Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2020. gada 15. decembris - Brisele
Marek Opioła iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā
 Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I
 Nolīguma starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību noslēgšana ***
 EK un Mauritānijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokola darbības termiņa pagarināšana ***
 ES un Kuka salu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: īstenošanas protokola darbības termiņa pagarināšana ***
 Dzeramā ūdens kvalitāte ***II
 Eiropas Dzelzceļa gads (2021) ***I
 Komisijas pilnvarošana balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu ***I
 Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts: Maksājuma apropriāciju palielinājums un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: oficiālās kontroles robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un daži noteikumi par tranzītu un pārkraušanu
 Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: Vielu grupa “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: identifikācijas marķējums, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem
 Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: 39. starptautiskais grāmatvedības standarts un 4., 7., 9. un 16. starptautiskais finanšu pārskatu standarts
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: termiņi ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumiem no Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas Salas un uz minētajām teritorijām
 Iebildumu neizteikšana par deleģēto aktu: regulatīvajos tehniskajos standartos par vienoto elektronisko ziņošanas formātu noteiktās taksonomijas 2020. gada atjauninājums

Marek Opioła iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā
PDF 128kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra lēmums par priekšlikumu iecelt Marek Opiola par Revīzijas palātas locekli (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0350/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 129. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0249/2020),

A.  tā kā Padome, 2020. gada 5. novembrī nosūtot vēstuli, ir apspriedusies ar Eiropas Parlamentu par Marek Opiola iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā;

B.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

C.  tā kā minētā komiteja 2020. gada 7. decembrī rīkoja kandidāta uzklausīšanu, kuras laikā viņš sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  sniedz nelabvēlīgu atzinumu par Padomes priekšlikumu iecelt Marek Opiola par Revīzijas palātas locekli, un prasa Padomei atsaukt savu priekšlikumu un iesniegt Parlamentam jaunu priekšlikumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I
PDF 127kWORD 41k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0308),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0203/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 2. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 52. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9‑0231/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007

P9_TC1-COD(2020)0139


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/56.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Nolīguma starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību noslēgšana ***
PDF 115kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (09292/2020),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību (15260/2019),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C9-0205/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A9‑0239/2020),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Japānas valdībai un parlamentam.


EK un Mauritānijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokola darbības termiņa pagarināšana ***
PDF 119kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11260/20),

–  ņemot vērā Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī (11315/20),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C9-0372/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9-0244/2020),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Mauritānijas Islāma Republikas valdībai un parlamentam.


ES un Kuka salu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: īstenošanas protokola darbības termiņa pagarināšana ***
PDF 117kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11262/20),

–  ņemot vērā Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību (11271/20),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C9-0368/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9-0243/2020),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kuka Salu valdībai un parlamentam.


Dzeramā ūdens kvalitāte ***II
PDF 131kWORD 43k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Čehijas parlamenta Deputātu palāta, Īrijas parlaments, Austrijas Federālā padome un Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 16. maija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0753),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0241/2020),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR DELEĢĒTAJIEM AKTIEM DZERAMĀ ŪDENS DIREKTĪVĀ

Komisija pauž nožēlu par abu likumdevēju lēmumu ierobežot tās pilnvaras grozīt pārskatītās Dzeramā ūdens direktīvas pielikumus, attiecinot tās vienīgi uz III pielikumu, lai gan Komisija savā sākotnējā priekšlikumā ierosināja piešķirt pilnvaras grozīt I–IV pielikumu(4).

Komisija jo īpaši pauž nožēlu par to, ka abi likumdevēji nepiekrita piešķir pilnvaras grozīt II pielikumu, kas ir jo īpaši nepieciešams, ņemot vērā vajadzību atjaunināt II pielikumā izklāstītās monitoringa prasības, lai tās pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR ĪSTENOŠANAS TIESĪBU AKTU PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRU

Komisija uzsver, ka sistemātiski izmantot Regulas (ES) Nr. 182/2011(5) 5. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunktu ir pretrunā šīs regulas burtam un garam, ja netiek sniegts pienācīgs pamatojums. Šī norma jāizmanto tikai tad, ja ir īpaša vajadzība atkāpties no pamatprincipa, proti, ka Komisija īstenošanas akta projektu var pieņemt tad, ja atzinums nav sniegts. Ņemot vērā, ka tas ir 5. panta 4. punktā paredzētā vispārīgā noteikuma izņēmums, to nedrīkst uzskatīt par tādu, par kura izmantošanu likumdevējs var izšķirties pēc saviem ieskatiem; tas ir jāinterpretē šauri, un tātad tā izmantošana ir jāpamato.

(1) OV C 367, 10.10.2018., 107. lpp.
(2) OV C 361, 5.10.2018., 46. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0320.
(4) COM(2017)0753.
(5) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


Eiropas Dzelzceļa gads (2021) ***I
PDF 127kWORD 42k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0078),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0076/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 16. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2020. gada 14. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2020. gada 18. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas atzinumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9-0191/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/... par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021)

P9_TC1-COD(2020)0035


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2020/2228.)

(1) OV C 364, 28.10.2020., 149. lpp.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Komisijas pilnvarošana balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu ***I
PDF 127kWORD 41k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0774),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0378/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0253/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2021/..., ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda reģistrētā kapitāla palielināšanu

P9_TC1-COD(2020)0343


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2021/8.)


Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts: Maksājuma apropriāciju palielinājums un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas
PDF 133kWORD 44k
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu – Maksājuma apropriāciju palielinājums saskaņā ar atjaunināto izdevumu prognozi un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 9. oktobrī (COM(2020)0962),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 8. decembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2020. gada 9. decembrī (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0252/2020),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekta mērķis ir palielināt maksājumu apropriāciju līmeni saskaņā ar atjaunināto prognozi un pēc tam, kad ir ņemta vērā vispārējā pārvietojumā (DEC 16/2020) ierosinātā pārdale, pielāgot ieņēmumu daļu, lai ņemtu vērā ietekmi, ko rada valūtas kursa atšķirības un iekasētie papildu naudas sodi, un iekļaut budžetā vēl citas mazākas izdevumu korekcijas attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un dažu decentralizēto aģentūru (EVTI, EAAPI, EBI un ELA) apropriāciju līmeni;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektā ir ierosināts kopējs maksājumu apropriāciju palielinājums 1569,3 miljonu EUR apmērā attiecībā uz 1.a izdevumu kategoriju “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, 1.b izdevumu kategoriju “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”, 2. izdevumu kategoriju “Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi” un 4. izdevumu kategoriju “Globālā Eiropa”;

C.  tā kā maksājumu apropriācijas 93,8 miljonu EUR apmērā palīdzēs izpildīt COSME aizdevumu garantiju mehānisma saistības, lai atbalstītu MVU, kurus skārušas Covid-19 krīzes ekonomiskās sekas;

D.  tā kā ar 750 miljoniem EUR papildu maksājumu apropriācijās ELFLA tiks finansēti vienreizēji maksājumi, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem un mazajiem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kurus ietekmējusi Covid-19 krīze;

E.  tā kā maksājumu apropriācijas 586 miljonu EUR apmērā atbalstīs ES globālo atbildes reakciju, lai palīdzētu partnervalstīm, izmantojot Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un attīstības sadarbības instrumentu (ASI);

F.  tā kā, rūpīgi pārskatot decentralizēto aģentūru budžeta izpildi, ir konstatēti ietaupījumi, kas palīdz samazināt maksājumu apropriācijas par 9,1 miljonu EUR;

G.  tā kā naudas sodi un soda maksājumi 128 miljonu EUR apmērā, kas iekasēti līdz 2020. gada septembra beigām, ir palīdzējuši samazināt dalībvalstu pašu resursu iemaksas Savienības budžetā;

H.  tā kā ierosinātā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekta kopējā ietekme uz ieņēmumiem ir citu ieņēmumu samazinājums par 588 miljoniem EUR, kas līdzsvarots ar attiecīgu NKI iemaksu palielinājumu,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu, kas saistībā ar Covid-19 krīzi ir veltīts tam, lai nodrošinātu 1569,3 miljonus EUR papildu maksājumu apropriācijās pēc tam, kad ir ņemta vērā vispārējā pārvietojumā ierosinātā pārdale, lai koriģētu ieņēmumu daļu un lai iekļautu budžetā vēl citas mazākas izdevumu korekcijas;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu;

3.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 9/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 57, 27.2.2020.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.


Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: oficiālās kontroles robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un daži noteikumi par tranzītu un pārkraušanu
PDF 125kWORD 43k
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 29. oktobra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un dažiem noteikumiem par tranzītu un pārkraušanu groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2124 (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. oktobra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un dažiem noteikumiem par tranzītu un pārkraušanu groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2124 (C(2020)07418),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 6. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2020. gada 2. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)(1), un jo īpaši tās 51. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu un 144. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2124(2) ir paredzēti noteikumi par to, kā dalībvalstu(3) kompetentās iestādes veic tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālās kontroles, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību;

B.  tā kā Regulas (ES) 2017/625 51. panta 1. punkta b) un d) apakšpunkts pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, ar kuriem nosaka termiņus un kārtību dokumentu kontrolpārbaužu un vajadzības gadījumā identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu veikšanai attiecībā uz tām dzīvnieku un preču kategorijām, kurām piemēro oficiālās kontroles, kas paredzētas minētās regulas 47. panta 1. punktā, un kuras tiek ievestas Savienībā pa jūru vai ar gaisa transportu no trešām valstīm, ja minētie dzīvnieki vai preces tiek pārvietotas no kuģa vai gaisa kuģa un muitas uzraudzībā pārvestas uz citu kuģi vai gaisa kuģi tajā pašā ostā vai lidostā, gatavojoties tālākai pārvietošanai (“pārkrauti sūtījumi”), kā arī par noteikumiem, kuros paredzēts, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem drīkst atļaut to dzīvnieku un preču kategoriju sūtījumu tranzītu, kuras noteiktas minētās regulas 47. panta 1. punktā, un šādiem sūtījumiem piemērot konkrētas oficiālās kontrolpārbaudes, tostarp kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem preces drīkst glabāt īpaši apstiprinātās muitas noliktavās vai brīvajās zonās;

C.  tā kā Komisija šo deleģēto regulu Parlamentam nosūtīja 2020. gada 29. oktobrī, kad aizsākās divu mēnešu rūpīgo pārbaužu periods, kura laikā Parlaments var izteikt iebildumus pret minēto deleģēto regulu;

D.  tā kā ar šo deleģēto regulu cita starpā ievieš elastību to oficiālo kontroļu pārvaldībā, kuras attiecas uz sūtījumu transportēšanu no kādas dalībvalsts, šķērsojot Lielbritāniju, uz Īriju un otrādi (“landbridge”), ļaujot izmantot valstu informācijas pārvaldības sistēmas un tādējādi palīdzot samazināt administratīvo slogu attiecīgajām dalībvalstīm;

E.  tā kā šai deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā un tā būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu, ka minētajā regulā paredzētie pasākumi ir spēkā pēc pārejas perioda, kas paredzēts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un beidzas 2020. gada 31. decembrī,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.
(2) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2124 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (OV L 321, 12.12.2019., 73. lpp.).
(3) Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2  pielikumu šo regulu piemēro Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.


Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: Vielu grupa “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts
PDF 127kWORD 43k
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz vielu grupu “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts” (ietver labi definētas vielas un vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kuras ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli, polimērus un homologus) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumu (D070073/02 – 2020/2898(RPS))
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz vielu grupu “4‑(1,1,3,3‑tetrametilbutil)fenola etoksilāts” (ietver labi definētas vielas un vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kuras ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli, polimērus un homologus) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumu (D070073/02),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(1), un jo īpaši ņemot vērā minētās regulas 58. un 131. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšminētās regulas 133. pantā minētās komitejas 2020. gada 20. novembrī sniegto atzinumu,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 23. novembra vēstuli, kurā Komisija lūdz Parlamentam paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret regulas projektu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2020. gada 2. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā 5.a panta 3. punktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā vielu grupa “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts” (turpmāk — vielu grupa) atbilst kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā, un vielu grupa ir iekļauta minētās regulas XIV pielikuma sarakstā; tā kā jaunākais pieteikuma iesniegšanas termiņš vielu grupai bija 2019. gada 4. jūlijs un rieta datums tai ir noteikts 2021. gada 4. janvārī;

B.  tā kā vielu grupa tiek lietota, lai ražotu in vitro diagnostikas komplektus un lai izstrādātu vakcīnas cīņai pret Covid-19, un tā, iespējams, tiek lietota arī šo vakcīnu ražošanā; tā kā šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka vielu grupu konkrētiem nolūkiem — Covid-19 diagnostikai, ārstēšanai vai profilaksei — izņēmuma kārtā var turpināt lietot arī pēc 2021. gada 4. janvāra, lai aizsargātu sabiedrības veselību;

C.  tā kā Komisijas regulas projektu Komisija Parlamentam nosūtīja 2020. gada 27. novembrī, kad sākās rūpīgo pārbaužu periods, kura laikā Parlaments var izteikt iebildumus pret minēto regulu;

D.  tā kā Komisijas regulas projektā cita starpā ir ierosināts jaunāko pieteikuma iesniegšanas termiņu vielu grupai atlikt uz 18 mēnešiem pēc regulas stāšanās spēkā, lai varētu sagatavot pieteikumus par atļaujas saņemšanu konkrētiem lietošanas veidiem, un rieta datumu vielu grupai attiecīgi ir ierosināts atlikt uz 36 mēnešiem pēc regulas stāšanās spēkā;

E.  tā kā Komisijas regulai, kuras projekts ir iesniegts, būtu steidzami jāstājas spēkā un tā būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2019. gada 4. jūlija, lai nepieļautu pārtraukumu periodā, kurā pieteikumus par lietošanu Covid-19 diagnostikai, ārstēšanai vai profilaksei paredzētu zāļu, medicīnisko ierīču vai to piederumu — tostarp in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču — pētniecībai, izstrādei un ražošanai vai par izmantošanu šādās medicīniskās ierīcēs vai to piederumos var iesniegt likumīgi tā, ka uz konkrēto lietošanas veidu attiecas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 56. panta 1. punkta d) apakšpunkts;

F.  tā kā šis lēmums ir pieņemts izņēmuma kārtā, lai aizsargātu sabiedrības veselību, nodrošinot, ka vielu grupu konkrētiem nolūkiem — Covid-19 diagnostikai, ārstēšanai vai profilaksei — var turpināt lietot arī pēc 2021. gada 4. janvāra,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret Komisijas regulas projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei.

(1) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: identifikācijas marķējums, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem
PDF 123kWORD 42k
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 7. decembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 7. decembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu (C(2020)08765),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 7. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2020. gada 11. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku(1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu 11.a panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti īpaši higiēnas noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku un jo īpaši minētās regulas II pielikumā ir noteiktas prasības attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jāpiemēro konkrētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, tostarp prasības attiecībā uz valstu kodiem, kas jāizmanto dalībvalstīm un trešām valstīm;

B.  tā kā saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu kopā ar minētā protokola 2. pielikumu pēc pārejas perioda beigām Regulu (EK) Nr. 853/2004, kā arī uz tās pamata pieņemtos Komisijas aktus piemēro Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju; tā kā šā iemesla dēļ ir nepieciešams grozīt minētās regulas II pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē būtu jāizmanto attiecībā uz Ziemeļīriju;

C.  tā kā Komisija šo deleģēto regulu Parlamentam nosūtīja 2020. gada 7. decembrī, kad aizsākās divu mēnešu rūpīgo pārbaužu periods, kura laikā Parlaments var izteikt iebildumus pret minēto deleģēto regulu;

D.  tā kā deleģētajā regulā ir pielāgots identifikācijas marķējums, ko piemēro Ziemeļīrijā ražotiem dzīvnieku izcelsmes produktiem;

E.  tā kā deleģētā regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu, ka minētajā regulā paredzētie pasākumi ir spēkā pēc izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī;

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: 39. starptautiskais grāmatvedības standarts un 4., 7., 9. un 16. starptautiskais finanšu pārskatu standarts
PDF 125kWORD 42k
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 4., 7., 9. un 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas regulas projektu (D069602/01),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu(1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā atzinumu, ko 2020. gada 26. oktobrī sniedza Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 1. punktā minētā grāmatvedību regulējošā komiteja,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. oktobra vēstuli, kurā Parlamentam lūgts paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret regulas projektu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2020. gada 2. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā 5.a pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2020. gada 27. augustā izdeva grozījumus 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) un 4., 7., 9. un 16. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS); tā kā šo grozījumu mērķis ir nodrošināt vispārēju atvieglojumu, ņemot vērā starpbanku piedāvājuma procentu likmes (IBOR) aizstāšanas 2. posmu; tā kā ierosinātie grozījumi attiecas uz sekām finanšu pārskatu sniegšanas jomā, kuras izriet no procentu likmju etalona faktiskās aizstāšanas un kuras skars izmaiņas finanšu instrumentos (vērtības izmaiņām) un riska ierobežošanas uzskaiti, un tā kā tie novērš grāmatvedības ziņā nevēlamu ietekmi uz finanšu instrumentu un nomas līgumu vērtēšanu (vai atzīšanas pārtraukšanu) un regulatīvu apsvērumu virzītu riska ierobežošanas attiecību pārtraukšanu etalona likmju aizstāšanas dēļ; tā kā bez ierosinātajiem grozījumiem uzņēmumiem varētu būt nekavējoties jāatzīst peļņas vai zaudējumu vērtības izmaiņas vai jāpārtrauc riska ierobežošanas attiecības, pat ja tie nav mainījuši savu riska pārvaldības stratēģiju; tā kā Komisija ir mudinājusi IASB paātrināt ierosināto grozījumu izdošanu, lai Savienība varētu tos laicīgi apstiprināt;

B.  tā kā Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG) 2020. gada 14. septembrī Komisijai sniedza pozitīvu ieteikumu;

C.  tā kā Komisija ir secinājusi, ka interpretācija atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā minētajiem ieviešanas tehniskajiem kritērijiem, un uzskata, ka ierosinātie grozījumi ļautu izvairīties no riska ierobežošanas attiecību pārtraukšanas ar IBOR pāreju saistītu neskaidrību dēļ un ka finanšu pārskati līdz ar to saskaņā ar SFPS varētu pienācīgi atspoguļot riska pārvaldības ietekmi un novērst nevajadzīgu peļņas vai zaudējumu svārstīgumu;

D.  tā kā IASB ir noteikusi, ka minētie grozījumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, lai gan ir atļauta arī to agrāka piemērošana; tā kā finanšu institūcijas, uz kurām attiecas SFPS un SGS, nevar savos 2020. gada finanšu pārskatos piemērot ierosinātajos grozījumos paredzēto režīmu pirms šo grozījumu apstiprināšanas un publicēšanas; tā kā Savienības uzņēmumi tiktu nostādīti nelabvēlīgākā stāvoklī nekā to konkurenti citās jurisdikcijās, ja tie nevarēs izmantot ar minētajiem grozījumiem nodrošināto atvieglojumu; tā kā tādēļ šie grozījumi būtu jāapstiprina un jāpublicē līdz 2020. gada decembra beigām, lai tie būtu piemērojami finanšu periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai pēc vai pirms šīs dienas,

1.  paziņo, ka tas neiebilst pret Komisijas regulas projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei.

(1) OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: termiņi ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumiem no Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas Salas un uz minētajām teritorijām
PDF 123kWORD 42k
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 20. novembra Deleģēto regulu, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz termiņiem ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumiem no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas Salas un uz minētajām teritorijām (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu C(2020)08072,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 26. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2020. gada 2. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu(1), un jo īpaši tās 131. panta b) punktu, 265. panta a) punktu un 284. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā deleģētajā regulā ir noteikti termiņi, kuros uzņēmējiem dalībvalstu muitas dienestiem ir jāsniedz konkrēti drošuma un drošības dati par tādu preču pārvietošanu pa jūru, kuru izcelsme vai galamērķis ir Apvienotajā Karalistē;

B.  tā kā sarunās par gaidāmo tirdzniecības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti līdz deleģētās regulas apstiprināšanas dienai nav panākta vienošanās par atbrīvojumu no pienākuma iesniegt jaunākos drošības datus par precēm, kuras paredzēts pārvietot pa jūru un kuru izcelsme vai galamērķis ir Apvienotajā Karalistē;

C.  tā kā Komisija 2018. gada 19. decembrī(3) pieņēma pasākumu ar deleģētās regulas mērķim identisku mērķi, lai sagatavotos iespējamai situācijai, kad nav panākta vienošanās par Apvienotās Karalistes sakārtotu izstāšanos no Savienības, tomēr izstāšanās līguma noslēgšana šo tekstu padarīja lieku;

D.  tā kā deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu muitas administrāciju un uzņēmēju netraucētu ikdienas darbību pēc pārejas perioda beigām,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
(2) OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.
(3) Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/334, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz termiņiem ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumos no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas salas un uz minētajām teritorijām (OV L 60, 28.2.2019., 1. lpp.)


Iebildumu neizteikšana par deleģēto aktu: regulatīvajos tehniskajos standartos par vienoto elektronisko ziņošanas formātu noteiktās taksonomijas 2020. gada atjauninājums
PDF 122kWORD 44k
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 6. novembra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/815 groza attiecībā uz regulatīvajos tehniskajos standartos par vienoto elektronisko ziņošanas formātu noteiktās taksonomijas 2020. gada atjauninājumu (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu (C(2020)7523),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 18. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2020. gada 4. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK(1), un jo īpaši tās 4. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(2), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai 2020. gada 18. jūnijā iesniedza Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/815 ir noteikts vienotais elektroniskās ziņošanas formāts, kas minēts Direktīvas 2004/109/EK 4. panta 7. punktā un kas emitentiem jāizmanto, sagatavojot savus gada finanšu pārskatus;

B.  tā kā vienotā elektroniskā ziņošanas formāta pamata taksonomija balstās uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) taksonomiju un to paplašina; SFPS fonds katru gadu atjaunina SFPS taksonomiju, lai cita starpā ņemtu vērā jaunus SFPS vai grozījumus esošajos SFPS, tās informācijas analīzi, kas parasti tiek nodota praksē, un minētās taksonomijas vai izmantotās tehnoloģijas vispārējā satura uzlabojumus;

C.  tā kā Komisijas 2020. gada 6. novembra deleģētajā regulā ir paredzēts, ka to piemēros gada finanšu pārskatiem, kuros ietverti pārskati par finanšu gadiem, kuri sākas 2021. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma; tā kā emitentiem būs atļauts pieņemt minētajā regulā noteikto taksonomiju finanšu gadiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma;

D.  tā kā Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu trīs mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas;

E.  tā kā Komisija par deleģēto aktu paziņoja 2020. gada 6. novembrī un tādēļ trīs mēnešu laikposms Parlamenta vai Padomes iespējamo iebildumu izteikšanai beigsies pēc 2021. gada 1. janvāra – datuma, kas noteikts deleģētajā aktā, lai tas stātos spēkā;

F.  tā kā nav pamata iebilst pret deleģēto aktu,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.
(2) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika