Indeks 
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
 Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I
 Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
 Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego ***
 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II
 Europejski Rok Kolei (2021) ***I
 Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz niektóre przepisy dotyczące tranzytu i przeładunku
 Brak sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia: grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Znak identyfikacyjny, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: terminy składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa, Wysp Normandzkich i Wyspy Man
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: dokonana w 2020 r. aktualizacja taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania

Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
PDF 121kWORD 42k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nominacji Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0350/2020),

–  uwzględniając art. 129 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0249/2020),

A.  mając na uwadze, że pismem z dnia 5 listopada 2020 r. Rada zasięgnęła opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Marka Opioły na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

B.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

C.  mając na uwadze, że 7 grudnia 2020 r. komisja przeprowadziła przesłuchanie kandydata, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  wydaje negatywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego i wzywa Radę do wycofania tej nominacji i przedstawienia Parlamentowi nowej kandydatury;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli państw członkowskich.


Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I
PDF 132kWORD 44k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0308),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0203/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 2 grudnia 2020 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 52 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0231/2020),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007

P9_TC1-COD(2020)0139


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/56.)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
PDF 119kWORD 41k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (09292/2020),

–  uwzględniając projekt Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią (15260/2019),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0205/2020),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9‑0239/2020),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Japonii.


Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
PDF 123kWORD 41k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11260/20),

–  uwzględniając porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (11315/20),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0372/2020),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Budżetowej,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0244/2020),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Islamskiej Republiki Mauretańskiej.


Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego ***
PDF 123kWORD 41k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11262/20),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka (11271/20),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0368/2020),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0243/2020),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Wysp Cooka.


Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II
PDF 136kWORD 45k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, parlament Irlandii, Radę Związkową Austrii i Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2018 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0753),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0241/2020),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu prawnego wraz z przewodniczącym Rady zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE AKTÓW DELEGOWANYCH W DYREKTYWIE W SPRAWIE WODY PITNEJ

Komisja ubolewa nad decyzją współprawodawców polegającą na ograniczeniu jej uprawnień do zmiany załączników do zmienionej dyrektywy o wodzie pitnej wyłącznie do załącznika III, podczas gdy Komisja w swoim pierwotnym wniosku dążyła do uzyskania uprawnień do zmiany załączników I–IV(4).

Komisja w szczególności ubolewa nad tym, że współprawodawcy nie zgodzili się na przyznanie uprawnienia do zmiany załącznika II, co jest szczególnie potrzebne w związku z koniecznością dostosowania wymogów dotyczących monitorowania określonych w załączniku II do postępu naukowo-technicznego.

DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW WYKONAWCZYCH

Komisja podkreśla, że powołanie się na art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (UE) nr 182/2011(5) bez należytego uzasadnienia jest sprzeczne z literą i duchem tego rozporządzenia. Skorzystanie z tego przepisu musi wynikać z konkretnej potrzeby odstąpienia od zasady, zgodnie z którą Komisja może przyjąć projekt aktu wykonawczego, w przypadku gdy nie została wydana opinia. Jako że korzystanie z tego przepisu stanowi wyjątek od ogólnej zasady ustanowionej w art. 5 ust. 4, nie można go postrzegać jako przejawu „swobody decyzyjnej” prawodawcy, lecz należy przyjąć wykładnię zawężającą, która wymaga uzasadnienia.

(1) Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 107.
(2) Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 46.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0320.
(4) COM(2017)0753.
(5) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


Europejski Rok Kolei (2021) ***I
PDF 101kWORD 43k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0078),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0076/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lipca 2020 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 14 października 2020 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 18 listopada 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0191/2020),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/...w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021)

P9_TC1-COD(2020)0035


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2020/2228.)

(1) Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 149.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
PDF 130kWORD 42k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0774),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0378/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0253/2020),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

P9_TC1-COD(2020)0343


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2021/8.)


Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
PDF 135kWORD 43k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie WRF),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2020 przyjęty przez Komisję dnia 9 października 2020 r. (COM(2020)0962),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 10/2020 przyjęte przez Radę dnia 8 grudnia 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 9 grudnia 2020 r. (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0252/2020),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 10/2020 jest zwiększenie poziomu środków na płatności zgodnie ze zaktualizowaną prognozą i po uwzględnieniu przegrupowań zaproponowanych w „przesunięciu zbiorczym” (DEC 16/2020), dostosowanie strony dochodów w celu uwzględnienia wpływu różnic kursowych i dodatkowych pobranych grzywien oraz włączenie do budżetu dalszych, bardziej ograniczonych dostosowań wydatków dotyczących poziomu środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i niektórych agencji zdecentralizowanych (ESMA, EIOPA, EUNB i ELA);

B.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 10/2020 proponuje się całkowity wzrost środków na płatności o 1 569,3 mln EUR w odniesieniu do działu 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, działu 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, działu 2 „Trwały wzrost gospodarczy – zasoby naturalne” i działu 4 „Globalny wymiar Europy”;

C.  mając na uwadze, że środki na płatności w wysokości 93,8 mln EUR pomogą wywiązać się z zobowiązań instrumentu gwarancji kredytowych w ramach programu COSME w celu wsparcia MŚP dotkniętych skutkami gospodarczymi kryzysu związanego z COVID-19;

D.  mając na uwadze, że dodatkowe środki na płatności w wysokości 750 mln EUR w ramach EFRROW pozwolą sfinansować zwłaszcza płatności ryczałtowe w celu zapewnienia pomocy rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom rolnym dotkniętym skutkami kryzysu związanego z COVID-19;

E.  mając na uwadze, że środki na płatności w wysokości 586 mln EUR wesprą globalną reakcję UE, aby pomóc krajom partnerskim za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) oraz Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI);

F.  mając na uwadze, że staranny przegląd wykonania budżetu agencji zdecentralizowanych wykazał oszczędności, które przyczyniają się do zmniejszenia środków na płatności o 9,1 mln EUR;

G.  mając na uwadze, że grzywny i kary pieniężne w wysokości 128 mln EUR zainkasowane do końca września 2020 r. przyczyniły się do zmniejszenia wkładów państw członkowskich do budżetu Unii z tytułu zasobów własnych;

H.  mając na uwadze, że ogólnym proponowanym skutkiem projektu budżetu korygującego nr 10/2020 po stronie dochodów jest zmniejszenie innych dochodów o 588 mln EUR, zrównoważone odpowiednim wzrostem wkładów opartych na DNB;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 10/2020, który ma na celu – w kontekście kryzysu związanego z COVID-19 – zapewnienie dodatkowych środków na płatności w wysokości 1 569,3 mln EUR po uwzględnieniu przegrupowań zaproponowanych w „przesunięciu zbiorczym”, dostosowanie strony dochodów i włączenie do budżetu dalszych, bardziej ograniczonych dostosowań wydatków;

2.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 10/2020;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 9/2020 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 57 z 27.2.2020.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.


Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz niektóre przepisy dotyczące tranzytu i przeładunku
PDF 130kWORD 44k
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 29 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku (C(2020)07418),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 6 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 2 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)(1), w szczególności jego art. 51 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 144 ust. 6,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2124(2) ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich(3) kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii;

B.  mając na uwadze, że art. 51 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących przepisów w celu ustanowienia ograniczeń czasowych i ustaleń dotyczących przeprowadzania kontroli dokumentacji oraz, w razie konieczności, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich w odniesieniu do kategorii zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym, o których mowa w art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia, i które są wprowadzane do Unii drogą morską lub drogą powietrzną z państwa trzeciego, jeżeli te zwierzęta lub towary są przemieszczane ze statku lub statku powietrznego i są przewożone pod dozorem celnym na inny statek lub statek powietrzny w tym samym porcie lub porcie lotniczym w ramach przygotowania do dalszej podróży (zwane dalej „przeładowywanymi przesyłkami”), a ponadto określa, w jakich przypadkach i na jakich warunkach można zezwolić na tranzyt przesyłek zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1, oraz jakie kontrole urzędowe takich przesyłek przeprowadza się w punktach kontroli granicznej, w tym przypadki i warunki przechowywania towarów w specjalnie zatwierdzonych składach celnych lub w wolnych obszarach celnych;

C.  mając na uwadze, że w dniu 29 października 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi rozporządzenie delegowane, co zapoczątkowało dwumiesięczny okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia delegowanego;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane wprowadza między innymi elastyczność w zarządzaniu kontrolami urzędowymi towarów przewożonych z jednego z państw członkowskich przez Wielką Brytanię do Irlandii i odwrotnie (lądowe połączenie transportowe), umożliwiając korzystanie z krajowych systemów zarządzania informacjami i przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla zainteresowanych państw członkowskich;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym i być stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r., aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa w tym rozporządzeniu, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dniem 31 grudnia 2020 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
(2) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 73).
(3) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej.


Brak sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia: grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany
PDF 132kWORD 43k
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmującej dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi) (D070073/02 – 2020/2898(RPS))
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmującej dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi) (D070073/02),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(1), w szczególności jego art. 58 i 131,

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 20 listopada 2020 r. przez komitet, o którym mowa w art. 133 wyżej wspomnianego rozporządzenia,

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 23 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

–  uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 2 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 5a ust. 3 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–  uwzględniając art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany („grupa substancji”) spełnia kryteria określone w art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i jest wymieniona w załączniku XIV do tego rozporządzenia; mając na uwadze, że ostatecznym terminem składania wniosków dla grupy substancji był dzień 4 lipca 2019 r., a datę ostateczną wyznaczono na dzień 4 stycznia 2021 r.;

B.  mając na uwadze, że grupę substancji wykorzystuje się w produkcji zestawów diagnostycznych in vitro oraz przy opracowywaniu szczepionek do zwalczania COVID-19 i możliwe, że będzie również stosowana w produkcji tych szczepionek; mając na uwadze, że w związku z tym, niezwykle ważne jest zadbanie o to, aby grupa substancji mogła być nadal stosowana po 4 stycznia 2021 r. do określonych celów, do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania COVID-19, jako nadzwyczajny środek ochrony zdrowia publicznego;

C.  mając na uwadze, że w dniu 27 listopada 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi projekt rozporządzenia, co zapoczątkowało okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia;

D.  mając na uwadze, że w projekcie rozporządzenia Komisji między innymi przesuwa się ostateczny termin składania wniosków dla grupy substancji na dzień przypadający 18 miesięcy po wejściu w życie tego rozporządzenia, aby umożliwić przygotowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na niektóre zastosowania, a tym samym przesuwa się datę ostateczną dla grupy substancji na dzień przypadający 36 miesięcy po wejściu rozporządzenia w życie;

E.  mając na uwadze, że projekt rozporządzenia Komisji powinien wejść w życie w trybie pilnym i powinno ono być stosowane z mocą wsteczną od dnia 4 lipca 2019 r., aby uniknąć luki w okresie, w którym można skutecznie składać wnioski o zastosowanie do badań, opracowywania i produkcji produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub akcesoriów do wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, z myślą o ich wykorzystaniu do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania COVID-19 oraz stosowaniu w takich wyrobach lub akcesoriach, tak aby stosowanie to było objęte zakresem art. 56 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

F.  mając na uwadze, że niniejsza decyzja zostaje wydana jako nadzwyczajny środek ochrony zdrowia publicznego, aby zapewnić możliwość dalszego stosowania grupy substancji po 4 stycznia 2021 r. do określonych celów, do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania COVID-19;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i tytułem informacji Radzie.

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.


Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Znak identyfikacyjny, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej
PDF 128kWORD 42k
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765),

–  uwzględniając pismo Komisji z 7 grudnia 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 oraz art. 11a ust. 6,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, w szczególności w załączniku II do tego rozporządzenia określono wymogi dotyczące znaków identyfikacyjnych, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymogi dotyczące kodów państw, które mają być stosowane przez państwa członkowskie i państwa trzecie;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (WE) nr 853/2004 jak również oparte na nim akty Komisji mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego; mając na uwadze, że z tego powodu konieczna jest zmiana wymogów ustanowionych w załączniku II do tego rozporządzenia dotyczących znaku identyfikacyjnego, który powinien być używany w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej;

C.  mając na uwadze, że w dniu 7 grudnia 2020 r. Komisja przekazała Parlamentowi rozporządzenie delegowane, co zapoczątkowało dwumiesięczny okres kontroli, w którym Parlament może zgłosić sprzeciw wobec tego rozporządzenia delegowanego;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane dostosowuje znak identyfikacyjny, który ma być stosowany na produktach pochodzenia zwierzęcego produkowanych w Irlandii Północnej;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie dnia 1 stycznia 2021 r., aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa w tym rozporządzeniu, po upływie w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.


Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16
PDF 129kWORD 43k
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D069602/01),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości(1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

–  uwzględniając opinię wydaną 26 października 2020 r. przez Komitet Regulacyjny Rachunkowości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002,

–  uwzględniając pismo Komisji z 28 października 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 2 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–  uwzględniając art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że 27 sierpnia 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4, 7, 9 i 16; mając na uwadze, że zmiany te mają na celu zapewnienie ogólnej ulgi w związku z „2 etapem” zastąpienia międzybankowej stopy procentowej (IBOR); mając na uwadze, że proponowane zmiany dotyczą skutków sprawozdawczości finansowej wynikających z faktycznego zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej dla modyfikacji instrumentów finansowych (zmiany wartości) i rachunkowości zabezpieczeń oraz zapobiegają niepożądanemu wpływowi rachunkowości na wycenę (lub usunięcie z bilansu) instrumentów finansowych i umów leasingu, a także zaprzestania powiązań zabezpieczających ze względu na regulowaną zmianę stóp referencyjnych; mając na uwadze, że bez proponowanych zmian przedsiębiorstwa mogłyby być zmuszone do natychmiastowego uznania zmian wartości zysków lub strat lub zerwania powiązań zabezpieczających, mimo że nie zmieniły swojej strategii zarządzania ryzykiem; mając na uwadze, że Komisja wezwała RMSR do przyspieszenia publikacji proponowanych zmian, tak aby Unia mogła je zatwierdzić w odpowiednim terminie;

B.  mając na uwadze, że Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przedstawiła Komisji pozytywną opinię w dniu 14 września 2020 r.;

C.  mając na uwadze, że Komisja uznała, iż interpretacja spełnia techniczne kryteria przyjęcia wymagane na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, i utrzymuje, że proponowane zmiany pozwoliłyby uniknąć przerwania powiązań zabezpieczających w następstwie niepewności związanych z przejściem na IBOR, tak aby sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z zasadami MSSF mogły prawidłowo obrazować wpływ zarządzania ryzykiem i zapobiegać nadmiernej niestabilności zysków lub strat;

D.  mając na uwadze, że jako datę wejścia w życie tych zmian RMSR wyznaczyła 1 stycznia 2021 r. z możliwością wcześniejszego zastosowania; mając na uwadze, że w swoich sprawozdaniach finansowych za rok 2020 instytucje finansowe podlegające obowiązkowi prowadzenia rachunkowości zgodnie z zasadami MSSF i MSR nie mogą uwzględnić proponowanych zmian przed ich zatwierdzeniem i publikacją; mając na uwadze, że gdyby przedsiębiorstwa unijne nie były w stanie skorzystać z ulgi przewidzianej w ww. zmianach, znalazłyby się w bardziej niekorzystnej sytuacji niż ich konkurenci podlegający innym porządkom prawnym; mając zatem na uwadze, że zmiany te należy zatwierdzić i opublikować przed końcem grudnia 2020 r., tak aby miały zastosowanie do okresów finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r., po tej dacie lub przed nią;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i tytułem informacji Radzie.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.


Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: terminy składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa, Wysp Normandzkich i Wyspy Man
PDF 128kWORD 43k
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2020)08072,

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 26 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 2 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny(1), w szczególności jego art. 131 lit. b), art. 265 lit. a) oraz art. 284 ust. 5,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego(2),

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane określa terminy, w których przedsiębiorcy muszą dostarczyć organom celnym państw członkowskich określone dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do przewozu drogą morską towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa lub mających miejsce przeznaczenia w tym kraju;

B.  mając na uwadze, że w wyniku negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej ze Zjednoczonym Królestwem w dniu zatwierdzenia rozporządzenia delegowanego nie osiągnięto porozumienia w sprawie zwolnienia z obowiązku przekazywania z wyprzedzeniem danych dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów, które mają być przewożone drogą morską i które pochodzą ze Zjednoczonego Królestwa lub dla których kraj ten jest miejscem przeznaczenia;

C.  mając na uwadze, że środek o identycznym celu co rozporządzenie delegowane został przyjęty przez Komisję w dniu 19 grudnia 2018 r.(3) w celu przygotowania się do ewentualnej sytuacji, w której nie doszłoby do porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, chociaż zawarcie umowy o wystąpieniu sprawiło, że tekst ten stał się zbędny;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie jak najszybciej, aby zapewnić sprawne codzienne funkcjonowanie administracji celnych i podmiotów gospodarczych po zakończeniu okresu przejściowego;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
(2) Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1.
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/334 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man (Dz.U. L 60 z 28.2.2019, s. 1).


Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: dokonana w 2020 r. aktualizacja taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania
PDF 126kWORD 43k
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do dokonanej w 2020 r. aktualizacji taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)7523),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 18 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 4 grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE(1), w szczególności jej art. 4 ust. 7,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) no 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(2), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

–  uwzględniając projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w dniu 18 czerwca 2020 r.,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Prawnej,

–  uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 określono europejski jednolity format elektroniczny, o którym mowa w art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE, który ma być stosowany przez emitentów przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych;

B.  mając na uwadze, że podstawowa taksonomia stosowana w europejskim jednolitym formacie elektronicznym opiera się na taksonomii międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i ją rozszerza; Fundacja MSSF co roku aktualizuje taksonomię MSSF w celu uwzględnienia, między innymi, publikacji nowych MSSF lub zmian w istniejących MSSF, analizy informacji, które są zazwyczaj przekazywane w praktyce, oraz udoskonalenia ogólnej treści tej taksonomii lub zastosowanej technologii;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 6 listopada 2020 r. przewiduje, że będzie ono miało zastosowanie do rocznych sprawozdań finansowych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później; mając na uwadze, że emitenci będą mogli przyjąć taksonomię określoną w tym rozporządzeniu w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. lub później;

D.  mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada mają prawo wyrażenia sprzeciwu wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od daty zawiadomienia o tym akcie;

E.  mając na uwadze, że akt delegowany został notyfikowany przez Komisję w dniu 6 listopada 2020 r., a zatem trzymiesięczny termin na ewentualny sprzeciw ze strony Parlamentu lub Rady upływa po dniu 1 stycznia 2021 r., czyli po dniu wejścia w życie tego aktu delegowanego;

F.  mając na uwadze, że nie ma podstaw do sprzeciwu wobec wspomnianego aktu delegowanego;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności