Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Διορισμός της Julia Laffranque στην επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Διορισμός του Frank Elderson ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2020 στον γενικό προϋπολογισμό 2020: παροχή βοήθειας στην Κροατία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία
 Αντιμετώπιση των ποσοστών αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Το σύστημα Σένγκεν και τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19
 Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***II
Κείμενα (95 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου