Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
 Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov
 Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***I
 Uzavretie Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom ***
 Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu ***
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu ***
 Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II
 Európsky rok železníc (2021) ***I
 Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a určité ustanovenia o tranzite a prekládke
 Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: skupina látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: identifikačná značka, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko
 Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva, na Normanské ostrovy a Ostrov Man
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: aktualizácia taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania
Texty (73 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia