Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 15. december 2020 - Bruselj
Imenovanje Mareka Opiole za člana Računskega sodišča
 Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune ***I
 Sklenitev sporazuma med EU in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu ***
 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: podaljšanje Protokola ***
 Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki: podaljšanje Protokola o izvajanju ***
 Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***II
 Evropsko leto železnic (2021) ***I
 Pooblastitev Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I
 Predlog spremembe proračuna št. 10/2020: Povečanje odobritev plačil in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: uradni nadzor na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekatere določbe o tranzitu in pretovarjanju
 Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: skupina snovi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: identifikacijska oznaka, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko
 Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: Mednarodni računovodski standard 39 in mednarodni standardi računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: roki za vložitev vstopnih skupnih deklaracij in predodhodnih deklaracij pri prevozu po morju iz Združenega kraljestva, Kanalskih otokov in otoka Man ter na ta območja
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: posodobitev taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020

Imenovanje Mareka Opiole za člana Računskega sodišča
PDF 114kWORD 41k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o imenovanju Mareka Opiole za člana Računskega sodišča (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C9-0350/2020),

–  ob upoštevanju člena 129 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0249/2020),

A.  ker se je Svet s pismom z dne 5. novembra 2020 posvetoval z Evropskim parlamentom o imenovanju Mareka Opiole za člana Računskega sodišča;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

C.  ker je imel nato kandidat 7. decembra 2020 predstavitev v odboru, ki jo je začel z uvodno izjavo, nadaljeval pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

1.  ne odobri predloga Sveta, da se Mareka Opiolo imenuje za člana Računskega sodišča, in zahteva od Sveta, naj umakne ta predlog in Parlamentu predstavi novega;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune ***I
PDF 124kWORD 43k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0308),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0203/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 2. decembra 2020(1),

–  ob upoštevanju člena 59 in člena 52(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0231/2020),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007

P9_TC1-COD(2020)0139


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/56.)

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Sklenitev sporazuma med EU in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu ***
PDF 112kWORD 42k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Japonsko (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09292/2020),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Japonsko (15260/2019),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0205/2020),

–  ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0239/2020),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Japonske.


Sporazum med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: podaljšanje Protokola ***
PDF 116kWORD 41k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020 (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11260/20),

–  ob upoštevanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020 (11315/20),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0372/2020),

–  ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0244/2020),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Islamske republike Mavretanije.


Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki: podaljšanje Protokola o izvajanju ***
PDF 113kWORD 41k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11262/20),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov (11271/20),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0368/2020),

–  ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0243/2020),

1.  odobri sklenitev Sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Cookovih otokov.


Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***II
PDF 125kWORD 44k
Resolucija
Priloga
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češke poslanske zbornice, irskega parlamenta, avstrijskega zveznega sveta in spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. maja 2018(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0753),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0241/2020),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE O DELEGIRANIH AKTIH V DIREKTIVI O PITNI VODI

Komisija obžaluje odločitev sozakonodajalcev, da njeno pooblastilo za spreminjanje prilog k revidirani direktivi o pitni vodi omejita na Prilogo III, čeprav si je v prvotnem predlogu(4) prizadevala za pooblastilo, s katerim bi lahko spreminjala priloge I do IV.

Komisija zlasti obžaluje, da sozakonodajalca nista privolila v pooblastilo za spreminjanje Priloge II, čeprav bi bilo to zaradi potrebe po prilagajanju zahtev spremljanja, določenih v Prilogi II, znanstvenemu in tehničnemu napredku še kako nujno.

IZJAVA KOMISIJE O POSTOPKU SPREJEMANJA IZVEDBENIH AKTOV

Komisija poudarja, da je sklicevanje na točko (b) drugega pododstavka člena 5(4) brez ustrezne utemeljitve v nasprotju s črko in duhom Uredbe (EU) št. 182/2011(5). Ta določba se uporablja samo, če obstaja posebna potreba po odmiku od načelnega pravila, po katerem lahko Komisija sprejme osnutek izvedbenega akta, kadar ni podano mnenje. Ker gre pri tem za izjemo od splošnega pravila iz člena 5(4), se takšna uporaba ne more šteti za zgolj „diskrecijsko pravico“ zakonodajalca, ampak jo je treba razlagati restriktivno in njeno uporabo utemeljiti.

(1) UL C 367, 10.10.2018, str. 107.
(2) UL C 361, 5.10.2018, str. 46.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0320.
(4) COM(2017)0753.
(5) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


Evropsko leto železnic (2021) ***I
PDF 124kWORD 43k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0078),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0076/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. julija 2020(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z dne 14. oktobra 2020(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 18. novembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9-0191/2020),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2020 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

P9_TC1-COD(2020)0035


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2020/2228.)

(1) UL C 364, 28.10.2020, str. 149.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Pooblastitev Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I
PDF 123kWORD 42k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0774),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0378/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0253/2020),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2020 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje odobrenega kapitala Evropskega investicijskega sklada

P9_TC1-COD(2020)0343


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2021/8.)


Predlog spremembe proračuna št. 10/2020: Povečanje odobritev plačil in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov
PDF 126kWORD 44k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 10/2020 za proračunsko leto 2020: Povečanje odobritev plačil skladno s posodobljenimi napovedmi odhodkov ter druge prilagoditve odhodkov in prihodkov (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet 27. novembra 2019(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 10/2020, ki ga je Komisija sprejela 9. oktobra 2020 (COM(2020)0962),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 10/2020, ki ga je Svet sprejel 8. decembra 2020 in ga 9. decembra 2020 posredoval Parlamentu (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0252/2020),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 10/2020 povečati odobrena plačila v skladu s posodobljeno napovedjo in ob upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v „globalni prerazporeditvi“ (DEC 16/2020), prilagoditi prihodkovni del tako, da bo vključeval učinek tečajnih razlik in dodatnih izterjanih glob, ter predvideti dodatne bolj omejene prilagoditve odhodkov v zvezi s sredstvi Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in nekaterih decentraliziranih agencij (ESMA, EIOPA, EBA in ELA);

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 10/2020 določa splošno povečanje odobritev plačil za 1 569,3 milijona EUR v razdelkih 1a – „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“, 1b – „Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija“, 2 – „Trajnostna rast: naravni viri“ in 4 – „Evropa v svetu“;

C.  ker bodo odobritve plačil v višini 93,8 milijona EUR prispevale k izpolnjevanju obveznosti jamstvene sheme za posojila v programu COSME za podporo malim in srednjim podjetjem, ki so jih prizadele gospodarske posledice krize zaradi COVID-19;

D.  ker bo 750 milijonov EUR dodatnih odobritev plačil za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) namenjenih zlasti financiranju pavšalnih plačil, da se zagotovi pomoč kmetom in malim in srednje velikim kmetijskim podjetjem, ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19;

E.  ker bodo odobritve plačil v višini 586 milijonov EUR namenjene globalnemu odzivu EU za pomoč partnerskim državam prek instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in instrumenta za razvojno sodelovanje (DCI);

F.  ker so bili pri skrbnem pregledu izvrševanja proračuna decentraliziranih agencij ugotovljeni prihranki, zaradi katerih bo mogoče odobritve plačil zmanjšati za 9,1 milijona EUR;

G.  ker so se zaradi glob in denarnih kazni v višini 128 milijonov EUR, plačanih do konca septembra 2020, zmanjšali prispevki držav članic iz lastnih sredstev v proračun Unije;

H.  ker je predlagani skupni učinek predloga spremembe proračuna št. 10/2020 na strani prihodkov zmanjšanje drugih prihodkov za 588 milijonov EUR, ponovno izravnano z ustreznim povečanjem prispevkov iz naslova BND;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 10/2020, kot ga je predložila Komisija in s katerim se v okviru krize zaradi COVID-19 zagotavlja 1 569,3 milijona EUR dodatnih odobritev plačil po upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v „globalni prerazporeditvi“, da bi prilagodili stran prihodkov in v proračun vključili dodatne bolj omejene prilagoditve odhodkov;

2.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 10/2020;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 9/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 57, 27.2.2020.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


Nenasprotovanje delegiranemu aktu: uradni nadzor na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekatere določbe o tranzitu in pretovarjanju
PDF 121kWORD 43k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 29. oktobra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 glede uradnega nadzora na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekaterih določb o tranzitu in pretovarjanju (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije z dne 29. oktobra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 glede uradnega nadzora na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekaterih določb o tranzitu in pretovarjanju (C(2020)07418),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 6. novembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru)(1) in zlasti točk (b) in (d) člena 51(1) in člena 144(6),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker so v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2124(2) vzpostavljena pravila za uradni nadzor, ki ga pristojni organi držav članic(3) izvajajo nad pošiljkami živali in blaga, ki so v tranzitu ali prenosu oziroma ki se nadalje prevažajo skozi Unijo;

B.  ker se v skladu s točkama (b ) in (d) člena 51(1) Uredbe (EU) 2017/625 na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s pravili za določitev rokov in ureditev za izvajanje dokumentacijskih pregledov ter po potrebi identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov kategorij živali in blaga, za katere velja uradni nadzor iz člena 47(1) navedene uredbe, ki vstopajo v Unijo s pomorskim ali zračnim prevozom iz tretje države, kadar se navedene živali ali blago s plovila ali zrakoplova v okviru priprav na nadaljnje potovanje pod carinskim nadzorom prevažajo na druga plovila ali zrakoplove v istem pristanišču ali na istem letališču (v nadaljnjem besedilu: pretovorjene pošiljke), kakor tudi s pravili za določitev primerov in pogojev, v katerih se lahko odobri tranzit pošiljk, ki vsebujejo kategorije živali in blaga iz člena 47(1) navedene uredbe, ter izvede uradni nadzor takih pošiljk, ki ga je treba izvesti na mejnih kontrolnih točkah, vključno s primeri in pogoji za skladiščenje blaga v posebej odobrenih carinskih skladiščih ali v prostih conah;

C.  ker je Komisija 29. oktobra 2020 Parlamentu posredovala delegirano uredbo, s čimer je začel teči dvomesečni rok za pregled, v katerem lahko Parlament tej delegirani uredbi nasprotuje;

D.  ker delegirana uredba med drugim uvaja prožnost pri upravljanju uradnega nadzora blaga, ki se premika iz države članice skozi ozemlje Velike Britanije na Irsko in obratno („zemeljski most“), saj omogoča uporabo nacionalnih sistemov za upravljanje informacij, s čimer prispeva k zmanjšanju upravnega bremena za zadevne države članice;

E.  ker bi morala delegirana uredba začeti veljati čim prej in se uporabljati od 1. januarja 2021, da bi zagotovili veljavnost ukrepov iz uredbe po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in iz Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki se konča 31. decembra 2020;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 95, 7.4.2017, str. 1.
(2) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (UL L 321, 12.12.2019, str. 73).
(3) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se ta uredba uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.


Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: skupina snovi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran
PDF 123kWORD 42k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupine snovi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (zajema natančno opredeljene snovi in snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale, polimere in homologe) (D070073/02 – 2020/2898(RPS))
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupine snovi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (zajema natančno opredeljene snovi in snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale, polimere in homologe) (D070073/02),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(1) ter zlasti členov 58 in 131 Uredbe,

–  ob upoštevanju mnenja z dne 20. novembra 2020, ki ga je podal odbor iz člena 133 navedene uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 23. novembra 2020, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval osnutku uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 5a(3) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2),

–  ob upoštevanju člena 112(4)(d) in člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker skupina snovi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (v nadaljnjem besedilu skupina snovi) izpolnjuje merila iz točke (f) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006 in je na seznamu v Prilogi XIV k navedeni uredbi; ker je datum zadnje uporabe za to skupino snovi 4. julij 2019, datum poteka pa 4. januar 2021;

B.  ker se ta skupina snovi uporablja za proizvodnjo in vitro diagnostičnih kompletov in pri razvoju cepiv proti COVID-19 ter naj bi se uporabljala tudi pri proizvodnji teh cepiv; ker je zato izjemoma za varovanje javnega zdravja nadvse pomembno zagotoviti, da se lahko skupina snovi po 4. januarju 2021 še naprej uporablja za posebne namene za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje COVID-19;

C.  ker je Komisija 27. novembra 2020 Parlamentu posredovala osnutek uredbe Komisije, s čimer je začel teči rok za pregled, v katerem lahko Parlament uredbi nasprotuje;

D.  ker se z osnutkom uredbe Komisije uvaja preložitev datuma zadnje uporabe za to skupino snovi na 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, da se bodo lahko ustrezno pripravile vloge za avtorizacijo navedene vrste uporabe, pa tudi preložitev datuma poteka za to skupino snovi na 36 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe;

E.  ker bi moral osnutek uredbe Komisije začeti veljati čim prej in bi se moral uporabljati retroaktivno od 4. julija 2019, da bi se izognili vrzeli v obdobju, v katerem se lahko vloge za uporabo za raziskave, razvoj in proizvodnjo zdravil, medicinskih pripomočkov ali dodatkov k medicinskim pripomočkom, vključno z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, z namenom njihove uporabe za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje COVID-19 in uporabo v teh medicinskih pripomočkih ali dodatkih veljavno predložijo, tako da je uporaba skladna s točko (d) člena 56(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

F.  ker se sklep izjemoma za varovanje javnega zdravja odobri, da se bo lahko ta skupina snovi po 4. januarju 2021 še naprej uporabljala za posebne namene za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje COVID-19;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji in v vednost Svetu.

(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


Nenasprotovanje delegiranemu aktu: identifikacijska oznaka, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko
PDF 117kWORD 42k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 7. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije z dne 7. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko (C(2020)08765),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 7. decembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane predsedniku konference predsednikov odborov z dne 11. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora(1), zlasti členov 10(1) in 11a(6),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora za nosilce živilske dejavnosti in zlasti Priloga II k navedeni uredbi določa zahteve glede identifikacijske oznake, ki jo morajo nosilci živilske dejavnosti uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora, vključno z zahtevami glede oznak držav, ki jih morajo uporabljati države članice in tretje države;

B.  ker se v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (sporazum o izstopu) ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu Uredba (ES) št. 853/2004 in akti Komisije, ki na njej temeljijo, še naprej uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja; ker je zato treba spremeniti zahteve iz Priloge II k navedeni uredbi glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabljati v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko;

C.  ker je Komisija 7. decembra 2020 Parlamentu posredovala delegirano uredbo, s čimer je začel teči dvomesečni rok za pregled, v katerem lahko Parlament tej delegirani uredbi nasprotuje;

D.  ker se z delegirano uredbo prilagodi identifikacijska oznaka, ki jo je treba uporabiti za proizvode živalskega izvora, proizvedene na Severnem Irskem;

E.  ker bi se morala delegirana uredba uporabljati od 1. januarja 2021, da bi ukrepi iz navedene uredbe zagotovo začeli veljati po koncu prehodnega obdobja iz sporazuma o izstopu 31. decembra 2020;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: Mednarodni računovodski standard 39 in mednarodni standardi računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16
PDF 120kWORD 42k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D069602/01),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov(1) in zlasti člena 3(1),

–  ob upoštevanju mnenja z dne 26. oktobra 2020, ki ga je podal Računovodski regulativni odbor iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1606/2002,

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 28. oktobra 2020, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval osnutku uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2),

–  ob upoštevanju člena 112(4)(d) in člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde dne 27. avgusta 2020 objavil spremembe Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 4, 7, 9 in 16; ker je namen teh sprememb zagotoviti splošno pomoč v prvi fazi zamenjave medbančne obrestne mere; ker predlagane spremembe obravnavajo posledice finančnega poročanja, ki izhajajo iz dejanske nadomestitve referenčne obrestne mere, za spremembe finančnih instrumentov (spremembe vrednosti) in obračunavanje varovanja pred tveganjem ter preprečujejo neželene računovodske učinke na vrednotenje (ali odpravo pripoznanja) finančnih instrumentov in najemnih pogodb ter prekinitev razmerij varovanja pred tveganjem zaradi regulativne nadomestitve referenčnih obrestnih mer; ker bodo podjetja brez predlaganih sprememb morda morala takoj priznati spremembe vrednosti poslovnega izida ali prekiniti razmerja varovanja pred tveganjem, čeprav niso spremenila svoje strategije obvladovanja tveganj; ker je Komisija pozvala Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde, naj pospeši izdajo predlaganih sprememb, da jih bo lahko Unija pravočasno potrdila;

B.  ker je Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje 14. septembra 2020 Komisiji priporočila, naj podpre te spremembe;

C.  ker je Komisija ugotovila, da razlaga izpolnjuje tehnična merila za sprejetje, kot jih določa člen 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002, in meni, da bi s predlaganimi spremembami preprečili prekinitev razmerij varovanja pred tveganjem zaradi negotovosti v zvezi s prehodom z medbančne obrestne mere , da bodo lahko računovodski izkazi v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ustrezno prikazovali učinek obvladovanja tveganja in preprečili neupravičeno nestanovitnost dobička ali izgube;

D.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske za datum začetka veljavnosti sprememb določil 1. januarja 2021, pri čemer je dovoljena uporaba pred tem datumom; ker finančne institucije, ki pri računovodenju uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja in mednarodne računovodske standarde, predlaganih sprememb ne morejo uporabljati v svojih računovodskih izkazih za leto 2020 pred njihovim uradnim sprejetjem in objavo; ker bi bila podjetja Unije v slabšem položaju v primerjavi s tekmeci v drugih jurisdikcijah, če ne bi mogla izkoristiti ugodnosti sprememb; ker bi bilo treba zato predlagane spremembe odobriti in objaviti pred koncem decembra 2020, da bi se lahko že uporabile za finančna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pred tem datumom;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji, in Svetu v vednost.

(1) UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


Nenasprotovanje delegiranemu aktu: roki za vložitev vstopnih skupnih deklaracij in predodhodnih deklaracij pri prevozu po morju iz Združenega kraljestva, Kanalskih otokov in otoka Man ter na ta območja
PDF 121kWORD 42k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 20. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede rokov za vložitev vstopnih skupnih deklaracij in predodhodnih deklaracij pri prevozu po morju iz Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kanalskih otokov in otoka Man ter na ta območja (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)08072),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 26. novembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije(1), zlasti člena 131, točka (b), člena  265, točka (a) in člena  284(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije(2),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker delegirana uredba določa roke, v katerih morajo gospodarski subjekti carinskim organom držav članic predložiti varnostne in varstvene podatke o gibanju blaga, ki izvira iz Združenega kraljestva ali je tja namenjeno, po morju;

B.  ker pogajanja o prihodnjem trgovinskem sporazumu z Združenim kraljestvom na dan odobritve delegirane uredbe niso prinesla dogovora o opustitvi obveznosti predložitve vnaprejšnjih varnostnih podatkov o blagu, ki se prevaža po morju in izvira iz Združenega kraljestva ali je tja namenjeno;

C.  ker je Komisija 19. decembra 2018(3) sprejela ukrep z enakim namenom, kot ga ima delegirana uredba, da bi se pripravila na možnost, po kateri dogovora o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Unije ne bi bilo, čeprav je bilo zaradi sklenitve sporazuma o izstopu to besedilo odveč;

D.  ker bi morala ta delegirana uredba začeti veljati čim prej, da se zagotovi nemoteno vsakodnevno delo carinskih uprav in gospodarskih subjektov po koncu prehodnega obdobja;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
(2) UL L 343, 29.12.2015, str. 1.
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/334 z dne 19.12.2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede rokov za vložitev vstopnih skupnih deklaracij in predodhodnih deklaracij pri prevozu po morju iz Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kanalskih otokov in otoka Man ter na ta območja (UL L 60, 28.2.2019, str. 1).


Nenasprotovanje delegiranemu aktu: posodobitev taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020
PDF 119kWORD 42k
Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 6. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020 (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)7523),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 18. novembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES(1) ter zlasti člena 4(7),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2) ter zlasti člena 13(2),

–  ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge Komisiji predložil 18. junija 2020,

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za pravne zadeve,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 določa enotno elektronsko obliko poročanja iz člena 4(7) Direktive 2004/109/ES, ki jo morajo izdajatelji uporabljati pri pripravi letnih računovodskih poročil;

B.  ker osnovna taksonomija, ki se uporablja za enotno elektronsko obliko poročanja, temelji na taksonomiji mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in jo razširja; Fundacija za mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) letno posodablja taksonomijo MSRP, med drugim zaradi vključitve novih ali spremembe veljavnih MSRP, analize informacij, ki se na splošno prenašajo v praksi, in izboljšanja splošne vsebine te taksonomije ali tehnologije, ki se uporablja;

C.  ker Delegirana uredba Komisije z dne 6. novembra 2020 določa, da se ta enotna oblika uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje; ker bodo izdajatelji lahko sprejeli taksonomijo, določeno v navedeni uredbi, za poslovna leta od 1. januarja 2020 naprej;

D.  ker imata Evropski parlament in Svet na voljo tri mesece od datuma uradnega obvestila o delegiranem aktu za nasprotovanje temu aktu;

E.  ker je Komisija uradno obvestilo o delegiranem aktu poslala 6. novembra 2020, se bo trimesečni rok za morebitno nasprotovanje Parlamenta ali Sveta iztekel po 1. januarju 2021, ko naj bi delegirani akt začel veljati;

F.  ker ni utemeljenih razlogov za nasprotovanje temu delegiranemu aktu;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov