Index 
Elfogadott szövegek
2020. december 15., Kedd - Brüsszel
Marek Opiolának a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
 Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések ***I
 Az EU és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötése***
 Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: a jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
 Az EU és a Cook-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás: a végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
 Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***II
 A vasút európai éve (2021) ***I
 A Bizottság felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra ***I
 10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításai
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések
 Végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás mellőzése: az etoxilált 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol anyagcsoport
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában
 Végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás mellőzése: az IAS 39 nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 és IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Egyesült Királyságba, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidőiXX
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása

Marek Opiolának a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
PDF 119kWORD 42k
Az Európai Parlament 2020. december 15-i határozata Marek Opiolának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0350/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 129. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0249/2020),

A.  mivel a Tanács 2020. november 5-i levelével konzultált az Európai Parlamenttel Marék Opiolának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről;

B.  mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ezt követően értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

C.  mivel a bizottság a továbbiakban – 2020. december 7-én – meghallgatta a jelöltet, aki a meghallgatáson nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  kedvezőtlenül véleményezi a Tanács Marék Opiola számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatát, és felkéri a Tanácsot, hogy vonja vissza kinevezési javaslatát és nyújtson be egy újat a Parlamentnek;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.


Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések ***I
PDF 128kWORD 43k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0308),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0203/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. december 2.-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 52. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0231/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. december 15-én került elfogadásra az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2020)0139


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/56 rendelettel.)

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé,


Az EU és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötése***
PDF 117kWORD 41k
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09292/2020),

–  tekintettel az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás tervezetére (15260/2019),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9‑0205/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0239/2020),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Japán kormányainak és parlamentjeinek.


Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: a jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
PDF 120kWORD 41k
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11260/20),

–  tekintettel a levélváltás útján az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között létrejött, az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló megállapodásra (11315/20),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0372/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A9-0244/2020),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Mauritániai Iszlám Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


Az EU és a Cook-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás: a végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
PDF 118kWORD 41k
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11262/20),

–  tekintettel a Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (11271/20),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0368/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A9-0243/2020),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Cook-szigetek kormányának és parlamentjének.


Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***II
PDF 132kWORD 44k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  tekintettel a cseh képviselőház, az ír parlament, az osztrák szövetségi tanács és az Egyesült Királyság Alsóháza által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. május 16-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2017)0753) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0241/2020),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ IVÓVÍZ-IRÁNYELVBEN EMLÍTETT FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOKRÓL

A Bizottság sajnálattal veszi tudomásul, hogy a társjogalkotók úgy határoztak, hogy a felülvizsgált ivóvíz-irányelv mellékleteinek módosítására vonatkozó felhatalmazás kizárólag a III. mellékletre korlátozódjon, annak ellenére, hogy a Bizottság az eredeti javaslatában(4) az I–IV. melléklet módosítására szóló felhatalmazást kért.

A Bizottság különösen sajnálja, hogy a társjogalkotók nem fogadták el a II. melléklet módosítására vonatkozó jogkört, amelyre különösen szükség lenne ahhoz, hogy a II. mellékletben foglalt ellenőrzési követelményeket a tudományos és műszaki haladáshoz lehessen igazítani.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUS ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 182/2011/EU rendelet(5) 5. cikke (4) bekezdése második albekezdésének b) pontjára történő, megfelelő indokolás nélküli hivatkozás ellentétes az említett rendeletnek mind a szövegével, mind pedig a szellemével. E rendelkezés csak abban az esetben érvényesíthető, ha egy adott helyzet indokolttá teszi a fő szabálytól való eltérést, amely szerint a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, ha a bizottság nem nyilvánított véleményt. Tekintettel arra, hogy az 5. cikk (4) bekezdésében megállapított általános szabály alóli kivételről van szó, nem beszélhetünk egyszerűen a jogalkotó „mérlegelési jogköréről”, hanem azt megszorító módon kell értelmezni, és ennélfogva indokolással kell alátámasztani.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 107. o.
(2) HL C 361., 2018.10.5., 46. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0320.
(4) COM(2017)0753.
(5) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.


A vasút európai éve (2021) ***I
PDF 137kWORD 43k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0078),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0076/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. július 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2020. október 14-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. november 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0191/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. december 15-én került elfogadásra a vasút európai évéről (2021) szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2020)0035


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/2228 határozattal.)

(1) HL C 364., 2020.10.28., 149. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


A Bizottság felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra ***I
PDF 127kWORD 42k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0774),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0378/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0253/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. december 15-én került elfogadásra a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap engedélyezett tőkéjének emelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2020)0343


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/8 rendelettel.)


10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításai
PDF 130kWORD 44k
Az Európai Parlament 2020. december 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2020. október 9-én elfogadott, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0962),

–  tekintettel a Tanács által 2020. december 8-án elfogadott és az Európai Parlamenthez 2020. december 9-én továbbított, a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0252/2020),

A.  mivel a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet célja – a kifizetési előirányzatok szintjének növelése az aktualizált előrejelzésekkel összhangban és a globális átcsoportosítás (DEC 16/2020) keretében javasolt átcsoportosítások figyelembevételét követően – a bevételi oldal kiigazítása az árfolyam-különbségek és a beszedett további bírságok hatásának figyelembevétele érdekében, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és egyes decentralizált ügynökségek (ESMA, EIOPA, EBH és ELA) előirányzatainak szintjét érintő további korlátozottabb kiadási kiigazítások költségvetésbe való belefoglalása,

B.  mivel a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet az 1a. fejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. fejezet (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió), a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) és a 4. fejezet (Globális Európa) kifizetési előirányzatainak összesen 1569,3 millió EUR-val történő növelését javasolja,

C.  mivel 93,8 millió EUR összegű kifizetési előirányzat fogja segíteni a COSME hitelgarancia-eszközének a Covid19-válság gazdasági következményei által sújtott kkv-k támogatására vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését,

D.  mivel az EMVA keretében 750 millió EUR összegű kiegészítő kifizetési előirányzat elsősorban átalányösszegű kifizetéseket fog finanszírozni a Covid19-válság által érintett mezőgazdasági termelők és kis- és középvállalkozások megsegítése céljából,

E.  mivel az Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA II), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközön (ENI) és a Fejlesztési Együttműködési Eszközön (DCI) keresztül 586 millió EUR összegű kifizetési előirányzat fogja támogatni a partnerországok megsegítésére irányuló globális uniós reagálást,

F.  mivel a decentralizált ügynökségek költségvetés-végrehajtásának gondos felülvizsgálata olyan megtakarításokat tárt fel, amelyek hozzájárulnak a kifizetési előirányzatok 9,1 millió EUR-val történő csökkentéséhez,

G.  mivel a 2020. szeptember végéig beszedett 128 millió EUR összegű pénzbírság és kényszerítő bírság hozzájárult a tagállamok uniós költségvetéshez való sajátforrás-hozzájárulásainak csökkentéséhez,

H.  mivel a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet javasolt hatása a bevételi oldalon az egyéb bevételek 588 millió EUR-val történő csökkentését jelenti, amelyet a GNI-hozzájárulások ennek megfelelő növekedése ellensúlyoz,

1.  tudomásul veszi a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formában, amely – a Covid19-válsággal összefüggésben – 1569,3 millió EUR összegű további kifizetési előirányzat biztosítására szolgál a globális átcsoportosítás keretében javasolt átcsoportosítások figyelembevételét követően, a bevételi oldal kiigazítása és a költségvetés további korlátozottabb kiadási kiigazítása érdekében;

2.  jóváhagyja a 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

3.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 9/2020. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 57., 2020.2.27.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.


Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések
PDF 125kWORD 44k
Az Európai Parlament határozata az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 29-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 29-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)07418),

–  tekintettel a Bizottság 2020. november 6-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. december 2-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)(1) és különösen annak 51. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontjára és 144. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(2) szabályokat állapít meg az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó, a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzendő hatósági ellenőrzések tekintetében(3).

B.  mivel az (EU) 2017/625 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja felhatalmazza a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 47. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzések hatálya alá tartozó olyan állatokat és árukat érintő okmányellenőrzések, illetve szükség esetén azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések elvégzésére vonatkozó határidőkkel és rendelkezésekkel kapcsolatos szabályok megállapítása céljából, amelyek harmadik országból légi vagy tengeri szállítás útján érkeznek az Unióba, amikor az említett állatokat vagy árukat ezt követően kirakják a hajóról vagy légi járműről és vámfelügyelet alatt ugyanabban a kikötőben vagy ugyanazon a repülőtéren továbbszállítás céljából egy másik hajóra vagy légi járműre rakodják át (a továbbiakban: „átrakodott” szállítmány), valamint azok az esetek és feltételek megállapítása céljából, amelyek fennállásakor engedélyezhető a 47. cikk (1) bekezdésében említett állat- és árukategóriák szállítmányainak átszállítása, valamint az ilyen szállítmányokon a határállomásokon elvégzendő bizonyos hatósági ellenőrzések, ideértve az áruk külön engedéllyel rendelkező vámraktárakban, illetve vámszabad területen történő tárolásának eseteit és feltételeit is;

C.  mivel a Bizottság 2020. október 29-én továbbította a Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely két hónapos vizsgálati időszakot nyitott meg a Parlament számára, hogy kifogást emeljen a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet többek között rugalmasságot vezet be a Nagy-Britannián keresztül valamely tagállamból Írországba, illetve Írországból valamely tagállamba irányuló (úgynevezett „landbridge”) szállításokra vonatkozó hatósági ellenőrzések irányítása terén, lehetővé téve a nemzeti információkezelési rendszerek használatát, hozzájárulva ezzel az érintett tagállamok adminisztratív terheinek csökkentéséhez;

E.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie és 2021. január 1-jétől kell alkalmazni kell azt annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletben előírt intézkedések a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodásban meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta után hatályosak legyenek;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 95., 2017.4.7., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról (HL L 321., 2019.12.12., 73. o.).
(3) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban ez a rendelet Észak-Írország tekintetében alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.


Végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás mellőzése: az etoxilált 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol anyagcsoport
PDF 128kWORD 43k
Az Európai Parlament határozata az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének a (jól meghatározott anyagokat és ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagokat, polimereket és homológokat is magukban foglaló) etoxilált 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol anyagcsoport tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezettel szembeni kifogás mellőzésére (D070073/02 – 2020/2898(RPS))
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének a (jól meghatározott anyagokat és ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagokat, polimereket és homológokat is magukban foglaló) etoxilált 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol anyagcsoport tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetre (D070073/02)

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 58. és 131. cikkére,

–  tekintettel az említett rendelet 133. cikkében említett bizottság 2020. november 20-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottság 2020. november 23-i levelére, amelyben annak kinyilvánítására kéri az Európai Parlamentet, hogy nem ellenzi a rendelet tervezetét,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. december 2-i levélre,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 112. cikke (4) bekezdésének d) pontjára és 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111 cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az etoxilált 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol anyagcsoport (a továbbiakban: „anyagcsoport”) megfelel az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének f) pontjában meghatározott kritériumoknak, és szerepel az említett rendelet XIV. mellékletében; mivel az anyagcsoportra vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2019. július 4. volt, a lejárati idő pedig 2021. január 4.;

B.  mivel az anyagcsoportot az in vitro diagnosztikai készletek előállításához és a Covid19 elleni vakcinák kifejlesztéséhez, valamint esetlegesen e vakcinák előállításához használják; mivel ezért rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az anyagcsoportot kivételes közegészségügyi intézkedésként meghatározott célokra, a Covid19 diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére 2021. január 4-ét követően is fel lehessen használni;

C.  mivel a Bizottság 2020. november 27-én továbbította a Parlamentnek a bizottsági rendelet tervezetét, amely megnyitotta a Parlament számára a rendelettel szembeni kifogás megfogalmazására rendelkezésre álló két hónapos ellenőrzési időszakot;

D.  mivel a bizottsági rendelettervezet többek között a rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónappal elhalasztja az anyagcsoportra vonatkozó kérelem benyújtásának határidejét annak érdekében, hogy lehetővé tegye az egyes felhasználásokra vonatkozó engedélyezési kérelmek elkészítését, és ennek megfelelően a hatálybalépéstől számított 36 hónappal elhalasztja az anyagcsoportra vonatkozó lejárati időpontot is;

E.  mivel a bizottsági rendelettervezetnek sürgősséggel hatályba kell lépnie, és azt 2019. július 4-től visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök vagy az orvostechnikai eszközök tartozékai – az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket is beleértve – kutatására, fejlesztésére és gyártására vonatkozó kérelmek érvényesen benyújthatók legyenek a Covid19 diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére, valamint az említett orvostechnikai eszközökben vagy tartozékaiban történő felhasználásra, és így felhasználásuk az 1907/2006/EK rendelet 56. cikke (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá tartozzon;

F.  mivel e határozat meghozatalára a közegészség védelmére irányuló rendkívüli intézkedésként kerül sor annak biztosítására, hogy az anyagcsoportot 2021. január 4-ét követően is fel lehessen használni meghatározott célokra, a Covid19 diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére;

1.  kijelenti, hogy nem ellenzi a bizottsági rendelet tervezetét;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak és tájékoztatás céljából a Tanácsnak.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában
PDF 122kWORD 42k
Az Európai Parlament határozata a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2020. december 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2020. december 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)08765),

–  tekintettel a Bizottság 2020. december 7-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. december 11-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére és 11a. cikke 6. bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111 cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a 853/2004/EK rendelet különleges higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan az élelmiszeripari vállalkozók számára, és különösen az említett rendelet II. melléklete meghatározza az egyes állati eredetű termékeken az élelmiszeripari vállalkozók által alkalmazandó azonosító jelölésre vonatkozó követelményeket, beleértve a tagállamok és harmadik országok által használt országkódokra vonatkozó követelményeket is;

B.  mivel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban, az 853/2004/EK rendelet és az annak alapján elfogadott bizottsági jogi aktusok az átmeneti időszak végét követően Észak-Írország tekintetében továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságban; mivel ezért módosítani kell az említett rendelet II. mellékletében megállapított, az Egyesült Királyságban Észak-Írország tekintetében használandó azonosító jelölésre vonatkozó követelményeket;

C.  mivel a Bizottság 2020. december 7-én továbbította a Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely két hónapos vizsgálati időszakot nyitott meg a Parlament számára, hogy kifogást emeljen a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet kiigazítja az Észak-Írországban előállított állati eredetű termékeken alkalmazandó azonosító jelölést;

E.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a rendeletben előírt intézkedések a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta után hatályba lépjenek;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.


Végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás mellőzése: az IAS 39 nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 és IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard
PDF 126kWORD 43k
Az Európai Parlamenthatározata az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 39 nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 és IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezettel szembeni kifogás mellőzésére (D069602/01 – 2020/2851(RPS))
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (D069602/01),

–  tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel az 1606/2002/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett számviteli szabályozó bizottság 2020. október 26-i véleményére, ,

–  tekintettel a Bizottság 2020. október 28-i levelére, amelyben annak kinyilvánítására kéri az Európai Parlamentet, hogy nem ellenzi a rendelet tervezetét,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. december 2-i levélre,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(2) 5a. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 112. cikke (4) bekezdésének d) pontjára és 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2020. augusztus 27-én kibocsátotta az IAS 39 nemzetközi számviteli standard és az IFRS 4, 7, 9 és 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításait; mivel e módosítások célja, hogy általános könnyítést biztosítsanak a bankközi kamatláb (IBOR) felváltásának 2. szakaszára tekintettel; mivel a javasolt módosítások a pénzügyi eszközök módosításaira (értékváltozások) és a fedezeti elszámolásra vonatkozó referencia-kamatláb tényleges felváltásából eredő pénzügyi beszámolási következményekkel foglalkoznak, és megelőzik a pénzügyi eszközök és lízingszerződések értékelésére (vagy kivezetésére) gyakorolt nemkívánatos számviteli hatásokat, valamint a fedezeti kapcsolatok megszüntetését a referencia-kamatlábak szabályozás által vezérelt felváltása miatt; mivel a javasolt módosítások nélkül előfordulhat, hogy a vállalatoknak azonnal el kell ismerniük az eredményben bekövetkező értékváltozásokat, vagy meg kell szüntetniük a fedezeti kapcsolatokat annak ellenére, hogy kockázatkezelési stratégiájukat nem változtatták meg; mivel a Bizottság sürgette az IASB-t, hogy gyorsítsa fel a javasolt módosítások kibocsátását annak érdekében, hogy az Unió időben jóváhagyja a módosításokat;

B.  mivel az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) 2020. szeptember 14-én kedvező szakvéleményt adott a Bizottság számára;

C.  mivel a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az értelmezés megfelel az elfogadás technikai kritériumainak az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint, és fenntartja, hogy a javasolt módosítások elkerülhetővé tennék a fedezeti kapcsolatoknak az IBOR-átállással kapcsolatos bizonytalanságok miatti megszakítását, hogy az IFRS-nek megfelelő pénzügyi kimutatások megfelelően tükrözhessék a kockázatkezelés hatását, és megelőzhessék a nyereséget vagy veszteséget érintő indokolatlan volatilitást;

D.  mivel az IASB a módosítások alkalmazásának kezdőnapját 2021. január 1-jében határozta meg, azzal, hogy alkalmazásuk korábban is megengedett; mivel az IFRS és az IAS hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények a 2020. évi pénzügyi kimutatásaikhoz nem használhatják a módosítások szerinti eljárást azok jóváhagyása és közzététele előtt; mivel az uniós vállalatok hátrányos helyzetbe kerülnének a más joghatóság alá tartozó versenytársaikkal szemben, ha nem lennének abban a helyzetben, hogy igénybe vehessék a módosítások által biztosított kedvezményeket; mivel ezért a javasolt módosításokat 2020. december vége előtt jóvá kell hagyni és közzé kell tenni annak érdekében, hogy azokat a 2021. január 1-jén, azt követően vagy azt megelőzően kezdődő pénzügyi időszakokra lehessen alkalmazni;

1.  kijelenti, hogy nem ellenzi a bizottsági rendelet tervezetét;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak és tájékoztatás céljából a Tanácsnak.

(1) HL L 243., 2002.9.11., 1. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Egyesült Királyságba, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidőiXX
PDF 127kWORD 43k
Az Európai Parlament határozata az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. november 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2020)08072),

–  tekintettel a Bizottság 2020. november 26-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. december 2-i levelére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 131. cikke b) pontjára, 265. cikke a) pontjára és 284. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111 cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza azokat a határidőket, amelyeken belül a gazdálkodóknak a tagállamok vámhatóságai számára bizonyos biztonsági és védelmi adatokat kell szolgáltatniuk az Egyesült Királyság területéről kiinduló vagy ott célállomással rendelkező, tengeri úton szállított árukról;

B.  mivel az Egyesült Királysággal kötendő jövőbeli kereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások a felhatalmazáson alapuló rendelet jóváhagyásának időpontjáig nem eredményeztek olyan megállapodást, amely mentesítene az Egyesült Királyság területéről kiinduló vagy ott célállomással rendelkező, tengeri úton szállított árukra vonatkozó fejlett biztonsági adatok benyújtásának kötelezettsége alól;

C.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet céljával azonos célú intézkedést fogadott el a Bizottság 2018. december 19-én(3) annak érdekében, hogy felkészüljön arra a lehetséges helyzetre, hogy nem születik megállapodás az Egyesült Királyság Unióból való rendezett kilépéséről, noha a kilépésről rendelkező megállapodás megkötése feleslegessé tette ezt a szöveget;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy az átmeneti időszak végét követően biztosítsa a vámigazgatási szervek és a gazdálkodók zökkenőmentes napi működését;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) HL L 343., 2015.12.29., 1. o.
(3) A Bizottság 2018. december 19-i (EU) 2019/334 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 60., 2019.2.28., 1. o.).


Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása
PDF 124kWORD 44k
Az Európai Parlament határozata az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. november 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőésére (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)7523),

–  tekintettel a Bizottság 2020. november 18-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Jogi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. december 4-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) és különösen annak 4. cikke (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat(2) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i (EU) 1095/2010 európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottsághoz 2020. június 18-án benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet meghatározza a kibocsátók által éves pénzügyi jelentésük elkészítése során használandó, a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében említett egységes elektronikus beszámolási formátumot;

B.  mivel az egységes elektronikus beszámolási formátumhoz használandó alapvető taxonómia a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) taxonómiáján alapul és annak kiterjesztése; az IFRS Alapítvány évente aktualizálja az IFRS taxonómiáját, hogy figyelembe vegye többek között az új IFRS-eket vagy a meglévő IFRS-ek módosításait, az általában a gyakorlatban továbbított információk elemzését, valamint az adott taxonómia vagy az alkalmazott technológia általános tartalmának javulását;

C.  mivel a 2020. november 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet előírja, hogy a rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évek pénzügyi kimutatásait tartalmazó éves pénzügyi beszámolókra kell alkalmazni; mivel a kibocsátók a 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre alkalmazhatják az említett rendeletben meghatározott taxonómiát;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló értesítéstől számítva három hónap áll a Parlament és a Tanács rendelkezésére e jogi aktus kifogásolására;

E.  mivel a Bizottság 2020. november 6-án értesítést küldött a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról, és ezért a Parlament vagy a Tanács esetleges kifogásaira rendelkezésre álló három hónapos időszak 2021. január 1-je, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésére meghatározott időpont után jár le;

F.  mivel semmi nem indokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogást;

1.  kijelenti, hogy felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat