazzjonali, il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u d-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u t-tmien konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO,

–  wara li kkunsidra l-istatuti tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0198/2020),

A.  billi l-investimenti meħtieġa għall-adattament għat-tibdil fil-klima għadhom mhumiex ivvalutati u inkorporati fiċ-ċifri tal-klima tal-QFP;

B.  billi t-triq għan-newtralità klimatika sal-2050 se tagħti spinta lill-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni u tirriżulta f'bilanċ pożittiv ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità għolja;

C.  billi r-rapport speċjali 2019 tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) dwar it-tisħin globali ta' 1,5°C jagħmilha ċara li l-politiki adottati s'issa mhumiex biżżejjed biex jipprevjenu t-tisħin globali milli jaqbeż il-1,5°C, it-telf tal-bijodiversità u t-tfixkil tal-flussi bijoġeokimiċi;

D.  billi l-liġi tal-UE dwar il-klima se tistabbilixxi b'mod konkret l-impenn tal-UE għan-newtralità klimatika sal-2050, inklużi passi intermedjarji ambizzjużi meħtieġa biex jintlaħaq dan l-objettiv;

E.  billi l-Kummissjoni stmat li l-investiment meħtieġ fil-livell tal-UE sabiex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi kurrenti għall-2030 huwa ta' EUR 240 biljun fis-sena(10) flimkien ma' ammonti addizzjonali ta' EUR 130 biljun fis-sena għall-objettivi ambjentali, EUR 192 biljun fis-sena għall-infrastruttura soċjali u EUR 100 biljun fis-sena għall-infrastruttura tat-trasport usa' tal-Ewropa; billi dan jammonta għal total ta' mill-inqas EUR 662 biljun ta' ħtiġijiet ta' investiment fis-sena; billi dawn iċ-ċifri huma bbażati fuq objettiv klimatiku għall-2030 li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) b'40 %; jissottolinja li, issa li l-Parlament qabel dwar miri aktar ambizzjużi, id-diskrepanza fl-investiment hija saħansitra akbar; billi huwa essenzjali li jiġu mobilizzati l-fondi disponibbli kollha biex titnaqqas id-diskrepanza fl-investiment;

F.  billi l-Artikolu 2(1) tal-Ftehim ta' Pariġi jipprevedi li "l-flussi ta' finanzjament isiru konsistenti ma' perkors lejn emissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra kif ukoll l-iżvilupp reżiljenti għat-tibdil fil-klima";

G.  billi l-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa strateġija ġdida ta' tkabbir li għandha l-għan li tittrasforma l-UE f'soċjetà ġusta u prospera, b'ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, fejn ma jkunx hemm emissjonijiet netti ta' gassijiet serra fl-2050 u fejn it-tkabbir ekonomiku jiġi diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u li għandha tikkontribwixxi wkoll għall-iżgurar tal-awtonomija strateġika tal-UE;

H.  billi l-pandemija tal-COVID-19 tissottolinja l-importanza tal-investimenti f'ekonomija soċjalment u ambjentalment sostenibbli, b'mod partikolari investimenti li jippromwovu R&Ż mill-aktar avvanzati, settur industrijali kompetittiv, suq uniku aktar approfondit u aktar b'saħħtu, SMEs b'saħħithom, kura tas-saħħa, sistema ta' protezzjoni soċjali robusta u benesseri soċjali;

I.  billi n-nefqa meħtieġa biex tappoġġja l-ekonomiji Ewropej tqajjem il-kwistjoni dwar kif se jitħallas lura d-dejn li jkun sar; billi huwa importanti li tiġi evitata żieda fl-inugwaljanzi, kif ġara wara l-kriżi preċedenti;

J.  billi l-ħolqien ta' sistema ekonomika sostenibbli huwa ċentrali għall-iżvilupp ta' awtonomija strateġika fit-tul tal-UE u biex tiżdied ir-reżiljenza tal-UE;

K.  billi l-politika kummerċjali għandha impatt fuq l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG);

L.  billi l-emissjonijiet GHG mit-trasport jirrappreżentaw 27 % tal-emissjonijiet globali tal-UE u huma l-uniċi li għadhom qed jiżdiedu; billi t-trasport irid jikkontribwixxi b'mod li jkun teknoloġikament newtrali għall-ilħuq tal-miri b'rabta mat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-UE li għandhom fil-mira n-newtralità klimatika sal-2050, filwaqt li jiġi żgurat li t-trasport jibqa' kompetittiv u affordabbli; billi t-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-settur tat-trasport jista' jitħaffef kemm għall-infrastruttura kif ukoll għall-flotta ta' vetturi billi jiġu żviluppati u msaħħa s-sinerġiji ma' setturi oħra, bħas-settur diġitali jew dak tal-enerġija;

M.  billi l-eżenzjonijiet mit-taxxa għas-setturi tal-avjazzjoni u dawk marittimi jistgħu wkoll jgħawġu l-kompetizzjoni bejn is-setturi industrijali u jistgħu jippromwovu modi ta' trasport ineffiċjenti u li jniġġsu;

N.  billi l-Artikolu 2 tal-Istatuti tal-BĊE jipprevedi li, jekk l-objettiv tal-istabbiltà tal-prezzijiet jintlaħaq u ma jiġix ikkontestat, il-politika monetarja tal-BĊE trid titwettaq bil-ħsieb li jiġu promossi l-objettivi tal-UE stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), li jipprevedi, fost objettivi oħra, il-protezzjoni tal-kwalità tal-ambjent;

O.  billi fil-kuntest tar-rieżami tal-istrateġija tal-politika monetarja tiegħu, il-BĊE se jivvaluta jekk u kif, filwaqt li jaġixxi skont il-mandat tiegħu, jista' jqis kunsiderazzjonijiet ta' sostenibbiltà, u b'mod partikolari r-riskji relatati mas-sostenibbiltà ambjentali;

P.  billi l-attivazzjoni tal-klawżola liberatorja ġenerali għandha l-għan li tippermetti lill-Istati Membri jsegwu politika fiskali li tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa biex il-kriżi tiġi indirizzata b'mod adegwat filwaqt li tibqa' ssegwi l-qafas ibbażat fuq ir-regoli tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST); billi l-klawsola liberatorja ġenerali tistipula li l-applikazzjoni tagħha m'għandhiex tipperikola s-sostenibbiltà fiskali;

1.  Jilqa' l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli (SEIP) bħala element ċentrali fl-iżgurar tas-suċċess tal-Patt Ekoloġiku u t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli, kompetittiva, ċirkolari u reżiljenti, f'konformità mal-impenji ambjentali tal-Unjoni, inklużi l-impenji klimatiċi skont il-Ftehim ta' Pariġi u l-liġi dwar il-klima tal-UE; jisħaq li l-pjan għandu jkun fil-qalba ta' reazzjoni kkoordinata u inklużiva tal-Unjoni għall-bini ta' ekonomija u soċjetà aktar reżiljenti wara l-pandemija tal-COVID-19, u għandu jrawwem il-koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika; jirrimarka li s-sostenibbiltà trid tkun konformi mal-kunsiderazzjonijiet tal-istabbiltà finanzjarja;

2.  Jilqa' l-Pjan ta' Rkupru għall-Ewropa tal-Kummissjoni, li għandu fil-qalba tiegħu il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Istrateġija ta' Diġitalizzazzjoni; japprova l-prinċipju sottostanti li l-investimenti pubbliċi se jirrispettaw il-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH), u jenfasizza li dan il-prinċipju japplika kemm għall-objettivi soċjali kif ukoll ambjentali; jenfasizza li l-pjanijiet nazzjonali ta' rkupru u reżiljenza għandhom ipoġġu lill-UE fit-triq lejn in-newtralità klimatika sal-2050, kif minqux fil-liġi dwar il-klima tal-UE, inklużi l-miri intermedji għall-2030, u b'hekk jiżguraw it-tranżizzjoni tal-Istati Membri lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima, ibbażata fuq ix-xjenza u l-miri klimatiċi marbuta biż-żmien;

3.  Ifakkar li l-investimenti fl-ambitu tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jridu jirrispettaw il-prinċipju "la tagħmilx ħsara"; jenfasizza li l-investimenti rilevanti għall-klima għandhom ikunu konformi mat-Tassonomija tal-UE u li l-pjanijiet ta' rkupru nazzjonali għandhom jiġu allinjati mal-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima (NECPs);

4.  Iqis li l-kisba ta' tranżizzjoni ġusta għan-newtralità klimatika hija responsabbiltà ewlenija għall-UE; jappella għall-implimentazzjoni ta' miżuri u politiki xierqa biex din it-trasformazzjoni tkun suċċess, bl-involviment tas-setturi pubbliċi u privati, ir-reġjuni, il-bliet u l-Istati Membri; jitlob li l-investimenti jiġu prijoritizzati biex jappoġġjaw tranżizzjoni sostenibbli, l-aġenda diġitali u s-sovranità Ewropea f'setturi strateġiċi permezz ta' strateġija industrijali konsistenti; jemmen li d-diġitalizzazzjoni tas-setturi pubbliċi u privati se tgħin biex tintlaħaq in-newtralità klimatika;

5.  Jenfasizza li s-suċċess tal-għan tal-UE li tikseb newtralità klimatika u tkun ekonomija ċirkulari sal-2050 jiddependi, fost fatturi oħrajn, mill-finanzjament adegwat u l-integrazzjoni koerenti tas-sostenibbiltà fil-finanzi pubbliċi u privati; jissottolinja l-fatt li l-finanzjament pubbliku waħdu mhux se jkun biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija hawn fuq u biex jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni; jenfasizza li se jkunu meħtieġa ammonti addizzjonali sostanzjali ta' investimenti pubbliċi u privati sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tinkoraġġixxi l-investimenti pubbliċi u privati meta tkun qed tiżviluppa l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; jissottolinja l-fatt li, anke b'finanzjament ambizzjuż, il-fondi disponibbli mhux se jkunu bla limiti; iqis li huwa essenzjali li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli jipprevedi u jippermetti investiment addizzjonali b'valur miżjud reali u ma jeskludix il-finanzjament tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi qafas robust għar-rappurtar u l-monitoraġġ biex tiżgura li l-infiq ikollu impatt reali; jinsisti li r-rabta bejn in-nefqa u d-dħul, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta' riżorsi proprji ġodda, se tkun kruċjali għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku;

6.  Jinnota li s-setturi kollha tal-ekonomija tal-UE se jintlaqtu mit-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika, u jinsisti li t-triq għan-newtralità klimatika għandha tagħti spinta lill-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u tirriżulta f'bilanċ pożittiv nett ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Unjoni; jissottolinja l-fatt li t-tranżizzjoni ekoloġika għandha tkun inklużiva u konformi mal-prinċipji tas-sostenibbiltà ekonomika, soċjali u ambjentali; iqis li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli ma għandu jħalli lil ħadd jibqa' lura u għandu jiffoka, fejn meħtieġ, fuq li jnaqqas id-differenzi bejn l-Istati Membri u r-reġjuni fil-kisba tagħhom tal-objettivi tan-newtralità klimatika; ifakkar li ż-żamma u l-ħolqien tal-impjiegi, kif ukoll it-taħriġ addizzjonali u t-taħriġ mill-ġdid, huma tal-akbar importanza fit-tranżizzjoni enerġetika sostenibbli;

7.  Jenfasizza wkoll li sabiex il-Patt Ekoloġiku Ewropew ikun ta' suċċess, jeħtieġ li l-produtturi Ewropej ta' prodotti u servizzi sostenibbli jaraw il-vantaġġi tiegħu;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli jiġi ffinanzjat b'mod adegwat biex jiġi żgurat li l-programmi futuri, bħall-Istrateġija tal-Mewġa ta' Rinnovazzjoni, ikollhom impatt suffiċjenti fuq kull bini fl-UE, isiru aċċettabbli għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, u jintlaqgħu minnhom;

9.  Jistaqsi jekk il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, kif inhu kkostitwit bħalissa, jippermettix il-mobilizzazzjoni ta' EUR 1 triljun sal-2030, meta titqies il-perspettiva ekonomika negattiva wara l-pandemija tal-COVID-19; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura trasparenza sħiħa dwar kwistjonijiet ta' finanzjament, bħall-effett ta' ingranaġġ ottimist, l-għadd doppju potenzjali ta' ċerti investimenti, jew in-nuqqas ta' ċarezza dwar l-estrapolazzjonijiet ta' ċerti ammonti; barra minn hekk, jistaqsi kif il-QFP il-ġdid, kif propost mill-Kummissjoni u li sar qbil dwaru fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa, se jippermetti li jintlaħqu l-objettivi tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; jinsab imħasseb li bil-frontloading tal-programmi tal-UE, jista' jkun hemm diskrepanza fl-investiment ekoloġiku fi tmiem il-perjodu tal-QFP li jmiss; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippreżentaw pjanijiet li jispjegaw kif se jnaqqsu d-distakk konsiderevoli fl-investiment permezz ta' investimenti kemm privati kif ukoll pubbliċi, inkluża valutazzjoni tal-prospettiva ekonomika ġdida li tirriżulta mill-kriżi attwali u ż-żieda fl-ambizzjoni mistennija tal-miri klimatiċi, enerġetiċi u ambjentali għall-2030; jissottolinja l-fatt li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli huwa għan fit-tul tal-UE u ma jistax jiddgħajjef minn Oqfsa Finanzjarji Pluriennali mnaqqsa fil-futur li jallokaw parti kbira mill-flus għall-ħlas lura ta' self fuq tul ta' żmien twil;

10.  Jinnota li l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli tagħha tal-14 ta' Jannar 2020, stmat li l-ħtiġijiet ta' investiment fil-livell tal-UE biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi attwali għall-2030 huma ta' mill-inqas EUR 662 biljun fis-sena; jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti dawn iċ-ċifri ġodda f'arkitettura riveduta tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżvela l-esponiment tal-fondi kollha tal-QFP u ta' Next Generation EU għall-objettivi u l-kategoriji differenti tat-tassonomija tal-UE;

12.  Jixtieq li jkun żgurat li l-finanzjament mill-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, fil-livell tal-UE, dak nazzjonali u dak reġjonali, ikun orjentat lejn il-politiki u l-programmi bl-ogħla potenzjal li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u objettivi ambjentali oħrajn, inkluża t-tranżizzjoni tal-kumpaniji tal-UE, b'mod partikolari l-SMEs, lejn Unjoni aktar kompetittiva u lejn il-ħolqien tal-impjiegi, filwaqt li jiġu adattati l-ħtiġijiet nazzjonali, reġjonali u lokali differenti; jistenna bil-ħerqa l-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni, qabel il-bidu tal-QFP li jmiss, ta' qafas għat-trekkjar klimatiku, il-bijodiversità u nfiq sostenibbli ieħor bl-użu, kif xieraq, tal-kriterji stabbiliti mir-Regolament dwar it-Tassonomija; jitlob li dan il-qafas jinkludi, fost l-oħrajn, metodoloġija ta' monitoraġġ, flimkien ma' miżuri korrettivi korrispondenti, u mekkaniżmu ta' verifika tas-sostenibbiltà u ta' trekkjar biex jidentifika l-impatti dannużi skont il-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u l-impenji skont il-Ftehim ta' Pariġi;

13.  Jenfasizza li s-suċċess tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli jiddependi fuq l-adegwatezza tal-finanzjament pubbliku u privat, u fuq il-koerenza tal-politiki tal-UE; għalhekk jissottolinja l-ħtieġa ta' indikaturi ta' sostenibbiltà armonizzati u metodoloġija għall-kejl tal-impatt; jinsisti li, fid-dawl tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, għandhom jinbdew valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward ta' biċċiet oħra ta' leġiżlazzjoni, kemm jekk ikunu għadhom fl-istadju leġiżlattiv kif ukoll jekk diġà jkunu ġew adottati, biex tiġi evalwata l-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE mal-għanijiet ambjentali tal-UE;

14.  Jenfasizza li wieħed mill-objettivi tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli għandu jkun li jiżgura bidla minn attivitajiet ekonomiċi mhux sostenibbli għal dawk sostenibbli;

15.  Jemmen li l-finanzjament pubbliku u privat għandu jqis ir-Regolament dwar it-Tassonomija u jaderixxi mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" sabiex jiżgura li l-politiki u l-finanzjament tal-UE, inklużi l-baġit tal-UE, il-programmi ffinanzjati permezz ta' Next Generation EU (NGEU), is-Semestru Ewropew u l-finanzjament tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) ma jikkontribwux għal proġetti u attivitajiet li jagħmlu ħsara sinifikanti lill-objettivi soċjali jew ambjentali, u ma jdgħajfux il-kompetittività ekonomika jew jirriżultaw fit-telf ta' impjiegi; jisħaq li l-baġits pubbliċi u l-banek pubbliċi waħedhom mhux se jkunu jistgħu jnaqqsu d-diskrepanzi fl-investiment; ifakkar li kull sena, 10 banek Ewropew ewlenin għadhom jinvestu aktar minn EUR 100 biljun fi fjuwils fossili; ifakkar li skont ir-Regolament dwar it-Tassonomija, il-Kummissjoni, sal-aħħar tal-2020, trid tadotta att delegat li jkun fih kriterji tekniċi ta' skrinjar għal attivitajiet li jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-QFP il-ġdid la jappoġġja u lanqas jinvesti f'attivitajiet li jwasslu għall-imblukkar tal-assi li jagħmlu ħsara lill-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni, meta jiġi kkunsidrat it-tul tal-ħajja tal-assi;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-għażliet biex testendi l-użu tat-tassonomija tal-UE għat-trekkjar tal-infiq relatat mal-klima u l-ambjent fil-finanzjament pubbliku kollu tal-UE, inkluż il-QFP il-ġdid, il-programm InvestEU, l-istrument Next Generation EU, l-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-fondi tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI);

18.  Jappella għal operazzjonalizzazzjoni tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" fir-regolamenti rilevanti dwar il-finanzjament tal-UE, pereżempju permezz ta' verifika tas-sostenibbiltà klimatika, ambjentali u soċjali; ifakkar li l-ebda regola ta' investiment stretta ma għandha tiġi introdotta mingħajr konsultazzjoni minn qabel mal-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali, l-industriji u l-SMEs;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u tidentifika attivitajiet li jagħmlu ħsara sinifikanti lis-sostenibbiltà ambjentali, f'konformità mal-Artikolu 26(2)(a) tar-Regolament (UE) 2020/852 u kif rakkomandat mill-Bank Ċentrali Ewropew u n-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja (NFGS) tal-banek ċentrali u r-regolaturi;

20.  Jappella għat-tneħħija gradwali realistika tal-investimenti pubbliċi u privati f'attivitajiet ekonomiċi li jniġġsu u li jkunu ta' ħsara, li għalihom huma disponibbli alternattivi ekonomikament vijabbli, filwaqt li jiġu rispettati bis-sħiħ id-drittijiet tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom bl-objettiv li tiġi implimentata sistema tal-enerġija rinnovabbli u grilja tal-enerġija li tkun kompatibbli mal-Ftehim ta' Pariġi; jenfasizza l-urġenza li jinstabu dawn l-alternattivi permezz ta' investimenti massivi fl-innovazzjoni teknoloġika u fl-effiċjenza enerġetika; jinsisti li l-attivitajiet iffinanzjati mill-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli ma jridux jikkontribwixxu għal aktar inugwaljanzi soċjali u għall-approfondiment tad-distakk ekonomiku u soċjali bejn il-Lvant u l-Punent fl-UE; ifakkar f'dan il-kuntest li bejn l-2014 u l-2016, 11-il pajjiż u l-Unjoni Ewropea nefqu EUR 112-il biljun fis-sena biex jissussidjaw il-fjuwils fossili; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħejju strateġiji biex ineħħu gradwalment is-sussidji kollha li jagħmlu ħsara lill-ambjent sabiex itejbu l-konsistenza u l-kredibbiltà tal-UE fil-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-ekosistemi naturali, u jagħtu spinta lit-tranżizzjoni lejn sistemi ta' enerġija nadifa u ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima;

21.  Iqis li t-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika għandha tippreserva kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tal-UE u l-kompetittività tagħhom, b'mod partikolari fil-każ ta' kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi terzi; jemmen li biex jilħaq l-għanijiet tiegħu, il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli għandu jikkontribwixxi wkoll għall-produzzjoni Ewropea sostenibbli, u jnaqqas l-emissjonijiet globali permezz tal-politika kummerċjali; jappella biex il-ftehimiet kummerċjali ma jiggarantixxux il-protezzjoni tal-investituri għad-detriment tal-istandards ambjentali, soċjali jew tas-saħħa; jissottolinja l-importanza li fil-ftehimiet kummerċjali konklużi mill-UE ma' pajjiżi terzi jiġu inklużi standards klimatiċi u ambjentali oħrajn infurzabbli, anke sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji Ewropej; jappella biex jiġi żgurat li l-pajjiżi terzi jkunu eliġibbli għal proġetti transfruntiera li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi;

22.  Jissottolinja li Erasmus+, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u Ewropa Kreattiva, bħala l-programmi ewlenin tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni, il-volontarjat u l-kultura, jikkostitwixxu għodda essenzjali fir-rispons dinji għat-tibdil fil-klima u jiżvolġu rwol fundamentali fit-trawwim tal-edukazzjoni fil-ħiliet meħtieġa għat-tranżizzjoni ekoloġika, fis-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet ambjentali u dawk tat-tibdil fil-klima, speċjalment fost iż-żgħażagħ li jagħmlu volontarjat għall-ħarsien tal-ambjent, u fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet kreattivi, inklużivi u aċċessibbli biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali; jenfasizza li dawn il-programmi jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-UE; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-internships agrikoli appoġġjati mill-programm Erasmus+;

Il-baġit tal-UE: l-immirar, il-mobilizzazzjoni u l-katalizzazzjoni ta' riżorsi finanzjarji

23.  Jenfasizza r-rwol ċentrali tal-baġit tal-UE fit-twettiq tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; itenni l-pożizzjoni li ilu jħaddan li l-inizjattivi ġodda dejjem għandhom jiġu soġġetti għall-valutazzjoni u l-verifika tas-sostenibbiltà, għandhom ikunu ffinanzjati permezz ta' approprjazzjonijiet addizzjonali u m'għandhomx jaffettwaw politiki oħra b'mod negattiv; jisħaq fuq l-importanza tal-politiki tal-UE li ilhom stabbiliti, bħall-koeżjoni jew l-agrikoltura, flimkien ma' oqsma ta' politika ewlenin oħra, bħar-riċerka, l-innovazzjoni jew il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu l-impenji politiċi tagħhom u jgħammru lill-Unjoni b'QFP orjentat lejn il-futur li jkun kapaċi jirreaġixxi għall-aspettattivi taċ-ċittadini;

24.  Jissottolinja l-importanza tal-investimenti privati sostenibbli u r-rwol tagħhom fil-kisba tal-objettivi tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, u jemmen li jeħtieġ li jiġi ffaċilitat il-finanzjament privat; jenfasizza aktar li l-appoġġ tekniku għandu jissaħħaħ permezz ta' inkubaturi u nurseries tal-proġetti fil-livell lokali u nazzjonali li jlaqqgħu flimkien lill-finanzjaturi u l-promoturi tal-proġetti.

25.  Jilqa' l-fatt li l-Kunsill Ewropew aċċetta l-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea bħala strument ta' emerġenza biex jappoġġja l-investimenti u r-riformi; jiddeplora, madankollu, il-proposta li jitnaqqsu b'mod sinifikanti ż-żidiet għal diversi programmi tal-UE, u li jiġu kkanċellati għal kollox fil-każ ta' programmi oħra; jemmen li t-tnaqqis propost fil-programmi li jappoġġjaw it-tranżizzjoni tar-reġjuni dipendenti fuq il-karbonju jmur kontra l-aġenda tal-Patt Ekoloġiku tal-UE, u fl-aħħar mill-aħħar se jaffettwa wkoll il-finanzjament tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli;

26.  Jissottolinja l-fatt li, sabiex tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi, il-kontribut tal-UE għall-objettivi klimatiċi għandu jkun imsejjes fuq sehem ambizzjuż tan-nefqa relatata mal-klima u mal-bijodiversità fil-baġit tal-UE; għandu l-għan, għalhekk, li jikseb malajr kemm jista' jkun mira ta' nfiq legalment vinkolanti ta' 30 % għall-integrazzjoni tal-klima u 10 % għall-bijodiversità; jenfasizza li l-mira tal-infiq għall-klima għandha tapplika għall-QFP kollu kemm hu; jissottolinja l-fatt li mira klimatika ta' 37 % għandha tkun applikabbli wkoll għan-nefqa tal-programm Next Generation EU; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi qafas ta' trekkjar u monitoraġġ bis-sens u trasparenti għal nefqa relatata mal-klima fil-baġit tal-UE; jisħaq fuq ir-rwol essenzjali tar-riżorsi proprji ġodda biex il-baġit tal-UE jkun jista' jilħaq livell ogħla ta' finanzjament għall-klima fil-futur;

27.  Jilqa' l-proposta li jiżdied il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), b'fondi addizzjonali mill-programm Next Generation EU, iżda jiddispjaċih dwar il-proposta tal-Kunsill li jitnaqqsu dawn iż-żidiet, u jenfasizza li se jkun meħtieġ appoġġ addizzjonali biex jiġi żgurat li l-ħaddiema affettwati direttament u indirettament mit-tranżizzjoni jirċievu assistenza adegwata; itenni li r-riżorsi mill-JTF jistgħu jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli taħt il-politika ta' koeżjoni, u jirrimarka li l-proposta l-ġdida m'għandhiex tkun għad-detriment tal-politika ta' koeżjoni permezz ta' trasferimenti obbligatorji mill-pakketti nazzjonali tal-Istati Membri u m'għandhiex twassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni;

28.  Jemmen li l-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta għandu jiġi integrat fil-Patt Ekoloġiku kollu, u li l-JTF għandu jiffoka b'mod partikolari fuq ir-reġjuni l-aktar dipendenti fuq il-fjuwils fossili; jenfasizza li l-proġetti li jirċievu l-fondi jridu jkunu ambjentalment, soċjalment u ekonomikament sostenibbli u vijabbli fit-tul; jitlob għalhekk li jkun hemm strateġija komprensiva tal-UE għall-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tar-reġjuni li jibbenefikaw mill-JTF;

29.  Jenfasizza li l-abbozzar tal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta għandu jinvolvi lill-partijiet interessati rilevanti kollha; jemmen li l-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta għandhom iqisu l-punti ta' tluq differenti tal-Istati Membri u r-reġjuni fit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika; jinnota li għandu jkun hemm aktar ċarezza dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà għall-finanzjament; jemmen li l-programmi ffinanzjati mill-JTF għandhom jiġu vvalutati wkoll bl-użu ta' trekkjar klimatiku, kontabbiltà tal-kapital naturali u metodoloġiji taċ-ċikli tal-ħajja;

30.  Jilqa' ż-żewġ pilastri addizzjonali tal-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, b'mod partikolari skema ddedikata taħt InvestEU u faċilità ta' self għas-settur pubbliku, li flimkien mal-JTF se joħolqu opportunitajiet ekonomiċi ġodda u se jikkontribwixxu biex itaffu l-effetti soċjoekonomiċi tat-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u l-implimentazzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-UE fir-reġjuni u l-bliet l-aktar vulnerabbli u intensivi fl-użu tal-karbonju, u se jgħinu biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-affordabbiltà tal-enerġija li jħabbtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini matul il-proċess ta' tranżizzjoni; iqis li, biex dawn il-pilastri jkunu suċċess, huwa essenzjali li tkun garantita biżżejjed assistenza teknika għall-Istati Membri, ir-reġjuni u l-bliet;

31.  Jenfasizza li tranżizzjoni soċjalment ġusta mhux se tkun possibbli mingħajr kontribuzzjoni massiva miż-żoni metropolitani; għalhekk iqis li r-riżorsi tat-tieni u t-tielet pilastri tal-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta għandhom ikunu faċilment disponibbli għall-bliet, biex jiġi żviluppat mekkaniżmu finanzjarju fuq skala kbira biex jgħin l-isforzi tal-klima u soċjali fil-livell tal-bliet; jirrimarka li dan jista' jinkludi fondi aċċessibbli direttament għal, fost l-oħrajn, politiki dwar l-akkomodazzjoni, programmi ta' rinnovazzjoni, modifiki retroattivi u iżolament tal-bini, proġetti ta' trasport pubbliku, titjib tal-infrastruttura ekoloġika tal-bliet, l-introduzzjoni ta' strumenti tal-ekonomija ċirkolari jew proġetti ta' ġestjoni sostenibbli tal-ilma;

32.  Jilqa' r-rwol ta' InvestEU fl-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli u jqis li għandu jkollu rwol ewlieni fl-irkupru ekoloġiku, ekwu u reżiljenti tal-Unjoni; jiddeplora l-fatt li l-finanzjament propost tal-InvestEU, kemm permezz tal-QFP kif ukoll tal-programm Next Generation EU, tnaqqas b'mod sinifikanti meta mqabbel mal-aħħar proposta tal-Kummissjoni; jilqa' l-proposta li tinħoloq Faċilità ta' Investiment Strateġiku, b'mod partikolari ż-żieda ta' ħames komponent – il-komponent tal-investiment Ewropew – fl-InvestEU biex jiġu promossi investimenti sostenibbli f'teknoloġiji u ktajjen tal-valur essenzjali; jenfasizza li l-proġetti ffinanzjati taħt InvestEU għandhom ikunu konsistenti mal-impenji klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni għall-2030;

33.  Jissottolinja l-fatt li l-proposta riveduta tal-Kummissjoni diġà tintegra l-ftehim preliminari dwar InvestEU li ntlaħaq bejn il-Parlament u l-Kunsill f'Mejju 2019; ifakkar li minbarra pożizzjoni privileġġjata għall-Grupp tal-BEI, dan il-ftehim jipprevedi wkoll rwol importanti għal sħab ta' implimentazzjoni oħra, bħal banek promozzjonali nazzjonali jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra; ifakkar, barra minn hekk, li InvestEU huwa strument immexxi mid-domanda, u li għal din ir-raġuni għandha tiġi evitata konċentrazzjoni settorjali jew ġeografika eċċessiva; jisħaq li jeħtieġ li tiġi żgurata assistenza teknika adegwata disponibbli fil-prattika sabiex il-proġetti jkunu ffinanzjati fejn ikun l-aktar meħtieġ, u b'mod li jipprovdi addizzjonalità ġenwina; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-kontribut vitali taċ-Ċentru ta' Konsulenza, li għalih jeħtieġ li tiġi żgurata allokazzjoni finanzjarja adegwata;

34.  Jafferma mill-ġdid ir-responsabbiltà tal-UE, bħala l-mexxejja globali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, biex tħeġġeġ lil sħab internazzjonali oħra ħalli jsegwu approċċ simili; jemmen li r-riżorsi li l-Baġit tal-UE joffri lil pajjiżi terzi m'għandhom bl-ebda mod jintefqu b'mod li jmur kontra l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, u għandu jkollhom l-għan li jiffaċilitaw il-kisba tal-objettivi tiegħu filwaqt li jqisu l-livell differenti ta' żvilupp ta' kull pajjiż u l-ħtiġijiet ta' investiment differenti tagħhom; iqis li l-pandemija wriet li l-azzjoni għall-protezzjoni tal-ambjent u tal-bijodiversità barra l-Unjoni hija marbuta b'mod inseparabbli mas-saħħa fid-dar, u li tali azzjoni hija kosteffikaċi meta mqabbla mal-impatti tal-pandemija;

35.  Jinnota li l-Fond għall-Innovazzjoni u l-Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom jagħtu kontribut sinifikanti lit-tranżizzjoni sostenibbli lejn mira ta' emissjonijiet żero netti sal-2020, u jilqa' b'mod partikolari l-fatt li l-Fond għall-Modernizzazzjoni huwa mfassal biex jappoġġja investimenti li jtejbu l-effiċjenza enerġetika f'10 Stati Membri b'introjti aktar baxxi, u għalhekk huwa għodda importanti biex jiġi żgurat li jkun hemm tranżizzjoni ġusta; jenfasizza madankollu l-ħtieġa ta' skrutinju akbar tal-Fond, peress li l-investimenti f'attivitajiet li jagħmlu ħsara sinifikanti lill-objettivi soċjali u ambjentali m'għandhomx ikunu eliġibbli fil-qafas tal-Fond għall-Modernizzazzjoni;

36.  Iqis li huwa neċessarju li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni ta' attivitajiet relatati ffinanzjati permezz tal-baġit tal-Unjoni u jemmen li l-eżistenza ta' dawn il-Fondi barra l-baġit tal-Unjoni tista' tkun ta' detriment għas-sorveljanza baġitarja; iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm l-awtorità baġitarja infurmata kif suppost dwar l-implimentazzjoni tal-Fondi;

37.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi kemm il-Fond għall-Modernizzazzjoni kif ukoll il-Fond ta' Innovazzjoni bħala parti mir-reviżjoni tagħha tal-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS); itenni t-talba li ilu jagħmel biex proporzjon sinifikanti mid-dħul tal-ETS jiġi kklassifikat bħala riżorsi proprji;

38.  Jisħaq fuq ir-rwol importanti li l-Politika Agrikola Komuni (PAK) u l-Politika Komuni tas-Sajd se jkollhom biex jintlaħqu l-objettivi tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; jinnota li fit-triq tas-setturi tal-agrikoltura u tas-sajd tal-UE lejn ġestjoni aktar sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-preservazzjoni tal-bijodiversità, il-PAK għandha żżomm l-objettivi tagħha li tappoġġja l-forniment ta' provvista tal-ikel ta' kwalità għolja, tiggarantixxi s-sovranità tal-ikel għall-Ewropej, tikkontribwixxi għal dħul stabbli u aċċettabbli għall-bdiewa u s-sajjieda, u tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli taż-żoni rurali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-PAK tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-UE dwar il-klima u s-sostenibbiltà, kif enfasizzat mir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tas-7 ta' Novembru 2018;

39.  Jissottolinja l-importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi pubbliċi u privati biex jiġu appoġġjati investiment ekoloġiku akbar, l-iżvilupp ta' għodod ta' diġitalizzazzjoni u l-aċċess għalihom, il-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni, li jippermettu lis-settur agrikolu, lis-settur tas-sajd u liż-żoni rurali jilħqu l-isfidi u l-opportunitajiet biex iwettqu l-objettivi u l-ambizzjoni tal-Patt Ekoloġiku;

40.  Jisħaq li l-politika ta' koeżjoni, bħala l-politika prinċipali ta' investiment tal-UE, se jkollha rwol kruċjali fl-appoġġ tat-tranżizzjoni għan-newtralità klimatika; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, wara li tgħaddi l-pandemija tal-COVID-19, il-politika ta' koeżjoni se tkun wieħed mill-istrumenti deċiżivi fl-irkupru ekonomiku sostenibbli u għandha żżomm ir-rwol dejjiemi tagħha li tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, kif stipulat mit-Trattati tal-UE; jinsisti li l-politika ta' koeżjoni għandha tissaħħaħ biex tkun tista' tissodisfa l-objettivi ewlenin tagħha u tikkontribwixxi għas-suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

41.  Jappoġġja l-approċċ innovattiv tal-Kummissjoni rifless fid-dikjarazzjoni tagħha li l-baġit tal-UE se jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi u ambjentali anki permezz tad-dħul tiegħu; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament favur l-introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda li jistgħu jiġġeneraw valur miżjud u jappoġġjaw b'mod sostanzjali lill-Patt Ekoloġiku Ewropew;

42.  Jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni preċedenti tiegħu rigward il-lista ta' kandidati potenzjali għar-riżorsi proprji ġodda, kif stabbilit fir-rapport interim tiegħu dwar il-QFP, li għandha tikkorrispondi għall-objettivi essenzjali tal-UE, inklużi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent; jappella, għalhekk, għall-introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda, mingħajr ma jinħoloq piż addizzjonali fuq iċ-ċittadini, li jistgħu, pereżempju, jinkludu riżorsi li għalihom il-Kummissjoni tat ċifri fl-2018 ibbażati fuq:

   (i) id-dħul mill-irkanti tal-ETS, li jistgħu jiġġeneraw bejn EUR 3 biljun u EUR 10 biljun fis-sena,
   (ii) kontribuzzjoni fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux irriċiklat, li tista' tiġġenera bejn EUR 3 biljun u EUR 10 biljun fis-sena,
   (iii) il-mekkaniżmu futur ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera, li jista' jiġġenera bejn EUR 5 biljun u EUR 14-il biljun fis-sena,
   (iv) bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva, li tista' tiġġenera aktar minn EUR 12-il biljun fis-sena,
   (v) taxxa fuq il-kumpaniji diġitali kbar, li tista' tiġġenera bejn EUR 750 miljun u EUR 1,3 biljun fis-sena, u
   (vi) taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (TTF), li, abbażi tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni tal-2012 u b'kont meħud tal-Brexit u tat-tkabbir ekonomiku, tista' tiġġenera sa EUR 57 biljun fis-sena, skont il-kamp ta' applikazzjoni tat-taxxa;

itenni, f'dan ir-rigward, l-appell tiegħu lill-Istati Membri kollha biex jingħaqdu mal-qafas ta' kooperazzjoni msaħħaħ dwar it-TTF; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi dettalji dwar ir-riżorsi proprji ppreżentati fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta' Mejju 2020 dwar il-Pjan ta' Rkupru mill-aktar fis possibbli, inkluż dwar l-imposta bbażata fuq l-operazzjonijiet ta' intrapriżi kbar u l-estensjoni possibbli tal-ETS għas-setturi marittimi u tal-avjazzjoni;

43.  Jinsisti li pakkett ta' riżorsi proprji ġodda għandu jiġi inkluż fil-baġit tal-UE mill-2021, filwaqt li għandu jiġi stabbilit ukoll kalendarju legalment vinkolanti biex jipproponi u jintroduċi riżorsi proprji ġodda matul il-QFP li jmiss; jitlob li r-rikavat mir-riżorsi proprji l-ġodda jkun biżżejjed biex ikopri tal-anqas l-obbligi ta' ħlas lura fil-qafas tal-Istrument ta' Rkupru; jistenna li kwalunkwe dħul li jaqbeż dak il-livell għandu jiġi ttrasferit għall-baġit tal-UE biex inaqqas, fost l-oħrajn, id-distakk fil-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku, mingħajr ma jiġi affettwat il-prinċipju tal-universalità;

44.  Jissottolinja l-fatt li ż-żewġ tipi ta' dħul, dak ambjentali u dak mhux speċifikament ambjentali, se jkunu indispensabbli għall-istabbiliment ta' basket affidabbli ta' riżorsi proprji ġodda ġenwini, billi l-introjtu prodott mid-dħul ambjentali jista' maż-żmien jonqos proporzjonalment hekk kif l-UE tavvanza lejn in-newtralità klimatika;

Istituzzjonijiet finanzjarji – azzjoni li tippermetti l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku

45.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-BEI li jirrevedi l-politika dwar is-self għall-enerġija u l-istrateġija klimatika tiegħu, u li jiddedika 50 % tal-operazzjonijiet tiegħu għall-azzjoni klimatika u s-sostenibbiltà ambjentali mill-2025 'il quddiem bil-għan li jintlaħqu l-obbligi tal-UE skont il-Ftehim ta' Pariġi; jistieden lill-BEI jirrevedi wkoll il-politika tiegħu dwar is-self għat-trasport, u jimpenja ruħu favur it-tranżizzjoni sostenibbli lejn in-newtralità klimatika u l-ekonomija ċirkolari filwaqt li jqis it-taħlitiet differenti tal-enerġija tal-Istati Membri u jagħti attenzjoni partikolari lis-setturi u lir-reġjuni l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni; jitlob b'mod partikolari li jiġu implimentati politiki ġodda fis-setturi industrijali b'użu intensiv tal-karbonju li fihom il-BEI huwa attiv sabiex jappoġġja t-tranżizzjoni ta' dawn is-setturi bil-għan li s-self settorjali ġdid kollu jiġi allinjat mal-għan li tinkiseb newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050; ifaħħar l-impenn tal-BEI biex itemm il-finanzjament tal-proġetti tal-enerġija mill-fjuwils fossili sal-2021; jirrikjedi l-adozzjoni u l-pubblikazzjoni ta' pjanijiet ta' tranżizzjoni verifikabbli biex jintlaħqu l-objettivi tan-newtralità klimatika;

46.  Jisħaq li r-reazzjoni tal-BEI għall-pandemija tal-COVID-19 għandu jkun konsistenti mal-objettivi tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; jinnota, madankollu, li mhux il-proġetti ffinanzjati kollha jistgħu jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-klima tal-UE u jinsisti li dan m'għandux jipprevjeni l-finanzjament tagħhom; huwa tal-opinjoni, madankollu, li l-portafoll tal-BEI jrid ikun allinjat mal-għanijiet ta' sostenibbiltà tal-UE u mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti"; jistieden lill-BEI jistabbilixxi pjan direzzjonali konkret li jilħaq il-mira granulari ta' 50 % sal-2025, u biex kull sena jiżvela s-sehem tal-assi tiegħu li jiffinanzja attivitajiet li jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli skont it-Tassonomija tal-UE; ifakkar li r-reazzjoni tal-Bank għall-pandemija tal-COVID-19 għandu jiġġenera EUR 240 biljun f'investimenti, u sar possibbli f'temp ta' ġimgħat;

47.  Iqis li biex il-BEI jkollu rwol ta' suċċess fil-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku, huwa kruċjali li jkollu approċċ minn isfel għal fuq u parteċipattiv, u li l-BEI għandu jippromwovi djalogi speċifiċi bejn is-setturi pubbliċi u privati, u jikkoordina aħjar ma' diversi partijiet ikkonċernati, bħal awtoritajiet lokali u reġjonali, u rappreżentanti mis-soċjetà ċivili; jenfasizza, barra minn hekk, l-indipendenza tal-BEI, filwaqt li jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat l-iskrutinju demokratiku tal-investimenti;

48.  Ifakkar li l-BEI huwa l-akbar emittent ta' bonds ekoloġiċi fid-dinja, wara li mmobilizza aktar minn EUR 23 biljun fuq 11-il sena; jinnota li t-twaqqif ta' standards komuni sabiex jiġi evitat il-greenwashing kien sfida ewlenija; jilqa' l-Bonds ta' Kuxjenza dwar is-Sostenibbiltà ġodda tal-BEI, imnedija fl-2018 u mfassla biex jappoġġjaw l-investiment relatat mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU; jissottolinja l-importanza li jiġu stabbiliti standards komuni għal dawn il-bonds ġodda biex jiġi żgurat li l-proġetti jkunu trasparenti, verifikabbli u li jistgħu jitkejlu; jistieden lill-BEI jkompli din l-attività u jespandi l-ħruġ ta' bonds ekoloġiċi u bonds ta' kuxjenza dwar is-sostenibbiltà, li jistgħu jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli u jgħinu fl-iżvilupp tas-suq għal bonds ta' sostenibbiltà soċjali u ambjentali, filwaqt li jibnu fuq il-ħidma fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli u t-Tassonomija tal-UE;

49.  Iħeġġeġ lill-BEI jieħu rwol attiv fl-appoġġ ta' proġetti li jikkontribwixxu għal tranżizzjoni ġusta, bħar-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, l-aċċess tal-SMEs għall-finanzi kif ukoll l-investiment soċjali u l-ħiliet;

50.  Jinnota li l-President tal-BEI, Werner Hoyer, enfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-bażi kapitali tal-BEI sabiex ikun jista' jkompli bil-proġetti ambizzjużi li jirfdu t-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli;

51.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali (NPBIs) u tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali (IFIs), inkluż il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u l-Bank Dinji, fil-finanzjament ta' proġetti sostenibbli, biex b'hekk jikkontribwixxu għal-ilħuq tal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi; jisħaq li minħabba l-esperjenza u l-kapaċitajiet tagħhom fil-livell nazzjonali u reġjonali, il-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali jistgħu jkunu strumentali biex jimmassimizzaw l-impatt tal-fondi pubbliċi, inkluż bis-saħħa ta' sħubiji fil-qafas tal-InvestEU, biex b'hekk jgħinu biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni; jissottolinja l-fatt li l-finanzjament tal-SMEs huwa kruċjali għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli;

52.  Jissottolinja wkoll il-fatt li l-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali huma ferm intiżi fil-konċepiment, il-ġestjoni u l-finanzjament ta' proġetti relattivament żgħar, minħabba l-esperjenza tagħhom f'dan il-qasam; jilqa', għalhekk, l-involviment tagħhom f'aspetti varji tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, bħala l-korpi l-aktar adegwati biex iwasslu l-investimenti fil-livell Ewropew fl-ekonomija reali u fuq skala lokali; jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat li jkun hemm appoġġ tekniku lokali għall-promoturi ta' proġetti u għall-innovazzjoni, u jenfasizza r-rwol tan-nurseries tal-proġetti fl-għajnuna li jagħtu lill-proġetti biex jimmaturaw biżżejjed biex jirċievu l-finanzjament; jappella għal riformi fl-għajnuna mill-Istat li jippermettu li l-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali jipprovdu self preferenzjali biex jippromwovu s-sostenibbiltà;

53.  Jinnota li l-investiment pubbliku u privat jista' jgħin l-irkupru u r-reżiljenza sostenibbli fejn il-finanzjament ikun dirett għall-investimenti ekoloġiċi, bħall-grilji tal-elettriku, is-supergrilji u l-grilji intelliġenti, in-networks ferrovjarji, l-effiċjenza fl-enerġija, u l-proġetti ta' ekonomija ċirkolari;

54.  Jenfasizza li d-diżastri ambjentali u klimatiċi joħolqu riskji ta' stabbiltà finanzjarja dejjem akbar, u li, għalhekk, ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni prudenzjali għandhom jinkorporaw aħjar dawk ir-riskji fit-tul fil-valutazzjonijiet tagħhom; iqis li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-promozzjoni tas-sostenibbiltà għandhom jitqiesu aktar fil-politiki tal-BĊE, filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ il-mandat u l-indipendenza tiegħu, u mingħajr ma jiġi pperikolat ir-rwol tiegħu bħala gwardjan tal-istabbiltà finanzjarja u monetarja; ifakkar fid-dikjarazzjoni tal-President tiegħu li l-BĊE qed jappoġġja l-iżvilupp ta' tassonomija bħala mod kif tiġi ffaċilitata l-inkorporazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-portafolli tal-banek ċentrali; jinnota l-ambizzjoni murija fit-tweġiba riċenti tal-Eurosistema għall-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija ta' Finanzjament Sostenibbli Mġedda u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju (NFRD), li ddikjarat li l-forzi tas-suq jistgħu u għandhom ikunu mutur ewlieni tal-għoti ta' direzzjoni mġedda tal-flussi finanzjarji favur attivitajiet ekonomiċi sostenibbli; jilqa' s-sejħiet mill-BĊE u l-Banek Ċentrali u n-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja (NGFS) tar-Regolaturi biex ir-regolaturi finanzjarji jkunu jistgħu jivvalutaw aħjar ir-riskji finanzjarji relatati mas-sostenibbiltà;

55.  Iħeġġeġ lill-BĊE javvanza bl-istrateġija tal-politika monetarja tiegħu b'rispett sħiħ tal-mandat tal-BĊE dwar l-istabbiltà tal-prezzijiet imnaqqax fit-TFUE; jinnota li bħala parti mir-rieżami tal-istrateġija tal-politika monetarja tiegħu, il-BĊE se jivvaluta, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, jekk u kif, filwaqt li jaġixxi fil-mandat tiegħu, jista' jqis il-kunsiderazzjonijiet ta' sostenibbiltà – u b'mod partikolari r-riskji relatati mas-sostenibbiltà ambjentali – fil-qafas kollaterali tiegħu u fl-eżerċizzju annwali tal-ittestjar tal-istress, filwaqt li jżomm separazzjoni bejn ir-rwoli tal-politika monetarja u tas-superviżjoni prudenzjali; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-BĊE jiżvela l-livell ta' allinjament tal-politika monetarja mal-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li jistabbilixxi pjan direzzjonali għall-allinjament futur, filwaqt li juża kif xieraq it-tassonomija tal-UE għal dawn l-azzjonijiet; jistieden lill-BĊE jistudja modi ulterjuri ta' appoġġ lill-BEI sabiex tiżdied il-kapaċità ta' finanzjament tal-BEI mingħajr ma jinħolqu distorsjonijiet tas-suq;

56.  Jissuġġerixxi li l-BĊE għandu jivvaluta l-ibbilanċjar mill-ġdid tal-portafoll tal-bonds tiegħu b'intensità qawwija ta' karbonju fil-kuntest tal-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv (CSPP) fid-dawl tal-impenji tal-BEI dwar il-klima;

57.  Jistieden lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs), biex jiżviluppaw testijiet tal-istress klimatiċi annwali għall-istituzzjonijiet finanzjarji taħt is-superviżjoni tagħhom, kif diskuss attwalment partikolarment fin-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja, sabiex jifhmu fejn qegħdin ir-riskji finanzjarji relatati mal-klima fil-portafolli ta' istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti tal-UE, u l-kobor ta' dawk ir-riskji;

58.  Jemmen li t-trasport pubbliku huwa ċentrali għall-kisba ta' mobbiltà urbana sostenibbli; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ għan-networks u l-flotot tat-trasport pubbliku fil-livell lokali u reġjonali, bħala għodda effettiva għat-tranżizzjoni u lejn mobbiltà b'emissjonijiet baxxi, filwaqt li tiġi promossa l-bidla modali, speċjalment f'ċentri metropolitani, u l-konnettività fiż-żoni rurali għall-promozzjoni tal-koeżjoni territorjali; iqis li artikolazzjoni aktar b'saħħitha ta' finanzjament tat-trasport urban mal-Pjanijiet ta' Mobbiltà Urbana Sostenibbli (SUMPs) hija essenzjali biex tingħata spinta lit-trasformazzjoni tal-mobbiltà urbana; jistieden lill-Kummissjoni tikkoopera mal-Istati Membri fl-iżvilupp ta' pjanijiet u politiki għal mobbiltà urbana sostenibbli, inkluż l-appoġġ għal sistemi tat-trasport pubbliku effiċjenti u soluzzjonijiet ta' mobbiltà attiva bħall-mixi u ċ-ċikliżmu u l-promozzjoni tal-aċċessibbiltà u l-multimodalità fost il-modi differenti tat-trasport;

Mobilizzazzjoni ta' investimenti privati għal irkupru sostenibbli

59.  Jappoġġja strateġija mġedda għall-finanzi sostenibbli; jissottolinja l-ħtieġa ta' ekotikketta evoluttiva tal-UE għall-prodotti finanzjarji, ta' Standard tal-UE għall-Bonds Ekoloġiċi (EU GBS), u ta' data aktar affidabbli, komparabbli u aċċessibbli dwar is-sostenibbiltà miksuba billi jiġu armonizzati l-indikaturi tas-sostenibbiltà; ifakkar fl-importanza konsiderevoli tal-finanzjament ekoloġiku għar-rwol internazzjonali tal-UE u tal-euro fl-għaxar snin li ġejjin; jenfasizza l-importanza għall-SMEs ta' standards ta' rappurtar simplifikati li jippermettulhom jipparteċipaw bis-sħiħ fis-swieq kapitali;

60.  Jinsisti li data ta' sostenibbiltà aktar affidabbli, komparabbli u aċċessibbli hija indispensabbli biex is-sistema finanzjarja sostenibbli tal-UE taħdem fil-prattika; jilqa' l-idea tal-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali li jistabbilixxi punt ta' aċċess uniku Ewropew (ESAP) biex jaggrega l-informazzjoni dwar kumpaniji fl-UE permezz tal-interkonnessjoni tar-reġistri u bażijiet tad-data dwar il-kumpaniji nazzjonali u tal-UE eżistenti, bħala mod kif il-kumpaniji, b'mod partikolari fi Stati Membri iżgħar, jiġu megħjuna jattiraw l-investituri; jisħaq li l-kumpaniji għandhom ikunu jistgħu jikkontrollaw id-disponibbiltà tad-data tagħhom fil-punt ta' aċċess uniku Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għal punt ta' aċċess uniku Ewropew għal informazzjoni finanzjarja u mhux finanzjarja dwar kumpaniji elenkati u mhux elenkati tal-UE, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju ta' proporzjonalità, fejn xieraq; jistieden lill-Kummissjoni tissimplifika r-rekwiżiti ta' trasparenza skont id-Direttiva dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju u tallinjahom ma' dawk skont ir-Regolament dwar it-Tassonomija u r-Regolament dwar id-Divulgazzjoni tal-Finanzi Sostenibbli; jappella għal metodoloġiji trasparenti fil-ġbir u l-pubblikazzjoni tad-data; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta monitoraġġ u rappurtar effikaċi ta' data dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, filwaqt li tagħmilha disponibbli għall-pubbliku, biex tiggarantixxi t-trasparenza sħiħa għall-infiq tat-tranżizzjoni ekoloġika tal-UE; iqis li sehem sinifikanti tal-Bonds tal-UE li għandhom jinħarġu fil-kuntest tal-Pjan ta' Rkupru jinħarġu abbażi tal-istandard tal-UE għall-bonds ekoloġiċi, kif propost mill-Kummissjoni;

61.  Ifaħħar il-progress li sar abbażi tal-inizjattivi inklużi fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Finanzi Sostenibbli tal-2018; jappella għall-adozzjoni tal-atti delegati previsti fir-Regolament dwar it-Tassonomija, filwaqt li titqies il-firxa ta' kriterji u indikaturi tas-sostenibbiltà; jitlob speċifikament li jkun hemm implimentazzjoni rapida tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" kif deskritt fir-Regolament dwar id-Divulgazzjoni tal-Finanzi Sostenibbli u r-Regolament dwar it-Tassonomija; jenfasizza l-importanza li jkun hemm rekwiżiti ta' żvelar ambizzjużi għall-prodotti u l-entitajiet finanzjarji kollha;

62.  Iqis li l-istrateġija mġedda u futura ta' finanzjament sostenibbli tal-UE hija opportunità kbira biex tiġi aċċellerata t-tranżizzjoni favur investiment bl-imnut aktar sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-miżuri meħtieġa biex jiġi inċentivat l-investiment bl-imnut sostenibbli;

63.  Jieħu nota tal-Artikolu 26(2) tar-Regolament dwar it-Tassonomija, li jagħti mandat lill-Kummissjoni biex, sal-31 ta' Diċembru 2021, tippubblika rapport li jiddeskrivi d-dispożizzjonijiet li jkunu meħtieġa biex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament lil hinn mill-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, inklużi objettivi oħra ta' sostenibbiltà, bħall-objettivi soċjali;

64.  Japprova s-sejħa mill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Finanzi Sostenibbli għal miżuri ġodda li jrawmu l-viżjoni fit-tul, għall-benefiċċju tan-nies u l-pjaneta; jistieden lill-Kummissjoni tanalizza u tipproponi kif perspettiva fit-tul tista' tiġi inkorporata aħjar fir-reġim u fir-regoli tal-governanza korporattiva; jilqa' t-tħejjija ta' inizjattiva ta' governanza korporattiva sostenibbli;

65.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju, li tista' tinkorpora d-divulgazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet korporattivi fuq is-sostenibbiltà ambjentali, soċjali u tal-governanza;

66.  Jinsisti li fil-mobilizzazzjoni tal-finanzjament għall-Patt Ekoloġiku, l-investiment pubbliku u dak privat iridu jikkomplementaw lil xulxin fejn possibbli; jisħaq li l-investiment tas-settur privat m'għandux ikun eskluż sabiex il-finanzjament għall-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli jkun jista' jiġi massimizzat;

67.  Ifakkar li l-investimenti u s-self f'attivitajiet ekonomiċi mhux sostenibbli jistgħu jwasslu għal assi mhux rekuperabbli jew investimenti mhux għalkollox rekuperabbli b'effetti ta' lock-in; jindika li dan ir-riskju jeħtieġ li jkun integrat biżżejjed fil-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u fl-oqfsa prudenzjali, inkluż fil-qafas ta' Basel; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, teżamina modi kif ittejjeb l-inklużjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà u t-trattament prudenzjali tal-investimenti u s-self fit-tul, inkluż fil-Ktieb tar-Regoli Bankarji tal-UE, li barra minn hekk ikun jippromwovi l-istabbiltà sistemika finanzjarja ġenerali, u tkompli tfittex li tippromwovi l-affidabbiltà, il-komparabbiltà u t-trasparenza tal-fatturi ta' sostenibbiltà fil-klassifikazzjonijiet tal-kreditu; jemmen li dan tal-aħħar jista' jiġi indirizzat fir-rieżamijiet li jmiss tar-Regolament dwar l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, ir-Regolament/Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital u l-oqfsa ta' solvenza;

68.  Ifakkar li l-investimenti sostenibbli mhux neċessarjament jiġu bi profil ta' riskju aktar baxx minn tipi oħra ta' investimenti;

69.  Jemmen li għandu jkun aktar faċli għall-SMEs fl-Unjoni li jaċċessaw finanzjament pubbliku u privat fil-qafas tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; jenfasizza l-ħtieġa ta' sforzi addizzjonali biex l-SMEs jiġu infurmati dwar l-opportunitajiet ġodda ta' finanzjament fil-qafas tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli;

Promozzjoni ta' investiment pubbliku sostenibbli fi żminijiet ta' kriżi

70.  Jappella għall-ħolqien ta' strument għall-investimenti sostenibbli biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, iżda jenfasizza li, ikun liema jkun il-mudell ta' finanzjament li jintgħażel, il-livelli miżjuda ta' investiment pubbliku għandhom jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi fl-UE; iqis li rieżami possibbli tal-qafas ta' governanza ekonomika tal-UE għandu jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Bord Fiskali Ewropew indipendenti u għandu jistimula lill-Istati Membri biex jagħmlu l-ekonomiji u n-nefqa pubblika tagħhom konformi mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jappoġġja l-wegħda tal-Kummissjoni li tesplora oqfsa abilitanti oħra, bħall-Istandards tal-Bonds Ekoloġiċi, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal l-aħjar prattiki dwar l-ibbaġitjar ekoloġiku;

71.  Jitlob li l-appoġġ pubbliku għas-settur tat-trasport, speċjalment għal-linji tal-ajru, għas-settur tat-turiżmu u għas-settur tal-karozzi, jintuża b'mod sostenibbli u effiċjenti; jitlob li l-attivitajiet tranżitorji definiti fir-Regolament dwar it-Tassonomija jkunu eliġibbli biex jirċievu finanzjament fil-qafas tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, u jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-aċċess għall-finanzjament u forom oħra ta' appoġġ għall-mikrointrapriżi u l-SMEs;

72.  Jappella għall-integrazzjoni tal-akkwist pubbliku u tas-sejħiet għall-offerti sostenibbli, u għal koordinazzjoni Ewropea akbar f'dan ir-rigward;

73.  Jilqa' l-fatt li l-pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza se jkunu bbażati fuq prijoritajiet kondiviżi tal-UE; jenfasizza f'dan ir-rigward il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, kif ukoll l-Aġenda Diġitali u l-għan strateġiku li tinkiseb is-sovranità Ewropea f'setturi strateġiċi li jkollhom bażi industrijali sostenibbli; ifakkar fil-ħtieġa ta' investiment ta' rkupru ekoloġiku u fil-ħtieġa li tiżdied il-konverġenza fost l-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, li tista' tgħin biex jitħaffef l-irkupru ekonomiku; jappella għall-inklużjoni ta' prijoritajiet f'oqsma bħall-impjiegi, il-ħiliet, l-edukazzjoni, l-intraprenditorija diġitali, ir-riċerka u l-innovazzjoni u s-saħħa, iżda anki f'oqsma relatati man-negozju u mas-settur mingħajr skop ta' qligħ, inklużi l-amministrazzjoni pubblika u s-settur finanzjarju; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi assistenza teknika lill-awtoritajiet pubbliċi fl-abbozzar ta' pjanijiet ta' tranżizzjoni sabiex jevitaw li jkun hemm assi mhux rekuperabbli; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, u tiżgura li każijiet ta' ksur serju jwasslu għall-irkupru tal-allokazzjonijiet imħallsa; jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri li joħorġu l-pjanijiet jirrispettaw l-istat tad-dritt u l-valuri demokratiċi tagħna;

74.  Jinsisti li l-prinċipju "la tagħmilx ħsara" tal-Patt Ekoloġiku Ewropew japplika għall-pjanijiet kollha ta' rkupru;

75.  Jiddispjaċih għad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jneħħi l-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza mill-programm Next Generation EU; iqisu bħala għodda importanti biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku;

76.  Jappella biex il-kumpaniji li jibbenefikaw minn appoġġ pubbliku jimpenjaw ruħhom għar-rappurtar pubbliku pajjiż b'pajjiż, filwaqt li tiġi rrispettata l-possibbiltà ta' derogi temporanji previsti għall-protezzjoni ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva; jitlob li dawn il-kumpaniji jiżguraw ukoll li jkun hemm kompetizzjoni ekwa, inaqqsu d-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi, jirrispettaw l-obbligi ta' rappurtar mhux finanzjarju tagħhom, jiggarantixxu l-impjiegi, jiżvelaw kwalunkwe trattament ta' benefiċċju li jirċievu, u joqogħdu strettament lura milli jinvolvu ruħhom fi kwalunkwe strateġija ta' evitar tat-taxxa permezz ta' sussidjarji f'ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa mingħajr attività ekonomika sostanzjali; jinsisti li dawn il-kumpaniji għandhom jikkontribwixxu b'mod ekwu għall-isforzi ta' rkupru billi jħallsu s-sehem ekwu tagħhom ta' taxxi; jappella, f'dan il-kuntest, għal kuntratt soċjali ġdid għan-negozji, li jarmonizza l-għanijiet għall-profitt ma' kunsiderazzjonijiet għan-nies u l-pjaneta;

77.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, inkluż il-Qafas Temporanju introdott b'reazzjoni għall-kriżi tal-pandemija tal-COVID-19, kif meħtieġ sabiex tikseb appoġġ pubbliku akbar għall-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li l-appoġġ tal-għajnuna mill-Istat jingħata bil-kundizzjoni li jintlaħqu l-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni; jinnota li kwalunkwe reviżjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għandha tkun imfassla b'attenzjoni sabiex tipprevjeni tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern, u tiżgura l-integrità tiegħu u kundizzjonijiet ekwi fi kwalunkwe reviżjoni futura;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tapprova talba għal għajnuna mill-Istat minn Stat Membru, f'konformità mal-Artikolu 108 TFUE, tinkludi fid-deċiżjoni tagħha dispożizzjonijiet li jirrikjedu li l-benefiċjarji f'setturi li joħolqu ħafna emissjonijiet tal-karbonju jadottaw miri klimatiċi u pjanijiet direzzjonali ta' tranżizzjoni ekoloġika, u juru l-allinjament tal-mudell u l-attivitajiet kummerċjali tagħhom mal-objettivi stabbiliti fil-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) 2018/1999;

79.  Jilqa' r-reviżjoni ppjanata tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija għall-2021, u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti leġiżlattivi biex ir-rati tal-VAT jinġiebu f'konformità mal-kunsiderazzjonijiet ambjentali, tiġi introdotta imposta fuq il-plastik li jintuża darba biss, u jiżdiedu d-dazji tas-sisa minimi rilevanti li tilfu l-effett tagħhom minħabba l-inflazzjoni; ifittex li jgħaqqad dawn ir-riformi mal-isforzi biex tinżamm il-kapaċità tal-akkwist għal dawk bl-inqas livelli ta' introjtu fl-Unjoni Ewropea;

80.  Ifakkar li l-ħtiġijiet ta' investiment relatati mat-tranżizzjoni ekoloġika qed jiżdiedu, u li l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa korporattivi jikkawżaw riżorsi mitlufa potenzjali għall-baġits nazzjonali u tal-UE li huma stmati li jvarjaw minn EUR 50-70 biljun sa EUR 160-190 biljun, li jistgħu jintużaw għall-investiment fil-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli; jistieden lill-Istati Membri jimmobilizzaw ir-riżorsi biex jiffinanzjaw it-tranżizzjoni sostenibbli u ekwa billi jimplimentaw kwalunkwe ftehim qafas inklużiv potenzjali tal-OECD, inkluż il-Pilastru 2 tiegħu; jappella għal ġlieda intensifikata kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; jappella għal koordinazzjoni fil-livell tal-UE biex jiġu identifikati, investigati u evitati skemi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa minn individwi u korporazzjonijiet; jappella għal strateġija ambizzjuża dwar it-tassazzjoni tal-intrapriżi għas-seklu 21; jistieden lill-Kunsill jaġġorna l-kriterji dwar id-definizzjoni ta' reġimi tat-taxxa dannużi fil-Kodiċi ta' Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi, u jtenni l-pożizzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2019 dwar l-Istati Membri li jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi kriterji biex tivvaluta l-prattiki tat-taxxa tal-Istati Membri; ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-Artikolu 116 TFUE fil-kuntest tad-dossiers relatati mat-taxxa, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħmel użu minn dik id-dispożizzjoni biex tevita li jkun hemm distorsjonijiet fil-kompetizzjoni fis-suq uniku;

81.  Jixtieq li jiġi żgurat li kulħadd jikkontribwixxi b'mod ekwu għall-irkupru ta' wara l-COVID-19 u għat-tranżizzjoni lejn ekonomija kompetittiva u sostenibbli, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-kapaċitajiet differenti tal-Istati Membri; iqis li, kif enfasizzat mill-President tal-BĊE Christine Lagarde fis-7 ta' Lulju 2020, il-persuni vulnerabbli sikwit "huma l-aktar milquta" mill-pandemija tal-COVID-19, filwaqt li l-prezzijiet tal-assi s'issa żdiedu matul il-kriżi; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jistudjaw riżorsi ġodda biex jiffinanzjaw l-irkupru ekonomiku li jqis dan;

82.  Jisħaq li ż-żieda fil-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku se timplika grad sinifikanti kemm ta' dixxiplina baġitarja kif ukoll ta' skrutinju, sabiex jiġu evitati l-frodi u d-devjazzjoni tal-fondi; jinnota li l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) huwa nieqes mill-kapaċità li jipprevjeni l-frodi finanzjarja waħdu; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri kollha jingħaqdu mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (EPPO);

83.  Jemmen li l-kombinazzjoni tal-proposti f'dan ir-rapport tista' timmobilizza s-EUR 660 biljun fis-sena meħtieġa biex tintrebaħ il-ġlieda għall-klima u l-impjiegi;

o
o   o

84.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
(2) Testi adottati, P8_TA(2018)0449.
(3) Testi adottati, P9_TA(2019)0032.
(4) Testi adottati, P9_TA(2020)0124.
(5) Testi adottati, P9_TA(2020)0220.
(6) Testi adottati, P9_TA(2019)0102.
(7) Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
(8) ĠU C 76, 9.3.2020, p. 23.
(9) Testi adottati, P9_TA(2020)0206.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf


Il-Programm InvestEU ***I
PDF 553kWORD 154k
Test
Test konsolidat
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))(1)
P9_TA(2020)0306A9-0203/2020

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Emenda 1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW(2)
P9_TA(2020)0306A9-0203/2020
għall-proposta tal-Kummissjoni
P9_TA(2020)0306A9-0203/2020
---------------------------------------------------------
P9_TA(2020)0306A9-0203/2020

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi l-Programm InvestEU

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 173 u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(4),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)  Il-pandemija tal-COVID-19 hija xokk simmetriku ewlieni għall-ekonomija globali u tal-Unjoni b'impatt soċjali u ekonomiku asimmetriku ewlieni fost l-Istati Membri u r-reġjuni. Minħabba l-miżuri ta' konteniment meħtieġa, l-attività ekonomika fl-UE naqset b'mod sinifikanti. Skont it-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni għas-Sajf 2020, il-kontrazzjoni ekonomika fil-PDG tal-UE fl-2020 mistennija tkun madwar 8,3 %, li hija ċifra aktar profonda mit-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni għar-Rebbiegħa 2020 u ferm aktar profonda milli matul il-kriżi finanzjarja fl-2009, u f'ċerti setturi l-kontrazzjoni tkun saħansitra akbar. It-tifqigħa tal-pandemija wriet l-interkonnettività tal-ktajjen tal-provvista globali u esponiet xi vulnerabilitajiet bħad-dipendenza żejda tal-industriji strateġiċi fuq sorsi esterni tal-provvista mhux diversifikati, kif ukoll nuqqas ta' infrastruttura kritika. Dawn il-vulnerabbiltajiet jeħtieġ li jiġu indirizzati, b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju inklużi l-mikrointrapriżi, biex jitjieb ir-rispons ta' emerġenza tal-Unjoni kif ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija sħiħa, filwaqt li tibqa' miftuħa għall-kompetizzjoni u l-kummerċ f'konformità mar-regoli tagħha. L-attività ta' investiment hija mistennija li tkun naqset b'mod sinifikanti. Anki qabel il-pandemija, filwaqt li seta' jiġi osservat irkupru fil-proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-PDG fl-Unjoni, dan baqa' taħt dak li jista' jkun mistenni f'irkupru qawwi u ma kienx biżżejjed biex jikkumpensa għal snin ta' nuqqas ta' investiment wara l-kriżi tal-2009. Aktar importanti minn hekk, il-livelli u t-tbassir attwali tal-investiment ma jkoprux il-ħtiġijiet ta' investiment strutturali tal-Unjoni għall-bidu mill-ġdid u għas-sostenn ta' tkabbir fit-tul quddiem il-bidla teknoloġika u l-kompetittività globali, inkluż l-innovazzjoni, il-ħiliet, l-infrastruttura, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ("SMEs") u l-ħtieġa li jiġu indirizzati sfidi soċjetali ewlenin bħas-sostenibbiltà jew it-tixjiħ demografiku. Konsegwentement, sabiex jinkisbu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni, inklużi l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-14 ta' Jannar 2020 dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, tal-10 ta' Marzu 2020 dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa u tal-10 ta' Marzu 2020 dwar Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali, u biex jiġi appoġġat l-irkupru ekonomiku rapidu, sostenibbli,inklużiv, dejjiemi u b'saħħtu, hemm bżonn ta' sostenn biex jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u biex titnaqqas id-diskrepanza fl-investiment f'setturi fil-mira.

(2)  L-evalwazzjonijiet enfasizzaw li l-varjetà ta' strumenti finanzjarji mogħtija matul il-perjodu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 wasslet għal xi duplikazzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tagħhom. Din il-varjetà pproduċiet ukoll kumplessità għall-intermedjarji u d-destinatarji finali li ġew iffaċċjati b'regoli ta' eliġibbiltà u rapportar differenti. L-assenza ta' regoli kompatibbli xekklet ukoll il-kombinazzjoni ta' bosta fondi tal-Unjoni, għalkemm kombinazzjonijiet bħal dawn kienu jkunu ta' benefiċċju sabiex isostnu proġetti li kienu jeħtieġu tipi differenti ta' finanzjament. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit fond uniku, il-Fond InvestEU, li jibni fuq l-esperjenza tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) stabbilit skont il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa, sabiex jingħata sostenn li jiffunzjona b'mod aktar effiċjenti lir-riċevituri finali billi jiġi integrat u ssimplifikat il-finanzjament offrut skont skema ta' garanzija baġitarja unika, u b'hekk jittejjeb l-impatt tas-sostenn tal-Unjoni filwaqt li titnaqqas l-ispiża għall-Unjoni pagabbli mill-baġit.

(3)  Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat strateġiji u testi ambizzjużi biex tikkompleta s-Suq Uniku u biex tistimula tkabbir u impjiegi sostenibbli u inklużivi, bħall-"Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" tat-3 ta' Marzu 2010, "Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali" tat-30 ta' Settembru 2015, "Strateġija Ewropea ġdida għall-Kultura" tat-22 ta' Mejju 2018, il-"Pjan ta' Azzjoni dwar l-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027":"Enerġija nadifa għall-Ewropej kollha" tat-30 ta' Novembru 2016, "L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari" tat-2 ta' Diċembru 2015, "Strateġija Ewropea għal Mobilità b'Emissjonijiet Baxxi" tal-20 ta' Lulju 2016, "Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża" tat-30 ta' Novembru 2016, "Tnedija tal-Fond Ewropew għad-Difiża" tas-7 ta' Ġunju 2017, "Strateġija Spazjali għall-Ewropa" tas-26 ta' Ottubru 2016, Il-Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tat-13 ta' Diċembru 2017, l-istrateġija fit-tul għall-2050 "Pjaneta Nadifa għal kulħadd" tat-28 ta' Novembru 2018, il-Patt Ekoloġiku Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2019, il-"Pjan ta' Investiment għall-Patt Ekoloġiku Ewropew" tal-14 ta' Jannar 2020, l-"Ewropa soċjali b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 ta' Jannar 2020, l-"Istrateġija biex insawru l-futur diġitali tal-Ewropa", l-"Istrateġija dwar id-Data" u l-"Komunikazzjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali" tad-19 ta' Frar 2020, [Regolament li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 (Liġi Ewropea dwar il-Klima)], "Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa" tal-10 ta' Marzu 2020, u "Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" tal-10 ta' Marzu 2020, l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2030 tal-20 ta' Mejju 2020, ir-Regolament (UE) 2020/852 tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088, l-Istrateġija ta' Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija u l-Istrateġija tal-Idroġenu tat-8 ta' Lulju 2020. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jisfrutta u jsaħħaħ is-sinerġiji bejn dawn l-istrateġiji li jsaħħu lil xulxin permezz tal-għoti ta' appoġġ għall-investiment u l-aċċess għall-finanzjament.

(4)  Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika huwa l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi nazzjonali u li jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri, jekk xieraq f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, jiżviluppaw l-istrateġiji ta' investiment pluriennali nazzjonali tagħhom stess b'appoġġ għal dawk il-prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-programmi nazzjonali ta' riforma annwali bħala mod kif jiġu deskritti u kkoordinati proġetti ta' investiment ta' prijorità li għandhom jiġu appoġġati minn finanzjament nazzjonali, finanzjament mill-Unjoni, jew it-tnejn li huma. Dawn l-istrateġiji jenħtieġ li jużaw ukoll il-finanzjament tal-Unjoni b'mod koerenti u jimmassimizzaw il-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi riċevut, b'mod partikolari mill-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej, mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u mill-Programm InvestEU.

(5)  Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi biex tittejjeb il-kompetittività u l-konverġenza soċjoekonomika u l-koeżjoni tal-Unjoni, inkluż fl-oqsma tal-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, l-użu effiċjenti tar-riżorsi fil-kuntest ta' ekonomija ċirkolari, is-sostenibbiltà u l-inklużività tat-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni u r-reżiljenza u l-integrazzjoni tas-swieq kapitali tal-Unjoni, inkluż permezz ta' soluzzjonijiet li jindirizzaw il-frammentazzjoni tas-swieq kapitali tal-Unjoni u d-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament għall-intrapriżi tal-Unjoni. Għal dan il-għan, il-Fond InvestEU jenħtieġ li jappoġġa proġetti teknikament u ekonomikament vijabbli billi jipprovdi qafas għall-użu ta' strumenti ta' dejn, ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' ekwità u kważi ekwità (bħal dejn ibridu, dejn subordinat jew ekwità konvertibbli) bl-appoġġ ta' garanzija mill-baġit tal-Unjoni u minn kontribuzzjonijiet finanzjarji minn sħab inkarigati mill-implimentazzjoni skont kif rilevanti. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jkun immexxi mid-domanda, filwaqt li fl-istess ħin jiffoka fuq il-forniment ta' benefiċċji strateġiċi fit-tul fir-rigward ta' oqsma ewlenin tal-politika tal-Unjoni li altrimenti ma jiġux iffinanzjati jew ma jkunux iffinanzjati biżżejjed, u b'hekk jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni. L-appoġġ tal-Fond InvestEU jenħtieġ li jkopri firxa wiesgħa ta' setturi u reġjuni, iżda jenħtieġ li jevita konċentrazzjoni settorjali jew ġeografika eċċessiva u jenħtieġ li jiffaċilita ▌proġetti magħmula minn entitajiet sħab u proġetti li jrawmu l-iżvilupp ta' networks, raggruppamenti u ċentri ta' innovazzjoni diġitali f'reġjuni madwar l-UE.

(6)  Is-setturi kulturali u kreattivi huma setturi fundamentali u li qed jikbru malajr fl-Unjoni, li jista' jkollhom rwol importanti fl-iżgurar ta' rkupru sostenibbli u jiġġeneraw valur ekonomiku u kulturali mill-proprjetà intellettwali u mill-kreattività individwali. Madankollu, ir-restrizzjonijiet fuq il-kuntatti soċjali u l-organizzazzjoni ta' avvenimenti stabbiliti fil-bidu tal-kriżi tal-COVID-19 qed ikomplu jevolvu u kellhom impatt ekonomiku negattiv sinifikanti fuq dawn is-setturi u fuq dawk li jaħdmu fihom, bil-possibbiltà ta' ħsara strutturali fit-tul fir-rigward tal-aċċess għall-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) jew strumenti finanzjarji kumplessi. Barra minn hekk, in-natura intanġibbli tal-assi f'dawk is-setturi tillimita l-aċċess tal-SMEs u l-organizzazzjonijiet minn dawk is-setturi għal finanzjament privat li huwa essenzjali biex wieħed ikun jista' jinvesti, jespandi u jikkompeti f'livell internazzjonali. Il-programm InvestEU jenħtieġ li jkompli jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs u l-organizzazzjonijiet mis-setturi kulturali u kreattivi. Is-setturi kulturali u kreattivi, awdjoviżivi u tal-midja huma essenzjali għad-diversità kulturali tagħna u għall-bini ta' soċjetajiet demokratiċi u koeżivi fl-era diġitali, u parti intrinsika tas-sovranità u l-awtonomija tagħna, u l-investimenti strateġiċi fil-kontenut u fit-teknoloġija awdjoviżivi u tal-midja se jiddeterminaw il-kompetittività tas-setturi u l-kapaċità fit-tul tagħhom li jipproduċu u jqassmu kontenut ta' kwalità għolja lil udjenzi kbar bejn il-fruntieri nazzjonali, fir-rispett għall-pluraliżmu u l-libertà tal-kelma.

(7)  Bil-ħsieb li jitrawwem it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, l-investiment u l-impjiegi, u b'hekk jingħata kontribut għal titjib fil-benesseri, għal distribuzzjoni aktar ġusta tad-dħul u għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali akbar fl-Unjoni, il-Fond InvestEU jenħtieġ li jappoġġa investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli, inkluż fil-wirt kulturali. Il-proġetti ffinanzjati mill-Fond InvestEU jenħtieġ li jissodisfaw l-istandards ambjentali u soċjali tal-Unjoni, inklużi l-istandards dwar id-drittijiet tax-xogħol. L-interventi permezz tal-Fond InvestEU jenħtieġ li jikkumplimentaw l-appoġġ tal-Unjoni li jitwassal permezz ta' għotjiet.

(8)  L-Unjoni approvat l-għanijiet stabbiliti fl-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli (l-"Aġenda 2030"), l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tagħha (SDGs) u l-Ftehim ta' Pariġi adottat taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima(6) ("Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima") kif ukoll il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015-2030. Biex jintlaħqu dawn l-objettivi, kif ukoll dawk stabbiliti fil-politiki ambjentali tal-Unjoni, l-azzjoni favur l-iżvilupp sostenibbli għandha tiżdied b'mod sinifikanti. Għalhekk, il-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli jenħtieġ li jkollhom rwol prominenti fit-tfassil tal-Fond InvestEU.

(9)  Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-bini ta' sistema ta' finanzjament sostenibbli fl-Unjoni li tappoġġa l-orjentazzjoni mill-ġdid ta' kapital privat lejn investimenti sostenibbli f'konformità mal-objettivi stabbiliti fil-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2018 "Pjan ta' Azzjoni: Il-finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli", tal-10 ta' Marzu 2020 dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa, tal-10 ta' Marzu 2020 dwar Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali u ▌tal-14 ta' Jannar 2020 dwar il-Pjan ta' Investiment għall-Patt Ekoloġiku Ewropew.

(10)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni rigward l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-Programm InvestEU se jikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta' azzjonijiet klimatiċi ewlenin u għall-kisba ta' mira ġenerali fejn mill-inqas 30 % tal-infiq tal-baġit tal-UE jappoġġa għanijiet relatati mal-klima. Azzjonijiet fil-qafas tal-Programm InvestEU huma mistennija jikkontribwixxu mill-inqas 30 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-Programm InvestEU għall-objettivi dwar il-klima. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

(11)  Il-kontribut tal-Fond InvestEU għall-kisba tal-mira tal-klima se jiġi traċċat permezz ta' sistema tal-Unjoni tal-intraċċar tal-klima żviluppata mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mas-sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni, u bl-użu xieraq tal-kriterji stabbiliti bir-[Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-iffaċilitar tal-investiment sostenibbli(7)] biex jiġi ddeterminat jekk attività ekonomika tkunx ambjentalment sostenibbli. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni ta' dimensjonijiet oħra tal-SDGs.

(12)  Skont ir-Rapport dwar ir-Riskji Globali tal-2018 maħruġ mill-Forum Ekonomiku Dinji, nofs l-aktar għaxar riskji kritiċi li jheddu l-ekonomija dinjija huma relatati mal-ambjent. Dawn ir-riskji jinkludu t-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-kanali tal-ilma interni u tal-oċeani, l-avvenimenti klimatiċi estremi, it-telf tal-bijodiversità u l-fallimenti fil-mitigazzjoni u fl-adattament għat-tibdil fil-klima. Il-prinċipji ambjentali huma integrati bis-sħiħ fit-Trattati u f'ħafna mill-politiki tal-Unjoni. Għalhekk, l-integrazzjoni tal-objettivi ambjentali jenħtieġ li tiġi promossa f'operazzjonijiet relatati mal-Fond InvestEU. Il-protezzjoni ambjentali u l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' riskji relatati jenħtieġ li jiġu integrati fil-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-investimenti. L-Unjoni jenħtieġ ukoll li tintraċċa n-nefqiet tagħha relatati mal-bijodiversità u t-tniġġis tal-arja sabiex tissodisfa l-obbligi ta' rappurtar skont il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika(8) u skont id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9). Investiment allokat għal għanijiet tas-sostenibbiltà ambjentali jenħtieġ għalhekk li jiġi segwit permezz ta' metodoloġiji komuni li huma konsistenti ma' dik żviluppata fil-qafas ta' programmi oħra tal-Unjoni applikabbli għall-klima, il-bijodiversità u t-tniġġis tal-arja sabiex tkun possibbli l-valutazzjoni tal-impatt individwali u kkombinat tal-investimenti fuq komponenti ewlenin tal-kapital naturali, inklużi l-arja, l-ilma, l-art u l-bijodiversità.

(13)  Il-proġetti ta' investiment li jirċievu appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, jenħtieġ li jiġu skrinjati mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jiġi determinat jekk dawn għandhomx impatt ambjentali, klimatiku jew soċjali. Jenħtieġ li l-proġetti ta' investiment li jkollhom tali impatt ikunu soġġetti għall-verifika tas-sostenibbiltà f'konformità mal-gwida li jenħtieġ li tiġi żviluppata mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni fil-qafas tal-Programm InvestEU. Din il-gwida jenħtieġ li tuża b'mod xieraq il-kriterji stabbiliti mir-[Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli] biex jiġi determinat jekk attività ekonomika tkunx ambjentalment sostenibbli u konsistenti mal-gwida żviluppata għal programmi oħra tal-Unjoni. B'konsistenza mal-prinċipju ta' proporzjonalità, tali gwida jenħtieġ li tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex jiġu evitati piżijiet amministrattivi mhux dovuti, u proġetti taħt ċertu daqs li għandhom jiġu definiti fil-gwida jenħtieġ li jiġu esklużi mill-verifika tas-sostenibbiltà. Jekk s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jikkonkludi li ma għandha titwettaq l-ebda verifika tas-sostenibbiltà, jenħtieġ li jipprovdi ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment stabbilit għall-Fond InvestEU. Operazzjonijiet li ma jkunux konsistenti mal-kisba tal-għanijiet klimatiċi jenħtieġ li ma jkunux eliġibbli għall-appoġġ skont dan ir-Regolament.

(14)  Ir-rati baxxi ta' investiment fl-infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi finanzjarja u għal darba oħra matul il-kriżi tal-Covid-19 dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, lill-isforzi lejn in-newtralità klimatika, lill-kompetittività, lill-konverġenza 'l fuq tal-kundizzjonijiet tal-għajxien fl-Unjoni, u l-ħolqien tal-impjiegi. Dan joħloq ukoll ir-riskju ta' diverġenzi u ta' inugwaljanzi dejjem akbar fi ħdan u bejn l-Istati Membri, u jkollu impatt fuq l-iżvilupp tar-reġjuni, jaffettwa l-konverġenza u l-koeżjoni tal-Unjoni, li huma viżibbli b'mod partikolari fir-rigward tal-infrastruttura diġitali. Huwa kruċjali li tiġi appoġġata l-konnettività tal-broadband veloċi u ultra veloċi fir-reġjuni rurali u urbani kollha tal-Unjoni, jiġi pprovdut appoġġ lin-negozji ġodda diġitali u lill-SMEs innovattivi biex dawn ikunu jistgħu jikkompetu u jespandu aħjar, u tiġi aċċelerata t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija kollha sabiex jiżdiedu kemm il-kompetittività fit-tul kif ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija tal-Unjoni. L-investimenti kbar fl-infrastruttura tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-interkonnessjoni u l-effiċjenza enerġetika u l-ħolqien ta' Żona Unika Ewropea tat-Trasport, huma essenzjali biex jintlaħqu l-miri tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, inklużi l-impenji tal-Unjoni lejn l-SDGs, u l-miri għall-enerġija u għall-klima tal-2030. Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu investimenti fit-trasport, fl-enerġija, inkluż fl-effiċjenza enerġetika u fis-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u f'sorsi tal-enerġija oħra sikuri u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi, fl-infrastruttura ambjentali, fl-infrastruttura marbuta mal-azzjoni klimatika, fl-infrastruttura marittima u fl-infrastruttura diġitali. Jenħtieġ li l-Programm InvestEU jagħti prijorità lil oqsma li ma jsirx biżżejjed investiment fihom, u li huwa meħtieġ li jsir investiment addizzjonali fihom. Biex jiġi mmassimizzat l-impatt u l-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, huwa xieraq li jiġi promoss proċess tal-investiment irrazzjonalizzat li jippermetti l-viżibbiltà tar-riżerva tal-proġetti u jimmassimizza s-sinerġiji bejn il-programmi rilevanti tal-Unjoni bħal fit-trasport, l-enerġija u d-diġitalizzazzjoni. B'kont meħud tat-theddid għas-sikurezza u s-sigurtà, proġetti ta' investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni jenħtieġ li jinkludu miżuri għar-reżiljenza tal-infrastruttura, inklużi l-manutenzjoni u s-sikurezza tal-infrastruttura, u jenħtieġ li jqisu l-prinċipji għall-ħarsien taċ-ċittadini fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ li jkun komplementari għall-isforzi magħmula minn fondi oħra tal-Unjoni li jipprovdu appoġġ għal komponenti ta' sigurtà ta' investimenti fl-ispazji pubbliċi, it-trasport, l-enerġija u infrastruttura kritika oħra, bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

(15)  Fejn xieraq, jenħtieġ li l-Programm InvestEU jikkontribwixxi għall-objettivi tad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) u r-Regolament dwar il-Governanza(11), kif ukoll jippromwovi l-effiċjenza enerġetika f'deċiżjonijiet ta' investiment.

(16)  Il-multimodalità ġenwina hija opportunità biex jinħoloq network tat-trasport effiċjenti u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent, li juża l-potenzjal massimu tal-mezzi kollha tat-trasport u li jiġġenera sinerġija bejniethom. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jappoġġa investimenti f'ċentri tat-trasport multimodali, li – minkejja l-argumenti favur il-vijabbiltà u l-potenzjal ekonomiku sinifikanti tagħhom – iġorru riskju sinifikanti għall-investituri privati. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp u l-użu tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (ITS). Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jgħin biex tingħata spinta lill-isforzi favur it-tfassil u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji li jgħinu biex titjieb is-sikurezza tal-vetturi u tal-infrastruttura tat-toroq.

(17)  Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-politiki tal-Unjoni dwar l-ibħra u l-oċeani, permezz tal-iżvilupp ta' proġetti u intrapriżi fil-qasam tal-ekonomija blu, u l-Prinċipji ta' Finanzi tal-Ekonomija Blu Sostenibbli. Dan jista' jinkludi interventi fil-qasam tal-intraprenditorija u l-industrija marittima, industrija marittima innovattiva u kompetittiva, kif ukoll enerġija marittima rinnovabbli u ekonomija ċirkolari.

(18)  Għalkemm il-livell ta' investiment globali fl-Unjoni kien qed jiżdied qabel il-kriżi tal-Covid-19, l-investiment f'attivitajiet ta' riskju ogħla bħar-riċerka u l-innovazzjoni kien għadu inadegwat u issa huwa mistenni li se jkun sofra b'mod sinifikanti minħabba l-kriżi. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jkollhom rwol kruċjali biex tingħeleb il-kriżi, tiġi kkonsolidata r-reżiljenza tal-Unjoni biex tindirizza sfidi futuri, u biex jinħolqu t-teknoloġiji meħtieġa sabiex jinkisbu l-politiki u l-għanijiet tal-Unjoni. Huwa għalhekk meħtieġ li tintlaħaq il-mira ta' investiment ta' mill-inqas 3 % tal-PDG tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni, kif maqbul mill-Istati Membri bħala parti mill-Istrateġija Ewropa 2020. Għalhekk, il-Fond InvestEU jenħtieġ li jgħin jirrimedja livelli inadegwati ta' investiment billi jikkontribwixxi b'mod sostanzjali biex jiżdied l-investiment pubbliku u privat fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Istati Membri, b'hekk jgħin biex tinkiseb il-mira globali ta' mill-anqas 3 % tal-PDG tal-Unjoni. Il-kisba ta' dik il-mira tirrikjedi li l-Istati Membri u s-settur privat jikkomplementaw il-Fond InvestEU bl-azzjonijiet ta' investiment imsaħħa tagħhom stess fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, biex jiġi evitat in-nuqqas ta' investiment ▌fir-riċerka u fl-innovazzjoni, li huwa ta' ħsara għall-kompetittività industrijali u ekonomika tal-Unjoni u għall-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħha. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jipprovdi l-prodotti finanzjarji xierqa biex ikopru l-istadji differenti fiċ-ċiklu tal-innovazzjoni u l-firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati, b'mod partikolari biex jippermetti t-tkabbir u l-użu ta' soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu kompetittivi fis-swieq dinjija u jippromwovi l-eċċellenza tal-Unjoni fit-teknoloġiji sostenibbli fil-livell globali, f'sinerġija ma' Orizzont Ewropa, inkluż il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. F'dan ir-rigward, l-esperjenza li nkisbet mill-istrumenti finanzjarji bħalma huma InnovFin - Finanzi tal-UE għall-Innovaturi, imniedi taħt Orizzont 2020 sabiex jiġi ffaċilitat u jitħaffef l-aċċess għal finanzjament għal negozji innovattivi, jenħtieġ li sservi bħala bażi b'saħħitha biex jingħata dan l-appoġġ immirat.

(19)  It-turiżmu, inkluża l-industrija tal-ospitalità, huwa qasam ta' importanza strateġika għall-ekonomija tal-Unjoni u s-settur qed jesperjenza kontrazzjoni partikolarment severa b'riżultat tal-pandemija tal-COVID-19 u r-restrizzjonijiet fuq il-kuntatti soċjali u l-għeluq tal-fruntieri li ddaħħlu fis-seħħ. Din il-kontrazzjoni hija partikolarment ta' ħsara għall-SMEs u għan-negozji tal-familja u kkawżat qgħad fuq skala kbira li jaffettwa, b'mod partikolari, lin-nisa, liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema staġjonali u lil dawk f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, u telf kbir ta' dħul għal ħafna negozji. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi biex isaħħaħ l-irkupru, il-kompetittività fit-tul u s-sostenibbiltà tas-settur, u l-ktajjen tal-valur tiegħu, billi jappoġġa operazzjonijiet li jippromwovu turiżmu sostenibbli, innovattiv u diġitali, inklużi miżuri innovattivi biex titnaqqas l-impronta klimatika u ambjentali tas-settur, hekk kif dan jirrispondi għall-kriżi tal-COVID-19. L-irkupru sostenibbli tat-turiżmu jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' għadd numeruż ta' impjiegi permanenti, lokali u ta' kwalità, li jippermettu lir-reġjuni li jiddependu ħafna fuq it-turiżmu u li għandhom sfidi speċifiċi relatati mal-iżvilupp ekonomiku tagħhom jattiraw investimenti li jkunu possibbli biss bis-saħħa tal-Programm InvestEU u l-kapaċità tiegħu li jattira investituri privati b'riżultat tal-garanzija tal-UE u l-effett ta' inklużjoni li dan jipproduċi.

(20)  Jenħtieġ sforz sinifikanti biex isir investiment fit-trasformazzjoni diġitali, u biex din tissaħħaħ, kif ukoll biex jitqassmu l-benefiċċji tagħha maċ-ċittadini u n-negozji kollha tal-Unjoni. Il-qafas b'saħħtu ta' politika tal-Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali llum jenħtieġ li jkun ibbilanċjat b'investiment ta' ambizzjoni komparabbli, inkluż fl-intelliġenza artifiċjali f'konformità mal-programm Ewropa Diġitali.

(21)  L-SMEs jirrappreżentaw aktar minn 99 % tan-negozji fl-Unjoni u l-valur ekonomiku tagħhom huwa sinifikanti u kruċjali. Madankollu, huma jiffaċċjaw diffikultajiet biex ikollhom aċċess għall-finanzi minħabba r-riskju għoli pperċepit tagħhom u minħabba li ma jkollhomx biżżejjed kapital ta' garanzija. Sfidi addizzjonali jirriżultaw mill-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività tal-SMEs u tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-internazzjonalizzazzjoni, it-trasformazzjoni f'loġika tal-ekonomija ċirkolari u l-attivitajiet ta' innovazzjoni u t-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol tagħhom. L-SMEs intlaqtu partikolarment ħażin mill-kriżi tal-COVID-19, b'mod partikolari dawk fis-setturi tas-servizzi, tal-manifattura, tal-kostruzzjoni, tat-turiżmu, tal-kultura u tal-kreattività. Barra minn hekk, l-SMEs u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali għandhom aċċess għal sett aktar limitat ta' sorsi ta' finanzjament minn intrapriżi akbar, minħabba li tipikament ma joħorġux bonds, u għandhom biss aċċess limitat għal boroż u investituri istituzzjonali kbar. Soluzzjonijiet innovattivi bħall-akkwist ta' negozju jew sehem ta' sjieda f'negozju mill-impjegati huma wkoll dejjem aktar komuni għall-SMEs u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali. Id-diffikulta għall-aċċess għall-finanzjament hija saħansitra akbar għal dawk l-SMEs li l-attivitajiet tagħhom jiffokaw fuq assi intanġibbli. L-SMEs fl-Unjoni jiddependu ħafna mill-banek u mill-finanzjament b'dejn fil-forma ta' self kurrenti (overdrafts) bankarji, self bankarju jew kiri. L-appoġġ għall-SMEs li jiffaċċjaw l-isfidi msemmija hawn fuq billi jsir aktar faċli għalihom li jaċċessaw il-finanzjament u jiġu appoġġati u pprovduti b'sorsi ta' finanzjament aktar diversifikati huwa meħtieġ biex tiżdied il-kapaċità tal-SMEs li jiffinanzjaw il-ħolqien, it-tkabbir, l-innovazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli tagħhom, tiġi żgurata l-kompetittività tagħhom u jkunu jifilħu għal xokkijiet ekonomiċi biex l-ekonomija u s-sistema finanzjarja jsiru aktar reżiljenti matul perjodi ta' tnaqqis fir-ritmu tal-ekonomija u tinżamm il-kapaċità tal-SMEs li joħolqu l-impjiegi u l-benesseri soċjali. Dan ir-Regolament hu komplementari wkoll għall-inizjattivi li diġà ttieħdu fil-kuntest tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Il-Fond InvestEU għalhekk jenħtieġ li jibni fuq dawk il-programmi ta' suċċess tal-Unjoni bħall-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) u jipprovdi l-kapital operatorju u l-investiment tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' kumpanija, il-finanzjament għal tranżazzjonijiet ta' kiri u jenħtieġ li jipprovdi opportunità biex tinxteħet attenzjoni fuq prodotti finanzjarji speċifiċi u aktar immirati. Jenħtieġ ukoll li jimmassimizza s-setgħa ta' vetturi pubbliċi/privati, bħall-Fond IPO (Initial Public Offering) SME, li jfittex li jappoġġa lill-SMEs billi jidderieġi kemm aktar ekwità privata kif ukoll pubblika b'mod partikolari f'kumpaniji strateġiċi.

(22)  Kif stabbilit fid-dokument ta' Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-inugwaljanza u trawwem politiki ta' inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa b'mod partikolari l-aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-Unjoni. Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li tali investiment jgħin biex tinbena reżiljenza soċjetali għall-kriżijiet u żvelat ħtieġa sinifikanti għal investiment fl-infrastruttura soċjali u proġetti fl-oqsma tas-servizzi soċjali, is-servizzi tal-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, il-kura u l-akkomodazzjoni soċjali. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, fost l-oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa proġetti li jiġġeneraw impatt pożittiv soċjali u jtejbu l-inklużjoni soċjali billi jgħinu jżidu l-impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod partikolari fost dawk bla sengħa u bla xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-opportunitajiet indaqs, is-solidarjetà interġenerazzjonali, is-settur tas-saħħa u s-servizzi soċjali, l-akkomodazzjoni soċjali, in-nies mingħajr dar, l-inklużività diġitali, l-iżvilupp komunitarju, ir-rwol u l-post taż-żgħażagħ fis-soċjetà kif ukoll dak ta' persuni vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jappoġġa wkoll il-kultura u l-kreattività Ewropea li għandha għan soċjali.

(22a)  Il-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt sproporzjonat fuq in-nisa, kemm minn perspettiva soċjali kif ukoll minn dik ekonomika, inkluż permezz ta' telf ta' impjiegi u l-piż tal-kura mhux imħallsa u żieda fil-vjolenza domestika. B'kunsiderazzjoni ta' dan, u filwaqt li jitqies bis-sħiħ l-Artikolu 8 tat-Trattat, il-Programm InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-kisba tal-politiki tal-Unjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-promozzjoni u l-għoti tas-setgħa lin-nisa, fost l-oħrajn billi jindirizza d-diskrepanza diġitali bejn il-ġeneri, jgħin biex jinkoraġġixxi l-kreattività u l-potenzjal intraprenditorjali tan-nisa u jappoġġa l-iżvilupp ta' infrastruttura tal-kura u infrastruttura għall-vittmi tal-vjolenza.

(23)  Biex jiġu kkumpensati l-effetti negattivi tat-trasformazzjonijiet profondi tas-soċjetajiet fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol matul id-deċennju li ġej, huwa meħtieġ li jsir investiment fil-kapital uman, fl-infrastruttura soċjali, fil-mikrofinanzi, il-finanzjament tal-intrapriżi etiċi u soċjali u mudelli tan-negozju ġodda tal-ekonomija soċjali, inkluż l-investiment tal-impatt soċjali u l-ikkuntrattar tal-eżiti soċjali. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jsaħħaħ l-ekosistema tal-ekonomija soċjali tas-suq naxxenti, biex iżid il-provvista tal-finanzi u l-aċċess għall-finanzi għal mikrointrapriżi u intrapriżi soċjali u għal istituzzjonijiet ta' solidarjetà soċjali, sabiex tiġi ssodisfata d-domanda ta' dawk li l-aktar għandhom bżonnha. Ir-rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar l-Investiment fl-Infrastruttura Soċjali fl-Ewropa ta' Jannar 2018 bit-titlu "It-Titjib tal-Investiment fl-Infrastruttura Soċjali fl-Ewropa" identifika diskrepanza totali fl-investiment ta' mill-inqas EUR 1,5 triljun għall-perjodu bejn l-2018 u l-2030 fl-infrastruttura soċjali u fis-servizzi, inkluż f'dawk relatati mal-edukazzjoni, mat-taħriġ, mas-saħħa u mal-akkomodazzjoni. Dan jitlob appoġġ, inkluż fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-isfruttar tal-poter kollettiv tal-kapital pubbliku, kummerċjali u filantropiku, kif ukoll l-appoġġ minn fondazzjonijiet u minn tipi alternattivi ta' provvedituri tal-finanzi bħal atturi etiċi, soċjali u sostenibbli, jenħtieġ li jiġi utilizzat biex jappoġġa l-iżvilupp tal-katina tal-valur tas-suq soċjali u Unjoni aktar reżiljenti.

(24)  Fil-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija tal-Covid-19, l-allokazzjoni tas-suq tar-riżorsi mhijiex kompletament effiċjenti u r-riskju perċepit ifixkel il-fluss tal-investiment privat b'mod sinifikanti. F'ċirkostanzi bħal dawn, il-karatteristika ewlenija tal-Fond InvestEU ta' tneħħija tar-riskji minn proġetti ekonomikament vijabbli biex jiġi attirat il-finanzjament privat hija partikolarment ta' valur u jenħtieġ li tiġi msaħħa, fost l-oħrajn sabiex jiġi miġġieled ir-riskju ta' rkupru asimmetriku u jitnaqqsu d-diskrepanzi bejn l-Istati Membri. Il-programm InvestEU jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi appoġġ kruċjali lill-kumpaniji, b'mod partikolari lill-SMEs, fil-fażi ta' rkupru u fl-istess ħin jiżgura fokus qawwi tal-investituri fuq il-prijoritajiet ta' politika fuq terminu medju u twil u prijoritajiet leġiżlattivi tal-Unjoni bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, [il-Liġi Ewropea dwar il-Klima],l-Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa, l-Istrateġija Industrijali ġdida għall-Ewropa, l-ambizzjonijiet ta' Orizzont Ewropa, il-Mewġa ta' Rinnovazzjoni, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-Ewropa Soċjali b'Saħħitha għal Tranżizzjoni Ġusta, filwaqt li jikkunsidra l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti". Jenħtieġ li jżid b'mod sinifikanti l-kapaċità ta' teħid ta' riskju tal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u tal-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali u sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni b'appoġġ għal proġetti li altrimenti jsiru opportunitajiet mitlufa, u b'hekk jgħinu l-irkupru ekonomiku.

(25)  Il-pandemija tal-Covid-19 hija xokk ewlieni għall-ekonomija dinjija u tal-Unjoni. Il-kontrazzjoni fil-PDG tal-UE huwa mistenni li jkun ferm aktar profond minn matul il-kriżi finanzjarja fl-2009 u l-effetti soċjali negattivi se jkunu inevitabbli. It-tifqigħa tal-pandemija wriet il-ħtieġa li jiġu indirizzati b'mod urġenti u effiċjenti l-vulnerabbiltajiet strateġiċi sabiex jitjieb ir-rispons ta' emerġenza tal-Unjoni kif ukoll ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-ekonomiji kollha. Ekonomija Ewropea reżiljenti, sostenibbli, inklużiva u integrata biss tista' tippreserva l-integrità tas-Suq Uniku u l-kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għall-benefiċċju wkoll tal-Istati Membri u r-reġjuni l-aktar milquta.

(26)  Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jopera taħt sitt twieqi ta' politika, li jirriflettu l-prijoritajiet ewlenin tal-politika tal-Unjoni, jiġifieri: l-infrastruttura sostenibbli; ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni; l-SMEs; l-investiment soċjali u l-ħiliet; ▌l-investiment Ewropew strateġiku; u l-appoġġ għas-solvenza.

(27)  Filwaqt li t-tieqa tal-politika tal-SME jenħtieġ li tiffoka primarjament fuq il-benefiċċju tal-SMEs, il-kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja jenħtieġ li jkunu eliġibbli wkoll fl-ambitu ta' din it-tieqa ta' poltika. Il-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja jenħtieġ li jkunu eliġibbli għall-appoġġ taħt l-erba' twieqi l-oħra ta' politika.

(28)  Il-fokus primarju tat-tieqa għall-investiment strateġiku Ewropew jenħtieġ li jkun fuq appoġġ għal dawk ir-riċevituri finali stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw fl-Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' importanza strateġika għall-Unjoni, f'konformità mal-prijoritajiet deskritti fl-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa li timmira għal Ewropa kompetittiva, ekoloġika u diġitali, u l-mudell ta' żvilupp ibbażat fuq ekosistemi industrijali. Jenħtieġ li t-tieqa ttejjeb ukoll il-kompetittività tal-ekonomiji tal-Unjoni, inkluża l-ħtieġa li tinbena mill-ġdid il-kapaċità produttiva tal-Istati Membri u li jinħolqu investimenti orjentati lejn il-futur li jippromwovu l-intraprenditorija u l-ħolqien tal-impjiegi, u jsaħħu r-reżiljenza, inkluż billi titnaqqas id-dipendenza fuq il-ktajjen tal-provvista vulnerabbli. Jenħtieġ li l-proġetti jġibu valur miżjud tal-Unjoni u jenħtieġ li jkunu transfruntiera jew li jiġġeneraw valur miżjud reali f'aktar minn Stat Membru jew reġjun wieħed permezz ta' effetti kollaterali. Jenħtieġ li l-ebda appoġġ ma jgħaddi direttament fil-baġits nazzjonali jew jissostitwixxi n-nefqa baġitarja nazzjonali, bħall-benefiċċji soċjali. Dawn li ġejjin huma oqsma ta' importanza strateġika (i) il-forniment tal-kura tas-saħħa kritika, il-manifattura u l-ħżin ta' prodotti mediċinali, inklużi vaċċini, u l-intermedjarji tagħhom, ingredjenti farmaċewtiċi attivi u materja prima; apparat mediku, tagħmir tal-isptar u mediku, bħall-ventilaturi, ilbies u tagħmir protettiv, materjal u għodda dijanjostiċi; tagħmir personali protettiv, disinfettanti u l-prodotti intermedjarji tagħhom u materja prima meħtieġa għall-produzzjoni tagħhom; it-tisħiħ tar-reżiljenza tal-kura tas-saħħa u tas-sistemi tas-saħħa fit-tħejjija għall-kapaċità ta' rispons għal kriżi futura, inkluża l-prestazzjoni ta' testijiet tal-istress tas-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u reġjonali u tas-sistema tal-protezzjoni ċivili abbażi tal-prinċipji ta' disponibbiltà u affordabbiltà wiesgħa ta' prodotti vitali f'emerġenzi tas-saħħa; (ii) infrastruttura kritika, kemm fiżika, analoga jew diġitali, inklużi elementi ta' infrastruttura u assi mobbli identifikati bħala kritiċi fl-oqsma tal-enerġija, it-trasport, inkluż it-trasport pubbliku u l-mobilità attiva, il-loġistika, l-ambjent, l-ilma, is-saħħa, il-komunikazzjoni diġitali u networks tal-5G sikuri u networks tal-komunikazzjoni elettronika b'veloċità għolja ħafna, l-internet tal-oġġetti, pjattaformi tas-servizz online, l-edge u l-cloud computing siguri, l-ipproċessar jew il-ħżin tad-data, il-pagamenti u l-infrastruttura għall-pagamenti u finanzjarja, l-ajruspazju, is-sigurtà u d-difiża, il-komunikazzjoni, il-midja, l-awdjoviżjoni, il-kultura u l-kreattività, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-infrastruttura elettorali u l-faċilitajiet sensittivi, l-amministrazzjoni pubblika, is-sigurtà, l-akkomodazzjoni, kif ukoll l-art u l-proprjetà immobbli kruċjali għall-użu ta' tali infrastruttura kritika; (iii)il-forniment ta' għarfien, beni, teknoloġiji u servizzi li huma strumentali għat-tħaddim u l-manutenzjoni ta' din l-infrastruttura u l-assi mobbli; (iv)teknoloġiji abilitanti essenzjali, trasformattivi, ekoloġiċi u diġitali u innovazzjonijiet li jbiddlu l-qagħda attwali fejn l-investiment huwa importanti b'mod strateġiku għall-ekonomija tal-Unjoni, u għall-futur industrijali sostenibbli u innovattiv tal-Unjoni, inklużi l-intelliġenza artifiċjali, il-blockchain, it-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, is-software, ir-robotika, is-semikondutturi, il-mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-edge u tal-cloud computing, il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji tal-kwantum, il-fotonika, il-bijoteknoloġija industrijali, it-teknoloġiji għal mobilità u loġistika sikura, sostenibbli, intelliġenti u awtomatizzata fil-modi kollha ta' trasport, it-teknoloġiji tal-enerġiji rinnovabbli u oħrajn li jikkontribwixxu għall-kisba tan-newtralità klimatika sal-2050, it-teknoloġiji tal-ħżin tal-enerġija inklużi l-batteriji sostenibbli, it-teknoloġiji tat-trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet tal-idroġenu nadif u taċ-ċelloli tal-fjuwil, it-teknoloġiji tad-dekarbonizzazzjoni għall-industrija, bħall-produzzjoni ta' azzar ħieles minn CO2 u l-infrastruttura għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju fi proċessi industrijali, impjanti tal-bijoenerġija u faċilitajiet ta' manifattura lejn it-tranżizzjoni tal-enerġija, it-teknoloġiji tal-ekonomija ċirkolari u l-ktajjen tal-provvista, il-bijomediċina, in-nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-materjali avvanzati, rinnovabbli u ċirkolari, is-sistemi u t-teknoloġiji tal-ispazju inklużi l-komponenti kritiċi tal-ispazju, kif ukoll is-servizzi u l-applikazzjonijiet bbażati fuq l-ispazju u t-turiżmu; (v) ir-riċiklaġġ u faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' komponenti u apparati tal-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni fl-Unjoni; inkluża l-enerġija jew il-materja prima, ħlief jekk diġà koperti minn rekwiżiti leġiżlattivi, jew is-sigurtà tal-ikel, b'kont meħud tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u ċ-ċirkolarità fi ktajjen ta' valur strateġiċi u fl-ekosistemi strateġiċi; (vi) il-provvista u l-ħażna ta' inputs kritiċi għall-atturi pubbliċi, in-negozji jew il-konsumaturi fl-Unjoni; (vii) it-teknoloġiji , l-inputs u l-applikazzjonijiet kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, bħas-setturi tas-sigurtà u tad-difiża u tal-ispazju u ċ-ċibersigurtà, inkluża s-sigurtà tan-networks 5G, u oġġetti b'użu doppju kif definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 u r-reviżjonijiet sussegwenti tiegħu; (viia) l-investiment u l-assistenza teknika għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, in-negozji ġodda u n-negozji tal-familja biex iżidu r-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli tan-negozju tagħhom, biex jitrawmu l-ħiliet intraprenditorjali kif ukoll jiġu appoġġati l-kundizzjonijiet biex tingħata spinta lill-intraprenditorija, inkluż billi jiġu żviluppati networks ta' raggruppamenti u ċentri ta' innovazzjoni diġitali, u żvilupp settorjali teknoloġiku u sostenibbli; (viib) id-detezzjoni bikrija kritika, u l-kapaċitajiet ta' rispons istituzzjonali u ekonomiku koordinati sabiex ikun hemm reazzjoni għal riskju ta' kriżijiet, kif ukoll biex jiġu avvanzati soluzzjonijiet ta' kontinwità għan-negozji u s-servizzi għal istituzzjonijiet u setturi pubbliċi u privati; (viic) l-investiment f'attivitajiet ta' New Space, upstream u downstream, sabiex jinġiebu fis-suq l-aktar teknoloġiji u applikazzjonijiet promettenti, u għaldaqstant tiġi żgurata l-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni; (viid) l-investiment strateġiku fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, inkluża r-rinnovazzjoni tal-bini, b'potenzjal kbir li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri stabbiliti fid-Direttivi (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 u (UE) 2018/844 u li jikkontribwixxu għall-kisba ta' settur tal-bini newtrali għall-klima u effiċjenti fl-użu tal-enerġija bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew kif stabbilit fl-[istrateġija tal-mewġa ta' rinnovazzjoni], jew azzjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta' finanzjament tal-Enerġija Rinnovabbli tal-Unjoni. Ir-riċevituri finali jenħtieġ li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru u jenħtieġ li jkunu attivi fl-Unjoni fis-sens li għandhom attivitajiet sostanzjali f'termini ta' persunal, manifattura, riċerka u żvilupp jew attivitajiet kummerċjali oħra fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-ebda riċevitur finali ma jkollu sussidjarja li twettaq attivitajiet mingħajr sustanza ekonomika reali f'pajjiż fuq il-lista tal-Unjoni ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa. Proġetti li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi fis-Suq Uniku permezz ta' operazzjonijiet f'diversi postijiet madwar l-Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

(29)  It-tieqa ta' investiment Ewropew strateġika jenħtieġ li timmira wkoll fornituri stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' importanza strateġika għall-Unjoni u li jkunu jeħtieġu investiment fit-tul jew ikunu koperti mill-mekkaniżmu tal-Iskrinjar tal-Investiment Dirett Barrani. Barra minn hekk, proġetti importanti ta' interess Ewropew komuni jenħtieġ li b'mod partikolari jkunu jistgħu jibbenefikaw mit-tieqa ta' investiment Ewropew strateġika. Jenħtieġ li t-tieqa tappoġġa wkoll il-kollaborazzjoni strateġika bejn is-sħab industrijali u l-atturi tar-riċerka, b'hekk jissaħħu s-sinerġiji bejn InvestEU u Orizzont Ewropa.

(29a)  L-għan tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza huwa li tgħin lill-kumpaniji jegħlbu dan il-perjodu diffiċli sabiex ikunu f'pożizzjoni li jirkupraw, jissalvagwardjaw il-livelli tal-impjiegi, u jikkontrobilanċjaw id-distorsjonijiet mistennija fis-suq uniku, peress li mhux il-kumpaniji kollha għandhom l-istess livell ta' aċċess għall-finanzjament tas-suq u ċerti Stati Membri jista' ma jkollhomx mezzi baġitarji suffiċjenti disponibbli biex jipprovdu appoġġ adegwat lill-kumpaniji fil-bżonn. Il-possibbiltà ta' miżuri nazzjonali ta' appoġġ għas-solvenza għall-kumpaniji għalhekk jistgħu jvarjaw sostanzjalment fost l-Istati Membri u jwasslu għal kundizzjonijiet mhux ekwi. Barra minn hekk, billi jeżisti riskju konsiderevoli li l-impatt tat-tifqigħa tal-COVID-19 se jkun fit-tul, dan in-nuqqas ta' kapaċità li tingħata għajnuna lill-kumpaniji vijabbli jista' jwassal għal distorsjonijiet sistemiċi, li joħolqu disparitajiet ġodda jew li jissaħħu l-inugwaljanzi eżistenti. Minħabba l-interkonnettività qawwija tal-ekonomija tal-Unjoni, tnaqqis fir-ritmu ekonomiku f'parti waħda mill-Unjoni jkollu effetti kollaterali negattivi fuq il-ktajjen tal-provvista transfruntiera u fuq l-ekonomija tal-Unjoni kollha kemm hi. Min-naħa l-oħra, bl-istess argument, l-appoġġ f'parti waħda mill-Unjoni jkollu effetti kollaterali pożittivi fuq il-ktajjen tal-provvista transfruntiera u l-ekonomija tal-Unjoni kollha kemm hi.

(29b)  Bil-għan li jiġi evitat l-abbuż u jiġi massimizzat l-effett fuq l-ekonomija reali u fuq l-impjiegi, il-kumpaniji li jibbenefikaw minn EUR 30 miljun jew iktar permezz tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza jenħtieġ li jiġu soġġetti għal limiti ta' pagament temporanji, bħal restrizzjonijiet fuq ħlasijiet ta' dividendi, fuq il-pagi tal-pożizzjonijiet għoljin u fuq ix-xiri lura ta' ishma matul il-perjodu tal-garanzija.

(30)  Kif propost fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u fil-Pjan ta' Investiment għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, jenħtieġ li jiġi stabbilit Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta sabiex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-ilħuq tal-mira klimatika tal-Unjoni għall-2030 u l-mira tagħha li tikseb in-newtralità klimatika sal-2050. Dak il-mekkaniżmu li hu magħmul minn tliet pilastri, fosthom Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (pilastru 1), Skema ta' Tranżizzjoni Ġusta ddedikata fl-ambitu ta' InvestEU (pilastru 2) u Faċilità ta' Self għas-Settur Pubbliku (pilastru 3), jenħtieġ li jiffokaw fuq ir-reġjuni li huma l-aktar milquta mit-tranżizzjoni ekoloġiku u li għandhom inqas kapaċità biex jiffinanzjaw l-investimenti meħtieġa. Bħala tali, InvestEU jenħtieġ li jipprovdi wkoll appoġġ għall-finanzjament biex jiġi ġġenerat investiment għall-benefiċċju ta' reġjuni ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll il-possibbiltà li r-reġjuni rispettivi jibbenefikaw minn assistenza teknika ddedikata permezz taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU.

(30a)   Biex jiġi implimentat il-pilastru 2 fl-ambitu tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta, jenħtieġ li tiġi stabbilita Skema ta' Tranżizzjoni Ġusta ddedikata fl-ambitu ta' InvestEU b'mod orizzontali fit-twieqi ta' politiki kollha. Dik l-iskema jenħtieġ li tipprovdi finanzjament għal ħtiġijiet ta' investiment addizzjonali biex jiġu appoġġati r-reġjuni identifikati fil-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, imħejjija mill-Istati Membri, u approvati mill-Kummissjoni, f'konformità mar-Regolament [ir-Regolament dwar il-JTF].

(31)  Kull tieqa ta' politika jenħtieġ li tkun magħmula minn żewġ kompartimenti, jiġifieri kompartiment tal-UE u kompartiment tal-Istati Membri. Il-kompartiment tal-UE jenħtieġ li jindirizza fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali madwar l-Unjoni kollha jew speċifiċi għall-Istati Membri b'mod proporzjonat; Operazzjonijiet appoġġati jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar. Il-kompartiment tal-Istati Membri jenħtieġ li jagħti lill-Istati Membri kif ukoll lill-awtoritajiet reġjonali permezz tal-Istati Membri l-possibilità li jikkontribwixxu sehem mir-riżorsi tagħhom tal-fondi b'ġestjoni kondiviża jew kontribuzzjonijiet mill-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għall-proviżjonament tal-garanzija tal-UE sabiex il-garanzija tal-UE tintuża għal finanzjamenti jew għal operazzjonijiet ta' investiment li jindirizzaw fallimenti speċifiċi tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali fit-territorji tagħhom stess, inkluż f'żoni vulnerabbli u remoti bħall-aktar reġjuni mbiegħda tal-Unjoni, li jitnizzel fil-ftehim dwar il-kontribuzzjoni, sabiex jitwettqu l-objettivi tal-fondi b'ġestjoni kondiviża jew ta' pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza nazzjonali. Barra minn hekk, il-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jistgħu jinkludu kontribuzzjonijiet għall-kompartiment tal-Istati Membri. Fost affarijiet oħra, dan jista' jippermetti li jingħata appoġġ għas-solvenza ta' kumpaniji stabbiliti fl-Istati Membri kkonċernati. Operazzjonijiet appoġġati mill-Fond InvestEU permezz tal-kompartiment tal-UE jew dak tal-Istat Membru jenħtieġ li ma jiddupplikawx u ma jeskludux il-finanzjament privat u ma jfixklux il-kompetizzjoni fis-suq intern.

(32)  Il-kompartiment tal-Istat Membru jenħtieġ li jkun imfassal speċifikament sabiex jippermetti l-użu ta' fondi b'ġestjoni kondiviża jew kontribuzzjonijiet mill-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza għall-proviżjonament ta' garanzija maħruġa mill-Unjoni. Din il-possibbiltà tkun iżżid il-valur miżjud tal-garanzija tal-UE billi tipprovdi l-appoġġ taħtha għal firxa usa' ta' destinatarji u proġetti finali u tiddiversifika l-mezzi biex jintlaħqu l-objettivi tal-fondi b'ġestjoni kondiviża jew ta' pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza nazzjonali, filwaqt li tiżgura ġestjoni konsistenti tar-riskju tar-responsabbiltajiet kontinġenti billi timplimenta l-garanzija tal-UE mogħtija b'ġestjoni indiretta. Jenħtieġ li l-Unjoni tiggarantixxi l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment previsti fil-ftehimiet ta' garanzija konklużi bejn il-Kummissjoni u s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni taħt il-kompartiment tal-Istat Membru. Il-fondi b'ġestjoni kondiviża jew il-kontribuzzjonijiet mill-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità ta' Rkupru u Reżiljenza jenħtieġ li jipprovdu l-proviżjonament għall-garanzija, skont rata ta' proviżjonament determinata mill-Kummissjoni u stabbilita fil-ftehim ta' kontribuzzjoni konkluż mal-Istat Membru, fuq il-bażi tan-natura tal-operazzjonijiet u tat-telf mistenni li jirriżulta. L-Istat Membru jassumi telf ogħla mit-telf mistenni billi joħroġ garanzija back-to-back favur l-Unjoni. Dawn l-arranġamenti jenħtieġ li jiġu konklużi fi ftehim ta' kontribuzzjoni waħdieni ma' kull Stat Membru li jagħżel din l-għażla b'mod volontarju. Il-Ftehim ta' kontribuzzjoni jenħtieġ li jinkludi wieħed jew aktar ftehimiet ta' garanzija speċifiċi li għandhom jiġu implimentati fl-Istat Membru kkonċernat fuq il-bażi tar-regoli tal-Fond InvestEU, u kwalunkwe delimitazzjoni reġjonali. L-iffissar tar-rata ta' proviżjonament fuq bażi ta' każ b'każ jirrikjedi deroga mill-Artikolu 211(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) (ir-Regolament Finanzjarju). Dan id-disinn jipprovdi wkoll sett uniku ta' regoli għal garanziji baġitarji appoġġati minn fondi ġestiti b'mod ċentrali jew minn kontribuzzjoni mill-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza fl-ambitu tal-Faċilità ta' Rkupru u Reżiljenza, u dan għandu jiffaċilita l-kombinazzjoni tagħhom.

(33)  Jenħtieġ li sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Grupp tal-BEI tiġi stabbilita billi wieħed jibbaża fuq il-punti b'saħħithom relattivi ta' kull sieħeb sabiex jiġu żgurati l-impatt massimu fuq il-politika, l-effiċjenza fl-użu u s-sorveljanza baġitarja u tal-ġestjoni tar-riskju xierqa li jenħtieġ li tappoġġa aċċess dirett effettiv u inklużiv għall-garanzija tal-UE.

(34)  Sabiex tkun tista' tgħaddi l-appoġġ lill-ekonomija Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Investiment (FEI), il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun f'pożizzjoni li tipparteċipa f'wieħed jew aktar żidiet possibbli fil-kapital tal-FEI sabiex tkun tista' tkompli tappoġġa l-ekonomija Ewropea u l-irkupru tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li tkun kapaċi żżomm is-sehem globali tagħha fil-kapital tal-FEI, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet finanzjarji. Jenħtieġ li jiġi previst pakkett finanzjarju suffiċjenti għal dan il-għan fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027.

(35)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tfittex il-fehmiet ta' sħab potenzjali oħra inkarigati mill-implimentazzjoni flimkien mal-Grupp tal-BEI dwar linji gwida għall-investiment, is-sistema tal-monitoraġġ tal-klima u dokumenti ta' gwida dwar is-sostenibbiltà u metodoloġiji komuni, kif xieraq, bl-għan li tiżgura l-inklużività u l-operattività, sa ma jiġu stabbiliti l-korpi ta' governanza, fejn imbagħad l-involviment tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jenħtieġ li jsir fil-qafas tal-Bord Konsultattiv u tal-Bord ta' Tmexxija tal-Programm InvestUE.

(36)  Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jkun miftuħ għal kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi li huma membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, pajjiżi aderenti, kandidati u kandidati potenzjali, pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat u pajjiżi oħra, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi. Dan mistenni li jippermetti li titkompla l-kooperazzjoni mal-pajjiżi rilevanti, jekk ikun xieraq, b'mod partikolari fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll l-SMEs.

(37)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-miżuri tal-Programm InvestUE li ma jaqgħux fil-proviżjonament tal-garanzija tal-UE, li għandha tikkostitwixxi fl-ammont ta' referenza primarju, fis-sens tal-[ir-referenza għandha tiġi aġġornata kif xieraq f'konformità mal-ftehim interistituzzjonali l-ġdid: il-punt 16 tal-Proposta għall-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba kif adottata minn dawn l-Istituzzjonijiet(13)], għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(38)  Il-garanzija tal-UE ta' EUR 91 773 320 000 (fi prezzijiet attwali) fil-livell tal-Unjoni hija mistennija li timmobilizza aktar minn EUR 1 200 000 000 000 f'investiment addizzjonali madwar l-Unjoni u jenħtieġ li tiġi indikattivament allokata bejn it-twieqi ta' politika. Madankollu, it-tieqa ta' investiment Ewropew strateġiku jenħtieġ li jkollha parti ddedikata mill-garanzija tal-UE.

(39)  Fit-18 ta' April 2019, il-Kummissjoni ddikjarat li "[mingħajr] preġudizzju għall-prerogattivi tal-Kunsill fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST), kontribuzzjonijiet ta' darba mill-Istati Membri, kemm jekk minn Stat Membru kif ukoll jekk minn banek promozzjonali nazzjonali klassifikati fis-settur pubbliku ġenerali jew li jaġixxu f'isem Stat Membru, fi pjattaformi ta' investiment, tematiċi jew multinazzjonali għandhom jikkwalifikaw bħala miżuri ta' darba, fis-sens tal-Artikolu 5(1) u 9(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97(14) u tal-Artikolu 3(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97(15). Barra minn hekk, mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-Kunsill fl-implimentazzjoni tal-PST, il-Kummissjoni ▌se tikkunsidra sa liema punt l-istess trattament bħall-FEIS, fil-kuntest tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-flessibbiltà, jista' jiġi applikat għall-Programm InvestEU bħala l-istrument suċċessur għall-FEIS fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ta' darba mill-Istati Membri fi flus biex jiġi ffinanzjat ammont addizzjonali tal-garanzija tal-UE għall-finijiet tal-kompartiment tal-Istat Membru."

(40)  Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata indirettament mill-Kummissjoni fejn din tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li jkollhom aċċess għall-intermedjarji finanzjarji, fejn applikabbli, u għad-destinatarji finali. L-għażla tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jenħtieġ li tkun trasparenti u ħielsa minn kwalunkwe kunflitt ta' interess. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonkludi ftehim ta' garanzija li jalloka kapaċità ta' garanzija mill-Fond InvestEU ma' kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li jappoġġa l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment tiegħu li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-Fond InvestEU u jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tiegħu. Il-ġestjoni tar-riskju relatat mal-garanzija tal-UE jenħtieġ li ma tfixkilx l-aċċess dirett għall-garanzija tal-UE mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Ladarba tingħata l-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-UE lis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, dawn jenħtieġ li jkunu kompletament responsabbli għall-proċess ta' investiment kollu u għad-diliġenza dovuta relatata mal-operazzjonijiet ta' finanzjament jew investiment. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jappoġġa proġetti li tipikament ikollhom profil ta' riskju ogħla mill-proġetti appoġġati minn operazzjonijiet normali tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u li ma setgħux jitwettqu matul il-perjodu li fih tista' tintuża l-garanzija tal-UE, jew li ma setgħux jitwettqu fl-istess livell, minn sorsi pubbliċi jew privati oħra mingħajr l-appoġġ tal-Fond InvestEU. Madankollu, kundizzjonijiet speċifiċi jistgħu japplikaw għall-kriterju tal-addizzjonalità b'rabta mal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment taħt it-tieqa ta' investiment Ewropew strateġiku li tirriżulta mill-objettiv tiegħu.

(41)  Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jingħata struttura ta' governanza li l-funzjoni tagħha jenħtieġ li tkun konformi mal-iskop uniku tagħha li tiżgura l-użu xieraq tal-garanzija tal-UE, filwaqt li tiġi żgurata l-indipendenza politika tad-deċiżjonijiet ta' investiment. Din l-istruttura ta' governanza jenħtieġ li tkun magħmula minn Bord Konsultattiv, minn Bord ta' Tmexxija u minn Kumitat tal-Investiment kompletament indipendenti. Il-kompożizzjoni ġenerali tal-istruttura ta' governanza jenħtieġ li tistinka biex tikseb bilanċ bejn is-sessi. L-istruttura ta' governanza jenħtieġ li ma taffettwax jew ma tinterferixxix fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Grupp tal-BEI jew ta' sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni, u jenħtieġ li ma tkunx sostitut għall-korpi governattivi rispettivi tagħhom.

(42)  Jenħtieġ li jiġi stabbilit Bord Konsultattiv li jikkonsisti f'rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u rappreżentanti tal-Istati Membri, espert wieħed maħtur mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u espert maħtur mill-Kumitat tar-Reġjuni sabiex jiskambja informazzjoni u opinjonijiet dwar l-adozzjoni tal-prodotti finanzjarji użati taħt il-Fond InvestEU u biex jiddiskuti dwar il-ħtiġijiet li qed jevolvu u prodotti ġodda, inklużi lakuni fis-suq speċifiċi territorjali.

(43)  Sabiex tkun tista' tikkostitwixxi l-Bord Konsultattiv mill-bidu, il-Kummissjoni jenħtieġ li taħtar ir-rappreżentanti tas-sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni għal perjodu temporanju ta' sena, minn hemm 'il quddiem is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li jkunu ffirmaw ftehimiet ta' garanzija jieħdu f'idejhom din ir-responsabbiltà.

(44)  Jenħtieġ li Bord ta' Tmexxija magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni, rappreżentanti minn sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u minn espert wieħed li ma jivvutax, u li jkun maħtur mill-Parlament Ewropew, jiddetermina l-gwida strateġika u operattiva għall-Fond InvestEU.

(45)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-kompatibilità tal-operazzjonijiet ta' investiment u ta' finanzjament proposti mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni mal-liġi u mal-politiki kollha tal-Unjoni. Id-deċiżjonijiet dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment jenħtieġ li fl-aħħar mill-aħħar jittieħdu minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni.

(46)  Kumitat tal-Investiment magħmul minn esperti indipendenti jenħtieġ li jiddeċiedi jekk jagħtix jew le l-appoġġ mill-garanzija tal-UE għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà, u b'hekk jipprovdi kompeteza esterna f'valutazzjonijiet ta' investiment konnessi ma' proġetti. Il-kumitat tal-investiment jenħtieġ li jkollu konfigurazzjonijiet differenti biex ikopri bl-aħjar mod oqsma u setturi ta' politika differenti.

(47)  Il-Kumitat tal-Investiment jenħtieġ li jsir responsabbli mill-kostituzzjoni tiegħu anki għall-għoti tal-benefiċċju tal-garanzija tal-UE għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment skont ir-Regolament (UE) 2015/1017 biex jiġu evitati strutturi simili li jivvalutaw il-proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE.

(48)  Segretarjat indipendenti ospitat mill-Kummissjoni u li jagħti rendikont lill-President tal-Kumitat tal-Investiment jenħtieġ li jassisti lill-kumitat tal-investiment.

(49)  Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għall-iskjerament tal-Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis l-abilità tal-kontroparti li tissodisfa l-objettivi tal-Fond InvestEU u tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, biex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni ġeografika adegwata, tħeġġeġ investituri privati u tipprovdi diversifikazzjoni suffiċjenti tar-riskji u soluzzjonijiet ġodda li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-istrumenti finanzjarji attwali u l-FEIS, il-Grupp tal-BEI jenħtieġ li jibqa' sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni privileġġjat taħt il-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU. Minbarra l-Grupp tal-BEI, il-banek jew l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu joffru firxa ta' prodotti finanzjarji kumplimentari, billi l-esperjenza u l-kapaċitajiet tagħhom fil-livell nazzjonali u reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi pubbliċi fit-territorju kollu tal-Unjoni, u biex ikun żgurat bilanċ ġeografiku ġust tal-proġetti. Il-programm InvestEU jenħtieġ li jiġi implimentat b'tali mod li jippromwovi kundizzjonijiet ekwi għal banek u istituzzjonijiet promozzjonali iżgħar fid-daqs u fiż-żmien. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra jsiru sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, b'mod partikolari meta jippreżentaw vantaġġ komparattiv f'termini ta' kompetenza u ta' esperjenza speċifika f'ċerti Stati Membri u meta jippreżentaw maġġoranza azzjonarja tal-Unjoni. Jenħtieġ li jkun ukoll possibbli għal entitajiet oħra li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju sabiex isiru sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

(50)  Bil-ħsieb li tiġi promossa diversifikazzjoni ġeografika mtejba, jistgħu jiġu stabbiliti pjattaformi ta' investiment biex jgħaqqdu l-isforzi u l-għarfien espert tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni ma' banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali oħra li għandhom esperjenza limitata fl-użu ta' strumenti finanzjarji. Tali strutturi jenħtieġ li jiġu mħeġġa, anki bl-appoġġ disponibbli miċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU. Huwa xieraq li l-koinvestituri, l-awtoritajiet pubbliċi, l-esperti, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-istituzzjonijiet tar-riċerka, is-sħab soċjali relevanti u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u atturi relevanti oħra fil-livell tal-Unjoni, jingħaqdu fil-livell nazzjonali u f'dak reġjonali biex jippromwovu l-użu ta' pjattaforma ta' investiment f'setturi rilevanti.

(51)  Il-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru jenħtieġ li tiġi allokata lil kwalunkwe sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni eliġibbli f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju, inklużi banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali jew reġjonali, il-BEI, il-Fond Ewropew għall-Investiment u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn. Meta tagħżel sħab inkarigati mill-implimentazzjoni taħt il-kompartiment tal-Istat Membru, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis il-proposti magħmula minn kull Stat Membru, kif rifless fil-ftehim ta' kontribuzzjoni. F'konformità mal-Artikolu 154 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tar-regoli u l-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni sabiex tiżgura li dan ikun qed jipprovdi livell ta' protezzjoni għall-interess finanzjarju tal-Unjoni li jkun ekwivalenti għal dak provdut mill-Kummissjoni.

(52)  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fl-aħħar mill-aħħar jenħtieġ li jiġu deċiżi mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni f'ismu stess, u jiġu implimentati skont ir-regoli, il-politiki u l-proċeduri interni tiegħu u kontabilizzati fir-rapporti finanzjarji tiegħu stess jew, fejn xieraq, żvelati fin-noti tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Għalhekk il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkontribwixxi esklużivament għal kwalunkwe obbligazzjoni finanzjarja li tirriżulta mill-garanzija tal-UE u jenħtieġ li tiżvela l-ammont massimu ta' garanzija, inkluża l-informazzjoni rilevanti kollha dwar il-garanzija provduta.

(53)  Fejn xieraq, il-Fond InvestEU jenħtieġ li jippermetti taħlita bla xkiel, uniformi u effiċjenti ta' għotjiet u/jew strumenti finanzjarji, iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni jew minn fondi oħra, bħall-Fond ta' Innovazzjoni tas-sistema tan-negozjar tal-emissjonijiet tal-UE (ETS) bil-garanzija tal-UE f'sitwazzjonijiet fejn dan ikun neċessarju biex jiġu sostnuti l-aħjar l-investimenti li jistgħu jindirizzaw fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali.

(54)  Il-proġetti ppreżentati minn sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għal appoġġ fil-qafas tal-Programm InvestEU li jinkludu appoġġ għat-taħlit permezz tal-Fond InvestEU b'appoġġ minn programmi oħra tal-Unjoni, jenħtieġ li b'mod ġenerali jkunu konsistenti mal-objettivi u l-kriterji ta' eliġibbiltà tal-programmi l-oħra rilevanti tal-Unjoni. L-użu tal-garanzija tal-UE jenħtieġ li jkun deċiż skont il-Programm InvestEU.

(55)  Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' sensiela robusta ta' proġetti ta' investiment f'kull tieqa ta' politika permezz ta' inizjattivi konsultattivi li jiġu implimentati mill-Grupp tal-BEI jew minn sħab konsultattivi oħra, jew li jiġu implimentati direttament mill-Kummissjoni. Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jippromwovi diversifikazzjoni ġeografika bil-għan li jikkontribwixxi għall-objettivi ekonomiċi, soċjali, u ta' koeżjoni territorjali u għat-tnaqqis tad-differenzi reġjonali tal-Unjoni. Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jagħti attenzjoni partikolari għall-aggregazzjoni tal-proġetti żgħar f'portafolli akbar. Il-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI u s-sħab konsultattivi l-oħra jenħtieġ li jikkooperaw mill-qrib bil-għan li jiżguraw l-effiċjenza, is-sinerġiji u l-appoġġ tal-kopertura ġeografika effettiva madwar l-Unjoni, waqt li jikkunsidraw il-kompetenza u l-kapaċità lokali tas-sħab lokali inkarigati mill-implimentazzjoni, kif ukoll iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti stabbilit taħt ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16). Barra minn hekk, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jipprovdi punt tad-dħul ċentrali għall-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti mogħtija taħt iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU lill-awtoritajiet pubbliċi u l-promoturi tal-proġetti.

(56)  Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jiġi stabbilit mill-Kummissjoni mal-Grupp tal-BEI bħala s-sieħeb ewlieni, fuq il-bażi tal-esperjenza miksuba permezz taċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun responsabbli għat-tmexxija politika taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU u għall-ġestjoni tal-punt tad-dħul ċentrali. Il-Grupp tal-BEI jenħtieġ li jimplimenta inizjattivi konsultattivi skont it-twieqi ta' politika. Barra minn hekk, il-Grupp tal-BEI jenħtieġ li jipprovdi servizzi operazzjonali lill-Kummissjoni, anki billi jipprovdi kontribut għal-linji gwida strateġiċi u ta' politika dwar inizjattivi ta' konsulenza, l-immappjar ta' inizjattivi konsultattivi eżistenti u emerġenti, il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' konsulenza u l-għoti ta' pariri lill-Kummissjoni dwar modi ottimali biex jiġu indirizzati dawn il-ħtiġijiet permezz ta' inizjattivi konsultattivi eżistenti jew ġodda.

(57)  Sabiex tiġi żgurata firxa ġeografika wiesgħa tas-servizzi ta' konsulenza madwar l-Unjoni u biex jiġi sfruttat b'suċċess l-għarfien lokali dwar il-Fond InvestEU, jenħtieġ li tiġi żgurata preżenza lokali ta' Konsulenza tal-InvestEU, fejn tkun meħtieġa, filwaqt li jitqiesu l-iskemi ta' appoġġ eżistenti u l-preżenza tas-sħab lokali, bl-għan li tiġi pprovduta assistenza tanġibbli, proattiva u mfassla apposta fil-post. Sabiex jiġi ffaċilitat l-għoti ta' appoġġ konsultattiv fil-livell lokali u biex jiġu żgurati l-effiċjenza, is-sinerġiji u l-kopertura ġeografika effettiva tal-appoġġ madwar l-Unjoni, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jikkoopera ma' banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali, u jenħtieġ li jibbenefika u jagħmel użu mill-għarfien espert tagħhom.

(58)  Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jipprovdi appoġġ konsultattiv għal proġetti żgħar u proġetti għal negozji ġodda, speċjalment meta n-negozji l-ġodda jfittxu li jipproteġu r-riċerka u l-investimenti ta' innovazzjoni tagħhom billi jiksbu titoli ta' proprjetà intellettwali, bħal privattivi, filwaqt li titqies l-eżistenza ta' servizzi oħra li jistgħu jkopru tali azzjonijiet u li jfittxu sinerġiji ma' dawn is-servizzi.

(59)  Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil SMEs u atturi oħra jaċċessaw finanzjament u jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom, u jenħtieġ li jinkludi assistenza teknika. Minbarra dan, l-għan tal-appoġġ konsultattiv huwa li jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli f'segmenti kummerċjali emerġenti, b'mod partikolari meta d-daqs żgħir ta' proġetti individwali jgħolli b'mod konsiderevoli l-kost tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali. L-appoġġ għall-bini tal-kapaċità jenħtieġ li jkun kumplimentari għall-azzjonijiet imwettqa skont programmi oħra tal-Unjoni li jkopru qasam ta' politika speċifiku, u addizzjonali magħhom. Jenħtieġ li jsir sforz ukoll biex ikun appoġġat il-bini tal-kapaċità ta' promoturi ta' proġetti potenzjali, b'mod partikolari organizzazzjonijiet u awtoritajiet lokali.

(60)  Il-portal InvestEU jenħtieġ li jkun stabbilit sabiex jipprovdi għal bażi ta' data tal-proġetti aċċessibbli faċilment u faċli għall-utent biex jippromwovi l-viżibbiltà ta' proġetti ta' investiment li jkunu qed ifittxu finanzjament b'enfasi akbar fuq il-forniment ta' riżerva possibbli ta' proġetti ta' investiment, kompatibbli mad-dritt u l-politiki tal-Unjoni, lis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

(61)  Skont ir-Regolament [Strument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru] u fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, jenħtieġ li jitwettqu miżuri ta' rkupru u reżiljenza taħt InvestEU sabiex jiġi indirizzat l-impatt mingħajr preċedent tal-kriżi tal-COVID-19u biex tissaħħaħ l-ekonomija tal-Unjoni fuq terminu twil. Tali riżorsi addizzjonali jenħtieġ li jintużaw b'tali mod li tkun żgurata l-konformità mal-limiti ta' żmien stipulati fir-Regolament [EURI]. Dak ir-rekwiżit jiġi ssodisfat bil-konklużjoni tal-ftehimiet ta' garanzija rilevanti mas-sħab ta' implimentazzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023.

(62)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016(17), hemm ħtieġa għal evalwazzjoni tal-Programm InvestEU fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti ta' monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari fuq l-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm InvestEU fil-prattika.

(63)  Jenħtieġ li jiġi implimentat qafas sod ta' monitoraġġ li jkun ibbażat fuq il-produzzjoni, l-eżiti u l-indikaturi tal-impatt biex jissorvelja l-progress lejn l-għanijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrapporta kull sena għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-progress, l-impatt u l-operazzjonijiet tal-Programm InvestEU.

(64)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz tal-għotjiet, l-akkwist, il-premju, l-implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-UE.

(65)  Ir-Regolament Finanzjarju japplika għall-Programm InvestEU. Dan jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, fosthom ir-regoli dwar il-garanziji baġitarji.

(66)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18), ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95(19), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(20) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(21), l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jeħtieġu jkunu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet, inkluż frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod mhux korrett, u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("UPPE") jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(22). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lil OLAF, lill-UPPE, fir-rigward ta' dawk l-Istati Membri li jipparteċipaw f'kooperazzjoni mtejba skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(67)  Pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-Ftehim dwar iż-ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dan il-ftehim. Pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-drittijiet u l-aċċess meħtieġa, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lil-OLAF u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.

(68)  Skont l-Artikolu 83 tal-[Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi u Territorji ekstra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea, inklużi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u Greenland u r-Renju tad-Danimarka min-naħa l-oħra. ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija")](23), persuni u entitajiet stabbiliti fil-pajjiżi u t-territorji ekstra-Ewropej (PTEE) huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u l-objettivi tal-Programm InvestEU u arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li miegħu l-pajjiż jew territorju ekstra-Ewropew rilevanti huwa marbut.

(69)  Sabiex l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati b'linji gwida dwar l-investiment u tabella ta' valutazzjoni ta' indikaturi, sabiex jiġi ffaċilitat l-adattament fil-pront u flessibbli tal-indikaturi tal-prestazzjoni u sabiex tiġi aġġustata r-rata ta' proviżjonament, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta' indikaturi li jridu jintużaw mill-Bord ta' Tmexxija biex jiddetermina dawk l-Istati Membri u setturi l-aktar milquta mill-pandemija tal-COVID-19 u l-Istati Membri fejn il-possibilità ta' appoġġ għal solvenza mill-Istat hi aktar limitata u l-metodoloġija għall-applikazzjoni ta' dawk l-indikaturi u t-tfassil tal-linji gwida dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment taħt twieqi ta' politika differenti, it-tabella ta' valutazzjoni ta' indikaturi, l-emenda tal-Anness III ta' dan ir-Regolament biex jiġu rieżaminati jew ikkumplimentati l-indikaturi u l-aġġustament tar-rata ta' proviżjonament. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, tali linji gwida dwar l-investiment jenħtieġ li jinkludu dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiġi evitat piż amministrattiv bla bżonn. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(69a)  Jeħtieġ li jiġi żgurat li InvestEU jiġi implimentat malajr kemm jista' jkun wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. Għalhekk ikun xieraq li s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jitħallew jissottomettu operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment lill-Kummissjoni qabel ma l-Kumitat tal-Investiment ikun twaqqaf u jkun qed jiffunzjona jew qabel il-konklużjoni tal-ftehim ta' garanzija rilevanti. F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun responsabbli għall-approvazzjoni tal-operazzjonijiet. Jenħtieġ ukoll li jkun possibbli li jkunu amalgamati ż-żewġ strumenti finanzjarji stabbiliti mill-programmi msemmija fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament u l-garanzija tal-UE stabbilita mir-Regolament (UE) 2015/1017, mal-istrumenti finanzjarji taħt dan ir-Regolament, jekk ikun il-każ u soġġetti għal evalwazzjoni minn qabel.

(70)  Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jindirizza l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali madwar l-Unjoni u dawk speċifiċi għall-Istati Membri u jenħtieġ li jipprovdi għall-ittestjar tas-suq madwar l-Unjoni ta' prodotti finanzjarji innovattivi u sistemi għat-tixrid tagħhom, biex ikunu indirizzati fallimenti tas-suq ġodda jew kumplessi. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-Unjoni hija ġustifikata,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond InvestEU, li għandu jipprovdi garanzija tal-UE biex tappoġġa operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment imwettqa mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li jikkontribwixxu għal objettivi ta' politiki interni tal-Unjoni.

2.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll mekkaniżmu ta' appoġġ konsultattiv biex jipprovdi appoġġ għall-iżvilupp ta' proġetti investibbli u l-aċċess għall-finanzjament u biex jipprovdi assistenza għall-bini ta' kapaċità relatat ("iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU"). Huwa jistabbilixxi wkoll bażi ta' data li tagħti viżibbiltà lill-proġetti li l-promoturi tal-proġetti jkunu qed ifittxu finanzjament għalihom u li tipprovdi lill-investituri b'informazzjoni dwar opportunitajiet ta' investiment (il-"Portal tal-InvestEU").

3.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-objettivi tal-Programm InvestEU, il-baġit tiegħu u l-ammont ta' garanziji tal-UE għall-perjodu mill-2021 sal-2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "il-Programm InvestEU" tfisser il-Fond InvestEU, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU, u l-operazzjonijiet ta' taħlit, b'mod kollettiv;

(2)  "garanzija tal-UE" tfisser garanzija baġitarja ġenerali irrevokabbli, mhux kondizzjonali u mat-talba pprovduta mill-baġit tal-Unjoni li taħtu l-garanziji baġitarji skont l-Artikolu 219(1) tar-Regolament Finanzjarju jsiru effettivi permezz tad-dħul fis-seħħ ta' ftehimiet individwali ta' garanzija ma' sħab inkarigati mill-implimentazzjoni;

(3)  "tieqa ta' politika" tfisser żona mmirata għal appoġġ mill-garanzija tal-UE kif stabbilit fl-Artikolu 7(1);

(4)  "kompartiment" tfisser parti mill-garanzija tal-UE definita f'termini tal-oriġini tar-riżorsi li jappoġġawha;

(5)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser operazzjoni appoġġata mill-baġit tal-Unjoni li tikkombina forom ta' appoġġ li mhumiex ripagabbli, forom ta' appoġġ ripagabbli, jew it-tnejn li huma, mill-baġit tal-Unjoni ma' forom ta' appoġġ ripagabbli minn istituzzjonijiet tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet ta' finanzjament pubbliċi oħra, jew minn istituzzjonijiet ta' finanzjament kummerċjali u investituri; għall-finijiet ta' din id-definizzjoni, programmi tal-Unjoni ffinanzjati minn sorsi oħra minbarra l-baġit tal-Unjoni, bħal pereżempju l-Fond tal-Innovazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (Emissions Trading System, ETS), jista' jiġi assimilat ma' programmi tal-Unjoni ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni;

(6)  "BEI" tfisser il-Bank Ewropew tal-Investiment;

(7)  "Grupp tal-BEI" tfisser il-BEI, is-sussidjarji tiegħu u entitajiet oħra stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 28(1) tal-Protokoll Nru 5 dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-TFUE (l-Istatut tal-BEI);

(8)  "kontribuzzjoni finanzjarja" tfisser kontribuzzjoni minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fil-forma ta' kapaċità ta' teħid tar-riskju proprju li tingħata fuq bażi pari passu mal-garanzija tal-UE jew f'forma oħra li tippermetti implimentazzjoni effiċjenti tal-Programm InvestEU filwaqt li jiġi żgurat allinjament xieraq tal-imgħax;

(9)  "ftehim ta' kontribuzzjoni" tfisser strument legali li bih il-Kummissjoni u Stat Membru wieħed jew aktar jispeċifikaw il-kundizzjonijiet tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru, kif stabbilit fl-Artikolu 9;

(10)  "prodott finanzjarju" tfisser mekkaniżmu jew arranġament finanzjarju li skont it-termini tiegħu s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jipprovdi finanzjament dirett jew intermedjat lil riċevituri finali bl-użu ta' kwalunkwe tip ta' finanzjament imsemmi fl-Artikolu 15;

(11)  "finanzjament u/jew operazzjonijiet ta' investiment" tfisser operazzjonijiet li jipprovdu finanzi b'mod dirett jew indirett lil destinatarji finali permezz ta' prodotti finanzjarji, imwettqa minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni f'ismu stess, ipprovdut mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni skont ir-regoli interni, il-politiki u l-proċeduri tiegħu u li jiġu kontabilizzati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew, fejn applikabbli, żvelati fin-noti għal dawk id-dikjarazzjonijiet finanzjarji;

(12)  "fondi b'ġestjoni kondiviża" tfisser il-fondi li jipprevedu l-possibbiltà li porzjon minnhom jiġi allokat għall-provvediment ta' garanzija baġitarja fil-kompartiment tal-Istat Membru tal-Fond InvestEU, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew+ (FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR); u l-[Fond għal Tranżizzjoni Ġusta] (JTF)(24);

(13)  "ftehim ta' garanzija" tfisser strument legali li permezz tiegħu l-Kummissjoni u sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jispeċifikaw il-kundizzjonijiet biex jipproponu operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment sabiex jingħataw il-benefiċċju tal-garanzija tal-UE, biex jipprovdu l-garanzija tal-UE għal dawn l-operazzjonijiet u biex jimplimentawhom skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(14)  "sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni" tfisser kontroparti eliġibbli bħal istituzzjoni finanzjarja jew intermedjarju finanzjarju ieħor li magħha l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet ftehim ta' garanzija;

(15)  "Proġett Importanti ta' Interess Komuni Ewropew" tfisser proġett li jissodisfa l-kriterji kollha stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Kriterji għall-analiżi tal-kompatibilità mas-suq intern tal-għajnuna mill-Istat biex jippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess Ewropew komuni (ĠU C 188, 20.6.2014, p. 4) jew kwalunkwe reviżjoni sussegwenti;

(16)  "Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU" tfisser l-assistenza teknika definita fl-Artikolu 24;

(17)  "ftehim konsultattiv" tfisser strument legali li bih il-Kummissjoni u s-sieħeb konsultattiv jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU;

(18)  "inizjattiva konsultattiva" tfisser servizzi ta' assistenza teknika u ta' konsulenza li jappoġġaw l-investiment, inklużi attivitajiet ta' bini ta' kapaċità, ipprovduti minn sħab konsultattivi, minn fornituri tas-servizzi esterni kkuntrattati mill-Kummissjoni jew minn aġenziji eżekuttivi;

(19)  "sieħeb konsultattiv" tfisser kontroparti eliġibbli bħal istituzzjoni finanzjarja jew entità oħra li magħha l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet ftehim konsultattiv bil-għan li timplimenta inizjattiva konsultattiva waħda jew aktar, minbarra l-inizjattivi konsultattivi implimentati permezz ta' fornituri tas-servizzi esterni kkuntrattati mill-Kummissjoni jew minn aġenziji eżekuttivi;

(20)  "Portal tal-InvestEU" tfisser il-bażi ta' data definita fl-Artikolu 25;

(21)  "linji gwida ta' investiment" tfisser il-linji gwida stabbiliti minn att delegat imsemmi fl-Artikolu 7(7);

(22)  "pjattaforma ta' investiment" tfisser veikolu bi skop speċjali, kont ġestit, arranġament ta' kofinanzjament jew ta' kondiviżjoni tar-riskji bbażat fuq kuntratt jew arranġament stabbilit bi kwalunkwe mezz ieħor li permezz tiegħu entitajiet jibagħtu kontribuzzjoni finanzjarja biex jiffinanzjaw għadd ta' proġetti ta' investiment, u li jistgħu jinkludu:

(a)  pjattaforma nazzjonali jew subnazzjonali li tiġbor flimkien diversi proġetti ta' investiment fit-territorju ta' Stat Membru partikolari;

(b)  pjattaforma transfruntiera, multinazzjonali, reġjonali jew makroreġjonali li tiġbor flimkien sħab minn diversi Stati Membri, reġjuni jew pajjiżi terzi interessati fi proġetti f'żona ġeografika partikolari;

(c)  pjattaforma tematika li tiġbor flimkien proġetti ta' investiment f'settur partikolari;

(23)  "mikrofinanzjament" tfisser il-mikrofinanzjament kif definit fl-Artikolu [2(11)] fir-Regolament [[FSE+] numru];

(24)  "bank jew istituzzjoni promozzjonali nazzjonali" jew "NBPI" tfisser l-entità legali li twettaq attivitajiet finanzjarji fuq bażi professjonali, li ngħatat mandat minn Stat Membru, jew entità ta' Stat Membru f'livell ċentrali, reġjonali jew lokali biex twettaq attivitajiet ta' żvilupp jew ta' promozzjoni;

(25)  "intrapriża żgħira u ta' daqs medju" jew "SME" tfisser intrapriża mikro, żgħira u ta' daqs medju skont it-tifsira tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE(25);

(26)  "kumpanija żgħira b'kapitalizzazzjoni medja" tfisser entità li mhijiex SME u li timpjega sa 499 impjegat;

(26a)  "kumpaniji" tfisser, għall-finijiet tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza, kumpaniji, kumpaniji li jwettqu proġett, sħubijiet pubbliċi-privati u strutturi legali oħra;

(27)  "intrapriża soċjali" tfisser intrapriża soċjali kif definita fl-Artikolu [2(15)] tar-Regolament [[FSE+] numru];

(28)  "pajjiż terz" tfisser pajjiż li mhuwiex Stat Membru tal-Unjoni.

Artikolu 3

L-objettivi tal-Programm InvestEU

1.  L-objettiv ġenerali tal-Programm InvestEU huwa li jappoġġa l-objettivi ta' politika tal-Unjoni permezz ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li jikkontribwixxu:

(a)  għall-kompetittività tal-Unjoni, inklużi r-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni;

(b)  it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija tal-Unjoni, is-sostenibbiltà tal-ekonomija tal-Unjoni u d-dimensjoni ambjentali u klimatika tagħha li jikkontribwixxu għall-kisba tal-SDGs u tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja;

(c)  għar-reżiljenza, l-inklużività u l-innovazzjoni soċjali tal-Unjoni;

(d)  il-promozzjoni tal-avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, tal-kultura, tal-edukazzjoni u tat-taħriġ;

(e)  għall-integrazzjoni tas-swieq kapitali tal-Unjoni u għat-tisħiħ tas-Suq Uniku, inklużi soluzzjonijiet li jindirizzaw il-frammentazzjoni tas-swieq kapitali tal-Unjoni, jiddiversifikaw is-sorsi ta' finanzjament għal intrapriżi tal-Unjoni u jippromwovu finanzjament sostenibbli;

(f)  il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; jew

(g)  l-irkupru sostenibbli u inklużiv tal-ekonomija tal-Unjoni, u b'mod partikolari tal-SMEs, wara l-kriżi kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19, iż-żamma u t-tisħiħ tal-ktajjen tal-valur strateġiċi eżistenti tagħha ta' assi tanġibbli u intanġibbli u l-iżvilupp ta' ktajjen ta' valur simili ġodda u ż-żamma u t-tisħiħ tal-attivitajiet ta' importanza strateġika għall-Unjoni fir-rigward tal-infrastruttura kritika, kemm jekk fiżika kif ukoll virtwali jew ibbażata fuq il-proprjetà intellettwali, teknoloġiji trasformattivi, innovazzjonijiet u inputs li jbiddlu l-qagħda attwali għan-negozji u għall-konsumaturi, u b'appoġġ għal tranżizzjoni sostenibbli f'konformità mal-miri tal-Unjoni għall-klima u għall-enerġija tal-2030 u tal-2050 u b'kont meħud tal-prinċipju "tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti".

2.  Il-Programm InvestEU għandu l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)  jappoġġa operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment relatati mal-infrastruttura sostenibbli fl-oqsma msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1);

(b)  jappoġġa operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment relatati mar-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, inkluż appoġġ għaż-żieda ta' kumpaniji innovattivi u l-introduzzjoni ta' teknoloġiji għas-suq, fl-oqsma msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 7(1);

(c)  iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-finanzjament għall-SMEs u għal kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja u jsaħħaħ il-kompetittività globali ta' dawn l-SMEs;

(d)  iżid l-aċċess għall-mikrofinanzjament u għall-finanzjament għal intrapriżi soċjali, u d-disponibbiltà tagħhom biex jappoġġa operazzjonijiet ta' finanzjamenti u ta' investiment relatati mal-investimenti soċjali, mal-kompetenzi u mal-ħiliet u jiżviluppa u jikkonsolida swieq ta' investiment soċjali, fl-oqsma msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1);

(e)  jappoġġa operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fis-setturi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1) sabiex tinżamm u tissaħħaħ l-awtonomija strateġika u s-sostenibbiltà tal-Unjoni u l-inklużività u l-konverġenza tal-ekonomija tagħha, kif ukoll li jsaħħaħ ir-reżiljenza għax-xokkijiet ekonomiċi.

(ea)  jappoġġa s-solvenza ta' kumpaniji stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw fl-Unjoni.

Artikolu 4

Il-baġit u l-ammont tal-garanzija tal-UE

1.  Il-garanzija tal-UE għall-finijiet tal-kompartiment tal-UE msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 8(1) għandha tkun EUR 91 773 320 000 (fi prezzijiet kurrenti). Din għandha tkun ipprovduta bir-rata ta' 40 %. L-ammont imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 34(3) għandu jitqies ukoll għall-kontribut għall-proviżjonament li jirriżulta minn din ir-rata ta' proviżjonament.

Ammont addizzjonali tal-garanzija tal-UE jista' jiġi pprovdut għall-finijiet tal-kompartiment tal-Istat Membru msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 8(1), suġġett għall-allokazzjoni mill-Istati Membri, skont [l-Artikolu 10(1)] tar-Regolament [[CPR] numru](26), l-Artikolu [75(1)] tar-Regolament [[Pjan Strateġiku tal-PAK] numru](27), u skont l-implimentazzjoni tal-miżuri rilevanti fil-pjanijiet ta' rkupru u reżiljenza skont ir-Regolament [il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] tal-ammonti korrispondenti.

Ammont addizzjonali tal-garanzija tal-UE jista' jingħata wkoll fil-forma ta' flus kontanti mill-Istati Membri għall-finijiet tal-kompartiment tal-Istat Membru. Tali ammont għandu jikkostitwixxi dħul assenjat estern b'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju;

Il-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 5 għandhom iżidu wkoll il-garanzija tal-UE msemmija fl-ewwel subparagrafu, billi jipprovdu proviżjonament fi flus kontanti b'mod sħiħ skont l-Artikolu 218(2) tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Ammont ta' EUR 31 153 850 000 (fi prezzijiet kurrenti) tal-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi allokat għall-operazzjonijiet ta' miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [EURI] għall-objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 3(2).

Ammont ta' EUR 19 850 000 000 (fi prezzijiet kurrenti) tal-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi allokat għall-operazzjonijiet ta' miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [EURI] għall-objettivi msemmija fil-punt (a) u (ea) tal-Artikolu 3(2).

Ammont ta' EUR 40 769 470 000 (fi prezzijiet kurrenti) tal-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi allokat għall-objettivi msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 3(2).

L-ammonti msemmija fl-ewwel u fit-tieni subparagrafu għandhom ikunu disponibbli biss mid-data msemmija fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament [EURI].

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-garanzija tal-UE għall-fini tal-kompartiment tal-UE hija stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. Fejn xieraq, il-Kummissjoni tista' tiddevja mill-ammonti msemmija fl-Anness I ▌b'sa 15 % għal kull objettiv. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'tali devjazzjoni.

3.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-miżuri previsti fil-Kapitoli VI u VII għandu jkun EUR 824 733 000 (fi prezzijiet kurrenti).

4.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 jista' jintuża wkoll għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm InvestEU, bħal attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu u ta' evalwazzjoni, anki għal sistemi korporattivi tat-teknoloġiji tal-informazzjoni.

4a.  Meta l-għotjiet imsemmija fl-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament [EURI], ma jkunux intużaw kompletament sal-31 ta' Diċembru 2023, jew meta s-self lill-Istati Membri msemmi fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament [EURI], ma jkunx ingħata sal-31 ta' Diċembru 2023, parti mill-ammont mhux użat jew il-marġni ta' manuvra mhux allokat, sa ammont massimu ta' EUR 16 000 000 000 (fi prezzijiet kurrenti), għandu jsir disponibbli awtomatikament għall-Fond InvestEU, għall-proviżjonament tal-garanzija tal-UE għall-perjodu ta' bejn l-2024 u l-2027, skont l-Artikolu X tar-Regolament [EURI]. L-ammont tal-garanzija tal-UE, kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, u d-distribuzzjoni tal-garanzija tal-UE stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandhom jiġu aġġustati 'l fuq kif xieraq.

Artikolu 5

Pajjiżi terzi assoċjati mal-Fond InvestEU

Il-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 8(1) u kull waħda mit-twieqi ta' politika msemmija fl-Artikolu 7(1), għajr is-sezzjoni tal-investiment strateġiku Ewropew, jistgħu jirċievu kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi terzi li ġejjin sabiex jipparteċipaw f'ċerti prodotti finanzjarji skont l-Artikolu 218(2) tar-Regolament Finanzjarju:

(a)  membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea;

(b)  pajjiżi aderenti, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali, b'konformità mal-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u b'konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u tali pajjiżi terzi;

(c)  pajjiżi terzi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u tali pajjiżi terzi;

(d)  pajjiżi terzi, skont il-kundizzjonijiet stipulati fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni ta' pajjiż terz għal kull programm tal-Unjoni, sakemm il-ftehim:

(i)  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u tal-benefiċċji tal-pajjiż terz li jkun qed jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

(ii)  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Unjoni, fosthom il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-kostijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat estern b'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju;

(iii)  ma jikkonferixxix lill-pajjiż terz, is-setgħa li jieħu deċiżjonijiet dwar il-programm tal-Unjoni;

(iv)  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni biex tiżgura ġestjoni finanzjarja tajba u biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

Artikolu 6

Implimentazzjoni u forom ta' finanzjament mill-Unjoni

1.  Il-garanzija tal-UE għandha tiġi implimentata b'ġestjoni indiretta bil-korpi msemmija fil-punti (c)(ii), (c)(iii), (c)(v) u (c )(vi ) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju. Forom oħra ta' finanzjament tal-Unjoni f'dan ir-Regolament għandhom jiġu implimentati b'ġestjoni diretta jew indiretta skont ir-Regolament Finanzjarju, inklużi l-għotjiet implimentati skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju u l-operazzjonijiet ta' taħlit implimentati f'konformità ma' dan l-Artikolu kemm jista' jkun mingħajr xkiel, b'mod li jiżgura appoġġ effiċjenti u koerenti għall-politiki tal-Unjoni.

2.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti mill-garanzija tal-UE li jiffurmaw parti mill-operazzjoni ta' taħlit li jikkombinaw appoġġ skont dan ir-Regolament ma' appoġġ ipprovdut skont xi programm jew programmi oħra tal-Unjoni jew kopert mill-Fond ta' Innovazzjoni EU ETS għandhom:

(a)  ikunu konsistenti mal-objettivi tal-politika u jikkonformaw mal-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti fir-regoli tal-programm tal-Unjoni skont liema l-appoġġ ikun ġie deċiż;

(b)  jimxu skont dan ir-Regolament.

3.  Operazzjonijiet ta' taħlit li jinkludu strument finanzjarju ffinanzjat kompletament minn programmi oħrajn tal-Unjoni jew mill-Fond ta' Innovazzjoni tal-EU-ETS mingħajr l-użu tal-garanzija tal-UE skont dan ir-Regolament għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi ta' politika u konformi mal-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti fir-regoli tal-programm tal-Unjoni skont liema tingħata l-għajnuna.

4.  Skont l-Artikolu 6(2), forom mhux ripagabbli ta' appoġġ u strumenti finanzjarji mill-baġit tal-Unjoni li jifformaw parti mill-operazzjoni ta' taħlit imsemmijin fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu deċiżi skont ir-regoli tal-programm rilevanti tal-Unjoni u għandhom jiġu implimentati f'operazzjoni ta' taħlit skont dan ir-Regolament u skont it-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

Ir-rappurtar relatat ma' tali operazzjonijiet ta' taħlit għandu jkopri wkoll il-konsistenza tagħhom mal-għanijiet ta' politika u l-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti fir-regoli tal-programm tal-Unjoni li bihom l-appoġġ jiġi deċiż kif ukoll dwar il-konformità tagħhom ma' dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

Il-Fond InvestEU

Artikolu 7

Twieqi ta' politika

1.  Il-Fond InvestEU għandu jopera permezz tas-sitt twieqi ta' politika li ġejjin li għandhom jindirizzaw il-fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali fil-kamp ta' applikazzjoni speċifiku tagħhom:

(a)  tieqa ta' politika ta' infrastruttura sostenibbli li tinkludi investiment fl-oqsma tat-trasport, inklużi t-trasport multimodali, is-sikurezza fit-toroq, inkluż skont l-għan tal-Unjoni li telimina l-inċidenti tat-traffiku fatali u l-korrimenti serji sal-2050, it-tiġdid u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ferroviji u tat-toroq, tal-enerġija, b'mod partikolari l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika skont il-qafas ta' politika għall-enerġija għall-2030, il-proġetti ta' rinnovazzjoni tal-bini ffokati fuq l-iffrankar tal-enerġija u l-integrazzjoni tal-bini f'sistemi konnessi diġitali u ta' enerġija, ħżin, trasport, filwaqt li jittejbu l-livelli ta' interkonnessjoni, tal-konnettività diġitali, u l-aċċess, inkluż fiż-żoni rurali, tal-provvista u tal-ipproċessar tal-materja prima, tal-ispazju, tal-oċeani, tal-ilma, inklużi l-passaġġi fuq l-ilma intern, tal-ġestjoni tal-iskart skont il-ġerarkija tal-iskart u l-ekonomija ċirkolari, tan-natura u ta' infrastruttura ambjentali oħra, tal-wirt kulturali, tat-turiżmu, tat-tagħmir, tal-assi mobbli u tal-użu ta' teknoloġiji innovattivi li jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-sostenibbiltà soċjali jew tar-reżiljenza tal-klima jew ambjentali tal-Unjoni u li jissodisfaw l-istandards ta' sostenibbiltà ambjentali jew soċjali tal-Unjoni;

(b)  tieqa ta' politika ta' riċerka, innovazzjoni u diġitizzazzjoni li tinkludi attivitajiet ta' riċerka, żvilupp ta' prodott u innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġiji u tar-riżultati tar-riċerka għas-suq biex tappoġġa l-faċilitaturi tas-suq u l-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, id-dimostrazzjoni u l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi u l-appoġġ għat-tkabbir ta' kumpaniji innovattivi kif ukoll id-diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni;

(c)  tieqa ta' politika għall-SMEs li tinkludi l-aċċess għal u d-disponibbiltà tal-finanzi primarjament għall-SMEs, inklużi għal SMEs innovattivi u SMEs li joperaw fis-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja;

(d)  tieqa ta' politika għall-investiment soċjali u l-ħiliet, li tinkludi l-mikrofinanzjament, il-finanzi għall-intrapriżi soċjali, l-ekonomija soċjali u l-miżuri biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ħiliet, l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi relatati, l-infrastruttura soċjali, inkluża l-infrastruttura tas-saħħa u edukattiva u tal-akkomodazzjoni soċjali u għall-istudenti, l-innovazzjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u fit-tul, l-inklużjoni u l-aċċessibilità, l-attivitajiet kulturali u kreattivi b'għan soċjali, u l-integrazzjoni tan-nies vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' pajjiżi terzi;

(e)  tieqa ta' politika għall-investiment strateġiku Ewropew li tinkludi investiment strateġiku u orjentat lejn il-futur biex jiġu appoġġati r-riċevituri finali, inklużi l-SMEs u n-negozji ġodda, li huma stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw fl-Unjoni, u li l-attivitajiet tagħhom huma ta' importanza strateġika għall-Unjoni, b'mod partikolari fid-dawl tat-tranżizzjonijiet tal-klima u diġitali, bi qbil mal-prijoritajiet deskritti fl-Istrateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa, li l-mira tagħha hija Ewropa kompetittiva f'livell dinji, ekoloġika u diġitali, b'mudell ta' żvilupp ibbażat fuq ekosistemi industrijali u l-għan ta' newtralità klimatika tal-Unjoni, [kif stipulat fil-liġi dwar il-klima Ewropea] u l-mira għall-2030. It-tieqa għandha tappoġġa proġetti li jsaħħu l-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni, tibni mill-ġdid il-kapaċità produttiva, tnaqqas id-dipendenza fuq ktajjen tal-provvista vulnerabbli, u tippromwovi l-imprenditorija, il-ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza msaħħa, f'wieħed mill-oqsma li ġejjin:

i)  il-provvista tal-kura tas-saħħa kritika, il-manifattura u l-ħżin ta' prodotti mediċinali, inklużi l-vaċċini, u l-intermedji tagħhom, l-ingredjenti farmaċewtiċi attivi u l-materja prima; l-apparat mediku; it-tagħmir mediku u tal-isptarijiet, bħall-ventilaturi, l-ilbies u t-tagħmir protettiv, u l-materjali u l-għodod dijanjostiċi; it-tagħmir protettiv personali; id-diżinfettanti u l-prodotti intermedjarji tagħhom u l-materja prima meħtieġa għall-produzzjoni tagħhom; it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u tas-saħħa bi tħejjija għall-kapaċità ta' rispons għall-kriżijiet futuri, inkluż it-twettiq tat-testijiet tal-istress ta' sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u reġjonali, u tas-sistema tal-protezzjoni ċivili; abbażi tal-prinċipju tad-disponibbiltà u l-affordabbiltà ta' prodotti vitali f'emerġenzi tas-saħħa;

ii)  l-infrastruttura kritika, kemm fiżika, analoga jew diġitali, kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' infrastruttura u assi mobbli identifikati bħala kritiċi fl-oqsma tal-enerġija, it-trasport, inkluż it-trasport pubbliku u l-mobbiltà attiva, il-loġistika, l-ambjent, l-ilma, is-saħħa, il-komunikazzjoni u n-networks diġitali sikuri, il-5G u n-networks ta' komunikazzjoni elettronika ta' veloċità għolja ħafna, l-internet tal-oġġetti, il-pjattaformi tas-servizzi online, l-edge u l-cloud computing siguri, l-ipproċessar jew il-ħżin tad-data, il-pagamenti u l-infrastruttura finanzjarja, l-ajruspazju, is-sigurtà u d-difiża, il-komunikazzjoni, il-midja, is-settur awdjoviżiv, il-kultura u l-kreattività, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-infrastruttura elettorali u l-faċilitajiet sensittivi, l-amministrazzjoni pubblika, is-sigurtà, l-akkomodazzjoni, kif ukoll l-art u l-proprjetà immobbli kruċjali għall-użu ta' tali infrastruttura kritika;

iii)  il-forniment ta' għarfien, prodotti, teknoloġiji u servizzi li huma strumentali għat-tħaddim u l-manutenzjoni tal-infrastruttura kritika u l-assi mobbli taħt il-punt ii);

iv)  teknoloġiji ewlenin permissivi, trasformattivi, ekoloġiċi u diġitali u innovazzjonijiet li jbiddlu l-qagħda attwali fejn l-investiment huwa strateġikament importanti għall-ekonomija tal-Unjoni, u għall-futur industrijali sostenibbli u innovattiv tal-Unjoni, inkluża r-riindustrijalizzazzjoni, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta u benefiċċji kbar għas-soċjetà, inklużi

(a)  l-intelliġenza artifiċjali, il-blockchain u t-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, is-software, ir-robotika, is-semikondutturi, il-mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-cloud bi prestazzjoni għolja, il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji tal-kwantum, il-fotonika, il-bijoteknoloġija industrijali, it-teknoloġiji għal mobbiltà u loġistika sikuri, sostenibbli, intelliġenti u automatizzati fil-modi kollha tat-trasport,

(b)  it-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli u oħrajn li jikkontribwixxu għall-kisba tan-newtralità klimatika sal-2050, it-teknoloġiji ta' ħżin tal-enerġija inklużi batteriji sostenibbli, it-teknoloġiji tat-trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-idroġenu nadif, it-teknoloġiji ta' dekarbonizzazzjoni għall-industrija, l-infrastruttura għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju fi proċessi industrijali, impjanti tal-bijoenerġija u faċilitajiet ta' manifattura lejn it-tranżizzjoni tal-enerġija, it-teknoloġiji tal-ekonomija ċirkolari u l-ktajjen ta' provvista,

(ba)  is-sistemi u t-teknoloġiji spazjali inklużi komponenti spazjali kritiċi, kif ukoll servizzi u applikazzjonijiet bbażati fuq l-ispazju;

(c)  il-bijomediċina, in-nanoteknoloġiji, il-bijoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-materjali avvanzati, rinnovabbli u ċirkolari;

(ca)  it-turiżmu;

v)  il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ u ta' manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' komponenti u tagħmir ta' Komunikazzjoni u Teknoloġija tal-Informazzjoni fl-Unjoni;

vi)  il-provvista u l-ħżin ta' inputs kritiċi għall-atturi pubbliċi, in-negozji jew il-konsumaturi fl-Unjoni, inkluża l-enerġija jew il-materja prima, ħlief jekk diġà koperti minn rekwiżiti leġiżlattivi, jew is-sigurtà tal-ikel, b'kont meħud tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u ċ-ċirkolarità fi ktajjen ta' valur strateġiku u fl-ekosistemi strateġiċi;

vii)  it-teknoloġiji, l-inputs u l-applikazzjonijiet kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, bħas-setturi tas-sigurtà u tad-difiża u tal-ispazju u ċ-ċibersigurtà u oġġetti b'użu doppju kif definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009u fil-leġiżlazzjoni relatata. Barra minn hekk, ir-riċevituri finali ma għandhomx jesportaw teknoloġija relatata mad-difiża lejn pajjiżi terzi li jheddu l-integrità territorjali tal-Istati Membri, jiksru b'mod sistematiku d-dritt internazzjonali jew jipperikolaw is-sigurtà u l-istabbiltà reġjonali jew globali;

(viia)   l-investiment u l-assistenza teknika lill-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, in-negozji ġodda, in-negozji tal-familja u l-komunitajiet biex tiżdied ir-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli tan-negozju tagħhom, biex jitrawmu l-ħiliet imprenditorjali kif ukoll jiġu appoġġati l-kundizzjonijiet biex tingħata spinta lill-imprenditorija, inkluż billi jiġu żviluppati networks ta' raggruppamenti u ċentri tal-innovazzjoni diġitali, u l-iżvilupp settorjali teknoloġiku u sostenibbli;

(viib)   il-kapaċitajiet kritiċi ta' identifikazzjoni bikrija u ta' rispons istituzzjonali u ekonomiku kkoordinat bil-għan li jkun hemm reazzjoni għar-riskju ta' kriżi, kif ukoll biex jiġu promossi soluzzjonijiet ta' kontinwità tan-negozju u tas-servizz għall-istituzzjonijiet u s-setturi pubbliċi u privati essenzjali;

(viic)   l-investiment f'attivitajiet Spazjali Ġodda, kemm upstream kif ukoll downstream, sabiex jinġiebu l-aktar teknoloġiji u applikazzjonijiet promettenti fis-suq, u għaldaqstant tiġi żgurata l-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni.

(viid)   l-investiment strateġiku fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza fl-enerġija, inkluża r-rinnovazzjoni tal-bini, b'potenzjal kbir li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri stabbiliti fid-Direttivi (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 u (UE) 2018/844 u li jikkontribwixxu għall-kisba ta' settur tal-bini newtrali għall-klima u effiċjenti fl-użu tal-enerġija bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew kif stabbilit fl-[istrateġija tal-mewġa ta' rinnovazzjoni], jew azzjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta' finanzjament tal-Enerġija Rinnovabbli tal-Unjoni, eliġibbli taħt il-programm InvestEU.

Barra minn hekk, ▌ir-riċevituri finali li jirċievu finanzjament fil-qafas ta' din it-tieqa ma għandhomx ikunu kkontrollati minn pajjiż terz jew entitajiet ta' pajjiż terz u għandu jkollhom il-ġestjoni eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni bil-ħsieb li jipproteġu s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi kwalunkwe rekwiżit meħtieġ relatat mal-kontroll u l-ġestjoni eżekuttiva ta' riċevituri finali għal żoni oħra fil-qafas tat-tieqa għall-investiment Ewropew strateġiku, u għall-kontroll ta' intermedjarji taħt dik it-tieqa, fid-dawl ta' kwalunkwe ordni pubbliku applikabbli jew kunsiderazzjonijiet ta' sigurtà.

(ea)  tieqa ta' appoġġ għas-solvenza, li tikkonsisti f'appoġġ għas-solvenza għall-kumpaniji li ma kinux diġà f'diffikultà f'termini tal-għajnuna mill-Istat fl-aħħar tal-2019, iżda li minn dakinhar iffaċċjaw riskji sinifikanti ta' solvenza minħabba l-kriżi tal-COVID-19, jew għal kumpaniji stabbiliti fil-31 ta' Diċembru 2020 jew qabel li jkunu akkwistaw jew li qed jimmaniġġaw l-assi jew il-fergħat ta' kumpanija li kienet diġà f'diffikultà f'termini tal-għajnuna mill-Istat fi tmiem l-2019, sakemm il-ġestjoni tagħhom ma tkunx l-istess bħall-ġestjoni tal-kumpanija f'diffikultà f'termini tal-għajnuna mill-Istat.

It-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza għandha tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha u għaż-żoni msemmija fl-Anness II. Il-maġġoranza tal-finanzjament tal-InvestEU fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza għandha tintuża biex tappoġġa:

(a)  lil kumpaniji eliġibbli fl-Istati Membri u lis-setturi l-aktar milquta ekonomikament mill-kriżi tal-COVID-19;

(b)  lil kumpaniji eliġibbli fl-Istati Membri fejn il-possibbiltà ta' appoġġ mill-Istat għas-solvenza hija aktar limitata.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 33, kemm l-indikaturi li għandhom jintużaw mill-Bord ta' Tmexxija biex jiddeterminaw l-Istati Membri u s-setturi l-aktar milquta ekonomikament mill-kriżi tal-COVID-19 u l-Istati Membri fejn il-possibbiltà ta' appoġġ għas-solvenza mill-Istat hija aktar limitata, kif ukoll il-metodoloġija għall-applikazzjoni ta' dawk l-indikaturi.

Il-kumpaniji li jirċievu appoġġ fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza għandhom jikkonformaw, sa fejn ikun possibbli, ma' salvagwardji soċjali u ambjentali minimi ta' livell għoli f'konformità mal-gwida pprovduta mill-Bord ta' Tmexxija. Din il-gwida għandha tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex jiġu evitati piżijiet amministrattivi żejda, filwaqt li jitqies id-daqs tal-kumpaniji u l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet eħfef għall-SMEs. Tali kumpaniji għandhom jiġu mħeġġa jistabbilixxu pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika, javvanzaw fit-trasformazzjoni diġitali tagħhom u jissalvagwardjaw l-impjiegi. L-assistenza teknika għandha tkun disponibbli biex tassisti lill-kumpaniji għall-fini ta' dawn it-tranżizzjonijiet.

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u l-intermedjarji finanzjarji fl-ambitu tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza għandhom ikunu stabbiliti fi Stat Membru u joperaw fl-Unjoni. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi kwalunkwe rekwiżit meħtieġ b'rabta mal-kontroll ta' dawk l-intermedjarji fid-dawl ta' kwalunkwe kunsiderazzjoni ta' ordni pubbliku jew sigurtà applikabbli.

1a.  Skema ta' Tranżizzjoni Ġusta, jiġifieri t-tieni pilastru tal-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, għandha tiġi stabbilita b'mod orizzontali fit-twieqi ta' politika kollha. Din l-iskema għandha tinkludi investimenti li jindirizzaw l-isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali li jirriżultaw mill-proċess tat-tranżizzjoni lejn l-ilħuq tal-mira tal-Unjoni għall-klima għall-2030 u l-mira tagħha li tikseb newtralità klimatika sal-2050.

2.  Jekk operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment proposta lill-Kumitat ta' Investiment imsemmi fl-Artikolu 23 taqa' taħt aktar minn tieqa ta' politika waħda, din għandha tiġi attribwita lit-tieqa ta' politika li taħtha jaqa' l-objettiv prinċipali jew l-objettiv prinċipali tal-biċċa l-kbira tas-sottoproġetti tagħha, sakemm il-linji gwida dwar l-investiment ma jipprevedux mod ieħor.

3.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment għandhom jiġu skrinjati biex jiġi ddeterminat jekk għandhomx impatt ambjentali, klimatiku jew soċjali. Jekk dawk l-operazzjonijiet ikollhom impatt bħal dan, dawn għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar tas-sostenibilità klimatika, ambjentali u soċjali bil-għan li jiġu mminimizzati l-impatti negattivi u jiġu massimizzati l-benefiċċji għall-klima, l-ambjent u d-dimensjonijiet soċjali. Għal dan il-għan, il-promoturi ta' proġett li jitolbu finanzjament għandhom jipprovdu informazzjoni adegwata fuq il-bażi tal-gwida msemmija fil-paragrafu 4. Proġetti taħt ċertu daqs speċifikat fil-linji gwida ta' prova għandhom jiġu esklużi. Proġetti li ma jkunux konsistenti mal-objettivi klimatiċi ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ skont dan ir-Regolament. Jekk is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jikkonkludi li ma għandha titwettaq l-ebda prova tas-sostenibbiltà, huwa għandu jipprovdi ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment.

4.  Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida dwar is-sostenibbiltà li, f'konformità mal-objettivi u l-istandards ambjentali tal-Unjoni, tippermetti li:

(a)  rigward l-adattament, tiġi żgurata r-reżiljenza għall-impatti negattivi potenzjali tat-tibdil fil-klima permezz ta' valutazzjoni tal-vulnerabbiltà u r-riskju tal-klima, inkluż permezz ta' miżuri ta' adattament rilevanti u, rigward il-mitigazzjoni, jiġu integrati l-kost tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra u l-effetti pożittivi ta' miżuri għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji;

(b)  jittieħed kont tal-impatt ikkonsolidat tal-proġetti f'termini tal-komponenti ewlenin tal-kapital naturali relatati mal-arja, mal-ilma, mal-art u mal-bijodiversità;

(c)  jiġi stimat l-impatt soċjali tal-proġetti, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, fuq l-inklużjoni soċjali ta' ċerti żoni jew popolazzjonijiet u fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' żoni u setturi affettwati mill-isfidi strutturali bħalma hija l-ħtieġa tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija;

(d)  jiġu identifikati proġetti li ma jkunux konsistenti mal-kisba tal-objettivi klimatiċi;

(e)  is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jiġu pprovduti bi gwida għall-fini tal-eżami previst fil-paragrafu 3.

5.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex jippermettu t-traċċar ta' investiment li jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent, fuq il-bażi ta' gwida li għandha tiġi pprovduta mill-Kummissjoni.

6.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 60 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' politika għall-infrastruttura sostenibbli biex jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

Il-Kummissjoni, flimkien mas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, għandhom jirsistu li jiżguraw li l-parti tal-garanzija tal-UE użata għat-tieqa ta' politika għall-infrastruttura sostenibbli tiġi distribwita bl-għan li jintlaħaq bilanċ bejn l-oqsma differenti msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

7.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 33 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-linji gwida dwar l-investiment għal kull tieqa ta' politika. Il-linji gwida dwar l-investiment għandhom jistabbilixxu wkoll l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Iskema ta' Tranżizzjoni Ġusta, kif imsemmi fil-paragrafu 1a. Il-linji gwida dwar l-investiment għandhom jitħejjew fi djalogu mill-qrib mal-Grupp tal-BEI u sħab potenzjali oħra inkarigati mill-implimentazzjoni.

8.  Għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment taħt it-tieqa ta' investiment Ewropew strateġiku fis-setturi tas-sigurtà u tad-difiża u tal-ispazju u fiċ-ċibersigurtà, il-linji gwida għall-investiment jistgħu jistabbilixxu limitazzjonijiet fir-rigward tat-trasferiment u l-liċenzjar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għal teknoloġiji u teknoloġiji kritiċi li huma strumentali biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

9.  Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, tal-Kumitat tal-Investiment u tas-sħab konsultattivi l-informazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-linji gwida dwar l-investiment.

Artikolu 8

Kompartimenti

1.  It-twieqi ta' politika msemmija fl-Artikolu 7(1) għandhom jikkonsistu minn kompartiment tal-UE u kompartiment tal-Istati Membri. Dawn il-kompartimenti għandhom jindirizzaw il-fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali kif ġej:

(a)  il-kompartiment tal-UE għandu jindirizza kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(i)  fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali relatati mal-prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni;

(ii)  fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet subottimali ta' investiment mal-Unjoni kollha jew speċifiċi għall-Istati Membri; jew

(iii)  fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, li jirrikjedu l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet finanzjarji u strutturi tas-suq innovattivi, b'mod partikolari fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali ġodda jew kumplessi;

(b)  il-kompartiment tal-Istat Membru għandu jindirizza fallimenti tas-suq speċifiċi jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali f'reġjun jew fi Stat Membru wieħed jew aktar sabiex iwettaq l-għanijiet tal-politika tal-fondi kontribwenti b'ġestjoni kondiviża jew tal-ammont addizzjonali pprovdut minn Stat Membru skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1), speċjalment biex isaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni billi jindirizza l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni tagħha.

2.  Jekk xieraq, il-kompartimenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jintużaw b'mod komplementari biex isostnu operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment partikolari, inkluż billi jgħaqqdu l-appoġġ miż-żewġ kompartimenti.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-kompartiment tal-Istat Membru

1.  Għandhom jintużaw ammonti allokati minn Stat Membru fuq bażi volontarja skont l-Artikolu [10(1)] tar-Regolament [[RDK] numru] jew l-Artikolu [75(1)] tar-Regolament [[Pjan Strateġiku tal-PAK] numru] jew f'konformità mal-implimentazzjoni tal-miżuri rilevanti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza skont ir-Regolament [il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] għall-proviżjonament għall-parti tal-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-Istat Membru li jkopri operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fl-Istat Membru kkonċernat jew għall-kontribuzzjoni possibbli mill-fondi b'ġestjoni kondiviża jew minn kontribuzzjonijiet magħmula f'konformità mal-implimentazzjoni tal-miżuri rilevanti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza stabbiliti fl-ambitu tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] għaċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU. Dawk l-ammonti għandhom jintużaw biex jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi ta' politika speċifikati fil-Ftehim ta' Sħubija msemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament [[RDK] numru], fil-programmi jew fil-Pjan Strateġiku tal-PAK jew fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru kkonċernat, li jikkontribwixxu għal InvestEU.

Għandu jintuża ammont addizzjonali allokat minn Stat Membru skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1) għall-proviżjonament għall-parti tal-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-Istat Membru.

2.  L-istabbiliment tal-parti tal-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-Istat Membru għandu jkun soġġett għall-konklużjoni ta' ftehim ta' kontribuzzjoni bejn Stat Membru u l-Kummissjoni.

Ir-raba' subparagrafu ta' dan il-paragrafu u l-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-ammont addizzjonali pprovdut minn Stat Membru skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1).

Id-dispożizzjonijiet f'dan l-Artikolu relatati mal-ammonti allokati skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament [RDK numru] jew l-Artikolu 75(1) tar-Regolament [Pjan Strateġiku tal-PAK] jew f'konformità mal-implimentazzjoni tal-miżuri relevanti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza mfassla skont ir-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] mhumiex applikabbli għal ftehim ta' kontribuzzjoni dwar ammont addizzjonali minn Stat Membru, imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1).

L-Istat Membru u l-Kummissjoni għandhom jikkonkludu ftehim ta' kontribuzzjoni jew emenda għalih fi żmien erba' xhur wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-Ftehim ta' Sħubija skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament [RDK] jew il-Pjan Strateġiku tal-PAK skont ir-Regolament [PAK] jew pjan għall-irkupru u r-reżiljenza stabbilit skont ir-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] jew simultanjament mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda programm skont l-Artikolu 10 tar-Regolament [RDK] jew Pjan Strateġiku tal-PAK skont l-Artikolu 107 tar-Regolament [PAK] jew pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza].

Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu jikkonkludu ftehim ta' kontribuzzjoni konġunta mal-Kummissjoni.

B'deroga mill-Artikolu 211(1) tar-Regolament Finanzjarju, ir-rata ta' proviżjonament tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru għandha tiġi ffissata għal 40 % u tista' tiġi aġġustata 'l isfel jew 'l fuq f'kull ftehim ta' kontribuzzjoni sabiex jittieħdu inkunsiderazzjoni r-riskji marbuta mal-prodotti finanzjarji maħsuba biex jintużaw.

3.  Il-ftehim ta' kontribuzzjoni għandu tal-anqas jinkludi dawn l-elementi li ġejjin:

(a)  l-ammont totali tal-parti tal-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-Istat Membru li jappartjeni lill-Istat Membru, ir-rata ta' proviżjonament tiegħu, l-ammont tal-kontribuzzjoni minn fondi b'ġestjoni kondiviża jew kontribuzzjonijiet minn pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif stabbilit skont ir-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza], il-fażi ta' kostituzzjoni tal-proviżjonament skont pjan finanzjarju annwali u l-ammont tal-obbligazzjoni kontinġenti riżultanti li għandu jkun kopert minn garanzija back-to-back ipprovduta mill-Istat Membru kkonċernat;

(b)  l-istrateġija tal-Istat Membru li tikkonsisti fil-prodotti finanzjarji u fl-ingranaġġ minimu tagħhom, il-kopertura ġeografika, li tinkludi l-kopertura reġjonali jekk meħtieġa, it-tipi ta' proġetti, il-perjodu ta' investiment u, jekk applikabbli, il-kategoriji tar-riċevituri finali u tal-intermedjarji eliġibbli;

(c)  is-sieħeb jew is-sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni proposti skont ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 14(1), u l-obbligu għall-Kummissjoni li tinforma lill-Istat Membru kkonċernat dwar is-sieħeb jew is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni magħżula;

(d)  kwalunkwe kontribuzzjoni mill-fondi b'ġestjoni kondiviża jew kontribuzzjoni minn pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza stabbiliti skont ir-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] għaċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU;

(e)  l-obbligi li jiġi pprovdut rappurtar annwali lill-Istat Membru, inkluż ir-rappurtar dwar l-indikaturi rilevanti relatati mal-objettivi ta' politika koperti fil-Ftehim ta' Sħubija, fil-programm jew fil-Pjan Strateġiku tal-PAK jew fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u msemmija fil-ftehim ta' kontribuzzjoni;

(f)  dispożizzjonijiet dwar ir-rimunerazzjoni għall-parti tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru;

(g)  kwalunkwe kombinazzjoni ma' riżorsi taħt il-kompartiment tal-UE f'konformità mal-Artikolu 8(2), inkluż fi struttura b'saffi li tikseb kopertura tar-riskju aħjar.

4.  Il-ftehimiet ta' kontribuzzjoni għandhom jiġu implimentati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehimiet ta' garanzija konklużi ma' sħab inkarigati mill-implimentazzjoni f'konformità mal-Artikolu 16 u ftehimiet konsultattivi konklużi ma' sħab konsultattivi f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24(1).

Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda ftehim ta' garanzija fi żmien disa' xhur mill-konklużjoni tal-ftehim ta' kontribuzzjoni, il-ftehim ta' kontribuzzjoni għandu jintemm jew jiġi mtawwal bi ftehim reċiproku. Jekk l-ammont ta' ftehim ta' kontribuzzjoni ma jkunx ġie impenjat kompletament taħt ftehim ta' garanzija wieħed jew aktar fi żmien disa' xhur mill-konklużjoni tal-ftehim ta' kontribuzzjoni, dan l-ammont għandu jiġi emendat kif meħtieġ. L-ammont mhux użat ta' proviżjonament attribwibbli lill-ammonti allokati mill-Istati Membri skont l-Artikolu [10(1) tar-Regolament [[RDK]] tal-Artikolu [75(1)] tar-Regolament [[PAK]] jew f'konformità mal-implimentazzjoni tal-miżuri rilevanti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza skont ir-Regolament [il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza]għandu jerġa' jintuża skont [l-Artikolu 10(5)] tar-Regolament [[RDK] numru] u l-Artikolu [75(5)] tar-Regolament [[Pjan Strateġiku tal-PAK] numru] u l-Artikolu [X] tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza]. L-ammont mhux użat tal-proviżjonament attribwibbli lill-ammonti allokati minn Stat Membru skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament għandu jitħallas lura lill-Istat Membru.

Jekk ftehim ta' garanzija ma ġiex implimentat kif xieraq fi żmien perjodu speċifikat fl-Artikolu [10(6)] tar-Regolament [[RDK] numru] jew l-Artikolu [75(6)] tar-Regolament [[Pjan Strateġiku tal-PAK] numru] jew fl-Artikolu [X] tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza], il-ftehim ta' kontribuzzjoni għandu jiġi emendat. L-ammont mhux użat ta' proviżjonament attribwibbli lill-ammonti allokati mill-Istati Membri skont l-Artikolu [10(1) tar-Regolament [[RDK]] tal-Artikolu [75(1)] tar-Regolament [[PAK]] jew l-Artikolu [X] tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza] għandu jerġa' jintuża skont [l-Artikolu 10(6)] tar-Regolament [[RDK] numru] u l-Artikolu [75(6)] tar-Regolament [[Pjan Strateġiku tal-PAK] numru] u l-Artikolu [X] tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza]. L-ammont mhux użat tal-proviżjonament attribwibbli lill-ammonti allokati minn Stat Membru skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament għandu jitħallas lura lill-Istat Membru.

5.  Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għall-proviżjonament għall-parti tal-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-Istat Membru stabbilit bi ftehim ta' kontribuzzjoni.

(a)  Wara l-fażi ta' kostituzzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, kull bilanċ annwali ta' dispożizzjonijiet, ikkalkulat billi jitqabbel l-ammont ta' dispożizzjonijiet meħtieġa mir-rata ta' proviżjonament stabbilita fil-ftehim ta' konribuzzjoni u l-ammont reali ta' dispożizzjonijiet, għandu jerġa' jintuża skont l-[Artikolu 10(7)] tar-[RDK] u l-Artikolu [75(7)] tal-[[Pjan Strateġiku tal-PAK] numru] u skont l-Artikolu [X] tar-Regolament [Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza];

(b)  B'deroga mill-Artikolu 213(4) tar-Regolament Finanzjarju, wara l-fażi tal-kostituzzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-proviżjonament ma għandux joħloq rifornimenti annwali matul id-disponibbiltà ta' din il-parti tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru.

(c)  Il-Kummissjoni għandha tinforma immedjatament lill-Istat Membru jekk il-livell ta' provvedimenti għal dik il-parti tal-garanzija tal-UE jaqa' taħt l-20 % tal-proviżjonament inizjali bħala riżultat ta' sejħiet għal dik il-parti tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru.

(d)  Jekk il-livell tal-proviżjonamenti għal dik il-parti tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-Istat Membru jilħaq l-10 % tal-proviżjonament inizjali, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi sa 5 % tal-proviżjonament inizjali lill-fond komuni għall-proviżjonament imsemmi fl-Artikolu 212 tar-Regolament Finanzjarju b'talba għal dan mill-Kummissjoni.

KAPITOLU III

SĦUBIJA BEJN IL-KUMMISSJONI U L-GRUPP TAL-BEI

Artikolu 10

L-ambitu tas-sħubija

1.  Il-Kummissjoni u l-Grupp tal-BEI għandhom jiffurmaw sħubija skont dan ir-Regolament bil-għan li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-InvestEU u jrawmu l-konsistenza, l-inklużività, l-addizzjonalità, u l-bidu effiċjenti tal-użu tiegħu. F'konformità ma' dan ir-Regolament u kif speċifikat aktar fil-ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 3, il-Grupp tal-BEI:

(a)  għandu jimplimenta l-porzjon tal-garanzija tal-UE speċifikat fl-Artikolu 12(4);

(b)  għandu jappoġġa l-implimentazzjoni tal-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU, u, fejn applikabbli, il-kompartiment tal-Istat Membru, b'mod partikolari billi:

(i)  flimkien mas-sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni jikkontribwixxi għal-linji gwida dwar l-investiment skont l-Artikolu 7(7), jikkontribwixxi għat-tfassil tat-tabella ta' valutazzjoni skont l-Artikolu 21 u jikkontribwixxi għal dokumenti oħra li jistabbilixxu l-gwida operattiva tal-Fond InvestEU;

(ii)  flimkien mal-Kummissjoni u s-sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni, jiddefinixxi l-metodoloġija tar-riskju u s-sistema ta' mmappjar tar-riskju relatati mal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni sabiex dawn l-operazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu vvalutati fuq skala komuni ta' klassifikazzjoni;

(iii)  b'talba mill-Kummissjoni u bi qbil mas-sieħeb potenzjali kkonċernat inkarigat mill-implimentazzjoni, iwettaq valutazzjoni tas-sistemi ta' dan is-sieħeb potenzjali ta' implimentazzjoni u jipprovdi pariri tekniċi mmirati dwar dawk is-sistemi, jekk u sal-punt meħtieġ mill-konklużjonijiet tal-awditjar tal-valutazzjoni tal-pilastru fid-dawl tal-implimentazzjoni tal-prodotti finanzjarji previsti minn dan is-sieħeb potenzjali inkarigat mill-implimentazzjoni;

(iv)  jipprovdi opinjoni mhux vinkolanti dwar l-aspetti relatati mas-settur bankarju, b'mod partikolari dwar ir-riskju finanzjarju u t-termini finanzjarji relatati mal-porzjon tal-garanzija tal-UE li għandu jiġi allokat lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni, minbarra l-Grupp BEI, kif definit fil-ftehim ta' garanzija li għandu jiġi konkluż ma' dan is-sieħeb ta' implimentazzjoni;

(v)  iwettaq simulazzjonijiet u projezzjonijiet tar-riskju finanzjarju u r-rimunerazzjoni tal-portafoll aggregat fuq il-bażi ta' suppożizzjonijiet miftiehma mal-Kummissjoni;

(vi)  ikejjel ir-riskju finanzjarju tal-portafoll aggregat u jipprovdi rapporti finanzjarji dwar il-portafoll aggregat; kif ukoll

(vii)  jipprovdi servizzi ta' ristrutturar u rkupru stabbiliti fil-ftehim imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 3 lill-Kummissjoni b'talba tal-Kummissjoni u bi qbil mas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni, skont il-punt (g) tal-Artikolu 16(2) meta dak is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma jkunx għadu responsabbli għat-twettiq ta' attivitajiet ta' ristrutturar u rkupru skont il-ftehim ta' garanzija rilevanti;

(c)  jista' jipprovdi l-bini tal-kapaċità kif imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 24(2) lil bank jew istituzzjoni promozzjonali nazzjonali u servizzi oħra, fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' prodotti finanzjarji sostnuti mill-garanzija tal-UE jekk mitluba minn dan il-bank jew istituzzjoni promozzjonali nazzjonali;

(d)  għandu, fir-rigward taċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU:

(i)  jiġi allokat lilu ammont sa EUR 525 000 000 għall-inizjattivi konsultattivi msemmija fl-Artikolu 24 u l-kompiti operazzjonali msemmija fil-punt (ii) ta' dan il-punt (d) mill-pakkett finanzjarju msemmi fl-Artikolu 4(3);

(ii)  jagħti pariri lill-Kummissjoni u jwettaq kompiti operattivi stabbiliti fil-ftehim imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 3, billi:

–  jappoġġa lill-Kummissjoni fit-tfassil, fl-istabbiliment u fl-operazzjoni taċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU;

–  jipprovdi valutazzjoni tat-talbiet għal appoġġ konsultattiv li l-Kummissjoni ma tqisx li jaqgħu taħt inizjattivi konsultattivi eżistenti, bil-ħsieb li jappoġġa d-deċiżjoni ta' allokazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward ta' talbiet ta' konsulenza rċevuti taħt il-punt ċentrali ta' dħul definit fil-punt (a) tal-Artikolu 24(2);

–  jipprovdi appoġġ lil banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali billi jipprovdi bini ta' kapaċità kif imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 24(2) fir-rigward tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' konsulenza tagħhom biex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'inizjattivi ta' konsulenza, b'talba ta' tali banek jew istituzzjonijiet;

–  b'talba tal-Kummissjoni u ta' sieħeb konsultattiv potenzjali u soġġett għall-qbil tal-Grupp tal-BEI, jikkonkludi f'isem il-Kummissjoni ftehim mas-sieħeb konsultattiv għat-twassil ta' inizjattivi konsultattivi.

Il-Grupp tal-BEI għandu jiżgura li l-kompiti tiegħu kif imsemmija fil-punt (d)(ii) tal-ewwel subparagrafu jitwettqu b'mod kompletament indipendenti mir-rwol tiegħu bħala sieħeb konsultattiv.

Kif xieraq, il-Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha mas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fuq il-bażi tas-sejbiet tal-opinjoni tal-Grupp tal-BEI imsemmi fil-punt (b)(iv) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Grupp tal-BEI dwar l-eżitu tat-teħid ta' deċiżjonijiet tagħha.

2.  L-informazzjoni relatata mal-banek trażmessa lill-Grupp tal-BEI mill-Kummissjoni skont il-punti b(ii), b(iv), b(v) u b(vi) tal-paragrafu 1 għandha tkun limitata għal informazzjoni strettament meħtieġa għall-Grupp tal-BEI biex jissodisfa l-obbligi tiegħu skont dawn il-punti. Il-Kummissjoni, fi djalogu mill-qrib mal-Grupp tal-BEI u ma' sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni, għandha tiddefinixxi n-natura u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik l-informazzjoni relatata mal-banek, filwaqt li tqis ir-rekwiżiti għall-ġestjoni finanzjarja tajba tal-garanzija tal-UE, l-interessi leġittimi tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fir-rigward tal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva u l-ħtiġijiet tal-Grupp tal-BEI fl-issodisfar tal-obbligi tiegħu skont dawk il-punti.

3.  It-termini tas-sħubija għandhom jiġu stabbiliti fi ftehimiet, inklużi:

(a)  dwar l-għoti u l-implimentazzjoni tal-porzjon tal-garanzija tal-UE speċifikat fl-Artikolu 12(4):

(i)  ftehim ta' garanzija bejn il-Kummissjoni u l-Grupp tal-BEI; jew

(ii)  ftehimiet ta' garanzija separati bejn il-Kummissjoni u l-BEI u s-sussidjarji tiegħu jew entitajiet oħra stabbiliti skont l-Artikolu 28(1) tal-Istatut tal-BEI, kif applikabbli;

(b)  ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Grupp tal-BEI fir-rigward tal-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1;

(c)  ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Grupp tal-BEI fir-rigward taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU;

(d)  ftehimiet ta' servizz bejn il-Grupp tal-BEI u l-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali li jikkonċernaw il-bini tal-kapaċità u servizzi oħra previsti taħt il-punt (c) tal-paragrafu 1.

4.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 17(3) u 24(4) ta' dan ir-Regolament, il-kostijiet imġarrba mill-Grupp tal-BEI fit-twettiq tal-kompiti msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu konformi mat-termini tal-ftehim imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u jistgħu jiġu koperti mill-ħlasijiet lura jew mid-dħul attribwibbli għall-garanzija tal-UE, jew mill-proviżjonament, f'konformità mal-Artikolu 211(4) u (5) tar-Regolament Finanzjarju, jew jistgħu jiġu imposti lill-pakkett finanzjarju msemmi fl-Artikolu 4(3) ta' dan ir-Regolament, fuq il-ġustifikazzjoni ta' dawk il-kostijiet mill-Grupp tal-BEI u soġġett għal limitu massimu ġenerali ta' EUR 10 000 000.

5.  Il-kostijiet imġarrba mill-Grupp tal-BEI għat-twettiq tal-kompiti operattivi msemmija fil-punt (d)(ii) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu koperti kompletament u mħallsa mill-ammont imsemmi fil-punt (d)(i) tal-paragrafu 1, fuq ġustifikazzjoni ta' dawk il-kostijiet mill-Grupp tal-BEI u soġġett għal limitu ġenerali ta' EUR 15 000 000.

Artikolu 11

Kunflitti ta' interess

1.  Fil-qafas tas-sħubija kif imsemmi fl-Artikolu 10, il-Grupp tal-BEI għandu jieħu l-miżuri u l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess ma' sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni, inkluż billi jiġi stabbilit tim iddedikat u indipendenti għall-kompiti msemmija fil-punti (b) minn (iii) sa (vi) tal-Artikolu 10(1). Dan it-tim għandu jkun soġġett għal regoli stretti ta' kunfidenzjalità, li għandhom ikomplu japplikaw għall-membri tat-tim wara li jkunu telqu mit-tim.

2.  Il-Grupp tal-BEI u s-sħab l-oħra inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar kwalunkwe sitwazzjoni li tikkostitwixxi kunflitt ta' interess jew li x'aktarx li twassal għal kunflitt ta' interess. F'każ ta' dubju, il-Kummissjoni għandha tiddetermina jekk jeżistix kunflitt ta' interess u għandha tinforma lill-Grupp tal-BEI bil-konklużjoni tagħha. F'każ ta' kunflitt ta' interess, il-Grupp tal-BEI għandu jieħu l-miżuri xierqa. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi infurmat b'dawk il-miżuri u bir-riżultati tagħhom.

3.  Il-Grupp tal-BEI għandu jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevita sitwazzjonijiet fejn jista' jkun hemm kunflitt ta' interess fl-implimentazzjoni taċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU, b'mod partikolari fir-rigward tal-kompiti operattivi tiegħu fir-rwol tiegħu ta' appoġġ lill-Kummissjoni kif imsemmi fil-punt (d)(ii) tal-Artikolu 10(1). F'każ ta' kunflitt ta' interess, il-Grupp tal-BEI għandu jieħu l-miżuri xierqa.

KAPITOLU IV

Il-garanzija tal-UE

Artikolu 12

Il-garanzija tal-UE

1.  Il-garanzija tal-UE għandha tingħata bħala garanzija irrevokabbli, mingħajr kundizzjonijiet u b'talba lis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni skont l-Artikolu 219(1) tar-Regolament Finanzjarju u tiġi implimentata fil-ġestjoni indiretta skont it-Titolu X ta' dak ir-Regolament.

2.  Ir-rimunerazzjoni għall-garanzija tal-UE għandha tkun marbuta mal-karatteristiċi u l-profil tar-riskju tal-prodotti finanzjarji, filwaqt li tqis in-natura tal-operazzjonijiet sottostanti ta' finanzjament u investiment u t-twettiq tal-għanijiet ta' politika fil-mira tal-prodotti finanzjarji.

Jekk ikun debitament ġustifikat min-natura tal-għanijiet tal-politika fil-mira tal-prodott finanzjarju u l-ħtieġa li l-prodotti finanzjarji jkunu affordabbli għar-riċevituri finali fil-mira, il-kost tal-finanzjament ipprovdut lir-riċevitur finali jista' jitnaqqas jew it-termini ta' dak il-finanzjament jistgħu jittejbu, bl-aġġustament tar-rimunerazzjoni għall-garanzija tal-UE, jew, jekk meħtieġ, billi jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi pendenti mġarrba mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni permezz tal-baġit tal-Unjoni, b'mod partikolari:

(a)  jekk il-kundizzjonijiet tas-suq finanzjarju enfasizzati jkunu jimpedixxu t-twettiq ta' operazzjoni finanzjarja jew ta' investiment skont il-prezzijiet fuq il-bażi tas-suq; jew

(b)  jekk meħtieġ sabiex jiġu katalizzati l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment f'setturi jew oqsma li qed jesperjenzaw falliment sinifikanti tas-suq jew sitwazzjoni ta' investiment subottimali jew biex jiġi ffaċilitat l-istabbiliment ta' pjattaformi ta' investiment,

(ba)  għat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza , fl-Istati Membri u fis-setturi l-aktar milquta ekonomikament u fl-Istati Membri fejn il-possibbiltà ta' appoġġ mill-Istat għas-solvenza hija aktar limitata,

sal-punt li t-tnaqqis tar-rimunerazzjoni għall-garanzija tal-UE jew il-kopertura tal-kostijiet amministrattivi pendenti mġarrba mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma jkollux impatt sinifikanti fuq il-proviżjonament għall-garanzija InvestEU.

It-tnaqqis tar-rimunerazzjoni għall-garanzija tal-UE għandu jkun ta' benefiċċju totali għar-riċevituri finali.

3.  Il-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 219(4) tar-Regolament Finanzjarju għandha tapplika għal kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fuq bażi ta' portafoll.

4.  75 % tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-UE kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1), li tammonta għal EUR 68 829 990 000, għandha tingħata lill-Grupp tal-BEI. Il-Grupp tal-BEI għandu jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja aggregata li tammonta għal EUR 11 494 608 330. Din il-kontribuzzjoni għandha tingħata b'mod u għamla li tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-Fond InvestEU u l-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 14(2).

5.  Il-25 % li jifdal tal-garanzija tal-UE fil-kompartiment tal-UE għandu jingħata lil sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni, li għandhom jipprovdu wkoll kontribuzzjoni finanzjarja li għandha tiġi determinata fil-ftehimiet ta' garanzija.

6.  Għandu jsir l-aqwa sforz biex jiġi żgurat li fi tmiem il-perjodu ta' investiment tkun koperta firxa wiesgħa ta' setturi u reġjuni, u tiġi evitata konċentrazzjoni settorjali jew ġeografika eċċessiva. Dawn l-isforzi għandhom jinkludu inċentivi għal banek u istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali iżgħar jew anqas sofistikati li għandhom vantaġġ komparattiv minħabba l-kompetenzi lokali tagħhom ta' preżenza, għarfien u investiment. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa approċċ koerenti biex tappoġġa dawn l-isforzi.

7.  L-appoġġ għall-garanzija tal-UE msemmi fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi tal-Artikolu 4(2) jista' jingħata għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li għandhom jitwettqu minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni dment li l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet ftehim ta' garanzija ma' dak is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023, biex b'hekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament [EURI]. F'każijiet oħra, l-appoġġ tal-garanzija tal-UE jista' jingħata għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti minn dan ir-Regolament għal perjodu ta' investiment li jintemm fl-31 ta' Diċembru 2027.

Il-kuntratti ▌bejn is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni u r-riċevitur finali jew l-intermedjarju finanzjarju jew entità oħra msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 15(1) għandhom jiġu ffirmati sal-31 ta' Diċembru 2028.

Artikolu 13

Operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment eliġibbli

1.  Il-Fond InvestEU għandu jappoġġa biss operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li:

(a)  jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari rigward il-fallimenti tas-suq, is-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u l-addizzjonalità kif stabbilit fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju u fl-Anness V ta' dan ir-Regolament u, jekk xieraq, jimmassimizzaw l-investiment privat f'konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju;

(b)  jikkontribwixxu għall-għanijiet ta' politika tal-Unjoni u jinsabu fil-kamp ta' applikazzjoni taż-żoni eliġibbli għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment taħt it-tieqa ta' politika xierqa skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(c)  ma jipprovdux appoġġ finanzjarju għall-attivitajiet esklużi stabbiliti fil-punt B tal-Anness V ta' dan ir-Regolament; kif ukoll

(d)  ikunu konsistenti mal-linji gwida dwar l-investiment.

2.  Minbarra proġetti li jinsabu fl-Unjoni, jew f'pajjiż jew territorju extra-Ewropew marbuta ma' Stat Membru kif stabbilit fl-Anness II tat-TFUE, il-Fond InvestEU jista' jappoġġa l-proġetti u l-operazzjonijiet li ġejjin permezz ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment taħt twieqi oħra għajr it-tieqa ta' investiment Ewropew strateġiku jew it-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza:

(a)  proġetti li jinvolvu entitajiet ibbażati jew stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew aktar li jestendu għal pajjiż terz wieħed jew aktar, fosthom Stati aderenti, pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali, pajjiżi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, miż-ŻEE jew mill-EFTA, għal pajjiż jew territorju extra-Ewropew kif stabbilit fl-Anness II TFUE, jew għal pajjiż terz assoċjat, irrispettivament minn jekk ikunx hemm sieħeb f'dawk il-pajjiżi jew territorji extra-Ewropej;

(b)  operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment f'pajjiżi terzi kif imsemmija fl-Artikolu 5 li jkunu kkontribwew għal prodott finanzjarju speċifiku.

3.  Il-Fond InvestEU jista' jappoġġa l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li jipprovdu finanzi lil riċevituri finali li huma entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'xi wieħed mill-pajjiżi u territorji li ġejjin:

a)  Stat Membru jew pajjiż jew territorju extra-Ewropew marbut ma' Stat Membru kif stabbilit fl-Anness II tat-TFUE;

(b)  pajjiż terz assoċjat mal-Programm InvestEU skont l-Artikolu 5;

(c)  pajjiż terz imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2, jekk applikabbli;

(d)  Pajjiżi terzi oħra, jekk meħtieġ għall-finanzjament ta' proġett f'pajjiż jew territorju msemmi fil-punti (a), (b) jew (c).

Minkejja l-ewwel subparagrafu, taħt it-tieqa tal-investiment Ewropew strateġiku, ir-riċevituri u l-intermedjarji finali għandhom ikunu entitajiet ġuridiċi li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fis-sentenza introduttorja u fit-tieni subparagrafu, u f'konformità mat-tielet subparagrafu, tal-punt (e) tal-Artikolu 7(1).

Minkejja l-ewwel subparagrafu, huma biss il-kumpaniji stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw fl-Unjoni li jistgħu jiġu appoġġati mill-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza, ir-riċevituri finali ta' EUR 30 miljun jew aktar m'għandhomx jagħmlu pagamenti ta' dividendi, pagamenti ta' kupuni mhux obbligatorji jew jixtru lura ishma. Ir-rimunerazzjoni ta' kwalunkwe membru tat-tmexxija ta' benefiċjarju li jirċievi finanzjament li jammonta għal EUR 30 miljun jew iktar fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza m'għandhiex tkun ogħla mill-parti fissa tar-rimunerazzjoni ta' dak il-membru fil-31 ta' Diċembru 2019. Għal persuna li ssir membru tat-tmexxija fil-mument li fih jingħata l-finanzjament tal-InvestEU fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza jew wara dan, il-limitu applikabbli għandu jkun l-inqas rimunerazzjoni fissa ta' kwalunkwe membru tat-tmexxija fil-31 ta' Diċembru 2019. Il-bonusijiet jew elementi oħra ta' rimunerazzjoni varjabbli jew komparabbli m'għandhom jitħallsu taħt l-ebda ċirkostanza.

Artikolu 14

L-għażla tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, minbarra l-Grupp tal-BEI

1.  Il-Kummissjoni għandha tagħżel sħab ta' implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI skont l-Artikolu 154 tar-Regolament Finanzjarju.

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jistgħu jiffurmaw grupp. Sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jista' jkun membru ta' grupp wieħed jew aktar.

Għall-kompartiment tal-UE, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom ikunu esprimew l-interess tagħhom fir-rigward tal-porzjon tal-garanzija tal-UE msemmi fl-Artikolu 12(5).Għall-kompartiment tal-Istat Membru, l-Istat Membru kkonċernat jista' jipproponi kontroparti waħda jew aktar bħala sħab inkarigati mill-implimentazzjoni minn fost dawk il-kontropartijiet li jkunu wrew l-interess tagħhom. L-Istat Membru kkonċernat jista' jipproponi wkoll lill-Grupp tal-BEI bħala sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni u, bi spejjeż tiegħu, jista' jikkuntratta lill-Grupp tal-BEI biex jipprovdi s-servizzi elenkati fl-Artikolu 10.

Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jipproponix sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tipproċedi skont it-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu u għandha tagħżel bħala sħab inkarigati mill-implimentazzjoni kontropartijiet eleġibbli li jkunu kapaċi jkopru operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fiż-żoni ġeografiċi kkonċernati.

2.  Meta tagħżel is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-portafoll ta' prodotti finanzjarji permezz tal-Fond InvestEU jissodisfa l-objettivi li ġejjin:

(a)  jimmassimizza l-kopertura tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3;

(b)  jimmassimizza l-impatt tal-garanzija tal-UE permezz tar-riżorsi proprji impenjati mis-sieħeb ta' implimentazzjoni;

(c)  jimmassimizza, jekk xieraq, l-investiment privat;

(d)  jippromwovi soluzzjonijiet finanzjarji u tar-riskji innovattivi biex jindirizza fallimenti tas-suq u sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali;

(e)  jikseb diversifikazzjoni ġeografika permezz ta' allokazzjoni gradwali tal-garanzija tal-UE, u li jippermetti finanzjament ta' proġetti iżgħar;

(f)  jipprovdi biżżejjed diversifikazzjoni tar-riskju.

3.  Meta tkun qed tagħżel is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll:

(a)  l-ispiża u r-rimunerazzjoni possibbli għall-baġit tal-Unjoni;

(b)  il-kapaċità tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li jimplimenta bir-reqqa r-rekwiżiti tal-Artikolu 155(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju relatati mal-evitar tat-taxxa, mal-frodi tat-taxxa, mal-evażjoni tat-taxxa, mal-ħasil tal-flus, mal-finanzjament tat-terroriżmu u mal-ġuriżdizzjonijiet li ma jikkoperawx.

4.  Il-banek jew l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali jistgħu jintgħażlu bħala sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, dment li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Artikolu 15

Tipi eliġibbli ta' finanzjament

1.  Il-garanzija tal-UE tista' tintuża għall-kopertura tar-riskji għat-tipi ta' finanzjament li ġejjin ipprovduti mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni:

(a)  self, garanziji, kontrogaranziji, strumenti tas-suq tal-kapital, kull forma oħra ta' finanzjament jew tisħiħ fil-kreditu, inkluż dejn subordinat, jew investimenti f'ekwità jew kważi ekwità, ipprovduti direttament jew indirettament permezz ta' intermedjarji finanzjarji, fondi, pjattaformi tal-investiment jew mezzi oħra li jkunu se jiġu mgħoddija lil riċevituri finali;

(b)  finanzjament jew garanziji minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni lil istituzzjoni finanzjarja oħra li tippermetti lil dan tal-aħħar iwettaq il-finanzjament imsemmi fil-punt (a).

Sabiex jiġi kopert mill-garanzija tal-UE, il-finanzjament imsemmi fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu jingħata, jinkiseb jew jinħareġ għall-benefiċċju tal-operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment imsemmijin fl-Artikolu 13(1), jekk il-finanzjament mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jkun ingħata f'konformità ma' ftehim jew tranżazzjoni ta' finanzjament iffirmati jew sottoskritti mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni wara li jkun ġie ffirmat il-ftehim ta' garanzija u li ma jkunx skada jew ġie kkanċellat.

2.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment permezz ta' fondi jew strutturi intermedjarji simili oħra għandhom ikunu koperti mill-garanzija tal-UE skont id-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fil-linji gwida tal-investiment, anki jekk tali struttura tinvesti minoranza tal-ammonti investiti tagħha barra l-Unjoni u fil-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 13(2) jew f'assi għajr dawk eliġibbli skont dan ir-Regolament.

Il-linji gwida għall-investiment jistgħu jistabbilixxu limitazzjonijiet ulterjuri fir-rigward tal-proporzjon tal-ammonti investiti barra mill-Unjoni f'operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment permezz ta' fondi jew strutturi intermedji oħra skont it-tieqa strateġika ta' investiment Ewropew, inklużi klawżoli potenzjali mal-ħruġ minn tali investimenti.

2a.  L-istrumenti eliġibbli fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza, permezz tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, għandhom jirriżultaw fl-għoti ta' ekwità jew kważi ekwità lill-kumpaniji, kif imsemmi fil-punt (ea) tal-Artikolu 3(2). Jistgħu jintużaw strumenti ibridi jekk tali strumenti jissodisfaw l-iskop tat-tieqa.

Artikolu 16

Ftehim ta' garanzija

1.  Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim ta' garanzija ma' kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni dwar l-għoti tal-garanzija tal-UE, f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament sa ammont li jiġi ddeterminat mill-Kummissjoni.

F'każ li s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jiffurmaw grupp għandu jiġi konkluż ftehim ta' garanzija wieħed bejn il-Kummissjoni u kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fil-grupp jew ma' sieħeb wieħed inkarigat mill-implimentazzjoni f'isem il-grupp.

2.  Il-ftehim ta' garanzija għandu jinkludi:

(a)  l-ammont u t-termini tal-kontribuzzjoni finanzjarja li għandu jipprovdi s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni;

(b)  it-termini tal-finanzjament jew tal-garanziji li għandu jipprovdi s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni lil entità legali oħra li tipparteċipa fl-implimentazzjoni, kull meta dan ikun il-każ;

(c)  regoli dettaljati dwar l-għoti ta' garanzija tal-UE f'konformità mal-Artikolu 18, inkluż dwar il-kopertura ta' portafolli ta' tipi speċifiċi ta' strumenti u l-każi rispettivi li jattivaw is-sejħiet possibbli fuq il-garanzija tal-UE;

(d)  ir-rimunerazzjoni għat-teħid tar-riskji li għandha tiġi allokata fi proporzjon mas-sehem rispettiv fit-teħid tar-riskji tal-Unjoni u tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew kif aġġustata f'każijiet debitament ġustifikati skont l-Artikolu 12(2);

(e)  il-kundizzjonijiet tal-pagament;

(f)  l-impenn tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li jaċċetta d-deċiżjonijiet mill-Kummissjoni u mill-Kumitat tal-Investiment fir-rigward tal-użu tal-garanzija tal-UE għall-benefiċċju ta' operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment li tiġi proposta, mingħajr preġudizzju għat-teħid tad-deċiżjonijiet tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni dwar l-operazzjoni mingħajr il-garanzija tal-UE;

(g)  id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri relatati mal-irkupru ta' pretensjonijiet li għandu jiġi fdat lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni;

(h)  ir-rapportar finanzjarju u operattiv u l-monitoraġġ tal-operazzjonijiet skont il-garanzija tal-UE;

(i)  l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-użu tal-garanzija tal-UE, it-twettiq tal-għanijiet u l-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 3, 7 u 13 kif ukoll il-mobilizzazzjoni tal-kapital privat;

(j)  jekk applikabbli, id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri relatati ma' operazzjonijiet ta' taħlit;

(k)  dispożizzjonijiet rilevanti oħra f'konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 155(2) u tat-Titlu X tar-Regolament Finanzjarju;

(l)  l-eżistenza ta' mekkaniżmi adegwati biex jiġi indirizzat it-tħassib potenzjali tal-investituri privati.

3.  Ftehim ta' garanzija għandu wkoll jipprovdi li r-rimunerazzjoni attribwibbli lill-Unjoni minn operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti minn dan ir-Regolament għandha tiġi pprovduta wara li jitnaqqsu l-pagamenti dovuti fir-rigward ta' sejħiet fuq il-garanzija tal-UE.

4.  Barra minn hekk, ftehim ta' garanzija għandu jipprovdi li kull ammont dovut lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni relatat mal-garanzija tal-UE għandu jitnaqqas mill-ammont globali tar-rimunerazzjoni, tad-dħul u tal-ħlasijiet lura dovuti mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni lill-Unjoni minn operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti minn dan Regolament. Meta dan l-ammont ma jkunx suffiċjenti biex ikopri l-ammont dovut lil sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni skont l-Artikolu 17(3), l-ammont pendenti għandu jittieħed mill-proviżjonament tal-garanzija tal-UE.

5.  Jekk il-ftehim ta' garanzija jiġi konkluż skont il-kompartiment tal-Istat Membru, dan jista' jipprovdi għall-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti mill-Istat Membru jew mir-reġjuni kkonċernati fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ftehim ta' garanzija.

Artikolu 17

Rekwiżiti għall-użu tal-garanzija tal-UE

1.  L-għoti tal-garanzija tal-UE għandu jkun soġġett għad-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta' garanzija mas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni rilevanti.

2.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment għandhom ikunu koperti mill-garanzija tal-UE biss jekk jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament u fil-linji gwida tal-investiment rilevanti u jekk l-Kumitat tal-Investiment ikun ikkonkluda li dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti biex jibbenefikaw mill-appoġġ tal-garanzija tal-UE. Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jibqgħu responsabbli biex jiżguraw il-konformità tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment ma' dan ir-Regolament u mal-linji gwida għall-investiment rilevanti.

3.  Ebda nefqa jew tariffa amministrattiva relatata mal-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment taħt il-garanzija tal-UE ma għandha tkun dovuta mill-Kummissjoni lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni, sakemm in-natura tal-objettivi ta' politika mmirati mill-prodott finanzjarju li jkun se jiġi implimentat u l-affordabbiltà tar-riċevituri finali mmirati jew it-tip ta' finanzjament ipprovdut ikunu jippermettu lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni debitament jagħti ġustifikazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-ħtieġa li ssir eċċezzjoni. Il-kopertura ta' tali spejjeż mill-baġit tal-Unjoni għandha tkun limitata għall-ammont strettament meħtieġ biex jiġu implimentati l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment rilevanti, u għandha tiġi pprovduta biss sal-punt li l-ispejjeż ma jkunux koperti mid-dħul li jirċievu s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni mill-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment ikkonċernati. L-arranġamenti dwar it-tariffi għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehim ta' garanzija u għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(4) u mal-punt (g) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju.

4.  Barra minn hekk, is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jista' juża l-garanzija tal-UE biex jissodisfa s-sehem rilevanti ta' kull spiża ta' rkupru skont l-Artikolu 16(4), sakemm dawn l-ispejjeż ma jkunux tnaqqsu mir-rikavati tal-irkupru.

Artikolu 18

Kopertura u t-termini tal-garanzija tal-UE

1.  Ir-rimunerazzjoni għat-teħid tar-riskji għandha tiġi allokata bejn l-Unjoni u sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fi proporzjon mas-sehem rispettiv tagħhom fit-teħid tar-riskji ta' portafoll ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment jew, fejn ikun rilevanti, fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment individwali. Ir-rimunerazzjoni għall-garanzija tal-UE tista' titnaqqas f'każijiet debitament ġustifikati msemmija fl-Artikolu 12(2).

Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkollu skopertura xierqa għar-riskji tiegħu stess għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment appoġġati mill-garanzija tal-UE, sakemm eċċezzjonalment l-objettivi tal-politika mmirati mill-prodott finanzjarju li jkollu jiġi implimentat ikunu ta' tali natura li s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma jkunx jista' jikkontribwixxi b'mod raġonevoli l-kapaċità ta' rfigħ tar-riskji għaliha.

2.  Il-garanzija tal-UE għandha tkopri:

(a)  għall-prodotti ta' dejn imsemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 15(1):

(i)  il-kapital u l-imgħax kollu u l-ammonti dovuti lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni iżda mhux riċevuti f'konformità mat-termini tal-operazzjonijiet ta' finanzjament sal-każ ta' inadempjenza;

(ii)  it-telf fuq ir-ristrutturar;

(iii)  it-telf li jirriżulta minn fluttwazzjonijiet ta' muniti barra mill-euro fi swieq jekk il-possibilitajiet għall-hedging fit-tul ikunu limitati;

(b)  għal investimenti ta' ekwità jew kważi ekwità msemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 15(1): l-ammonti investiti kif ukoll l-ispejjeż ta' finanzjament assoċjati u t-telf li jirriżultaw minn fluttwazzjonijiet ta' muniti li mhumiex l-euro;

(c)  għall-finanzjament jew il-garanziji minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni lil istituzzjoni finanzjarja oħra skont il-punt (b) tal-Artikolu 15(1): l-ammonti użati u l-ispejjeż ta' finanzjament assoċjati magħhom.

Għall-finijiet tal-punt (a)(i) tal-ewwel subparagrafu, għal dejn subordinat differiment, tnaqqis jew ħruġ meħtieġ għandhom jitqiesu bħala każ ta' inadempjenza.

3.  Meta l-Unjoni tagħmel pagament lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni bħala riżultat ta' sejħa fuq il-garanzija tal-UE, l-Unjoni għandha tkun surrogata fid-drittijiet rilevanti tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni relatat ma' kull operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment tiegħu li tkun koperta mill-garanzija tal-UE, sal-punt li dawk id-drittijiet jibqgħu jeżistu.

Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jsegwi l-irkupru tal-pretensjonijiet għall-ammonti surrogati f'isem l-Unjoni u għandu jirrimborża lill-Unjoni mill-ammonti rkuprati.

KAPITOLU V

GOVERNANZA

Artikolu 19

Il-Bord Konsultattiv

1.  Il-Kummissjoni u l-Bord ta' Tmexxija stabbiliti skont l-Artikolu 20 għandhom jirċievu pariri minn Bord Konsultattiv.

2.  Il-Bord Konsultattiv għandu jagħmel ħiltu biex jiżgura l-bilanċ bejn is-sessi u għandu jkun jinkludi:

(a)  rappreżentant ta' kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni;

(b)  rappreżentant ta' kull Stat Membru;

(c)  espert maħtur mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew;

(d)  espert maħtur mill-Kumitat tar-Reġjuni.

3.  Il-Bord Konsultattiv għandu jkun presedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Ir-rappreżentant tal-Grupp tal-BEI għandu jkun il-Viċi President.

Il-Bord Konsultattiv għandu jiltaqa' regolarment u mill-inqas darbtejn fis-sena b'talba tal-President.

4.  Il-Bord Konsultattiv għandu:

(a)  jipprovdi pariri lill-Kummissjoni u lill-Bord ta' Tmexxija dwar it-tfassil ta' prodotti finanzjarji li għandhom jintużaw skont dan ir-Regolament;

(b)  jipprovdi pariri lill-Kummissjoni u lill-Bord ta' Tmexxija dwar l-iżviluppi fis-suq, il-kundizzjonijiet tas-suq, il-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali;

(c)  jiskambja opinjonijiet dwar l-iżviluppi tas-suq u jaqsam l-aħjar prattiki.

5.  Il-Kummissjoni għandha tinnomina l-ewwel membri tal-Bord Konsultattiv li jirrappreżentaw lis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI wara konsultazzjoni ma' sħab potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni. It-terminu tagħhom huwa limitat għal sena.

6.  Il-laqgħat tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'format separat għandhom ukoll jiġu organizzati mill-inqas darbtejn fis-sena u jkunu ppreseduti mill-Kummissjoni.

7.  Il-Bord Konsultattiv u l-laqgħat tar-rappreżentanti tal-Istati Membri msemmijin fil-paragrafu 6 jistgħu joħorġu rakkomandazzjonijiet lill-Bord ta' Tmexxija għall-kunsiderazzjoni tiegħu rigward l-implimentazzjoni u l-operazzjoni tal-Programm InvestEU.

8.  Minuti dettaljati tal-laqgħat tal-Bord Konsultattiv għandhom isiru pubbliċi kemm jista' jkun malajr wara li jkunu ġew approvati mill-Bord Konsultattiv.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri operattivi u tamministra s-segretarjat tal-Bord Konsultattiv. Id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni kollha rilevanti għandhom isiru disponibbli għall-Bord Konsultattiv sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti tiegħu.

9.  Il-banek jew l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali rappreżentati fil-Bord Konsultattiv għandhom jagħżlu minn bejniethom ir-rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI fil-Bord ta' Tmexxija msemmija fl-Artikolu 20(1). Il-banek jew l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali għandhom jimmiraw għal rappreżentanza bbilanċjata fil-Bord ta' Tmexxija f'termini tad-daqs u tal-pożizzjoni ġeografika tagħhom. Ir-rappreżentanti magħżula għandhom jirrappreżentaw il-pożizzjoni komuni maqbula mis-sħab kollha inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI.

Artikolu 20

Il-Bord ta' Tmexxija

1.  Għandu jiġi stabbilit Bord ta' Tmexxija għall-Programm InvestEU. Dan għandu jkun magħmul minn erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, tliet rappreżentanti tal-Grupp tal-BEI u żewġ rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI u espert maħtur bħala membru mingħajr id-dritt tal-vot mill-Parlament Ewropew. L-espert maħtur bħala membru mingħajr id-dritt tal-vot mill-Parlament Ewropew ma għandux ifittex jew jieħu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni, minn xi gvern ta' Stat Membru jew minn xi entità pubblika jew privata oħra u għandu jaġixxi b'indipendenza sħiħa. L-espert għandu jaqdi dmirijietu b'mod imparzjali u fl-interess tal-Fond InvestEU.

Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jinħatru għal terminu ta' erba' snin, li jiġġedded darba, bl-eċċezzjoni tar-rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI, li għandhom jinħatru għal terminu ta' sentejn.

2.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeleġġi President minn fost il-membri tiegħu għal terminu ta' erba' snin li jiġġedded darba. Darbtejn f'sena, il-President għandu jirrapporta lir-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Bord Konsultattiv dwar l-implimentazzjoni u l-operazzjoni tal-Programm InvestEU.

Il-minuti dettaljati tal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jiġu ppubblikati malli jiġu approvati mill-Bord ta' Tmexxija.

3.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu:

(a)  jipprovdi gwida strateġika u operazzjonali lis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, inkluża gwida dwar id-disinn ta' prodotti finanzjarji u dwar politiki u proċeduri operattivi oħra meħtieġa għall-operat tal-Fond InvestEU;

(b)  jadotta l-qafas metodoloġiku tar-riskju żviluppat mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-Grupp tal-BEI u mas-sħab l-oħra inkarigati mill-implimentazzjoni;

(c)  jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Programm InvestEU;

(d)  jiġi kkonsultat, billi jippreżenta l-fehmiet tal-membri kollha tiegħu, dwar il-lista finali tal-kandidati għall-Kumitat tal-Investiment qabel l-għażla f'konformità mal-Artikolu 23(2);

(e)  jadotta r-regoli ta' proċedura tas-segretarjat għall-Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-Artikolu 23(4);

(f)  jadotta r-regoli applikabbli għall-operazzjonijiet bi pjattaformi ta' investiment.

(fa)  jiddetermina l-Istati Membri u s-setturi l-aktar milquta ekonomikament mill-kriżi tal-COVID-19 u l-Istati Membri fejn il-possibbiltà ta' appoġġ għas-solvenza mill-Istat hija aktar limitata, abbażi tal-indikaturi stabbiliti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7(1)(ea).

4.  Il-Bord ta' Tmexxija għandu juża approċċ kunsenswali fid-diskussjonijiet tiegħu, jiġifieri jqis kemm jista' jkun possibbli l-pożizzjoni tal-membri kollha. Jekk il-membri ma jkunux jistgħu jilħqu kunsens, id-deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jiġu adottati b'maġġoranza kwalifikata tal-membri bi dritt ta' vot, li tikkonsisti mill-inqas f'seba' voti.

Artikolu 21

Tabella ta' valutazzjoni

1.  Għandha tiġi stabbilita tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi (it-"Tabella ta' Valutazzjoni") biex jiġi żgurat li l-Kumitat tal-Investiment ikun jista' jwettaq valutazzjoni indipendenti, trasparenti u armonizzata tat-talbiet għall-użu tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment proposti mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

2.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jimlew it-Tabella ta' Valutazzjoni għall-proposti tagħhom għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment.

3.  It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha tkopri l-elementi li ġejjin:

(a)  deskrizzjoni tal-operazzjoni proposta ta' finanzjament u ta' investiment;

(b)  kif l-operazzjoni proposta tikkontribwixxi għall-objettivi ta' politika tal-UE;

(c)  deskrizzjoni tal-addizzjonalità;

(d)  deskrizzjoni tal-fallimenti tas-suq jew tas-sitwazzjoni subottimali ta' investiment;

(e)  il-kontribuzzjoni finanzjarja u teknika mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni;

(f)  l-impatt tal-investiment;

(g)  il-profil finanzjarju tal-operazzjoni ta' finanzjament u ta' investiment;

(h)  l-indikaturi komplementari.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 33 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi elementi addizzjonali tat-Tabella ta' Valutazzjoni, inklużi regoli dettaljati għat-Tabella ta' Valutazzjoni li għandhom jintużaw mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

Artikolu 22

Verifika tal-politiki

1.  Il-Kummissjoni għandha twettaq verifika biex tikkonferma li l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment proposti mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-BEI jikkonformaw mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni.

2.  Fil-każ tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment tal-BEI fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, tali operazzjonijiet ma għandhomx ikunu koperti mill-garanzija tal-UE jekk il-Kummissjoni tagħti opinjoni sfavorevoli fil-qafas tal-proċedura prevista fl-Artikolu 19 tal-Istatut tal-BEI.

Artikolu 23

Il-Kumitat tal-Investiment

1.  Għandu jiġi stabbilit kumitat tal-investiment indipendenti għal kollox għall-Fond InvestEU (il-"Kumitat tal-Investiment"). Il-Kumitat tal-Investiment għandu:

(a)  jeżamina l-proposti għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment ippreżentati mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għal kopertura skont il-garanzija tal-UE li jkunu għaddew mill-kontroll tal-politika msemmi fl-Artikolu 22(1) jew li jkunu rċevew opinjoni favorevoli fil-qafas tal-proċedura prevista fl-Artikolu 19 tal-Istatut tal-BEI;

(b)  jivverifika l-konformità tagħhom ma' dan ir-Regolament u l-linji gwida għall-investiment rilevanti;

(c)  jagħti attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' addizzjonalità stipulat fil-punt (b) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju u fl-Anness V ta' dan ir-Regolament u r-rekwiżit li jiġi inkluż investiment privat stipulat fil-punt (d) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju; kif ukoll

(d)  jivverifika jekk l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li jibbenefikaw mill-appoġġ tal-garanzija tal-UE jikkonformawx mar-rekwiżiti rilevanti kollha.

2.  Il-Kumitat tal-Investiment għandu jiltaqa' f'sitt konfigurazzjonijiet differenti, li jikkorrispondu mas-sitt twieqi ta' politika msemmijin fl-Artikolu 7(1).

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-Investiment għandha tkun magħmula minn sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti għandhom jintgħażlu u għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, bir-rakkomandazzjoni tal-Bord ta' Tmexxija. Il-membri għandhom jinħatru għal perjodu sa' erba' snin, li jiġġedded darba. Huma għandhom ikunu rimunerati mill-Unjoni. Il-Kummissjoni, bir-rakkomandazzjoni tal-Bord ta' Tmexxija, tista' tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita f'dan il-paragrafu.

L-esperti għandu jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti fis-suq fl-istrutturar u fil-finanzjament tal-proġetti jew fil-finanzjament ta' SMEs jew ta' korporazzjonijiet.

Il-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-Investiment għandha tiżgura li jkollu għarfien wiesa' tas-setturi koperti mit-twieqi ta' politika msemmijin fl-Artikolu 7(1) u tas-swieq ġeografiċi fl-Unjoni, u għandu jiżgura li l-Kumitat tal-Investiment kumplessivament ikollu bilanċ bejn is-sessi.

Erba' membri tal-Kumitat tal-Investiment għandhom ikunu membri permanenti ta' kull waħda mill-ħames konfigurazzjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment. Mill-inqas wieħed mill-membri permanenti għandu jkollu għarfien espert fl-investiment sostenibbli. Barra minn hekk, kull waħda mill-ħames konfigurazzjonijiet għandu jkollha żewġ esperti b'esperjenza fl-investiment f'setturi koperti mit-tieqa ta' politika korrispondenti. Il-Kummissjoni għandha tassenja l-membri tal-Kumitat tal-Investiment għall-konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment għandu jaħtar president minn fost il-membri permanenti tiegħu.

3.  Meta jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Kumitat tal-Investiment, il-membri tiegħu għandhom iwettqu d-doveri tagħhom imparzjalment u fl-interess uniku tal-Fond InvestEU. Huma ma għandhomx ifittxu jew jieħdu struzzjonijiet mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, mill-Istati Membri, jew minn xi korp pubbliku jew privat ieħor.

Il-curricula vitae u d-dikjarazzjonijiet ta' interess ta' kull membru tal-Kumitat tal-Investiment għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati regolarment. Kull membru tal-Kumitat tal-Investiment għandu, mingħajr dewmien, jikkomunika lill-Kummissjoni u lill-Bord ta' Tmexxija fuq bażi kontinwa l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jikkonferma n-nuqqas ta' xi kunflitt ta' interess.

Il-Bord ta' Tmexxija jista' jirrakkomanda lill-Kummissjoni li din tneħħi membru mill-funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk dan il-membru ma jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu jew għal raġunijiet oħra debitament ġustifikati.

4.  Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun assistit minn segretarjat. Is-segretarjat għandu jkun indipendenti u jagħti kont lill-President tal-Kumitat tal-Investiment. Is-segretarjat għandu jkun amministrattivament allokat fil-Kummissjoni. Ir-regoli ta' proċedura tas-segretarjat għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità ta' skambji ta' informazzjoni u dokumenti bejn is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u l-korpi ta' tmexxija rispettivi. Il-Grupp tal-BEI jista' jippreżenta proposti għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment direttament lill-Kumitat tal-Investiment u għandu jinnotifikahom lis-segretarjat.

Id-dokumentazzjoni li trid tiġi pprovduta mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandha tinkludi formola ta' talba standardizzata, it-Tabella ta' Valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 21 u kull dokument ieħor li l-Kumitat tal-Investiment iqis rilevanti, b'mod partikolari deskrizzjoni tal-karattru tal-falliment tas-suq jew tas-sitwazzjoni ta' investiment subottimali u kif dan se jittaffa mill-operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment, kif ukoll valutazzjoni affidabbli tal-operazzjoni li turi l-addizzjonalità tal-operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment. Is-segretarjat għandu jivverifika l-kompletezza tad-dokumentazzjoni li jipprovdu s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-BEI. Il-Kumitat tal-Investiment jista' jfittex kjarifiki mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni kkonċernat fir-rigward ta' proposta għal operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment, inkluż billi jitlob il-preżenza diretta ta' rappreżentant tal-imsieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni matul id-diskussjoni tal-operazzjoni msemmija hawn fuq. Kull valutazzjoni tal-proġett imwettqa minn sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma għandhiex tkun vinkolanti fuq il-Kumitat tal-Investiment biex tingħata kopertura lil operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment mill-garanzija tal-UE.

Il-Kumitat tal-Investiment għandu juża t-Tabella ta' Valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 21 fil-valutazzjoni u l-verifika tiegħu tal-operazzjonijiet finanzjarji u ta' investiment proposti.

5.  Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment għandhom jiġu adottati b'maġġoranza sempliċi tal-membri kollha, dment li din il-maġġoranza sempliċi tkun tinkludi mill-inqas wieħed mill-membri mhux permanenti tal-konfigurazzjoni relatata mat-tieqa ta' politika li taħtha ssir il-proposta. F'każ ta' parità, il-President tal-Kumitat tal-Investiment ikollu l-vot deċiżiv.

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment li japprovaw il-kopertura tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' finanzjament jew ta' investiment għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u għandhom jinkludu r-raġuni għall-approvazzjoni u l-informazzjoni dwar l-operazzjoni, b'mod partikolari d-deskrizzjoni tagħha, l-identità tal-promoturi jew l-intermedjarji finanzjarji, u l-objettivi tal-operazzjoni. Il-konklużjonijiet għandhom jirreferu wkoll għall-valutazzjoni globali li tirriżulta mit-Tabella ta' Valutazzjoni.

It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' finanzjament jew ta' investiment, jekk applikabbli.

L-informazzjoni li għandha ssir aċċessibbli għall-pubbliku skont it-tieni u t-tielet subparagrafi ma għandhiex tinkludi informazzjoni kummerċjalment sensittiva jew data personali li ma tistax tiġi divulgata skont ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Il-partijiet kummerċjalment sensittivi tal-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment għandhom jintbagħtu mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill wara talba għal dan, soġġetti għal rekwiżiti stretti ta' kunfidenzjalità.

Darbtejn fis-sena, il-Kumitat tal-Investiment għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill lista tal-konklużjonijiet kollha tal-Kumitat tal-Investiment fis-sitt xhur preċedenti, kif ukoll it-Tabelli ta' Valutazzjoni ppubblikati relatati magħhom. Din il-preżentazzjoni għandha tinkludi kull deċiżjoni li tirrifjuta l-użu tal-garanzija tal-UE u tkun soġġetta għal rekwiżiti stretti ta' kunfidenzjalità.

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment għandhom isiru disponibbli fil-ħin lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni kkonċernat mis-segretarjat tal-Kumitat tal-Investiment.

Is-segretarjat tal-Kumitat tal-Investiment għandu jirreġistra l-informazzjoni kollha relatata mal-proposti għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment ipprovduti lill-Kumitat tal-Investiment u l-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment dwar dawk il-proposti f'repożitorju ċentrali.

6.  Jekk il-Kumitat tal-Investiment jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' finanzjament jew investiment li tkun faċilità, programm jew struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-approvazzjoni għandha tinkludi s-sottoproġetti sottostanti, sakemm il-Kumitat tal-Investiment ma jiddeċidix li jżomm id-dritt li japprovahom separatament. Il-Kumitat tal-Investiment ma għandux ikollu d-dritt japprova separatament sottoproġetti ta' daqs inqas minn EUR 3 000 000.

7.  Meta jidhirlu neċessarju, il-Kumitat ta' Investiment jista' jippreżenta lill-Kummissjoni kwalunkwe kwistjoni operattiva relatata mal-applikazzjoni jew mal-interpretazzjoni tal-linji gwida dwar l-investiment.

8.  Mid-data tal-kostituzzjoni tiegħu, il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun inkarigat mill-approvazzjoni tal-użu tal-garanzija tal-UE skont ir-Regolament (UE) 2015/1017 għall-bqija tal-perjodu ta' investiment skont dak ir-Regolament. Il-valutazzjoni għandha ssir skont il-kriterji stabbiliti f'dak ir-Regolament. ▌ L-Artikolu22 ma għandux japplika għal tali sottomissjonijiet.

KAPITOLU VI

Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU

Artikolu 24

Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU

1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi ċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU. Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu jipprovdi appoġġ konsultattiv għall-identifikazzjoni, it-tħejjija, l-iżvilupp, l-istrutturar, l-akkwist u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' investiment, u għat-titjib tal-kapaċità tal-promoturi tal-proġetti u l-intermedjarji finanzjarji biex jimplimentaw operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment. L-appoġġ tiegħu jista' jkopri kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja ta' proġett jew ta' finanzjament ta' entità appoġġata, kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehimiet ta' konsulenza mal-Grupp tal-BEI u ma' sħab konsultattivi potenzjali oħra u tagħtihom il-kompitu li jfornu appoġġ konsultattiv kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, kif ukoll is-servizzi msemmijin fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni tista' wkoll timplimenta inizjattivi ta' konsulenza, inkluż permezz ta' fornituri esterni tas-servizzi. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi punt ta' dħul ċentrali għaċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU u għandha talloka talbiet għal appoġġ konsultattiv biex jiġu ttrattati skont l-inizjattiva adatta ta' konsulenza. Il-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI u s-sħab konsultattivi l-oħra għandhom jikkooperaw mill-qrib bil-għan li jiżguraw l-effiċjenza, is-sinerġiji u l-kopertura ġeografika effettiva tal-appoġġ fl-Unjoni kollha, filwaqt li jqisu l-istrutturi u x-xogħol eżistenti.

L-inizjattivi konsultattivi għandhom ikunu disponibbli bħala komponent taħt kull sezzjoni ta' politika msemmija fl-Artikolu 7(1) u jkopru s-setturi kollha ta' dik is-sezzjoni. Barra minn hekk, l-inizjattivi konsultattivi għandhom ikunu disponibbli f'komponent transsettorjali.

2.  Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu, b'mod partikolari:

(a)  jipprovdi punt ta' dħul ċentrali, ġestit u ospitat mill-Kummissjoni, għall-assistenza rigward l-iżvilupp tal-proġetti fil-qafas taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-promoturi tal-proġetti;

(b)  jiddissemina lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-promoturi tal-proġetti kull informazzjoni addizzjonali disponibbli rigward il-linji gwida ta' investiment, inkluża informazzjoni dwar l-applikazzjoni tagħhom jew dwar l-interpretazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni;

(c)  jekk adatt, jassisti lill-promoturi tal-proġetti fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom sabiex jissodisfaw l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 7 u l-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 13, u jiffaċilita l-iżvilupp ta' Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew Komuni u ta' aggregaturi għal proġetti ta' daqs żgħir, inkluż permezz ta' pjattaformi ta' investiment kif imsemmi fil-punt (f) ta' dan il-paragrafu, dment li tali assistenza ma tippreġudikax il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment fir-rigward tal-kopertura tal-garanzija tal-UE fir-rigward ta' tali proġetti;

(d)  jappoġġa l-azzjonijiet u jisfrutta l-għarfien lokali biex jiffaċilita l-użu tal-appoġġ tal-Fond InvestEU fl-Unjoni u jikkontribwixxi b'mod attiv jekk possibbli għall-objettiv tad-diversifikazzjoni settorjali u ġeografika tal-Fond InvestEU billi jappoġġa s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni biex joriġinaw u jiżviluppaw operazzjonijiet potenzjali ta' finanzjament u ta' investiment;

(e)  jiffaċilita l-istabbiliment ta' pjattaformi kollaborattivi għal skambju bejn il-pari u għal skambju ta' data, ta' kompetenzi u tal-aħjar prattiki biex jappoġġa r-riżerva tal-proġetti u l-iżvilupp tas-settur;

(f)  jipprovdi appoġġ konsultattiv proattiv fir-rigward tal-istabbiliment ta' pjattaformi ta' investiment, inklużi pjattaformi ta' investiment transfruntiera u makroreġjonali kif ukoll pjattaformi ta' investiment li jaggruppaw proġetti żgħar u ta' daqs medju fi Stat Membru wieħed jew aktar skont it-tema jew ir-reġjun;

(g)  jappoġġa l-użu tat-taħlit ma' sovvenzjonijiet jew strumenti finanzjarji ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni jew minn sorsi oħra sabiex jissaħħu s-sinerġiji u l-komplementarjetajiet bejn l-istrumenti tal-Unjoni u biex jiġu massimizzati l-ingranaġġ u l-impatt tal-Programm InvestEU;

(h)  jappoġġa azzjonijiet għall-bini tal-kapaċità sabiex jiġu żviluppati kapaċitajiet, kompetenzi u proċessi organizzattivi u biex jitħaffef il-pass li bih l-organizzazzjonijiet ikunu mħejjija għall-investiment sabiex il-promoturi u l-awtoritajiet jibnu riżervi ta' proġetti ta' investiment u jimmaniġġjaw proġetti u sabiex l-intermedjarji finanzjarji jimplimentaw operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment għall-benefiċċju ta' entitajiet li jkunu qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu aċċess għall-finanzi, inkluż permezz ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-kapaċità ta' valutazzjoni tar-riskji jew ta' għarfien speċifiku għas-settur;

(i)  jipprovdi appoġġ ta' konsulenza għal intrapriżi ġodda, speċjalment meta jfittxu li jipproteġu r-riċerka u l-investimenti ta' innovazzjoni tagħhom billi jiksbu titli ta' proprjetà intellettwali, bħal privattivi;

(ia)  jipprovdi appoġġ għal operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment fi ħdan it-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza billi jkopri l-ispejjeż, is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika u amministrattiva għall-istabbiliment u l-ġestjoni ta' pjattaformi ta' investiment u b'enfasi speċjali fuq l-Istati Membri bi swieq tal-ekwità inqas żviluppati. L-assistenza teknika għandha tkun disponibbli wkoll biex tappoġġa t-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-kumpaniji ffinanzjati fl-ambitu ta' din it-tieqa.

3.  Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu jkun disponibbli għall-promoturi ta' proġetti pubbliċi u privati, fosthom l-SMEs u n-negozji ġodda, għall-awtoritajiet pubbliċi u għall-banek jew l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali, għall-intermedjarji finanzjarji u mhux finanzjarji.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim ta' konsulenza ma' kull sieħeb konsultattiv inkarigat mill-implimentazzjoni ta' inizjattiva konsultattiva waħda jew aktar. Jistgħu jintalbu tariffi għas-servizzi msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti mill-ispejjeż biex jiġu pprovduti dawk is-servizzi, ħlief għal servizzi pprovduti lil promoturi ta' proġetti pubbliċi jew istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ li, jekk ġustifikat, għandhom ikunu mingħajr ħlas. It-tariffi imposti fuq l-SMEs għas-servizzi msemmijin fil-paragrafu 2 għandhom ikunu limitati għal terz tal-ispiża tal-forniment ta' dawk is-servizzi.

5.  Sabiex jinkiseb l-għan imsemmi fil-paragrafu 1 u biex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' appoġġ konsultattiv, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu jibni fuq l-għarfien espert tal-Kummissjoni, tal-Grupp tal-BEI u tas-sħab konsultattivi l-oħrajn.

6.  Kull inizjattiva konsultattiva għandha tinkorpora mekkaniżmu ta' kondiviżjoni tal-ispejjeż bejn il-Kummissjoni u s-sieħeb konsultattiv, ħlief meta l-Kummissjoni taqbel li tkopri l-ispejjeż kollha tal-inizjattiva ta' konsulenza f'każ debitament ġustifikat jekk l-ispeċifiċitajiet tal-inizjattiva ta' konsulenza jirrikjedu dan u t-trattament koerenti u ekwu tas-sħab konsultattivi kkonċernati jkun iggarantit.

7.  Jekk meħtieġ, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu jkollu preżenza lokali. Din għandha tiġi stabbilita b'mod partikolari fi Stati Membri jew f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti fil-qafas tal-Fond InvestEU. Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-għan li jinbnew il-kapaċità u l-għarfien espert reġjonali u lokali sabiex ikunu jistgħu jipprovdu l-appoġġ konsultattiv imsemmi fil-paragrafu 1, inkluż appoġġ biex jiġu implimentati u akkomodati proġetti żgħar.

8.  Sabiex jingħata l-appoġġ konsultattiv imsemmi fil-paragrafu 1 u biex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' dak l-appoġġ konsultattiv fil-livell lokali, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu jikkoopera, jekk possibbli, mal-għarfien espert ta' banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali u jieħu vantaġġ minnu. Jekk xieraq, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali għandhom jiġu konklużi fil-kuntest taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU, b'mill-inqas bank wieħed jew istituzzjoni promozzjonali nazzjonali waħda għal kull Stat Membru.

9.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom, kif xieraq, jipproponu lill-promoturi tal-proġetti li japplikaw għall-finanzjament, inklużi b'mod partikolari l-proġetti żgħar, biex jitolbu l-appoġġ miċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU għall-proġetti tagħhom, jekk xieraq, sabiex iħejju l-proġetti tagħhom aħjar u biex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-possibbiltà li l-proġetti jiġu raggruppati.

Jekk rilevanti, is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u s-sħab konsultattivi għandhom ukoll jinfurmaw lill-promoturi tal-proġetti dwar il-possibbiltà li jelenkaw il-proġetti tagħhom fuq il-Portal tal-InvestEU msemmi fl-Artikolu 25.

KAPITOLU VII

Il-Portal tal-InvestEU

Artikolu 25

Il-Portal tal-InvestEU

1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-Portal InvestEU. Il-Portal tal-InvestEU għandu jkun bażi tad-data aċċessibbli faċilment u faċli biex tintuża, li tipprovdi informazzjoni rilevanti dwar kull proġett.

2.  Il-Portal tal-InvestEU għandu jipprovdi mezz għall-promoturi ta' proġetti biex iressqu quddiem l-investituri l-proġetti li għalihom ikunu qed ifittxu finanzjament. L-inklużjoni ta' proġetti fil-Portal tal-InvestEU għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet dwar il-proġetti finali li jintgħażlu għas-sostenn skont dan ir-Regolament, skont kull strument ieħor tal-Unjoni, jew għad-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament pubbliku.

3.  Il-proġetti li jkunu kompatibbli mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni biss għandhom jiġu elenkati fil-Portal tal-InvestEU.

4.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat proġetti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3 lis-sħab rilevanti inkarigati mill-implimentazzjoni. Jekk xieraq u jekk teżisti inizjattiva konsultattiva, il-Kummissjoni għandha tibgħat ukoll tali proġetti liċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU.

5.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jeżaminaw il-proġetti li jaqgħu fl-ambitu ġeografiku u ta' attività tagħhom.

KAPITOLU VIII

L-OBBLIGU ta' RENDIKONT, il-monitoraġġ u r-rapportar, l-evalwazzjoni u l-kontroll

Artikolu 26

Obbligu ta' rendikont

1.  Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, il-President tal-Bord ta' Tmexxija għandu jirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-Fond InvestEU lill-istituzzjoni li tagħmel it-talba, inkluż billi jipparteċipa f'seduta ta' smigħ quddiem il-Parlament Ewropew.

2.  Il-President tal-Bord ta' Tmexxija għandu jwieġeb bil-fomm jew bil-miktub għall-mistoqsijiet indirizzati lill-Fond InvestEU mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien ħames ġimgħat minn meta jirċevihom.

Artikolu 27

Monitoraġġ u rapportar

1.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm InvestEU biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stipulati fl-Anness III.

2.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u r-riżultati jinġabru b'mod effiċjenti, effikaċi u f'waqtu, u li din id-data tkun tippermetti li jsir monitoraġġ adegwat tal-portafoll tar-riskju u tal-garanzija. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati ta' rapportar fuq is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, fuq is-sħab konsultattivi u fuq riċevituri oħra tal-fondi tal-Unjoni, kif ikun xieraq.

3.  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-Programm InvestEU f'konformità mal-Artikoli 241 u 250 tar-Regolament Finanzjarju. F'konformità mal-Artikolu 41(5) tar-Regolament Finanzjarju, ir-rapport annwali għandu jagħti informazzjoni dwar il-livell ta' implimentazzjoni tal-Programm fir-rigward tal-objettivi u tal-indikaturi tal-prestazzjoni tiegħu. Għal dan il-għan, is-sħab implimentattivi għandhom jipprovdu fuq bażi annwali l-informazzjoni meħtieġa biex jippermettu li l-Kummissjoni tikkonforma mal-obbligi ta' rappurtar tagħha, inkluż informazzjoni dwar l-operazzjoni tal-garanzija tal-UE.

4.  Kull sitt xhur, kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti minn dan ir-Regolament, imqassam skont il-kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-Istati Membri, kif xieraq. Kull sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jippreżenta wkoll l-informazzjoni dwar il-kompartiment tal-Istati Membri lill-Istat Membru li jkun qiegħed jimplimenta l-kompartiment tiegħu. Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti fl-Anness III għal dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll data operazzjonali, statistika, finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull operazzjoni ta' finanzjament u ta' investiment u stima tal-flussi ta' flus mistennija, fil-livell tal-kompartiment, tas-sezzjoni ta' politika u tal-Fond InvestEU. Darba fis-sena, ir-rapport mill-Grupp tal-BEI u, jekk ikun xieraq, mis-sħab l-oħra implimentattivi, għandu jinkludi wkoll l-informazzjoni dwar l-ostakli għall-investiment li rriżultaw fit-twettiq tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti minn dan ir-Regolament. Ir-rapporti għandu jkun fihom l-informazzjoni li s-sħab implimentattivi għandhom jipprovdu skont il-punt (a) tal-Artikolu 155(1) tar-Regolament Finanzjarju.

5.  Biex tiżgura l-valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Programm InvestEU biex jikseb l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 33 sabiex temenda dan ir-Regolament billi tirrieżamina jew tikkomplementa l-indikaturi stipulati fl-Anness III jekk jitqies neċessarju u d-dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

Artikolu 28

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet tal-Programm InvestEU għandhom jitwettqu sabiex jikkontribwixxu fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet b'mod f'waqtu.

2.  Sat-30 ta' Settembru 2024, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport interim indipendenti dwar il-Programm InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-garanzija tal-UE, dwar l-issodisfar tal-obbligi tal-Grupp tal-BEI skont il-punti (b) u (c) tal-Artikolu 10(1), dwar l-allokazzjoni tal-garanzija tal-UE prevista fl-Artikolu 12(4) u (5) dwar l-implimentazzjoni taċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU, dwar l-allokazzjoni baġitarja prevista fil-punt (d)(i) tal-Artikolu 10(1) u dwar l-Artikolu 7(6). L-evalwazzjoni għandha b'mod partikolari turi l-mod kif l-inklużjoni tas-sħab implimentattivi u s-sħab konsultattivi fl-implimentazzjoni tal-Programm InvestEU kkontribwiet għall-ksib tal-miri tal-Programm InvestEU kif ukoll għall-għanijiet ta' politika tal-UE, speċjalment fir-rigward tal-valur miżjud, tal-bilanċ ġeografiku u settorjali tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment appoġġati. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta wkoll l-applikazzjoni tal-ittestjar tas-sostenibbiltà skont l-Artikolu 7(3) u l-enfasi fuq l-SMEs milħuqin taħt it-tieqa tal-politika tal-SMEs imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 7(1).

3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1(3), il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport finali indipendenti tal-Programm InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-garanzija tal-UE.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati bil-kummenti tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

5.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u s-sħab konsultattivi għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni u jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa biex twettaq l-evalwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3.

6.  F'konformità mal-Artikolu 211(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tinkludi kull tliet snin fir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 250 tar-Regolament Finanzjarju rieżami tal-adegwatezza tar-rata ta' proviżjonament stabbilita fl-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament apparagun mal-profil tar-riskju attwali tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment koperti mill-garanzija tal-UE. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament sabiex temenda dan ir-Regolament billi taġġusta, fuq il-bażi ta' dak ir-rieżami, ir-rata ta' proviżjonament stabbilita fl-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament b'mhux aktar minn 15 %.

Artikolu 29

Awditi

L-awditi dwar l-użu tal-finanzjament tal-Unjoni mwettqa minn persuni jew minn entitajiet, inklużi persuni jew entitajiet minbarra dawk imqabbda mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi tal-garanzija kumplessiva skont l-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 30

Ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

Jekk pajjiż terz jipparteċipa fil-Programm InvestEU permezz ta' deċiżjoni taħt ftehim internazzjonali jew permezz ta' kwalunkwe strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv. Fil-każ tal-OLAF, dawn id-drittijiet għandhom jinkludu d-dritt li jsiru investigazzjonijiet, inkluż verifiki u spezzjonijiet fil-post, kif previst fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

KAPITOLU IX

Trasparenza u viżibilità

Artikolu 31

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Is-sħab implimentattivi u s-sħab konsultattivi għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni koerenti, effettiva u mmirata lil diversi udjenzi, inkluż lill-media u lill-pubbliku.

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti skont l-ewwel subpragrafu għall-proġetti tas-setturi tad-difiża u l-ispazju għandha tkun soġġetta għar-rispett ta' kwalunkwe obbligu ta' kunfidenzjalità jew segretezza.

2.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u s-sħab konsultattivi għandhom jinfurmaw lir-riċevituri finali, inklużi l-SMEs, bl-eżistenza tal-appoġġ tal-Programm InvestEU, jew jobbligaw intermedjarji finanzjarji oħra biex jinfurmaw lil tali riċevituri finali dwar dak l-appoġġ, billi jagħmlu din l-informazzjoni viżibbli b'mod ċar fil-ftehim rilevanti li jipprovdi l-appoġġ tal-Programm InvestEU, b'mod partikolari fil-każ tal-SMEs, sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u titjieb il-viżibbiltà.

3.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm InvestEU, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm InvestEU għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni, sakemm dawk il-prijoritajiet ikunu relatati mal-objettivi msemmija fl-Artikolu 3.

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 32

Parteċipazzjoni f'żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment

L-Unjoni għandha tissottoskrivi ishma fiż-żidiet kapitali li jmiss tal-Fond Ewropew għall-Investiment sabiex is-sehem relattiv tiegħu fil-kapital jibqa' għall-inqas fil-livell attwali. Is-sottoskrizzjoni tal-ishma u l-ħlas ta' mhux iżjed minn EUR 900 000 000 tal-parti mħallsa tal-ishma għandhom jitwettqu skont it-termini u l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu approvati mil-Laqgħa Ġenerali tal-Fond.

Artikolu 33

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. Jekk l-atti delegati jikkonċernaw l-attivitajiet li għandhom jitwettqu mill-Grupp tal-BEI u mis-sħab l-oħra implimentattivi, jew li jinvolvuhom, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Grupp tal-BEI u mas-sħab potenzjali implimentattivi qabel ma tipprepara dawk l-atti delegati.

2.  Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(1)(ea) u (7), 21(4), 27(5) u 28(6) għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2028. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 7(1)(ea) u (7), 21(4), 27(5) u 28(6) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 7(1)(ea) u (7), 21(4), 27(5) u 28(6) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dan l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dan il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 34

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  B'deroga mill-ewwel u r-raba' subparagrafi tal-Artikolu 209(3) tar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe dħul, ripagament u rkupru minn strumenti finanzjarji stabbiliti permezz tal-programmi msemmija fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament għandhom jintużaw għall-proviżjonament tal-garanzija tal-UE skont dan ir-Regolament ▌.

2.  B'deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 213(4) tar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe surplus ta' provvedimenti għall-garanzija tal-UE stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 2015/1017 għandu jintuża għall-proviżjonament tal-garanzija tal-UE skont dan ir-Regolament ▌.

3.   L-ammont ta' EUR XXX (fi prezzijiet kurrenti) imsemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 3(2)(c) tar-Regolament [EURI] għandu jintuża:

(a)  għall-proviżjonament tal-garanzija tal-UE taħt dan ir-Regolament b'ammont ta' EUR XXX (fi prezzijiet kurrenti), flimkien mar-riżorsi msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 211(4) tar-Regolament Finanzjarju,

(b)  għall-implimentazzjoni tal-miżuri previsti fil-Kapitoli V u VI u l-miżuri msemmija fit-tieni sentenza tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament [EURI], bla preġudizzju għall-Artikolu 4(4) u (8) ta' dak ir-Regolament, b'ammont ta' EUR 200 440 000 (fi prezzijiet kurrenti).

Dan l-ammont għandu jikkostitwixxi dħul estern assenjat skont l-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju.

3a.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment approvati minnhom matul il-perjodu meta jiġi konkluż il-ftehim ta' garanzija rilevanti u ssir l-ewwel ħatra tal-membri kollha tal-Kumitat tal-Investiment.

3b.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3a u tiddeċiedi jekk tagħtihomx kopertura taħt il-garanzija tal-UE.

3c.  Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment approvati minnhom matul il-perjodu minn... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] sal-konklużjoni tal-ftehim ta' garanzija rilevanti.

3d.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3c u tiddeċiedi jekk tagħtihomx kopertura taħt il-garanzija tal-UE. F'każ ta' deċiżjoni pożittiva mill-Kummissjoni, tali kopertura għandha tiddekorri mid-data meta jiġu konklużi l-ftehimiet ta' garanzija rilevanti, li wara dan is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jistgħu jiffirmaw l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment.

3e.  L-istrumenti finanzjarji kollha stabbiliti mill-programmi msemmija fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament u l-garanzija tal-UE stabbilita skont ir-Regolament (UE) 2015/1017 jistgħu, jekk ikun applikabbli u soġġetti għal evalwazzjoni minn qabel, jiġu amalgamati flimkien ma' dawk skont dan ir-Regolament.

3f.  Permezz ta' deroga mit-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 209(3) tar-Regolament Finanzjarju, id-dħul u r-ripagamenti mill-istrumenti finanzjarji stabbiliti mill-programmi msemmija fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament u l-garanzija baġitarja stabbilita skont ir-Regolament (UE) 2015/1017 li jkunu ġew amalgamati mal-garanzija tal-UE stabbilita skont dan ir-Regolament f'konformità mal-paragrafu 3e ta' dan l-Artikolu għandhom jikkostitwixxu, rispettivament, dħul assenjat internament skont it-tifsira tal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju għall-Garanzija tal-UE stabbilita minn dan ir-Regolament u ripagamenti għall-Garanzija tal-UE stabbilita minn dan ir-Regolament.

Artikolu 35

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Ammonti tal-garanzija tal-UE skont l-objettiv speċifiku

Id-distribuzzjoni indikattiva msemmija fil-ħames subparagrafu tal-Artikolu 4(2) għall-operazzjonijiet finanzjarji u tal-investiment għandha tkun kif ġej:

(a)  sa EUR 20 051 970 000 għall-objettivi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 3(2);

(b)  sa EUR 11 250 000 000 għall-objettivi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2);

(c)  sa EUR 12 500 000 000 għall-objettivi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2);

(d)  sa EUR 5 567 500 000 għall-objettivi msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 3(2).

(e)  sa EUR 31 153 850 000 għall-objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 3(2);

(ea)  sa EUR 11 250 000 000 għall-objettivi msemmija fil-punt (ea) tal-Artikolu 3(2);

ANNESS II

Oqsma eliġibbli għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment li jaqgħu taħt ambiti oħrajn mit-tieqa għall-investiment strateġiku Ewropew jistgħu jaqgħu taħt qasam wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment fl-ambitu tal-investiment strateġiku Ewropew għandhom jaqgħu fl-oqsma stabbiliti fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1). Dawn jistgħu jinkludu b'mod partikolari Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew Komuni.

1.  L-iżvilupp tas-settur tal-enerġija f'konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inkluż is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, it-tranżizzjoni enerġetika nadifa u l-impenji li saru taħt l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, b'mod partikolari permezz ta':

(a)  l-espansjoni tal-ġenerazzjoni, tal-provvista jew tal-użu tal-enerġija rinnovabbli nadifa u sostenibbli, u ta' sorsi u soluzzjonijiet oħra ta' enerġija sikuri u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi u emissjonijiet żero;

(b)  l-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija (b'enfasi fuq it-tnaqqis tad-domanda permezz ta' ġestjoni tad-domanda u r-rinnovazzjoni tal-bini);

(c)  l-iżvilupp, l-installazzjoni ta' sistemi intelliġenti u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija sostenibbli, b'mod partikolari, iżda mhux biss, fil-livell tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, it-teknoloġiji tal-ħżin, l-interkonnessjoni tal-elettriku bejn l-Istati Membri u l-grilji intelliġenti;

(d)  l-iżvilupp ta' sistemi innovattivi ta' provvista ta' sħana b'emissjonijiet żero u baxxi u l-produzzjoni kkombinata ta' enerġija elettrika u sħana;

(e)  il-produzzjoni u l-provvista ta' fjuwils sintentiċi sostenibbli minn sorsi rinnovabbli/newtrali f'termini ta' karbonju u sorsi sikuri u sostenibbli oħra b'emissjonijiet żero u baxxi, ta' bijofjuwils, ta' bijomassa u ta' fjuwils alternattivi, inklużi ta' fjuwils għall-modi kollha tat-trasport, skont l-objettivi tad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(28); u

(f)  infrastruttura għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju fil-proċessi industrijali, fl-impjanti tal-bijoenerġija u fil-faċilitajiet tal-manifattura lejn it-tranżizzjoni enerġetika.

2.  L-iżvilupp ta' infrastrutturi tat-trasport u ta' soluzzjonijiet ta' mobilità sostenibbli u sikuri, ta' tagħmir u teknoloġiji innovattivi f'konformità mal-prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni u l-impenji li saru taħt il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, b'mod partikolari permezz ta':

(a)  proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-infrastruttura tan-network trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T), fosthom il-manutenzjoni u s-sikurezza tal-infrastruttura, in-nodi urbani ta' TEN-T, il-portijiet marittimi u interni, l-ajruporti, it-terminals multimodali u l-konnessjoni ta' tali terminals multimodali man-networks TEN-T, u l-applikazzjonijiet telematiċi msemmija fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(29);

(b)  proġetti infrastrutturali tat-TEN-T li jipprevedu l-użu ta' mill-inqas żewġ modi tat-trasport differenti, b'mod partikolari terminals tat-trasport tal-merkanzija multimodali u n-nodi tat-trasport tal-passiġġieri;

(c)  proġetti ta' mobbiltà urbana intelliġenti u sostenibbli ffokati fuq modi ta' traport urban b'emissjonijiet baxxi, inkluż trasport f'passaġġi fuq l-ilma interni u soluzzjonijiet ta' mobbiltà innovattivi, aċċessibbiltà mhux diskriminatorja, tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u l-istorbju, konsum tal-enerġija, networks ta' bliet intelliġenti, manutenzjoni, żieda fil-livelli ta' sikurezza u tnaqqis tal-inċidenti, anki għaċ-ċiklisti u l-persuni miexja);

(d)  l-appoġġ għat-tiġdid u l-modernizzazzjoni a posteriori ta' mezzi mobbli tat-trasport bil-għan li jiġu adottati soluzzjonijiet ta' mobbiltà b'emissjonijiet baxxi u b'żero emissjonijiet, inkluż permezz tal-użu ta' fjuwils alternattivi fil-vetturi tal-mezzi kollha tat-trasport;

(e)  infrastruttura ferrovjarja, proġetti ferrovjarji oħra, infrastrutturi għall-passaġġi fuq l-ilma interni, proġetti ta' tranżitu b'kapaċità għolja u portijiet marittimi u awtostradi tal-baħar;

(f)  infrastruttura ta' fjuwil alternattiv għall-modi kollha tat-trasport, inkluża l-infrastruttura tal-iċċarġjar elettriku

(g)  proġetti ta' mobilità intelliġenti u sostenibbli oħrajn li jiffokaw fuq:

(i)  is-sikurezza fit-toroq;

(ii)  l-aċċessibbiltà;

(iii)  it-tnaqqis tal-emissjonijiet; jew

(iv)  l-iżvilupp u l-installazzjoni ta' teknoloġiji u servizzi ġodda tat-trasport, bħal servizzi fir-rigward ta' modi ta' trasport konnessi u awtonomi jew sistemi ta' bejgħ ta' biljetti integrati; u

(h)  proġetti għaż-żamma jew it-titjb tal-infrastruttura tat-trasport, inklużi l-awtostradi fuq it-TEN-T fejn neċessarju għall-ammeljorament, iż-żamma jew it-titjib tas-sikurezza fit-toroq, għall-iżvilupp ta' servizzi tal-ITS jew għall-iżgurar tal-integrità u l-istandards tal-infrastrutturi, żoni u faċilitajiet ta' parkeġġ sikuri, punti ta' riforniment ta' ċarġ u ta' fjuwil għall-fjuwils alternattivi.

3.  L-ambjent u r-riżorsi, b'mod partikolari fir-rigward ta':

(a)  l-ilma, inkluża l-provvista tal-ilma tajjeb għax-xorb u s-servizzi tas-sanità, u l-effiċjenza tan-networks, it-tnaqqis tal-ħruġ aċċidentali, l-infrastruttura għall-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi, l-infrastruttura tal-kosta u infrastruttura ekoloġika oħra relatata mal-ilma;

(b)  l-infrastruttura għall-immaniġġar tal-iskart;

(c)  proġetti u intrapriżi fl-oqsma tal-ġestjoni tar-riżorsi ambjentali u t-teknoloġija sostenibbli;

(d)  it-titjib u r-restawr tal-ekosistemi u s-servizzi tagħhom inkluż permezz tat-tisħiħ tan-natura u tal-bijodiversità permezz tal-proġetti infrastrutturali "ħodor" u "blu";

(e)  l-iżvilupp urban, rurali u kostali sostenibbli;

(f)  azzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima, l-adattament għall-klima u l-mitigazzjoni tal-klima, inkluż it-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri naturali;

(g)  proġetti u intrapriżi li jimplimentaw l-ekonomija ċirkolari billi jintegraw aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi fil-produzzjoni u fil-ħajja tal-prodott, inkluża l-provvista sostenibbli ta' materja prima u materja prima sekondarja;

(h)  id-dekarbonizzazzjoni ta' industriji li jużaw ħafna enerġija u t-tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet f'tali industriji, inklużi d-dimostrazzjoni u l-installazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi b'emissjonijiet baxxi.

(i)  id-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni enerġetika u l-katina ta' distribuzzjoni billi jiġi gradwalment elemininat l-użu tal-faħam u taż-żejt; u

(j)  proġetti li jippromwovu wirt kulturali sostenibbli.

4.  L-iżvilupp ta' infrastruttura ta' konnettività diġitali, b'mod partikolari permezz ta' proġetti li jappoġġaw l-installazzjoni ta' networks diġitali b'kapaċità għolja ħafna, il-konnettività 5G u t-titjib tal-konnettività diġitali u l-aċċess, b'mod partikolari għaż-żoni rurali u r-reġjuni periferiċi.

5.  Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, partikolarment permezz ta':

(a)  proġetti ta' riċerka u innovazzjoni li jikkontribwixu għall-objettivi ta' Orizzont Ewropa, inkluża l-infrastruttura ta' riċerka u l-appoġġ għad-dinja akkademika;

(b)  proġetti korporattivi, inkluż taħriġ u promozzjoni tal-ħolqien ta' raggruppamenti u networks tan-negozju;

(c)  proġetti u programmi ta' dimostrazzjoni kif ukoll l-installazzjoni ta' infrastrutturi, teknoloġiji u proċessi relatati;

(d)  proġetti ta' riċerka u innovazzjoni kollaborattivi li jinvolvu lill-akkademiċi, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-industrija; sħubiji pubbliċi-privati u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

(e)  trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija;

(f)  riċerka fil-qasam ta' teknoloġiji abilitanti essenzjali (KETs) u l-applikazzjonijiet industrijali tagħhom, inklużi materjali ġodda u avvanzati; u

(g)  prodotti tas-saħħa effettivi u aċċessibbli ġodda, inklużi l-prodotti farmaċewtiċi, l-apparat mediku, id-dijanjostika u l-prodotti mediċinali terapewtiċi avvanzati, l-aġenti antimikrobiċi l-ġodda u l-proċess ta' żvilupp innovattiv li jevitaw l-użu ta' testijiet fuq l-annimali.

6.  L-iżvilupp, l-installazzjoni u t-tkabbir ta' teknoloġiji u servizzi diġtali, speċjalment teknoloġiji u servizzi diġitali li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-programm Ewropa Diġitali, b'mod partikolari permezz ta':

(a)  l-intelliġenza artifiċjali;

(b)  it-teknoloġija tal-kwantum;

(c)  iċ-ċibersigurtà u l-infrastrutturi tal-protezzjoni tan-networks;

(d)  l-internet tal-oġġetti;

(e)  il-blockchain u t-teknoloġiji tar-reġistru distribwit l-oħrajn;

(f)  il-ħiliet diġitali avvanzati;

(g)  ir-robotika u l-awtomatizzazzjoni;

(h)  il-fotonika; u

(i)  it-teknoloġiji u s-servizzi diġitali avvanzati l-oħrajn li jikkontribwixxu għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni u għall-integrazzjoni tat-teknoloġiji, tas-servizzi u tal-ħiliet diġitali fis-settur tat-trasport tal-Unjoni.

7.  L-appoġġ finanzjarju lil entitajiet li ma jimpjegawx iktar minn 499 impjegat, b'enfasi partikolari fuq l-SMEs, u kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja żgħar, partikolarment permezz ta':

(a)  l-għoti ta' kapital u investiment operatorji;

(b)  l-għoti ta' finanzjament ta' riskju mill-istadju inizjali sal-espansjoni biex tiġi żgurata l-pożizzjoni ta' tmexxija fis-setturi innovattivi u sostenibbli, inkluż it-tisħiħ tad-diġitalizzazzjoni u tal-kapaċità ta' innovazzjoni tagħhom, u biex tiġi żgurata l-kompetittività globali tagħhom.

(c)  l-għoti ta' finanzjament għall-akkwiżizzjoni ta' negozju jew parteċipazzjoni fi sjieda ta' negozju min-naħa tal-impjegati.

8.  Is-setturi kulturali u kreattivi, il-patrimonju kulturali, il-midja, is-settur awdjoviżiv, il-ġurnaliżmu u l-istampa, b'mod partikolari permezz ta', iżda mhux biss, l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, l-użu tat-teknoloġiji diġitali u l-ġestjoni teknoloġika tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

9.  It-turiżmu.

10.  Ir-riabilitazzjoni ta' siti industrijali (fosthom siti kontaminati) u r-restawr ta' siti bħal dawn għall-użu sostenibbli.

11.  L-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd, l-akkwakultura sostenibbli u elementi oħra tal-bijoekonomija sostenibbli inġenerali.

12.  L-investimenti soċjali, fosthom dawk li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b'mod partikolari permezz ta':

(a)  il-mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-intrapriżi etiċi u soċjali u l-ekonomija soċjali;

(b)  id-domanda u l-provvista tal-ħiliet;

(c)  l-edukazzjoni, it-taħriġ u s-servizzi relatati, inkluż għall-adulti;

(d)  l-infrastruttura soċjali, b'mod partikolari:

(i)  l-edukazzjoni u t-taħriġ inklużivi, inkluża l-edukazzjoni u l-indukrar tat-tfal f'età bikrija, u l-infrastrutturi u l-faċilitajiet edukattivi relatati tagħhom, l-indukrar alternattiv tat-tfal, l-alloġġi għall-istudenti u t-tagħmir diġitali, li jkunu aċċessibbli għal kulħadd;

(ii)  l-akkommodazzjoni soċjali affordabbli;(30)

(iii)  is-saħħa u l-kura fit-tul, inklużi l-kliniki, l-isptarijiet, il-kura tas-saħħa primarja, is-servizzi fid-djar u l-kura bbażata fil-komunità;

(e)  l-innovazzjoni soċjali, inklużi soluzzjonijiet u skemi soċjali innovattivi bil-mira li jippromwovu impatti u riżultati soċjali fl-oqsma msemmija fil-punt 12;

(f)  l-attivitajiet kulturali b'objettiv soċjali;

(g)  il-miżuri biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

(h)  l-integrazzjoni tal-persuni vulnerabbli, inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi;

(i)  is-soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi, fosthom is-saħħa elettronika, is-servizzi tas-saħħa u mudelli ġodda tal-kura;

(j)  l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà għal nies b'diżabbiltà.

13.  L-iżvilupp tal-industrija tad-difiża, biex b'hekk jingħata kontribut lill-awtonomija strateġika tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għal:

(a)  il-katina ta' provvista tad-difiża tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-appoġġ finanzjarju għall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;

(b)  il-kumpaniji li jieħdu sehem fi proġetti ta' innovazzjoni rivoluzzjonarji fis-settur tad-difiżi u teknoloġiji b'użu doppju relatati mill-qrib;

(c)  il-katina tal-provvista tas-settur tad-difiża matul il-parteċipazzjoni fi proġetti ta' riċerka u żvilupp kollaborattivi, inklużi dawk appoġġati mill-Fond Ewropew għad-Difiża;

(d)  l-infrastruttura għar-riċerka u taħriġ għad-difiża.

14.  L-ispazju, partikolarment fir-rigward tal-iżvilupp tas-settur spazjali f'konformità mal-objettivi tal-Istrateġija Spazjali:

(a)  biex jiġu massimizzati l-benefiċċji għas-soċjetà u l-ekonomija tal-Unjoni;

(b)  biex titrawwem il-kompetittività tas-sistemi u t-teknoloġiji spazjali, billi tiġi indirizzata b'mod partikolari l-vulnerabbiltà tal-ktajjen ta' provvista;

(c)  għall-irfid tal-intraprenditorija spazjali, inkluż l-iżvilupp downstream;

(d)  biex titrawwem l-awtonomija tal-Unjoni għall-aċċess sigur għall-ispazju, inklużi aspetti ta' użu doppju.

15.  Ibħra u oċeani, permezz tal-iżvilupp ta' proġetti u intrapriżi fil-qasam tal-Ekonomija Blu, u l-Prinċipji tal-Finanzi tal-Ekonomija Blu Sostenibbli, b'mod partikolari permezz tal-intraprenditorija u l-industrija marittima, l-enerġija rinnovabbli tal-baħar u soluzzjonijiet tal-ekonomija ċirkolari.

ANNESS III

Indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni

1.  Volum ta' finanzjament li jirċievi appoġġ minn InvestEU (imqassam skont it-tieqa ta' politika)

1.1  Volum ta' operazzjonijiet iffirmati

1.2  Investiment mobilizzat

1.3  Ammont ta' finanzjament privat mobilizzat

1.4  Ingranaġġ u l-effett multiplikatur miksuba

2.  Kopertura ġeografika ta' finanzjament li jirċievi appoġġ mill-Fond InvestEU (imqassam skont it-tieqa ta' politika, il-pajjiż u r-reġjun fil-klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) livell 2)

2.1  Għadd ta' pajjiżi (Stati Membri u pajjiżi terzi) koperti mill-operazzjonijiet

2.2  Għadd ta' reġjuni koperti mill-operazzjonijiet

2.3  Volum tal-operazzjonijiet għal kull pajjiż (Stat Membru u pajjiż terz) u għal kull reġjun

3.  Impatt tal-finanzjament permezz tal-Fond InvestEU

3.1  Għadd ta' impjiegi maħluqa jew appoġġati

3.2  Investiment li jappoġġa l-objettivi klimatiċi u, meta fejn ikun applikabbli, imqassam fid-dettall skont it-tieqa ta' politika

3.3  Investiment li jappoġġa d-diġitalizzazzjoni

3.4.  Investiment li jappoġġa t-tranżizzjoni industrijali

4.  Infrastruttura sostenibbli

4.1  Enerġija: Kapaċità addizzjonali ta' ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli installata u li tkun ġejja minn sorsi oħra ta' enerġija sikura, sostenibbli u b'emissjonijiet żero jew baxxi oħra (f'megawatts MW)

4.2  Enerġija: Għadd ta' unitajiet domestiċi, għadd ta' stabbilimenti pubbliċi u kummerċjali bi klassifikazzjoni mtejba tal-konsum tal-enerġija

4.3  Enerġija: Iffrankar enerġetiku stmat iġġenerat mill-proġetti (f'kilowatt-sigħat (kWh))

4.4  Enerġija: Emissjonijiet annwali ta' gassijiet b'effett ta' serra mnaqqsa/evitati f'tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2

4.5  Enerġija: Volum ta' investiment fl-iżvilupp, l-installazzjoni ta' sistemi intelliġenti u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija sostenibbli

4.6  Diġitali: Unitajiet domestiċi, intrapriżi jew bini pubbliku addizzjonali b'aċċess għall-broadband ta' mill-inqas 100 Mbps, li jista jittejjeb għal veloċità ta' gigabits, jew b'għadd ta' hotspots tal-WiFi maħluqa

4.7  Trasport: investiment mobilizzat, b'mod partikolari fit-TEN-T

–  Għadd ta' proġetti ta' kollegamenti transfruntiera u neqsin (inklużi proġetti relatati ma' nodi urbani, konnessjonijiet ferrovjarji reġjonali transfruntiera, pjattaformi multimodali, portijiet marittimi, portijiet għan-navigazzjoni interna, konnessjonijiet għall-ajruporti u terminals stradali-ferrovjarji tan-network ewlieni u komprensiv TEN-T)

–  Għadd ta' proġetti li jikkontribwixxu għad-diġitalizzazzjoni tat-trasport, b’mod partikolari permezz tal-Installazzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (European Rail Traffic Management System, ERTMS), is-Sistema tal-Informazzjoni tax-Xmajjar (River Information System, RIS), is-Sistema ta' Trasport Intelliġenti (Intelligent Transportation System, ITS), is-sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-trafiku tal-bastimenti (vessel traffic monitoring and information system, VTMIS) / servizzi marittimi elettroniċi u r-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (Single European Sky ATM Research, SESAR)

–  Għadd ta' punti ta' riforniment ta' fjuwil alternattiv mibnija jew imtejba

–  Għadd ta' proġetti li jikkontribwixxu għas-sikurezza tat-trasport

4.8  Ambjent: investiment li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet u l-programmi meħtieġa mill-acquis tal-Unjoni relatati mal-kwalità tal-arja, l-ilma, l-iskart, u n-natura.

5.  Ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni

5.1  Kontribuzzjoni għall-objettiv ta' 3 % tal-prodott domestiku gross (PDG) tal-Unjoni investit fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni

5.2  Għadd ta' intrapriżi li jirċievu appoġġ skont id-daqs li jagħmlu proġetti ta' riċerka u innovazzjoni

6.  SMEs

6.1  Għadd ta' intrapriżi li jirċievu appoġġ, skont id-daqs (mikro, żgħar, ta' daqs medju, u kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja)

6.2  Għadd ta' intrapriżi li jirċievu appoġġ, skont l-istadju li qegħdin fih (bikri, tkabbir/espansjoni)

6.3  Għadd ta' intrapriżi li jirċievu appoġġ skont l-Istat Membru jew ir-reġjun fil-livell ta' NUTS 2

6.4  Għadd ta' intrapriżi appoġġati, skont is-setturi, permezz ta' klassifikazzjoni statistika ta' attivitajiet ekonomiċi fil-kodiċi tal-Unjoni Ewropea (NACE)

6.5  Perċentwal ta' volum ta' investiment fl-ambitu tat-tieqa ta' politika għall-SMEs diretta lejn l-SMEs

7.  Investiment soċjali u ħiliet.

7.1  Infrastruttura soċjali: kapaċità tal-infrastruttura soċjali, u l-aċċess għaliha, appoġġata skont is-settur: abitazzjoni, edukazzjoni, saħħa, oħrajn

7.2  Mikrofinanzjament u finanzjament tal-intrapriżi soċjali:  għadd ta' destinatarji tal-mikrofinanzjamenti u ta' intrapriżi tal-ekonomija soċjali appoġġati

7.3  Ħiliet: Għadd ta' individwi li qed jiksbu ħiliet ġodda jew li ħiliethom qed jiġu validati u ċertifikati: kwalifika tal-edukazzjoni formali u tat-taħriġ

8.  Investiment strateġiku Ewropew;

8.1  Għadd u volum ta' operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-provediment ta' infrastruttura kritika, imqassma skont l-infrastruttura fiżika u virtwali u l-oġġetti u s-servizzi assoċjati magħha, meta jkun japplika

8.2  Kapaċità addizzjonali ta' infrastruttura kritika, imqassma skont l-oqsma, meta jkun japplika

8.3  Għadd u volum tal-operazzjonijiet li jikkontribwixxu għar-riċerka u għall-iżvilupp tat-teknoloġiji u fatturi produttivi kritiċi għar-sigurtà tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u oġġetti ta' użu doppju

8.4  Għadd ta' intrapriżi li jirċievu appoġġ skont id-daqs li jiżviluppaw u jimmanifatturaw teknoloġiji u fatturi produttivi kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u oġġetti ta' użu doppju

8.4a   Għadd ta' raggruppamenti u Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali appoġġati għall-ħolqien ta' sinerġiji bejn il-kumpaniji

8.5  Għadd u volum ta' operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-provvista, il-manifattura u l-ħżin ta' fatturi produttivi kritiċi, ħlief jekk ikunu konformi mal-limiti ta' rekwiżiti legali eżistenti, inklużi provvisti kritiċi tal-kura tas-saħħa

8.6  Fatturi produttivi kritiċi addizzjonali, inklużi provvisti kritiċi tal-kura tas-saħħa, li jirċievu appoġġ skont il-provvista, il-manifattura u l-ħżin, skont it-tip, meta jkun japplika

8.7  Għadd u volum ta' operazzjonijiet li jagħtu appoġġ lil teknoloġiji abilitanti u diġitali essenzjali li huma strateġikament importanti għall-futur industrijali tal-Unjoni

8.7a   Għadd u volum ta' operazzjonijiet li jgħinu lill-kumpaniji speċjalment lill-SMEs, biex jiddiġitalizzaw in-negozji tagħhom u jżidu r-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli kummerċjali tagħhom

8.7b   Għadd ta' negozji ġodda li ġew appoġġati mill-Fond InvestEU, għadd u volum ta' operazzjonijiet li jippromwovu l-intraprenditorija

8.7c   Għadd u volum ta' operazzjonijiet li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra skont il-miri klimatiċi tal-Unjoni

8.7d   Għadd ta' impenji taċ-Ċentri Ewropej ta' Konsulenza għall-Investimenti f'reġjuni u Stati Membri b'rekord limitat sa issa ta' tnedija u żvilupp ta' proġetti u f'setturi industrijali b'investiment baxx li ma bbenefikawx mill-istrumenti ta' investiment tal-Unjoni fil-passat

8.7e   Żieda fil-volum ta' ekwità privata u investimenti fil-kapital ta' riskju fi proġetti relatati

8.7f   Ampjezza reġjonali u nazzjonali li tindika li l-Istati Membri u r-reġjuni li bbenefikaw huma mifruxa b'mod uniformi fit-territorju kollu tal-Unjoni u li ma hemmx konċentrazzjoni ta' benefiċċji għal għadd limitat ta' Stati Membri jew reġjuni.

ANNESS IV

Il-Programm InvestEU – Strumenti predeċessuri

A.  Strumenti ta' ekwità:

—  Il-Faċilità Teknoloġika Ewropea (ETF98): id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/347/KE tad-19 ta' Mejju 1998 dwar miżuri ta' assistenza finanzjarja għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) innovattivi u li joħolqu l-impjiegi - l-inizjattiva tkabbir u impjiegi (ĠU L 155, 29.5.1998, p. 43).

—  Proġett Pilota għat-Trasferiment tat-Teknoloġija (TTP): id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta deċiżjoni ta' finanzjament komplementari dwar il-finanzjament ta' azzjonijiet tal-attività "Suq intern tal-merkanzija u politiki settorjali" tad-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriżi u l-Industrija għall-2007 u li tadotta d-deċiżjoni qafas dwar il-finanzjament tal-azzjoni preparatorja "L-UE tassumi r-rwol tagħha f'dinja globalizzata" u ta' erba' proġetti pilota "Erasmus imprendituri żgħażagħ", "Miżuri għall-promozzjoni ta' kooperazzjoni u sħubiji bejn mikro u SMEs", "Trasferiment Teknoloġiku" u "Destinazzjonijiet Ewropej ta' eċċellenza" tad-Direttorat Ġenerali tal-Intrapriża u l-Industrija għall-2007

—  Il-Faċilità Teknoloġika Ewropea (ETF01): id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/819/EC tal-20 ta' Diċembru 2000 dwar programm pluriennali għall-impriża u l-intraprenditorija, u partikolarment għal impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) (2001-2005) (ĠU L 333, 29.12.2000, p. 84).

—  Il-Faċilità għall-SMEs Innovattivi u b'Rata Għolja ta' Tkabbir tal-Programm Kompetittività u Innovazzjoni (CIP GIF): id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) (ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15).

—  Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE): ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129) kif modifikat mir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 – il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1).

—  Il-Faċilità ta' Ekwità għat-Tkabbir tal-Programm COSME (COSME EFG): ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u medji (COSME), (2014 - 2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin Ekwità:

–  ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104);

–  ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2013/743/UE tat-3 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965)

—  Tieqa tal-EaSI għall-Investmenti ta' Bini ta' Kapaċità: ir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali ("EaSI") u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 238).

B.  Strumenti ta' garanzija:

—  il-Faċilità ta' Garanzija għall-SMEs '98 (SMEG98): id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/347/KE tad-19 ta' Mejju 1998 dwar miżuri ta' assistenza finanzjarja għal impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) innovattivi u li joħolqu l-impjiegi - l-inizjattiva tkabbir u impjiegi (ĠU L 155, 29.5.1998, p. 43).

—  Il-Faċilità ta' Garanzija għall-SMEs '01 (SMEG01): id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/819/EC tal-20 ta' Diċembru 2000 dwar programm pluriennali għall-impriża u l-intraprenditorija, u partikolarment għal impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) (2001-2005) (ĠU L 333, 29.12.2000, p. 84).

—  Il-Faċilità ta' Garanzija għall-SMEs tal-Programm Kompetittività u Innovazzjoni '07): id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) (ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15).

—  Il-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress – Garanzija (EPMF-G): id-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Marzu 2010 li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (ĠU L 87, 7.4.2010, p. 1).

—  Strument għall-Kondiviżjoni tar-Riskji tal-Faċilità Finanzjarja (RSI):

–  id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) Dikjarazzjonijiet mill-Kummissjoni (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1);

–  id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/971/KE tad-19 ta' Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku Kooperazzjoni li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86)

–  id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/974/KE tad-19 ta' Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku: Kapaċitajiet li jimplimentaw s-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007 sa 2013) (ĠU L 400, 30.12.2006, p. 299).

—  Strumenti ta' Garanzija tal-EaSI: ir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali ("EaSI") u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 238).

—  Il-Faċilità ta' Garanzija ta' Self tal-Programm COSME (COSME LGF): ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u medji (COSME), (2014 - 2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin Dejn:

–  ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81)

–  ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104)

–  id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2013/743/UE tat-3 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965)

—  Il-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi (CCS GF): ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 221).

—  Il-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-Istudenti (SLGF): ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50).

—  Finanzjament Privat għall-Effiċjenza Enerġetika (PF4EE): ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 614/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 185).

C.  Strumenti tal-kondiviżjoni tar-riskju:

—  il-Faċilità Finanzjarja bil-Qsim tar-Riskju (FFQR): id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) Dikjarazzjonijiet mill-Kummissjoni (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1);

—  InnovFin:

–  ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104)

–  ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81)

—  Strument ta' Dejn tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF DI): ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129)

—  Il-Faċilità ta' Finanzjament tal-Kapital Naturali (NCFF): ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 614/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 185).

D.  Strumenti ta' investiment iddedikati:

—  il-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): id-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Marzu 2010 li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (ĠU L 87, 7.4.2010, p. 1).

—  Marguerite:

–  ir-Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-networks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija (ĠU L 162, 22.6.2007, p. 1).

–  id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 25.2.2010 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Fond Ewropew tal-2020 għall-Enerġija, it-Tibdil fil-Klima u l-Infrastruttura (il-Fond Marguerite)

—  Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika (EEEF): ir-Regolament (UE) Nru 1233/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 5).

ANNESS V

Fallimenti tas-suq, sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, addizzjonalità u attivitajiet esklużi

A.  Fallimenti tas-suq, sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u addizzjonalità

B'konformità mal-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju, il-garanzija tal-UE għandha tindirizza l-fallimenti tas-suq jew is-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali (Artikolu 209(2)(a)) u tikseb addizzjonalità billi tipprevjeni s-sostituzzjoni tal-appoġġ u tal-investiment potenzjali minn sorsi pubbliċi jew privati oħra (Artikolu 209(2)(b)).

Bil-għan li jkun hemm konformità mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju, l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE għandhom jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti li ġejjin li huma stabbiliti fil-punti 1 u 2 ta' hawn taħt:

1.  Fallimenti tas-suq u sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali

Bil-għan li jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq jew is-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali kif imsemmi fl-Artikolu 209(2)(a) tar-Regolament Finanzjarju, l-investimenti fil-mira tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment għandhom jinkludu waħda minn dawn il-karatteristiċi:

(a)  Ikollhom in-natura ta' ben pubbliku li għalih l-operatur jew il-kumpanija ma jistgħux jiksbu biżżejjed vantaġġi finanzjarji (bħall-edukazzjoni u l-ħiliet, il-kura tas-saħħa u l-aċċessibbiltà, is-sigurtà u d-difiża, u l-infrastrutturi disponibbli bl-ebda kost jew b'kost negliġibbli).

(b)  esternalitajiet li l-operatur jew il-kumpanija ġeneralment jonqsu milli jinternalizzaw bħall-investiment fir-R&Ż, l-effiċjenza enerġetika, il-protezzjoni klimatika jew il-ħarsien tal-ambjent;

(c)  asimmetriji fl-informazzjoni, b'mod partikolari fil-każ tal-SMEs u tal-kumpaniji ż-żgħar b'kapitalizzazzjoni medja, inklużi livelli tar-riskju ogħla relatati ma' ditti fi stadju bikri, ditti prinċipalment b'assi intanġibbli jew b'kollateral insuffiċjenti, jew ditti li jikkonċentraw fuq attivitajiet b'riskju ogħla;

(d)  proġetti infrastrutturali transfruntiera u s-servizzi relatati jew fondi li jinvestu fuq bażi transfruntiera ħalli jindirizzaw il-frammentazzjoni u jżidu l-koordinament fi ħdan is-suq intern tal-UE;

(e)  Esponiment għal livelli ogħla ta' riskji f'ċerti setturi, pajjiżi jew reġjuni lil hinn mil-livelli li l-atturi finanzjarji privati huma kapaċi jew lesti li jaċċettaw, inkluż fejn l-investiment ma kienx isir jew ma kienx isir bl-istess mod minħabba n-novità tiegħu jew minħabba riskji assoċjati mal-innovazzjoni jew teknoloġija mhux ippruvata.

(f)  Fil-każ ta' appoġġ għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fl-ambitu tat-tieqa għall-investiment strateġiku Ewropew, l-investiment ma kienx isir jew ma kienx isir fl-istess kobor permezz ta' finanzjament mis-suq minn entitajiet stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni minħabba d-diffikultajiet fl-internalizzazzjoni tal-benefiċċji pprovduti għall-interess strateġiku Ewropew.

(g)  Fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali ġodda jew kumplessi skont l-Artikolu 8(1)(a)(iii) ta' dan ir-Regolament.

2.  Addizzjonalità

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment għandhom jissodisfaw iż-żewġ aspetti tal-addizzjonalità kif imsemmi fl-Artikolu 209(2)(b) tar-Regolament Finanzjarju. Dan ifisser li l-operazzjonijiet ma kinux isiru jew ma kinux isiru fl-istess kobor min-naħa tas-sorsi pubbliċi jew privati mingħajr l-appoġġ tal-Fond InvestEU. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, dawn l-operazzjonijiet għandhom jinftiehmu bħala operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment li jkollhom jissodisfaw dawn iż-żewġ kriterji li ġejjin:

(1)  Biex jitqies addizzjonali għas-sorsi privati msemmija fl-Artikolu 209(2)(b) tar-Regolament Finanzjarju, il-Fond InvestEU għandu jappoġġa l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni billi jimmira għall-investimenti li, minħabba l-karatteristiċi tagħhom (konsiderazzjonijiet ta' natura ta' beni pubbliku, esternalitajiet, asimmetriji fl-informazzjoni, koeżjoni soċjoekonomika jew ta' tip ieħor), ma jistgħux jiġġeneraw biżżejjed redditu finanzjarju fil-livell tas-suq jew jinħassu riskjużi wisq (meta mqabbla mal-livelli ta' riskju li l-entitajiet privati rilevanti jkunu lesti li jaċċettaw). Minħabba dawn il-karatteristiċi, tali operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment ma jistgħux jaċċedu għall-finanzjament mis-suq f'kundizzjonijiet raġonevoli f'termini ta' prezzijiet, rekwiżiti ta' kollateral, it-tip ta' finanzjament, il-maturità tal-finanzjament mogħti jew kundizzjonijiet oħra, u ma kinux isiru fl-Unjoni jew ma kinux isiru fl-istess kobor mingħajr l-appoġġ pubbliku.

(2)  biex jitqies addizzjonali għall-appoġġ eżistenti min-naħa ta' sorsi pubbliċi oħrajn imsemmija fl-Artikolu 209(2)(b) tar-Regolament Finanzjarju, il-Fond InvestEU għandu jappoġġa biss l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li għalihom japplikaw dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  l-operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment kieku ma kinux isiru jew ma kinux isiru fl-istess kobor min-naħa tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni mingħajr l-appoġġ tal-Fond InvestEU; u

(b)  l-operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment ma kinux isiru jew ma kinux isiru fl-istess kobor fl-Unjoni bi strumenti pubbliċi oħra eżisteni, bħall-istrumenti finanzjarji ta' ġestjoni kondiviża li joperaw fil-livell reġjonali jew nazzjonali, għalkemm l-użu komplementari tal-InvestEU u ta' sorsi pubbliċi oħra jrid ikun possibbli, b'mod partikolari fejn jista' jinkiseb valur miżjud tal-Unjoni u fejn jista' jiġi ottimizzat l-użu ta' sorsi pubbliċi biex jintlaħqu l-objettivi ta' politiki b'mod effiċjenti.

(3)  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fl-ambitu tat-tieqa għall-investiment strateġiku Ewropew jistgħu jitqiesu bħala addizzjonali kull meta dawn l-operazzjonijiet ma kinux isiru, jew mhux fl-istess kobor, minn entitajiet privati u pubbliċi oħra stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni mingħar l-appoġġ tal-Fond InvestEU.

Bil-għan li jintwera li l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE huma addizzjonali għall-appoġġ mis-suq u ta' tip pubbliku ieħor, is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom ifornu informazzjoni li turi mill-inqas waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

(a)  Appoġġ li jingħata permezz ta' pożizzjonijiet subordinati fir-rigward ta' selliefa pubbliċi jew privati oħrajn jew fi ħdan l-istruttura ta' finanzjament;

(b)  Appoġġ li jingħata permezz ta' ekwità jew kważi ekwità jew permezz ta' dejn b'rekwiżiti ta' perjodi ta' maturità twal, prezzijiet, kollateral jew kundizzjonijiet oħra li mhumiex disponibbli biżżejjed fis-suq jew minn sorsi pubbliċi oħra

(c)  Appoġġ li jingħata għall-operazzjonijiet li jippreżentaw profil ta' riskju ogħla meta mqabbla mar-riskju ġeneralment aċċettat mill-attivitajiet standard tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew l-appoġġ li jingħata lis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni biex jeċċedu l-kapaċità tagħhom stess biex jappoġġaw tali operazzjonijiet;

(d)  Parteċipazzjoni f'mekkaniżmi ta' kondiviżjoni tar-riskju li jimmiraw oqsma ta' politika li jesponu lis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għal livelli ta' riskju ogħla meta mqabbla mal-livelli ġeneralment aċċettati mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew li l-atturi finanzjarji privati jistgħu jew huma lesti li jaċċettaw;

(e)  Appoġġ li jikkatalizza/jattira finanzjamenti privati jew pubbliċi addizzjonali u li huwa komplementari ma' sorsi privati u kummerċjali oħrajn, partikolarment minn klassijiet ta' investituri jew investituri istituzzjonali tradizzjonalment avversi għar-riskju, bħala r-riżultati ta' effett ta' senjalizzazzjoni tal-appoġġ mogħti fl-ambitu tal-Fond InvestEU;

(f)  Appoġġ li jingħata permezz ta' prodotti finanzjarji mhux disponibbli jew mhux offruti f'livell suffiċjenti fil-pajjiżi jew fir-reġjuni fil-mira minħabba swieq neqsin, sottożviluppati jew inkompluti.

Fil-każ ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment b'intermedjazzjoni, partikolarment għall-appoġġ tal-SMEs, l-addizzjonalità għandha tkun ivverifikata fil-livell tal-intermedjarju, pjuttost milli fil-livell tad-destinatarju finali. Titqies li teżisti l-addizzjonalità meta l-Fond InvestEU jappoġġa lill-intermedjarju finanzjarju biex joħloq portafoll ġdid b'livell ta' riskju ogħla jew iżid il-volum ta' attivitajiet li diġà jippreżentaw riskju għoli, meta mqabbla mal-livelli ta' riskju li l-atturi finanzjarji privati u pubbliċi attwalment jistgħu jew huma lesti li jaċċettaw fil-pajjiżi jew fir-reġjuni fil-mira.

Il-garanzija tal-UE ma għandhiex tingħata għall-appoġġ ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament (pereżempju sostituzzjoni ta' ftehimiet ta' self eżistenti jew forom oħra ta' appoġġ finanzjarju għal proġetti li diġà ġew parzjalment jew totalment materjalizzati), għajr f'ċirkostanzi eċċezzjonali speċifiċi u ġustifikati b’mod adegwat li fihom jintwera li l-operazzjoni fl-ambitu tal-garanzija tal-UE se tippermetti li jsir investiment ġdid f’qasam eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fl-ambitu tal-Anness II ta' ammont, addizzjonali għall-volum abitwali ta' attività min-naħa tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew mill-intermedjarju finanzjarju, tal-anqas ekwivalenti għall-ammont tal-operazzjoni li jissodisfa l-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dawn l-operazzjonijiet għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima A ta' dan l-Anness rigward il-falliment tas-suq, is-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u l-addizzjonalità.

B.  Attivitajiet esklużi

Il-Fond InvestEU ma għandux jappoġġa:

(1)  Attivitajiet li jillimitaw id-drittijiet u l-libertà individwali tal-persuni jew jiksru d-drittijiet tal-bniedem;

(2)  Fil-qasam tal-attivitajiet tad-difiża, l-użu, l-iżvilupp jew il-produzzjoni ta' prodotti u teknoloġiji li huma pprojbiti mid-dritt internazzjonali applikabbli

(3)  Prodotti u attivitajiet relatati mat-tabakk (produzzjoni, distribuzzjoni, ipproċessar u kummerċ);

(4)  Attivitajiet esklużi mill-finanzjament skont l-Artikolu [X] tar-Regolament [Orizzont Ewropa](31): riċerka dwar il-klonazzjoni tal-bnedmin għal skopijiet riproduttivi; attivitajiet maħsuba biex jimmodifikaw il-wirt ġenetiku tal-bnedmin, li jistgħu jwasslu biex tibdiliet bħal dawn isiru ereditarji; u attivitajiet intenzjonati li joħolqu embrijuni umani għall-iskop ta' riċerka jew għall-iskop ta' akkwist taċ-ċelloli staminali biss, inkluż b'mezzi ta' trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli somatiċi.

(5)  Logħob tal-azzard (produzzjoni, kostruzzjoni, distribuzzjoni, ipproċessar, kummerċ jew attivitajiet relatati mas-software);

(6)  Kummerċ tas-sess u infrastrutturi, servizzi u midja relatati.

(7)  Attivitajiet li jinvolvu annimali ħajjin għal sperimentazzjoni u għal skopijiet xjentifiċi dment li ma tkunx tista' tiġi garantita l-konformità mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tal-Annimali Vertebrati Użati għal Sperimentazzjoni u għal Skopijiet Xjentifiċi Oħra(32)

(8)  Attività ta' żvilupp ta' proprjetajiet immobbli, bħal attività bl-iskop waħdieni li tirrinnova u tirriloka jew terġa' tbiegħ binjiet eżistenti kif ukoll proġetti immobiljari ġodda; madankollu, attivitajiet fis-settur immobiljari li huma relatati mal-objettivi speċifiċi tal-Programm InvestEU kif speċifikati fl-Artikolu 3(2) u/jew mal-oqsma eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment fl-ambitu tal-Anness II, bħall-investimenti fil-proġetti ta' effiċjenza enerġetika jew fl-akkomodazzjoni soċjali, għandhom ikunu eliġibbli

(9)  Attivitajiet finanzjarji bħax-xiri jew il-kummerċ fl-istrumenti finanzjarji. B'mod partikolari, għandhom ikunu esklużi l-interventi li jimmiraw lejn l-akkwiżizzjoni (buy-out) maħsuba għal "asset stripping" jew lejn kapital ta' sostituzzjoni maħsub għal "asset stripping";

(10)  Attivitajiet ipprojbiti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli

(11)  Id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-adattament jew il-kostruzzjoni ta' impjanti tal-enerġija nukleari

(12)  Investimenti relatati mal-attivitajiet tal-minjieri jew tal-estrazzjoni, proċessar, distribuzzjoni, ħżin jew kombustjoni ta' fjuwils fossili solidi u żejt, kif ukoll investimenti relatati mal-estrazzjoni tal-gass. Din l-esklużjoni ma tapplikax għal:

(a)  proġetti li għalihom m'hemmx teknoloġija alternattiva possibbli;

(b)  proġetti relatati mal-prevenzjoni u mal-kontroll tat-tniġġis;

(c)  proġetti mgħammra b'installazzjonijiet għall-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju jew għall-qbid u l-użu tad-diossidu tal-karbonju; proġetti industrijali jew ta' riċerka li jwasslu għal tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra meta mqabbla mal-parametri referenzjarji tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet

(13)  Investimenti fil-faċilitajiet għar-rimi tal-iskart f'landfill. Din l-esklużjoni ma tapplikax għall-investimenti fis-segwenti:

(a)  faċilitajiet ta' landfill li huma element anċillari ta' proġett ta' investiment industrijali jew tal-minjieri u fil-każ li ntwera li l-użu ta' landfill huwa l-unika għażla fattibbli għat-trattament tal-iskart industrijali jew tal-minjieri prodott mill-attività kkonċernata stess;

(b)  faċilitajiet ta' landfill eżistenti biex ikun żgurat l-użu ta' gass tal-landfill u jkun promoss l-irkupru mil-landfills (landfill mining) u l-ipproċessar mill-ġdid tal-iskart;

(14)  Investimenti fl-impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku (TMB). Din l-esklużjoni ma tapplikax għall-investimenti maħsuba biex fl-impjanti TMB jiġu installati a posteriori sistemi għal skopijiet ta' rkupru enerġetiku jew għal operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart isseparat bħal kompostjar u diġestjoni anaerobika;

(15)  Investimenti f'inċineraturi għat-trattament tal-iskart. Din l-esklużjoni ma tapplikax għall-investimenti fis-segwenti:

(a)  impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli;

(b)  impjanti eżistenti, fejn l-investiment ikun għal skop ta' żieda fl-effiċjenza enerġetika, ġbir tal-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew użu jew irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni dment li tali investimenti ma jirriżultawx f'żieda tal-kapaċità ta' pproċessar ta' skart tal-impjant

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jibqgħu responsabbli biex jiżguraw il-konformità tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment mal-kriterji ta' esklużjoni stabbiliti f'dan l-Anness fil-mument tal-iffirmar, biex jissorveljaw din il-konformità matul l-implimentazzjoni tal-proġett u biex jieħdu azzjonijiet korrettivi xierqa jekk ikun il-każ.

(1) Il-kwistjoni ġiet riferuta lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’ subparagrafu (A9-0203/2020).
(2)* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌.
(3) ĠU C […], […], p. […].
(4) ĠU C […], […], p. […].
(5) Ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1855/2006/KE u Nru 1041/2009/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 221).
(6) ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4.
(7) COM(2018)0353.
(8) ĠU L 309, 13.12.1993, p. 3.
(9) Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 17.12.2016, p. 1).
(10) Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82.)
(11) Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1).
(12) Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).
(13) COM(2018)0323 final.
(14) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika (ĠU L 209, 2.8.1997, p. 1).
(15) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar li titħaffef u tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv (ĠU L 209, 2.8.1997, p. 6).
(16) Ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 – il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1).
(17) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(18) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(19) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(20) Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(21) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(22) Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(23) SEC(2018)0310; SWD(2018)0337.
(24) COM(2020)0022 final.
(25) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u medji (traduzzjoni mhux uffiċjali) (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(26)
(27)
(28) Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82.)
(29) Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).
(30) Akkomodazzjoni soċjali affordabbli għandha tinftiehem li hi mmirata għal persuni żvantaġġati jew gruppi soċjalment inqas vantaġġati, li minħabba restrizzjonijiet ta' solvenza jgħixu fi privazzjoni ta' abitazzjoni severa jew ma jkunux jistgħu jiksbu akkomodazzjoni bil-kundizzjonijiet tas-suq.
(31) L-Artikolu 14 tal-Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 2018/0224(COD).
(32) ĠU L 222, 24.8.1999, p. 31.


L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat ta’ dritt u d-drittijiet fundamentali
PDF 196kWORD 71k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2020 dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (2020/2790(RSP))
P9_TA(2020)0307B9-0343/2020

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) u trattati u strumenti oħra tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB) u l-protokolli annessi,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-Pazjenti,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tas-Segretarju Ġenerali tan-NU, il-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, ir-rapporteurs speċjali tan-NU, l-Aġenzija tan-NU għar-Rifuġjati (UNHCR) u korpi oħra tan-NU dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU (SDGs),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet ta' u d-dokumenti maħruġa mir-rappreżentanti u l-korpi tal-Kunsill tal-Ewropa, b'mod partikolari mis-Segretarju Ġenerali tiegħu, mill-President u r-rapporteurs tal-Assemblea Parlamentari (APKE), il-Kummissarji għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kummissjoni għall-Effikaċja tal-Ġustizzja (CEPEJ), il-Kumitat għall-Prevenzjoni tat-Tortura u t-Trattament u Pieni Inumani jew Degradanti (CPT), il-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali u l-Grupp ta' Stati Kontra l-Korruzzjoni (GRECO) dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tas-7 ta' April 2020 bit-titolu "Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis – A toolkit for member states" (Ir-rispett għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fil-qafas tal-wkriżi sanitarja tal-COVID-19 – Sett ta' għodod għall-Istati Membri),

–  wara li kkunsidra d-dokumenti rilevanti tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa, inklużi l-kumpilazzjoni tal-opinjonijiet u r-rapporti tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar l-istati ta' emerġenza(1), ippubblikata fis-16 ta' April 2020, ir-rapport tas-26 ta' Mejju 2020 bit-titolu "Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency – Reflections" (Ir-rispett għad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt matul l-istati ta' emerġenza – Riflessjonijiet)(2), l-Osservatorju tas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza fl-istati membri tal-Kummissjoni ta' Venezja(3), ir-rapport tagħha tal-2011 dwar l-istat tad-dritt(4) u l-lista ta' kontroll tagħha tal-2016 dwar l-istat tad-dritt(5),

–  wara li kkunsidra t-talba tal-President tiegħu lill-Kummissjoni ta' Venezja tal-1 ta' Lulju 2020, wara l-proposta mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE), u r-rapport interim sussegwenti tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar il-miżuri li ttieħdu fl-Istati Membri tal-UE b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt tagħhom fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-PACE tat-13 ta' Ottubru 2020 dwar id-demokraziji li qed jiffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19(7) u dwar l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt(8),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) tas-27 ta' April 2020 dwar l-Abbozz ta' Att dwar Regoli Speċjali għat-Twettiq tal-Elezzjoni Ġenerali għall-President tar-Repubblika tal-Polonja Msejħa fl-2020 (Dokument tas-Senat Nru 99) u d-dikjarazzjonijiet tar-Rappreżentant tal-OSCE dwar il-Libertà tal-Midja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar l-Ungerija mill-Kelliem għall-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem, Rupert Colville, tas-27 ta' Marzu 2020,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta dwar il-Bulgarija tar-Rapporteurs Speċjali tan-NU dwar forom kontemporanji ta' razziżmu u dwar il-kwistjonijiet tal-minoranzi tat-13 ta' Mejju 2020,

–  wara li kkunsidra l-pubblikazzjonijiet tal-Istitut Internazzjonali għad-Demokrazija u l-Assistenza Elettorali (IDEA Internazzjonali) tal-11 ta' Mejju 2020, bit-titolu "Parliaments in Crisis: Challenges and Innovations" (Il-Parlamenti fi Kriżi: Sfidi u Innovazzjonijiet)(9) u tas-26 ta' Marzu 2020 bit-titolu "Elections and COVID-19" (L-Elezzjonijiet u l-COVID-19)(10),

–  wara li kkunsidra d-dibattitu wiesa' li seħħ dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, li involva liċ-ċittadini, il-komunità akkademika, is-soċjetà ċivili u s-soċjetà inġenerali(11),

–  wara li kkunsidra l-azzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-COVID-19, fl-oqsma kollha tal-kompetenza tagħha, u l-isforzi tagħha li tikkoordina rispons Ewropew għall-pandemija f'oqsma li jvarjaw miż-żona Schengen għal diżinformazzjoni dwar il-virus, u mill-protezzjoni tad-data u apps għal asil, proċeduri ta' ritorn u ta' risistemazzjoni,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)(12),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika(13),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida 04/2020 tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) dwar l-użu ta' data ta' lokalizzazzjoni u għodod tat-traċċar tal-kuntatti fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19 u l-Linji Gwida 03/2020 dwar l-ipproċessar tad-data dwar is-saħħa għall-finijiet tar-riċerka xjentifika fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' April 2020 bit-titolu "Gwida dwar l-Apps li jgħinu fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19 fir-rigward tal-protezzjoni tad-data" (C(2020)2523),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2020 bit-titolu "Ir-Rapport tal-2020 dwar l-Istat tad-Dritt – Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea" (COM(2020)0580) u s-27 kapitolu tal-pajjiżi li jakkumpanjawha dwar l-istat tad-dritt fl-Istati Membri (SWD(2020)0300-0326), li jindirizzaw l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 li ħadu l-Istati Membri fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-1 ta' April 2020 minn 19-il Stat Membru li fiha esprimew tħassib kbir "dwar ir-riskju ta' ksur tal-prinċipji tal-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali li jirriżultaw mill-adozzjoni ta' ċerti miżuri ta' emerġenza"(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2020 dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID‑19(18),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Settembru 2020 bit-titolu "Il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona"(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Settembru 2020 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja(20),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2020 dwar l-istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE għad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali(21),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija(22),

–  wara li kkunsidra l-briefing ippubblikat mid-Dipartiment Tematiku tiegħu għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali fit-23 ta' April 2020 bit-titolu "The Impact of COVID-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU" (L-Impatt tal-Miżuri tal-COVID-19 fuq id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali fl-UE"(23), li jiġbor fil-qosor is-sejbiet tal-eżerċizzju ta' monitoraġġ imniedi permezz tal-ħarsiet ġenerali ta' kull ġimgħa lejn il-miżuri tal-COVID-19 meħuda mill-Istati Membri,

–  wara li kkunsidra l-briefings taċ-Ċentru Ewropew ta' Riċerka u Dokumentazzjoni Parlamentari dwar l-attività parlamentarja matul it-tifqigħa tal-COVID-19(24),

–  wara li kkunsidra l-briefings tas-Servizz Ewropew ta' Riċerka Parlamentari (EPRS) marbuta mal-istat ta' emerġenza b'reazzjoni għall-kriżi tal-coronavirus f'diversi Stati Membri u briefings rilevanti oħra dwar dan is-suġġett(25),

–  wara li kkunsidra l-ħames bullettini tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) dwar l-implikazzjonijiet tal-pandemija tal-coronavirus fuq id-drittijiet fundamentali fl-UE(26),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/HR), Josep Borrell, tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 u l-impatt fuq il-libertà tal-espressjoni,

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tat-Theddida mill-Kriminalità Organizzata fuq l-Internet (IOCTA) tal-Europol tal-2020, ippubblikata fil-5 ta' Ottubru 2020,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Europol tad-19 ta' Ġunju 2020 bit-titolu "Exploiting Isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic" (L-Isfruttar tal-Iżolament: it-trasgressuri u l-vittmi ta' abbuż sesswali tat-tfal waqt il-pandemija tal-COVID-19",

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Europol tat-30 ta' April 2020 bit-titolu "Beyond the pandemic – How COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU" (Wara l-pandemija – Kif il-COVID-19 se ssawwar ix-xenarju tal-kriminalità serja u organizzata fl-UE",

–  wara li kkunsidra l-ħidma preparatorja li saret għal din ir-riżoluzzjoni mill-Grupp ta' Monitoraġġ tad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (DRFMG) tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE), inkluż ir-rapport tiegħu lill-Kumitat LIBE tal-10 ta' Lulju 2020(27),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (O-000065/2020 – B9-0023/2020),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 136(5) u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

A.  billi l-pandemija tal-COVID-19 ħolqot diffikultajiet madwar l-UE kollha u affettwat ħafna lill-popolazzjoni; billi ħafna partijiet tad-dinja, inkluża l-UE, qed jesperjenzaw it-tieni mewġa ta' każijiet tal-COVID-19 u l-gvernijiet qed jadottaw miżuri ta' restrizzjoni ġodda biex jindirizzaw iż-żieda fil-każijiet, inkluż l-introduzzjoni mill-ġdid ta' lockdowns u ta' miżuri sanitarji, l-użu tal-maskri u multi aktar ħorox għan-nuqqas ta' konformità;

B.  billi huma meħtieġa miżuri ta' emerġenza mmexxija mill-gvern li jirrispettaw l-istat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali u l-obbligu ta' rendikont demokratiku biex tiġi miġġielda l-pandemija u dawn għandhom ikunu l-qofol ta' kull sforz biex jiġi kkontrollat it-tixrid tal-COVID-19; billi s-setgħat ta' emerġenza jirrikjedu skrutinju addizzjonali sabiex jiġi żgurat li ma jintużawx bħala skuża biex jinbidel il-bilanċ tal-poter b'mod iżjed permanenti; billi l-miżuri li jittieħdu mill-gvernijiet għandhom ikunu neċessarji, proporzjonati u temporanji; billi s-setgħat ta' emerġenza għandhom ir-riskju ta' abbuż ta' poter mill-eżekuttiv u li jibqgħu fil-qafas legali nazzjonali ladarba tkun spiċċat l-emerġenza, u konsegwentement iridu jiġu żgurati sorveljanza ġudizzjarja u parlamentari xierqa, kemm interna kif ukoll esterna, u kontrobilanċi sabiex dan ir-riskju jiġi llimitat;

C.  billi l-kriżi tal-COVID-19 hija bla preċedent; billi fil-futur jeħtieġ li nirrikunsidraw il-metodi tal-ġestjoni ta' kriżijiet tagħna kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-UE;

D.  billi numru ta' pajjiżi tal-UE ddikjaraw stat ta' emerġenza(28) abbażi tal-kostituzzjonijiet tagħhom(29) li f'xi każijiet ħolqu tħassib legali, filwaqt li oħrajn irrikorrew għas-setgħat ta' emerġenza previsti fid-dritt ordinarju(30) jew għal leġiżlazzjoni normali(31) biex jadottaw b'urġenza miżuri ta' restrizzjoni sabiex tiġi miġġielda l-epidemija tal-COVID-19; billi dawn il-miżuri għandhom impatt fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali għax jaffettwaw l-eżerċitar ta' drittijiet u libertajiet individwali, bħal-libertà tal-moviment, il-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, il-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, il-libertà tar-reliġjon, id-dritt għall-ħajja tal-familja, id-dritt għall-asil, il-prinċipju tal-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, id-dritt għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-data, id-dritt għall-edukazzjoni u d-dritt għax-xogħol; billi dawn il-miżuri għandhom impatt ukoll fuq l-ekonomiji tal-Istati Membri;

E.  billi l-funzjonament tad-demokraziji u s-sistema ta' kontrokontrolli li huma soġġetti għaliha huma affettwati mis-sitwazzjonijiet ta' emerġenza tas-saħħa li tikkawża tibdil fit-tqassim tas-setgħat bħal pereżempju li l-eżekuttiv jitħalla jakkwista poteri ġodda biex jillimita drittijiet individwali u biex jeżerċita kompetenzi li normalment ikunu rriżervati għal-leġiżlattiv u għal awtoritajiet lokali, filwaqt li jimponi limiti fuq ir-rwol tal-parlamenti, tal-ġudikatura, tas-soċjetà ċivili u tal-midja, kif ukoll l-attivitajiet u l-involviment taċ-ċittadini; billi fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri m'hemmx restrizzjonijiet speċifiċi fuq il-ġudikatura, imma l-miżuri ta' lockdown għamluha kważi impossibbli għall-qrati li jiffunzjonaw b'mod normali;

F.  billi s-sorveljanza ġudizzjarja interna, ikkomplementata minn sorveljanza esterna, tibqa' tkun fundamentali, għax id-drittijiet għal proċess ġust u għal rimedji legali effettivi jkomplu japplikaw waqt stat ta' emerġenza biex b'hekk l-individwi affettwati mill-miżuri ta' emerġenza jkollhom rikors effettiv fil-każ li l-awtoritajiet tal-istat jinterferixxu mad-drittijiet fundamentali tagħhom u jiġi ggarantit li l-eżekuttiv ma jaqbiżx il-limiti tal-poter tiegħu;

G.  billi l-Kummissjoni ta' Venezja tappoġġja l-istat ta' emerġenza kostituzzjonali de jure, u mhux l-istat ta' emerġenza de facto bbażat fuq leġiżlazzjoni ordinarja, għax "sistema ta' setgħat ta' emerġenza kostituzzjonali de jure tista' tipprovdi garanziji aħjar għad-drittijiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u sservi aħjar il-prinċipju taċ-ċertezza legali li joħroġ minn dan"(32);

H.  billi l-kriżi tal-COVID-19 kienet u għadha test tal-istress għad-demokraziji u r-reżiljenza tas-salvagwardji nazzjonali għall-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

I.  billi l-fiduċja fl-azzjonijiet tal-gvernijiet u l-istati hija essenzjali biex jiġu żgurati l-appoġġ għall-miżuri ta' emerġenza adottati u l-implimentazzjoni tagħhom; billi sabiex jinkiseb dan f'demokrazija, deċiżjonijiet trasparenti, ibbażati fuq ix-xjenza u demokratiċi, kif ukoll djalogu mal-oppożizzjoni, is-soċjetà ċivili u l-partijiet ikkonċernati, u l-involviment tagħhom, huma fundamentali;

J.  billi l-Kummissjoni mmonitorjat il-miżuri ta' emerġenza li ttieħdu mill-gvernijiet tal-Istati Membri matul il-kriżi; billi l-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen stqarret fil-31 ta' Marzu 2020 li "kwalunkwe miżura adottata għandha tkun limitata għal dak li hu neċessarju u strettament proporzjonat. Il-miżuri ma għandhomx jibqgħu fis-seħħ għal żmien indefinit. Barra minn hekk, il-gvernijiet għandhom jiżguraw li tali miżuri jkunu soġġetti għal skrutinju regolari. Il-Kummissjoni Ewropea se timmonitorja mill-qrib, fi spirtu ta' kooperazzjoni, l-applikazzjoni tal-miżuri ta' emerġenza fl-Istati Membri kollha"(33), u billi l-Kummissarju Didier Reynders għamel dikjarazzjoni simili fis-26 ta' Marzu 2020;

K.  billi "kważi l-Istati Membri kollha tal-UE introduċew miżuri ta' emerġenza temporanji (jiġifieri b'limitu ta' żmien) biex jindirizzaw il-kriżi tal-COVID-19(34) [...] l-aktar permezz ta' leġiżlazzjoni ordinarja"; billi "l-ewwel miżuri ta' emerġenza ġeneralment ġew introdotti għal perjodu ta' 15-il jum sa madwar xahar madwar l-Istati Membri tal-UE kollha" u mbagħad ġew imġedda mill-inqas darba; billi skont il-Kummissjoni ta' Venezja "huma biss ftit Stati Membri tal-UE li ma ppreskrivewx limitu taż-żmien għall-applikazzjoni tal-miżuri ta' emerġenza"(35);

L.  billi l-Kummissjoni ta' Venezja tirrakkomanda li "dikjarazzjonijiet jew miżuri mingħajr limitu ta' żmien speċifiku, inklużi dawk li s-sospensjoni tagħhom hija subordinata għar-riżoluzzjoni ta' din is-sitwazzjoni eċċezzjonali, ma għandhomx jitqiesu legali jekk ma jkunx hemm rieżami regolari tas-sitwazzjoni"(36);

M.  billi l-miżuri ta' emerġenza għandhom ikunu nondiskriminatorji u l-gvernijiet ma għandhomx jieħdu vantaġġ minn leġiżlazzjoni ta' emerġenza biex jilleġiżlaw restrizzjonijiet fuq id-drittijiet fundamentali; billi l-gvernijiet għandhom ukoll iwettqu firxa ta' azzjonijiet addizzjonali biex inaqqsu l-impatt negattiv potenzjali li tali miżuri jista' jkollhom fuq ħajjiet in-nies;

N.  billi l-istat ta' emerġenza ġie mġedded mill-inqas darba fi kważi kull Stat Membru fejn ġie ddikjarat; billi l-Kummissjoni ta' Venezja ssottolinjat li r-rieżami tad-dikjarazzjoni u t-tiġdid tal-istat ta' emerġenza, kif ukoll l-attivazzjoni u l-applikazzjoni ta' setgħat ta' emerġenza, hija kruċjali u li għandu jkun possibbli l-kontroll parlamentari u ġudizzjarju(37);

O.  billi l-iskrutinju parlamentari kien limitat fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri minħabba l-użu ta' setgħat eċċezzjonali tal-eżekuttiv, filwaqt li l-parlamenti f'xi Stati Membri ġew irrelegati għal rwol sekondarju, li ppermetta lill-gvernijiet jintroduċu malajr miżuri ta' emerġenza mingħajr skrutinju suffiċjenti;

P.  billi l-Parlament Ewropew, b'mod partikolari l-Kumitat LIBE u l-Grupp ta' Monitoraġġ tad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali tiegħu, kontinwament immonitorja s-sitwazzjoni fl-UE minn Marzu 2020 u kellu konverżazzjonijiet regolari mal-partijiet ikkonċernati, kif rifless fid-dokument ta' ħidma tad-DRFMG dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(38);

Q.  billi l-istituzzjonijiet tal-Ombudsman u l-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem għandhom rwol importanti fil-kxif ta' problemi relatati mad-drittijiet fundamentali u fl-iskrutinju, is-sorveljanza u r-rimedju, u għalhekk fil-protezzjoni taċ-ċittadini fir-rigward tal-miżuri ta' emerġenza;

R.  billi l-libertà tal-moviment ġiet ristretta madwar l-Istati Membri permezz ta' awtoiżolament obbligatorju jew irrakkomandat u projbizzjonijiet fuq il-moviment mhux essenzjali; billi bħala reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, il-biċċa l-kbira tal-istati taż-żona Schengen introduċew mill-ġdid il-kontrolli fil-fruntieri interni jew għalqu tali fruntieri, parzjalment, totalment, jew għal ċerti tipi ta' vjaġġaturi, inklużi ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom jew ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu fit-territorju tagħhom jew f'dak ta' Stat Membru ieħor; billi, meta ġew introdotti dawn il-miżuri, kien hemm nuqqas ċar ta' koordinazzjoni fost l-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni(39); billi xi Stati Membri introduċew restrizzjonijiet diskriminatorji u illegali billi ma jippermettux lil residenti ta' ċittadinanza oħra tal-UE jidħlu fit-territorju tagħhom;

S.  billi l-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni huma pedamenti importanti tad-demokrazija; billi l-kapaċità li jiġu eżerċitati dawn id-drittijiet ġiet ristretta minħabba r-regoli neċessarji tat-tbegħid soċjali u l-prekawzjonijiet tas-saħħa pubblika fil-maġġoranza tal-Istati Membri; billi xi Stati Membri ddeċidew li jippermettu l-ġmigħ ta' nies f'konformità mar-regoli tat-tbegħid soċjali filwaqt li oħrajn ipprojbixxewhom għalkollox; billi f'xi Stati Membri, liġijiet u miżuri kontroversjali mhux relatati mal-istat ta' emerġenza ġew eżaminati mingħajr il-possibbiltà li ċ-ċittadini jipprotestaw b'mod liberu;

T.  billi l-libertà tal-espressjoni ġiet ristretta f'xi Stati Membri bl-iskuża tal-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; billi saru arresti ta' persuni għax "beżżgħu lin-nies" jew "ipperikolaw lill-pubbliku" wara li ppubblikaw ħsibijiet kritiċi fuq il-midja soċjali; billi l-pandemija tal-coronavirus kienet akkumpanjata minn mewġa ta' informazzjoni falza u qarrieqa, qlajja', frodi tal-konsumaturi, kriminalità ċibernetika u teoriji ta' komplott, kif ukoll kampanji ta' diżinformazzjoni mmirati minn atturi barranin, jew saħansitra minn awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri, li joffru numru ta' theddidiet potenzjali għaċ-ċittadini tal-UE, is-saħħa u l-fiduċja tagħhom fl-istituzzjonijiet pubbliċi;

U.  billi l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi f'dawn l-aħħar xhur raw żieda globali fl-ammont ta' materjal ta' sfruttament sesswali tat-tfal imxerred online;

V.  billi l-kriminalità serja u organizzata tibbenefika miċ-ċirkostanzi mibdula li ġabet il-pandemija; billi r-rwol importanti tal-Europol fil-monitoraġġ tal-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-kriminalità serja u organizzata fl-UE mill-bidu nett tal-pandemija għandu jiġi rrikonoxxut;

W.  billi l-midja għandha rwol fundamentali fl-iskrutinju u s-sorveljanza, kif ukoll hija s-sors ewlieni tal-informazzjoni għaċ-ċittadini; billi l-libertà tal-midja tpoġġiet taħt pressjoni peress li l-konferenzi stampa diretti tħassru mingħajr alternattivi, u peress li xi Stati Membri llimitaw l-aċċess għal informazzjoni dwar is-saħħa pubblika u llimitaw il-libertà tal-pubblikazzjoni dwar il-politika tas-saħħa pubblika; billi kien hemm bosta rapporti ta' mistoqsijiet minn sorsi tal-midja lil gvernijiet li ġew irrifjutati jew injorati; billi l-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-midja jeħtieġ li jkunu protetti meta jkopru dimostrazzjonijiet u protesti; billi xi Stati Membri llimitaw l-aċċess għall-informazzjoni billi jew estendew jew issospendew l-iskadenzi biex l-awtoritajiet iwieġbu għal talbiet tal-libertà tal-informazzjoni (FOI);

X.  billi l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-protezzjoni tal-informaturi waqt il-kriżi tal-COVID-19, u lil hinn minnha, għax l-iżvelar ta' informazzjoni protetta ntwera li huwa għodda b'saħħitha biex jiġu miġġielda u pprevenuti azzjonijiet li jimminaw l-interess pubbliku(40);

Y.  billi xi Stati Membri rrikorrew għal miżuri li huma repressivi b'mod sproporzjonat biex jinfurzaw ir-restrizzjonijiet, bħall-kriminalizzazzjoni tal-ksur tar-regoli tal-lockdown u l-kwarantina, li tirriżulta f'multi għoljin u rekords kriminali permanenti(41);

Z.  billi s-sistemi tal-ġustizzja ġew affettwati mir-restrizzjonijiet ġenerali, bl-għeluq temporanju ta' ħafna qrati jew tnaqqis fl-attività tagħhom, li kultant wasslu biex jaqgħu lura f'xogħolhom u għal ħinijiet ta' stennija itwal għal seduti; billi d-drittijiet proċedurali tas-suspettati u d-dritt għal proċess ġust jinsabu taħt pressjoni minħabba li l-aċċess għal avukati sar aktar diffiċli minħabba r-restrizzjonijiet ġenerali u għax il-qrati qed jagħmlu użu akbar minn seduti online;

AA.  billi l-miżuri biex tiġi miġġielda l-pandemija li jillimitaw id-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data dejjem għandhom ikunu neċessarji, proporzjonati u temporanji fin-natura tagħhom, b'bażi legali soda; billi teknoloġiji ġodda kellhom rwol importanti fil-ġlieda kontra l-pandemija, imma fl-istess ħin ġabu sfidi sinifikanti ġodda u qajmu tħassib; billi l-gvernijiet ta' xi Stati Membri rrikorrew għal sorveljanza straordinarja taċ-ċittadini tagħhom permezz ta' drones, karozzi tas-sorveljanza tal-pulizija bil-kameras, traċċar permezz ta' data ta' lokalizzazzjoni minn fornituri tat-telekomunikazzjoni, għassa tal-pulizija u tal-militar, monitoraġġ ta' kwarantini obbligatorji permezz ta' żjarat fid-djar mill-pulizija, jew rappurtar obbligatorju permezz ta' app; billi xi Stati Membri introduċew apps tat-traċċar tal-kuntatti, minkejja li m'hemmx kunsens dwar l-effettività tagħhom u li s-sistema deċentralizzata l-aktar tajba f'termini ta' privatezza mhux dejjem tintuża; billi f'xi Stati Membri l-ftuħ mill-ġdid tal-ispazji pubbliċi ġie akkumpanjat mill-ġbir tad-data permezz ta' verifiki tat-temperatura u kwestjonarji obbligatorji u l-obbligu li wieħed jaqsam id-dettalji ta' kuntatt, kultant mingħajr l-attenzjoni dovuta lill-obbligi imposti mir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data;

AB.  billi l-miżuri ta' lockdown u l-għeluq tal-fruntiera kellhom impatt profond fuq l-aċċess għall-proċeduri tal-asil; billi ħafna Stati Membri temporanjament illimitaw jew saħansitra ssospendew l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-asil, u l-biċċa l-kbira ssospendew it-trasferimenti ta' Dublin, ir-ritorni u r-risistemazzjoni; billi xi Stati Membri ddikjaraw li l-portijiet tagħhom ma kinux sikuri jew ma ppermettewx l-iżbark tal-migranti salvati f'operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ, u b'hekk ħallewhom fil-limbu għal perjodu indefinit ta' żmien, fil-baħar, u poġġewlhom ħajjithom f'riskju; billi l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri issa ssoktaw b'dawn l-attivitajiet; billi ġew irrappurtati tifqigħat tal-COVID-19 f'diversi ċentri tal-akkoljenza tal-asil, li wasslu biex gruppi vulnerabbli jitpoġġew f'riskju dirett, u billi kampijiet b'affollament eċċessiv fil-fruntiera esterni tal-UE jibqgħu joffru riskju partikolari ta' tifqigħa enormi peress li r-regoli tat-tbegħid soċjali ma jistgħux jiġu applikati, filwaqt li l-kenn u l-aċċess għall-ikel, l-ilma, faċilitajiet sanitarji, u kura tas-saħħa mentali u fiżika, inkluż għal dawk li qabadhom il-COVID-19, huma limitati ħafna;

AC.  billi l-ħabsijiet huma f'riskju partikolarment għoli ta' tifqigħat ta' COVID-19 peress li r-regoli tat-tbegħid soċjali u tas-sanità spiss ikunu impossibbli li jiġu infurzati, u l-miżuri sanitarji wasslu għal limitazzjoni fil-ħin fil-beraħ kif ukoll għal projbizzjonijiet fuq iż-żjarat, li jaffettwaw id-dritt tal-priġuniera li jikkomunikaw mal-familji tagħhom; billi s-saħħa tal-uffiċjali tal-ħabs hija partikolarment f'riskju waqt din il-pandemija; billi f'xi Stati Membri, xi kategoriji speċifiċi ta' priġuniera nħelsu bl-għan li jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa matul il-pandemija;

AD.  billi l-infurzar tar-restrizzjonijiet tal-COVID-19 għandu jkun proporzjonat u mhux diskriminatorju sabiex jiġi evitat li jiġu mmirati persuni li jappartjenu għal minoranzi etniċi u gruppi marġinalizzati; billi l-pandemija taffettwa lir-Rom b'mod sproporzjonat, bin-nisa u t-tfal spiss ikunu l-iżjed gruppi vulnerabbli u b'mod partikolari dawk li jgħixu f'ambjenti soċjalment esklużi u marġinalizzati mingħajr aċċess għal ilma tax-xorb jew servizzi sanitarji fejn huwa kważi impossibbli li jiġu segwiti r-regoli tat-tbegħid soċjali jew li jikkonformaw ma' miżuri tal-iġjene stretti; billi kien hemm rapporti ta' inċidenti ta' razziżmu u ksenofobija f'diversi Stati Membri fejn kien hemm diskriminazzjoni kontra nies ta' ċertu sfond jew nazzjonalità; billi persuni ta' dixxendenza Asjatika u persuni Rom sfaw fil-mira ta' diskors ta' mibegħda u attakki; billi ċerti politiċi f'xi Stati Membri użaw rapporti fil-midja ta' ritorni tal-massa ta' ħaddiema migranti Rom minn pajjiżi bi prevalenza għolja ta' COVID-19 biex ikattru l-biża' dwar it-tixrid tal-virus, u b'hekk irrinfurzaw l-attitudnijiet u l-isterjotipi negattivi;

AE.  billi t-tfal huma f'riskju sproporzjonat ta' esklużjoni soċjali u ekonomika minħabba l-miżuri ta' lockdown u qed jiffaċċjaw riskju akbar ta' ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom minħabba abbuż, vjolenza, sfruttament, u faqar; billi ħafna Stati Membri raw żieda fil-vjolenza domestika minħabba l-miżuri ta' lockdown; billi n-nisa u bniet,(42) tfal u persuni LGBTI+ huma f'riskju sproporzjonat waqt il-lockdowns, għax jistgħu jkunu esposti għal persuni li jabbużawhom għal perjodi twal ta' żmien u jistgħu jkunu maqtugħin minn appoġġ soċjali u istituzzjonali; billi l-appoġġ komunitarju għal dawn il-gruppi vulnerabbli ġie limitat b'mod drammatiku minħabba l-miżuri li ttieħdu b'reazzjoni għall-pandemija;

AF.  billi l-aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa, dritt minqux fl-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, potenzjalment huwa f'riskju minħabba l-miżuri li ttieħdu biex jitwaqqaf it-tixrid tal-COVID-19, b'mod partikolari għal gruppi ta' persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-anzjani jew persuni b'mard kroniku, persuni b'diżabilità, persuni LGBTI+, tfal, ġenituri, nisa tqal, persuni mingħajr dar, il-migranti kollha inklużi dawk mingħajr dokumenti, applikanti għall-asil, rifuġjati, u minoranzi etniċi u minoranzi oħra; billi s-servizzi tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi ġew affettwati b'mod negattiv matul il-kriżi tas-saħħa; billi f'ċerti Stati Membri l-aċċess għas-saħħa riproduttiva u d-drittijiet relatati, inkluż id-dritt għall-abort, ġie ristrett ħafna, u dan wassal fi projbizzjoni de facto li ġiegħlet lid-dimostranti joħorġu fit-toroq f'nofs pandemija; billi l-iskarsezzi tal-mediċini, id-devjazzjoni tar-riżorsi minn problemi tas-saħħa oħrajn u l-kanċellazzjoni f'daqqa ta' ċerti trattamenti, inklużi l-IVF u t-trattamenti tat-tranżizzjoni jistgħu jippreżentaw riskji għal pazjenti li jbatu minn mard ieħor(43); billi l-mewt ta' xi ħadd għażiż, l-iżolament, il-piż addizzjonali fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-ħaddiema tal-ewwel linja, it-telf tal-introjtu u l-biża' qed jiskattaw kundizzjonijiet tas-saħħa mentali jew jaggravaw dawk eżistenti, u dan qed iwassal għal domanda akbar għal servizzi tas-saħħa mentali u qed jirriżulta fi ħtieġa urġenti li jiżdied il-finanzjament ta' dawn is-servizzi;

AG.  billi ħafna Stati Membri pposponew l-elezzjonijiet(44), u referendum wieħed(45), minħabba l-lockdowns imposti fl-ewwel fażi tal-kriżi tas-saħħa; billi l-elezzjonijiet reġgħu qed isiru minn mindu l-pandemija daħlet fit-tieni fażi tagħha; billi l-kwistjoni ta' jekk l-elezzjonijiet għandhomx isiru jew jiġu posposti hija eżerċizzju ta' bilanċ delikat, li dwaru l-Kummissjoni ta' Venezja żviluppat riflessjonijiet u linji gwida(46); billi s-suffraġju universali, liberu, sigriet u dirett huwa possibbli biss meta jkunu garantiti kampanja elettorali miftuħa u ġusta, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-midja u l-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni għal skopijiet politiċi;

AH.  billi d-dispożizzjonijiet tat-Trattati fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ma għandhomx jaffettwaw l-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet li jaqgħu fuq l-Istati Membri fir-rigward taż-żamma tal-liġi u l-ordni u tas-salvagwardja tas-sigurtà interna, fi ħdan il-valuri tal-Unjoni tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet fundamentali, kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-TUE;

AI.  billi, skont it-Trattati, il-limiti fuq il-kompetenzi tal-Unjoni huma rregolati mill-prinċipju tal-għoti tal-kompetenzi u l-użu tal-kompetenzi tal-Unjoni huwa rregolat mill-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità;

1.  Ifakkar li, anke fi stat ta' emerġenza pubblika, il-prinċipji fundamentali tal-istat tad-dritt, id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet fundamentali għandhom jibqgħu, u li l-miżuri kollha ta' emerġenza, derogi u limitazzjonijiet huma soġġetti għal tliet kundizzjonijiet ġenerali, dawk tan-neċessità, il-proporzjonalità fis-sens dejjaq u t-temporanjetà, kundizzjonijiet li regolarment ġew applikati u interpretati fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ) u diversi qrati kostituzzjonali (u oħrajn) tal-Istati Membri(47);

2.  Jemmen li r-reazzjonijiet għall-kriżi, b'mod ġenerali, urew is-saħħa u r-reżiljenza tas-sistemi demokratiċi nazzjonali; jisħaq li l-miżuri straordinarji għandhom ikunu akkumpanjati minn komunikazzjoni aktar intensiva bejn il-gvernijiet u l-parlamenti; jitlob djalogu aktar intens mal-partijiet ikkonċernati inklużi ċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni politika sabiex jinbena appoġġ wiesa' għal miżuri straordinarji u jiġi żgurat li jiġu implimentati bl-aktar mod effiċjenti, filwaqt li jiġu evitati miżuri repressivi u jiġi żgurat l-aċċess bla xkiel għall-informazzjoni għall-ġurnalisti;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li, meta miżuri li jistgħu jillimitaw il-funzjonament ta' istituzzjonijiet demokratiċi, l-istat tad-dritt jew id-drittijiet fundamentali jiġu adottati, ivvalutati jew riveduti, dawk il-miżuri jkunu josservaw ir-rakkomandazzjonijiet ta' korpi internazzjonali bħan-NU u l-Kunsill tal-Ewropa, inkluża l-Kummissjoni ta' Venezja, u tar-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fl-UE; itenni t-talba tiegħu li l-Istati Membri ma jabbużawx mis-setgħat ta' emerġenza biex jgħaddu leġiżlazzjoni li ma għandhiex x'taqsam mal-għanijiet tal-emerġenza tas-saħħa tal-COVID-19 sabiex jevitaw is-sorveljanza parlamentari;

4.  Jistieden lill-Istati Membri:

   jikkunsidraw li joħorġu mill-istat ta' emerġenza jew b'xi mod ieħor jillimitaw l-impatt tiegħu fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali,
   jevalwaw ir-regoli kostituzzjonali u istituzzjonali fis-seħħ fl-ordnijiet domestiċi tagħhom fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja, pereżempju billi jgħaddu minn stat ta' emerġenza de facto bbażat fuq leġiżlazzjoni ordinarja għal stat ta' emerġenza kostituzzjonali de jure, u b'hekk jipprevedu garanziji aħjar tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali f'każ ta' emerġenza(48); jiddefinixxu b'mod espliċitu f'att leġiżlattiv, fejn hemm stat ta' emerġenza de facto, l-għanijiet, il-kontenut, u l-kamp ta' applikazzjoni tad-delegazzjoni tas-setgħat mil-leġiżlatura għall-eżekuttiv,
   jiżguraw li kemm id-dikjarazzjoni kif ukoll it-tiġdid possibbli tal-istat ta' emerġenza, fuq naħa, u l-attivazzjoni u l-applikazzjoni tas-setgħat ta' emerġenza, fuq l-oħra, ikunu soġġetti għal kontroll parlamentari u ġudizzjarju effettiv, kemm intern kif ukoll estern, u jiżguraw li l-parlamenti jkunu intitolati jwaqqfu l-istat ta' emerġenza(49),
   jiżguraw li, jekk is-setgħat leġiżlattivi jiġu ttrasferiti lill-eżekuttiv, kwalunkwe att legali li jinħareġ mill-eżekuttiv sussegwentement ikun soġġett għall-approvazzjoni mill-parlament u ma jibqax fis-seħħ jekk ma jiksibx din l-approvazzjoni fi żmien ċertu perjodu(50); jindirizzaw l-użu eċċessiv ta' leġiżlazzjoni aċċellerata u ta' emerġenza, kwistjoni li ġiet indikata wkoll mill-Kummissjoni fir-Rapport tagħha dwar l-Istat tad-Dritt tal-2020 (COM(2020)0580),
   jeżaminaw kif jistgħu jiggarantixxu aħjar ir-rwol ċentrali tal-parlamenti f'sitwazzjonijiet ta' kriżi u emerġenza, b'mod partikolari r-rwol tagħhom fil-monitoraġġ u l-kontroll tas-sitwazzjoni f'livell nazzjonali,
   jikkunsidraw il-fehma tal-Kummissjoni ta' Venezja li l-parlamenti jeħtieġ li jorganizzaw is-sessjonijiet plenarji tagħhom u li ma għandhomx jippermettu s-sostituzzjoni temporanja tal-membri jew inaqqsu l-attendenza tagħhom (anke jekk b'mod proporzjonat)(51);
   jeżaminaw ir-riflessjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar l-elezzjonijiet u jqisu l-possibbiltà li jużaw metodi ta' votazzjoni mill-bogħod bħal voti bil-posta, voti bl-internet, kaxxi tal-voti mobbli u voti bi prokura, kif ukoll il-voti bikrin, b'mod partikolari f'sitwazzjoni ta' pandemija;

5.  Jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw il-miżuri relatati mal-COVID-19 b'kunsiderazzjoni xierqa tal-proporzjonalità tal-miżuri ta' infurzar; jafferma li l-infurzar tal-miżuri relatati mal-COVID-19 jeħtieġ li jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-UE u l-istat tad-dritt u jikkunsidra li t-trattament ugwali tal-persuni huwa kruċjali f'dak ir-rigward;

6.  Jistieden lill-Istati Membri jevalwaw il-miżuri li implimentaw li llimitaw il-libertà tal-moviment u jeżerċitaw l-akbar kontroll u jiżguraw rispett sħiħ għad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u d-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, meta jikkunsidraw jimponu restrizzjonijiet ġodda fuq il-libertà tal-moviment; ifakkar li, skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, il-valutazzjoni tal-ħtieġa għall-kontroll fil-fruntieri interni u l-estensjoni tiegħu, meta jiġi introdott għaliex ikun hemm bżonn ta' azzjoni immedjata, għandha tiġi mmonitorjata fil-livell tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni, f'dak ir-rigward, teżerċita skrutinju xieraq fuq l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen, u b'mod partikolari tivvaluta l-miżuri li diġà ttieħdu mill-Istati Membri, kif ukoll il-puntwalità u l-kwalità tan-notifiki mill-Istati Membri, tissorvelja mill-qrib l-iżviluppi u, fejn meħtieġ, tfakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligi legali tagħhom u tadotta opinjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-prerogattivi tagħha biex titlob informazzjoni addizzjonali mill-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb ir-rappurtar tagħha lill-Parlament dwar kif teżerċita l-prerogattivi fl-ambitu tat-Trattati; ifakkar fl-importanza ta' aktar integrazzjoni taż-żona Schengen, abbażi tal-evalwazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni;

7.  Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw id-dritt għall-ħajja tal-familja, b'mod partikolari ta' familji li jgħixu u jaħdmu fi Stati Membri differenti u lil hinn minnhom, u jippermettu biss ir-restrizzjonijiet fejn dawn ikunu strettament neċessarji u proporzjonati; jistieden lill-Istati Membri jippermettu r-riunifikazzjoni tal-koppji u l-familji sseparati bil-miżuri relatati mal-COVID-19, irrispettivament mill-istat ċivili tagħhom, u joqogħdu lura milli jimponu standards għoljin bla bżonn ta' prova tar-relazzjoni;

8.  Jistieden lill-Istati Membri jillimitaw il-libertà tal-għaqda biss meta dan ikun strettament meħtieġ u ġustifikabbli fid-dawl tas-sitwazzjoni epidemjoloġika lokali u fejn proporzjonat, li ma jużax il-projbizzjoni tal-protesti biex jadottaw miżuri kontroversjali, anke jekk ma għandhomx x'jaqsmu mal-COVID-19, li jkunu jirrikjedu dibattitu pubbliku u demokratiku kif suppost;

9.  Jinsisti li l-Istati Membri joqgħodu lura milli jadottaw miżuri li jkollhom impatt profond fuq id-drittijiet fundamentali, bħad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa, speċjalment f'sitwazzjoni fejn it-tħassib dwar is-saħħa pubblika ma jippermettix dibattitu demokratiku dovut u protesti sikuri, u li jġiegħlu lid-dimostranti jipperikolaw saħħithom u ħajjithom sabiex jiddefendu d-drittijiet tagħhom;

10.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jieħdu miżuri mmirati lejn l-iżgurar tad-dritt għall-edukazzjoni waqt din il-pandemija; jistieden lill-Istati Membri, fid-dawl tal-mewġ tal-pandemija li reġa' qed iqum, jipprovdu l-mezzi u qafas sikur biex jiggarantixxu l-kontinwazzjoni tal-klassijiet, u jiżguraw li kull student ikollu aċċess effettiv;

11.  Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw id-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data u jiżguraw li kull miżura ġdida ta' sorveljanza jew traċċar, adottata b'konsultazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, tkun strettament neċessarja u proporzjonata, ikollha bażi legali soda, tkun limitata għall-iskopijiet tagħha u tkun temporanja; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja dawn il-miżuri, speċjalment fid-dawl tar-Rakkomandazzjoni tagħha stess (UE) 2020/518 tat-8 ta' April 2020 dwar sett tal-għodod komuni tal-Unjoni għall-użu tat-teknoloġija u tad-data biex niġġieldu u noħorġu mill-kriżi tal-COVID-19, b'mod partikolari dwar l-applikazzjonijiet mobbli u l-użu ta' data anonimizzata dwar il-mobilità(52);

12.  Ifakkar li l-aħjar mod kif tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni huwa li jiġu protetti u żgurati d-dritt għall-informazzjoni u l-libertà tal-espressjoni, jiġi pprovdut appoġġ biex jiġu żgurati l-pluraliżmu tal-midja u l-ġurnaliżmu indipendenti; jistieden lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, biex jiżguraw it-trasparenza meta jadottaw miżuri u jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom informazzjoni u data komprensivi, aġġornati, preċiżi u oġġettivi dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika u l-miżuri meħuda biex tiġi kkontrollata, jiġġieldu d-diżinformazzjoni li għandha l-għan li tiskredita jew timmanipula l-għarfien xjentifiku dwar ir-riskji għas-saħħa u li tikkonċerna l-miżuri tal-gvern li huma ġġustifikati fil-ġlieda kontra t-tixrid tal-COVID-19, jieħdu ħsieb b'mod bilanċjat u b'attenzjoni kbira li ma joħolqux effett dissważiv fuq il-libertà tal-espressjoni u fuq il-ġurnalisti, il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa jew oħrajn billi jirrikorru għall-kriminalizzazzjoni jew is-sanzjonar sproporzjonat; jisħaq li l-pandemija żiedet l-istigmatizzazzjoni tal-migranti u wasslet għal żieda fil-każijiet ta' diskriminazzjoni li ġiet aggravata minn informazzjoni falza u aħbarijiet foloz(53), inklużi inċidenti razzisti u ksenofobiċi kontra persuni li jappartjenu għal minoranzi etniċi, u diskors ta' mibegħda kontra persuni b'diżabilità u rifuġjati(54); jisħaq li d-diżinformazzjoni hija sfida li qed tevolvi bil-potenzjal li tinfluwenza b'mod negattiv il-proċessi demokratiċi u d-dibattiti tas-soċjetà li jaffettwaw l-oqsma politiċi kollha, iddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fid-demokrazija u tiskoraġġixxi l-kooperazzjoni u s-solidarjetà Ewropej; ifakkar li l-Parlament diġà qed jaħdem fuq sett ta' miżuri possibbli permezz tal-Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni (INGE);

13.  Jitlob aktar investimenti sinifikanti fil-kapaċitajiet tal-komunikazzjoni strateġika tal-UE, f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni kontra d-Diskriminazzjoni, żieda fil-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni mal-Istati Membri u użu sħiħ tal-mekkaniżmi eżistenti sabiex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni konkreta mal-Istati Membri u s-sħab internazzjonali dwar il-komunikazzjoni strateġika;

14.  Jikkunsidra li x-xogħol tal-ġurnalisti sar aktar diffiċli b'riżultat tal-miżuri relatati mal-pandemija tal-COVID-19, minħabba, pereżempju, il-limitazzjoni tal-aċċess fiżiku għal konferenzi stampi, in-nuqqas ta' tweġibiet jew tweġibiet inadegwati għal mistoqsijiet mill-awtoritajiet pubbliċi, u skadenzi kkanċellati jew posposti għal talbiet ta' libertà tal-informazzjoni jew aċċess għal dokumenti; jesprimi dispjaċir li filwaqt li l-ġurnaliżmu ta' kwalità huwa aktar importanti minn qatt qabel, b'mod partikolari minħabba r-rwol tiegħu fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni li qed issir dejjem aktar prevalenti, ir-riperkussjonijiet ekonomiċi tal-kriżi jaffettwaw ukoll il-vijabbiltà finanzjarja tal-istabbilimenti tal-midja, u b'mod partikolari tal-midja u l-ġurnalisti indipendenti, u b'hekk ikompli jiddgħajjef il-pluraliżmu tal-midja fl-UE; huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta' trasparenza f'xi Stati Membri dwar it-tqegħid ta' reklami u d-distribuzzjoni ta' sussidji lill-midja, u dwar iż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-midja f'xi Stati Membri; jissottolinja li bidliet sostantivi fis-settur tal-midja ma għandhomx jiddaħħlu waqt stat ta' emerġenza de facto jew de jure;

15.  Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu d-drittijiet tal-konvenuti, inkluż l-aċċess bla xkiel tagħhom għal avukat, u jevalwaw il-possibbiltà ta' seduti ta' smigħ online bħala soluzzjoni u alternattivi għas-seduti fil-qorti jew it-trasferiment tas-suspettati lil Stati Membri tal-UE oħrajn taħt Mandat ta' Arrest Ewropew; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta' governanza kollha tal-proċeduri ġudizzjarji, inkluż id-dritt għal proċess ġust; jistieden lill-Istati Membri jissalvagwardjaw id-drittijiet u s-saħħa tal-persuni kollha fil-ħabsijiet, b'mod partikolari d-drittijiet tagħhom għal għajnuna medika, viżitaturi, ħin fil-beraħ u attivitajiet edukattivi, professjonali jew ta' divertiment;

16.  Jirrikonoxxi li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri reġgħu ssoktaw bil-proċeduri tal-asil tagħhom u li wħud għamlu użu mill-perjodu riċenti ta' numri aktar baxxi ta' applikazzjonijiet ġodda biex inaqqsu x-xogħol b'lura ta' applikazzjonijiet pendenti; jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu b'mod sħiħ l-aċċess għal proċedura tal-asil u jippreservaw id-dritt individwali għall-asil, kif stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u jwettqu proċeduri ta' risistemazzjoni u ritorn dinjituż b'rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali; jitlob, barra minn hekk, li jingħata, jew jerġa' jingħata, aċċess għal tradutturi, malajr kemm jista' jkun għal dawk li japplikaw għall-asil; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu faċilitajiet tas-saħħa fiżika u mentali xierqa fiċ-ċentri tal-akkoljenza, minħabba l-kundizzjonijiet sanitarji ħżiena, l-ambjent ta' riskju għoli u l-vulnerabbiltà tal-popolazzjonijiet tar-rifuġjati matul il-pandemija tal-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu pjan effettiv, b'enfasi fuq is-saħħa pubblika, sabiex tiġi indirizzata b'mod komprensiv is-sitwazzjoni tagħhom, inkluż fil-fruntieri esterni , billi jiggarantixxu d-dritt għall-asil u jipprovdu kundizzjonijiet ta' akkoljenza adegwati għar-rifuġjati u għall-applikanti għall-asil; ifakkar li l-miżuri tal-COVID-19 ma għandhom qatt iwasslu għal detenzjoni; jappella għal riunifikazzjoni tal-familji urġenti, l-evakwazzjoni immedjata tal-kampijiet fil-gżejjer Griegi u r-rilokazzjoni tal-applikanti għall-asil fi Stati Membri oħra, filwaqt li tingħata prijorità lil dawk l-aktar vulnerabbli, lill-minorenni mhux akkumpanjati u lill-familji bit-tfal; jistieden lill-Istati Membri jippermettu l-iżbark u jiżguraw li l-iżbark iseħħ biss f'post sikur, f'konformità mad-dritt internazzjonali u tal-Unjoni rilevanti, u malajr kemm jista' jkun;

17.  Jikkunsidra li d-diskriminazzjoni żdiedet matul il-pandemija u li ċerti gruppi sfaw fil-mira ta' diskors ta' mibegħda u miżuri diskriminatorji; jistieden lill-Istati Membri jiġġieldu kontra dan id-diskors ta' mibegħda u jġibu fi tmiem u jirrimedjaw dawn il-miżuri diskriminatorji; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali u b'mod partikolari dawk lokali biex jirduppjaw l-isforzi tagħhom biex jiġi miġġieled l-anti-Żingariżmu, jinqatgħu l-isterjotipi negattivi u jiġu involuti persuni bi sfond Rom fl-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' miżuri biex tiġi indirizzata l-pandemija; jistieden lill-Istati Membri, barra minn hekk, ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-omofobija u t-transfobija, peress li l-pandemija aggravat id-diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi li l-persuni LGBTI+ huma vittmi tagħhom;

18.  Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu b'mod effettiv l-aċċess sikur u f'waqtu għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR) u s-servizzi tal-kura tas-saħħa meħtieġa għan-nisa u l-bniet kollha matul il-pandemija tal-COVID-19, speċjalment l-aċċess għall-kontraċezzjoni, inkluża l-kontraċezzjoni ta' emerġenza, u għall-kura f'każ ta' abort; jenfasizza l-importanza li jissoktaw l-aħjar prattiki u li jinstabu mezzi innovattivi biex jipprovdu servizzi SRHR, fosthom it-telemediċina, il-konsultazzjonijiet online u l-aċċess għal abort mediku bikri mid-dar; jistieden lill-Kummissjoni torganizza forums għall-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati f'dan ir-rigward, u tappoġġja azzjonijiet li jiżguraw l-aċċess għall-SRHR fl-Istati Membri;

19.  Jistieden lill-Istati Membri jinkludu esperti indipendenti dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fit-teħid tad-deċiżjonijiet kull fejn ikun neċessarju; jistieden lill-Istati Membri jirreferu għall-għarfien espert ta' firxa wiesgħa ta' esperti u partijiet ikkonċernati u jikkonsultawhom b'mod proattiv, inklużi l-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-istituzzjonijiet tal-Ombudsman u s-soċjetà ċivili, meta jieħdu miżuri ġodda;

20.  Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw f'kull mument id-dritt għal elezzjonijiet liberi u ġusti; ifakkar fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja li l-adozzjoni ta' riformi għal kodiċijiet elettorali matul dan il-perjodu għandha ssir biss wara dibattitu wiesa' u b'kunsens kbir bħala garanzija kontra l-abbużi u tal-fiduċja fil-proċess elettorali u l-leġittimità tiegħu; jissottolinja li l-partiti li jikkompetu għall-appoġġ tal-votanti għandu jkollhom drittijiet ugwali fir-rigward tal-kampanji elettrorali, u li waqt l-istati ta' emerġenza l-ġustizzja tal-elezzjonijiet li jsiru tista' tkun dubjuża(55); jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-konsegwenzi istituzzjonali ta' kwalunkwe deċiżjoni li jiġu posposti elezzjonijiet; jisħaq li, skont il-Kummissjoni ta' Venezja, ir-regoli speċifiċi dwar il-posponiment tal-elezzjonijiet ma għandhomx jiġu adottati mill-fergħa eżekuttiva u lanqas b'maġġoranza sempliċi fil-parlament, iżda għandhom ikunu stabbiliti fil-kostituzzjoni jew f'liġi organika, u li d-deċiżjoni li jiġu posposti elezzjonijiet preferibbilment għandha tittieħed mill-parlament f'ħin raġonevoli qabel l-elezzjoni, jekk possibbli qabel il-ftuħ tal-kampanja nnifisha(56);

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkummissjona b'urġenza evalwazzjoni indipendenti u komprensiva tal-miżuri meħuda matul l-"ewwel mewġa" tal-pandemija tal-COVID-19 sabiex jiġu ġġenerati t-tagħlimiet, kondiviżi l-aħjar prattika u msaħħa l-kooperazzjoni, u biex jiġi żgurat li l-miżuri meħuda waqt mewġ sussegwenti tal-pandemija jkunu effettivi, immirati, iġġustifikati sew abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika speċifika, strettament neċessarji u proporzjonati, u b'impatt limitat fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali; jilqa' l-fatt li l-ewwel tali valutazzjoni tal-miżuri tal-COVID-19 tal-Istati Membri hija inkluża fl-ewwel Rapport annwali dwar l-Istat tad-Dritt tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jipparteċipaw fin-negozjati ta' ftehim interistituzzjonali dwar mekkaniżmu ta' monitoraġġ effettiv dwar l-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali, kif mitlub fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2020 dwar l-istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE għad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali, li jivvaluta s-sitwazzjoni fl-Istati Membri kollha b'mod diliġenti u ġust, kif ukoll jikkontribwixxi għall-protezzjoni aħjar tal-istat tad-dritt u tal-valuri tal-Unjoni matul sitwazzjonijiet straordinarji bħall-pandemija attwali;

22.  Itenni l-istedina tiegħu lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jieħdu t-tagħlimiet it-tajbin mill-kriżi tal-COVID-19 u jipparteċipaw f'kooperazzjoni ħafna aktar b'saħħitha fil-qasam tas-saħħa, meta jiġu kkunsidrati l-piżijiet enormi li ffaċċjaw iċ-ċittadini biex jipprovaw jiġġestixxu s-saħħa fiżika u mentali tagħhom matul din il-pandemija, inkluż permezz tal-ħolqien ta' Unjoni Ewropea tas-Saħħa, kif propost fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2020 dwar l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID‑19(57);

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bil-monitoraġġ tagħha tal-miżuri meħuda, iżżid l-attivitajiet tagħha biex tikkoordina lill-Istati Membri, tiggwida b'mod proattiv lill-awtoritajiet fl-immaniġġjar tagħhom tal-pandemija f'konformità mal-istat tad-dritt demokratiku u d-drittijiet fundamentali, tieħu azzjoni legali u tuża għodod oħrajn disponibbli kull meta dan ikun neċessarju u tikkunsidra l-għażliet disponibbli biex jiġi ssalvagwardjat ir-rispett għall-valuri fundamentali tal-Unjoni, kif ukoll tieħu r-riedni biex tiżgura li l-miżuri ristrettivi jitneħħew malajr kemm jista' jkun; jistieden lill-FRA tkompli tirrapporta dwar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-drittijiet fundamentali;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa u lin-Nazzjonijiet Uniti.

(1) Il-kumpilazzjoni tal-opinjonijiet u r-rapporti tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar l-istati ta' emerġenza, 16 ta' April 2020, CDL-PI(2020)003.
(2) Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency – Reflections (Ir-rispett għad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt matul l-istati ta' emerġenza – Riflessjonijiet) (CDL-PI(2020)005rev).
(3) L-Osservatorju tas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza fl-istati membri tal-Kummissjoni ta' Venezja.
(4) Rapport dwar l-istat tad-dritt (CDL-AD(2011)003rev).
(5) Lista ta' kontroll dwar l-istat tad-dritt (CDL-AD(2016)007).
(6) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim dwar il-miżuri li ttieħdu fl-Istati Membri tal-UE b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt tagħhom fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, 8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018).
(7) PACE, Riżoluzzjoni 2337 (2020).
(8) PACE, Riżoluzzjoni 2338 (2020).
(9) IDEA Internazzjonali, Primer Parlamentari Nru 1, 11 ta' Mejju 2020. https://www.idea.int/publications/catalogue/parliaments-and-crisis-challenges-and-innovations
(10) IDEA Internazzjonali, Dokument Tekniku 1/2020, 26 ta' Marzu 2020. https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19
(11) Ara pereżempju l-artikli akkademiċi fuq Verfassungsblog dwar il-COVID-19 u l-istati ta' emerġenza, Michael Meyer-Resende, The Rule of Law Stress Test: EU Member States’ Responses to COVID-19, with Table and Map, Joelle Grogan, States of emergency; Fondation Robert Schuman, Le contrôle parlementaire dans la crise sanitaire  Impacts of COVID-19 – The Global Access to Justice Survey:  https://verfassungsblog.de/impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-survey/; Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) measuring the stringency of restrictive measures; ICNL COVID-19 Civic Freedom Tracker; Grogan, Joelle & Weinberg, Nyasha (Awwissu 2020) Principles to Uphold the Rule of Law and Good Governance in Public Health Emergencies. RECONNECT Policy Brief; International Appeal "A Call to Defend Democracy", Ittra Miftuħa.
(12) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
(13) ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.
(14) Il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja, l-Iżvezja, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u r-Rumanija: https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
(15) Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
(16) Testi adottati, P9_TA(2020)0175.
(17) Testi adottati, P9_TA(2020)0176.
(18) Testi adottati, P9_TA(2020)0205.
(19) Testi adottati, P9_TA(2020)0240.
(20) Testi adottati, P9_TA(2020)0225.
(21) Testi adottati, P9_TA(2020)0251.
(22) Testi adottati, P9_TA(2020)0264.
(23) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651343/IPOL_BRI(2020)651343_EN.pdf
(24) Briefing Nru 27 – Marzu 2020, Adjustment of Parliamentary Activity to COVID-19 Outbreak and the prospect of remote sessions and voting (L-Aġġustament tal-Attività tal-Parlament għat-Tifqigħa tal-COVID-19 u l-prospett ta' sessjonijiet u votazzjoni mill-bogħod); Briefing Nru 28 – Marzu 2020, Preventive and sanitary measures in Parliaments (Miżuri preventivi u sanitarji fil-Parlamenti); Briefing Nru 29 – Lulju 2020, Emergency Laws and Legal measures against Covid-19 (Liġijiet u Miżuri Legali ta' Emerġenza kontra l-COVID-19).
(25) EPRS, States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States (Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Spain) (L-istati ta' emerġenza b'reazzjoni għall-kriżi tal-coronavirus: Is-sitwazzjoni f'ċerti Stati Membri (Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Polonja, Spanja)), 4 ta' Mejju 2020; EPRS, States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II (Bulgaria, Estonia, Latvia, Malta, Austria, Romania, and Slovenia) (L-istati ta' emerġenza b'reazzjoni għall-kriżi tal-coronavirus: Is-sitwazzjoni f'ċerti Stati Membri II (Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Latvja, Malta, l-Awstrija, ir-Rumanija, u s-Slovenja), 13 ta' Mejju 2020; EPRS, Tracking mobile devices to fight coronavirus (It-traċċar ta' apparati mobbli biex jiġi miġġieled il-coronavirus), 2 ta' April 2020; EPRS, Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the EU (L-indirizzar tat-tifqigħa tal-coronavirus: l-impatt fuq il-persuni li jfittxu l-asil fl-UE), 22 ta' April 2020; EPRS, The impact of coronavirus on Schengen borders (L-impatt tal-coronavirus fuq il-fruntiera tas-Schengen), 27 ta' April 2020; EPRS, The impact of coronavirus on media freedom (L-impatt tal-coronavirus fuq il-libertà tal-midja), 8 ta' Mejju 2020; EPRS, Coronavirus and elections in selected Member States (Il-coronavirus u l-elezzjonijiet f'ċerti Stati Membri), 17 ta' Ġunju 2020; EPRS, States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV (L-istati ta' emerġenza b'reazzjoni għall-kriżi tal-coronavirus: Is-sitwazzjoni f'ċerti Stati Membri IV), 7 ta' Lulju 2020. EPRS, Coronavirus and prisons in the EU: Member-State measures to reduce spread of the virus (Il-coronavirus u l-ħabsijiet fl-UE: il-miżuri tal-Istati Membri biex jitnaqqas it-tixrid tal-virus), 22 ta' Ġunju 2020; EPRS, States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV (L-istati ta' emerġenza b'reazzjoni għall-kriżi tal-coronavirus: Is-sitwazzjoni f'ċerti Stati Membri IV), 7 ta' Lulju 2020.
(26) FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 1 (Il-pandemija tal-coronavirus fl-UE – Implikazzjonijiet fuq id-Drittijiet Fundamentali – Bullettin 1) u Country research (Riċerka tal-Pajjiżi), 7 ta' April 2020; FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 2: With a focus on contact-tracing apps (Il-pandemija tal-coronavirus fl-UE – Implikazzjonijiet fuq id-Drittijiet Fundamentali – Bullettin 2: B'fokus fuq l-apps tat-traċċar tal-kuntatti), u Country research (Riċerka tal-Pajjiżi), 28 ta' Mejju 2020; FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental rights Implications – Bulletin 3: With a focus on older people (Il-pandemija tal-coronavirus fl-UE – Implikazzjonijiet fuq id-Drittijiet Fundamentali – Bullettin 3: B'fokus fuq l-anzjani), u Country research (Riċerka tal-Pajjiżi), 30 ta' Ġunju 2020; FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin 4 (Il-pandemija tal-coronavirus fl-UE – Implikazzjonijiet fuq id-Drittijiet Fundamentali – Bullettin 4), 30 ta' Lulju 2020, li jiffoka fuq ir-razziżmu, l-asil u l-migrazzjoni, id-diżinformazzjoni, il-privatezza u l-protezzjoni tad-data; FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Impact on Roma and Travellers – Bulletin 5 (Il-pandemija tal-coronavirus fl-UE – L-Impatt fuq ir-Rom u t-Travellers – Bullettin 5), 29 ta' Settembru 2020.
(27) Ir-rapport LIBE/9/02808 tal-10 ta' Lulju 2020.
(28) Il-kumpilazzjoni tal-opinjonijiet u r-rapporti tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar l-istati ta' emerġenza, CDL-PI(2020)003.
(29) Stat ta' emerġenza kostituzzjonali de jure, rebbiegħa 2020: il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Lussemburgu, ir-Rumanija, il-Portugall u Spanja.
(30) Il-Ġermanja, il-Latvja, Franza, l-Italja u s-Slovakkja.
(31) Stat ta' emerġenza de facto bbażat fuq leġiżlazzjoni ordinarja: 13-il Stat Membru ma ddikjarawx stat ta' emerġenza de jure waqt il-kriżi tal-COVID-19, jiġifieri: l-Awstrija, il-Belġju, il-Kroazja, Ċipru, id-Danimarka, il-Greċja, l-Irlanda, il-Litwanja, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, is-Slovenja u l-Iżvezja, flimkien mar-Renju Unit.
(32) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim dwar il-miżuri li ttieħdu fl-Istati Membri tal-UE b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt tagħhom fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, 8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafu 57.
(33) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/statement_20_567
(34) L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, l-Irlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u l-Iżvezja; Opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport Interim dwar il-miżuri li ttieħdu fl-Istati Membri tal-UE b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt tagħhom fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, Opinjoni Nru 995/2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafu 46.
(35) Il-Kroazja, l-Ungerija; Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport Interim, il-paragrafu 47.
(36) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport Interim, il-paragrafu 48.
(37) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport Interim, il-paragrafu 49.
(38) Ir-rapport LIBE/9/02808 tal-10 ta' Lulju 2020.
(39) Testi adottati, P9_TA(2020)0175.
(40) https://www.ecpmf.eu/coalition-to-make-whistleblowing-safe-during-covid-19/
(41) Ir-rapport LIBE/9/02808 tal-10 ta' Lulju 2020.
(42) https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E
(43) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf, Bulletin No 1, p. 26.
(44) Il-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u l-Latvja (elezzjonijiet straordinarji tal-kunsill tal-belt ta' Riga).
(45) Italy.
(46) Il-kumpilazzjoni tal-opinjonijiet u r-rapporti tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar l-istati ta' emerġenza, CDL-PI(2020)003.
(47) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim tat-8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafi 19 u 21.
(48) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim tat-8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafi 29-31.
(49) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim tat-8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafi 59-62.
(50) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim tat-8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafu 63.
(51) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim tat-8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafu 75.
(52) ĠU L 114, 14.4.2020, p. 7.
(53) Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, Ritratt Analitiku #19 tal-COVID-19: Diżinformazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-migranti, 20 ta' April 2020.
(54) FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications – Bulletin No 1 (Il-pandemija tal-coronavirus fl-UE – Implikazzjonijiet fuq id-Drittijiet Fundamentali – Bullettin Nru 1), 8 ta' April 2020.
(55) Il-Kummissjoni ta' Venezja, ir-Rapport bit-titolu "Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency: Reflections (Ir-rispett għad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt matul l-istati ta' emerġenza: Riflessjonijiet), 19 ta' Ġunju 2020 (CDL-AD(2020)014), il-paragrafu 96.
(56) Il-Kummissjoni ta' Venezja, Rapport interim tat-8 ta' Ottubru 2020 (CDL-AD(2020)018), il-paragrafi 101, 114, 119, 122, 123.
(57) Testi adottati, P9_TA(2020)0205.

Avviż legali - Politika tal-privatezza