Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Jmenování Marka Opioly členem Účetního dvora
 Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
 Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***
 Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu ***
 Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu ***
 Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II
 Evropský rok železnice (2021) ***I
 Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky
 Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: Skupina látek 4 (1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
 Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Aktualizace taxonomie pro rok 2020 stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv

Jmenování Marka Opioly členem Účetního dvora
PDF 121kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu, aby byl Marek Opiola jmenován členem Účetního dvora (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9‑0350/2020),

–  s ohledem na článek 129 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9‑0249/2020),

A.  vzhledem k tomu, že dopisem ze dne 5. listopadu 2020 Rada konzultovala s Parlamentem návrh, aby byl Marek Opiola jmenován do funkce člena Účetního dvora;

B.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že výbor dne 7. prosince 2020 uspořádal slyšení, během kterého kandidát učinil předběžné prohlášení a poté odpověděl na otázky členů výboru;

1.  vydává záporné stanovisko k návrhu Rady, aby byl Marek Opiola jmenován členem Účetního dvora, a žádá Radu, aby stáhla svůj návrh a předložila Parlamentu návrh nový;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
PDF 132kWORD 41k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0308),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0203/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 2. prosince 2020(1),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9‑0231/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

P9_TC1-COD(2020)0139


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/56.)

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***
PDF 119kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09292/2020),

–  s ohledem na návrh Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem (15260/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0205/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0239/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Japonska.


Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu ***
PDF 122kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11260/20),

–  s ohledem na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 (11315/20),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0372/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9-0244/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Mauritánské islámské republiky.


Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11262/20),

–  s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (11271/20),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0368/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9‑0243/2020),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Cookových ostrovů.


Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II
PDF 134kWORD 45k
Usnesení
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená českou Poslaneckou sněmovnou, irským parlamentem, rakouskou Spolkovou radou a dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. května 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0753),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0241/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE K AKTŮM V PŘENESENÉ PRAVOMOCI VE SMĚRNICI O PITNÉ VODĚ

Komise vyjadřuje politování nad rozhodnutím spolunormotvůrců omezit její zmocnění měnit přílohy revidované směrnice o pitné vodě pouze na přílohu III, ačkoli Komise ve svém původním návrhu usilovala o zmocnění měnit přílohy I až IV(4).

Zvláště vyjadřuje politování nad tím, že spolunormotvůrci nesouhlasili s tím, aby měla zmocnění měnit přílohu II, což je obzvláště nezbytné vzhledem k tomu, že je třeba aktualizovat požadavky na monitorování uvedené v příloze II s ohledem na vědecký a technický pokrok.

PROHLÁŠENÍ KOMISE O POSTUPU PŘIJÍMÁNÍ PROVÁDĚCÍCH AKTŮ

Komise zdůrazňuje, že uplatňování čl. 5 odst. 4 druhého pododstavce písm. b) bez řádného zdůvodnění je v rozporu s literou i duchem nařízení (EU) č. 182/2011(5). Použití tohoto ustanovení musí být reakcí na konkrétní potřebu odchýlit se od zásady, podle níž může Komise přijmout navrhovaný prováděcí akt, pokud nebylo vydáno žádné stanovisko. Protože se jedná o výjimku z obecného pravidla stanoveného čl. 5 odst. 4, nelze je jednoduše považovat „za pravomoc zákonodárce rozhodovat podle vlastního uvážení“, ale je nutné je vykládat restriktivně, a musí tedy být odůvodněno.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2) Úř. věst. C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2019)0320.
(4) COM(2017)0753.
(5) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


Evropský rok železnice (2021) ***I
PDF 132kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0078),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0076/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. července 2020(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 14. října 2020(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. listopadu 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0191/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2020 k přijetí rozhodnutí (EU) 2020/… Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

P9_TC1-COD(2020)0035


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/2228.)

(1) Úř. věst. C 364, 28.10.2020, s. 149.
(2) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
PDF 131kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0774,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0378/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0253/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... , kterým se Komise zmocňuje k hlasování pro zvýšení schváleného základního kapitálu Evropského investičního fondu

P9_TC1-COD(2020)0343


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2021/8.)


Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
PDF 133kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 10/2020, který Komise přijala dne 9. října 2020 (COM(2020)0962),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020, který Rada přijala dne 8. prosince 2020 a postoupila Parlamentu dne 9. prosince 2020 (13643/2020 – C9‑0395/2020),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0252/2020),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 má za cíl zvýšit úroveň prostředků na platby v souladu s aktualizovanou prognózou a s ohledem na přesuny navržené v „globálním převodu“ (DEC 16/2020), upravit příjmovou stranu tak, aby zohledňovala dopad rozdílů směnného kurzu a dalších vybraných pokut a zahrnout do rozpočtu další omezenější úpravy výdajů, které se týkají objemu prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a některých decentralizovaných agentur (ESMA, EIOPA, EBA a ELA);

B.  vzhledem k tomu, že v návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 se navrhuje celkové zvýšení prostředků na platby o 1 569,3 milionu EUR pro okruhy 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“, 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“, 2 „Udržitelný růst – přírodní zdroje“ a 4 „Globální Evropa“;

C.  vzhledem k tomu, že prostředky na platby ve výši 93,8 milionu EUR pomohou dostát povinnosti nástroje pro úvěrové záruky v rámci programu COSME podporovat malé a střední podniky, které byly postiženy důsledky krize způsobené onemocněním COVID-19;

D.  vzhledem k tomu, že dodatečné prostředky na platby ve výši 750 milionů EUR přidělené EZFRV budou financovat zejména paušální platby na pomoc zemědělcům a malým a středně velkým zemědělským podnikům postiženým krizí způsobenou onemocněním COVID-19;

E.  vzhledem k tomu, že prostředky na platby ve výši 586 milionů EUR podpoří globální reakci EU s cílem pomoci partnerským zemím skrze nástroj předvstupní pomoci (NPP II), evropský nástroj sousedství a nástroj rozvojové spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že při pečlivé revizi plnění rozpočtu decentralizovaných agentur byly zjištěny úspory, což přispělo ke snížení prostředků na platby o 9,1 milionu EUR;

G.  vzhledem k tomu, že pokuty a sankční platby ve výši 128 milionů EUR, které byly vybrány do konce září 2020, pomohly snížit příspěvky členských států v rámci vlastních zdrojů rozpočtu Unie;

H.  vzhledem k tomu, že celkovým navrženým dopadem návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020 na straně příjmů je snížení ostatních příjmů o 588 milionů EUR, které je vyváženo odpovídajícím navýšením příspěvků HND;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 předložený Komisí, který má v kontextu krize způsobené onemocněním COVID-19 poskytnout 1 569,3 milionu EUR v dodatečných prostředcích na platby s ohledem na přesuny navržené v „globálním převodu“, aby byla upravena příjmová strana a aby byly do rozpočtu zahrnuty další omezenější úpravy výdajů;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 10/2020;

3.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 9/2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 27.2.2020.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky
PDF 129kWORD 44k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (C(2020)07418),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 6. listopadu 2020, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 2. prosince 2020,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)(1), a zejména na čl. 51 odst. 1 písm. b) a d) tohoto nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124(2) stanoví pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie prováděné příslušnými orgány členských států(3).

B.  vzhledem k tomu, že čl. 51 odst. 1 písm. b) a d) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o pravidla pro stanovení lhůt a opatření pro provádění kontrol dokladů a v případě potřeby i kontrol totožnosti a fyzických kontrol kategorií zvířat a zboží, na něž se vztahují úřední kontroly podle čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení, které vstupují do Unie po moři nebo leteckou dopravou ze třetí země, pokud jsou tato zvířata nebo zboží přepravovány z lodi nebo letadla pod celním dohledem na jinou loď nebo do jiného letadla ve stejném přístavu nebo na stejném letišti v rámci přípravy na další cestu („překládané zásilky“), jakož i pravidla stanovující případy a podmínky, za nichž může být přeprava zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení získat povolení, a určité úřední kontroly, které mají být u těchto zásilek prováděny na stanovištích hraniční kontroly, včetně případů a podmínek skladování zboží ve speciálně schválených celních skladech nebo ve volných zónách;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 29. října 2020 předložila Parlamentu nařízení Komise v přenesené pravomoci, čímž začala běžet lhůta pro přezkum, během níž může Parlament vyslovit proti tomuto návrhu nařízení námitku;

D.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci mimo jiné zavádí flexibilitu při řízení úředních kontrol při průjezdu přes Velkou Británii z členského státu do Irska a naopak (tzv. pozemní koridor), což umožňuje používání vnitrostátních systémů pro správu informací a přispívá ke snížení administrativní zátěže dotčených členských států;

E.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021, aby se zajistilo, že opatření stanovená v uvedeném nařízení budou účinná po uplynutí přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii do 31. prosince 2020;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).
(3) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se toto nařízení použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.


Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: Skupina látek 4 (1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný
PDF 130kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (D070073/02 – 2020/2898(RPS))
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (D070073/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1), a zejména na články 58 a 131 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko výboru uvedeného v článku 133 výše uvedeného nařízení ze dne 20. listopadu 2020,

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 23. listopadu 2020, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti návrhu nařízení,

–  s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 2. prosince 2020,

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že skupina látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (dále jen „skupina látek“) splňuje kritéria stanovená v čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 a je uvedena na seznamu v příloze XIV tohoto nařízení; vzhledem k tomu, že nejzazší datum podání žádosti pro tuto skupinu látek je stanoveno na den 4. července 2019 a datum zániku je stanoveno na den 4. ledna 2021;

B.  vzhledem k tomu, že tato skupina látek se využívá pro výrobu diagnostických sad in vitro, pro vývoj očkovacích látek pro boj proti onemocnění COVID-19 a případně i pro výrobu těchto očkovacích látek; vzhledem k tomu, že má tudíž klíčový význam, abychom zajistili, že tato skupina látek může být i nadále využívána pro specifické účely, a to pro diagnózu, léčbu nebo prevenci onemocnění COVID-19, po 4. lednu 2021, a že se jedná se o výjimečné opatření na ochranu veřejného zdraví;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 27. listopadu 2020 předložila Parlamentu návrh nařízení Komise, čímž začala běžet lhůta pro přezkum, během níž může Parlament vyslovit proti tomuto návrhu nařízení námitku;

D.  vzhledem k tomu, že návrh nařízení Komise odkládá nejzazší datum pro předložení žádostí u této skupiny látek na datum 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost s cílem umožnit přípravu žádostí pro určitá použití a současně odkládá i odpovídající datum zániku, a to na datum 36 měsíců po datu vstupu nařízení v platnost;

E.  vzhledem k tomu, že návrh nařízení Komise by měl vstoupit v platnost co nejdříve a nařízení by se mělo uplatnit retroaktivně ode dne 4. července 2019 s cílem zabránit vzniku časové mezery v období, během nějž mohou být právoplatně předkládány žádosti o využití ve výzkumu, vývoji a výrobě léčivých přípravků, zdravotnických prostředků nebo příslušenství zdravotnického prostředku, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, s ohledem na jejich využití pro účely diagnózy, léčby nebo prevence onemocnění COVID-19, aby tak toto využití spadalo do působnosti čl. 56 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1907/2006;

F.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí představuje výjimečné opatření na ochranu veřejného zdraví a jeho cílem je zajistit, aby tato skupina látek mohla být i nadále využívána pro specifické účely, a to pro diagnózu, léčbu nebo prevenci onemocnění COVID-19 po 4. lednu 2021;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči návrhu nařízení Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a pro informaci Radě.

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
PDF 124kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 7. prosince 2020, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 11. prosince 2020,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu(1), a zejména na čl. 10 odst. 1 a na čl. 11a odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků, a zejména příloha II uvedeného nařízení stanoví požadavky týkající se identifikačního označení, které mají provozovatelé potravinářských podniků používat u některých produktů živočišného původu, včetně požadavků na kódy zemí, které mají používat členské státy a třetí země;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se nařízení (ES) č. 853/2004 a akty Komise, které jsou na něm založeny, použijí na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko i nadále po skončení přechodného období; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu je nezbytné změnit požadavky stanovené v příloze II uvedeného nařízení týkající se identifikačního označení, které by se měly uplatňovat ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 7. prosince 2020 předložila Parlamentu nařízení Komise v přenesené pravomoci, čímž začala běžet lhůta pro přezkum, během níž může Parlament vyslovit proti tomuto návrhu nařízení námitku;

D.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci upravuje identifikační označení, které se má používat u produktů živočišného původu vyprodukovaných v Severním Irsku;

E.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo platit od 1. ledna 2021 s cílem zajistit, aby opatření stanovená v uvedeném nařízení byla účinná po skončení přechodného období, jež je upraveno v dohodě o vystoupení, dne 31. prosince 2020;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16
PDF 125kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise (D069602/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů(1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko Regulativního výboru pro účetnictví uvedeného v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1606/2002, vydané dne 26. října 2020,

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 28. října 2020, kterým žádá Parlament, aby prohlásil, že proti tomuto návrhu nařízení nevysloví námitku,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 2. prosince 2020 adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů,

–  s ohledem na článek 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nevyslovil námitku,

A.  vzhledem k tomu, že Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala dne 27. srpna 2020 změny mezinárodního účetního standardu IAS 39 a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16; vzhledem k tomu, že cílem těchto změn je poskytnout obecnou podporu za účelem nahrazení mezibankovní úrokové sazby (IBOR) fáze 2; vzhledem k tomu, že navrhované změny řeší důsledky v oblasti účetního výkaznictví vyplývající z efektivního nahrazení referenční úrokové sazby pro změny finančních nástrojů (změny hodnoty) a zajišťovací účetnictví a předchází nežádoucím účetním dopadům na ocenění (nebo odúčtování) finančních nástrojů a leasingových smluv a přerušení zajišťovacích vztahů v důsledku nahrazení referenčních sazeb v rámci právní úpravy; vzhledem k tomu, že bez těchto navrhovaných změn by mohly být společnosti nuceny okamžitě zaúčtovat změny hodnoty ve výsledku hospodaření, nebo přerušit zajišťovací vztahy, i když nezměnily svou strategii řízení rizika; vzhledem k tomu, že Komise naléhavě vyzvala IASB, aby urychlila vydání navrhovaných změn tak, aby je Unie mohla včas schválit;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) poskytla Komisi dne 14. září 2020 k této novele pozitivní stanovisko;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dospěla k závěru, že výklad uvedených změn splňuje technická kritéria pro jejich přijetí podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, a trvá na tom, že uvedené návrhy změn zabrání přerušení zajišťovacích vztahů v důsledku nejistoty související s nahrazením sazby IBOR, takže finanční výkazy podle IFRS budou moci řádně znázornit dopad řízení rizik a předejít nežádoucí volatilitě ve výsledku hospodaření;

D.  vzhledem k tomu, že IASB stanovila jako datum nabytí účinnosti těchto změn 1. leden 2021 s tím, že jejich dřívější uplatňování je povoleno; vzhledem k tomu, že finanční instituce podléhající účetním standardům IFRS a IAS nemohou pro své účetní závěrky za rok 2020 použít postup podle navrhovaných změn předtím, než budou tyto změny schváleny a zveřejněny; vzhledem k tomu, že pokud by společnosti v Unii nebyly schopny využít podporu, kterou tyto změny poskytují, byly by ve srovnání se svými konkurenty v jiných jurisdikcích znevýhodněny; vzhledem k tomu, že navrhované změny by tudíž měly být schváleny a zveřejněny do konce prosince 2020, aby platily pro finanční období počínající dnem 1. ledna 2021, před tímto dnem nebo po něm;

1.  prohlašuje, že nevyjádří svůj nesouhlas s návrhem nařízení Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a pro informaci Radě.

(1) Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man
PDF 128kWORD 44k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci C(2020)08072,

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 26. listopadu 2020, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 2. prosince 2020,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie(1), a zejména na čl. 131 písm. b), čl. 265 písm. a) a čl. 284 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie(2),

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nevyslovil námitku,

A.  vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci stanoví lhůty, v nichž musí hospodářské subjekty poskytnout celním orgánům členských států určité údaje relevantní pro bezpečnost a zabezpečení námořní dopravy zboží ze Spojeného království nebo do něj;

B.  vzhledem k tomu, že v jednání o budoucí dohodě o obchodu se Spojeným královstvím nebylo k datu přijetí tohoto nařízení v přenesené pravomoci dosaženo dohody o upuštění od povinnosti uvést podrobné údaje o bezpečnosti u zboží, které se má přepravovat po moři ze Spojeného království nebo do něj;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 19. prosince 2018(3) přijala opatření se stejným účelem jako u tohoto nařízení v přenesené pravomoci s cílem připravit se na možnou situaci, v níž nebude dosaženo dohody o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie, ačkoli uzavření dohody o vystoupení učinilo tento text nadbytečným;

D.  vzhledem k tomu, že by toto nařízení v přenesené pravomoci mělo vstoupit v platnost co nejdříve s cílem zajistit hladký průběh každodenní činnosti celních správ a hospodářských subjektů po skončení přechodného období;

1.  prohlašuje, že proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1.
(3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/334 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (Úř. věst. L 60, 28.2.2019, s. 1).


Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Aktualizace taxonomie pro rok 2020 stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv
PDF 126kWORD 45k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie (pro rok 2020) stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2020)7523),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 18. listopadu 2020, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 4. prosince 2020,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES(1), a zejména na čl. 4 odst. 7 této směrnice,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(2), a zejména na čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem, který dne 18. června 2020 Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 specifikuje jednotný elektronický formát pro podávání zpráv v souladu s čl. 4 odst. 7 směrnice 2004/109/ES, který emitenti použijí při sestavování výročních finančních zpráv;

B.  vzhledem k tomu, že základní taxonomie, která se použije pro jednotný elektronický formát, se zakládá na taxonomii mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představuje jejich rozšíření; vzhledem k tomu, že Nadace IFRS každoročně aktualizuje taxonomii IFRS s cílem zohlednit (kromě dalšího vývoje) zveřejnění nových standardů IFRS nebo změnu standardů stávajících, analýzu informací, které jsou obvykle předkládány v praxi, a zlepšení obecného obsahu této taxonomie nebo využívané technologie;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. listopadu 2020 stanoví, že se použije pro výroční finanční zprávy obsahující účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2021 nebo později; vzhledem k tomu, že emitenti budou mít právo použít taxonomii uvedenou ve zmíněném nařízení již pro účetní období počínající 1. lednem 2020 nebo později;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne jeho oznámení;

E.  vzhledem k tomu, že Komise oznámila tento akt v přenesené pravomoci dne 6. listopadu 2020, a že tedy tříměsíční lhůta pro případné námitky Parlamentu nebo Rady vyprší až po 1. lednu 2021, což je datum, které sám akt v přenesené pravomoci stanoví pro svůj vstup v platnost;

F.  vzhledem k tomu, že neexistuje žádný konkrétní důvod, který by ospravedlňoval vyslovení námitky proti tomuto aktu v přenesené pravomoci;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
(2) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právní upozornění - Ochrana soukromí