Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ τα έτη 2021 και 2022 ***I
 Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I
 Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II
 Κανονισμός του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 ***
 Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων
 Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
Κείμενα (433 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου